Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 . 1x6 kom Cena 219. blister.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno./10mL. po protokolu o imunizaciji.02.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. akutni edem. . 500i.5mL Cena 387. 90mg. cervicitis: 1 vag. bočica.D. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. bočica.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.R.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. .5din 8606103310019 176/2006/12 13.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.2002 Cena 6535. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. za vreme operacija. 1x0.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 50g/L.2002 doziranje: erozija grlića materice.8din 3/2-10-7591 26. liobočica sa rastvaračem.j.CHIRON S.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .j. . ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .L. rascepana virusna čestica) . akutni edem.12. 1x50mL Cena 1684.A.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija.ALTANA PHARMA AG . Paralelni lekovi: Fluarix. . Paralelni lekovi: Immunine.6din 8606103010049 266/2006/12 06.P. octanine F ALBOTHYL® . 1x250mL Cena 2440. za vreme operacija.KEDRION S. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.D. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.12. vaxigrip®. vakcina protiv gripa inaktivisana. vaxigrip® junior AIMAFIX . na drugi dan tokom 1-2 nedelje. 1x5mL Cena 13052. 200g/L.Italija faktor IX .Nemačka polikrezulen . 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.03.4din 8606103010056 270/2006/12 06.03. napunjen injekcioni špric. liobočica sa rastvaračem.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju./5mL. 200i.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.07. vaginalni i cervikalni vaginitis. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% .8din 3/2-10-7592 25.

boca staklena. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. jednokratno. 1x20mL Cena 3115.2006 172.5mL.12. 250mg. bočica.H NFG. u mesečnim intervalima (doza održavanja).c. II generacija (R) 1321190 kapsula.ZDRAVLJE A. tetanusa i velikog kašlja . Lindron ALEXAN® EBEWE . 1000mg/20mL. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3.EBEWE PHARMA GES. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. dnevno 5 dana.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.GALENIKA AD .3din 03.D. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.v. 12 meseci posle treće doze.05. bočica staklena. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i. monoterapija 1-1. 6 i 8 meseci). 5mL. veoma maligni non-Hodgkin limfom. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. 500mg.6din 9088882447220 650/2006/12 17.M. blister. Paralelni lekovi: Fosamax®.07.03.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 10mg.05. bočica staklena. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .Srbija vakcina protiv difterije. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . blister. akutna limfoblastna. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. 100mg/5mL.m.6din 9088882447244 652/2006/12 17.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.5mg/kg i. 50mg/mL.Srbija alendronska kiselina . tvrda. intermedijarni non-Hodgkin limfom.2din 03. bočica staklena. 1x5mL Cena 313.B. u mesečnim intervalima (doza održavanja).03. hronična mijeoloidna.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.2006 296. .2002 Cena 5945.03.8din 03. bočica. revakcinacija: 0.07.Srbija cefaklor .J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. KG . boca staklena. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. tvrda. blister.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.Austrija citarabin .05.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.2006 584. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. a najkasnije do navršene pete godine života.v. monoterapija 100-200mg/m2 i. 500mg/10mL. dnevno 2-5 dana. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. ili s. 25mg/mL. 5mL.03.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju.2006 .J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini..2din (R) 1059075 tableta.

J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. u ginekološkoj praksi.07. Paralelni lekovi: amoksicilin. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. kao terapija drugog reda. 500mg. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. maks.GALENIKA AD . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 6g dnevno.LILLY FRANCE S. maks. podeljeno u 3 doze ili 62. maks. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). 250mg/5mL. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. ospamox®.Turska amoksicilin .2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju.02.10. amoxicillin. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. ospamox® dT.5mg na 8 sati.v infuzije tokom 10 minuta. Bactox®.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Paralelni lekovi: amoksicilin. 5mg.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.1din 8608808100117 108/2006/12 02.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma.BILIM PHARMACEUTICALS A. infekcije urinarnog trakta. Sinacilin® ALMACIN® . amoxicillin. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.3din 5014602101275 155/2006/12 07. ospamox® dT. 6g dnevno. 1g dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. Paralelni lekovi: cefaclor. ospamox®. u ginekološkoj praksi. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.01.8g. ALIMTA® .ZDRAVLJE A. 1x500mg Cena 120484. 1g dnevno. cefaklor. maks.ALKALOID AD . kesica. maks. ALMACIN® . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. profilaksa bakterijskog endokarditisa.Srbija amlodipin .Makedonija amoksicilin . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.5mg na 8 sati.2006 . blister. Sinacilin® ALOPRES® . bočica. blister.2006 doziranje: gorušica. infekcije kože i mekih tkiva. tvrda. profilaksa bakterijskog endokarditisa.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29.S. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. dva sata posle jela i pred spavanje. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. . 1g dnevno. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. infekcije respiratornog trakta. Bactox®.Srbija aluminijum fosfat .5mg na 8 sati. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. . profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. bočica. deca do 1 godine 62.4din 487/2005/12 21. . 500mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. posle primene primarne hemioterapije. 4g dnevno.A. 20x16g Cena 145.S. 8.02. deca do 1 godine 62. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.Francuska pemetreksed . i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.maks. infekcije kože i mekih tkiva.D.

03.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno.PANFARMA D. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.ZDRAVLJE A. 10mg. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. blister. 2x20 kom Cena 76. deca od 2-6 god. na 6-8 sati.HEMOFARM AD . deca do 2 godine 4 puta po 0.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. Spalmotil®. maks.9din 8608807100927 707/2005/12 30. Monodipin. posle inh. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. Paralelni lekovi: amlodil. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. ecosal easi-Breathe. 5mg/mL. Norvasc®.12. po potrebi ponoviti posle 4 sata. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. limfomi.Srbija salbutamol . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.2007 Cena 66. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. leukemija. 2mg. . 8 inh.2006 doziranje: hipertenzija. .5din 8600097400268 2506/2007/12 19. .Srbija salbutamol . blister.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL .1mg/kg telesne mase. i traje 3-5 sati). 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. 2mg/5mL. amlohexal. primena citostatika i radijacione terapije). .12.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh.10.Srbija alopurinol . blister. akutni napad deca 1 inh. blister. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. ventolin™ ALOPURINOL .D. (100mcg-200mcg).O.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. maks. bočica.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. amlodipin. 100mg. 2x10 kom Cena 428.12. 300mg. Tenox®.D. podeljeno u više doza. amlogal®.01. Paralelni lekovi: ecosal.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.1din 8600064103956 92/2006/12 31. bočica. angina pektoris: jednom po 5mg. leukemija. 5x20 kom Cena 183. maks. 100mg. dugotrajna terapija 1 inh.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. maks.5din (R) 3114151 sirup.Srbija alopurinol . dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. amlopin Lek®. 8 inh. Normodipine®. 10mg dnevno. limfomi. ALOPURINOL . dnevno. primena citostatika i radijacione terapije). blister. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. 8mg u jednoj dozi. podeljeno u više doza. vazotal ALOPROL .M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. (100mcg).01. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno..2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 6x10 kom Cena 125.O.

meka. ALPHAGAN . Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. Kamiren®. kalcijum-karbonat . . 0.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . malapsorpcioni sindrom.D. bočica.2002 Cena 798.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. maks. doza održavanja 4 kapsule dnevno.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. dnevna doza 1mcg. 0.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.ZDRAVLJE A. oprez zbog moguće hiperkalcijemije.Irska palonosetron . Paralelni lekovi: doxacor.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. hipoparatireoidizam.Srbija doksazosin . kaps. blister.2007 Cena 619.3din (R) 1050101 kapsula. rastvor. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01.5mcg.09. bočica staklena.5mcg dnevno. ne sisati ih ili žvakati.ZDRAVLJE A. 1x50 kom Cena 373. 1x5mL Cena 6003.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.2din 8600064100108 194/2007/12 16.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.D.2007 Cena 105.07. 3x10 kom A Cena 391. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. blister. osteoporoza odrasli obično 0. doza može da se povećava za 0. .25-0. hipoparatireoidizam. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. 0. vitamin D-zavisan rahitis.5mcg.2002 doziranje: osteoporoza. pa na 4mg. zavisno od indikacije.03. maks. ALPHADOL-C . 2mg.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. meka. pola sata pre početka hemioterapije.12. blister.Srbija alfakalcidol . .3din 3/2-10-10519 26.2% ALPHAPRES® . 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 .8din (R) 1103766 tableta. pseudorahitis. Paralelni lekovi: Brimonal 0.PANACEA BIOTEC LTD. 0. meka.25mcg. 8mg. 1x5mL Cena 805.10. Kamiren® XL . 1mg.03. bočica.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.Irska brimonidin .ALLERGAN .5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. progutati cele sa malo vode.2%. bočica.5din (R) 1050102 kapsula. 16mg dnevno. maks. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.3din 358063797253 1185/2006/12 13. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. renalna osteodistrofija. meka. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. 0.25mg/5mL. 1mcg.Indija alfakalcidol.25mcg+200mg. 3x10 kom Cena 62.01. . ALPHA D3® .01. bočica.9din 515-04-02490/04 28. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01.

duodenusni ulkus. . trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . Cena sprej-boca sa dozerom. sprej-boca sa dozerom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. ALVESCO® 160 .Nemačka ciklesonid . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. polako otapati u ustima. 80mcg/doza. duodenusni ulkus.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. tvrda. 1x60 doza Cena 1793. tabl. magnezijum-oksid . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. kao pojedinačna doza.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid. 160mcg/doza. kao pojedinačna doza.3mg+158. 30mg. 2x10 kom Cena 945. 80mcg/doza. ½ do 1 sat nakon obroka.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.4mg. benigni gastrični ulkus).Kipar lansoprazol .5mg/5mL+425mg/5mL.01.11.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.01. 2249.ALTANA PHARMA AG . maks.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.Nemačka ciklesonid . blister. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. 333.4din 515-04-497/04 07. ALTACID® .8din 8606102233159 1247/2006/12 26. 160mcg/doza.MEDOCHEMIE LTD. . ne koristiti u terapiji održavanja. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN . 4 puta na dan.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.04.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.ALTANA PHARMA AG .07. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.BOSNALIJEK D. sprej-boca sa dozerom. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.D. benigni gastrični ulkus).BOSNALIJEK D.2004 . a četvrtu dozu uzeti pre spavanja.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. magnezijum-hidroksid . kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.07. blister. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije.01. . sprej-boca sa dozerom.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26.D. bočica. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.

Lasoprol.12. . deca od 2-5 godina 3 puta po 7.5mg.11. uzima se 30 minuta pre obroka. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. gliprex®.12. kofein. 4 tabl. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. Mucosolvan® junior AMIGREN . 3mg.8din 12. 4mg.9din 515-04-279/03 02. fiola. bočica.Srbija amikacin . Paralelni lekovi: glimepirid. lek se uzima pre ili u toku doručka.SANOFI-AVENTIS S.2005 Cena 537. blister.3din 100/2005/12 19. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.BOSNALIJEK D.9din 12. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. 6mg dnevno. maks. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 2mg. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. 15mg/5mL.HEMOFARM AD . kod prvog znaka glavobolje.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. propifenazon.75mg.Italija glimepirid .2005 Cena 790. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.Srbija ambroksol .P. Sabax® AMARYL® . 30mg. blister. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. kutija. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja.1din 102/2005/12 19.A10BB12 a10BB sulfonamidi. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno.5mg.10.2007 Cena 91.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. 100mg. Mucosolvan®. ampula. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.10.D. fiola.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.2007 Cena 111. AMIKACIN .7din 101/2005/12 19.07. blister. Lanzul® S. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. ergotamin .A.10.Bosna i Hercegovina kamilofin. blister.12.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. a nedeljno maks.2005 Cena 1151. Lamox.2002 . 1mg. Paralelni lekovi: Flavamed. mekloksamin.GALENIKA AD . 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. 500mg.. 10 tabl. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. dnevno.6din (R) 3112300 sirup. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl. Paralelni lekovi: Lanzul®. 60mg.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.11. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. . deca do 2 godine 2 puta po 7.12. ampula.2002 1607.

optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). uzimanje antiepileptika). blister. bonhokonstrikcija izazvana naporom.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.SRBOLEK A. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. uz kontrolu bubrežne funkcije. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).5g dnevno. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.5g dnevno. tokom 10 dana.03. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. maks.09.2002 doziranje:akutni napad astme. 500mg. . aminophyllinum AMINOFILIN . uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. 1x2mL 3/2-10-9206 25.Srbija aminofilin . Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . 100mg.2000 doziranje: individualno. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.USA amikacin .24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.06. Paralelni lekovi: aminofilin retard. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12.FAMPHARM .J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. uz kontrolu bubrežne funkcije.Srbija aminofilin . bočica. alkoholizam. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. blister. bočica.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. 100mg. Paralelni lekovi: aminofilin retard.Srbija aminofilin .2007 doziranje: akutni napad astme. 2x10 kom Cena 110. 100mg.HEMOFARM AD . blister. maks.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. . 5x10 kom Cena 78. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. 350mg. maks. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. tokom 10 dana.BRISTOL-MYERS SQUIBB .D. maks.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.5din (R) 1114620 tableta. aminophyllinum AMINOFILIN .R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. oralno 3-4 puta po 100-300mg. bonhokonstrikcija izazvana naporom.12. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. 1. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN .8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. 1.

R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. Počevši od druge nedelje. alkoholizam. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.Srbija aminofilin . blister.3g/L+4.2002 doziranje: individualno. 5g/L+7.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Paralelni lekovi: aminofilin. dva puta dnevno.5mg/kg/sat. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. ili i. parenteralno odrasli i.JUGOREMEDIJA A. 0.HEMOFARM AD . 50x10mL Cena 414. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. bonhokonstrikcija izazvana naporom. 250-500mg.08. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD .4g/L+5. ZRENJANIN . dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. sporo.8din 350mg. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.2g/L+6. dva puta dnevno.2002 doziranje: akutni napad astme.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. arginin.Srbija izoleucin. alanin. 250mg. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . lizin. tokom prve nedelje lečenja. (5-6mg/kg) ili i. fenilalanin.4g/L+6. U rezistentnim slučajevima. 1x500mL Cena 501. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. onda je treba dati sa velikom opreznošću.2004 doziranje: akutni napad astme. prolin. uzimanje antiepileptika). treonin.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. inf. glicin. tokom 20 min.2g/L+6. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.JUGOREMEDIJA A. metionin. serin. tokom prve nedelje lečenja.v.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.Srbija aminofilin .5g/L+0. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.4g/L+1g/L+2g/L. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. ZRENJANIN .) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. deci starijoj od 3 godine. deci starijoj od 3 godine. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. bonhokonstrikcija izazvana naporom.6g/L+4. histidin. triptofan .11. ampula. Paralelni lekovi: aminofilin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. Počevši od druge nedelje.v. aminoven 5% . aminofilin retard AMINOSOL 10% .12. Paralelni lekovi: aminofilin retard. valin. boca. tirozin. aminoven 10%. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno.m. Paralelni lekovi: aminosol 15%.D. aminoven 15%.D. Cena 110. U rezistentnim slučajevima. bolus inj. leucin. taurin. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.

HEMOFARM AD .31g/L+6. 1x500mL Cena 501. zapaljenska bolest creva. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.5g/L+0. maligna oboljenja). sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. 1x500mL Cena 689.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.2g/L+6. 5g/L+7.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. hiperkatabolička stanja (traume. AMINOSOL 15% . izoleucin. 10x500mL Cena 6570. eneterokutane fistule).B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. leucin.12. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. eneterokutane fistule). pankreatitis. metionin. AMINOVEN 10% . arginin. histidin.4g/L +9.28g/L+7. treonin.6g/L+0. kalijum-hidroksid.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju.9g/L+5.5g/L +25g/L+20g/L+18. serin.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . fenilalanin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.4g/L+4.Austrija izoleucin.HEMOFARM AD .2g/L+8.2g/L+6. maligna oboljenja).3g/L+4.453g/L+9. alanin.2din 8606010925238 2544/2007/12 22.4g/L+6. lizin. histidin. arginin.Srbija izoleucin.6g/L+5. opekotine. valin. boca.1g/L+5g/L+4. boca. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. histidin. natrijum-glicerofosfat. opekotine. aminoven 10%. kalcijum-hlorid . glicin. boca staklena. glicin. serin. malapsorpcija. taurin. metionin. arginin. lizin. prolin. prolin.3g/L+3g/L+2g/L+1.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.4g/L+2g/L+1. prolin. alanin. leucin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . treonin.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. zapaljenska bolest creva. aminoven 15%. aminosol 15%. valin.8g/L+8. peritonitis.017g/L+0. Paralelni lekovi: aminosol 10%. tirozin. kada nije moguća enteralna ishrana. boca. glicin. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju.4g/L+1g/L+2g/L. triptofan . triptofan . tirozin.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.4g/L+5.Srbija alanin. peritonitis. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. 8%.5g/L+11.2g/L+5. hiperkatabolička stanja (traume. Paralelni lekovi: aminosol 10%.12.10.683g/L+1.2003 doziranje: individualno. fenilalanin. 5. aminoven 15%. treonin.2003 doziranje: individualno. lizin. jabučna kiselina. taurin. leucin.6g/L. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. triptofan.Austrija aminokiseline . valin. magnezijum-hlorid. malapsorpcija.6g/L+4.735g/L.3g/L+17g/L+9.12. kada nije moguća enteralna ishrana. aminoven 5% .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.1g/L+3. pankreatitis. fenilalanin.5g/L+7. metionin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .

opekotine. Paralelni lekovi: aminosol 10%. glicin. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. maligna oboljenja). histidin. alanin.6g/L.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. 10x500mL Cena 10346. malapsorpcija.5g/L +25g/L+20g/L+18.8g/L+8. 5.2g/L+0. prolin. pankreatitis.4g/L+2g/L+1. leucin. tirozin.10.5g/L+3. malapsorpcija.9g/L+5.2g/L+8.6din 8606010925214 2558/2007/12 22. treonin. serin. aminosol 15%. arginin. grupa III (R) 1101402 tableta. zapaljenska bolest creva. peritonitis. kada nije moguća enteralna ishrana.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.10. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. triptofan . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. serin. prolin. fenilalanin.1g/L+3. nedelje.8g/L+8. maligna oboljenja). eneterokutane fistule). nedelje. 10x250mL Cena 5173.7g/L+3.3g/L+2.Srbija amjodaron .D. metionin.25g/L+0.5g/L+7. pankreatitis.10. kada nije moguća enteralna ishrana. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. 5. .6g/L+5.55g/L +7g/L+6g/L+5. lizin.6g/L+5.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici.5g/L +25g/L+20g/L+18.5g/L+7. Paralelni lekovi: cordarone®.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . hiperkatabolička stanja (traume. boca. valin. tirozin. 200mg.Austrija izoleucin.2g/L+8.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.03. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.15g/L+2.5g/L+11. hiperkatabolička stanja (traume. aminoven 10%. 6x10 kom Cena 602. 10x500mL Cena 5350. alanin. triptofan . fenilalanin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.6g/L+3.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju.4g/L+2g/L+1. lizin. aminoven 5% AMINOVEN 5% . boca.3g/L+17g/L+9. histidin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .1g/L+3. Paralelni lekovi: aminosol 10%. boca.5g/L+5.6g/L. leucin. blister.6g/L+0.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10.Austrija izoleucin.1g/L+3.9g/L+5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . treonin. glicin.5g/L+11. opekotine. Sedacoron . aminoven 10%. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija. 2.2g/L+2. aminosol 15%. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. taurin.5g/L+1g/L.6g/L+0. aminoven 15% AMIODARON . eneterokutane fistule). zapaljenska bolest creva.3g/L+17g/L+9. taurin.ZDRAVLJE A. metionin. valin. peritonitis. arginin.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.5g/L+1.

5mg.D. Monodipin. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlogal®.O. amlogal®. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. amlopin Lek®. maks. amlopin Lek®.2007 . blister. .Srbija amlodipin .2003 doziranje: hipertenzija. amlohexal.1din 1099/2007/12 23. vazotal AMLODIPIN . 5mg.O. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. 10mg. Normodipine®.05. Paralelni lekovi: alopres®.07.Srbija amlodipin . amlohexal. Monodipin.2007 Cena 428. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. Paralelni lekovi: alopres®.O. blister.12. maks. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. vazotal AMLOGAL® . 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister.12. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.1din (R) 1402851 tableta. 2x10 kom Cena 279. Monodipin. . Norvasc®.05. blister. Paralelni lekovi: alopres®. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. 5mg. amlogal®. vazotal AMLODIPIN .GALENIKA AD .05.6din 3870010004568 515-04-747/03 30.SRBOLEK A. amlohexal. Paralelni lekovi: alopres®. amlopin Lek®. Tenox®.REMEVITA D. amlodipin. 5mg. blister.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula.O.NI MEDIC D. blister. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2005 doziranje: hipertenzija.05. blister. 10mg dnevno.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL .BOSNALIJEK D.1din 701/2005/12 22. 10mg. maks. Normodipine®. amlodil. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. amlopin Lek®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.12.2007 Cena 428. .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta. blister.1din (R) 1402143 tableta.2007 doziranje: hipertenzija. Tenox®. 10mg dnevno.D. amlodil. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 10mg.Srbija amlodipin .Srbija amlodipin . Norvasc®.2003 Cena 428. Normodipine®. Tenox®. Norvasc®.Bosna i Hercegovina amlodipin . 10mg dnevno. Tenox®. 10mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. NIŠ . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. vazotal AMLODIPIN . amlohexal. Norvasc®.2003 doziranje: hipertenzija.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. tvrda. amlogal®. amlodil. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Monodipin. 10mg dnevno. maks. Normodipine®.

1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. amlodil.6din 8600097400671 238/2007/12 17. Sinacilin® AMOKSICILIN . amoxicillin. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Tenox®.01. Bactox®. ospamox®. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.O.Slovenija amlodipin .09.8din (R) 1021965 kapsula.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 500mg.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. blister. Paralelni lekovi: almacin®.2004 Cena 428. amlogal®. infekcije kože i mekih tkiva. maks. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Normodipine®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 10mg dnevno. amlohexal. maks.PANFARMA D. blister. blister.2004 doziranje: hipertenzija.2004 doziranje: hipertenzija.HEXAL AG . amlodil. amlopin Lek®. Tenox®.Srbija amoksicilin .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta.1din (R) 1402858 tableta. vazotal AMLOPIN LEK® . amlodipin. maks. 2x10 kom 515-04-02833-1 28.09. Paralelni lekovi: alopres®. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®.Srbija amoksicilin . blister. Monodipin. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 250mg/5mL. maks.Nemačka amlodipin . 10mg. 10mg.O. amlohexal. Normodipine®. maks. 2x8 kom Cena 64. blister.2007 Cena 79. amlodipin.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. amlodil. amlogal®. bočica. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Norvasc®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 250mg.D. Paralelni lekovi: alopres®. 10mg dnevno.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. 5mg. amlodipin. Monodipin. amlopin Lek®.01. Tenox®.03. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Monodipin.HEMOFARM AD . Norvasc®. .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. tvrda.09. Paralelni lekovi: alopres®. Normodipine®. ospamox®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Bactox®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amoxicillin. vazotal AMOKSICILIN . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.2din 515-04-03356/04 28. Norvasc®. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. Sinacilin® . ospamox® dT. tvrda. 10mg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva. 6g dnevno. 5mg. vazotal AMLOHEXAL . 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. u ginekološkoj praksi.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. ospamox® dT.09. 6g dnevno. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. u ginekološkoj praksi.

peritonitis. ospamox®. tvrda. blister.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . celulitis. Paralelni lekovi: almacin®. gonoreja). akutni i hronični pijelonefritis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bočica. blister. amoksiklav Lek® 2X.08. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije rana). 500mg. intraabdominalna sepsa. maks.5din 3837000003673 229/2005/12 26. amoxicillin. profilaksa bakterijskog endokarditisa. bočica. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. bronhopneumonija.9din 3837000003710 231/2005/12 26. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.2g prašak za injekciju. 250mg.2004 Cena 398. bakteriurija u graviditetu. septikemija.09. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. bakteriurija u graviditetu. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav.09. klavulanska kiselina .O. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 500mg. tvrda. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.D. bočica.5mg/5mL. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 1x100mL Cena 303. infekcije kože i mekih tkiva. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. akutni i hronični bronhitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. doze su date u odnosu na amoksicilin. celulitis. peritonitis.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. sinuzitis.Slovenija amoksicilin. puerperalna sepsa i septički abortus.Slovenija amoksicilin.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 250mg/5mL. gonoreja). bakterijski endokarditis. 1x15 kom Cena 438. NIŠ .O. bočica od tamnog stakla. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . 250mg/5mL+62.09. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcija kostiju i zglobova. uretritis. . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. intraabdominalna sepsa. septikemija. 6g dnevno. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. augmentin. akutni i hronični pijelonefritis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. bočica od tamnog stakla.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. ospamox® dT. amoksiklav Lek® 1.09. tvrda. amoksiklav Lek® 156. Bactox®.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). enhancin. otitis media.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bronhopneumonija. otitis media. 250mg. sinuzitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. u ginekološkoj praksi. uretritis. tvrda.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. klavulanska kiselina .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. akutni i hronični bronhitis. teže infekcije 500mg na 8h.09.2din (R) 1021776 kapsula.3din (R) 1021777 kapsula. . 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28.2004 Cena 99.Srbija amoksicilin . infekcija kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312.REMEVITA D. Panklav forte. deca . infekcije rana). puerperalna sepsa i septički abortus. 500mg+125mg. bakterijski endokarditis.6din (R) 1021775 kapsula.

Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. gonoreja). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.03. akutni i hronični pijelonefritis. augmentin. doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav. celulitis. Panklav forte.D. bakteriurija u graviditetu. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.08. akutni i hronični pijelonefritis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.25mg/5mL. Cena 1190. enhancin.08. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® forte 312.2g prašak za injekciju. otitis media. 25mg/kg na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 1. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bočica od tamnog stakla. bakterijski endokarditis. enhancin. akutni i hronični bronhitis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. Panklav forte. amoksiklav Lek® 156. sinuzitis. sinuzitis. klavulanska kiselina . bronhopneumonija. 125mg/5mL+31. infekcija kostiju i zglobova.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . infekcije rana). 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).7din bočica staklena. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.Slovenija amoksicilin.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1000mg+200mg. do 12 god. klavulanska kiselina . deca preko 3 mes. Cena 1190. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. infekcija kostiju i zglobova. peritonitis. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija amoksicilin. celulitis. infekcije rana). amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. . doze su date u odnosu na amoksicilin. septikemija. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. augmentin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Panklav forte.7din bočica staklena. deca od 3 mes. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. doze su date u odnosu na amoksicilin.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uretritis. amoksiklav Lek® 156. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. otitis media. augmentin. amoksiklav Lek® forte 312. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 2X. bronhopneumonija. puerperalna sepsa i septički abortus. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.2g prašak za injekciju. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. puerperalna sepsa i septički abortus. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). akutni i hronični bronhitis. 1000mg+200mg. uretritis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. septikemija. Panklav. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.D. peritonitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav. gonoreja).2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. bakteriurija u graviditetu. amoksiklav Lek® 2X. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. . Panklav® 2X . amoksiklav Lek® 2X. enhancin.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. intraabdominalna sepsa.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.

septikemija. intraabdominalna sepsa. 500mg+100mg. . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta.Slovenija amoksicilin. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bakteriurija u graviditetu. uretritis. bronhopneumonija.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 875mg+125mg.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. klavulanska kiselina . teže infekcije 500mg na 8h. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. sinuzitis. teže infekcije 500mg na 8h.5din (R) 1021567 film tableta. otitis media. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. 2x5 kom Cena 339. akutni i hronični pijelonefritis. bočica staklena. gonoreja).10. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. celulitis. 25mg/kg na 6h ili 8h. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® 156. infekcija kostiju i zglobova. akutni i hronični bronhitis. bočica od tamnog stakla. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. blister. amoksiklav Lek® 156.D. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. blister. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.08. enhancin.HEMOFARM AD . bakterijski endokarditis. gonoreja). amoksiklav Lek® forte 312. enhancin. otitis media. klavulanska kiselina .D. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije rana). (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. doze su date u odnosu na amoksicilin.2006 Cena 489. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. peritonitis. celulitis. 500mg+125mg.9din 3837000003727 228/2005/12 26. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. sinuzitis. akutni i hronični bronhitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. akutni i hronični pijelonefritis. augmentin. puerperalna sepsa i septički abortus. bronhopneumonija. Panklav. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. amoksiklav Lek® 2X. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. puerperalna sepsa i septički abortus. peritonitis.Srbija amoksicilin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2g prašak za injekciju. infekcije rana). bakteriurija u graviditetu. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.Slovenija amoksicilin. augmentin.2g prašak za injekciju. amoksiklav Lek® forte 312.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. . 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. doze su date u odnosu na amoksicilin.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . infekcija kostiju i zglobova. 1x15 kom Cena 356.08. uretritis. Panklav forte. bakterijski endokarditis. Panklav forte.2005 .10. do 12 god.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. septikemija.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 1. klavulanska kiselina . intraabdominalna sepsa. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.10. 250mg+125mg. deca preko 3 mes. Panklav. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Cena 315din bočica od tamnog stakla. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. deca od 3 mes. deca ispod 40kg (do 3 mes.

deca od 3 mes. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. početno i. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. intraabdominalna sepsa. 100mg. sinuzitis. otitis media. Coli. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. ospamox® dT. amoksiklav Lek® 1.10. septikemija. 500mg. Panklav® 2X AMOXICILLIN . E.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. u ginekološkoj praksi.09. amoksicilin. celulitis. amoksiklav Lek® forte 312. 500mg+100mg. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bočica. sojevima Enterococcus. Proteus mirabilis. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. ospamox®. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. blister. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. amoksiklav Lek® 2X. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 2x8 kom Cena 90.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.01.2g prašak za injekciju. sinuzitis.10.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 50mg. uretritis. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®.REMEDICA LTD . 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Cena bočica staklena.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika.0-4. inf. Paralelni lekovi: almacin®. 1x50mg Cena 11681. Panklav.HEMOFARM AD . od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. doze su date u odnosu na amoksicilin. bronhopneumonija. bočica. do 12 god. puerperalna sepsa i septički abortus. Shigella. bakterijski endokarditis. 2x8 kom Cena 101. Sinacilin® AMPHOCIL® .2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. tvrda.11.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. po potrebi povećati najviše do 3. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 25mg/kg na 6h ili 8h. i sojevima Enterococcus.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav forte. amoksiklav Lek® 156. maks. infekcija kostiju i zglobova.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . infekcije rana).2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. otitis media. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.03. 250mg/5mL.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju.Srbija ampicilin . Proteus mirabilis. bočica plastična. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. akutni i hronični bronhitis. Bactox®. gonoreja). urinarne infekcije 500mg na 8 sati. akutni i hronični pijelonefritis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Coli. tvrda.4din 5290665002753 560/2005/12 21. infekcije kože i mekih tkiva. blister. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN .5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. bakteriurija u graviditetu. enhancin.Austrija amfotericin b . Pentrexyl® . 500mg. Pentrexyl.Kipar amoksicilin .v. augmentin. Salmonella typhi.peritonitis.1din 8600097400718 240/2007/12 17. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. 6g dnevno.0mg/kg telesne mase.

2. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.04. u trajanju 15-30 min.v.04. Pentrexyl.). Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.09.5g 8600064103796 345/2005/12 26.KRKA. 10x10 kom 483/2005/12 21.Turska ampicilin .25mg. sinuzitis. Proteus mirabilis. . odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.5-4. Salmonella typhi. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. blister. blister. blister. blister.Srbija ampicilin. Coli.2006 289.25mg. profilaksa u hirurgiji 1.1din 05. bočica staklena.09. TOVARNA ZDRAVIL.04. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta. 500mg. Shigella.10. 10x3g Cena 1876. maks. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.v. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.6din 485/2005/12 21. Coli. D. 500mg+250mg. inf.5mg. tvrda.D. 1. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. sojevima Enterococcus.2006 05.09.ZDRAVLJE A. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .4din bočica staklena. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg.04. bolus inj. ili i.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. 12g dnevno.v. Cena 1246.04. monokomponentni (R) 1103250 tableta.04. AMPRIL® .2005 doziranje: obično 1. Cena 918.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.S. 500mg.2006 05. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® .4din 05.D. tvrda.m.5mg. i sojevima Enterococcus.2005 146. ili i. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. 1.Slovenija ramipril . infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. bočica. sulbaktam .10. blister. 1000mg+500mg. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. .5mg. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. E. 10x1.2006 05. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. Proteus mirabilis. blister.BILIM PHARMACEUTICALS A. 1. 1.04. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. blister.5g pre anestezije. blister.10. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 250mg/5mL.2005 Cena 767. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. otitis media. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.2006 434. u trajanju od 3 min.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.25mg.4din bočica staklena.7din (R) 1021059 kapsula. 2. 2000mg+1000mg.7din 8600064103819 347/2005/12 23. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. Paralelni lekovi: ampicilin. blister. 2.2006 05.2006 .5-12g i. .25mg. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta.

4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. 10mg/dan (dnevne doze od 2.2006 Cena (R) 1103258 tableta.04. 10mg. u toku ili posle jela.2006 Cena (R) 1103265 tableta.5mg. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. Piramil®.04.5mg ramiprila sa 12.5mg ramiprila sa 12. celu tabletu progutati. doza održavanja je 2 puta po 2. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. 5mg. Tritace® comp LS AMPRIL® HL .04.5mg hidrohlortiazida).2006 Cena (R) 1103262 tableta. maks.2006 Cena 648. ramipril.04.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).D.5mg/dan.5mg.5mg+12. ramitens®. D. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). Paralelni lekovi: corpril.05.04.6din (R) 1103259 tableta. blister. početna doza je 2 puta po 2. blister. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.Slovenija ramipril. hidrohlortiazid . 2.D. 5mg. ujutro.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. maks.04.KRKA. blister.25mg/dan oralno. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: ampril® HL. dnevno (2. 5mg+25mg. 10mg/dan. blister. blister.04. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. Paralelni lekovi: ampril® Hd. po potrebi može se povećati na 1 tabl.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta.04.25mg/dan. 10mg. Tritace® comp. blister. celu tabletu progutati. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija ramipril.KRKA. D. sa dosta tečnosti. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. po potrebi može se povećati na 1 tabl.2006 Cena 972. 10mg. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. blister. 5mg. 5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 10mg. . Tritace® comp LS . .5-5mg/dan.2006 Cena (R) 1103264 tableta. hidrohlortiazid . 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05.5mg/dan. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. blister. Tritace® comp. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. Tritace® AMPRIL® HD .9din (R) 1103263 tableta.05.04. Prilinda®. dnevno (2.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. blister.5mg hidrohlortiazida).2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. blister. 2.2006 Cena (R) 1103261 tableta. ujutro.

enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. ANAFRANIL® . 50x10 kom 515-04-1033/03 05.5g u početku. narkolepsija.Srbija metamizol-natrijum . Paralelni lekovi: Baralgin M®.8din (R) 1086456 tableta.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 500mg. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.5din 7612791402555 592/2005/12 21. pa 25-75mg dnevno. 4g dnevno. postoperativnih). maks. leptospiroze. 1g/2mL. 25mg. Paralelni lekovi: Baralgin M®.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 7-10 dana.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779..2006 Cena 1590.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. blister.NOVARTIS PHARMA AG . i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12.09. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). 0. postoperativnih).2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. 0.06.12.2007 Cena 31. 3x10 kom Cena 233.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. 2x8 kom Cena 99. ampula. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. blister. ukupno 9 g. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka.5-1g sporo i.m.). blister..v. parenteralno 25-50mg i. Novalgetol® ANALGIN® .SRBOLEK A. povećavati po 25mg do 150mg dnevno.D. inf.2din (R) 1086415 tableta. zatim preći na oralne doze održavanja.11. opsesivno-kompulsivni poremećaj. ampula.09. blister. 250mg dnevno. . maks.Makedonija metamizol-natrijum . blister. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. povećavati po 25mg do maks. deca početno 10mg dnevno. 500mg. ampula. 500mg.ALKALOID AD . ANALGIN® .v.2005  (R) 1072740 obložena tableta.11.GALENIKA AD .Švajcarska klomipramin .5g/5mL.11. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. 500mg.2005 doziranje: major depresija. 50-75mg dnevno. hlamidijama. 25mg.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. dnevno.Srbija tetraciklin . deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. 10x2mL Cena 318. 4g dnevno.12. blister.2din 515-04-1032/03 05. tvrda.8din (R) 1086416 tableta. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. 500mg.06.2003 Cena 1068. panični poremećaj. gonoreja: 1.2din 7612791004742 594/2005/12 21.5-1g sporo i.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . Novalgetol® . 2.

Hrvatska acetilsalicilna kiselina . reumatska groznica: odrasli 4. 50x10 kom Cena 762.8g/d. aspirin® direkt.Francuska nilutamid .2004 Cena 813.6g/d u više pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.8g/d. Midol Cena 57. Paralelni lekovi: cor-aS.4-3.03. blister. blister. aspirin® Migran.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. aspirin® 500.10.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® protect. 130mg/kg/d. 2x15 kom Cena 7567. doza održavanja 80-100mg/kg/d. doza održavanja 3.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.4g/d.4-3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.Srbija acetilsalicilna kiselina . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Midol ANDOL . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.03.6din (BR) 1086112 tableta.4-3. 8 g. ask pH 8.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6g/d u više pojedinačnih doza.4g/d.6-5. maks.4-3. 130mg/kg/d.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. anbol. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. ANBOL .2004 .9-7.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.6-5. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. početna doza 2. .Hrvatska acetilsalicilna kiselina . cardiopirin®.10. maks. 8 g. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 300mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 150mg. 300mg. aspirin® direkt. Midol ANDOL . blister.8din 515-04-258/03-2 05. zatim doza održavanja 150mg dnevno.PLIVA HRVATSKA D. 300mg. aspirin® Migran. početna doza 2.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta.9-7. tokom 1-2 nedelje. blister. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.CARDINAL HEALTH FRANCE . 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja 3. aspirin® protect.O. ask pH 8. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. andol.3din 3/2-10-6181/1 26.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). maks. reumatska groznica: odrasli 4.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 100mg.03.O. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. blister. aspirin® 500.O. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta.PLIVA HRVATSKA D.O. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.GALENIKA AD . tokom 1-2 nedelje.9din 515-04-258/03 05. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. maks. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.

Nemačka ciproteron . Testosteron depo ANDROCUR® .SCHERING AG . estradiol . meka. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. 40mg. 40mg.N.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.1din (R) 1048112 kapsula.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.09.Holandija testosteron . smanjiti zatim na 1-3 kaps.2mg u toku 15 sekundi. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps.7din 515-04-2422/04 13. veća je jutarnja doza). 5x10 kom Cena 3274.ZAMBON GROUP ITALIA . 50mg. ANTAXONE® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . neparan.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.1mg na 1 minut.08. dalje primenjivati 50mg dnevno.08. bočica. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.6mg. blister. 2mg+1mg.8din 8600103492430 702/2006/12 25.Nemačka drospirenon. 1x28 kom Cena 1095. kod promene pola žene u muškarca. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844.V.09. Paralelni lekovi: revia® . lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. zatim 0. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0. do ukupno 0. blister.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma. dnevno tokom 28 dana.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. ANEXATE® . meka. maks. 50mg. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).2006 10589. ORGANON .Italija naltrekson . fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. blister. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. 50mg/10mL. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . blister. 0.2004 Cena 1118. Paralelni lekovi: Nebido®.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.F. dnevno.SCHERING AG . 10x10mL Cena 1565.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju.Švajcarska flumazenil .6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. ampula.06.09.09.05.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. blister. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. ANGELIQ® .5mg/5mL. 1x10 kom Cena 1622. tvrda. ampula. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. monokomponentni  (R) 1048331 tableta. 1mg/10mL.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor.

4din 515-04-02553/04 28.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu.SALUTAS PHARMA GmbH .Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom.v. Mycoril®. od 100mg šest dana uzastopno. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.BOSNALIJEK D. 100mg/mL.09.D.12. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. Mycoril®. .03. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.Bosna i Hercegovina povidon-jod . Kansen. strip.03. doza za decu i odrasle je ista (10mL). Paralelni lekovi: canesten® 1. bočica. duboko i.7din 8606103010018 479/2005/12 14. 10000i.SALUTAS PHARMA GmbH . 1x1 kom 515-04-3932/03 26. Kansen. ili po 1 vaginalna tabl. kao i za opekotine.03. tuba.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju.2005 doziranje: ujed evropske zmije i. za pripremu kože i sluzokože pre operacije.j. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06. Plimycol ANTISEPT D .j. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .m.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. 10%. bočica.Nemačka klotrimazol .6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. 10mg/mL. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . bočica. ..abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® ..m. pre i posle operativnih zahvata. 10000i.12.2003 Cena 562. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. po 1 vaginalna tabl. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . za pranje ruku u hirurgiji. Plimycol ANTIFUNGOL® .Nemačka klotrimazol . sprej-boca. Paralelni lekovi: canesten®. i.2004 doziranje: dezinfekcija rana.fragmenti .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 200mg. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.preč. rastvor.D.Srbija antitoksin difterije .2006 Cena (R) 4157603 krem.. 1x100mL Cena 187. 10x1 kom Cena 5621.j.03.11. 1x10mL Cena 1608.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 100mg. teški slučajevi 40000-100000 i.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.j.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.m.v.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. od 200mg 3 dana uzastopno. strip. 10mg/g. Paralelni lekovi: Betadine®. u hitnim slučajevima. bočica. canesten® 3. .

2005 Cena 1869.2004  (R) 1071172 obložena tableta.KRKA.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2006 . dijabetesna ketoacidoza i koma. deca 0. alergija na humani ili svinjski insulin. terapija početno 1000-2000 i. primena je kratkotrajna.2-0. 2x15 kom Cena 137. 10mg. 1x20mL Cena 24307.2004  (R) 1071171 obložena tableta.j. diazepam. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Bensedin®. 2mg.j. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. zatim 2000-3000 i.V07AB.01.10. TOVARNA ZDRAVIL.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi./mL. 100i. eklampsija).6din 515-04-269/03/1 05. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .j.4din 515-04-269/03 05. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.7din 515-04-269/03/2 05. 500i. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. 100i. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. ili 1mg i. konvulzije: 10-20mg i. D.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i.08. 10x2mL Cena 224. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21..5din 8606102967054 244/2005/12 15.j../20mL. ampula. 2x15 kom Cena 137.03.D. .03. AQUA PRO INJECTIONE . liobočica sa rastvaračem. blister. ZRENJANIN .Austrija antitrombin III .2004  (R) 1071175 tableta. ampula.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.j.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 1x10mL Cena 12662. dijagnostički postupci: individualno. 10mg. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 2x15 kom Cena 64.j. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina./mL.j.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.v.7din 515-04-269/03/3 05. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. 0.JUGOREMEDIJA A.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . na 1 godinu starosti (deca).03.v. parenteralni. ampula.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . karpula. diazepam alkaloid® APIDRA® .B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. nesanica 5-15mg uveče.v.2003 203. 5mg. blister.BAXTER AG .11. blister.08. (odrasli). premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.Srbija voda za injekcije .Nemačka insulin glulizin . uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.3mg/kg i. 1000i. vrstu insulina.D. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači.03.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.12-0. bočica.11. 2mL./10mL. status epilepticus. primena je kratkotrajna.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. 5x3mL Cena 2804.Slovenija diazepam . 10mL.

30mcg/0. napunjen injekcioni špric. 1x0. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric.1din 1064/2006/12 30.2006 Cena 14468.3mL.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 60mcg/0. napunjen injekcioni špric.4mL.3mL. 5mL.2006 Cena 27129.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.3mL. 1x0. . 1x0. napunjen injekcioni špric. 1x0.AMGEN EUROPE B. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric. .06. 1x0.06.2006 Cena 18086.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.06.5mL.4mL. 150mcg/0. 40mcg/0.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. 1x0.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju. 80mcg/0.4mL. 1x0.Grčka ketokonazol .1din 1055/2006/12 30.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.2006 Cena 3616. 20mcg/0. 150mcg/0.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS . 100mcg/0.12. pen sa uloškom.4mL.8din 1053/2006/12 30.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.2din 1051/2006/12 30.4din 1060/2006/12 30.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.8din 1067/2006/12 30. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150. 1x0.6din 8608811000336 64/2006/12 20.3mL.06. 1x0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.06. 80mcg/0. 1x0.2din 1050/2006/12 30. 1x0.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 1x0. ampula.06.06.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju. ni 2 nedelje posle njihove primene). 50mcg/0.2006 Cena 7234.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.5din 515-04-2543/03 05. 1x0.Holandija darbepoetin alfa .8din 1058/2006/12 30.01.4mL. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju. 10mcg/0.A. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: Ketokonazol.2din 1054/2006/12 30. bočica.2006 Cena 27129.V.DEMO S. 50x5mL Cena 264.2006 Cena 1808.1din 1056/2006/12 30. Mycoseb® ARANESP® . 40mcg/0. napunjen injekcioni špric.06.5mL.3mL.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.1din 1059/2006/12 30.2006 Cena 7234.2006 Cena 9043.06.06.06.2006 Cena 14468. 2%.5mL.06.06.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. 60mcg/0. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.5mL 8606007081084 Cena 5425.2006 .

Cena 70873. napunjen injekcioni špric.06.2002 . 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.v. ARCOXIA® .03.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. 1x0. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. 300mcg/0.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.03. napunjen injekcioni špric.terapiju započeti sa s. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor.2007  (SZR)1014301 film tableta. 500mcg/mL. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. bočica. ili i.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.06.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. 1x30 kom Cena 2560. blister. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .c. blister.terapiju započeti sa s. 1x1mL Cena 70873. 100mcg/0.5mL Cena 18086.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .375mL Cena 2713. Cena 3616. 20mcg/0.06.11. 120mg.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .06. 1x30 kom Cena 5357. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. 1x30 kom Cena 4639. 500mcg/mL.7din 3582910019176 664/2007/12 08.c. pen sa uloškom.6mL Cena 42523.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. blister.8din 3582910015277 663/2007/12 08. 100mg. 90mg.11. 10mg. 1x0. bočica.03. 15mcg/0. obično 4-6 nedelja.8din pen sa uloškom.5mL.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.c. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.2din napunjen injekcioni špric. blister.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29. 20mg.2002 Cena 3/2-10-6890 29. pen sa uloškom.5mL.2007  (SZR)1014302 film tableta. Cena 42523. dalju terapiju prekinuti.9din pen sa uloškom.06.6mL. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.Francuska leflunomid . anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .2din 8606007081190 1069/2006/12 30.3din 3582910015284 665/2007/12 08.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina . doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29. 1x7 kom 1163532 tableta.06.dalju terapiju prekinuti. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. 1x0.6mL.375mL. 60mg.AVENTIS INTERCONTINENTAL .06.11.2) (R) 1163530 tableta. 300mcg/0.USA etorikoksib .2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju. ili primeniti s.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. 1x0. 1x0.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30. ARAVA® .L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.

90mg tokom jednog tretmana. liobočica sa rastvaračem.HEMOFARM AD . blister.2002 Cena (R) 1163534 tableta. osteoliza. dnevno (1mg). blister.v. maks. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.2002 doziranje: artritis.04. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 2mg.8din (R) 1079010 tableta. blister. inf.USA donepezil . 2x15 kom Cena 9986.Velika Britanija anastrozol . 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.04.Srbija triheksifenidil .L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.12. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .11.(PHARMACIA & UPJOHN) .2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. blister. blister. 90mg. osteoar tritis.12.8din liobočica sa rastvaračem. 2x14 kom Cena 8750. tokom 4-6 nedelja.2002 Cena (R) 1163535 tableta.A. hronični bol: 60mg dnevno. 60mg.MANUFACTURING CENTER . 10mg.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. 1mg. 25mg.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.3din 3/2-10-5507 19. akutni napad gihta. maks. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.PFIZER . 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. blister. Cena 13616. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.11. 4x5mL Cena 14005.7din 7612791476549 553/2006/12 28.11.11.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . 5mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. akutni bol. ARTANE . Paralelni lekovi: Pamifos.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.2002 Cena 6866.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i. 30mg.10. 10mg dnevno.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Pamitor® ARICEPT® . 120mg. blister. AREDIA® . 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.Švajcarska pamidronska kiselina .PHARMACIA ENTERPRISES S.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. fiola.7din (R) 1079011 tableta.NOVARTIS PHARMA AG .2003 . zatim povećati na 10mg jednom dnevno. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.2006 doziranje: Paget-ova bolest.12.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. 15mg.Belgija eksemestan . AROMASIN® .

po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. . 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. 3.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. 25mg. do optimalne doze održavanja . ARTELAC . kontejner jednodozni. 30x0. Ne sadrži konzervans. blister. Isopto® Tears ARTROMED® . rastvor. 2x15 kom Cena 2003. blister.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. 3. 50mg.DR. 5mg. CHEM. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.2007 BR) 7099078 kapi za oči. 3.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15. .2006  (R) 1084721 tableta.BELUPO. Paralelni lekovi: artelac® edo. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.2006 Cena (R) 1169571 film tableta.4din 3850343032544 174/2006/12 13.CHEPHASAAR CHEMISCH . 200mg.02.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2mg/mL. blister.10. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.2007 doziranje: sindrom suvog oka. 1x30 kom Cena 627.10.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.2006 doziranje: epilepsija. ARVIND® . rastvor. Hemodrops.02.6mL 12/2007/2300 10.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. podeljeno u 3-4 doze. 3. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina. blister. GERHARD MANN. Paralelni lekovi: artelac®.6mL 12/2007/2299 10. Cena kontejner jednodozni.2mg/mL.2mg/mL. Hemodrops. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. GERHARD MANN. bočica sa kapaljkom. 25mg dnevno narednih 14 dana.6mL Cena 12/2007/2298 10. 60x0. Cena kontejner jednodozni.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2007 doziranje: sindrom suvog oka. 100mg.10.10. Isopto® Tears ARTELAC EDO .D. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 50mg dnevno narednih 14 dana. 1x30 kom Cena 1092. . CHEM.Nemačka hipromeloza . 10x0.DR.6din 3850343032513 172/2006/12 13.PHARM.2mg/mL.10. FABRIK GmbH .Nemačka hipromeloza .Hrvatska lamotrigin .2din 3850343032520 173/2006/12 13. FABRIK GmbH . rastvor.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. plastična bočica.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. 1x100 kom Cena 166. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.10. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.PHARM.Nemačka oksaceprol .02. 200mg.2006  (R) 1084722 tableta. rastvor.10.

tokom 1-2 nedelje.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26.Slovenija mesalazin .4-3. deca od 6-12 godina. blister. 50mg. aspirin® protect. .6-5. Midol ASPIRIN® 500 . 400mg. Paralelni lekovi: Lamal. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. blister. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: 5-aSa. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan.2007 .Slovenija sertralin .9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. do maks.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. deca od 13-17 godina. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 800mg. blister. .01.9-7. 8 g.A07EC02 ANTIDIJAROICI. Setaloft®.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15.BAYER BITTERFELD GmbH . doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.HABIT PHARM A. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. početna doza iznosi 50mg/dan. blister. doza održavanja od 50-100mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d.3din (R) 1072636 film tableta. maks. aspirin® Migran. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. andol.Srbija acetilsalicilna kiselina . 130mg/kg/d. 100mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.7din 199/2007/12 16.05. aspirin® direkt.2005 Cena 1686. do 200mg dnevno. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. blister. blister. doza održavanja 3. Pentasa®. Lamictal™.4-3. 800mg. aspirin® 500.07. maks. Salofalk® 250. reumatska groznica: odrasli 4. ne koristiti kod dece ispod 18 godina.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta.D. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Lamotrigin. Lamect®.D. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. Lamotrix® ASACOL® .1din (R) 1072635 film tableta. anbol. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17.07. Salofalk® 500 ASENTRA® . maks. Salofalk®. TOVARNA ZDRAVIL. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.08.D.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. od 200mg dnevno. 500mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. zoloft® ASK PH 8 . početna doza 2.05. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. 100mg dnevno narednih 14 dana.08.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.KRKA. Paralelni lekovi: Serlift®.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. . Sertiva®.6g/d u više pojedinačnih doza. D.4g/d.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 500mg.8g/d. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta.

5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21.6g/d u više pojedinačnih doza. 6 tabl. reumatska groznica: odrasli 4. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.BAYER BITTERFELD GmbH .8g/d. 3x10 kom 261/2005/12 26. ask pH 8.12. doza održavanja 80-100mg/kg/d. anbol.BAYER BITTERFELD GmbH .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4g/d.6-5. aspirin® direkt. 500mg.4-3.01.Nemačka acetilsalicilna kiselina .12. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .4-3. anbol. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. maks. 8 g.4din 260/2005/12 26. dnevno. 300mg. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® 500. aspirin® 500. dnevno. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. početna doza 2.9-7.8din 4008500100752 200/2007/12 16.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. ne duže od 3 dana.6 g/d u više pojedinačnih . maks. ask pH 8.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.6-5.2005 Cena 105. doza održavanja 80-100mg/kg/d. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. aspirin® protect. aspirin® Migran.07. 3x10 kom Cena 122.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 100mg. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. blister. maks. blister.8g/d. 500mg. Paralelni lekovi: Midol c. reumatska groznica: odrasli 4. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 130mg/kg/d. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.9-7. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. anbol.4g/d.Nemačka acetilsalicilna kiselina .2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja.4-3. aspirin® protect.Nemačka acetilsalicilna kiselina . andol. tokom 1-2 nedelje.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta.4-3. strip. Midol ASPIRIN® DIREKT .2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. šumeće u jednokratnoj dozi. ask pH 8.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. tokom 1-2 nedelje. rastvoriti u čaši vode. askorbinska kiselina . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. Midol ASPIRIN® PLUS C . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 6 tab. maks. groznica. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. početna doza 2.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. aspirin® direkt. 130mg/kg/d. aspirin® Migran.07. aspirin® protect. 400mg+240mg. blister. Midol ASPIRIN® MIGRAN .N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. doza održavanja 3. tabl. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. andol. folija. doza održavanja 3. maks. maks. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH .4-3. 5x2 kom Cena 175. 8 g.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta.6g/d u više pojedinačnih doza. početna doza 2. andol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta.Nemačka acetilsalicilna kiselina. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.BAYER BITTERFELD GmbH . Paralelni lekovi: acetisal pH 8.

ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Panapres. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.Srbija atenolol . blister. bočica.O.5mL vakcine tetanusa. blister 2x7 kom Cena 73. NIŠ . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.2004 Cena 59.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.06. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. 1x250 i. humani .2003 Cena 45.06.8 g/d. terapija: 30-300mcg/kg dnevno.PRIZREN . bočica. aspirin® 500. doza održavanja 3.5din (R) 1107552 tableta. selektivni (R) 1107350 tableta. Tetanus gamma ATENOLOL .FARMAKOS DD .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. reumatska groznica: odrasli 4. selektivni (R) 1107550 tableta.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 8 g.4din (R) 1107551 tableta. maks. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. angina pektoris: 100mg dnevno. blister. . andol. 100mg. Prinorm ATENOLOL . blister. doza održavanja 80-100mg/kg/d.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.FRESENIUS BIOTECH GmbH .07. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. 25mg. 130mg/kg/d.j.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. Prinorm ATENOLOL .11. kunića .D.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. Tetagam® P. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.07.7din 515-04-291/03 03. Midol ATEBULIN . anbol. istovremeno sa 0. 20mg/mL.O. aritmije: 50-100mg dnevno.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15.j. aritmije: 50-100mg dnevno. 1x14 kom Cena 73. aspirin® Migran. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.2002 . 100mg.4 g/d.REMEVITA D.4-3. bočica. Paralelni lekovi: Panapres. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 1x14 kom Cena 73. angina pektoris: 100mg dnevno. Cena 694.9-7.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. angina pektoris: 100mg dnevno.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .Srbija antitetanusni imunoglobulin. Prinorm ATG-FRESENIUS S . aspirin® direkt. selektivni (R) 1107500 tableta. Tetabulin S/d. ask pH 8.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.06. maks.2din 3/2-10-9316 11.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. Paralelni lekovi: Panapres. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.Srbija atenolol .4din 8606002990251 1353/2007/12 19. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.12. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. tokom 1-2 nedelje. 100mg. 250i. aritmije: 50-100mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. 1x5mL Cena 21625.6-5.. 50mg.Srbija atenolol .

dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2007 Cena 3056. ampula.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju.1din 3/2-10-9317 11.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. . Paralelni lekovi: Tracrium™ .C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. ATORIS® .2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. blister. blister.12. 10mg. 40mg.04.v. maks.D.7din (R) 1104524 film tableta. maks.08. 10mg. inj. 20mg.5mL Cena 1586. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.5mg. Paralelni lekovi: atoris®. 40mg. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). blister. 5mg ili 7.03. 20mg/mL.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta.DELTASELECT GmbH .KRKA. 20mg. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. inj. blister. blister.2002 doziranje: lečenje akutnog. blister. 10mg/mL. doza 20mg dnevno.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg.5din (R) 1104521 film tableta. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. D.08. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT .08. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno.2005 Cena 2046.08. blister. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).D. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20.08.08. aplastična anemija: 2. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. odrasli i deca starija od jednog meseca.Srbija atorvastatin . doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).2006 Cena (R) 1104525 film tableta.2din 8606103442024 594/2007/12 01. blister. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.3din (R) 1104522 film tableta. . 10mg/mL. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: atorvastatin. bočica.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. 10mg.2005 Cena 2349. blister. Torvalipin®. Tulip® ATORVASTATIN .03.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2005 Cena 1260. 40mg.ZDRAVLJE A.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.Slovenija atorvastatin . ampula. 10x2. Maks.08. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. obično inicijalno i. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. Torvalipin®. 3x10 kom Cena 775.04. Sortis®.v. Sortis®. 10x5mL Cena 216252.8din 3838989502836 110/2005/12 15.Nemačka atrakurijum . 300-600mcg/kg telesne mase.

AUGMENTIN . bočica. ATROPIN SULFAT . 0. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.6mg. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.12.Francuska tenonitrozol .m. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. iritis.. jednokratno. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. 1x140mL Cena 690.Crna Gora atropin . rastvor.01-0.3-1mg i.03mg/kg i..3mg s.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. septički abor tus. iridociklitis.v.08. .2007  (R) 7095073 kapi za oči. bronhopneumonija. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.m. ili i. uveitis. infekcija kože i mekih tkiva). blister.4mg s.6din plastična bočica sa kapaljkom. ATROPIN . 1%.Rusija atropin .J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. 10x600mg Cena 1232.04mg/kg. infekcija kostiju i zglobova. parenteralno odrasli 1g na 6h ili .c ili i..O.LABORATORIE INNOTHERA . puerperalna sepsa. deca preko 3 mes. ili i.m. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. klavulanska kiselina . Cena 75.3-0. 1mg. ili i. rastvor.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.c.v.m. 500mg+100mg.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. na 1-2 sata do maks. 875mg+125mg.O. (deca). tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. uretritis. sinuzitis.2din 515-04-1520-1 04. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. Cena 88.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.12. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.m. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.c. ili i.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).. bočica.08. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).v.25mg s.c. deca od 7-9 godina 0. deca od 3-4 godine 0.2003 Cena 828.m. ili i. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.3din plastična bočica sa kapaljkom.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.HEMOMONT D.VEROFARM .5-1mg s. teže infekcije 500mg na 8h.06.c. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). (400mg+57mg)/5mL.5mg s.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju. ampula.. tvrda.m. pijelonefritis). deca od 10-14 godina 0. deca od 5-6 godina 0.5%. 2mg (odrasli). deca 0. itd.2mg s. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.08.06. lobarna pneumonija.03-0. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja.2din 515-04-1520-2 04.4din (R) 1021632 film tableta..v. ili 0.INNOTECH INTERNATIONAL . 1x8 kom Cena 237. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. blister.c. 250mg.SMITHKLINE BEECHAM . deca ispod 40kg (do 3 mes. otitis media). ili i.Belgija amoksicilin.6din 3/2-10-10776 25. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN .): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.

A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. Nimulid®-Md. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. blister. amoksiklav Lek® forte 312. 25mg/kg na 6h ili 8h.08. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . 100mg.07. Panklav.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.03.2006 doziranje: sindrom depresije. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.Austrija nimesulid .07. blister. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. glavobolja. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12. 8mg. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 1.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 100mg.5din (R) 1072141 film tableta. blister.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Nimesulid. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.Švajcarska moklobemid .6din 5000483131807 293/2006/12 06.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . blister. doze su date u odnosu na amoksicilin.2001 Cena (R) 1163502 tableta.2g prašak za injekciju. 100mg.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. deca od 3 mes.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . blister. maks. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. zubobolja. 150mg. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. 2x14 kom Cena 1872.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.2001 doziranje: reumatoidni artritis.2001 doziranje: sindrom depresije. Nimulid®.8din (R) 1163501 tableta.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. actasulid® AUROMID® . 400mg dnevno.03.07. postoperativni bolovi. enhancin. amoksiklav Lek® 2X.2001 Cena 144. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.F. dismenoreja. 300mg. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. amoksiklav Lek® 156.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. do 12 god. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. spor tske povrede. blister.Srbija moklobemid .07. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. . Panklav® 2X AULIN . 4mg. Panklav forte. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.Francuska rosiglitazon .

