P. 1
NRL 2008

NRL 2008

|Views: 5,173|Likes:
Published by Slavoljub Kostich

More info:

Published by: Slavoljub Kostich on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% . (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. 90mg.12.ALTANA PHARMA AG .D. liobočica sa rastvaračem.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .4din 8606103010056 270/2006/12 06. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.8din 3/2-10-7591 26.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. rascepana virusna čestica) . vaxigrip® junior AIMAFIX . 1x250mL Cena 2440. vaginalni i cervikalni vaginitis. akutni edem. na drugi dan tokom 1-2 nedelje. . po protokolu o imunizaciji.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 50g/L. Paralelni lekovi: Immunine.R.j.07./10mL.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.CHIRON S.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.02.P. vakcina protiv gripa inaktivisana.5mL Cena 387. Paralelni lekovi: Fluarix. cervicitis: 1 vag. za vreme operacija. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.03. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x0.L. 500i. .A. 1x5mL Cena 13052. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . bočica. bočica. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.2002 doziranje: erozija grlića materice.KEDRION S.Italija faktor IX .12.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti. 1x50mL Cena 1684. octanine F ALBOTHYL® .2002 Cena 6535.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju.j.5din 8606103310019 176/2006/12 13. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. vaxigrip®.03. 200i. 200g/L.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.Nemačka polikrezulen . liobočica sa rastvaračem. za vreme operacija. akutni edem.8din 3/2-10-7592 25.6din 8606103010049 266/2006/12 06. . 1x6 kom Cena 219.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija.D./5mL. blister. .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. napunjen injekcioni špric.

v. bočica. 1x20mL Cena 3115. 50mg/mL. intermedijarni non-Hodgkin limfom.Srbija alendronska kiselina . 500mg/10mL. 5mL. monoterapija 100-200mg/m2 i.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. dnevno 2-5 dana. revakcinacija: 0. veoma maligni non-Hodgkin limfom.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. tetanusa i velikog kašlja . ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.5mg/kg i.c. blister.Srbija vakcina protiv difterije.2002 Cena 5945. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. 100mg/5mL. bočica. 12 meseci posle treće doze. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. tvrda. ili s.8din 03. 25mg/mL.07.Srbija cefaklor . II generacija (R) 1321190 kapsula.3din 03. 10mg. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.2din (R) 1059075 tableta.. 6 i 8 meseci). a najkasnije do navršene pete godine života.m.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T .2006 . 5mL.EBEWE PHARMA GES.07. 250mg. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.M.5mL. lečenje osteoporoze: 10mg/dan.D. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. u mesečnim intervalima (doza održavanja).2006 296.05.05. u mesečnim intervalima (doza održavanja). VAKCINE I SERUME “TORLAK” . boca staklena.03.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). .2006 172. bočica staklena.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.ZDRAVLJE A. dnevno 5 dana.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju.12. bočica staklena. blister. Paralelni lekovi: Fosamax®.B.v. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .6din 9088882447244 652/2006/12 17. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.2din 03.05. monoterapija 1-1. tvrda. 1x5mL Cena 313.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. 500mg.Austrija citarabin . hronična mijeoloidna.03. Lindron ALEXAN® EBEWE . 1000mg/20mL.03.03.2006 584. akutna limfoblastna. bočica staklena. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.GALENIKA AD . 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. boca staklena.H NFG.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. blister.6din 9088882447220 650/2006/12 17. jednokratno. KG .

