Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

zavisi od stepena nedostatka faktora IX.L.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom./5mL.07. rascepana virusna čestica) . 500i. bočica. .A.5din 8606103310019 176/2006/12 13.8din 3/2-10-7591 26. blister.j. za vreme operacija.12. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti. po protokolu o imunizaciji. vaxigrip®. 1x6 kom Cena 219. Paralelni lekovi: Fluarix. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.D.Nemačka polikrezulen .03. 1x250mL Cena 2440.ALTANA PHARMA AG . stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.P. liobočica sa rastvaračem.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. octanine F ALBOTHYL® . 90mg. cervicitis: 1 vag.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. akutni edem.03.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .2002 doziranje: erozija grlića materice.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.KEDRION S.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. . bočica. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.Italija faktor IX .2002 Cena 6535. vaginalni i cervikalni vaginitis.R.j. . liobočica sa rastvaračem. za vreme operacija.CHIRON S. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .6din 8606103010049 266/2006/12 06. 1x0. Paralelni lekovi: Immunine. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .12. napunjen injekcioni špric. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. 50g/L. 200i. vaxigrip® junior AIMAFIX . 1x50mL Cena 1684.4din 8606103010056 270/2006/12 06.8din 3/2-10-7592 25.D./10mL.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% . 200g/L. 1x5mL Cena 13052.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. .2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . akutni edem. vakcina protiv gripa inaktivisana.02.5mL Cena 387.

2din 03.3din 03. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.07.H NFG. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.05.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.EBEWE PHARMA GES. tetanusa i velikog kašlja . bočica staklena. hronična mijeoloidna. 10mg. u mesečnim intervalima (doza održavanja).2006 296. boca staklena. blister. dnevno 2-5 dana. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® . 5mL. bočica.6din 9088882447244 652/2006/12 17.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.6din 9088882447220 650/2006/12 17.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna. monoterapija 100-200mg/m2 i.03.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . a najkasnije do navršene pete godine života. blister.D.Austrija citarabin .2din (R) 1059075 tableta. boca staklena. 500mg/10mL.03.03. monoterapija 1-1.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. veoma maligni non-Hodgkin limfom.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.05. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. blister. bočica staklena. 1x20mL Cena 3115. 12 meseci posle treće doze. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . revakcinacija: 0. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. II generacija (R) 1321190 kapsula. 50mg/mL. 1000mg/20mL. Paralelni lekovi: Fosamax®. 250mg.2006 172.5mL. Lindron ALEXAN® EBEWE .L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.8din 03.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.m. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i. tvrda.v. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.5mg/kg i. KG . 6 i 8 meseci)..2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.v. 1x5mL Cena 313.ZDRAVLJE A.12. 500mg.07. tvrda.c. .Srbija alendronska kiselina . 25mg/mL. 5mL.2006 584. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). bočica staklena. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. u mesečnim intervalima (doza održavanja). lečenje osteoporoze: 10mg/dan. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema).03. 100mg/5mL. jednokratno. bočica. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06. akutna limfoblastna.Srbija cefaklor . Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .M. intermedijarni non-Hodgkin limfom. dnevno 5 dana. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.2006 . 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju.2002 Cena 5945.GALENIKA AD .4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. ili s.Srbija vakcina protiv difterije.B.05.

A.5mg na 8 sati. ALMACIN® .ZDRAVLJE A. blister. maks. u ginekološkoj praksi. bočica. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29.02.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). . deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. Bactox®.S. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. Paralelni lekovi: amoksicilin. ospamox®. amoxicillin.5mg na 8 sati. dva sata posle jela i pred spavanje. Bactox®.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1g dnevno. maks. ospamox®. blister.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.BILIM PHARMACEUTICALS A. maks.07. Paralelni lekovi: cefaclor. ospamox® dT. Sinacilin® ALMACIN® .2006 doziranje: gorušica. infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: amoksicilin. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.3din 5014602101275 155/2006/12 07.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. 6g dnevno. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.GALENIKA AD .Srbija amlodipin .maks. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.D. bočica. kesica. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox® dT.LILLY FRANCE S. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. infekcije urinarnog trakta.10. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.02. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. amoxicillin. 250mg/5mL.Srbija aluminijum fosfat . maks. 4g dnevno. infekcije respiratornog trakta. deca do 1 godine 62.2006 .ALKALOID AD . u ginekološkoj praksi.S. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. posle primene primarne hemioterapije.1din 8608808100117 108/2006/12 02.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. cefaklor. 500mg.8g. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.v infuzije tokom 10 minuta. tvrda. 500mg. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. 1g dnevno. 1g dnevno. .Francuska pemetreksed . infekcije kože i mekih tkiva. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . 5mg.4din 487/2005/12 21.5mg na 8 sati.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.Makedonija amoksicilin . ALIMTA® . maks. Sinacilin® ALOPRES® . podeljeno u 3 doze ili 62. 8.Turska amoksicilin .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.01. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. deca do 1 godine 62. kao terapija drugog reda. . 1x500mg Cena 120484.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 20x16g Cena 145. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. 6g dnevno.

2mg.Srbija salbutamol . 10mg. blister. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).1din 8600064103956 92/2006/12 31.03. primena citostatika i radijacione terapije). amlogal®. dnevno. maks.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. amlopin Lek®.HEMOFARM AD . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. 300mg.12.Srbija alopurinol .20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. podeljeno u više doza.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta.10. . amlohexal. blister.O. 100mg.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). leukemija. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. deca od 2-6 god. angina pektoris: jednom po 5mg. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . Norvasc®.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29.12. Monodipin.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 10mg dnevno. Spalmotil®. blister.2006 doziranje: hipertenzija.2007 Cena 66. vazotal ALOPROL .2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. 6x10 kom Cena 125. akutni napad deca 1 inh. 2x20 kom Cena 76.01. po potrebi ponoviti posle 4 sata. bočica. Tenox®.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. Normodipine®.ZDRAVLJE A.5din 8600097400268 2506/2007/12 19..5din (R) 3114151 sirup. . 5mg/mL. 2x10 kom Cena 428. i traje 3-5 sati). ventolin™ ALOPURINOL .D. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. primena citostatika i radijacione terapije). . Paralelni lekovi: ecosal. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. ecosal easi-Breathe.9din 8608807100927 707/2005/12 30.Srbija salbutamol .PANFARMA D. deca do 2 godine 4 puta po 0. maks.D.1mg/kg telesne mase. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. (100mcg-200mcg). ALOPURINOL .01. bočica. 2mg/5mL. 100mg. dugotrajna terapija 1 inh.O. limfomi. amlodipin. blister. limfomi. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. leukemija. 8 inh. posle inh. 5x20 kom Cena 183. maks.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje. blister. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. Paralelni lekovi: amlodil.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. . 8 inh.Srbija alopurinol . 8mg u jednoj dozi. (100mcg). dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. podeljeno u više doza.12. na 6-8 sati. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. maks.

. zavisno od indikacije. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . hipoparatireoidizam. renalna osteodistrofija.Srbija doksazosin . ALPHADOL-C . bočica. 2mg. 1mcg.25mcg+200mg. 1x50 kom Cena 373.Irska palonosetron . vitamin D-zavisan rahitis.Irska brimonidin . oprez zbog moguće hiperkalcijemije.2007 Cena 105.09. . progutati cele sa malo vode.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 62. pola sata pre početka hemioterapije. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. 0. rastvor. pa na 4mg.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. hipoparatireoidizam. meka. 8mg.2din 8600064100108 194/2007/12 16. kaps.01.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. meka.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. maks. 0.5mcg dnevno. maks.ALLERGAN .5mcg. ALPHAGAN . bočica.3din (R) 1050101 kapsula.01. pseudorahitis. 1mg.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .D. doza može da se povećava za 0. .ZDRAVLJE A. 3x10 kom A Cena 391.5din (R) 1050102 kapsula.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. dnevna doza 1mcg.2007 Cena 619.12. 16mg dnevno. malapsorpcioni sindrom.3din 358063797253 1185/2006/12 13.25mg/5mL. . 0. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.2%.2% ALPHAPRES® . Paralelni lekovi: Brimonal 0. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.5mcg.PANACEA BIOTEC LTD. Paralelni lekovi: doxacor. ALPHA D3® . 1x5mL Cena 805. ne sisati ih ili žvakati.03.03.ZDRAVLJE A.2002 Cena 798. bočica. Kamiren® XL .D. 1x5mL Cena 6003.9din 515-04-02490/04 28.25mcg. meka.2002 doziranje: osteoporoza. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. osteoporoza odrasli obično 0. 0. blister. bočica.3din 3/2-10-10519 26. bočica staklena.10. blister. Kamiren®.25-0. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana.07. meka.8din (R) 1103766 tableta.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. doza održavanja 4 kapsule dnevno.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči. kalcijum-karbonat .Srbija alfakalcidol . blister. maks. 0. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.Indija alfakalcidol.

8din 8606102233159 1247/2006/12 26. magnezijum-hidroksid .5mg/5mL+425mg/5mL.4din 515-04-497/04 07.01.D. 80mcg/doza. ALTACID® .22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .BOSNALIJEK D. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. polako otapati u ustima.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. 4 puta na dan. Cena sprej-boca sa dozerom. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. kao pojedinačna doza.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. tabl.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. . . 160mcg/doza. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. duodenusni ulkus.MEDOCHEMIE LTD. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .D.07. sprej-boca sa dozerom. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. benigni gastrični ulkus). blister. 333.04. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija.07.Nemačka ciklesonid . 2249. 1x60 doza Cena 1793. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. 80mcg/doza. blister. ne koristiti u terapiji održavanja.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije.3mg+158.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. sprej-boca sa dozerom. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.2004 . lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.Nemačka ciklesonid .ALTANA PHARMA AG . trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.01.4mg.11. duodenusni ulkus.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. tvrda. magnezijum-oksid .Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. benigni gastrični ulkus).Kipar lansoprazol . ALVESCO® 160 .ALTANA PHARMA AG .Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid. 160mcg/doza. maks.BOSNALIJEK D. sprej-boca sa dozerom.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 2x10 kom Cena 945. kao pojedinačna doza. bočica. . 30mg.01. ½ do 1 sat nakon obroka.

deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.Srbija amikacin . 1mg. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.12. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. Paralelni lekovi: glimepirid.5mg. Lasoprol.GALENIKA AD .11. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.HEMOFARM AD .75mg.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. 3mg. 500mg. Mucosolvan® junior AMIGREN . 100mg. ampula. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. propifenazon. kutija. .Bosna i Hercegovina kamilofin. blister. 4 tabl.SANOFI-AVENTIS S. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. mekloksamin. maks.P.Italija glimepirid . 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12.D.12. ampula. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. Lamox.2002 . 6mg dnevno. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. blister. 10 tabl. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. blister. 15mg/5mL.A10BB12 a10BB sulfonamidi.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. Paralelni lekovi: Flavamed. deca do 2 godine 2 puta po 7. gliprex®. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22.2007 Cena 91. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. . bočica. AMIKACIN .. 4mg.A. ergotamin .10.1din 102/2005/12 19. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.11. 60mg.07.9din 12.2005 Cena 790. Sabax® AMARYL® . Paralelni lekovi: Lanzul®.Srbija ambroksol .6din (R) 3112300 sirup. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. uzima se 30 minuta pre obroka.BOSNALIJEK D. 30mg. 2mg. kofein.7din 101/2005/12 19.2007 Cena 111.8din 12.2005 Cena 1151.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.3din 100/2005/12 19. kod prvog znaka glavobolje.10.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. fiola.12.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. a nedeljno maks.9din 515-04-279/03 02. fiola. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. Lanzul® S.5mg. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. lek se uzima pre ili u toku doručka. Mucosolvan®. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.2005 Cena 537. dnevno. blister.12.2002 1607. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.10.

uz kontrolu bubrežne funkcije. bonhokonstrikcija izazvana naporom.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. blister.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. tokom 10 dana. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). bočica.03. 500mg. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). maks. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. tokom 10 dana. maks. 1. Paralelni lekovi: aminofilin retard.USA amikacin .R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.2002 doziranje:akutni napad astme. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. blister.09. 100mg. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. .HEMOFARM AD . 5x10 kom Cena 78.2007 doziranje: akutni napad astme. . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x2mL 3/2-10-9206 25. 1.D.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. uzimanje antiepileptika). Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.06. 350mg. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.12. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.Srbija aminofilin .5g dnevno.2000 doziranje: individualno. blister. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. 100mg. bonhokonstrikcija izazvana naporom. maks.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24.5g dnevno.5din (R) 1114620 tableta. Paralelni lekovi: aminofilin retard. maks.12. bočica.FAMPHARM . Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. alkoholizam.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 100mg. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. aminophyllinum AMINOFILIN .Srbija aminofilin .SRBOLEK A.Srbija aminofilin . uz kontrolu bubrežne funkcije. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.BRISTOL-MYERS SQUIBB .R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. 2x10 kom Cena 110. oralno 3-4 puta po 100-300mg. aminophyllinum AMINOFILIN . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

deci starijoj od 3 godine.5mg/kg/sat.2002 doziranje: akutni napad astme. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl.2002 doziranje: individualno. tokom 20 min. ili i. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.3g/L+4. ZRENJANIN .12. alkoholizam. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. aminoven 5% . Paralelni lekovi: aminofilin retard. (5-6mg/kg) ili i. ZRENJANIN .9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. 250-500mg. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. sporo. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. boca. aminofilin retard AMINOSOL 10% . Paralelni lekovi: aminosol 15%. U rezistentnim slučajevima. uzimanje antiepileptika).8din 350mg. arginin. histidin. bonhokonstrikcija izazvana naporom. U rezistentnim slučajevima. prolin.HEMOFARM AD . taurin. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.4g/L+6. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.2g/L+6. ampula. 250mg. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. triptofan .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Cena 110. alanin.2004 doziranje: akutni napad astme.D. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.Srbija izoleucin. bolus inj. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. valin. 50x10mL Cena 414. 1x500mL Cena 501. serin. fenilalanin.D. leucin. tokom prve nedelje lečenja.JUGOREMEDIJA A. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. Počevši od druge nedelje. Počevši od druge nedelje.4g/L+5. 5g/L+7. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. tokom prve nedelje lečenja. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.JUGOREMEDIJA A. lizin. Paralelni lekovi: aminofilin. aminoven 10%. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . deci starijoj od 3 godine. treonin.2g/L+6. onda je treba dati sa velikom opreznošću.5g/L+0. glicin.Srbija aminofilin . Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. dva puta dnevno. 0.v. metionin.08. Paralelni lekovi: aminofilin.11.6g/L+4. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. bonhokonstrikcija izazvana naporom.m. blister. inf.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem.v. aminoven 15%. parenteralno odrasli i. dva puta dnevno.4g/L+1g/L+2g/L.Srbija aminofilin . tirozin.

boca. kada nije moguća enteralna ishrana.12. prolin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.5g/L+7. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju.12. AMINOSOL 15% . alanin. kada nije moguća enteralna ishrana. metionin. glicin.2g/L+5.Austrija aminokiseline .3g/L+17g/L+9.6g/L. treonin. valin. AMINOVEN 10% . profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. kalcijum-hlorid . opekotine.28g/L+7. boca staklena. metionin.453g/L+9.735g/L. 1x500mL Cena 689.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. opekotine. tirozin. zapaljenska bolest creva. taurin. triptofan. prolin.Srbija alanin. fenilalanin. hiperkatabolička stanja (traume.4g/L+1g/L+2g/L. aminoven 5% . lizin.31g/L+6.8g/L+8. boca. valin. 10x500mL Cena 6570.5g/L +25g/L+20g/L+18. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. kalijum-hidroksid. zapaljenska bolest creva. malapsorpcija. magnezijum-hlorid. fenilalanin. treonin. 5g/L+7. histidin. glicin.Austrija izoleucin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. fenilalanin. aminoven 10%. metionin. leucin. peritonitis.4g/L+2g/L+1.4g/L+4.6g/L+4.4g/L +9.2003 doziranje: individualno. taurin.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. leucin. izoleucin.12. aminoven 15%. Paralelni lekovi: aminosol 10%. arginin. pankreatitis. aminoven 15%. natrijum-glicerofosfat.2g/L+6. tirozin.4g/L+6. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . peritonitis. boca. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.HEMOFARM AD . eneterokutane fistule).1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.10.9g/L+5. 8%. maligna oboljenja).3g/L+4. arginin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. alanin. triptofan . prolin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.6g/L+0.017g/L+0. 1x500mL Cena 501.5g/L+0.5g/L+11. arginin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. triptofan .2003 doziranje: individualno. 5. leucin. malapsorpcija. pankreatitis. serin. jabučna kiselina.2g/L+8.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . maligna oboljenja). lizin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .Srbija izoleucin.3g/L+3g/L+2g/L+1. valin. lizin.HEMOFARM AD .683g/L+1.1g/L+5g/L+4. hiperkatabolička stanja (traume. eneterokutane fistule). histidin.6g/L+5. Paralelni lekovi: aminosol 10%. histidin.1g/L+3.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju.4g/L+5.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. serin. treonin. glicin.2g/L+6. aminosol 15%.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.

55g/L +7g/L+6g/L+5.15g/L+2. boca.6g/L+5.9g/L+5.5g/L+5. 10x250mL Cena 5173. leucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . eneterokutane fistule).3g/L+17g/L+9. triptofan . Paralelni lekovi: cordarone®.5g/L+3. tirozin. treonin.6g/L+3. alanin. aminoven 10%.Austrija izoleucin.5g/L+1g/L.10. alanin. Sedacoron . aminosol 15%.4g/L+2g/L+1. taurin.5g/L+11. metionin. boca. Paralelni lekovi: aminosol 10%. malapsorpcija. maligna oboljenja).abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . glicin. peritonitis. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.2g/L+8.5g/L+11.7g/L+3. opekotine. glicin. maligna oboljenja).2g/L+2. . triptofan .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . lizin. arginin.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. hiperkatabolička stanja (traume.1g/L+3. nedelje. valin. grupa III (R) 1101402 tableta. 200mg. zapaljenska bolest creva. lizin.3g/L+17g/L+9. 10x500mL Cena 10346. 5. prolin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. 5. treonin.5g/L+7. blister. prolin.25g/L+0. pankreatitis. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. opekotine. kada nije moguća enteralna ishrana.Austrija izoleucin.3g/L+2. tirozin. nedelje. fenilalanin.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.6g/L+0.2g/L+8.2g/L+0.5g/L +25g/L+20g/L+18. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2.8g/L+8.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. malapsorpcija.5g/L +25g/L+20g/L+18.5g/L+7. hiperkatabolička stanja (traume.1g/L+3. fenilalanin.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.6g/L.8g/L+8. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. pankreatitis. 6x10 kom Cena 602.8din 8606010925276 2529/2007/12 22. serin. 10x500mL Cena 5350.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici.D. histidin. taurin. leucin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.6g/L. kada nije moguća enteralna ishrana. aminosol 15%. 2.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.10. peritonitis.5g/L+1.Srbija amjodaron .9g/L+5. metionin. valin.03.1g/L+3. zapaljenska bolest creva. aminoven 15% AMIODARON .2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. eneterokutane fistule).6g/L+5.10.6g/L+0.4g/L+2g/L+1. arginin. serin. histidin. aminoven 5% AMINOVEN 5% . teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. Paralelni lekovi: aminosol 10%. aminoven 10%. boca.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.4din 8606010925252 2559/2007/12 22.

C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. amlopin Lek®. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. Normodipine®. maks.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. amlodil. maks. 10mg dnevno. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. maks. amlogal®. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: alopres®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlohexal.2003 doziranje: hipertenzija.05. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. . blister.Srbija amlodipin . blister.12.12. Norvasc®. amlogal®. Tenox®. blister. Tenox®. vazotal AMLODIPIN .1din (R) 1402143 tableta. Normodipine®. amlohexal. Normodipine®. 10mg.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta.1din 1099/2007/12 23. 10mg. Tenox®. amlogal®. blister. 2x10 kom Cena 279. maks.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. .D.REMEVITA D. blister.2007 . Norvasc®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®. 5mg.07. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 5mg. 5mg.2005 doziranje: hipertenzija.NI MEDIC D.BOSNALIJEK D.Srbija amlodipin . blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.D. vazotal AMLOGAL® .05.05. amlopin Lek®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. tvrda. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. Monodipin.2007 Cena 428. 10mg dnevno. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.05. Monodipin.2003 Cena 428.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. Monodipin. amlohexal.Bosna i Hercegovina amlodipin . NIŠ . vazotal AMLODIPIN . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. blister.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. Paralelni lekovi: alopres®. Monodipin. 10mg dnevno. amlopin Lek®. Normodipine®.1din (R) 1402851 tableta.O. amlogal®.SRBOLEK A. vazotal AMLODIPIN . Paralelni lekovi: alopres®.O. 10mg.1din 701/2005/12 22.GALENIKA AD .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.Srbija amlodipin . 5mg. . 10mg. amlodipin. amlodil.O.O.12. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. 10mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija.2003 doziranje: hipertenzija. Tenox®. Norvasc®.Srbija amlodipin .2007 Cena 428. amlohexal. amlopin Lek®. amlodil. Norvasc®. blister.

Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. blister. amoxicillin. Tenox®.09. Bactox®.2004 doziranje: hipertenzija. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 500mg. Monodipin. Norvasc®. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. 10mg dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29.1din (R) 1402858 tableta. amlopin Lek®. ospamox®. amlodil. Norvasc®.Srbija amoksicilin . amlodipin. amoxicillin. amlohexal. Normodipine®. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva.O. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®. blister. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Sinacilin® AMOKSICILIN .2004 Cena 428.Slovenija amlodipin . vazotal AMOKSICILIN . .HEMOFARM AD .2007 Cena 79.Srbija amoksicilin .PANFARMA D. Monodipin. Tenox®. maks.09. 10mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa.01. u ginekološkoj praksi. Normodipine®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Tenox®. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: alopres®. ospamox®. Paralelni lekovi: almacin®. maks. tvrda.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. blister. amlohexal. blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®. ospamox® dT. amlopin Lek®.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.8din (R) 1021965 kapsula.09.2004 doziranje: hipertenzija. 2x8 kom Cena 64. Normodipine®. ospamox® dT. vazotal AMLOHEXAL .6din 8600097400671 238/2007/12 17. blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 6g dnevno.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlodil. Paralelni lekovi: alopres®.D. Paralelni lekovi: almacin®.09. amlogal®.HEXAL AG . 6g dnevno.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. Sinacilin® . 250mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. vazotal AMLOPIN LEK® .01.O.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. . 5mg. maks. bočica. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlogal®.03. amlodil. u ginekološkoj praksi. maks. infekcije kože i mekih tkiva.Nemačka amlodipin . tvrda.2din 515-04-03356/04 28. amlodipin. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. 10mg dnevno. Monodipin. amlodipin.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. 10mg dnevno. maks. Bactox®. 250mg. 5mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10mg.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula.

uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. amoxicillin. NIŠ . infekcije kože i mekih tkiva.Srbija amoksicilin .REMEVITA D. septikemija. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. akutni i hronični pijelonefritis. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE .5din 3837000003673 229/2005/12 26.09. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. intraabdominalna sepsa.6din (R) 1021775 kapsula. intraabdominalna sepsa.Slovenija amoksicilin. septikemija. uretritis.2g prašak za injekciju. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. sinuzitis. 1x15 kom Cena 438. infekcije rana). doze su date u odnosu na amoksicilin.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . puerperalna sepsa i septički abortus. augmentin. infekcija kostiju i zglobova. bočica od tamnog stakla.09.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. u ginekološkoj praksi. bakteriurija u graviditetu.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. peritonitis. tvrda. 1x100mL Cena 303.2din (R) 1021776 kapsula. klavulanska kiselina . akutni i hronični bronhitis. deca .) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). celulitis.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.2004 Cena 99. enhancin. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. infekcije rana). tvrda. 250mg. gonoreja). celulitis. Panklav.3din (R) 1021777 kapsula. bronhopneumonija. bakterijski endokarditis. tvrda. ospamox® dT.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. puerperalna sepsa i septički abortus. teže infekcije 500mg na 8h.D. otitis media.08. 500mg+125mg. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. gonoreja). 250mg/5mL. ospamox®. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bočica od tamnog stakla. uretritis. blister. .Slovenija amoksicilin. Paralelni lekovi: almacin®. 500mg.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.09. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. 250mg.2004 Cena 398. . Panklav forte. 250mg/5mL+62. bronhopneumonija.5mg/5mL. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. peritonitis. amoksiklav Lek® 1.O. bočica.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. maks. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. bakteriurija u graviditetu. klavulanska kiselina . bakterijski endokarditis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 6g dnevno.09. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. blister. amoksiklav Lek® 156.9din 3837000003710 231/2005/12 26. akutni i hronični bronhitis.09.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.D. Bactox®. bočica. 500mg. tvrda. sinuzitis.08. bočica. otitis media.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. amoksiklav Lek® 2X. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. akutni i hronični pijelonefritis. profilaksa bakterijskog endokarditisa. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.

Cena 1190.Slovenija amoksicilin. gonoreja). amoksiklav Lek® 156.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . otitis media. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 2X. akutni i hronični bronhitis.D. 1000mg+200mg.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). Cena 1190. 1000mg+200mg. akutni i hronični bronhitis. enhancin. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® forte 312. Panklav forte.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. kada terapija može i duže trajati:parenteralno.D. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). akutni i hronični pijelonefritis. intraabdominalna sepsa. infekcija kostiju i zglobova. uretritis. bakteriurija u graviditetu. intraabdominalna sepsa.08. Panklav. infekcije rana). 125mg/5mL+31.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. .5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 1. Panklav® 2X . celulitis. amoksiklav Lek® 1. bakteriurija u graviditetu. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav. sinuzitis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. doze su date u odnosu na amoksicilin. do 12 god. otitis media. celulitis. uretritis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. enhancin. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. augmentin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X.Slovenija amoksicilin. bronhopneumonija.08. puerperalna sepsa i septički abortus.2g prašak za injekciju.2g prašak za injekciju. deca preko 3 mes.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. deca od 3 mes. Panklav. bakterijski endokarditis. klavulanska kiselina .abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. enhancin.7din bočica staklena. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). puerperalna sepsa i septički abortus. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.7din bočica staklena. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 156.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. septikemija.03. doze su date u odnosu na amoksicilin. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. infekcije rana).LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav forte. Panklav forte. gonoreja). septikemija. amoksiklav Lek® forte 312. akutni i hronični pijelonefritis.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bronhopneumonija. 25mg/kg na 6h ili 8h.25mg/5mL. augmentin. sinuzitis. peritonitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. infekcija kostiju i zglobova. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. augmentin. . peritonitis. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. bočica od tamnog stakla. klavulanska kiselina .

2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. klavulanska kiselina . bakterijski endokarditis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije rana). amoksiklav Lek® 2X. 250mg+125mg.08. septikemija. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. 25mg/kg na 6h ili 8h.Slovenija amoksicilin. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. bakteriurija u graviditetu.2005 . amoksiklav Lek® 156. doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav forte. bočica od tamnog stakla. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta.Srbija amoksicilin. 500mg+100mg. infekcija kostiju i zglobova.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.Slovenija amoksicilin. Panklav. amoksiklav Lek® 1. bočica staklena. 2x5 kom Cena 339. septikemija.9din 3837000003727 228/2005/12 26. celulitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bakteriurija u graviditetu.5din (R) 1021567 film tableta. enhancin. do 12 god.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. intraabdominalna sepsa. klavulanska kiselina .2006 Cena 489. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. teže infekcije 500mg na 8h. gonoreja).25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. peritonitis. enhancin. akutni i hronični bronhitis. augmentin. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.10. gonoreja). deca preko 3 mes. augmentin. klavulanska kiselina . 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2g prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. akutni i hronični pijelonefritis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. Cena 315din bočica od tamnog stakla. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. infekcije rana).D. peritonitis. blister. sinuzitis. 1x15 kom Cena 356. amoksiklav Lek® 156. deca od 3 mes. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. . bronhopneumonija.D. bakterijski endokarditis. blister. amoksiklav Lek® forte 312. puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 1. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. puerperalna sepsa i septički abortus. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. bronhopneumonija. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . otitis media.10. uretritis. infekcija kostiju i zglobova. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 500mg+125mg. intraabdominalna sepsa.2g prašak za injekciju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav forte. . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. sinuzitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. deca ispod 40kg (do 3 mes.HEMOFARM AD . celulitis. uretritis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h.10.08. akutni i hronični bronhitis. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 875mg+125mg. otitis media.

2x8 kom Cena 101.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. 500mg. Panklav.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. bočica plastična. puerperalna sepsa i septički abortus. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.09. 250mg/5mL. intraabdominalna sepsa.Austrija amfotericin b . Coli. 50mg.HEMOFARM AD . maks. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Salmonella typhi. otitis media.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amoksiklav Lek® 2X. celulitis. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. Proteus mirabilis. i sojevima Enterococcus. infekcije rana). Panklav® 2X AMOXICILLIN . bakteriurija u graviditetu. deca od 3 mes. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. 2x8 kom Cena 90. bakterijski endokarditis.peritonitis.Srbija ampicilin . infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. tvrda. profilaksa bakterijskog endokarditisa.10. Panklav forte.REMEDICA LTD . bronhopneumonija.v. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. u ginekološkoj praksi. početno i.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. blister. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.0-4. bočica. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. enhancin. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. uretritis.1din 8600097400718 240/2007/12 17.10. Coli. do 12 god. E. sinuzitis. amoksicilin.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. akutni i hronični bronhitis.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. blister.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. inf. po potrebi povećati najviše do 3.Kipar amoksicilin . urinarne infekcije 500mg na 8 sati. akutni i hronični pijelonefritis.03.2g prašak za injekciju. 500mg. infekcija kostiju i zglobova. augmentin. amoksiklav Lek® 1.0mg/kg telesne mase. Bactox®.01. 6g dnevno. Sinacilin® AMPHOCIL® . tvrda. gonoreja). Proteus mirabilis. bočica. 25mg/kg na 6h ili 8h. septikemija. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 156. ospamox®. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. sojevima Enterococcus.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Pentrexyl® . Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.4din 5290665002753 560/2005/12 21. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . otitis media. 100mg.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. Pentrexyl.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju.11. Cena bočica staklena. ospamox® dT. Paralelni lekovi: almacin®. 1x50mg Cena 11681. amoksiklav Lek® forte 312. 500mg+100mg. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. Shigella. sinuzitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. doze su date u odnosu na amoksicilin. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.

blister.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5g 8600064103796 345/2005/12 26. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg.2005 146.2006 05.Turska ampicilin . 1.2005 doziranje: obično 1.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .v.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. 2. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. 2. 12g dnevno.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju. Coli. blister.1din 05. tvrda.04. TOVARNA ZDRAVIL.10. 10x3g Cena 1876. u trajanju od 3 min.4din 05. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta.5mg.BILIM PHARMACEUTICALS A.04. sulbaktam . blister.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. Shigella. bočica. sojevima Enterococcus. blister.2006 434. 500mg+250mg. 1.4din bočica staklena.04. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta.10.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Coli.7din (R) 1021059 kapsula. 10x1. blister.D. otitis media.25mg. 2000mg+1000mg. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. 250mg/5mL. Cena 1246. .2006 05. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. bočica staklena.04. .2006 . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. ili i.D.2006 289. D. blister.5g pre anestezije.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Salmonella typhi. u trajanju 15-30 min. bolus inj.5mg. maks. blister. sinuzitis. E.v.25mg. Cena 918. 1. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05.09. .S. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.7din 8600064103819 347/2005/12 23.04.2006 05. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.5mg.). podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.6din 485/2005/12 21.2005 Cena 767. Paralelni lekovi: ampicilin. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.10. profilaksa u hirurgiji 1. 500mg. tvrda.09. 2. 1000mg+500mg. i sojevima Enterococcus. 1.ZDRAVLJE A. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. Proteus mirabilis. Pentrexyl.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.2006 05. 500mg.25mg. 10x10 kom 483/2005/12 21. inf. Proteus mirabilis. blister. AMPRIL® . novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.09.Srbija ampicilin. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. blister.Slovenija ramipril .m.5-4. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® .04.04. ili i. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.25mg.v.KRKA.5-12g i. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta. monokomponentni (R) 1103250 tableta.4din bočica staklena.

04. blister. 5mg.2006 Cena (R) 1103264 tableta. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 10mg. Tritace® comp. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.5mg/dan. hidrohlortiazid . 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. . TOVARNA ZDRAVIL.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.04. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. Prilinda®. blister. 5mg. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. blister. Tritace® AMPRIL® HD . 10mg. početna doza je 2 puta po 2.5mg+12. 5mg.KRKA.9din (R) 1103263 tableta. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. po potrebi može se povećati na 1 tabl. 10mg. .2006 Cena 648. 10mg. celu tabletu progutati. 2. ujutro.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). doza održavanja je 2 puta po 2.5mg hidrohlortiazida). ramitens®.25mg/dan. blister.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta.Slovenija ramipril. Paralelni lekovi: ampril® HL.04.04.5mg ramiprila sa 12.04.2006 Cena 972. 5mg+25mg. ujutro. dnevno (2.2006 Cena (R) 1103261 tableta.05.6din (R) 1103259 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. sa dosta tečnosti.Slovenija ramipril.05. blister.04. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. maks.2006 Cena (R) 1103262 tableta. po potrebi može se povećati na 1 tabl. 2. D. 10mg/dan.5mg/dan. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.5mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. Paralelni lekovi: corpril.04. blister.5mg.D.04. u toku ili posle jela. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.2006 Cena (R) 1103265 tableta. blister. 5mg. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. hidrohlortiazid . ramipril.25mg/dan oralno. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). dnevno (2. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. celu tabletu progutati. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. blister.5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril® Hd. Tritace® comp LS . TOVARNA ZDRAVIL. blister. blister.5mg hidrohlortiazida). Tritace® comp.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.04. 10mg/dan (dnevne doze od 2.D. maks. Tritace® comp LS AMPRIL® HL . D. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.KRKA.2006 Cena (R) 1103258 tableta. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. blister. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). Piramil®.5mg ramiprila sa 12.

2din 515-04-1032/03 05. 2x8 kom Cena 99. 25mg. leptospiroze. 7-10 dana.).12. 500mg. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. 50-75mg dnevno. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti.Srbija metamizol-natrijum . ampula. 25mg. ANALGIN® . zatim preći na oralne doze održavanja. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. ampula. blister. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. deca početno 10mg dnevno.11. 0. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.09.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. 4g dnevno. ANAFRANIL® .3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . 50x10 kom 515-04-1033/03 05.09. blister.. blister. Paralelni lekovi: Baralgin M®. 3x10 kom Cena 233. panični poremećaj. 500mg.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima.8din (R) 1086416 tableta. gonoreja: 1.D.2007 Cena 31. ukupno 9 g. 4g dnevno.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.m.2003 Cena 1068.GALENIKA AD . 10x2mL Cena 318.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. pa 25-75mg dnevno. blister. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). ampula. postoperativnih).2din (R) 1086415 tableta. postoperativnih).5-1g sporo i. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. parenteralno 25-50mg i. Novalgetol® . blister.5g u početku.5g/5mL.Makedonija metamizol-natrijum . 500mg. Novalgetol® ANALGIN® .Švajcarska klomipramin . 1g/2mL.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.12.2006 Cena 1590.5din 7612791402555 592/2005/12 21. maks.v. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. povećavati po 25mg do maks.11.8din (R) 1086456 tableta.. 0. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.Srbija tetraciklin . hlamidijama.SRBOLEK A.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779.06. Paralelni lekovi: Baralgin M®. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. opsesivno-kompulsivni poremećaj. inf.NOVARTIS PHARMA AG . 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. . 500mg.06. maks.2din 7612791004742 594/2005/12 21. 250mg dnevno.2005 doziranje: major depresija.5-1g sporo i. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. narkolepsija.v. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. dnevno.2005  (R) 1072740 obložena tableta.ALKALOID AD . blister.11. 500mg. 2. tvrda.

50x10 kom Cena 762. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2. .6-5. .9-7. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.9din 515-04-258/03 05. aspirin® Migran. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.Srbija acetilsalicilna kiselina . maks. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Midol Cena 57. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. aspirin® direkt. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. ask pH 8.6g/d u više pojedinačnih doza. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d u više pojedinačnih doza. 130mg/kg/d. doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® 500. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. aspirin® protect.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 100mg. 300mg. maks. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4g/d.10.O. blister.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .4-3.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. reumatska groznica: odrasli 4.2004 .4-3.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. blister. blister. Midol ANDOL .Francuska nilutamid .8g/d.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. anbol. 8 g.2004 Cena 813.4g/d. aspirin® 500. ask pH 8. 300mg. tokom 1-2 nedelje. 150mg. 130mg/kg/d. zatim doza održavanja 150mg dnevno. 8 g. reumatska groznica: odrasli 4.4-3.4-3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® protect.03. Paralelni lekovi: cor-aS. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.O.9-7. doza održavanja 3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. ANBOL . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 300mg. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. cardiopirin®.CARDINAL HEALTH FRANCE .03.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.03.PLIVA HRVATSKA D. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. doza održavanja 80-100mg/kg/d.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. tokom 1-2 nedelje.GALENIKA AD . aspirin® direkt. blister. doza održavanja 3.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .3din 3/2-10-6181/1 26. 2x15 kom Cena 7567. početna doza 2. maks. blister.10.6-5.PLIVA HRVATSKA D. aspirin® Migran. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.8din 515-04-258/03-2 05. maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta.6din (BR) 1086112 tableta. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. andol. Midol ANDOL .O.8g/d.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije).O.

09.Švajcarska flumazenil . Paralelni lekovi: revia® . zatim 0.SCHERING AG . ampula.ZAMBON GROUP ITALIA .) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. neparan. tvrda. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi.F. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.1din (R) 1048112 kapsula. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula.8din 8600103492430 702/2006/12 25. meka. kod promene pola žene u muškarca. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. 10x10mL Cena 1565.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.2006 10589.V. Testosteron depo ANDROCUR® . dnevno. ANGELIQ® . bočica. 5x10 kom Cena 3274.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. 40mg.Nemačka drospirenon.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16. do ukupno 0. dnevno tokom 28 dana. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni.N. 1x10 kom Cena 1622.09. 40mg. ANEXATE® . 1mg/10mL.05.2004 Cena 1118.09. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. blister.06. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. Paralelni lekovi: Nebido®. ampula.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Italija naltrekson .7din 515-04-2422/04 13.Holandija testosteron .SCHERING AG .G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.Nemačka ciproteron .08. blister. veća je jutarnja doza). smanjiti zatim na 1-3 kaps. ANTAXONE® . blister.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .2mg u toku 15 sekundi. dalje primenjivati 50mg dnevno.1mg na 1 minut. 1x28 kom Cena 1095.08.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.5mg/5mL. 50mg. blister. 0. maks. 50mg/10mL.09.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. ORGANON . blister. monokomponentni  (R) 1048331 tableta. 50mg. 2mg+1mg.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. estradiol . fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. meka.6mg.

u hitnim slučajevima.j. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. rastvor.Nemačka klotrimazol .j. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06..4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: canesten®.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.Nemačka klotrimazol . . tuba.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. bočica.v.03.03.m. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. sprej-boca..D. 10%.03.BOSNALIJEK D.2004 doziranje: dezinfekcija rana.preč. Paralelni lekovi: Betadine®. Paralelni lekovi: canesten® 1.Srbija antitoksin difterije . pre i posle operativnih zahvata. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. 200mg. doza za decu i odrasle je ista (10mL).2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. bočica. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. teški slučajevi 40000-100000 i.12. 10x1 kom Cena 5621.12.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.D.4din 515-04-02553/04 28. Kansen. 10mg/g.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 1x10mL Cena 1608. 100mg/mL.2003 Cena 562.03. . odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. kao i za opekotine..2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. i. Mycoril®.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom.2006 Cena (R) 4157603 krem. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. po 1 vaginalna tabl. od 100mg šest dana uzastopno. od 200mg 3 dana uzastopno. za pranje ruku u hirurgiji. Plimycol ANTISEPT D . Mycoril®. 100mg. 10000i. za pripremu kože i sluzokože pre operacije. 1x100mL Cena 187.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.SALUTAS PHARMA GmbH .7din 8606103010018 479/2005/12 14. 1x1 kom 515-04-3932/03 26. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .Bosna i Hercegovina povidon-jod .j.j. Kansen.m.11. duboko i. 10000i.2005 doziranje: ujed evropske zmije i. . 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06. bočica.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. strip.m.v. 10mg/mL. canesten® 3.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.SALUTAS PHARMA GmbH . strip. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. bočica. Plimycol ANTIFUNGOL® .09. ili po 1 vaginalna tabl.fragmenti .

50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20.2003 203.j. 2x15 kom Cena 137.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.j.03.2005 Cena 1869.Srbija voda za injekcije .j.BAXTER AG .2006 . 10mg.2-0.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .4din 515-04-269/03 05. vrstu insulina.v. primena je kratkotrajna.v. ampula. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.03. ampula. 0. karpula.2004  (R) 1071171 obložena tableta./20mL.7din 515-04-269/03/2 05. 100i. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. liobočica sa rastvaračem.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.12-0.j. konvulzije: 10-20mg i. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.D. 100i.V07AB. TOVARNA ZDRAVIL. 10mL. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. dijabetesna ketoacidoza i koma.. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. alergija na humani ili svinjski insulin. deca 0. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Austrija antitrombin III .Nemačka insulin glulizin . eklampsija). ili 1mg i. 2mL.v. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. D.3din 9002864830510 2111/2006/12 14. 1000i. 10mg. 10x2mL Cena 224.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. nesanica 5-15mg uveče. diazepam alkaloid® APIDRA® . 5x3mL Cena 2804. status epilepticus. blister. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. ampula. 500i. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. 2x15 kom Cena 137. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta./mL.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.03.. 2x15 kom Cena 64.01.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. bočica. AQUA PRO INJECTIONE .KRKA. blister. 1x20mL Cena 24307. (odrasli).11.7din 515-04-269/03/3 05. parenteralni. na 1 godinu starosti (deca)./10mL. ZRENJANIN .5din 8606102967054 244/2005/12 15. zatim 2000-3000 i. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. 5mg.D.2004  (R) 1071175 tableta.j. liobočica sa rastvaračem.11.2004  (R) 1071172 obložena tableta. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . blister./mL.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 12662.3mg/kg i.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. Paralelni lekovi: Bensedin®. dijagnostički postupci: individualno.j.Slovenija diazepam . diazepam.j.08.6din 515-04-269/03/1 05.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i.JUGOREMEDIJA A.08. terapija početno 1000-2000 i.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.03. .10.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. primena je kratkotrajna. 2mg.

50x5mL Cena 264.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. 10mcg/0. 60mcg/0.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju. . 1x0.06.3mL.1din 1059/2006/12 30. 1x0.2din 1054/2006/12 30. 1x0.5mL.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.3mL.4mL. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.06.6din 8608811000336 64/2006/12 20. ni 2 nedelje posle njihove primene).01. 60mcg/0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju. pen sa uloškom.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.5mL. 150mcg/0. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. 1x0. 1x0. 40mcg/0.8din 1067/2006/12 30. pen sa uloškom.2006 Cena 27129.2006 Cena 14468.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.1din 1064/2006/12 30. 1x0. 5mL.A.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.06.AMGEN EUROPE B.2006 Cena 7234.06.4mL. napunjen injekcioni špric.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.Grčka ketokonazol .06. 150mcg/0.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.06.06. napunjen injekcioni špric.12. 40mcg/0. pen sa uloškom.8din 1058/2006/12 30.2006 .1din 1055/2006/12 30. 80mcg/0.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju. . 80mcg/0. Paralelni lekovi: Ketokonazol.06.V. 20mcg/0.Holandija darbepoetin alfa .2din 1051/2006/12 30.5din 515-04-2543/03 05. napunjen injekcioni špric. 1x0.4mL. 1x0.5mL.06. napunjen injekcioni špric.06.4din 1060/2006/12 30.2006 Cena 18086.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 1808.2006 Cena 3616.1din 1056/2006/12 30.06.3mL. 1x0. 100mcg/0.2006 Cena 9043. 2%.2006 Cena 14468.06. 1x0.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric.DEMO S.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. bočica.3mL.4mL.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.5mL 8606007081084 Cena 5425.3mL.4mL. 1x0.06.2din 1050/2006/12 30. 1x0.2006 Cena 7234.8din 1053/2006/12 30. ampula. 1x0. napunjen injekcioni špric. Mycoseb® ARANESP® .2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 30mcg/0.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS . 50mcg/0.2006 Cena 27129.

20mg. 90mg. obično 4-6 nedelja.06. 60mg. 20mcg/0.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. 500mcg/mL. 100mg.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.5mL.v.dalju terapiju prekinuti. 1x0.2din 8606007081190 1069/2006/12 30. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta.USA etorikoksib .terapiju započeti sa s. Cena 70873. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.2) (R) 1163530 tableta. Cena 3616. ARCOXIA® . bočica.c.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.06. 1x7 kom 1163532 tableta.06. 1x30 kom Cena 4639.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.9din pen sa uloškom.06. dalju terapiju prekinuti.06.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. ili primeniti s.11. blister.8din pen sa uloškom.2002 . primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. 1x0. napunjen injekcioni špric. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .375mL. 100mcg/0.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.8din 3582910015277 663/2007/12 08.5mL Cena 18086. Cena 42523. ARAVA® . 500mcg/mL.2002 Cena 3/2-10-6890 29. blister. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . blister.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. 10mg. 300mcg/0. bočica. 1x0. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.2din napunjen injekcioni špric.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .3din 3582910015284 665/2007/12 08. 120mg. 1x0.6mL. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .03.c. pen sa uloškom.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.2007  (SZR)1014301 film tableta.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .03. 1x30 kom Cena 2560.06.6mL Cena 42523. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. pen sa uloškom. 300mcg/0. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.terapiju započeti sa s.AVENTIS INTERCONTINENTAL . napunjen injekcioni špric. blister. 1x0. 15mcg/0.06.03.11.7din 3582910019176 664/2007/12 08.11. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. 1x30 kom Cena 5357.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.5mL.Francuska leflunomid .MSD (MERCK SHARP & DOHME) .6mL 8606007081183 1068/2006/12 30. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor.6mL.c. ili i.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. 1x1mL Cena 70873.375mL Cena 2713.2007  (SZR)1014302 film tableta.

Pamitor® ARICEPT® .v.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Pamifos. osteoar tritis.2003 .04.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.7din 7612791476549 553/2006/12 28.11. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .2002 Cena 6866.Belgija eksemestan .N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. 25mg.2002 doziranje: artritis. blister. fiola.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno.Velika Britanija anastrozol . 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. 5mg.12. AROMASIN® .NOVARTIS PHARMA AG . liobočica sa rastvaračem.12. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. 90mg.MANUFACTURING CENTER . tokom 4-6 nedelja.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . 90mg tokom jednog tretmana.12.8din liobočica sa rastvaračem. blister. hronični bol: 60mg dnevno. maks.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.7din (R) 1079011 tableta.2002 Cena (R) 1163534 tableta. 60mg. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. blister. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom. blister. Cena 13616.2006 doziranje: Paget-ova bolest. dnevno (1mg). osteoliza.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. akutni bol.USA donepezil . 15mg. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.11. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.PHARMACIA ENTERPRISES S. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. 10mg.2002 Cena (R) 1163535 tableta. 2mg. 1mg. 10mg dnevno.8din (R) 1079010 tableta. AREDIA® . ARTANE . akutni napad gihta. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. blister.PFIZER . 2x14 kom Cena 8750.Švajcarska pamidronska kiselina . u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana. maks.Srbija triheksifenidil .10. 30mg. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.A. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.3din 3/2-10-5507 19. 120mg.11.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 4x5mL Cena 14005. inf. blister.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.11. 2x15 kom Cena 9986. blister.(PHARMACIA & UPJOHN) .04.

Hemodrops. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.6din 3850343032513 172/2006/12 13. 5mg.2006 Cena (R) 1169571 film tableta.10.DR. ARVIND® .10.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. . do optimalne doze održavanja . Paralelni lekovi: artelac®. Isopto® Tears ARTELAC EDO . 1x30 kom Cena 627. 3.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. blister.Nemačka oksaceprol . .2mg/mL. 3.2mg/mL. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.Nemačka hipromeloza . rastvor.Hrvatska lamotrigin . 1x10mL Cena 12/2007/2297 09.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 3. blister.2006  (R) 1084721 tableta.2007 doziranje: sindrom suvog oka.2007 BR) 7099078 kapi za oči.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.6mL 12/2007/2299 10. 25mg dnevno narednih 14 dana. rastvor. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. GERHARD MANN. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. 60x0. blister.2007 doziranje: sindrom suvog oka. plastična bočica.2006  (R) 1084722 tableta.D. 200mg.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. Cena kontejner jednodozni. .PHARM. blister. 50mg.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči.CHEPHASAAR CHEMISCH .2006 doziranje: epilepsija.02.10. 1x100 kom Cena 166. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Ne sadrži konzervans. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.10. rastvor. Paralelni lekovi: artelac® edo. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. FABRIK GmbH .Nemačka hipromeloza . rastvor. CHEM. CHEM.2mg/mL.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.02. 10x0.2mg/mL. FABRIK GmbH . 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. ARTELAC . po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.DR.10. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. 3. GERHARD MANN. Cena kontejner jednodozni. 25mg. bočica sa kapaljkom. podeljeno u 3-4 doze.6mL Cena 12/2007/2298 10. 200mg. 2x15 kom Cena 2003. kontejner jednodozni. Hemodrops.2din 3850343032520 173/2006/12 13.6mL 12/2007/2300 10.02. 30x0. 50mg dnevno narednih 14 dana. blister.4din 3850343032544 174/2006/12 13. 100mg. 1x30 kom Cena 1092.PHARM. Isopto® Tears ARTROMED® .10.10.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.BELUPO.

blister.9-7. blister.07.3din (R) 1072636 film tableta. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74.6-5. Salofalk® 500 ASENTRA® .Srbija acetilsalicilna kiselina . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.A07EC02 ANTIDIJAROICI. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.1din (R) 1072635 film tableta. D.KRKA. blister. 130mg/kg/d. Salofalk®. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 800mg. anbol.01. do 200mg dnevno. doza održavanja od 50-100mg.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta.4-3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.D. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. reumatska groznica: odrasli 4.2007 . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.Slovenija sertralin . aspirin® 500. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. 500mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. Lamotrigin. doza održavanja 3. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. maks. Paralelni lekovi: Serlift®.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Setaloft®. 50mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. maks.BAYER BITTERFELD GmbH .2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. 8 g.08. blister. od 200mg dnevno. maks. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964.6g/d u više pojedinačnih doza.05. aspirin® direkt. deca od 13-17 godina. aspirin® Migran. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. Lamotrix® ASACOL® .4g/d. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. andol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. do maks. Paralelni lekovi: Lamal. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. Lamect®. Pentasa®. 100mg dnevno narednih 14 dana. .8g/d.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. blister.08. 500mg. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). Paralelni lekovi: 5-aSa.HABIT PHARM A. Lamictal™.Slovenija mesalazin . Salofalk® 250.7din 199/2007/12 16.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Midol ASPIRIN® 500 .07. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. blister. zoloft® ASK PH 8 . tokom 1-2 nedelje. TOVARNA ZDRAVIL. blister.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). početna doza 2.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. deca od 6-12 godina. 800mg.05. . . povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Sertiva®. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan.D.4-3. 100mg. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. početna doza iznosi 50mg/dan. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.D. aspirin® protect.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. 400mg.2005 Cena 1686.

ask pH 8.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl.4din 260/2005/12 26. Midol ASPIRIN® PLUS C . 300mg.8din 4008500100752 200/2007/12 16. šumeće u jednokratnoj dozi. dnevno. reumatska groznica: odrasli 4.Nemačka acetilsalicilna kiselina .6 g/d u više pojedinačnih . groznica. doza održavanja 80-100mg/kg/d. Paralelni lekovi: Midol c. 130mg/kg/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® Migran. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. doza održavanja 80-100mg/kg/d.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. maks.Nemačka acetilsalicilna kiselina .BAYER BITTERFELD GmbH . reumatska groznica: odrasli 4. aspirin® protect. 3x10 kom 261/2005/12 26.4-3. aspirin® direkt. doza održavanja 3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. maks.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.8g/d. aspirin® direkt.12. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® DIREKT .6-5. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.01. početna doza 2. 6 tabl. 500mg.9-7. askorbinska kiselina .07. 400mg+240mg. aspirin® Migran.4-3. strip.4-3. anbol. početna doza 2. tokom 1-2 nedelje. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. dnevno. aspirin® 500.BAYER BITTERFELD GmbH . 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120.6g/d u više pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH .4-3. aspirin® protect.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. 5x2 kom Cena 175. 500mg. ask pH 8.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. andol. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.12.4g/d. blister. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. andol. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.9-7.6-5.6g/d u više pojedinačnih doza. anbol. blister. andol. 8 g. maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta.Nemačka acetilsalicilna kiselina. maks.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. ne duže od 3 dana. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11. maks. rastvoriti u čaši vode. folija. aspirin® protect.4-3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.Nemačka acetilsalicilna kiselina . anbol.07. 6 tab. ask pH 8.8g/d. 3x10 kom Cena 122. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Midol ASPIRIN® MIGRAN . Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . doza održavanja 3.2005 Cena 105. tabl. aspirin® 500. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. blister. 130mg/kg/d. maks. 8 g. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. tokom 1-2 nedelje. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. početna doza 2. 100mg.BAYER BITTERFELD GmbH .4g/d. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.

maks. selektivni (R) 1107550 tableta. angina pektoris: 100mg dnevno.6-5. 1x250 i. blister. humani .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. Tetabulin S/d.06.06. aspirin® Migran. 20mg/mL. 1x14 kom Cena 73.7din 8608813900009 515-04-937/03 16. 50mg. ask pH 8.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.j. Prinorm ATG-FRESENIUS S . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. anbol. Tetanus gamma ATENOLOL .2004 Cena 59. blister 2x7 kom Cena 73. Tetagam® P..5mL vakcine tetanusa. bočica.FARMAKOS DD .07. 25mg.Srbija atenolol . istovremeno sa 0. aritmije: 50-100mg dnevno.4-3.2003 Cena 45.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. 100mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d. Prinorm ATENOLOL .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 1x5mL Cena 21625. angina pektoris: 100mg dnevno. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. NIŠ . selektivni (R) 1107350 tableta. doza održavanja 3. 8 g. kunića .Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). Prinorm ATENOLOL . angina pektoris: 100mg dnevno.12. tokom 1-2 nedelje.Srbija atenolol . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. andol. aritmije: 50-100mg dnevno.9-7.7din 515-04-291/03 03.07. 100mg.REMEVITA D. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. Paralelni lekovi: Panapres.Srbija atenolol . Paralelni lekovi: Panapres.2din 3/2-10-9316 11.5din (R) 1107552 tableta. terapija: 30-300mcg/kg dnevno. blister.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. bočica.11. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 1x14 kom Cena 73.ZDRAVLJE A.8 g/d. Cena 694.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. . aspirin® direkt.4din (R) 1107551 tableta. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.O. selektivni (R) 1107500 tableta. 130mg/kg/d. blister. bočica.Srbija antitetanusni imunoglobulin. aritmije: 50-100mg dnevno.06.D. Paralelni lekovi: Panapres. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Midol ATEBULIN . reumatska groznica: odrasli 4.4 g/d.O.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. maks.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 100mg.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.FRESENIUS BIOTECH GmbH .2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. aspirin® 500. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.2002 . 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15. 250i.j.PRIZREN .

v.08.1din 3/2-10-9317 11. 10x5mL Cena 216252. Sortis®. blister. ampula. doza 20mg dnevno. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.5din (R) 1104521 film tableta.2007 Cena 3056. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. 40mg. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. Sortis®. aplastična anemija: 2. blister. inj. 40mg. 3x10 kom Cena 775. odrasli i deca starija od jednog meseca.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. inj.08. Tulip® ATORVASTATIN .Slovenija atorvastatin . (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).04. 10mg.D.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. bočica.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Tracrium™ . 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.12.08. blister. ampula.5mg. obično inicijalno i. 10x2. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).7din (R) 1104524 film tableta. blister.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.v. Paralelni lekovi: atorvastatin. 5mg ili 7.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. 20mg. blister. 10mg/mL. 20mg. . Maks. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . blister.2din 8606103442024 594/2007/12 01. maks. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. maks.04. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15.Srbija atorvastatin . 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. 10mg.2005 Cena 2046. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. blister. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. 40mg.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.ZDRAVLJE A.D.2005 Cena 1260.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. D.2005 Cena 2349. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. . 300-600mcg/kg telesne mase.08. 20mg.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta.08.03. Torvalipin®.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. 10mg.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20.Nemačka atrakurijum . blister. blister.5mL Cena 1586. Paralelni lekovi: atoris®. Torvalipin®.08.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. ATORIS® .08.2002 doziranje: lečenje akutnog.DELTASELECT GmbH . 20mg/mL. TOVARNA ZDRAVIL.8din 3838989502836 110/2005/12 15.03. 10mg/mL. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.KRKA.3din (R) 1104522 film tableta.

2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju. 2mg (odrasli).m.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. septički abor tus.4mg s. blister. uretritis.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0..S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.2007  (R) 7095073 kapi za oči. iridociklitis.v. . ili i.5mg s.03mg/kg i. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora. ili i. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.08. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).6mg. deca od 7-9 godina 0.c.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).Crna Gora atropin . ili i.c.2mg s.04mg/kg. 0.6din plastična bočica sa kapaljkom. deca preko 3 mes. 250mg. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. otitis media). blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). lobarna pneumonija. uveitis.INNOTECH INTERNATIONAL . 875mg+125mg. sinuzitis. AUGMENTIN . ampula. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 1%. ili i. infekcija kostiju i zglobova. ili i. puerperalna sepsa.5%. 10x600mg Cena 1232.06.SMITHKLINE BEECHAM . 2x7 kom 515-04-1520/03 04.2din 515-04-1520-1 04.Francuska tenonitrozol .3-0.m.. parenteralno odrasli 1g na 6h ili . deca od 10-14 godina 0. ili 0. tvrda. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja.c. bočica.2003 Cena 828.Belgija amoksicilin.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10.m.3-1mg i..c ili i. bočica.m.3mg s.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. Cena 75.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. klavulanska kiselina .m. bronhopneumonija.Rusija atropin .03-0.01-0. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. deca od 5-6 godina 0. 1x140mL Cena 690. pijelonefritis).v.HEMOMONT D. 1mg. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. 500mg+100mg.m. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.VEROFARM . deca od 3-4 godine 0.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0..25mg s.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. infekcija kože i mekih tkiva). (400mg+57mg)/5mL.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.12. jednokratno.12.O.O. rastvor. (deca). ATROPIN .6din 3/2-10-10776 25. deca ispod 40kg (do 3 mes.LABORATORIE INNOTHERA .v.08.c. Cena 88. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. ATROPIN SULFAT . 1x8 kom Cena 237. iritis. itd.. ili i. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.3din plastična bočica sa kapaljkom.08.06.5-1mg s.. teže infekcije 500mg na 8h. na 1-2 sata do maks. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.m.. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.v.c.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). deca 0. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . rastvor. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.2din 515-04-1520-2 04.4din (R) 1021632 film tableta.

Nimulid®. zubobolja. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. glavobolja. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12. Panklav forte. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. amoksiklav Lek® 2X. 150mg.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH .2g prašak za injekciju.Austrija nimesulid .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .GALENIKA AD . Nimulid®-Md. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. blister. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. Panklav® 2X AULIN . 8mg. deca od 3 mes.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h.8din (R) 1163501 tableta. doze su date u odnosu na amoksicilin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 4mg.2001 Cena (R) 1163502 tableta.07.6din 5000483131807 293/2006/12 06. blister. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Paralelni lekovi: Nimesulid. 25mg/kg na 6h ili 8h. do 12 god.07. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. spor tske povrede. postoperativni bolovi. 100mg. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. . 2x14 kom Cena 1872. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12.Francuska rosiglitazon . zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. zavisno od postignutog terapijskog odgovora.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. blister. blister.03. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . degenerativna reumatska oboljenja zglobova. maks.5din (R) 1072141 film tableta.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.08.Švajcarska moklobemid . dismenoreja.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005.2001 doziranje: sindrom depresije.07.03.2006 doziranje: sindrom depresije. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.2001 doziranje: reumatoidni artritis. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. 300mg.F. amoksiklav Lek® 1. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. blister.07. 400mg dnevno. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. 100mg. 100mg. amoksiklav Lek® forte 312. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. blister. actasulid® AUROMID® .Srbija moklobemid .2001 Cena 144. Panklav.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. amoksiklav Lek® 156. blister. enhancin.

bočica staklena.v.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju.5mL. 1x16mL Cena 108093. deca 5mg/m2 i.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. .2002 Cena 1846.12.11. Quincke-ov edem.v. 5x2mL Cena 1495.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl.Srbija ondansetron .5mL Cena 1729. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.7din 8606102767043 322/2005/12 24.09.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ .v. AVAXIM 160 U .). 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15..Nemačka moksifloksacin .2006  (R) 3058050 sirup.2005 Cena (R) 1329502 film tableta.2005 Cena (R) 1329501 film tableta.08. inf. boca staklena.HEMOFARM AD . 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.v. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. zavisno od telesne mase. 1x100mL Cena 71. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. AVELOX® . 7 dana.JUGOREMEDIJA A. blister. u trajanju od 90 min. 50mg. serumska . bočica. svrab različitog porekla (od uboda insektta. 100mg/4mL. 400mg. alergični dermatitis).A. dnevno.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. pre terapije.7din 515-04-3000/03 21. 4mg.. zatim kontinuiranom inf. 10 dana.09. Paralelni lekovi: ondasan®. zatim revakcinacija posle 6 meseci. bočica. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. dnevno.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.2005 29725. AVESSA . zofran AVIL® . obično 5mg/kg svake 2 nedelje i. 4mg. nezavisno od obroka.08. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl.BAYER HEALTHCARE AG . 5-10 dana.5din (R) 1124570 tableta.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana. dnevno. nezavisno od obroka. ampula.D. 400mg.08.Švajcarska bevacizumab .12.08. napunjen injekcioni špric.Srbija feniramin . 1mg/sat tokom 24 sata.5mL.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) .5din 8608811000411 1575/2006/12 05. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. 2x10 kom Cena 56.F. 0. blister. 1x0. dodira bršljena i sl.09.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. ZRENJANIN . 400mg/250mL. blister. 3mg/mL. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. blister.SANOFI PASTEUR S. 400mg/16mL.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.