2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije.). 4mg. AVELOX® .Nemačka moksifloksacin . 4mg. boca staklena.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) .09.08.11.Srbija feniramin . serumska .J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. 10 dana. 1x0. blister. zatim revakcinacija posle 6 meseci.2005 Cena (R) 1329502 film tableta.. alergični dermatitis). dnevno. 1x100mL Cena 71.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. 5x2mL Cena 1495. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.BAYER HEALTHCARE AG . inf.7din 515-04-3000/03 21.08. 1x16mL Cena 108093. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.5mL.08.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju.5din 8608811000428 1574/2006/12 05. 3mg/mL. nezavisno od obroka.SANOFI PASTEUR S. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. AVESSA .F. blister. bočica staklena.Srbija ondansetron . dnevno. ZRENJANIN .A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.7din 8606102767043 322/2005/12 24. zavisno od telesne mase.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.12.09.12.v.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. bočica. blister.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: ondasan®. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. deca 5mg/m2 i. zatim kontinuiranom inf. 5-10 dana.08. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25. 1mg/sat tokom 24 sata.5mL Cena 1729. 0. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i.5din (R) 1124570 tableta.A. 400mg/16mL. u trajanju od 90 min.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. napunjen injekcioni špric. pre terapije. ampula. AVAXIM 160 U . svrab različitog porekla (od uboda insektta.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. 400mg. Quincke-ov edem.Švajcarska bevacizumab . upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. dnevno. 100mg/4mL.09. blister..2006  (R) 3058050 sirup. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. nezavisno od obroka. zofran AVIL® .v. 50mg. . 7 dana.5mL. 2x10 kom Cena 56.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.2005 29725.v. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ .v.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. 400mg.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.5din 8608811000411 1575/2006/12 05. 400mg/250mL. dodira bršljena i sl. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).HEMOFARM AD . zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana.2002 Cena 1846.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .D.

. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. 98% v/v. AZARAN .2004 05. 10 l. kostiju. Longaceph®. 1g. 40 l. 98% v/v.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.2004 05.5din 241/2007/12 17. 50 l. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas.01.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. veracol® AZOPT® .2004 05. 98% v/v. konetoze. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 98% v/v. . ceftriaxone-BcPP. suspenzija. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini. 8 l. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.01. histaminske glavobolje. pluća.2004 05.ALCON-COUVREUR N. 2g na 12 sati i.5din (R) 7096060 kapi za oči. uha.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. rocephin®. bočica. 50mg/kg dnevno.2007 Cena 16758. novorođenčad maks. zglobova.MESSER TEHNOGAS A. Lendacin®. 98% v/v.HEMOFARM AD . 98% v/v. 27 l.04. 250mg. Farcef. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22.04.04. meningitis. bočica.Srbija ceftriakson . 50x250mg 05. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka.D.Srbija azot-suboksid .04. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.Belgija brinzolamid . inf. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. 3 l. 2g dnevno. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. ceftriaxon-MIP®. 98% v/v. 13 l. maks.2004 05. nosa. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. 50x1000mg 242/2007/12 17. bočica. AZOT-SUBOKSID .2004 05. Labilex®. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kože.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. trbušne infekcije.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.04.V.10.2004 05. Paralelni lekovi: ceftriakson.v.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. gonoreja. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas.04. 98% v/v. . 10mg/mL. maks. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. grla.04.5mg.04. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas.2004 . 196 l.

m.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica.2007 doziranje: nedostatak vitamina B..2003 Cena 84.6din (R) 3021772 sirup.8din (R) 1021770 kapsula. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. deca 50mg/kg/dan i.2003 Cena 159. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.A11EA.v. neurodermatoze. D. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mg na 8 sati. kalcijum-pantotenat. ospamox® dT.14 godina 1 obložena tabl.05. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. . piridoksin. Paralelni lekovi: almacin®.. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. 2x15 kom Cena 71.KRKA.07. profilaksa bakterijskog endokarditisa. neuralgije.05.07.001mg+20mg.. Sinacilin® .07.D.5din (R) 3021771 sirup.INNOTECH INTERNATIONAL . folija.001mg+20mg. TOVARNA ZDRAVIL. maks. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.Slovenija tiamin.07.A11EA. dnevno. 125mg/5mL. kalcijum-pantotenat .. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.07.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. deca do 1 godine 62. neuralgije. deca 50-100mg/kg/dan i. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .v. Cena 2399din kutija. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.5din 515-04-1621/03 30. 500mg. riboflavin. amoxicillin. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. polineuritis. 6g dnevno. amoksicilin. 1x60mL 515-04-1625/03 30.KRKA. povećane potrebe za vitaminom B. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1g.Francuska amoksicilin .m.9din 3838989623388 1196/2007/12 29.Slovenija tiamin. nikotinamid.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. blister. riboflavin. creva ili jetre.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. paba . cijanokobalamin. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. 250mg/5mL. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. bočica. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.2003 Cena 155. TOVARNA ZDRAVIL. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. neurodermatoze. 500mg. polineuritis. ospamox®. liobočica sa rastvaračem. tvrda. creva ili jetre. povećane potrebe za vitaminom B..2003 Cena 102. deca od 5 . u ginekološkoj praksi.05. infekcije kože i mekih tkiva. 1x60mL 515-04-1624/03 30. liobočica sa rastvaračem. . D. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. blister. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. piridoksin. B-COMPLEX . Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. nikotinamid.D. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.

HOFFMANN-LA ROCHE LTD . (400mg+80mg)/5mL. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.08. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. otitis medija). trimetoprim . faringitis. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08.F. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. (400mg+80mg)/5mL. lobarna i bronhopneumonija.01. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. pijelonefritis. (200mg+40mg)/5mL. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. prostatitis. Trimosazol. ampula. faringitis. lobarna i bronhopneumonija. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. otitis medija). bočica. pijelonefritis. adneksitis).J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . maks. 1440mg.3din (R) 3026605 sirup. infekcije posle pobačaja. trimetoprim . deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. sinuzitis. bronhiektazije. adneksitis). kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. maks.01. sinuzitis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. sinuzitis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. bronhiektazije. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ . bronhiektazije. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.Švajcarska sulfametoksazol.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . 1440mg.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.GALENIKA AD .5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. adneksitis). pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. maks. maks. Trimosul BACTRIM® . uključujući derivate (R) 1026603 tableta. 54mg/kg dnevno. 400mg+80mg. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. 1440mg. Paralelni lekovi: Baktimol®. 50x5mL Cena 1220. prostatitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. lobarna i bronhopneumonija. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama.Srbija sulfametoksazol. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.Švajcarska sulfametoksazol.09.2007 Cena 123. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. pijelonefritis. infekcije posle pobačaja. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. trimetoprim . 54mg/kg dnevno. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. maks.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.F. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. prostatitis. otitis medija). faringitis. ampula. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. infekcije posle pobačaja.

Paralelni lekovi: Balance 1. 5.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. 4x2000mL . 400mg+80mg..3% glukoze. 1.5% glukoze. kesa. Balance 4. 4x2000mL Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 17 Stay safe. kesa. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.1g/L+16.25% glukoze. magnezijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. 1. Balance 4. caPd 4 aNdY disc. trimetoprim .3% glukoze. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.25 mmol/L kalcijuma.75 MMOL/L KALCIJUMA .5% GLUKOZE.Nemačka natrijum-hlorid. faringitis. Balance 2. adneksitis). prostatitis. Paralelni lekovi: Balance 1.85g/L+0. lobarna i bronhopneumonija. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.75 mmol/L kalcijuma. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.5-1. otitis medija).9din 515-04-2913/03 01. caPd 17. 1.1g/L+15g/L.1din 8600102463097 28/2006/12 13.5g/L. caPd 2 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.79g/L+7.5% GLUKOZE. caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 1. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.D.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 4.12. 1. maks. caPd 4 aNdY disc.18g/L+0.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.5L (deca) tokom 5-20 minuta.3% glukoze.85g/L+0. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.HABIT PHARM A..26g/L+0. caPd 17 Stay safe. caPd 3 Stay safe. bronhiektazije. 1.B05DB.25 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.25% glukoze. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.B05DB.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1440mg.5% glukoze.79g/L+7.5-1. caPd 17.01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. glukoza . magnezijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. a postupak se ponavlja više puta dnevno. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat. blister. 2x10 kom Cena 68.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.25% glukoze. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.Srbija sulfametoksazol. Paralelni lekovi: Bactrim®. Trimosazol. caPd 4 Stay safe BALANCE 1. 1.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . pijelonefritis. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 3 Stay safe. 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.04.25% glukoze. Balance 2. 1. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. natrijum-laktat. infekcije posle pobačaja. . sinuzitis. 1.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc.25 MMOL/L KALCIJUMA . a postupak se ponavlja više puta dnevno. Balance 2. glukoza . caPd 2 aNdY disc. 5. Balance 2. Balance 4. Trimosul BALANCE 1.9din 515-04-5149/03 05.

3% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno.25% glukoze.1g/L+42. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5-1. caPd 4 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc. caPd 17 Stay safe. 1. caPd 4 aNdY disc. 1. magnezijum-hlorid.25% glukoze.5% glukoze. kalcijum-hlorid. kesa. Balance 1.3% glukoze. natrijum-laktat. caPd 2 Stay safe.79g+7. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1. kesa. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.25 mmol/L kalcijuma. 1. 1. 5.85g+0. caPd 17.3% glukoze.1g/L+22.75 mmol/L kalcijuma. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. magnezijum-hlorid. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.5-1.5% glukoze.12.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.3% GLUKOZE. Paralelni lekovi: Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze.79g/L+7.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .85g/L+0. caPd 4 Stay safe BALANCE 2.9din 515-04-2914/03 01. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 1233. caPd 17.85g/L+0.73g.B05DB. kesa. glukoza .Nemačka natrijum-hlorid. 1. Balance 1. 5.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.73g/L. caPd 2 Stay safe..1g+22.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% GLUKOZE.3% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .79g/L+7. Balance 2.9din 515-04-5150/03 05. caPd 3 Stay safe. 1. 1.75 mmol/L kalcijuma.5-1.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.25 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze. 1. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2..B05DB. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 4x2000mL Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. caPd 2 Stay safe. 1.25 MMOL/L KALCIJUMA .2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 2.5g/L. 1.18g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. natrijum-laktat. 1. 1.. glukoza . 1.12.04. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.5% glukoze.75 MMOL/L KALCIJUMA .9din 515-04-2912/03 01. a postupak se ponavlja više puta dnevno.B05DB. caPd 4 aNdY disc. glukoza .Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 1.25% GLUKOZE. 4x2000mL . natrijum-laktat. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. Balance 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 17 Stay safe. caPd 4 Stay safe BALANCE 4. Balance 4.5% glukoze. caPd 3 aNdY disc. caPd 17. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.26g+0. magnezijum-hlorid. caPd 3 aNdY disc.18g/L+0. kalcijum-hlorid. kalcijum-hlorid. 1. caPd 3 Stay safe. 5.

1x5 kom Cena 65. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. ZRENJANIN .3% glukoze. 10mg+0. BARALGIN M® . Balance 2..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . blister.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.m.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.9din 515-04-5151/03 05.6din 8608811004501 655/2006/12 18. 10mg+0.25% glukoze.1mg+2500mg.Srbija pitofenon.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike). 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.1mg+500mg. ampula.2din 8608811004518 656/2006/12 18. parenteralno 0. Novalgetol® . 500mg.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. blister. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . 5g dnevno. caPd 17 Stay safe. 2. 1. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. blister. 5x5mL Cena 69. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 2.D. kesa.05. blister.v.5-1.2006  (R) 1123568 tableta. kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.B05DB. caPd 4 aNdY disc.10. 5mg+0. Balance 4. natrijum-laktat.09.5-1g sporo i.v. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.JUGOREMEDIJA A. 1x10 kom Cena 29.5-1g sporo i.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18. maks. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233. Balance 1. blister.04. 10x10 kom Cena 141.D. 1. 1000mg. Paralelni lekovi: analgin®.25% GLUKOZE. 1.3% glukoze. 1. 4g dnevno..2003 Cena 78.75 MMOL/L KALCIJUMA .2001 Cena 22. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.75 mmol/L kalcijuma.5g/L. 1. glukoza .N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. fenpiverinijum-bromid.09.26g/L+0. metamizol-natrijum . 5mg+0.05.7din (R) 5086568 supozitorija.1mg+1000mg. Paralelni lekovi: Balance 1. ampula.Srbija metamizol-natrijum .12. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. caPd 3 Stay safe.5g.2003  (R) 5123569 supozitorija. 5.5L (deca) tokom 5-20 minuta.2din (R) 1086566 tableta. ili 1-2. ZRENJANIN .2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.1mg+500mg.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze.85g/L+0.5g i. caPd 2 aNdY disc. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma. 500mg. 1.03.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. caPd 3 aNdY disc.5% glukoze.1g/L+42. caPd 2 Stay safe. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. akutni bolovi. maks. a postupak se ponavlja više puta dnevno. blister. 5x5mL Cena 73.. 0.10.JUGOREMEDIJA A. supozitorije 1-4 puta po 1.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.2006  (R) 1123565 tableta.

Srbija barijum sulfat . 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.Francuska beklometazon . Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ .2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.1din 14. maks. Paralelni lekovi: Becloforte.04.05mL intradermalno. 400mcg dnevno. Cena 3485. 4 inh. ecobec.12.5din 14.11. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. (200mcg).J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 200x50mcg/doza Cena 262.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 50mcg/doza.7din 2mg/2mL. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .10. (200mcg). Paralelni lekovi: Becotide™. po potrebi 3-4 puta po 4 inh. 10 inhalacija (500mcg) dnevno.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. maks. boca staklena.1mL intradermalno. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . 1mg/mL. maks. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Poljska beklometazon .03.2003 doziranje: novorođenčad 0. bočica sa raspršivačem. deca preko 1 godine 0. . 1g/mL. 1x200 doza Cena 262.A.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (1000mcg) dnevno.5din 2723/2007/12 06. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. sprej-boca sa dozerom. 2046.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.04. 1g/mL. maks.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. (500mcg) dnevno.D. . ecobec. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. liobočica sa rastvaračem u ampuli.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 50mcg/doza.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . maks. 5x1mL Cena 2634.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. kontejner plastični. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).Francuska beklometazon . suspenzija.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh. ecobec easi-Breathe . 2 inh. (250mcg).3din 3393370035558 254/2006/12 03.12. 250mcg/doza.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.3din 5900008021982 2554/2007/12 22.2006 116. inhalator pod pritiskom sa dozerom. (250-500mcg).

D. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384.Hrvatska betametazon. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.9din 18.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis). subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.2din (R) 4153535 krem. inficirani dermatitis posle uboda insekata. tuba. 50mg.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. profesionalni dermatitis. inter trigo.7din 18. neurodermitis.BELUPO.05. akutni fotodermatitis. seboroični dermatitis. ekcemi.05.2006 28.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. BELOGENT® . dishidrotični dermatitis. 1x30g Cena 308. opekotine od sunca. dishidrotični dermatitis.5mg/g+1mg/g. . 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. 1x15g Cena 125.BELUPO. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta.Srbija piridoksin . B d07ac kortikosteroidi. . atopijski dermatitis (neurodermatitis). blister. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.02. 0.2007 Cena 162.GALENIKA AD . inter trigo.02.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. 20mg. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. 0. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. gentamicin . 0.07.07. jakog delovanja.D.7din 3850343026437 1514/2007/12 16.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. numularni dermatitis.7din (R) 4152042 krem.07. bočica sa kapaljkom.2006 20-50mg.07.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. 0.2007 450. 0. polenski dermatitis. kombinacije sa antibioticima Cena 162. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.D. tuba. Paralelni lekovi: diprosalic® . 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.Hrvatska betametazon . . 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 0.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. fotodermatitis. Paralelni lekovi: Piridoksin. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. tuba. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. jakog delovanja. vitamin B6 BELODERM® . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. salicilna kiselina . rentgen dermatitis. ampula. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg/g+1mg/g. tuba.Hrvatska betametazon. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. seboroični dermatitis.2din (R) 4153534 mast. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® .5mg/g+20mg/g. rentgen dermatitis. ekcematoidni numularni dermatitis.BELUPO.5mg/g.2007 Cena 125.5mg/g+30mg/g. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. Lichen rubber planus. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. hronični ekcemi.5mg/g. tuba.

Turska metilsalicilat. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. 1x10mL Cena 59. rinosinuzitis.11. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. 28%+10%. blister. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.Turska metilsalicilat. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . Paralelni lekovi: Novasol. . bočica. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. 10x2mL Cena 150.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 0.Slovenija nafazolin . 2x15 kom Cena 41. bočica sa kapaljkom.05.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju.PFIZER ILACLARI LTD. mentol . .03. bočica. 3x10 kom Cena 50. 10mg/2mL. blister.8din 3/2-10-7584 19. .05.GALENIKA AD . blister. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.Slovačka oksibuprokain . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. 1x10mL 3/2-10-7585 19.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.9din 8608808100230 972/2007/12 10. 5mg. najduže 5 dana kontinuirano. rastvor. 10mg. Nafazolin BENOXI . nesanica: 5-15mg uveče. ne sunčati namazano mesto.11.05.7din (R) 7110092 kapi za nos.2007  (R) 1071122 tableta.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. 4mg/mL. 1x10mL Cena 199.Srbija diazepam .05% rastvora na 6 sati.2007  (R) 1071121 tableta. Nafazol. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. D. primena je kratkotrajna. 2mg.PFIZER ILACLARI LTD.2007  (R) 1071120 tableta. ne sunčati namazano mesto.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. . mentol . STI.UNIMED PHARMA S. tuba. 15%+10%. ampula. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg .2002 Cena 80. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01.0 BEN-GAY® . priprema za rinološki pregled.9din 8588000227907 549/2005/12 18.KRKA.05%. krvarenje iz nosa. rastvor. STI. rastvor.O.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.R. tuba.11.1din 8608808100247 973/2007/12 10. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.03.05.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis.1%. BENSEDIN® .D. TOVARNA ZDRAVIL. 0. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.1% rastvora na 6 sati.

j. 90mg+1000KIU/mL+500i.7din 8606002990282 1352/2007/12 19.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). Paralelni lekovi: apaurin®. nedelje gestacije).2002 Cena 26544.j. faktor xlll. hemostaze. pa 10-15 i.06.9mg/mL+60i.j.j.2-0.11.12. emoclot d. 500i. rhesonativ® BERIATE P . porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) ..5din 4013054001974 492/2005/12 26. octanate.11.2002 Cena 13272. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju./kg na 8-12h. 270mg+3000kij+1500i.I.2007 Cena 676.j. Haemoctin SdH.j. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.+5. liobočica sa rastvaračem. trombin. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. BERLITHION® 300 ED . kalcijum-hlorid. 250mcg.8din 3/2-10-9309 11.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . aprotinin. 5x12mL Cena 866.10. 1000i. 300mg.Nemačka fibrinogen.j. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.ZLB BEHRING GmbH .B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju.v. Paralelni lekovi: Immunorho.Nemačka faktor VIII . status epilepticus. ampula. liobočica sa rastvaračem. ili 1mg i.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2002 doziranje: individualno.ZLB BEHRING GmbH . 50mcg. 100mcg (od 13. konvulzije: odrasli 10-20mg i.v. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.j. teška krvarenja 40-50 i. umerena krvarenja 15-25 i.j../kg (jedna doza).BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .v.j. bočica.7mg+180i. humani . octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . Partobulin® S/d. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22. diazepam..12. set.5din 3/2-10-9306 11. set. 1x250mcg Cena 3382.2005 .5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. na 1 godinu starosti. Paralelni lekovi: emoclot.+17. humani . 1x2.2din 3/2-10-9308 11.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i...06.j.12./kg (početna doza)./kg (početna doza).3mg/kg i. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. bočica. potpore šivenju.2002 Cena 26218.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. deca 0.8din 3/2-10-7682 22.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin../kg na 8-12h. primena je kratkotrajna./10mL. 1x10mL B Cena 6652. 250i. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. octanate 1000.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva.j. pa 20-25 i.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju.

Nemačka fenoterol. 1x100mL . pre doručka.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.L. površinski ili herpetički apscesi. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.02mg. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. ipratropijum bromid . 1x100mL Cena 113.ISTITUTO DE ANGELI S. bočica.ALKALOID AD .1din 3/2-10-5772 11. sprej-boca sa dozerom. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .ALKALOID AD .2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.10. Thiogamma® 600 injekt.11. 0. ipratropijum bromid .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. 1x20mL Cena 278. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.R. gingivitis.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .v.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.KG .2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.12. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.Italija fenoterol. BERODUAL® .5mg/mL+0. bočica od tamnog stakla. u obliku brze inf. 0. 1%.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.1din (R) 7114725 aerosol. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). (30 min.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed. bočica. terapija se nastavlja primenom tableta. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.2din (BR) 1089110 film tableta. afte. 10%. 30 min. BETADINE® .11. kao pojedinačna doza.11.) u toku 2-4 nedelje.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.05mg+0. 300mg.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. blister.Makedonija povidon-jod . i.3din 9006968003900 532/2005/12 08.25mg/mL.1din 3/2-10-5757 11. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . Thiogamma® 600 injekt.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta.Makedonija povidon-jod .

A11EA.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232. .4din 8608808100292 2266/2006/12 06.Srbija betaksolol . 2.004mg.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. i. piridoksin.Belgija betaksolol .8din 8600097406017 99/2007/12 11. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 10%.2004 . Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® .2mL doziranje: 8-16 Mi. blister. bočica.5%.11.Srbija tiamin. BICIT HP® . ili inf.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.ALKALOID AD . ili inf.2007 Cena 72669. boca. cijanokobalamin . i. ili 1-4 inj. BETAKSOLOL . 8Mij/mL.7din 3/2-10-5770 10.HEMOFARM AD . rastvor.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze. 0. 5x2mL Cena 176.Srbija bizmut-subcitrat . 14 dana uključujući i dane menstruacije. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.4din 515-04-3454/04 24. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.12.5mg/mL. 2x7 kom Cena 173. nikotinamid. 1x1000mL 3 767.v.SCHERING AG . 1x5mL Cena 403.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. i. kalcijum-pantotenat.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. suspenzija.m. riboflavin.ALCON-COUVREUR N.D. blister.v.12.09.c.5%. 4x10 kom Cena 517.. 300mg.2din 10.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.2002 755. s. bočica. . Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON .Makedonija povidon-jod .01. 15x1.m. 7. dnevno i..7din 10.11.2002 B BETADINE® .GALENIKA AD . 1x5mL 515-04-2579/03 17. deca 1 inj.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. boca. ampula sa rastvaračem u ampuli.j.10. svaki drugi dan. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S ..11. liobočica sa rastvaračem u špricu.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. trihomonijaze.5din (R) 7093115 kapi za oči.V. 200mg.9din 5413895023477 2507/2007/12 19.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta.SRBOLEK A.Nemačka interferon beta 1 b .

KRKA. ručak.D. 1%.ALKALOID AD . 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03.9din (BR) 4157501 krem. blister.2002 doziranje: askarijaza. blister.05.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta.SRBOLEK A. zatim 2 nedelje pauza.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. suvi ekstrakt lista .2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).2006 509. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .2006 Cena (BR) 1073111 kapsula.05. TOVARNA ZDRAVIL.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula.3din (R) 1028124 tableta. 40mg.07. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. ankilostomijaza. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. trihurijaza: 400mg jednokratno. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24.06.2002 Cena 131. 80mg.12. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. 40mg.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. . 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). tvrda.KRKA. vr toglavica i šum u ušima. bočica od tamnog stakla.1din 12.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). bočica.7din 12. . suvi ekstrakt lista .Slovenija ginko (Ginkgo biloba). 80mg. 1%.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. tvrda. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.12. BILOBIL® . mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. jednokratno.D. tuba. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. TOVARNA ZDRAVIL. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.2002 Cena 1634.D. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. D.2din (BR) 7157500 losion. blister. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. blister. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.Makedonija albendazol . večera) i 1 tabl. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. bočica. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. tvrda. D.2002 doziranje: infekcije kože. 200mg. 1x6 kom Cena 212. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . 1 tabl. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. . .07.06.Srbija bifonazol . tvrda.2006 u ušima. 200mg.

bočica.5mg. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. spastički bronhitis.9din (R) 7112040 rastvor. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.2002 Cena 182.05. blister. bočica.D. 500mg.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. 4mg.Srbija bromheksin . blister. tabl. 2mg. pod nadzorom lekara. mlekom ili drugom tečnosti.2002 doziranje: traheobronhitis. selektivni (R) 1107030 film tableta.3din (R) 1107032 film tableta.12. 3x10 kom Cena 255.09. tabl.3din (R) 1107031 film tableta. ne žvakati.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. 20mg dnevno.D. 5mg. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. ampula.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). blister.Srbija bisoprolol . deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .D. bronhiektazije.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 .2006 Cena 323. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Paralelni lekovi: Byol®. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. maks. blister. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. uzimati ujutro. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.ZDRAVLJE A. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. 4mg/5mL. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . progutati sa tečnošću.05. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju.12. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.Srbija bromheksin . blister. progutati sa vodom. 2. concor®. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. cele. ZRENJANIN . 10mg. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25.Hrvatska askorbinska kiselina . deca do 1 godine 3 puta po 1mg. 16mg.ZDRAVLJE A. .12.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.2din (R) 1112046 tableta.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. bronhiektazije.12.2002 doziranje: traheobronhitis.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete.2006 Cena 487.2006 doziranje: hipertenzija. najbolje svaki dan u isto vreme. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. concor® cor .4din 8608811000589 707/2006/12 25. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.FIDIFARM . pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.JUGOREMEDIJA A.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. spastički bronhitis.05.

terapija održavanja 10mg jednom dnevno.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. 15000i. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 5mg. progutati sa vodom. selektivni (R) 1107020 tableta.Srbija gemfibrozil . tabl. 1x2mL Cena 8884.01. 1 kom Cena 1891. BOLUZIN .O. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® . maks.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.1din 3/2-10-10727 25.06.LTD. zavisno od indikacije.GALENIKA AD .F. uzimati ujutro.01.09. progutati sa tečnošću. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. bočica staklena. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.8din (R) 1059085 film tableta. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno. 50mg.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. jednjaka i grlića materice.NI MEDIC D. bočica. Paralelni lekovi: Byol®. bočica.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.08. 6mg/6mL. 1x28 kom 515-04-02612/04 28. 300mg.Japan bleomicin .01.2004 116424. blister.3din (R) 1107021 tableta.09.12. concor® cor BLEOCIN-S .M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno. 6mg/6mL. 10mg. cele. bočica.2002 . 800mg.5din 8606102767173 97/2006/12 31. blister.O. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . 20mg dnevno. 3x10 kom Cena 323. najbolje svaki dan u isto vreme.2004 Cena 25071. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom. 7x8 kom Cena 358.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: hipertenzija. tvrda. pod nadzorom lekara. Lek nije namenjen za primenu deci.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. concor®.2007 Cena 487. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. ne žvakati. podeljeno u 2 doze. mlekom ili drugom tečnosti.SCHERING AG . blister. blister. 2mg.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.Švajcarska ibandronska kiselina . karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.j.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1./bočica. . bočica.NIPPON KAYAKU CO.2006 23621.Nemačka klodronska kiselina .3din 8606010300219 13/2007/12 08.09. . tabl.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.2din 4987170870083 251/2005/12 15.Srbija bisoprolol . BISOPROLOL .C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju.

je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.v. kod iste indikacije (blefarospazam. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega.2004 doziranje: lokalna inj.Irska botulinum toksin .F. tvrda. 400mg. 1x100 i. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . . 150mg. ampula. maks.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom.Italija tobramicin . hemifacijalni spazam. maks. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® .5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.1din (R) 1059061 kapsula. blister.08.09.SCHERING OY . 100i.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. bočica plastična.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 28 dana.1din 515-04-02491/04 28. parenteralno 300mg dnevno sporom i. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20.2004 doziranje: osteoporoza: 2.05. 1x1 kom Cena: 2835.F.. kontejner jednodozni. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. bočica.2006 Cena 15020.j.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.j. 300mg/4mL.07.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju.5mg.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. do 3200mg dnevno.Švajcarska ibandronska kiselina . 3-5 dana.Švajcarska ibandronska kiselina . 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.1din 8600103492058 746/2006/12 26. primenjuje se inhalacijom. a najduže 10 dana. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD. ako je potrebno dozu povećati.Finska klodronska kiselina . tortikolis) doze mogu biti različite. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana.5 din 12/2006/73 26. 60mg/mL.05.ALLERGAN . ako je potrebno dozu povećati. Cena 13647.01.CHIESI FARMACEUTICI SPA . 2. inf. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. 5x5mL Cena 8316.

dnevno.25mg uveče tokom 1. tokom 14 dana. 0.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.GALENIKA AD . jednu nedelju. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.UNIMED PHARMA S. 1x100mL Cena 91. blister.5mg.12.2006  (R) 1071722 tableta. 2x10 kom Cena 84. Paralelni lekovi: Tefen .N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.5mg.Srbija bromazepam .12.02.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.Srbija terfenadin .5mg.2006  (R) 1071721 tableta.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru. Paralelni lekovi: Lexaurin®.12.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. 2x10 kom Cena 55. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa).1din 8608807100668 115/2006/12 03. 3mg. kratkotrajna primena.Slovačka brimonidin .02. 2. 1x30 kom Cena 198.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.5-6mg. 1. 2x15 kom Cena 50.ZDRAVLJE A. .2003  (R) 1149041 tableta.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.02. anksioznosti. maks.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči. 125mg. Lexilium® BROMOKRIPTIN .D. blister. 60mg. 10mg.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. fiola.12. BROMAZEPAM . nervoza. BRONAL® .2%. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. uzima se uz jelo. blister.09.2% . Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .O.Srbija bromokriptin . blister. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.1din 8608808100339 196/2005/12 21. blister. bočica sa kapaljkom. nedelje.2006 doziranje: stanja napetosti. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. 60mg dnevno. 1x30 kom Cena 649. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.10. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. 30mg/5mL. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.3din 8608807100712 117/2006/12 03. bočica od tamnog stakla.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. . uznemirenosti. poremećaj sna: 3 puta po 1. plastična fiola.R.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . rastvor.D. parkinsonizam: 1.5din 8608808103798 197/2005/12 21. . 6mg.Nemačka brivudin .2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.

BUDOSAN® .09. Paralelni lekovi: Ibu .4din 515-04-2643/03 19.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. na dan. FALK PHARMA GMBH . 3 puta po 1 kaps. 600mg. blister. Nurofen active.09.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. deca od 1-2 god. 3x10 kom Cena 91.10.6-1. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. deca od 8-12 god.2g/d. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. sirup 3-4 puta po 100mg.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.3din (R) 1162032 film tableta. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. deca od 3-7 god. INTESTINALNI Cena 81. 720mg/60mL.D. BUSCOPAN .A07EA06 ANTIDIJAROICI. plastična bočica.5din (R) 1162031 obložena tableta. polusintetski.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. 1x50g Cena 93.Nemačka budesonid .2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON . 400mg. tuba.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA.12. Nurofen.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. Ibuprofen.O.GALENIKA AD .4g/d.GALENIKA AD . burzitis. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.2002 Cena 104. bočica. 2. 10x10 kom Cena 7782. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. 100mg/5mL. Upfen BRUFEN® .O.Srbija piretrin . 3mg.Srbija ibuprofen .2-1.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.Hemofarm. ampula.2din 8608808100384 109/2005/12 08. 20mg/mL.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 200mg.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. doza održavanja 0.6din bočica od tamnog stakla. 6x1mL Cena 133.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. ponoviti za 7-10 dana. 10%.10. blister.ZDRAVLJE A. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. 3-4 puta po 200mg. Cena 91.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.2002 . tvrda.09. maks.12.DR. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25. posle jela.2002 Cena 151. Nurofen Liquid. tendosinovitis). sirup 3-4 puta po 50mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. degenerativne ar tropatije. NIŠ .Srbija butilskopolamin . . inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis.REMEVITA D.07. blister.Srbija ibuprofen . tenditis. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. miozitis.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. rupan.

bočica. 20mg dnevno. 10mg. 1x20mL Cena 113. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 5mg.2006 doziranje: hipertenzija.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. najbolje svaki dan u isto vreme. deca 0.04. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. 10mg. blister. 2. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. ponoviti posle ½ sata.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.0 (R) 1123141 obložena tableta.1din 3/2-10-5774 10.5mg. . 10mg. BYOL® .12.12.5mg.2din (R) 5123143 supozitorija. parenteralno akutni spazmi 20mg.1din (R) 1107710 film tableta.Slovenija bisoprolol .4mg/mL. 10mg. blister.12. tabl. blister. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. maks. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.5din 3/2-10-5775 10.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. 7. concor®. tvrda. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7. progutati sa vodom.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.04.11. BYMARAL® . 1x60 kom . blister.ALKALOID AD .9din (R) 1107711 film tableta.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. po potrebi više puta dnevno.D. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.2002 Cena 280.11. mlekom ili drugom tečnosti.2006 Cena 462. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. bočica sa kapaljkom. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. pre jela. selektivni Cena 307. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister.Makedonija bromoprid .

ciprofloxacin.5g dnevno. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . bočica. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol . 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.11. 1g+1g+0. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 250mg.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta.2006 Cena (R) 1104621 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god.Indija ciprofloksacin . 2mg. rastvoreno u čaši vode. fiola.2002 Cena (R) 1085311 tableta.Belgija kabergolin . ne preporučuje se primena kod dece. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. 500mg. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. deca u fazi rasta. citeral®.3din 515-04-231/03 21.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. bočica. kalcijum-laktat-glukonat. blister. pre jela.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Švajcarska askorbinska kiselina.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.NOVARTIS . maks. ciprinol®. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . blister. dojilje. doza održavanja 2-6mg dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. CABASER® .08. maks. u zavisnosti od težine infekcije.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.Nemačka atorvastatin.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).08. pre intervencije. amlodipin .12.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice.33g. 10mg+10mg. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). ciprofloxacin 500 mg. 1. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05.PHARMACIA ENTERPRISES S. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.2002 Cena (R) 1085312 tableta. 10x10 kom C Cena 242. 28 dana.07. ciprocinal®.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.11. kalcijum-karbonat .(PHARMACIA & UPJOHN) .2003  (R) 1329436 film tableta. 4mg. 10mg+5mg. 1mg.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . blister. rastvoreno u čaši vode. blister. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. Paralelni lekovi: cifran.FLOX . 30mg dnevno. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. bočica. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. 3 dana. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15. ciprofloxacin 250 mg. CADUET® .PFIZER GmbH.12.A.5mg dnevno.12.

monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. teški slučajevi do 2g dnevno.4din 515-04-3653/03 31.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze.3g. kodein .Makedonija paracetamol. nadoknada kalcijuma (trudnoća. 460mg+50mg+10mg.A12AA06 MINERALI Cena 163. artralgija. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. 50x10 kom Cena 1896.Srbija paracetamol. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.09. blister. bolne menstruacije. Paralelni lekovi: adriblastina rd. 500mg+30mg+15mg+60mg. glavobolja. mijalgija. zubobolja. maks. svake 3 nedelje. 1x10 kom . strip.12. strip. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. kofein.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. CAFFETIN® .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. 20mg. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. latentna tetanija. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi.09. 4 tabl. dekstrometorfan.SCHERING PLOUGH .94g+0.12.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. folija. fiola. pseudoefedrin. neuralna dismenoreja. 2. CAFFETIN COLD® . 6 tableta dnevno.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. maks.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. sa hranom ili bez nje. kalcijum-karbonat . .Holandija doksorubicin .11.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. doxorubicin-Teva.7din 3/2-10-8102 20.D. dnevno. dojenje.Makedonija paracetamol. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .9din (BR) 1086650 tableta. CAELYX .2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. propifenazon . kodein. migrena. maks. 1x10mL C Cena 35286. 3 uzastopna dana. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. 6 tableta dnevno. zubobolja. CALCIUM-SANDOZ FORTE .8din 5310001186739 1567/2006/12 05. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. svake 4 nedelje. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. askorbinska kiselina .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta.ALKALOID AD . kofein. 250mg+50mg+10mg+210mg. bočica.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. maks. kumulativna doza je 550mg/m2. doxorubicin.04. Sindroxocin® CAFFEBOL . metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. 250mg+50mg+10mg+210mg. osteomalacije i rahitisa. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova).ALKALOID AD .2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta.

38g.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. C .12.09.GLAXOSMITHKLINE UK . 1x1 kom 515-04-1605/03 09. dnevno. 5x10mL 515-04-1607/03 09. TOVARNA ZDRAVIL. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta. ampula. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . CALCIUMFOLINAT . .v.j. najviše 6 puta dnevno..m. KG ./80mcl.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. fiola. fiola. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole. CALCO 200 IU NASAL SPRAY .01. D. 0. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).M. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.09..H NFG. 100mg/10mL. 30mg/3mL.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. i. dnevno. 1.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl.B. rastvorenu u vodi.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.04.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.v.KRKA. 1x10g Cena 109. 5x10mL 3 Cena 368. 200i.33%+0. rastvor. 50mg/5mL. rastvorenu u vodi.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.03. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. tvrda.Švajcarska kalcijum glubionat .2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.6mL Cena 2233.9din 3/2-10-8102 20. cetilpiridinijum . 500mg+260mg. bočica sa raspršivačem..v. 15mg.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. ampula.Mađarska kalcitonin . deca od 3 . ampula. kalcijum-karbonat) .12..Lachema 25. deca 5-10mL samo i.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.j.D.m.v. 1x1.EBEWE PHARMA GES. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09. i. trovanje magnezijumom i fluorom. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.2003 6148. Paralelni lekovi: Kalcitonin. inf.m. i.1%.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. na mestu nicanja zuba.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.Austrija kalcijum-folinat .4din 5900008009386 515-04-5025/03 16.7 godina ½ tabl.09.Slovenija askorbinska kiselina. tuba.Velika Britanija lidokain.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.7din 5999880025089 93/2007/12 11. ampula.CEMELOG-BRS Kft .) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. Miacalcic® CALGEL . zatim 12-15mg (i.NOVARTIS .

remeron®. tokom 30-90 minuta.01. bočica.BAYER HEALTHCARE AG .2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: antifungol®.A.BELUPO. Plimycol .Hrvatska mirtazapin .Francuska irinotekan . Mycoril®.8din 8606007910032 68/2007/12 11. 1x30g Cena 287.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.09.BAYER S. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. .v. inf.9din 515-04-1970/03 08.P.D.A.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. dermatomikoze: 1.Italija klotrimazol . bočica. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. Kansen.v.12.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22. 70mg. . 50mg. svake 3 nedelje. sporom i.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. CANESTEN® .09. 1x70mg 515-04-831/04-1 22. tokom 1 sata. remirta® CAMPTO® .1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 30-90 minuta. 1x5mL 515-04-1970-1 08. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. bočica. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.4din 8606007910025 67/2007/12 11.2006 doziranje: depresija. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. Mycoril®.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.A. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Mirzaten®.03.INC.Francuska irinotekan .Nemačka klotrimazol . 1x20mL Cena 169.AVENTIS PHARMA S.USA kaspofungin . Kansen.12. 1x2mL Cena 6825. . CANCIDAS® . tokom 1 sata zatim 50mg dnevno. 1%.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. 40mg. Paralelni lekovi: antifungol®. blister.AVENTIS INTERCONTINENTAL . bočica plastična. Plimycol CANESTEN® . CAMPTO® . 100mg.MERCK & CO.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® .AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. bočica sa kapaljkom. 1%.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. 30mg. inf.01. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. pred spavanje. .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.

Trichomonas vaginalis): tabl.5g/L. 1.Španija klotrimazol .7din 8606007910018 66/2007/12 11. 1.Nemačka klotrimazol . glukoza . 2%. blister. Plimycol CAPD 17 .01.2007 doziranje: kolpitis. Plimycol CANESTEN® 1 . 1x3 kom Cena 220. magnezijum-hlorid. 1.75 mmol/L kalcijuma.B05DB. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®. Balance 2. natrijum-laktat.18g/L+0. Balance 1.3% glukoze.KERN PHARMA. .25 mmol/L kalcijuma. 1x20g Cena 246.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.85g/L+0.L. canesten® 3.01.KERN PHARMA. Mycoril®. kalcijum-hlorid. 1. Mycoril®. kesa.01. 1x1 kom Cena 249. caPd 17 Stay safe.9din 8606007910056 70/2007/12 11. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Paralelni lekovi: antifungol®. blister. canesten® 1. Mycoril®. 500mg. Kansen. Kansen.25% glukoze. 1%.75 mmol/L kalcijuma. 1x5000mL . Plimycol CANESTEN® 3 .BAYER HEALTHCARE AG .BAYER HEALTHCARE AG . Mycoril®. caPd 3 Stay safe.2007 doziranje: kolpitis. 1. 1. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu.4din 8606007910049 69/2007/12 11. 200mg. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Balance 2..3% glukoze. 5. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.5% glukoze.07. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: Balance 1.Nemačka klotrimazol .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.2007 doziranje: kolpitis.6din 8606007910063 71/2007/12 11. caPd 4 aNdY disc.Španija klotrimazol .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Trichomonas vaginalis): tabl.25 mmol/L kalcijuma. tuba. Plimycol CANESTEN® 3 .2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Kansen.1g/L+16.5% glukoze. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. caPd 2 Stay safe. S. .79g/L+7. canesten® 1. tuba.75 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® .L. caPd 3 aNdY disc. caPd 2 aNdY disc.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.01. 1x20g Cena 187. S. Kansen. Balance 4.

1x5000mL B05d. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .73g/L.85g/L+0. magnezijum-hlorid.1g/L+22. caPd 2 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 1.18g/L+0..18g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. natrijum-laktat. natrijum-laktat. caPd 19 Stay safe B05d. caPd 4 aNdY disc. kesa..25 mmol/L kalcijuma. 5. kesa.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat.79g/L+7.5g/L. caPd 3 Stay safe..5g/L. 5.5g/L. 5.1g/L+42. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.18g/L+0. 1x5000mL . 5.25% glukoze. 1. Balance 4.07.12.3% glukoze. glukoza .Nemačka natrijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 2..75 mmol/L kalcijuma.07. 1. 1.B05D. Balance 2.79g/L+7. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.25% glukoze. Paralelni lekovi: caPd 18. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.B05D. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0.2003 Cena 515-04-2885/03 01.25 mmol/L kalcijuma. caPd 18 Stay safe.85g/L+0.1g/L+42. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze. magnezijum-hlorid. 5.1g/L+42. Balance 4. kalcijum-hlorid.12.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+16.B05D. 5. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. kesa. magnezijum-hlorid.79g/L+7.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. magnezijum-hlorid.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.85g/L+0.18g/L+0. glukoza .75 mmol/L kalcijuma.. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. kalcijum-hlorid.79g/L+7. caPd 19.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . glukoza .79g/L+7.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.5g/L. caPd 3 aNdY disc. 1.1g/L+16.25 mmol/L kalcijuma.18g/L+0. caPd 19. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 4 Stay safe CAPD 18 .B05DB.3% glukoze.85g/L+0. caPd 2 aNdY disc. glukoza .2003 Cena 515-04-2883/03 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. natrijum-laktat. kesa. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01.12.5g/L.12. kalcijum-hlorid. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu. kalcijum-hlorid.85g/L+0. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .85g/L+0. Paralelni lekovi: caPd 18.. kesa.

Balance 1. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.79g/L+3.786g/L+3. 1.75 mmol/L kalcijuma.07.257g/L+0.786g/L+3.102g/L+15g/L. magnezijum-hlorid.2004 Cena 515-04-5189/03 12.26g/L+0.. kalcijum-hlorid. kesa. Balance 2. caPd 17 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . glukoza . 4x2500mL Cena 901. Balance 4.5% glukoze.5% glukoze. Balance 2.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.1g/L+15g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. natrijum-laktat. 1. 1. plastična kesa.26g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid.12. caPd 4 Stay safe .25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc.73g/L. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 17.25% glukoze. glukoza . caPd 3 Stay safe. kalcijum-hlorid. glukoza .B05DB. 5. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. kesa.25% glukoze. natrijum-laktat.18g/L+0. 5.Nemačka natrijum-hlorid.79g/L+7. kesa. 5.12. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .B05D.5% glukoze.3% glukoze. caPd 2 Stay safe. 1x2500mL Cena 527. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: caPd 18.75 mmol/L kalcijuma. 1.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.73g/L. 1. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. caPd 3 Stay safe. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.08. plastična kesa. kesa.102g/L+15g/L.79g/L+3.07.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1din 515-04-1133-1 01.08. caPd 18 Stay safe..3% glukoze.18g/L+0.5din 515-04-5188/03 12.1g/L+22. 5. Balance 2. Balance 1. caPd 3 aNdY disc.85g/L+0.925g/L+0. 1. kalcijum-hlorid. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01. caPd 17. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1g/L+15g/L. 1.5% glukoze.. 5. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.B05DB.257g/L+0. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .1g/L+22. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. caPd 2 aNdY disc. Balance 4. caPd 3 aNdY disc. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5. Balance 2. 1.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.93g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.93g/L+0. 1. caPd 17 Stay safe. caPd 4 aNdY disc. natrijum-laktat.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.79g/L+7. Paralelni lekovi: Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu..abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .925g/L+0.25% glukoze.

75 mmol/L kalcijuma.5din 515-04-5190/03 12. 1.Srbija natrijum-hlorid. 1. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01.B05DB. glukoza . 5.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.. caPd 17. caPd 17. Balance 2.5g/L. caPd 2 aNdY disc. 4x2000mL Cena 901. glukoza . Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 2.5% glukoze. caPd 3 Stay safe. Balance 4.925g/L+0. kalcijum-hlorid. 1.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.08.75 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12.25% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 4 aNdY disc.1g/L+42. 1.5g/L. natrijum-laktat. caPd 3 aNdY disc.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.3% glukoze.5g/L. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze. Balance 2. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze.25% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma.. caPd 2 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17 Stay safe.07.08.25% glukoze. caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . 5. caPd 3 Stay safe.26g/L+0.5% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 1.1017g/L+42.3% glukoze.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc. kesa. caPd 17 Stay safe. Balance 1. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . plastična kesa.5% glukoze.925g/L+0. Balance 4. magnezijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.B05DB. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. 1. 5.25 mmol/L kalcijuma.HEMOFARM AD . natrijum-laktat. 1. Balance 4. 1.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+3. 1.1017g/L+42.26g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .25 mmol/L kalcijuma. 1. natrijum-laktat.786g/L+3. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.786g/L+3. 5. caPd 2 aNdY disc.79g/L+3.1g/L+42. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.93g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.. Balance 1. 1. Balance 4.25% glukoze. 1.25% glukoze.B05DB. glukoza .93g/L+0.2573g/L+0. 1. caPd 17.5% glukoze. kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .2573g/L+0. kalcijum-hlorid.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x2500mL Cena 527. Balance 4.1din 515-04-1134-1 01.Nemačka natrijum-hlorid.25% glukoze.5g/L. plastična kesa. Balance 2. 1. 1.07.5% glukoze. caPd 4 Stay safe . magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.

1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01. caPd 3 aNdY disc.73g/L.03. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .73g/L. Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.79g/L+3.07.12.786g/L+3.1g/L+22. Balance 4.25% glukoze.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+3. 1. 4x2000mL Cena 901. kalcijum-hlorid.5mg.Srbija kaptopril . uzima se 1 sat pre jela. Balance 2. caPd 3 Stay safe.25% glukoze. kalcijum-hlorid.H NFG.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.3% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. KG . Balance 2.925g/L+0.3% glukoze.B05DB.75 mmol/L kalcijuma.1017g/L+22. caPd 2 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .93g/L+0. Balance 2. 5. 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17. 5.C09AA01 c09aa inhibitori ace.2004 .. glukoza . caPd 3 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.. doza održavanja 2 puta po 25mg.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17.73g/L.1din 5. 1.Srbija natrijum-hlorid.3% glukoze.925g/L+0.5mg. 1. zorkaptil® CARBOPLATIN .2din 515-04-4574-1 10. Balance 4.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.08.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . 1.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+22. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. magnezijum-hlorid. 1. 1. glukoza . caPd 17 Stay safe. 1.07. 1.75 mmol/L kalcijuma.2573g/L+0.B. fiola.08.M. 1. plastična kesa. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. bočica od tamnog stakla.B05DB. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.93g/L+0. Katopil®. 1. 1x15mL Cena 2511. Paralelni lekovi: Balance 1. maks. caPd 2 Stay safe.2573g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. kesa. monokomponentni (R) 1103850 tableta.26g/L+0.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. magnezijum-hlorid.25% glukoze. Paralelni lekovi: eukaptil®. Cena 527.25% glukoze.TG-FARM . Balance 2. 1. 50mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.HEMOFARM AD .75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 150mg/15mL.5% glukoze. Balance 4. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243. maks. caPd 17 Stay safe. 5.5% glukoze.73g/L.786g/L+3.EBEWE PHARMA GES.Austrija karboplatin .5din 515-04-5192/03 12. Kaptopril alkaloid®. caPd 3 aNdY disc. Balance 1.6din 3/2-10-10179 22. Balance 4.25-12. 150mg dnevno. caPd 2 Stay safe. 2 (retko 3) puta po 50mg.1017g/L+22. kesa. natrijum-laktat. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. Paralelni lekovi: Balance 1.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.

3din 515-04-1219/03 04. 50mg.M.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. blister.7din bočica plastična.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. Paragal. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. kao kratkotrajna i.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. ponavljati na 4 nedelje.v. 50mg.03.2din 8606007410211 782/2006/12 05.B.5mg/g. 50mg.Austrija lidokain.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta. bočica plastična. inf.06.5g 9088881253259 1451/2007/12 09.10.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.6din 515-04-4574/03 10. Paragal. 25x8. kao kratkotrajna i. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.. tokom 15-16min. blister. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.Austrija acetilsalicilna kiselina .2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju.10. 100mg.B. 100mg. 20mg/g+0.Velika Britanija bikalutamid . 10mg/mL. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.M. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . 100mg. karcinom prostate 1 puta po 150mg. ponavljati na 4 nedelje.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. hlorheksidin . cycloplatin 50.5mg/g. 2x14 kom Cena 11951. . 10mg/mL.10. blister. blister. Cena 7796. aplikator.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. cycloplatin 50.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.2005 Cena 105. tokom 15-16min. 25x12.H.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. blister. Paraplatin® CARBOPLATIN . Paralelni lekovi: andol. bočica od tamnog stakla. cor-aS. tabl. inf. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .2007 Cena (Z) 4081718 gel. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. se ne smeju lomiti.2007 .N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.v. 450mg/45mL. 20mg/g+0. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. .10.06. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04..Australija karboplatin . aplikator. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.PFIZER (PERTH) PTY.LANNACHER HEILMITTEL G.10. 1x15mL Cena 2511.H. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. LIMITED . Midol CASODEX .07..08. blister.07.

1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.Srbija cefaklor . tvrda. infekcije urinarnog sistema. otitis media.Srbija cefaklor .5g ili 8. akutni sinuzitis.5g gela.SCHERING PLOUGH .2003 doziranje: faringitis. infekcije urinarnog trakta. 4g dnevno. akutni bronhitis. 500mg.08. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. maks.REMEVITA D. 400mg.Mađarska vinpocetin . 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. 500mg.08. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.GEDEON RICHTER LTD . 36mg/mL.2004 295.2004 166. tvrda. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. 1x60mL 515-04-289-1 01.09.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. blister. maks.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). 36mg/mL.4din 5997001312964 515-04-496/04 08.2007 . cefaklor.01. 250mg. bočica. III generacija (R) 1321821 kapsula. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). hronični bronhitis i akutna pneumonija.2004 doziranje:otitis media.8din 515-04-289/03 01. blister.O. 1g dnevno. blister. tvrda.09. blister.J01DC04 j01dd cefalosporini. 250mg. bočica. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. tvrda. 250mg/5mL.08. infekcije respiratornog trakta. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. 2x25 kom Cena 300. CEFACLOR .2003 Cena 728.Holandija ceftibuten . a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. tonzilitis.09. blister. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . 5mg.09. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.01.5mg na 8 sati. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.HEMOFARM AD .06. Paralelni lekovi: alfacet®. II generacija (R) 1321720 kapsula. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.2004 Cena 584. blister. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. šarlah.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. 1x30mL 515-04-289-2 01. bočica.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. pre ubacivanja instrumenta. podeljeno u 3 doze ili 62.2007 Cena 584. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. NIŠ .2003 Cena 1537. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.O. maks. CAVINTON® . CEDAX . 1g dnevno. 125mg/5mL.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik.2din 245/2007/12 17.2din (R) 1321626 kapsula. maks.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. bočica.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. tvrda.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. 1g dnevno. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.

250mg. 2x8 kom Cena 107. otitis media.2004 151. 1 gdnevno. 1g dnevno.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. pijelonefritis. I generacija (R) 1321710 kapsula. 125mg/5mL. Pr. Paralelni lekovi: cefalexin. 1g dnevno.05.3din 8600097400763 229/2007/12 17. cefaclor. akutni i hronični bronhitis.ALKALOID AD . inficirane bronhiektazije). bočica.01. blister. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. 500mg. faringitis. cefalexin alkaloid®.2din 515-04-3959/03 31. maks. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. II generacija (R) 1321610 kapsula. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 250mg/5mL. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. podeljeno u 3 doze ili 62. maks. 4g dnevno. podeljeno u 2-3 doze. maks.maks. 1g dnevno. infekcije respiratornog trakta.Makedonija cefaklor . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. cefaklor CEFALEKSIN . Paralelni lekovi: alfacet®.maks.HEMOFARM AD . tvrda. bočica.01.9din bočica od tamnog stakla. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17.2004 295. bočica. prostatitis.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. infekcije respiratornog trakta.05. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 250mg/5mL. 1x100mL Cena 228/2007/12 17.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: alfacet®. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. maks. Cena 166. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.01.5mg na 8 sati. 4g dnevno. tvrda. cefaclor. 500mg. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. podeljeno u 3 doze ili 62.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. 4g dnevno.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju.5mg na 8 sati. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.01. 125mg/5mL. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 1 gdnevno. maks.05.1din (R) 1321711 kapsula.Srbija cefaleksin . sinuzitis. 6g dnevno. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. infekcije urinarnog trakta. Cena 295. infekcije urinarnog trakta. blister. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . Palitrex® . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2007 125. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.2007 Cena 182. 250mg/5mL. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. maks.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. coli. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. tvrda. maks.2007 doziranje:otitis media.01.J01DB01 j01dc cefalosporini. 1g dnevno.8din bočica od tamnog stakla. rekurentne urinarne infekcije). blister. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.2004 doziranje:otitis media. maks.

01. tvrda. sinuzitis. 250mg.11. pijelonefritis. blister.11. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. blister. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. otitis media.11. 6g dnevno. 500mg. prostatitis. bočica.O. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. sinuzitis. . 4g dnevno.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. cefalexin alkaloid®.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. I generacija (R) 1321124 kapsula. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. Pr. Palitrex® CEFALEXIN . Palitrex® . 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12.11. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.11. Paralelni lekovi: cefalexin. inficirane bronhiektazije).D. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14.01. akutni i hronični bronhitis.5din (R) 1321083 kapsula. maks. Pr. 250mg/5mL. pijelonefritis. tvrda. Paralelni lekovi: cefaleksin. rekurentne urinarne infekcije). maks. podeljeno u 2-3 doze. coli. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. faringitis. Pr.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . coli. cefalexin alkaloid®. tvrda.11.2006 Cena 606. prostatitis.Kipar cefaleksin . maks. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. inficirane bronhiektazije).O. 4g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. rekurentne urinarne infekcije). 2x8 kom Cena 107. pijelonefritis. cefalexin alkaloid®. 6g dnevno.1din (R) 1321081 kapsula. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14.2006 Cena 1174. otitis media. blister. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. 2x8 kom Cena 170. 4g dnevno.3din 8608813900900 2091/2006/12 14.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 6g dnevno.2007 Cena 190. tvrda. blister. akutni i hronični bronhitis. blister. otitis media. faringitis. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.8din 5290665002692 559/2005/12 21. 250mg. 250mg. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. 500mg. NIŠ . tvrda. 500mg. prostatitis.2006 Cena 182. Palitrex® CEFALEKSIN . 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14.REMEDICA LTD .Srbija cefaleksin . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14. coli.Srbija cefaleksin . blister.3din (R) 1321774 kapsula. tvrda. rekurentne urinarne infekcije). podeljeno u 2-3 doze. inficirane bronhiektazije). sinuzitis. faringitis. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2din (R) 1321082 kapsula.2006 125. podeljeno u 2-3 doze. blister.REMEVITA D. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. maks.SRBOLEK A. 500mg. akutni i hronični bronhitis. maks. I generacija (R) 1321080 kapsula.

I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 2g. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. cefazolin-MIP.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. kostiju i zglobova. maks.Ukrajina cefazolin . tvrda.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. Paralelni lekovi: cefaleksin. bočica staklena. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. inficirane bronhiektazije).11. galecef®. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. rekurentne urinarne infekcije).CHEPHASAAR CHEMISCH . kože i mekih tkiva. 1g. pijelonefritis. 250mg/5mL. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. maks.11.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 6g (izuzetno 12 g) dnevno. bočica. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. . Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . kostiju i zglobova.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. 1g.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186.6din 515-04-01221-1 28. bočica. coli. bočica. Palitrex® CEFAZOLIN . prostatitis. Paralelni lekovi: cefazolin.06. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. bočica.09. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. septikemije). 6g dnevno. maks. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. 6g (izuzetno 12g) dnevno.1din 3/2-10-5732 10.2002 131. kostiju i zglobova. bočica. faringitis.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. maks.11. galecef®.2004 3407. infekcije srca. otitis media. podeljeno u 2-3 doze. tvrda. 10x20mL Cena 3225. 100mg/kg dnevno. 100mg/kg dnevno.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. sinuzitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. akutni i hronični bronhitis. bočica.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 1x100 kom 3/2-10-5733 10. urinarne i genitalne infekcije. maks.D. 2g. kože i mekih tkiva. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. urinarne i genitalne infekcije.9din 4823012503422 617/2005/12 12. infekcije srca. cefazolin-MIP. infekcije srca.Nemačka cefazolin .ALKALOID AD .1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. urinarne i genitalne infekcije.Srbija cefazolin .09. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . 5x1g Cena 423.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.HABIT PHARM A.J01DB04 j01dB cefalosporini. maks. septikemije). infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 500mg.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. kože i mekih tkiva.Makedonija cefaleksin . Pr. . septikemije). 4g dnevno. 500mg. I generacija (R) 1321010 kapsula.12. cefalexin.

Srbija cefotaksim . do 200mg/kg na dan. Paralelni lekovi: cefazolin. kože i mekih tkiva. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. mekih tkiva. novorođenčad 50mg/kg i. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. kostiju. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. 500mg. bočica staklena. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. 12g dnevno. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). na 12 sati. zglobova. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. 5x1g Cena 871. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju.11. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. na 8 sati.Srbija cefepim . centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. 5x1g Cena 906. maks.m. septikemije/bakterijemije.v. maks. 1g. na 8 sati.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.1din 1000mg. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.D. 1g. Cena 589. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. . Paralelni lekovi: Maxicef®. na 12 sati. bakterijski meningitis kod dece. mekih tkiva.m. 12g dnevno. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . maks. 1g.v. bočica staklena. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. Cena 287din bočica. ili i. bočica.09.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. do 200mg/kg na dan.09.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. galecef®.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . cefazolin-BcPP.ZDRAVLJE A.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.Ukrajina cefotaksim . novorođenčad 50mg/kg i.12. infekcije u ginekologiji. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. ili i.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. maks.HEMOFARM AD . Tolycar® . kože. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. kože.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.v. kostiju. Paralelni lekovi: cefotaksim. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.5-1g svakih 6-12 sati.11. bilijarnog trakta.v. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. bočica staklena.4din 8600064103369 344/2005/12 23.7din 4823012503255 593/2005/12 05.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. zglobova. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. Maxipime CEFOTAKSIM . Primaceph® CEFIM® .