6g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. ospamox®. podeljeno u 3 doze ili 62. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. deca do 1 godine 62. posle primene primarne hemioterapije. ALIMTA® .ALKALOID AD .Srbija amlodipin . Sinacilin® ALMACIN® . 1g dnevno. Paralelni lekovi: amoksicilin. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. cefaklor. u ginekološkoj praksi. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . kao terapija drugog reda.maks.5mg na 8 sati. maks.D.02.GALENIKA AD .J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. amoxicillin.2006 . maks. 1g dnevno.3din 5014602101275 155/2006/12 07. Sinacilin® ALOPRES® .5mg na 8 sati.8g. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. .2006 doziranje: gorušica. infekcije kože i mekih tkiva. 500mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. bočica. maks.BILIM PHARMACEUTICALS A.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. dva sata posle jela i pred spavanje.01.v infuzije tokom 10 minuta. 20x16g Cena 145. deca do 1 godine 62. blister. 250mg/5mL.ZDRAVLJE A. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). 1g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice.A. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. ospamox® dT. Paralelni lekovi: cefaclor. infekcije urinarnog trakta.Turska amoksicilin . 5mg. amoxicillin. Paralelni lekovi: amoksicilin. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. tvrda. 8. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. bočica. maks. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. kesica. 1x500mg Cena 120484.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126. ospamox®.1din 8608808100117 108/2006/12 02.10. profilaksa bakterijskog endokarditisa. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 4g dnevno. ospamox® dT.Makedonija amoksicilin . profilaksa bakterijskog endokarditisa.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.S. Bactox®. 500mg.LILLY FRANCE S.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Bactox®.S.Francuska pemetreksed . ALMACIN® .Srbija aluminijum fosfat .2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.02. infekcije respiratornog trakta. maks. 6g dnevno.07. blister.4din 487/2005/12 21. u ginekološkoj praksi. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel.5mg na 8 sati. . 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula.

2x20 kom Cena 76. 8mg u jednoj dozi. ecosal easi-Breathe.O. Paralelni lekovi: amlodil. posle inh. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. primena citostatika i radijacione terapije). bočica. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. na 6-8 sati. 8 inh.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. limfomi. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. .R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. blister.5din (R) 3114151 sirup. Norvasc®. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. amlopin Lek®. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. 100mg. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. maks.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. maks.03. Tenox®.1din 8600064103956 92/2006/12 31. 5mg/mL. maks. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.1mg/kg telesne mase.. podeljeno u više doza. podeljeno u više doza. dnevno.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. (100mcg). limfomi. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.2006 doziranje: hipertenzija. . 300mg. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. 2mg.D. Normodipine®.Srbija alopurinol . ALOPURINOL .Srbija alopurinol .R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.10. Paralelni lekovi: ecosal. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. bočica. amlogal®. blister.12. blister.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. Spalmotil®. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. . vazotal ALOPROL . 5x20 kom Cena 183. deca od 2-6 god.HEMOFARM AD .2007 Cena 66.ZDRAVLJE A. Monodipin.Srbija salbutamol . (100mcg-200mcg). amlodipin.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . i traje 3-5 sati).2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. ventolin™ ALOPURINOL . akutni napad deca 1 inh. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. 10mg dnevno. 10mg. 6x10 kom Cena 125. leukemija. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. amlohexal. deca do 2 godine 4 puta po 0. 2mg/5mL.O. 3-4 puta po 1-2mg dnevno.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). angina pektoris: jednom po 5mg.12. primena citostatika i radijacione terapije). 2x10 kom Cena 428.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta.12.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.01. po potrebi ponoviti posle 4 sata.01.9din 8608807100927 707/2005/12 30. 8 inh. blister. 100mg. leukemija.PANFARMA D. maks. dugotrajna terapija 1 inh. .2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).D. blister.Srbija salbutamol . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.

10. Paralelni lekovi: Brimonal 0. 3x10 kom Cena 62.Indija alfakalcidol.2% ALPHAPRES® . 0.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.5mcg.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. .Irska palonosetron . bočica. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. 0. Paralelni lekovi: doxacor. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. . maks.2%. pa na 4mg. rastvor. bočica. doza može da se povećava za 0. 1x5mL Cena 805.5din (R) 1050102 kapsula. ALPHADOL-C . hipoparatireoidizam.03. hipoparatireoidizam. ne sisati ih ili žvakati.2007 Cena 619.25mg/5mL.5mcg dnevno.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.D. progutati cele sa malo vode. oprez zbog moguće hiperkalcijemije. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. bočica. Kamiren® XL .ZDRAVLJE A. 0.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta.PANACEA BIOTEC LTD.Srbija doksazosin . osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.07.ZDRAVLJE A.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.2002 Cena 798. .25mcg. malapsorpcioni sindrom. 1mg.2din 8600064100108 194/2007/12 16. maks. 1x50 kom Cena 373.Srbija alfakalcidol .ALLERGAN . renalna osteodistrofija.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.25-0. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. meka. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 .abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . . bočica.2007 Cena 105.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči. blister.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. pseudorahitis. 0.12. kaps. 3x10 kom A Cena 391. kalcijum-karbonat . meka.01. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. blister.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana.5mcg. 8mg. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. blister.D.Irska brimonidin .3din 358063797253 1185/2006/12 13.3din 3/2-10-10519 26.25mcg+200mg. ALPHAGAN .09.03. Kamiren®.01.3din (R) 1050101 kapsula. 1x5mL Cena 6003. meka. osteoporoza odrasli obično 0. doza održavanja 4 kapsule dnevno. 16mg dnevno.9din 515-04-02490/04 28. bočica staklena.2002 doziranje: osteoporoza. 0. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. meka. 2mg. vitamin D-zavisan rahitis. ALPHA D3® . pola sata pre početka hemioterapije. zavisno od indikacije. 1mcg.8din (R) 1103766 tableta. maks.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. dnevna doza 1mcg.