50x250mg 05. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. 98% v/v.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.ALCON-COUVREUR N. maks.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. Lendacin®. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. inf. 3 l. 250mg. veracol® AZOPT® .. 1g. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.2004 .2004 05.04. 98% v/v. rocephin®. meningitis. histaminske glavobolje.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.5din 241/2007/12 17.04.5mg.Belgija brinzolamid .HEMOFARM AD . bočica. 8 l. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. 98% v/v. konetoze.Srbija ceftriakson . grla.01. kože. 98% v/v.v. uha. novorođenčad maks. gonoreja.04. 2g dnevno. suspenzija.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. infekcije urinarnih i žučnih puteva. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka.2004 05. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas.2004 05.2007 Cena 16758.2004 05. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.Srbija azot-suboksid . pluća. bočica. maks. 50 l. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. .2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. zglobova. 98% v/v. 98% v/v. 10 l.01. 98% v/v. Longaceph®. nosa. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.2004 05. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. Labilex®. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. 40 l. AZARAN . 10mg/mL. Paralelni lekovi: ceftriakson.V.04.D. .10. kostiju. 13 l.04.2004 05. Farcef. 196 l. 98% v/v. 50x1000mg 242/2007/12 17. 2g na 12 sati i. ceftriaxone-BcPP. 27 l. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.MESSER TEHNOGAS A.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. 50mg/kg dnevno. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. ceftriaxon-MIP®. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. bočica. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest.04. AZOT-SUBOKSID .04.2004 05. trbušne infekcije.04.5din (R) 7096060 kapi za oči. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.

J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Slovenija tiamin. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno.2003 Cena 155. nikotinamid. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.6din (R) 3021772 sirup.m. folija. bočica. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. riboflavin.. cijanokobalamin. riboflavin. creva ili jetre.001mg+20mg. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. maks. liobočica sa rastvaračem.07. Cena 2399din kutija.05. D. nikotinamid.v.2003 Cena 102.07.. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. 500mg. tvrda. deca 50mg/kg/dan i. 250mg/5mL. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. 500mg.m. kalcijum-pantotenat.07.v. ospamox®. Sinacilin® . neurodermatoze. deca 50-100mg/kg/dan i. polineuritis.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.D. TOVARNA ZDRAVIL. creva ili jetre. neuralgije. povećane potrebe za vitaminom B. kalcijum-pantotenat . D.D. blister. 1x60mL 515-04-1624/03 30. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.2003 Cena 159.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. TOVARNA ZDRAVIL. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. piridoksin..05. piridoksin.14 godina 1 obložena tabl. dnevno. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i.INNOTECH INTERNATIONAL . . paba .abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX .2003 Cena 84. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 1g. . 6g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.05. neuralgije. 125mg/5mL. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. blister.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta.Francuska amoksicilin . liobočica sa rastvaračem. B-COMPLEX . beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. infekcije kože i mekih tkiva. amoksicilin.KRKA. povećane potrebe za vitaminom B. 1x60mL 515-04-1625/03 30.8din (R) 1021770 kapsula. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.07.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. deca od 5 . Paralelni lekovi: almacin®.07. deca do 1 godine 62. u ginekološkoj praksi.. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .. neurodermatoze.Slovenija tiamin. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. ospamox® dT. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule.A11EA.001mg+20mg.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.5mg na 8 sati. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. amoxicillin.5din 515-04-1621/03 30.5din (R) 3021771 sirup. 2x15 kom Cena 71. polineuritis.A11EA. bočica.KRKA.

bronhiektazije. (200mg+40mg)/5mL. lobarna i bronhopneumonija. pijelonefritis. ampula. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. Paralelni lekovi: Baktimol®.F. sinuzitis. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. trimetoprim . uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . faringitis.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. adneksitis). otitis medija). 50x5mL Cena 1220. otitis medija).3din (R) 3026605 sirup. bronhiektazije. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. trimetoprim .01. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. infekcije posle pobačaja.09. 400mg+80mg. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. prostatitis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. maks. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ . akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. (400mg+80mg)/5mL. maks. 1440mg. ampula. adneksitis). (400mg+80mg)/5mL. 1440mg. lobarna i bronhopneumonija. faringitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.F. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. trimetoprim . 54mg/kg dnevno. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. bronhiektazije.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. infekcije posle pobačaja. prostatitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. lobarna i bronhopneumonija. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. Trimosazol.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. 54mg/kg dnevno. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. maks.Srbija sulfametoksazol.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju.08. maks. adneksitis).HOFFMANN-LA ROCHE LTD . maks.2007 Cena 123. pijelonefritis.GALENIKA AD . kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. pijelonefritis. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.Švajcarska sulfametoksazol. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. faringitis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. prostatitis. 1440mg. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.Švajcarska sulfametoksazol. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. sinuzitis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.01. otitis medija). infekcije posle pobačaja. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. bočica. blister. sinuzitis. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. Trimosul BACTRIM® . 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08.

glukoza .5% GLUKOZE. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. trimetoprim .3% glukoze.. caPd 17.. 1.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.HABIT PHARM A. 1.5% GLUKOZE.9din 515-04-5149/03 05.5-1. 400mg+80mg. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Balance 4. 1.79g/L+7.01. 1. 1. 1. caPd 3 aNdY disc. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. otitis medija). 1440mg. caPd 3 Stay safe.12. infekcije posle pobačaja. blister. caPd 3 Stay safe. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 4 aNdY disc. 4x2000mL .Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. Trimosul BALANCE 1. adneksitis). caPd 4 Stay safe BALANCE 1. 1. natrijum-laktat. Trimosazol.04. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. prostatitis.9din 515-04-2913/03 01.75 mmol/L kalcijuma. 1. Paralelni lekovi: Bactrim®. Paralelni lekovi: Balance 1.D. caPd 2 aNdY disc. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.B05DB.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. lobarna i bronhopneumonija. bronhiektazije.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. Balance 2.75 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze. caPd 3 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. magnezijum-hlorid.1din 8600102463097 28/2006/12 13.5% glukoze. Balance 4.26g/L+0.B05DB. a postupak se ponavlja više puta dnevno.Nemačka natrijum-hlorid.1g/L+16.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.18g/L+0. caPd 17 Stay safe. caPd 2 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta. . 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. magnezijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.1g/L+15g/L.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. caPd 2 Stay safe. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. caPd 17. Balance 4. Balance 2. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. sinuzitis.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.Srbija sulfametoksazol. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . uključujući derivate (R) 1026300 tableta. pijelonefritis. kesa. caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma. 5.25 MMOL/L KALCIJUMA . glukoza .79g/L+7. maks. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.85g/L+0.5-1. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.5g/L.25% glukoze.3% glukoze. 5. 1. Balance 2. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 2x10 kom Cena 68.25 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 1233. kesa. kalcijum-hlorid.85g/L+0.3% glukoze. caPd 4 aNdY disc.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. faringitis.

caPd 2 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta.. natrijum-laktat. 4x2000mL Cena 1233.5% glukoze.79g+7.18g/L+0.1g/L+42.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.5g/L.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1. Balance 4. caPd 3 Stay safe.5-1.25 mmol/L kalcijuma. 1.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.25% glukoze. caPd 4 aNdY disc. magnezijum-hlorid. 5. caPd 3 aNdY disc.5% glukoze. Balance 2. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze. caPd 17.9din 515-04-2914/03 01. caPd 3 aNdY disc. 1.25% glukoze.5% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5% glukoze.5% glukoze. caPd 3 Stay safe. 1.5-1. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.73g/L. caPd 3 aNdY disc. caPd 4 Stay safe BALANCE 2.25 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 4.75 MMOL/L KALCIJUMA . 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.B05DB. caPd 2 aNdY disc.9din 515-04-5150/03 05.73g.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17 Stay safe.25% GLUKOZE.75 mmol/L kalcijuma.. kalcijum-hlorid. kalcijum-hlorid.9din 515-04-2912/03 01. kesa.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.25 mmol/L kalcijuma. 5. caPd 17. caPd 4 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. glukoza .3% GLUKOZE.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 4x2000mL . 1.3% glukoze.B05DB.26g+0.12. glukoza .85g+0.Nemačka natrijum-hlorid.1g+22. Balance 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. magnezijum-hlorid. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 2 Stay safe. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.5-1.75 mmol/L kalcijuma.18g/L+0.3% GLUKOZE. natrijum-laktat. kesa. caPd 17. a postupak se ponavlja više puta dnevno.3% glukoze. caPd 3 Stay safe. Balance 1. 1. caPd 4 Stay safe BALANCE 4. glukoza .25 MMOL/L KALCIJUMA . 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . natrijum-laktat. caPd 4 aNdY disc.Nemačka natrijum-hlorid.B05DB.85g/L+0. 1. Balance 4. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma.. 4x2000mL Cena 1233. 1.75 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. Balance 4. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.12.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe.25% glukoze. 1. 5. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 2. caPd 17 Stay safe.25% glukoze.1g/L+22. kalcijum-hlorid.85g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. kesa.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 2 aNdY disc. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno.04. Balance 4. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.

caPd 17. ZRENJANIN . 2. 5mg+0.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike). ampula.9din 515-04-5151/03 05. natrijum-laktat.2din 8608811004518 656/2006/12 18. caPd 2 aNdY disc.1mg+1000mg. 5. 1. glukoza . fenpiverinijum-bromid.3% glukoze. blister. supozitorije 1-4 puta po 1.5% glukoze. 1.7din (R) 5086568 supozitorija.v. 4g dnevno.D. kalcijum-hlorid.85g/L+0.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.25 mmol/L kalcijuma. 0.m.75 mmol/L kalcijuma. parenteralno 0.25 mmol/L kalcijuma.12.09.5-1.05.09.6din 8608811004501 655/2006/12 18. 5x5mL Cena 69. 500mg.2din (R) 1086566 tableta. magnezijum-hlorid. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 1.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.10.1mg+500mg. 5x5mL Cena 73. maks.1mg+2500mg. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14. 1x10 kom Cena 29.25% glukoze.3% glukoze. 1. 1.5-1g sporo i. 10x10 kom Cena 141.1mg+500mg.Nemačka natrijum-hlorid.Srbija pitofenon. Balance 1. Novalgetol® . 10mg+0. ili 1-2. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. kesa.25% GLUKOZE.5% glukoze.04.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.v. Balance 4.. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma. caPd 2 Stay safe.2003 Cena 78. 1000mg.75 MMOL/L KALCIJUMA . 500mg. metamizol-natrijum . kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.JUGOREMEDIJA A.D. akutni bolovi.5-1g sporo i. 1x5 kom Cena 65.5g i. 10mg+0.2003  (R) 5123569 supozitorija. blister. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . a postupak se ponavlja više puta dnevno.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5g dnevno.Srbija metamizol-natrijum . 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21..2006  (R) 1123565 tableta.10. blister. Balance 2.26g/L+0.2006  (R) 1123568 tableta. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. blister. 1.. Balance 2. blister.5L (deca) tokom 5-20 minuta.75 mmol/L kalcijuma.2001 Cena 22.B05DB.03.1g/L+42.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.79g/L+7.5g/L.25 mmol/L kalcijuma.05. caPd 17 Stay safe. caPd 3 Stay safe.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 5mg+0. caPd 3 aNdY disc. maks. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. Paralelni lekovi: analgin®.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18. ampula.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 aNdY disc. BARALGIN M® . blister.5g.JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN .6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. Paralelni lekovi: Balance 1.

INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. boca staklena. deca preko 1 godine 0. 2046. ecobec. . liobočica sa rastvaračem u ampuli.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . 1g/mL. 250mcg/doza.3din 3393370035558 254/2006/12 03. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. maks.3din 5900008021982 2554/2007/12 22.A. Paralelni lekovi: Becloforte. maks. 1x200 doza Cena 262.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 50mcg/doza. (250mcg).GLAXO WELLCOME PRODUCTION . (200mcg). BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .2006 116. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.11.04. 50mcg/doza.2003 doziranje: novorođenčad 0. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).5din 2723/2007/12 06. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. maks. po potrebi 3-4 puta po 4 inh. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. inhalator pod pritiskom sa dozerom.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.5din 14. liobočica sa rastvaračem u ampuli. (500mcg) dnevno. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . Cena 3485.03.Srbija barijum sulfat .7din 2mg/2mL.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 1g/mL. maks. bočica sa raspršivačem. maks. sprej-boca sa dozerom.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.Francuska beklometazon .R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.Francuska beklometazon .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. 10 inhalacija (500mcg) dnevno.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.D.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA . (1000mcg) dnevno.1mL intradermalno. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .12.04. 200x50mcg/doza Cena 262. Paralelni lekovi: Becotide™.1din 14. 4 inh. 400mcg dnevno. (250-500mcg).1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.10. kontejner plastični.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .12. (200mcg). 5x1mL Cena 2634. 2 inh. 1mg/mL.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ecobec. ecobec easi-Breathe . suspenzija.Poljska beklometazon . .V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija.05mL intradermalno.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija vakcina protiv tuberkuloze .

D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.5mg/g.5mg/g. fotodermatitis. 0.5mg/g+20mg/g.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . 1x15g Cena 125.Hrvatska betametazon.02.D. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Piridoksin.BELUPO. dishidrotični dermatitis.9din 18. inficirani dermatitis posle uboda insekata.5mg/g+1mg/g.7din 3850343026437 1514/2007/12 16.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. hronični ekcemi. profesionalni dermatitis.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).07. jakog delovanja.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. ekcematoidni numularni dermatitis. Lichen rubber planus.Hrvatska betametazon . . lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. tuba. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. B d07ac kortikosteroidi. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. bočica sa kapaljkom. seboroični dermatitis. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. Paralelni lekovi: diprosalic® . tuba.Srbija piridoksin .7din (R) 4152042 krem. ekcemi.2007 Cena 125. seboroični dermatitis. atopijski dermatitis (neurodermatitis). opekotine od sunca. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta.02. 0. gentamicin . . inter trigo. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. polenski dermatitis.5din 3850343026390 1468/2007/12 10.D. tuba. rentgen dermatitis. salicilna kiselina . akutni fotodermatitis. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.07.2006 20-50mg. blister. numularni dermatitis.2007 Cena 162. vitamin B6 BELODERM® . tuba. rentgen dermatitis. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® .07. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.7din 18.5mg/g+30mg/g.2007 450. neurodermitis.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. kombinacije sa antibioticima Cena 162.Hrvatska betametazon.BELUPO.2din (R) 4153534 mast. 20mg. BELOGENT® . 0. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384.05. .5mg/g+1mg/g. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. jakog delovanja.07. inter trigo. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.05. 1x30g Cena 308. dishidrotični dermatitis. tuba. ampula.D. 0.BELUPO.2din (R) 4153535 krem. 0. 0. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI.2006 28.GALENIKA AD . 50mg. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 .

1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. STI. najduže 5 dana kontinuirano.2002 Cena 80. priprema za rinološki pregled.KRKA. nesanica: 5-15mg uveče. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® .9din 8608808100230 972/2007/12 10.2007  (R) 1071122 tableta. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. 28%+10%.11.O. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.2007  (R) 1071121 tableta.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. . Paralelni lekovi: Novasol. tuba. . krvarenje iz nosa.2007  (R) 1071120 tableta. 2x15 kom Cena 41.11. 3x10 kom Cena 50.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 1x10mL Cena 59. primena je kratkotrajna. ne sunčati namazano mesto. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. rastvor.05. BENSEDIN® .2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. tuba. ampula. Nafazolin BENOXI .0 BEN-GAY® . blister.8din 3/2-10-7584 19. rinosinuzitis. rastvor.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. D.R. 0. 2mg. 10x2mL Cena 150.03.Slovačka oksibuprokain .5din 8608808103477 1059/2007/12 21.UNIMED PHARMA S.05%. 10mg/2mL.05. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. 4mg/mL. bočica sa kapaljkom.D. bočica. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. 15%+10%.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.Turska metilsalicilat.05% rastvora na 6 sati. 0. rastvor. Nafazol. STI. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos.05.Turska metilsalicilat.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.1din 8608808100247 973/2007/12 10.11. 5mg. blister. 1x10mL 3/2-10-7585 19. mentol .1% rastvora na 6 sati. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. 1x10mL Cena 199.Srbija diazepam . Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .GALENIKA AD . mentol .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. bočica.9din 8588000227907 549/2005/12 18.1%.05.Slovenija nafazolin . u težim slučajevima 15-30mg dnevno. 10mg.PFIZER ILACLARI LTD. .PFIZER ILACLARI LTD.03. . blister. ne sunčati namazano mesto. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.7din (R) 7110092 kapi za nos. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg . TOVARNA ZDRAVIL.

I. nedelje gestacije)./kg na 8-12h.. 270mg+3000kij+1500i.11. liobočica sa rastvaračem.5din 3/2-10-9306 11. 250mcg. 500i.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. umerena krvarenja 15-25 i.. pa 10-15 i./10mL.v.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju./kg na 8-12h.2002 Cena 26544.j. liobočica sa rastvaračem.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j. 1x10mL B Cena 6652.j. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.+17. potpore šivenju. 1000i. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.j. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D .+5./kg (jedna doza).j.11.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. humani .. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. kalcijum-hlorid.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).12. 100mcg (od 13.12.j.j.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. rhesonativ® BERIATE P .8din 3/2-10-7682 22. status epilepticus. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg. Paralelni lekovi: Immunorho.10. BERLITHION® 300 ED . octanate 1000.2-0.9mg/mL+60i.2002 doziranje: individualno. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. faktor xlll. deca 0. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti. teška krvarenja 40-50 i.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.2din 3/2-10-9308 11.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .8din 3/2-10-9309 11.j.Nemačka faktor VIII . 50mcg.j.7mg+180i.2002 Cena 26218. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. bočica.Nemačka fibrinogen. pa 20-25 i. Haemoctin SdH. na 1 godinu starosti. 90mg+1000KIU/mL+500i. Partobulin® S/d.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. ili 1mg i.v.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.v./kg (početna doza). bočica. diazepam. konvulzije: odrasli 10-20mg i. Paralelni lekovi: emoclot. trombin. 1x250mcg Cena 3382.5din 4013054001974 492/2005/12 26. 250i.. 300mg.12.ZLB BEHRING GmbH ./kg (početna doza).j. aprotinin. set. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 1x2.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. hemostaze. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . ampula.2002 Cena 13272. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22. humani .Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. set.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju.2007 Cena 676.j. emoclot d. Paralelni lekovi: apaurin®.06. primena je kratkotrajna.2005 . 5x12mL Cena 866.j.ZLB BEHRING GmbH . octanate.3mg/kg i. liobočica sa rastvaračem..06..

1x100mL Cena 113. 1%.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. površinski ili herpetički apscesi.ALKALOID AD .11. u obliku brze inf.05mg+0.1din 3/2-10-5772 11.2din (BR) 1089110 film tableta.3din 9006968003900 532/2005/12 08. (30 min. blister. BETADINE® .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. bočica. terapija se nastavlja primenom tableta.Makedonija povidon-jod . Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . bočica. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.Italija fenoterol. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.Makedonija povidon-jod .ISTITUTO DE ANGELI S.1din 3/2-10-5757 11. afte. 0.Nemačka fenoterol.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. 300mg.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.11.1din (R) 7114725 aerosol. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . i. gingivitis.KG . kao pojedinačna doza.ALKALOID AD . ipratropijum bromid . . 10%.25mg/mL.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.10. pre doručka. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). 1x20mL Cena 278.5mg/mL+0. 0.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. Thiogamma® 600 injekt. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral. 1x100mL . ipratropijum bromid . Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija. 30 min.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).02mg. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.12.) u toku 2-4 nedelje.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.L.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. bočica od tamnog stakla. Thiogamma® 600 injekt.R.v.11.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . BERODUAL® . sprej-boca sa dozerom.

7din 3/2-10-5770 10. ili 1-4 inj.SCHERING AG . nikotinamid.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze. liobočica sa rastvaračem u špricu.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči.. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . suspenzija. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . 300mg.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. BETAKSOLOL . ili inf. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.A11EA. . 7.9din 5413895023477 2507/2007/12 19.5din (R) 7093115 kapi za oči. piridoksin. s.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta. 5x2mL Cena 176.11.5mg/mL.V. ampula sa rastvaračem u ampuli. 4x10 kom Cena 517.2din 10.7din 10. deca 1 inj. boca.ALKALOID AD . cijanokobalamin . Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S . kalcijum-pantotenat.5%.2mL doziranje: 8-16 Mi..Nemačka interferon beta 1 b . 8Mij/mL. 10%. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. BICIT HP® .GALENIKA AD . bočica.m.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 1x1000mL 3 767..2004 . 15x1. i.v.Srbija tiamin.8din 8600097406017 99/2007/12 11.Makedonija povidon-jod . blister.v.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.ALCON-COUVREUR N. dnevno i. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0. trihomonijaze. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 14 dana uključujući i dane menstruacije.11. bočica.Belgija betaksolol .2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. i.2007 Cena 72669.12.09.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.j.m.4din 515-04-3454/04 24.5%.01.D.004mg.2002 755.2002 B BETADINE® . 2. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 1x5mL 515-04-2579/03 17. 2x7 kom Cena 173.Srbija bizmut-subcitrat . .11.12.4din 8608808100292 2266/2006/12 06. 200mg.HEMOFARM AD . svaki drugi dan. i.c. boca.SRBOLEK A. ili inf.Srbija betaksolol . riboflavin. 1x5mL Cena 403.10. 0. rastvor.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.

40mg. bočica. suvi ekstrakt lista . 80mg. .Slovenija ginko (Ginkgo biloba). vr toglavica i šum u ušima.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože.D.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).Makedonija albendazol .Slovenija ginko (Ginkgo biloba). tvrda. TOVARNA ZDRAVIL. bočica. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. ankilostomijaza.06. 1%.06.Srbija bifonazol . tuba. .07. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana.D. tvrda. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.ALKALOID AD .2002 doziranje: askarijaza. D.2006 u ušima. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.2002 doziranje: infekcije kože. jednokratno. 80mg.07. 40mg.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. bočica od tamnog stakla.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. trihurijaza: 400mg jednokratno.2002 Cena 131.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. blister. 200mg. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno.12.1din 12. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. 1 tabl. BILOBIL® . 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. večera) i 1 tabl.05. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. tvrda. blister.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. TOVARNA ZDRAVIL. .2006 509.KRKA.SRBOLEK A. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. 1x6 kom Cena 212. . ručak. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24.3din (R) 1028124 tableta. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. 200mg. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN . tvrda. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. suvi ekstrakt lista . 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). blister. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE .12.D.KRKA.2002 Cena 1634. blister. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta.7din 12. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .05. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.2din (BR) 7157500 losion. zatim 2 nedelje pauza.9din (BR) 4157501 krem. 1%. D.

5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.2002 doziranje: traheobronhitis. ampula. 500mg.3din (R) 1107031 film tableta.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. 16mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.Srbija bisoprolol . pod nadzorom lekara. 10mg.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. 2mg.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. 4mg.2din (R) 1112046 tableta.12. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 4mg/5mL. concor®. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. ne žvakati. .12.D. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. deca do 1 godine 3 puta po 1mg.ZDRAVLJE A. 5mg.Hrvatska askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: Byol®. blister. blister. tabl. blister. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .D.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. spastički bronhitis.Srbija bromheksin .FIDIFARM .abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . bronhiektazije. bočica. cele. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. bronhiektazije.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. .12.05.Srbija bromheksin .2006 Cena 323. progutati sa vodom. 3x10 kom Cena 255. blister. 2. tabl. spastički bronhitis. blister.3din (R) 1107032 film tableta.9din (R) 7112040 rastvor. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . mlekom ili drugom tečnosti.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).05. selektivni (R) 1107030 film tableta.D. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25.ZDRAVLJE A. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.2002 doziranje: traheobronhitis.09. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.2006 Cena 487.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. maks. progutati sa tečnošću. 20mg dnevno. concor® cor .5mg. najbolje svaki dan u isto vreme.4din 8608811000589 707/2006/12 25. bočica. ZRENJANIN . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.2006 doziranje: hipertenzija.05. uzimati ujutro.2002 Cena 182.12.

progutati sa vodom. tabl.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. maks. tabl.Nemačka klodronska kiselina .j. 15000i. 6mg/6mL. zavisno od indikacije.5din 8606102767173 97/2006/12 31. 20mg dnevno.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. bočica.O.2002 . concor®. 3x10 kom Cena 323.09.1din 3/2-10-10727 25. BOLUZIN . teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.2006 23621.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. blister.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. jednjaka i grlića materice.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.06.Srbija gemfibrozil .25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .09. 1 kom Cena 1891.Švajcarska ibandronska kiselina . Lek nije namenjen za primenu deci.2007 Cena 487.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.01. concor® cor BLEOCIN-S . bočica. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28. progutati sa tečnošću. cele.3din 8606010300219 13/2007/12 08. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.Srbija bisoprolol . primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu. selektivni (R) 1107020 tableta. mlekom ili drugom tečnosti. najbolje svaki dan u isto vreme. blister. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. BISOPROLOL . podeljeno u 2 doze.O.NI MEDIC D.Japan bleomicin . blister. 1x2mL Cena 8884. 50mg.08. 10mg. 2mg. blister. bočica. .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.01. uzimati ujutro.F. bočica./bočica.2004 116424. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. pod nadzorom lekara. ne žvakati. bočica staklena.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Byol®. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .2004 Cena 25071.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x28 kom 515-04-02612/04 28. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. 6mg/6mL. .2007 doziranje: hipertenzija.GALENIKA AD .12.LTD. 300mg.01.09.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.SCHERING AG .8din (R) 1059085 film tableta. tvrda. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija. 5mg.NIPPON KAYAKU CO. 7x8 kom Cena 358.2din 4987170870083 251/2005/12 15. 800mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.3din (R) 1107021 tableta.

v.Italija tobramicin . 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . inf.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju.05. 300mg/4mL.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.Finska klodronska kiselina .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.5 din 12/2006/73 26.1din (R) 1059061 kapsula. maks.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. tvrda. 1x100 i. maks.1din 8600103492058 746/2006/12 26.01.j. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. ako je potrebno dozu povećati. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. bočica.Švajcarska ibandronska kiselina .SCHERING OY .M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. 3-5 dana. a najduže 10 dana.05.. 5x5mL Cena 8316.08.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . . 1x1 kom Cena: 2835. hemifacijalni spazam. do 3200mg dnevno.2006 Cena 15020.F. ampula.F. 150mg. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . parenteralno 300mg dnevno sporom i. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.09.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god. blister. 100i.CHIESI FARMACEUTICI SPA .07. 2.HOFFMANN-LA ROCHE LTD.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. bočica plastična. blister. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze..Švajcarska ibandronska kiselina .1din 515-04-02491/04 28. 60mg/mL. Cena 13647.5mg. ako je potrebno dozu povećati. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. tokom 28 dana.2004 doziranje: lokalna inj.j. primenjuje se inhalacijom.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.ALLERGAN . kod iste indikacije (blefarospazam. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX .2004 doziranje: osteoporoza: 2. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. .Irska botulinum toksin . kontejner jednodozni. 400mg. tortikolis) doze mogu biti različite.

 abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.Srbija bromazepam .1din 8608807100668 115/2006/12 03. 30mg/5mL.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.GALENIKA AD .02.2006 doziranje: stanja napetosti. . Paralelni lekovi: Lexaurin®.Srbija bromokriptin . 2x10 kom Cena 55. parkinsonizam: 1. 1x30 kom Cena 198. 2.UNIMED PHARMA S. BROMAZEPAM .02.5mg.12. rastvor.02.2% .6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. blister.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. 10mg.2006  (R) 1071722 tableta.D. maks. Lexilium® BROMOKRIPTIN .1din 8608808100339 196/2005/12 21. plastična fiola. dnevno. kratkotrajna primena.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.5mg. 1x30 kom Cena 649.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi. 2x10 kom Cena 84.Srbija terfenadin . 1x100mL Cena 91.12. fiola.R. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). uzima se uz jelo. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.O.ZDRAVLJE A.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.D.3din 8608807100712 117/2006/12 03.2003  (R) 1149041 tableta.Slovačka brimonidin . bočica sa kapaljkom. 3mg. 1. bočica od tamnog stakla.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.09.10. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. 0. Paralelni lekovi: Tefen . 2x15 kom Cena 50. poremećaj sna: 3 puta po 1.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. jednu nedelju.Nemačka brivudin . 125mg.5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . tokom 14 dana. 60mg dnevno. BRONAL® .2005 (R) 3058113 oralna suspenzija. blister. blister. . blister.12. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.5din 8608808103798 197/2005/12 21. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . nervoza.5-6mg.2%. blister. uznemirenosti. 6mg.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. . 60mg.12.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. nedelje.25mg uveče tokom 1. anksioznosti.2006  (R) 1071721 tableta.

2g/d. deca od 3-7 god.12. 2.Hemofarm.09. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. 1x50g Cena 93. 10%. 6x1mL Cena 133. . traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. Paralelni lekovi: Ibu . ponoviti za 7-10 dana.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. degenerativne ar tropatije.Srbija butilskopolamin .12.REMEVITA D.2002 Cena 151. 10x10 kom Cena 7782. ampula. doza održavanja 0. Nurofen active.6-1.5din (R) 1162031 obložena tableta. miozitis.Srbija ibuprofen .Srbija ibuprofen . BUDOSAN® . NIŠ . 3mg.09. tvrda.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 600mg. 100mg/5mL. sirup 3-4 puta po 50mg. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. polusintetski. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .Srbija piretrin . burzitis.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija.A07EA06 ANTIDIJAROICI. INTESTINALNI Cena 81. posle jela.O.4g/d.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 400mg.10.3din (R) 1162032 film tableta.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.2002 . bočica. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 720mg/60mL. blister.Nemačka budesonid .4din 515-04-2643/03 19.2-1.GALENIKA AD . BUSCOPAN . Nurofen.DR. tuba. deca od 1-2 god.GALENIKA AD .O. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. sirup 3-4 puta po 100mg.2002 Cena 104. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela.6din bočica od tamnog stakla.10.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem.07. blister.D.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. maks.09.1din 4032717010023 1186/2006/12 13. Ibuprofen. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. tendosinovitis). FALK PHARMA GMBH . deca od 8-12 god. 3 puta po 1 kaps. blister. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon.ZDRAVLJE A. rupan.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 3x10 kom Cena 91. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. 200mg. 20mg/mL.2din 8608808100384 109/2005/12 08. Upfen BRUFEN® . tenditis. na dan. Nurofen Liquid. Cena 91. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. 3-4 puta po 200mg.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . plastična bočica.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.

mlekom ili drugom tečnosti. najbolje svaki dan u isto vreme. blister. BYMARAL® . 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. blister. Paralelni lekovi: Bisoprolol. blister.2002 Cena 280.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. parenteralno akutni spazmi 20mg. blister. ponoviti posle ½ sata.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. blister.5din 3/2-10-5775 10. concor®.4mg/mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5mg. progutati sa vodom.2006 doziranje: hipertenzija. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. 10mg.12.04.12. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. 1x60 kom .C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 1x20mL Cena 113.5mg. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. bočica. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. deca 0.1din 3/2-10-5774 10.2006 Cena 462. 20mg dnevno.11. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.Slovenija bisoprolol .A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. pre jela.2din (R) 5123143 supozitorija.12.0 (R) 1123141 obložena tableta. bočica sa kapaljkom. maks. po potrebi više puta dnevno. 2. 5mg.D. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19. 10mg.11. tvrda. tabl. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. 10mg.Makedonija bromoprid .1din (R) 1107710 film tableta. .5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze.04.ALKALOID AD . 10mg.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. BYOL® . 7. selektivni Cena 307.9din (R) 1107711 film tableta.

bočica.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . ciprofloxacin 500 mg.12. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno.2002 Cena (R) 1085312 tableta.PFIZER GmbH. 28 dana. 10mg+5mg. 4mg. pre jela. rastvoreno u čaši vode. ciprocinal®.5mg dnevno.12. 500mg. 30mg dnevno. u zavisnosti od težine infekcije. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. blister. amlodipin . 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. CADUET® .dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. blister. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . 3 dana. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.2003  (R) 1329436 film tableta.08.A. ciprofloxacin.07.2002 Cena (R) 1085311 tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. 2mg.Indija ciprofloksacin . CABASER® . izuzetno (deca od 5-17 god. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15. 1g+1g+0. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.2006 Cena (R) 1104621 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . 10mg+10mg. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. citeral®. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.08. blister. dojilje. bočica. doza održavanja 2-6mg dnevno.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. maks.Nemačka atorvastatin. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.3din 515-04-231/03 21.NOVARTIS . prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol .FLOX .Švajcarska askorbinska kiselina. 1.INTAS PHARMACEUTICALS LTD .Belgija kabergolin .(PHARMACIA & UPJOHN) . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. rastvoreno u čaši vode.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. bočica. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . ne preporučuje se primena kod dece. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. kalcijum-laktat-glukonat. kalcijum-karbonat .12. Paralelni lekovi: cifran. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno.33g. 250mg. fiola. deca u fazi rasta. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.PHARMACIA ENTERPRISES S.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26.5g dnevno. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin 250 mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. 10x10 kom C Cena 242. ciprinol®. pre intervencije.11.11. blister. 1mg.

zubobolja. 2. 6 tableta dnevno.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. blister. kofein. kalcijum-karbonat . 250mg+50mg+10mg+210mg.SCHERING PLOUGH . CAFFETIN® . monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze.4din 515-04-3653/03 31.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. pseudoefedrin. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. glavobolja.94g+0. kofein. .04. 460mg+50mg+10mg. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. maks. dojenje.11. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. dnevno. 4 tabl. 3 uzastopna dana. bolne menstruacije. maks. askorbinska kiselina .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. fiola. sa hranom ili bez nje. osteomalacije i rahitisa. migrena. doxorubicin-Teva.12.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. zubobolja. CAFFETIN COLD® . kodein.7din 3/2-10-8102 20.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x10mL C Cena 35286. CAELYX . neuralna dismenoreja. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. artralgija.Holandija doksorubicin . 1x10 kom . svake 3 nedelje. latentna tetanija. 20mg. maks. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. CALCIUM-SANDOZ FORTE .Makedonija paracetamol.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.A12AA06 MINERALI Cena 163. strip. dekstrometorfan. kumulativna doza je 550mg/m2. 250mg+50mg+10mg+210mg. 500mg+30mg+15mg+60mg.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. 6 tableta dnevno. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg.8din 5310001186739 1567/2006/12 05.Makedonija paracetamol. maks. Sindroxocin® CAFFEBOL . zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.3g.ALKALOID AD . 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05.Srbija paracetamol.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno.09. Paralelni lekovi: adriblastina rd.12.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. svake 4 nedelje. kodein . teški slučajevi do 2g dnevno.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . folija.9din (BR) 1086650 tableta. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. bočica. strip. propifenazon .ALKALOID AD .09. 50x10 kom Cena 1896. doxorubicin.D. mijalgija. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. nadoknada kalcijuma (trudnoća.

A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). dnevno.m.Mađarska kalcitonin . 30mg/3mL. rastvorenu u vodi. 50mg/5mL.NOVARTIS .2003 6148.12.. inf.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.03. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.v. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.v. D.09.04.GLAXOSMITHKLINE UK .2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.Švajcarska kalcijum glubionat . CALCO 200 IU NASAL SPRAY ../80mcl. i.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju. fiola.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. . bočica sa raspršivačem. rastvor.KRKA.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.m. najviše 6 puta dnevno. 1. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.12.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . KG . 1x1. i. cetilpiridinijum . ampula.09.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja. rastvorenu u vodi. TOVARNA ZDRAVIL.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. deca od 3 .CEMELOG-BRS Kft .38g. 5x10mL 515-04-1607/03 09.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.Lachema 25.1%.9din 3/2-10-8102 20.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl.. 200i.m.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. 500mg+260mg.09. ampula. 5x10mL 3 Cena 368. fiola. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat.j. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.7 godina ½ tabl.B.j.6mL Cena 2233.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02. 1x10g Cena 109.01. na mestu nicanja zuba. trovanje magnezijumom i fluorom. deca 5-10mL samo i.Velika Britanija lidokain. tuba.M.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. ampula. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% . dnevno.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695. kalcijum-karbonat) .33%+0. tvrda.H NFG. 100mg/10mL.7din 5999880025089 93/2007/12 11.v. C .Austrija kalcijum-folinat . dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. dnevno. CALCIUMFOLINAT .Slovenija askorbinska kiselina. zatim 12-15mg (i. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.EBEWE PHARMA GES. ampula.v. 0. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). Miacalcic® CALGEL .D. Paralelni lekovi: Kalcitonin. i. 15mg. 1x1 kom 515-04-1605/03 09.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos.

tokom 30-90 minuta.D.v.9din 515-04-1970/03 08. Paralelni lekovi: antifungol®.01.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. Kansen. dermatomikoze: 1. . ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. pred spavanje. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.A.INC. 50mg. inf. Mycoril®. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.Italija klotrimazol . svake 3 nedelje.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.MERCK & CO. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.AVENTIS INTERCONTINENTAL .2006 doziranje: depresija.USA kaspofungin .N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. 1%.AVENTIS PHARMA S. 70mg. CANCIDAS® .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 1%.-AVENTIS INTERCONTINENTAL . tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.4din 8606007910025 67/2007/12 11. CANESTEN® . . 1x5mL 515-04-1970-1 08. remirta® CAMPTO® .BAYER HEALTHCARE AG .2 puta dnevno posipati obolelo mesto.BAYER S. 1x70mg 515-04-831/04-1 22. sporom i.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . inf. tokom 1 sata.09.09. 1x30g Cena 287.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948. blister. bočica.8din 8606007910032 68/2007/12 11.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 30-90 minuta. Mycoril®. Kansen.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. CAMPTO® . bočica plastična.01.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju.v.Francuska irinotekan . bočica. Plimycol CANESTEN® .Hrvatska mirtazapin .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.Francuska irinotekan .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. Paralelni lekovi: antifungol®. 100mg. bočica.BELUPO. 1x2mL Cena 6825. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. . remeron®. 30mg. . bočica sa kapaljkom. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.P. Paralelni lekovi: Mirzaten®.12.Nemačka klotrimazol . Plimycol . bočica.03. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. 40mg.12. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. 1x20mL Cena 169.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.A. svake 3 nedelje.A.

Plimycol CANESTEN® 3 .5g/L. blister.7din 8606007910018 66/2007/12 11.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. tuba. Paralelni lekovi: Balance 1.1g/L+16.25 mmol/L kalcijuma.2007 doziranje: kolpitis.2007 doziranje: kolpitis. Balance 1. Kansen. Balance 2. 2%. caPd 17 Stay safe.01.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Mycoril®.75 mmol/L kalcijuma.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta.25 mmol/L kalcijuma. 1. Kansen.75 mmol/L kalcijuma.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem. kalcijum-hlorid. canesten® 3. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. kesa. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05.5% glukoze. . 1.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® .18g/L+0. glukoza .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. S.BAYER HEALTHCARE AG .6din 8606007910063 71/2007/12 11. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 1. Mycoril®. Trichomonas vaginalis): tabl. caPd 2 aNdY disc. Paralelni lekovi: antifungol®. caPd 2 Stay safe. natrijum-laktat. Kansen.3% glukoze. canesten® 1.75 mmol/L kalcijuma.01.07. caPd 4 aNdY disc. 500mg.KERN PHARMA.79g/L+7. 1.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. 1. Balance 4.85g/L+0. 5.Španija klotrimazol . 1x3 kom Cena 220.Nemačka klotrimazol .25% glukoze. 1. Paralelni lekovi: antifungol®.2007 doziranje: kolpitis..L. S. 1.5% glukoze.25% glukoze. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 1x5000mL . Kansen.Španija klotrimazol .01. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. Plimycol CANESTEN® 1 . Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Mycoril®. Trichomonas vaginalis): tabl. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. . Plimycol CAPD 17 .B05DB. tuba. 1%. magnezijum-hlorid. blister. 1x1 kom Cena 249.9din 8606007910056 70/2007/12 11.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.BAYER HEALTHCARE AG .01. Mycoril®. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.Nemačka klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. 200mg.3% glukoze.4din 8606007910049 69/2007/12 11. Balance 4. Plimycol CANESTEN® 3 . caPd 3 Stay safe. caPd 3 aNdY disc. 1x20g Cena 246.KERN PHARMA. 1x20g Cena 187.

caPd 3 Stay safe. 5. caPd 18 Stay safe.1g/L+16.1g/L+16.5% glukoze.25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. kesa..2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.07. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. 1.85g/L+0. 5.18g/L+0. kesa.B05D.5g/L.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1g/L+42. kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0.1g/L+42.73g/L. caPd 3 aNdY disc.18g/L+0. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d..Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0. Balance 4.5g/L.25 mmol/L kalcijuma. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x5000mL .79g/L+7. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat. 5. kalcijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. 5. 1.12.Nemačka natrijum-hlorid.85g/L+0. kesa. Paralelni lekovi: caPd 18. glukoza . 5.2003 Cena 515-04-2885/03 01.85g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.85g/L+0. caPd 2 Stay safe.25% glukoze.79g/L+7.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.5% glukoze. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.85g/L+0. kesa.79g/L+7.1g/L+22.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 19. caPd 19.B05D. glukoza . kalcijum-hlorid. caPd 4 Stay safe CAPD 18 . Balance 2. caPd 4 aNdY disc.12. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .B05D. caPd 19 Stay safe B05d.12. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .18g/L+0. caPd 17. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01.1g/L+42. magnezijum-hlorid. 1x5000mL B05d.07.12.5g/L.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. Balance 2.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 Cena 515-04-2883/03 01.3% glukoze... Balance 4. kalcijum-hlorid. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .5g/L.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: caPd 18.3% glukoze. Balance 1. magnezijum-hlorid. 1. 1.18g/L+0. 5.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kesa. natrijum-laktat.79g/L+7.79g/L+7.85g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . magnezijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.B05DB... glukoza . 1.Nemačka natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1. kalcijum-hlorid.

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.1g/L+15g/L.85g/L+0.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 4. 1.925g/L+0. 1.102g/L+15g/L. caPd 2 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid.1g/L+22.07.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0. 5.786g/L+3.5din 515-04-5188/03 12. caPd 4 Stay safe .786g/L+3.3% glukoze.73g/L.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. 1. caPd 17. caPd 4 aNdY disc.18g/L+0.B05DB. Balance 2. kalcijum-hlorid.26g/L+0. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. glukoza .. 5.B05DB.Nemačka natrijum-hlorid. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.5% glukoze. 1. caPd 3 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. natrijum-laktat. kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 aNdY disc. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.08.2004 Cena 515-04-5189/03 12. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 2.25% glukoze. 5.25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. 5.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. magnezijum-hlorid. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid.08. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . kalcijum-hlorid. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.07. Balance 4. 4x2500mL Cena 901. magnezijum-hlorid. 1.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+22. caPd 3 aNdY disc. Balance 1.85g/L+0. 1. kesa.925g/L+0. Balance 2.3% glukoze.. 5.102g/L+15g/L. 5. caPd 17 Stay safe. plastična kesa. natrijum-laktat.5% glukoze. 1.93g/L+0.73g/L. 1. glukoza . Balance 1.1din 515-04-1133-1 01.. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .79g/L+7.79g/L+3. kesa.12. glukoza .1g/L+15g/L.B05D. plastična kesa. caPd 3 aNdY disc.2003 C Cena 515-04-2881/03 01. Balance 4..75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: caPd 18. 1x2500mL Cena 527.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.18g/L+0. caPd 17. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.25% glukoze.79g/L+3. caPd 18 Stay safe.79g/L+7.257g/L+0.12.93g/L+0. Balance 2. caPd 4 aNdY disc. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.257g/L+0.25% glukoze. caPd 3 Stay safe. Balance 4.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu. 1.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.

26g/L+0. 1x2500mL Cena 527. 1. 5. caPd 2 Stay safe. magnezijum-hlorid. 1. 5. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . caPd 17 Stay safe. magnezijum-hlorid. caPd 2 Stay safe.3% glukoze. kesa. kalcijum-hlorid. magnezijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.5g/L. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+3.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.5g/L. Balance 4.1g/L+42. plastična kesa.B05DB. kalcijum-hlorid. caPd 17. 1. 1. kesa. caPd 2 aNdY disc. caPd 17 Stay safe. 1. Balance 2. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 2. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze.. Balance 2. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .07. Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu.. 1. Balance 2.5% glukoze. glukoza . caPd 3 aNdY disc. natrijum-laktat.93g/L+0.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.786g/L+3. 1.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.08.1017g/L+42.925g/L+0.5% glukoze.25% glukoze.25% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 1.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 5.3% glukoze.3% glukoze. Balance 4..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 2 Stay safe.1din 515-04-1134-1 01.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. 1. Balance 2.3% glukoze. 5.25 mmol/L kalcijuma. glukoza .786g/L+3.2573g/L+0.925g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.5g/L. caPd 17.93g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. plastična kesa. 4x2000mL Cena 901.2573g/L+0. Balance 4. 1. caPd 4 aNdY disc. 1.25% glukoze. caPd 4 Stay safe .75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.5% glukoze. caPd 17. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.26g/L+0.07.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01.08.5% glukoze.5g/L.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. caPd 2 aNdY disc. 1. caPd 17 Stay safe.B05DB.5din 515-04-5190/03 12. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze.79g/L+3.3% glukoze.Srbija natrijum-hlorid.B05DB.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.HEMOFARM AD . 1.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. kalcijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 3 Stay safe. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1017g/L+42. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. Balance 1. Balance 4.

bočica od tamnog stakla. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.25% glukoze.2573g/L+0. caPd 2 Stay safe. 5. kesa. kesa.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. uzima se 1 sat pre jela. Paralelni lekovi: Balance 1. maks. 150mg dnevno.Srbija kaptopril . 4x2000mL Cena 901. kalcijum-hlorid. plastična kesa.925g/L+0. kalcijum-hlorid. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Balance 2.07.TG-FARM .25% glukoze.2573g/L+0.3% glukoze.3% glukoze.73g/L. Katopil®.2004 .25% glukoze. Paralelni lekovi: eukaptil®.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma..H NFG. maks. Balance 4. caPd 3 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5mg. 5.786g/L+3.5% glukoze. caPd 2 Stay safe. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.08. 1. caPd 2 aNdY disc. Balance 4. 1x15mL Cena 2511. 1.B. 50mg. caPd 3 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu.93g/L+0. 1.5din 515-04-5192/03 12. 1.73g/L.3% glukoze. 150mg/15mL.B05DB.786g/L+3.73g/L.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. doza održavanja 2 puta po 25mg. 1. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+3.925g/L+0. caPd 2 aNdY disc.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1din 5. caPd 3 aNdY disc.. 2 (retko 3) puta po 50mg.12. magnezijum-hlorid. Balance 2. 1. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .75 mmol/L kalcijuma. glukoza .25 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 17 Stay safe.79g/L+3.07. natrijum-laktat. Cena 527.75 mmol/L kalcijuma.25-12.Srbija natrijum-hlorid. 1. magnezijum-hlorid. monokomponentni (R) 1103850 tableta. 5.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 1x2500mL 515-04-1135-1 01.73g/L.26g/L+0. fiola. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+22.08. caPd 17.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC .93g/L+0. 1.2din 515-04-4574-1 10.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 3 Stay safe.1017g/L+22.C09AA01 c09aa inhibitori ace. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Kaptopril alkaloid®.75 mmol/L kalcijuma. glukoza .HEMOFARM AD .M.EBEWE PHARMA GES. Balance 4. zorkaptil® CARBOPLATIN . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .25% glukoze.B05DB.5% glukoze. Balance 1. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.1017g/L+22.75 mmol/L kalcijuma. KG . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu.1g/L+22.26g/L+0. natrijum-laktat.Austrija karboplatin . 1.5% glukoze.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.03.3% glukoze. caPd 17.5mg. 1.6din 3/2-10-10179 22.5% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12.

07. aplikator.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.M.2007 Cena (Z) 4081718 gel. kao kratkotrajna i. tabl. Paraplatin® CARBOPLATIN . mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno..06. .2007 . se ne smeju lomiti. inf.. 10mg/mL.v.. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. inf. kao kratkotrajna i. Midol CASODEX . Paralelni lekovi: cycloplatin 150.10.PFIZER (PERTH) PTY. ponavljati na 4 nedelje. 25x12.03. 20mg/g+0.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.6din 515-04-4574/03 10. karcinom prostate 1 puta po 150mg.5mg/g.Austrija acetilsalicilna kiselina .5g 9088881253259 1451/2007/12 09.10.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.3din 515-04-1219/03 04. 1x15mL Cena 2511.5mg/g.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. cycloplatin 50.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.v. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. cor-aS.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta. 450mg/45mL.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.H.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.B. Paragal. 50mg. 100mg. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . Paralelni lekovi: andol. blister. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. hlorheksidin . blister. tokom 15-16min. blister. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. bočica plastična. aplikator.. 100mg. blister. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM . tokom 15-16min. 25x8. blister.LANNACHER HEILMITTEL G.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. 2x14 kom Cena 11951. 100mg. 50mg.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.Australija karboplatin .2din 8606007410211 782/2006/12 05.07. 50mg. blister.7din bočica plastična.10. bočica od tamnog stakla.Austrija lidokain.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. Cena 7796.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. 20mg/g+0. 10mg/mL. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. . Paragal.10. LIMITED .M.B. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.06.10. ponavljati na 4 nedelje. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.Velika Britanija bikalutamid . cycloplatin 50.H. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05.08.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2005 Cena 105.

maks.J01DC04 j01dd cefalosporini. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g.01. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.2003 doziranje: faringitis. 36mg/mL. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula. infekcije urinarnog sistema. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.01.08. blister. otitis media. 250mg/5mL.5g gela. tvrda. bočica. 5mg. blister.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.Srbija cefaklor . 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase).Mađarska vinpocetin .REMEVITA D. II generacija (R) 1321720 kapsula. 1g dnevno.SCHERING PLOUGH .2004 doziranje:otitis media. tonzilitis. tvrda.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 1x60mL 515-04-289-1 01.O.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik.4din 5997001312964 515-04-496/04 08.09. 1g dnevno. maks. 500mg.09.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju.HEMOFARM AD . 1x30mL 515-04-289-2 01.5g ili 8.2007 Cena 584.2007 . 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.09. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. cefaklor. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. akutni sinuzitis. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). blister.GEDEON RICHTER LTD . blister. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. infekcije urinarnog trakta.2003 Cena 728. 500mg. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.O. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. akutni bronhitis. maks.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. bočica. maks. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . blister. 36mg/mL. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 250mg.2004 166. 400mg. blister.2004 Cena 584. 1g dnevno. CEFACLOR . i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju.Holandija ceftibuten . NIŠ .Srbija cefaklor . Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. pre ubacivanja instrumenta.08. infekcije respiratornog trakta.2003 Cena 1537. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. šarlah. 125mg/5mL.09.2din (R) 1321626 kapsula. CAVINTON® . 2x25 kom Cena 300.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. bočica.8din 515-04-289/03 01. podeljeno u 3 doze ili 62. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg.06.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: alfacet®.08. CEDAX . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. tvrda. 250mg. hronični bronhitis i akutna pneumonija.5mg na 8 sati. III generacija (R) 1321821 kapsula.2din 245/2007/12 17. bočica. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.2004 295. tvrda. 4g dnevno.

8din bočica od tamnog stakla. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. maks.2004 151. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.01. Paralelni lekovi: cefalexin. 1 gdnevno. 1g dnevno. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® .9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.2004 doziranje:otitis media. inficirane bronhiektazije). 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1g dnevno. bočica. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 250mg/5mL. rekurentne urinarne infekcije). 1x100mL Cena 228/2007/12 17. maks.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. 4g dnevno. 250mg/5mL.01. tvrda. blister. faringitis.9din bočica od tamnog stakla. infekcije urinarnog trakta.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. maks. tvrda. Cena 166.3din 8600097400763 229/2007/12 17.Makedonija cefaklor . 125mg/5mL. 6g dnevno. bočica. bočica.maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 4g dnevno. pijelonefritis.5mg na 8 sati.2007 doziranje:otitis media. maks. maks. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije respiratornog trakta. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. maks. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. podeljeno u 3 doze ili 62. akutni i hronični bronhitis.2007 Cena 182.01. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. blister. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31.2007 125. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.J01DB01 j01dc cefalosporini. 500mg. podeljeno u 2-3 doze. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. infekcije respiratornog trakta.01.1din (R) 1321711 kapsula. maks. sinuzitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. cefaclor. otitis media.05. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 500mg. Paralelni lekovi: alfacet®. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. I generacija (R) 1321710 kapsula.01. 1g dnevno.5mg na 8 sati. 4g dnevno. 1 gdnevno.05. Paralelni lekovi: alfacet®. blister. 250mg. cefalexin alkaloid®. tvrda. coli. infekcije urinarnog trakta. Cena 295.05.ALKALOID AD . 1g dnevno.Srbija cefaleksin . cefaclor. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. prostatitis.2din 515-04-3959/03 31. cefaklor CEFALEKSIN . Pr. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. maks. 2x8 kom Cena 107.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794.maks. 250mg/5mL. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.HEMOFARM AD .2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 125mg/5mL. Palitrex® .2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.2004 295. II generacija (R) 1321610 kapsula. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31.

prostatitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. blister. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14.2006 Cena 182. Pr. tvrda. blister. inficirane bronhiektazije). akutni i hronični bronhitis.3din 8608813900900 2091/2006/12 14.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 2x8 kom Cena 170. maks. Palitrex® CEFALEXIN . sinuzitis. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.O. faringitis. tvrda. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. inficirane bronhiektazije). deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. prostatitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.2006 Cena 1174. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. rekurentne urinarne infekcije).D. cefalexin alkaloid®. 4g dnevno. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. prostatitis. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.11. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2006 125.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. faringitis. Palitrex® . pijelonefritis.11.Kipar cefaleksin . deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2din (R) 1321082 kapsula. tvrda. coli. otitis media.8din 5290665002692 559/2005/12 21. podeljeno u 2-3 doze. blister.5din (R) 1321083 kapsula. coli. maks.01.2007 Cena 190. Paralelni lekovi: cefaleksin. 500mg. rekurentne urinarne infekcije). faringitis. Pr.SRBOLEK A.11.1din (R) 1321081 kapsula.Srbija cefaleksin . tvrda.11.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN .REMEVITA D. 250mg/5mL. pijelonefritis.11. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. 500mg. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 250mg. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. bočica. 6g dnevno. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. cefalexin alkaloid®. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 500mg. tvrda. 500mg. maks. coli. podeljeno u 2-3 doze. . I generacija (R) 1321080 kapsula. rekurentne urinarne infekcije).O. blister. Pr.01. I generacija (R) 1321124 kapsula.3din (R) 1321774 kapsula. Paralelni lekovi: cefalexin.11. sinuzitis.2006 Cena 606.Srbija cefaleksin . sinuzitis. 2x8 kom Cena 107. akutni i hronični bronhitis. maks. 6g dnevno.REMEDICA LTD . inficirane bronhiektazije). blister. maks. otitis media. pijelonefritis. NIŠ . 4g dnevno. podeljeno u 2-3 doze. maks. tvrda. 4g dnevno. blister. 6g dnevno. blister. otitis media. 250mg. Palitrex® CEFALEKSIN . infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 250mg. cefalexin alkaloid®. akutni i hronični bronhitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.

500mg. urinarne i genitalne infekcije. maks. cefazolin-MIP. inficirane bronhiektazije).09. akutni i hronični bronhitis.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . septikemije). I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 100mg/kg dnevno.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. bočica staklena. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . kostiju i zglobova. maks. 4g dnevno. cefalexin.6din 515-04-01221-1 28.Ukrajina cefazolin . tvrda. Paralelni lekovi: cefaleksin. 1g.D. pijelonefritis. 2g. septikemije). mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.11. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 500mg.2004 3407. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.12. galecef®. kože i mekih tkiva. 250mg/5mL. bočica. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. podeljeno u 2-3 doze. bočica.Srbija cefazolin .ALKALOID AD . 6g (izuzetno 12g) dnevno.HABIT PHARM A.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. kostiju i zglobova.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. maks.CHEPHASAAR CHEMISCH .1din 3/2-10-5732 10. Paralelni lekovi: cefazolin. 1g. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . bočica.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. I generacija (R) 1321010 kapsula. cefazolin-MIP. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. infekcije srca. Palitrex® CEFAZOLIN . urinarne i genitalne infekcije. rekurentne urinarne infekcije).J01DB04 j01dB cefalosporini. bočica. 10x20mL Cena 3225. sinuzitis. . I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 6g dnevno. maks. urinarne i genitalne infekcije.2002 131. maks. bočica. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. septikemije). infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.Nemačka cefazolin . 100mg/kg dnevno. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. infekcije srca.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. 5x1g Cena 423.11. 1x100 kom 3/2-10-5733 10. kože i mekih tkiva. tvrda.Makedonija cefaleksin .2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. 2g. . prostatitis. coli. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. galecef®. infekcije srca. kože i mekih tkiva. otitis media.09. faringitis. Pr. bočica.11.2002 Cena (R) 1321011 kapsula.06. 6g (izuzetno 12 g) dnevno.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. kostiju i zglobova. maks.9din 4823012503422 617/2005/12 12.

intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 5x1g Cena 871. mekih tkiva. do 200mg/kg na dan. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.Srbija cefepim . ili i.v. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. Cena 589. kostiju.v. septikemije/bakterijemije. bakterijski meningitis kod dece. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.Srbija cefotaksim . Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . maks. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.ZDRAVLJE A.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.5-1g svakih 6-12 sati. 12g dnevno. 5x1g Cena 906. mekih tkiva. zglobova.Ukrajina cefotaksim . na 12 sati. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.m. kostiju. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.12.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. kože. na 8 sati. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 1g. 1g. novorođenčad 50mg/kg i. bočica staklena.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. bočica staklena. 12g dnevno. galecef®. na 8 sati. Paralelni lekovi: cefotaksim.7din 4823012503255 593/2005/12 05. zglobova. 500mg. kože i mekih tkiva. Tolycar® . deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. Maxipime CEFOTAKSIM . kože.11. bočica. maks. ili i. maks.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC .v.v.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.D. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.v.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. cefazolin-BcPP. na 12 sati.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cefazolin.09. Paralelni lekovi: Maxicef®. Primaceph® CEFIM® .J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.09. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. bočica staklena.HEMOFARM AD . centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). infekcije u ginekologiji. do 200mg/kg na dan. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP.4din 8600064103369 344/2005/12 23. maks.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. .2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. novorođenčad 50mg/kg i.1din 1000mg.m. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.11. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. Cena 287din bočica.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. 1g. bilijarnog trakta. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.

bočica staklena.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. trbušne infekcije.7din 16. 250mg.4din 32/2006/12 16. bakterijski meningitis kod dece. gornjih i donjih disajnih puteva.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. 1g. III generacija Cena 16758.11. gonoreja. creva. žuči.01.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. infekcije u ginekologiji. 2g dnevno. CEFROM® . 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju.D. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. pluća.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. kostiju i zglobova. mozga. NIŠ . uha. bilijarnog trakta. urinarne infekcije. .2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. doze veće od 1g primenjuju se i. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. grla.REMEVITA D.2006 Cena 3351. kostiju. hirurška profilaksa: 30-90 min. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kože i mekih tkiva. bočica. bočica. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. ceftriaxon-MIP®.O.1din 515-04-2690/03 06. infekcije kod pacijenata na dijalizi.12. uha. meningitis) infekcije pluća. kože. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 6g dnevno.Srbija ceftriakson .Srbija ceftazidim .Srbija ceftriakson . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. CEFTAZIDIM . bočica. maks. 1-2 g.HABIT PHARM A. maks. rocephin®. pre intervencije inj. zglobova. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju.2006 . Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju.01. bočica. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. bočica staklena.01.v. 1g. septikemije/bakterijemije.Nemačka cefpirom .2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977.12.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. ceftriaxone-BcPP. kože i mekih tkiva. maks.J01DD02 j01de cefalosporini. Lendacin®. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.2006 3351. veracol® CEFTRIAKSON . bočica staklena. 50mg/kg dnevno.D. 1g. III generacija Cena 354. trbušne duplje. maks.HABIT PHARM A.6din 16. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. nosa. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. 500mg. Labilex®.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1g. meningitis. 4g dnevno. novorodjenčad maks. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . Longaceph®. Paralelni lekovi: azaran.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.AVENTIS PHARMA . Farcef. želuca. 1g. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. 10x1g 8608813901211 Cena 919. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.O.

12. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena.09. 1g. maks. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. bočica staklena. ceftriaxone-BcPP. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .12. bočica staklena. bočica staklena. Lendacin®.09. Farcef. inf. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.CHEPHASAAR CHEMISCH . uha.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. .5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. Labilex®. ceftriaxon-MIP®.50mg/kg dnevno. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. grla. trbušne infekcije. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. novorođenčad maks.Srbija ceftriakson .2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. kože. rocephin®. bočica staklena. zglobova. 1g.01. maks. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 250mg. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.09. meningitis.2005 Cena 3630.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. 1g.01. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. bočica staklena. maks.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. bočica staklena. 1g.12.2005 Cena 7314.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. zglobova. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . grla. 2g.2005 Cena 731. kostiju. 2g. rocephin®. meningitis.2006 16758. trbušne infekcije.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. kostiju.v. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. hirurška profilaksa: 30-90 min. 2g dnevno novorođenčad maks. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. . 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. nosa. Lendacin®. 50mg/kg dnevno. nosa. maks. 2g na 12 sati i. bočica staklena. veracol® CEFTRIAKSON . gonoreja. gonoreja.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. infekcije urinarnih i žučnih puteva.. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.ZDRAVLJE A. Farcef.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. gonoreja. pluća. 1g. pluća. 50x250mg Cena 4596. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena. Paralelni lekovi: azaran. kože. 2g. uha. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. hirurška profilaksa: 30-90 min.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 500mg.3din 8608813901204 37/2006/12 16. Longaceph®. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. 1-2 g. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. bočica staklena.09. 2g.2005 Cena 703. trbušne infekcije. Paralelni lekovi: azaran. uha. ceftriaxone-BcPP. Longaceph®. bočica staklena.D.1din 9120018570256 620/2005/12 27. kože. nosa. zglobova.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. meningitis. pre intervencije inj. 50x500mg Cena 9888. Labilex®. 1x1g Cena 363. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16.2005 Cena 3516.01. pre intervencije inj. pluća.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. maks. grla. ceftriaxon-MIP®.Nemačka ceftriakson .5din 8608813901181 33/2006/12 16. kostiju.12. 2g dnevno.

Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. Farcef. maks.12. infekcije urinarnih i žučnih puteva. ceftriakson.01. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. Longaceph®. grla. peritonitis. gonoreja.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. 1x750mg Cena 183. bočica staklena. Lendacin®. 750mg.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. mekih tkiva. inficirane bronhiekstazije. tonzilitis. . cistitis i asiptomatska bakteriurija).Ukrajina ceftriakson .J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 50mg/kg dnevno. kostiju. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. ceftriaxone-BcPP. septikemija. 750mg.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. uha. Farcef. 1500mg. Labilex®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. veracol® CEFUROKSIM . bočica. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).01. erizipel. faringitis. Labilex®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.12.1g. meningitis. Lendacin®. Paralelni lekovi: azaran.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. profilaksa u hirurgiji: odrasli . II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. 2g dnevno. infekcije polnih organa (gonoreja). nosa. urinarnog trakta.5din 8600102463554 751/2007/12 02. Paralelni lekovi: azaran. rocephin®. 1-2 g. ceroxim.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 10x750mg Cena 1508. meningitis. Xorimax®.2007 324. 1500mg. sinuzitis.12. bočica. 2g dnevno.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. Nilacef®. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. gonoreja. kostiju i zglobova. rocephin®. odojčad i deca do 12 godina 20 . novorođenčad maks. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. inficirane rane). maks. ceftriakson. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. odojčad i deca do 12 godina 20 . infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. pluća. 10x1500mg Cena 2978.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). pre intervencije inj. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . trbušne infekcije. maks.bočica. zinacef CEFUROXIM-MIP® .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bakterijska pneumonija. kože. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.1din 95/2006/12 31. zglobova.HABIT PHARM A.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu).D. uha. 50mg/kg dnevno. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27.Nemačka cefuroksim . hirurška profilaksa: 30-90 min. meningitis: odrasli 750mg-1.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.5x1g(4823012503231)Cena 1563. novorođenčad maks. bočica staklena. nosa i grla.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .04. ceftriaxon-MIP®.Srbija cefuroksim .CHEPHASAAR CHEMISCH . bočica staklena. 1500mg. septički artritis). Longaceph®.

transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. infekcije kože.v. 1x10 kom Cena 1126. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . 250mg. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. tonzilitis.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.5g na 8 sati i. blister.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. CELLCEPT® .abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. 200mg. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.08. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. otitis media. bočica. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. otitis media 15mg/kg na 12 sati.PFIZER ENTERPRISES S.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).3din (SZR) 1014083 film tableta. (dnevna doza 2g). 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . CELEBREX® . brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.Švajcarska mikofenolna kiselina . sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. bočica.A.L.2007 608.01.Velika Britanija imigluceraza . početna doza 2 puta dnevno po 1g i.2006 .11. ceroxim.Italija cefprozil .6din 8606007080711 796/2007/12 11. .5-15mg/kg na 12 sati. sinusitis.2din 8606102767371 946/2007/12 04. Paralelni lekovi: cefuroksim. blister. blister.04.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.2007 Cena 29384. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.5din 1319/2006/12 04. 500mg.01.04.GENZYME LIMITED . 500mg.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.05. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.6din (SZR) 1014081 kapsula. zinacef CEFZIL® . faringitis. Xorimax®.BRISTOL MYERS SQUIBB S.v. 500mg. Nilacef®.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. II generacija (R) 1321950 film tableta.2) (R) 1163520 kapsula. .v.F. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.Luksemburg celekoksib . 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.inf. pneumonija). 200U. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. 250mg/5mL. inf. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.3din 3/2-10-7465 19. (na 6 sati kod teških infekcija). tvrda.2007 Cena 29303.R. bočica. (dnevna doza 2g).L. akutni i hronični bronhitis. sinuzitis 7. 4x500mg Cena 4778. blister.R. tvrda.

inficirane bronhiekstazije.RANBAXY LABORATORIES LTD. 0. meningitis. 20mg (u bolnici).4din 515-04-02913/04 28. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. blister. blister.Švajcarska everolimus . sinuzitis.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. blister. . Cena 767204.09.5mg.07. septikemija.09. cistitis i asimptomatska bakteriurija). 0. 1x10 kom 515-04-02913-1 28. blister.08. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. bakterijska pneumonija.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. kod pneumonije dozu udvostručiti.9din (R) 1321977 tableta. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 0. CEROXIM . gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. 500mg.2din (R) 1321976 tableta.08.09.07. 1x10 kom . 1x10 kom Cena 76. bočica.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. bočica.Hrvatska nitrazepam .2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . faringitis. maks.9din 400U. zinacef CERSON® .2007 j01dc cefalosporini.2007 Cena (R) 1014052 tableta.2007 Cena (R) 1014053 tableta.3din 200U. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. blister.5din 400U.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.75mg. Nilacef®.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.07. Xorimax®.2004 Cena 617. deca do 1 godine do 2. blister. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. 25x400 U Cena 3836022.5din 8606102386077 1354/2006/12 07.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.5-5mg. 5mg. 400U.25mg. 125mg.5mg. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. Cena 1918011.tip 3 ili sa hematološkim simptomima .BELUPO.08. septički artritis).tip 1).N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. kostiju i zglobova (osteomijelitis. II generacija (R) 1321975 tableta. bočica./kg telesne mase inf.2004 Cena 1114. bočica.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. infekcije kože i mekih tkiva. deca od 2-5 godina 2. 250mg. tonzilitis.D. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04.08. . 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. Paralelni lekovi: cefuroksim.07.j. Cena 153440. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. cefuroxim-MIP®. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.Indija cefuroksim . blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.j. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg. deca od 6-14 godina 5mg.

1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. 7.Nemačka cetroreliks . CHIROCAINE .2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. zavisno od indikacije.BAXTER ONCOLOGY GmbH . dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. tuba.3din 456/2006/12 06.04. CETROTIDE® .04.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ampula. blister.5mg/mL. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg. tabl. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. leka u krvi. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju.ABBOTT S. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. Primena ujutru: lečenje započeti 5.c. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.2006 CHLORAMPHENICOL . gutati cele sa čašom vode.04. Ukoliko je potrebno. 1mg. ampula. 3mg/3mL. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. 0.1mg. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.P. 5mg/mL.07. 0. a zatim u ređim intervalima.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. .Srbija hloramfenikol .2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.GALENIKA AD .2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. uključujući i dan indukcije ovulacije.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. inj. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. 1%.07. liobočica i rastvor u špricu.05.05.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta.25mg.07.2006 Cena 8289.75mg oralno. ili 6.2006 Cena 4355. ampula. Cena 3464. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.1din 457/2006/12 06. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno.5din 458/2006/12 06. 0.A. 2.5mg/mL. blister.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. odmah posle transplantacije. dodatnih 0.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.12. Hloramkol® . liobočica i rastvor u špricu.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. 0.Italija levobupivakain . Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. uz praćenje konc. blister.25mg/mL.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida.

1x2 kom 515-04-203/04 02. atopični dermatitis. 2x2 kom Cena 2498. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. profilaksa odbacivanja grafta. blister. blister.12.06. blister. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 1 sat pre obroka. pankreasa. blister. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta.3din 515-04-2773/03 02. nefrotski sindrom individualno. Simvor. 20mg. nego cele progutati.. bubrega. 100mg/mL.Srbija tripsin.06. 100mg. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12.2002 Cena 5285. teški rezistentni oblici psorijaze. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. CICLORAL® .2din 8600097012133 515-04-4963/03 06.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. blister. 100000Aj. posle poboljšanja. blister. Simvastatin. vasilip®. 25mg. Uzima se isključivo na prazan želudac. blister. bočica.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.2004 Cena 2498.2002 Cena 10647. 20mg. Tablete ne treba sisati niti žvakati. 20mg.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. Simva HeXaL®. 80mg uveče odjednom. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. rastvor.1din (SZ) 1014121 kapsula.2din (R) 1139201 film tableta. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. CIALIS . 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12.05.2004 Cena 1249.12.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).HEXAL AG .05. blister. meka.Nemačka ciklosporin .06. srca i pluća. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. 80mg. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. (20+20+40mg).B06AA.06. zavisno od indikacije.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. (stimulacija erektilne funkcije . meka.. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. jetre.ELI LILLLY AND COMPANY . odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.3din (R) 1139202 film tableta.Velika Britanija tadalafil .i do 36 sati posle jedne doze leka)..GALENIKA AD . 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).HEMOFARM AD . blister.Srbija simvastatin . 10mg. 10mg. zocor® CHYMORAL® .8din (SZ) 1014122 kapsula.12. 50mg. kombinacije . Paralelni lekovi: Hollesta.12. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta.2 CHOLIPAM . meka.2002 doziranje: transplantacija kostne srži. 10x5 kom Cena 2728. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. 2x10 kom Cena 510.

ciprofloxacin 500 mg. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. gonoreja: 500mg jednom dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.FLoX.Indija ciprofloksacin .06. Marocen CIKLOPEN . 500mg.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02.C09AA08 c09aa inhibitori ace.09.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.HEMOMONT D. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .D.7din 515-04-3870/03 24. uveitis 1-2 kapi 0. pre jela. blister. pre intervencije. CILAZAPRIL . 28 dana. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. 2.5mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Crna Gora ciklopentolat . Paralelni lekovi: Inhibace®. . ciprofloxacin.6din 515-04-229/03 12. najčešće 1 tabl. 250mg. 1x10 kom Cena 1015. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.O. 3 dana.5mg. blister. hidrohlortiazid .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.06. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. 500mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. bočica. 20 kom Cena 836.12.06.Srbija cilazapril. 1%. Paralelni lekovi: c . blister. 1.3din 515-04-229-1 12. 1x5mL Cena 55. 1x30 kom . u zavisnosti od težine infekcije. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.2003  (R) 1329464 film tableta. 1x5mL Cena 104. ciprinol®.12. ciprofloxacin 250 mg. plastična bočica sa kapaljkom. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. Prilazid®. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459.12.RANBAXY LABORATORIES LTD.D. maks. 0.HABIT PHARM A. kongestivna srčana insuficijencija maks. blister.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.2003  (R) 1329461 film tableta. kutija.HABIT PHARM A.2007 doziranje: 1-2 kapi 0.2003  (R) 1329463 film tableta. .3din 515-04-229-4 12.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. Sandimmun® CIFRAN .11.5% rastvora nekoliko puta dnevno. .O.2006 (R) 7095156 kapi za oči.2003 Cena 515-04-1692/04 02. izuzetno (deca od 5-17 god. 5mg dnevno.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. 250mg.5%. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. prema potrebi do 5mg dnevno. ciprocinal®.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno. monokomponentni (R) 1103880 tableta.5g dnevno. blister. 5mg+12.2din 515-04-229-3 12. citeral®. 5mg. u isto vreme. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).5mg. na dan.12. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 20 kom Cena 1672. rastvor. blister. rastvor.Srbija cilazapril . .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ne preporučuje se primena kod dece.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.

Stugeron® forte CIPRALEX® .Švajcarska norgestimat. kinetoze: 1 tabl. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10. blister. blister.D.11.JUGOREMEDIJA A. 10mg. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. 10x5 kom Cena 212.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 20mg. maks. blister.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 300mg dnevno.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. zatim 7 dana pauze.2din (R) 1072617 film tableta.H.11.6din 515-04-1661/03 01. na dan.08.2003 Cena 2577. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.11.Srbija cinarizin . blister. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. 10mg. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. kinetoze: 1 tabl. 10mg. ver tigo: 3 puta po 1tabl. CINARIZIN .2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 5mg.7din 3/2-10-5764 10. 10mg. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. 10mg.ALKALOID AD . maks.3din (R) 1072613 film tableta. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. blister. 300mg dnevno. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. blister.4 CILEST .CILAG AG INTERNATIONAL .11. blister. blister. 75mg. blister.09. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta.11.Danska escitalopram . 5mg. 10x10 kom 515-04-3534/03 10.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. blister.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. Paralelni lekovi: cinedil®. blister.11. 20mg. 15mg. 75mg. blister.11.11. 20mg.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.7din (R) 1072612 film tableta.. ver tigo: 3 puta po 1 tabl. bočica. uzeti 2 sata pre putovanja. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. Stugeron® forte CINEDIL® .2003 Cena 721. Paralelni lekovi: cinarizin.04mg.11. 0. LUNDBECK A/S . 2x10 kom 515-04-3532/03 10. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.2003 Cena 1443.9din (R) 1072616 film tableta.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.2003 .Makedonija cinarizin .25mg+0.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta..11. ZRENJANIN . tokom 21 dan.11. uzeti 2 sata pre putovanja. na dan.11. blister.2003 Cena 1030. etinilestradiol . 2x10 kom 515-04-3535/03 10.

cifran. ciprinol®.09.ZDRAVLJE A. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 250 mg.1din 515-04-03628/03 28. TOVARNA ZDRAVIL. ne preporučuje se primena kod dece.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze.2004  (R) 1329203 film tableta. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. ne preporučuje se primena kod dece. ciprocinal®.FLoX.5g dnevno. Paralelni lekovi: c .11.Srbija ciprofloksacin .07. .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10.2002  (R) 1329192 film tableta. 750mg.FLoX. 5x50mL Cena 1254. pre intervencije.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. .2002  (R) 1329190 film tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 3 dana.09.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. ciprofloxacin. CIPRINOL® . gonoreja: 500mg jednom dnevno. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. 250mg. blister.2004  (R) 1329431 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. 20mg. 100mg. inf.2004  (R) 1329201 film tableta. pre intervencije. izuzetno (deca od 5-17 god.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. ciprofloxacin.v. blister. izuzetno (deca od 5-17 god. 500mg.1 sata.09. 500mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. 1x10 kom Cena 312. Marocen CIPROFLOXACIN . gonoreja: 500mg jednom dnevno.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. blister. tokom ½ . ciprofloxacin 500mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela. .2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.D. 28 dana. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.D. 500mg. inf. bočica.Slovenija ciprofloksacin . 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10.04. 3 dana. 1x10 kom Cena 610. 250mg. . blister. 20mg dnevno za obe indikacije.5g dnevno. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. maks. ciprofloxacin 500 mg. 1x10 kom Cena 312.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. kod starijih ½ doze. Marocen CIPROCINAL® . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.KRKA. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 250mg.HABIT PHARM A. blister. 1. pre jela. 1x10 kom Cena 578. pre jela. citeral®.Srbija ciprofloksacin . 28 dana. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1. ciprofloxacin 250mg.04. maks. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. D. podeljeno u dve doze. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. deci se ne preporučuje. zatim 10mg dnevno.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. blister. citeral®. cifran..v. Paralelni lekovi: c . maks.9din 515-04-03628-1 28.07. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.D.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296.07. 1x10 kom Cena 610.

pre jela.D. 1. pre jela.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. pre jela. pre intervencije.11. ciprofloxacin 500 mg. 1.2003  (R) 1329453 film tableta.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.JUGOREMEDIJA A.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . 3 dana.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. ciprinol®. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . izuzetno (deca od 5-17 god. gonoreja: 500mg jednom dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprinol®. 28 dana.11.08. blister. 28 dana. 250mg. cifran. 2x10 kom Cena 1062. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.5g dnevno.REMEDICA LTD . maks. 3 dana. ZRENJANIN .6din 5290665004047 328/2005/12 29. ciprofloxacin.1din 8608811005072 515-04-826-2 10.FLoX. ciprofloxacin 250 mg. pre intervencije. Paralelni lekovi: c . citeral®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . gonoreja: 500mg jednom dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. ne preporučuje se primena kod dece. Marocen . 28 dana. maks.5g dnevno.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. cifran. ciprofloxacin 500 mg. 1x10 kom Cena 581.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. citeral®. 250mg. blister. ciprofloxacin 500 mg. Paralelni lekovi: c . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5g dnevno. maks.2003  (R) 1329452 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. 500mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®.REMEDICA LTD . citeral®. 1x10 kom Cena 297.2003  (R) 1329451 film tableta. 3 dana. pre intervencije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 500mg. blister. cifran. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. ciprinol®.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. 28 dana. citeral®. blister. pre intervencije.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg. 1. u zavisnosti od težine infekcije. 500mg. maks. ciprofloxacin 250 mg.5g dnevno. ciprocinal®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Marocen CIPROFLOXACIN . 250mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 1x10 kom Cena 610. cifran. izuzetno (deca od 5-17 god. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprocinal®.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. Paralelni lekovi: c . ne preporučuje se primena kod dece.Kipar ciprofloksacin .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 2x10 kom Cena 610.08.FLoX. ciprofloxacin. izuzetno (deca od 5-17 god. ciprinol®.FLoX.7din 5290665003637 292/2005/12 29. ciprocinal®. 1.11.FLoX. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana.Kipar ciprofloksacin . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.11. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece.

2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.2005 Cena 233. bočica od tamnog stakla.Austrija cisplatin . 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.2004 Cena 1581. Platinex CISPLATIN .08. Platinex . monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. maks. 1mg/mL.v. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. ezofagusa. blister. bočica. bočica.PFIZER (PERTH) PTY. Platigal.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. CISPLATIN . Platigal. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.M. 50mg/100mL.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Platidiam 10.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. 40mg dnevno.HABIT PHARM A.07.08.09. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 0. karcinoma pluća.03. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. blister. 5mg. 1mg/mL.ZDRAVLJE A. 10mg.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. Platidiam 50. Platigal. bočica od tamnog stakla. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 0. Paralelni lekovi: Platidiam 10. Platinex CISPLATIN .6din (SZ) 1124175 tableta.EBEWE PHARMA GES.Srbija cisplatin . Platidiam 50. 5x10mL Cena 2087. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. mokraćne bešike. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. LIMITED .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. .D.5mg/mL. KG . karcinomi glave i vrata.H NFG. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. gastropareza kod dijabetičara. ovarijuma.Australija cisplatin .5mg/mL. 10mg/20mL. 3x10 kom Cena 106.D. 1x100mL C Cena 450. .07. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. Paralelni lekovi: Platidiam 10. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. bočica. bočica. bočica. postoperativna pareza creva.Srbija cisaprid .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL.B. karcinomi glave i vrata. endometrijuma. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.09. Platidiam 50.9din 8600064117465 315/2005/12 16.1din 515-04-4331/03 10. 0. osteosarkoma: po protokolu.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.03.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. testisa.8din 515-04-4330/03 10.09.

panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. 21 dan.06. povećati na 20mg posle 7 dana. ako je potrebno. 40mg. 1x10 kom Cena 309. blister. 5x10 kom Cena 966. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. ciprinol®..07. 10mg. ciprofloxacin 250 mg. blister. do 40mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. stariji maks.06. 20mg. Paralelni lekovi: c . 20mg. Marocen CITERAL® .07. 250mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2003  (R) 1329401 film tableta.4din (R) 1072061 film tableta. 40mg dnevno.ZDRAVLJE A.7din (R) 1072065 film tableta. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . 1x10 kom Cena 601. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.1din (R) 1072063 film tableta.2007 Cena 1090. 5x10mL . 0.2007 Cena 1376. deci se ne preporučuje. blister.2007 Cena 386. 40mg.2007 Cena 1932. 10mg.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30.FLoX.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. izuzetno (deca od 5-17 god.v.v. bočica od tamnog stakla. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2007 Cena 545. 60mg dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. u zavisnosti od težine infekcije. rastvor. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.2007 Cena 2735.06. 10mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. pre intervencije.06. . maks. podeljeno u dve doze.4din 515-04-1213-2 30.06. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.1din (R) 1072064 film tableta.ALKALOID AD . 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. ciprofloxacin. tokom ½-1 sata. ciprofloxacin 500 mg. 28 dana.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899.1din (R) 1072067 film tableta. blister. blister.Makedonija ciprofloksacin . 1.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.07. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. inf.11. 40mg. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. bočica. blister. bočica od tamnog stakla.1din 515-04-1994/03 27. 3 dana. 60mg dnevno. blister. maks. 100mg.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. ciprocinal®. cifran. stariji maks. 500mg. 1x5mL Cena 135. pre jela.06. blister.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči.6din (R) 1072068 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. maks.Makedonija ciprofloksacin .8din (R) 1072066 film tableta.5g dnevno. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .06. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12.06. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.2003  (R) 1329400 film tableta.06.D. blister.2007 Cena 550. inf. ampula.3%. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.ALKALOID AD . 20mg.Srbija citalopram . povećavati dozu do maks. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.

hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). deca od 2 .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.8din (R) 1325621 film tableta. blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. blister. bočica. Kleromicin®.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: clathrocyn®. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). Fromilid®. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.2004 Cena 1032. Pressing® CLATHROCYN® .3din 515-04-3568/04 30. Paralelni lekovi: clarithromycin. 250mg.V. 1mg/mL.HEMOFARM AD .SCHERING-PLOUGH LABO N. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.2006 Cena 1115. Cena 174.2din (R) 1325616 film tableta. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. loratadin . CLARITHROMYCIN . blister.V.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.2007 Cena 283.REMEDICA LTD . zymbaktar . 500mg. nesezonski hronični idiopatski rinitis.06. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20. a drugog dana 2 kapi na sat.Kipar klaritromicin .Belgija loratadin . Loratadin.Srbija klaritromicin . .2din 120mg+5mg. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. keratitis.09. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Fromilid® uno. Kleromicin®. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. blister. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. blister.04.Belgija pseudoefedrin.02. blister. Paralelni lekovi: Flonidan®.5 godina: 5mg dnevno.04.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. alergijski konjunktivitis. zymbaktar CLARITINE® . najduže 10 dana. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . Fromilid®. Klerimed®. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. Klerimed®. Lorano.02.09.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. Fromilid® uno. 10mg.3din (R) 3058250 sirup. . od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. 250mg.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. 500mg.

profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1.04. na 8 sati.j. .J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118. ovarijektomija.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. ZRENJANIN . 100mg.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju. . monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.2006 Cena 192. estradiol . aluminijumska folija.2006 doziranje: tonzilitis.AVENTIS INTERCONTINENTAL . 1mg+2mg.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). CLIACIL® . otitis media. blister. napunjen injekcioni špric. posle 21-og dana pauza 7 dana. tokom najmanje 2. estrofem® CLIMEN® . a najviše 8 dana. terapija 1mg/kg s.AVENTIS PHARMA S.JUGOREMEDIJA A.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. 40mg. 50mcg/24h.c.j. CLIMARA® .02. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 287. napunjen injekcioni špric.j. 60mg. blister.3din (R) 1020184 tableta.4mL Cena 717.04. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. 2x1mL Cena 1269.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. napunjen injekcioni špric.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.6mL Cena 911. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06. tokom 10 dana. bočica.A. deca od 3-7 godina 300000-600000 i.12.2 Mi. ne sme se primenjivati i.7din 8600103492119 479/2006/12 07. 2x0. 80mg. 1x21 kom Cena 543./mL.Francuska ciproteron. napunjen injekcioni špric. 20mg. 2x0. PRODUKTIONS KG . blister. na 12 sati.j.1din 515-04-2530-4 05. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. na 8 sati.12..D.9din (R) 1020183 tableta. 600000i. 2x0. 1200000i.6din 515-04-2530-2 05.j. 60000i. nestabilna angina pektoris.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.Nemačka estradiol . od petog dana menstrualnog ciklusa. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno.DELPHARM LILLE SAS .2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.04..7din 515-04-2530/03 05. 2x0.Francuska enoksaparin . tokom 7-10 dana.c.4din 515-04-2530-3 05. na 12 sati.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju.8mL) Cena 1054.m.Srbija fenoksimetilpenicilin .SCHERING GmbH & CO.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.12.5din (R) 3020185 prašak za sirup. na 8 sati.04. deca do 3 godine 150000-300000 i. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.12. neozleđenu kožu. 1x4 kom Cena 461.5din 515-04-2530-1 05.c.j.2mL Cena 375.1din 8600103492034 161/2006/12 07.12. uzima se 30 minuta pre jela.

deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.Srbija klindamicin . ampula. 600mg/4mL. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . kože. 3x10 kom 515-04-1257-1 06./0.01.07.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju.Nemačka reviparin .2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.08.07. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.2003 Cena 358. KG .2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. 300mg.j.3din (R) 1326228 film tableta. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. inf. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® . zglobova. blister. 1x6 kom 515-04-1033/04 15.HEMOFARM AD . 34356i.09.ABBOTT GmbH & CO.1din (R) 1326220 film tableta. blister.01. (pojedinačna i.9din 84/2006/12 31. blister.08.2g tokom 60 minuta.25mL.v. CLIVARIN MULTI .c. s.2004 . 1x20g Cena 152.2003 Cena 710.9din (R) 1326221 film tableta.07. s. 600mg.Nemačka reviparin .07.2003 Cena (R) 1326225 film tableta.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.08. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.c..D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. 10x0.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.6-2. a i. 300mg. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. 600mg.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. 1432i.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . inj. 1%. 600mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. KG .ABBOTT GmbH & CO. blister. bočica staklena.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. blister.CHEPHASAAR CHEMISCH . veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.2006 Cena 263.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. tuba.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . ampula. 900mg/6mL.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. u razmacima od 24 sata.6din (R) 1326222 film tableta. deca 3-6mg/kg na 6 sati. izuzetno 450mg na 6 sati.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.2004 Cena (R) 1326227 film tableta. blister. odrasli parenteralno 0. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.07. 1.j.2006 Cena 1486.m. napunjen injekcioni špric..2004 Cena 284. 2x6 kom 515-04-1037/04 15.09.j. peritonitis. potkožnog tkiva. 300mg.j. ne treba da pređe 600mg.Nemačka klindamicin . 5x6mL 86/2006/12 31. 150mg.5din 515-04-5182/03 24.

Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .9din 515-04-03222/04 28. 125mg/5mL. LUNDBECK A/S . Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.06. Paralelni lekovi: clopixol.09. 1x1 kom Cena 1639.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. s.2003 . veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. bočica.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.m. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. 1x16 kom (R) 3021831 sirup.2004  (R) 1070971 film tableta. 5x1mL Cena 2915. clopixol acuphase CLOXACILLIN .9din 515-04-03225/04 28.09.09.c.Danska zuklopentiksol . bočica.j. plastična kutija. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. 1x10 kom Cena 204. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .6mL. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. tvrda.06. ampula.8din 515-04-03221/04 28. 1x50 kom Cena 662.06. 200mg. sintetski  (R) 1048877 tableta.8din 515-04-5182/03-1 24. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje. 10x1mL Cena 3244. blister.c. 150mg dnevno. u razmacima od 24 sata. s.j. 250mg. ampula. 10mg.2003 Cena 515-04-257-1 30. 50-150mg.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.Makedonija kloksacilin .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.H.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.ALKALOID AD ..j.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. maks.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . 25mg.REMEDICA LTD . plastična kutija.Danska zuklopentiksol . Paralelni lekovi: clopixol. 50mg.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. Paralelni lekovi: clopixol acuphase. LUNDBECK A/S .Kipar klomifen .H. 200-400mg.09. 3436i. na 2-4 nedelje. napunjen injekcioni špric. podeljeno u više doza.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587./0. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg.m.Danska zuklopentiksol .H. 50mg. maks 600mg nedeljno. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.3din 515-04-03224/04 28. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.09. 10x0. LUNDBECK A/S .

160mg+12. blister. CLOZAPIN HEXAL® . 100mg. 2x14 kom Cena 545.2002 . 160mg+25mg. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. mekih tkiva.06.5mg. maks.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).LES LABORATOIRES SERVIER . ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. maks. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.11. Leponex® CO-DIOVAN® . maks.Nemačka klozapin .abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože.4din 515-04-1683-1 28.2005 doziranje: šizofrenija. blister.11.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 2x14 kom Cena 1614.2005  (R) 1070022 tableta.11.Švajcarska valsartan. blister. 5x10 kom Cena 1501.REMEDICA LTD . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. jednom dnevno.3din 8606102455155 518/2005/12 02.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336.Francuska tianeptin . 25mg. respiratornog i urinarnog trakta. Leponex® CLOZAPINE .2003  (R) 1401042 film tableta. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.2004 doziranje: šizofrenija. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. do 200mg u jednoj dozi.SALUTAS PHARMA GmbH .11. teške psihoze 200-450mg. do 200mg u jednoj dozi.12.5din 8606102455162 519/2005/12 02. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. a zatim 25-50mg drugog dana. blister.5mg.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. kutija. Paralelni lekovi: clozapine. 50mg.5din 515-04-1682/03 28. 2x14 kom Cena 1614.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). maks. 80mg+12. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.11.2005  (R) 1070021 tableta.NOVARTIS . blister. COAXIL . hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. hidrohlortiazid . 5x10 kom Cena 1169. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. blister. 100mg. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).2din 3/2-10-10000 12. veća doza uveče). blister.5mg. veća doza uveče). 4g dnevno. maks. 900mg dnevno. teške psihoze 200-450mg. kao i produženo. početi sa 40mg.11. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta.5mg dnevno. stariji od 75 god.2003  (R) 1401041 film tableta.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.Kipar klozapin . 5x10 kom Cena 478. 12. 900mg dnevno. a zatim 25-50mg drugog dana.4din 515-04-1683/03 28.

2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.01. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. kesica.Grčka metronidazol .12. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.DEMO S. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. rinitisom (i rinorejom).R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. kesica. askorbinska kiselina .DEMO S. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. paracetamol. . 5x5g Cena 149. askorbinska kiselina . 10x5g 515-04-1827-1 05. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. maks. askorbinska kiselina . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 4 praška dnevno. blister.Grčka metronidazol .5din 515-04-1829-1 23.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.A.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. . Influrex COLPOCIN-T . kesica.10.12. Paralelni lekovi: Klion®.2003 Cena (BR) 3111214 prašak.5din 515-04-1829/03 23. 10mg+750mg+60mg. blister. 10x5g 515-04-1827/03 05.Velika Britanija fenilefrin. kofein. kesica. plastična kesa.Velika Britanija fenilefrin. rinitisom (i rinorejom).2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. 10mg+750mg+60mg.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . maks.5mg/kg na 8 sati. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. COLPOCIN-T® . deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. 10x100mL Cena 129.10. 750mg+10mg+60mg. paracetamol. 0.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak.Velika Britanija paracetamol.2003 (BR) 1111211 tableta.GLAXOSMITHKLINE UK .09. terpin. Influrex COLDREX HOTREM LEMON . 8 tableta dnevno. maks.10.10.GLAXOSMITHKLINE UK . rinitisom (i rinorejom). deca 7. tuba.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23.A. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 4 praška dnevno. maks.2din (8606101409036) 39/2006/12 16. 5mg/mL. orvagil® .2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. fenilefrin.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. 4 tablete dnevno.75%.GLAXOSMITHKLINE UK . 750mg+10mg+60mg.

1x30 kom Cena 2033.09.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl. kalijum-hlorid.05.07. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. prosečno 60 kapi/min. 300mg+150mg. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® . u urgentnim stanjima.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. bočica.4g/L+0. bočica. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.Švajcarska entakapon . 200mg. 6g/L+0.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.Velika Britanija zidovudin. Paralelni lekovi: Bisoprolol.NOVARTIS . 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.Nemačka bisoprolol .GLAXOSMITHKLINE UK . 20mg dnevno.05. natrijum-laktat . 5mg. 18mg. do najviše 54mg dnevno. boca plastična.07. bočica.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . CONCOR® .2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju. CONCERTA® . 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. 6g/L+0. 1x30 kom Cena 3618. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. blister. stanja sa acidozom.V. boca plastična. Byol®.Belgija metilfenidat . 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.05.1din 17. 180 kapi/min. .B. maks. maks. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.27g/L+6.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. lamivudin .4g/L+0.6din 8606102804069 699/2006/12 25.24g/L.05. selektivni (R) 1107600 film tableta.12. kalcijum-hlorid. kombinacije Cena 27113. COMPOUND SODIUM LACTATE .4din 515-04-2097/04 06.Nemačka natrijum-hlorid. blister.27g/L+6. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. 10mg.8din 17.5 L).2003 649.6din 8606102804076 698/2006/12 25. maks. Terapiju treba prekinuti. ukoliko je potrebno.2006 doziranje: terapija šoka.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.MERCK KGaA .2003 .JANSSEN PHARMACEUTICA N.BRAUN MELSUNGEN AG . 1x30 kom Cena 4674. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. 36mg. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.24g/L. 2g dnevno.7din (SZR) 1328640 film tableta. blister.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

BRISTOL-MYERS SQUIBB . juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. konvulzije odrasli 10-20mg i. diklofenak Forte. rapten rapid.9din 8606007081206 118/2007/12 11. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rastvor.5g Cena 318. terapiju sprovoditi 7-8 dana. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. voltaren .8din 515-04-03560/03 28.06.PHARMASWISS D. 50mg. Naklofen® retard. Naklofen®. rapten rapid. Paralelni lekovi: diclorapid®. bočica sa raspršivačem. Naklofen® duo. 75mg. diclofenac BMS.USA diklofenak . Naklofen® duo. 4%. diklofen®. 2x10 kom Cena 303.3din 515-04-1215-1 01.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). rapten® duo DICLOFENAC DUO . rastvor. kratkotrajna primena. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.2003  (R) 1071181 obložena tableta. diklofenak duo remevita® plus. Bensedin®. . tvrda. Paralelni lekovi: apaurin®. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. maks. Paralelni lekovi: diklofen. blister.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu.Nemačka diklofenak .7din 515-04-1215/03 01.06. blister.v. 2x15 kom Cena 90.Srbija diklofenak .O. diklofenak retard.08.O. deca 0.2003 doziranje: anksioznost.2004 133. diclofenac duo. 4%.2-0. diclofenac-retard. nesanica. bočica sa raspršivačem.08. rapten-K®. diklofenak duo remevita®. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta.PHARBIL WALTROP GmbH .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . kratkotrajna primena.2007 531.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. 2mg.4din 515-04-5108/03 17. 5-15mg uveče (nesanica). diclofenac-retard. 1x12.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. rapten-K®. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. parenteralno status epilepticus. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. eklampsija).. diklofenak duo remevita®. blister. diklofenak.122  (R) 1071180 obložena tableta. Naklofen®. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diazepam DICLOFENAC BMS . premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. diklofen®. diklofenak. diklofenak retard.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). diklofenak duo remevita® plus. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak Forte.09. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. blister. alkoholni apstinencijalni sindrom.01. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. diklofenak. 5mg. Naklofen®. Naklofen® retard. 100mg.

2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. tuba. blister. gentamicin . .2005 Cena 512. na prazan želudac. maks.2005 Cena 273. jakog delovanja.10.Kipar diklofenak . 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. tuba.5din (R) 1327601 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . degenerativna reumatska oboljenja. diklofenak duo remevita®. Naklofen® duo. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). 150mg dnevno. Naklofen®. rapten rapid.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula.11. 0. diklofenak duo remevita®. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. tvrda. bolno zapaljenje uha. sa dosta tečnosti. dnevno. blister. tvrda. diklofenak. nosa.10.11. tvrda.11. rapten-K®. diclofenac-retard. sa dosta tečnosti. 50mg. 2mg/mL. Paralelni lekovi: diclorapid®.9din 3838989503345 575/2005/12 23.11. diklofenak retard.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. blister. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .GALENIKA AD . diklofen®. bočica staklena. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. rapten rapid. Naklofen®. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.2005 Cena 2273. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita® plus. 75mg.05. 150mg. blister.O. 0. 1x100mL Cena 846.05.2002 doziranje: akutni i hronični.7din (R) 4153602 mast. iščašenja).Srbija betametazon. tvrda.2005 . rapten-K®. . 1x15g Cena 126.Srbija diklofenak .M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.05%+100000ij/100g. diclofenac duo.PHARMASWISS D.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak duo remevita® plus. tvrda. neurodermatitis. 100mg. blister.D. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. dečiji ekcem. 75mg. istegnuća. TOVARNA ZDRAVIL. diklofen®.REMEDICA LTD . 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.2007 96. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. blister.3din (R) 1327602 kapsula. diklofenak. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. rapten® duo DICLORAPID® . tvrda. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. diklofenak retard.08.05%+100000ij/100g. D.2002 Cena 126. diclofenac duo. rapten® duo DIDERMAL . diklofenak Forte.Slovenija flukonazol .1din (R) 1327600 kapsula.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. Naklofen® duo. 75mg. Naklofen® retard. 1-2 sata pre obroka. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. blister. Naklofen® retard.05. diclofenac BMS. vanzglobni reumatizam. infekcije kože.O. dnevno. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.KRKA. urtikarijalne akne. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. 100mg.

pankreasa.5mg za 8h).9din (R) 1102071 kapsula.2002 Cena 181. Paralelni lekovi: dilacor® . 1x100mL Cena 1102.8din (R) 1327310 kapsula. lipaza. hemicelulaza. Paralelni lekovi: diflucan®. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.25mg.2006 Cena 981. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Fluconal. Stabilanol DIFUTRAT .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. žučne soli . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.5mg u više doza za 24h (npr. Stabilanol D DIFLUCAN® . u toku jela.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. Fluconal.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno.Srbija digoksin . Paralelni lekovi: cornilat®. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . NIŠ . Paralelni lekovi: diflazon®. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 2x10 kom Cena 182. 0. 50mg. 2mg/mL. blister. Flumycozal.Srbija proteaza. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. . tvrda. bočica. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. blister. terapija 20-120mg dnevno.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta.O. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.6din (R) 1327311 kapsula. 2-4 nedelje. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. spora digitalizacija i doza održavanja 0. 0. 2x10 kom Cena 30.PFIZER PGM . blister.2006 Cena 474.07. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.GALENIKA AD .7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. dnevno. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. tvrda. 7-14 dana.Srbija izosorbiddinitrat . DIGOXIN . dnevno.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.125-0. Flukonazol. Flukonazol.07. zatim 3mg/kg dnevno. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. tvrda. Flunazol. 150mg. zatim 3mg/kg dnevno. Fluconazole.07.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.SRBOLEK A.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. 2-4 nedelje. tvrda.A09AA02 DIGESTIVI.D. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.06. 20mg. stanja posle resekcije želuca.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. amilaza. blister. 7-14 dana.12. 20mg. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. Flumycozal. Fluconazole. oralno podeljeno u 2 doze. dnevno. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.O. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.06. Flunazol.REMEVITA D. blister.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. blister. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. Isosorb retard® DIGESTAL .07.2003 doziranje: hronični pankreatitis. cistična fibroza pankreasa.Francuska flukonazol . dnevno. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.

blister. rapten® duo DIKLOFENAK . 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita®. diklofenak Forte.D. 1x50g Cena 99.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. tuba. diclofenac duo. voltaren .7din 8600097400794 249/2007/12 17.01. padovi. Naklofen® retard. ako je neophodno. diklofenak duo remevita® plus.10. 75mg.9din (R) 5162194 supozitorija. strip.01. 50mg. diclofenac-retard. povrede sportista. 100mg. 50mg. diklofenak duo remevita®. 50mg. diklofen®.01. voltaren DIKLOFENAK .2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.HEMOFARM AD . ampula. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. strip.Srbija diklofenak . Naklofen®. . 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. diklofenak duo remevita® plus.HEMOFARM AD .4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. rapten® duo DIKLOFENAK . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.Srbija diklofenak . blister.2007 doziranje: gel. 1x40g Cena 77.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. povrede mekih tkiva. Naklofen®.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.GALENIKA AD .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. rapten-K®. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen®.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. uganuća. Naklofen®.01. rapten rapid. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 25mg. dismenoreja 50-150mg dnevno. rapten-K®. diklofenak Forte. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. diklofen®. 1%. tuba. Naklofen® retard. Naklofen® duo. diclofenac BMS. reumatskih i drugih bolova (udarci.Srbija diklofenak . Naklofen® duo. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. iščašenja. bolovi u leđima. diclofenac duo. diklofenak retard.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. istegnuća. diklofenak retard. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto.HABIT PHARM A. diclofenac BMS.04. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. blister.2007 Cena 46. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.4din 515-04-874/04 20.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. 1%.01. diclofenac-retard. diklofenak.Srbija diklofenak . diklofen. rapten rapid.

blister.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten rapid. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. 50mg. diclofenac-retard.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. 2x10 kom Cena 55.Srbija diklofenak . bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.O. diclofenac duo.12 DIKLOFENAK . diklofenak.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta.REMEVITA D. Paralelni lekovi: diclorapid®.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju.O. diklofenak duo remevita® plus.O. NIŠ .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. rapten rapid. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. NIŠ . Naklofen® retard. diklofenak Forte. tvrda. diclofenac BMS. diklofenak Forte. diclofenac BMS. rapten rapid. rapten-K®.O.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. . NIŠ . 5x3mL Cena 59. Naklofen® duo. rapten-K®. 3x10 kom Cena 150.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. dismenoreja 100mg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . diklofenak retard. diklofen®.07. Paralelni lekovi: diclorapid®. Paralelni lekovi: diclorapid®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . ampula.07.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. 100mg. tvrda. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®.Srbija diklofenak .8din (R) 5162649 supozitorija. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen®. 50mg. rapten-K®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac duo.O. diklofenak retard.10. NIŠ . rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . strip.07. diklofenak duo remevita®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak Forte. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. 75mg. ako je neophodno. diclofenac-retard. Naklofen®. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 100mg. 75mg.2004 Cena 128. diklofen®.O.REMEVITA D. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Naklofen® duo. diklofenak retard. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac-retard.10. Naklofen® retard. strip. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. blister. diklofenak.REMEVITA D. blister. diclofenac BMS.Srbija diklofenak . diclofenac duo.O. diklofen®.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.5din 8608813901266 1759/2006/12 02.REMEVITA D.Srbija diklofenak . Naklofen®.07. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem.

2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. 6x2mL Cena 57. diklofen®.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . NIŠ .2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. blister. strip. diklofenak Forte. rapten-K®.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. rapten-K®.05.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. blister. diclofenac duo.25mg/2mL.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. ampula. diclofenac-retard.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. 2x10 kom Cena 133. diklofenak.05. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.6din 8608808104290 669/2006/12 18. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen®. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16.O. diklofenak Forte. diklofenak.2006 Cena 55.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14.D. 100mg.7din (R) 1100252 tableta. diklofenak retard.GALENIKA AD .10.125-0.05. diklofenak duo remevita®. 50mg.Srbija digoksin . dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®.Srbija diklofenak . rapten rapid. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac-retard. 0.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. stariji i insuficijencija bubrega . spora digitalizacija i doza održavanja 0. diklofenak.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: digoxin . Naklofen® duo. diklofenak retard. 50mg.5mg za 8h). diklofenak duo remevita®.25mg. rapten® duo DILACOR® . diclofenac BMS.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.REMEVITA D. rapten rapid. Naklofen® retard.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.07. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. blister. 2x10 kom Cena 133. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.75-1mg u toku najmanje 24 sata. Naklofen® duo. 100mg. ako je neophodno.Srbija diklofenak .2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. blister. ampula. Naklofen® retard. rapten rapid. 0. 0. Naklofen®. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®. rapten® duo DIKLOFEN® . diclofenac-retard. diclofenac duo.2007 Cena 30.O. . diklofen®. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. Naklofen® retard. Naklofen®. diclofenac duo.5mg u više doza za 24h (npr. 75mg/3mL. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.05. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak duo remevita® plus.ZDRAVLJE A. parenteralno brza digitalizacija 0. diclofenac BMS.10. rapten-K®. Naklofen® duo. Paralelni lekovi: diclorapid®.

2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.Švajcarska karvedilol . hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. zatim 2 puta po 6. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . bočica.F.9din 515-04-1810/03 30. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28.2003 Cena 550. 90mg. 6.O. maks.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. 25mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.04.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. 12.2din (R) 1402203 tableta. Paralelni lekovi: cortiazem retard. Milenol DILCORAN .5mg. 3x10 kom Cena 172.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta. Paralelni lekovi: coryol®. .2din 8605000800272 3/2-705/00 26. 80mg. blister. 2 puta po 25-50mg. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28.25mg. 480mg dnevno. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . nastaviti sa 2 puta po 12. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. blister.10.SLAVIAMED D.7din (R) 1107651 tableta.2004 Cena 256. ujutro i u podne. Karvileks®. a najkasnije do 16 sati. maks.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. blister. maks.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.7din (R) 1107622 tableta. blister.Srbija diltiazem .2003 Cena 387.10. 1x30 kom Cena 167.25mg 2 nedelje. stanja posle infarkta miokarda.Makedonija diltiazem .5mg. 480mg dnevno. maks.HEMOFARM AD .10. pre jela. angina pektoris: 12.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. 12. maks. 60mg. blister. blister.5mg.125mg 2 nedelje. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg.5mg početno. 2x10 kom Cena 88. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 25mg.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: 12.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). maks. 90mg.12.04.11. zatim 25mg dnevno.Srbija pentaeritritiltetranitrat .8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. maks. zatim 2 puta po 25mg. 6.11. 2x14 kom Cena 361. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . Karvedilol. diltiazem . 360mg dnevno.25mg.11.2003 Cena 766.5mg početno.O. blister.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. bočica.9din (R) 1107650 tableta. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.09. blister. 360mg dnevno.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: cortiazem retard.

6din 515-04-1681/03 01.5-2.07. DIPHERELINE . sterilitet kod žena: 1mg s. maks. blister. 3. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. kinetoze 12. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .08.Srbija dimenhidrinat .  (R) 1103799 film tableta. blister.75mg Cena 9724.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.08. 10x100mL Cena 35208.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. 160mg.6din 515-04-1682/03 01. liobočica sa rastvaračem. primena ne treba biti duža od 3 nedelje.m. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.75mg. 50mg. .IPSEN PHARMA BIOTECH . deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 40mg.2din 515-04-1908/03 29. 2x14 kom Cena 1713. 400mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija.NOVARTIS .07.25mg. 7x1mL Cena 2494.7din 515-04-1683/03 01. 11.07. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.Francuska triptorelin . 2x14 kom Cena 1384.25mg i.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.25mg Cena 27555. 20g/100mL. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.2003  (R) 1103798 film tableta. tokom 10-12 dana. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.Austrija alanil glutamin . DIPEPTIVEN .m.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.2din 515-04-1909/03 29. na 3 meseca.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. 75mg dnevno. endometrioza: 11. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. 1x10 kom Cena 68.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.5-25mg na 6-8 sati.m. na 4 nedelje ili 11. boca. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.0mL/kg telesne mase dnevno. blister.2003.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421. liobočica sa rastvaračem.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Švajcarska valsartan . 150mg dnevno.08. 80mg.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.75mg i.1mg/mL.GALENIKA AD .5din 515-04-1910/03 29. blister. maks. maks.25mg i. 1x11.12.03. 1x3. maks.c.7din 8606010925016 600/2007/12 01.

0.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. uz glavne obroke. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.5mg/g+20mg/g. Cena 905. 80mg.V..Srbija gliklazid .. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157. .1din 309/2007/12 23.m.A10BB09 a10BB sulfonamidi. maks.1din (R) 7153640 rastvor za kožu. inf. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25. glioral® DIPRIVAN® .v. 7mg/mL. blister..Velika Britanija propofol . burzitis lokalna infiltracija 0. DIPROSALIC® .25-1mL. doza održavanja 25-50mg dnevno.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju.09.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.O.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.5mg/g+30mg/g. 0. Paralelni lekovi: diaprel Mr.05. doza održavanja 25-100mg dnevno. deca preko 3 godine 2. 10mg/mL. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. jakog delovanja. lichen rubber planus.v. inj. bočica.SCHERING-PLOUGH LABO N.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. recofol® DIPROPHOS® . bočica staklena. ampula.Belgija betametazon . 25mg. ampula.v.5mg/kg i.Srbija hidrohlortiazid .ASTRAZENECA UK LIMITED . derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.v.03.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. inf. tendovaginitis 0.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. 5x20mL Cena 1885.O.01. glikosan. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast.V. hronični ekcemi.5mL.v. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.25-0.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM . tuba. salicilna kiselina . monokomponentni (R) 1400410 tableta. 1x15g Cena 113. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. najduže 3 dana. 2x10 kom Cena 43. .2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.5-1mL.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.5mL.2007 Cena 229. svake 2-4 nedelje.09.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. deca 1-3mg/kg dnevno. inf.Belgija betametazon. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. neurodermitis. . losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.5mg/kg i..SCHERING-PLOUGH LABO N.05.8din 10mg/mL. miozitis i fibrozitis 0. . hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno. brzinom 20-40mg/10 sekundi. inj.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze.09.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.SLAVIAMED D.3din 8606103170132 1048/2007/12 17. sinovijalna cista 0. blister. 320mg podeljeno u više doza.130 DIPRIAN .

profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). blister. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.D.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® . oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.HEMOFARM AD . . ZRENJANIN .J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. hronični bronhitis i sinuzitis. odnosno 25-50mg sporo i. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.v. deca 0. i. ampula. ili i. 2x10 kom Cena 216. a zatim 100mg dnevno. 100mg.5mg. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. DOKSICIKLIN . deca 25-50mg sporom i. Paralelni lekovi: dovicin.. po potrebi ponoviti za 4 sata. po potrebi ponoviti za 1-3 sata. ampula.m. analgezija u akušerstvu 50-100mg s. tvrda. premedikacija odrasli 50-100mg i. leptospiroze. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.. posle jela.. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.10. posle jela. blister. blister.12.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.DP FARMAKOS .c.Nemačka petidin . 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. 10mg. leptospiroze.Srbija doksiciklin .inj. hlamidijama. monokomponentni (R) 1400475 tableta.. . rikecijama).Srbija dopamin .2006 Cena 146. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). hlamidijama. a zatim 100mg dnevno. infektivno-toksički (septički) šok.v. edem: 5mg dnevno.m. 5mg. 50mg/5mL.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2.8din 3/2-10-7040 20.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. blister.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. 25x2mL Cena 1247. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).01. vibramycin® d DOKSICIKLIN . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).m. 100mg.09.c. hronični bronhitis i sinuzitis. rikecijama).Srbija doksiciklin .Hrvatska torasemid .2din 1683/2006/12 18.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).12.PLIVA HRVATSKA D. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.O.11. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: dovicin. po potrebi povećati do 20mg dnevno. DOPAMIN . 1 sat pre operacije.O. 5x5mL Cena 232.7din (R) 1400476 tableta. po potrebi povećati do 5mg dnevno. bruceloze i antraksa. bruceloze i antraksa. 100mg..N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju.

Midazolam Torrex DOTAREM .5mmol/mL.5mg. bočica staklena.20mg/kg. 15mg. hlamidijama. ampula. DORMICUM® . 50mg/10mL. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). vibramycin® d DOXACOR .15-0.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju.08-0.5mmol/mL.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. blister.12. 2mg.15-0. 100mg.2mL/kg). Paralelni lekovi: doksiciklin.1 mmol/kg (0.2mg/kg. hronični bronhitis i sinuzitis.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. ampula.GALENIKA AD . po potrebi ponoviti tokom noći.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula.06.1mg/kg. ampula. bočica staklena. 15mg/3mL. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.2006 doziranje: nesanica oralno 7.2mg/kg.12. Paralelni lekovi: Flormidal®.07-0. 20-30 minuta pre anestezije. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. blister. leptospiroze.5-15mg uveče pre spavanja. posle jela. bruceloze i antraksa. uvod u anesteziju odrasli 0.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. blister.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.12. deca 0. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).2005 .Francuska gadoterična kiselina .06.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).06.SALUTAS PHARMA GmbH . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.Srbija dopamin . prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 50mg. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.2006  (R) 1071831 film tableta. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN .FARMAKOS DD .GUERBET . 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. DOVICIN . 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. rikecijama). a zatim 100mg dnevno. 0. 5x5mL Cena 232.12. parenteralno premedikacija odrasli 0.12. deca 0.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).12.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. 10x5mL Cena 730.F. 0.2004 5327. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29. infektivno-toksički (septički) šok. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.Srbija doksiciklin . 7.11.Švajcarska midazolam . oboljenja kičmenog stuba. 5mg/5mL. ampula. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.Nemačka doksazosin . hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. blister. tvrda.PRIZREN .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2006  (R) 1071830 film tableta. angiografija): 0.

Austrija doksorubicin . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. kumulativna doza je 550mg/m2.EBEWE PHARMA GES. endometrijuma. neuroblastom. bočica od tamnog stakla. caelyx. blister. doxorubicin-Teva. kumulativna doza je 550mg/m2.B. 10mg.12. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. želuca. multipli mijelom. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . osteosarkom. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). bočica.2003 Cena 4744. 1x25mL D Cena 1041. svake 4 nedelje.7din 515-04-1601/03 18.HEMOFARM AD . akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. caelyx. 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.1din 515-04-1602/03 18. Paralelni lekovi: adriblastina rd. DOXORUBICIN .2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. mokraćne bešike.11. Sindroxocin® . sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). Kamiren® XL DOXI-HEM . KG . svake četiri nedelje. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02.Holandija doksorubicin . maks.2003 doziranje: karcinomi dojke. želuca. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.H NFG.09.PHARMACHEMIE B. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. ORL karcinomi. 4mg. 50mg. bočica od tamnog stakla. maks. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. maks. doxorubicin. blister. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. testisa. neuroblastom. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. 10mg. . osteosarkom. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. tireoidne žlezde. mokraćne bešike. akutna leukemija). Wilmsov tumor. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). svake 3 nedelje. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). akutna leukemija). svake tri nedelje. 3 uzastopna dana. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. Wilmsov tumor. tvrda. Paralelni lekovi: adriblastina rd. prostate i hepatocelularni karcinom. endometrijuma. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. testisa. bočica. ORL karcinomi.2007 doziranje: karcinomi dojke.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju.11.Srbija kalcijum dobesilat .2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. tireoidne žlezde.V. multipli mijelom. Kamiren®.11.09. 500mg. 3 uzastopna dana.M. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. prostate i hepatocelularni karcinom.

Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN .7din 8600097011068 515-04-563/03 12.Hrvatska dimenhidrinat .A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.Srbija teofilin . blister. blister.Srbija bisakodil .ZDRAVLJE A. 3x10 kom Cena 210. 250mg. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.USA cefadroksil . deca preko 2 godine 5mg oralno. maks.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. 250mg/5mL.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . .2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.04.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.Srbija medroksiprogesteron . maks. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg.2006 doziranje: opstipacija.D. . kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. 125mg. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. tvrda.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. fiola. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN .HEMOFARM AD . infekcije genitourinarnog trakta.R03DA04 j01dB cefalosporini. 400mg dnevno.10.ZDRAVLJE A. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).9din (R) 1114221 kapsula. 75mg dnevno. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. kinetoze 12. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.2003 Cena 114.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. blister. tvrda.BRISTOL-MYERS SQUIBB .08. 50mg. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.D.06. blister. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. tvrda.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.06. 1x100 kom Cena 2170. posebno ako je praćena noćnim napadima. bočica. maks.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. I generacija (R) 1321901 kapsula.5-125mg. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. . kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.D.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. DULCOLAX® . infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: euphylong® . blister. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05.06.5din 8600064100535 1265/2006/12 02.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. 500mg. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 150mg dnevno. 5mg.04. 100mg. 4x10 kom Cena 77.5-25mg na 6 sati.

2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster.Velika Britanija botulinum toksin .JANSSEN PHARMACEUTICA N. 5x1 kom 135 Cena 2487. Paralelni lekovi: Botox D . Cena 20403. kesica.3din 3/2-10-8051 03. kesica. 50mcg/h.8din 3/2-10-8050 03.IPSEN BIOPHARM LIMITED . maks.Belgija fentanil .2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. 5x1 kom Cena 7643. u odgovarajuće mišiće. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. 500U/boč.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. . za oba oka.12.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® . doza je 1000 j. 75mcg/h. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster.05...V. bočica. Cena 42300. kesica. 500U/boč.12.12.j.6din 515-04-2048/03 04. bočica. starosti i telesne mase bolesnika.6din 515-04-2048-2 04.3din 515-04-2048-1 04. ostale indikacije doziranje je individualno. zavisno od indikacije.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.12. 2x500 U/boč.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. 25mcg/h. kesica. 1x500 U/boč. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i. 5x1 kom Cena 4493.. DYSPORT® .12. 100mcg/h.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

sprej-boca.2004 Cena 6780. 10mg.D.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). 2mg/min. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. u početku terapije. najduže 7 dana. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 10mg/g.Danska memantin .G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. EBRANTIL® 25 . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.5din (R) 2079025 oralne kapi.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče.Srbija ekonazol . inj.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.1din (R) 1079022 film tableta. tuba. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.v. ili inf.Nemačka urapidil .2004 ECALIN® . Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . 1%. 50mg/10mL.v.07.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26.07. teški i najteži oblici hipertenzije. 5x10mL Cena 2071.09. ili inf.2004 .05. inj. teški i najteži oblici hipertenzije.05.2004 198. ampula.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.2004 457.Srbija ekonazol . 5x5mL Cena 1445.6din 26. strip.JUGOREMEDIJA A.3din 8606102233067 1570/2006/12 05. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. LUNDBECK A/S . (po potrebi ponoviti).2004 6053.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju.09.Nemačka urapidil . 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče.JUGOREMEDIJA A. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.05.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . 4x14 kom 515-04-1586/04 16. blister. rastvor. rastvor. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . 1%.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). blister. 1x3 kom Cena 188.09. 25mg/5mL. ZRENJANIN . bočica od tamnog stakla. u početku terapije. 2x14 kom Cena 3390.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.D. najduže 7 dana. tuba.1din 515-04-1587/04 16.H. ZRENJANIN . 2mg/min.07. 1%.6din 14.ALTANA PHARMA AG . ampula. 10mg.ALTANA PHARMA AG . (po potrebi ponoviti). 150mg.

500mcg dnevno. USA . maks. 1x200 doza 515-04-246-1 04. strip.1mg/doza. 800mcg dnevno. maks.1000mcg dnevno.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. maks.Češka salbutamol . 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. ecosal. kolpitis gljivične etiologije.08. .08. kontejner pod pritiskom. 250mcg/doza. 150mg.IVAX CORPORATION. kontejner pod pritiskom. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. Spalmotil®.08.08. kontejner pod pritiskom.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol.USA beklometazon .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.S.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. 0.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. Paralelni lekovi: Becotide™. maks.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. maks. maks. Paralelni lekovi: aloprol. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. ventolin™ . 500mcg dnevno. 100mcg/doza. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04.CR A.IVAX CORPORATION. 250mcg/doza. 0. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .05.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. Paralelni lekovi: Becotide™. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE .USA beklometazon . bočica sa raspršivačem. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol.08. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.CR A.08. uveče. 1000mcg dnevno. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. 800mcg dnevno. ECOBEC . maks.IVAX .2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. po potrebi 3-4 puta po 200mcg.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. bočica sa raspršivačem. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1000mcg dnevno. . ecobec ECOSAL . leukoreja. 100mcg/doza. Paralelni lekovi: aloprol. maks.S.IVAX . Spalmotil®. 1000mcg dnevno. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. kontejner pod pritiskom. tri uzastopna dana.1mg/doza. 1x200 doza 515-04-245-1 04. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. ecosal easi-Breathe.Češka salbutamol . USA .