 CEFROM® . Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . novorodjenčad maks. ceftriaxone-BcPP. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. 1g. kože i mekih tkiva.2006 Cena 3351.6din 16.AVENTIS PHARMA . bilijarnog trakta. bočica. bočica staklena.Srbija ceftriakson .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. uha. 10x1g 8608813901211 Cena 919.7din 16. veracol® CEFTRIAKSON . bakterijski meningitis kod dece. gonoreja. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. mozga.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati.11. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.Srbija ceftriakson . III generacija Cena 354. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. maks. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. meningitis) infekcije pluća. kože.Srbija ceftazidim .Nemačka cefpirom .2006 .2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.4din 32/2006/12 16. NIŠ . 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12.12.HABIT PHARM A. 2g dnevno. bočica staklena. infekcije u ginekologiji. bočica. doze veće od 1g primenjuju se i. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. urinarne infekcije. bočica. infekcije urinarnih i žučnih puteva.HABIT PHARM A.REMEVITA D. trbušne duplje.01. maks. kože i mekih tkiva. kostiju i zglobova. bočica staklena.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju.J01DD02 j01de cefalosporini. 250mg. hirurška profilaksa: 30-90 min.O. infekcije kod pacijenata na dijalizi. maks.01. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.D. 1g.2006 3351. CEFTAZIDIM . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. . Farcef.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. želuca.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija.O. bočica. 4g dnevno. uha. žuči. Paralelni lekovi: azaran.12. nosa. pre intervencije inj. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. 1g. rocephin®. 1-2 g. ceftriaxon-MIP®.01. Longaceph®. Labilex®. pluća. 1g. grla. meningitis. trbušne infekcije. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 50mg/kg dnevno. gornjih i donjih disajnih puteva.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. zglobova. 1g. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. III generacija Cena 16758. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. 6g dnevno. maks. .1din 515-04-2690/03 06.v.12. kostiju. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D. septikemije/bakterijemije. Lendacin®. 500mg. creva.

maks.CHEPHASAAR CHEMISCH .2005 doziranje: infekcije grudnog koša. nosa.5din 8608813901181 33/2006/12 16. .3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. pluća. . infekcije urinarnih i žučnih puteva.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. uha. trbušne infekcije. Longaceph®. bočica staklena. Farcef. kostiju. maks.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju.. 2g.12. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. 1-2 g. 250mg. grla. maks.2006 16758. 1g. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.09. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. ceftriaxone-BcPP. gonoreja. pre intervencije inj. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. 1g.2005 Cena 731.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. nosa. pluća. hirurška profilaksa: 30-90 min. rocephin®.01. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 1x1g Cena 363. 50x250mg Cena 4596.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. bočica staklena.1din 9120018570256 620/2005/12 27. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g. pre intervencije inj. 2g.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. Labilex®. bočica staklena. ceftriaxon-MIP®.09. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. inf. veracol® CEFTRIAKSON . grla. 2g na 12 sati i. novorođenčad maks. 1g. ceftriaxone-BcPP.3din 8608813901204 37/2006/12 16. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. maks.2005 Cena 3516. uha. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . bočica staklena. bočica staklena.ZDRAVLJE A. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. 2g. meningitis. infekcije urinarnih i žučnih puteva.12.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. 50mg/kg dnevno.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju.01. kože.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. Longaceph®. zglobova. bočica staklena.Srbija ceftriakson .12. trbušne infekcije.2005 Cena 703. meningitis. kostiju. gonoreja. uha. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: azaran. 2g.v. pluća. Paralelni lekovi: azaran. 1g. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.50mg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. kostiju.09. ceftriaxon-MIP®. kože.Nemačka ceftriakson .2005 Cena 7314.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. Lendacin®. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. nosa. zglobova.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . rocephin®. bočica staklena. hirurška profilaksa: 30-90 min. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. grla.2005 Cena 3630. Lendacin®. bočica staklena. bočica staklena.12.09. kože. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. 50x500mg Cena 9888. Labilex®.D. 500mg. meningitis. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 2g dnevno. Farcef. zglobova. gonoreja.01. bočica staklena. trbušne infekcije. maks. 2g dnevno novorođenčad maks. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.

maks. grla. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 750mg. sinuzitis. ceftriaxone-BcPP. pluća.1g.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. cistitis i asiptomatska bakteriurija).3din (9120018570225) 622/2005/12 27. pre intervencije inj. novorođenčad maks. bočica staklena. 50mg/kg dnevno. kostiju i zglobova.5x1g(4823012503231)Cena 1563. 1500mg. Lendacin®. 2g dnevno. gonoreja. trbušne infekcije.bočica. meningitis: odrasli 750mg-1.12.Srbija cefuroksim . Nilacef®. uha. ceftriakson. Labilex®. meningitis. gonoreja. mekih tkiva. meningitis. novorođenčad maks. ceroxim. septikemija. maks. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. 2g dnevno.D. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. Labilex®. 1500mg. nosa i grla.04. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). profilaksa u hirurgiji: odrasli . bočica. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . faringitis. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. .01.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. bočica staklena. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g.5din 8600102463554 751/2007/12 02. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. veracol® CEFUROKSIM . inficirane rane). Paralelni lekovi: azaran. zglobova. rocephin®. 10x1500mg Cena 2978. septički artritis). hirurška profilaksa: 30-90 min.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). 1-2 g.1din 95/2006/12 31. odojčad i deca do 12 godina 20 . maks. 50mg/kg dnevno.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. kože.12. uha. ceftriakson. tonzilitis.12.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. bočica staklena. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). Paralelni lekovi: azaran. Xorimax®. ceftriaxon-MIP®. urinarnog trakta.Ukrajina ceftriakson .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. nosa. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . infekcije urinarnih i žučnih puteva.HABIT PHARM A.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. 10x750mg Cena 1508. 750mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bakterijska pneumonija.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. Farcef. Lendacin®. peritonitis.2007 324. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. 1x750mg Cena 183. inficirane bronhiekstazije. bočica. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis.Nemačka cefuroksim . odojčad i deca do 12 godina 20 . Farcef. 1500mg. Longaceph®.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. kostiju. rocephin®. infekcije polnih organa (gonoreja).PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .01. erizipel. Longaceph®.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. zinacef CEFUROXIM-MIP® .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.CHEPHASAAR CHEMISCH .

15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. akutni i hronični bronhitis. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.inf. bočica. bočica. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.3din (SZR) 1014083 film tableta.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.5din 1319/2006/12 04. II generacija (R) 1321950 film tableta.2din 8606102767371 946/2007/12 04.R.Velika Britanija imigluceraza .2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.3din 3/2-10-7465 19. blister.v. (dnevna doza 2g). Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . otitis media 15mg/kg na 12 sati. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720. 200mg. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.GENZYME LIMITED .6din 8606007080711 796/2007/12 11. ceroxim.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.Švajcarska mikofenolna kiselina . tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.2007 Cena 29384. . zinacef CEFZIL® . infekcije kože.04. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata.L. Paralelni lekovi: cefuroksim.2) (R) 1163520 kapsula. 500mg. tvrda.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.04. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. Nilacef®. 1x10 kom Cena 1126.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. 500mg. faringitis.2006 .01. 200U.5-15mg/kg na 12 sati. 250mg. 4x500mg Cena 4778.BRISTOL MYERS SQUIBB S.08. (na 6 sati kod teških infekcija).01.v. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. inf. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . otitis media. blister.11. . 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.2007 608.5g na 8 sati i.05. sinusitis.PFIZER ENTERPRISES S. pneumonija). rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. tvrda. bočica. tonzilitis. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.6din (SZR) 1014081 kapsula.F.2007 Cena 29303. Xorimax®. sinuzitis 7. (dnevna doza 2g).L. blister.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.R.v.Italija cefprozil . podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).A. 500mg. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. 250mg/5mL.Luksemburg celekoksib . CELLCEPT® . CELEBREX® .

2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.2004 Cena 1114.5-5mg. infekcije kože i mekih tkiva. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.D.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta. .2007 Cena (R) 1014053 tableta. 0.tip 1). 5mg.2007 j01dc cefalosporini.09.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.75mg. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). meningitis.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. blister.08. Nilacef®.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . 25x400 U Cena 3836022. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.25mg. CEROXIM .07.BELUPO. blister.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.4din 515-04-02913/04 28. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. Cena 1918011. deca do 1 godine do 2. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. deca od 6-14 godina 5mg. blister. faringitis. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi.08.9din (R) 1321977 tableta.2004 Cena 617.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.09.3din 200U. Paralelni lekovi: cefuroksim.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. cefuroxim-MIP®. 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. zinacef CERSON® . blister. 1x10 kom . kostiju i zglobova (osteomijelitis.07. inficirane bronhiekstazije. blister. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. cistitis i asimptomatska bakteriurija). 500mg. 400U. Xorimax®. 1x10 kom Cena 76.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.j. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. bočica. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.07.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .5mg. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. 0.5din 400U.08.2din (R) 1321976 tableta. tonzilitis.07.Indija cefuroksim . II generacija (R) 1321975 tableta./kg telesne mase inf.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . 250mg. septikemija.RANBAXY LABORATORIES LTD. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . sinuzitis. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. deca od 2-5 godina 2. 0.9din 400U.08.09.Hrvatska nitrazepam . bočica. bočica. 20mg (u bolnici). 1x10 kom 515-04-02913-1 28. Cena 153440. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.5mg. bakterijska pneumonija. blister. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. bočica.2007 Cena (R) 1014052 tableta. blister. kod pneumonije dozu udvostručiti. maks. 125mg. septički artritis).j. .Švajcarska everolimus . Cena 767204.

CETROTIDE® .3din 456/2006/12 06.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. ampula. . ili 6. uključujući i dan indukcije ovulacije.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju.04. 0.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. zavisno od indikacije. tuba.A. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. CHIROCAINE . dodatnih 0.04. 3mg/3mL. ampula.ABBOTT S.5mg/mL. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.25mg. 1mg.25mg/mL.75mg oralno. 1%.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. blister.07. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.Srbija hloramfenikol .2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.05.2006 Cena 4355.Italija levobupivakain . 7.5din 458/2006/12 06. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. inj. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. blister.5mg/mL. 0.04. 2. 0.12.2006 CHLORAMPHENICOL .07. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. gutati cele sa čašom vode. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. Primena ujutru: lečenje započeti 5.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. a zatim u ređim intervalima. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. Ukoliko je potrebno. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. odmah posle transplantacije.c.2006 Cena 8289.1mg. Cena 3464. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. leka u krvi. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. 0.07. 5mg/mL.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. uz praćenje konc. ampula.P.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. tabl. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.Nemačka cetroreliks .1din 457/2006/12 06. liobočica i rastvor u špricu. Hloramkol® . blister. liobočica i rastvor u špricu.GALENIKA AD .H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.05.

teški rezistentni oblici psorijaze.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06.12. blister. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . 25mg. blister. (stimulacija erektilne funkcije . ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl.2002 doziranje: transplantacija kostne srži.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče.06. 100mg. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. atopični dermatitis. 100000Aj. CICLORAL® .2 CHOLIPAM .2002 Cena 10647. 20mg. profilaksa odbacivanja grafta.2002 Cena 5285.GALENIKA AD .2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. vasilip®. nego cele progutati. 80mg. 2x2 kom Cena 2498. nefrotski sindrom individualno. meka. 20mg.05. blister. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06..2004 Cena 1249..HEXAL AG . 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. 1x2 kom 515-04-203/04 02.1din (SZ) 1014121 kapsula. posle poboljšanja. blister.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula.B06AA. 80mg uveče odjednom.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).3din 515-04-2773/03 02.Srbija tripsin. blister. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. blister. 1 sat pre obroka.. 20mg.06. srca i pluća. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. 50mg. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća.2004 Cena 2498. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. 10mg. 2x10 kom Cena 510. blister. blister.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. Paralelni lekovi: Hollesta.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.. kombinacije . (20+20+40mg). blister. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.05. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.ELI LILLLY AND COMPANY . meka.06. 10x5 kom Cena 2728. rastvor.Velika Britanija tadalafil .12. Simvastatin. zocor® CHYMORAL® .3din (R) 1139202 film tableta. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02.i do 36 sati posle jedne doze leka). po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. bočica.12. CIALIS . 100mg/mL. Simva HeXaL®.2din (R) 1139201 film tableta.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. pankreasa.Srbija simvastatin .06. zavisno od indikacije.8din (SZ) 1014122 kapsula. meka. Simvor. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. Uzima se isključivo na prazan želudac.12.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta. bubrega.Nemačka ciklosporin . Tablete ne treba sisati niti žvakati.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). jetre.HEMOFARM AD . 10mg.

1x5mL Cena 104. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.5%. 5mg+12. 250mg. . maks. 1. ciprofloxacin.D.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. Paralelni lekovi: Inhibace®. CILAZAPRIL . uveitis 1-2 kapi 0. pre jela.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.7din 515-04-3870/03 24. blister.5% rastvora nekoliko puta dnevno. 1%. blister. .09. blister. 20 kom Cena 1672.FLoX. 1x30 kom . Marocen CIKLOPEN . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 28 dana.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).2006 (R) 7095156 kapi za oči.3din 515-04-229-1 12. citeral®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. rastvor.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.06. kongestivna srčana insuficijencija maks.5mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u isto vreme. blister.HEMOMONT D. kutija.HABIT PHARM A. ciprofloxacin 250 mg.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. 2. 500mg.O. .12. prema potrebi do 5mg dnevno. plastična bočica sa kapaljkom.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. 5mg.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. 500mg.Srbija cilazapril. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®.Crna Gora ciklopentolat . 1x10 kom Cena 1015. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta.5g dnevno. na dan. .RANBAXY LABORATORIES LTD. monokomponentni (R) 1103880 tableta. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11.06.12.Indija ciprofloksacin . pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. Prilazid®.5mg.3din 515-04-229-4 12. ciprocinal®. 250mg.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. bočica.Srbija cilazapril . blister. 3 dana. u zavisnosti od težine infekcije.HABIT PHARM A.12.2003 Cena 515-04-1692/04 02. ciprofloxacin 500 mg.2003  (R) 1329464 film tableta.06.2003  (R) 1329461 film tableta. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . 20 kom Cena 836. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. pre intervencije.3din 8600097200257 1361/2007/12 20. hidrohlortiazid . ciprinol®.6din 8600097200240 1649/2006/12 15.O.C09AA08 c09aa inhibitori ace. 5mg dnevno. Paralelni lekovi: c . zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). izuzetno (deca od 5-17 god. rastvor. blister. ne preporučuje se primena kod dece.5mg. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.2din 515-04-229-3 12. 0. Sandimmun® CIFRAN .2003  (R) 1329463 film tableta. 1x5mL Cena 55. najčešće 1 tabl.D.6din 515-04-229/03 12.

9din (R) 1072616 film tableta.11. bočica.ALKALOID AD .2003 Cena 2577. 5mg.11.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.09.4 CILEST ..7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. CINARIZIN . 2x14 kom 515-04-1949/03 10.JUGOREMEDIJA A.2003 Cena 721.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta.D. 2x10 kom 515-04-3535/03 10. maks.Danska escitalopram . ver tigo: 3 puta po 1 tabl.11.. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. 15mg. uzeti 2 sata pre putovanja.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. 10x5 kom Cena 212. 75mg. maks. blister. blister. blister.11. 10mg.11.7din (R) 1072612 film tableta. blister. 5mg. blister. zatim 7 dana pauze. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.11. Paralelni lekovi: cinedil®. ZRENJANIN .25mg+0. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. blister. 10mg.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Stugeron® forte CINEDIL® . etinilestradiol .11.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta.6din 515-04-1661/03 01. tokom 21 dan. blister. blister.7din 3/2-10-5764 10. 10mg.3din (R) 1072613 film tableta. na dan. 300mg dnevno.11.2din (R) 1072617 film tableta.Švajcarska norgestimat.H. blister. 20mg. kinetoze: 1 tabl.04mg.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.CILAG AG INTERNATIONAL .11.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. 300mg dnevno. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. blister.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. blister. Stugeron® forte CIPRALEX® . kinetoze: 1 tabl.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. 10mg.11.2003 Cena 1443. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. na dan. blister. 10mg.08. LUNDBECK A/S . 0. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.2003 Cena 1030. 75mg.Makedonija cinarizin . blister. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.Srbija cinarizin .2003 .11.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.11. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 20mg. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. uzeti 2 sata pre putovanja. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. Paralelni lekovi: cinarizin. ver tigo: 3 puta po 1tabl. 20mg.

. izuzetno (deca od 5-17 god. Marocen CIPROCINAL® .2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. u zavisnosti od težine infekcije. 100mg.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.FLoX.. 1x10 kom Cena 578. blister. 20mg dnevno za obe indikacije. blister. ciprofloxacin. cifran. maks. Paralelni lekovi: c . podeljeno u dve doze. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. pre intervencije. 250mg.Srbija ciprofloksacin . u zavisnosti od težine infekcije. 28 dana.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 3 dana. izuzetno (deca od 5-17 god. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. inf. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 1.v. ciprinol®. inf. . CIPRINOL® .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 250mg. 1x10 kom Cena 610.09. kod starijih ½ doze. ciprofloxacin 250mg.09. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.HABIT PHARM A. blister.D. 3 dana. u zavisnosti od težine infekcije. bočica. deci se ne preporučuje.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 500mg.5g dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.Srbija ciprofloksacin . ciprofloxacin.2004  (R) 1329203 film tableta.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. 250mg. 1. 1x10 kom Cena 312. gonoreja: 500mg jednom dnevno.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. 20mg.09. tokom ½ .07. pre jela.1 sata. 28 dana. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 5x50mL Cena 1254.9din 515-04-03628-1 28. 1x10 kom Cena 312.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. citeral®. ciprocinal®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. pre intervencije. Marocen CIPROFLOXACIN .11. Paralelni lekovi: c .KRKA.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.04.07.v.D. blister.2004  (R) 1329201 film tableta. . blister.07.1din 515-04-03628/03 28.2din 8600102463073 515-04-878/04 26.2002  (R) 1329190 film tableta. D.2002  (R) 1329192 film tableta. ciprofloxacin 500 mg.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. ciprofloxacin 250 mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. blister. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.Slovenija ciprofloksacin . citeral®. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 750mg.5g dnevno. 500mg.ZDRAVLJE A. ne preporučuje se primena kod dece.2004  (R) 1329431 film tableta. cifran. blister. pre jela. ciprofloxacin 500mg. ne preporučuje se primena kod dece.D. maks. zatim 10mg dnevno. blister. 1x10 kom Cena 610. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. . 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.04. maks.FLoX. gonoreja: 500mg jednom dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela. 500mg.

Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . ciprinol®. 1x10 kom Cena 610. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprofloxacin.Srbija ciprofloksacin . 500mg.FLoX.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. Paralelni lekovi: c .D. cifran.FLoX. 2x10 kom Cena 1062. ciprocinal®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 250mg. 1.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: c . 28 dana.5din 8608811005089 515-04-826-3 10.FLoX. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 610. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.11.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. 250mg.2003  (R) 1329453 film tableta. cifran. ciprofloxacin 500 mg.6din 5290665004047 328/2005/12 29.5g dnevno. u zavisnosti od težine infekcije. 28 dana. blister. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana.5g dnevno. maks.JUGOREMEDIJA A.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. pre intervencije.REMEDICA LTD . ciprinol®.FLoX. blister. ne preporučuje se primena kod dece. citeral®. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 3 dana. ZRENJANIN .7din 5290665003637 292/2005/12 29. pre jela.5g dnevno. pre jela. ciprinol®.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 297. citeral®. maks.5g dnevno. ciprocinal®.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. maks.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin . izuzetno (deca od 5-17 god. ciprofloxacin 250 mg. 1. pre intervencije. citeral®. 1x10 kom Cena 581. izuzetno (deca od 5-17 god. cifran. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. 28 dana. 3 dana. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprinol®. maks.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. pre intervencije.08. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.11. cifran. ciprofloxacin 500 mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprocinal®. ciprocinal®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin .2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1.2003  (R) 1329452 film tableta.11. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. Paralelni lekovi: c . blister. izuzetno (deca od 5-17 god. 3 dana. blister. 250mg.REMEDICA LTD . 500mg. ne preporučuje se primena kod dece. u zavisnosti od težine infekcije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Marocen . gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god.08. Paralelni lekovi: c . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin. citeral®. blister. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin 500 mg. 1. 28 dana.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 500mg. 1x10 kom Cena 312.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.11. ne preporučuje se primena kod dece. u zavisnosti od težine infekcije. ne preporučuje se primena kod dece.2003  (R) 1329451 film tableta. ciprofloxacin 250 mg. pre jela.

5mg/mL.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla. karcinomi glave i vrata. bočica. testisa.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju.09. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.Australija cisplatin . Platigal. bočica.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. postoperativna pareza creva.09. Platinex . osteosarkoma: po protokolu. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. maks. bočica.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. CISPLATIN . Platidiam 50.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. 0. bočica. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring.2004 Cena 1581. endometrijuma. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.07. blister. 0. karcinoma pluća. blister.8din 515-04-4330/03 10. 1mg/mL. . 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.07. Platigal.03. Platidiam 50. karcinomi glave i vrata. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.2005 Cena 233. ovarijuma.08.PFIZER (PERTH) PTY. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. Paralelni lekovi: Platidiam 10.5mg/mL. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Platidiam 50.HABIT PHARM A. ezofagusa.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. 50mg/100mL.B. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.5mg/mL. 5x10mL Cena 2087. 3x10 kom Cena 106. LIMITED .EBEWE PHARMA GES. gastropareza kod dijabetičara.D. KG . 10mg/20mL. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. 5mg. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. mokraćne bešike. bočica. Platinex CISPLATIN . Paralelni lekovi: Platidiam 10. Platinex CISPLATIN .H NFG.2din 8606007410303 1140/2006/12 06.Srbija cisaprid . 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.9din 8600064117465 315/2005/12 16. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06.Srbija cisplatin .1din 515-04-4331/03 10.03.M.v. 40mg dnevno.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. 10mg. 1mg/mL. .2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.D.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® .Austrija cisplatin . bočica od tamnog stakla. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.09. 0. Paralelni lekovi: Platidiam 10.ZDRAVLJE A.6din (SZ) 1124175 tableta. 1x100mL C Cena 450.08. Platigal. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.

inf. bočica.06. podeljeno u dve doze. 5x10mL . blister.11.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta.. povećati na 20mg posle 7 dana. 10mg. ciprofloxacin 500 mg. 40mg. 60mg dnevno.06. .2007 Cena 545. stariji maks. 20mg. pre jela. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 60mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. u zavisnosti od težine infekcije.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči.7din (R) 1072065 film tableta.07. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12. 1x10 kom Cena 601. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .2007 Cena 1932.8din (R) 1072066 film tableta.2007 Cena 386. 21 dan. 250mg.Makedonija ciprofloksacin .2007 Cena 1376. tokom ½-1 sata.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. do 40mg.06.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. ciprocinal®.v. izuzetno (deca od 5-17 god. pre intervencije.6din (R) 1072068 film tableta. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. gonoreja: 500mg jednom dnevno.1din (R) 1072067 film tableta. blister.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. blister.5g dnevno. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.4din (R) 1072061 film tableta. blister. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.v. ampula.ALKALOID AD . blister.Makedonija ciprofloksacin . inf.06.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.06. blister. deci se ne preporučuje. bočica od tamnog stakla.1din (R) 1072063 film tableta. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.2003  (R) 1329401 film tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. 5x10 kom Cena 966. povećavati dozu do maks.06. maks.1din 515-04-1994/03 27. 1x5mL Cena 135. 20mg. blister. Marocen CITERAL® . 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.FLoX.06.07. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12. 1x10 kom Cena 309.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. 40mg dnevno.07. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. ako je potrebno. 20mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. stariji maks.2007 Cena 2735.2007 Cena 1090.1din (R) 1072064 film tableta. rastvor. 10mg. blister.2003  (R) 1329400 film tableta. 1. 40mg.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. ciprofloxacin 250 mg. 28 dana.Srbija citalopram .ALKALOID AD .3%. bočica od tamnog stakla. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12.06.D. 3 dana. ciprofloxacin. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® . cifran. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12.06.4din 515-04-1213-2 30.2007 Cena 550. 100mg. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. 500mg.ZDRAVLJE A. 0. 40mg. Paralelni lekovi: c . ciprinol®. ne preporučuje se primena kod dece. maks. 10mg.

2006 Cena 1115.09. alergijski konjunktivitis. najduže 10 dana. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis.2din 120mg+5mg. Pressing® CLATHROCYN® . blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. Paralelni lekovi: clarithromycin. 500mg. zymbaktar . blister. deca od 2 .09. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. blister.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. CLARITHROMYCIN . a drugog dana 2 kapi na sat.2din (R) 1325616 film tableta. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1mg/mL. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. keratitis. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.SCHERING-PLOUGH LABO N.8din (R) 1325621 film tableta.Belgija loratadin . Kleromicin®.02.HEMOFARM AD .3din 515-04-3568/04 30. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. Fromilid®. 250mg. Fromilid® uno. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. blister. loratadin . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.Srbija klaritromicin . zymbaktar CLARITINE® . Kleromicin®. 500mg. bočica.V.06.SCHERING-PLOUGH LABO N. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Klerimed®. Fromilid®.04. blister. Cena 174.2007 Cena 283.5 godina: 5mg dnevno.3din (R) 3058250 sirup. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . Paralelni lekovi: clathrocyn®. . Loratadin.Kipar klaritromicin . blister.2004 Cena 1032.02. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.V. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. Paralelni lekovi: Flonidan®. blister. .REMEDICA LTD .2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. 250mg.Belgija pseudoefedrin. Fromilid® uno.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. 10mg.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. Lorano. Klerimed®. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23.04.

60mg. CLIMARA® . 600000i.04. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06..2 Mi.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. PRODUKTIONS KG .2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.j.12.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . napunjen injekcioni špric. bočica. tokom 7-10 dana. 2x0. 100mg.A.j.1din 515-04-2530-4 05. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.8mL) Cena 1054.6din 515-04-2530-2 05.7din 8600103492119 479/2006/12 07. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. napunjen injekcioni špric. blister.D.12./mL.j.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.Francuska enoksaparin .1din 8600103492034 161/2006/12 07.SCHERING GmbH & CO. 1200000i. neozleđenu kožu. 1x4 kom Cena 461. na 8 sati.c.7din 515-04-2530/03 05.j. napunjen injekcioni špric.12.c.04.Srbija fenoksimetilpenicilin .5din (R) 3020185 prašak za sirup. posle 21-og dana pauza 7 dana.c. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.2006 Cena 192. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. 2x0.j. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.2mL Cena 375. aluminijumska folija.4mL Cena 717. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.4din 515-04-2530-3 05.DELPHARM LILLE SAS .Nemačka estradiol . infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. tokom najmanje 2.2006 doziranje: tonzilitis. od petog dana menstrualnog ciklusa.AVENTIS PHARMA S. na 12 sati. 2x0.02. na 8 sati. a najviše 8 dana. 1mg+2mg. 40mg.Francuska ciproteron. 1x21 kom Cena 543.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju.12. .m. 60000i. na 8 sati.04..2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. 20mg. napunjen injekcioni špric. uzima se 30 minuta pre jela.04. 2x1mL Cena 1269. estrofem® CLIMEN® . terapija 1mg/kg s.2006 Cena 287. blister.6mL Cena 911. tokom 10 dana. 50mcg/24h. 2x0. ZRENJANIN .2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. ovarijektomija. otitis media.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju.JUGOREMEDIJA A. blister.9din (R) 1020183 tableta.3din (R) 1020184 tableta. estradiol . 80mg.5din 515-04-2530-1 05.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. ne sme se primenjivati i. .AVENTIS INTERCONTINENTAL . CLIACIL® . deca do 3 godine 150000-300000 i. nestabilna angina pektoris. na 12 sati. napunjen injekcioni špric.12.j.

600mg.07. blister. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. 5x6mL 86/2006/12 31. (pojedinačna i. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. 600mg. izuzetno 450mg na 6 sati. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.07. ampula. a i. 3x10 kom 515-04-1257-2 06./0.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .08. s.1din 8600097012386 515-04-383/04 01. peritonitis. inf.Nemačka reviparin .2004 .j.2003 Cena 710..2003 Cena 358. KG . CLIVARIN MULTI .CHEPHASAAR CHEMISCH .ABBOTT GmbH & CO.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju..5din 515-04-5182/03 24.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.c.2004 Cena (R) 1326227 film tableta. u razmacima od 24 sata. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.ABBOTT GmbH & CO. 1432i. blister.6-2.25mL.m.6din (R) 1326222 film tableta.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. potkožnog tkiva.j. 300mg.2003 Cena (R) 1326225 film tableta.9din (R) 1326221 film tableta. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . 34356i. 600mg.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.07.07. tuba. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. KG . deca 3-6mg/kg na 6 sati. blister. ampula. 300mg.07. 150mg. kože. napunjen injekcioni špric.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. 1x20g Cena 152. 10x0.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. ne treba da pređe 600mg.Srbija klindamicin . 1x6 kom 515-04-1034/04 15. blister. blister. 600mg/4mL. odrasli parenteralno 0.2g tokom 60 minuta. blister.HEMOFARM AD . 900mg/6mL.2006 Cena 263.Nemačka klindamicin . Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .9din 84/2006/12 31. 300mg.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.3din (R) 1326228 film tableta.08.08.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. 1%. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel.Nemačka reviparin . 1.v.01.1din (R) 1326220 film tableta.c.j. bočica staklena. blister.01. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. s.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. zglobova. inj.2006 Cena 1486.09.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2004 Cena 284.j.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.09. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.

po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.09. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . Paralelni lekovi: clopixol. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.09. s.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.9din 515-04-03225/04 28. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno. ampula. blister.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.06.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.6mL. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . LUNDBECK A/S .3din 515-04-03224/04 28.06.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.Danska zuklopentiksol . Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . 25mg. 10x1mL Cena 3244. bočica.m.H. plastična kutija.Danska zuklopentiksol . u razmacima od 24 sata. na 2-4 nedelje. 200mg. 1x10 kom Cena 204.9din 515-04-03222/04 28.09. 150mg dnevno.2004  (R) 1070971 film tableta.Kipar klomifen .Makedonija kloksacilin . 1x16 kom (R) 3021831 sirup. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. tvrda./0.8din 515-04-5182/03-1 24.REMEDICA LTD .ALKALOID AD .06. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. 10mg. LUNDBECK A/S .c.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.m. 50mg. maks 600mg nedeljno. maks. LUNDBECK A/S . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. 50-150mg.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. 125mg/5mL.j. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg. napunjen injekcioni špric..2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. Paralelni lekovi: clopixol acuphase. 200-400mg. s.j. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.H.j.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. clopixol acuphase CLOXACILLIN . prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. podeljeno u više doza.09. plastična kutija. ampula. 5x1mL Cena 2915.H. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. sintetski  (R) 1048877 tableta.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. 1x50 kom Cena 662. bočica. 10x0. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . 250mg.2003 .102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.09.Danska zuklopentiksol . 50mg. Paralelni lekovi: clopixol.c.8din 515-04-03221/04 28.2003 Cena 515-04-257-1 30. 3436i. 1x1 kom Cena 1639.

2005 doziranje: šizofrenija.5mg.3din 8606102455155 518/2005/12 02.5din 515-04-1682/03 28. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).11. teške psihoze 200-450mg. početi sa 40mg.Francuska tianeptin .Nemačka klozapin . stariji od 75 god.11.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).2005  (R) 1070021 tableta. mekih tkiva.Kipar klozapin . blister. 50mg.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. a zatim 25-50mg drugog dana. 160mg+25mg. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta.11. 80mg+12. CLOZAPIN HEXAL® . maks. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.NOVARTIS . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. Leponex® CO-DIOVAN® . oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.5din 8606102455162 519/2005/12 02.2din 3/2-10-10000 12.2005  (R) 1070022 tableta. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta.2003  (R) 1401042 film tableta. maks.5mg dnevno.11.2003  (R) 1401041 film tableta. 100mg. 900mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. 2x14 kom Cena 1614. 4g dnevno. blister. 5x10 kom Cena 478.5mg.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. 25mg. teške psihoze 200-450mg. 900mg dnevno. jednom dnevno. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. blister.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). blister. blister. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.REMEDICA LTD . veća doza uveče).11. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. maks. 5x10 kom Cena 1169. do 200mg u jednoj dozi.11. a zatim 25-50mg drugog dana. 5x10 kom Cena 1501. 160mg+12. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. Leponex® CLOZAPINE . respiratornog i urinarnog trakta. blister. maks.SALUTAS PHARMA GmbH .4din 515-04-1683-1 28. kao i produženo.2002 .2004 doziranje: šizofrenija. maks.LES LABORATOIRES SERVIER . 100mg. hidrohlortiazid .06.5mg. blister. do 200mg u jednoj dozi. 2x14 kom Cena 1614. COAXIL .12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. kutija.4din 515-04-1683/03 28. 12.Švajcarska valsartan. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. veća doza uveče). Paralelni lekovi: clozapine. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. 2x14 kom Cena 545. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno.

deca 7. blister. . 10x5g 515-04-1827-1 05.5mg/kg na 8 sati.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. maks. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.12.2003 (BR) 1111211 tableta.10. paracetamol. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. fenilefrin. kesica. 4 tablete dnevno. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.12. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 10mg+750mg+60mg.GLAXOSMITHKLINE UK . 8 tableta dnevno. 10x100mL Cena 129.01. paracetamol. 5mg/mL.DEMO S.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. kesica. Influrex COLDREX HOTREM LEMON . terpin.5din 515-04-1829/03 23.GLAXOSMITHKLINE UK . askorbinska kiselina .Velika Britanija fenilefrin. askorbinska kiselina .DEMO S.2din (8606101409036) 39/2006/12 16. rinitisom (i rinorejom).2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. 10mg+750mg+60mg.09.10. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. maks. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . tuba. 0.A. kofein.Velika Britanija paracetamol. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.GLAXOSMITHKLINE UK . kesica.Grčka metronidazol . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.2003 Cena (BR) 3111214 prašak.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel.5din 515-04-1829-1 23.A.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. plastična kesa. 750mg+10mg+60mg. maks.Velika Britanija fenilefrin. 4 praška dnevno.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak.Grčka metronidazol . rinitisom (i rinorejom). 5x5g Cena 149. Paralelni lekovi: Klion®. COLPOCIN-T® . blister.75%. 10x5g 515-04-1827/03 05.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. .10. rinitisom (i rinorejom).2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 750mg+10mg+60mg. maks. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. orvagil® . kesica. askorbinska kiselina .10. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 4 praška dnevno. Influrex COLPOCIN-T .

07. 200mg.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 20mg dnevno. CONCERTA® . 6g/L+0. COMPOUND SODIUM LACTATE . kalcijum-hlorid. maks.4din 515-04-2097/04 06. boca plastična.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. 10mg. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.B. maks. bočica. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.NOVARTIS . doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. prosečno 60 kapi/min.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju. Byol®. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. 18mg.JANSSEN PHARMACEUTICA N. CONCOR® .GLAXOSMITHKLINE UK . 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. 180 kapi/min.24g/L. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .12. ukoliko je potrebno.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .V.2006 doziranje: terapija šoka. 1x30 kom Cena 4674. kalijum-hlorid. 300mg+150mg.4g/L+0. natrijum-laktat .24g/L. 1x30 kom Cena 3618. blister.27g/L+6. stanja sa acidozom. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08. 6g/L+0.05.05.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.07. Terapiju treba prekinuti. blister. 5mg.8din 17.4g/L+0.7din (SZR) 1328640 film tableta. blister.Švajcarska entakapon .N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. do najviše 54mg dnevno. boca plastična. 1x30 kom Cena 2033. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08.6din 8606102804069 699/2006/12 25.5 L).BRAUN MELSUNGEN AG .2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. maks. kombinacije Cena 27113. Paralelni lekovi: Bisoprolol.Nemačka bisoprolol .2004 doziranje: Parkinsonova bolest.09.05.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. 36mg. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.27g/L+6. selektivni (R) 1107600 film tableta.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.Nemačka natrijum-hlorid. bočica.2003 .MERCK KGaA . u urgentnim stanjima. .Velika Britanija zidovudin. bočica.2003 649. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.Belgija metilfenidat . 2g dnevno. lamivudin .1din 17.6din 8606102804076 698/2006/12 25.05.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

bočica sa raspršivačem.PHARMASWISS D.2003 doziranje: anksioznost. terapiju sprovoditi 7-8 dana. rastvor. voltaren . dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. diclofenac duo. Naklofen®.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. diklofenak retard.O.Nemačka diklofenak . diklofenak. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. diklofen®. Naklofen® retard.8din 515-04-03560/03 28. diklofenak duo remevita® plus. blister. diklofen®. Naklofen®.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. Paralelni lekovi: diclorapid®. 100mg. kratkotrajna primena. Naklofen® duo. Naklofen® duo. blister. deca 0. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije.Srbija diklofenak . rapten-K®.01.4din 515-04-5108/03 17. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. konvulzije odrasli 10-20mg i. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL .PHARBIL WALTROP GmbH .08.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. diklofenak duo remevita®. Bensedin®.2003  (R) 1071181 obložena tableta. diklofenak. 5mg. diklofenak retard. diclofenac BMS. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. . diklofenak. diklofenak duo remevita®.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59.5g Cena 318. maks. diclofenac-retard.BRISTOL-MYERS SQUIBB .06. kratkotrajna primena. 5-15mg uveče (nesanica). Naklofen® retard. 4%. diklofenak duo remevita® plus. 2mg. blister.09.06. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). bočica sa raspršivačem. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.USA diklofenak . 2x10 kom Cena 303. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. rapten® duo DICLOFENAC DUO . Paralelni lekovi: diklofen. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®.v.. eklampsija). blister. 50mg.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. rapten-K®.08.2007 531.3din 515-04-1215-1 01. tvrda. Naklofen®. Paralelni lekovi: apaurin®.O. diazepam DICLOFENAC BMS .122  (R) 1071180 obložena tableta. diclofenac-retard. rastvor.9din 8606007081206 118/2007/12 11. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten rapid. alkoholni apstinencijalni sindrom. parenteralno status epilepticus. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). diklofenak Forte. 4%. blister.2-0. 1x12.2004 133.7din 515-04-1215/03 01. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. diklofenak Forte. 75mg. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. 2x15 kom Cena 90.01. nesanica.

diklofenak Forte. 100mg. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. neurodermatitis. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije).2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.2002 doziranje: akutni i hronični.O. rapten-K®. 50mg. urtikarijalne akne. dnevno. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23.11. 0.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. tvrda.7din (R) 4153602 mast. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. 150mg. maks.KRKA. blister. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. tuba.05%+100000ij/100g.D. Naklofen® duo. tvrda. blister. 75mg. bolno zapaljenje uha.11. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. TOVARNA ZDRAVIL. gentamicin . sa dosta tečnosti. 1x15g Cena 126. 75mg.Slovenija flukonazol . ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23.REMEDICA LTD .2005 Cena 512. sa dosta tečnosti. 1-2 sata pre obroka. Naklofen®. tvrda.5din (R) 1327601 kapsula. diklofen®.10.05. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. jakog delovanja. rapten-K®. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23.3din (R) 1327602 kapsula. dnevno. diclofenac-retard.10. diklofenak. Naklofen®. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. 0. diclofenac duo. diclofenac duo. vanzglobni reumatizam.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. bočica staklena. blister. diklofen®. infekcije kože.08. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.Srbija betametazon.2005 Cena 2273. tuba. 2mg/mL.O. diklofenak duo remevita® plus. rapten® duo DICLORAPID® . istegnuća. 1x100mL Cena 846. diklofenak duo remevita®.Kipar diklofenak . blister.Srbija diklofenak .05%+100000ij/100g.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. 75mg. diclofenac BMS. 150mg dnevno. rapten rapid.GALENIKA AD . tvrda.11.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. na prazan želudac.PHARMASWISS D. diklofenak Forte.05. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . Paralelni lekovi: diclorapid®.11. tvrda. blister. D. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. . degenerativna reumatska oboljenja.2005 Cena 273. dečiji ekcem. rapten® duo DIDERMAL . nosa. Naklofen® retard.2007 96.9din 3838989503345 575/2005/12 23.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula.2005 . folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. diklofenak retard.2002 Cena 126. diklofenak duo remevita®. Naklofen® retard. blister.05.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. . tvrda. 100mg.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl.1din (R) 1327600 kapsula. Naklofen® duo. iščašenja). diklofenak duo remevita® plus. blister. rapten rapid. diklofenak. diklofenak retard.

7-14 dana.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. Fluconal.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. dnevno. Isosorb retard® DIGESTAL .O.5mg za 8h). vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. terapija 20-120mg dnevno.Francuska flukonazol .07. Fluconal. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. žučne soli . 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. 2-4 nedelje. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. pankreasa. 50mg. tvrda. 1x100mL Cena 1102.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. Paralelni lekovi: diflucan®. hemicelulaza. bočica. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. 7-14 dana. 2x10 kom Cena 30. Flunazol. dnevno. zatim 3mg/kg dnevno. Stabilanol D DIFLUCAN® . tvrda. dnevno. oralno podeljeno u 2 doze.07.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.12.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. dnevno.Srbija digoksin .07.SRBOLEK A.REMEVITA D.Srbija izosorbiddinitrat . prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.06. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.O. blister. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.D. 150mg.2006 Cena 474.06. Flumycozal. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. Paralelni lekovi: dilacor® . stanja posle resekcije želuca.Srbija proteaza.GALENIKA AD . u toku jela.2003 doziranje: hronični pankreatitis. blister.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. Fluconazole.125-0.07.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 20mg. Paralelni lekovi: cornilat®. Flukonazol.9din (R) 1102071 kapsula. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. tvrda. blister. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. Flukonazol. NIŠ . .2006 Cena 981. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . Paralelni lekovi: diflazon®. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 2-4 nedelje. tvrda.8din (R) 1327310 kapsula. blister. 2mg/mL. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. blister.25mg. spora digitalizacija i doza održavanja 0. lipaza. 2x10 kom Cena 182.6din (R) 1327311 kapsula.9din 4034541000706 1115/2006/12 05.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.2002 Cena 181. DIGOXIN . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05.5mg u više doza za 24h (npr.PFIZER PGM . cistična fibroza pankreasa. Stabilanol DIFUTRAT .A09AA02 DIGESTIVI. amilaza. Flunazol.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. Flumycozal. Fluconazole. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. zatim 3mg/kg dnevno. 0. 20mg. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. 0.

Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak retard. Naklofen® retard. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. blister. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofen®. diclofenac duo.10. blister. rapten-K®. diclofenac-retard.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. diklofenak Forte.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. povrede sportista.4din 515-04-874/04 20. rapten rapid.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.Srbija diklofenak . strip. 1x40g Cena 77.D. Naklofen® retard.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1%. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.01.Srbija diklofenak .2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. ako je neophodno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK . tuba. . iščašenja. diklofen®. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta.Srbija diklofenak . rapten-K®.01.7din 8600097400794 249/2007/12 17. diklofenak duo remevita®. istegnuća. 25mg. voltaren DIKLOFENAK .2007 doziranje: gel. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. voltaren .01. 100mg. reumatskih i drugih bolova (udarci. diklofenak Forte.2007 Cena 46. Naklofen®. diclofenac-retard.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . tuba. Naklofen®. padovi.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju.04.Srbija diklofenak . rapten rapid. Naklofen® duo.GALENIKA AD . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK . 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. 50mg. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01.01. dismenoreja 50-150mg dnevno.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. 1x50g Cena 99. bolovi u leđima. diklofen.HABIT PHARM A. diclofenac duo. povrede mekih tkiva.HEMOFARM AD . prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. diclofenac BMS. blister. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. 50mg. diklofenak duo remevita® plus. 75mg.HEMOFARM AD . ampula. Naklofen® duo. uganuća. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.01. Naklofen®.9din (R) 5162194 supozitorija. Naklofen®. strip. Paralelni lekovi: diclorapid®. 50mg. 1%. diclofenac BMS. diklofenak retard. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. diklofenak duo remevita®.

07. 100mg.O. 75mg. Naklofen® duo. dismenoreja: 50-150mg dnevno. NIŠ .5din 8608813901266 1759/2006/12 02.07.REMEVITA D. Naklofen®. ampula.REMEVITA D. NIŠ . doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diklofen®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten-K®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. blister. Naklofen® retard. Naklofen®. rapten-K®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.O. diklofenak Forte. Naklofen®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac BMS.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. strip.10.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. ako je neophodno.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. blister. diklofenak.10. Paralelni lekovi: diclorapid®.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. dismenoreja 100mg dnevno. tvrda. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten rapid.O.07.O. blister. diklofenak duo remevita®. diklofenak retard. 100mg. diklofenak Forte. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14.O. NIŠ . . rapten rapid. Naklofen® duo. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . 2x10 kom Cena 55.8din (R) 5162649 supozitorija. diklofenak Forte.Srbija diklofenak . diclofenac BMS.2004 Cena 128. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita® plus.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. diklofen®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. rapten-K®.O.O. 75mg. 3x10 kom Cena 150. diclofenac-retard. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . Naklofen® retard. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. diclofenac-retard. diclofenac duo. NIŠ . 5x3mL Cena 59. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.REMEVITA D. diklofenak retard. rapten rapid. diklofenak. Naklofen® duo. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.12 DIKLOFENAK .REMEVITA D.07. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®.Srbija diklofenak . diklofen®. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02.Srbija diklofenak . strip. 50mg. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diclofenac BMS.Srbija diklofenak . tvrda.O. diclofenac duo. 50mg. diclofenac duo. diklofenak retard.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14.

rapten® duo DIKLOFEN® . rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen® duo. rapten-K®. rapten rapid. 50mg. 100mg. 6x2mL Cena 57. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. ako je neophodno. blister. . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.05. Paralelni lekovi: diclorapid®.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. rapten rapid.O. 2x10 kom Cena 133. diklofenak retard. Naklofen®. dismenoreja: 50-150mg dnevno.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.O. diklofenak duo remevita® plus.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. 50mg. diclofenac BMS.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. diclofenac duo. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. Naklofen® duo. rapten® duo DILACOR® .4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. diklofenak duo remevita®. NIŠ . diclofenac-retard. diklofen®. rapten-K®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak duo remevita®. diklofenak duo remevita®. diclofenac duo.5mg u više doza za 24h (npr. dismenoreja: 50-150mg dnevno.Srbija diklofenak .25mg.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. rapten-K®. 0.7din (R) 1100252 tableta.05.ZDRAVLJE A. blister. spora digitalizacija i doza održavanja 0. diklofenak retard. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diklofenak Forte. rapten rapid.Srbija diklofenak . 2x10 kom Cena 133. stariji i insuficijencija bubrega .05.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. diklofenak. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD .abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Naklofen® duo.25mg/2mL. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.10.10. Naklofen®.Srbija digoksin . 100mg.D. ampula.5mg za 8h). strip. diclofenac-retard.75-1mg u toku najmanje 24 sata. diklofenak duo remevita® plus.2007 Cena 30. diclofenac duo. diklofenak Forte. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16.GALENIKA AD . blister. Naklofen®. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. Naklofen® retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak. Paralelni lekovi: digoxin .125-0.2006 Cena 55. blister. parenteralno brza digitalizacija 0. diklofenak duo remevita® plus.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. 0. 75mg/3mL. diclofenac BMS.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. Paralelni lekovi: diclorapid®.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. ampula.REMEVITA D.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. Naklofen® retard.05. diclofenac BMS. diklofen®. 0.6din 8608808104290 669/2006/12 18. diklofenak. Naklofen® retard.07.

diltiazem . nastaviti sa 2 puta po 12.5mg početno. blister. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 90mg. blister.2003 Cena 550. 6. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.ALKALOID AD . maks.9din (R) 1107650 tableta. 3x10 kom Cena 172.9din 515-04-1810/03 30. Karvileks®.11. maks.SLAVIAMED D.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.12.25mg. . bočica.11. Paralelni lekovi: cortiazem retard. 360mg dnevno.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji).C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.25mg. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.2din (R) 1402203 tableta. zatim 2 puta po 25mg.O. maks. blister. blister. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta.10.2004 Cena 256. 480mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija: 12.10.04. maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 360mg dnevno.Srbija diltiazem . dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.F. a najkasnije do 16 sati. 90mg. angina pektoris: 12. Paralelni lekovi: coryol®.7din (R) 1107622 tableta. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . bočica. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. stanja posle infarkta miokarda.Srbija pentaeritritiltetranitrat .10. 80mg. blister.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30.25mg 2 nedelje. pre jela. blister.5mg. Milenol DILCORAN . 2 puta po 25-50mg. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. 2x10 kom Cena 88. maks.2003 Cena 387.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. 60mg. maks.Makedonija diltiazem .125mg 2 nedelje. 12.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta.5mg. 12. 480mg dnevno. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . 2x14 kom Cena 361.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® .5mg.04.5mg početno. 1x30 kom Cena 167.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. maks. 25mg. 25mg.11.Švajcarska karvedilol . 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. blister. Karvedilol.2003 Cena 766. zatim 25mg dnevno. Paralelni lekovi: cortiazem retard.09. ujutro i u podne.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta.O.7din (R) 1107651 tableta.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. 6.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). zatim 2 puta po 6.HEMOFARM AD . hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. blister.

na 3 meseca.25mg i. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. tokom 10-12 dana.6din 515-04-1682/03 01. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.Francuska triptorelin . kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.08. 2x14 kom Cena 1713.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . maks.12. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. 1x11. na 4 nedelje ili 11. sterilitet kod žena: 1mg s.NOVARTIS . 160mg.c.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 80mg.Austrija alanil glutamin . maks. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno. 11.25mg i.07.5-2.m.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.0mL/kg telesne mase dnevno. 400mg dnevno. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.07.75mg Cena 9724. DIPEPTIVEN . 2x14 kom Cena 1384.m.Srbija dimenhidrinat . . 75mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® . 40mg.2003 doziranje: hipertenzija. 20g/100mL.2003  (R) 1103798 film tableta.7din 8606010925016 600/2007/12 01.75mg i.25mg. maks.2003. 3. blister. 7x1mL Cena 2494.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. 1x10 kom Cena 68.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. liobočica sa rastvaračem. 10x100mL Cena 35208.5din 515-04-1910/03 29.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta. 150mg dnevno.2din 515-04-1909/03 29.5-25mg na 6-8 sati. 1x3.08.7din 515-04-1683/03 01.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. DIPHERELINE .1mg/mL. liobočica sa rastvaračem. blister. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa).03. blister.IPSEN PHARMA BIOTECH .2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.08.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. maks. 50mg.7din 8608808100575 2265/2006/12 06. liobočica sa rastvaračem.75mg.07. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.6din 515-04-1681/03 01.Švajcarska valsartan .m. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. endometrioza: 11. boca. 0.2din 515-04-1908/03 29.  (R) 1103799 film tableta. blister.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju.GALENIKA AD .25mg Cena 27555. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . kinetoze 12. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.

.SLAVIAMED D. 0.5mg/kg i.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1400410 tableta.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. deca 1-3mg/kg dnevno.Velika Britanija propofol .ASTRAZENECA UK LIMITED . glikosan.8din 8606103714077 2048/2007/12 25.V.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.Srbija gliklazid .v.25-1mL. 10mg/mL. 80mg. burzitis lokalna infiltracija 0.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. jakog delovanja. bočica.O.v. 1x15g Cena 113.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. miozitis i fibrozitis 0. 25mg.5mL. inj. tuba.5mg/kg i. tendovaginitis 0. najduže 3 dana. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.03.09. uz glavne obroke.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.v. blister. bočica staklena.09.130 DIPRIAN . . lichen rubber planus.5mg/g+30mg/g.Belgija betametazon..5mg/g+20mg/g. doza održavanja 25-100mg dnevno... Paralelni lekovi: diaprel Mr. svake 2-4 nedelje. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.01.5mL. doza održavanja 25-50mg dnevno.05. sinovijalna cista 0. inf. inj. maks.Belgija betametazon .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. inf. .2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. inf. 5x20mL Cena 1885. ampula. salicilna kiselina . 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.Srbija hidrohlortiazid . . derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. neurodermitis. deca preko 3 godine 2. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. recofol® DIPROPHOS® .v.1din 309/2007/12 23.25-0. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25. ampula.05.SCHERING-PLOUGH LABO N.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 7mg/mL.2007 Cena 229. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17. 2x10 kom Cena 43. .5-1mL. hronični ekcemi. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. brzinom 20-40mg/10 sekundi.A10BB09 a10BB sulfonamidi. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.3din 8606103170132 1048/2007/12 17. 0. 320mg podeljeno u više doza. Cena 905.HEMOFARM AD .SCHERING-PLOUGH LABO N. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.m. DIPROSALIC® .2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. blister.O.v. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.8din 10mg/mL.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.V.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.09. glioral® DIPRIVAN® . Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.

N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. deca 25-50mg sporom i.5mg.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). infektivno-toksički (septički) šok. DOPAMIN . tvrda. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26.DP FARMAKOS . leptospiroze. premedikacija odrasli 50-100mg i. po potrebi povećati do 20mg dnevno. blister. 5x5mL Cena 232. rikecijama).8din 3/2-10-7040 20.c.01..C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije..2din 1683/2006/12 18. 100mg.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.. .m. po potrebi ponoviti za 4 sata.v. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12. hronični bronhitis i sinuzitis. edem: 5mg dnevno.. blister.O.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju.D. hlamidijama.PLIVA HRVATSKA D. 25x2mL Cena 1247. rikecijama).v. Paralelni lekovi: dovicin. ampula.Nemačka petidin . 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.c. vibramycin® d DOKSICIKLIN . hronični bronhitis i sinuzitis.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. a zatim 100mg dnevno. 5mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vibramycin® d DOLANTIN® 100 . bruceloze i antraksa. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).09. posle jela.11. blister.inj.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. analgezija u akušerstvu 50-100mg s. ZRENJANIN .Srbija doksiciklin . odnosno 25-50mg sporo i. a zatim 100mg dnevno.Srbija dopamin .Srbija doksiciklin . 100mg. ampula.7din (R) 1400476 tableta. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).O. posle jela.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.JUGOREMEDIJA A.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. 1 sat pre operacije. . oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. deca 0. 10mg. Paralelni lekovi: dovicin. hlamidijama. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg)..Hrvatska torasemid . monokomponentni (R) 1400475 tableta.12.HEMOFARM AD . prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.m. po potrebi povećati do 5mg dnevno. blister.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije.2006 Cena 146. 50mg/5mL. 2x10 kom Cena 216. ili i. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. bruceloze i antraksa.10.m. leptospiroze. 100mg. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). i.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .12. DOKSICIKLIN .

bruceloze i antraksa. leptospiroze. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). 7. 0. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister.15-0.5mmol/mL. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. parenteralno premedikacija odrasli 0. angiografija): 0.5-15mg uveče pre spavanja.FARMAKOS DD . 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02.2006  (R) 1071831 film tableta. 10x5mL Cena 730.07-0. blister. 5x5mL Cena 232.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. hlamidijama. ampula.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. hronični bronhitis i sinuzitis.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN .2mL/kg). ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). DORMICUM® .12.GUERBET .12. vibramycin® d DOXACOR . deca 0.2006  (R) 1071830 film tableta. Paralelni lekovi: Flormidal®. 20-30 minuta pre anestezije.Nemačka doksazosin .C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.9din 8606102767722 2503/2006/12 29.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. DOVICIN . tvrda.5mmol/mL.12.Srbija dopamin . a zatim 100mg dnevno.1 mmol/kg (0.15-0.Francuska gadoterična kiselina . prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.5mg. ampula. po potrebi ponoviti tokom noći.11. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.GALENIKA AD .Srbija doksiciklin .12. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.1mg/kg.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. 50mg.06. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29. 50mg/10mL.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 15mg/3mL. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).12. rikecijama). infektivno-toksički (septički) šok.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju.12.2006 doziranje: nesanica oralno 7. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29. 5mg/5mL.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. ampula.SALUTAS PHARMA GmbH . ampula. 100mg.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.06. 0.2mg/kg. blister. Paralelni lekovi: doksiciklin. bočica staklena. deca 0.2din 8608805160619 515-04-301/03 16. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.2004 5327. bočica staklena.2mg/kg. Midazolam Torrex DOTAREM . 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02.06. posle jela.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. 15mg. 2mg.PRIZREN .Švajcarska midazolam .20mg/kg. uvod u anesteziju odrasli 0. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.2005 . blister. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).08-0. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.F. oboljenja kičmenog stuba.

2003 Cena 4744. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.Holandija doksorubicin .V. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). DOXORUBICIN . tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. svake 4 nedelje. 500mg. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. mokraćne bešike. endometrijuma.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). blister.PHARMACHEMIE B. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.H NFG. caelyx. caelyx. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. multipli mijelom.EBEWE PHARMA GES.11. osteosarkom. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. 3 uzastopna dana. 10mg. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. 10mg. Kamiren®. 3 uzastopna dana. multipli mijelom.Srbija kalcijum dobesilat . maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). testisa.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. endometrijuma. Paralelni lekovi: adriblastina rd.M. 1x25mL D Cena 1041. Kamiren® XL DOXI-HEM .B. blister. Wilmsov tumor. bočica. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.HEMOFARM AD . osteosarkom.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. bočica.Austrija doksorubicin .L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju.09.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. tireoidne žlezde. prostate i hepatocelularni karcinom. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. kumulativna doza je 550mg/m2. 50mg. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. mokraćne bešike. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. svake tri nedelje. bočica od tamnog stakla. . maks. Sindroxocin® .C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. tireoidne žlezde. svake 3 nedelje. doxorubicin-Teva. bočica od tamnog stakla. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. maks. ORL karcinomi. akutna leukemija). monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. 4mg. akutna leukemija). doxorubicin. 50mg.09.11. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. Wilmsov tumor.11.2003 doziranje: karcinomi dojke. testisa. Paralelni lekovi: adriblastina rd. želuca. želuca.7din 515-04-1601/03 18. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. prostate i hepatocelularni karcinom.12. neuroblastom. svake četiri nedelje. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. neuroblastom.1din 515-04-1602/03 18. KG .2007 doziranje: karcinomi dojke. kumulativna doza je 550mg/m2. ORL karcinomi. maks.

BRISTOL-MYERS SQUIBB .HEMOFARM AD .D. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.10. 250mg.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05.04. maks. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. tvrda. blister.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 75mg dnevno. 500mg. 50mg.5din 8600064100535 1265/2006/12 02. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.2006 doziranje: opstipacija.06.Srbija bisakodil . tvrda. 125mg.ZDRAVLJE A. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.Hrvatska dimenhidrinat .Srbija teofilin .5-125mg. maks.ZDRAVLJE A. infekcije kože i mekih tkiva.D.7din 8600097011068 515-04-563/03 12.D. I generacija (R) 1321901 kapsula.08. deca preko 2 godine 5mg oralno. blister.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.06. .9din (R) 1114221 kapsula. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. . blister. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. 1x100 kom Cena 2170. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . . kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. 250mg/5mL. 4x10 kom Cena 77. 5mg. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . 150mg dnevno.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. blister. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. fiola. kinetoze 12.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® .USA cefadroksil .06. DULCOLAX® . 100mg. Paralelni lekovi: euphylong® . deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.Srbija medroksiprogesteron . 400mg dnevno. infekcije genitourinarnog trakta. blister.5-25mg na 6 sati. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.R03DA04 j01dB cefalosporini.04. 3x10 kom Cena 210. posebno ako je praćena noćnim napadima. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN .2003 Cena 114.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta. bočica. tvrda.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. maks.

JANSSEN PHARMACEUTICA N. Cena 42300. 75mcg/h. 1x500 U/boč.Velika Britanija botulinum toksin . kesica. Cena 20403.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.. ostale indikacije doziranje je individualno. bočica. DYSPORT® . 25mcg/h.j.05.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. 5x1 kom Cena 7643. .IPSEN BIOPHARM LIMITED .Belgija fentanil . kesica.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. u odgovarajuće mišiće. bočica. 5x1 kom 135 Cena 2487. 50mcg/h.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju.12. kesica. Paralelni lekovi: Botox D . 500U/boč. 2x500 U/boč. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.V.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® ..3din 3/2-10-8051 03.12.6din 515-04-2048/03 04.3din 515-04-2048-1 04. 5x1 kom Cena 4493.12.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. kesica.. doza je 1000 j.6din 515-04-2048-2 04. starosti i telesne mase bolesnika.12. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.8din 3/2-10-8050 03.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25. 500U/boč.12. 100mcg/h. za oba oka. maks. zavisno od indikacije.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

blister.Srbija ekonazol .Nemačka urapidil . tuba. LUNDBECK A/S .abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .D. rastvor. rastvor. bočica od tamnog stakla. 2x14 kom Cena 3390. ili inf. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 .2004 457. ZRENJANIN . 4x14 kom 515-04-1586/04 16.ALTANA PHARMA AG .07.1din (R) 1079022 film tableta. strip. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.2004 198. sprej-boca.09.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. teški i najteži oblici hipertenzije. 10mg. EBRANTIL® 25 .2004 ECALIN® . 5x5mL Cena 1445.JUGOREMEDIJA A. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. 2mg/min. ampula. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.Srbija ekonazol . 10mg.1din 515-04-1587/04 16.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.07.2004 6053. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. (po potrebi ponoviti). ili inf.07. 5x10mL Cena 2071.09. u početku terapije. ZRENJANIN . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.2004 . 150mg. inj.6din 26. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. najduže 7 dana.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.H. (po potrebi ponoviti).Nemačka urapidil . inj.5din (R) 2079025 oralne kapi. 1%. tuba. 10mg/g. 25mg/5mL.6din 14.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). teški i najteži oblici hipertenzije.JUGOREMEDIJA A. ampula. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.05.D. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.2004 Cena 6780.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. 2mg/min. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.v.05.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . 50mg/10mL. blister. 1x3 kom Cena 188.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). najduže 7 dana.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.05.09. u početku terapije.v. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.ALTANA PHARMA AG . od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče.Danska memantin . 1%. 1%.

maks.S. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. 0. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. kontejner pod pritiskom. strip. tri uzastopna dana.IVAX .1mg/doza. ecosal easi-Breathe. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. 1000mcg dnevno. 500mcg dnevno. bočica sa raspršivačem. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. po potrebi 3-4 puta po 200mcg.IVAX CORPORATION. ECOBEC . leukoreja. 250mcg/doza. 800mcg dnevno. kontejner pod pritiskom. uveče.08. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. Spalmotil®. Spalmotil®. maks. kolpitis gljivične etiologije.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze.08.Češka salbutamol . Paralelni lekovi: Becotide™. 1x200 doza 515-04-245-1 04. 500mcg dnevno. 1x200 doza 515-04-246-1 04. maks. 250mcg/doza. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. maks. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. USA . . 1000mcg dnevno.CR A.2003 Cena (R) 7114681 aerosol.1mg/doza. 100mcg/doza. Paralelni lekovi: aloprol.05.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.1000mcg dnevno. kontejner pod pritiskom.IVAX CORPORATION. maks. 100mcg/doza. USA . 800mcg dnevno.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.08.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. . 150mg.08. maks.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. bočica sa raspršivačem. ecosal. Paralelni lekovi: Becotide™. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE .08. maks. 0.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. po potrebi 3-4 puta po 200mcg.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. ecobec ECOSAL .R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. kontejner pod pritiskom.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26.IVAX .USA beklometazon .Češka salbutamol . 1000mcg dnevno. maks.08.CR A.S. ventolin™ . Paralelni lekovi: aloprol.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.USA beklometazon .

06. 500mg. 2x14 kom Cena 3817.09. Paralelni lekovi: Febricet.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.12. 4 doze u 24 sata. maks.v.01.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama.1din 8606007080322 42/2006/12 16. Panadol. bočica.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. blister. Paracetamol EFFERALGAN® .N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. 1x1g 515-04-02835/03 28. bočica. 1x500mg E Cena 129. PcM-Hemofarm.8din 515-04-02836/03 28. 60mg/2mL. blister.5-1g na 4-6 sati. (do 10mg/min.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. 150mg. starosti od 6-24 meseca. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. maks. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.LABORATORIES UPSA .Irska venlafaksin .2din (BR) 5086915 supozitorija.02. tvrda. Paracet. tvrda. blister. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37.Slovenija vankomicin . Panadol.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2006 doziranje: depresivna stanja. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. socijalne fobije. bočica. anksiozno-depresivni poremećaji. 375mg dnevno.WYETH MEDICA IRELAND .).Francuska paracetamol . vancotex. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. 4x4 kom Cena 126. 150mg. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i.Francuska paracetamol . 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11.4din 3585551914626 547/2007/12 27. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. u razmaku od 4-6 sati. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. strip.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju.01.2006  (R) 1072832 kapsula.2006 Cena 95. Paracet. Paralelni lekovi: Febricet. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .2004 Cena 1048.1din 3/2-10-3158 16. 500mg. 4g dnevno. stanja straha i anksioznosti. vankocin EFECTIN® ER . podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.8din (BR) 5086912 supozitorija. deca dobijaju maks.5mg (ujutro i uveče).N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. svakih 6 časova). 75mg. inf. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. blister.12.D. PcM-Hemofarm. Paracetamol . 1g.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.09. . ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. 80mg.2007 Cena 99.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® .