tabl.3mg+158. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 30mg. kao pojedinačna doza.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. . ne koristiti u terapiji održavanja.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.4mg. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. duodenusni ulkus. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. bočica. 2x10 kom Cena 945.Nemačka ciklesonid . tvrda.4din 515-04-497/04 07.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN . Cena sprej-boca sa dozerom. blister.ALTANA PHARMA AG . ALVESCO® 160 . a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. kao pojedinačna doza. 80mcg/doza. 160mcg/doza.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.D. 2249.BOSNALIJEK D. 4 puta na dan. benigni gastrični ulkus). sprej-boca sa dozerom. ALTACID® .2004 . Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.01.01.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. sprej-boca sa dozerom. 80mcg/doza. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. 160mcg/doza. maks.07. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. blister. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.D.BOSNALIJEK D. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.MEDOCHEMIE LTD. ½ do 1 sat nakon obroka. polako otapati u ustima. 333.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.01. . magnezijum-hidroksid .11.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . duodenusni ulkus.07. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.Nemačka ciklesonid . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. 1x60 doza Cena 1793.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.Kipar lansoprazol . sprej-boca sa dozerom.ALTANA PHARMA AG . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.04.5mg/5mL+425mg/5mL. magnezijum-oksid . benigni gastrični ulkus). .

GALENIKA AD .Srbija ambroksol . 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. ampula.Bosna i Hercegovina kamilofin. 4mg. Paralelni lekovi: Flavamed. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. lek se uzima pre ili u toku doručka. Sabax® AMARYL® . blister. gliprex®.Srbija amikacin . Mucosolvan®.11. Lamox.Italija glimepirid . 10 tabl. bočica. maks.HEMOFARM AD .2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.SANOFI-AVENTIS S.7din 101/2005/12 19.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. 2mg. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.12. 15mg/5mL.10. a nedeljno maks. dnevno. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.07. blister. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 30mg. kutija. ergotamin .J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. 1mg. Paralelni lekovi: Lanzul®. Paralelni lekovi: glimepirid. AMIKACIN . . 60mg.11.5mg. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta.. 3mg. uzima se 30 minuta pre obroka. Mucosolvan® junior AMIGREN .9din 12. Lanzul® S.10.2002 1607.2007 Cena 111.A. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. deca do 2 godine 2 puta po 7. 100mg.6din (R) 3112300 sirup. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. blister. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.D. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22.12. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.10. 6mg dnevno.12. fiola.9din 515-04-279/03 02. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.2005 Cena 790.75mg.2007 Cena 91. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.P.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 4 tabl. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. blister.A10BB12 a10BB sulfonamidi.BOSNALIJEK D.2005 Cena 537. kod prvog znaka glavobolje. kofein.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. Lasoprol. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM .9din (BR) 1112302 šumeća tableta. .3din 100/2005/12 19. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. propifenazon.1din 102/2005/12 19. ampula.2005 Cena 1151.12. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.2002 .5mg.8din 12. 500mg. mekloksamin. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. fiola.

deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 500mg. uz kontrolu bubrežne funkcije.12. maks. aminophyllinum AMINOFILIN . 1x2mL 3/2-10-9206 25. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. uzimanje antiepileptika). 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). 350mg. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. bonhokonstrikcija izazvana naporom.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta.5g dnevno. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. bonhokonstrikcija izazvana naporom. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. 1. bočica.2000 doziranje: individualno.SRBOLEK A. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. maks. 1.12. 100mg. . 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. uz kontrolu bubrežne funkcije.HEMOFARM AD . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 5x10 kom Cena 78. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. maks.06.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.Srbija aminofilin . tokom 10 dana. bočica. Paralelni lekovi: aminofilin retard. tokom 10 dana.Srbija aminofilin .R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem.5din (R) 1114620 tableta. 100mg.2007 doziranje: akutni napad astme.Srbija aminofilin . alkoholizam.2002 doziranje:akutni napad astme. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana.USA amikacin . 2x10 kom Cena 110. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB .5g dnevno.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.09. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. Paralelni lekovi: aminofilin retard.03. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . blister.FAMPHARM . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. aminophyllinum AMINOFILIN . oralno 3-4 puta po 100-300mg.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. maks. 100mg. blister.

Paralelni lekovi: aminofilin retard.D. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.v. aminofilin retard AMINOSOL 10% . fenilalanin.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. tokom 20 min. Paralelni lekovi: aminofilin. prolin. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.Srbija aminofilin .5g/L+0.11. deci starijoj od 3 godine. U rezistentnim slučajevima. histidin.08.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. onda je treba dati sa velikom opreznošću. aminoven 15%. ampula. Počevši od druge nedelje. 250mg.2g/L+6. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.5mg/kg/sat.4g/L+6. tokom prve nedelje lečenja.4g/L+5.m.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. blister. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.JUGOREMEDIJA A.8din 350mg.D. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.HEMOFARM AD . valin. sporo.4g/L+1g/L+2g/L. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. triptofan . 250-500mg. uzimanje antiepileptika). aminoven 5% .2004 doziranje: akutni napad astme.12. treonin.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25.2g/L+6. (5-6mg/kg) ili i. parenteralno odrasli i. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. Cena 110. aminoven 10%. Paralelni lekovi: aminosol 15%. tirozin. bonhokonstrikcija izazvana naporom. U rezistentnim slučajevima. boca.2002 doziranje: individualno. alkoholizam. 50x10mL Cena 414. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. deci starijoj od 3 godine. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. ili i.2002 doziranje: akutni napad astme. alanin. dva puta dnevno.JUGOREMEDIJA A.3g/L+4. bonhokonstrikcija izazvana naporom. taurin. bolus inj. 0. lizin. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 5g/L+7. arginin. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. glicin. metionin. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . Paralelni lekovi: aminofilin. dva puta dnevno. leucin. inf. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD .Srbija aminofilin . serin.Srbija izoleucin. ZRENJANIN . Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. Počevši od druge nedelje.6g/L+4. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. tokom prve nedelje lečenja. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. 1x500mL Cena 501. ZRENJANIN .v.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.