2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. 4 doze u 24 sata. vancotex. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.02. 375mg dnevno.09. 150mg. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.Francuska paracetamol . deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. tvrda.1din 8606007080322 42/2006/12 16. strip. blister.2007 Cena 99. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.Francuska paracetamol .BRISTOL-MYERS SQUIBB . Paracet. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova.12. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. inf.Slovenija vankomicin . 1g. socijalne fobije. 60mg/2mL.2din (BR) 5086915 supozitorija. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom.WYETH MEDICA IRELAND . alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. tvrda.2004 Cena 1048. svakih 6 časova). 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. starosti od 6-24 meseca. Paralelni lekovi: Febricet.D. uzima se posle jela sa dosta tečnosti.8din 515-04-02836/03 28. blister.4din 3585551914626 547/2007/12 27. 1x500mg E Cena 129. Paracetamol . 75mg. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 500mg.01. Paracetamol EFFERALGAN® . anksiozno-depresivni poremećaji. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. 2x14 kom Cena 3817. 150mg. 500mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Paralelni lekovi: Febricet. maks. u razmaku od 4-6 sati.2006  (R) 1072832 kapsula.1din 3/2-10-3158 16. stanja straha i anksioznosti. PcM-Hemofarm. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. 4x4 kom Cena 126. bočica.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju.5-1g na 4-6 sati.v. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. PcM-Hemofarm. 80mg. Paracet.5mg (ujutro i uveče). (do 10mg/min.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. blister.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® .2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. 1x1g 515-04-02835/03 28. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju.). deca dobijaju maks.2006 doziranje: depresivna stanja.LABORATORIES UPSA . 4g dnevno.8din (BR) 5086912 supozitorija. Panadol. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.09. blister.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. Panadol.Irska venlafaksin . Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.01. vankocin EFECTIN® ER .2006 Cena 95. maks.12. bočica.06. rezistentnim na peniciline i cefalosporine.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. bočica. . 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.

m. s.Srbija valproinska kiselina .04.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.07. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. . jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.Srbija valproinska kiselina. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. u dve podeljene doze. prelazak na drugi lek mora biti postepen.07. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. 145mg+333mg.c. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno.8din 8600064100566 1573/2006/12 05.D.Francuska paracetamol. ili i. dnevno. dnevno. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .BRISTOL-MYERS SQUIBB .04. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. 5mg. 1x30 kom Cena 617. 10mg/mL. 330mg+200mg. ortostatska ili drugih uzroka). doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 330mg+200mg. inf.Srbija etilefrin .09.. askorbinska kiselina .2006 Cena 51. 8 tabl.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. 1x10 kom Cena 70. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. brzinom od 5-10mg/sat.. 5g/100mL. fiola. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. parenteralno 10mg i.ZDRAVLJE A. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana.2002 doziranje: epilepsija.09.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.v. fiola. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno.2007 Cena 139. ampula.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. . natrijum-valproat . fiola. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. . veća 200mg). 6x1mL Cena 80.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. bočica. plastična fiola. do postizanja optimalnih doza. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti.2din (R) 1105072 tableta. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. 1x150mL Cena 358. .5din 3585551913704 821/2007/12 13. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . EFTIL .D. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. dnevno.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13.1din (BR) 1086928 šumeća tableta.5-5mg. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. u 2 podeljene doze. maks. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem.

2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.05.07.2003  (R) 1070121 kapsula. CORONIS S. 0.1%.07.4din 515-04-1206-2 16. Sulpirid EKLIVAN . bočica.Makedonija sulpirid ..5mcg/kg/sat.05.SCHERING-PLOUGH LABO N.25mg/na sat inf.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® . Paralelni lekovi: Sulpigut®. G.7din 17. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. a 800-1600mg. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. približno 3. akutni hemoragički gastritis.07. ampula. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.PROEL EP.1%.A. trajanje terapije zavisi od indikacije.07.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg.6din 515-04-4121/03 10. blister.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.2007 .1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948.ALKALOID AD . bočica. 50mg. 2. 3x10 kom Cena 144. 100mg. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.2007 222. EGLONYL® .D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. 5%. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.Belgija mometazon . 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. tuba. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. tuba. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 1x120mL Cena 90. 3mg. bočica.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. parenteralno 200-800mg dnevno. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. . lio-ampula sa rastvaračem.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. tuba.8din 17. 200mg.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. 1x12 kom Cena 158.ICN PHARMACEUTICALS .L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. 0.4din 515-04-248/03 02.2007 289.07. 0. 1x3 mg/amp. 25mg/5mL.V. . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.7din 17.06.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.2003  (R) 1070123 tableta. maks. 30x2mL Cena 361.05.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.Švajcarska fluorouracil .4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. ELOCOM® .05.Švajcarska pimekrolimus . tuba.1%.Grčka somatostatin . maks. tvrda. ELIDEL® . 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.NOVARTIS . 1%.9din 515-04-142/04 14.

4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju. jaka krvarenja 40-50 i. ELOXATIN® .2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). octanate 250 .Italija faktor VIII .2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.10. bočica. 5mg/mL.A. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot./10mL. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.j. jača krvarenja 15-25 i.2006 35838.12. .2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).j.j. jača krvarenja 15-25 i.ALCON-COUVREUR N.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem./kg. 100mg.04.12. 0. octanate 1000. bočica.j. Paralelni lekovi: oxaliplatin. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25. 500i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. emoclot d. octanate 1000.KEDRION S.09.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. octanate. Sinoxal® ELOXATIN® . 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18./kg. Paralelni lekovi: oxaliplatin./kg. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.AVENTIS PHARMA LTD .j.1din 3/2-10-11064 10.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.A./kg.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. EMOCLOT . 1000i.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .12. bočica. bočica.Belgija emedastin . octanate 250 EMOCLOT D.I.P. octanate. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto. Haemoctin SdH. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.V. 5mg/mL.Francuska oksaliplatin . 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18. jaka krvarenja 40-50 i.I.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.KEDRION S.12.Italija faktor VIII . Sinoxal® EMADINE® . 1x100mg 3/2-10-10191 24. rastvor. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave./kg. 50mg. .Velika Britanija oksaliplatin .j. Paralelni lekovi: Beriate P. kontaktni dermatitis./10mL.5mg/mL. .9din (R) 7099160 kapi za oči. Haemoctin SdH. .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju../kg. atopični dermatitis.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju. bočica.P. 1x10mL Cena 24570.j. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 Cena 35838. 1x10mL Cena 12284.j.

blister. Paralelni lekovi: enalapril HcT. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.2006 Cena (R) 1103021 tableta.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. 40mg/dan. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. pre spavanja. 5mg.2006 Cena (R) 1103022 tableta.05. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.Nemačka enalapril . enap® . blister. enap® .abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . 10mg. enalapril 10 mg. deliti ili lomiti. dnevno. 10mg.Italija dezmopresin . 15mg.05.D. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11.9din 515-04-770-1 21. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11.KEDRION S. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2003 Cena 163. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. enap®. Cena 7.10.5mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. Prilenap® HL ENALAPRIL .Švajcarska darifenacin . 5mg. 10mg+25mg.Nemačka enalapril. maks. treba ih gutati cele.10.JUGOREMEDIJA A. se uzimaju sa tečnošću.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . Prilenap® H. nagla inkontinencija urina. monokomponentni (R) 1103870 tableta.Srbija enalapril . 20mcg/mL. po potrebi 2 tabl. dnevno. Paralelni lekovi: enalapril.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. monokomponentni (R) 1103020 tableta.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. ampula. ENAHEXAL® . 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17.01. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .5mg jednom dnevno. blister. tabl. blister.SALUTAS PHARMA GmbH . . blister.2003 .SALUTAS PHARMA GmbH .H.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.P. enalapril 20 mg. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. deca 0. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.4mcg dnevno. enatens®.A. blister.5mg/dan. 20mg. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta.HL.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. hidrohlortiazid . Prilenap ENAHEXAL® COMP .05. enalapril Lek®. uveče.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem.01. blister. ZRENJANIN . često mokrenje): odrasli početna doza je 7.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta.05.8din 3/2-10-461 20. ne žvakati.04.

enap®. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01.D.8din 520665003569 327/2005/12 23. blister. enalapril. enalapril Lek®.ZDRAVLJE A. enatens®.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril 20 mg. 40mg dnevno. maks. 20mg. doza održavanja 20mg. 2x10 kom Cena 242. maks. Prilenap ENALAPRIL .2003 Cena 149.Srbija enalapril . monokomponentni Cena 132.1din 515-04-1643/03 24.Srbija enalapril . 40mg dnevno. enalapril Lek®.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril 10 mg. 20mg. 20mg. . Prilenap ENALAPRIL . monokomponentni Cena 242.07.REMEDICA LTD . enatens®. 10mg.9din (R) 1103177 tableta.2006 Cena 163. enalapril 20 mg. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . blister.5mg dnevno. enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks. maks. enalapril Lek®.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.SRBOLEK A. 20mg.12. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.6din (R) 1103886 tableta. pre spavanja. enap®.7din (R) 1103175 tableta. enap®.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.D. maks.10.10. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.3din 475/2005/12 17.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.Kipar enalapril . enatens®. blister. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103845 tableta. .07. enalapril 20 mg. blister.Kipar enalapril . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 40mg dnevno. 5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enatens®. kongestivna srčana insuficijencija: .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. enalapril 20 mg. enalapril 10 mg.REMEDICA LTD . blister. blister. 2x10 kom Cena 195.2005 Cena 61. maks. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.08. 20mg. maks.5mg dnevno.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. 10mg. doza održavanja 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.C09AA02 c09aa inhibitori ace. 40mg/dan. monokomponentni (R) 1103885 tableta. uveče. 10mg.5mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.5mg dnevno.12.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. 20mg. blister. enalapril Lek®. enap®. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.08. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. maks.6din (R) 1103847 tableta. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.

10mg. enalapril.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. 2x10 kom 515-04-01219/04 28.08. enalapril 10 mg.2005 675. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. blister. enap®. blister. enatens®.3din (R) 1103644 tableta.2005 .2005 Cena 228.1din 515-04-01218/04 28.5mg dnevno. 20mg+6mg.8din (R) 1103204 tableta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. enalapril 20 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23.2din 15. enalapril 20 mg. 2x10 kom 515-04-01220/04 28. 20mg.2005 Cena 110. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.HL.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. D.H . dnevna doza 2 tabl.5mg. TOVARNA ZDRAVIL. Prilenap ENAP® . . maks. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23.Slovenija enalapril. 10mg. blister.5din 15. . hidrohlortiazid .2004 Cena 149.5mg dnevno.Slovenija enalapril .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. maks.1din (R) 1103202 tableta.08.Srbija enalapril.08. 5mg. .D. 2x10 kom Cena 168.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103640 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap® . dnevno.05.3din 3838989503185 214/2005/12 15.D. blister.H. 10mg+25mg. D.09.05. TOVARNA ZDRAVIL. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. enalapril 10 mg. 5mg. blister. hidrohlortiazid . . maks.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61.08. blister.09.ZDRAVLJE A. enalapril 10 mg. Prilenap ENALAPRIL HCT . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. enalapril.2004 Cena 221.08. enalapril. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 10mg+25mg. 40mg dnevno.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 40mg dnevno. Prilenap® H. monokomponentni (R) 1103200 tableta. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158.KRKA. maks. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. enalapril Lek®.Slovenija enalapril . Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . blister.5mg dnevno. enap®. enatens®. enalapril Lek®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. blister.KRKA. 2x10 kom c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. Prilenap ENAP® . 20mg+12.6din (R) 1103642 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.09.D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister.D. enatens®. 20mg. 40mg dnevno. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enap® .abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2.

10mg.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.Srbija bacitracin./g+3.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. 62.5i.02. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.Srbija bacitracin. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. 2 tablete. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. 1x5g Cena 50.KRKA.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. akutni bakterijski konjunktivitis.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. D. enalapril 20 mg.2007 Cena (R) 1103888 tableta. Prilenap ENBECIN® . monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. .j.HL . keratokonjunktivitis.GALENIKA AD .Slovenija enalapril. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enalapril 10 mg. dekriocistitis.HL. enalapril. TOVARNA ZDRAVIL. 40mg/dan. Prilenap® H. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 10mg+12.5mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.10.10. neomicin . ENBREL® .825mg/g.c. enalapril HcT. hidrohlortiazid . po potrebi 2 tablete.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. boca.2005 Cena 573. ENBECIN® . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks. . enap®.5mg.WYETH MEDICA IRELAND . enap® .08. Prilenap® H.PHARMASWISS D. pre spavanja. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.D. uveče. neomicin .5din 5010981001809 285/2005/12 15.H. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Prilenap® HL ENAP® . blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.02.O. blister.1din 8608808100605 187/2006/12 13.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis.08. po potrebi.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto.5mg.GALENIKA AD . inj./g+0. blister. enalapril HcT.Srbija enalapril .08. Prilenap® HL ENATENS® . 500i..Irska etanercept . prašak. 4x1 kom Cena 49177. tuba.3mg/g. alternativno 50mg jednom nedeljno. bočica staklena.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno.O.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. enalapril Lek®. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta . enap® .j. blister. 10mg+12.2din (R) 1401175 tableta. 2 puta nedeljno po 25mg s. 25mg. 20mg.9din (R) 1401176 tableta.

psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0... idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.c. bočica. inj. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.v.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. maks. ENBREL® .c. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.4mg/kg s. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.03.WYETH PHARMACEUTICALS .. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.. uzima se između obroka.c.08.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.inj. ENDOXAN® . plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.2007 doziranje: leukemija. 1x2500mg Cena 11572.03. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. alternativno 50mg jednom nedeljno. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.c.. maks.Nemačka ciklofosfamid . ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ..08. 2 puta nedeljno po 25mg s. octagam® ENDOTELON® .abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s. inj. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. limfedem 2 puta po 150mg. bočica.c. inf. najduže 12 nedelja.C05CA. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. 4x1 kom Cena 49177. inj.Francuska procijanidolni oligomeri . bočica staklena.inj. intravenski . inj.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.12..c.c. 25mg po dozi. maligni limfomi.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija.. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.12. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. inj. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. inj. liobočica sa rastvaračem. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E . 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i.08.4din 3/2-10-9084/2 25. liobočica sa rastvaračem.v. inf.5din 5010981001809 284/2005/12 15.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.5g. 1g.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 25mg. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.. 5000mg.. 150mg. 25mg po dozi.7din 3/2-10-9085/2 25.4din 5413760293639 572/2007/12 01.2007 Cena 720. blister.4mg/kg s. Ig vena.BAXTER AG . 50mg.Velika Britanija etanercept . 2.c.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. najduže 12 nedelja. 500mg. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. ENDOBULIN™ S/D .inj.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. 1x100mL Cena 23144. u intervalima od 2-5 dana. 1x500mg Cena 375. progresivne utoimune bolesti... 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.c. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.

SMITHKLINE BEECHAM .Indija amoksicilin.1din 515-04-228/03 21. 7x3 kom Cena 846. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. deca ispod 40kg (do 3 mes.12. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).6din 515-04-228-3 21. puerperalna sepsa.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). doze su date u odnosu na amoksicilin.v. daje se i. 25x0.2003 1045. septički abortus. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). bakteriurija u graviditetu.2din (R) 1021781 film tableta. po šemi: I doza. 500mg+125mg. kože i mekih tkiva. 10mcg/0. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. 20mcg/mL.m.A.J07BC01 VAKCINE Cena 13814.25mg/5mL.5mL. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13.12. daje se i. infekcije u hirurgiji i ORL.5din 515-04-228-2 21. bakterijski endokarditis. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. intraabdominalna sepsa. 125mg/5mL+31.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.5mg/5mL. pijelonefritis.25mg/5ml prašak .2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. septikemija.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. . plastična bočica. amoksiklav Lek® forte 312.m. 10mcg/0.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. 100x0.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju.11.2003 (R) 3021783 sirup. aluminijumska folija. .5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. plastična bočica. 250mg/5mL+62.11. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. rekombinantna . bočica. 20mcg/mL. 1x100mL Cena 328. 6 meseci posle I doze III doza. 6 meseci posle I doze III doza.2g prašak za injekciju.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. gonoreja). klavulanska kiselina . 250mg+125mg. uretritis. inf.11.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. bočica. bočica. po šemi: I doza.5mL. bočica. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN .5mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.11. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). peritonitis.11.11.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . bronhopneumonija). teže infekcije 500mg na 8h. u intervalima od 21-28 dana.7din 3/2-10-6382 20. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.2003 (R) 3021782 sirup. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.RANBAXY LABORATORIES LTD. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. deca preko 3 mes. rekombinantna .2002 10553. posle mesec dana II doza.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). 1x100mL Cena 517. aluminijumska folija. posle mesec dana II doza.5mL.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. amoksiklav Lek® 156.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. tifoidna i paratifoidna groznica. amoksiklav Lek® 1. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju.

Coli).9din 2517/2007/12 22. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.Bosna i Hercegovina nifuroksazid .5mg). deca od 3-7 god. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . tvrda. tvrda. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.10. Panklav forte.01.2007 Cena 96.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. deca od 7 meseci .5mg). tvrda. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 3x15 kom . 10mg+2. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23.2004 Cena 192. kutija. blister. enalaprila.A07AX03 ANTIDIJAROICI.5mg). jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. Panklav.01.Srbija enalapril. indapamid . amoksiklav Lek® 2X.09. film indapamida (2. 100mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. indapamid . akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.5mg.HEMOFARM AD . blister.5mg.2 god. Paralelni lekovi: enzix duo. 200mg.HEMOFARM AD .2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.10. hronične dijareje. 10mg+2.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.2004 Cena 231.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. poremećaji intestinalne fermentacije.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.Srbija enalapril. Paralelni lekovi: enzix. blister.09. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. ENZIX .Srbija enalapril. blister.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.8din (R) 1126305 kapsula. Paralelni lekovi: enzix. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. enzix duo plus ENZIX DUO .5mg. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.01. 20mg+2. indapamid .BOSNALIJEK D. enalaprila. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. 200mg/5mL. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 4 puta po 100mg. augmentin. indapamida (2. bočica.D.5din 515-04-04159/03 28. blister. 200mg. indapamida (2.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. 4 puta po 200mg. 3 puta po 200mg.HEMOFARM AD .

sireta. akutna leukemija.2004 E Cena 6060.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. maks. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.12. SINDAN-PHARMA S. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju.12. primitivni hepatocelularni karcinomi. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. sireta.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. početni ili uznapredovali karcinom dojke.C. karcinom pankreasa.05.5mL 0069154 rastvor za injekciju.j. želuca i pluća. sireta. sireta. .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . Paralelni lekovi: epirubicin. 6x0.2002 Cena 50615.M. 1x60 kom Cena 11466.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju..4mL 0069157 rastvor za injekciju. 2000i. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski.B. u zavisnosti od vrste oboljenja: i. 4000i.2004 doziranje: akutna leukemija.j. 300mg dnevno. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. 10mg.8din 3/2-10-8908 25.3mL 0069155 rastvor za injekciju. non-Hodgkin limfomi.GLAXOSMITHKLINE UK . deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.R.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. gastroezofagusni karcinom.EBEWE PHARMA GES.. kumulativna doza 0.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25.Velika Britanija lamivudin . tokom 2-3 uzastopna dana. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku.5-25mg/m2 na 7 dana.12.H NFG.j.V.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. bočica staklena. može se dati u jednoj inj. 6x0. 6x1mL Cena 5227. 150mg. bočica. bočica staklena. 1x25mL Cena 1385.S. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .12. bočica. bočica. Paralelni lekovi: episindan®. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. jajnika. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. karcinom dojke. 2mg/mL.Austrija epirubicin .8din 3/2-10-8906 25. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.12. 2mg/mL.2002 . multipli mijelom.v.4din 3/2-10-8904 25. sireta.9din 3/2-10-8909 25.L. 10000i. .J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. 1000i. karcinom glave i vrata.Rumunija epirubicin .j.05.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. 3000i. 50mg. na 3 nedelje ili 12.2002 Cena 15252. ili podeljeno u nekoliko inj..j. 6x0.Belgija epoetin alfa ..6din 515-04-3883/03 31.4din 515-04-3883/03-1 31. kolorektalni karcinom. karcinom jajnika. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.2002 Cena 20340.05.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. maks. KG .05. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .12. 6x0.9-1 g/m2..

2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.5mL.j. doza 3 puta nedeljno s.9mL.6mL. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26. početna doza 3 puta nedeljno s./0./kg. doza može da se koriguje na 4 nedelje./kg. napunjen injekcioni špric. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju./0. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i.j.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.10.Srbija epoetin zeta . 1x0. 4000i./0. doza može da se koriguje na 4 nedelje.j. 30000i. 10000i.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. doza može da se koriguje na 4 nedelje. kod odraslih E .2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju./0. 2000i. napunjen injekcioni špric.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26. 6x0. 50 i.4mL.10./mL. 200 i.j. 1x0.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26. Cena napunjen injekcioni špric.j.10. napunjen injekcioni špric.10. 50 i. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26. 3000i. 6x0./0.10. napunjen injekcioni špric. početna doza 50 i./mL. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi.j.j.10.j. napunjen injekcioni špric. 200 i. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.9mL.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26.j. 6x0./0.4mL.10. 20000i./0. 1000i.6mL. 6x0. deca preko 1 mes.j. deca početna doza 3 puta nedeljno i.j. napunjen injekcioni špric.10. 1000i.j.j./kg. početna doza 2 puta nedeljno s.3mL.j.v. 3000i.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju./0. doza 3 puta nedeljno i. 10000i.v../kg 3 puta nedeljno. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi. 4000i. napunjen injekcioni špric.HEMOFARM AD .j.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.10. 1x0./kg 3 puta nedeljno.c.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju. Cena napunjen injekcioni špric.10.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26./0./kg.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.v.j.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.j.10.c. maks. 1x0. Cena napunjen injekcioni špric.3mL.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.c.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26./kg.10. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine./mL. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om. maks.j.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju. EQRALYS .3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 2000i.j./kg. 1x0. napunjen injekcioni špric. 50 i.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. 40000i.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26.j. 1x0.10./0. 50 i.j. napunjen injekcioni špric.75mL.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju..

2mg/mL. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).6din 18. blister. negonokokni uretritis. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju.05.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.12.c. sifilis.5din 18. 300 i.3din 515-04-291/04 28. ZRENJANIN .c.D./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije.JUGOREMEDIJA A.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 500mg. otitis.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju.06. blister. 600 i. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju. 4g dnevno. 4g dnevno.j. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .10. 2x10 kom 515-04-292/04 28. 1x50mL Cena 18276.2003 . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.12. 250mg.Nemačka cetuksimab . veliki kašalj. enteritis izazvan Campylobacter-om. bočica.D. 150 i.12.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji.2003 275. 250mg/5mL./kg ili jednom nedeljno s. bočica.2004 Cena 249. sinuzitis.06. sinuzitis.12. 250mg. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. legionarska bolest.Kipar eritromicin ./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. blister.j.5-1g na 12 sati.9din 4022536866659 1876/2006/12 18. 125mg/5mL. veliki kašalj.Srbija eritromicin . u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s.2003 215. početna doza 3 puta nedeljno s.REMEDICA LTD . 250mg. ERBITUX® . 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.9din (R) 1325152 film tableta.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. negonokokni uretritis.MERCK KGaA ./kg. .06. bočica.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 450 i.c.5-1g na 12 sati. maks.2006 Cena 269. 500mg. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). sifilis.j.2004 doziranje: respiratorne infekcije.j. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. enteritis izazvan Campylobacter-om.1din (R) 1325153 film tableta.c.2003 460. 500mg.9din (R) 1325561 film tableta. blister.Srbija eritromicin . hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. maks. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. blister. ERITHROMYCIN . otitis. blister.7din 18. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. legionarska bolest.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05.1din 18.

01. sifilis.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 500mg. 4g dnevno.2006 doziranje: respiratorne infekcije. veliki kašalj. 0. 500mg dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. negonokokni uretritis. 500mg.8din (R) 1325141 film tableta. otitis. bolus inj. fiola.6mg/kg. anestezija kontinuiranom inf.2007 Cena 1324. blister.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. maks.5-1g na 12 sati. jednom dnevno.4din (R) 1103151 film tableta.Francuska disulfiram .5din (R) 1325554 film tableta.05. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. sifilis.V.05.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju.15mg/kg.D. 50mg. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).08.SRBOLEK A. otitis. 4g dnevno.4din 515-04-1659/03 04. maks.1din 8600103419086 288/2007/12 22. maks.2mg/kg. 1x20 kom . deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. 100mg/10mL.9-1. ORGANON .2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. legionarska bolest.HEMOFARM AD . maks. bočica. ESPERAL® . ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. negonokokni uretritis. veliki kašalj. 50mg dnevno.v. maks. maks. doza održavanja 0. 0. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. maks.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . početno i. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 100mg.v.2002 Cena 215. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. monokomponentni (R) 1103150 film tableta. blister. .8din 8600097405324 938/2007/12 04.01. maks.2007 Cena 8181.6mg/kg. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. sinuzitis. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).Holandija rokuronijum bromid . 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. bočica. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. legionarska bolest.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. 100mg dnevno.Srbija eritromicin .2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. Paralelni lekovi: cozaar®.Srbija losartan . 500mg. 100mg dnevno. 50mg/5mL.N.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. 0. Lotar® ESMERON® .12. Lorista®. i.12. sinuzitis. 100mg dnevno.5-1g na 12 sati. 12x5mL Cena 5454. blister. maks. blister. 2x14 kom Cena 725. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.

6din 18. u toku ili nakon obroka. Paralelni lekovi: esperson® M. 0. tuba. 40mg.D.. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. 40mg/mL.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. meka. blister.D. 0.Srbija dezoksimetazon . psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps.2006 18. ZRENJANIN . boca staklena.05. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.05.Srbija dezoksimetazon . 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . ekcemi. dermatitis. blister. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.05.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. ZRENJANIN .2002 doziranje: akutne upale kože.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.11. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem. boca staklena. tuba. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. i pre spavanja ako je potrebno. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. na dan ispitivanja 2 kaps.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.05.05.JUGOREMEDIJA A. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. dermatitis. 0. boca staklena. dnevno.05.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . ekcemi.11. Paralelni lekovi: esperson®.2006 18. dermatitis. 40mg. blister.JUGOREMEDIJA A. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. 1x30g Cena 83.5din (R) 4152253 mast.Srbija dezoksimetazon . tuba. esperson® mite E ESPERSON® M . 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.JUGOREMEDIJA A.25%. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. ZRENJANIN . meka. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. meka. Paralelni lekovi: esperson®. 40mg/mL.2002 doziranje: akutne upale kože. 1x25 kom Cena 112. esperson® mite ESPERSON® MITE . 40mg.Nemačka simetikon .25%.Nemačka simetikon .2002 doziranje: akutne upale kože.2006 .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.11. esperson® M ESPUMISAN® .D. ekcemi. 40mg/mL. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .05%. 1x30g Cena 312. i sutradan ujutro.9din 4013054002407 695/2006/12 25.

L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. tvrda. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.AVENTIS PHARMA . 2mg/5cm2. profilaksa recidiva holelitijaze. ESTRADERM TTS® .7din 3/2-10-9312 11. estrofem®. ampula.12.Švajcarska estradiol . 4mg/10cm2.L. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT .NOVARTIS . tvrda.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . psorijaza. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. aluminijumska folija.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. oestradiol. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.A05BA. vagifem® . svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. masna distrofija jetre.PFIZER ITALIA S.v. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. aluminijumska folija. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi).AVENTIS PHARMA .A05BA. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. psorijaza. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11.12.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. 300mg.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . boca staklena.12. masna distrofija jetre.8din 8606007410617 185/2006/12 13. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. 140mg.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 1x100 kom Cena 9936.02.12. 250-500mg dnevno.R. blister. aluminijumska folija. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. 8mg/20cm2.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. profilaksa recidiva holelitijaze. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. 3x10 kom Cena 417. Paralelni lekovi: climara®..Italija estramustin .2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. zatim se doza induvidualno podešava..12. . 250mg.

6din 20.04.15 ESTROFEM® .G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno.04. terapija se započinje 5. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.EBEWE PHARMA GES.10.B.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.v. vepesid ETOPOSIDE . oestradiol. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. 1x5mL Cena 1300. Lastet cap. povrede sportista): 2 puta po 200mg. tokom 5 dana. blister. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. KG .2004 243. vepegal. vepegal. monokomponentni (R) 1103800 tableta. 100..PFIZER (PERTH) PTY.9din 515-04-1993/03 26. vepesid EUKAPTIL® .. inf.Australija etopozid . 25mg. Paralelni lekovi: etoposide.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. 200mg.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. . Paralelni lekovi: climara®.2004 . ETOPOSID .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. Lastet cap.M. 50mg. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. dana od početka kvarenja. Lastet cap. estraderm TTS®. 50.Srbija kaptopril . kontejner za tablete. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. vagifem® E ETOLAC® . 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta.HABIT PHARM A. osteoartroza. 100.9din 515-04-1599/03 21. bočica.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. osteoartritis.D. 25.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.05. Lastet inj. bočica od tamnog stakla. 25. maks. za 3-4 nedelje obnoviti.. Paralelni lekovi: etoposid.04. blister. tokom 5 dana.NOVO NORDISK A/S .Danska estradiol .5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. Lastet cap. za oralnu upotrebu 2.Makedonija etodolak . mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. za 3-4 nedelje obnoviti. bočica.07. 100mg/5mL.v. Lastet cap.H NFG. 100mg/5mL. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. Lastet cap. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. posttraumatski. 50. Lastet inj. dentalni bolovi. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. vanzglobni reumatizam).1din 20. LIMITED . 1x20 kom Cena 1094.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 2mg.ALKALOID AD .Austrija etopozid . 600mg dnevno. inf. dnevno u kontinuitetu. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. ankilozirajući spondilitis. za oralnu upotrebu 2.

a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 75mcg.5mg/kg dnevno. maks. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom).2003 Cena 93. 2-2.8din (R) 1040234 tableta.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. doza održavanja 100-200mcg dnevno. Paralelni lekovi: Letrox® 100.25-12. odrasli nepušači 9. 75mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . daje se i. Letrox® 150. 150mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. blister.Nemačka teofilin . 2x10 kom 515-04-3575-1 11.4din (R) 1040235 tableta.9din (R) 1040232 tableta. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno.08.3din (R) 1040233 tableta.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 125mcg. bočica.MERCK KGaA . deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. maks. blister. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.2003 Cena 92.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.2003 Cena 131. rekombinantna . maks.11.6din (R) 1040230 tableta.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. 100mcg.12. Letrox® 50. blister. adolescenti 18mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: captopril. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. 2 (retko 3) puta po 50mg. dnevna doza je 1 g. posle mesec dana II doza. po šemi: I doza. blister.08. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. zorkaptil® EUPHYLONG® . doza održavanja 2 puta po 25mg. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. blister. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. blister. Kaptopril alkaloid®. 20x1mL . tvrda. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. 25mcg. 50mcg.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. maks. posebno ako je praćena noćnim napadima.08.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). maks. 50mcg.2003 Cena 137. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.08. 200mg. maks. blister. Tivoral® EUVAX B . deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX .AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 300mg. tvrda. uzima se 1 sat pre jela.5mL.5mg.2003 Cena 119.m.6din (R) 1040231 tableta. Katopil®.5mg.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. 100mcg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 20mcg/mL. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).08.11. blister. 150mcg. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 6 meseci posle I doze III doza. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04.ALTANA PHARMA AG .08.

a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.5mL.5mL. 50x5mL Cena 118263. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. bočica.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . bočica.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16.02. rekombinantna . 4g dnevno. 20mcg/mL.LG LIFE SCIENCES . 10x0. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.08.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.15 EUVAX B . Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . daje se i. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. 6 meseci posle I doze III doza. 1x0. posle mesec dana II doza. posle mesec dana II doza.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju. bočica.5mL.08.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. blister. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16.5mL.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. daje se i. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 20mcg/mL. 10mcg/0.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.m. 6 meseci posle I doze III doza.10. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.SANOFI PASTEUR S.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. blister.Španija raloksifen . . 10mcg/0. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B.5mL. .Slovenija tokoferol . daje se i. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 10mcg/0.LILLY S. po šemi: I doza.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.D.A. 10mcg/0. rekombinantna . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. .2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.6din 515-04-3139/04 26. po šemi: I doza. TOVARNA ZDRAVIL. antioksidans 100-300mg dnevno. bočica. EVITOL® . EVISTA . po šemi: I doza. bočica. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.m.A. 100mg. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.08. 20x0.4din 3/2-10-1476 09.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza.08.Francuska antigen virusa hepatitis B . maks.12. bočica. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.m.4din 131/2006/12 06.08. 60mg. 6 meseci posle I doze III doza.5mL.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.KRKA. D.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. .

09.2004 Cena 515-04-03271-1 28. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.9din (R) 1088015 kapsula.5din 515-04-03271/04 28. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. niti gutati cele. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.JANSSEN PHARMACEUTICA N. blister. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1.2004 Cena 2699. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.Švajcarska deferasiroks .7din (R) 1088014 kapsula.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.5mg. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. blister. blister. maks. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². dalje se doza individualno prilagođava.5mg. blister. bočica. . blister. pre uzimanja bilo koje hrane. 500mg. kesica.05. Kapsule. maks.05.5mg. EXJADE® . 4. etinilestradiol . tvrda. . deca preko 1 godine 100mg dnevno.09. 12mg dnevno.2004 Cena 2676.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. blister. Paralelni lekovi: vitamin e.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. rastvoriti tabl. početna doza iznosi 2 puta po 1.03. 3mg. otprilike u isto vreme. tvrda.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. blister.Švajcarska rivastigmin .7din (R) 1088013 kapsula. 30mg/kg telesne mase dnevno.03. najmanje 30 min.1din (R) 2088016 oralni rastvor. EXELON® . vitamin e forte EVRA .5-6mg. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. 125mg. zavisno od nivoa feritina. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. dalje se doza individualno prilagođava. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli. blister.03.Belgija norelgestromin.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795. 1. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11.03.2004 Cena 8445. maks. 250mg. 12mg dnevno.05. 6mg.V.NOVARTIS .NOVARTIS PHARMA STEIN AG .V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. u čaši vode ili soka od pomorandže. zatim1 nedelja pauze. tvrda. tvrda.2004 Cena 2676. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².5mg.04.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. tablete se ne smeju žvakati. 2mg/mL. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. deca do 1 godine 50mg dnevno.5-6mg. 1x120mL 515-04-4202/03 02. na prazan želudac.

posle 6-12 sati rastvor se menja.05.5g/L+0.USA ezetimib . 75g/L+5.12.10 EXTRANEAL .4g/L+4.B05D. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09.BAXTER HEALTHCARE S. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d. Cena 75g/L+5. disbalans elektrolita. EZETROL® .051g/L. 1x2500mL 515-04-4029/03 09. Cena 3258. blister..A. kalcijum-hlorid.12. natrijum-laktat. plastična kesa.8din 515-04-3994/03 21.051g/L.Irska ikodekstrin..5 L.5g/L+0.4g/L+4.257g/L+0.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. instilacijom tokom 10-20 minuta.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. . trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.257g/L+0. 10mg.2004 . natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. plastična kesa.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.

maks. pruritus.3din 3/2-10-5735 10.Grčka ceftriakson . blister. 2g na 12 sati i. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.2006 doziranje: hemoroidi. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Paralelni lekovi: azaran. 2g dnevno. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane).6din (R) 1128482 film tableta.2002 Cena 119. strip.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.06. nekomplikovana gonoreja. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21.11. FAMOTIDIN . 2. 2x10 kom Cena 124. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.1din (R) 1128631 film tableta. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. prematurusi maks. meningitis.6din (R) 4108040 mast.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. inf. blister.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. Lendacin®. maks. ceftriakson. infekcije kože i mekih tkiva. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.5mg+100mg. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. Longaceph®.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . septikemija. rocephin®. 40mg. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.09. 1g. 50mg/kg dnevno. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.2din 515-04-523/03 16.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. 40mg. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® . refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.Nemačka cinhokain. Paralelni lekovi: Famotidin. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06.Srbija famotidin . ragade. intraabdominalne infekcije.. tuba.FARAN LABORATORIES . Quamatel® FARCEF .11. veracol® j01dd cefalosporini.v. blister. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.2005 Cena 418.ALTANA PHARMA AG . 20mg. polikrezulen .2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.09. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. infekcije kostiju i zglobova.11. akutni bakterijski otitis media. ceftriaxone-BcPP. ceftriaxon-MIP®. zapaljenske bolesti karlice.ALKALOID AD . 1x1g . 20mg. blister.Makedonija famotidin . Labilex®. analne fisure.3din (R) 1128630 film tableta. ekcemi. 10mg/g+50mg/g. bočica.HEMOFARM AD . tokom 4-8 nedelja. tokom 4-8 nedelja.11.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.

1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. blister.Srbija varfarin .2005 Cena (BR) 4167341 gel. fibrozitis. non-Hodgkin limfomi.5din 8600097400220 315/2007/12 23. bočica. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. liobočica sa rastvaračem. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. blister.04. maks. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . tuba. sinovitis.L. 50x10 kom Cena 583. tendinitis.GALENIKA AD . deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. jajnika. u razmaku od 4-6 sati.2005 Cena 208. 120mg/5mL. 4 doze u 24 sata. na 3 nedelje ili 12. 4g dnevno. 2. tuba. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. episindan® FASTUM® GEL . 2. tendosinovitis. 10mg.Italija epirubicin .8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. PcM-Hemofarm. 3x10 kom Cena 96. distorzije. 5mg.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.2006 doziranje: akutna leukemija. Paracet. miozitis. . povrede meniskusa. deca dobijaju maks.01. karcinom dojke. 50mg.Srbija paracetamol .2007 Cena (R) 3086106 sirup.R. Paracetamol . 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. bočica od tamnog stakla. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). . tokom 7. 1x5mL Cena 1117.09.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.3din (BR) 4167342 gel.07. Panadol. kumulativna doza 0. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.12 FARIN® .5%.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.5-25mg/m2 na 7 dana. bursitis.08. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2005 doziranje: inflamatorna. tendoperiostitis.07.08. tuba.L. maks.Italija ketoprofen . isčašenja.2007 Cena 71. najbolje uveče pre spavanja.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. 2.01.A. uganuća.6din 8608808105211 813/2007/12 13.5-1g na 4-6 sati.R.2006 Cena 5199.PFIZER ITALIA S. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.MENARINI. a najduže 15 dana. 200mg.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije.5%. želuca i pluća.5%.01.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. periartritis. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: efferalgan®.2din (R) 5086107 supozitorija. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. blister. istegnuća tetiva. 500mg. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.

prašak se razmuti u čaši vode.11.3din 1000j. 1x10 kom Cena 58.3din 8600097401197 67/2005/12 08.O./20mL. Cena 48411.O.Srbija feniramin.8din 316/2007/12 23. 8 tableta dnevno.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.Srbija paracetamol. askorbinska kiselina . 8x4g F Cena 233/2007/12 17. uobičajeno 50-100 FEIBA j.2006 FEIBA TIM 4 . 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.Srbija dekstriferon .R01BA.PANFARMA D. prasak se razmuti u čaši vode. najduže 5 dana kontinuirano.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. maks. 1x20mL Cena 24205.HEMOFARM AD .08. 200 FEIBA j. kesica. 330mg+200mg. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak.. . liobočica sa rastvaračem. NAZALNI PREPARATI Cena 96.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.ZDRAVLJE A. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.Srbija feniramin. ampula.01. kesica. 25mg+500mg+200mg. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD .Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . paracetamol./20mL. zavisi od titra inhibitora. maks.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.01.. . 280mg+100mg+10mg. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.3din 1271/2006/12 02. . askorbinska kiselina ./kg dnevno. 8x5g Cena 205.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.11. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta.BAXTER AG . deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .R01BA. askorbinska kiselina .B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII). 100mg/2mL. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta. paracetamol.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. fiola. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .HEMOFARM AD .D.09. liobočica sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. 500j.

N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. tuba.STADA ARZNEIMITTEL AG . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. održavanje 1-3mcg /kg/sat. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. ujutro. ujutro.5mg.3din 515-04-02680/04 28.12.V. angina pektoris: obično 5mg dnevno. ampula. FENISTIL .Srbija fenobarbital .STADA ARZNEIMITTEL AG .Nemačka felodipin . angina pektoris obično 5mg dnevno. 10mg dnevno. ampula. 100mg. 50x2mL Cena 2190.Belgija fentanil . 2x10 kom Cena 821.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. Cena 441.Švajcarska letrozol .2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.08. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.09. 0. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).1mg. deca 5-8mg/kg dnevno.12. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. 0. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. bolus 50-200mcg. 10mg.5din 515-04-4035/03 31. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.5mg dnevno dok traje progresija tumora. blister. ujutro.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju. blister.Švajcarska dimetinden .07.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. ujutro. 0.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. 2. doza održavanja 5-10mg dnevno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. deca 3-5mcg/kg. maks.NOVARTIS .L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. indukcija 2-4mcg /kg.1din 5mg. ampula.07. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard.GALENIKA AD .v.1mg. 5x2mL Cena 219.Nemačka felodipin . 0.2002 doziranje: karcinom dojke: 2.JANSSEN PHARMACEUTICA N.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. 3x10 kom Cena 112. 10mg dnevno.10din 515-04-272-1 02. pa 1mcg/kg po .1%.1mg. blister. blister. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju. Plendil FEMARA .8din (R) 1039330 film tableta.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .08.3din 4011548004326 236/2005/12 16. Paralelni lekovi: Phenobarbiton. . ANESTETIKE I SL. uveče. maks. spontano disanje odrasli i.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . Cena 168.12.2004 FENOBARBITON . pa 50mcg po potrebi. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. doza održavanja 5-10mg dnevno.

pa 100-200mcg po potrebi.v. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. bolus 0. FERRUM LEK® .v.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. bočica. 3x10 kom Cena 279. 20mg/g. . 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. onihomikoza nogu do 1 godine. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® .v.2004 Cena 188.3-3.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. 100mg. 1x15g Cena 93.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. deca od 1-12 godina 50-100mg. 100mg.5din (R) 3060073 sirup. spontano disanje odrasli i deca i. blister. FERRUM LEK® .02.09. na respiratoru i.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. 1x100mL 515-04-02839/04 28. spontano disanje odrasli i deca i. dnevno. na respiratoru i.Slovenija gvožđe lll .Srbija gvožđe(II)-sulfat . pa 1-3mcg/kg po potrebi. onihomikoza ruku: 6 meseci.. ampula. spontano disanje odrasli i. 100-300mg.8din 9088881337751 231/2006/12 28.03.Slovenija gvožđe lll .B03AC. po potrebi povećati na 2 tabl.5mg.02. pa 50mcg po potrebi.Srbija fentikonazol . FERRO-GRADUMET® . inf. bolus 50-200mcg. na respiratoru odrasli i.09. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. odjednom ili 2 puta po 1 tabl.3-3.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.01. 50mcg/mL. deca od 1-12 godina 25-50mg. inf. deca 3-5mcg/kg.2din 8608807101078 243/2006/12 03.v.GALENIKA AD . oralni preparati Cena 95. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. održavanje 1-3mcg /kg/sat.09. inf.D. .5mg. deca 15mcg/kg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. 105mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 50-100mg.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. bolus 0.D.6din 515-04-02838/04 28. . na respiratoru odrasli i. 5x10mL Cena 515. inf. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). tuba.Austrija fentanil . trudnice 100mg. pa 1mcg/kg po potrebi.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.v. dnevno. 50mg/5mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.v. pa 100-200mcg po potrebi. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. profilaksa trudnice: 50-100mg.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. trudnice 200-300mg.v. ampula.8din (R) 1060090 film tableta.D. 50mcg/mL. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . na dan. deca 15mcg/kg.m.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . odojčad 25-50mg. pa 1-3mcg/kg po potrebi.m.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. ampula. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. . indukcija 2-4mcg /kg. deca 3mg/kg i. blister.

Fervex za odrasle. tuba. uzima se razmućeno u čaši vode.2005 doziranje: prehlada.1din 25. lipaza. kesica.R06AB. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice.4din 3585551913728 628/2005/12 23. 8x1 kom Cena 168. virusne infekcije nosa i ždrela . Paralelni lekovi: Fervex za decu./g+666Christensen j. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane.JUGOREMEDIJA A. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. najduže 5 dana kontinuirano. stanja posle pankreatektomije.05. uzima se razmućeno u čaši vode. alergijski rinitis.Srbija amilaza. stanja posle totalne gastrektomije. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . virusne infekcije nosa i ždrela .Francuska feniramin.12. BEZ ŠEĆERA . virusne infekcije nosa i ždrela .2005 doziranje: prehlada. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. . dezoksiribonukleaza (goveđa) . deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa..7din 3585551913735 627/2005/12 23. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.BRISTOL-MYERS SQUIBB ..12. Paralelni lekovi: Fervex za decu.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast.2007 (apscesi. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle./g.1 FERVEX ZA DECU . bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. Fervex za odrasle FESTAL® N .PFIZER PGM . uzima se razmućeno u čaši vode. 50x10 kom Cena 1146. 25mg+500mg+200mg.2005 (BR) 1121101 obložena tableta. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju.R06AB. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. 10mg+280mg+100mg.rinofaringitis. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.4din 3585551913766 629/2005/12 23./g+666Christensen j. blister. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.2din 25.D./g.12. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. proteaza . 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast. najduže 5 dana kontinuirano. paracetamol.11. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. askorbinska kiselina . Fervex za odrasle. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. 8x1 kom Cena 158. ZRENJANIN .05.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. 1Loomis j. alergijski rinitis. tuba.rinofaringitis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 8x1 kom Cena 219. FIBROLAN® . opekotine.2007 438. kesica.5din 8608811001432 323/2005/12 21. najduže 5 dana kontinuirano.rinofaringitis. blister.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04.R06AB. askorbinska kiselina . hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).2005 doziranje: prehlada. paracetamol. 25mg+500mg+200mg. askorbinska kiselina .A09AA02 DIGESTIVI.Francuska fibrinolizin (goveđi). kesica. alergijski rinitis. inficirane rane fistule). cervicitis. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice.10..Francuska feniramin. paracetamol.Francuska feniramin. 1Loomis j.BRISTOL-MYERS SQUIBB . ulcerativne lezije. 732. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. 2x10 kom Cena 63. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.

12.4din (R) 7114597 aerosol. bočica. 30mg.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.12.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno.11.5mg. 7. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . Lamox.2002 Cena 853.12. 30mg.11.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.12.BERLIN-CHEMIE AG .08. bočica sa raspršivačem. blister.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 15mg/5mL. 200mcg dnevno. deca do 2 godine 2 puta po 7.9din (R) 7114595 aerosol. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. rastvor. bočica. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . .5mg. 15mg/5mL.A.2002 Cena (R) 1122246 tableta.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. maks. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.12. bočica sa raspršivačem. 50mcg.2002 Cena (R) 3112244 sirup.05. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. Mucosolvan®. bočica. blister. maks.84din 3/2-10-6380 22. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED . 250mcg.12. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. 50mcg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica sa raspršivačem.2002 Cena (R) 3112244 sirup. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. bočica sa raspršivačem. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.11. suspenzija.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.Poljska flutikazon . 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. bočica.Nemačka ambroksol . 15mg/5mL. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 400mcg dnevno.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 125mcg.5mg. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.2002 Cena 818. boca sa pumpom za doziranje. 50mcg/doza. . 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. 1x60 doza .Velika Britanija flutikazon . 1x50mL 3/2-10-4989/1 28.

Lorano. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). Paralelni lekovi: claritine®. po potrebi ponoviti tokom noći. 35mg. .12.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. FLORMIDAL® . blister. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). 5mg/5mL. 15mg. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. .5-15mg uveče pre spavanja. uzima se pre jela.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.ICN CRNA GORA .2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. CHEM. između obroka.5din 8608808100728 109/2006/12 02. 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).12.6din 515-04-2703/03 05.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . alergijski konjunktivitis.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.08. blister.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. 3mg/mL. 1x5mL Cena 198.9din (R) 1058248 tableta. blister.4din (R) 4090851 mast za oči. Midazolam Torrex FLOXAL® .PHARM. FABRIK GmbH .2006 doziranje: nesanica: oralno 7. Paralelni lekovi: agrippal™ S1. keratitis. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.5mL . (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. vakcina protiv gripa inaktivisana.GALENIKA AD . napunjen injekcioni špric. tuba.Nemačka ofloksacin . deca od 2-5 godina 5mg dnevno.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. Loratadin.A07FA01 ANTIDIJAROICI. blister.2003 Cena 306. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. GERHARD MANN. rascepana virusna čestica) . Pressing® FLONIVIN BS . 3x10 kom 515-04-1723-1 01.9din 515-04-5168/03 30.11.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. tvrda.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija.12.SMITHKLINE BEECHAM . 2x10 kom Cena 204. 3mg/g.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . 2x8 kom Cena 364.4din (R) 1058247 tableta. Paralelni lekovi: dormicum®.2din 4030571001416 715/2005/12 27. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. bočica.2005 (R) 7090852 kapi za oči.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.2002 Cena 120. plastična bočica sa kapaljkom.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . 3x10 kom Cena 373. rastvor. 1x0. vaxigrip®.Slovenija loratadin . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.DR. FLUARIX . nesezonski hronični idiopatski rinitis.Srbija midazolam . 10mg.02. 10mg.06.08.12. po protokolu o imunizaciji. blister.D.

2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 100mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. 10mg.HEMOFARM AD . bočica. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. svakih 28 dana. zatim 3mg/kg dnevno. 1x1 kom 515-04-02186-1 28.2din (R) 1327355 kapsula. blister.5din 8600097003087 710/2006/12 05.2004 Cena 706.POLFARMEX SA .Belgija flutamid . blister.2din 515-04-02186/04 28. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.9din (SZR) 1034022 film tableta.06. Paralelni lekovi: diflazon®. 7-14 dana. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02.SCHERING-PLOUGH LABO N. Flukonazol. 2-4 nedelje.06.07. tokom 6 ciklusa. blister. 3x5 kom 515-04-235/03 30. tvrda.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. Stabilanol FLUCONAZOLE . Flukonazol. 50mg. diflucan®. 10mg. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. . dermatomikoze: 50mg dnevno.07.2003 Cena 40925.05. 2mg/mL. blister.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Stabilanol FLUDARA . sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Flunazol. 50mg. 2-4 nedelje. diflucan®.SCHERING AG .06.Srbija flukonazol . 150mg. Fluconal.v.09. tvrda. dermatomikoze: 50mg dnevno.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. 10x10 kom Cena 6092. zatim 3mg/kg dnevno. Flumycozal. 1x100mL Cena 816.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. 250mg. 7-14 dana.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.1din 515-04-722/03 18. parenteralno (primenjuje se bolus inj.Nemačka fludarabin . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. blister. 4x5 kom 515-04-235-1 30.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta.2003 Cena 31177.5din (SZR) 1034021 film tableta. ili i.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. 50mg.4din (R) 1327346 tableta. Flunazol.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. Flumycozal. .Poljska flukonazol . blister. Fluconazole.7din (R) 1327356 kapsula. inf. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: diflazon®. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.2006 Cena 599.09. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL .06.V. 5x50mg Cena 70318.2004 Cena 275. bočica staklena. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.

9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.04. halogenim ugljovodonicima.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . blister. kesica. periartritis.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. Paralelni lekovi: acc 100. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.GALENIKA AD .04.2002 Cena 153. mukoviscidoza. Fluimucil® 600.Srbija flurbiprofen . bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. acc 200. 150mg/kg (početno). emfizem pluća. 2x15 kom Cena 85. 5x3mL Cena 258. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.Švajcarska acetilcistein .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. acc Saft. F FLUIMUCIL® . prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. 200mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. tendinitis.Italija acetilcistein .ZAMBON SWITZERLAND LTD .2din 7680451790793 816/2007/12 13. acc Saft. povrede mekih tkiva.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.2002 doziranje: reumatoidni artritis.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. gljivama koje sadrže amanitin. 100mg.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. miozitis. 30x1g Cena 220. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.5din 7680375610375 815/2007/12 13. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. mukoviscidoza.7din 7680375610108 814/2007/12 13. Fluimucil® 600. Nac . 30x1g Cena 249. 600mg. Fluimucil® 100. 5x2 kom Cena 210. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. ampula.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . burzitis.09. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf.ZAMBON SWITZERLAND LTD . sinovitis. hronična obstruktivna oboljenja pluća. acc 200. blister. tendosinovitis. ankilozirajući spondilitis. istegnuća i iščašenja. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). cistična fibroza. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima).ZAMBON SWITZERLAND LTD .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. emfizem pluća.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. . Nac . Paralelni lekovi: acc 100.Švajcarska acetilcistein . zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. emfizem pluća. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. Fluimucil® 200. 100mg.Švajcarska acetilcistein . adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. FLUIMUCIL® 100 . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. deca 15-30mg/kg dnevno.7din (R) 1162051 obložena tableta. 50mg. 300mg/3mL. degenerativna artroza. mukoviscidoza. strip.10. kesica.04. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. osteoar tritis.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25.10 FLUGALIN .10. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.ZAMBON GROUP ITALIA .

2007 Cena (R) 1327202 kapsula. blister.ZDRAVLJE A. Fluconal.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. 50mg.01. blister. Nac . deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana.D. Fluconal. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja).2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. 7-14 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. Paralelni lekovi: acc 100. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11.01. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. diflucan®. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. tvrda. . Flunazol.2007 Cena 275.D. blister. 150mg. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.2003 Cena 798. zatim 3mg/kg dnevno. Stabilanol F . 100mg.2din 8600064104027 132/2007/12 11. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. tvrda. 1x7 kom 471/2005/12 17. a zatim 200-400mg jednom dnevno.SRBOLEK A. tvrda. Fluimucil® 200. tvrda. Stabilanol FLUKONAZOL .01. blister. 2-4 nedelje. Fluconazole. 2-4 nedelje. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. tvrda. Flunazol.01. 7-14 dana.12. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17.1din (R) 1327340 kapsula. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno.Hemofarm FLUKONAZOL . prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. 1x7 kom Cena 599. Flunazol. blister. acc Saft. Paralelni lekovi: diflazon®. ZRENJANIN . Flumycozal.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. blister. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.10. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. dermatomikoze: 50mg dnevno.Srbija flukonazol . Fluimucil® 100. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.JUGOREMEDIJA A. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.D. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. Paralelni lekovi: diflazon®.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 100mg. Fluconazole. acc 200. blister. diflucan®. tvrda. 50mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno.Srbija flukonazol . blister. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. . 1x7 kom Cena 599.7din (R) 1327302 kapsula. tvrda. 200mg. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana.7din (R) 1327203 kapsula. Flumycozal. Stabilanol FLUKONAZOL . tvrda. diflucan®.1din (R) 1327301 kapsula. maks. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.12. zatim 3mg/kg dnevno.Srbija flukonazol . Fluconal. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Flumycozal. 100mg.2003 Cena 275. maks. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana.12. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. sistemska kandidijaza: (Candida. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. 150mg. Fluconazole.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

Srbija gliklazid .5din (R) 1042016 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. 200mg.5mg. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 2mg. 1x7 kom Cena 150.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno.Srbija mikonazol . GLAUMOL® . glimepirid remevita. blister. gliprex®.Nemačka metformin. dnevno. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . maks.2007 Cena 592. Paralelni lekovi: Timadren®. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. ujutro sa doručkom. 3x10 kom Cena 157.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 5mg/mL. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03.09. 6mg dnevno. 5 ili 6 tabl. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. blister.02.02.09.2007 Cena 271.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. . Timolol alkaloid®.5% G GLIBOMET® .SLAVIAMED D. dnevno.Srbija glimepirid .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .D. 320mg dnevno.5% rastvora. blister.Srbija timolol .9din (R) 1042017 tableta.O. diprian. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. 80mg. 1x5mL Cena 150.O. blister.5mg.GALENIKA AD . 1mg. Paralelni lekovi: diaprel Mr.2007 Cena 863.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. .2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.3din (R) 1042015 tableta. 6 tabl. uključujući i dane menstruacije.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.GALENIKA AD . podeljeno u više doza (uz glavne obroke). maks.5din (R) 1042018 tableta. glibenklamid . ili 3 puta dnevno ujutro. Meglimid® .1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . 3mg. rastvor.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.5din 8608808103101 183/2006/12 13. blister. 4mg. blister.10. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. 400mg+2. bočica staklena. lek se uzima pre ili u toku jela. Unitimolol® 0. derivati sulfonilureje Cena 403.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0.09.10. glioral® GLIMEPIRID . Paralelni lekovi: amaryl®.HABIT PHARM A. blister. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.02. dnevno. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. jednom dnevno 1 tabl. maks.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 400mg+2.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.09.

Tablete uzimati uz obrok. .05. derivati sulfonilureje Cena 157. Paralelni lekovi: diaprel Mr. maks.CEMELOG-BRS Kft . 4mg.2006 Cena 863. 1mg. 2mg. 6mg dnevno. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30.Srbija gliklazid . blister.9din (R) 1042102 tableta. 4mg. glikosan GLIPREX® . cele. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. uzima se pre ili u toku doručka. tvrda.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17.NOVARTIS . 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. Meglimid® GLIVEC® . blister. 50mg. 100mg. 6mg. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11.05. blister.1din (R) 1042070 tableta. 3x10 kom Cena 403. 320mg dnevno. blister.05. Paralelni lekovi: amaryl®. 6mg dnevno.5din (R) 1042101 tableta. 3mg. 80mg.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. ako je potrebno. NIŠ . sa velikom čašom vode.O. blister.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno.01.5din 5999880025072 83/2007/12 11.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.12. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta.12. Paralelni lekovi: amaryl®. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. ujutru i uveče.Švajcarska imatinib . 10x12 kom 3/2-10-7794 17.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan.O.01.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. glimepirid. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). lek se uzima pre ili u toku jela.GALENIKA AD .3din 8608813901143 703/2006/12 25. blister. blister. ako dnevna doza iznosi 800mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. maks.01.1din (R) 1039381 kapsula.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.2002 Cena 202430.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.2006 Cena 592. 3x10 kom Cena 777. diprian.Mađarska glimepirid .3din (R) 1042351 tableta. gliprex®. Meglimid® GLIORAL® . tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . blister.2007 Cena 533. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. maks.REMEVITA D. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 2mg. blister. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 3mg.05. blister.01. glimepirid. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11.Srbija glimepirid .01. blister. glimepirid remevita.

07. ako dnevna doza iznosi 800mg. 500mg. Siofor® 500. blister. . Siofor® 1000. 100mg.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. GLUCOBAY® .L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. Metfogamma® 500. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.1din 02. povećati na 3 puta po 50mg.S.02.Nemačka metformin . Paralelni lekovi: aglurab.Francuska metformin .A10BF01 GLIVEC® .09.8din 3/2-10-10650 20. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. 600mg dnevno.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.MERCK KGaA .Švajcarska imatinib .2006 Cena 180/2006/12 13.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.Nemačka akarboza .1din 8606007910285 2066/2007/12 25. Meglucon 850.3din 1733/2006/12 21.. Siofor® 850.5din (R) 1341102 tableta.5-1mg. gluformin. cele. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. deca 50-150mcg/kg i. GLUCOPHAGE .2007 Cena 414. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. 1x1mL Cena 1321. blister.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. napunjen injekcioni špric. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana.3din 02.. blister.NOVO NORDISK A/S . 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. maks.MERCK SANTE S. 850mg. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. Metfogamma® 1000. 50mg. 100mg. blister. sa velikom čašom vode.BAYER HEALTHCARE AG .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 1mg/mL.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. Metformin. Tefor GLUCOPHAGE .09.v. 50mg dnevno (početno).02.09. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. Meglucon 500. 1000mg.2004 . 3g dnevno podeljeno u više doza. maks. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. 2x15 kom Cena 550. Metfogamma® 850. Tablete uzimati uz obrok.2004 213.Danska glukagon . ujutru i uveče. deca 10-20mcg/kg. blister. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.07.12. po potrebi ponoviti za 10 minuta.A.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . GLUCAGEN® HYPOKIT® . 400mg. blister.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. blister.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.v.

maks. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. glucosi infundibile. glucosi infundibile. 5%.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta.BRAUN MELSUNGEN AG . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.6mg+131.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. Siofor® 1000. 392.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. Metfogamma® 500.12. glucose 5% Fresenius. glucosi infundibile. 10% do 2L dnevno.Nemačka glukozamin . blister.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. boca plastična. boca plastična.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. 5% 2L dnevno. Metformin. 20x500mL 515-04-3831-1 22. glucosi infundibile 10%. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Paralelni lekovi: glucose 10%.05. Paralelni lekovi: glucose 5%. deca 30-60mL/kg dnevno.05.Nemačka glukoza .2003 Cena 1622.06. boca plastična. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. Meglucon 850. 5%.Austrija glukoza .6mg+131.05. Siofor® 500.Nemačka glukoza .CHEPHASAAR CHEMISCH .86mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. gluformin.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.05. glucosi infundibile 10%.12. Siofor® 850. deca 30-60mL/kg dnevno.05. glucose 5% Fresenius. pre ili u toku jela.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. 392. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. blister. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . 5%. 5 % do 2L dnevno.2006 Cena 1324. 5%. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. Metfogamma® 850.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.BRAUN MELSUNGEN AG .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca staklena. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca staklena.5din 515-04-3831/03 22. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08.B.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.06. Paralelni lekovi: aglurab. Meglucon 500. 3g dnevno podeljeno u više doza. deca 15-30mL/kg dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucose 5%. 5%. 10%.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca plastična. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 10%. Paralelni lekovi: glucose 10%. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 49x100mL . Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% . boca plastična.86mg.B.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Metfogamma® 1000.