5din 3585551913704 821/2007/12 13. .2din (R) 1105072 tableta. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. 1x150mL Cena 358.D.D. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . u dve podeljene doze.D. 330mg+200mg. prelazak na drugi lek mora biti postepen. 6x1mL Cena 80. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. askorbinska kiselina . brzinom od 5-10mg/sat. 5mg. s.2002 doziranje: epilepsija.07. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. ampula. bočica.BRISTOL-MYERS SQUIBB . ortostatska ili drugih uzroka). dnevno. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. inf.Srbija valproinska kiselina .1din (BR) 1086928 šumeća tableta.09.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. natrijum-valproat . dnevno. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. parenteralno 10mg i.Srbija etilefrin .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno.09. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. fiola. u 2 podeljene doze.c. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. fiola.5-5mg.v. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. 10mg/mL.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.Srbija valproinska kiselina. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. 5g/100mL. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.ZDRAVLJE A. .. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. 1x30 kom Cena 617. 1x10 kom Cena 70.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti..7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. do postizanja optimalnih doza.04. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije).8din 8600064100566 1573/2006/12 05.m. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . fiola.2006 Cena 51. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno.2007 Cena 139. EFTIL .07.04. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. .2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. 145mg+333mg. . veća 200mg). maks. ili i.Francuska paracetamol. dnevno. plastična fiola. 330mg+200mg. 8 tabl. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .

a 800-1600mg. tuba. maks. ampula. 200mg.5mcg/kg/sat.1%.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. Sulpirid EKLIVAN . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. CORONIS S. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. bočica.07. tuba.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje. 3mg.7din 17. tuba.4din 515-04-1206-2 16. 2.25mg/na sat inf. 1x12 kom Cena 158.Švajcarska fluorouracil .05.05. Paralelni lekovi: Sulpigut®. G. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. EGLONYL® .07.9din 515-04-142/04 14.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16.06.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. 0. akutni hemoragički gastritis.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. .07.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. tuba.Grčka somatostatin . 100mg.8din 17. bočica. približno 3.Belgija mometazon . trajanje terapije zavisi od indikacije.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju. 50mg. maks. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. bočica.05.Makedonija sulpirid .NOVARTIS . ELIDEL® . tvrda.2007 222. 0. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.2003  (R) 1070123 tableta. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. lio-ampula sa rastvaračem. 1x120mL Cena 90.. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495. 30x2mL Cena 361. 25mg/5mL.7din 17.ALKALOID AD . 1x3 mg/amp. .SCHERING-PLOUGH LABO N.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.05.ICN PHARMACEUTICALS .D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. 3x10 kom Cena 144.Švajcarska pimekrolimus .07. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.1%. blister. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem.A. ELOCOM® . 0.6din 515-04-4121/03 10.PROEL EP. 5%.2003  (R) 1070121 kapsula.07. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.2007 289. 1%.V.2003  (R) 3070125 oralni rastvor.2007 . parenteralno 200-800mg dnevno.1%.4din 515-04-248/03 02.

j. octanate 250 ./kg.. .9din 8606103273062 2504/2007/12 19.12. jača krvarenja 15-25 i. 50mg./kg. 0.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.j. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.5mg/mL./kg.1din 3/2-10-11064 10. octanate 1000. 1x10mL Cena 12284.j.P. bočica. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. octanate 250 EMOCLOT D.Francuska oksaliplatin . atopični dermatitis./kg.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).j./10mL.I. 500i.09.Italija faktor VIII . 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.12. Haemoctin SdH. liobočica sa rastvaračem. .Italija faktor VIII . bočica.j.j.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.12.Belgija emedastin . bočica.V. jaka krvarenja 40-50 i.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .P.9din (R) 7099160 kapi za oči.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).A./10mL. 5mg/mL. Paralelni lekovi: Beriate P. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.A. kontaktni dermatitis.KEDRION S. octanate. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto./kg.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. .j.10.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.ALCON-COUVREUR N. bočica. bočica. 1x100mg 3/2-10-10191 24.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. . emoclot. jaka krvarenja 40-50 i. octanate. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.04.I. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. emoclot d.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25. 5mg/mL. 1000i.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.2006 35838. Sinoxal® ELOXATIN® .AVENTIS PHARMA LTD .2002 Cena 35838./kg.12. ELOXATIN® . EMOCLOT . rastvor. Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: oxaliplatin. 1x10mL Cena 24570. Haemoctin SdH. Paralelni lekovi: oxaliplatin. jača krvarenja 15-25 i.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. liobočica sa rastvaračem.KEDRION S.Velika Britanija oksaliplatin .j. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. 100mg. octanate 1000. Sinoxal® EMADINE® .

blister. pre spavanja.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. 10mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. dnevno. treba ih gutati cele. blister. blister. dnevno. Paralelni lekovi: enalapril. monokomponentni (R) 1103020 tableta.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. blister.01. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. nagla inkontinencija urina.P. ampula. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . maks. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno.HL. . 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.4mcg dnevno. enap®. Prilenap® HL ENALAPRIL .H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.Švajcarska darifenacin . 40mg/dan.10.SALUTAS PHARMA GmbH .2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2003 Cena 163.05.05. ZRENJANIN . Prilenap ENAHEXAL® COMP . enap® . 5mg.9din 515-04-770-1 21. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. deliti ili lomiti. uveče. 10mg. 15mg. po potrebi 2 tabl. tabl. enalapril Lek®. 5mg. blister. hidrohlortiazid .5mg jednom dnevno.D.H.8din 3/2-10-461 20. 20mg.01. 20mcg/mL. monokomponentni (R) 1103870 tableta.05. blister. enatens®. 10mg+25mg. se uzimaju sa tečnošću. Paralelni lekovi: enalapril HcT. ne žvakati.A.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . ENAHEXAL® .Nemačka enalapril.5mg/dan.04. deca 0.2006 Cena (R) 1103022 tableta. Cena 7.SALUTAS PHARMA GmbH . 10x1mL E c09aa inhibitori ace.Italija dezmopresin .05.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. enap® .KEDRION S.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.Srbija enalapril .JUGOREMEDIJA A. blister.2003 . 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11.Nemačka enalapril . Prilenap® H. enalapril 10 mg. blister.5mg.10.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1103021 tableta. enalapril 20 mg.

2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. maks.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. blister. 20mg. 40mg dnevno.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24.9din (R) 1103177 tableta.08.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. enalapril. maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Prilenap ENALAPRIL . blister. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enatens®.6din (R) 1103886 tableta. enap®. maks. . blister. 40mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. blister.REMEDICA LTD . 20mg.C09AA02 c09aa inhibitori ace.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. enalapril Lek®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. blister. enalapril Lek®. enap®. enalapril Lek®. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. enalapril 20 mg. enalapril 20 mg. uveče. enalapril 10 mg.Srbija enalapril .ZDRAVLJE A. enalapril 20 mg. 2x10 kom Cena 195. enap®.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. enatens®.D. 20mg.7din (R) 1103175 tableta. 20mg. enatens®. 10mg.Kipar enalapril .5mg dnevno.12. enalapril 20 mg. maks. Prilenap ENALAPRIL 10 MG .2006 Cena 163. monokomponentni (R) 1103885 tableta.2003 Cena 149.08.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221.5mg/dan. 40mg/dan.10. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . blister.07. 20mg. enalapril 10 mg. . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enalapril 10 mg.Srbija enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.D.3din 475/2005/12 17. 10mg. pre spavanja. maks. doza održavanja 20mg. maks. maks. monokomponentni Cena 132.10. maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 20mg. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. enalapril Lek®. blister. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.6din (R) 1103847 tableta. enatens®. 2x10 kom Cena 242.2005 Cena 61. 40mg dnevno.12.07.SRBOLEK A. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. monokomponentni Cena 242. monokomponentni (R) 1103845 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.1din 515-04-1643/03 24.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. Prilenap ENALAPRIL . 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.8din 520665003569 327/2005/12 23. enap®. 5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Kipar enalapril .5mg dnevno.REMEDICA LTD . blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 20mg. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.

2x10 kom Cena 168. maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. monokomponentni (R) 1103200 tableta.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. blister. 10mg+25mg. enalapril. 20mg+12.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.2005 675.2005 Cena 110.D. blister.08. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2005 . 40mg dnevno.2005 Cena 228. Prilenap ENAP® . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.H .3din (R) 1103644 tableta. 5mg. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23.5mg dnevno. blister. enalapril 10 mg.5mg dnevno.D. hidrohlortiazid .8din (R) 1103204 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.05.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. blister. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® .Srbija enalapril. enap® .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.3din 3838989503185 214/2005/12 15. blister. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).08.1din 515-04-01218/04 28. TOVARNA ZDRAVIL.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta.2004 Cena 221.Slovenija enalapril. enalapril. enatens®. blister. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. D. 10mg. 40mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enatens®. enalapril Lek®.2din 15. 2x10 kom c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 515-04-01220/04 28.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15.6din (R) 1103642 tableta. D.08. maks.05. 10mg. enalapril. .5mg dnevno.Slovenija enalapril .HL. 40mg dnevno. Prilenap® H. . monokomponentni (R) 1103640 tableta.2004 Cena 149. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. enalapril 20 mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.09.09.08. Prilenap ENALAPRIL HCT .KRKA.D. hidrohlortiazid . enap®. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.1din (R) 1103202 tableta. dnevna doza 2 tabl. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril 20 mg.09. 20mg. .5mg.H. blister.5din 15.KRKA. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enatens®. 20mg. enap® . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Slovenija enalapril . enap®. enalapril 10 mg. 10mg+25mg. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23.D. maks. enalapril 10 mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. TOVARNA ZDRAVIL. Prilenap ENAP® . 20mg+6mg. 5mg. maks. blister.ZDRAVLJE A. blister. dnevno.08. enalapril Lek®.

enalapril HcT.Srbija enalapril . 10mg. D. Prilenap® HL ENATENS® . 10mg+12. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. 10mg+12.j.02. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.5mg.WYETH MEDICA IRELAND . po potrebi.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. enalapril 10 mg. Prilenap® HL ENAP® . Prilenap ENBECIN® .08. po potrebi 2 tablete.5i.j.2007 Cena (R) 1103888 tableta.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. uveče..10. enap® .08.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. tuba. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. neomicin . enalapril HcT. blister.HL. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. pre spavanja. inj.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. blister.O.3mg/g. neomicin .825mg/g.Srbija bacitracin. alternativno 50mg jednom nedeljno. 40mg/dan.c.PHARMASWISS D. blister.08. enap®.5mg/dan. enalapril Lek®. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. . 2 tablete.2005 Cena 573.10. . enap® .L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din 5010981001809 285/2005/12 15. maks.Irska etanercept .H. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta .Slovenija enalapril.9din (R) 1401176 tableta. 4x1 kom Cena 49177. keratokonjunktivitis. blister. prašak.GALENIKA AD . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. hidrohlortiazid . 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. 2 puta nedeljno po 25mg s.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.HL . Prilenap® H.O. ENBREL® .GALENIKA AD . 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10.5mg. 1x5g Cena 50.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god./g+0. boca.KRKA. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.D. TOVARNA ZDRAVIL. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.02. 500i. 20mg. 62./g+3.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.2din (R) 1401175 tableta. Prilenap® H. ENBECIN® . dekriocistitis. enalapril 20 mg. enalapril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.1din 8608808100605 187/2006/12 13.Srbija bacitracin. 25mg. bočica staklena. akutni bakterijski konjunktivitis.

25mg po dozi. 25mg.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.4din 3/2-10-9084/2 25.4mg/kg s. 50mg.inj. progresivne utoimune bolesti.Nemačka ciklofosfamid .inj.c. 2. blister. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 150mg. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.. maks.Velika Britanija etanercept . intravenski . 1x100mL Cena 23144. maligni limfomi.inj...2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.BAXTER AG . 500mg. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. najduže 12 nedelja.v.08..2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija.c. ENDOXAN® .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. inj. inf. inj. uzima se između obroka. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.03. Ig vena. 1x500mg Cena 375.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.c. bočica. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E .L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. 25mg po dozi.08.. liobočica sa rastvaračem.. 5000mg.c.5g. 1g. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.Francuska procijanidolni oligomeri .. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju.4mg/kg s. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.c.2007 doziranje: leukemija.08. inj... VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. 1x2500mg Cena 11572.03. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. ENDOBULIN™ S/D . limfedem 2 puta po 150mg.c.. 2 puta nedeljno po 25mg s. inj... 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. octagam® ENDOTELON® . 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. liobočica sa rastvaračem. alternativno 50mg jednom nedeljno.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). ENBREL® .c.WYETH PHARMACEUTICALS . inj. bočica. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.BAXTER ONCOLOGY GmbH .4din 5413760293639 572/2007/12 01. inj.2007 Cena 720.12. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. najduže 12 nedelja. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.7din 3/2-10-9085/2 25. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.5din 5010981001809 284/2005/12 15. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. u intervalima od 2-5 dana. bočica staklena.C05CA. blister.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . inf.c.v. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.12. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. 4x1 kom Cena 49177. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. maks.c. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.

6 meseci posle I doze III doza. aluminijumska folija. rekombinantna .5mL.RANBAXY LABORATORIES LTD. 7x3 kom Cena 846. 500mg+125mg. posle mesec dana II doza. 125mg/5mL+31. 20mcg/mL. bočica. bočica.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.5mL.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. klavulanska kiselina .5mL. bakteriurija u graviditetu. po šemi: I doza.J07BC01 VAKCINE Cena 13814. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. 250mg/5mL+62. deca preko 3 mes.12.v. 250mg+125mg. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bronhopneumonija).5din 515-04-228-2 21. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. amoksiklav Lek® 156.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. inf. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. 100x0.1din 515-04-228/03 21. uretritis.SMITHKLINE BEECHAM .11. daje se i. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B .Indija amoksicilin.11. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. daje se i.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. posle mesec dana II doza.2003 1045.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.2003 (R) 3021783 sirup.11. kože i mekih tkiva. intraabdominalna sepsa.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. bakterijski endokarditis. septikemija. pijelonefritis. u intervalima od 21-28 dana. plastična bočica. 10mcg/0.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.11.2g prašak za injekciju. gonoreja).2002 10553. 25x0. . plastična bočica. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. amoksiklav Lek® 1.7din 3/2-10-6382 20.5mg/5mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B .5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. 10mcg/0.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).25mg/5mL. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). .25mg/5ml prašak . amoksiklav Lek® forte 312. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. rekombinantna .12. 20mcg/mL.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.A. deca ispod 40kg (do 3 mes. peritonitis.m.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21.11. po šemi: I doza.2003 (R) 3021782 sirup. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). 1x100mL Cena 328.11. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 1x100mL Cena 517. septički abortus. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. infekcije u hirurgiji i ORL. doze su date u odnosu na amoksicilin. teže infekcije 500mg na 8h.5mL. aluminijumska folija. puerperalna sepsa.m.2din (R) 1021781 film tableta. tifoidna i paratifoidna groznica. bočica.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. bočica.6din 515-04-228-3 21. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . 6 meseci posle I doze III doza.

BOSNALIJEK D. tvrda. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. tvrda. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. 4 puta po 200mg. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.2004 Cena 192. deca od 7 meseci . bočica.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E.5mg).C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. indapamid . 3 puta po 200mg. indapamid . Panklav. indapamida (2.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. blister. enzix duo plus ENZIX DUO . enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta.2 god.5mg. 10mg+2.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. hronične dijareje. 200mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. Coli).A07AX03 ANTIDIJAROICI. 100mg.2004 Cena 231. blister. indapamid .09. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.Srbija enalapril.HEMOFARM AD . amoksiklav Lek® 375mg film tablete.01. Paralelni lekovi: enzix. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.Srbija enalapril. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.5mg).Bosna i Hercegovina nifuroksazid . akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije.09. blister.HEMOFARM AD . (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. indapamida (2.D.9din 2517/2007/12 22.Srbija enalapril. 4 puta po 100mg. ENZIX . deca od 3-7 god. blister.01. tvrda. poremećaji intestinalne fermentacije. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.01. 200mg.10. .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. kutija. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23.HEMOFARM AD .8din (R) 1126305 kapsula. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . blister.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. enalaprila. 3x15 kom . enalaprila. 10mg+2. augmentin. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185.5mg. Paralelni lekovi: enzix duo. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. film indapamida (2.5mg). Panklav forte. 20mg+2.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. 200mg. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.10. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. amoksiklav Lek® 2X. Paralelni lekovi: enzix.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.5din 515-04-04159/03 28.2007 Cena 96. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23.5mg.

Farmorubicin® rd EPIVIR™ . sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. želuca i pluća. 3000i.2004 doziranje: akutna leukemija.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.j. bočica. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. 6x0.Rumunija epirubicin . sireta.V.12.9din 3/2-10-8909 25.3mL 0069155 rastvor za injekciju.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. 2mg/mL.H NFG.B.2004 E Cena 6060. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.Belgija epoetin alfa .12. 6x0. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. bočica. ili podeljeno u nekoliko inj. 1x60 kom Cena 11466. kolorektalni karcinom. gastroezofagusni karcinom. SINDAN-PHARMA S. 50mg. karcinom glave i vrata.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. sireta. .2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.05. 2000i..j. primitivni hepatocelularni karcinomi.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN .v.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg.EBEWE PHARMA GES. KG .GLAXOSMITHKLINE UK .4mL 0069157 rastvor za injekciju. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04.05.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. 10000i.S.5mL 0069154 rastvor za injekciju.j.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. tokom 2-3 uzastopna dana. sireta. maks. 6x1mL Cena 5227.C.. bočica staklena. . početni ili uznapredovali karcinom dojke.12. 1000i.Velika Britanija lamivudin . sireta. 6x0.8din 3/2-10-8908 25. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. 1x25mL Cena 1385..12. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. Farmorubicin® rd EPISINDAN® . 10mg. bočica staklena.R.Austrija epirubicin .8din 3/2-10-8906 25. može se dati u jednoj inj.05.L.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. Paralelni lekovi: epirubicin.M. sireta. 300mg dnevno. karcinom pankreasa.j. Paralelni lekovi: episindan®. jajnika.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. na 3 nedelje ili 12. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. 150mg. akutna leukemija.05.2002 Cena 20340.4din 3/2-10-8904 25. 6x0.4din 515-04-3883/03-1 31.2002 .5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju.6din 515-04-3883/03 31.12. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . multipli mijelom. 4000i.5-25mg/m2 na 7 dana. 2mg/mL. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju. karcinom jajnika.2002 Cena 15252. bočica. maks... non-Hodgkin limfomi. kumulativna doza 0. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.2002 Cena 50615.j. karcinom dojke.12.9-1 g/m2.

2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.10.v.j. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. napunjen injekcioni špric.j. napunjen injekcioni špric. 6x0.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju../kg.c.10./0.10.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.j. 3000i.4mL.j.6mL.j. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate. doza 3 puta nedeljno i. 1x0. maks.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26. početna doza 3 puta nedeljno s.c./mL. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric./mL. napunjen injekcioni špric.j.j. Cena napunjen injekcioni špric. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26. kod odraslih E .9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26.j.j.10.10.j.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.j.j.j.3mL.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26./0. doza može da se koriguje na 4 nedelje. napunjen injekcioni špric.9mL.6mL.10.j./kg. 4000i. početna doza 50 i. maks.10./kg.10.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. 200 i.10.. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom).2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. 1x0. 50 i.j./kg 3 puta nedeljno.75mL. 10000i.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. napunjen injekcioni špric. Cena napunjen injekcioni špric. 200 i. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. deca početna doza 3 puta nedeljno i.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. doza može da se koriguje na 4 nedelje./0. 3000i. 1x0. 4000i.v. deca preko 1 mes.10.Srbija epoetin zeta ./kg.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju./kg.10./mL. 1x0. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i.9mL.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 1x0.j./kg 3 puta nedeljno.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26. 30000i.3mL. 20000i. 6x0. 6x0. 6x0. 1x0.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju. 50 i.4mL. 40000i./0. napunjen injekcioni špric./kg./0./0./0. 1000i. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. 50 i.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.j. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.j.c. 50 i.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.j.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. doza 3 puta nedeljno s. početna doza 2 puta nedeljno s. 2000i./0.v.5mL./0. doza može da se koriguje na 4 nedelje.10./0.HEMOFARM AD . 1000i. Cena napunjen injekcioni špric.j.10. 10000i.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju. 2000i.j. EQRALYS . 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.

06. 250mg./kg ili jednom nedeljno s.2006 Cena 269.2004 doziranje: respiratorne infekcije. bočica. 300 i.c.5din 18. negonokokni uretritis.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta.6din 18. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova.1din (R) 1325153 film tableta. sinuzitis. enteritis izazvan Campylobacter-om. 250mg. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . početna doza 3 puta nedeljno s. maks.12.JUGOREMEDIJA A.12. otitis.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta. .5-1g na 12 sati. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.2003 215. 125mg/5mL.5-1g na 12 sati.MERCK KGaA . ZRENJANIN .D.2003 275. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. 2x10 kom 515-04-292/04 28. ERITHROMYCIN .c. 250mg/5mL.Srbija eritromicin . veliki kašalj.D. 150 i.2003 460. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. 1x50mL Cena 18276. 500mg.Kipar eritromicin . 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.Srbija eritromicin . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. sinuzitis.2004 doziranje: respiratorne infekcije.2004 Cena 249. 500mg. 600 i. blister.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. 4g dnevno.j.Nemačka cetuksimab ./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. blister. veliki kašalj./kg. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).c.9din (R) 1325152 film tableta.06. 450 i. enteritis izazvan Campylobacter-om.9din (R) 1325561 film tableta.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. bočica. legionarska bolest.05. 4g dnevno.j. 500mg. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.3din 515-04-291/04 28.06.1din 18. sifilis. 250mg. blister. blister. otitis. sifilis. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). ERBITUX® .7din 18. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. bočica. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. legionarska bolest. 2mg/mL. negonokokni uretritis.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu.2003 . blister. maks.10. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .REMEDICA LTD .j.c.j.12. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.12./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. blister.

6mg/kg.2002 Cena 215.4din 515-04-1659/03 04.5din (R) 1325554 film tableta.9-1. 100mg dnevno.D. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min.12. anestezija kontinuiranom inf. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. Lorista®. sinuzitis. maks. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.N. veliki kašalj.5-1g na 12 sati. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . otitis. 0. 100mg. . maks. legionarska bolest. maks. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. 100mg/10mL.5-1g na 12 sati. sifilis.Holandija rokuronijum bromid .N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233.2006 doziranje: respiratorne infekcije. fiola.v.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. doza održavanja 0.8din (R) 1325141 film tableta.Srbija eritromicin . deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. ORGANON . deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. monokomponentni (R) 1103150 film tableta. 500mg. maks.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.05.Srbija losartan .SANOFI SYNTHELABO GROUPE .abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. 50mg dnevno.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. 500mg. 500mg dnevno. bočica. početno i. 1x20 kom . ESPERAL® .Francuska disulfiram .M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cozaar®. 0. Lotar® ESMERON® .15mg/kg. negonokokni uretritis.08. sifilis. maks. bolus inj. 2x14 kom Cena 725. 50mg.01. i.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.05. blister.v.6mg/kg. veliki kašalj. negonokokni uretritis. 0. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.12. sinuzitis.01. 100mg dnevno.2007 Cena 1324. 500mg. 12x5mL Cena 5454. legionarska bolest.4din (R) 1103151 film tableta. enteritis izazvan Campylobacter-om. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . blister.SRBOLEK A. maks. maks. maks. 100mg dnevno. otitis.2mg/kg. blister.2007 Cena 8181.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. 50mg/5mL.HEMOFARM AD .1din 8600103419086 288/2007/12 22.V. maks. blister. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. 4g dnevno. bočica. jednom dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. enteritis izazvan Campylobacter-om.8din 8600097405324 938/2007/12 04. 4g dnevno. 100mg dnevno. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.

.05. dermatitis.Srbija dezoksimetazon . tuba.05.JUGOREMEDIJA A.2002 doziranje: akutne upale kože.2006 18. meka. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .Nemačka simetikon . ZRENJANIN . 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. tuba. dnevno. blister. blister. Paralelni lekovi: esperson®.25%. 40mg. u toku ili nakon obroka. boca staklena. ZRENJANIN . tuba. esperson® M ESPUMISAN® . priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.5din (R) 4152253 mast.D.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 40mg.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.05.2002 doziranje: akutne upale kože.05. 40mg/mL.05. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. i sutradan ujutro.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . 0. dermatitis. blister.Srbija dezoksimetazon .05.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.05%.2006 . meka. 1x30g Cena 83.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. 40mg/mL. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. 40mg. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. esperson® mite E ESPERSON® M . ekcemi. 0. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.6din 18.D. boca staklena. ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. 1x25 kom Cena 112. ekcemi. 1x30g Cena 312. Paralelni lekovi: esperson®.11.JUGOREMEDIJA A.2006 18. na dan ispitivanja 2 kaps.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. 0.2002 doziranje: akutne upale kože.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.D. dermatitis. boca staklena.Nemačka simetikon .11.25%.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .9din 4013054002407 695/2006/12 25. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. meka. 40mg/mL.Srbija dezoksimetazon . jakog delovanja (grupa III) Cena 312. esperson® mite ESPERSON® MITE . Paralelni lekovi: esperson® M. ekcemi.11. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. i pre spavanja ako je potrebno. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.

4mg/10cm2. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. masna distrofija jetre. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.Italija estramustin . aluminijumska folija.AVENTIS PHARMA .7din 3/2-10-9312 11.12.12. oestradiol.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.02. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.v. profilaksa recidiva holelitijaze. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.Švajcarska estradiol . psorijaza. 250mg. psorijaza. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. ampula. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.12.8din 8606007410617 185/2006/12 13.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. 140mg.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje..L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. 3x10 kom Cena 417. vagifem® .A05BA. masna distrofija jetre. 300mg. ESTRADERM TTS® .NOVARTIS . poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. boca staklena.12. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . zatim se doza induvidualno podešava.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.AVENTIS PHARMA .2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. 8mg/20cm2.L.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . 1x100 kom Cena 9936. 250-500mg dnevno. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). blister. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.PFIZER ITALIA S.12. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . aluminijumska folija. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.A05BA. tvrda. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre..R. aluminijumska folija. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . . estrofem®. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. Paralelni lekovi: climara®. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. tvrda. 2mg/5cm2. profilaksa recidiva holelitijaze.

. 25. estraderm TTS®.2004 243. povrede sportista): 2 puta po 200mg. Paralelni lekovi: climara®.. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. 2mg. 1x5mL Cena 1300.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. vagifem® E ETOLAC® .. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.C09AA01 c09aa inhibitori ace.ALKALOID AD .v. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. 25. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.EBEWE PHARMA GES. Lastet cap. KG . blister. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. 200mg. Lastet inj. 100mg/5mL. Lastet cap. za 3-4 nedelje obnoviti.9din 515-04-1599/03 21. 100mg/5mL. vepesid EUKAPTIL® . bočica od tamnog stakla. oestradiol. Lastet cap. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno..2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.NOVO NORDISK A/S . ETOPOSID . ankilozirajući spondilitis. LIMITED .2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.Srbija kaptopril .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. 50.2din 8606007410662 1144/2006/12 06.15 ESTROFEM® . Lastet inj. 1x20 kom Cena 1094. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta.04.04. monokomponentni (R) 1103800 tableta. Paralelni lekovi: etoposide. bočica.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.Australija etopozid .H NFG. za oralnu upotrebu 2. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. posttraumatski. osteoartritis.05. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. 100. Lastet cap. 25mg. osteoartroza.Makedonija etodolak . trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. kontejner za tablete.Austrija etopozid . 50mg.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. blister. inf.9din 515-04-1993/03 26. tokom 5 dana.D. dnevno u kontinuitetu.v. vanzglobni reumatizam). Paralelni lekovi: etoposid. tokom 5 dana. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. maks. 600mg dnevno.B. Lastet cap.6din 20. monokomponentni (R) 1048130 film tableta.2004 . vepesid ETOPOSIDE .M. 100. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. terapija se započinje 5.10.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode..HABIT PHARM A.1din 20.Danska estradiol . vepegal. za oralnu upotrebu 2.07. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. vepegal. dana od početka kvarenja. bočica.PFIZER (PERTH) PTY. 50. Lastet cap. dentalni bolovi.04. inf. za 3-4 nedelje obnoviti.

deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno.08. 20mcg/mL. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. Paralelni lekovi: captopril.25-12. 50mcg. maks. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. rekombinantna . parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). 25mcg.MERCK KGaA . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.08. posle mesec dana II doza. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.6din (R) 1040231 tableta. 2-2.08.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.ALTANA PHARMA AG .2003 Cena 137. 150mcg.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. adolescenti 18mg/kg dnevno. bočica. maks.5mg/kg dnevno.11. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. uzima se 1 sat pre jela.12. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.3din (R) 1040233 tableta.2003 Cena 92. Tivoral® EUVAX B .2003 Cena 93. 50mcg. dnevna doza je 1 g. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. posebno ako je praćena noćnim napadima.8din (R) 1040234 tableta.9din (R) 1040232 tableta. tvrda. 150mcg.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). 75mcg.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. maks. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno.4din (R) 1040235 tableta. blister. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.Nemačka teofilin . doza održavanja 100-200mcg dnevno. tvrda.Nemačka levotiroksin natrijum . blister.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. 300mg.08. 6 meseci posle I doze III doza. 125mcg. daje se i. blister. blister.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.5mg. Paralelni lekovi: Letrox® 100. 100mcg. 20x1mL . maks. Letrox® 50. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . 200mg.5mL. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. Letrox® 150. blister. Katopil®. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. blister.2003 Cena 131. hronična opstruktivna bolest pluća individualno.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.08. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11.m.5mg.2003 Cena 119. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. odrasli nepušači 9. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.11. po šemi: I doza. doza održavanja 2 puta po 25mg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. maks. 100mcg. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. blister. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 75mcg.6din (R) 1040230 tableta. zorkaptil® EUPHYLONG® . Kaptopril alkaloid®.08. 2 (retko 3) puta po 50mg.

2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.6din 515-04-3139/04 26.Španija raloksifen . 50x5mL Cena 118263. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL.J07BC01 VAKCINE Cena 7639. 1x0. po šemi: I doza. posle mesec dana II doza. rekombinantna . maks. 6 meseci posle I doze III doza.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.D.m. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 10x0. 100mg.12.08. 6 meseci posle I doze III doza.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. 10mcg/0.5mL. blister.5mL.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 20mcg/mL.4din 131/2006/12 06. TOVARNA ZDRAVIL.08. bočica.KRKA.m.Slovenija tokoferol .AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . . 4g dnevno. bočica. daje se i. antioksidans 100-300mg dnevno. po šemi: I doza. blister. bočica. 60mg. 20x0.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. bočica.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta. bočica. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC .m. . . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.15 EUVAX B .2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno.5mL.A. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .08. posle mesec dana II doza. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. po šemi: I doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 10mcg/0.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.SANOFI PASTEUR S. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 6 meseci posle I doze III doza. D.LG LIFE SCIENCES . .Francuska antigen virusa hepatitis B .A.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16.08.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. 10mcg/0. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.5mL.02. bočica.10. 10mcg/0. daje se i.5mL. EVISTA . daje se i.5mL. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. 20mcg/mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.4din 3/2-10-1476 09. posle mesec dana II doza. EVITOL® . rekombinantna .2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.LILLY S.08. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.

tvrda.9din (R) 1088015 kapsula.5mg. blister. niti gutati cele.2004 Cena 2676. blister.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. maks. Kapsule. dalje se doza individualno prilagođava. u čaši vode ili soka od pomorandže. zavisno od nivoa feritina. .7din (R) 1088013 kapsula. 125mg.Švajcarska rivastigmin .5-6mg. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.2004 Cena 8445.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno.5din 515-04-03271/04 28.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.NOVARTIS . kesica. 250mg. 4. blister. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².NOVARTIS PHARMA STEIN AG . zatim1 nedelja pauze. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. EXELON® .05. 1x120mL 515-04-4202/03 02. 1.09. blister.03.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. 3mg. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. tvrda. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². maks. etinilestradiol . maks.5-6mg. 30mg/kg telesne mase dnevno. tvrda. Paralelni lekovi: vitamin e. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04.V. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster.JANSSEN PHARMACEUTICA N.2004 Cena 2699.03. bočica.5mg.03. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. deca preko 1 godine 100mg dnevno. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04. blister.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni.2004 Cena 2676.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. 2mg/mL. 500mg. blister.5mg. otprilike u isto vreme. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. deca do 1 godine 50mg dnevno. 12mg dnevno. početna doza iznosi 2 puta po 1. vitamin e forte EVRA . 6mg.04. 12mg dnevno.5mg.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. dalje se doza individualno prilagođava.05. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. tvrda. . EXJADE® .7din (R) 1088014 kapsula.Belgija norelgestromin.1din (R) 2088016 oralni rastvor.09. na prazan želudac. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. najmanje 30 min. blister. pre uzimanja bilo koje hrane. blister.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.2004 Cena 515-04-03271-1 28.05. 2x14 kom 515-04-4201/03 11.03. tablete se ne smeju žvakati.Švajcarska deferasiroks . rastvoriti tabl.

trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.051g/L.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . plastična kesa.5 L. . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05D. natrijum-hlorid. 75g/L+5. plastična kesa.05.A.. blister.4g/L+4. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. Cena 75g/L+5.2004 .257g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.8din 515-04-3994/03 21.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. instilacijom tokom 10-20 minuta. magnezijum-hlorid . Cena 3258..2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. posle 6-12 sati rastvor se menja.257g/L+0. natrijum-laktat.USA ezetimib .12.12.Irska ikodekstrin. 10mg. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.4g/L+4.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize.BAXTER HEALTHCARE S. EZETROL® .5g/L+0. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09.051g/L.10 EXTRANEAL . disbalans elektrolita. kalcijum-hlorid.5g/L+0.

akutni bakterijski otitis media. inf.2din 515-04-523/03 16.09.FARAN LABORATORIES .v.ALKALOID AD .3din 3/2-10-5735 10. 40mg. blister.2002 Cena 119.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. Labilex®.5mg+100mg. blister.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. 10mg/g+50mg/g. maks. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .11.2006 doziranje: hemoroidi. ceftriaxone-BcPP. ragade.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. tokom 4-8 nedelja.11. 2. 1g. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.Grčka ceftriakson .Srbija famotidin . 20mg. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. zapaljenske bolesti karlice.2005 Cena 418. intraabdominalne infekcije. ceftriaxon-MIP®. septikemija.ALTANA PHARMA AG .HEMOFARM AD .1din (R) 1128631 film tableta. 2g na 12 sati i. 50mg/kg dnevno.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija. infekcije kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: Famotidin.3din (R) 1128630 film tableta.11. 2g dnevno. tuba.Makedonija famotidin . Longaceph®. 40mg. meningitis. bočica.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.06. FAMOTIDIN . III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. infekcije kože i mekih tkiva. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. rocephin®. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. blister. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. strip. pruritus. ceftriakson. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . 20mg. tokom 4-8 nedelja.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. analne fisure. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. nekomplikovana gonoreja. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. Quamatel® FARCEF . polikrezulen . Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. ekcemi. Paralelni lekovi: azaran.11. 2x10 kom Cena 124. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21.09. blister.6din (R) 4108040 mast. 1x1g . veracol® j01dd cefalosporini. maks.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.Nemačka cinhokain.6din (R) 1128482 film tableta. Lendacin®. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. prematurusi maks.

MENARINI.5din 8600097400220 315/2007/12 23. 4 doze u 24 sata. želuca i pluća. liobočica sa rastvaračem. 200mg. fibrozitis. blister.2005 doziranje: inflamatorna. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. miozitis. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. 1x5mL Cena 1117.2006 Cena 5199. tuba. Paracet.L.Italija epirubicin .2006 doziranje: akutna leukemija. deca dobijaju maks.Srbija paracetamol .09. a najduže 15 dana.PFIZER ITALIA S. 4g dnevno. maks. maks.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19.Srbija varfarin .08. blister.HEMOFARM AD .5%.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. tokom 7. 50x10 kom Cena 583. tendosinovitis. tendoperiostitis. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. isčašenja.R. najbolje uveče pre spavanja. istegnuća tetiva.2005 Cena (BR) 4167341 gel. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.2din (R) 5086107 supozitorija.A. 2. u razmaku od 4-6 sati.Italija ketoprofen .01. tendinitis.R. 5mg.07. tuba.2007 Cena 71. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.5-25mg/m2 na 7 dana.5%. povrede meniskusa. periartritis. non-Hodgkin limfomi. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . 2. PcM-Hemofarm. sinovitis. 10mg. .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.04.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju.3din (BR) 4167342 gel.01. Panadol. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. Paracetamol . deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. karcinom dojke. kumulativna doza 0.GALENIKA AD .L. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . bočica od tamnog stakla.08.6din 8608808105211 813/2007/12 13. .2din 8606007410709 1143/2006/12 06. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.2007 Cena (R) 3086106 sirup. na 3 nedelje ili 12. uganuća.07.2005 Cena 208. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja).01. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. blister. 2. 50mg. 120mg/5mL. 3x10 kom Cena 96. Paralelni lekovi: efferalgan®. bursitis. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.12 FARIN® . 500mg.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. distorzije. bočica.5-1g na 4-6 sati. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. episindan® FASTUM® GEL . doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.5%. tuba.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. jajnika.

zavisi od titra inhibitora. askorbinska kiselina . NAZALNI PREPARATI Cena 96.Srbija dekstriferon . r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. 8x5g Cena 205.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. .2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. liobočica sa rastvaračem. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. fiola./kg dnevno. 8x4g F Cena 233/2007/12 17.2006 FEIBA TIM 4 . paracetamol.3din 1000j. askorbinska kiselina .O. najduže 5 dana kontinuirano.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .HEMOFARM AD .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .Srbija paracetamol. . 25mg+500mg+200mg.11. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. 1x20mL Cena 24205. 200 FEIBA j./20mL. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . askorbinska kiselina .01.O. kesica./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII). 280mg+100mg+10mg. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. . kesica.R01BA. 100mg/2mL.. najduže 5 dana kontinuirano.Srbija feniramin. paracetamol.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII .PANFARMA D. maks. prasak se razmuti u čaši vode.09. 8 tableta dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. uobičajeno 50-100 FEIBA j.01.8din 316/2007/12 23.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak./20mL.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.. Cena 48411.11. liobočica sa rastvaračem. 330mg+200mg. 500j.R01BA. 1x10 kom Cena 58.BAXTER AG . prašak se razmuti u čaši vode.3din 1271/2006/12 02.3din 8600097401197 67/2005/12 08.D.08. ampula. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. maks.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.Srbija feniramin.

1din 5mg.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. 5x2mL Cena 219. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. FENISTIL .2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard.1mg. doza održavanja 5-10mg dnevno.3din 4011548004326 236/2005/12 16.3din 515-04-02680/04 28. 10mg dnevno.NOVARTIS .JANSSEN PHARMACEUTICA N.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.07. 3x10 kom 3/2-10-6135 17.Nemačka felodipin .STADA ARZNEIMITTEL AG . maks. 100mg. ANESTETIKE I SL. 10mg. angina pektoris: obično 5mg dnevno. pa 1mcg/kg po .08. ujutro. spontano disanje odrasli i.07. 0. 0. blister.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. ampula.1mg.12. doza održavanja 5-10mg dnevno. ujutro. Plendil FEMARA . 50x2mL Cena 2190.Belgija fentanil . Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE.5mg. indukcija 2-4mcg /kg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.STADA ARZNEIMITTEL AG . 2x10 kom Cena 821. 10mg dnevno. 2. blister.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). blister.1%.5din 515-04-4035/03 31. ujutro.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta.Srbija fenobarbital .Švajcarska letrozol . 0. Paralelni lekovi: Phenobarbiton. deca 5-8mg/kg dnevno.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .12. maks.2004 FENOBARBITON .08. tuba.2002 doziranje: karcinom dojke: 2. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD . 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.5mg dnevno dok traje progresija tumora. održavanje 1-3mcg /kg/sat. ampula.1mg.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. Cena 441. bolus 50-200mcg.09. pa 50mcg po potrebi. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).10din 515-04-272-1 02. blister. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.8din (R) 1039330 film tableta. .12. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.Švajcarska dimetinden .1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. ampula. angina pektoris obično 5mg dnevno. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 0.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.V. ujutro. deca 3-5mcg/kg. 3x10 kom Cena 112.v.Nemačka felodipin . uveče.GALENIKA AD . Cena 168.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .

5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.v.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. inf.Austrija fentanil .v. 3x10 kom Cena 279. na respiratoru i. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.v.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. pa 100-200mcg po potrebi.D. onihomikoza ruku: 6 meseci.3-3. FERRO-GRADUMET® . . 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. deca 3mg/kg i. 20mg/g.Srbija gvožđe(II)-sulfat . FERRUM LEK® .2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. 5x10mL Cena 515.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. profilaksa trudnice: 50-100mg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. FERRUM LEK® . ampula.Slovenija gvožđe lll .Srbija fentikonazol . onihomikoza nogu do 1 godine. 1x100mL 515-04-02839/04 28.5din (R) 3060073 sirup. deca 15mcg/kg. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.GALENIKA AD .3-3.09. pa 100-200mcg po potrebi. bolus 0. indukcija 2-4mcg /kg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 100-300mg.03. na respiratoru odrasli i. bočica. 1x15g Cena 93. bolus 0. trudnice 100mg. 105mg. 100mg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.5mg.2din 8608807101078 243/2006/12 03.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. pa 1-3mcg/kg po potrebi.09. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. na respiratoru i.. inf.v.m. . spontano disanje odrasli i deca i. 50mcg/mL. inf. dnevno.01.m.09.8din (R) 1060090 film tableta. .B03AC. trudnice 200-300mg. pa 1-3mcg/kg po potrebi.Slovenija gvožđe lll . održavanje 1-3mcg /kg/sat. . bolus 50-200mcg.5mg. deca od 1-12 godina 50-100mg. 50-100mg.v. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min.8din 9088881337751 231/2006/12 28. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. deca 15mcg/kg. oralni preparati Cena 95. inf.2004 Cena 188. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX .D.v. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. spontano disanje odrasli i deca i.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. na respiratoru odrasli i. deca od 1-12 godina 25-50mg. ampula. blister.v.02.6din 515-04-02838/04 28.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .02. pa 1mcg/kg po potrebi. po potrebi povećati na 2 tabl. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . na dan. 50mcg/mL. dnevno. ampula. odojčad 25-50mg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). 100mg. 50mg/5mL.D. blister. pa 50mcg po potrebi. tuba.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. deca 3-5mcg/kg. spontano disanje odrasli i.

2007 438.2din 25.R06AB. 1Loomis j.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast.12. BEZ ŠEĆERA . ulcerativne lezije. kesica.7din 3585551913735 627/2005/12 23...7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. ZRENJANIN . bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE ./g+666Christensen j. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 8x1 kom Cena 219./g.Francuska feniramin. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.Srbija amilaza. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). inficirane rane fistule).10.. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. virusne infekcije nosa i ždrela . UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. askorbinska kiselina .2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa.R06AB. stanja posle totalne gastrektomije.R06AB.rinofaringitis. Paralelni lekovi: Fervex za decu. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.2005 (BR) 1121101 obložena tableta. Fervex za odrasle FESTAL® N . alergijski rinitis. paracetamol. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. tuba.11. uzima se razmućeno u čaši vode. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. askorbinska kiselina . interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Fervex za odrasle. najduže 5 dana kontinuirano. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza.BRISTOL-MYERS SQUIBB . cervicitis. proteaza ./g+666Christensen j. 732. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. 8x1 kom Cena 168. virusne infekcije nosa i ždrela . uzima se razmućeno u čaši vode. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor.5din 8608811001432 323/2005/12 21.4din 3585551913766 629/2005/12 23. kesica. tuba. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.2005 doziranje: prehlada. 1Loomis j.12. opekotine.05.A09AA02 DIGESTIVI.BRISTOL-MYERS SQUIBB . virusne infekcije nosa i ždrela .1 FERVEX ZA DECU . paracetamol. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast. 50x10 kom Cena 1146. blister. . FIBROLAN® . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. 2x10 kom Cena 63. 8x1 kom Cena 158. kesica. paracetamol.D.2007 (apscesi./g. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.rinofaringitis. 10mg+280mg+100mg.4din 3585551913728 628/2005/12 23. uzima se razmućeno u čaši vode. askorbinska kiselina . lipaza. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. alergijski rinitis. Paralelni lekovi: Fervex za decu.JUGOREMEDIJA A. alergijski rinitis.PFIZER PGM . 25mg+500mg+200mg.2005 doziranje: prehlada. dezoksiribonukleaza (goveđa) . Fervex za odrasle. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj.2005 doziranje: prehlada. najduže 5 dana kontinuirano. 25mg+500mg+200mg.1din 25. stanja posle pankreatektomije. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. najduže 5 dana kontinuirano.12.05.rinofaringitis.Francuska feniramin.Francuska feniramin.Francuska fibrinolizin (goveđi).

Mucosolvan®.9din (R) 7114595 aerosol. 30mg. . 15mg/5mL.2002 Cena 853.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.Poljska flutikazon . bočica sa raspršivačem.4din (R) 7114597 aerosol. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.08.12. 250mcg. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. bočica.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . 50mcg/doza. 1x60 doza . bočica.5mg. 15mg/5mL. 50mcg. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. . 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.84din 3/2-10-6380 22.2002 Cena (R) 1122246 tableta.BERLIN-CHEMIE AG . 125mcg.5mg. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. rastvor.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 30mg.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.Nemačka ambroksol . boca sa pumpom za doziranje.12. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.05.11.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED . deca do 2 godine 2 puta po 7.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. maks.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol.2002 Cena (R) 3112024 sirup. bočica sa raspršivačem.12.11. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28.2002 Cena 818. bočica. 400mcg dnevno. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. 50mcg. bočica sa raspršivačem. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .Velika Britanija flutikazon .12.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 15mg/5mL. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.5mg.12.A. bočica sa raspršivačem.12. blister. suspenzija. 200mcg dnevno.11. bočica. maks. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. blister. 7. Lamox.

5mg/5mL. 3x10 kom Cena 373.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.D. između obroka. 3mg/g. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . FLUARIX .ICN CRNA GORA . ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). tvrda.A07FA01 ANTIDIJAROICI. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. 10mg. tuba.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. blister. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. plastična bočica sa kapaljkom. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti).DR.5-15mg uveče pre spavanja. FLORMIDAL® .Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) .2005 (R) 7090852 kapi za oči. alergijski konjunktivitis.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. blister. 10mg.2002 Cena 120. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27.2din 4030571001416 715/2005/12 27. 35mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).Nemačka ofloksacin . 3mg/mL.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. po protokolu o imunizaciji.Srbija midazolam . (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.4din (R) 4090851 mast za oči. Loratadin. napunjen injekcioni špric. Lorano. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.Slovenija loratadin . GERHARD MANN. 1x0.08.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. .5mL . Pressing® FLONIVIN BS .12. 2x10 kom Cena 204.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. vaxigrip®.02. keratitis. 15mg.GALENIKA AD . bočica.2003 Cena 306.08.11. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.12. rastvor.4din (R) 1058247 tableta.PHARM.9din 515-04-5168/03 30.6din 515-04-2703/03 05. 10mg. CHEM.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. blister. Paralelni lekovi: claritine®.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. 2x8 kom Cena 364. FABRIK GmbH . 3x10 kom 515-04-1723-1 01. rascepana virusna čestica) .2006 doziranje: nesanica: oralno 7.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. 1x5mL Cena 198.5din 8608808100728 109/2006/12 02.12. uzima se pre jela. vakcina protiv gripa inaktivisana.12. Midazolam Torrex FLOXAL® .SMITHKLINE BEECHAM .06. nesezonski hronični idiopatski rinitis. blister. po potrebi ponoviti tokom noći. Paralelni lekovi: dormicum®.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. .9din (R) 1058248 tableta.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. blister.

1x1 kom 515-04-02186-1 28.2004 Cena 706. Fluconazole. 150mg. 2-4 nedelje. dermatomikoze: 50mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Poljska flukonazol . blister. 2-4 nedelje. Fluconal. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . 3x5 kom 515-04-235/03 30.POLFARMEX SA .4din (R) 1327346 tableta. Flukonazol. Stabilanol FLUDARA .1din 515-04-722/03 18.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: diflazon®.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.09.SCHERING-PLOUGH LABO N. tvrda. blister. zatim 3mg/kg dnevno. tvrda.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. Flumycozal. dermatomikoze: 50mg dnevno. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. parenteralno (primenjuje se bolus inj.05. 1x100mL Cena 816. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. bočica staklena.5din 8600097003087 710/2006/12 05. Flumycozal.V. bočica.5din (SZR) 1034021 film tableta. Paralelni lekovi: diflazon®. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.09. 7-14 dana. diflucan®. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. 100mg.SCHERING AG . 4x5 kom 515-04-235-1 30.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima. ili i. 10mg. 7-14 dana.2006 Cena 599. Flunazol. 50mg.v. Flukonazol. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman.06. Flunazol. diflucan®. 10mg.2003 Cena 31177. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.07.2003 Cena 40925.06.HEMOFARM AD . . 2mg/mL.Srbija flukonazol . 10x10 kom Cena 6092. 5x50mg Cena 70318. inf. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. blister. blister. Stabilanol FLUCONAZOLE .9din (SZR) 1034022 film tableta. blister. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta.06.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno.2din 515-04-02186/04 28. .abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . tokom 6 ciklusa.Belgija flutamid .07.2din (R) 1327355 kapsula. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Nemačka fludarabin . 50mg.7din (R) 1327356 kapsula.06. blister. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. svakih 28 dana. 250mg. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.2004 Cena 275. blister. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 50mg.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.

bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. deca 15-30mg/kg dnevno.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.GALENIKA AD . 100mg.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .10. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. Fluimucil® 600. emfizem pluća. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. mukoviscidoza. mukoviscidoza. blister.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. kesica.Švajcarska acetilcistein . . emfizem pluća. acc 200. Paralelni lekovi: acc 100. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.ZAMBON SWITZERLAND LTD . Fluimucil® 100. Nac .3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. mukoviscidoza. emfizem pluća.2din 7680451790793 816/2007/12 13. povrede mekih tkiva.04.04.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. acc Saft.ZAMBON SWITZERLAND LTD . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 100mg.Švajcarska acetilcistein . Nac . Paralelni lekovi: acc 100. FLUIMUCIL® 100 .5din 7680375610375 815/2007/12 13. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. halogenim ugljovodonicima. kesica.ZAMBON GROUP ITALIA . 200mg. 600mg. burzitis.2002 doziranje: reumatoidni artritis.Srbija flurbiprofen . sinovitis.10. osteoar tritis. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. hronična obstruktivna oboljenja pluća. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. 150mg/kg (početno). deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.7din 7680375610108 814/2007/12 13.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. gljivama koje sadrže amanitin. Fluimucil® 600.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta.10 FLUGALIN . 300mg/3mL. 2x15 kom Cena 85. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. 30x1g Cena 220.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. tendinitis. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).09.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. ampula. 50mg. ankilozirajući spondilitis. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. periartritis.Italija acetilcistein .7din (R) 1162051 obložena tableta.04.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.2002 Cena 153. tendosinovitis. acc 200. strip. miozitis. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. 5x2 kom Cena 210. cistična fibroza.ZAMBON SWITZERLAND LTD . acc Saft. Fluimucil® 200. degenerativna artroza. 30x1g Cena 249. blister. 5x3mL Cena 258.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.Švajcarska acetilcistein . 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. istegnuća i iščašenja. F FLUIMUCIL® .

Fluimucil® 200. Flumycozal. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. 1x7 kom 471/2005/12 17. Paralelni lekovi: diflazon®. acc Saft. dermatomikoze: 50mg dnevno.D. Fluconazole. blister. Flunazol. tvrda.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. Nac . diflucan®.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno.D. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. acc 200. blister. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. maks.Srbija flukonazol . Paralelni lekovi: diflazon®. tvrda. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda. sistemska kandidijaza: (Candida. diflucan®. Flumycozal.12.2003 Cena 798. 100mg. 2-4 nedelje.Hemofarm FLUKONAZOL . 100mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. maks. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. 7-14 dana. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. blister.7din (R) 1327203 kapsula.JUGOREMEDIJA A. zatim 3mg/kg dnevno.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. Fluimucil® 100. blister. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. Fluconal. tvrda. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula.SRBOLEK A. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. blister.2din 8600064104027 132/2007/12 11. Stabilanol F . tvrda. 150mg. diflucan®. tvrda. blister.10. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. a zatim 200-400mg jednom dnevno.01. 100mg. 50mg. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno.D. Flunazol.12. tvrda.Srbija flukonazol . 1x7 kom Cena 599. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. Fluconazole. Paralelni lekovi: diflazon®. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11.2003 Cena 275. blister. 7-14 dana. Fluconal.1din (R) 1327340 kapsula.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno.2007 Cena 275. . 1x7 kom Cena 599.Srbija flukonazol . Flunazol. Stabilanol FLUKONAZOL .12. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. 50mg. Fluconazole.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. Fluconal. Paralelni lekovi: acc 100. . blister.ZDRAVLJE A. tvrda. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.7din (R) 1327302 kapsula. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. 150mg. ZRENJANIN . zatim 3mg/kg dnevno.01. 2-4 nedelje. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. Flumycozal.01.1din (R) 1327301 kapsula.2007 Cena (R) 1327202 kapsula.01. Stabilanol FLUKONAZOL . 200mg.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

2mg.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03.5mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03.02. uključujući i dane menstruacije.5% G GLIBOMET® .9din (R) 1042017 tableta. lek se uzima pre ili u toku jela.GALENIKA AD . 5 ili 6 tabl. derivati sulfonilureje Cena 403. 5mg/mL. blister. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. blister. Meglimid® . . 80mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 3x10 kom Cena 157.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. rastvor. Timolol alkaloid®. bočica staklena. Paralelni lekovi: Timadren®. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.O.Srbija mikonazol . maks.09. 200mg. Paralelni lekovi: diaprel Mr. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.Srbija timolol . derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. 400mg+2.5din (R) 1042016 tableta.09.5din 8608808103101 183/2006/12 13. blister. blister. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. 6mg dnevno.GALENIKA AD .SLAVIAMED D.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.02.HABIT PHARM A. Paralelni lekovi: amaryl®. .2007 Cena 271. dnevno. Unitimolol® 0.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. 6 tabl. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. ujutro sa doručkom. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). 1mg.5% rastvora.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. dnevno. gliprex®.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. 1x7 kom Cena 150. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. ili 3 puta dnevno ujutro.D. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.3din (R) 1042015 tableta. blister. blister.2007 Cena 592.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. glimepirid remevita. diprian. 1x5mL Cena 150. 400mg+2.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .02. GLAUMOL® .5din (R) 1042018 tableta. blister. 4mg. 320mg dnevno.09. glioral® GLIMEPIRID .2006 Cena (R) 1341811 film tableta.2007 Cena 863.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. jednom dnevno 1 tabl.09.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.10.10. glibenklamid .5mg.O.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. maks. blister. dnevno. 3mg.Nemačka metformin.Srbija glimepirid .Srbija gliklazid . maks. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.

9din (R) 1042102 tableta.3din (R) 1042351 tableta. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.01. glimepirid remevita. 6mg dnevno.1din (R) 1039381 kapsula.05.2006 Cena 592. blister.Mađarska glimepirid . 4mg. gliprex®. 2mg. 1mg.O. blister.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. 3mg. cele. blister.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 4mg. Meglimid® GLIVEC® . NIŠ . blister. 320mg dnevno.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 10x12 kom 3/2-10-7794 17.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . Paralelni lekovi: diaprel Mr. blister. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta.2007 Cena 533.05. blister.01. glimepirid. 100mg. diprian.2002 Cena 202430. blister. 3x10 kom Cena 777. Paralelni lekovi: amaryl®.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.2006 Cena 863. maks.Švajcarska imatinib . 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. .01. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.5din (R) 1042101 tableta.05.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.GALENIKA AD .12.12. maks. 2mg. 3mg.REMEVITA D. blister.CEMELOG-BRS Kft . blister. 6mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. lek se uzima pre ili u toku jela.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. 50mg.Srbija glimepirid . 80mg. derivati sulfonilureje Cena 157. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. Paralelni lekovi: amaryl®. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. Meglimid® GLIORAL® . podeljeno u više doza (uz glavne obroke). maks.Srbija gliklazid . blister. ako dnevna doza iznosi 800mg.NOVARTIS . tvrda.05. sa velikom čašom vode. glimepirid.O. glikosan GLIPREX® . ako je potrebno.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. Tablete uzimati uz obrok.01. 6mg dnevno.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. uzima se pre ili u toku doručka. tvrda.01. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. blister.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno.1din (R) 1042070 tableta. ujutru i uveče. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x10 kom Cena 403.5din 5999880025072 83/2007/12 11.

H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks. Meglucon 500. Metfogamma® 1000.1din 02. 50mg.A10BF01 GLIVEC® .v. 850mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.8din 3/2-10-10650 20. Siofor® 1000. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. deca 50-150mcg/kg i. 500mg. blister.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. Metfogamma® 850. Meglucon 850. Paralelni lekovi: aglurab. Siofor® 500. blister. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.09.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.Danska glukagon . GLUCAGEN® HYPOKIT® . 100mg. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.Nemačka metformin . 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219.A. 600mg dnevno. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. deca 10-20mcg/kg.2004 . 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. po potrebi ponoviti za 10 minuta. blister. blister. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana.2007 Cena 414. Tefor GLUCOPHAGE . počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.2006 Cena 180/2006/12 13. 3g dnevno podeljeno u više doza. 2x15 kom Cena 550. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.5din (R) 1341102 tableta.S.12. ujutru i uveče.NOVO NORDISK A/S .02.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta.3din 1733/2006/12 21. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg.02. sa velikom čašom vode.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. maks.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . Tablete uzimati uz obrok. blister.. blister. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. 1000mg.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. cele.Švajcarska imatinib .09.3din 02.v. GLUCOPHAGE .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.Francuska metformin .MERCK SANTE S. 1x1mL Cena 1321. napunjen injekcioni špric.MERCK KGaA .. povećati na 3 puta po 50mg. Siofor® 850.09.BAYER HEALTHCARE AG .07.07. 100mg. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.5-1mg. 400mg. Metformin. GLUCOBAY® . gluformin. 50mg dnevno (početno). . Metfogamma® 500. blister.Nemačka akarboza . 1mg/mL. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25.2004 213.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. ako dnevna doza iznosi 800mg.

30x10 kom 515-04-363/04-3 09.5din 515-04-3831/03 22.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. Metfogamma® 500.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. blister. Metformin. 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Siofor® 1000.2006 Cena 1324.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.6mg+131. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. deca 15-30mL/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Metfogamma® 850. 5%.06.Nemačka glukozamin . 10%. gluformin.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju. glucose 5% Fresenius.6mg+131. Paralelni lekovi: glucose 10%. 5% 2L dnevno. boca plastična. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . boca staklena. 392. 392. glucosi infundibile 10%. Meglucon 850.Nemačka glukoza .B. glucosi infundibile. glucosi infundibile.05.Austrija glukoza . Siofor® 850. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08.CHEPHASAAR CHEMISCH . glucose 5% Fresenius.B. 5 % do 2L dnevno. 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . boca plastična.2003 Cena 1622. 49x100mL . 5%. deca 30-60mL/kg dnevno. 5%. 20x500mL 515-04-3831-1 22.05. Meglucon 500.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.86mg. Metfogamma® 1000.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. blister.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Paralelni lekovi: aglurab. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju.86mg. glucosi infundibile. Siofor® 500. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.12. deca 30-60mL/kg dnevno.06.05. glucosi infundibile 10%.05.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% . 3g dnevno podeljeno u više doza.BRAUN MELSUNGEN AG .BRAUN MELSUNGEN AG . boca plastična. 5%. Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična.05. pre ili u toku jela. Paralelni lekovi: glucose 5%. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . boca plastična.Nemačka glukoza .2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. maks. boca staklena. glucosi infundibile 10%.12. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. glucose 5%. 10% do 2L dnevno.