3g/L+17g/L+9.453g/L+9.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. treonin.Srbija izoleucin.HEMOFARM AD . arginin. Paralelni lekovi: aminosol 10%.3g/L+3g/L+2g/L+1. boca.HEMOFARM AD .5g/L+0. AMINOSOL 15% . hiperkatabolička stanja (traume. glicin. serin. metionin. boca. aminosol 15%. glicin. valin.683g/L+1. kada nije moguća enteralna ishrana. Paralelni lekovi: aminosol 10%. tirozin.4g/L +9. lizin. pankreatitis.5g/L+11. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.9g/L+5.31g/L+6.735g/L. metionin.Austrija aminokiseline .4g/L+4. leucin. zapaljenska bolest creva. valin. aminoven 15%.12.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. 1x500mL Cena 689. natrijum-glicerofosfat. opekotine.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. zapaljenska bolest creva. lizin. izoleucin. aminoven 15%. kada nije moguća enteralna ishrana. kalcijum-hlorid . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. histidin. triptofan . 8%.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. arginin. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.6g/L+4.6g/L+5. 5g/L+7.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. prolin.6g/L.4g/L+6. treonin. leucin.Austrija izoleucin. malapsorpcija.2003 doziranje: individualno. 1x500mL Cena 501.017g/L+0. fenilalanin. taurin. alanin. triptofan . opekotine. arginin. taurin.10.1g/L+3. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. lizin. triptofan. kalijum-hidroksid.4g/L+2g/L+1. fenilalanin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .2g/L+8. boca.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. tirozin. aminoven 5% .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju. metionin.2din 8606010925238 2544/2007/12 22.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. maligna oboljenja). hiperkatabolička stanja (traume.12.Srbija alanin.2g/L+6. peritonitis. boca staklena.3g/L+4.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. malapsorpcija.2g/L+5. 10x500mL Cena 6570. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.8g/L+8.4g/L+5. 5. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. histidin.2g/L+6. alanin.6g/L+0.12. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.4g/L+1g/L+2g/L. jabučna kiselina. prolin. histidin. valin. maligna oboljenja). serin. pankreatitis.1g/L+5g/L+4.5g/L+7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . eneterokutane fistule).28g/L+7. peritonitis. eneterokutane fistule). prolin. magnezijum-hlorid. glicin.5g/L +25g/L+20g/L+18. AMINOVEN 10% .2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.2003 doziranje: individualno. fenilalanin. leucin. treonin. aminoven 10%.

Sedacoron . glicin.5g/L +25g/L+20g/L+18.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6g/L+3. lizin.4g/L+2g/L+1. 5.10.55g/L +7g/L+6g/L+5. triptofan .6g/L+0. opekotine.2g/L+8. 6x10 kom Cena 602. taurin.6g/L+0.5g/L +25g/L+20g/L+18. hiperkatabolička stanja (traume. kada nije moguća enteralna ishrana.6g/L.5g/L+11. boca.25g/L+0. serin.5g/L+7.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. histidin. maligna oboljenja). a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija. fenilalanin. taurin. treonin.8g/L+8. Paralelni lekovi: cordarone®. arginin.8g/L+8. alanin.5g/L+7. treonin. nedelje.4din 8606010925252 2559/2007/12 22.6g/L. leucin.6g/L+5. valin. 10x250mL Cena 5173. triptofan . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. blister. serin.10. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.1g/L+3.1g/L+3.Srbija amjodaron . aminoven 5% AMINOVEN 5% . teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. aminoven 10%. aminosol 15%. malapsorpcija.9g/L+5. peritonitis.D.7g/L+3. Paralelni lekovi: aminosol 10%. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. zapaljenska bolest creva. fenilalanin.3g/L+17g/L+9. 10x500mL Cena 10346. eneterokutane fistule). histidin. lizin. boca.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . grupa III (R) 1101402 tableta.3g/L+17g/L+9.Austrija izoleucin.15g/L+2.1g/L+3.Austrija izoleucin.ZDRAVLJE A. . 10x500mL Cena 5350.5g/L+5. maligna oboljenja). 200mg. 5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . alanin.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. malapsorpcija. metionin. arginin. pankreatitis.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. valin.2g/L+0. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. leucin.5g/L+3. hiperkatabolička stanja (traume.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 2.10.5g/L+1g/L. kada nije moguća enteralna ishrana. zapaljenska bolest creva. prolin. opekotine.9g/L+5. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. glicin.3g/L+2.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju. boca.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici.6g/L+5.5g/L+11.5g/L+1. tirozin. aminoven 10%.4g/L+2g/L+1. peritonitis. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. eneterokutane fistule). tirozin. metionin.03.2g/L+8. aminoven 15% AMIODARON . nedelje. pankreatitis.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.8din 8606010925276 2529/2007/12 22. prolin. Paralelni lekovi: aminosol 10%.2g/L+2. aminosol 15%.

Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija.07. amlodipin. Tenox®. blister.O. blister. blister.REMEVITA D.NI MEDIC D. amlogal®. 10mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta. vazotal AMLOGAL® . 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25.1din (R) 1402851 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. 10mg dnevno.Srbija amlodipin . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlohexal. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 10mg dnevno. Monodipin. 5mg. 5mg.O. Monodipin.Srbija amlodipin .1din 1099/2007/12 23. 10mg dnevno. NIŠ .2003 Cena 428. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. 10mg. 10mg.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula.SRBOLEK A. blister. vazotal AMLODIPIN . Monodipin. vazotal AMLODIPIN . Normodipine®. amlodil.2003 doziranje: hipertenzija.Bosna i Hercegovina amlodipin .O.GALENIKA AD . amlodil. Paralelni lekovi: alopres®. . 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25.2007 Cena 428.O. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. blister.05.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. Norvasc®. Monodipin.2005 doziranje: hipertenzija.12.2007 Cena 428.2007 . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.D. amlopin Lek®.05.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.D. 10mg.Srbija amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. . 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. amlogal®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Normodipine®. blister. maks. amlogal®. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. . Norvasc®. 5mg. Tenox®. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. blister. Paralelni lekovi: alopres®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 5mg. amlopin Lek®.BOSNALIJEK D. Tenox®.1din 701/2005/12 22.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlogal®.12. Normodipine®.Srbija amlodipin . Normodipine®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Norvasc®. amlohexal. vazotal AMLODIPIN . amlohexal. 2x10 kom Cena 279. maks.05. amlopin Lek®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. blister. maks. Tenox®. Paralelni lekovi: alopres®. tvrda.2003 doziranje: hipertenzija. amlopin Lek®. amlohexal.05. maks. amlodil. 10mg dnevno.1din (R) 1402143 tableta.12. Norvasc®.

tvrda. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. amlodipin. .abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. maks. Normodipine®. ospamox® dT. 250mg. infekcije kože i mekih tkiva. 5mg.8din (R) 1021965 kapsula. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 10mg dnevno.6din 8600097400671 238/2007/12 17.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 5mg.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. tvrda. amlopin Lek®. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28.Srbija amoksicilin . amlogal®.09. Paralelni lekovi: almacin®. 10mg.Nemačka amlodipin . amlohexal. Monodipin. u ginekološkoj praksi.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.PANFARMA D. maks.01. 6g dnevno. bočica. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister. 500mg. 250mg/5mL. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. maks. amlodil. Norvasc®.01. blister. amoxicillin. Normodipine®.O.1din (R) 1402858 tableta. amlodipin. amlogal®.03. 2x8 kom Cena 64. 10mg dnevno.09.O. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479.2007 Cena 79. ospamox® dT. infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: almacin®. maks. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. maks.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. amlodil.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.HEXAL AG . profilaksa bakterijskog endokarditisa. amoxicillin. vazotal AMLOHEXAL . . u ginekološkoj praksi. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Monodipin.09. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. blister. Paralelni lekovi: alopres®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. Bactox®.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. 6g dnevno. amlodipin. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17.09. Monodipin. ospamox®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Sinacilin® AMOKSICILIN . Normodipine®. vazotal AMLOPIN LEK® .Srbija amoksicilin . blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Bactox®. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. vazotal AMOKSICILIN . Tenox®.HEMOFARM AD . 10mg dnevno. amlodil.2din 515-04-03356/04 28. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Norvasc®. Sinacilin® .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula.2004 Cena 428. blister. Norvasc®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 10mg. Paralelni lekovi: alopres®. Tenox®. Tenox®. amlopin Lek®.2004 doziranje: hipertenzija. ospamox®.Slovenija amlodipin . amlohexal. blister.2004 doziranje: hipertenzija.