10 % do 2L dnevno.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. .O. deca 30-60mL/kg dnevno. 10%.Srbija glukoza . glucose 5% Fresenius.09. 5%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . 5 % do 2L dnevno.Srbija glukoza . boca.HEMOFARM AD .09.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . glucose 5%. glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE .1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. . glucosi infundibile.2006 Cena 69. 10 % do 2L dnevno. boca. 5%. 5 % do 2L dnevno. 1x500mL Cena 69.O.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. deca 30-60mL/kg dnevno. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 15-30mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.Crna Gora glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 10%. 5%.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. deca 30-60mL/kg dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca.HEMOMONT D.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju.2006 Cena 69. 10 % do 2L dnevno. boca. glucose 5% Fresenius.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55.04.Srbija glukoza .HEMOMONT D. glucose 5%. boca. glucose 5% Fresenius.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. glucosi infundibile.O.Crna Gora glukoza . glucose 5% Fresenius. 10%. glucose 5%.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: glucose 10%. deca 15-30mL/kg dnevno.11. glucose 5%.8din 8600097010641 2040/2006/12 06.2006 .04. 1x500mL 8600064104052 Cena 55. . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x500mL Cena 55.09. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.11. 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% .4din 515-04-3689/04 30.1din 8600064104076 480/2006/12 07.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. . Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična.D. odrasli inf.8din 481/2006/12 07. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.D.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. 5 % do 2L dnevno.O. odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična.

Metfogamma® 850. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. 5 ili 6 tabl. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . 2x15 kom Cena 235.2002 780.A.09. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 500mg+2.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. dnevno.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.5mg.8din 3596540050140 296/2005/12 01. glucosi infundibile. bočica. 20mg dnevno.06. 3g dnevno podeljeno u više doza.MANUFACTURING CENTER . 500mg+5mg. deca 30-60mL/kg dnevno. 6 tabl. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. dnevno. 3x10 kom Cena 66. blister. maks.09. GLUCOVANCE® . Siofor® 500. 5 % do 2L dnevno. Paralelni lekovi: aglurab. ili 3 puta dnevno ujutro.USA glipizid .HEMOFARM AD .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL .7din (R) 1341801 film tableta.6din 25. glucose 5%. zavisno od stanja je 2-3 dana. Siofor® 1000. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg.6din 25.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. maks. Tefor GLYPRESSIN® . 500mg. . glucophage. ujutro sa doručkom.06. 1mg/5mL. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.12. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. Meglucon 850.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. maks. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.. glibenklamid . blister.Srbija metformin .abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. Meglucon 500. Paralelni lekovi: glucose 10%. Metfogamma® 500. Metfogamma® 1000. Siofor® 850.v. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta.2005 Cena 198. maks. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. . 10mg.MERCK SANTE S. Metformin.Francuska metformin.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. Trajanje terapije. bočica.12. dnevno.Švajcarska terlipresin .S. 5mg. 5x5mL Cena 15652.PFIZER . blister.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. glucose 5% Fresenius.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. jednom dnevno 1 tabl.

gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: gonal . zavisno od kliničkog odgovora. gonal .j.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 450i.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.j.f® 450. gonal . Paralelni lekovi: gonal . 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisno od kliničkog odgovora. liobočica sa rastvaračem u špricu.f® 900 GONAL . liobočica sa rastvaračem u špricu. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.05.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.Švajcarska folitropin alfa .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 1x0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.Italija folitropin alfa . 450i. gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 450.f® 900 GONAL .06./1. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju..5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal . 300i. .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25. gonal .75mL. zavisno od kliničkog odgovora.j.A.f® 900 . Paralelni lekovi: gonal . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. 75i. 1x0.A.75mL.5mL./0. . zavisno od kliničkog odgovora.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .05. 1050i.f® 1050. pen sa uloškom.f® 1050.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.Italija folitropin alfa . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). 1x1.06.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.F® 450 .f® 300.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju.F® 1050 .P.j. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). . liobočica i rastvor u špricu. pen sa uloškom.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.Italija folitropin alfa .F® 300 .2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal .F® 300 .P.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. gonal .j./0.f® 450. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.A.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. Paralelni lekovi: gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.2din 515-04-1560/04 10. 1x0.06.f® 900 GONAL .f® 300.f® 1050./0. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).P.

kofein. ujutru.F® 900 .5-1mg.v.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. tvrda. blister.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. zavisno od kliničkog odgovora.25mg. 1x1.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.f® 300.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal . deca ispod 4 godine 3 puta 0. askorbinska kiselina.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .1din 5310001065058 911/2007/12 03.25-0.Makedonija heksoprenalin .08.125-0.P. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).05.j. hlorfenamin . gonal .5mg. GYNIPRAL® .R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.5mL.f® 450 GRIPPOSTAD® C . . deca od 4-10 godina 3 puta 0. doza se može smanjiti na 1 kap./1.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. bočica. 0. povlačenjem simptoma.f® 1050. terapijom. (ujutru. 1x10 kom Cena 123. . pen sa uloškom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. 900i.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. u podne i uveče).5mg.5din 4011548004333 273/2005/12 04.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: gonal . u podne i uveče. kapsule progutati sa dosta tečnosti. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.STADA ARZNEIMITTEL AG .A. prevremeni porođaj: 4 puta po 0.5mg.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.Italija folitropin alfa . 1x20 kom Cena 181.Nemačka paracetamol. 200mg+150mg+25mg+2.05.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

12.5%. inj.Nemačka faktor VIII. Haemate® P 250. liobočica sa rastvaračem. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.08.. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . odrasli 500 . inj. Wilate® 450. do 2000mL u vitalnim indikacijama. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . a primenjuje se kao i.Nemačka faktor VIII . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja./5mL.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .)/15mL.8din (250i.v. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336. a primenjuje se kao i.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.4din (1000i. HAEMATE® P 1000 . Wilate® 900 HAEMATE® P 250 .j.j. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. a primenjuje se kao i. 250i.+600i. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.THERA SELECT GmbH .ZLB BEHRING GmbH . ili kontinuirana infuzija. Immunate. Haemate® P 500. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.)/5mL.+2400i.v.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. deca po potrebi. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.Nemačka poligelin . 1x10mL Cena 20944. liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 500. u vitalnim indikacijama.Nemačka faktor VIII.ZLB BEHRING GmbH . (500i.+1200i.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL . boca.2003 doziranje: individualno.v. Immunate.)/10mL. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Wilate® 450.08.j. ili kontinuirana infuzija. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH .j.08. Cena 10231.Nemačka faktor VIII.1500mL po potrebi.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.B05AA. Paralelni lekovi: Haemate® P 250. ili kontinuirana infuzija. količina infuzije zavisi od gubitka krvi.j.j.08.ZLB BEHRING GmbH . Immunate. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Cena 40567.BIOTEST PHARMA GmbH . liobočica sa rastvaračem. 3. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.4din 515-04-3187/03 07. Wilate® 450. liobočica sa rastvaračem.j. inj.2003 .

/10mL. octanate 250 HALDOL® .2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.j. Paralelni lekovi: Haldol®. ampula. maks. Haldol® depo. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija haloperidol .5-5mg. Paralelni lekovi: Haldol® depo.03.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. 60-100mg dnevno. 0. 50mg/mL.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 60-100mg dnevno. maks. bočica.02. deca od 3-12 godina 0. .D. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju.HEMOFARM AD .150mg/kg/dan.06.5din 03-6707/99 07. 60-100mg dnevno. 0.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.025-0. . D.j.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta. 2mg. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . liobočica sa rastvaračem.03.08.maks./kg.I.15 i. 2mg/mL. D.j. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju. 300mg na 4 nedelje.05mg/kg/dan. Haldol® depo. podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Haldol®. 5x1mL Cena 1477. 500i.08. 1x10mL Cena 59. blister. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. maks. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 0.25 i. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 10x1mL Cena 272. maks.Srbija haloperidol . Haloperidol.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 . ampula. rastvor. octanate 1000.7din 3838989576998 662/2007/12 08.06. bočica. jača krvarenja 15 .KRKA.D.5-5mg. podeljeno u 2-3 doze. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. maks. liobočica sa rastvaračem. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. 1000i. emoclot d./10mL./kg.05mg/kg/dan.0250.2000  (R) 2070842 oralne kapi. 1x30 kom Cena 506. maks. TOVARNA ZDRAVIL.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. Paralelni lekovi: Haldol®..4din 3838989577018 659/2007/12 08.7din 3838989577025 660/2007/12 08. octanate.150mg/kg/dan./kg. jaka krvarenja 40 .j. 5mg.KRKA. plastična bočica.Slovenija haloperidol . deca od 3-12 godina 0. 10x1mL H Cena 242.Srbija haloperidol .2007  (R) 1070205 tableta.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.03.50 i. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.5-5mg. 10mg.05mg/kg/dan.2007  (R) 1070202 tableta. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . 5mg/mL.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. bočica. podeljeno u 2-3 doze. ampula.03. Paralelni lekovi: Beriate P. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 2mg. Haloperidol.j. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.150mg/kg/dan.HEMOFARM AD . 10mg. emoclot.2006  (R) 1070841 tableta.5din 8600097011464 03-6708/99 07. deca od 3-12 godina 0. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.025-0. Haloperidol .02.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje.

2003 Cena 47. fiola.D. natrijum-laktat . 1x10mL 1 Cena 124. boca. rastvor. maks.02g/L+0. boca. bočica. prosečno 60 kapi/min.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. kalcijum-hlorid. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.05mg/kg/dan.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju.Srbija haloperidol .D. Paralelni lekovi: Haldol®. 1x500mL Cena 76. kalcijum-hlorid. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta.025-0.02. stanja sa acidozom.Srbija natrijum-hlorid.12.373g/L+0. maks.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika. bočica.03. 5mg. 10mg.294g/L+6.12. održavanje anestezije: 0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.4din 515-04-4003/03 22.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .Srbija halotan .4din 8600064104601 120/2006/12 06. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . kalijum-hlorid. ampula. 60-100mg dnevno. deca od 3-12 godina 0. . kalijum-hlorid. 2mg/mL. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. prosečno 60 kapi/min. maks. .150mg/kg/dan. 180 kapi/min.D.2006 doziranje: terapija šoka.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.5 L). održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.294g/L+3. u urgentnim stanjima.25g/L. natrijum-laktat . 2mg. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.2003 Cena 370.12.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate .5-5mg. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. Haloperidol HALOTHAN .12.ZDRAVLJE A. 180 kapi/min.276g/L.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. 1x500mL 76. 6g/L+0.Srbija natrijum-hlorid.373g/L+0.1din 515-04-4001/03 22. stanja sa acidozom.4din 8600097010627 395/2007/12 30. 50mL. maks. u urgentnim stanjima. 0.JUGOREMEDIJA A. HARTMANOV RASTVOR .01. podeljeno u 2-3 doze.2007 doziranje: terapija šoka. blister. 6. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta. ZRENJANIN .HEMOFARM AD . 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13.9din 515-04-4002/03 22.5 L).2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.5-2% (deca i odrasli).B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju. Haldol® depo.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.

deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . Paralelni lekovi: artelac. HEMOKVIN PLUS® . dnevno (uvek u isto vreme.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. 2x15 kom Cena 131. 0.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. blister.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.O. 4mg dnevno. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. 0. kontaktnog sočiva.2din (R) 7099071 kapi za oči. 4mg dnevno.09. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. Paralelni lekovi: Ksalol®. TOVARNA ZDRAVIL.08. 2x15 kom Cena 203. rastvor. najbolje ujutru). D.5mg.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.HEMOMONT D.25mg.O. 0.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28. bočica.ALKALOID AD . 1x10mL Cena 80.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. 0. bočica staklena. rastvor. tvrda.25mg. 350mg.5mg.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . Xanax®. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.HEMOFARM AD .Crna Gora hipromeloza . hidrohlortiazid .5%.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. . 20mg+12.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.Crna Gora nafazolin .09.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. Paralelni lekovi: artelac.03%.HEMOMONT D.Srbija kvinapril. 1mg. zapaljenja.5%. bočica.06.O. depresija: 3 puta po 0. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. blister.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. maks.KRKA. blister. rastvor. . 0. Isopto Tears HEMODROPS .2004  (R) 1071756 tableta.09. . Isopto Tears HEMOKULIN® .HEMOFARM AD .D. artelac edo. maks. 1x10mL Cena 48.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. blister.11.Srbija hipromeloza . profilaksa 1 kapsula dnevno.09. prisustva stranog tela u oku. bočica staklena.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči.O.08. artelac edo.5mg.Slovenija alprazolam .C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11. HELEX® .3din 8600097200141 1285/2007/12 12. .2004  (R) 1071757 tableta. 1x30 kom Cena 151. zolarem HEMODROPS .

1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.A05BA.GALENIKA AD . ampula. tvrda.12. 40mg dnevno. HEMOMYCIN .01. HEPA-MERZ® .2004 Cena 2406.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks.12. blister. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. blister. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. 3g.8din 8600097010467 635/2005/12 12.Srbija kvinapril . maks.06.Merz Pharma Gmbh & Co.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan.2007 .5din (R) 2127451 granule. 5x0. blister. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. 250mg. HEPARIN .HEMOFARM AD . 500mg. ampula..3din (R) 3325483 sirup. KGaA .2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. 80mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. doza održavanja 20 . kesica. hronična opstruktivna plućna bolest. 5g/10mL.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.5 . 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03.7din (R) 1103732 film tableta. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. 4x10 kom Cena 103.12. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 Cena 309.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. doza održavanja 10 .3din 8600097400497 317/2007/12 23.j. parenteralno do 20g inf.Srbija heparin . 5000i.8din 974/2007/12 10. bočica. zmax HEMOPRES .8din (R) 3325481 sirup.06. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. amilorid . brzina inf.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.Srbija azitromicin .C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .2004 doziranje: masna jetra.Srbija hidrohlortiazid.HEMOFARM AD .12.2002 Cena 164. blister. 2x10 kom Cena 275.20mg dnevno.06. 20mg.2005 Cena 501.05. 1x6 kom Cena 466. 200mg/5mL. 10mg. blister. 5 g/sat. dnevno. maks. 100mg/5mL.2002 Cena 466./0.5mg dnevno. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. Paralelni lekovi: Sumamed.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.10mg dnevno.06.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. bočica od tamnog stakla. infekcije kože i potkožnog tkiva. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. hronični hepatitis.HEMOFARM AD .1din (R) 1325482 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .25mL.25mL 8608808100797 Cena 95. 50mg+5mg.

8din 8608808100780 975/2007/12 10.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem. tuba./5mL.09g/L+6. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10. praćeni zapaljenjem./mL.7g/L+ 10. tuba. 1x20g Cena 36. 15-25 i. i. ulkus kruris.2007 Cena 782. maks./g. 500i.j. tuba./g+2. glacijalna sirćetna kiselina.1g/L+5.88g/L+1. supozitorije 1-2 puta dnevno.07. . bolusom. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.j.j.64g/L+10. 1x500mL Cena 423. treonin. 300i. deca i odrasli male telesne mase 5000 i.j. 300i.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. 1000-2000 i. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.j.j. nastaviti kontinuiranom inf.4g/L+0. 5000i. 25000i. HEPASOL 8% .Srbija heparin .Srbija heparin.24g/L+4. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.09. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10. i. povrede kod spor tista (otok. prednizolon. 4. Paralelni lekovi: Lioton 1000.12.Srbija alanin.75mL/kg dnevno. histidin.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). na 12 sat. 250 i./sat ili s.4din (BR) 5108021 supozitorija.HEMOFARM AD . polidokanol .HEMOFARM AD .C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.j. triptofan.2007 Cena (BR) 4108182 gel.8g/L+ 10. serin.05. valin . cistein. 120i. 500i. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 ./kg na 12 sati./g. fenilalanin.675mg+30mg. tuba sa aplikatorom.82g/L+2.42g/L+4./g. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.52g/L+0. glicin. posttraumatski hematomi./kg/sat ili s./g.09.4din 860009712249 3/2-10-7309 25.2007 Cena (BR) 4108184 krem. boca. prolin. HEPATHROMBIN . ampula. viatromb HEPATHROMBIN H .j.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju. leucin. 15 000-20 000 i.2007 Cena (BR) 4108185 gel.c.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.2007 Cena 34. arginin.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.233mg/g+30mg/g. izoleucin. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. metionin. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.j. 5x1mL Cena 95. analne fisure.72g/L+0.05.88g/L+5. 65i.c. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.j.2007 doziranje: tromboflebitis.07.j. hematom.HEMOFARM AD .j. nastaviti kontinuiranom inf. tuba.4 puta dnevno mazati u tankom sloju.j.07.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.73g/L+2.07.+1.v.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. lizin.v.08g/L. ampula. blister.j.4g/L+13. bolusom. doza za odrasle 18. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.

preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.Švajcarska trastuzumab . septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. 60g/L+9g/L.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® .HEMOMONT D.1g/100mL . 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07.F.HEMOFARM AD . inf. bočica staklena. 100g/L+9g/L. 0.v. 320mg/mL. . boca staklena. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. tokom 90 minuta.2din 8600097003049 77/2007/12 11.06. deca do 3 godine 10-15mL/kg. . dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata.GUERBET .v.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . maks.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. glositis. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta.Nemačka hidroksietil skrob.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. brzina davanja inf. 1217. deca 3-12 godina 15-20mL/kg.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna.8din 04. septički. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. traumatski. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.Srbija heksetidin .O.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke. dnevna doza 33mL/kg (maks.2004 2312. HETASORB® 10% .01. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. voluven HETASORB® 6% . 1x500mL Cena 796. liobočica sa rastvaračem. niskoosmolarna kontrastna sredstva. inf. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina.SERUMWERK BERNBURG AG . boca staklena. 1x20mL Cena 150422.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. 320mg/mL. tonzilitis. voluven HEXABRIX 320 . odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. gingivitis. 1x200mL Cena 99. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. natrijum-hlorid .01. stomatitis.10. traumatski. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).06.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. bočica staklena.2004 HEXORAL® . pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. tokom 30 minuta.5din 04. 440mg.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. faringitis. bočica od tamnog stakla.Crna Gora hidroksietil skrob.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.7din 8606102767166 96/2006/12 31.11.O.Francuska joksaglinska kiselina .B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. maks. natrijum-hlorid . Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%.

v. šok.5mL Cena 590. 500mg. revakcinacija u 2-oj godini života. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. liobočica sa rastvaračem u bočici. bočica.2007 doziranje: holecistopatije. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.8din 8600064104830 543/2007/12 27.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.A. 1x0. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. bočica.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. blister.D.11. boca.ZDRAVLJE A. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .5mL počevši od 6-te nedelje života.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. artritis. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .Srbija himekromon . deca od 1.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. anafilaktička reakcija. 200mg.5mL.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče. liobočica sa rastvaračem u špricu.5mL Cena 1268. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.5mL. liobočica sa rastvaračem u bočici. inf. 10mcg/0. 2x10 kom Cena 52. revakcinacija u 2-oj godini života. dnevno. . hipersenzitivne reakcije (angioedem.5mL u razmaku od 1 meseca.11.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.204 HIBERIX™ . 1x1 kom Cena 57.11. 1x1000mL Cena 331.6din 515-04-1627/03 07.Srbija hidrokortizon . deca do 1 godine 25mg i.5mL.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. HIDROKORTIZON . 10mcg/0. 100mg. . deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. 1x0. epiglositis.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.11.5mL.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.Srbija hlorheksidin . Paralelni lekovi: Mendiaxon . status astmatikus).08.2002 Cena 174. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. 10mcg/0.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. 100x0.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. 5%.2006 doziranje: profilaksa teških.5 godina 50mg dnevno.02.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.11.GALENIKA AD .HEMOFARM AD . inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.

1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. Paralelni lekovi: cholipam. 500mg.3din 5413760293660 94/2007/12 11.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).O.HEMOMONT D. lečenje traje najduže 5 dana.6din 5413760293653 95/2007/12 11. 1%. doza se može povećavati do 80mg. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. Paralelni lekovi: chloramphenicol. 1x5g Cena 57. Simvastatin.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. 2g. 10mg.11. 40mg. blister. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka.03. 1%.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. bočica. 1x2g Cena 4424.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno.01. a zatim u ređim intervalima. bočica staklena.6din 5413760293646 96/2007/12 11.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. 1x500mg Cena 1231. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. 20mg.Nemačka ifosfamid . 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). doze 80mg/dan. tokom 5 uzastopnih dana. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.08. rastvor.ALKALOID AD . večernja doza najveća. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.ALKALOID AD . 1g.Makedonija simvastatin .abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .O.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.v. bočica. blister.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. blister.01.01.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči. a zatim u ređim intervalima.12.Makedonija hloramfenikol . i. vasilip®. kao dugotrajna 24 časovna inf. Simva HeXaL®. .2-2.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. bočica.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.08. tuba. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. 5mg/mL. tuba.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. Simvor.BAXTER ONCOLOGY GmbH . Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA .S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. zocor® HOLOXAN® . porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. u podeljenim dozama. Paralelni lekovi: chloramphenicol. .Crna Gora hloramfenikol . Hloramkol® HLORAMKOL® .08.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči. 1x1g Cena 1930.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.

Austrija albumin. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. preeklampsija). karpula sa dozerom u pen aplikatoru. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. humani . 5%. ciroza jetre. za vreme operacija.1din 9002864012039 554/2005/12 18.02.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.07.Švajcarska insulin lispro . malo soli.6din 3/2-10-4006 01. parenteralni. ciroza jetre. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.11.H . Ljudski albumin 20%. 1x50mL 3/2-10-4005 02. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.Nemačka albumin. posle porodjaja).20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . bočica.Austrija albumin. boca.04.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju.b. vrstu insulina./mL.B05AA01 a10aB insulini i analozi.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13.08. 1x50mL Cena 2310. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. posle porodjaja). . za vreme operacija. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.m. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju./mL. . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® .j. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.j. humani . ciroza jetre. 20%.A. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.BAXTER AG .S.A10AB04 a10aB insulini i analozi.7din 3/2-3215 02.Francuska insulin lispro .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. Ljudski albumin 20%. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. 1x250mL . malo soli. 100i. 20%. 1x50mL Cena 1991. bočica. za vreme operacija. akutni edem.A.BIOTEST PHARMA GmbH . uložak. akutni edem. vrstu insulina. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . akutni edem. preeklampsija).ELI LILLY EXPORT S. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 100i. bočica. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. posle porodjaja). preeklampsija).08. 20%. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. humani .LILLY FRANCE S.

akutni edem. 2. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.07. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .15-0. odnosno 1.05.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. 1x50mL Cena 5195.j. malo soli. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. MALO SOLI . 150i. humani .ZLB BEHRING GmbH . karpula sa rastvaračem. za vreme operacija.06. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i.A.06./kg (½ doze infiltrirati oko rane.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica. Paralelni lekovi: Imogam rabies. bočica.j. Ljudski albumin 20%. posle porodjaja).Nemačka albumin.5g. ciroza jetre. bočica. 1x3mL .Švajcarska somatropin .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.06. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. humani .05.4mg/m2 dnevno.3mg dnevno. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. intravenski .Srbija imunoglobulin (IgG-7S). 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. 20%./mL.j.ELI LILLY EXPORT S. bočica.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. bočica.7-1. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.025-0./mL. . Ig vena. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.j. Turner-ov sindrom: 0.j. octagam® HUMATROPE . 5g.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. 18i.2002 Cena 10328.06.0mg/m2 dnevno. preeklamsija). postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. 150i. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . a ostatak u glutealni mišić). teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica. Paralelni lekovi: Human albumin. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. supstituciona terapija: odrasli 0. 150i.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini./mL.035mg/kg dnevno..05mg/kg dnevno. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: genotropin®.Srbija rabies imunoglobulin. odnosno 0. Ljudski albumin 20%.2din 3/2-10-2856 16.

parenteralni. parenteralni.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23.A.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Ukrajina insulin izofan . kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju.A10AC01 a10ac insulini i analozi. .04.Ukrajina insulin izofan . vrstu insulina. bočica. parenteralni.ELI LILLY EXPORT S. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.j. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.LILLY FRANCE S.A.j. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. karpula./mL.INDAR .j. bočica.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. 40i./mL. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. karpula.j. .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.11. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.j.INDAR .11. vrstu insulina. 100i. HUMODAR C25 .ELI LILLY EXPORT S.INDAR .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 40i./mL. 40i. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03. 100i.A10AD01 a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.A. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.12./mL.2001 . humani .Francuska insulin izofan . HUMULIN NPH .S. bočica.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. 1x10mL H HUMODAR R .20 HUMODAR B . parenteralni. humani ./mL. parenteralni.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan./mL. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Ukrajina insulin humani .12. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. HUMULIN M3 . HUMULIN PEN M3 .12.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.

ampula.j.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. inf. parenhimatozni keratitis. deca do 1 godine 25mg i. parenteralni. HYALART . odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. vrstu insulina. HUMULIN R . 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka.GALENIKA AD . HUMULIN PEN NPH . 10mg/mL.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.01./mL. 1%. HYDROCORTISON . difuzni skleritis.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. bočica.Francuska insulin humani . 25mg/mL. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca od 1./mL. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju.A. injekcije 25-50mg intraartikularno.2din 8608808100834 75/2007/12 11. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON .2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. kontejner za tablete. .1din 515-04-2369/03 03. 1x10mL Cena 143. vrstu insulina.5 godina 50mg dnevno.ELI LILLY EXPORT S.A10AB01 a10ac insulini i analozi. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.LILLY FRANCE S. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči.04.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze.01. 1x5g Cena 43.S.01.2007 Cena 95.11. na 2-3 nedelje. . dnevno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. 20mg. karpula.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.GALENIKA AD . srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. 1x2mL Cena 2171.01.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.Švajcarska insulin izofan .Italija hijaluronska kiselina .Srbija hidrokortizon . 100i. neinfektivni alergijski konjunktivitis.Srbija hidrokortizon . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju. sklerokeratitis. tokom 5 nedelja.2din 8608808100810 73/2007/12 11. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. parenteralni. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. ekcematozni keratokonjunktivitis.v. tuba.8din (R) 1047411 tableta. akutni i hronični iridociklitis. episkleritis.A.M09AX01 a10aB insulini i analozi.FIDIA FARMACEUTICI SPA .S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.

eritrodermija.07.09.2003 .D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. alergijski dermatitis.01. tuba. 1x5g Cena 47. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI.5%.9din 8608808100841 76/2007/12 11.Belgija etomidat .2005 Cena 152.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . 1x5g Cena 50.GALENIKA AD .2-0. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu.GALENIKA AD . 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.5din (R) 4153106 mast. 20mg. slabog delovanja. 1%+3%. oksitetraciklin .2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. tuba. HYDROCYCLIN .N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. tuba.9din 8608808100865 61/2005/12 08.3mg/kg.210 HYDROCORTISON . dečiji hronični neurodermatitis.V. 2. 1%+3%. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast.4din 515-04-273/03 02. Cena 641.Srbija hidrokortizon. . ubodi insekata. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. promene na koži kod eksudativne dijateze.09.Srbija hidrokortizon . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0. alergijski dermatitis izazvan lekovima. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. ampula.

analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. 2x10 kom Cena 178. Nurofen. 3-4 puta po 50mg.2 g/d. sirup 3-4 puta po 50mg.06.01.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta.2004 Cena 98. deca od 8-12 god. bočica. fiola. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. Nurofen. 600mg. blister. deca od 3-7 god.REMEVITA D.2 g/d.3din (R) 1162642 film tableta. Nurofen Liquid. deca od 1-2 god. Paralelni lekovi: Brufen®.6-1. rupan.09. rastvoreneu čaši vode. blister.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. 2. Ibuprofen. 400mg. Nurofen active. posle jela.. tablete se uzimaju nezavisno od obroka. 200mg. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23.2007 Cena 91. Nurofen active.07. deca od 3-7 god. 400mg. maks. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta..8 g/d u 3-4 pojedinačne doze..M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta.4 g/d. deca od 1-2 god.2din (R) 1162641 obložena tableta. Paralelni lekovi: Brufen®.4 g/d. NIŠ .6-1.O. maks. odrasli 2-3 tabl. Nurofen active. 2x10 kom 515-04-290/04 28.06.Srbija ibuprofen . 200mg.HEMOFARM AD . blister.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. Upfen IBUPROFEN . 2x10 kom 515-04-294/04 28. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.5din 515-04-1120/03 15.REMEDICA LTD . 400mg. deca od 8-12 god. sirup 3-4 puta po 100mg. Nurofen.2004 Cena 68. doza održavanja 0. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl.HEMOFARM . Upfen IBUPROFEN .2003 .2-1.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 3-4 puta po 100mg.09. doza održavanja 0. 200mg. blister. Paralelni lekovi: Brufen®. posle jela.09. 100mg/5mL. Upfen IBUPROFEN .Srbija ibuprofen . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . blister.2003 Cena 104. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno. rupan.HEMOFARM AD . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Ibu . Nurofen Liquid. Nurofen Liquid. 3-4 puta po 200mg.Hemofarm. Ibu . 3-4 puta po 200mg.Hemofarm.Srbija ibuprofen .5din (R) 1162488 film tableta. rupan.5din 515-04-1120-1 15.2-1. blister.O.06. 2.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104.Kipar ibuprofen .

07.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. 2.Srbija ibuprofen . Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . intravenski .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 1x50g Cena 91. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .07.A11JB.4g/d. 10%.2003 Cena 91.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. IG VENA .Srbija ibuprofen .D. Ibu .4g/d.2din (BR) 4167311 krem.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. 1x20mL Cena 4628. rupan.. rupan. Nurofen active. deca od 1-2 god.P.2g/d.Hemofarm. Nurofen Liquid.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93.O. Nurofen active. tvrda. doza održavanja 0. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. maks.Hemofarm.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03.2g/d.Francuska kalcijum-karbonat.6-1. bočica. bočica.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. 100mg/5mL. Ibu .2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. tuba. Upfen IBUPROFEN .2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.09. deca od 3-7 god. Upfen IBUPROFEN . Nurofen.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.06. Nurofen Liquid. 2x15 kom Cena 260. NIŠ .REMEVITA D.2-1. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.06. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. 600mg.Srbija ibuprofen . blister.3din (R) 1162510 kapsula. holekalciferol .09. deca od 8-12 god. Nurofen. tuba. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2003 doziranje: osteoporoza.O. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.j. Paralelni lekovi: Brufen®.KEDRION S. posle jela. blister.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106.Italija imunoglobulin (IgG-7S).D.07. 50mg/mL. 1.A.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15.. 5%. 300mg. 50mg/mL.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.2007 . .6-1.2007 Cena 11572. sirup 3-4 puta po 100mg.25g+400i.09.2.SRBOLEK A. . maks. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. doza održavanja 0.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.2-1. Paralelni lekovi: Brufen®.8din 515-04-1583/03 29.INNOTECH INTERNATIONAL . 3-4 puta po 200mg. bočica.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.SRBOLEK A.6din (R) 3162533 sirup. posle jela. fiola. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 3x10 kom Cena 151. sirup 3-4 puta po 50mg. .

5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju.SANOFI PASTEUR LIMITED . von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. 1x5mL Cena 13962.BAXTER AG .2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.5din 3/2-10-6381 25.2002 IMMUCYST® .2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.12. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. 50mg/mL.09. a primenjuje se kao i.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.11. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.j. Haemate® P 500. liobočica sa rastvaračem.+125i.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili kontinuirana infuzija.2007 Cena 46289.Austrija faktor VIII.11. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg.j. Paralelni lekovi: aimafix.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.Kanada živi atenuirani bacili M. inj.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.Austrija faktor IX .v.j.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 50mg/mL. blister. (500i. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.)/5mL.09.11.7din (5413760282282) 555/2005/12 18. 1x5mL Cena 15246.)/5mL. octagam® IMIGRAN .2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. bovis. 200i. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem. 600i. 50mg.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. 1x5mL Cena 5087.j.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.j. liobočica sa rastvaračem.BAXTER AG .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. Haemate® P 250.6din 9002864059607 552/2005/12 18.9din 9002864059201 553/2005/12 18. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. (250i. bočica. 1x5mL Cena 7195. bočica. Wilate® 450. octanine F . 300mg na 24 sata.Velika Britanija sumatriptan . primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja. Wilate® 900 IMMUNINE .+250i.j.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.11. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika./5mL. maks. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Cena 7562din 81mg/3mL.08. soj BCG . 1x100mL Cena 23144.7din 8606103273192 2078/2007/12 25.1din (5413760282275) 556/2005/12 18./5mL. IMMUNATE . Humani imunoglobulin 5%.

. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .j.j.SANOFI PASTEUR S.A. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.J07BG01 VAKCINE Cena 4593..P. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2./kg telesne mase.8din 515-04-4502/03 05.5mL.j. IMOVAX RABIES VERO . postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. 3. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. revakcinacija posle 12 meseci.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze. doze za decu i odrasle su iste. 150i. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.2006 Cena 11203.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju.2006 I IMOGAM RABIES . . specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.j.PASTEUR MERIEUX .214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO . 2.5 i.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.A.6din 18. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.j.j.5mL. (0.5mL. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. (40D. rhesonativ® 1996. 5x0. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.j.5i.+8D. odmah nakon ujeda. Partobulin® S/d.5mL u razmaku 1-2 meseca.2006 2303. revakcinacija sa 0.j. Cena 200mcg/2mL./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.j.SANOFI PASTEUR S.j. revakcinacija za 90 dana. Paralelni lekovi: Beoglobin-d./mL.j. 40D.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) . liobočica sa rastvaračem u ampuli.5mL . 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom). 20x0.Francuska vakcina protiv dečije paralize.j.+32D. humani .J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. kod opasnih ujeda dati još 20 i. Cena 300mcg/2mL.5 i. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze. liobočica sa rastvaračem. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. .J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560. dalja revakcinacija svake 3 godine.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. bočica staklena.KEDRION S. humani .)/0. bočica.01. ampula.+32D.5mL Cena 515-04-3003/03 15. 7.2 i 3) .5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.01./mL. liobočica sa rastvaračem.j.A.+32D.+8D.m.08. 150i.3din 18.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.01. 1x0.+8D.01.5mL Cena 3/2-10-7998 25.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.Francuska rabies imunoglobulin.j. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15. inj.12. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03. napunjen injekcioni špric. bočica staklena.5 i.j.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini./0.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.j. (40D.08.j. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. u razmaku od 30 dana. od 20 i.5 i.)/0.j.03.

Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. a ostatak doze dati i. 8606103010032 156/2006/12 07. bočica. po protokolu. .11.0mL i.3din 8606103010087 271/2006/12 06. radi efikasnije postekspozicione zaštite. terapija 30-300mcg/kg dnevno.j. .m. uz vakcinu protiv hepatitisa B.03./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo.2006 Cena 12462. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14. bočica.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.j.02. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.m.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . idiopatska trombocitopenijska purpura.8din (R) 1014066 tableta.02. ampula. zatim 1-3mg/kg dnevno. humani .2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. bočica..D. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.j.2004 doziranje: individualno.5mL vakcine tetanusa.REMEDICA LTD . specifični Cena 9159. 200i.2006 Cena 7095. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. 50mg. ili povećati do maks. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. 1x5mL Cena 13599. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.j. Paralelni lekovi: atebulin.Kipar azatioprin .02.. 250i.D. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. . deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.06. 50mg/mL. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.D. 500i.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.11.j. 5mg/kg dnevno.2004 Cena 1454.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA .6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.7din 8606103010070 158/2006/12 07. zavisno od težine povrede. . Tetabulin S/d. u butinu. bočica. 1x250 i. alogena transplantacija kostne srži. 250i. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i. istovremeno sa 0./5mL. IMUPRIN® .5mg/kg dnevno. 50mg/mL.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .06. Tetagam® P. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07.5mL do najviše 1.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. blister.D. blister.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. Paralelni lekovi: Imuran® . po potrebi smanjiti na 0. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja)./2mL. 50mg.j. specifični Cena 578.Hrvatska rabies imunoglobulin. humani . 1x50mL Cena 6231.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju. 2x10 kom Cena 422.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .Hrvatska antitetanusni imunoglobulin. bočica.m. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28.2006 doziranje: novorođenčad: 0.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.

Paralelni lekovi: Indapamid.5mg posle doručka.Nemačka azatioprin . monokomponentni (R) 1103045 film tableta.3din 3400934195389 565/2005/12 19. rawel® Sr.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. po potrebi smanjiti na 0. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. Indapres® Sr.09.Srbija indapamid .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.REMEVITA D.LABORATOIRE CHAUVIN S. 2x15 kom Cena 176.HEUMANN PHARMA GmbH . Paralelni lekovi: Indapamid.5mg/kg dnevno. bočica sa kapaljkom.09. blister. 4x25 kom Cena 1761. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23. blister.HEMOFARM AD .2din 5050345005975 1613/2007/12 06.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. . blister.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.01.2001 .5mg. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. blister.10.5din 21. 25mg. . 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.O. INDOMETACIN . 2. 1.Hrvatska indometacin . smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije.2din 21. ili povećati do maks.5mg. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma. tvrda. blister. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. Tertensif INDAPRES® .Francuska indometacin . edemi: 2. 1x5mL Cena 396.09.D. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.01. strip.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta.BELUPO.HEMOFARM AD .2001 223. Indapres® Sr. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.08.O.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. 50mg.12.5mg posle doručka.Srbija indapamid . odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. Indapres®. edemi: 1. 2.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . rawel® Sr. TerTeNSIF INDAPRES® SR . rastvor.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.5mg. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. 100mg. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.7din 8600097401500 215/2007/12 17. 5mg/kg dnevno. rawel® Sr.9din 21. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.5mg posle doručka.2007 doziranje: individualno. 1mg/mL.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči. edemi: 2.2001 129. Paralelni lekovi: Indapres®. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. zatim 1-3mg/kg dnevno.Srbija indapamid . tvrda.A. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem. NIŠ . 75mg.

V. rektalno 2 puta po100mg. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.F.Holandija simvastatin.10.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. Ne davati ga deci.5mg. blister. askorbinska kiselina .Švajcarska cilazapril .10. oprez. hidrohlortiazid . Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.2007 Cena 834. maks.3din (R) 1103714 film tableta. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. u isto vreme. INFLUREX .12. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21.Srbija fenilefrin. blister. trudnicama i ženama koje doje. blister.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Prilazid®. 40mg+10mg. 5mg+12. 2. 4 praška dnevno. ezetimib . 10mg+750mg+60mg. blister.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. kesica. blister.F.10. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 10mg+10mg.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. kongestivna srčana insuficijencija: maks. maks.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ne više od 10/10mg/dan.2006 Cena (R) 1104101 tableta. Prilazid® plus INHIBACE® .02.5mg.8din 8606103889126 474/2007/12 06. INEGY® . . zobox® . 4x7 kom Cena 595.2006 Cena (R) 1104102 tableta.IVANČIĆ I SINOVI D. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. blister. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. uzima se posle jela.Švajcarska cilazapril. .08. 5mg dnevno.5mg. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.MERCK SHARP & DOHME B. 20mg+10mg.02. na dan. paracetamol. prema potrebi do 5mg dnevno.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. rinitisom (rinorejom). 5x3. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.O. Paralelni lekovi: cilazapril.O. 5mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .

parenteralni. vrstu insulina./mL.6din 515-04-1182/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.D.12. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. INSULATARD HM . maks. srednje dugog dejstva Cena 964. INSUMAN® BASAL .Danska insulin izofan ./mL.VRŠAC . parenteralni. INSULATARD® NOVOLET® .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. I INSULATARD® FLEXPEN® . blister. karpula.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest. od 50mg dnevno. 100i.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 2026.1din 2283/2007/12 09.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju./mL.HEMOFARM KONCERN A.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 5x3mL a10ac insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . 100i.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . vrstu insulina. uložak.Srbija insulin izofan . parenteralni.06.NOVO NORDISK A/S .j. 100i. 100i.07. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl.Srbija insulin izofan . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. od 25mg dnevno. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju. 5x3mL Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.10.Velika Britanija eplerenon . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.12. vrstu insulina.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. 25mg. bočica. blister.2007 .j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.1din 515-04-1182-1 15.07.j.j.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH ./mL. 50mg./mL.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . parenteralni. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.Nemačka insulin humani . parenteralni.PHARMACIA LIMITED . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin izofan . 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27.HEMOFARM AD . INSULATARD® PENFILL® .07. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. 50mg dnevno. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.

/mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. 100i. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.Nemačka insulin humani .Nemačka insulin humani . vrstu insulina.6din 3/2-10-10753/2 25. INSUMAN® RAPID . 5x3mL Cena 2026./mL. parenteralni.Nemačka insulin humani .10.1din 3582910015413 2284/2007/12 09. a10aB insulini i analozi. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. vrstu insulina. parenteralni. vrstu insulina. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. 100i.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju.12. INSUMAN® BAZAL OPTI SET .abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. uložak. 5x3mL . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.j.j./mL. vrstu insulina. parenteralni.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. vrstu insulina. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i.j.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.10. INSUMAN® RAPID OPTISET .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026. uložak.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.j. 100i. INSUMAN® COMB 25 . 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.

bočica. hronična granulocitna leukemija. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.2007 doziranje: postoperativna ishrana. ili i. plastična kesa. dugotrajna koma: individualno.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .2004 doziranje: postoperativna ishrana. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22.2mL. 20%.220 INTRALIPID . 20%.10. inf.05. INTRALIPID . bočica staklena.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.10. 10x100mL 515-04-3417/03 08.Austrija sojino ulje .Švajcarska sakvinavir . ulcerozni kolitis.Irska interferon alfa 2-b . tumori gastrointestinalnog trakta.USA ertapenem .SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . pankreasa. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih.2din 3/2-10-9348 26. kolona.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. bešike i cerviksa. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22.Švedska ulje soje .10. plastična kesa. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. 1x1g Cena 4364. non-Hodgkinovi limfomi. 20%. karcinom bubrega. multipli mijelomi i maligni melanomi. tvrda.m.11. 200mg. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. 20%. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. boca staklena.2006 . nekoliko dana. varičela . opekotine. INVIRASE® . boca staklena. dnevno. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. dugotrajna koma: individualno. citomegalo virusima. 20%.10. tumori gastrointestinalnog trakta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . INTRON A . 18Mij/1. opekotine. 20%. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. Kapoši sarkom.01. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. 1g. plastična kesa.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju.v.FRESENIUS KABI AB .L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. boca staklena.F. ulcerozni kolitis. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. peritonitis. peritonitis. u trajanju 30 minuta. INVANZ® .zoster i papiloma virusima.04.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.12. virusima hepatitisa B. 10x100mL Cena 9805. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju.5din 3/2-10-6190 19.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula.

monokomponentni Cena 498.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. IRUMED® . maks. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.8din 8606102767272 728/2006/12 25.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. IRESSA .2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. 50mg.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. 250mg dnevno.5mg jednom dnevno. progutati sa vodom. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. u kombinaciji sa ritonavirom. uz jelo ili odmah posle jela. 100%.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta. blister.ASTRA ZENECA UK LIMITED .Velika Britanija izofluran .2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.D. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. Loril®. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.2007 .05.3din 216/2007/12 17. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.03.A. blister.Italija mepartricin .6din (R) 1103551 tableta. tečnost. bočica plastična. 250mg.P.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. ritonavira od 100mg istovremeno.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . bočica. 1x100mL Cena 2761.HEMOFARM AD . 20mg. od 500mg sakvinavira i 1 kaps.03.Hrvatska lizinopril .BELUPO. Lizinopril.05. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID .09. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.Velika Britanija gefitinib .1din 9088881309536 2239/2006/12 01. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.01. blister. 40mg. doza održavanja 10mg jednom dnevno. bočica staklena.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . Paralelni lekovi: Lisopress®. 500mg. 1x250mL Cena 6205. 100%. 5mg. tečnost.2din (R) 1103550 tableta.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. bočica staklena.Srbija izoniazid . 1x120 kom Cena 23204.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.2007 Cena 915. .12. Lizopril.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.2000 Cena 151482. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. blister. 80mg dnevno. tokom 30-60 dana. . najkasnije 2 sata posle jela.3din 515-04-1630/04 10. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . uvek u isto vreme.12. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.

9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. maks.75-1mg. Cena 427. . blister.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. deca 10-20mg/kg dnevno. kesa. Paralelni lekovi: cornilat®.09.D. ISOPTO® TEARS . angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. verapamil alkaloid® . 5. distrofične promene na rožnjači. maks. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21.3din (R) 1402721 film tableta.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. deca do 1 godine 1-2mg.07. Paralelni lekovi: verapamil. bočica. 5mg/mL. 300-500mg dnevno. sorbitol . 300mg dnevno. deca dobijaju veće doze od odraslih.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.GALENIKA AD . Hemodrops ISOSORB RETARD® .07.2007 IZOPAMIL . 6x10 kom Cena 181.07.Srbija manitol. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.V. 5mg. uzima se u jednoj dozi.Srbija izosorbiddinitrat . 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno.2003 Cena 86.10.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.1din 2383/2007/12 16. deca od 1-5 godina 2-3mg. 80mg. difutrat ISPIROL .4g/L+27g/L. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. blister.Belgija hipromeloza . 20mg.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x15mL Cena 233. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. ampula. deca (neonatusi) 0.HEMOFARM AD .Srbija verapamil . 480mg dnevno.ZDRAVLJE A. maks. deca od 5-14 godina 3-5mg.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. herpetički keratitis.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. tvrda. . rastvor. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. Paralelni lekovi: artelac®.ALCON-COUVREUR N. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. artelac® edo®.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.

3din 8600097200080 1281/2007/12 12.O.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. deca preko 7 godina 800000 i. približno u isto vreme svakog dana. 1x500mL Cena 38.04.10. kao početno lečenje kod gubitka krvi.j. difterija. peritonitis.6-4 Mi.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 50x800000 i.O.Belgija hidromorfon .6din 200000i.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. dnevno. sa čašom vode.07.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. tabl.03mg. Cena 622. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. šarlah). 8mg. po potrebi i više. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika.GALENIKA AD . kalcijum-hlorid.j. . blister. zatim 7 dana pauze. dijareja. deca do 7 godina 400 000 i. streptokokne infekcije (angina.j. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® .2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. ileus i teške infekcije.10.Srbija benzilpenicilin. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. etinilestradiol .j.+600000i.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.. se guta cela. JONOLACTAT . 2mg+0. sifilis: odrasli 1.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. opekotine. .06. magnezijum-hlorid . 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju.Crna Gora natrijum-hlorid. 6g/L+3. bočica. natrijum-laktat. 8608808100988 818/2007/12 13.SCHERING AG .Nemačka dienogest. boca.j. .V.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. gonoreja.8din 515-04-249/03 30.134g/L+0. 16mg.203g/L. kalijum-hlorid. blister.HEMOMONT D.4g/L+0. JUGOCILLIN® . dnevno. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. dnevno. benzilpenicilin-prokain . fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. šoka i traume.j.05g/L+0. blister.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

9g/L+7.6g/L+5.3g/L+6. 110g/L+200g/L+16g/L+11. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.4g/L+1.3g/L+6.9g/L+7. plastična kesa. 200i.9g/L +0.6g/L+4. glutaminska kiselina. treonin. 110g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+5.6g/L+4.8g/L+6. valin. lizin.4g/L+1. tirozin .9g/L Cena +0.01. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. serin. plastična kesa.5g/L+3.Austrija glukoza.D.9g/L +7.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. plastična kesa. ulje soje. plastična kesa.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.8g/L+5.9g/L+7.6g/L+5. 190g/L+200g/L+16g/L+11. . 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.9g/L +0. ulje soje. glutaminska kiselina. triptofan.07.3g/L+6.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.6g/L+5.6g/L+5.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.3g/L+7.23g/L.5g/L+3. alanin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.9g/L+7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.6g/L+5.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.9g/L+7.25-1 g.9g/L+7.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. plastična kesa.1din 515-04-2583-1 17.ALKALOID AD .A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.6g/L+5.9g/L Cena +0. glicin.8g/L+6.3g/L+11. treonin.3g/L+6..Srbija kalcitonin .5g/L+3. tirozin . leucin. alanin.9g/L +7. fenilalanin.9g/L+7. rastvor. asparaginska kiselina. triptofan. prolin.SRBOLEK A.6g/L+4.3g/L+9g/L+7.9g/L+7. hiperfosfatemija: 2.6g/L+5.3g/L+11.3g/L+7.4g/L+1. histidin. prolin. valin. arginin. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .6g/L+5.9g/L +7.3g/L+11. izoleucin.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.2003 . fenilalanin.9g/L+7. metionin.4g/L+1. deca 3-5 puta po 0.8g/L+6. nadoknada do 2g/d.8g/L+5.3g/L+7.6g/L+4. asparaginska kiselina.23g/L. lizin.6g/L+4.5-17g/d. 190g/L+200g/L+16g/L+11.5g/d.6g/L+5.23g/L.8g/L+5.23g/L.4g/L+1. 1x50 kom Cena 127.6g/L+5.6g/L+5. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.Makedonija kalcijum-karbonat .8g/L+6. izoleucin.j.6g/L+5. 4x1026mL 515-04-3835/03 09. serin.3g/L+6.6g/L+5.01.6g/L+5. histidin. 1x2mL Cena 2792. metionin. sprej-boca sa dozerom. arginin.12.01. leucin.8g/L+5. 1g.9g/L +7. KALCITONIN .5g/L+3. 190g/L+200g/L+16g/L+11.8g/L+5.Austrija glukoza.01.5g/L+3.9g/L +0.23g/L.9g/L +7.3g/L+9g/L+7.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ .2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju. bočica.01. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.9g/L+7.8g/L+6. glicin.

maks.11. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. 150 mmol dnevno za odrasle.j.2din 515-04-5185/03 13.12. sprej-boca sa dozerom. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . rastvor se pije polagano.. maks. 1x40 kom Cena 104. meka. KALII CHLORIDI . Paralelni lekovi: Kalijum hlorid.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.17g+2.3mg+33.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.07.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. Kalijum hlorid jadran. limunska kiselina.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i. KG . odnosno deca 3 mmol dnevno. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292.j. 1x15 kom .O. 500mg.07..D. maks. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . fiola. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. sa hranom.O. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861.7din 515-04-1764/03 17.J05AE. kalijum-hidrogenkarbonat .UFAR D.Srbija kalijum-hlorid . fiola.. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. 2. Kalijum hlorid jadran.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. fiola. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno.06g+2g. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.Srbija kalijum-hlorid . Kalijum hlorid. ritonavir . Miacalcic® KALETRA .ABBOTT LIMITED ./dan ušpricati u jednu nozdrvu.ABBOTT GmbH & CO.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina.Nemačka kalijum-citrat. kesica. 10x1g Cena 25. 150mmol dnevno za odrasle. Kalijum hlorid.3mg. u toku ili posle jela. . u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. .8din 515-04-2583/03 17. 133.Hrvatska kalijum-hlorid .09.22 (R) 7040206 aerosol.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. 1g.SIGMAPHARM . bočica.A12BA30 MINERALI Cena 278. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). odrasli 150 mmol dnevno. odnosno 40 mmola.12. rekafarm KALINOR .Velika Britanija lopinavir. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. 100i.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl. 1g. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.

C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.KRKA.4din (R) 1103749 tableta. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. u toku infektivnih bolesti).08.GALENIKA AD . 2x10 kom Cena 51.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .2004 Cena 433.11.09. doxacor.2din (R) 1103748 tableta.08.D.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . 20x20mL Cena 837.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno..KRKA. blister.FRESENIUS KABI NORGE AS . blister. 50mg+500mg. maks.Nemačka kalijum-jodid . 2mg.09. deca 50-150mcg dnevno. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. doza održavanja 100mcg dnevno. uz dosta tečnosti tokom terapije.2007 Cena 20. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.200mcg dnevno. D.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.Norveška kalijum-hlorid .1din (R) 1040220 tableta. KALTEGAL® . blister.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. lek se uzima posle jela. rekonvalescenti. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . 1mmol/mL.08. blister.Slovenija doksazosin .2004 Cena 553.Srbija askorbinska kiselina.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. blister. blister. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. .D.09. D. 262mcg(200mcg joda). TOVARNA ZDRAVIL.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. kalcijum-glukonat .09. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.2007 .08. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. 16mg dnevno. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. 4mg. TOVARNA ZDRAVIL.2005 doziranje: doze se određuju individualno. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. starije osobe. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. 4mg. Paralelni lekovi: alphapres®. blister. deca u fazi rasta.2005 Cena (R) 1040221 tableta. 4mg. Kamiren® XL KAMIREN® XL . maks. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Slovenija doksazosin . 1mg. 8mg dnevno. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17. blister.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. 4mg. .C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28.H03CA. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.08. ampula.2007 Cena 20. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. doze se odnose na čist jod. dojilje. KAMIREN® . 262mcg(200mcg joda).

4mg.ZDRAVLJE A.08.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.12. 50mg. maks. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. 4-8 nedelja (Tinea capitis).12. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 100mg. fiola. canesten®.ALKALOID AD . 16mg dnevno).5mg. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 1. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. u toku jela ili posle jela).D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno.2007 Cena 142.25-12.SLAVIAMED D. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.Srbija klotrimazol . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. Plimycol KANSEN . Mycoril®.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. 30 dana (Tinea pedis.2003 102.D.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. tuba. pa na 4mg. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.O. . blister. 1x10 kom Cena 686. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. Prokanazol®. Sporanox KANSEN . 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. 1x20g Cena 106. tvrda.ZDRAVLJE A. 3-6 meseci (onihomikoze).C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. eukaptil®. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).10. maks. sa malo tečnosti (pre jela. . .8din 5310001200756 2514/2007/12 19. Paralelni lekovi: alphapres®. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . 3 nedelje (keratitis fungalis). 2%. 25mg. Paralelni lekovi: captopril.5mg. 200mg. Katopil®. 2 (retko 3) puta po 50mg. monokomponentni (R) 1103530 tableta.08.Srbija klotrimazol .2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. tuba.5din (R) 6137412 vaginalna tableta.O. cela. Paralelni lekovi: Funit. Tinea cruris). canesten® 3.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. uzima se 1 sat pre jela. Mycoril®. Kamiren® KANAZOL .D.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 1%. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. 4mg. zorkaptil® . doza održavanja 2 puta po 25mg. maks.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26.12. doxacor. bočica.Makedonija kaptopril .Srbija itrakonazol . 16mg dnevno. 1x40 kom Cena 235. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.12.9din (R) 1103531 tableta. Paralelni lekovi: antifungol®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. aluminijumska folija.10. bočica.

04.4g dnevno podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: coryol®. blister. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. 6.D. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.12.2 g dnevno podeljeno u više doza.2006 doziranje: hipertenzija: 12. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . 5x10 kom Cena 1364. zatim 25mg dnevno.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).8din (R) 1107641 tableta.GALENIKA AD .5mg početno.2002 Cena 244.12. blister. zatim 2 puta po 25mg.02. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. maks. maks.2006 243.Srbija karvedilol . deca od 10-15 godina 0.5mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. Paralelni lekovi: galepsin®.BELUPO.D.Srbija karvedilol .2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.8din 8600097400626 217/2007/12 17. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.HEMOFARM AD . deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. 12. 200mg.1din 02.01. Paralelni lekovi: coryol®.4din 3850343032377 2311/2006/12 12.2006 . Milenol KATENA® . angina pektoris: 12.7din (R) 1107640 tableta. angina pektoris: 12.Srbija kaptopril .5mg početno. 12.ZDRAVLJE A. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 2. Karvileks®.8g dnevno podeljeno u 3 doze. maks. Karvedilol. 25mg. 2x14 kom 3/2-10-10622 25.C09AA01 c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: gabalept®. 1. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. Tegretol® cr KARVEDILOL .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. postepeno povećavati do 0.D. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. maks. zatim 25mg dnevno. 25mg. fiola.12.6-1g dnevno u više doza.Srbija karbamazepin . . 2x14 kom 3/2-10-10623 25. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. Neurontin® KATOPIL® . blister. blister. zatim 2 puta po 25mg.HABIT PHARM A.5mg.2002 doziranje: hipertenzija: 12.2din (R) 1107625 tableta.25mg. 5x10 kom Cena 145. blister. Milenol KARVILEKS® . blister.6din 02.02. Tegretol®.5mg početno. 300mg.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. . 50mg.5mg početno. maks. blister. dilatrend®. monokomponentni (R) 1103220 tableta.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula. dilatrend®.12. . tvrda.Hrvatska gabapentin . odrasli 1-2 puta po 100-200mg.8-1. maks.

400mg. 2-6 nedelja za dermatomikoze. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. ampula.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.400mg u toku 5 dana. 6 -12 meseci za duboke mikoze. 4mg.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.12.Slovenija triamcinolon .12.SANOFI-AVENTIS S. Paralelni lekovi: aquarius. TOVARNA ZDRAVIL.12. . 5x1mL Cena 1047. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. 400mg. .2007 Cena 558. blister.12. zorkaptil® KENALOG® .H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem.2din 703/2005/12 22.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.08. doza održavanja 2 puta po 25mg. tuba.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. 1x1 kom Cena 144. bočica.08. . blister. KETOKONAZOL . bočica.25-12. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175.4 nedelje. 2 (retko3) puta po 50mg.2din 473/2005/12 17. maks.KRKA.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. kožne bolesti (bulozne dermatoze. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .D. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.10. 200mg. pojadinačna doza 100mg. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. Kaptopril alkaloid®.SRBOLEK A. 6 nedelja.3 nedelje.Srbija ketokonazol . 40mg/mL. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. maks.2005 Cena 256.5mg.D. maks. tokom 2.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. eukaptil®.8din (R) 1047452 tableta.P. D.A.1din 3/2-10-8880 24. lečenje traje u proseku 2.Italija telitromicin . KETEK® . dva puta nedeljno. Mycoseb® . doza održavanja 1-4mg dnevno.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.Srbija ketokonazol .SRBOLEK A.9din (R) 1325531 film tableta.5mg. seboroični dermatitis. urtikarija). 2%. blister. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela. Paralelni lekovi: captopril.D. 2%. . pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana.2002 Cena 2641. neurodermitis. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon.

uz obrok.D.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . .M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. isčašenja.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem.uz obrok. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. . 10x2mL Cena 179. dnevno. tendoperiostitis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. sa punom čašom vode. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.09. bursitis.D. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.04. . 100mg. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.5%.m. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . fibrozitis. artroza i reumatizam mekih tkiva). 200mg dnevno.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. bočica od tamnog stakla.08. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. artroza i reumatizam mekih tkiva). na 4 sata. istegnuća tetiva. giht. Cena 150mg. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto.5din 3837000004946 199/2005/12 26. sa punom čašom vode. maks. giht. povrede meniskusa. uganuća. 1x50g .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. ujutro i uveče po 1 kaps. miozitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Ketonal® Lek KETONAL® LEK . tendosinovitis. artroza i reumatizam mekih tkiva). ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. 100mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.4din 515-04-01956/03 28. blister. tvrda.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister.D. sinovitis. . tuba. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.Slovenija ketoprofen .D.6din 515-04-01955/03 28. pseudogiht. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. 2.04. 150mg. a najduže 15 dana.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . Paralelni lekovi: Ketonal® dUo.Slovenija ketoprofen .Slovenija ketoprofen .2004 doziranje: inflamatorna. distorzije. kratkotrajno.09. 1x20 kom Cena 318. tvrda. giht.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija ketoprofen .2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. tendinitis. ampula. periartritis. pseudogiht. pseudogiht. tokom 7. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl.

čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije.4din 454/2005/12 12. Kleromicin®. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . Paralelni lekovi: clarithromycin.05. blister. 2x7 kom Cena 562. treonin. 7 dana.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor.10. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . .J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. Cena 59g+5.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. .04.Velika Britanija abakavir. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu.Kipar klaritromicin .2005 . kalijum-hlorid . kombinacije (R) 1328601 film tableta. kesica. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).96g 5099471033018 1113/2007/12 28. blister. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02.A16AA. histidin.9din 3/2-10-3704 17.10.07.jedna kes. clathrocyn®. lizin. blister.Irska polietilenglikol. Tabletu progutati celu sa malo vode. natrijum-sulfat. Fromilid®. 250mg. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10.AEGIS LTD.465g+0. . tirozin . natrijum-hidrogenkarbonat. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). dnevno KLEAN-PREP® . natrijum-hlorid.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL .04. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. KLERIMED® .685g+1. zymbaktar KLEROMICIN® . 4x68. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. 600mg+300mg.7425g. lamivudin .J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. triptofan. radiološka ispitivanja kolona.Kipar klaritromicin .685g+1. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda. 5x20 kom Cena 5694. blister. 250mg.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. Fromilid® uno.8din 5290931004436 756/2007/12 02. 500mg. KIVEXA® . kalcijum-2-okso-3fenilpropionat.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno..MEDOCHEMIE LTD.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. blister.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.

7din 8600102099456 1920/2006/12 20. 10x2mL Cena 842. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .5mg/kg na 12 sati. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 500mg. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. blister. 1mg+2mg. 2mg+2mg.4din 5291171001087 453/2005/12 11. zglobova.10. 300mg. inf.2002 Cena 134. 1x14 kom Cena 1036.5mg na 12 sati.Srbija klindamicin . peritonitis.12.2006 doziranje: menopauza.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.12. potkožnog tkiva. deca 3-6mg/kg na 6 sati.6-2. ne treba da pređe 600mg. kontejner za tablete. Paralelni lekovi: clarithromycin. 1.Nemačka dienogest. Fromilid® uno.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. ampula. prema protokolu.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. 1x28 kom Cena 536. bočica od tamnog stakla. parenteralno odrasli 0. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. clathrocyn®.Danska noretisteron.12. deca od 8-11kg 62. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® . (pojedinačna i.5din (R) 3024040 sirup.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. zymbaktar KLIMODIEN . deca ispod 8kg 7.8din bočica od tamnog stakla. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. Cena 467. Fromilid®. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. blister. 75mg/5mL. estradiol .5mg na 12 sati. blister.2002 Cena 271. estradiol . do 14 dana.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. 125mg/5mL. lek se primenjuje nezavisno od obroka.m inj.SCHERING AG . bez pauze.v.NOVO NORDISK A/S . KLINDAMICIN .6din (R) 1024043 kapsula. Klerimed®. kože. deca od 20-29kg 187. 150mg. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. tvrda.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11.2g tokom 60 minuta). eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.10. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.HEMOFARM AD . izuzetno 450mg na 6 sati.11.10. oralna suspenzija. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. a i.