2006 Cena 69.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.O.Crna Gora glukoza . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . glucosi infundibile 10%.Crna Gora glukoza . glucose 5%.04.4din 515-04-3689/04 30. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.Srbija glukoza . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% .ZDRAVLJE A. .11.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.O. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. odrasli inf. deca 15-30mL/kg dnevno. 1x500mL Cena 55.1din 8600064104076 480/2006/12 07. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06.11. deca 15-30mL/kg dnevno.04. boca.Srbija glukoza .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.HEMOFARM AD . boca plastična. 5 % do 2L dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%. .D. 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 5%. glucose 5%.2006 Cena 69.09. 10%. 1x500mL Cena 69. boca.O. 1x500mL 8600064104052 Cena 55.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. deca 30-60mL/kg dnevno. 10 % do 2L dnevno. 5 % do 2L dnevno.D. . Paralelni lekovi: glucose 10%. 10%. glucose 5%. deca 15-30mL/kg dnevno.2006 . 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. Paralelni lekovi: glucose 10%.O. glucose 5% Fresenius. glucosi infundibile 10%. deca 30-60mL/kg dnevno.HEMOMONT D. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.8din 481/2006/12 07. boca plastična. glucosi infundibile. glucosi infundibile. 10%. boca. Paralelni lekovi: glucose 10%. odrasli inf.Srbija glukoza . .09.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. 5 % do 2L dnevno. glucose 5% Fresenius.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 30-60mL/kg dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% .1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju.09. boca.HEMOMONT D. 5%.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. 10 % do 2L dnevno. 10 % do 2L dnevno.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 5%. glucose 5% Fresenius. glucose 5% Fresenius.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca.ZDRAVLJE A.

doza održavanja je 1mg na 4-6 sati. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. bočica.2005 Cena 198. Siofor® 1000. 3g dnevno podeljeno u više doza.Francuska metformin. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. 5 % do 2L dnevno. 3x10 kom Cena 66.6din 25.06.7din (R) 1341801 film tableta. Siofor® 500. maks. blister. 1mg/5mL. blister.Srbija metformin . maks. glucose 5%.PFIZER . 500mg+2.8din 3596540050140 296/2005/12 01.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. 6 tabl. Tefor GLYPRESSIN® .1din 8606102233135 1239/2007/12 07. maks. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.12. ujutro sa doručkom.v. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. Metfogamma® 850. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.A. jednom dnevno 1 tabl. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. deca 30-60mL/kg dnevno.09. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. 5 ili 6 tabl. Meglucon 500. blister. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. maks.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. 500mg. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. dnevno. Siofor® 850. glucosi infundibile.Švajcarska terlipresin . 10mg. Metformin.MERCK SANTE S.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. GLUCOVANCE® . ili 3 puta dnevno ujutro. Trajanje terapije. Meglucon 850. Paralelni lekovi: glucose 10%. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . zavisno od stanja je 2-3 dana.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.09.2002 780. 5x5mL Cena 15652. bočica. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. dnevno. glucophage. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. 500mg+5mg.06..12.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. glucose 5% Fresenius. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. 20mg dnevno. . 2x15 kom Cena 235. liobočica sa rastvaračem u ampuli. . 5mg. dnevno. glibenklamid . Paralelni lekovi: aglurab.6din 25.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Metfogamma® 1000. Metfogamma® 500.MANUFACTURING CENTER .S. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije.USA glipizid .5mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.HEMOFARM AD .

f® 300. Paralelni lekovi: gonal ./0. 1050i.f® 300.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A. liobočica i rastvor u špricu.j.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.F® 1050 . pen sa uloškom. 1x1. Paralelni lekovi: gonal .05.P.j.f® 450.Italija folitropin alfa .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25. zavisno od kliničkog odgovora. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.06.A./1. gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 75i.F® 450 .F® 300 .j.j. zavisno od kliničkog odgovora. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.SERONO PHARMA INTERNATIONAL . gonal .75mL.f® 900 GONAL .j. gonal .f® 900 GONAL .f® 1050. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Italija folitropin alfa .Italija folitropin alfa .f® 450. gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 450. 450i. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).f® 900 GONAL . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. .2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. liobočica sa rastvaračem u špricu.f® 1050.06./0. ./0.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12.5mL.06.A. 450i.f® 900 . 1x0. gonal . 1x0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju. 1x0. liobočica sa rastvaračem u špricu.2din 515-04-1560/04 10.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.75mL.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. zavisno od kliničkog odgovora.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. zavisno od kliničkog odgovora. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. pen sa uloškom.05. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula)..Švajcarska folitropin alfa .75mL.f® 1050.P.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: gonal . . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). gonal .F® 300 . 300i. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).P. gonal . Paralelni lekovi: gonal .

bočica.Italija folitropin alfa . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. ujutru. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.5mg. 1x1.ALKALOID AD .v. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). askorbinska kiselina.05. gonal .1din 5310001065058 911/2007/12 03.08.Nemačka paracetamol.STADA ARZNEIMITTEL AG .5din 4011548004333 273/2005/12 04. terapijom.5-1mg.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. GYNIPRAL® .Makedonija heksoprenalin .2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. u podne i uveče.05.j.25-0. hlorfenamin .A. .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal .f® 300. (ujutru. povlačenjem simptoma.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . 200mg+150mg+25mg+2.f® 1050. 1x10 kom Cena 123. 1x20 kom Cena 181.5mg. kapsule progutati sa dosta tečnosti. u podne i uveče).5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. deca ispod 4 godine 3 puta 0.5mL.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta. tvrda. zavisno od kliničkog odgovora.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula. 0. prevremeni porođaj: 4 puta po 0. pen sa uloškom. kofein. deca od 4-10 godina 3 puta 0.5mg.25mg.F® 900 . 900i.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps.f® 450 GRIPPOSTAD® C .5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.P. blister. doza se može smanjiti na 1 kap. Paralelni lekovi: gonal ./1. .125-0.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

THERA SELECT GmbH .+1200i.4din (1000i. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.ZLB BEHRING GmbH . von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .Nemačka faktor VIII. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336. inj. liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 500. deca po potrebi. liobočica sa rastvaračem. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Cena 40567. inj.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.j.)/15mL. HAEMATE® P 1000 .j. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.Nemačka poligelin .2003 .ZLB BEHRING GmbH .+600i. 250i.v. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2003 doziranje: individualno. ili kontinuirana infuzija. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Wilate® 450. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.08. Immunate.j.Nemačka faktor VIII .08. a primenjuje se kao i. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Haemate® P 250. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Immunate. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 ./5mL. 1x10mL Cena 20944. liobočica sa rastvaračem.ZLB BEHRING GmbH . Haemate® P 500.j. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.)/10mL.08.. Wilate® 450. Haemate® P 250. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. boca.08.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Immunate. ili kontinuirana infuzija. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.Nemačka faktor VIII. 3. do 2000mL u vitalnim indikacijama. odrasli 500 . Cena 10231. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH .B05AA.)/5mL.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.4din 515-04-3187/03 07.j.j.8din (250i. u vitalnim indikacijama.12.Nemačka faktor VIII. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.1500mL po potrebi. inj.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. ili kontinuirana infuzija.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.v.+2400i. (500i. a primenjuje se kao i. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 .5%.v.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.BIOTEST PHARMA GmbH . Wilate® 450.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. a primenjuje se kao i.

10mg. 5x1mL Cena 1477. podeljeno u 2-3 doze.5din 03-6707/99 07. 1000i. 1x10mL Cena 59. 60-100mg dnevno.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju. maks. Paralelni lekovi: Haldol®. 2mg. deca od 3-12 godina 0.2006  (R) 1070841 tableta.5din 8600097011464 03-6708/99 07. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 0.I./10mL.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.4din 3838989577018 659/2007/12 08.Srbija haloperidol . ampula.j.03.HEMOFARM AD . TOVARNA ZDRAVIL.03. deca od 3-12 godina 0. . parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. maks.j./kg.50 i.KRKA. 0. 300mg na 4 nedelje. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. maks. bočica.02.08.150mg/kg/dan.j. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. octanate 1000. Haloperidol.150mg/kg/dan. ampula.150mg/kg/dan. 0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 10x1mL Cena 272. octanate 250 HALDOL® . podeljeno u 2-3 doze./kg. maks.5-5mg.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.KRKA. emoclot d. 2mg/mL.2000  (R) 2070842 oralne kapi.2007  (R) 1070202 tableta. bočica.25 i.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.05mg/kg/dan. Paralelni lekovi: Haldol®. Haldol® depo. plastična bočica. octanate.HEMOFARM AD . po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0./kg.D.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.Slovenija haloperidol . 10mg. 5mg.5-5mg.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. emoclot..2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .05mg/kg/dan. maks.06. 60-100mg dnevno. 5mg/mL. maks.02.2007  (R) 1070205 tableta. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Haldol®. D.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. 2mg. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . jača krvarenja 15 . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. liobočica sa rastvaračem. Haldol® depo. ampula./10mL. . 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.5-5mg.05mg/kg/dan. Haloperidol.025-0. 500i. D. 50mg/mL. TOVARNA ZDRAVIL. deca od 3-12 godina 0. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26.7din 3838989576998 662/2007/12 08. Paralelni lekovi: Haldol® depo.Srbija haloperidol . rastvor. Paralelni lekovi: Beriate P.15 i.Slovenija haloperidol .maks.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. Haloperidol .j.7din 3838989577025 660/2007/12 08.0250. 60-100mg dnevno.08.06. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju.025-0. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . jaka krvarenja 40 .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.03. 10x1mL H Cena 242.03. 1x30 kom Cena 506.j. podeljeno u 2-3 doze. bočica.D. blister.

JUGOREMEDIJA A. prosečno 60 kapi/min.05mg/kg/dan.276g/L. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. stanja sa acidozom.Srbija halotan . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. maks.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. boca. 2mg/mL.D. 5mg.01.373g/L+0. blister.5-2% (deca i odrasli). fiola. 6g/L+0.Srbija natrijum-hlorid.2007 doziranje: terapija šoka. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13.D. Haloperidol HALOTHAN . stanja sa acidozom. 1x10mL 1 Cena 124. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1. kalcijum-hlorid.150mg/kg/dan.12.1din 515-04-4001/03 22. u urgentnim stanjima. maks. 60-100mg dnevno.ZDRAVLJE A. natrijum-laktat .373g/L+0. bočica.025-0.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.2003 Cena 47.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. 180 kapi/min.294g/L+3.ZDRAVLJE A. .4din 515-04-4003/03 22.D. 6.12. deca od 3-12 godina 0.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. 2mg. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . rastvor. natrijum-laktat .Srbija haloperidol . HARTMANOV RASTVOR .Srbija natrijum-hlorid. podeljeno u 2-3 doze. 10mg. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. kalijum-hlorid.5 L).5 L).2003 Cena 370. maks. Paralelni lekovi: Haldol®.5-5mg. ZRENJANIN . 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta. bočica. 1x500mL 76.02g/L+0. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.HEMOFARM AD . 0.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.2006 doziranje: terapija šoka.4din 8600097010627 395/2007/12 30. . kalcijum-hlorid. prosečno 60 kapi/min. kalijum-hlorid.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.02.25g/L.4din 8600064104601 120/2006/12 06.12. 1x500mL Cena 76. u urgentnim stanjima. 50mL. održavanje anestezije: 0. Haldol® depo. ampula. maks.9din 515-04-4002/03 22.294g/L+6.03. boca.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate .12. 180 kapi/min.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju.

Paralelni lekovi: artelac. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. Isopto Tears HEMOKULIN® . zolarem HEMODROPS .2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. bočica staklena.2004  (R) 1071756 tableta. blister.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. Xanax®.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.06.HEMOMONT D. najbolje ujutru).3din 8600097200141 1285/2007/12 12.11.Crna Gora hipromeloza .2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. HEMOKVIN PLUS® . 20mg+12.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. 0.HEMOMONT D. 0. .Srbija kvinapril. maks. Paralelni lekovi: Ksalol®.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.25mg.5%. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. blister.09.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. 1x30 kom Cena 151. 1mg. 0.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10.25mg.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. dnevno (uvek u isto vreme. artelac edo.5mg.5mg.HEMOFARM AD . rastvor. hidrohlortiazid . 1x10mL Cena 48.08.Slovenija alprazolam . 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28.2din (R) 7099071 kapi za oči. blister. TOVARNA ZDRAVIL.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11. maks. artelac edo. 4mg dnevno. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.Crna Gora nafazolin . 1x10mL Cena 80. kontaktnog sočiva.O. bočica. tvrda. 2x15 kom Cena 203. 0. bočica. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. prisustva stranog tela u oku. .2004  (R) 1071757 tableta.HEMOFARM AD . .ALKALOID AD .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. . D.Srbija hipromeloza .O. 2x15 kom Cena 131.5mg.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . 4mg dnevno.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.09. zapaljenja. HELEX® . Isopto Tears HEMODROPS .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28. rastvor. rastvor. 350mg. 0. Paralelni lekovi: artelac.O. profilaksa 1 kapsula dnevno. blister.O. depresija: 3 puta po 0.03%.08. bočica staklena.09.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. oralni preparati (R) 1060140 kapsula.D.5%.KRKA.09.

8din 974/2007/12 10.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .5din (R) 2127451 granule.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. Paralelni lekovi: Sumamed.12. maks.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta. HEMOMYCIN . blister.2005 Cena 501.7din (R) 1103732 film tableta. 2x10 kom Cena 275.HEMOFARM AD .05. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno.Srbija azitromicin . 200mg/5mL. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.2002 Cena 466.06.A05BA..C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.06. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. 4x10 kom Cena 103. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. monokomponentni (R) 1103731 film tableta.06.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . ampula.3din (R) 3325483 sirup.01.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. 20mg.12.2002 Cena 164. hronični hepatitis.8din 8600097010467 635/2005/12 12. 5x0. 5000i. kesica. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.3din 8600097400497 317/2007/12 23.j.25mL. 80mg dnevno.Srbija heparin . zatim 5mg/kg naredna 4 dana. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. blister.Merz Pharma Gmbh & Co.12. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03. maks. 40mg dnevno.2004 Cena 2406. parenteralno do 20g inf. 1x6 kom Cena 466. 5 g/sat.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. dnevno. bočica.Srbija kvinapril . maks.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. KGaA . 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.HEMOFARM AD . 10mg. doza održavanja 20 .20mg dnevno.GALENIKA AD .Srbija hidrohlortiazid. tvrda.10mg dnevno.2003 Cena 309. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. amilorid .8din (R) 3325481 sirup. 100mg/5mL.HEMOFARM AD . bočica od tamnog stakla. hronična opstruktivna plućna bolest. 250mg. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. blister. 500mg.5mg dnevno./0. HEPARIN . brzina inf.1din (R) 1325482 film tableta.12. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03. blister.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . zmax HEMOPRES . HEPA-MERZ® . 50mg+5mg.06. 3g.2007 . infekcije kože i potkožnog tkiva. doza održavanja 10 .2004 doziranje: masna jetra.25mL 8608808100797 Cena 95. 5g/10mL. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. ampula.5 .

hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.09. 5x1mL Cena 95.j. polidokanol .2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.42g/L+4. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. supozitorije 1-2 puta dnevno. bolusom.j./g. 1000-2000 i.j.75mL/kg dnevno. 500i. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.4g/L+13.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju. triptofan.07. 500i.05. treonin.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast. prednizolon.07.HEMOFARM AD .1g/L+5./g+2. glicin. viatromb HEPATHROMBIN H .2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i.j.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10. boca.72g/L+0.09.2007 Cena (BR) 4108182 gel.+1. tuba sa aplikatorom. maks. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.08g/L. ampula./mL.j.233mg/g+30mg/g. nastaviti kontinuiranom inf. 300i.2007 Cena 34. Paralelni lekovi: Lioton 1000.HEMOFARM AD .07. 65i./sat ili s.52g/L+0. serin.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.4din (BR) 5108021 supozitorija. prolin.Srbija heparin.j.4din 860009712249 3/2-10-7309 25. HEPASOL 8% .12. leucin. ./g. povrede kod spor tista (otok.8g/L+ 10. 1x500mL Cena 423. i. 1x20g Cena 36.j.j. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. analne fisure. tuba. arginin. blister. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.82g/L+2.j. na 12 sat. izoleucin. posttraumatski hematomi. bolusom.4 puta dnevno mazati u tankom sloju./g.HEMOFARM AD .Srbija heparin . cistein. 120i./kg/sat ili s. doza za odrasle 18.2007 Cena (BR) 4108184 krem.2007 Cena (BR) 4108185 gel.7g/L+ 10. fenilalanin.v.c. valin .05.64g/L+10. histidin.07.88g/L+1.2007 doziranje: tromboflebitis.j.88g/L+5. lizin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.j.73g/L+2. 15-25 i. 15 000-20 000 i./kg na 12 sati.8din 8608808100780 975/2007/12 10./g.24g/L+4. 4. 300i.c. HEPATHROMBIN .j. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 . praćeni zapaljenjem.v.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. tuba.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.4g/L+0. hematom. 250 i. tuba. tuba. 5000i.j.Srbija alanin. ulkus kruris.2007 Cena 782.j. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. metionin.09g/L+6.675mg+30mg./5mL. nastaviti kontinuiranom inf. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10. i. 25000i. glacijalna sirćetna kiselina. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10. ampula.

u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i.2004 HEXORAL® . kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. gingivitis.Srbija heksetidin . maks.SERUMWERK BERNBURG AG .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. 60g/L+9g/L. natrijum-hlorid . rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. 0. 100g/L+9g/L.v.06.8din 04.Nemačka hidroksietil skrob. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .01. bočica od tamnog stakla.2004 2312.v.HEMOMONT D. niskoosmolarna kontrastna sredstva. 440mg. voluven HETASORB® 6% . voluven HEXABRIX 320 . dnevna doza 20mL/kg telesne mase.HEMOFARM AD . stomatitis. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. boca staklena.GUERBET . glositis.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. tokom 90 minuta. maks. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. boca staklena. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.Švajcarska trastuzumab . traumatski.11. 1x20mL Cena 150422.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® .2din 8600097003049 77/2007/12 11. HETASORB® 10% . tonzilitis. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. 320mg/mL.O. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. 1217. 1x500mL Cena 796. .5din 04. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. inf. 1x200mL Cena 99.01.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. brzina davanja inf.1g/100mL . natrijum-hlorid . bočica staklena.F. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. tokom 30 minuta. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).Francuska joksaglinska kiselina .V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. . deca do 3 godine 10-15mL/kg. inf.10. 320mg/mL. bočica staklena. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. dnevna doza 33mL/kg (maks. liobočica sa rastvaračem. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje.O. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.7din 8606102767166 96/2006/12 31. septički. faringitis.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. traumatski.06. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.Crna Gora hidroksietil skrob.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. deca 3-12 godina 15-20mL/kg.

. 1x0. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. bočica.11. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.GALENIKA AD .ZDRAVLJE A. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.v. šok.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25.11.2006 doziranje: profilaksa teških. 1x1000mL Cena 331. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON . artritis.5mL u razmaku od 1 meseca. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0. 100mg. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.6din 515-04-1627/03 07.5mL. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.Srbija hlorheksidin . deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.5 godina 50mg dnevno.5mL. hipersenzitivne reakcije (angioedem. 10mcg/0. boca. 10mcg/0.204 HIBERIX™ . blister.2002 Cena 174.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.2007 doziranje: holecistopatije.5mL počevši od 6-te nedelje života.D.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. bočica.Srbija hidrokortizon . status astmatikus). inf. dnevno. deca od 1.5mL Cena 590.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. 100x0. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.5mL.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u bočici.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u špricu.02.5mL.11.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca do 1 godine 25mg i.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. 1x1 kom Cena 57. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . 5%. 2x10 kom Cena 52.Srbija himekromon . anafilaktička reakcija. 200mg.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. revakcinacija u 2-oj godini života.08.11. epiglositis.8din 8600064104830 543/2007/12 27. Paralelni lekovi: Mendiaxon .A. . 1x0. 500mg. liobočica sa rastvaračem u bočici. 10mcg/0. HIDROKORTIZON .11.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.5mL Cena 1268. revakcinacija u 2-oj godini života.HEMOFARM AD . 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.

L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: chloramphenicol.ALKALOID AD . 1%. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. tokom 5 uzastopnih dana.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. zocor® HOLOXAN® . 5mg/mL. Hloramkol® HLORAMKOL® .HEMOMONT D. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07.ALKALOID AD . 20mg. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).3din 5413760293660 94/2007/12 11. u podeljenim dozama. blister. 1x1g Cena 1930. Simvastatin.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči. 1g.Makedonija hloramfenikol . .2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. doze 80mg/dan.v.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. kao dugotrajna 24 časovna inf.01.12. a zatim u ređim intervalima.11.03.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).01.2-2. 10mg.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks.01.08. Paralelni lekovi: cholipam.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 500mg. lečenje traje najduže 5 dana. tuba. rastvor. bočica. tuba. 40mg. Simva HeXaL®. blister.O. blister. Paralelni lekovi: chloramphenicol. bočica.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.O.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.Crna Gora hloramfenikol . koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). a zatim u ređim intervalima. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. . 1x5g Cena 57. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1104611 film tableta.08. vasilip®. 1x2g Cena 4424. 1x500mg Cena 1231.Makedonija simvastatin . 2g.6din 5413760293646 96/2007/12 11. Simvor.6din 5413760293653 95/2007/12 11.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. doza se može povećavati do 80mg. večernja doza najveća. bočica. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. i.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.Nemačka ifosfamid .abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . bočica staklena. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.08. 1%.

1x50mL Cena 2310. malo soli. preeklampsija). B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. preeklampsija).6din 3/2-10-4006 01. Ljudski albumin 20%.08.02.Švajcarska insulin lispro . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. ciroza jetre. 20%. 5%. bočica. ciroza jetre.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 1x250mL . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. parenteralni. 1x50mL Cena 1991. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .LILLY FRANCE S. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13./mL.j. 20%.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.A.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. ciroza jetre. . zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.BIOTEST PHARMA GmbH .7din 3/2-3215 02. preeklampsija). hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. zavisi od indikacije i stanja bolesnika.b.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. za vreme operacija.B05AA01 a10aB insulini i analozi. akutni edem. vrstu insulina. za vreme operacija. akutni edem.08. malo soli.Francuska insulin lispro . bočica. posle porodjaja). UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . vrstu insulina. humani .A10AB04 a10aB insulini i analozi. Ljudski albumin 20%.Nemačka albumin.S. humani . 100i.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.A. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN . humani .2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. za vreme operacija.Austrija albumin. uložak.04. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.BAXTER AG . 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. bočica. 1x50mL 3/2-10-4005 02. posle porodjaja).Austrija albumin. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.1din 9002864012039 554/2005/12 18.H .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju./mL.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .ELI LILLY EXPORT S. . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.m. parenteralni. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. boca. 20%. akutni edem. posle porodjaja).07.11.

abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području./mL.j. bočica.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . Ljudski albumin 20%.Nemačka albumin.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. bočica.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. 2. bočica. intravenski . 18i.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN .2002 Cena 10328.7-1.05.0mg/m2 dnevno.j. Paralelni lekovi: genotropin®.06. malo soli.06.. MALO SOLI .05. Ljudski albumin 20%. 150i. supstituciona terapija: odrasli 0. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.j.035mg/kg dnevno.025-0.5g. za vreme operacija. posle porodjaja).2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. octagam® HUMATROPE . Turner-ov sindrom: 0. Paralelni lekovi: Human albumin. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. preeklamsija). 20%. Ig vena. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. 1x50mL Cena 5195. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.3mg dnevno. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. ciroza jetre./mL.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 5g. 150i.15-0.ELI LILLY EXPORT S.Srbija rabies imunoglobulin. odnosno 0. .2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. karpula sa rastvaračem. a ostatak u glutealni mišić). bočica./mL.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 150i.A. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. bočica. humani . Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180.ZLB BEHRING GmbH .1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. bočica. odnosno 1.05mg/kg dnevno. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19. humani ./kg (½ doze infiltrirati oko rane. akutni edem.2din 3/2-10-2856 16. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. 1x3mL .06. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.j.06.Švajcarska somatropin .2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. Paralelni lekovi: Imogam rabies.4mg/m2 dnevno.07.j.

S. .ELI LILLY EXPORT S. 100i./mL.2001 .A./mL. .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. HUMULIN M3 . 1x10mL H HUMODAR R .A10AC01 a10ac insulini i analozi. 40i. karpula.j. bočica. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.A.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j.ELI LILLY EXPORT S. karpula. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. a10ac insulini i analozi.11. parenteralni. humani ./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Ukrajina insulin humani .Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.Ukrajina insulin izofan .12. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. bočica. vrstu insulina./mL. parenteralni.Ukrajina insulin izofan .j. parenteralni. parenteralni.Francuska insulin izofan .11. 100i.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. HUMULIN NPH .12. bočica. 40i.A. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 40i.j.LILLY FRANCE S. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.j. vrstu insulina.20 HUMODAR B . vrstu insulina.12. HUMODAR C25 . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.INDAR .INDAR . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.INDAR . . 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. HUMULIN PEN M3 .A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23.04. humani ./mL.A10AD01 a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.

inf. episkleritis./mL. vrstu insulina. tokom 5 nedelja.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. . difuzni skleritis. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.GALENIKA AD . parenteralni. deca do 1 godine 25mg i. neinfektivni alergijski konjunktivitis. injekcije 25-50mg intraartikularno.2din 8608808100834 75/2007/12 11. ampula.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01. deca od 1. sklerokeratitis. 10mg/mL.A10AB01 a10ac insulini i analozi.FIDIA FARMACEUTICI SPA . HYALART .LILLY FRANCE S.Srbija hidrokortizon . . vrstu insulina.v. HYDROCORTISON . karpula.ELI LILLY EXPORT S. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka.j. kontejner za tablete. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju./mL. vrstu insulina. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11.2007 Cena 95. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. HUMULIN PEN NPH .S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.j. HUMULIN R . dnevno.A.5 godina 50mg dnevno.01. 100i.2din 8608808100810 73/2007/12 11.1din 515-04-2369/03 03. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON .04.M09AX01 a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. 1x10mL Cena 143.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. akutni i hronični iridociklitis. parenteralni. 20mg.Italija hijaluronska kiselina .8din (R) 1047411 tableta.01.Srbija hidrokortizon .2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. na 2-3 nedelje. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. 25mg/mL. 1%.A. parenhimatozni keratitis.Francuska insulin humani .GALENIKA AD . tuba.11. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.01. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.S. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno. 1x2mL Cena 2171. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. ekcematozni keratokonjunktivitis. 1x5g Cena 43.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.Švajcarska insulin izofan . . odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. bočica.

inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. 1%+3%. tuba.2003 .Srbija hidrokortizon. promene na koži kod eksudativne dijateze. 1x5g Cena 50. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.210 HYDROCORTISON . Cena 641.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.Srbija hidrokortizon . kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama.9din 8608808100865 61/2005/12 08.Belgija etomidat . tuba. alergijski dermatitis. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. 1x5g Cena 47.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.3mg/kg.V.01. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. HYDROCYCLIN .2005 Cena 152.5din (R) 4153106 mast.09.09. 1%+3%. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . 2.4din 515-04-273/03 02.5%. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0. 20mg. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. oksitetraciklin .D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. .9din 8608808100841 76/2007/12 11. tuba. ampula. eritrodermija. dečiji hronični neurodermatitis.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.GALENIKA AD . ubodi insekata.07. slabog delovanja.GALENIKA AD .2-0. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. alergijski dermatitis izazvan lekovima. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast.

fiola. 400mg. 200mg. rastvoreneu čaši vode.2004 Cena 98. deca od 3-7 god. Ibuprofen.2003 . rupan.01. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. blister.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. deca od 1-2 god.06.07. Nurofen active. Ibu . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. maks.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.5din 515-04-1120-1 15.5din (R) 1162488 film tableta. 200mg. NIŠ . deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. sirup 3-4 puta po 100mg. 2x10 kom Cena 178. maks.4 g/d.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Brufen®.5din 515-04-1120/03 15.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. Nurofen.2003 Cena 104. deca od 1-2 god. blister.REMEVITA D.09. doza održavanja 0. posle jela. Nurofen Liquid. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91.Srbija ibuprofen . Paralelni lekovi: Brufen®. Upfen IBUPROFEN . 3-4 puta po 50mg.. rupan. Nurofen. deca od 8-12 god. 2. 100mg/5mL.6-1. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl.O.2 g/d. deca od 3-7 god.09. 2. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. Nurofen active.HEMOFARM . 600mg. doza održavanja 0. 2x10 kom 515-04-294/04 28. bočica..2 g/d. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. posle jela.6-1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104.2004 Cena 68. blister.Hemofarm. 400mg. odrasli 2-3 tabl. sirup 3-4 puta po 50mg. 3-4 puta po 200mg. Upfen IBUPROFEN . 2x10 kom 515-04-290/04 28. 400mg.4 g/d.06. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.09. Paralelni lekovi: Brufen®. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 3-4 puta po 100mg. 200mg.2007 Cena 91.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. Nurofen Liquid.Srbija ibuprofen .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. Nurofen Liquid.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. blister. Nurofen active. Ibu . rupan.2-1. Upfen IBUPROFEN .6din (R) 3162482 oralna suspenzija.2-1. 3-4 puta po 200mg. deca od 8-12 god.REMEDICA LTD ..Srbija ibuprofen . blister.2din (R) 1162641 obložena tableta.Kipar ibuprofen . Nurofen.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.06.HEMOFARM AD . blister.O.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . tablete se uzimaju nezavisno od obroka.3din (R) 1162642 film tableta.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.Hemofarm.

IG VENA .D. 5%. maks. posle jela.09.Srbija ibuprofen .09. 1. 10%. Ibu .5din 8608809000515 3/2-10-3162 03.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. 3x10 kom Cena 151. Nurofen active. Nurofen. 3-4 puta po 200mg.07. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.Hemofarm.07.. 600mg. rupan. 2. bočica.A11JB. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2din (BR) 4167311 krem.Srbija ibuprofen . nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju.SRBOLEK A.2003 Cena 91.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. Ibu .INNOTECH INTERNATIONAL . tuba. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . rupan.6-1..Francuska kalcijum-karbonat.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. NIŠ . Nurofen Liquid.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.KEDRION S. 1x50g Cena 91. fiola. .2-1. deca od 8-12 god.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. Nurofen active. blister.Srbija ibuprofen . VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2.4g/d. 50mg/mL.2g/d.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.Hemofarm.A. Nurofen. blister. sirup 3-4 puta po 50mg. doza održavanja 0. sirup 3-4 puta po 100mg. maks.06. deca od 1-2 god.SRBOLEK A.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. intravenski .212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.25g+400i.07.4g/d. 100mg/5mL. 1x20mL Cena 4628. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16.2-1.P. .2g/d.8din 515-04-1583/03 29. 50mg/mL. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. 300mg.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2003 doziranje: osteoporoza.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. tvrda.j.2007 Cena 11572. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.REMEVITA D.O.2007 . Upfen IBUPROFEN . Paralelni lekovi: Brufen®.3din (R) 1162510 kapsula. bočica. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .O.D. . Upfen IBUPROFEN .09. deca od 3-7 god.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.6-1. Paralelni lekovi: Brufen®. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.6din (R) 3162533 sirup. doza održavanja 0. 2x15 kom Cena 260. Nurofen Liquid. posle jela. bočica.06.Italija imunoglobulin (IgG-7S). holekalciferol . 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. tuba.

j.08.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 1x5mL Cena 15246.j. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25.j. liobočica sa rastvaračem.11.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Wilate® 900 IMMUNINE .7din (5413760282282) 555/2005/12 18. bočica. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .+250i. 1x5mL Cena 13962.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. 1x5mL Cena 7195. octanine F .SANOFI PASTEUR LIMITED . 200i.j.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (500i. 1x100mL Cena 23144.9din 9002864059201 553/2005/12 18.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.Austrija faktor IX .BAXTER AG . Haemate® P 500. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. 1x5mL Cena 5087.+125i. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. 50mg/mL.2007 Cena 46289.11./5mL.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. bočica.11. maks.j. 300mg na 24 sata. Haemate® P 250./5mL.BAXTER AG .abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana.7din 8606103273192 2078/2007/12 25.j. Paralelni lekovi: aimafix. (250i. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja. Wilate® 450.11. ili kontinuirana infuzija. liobočica sa rastvaračem.09. 50mg.)/5mL.6din 9002864059607 552/2005/12 18. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. liobočica sa rastvaračem.Kanada živi atenuirani bacili M. inj.Velika Britanija sumatriptan .09. octagam® IMIGRAN . Cena 7562din 81mg/3mL. bovis. IMMUNATE . 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.)/5mL. blister.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta. . liobočica sa rastvaračem.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju. 600i.v. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2002 IMMUCYST® .5din 3/2-10-6381 25. soj BCG .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. Humani imunoglobulin 5%. 50mg/mL.1din (5413760282275) 556/2005/12 18.12. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. a primenjuje se kao i. liobočica sa rastvaračem.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.Austrija faktor VIII.

Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.j.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. 150i.01.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. liobočica sa rastvaračem. .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. bočica.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.j. bočica staklena.2 i 3) .3din 18.+32D. (0.Francuska vakcina protiv dečije paralize. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO . liobočica sa rastvaračem. (40D. 1x0.KEDRION S. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. .5mL Cena 515-04-3003/03 15. .8din 515-04-4502/03 05. Partobulin® S/d. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2.j. 5x0. 3. od 20 i. humani . specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju. IMOVAX RABIES VERO .j. inj.2006 Cena 11203./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.+32D.01. u razmaku od 30 dana.j. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.j.j.2006 2303. Cena 200mcg/2mL.5mL. ampula. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. 40D.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1..5mL Cena 3/2-10-7998 25.j.j.+8D. revakcinacija sa 0. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.j.6din 18. rhesonativ® 1996.A.08.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.j. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.03. revakcinacija posle 12 meseci.j.)/0.)/0.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. Cena 300mcg/2mL.Francuska rabies imunoglobulin./0.5mL.5 i. 20x0. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.j.j. dalja revakcinacija svake 3 godine. kod opasnih ujeda dati još 20 i. (40D./mL.A. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. bočica staklena.+32D.+8D.PASTEUR MERIEUX . odmah nakon ujeda. 150i.12.P. humani . napunjen injekcioni špric. revakcinacija za 90 dana. 7.5 i. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.j. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).m./mL.5 i. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A.01.2006 I IMOGAM RABIES .2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.j.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.5mL .2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .01.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.5i. doze za decu i odrasle su iste.+8D.5mL./kg telesne mase.SANOFI PASTEUR S.SANOFI PASTEUR S.5mL u razmaku 1-2 meseca.08.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.j.5 i. 2.

m. radi efikasnije postekspozicione zaštite.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. uz vakcinu protiv hepatitisa B. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije. blister.2006 Cena 7095.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. .6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.m.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju. istovremeno sa 0. bočica. 200i. zavisno od težine povrede. 50mg.2004 Cena 1454. bočica.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.j. .2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. 8606103010032 156/2006/12 07.j.. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. bočica. idiopatska trombocitopenijska purpura.m. zatim 1-3mg/kg dnevno.5mg/kg dnevno.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. IMUPRIN® .j.06. bočica. humani .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. Tetagam® P. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju.02. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja).4din 5290665001633 515-04-1867/04 28. po potrebi smanjiti na 0.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.D. 2x10 kom Cena 422.D. bočica. 50mg..2006 doziranje: novorođenčad: 0. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . 1x50mL Cena 6231. Paralelni lekovi: Imuran® . deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i. humani .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. u butinu. po protokolu./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. 1x250 i. Paralelni lekovi: atebulin.06.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 5mg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 500i.Hrvatska rabies imunoglobulin.11. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. alogena transplantacija kostne srži.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.02. a ostatak doze dati i./2mL. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.0mL i. blister.j.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . 250i. .7din 8606103010070 158/2006/12 07.D.D. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . 1x5mL Cena 13599.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .3din 8606103010087 271/2006/12 06.02.REMEDICA LTD . 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28./5mL.03. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.j. specifični Cena 578.2004 doziranje: individualno. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . 50mg/mL./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. 250i.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.j. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.5mL do najviše 1.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.11. 50mg/mL. ili povećati do maks. ampula.8din (R) 1014066 tableta. Tetabulin S/d. specifični Cena 9159. terapija 30-300mcg/kg dnevno. .j.Kipar azatioprin .5mL vakcine tetanusa. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2006 Cena 12462.

Paralelni lekovi: Indapamid.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči. Indapres®. edemi: 2.10. Tertensif INDAPRES® . tvrda. blister. . 75mg. 5mg/kg dnevno. rastvor.HEMOFARM AD .Nemačka azatioprin . 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . 2.5mg.09.5mg/kg dnevno. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .A. zatim 1-3mg/kg dnevno.REMEVITA D.7din 8600097401500 215/2007/12 17.2001 . 1. tvrda.09. TerTeNSIF INDAPRES® SR .5mg posle doručka. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.HEMOFARM AD .C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.O. strip. po potrebi smanjiti na 0.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. bočica sa kapaljkom.01. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. INDOMETACIN .2din 5050345005975 1613/2007/12 06. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.Francuska indometacin .5mg.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.O. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.3din 3400934195389 565/2005/12 19. 1x5mL Cena 396.5din 21.09. Paralelni lekovi: Indapres®. rawel® Sr. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2001 223.5mg posle doručka.Srbija indapamid .21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. rawel® Sr. 25mg. blister. blister.Srbija indapamid . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. blister. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. NIŠ .C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.12. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. Indapres® Sr. blister. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. blister. 1mg/mL.Srbija indapamid .D.5mg. .LABORATOIRE CHAUVIN S.HEUMANN PHARMA GmbH . rawel® Sr. 50mg.2din 21. ili povećati do maks. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21.01.9din 21.08. edemi: 2. Indapres® Sr. 2x15 kom Cena 176. Paralelni lekovi: Indapamid. 4x25 kom Cena 1761.BELUPO.5mg posle doručka. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija.Hrvatska indometacin . edemi: 1.2001 129.2007 doziranje: individualno. 100mg. 2.

20mg+10mg. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. 5x3.5mg. INEGY® . 4 praška dnevno.IVANČIĆ I SINOVI D. blister.Srbija fenilefrin. Paralelni lekovi: cilazapril.12.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.F. paracetamol.Holandija simvastatin.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. oprez. kesica. blister. . blister. hidrohlortiazid . ne više od 10/10mg/dan. 4x7 kom Cena 595.02.10. 10mg+750mg+60mg. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.2007 Cena 834.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. blister. 40mg+10mg. kongestivna srčana insuficijencija: maks. prema potrebi do 5mg dnevno. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. .2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. trudnicama i ženama koje doje. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 5mg+12.8din 8606103889126 474/2007/12 06. blister.08.5mg.F.3din (R) 1103714 film tableta. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18.2006 Cena (R) 1104101 tableta. na dan. 10mg+10mg. ezetimib . askorbinska kiselina . rinitisom (rinorejom). 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. Prilazid® plus INHIBACE® .10.5mg. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. zobox® . 2.10. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . maks. Prilazid®. maks.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.Švajcarska cilazapril.O.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. 5mg dnevno.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.O. Ne davati ga deci.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. blister. rektalno 2 puta po100mg.MERCK SHARP & DOHME B. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.V. uzima se posle jela. u isto vreme. monokomponentni (R) 1103712 film tableta.2006 Cena (R) 1104102 tableta. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.Švajcarska cilazapril . 5mg.02. INFLUREX .

vrstu insulina. 100i. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. I INSULATARD® FLEXPEN® .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19./mL.Nemačka insulin humani . blister.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 2209. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din 515-04-1182-1 15.VRŠAC . 5x3mL 3582910015390 Cena 2026.HEMOFARM AD .2007 . vrstu insulina. bočica. 100i.Danska insulin izofan .2006 doziranje: kardiovaskularna bolest. 100i.NOVO NORDISK A/S . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i. INSULATARD® NOVOLET® .1din 2283/2007/12 09. parenteralni. 50mg dnevno. parenteralni. od 25mg dnevno.j.12. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin izofan .2006 Cena (R) 1400481 film tableta.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.j. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju. INSULATARD® PENFILL® .j.07.10./mL. INSULATARD HM . blister.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . karpula. INSUMAN® BASAL . od 50mg dnevno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.j.PHARMACIA LIMITED . 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18.12.07.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. maks.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL a10ac insulini i analozi. 25mg.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi./mL.Srbija insulin izofan . 5x3mL Cena 2026.Srbija insulin izofan . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva Cena 964. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. 50mg.Velika Britanija eplerenon . srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. uložak.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.06./mL.D.6din 515-04-1182/03 15.07. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27. parenteralni.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta.HEMOFARM KONCERN A./mL.

12. vrstu insulina. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. 100i.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. parenteralni.j. INSUMAN® BAZAL OPTI SET .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .j.10. 5x3mL Cena 2209. uložak. parenteralni. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . vrstu insulina. INSUMAN® COMB 25 .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .Nemačka insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju./mL./mL.6din 3/2-10-10753/2 25. 5x3mL . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. uložak.Nemačka insulin humani .A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. INSUMAN® RAPID .12.Nemačka insulin humani .1din 3582910015413 2284/2007/12 09.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni.Nemačka insulin humani . 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. 5x3mL Cena 2026.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.10. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju./mL. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026. 100i./mL. vrstu insulina. 100i. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSUMAN® RAPID OPTISET .Nemačka insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina.j.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. 100i. parenteralni. 100i. vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. a10aB insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.

SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . nedelja ili meseci zavisno od indikacije.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. 200mg.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. hronična granulocitna leukemija. dugotrajna koma: individualno.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. inf.10.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. boca staklena.10. 20%. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. 20%.220 INTRALIPID .Švajcarska sakvinavir . karcinom bubrega.05. nekoliko dana.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.Švedska ulje soje . bočica staklena. citomegalo virusima. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2007 doziranje: postoperativna ishrana. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.j.USA ertapenem .2mL. ili i.2004 doziranje: postoperativna ishrana.11. dugotrajna koma: individualno. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. kolona. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10.2006 . INTRON A . Kapoši sarkom.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .v. boca staklena. ulcerozni kolitis. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. multipli mijelomi i maligni melanomi. INVIRASE® . bočica. plastična kesa. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22.04.m. peritonitis.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju.5din 3/2-10-6190 19. 20%.Austrija sojino ulje . 18Mij/1.zoster i papiloma virusima.F. 1g. tumori gastrointestinalnog trakta. plastična kesa.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.2din 3/2-10-9348 26. opekotine. INTRALIPID . u trajanju 30 minuta. bešike i cerviksa. 10x100mL 515-04-3417/03 08. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. boca staklena.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. pankreasa.10. tumori gastrointestinalnog trakta. 20%. 1x1g Cena 4364. 20%.Irska interferon alfa 2-b . 10x100mL Cena 9805. dnevno.FRESENIUS KABI AB . peritonitis. ulcerozni kolitis. virusima hepatitisa B. INVANZ® .12. 20%. non-Hodgkinovi limfomi. plastična kesa. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. varičela . tvrda.01. opekotine.

1x120 kom Cena 23204.8din 8606102767272 728/2006/12 25. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta.Italija mepartricin .3din 216/2007/12 17. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .A. bočica. 5mg. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.01.2din (R) 1103550 tableta. Lizopril. maks. blister.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta. Loril®.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. bočica staklena. tokom 30-60 dana.6din (R) 1103551 tableta. doza održavanja 10mg jednom dnevno.Velika Britanija gefitinib . 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. u kombinaciji sa ritonavirom.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.D. 250mg.2007 Cena 915.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. 1x100mL Cena 2761. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. bočica staklena. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. IRESSA . primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.05. tečnost. Lizinopril.3din 515-04-1630/04 10. 80mg dnevno. bočica plastična.Velika Britanija izofluran . doza održavanja je 20mg jednom dnevno. 40mg. 100%.ASTRA ZENECA UK LIMITED . od 500mg sakvinavira i 1 kaps. progutati sa vodom. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.Srbija izoniazid . najkasnije 2 sata posle jela. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.P. IRUMED® .03.2007 . 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. blister.12. 1x250mL Cena 6205.09. 50mg. blister. tečnost. .12.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .BELUPO. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . 20mg. ritonavira od 100mg istovremeno.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. .HEMOFARM AD . 250mg dnevno. 500mg. uvek u isto vreme.Hrvatska lizinopril . monokomponentni Cena 498. Paralelni lekovi: Lisopress®.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. blister.03. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.5mg jednom dnevno.05.2000 Cena 151482. 100%. uz jelo ili odmah posle jela.1din 9088881309536 2239/2006/12 01.

parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. tvrda. deca dobijaju veće doze od odraslih. distrofične promene na rožnjači. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. 1x15mL Cena 233.Srbija manitol. 20mg. deca do 1 godine 1-2mg. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze.07.07.2003 Cena 86. blister. 300-500mg dnevno. deca (neonatusi) 0.HEMOFARM AD .3din (R) 1402721 film tableta. bočica. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. kesa. 80mg. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. ampula.2007 IZOPAMIL . Hemodrops ISOSORB RETARD® . 5. Cena 427.D.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.GALENIKA AD .1din 5413895004087 2038/2007/12 25. maks.10. . 480mg dnevno.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. 5mg/mL. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. difutrat ISPIROL .09. blister. .Srbija verapamil . Paralelni lekovi: cornilat®.07. maks. artelac® edo®. maks.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. 300mg dnevno. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.ZDRAVLJE A.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza. 6x10 kom Cena 181.ALCON-COUVREUR N. 5mg. deca 10-20mg/kg dnevno.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. deca od 5-14 godina 3-5mg. ISOPTO® TEARS .1din 2383/2007/12 16.75-1mg.4g/L+27g/L. Paralelni lekovi: artelac®. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. Paralelni lekovi: verapamil. herpetički keratitis. uzima se u jednoj dozi. deca od 1-5 godina 2-3mg.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. verapamil alkaloid® .Srbija izosorbiddinitrat . rastvor. sorbitol .Belgija hipromeloza .V. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg.

Cena 622. magnezijum-hlorid . deca preko 7 godina 800000 i. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. šarlah).abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® . deca do 7 godina 400 000 i.Srbija benzilpenicilin. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . dnevno. zatim 7 dana pauze. dnevno. 8608808100988 818/2007/12 13. blister.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. . peritonitis.8din 515-04-249/03 30. 6g/L+3.O.04.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.07. kao početno lečenje kod gubitka krvi. .j.V.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. etinilestradiol .JANSSEN PHARMACEUTICA N. ileus i teške infekcije.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. sifilis: odrasli 1.10.06. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. kalcijum-hlorid. šoka i traume. 2mg+0. gonoreja. sa čašom vode.4g/L+0.6din 200000i.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem.O.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje.203g/L. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni. blister.Nemačka dienogest. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10. 16mg. benzilpenicilin-prokain .SCHERING AG .j.6-4 Mi.j.j. se guta cela. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. JUGOCILLIN® .. 1x500mL Cena 38. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. bočica.+600000i. kalijum-hlorid. streptokokne infekcije (angina.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. difterija. dijareja.10.134g/L+0. dnevno.j.j. JONOLACTAT . boca. približno u isto vreme svakog dana. natrijum-laktat.GALENIKA AD . tabl.HEMOMONT D.Crna Gora natrijum-hlorid.05g/L+0. po potrebi i više.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. opekotine.03mg.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. blister. . 50x800000 i.Belgija hidromorfon . 8mg.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

25-1 g.3g/L+6. ulje soje.6g/L+5. 110g/L+200g/L+16g/L+11.3g/L+7. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .9g/L+7.12.3g/L+6. arginin.6g/L+4. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.5g/L+3.8g/L+5.3g/L+7. 190g/L+200g/L+16g/L+11. histidin.01. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.5-17g/d.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.8g/L+6. 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L+7. asparaginska kiselina. glutaminska kiselina.8g/L+6. prolin.6g/L+5.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. metionin.6g/L+5. plastična kesa.9g/L +7. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.5g/L+3.3g/L+7.9g/L+7.6g/L+5.9g/L+7.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.. plastična kesa.8g/L+5. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.23g/L.4g/L+1.01.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.3g/L+6.6g/L+4. bočica.9g/L +7. nadoknada do 2g/d. serin.6g/L+5.4g/L+1. izoleucin.9g/L +0.8g/L+6. valin.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.23g/L.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta. histidin. plastična kesa. plastična kesa. serin. glicin. alanin. ulje soje. 1x2mL Cena 2792.3g/L+9g/L+7. lizin. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .D.Srbija kalcitonin . 200i.01.6g/L+5. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. izoleucin.8g/L+6. plastična kesa.9g/L +0. prolin. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.Austrija glukoza. .07. deca 3-5 puta po 0.5g/L+3.6g/L+5.6g/L+5. 1g.4g/L+1. 1x50 kom Cena 127. metionin.3g/L+11.6g/L+5.6g/L+5.9g/L+7.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.6g/L+5.9g/L+7. rastvor. leucin.ALKALOID AD .3g/L+6.23g/L.6g/L+4.2003 . alanin.4g/L+1. tirozin . valin. fenilalanin.23g/L. fenilalanin.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju. triptofan.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.5g/d. treonin.6g/L+5. 190g/L+200g/L+16g/L+11.01.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.3g/L+11. sprej-boca sa dozerom. 110g/L+200g/L+16g/L+11. triptofan.5g/L+3.9g/L+7. KALCITONIN .3g/L+11. glicin.8g/L+6.SRBOLEK A.01.23g/L.6g/L+4.j.9g/L +7.3g/L+9g/L+7. leucin. lizin. tirozin .9g/L+7. asparaginska kiselina.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . glutaminska kiselina.6g/L+5. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.8g/L+5.Austrija glukoza.3g/L+6.6g/L+5.9g/L +7.6g/L+4. arginin.9g/L +7.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . hiperfosfatemija: 2.8g/L+5. treonin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.1din 515-04-2583-1 17.9g/L Cena +0.9g/L +0.8g/L+5.Makedonija kalcijum-karbonat .9g/L+7.6g/L+5.9g/L+7.4g/L+1.5g/L+3.9g/L Cena +0.

Kalijum hlorid jadran. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292.J05AE. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). Paralelni lekovi: Kalii chloridi. 1x15 kom ..12. 2. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.j. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13.09.22 (R) 7040206 aerosol. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. bočica.Nemačka kalijum-citrat. kalijum-hidrogenkarbonat .A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.2din 515-04-5185/03 13.3mg. 1g. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.12. Miacalcic® KALETRA .ABBOTT GmbH & CO. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu..A12BA30 MINERALI Cena 278. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. sprej-boca sa dozerom.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.8din 515-04-2583/03 17..UFAR D. rekafarm KALINOR .Srbija kalijum-hlorid .07. fiola. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. Kalijum hlorid jadran. u toku ili posle jela. odrasli 150 mmol dnevno.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.O.07. KG . a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. maks. 133.ABBOTT LIMITED .Hrvatska kalijum-hlorid .2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. odnosno 40 mmola.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. ritonavir . fiola. 150mmol dnevno za odrasle. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. 100i. 1x40 kom Cena 104.3mg+33.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze.j.O.17g+2. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. maks.SIGMAPHARM .D.11. 150 mmol dnevno za odrasle. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.Srbija kalijum-hlorid .2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. meka. Kalijum hlorid. rastvor se pije polagano. maks. . rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . kesica. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . 10x1g Cena 25.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. 500mg. limunska kiselina.06g+2g.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. odnosno deca 3 mmol dnevno. KALII CHLORIDI . fiola. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. 1g. Kalijum hlorid.Velika Britanija lopinavir./dan ušpricati u jednu nozdrvu.7din 515-04-1764/03 17.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. . sa hranom.

Nemačka kalijum-jodid . 8mg dnevno.11. blister. blister. blister.KRKA. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.D. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. 4mg. kalcijum-glukonat . blister.FRESENIUS KABI NORGE AS .4din 8608808105525 1580/2006/12 05. . doxacor.4din (R) 1103749 tableta. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. blister.2din (R) 1103748 tableta. 20x20mL Cena 837.GALENIKA AD . ampula.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno.08.2004 Cena 433. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje.2005 Cena (R) 1040221 tableta. uz dosta tečnosti tokom terapije. 4mg.Slovenija doksazosin . KALTEGAL® .H03CA. doze se odnose na čist jod. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.08.2007 Cena 20. blister. Paralelni lekovi: alphapres®. 4mg.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).Norveška kalijum-hlorid .2007 Cena 20. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.09.KRKA.200mcg dnevno.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. maks.1din (R) 1040220 tableta. deca u fazi rasta.2005 doziranje: doze se određuju individualno. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28. maks. 2mg. blister. starije osobe.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. rekonvalescenti. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. 4mg.Srbija askorbinska kiselina. dojilje.08.2004 Cena 553.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . u toku infektivnih bolesti).B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. TOVARNA ZDRAVIL. 1mg. 2x10 kom Cena 51. KAMIREN® . . D. 262mcg(200mcg joda). blister.09. D. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . 50mg+500mg. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . doza održavanja 100mcg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” .D.08. deca 50-150mcg dnevno.2007 . lek se uzima posle jela. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28.. 1mmol/mL. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.08. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Kamiren® XL KAMIREN® XL .09.Slovenija doksazosin . blister. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. 262mcg(200mcg joda). 16mg dnevno.09. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.

6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. 4mg. 1x10 kom Cena 686.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.12. 50mg. 2 (retko 3) puta po 50mg.5mg. 4-8 nedelja (Tinea capitis). Plimycol KANSEN . 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20.08. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. 16mg dnevno). 30 dana (Tinea pedis. Prokanazol®. canesten® 1. Katopil®.Srbija klotrimazol .Makedonija kaptopril .Srbija itrakonazol . vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 16mg dnevno. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Paralelni lekovi: alphapres®. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.D.ZDRAVLJE A. .22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. 100mg. Mycoril®.08. bočica.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.ZDRAVLJE A. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. 1x20g Cena 106. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. aluminijumska folija.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem.12.D. canesten®. bočica. 4mg. pa na 4mg. doza održavanja 2 puta po 25mg. blister.2007 Cena 142.O. Tinea cruris).8din 5310001200756 2514/2007/12 19. 200mg. maks. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. u toku jela ili posle jela). .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. Sporanox KANSEN . Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . 1%. cela. uzima se 1 sat pre jela.12.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. blister.ALKALOID AD . 25mg.10. Paralelni lekovi: antifungol®. doxacor. canesten® 3.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. tvrda.Srbija klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. sa malo tečnosti (pre jela. Paralelni lekovi: Funit.O. monokomponentni (R) 1103530 tableta. Mycoril®.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. fiola. maks.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. 3 nedelje (keratitis fungalis). tuba.12. 2%. 3-6 meseci (onihomikoze). dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.25-12. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). Kamiren® KANAZOL .10. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. tuba.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.9din (R) 1103531 tableta. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. 1x40 kom Cena 235. Paralelni lekovi: captopril. zorkaptil® . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. maks. eukaptil®.SLAVIAMED D.2003 102.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.

N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.4g dnevno podeljeno u 3 doze. tvrda. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. dilatrend®. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. 25mg. maks.8din 8600097400626 217/2007/12 17.5mg početno.12.8g dnevno podeljeno u 3 doze.12. 2x14 kom 3/2-10-10622 25.12.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). postepeno povećavati do 0.Srbija karvedilol . 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.D. . . maks. 6. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. deca od 10-15 godina 0.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. 12.Srbija karvedilol . blister. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. Tegretol® cr KARVEDILOL . 12. Neurontin® KATOPIL® . maks. 5x10 kom Cena 1364. odrasli 1-2 puta po 100-200mg.2006 243.2002 Cena 244. zatim 25mg dnevno. Paralelni lekovi: gabalept®. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.6din 02. blister. Tegretol®.Srbija kaptopril .02. 300mg. maks.HABIT PHARM A.02.5mg početno.01. dilatrend®. 5x10 kom Cena 145. zatim 2 puta po 25mg. zatim 2 puta po 25mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.25mg.2006 . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.BELUPO.D. Karvileks®. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. fiola.5mg početno.8din (R) 1107641 tableta. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2002 doziranje: hipertenzija: 12. angina pektoris: 12. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.5mg početno.6-1g dnevno u više doza.2006 doziranje: hipertenzija: 12.2 g dnevno podeljeno u više doza. maks.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. Milenol KARVILEKS® .4din 3850343032377 2311/2006/12 12.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.Srbija karbamazepin .Hrvatska gabapentin . blister. monokomponentni (R) 1103220 tableta. Paralelni lekovi: coryol®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. blister. 50mg. blister.GALENIKA AD .2din (R) 1107625 tableta. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . 25mg. Milenol KATENA® . 200mg.7din (R) 1107640 tableta. Paralelni lekovi: galepsin®.ZDRAVLJE A.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.D. .1din 02.12. Karvedilol. zatim 25mg dnevno.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.5mg.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: coryol®. 1.5mg. blister.8-1. angina pektoris: 12.04. blister. 2.

SRBOLEK A. KETOKONAZOL . lečenje traje u proseku 2.400mg u toku 5 dana. Paralelni lekovi: aquarius.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. seboroični dermatitis.2005 Cena 256. .J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.D. Mycoseb® .4 nedelje.Srbija ketokonazol . 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. 2-6 nedelja za dermatomikoze. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .SANOFI-AVENTIS S.25-12.2002 Cena 2641.D. 5x1mL Cena 1047. 2%.P. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. D.5mg. eukaptil®. doza održavanja 2 puta po 25mg. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.08.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem.12.Slovenija triamcinolon . maks.10.08. 2%.12.Italija telitromicin . 6 -12 meseci za duboke mikoze. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. TOVARNA ZDRAVIL. KETEK® .2din 473/2005/12 17. 1x1 kom Cena 144.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. 6 nedelja. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. blister.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. blister. bočica. zorkaptil® KENALOG® .2din 703/2005/12 22.A.3 nedelje. pojadinačna doza 100mg. maks.2007 Cena 558.12.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: captopril. urtikarija).KRKA. blister. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. 200mg.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela. 2 (retko3) puta po 50mg. . .SRBOLEK A. maks. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta.12. Kaptopril alkaloid®. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. tokom 2. 4mg. dva puta nedeljno. 400mg.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.D. 40mg/mL. bočica. . tuba. kožne bolesti (bulozne dermatoze.1din 3/2-10-8880 24. 400mg. neurodermitis.Srbija ketokonazol .1din 3838989577032 1607/2007/12 06.5mg. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.9din (R) 1325531 film tableta. doza održavanja 1-4mg dnevno. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. ampula.8din (R) 1047452 tableta.

Slovenija ketoprofen .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. sinovitis. distorzije. 1x20 kom Cena 318. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. miozitis. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. artroza i reumatizam mekih tkiva).09.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. blister.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. Ketonal® Lek KETONAL® LEK .uz obrok.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. blister. giht. uz obrok. ampula. Cena 150mg.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.D. . bursitis.4din 515-04-01956/03 28. artroza i reumatizam mekih tkiva).Slovenija ketoprofen . uganuća.04. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. 200mg dnevno. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. 2. povrede meniskusa. 150mg.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.5%. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. ujutro i uveče po 1 kaps. 10x2mL Cena 179. pseudogiht. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . giht.6din 515-04-01955/03 28.04.09. isčašenja. tuba. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. maks. tendosinovitis. a najduže 15 dana. giht. tendinitis. 1x50g .08.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . sa punom čašom vode. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl.Slovenija ketoprofen .M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. tvrda. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. dnevno. 100mg. kratkotrajno.D. tvrda. pseudogiht. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno.5din 3837000004946 199/2005/12 26.2004 doziranje: inflamatorna. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. tendoperiostitis.D.m. sa punom čašom vode. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. Ketonal® Lek KETONAL® DUO .Slovenija ketoprofen . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. istegnuća tetiva. . bočica od tamnog stakla. 100mg. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. tokom 7. fibrozitis. .D. periartritis. na 4 sata. pseudogiht. artroza i reumatizam mekih tkiva).

jedna kes. Tabletu progutati celu sa malo vode.Irska polietilenglikol. 500mg. . Kleromicin®. kalijum-hlorid . 2x7 kom Cena 562.685g+1.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. 600mg+300mg.A16AA.Kipar klaritromicin . histidin.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat.10.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor.MEDOCHEMIE LTD. natrijum-hidrogenkarbonat.Kipar klaritromicin .4din 454/2005/12 12.05. blister. 7 dana. Fromilid®. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. 4x68. natrijum-hlorid. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice .J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta.2005 .2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. dnevno KLEAN-PREP® .04. Paralelni lekovi: clarithromycin.7425g.AEGIS LTD.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). Fromilid® uno. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. triptofan. lamivudin . radiološka ispitivanja kolona.10.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. 250mg. blister. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. tirozin . Cena 59g+5.9din 3/2-10-3704 17. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. treonin.Velika Britanija abakavir.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta.96g 5099471033018 1113/2007/12 28.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. . natrijum-sulfat.465g+0. blister. KLERIMED® . clathrocyn®. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.. blister.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .685g+1. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda. KIVEXA® . lizin. kesica. kombinacije (R) 1328601 film tableta. . kalcijum-4-metil-2-okso-valerat. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. 250mg. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat.8din 5290931004436 756/2007/12 02. blister. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. zymbaktar KLEROMICIN® .J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.07. 5x20 kom Cena 5694.04.

profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg.10.8din bočica od tamnog stakla. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. deca od 20-29kg 187.12. kože.2002 Cena 271.10. Klerimed®. blister.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. deca od 8-11kg 62.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. potkožnog tkiva. 1. (pojedinačna i. prema protokolu. estradiol . Paralelni lekovi: clarithromycin.NOVO NORDISK A/S .2002 Cena 134. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.Srbija klindamicin . blister. parenteralno odrasli 0.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta. ampula. ne treba da pređe 600mg. 500mg.12. deca ispod 8kg 7. 10x2mL Cena 842.5mg na 12 sati.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. tvrda. estradiol .6din (R) 1024043 kapsula.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. deca 3-6mg/kg na 6 sati.10. KLINDAMICIN .SCHERING AG . izuzetno 450mg na 6 sati. inf. zglobova. blister. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. bez pauze.5mg na 12 sati. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® . 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25.HEMOFARM AD . deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. clathrocyn®. 75mg/5mL. do 14 dana. 1x28 kom Cena 536.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. 125mg/5mL. zymbaktar KLIMODIEN .6din 8600097011242 3/2-10-9796 25.m inj.12. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Fromilid®.2g tokom 60 minuta).2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.2006 doziranje: menopauza. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1x14 kom Cena 1036. 300mg. Cena 467. peritonitis.Nemačka dienogest. 1mg+2mg. Fromilid® uno.6-2.Danska noretisteron. oralna suspenzija. a i.11. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju.4din 5291171001087 453/2005/12 11.5mg/kg na 12 sati. lek se primenjuje nezavisno od obroka. 150mg. kontejner za tablete.v.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. bočica od tamnog stakla.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.5din (R) 3024040 sirup. 2mg+2mg.