1mg/kg dnevno podeljeno u više doza. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. 0.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.D.GALENIKA AD .5-15mg.2005  (R) 1124301 tableta. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. ili sporom i. 1x10 kom Cena 72.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza.5mg/kg dnevno.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.Hrvatska klomifen .11.ALKALOID AD . blister.25 . drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. bočica od tamnog stakla. 30mg.8din 8608808101060 515/2005/12 02.12.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. sintetski  (R) 1048871 tableta. deca od 6 . maks.0. uzima se 15 minuta pre jela.2din 8608808101053 513/2005/12 02. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.5mg/kg na 8 sati. 120mg dnevno. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. parenteralno 10mg i.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. maks. ampula.1din 3/2-10-5773 10. 0.11.Mađarska metronidazol .BELUPO. orvagil® KLOMETOL® .m. 10mg.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.FAMPHARM .10mg. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . Paralelni lekovi: colpocin-T®. maks. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.7din 8608808101077 514/2005/12 02.03.GEDEON RICHTER LTD .7din 8606003211171 03-3814/99 06.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.Srbija metoklopramid . 3x10 kom Cena 70. 1x100mL Cena 56.2005  (R) 3124300 oralni rastvor.5%. 10mg. funkcionalni pilorospazam. 120mg dnevno.234 KLION® . 1x10 kom Cena 203. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. 1x10 kom Cena 124. 30mg. 5mg/5mL. deca do 6 godina 0. 50mg.5-15mg.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. blister. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. . Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .02.14 godina 0. inj.11. deca 7. blister. 1x100mL Cena 234.2din 3850343026161 548/2007/12 27. bočica.v. 10x2mL Cena 73. postoperativni meteorizam.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Kodein fosfat . blister.Srbija kodein .R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta.11.Makedonija kodein .

kesica. dismenoreja. kesica. zubobolja. po potrebi. .O.IVANČIĆ I SINOVI D. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. 10mg/mL. lečenje: 1mg i.07.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .4din 515-04-806/04 13. 5x0. rastvoreno u čaši vode. blister.12.2004 doziranje: glavobolja.kofein .2 praška po potrebi. ampula. KORNAM® . 50x10 kom 235 Cena 73. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . 200mg+300mg+50mg.D. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.Srbija paracetamol. neuralgija.Slovenija terazosin . kutija.propifenazon.09.2002 Cena 1576.PHARM D. migrena. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. mijalgija. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.2din 3/2-10-10627 25. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. kesica.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.G.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. 200mg+300mg+50mg. po potrebi.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. najviše 3 puta dnevno.2007 doziranje: individualno.F.03. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.2006 doziranje: glavobolja.6din 3/2-10-10628 25. 200mg+200mg+50mg. blister. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. 200mg+200mg+50mg. 2x10 kom K Cena 376.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . mialgija.O.09. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.Švajcarska fitomenadion . povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju. zubobolja. kofein .v.03.BOSNALIJEK D. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg.Srbija acetilsalicilna kiselina. 2mg/0. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. neuralgija. 2x10 kom (R) 1103768 tableta.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. KOMBIKAF .2004 . 5mg. . neuralgija. artralgija. posttraumatski i postoperativni bol. . zubobolja.2004 Cena (BR) 2086146 prašak.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. 400mg+50mg. 5x1mL Cena 192. paracetamol.12. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . ampula. kesica.09.12.Bosna i Hercegovina paracetamol.1din (BR) 2086921 oralni prašak.O.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. a dalje zavisno od kliničke slike.2007 Cena 190. a dalje zavisno od koagulacionog statusa.O.B.2006 Cena 27. 400mg+50mg.D. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06.9din (BR) 2086922 oralni prašak. blister. artralgija. kofein .G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.12. 2mg. neposredno po rođenju. .2mL.

progutati sa vodom.GALENIKA AD .12. 5x1mL Cena 2828. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. liobočica sa rastvaračem.25-0. 3mg. 2x15 kom Cena 50..07. KSALOL® . doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.5mg. 500i.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616. blister. 1mg dnevno. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. 1mg/mL. Xanax®.5mg. 1x10mL .2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. zatim 2000-3000 i. ampula.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. maks.01.25mg.3din 8606103889058 398/2007/12 30.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Švajcarska granisetron . deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. depresija: 3 puta po 0. terapija početno 1000-2000 i. zolarem KYBERNIN P . 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. neposredno pre hemioterapije i radioterapije. 4mg dnevno.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju.j. tokom 5 minuta.07. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. ili inf. maks. blister.F.08.ZLB BEHRING GmbH . oralno.1din 8608808105464 1434/2007/12 05.v.5mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . zatim još 1 tabl.06.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta.Srbija alprazolam . 1mg. 0./10mL.07. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: Helex®. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® .8din 3/2-10-9310 11. 2x15 kom Cena 100.Nemačka antitrombin III .2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. blister. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.2007  (R) 1071752 tableta. 1mg. 10mg. maks.j. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). maks.v. blister. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. neposredno pre anestezije. ampula. 0. 12 sati kasnije ili 2 tabl.2007  (R) 1071751 tableta.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.j. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije.j. 4mg dnevno. tabl.4din 8608808105488 1436/2007/12 05.

.06. veracol® LACIPIL . maks.06. 60mL sirupa u početku. ceftriaxone-BcPP. bočica.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 1179.2006 2172. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. blister.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.08.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. ceftriakson.5mL Cena 335. 6mg dnevno. 1g. hirurška profilaksa: 30-90 min.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. Longaceph®. blister. maks.A. zatim 5mL dnevno.7din (R) 1402846 film tableta. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18. Paralelni lekovi: azaran. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.Nemačka laktuloza .m.01. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.6din 515-04-1256/03 06. gonoreja.2006 doziranje: pneumonija.08. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.06. 650mg/mL. blister. Farcef. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. meningitis. boca plastična.2din (R) 3127442 sirup. novorođenčad maks. blister. pre intervencije inj. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 1 .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. boca plastična. 2g dnevno.6din 02.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . LACTULOSE-MIP . 4mg.7din 02. 1x3. 25mg. boca plastična. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. blister. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. rocephin®.Grčka ceftriakson .2din 8600101962546 436/2006/12 06. 100mg. 1x200mL L Cena 192.2006 .2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.Velika Britanija lacidipin . 50mg/kg dnevno. septikemija. 50mg.PHARMATHEN S.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. 1x500mL 515-04-1256-1 06. 1x1000mL 515-04-1256-2 06. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. zatim 5-15mL sirupa.2004 Cena 890. maks. maks. 650mg/mL. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.08. . 650mg/mL. ceftriaxon-MIP®.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta.CHEPHASAAR CHEMISCH .8din 02. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 650mg/mL.04. 1-2 g. odojčad i deca do 12 godina 20 .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.2003 Cena (R) 3127443 sirup. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. infekcije kostiju i mekih tkiva. boca plastična.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. 2mg.ALKALOID AD .09. Lendacin®. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta.09.2003 Cena 835.Makedonija lamotrigin . deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.

povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.2007  (R) 1084783 tableta. blister. Lamotrigin.Srbija lamotrigin . Lamictal™. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lamotrigin. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 200mg. blister. blister. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10.2007  (R) 1084782 tableta.Velika Britanija lamotrigin . početna doza 25mg jednom dnevno. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Lamect®. Lamotrix® LAMICTAL™ . 25mg dnevno narednih 14 dana. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.05. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno.6din 5310001154066 717/2006/12 25. 50mg dnevno narednih 14 dana.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamal.10. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Paralelni lekovi: arvind®. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. Lamect®. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 25mg dnevno narednih 14 dana. . 100mg dnevno narednih 14 dana. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. 100mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. 5mg. 100mg. 25mg.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrix® LAMICTAL™ .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . Lamotrigin. Lamotrix® LAMECT® . Paralelni lekovi: arvind®.10.10. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamect®. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 2mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Lamal. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. . Paralelni lekovi: arvind®.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.PHARMASWISS D. 2x15 kom Cena 3848. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lamotrigin. blister. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.Velika Britanija lamotrigin .10. Lamictal™. 200mg. 50mg.12. 100mg dnevno narednih 14 dana. blister.2007  (R) 1084781 tableta. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10.O. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. bočica. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2007 doziranje: epilepsija.O. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10.01. Lamotrix® . Lamal. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. blister. 50mg dnevno narednih 14 dana.

postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007  (R) 1084551 tableta. 2x14 kom Cena 1019. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. 25mg dnevno narednih 14 dana. LAMISIL® .NOVARTIS . Lamotrigin.2007 doziranje: epilepsija. 250mg.9din 3/2-10-8103 22. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Tinea corporis.2007  (R) 1084237 tableta. 25mg. 50mg. 100mg. blister. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. Lamotrix® LAMISIL® . .A. Lamictal™. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .5din 5900008008280 202/2007/12 16.O. 3x10 kom Cena 1336. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.01.O. Lamect®. blister. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. 62. Tinea cruris 2-4 nedelje. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. blister.2007  (R) 1084552 tableta. 25mg. Paralelni lekovi: arvind®.06.06. Lamal. tuba. blister. 50mg dnevno narednih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. 250mg dnevno. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.12. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. blister. Lamotrix® L .Poljska lamotrigin .NOVARTIS . 125mg dnevno.Srbija lamotrigin .5din 8606010301100 1308/2007/12 12. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.NI MEDIC D.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. blister. . blister.2007  (R) 1084236 tableta. 3x10 kom Cena 2228. 50mg.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16.11. 100mg. Paralelni lekovi: arvind®.5mg dnevno.01.01. deca 5-12 god. Lamal.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 1%.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 2x14 kom Cena 585.Švajcarska terbinafin .2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god.9din 3/2-10-5794 01.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.06. 100mg dnevno narednih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. početna doza 25mg jednom dnevno. 2x14 kom Cena 1869. deca 2-5god. Lamect®.Švajcarska terbinafin .8din 8606010301209 1309/2007/12 12.

vrstu insulina. 100j. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.7din 5290931003064 91/2007/12 11./mL. 15mg/5mL. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . deca do 2 godine 2 puta po 7. deca od 5 .8din 5290931003040 89/2007/12 11.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. Lamotrigin LAMOX .12.Nemačka insulin glargin . 100mg.5mg. . blister. bočica.2007  (R) 1084231 tableta.01.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.MEDOCHEMIE LTD. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. Flavamed.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211.2007 doziranje: epilepsija. Paralelni lekovi: arvind®.12.01. 5x3mL a10ae insulini i analozi. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28. bočica. 3x10 kom Cena 3850.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.10 godina 2-3 puta po 15mg. 3x10 kom Cena 2172.JUGOREMEDIJA A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.D. blister.Nemačka insulin glargin .12. 3x10 kom Cena 1179. blister.09.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup.4din 3/2-10-10752 24. 5x3mL Cena 4208. Lamictal™. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 25mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Lamal. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.2002 .1din 5290931003071 92/2007/12 11. vrstu insulina. parenteralni. ZRENJANIN . parenteralni. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .01. karpula sa dozerom. Lamect®. karpula./mL. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Srbija ambroksol .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. Paralelni lekovi: Lantus®. 3x10 kom Cena 674.Kipar lamotrigin . dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . blister. 50mg.8din 5290931003057 90/2007/12 11. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.01. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.5mg. početna doza 25mg jednom dnevno. 200mg. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 100j.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.2007  (R) 1084232 tableta. Mucosolvan® junior LANTUS® . Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN .Nemačka insulin glargin .2007  (R) 1084233 tableta.5din 3/2-10-10752/2 24. 100j. Mucosolvan®.

blister. 25mg. 80mg dnevno. tvrda. 40mg. D. plastična fiola.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.Slovenija lansoprazol .09. Sabax® LANZUL® S . povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. 15mg. Lasoprol. . deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. 4x7 kom Cena 607.05.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula.KRKA.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. blister. uzima se 30 minuta pre obroka.05.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. 5x2mL Cena 45. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 15-30mg/d. maks. vrstu insulina. (4mg/min.D.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28.05. maks.5mg/kg. Paralelni lekovi: amarin. doza održavanja 15-30mg/d. Lanzul®.4din 8608808101091 104/2005/12 22.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. blister.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. Lantus® for optiPen LANZUL® .7din 8608811001715 680/2006/12 19. TOVARNA ZDRAVIL. inj. maks.v.GALENIKA AD . ZRENJANIN .5din 515-04-03563/03 28. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. ampula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Lanzul® S. 1x50 kom Cena 81. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. ampula.05.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL.2006 Cena 430. tvrda.D. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.). deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. ili sporom i. 2x7 kom Cena 536. 20mg dnevno. Paralelni lekovi: amarin.2006 Cena 117. 75mg dnevno. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.Slovenija lansoprazol . Paralelni lekovi: Lantus®.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: Furosemid L . monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. Sabax® LARGACTIL . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. 20mg/2mL. LASIX® . 1g dnevno.1din (R) 1400143 tableta. 40mg dnevno.KRKA. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. maks.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju.Srbija hlorpromazin . 40mg. . Lasoprol. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.JUGOREMEDIJA A.m.D. parenteralno odrasli 20-50mg i.09. D.Srbija furosemid .5-1. maks. 20mg/2mL. uzima se 30 minuta pre obroka. blister. deca 1-3mg/kg dnevno. deca 0.12. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). 30mg.

parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. vepegal. Paralelni lekovi: etoposid. ampula.AEGIS LTD.8din 4987170870625 289/2005/12 01.Japan etopozid .242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . pa pauza 1-2 nedelje. tokom 5 uzastopnih dana.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula.8din 3/2-10-7562 28.. Lastet cap. pa pauza 1-2 nedelje. u intervalima od 3-4 nedelje. 1x10 kom Cena 11789. . Paralelni lekovi: etoposid. Paralelni lekovi: etoposid. 50.09.Japan etopozid . tokom 5 uzastopnih dana. vepesid LASTET CAP. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.Japan etopozid . 25. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Paralelni lekovi: amarin. 10x5mL Cena 11789.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 4x10 kom Cena 11789.. Lastet cap.LTD. Paralelni lekovi: etoposid. vepegal. vepesid LASTET CAP. 30mg. blister. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. vepesid L . oralno obično 175-200mg dnevno.NIPPON KAYAKU CO. Lastet inj. 25. blister. .NIPPON KAYAKU CO. . etoposide. 50. blister. 100mg. Lastet inj. tvrda.LTD. 60mg/kg. Lastet cap.10. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.09.2005 doziranje: karcinom testisa. vepegal. 2x10 kom Cena 11789. uzima se 30 minuta pre obroka. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.2005 doziranje: karcinom testisa. etoposide. vepegal. 25 .NIPPON KAYAKU CO. Lastet cap. pa pauza 1-2 nedelje. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.8din 4987170870724 288/2005/12 01. u intervalima od 3-4 nedelje.09. Sabax® LASTET CAP. 50 .2005 doziranje: karcinom testisa. 25. 25mg. tvrda. Lastet cap.8din 4987170870342 287/2005/12 01. Lastet cap. Lastet cap. 50mg. u intervalima od 3-4 nedelje. Lastet inj. 1x14 kom Cena 644. po potrebi veće doze do maks. 100.2005 doziranje: karcinom testisa.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. Lanzul®. Lastet cap. 50.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.Japan etopozid . 100 .LTD. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. 100. u intervalima od 3-4 nedelje. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. oralno obično 175-200mg dnevno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. oralno obično 175-200mg dnevno. tokom 5 uzastopnih dana. . tvrda.09.Kipar lansoprazol .2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 100. Lastet cap. etoposide.LTD..NIPPON KAYAKU CO. blister. Lanzul® S. 100mg/5mL. .8din 4987170870526 290/2005/12 01. meka.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. vepesid LASTET INJ. etoposide. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.

hroničnog gubitka krvi.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. deca preko 6 godina početna doza 0. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.Srbija metilprednizolon . bočica.6din (R) 1135240 film tableta. Paralelni lekovi: Lemod depo. srednji zglobovi 10-40mg. 20mg.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. Lemod-Solu. Lemod® . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. tokom 21-og dana.Solu. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. 1x150mL Cena 248. dermatoze. Lemod-Solu.12. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. oralni preparati (R) 3060050 sirup. bočica.12. bočica.8-1. Chronova bolest.Srbija metilprednizolon .15mg+0. 15x20mg Cena 553. doza održavanja 2-8mg dnevno.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 10x40mg Cena 686. 40mg. bočica. ulcerozni kolitis.2002 Cena 1030. etinilestradiol .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . dismenoreja. kolagenoze. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.Srbija metilprednizolon .Solu. 125mg. bočica.12.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. zatim 7 dana pauze.10. kolagenoze.03mg.Srbija levonorgestrel. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23.HEMOFARM AD . doza održavanja 4-8mg. liobočica sa rastvaračem u ampuli.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.12. ulcerozni kolitis. 0.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. ponavljane ciste jajnika.2002 L . Chronova bolest. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. fiksne kombinacije Cena 98.5mg/kg dnevno. Nirypan® LEMOD DEPO .2006 doziranje: prevencija trudnoće. adrenogenitalni sindrom i. hipermenoreja.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . veliki zglobovi 20-80mg.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.12. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. dermatoze. 40mg jednom nedeljno.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . 500mg. Paralelni lekovi: Lemod. 2x10 kom Cena 105.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .GALENIKA AD . 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. blister. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno.12. 40mg.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. LEGRAVAN® . deca 1. Lemod® . 800mg/15mL.HEMOFARM AD .2002 Cena 129.ALKALOID AD . nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.02. blister. 4mg.m. Nirypan® LEMOD-SOLU .

mekog tkiva i rana. 125mg.v.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. Paralelni lekovi: azaran. 0. 1 sat pre. 1g.7din 47/2006/12 18. Lemod® . prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. reumatske bolesti: individualno..v. Lemod-Solu. Paralelni lekovi: Lemod. 2g.SOLU . 10x1g Cena 128. Chronova bolest. infekcije u stomatologiji.04.Srbija metilprednizolon .2003 Cena 17808. bočica. 1g.Solu. intraabdominalne infekcije.04.01. tokom najmanje 5-30 min. ceftriaxone-BcPP. veracol® LENDORMIN . ulcerozni kolitis. bakterijski endokarditis. blister.Slovenija ceftriakson . genitalne infekcije.v. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. bočica.HEMOFARM AD . ceftriakson. ili i. 1x2mL Cena 184.m. Lemod depo.2din 8600097002363 455/2006/12 06. inf. 50mg/kg dnevno. respiratornog sistema. bakterijski meningitis.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. ostale indikacije 10-500mg i. Nirypan® LENDACIN® . rocephin®.v. ulcerozni kolitis. bočica. bakterijske septikemije. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06.. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i.06.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. na 4-6 sati tokom 48 sati.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. infekcije kostiju. 50x1g 515-04-239-1 26.v. Nirypan® LEMOD® . odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Chronova bolest..BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . dermatoze.2003 Cena 7159.v.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.v. 10x2g 515-04-250/03 26.7din 40mg.25mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. j01dd cefalosporini.06. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. 2g. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. uz postepeno obustavljanje doze.06. Lemod depo. prevremeno rođene bebe maks. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.D.25mg uveče pre spavanja.8din 515-04-239/03 26. maks.Francuska brotizolam . 50x2g 515-04-250-1 26.06. Labilex®. maks.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. kolagenoze. Farcef. kolagenoze.2006 .244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. dvodelna bočica. zglobova. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.2003 Cena 35795.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. ceftriaxon-MIP®. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. Paralelni lekovi: Lemod.m. 2g na 12 sati i. 2g dnevno. do 6 puta dnevno. Longaceph®. Cena 107. na početku i po završetku citostatske terapije. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. dvodelna bočica. bočica. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. dermatoze. ili i. .

100mg.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0.25mg uveče pre spavanja.SRBOLEK A.KG .Srbija silimarin .2006 doziranje: šizofrenija. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne.ZDRAVLJE A.2din 8600064103833 544/2006/12 14. 2x10 kom Cena 152. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).7din 515-04-2375/03 07.07.7din 515-04-232/03 01.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . blister. 1x10 kom Cena 128. deca preko 12 godina 12mg dnevno. 25mg. maks. tvrda.04.D.Nemačka lerkanidipin .Nemačka brotizolam .08. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. 8x10 kom Cena 110. . oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. L . stanja posle infarkta miokarda.12.06. LEPONEX® .N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. blister. alergijske dermatoze. dnevna doza 20mg. 10mg.D. a najkasnije do 16 časova). 50mg.Srbija hlorfenamin . 35mg. maks. .SRBOLEK A. clozapine LEPROTEK® .Srbija pentaeritritiltetranitrat . alergijski rinitis i konjunktivitis. 5x10 kom Cena 695. tvrda. blister. 2x14 kom Cena 735.5din 8606103543059 1584/2006/12 05.09. blister.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN .Velika Britanija klozapin .C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.2002 doziranje: urtikarija.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. LERCANIL .2006  (R) 1070606 tableta.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD . serumska bolest. 900mg dnevno. teške psihoze 200-450mg. .R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. blister. 5x10 kom Cena 2142.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. alergija na lekove.25mg. 12mg. podeljeno u više doza. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .D. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.5din (R) 1102152 kapsula.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. LENTONITRAT® .5-25mg.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. 0. blister.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.09.

Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.Slovenija cetirizin . 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. .09. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .Slovenija cetirizin . blister.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. blister. deca 7-8mg/kg dnevno. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. izuzetno 80mg. 1x10 kom Cena 120.Švajcarska fluvastatin .ZDRAVLJE A.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta. terapija traje najmanje 1 mesec. Paralelni lekovi: Letizen® L . 4x7 kom Cena 1699.7din 3/2-10-10138 28. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. blister. ulkus želuca i duodenuma.D.D.2002 Cena 1384. . eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. 10mg. blister. TOVARNA ZDRAVIL.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.KRKA. 40mg. D.Srbija bizmut-subcitrat . 80mg.12. 2x10 kom Cena 200. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. 10mg. blister. tvrda. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. a najduže 2 meseca.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. 20mg. strip. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno.2006 doziranje: gastritis.NOVARTIS .7din 3/2-10-8863 12. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. . Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. Uzima se 30 minuta pre jela.7din (R) 1104451 kapsula.09. 300mg. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. D.12. uvečeposle jela.24 LESCOL® .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.12. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. uveče posle jela.09. TOVARNA ZDRAVIL. tvrda.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.Švajcarska fluvastatin .KRKA. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.D.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.NOVARTIS .

abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . doza održavanja 100-200mcg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . blister.8mcg/kg dnevno. maks.08. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . 150mcg. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. Letrox® 150.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 100mcg. deca od 6 -12 meseci 6.08. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. blister. 75mcg. deca od 1. blister. Letrox® 50.12. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 75mcg. maks.08. blister.2005 Cena (R) 1040083 tableta. maks. 100mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. blister. 50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. Tivoral® LETROX® 50 . 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. doza održavanja 100-200mcg dnevno.08. 100mcg. 150mcg. Letrox® 100. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15.5 godina 5-6mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum .H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. maks.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.08. 150mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 100mcg.12.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 50mcg. maks. blister. 50mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. maks.12.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 2x25 kom Cena 92.9din 4013054002650 90/2005/12 19. 50mcg. 150mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. 150mcg. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. Letrox® 50.2005 Cena (R) 1040085 tableta. 2x25 kom Cena 115.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (R) 1040088 tableta. blister. 75mcg. Tivoral® .6din 4013054002339 88/2005/12 19. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. blister. 150mcg. maks.2006 Cena (R) 1040086 tableta. blister. Paralelni lekovi: euthyrox. maks. maks. Paralelni lekovi: euthyrox.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 100mcg. maks. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.6din 4013054002322 86/2005/12 15.2006 Cena (R) 1040087 tableta. Letrox® 150. Letrox® 100. maks. Tivoral® LETROX® 150 . Paralelni lekovi: euthyrox. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 2x25 kom Cena 148. maks. 50mcg. 50mcg. 100mcg.08.

v. . 10x25mg Cena 2961. 20mg.. blister.NOVO NORDISK A/S .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.6din (R) 1139214 film tableta.m.24 sata podeljeno u više doza. uz čašu vode.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju. dnevno.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21.8din (R) 1139211 film tableta.12. 20mg. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.LACHEMA A.BAYER HEALTHCARE AG .A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. ampula. blister.08. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. ampula. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. Paralelni lekovi: calciumfolinat.2007 Cena 1350. 100mg/10mL.. inf. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. 10mg. inf.S. 100j.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . 1 tabl.12. . Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. 100j. za muškarce starije od 18 god.PLIVA .Češka kalcijum-folinat . ili i.07.12.v.v. 5mg. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.Nemačka vardenafil . Leucovorin ca Pliva .L. 25mg. zatim i.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04. Paralelni lekovi: calciumfolinat. parenteralni./mL. uložak. parenteralni.R.7din (R) 1139212 film tableta.Danska insulin detemir .2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara. vrstu insulina.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. blister.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. blister.Danska insulin detemir .m. zatim i.Luksemburg kalcijum-folinat . i. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02. 25-60min./mL. 50mg/5mL.m.2005 Cena 1131.LACHEMA 25 .Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . 10mg.PFIZER ENTERPRISES S. vrstu insulina. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07.11.9din (R) 1139213 film tableta. i. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.m. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.2005 Cena 2167. do 120mg tokom 12 .v.12. blister. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05. bočica. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ili i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju.2005 Cena 2637. 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21.07.A. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . maks. .2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.

50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. blister.ALKALOID AD .5mg.11.Srbija lidokain. tuba.2002  (R) 1071628 tableta.2002  (R) 1071626 tableta. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.5mg/kg. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.O. poremećaj sna: 3 puta po 1.5-6mg. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. uznemirenost. 1x30g Cena 117. Cena 536. 2x15 kom Cena 97. maks.5mL Cena 516. nervoza.GALENIKA AD .2004 doziranje: stanja napetosti. Paralelni lekovi: Bromazepam. TOVARNA ZDRAVIL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. 3x10 kom Cena 90.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.2004  (R) 1071324 tableta. 6mg. epinefrin .uretralna anestezija: 20mL. anksioznost. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. endoskopija 10-20mL. 50x3. 2x15 kom Cena 161.2004 doziranje: muškarci . Lidokain-hlorid 2% L . LIDOKAIN-HLORID . 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® . 2x15 kom Cena 66. 3mg. anksioznost.Srbija lidokain . nervoza.025mg. 3mg. inj.2din 8608808104139 591/2005/12 21. zatim inf.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. maks.5din 8600097200301 472/2006/12 06.5mg. Paralelni lekovi: Bromazepam.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.04. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.Makedonija bromazepam .ADRENALIN . Lexilium® LEXILIUM® .2002 doziranje: stanja napetosti. 10mL. kratkotrajna primena. 60mg dnevno.O. 3x10 kom Cena 50.04.v. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. Lidokain-hlorid 1%. žene . 2%.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta.HEMOMONT D. 40mg+0. ampula. poremećaj sna: 3 puta po 1. kratkotrajna primena. blister. ampula.03.Slovenija bromazepam . 60mg dnevno.12.5-30mL. blister.03.03. 6mg.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.D.uretralna anestezija: 5-10mL.03.GALENIKA AD . uznemirenost. . Paralelni lekovi: Lidocaine. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. blister.KRKA. 20mg/mL. . 1.11. 1-1.5-6mg.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. Lidokain-hlorid 1%. 3x10 kom Cena 131. ampula. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. blister.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. 50x2mL Cena 441. blister. D. 1. doze 200-300mg/sat.Crna Gora lidokain .2006.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju. maks.2004  (R) 1071322 tableta. do maks.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11. 10mg/mL.5mg. 20mL. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . maks. Lexaurin® LIDOCAINE .11.

inj.v.D. Paralelni lekovi: Lidocaine..Srbija lidokain .60mg/kg dnevno podeljeno u 3. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.05. 1-1. 10mL.GALENIKA AD .5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju.2006 207. ampula.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 35mg.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.05.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.5mg/kg. 8g dnevno. 1-1.2x 107.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija mlečnokiselinske bakterije.m. blister. Lidokain-hlorid. ili na 8 -12 sati sporom i.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula.2006 .2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. Fosamax® LINEX® . inj. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. žive liofilizovane . maks.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.5mL Cena 103. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. do maks. 10mL. 50x2mL Cena 536. Paralelni lekovi: alendronat. inf. . TOVARNA ZDRAVIL.Srbija lidokain .20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i.4 doze. bočica. Paralelni lekovi: Lidocaine.v.HEMOFARM AD . tvrda. LINDRON . maks.5mg/kg. blister..2x 107.12.5din 515-04-03680/03 28. ampula. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.5-30mL. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.09.5-30mL. 1. .3din 8608808102944 107/2006/12 02.GALENIKA AD .KRKA. inf. doze 200-300mg/sat. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . 600mg/2mL.v.Slovenija alendronska kiselina . deca 30.10.02. ampula. deca 10mg/kg na 12.2din 17. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. 10x3. Lidokain-hlorid. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. doze 200-300mg/sat.v. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. maks. zatim inf. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. 600mg na 12. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.2din 17.Srbija linkomicin . lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.24 sata i. ili 10.A07FA51 ANTIDIJAROICI. do maks. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula.D. D.m. 40mg/2mL. inj. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . tvrda.v. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. 4x7 kom Cena 936. 10mg. kože i mekih tkiva. zatim inf.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .24 sata duboko i. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. 1.

DR. masno ulje .04.5din (BR) 4155603 krem. tuba.D02AC. tuba..DR. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. tuba. AUGUST WOLFF GmbH & CO. izbegavati kontakt sa očima. ekcema i atopijskog dermatitisa. posle jela.Nemačka parafin. L .. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. staračka koža. bolne naprsline kože (ragade). bolne naprsline kože (ragade). ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. do poboljšanja stanja. dece i odraslih. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. suvoće kože.Nemačka urea (karbamid) . 8. 5mg/g. profesionalna oštećenja kože. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. hronični ekcemi.. crvenila. AUGUST WOLFF GmbH & CO.05. 3 puta po 2 kaps. ne nanositi u blizini očiju. deca od 2-12 god. tečni i masni proizvodi .05.9din (BR) 4155601 krem.2007 doziranje: seboreja kože.DR. profesionalna oštećenja kože. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. ARZNEIMITTEL . neurodermatitis.DR. ARZNEIMITTEL . neurodermitis. (Oenothere spp). terapija traje 4 nedelje. LINOLA® UREA .2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.Nemačka noćurak. LINOLA® . 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. 3 puta po 1-2 kaps. 1x200mL Cena 398.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. 200mg/g. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku.D02AC. ARZNEIMITTEL .D02AC. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju.04..9din 8600103690010 922/2007/12 04.2007 doziranje: seboreja kože.D02AC.07. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. 3 puta po 1 kaps. do poboljšanja stanja.15mg/g. dnevno. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.Nemačka masne kiseline. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. svaka 2-3 dana. ARZNEIMITTEL . 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02.Nemačka masne kiseline. nezasićene . EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. AUGUST WOLFF GmbH & CO. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. psorijaza). tuba.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. dnevno. boca. AUGUST WOLFF GmbH & CO. nezasićene .2din (BR) 4155600 krem.DR.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. 120mg/g. ARZNEIMITTEL . 20mL upotrebiti za tuširanje. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. LINOLA® GAMMA . dnevno. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. 1x50g Cena 288.

1din 28./g. .Austrija ulje soje. 100mg.j.j.05. IIb.j. povrede kod spor tista (otok.10.Austrija sojino ulje. peritonitis.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.2004 452. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.MENARINI. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.GEDEON RICHTER LTD . tuba. posttraumatski hematomi. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.09. blister.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. lecitin jajeta .09. LIPOVENOES . MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. blister.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju. boca staklena.05. fosfolipidi.L. 1000i.05. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. uključujući hiperholesterolemiju. tuba. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. opekotine.6din 515-04-1660/03 04. 1000i. 20mg.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . tuba. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.2007 Cena (BR) 4108053 gel. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). bočica staklena.2004 312. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.9din (BR) 4108051 gel.2004 . LIPOVENOES 10% PLR . Paralelni lekovi: Hepathrombin.2007 Cena (BR) 4108052 gel.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . viatromb LIPANOR® . glicerol . dugotrajna koma: doziranje je individualno.6%.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 ./g. 10mg. peritonitis. III i IV kombinovanih hiperlipidemija.5%+0.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. tvrda. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. ulcerozni kolitis. hipertrigliceridemiju i tipove IIa.3din 28. glicerol.2004 doziranje: postoperativna ishrana. monokomponentni (R) 1103556 tableta. tuba.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. hematom. 1000i. ulcerozni kolitis.08.C09AA03 c09aa inhibitori ace.2007 Cena 296.A. ulkus kruris. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22./g. tumori gastrointestinalnog trakta. blister.05. opekotine.2007 doziranje: tromboflebitis. 5mg. 10%+2. blister. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.j.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Mađarska lizinopril .01. 100g+6g+25g.Francuska ciprofibrat .R. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. LISOPRESS® .2007 doziranje: postoperativna ishrana.7din 28.Italija heparin . tumori gastrointestinalnog trakta. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.09. dugotrajna koma: doziranje je individualno./g. 1000i.

2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. LITIJUM KARBONAT .LIPOMED AG . 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.7din 10.3din 8608809000010 962/2007/12 10. 2. blister.2003 197. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.06. tvrda. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.5mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.2002 doziranje: melanom.JUGOREMEDIJA A. . potrebna litemija bično 0.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.D. 10mg/5mL.63mg/kg.01.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 4. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.9din 515-04-2084/04 10.11.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. blister. 10mg.Švajcarska kladribin . Lizinopril. LIZINOPRIL .BRISTOL-MYERS SQUIBB .11. tvrda. rezistentna hronična mijeloidna leukemija.SRBOLEK A. bočica. 5mg. 500mg.2003 324.-7. do ukupne doze od 0. ZRENJANIN . maks. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. LITALIR . manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.Srbija litijum karbonat .N.D. 300mg. Paralelni lekovi: Irumed®. blister.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula.5mg. 20mg. podeljeno u više doza.1din (R) 1049210 tableta. 10x10 kom Cena 287. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . monokomponentni (R) 1103875 tableta.0mmol/L 12h posle doze leka. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. Loril®. ORGANON .5mmol/L).2003 .09mg/kg/dan tokom 24 sata. uz obaveznu kontrolu litemije.1din 3/2-10-3159 17.Holandija tibolon .4-1. LIVIAL® .Srbija lizinopril .05.2din 10. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. dana lečenja (ne preko 1. 7 dana uzastopno. Lizopril.5mg uvek u isto doba dana.4din 10. 40mg dnevno.11.09.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. hronična limfocitna leukemija): 0.5mg. 1x100 kom Cena 3763.V. 5x5mL Cena 170301. blister. bočica.

Skopryl® LIZINOPRIL HCT . 20mg+12.09. blister. Loril®. 20mg.5mg.5mg. Paralelni lekovi: Irumed®. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. monokomponentni (R) 1103865 tableta.Bosna i Hercegovina lizinopril .SRBOLEK A. maks. 20mg+12.BOSNALIJEK D. 10mg+12. blister. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 2x10 kom 515-04-02272/04 28. Loril®. blister. .07. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.5din 515-04-240/03-1 30.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2006 Cena 629. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.2din (R) 1401172 tableta.5mg. 20mg+25mg.07. . monokomponentni (R) 1103878 tableta. Loril®.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. 5mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.09.09.5mg. 40mg dnevno. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. 10mg+12. 10mg.1din 515-04-240/03-2 30. Lisopress®.5mg. Paralelni lekovi: Irumed®. blister.BOSNALIJEK D. hidrohlortiazid .07. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT .2004 Cena (R) 1401186 tableta. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).D.6din 3870010005046 1191/2006/12 13.5mg. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30. Lisopress®.12.5mg. 40mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2003 Cena 355. 20mg. blister. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. Lizopril. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.2003 Cena 316. blister. maks.07.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. 2x10 kom Cena 279. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.Srbija lizinopril .C09AA03 c09aa inhibitori ace. Lizopril.5mg.5mg.D.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.D. Paralelni lekovi: Irumed®. blister. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. Skopryl® LIZINOPRIL .Bosna i Hercegovina lizinopril. blister.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 40mg dnevno.ZDRAVLJE A. Lisopress®. .2004 Cena (R) 1401187 tableta.6din (R) 1103867 tableta.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. maks.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. . Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . Lizinopril. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).Srbija lizinopril.5mg.07. 2x10 kom Cena 485. dnevno.D. blister. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Skopryl® LIZOPRIL H . hidrohlortiazid .

2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. 3x10 kom Cena 479. .MERCK SANTE S.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. blister.Francuska bisoprolol.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.02mg.25mg.25mg) jednom dnevno. zatim 2 meseca pauze.2006 Cena 494. blister. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).2003 doziranje: kontracepcija.S. LODRONAT . 2. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .05. 1x21 kom Cena 401. malo soli.25mg) jednom dnevno.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. 300mg. blister. progutati sa malo tečnosti. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. nefrotski sindrom.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.8din (R) 1059050 film tableta. trudnicama i ženama koje doje.06.v. zatim 7 dana pauze.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju.2din (R) 1107191 film tableta. opekotine. tabl. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. tokom više godina. humani . ampula. Ne davati ga deci. hidrohlortiazid .5mg+6.5mg+6.Švajcarska klodronska kiselina .12. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. najviše 7-10 dana ili 1. uzeti ujutru. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . blister. etinilestradiol . a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.Srbija albumin.5g jednokratno. Human albumin.8din 4022536915708 694/2006/12 25.. bočica. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.25mg).HOFFMANN-LA ROCHE LTD .05. maks. . tokom 21-og dana. u toku 4 sata. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. 10mg+6.F.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.Francuska gestoden. osteoporoza: 300mg inf. inf. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.06. bočica.2006 Cena 487.A. 0. ciroza jetre.2002 Cena 13567. 5mg+6.075mg+0. ne žvakati. 20%.05. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.12.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. ponavljati u tromesečnim ciklusima. UMaN aLBUMIN LODOZ® . pre i postoperativna hipoalbuminemija.DELPHARM LILLE SAS .25mg. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. 20%.25mg.2din (R) 1107192 film tableta. jednom mesečno. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. 1 tableta dnevno (2. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19.06. blister. 520mg.

9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. 16mg dnevno. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. zapaljenja kostiju i zglobova.. 16mg dnevno. maks.12. zapaljenje kože i mekih tkiva. 600mg..A07DA03 ANTIDIJAROICI.RECORDATI S.Nemačka loperamid .6din (BR) 2126400 oralne kapi. veracol® LOPEDIUM AKUT .D. 1x1 kom Cena 236. maks.Srbija metiklotiazid. ceftriaxone-BcPP.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. amilorid .P. 8-12mg dnevno. tvrda.Srbija ceftriakson . rocephin®. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.GALENIKA AD . 0. 2x15 kom Cena 99. zapaljenska bolest karlice. Labilex®. inf. blister. maks. . LOMEXIN® .25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . maks.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. III generacija Cena 3351. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. Paralelni lekovi: azaran.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.SALUTAS PHARMA GmbH .ZDRAVLJE A.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. maks. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 0. prevremeno rođene bebe maks. ceftriaxon-MIP®. 50mg/kg dnevno.03. meningitis.08mg/kg. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0. meka. ceftriakson. .v.24mg/kg dnevno. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. deca preko 5 godina 2mg odjednom.A. blister. intraabdominalna infekcija.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.GALENIKA AD .A07DA03 ANTIDIJAROICI. 1g. maks.Srbija loperamid . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. maks.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.24mg/kg dnevno. 2mg. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.12. 2mg/mL.08mg/kg. Paralelni lekovi: Lopedium akut .12. Farcef.01. Lendacin®. zapaljenja mokraćnih organa. rastvor. bočica. nekomplikovana gonoreja.Italija fentikonazol . maks.8din 8608808101183 105/2006/12 02. 2mg. blister. blister. 2x10 kom Cena 63. 5mg+10mg.02. 2g na 12 sati i. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. 2g dnevno. septikemija.2003 Cena 66. deca preko 5 godina 2mg odjednom.C03EA. LONGACEPH® . 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. bočica. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. 8-12mg dnevno.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. kongestivna srčana insufijencija. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID .2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća.

Flonidan®.5 godina: 5mg dnevno.12.Srbija molsidomin . blister.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.12. Lopion®. Paralelni lekovi: claritine®.08.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.D. 2mg. 10mg. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. 16mg dnevno. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis.Srbija molsidomin . ZRENJANIN .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. alergijski konjunktivitis. ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).Srbija loratadin . 5mg/5mL.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.SALUTAS PHARMA GmbH .Srbija molsidomin . Loratadin. blister. Paralelni lekovi: Lopion retard®. ZRENJANIN .4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. Paralelni lekovi: claritine®.2002 L .2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. Paralelni lekovi: Lopion retard®. bočica od tamnog stakla. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija. blister. 8mg.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. alergijski konjunktivitis.2006 doziranje: ishemijska bolest srca. 10mg. maks. blister. Molicor® LOPION® FORTE .JUGOREMEDIJA A.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .09.11. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.10.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.2003 Cena 204. ZRENJANIN .Srbija loratadin . Pressing® LORATADIN . stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. bočica. blister. Molicor® LORANO . Pressing® LORATADIN .D. Lopion® forte. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. blister. Flonidan®.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.JUGOREMEDIJA A. Lopion® forte. Molicor® LOPION® .12. Paralelni lekovi: Lopion®.JUGOREMEDIJA A. 10mg.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. nesezonski hronični idiopatski rinitis.D. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.D. .SRBOLEK A. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).Nemačka loratadin . deca od 2 .2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.D.12. 5mg/5mL.11. blister. 1x10 kom Cena 120. 2x10 kom Cena 151. 3x10 kom Cena 115.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10.7din (R) 1058291 tableta. 1x10 kom Cena 120. Lorano.4din (R) 1102520 tableta. 10mg. 4mg. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18.

R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. Flonidan®. Lisopress®. 10mg. TOVARNA ZDRAVIL. 50mg.09.D. 5mg.Srbija lorazepam . alergijski konjunktivitis. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece.04.10.20mg.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. maks.2din 8608809000379 2535/2007/12 22.D.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.04. alergijski konjunktivitis. Flonidan®.09.2007 Cena 324. 10mg. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.04.4din 86000641022 515-04-02269/04 28. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . LORAZEPAM . 50x1mL Cena 239.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.7din (R) 1103562 tableta.Slovenija losartan .10.2006  (R) 1071711 tableta.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. blister. Paralelni lekovi: claritine®.5mg. blister. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. 2x10 kom Cena 137. Lotar® . po potrebi ponavljati na 6 sati.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.4din 8608807100972 515/2006/12 11.KRKA.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. blister.4din 8608807100910 514/2006/12 11. blister.ZDRAVLJE A.2007 Cena 197.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Paralelni lekovi: Irumed®. Pressing® LORATADIN . deca od 2 . 2mg/mL.5mg. 4x7 kom Cena 725. monokomponentni (R) 1103560 tableta. 40mg dnevno. LORIL® . deca od 2 . nesezonski hronični idiopatski rinitis. 2x15 kom Cena 56.Srbija lizinopril . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). .2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Lizinopril. monokomponentni (R) 1103792 film tableta.SRBOLEK A.5 godina 5mg dnevno. D. 1x10 kom Cena 120. Pressing® LORAZEPAM . 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju.5mg. Paralelni lekovi: claritine®.HEMOFARM AD . Lizopril. 2x10 kom Cena 63. Skopryl® LORISTA® . 1mg.9din 8608807100903 513/2006/12 11. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. nesezonski hronični idiopatski rinitis.20mg. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . blister. erynorm®.4din (R) 1103561 tableta.08. . Lorano.5 godina: 5mg dnevno. 2. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 20mg. ampula. . .D. Lorano. blister. Paralelni lekovi: cozaar®.Srbija lorazepam .25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. blister.D.Srbija loratadin .

A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. tvrda.1din (R) 1401121 film tableta.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i.A. podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. blister. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.5din 515-04-1218/03 04.5mg). 40mg.2006 2080. blister. jednom dnevno.05. 20mg.05. omep. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.2004 318. inf.05.05. blister. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . . blister.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. tvrda. Loriste H (50mg + 12.5mg. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. 50mg+12. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. 1 tabl.2004 918. omeprol®.08. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. 20mg. bočica.Slovenija losartan. do 5 dana.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula.D. ne davati ga deci i trudnicama. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. omezol® LOSEPRAZOL® .2006 Cena 2382. Paralelni lekovi: Loseprazol®.KRKA.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.Španija omeprazol . tvrda.2006 Cena 1276. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.2006 Cena 2552.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. blister. dnevno.ASTRAZENECA AB . D. D. blister.LICONSA S. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. inf. 10mg.10. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. omediprol. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . 100mg+25mg. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.v.D.Švedska omeprazol . blister. hidrohlortiazid .08.Slovenija losartan. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).KRKA. omeprazol. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). blister. blister. 40mg. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD . tvrda.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. 10mg.10. hidrohlortiazid .5mg). Loriste H (50mg + 12. TOVARNA ZDRAVIL. TOVARNA ZDRAVIL. omeprazid®.08.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. ako se ne postigne očekivani rezultat. 100mg+25mg. . .2din (R) 1401122 film tableta. 100mg+25mg. jednom dnevno.05. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.2006 L . tvrda.2din (R) 1401123 film tableta. blister.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12.4din (R) 1401124 film tableta.2005 655. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 5x40mg Cena 3356. 1 tabl.10. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. ako se ne postigne očekivani rezultat. ne davati ga deci i trudnicama. tokom 20-30 minuta. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 40mg. blister. 100mg+25mg.v.10.

Makedonija losartan .G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni.2007 Cena 1555.07. u periodu od 3 nedelje. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 100mg. doza održavanja 20-120mg dnevno. 50mg dnevno. 100mg dnevno. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. Paralelni lekovi: cozaar®. blister.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa.j. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. uobičajena početna doza je 75 i.07.02. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. tvrda. omep. maks.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula. LUVERIS® 75 IU . 100mg dnevno. liobočica sa rastvaračem.ALKALOID AD .j. blister. s. 50mg.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. blister.P.10. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09.02. Lorista® LUTESTROL . disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni.. maks. prevencija recidiva ulkusa. 150mg. FSH. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). (20mg+2mg)/mL. 3x10 kom Cena 777. maks. 100mg dnevno.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.02.Italija lutropin alfa . monokomponentni (R) 1103000 film tableta.2006 06. tvrda. omediprol.04.j. omeprol®. blister. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. primarni i sekundarni hipogonadizam. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula.c.2006 06.. omezol® LOTAR® . tvrda. 50mg. erynorm®. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. 75i. tvrda. izostanak menstruacije.6din 5310001155926 1460/2007/12 09.PFIZER GmbH. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26. maks. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. tvrda.02.GALENIKA AD . 25mg. do 5 nedelja.2006 06. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. blister. zajedno sa 75-150 i. . LYRICA® .2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. estradiol . indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno.02. Paralelni lekovi: Losec. blister. blister. omeprazid®. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno.Srbija progesteron.2006 . dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula.3din (R) 1103001 film tableta. ili 8 nedelja (ulkus želuca). jednom dnevno. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.Nemačka pregabalin .2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. oskudne menstruacije. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. 75mg.A.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks. 100mg. omeprazol. 100mg dnevno.2006 06. ampula.

tvrda.2006 Cena (R) 1084744 kapsula. tvrda.BOSNALIJEK D. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima.02. tvrda.02. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. ukoliko je potrebno. 150mg. blister.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. 200mg. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. tvrda. tvrda.02.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. 300mg. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. blister.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. tvrda.02.D. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.2006 Cena (R) 1084736 kapsula.02. 50mg.02. stomatitis.02. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. 20mg+10mg. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. 300mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. tvrda. 50mg.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. blister.02. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. tvrda. blister.02. blister.02. blister. LYSOBACT® . 150mg.dnevne doze od 600mg. blister.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. 75mg.11.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. blister. blister. tvrda.02. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. blister. 25mg.2006 doziranje: gingivitis. tvrda. tvrda. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. piridoksin . L . afte.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. herpetične lezije. 75mg.02. blister. blister. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. . tvrda. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga.2006 Cena (R) 1084743 kapsula.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. blister. 300mg.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. 25mg. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. tuba.. inf. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i.2005 . 1. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. može se koristiti 0.01. D. bočica.07.j.06. 400mg. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. bočica.2007 401.2007 doziranje: infekcije organa za disanje.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219.Slovenija midekamicin .6g dnevno. bočica. MABTHERA . MACROPEN® .8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.P.SCHERING AG .GALENIKA AD . deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. 200mg+50mg. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.Italija nistatin.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2003 112697. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.v. maks. blister. TOVARNA ZDRAVIL. bočica. uveče tokom 6-12 dana. jedanput nedeljno. benzerazid . meka.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze..1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.07.+500mg. 500mg.1din (R) 4137421 vaginalna mast.Švajcarska rituksimab .POLI INDUSTRIA CHIMICA S.Nemačka alemtuzumab . za vaginalnu primenu. mast za vaginalnu primenu 2.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju.D./g+100mg/g. terapija može da se produi i do 12 nedelja. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . 100mg/10mL. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. 30mg/mL.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom. blister. Za razblaživanje koncentrata za inf. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. kože i potkožnih tkiva. Zavisno od progresa. pre jela. 40000i. 4 nedelje uzastopno.KRKA. nifuratel . 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.Srbija levodopa.01. urogenitalnih organa. . 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. 2x8 kom Cena 201.F.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta. 175mg/5mL. MADOPAR .05.09.j.07. 1x12 kom Cena 593.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl. MACMIROR COMPLEX .L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju.A. bočica od tamnog stakla. . 200000i.

. 5x15mL 3/2-10-5667 28. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.2007  (R) 1085307 tableta. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska levodopa.Francuska magnezijum-laktat. 10x20mL Cena 51733. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. doza se odnosi na sadržaj levodope.F.A12CC.Švajcarska levodopa. tvrda.F. Paralelni lekovi: Madopar. do doze održavanja od 400-800mg dnevno.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. 200mg+50mg. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. spazmofilija: 4 tablete dnevno.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. posle 2. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta. podeljeno u 2-3 doze. 469.2mL/kg. Paralelni lekovi: Madopar® roche. izuzetno 0.3din 8606103889102 192/2007/12 16. blister.2002 Cena 31933. 1-2 puta po 100mg posle jela. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.2007 Cena 23074.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. titracija doze može da traje i do 4 nedelje.4mL/kg. MAGNEVIST® .24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .Nemačka gadopentetska kiselina . . 1x100 kom Cena 1536.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. brizgalica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .02.01mg/mL.01. magnetna rezonanca celog tela: 0.2mL/kg. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS . zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. Paralelni lekovi: Madopar. piridoksin . podeljeno u 2-3 doze.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.2007 doziranje: Parkinsonova bolest.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. 1-2 puta po 100mg posle jela.01. bočica. 10x10mL 3/2-10-5666 28. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. bočica.01. podeljeno u 3-4 doze.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. bočica. doza se postepeno povećava. 200mg+50mg.3 dana.01mg/mL.SCHERING AG . 470mg+5mg. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .11. prosečno do 50 %. 100mg+25mg.3din 8600103492218 390/2007/12 30. benzerazid . Madopar® roche M MAGNE B6 . 469.01mg/mL. bočica. benzerazid . doza se može ponoviti posle 30 minuta. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. bočica.01. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. 469. doza se odnosi na sadržaj levodope.11.

2005 Cena (R) 1042335 tableta. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. 3.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21. 3. blister.75mg uz doručak u početku. bočica staklena.5mg. Paralelni lekovi: daonil®. 3x10 kom Cena 46.12. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. blister.08.3din (R) 1042331 tableta.2006 Cena (R) 1042335 tableta. blister.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).5mg. 1.3din (R) 1042332 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5 .12. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15.75mg.75.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg. 1.5mg. 1. bočica staklena.08.12.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5 .75mg. 1. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15. 15mg dnevno (doze veće od 10.2006 Cena (R) 1042333 tableta.75mg. koja je uobičajeno 10.Nemačka glibenklamid . 3. bočica staklena.3din (R) 1042331 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. 3x10 kom Cena 92. Maninil® 1. Maninil® 3. blister.08.08. blister. 1. Paralelni lekovi: daonil®.2006 Cena (R) 1042334 tableta.75mg uz doručak u početku. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.75mg. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.1din (R) 1042330 tableta.12.5mg. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.08.5. Paralelni lekovi: daonil®. koja je uobičajeno 10. 3. 1x120 kom Cena 260. Maninil® 5 MANINIL® 3.2006 Cena 260.Nemačka glibenklamid .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .3din 4013054000922 243/2005/12 19. Maninil® 5 MANINIL® 5 . 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. maks. blister.5mg.2005 Cena (R) 1042333 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3.12.12.5mg. bočica staklena. maks.75.75 . koja je uobičajeno 10.2005 Cena 260.2006 Cena 46.2005 Cena (R) 1042334 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. blister. 3.5mg. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.75mg.Nemačka glibenklamid . blister. 5mg.08. Maninil® 3. maks.75mg uz doručak u početku. bočica staklena. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.2006 Cena 92.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. Maninil® 1. 1.5mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).75mg. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.

12.Crna Gora manitol . 10%. boca. 20%. porođaj: do 12mL 0. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. 20%. bočica. boca.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. 10%.07.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.5%. 1x250mL Cena 821. Paralelni lekovi: Manitol.8din 8600097200103 641/2005/12 21. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 1x250mL Cena 72.HEMOFARM AD . Manitol 20% MANITOL 10% . Paralelni lekovi: Manitol. u toku 15 min. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. 1x30 kom Cena 76.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju. fiola.7din 3/2-10-4009 10.Velika Britanija bupivakain .12. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.5% .5% heavy . 1x30 kom Cena 183.HEMOFARM AD . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. MARCAINE 0..12. epiduralna blokada. hirurška intervencija :do 20mL 0. depresivna neuroza. epiduralna blokada.09. .O.5%.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0.5%.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. u toku 15 min. u toku 15min.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. Marcaine spinal 0.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. Manitol 10% MAPROTILIN .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.2003 doziranje: depresija.2 MANITOL .2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.O.12. manično depresivna bolest.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.Srbija manitol . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. Manitol 20% MANITOL 20% . boca. Paralelni lekovi: Manitol 10%.ZDRAVLJE A.09. .. boca. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.D.HEMOMONT D.Srbija manitol . 25mg. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. plastična fiola. 100mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2005 Cena 72. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno.Srbija maprotilin .9din 8600064117632 515-04-4013/03 16..2003  (R) 1072731 film tableta. 50mg.

predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.Slovenija varfarin .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. 20mg. cifran.v. D. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. ciprocinal®.Srbija ciprofloksacin .J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.12. Marcaine spinal 0. citeral® . u zavisnosti od težine infekcije. izuzetno (deca od 5-17 god. ampula.5g dnevno. 4mL.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju. ciprofloxacin 500 mg.5%. blister.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28.07.07. maks.9din 3/2-10-4010 10. Paralelni lekovi: Marcaine 0. 28 dana. blister.Velika Britanija bupivakain .v. . ciprinol®. Paralelni lekovi: Marcaine 0.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.HEMOFARM AD .2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. maks. ciprofloxacin 250 mg.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. 250mg.KRKA. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta.11. Marcaine spinal 0. podeljeno u dve doze. 3mg.5% MARIVARIN .ASTRA ZENECA UK LIMITED . parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. 6mg tokom 2-4 dana.ASTRA ZENECA UK LIMITED .B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152.5% HEAVY . ciprofloxacin. gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 100mg. ampula. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.D. infarkt miokarda.. TOVARNA ZDRAVIL. doza održavanja 3-9mg dnevno. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN .2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. ne preporučuje se primena kod dece. Paralelni lekovi: c .5% . inf.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28.FLoX. 20mg. maks. inf. pre intervencije. 4mL. 3 dana.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2002  (R) 1329411 film tableta. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 5x4mL 3/2-10-4011 10. 5x4mL Cena 1725. pre jela. 1x10 kom Cena 916. 5x10mL Cena 610. ampula.Velika Britanija bupivakain . tokom ½-1 sata. 1x10 kom Cena 312.5din 3/2-10-7745 19.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije.12. deci se ne preporučuje.5%.07. 1. 500mg. bočica. najbolje uveče pre spavanja.

2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . septikemije/bakterijemije. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. bočica.2003 . Paralelni lekovi: cefim®. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.O.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. bočica.1%. bakterijski meningitis kod dece. bočica. infekcije u ginekologiji.5din 515-04-4011/03 23. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 1x1g 515-04-4654-1 15.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25.GALENIKA AD . infekcije u ginekologiji.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2001 Cena 241.Belgija deksametazon . infekcije donjeg dela respiratornog trakta.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. 500mg.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju.9din 3/2-10-8573 17. dexagel® MAXIPIME . nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. 100mg.2002 doziranje: konjunktivitis. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. tuba.07. rastvor. a drugog dana 2 kapi na sat. Paralelni lekovi: cefim®. bakterijski meningitis kod dece. bočica. . Maxipime MAXIDEX® .S01BA01 S01Ba kortikosteroidi.D. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.Srbija cefepim .O.07. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. bilijarnog trakta. septikemije/bakterijemije. 1g.HEMOMONT D. 0.03. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.Crna Gora ciprofloksacin . 1x3. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. 1mg/mL.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. bočica. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. keratitis.03. iritis. blister. .12. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . Paralelni lekovi: dexa edo®. 1g. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.8din (R) 7090141 kapi za oči.ALCON-COUVREUR N. 0. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.3%.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.USA cefepim .V.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. . 1x5mL Cena 130.ZDRAVLJE A. suspenzija.Srbija mebendazol . ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. kože i mekih tkiva. 1x1g Cena 699.09. bilijarnog trakta. Maxicef® MEBENDAZOL .2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. kože i mekih tkiva. iridociklitis. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.11.

strongiloidaza. delimično tečni. lokalna ishemija tkiva. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. 99. 99.06. ankilostomijaza.2007 11.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. trovanje ugljenmonoksidom.Srbija kiseonik . kontejner.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.Srbija kiseonik . 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. kontejner.MESSER TEHNOGAS A. narednih 7 dana 3 puta po 400. 40 l. 100% v/v.500mg.5% v/v.2007 . 100% v/v. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. tenijaza.5% v/v. 100% v/v.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. askarijaza. klaster glavobolja. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.5% v/v.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. kontejner. 10kg. delimično tečni. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas.08. delimično tečni. teška anemija. 100% v/v. kontejner. ehinokokoza: 25.06. pod nadzorom lekara. 10 l. pod nadzorom lekara. boca 8606008230122 205/2005/12 15. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. 98% v/v. 99.08. boca 8606008230108 203/2005/12 04. delimično tečni. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. 99. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . 40kg. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje.2007 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. 3 l.6 meseci. 100% v/v.2005 doziranje: inhalaciona anestezija.06. a može do 2 godine.50mg/kg dnevno u 3.2007 11.06.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.06. delimično tečni. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas.2007 11.2007 11. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. boca 8606008230115 204/2005/12 15.08.2007 11.08. kontejner. 99.08.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. .4 doze tokom 1. 98% v/v. 14000 l.08. delimično tečni.Srbija azot-suboksid . .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. trihurijaza.06. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas.06.5% v/v.D. kontejner.D. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . šok. 3kg. 660 l. 98% v/v. delimično tečni. . 100% v/v. 100% v/v.08.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. kontejner.08. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16.5% v/v. sindrom apneje u snu.D.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. MEDICINSKI KISEONIK .

33 l 8606103795205 1271/2007/12 11. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. sindrom apneje u snu. kontejner. 100% v/v. komprimovani.06. 100% v/v. 100% v/v. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. Cena kontejner za transport.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. 100% v/v.06. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.06. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. komprimovani. 100% v/v. 100% v/v. 1x0. 100% v/v. boca. kontejner. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. boca. komprimovani. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.06. lokalna ishemija tkiva.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas.06. boca. delimično tečni.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas.06. klaster glavobolja.06. boca. 100% v/v. boca. delimično tečni.06.06. kontejner. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11.06. delimično tečni. komprimovani. delimično tečni. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. komprimovani. 100% v/v. kontejner za transport. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.06. kontejner.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. kontejner. komprimovani.06.06. 100% v/v.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. delimično tečni. teška anemija.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 100% v/v. komprimovani. boca. 100% v/v.06. 100% v/v. trovanje ugljenmonoksidom. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11.06. boca.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.06. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11.06.06. 100% v/v. 100% v/v. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. komprimovani. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.06. komprimovani. komprimovani.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. delimično tečni. 100% v/v.06. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. delimično tečni.06. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 1x0. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. delimično tečni. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. 100% v/v.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. boca. pod nadzorom lekara. 100% v/v. kontejner.06.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. kontejner. kontejner. boca. kontejner. delimično tečni. boca. 100% v/v.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. delimično tečni. .06. 100% v/v. šok. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 100% v/v.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. boca.