30mg. bočica. blister.v.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.14 godina 0. inj.5-15mg.11. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. 1x100mL Cena 234. 10x2mL Cena 73.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.5-15mg.10mg.12.8din 8608808101060 515/2005/12 02. maks.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.GALENIKA AD .234 KLION® .ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Kodein fosfat . dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. blister. funkcionalni pilorospazam.m. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.Hrvatska klomifen . Paralelni lekovi: colpocin-T®. 0. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .7din 8606003211171 03-3814/99 06. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.02. deca do 6 godina 0. 3x10 kom Cena 70. deca 7. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.Srbija kodein .11. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . blister.25 . 0. deca od 6 .11. 5mg/5mL.2005  (R) 1124301 tableta.FAMPHARM .11. orvagil® KLOMETOL® .BELUPO.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. uzima se 15 minuta pre jela. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.1din 3/2-10-5773 10. maks. maks. 10mg. 1x10 kom Cena 203.Makedonija kodein . ampula. 120mg dnevno.2din 3850343026161 548/2007/12 27. 30mg.GEDEON RICHTER LTD .2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.0. 1x10 kom Cena 72. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.Srbija metoklopramid .5%.2din 8608808101053 513/2005/12 02.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. sintetski  (R) 1048871 tableta.5mg/kg dnevno. bočica od tamnog stakla. blister. 120mg dnevno. ili sporom i.7din 8608808101077 514/2005/12 02.D. 50mg.5mg/kg na 8 sati.03. 1x10 kom Cena 124.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. 1x100mL Cena 56. . postoperativni meteorizam.Mađarska metronidazol . deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. 10mg.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. parenteralno 10mg i.

20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .Švajcarska fitomenadion .12.09. . posttraumatski i postoperativni bol. . kesica. 5x1mL Cena 192.2006 Cena 27. kesica. neuralgija. kutija. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06.12. 400mg+50mg. 400mg+50mg. ampula. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . neuralgija.G.2 praška po potrebi.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. artralgija.O. blister. .F.O.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . dismenoreja.03. 50x10 kom 235 Cena 73.2007 Cena 190. migrena.4din 515-04-806/04 13.12.Bosna i Hercegovina paracetamol.2din 3/2-10-10627 25.2007 doziranje: individualno. paracetamol. mialgija. kofein .2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. 200mg+300mg+50mg. 200mg+200mg+50mg. KOMBIKAF .kofein . blister. a dalje zavisno od kliničke slike.09. po potrebi.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . kofein .G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.PHARM D.09. KORNAM® . lečenje: 1mg i. 2x10 kom K Cena 376.O.07. 5mg. 2mg.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju. kesica.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg.D. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.2006 doziranje: glavobolja.O.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . 2x10 kom (R) 1103768 tableta. artralgija. ampula. 2mg/0.Slovenija terazosin .B. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. neuralgija. 200mg+300mg+50mg. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.v.2004 doziranje: glavobolja.9din (BR) 2086922 oralni prašak. zubobolja. još 2mg dnevno posle 4-7 dana.2002 Cena 1576. blister.12.D.6din 3/2-10-10628 25. zubobolja. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13.BOSNALIJEK D.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. rastvoreno u čaši vode. 10mg/mL. zubobolja.2mL. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08. neposredno po rođenju.9din 8606102767760 1485/2007/12 10.propifenazon. najviše 3 puta dnevno. mijalgija.2004 .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.Srbija paracetamol.IVANČIĆ I SINOVI D.03. 5x0.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. kesica. po potrebi. 200mg+200mg+50mg. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08. .Srbija acetilsalicilna kiselina.1din (BR) 2086921 oralni prašak.

3mg.25mg. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. tokom 5 minuta.08. 4mg dnevno. Paralelni lekovi: Helex®. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju./10mL.06. KSALOL® .v. maks. 1mg/mL. zolarem KYBERNIN P . 1x10mL . ampula.07. blister. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. oralno. 2x15 kom Cena 50. 1mg.25-0.8din 3/2-10-9310 11. zatim 2000-3000 i.GALENIKA AD . 10mg. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. ampula. 1mg dnevno.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. 500i.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.3din 8606103889058 398/2007/12 30.5mg.2007  (R) 1071752 tableta. 2x15 kom Cena 100.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 .4din 8608808105488 1436/2007/12 05. tabl. progutati sa vodom. ili inf. maks.j. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. maks.j.Švajcarska granisetron .12. neposredno pre anestezije. 12 sati kasnije ili 2 tabl.j.2007  (R) 1071751 tableta.07. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. 0.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.Srbija alprazolam .1din 8608808105464 1434/2007/12 05.01. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. maks. zatim još 1 tabl.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. depresija: 3 puta po 0. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. terapija početno 1000-2000 i. 1mg..v. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. neposredno pre hemioterapije i radioterapije. Xanax®.5mg. liobočica sa rastvaračem. blister. 5x1mL Cena 2828.5mg. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. blister. blister.ZLB BEHRING GmbH .Nemačka antitrombin III .j. 0.F.07. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 4mg dnevno.

2004 Cena 890. meningitis.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. maks. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 4mg. Longaceph®. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.Nemačka laktuloza . 100mg.7din (R) 1402846 film tableta.08. 650mg/mL. zatim 5mL dnevno. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.ALKALOID AD . 1x1000mL 515-04-1256-2 06.2006 . zatim 5-15mL sirupa. 650mg/mL. infekcije kostiju i mekih tkiva. . boca plastična. odojčad i deca do 12 godina 20 .5mL Cena 335.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . boca plastična.Velika Britanija lacidipin . 4x7 kom 515-04-03164-1 28. 60mL sirupa u početku. gonoreja. novorođenčad maks. maks. ceftriakson.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. 25mg. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.7din 02. 1-2 g.2003 Cena 835.PHARMATHEN S. veracol® LACIPIL . 650mg/mL.2006 1179. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. septikemija. LACTULOSE-MIP .2003 Cena (R) 3127443 sirup. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. ceftriaxon-MIP®. 1x500mL 515-04-1256-1 06.6din 515-04-1256/03 06. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. . 1x3. 1g.A.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .01. boca plastična. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. Paralelni lekovi: azaran. Farcef.09. 1 . blister. 2g dnevno. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 1x200mL L Cena 192.6din 02. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta.2006 2172.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Lendacin®. rocephin®. blister.Grčka ceftriakson . 50mg/kg dnevno.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. 6mg dnevno.2din 8600101962546 436/2006/12 06.06.8din 02. maks.04. 650mg/mL. hirurška profilaksa: 30-90 min.06.2din (R) 3127442 sirup.08. 50mg.06.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. ceftriaxone-BcPP.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.m.08.CHEPHASAAR CHEMISCH .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. blister.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. bočica. maks. boca plastična. blister. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.2006 doziranje: pneumonija. blister. pre intervencije inj.Makedonija lamotrigin .09. 2mg.

2007  (R) 1084781 tableta. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. Lamal. Lamal. blister. 5mg.6din 5310001154066 717/2006/12 25. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10.Velika Britanija lamotrigin .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Lamotrigin.O. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamotrigin. .05. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrigin. 50mg dnevno narednih 14 dana. blister. 200mg.2007  (R) 1084783 tableta. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.Srbija lamotrigin . 25mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. 50mg dnevno narednih 14 dana.10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.Velika Britanija lamotrigin . do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lamect®. . bočica.PHARMASWISS D. Lamotrix® LAMICTAL™ . 100mg dnevno narednih 14 dana. blister. Lamotrix® LAMICTAL™ . 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.10. blister. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrix® .2007  (R) 1084782 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. početna doza 25mg jednom dnevno. 25mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 50mg.01.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 200mg. 100mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Paralelni lekovi: arvind®. 25mg. Lamect®.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. blister.12. Lamotrigin.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. blister.2007 doziranje: epilepsija. 100mg dnevno narednih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.O. Lamotrix® LAMECT® .23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. 100mg. Paralelni lekovi: arvind®. Lamal. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. 2x15 kom Cena 3848.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. Lamictal™. Lamictal™.10. 2mg. 25mg dnevno narednih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Lamect®. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.10.

ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 100mg.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.2007  (R) 1084237 tableta. Lamal. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže. 25mg. blister.06.5mg dnevno. .2007  (R) 1084552 tableta.O.9din 3/2-10-8103 22.06. .01. Paralelni lekovi: arvind®. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. 250mg. Tinea corporis.Švajcarska terbinafin .5din 8606010301100 1308/2007/12 12. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.11. Tinea cruris 2-4 nedelje.2007 doziranje: epilepsija. blister. Lamictal™. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147.06. Lamotrix® LAMISIL® . 25mg dnevno narednih 14 dana. blister.NOVARTIS .01.NI MEDIC D. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister. 1%. deca 2-5god.8din 8606010301209 1309/2007/12 12. blister. blister. 25mg. 2x14 kom Cena 585. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. 125mg dnevno.2007  (R) 1084236 tableta.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ .2007  (R) 1084551 tableta. LAMISIL® . 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.Srbija lamotrigin . 50mg. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. Lamotrix® L . 250mg dnevno. početna doza 25mg jednom dnevno. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 100mg dnevno narednih 14 dana. 3x10 kom Cena 2228. 3x10 kom Cena 1336.01.Poljska lamotrigin . Lamect®. 2x14 kom Cena 1869. 50mg.5din 5900008008280 202/2007/12 16. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.9din 3/2-10-5794 01.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. blister.1din 5900008008273 201/2007/12 16. Lamal. deca 5-12 god. Lamotrigin. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.NOVARTIS .Švajcarska terbinafin .A. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 50mg dnevno narednih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. 100mg. 62.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.8din 8606010301001 1307/2007/12 12.12.O. tuba. 2x14 kom Cena 1019. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. Lamect®.

Srbija ambroksol . Lamect®. vrstu insulina. deca do 2 godine 2 puta po 7. 50mg.8din 5290931003040 89/2007/12 11.10 godina 2-3 puta po 15mg.4din 3/2-10-10752 24.01.2007  (R) 1084233 tableta. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . bočica.5din 3/2-10-10752/2 24. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2007 doziranje: epilepsija. karpula. parenteralni.D. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase./mL.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. početna doza 25mg jednom dnevno. blister. bočica.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. blister. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 15mg/5mL. blister.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . blister./mL. Lamotrigin LAMOX ./mL.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL a10ae insulini i analozi.MEDOCHEMIE LTD. .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Lantus®.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .2007  (R) 1084232 tableta. deca od 5 . dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. ZRENJANIN . karpula sa dozerom. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET .2007  (R) 1084231 tableta. 5x3mL Cena 4208. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Lamal.09.Nemačka insulin glargin . vrstu insulina. 3x10 kom Cena 2172.01.7din 5290931003064 91/2007/12 11.8din 5290931003057 90/2007/12 11. 3x10 kom Cena 1179. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 100mg.12.5mg.01.Nemačka insulin glargin . 100j.12.5mg.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. 100j.JUGOREMEDIJA A. Mucosolvan®.Nemačka insulin glargin .R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup.1din 5290931003071 92/2007/12 11. 3x10 kom Cena 674. Flavamed. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 200mg. parenteralni. Paralelni lekovi: arvind®.2002 . 25mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.Kipar lamotrigin . Mucosolvan® junior LANTUS® . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. Lamictal™. parenteralni. 100j. 3x10 kom Cena 3850.01. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.

5-1. ampula. doza održavanja 15-30mg/d.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28.Slovenija lansoprazol . 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19.05.2006 Cena 430. 30mg.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. Sabax® LANZUL® S . 40mg.GALENIKA AD . 20mg/2mL. maks. 1g dnevno.v. 80mg dnevno. 40mg. .05.D. D. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. deca 1-3mg/kg dnevno. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.05. TOVARNA ZDRAVIL. Sabax® LARGACTIL .KRKA.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. parenteralno odrasli 20-50mg i. Paralelni lekovi: Furosemid L . deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. tvrda.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. vrstu insulina.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. 25mg.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.JUGOREMEDIJA A. plastična fiola. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. blister. Paralelni lekovi: amarin. doza održavanja 15-30mg/d. . Paralelni lekovi: Lantus®.09. maks. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.7din 8608811001715 680/2006/12 19. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. 20mg/2mL.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. Lasoprol.4din 8608808101091 104/2005/12 22. maks. blister. uzima se 30 minuta pre obroka.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x2mL Cena 45. blister. D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. Lanzul® S.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 75mg dnevno.KRKA.05. 15mg.D. 40mg dnevno. deca 0. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. (4mg/min. 20mg dnevno. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lantus® for optiPen LANZUL® .5din 515-04-03563/03 28. inj. 4x7 kom Cena 607. Paralelni lekovi: amarin. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). uzima se 30 minuta pre obroka. ZRENJANIN .Srbija hlorpromazin . blister.D. maks. ampula. Lasoprol. 1x50 kom Cena 81.1din (R) 1400143 tableta. maks. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju.Slovenija lansoprazol . ili sporom i. 2x7 kom Cena 536. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.2006 Cena 117. Lanzul®. LASIX® .). tvrda.m. TOVARNA ZDRAVIL.12. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno.09. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.5mg/kg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija furosemid .

etoposide. 2x10 kom Cena 11789. vepesid L . u intervalima od 3-4 nedelje. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. pa pauza 1-2 nedelje.AEGIS LTD. u intervalima od 3-4 nedelje.2005 doziranje: karcinom testisa. pa pauza 1-2 nedelje. 60mg/kg.Japan etopozid . meka. ..09.NIPPON KAYAKU CO.Kipar lansoprazol . 100.2005 doziranje: karcinom testisa. Lastet cap. 1x10 kom Cena 11789.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.2005 doziranje: karcinom testisa. Lanzul® S. . najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet cap. 50mg. blister. ampula. vepegal. 10x5mL Cena 11789.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . tvrda.LTD. 50 . parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. blister. vepesid LASTET INJ.09.. Paralelni lekovi: etoposid. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. Paralelni lekovi: etoposid. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. tokom 5 uzastopnih dana. 100. oralno obično 175-200mg dnevno. . za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.. 100. 25 . Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lastet cap. 100mg/5mL.Japan etopozid . tvrda. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. u intervalima od 3-4 nedelje. Lastet cap. 25mg.LTD. tokom 5 uzastopnih dana.NIPPON KAYAKU CO. vepesid LASTET CAP. Paralelni lekovi: etoposid. u intervalima od 3-4 nedelje. Lastet cap. blister. 50.10.8din 3/2-10-7562 28. pa pauza 1-2 nedelje. vepesid LASTET CAP.09. po potrebi veće doze do maks. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. etoposide. uzima se 30 minuta pre obroka.2005 doziranje: karcinom testisa. Lastet cap. etoposide. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. 100 . tvrda.8din 4987170870625 289/2005/12 01.LTD. vepegal. 100mg. 4x10 kom Cena 11789. Lastet inj. Lastet cap. 50.8din 4987170870724 288/2005/12 01.Japan etopozid . . vepegal.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju.LTD. 25.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. oralno obično 175-200mg dnevno. blister. 1x14 kom Cena 644. Sabax® LASTET CAP.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. 25. Lanzul®. 50. Paralelni lekovi: amarin. oralno obično 175-200mg dnevno. Lastet cap. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. tokom 5 uzastopnih dana. . vepegal.NIPPON KAYAKU CO. Lastet inj.09. . etoposide. Lastet cap.NIPPON KAYAKU CO. 25.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. Paralelni lekovi: etoposid.Japan etopozid . najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet inj. 30mg.8din 4987170870526 290/2005/12 01.8din 4987170870342 287/2005/12 01.

2002 Cena 129. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. veliki zglobovi 20-80mg.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. Chronova bolest. oralni preparati (R) 3060050 sirup. kolagenoze. blister. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Paralelni lekovi: Lemod depo.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.12.2002 L .Solu.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24. 500mg. dermatoze. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.12. kolagenoze. ulcerozni kolitis. zatim 7 dana pauze.2002 Cena 1030.6din (R) 1135240 film tableta. dismenoreja. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.HEMOFARM AD . ulcerozni kolitis. srednji zglobovi 10-40mg.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.2006 doziranje: prevencija trudnoće. hroničnog gubitka krvi.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27.5mg/kg dnevno. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. bočica.8-1. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.12.HEMOFARM AD .ALKALOID AD . 2x10 kom Cena 105.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. 20mg. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD .2002 doziranje: nedostatak gvožđa. ponavljane ciste jajnika. LEGRAVAN® . bočica. blister.10. Chronova bolest.12. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. Lemod-Solu.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.Srbija levonorgestrel. deca 1.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. dermatoze. 125mg. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. bočica. doza održavanja 4-8mg.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. 40mg jednom nedeljno.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. Nirypan® LEMOD-SOLU .2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 10x40mg Cena 686.Srbija metilprednizolon . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. Lemod® . deca preko 6 godina početna doza 0. doza održavanja 2-8mg dnevno.12. 15x20mg Cena 553. 0. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. 800mg/15mL. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. etinilestradiol . Lemod-Solu. 4mg. 40mg.GALENIKA AD . bočica. 40mg. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija.m. Paralelni lekovi: Lemod. hipermenoreja. 1x150mL Cena 248.Srbija metilprednizolon .Srbija metilprednizolon . terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.03mg.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® .HEMOFARM AD . 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. Nirypan® LEMOD DEPO .02. tokom 21-og dana.12. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.Solu.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. Lemod® .15mg+0. fiksne kombinacije Cena 98. bočica. adrenogenitalni sindrom i.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24.

bočica. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. Lemod® .06. Lemod depo. do 6 puta dnevno. Lemod depo. ili i.06. ceftriaxone-BcPP. Labilex®. kolagenoze. zglobova. 2g. veracol® LENDORMIN . 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.04. 1g. Paralelni lekovi: Lemod.Srbija metilprednizolon . doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. mekog tkiva i rana. prevremeno rođene bebe maks. Lemod-Solu. dvodelna bočica. 2g dnevno. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. Paralelni lekovi: Lemod. dvodelna bočica. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. dermatoze.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. Longaceph®.v.Slovenija ceftriakson .v.m. 2g. reumatske bolesti: individualno. 50x1g 515-04-239-1 26.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. respiratornog sistema.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . maks. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 1x2mL Cena 184. kolagenoze. bakterijski endokarditis. Chronova bolest. na 4-6 sati tokom 48 sati.v. 50mg/kg dnevno. ili i. dermatoze. Cena 107.01.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. rocephin®.25mg uveče pre spavanja. Farcef.v. Chronova bolest. na početku i po završetku citostatske terapije. ostale indikacije 10-500mg i. bakterijske septikemije.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu... 10x2g 515-04-250/03 26.25mg. genitalne infekcije. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.06. ulcerozni kolitis. Paralelni lekovi: azaran. 10x1g Cena 128. infekcije kostiju.7din 40mg. ceftriakson.06.2din 8600097002363 455/2006/12 06.SOLU .2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.Solu. inf.D. 1 sat pre. bočica.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. j01dd cefalosporini.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. 2g na 12 sati i.v. maks.HEMOFARM AD .. bakterijski meningitis. 50x2g 515-04-250-1 26. blister. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. ulcerozni kolitis.Francuska brotizolam . 0.2003 Cena 17808. Nirypan® LENDACIN® .04. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju.8din 515-04-239/03 26. vitalna ugroženost: 30mg/kg i.7din 47/2006/12 18. . ili 1g mesečno tokom 6 meseci. tokom najmanje 5-30 min.2003 Cena 35795. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.2006 . intraabdominalne infekcije.m. bočica.2003 Cena 7159. bočica.v. uz postepeno obustavljanje doze. infekcije u stomatologiji.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. 125mg. 1g. ceftriaxon-MIP®. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.v. Nirypan® LEMOD® .

alergijski rinitis i konjunktivitis.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. LERCANIL .07. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. blister. a najkasnije do 16 časova).08. teške psihoze 200-450mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 1x10 kom Cena 128. 0.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.25mg uveče pre spavanja.5din (R) 1102152 kapsula. blister. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN .06. 50mg.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. maks. L . deca preko 12 godina 12mg dnevno.Srbija pentaeritritiltetranitrat .KG . alergija na lekove.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN .D. clozapine LEPROTEK® .D. 2x10 kom Cena 152.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. blister. dnevna doza 20mg.7din 515-04-2375/03 07.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. 100mg. 8x10 kom Cena 110. 5x10 kom Cena 695.ZDRAVLJE A. stanja posle infarkta miokarda. 10mg.Srbija silimarin .2din 8600064103833 544/2006/12 14. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. LEPONEX® .2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. .NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .2002 doziranje: urtikarija.Srbija hlorfenamin . serumska bolest.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. 900mg dnevno. blister.Nemačka brotizolam .SRBOLEK A. blister. . 5x10 kom Cena 2142. 35mg.7din 515-04-232/03 01. blister.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.12.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. tvrda. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.5-25mg.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. maks. 25mg. alergijske dermatoze. 2x14 kom Cena 735. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). tvrda. 12mg.Velika Britanija klozapin . .04. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. LENTONITRAT® .2006 doziranje: šizofrenija.25mg.09. blister.2006  (R) 1070606 tableta.09.SRBOLEK A.D.Nemačka lerkanidipin . podeljeno u više doza.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula.

80mg.D.Švajcarska fluvastatin .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg.7din 3/2-10-8863 12. blister. Paralelni lekovi: Letizen® L . . 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. blister. a najduže 2 meseca. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem.D.09.NOVARTIS . 300mg.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta.24 LESCOL® . .09. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.12. deca 7-8mg/kg dnevno. D.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. uveče posle jela.7din (R) 1104451 kapsula. 20mg.KRKA.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.12. . 2x10 kom Cena 200.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. Uzima se 30 minuta pre jela. D. tvrda. blister. tvrda. strip. blister. 10mg.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .2002 Cena 1384.Švajcarska fluvastatin . Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .12.7din 3/2-10-10138 28.Slovenija cetirizin . hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. 1x10 kom Cena 120. terapija traje najmanje 1 mesec.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. TOVARNA ZDRAVIL. izuzetno 80mg. 10mg.Srbija bizmut-subcitrat .NOVARTIS .2006 doziranje: gastritis. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . ulkus želuca i duodenuma. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.09.KRKA.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta. 40mg.D. TOVARNA ZDRAVIL. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05.ZDRAVLJE A. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.Slovenija cetirizin . polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. 4x7 kom Cena 1699. blister. uvečeposle jela.

2005 Cena (R) 1040085 tableta. 100mcg. maks. 100mcg. 150mcg.08. Tivoral® LETROX® 150 .08. maks. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Tivoral® LETROX® 50 . Letrox® 100. deca od 1. Letrox® 50. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. 50mcg. maks. doza održavanja 100-200mcg dnevno.08. doza održavanja 100-200mcg dnevno. blister. 50mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 50mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 75mcg. 100mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks. blister. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 50mcg. 2x25 kom Cena 148. 2x25 kom Cena 92. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. 150mcg. Letrox® 150.2006 Cena (R) 1040088 tableta. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. Paralelni lekovi: euthyrox.6din 4013054002339 88/2005/12 19. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister. maks. blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. maks. 150mcg. maks. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. blister.Nemačka levotiroksin natrijum . 150mcg. maks.2006 Cena (R) 1040087 tableta.2006 Cena (R) 1040086 tableta.08. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 100mcg. Paralelni lekovi: euthyrox. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 75mcg. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. blister. Tivoral® . Letrox® 150.Nemačka levotiroksin natrijum . 75mcg. 50mcg. 100mcg. 150mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta.12. Paralelni lekovi: euthyrox. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 150mcg.6din 4013054002322 86/2005/12 15.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. maks.08.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . Letrox® 100.8mcg/kg dnevno. maks. 50mcg. 2x25 kom Cena 115. blister.9din 4013054002650 90/2005/12 19.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta.12. Letrox® 50. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. 100mcg. blister.2005 Cena (R) 1040083 tableta.2005 Cena (R) 1040084 tableta. maks.08. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. deca od 6 -12 meseci 6.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .12.

do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.L.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . Paralelni lekovi: calciumfolinat. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. inf.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .v. 50mg/5mL.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® ./mL.v.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21.12. 10mg.LACHEMA 25 . ili i.m.v. 10mg. za muškarce starije od 18 god./mL. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl. zatim i.m.S. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.v.BAYER HEALTHCARE AG . 20mg. inf. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.2005 Cena 2637. 100j. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.m.NOVO NORDISK A/S .8din (R) 1139211 film tableta. . i. blister.R.2005 Cena 2167.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju. vrstu insulina.12. 10x25mg Cena 2961.m. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21.07. 100mg/10mL.Danska insulin detemir . bočica. maks.07.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. zatim i. blister. blister. ampula.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. ampula. dnevno. parenteralni.7din (R) 1139212 film tableta. 20mg.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12.PFIZER ENTERPRISES S. 100j. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.NOVO NORDISK A/S . ili i. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.08.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. .11.PLIVA . blister. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05. 1 tabl.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.A.07. 25mg. blister. vrstu insulina. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru. uz čašu vode.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . uložak. 5mg.LACHEMA A.2005 Cena 1131.9din (R) 1139213 film tableta.Luksemburg kalcijum-folinat .. i. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.6din (R) 1139214 film tableta.Nemačka vardenafil .2007 Cena 1350. parenteralni.Češka kalcijum-folinat .Danska insulin detemir . 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. do 120mg tokom 12 . .12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.24 sata podeljeno u više doza.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. Leucovorin ca Pliva .12. Paralelni lekovi: calciumfolinat.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 25-60min.

blister.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. blister. 2x15 kom Cena 97.2002  (R) 1071626 tableta. 1.5mg.uretralna anestezija: 20mL.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11.5din 8600097200301 472/2006/12 06. TOVARNA ZDRAVIL. uznemirenost. 50x2mL Cena 441. epinefrin .03.D. Lidokain-hlorid 1%. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. D.Srbija lidokain. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid.11. LIDOKAIN-HLORID .uretralna anestezija: 5-10mL.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05. Lidokain-hlorid 1%. endoskopija 10-20mL.Crna Gora lidokain .N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. nervoza. 2x15 kom Cena 66. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.HEMOMONT D.2004  (R) 1071322 tableta. žene . blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. maks.O.5mg/kg.5-6mg. 3mg.11.Slovenija bromazepam . 3x10 kom Cena 131.2004 doziranje: muškarci .abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .4din 5310001002541 3/2-10-5756 11.2002 doziranje: stanja napetosti. 40mg+0.O. 60mg dnevno.5mg.Srbija lidokain . zatim inf.025mg.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.KRKA. 60mg dnevno.GALENIKA AD . ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. . anestezija u stomatologiji: 1-5mL.5mg. kratkotrajna primena. maks.Makedonija bromazepam . kratkotrajna primena. 6mg. anksioznost. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. nervoza.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.5-30mL. ampula. 3x10 kom Cena 50. 20mg/mL. ampula. 10mg/mL. 3x10 kom Cena 90.2006. blister. 3mg. Paralelni lekovi: Bromazepam.ADRENALIN .03. . Lexaurin® LIDOCAINE . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. doze 200-300mg/sat. 2%.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.v. 1-1. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. inj. Paralelni lekovi: Lidocaine.03. anksioznost.GALENIKA AD . ampula. 6mg. 20mL. maks. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . blister. poremećaj sna: 3 puta po 1. maks.04.2002  (R) 1071628 tableta.2din 8608808104139 591/2005/12 21. Cena 536.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. uznemirenost. blister. Lexilium® LEXILIUM® . Paralelni lekovi: Bromazepam.2004  (R) 1071324 tableta. 1x30g Cena 117.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. 2x15 kom Cena 161. 10mL.12.5mL Cena 516. Lidokain-hlorid 2% L . do maks.ALKALOID AD . poremećaj sna: 3 puta po 1.2004 doziranje: stanja napetosti.11. 1. tuba. 50x3.03. blister. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.5-6mg.7din 3838989617653 515-04-268/03 05.04.

v.v.v. LINDRON .2006 207.02. Fosamax® LINEX® . epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. 10mL. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM .GALENIKA AD . 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. 35mg. deca 30. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. maks.60mg/kg dnevno podeljeno u 3. ampula.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% .2006 .05.v. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. tvrda.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.GALENIKA AD . 40mg/2mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . tvrda. inf. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. ampula. ampula.Slovenija alendronska kiselina . 600mg na 12. 1-1.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici . 1-1.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula.D.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. inj.5mg/kg. inj. Paralelni lekovi: Lidocaine. maks.D. 4x7 kom Cena 936.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. deca 10mg/kg na 12.05. maks.5din 515-04-03680/03 28. 10mg.5mL Cena 103. TOVARNA ZDRAVIL. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.10.24 sata i.Slovenija mlečnokiselinske bakterije.2din 17.5-30mL. Paralelni lekovi: Lidocaine. blister.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.4 doze. D. blister. 600mg/2mL. do maks. ili na 8 -12 sati sporom i. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. doze 200-300mg/sat.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 10mL. . žive liofilizovane .A07FA51 ANTIDIJAROICI.v. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. inj. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.m. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.12. .2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva. 50x2mL Cena 536. kože i mekih tkiva. doze 200-300mg/sat.KRKA.2din 17.09.. Lidokain-hlorid. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% .. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. zatim inf. do maks.Srbija linkomicin .24 sata duboko i. inf.Srbija lidokain . zatim inf.5mg/kg.2x 107. ili 10.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08.2x 107. 10x3.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. 1. Lidokain-hlorid. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.Srbija lidokain .5-30mL. bočica. 8g dnevno. Paralelni lekovi: alendronat.m. 1.3din 8608808102944 107/2006/12 02. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju.

120mg/g.9din (BR) 4155601 krem.07. 200mg/g. 20mL upotrebiti za tuširanje. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). dece i odraslih. AUGUST WOLFF GmbH & CO. LINOLA® UREA . (Oenothere spp). profesionalna oštećenja kože. ARZNEIMITTEL . neurodermatitis. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. do poboljšanja stanja. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. izbegavati kontakt sa očima.2din (BR) 4155600 krem. ne nanositi u blizini očiju. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. terapija traje 4 nedelje. nezasićene . 8. bolne naprsline kože (ragade).Nemačka masne kiseline.D02AC. ARZNEIMITTEL .abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. tuba. staračka koža. 3 puta po 2 kaps.. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.04. LINOLA® GAMMA .D02AC. ARZNEIMITTEL . ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju.DR.05.9din 8600103690010 922/2007/12 04. crvenila.D02AC. psorijaza).15mg/g. LINOLA® .2007 doziranje: seboreja kože.DR.. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. tuba. dnevno. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.DR.2007 doziranje: seboreja kože. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku.05.Nemačka noćurak.Nemačka masne kiseline. dnevno. 3 puta po 1-2 kaps. 1x200mL Cena 398. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263.Nemačka urea (karbamid) . profesionalna oštećenja kože. AUGUST WOLFF GmbH & CO. deca od 2-12 god. tuba. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. boca. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. 5mg/g. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi.DR.04. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO. nezasićene . ekcema i atopijskog dermatitisa. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. do poboljšanja stanja. tečni i masni proizvodi . uz dovoljnu količinu tečnosti (vode).2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba.Nemačka parafin. posle jela.. suvoće kože.5din (BR) 4155603 krem. neurodermitis. 3 puta po 1 kaps. ARZNEIMITTEL . bolne naprsline kože (ragade). lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. ARZNEIMITTEL . dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza.DR. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. masno ulje .D02AC. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. svaka 2-3 dana.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. AUGUST WOLFF GmbH & CO. hronični ekcemi. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože..2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. L . tuba. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. 1x50g Cena 288. AUGUST WOLFF GmbH & CO.

2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.3din 28.10. opekotine.09. 1000i. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22.2004 312. 1000i. dugotrajna koma: doziranje je individualno. IIb. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. 10mg.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju. glicerol./g.Austrija sojino ulje. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore).09.01.j.7din 28.05./g. hipertrigliceridemiju i tipove IIa.j. tvrda.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. povrede kod spor tista (otok. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. fosfolipidi.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Francuska ciprofibrat . 100g+6g+25g. blister. tuba. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. ./g. LIPOVENOES 10% PLR . Paralelni lekovi: Hepathrombin.Italija heparin .2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. tuba.R.j. tumori gastrointestinalnog trakta. 1000i.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. boca staklena. viatromb LIPANOR® . ulcerozni kolitis.05. lecitin jajeta .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 10%+2.2007 Cena (BR) 4108053 gel. monokomponentni (R) 1103556 tableta.L.2004 . MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 100mg. LIPOVENOES . hematom. tumori gastrointestinalnog trakta.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. 1000i.2004 452.6%.2007 doziranje: tromboflebitis. LISOPRESS® . tuba. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. ulcerozni kolitis. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. blister.6din 515-04-1660/03 04. uključujući hiperholesterolemiju. glicerol .2007 doziranje: postoperativna ishrana. 20mg. blister.MENARINI.2004 doziranje: postoperativna ishrana.GEDEON RICHTER LTD .A. opekotine.2007 Cena 296. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. dugotrajna koma: doziranje je individualno. tuba. peritonitis.Mađarska lizinopril .252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . ulkus kruris. posttraumatski hematomi. 5mg. blister.5%+0.08. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.j.1din 28.C09AA03 c09aa inhibitori ace.Austrija ulje soje. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23./g. peritonitis.05. bočica staklena.05.2007 Cena (BR) 4108052 gel.9din (BR) 4108051 gel.09.

2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. 5x5mL Cena 170301.BRISTOL-MYERS SQUIBB .abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.SRBOLEK A. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.JUGOREMEDIJA A. tvrda. 40mg dnevno. Loril®.D. tvrda.1din 3/2-10-3159 17. Lizinopril.LIPOMED AG .63mg/kg. hronična limfocitna leukemija): 0.Holandija tibolon .L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. LIZINOPRIL . do ukupne doze od 0. LITALIR . rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. LIVIAL® . po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno.11.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. dana lečenja (ne preko 1.Srbija lizinopril .-7.V. blister. Lizopril.N.11.4din 10.D.2003 197. 10x10 kom Cena 287. 7 dana uzastopno.4-1.5mg. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. 20mg.11.3din 8608809000010 962/2007/12 10. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .2002 doziranje: melanom.2003 . blister. blister.09. bočica. 500mg.05. blister.2din 10.5mg.Srbija litijum karbonat .5mg uvek u isto doba dana. blister. bočica. monokomponentni (R) 1103875 tableta.5mg. potrebna litemija bično 0.06.9din 515-04-2084/04 10. 300mg. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.1din (R) 1049210 tableta.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. uz obaveznu kontrolu litemije. maks. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.Švajcarska kladribin . podeljeno u više doza.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. . 5mg.0mmol/L 12h posle doze leka. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 10mg.5mmol/L). Paralelni lekovi: Irumed®. ORGANON . 10mg/5mL. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.01. 1x100 kom Cena 3763.7din 10.09mg/kg/dan tokom 24 sata.2003 324. 4. LITIJUM KARBONAT . rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. 2.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ZRENJANIN .

07. . Lisopress®. Skopryl® LIZOPRIL H . dnevno.09. 2x10 kom Cena 279. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.BOSNALIJEK D.12. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5din 515-04-240/03-1 30.Bosna i Hercegovina lizinopril . 40mg dnevno. Loril®. monokomponentni (R) 1103865 tableta. blister. 20mg.5mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. Loril®.2006 Cena 629. maks.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. blister.D. Lizinopril. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.6din (R) 1103867 tableta.2003 Cena 316.5mg. Loril®. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT . Lizopril.1din 515-04-240/03-2 30. 2x10 kom Cena 485.07.Srbija lizinopril . doza održavanja 1 puta po 5-20mg.Bosna i Hercegovina lizinopril. blister. 20mg+12. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).5mg.07. . 10mg+12.5mg.Srbija lizinopril.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. blister.D.2004 Cena (R) 1401187 tableta. 20mg+12. 40mg dnevno. Lizopril. Skopryl® LIZINOPRIL .D. blister.09. hidrohlortiazid .5mg. 10mg+12.2004 Cena (R) 1401186 tableta. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . maks. monokomponentni (R) 1103878 tableta. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.5mg. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.2din (R) 1401172 tableta. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). 5mg. Lisopress®.5mg.D. .07. 20mg+25mg. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . Paralelni lekovi: Irumed®. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.SRBOLEK A.5mg.C09AA03 c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: Irumed®. blister. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.2003 Cena 355.07.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. Lisopress®.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. .ZDRAVLJE A. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. blister. blister. Paralelni lekovi: Irumed®.BOSNALIJEK D.09.5mg.5mg. 20mg. blister. maks. hidrohlortiazid . 40mg dnevno.

A.8din 4022536915708 694/2006/12 25.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . uzeti ujutru. 20%.MERCK SANTE S.05.Francuska bisoprolol.06. blister. 0. pre i postoperativna hipoalbuminemija. 2. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. u toku 4 sata.9din 8600103492140 515-04-721/03 19. .2din (R) 1107191 film tableta.5mg+6.8din (R) 1059050 film tableta. tokom 21-og dana. tokom više godina.2003 doziranje: kontracepcija. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. jednom mesečno. inf. trudnicama i ženama koje doje.06. nefrotski sindrom. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® .25mg. zatim 2 meseca pauze. humani . hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. 300mg. 1 tableta dnevno (2. 10mg+6.25mg) jednom dnevno. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak). zatim 7 dana pauze. Ne davati ga deci.12. blister. . etinilestradiol .2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. 20%. malo soli. ampula.F.Srbija albumin. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .S. UMaN aLBUMIN LODOZ® .05. bočica. bočica. 3x10 kom Cena 479.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju.25mg) jednom dnevno.05. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.2din (R) 1107192 film tableta. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. opekotine. progutati sa malo tečnosti.5mg+6. LODRONAT . osteoporoza: 300mg inf.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta.25mg).12. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. hidrohlortiazid . ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6.Francuska gestoden.DELPHARM LILLE SAS . a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.2006 Cena 487. ciroza jetre. 520mg. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. ponavljati u tromesečnim ciklusima.Švajcarska klodronska kiselina . 3x10 kom 3/2-10-9936 28.02mg.v. blister. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Human albumin.. blister.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% . 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. maks. blister.25mg. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.5g jednokratno.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.075mg+0.2002 Cena 13567. tabl. najviše 7-10 dana ili 1. 5mg+6.25mg.06.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. ne žvakati. 1x21 kom Cena 401.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.2006 Cena 494.

2x15 kom Cena 99.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.Srbija ceftriakson . tvrda. prevremeno rođene bebe maks.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16. LOMEXIN® . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0..A. nekomplikovana gonoreja. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.A07DA03 ANTIDIJAROICI.RECORDATI S.ZDRAVLJE A.v.Italija fentikonazol . blister. 2mg. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta. bočica. maks. 8-12mg dnevno. 2mg/mL.6din (BR) 2126400 oralne kapi. ceftriakson. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. Paralelni lekovi: Lopedium akut . bočica. LONGACEPH® .2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. III generacija Cena 3351. 16mg dnevno.SALUTAS PHARMA GmbH . Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . blister. 50mg/kg dnevno. inf. zapaljenje kože i mekih tkiva. maks.Srbija loperamid . ceftriaxon-MIP®. blister. meningitis. ceftriaxone-BcPP. 1g. veracol® LOPEDIUM AKUT .24mg/kg dnevno.2006 doziranje: arterijska hipertenzija. maks. blister.02. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 5mg+10mg.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. zapaljenja mokraćnih organa.D. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. rastvor.2003 Cena 66.12. Lendacin®.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. 16mg dnevno. maks.08mg/kg. septikemija.01.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . Labilex®. zapaljenska bolest karlice.C03EA.P. zapaljenja kostiju i zglobova. deca preko 5 godina 2mg odjednom. maks. maks.8din 8608808101183 105/2006/12 02.A07DA03 ANTIDIJAROICI. . .. 600mg. 0. 2g dnevno. 2mg. 1x1 kom Cena 236. meka. rocephin®.12. Farcef. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca preko 5 godina 2mg odjednom. amilorid . maks. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. maks. 8-12mg dnevno. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. 2x10 kom Cena 63.Nemačka loperamid .GALENIKA AD . intraabdominalna infekcija. kongestivna srčana insufijencija. Paralelni lekovi: azaran. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0.03.12.GALENIKA AD . 0.24mg/kg dnevno.08mg/kg.Srbija metiklotiazid. 2g na 12 sati i.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27.

D. bočica od tamnog stakla.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta. Pressing® LORATADIN .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem.SALUTAS PHARMA GmbH .Srbija loratadin . ZRENJANIN . Lopion® forte.Nemačka loratadin . nesezonski hronični idiopatski rinitis. 3x10 kom Cena 115. 5mg/5mL. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: Lopion retard®.D.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 10mg. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. Molicor® LORANO .4din (R) 1102520 tableta. 1x10 kom Cena 120. blister. alergijski konjunktivitis. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. alergijski konjunktivitis.JUGOREMEDIJA A. 5mg/5mL.Srbija molsidomin . Paralelni lekovi: Lopion®. Paralelni lekovi: Lopion retard®. Paralelni lekovi: claritine®. Molicor® LOPION® .SRBOLEK A. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.JUGOREMEDIJA A. Lorano. bočica.10. 10mg.Srbija molsidomin . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.12. 16mg dnevno.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.Srbija molsidomin .09. blister. 4mg.2002 L . blister. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.12. blister.JUGOREMEDIJA A. Flonidan®.Srbija loratadin . deca od 2 .2006 doziranje: ishemijska bolest srca.D.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.JUGOREMEDIJA A. Flonidan®. Lopion® forte.D.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.7din (R) 1058291 tableta.12. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: claritine®.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.11.11. ZRENJANIN .08. blister. blister. Lopion®. 10mg. Pressing® LORATADIN . maks. . blister.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® . nesezonski hronični idiopatski rinitis. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).D.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.12. 10mg. 2x10 kom Cena 151.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. 1x10 kom Cena 120. Loratadin. 8mg. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. 2mg. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.2003 Cena 204. Molicor® LOPION® FORTE .5 godina: 5mg dnevno.

10mg. ampula. nesezonski hronični idiopatski rinitis.HEMOFARM AD .5 godina 5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103792 film tableta. blister.SRBOLEK A.10.Srbija loratadin .N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 137. deca od 2 .Srbija lorazepam .09. Pressing® LORATADIN . maks.20mg. Flonidan®. 1mg.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.5mg.7din (R) 1103562 tableta.D. blister. Paralelni lekovi: Irumed®. blister.04.4din 86000641022 515-04-02269/04 28.2007 Cena 197. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. Paralelni lekovi: claritine®.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.D. 4x7 kom Cena 725. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 10mg. 2mg/mL.10.09.D. D.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.Srbija lizinopril .2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. monokomponentni (R) 1103560 tableta.5mg.5 godina: 5mg dnevno. . po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . Lorano.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). LORIL® . blister. . Skopryl® LORISTA® . Lizinopril. 50mg.2007 Cena 324. 2x15 kom Cena 56. alergijski konjunktivitis. Lotar® .ZDRAVLJE A. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.D.4din 8608807100972 515/2006/12 11. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. po potrebi ponavljati na 6 sati. erynorm®. 5mg.5mg. Paralelni lekovi: claritine®. Pressing® LORAZEPAM . Lizopril. 50x1mL Cena 239.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 2.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 20mg. alergijski konjunktivitis. Paralelni lekovi: cozaar®. 2x10 kom Cena 63.20mg.4din 8608807100910 514/2006/12 11. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .2din 8608809000379 2535/2007/12 22. deca od 2 . .KRKA.4din (R) 1103561 tableta. blister.Srbija lorazepam .C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Slovenija losartan . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 40mg dnevno. .8din 3838989500399 515-04-03820/03 28.04.2006  (R) 1071711 tableta.08. blister. blister. Flonidan®. 1x10 kom Cena 120. Lorano.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg.9din 8608807100903 513/2006/12 11. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). LORAZEPAM .04. Lisopress®.

Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).KRKA. hidrohlortiazid . Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.08.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.05. dnevno. .2din (R) 1401122 film tableta. tvrda. 1 tabl. Loriste H (50mg + 12.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i.v.5din 515-04-1218/03 04. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD . bočica. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL. 50mg+12. 40mg.5mg). blister.10.v. tvrda. omeprol®. blister. ako se ne postigne očekivani rezultat. 100mg+25mg.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. D. 100mg+25mg.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. 20mg.5mg). do 5 dana. hidrohlortiazid . jednom dnevno.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. tvrda.LICONSA S. podeljeno u 2 doze.4din (R) 1401124 film tableta.2din (R) 1401123 film tableta. . TOVARNA ZDRAVIL.05.2006 Cena 2552. 20mg.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. blister. omeprazid®.10.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula. D.2006 L . blister. 10mg. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.2006 Cena 1276. blister.10. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.08.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. ako se ne postigne očekivani rezultat. Loriste H (50mg + 12. 5x40mg Cena 3356. blister. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. blister.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .Slovenija losartan.08. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.Slovenija losartan. ne davati ga deci i trudnicama.2004 918.05. 10mg. omediprol. 100mg+25mg. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. omeprazol. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).D. 40mg.A. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. tvrda.Španija omeprazol .2006 Cena 2382. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. omezol® LOSEPRAZOL® . blister.05. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. tokom 20-30 minuta. Paralelni lekovi: Loseprazol®. blister. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. blister.5mg. ne davati ga deci i trudnicama. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.1din (R) 1401121 film tableta.2004 318. 40mg.Švedska omeprazol .ASTRAZENECA AB .C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.2005 655.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. tvrda. jednom dnevno. 100mg+25mg.D. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12.05.2006 2080. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. . omep. inf. inf.10. blister. 1 tabl.KRKA.

FSH. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. estradiol .07. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).Srbija progesteron. maks.2006 . LUVERIS® 75 IU . indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. Paralelni lekovi: Losec. omeprazid®. 75mg. blister. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. do 5 nedelja. Lorista® LUTESTROL .j.02. blister.2006 06.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.07. prevencija recidiva ulkusa. omediprol. izostanak menstruacije. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. blister. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. tvrda. 100mg dnevno. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni.2007 Cena 1555. ampula.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. Paralelni lekovi: cozaar®. maks.04. tvrda. 25mg. uobičajena početna doza je 75 i. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. tvrda. tvrda.. liobočica sa rastvaračem. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.02.6din 5310001155926 1460/2007/12 09. blister.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. omep. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH.Italija lutropin alfa . 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. 50mg. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula.. omeprol®. 100mg dnevno. s. 50mg dnevno. primarni i sekundarni hipogonadizam.PFIZER GmbH. 100mg dnevno. blister.10. blister. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 50mg. 100mg.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. omezol® LOTAR® .02. erynorm®. tvrda. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 100mg dnevno. 100mg.02.GALENIKA AD . disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. LYRICA® . .2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa.2006 06.A. zajedno sa 75-150 i.c. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. ili 8 nedelja (ulkus želuca).02.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.3din (R) 1103001 film tableta.Makedonija losartan . oskudne menstruacije. maks.ALKALOID AD . omeprazol. 3x10 kom Cena 777. 75i.2006 06.j. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.2006 06.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. maks. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. 150mg. doza održavanja 20-120mg dnevno. maks. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. blister. u periodu od 3 nedelje.Nemačka pregabalin . jednom dnevno.P. (20mg+2mg)/mL. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula.

75mg. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. L .D. 50mg. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. 75mg. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06.02. 150mg. LYSOBACT® .2006 Cena (R) 1084741 kapsula.11.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. 150mg. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. . tvrda. blister. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. blister.2006 Cena (R) 1084743 kapsula.02.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. blister. 20mg+10mg. tvrda. tvrda.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084736 kapsula.02. blister.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. tvrda. tvrda.02. blister. ukoliko je potrebno. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. blister.BOSNALIJEK D.02. tvrda. blister. blister.dnevne doze od 600mg. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06.02.02.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. stomatitis. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. 300mg. 200mg. 300mg.2006 Cena (R) 1084745 kapsula.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. tvrda. blister.02. blister. tvrda. tvrda. 50mg. blister. tvrda. herpetične lezije.2006 doziranje: gingivitis.02. afte. tvrda. tvrda. 25mg. blister. blister.02. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 25mg.2006 Cena (R) 1084742 kapsula.02. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. piridoksin .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. 300mg.02.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .GALENIKA AD . urogenitalnih organa. blister. bočica od tamnog stakla. 40000i. može se koristiti 0. 1. jedanput nedeljno. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.D.Švajcarska rituksimab .1din (R) 4137421 vaginalna mast.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju.06./g+100mg/g. uveče tokom 6-12 dana.j.. 500mg. Zavisno od progresa.P. 175mg/5mL.6g dnevno.A. . 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. maks. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.2003 112697. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. 2x8 kom Cena 201.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. bočica.2005 . deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. D.KRKA. 200mg+50mg.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.Nemačka alemtuzumab .. enteritis koji izaziva Campylobacter spp. 1x12 kom Cena 593. benzerazid .9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.SCHERING AG . agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.2007 401.01. bočica. Za razblaživanje koncentrata za inf. TOVARNA ZDRAVIL.Srbija levodopa. 30mg/mL.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. kože i potkožnih tkiva. inf. meka.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.09. mast za vaginalnu primenu 2.07. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. blister. .j. 4 nedelje uzastopno. MACMIROR COMPLEX .+500mg. 100mg/10mL. nifuratel .2007 doziranje: infekcije organa za disanje. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450.05. tuba. bočica.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.07.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® .2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. 200000i. 400mg. MACROPEN® . MADOPAR .J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.v.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. bočica.Slovenija midekamicin . terapija može da se produi i do 12 nedelja. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta. pre jela. za vaginalnu primenu.07.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. MABTHERA .Italija nistatin.01.F.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.

2007 doziranje: Parkinsonova bolest. bočica. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Madopar. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.Švajcarska levodopa.3 dana. 200mg+50mg.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. 469.11. podeljeno u 2-3 doze.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . podeljeno u 3-4 doze.2007 Cena 23074.01. . preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. bočica.SCHERING AG . doza se može ponoviti posle 30 minuta.2mL/kg. tvrda.02. 1-2 puta po 100mg posle jela.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. podeljeno u 2-3 doze.11. doza se postepeno povećava. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . benzerazid . bočica. 10x20mL Cena 51733. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. doza se odnosi na sadržaj levodope. magnetna rezonanca celog tela: 0.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. bočica. do doze održavanja od 400-800mg dnevno.A12CC.01.3din 8606103889102 192/2007/12 16. posle 2.01mg/mL. Paralelni lekovi: Madopar. 10x10mL 3/2-10-5666 28. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. blister. bočica.01mg/mL. 200mg+50mg.4mL/kg. spazmofilija: 4 tablete dnevno. brizgalica.Nemačka gadopentetska kiselina .Francuska magnezijum-laktat. 1x100 kom Cena 1536.01mg/mL.2007  (R) 1085307 tableta.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. MAGNEVIST® .01. 469.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.01. 470mg+5mg. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.2mL/kg. prosečno do 50 %. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. Paralelni lekovi: Madopar® roche.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. Madopar® roche M MAGNE B6 .2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. 5x15mL 3/2-10-5667 28. 1-2 puta po 100mg posle jela.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . benzerazid .V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. doza se odnosi na sadržaj levodope.F. 100mg+25mg.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0.3din 8600103492218 390/2007/12 30. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. izuzetno 0. 469.F.2002 Cena 31933. piridoksin . Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS ..Švajcarska levodopa.

75. 3. bočica staklena.75mg.2006 Cena (R) 1042334 tableta. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.2006 Cena 260. 5mg.75mg. 3.12. blister. 1. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.75mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).2005 Cena (R) 1042333 tableta.2006 Cena (R) 1042333 tableta.5 . koja je uobičajeno 10. blister. 1.75mg uz doručak u početku.2005 Cena 260.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).75mg uz doručak u početku. 1. 3. Maninil® 3.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.08. maks.08.5mg. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. Maninil® 3.5mg.Nemačka glibenklamid .12. 3x10 kom Cena 46.75.3din (R) 1042331 tableta. Paralelni lekovi: daonil®.2005 Cena (R) 1042335 tableta.5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1.2005 Cena (R) 1042334 tableta. 1x120 kom Cena 260.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. Maninil® 5 MANINIL® 5 . Paralelni lekovi: daonil®. blister.08.75mg.75 .2006 Cena (R) 1042335 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.12.5 .1din 4013054002728 2405/2006/12 21.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . bočica staklena. Paralelni lekovi: daonil®. koja je uobičajeno 10. 15mg dnevno (doze veće od 10.08. 15mg dnevno (doze veće od 10. bočica staklena. bočica staklena.75mg uz doručak u početku. Maninil® 1. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. 3. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15. blister.12. Maninil® 1. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.08. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.1din (R) 1042330 tableta. 3x10 kom Cena 92.2006 Cena 46. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. 1.5mg. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. blister. maks.2006 Cena 92. 1.3din (R) 1042332 tableta.5mg.08. blister. 3. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.Nemačka glibenklamid .12.12. maks.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg.5mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3. blister. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. bočica staklena.5mg. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Maninil® 5 MANINIL® 3.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.3din (R) 1042331 tableta.75mg. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.3din 4013054002742 2408/2006/12 21. blister.5.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).5mg.08.75mg.Nemačka glibenklamid . derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . koja je uobičajeno 10.3din 4013054000922 243/2005/12 19. 15mg dnevno (doze veće od 10.

7din 3/2-10-4009 10.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. boca. .2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče. 1x30 kom Cena 76. u toku 15min..2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. epiduralna blokada. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.Srbija maprotilin . 5mL/kg tokom 10-15 minuta.HEMOFARM AD . 25mg. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. boca.D. fiola.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. boca.07.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju. 1x30 kom Cena 183.. 1x250mL Cena 72.5%. epiduralna blokada. u toku 15 min. Paralelni lekovi: Manitol.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Manitol 10%. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5% . plastična fiola. 20%.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.. 10%. Manitol 20% MANITOL 10% .2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.8din 8600097200103 641/2005/12 21. 100mg. 20%. boca.09.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.5%.Crna Gora manitol . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5%.HEMOMONT D.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. u toku 15 min.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.2 MANITOL . depresivna neuroza.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.12.5% heavy .12. hirurška intervencija :do 20mL 0. porođaj: do 12mL 0.ZDRAVLJE A. Manitol 20% MANITOL 20% . 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 10%.12.O. 50mg. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju. Marcaine spinal 0.09.12. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.Velika Britanija bupivakain .O.2003 doziranje: depresija. Manitol 10% MAPROTILIN . bočica.2003  (R) 1072731 film tableta.2005 Cena 72. 1x250mL Cena 821. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. MARCAINE 0. manično depresivna bolest.Srbija manitol .HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Manitol.Srbija manitol . 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. .ASTRA ZENECA UK LIMITED .

) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x10 kom Cena 916.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. ciprinol®.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. 4mL.5% HEAVY .5%. inf. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . najbolje uveče pre spavanja. u zavisnosti od težine infekcije.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. maks. ciprofloxacin 500 mg. bočica.5%.KRKA. 5x4mL Cena 1725. . infarkt miokarda. 4mL.5g dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Marcaine 0. TOVARNA ZDRAVIL.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28.HEMOFARM AD .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. ne preporučuje se primena kod dece. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 20mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. podeljeno u dve doze.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 5x4mL 3/2-10-4011 10.12. ciprocinal®.v. blister.2002  (R) 1329411 film tableta. 20mg. Paralelni lekovi: Marcaine 0.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. 3mg.Slovenija varfarin . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. inf.5% MARIVARIN . tokom ½-1 sata. 1.Velika Britanija bupivakain . predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.11.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. ciprofloxacin. blister.5% . citeral® .9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. Marcaine spinal 0. ampula. cifran. pre intervencije. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. 250mg. Paralelni lekovi: c .07. 28 dana. doza održavanja 3-9mg dnevno.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije.5din 3/2-10-7745 19.Srbija ciprofloksacin . pre jela. 1x10 kom Cena 312.07. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 100mg. 5x10mL Cena 610.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta.. maks. 6mg tokom 2-4 dana. izuzetno (deca od 5-17 god.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. Marcaine spinal 0. ampula. ciprofloxacin 250 mg.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0.D. D. 3 dana.FLoX.v.9din 3/2-10-4010 10. maks. deci se ne preporučuje. 500mg. ampula. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.Velika Britanija bupivakain . sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.07.12.

Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.O.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. rastvor. suspenzija.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi.USA cefepim .Crna Gora ciprofloksacin . Paralelni lekovi: cefim®. bočica. . 1x5mL Cena 130.09.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.ALCON-COUVREUR N.2001 Cena 241. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. bakterijski meningitis kod dece.2003 . dexagel® MAXIPIME . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. a drugog dana 2 kapi na sat. septikemije/bakterijemije. Maxicef® MEBENDAZOL . bakterijski meningitis kod dece. Maxipime MAXIDEX® .2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .HEMOMONT D. iritis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 500mg. 1x1g 515-04-4654-1 15. 1g. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.Srbija cefepim .2002 doziranje: konjunktivitis. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.03.03.07. . mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu.5din 515-04-4011/03 23.8din (R) 7090141 kapi za oči. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . 0.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. infekcije u ginekologiji.11. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.O. kože i mekih tkiva.GALENIKA AD .Srbija mebendazol . bočica. Paralelni lekovi: cefim®. 1g.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.Belgija deksametazon . bilijarnog trakta. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. septikemije/bakterijemije. bočica.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.1%. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.9din 3/2-10-8573 17. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. 100mg.D.3%. tuba. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 1x1g Cena 699. bočica. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. 1mg/mL.ZDRAVLJE A.12. bočica.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. iridociklitis.07. infekcije u ginekologiji. 1x3. keratitis. . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. kože i mekih tkiva. bilijarnog trakta. Paralelni lekovi: dexa edo®.V. blister. 0.

08. 3 l.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. 3kg. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. kontejner.D. kontejner. delimično tečni. 99. 100% v/v.06.2007 11. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. 100% v/v.08. 100% v/v. delimično tečni. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. teška anemija.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas.2007 11. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas.06. MEDICINSKI KISEONIK . 99. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.5% v/v. boca 8606008230115 204/2005/12 15.2007 11.5% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. kontejner. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . . 100% v/v. ankilostomijaza. . pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. boca 8606008230108 203/2005/12 04.2007 .2007 11.5% v/v. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.500mg. 99.D. narednih 7 dana 3 puta po 400. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. 99. kontejner. 660 l. strongiloidaza. 10 l.06. 100% v/v.D.2005 doziranje: inhalaciona anestezija.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.06. tenijaza. 100% v/v. a može do 2 godine.MESSER TEHNOGAS A.08.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.08.06. 98% v/v. lokalna ishemija tkiva.06. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 98% v/v. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. 40kg.Srbija kiseonik . askarijaza.2007 11. 99. kontejner.50mg/kg dnevno u 3. klaster glavobolja.08. 14000 l. 10kg.5% v/v.Srbija kiseonik .08. 40 l. kontejner. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16.Srbija azot-suboksid . 98% v/v.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. delimično tečni.08.06. pod nadzorom lekara.4 doze tokom 1. kontejner. delimično tečni. boca 8606008230122 205/2005/12 15. pod nadzorom lekara.08. delimično tečni. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. delimično tečni. trovanje ugljenmonoksidom. šok. delimično tečni.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija.5% v/v. 100% v/v. trihurijaza. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. ehinokokoza: 25.2007 11. sindrom apneje u snu. .6 meseci.

boca. 100% v/v.06. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. delimično tečni.06.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11.06.06. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 100% v/v. komprimovani. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. lokalna ishemija tkiva. boca. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. komprimovani. 100% v/v. boca.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. 100% v/v. pod nadzorom lekara. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas.06. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. trovanje ugljenmonoksidom.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. teška anemija. boca. komprimovani. 100% v/v. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. Cena kontejner za transport.06. 100% v/v.06. komprimovani. komprimovani. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. delimično tečni. delimično tečni. 100% v/v. komprimovani. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 100% v/v. 1x0. komprimovani. klaster glavobolja. kontejner. boca. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. boca. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. kontejner. delimično tečni. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.06.06. 100% v/v. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. 100% v/v. komprimovani. kontejner. boca. komprimovani.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.06. kontejner za transport. boca. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. kontejner.06. kontejner. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11.06.06.06. kontejner.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. sindrom apneje u snu. delimično tečni. 100% v/v. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. kontejner.06.06. boca. boca.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. 100% v/v. kontejner. boca. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11. 100% v/v.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.06.06. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11.06.06.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. delimično tečni. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 100% v/v. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. delimično tečni.06.06. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. . delimično tečni. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. 1x0.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 100% v/v. kontejner. 100% v/v. 100% v/v. komprimovani.06. delimično tečni.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. delimično tečni. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. 100% v/v. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 100% v/v. delimično tečni. delimično tečni.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. 100% v/v.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. šok.

povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. 15mg. M . 160mg. blister. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.08. tuba. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. pod nadzorom lekara. hronične venske insuficijencije. maks. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20. uzima se sa vodom. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 99. fekalomi. . 1kg. MEDILAX .Srbija ugljen-dioksid . laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. 6x5mL Cena 93. 30kg. Paralelni lekovi: Meloksikam. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.5% v/v.2din 515-04-293/03 01. 67. drugom tečnošću ili hranom. tabl.FARMAKOS DD .08.08.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. 7. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . Movalis® MEGACE . 99. MEDOXICAM .MEDOCHEMIE LTD.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. priprema pacijenta za pregled.5mg. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.5mg. bočica.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. glicerol . u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. bolesti krvnih sudova. boca 8606008230306 208/2005/12 04. dnevna doza je 15mg. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.8din 3/2-10-3385/1 16. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. 1x100 kom Cena 12636.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.D. 10kg.2007 Cena (R) 1161051 tableta.2003 doziranje: opstipacija.5% v/v.5mg dnevno. ulceroznih promena na koži i venama.Srbija natrijum laurilsulfoacetat..2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.5mg. olakšavanje vazodilatacije. blister. .08.i ar troskopskim operacijama. 99.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. Ako treba uzeti 2 tabl.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. može se povećati na 15mg dnevno.USA megestrol .5% v/v. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. manjih smetnji srca i krvotoka.5mg+625mg.06.BRISTOL-MYERS SQUIBB .Kipar meloksikam . stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. boca 8606008230313 255/2005/12 15.08. Melox.2007 doziranje: reumatoidni artritis. hronična respiratorna opstrukcija.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. Melox Fort.08.

12. 500mg. Siofor® 1000.Slovenija glimepirid .11.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. Metfogamma® 850. Siofor® 850.BRISTOL-MYERS SQUIBB.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .05. Paralelni lekovi: aglurab. bočica. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. gluformin. 500mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. glimepirid remevita. Paralelni lekovi: aglurab.6din (R) 1042001 tableta. glimepirid. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta.2007 Cena 563. MEGLIMID® . 40mg/mL.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. Meglucon 500. 2mg. blister. Siofor® 500. 4mg.4din 515-04-3258/03 15. gliprex® MEGLUCON 500 .Španija megestrol . maks. 6mg dnevno. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2005 Cena (R) 1043113 film tableta.5din (R) 1042004 tableta.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02.KRKA. Metfogamma® 1000. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. glucophage.05.11.05. 1mg. Siofor® 500.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. Tefor MEGLUCON 850 .D. 850mg.11. Siofor® 850. Metfogamma® 1000. blister.05. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. Metformin. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. blister. blister. 3g dnevno podeljeno u više doza.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. . blister. Metformin.SALUTAS PHARMA GmbH .SALUTAS PHARMA GmbH . gluformin. 3g dnevno podeljeno u više doza. Metfogamma® 850. blister. Paralelni lekovi: amaryl®. S. Metfogamma® 500. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. Meglucon 850. 850mg.L.Nemačka metformin . počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Tefor . maks. Metfogamma® 500.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. lek se uzima pre ili u toku doručka. D.Nemačka metformin . Siofor® 1000. blister.5din 3838989523435 935/2007/12 04. TOVARNA ZDRAVIL. 1x240mL Cena 7806.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.2007 Cena 388. .11. 3x10 kom Cena 268. blister. glucophage. 3mg.

NI MEDIC D. 1x10 kom Cena 227. tečnost se nanosi prstima..O.Turska meloksikam .2007 doziranje: reumatoidni artritis.6din 8699540015081 565/2007/12 01. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. .03. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. maks. 7. maks. drugom tečnošću ili hranom.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . blister.2007 doziranje: reumatoidni artritis.2007 Cena 839. . Melox Fort.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS .2007 doziranje: reumatoidni artritis.07. 15mg. 7.03. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.03. Ako treba uzeti 2 tabl.O. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. uvek u isto vreme. 15mg. može se povećati na 15mg dnevno. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. uzima se sa vodom. MELOKSIKAM . Paralelni lekovi: Medoxicam. dnevna doza je 15mg.5mg dnevno. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01.Kuba placenta humana. blister.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mg. može se povećati na 15mg dnevno. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. Ako treba uzeti 2 tabl.2007 Cena 614.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 15mg.5mg dnevno. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.5mg. Melox Fort. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.Srbija meloksikam .03. Movalis® MELOX FORT . dnevna doza . boca.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. . tabl. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. etanolni ekstrakt .6din (R) 1161203 tableta.5mg. 1x235mL Cena 3655. drugom tečnošću ili hranom. Melox.5mg dnevno..8din 8606104022010 1498/2007/12 11. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. Movalis® MELOX . 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.5mg.D11A.5mg.03..NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. blister. uzima se sa vodom.. 7.5mg.S.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. Meloksikam. može se povećati na 15mg dnevno. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.S. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.6din (R) 1161201 tableta. blister. maks. blister.Turska meloksikam . kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. dnevna doza je 15mg. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. blister. 50%. Paralelni lekovi: Medoxicam. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.03. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.5mg.

blister. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. a maksimalno . odnosno do najviše 40mg/dan. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.ALKALOID AD . smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. blister. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 200mg. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04. 2x10 kom Cena 52.za oko osam nedelja od početka primene). trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. maks. blister.08. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. 10mg. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. blister.08. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. Melox. blister. blister.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. uzima se sa vodom. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. kod starijih pacijenata .08. 40mg. Meloksikam. blister.08. drugi ekstrapiramidalni poremećaji. MENDIAXON . tabl.2006 Cena 1515.Makedonija biperiden .07.Nemačka olmesartanmedoksomil .08. blister.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. Paralelni lekovi: Medoxicam.2006 Cena (R) 1103106 film tableta.9din (R) 1103105 film tableta. 10mg.08.2006 Cena (R) 1103103 film tableta.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.08.08. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. .A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. 10mg. 20mg. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.08.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 20mg.HEMOFARM AD .2006 Cena 1248. 2mg.08. trovanje nikotinom. 40mg. Movalis® MENARTAN® . blister. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.08.Srbija himekromon . akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. 20mg. 10mg.12. blister. 40mg. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.08. blister.5mg.maks. blister. 5x10 kom Cena 217.1din (R) 1103101 film tableta. 40mg. 20mg.2007 doziranje: holecistopatija.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. drugom tečnošću ili hranom. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. 16mg dnevno.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.

75i.j.Irska dezogestrel.01. LH.03. blister.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30. LH. FSH/150i.j. 1x0.3din 7680527031355 610/2007/12 01.A. 1x1mL Cena 1908.j.j.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL vakcine. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) . kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. MENOPUR® . liobočica sa rastvaračem. zavisno od kliničkog odgovora. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.8din 7680527031003 578/2007/12 01.Nemačka menotrofin .j. MERIONAL® . terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.SANOFI PASTEUR S.j.m.03. FSH/75i.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .06.2din 7680527031270 608/2007/12 01.Švajcarska menotrofin .2din 3/2-10-7999 25.j. 0. LH.A. inj.5mL. 75i.FERRING GmbH . liobočica sa rastvaračem u ampuli. 10x1mL Cena 13857.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. liobočica sa rastvaračem. ili i.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. FSH/150i. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL 25 Cena 700. . Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .06. .15mg+0.j. etinilestradiol .j.1din 7680527031195 609/2007/12 01.03. od 300i. 75i.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.ORGANON IRELAND LIMITED .G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12. Paralelni lekovi: Menopur® . LH. 150i. FSH/75i.c.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. LH.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. LH. FSH/75i. tokom 21-og dana. 150i.j. FSH/75i. 0. 1x1mL Cena 1388. zatim 7 dana pauze. liobočica sa rastvaračem u ampuli.03. liobočica sa rastvaračem.j. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.j.02mg.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.. 75i. 10x1mL Cena 12928.j. zavisno od kliničkog odgovora.

atonična opstipacija.07. maks.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM . 45mg.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.1din 515-04-885/04 19. bočica. 10mg. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. atonija creva. 45mg. meteorizam. 1g.2004 doziranje: analgezija: 2.HEMOFARM AD .N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. bočica. kože i adneksa kože.8 sati.Velika Britanija meropenem .ASTRA ZENECA UK LIMITED .5-10mg na 6. MESTINON . detoksikacija: 15-20mg dnevno. (1mL = 30 kapi . meteorizam.20mg/kg na 8 sati.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. rastvor. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .12.2007 doziranje: analgezija: 2. intraabdominalne infekcije. MESTINON .N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH .9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. 60mg. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10.10. bočica. ginekološke infekcije. detoksikacija: 15-20mg dnevno. (1mL = 30 kapi .10. rastvor.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.08.10mg). 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.ALKALOID AD . bočica. meningitis.2002 Cena 23086.Srbija metadon . bočica od tamnog stakla.1din 1351/2006/12 07. 60mg. infekcije urinarnog trakta.6 doza METADON . bočica.ICN PHARMACEUTICALS .Makedonija metadon . maks. septikemija. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.5-10mg na 6.09. 10mg/mL. rastvor. 500mg. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. deca od 3 meseca do 12 god. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. 10x1g 3/2-10-9905 28. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze.Švajcarska piridostigmin .12. 1x150 kom Cena 2409. 10mg/mL. 10x500mg Cena 2409. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. 1x10mL Cena 125.2004 doziranje: mijastenija gravis.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.10. atonična opstipacija. bočica. Paralelni lekovi: Metadon .Švajcarska piridostigmin .6 doza. uključujući i one posle porođaja. atonija creva.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.2007 § (R) 2087505 oralne kapi. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. kombinovane bakterijske infekcije.8 sati. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. 10. 10mg/mL.10mg). bočica. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. rastvor.2006 doziranje: mijastenija gravis.

maks. Metformin. blister. gluformin. Meglucon 850. sa maks. 500mg.Nemačka tenekteplaza .08. 1x10mL Cena 87784.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. Tefor METFOGAMMA® 500 . .KG. 3000mg dnevno.08.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.08. Metformin. Meglucon 500. Meglucon 850.Nemačka metformin . Siofor® 500. blister. sa dovoljno tečnosti. liobočica sa rastvaračem u špricu. maks. film na dan. maks. Metfogamma® 500.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. blister. 850mg. 500mg. Meglucon 500. gluformin. Siofor® 1000.Srbija metformin . Paralelni lekovi: aglurab. Metformin.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. METFOGAMMA® 1000 . sa dovoljno tečnosti.Nemačka metformin . blister.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta.KG . uz jelo ili posle obroka.08. sa dovoljno tečnosti. Siofor® 1000. 1000mg. Siofor® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.KG . 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. 500mg.08. Siofor® 1000. blister. 850mg. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Meglucon 500.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. 3000mg dnevno.2007 . Metfogamma® 850. Metfogamma® 500. Metfogamma® 1000. Siofor® 850.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.01. blister.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta.03. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). 1000mg. . Siofor® 500.SRBOLEK A. Siofor® 850.9din 596/2007/12 01. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 3000mg dnevno. Meglucon 850. 50mg/10mL.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. Tefor METFOGAMMA® 850 . glucophage.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. blister.7din 9006968004372 130/2007/12 11.KG . Paralelni lekovi: aglurab. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. gluformin.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta.v. Paralelni lekovi: aglurab.ARTESAN PHARMA GmbH & CO.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . Metfogamma® 1000. film na dan. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi.D. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. uz jelo ili posle obroka. Tefor METFORMIN . 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. glucophage.08. uz jelo ili posle obroka. Siofor® 500.Nemačka metformin . glucophage. 1mL=1000j=5mg. Metfogamma® 850. film na dan.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.

Češka metotreksat .S.Lachema 5. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.3din 1137/2006/12 06. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. bočica staklena.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. pre svega kod gojaznih pacijenata. 10mg/mL.LACHEMA 5 . doza je 3g dnevno.6din 515-04-3460/03 08.5 kura. bočica staklena. maks. za vreme ili posle obroka. Metfogamma® 1000.m. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. 10x10 kom Cena 940. 50mg/5mL. i.EBEWE PHARMA GES.LACHEMA A. Tefor METHOTREXAT .m. 1x5mL 515-04-3461/03 08. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . 3x10 kom Cena 109.S. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . Siofor® 1000.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.2006 .PLIVA .12.12.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.5 METHOTREXAT PLIVA . Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . plastična fiola.2003 Cena 543. 1000mg/10mL.3din (SZR) 1034330 tableta.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.5 . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. Meglucon 850.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno. glucophage. 5 dana na 1.B.2 nedelje u 3. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08.8din 8608809000980 597/2007/12 01. Paralelni lekovi: aglurab. odrasli. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. . počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka. Metfogamma® 500. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.4din 8590027321216 1139/2006/12 06.5mg/kg na 14 dana i. ili i. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.5mg.B. Siofor® 850.12. KG .2003 Cena 372.LACHEMA 2. (održavanje remisije).2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.07. 850mg. gluformin. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. bočica staklena.Češka metotreksat . oralno.Austrija metotreksat . 500mg/5mL. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. maks.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.07. plastična fiola. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze.3din 515-04-3462/03 08. 2.03.5 kura.. .m.30mg dnevno oralno. bočica staklena.M.M.12.12. Metfogamma® 850. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.v. blister.Austrija metotreksat .Lachema 2.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju. Meglucon 500.Lachema 50.H NFG.12.v. KG . Siofor® 500.H NFG. 2. Methotrexat Pliva . bočica. 5mg/2mL. ili 2. 5mg. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. kod dece iznad 10 godina..LACHEMA A. Methotrexate METHOTREXAT .EBEWE PHARMA GES. blister. 1x1mL Cena 255. 1x5mL Cena 2004.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg.PLIVA .4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju.

parenteralno 0. bočica. ili i. ili 2.4 doze. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.Lachema 5. . 250mg. 50mg/2mL.m. (održavanje remisije). 500mg/20mL.v.Lachema 50 METHYLDOPA .v.2mg/mL. ili 2..5mg/kg na 14dana i. M . ampula. (1mL = 25 kapi-0.LACHEMA A. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.08. 150 kapi dnevno.2 nedelje u 3. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. Paralelni lekovi: Methotrexat. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .Srbija metildopa .08.v.m.07.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. uzima se u toku ili neposredno posle jela. 0. 5 dana na 1.. Paralelni lekovi: Methotrexat.30mg/m2 nedeljno i. bočica sa kapaljkom.07. 0. 50mg/5mL. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.30mg/m2 nedeljno i.LACHEMA 50 . ili i.1mg/mL.5mg/kg na 14 dana i.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. blister.O.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.v. (održavanje remisije). maks.Australija metotreksat . 3g dnevno.m.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 10x5mL Cena 3723.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.PLIVA . .30mg/m2 nedeljno i. 50x1mL Cena 268. Methotrexate METHOTREXATE .2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. (održavanje remisije). Methotrexat Pliva .Češka metotreksat . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.m.08. Methotrexat Pliva .m.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.m.25mg jednom nedeljno i.m.2mg i.1. ampula.O.2 puta po 15.Srbija metilergometrin .07. lečenje subinvolucija uterusa. hiper tenzija u trudnoći.5mg/kg na 14 dana i. ili i. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.O.2 puta po 15. Paralelni lekovi: Methotrexat.PANFARMA D.12.Lachema 5.25mg/mL..25mg).m. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2006 Cena 2350. 0. Methotrexat Pliva . psorijaza: 10. LIMITED .O. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. deca 10mg/kg dnevno. maks. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. maks. menoragija.PANFARMA D.v. rastvor. bočica. ili i.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. bočica. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg. renalna hiper tenzija. Methotrexat Pliva . ..30mg dnevno i..v.5 kura.2003 Cena 539.m.v.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .S...C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. ili 2.PFIZER (PERTH) PTY.0.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.m. 2x10 kom Cena 84.Lachema 50.2 puta po 15.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.

2006  (R) 1070851 obložena tableta.j.12.j.. teška psihomotorna uznemirenost. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .j.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.4din (R) 7040184 sprej za nos. tokom 48 sati.SRBOLEK A. 5x1mL Cena 1315. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. ili s.j. bočica. osteoporoza: 100 i. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.HEMOFARM AD . ekscitiranost. maks.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. maks. deca 10mg/kg dnevno.08. hiper tenzija u trudnoći. 100i.m.j. bočica sa raspršivačem. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. 200mg.06. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. Presolol METOTEN® .Švajcarska kalcitonin . 3g dnevno./mL. blister. 1x25 kom Cena 292. ili 400 i. renalna hiper tenzija.1din 8600097011037 769/2006/12 05.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta.2002 3502. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. blister. dnevno i. uzima se u toku ili neposredno posle jela. nazalno 200 i.NOVARTIS .6din 3/2-10-5990/1 17. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. 20mg dnevno./kg dnevno u podeljenim dozama. dnevno.Srbija metildopa .STADA ARZNEIMITTEL AG .c. 5x10 kom Cena 579. na 6 sati.5mg.100mg (oralno). na 12 sati. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg.D.4din 4011548003626 272/2005/12 04.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. rastvor. aritmije 2 puta po 50mg dnevno.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i./mL. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). paranoidne psihoze. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.Srbija flufenazin . ampula. dnevno uz dodatnu terapiju.j. anksioznost. corvitol® 50. 5mg. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. Paralelni lekovi: Moditen®. maks. 250mg.11.4 doze.12./kg na 6 sati. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 8 i. šizofrenija.3din 8600097011044 770/2006/12 05. .j. Kalcitonin M . manija i hipomanija. Moditen® depo MIACALCIC® .j. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . 2x10 kom Cena 84. Paralelni lekovi: corvitol® 100.Nemačka metoprolol . 200i.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. bočica. doza održavanja 1 puta po 1. maks.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. 1mg.3 puta po 250mg. 1x25 kom Cena 85.4 doze.06.j.

12. 5mg/mL. etinilestradiol . 40mg+12.9din 26.12. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. blister. 50mg/10mL. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. ampula.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. monokomponentni (R) 1103890 tableta.03mg. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. 80mg+12.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.Nemačka telmisartan .3din (R) 1103891 tableta. (2. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.2005 26.15mg+0. 15mg/3mL. 100x2mL Cena 7184. MIDAZOLAM TORREX . zatim 7 dana pauze. ampula.3din 3/2-10-6384 20.5mg/kg. inj. 2mg/kg.1din 26. 40mg.8din 26.2005 4671.2005 1486.) 0.Nemačka levonorgestrel.07.Nemačka telmisartan. 4x7 kom Cena 1158.3din 21.v.07. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. inj. inj. fiksne kombinacije Cena 297. blister. najviše 2. doza 160mg.2005 691.m. 150mg. prolongirana upotreba i. ampula.v.5mg/min.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.1%-tnog rastvora.11. dnevno.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .5din (R) 1135241 obložena tableta.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i.12.2006 1423. MICARDIS® PLUS . 5mg/5mL. tokom 21-og dana.5mg. 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 0.9din 21.v. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.3-1. blister. inj.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. blister.12. deca do 1 godine i.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.5mL/min. blister.SCHERING AG . ampula.Velika Britanija suksametonijum .2006 Cena 1464.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.Austrija midazolam .KG .07. . ampula.07. ukupna doza maks.5mg. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. deca od 1-12 godina i. 1. inf. odrasli i deca i. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.KG . 80mg. 2mg/2mL. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.12. 600mcg/kg (0.2005 . 2.v.2mg/kg.02. ampula.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. hidrohlortiazid .

25mg (dve nedelje). Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . deca 0. Karvileks® . zatim 25mg dnevno. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 2 puta po 25-50mg.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. cardiopirin® MIDOL C . blister. aspirin® Migran.6g/d u više pojedinačnih doza.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. ask pH 8. parenteralno odrasli 0. febrilna stanja. 20-30 minuta pre anestezije. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 6 tabl. maks.4-3. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 3. tokom 1-2 nedelje. dnevno. blister. 8 g.4-3. 2x14 kom Cena 244.01.06.Srbija acetilsalicilna kiselina. Paralelni lekovi: andol.05.5mg početno.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta.8g/d. 100mg. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. nastaviti sa 2 puta po 12. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23.6din 319/2007/12 23. reumatska groznica: odrasli 4. Flormidal® MIDOL . doza održavanja 80-100mg/kg/d. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. maks.01. 12.Srbija acetilsalicilna kiselina .2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® direkt. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. maks.9-7. deca 0.HEMOFARM AD . početna doza 2.2007 Cena 515-04-567/03 27.HEMOFARM AD . 300mg. maks.Srbija acetilsalicilna kiselina .50mg dnevno.5mg. aspirin® protect MIDOL .2004 doziranje: hipertenzija: 12. 300mg. zatim 2 puta po 6.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: acetisal pH 8.N02BA51 ANALGETICI Cena 30.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.15-0. anbol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. angina pektoris: 12.2mg/kg.20mg/kg. blister. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.2mg/kg. askorbinska kiselina .HEMOFARM AD .Srbija karvedilol .08-0. cor-aS. Karvedilol. maks. 400mg+240mg.5din 320/2007/12 23. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 130mg/kg/d. uvod u anesteziju: odrasli 0.4g/d. zatim 2 puta po 25mg. 25mg. blister. Paralelni lekovi: aspirin® plus c.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. fiola. blister.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.1mg/kg.6-5.05. andol. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.5mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. rastvoreno u čaši vode.5mg početno.07-0.01. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta.125mg (dve nedelje). maks. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. 2x10 kom Cena 762. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. dilatrend®. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. Paralelni lekovi: coryol®. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: dormicum®. aspirin® 500.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.15-0.

VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.0. (100mg+100mg+1mg)/2mL. MILGAMMA® N . rastvor.Švajcarska dezmopresin . 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. cijanokobalamin .40mcg/dan podeljeno u 1.6mg dnevno. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj. 0.. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.08. deca 5.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . MINIRIN® . napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. 100mg+100mg.08. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.Švedska dezmopresin . deca 5.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.Nemačka benfotiamin. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. bočica. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.01.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. 2-3 puta nedeljno.8din 4030674000460 78/2007/12 11.Nemačka tiamin. 1x5mL . rastvor. 10mcg/doza. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® .3.3. strip. 10mcg/doza.5din 515-04-2270/04 03.1mg.2mg.20mcg /dan. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0.A11DB.. ampula.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. 100mg+100mg.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. zatim 0.6din 515-04-2270/04-1 03. bočica od tamnog stakla.01.0. bočica od tamnog stakla.6din 1435/2006/12 15. strip. nazalno odrasli 10.2 doze. zatim 0.1mg..FERRING AB . piridoksin.A11DB.2 doze.20mcg /dan. kod blažih oblika 1 inj.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .6mg dnevno. jednom dnevno.40mcg/dan podeljeno u 1. piridoksin .2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.01.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.2004 Cena 3277.m. nazalno odrasli 10.08.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . 2x15 kom Cena 875.

Crna Gora pilokarpin . napunjen injekcioni špric. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.6din 3/2-10-5405 19. MIOKARPIN .A. ili i.11.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.4din 3/2-10-5406 19. maks.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 200mg. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.125mg.PHARMACIA ENTERPRISES S. blister. 1x0.O.2002  (R) 1085291 tableta. 3x10 kom Cena 859. bočica. MIRCERA® . 0. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. 300mcg/mL.ZDRAVLJE A. grupa I B (R) 1101260 kapsula.09. inj.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. 200mcg/mL. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.09.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .2007 doziranje: glaukom.11.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. 1000mcg/mL. 1x0.Belgija pramipeksol .S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. postepeno povećavati na 3 puta po 0. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. 1% ili 2% rastvora.2007 Cena 1815/2007/12 03.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta . otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama.05. bočica. s.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno..6mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju. rastvor. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.5.01.09. 1mg. bočica. 5x10 kom Cena 377.HEMOMONT D.c.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.09.(PHARMACIA & UPJOHN) . 100mcg/mL. bočica.7din 8600064105349 91/2006/12 31. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. bočica. MIRCERA® .3mL.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju. blister. 800mcg/0.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju.2007 . MIRAPEXIN® . 250mcg/0.25mg.F.5mg dnevno. 50mcg/mL. . zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg. blister. tvrda.09. antidot posle korišćenja midrijatika.1. 2%. 3x10 kom Cena 3429.5mg 5 -7 dana. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.09. 4.09.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.O.600mg odjednom.D. bočica. . 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.v.Srbija meksiletin .

3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. 1x5mL Cena 5224. inf. non-Hodgkin-ov limfom. D.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.3mL. Cena napunjen injekcioni špric.2din 3838989513597 751/2006/12 02. bočica staklena.3mL. 1x0.v.EBEWE PHARMA GES.3din 9088881337089 260/2006/12 06. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® .09.3mL. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje. 1x0.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.3mL. anksiozno .v. progutati bez žvakanja.9din 8600103492065 466/2006/12 06.3din 9088881332121 261/2006/12 06.03. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. M . remirta® MITOXANTRON “EBEWE” .Slovenija mirtazapin . napunjen injekcioni špric.. plastična folija.D. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. 10mg/5mL. 1x1 kom Cena 9367. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 20mg/10mL.M. 1x10mL Cena 9935. Cena napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: calixta®. .2006 doziranje: depresija.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.2006 doziranje: rak dojke. pred spavanje. 50mcg/0. inj. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02.KRKA.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.03.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju. 150mcg/0.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče. s. hepatom. tokom 5 minuta.SCHERING OY . Cena napunjen injekcioni špric. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. ili i. bočica staklena. 100mcg/0. idiopatska menoragija. blister.09.c. MIRENA® . akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta. blister.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. 75mcg/0.09.09.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03. 45mg.3mL.Finska levonorgestrel .B. 1x0. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. 20mcg/24h. 3x10 kom Cena 1635.04.09.06.2006 doziranje: kontracepcija.Austrija mitoksantron . 1x0. tabl. 30mg. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). remeron®.H NFG. 5 uzastopnih dana. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. KG . 200mcg/0.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. napunjen injekcioni špric. 1x0. TOVARNA ZDRAVIL.06.

NOVO NORDISK A/S . karpula. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. bočica.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin kristalni i protamin izofan.HEMOFARM AD .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2026. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju./mL. 5x3mL Cena 2209.07. karpula. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. a10ad insulini i analozi./mL. parenteralni.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j. MIXTARD® 10 NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.6din 515-04-1183/03 15.07. MIXTARD® 20 HM PENFILL® .j. vrstu insulina. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i.06./mL.Srbija insulin kristalni i protamin izofan. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani . parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . 100i.07.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.1din 515-04-1184-1 15. MIXTARD® 20 NOVOLET® .j.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL . vrstu insulina.j. humani . MIXTARD® 10 HM PENFILL® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. vrstu insulina.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.07.6din 515-04-1184/03 15. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju.2 MIXTARD 30 HM . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani .1din 515-04-1183-1 15. 5x3mL M Cena 2209.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i./mL. parenteralni.Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL. 100i.

07./mL. Mixtard® 40 NovoLet®. parenteralni. Mixtard® 30 FlexPen®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1185/03 15. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Mixtard® 20 NovoLet®. karpula. 5x3mL Cena 2209. vrstu insulina.07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.Danska insulin kristalni i protamin izofan. humani ./mL.07. 5x3mL M Cena 2209.6din 515-04-1187/03 15.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.D./mL./mL. 100i.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din 515-04-1186-1 15.VRŠAC .Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.HEMOFARM KONCERN A.j.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. parenteralni. 100i.Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . Mixtard 30 HM./mL. MIXTARD® 40 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL a10ad insulini i analozi. vrstu insulina. 100i. 5x3mL Cena 2026. humani . 5x3mL Cena 2209. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .j.Srbija insulin humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 50 NOVOLET® .6din 515-04-1186/03 15.07.2003 . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. Mixtard® 10 NovoLet®.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin kristalni i protamin izofan. Paralelni lekovi: Humulin M3. Humulin Pen M3. parenteralni. MIXTARD® 30 NOVOLET® .abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® . Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . 100i. humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.

5 -10mg podeljeno u 3. preoperativna priprema bolesnika. bočica.SRBOLEK A. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. D. pojedinačna doza 100mg. 2mg. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. a druga posle 8 sati).D.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. 1x25 kom Cena 100. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).4 doze. posle jela.07. 20mg dnevno.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. maks.9din 8608807100309 495/2005/12 26.05. ampula. D. 2. Moditen® depo MODITEN® DEPO . vrstu insulina.5din (R) 1102452 tableta. produžena terapija: 12. 1x100 kom Cena 823. TOVARNA ZDRAVIL. preoperativna priprema bolesnika.KRKA.3 doze. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2din 3838989577179 1418/2007/12 05.10.Slovenija flufenazin . Paralelni lekovi: Metoten®. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. 2x15 kom Cena 76. 1. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. doza održavanja 1 puta po 1-5mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.40mg (prva doza ujutro. . maks. Paralelni lekovi: Metoten®.GALENIKA AD . olicard® MONODIPIN .D. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.Srbija molsidomin . 5mg. 12mg dnevno. 120mg dnevno podeljeno u 2. .2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. maks. 25mg/mL. bočica.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta.2005 Cena 125.Srbija izosorbidmononitrat .2007  (R) 1070256 obložena tableta.2007 doziranje: šizofrenija. 20mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.09. .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.4din (R) 1102295 tableta. Lopion® forte MONIZOL® .2007 doziranje: šizofrenija. Paralelni lekovi: Monosan®. TOVARNA ZDRAVIL.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. Moditen® MOLICOR® .5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.10.Srbija amlodipin .Slovenija flufenazin . . Prinzmetal-ova angina. 40mg.2004 .5. 1mg. Lopion®.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.07. blister. blister.D. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.5mg.KRKA. 5x1mL Cena 1232. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. MODITEN® .D. maks. blister. Paralelni lekovi: Lopion retard®.07.2 puta po 20.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. blister.

blister.O. vazotal MONOPRIL .A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. olicard® MONOTARD HM .9din 8027950040018 1620/2006/12 08. amlodil. parenteralni. blister.O. monokomponentni (R) 1103810 tableta.09.05. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. blister.5mg. 10mg.02. 100i. rastvor. hidrohlortiazid .2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 10mg+12.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.1din 515-04-4257/03 25.2004 doziranje: hipertenzija. blister.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.40mg jednom dnevno. 2x10 kom 2 Cena 428. zatim 10.2din (R) 1103811 tableta.O. bočica.Crna Gora tetrizolin . . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 20mg+12.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Paralelni lekovi: Monizol®.Srbija insulin amorfni i kristalni.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. 10mg.2006 Cena 586. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 0. 1x10mL Cena 964. Prinzmetal-ova angina.02.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. MONOPRIL® PLUS . Norvasc®. maks.08. .2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. amlodipin.08. Paralelni lekovi: visine® .O. dnevno (uvek u isto vreme).C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.5mg.06. vrstu insulina. amlogal®.2001 Cena 76.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl.j.HEMOMONT D. Tenox®. Normodipine®. 2x14 kom Cena 393. 20mg. maks.HEMOFARM AD . 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27.9din (R) 1102302 tableta. 20mg. bočica.O. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. ujutro. blister. 10mg dnevno.SLAVIAMED D.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku. MONTEVIZIN® . blister.Srbija izosorbidmononitrat .05%. 40mg.PHARMASWISS D. .09. 3x10 kom Cena 125.USA fosinopril. 1x10mL Cena 60.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. blister. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. amlohexal./mL.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.O. amlopin Lek®.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Srbija fosinopril . MONOSAN® . 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. a druga posle 8 sati. humani . 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.06.

blister.5-15mg.m. 4mg. 4mg na 4 sata.D.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. Paralelni lekovi: Medoxicam. i.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju.06. degenerativna bolest zglobova). 3x10 kom Cena 90. maks.KG . Meloksikam. ampula.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor.5mg. ampula. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. 1x8g Cena 301.5mL . MOVALIS® . 15mg. parenteralno 15mg dnevno duboko i. Melox Fort MOVALIS® . ampula.3din 5993300401484 1370/2007/12 21.03. kesica.04. maks. Melox Fort MUCODYNE® .Grčka meloksikam .07. MORADOL .ZAMBON SWITZERLAND LTD . suzbijanje bolova tokom porođaja: i. Melox.ALKALOID AD .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.05.Srbija karbocistein . MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.1din (R) 1161021 tableta. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10. a parenteralna primena je ograničena na 2.Švajcarska fosfomicin .11. . 2mg na 4 sata.E. 2mg. 5x1.m. dodatak balansiranoj anesteziji. 3g/8g.Makedonija morfin . 2mg na 3 sata.07.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . uveče upostelji. 7. dnevna doza 60mg.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.2002 Cena 691.5-15mg.3 dana). ampula.Nemačka meloksikam . pojedinačna doza je 1mg. Meloksikam.GALENIKA AD .2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. blister. tvrda.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. Melox.7din 3/2-10-5768 11. na prazan stomak.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.Srbija butorfanol . 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. pojedinačna doza 30mg. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. maks.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.08. 10x1mL Cena 814. blister.9din (R) 1161020 tableta. preoperativno.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247.6din 8600097001366 497/2006/12 10.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.v. (doza se ne sme prekoračiti. Paralelni lekovi: Medoxicam.5mL. maks.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. 15mg/1. 375mg.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.7din 3/2-10-4810/1 15. posle pražnjenja mokraćne bešike. . 20mg. degenerativna bolest zglobova).

25mg/mL. . bronhoskopija. 1%.4din (BR) 3112223 sirup.08. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. Paralelni lekovi: Lamisil® M .5. tokoferol. dekspantenol. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.08.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.04.2din (BR) 3112053 sirup. 50mg/mL. retinol .A11JA. .D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. 2 nedelje1 puta dnevno.04. isključivo u sastavu infuzije. zavisno od indikacije (Tinea corporis. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.08.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. bočica od tamnog stakla. nikotinamid.65mg. bočica od tamnog stakla. cruris 1-2 nedelje.08. primena kod dece se ne preporučuje. pre stavljanja.6din 9006968004297 1278/2006/12 02.12 godina 3 puta po 250mg. TBC pluća. blister. .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 15mg/5mL.2006 Cena 69.Turska terbinafin .R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. deca od 5. doza održavanja 2 puta po 750mg. 30mg. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. Mucosolvan® MULTIBIONTA N .125mg.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. bočica od tamnog stakla. zadržavanje bronhijalnog sekreta. 5x10mL 515-04-861/03 26.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. Lamox. deca od 2.Nemačka askorbinska kiselina.Grčka ambroksol .9din (BR) 3112055 sirup. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.04. Flavamed. 2x10 kom Cena 244. bočica od tamnog stakla. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 30mg/5mL. 1x200mL Cena 135. 25mg/mL. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica od tamnog stakla.5mg. Flavamed. 50mg/mL. opekotine: 1 inj.2006 Cena 47. u dijagnostičke svrhe (bronhografija.MERCK KGaA . stanja iscrpljenosti..BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. piridoksin. ampula.2006 Cena 273.2006 Cena 67. mukoviscidoza. MUCOSOLVAN® .A. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. 1x100mL Cena 195. oboljenja jetre. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03. cistična fibroza.04. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.Grčka ambroksol .2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani.7din 8600097001489 501/2006/12 10.3din 9006968004310 1277/2006/12 02.5 godina 4 puta po 62.S.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. riboflavin.A. tuba. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. Lamox. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.2din (BR) 3112054 sirup. dugotrajna parenteralna ishrana. dnevno. MYCOFIN® . tiamin.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. bočica od tamnog stakla.09.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. Pityriasis versicolor-2 nedelje).

trajanje terapije: dermatomikoze: 2. canesten® 1. tuba. 2%. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x100mL Cena 236. deca 3mg/kg dnevno. 200mg. 2%.REMEDICA LTD . infekcije kosmatih delova kože 1. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. Pityriasis versicolor. Plimycol MYCOSEB® .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. Paralelni lekovi: antifungol®. 200mg.Srbija ketokonazol . canesten®.9din 515-04-296/04 28. sistemske gljivične infekcije.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.09.Kipar klotrimazol .D. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. blister.06.09.9din (R) 4157582 krem. tuba. tuba. . onihomikoze: 6.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.Srbija ketokonazol . sistemske mikoze: nekoliko meseci.2004 Cena 236.REMEDICA LTD .6 nedelja.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. 500mg. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. 1x30g Cena 142. Kansen.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. 2%. kutana kandidijaza. .4din (R) 1327130 tableta.12meseci.2 meseca. .6din 515-04-298/04 28.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.D.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.09. Kansen. izuzetno 400mg dnevno. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.2din (BR) 4157581 šampon.2004 209. Paralelni lekovi: aquarius. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. 3x1 kom Cena 106.Kipar klotrimazol . Paralelni lekovi: aquarius.2004 Cena 64. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. 1%. Ketokonazol MYCOSEB® .2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.D.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. Plimycol MYCORIL® .22 MYCORIL® .ZORKA PHARMA A. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. seboreični dermatitis krem: 1. aluminijumska folija.09. bočica plastična.06. bočica staklena.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. canesten® 3.Srbija ketokonazol . profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. aluminijumska folija. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene). Ketokonazol . 2%.06.09.

12x10 kom Cena 13237.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. 1440mg dnevno.12. MYFORTIC .SANOFI SYNTHELABO GROUPE .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. 150mg.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza.09.NOVARTIS .Švajcarska mikofenolna kiselina . cervikalni i lumbalni sindrom. blister. 360mg. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . cerebrovaskularni poremećaji. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. artroza velikih zglobova.Francuska tetrazepam .Mađarska tolperison . 180mg. spondiloza i spondiloar troza.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. 2x10 kom Cena 487. 50mg. podeljeno u 3 doze. blister.GEDEON RICHTER LTD .2003 Cena 26475. mijelopatija. obliterantne vaskularne bolesti. maks. blister. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M . 12x10 kom 515-04-2684/03 19.8din 515-04-785/04 04. podeljeno u 3 doze. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). encefalomijelitis). maks. podeljeno u 3 doze.12.05.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. blister.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.6din 515-04-2683/03 19.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. NovaSoL. fiola. Nafazol NAKLOFEN® .05%. . monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. rastvor. 0.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. Fluimucil® 600 NACLOF® . fiola. 600mg. krvarenje iz nosa.05% rastvora na 6 sati.KRKA. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. 200mg. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. Uniclophen® 0. 0.2002 doziranje: polenska kijavica. NovaSoL. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. rastvor. TOVARNA ZDRAVIL.HEMOFARM AD .6din (R) 1112311 šumeća tableta. kataralno zapaljenje srednjeg uha. bočica sa kapaljkom. 0.1%. deca od 2.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.Švajcarska diklofenak .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.01.2004 . priprema za rinološki pregled. Paralelni lekovi: Benil®. Paralelni lekovi: Uniclophen.Slovenija diklofenak . krvarenje iz nosa.12.1din (R) 7110096 kapi za nos. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.4 kapi na 6 sati 0.1 %. Paralelni lekovi: acc 100.Srbija acetilcistein .NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . 1x10mL Cena 50.09. ampula. Fluimucil® 200. rastvor.8din (R) 1112310 šumeća tableta.05%.HEMOFARM . rastvor. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. akutni i hronični rinitis. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.HEMOFARM AD . 1x10mL 3/2-10-7729 20.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. Nafazolin NAFAZOLIN .05 %. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. acc Saft. bočica.1%.12. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. rastvor. pneumokonioza. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. bronhiektazija. acc 200.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.Srbija nafazolin .1%. najduže 5 dana kontinuirano. sinuzitis.1% rastvora na 6 sati. rinosinuzitis. 75mg.4din 8600097400879 331/2007/12 23.2007 Cena 64. bol posle keratoktomije ili traume. deca 1.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. 1x5mL 515-04-244/04 29.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. cistična fibroza.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. bočica sa kapaljkom. 0. bočica.01. rastvor. Paralelni lekovi: Benil®. rinosinuzitis.2 kapi na 6 sati 0. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. priprema za rinološki pregled.1% NAFAZOL .12.2002 Cena 147.5din 515-04-03560-2 28. rastvor. bočica sa kapaljkom. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25.09.Srbija nafazolin .SANITARIJA . 5x3mL 3838989501624 Cena 59.12. pneumonija.D. 0. bronhijalna astma. Fluimucil® 100.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC .6 godina 2 puta po 200mg. D.

diklofenak retard.KRKA.09. diklofenak. diclofenac-retard. diclofenac duo.11.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. . 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. 50mg.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. 1x60g Cena 126. rapten-K®. Naklofen® duo. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1.09. blister. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.Slovenija diklofenak . posle porođaja. rapten rapid. diclofenac-retard. diklofen®. povrede mekih tkiva. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. voltaren NAKLOFEN® DUO . Naklofen® duo. . D. diklofen. ako je neophodno. 550mg.2 puta po 75mg. 75mg. 1%. strip.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. diklofenak Forte. TOVARNA ZDRAVIL.05.3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®.D. 50mg. TOVARNA ZDRAVIL. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema.11. rapten-K®.1din 3838989500320 570/2005/12 23. diklofenak duo remevita®. Naklofen® retard.D. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofenak duo remevita® plus.D. Naklofen® retard.D. Paralelni lekovi: diclorapid®.Slovenija diklofenak . tuba. diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.Slovenija diklofenak . blister. diklofenak. diclofenac duo. diclofenac duo. blister. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. diklofenak retard.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. rapten-K®.Srbija naproksen . rapten rapid. tvrda. diklofenak.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. diklofenak duo remevita®.2004 . Naklofen®. D. diklofenak duo remevita® Plus. diklofenak duo remevita®. rapten® duo NAKLOFEN® . diklofenak Forte.150mg dnevno podeljeno u 2. jednom na dan. dismenoreja 50 -150mg dnevno. doza održavanja 1.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. diclofenac-retard. diklofenak.KRKA. diklofen®. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . rapten rapid. 2x10 kom Cena 181. . reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. diclofenac BMS.KRKA. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. Naklofen®. diclorapid®.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.6din 515-04-1054/04 05. rapten® duo NAKSETOL . 100mg.3 doze.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. dismenoreja.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. blister. stomatološke operacije. diklofenak Forte. . D. diklofen®.11. TOVARNA ZDRAVIL.

D. 250mg. Paralelni lekovi: Naksetol.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.KRKA. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. reumatska oboljenja. Naproxen NALGESIN® FORTE . blister. Paralelni lekovi: Naksetol.Slovenija naproksen . 375mg. Naproxen NALGESIN® S . . ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. glavobolja.D. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. postoperativni i ginekološki bolovi. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. Naproxen NAPROXEN .09. TOVARNA ZDRAVIL.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Nalgesin® forte. . reumatska oboljenja. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. migrena.Slovenija naproksen . Paralelni lekovi: Naksetol.03. Naproxen NAPROKSEN . blister. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. migrena.3 puta po 250mg dnevno.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140.4din (R) 5162422 supozitorija. TOVARNA ZDRAVIL.3 puta po 275mg. 500mg. bolovi u kičmi. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. glavobolja. Naproksen. Naproksen .M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.2006 Cena 120.09.KRKA. bolovi u kičmi. Nalgesin® forte. 2x10 kom Cena 130.Srbija naproksen .2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.D. blister. Paralelni lekovi: Nalgesin® S.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. Nalgesin® S.3din 8608807101009 249/2006/12 03.09. 275mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.D.POLFARMEX SA . 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. blister. vanzglobni reumatizam.2 puta po 550mg. Nalgesin® S.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03.09. . blister.Poljska naproksen . 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. strip.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Paralelni lekovi: Naksetol. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. vanzglobni reumatizam. Nalgesin® forte.2004 Cena (R) 1162667 tableta. 500mg. D. Nalgesin® forte. zubobolja. Naproksen. Naproksen. postoperativni i ginekološki bolovi. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. 550mg.6din (R) 1162107 film tableta. Nalgesin® S.03.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. zubobolja.

v. boca. inf.09.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . hipovolemijska dehidratacija. inf.7din 515-04-1366-1 30.SCHERING-PLOUGH LABO N.v. hipovolemijski šok. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.V. 9g/L. hiponatrijemija.IVAX CORPORATION.HEMOFARM AD .7din 8600097200127 773/2006/12 05.06.09. hiponatrijemija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.Belgija mometazon .05%. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.USA beklometazon . Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. odrasli i.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.Srbija natrijum-hlorid . odrasli i.v. inf. hipovolemijski šok.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.06.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. suspenzija. odrasli i.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.9%. USA . hipovolemijska dehidratacija.9%. boca plastična. 9g/L.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.8din bočica sa raspršivačem. 50mcg/doza. 9g/L.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.Crna Gora natrijum-hlorid . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).06. . hiponatrijemija. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. 400mcg dnevno. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 0.O. hipovolemijski šok.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. 9g/L. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL Cena 59. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. suspenzija. bočica sa raspršivačem. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). maks. boca.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.2003 doziranje: polenska kijavica. .HEMOMONT D. 1x500mL . Cena 1015.O.SANA HAMMEUM .08. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. boca staklena.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .Srbija natrijum-hlorid .7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.9%.2006 Cena 48.

Cena 65.10. odrasli 500. kalcijum-hlorid.5 -1L dnevno.Srbija natrijum-hlorid.ZDRAVLJE A. boca. hipovolemijska dehidratacija.v. hipovolemijska dehidratacija.5din boca staklena.06. deca: oko 5mL/kg/sat.06. .5 -1L dnevno.Slovačka kromoglicinska kiselina .9din 8588000227778 551/2005/12 19.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.HEMOFARM AD .O.3g/L+0. .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 20mg/mL. hiponatrijemija. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.6% od telesne mase.Crna Gora glukoza. 1x10mL Cena 239. kalcijum-hlorid.9%.O.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.33g/L. ukupna dnevna doza 2. odrasli i. . ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . starosti 1-2 kapi u oči.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. kalijum-hlorid . hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. kalijum-hlorid .abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .O.O. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. boca. prosečnom brzinom 80 kapi/min.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. hipovolemijski šok.3g/L+0. 1x500mL Cena 107. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .12. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . ringer’s Injection.09. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 .6g/L+0. hiponatrijemija. hipovolemijski šok. ukupna dnevna doza 2.2000mL za 24 sata. hipovolemijski šok. bočica sa kapaljkom.R.33g/L. 5%+0.D. rastvor. hiponatrijemija.Crna Gora natrijum-hlorid. inf. hipovolemijska dehidratacija. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).HEMOMONT D.6g/L+0. Cena 65. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ringer’s Injection. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika.Srbija natrijum-hlorid . 8. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.6% od telesne mase. NATRIJUM KROMOGLIKAT . 9g/L. hiponatrijemija. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).5din boca plastična. . 8. natrijum hlorid .7din 8600064105349 515-04-271/03 11.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. 1x500mL Cena 59.UNIMED PHARMA S. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.O.HEMOMONT D.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.9%.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija.7din 8600097200110 1280/2007/12 12. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god.

blister. hiperhloremična hiponatremija. NATRIUMBICARBONAT .Švajcarska tropisetron . sporo. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. blister.. 5mg.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. 3x10 kom Cena 43.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .ZDRAVLJE A. 5mg.4%.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.m.NOVARTIS . 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. 1.5 mmol/kg na sat. bočica staklena. posle primene može doći do zamagljenosti vida.12.2003 doziranje: metabolička acidoza.Srbija natrijum-pikosulfat . nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. 1x4mL Cena 8677.08. selektivni (R) 1107630 tableta.2005 19. 5mg.2005 412. sve dok je pacijent izložen alergenu.12. te se 15-20 min. postoperativna opstipacija.12. blister.2mg/kg. 1000mg/4mL.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata.Nemačka nebivolol . 5mg dnevno.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. . tvrda. 8. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.5din 15.D. preoperativno čišćenje creva. NEBIDO® . posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. maks.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . 10x5mL Cena 15653.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije. maks. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta.08. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.08. deca preko 2 godine 0. blister. ampula.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.2005 . NAVOBAN .B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.12.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. duboko u glutealni mišić.08.1din 3/2-10-5795/1 17. ampula.2002 Cena 6002. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT . 5mg. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. blister. 5mg. Testosteron depo NEBILET® . odnosno.4din (R) 1124032 kapsula.SCHERING AG . 5mg. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče.Nemačka testosteron .

07. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.4-dihlorbenzil alkohol. doze.6mg+1. 0.c.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. pre dojenja.9mg. angina). 0. sor.2mg+5.Crna Gora deksametazon. prehlada. prehlada. 2. keratokonjunktivitis.Nemačka neostigmin . neomicin .m. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.v. laringitis.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. deca 0. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. 2.05.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.05. 0.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. ili s. afte) i desni (gingivitis). NEODEKSACIN .S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo.25mg na 4 sata. iritis. zapaljenje krajnika (tonzilitis.c.DIVAPHARMA GmbH . 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. teškoće pri gutanju. rastvor. duboko u vaginu. grla i ždrela.m.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. grla i ždrela. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.O. levomentol . blister. Paralelni lekovi: Neo angin®.35%. Miastenija gravis: odrasli 1-2. blister. zatim 1-2 kapi na 4 sata. iridociklitis).7din 515-04-1453/04 15. doze ekvivalentno je 1.07.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .4-dihlorbenzil alkohol. 10x1mL . LTD .HEMOMONT D. faringitis. duboko u vaginu.5mg. promuklost. konjunktivitis. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. 0. zapaljenje krajnika (tonzilitis. novorođenčad 0.2004 doziranje: 0. angina). bolovi u grlu.02. laringitis. ampula.c.5mg i. 500mg+100mg.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . više puta dnevno.O.1%+0. bolovi u grlu. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.5mg i. afte) i desni (gingivitis). više puta dnevno.Nemačka amilmetakrezol.m.1. NEO ANGIN® . faringitis.DIVAPHARMA GmbH . teškoće pri gutanju. mikonazol .5mg i. 1x10mL Cena 148. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.2din 8600097200042 1483/2007/12 10. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.Turska metronidazol. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. i jedna ujutro tokom 7 dana.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358.Nemačka amilmetakrezol.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. promuklost.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .2mg+5. sor. . ili s. povrede korneje.5mg i.05. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.2-0. strip.6mg+1. keratitis.72mg. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .0. bočica. levomentol . ili s. NEOSTIGMINE INJECTION BP .

8 nedelja. paralitički ileus. 25mg.2. tvrda. blister. NETROMYCIN® . 1x0.4din 8606103889041 401/2007/12 30. maks.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. napunjen injekcioni špric. blister.SCHERING-PLOUGH LABO N./0. napunjen injekcioni špric. deca 0. bočica. postoperativna retencija urina: odrasli 0. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4. 300mg. zavisno od indikacije. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.v.06. infekcije posttraumatskih povreda.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.5mL.2006 Cena 3233.125 -1mg i.m. uzima se uz jelo ili sa malo mleka.m. tvrda.8g dnevno podeljeno u 3 doze.Nemačka acitretin .2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.5mL. Katena® . 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. 48Mj. 5x10 kom Cena 1590.5mg i.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.5mL Cena 10730.. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.c.2 Mij/kg dnevno./0. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07.Belgija netilmicin .L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. ili s.07mg/kg sporo i. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.06. deca od 6 nedelja 12 godina 5.4din (R) 1155512 kapsula.5din 8606103889034 402/2007/12 30. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.05-0.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.06. 150mg/1. tvrda. 1x0.2006 Cena 5051.06. blister.01.Nemačka gabapentin .1din 4034541000508 2047/2007/12 25. Paralelni lekovi: gabalept®. tvrda.6. NEURONTIN® .V.HOFFMANN-LA ROCHE AG . NEOTIGASON® .2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.F. 2.5.5mL Cena 326. različite infekcije potkožnog tkiva. ili s.c. teški poremećaji keratinizacije: individualno. 75mg dnevno. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu.5mg/kg dnevno.09.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. infekcije urinarnog trakta.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. 10mg. 1x1.30mg tokom 2-4 nedelje. tvrda. odrasli početna doza 1 puta po 25. 30Mj.07. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.Švajcarska filgrastim . maks.01. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2006 doziranje: teški oblici psorijaze. 10mg. deca do 6 nedelja 4. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima.2006 Cena (R) 1155513 kapsula. postoperativne infekcije.. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.1din (R) 1155511 kapsula.4g dnevno podeljeno u 3 doze.5mL. maks. N NEUPOGEN® .5-1. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05. blister.5mL Cena 6604. 1. . 25mg.GOEDECKE GmbH . teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. deca samo izuzetno 0.

2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. Katena® NEXAVAR® . postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.09. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. blister.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. 375mg.2006 .2003  (R) 1084617 film tableta.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. blister.2004 9536. bočica. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13.6din 451/2006/12 06.Nemačka sorafenib . deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.10. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. blister. blister. 600mg. 40mg.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. CORPORATION .09. NEXIUM . 750mg. zatim oralno 20mg dnevno. tablete progutati sa čašom vode.1din 454/2006/12 06.07. blister. blister.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.BAYER HEALTHCARE AG . 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.6din (R) 1122811 tableta.4g dnevno podeljeno u 3 doze.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl.Švedska esomeprazol . prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. NIASPAN® .ASTRAZENECA AB .7din (R) 1122810 tableta.12. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.PFIZER H. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.04. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.USA gabapentin .abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta.MERCK KGaA . blister. od 200mg) 2 puta dnevno. 1000mg.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . 2.P.07. 800mg. 40mg. 200mg.3din 452/2006/12 06.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. maks.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2006 Cena 1472.12. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. bočica. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. zatim oralno 40mg dnevno. 500mg.04.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2004 Cena 487.2006 Cena 3362.04. 40mg. 20mg. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.04. masna hrana smanjuje efikasnost leka. Paralelni lekovi: gabalept®.C. tokom 4 nedelje.2002 Cena 696.Nemačka nikotinska kiselina . 1. blister. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno. tokom 4 nedelje. blister. maks.

blister.8 sati). Paralelni lekovi: cordipin®. zatim 3 puta po 20mg.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju.11.Srbija cefuroksim .D. 2 puta po 40mg. blister. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. maks. ampula.2002 183.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19.HEMOFARM AD .2002 Cena 324.02.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. boca staklena. 2 puta po 40mg.D.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. 2mg/mL.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku.09. 5x10 kom Cena 79. dnevna doza 2000mg. Nipidin N NILACEF® . 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. 250mg. blister. zinacef NIMBEX™ . 20mg.2007 doziranje: hipertenzija.HEMOFARM AD . Nipidin NIFELAT® . 10mg. bočica. maks. podeljeno u 3.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.Srbija nifedipin .11. NIFEDIPIN RETARD . Paralelni lekovi: cordipin®.5din 20mg.01. 3x10 kom Cena 73. Paralelni lekovi: cefuroksim.GLAXOSMITHKLINE SPA . 20mg.2006 Cena 1966. ampula.Srbija nifedipin . 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.4 doze (na 6. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. maks. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19. 1500mg. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. Xorimax®. .04. .C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. cefuroxim-MIP®. NIFELAT P® . 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).7din 8600097400541 333/2007/12 23. bočica.ZDRAVLJE A. 5x2.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. maks.Srbija nifedipin .ZDRAVLJE A.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem. cordipin® XL.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). deca preko 3 meseca 50.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. Nifelat P®. 2mg/mL. angina pektoris: 2 puta po 20mg. Cena 83.100mg/kg dnevno. cordipin® XL.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju.2006 j01dc cefalosporini.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. cordipin® retard.2004 83. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.11. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.02. tvrda. blister. Nifelat®.Italija cisatrakurijum . cordipin® retard. 750mg. ceroxim. 1x1 kom .04.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.

10mg/50mL. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.SRBOLEK A. 100mg. . 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). Paralelni lekovi: aulin. blister.2000 doziranje: reumatoidni artritis. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta.5mg/h).2002 doziranje: reumatoidni artritis. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. sportske povrede.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. . ampula. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. NIMULID® . a najduže 14 dana.HABIT PHARM A.4din 8606007910254 65/2007/12 11.Indija nimesulid .Nemačka nimodipin . NIMESULID . Paralelni lekovi: aulin.BAYER HEALTHCARE AG . 5mg/mL. 50mg/5mL.04. Nimulid®-Md. glavobolja.v.D. 2x10 kom . degenerativna reumatska oboljenja zglobova.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.Srbija nimesulid . deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. zubobolja.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. dismenoreja. zubobolja. bočica.2002 Cena 100. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. (osobe sa manje od 70kg 0.3 doze. zatim 1. Nimulid®-Md. glavobolja. 400mg dnevno. 100mg. 2mg/mL. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). dismenoreja.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. sportske povrede.04. actasulid® NIMOTOP® S .D. 1x50mL Cena 1120. Nimulid®. inj. .12. postoperativni bolovi. bočica.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. Nimulid®-Md. 400mg dnevno.2mcg/kg u minuti.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.PANACEA BIOTEC LTD. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. maks. blister. odrasli 150mcg/kg (intubacija).8din (R) 3163021 *suspenzija. sportske povrede. actasulid® NIMESULID . odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). 100mg. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.2003 doziranje: reumatoidni artritis. blister. Nimesulid. Nimulid®.06.01.04. maks.Srbija nimesulid . dismenoreja. Paralelni lekovi: aulin.03. bočica. postoperativni bolovi. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. inf. postoperativni bolovi. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. zubobolja.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. glavobolja. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.

005-0.03.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.v.BOSNALIJEK D.04.7din 8608807100361 885/2007/12 25. zubobolja. Nifelat® NIRMIN® . 2 puta po 40mg. po potrebi ponoviti.04. Paralelni lekovi: Nitro-dur.D. 50x1. dismenoreja.D.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .2din 8901168601073 308/2006/12 08. NIMULID®-MD . .6mL 8608807100354 884/2007/12 25. 1x30g Cena 155. Paralelni lekovi: aulin..01mg/min do željenog odgovora). tvrda. 1x10 kom N NIPIDIN .PANACEA BIOTEC LTD. inj. maks. 20mg. deca od 6. ampula. ampula.1din 3/2-10-4197 20.2002 doziranje: hipertenzija. akutni infarkt miokarda. Nitropen spray . 100mg. 1mg tokom 3 min. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. 5mg/1.02mg/min. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.v. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. . najviše 2 puta. inj. Paralelni lekovi: cordipin®.Indija nimesulid .C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. 20mg (u bolnici). cordipin® retard.Srbija nifedipin .Indija nimesulid . angina pektoris: 2 puta po 20mg. traumatska oštećenja tetiva.M02AA. blister. i. glavobolja. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg.O. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. maks. inf. Nitroglicerin.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. sternotomiji: i.2mg/min (početi sa 0.5-5mg.04.Bosna i Hercegovina nitrazepam .6mL.O.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.PANACEA BIOTEC LTD. Nimesulid.12.) 0. incizijama kože. 3x10 kom Cena 83. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. 50x1.PANFARMA D.2007 Cena 646. blister. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.07.14 godina 5mg. cordipin® XL. 1x10 kom Cena 78. deca do 1 godine do 2. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.Srbija gliceriltrinitrat .6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.01-0. blister.6mL. tuba.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 1mg/1. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. . anesteziji. .6mL Cena 1193.01-0.5mg. . spor tske povrede. Nifelat P®. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. Nitrolingual®. 5mg.2002 doziranje: reumatoidni artritis. actasulid® NIPAM . 1%. postoperativni bolovi. Nimulid®.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. deca od 25 godina 2. (posle efekta postignutog i.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25.v. u razmacima od 10 min.

po potrebi ponoviti za 3 minuta.24 sata. Nitro-dur. Nitropen spray N . Cena 622.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. deca preko 6 godina početna doza 0. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. doza održavanja 4-8mg.5din 8600064105981 123/2006/12 06.SRBOLEK A.v.D. ostale indikacije: 10-500mg i. Paralelni lekovi: Nirmin®.01.Solu NITREPIN® .12.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® . ZRENJANIN . nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. folija. Lemod® .Srbija metilprednizolon . Nitroglicerin. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .m. NITRO-DUR .12 sati po potrebi zalepiti novi flaster. 2x10 kom Cena 99. u sedećem položaju. . na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.2003 Cena 2294. posle pauze od 8.D.Srbija nitrendipin .6din (R) 9102631 transdermalni flaster.8-1. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. blister.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.v.5mg. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. Lemod depo. . 4mg. 40mg dnevno.D. liobočica sa rastvaračem u ampuli. bočica. 80mg. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. doza održavanja 2-8mg dnevno. akutni napad angine pektoris: terapija 0. maks. blister. Paralelni lekovi: Lemod.JUGOREMEDIJA A. Nitrolingual®.2006  (R) 1402192 tableta.4din 20mg.02.v.09.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.Srbija gliceriltrinitrat . 10mg. Paralelni lekovi: Nirmin®.ZDRAVLJE A. 2x10 kom Cena 53.12. 0. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno. Lemod-Solu. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. 40mg.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26.02.v.2002 Cena 141. 1x40 kom Cena 49. ukloniti za 12.5mg/kg dnevno.7din (R) 1047177 tableta. Cena 1053. liobočica sa rastvaračem u ampuli. do 6 puta dnevno.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta.Švajcarska gliceriltrinitrat .2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. 1x28 kom 515-04-285-1 01. 1 sat pre.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.08.08.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. folija. profilaksa 0. ili i.6din 8608809000614 208/2007/12 16. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. 20mg.4din 40mg. Nitrolingual®. na početku i po završetku citostatske terapije.4din 8600064105998 124/2006/12 06.5mg sublingvalno. blister. Nitropen spray NITROGLICERIN .

O.4mg/doza. blister.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. akutni napad angine pektoris. Nitroglicerin.Nemačka gliceriltrinitrat .02.PHARMANOVA D.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.Nemačka nitroksolin .G.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. Paralelni lekovi: Nirmin®.6din (R) 1029801 kapsula. kaps. meka.10.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.5mL Cena 141. blister. renalne i plućne kolike. Nitrolingual® NITROXOLIN . 150mg. Asthma cardiale. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. 250mg. 5mg.Nemačka nitroksolin .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. Nitro-dur.forte uzeti uveče. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. forte dnevno.4-1.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula.4-1. uzeti uveče. .10. Nitroglicerin. 1x4. kaps.2006 Cena 1500.2006 Cena (R) 1029804 kapsula.10. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. u profilaksi kaps. 250mg.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. plućni edem.4mg/doza.O. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.Srbija nizoldipin . Nitropen spray NITROPEN SPRAY . Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . Paralelni lekovi: Nirmin®.CHEPHASAAR CHEMISCH .10.CHEPHASAAR CHEMISCH . 250mg. spastička migrena: 0. u profilaksi kaps. bočica sa raspršivačem. 1x12. 0.SLAVIAMED D.O. meka. . hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. forte. meka.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® .10.2001 . 150mg.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. meka. KG . meka. zastojno oboljenje srca: 0.4din 3/2-4206/00 20. 0.8din (R) 1029802 kapsula. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. blister.Srbija gliceriltrinitrat .O.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. bočica sa raspršivačem.10. 150mg. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02. blister. blister..2006 Cena 513.07. blister.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. Nitro-dur. blister. meka.12. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02.