USA megestrol .2003 doziranje: opstipacija. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije.5mg dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB . MEDOXICAM .08. 15mg. boca 8606008230306 208/2005/12 04. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. 6x5mL Cena 93. Movalis® MEGACE . boca 8606008230313 255/2005/12 15. 10kg.i ar troskopskim operacijama. 99. Ako treba uzeti 2 tabl. blister. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. glicerol .2007 doziranje: reumatoidni artritis. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. drugom tečnošću ili hranom. 1kg. Melox Fort. blister.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. olakšavanje vazodilatacije. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. tabl. M .V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. 7. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.5% v/v. manjih smetnji srca i krvotoka. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. ulceroznih promena na koži i venama. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.5mg+625mg. . . tuba. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.D.5mg.MEDOCHEMIE LTD.5% v/v. bočica.2din 515-04-293/03 01.Srbija ugljen-dioksid . priprema pacijenta za pregled. MEDILAX . 30kg. Paralelni lekovi: Meloksikam. 99.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. 99.08. hronične venske insuficijencije.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. uzima se sa vodom.FARMAKOS DD . 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.2007 Cena (R) 1161051 tableta. 160mg.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.5mg.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.5mg. 1x100 kom Cena 12636. hronična respiratorna opstrukcija. dnevna doza je 15mg. maks.08.5% v/v.8din 3/2-10-3385/1 16. Melox.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.08.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . fekalomi. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.06. može se povećati na 15mg dnevno.08.08. pod nadzorom lekara. bolesti krvnih sudova.Kipar meloksikam .2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15.. 67. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta.

500mg. blister.Nemačka metformin .05.BRISTOL-MYERS SQUIBB.12. Paralelni lekovi: aglurab. 3mg. Paralelni lekovi: amaryl®.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL. Tefor MEGLUCON 850 .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 500mg. 2mg. Siofor® 500. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.05. blister.Nemačka metformin . lek se uzima pre ili u toku doručka.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. . blister. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. gliprex® MEGLUCON 500 .D. Metfogamma® 1000. bočica. Metfogamma® 500. gluformin. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Siofor® 850. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02.5din (R) 1042004 tableta.2007 Cena 563. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. blister.SALUTAS PHARMA GmbH .KRKA. 3g dnevno podeljeno u više doza.05.11.4din 515-04-3258/03 15.Španija megestrol . Metformin. blister. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. 1mg. glucophage. blister. glimepirid. Metfogamma® 850. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. S. Siofor® 1000. Meglucon 500. Metformin. Siofor® 850. gluformin. 850mg.SALUTAS PHARMA GmbH . Metfogamma® 1000.L.11. 4mg.11. 6mg dnevno. Siofor® 1000. Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 850. Siofor® 500.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. . počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. glimepirid remevita. 40mg/mL.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno.11. maks.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. 3g dnevno podeljeno u više doza. maks. 3x10 kom Cena 268.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.05. 1x240mL Cena 7806. Metfogamma® 500. glucophage. 850mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Meglucon 850. blister.Slovenija glimepirid . D.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .6din (R) 1042001 tableta. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. Tefor . nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. blister.2007 Cena 388.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. MEGLIMID® . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04.5din 3838989523435 935/2007/12 04.

15mg. 7.D11A.03. Melox Fort. Paralelni lekovi: Medoxicam. Meloksikam. 1x10 kom Cena 227. blister.03... boca.5mg. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.07.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.NI MEDIC D. Movalis® MELOX FORT . blister.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta.2007 Cena 614.5mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis.. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.O. može se povećati na 15mg dnevno. tabl. blister.6din 8699540015081 565/2007/12 01. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 15mg. 15mg. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. dnevna doza je 15mg.5mg. MELOKSIKAM . etanolni ekstrakt .S. uvek u isto vreme. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. može se povećati na 15mg dnevno.03.5mg dnevno.2007 Cena 839. 7. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. može se povećati na 15mg dnevno. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. uzima se sa vodom.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno.S. 1x235mL Cena 3655. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg. .O.5mg. Melox Fort. Melox.. dnevna doza je 15mg.03.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . drugom tečnošću ili hranom. Ako treba uzeti 2 tabl. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01.Srbija meloksikam .Turska meloksikam . maks.2007 doziranje: reumatoidni artritis.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS .03.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. . drugom tečnošću ili hranom. uzima se sa vodom. blister.6din (R) 1161201 tableta.03. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.6din (R) 1161203 tableta.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću.5mg dnevno. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. Movalis® MELOX . maks. blister.5mg. blister. .Kuba placenta humana. tečnost se nanosi prstima. 7.Turska meloksikam . dnevna doza . ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.5mg dnevno.2007 doziranje: reumatoidni artritis. 50%. maks. Paralelni lekovi: Medoxicam.

40mg.ALKALOID AD . 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.12.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. uzima se sa vodom. 10mg.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. 40mg. 20mg. blister.Srbija himekromon .24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. drugi ekstrapiramidalni poremećaji.07. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04.08.08. trovanje nikotinom. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. tabl. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.Nemačka olmesartanmedoksomil . Meloksikam.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. blister.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. 2mg.2006 Cena (R) 1103110 film tableta.08.08.HEMOFARM AD . 16mg dnevno. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. blister. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . 20mg. blister.1din (R) 1103101 film tableta. blister. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. blister. MENDIAXON .2006 Cena (R) 1103104 film tableta.08. kod starijih pacijenata . 10mg.2006 Cena (R) 1103103 film tableta.08. blister. blister. 5x10 kom Cena 217.za oko osam nedelja od početka primene).5mg. 20mg.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. 2x10 kom Cena 52.maks.Makedonija biperiden .2002 doziranje: Parkinsonova bolest. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. blister. odnosno do najviše 40mg/dan. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.9din (R) 1103105 film tableta. 40mg. Paralelni lekovi: Medoxicam.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.08. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. 10mg. drugom tečnošću ili hranom.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta. 20mg. blister. 40mg.2006 Cena 1248.2007 doziranje: holecistopatija. a maksimalno . Movalis® MENARTAN® . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.08. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04.08.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. maks. 10mg. 200mg. blister. Melox. .N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. blister.08. blister. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.2006 Cena 1515.08.08. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.

j.j.ORGANON IRELAND LIMITED .2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.02mg. tokom 21-og dana. FSH/150i. LH. FSH/75i.j.j. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. 1x0. MERIONAL® . LH.j.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 0.5mL 25 Cena 700. liobočica sa rastvaračem.Irska dezogestrel. LH.5mL vakcine. 150i.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.06.j. inj. 75i.2din 7680527031270 608/2007/12 01. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 75i.j.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.FERRING GmbH . .abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .2din 3/2-10-7999 25. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . 1x1mL Cena 1388.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisno od kliničkog odgovora. 150i. FSH/75i.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Švajcarska menotrofin . 10x1mL Cena 13857. LH. liobočica sa rastvaračem. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.j.5mL. FSH/75i. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. 75i.Nemačka menotrofin .12.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. Paralelni lekovi: Menopur® .IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. liobočica sa rastvaračem u ampuli.m. liobočica sa rastvaračem u ampuli. od 300i.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.15mg+0.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.01.3din 7680527031355 610/2007/12 01.A. FSH/75i.03. ili i.A. zatim 7 dana pauze.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0.c. . blister. LH.1din 7680527031195 609/2007/12 01. LH.8din 7680527031003 578/2007/12 01.03. 1x1mL Cena 1908. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16. liobočica sa rastvaračem. MENOPUR® .06. zavisno od kliničkog odgovora.03.j. 10x1mL Cena 12928. 75i.j. etinilestradiol ..j.SANOFI PASTEUR S. FSH/150i. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. 0.03.

septikemija.Švajcarska piridostigmin . bočica. 10x500mg Cena 2409.ALKALOID AD . 60mg. 10mg/mL. 10x1g 3/2-10-9905 28.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi. bočica. 500mg.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .10. 10. MESTINON . 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.2007 doziranje: analgezija: 2. rastvor. (1mL = 30 kapi . infekcije urinarnog trakta. 1x150 kom Cena 2409. atonija creva.09.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .2002 Cena 23086.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.12. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.2004 doziranje: mijastenija gravis. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. MESTINON .10.5-10mg na 6. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. 1g.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. detoksikacija: 15-20mg dnevno.2007 § (R) 2087505 oralne kapi.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom. uključujući i one posle porođaja. (1mL = 30 kapi . bočica.08.10mg).5-10mg na 6. 1x10mL Cena 125. 60mg.Velika Britanija meropenem . bočica.12.6 doza METADON . bočica. rastvor. rastvor.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju. meningitis. 10mg. 10mg/mL. intraabdominalne infekcije. detoksikacija: 15-20mg dnevno. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. maks. bočica od tamnog stakla.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.1din 1351/2006/12 07. atonija creva.8 sati.10mg).HEMOFARM AD .07. atonična opstipacija.2004 doziranje: analgezija: 2. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. bočica. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.Makedonija metadon .ICN PHARMACEUTICALS . 45mg. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.Srbija metadon . 45mg. 10mg/mL. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. kože i adneksa kože. meteorizam. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.8 sati.1din 515-04-885/04 19.20mg/kg na 8 sati.10. Paralelni lekovi: Metadon . rastvor. ginekološke infekcije.Švajcarska piridostigmin . kombinovane bakterijske infekcije. meteorizam. bočica.2006 doziranje: mijastenija gravis. atonična opstipacija. deca od 3 meseca do 12 god.6 doza. maks.

2006 Cena (R) 1043011 film tableta.7din 9006968004372 130/2007/12 11.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. maks. uz jelo ili posle obroka. 850mg.D. 1000mg. blister.Nemačka metformin .08.v. 1000mg. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). Metfogamma® 1000. Metfogamma® 500. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. uz jelo ili posle obroka. blister.08. Siofor® 1000. Siofor® 1000. liobočica sa rastvaračem u špricu. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21.KG .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. 500mg. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Tefor METFORMIN . 3000mg dnevno. Meglucon 500. 850mg. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. film na dan. blister.2007 . Paralelni lekovi: aglurab. blister.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. blister.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. Siofor® 500.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. Siofor® 500. Paralelni lekovi: aglurab.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Nemačka metformin . bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. uz jelo ili posle obroka. Meglucon 850.01. 500mg. Meglucon 850. Siofor® 850. Tefor METFOGAMMA® 500 . Metfogamma® 850. sa dovoljno tečnosti.08. Meglucon 850. gluformin. Siofor® 1000. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. Siofor® 500.03.KG . Metfogamma® 1000. 3000mg dnevno. Paralelni lekovi: aglurab. Tefor METFOGAMMA® 850 . 1x10mL Cena 87784. gluformin.2006 Cena (R) 1043015 film tableta.08. Siofor® 850. 50mg/10mL. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Meglucon 500. sa dovoljno tečnosti.Nemačka metformin . Metfogamma® 500.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . Metformin. 3000mg dnevno. maks.08.SRBOLEK A. glucophage. METFOGAMMA® 1000 . glucophage. film na dan. Metformin.9din 596/2007/12 01.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Siofor® 850.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. glucophage.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. film na dan.KG . gluformin. blister. 500mg.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i.Nemačka tenekteplaza . 1mL=1000j=5mg.KG. Meglucon 500.Srbija metformin . maks. Metfogamma® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta.08. . sa dovoljno tečnosti. . 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. Metformin. sa maks.

B. Meglucon 850.M.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.5 . ili 2. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.PLIVA . Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . 10mg/mL. maks. blister. 1x5mL Cena 2004.2 nedelje u 3.LACHEMA A. Metfogamma® 850. Methotrexate METHOTREXAT . 50mg/5mL.5 kura.5mg.Austrija metotreksat . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. Siofor® 850.2003 Cena 372.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. KG .Češka metotreksat . 3x10 kom Cena 109.LACHEMA 2.PLIVA .12. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.LACHEMA A.Lachema 2.LACHEMA 5 . 1000mg/10mL.v. Metfogamma® 1000.Lachema 5. 500mg/5mL. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .B. .S. i.m.03. Siofor® 500.12.4din 8590027321216 1139/2006/12 06. oralno.EBEWE PHARMA GES.12. . 10x10 kom Cena 940.EBEWE PHARMA GES.3din (SZR) 1034330 tableta. kod dece iznad 10 godina.S.5mg/kg na 14 dana i.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. 2.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. blister.12. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.5mg.8din 8608809000980 597/2007/12 01.m. 1x1mL Cena 255. gluformin. za vreme ili posle obroka. plastična fiola.5 METHOTREXAT PLIVA . plastična fiola. pre svega kod gojaznih pacijenata. bočica staklena. Methotrexat Pliva .Lachema 50. (održavanje remisije). 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405.07. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.3din 515-04-3462/03 08.m. bočica staklena.M. 5mg/2mL. bočica staklena. Tefor METHOTREXAT . odrasli.2006 .5 kura.Austrija metotreksat . 2. KG .v.12. ili i.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. glucophage.12.30mg dnevno oralno. doza je 3g dnevno.3din 1137/2006/12 06.07. 850mg. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. Siofor® 1000. Paralelni lekovi: aglurab.2003 Cena 543. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. Metfogamma® 500. 5 dana na 1-2 nedelje u 3.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju. Meglucon 500.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 1x5mL 515-04-3461/03 08. 5 dana na 1. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.H NFG..Češka metotreksat .6din 515-04-3460/03 08. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08. 5mg.H NFG.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. maks. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze.. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . bočica staklena. bočica.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.

v.Lachema 5. Methotrexat Pliva . (održavanje remisije).PLIVA . 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.v.m. 50x1mL Cena 268.5mg/kg na 14dana i. ampula. Methotrexat Pliva .5mg/kg na 14 dana i. Methotrexat Pliva .. 0. 2x10 kom Cena 84.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.30mg dnevno i. Paralelni lekovi: Methotrexat. (održavanje remisije). horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15. Paralelni lekovi: Methotrexat.2 puta po 15.1mg/mL.1. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2003 Cena 539. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1..1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.12..08. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. ili 2.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.m.m. (1mL = 25 kapi-0.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. lečenje subinvolucija uterusa. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.5 kura.0.LACHEMA A.25mg). (održavanje remisije).v.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.m. deca 10mg/kg dnevno. Methotrexate METHOTREXATE . zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. maks. 150 kapi dnevno.Australija metotreksat .O.m.PANFARMA D. 10x5mL Cena 3723.30mg/m2 nedeljno i. ili 2.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.Srbija metilergometrin . rastvor.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. ili i.30mg/m2 nedeljno i.m.Lachema 5. M .m.Lachema 50.2 puta po 15.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.m. uzima se u toku ili neposredno posle jela. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. ili i.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. parenteralno 0. bočica. psorijaza: 10. Paralelni lekovi: Methotrexat. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.v. bočica sa kapaljkom. maks. 500mg/20mL. .Srbija metildopa .m. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.O.O.2 puta po 15. .LACHEMA 50 .. ili 2. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA . LIMITED ..1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.Češka metotreksat . ili i. renalna hiper tenzija. 5 dana na 1. Methotrexat Pliva . bočica.m. 0.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.S.2 nedelje u 3.Lachema 50 METHYLDOPA .2mg i.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija..v. 250mg. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.30mg/m2 nedeljno i..5mg/kg na 14 dana i. 0. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11.07. .4 doze. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.07. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .2006 Cena 2350. 50mg/5mL. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11. menoragija.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.PANFARMA D.08.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.O.07.08.25mg/mL. 50mg/2mL. ili i. bočica.v. 3g dnevno.PFIZER (PERTH) PTY.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. ampula.v. hiper tenzija u trudnoći.2mg/mL.25mg jednom nedeljno i. blister.

ili s. Moditen® depo MIACALCIC® .12. tokom 48 sati.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora./kg na 6 sati./kg dnevno u podeljenim dozama.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . uzima se u toku ili neposredno posle jela.3 puta po 250mg. ampula. na 6 sati. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.j. corvitol® 50.m. osteoporoza: 100 i. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. manija i hipomanija.Srbija metildopa .1din 8600097011037 769/2006/12 05. Paralelni lekovi: Moditen®.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji.11.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. ekscitiranost. 5mg. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. Kalcitonin M .H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. 1x25 kom Cena 292. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. 20mg dnevno. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. 1x25 kom Cena 85.j. 100i. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.2002 3502. maks. doza održavanja 1 puta po 1. blister. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.SRBOLEK A. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. nazalno 200 i.c. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.j. hiper tenzija u trudnoći. maks.j.Švajcarska kalcitonin . deca 10mg/kg dnevno. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17.. na 12 sati. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.4 doze.08.4din 4011548003626 272/2005/12 04.06.v.HEMOFARM AD .j. Presolol METOTEN® . tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. 5x1mL Cena 1315. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . šizofrenija. 200mg.j. 1mg.D. rastvor.j./mL. bočica.4 doze.4din (R) 7040184 sprej za nos.STADA ARZNEIMITTEL AG .100mg (oralno). posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. dnevno i. 250mg. anksioznost.5mg.j. 8 i.Srbija flufenazin .2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. . blister.12.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. paranoidne psihoze. renalna hiper tenzija. 5x10 kom Cena 579. teška psihomotorna uznemirenost. 2x10 kom Cena 84. Paralelni lekovi: corvitol® 100.NOVARTIS .j. bočica sa raspršivačem. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. bočica./mL. dnevno uz dodatnu terapiju.6din 3/2-10-5990/1 17. ili 400 i. 3g dnevno. 200i.Nemačka metoprolol .2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija.06. dnevno. maks. maks.2006  (R) 1070851 obložena tableta.3din 8600097011044 770/2006/12 05.

02.1din 26.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. dnevno.v.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2005 691.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.07. 1. zatim 7 dana pauze.4din 9006968004150 1219/2006/12 21.07. 2mg/kg. odrasli i deca i. blister. deca do 1 godine i. 100x2mL Cena 7184.Nemačka levonorgestrel. 80mg. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. blister. doza 160mg. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .5mg.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. etinilestradiol . 5mg/mL. fiksne kombinacije Cena 297.2mg/kg.12.12. ampula. 50mg/10mL.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.5mL/min.12. MIDAZOLAM TORREX . inj. inf.Nemačka telmisartan .03mg.KG . ampula.9din 21. 5mg/5mL.07.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. 600mcg/kg (0. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. (2.07.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. ampula.11.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.3-1.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. 4x7 kom Cena 1158. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . MICARDIS® PLUS . tokom 21-og dana. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. hidrohlortiazid . najviše 2.9din 26.2005 4671.2006 1423.2006 Cena 1464. . 40mg. monokomponentni (R) 1103890 tableta. blister.m.5mg/kg. prolongirana upotreba i.v. 15mg/3mL. 2mg/2mL.KG . deca od 1-12 godina i.2005 . 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju. 150mg.12. inj.3din (R) 1103891 tableta. inj. ampula.8din 26.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258. ukupna doza maks. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.5mg.15mg+0.3din 3/2-10-6384 20.Velika Britanija suksametonijum . 40mg+12.1%-tnog rastvora. 0. blister. 80mg+12. 2. inj.5din (R) 1135241 obložena tableta.2005 26. ampula.v.3din 21.5mg/min.) 0.v. 100mg.12. blister.Austrija midazolam .M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.Nemačka telmisartan. ampula.SCHERING AG .2005 1486.

1mg/kg. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.05. 400mg+240mg.6-5. Paralelni lekovi: andol. maks. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.06.01. 8 g. početna doza 2. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23.HEMOFARM AD . 300mg.2004 doziranje: hipertenzija: 12. askorbinska kiselina .15-0. zatim 2 puta po 25mg.08-0. anbol.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. Karvileks® . blister. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. blister.4-3. parenteralno odrasli 0.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. 25mg.01.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija. deca 0. ask pH 8. tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: dormicum®.Srbija karvedilol . maks. rastvoreno u čaši vode. 2x14 kom Cena 244.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76.Srbija acetilsalicilna kiselina .2mg/kg. 2x10 kom Cena 762. aspirin® direkt.HEMOFARM AD .125mg (dve nedelje). fiola. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. doza održavanja 80-100mg/kg/d.2007 Cena 515-04-567/03 27. cor-aS.4-3. aspirin® protect MIDOL .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. blister. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks. 12. andol.HEMOFARM AD . deca 0.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. Flormidal® MIDOL .Srbija acetilsalicilna kiselina .01.6g/d u više pojedinačnih doza. Karvedilol.Srbija acetilsalicilna kiselina. dilatrend®.9-7. uvod u anesteziju: odrasli 0. maks. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. Paralelni lekovi: coryol®.20mg/kg.HEMOFARM AD .5mg početno. maks. maks.4g/d.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.07-0. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. doza održavanja 3. febrilna stanja. angina pektoris: 12. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. cardiopirin® MIDOL C .8g/d. aspirin® 500. 300mg.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. blister.25mg (dve nedelje).5mg početno.6din 319/2007/12 23. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL .5mg.5mg.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.05.2mg/kg. aspirin® Migran. blister.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta.5din 320/2007/12 23. reumatska groznica: odrasli 4. 2 puta po 25-50mg. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. 20-30 minuta pre anestezije. 100mg. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl.50mg dnevno. 6 tabl.15-0. 130mg/kg/d. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. zatim 2 puta po 6. nastaviti sa 2 puta po 12. zatim 25mg dnevno. dnevno.

10mcg/doza. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.8din 4030674000460 78/2007/12 11. (100mg+100mg+1mg)/2mL.01.6mg dnevno. rastvor.3.1mg.08.01.2004 Cena 3277. 1x5mL .20mcg /dan.. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.40mcg/dan podeljeno u 1. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. strip.01. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.A11DB.2mg. zatim 0.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. piridoksin.08. deca 5. kod blažih oblika 1 inj.. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. deca 5.3. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.0.Švajcarska dezmopresin . napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.6mg dnevno.1mg. 2-3 puta nedeljno. 2x15 kom Cena 875.Nemačka tiamin. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. 10mcg/doza. zatim 0. ampula.5din 515-04-2270/04 03. 100mg+100mg. bočica od tamnog stakla.Nemačka benfotiamin.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 . trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.6din 1435/2006/12 15. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. rastvor. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. bočica od tamnog stakla. cijanokobalamin .m.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. jednom dnevno.Švedska dezmopresin .A11DB.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. bočica.. nazalno odrasli 10. MINIRIN® . a zatim 30-50mg (doživotna terapija). 100mg+100mg. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.40mcg/dan podeljeno u 1. MILGAMMA® N .20mcg /dan.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. nazalno odrasli 10.08. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.2 doze. 0.FERRING AB .2 doze.0. strip. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.6din 515-04-2270/04-1 03. piridoksin .2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.

C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. 250mcg/0.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 1mg.09. MIRCERA® . 3x10 kom Cena 859. bočica. 0.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .125mg.09.Crna Gora pilokarpin .F.c.09.01. rastvor. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.2007 doziranje: glaukom. napunjen injekcioni špric. blister.7din 8600064105349 91/2006/12 31.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.PHARMACIA ENTERPRISES S.11.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. 200mg. 5x10 kom Cena 377.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 50mcg/mL. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. s. maks. MIOKARPIN .D. 1% ili 2% rastvora. 800mcg/0. postepeno povećavati na 3 puta po 0. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.6mL. 100mcg/mL. grupa I B (R) 1101260 kapsula. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. napunjen injekcioni špric.2002  (R) 1085291 tableta.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. 2%. MIRAPEXIN® .6din 3/2-10-5405 19.1.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju.ZDRAVLJE A.05.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .4din 3/2-10-5406 19. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.A.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. 1x0.09.5mg dnevno.v. blister. blister.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.O. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.2007 .3mL.2007 Cena 1815/2007/12 03. bočica. 1000mcg/mL.25mg. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.600mg odjednom.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.O. bočica.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju. MIRCERA® .5. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03. 200mcg/mL.11.Srbija meksiletin .09. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. tvrda. bočica.. 3x10 kom Cena 3429.5mg 5 -7 dana. inj.09.(PHARMACIA & UPJOHN) . 4. 1x0.Belgija pramipeksol . 300mcg/mL.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® . cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. bočica. ili i.09. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .HEMOMONT D. . bočica. . antidot posle korišćenja midrijatika.

3mL. Paralelni lekovi: calixta®. KG . 45mg. 50mcg/0.09. pred spavanje.2din 3838989513597 751/2006/12 02.Austrija mitoksantron . 1x5mL Cena 5224.09.EBEWE PHARMA GES. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina).03.2006 doziranje: depresija.KRKA. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. ili i. 150mcg/0.9din 8600103492065 466/2006/12 06. D. MIRENA® . akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. tabl. 1x10mL Cena 9935. 5 uzastopnih dana. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. idiopatska menoragija. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. inf.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.09. blister.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.3mL.04. plastična folija.c.09. 200mcg/0. inj. 1x0. 3x10 kom Cena 1635.Finska levonorgestrel .SCHERING OY .3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.09. blister. s. progutati bez žvakanja. non-Hodgkin-ov limfom. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.M. 10mg/5mL. Cena napunjen injekcioni špric.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju. 1x0.H NFG.3din 9088881332121 261/2006/12 06.3mL. 1x0.2006 doziranje: kontracepcija.3mL.3din 9088881337089 260/2006/12 06. napunjen injekcioni špric.. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. Cena napunjen injekcioni špric. 1x0.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® .2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. 1x0.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju. 20mcg/24h. TOVARNA ZDRAVIL.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.06. Cena napunjen injekcioni špric. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.Slovenija mirtazapin .3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. bočica staklena. bočica staklena.03. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.D.3mL. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje. 75mcg/0.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. anksiozno . 1x1 kom Cena 9367. hepatom. 30mg. tokom 5 minuta. 100mcg/0. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu.B. remeron®.v.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.2006 doziranje: rak dojke. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . 20mg/10mL. M .3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. napunjen injekcioni špric. .v.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.06.

karpula. 100i. karpula.NOVO NORDISK A/S .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.2 MIXTARD 30 HM .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.HEMOFARM AD .NOVO NORDISK A/S .1din 515-04-1183-1 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 2209. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan. humani . MIXTARD® 20 HM PENFILL® .j. bočica. parenteralni. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07.Danska insulin kristalni i protamin izofan.j. MIXTARD® 10 NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. parenteralni. parenteralni.6din 515-04-1183/03 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju.07.j. vrstu insulina. vrstu insulina. 100i. vrstu insulina./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju./mL. 5x3mL . 100i. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 20 NOVOLET® .07.Srbija insulin kristalni i protamin izofan.6din 515-04-1184/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.06.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.j./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju.j. parenteralni.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 2026. 100i.1din 515-04-1184-1 15. 5x3mL M Cena 2209.Danska insulin humani . humani . a10ad insulini i analozi./mL.Danska insulin humani ./mL.07.

srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.2003 .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. 5x3mL Cena 2209. parenteralni. 100i.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. Mixtard® 10 NovoLet®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19.07.6din 515-04-1186/03 15. MIXTARD® 30 NOVOLET® . 5x3mL Cena 2026. Humulin Pen M3. 5x3mL a10ad insulini i analozi.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .HEMOFARM KONCERN A. humani .07.2003 doziranje: individualno.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 40 NOVOLET® .NOVO NORDISK A/S ./mL. karpula. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani ./mL. humani .6din 515-04-1185/03 15.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j. vrstu insulina. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin kristalni i protamin izofan.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Danska insulin kristalni i protamin izofan. Mixtard 30 HM. humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.D. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. 100i.j.07. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Mixtard® 30 FlexPen®. 100i.NOVO NORDISK A/S .j.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL M Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni.Srbija insulin humani . Mixtard® 40 NovoLet®.VRŠAC ./mL. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju. 100i./mL.07.NOVO NORDISK A/S .1din 515-04-1186-1 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. parenteralni. Mixtard® 20 NovoLet®.Danska insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni. Paralelni lekovi: Humulin M3. MIXTARD® 50 NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.6din 515-04-1187/03 15.

25mg/mL.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.5 -10mg podeljeno u 3. 120mg dnevno podeljeno u 2.9din 8608807100309 495/2005/12 26. maks. Paralelni lekovi: Monosan®. preoperativna priprema bolesnika. D.Srbija molsidomin . blister. Lopion® forte MONIZOL® .D.D. 1mg. posle jela. ampula.Slovenija flufenazin . Paralelni lekovi: Metoten®. 1x100 kom Cena 823. 40mg.07.D. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 2mg.D.07. . maks.5mg. 12mg dnevno. 20mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg. Paralelni lekovi: Lopion retard®. . 1x25 kom Cena 100. .10.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.2007 doziranje: šizofrenija. blister.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.4din (R) 1102295 tableta. Paralelni lekovi: Metoten®.09. 5mg.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. preoperativna priprema bolesnika. olicard® MONODIPIN . 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.40mg (prva doza ujutro.3 doze. Prinzmetal-ova angina.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. pojedinačna doza 100mg.KRKA. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. 5x1mL Cena 1232. blister. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. bočica.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. Lopion®. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. Moditen® MOLICOR® . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).KRKA. MODITEN® .Srbija izosorbidmononitrat .2004 . maks. D. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 1. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. 2. TOVARNA ZDRAVIL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. a druga posle 8 sati). maks.SRBOLEK A. vrstu insulina.2007 doziranje: šizofrenija.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. produžena terapija: 12.5.GALENIKA AD .C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.5din (R) 1102452 tableta.2 puta po 20.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 2x15 kom Cena 76.Slovenija flufenazin .4 doze.05.Srbija amlodipin . 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.07. bočica. . blister. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.2007  (R) 1070256 obložena tableta.2din 3838989577179 1418/2007/12 05.2005 Cena 125. Moditen® depo MODITEN® DEPO .10.

40mg.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. vrstu insulina.O.09. MONTEVIZIN® . bočica.Crna Gora tetrizolin . 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29. 1x10mL Cena 60.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.O. amlogal®.40mg jednom dnevno. amlodipin.08. blister.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.j.2din (R) 1103811 tableta. ujutro.Srbija insulin amorfni i kristalni.05%. 2x10 kom 2 Cena 428.1din 515-04-4257/03 25.2001 Cena 76.02. 10mg+12. 10mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. Norvasc®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. hidrohlortiazid .2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 10mg.HEMOMONT D.09. Paralelni lekovi: Monizol®./mL. MONOPRIL® PLUS .HEMOFARM AD . blister. .Srbija fosinopril . amlopin Lek®.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.5mg.08.O. Normodipine®. 100i. MONOSAN® .06. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. 1x10mL Cena 964.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 2x14 kom Cena 393. 0.O. Prinzmetal-ova angina.SLAVIAMED D. amlodil. humani . maks. blister.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. zatim 10. monokomponentni (R) 1103810 tableta.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. dnevno (uvek u isto vreme).O. 20mg. 3x10 kom Cena 125.02. blister. Paralelni lekovi: alopres®. bočica. . 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta.06. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. vazotal MONOPRIL .C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. . blister.05. amlohexal. maks. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. olicard® MONOTARD HM .S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. 20mg. blister. 10mg dnevno.O. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg.2004 doziranje: hipertenzija.5mg. a druga posle 8 sati. Tenox®. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. Paralelni lekovi: visine® .Srbija izosorbidmononitrat . 20mg+12. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2006 Cena 586. parenteralni.PHARMASWISS D.9din (R) 1102302 tableta.USA fosinopril. rastvor.

Paralelni lekovi: Medoxicam. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. dodatak balansiranoj anesteziji. 15mg/1. 5x1.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.07. tvrda.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . ampula.3 dana).ALKALOID AD .5mL. a parenteralna primena je ograničena na 2. 2mg na 4 sata. 375mg.Makedonija morfin .D. MOVALIS® .2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.Srbija butorfanol . reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. Meloksikam. 2mg na 3 sata.05.7din 3/2-10-5768 11. pojedinačna doza je 1mg. maks.08.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. MORADOL . parenteralno 15mg dnevno duboko i. pojedinačna doza 30mg.Nemačka meloksikam .2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.Grčka meloksikam . reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.11.06.m. posle pražnjenja mokraćne bešike.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. .J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. 15mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. maks. kesica.6din 8600097001366 497/2006/12 10. blister. 20mg. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. Paralelni lekovi: Medoxicam.1din (R) 1161021 tableta.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. Melox. 1x8g Cena 301. ampula. 3x10 kom Cena 90. 2mg. maks.3din 5993300401484 1370/2007/12 21. dnevna doza 60mg. Meloksikam. preoperativno.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. 3g/8g.Švajcarska fosfomicin . (doza se ne sme prekoračiti.KG .ZAMBON SWITZERLAND LTD . blister. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . na prazan stomak.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505. uveče upostelji. 7. Melox Fort MUCODYNE® . maks.5mL . ampula.04. 4mg. .7din 3/2-10-4810/1 15.03. Melox. ampula. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.m.5-15mg. 10x1mL Cena 814.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. Melox Fort MOVALIS® . degenerativna bolest zglobova).9din (R) 1161020 tableta.5-15mg.Srbija karbocistein .v. degenerativna bolest zglobova).GALENIKA AD . i.E. 4mg na 4 sata. blister.07. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.5mg.2002 Cena 691.

2din (BR) 3112054 sirup. 5x10mL 515-04-861/03 26. deca od 2.2006 Cena 67. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. dekspantenol. 1%. deca od 5.08. retinol . isključivo u sastavu infuzije.08. . 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.2006 Cena 47.. cruris 1-2 nedelje. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. bočica od tamnog stakla. zavisno od indikacije (Tinea corporis. 30mg.5 godina 4 puta po 62. bočica od tamnog stakla. 15mg/5mL.Grčka ambroksol . MUCOSOLVAN® . 25mg/mL. 2 nedelje1 puta dnevno. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.Nemačka askorbinska kiselina.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. pre stavljanja. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .Grčka ambroksol . zapaljenje srednjeg uha i sinusa.2006 Cena 69. Lamox. 1x200mL Cena 135. bočica od tamnog stakla. oboljenja jetre. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup.08.5mg. tiamin. Paralelni lekovi: Lamisil® M .5.Turska terbinafin .04. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. bočica od tamnog stakla. mukoviscidoza.09. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. MYCOFIN® . ampula.04. Flavamed. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. bronhoskopija. nikotinamid.A. 50mg/mL. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. . dnevno. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 2x10 kom Cena 244.3din 9006968004310 1277/2006/12 02.125mg.S.MERCK KGaA .2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. cistična fibroza.65mg. bočica od tamnog stakla.9din (BR) 3112055 sirup. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. zadržavanje bronhijalnog sekreta. primena kod dece se ne preporučuje.04.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. riboflavin.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.A.08. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. stanja iscrpljenosti. TBC pluća. . 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. Flavamed. Pityriasis versicolor-2 nedelje).7din 8600097001489 501/2006/12 10. piridoksin. opekotine: 1 inj.2006 Cena 273. doza održavanja 2 puta po 750mg.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. tuba. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 25mg/mL.12 godina 3 puta po 250mg. bočica od tamnog stakla.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7.A11JA.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.2din (BR) 3112053 sirup. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. Lamox. 1x100mL Cena 195.04. 30mg/5mL. Mucosolvan® MULTIBIONTA N .4din (BR) 3112223 sirup. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02. tokoferol. 50mg/mL.6din 9006968004297 1278/2006/12 02.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. dugotrajna parenteralna ishrana. blister.

1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.2 meseca.Srbija ketokonazol . kutana kandidijaza.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). deca 3mg/kg dnevno. sistemske mikoze: nekoliko meseci. tuba. aluminijumska folija. 1x100mL Cena 236. sistemske gljivične infekcije.06.06.Srbija ketokonazol . blister. 2%.2004 Cena 236.2004 209. 2%. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. Kansen. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).12meseci.09.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. Ketokonazol .J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.06. tuba. 200mg. Paralelni lekovi: antifungol®. izuzetno 400mg dnevno.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. canesten® 3. .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.09.ZORKA PHARMA A.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. .REMEDICA LTD .Kipar klotrimazol . 2%. Kansen.D.22 MYCORIL® .09. Plimycol MYCOSEB® . 1%. Pityriasis versicolor.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. tuba. Paralelni lekovi: aquarius. bočica plastična. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. seboreični dermatitis krem: 1.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.D. 200mg. 1x30g Cena 142.2din (BR) 4157581 šampon.Srbija ketokonazol . bočica staklena.D.4din (R) 1327130 tableta. .09.6 nedelja.6din 515-04-298/04 28.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2%. 500mg. infekcije kosmatih delova kože 1.9din 515-04-296/04 28.REMEDICA LTD . 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. Paralelni lekovi: antifungol®.2004 Cena 64. 3x1 kom Cena 106. Paralelni lekovi: aquarius.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta. canesten®.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. Plimycol MYCORIL® .Kipar klotrimazol . canesten® 1. onihomikoze: 6.9din (R) 4157582 krem. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. Ketokonazol MYCOSEB® . aluminijumska folija.09. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.

po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. 180mg.05. blister. podeljeno u 3 doze.NOVARTIS .GEDEON RICHTER LTD . blister. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. mijelopatija. 12x10 kom Cena 13237. 2x10 kom Cena 487. spondiloza i spondiloar troza. maks. 150mg. MYFORTIC .Švajcarska mikofenolna kiselina . cerebrovaskularni poremećaji. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M .09. cervikalni i lumbalni sindrom.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. 12x10 kom 515-04-2684/03 19. 360mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . maks. blister. podeljeno u 3 doze. artroza velikih zglobova.6din 515-04-2683/03 19. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® .12.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.8din 515-04-785/04 04. obliterantne vaskularne bolesti.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg.12. 1440mg dnevno.2003 Cena 26475. blister. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. podeljeno u 3 doze. encefalomijelitis). 50mg. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.Mađarska tolperison .Francuska tetrazepam .

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

Srbija acetilcistein . 600mg.1din (R) 7110096 kapi za nos. Uniclophen® 0. 0. Paralelni lekovi: acc 100. rastvor. pneumokonioza. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. rastvor. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Benil®. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. pneumonija. 0.12.4din 8600097400879 331/2007/12 23.2002 Cena 147.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . Nafazolin NAFAZOLIN . Fluimucil® 600 NACLOF® . 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. rastvor. priprema za rinološki pregled.01.HEMOFARM AD .12.2002 doziranje: polenska kijavica. fiola.05%. Paralelni lekovi: Benil®.2007 Cena 64.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. bočica.Slovenija diklofenak . monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. D.09.HEMOFARM .Srbija nafazolin . bočica sa kapaljkom. priprema za rinološki pregled. 1x10mL 3/2-10-7729 20.SANITARIJA . 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND .8din (R) 1112310 šumeća tableta. 0.05 %.1 %.6din (R) 1112311 šumeća tableta.6 godina 2 puta po 200mg.12. cistična fibroza.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos. 0. Fluimucil® 100.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.1%.HEMOFARM AD .5din 515-04-03560-2 28.D. Nafazol NAKLOFEN® . krvarenje iz nosa. Fluimucil® 200. bronhijalna astma.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. deca od 2.1% NAFAZOL .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. kataralno zapaljenje srednjeg uha. fiola. bronhiektazija.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. 1x10mL Cena 50. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. 200mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. deca 1. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. rinosinuzitis. rastvor.12.05%. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.1%.09. rinosinuzitis.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.Srbija nafazolin .2007 doziranje: akutni i hronični rinitis. rastvor. bočica sa kapaljkom. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.2 kapi na 6 sati 0.Švajcarska diklofenak . acc 200.1%. sinuzitis. 5x3mL 3838989501624 Cena 59. najduže 5 dana kontinuirano.05% rastvora na 6 sati. Paralelni lekovi: Uniclophen. krvarenje iz nosa. bol posle keratoktomije ili traume.KRKA. rastvor. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.4 kapi na 6 sati 0. 1x5mL 515-04-244/04 29. NovaSoL. 75mg. bočica. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.01. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.1% rastvora na 6 sati.2004 . 0. ampula. bočica sa kapaljkom. NovaSoL. rastvor. acc Saft. akutni i hronični rinitis. .

diklofenak retard. diklofen®. tvrda. blister. ako je neophodno.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. diklofenak Forte. diklofen®. posle porođaja. povrede mekih tkiva. tuba.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. diklofenak duo remevita® plus. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD .05.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. . 50mg.Slovenija diklofenak . 550mg. 2x10 kom Cena 181. diklofen®. diklofenak Forte.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diclofenac-retard. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. diclofenac duo. Naklofen® duo. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac BMS. diklofenak.Slovenija diklofenak . 1%. dismenoreja 50 -150mg dnevno. Naklofen® duo. diklofenak retard. diklofenak. Naklofen®.1din 3838989500320 570/2005/12 23. 75mg. . D. diclofenac duo. rapten rapid. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. blister.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. dismenoreja.KRKA.KRKA. diklofenak duo remevita®. rapten-K®. rapten® duo NAKLOFEN® .M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.KRKA.150mg dnevno podeljeno u 2. Naklofen®. voltaren NAKLOFEN® DUO . bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema.6din 515-04-1054/04 05. 50mg.11. Naklofen® retard. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152.D. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. doza održavanja 1. D. diklofenak duo remevita®.D. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. diclorapid®.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. TOVARNA ZDRAVIL.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula. diclofenac-retard. diklofenak. D. rapten rapid.Slovenija diklofenak . TOVARNA ZDRAVIL. 100mg.09. diclofenac-retard.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. rapten® duo NAKSETOL . diklofenak duo remevita® Plus.09. blister. diklofenak duo remevita®. .2 puta po 75mg. jednom na dan. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. stomatološke operacije. diklofenak Forte. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. 1x60g Cena 126.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. strip.11. diclofenac BMS. rapten-K®.Srbija naproksen .2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofen. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. blister. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.11.D.3 doze. diklofenak.D. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten-K®. TOVARNA ZDRAVIL. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita® plus. .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima.3mg/kg dnevno. diclofenac duo.2004 . rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. rapten rapid.

glavobolja.4din (R) 5162422 supozitorija. bolovi u kičmi. Paralelni lekovi: Naksetol. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.D. glavobolja.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. postoperativni i ginekološki bolovi. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. strip. .03. 275mg.09. migrena. Nalgesin® S. Naproxen NAPROXEN . blister.09. migrena. reumatska oboljenja. Nalgesin® forte.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.3din 8608807101009 249/2006/12 03. . Naproksen.KRKA.2004 Cena (R) 1162667 tableta. zubobolja. bolovi u kičmi. blister. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. blister.Slovenija naproksen . ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. 2x10 kom Cena 130. TOVARNA ZDRAVIL. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. 250mg.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. Naproksen. vanzglobni reumatizam.2006 Cena 120. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Naproxen NALGESIN® FORTE . rektalno odrasli 2 puta po 500mg. 375mg. Nalgesin® S. D.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.3 puta po 250mg dnevno. D.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. . 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. Nalgesin® forte. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. blister.2 puta po 550mg.D.09. blister. Naproksen . reumatska oboljenja.Poljska naproksen . Paralelni lekovi: Naksetol. 500mg. Paralelni lekovi: Naksetol. zubobolja. Naproxen NALGESIN® S .Slovenija naproksen . Nalgesin® S.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. 500mg. Nalgesin® forte. Paralelni lekovi: Naksetol.6din (R) 1162107 film tableta.09. 550mg.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. Naproksen. Nalgesin® forte. vanzglobni reumatizam. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. postoperativni i ginekološki bolovi.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.03.POLFARMEX SA . Naproxen NAPROKSEN .KRKA.Srbija naproksen .D. TOVARNA ZDRAVIL.3 puta po 275mg.

7din 8600097200127 773/2006/12 05. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.08.09. inf. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 9g/L.05%. hipovolemijska dehidratacija.HEMOFARM AD . bočica sa raspršivačem. USA .v.2003 doziranje: polenska kijavica. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. suspenzija.09. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). . boca.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.USA beklometazon . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). 1x500mL . inf.2006 Cena 48. 1x500mL Cena 59.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. boca staklena. boca. hipovolemijski šok.O. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . hipovolemijski šok. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . odrasli i.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.06.9%.9%. 9g/L.SCHERING-PLOUGH LABO N.O. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.06.Srbija natrijum-hlorid .v. hipovolemijska dehidratacija. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijska dehidratacija. boca plastična.V. suspenzija. 0. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59.7din 515-04-1366-1 30.SANA HAMMEUM . rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. Cena 1015.8din bočica sa raspršivačem. 9g/L. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .v.HEMOMONT D.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. 9g/L.9%.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.IVAX CORPORATION.06. 400mcg dnevno.Crna Gora natrijum-hlorid . hiponatrijemija.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. inf. hiponatrijemija. .7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. hipovolemijski šok.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. odrasli i. 50mcg/doza. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).Srbija natrijum-hlorid . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hiponatrijemija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. odrasli i.Belgija mometazon . 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. maks.

hipovolemijski šok.9%.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .06. kalcijum-hlorid. hipovolemijski šok. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).HEMOMONT D. hipovolemijska dehidratacija.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. boca.HEMOFARM AD .HEMOMONT D.33g/L.9din 8588000227778 551/2005/12 19.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.Srbija natrijum-hlorid . .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.6% od telesne mase.3g/L+0.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.10.v. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . ringer’s Injection.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. rastvor. hiponatrijemija. hipovolemijska dehidratacija.5din boca staklena. hipovolemijska dehidratacija.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. Cena 65. odrasli i. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. kalijum-hlorid .2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. deca: oko 5mL/kg/sat. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. Cena 65. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. hipovolemijska dehidratacija. ukupna dnevna doza 2. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 .UNIMED PHARMA S. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. hipovolemijski šok.6g/L+0.ZDRAVLJE A.6% od telesne mase.5 -1L dnevno. bočica sa kapaljkom. .Crna Gora natrijum-hlorid.9%. inf. hiponatrijemija. 1x500mL Cena 59. 1x500mL Cena 107.O. starosti 1-2 kapi u oči.O. natrijum hlorid .7din 8600097200110 1280/2007/12 12.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. 1x10mL Cena 239.5 -1L dnevno. ukupna dnevna doza 2. 8.O. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.Crna Gora glukoza. 8.Srbija natrijum-hlorid.D.R. . odrasli 500. 5%+0.12. ringer’s Injection.3g/L+0. hiponatrijemija.6g/L+0. prosečnom brzinom 80 kapi/min. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .2000mL za 24 sata. hiponatrijemija. boca.06.O. 20mg/mL.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.5din boca plastična.09. 9g/L. . NATRIJUM KROMOGLIKAT .33g/L. kalijum-hlorid .B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.Slovačka kromoglicinska kiselina . kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).O.

priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče.4din (R) 1124032 kapsula. maks.2mg/kg. 1x4mL Cena 8677. 1x5 kom 3/2-10-5795 17. blister. blister. maks.4%. sve dok je pacijent izložen alergenu. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. 3x10 kom Cena 43. NEBIDO® . 5mg. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. 5mg. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. 5mg. 5mg dnevno. blister.2005 412.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. duboko u glutealni mišić.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. te se 15-20 min.1din 3/2-10-5795/1 17. odnosno.Srbija natrijum-pikosulfat .2005 19.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . postoperativna opstipacija.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i.5din 15.ZDRAVLJE A.5 mmol/kg na sat.08. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .Nemačka nebivolol .G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. deca preko 2 godine 0.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.Nemačka testosteron .12. tvrda. 1.SCHERING AG . blister.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. sporo. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. blister.6din 8600103492416 1275/2006/12 02..D.12. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. ampula.2003 doziranje: metabolička acidoza. . 8.08.08. 5mg. 5mg. ampula. hiperhloremična hiponatremija.2005 .Austrija natrijum-hidrogenkarbonat .NOVARTIS . nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. bočica staklena. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. 5mg.08. selektivni (R) 1107630 tableta.Švajcarska tropisetron . 10x5mL Cena 15653.12.2002 Cena 6002.12. NATRIUMBICARBONAT . Testosteron depo NEBILET® .B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije. 1000mg/4mL. preoperativno čišćenje creva.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.m. posle primene može doći do zamagljenosti vida.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . NAVOBAN .

neomicin . blister.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.m.35%. duboko u vaginu. angina). promuklost.O. duboko u vaginu.5mg i.m.HEMOMONT D. keratokonjunktivitis. 10x1mL .DIVAPHARMA GmbH . laringitis. zapaljenje krajnika (tonzilitis.4-dihlorbenzil alkohol. zatim 1-2 kapi na 4 sata.Nemačka amilmetakrezol. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . angina).2mg+5.2mg+5.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. konjunktivitis.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. prehlada. LTD . prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. NEO ANGIN® . 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.DIVAPHARMA GmbH .Nemačka neostigmin . levomentol .abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.4-dihlorbenzil alkohol. strip. afte) i desni (gingivitis). blister. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.6mg+1. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.05.02.5mg i. povrede korneje. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.2din 8600097200042 1483/2007/12 10. bolovi u grlu. ili s.05. 2.Crna Gora deksametazon. . sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . faringitis.EMBIL PHARMACEUTICAL CO.05.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358.m.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . sor.Nemačka amilmetakrezol. NEODEKSACIN . 1x10mL Cena 148.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. doze ekvivalentno je 1. NEOSTIGMINE INJECTION BP .Turska metronidazol.c. afte) i desni (gingivitis).oralnu primenu (BR) 1120101 pastila.5mg. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. Paralelni lekovi: Neo angin®. više puta dnevno.c. mikonazol . bočica.1.v. promuklost.5mg i. 500mg+100mg.1%+0. deca 0. i jedna ujutro tokom 7 dana.07.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. grla i ždrela.O.25mg na 4 sata. pre dojenja. 0. ampula. ili s. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.72mg. 0. novorođenčad 0. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. doze. više puta dnevno. sor. iridociklitis).2-0.5mg i. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.9mg.2004 doziranje: 0.c.0. rastvor. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.7din 515-04-1453/04 15. grla i ždrela. ili s. iritis. levomentol . Miastenija gravis: odrasli 1-2. bolovi u grlu. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. faringitis. 0. 0. 2.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. prehlada.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . teškoće pri gutanju. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07.07. zapaljenje krajnika (tonzilitis. laringitis. teškoće pri gutanju.6mg+1. keratitis.

5x10 kom Cena 1590.GOEDECKE GmbH . tvrda. 1x1. odrasli početna doza 1 puta po 25.5mL. maks. 75mg dnevno. NETROMYCIN® .09.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. blister.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.07. NEOTIGASON® . NEURONTIN® . 10mg.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.Nemačka gabapentin .2006 Cena 5051.4din (R) 1155512 kapsula.06.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.8g dnevno podeljeno u 3 doze.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0.07mg/kg sporo i. N NEUPOGEN® .5mL Cena 326. blister. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu.SCHERING-PLOUGH LABO N.05-0.5mL.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.1din (R) 1155511 kapsula. blister..Belgija netilmicin . zavisno od indikacije. postoperativna retencija urina: odrasli 0.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju./0. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. deca samo izuzetno 0. paralitički ileus. deca 0. 25mg. tvrda.30mg tokom 2-4 nedelje.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.4g dnevno podeljeno u 3 doze.5.06. 1.. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. teški poremećaji keratinizacije: individualno.2006 Cena 3233.2006 doziranje: teški oblici psorijaze./0.5mL Cena 6604. maks. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. blister. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.06.01. 10mg.01.Švajcarska filgrastim .5mg/kg dnevno. tvrda. infekcije urinarnog trakta. 1x0. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.V.5mL.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.2006 Cena (R) 1155513 kapsula.4din 8606103889041 401/2007/12 30. maks. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.06. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. . 30Mj. infekcije posttraumatskih povreda. deca do 6 nedelja 4. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07.m. deca od 6 nedelja 12 godina 5.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.5-1. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. 1x0. različite infekcije potkožnog tkiva.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.c.v. 25mg. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. Katena® .125 -1mg i.HOFFMANN-LA ROCHE AG . blister.2 Mij/kg dnevno.2.8 nedelja. 150mg/1.6.F. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 300mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . bočica. 2.5mL Cena 10730. ili s.m. 48Mj. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. ili s. tvrda. postoperativne infekcije.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.5din 8606103889034 402/2007/12 30. tvrda.5mg i. Paralelni lekovi: gabalept®.c. napunjen injekcioni špric.Nemačka acitretin .

4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. Paralelni lekovi: gabalept®.C.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2004 Cena 487. 600mg.ASTRAZENECA AB . blister. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. 40mg.Švedska esomeprazol .1din 454/2006/12 06. 2. tokom 4 nedelje. 200mg.2003  (R) 1084617 film tableta. zatim oralno 20mg dnevno. Katena® NEXAVAR® . od 200mg) 2 puta dnevno.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .Nemačka nikotinska kiselina . blister. blister.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. zatim oralno 40mg dnevno.2006 .12.2006 Cena 3362. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno. 750mg.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. 375mg.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. blister.10.09. blister.12.PFIZER H.04.3din 452/2006/12 06.MERCK KGaA . NEXIUM . 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.USA gabapentin .6din 451/2006/12 06.04. 1000mg.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. tokom 4 nedelje. bočica. 40mg. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. maks. blister. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.2004 9536.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 1.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. blister. blister.7din (R) 1122810 tableta. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .6din (R) 1122811 tableta. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.2002 Cena 696. tablete progutati sa čašom vode. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. bočica. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. 40mg.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. blister.04.07. 20mg.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. masna hrana smanjuje efikasnost leka.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. 800mg. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem.09.2006 Cena 1472.Nemačka sorafenib . NIASPAN® .04.P.4g dnevno podeljeno u 3 doze.BAYER HEALTHCARE AG . CORPORATION . 500mg.07.

7din 8600097400541 333/2007/12 23.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. blister.ZDRAVLJE A.8 sati).4 doze (na 6.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. maks. Xorimax®. ampula. cefuroxim-MIP®. cordipin® XL. 1500mg.HEMOFARM AD .02.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. ampula.01. podeljeno u 3. blister.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: cordipin®.04.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. Nifelat P®. 2 puta po 40mg. Nifelat®. Paralelni lekovi: cordipin®. 5x2. dnevna doza 2000mg. 20mg. 1x1 kom .5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. 2 puta po 40mg.02.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. boca staklena.D. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.Srbija nifedipin .GLAXOSMITHKLINE SPA . .Srbija cefuroksim .D. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.2002 183. Cena 83. cordipin® retard. NIFELAT P® .11. 750mg.11.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. 2mg/mL. blister.2006 j01dc cefalosporini. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. maks.Srbija nifedipin . bočica. maks. ceroxim.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. 5x10 kom Cena 79.2006 Cena 1966. 250mg. angina pektoris: 2 puta po 20mg. zatim 3 puta po 20mg. Paralelni lekovi: cefuroksim.04. zinacef NIMBEX™ . 20mg.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem. NIFEDIPIN RETARD .09. .5din 20mg.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).2002 Cena 324. 10mg. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.100mg/kg dnevno.HEMOFARM AD . deca preko 3 meseca 50.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. Nipidin NIFELAT® .11. Nipidin N NILACEF® .Italija cisatrakurijum .2004 83. cordipin® XL. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. 3x10 kom Cena 73. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. maks.ZDRAVLJE A.Srbija nifedipin . tvrda. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. bočica. 2mg/mL.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. cordipin® retard.2007 doziranje: hipertenzija. blister.

upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.5mg/h).BAYER HEALTHCARE AG . Nimulid®.Indija nimesulid . 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). actasulid® NIMOTOP® S . 100mg.HABIT PHARM A. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. Nimesulid. 100mg. dismenoreja.2002 Cena 100. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). . blister. inj.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. ampula. zatim 1. a najduže 14 dana. Paralelni lekovi: aulin. Nimulid®-Md. glavobolja. 5mg/mL.2002 doziranje: reumatoidni artritis. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. maks. actasulid® NIMESULID . Paralelni lekovi: aulin. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. 400mg dnevno. 10mg/50mL. bočica. NIMESULID .06. dismenoreja.PANACEA BIOTEC LTD. zubobolja. zubobolja. 1x50mL Cena 1120. 2mg/mL. postoperativni bolovi.8din (R) 3163021 *suspenzija. glavobolja. zubobolja. (osobe sa manje od 70kg 0. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. sportske povrede. 400mg dnevno. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. inf.SRBOLEK A. . 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24.12. NIMULID® . 100mg. sportske povrede.D.01. bočica.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. sportske povrede. Paralelni lekovi: aulin. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. blister. . 2x10 kom . bočica. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. Nimulid®-Md.04.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. Nimulid®.03. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.2000 doziranje: reumatoidni artritis.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 50mg/5mL.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju.Srbija nimesulid . glavobolja. postoperativni bolovi.D. blister. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja).04. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.2mcg/kg u minuti.2003 doziranje: reumatoidni artritis.Nemačka nimodipin .Srbija nimesulid . maks. Nimulid®-Md. dismenoreja.v. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. odrasli 150mcg/kg (intubacija).4din 8606007910254 65/2007/12 11. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.3 doze.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. postoperativni bolovi.04.

O.12. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.01-0. a zatim na 5-10 min povećavati za 0.. 1x30g Cena 155. blister. maks. 1mg/1. 1x10 kom Cena 78. dismenoreja. deca od 6. 2 puta po 40mg. ampula. 5mg/1.5mg. 3x10 kom Cena 83. blister. Nitrolingual®.6mL Cena 1193. Paralelni lekovi: cordipin®. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.04.6mL. .Srbija nifedipin .v. cordipin® XL.D. NIMULID®-MD . . 1mg tokom 3 min. najviše 2 puta.2002 doziranje: reumatoidni artritis. traumatska oštećenja tetiva. Nimesulid.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. blister. actasulid® NIPAM . .N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta. u razmacima od 10 min. akutni infarkt miokarda.2mg/min (početi sa 0.5-5mg. 50x1.07.03. i.Indija nimesulid . ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. deca od 25 godina 2. Nifelat® NIRMIN® . tuba. angina pektoris: 2 puta po 20mg.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. zubobolja.04. 1%.7din 8608807100361 885/2007/12 25.02mg/min.01mg/min do željenog odgovora).Srbija gliceriltrinitrat .6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.6mL 8608807100354 884/2007/12 25. 1x10 kom N NIPIDIN .PANFARMA D. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. Nifelat P®. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.M02AA. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju.04. 50x1. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98.v. spor tske povrede.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. incizijama kože. glavobolja.PANACEA BIOTEC LTD. Paralelni lekovi: Nitro-dur. Nitropen spray . inj.2007 Cena 646.14 godina 5mg. po potrebi ponoviti. maks. postoperativni bolovi. Paralelni lekovi: aulin. 20mg (u bolnici).2007 doziranje: nestabilna angina pektoris.6mL. 20mg. deca do 1 godine do 2.2002 doziranje: hipertenzija. .) 0.PANACEA BIOTEC LTD.v. tvrda.D. cordipin® retard. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.005-0. inf.2din 8901168601073 308/2006/12 08. 100mg. Nitroglicerin. inj. ampula. .O. anesteziji.BOSNALIJEK D. 5mg.Bosna i Hercegovina nitrazepam . Nimulid®. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. (posle efekta postignutog i. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.1din 3/2-10-4197 20.01-0.Indija nimesulid . sternotomiji: i.

na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.12. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG . Lemod® . 1x28 kom 515-04-285-1 01. 0. profilaksa 0.Solu NITREPIN® .2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.m. Lemod-Solu.v. Paralelni lekovi: Nirmin®. Paralelni lekovi: Nirmin®. Nitro-dur.5mg. 2x10 kom Cena 53. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi.Srbija nitrendipin . Nitrolingual®. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.7din (R) 1047177 tableta.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. NITRO-DUR .2002 Cena 141.5din 8600064105981 123/2006/12 06. po potrebi ponoviti za 3 minuta. 40mg.5mg/kg dnevno. u sedećem položaju. deca preko 6 godina početna doza 0.v. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija. Paralelni lekovi: Lemod. 10mg. 80mg.Švajcarska gliceriltrinitrat . doza održavanja 2-8mg dnevno.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. 40mg dnevno.02.2003 Cena 2294. ostale indikacije: 10-500mg i. blister. liobočica sa rastvaračem u ampuli.08.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. liobočica sa rastvaračem u ampuli.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1 sat pre.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.ZDRAVLJE A.02.4din 20mg. ukloniti za 12. blister. 1x40 kom Cena 49.Srbija metilprednizolon . izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.08.D. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. Nitrolingual®. Lemod depo. Nitropen spray NITROGLICERIN .JUGOREMEDIJA A. doza održavanja 4-8mg.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. posle pauze od 8.12.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.D.09.v. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. maks. Nitropen spray N . ZRENJANIN .2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica. folija.5mg sublingvalno. akutni napad angine pektoris: terapija 0. folija.01. 2x10 kom Cena 99. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .v. . po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. Cena 622.8-1. na početku i po završetku citostatske terapije. Cena 1053.2006  (R) 1402192 tableta.4din 40mg. Nitroglicerin.24 sata. .5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. do 6 puta dnevno.4din 8600064105998 124/2006/12 06.SRBOLEK A.Srbija gliceriltrinitrat . ili i.D. 4mg. 20mg. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.6din 8608809000614 208/2007/12 16.

O. 250mg.4mg/doza.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. blister.G.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 0. 0. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. Paralelni lekovi: Nirmin®.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02. 150mg. blister.4-1. kaps.10.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .O. meka.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. . 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. blister.Nemačka nitroksolin .forte uzeti uveče. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. Paralelni lekovi: Nirmin®.2006 Cena (R) 1029804 kapsula. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02. meka. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. u profilaksi kaps. meka..2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18.2001 .Nemačka gliceriltrinitrat .O.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. meka. kaps.6din (R) 1029801 kapsula. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.Srbija nizoldipin . . bočica sa raspršivačem. blister. blister. Asthma cardiale. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.5mL Cena 141.SLAVIAMED D.10.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.02.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. spastička migrena: 0. akutni napad angine pektoris. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. forte. plućni edem. forte dnevno.07.10.4-1. bočica sa raspršivačem.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1x4. 1x12. zastojno oboljenje srca: 0. 150mg. Nitro-dur. Nitro-dur.CHEPHASAAR CHEMISCH .PHARMANOVA D. u profilaksi kaps. 5mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.10.10. uzeti uveče.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . 150mg. Nitroglicerin. meka. blister. renalne i plućne kolike.4din 3/2-4206/00 20.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. 250mg.2006 Cena 1500. 250mg. meka.Srbija gliceriltrinitrat .Nemačka nitroksolin . Nitropen spray NITROPEN SPRAY . Nitrolingual® NITROXOLIN . Nitroglicerin. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.8din (R) 1029802 kapsula.4mg/doza. KG .O.10.2006 Cena 513. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE .CHEPHASAAR CHEMISCH . blister.12.