11. 2x10 kom Cena 330.08.Holandija vekuronijum .Velika Britanija tamoksifen . Uricin NOLVADEX® . blister. 400mg. inj. N .5din 8608809000621 3/2-10-6197 03.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i. Paralelni lekovi: Nofocin. Uricin NOLICIN® .D.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.v. 2x10 kom Cena 330. 50x1mL Cena 8358. hronične infekcije prostate.1mg/kg.080.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. 2x10 kom Cena 188. NOFOCIN .D. blister.ASTRAZENECA UK LIMITED . 0. 50. inj. .L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.09. 10mg.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. 400mg. 10mg. 40mg dnevno.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Nolicin®. blister. hronične infekcije prostate.02. i. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.Slovenija norfloksacin .08. inf. .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.ASTRAZENECA UK LIMITED . 20mg.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. blister.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.30mcg/kg (održavanje efekta). lio-ampula sa rastvaračem. Tamoxifen NORCURON .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 4mg/mL.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.Srbija norfloksacin .M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.v.v. 3x10 kom Cena 660.KRKA. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.N. od 40 -100mcg/kg).V.Velika Britanija tamoksifen .2din 3/2-10-6211 19.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. ORGANON .06. blister. zatim 20. Paralelni lekovi: Nolvadex®. Tamoxifen NOLVADEX®-D .5din 3838989501648 515-04-03553/03 28. maks. D.

amlodil.HEINRICH MACK NACHF. blister. od 7. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 25mcg/50mcg.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.10.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. amlodipin.12. Normodipine®.15 -0. najbolje uveče.05mg/kg dnevno.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlogal®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta.Nemačka amlodipin . blister. amlogal®. 75mcg.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. Humatrope NORMODIPINE® .01. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2006 doziranje: hipertenzija.01.4mg/m2 dnevno. Norvasc®. oligomenoreja.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.5mL Cena 11300. Monodipin. 10mg dnevno. maks.08.1.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.FERRING GmbH . vazotal NORPROLAC® .0. 10mg/1. KG . Tenox®. maks.) dnevno. Paralelni lekovi: alopres®.5mL Cena 27107.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.01. Cena 41695. a od 4. 5mg. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. amlodipin.0mg/m2 dnevno.12. blister. Monodipin.) dnevno. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. amenoreja. Tenox®.) jednom dnevno tokom prva 3 dana.10.2007  (R) 1149082 tableta. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. se uzimaju uz obrok. vazotal N .5mL. amlodil. 3x10 kom Cena 686.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. 15mg/1. supstituciona terapija: odrasli 0.Danska somatropin . 1x1. 1x1. amlopin Lek®. tabl.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg.Nemačka kvinagolid . dana 50mcg (bledo plave tabl. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.7.12. NORVASC® . dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.NOVO NORDISK A/S .G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. 5mg/1.3mg dnevno. Turner-ov sindrom: 0. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. doza održavanja 75-150mcg. Paralelni lekovi: genotropin®. blister. amlohexal. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.8din 3/2-10-10795 28. blister. GmbH & CO. amlohexal. blister. 10mg. 150mcg.5mL 3/2-10-10797 28.5mL.6din 3/2-10-10795/1 28.2007  (R) 1149081 tableta.025. odnosno 1.-6. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. amlopin Lek®.GEDEON RICHTER LTD . 1x1. Paralelni lekovi: alopres®.035mg/kg dnevno. odnosno 0. 5mg.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju.Mađarska amlodipin . 10mg jednom dnevno.5mL.

rastvor. 0.PHARMANOVA D. 10mg jednom dnevno. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. ili 1. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. rastvor. rinosinuzitis. kataralno zapaljenje srednjeg uha. amlogal®. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.2.1%. 100mg.5g/5mL. Nafazolin NOVOFEM® . osteoporoza: 1 crvena tabl. akutni i hronični rinitis.05%.Srbija nafazolin .2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.5 -1g sporo i.m. 1x10mL Cena 50.11. 1mg+1mg.5g i. vazotal NORVIR . inj. amlohexal.Velika Britanija ritonavir . rastvora na 6 sati. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0.Srbija metamizol-natrijum . ampula. postoperativnih). 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.2 kapi 0.O. amlopin Lek®. inj. bočica. 10mg. Tenox®. deca 1.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. uz obrok.1din (R) 7110336 kapi za nos.05 %.2003 Cena 64.v. zatim 1 bela tabl. maks.12. 1x28 kom .Danska noretisteron. bočica sa kapaljkom. najduže 5 dana kontinuirano.. 50x5mL Cena 711. uz obrok.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.GALENIKA AD .O.11. maks. 2.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . amlodipin. 0. rastvora na 6 sati.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.NOVO NORDISK A/S . Baralgin M® NOVASOL . priprema za rinološki pregled. Paralelni lekovi: Benil®.MANUFACTURING CENTER . Nafazol.USA amlodipin .PFIZER . 5g dnevno. Paralelni lekovi: analgin®. dnevno tokom 12 dana.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.ABBOTT LIMITED . bočica sa kapaljkom.11. krvarenje iz nosa. Normodipine®.6din 515-04-2214/03 02. amlodil.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni. meka.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula.1 %. blister. Monodipin. NOVALGETOL® . estradiol .4 kapi 0. kontejner za tablete.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. . 3x10mg Cena 1257.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. dnevno tokom 16 dana.2003 doziranje: polenska kijavica. 4x1 kom Cena 26593. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.12.09. Paralelni lekovi: alopres®. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos.2003 doziranje: hipertenzija.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.

100j. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.NOVO NORDISK A/S .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 Cena 1262. 1x10mL Cena 2804.10.Danska insulin aspart . 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28.5mg. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.08. vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. bočica. NOVORAPID® . Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.3din 3/2-10-8089 27. 5x3mL a10ad insulini i analozi. do najviše 4mg uz glavne obroke.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 16mg dnevno.10.Danska repaglinid ./mL. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. vrstu insulina.Danska insulin aspart . Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® .11. Paralelni lekovi: Novorapid®.4din (R) 1341352 tableta. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27.NOVO NORDISK A/S . Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.5mg (početno)./mL.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . 1mg.10. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 0. parenteralni.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0.Danska insulin aspart . vrstu insulina.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. parenteralni. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. 5x3mL .NOVO NORDISK A/S .A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. uložak. 100j.2002 Cena 1237. maks. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.5din 3/2-10-6837 22. parenteralni. 100j.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin aspart . vrstu insulina.5din 3/2-10-9161 26. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. blister.NOVO NORDISK A/S . 2mg. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. parenteralni./mL.12.2din (R) 1341351 tableta.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100j. blister.

zatim u intervalima 4 -12 sati. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Upfen NUROFEN ACTIVE .4 g/d. liobočica sa rastvaračem.2 g/d.NOVO NORDISK A/S . 100j.2 g/d. Nurofen active. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.07. 2x6 kom 515-04-1714/04 09.2 g/d.Velika Britanija ibuprofen . 200mg.43. 2.5din 3/2-10-9164 26. 1x100mL 515-04-1712/04 09.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju..3 sata u početku.Velika Britanija ibuprofen . maks. 2x6 kom . primenjuje se isključivo i. uložak.07.07. 200mg. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.Danska insulin aspart .2002 Cena 123117.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. 200mg.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.07. .8din 3/2-10-9163 26. vrstu insulina. Paralelni lekovi: Brufen®.Hemofarm. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD./mL.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . NUROFEN . 2.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. blister. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . na 2. Ibu .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. bočica od tamnog stakla.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. sirup 3-4 puta po 50mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. Paralelni lekovi: Novorapid®.08. 100mg. posle jela.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.v. 3-4 puta po 200mg.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. doza održavanja 0. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.12.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi.4mg. 100mg/5mL.6-1. blister.NOVO NORDISK A/S . 2. deca od 1-2 god.3mL Cena 63787. 1x2.6-1. inj. deca od 8-12 god.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09.Danska eptakog alfa (aktivirani) . blister.2 -1.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta. sirup 3-4 puta po 100mg. Nurofen Liquid. 100mg/5mL.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.07.07.2mg. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. maks. rupan.12.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. blister. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. parenteralni. posle jela. . Ibuprofen. teške epizode krvarenja 3.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. bočica. liobočica sa rastvaračem.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. deca od 3-7 god. 1.2-1. doza održavanja 0. 1x4.

deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. kesica. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.714g+0.A07AA02 ANTIDIJAROICI. Ibuprofen.05. maks.38g+4.BAXTER HEALTHCARE S.393g+1.12.. plastična kesa.27g+0. histidin. blister. arginin.j.j.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. deca od 1-2 god. triptofan. Ibu .V.HEMOFARM AD .05.6-1. rupan. meka. 1x10 kom Cena 43.85g+0.Irska natrijum-hlorid. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.ORGANON AGENCIES B.j.B05D.600000 i. glicin. deca od 8-12 god.. doza održavanja 0. rupan. etinilestradiol . deca od 8-12 god. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.. .27g+0. metionin. tirozin.85g+0.Srbija nistatin ..2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.02g+0. 200mg.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. 5.7mg+2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.j. Paralelni lekovi: Brufen®.Velika Britanija ibuprofen .184g+ 0.595g+0. blister. L-tirozin.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. .595g+0. 2.j. serin. 200mg. plastična kesa.2 g/d.955g+ 0. deca od 3-7 god. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. valin.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.Hemofarm. 3-4 puta po 200mg. meka.Hemofarm.184g+ 0.071g+1.4 g/d.j.393g+1.85g+0. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.12.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju.714g+0.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. posle jela. bočica. 3-4 puta po 50mg. alanin.3g+0. treonin . blister. 100000i. . 5. Upfen NUROFEN LIQUID . NUVA RING .51g+0.09. Nurofen Liquid. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.57g+0.j. natrijum-laktat.2.1.-1 Mi.85g+0.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.57g+0. 3-4 puta po 100mg. nedonoščad 4 puta po 100000 i.951g+0.2007 Cena 56.02g+0. leucin.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen. deca od 3-7 god.646g.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i.071g+1. prolin.38g+4.951g+0.48g+1.51g+0.51g+0. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. Nurofen. 3-4 puta po 100mg. fenilalanin. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.3g+0.51g+0..09.955g+ 0. 3-4 puta po 200mg.2din 8600097400046 964/2007/12 10. Upfen NUTRINEAL PD4 ..646g. Nurofen active.Holandija etonogestrel.07. a odstranjuje posle 3 nedelje.48g+1. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. 500000i. Ibuprofen. izoleucin.. Ibu . lizin. .7mg. kalcijum-hlorid. 3-4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: Brufen®./mL. 11.A. deca od 1-2 god. NYSTATIN .

2007 113.O.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana. .05.Srbija nistatin ./g.2007 mesto u NYSTATIN .G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.Srbija nistatin . 1x15 kom Cena 54.4din 10.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju. tuba.j.6din 8600097400909 491/2006/12 07.05. 100000i./g.O. 100000i. N . 32. bočica plastična. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom). zatim 1 na 2 -3 dana još 2. tuba.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.. 100000i.HEMOFARM AD .j.PANFARMA D..04. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.j. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).4din 10.j. NYSTATIN .

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

I. bočica. octanate 250 OCTANATE 1000 . Paralelni lekovi: Beriate P.10.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.JUGOREMEDIJA A.Austrija faktor VIII . bočica. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.H . octanate.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.12. Ig vena OCTANATE . 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28. liobočica sa rastvaračem.b.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini./kg. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. intravenski . emoclot d. octanate 1000.10./10mL. 1%.b.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183.j. nespecifični Cena 11572. emoclot. 1x10mL Cena 37328.I.09.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Humani imunoglobulin 5%. 2.j.. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Švedska faktor VIII . 100i.Austrija faktor VIII . emoclot.H .j.j./mL. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 250 O .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.08. emoclot d.2002 Cena 109..OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® . 1%. 1x10mL Cena 15283. tuba.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). 500i.b. 100i. emoclot.4din 3/2-10-4003 12./mL. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2002 Cena 113. Paralelni lekovi: Beriate P. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. emoclot d. 1%. octanate.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.5g.Srbija ciklopiroks . 1x10mL Cena 37328.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i. octanate 250 OCTANATE 1000 .1din (R) 4157311 prašak za kožu.m. bočica.I. Haemoctin SdH.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.. liobočica sa rastvaračem.08.OCTAPHARMA AB . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. OCTAGAM® . Haemoctin SdH.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.H .D.9din (R) 4157312 krem.10.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.m. ZRENJANIN .m. Haemoctin SdH.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.

Paralelni lekovi: aimafix. emoclot. Cena 10212.Švedska faktor VIII . octanate.S . Haemoctin SdH. octanate 1000 OCTANATE 250 .A. octanate 1000 OCTANATE 250 . 100i. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno. 1x5mL Cena 10212.b. octanate 1000 OCTANINE F ..B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot.Austrija faktor IX .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot d. 500i.I.j.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.j. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.2din 50i. Cena 10212./mL.9din 3/2-10-4032 12.I. 1x5mL Cena 16443.A.I./5mL. 1x10mL Cena 37328. Haemoctin SdH. 50i.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. emoclot. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.j.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.OCTAPHARMA S.H . emoclot d./mL./mL.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. Paralelni lekovi: Beriate P.j. liobočica sa rastvaračem. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. emoclot d. emoclot d. Paralelni lekovi: Beriate P.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.b. octanate 250 OCTANATE 250 .09.H .OCTAPHARMA S.08.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.09.2din 8606103442109 1656/2006/12 15. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Austrija faktor VIII . octanate..S .12.OCTAPHARMA AB .j. Immunine O ./mL. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges..Francuska faktor VIII . Haemoctin SdH.I. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04.m. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. octanate. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot.Francuska faktor VIII .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15..31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 . liobočica sa rastvaračem.m.2din 50i.09. liobočica sa rastvaračem.

S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.01.03.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. 2500mcg/2mL. OIKAMID . zatim 2500mcg jednom mesečno.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.3din (R) 7090752 kapi za oči. bočica. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. ampula.Hrvatska piracetam .2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba). 1mg/mL+20mg/mL. rastvor.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. 10mg/mL.Srbija estradiol .GALENIKA AD .03.HEMOMONT D. OESTRADIOL . .2002 Cena 172.12.Crna Gora prednizolon . 400mg. vagifem® OFTALMOL . bočica sa raspršivačem.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa.Austrija oktenidin. ampula. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece).03. monokomponentni Cena 62. tvrda. 1g. 1mg/mL+20mg/mL. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . posle apopleksije.03. zavisno od indikacije. bočica. trauma i operacija na mozgu. fenoksietanol . 1x250mL 515-04-4943-1 16.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju.PLIVA HRVATSKA D. blister.5din 8608808101442 61/2007/12 11. 5x1mL Cena 152. preoperativna priprema kože. 1mg/mL+20mg/mL.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu.SCHULKE & MAYER . 1x1000mL 515-04-4943-3 16. 10x5mL O Cena 253.5%.5din 8608808101435 496/2006/12 07.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu.Srbija hidroksokobalamin .N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16. boca plastična. . dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. delirijum alkoholičara.5din 3/2-10-9117 25. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.O.O.03. Paralelni lekovi: Piracetam . posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. 0. 1mg/mL+20mg/mL.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg.GALENIKA AD . monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju.O.1din (R) 1073162 kapsula. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. OHB12 .04. 5x2mL Cena 200.O. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.11. do godinu dana. ampula. boca. estrofem®. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

kutija. Febricet.5din (BR) 1086450 tableta. 120mg/5mL. strip. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. 80mg. Paraplatin® PARAPLATIN® .7din (R) 5086524 supozitorija. u razmaku od 4-6 sati.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta. NIŠ .N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53.12. 1x10 kom Cena 32.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. bočica. PcM-Hemofarm. 300mg.10. bočica.3din 18.8din (R) 5086527 supozitorija. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. supozitorije. 4g dnevno. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.2003 Cena 583. Paracet PARACETAMOL . 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. 4 doze u 24 sata.GALENIKA AD .SIGMAPHARM .O. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. maks.2004 Cena 83. tokom 15-16min.12.8din (R) 5086526 supozitorija.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 150mg.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. 100mg/mL.06. Paralelni lekovi: carboplatin.O. od 80mg na svakih 6 sati. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. 500mg.12.Srbija paracetamol .09.2004 Cena 110.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. 150mg.5din (R) 5086525 supozitorija. deca dobijaju maks. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. 4 doze u 24 sata. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. 50mg. Panadol. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28.USA karboplatin . 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.9din (BR) 3086523 sirup.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL .. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.. deca dobijaju maks. bočica. Paralelni lekovi: efferalgan®.07. ponavljati na 4 nedelje. 500mg.4din (BR) 1086451 tableta.5-1g na 4-6 sati.2003 Cena 73. 4g dnevno.5din (BR) 1086522 tableta.2003 Cena 63. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. maks.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.2002 . 500mg.2004 Cena 68. cycloplatin 150. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. cycloplatin 50.06.09. bočica. blister.v. blister. bočica. 600mg. inf. strip. kao kratkotrajna i.09. Febricet. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. blister. PcM-Hemofarm. strip. Panadol.12. Paracet PARAGAL . strip. Paralelni lekovi: efferalgan®.09.2002 19. 450mg.2002 2557. u razmaku od 4-6 sati.Srbija paracetamol .2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 500mg.REMEVITA D.Srbija karboplatin . odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno.2003 Cena 532.5-1g na 4-6 sati.06. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.

5mg. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.06.Merz Pharma Gmbh & Co.Holandija pankuronijum .Nemačka nonoksinol .Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin. daje se sporom i. .04mg/kg.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. 75mg.06. cycloplatin 50. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. 10 minuta pre seksualnog odnosa.. ampula.Srbija paracetamol .2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. Paragal PARTOBULIN® S/D . Paralelni lekovi: carboplatin. 500mg.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. 0.2002 P Cena 67.01-0. .12. 0.5din 9006968004273 2261/2006/12 06.E.N.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. PAVULON® .02mg/kg ako je potrebno.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.12.Grčka fenoterol .v. zatim i. 75mg. cycloplatin 150. kao kratkotrajna i.1mg/kg telesne težine.G02BB.v.07. napunjen injekcioni špric sa iglom.BAXTER AG .abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. novorodjenčad i odojčad i. humani .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. 4mg/2mL. ampula. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija. rhesonativ® PARTUSISTEN® .05. 6 kom Cena 515-04-60/04 04. (20 kapi/min).V.Španija fenoterol .2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno.v.5mg/10mL.A.HEMOFARM AD .2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .8din 3/2-10-4598 25.7din 3/2-10-9083/02 25.v. 0..v.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.01-0. PATENTEX OVAL N . PARTUSISTEN® . 0.05-0. 12 kom 515-04-60/04-1 04.02mg/kg ako je potrebno. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. ORGANON .J06BB01 j06BB imunoglobulini. 0. i do početka 37. fiola.v. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. zatim i. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju. inf. 250mcg.11.. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. 5x10 kom Cena 432. blister. 50x2mL Cena 4126.03-0.9din 3/2-10-6212 11. inf. KGaA . 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. ponavljati na 4 nedelje. Immunorho.2002 . tokom 15-16min.

2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. Febricet.+4i. inj.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . 135mcg/0.5mL Cena 7302.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.j.5mcg/kg nedeljno.6din 515-04-1631-1 15.j.5mL.5mL.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 80mcg. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. jednom nedeljno. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.SCHERING PLOUGH . 50mcg.5mL Cena 14624.+30i.. . u razmaku od 4-6 sati.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: efferalgan®. deca dobijaju maks. 2 i 3 .2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.5-1g na 4-6 sati.5mL. 1x0.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. P .A.SANOFI PASTEUR S.08.. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1. 1x0. revakcinacija posle godinu dana.5mL.5mL 2. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.4din 515-04-1631/03 15.c.)/0. 1x0.+8D.5mL Cena 1371.2003 Cena 11839. PEGINTRON . pen sa uloškom. Panadol. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.09. PEGINTRON .5-1.+60i.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. 1x0. napunjen injekcioni špric. liobočica sa rastvaračem.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.Švajcarska peginterferon alfa-2a . jednom nedeljno. 4g dnevno. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.08.09. 180mcg/0. Paracetamol PEGASYS® . 1. maks. tokom 6 ili 12 meseci. 120mcg/0. i 4. bakterijske i virusne vakcine.F.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. (10mcg+40D. 3.. 4 doze u 24 sata.j.5mL. inj. HCV .5-1. liobočica sa rastvaračem. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. VAKCINE j07c.5mcg/kg s. Paracet.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.Holandija peginterferon alfa-2b .5mL Cena 17530. liobočica sa rastvaračem u špricu.J07C.5mcg/kg nedeljno.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.c. 1x0. 1.Irska peginterferon alfa-2b .j.6din 515-04-2999/03 15. 150mcg/0.01. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x0. 1x0.j.5mcg/kg s. hronični B hepatitis.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.07.+32D. mesec po rođenju.07.j. tokom 6 ili 12 meseci. PENTACT-HIB .L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. pen sa uloškom.

2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. parenteralno i.j. kutija.j.) 100-200mg dnevno. i 4. inj. PentoHeXaL®. blister.03.5mL.A. PentoHeXaL® 600.m. Trental®. 100mg/5mL. PentoHeXaL® 600.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija.5mL Cena 515-04-1755/04 28.(inf.A07EC02 ANTIDIJAROICI. Paralelni lekovi: damaton®.+30i.08. Paralelni lekovi: damaton®. 3. TOVARNA ZDRAVIL. PentoHeXaL® 300. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.D.KRKA. Salofalk®.7din 3838989503635 221/2005/12 15.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.Slovenija pentoksifilin . Salofalk® 250. Paralelni lekovi: damaton®.08. PentoHeXaL® 600. revakcinacija posle godinu dana. posle jela.Francuska vakcina protiv H.+32D. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . 2 i 3 . liobočica sa rastvaračem u špricu.Nemačka pentoksifilin . inj. 2427. TOVARNA ZDRAVIL. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). D. asacol®. Pentoksifilin.9din 3838989508357 222/2005/12 15. 1g. Trental® 600 P .j. Pentoksifilin. kutija. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. 1x0. Pentilin®.08. 100mg/5mL. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. inj.j. blister. .06. kutija.v.5mL 2. mesec po rođenju. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. Trental®. 600mg.8din 8606102233104 1240/2007/12 07.8din 3838989503871 220/2005/12 15.+10mcg)/0. Salofalk® 500 PENTAXIM .+25mcg+25mcg+40D. PeNTILIN® forte.D.07. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. 10x10 kom Cena 2685. Pentilin®. Trental®. . (40i. PeNTILIN® forte. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem. Pentoksifilin.j.KRKA.Slovenija pentoksifilin . 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. ampula. 600mg. PentoHeXaL® 300.SALUTAS PHARMA GMBH . Claudicatio intermittens: parenteralno i.SANOFI PASTEUR S.m. inj. Trental® 600 PENTOHEXAL® . 5x5mL Cena 140.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . Paralelni lekovi: 5-aSa. posle jela.(inf. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15.4din +8D. PENTILIN® .Švajcarska mesalazin . ampula. 500mg. 400mg.. PentoHeXaL®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. . maks.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 100-300mg dnevno ili spora i. 2x10 kom Cena 158. influenzae tip B. 100-300mg dnevno ili spora i. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan.v. PentoHeXaL® 300.) 100-200mg dnevno. 400mg dnevno. D. 2x10 kom Cena 251.08.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.06.

Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06. Pentoksifilin. piridoksin. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. 100-300mg dnevno ili spora i. na 6 sati. cijanokobalamin .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PeNTILIN® forte. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. Paralelni lekovi: damaton®. PentoHeXaL® 600. Paralelni lekovi: ampicilin.PANFARMA D. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Trental® 600 PENTOVIT .O. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle.v.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. Trental®. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. inj.Nemačka pentoksifilin . 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. Trental®. 400mg dnevno. blister.m.07.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Trental® 600 PENTOKSIFILIN . PentoHeXaL® 300. Claudicatio intermittens: parenteralno i. bočica. PENTREXYL . 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.SALUTAS PHARMA GMBH .Nemačka pentoksifilin . PentoHeXaL® 300. lečenje tokom 2 meseca. Pentilin®. inj. 300mg/15mL.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. Pentilin®. Paralelni lekovi: damaton®. Paralelni lekovi: damaton®. PentoHeXaL®. ampicilin alkaloid®.04. Cena 600mg. .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. ampula. bočica. folna kiselina (vitamin B11). 1g. Pentilin®.07. meningitis 2g i.) 100-200mg dnevno.07.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. posle jela.Rusija tiamin. dnevno (ujutru i uveče).. Trental®. PeNTILIN® forte. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.v. nikotinamid. PentoHeXaL®. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24.Srbija pentoksifilin .A11EX.VEROFARM . 50x1g .O. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . PentoHeXaL®. maks. PentoHeXaL® 600. Pentoksifilin.USA ampicilin . 400mg.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.SALUTAS PHARMA GMBH . Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.03.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. PeNTILIN® forte. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .(inf.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.03.

2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.5din (R) 6136932 vagitorija. 1x50.86mg.INNOTECH INTERNATIONAL . 1.2002 Cena 498. Pentrexyl PERIGONA® . deca do 3 godine 125mg na 6 sati. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. 3x10 kom Cena 112. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2004 Cena 2450.9din 3/2-10-9114 19. tuba.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).7din (R) 4136934 vaginalni krem. 18. 392.12.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.06. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 250mg/5mL. 20mg. 1.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: ampicilin. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. bočica. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta. blister.G02BB.6mg+131.86mg.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.Srbija fenobarbital . uveče. tvrda. blister.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® .2%. 500mg.HEMOFARM AD . 2x5 kom 3/2-10-9112 19. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 6x4. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).2002 Cena 254..J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula. blister.12.12.12.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.2002 Cena 181.9mg. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19. blister. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.Francuska benzalkonijum-hlorid . tuba.6mg+131. ampicilin alkaloid®. PHENOBARBITON .12.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.01. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. 392. 2x8 kom Cena 101.1din 8600097400206 338/2007/12 23.12. fiola.Srbija ampicilin .5g 3/2-10-9115 19.CHEPHASAAR CHEMISCH .9mg. 1x72g Cena 254. pre ili u toku jela.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.06.LABORATORIE INNOTHERA . 100mg.Nemačka glukozamin .5din (BR) 1163562 film tableta.2002 Cena 311. 2x10 kom P .1din 515-04-363/04 09. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09. blister. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . deca 5-8mg/kg dnevno. fiola.2%.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. 18.09.

ulje avokada . 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11.2005 doziranje: status epileptikus.09.Makedonija folkodin . PIASCLEDINE . eklampsije. maks.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L).11.O. blister. 600mg.Francuska diosmin . 5x2mL Cena 300. pre doručka. tvrda. 398.11. bočica. parenteralno 50-200mg. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. 15mg/5mL.2003 752. 600mg dnevno. 3x10 kom Cena 47.O.INNOTECH INTERNATIONAL . .Srbija fenobarbital . trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.O. 200mg+100mg. 10mg.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. deca 5-8mg/kg dnevno. 1x20 kom Cena 135.PANFARMA D. cerebralnih hemoragija. po potrebi ponoviti za 6 sati.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH .O. blister.ALKALOID AD .M09AX. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. .2002  (R) 3115154 oralni rastvor.07. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela.2002 doziranje: suvi..PANFARMA D.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. 600mg.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. 220mg/2mL. blister.2din 8600097401043 250/2005/12 06. hemoroidi: po 600mg. pre jela. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).Austrija ulje soje.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. Phenobarbiton PHLEBODIA .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.4din 29. liobočica sa rastvaračem. 1x15 kom .09. 15mg. akutne konvulzije kod tetanusa.Srbija fenobarbital .5din 29. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® .07.11. bočica.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . uveče.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). tvrda. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.

4g. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije.j.09.GALENIKA AD .5din 8608807100620 515-04-2607/03 28.01. kada se radi o nedostatku apetita.Velika Britanija piperacilin .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. 200mg. askorbinska kiselina. dnevno rastopiti u ustima.D. Pipem PIPEM . tvrda.12. 5%.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. bočica. folna kiselina.4mg+10mg+15mg. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. piridoksin.Slovenija retinol.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.11.2din 3838989623500 87/2007/12 11. nikotinamid. 24g dnevno.BOSNALIJEK D. 1x2g . 2x10 kom Cena 147. TOVARNA ZDRAVIL.j.+60mg+1. PIPEGAL® .01. cijanokobalamin. . blister. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. .KRKA. blister. Paralelni lekovi: Palin®. holekalciferol. 2%. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. tokoferol .abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE . 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu.Srbija pipemidinska kiselina . 3x10 kom Cena 198. dnevno podeljeno u više doza.ZORKA PHARMA A. najviše 2mL 2% rastvora dnevno. D. Paralelni lekovi: Palin®. blister. treba uzimati 2 meseca.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.D. posle jela. tiamin.5din (R) 1132300 kapsula. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). riboflavin. kalcijum-pantotenat.5mg+1. 5000i.Srbija pipemidinska kiselina .01.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. . ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. Pipegal® PIPRIL® .12.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. rastvor. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana.+400i. 200mg.A11BA. PILFUD® . u težim infekcijama 200-300mg/kg.D. tvrda.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.. bočica. 2g.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju.Bosna i Hercegovina minoksidil . bočica sa raspršivačem. tabl.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.WYETH PHARMACEUTICALS . maks. bočica.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0.

25mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. ne smeju se žvakati.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5-5mg/dan.25mg/dan. ramipril.FARAN LABORATORIES . . 1. maks.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. monokomponentni (R) 1103070 tableta.25mg/dan. parenteralno odrasli 3g dnevno.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. 10mg/dan. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg. blister.07. po potrebi povećavati do 20g dnevno. 800mg. 5mg. Paralelni lekovi: ampril®. doza održavanja 2 puta po 2. . ramitens®.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. strip.Srbija ramipril . 10mg. (dnevne doze od 2. 10mg dnevno.07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.25mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. maks.10. doza održavanja 2 puta po 2. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. 3x10 kom 515-04-217-1 31. tokom ili posle obroka sa čašom vode. doza se može povećati. ramipril.5mg/dan. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). blister. maks. monokomponentni (R) 1103073 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. početna doza je 2 puta po 2. 10mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.LEK S.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . Paralelni lekovi: ampril®. ramitens®. ampula. Tritace® PIRAMIL® . po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18.2006 Cena (R) 1103072 tableta.07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 10mg dnevno.A. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.5mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. corpril. Prilinda®. Tritace® PIRAMIL® . monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . tabl.10.Bangladeš ramipril . corpril. posle 2-3 nedelje. posle 2-3 nedelje.07. maks.2003 doziranje: neuroprotektiv.Poljska ramipril .25mg/dan.25mg/dan. početna doza je 2 puta po 2. 2.HEMOFARM AD . 10mg/dan. blister. blister.2003 Cena (R) 1073150 tableta. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. doza se može povećati. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. tabl. blister.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.2003 Cena (R) 1073151 film tableta.C09AA05 PIRACETAM . (dnevne doze od 2.25mg/dan. doza se može povećati. 1g. ne smeju se žvakati. 400mg. posle 2-3 nedelje.Grčka piracetam . deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. se mogu uzimati pre. maks. Prilinda®.5-5mg/dan.07. 6x10 kom 515-04-217/03 31. se mogu uzimati pre. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07.

tumora regiona glave i vrata. vitamin B6 PK-MERZ .abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.ZDRAVLJE A.Nemačka amantadin . blister. . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. ovarijuma.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.S. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2004 Cena 552.05. ovarijuma. kombinovana terapija tumora testisa. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. .PLIVA .D. se mogu uzimati pre. 10mg/20mL. Platidiam 50. Paralelni lekovi: Bedoxin®. Platidiam 10.8 din (R) 1085350 tableta.05.9din (R) 1051721 tableta.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18.GALENIKA AD .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. 2x15 kom 515-04-61/04 07. 200mg. 10x20mL Cena 3091. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. 100mg.S. ramitens®.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.2002 . Platinex PLATIGAL .10. boca. KGaA .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. 20mg. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. bočica od tamnog stakla.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. blister. boca od tamnog stakla. . ramipril.06.PLIVA .Češka cisplatin .Srbija piridoksin . Platinex PLATIDIAM 50 .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. doza održavanja 2 puta po 2. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Srbija cisplatin . tabl. corpril.5mg/dan. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. Tritace® PIRIDOKSIN . (dnevne doze od 2. Platigal.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju.1din 515-04-59/04 07. Paralelni lekovi: ampril®. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. PLATIDIAM 10 . brzinom 55 kapi/min. maks. 10mg.06. 50mg. ne smeju se žvakati. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. početna doza je 2 puta po 2. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. tumora regiona glave i vrata. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. 10mg/dan. Paralelni lekovi: cisplatin. bočica. Platigal. Prilinda®. 10x500mL Cena 15591.LACHEMA A. tokom ili posle obroka sa čašom vode. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg.Češka cisplatin .07.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).5-5mg/dan.LACHEMA A. kombinovana terapija tumora testisa. Paralelni lekovi: cisplatin.) maks. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.Merz Pharma Gmbh & Co.

karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 120mg dnevno. 5mg.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 75mg.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. 10mg. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.Velika Britanija felodipin .34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. . po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. 300mg dnevno.3din (R) 1068220 film tableta. Paralelni lekovi: cisplatin.O. bočica. 1x20mL Cena 521. Platidiam 50. Platidiam 10. 1x30 kom 03-7344/96 10.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. 10mg/20mL.03. maks.03. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.03.7din 515-04-251/03 05. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.USA cisplatin .5mg. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. canesten®. plastična bočica.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. 50mg. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. Kansen. bočica.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.Hrvatska klotrimazol .06. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 50mg.2002 Cena 1333.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. Platigal PLAVIX® . maks. 1x100mL 3/2-3086 17.PLIVA HRVATSKA D.2004 Cena 142.7din 3/2-10-3085 17. karcinomi glave i vrata. 1%.Francuska klopidogrel .ASTRA ZENECA UK LIMITED . Mycoril® . 1%.03.06. tuba. Platidiam 10. bočica. Platinex PLATINEX .2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . Platidiam 50. 2. 1x30 kom 03-7342/96 10.08.BRISTOL-MYERS SQUIBB . bočica. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Paralelni lekovi: cisplatin. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. blister. plastična bočica. isključujući heparin Cena 3636. blister.O. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: antifungol®.07. karcinomi glave i vrata.03. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .7din (R) 4157161 rastvor za kožu.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.

Hrvatska klotrimazol . piridoksin.m. ampula. 200mg. paba . 1x0.. terapija 15-25 kapi dnevno.001mg+2mg. Paralelni lekovi: antifungol®.12. lečenje 3-4 dražeje dnevno. deca profilaksa 1 dražeja dnevno.. 300miliona/mL. revakcinacija po potrebi.03.PLIVA HRVATSKA D. POLIVIT B . canesten® 3. terapija 815 kapi dnevno.5mL. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).j.O. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. Kansen.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL .Srbija bakterijski antigeni . Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . cijanokobalamin. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.2004 . riboflavin. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05.5mL vakcine. u razmacima 2. Mycoril® PLIVIT AD3 . Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.A./mL. 6x1mL 8605001700793 Cena 355.03.02. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju. ili s.Srbija tiamin. bočica.1din (R) 2052030 oralne kapi.. holekalciferol .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.8din 8600097011488 2525/2007/12 22.A11EA. napunjen injekcioni špric.Srbija bakterijski antigeni . canesten® 1.SANOFI PASTEUR S.c. 25mcg/0.2004 doziranje: adneksitis. 1mL = 35 kapi. .O.PLIVA HRVATSKA D. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .9din 3/2-10-8000 24./mL+3000i.O.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.10.O.02. pneumoniae) . uretritis. 800miliona/mL.. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.M01AX. 3x10 kom Cena 45.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.5din 515-04-251/03-2 05. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. blister.j. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno.A11CB.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.9din 515-04-3940/03 03.M01AX. ampula. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.Francuska vakcina protiv pneumokoka. lečenje 2-3 dražeje dnevno. rastvor. nikotinamid.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.8din 515-04-3935/03 03.5mL Cena 746.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. . 6000i. . odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.Hrvatska retinol. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. kalcijum-pantotenat. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 .HEMOFARM AD .

Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .2006 . zatim 5mL dnevno. 3 dana.5%. 8. se uzima 12 sati posle prve).D.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. blister.+35000i. 10%.m. tokom 12 dana. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. zatim 5-15mL sirupa.5din 5997001313022 515-04-276/03 30.12.06. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. meka. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu.3din 3/2-10-9117 10. 1x50mL Cena 60.INNOTECH INTERNATIONAL .4din 8600097001434 764/2006/12 05.06. kontejner plastični. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. u razmacima 2.08. 66. boca.j. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.6din 02. 10%. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. 0. . kontejner plastični.Srbija povidon-jod .7g/100mL. uveče. kontejner plastični.5din 05.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. 1x6 kom Cena 284. .7din (R) 3127050 sirup.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.D. kontejner plastični.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.+35000i.5%.06.Mađarska levonorgestrel .2006 186.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.2006 1791.BELUPO. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.j. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.Francuska nistatin.06.LABORATORIE INNOTHERA . .34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .. neomicin.2006 1863. 60mL sirupa u početku.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. maks. uretritis.7din 05.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.2din 05. 7. polimiksin b .c. PORTALAK® .Hrvatska laktuloza .5%. ili s. 1x2 kom Cena 328.06. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.Srbija povidon-jod .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta.GEDEON RICHTER LTD . kontejner plastični.2006 98. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. blister. 100000i.9din 05.75mg.06.06. kontejner plastični. 10%.j.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. 7.

D.Srbija povidon-jod .12. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. strip.JUGOREMEDIJA .JUGOREMEDIJA .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu. 14 dana uključujući i dane menstruacije.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.ZDRAVLJE A.12.Srbija povidon-jod . 2x7 kom Cena 179. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05. bočica.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.5din 515-04-3998/03 03.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. 1%.06. 1x100mL Cena 98. 10%.Srbija povidon-jod . POVIDON JOD .8din (BR) 6137100 vagitorija. 200mg.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .5%.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. . Betadine® POVIDON JOD .12. bočica.5din 515-04-2347/03 29. uveče pre spavanja. Betadine® POVIDON JOD .12.2003 Cena 90. 10%.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod .02. tuba. kanister. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.JUGOREMEDIJA . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.06. 200mg. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 7.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.JUGOREMEDIJA .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .12.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. tuba. uveče pre spavanja.D.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29. 10%. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.1din (R) 4156463 rastvor za kožu.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.2004 P .2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. bočica. Paralelni lekovi: aNTIsept d. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. 10%. 1x100mL Cena 73. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). 1x5000mL Cena 1791.

D.N. oka. uzima se ujutro posle doručka. 3x5000 i. pluća. Betadine® PREDNISON . maligne i reumatske bolesti.j. 5000i.2002 Cena 537. zavisno od indikacije (bolesti kože.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. Pronison® P PREDUCTAL MR .. maligne i reumatske bolesti. maks.12.07. endokrine. 5mg. ORGANON .2din 1576/2006/12 05. krvi. 60mg dnevno./amp.2003 doziranje: individualno.Srbija prednizon . zavisno od indikacije (bolesti kože. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.FARMAKOS DD .2003 Cena 150. 2x10 kom Cena 54./mL.D. oka. 60mg dnevno. . kolagenoze): početna doza 10-20mg. blister. blister.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta.PRIZREN . pluća.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).09. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23. blister..H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. boca.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. maks. alergijske. PREGNYL® . 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. Paralelni lekovi: aNTIsept d. 5mg.07. uzima se ujutro posle doručka. Paralelni lekovi: Prednison. 1500i. gastrointestinalne.2003 doziranje: individualno. Pronison® PREDNIZON . alergijske.LES LABORATOIRES SERVIER . lio-ampula sa rastvaračem. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. Paralelni lekovi: Prednizon.2006 . blister.5din (R) 1047556 tableta.BOSNALIJEK D. 35mg. gastrointestinalne. endokrine. oka. zavisno od indikacije (bolesti kože.j.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. lio-ampula sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Prednison. kolagenoze): početna doza 10-20mg. alergijske.JUGOREMEDIJA A. krvi.1din 3/2-10-4645 29.6din 515-04-3999/03 03. 20mg.2003 doziranje: individualno. 60mg dnevno. plastična fiola. 10%. 5mg.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.02. uzima se ujutro posle doručka.08.11. krvi.Francuska trimetazidin .Srbija prednizon . maks. maligne i reumatske bolesti.V.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu.j. Pronison® PREDNIZON . kolagenoze): početna doza 10-20mg. pluća. ZRENJANIN .Holandija horionski gonadotropin . 1x20 kom Cena 54.Bosna i Hercegovina prednizon . endokrine. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.12. gastrointestinalne.

Paralelni lekovi: Propess.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam..11. bočica od tamnog stakla. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. 4x14mg 515-04-4761/03 24.Srbija loratadin .11. blister.6din (R) 1107750 film tableta. blister. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. 5x5mL Cena 223.Srbija metoprolol . Prostin® e2 PRESOLOL .11. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 2x14mg 515-04-4762/03 24.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta.Belgija dinoproston . zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29..3din 8606007411133 72/2007/12 11. 10mg. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. Paralelni lekovi: corvitol® 100.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Flonidan®.2002 Cena 120. ampula. priprema folikula za ovulaciju. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). Lorano.4din (R) 1958281 tableta.v. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. fiola.05. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). 0. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.01. 1mg/mL. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju.05.HEMOFARM AD . nesezonski hronični idiopatski rinitis.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.j.10.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). alergijski konjunktivitis.v. blister. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. 10mg. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). Paralelni lekovi: claritine®. blister. 100mg.2007 Cena 70.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. 50mg. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).2007 Cena 180. 50mg. Loratadin P . po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® .HEMOFARM AD .10.5mL) gela. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.1din (R) 1107496 film tableta. aritmije: 5mg sporo i.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.5mg/3g. kod žena: stimulacija ovulacije. 1x3g Cena 2016. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. 5mg/5mL. napunjen injekcioni špric. corvitol® 50.

početna doza iznosi 0.12.Srbija cilazapril .5mg/dan (ili manje).2003 Cena 622.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.5mg/dan.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. u isto vreme. PRILAZID® . zobox® PRILAZID® PLUS . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.5mg. doza održavanja se određuje individualno.5-5mg/dan. pred spavanje.11.11.05. blister. 2. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . maks. fiola. maks. Inhibace®. postepeno se može povećavati do 2.11. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. 5mg+12. Paralelni lekovi: cilazapril. PREXANIL® . na dan. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02.Francuska perindopril . blister. doza 8mg/dan. a zatim 4mg dnevno.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE .Francuska perindopril . 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. 5mg. Inhibace Plus® PRILENAP . 1x30 kom Cena 804. 5mg. doza 5mg/dan. pred spavanje. ujutru.GALENIKA AD .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.HEMOFARM AD . ujutru. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. monokomponentni (R) 1103700 tableta. blister.5mg. hronična insuficijencija srca početna doza 0. najbolje uveče. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.5mg. blister. a zatim 4mg dnevno.GALENIKA AD .5mg/dan. doza održavanja se određuje individualno.2003 Cena 459. 1mg. 0.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. hidrohlortiazid .5mg/dan.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. fiola. 1x30 kom Cena 134. doza održavanja 1mg/dan.02. 4mg.25mg/dan.25mg/dan.4din (R) 1103704 film tableta.Srbija cilazapril. doza 8mg/dan.5-1. najbolje uveče. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. 1x1 kom Cena 883.LES LABORATOIRES SERVIER .2007 . 8mg.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni Cena 1767. bolesnici sa cirozom jetre.10. doza održavanja 2.7din (R) 1103702 film tableta.4din 8608808105310 910/2007/12 03. maks. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.6din (R) 1103861 tableta. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. fiola. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.11. fiola. monokomponentni (R) 1103570 tableta. najčešće 1 tabl. monokomponentni (R) 1103860 tableta.Srbija enalapril .C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.C09AA02 c09aa inhibitori ace.

Prilenap® H PRILINDA® .HL.2007 Cena 343/2007/12 23. enalapril 20 mg. po potrebi 2 tabl. enalapril HcT.5mg/dan. tabl. enalapril 10 mg. 10mg/dan. početna doza je 2 puta po 2. uveče.2007 Cena 345/2007/12 23. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta. blister.7din 342/2007/12 23. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.Srbija enalapril.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).H. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.07. corpril. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta.HEMOFARM AD . blister.5mg/dan. 1 tabl. ne smeju se žvakati. blister.).01. hidrohlortiazid . 10mg.HL. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 2. 10mg+25mg.2006 Cena 675.01.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. enatens® PRILENAP® H . doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. blister. se mogu uzimati pre. enalapril HcT. doza održavanja 2 puta po 2.25mg/dan. (dnevne doze od 2. doza se može povećati.5din 344/2007/12 23.H.7din (R) 1103572 tableta. posle 2-3 nedelje. maks. Tritace® P . blister. 5mg.01.1din (R) 1103072 tableta. enalapril.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.HEMOFARM AD . 2 tabl.07.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 2x10 kom Cena 163. blister. 10mg dnevno.25mg/dan. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. pre spavanja. enap®.5mg. hidrohlortiazid . 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta.5mg. Piramil®. 40mg/dan. enap® . 10mg+12. blister.HEMOFARM AD . po potrebi. monokomponentni (R) 1103071 tableta.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. enap® . dnevno. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg/tabl.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. Prilenap® HL PRILENAP® HL . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.01.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. enap® . Paralelni lekovi: ampril®. 10mg+25mg. 20mg.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. ramitens®. ramipril. enalapril Lek®. tokom ili posle obroka sa čašom vode.01. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.Srbija enalapril.5mg. 4x7 kom Cena 486. 10mg+12. dnevno. blister. maks. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.9din 8600097400114 62/2007/12 11.55mg/dan. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.01. najčešće 1 tabl. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.Srbija ramipril . enap® .2007 Cena 242.

inj. ukoliko je potrebno. doza je 0.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. angina pektoris: početna doza je 50mg.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.7din 8608808101770 60/2005/12 09. epididimitis). aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. 2. dana ciklusa. prostatitis. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. cefazolin-BcPP.m. tokom 10 dana.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. 3log CCID50+3. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Panapres PRIORIX™ . Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . 1g.Srbija atenolol .5din CCID50. 50x1g Cena 7295.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 6g (izuzetno 12g) dnevno. bočica.5mL 515-04-2704/03 05. jedanput dnevno. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.v. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. dana ciklusa. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x0. jedanput dnevno. jedanput dnevno. 1x20 kom Cena 216. 2x7 kom Cena 73. Ukoliko je potrebno. inf. 100mg. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. inj. ili i. revakcinacija u 12 godini.2007 doziranje: infekcije respiratornog.v. . spore i.. Paralelni lekovi: cefazolin.-26. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. 100x0.5mL.09.PHARMASWISS D. profilaksa 10mg dnevno od 19. kostiju i zglobova. rubeole i parotitisa) .J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.05.m.354 PRIMACEPH® . genitalne infekcije (npr.5mL duboko s.A.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.Srbija cefazolin . 5mg.O. Paralelni lekovi: atenolol.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. bilijarnog trakta. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.Nemačka noretisteron .7log CCID50+3log CCID50)/0. (3log CCID50+3. doza se može povećati na 100mg.2003 P . lek se daje u obliku i.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.GLAXOSMITHKLINE UK .SCHERING AG . 1.11. rubeole i parotitisa) .G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. deca koja ranije nisu vakcinisana.09. cefazolin-MIP. bočica staklena. . a zatim se povećava na 100mg. maks. (3-5 minuta) ili i.GALENIKA AD . endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.7log CCID50+3log Cena 837.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. PRINORM . doza se može povećati na 200mg dnevno. 100mg/kg dnevno.c. maks.O. selektivni (R) 1107170 tableta. blister. jedanput dnevno.12. kože i mekih tkiva.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. Ukoliko je potrebno. urinarnog.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.

m.C05AX. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19. blister. Propafen® PROGESTERON DEPO . doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.GLAXOSMITHKLINE UK . jednom dnevno.5%.Makedonija nafazolin. maks.5mg. blister.2003 Cena 515-04-3541/03 25.Velika Britanija telmisartan.12.O. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.10. 80mg+12.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.12.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.12.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 900mg dnevno. PROFENAN® . 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. ili i. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.. 250mg/mL. posle jela. lidokain . 1. bočica. hidrohlortiazid . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.10. 5x10 kom Cena 468. posle smirenja tegoba (svraba i bola). Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.7din 3/2-10-10523 26. borna kiselina .03%+1. doza je 0. 300mg. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. tuba.9din (BR) 5108103 supozitorija.2003 PROCTO-GLYVENOL .2006 . 150mg. uvek posle pražnjenja creva.Srbija propafenon . 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. PROCULIN® . grupa I c (R) 1101420 film tableta.5mL duboko s.Švajcarska tribenozid. blister. deca koja ranije nisu vakcinisana. aluminijumska folija. ukoliko je potrebno. 1x30g Cena 217.7log CCID50+3log CCID50.GALENIKA AD . 400mg+40mg. revakcinacija u 12 godini.ALKALOID AD .2002 226.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .SLAVIAMED D.5mg. 3log CCID50+3. 7-14 dana.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ .2007 Cena 260. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. liobočica sa rastvaračem u špricu.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. ampula. . 40mg+12.03. 5%+2%. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.07. blister.11.c. 1x10mL Cena 89. 2. 1x0.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. rastvor.1din (R) 1101421 film tableta.Srbija hidroksiprogesteron .12. dnevno.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta. 0.2din 247/2006/12 03.O.5mL Cena 515-04-2704-1 05.

Sporanox PRONISON® . odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. PROKANAZOL® . inj. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. zavisno od indikacije (bolesti kože. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. blister.07.Španija itrakonazol . 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. Tinea cruris).2007 doziranje: individualno.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.5din (R) 1327481 kapsula. tvrda. blister. tvrda.12. maks. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). tvrda.12.12. 3x10 kom Cena 2677. uzima se ujutro posle doručka.05mg/kg/dan u i. u toku 3-6 min. 4-8 nedelja (Tinea capitis)..2005 Cena 1571. 30 dana (Tinea pedis.12.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula.2005 Cena 3091. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.06.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. 150mg.3din 3/2-10-9345 25.GALENIKA AD . . posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. 3x10 kom Cena 32871.ASTELLAS IRELAND CO. kontinuirano.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.3mg/kg/dan.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. Propafen® P . 900mg dnevno. alergijske. 2x10 kom Cena 150. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. LTD. odnosno 250mg. u zavisnosti od transplantiranog organa. u trajanju od 24 sata. oka.A. tvrda.2003  (SZR)1014251 kapsula.2din (R) 1327482 kapsula. PROGRAF® . 100mg. grupa I c (R) 1101460 film tableta. gastrointestinalne.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. kolagenoze): početna doza 10-20mg. pluća.2din 5390332171116 274/2005/12 04.LICONSA S.Irska takrolimus . 1x4 kom Cena 470. 100mg. krvi. 1mg. 35mg.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. 0. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče. 100mg. Paralelni lekovi: Funit. inf. posle jela.5-1. Paralelni lekovi: Profenan®. dnevna doza je do 560mg.5mg. tvrda. 5mg. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.08.Makedonija propafenon . maks.v.2002 Cena 461. ampula.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta.Srbija prednizon .1-0. blister. doze su individualne. 1x40 kom Cena 383. endokrine. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. Kanazol.v. 10x10mL 3/2-10-9344 25. maligne i reumatske bolesti. 3-6 meseci (onihomikoze).06. blister.5din 8608808105303 1533/2007/12 23.5din 8595026483712 654/2005/12 30.2005 doziranje: po uputstvu lekara..0mg/kg telesne mase polako i. . Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . blister. Paralelni lekovi: Prednison. blister. 20mg.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.2003  (SZR)1014252 kapsula. parenteralno 0. 6x10 kom Cena 13526. blister. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 3 nedelje (keratitis fungalis).ALKALOID AD .12. 60mg dnevno. bočica. tvrda.

. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze. aritmije.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i. blister.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan..10. Paralelni lekovi: Profenan®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Prepidil®. 10x10mL Cena 155. 1x100mL Cena 1540. inj.09.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.Srbija propafenon . teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. 5x20mL Cena 1597.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23.. 900mg dnevno.5-1. ampula.3din (R) 6143100 vagitorija. ampula.2006 Cena 468. 150mg.2006 Cena 260.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.v. inf.5-1mg/kg/dan. kasnije na dve).2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. 300mg.5mg/kg i. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . maks. blister. blister. doza održavanja 80-160mg/dan. neselektivni (R) 1107183 tableta.D. dnevna doza je do 560mg..v.10. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno..2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.5mg/kg. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza).07. 10mg/mL. doza održavanja 160-320mg/ dan.Srbija propranolol . angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno. bočica.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. bočica.06.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. tireotoksikoza. Propafenon alkaloid® PROPESS . parenteralno 0.1din 8608807100453 775/2006/12 05.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. u toku 3-6 min. 10mg/mL.Austrija propofol . 1x1 kom 515-04-4826/03 14. kesica. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. 10mg/mL. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. posle jela. anksioznost. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.dozaodržavanja120-240mg/dan. 1x50mL Cena 767.1din (R) 1101130 film tableta. po 20-40mg u 10 sekundi. maks. Paralelni lekovi: diprivan®.v. bočica. 10mg/mL. deca preko 3 godine 2. recofol® PROPRANOLOL .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .10. 10mg/mL.0mg/kg telesne mase polako i.10.06. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.06. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora.Velika Britanija dinoproston .v. u periodu do 3 dana.10. do 320mg dnevno (odrasli). 35mg/10mL. 10mg. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .GALENIKA AD . opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.3din (R) 1101131 film tableta. P . 40mg.

MERCK SHARP & DOHME B. žitki ekstrakt ploda . heparina. inj. 5mg. tvrda.5-3.BERLIN-CHEMIE AG . 50mg/5mL. od 5mg. maks.2004 30. Tramadol. 2x14 kom Cena 1874. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i.01.01. 400mg/dan. deca 1-2mg/kg. MED.dnevno. blister.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i.PRO.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® .V. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.10.Češka tramadol . . ampula.GALENIKA AD . 2 vaginalete.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. PROSTIN® E2 . 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. blister.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl.2004 717. Trodon .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. koja se ponavlja svakih 1. blister. 1x4 kom Cena 4332. posle jela. inj.Holandija finasterid .4din 30.8din 8606007411171 393/2007/12 30. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. 1x1mL Cena 1369. 0.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. 50mg.v.j.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg. tvrda. tokom 10 minuta.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju. 320mg.m.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). 320mg. doza se može povećati na 500mcg.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.08.m. tvrda.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. Paralelni lekovi: Sintradon. ostali § (NR) 1087090 kapsula. Trama 24® retard.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .01. blister. 3mg.08. Propess P PROTAMIN SULFAT .V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317.01. . zatim 50-100mg na 6 sati. blister.2007 § (NR) 1087091 kapsula.. blister. TramaFlash®. ampula.25mg/mL. 3-12 meseci. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.5din 8606007411218 64/2007/12 11.. Paralelni lekovi: Prepidil®.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .Srbija protamin . CS PRAHA A.S. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30. a po potrebi još 1 posle 6 sati. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . 2x15 kom 1134302 kapsula. u intervalima od 90 minuta. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.09.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju.Belgija karboprost .01. tvrda. 50mg. PROTRADON® .5 sata. tvrda. maks.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. u izuzetnim slučajevima.Belgija dinoproston . 320mg. blister.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. PROSTIN® 15M .

.O.Makedonija propiltiouracil .2003 Cena 559. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA . deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. maks. blister. blister. bočica.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg). ujutro pre doručka..ASTRAZENECA AB .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.Turska pantoprazol . 30x2.MEDIS D. 1x100 doza Cena 1062. 0. Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® .5mL Cena 11861. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju.9din 7321839710933 3/2-10-6210 27. 6x2.2din (R) 1040192 tableta.Švedska budesonid . 800mcg. 800mcg. inhaler. blister. 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27. maks.Norveška budesonid .. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® .ALKALOID AD .2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.10.8din 5310001096465 515-04-1212/03 30.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.07. . 40mg. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg. Tafen® Novolizer® PULMOVENT . 200mcg. inhaler.12.4din 8606102767968 2539/2007/12 22. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg.2007 P ./2. 1600mcg dnevno.8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta.S.2006 Cena 774.5mL.2mg/doza. 1x20 kom Cena 138.F. bočica sa raspršivačem.2004 doziranje: hipertireoidizam. 50mg.10.6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta. 40mg. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja. 100mg. tokom 4 nedelje.10.6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju. maks.10.R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje. 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02./2. 400mcg/doza. 2500j. ampula. 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02.03..H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta. Paralelni lekovi: Pulmovent. 2500j.3din (R) 7114720 aerosol. ili 4 nedelje (ulkus želuca).HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska dornaza alfa .2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje. maks.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394.2002 Cena 2190.O. PULCET® .10. 1600mcg dnevno.10. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® .5mL. ampula.5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22.

5mL. 1x0.5mg (2. (80 i.N.j. 1x0./0. PUREGON® .06.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19.30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2. P . bočica. i odrasli do 21 god. deca preko 5 god.17mg FSH prednjeg režnja hipofize).2007 Cena 3226.06.5mL.V. 50i.5mL) dnevno. kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju.5mL Cena 1611.j. bočica.j.G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju.2007 doziranje: individualno. 100i. primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača. sadrži 4.6din 8600103410489 1359/2007/12 19.Holandija folitropin beta ./0. ORGANON .5mL) dnevno. 1 puta po 2.5mg (2.9din (R) 0044227 rastvor za injekciju.

1x14 kom 5997001313046 515-04-498/04-1 29.V. .6din 3/2-10-1914 20. kod bolesnika sa klirensom kreatinina između 10 i 50mL/min.ALCON-COUVREUR N.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 171.Belgija azapentacen . Paralelni lekovi: Famotidin. Q . 40mg. rastvor.2002 doziranje: senilna.15mg/mL.2004 doziranje: ulkus želuca i duodenuma: 40mg jednom dnevno pre spavanja tokom 4-8 nedelja.Mađarska famotidin . refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg. blister.S01XA. najviše 240mg/dan. blister.09.. 0.GEDEON RICHTER LTD . 20mg. doza održavanja 20mg/dan. doza se smanjuje na 20mg/dan. kongenitalna i sekundarna katarakta: 3-5 puta dnevno po 2 kapi u oko (oči). bočica.09.2004 Cena 177. 1x15mL Cena 386.04.8din (R) 1128485 film tableta. ZollingerEllisonov sindrom: 4puta dnevno po 20-40mg.abecedni spisak registrovanih lekova 31 Q QUAMATEL® . traumatska. 2x14 kom 5997001313039 515-04-498/04 29. Famotidin alkaloid® QUINAX® . LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 7099080 kapi za oči.8din (R) 1128486 film tableta. 6-12 nedelja.

32 abecedni spisak registrovanih lekova .

maks.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). blister. 3. 10mg/dan. dan. potrebno je što pre započeti vakcinaciju i to prema šemi 1. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. KG . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 2x14 kom 8606010300615 1085/2007/12 23.5-5mg dnevno. dozu udvostručiti u periodu od 2-3 nedelje.Nemačka vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabijesa) .J07BG01 VAKCINE j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011531 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 7. Prilinda®. 2x14 kom 8606010300714 1086/2007/12 23. ramipril. doza održavanja 2 puta po 2.NI MEDIC D. uobičajeno je udvostručavanje doze posle 1 nedelje. .5i.2007 Cena 648. dnevna doza je 5mg.5-5mg/dan.5mg/dan.05.5mg. 5mg.25mg/dan. blister. dan.O. a zatim povećanje do 10mg dnevno tokom 3 nedelje.9din 9088882454464 546/2006/12 14.Srbija ramipril . maks.04. u toku ili posle jela. 5x1mL Cena 4516. Prilinda®. u toku ili posle jela. 7.5mg dnevno. .25mg/dan oralno. kod osoba sa visokorizičnog područja. Paralelni lekovi: ampril®. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.1din (R) 1103011 tableta.O. corpril. liobočica sa rastvaračem.05.25mg dnevno.. Paralelni lekovi: Imovax rabies vero RAMIPRIL . 2.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. dnevna doza 10mg. Piramil®. 2. dnevna doza je 10mg.6din 8606007081244 128/2007/12 11. početna doza je 2 puta po 2.5mg.. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.PHARMASWISS D.2006 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze od 1mL 0.5-5mg/dan. doza se povećava u intervalima od 1-2 nedelje do 2. monokomponentni Cena 434. Piramil®. i 28. corpril.5mg. smanjenje rizika od srčanog udara. ili i. 2x14 kom 8606007081237 129/2007/12 11. maks. kod neimunizovanih osoba sa niskorizičnog područja. u deltoidnu regiju ruke. 14. 2./mL.2007 Cena 434. i 30.O.25mg dnevno. sa dosta tečnosti.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje.1din (R) 1103080 tableta. sa dosta tečnosti. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: početna doza 2 puta dnevno po 2. duboko s. blister. blister. 5mg. 10mg/dan (dnevne doze od 2.j. maks. dodaje se humani imunoglobulin protiv besnila.CHIRON BEHRING GMBH & CO.6din (R) 1103081 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 33 R RABIPUR® . Paralelni lekovi: ampril®. 2x14 kom Cena 648. moždanog udara i kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. revakcinacija: se vrši na 2-3 godine. Tritace® R .Srbija ramipril .O.01. ramitens®.01.m. bolesti bubrega/proteinurija: početna doza je 1..c. Tritace® RAMITENS® . monokomponentni (R) 1103010 tableta.

4-8 nedelja. podeljeno u 3-4 pojedinačne doze. boca. ranitidin. . 8-12 nedelja.JUGOREMEDIJA A.11. Ulcogut® RANITIC 150 . i u intervalima od 6-8 sati.34 abecedni spisak registrovanih lekova RANISAN® .DEMO S. Zollinger-Ellisonov sindrom: 450-900mg dnevno.A02BA02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena (R) 1128705 film tableta.Nemačka ranitidin .A. 150mg. ranitic 150. 50mg/2mL. Ulcogut® RANITIDIN . Ulcogut® R Cena 462.Srbija ranitidin . ranital®. refluksni ezofagitis: 2 puta dnevno po 150mg. ranitic 300. 50mg/5mL. ranitidin. Ulcodin®.D. refluksni ezofagitis: 2 puta dnevno po 150mg. Zollinger-Ellisonov sindrom: 450-900mg dnevno.SALUTAS PHARMA GMBH .2002 doziranje: duodenusni i ventrikulski ulkus: 4-8 nedelja.9din (R) 0128244 rastvor za injekciju. blis