NOFOCIN .D. hronične infekcije prostate. Paralelni lekovi: Nofocin.SRBOLEK A. 0. 10mg.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. 2x10 kom Cena 330. 20mg.080. inf.08. 4mg/mL.ASTRAZENECA UK LIMITED . Uricin NOLICIN® .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.Velika Britanija tamoksifen .Slovenija norfloksacin . Paralelni lekovi: Nolicin®. 400mg. . TOVARNA ZDRAVIL. maks. blister.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.1mg/kg.09. 2x10 kom Cena 188.Srbija norfloksacin .4din 8606103714060 1615/2007/12 06. Tamoxifen NORCURON .11.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.Holandija vekuronijum .v.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.N. 50x1mL Cena 8358. inj. 50.ASTRAZENECA UK LIMITED . 40mg dnevno.30mcg/kg (održavanje efekta). Tamoxifen NOLVADEX®-D . 2x10 kom Cena 330.02. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. D.V. .v.KRKA.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. lio-ampula sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg. inj. zatim 20. blister.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. hronične infekcije prostate. od 40 -100mcg/kg). 3x10 kom Cena 660. N .L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.D. 10mg. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.06. i.Velika Britanija tamoksifen .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.08.2din 3/2-10-6211 19. blister.v. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. ORGANON . Uricin NOLVADEX® .80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. 400mg. Paralelni lekovi: Nolvadex®. blister.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. blister.

Humatrope NORMODIPINE® . 75mcg. vazotal NORPROLAC® . Monodipin.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.01.10.5mL Cena 11300. doza održavanja 75-150mcg.12. amlohexal. supstituciona terapija: odrasli 0. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.5mL Cena 27107. 5mg/1.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. amlopin Lek®.FERRING GmbH .8din 3/2-10-10795 28.3mg dnevno.HEINRICH MACK NACHF. Normodipine®.12. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.5mL. amlodil. 150mcg. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. amlogal®. 3x10 kom Cena 686. 15mg/1.Nemačka kvinagolid . amlodil.Nemačka amlodipin .-6. Paralelni lekovi: genotropin®.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11. amlogal®.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. Monodipin.0mg/m2 dnevno.5mL 3/2-10-10797 28. maks. 1x1.10.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. blister.Mađarska amlodipin . Tenox®. KG .310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . 10mg/1. Paralelni lekovi: alopres®. maks.NOVO NORDISK A/S . amlodipin. 5mg. Cena 41695. od 7. najbolje uveče. 25mcg/50mcg. blister. dana 50mcg (bledo plave tabl. 10mg dnevno.) dnevno. 5mg.08. GmbH & CO.12.01.GEDEON RICHTER LTD . infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.) dnevno. blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.1.5mL. Paralelni lekovi: alopres®. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18.05mg/kg dnevno. odnosno 1.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. se uzimaju uz obrok.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlodipin. Tenox®. blister. a od 4. amlohexal.035mg/kg dnevno.7. blister.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju.6din 3/2-10-10795/1 28.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. 10mg jednom dnevno.2006 doziranje: hipertenzija. 10mg. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl. oligomenoreja.025.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. amlopin Lek®. 1x1. NORVASC® .0. odnosno 0.2007  (R) 1149081 tableta. tabl.01.2007  (R) 1149082 tableta. Turner-ov sindrom: 0.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.4mg/m2 dnevno. amenoreja. 1x1.5mL. blister.15 -0. vazotal N .Danska somatropin . Norvasc®.

rastvor. estradiol . 100mg. amlodil.2003 doziranje: polenska kijavica. blister. inj. Paralelni lekovi: Benil®. Nafazol. rastvora na 6 sati. 4x1 kom Cena 26593.1din (R) 7110336 kapi za nos. vazotal NORVIR . uz obrok.USA amlodipin . akutni i hronični rinitis.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® .ABBOTT LIMITED . meka.5 -1g sporo i.GALENIKA AD .Srbija nafazolin . Paralelni lekovi: alopres®.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. 10mg jednom dnevno.6din 515-04-2214/03 02.5g/5mL.PFIZER . maks. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.05%. NOVALGETOL® .5g i. .1 %. inj. 5g dnevno.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.Velika Britanija ritonavir . 10mg. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. 1mg+1mg. najduže 5 dana kontinuirano. deca 1.2. ampula. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni. amlohexal.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.Danska noretisteron. amlodipin. rastvor. osteoporoza: 1 crvena tabl.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula.2003 Cena 64.11.O. Baralgin M® NOVASOL .05 %. 0.2003 doziranje: hipertenzija. zatim 1 bela tabl. Paralelni lekovi: analgin®. uz obrok. dnevno tokom 12 dana. bočica sa kapaljkom. amlogal®. Normodipine®. Monodipin.11. kataralno zapaljenje srednjeg uha. ili 1.v.NOVO NORDISK A/S . kontejner za tablete. amlopin Lek®. 0.m. bočica sa kapaljkom.Srbija metamizol-natrijum . bočica.O. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. 1x10mL Cena 50. rastvora na 6 sati. priprema za rinološki pregled. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. Tenox®.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju..MANUFACTURING CENTER . dnevno tokom 16 dana.12.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. postoperativnih).4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. krvarenje iz nosa. 50x5mL Cena 711. Nafazolin NOVOFEM® . 1x28 kom .PHARMANOVA D.09.11.1%. maks.12. 2. rinosinuzitis.2 kapi 0.4 kapi 0. 3x10mg Cena 1257.

10.Danska insulin aspart . 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. vrstu insulina.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin aspart .312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . NOVORAPID® .12. 2mg.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.Danska repaglinid .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju.5din 3/2-10-9161 26. uložak. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10.NOVO NORDISK A/S .12. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. vrstu insulina. 100j. 5x3mL a10ad insulini i analozi. blister.5mg (početno). Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. parenteralni. 100j. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju. blister. 16mg dnevno. do najviše 4mg uz glavne obroke.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. maks.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.3din 3/2-10-8089 27.10.2din (R) 1341351 tableta./mL./mL. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 0. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28./mL.2002 Cena 1262. 1x10mL Cena 2804.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2002 Cena 1237. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.5din 3/2-10-6837 22. parenteralni.5mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100j. bočica. blister. 100j.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. Paralelni lekovi: Novorapid®.11.NOVO NORDISK A/S . Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S .4din (R) 1341352 tableta. 1mg. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .08. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju.Danska insulin aspart .Danska insulin aspart . vrstu insulina.

07. blister.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.NOVO NORDISK A/S .43. Paralelni lekovi: Brufen®.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. parenteralni. blister.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.6-1.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. vrstu insulina.2 g/d. Upfen NUROFEN ACTIVE .2002 Cena 123117. 2. sirup 3-4 puta po 50mg. sirup 3-4 puta po 100mg.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. bočica.2 -1. Nurofen active.07. teške epizode krvarenja 3. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.. 200mg.Velika Britanija ibuprofen . 2x6 kom 515-04-1714/04 09.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.08.4 g/d.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. blister.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta.12. zatim u intervalima 4 -12 sati.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: Novorapid®.Danska eptakog alfa (aktivirani) . liobočica sa rastvaračem.3mL Cena 63787. uložak. maks. 1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 2x6 kom . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta.5din 3/2-10-9164 26. 200mg.07.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.6-1.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. NUROFEN . 2. 1x4. deca od 3-7 god. . 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09. deca od 1-2 god. 1x2. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. deca od 8-12 god. inj. 100mg/5mL. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® .Velika Britanija ibuprofen .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.07. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. bočica od tamnog stakla. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno.2 g/d. doza održavanja 0. posle jela. doza održavanja 0. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2-1.Hemofarm.2mg. posle jela. 100mg. Ibuprofen. 1x100mL 515-04-1712/04 09.2 g/d.12.3 sata u početku. maks.4mg./mL. 100mg/5mL. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 200mg.Danska insulin aspart . 100j.07. 3-4 puta po 200mg. primenjuje se isključivo i. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. na 2. rupan. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen Liquid.07. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. blister. Ibu .8din 3/2-10-9163 26. .v. 2.

Hemofarm. blister.2din 8600097400046 964/2007/12 10.09.600000 i.7mg+2.595g+0.2007 Cena 56.595g+0.071g+1.12. 3-4 puta po 200mg. Ibuprofen.27g+0.V.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. .HEMOFARM AD .184g+ 0. 11.05. Ibu . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 5. Nurofen. arginin. plastična kesa. . Ibuprofen.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju.51g+0.j. 3-4 puta po 50mg.Srbija nistatin . 3-4 puta po 100mg.7mg. 100000i. deca od 3-7 god.071g+1. 2.951g+0. Paralelni lekovi: Brufen®.Velika Britanija ibuprofen . triptofan.-1 Mi. lizin.6-1.48g+1.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze..07.02g+0. plastična kesa.955g+ 0.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.85g+0. deca od 1-2 god.51g+0.51g+0.3g+0.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.1.ORGANON AGENCIES B. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. histidin.12. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta..Irska natrijum-hlorid.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. metionin. deca od 3-7 god.02g+0.4 g/d.57g+0. .A. blister. Nurofen Liquid. alanin.2. NYSTATIN . tirozin.. izoleucin. Ibu . deca od 1-2 god. Upfen NUROFEN LIQUID .51g+0.j. Nurofen active. a odstranjuje posle 3 nedelje. deca od 8-12 god.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno. 3-4 puta po 50mg. 500000i. kesica.A07AA02 ANTIDIJAROICI.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. treonin .Holandija etonogestrel. fenilalanin.38g+4. prolin.714g+0. etinilestradiol . rupan.38g+4.B05D.714g+0. valin. 3-4 puta po 200mg. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000.j. leucin..646g. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. deca od 8-12 god. blister.. nedonoščad 4 puta po 100000 i.j. glicin. 3-4 puta po 100mg.Hemofarm. Paralelni lekovi: Brufen®. meka.05. posle jela.85g+0. NUVA RING .j.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. bočica.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.57g+0. maks. 1x10 kom Cena 43./mL. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i.85g+0.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula.393g+1.. 200mg. 1x10 kom 515-04-3396/04 30. Nurofen.2 g/d. 5. L-tirozin.48g+1. natrijum-laktat.184g+ 0. kalcijum-hlorid. rupan. meka.j. .09. serin.646g. doza održavanja 0. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.27g+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.85g+0. 200mg.951g+0.j. Upfen NUTRINEAL PD4 . 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10.955g+ 0.393g+1.BAXTER HEALTHCARE S.3g+0..

1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.4din 10. N .4din 10.PANFARMA D. zatim 1 na 2 -3 dana još 2. 100000i..04.j. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.6din 8600097400909 491/2006/12 07.05.O. .G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.Srbija nistatin ..3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju. 100000i.05.2007 mesto u NYSTATIN .D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.2007 113. tuba.HEMOFARM AD .j. bočica plastična. tuba.O.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).Srbija nistatin . NYSTATIN . 32./g. 1x15 kom Cena 54./g.j. 100000i.j.

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. 1%.I. 1x10mL Cena 37328.5din (R) 4157313 rastvor za kožu. nespecifični Cena 11572. octanate 250 OCTANATE 1000 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. liobočica sa rastvaračem.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva./mL. Haemoctin SdH. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.. emoclot d.10. ZRENJANIN ./10mL. 1%.. Paralelni lekovi: Beriate P.j. emoclot d. 100i.1din (R) 4157311 prašak za kožu. tuba.b.m.12.Austrija faktor VIII . bočica.4din 3/2-10-4003 12.. intravenski .2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.b. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. bočica.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183.D./kg.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.H . 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28. 1x10mL Cena 37328.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.OCTAPHARMA AB .2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 100i.H . emoclot.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. Paralelni lekovi: Beriate P. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.j.10. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. 2.JUGOREMEDIJA A.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. octanate. Humani imunoglobulin 5%. emoclot d.Srbija ciklopiroks .08.9din (R) 4157312 krem. emoclot.2002 Cena 109.I. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. bočica.5g.Austrija faktor VIII .Švedska faktor VIII .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. octanate.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 500i. Haemoctin SdH.j. Paralelni lekovi: Beriate P.b. octanate 1000. octanate 250 OCTANATE 1000 .08. Haemoctin SdH. Ig vena OCTANATE .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.m.10.I. emoclot. liobočica sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® . OCTAGAM® . 1%.j.m. liobočica sa rastvaračem. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.2002 Cena 113.Austrija imunoglobulin (IgG-7S)./mL. octanate 250 O .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.09.H . 1x10mL Cena 15283.

I.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.08.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Austrija faktor IX . octanate 1000 OCTANINE F ./mL.m.09. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.j.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate. octanate 250 OCTANATE 250 .. Paralelni lekovi: Beriate P. Haemoctin SdH.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.A./mL. 1x5mL Cena 16443. octanate./mL.I. emoclot.. Haemoctin SdH. liobočica sa rastvaračem. Immunine O . Paralelni lekovi: aimafix. emoclot d.2din 50i. liobočica sa rastvaračem.H .Francuska faktor VIII .OCTAPHARMA AB . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. emoclot d. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.OCTAPHARMA S. emoclot d. octanate 1000 OCTANATE 250 .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.j. emoclot d. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.b. 100i. emoclot.I.S .09. octanate 1000 OCTANATE 250 .12.2din 50i.b. emoclot. 500i. Cena 10212./mL.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. Haemoctin SdH.j. Cena 10212.S .Austrija faktor VIII . stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. emoclot.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.09.Švedska faktor VIII .j.Francuska faktor VIII . Haemoctin SdH..B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. octanate./5mL. 1x5mL Cena 10212.H . 1x10mL Cena 37328. 50i. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Beriate P.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.9din 3/2-10-4032 12.2din 8606103442116 1659/2006/12 15.A. octanate. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04..j.I. Paralelni lekovi: Beriate P.OCTAPHARMA S.m.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .

2002 Cena 172.03. 1mg/mL+20mg/mL. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. ampula.03. tvrda.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa.O.12. 10x5mL O Cena 253. 1mg/mL+20mg/mL. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.SCHULKE & MAYER .03.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju. 5x1mL Cena 152.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. blister. bočica.Srbija estradiol .2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba). boca.11.Hrvatska piracetam . 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.Srbija hidroksokobalamin .04.HEMOMONT D. do godinu dana. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. 400mg.3din (R) 7090752 kapi za oči.1din (R) 1073162 kapsula.O.03.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. 5x2mL Cena 200. 1x1000mL 515-04-4943-3 16.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. trauma i operacija na mozgu.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . delirijum alkoholičara. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći. 2500mcg/2mL.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). . boca plastična. preoperativna priprema kože. ampula. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16. rastvor. zavisno od indikacije. fenoksietanol . 0.O. bočica.5din 8608808101435 496/2006/12 07.5%.Austrija oktenidin.Crna Gora prednizolon . . disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.O. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. zatim 2500mcg jednom mesečno. 1x250mL 515-04-4943-1 16.5din 3/2-10-9117 25.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. Paralelni lekovi: Piracetam . OIKAMID .01. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. bočica sa raspršivačem. OESTRADIOL .03.5din 8608808101442 61/2007/12 11.PLIVA HRVATSKA D.GALENIKA AD . 1g. OHB12 .D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. ampula. 1mg/mL+20mg/mL. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. estrofem®.GALENIKA AD .2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. 10mg/mL. 1mg/mL+20mg/mL. vagifem® OFTALMOL . monokomponentni Cena 62. posle apopleksije. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

600mg.12.09. Paracet PARACETAMOL . Paracet PARAGAL .O. strip. 50mg. 80mg.07.5din (BR) 1086522 tableta. u razmaku od 4-6 sati. Paraplatin® PARAPLATIN® .v.2002 19.2004 Cena 110. 500mg. ponavljati na 4 nedelje. u razmaku od 4-6 sati.USA karboplatin . 500mg. 450mg.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. Febricet. deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. supozitorije. Febricet. 500mg.SIGMAPHARM . blister. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 4 doze u 24 sata.2002 . 120mg/5mL.12..9din (BR) 3086523 sirup.Srbija paracetamol . PcM-Hemofarm. bočica.2003 Cena 532. Paralelni lekovi: carboplatin. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18.GALENIKA AD . 100mg/mL.4din (BR) 1086451 tableta.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. blister. Panadol.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. strip.2004 Cena 68. Panadol. bočica. 1x10 kom Cena 32. PcM-Hemofarm.O. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25.8din (R) 5086526 supozitorija. inf. Paralelni lekovi: efferalgan®. deca dobijaju maks. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.5-1g na 4-6 sati. strip. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. bočica. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. 500mg.Srbija paracetamol .8din (R) 5086527 supozitorija. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.2003 Cena 583.5-1g na 4-6 sati.2003 Cena 63. NIŠ . cycloplatin 150. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. maks.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta. kao kratkotrajna i.06. cycloplatin 50. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. 4g dnevno. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. maks. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno.5din (BR) 1086450 tableta. 150mg. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. bočica. 4g dnevno.09.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. bočica.2004 Cena 83. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.09.12.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju.09.REMEVITA D.7din (R) 5086524 supozitorija. strip. 150mg.3din 18. od 80mg na svakih 6 sati. blister.2003 Cena 73. 300mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .5din (R) 5086525 supozitorija.06. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.Srbija karboplatin .1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.12. kutija.. Paralelni lekovi: efferalgan®. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.10. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28.2002 2557. tokom 15-16min. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.06.

10 minuta pre seksualnog odnosa.v.Nemačka nonoksinol .J06BB01 j06BB imunoglobulini.v.12. zatim i. ponavljati na 4 nedelje. 0.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. zatim i.04mg/kg.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.v.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. PAVULON® .BAXTER AG . PARTUSISTEN® . 4mg/2mL. cycloplatin 50. (20 kapi/min). 500mg.05-0. inf. ampula.1mg/kg telesne težine. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.12. tokom 15-16min.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. Immunorho.v.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. ORGANON . Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.06.2002 . 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382. 75mg.5mg/10mL. fiola. inf.Srbija paracetamol . PATENTEX OVAL N .5din 9006968004273 2261/2006/12 06.v.01-0. humani . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. Paralelni lekovi: carboplatin. .8din 3/2-10-4598 25. cycloplatin 150. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .V..Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin. kao kratkotrajna i.07.Merz Pharma Gmbh & Co. 0. i do početka 37. 6 kom Cena 515-04-60/04 04. napunjen injekcioni špric sa iglom. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. novorodjenčad i odojčad i. 0.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.01-0. ampula. 50x2mL Cena 4126. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.2002 P Cena 67.G02BB.03-0.06. Paragal PARTOBULIN® S/D .Holandija pankuronijum . 0. KGaA . 5x10 kom Cena 432. 5mg.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju.A.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno.05. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.11.Španija fenoterol .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. 250mcg.v.E. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10.9din 3/2-10-6212 11. daje se sporom i.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.7din 3/2-10-9083/02 25. blister.HEMOFARM AD . rhesonativ® PARTUSISTEN® .N.02mg/kg ako je potrebno. 12 kom 515-04-60/04-1 04.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.02mg/kg ako je potrebno. 0. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.Grčka fenoterol . ... 75mg.

08.+8D... revakcinacija posle godinu dana. PEGINTRON . liobočica sa rastvaračem. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.+32D. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. jednom nedeljno.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. liobočica sa rastvaračem u špricu.5mL Cena 17530. 3. deca dobijaju maks. 50mcg.Švajcarska peginterferon alfa-2a . u razmaku od 4-6 sati. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.5mcg/kg s. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.SANOFI PASTEUR S.j.. 120mcg/0. Panadol. tokom 6 ili 12 meseci. (10mcg+40D. 1x0.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. inj.5-1.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. 1x0. 4g dnevno.A. .j.+4i. HCV .5mL 2. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi.j.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.5mcg/kg nedeljno. VAKCINE j07c.5-1g na 4-6 sati.07.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.+60i.j. 2 i 3 .Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.09.F. maks. inj.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. pen sa uloškom.J07C. 1x0. jednom nedeljno.Irska peginterferon alfa-2b .L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mcg/kg s. 1x0. bakterijske i virusne vakcine.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju.5mL. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. hronični B hepatitis.6din 515-04-1631-1 15.j. PENTACT-HIB .j. Paralelni lekovi: efferalgan®. mesec po rođenju. 150mcg/0. 180mcg/0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 4 doze u 24 sata.)/0.5mcg/kg nedeljno.Holandija peginterferon alfa-2b .08.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.5mL.c. liobočica sa rastvaračem.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. tokom 6 ili 12 meseci. 1x0.+30i. 1.5mL.5mL Cena 7302. 1.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mL Cena 14624. Paracet.4din 515-04-1631/03 15. pen sa uloškom. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.5mL.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19.c.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.SCHERING PLOUGH . 135mcg/0.5-1. 1x0.07. i 4. P .5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.5mL Cena 1371. 80mcg.5mL.6din 515-04-2999/03 15.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.09. 1x0.01. Febricet. PEGINTRON . Paracetamol PEGASYS® .2003 Cena 11839.

06.03.+30i. posle jela.j.D.08.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).KRKA. Paralelni lekovi: damaton®.j.5mL 2. PentoHeXaL® 600. Pentilin®. blister. Trental®. kutija.Švajcarska mesalazin .8din 3838989503871 220/2005/12 15. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. PentoHeXaL® 300.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. i 4. posle jela.j. PentoHeXaL® 600. Trental®.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.07. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Paralelni lekovi: damaton®. 600mg. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .+25mcg+25mcg+40D.KRKA.j.A. Trental®.) 100-200mg dnevno. D.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem. 400mg dnevno. (40i. Trental® 600 PENTOHEXAL® . Pentilin®. ampula. 1x0. Pentoksifilin. 2x10 kom Cena 158. liobočica sa rastvaračem u špricu. PentoHeXaL® 300. PentoHeXaL®. 2 i 3 . revakcinacija posle godinu dana. 10x10 kom Cena 2685. PentoHeXaL®.5mL.SANOFI PASTEUR S. 3.Francuska vakcina protiv H. 100-300mg dnevno ili spora i. Pentoksifilin. .Nemačka pentoksifilin ..2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. PeNTILIN® forte.08.(inf. maks. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan.9din 3838989508357 222/2005/12 15. Salofalk® 250.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.+10mcg)/0.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.j. mesec po rođenju. 100-300mg dnevno ili spora i.08. 2x10 kom Cena 251. . TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: 5-aSa.06. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). Pentoksifilin. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. 400mg. inj.+32D.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.Slovenija pentoksifilin . 600mg. 100mg/5mL. PentoHeXaL® 300.(inf. 5x5mL Cena 140. inj. Salofalk® 500 PENTAXIM .4din +8D.5mL Cena 515-04-1755/04 28.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. PENTILIN® . INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. PeNTILIN® forte. 2427.A07EC02 ANTIDIJAROICI.v. ampula.D.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. . TOVARNA ZDRAVIL.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . blister. D.08.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem. influenzae tip B.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Salofalk®.m.) 100-200mg dnevno.v. asacol®.Slovenija pentoksifilin . kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. inj.m.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. PentoHeXaL® 600.SALUTAS PHARMA GMBH . 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. parenteralno i. 500mg. kutija.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. kutija. Trental® 600 P . Paralelni lekovi: damaton®. 100mg/5mL. inj. 1g.

3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. Trental®. PentoHeXaL® 600. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Paralelni lekovi: damaton®. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle.PANFARMA D. lečenje tokom 2 meseca.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. PeNTILIN® forte. Trental®.v. folna kiselina (vitamin B11).O. Paralelni lekovi: damaton®. PentoHeXaL®. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. 1g. inj. PeNTILIN® forte.) 100-200mg dnevno.03. 400mg.v. PentoHeXaL® 600. bočica. Trental® 600 PENTOVIT .J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.O. 400mg dnevno. Pentoksifilin.A11EX. bočica. blister. Pentoksifilin.Nemačka pentoksifilin . Pentilin®.SALUTAS PHARMA GMBH . Cena 600mg. maks. Trental®. Paralelni lekovi: ampicilin.(inf. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB . . ampicilin alkaloid®. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.07..VEROFARM . 300mg/15mL. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.03. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. 100-300mg dnevno ili spora i.USA ampicilin .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Srbija pentoksifilin .Rusija tiamin. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. cijanokobalamin . na 6 sati. PentoHeXaL® 300. blister. PentoHeXaL® 300.07. piridoksin. meningitis 2g i. Trental® 600 PENTOKSIFILIN .m.04. ampula. PeNTILIN® forte.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. inj. dnevno (ujutru i uveče). 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. Pentilin®. Pentilin®.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL®.SALUTAS PHARMA GMBH . posle jela.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. 50x1g . nikotinamid.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.Nemačka pentoksifilin . 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. Claudicatio intermittens: parenteralno i. PENTREXYL . PentoHeXaL®. Paralelni lekovi: damaton®.07.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje.

3x10 kom Cena 112.09.12.Nemačka glukozamin .5g 3/2-10-9115 19.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. blister. blister. Pentrexyl PERIGONA® . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.2002 Cena 498.01. 392. 100mg. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. 2x10 kom P . tuba..GALENIKA AD . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. fiola. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. 1x50.12. ampicilin alkaloid®. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.2%.Francuska benzalkonijum-hlorid . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2%. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).6mg+131.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.Srbija fenobarbital .1din 8600097400206 338/2007/12 23. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 392.HEMOFARM AD .INNOTECH INTERNATIONAL . blister.G02BB. 6x4. 1.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.1din 515-04-363/04 09. deca 5-8mg/kg dnevno. 2x8 kom Cena 101.Srbija ampicilin .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Paralelni lekovi: ampicilin. pre ili u toku jela.06.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.2004 Cena 2450. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.2002 Cena 254. blister.2002 Cena 311. 500mg.86mg. 1x72g Cena 254.06. fiola.12.2002 Cena 181. blister. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX .abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . 20mg. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.12.7din (R) 4136934 vaginalni krem. tvrda. 18.12.LABORATORIE INNOTHERA .2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. 1. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 250mg/5mL. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.9mg. tuba. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. uveče.86mg.9din 3/2-10-9114 19.CHEPHASAAR CHEMISCH .5din (R) 6136932 vagitorija.12.6mg+131. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. 18.9mg.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule. bočica.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). PHENOBARBITON .5din (BR) 1163562 film tableta.

15mg/5mL. blister. bočica.07.PANFARMA D.Makedonija folkodin . 5x2mL Cena 300. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg.Srbija fenobarbital . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).5din 29. 15mg.4din 29.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . tvrda.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.Austrija ulje soje.2002 doziranje: suvi. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. cerebralnih hemoragija. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. 600mg.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . Paralelni lekovi: Fenobarbiton.O. PIASCLEDINE .11. tvrda. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.O.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. pre doručka.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.PANFARMA D. bočica.09. akutne konvulzije kod tetanusa. Phenobarbiton PHLEBODIA . 398. hemoroidi: po 600mg. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). 3x10 kom Cena 47. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.Francuska diosmin . trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno. . 600mg. deca 5-8mg/kg dnevno.2005 doziranje: status epileptikus. liobočica sa rastvaračem.Srbija fenobarbital . uveče. 1x15 kom .2002  (R) 3115154 oralni rastvor.11.O. 1x20 kom Cena 135.2din 8600097401043 250/2005/12 06. blister.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. po potrebi ponoviti za 6 sati.ALKALOID AD . blister. parenteralno 50-200mg.11..INNOTECH INTERNATIONAL .C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta.07. maks.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. .M09AX. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. 10mg. pre jela. 220mg/2mL.09.2003 752.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. 600mg dnevno. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . eklampsije. 200mg+100mg.O. ulje avokada .

Srbija pipemidinska kiselina .2007 (R) 7159226 sprej za kožu.01. u težim infekcijama 200-300mg/kg.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. riboflavin.5mg+1.j. holekalciferol. 2%. Paralelni lekovi: Palin®. PIPEGAL® . 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.KRKA.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.GALENIKA AD .09.12.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl.ZORKA PHARMA A.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.D. Pipem PIPEM .Slovenija retinol.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. blister. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. 200mg. PILFUD® . kalcijum-pantotenat. 4g. . kada se radi o nedostatku apetita. piridoksin. folna kiselina. tvrda. bočica sa raspršivačem. tabl.D. . 1x4g 3/2-10-7413/1 25. 2x10 kom Cena 147. TOVARNA ZDRAVIL.Bosna i Hercegovina minoksidil . treba uzimati 2 meseca.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .4mg+10mg+15mg. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. 200mg. nikotinamid. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. .12. blister. posle jela.D. dnevno rastopiti u ustima.01. tvrda. bočica.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.11.WYETH PHARMACEUTICALS . najviše 2mL 2% rastvora dnevno. 3x10 kom Cena 198. 1x2g .. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). Paralelni lekovi: Palin®. Pipegal® PIPRIL® .A11BA.+400i. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta. cijanokobalamin. D.j.Srbija pipemidinska kiselina . pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. tokoferol . maks. tiamin. blister.+60mg+1. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11.01.2din 3838989623500 87/2007/12 11. bočica.Velika Britanija piperacilin .2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati.BOSNALIJEK D. askorbinska kiselina.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. 24g dnevno. 5%.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. 2g. 5000i.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0.5din (R) 1132300 kapsula. dnevno podeljeno u više doza. bočica. rastvor.

25mg/dan.07. ne smeju se žvakati.2006 Cena (R) 1103072 tableta.10.25mg.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. 5mg.Grčka piracetam . doza održavanja 2 puta po 2. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. ramitens®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 10mg dnevno. blister. maks.07. Paralelni lekovi: ampril®.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. ampula.Poljska ramipril .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. doza održavanja 2 puta po 2.5mg. Tritace® PIRAMIL® . blister. ne smeju se žvakati. monokomponentni (R) 1103070 tableta. 10mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.FARAN LABORATORIES .LEK S. . maks. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 3x10 kom 515-04-217-1 31. blister. Prilinda®. početna doza je 2 puta po 2.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. početna doza je 2 puta po 2. maks.5mg/dan.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .5-5mg/dan. tabl. . 2. ramipril.25mg/dan.Srbija ramipril . doza se može povećati. se mogu uzimati pre. 1.A. 1g.25mg/dan. maks. (dnevne doze od 2. po potrebi povećavati do 20g dnevno.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. doza se može povećati.Bangladeš ramipril .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).25mg/dan. doza se može povećati. Tritace® PIRAMIL® . blister. (dnevne doze od 2. corpril. ramipril. Prilinda®. 10mg dnevno. 10mg/dan. posle 2-3 nedelje. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.07. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . 400mg.07. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. tabl. tokom ili posle obroka sa čašom vode.HEMOFARM AD . posle 2-3 nedelje. posle 2-3 nedelje.C09AA05 PIRACETAM .2003 Cena (R) 1073150 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. monokomponentni (R) 1103073 tableta. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07.07. tokom ili posle obroka sa čašom vode.25mg/dan. blister. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. corpril. ramitens®. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.5-5mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.25mg/dan. maks. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2003 doziranje: neuroprotektiv. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 800mg. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. Paralelni lekovi: ampril®.10. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. se mogu uzimati pre. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. 10mg. 6x10 kom 515-04-217/03 31.5mg/dan. strip. 10mg dnevno. parenteralno odrasli 3g dnevno.

corpril.9din (R) 1051721 tableta. početna doza je 2 puta po 2. 2x15 kom 515-04-61/04 07. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. vitamin B6 PK-MERZ . Paralelni lekovi: cisplatin. boca od tamnog stakla. bočica od tamnog stakla.D.8 din (R) 1085350 tableta. Platigal. .07. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. ovarijuma. Prilinda®. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. Platinex PLATIGAL .Nemačka amantadin . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.06. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. 100mg. .2002 . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.Srbija piridoksin . doza održavanja 2 puta po 2. Platigal. ramipril. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. 10mg.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. kombinovana terapija tumora testisa. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. . maks.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. kombinovana terapija tumora testisa.2004 Cena 552. Paralelni lekovi: cisplatin.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. brzinom 55 kapi/min. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. ramitens®.LACHEMA A. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. tumora regiona glave i vrata.S.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. (dnevne doze od 2. PLATIDIAM 10 . 200mg.10. Tritace® PIRIDOKSIN . bočica. 10mg/20mL.PLIVA . tabl. 50mg. Platidiam 50.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. tokom ili posle obroka sa čašom vode.ZDRAVLJE A.PLIVA . KGaA . ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. ovarijuma.Merz Pharma Gmbh & Co. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. blister. se mogu uzimati pre.S.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. Paralelni lekovi: ampril®. ne smeju se žvakati.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. 10x20mL Cena 3091. 10x500mL Cena 15591.5-5mg/dan.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. Platinex PLATIDIAM 50 .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.Češka cisplatin .GALENIKA AD . 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.LACHEMA A.) maks.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 20mg.1din 515-04-59/04 07. blister.Češka cisplatin .Srbija cisplatin .05. tumora regiona glave i vrata. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. boca.06. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. 10mg/dan.5mg/dan. Paralelni lekovi: Bedoxin®. Platidiam 10.05.

7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg.03. Kansen. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. Platidiam 50. 2.PLIVA HRVATSKA D.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. 1x30 kom 03-7342/96 10. Mycoril® . 50mg. .O.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI.03. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05.2004 Cena 142. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: antifungol®. 50mg.03.03.Velika Britanija felodipin .2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.06. plastična bočica. blister. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. Platidiam 10. plastična bočica. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. karcinomi glave i vrata.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 10mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.07. 1x30 kom 03-7344/96 10. 5mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED .08. 75mg.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. 1%. Platigal PLAVIX® . isključujući heparin Cena 3636.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.USA cisplatin . 1x20mL Cena 521.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Platidiam 10. 120mg dnevno. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL .7din 3/2-10-3085 17. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.3din (R) 1068220 film tableta. 10mg/20mL. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. bočica. 1%.2002 Cena 1333.O. Platidiam 50. tuba.06.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 1x100mL 3/2-3086 17. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 300mg dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin. maks. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. canesten®.7din 515-04-251/03 05.Hrvatska klotrimazol .Francuska klopidogrel .D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. karcinomi glave i vrata. bočica.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. maks. blister.03. bočica. Paralelni lekovi: cisplatin. bočica.5mg. Platinex PLATINEX . Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .

800miliona/mL.O.PLIVA HRVATSKA D. .10. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05.02.O.M01AX.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. blister.. u razmacima 2.02.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL .Francuska vakcina protiv pneumokoka. Kansen.1din (R) 2052030 oralne kapi.SANOFI PASTEUR S. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. riboflavin. Mycoril® PLIVIT AD3 . 6000i. ampula.2004 . ampula.03.8din 515-04-3935/03 03. uretritis.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.9din 515-04-3940/03 03.. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. nikotinamid. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.12. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.Srbija bakterijski antigeni .J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju..HEMOFARM AD .5mL Cena 746.Hrvatska klotrimazol .Srbija bakterijski antigeni .O.A. Paralelni lekovi: antifungol®. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.A11CB. cijanokobalamin.M01AX. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.A11EA.PLIVA HRVATSKA D. 200mg./mL+3000i.m. lečenje 3-4 dražeje dnevno. pneumoniae) . canesten® 3. piridoksin.8din 8600097011488 2525/2007/12 22. napunjen injekcioni špric. lečenje 2-3 dražeje dnevno. kalcijum-pantotenat.5mL.001mg+2mg.. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.03. 3x10 kom Cena 45. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . POLIVIT B . paba .2004 doziranje: adneksitis. canesten® 1.j.j.O. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .5din 515-04-251/03-2 05.Hrvatska retinol. ili s. .G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta. 1x0. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. holekalciferol .9din 3/2-10-8000 24.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . revakcinacija po potrebi./mL. terapija 15-25 kapi dnevno. terapija 815 kapi dnevno.5mL vakcine. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. rastvor. .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .Srbija tiamin.c. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). 300miliona/mL. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . bočica. 25mcg/0. 1mL = 35 kapi.

PORTALAK® .2006 .2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.7g/100mL.08.c.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta. kontejner plastični. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. 7. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. meka.3din 3/2-10-9117 10. 100000i. .Francuska nistatin. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. 66.06. 1x2 kom Cena 328. neomicin. 7.4din 8600097001434 764/2006/12 05. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 . uveče.m.06. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.5din 05. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.Srbija povidon-jod .j.75mg.j. 10%.2006 1791..7din 05.Mađarska levonorgestrel .5din 5997001313022 515-04-276/03 30.INNOTECH INTERNATIONAL . 10%. maks. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.LABORATORIE INNOTHERA .06. zatim 5-15mL sirupa.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. ili s.06. uretritis.2006 98.BELUPO. kontejner plastični. kontejner plastični. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.9din 05. 8. 3 dana.D.2006 186. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu.06. u razmacima 2.+35000i. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .Srbija povidon-jod .GEDEON RICHTER LTD . 0.D.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. kontejner plastični. 1x6 kom Cena 284. 1x50mL Cena 60.Hrvatska laktuloza . .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.7din (R) 3127050 sirup. blister.06.5%. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. . kontejner plastični.j. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). tokom 12 dana.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. polimiksin b .2din 05. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis.5%. kontejner plastični.6din 02. 60mL sirupa u početku.5%.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.12.2006 1863.D. se uzima 12 sati posle prve).+35000i. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. 10%. zatim 5mL dnevno.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. boca.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.06.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. blister.

ZDRAVLJE A.5din 515-04-3998/03 03. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. kanister.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.12. 1%.12.JUGOREMEDIJA . 200mg. blister.D. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. 14 dana uključujući i dane menstruacije. 1x100mL Cena 73.06.JUGOREMEDIJA .2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. 10%.D.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. strip. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05. tuba. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. 1x5000mL Cena 1791. bočica. uveče pre spavanja.12.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.12. Betadine® POVIDON JOD .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. bočica. uveče pre spavanja.1din (R) 4156463 rastvor za kožu.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.2003 Cena 90. 2x7 kom Cena 179.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . bočica. 10%.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl. 7.06. Paralelni lekovi: aNTIsept d.5%. . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.5din 515-04-2347/03 29.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .02.JUGOREMEDIJA .2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). tuba.JUGOREMEDIJA .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.8din (BR) 6137100 vagitorija. POVIDON JOD . 10%.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. .Srbija povidon-jod .6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.Srbija povidon-jod . 200mg.2004 P . 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. 1x100mL Cena 98.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179. 10%.12.

2din 1576/2006/12 05.2006 . (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 3x5000 i. Paralelni lekovi: Prednison. zavisno od indikacije (bolesti kože. 20mg.2003 doziranje: individualno.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. gastrointestinalne. krvi. maligne i reumatske bolesti.Holandija horionski gonadotropin . uzima se ujutro posle doručka. maks.D. 2x10 kom Cena 54. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23. Pronison® PREDNIZON . uzima se ujutro posle doručka. 10%.FARMAKOS DD . oka. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. krvi.12.07. 60mg dnevno. alergijske. Betadine® PREDNISON ..2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče)..j.Bosna i Hercegovina prednizon . boca. zavisno od indikacije (bolesti kože. lio-ampula sa rastvaračem.07.1din 3/2-10-4645 29.5din (R) 1047556 tableta. 5mg. kolagenoze): početna doza 10-20mg. endokrine. Paralelni lekovi: Prednison. pluća. 35mg.Srbija prednizon . zavisno od indikacije (bolesti kože. ORGANON . 5mg.PRIZREN . 60mg dnevno.j.N. endokrine. 1500i. Pronison® PREDNIZON . Paralelni lekovi: Prednizon. plastična fiola.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. 60mg dnevno.11. 5mg.2003 doziranje: individualno. gastrointestinalne. 5000i.2003 Cena 150.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23. maligne i reumatske bolesti. maks. alergijske. kolagenoze): početna doza 10-20mg./amp. . alergijske. pluća. blister.02.V.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. lio-ampula sa rastvaračem.BOSNALIJEK D./mL.Srbija prednizon . blister. pluća.6din 8608805100332 515-04-303/03 03.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1x20 kom Cena 54. Pronison® P PREDUCTAL MR .6din 515-04-3999/03 03.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.2002 Cena 537. maligne i reumatske bolesti. uzima se ujutro posle doručka. maks. ZRENJANIN . PREGNYL® . blister.JUGOREMEDIJA A.LES LABORATOIRES SERVIER . krvi.2003 doziranje: individualno.j.09. gastrointestinalne. Paralelni lekovi: aNTIsept d.Francuska trimetazidin . endokrine. blister. oka.D.12.08. oka. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu.

Paralelni lekovi: Propess.Srbija loratadin .HEMOFARM AD . 2x14mg 515-04-4762/03 24.5mg/3g. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. blister.3din 8606007411133 72/2007/12 11.1din (R) 1107496 film tableta.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. priprema folikula za ovulaciju. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.. 50mg. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. bočica od tamnog stakla.. blister. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . fiola. 5x5mL Cena 223.v.Belgija dinoproston .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.1din 8600097011341 2541/2007/12 22.v. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. Lorano. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. Loratadin P . 100mg. 10mg.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). 10mg.5mL) gela. 1x3g Cena 2016. 4x14mg 515-04-4761/03 24.11. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. 1mg/mL.10.10.4din (R) 1958281 tableta.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29.11.2002 Cena 120. blister. 0.2007 Cena 70.05. 50mg. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29.05.Srbija metoprolol .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. aritmije: 5mg sporo i.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22.6din (R) 1107750 film tableta. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.2007 Cena 180.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . Paralelni lekovi: claritine®. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).j. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.HEMOFARM AD . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 5mg/5mL.11. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. napunjen injekcioni špric. ampula. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. blister. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: corvitol® 100. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).01. Prostin® e2 PRESOLOL . Flonidan®. kod žena: stimulacija ovulacije. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. alergijski konjunktivitis. corvitol® 50.

8mg.25mg/dan. 2. doza održavanja se određuje individualno.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. na dan.11. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02.2003 Cena 459.5mg.11. monokomponentni (R) 1103570 tableta. blister.25mg/dan. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.7din (R) 1103702 film tableta. monokomponentni (R) 1103860 tableta. zobox® PRILAZID® PLUS . ujutru. 5mg. doza održavanja 1mg/dan. u isto vreme.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.4din (R) 1103704 film tableta.LES LABORATOIRES SERVIER .Srbija cilazapril . srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.05.5mg/dan. ujutru.HEMOFARM AD . blister. 1x30 kom Cena 134.5-1. pred spavanje.GALENIKA AD . fiola.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. maks. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. a zatim 4mg dnevno.5-5mg/dan.C09AA02 c09aa inhibitori ace.6din (R) 1103861 tableta. PREXANIL® . postepeno se može povećavati do 2.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. Paralelni lekovi: cilazapril. blister. fiola.02.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta.5mg. fiola. hronična insuficijencija srca početna doza 0. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.11.5mg/dan (ili manje). 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. 5mg.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02.12. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. hidrohlortiazid . blister.10. Inhibace Plus® PRILENAP .11.Francuska perindopril . a zatim 4mg dnevno.Srbija cilazapril.2003 Cena 622. 4mg. 1mg. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. 1x1 kom Cena 883.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). pred spavanje.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . doza 5mg/dan. fiola. 5mg+12.4din 8608808105310 910/2007/12 03. maks.Srbija enalapril . 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. 0. 1x30 kom Cena 804.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Inhibace®.Francuska perindopril . najčešće 1 tabl.5mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.2007 . početna doza iznosi 0. PRILAZID® . 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. doza održavanja se određuje individualno. doza 8mg/dan.5mg/dan. najbolje uveče. najbolje uveče. monokomponentni Cena 1767. bolesnici sa cirozom jetre. monokomponentni (R) 1103700 tableta. doza održavanja 2. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.GALENIKA AD . doza 8mg/dan. maks.5mg.

8din 9002260013944 1151/2006/12 07.7din (R) 1103572 tableta.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.5mg/dan. enap®. enalapril HcT. blister. monokomponentni (R) 1103071 tableta. ramitens®. maks.25mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.01. dnevno.Srbija enalapril.H. blister.5mg/dan.2007 Cena 242. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister.7din 342/2007/12 23.5mg.07. 20mg.2006 Cena 675.5mg.HEMOFARM AD . dnevno. 10mg+25mg. 2x10 kom Cena 163.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). početna doza je 2 puta po 2. doza održavanja 2 puta po 2. maks. enalapril 20 mg. Tritace® P . enalapril 10 mg. blister.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. doza se može povećati.01.2007 Cena 343/2007/12 23. 10mg+25mg.5din 344/2007/12 23.1din (R) 1103072 tableta. corpril. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. blister. enalapril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. tokom ili posle obroka sa čašom vode.25mg/dan. pre spavanja. blister. maks. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. 5mg. 2. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 40mg/dan. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Prilenap® H PRILINDA® . tabl.Srbija enalapril. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.HL. 10mg+12. 10mg dnevno.55mg/dan.01. 1 tabl. ramipril. 4x7 kom Cena 486.).HEMOFARM AD . 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. po potrebi. Piramil®.01. Prilenap® HL PRILENAP® HL . enatens® PRILENAP® H .01. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enap® . 2 tabl.07. najčešće 1 tabl. enalapril Lek®. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. posle 2-3 nedelje. enalapril HcT.9din 8600097400114 62/2007/12 11. enap® . ne smeju se žvakati. 10mg.Srbija ramipril . (dnevne doze od 2. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. blister. blister. uveče.HEMOFARM AD . po potrebi 2 tabl.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enap® . 10mg+12. enap® .01. hidrohlortiazid .H.5mg/tabl. hidrohlortiazid .2007 Cena 345/2007/12 23.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.HL. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. Paralelni lekovi: ampril®. se mogu uzimati pre. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.5mg. 10mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.

5din CCID50. genitalne infekcije (npr.09.c. profilaksa 10mg dnevno od 19. bočica.SCHERING AG .05..J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. doza se može povećati na 100mg. doza je 0. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. 1x20 kom Cena 216. jedanput dnevno.-26. cefazolin-BcPP.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. dana ciklusa. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . deca koja ranije nisu vakcinisana.GALENIKA AD .A.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. bilijarnog trakta. liobočica sa rastvaračem u ampuli. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.v. 3log CCID50+3. 1g. doza se može povećati na 200mg dnevno. inf. Paralelni lekovi: atenolol.3din 8600103492102 1569/2006/12 05. Ukoliko je potrebno.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. Ukoliko je potrebno. maks. blister. liobočica sa rastvaračem u ampuli.m. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. 1.5mL. 2.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. maks.7din 8608808101770 60/2005/12 09.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. bočica staklena.5mL duboko s. 1x0.12. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. epididimitis).GLAXOSMITHKLINE UK . jedanput dnevno. 5mg.Nemačka noretisteron .7log CCID50+3log Cena 837. 100x0.O. rubeole i parotitisa) . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. 50x1g Cena 7295.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. angina pektoris: početna doza je 50mg. spore i. rubeole i parotitisa) .5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13.Srbija cefazolin . inj. 2x7 kom Cena 73. . cefazolin-MIP. ili i. Panapres PRIORIX™ . tokom 10 dana.2007 doziranje: infekcije respiratornog. 100mg. kože i mekih tkiva. ukoliko je potrebno.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. kostiju i zglobova. 100mg/kg dnevno. urinarnog. jedanput dnevno.354 PRIMACEPH® . prostatitis.5mL 515-04-2704/03 05. revakcinacija u 12 godini.11.09.Srbija atenolol . (3log CCID50+3.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.PHARMASWISS D. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.2003 P . lek se daje u obliku i. inj. (3-5 minuta) ili i.m. selektivni (R) 1107170 tableta.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. a zatim se povećava na 100mg.v. PRINORM . .2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.7log CCID50+3log CCID50)/0. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.O. dana ciklusa. 6g (izuzetno 12g) dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin. jedanput dnevno.

doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. 250mg/mL. bočica.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju.GLAXOSMITHKLINE UK . ampula. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19. revakcinacija u 12 godini. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.3din 8605000800234 2510/2007/12 19.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. dnevno.5mL duboko s.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.c. borna kiselina .2003 Cena 515-04-3541/03 25.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ .O. doza je 0. hidrohlortiazid . 400mg+40mg.C05AX. PROFENAN® . 80mg+12. blister.O. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. maks.SLAVIAMED D.12.7din 3/2-10-10523 26.2din 247/2006/12 03. posle smirenja tegoba (svraba i bola).Švajcarska tribenozid. lidokain .2007 Cena 260. tuba. 150mg. liobočica sa rastvaračem u špricu. posle jela.12. PROCULIN® .10.2006 . grupa I c (R) 1101420 film tableta. 1x0.11. blister.2003 PROCTO-GLYVENOL . 5x10 kom Cena 468.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . rastvor.12. uvek posle pražnjenja creva. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.07. 900mg dnevno.5%. 1x10mL Cena 89. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25..6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.2002 226.9din (BR) 5108103 supozitorija.5mg.03%+1. Propafen® PROGESTERON DEPO .Srbija hidroksiprogesteron .abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ukoliko je potrebno. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. . 3log CCID50+3.Velika Britanija telmisartan. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.1din (R) 1101421 film tableta. blister.m. jednom dnevno. ili i.ALKALOID AD . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. 1x30g Cena 217.5mL Cena 515-04-2704-1 05. 7-14 dana.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.5mg. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.Makedonija nafazolin. 2.03. 1.7log CCID50+3log CCID50.GALENIKA AD . deca koja ranije nisu vakcinisana. 300mg. aluminijumska folija. 0. 40mg+12. blister. 5%+2%.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.10.Srbija propafenon .12.

ALKALOID AD . 4-7 dana (Pityriasis versicolor). . tvrda. tvrda. 20mg. 0.Španija itrakonazol . 3-6 meseci (onihomikoze).J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. 5mg.2002 Cena 461. 35mg. 100mg. Tinea cruris). vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.Srbija prednizon . blister.12.5din (R) 1327481 kapsula.5din 8595026483712 654/2005/12 30. 900mg dnevno. dnevna doza je do 560mg..06. inj.1-0. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. tvrda. PROKANAZOL® . parenteralno 0. maks.12. odnosno 250mg. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. blister. Paralelni lekovi: Prednison.3din 3/2-10-9345 25. Propafen® P . tvrda. krvi. 30 dana (Tinea pedis. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. Sporanox PRONISON® .. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. maks. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30.12. blister. 60mg dnevno. maligne i reumatske bolesti.v. 150mg. 3x10 kom Cena 2677. posle jela. 100mg. 6x10 kom Cena 13526. blister.3mg/kg/dan.Irska takrolimus .35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.2003  (SZR)1014251 kapsula.2005 doziranje: po uputstvu lekara.v. 3x10 kom Cena 32871.0mg/kg telesne mase polako i. 1x40 kom Cena 383. Paralelni lekovi: Funit. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.GALENIKA AD . grupa I c (R) 1101460 film tableta.07. 1x4 kom Cena 470. kontinuirano. 10x10mL 3/2-10-9344 25.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.06. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Kanazol. doze su individualne.12.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. tvrda.2din 5390332171116 274/2005/12 04. 2x10 kom Cena 150. tvrda.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.5-1.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. blister.08.Makedonija propafenon . 4-8 nedelja (Tinea capitis). uzima se ujutro posle doručka.A. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. kolagenoze): početna doza 10-20mg.5mg. u zavisnosti od transplantiranog organa. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. u trajanju od 24 sata. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. gastrointestinalne.2003  (SZR)1014252 kapsula. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. . endokrine.05mg/kg/dan u i.2din (R) 1327482 kapsula. bočica. 1mg. pluća.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta.2005 Cena 1571. blister.12. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . alergijske. ampula.LICONSA S. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). 100mg. 3 nedelje (keratitis fungalis).2005 Cena 3091.2007 doziranje: individualno. blister. LTD. Paralelni lekovi: Profenan®. oka. inf. u toku 3-6 min. zavisno od indikacije (bolesti kože.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. PROGRAF® .5din 8608808105303 1533/2007/12 23.ASTELLAS IRELAND CO.

2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. inj.D.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .3din (R) 6143100 vagitorija.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . Propafenon alkaloid® PROPESS .N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. 10mg/mL. kasnije na dve).2006 Cena 260. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. 150mg.10.. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05.v..2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. ampula. anksioznost.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.06. kesica. blister. maks. 900mg dnevno. parenteralno 0. Paralelni lekovi: Profenan®.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352.5-1mg/kg/dan. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno. u periodu do 3 dana.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. bočica. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.06.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .0mg/kg telesne mase polako i. doza održavanja 160-320mg/ dan.09. maks. 10mg/mL. blister.1din (R) 1101130 film tableta.5mg/kg.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.v.10. bočica.GALENIKA AD . tireotoksikoza. neselektivni (R) 1107183 tableta. do 320mg dnevno (odrasli). A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza)..C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. ampula. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.2006 Cena 468.3din (R) 1101131 film tableta. u toku 3-6 min. Paralelni lekovi: Prepidil®.Austrija propofol . Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . deca preko 3 godine 2.dozaodržavanja120-240mg/dan.10. doza održavanja 80-160mg/dan. 5x20mL Cena 1597. 35mg/10mL. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i. aritmije.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. 10mg/mL.10. po 20-40mg u 10 sekundi. 10mg/mL.06. recofol® PROPRANOLOL . teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. 300mg.1din 8608807100453 775/2006/12 05. bočica. bočica. Paralelni lekovi: diprivan®.Srbija propranolol .v. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. 10x10mL Cena 155. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. 10mg/mL.10. dnevna doza je do 560mg.. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan.Velika Britanija dinoproston .v.5-1.Srbija propafenon . 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23.07. . P .2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. blister. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0.5mg/kg i. 40mg. inf. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno. 10mg. 1x100mL Cena 1540. 1x50mL Cena 767. posle jela. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22.

TramaFlash®.2004 30. 400mg/dan.2004 717. deca 1-2mg/kg. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL .01. maks.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.08.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. od 5mg.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.5 sata. 50mg. MED. 3mg. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.25mg/mL.j. blister. Tramadol.01. 50mg/5mL.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . . 2 vaginalete. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06.v. PROTRADON® .2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg. tvrda. tvrda.01. ampula. tokom 10 minuta.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . 1x1mL Cena 1369. tvrda. koja se ponavlja svakih 1. .10. žitki ekstrakt ploda .01. zatim 50-100mg na 6 sati.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. 2x15 kom 1134302 kapsula.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl.5din 8606007411218 64/2007/12 11.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. PROSTIN® 15M .08. CS PRAHA A.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. Paralelni lekovi: Sintradon.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. Propess P PROTAMIN SULFAT . maks. 50mg.Srbija protamin . blister. blister. 3-12 meseci.Belgija dinoproston .8din 8606007411171 393/2007/12 30. Trodon .Češka tramadol . 5mg.2007 § (NR) 1087091 kapsula. 1x4 kom Cena 4332.GALENIKA AD .dnevno. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . 320mg.. ostali § (NR) 1087090 kapsula. 320mg. heparina. 320mg. blister.MERCK SHARP & DOHME B. tvrda.5-3.BERLIN-CHEMIE AG . ampula.m..4din 30. posle jela. doza se može povećati na 500mcg.V.09.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae).G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. blister. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.PRO.m. u intervalima od 90 minuta. 0. Paralelni lekovi: Prepidil®. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju. Trama 24® retard.01. PROSTIN® E2 . postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317.Holandija finasterid .S. inj. a po potrebi još 1 posle 6 sati.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. 2x14 kom Cena 1874. inj. blister. blister.Belgija karboprost . u izuzetnim slučajevima. tvrda.

03. 0.8din 5310001096465 515-04-1212/03 30.10. blister. Tafen® Novolizer® PULMOVENT ./2. 2500j.5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02./2. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg. ampula.10. bočica sa raspršivačem. 40mg. 1600mcg dnevno.Turska pantoprazol . maks.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. 200mcg.9din 7321839710933 3/2-10-6210 27. 800mcg.O.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® .. 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394. inhaler. 1x100 doza Cena 1062. 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27.Švajcarska dornaza alfa . U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA . tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).ASTRAZENECA AB . 400mcg/doza.10. maks.S. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® . 100mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . tokom 4 nedelje. maks.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg).2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje. 6x2. maks. Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®.6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta.10. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® .10. bočica. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. blister. 800mcg.2mg/doza.MEDIS D.F.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.2din (R) 1040192 tableta. . 50mg. 40mg.. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh.4din 8606102767968 2539/2007/12 22. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja. ampula.5mL Cena 11861.10.Švedska budesonid .07.O.ALKALOID AD .2003 Cena 559. inhaler.. 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24.3din (R) 7114720 aerosol. blister.2002 Cena 2190.8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta. 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19.Makedonija propiltiouracil .2004 doziranje: hipertireoidizam..R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. ujutro pre doručka.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. 30x2. PULCET® . 1600mcg dnevno.2007 P .6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju.R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje.12. 1x20 kom Cena 138.2006 Cena 774.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju. 2500j. ili 4 nedelje (ulkus želuca).H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta.Norveška budesonid . Paralelni lekovi: Pulmovent.5mL.5mL.

5mg (2.17mg FSH prednjeg režnja hipofize).5mg (2. sadrži 4. i odrasli do 21 god./0. bočica.5mL Cena 1611.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19. (80 i.30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2.5mL) dnevno.6din 8600103410489 1359/2007/12 19.j. 1x0. bočica.V.5mL) dnevno.9din (R) 0044227 rastvor za injekciju. 50i.5mL. primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača. ORGANON .2007 doziranje: individualno. 1 puta po 2.06.j.N.06. 100i.2007 Cena 3226./0.5mL. kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju. deca preko 5 god.G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju.Holandija folitropin beta . 1x0.j. P . PUREGON® .

najviše 240mg/dan. rastvor. bočica.09.6din 3/2-10-1914 20.2004 doziranje: ulkus želuca i duodenuma: 40mg jednom dnevno pre spavanja tokom 4-8 nedelja.2004 Cena 177. . ZollingerEllisonov sindrom: 4puta dnevno po 20-40mg. Paralelni lekovi: Famotidin. Famotidin alkaloid® QUINAX® . 1x14 kom 5997001313046 515-04-498/04-1 29.Mađarska famotidin . Q .09.04. blister.. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg.8din (R) 1128485 film tableta.Belgija azapentacen .GEDEON RICHTER LTD . 40mg.15mg/mL. traumatska. kongenitalna i sekundarna katarakta: 3-5 puta dnevno po 2 kapi u oko (oči). 20mg.V.S01XA.abecedni spisak registrovanih lekova 31 Q QUAMATEL® . blister. doza održavanja 20mg/dan. 2x14 kom 5997001313039 515-04-498/04 29. 6-12 nedelja.ALCON-COUVREUR N.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 171. doza se smanjuje na 20mg/dan. kod bolesnika sa klirensom kreatinina između 10 i 50mL/min. LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 7099080 kapi za oči.8din (R) 1128486 film tableta.2002 doziranje: senilna. 0. 1x15mL Cena 386.

32 abecedni spisak registrovanih lekova .

9din 9088882454464 546/2006/12 14. 2x14 kom Cena 648.J07BG01 VAKCINE j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011531 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. dan. Paralelni lekovi: Imovax rabies vero RAMIPRIL . ramitens®.05.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.01.5-5mg/dan.25mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 7.5-5mg/dan.Srbija ramipril . 10mg/dan (dnevne doze od 2. smanjenje rizika od srčanog udara. kod neimunizovanih osoba sa niskorizičnog područja.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Paralelni lekovi: ampril®. Paralelni lekovi: ampril®. 5mg.O. corpril. 7.. maks.O. 5x1mL Cena 4516. 2x14 kom 8606010300615 1085/2007/12 23. i 28.25mg/dan.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.j. Piramil®.04.abecedni spisak registrovanih lekova 33 R RABIPUR® .5mg. potrebno je što pre započeti vakcinaciju i to prema šemi 1. maks. 2. 2. 5mg. 2. Prilinda®. u toku ili posle jela. Piramil®.Nemačka vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabijesa) .c. blister. u deltoidnu regiju ruke. ./mL.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5i.5mg. kod osoba sa visokorizičnog područja. a zatim povećanje do 10mg dnevno tokom 3 nedelje.1din (R) 1103080 tableta.25mg dnevno.PHARMASWISS D. 14. moždanog udara i kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. corpril. dodaje se humani imunoglobulin protiv besnila. liobočica sa rastvaračem. . 2x14 kom 8606010300714 1086/2007/12 23.6din 8606007081244 128/2007/12 11. dan.6din (R) 1103081 tableta. monokomponentni Cena 434.O. blister. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.25mg/dan oralno.O. 10mg/dan. ili i. početna doza je 2 puta po 2.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. bolesti bubrega/proteinurija: početna doza je 1. u toku ili posle jela.2006 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze od 1mL 0. dnevna doza je 10mg. 3. dnevna doza je 5mg.1din (R) 1103011 tableta.m. Prilinda®. po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje. dozu udvostručiti u periodu od 2-3 nedelje. maks. Tritace® R .5mg dnevno.Srbija ramipril . dnevna doza 10mg. maks. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: početna doza 2 puta dnevno po 2. maks. monokomponentni (R) 1103010 tableta. sa dosta tečnosti. i 30. blister.2007 Cena 648. KG .5-5mg dnevno.5mg. sa dosta tečnosti.5mg/dan..CHIRON BEHRING GMBH & CO. blister. uobičajeno je udvostručavanje doze posle 1 nedelje.01. duboko s.NI MEDIC D.. doza održavanja 2 puta po 2. ramipril. revakcinacija: se vrši na 2-3 godine.05. doza se povećava u