2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.Slovenija amoksicilin. 500mg.09.O. sinuzitis. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 156.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. tvrda. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). bočica. .09. akutni i hronični bronhitis. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. bočica. blister. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. ospamox® dT.5mg/5mL. bočica od tamnog stakla. amoksiklav Lek® 2X. Paralelni lekovi: almacin®. puerperalna sepsa i septički abortus. tvrda.D. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 6g dnevno. 500mg+125mg. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28.3din (R) 1021777 kapsula. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju.Srbija amoksicilin . infekcije rana). amoxicillin. enhancin. otitis media.2g prašak za injekciju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav forte. bakterijski endokarditis. uretritis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. bronhopneumonija.2004 Cena 398. infekcija kostiju i zglobova. celulitis. ospamox®. puerperalna sepsa i septički abortus.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. Bactox®. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. . otitis media. septikemija. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28.REMEVITA D. infekcija kostiju i zglobova. doze su date u odnosu na amoksicilin. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.2004 Cena 99.09.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x15 kom Cena 438. bronhopneumonija. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. 1x100mL Cena 303. intraabdominalna sepsa.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. celulitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca . peritonitis. bočica. bakterijski endokarditis.08. akutni i hronični pijelonefritis. peritonitis.09. bakteriurija u graviditetu. uretritis. 250mg. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. gonoreja). Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . klavulanska kiselina . 250mg/5mL.2din (R) 1021776 kapsula. NIŠ . profilaksa bakterijskog endokarditisa. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28.O.9din 3837000003710 231/2005/12 26.6din (R) 1021775 kapsula. augmentin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. Panklav.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . u ginekološkoj praksi. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. teže infekcije 500mg na 8h.5din 3837000003673 229/2005/12 26. akutni i hronični bronhitis. blister. gonoreja). 250mg. septikemija.Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® 1.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 250mg/5mL+62. maks. tvrda. infekcije kože i mekih tkiva. bakteriurija u graviditetu.08.D. 500mg. infekcije rana). tvrda. klavulanska kiselina .09. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bočica od tamnog stakla. sinuzitis.

puerperalna sepsa i septički abortus. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. klavulanska kiselina . uretritis.7din bočica staklena. amoksiklav Lek® 2X. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. celulitis. bronhopneumonija. otitis media.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). celulitis. intraabdominalna sepsa. enhancin. Panklav. sinuzitis. akutni i hronični bronhitis.08. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. deca preko 3 mes. gonoreja).2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. gonoreja).08. 1000mg+200mg. uretritis. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. Cena 1190. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. enhancin.D. sinuzitis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).25mg/5mL. amoksiklav Lek® forte 312. infekcija kostiju i zglobova. amoksiklav Lek® 156. . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. 125mg/5mL+31. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakterijski endokarditis.2g prašak za injekciju. bronhopneumonija. Panklav® 2X . septikemija. amoksiklav Lek® 1. klavulanska kiselina .D. . enhancin. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije rana). akutni i hronični pijelonefritis. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. Panklav. Panklav.03. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.7din bočica staklena. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. peritonitis. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Panklav forte.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. do 12 god. amoksiklav Lek® 2X. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju.2g prašak za injekciju. 25mg/kg na 6h ili 8h. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).Slovenija amoksicilin. otitis media. bočica od tamnog stakla.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.Slovenija amoksicilin. deca od 3 mes.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . infekcije rana). doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. amoksiklav Lek® 1. bakteriurija u graviditetu. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. augmentin. akutni i hronični bronhitis. intraabdominalna sepsa. peritonitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. augmentin. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). akutni i hronični pijelonefritis. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. septikemija. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. augmentin. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. Panklav forte. amoksiklav Lek® 2X. bakterijski endokarditis. bakteriurija u graviditetu. 1000mg+200mg. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. puerperalna sepsa i septički abortus. Cena 1190. amoksiklav Lek® 156. infekcija kostiju i zglobova. Panklav forte. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.

HEMOFARM AD . septikemija. bronhopneumonija. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. doze su date u odnosu na amoksicilin. teže infekcije 500mg na 8h. do 12 god. infekcija kostiju i zglobova. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. 25mg/kg na 6h ili 8h. akutni i hronični bronhitis. amoksiklav Lek® 156.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. .9din 3837000003727 228/2005/12 26.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav. 500mg+125mg. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2005 . 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. akutni i hronični pijelonefritis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 156. akutni i hronični pijelonefritis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2g prašak za injekciju. augmentin. bronhopneumonija.D. blister. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. teže infekcije 500mg na 8h. enhancin. 875mg+125mg.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 1.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bočica staklena. klavulanska kiselina . puerperalna sepsa i septički abortus. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. otitis media. sinuzitis. bočica od tamnog stakla. blister.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca ispod 40kg (do 3 mes.Srbija amoksicilin. bakteriurija u graviditetu. 1x15 kom Cena 356. otitis media. Panklav forte. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. sinuzitis.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). intraabdominalna sepsa. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . puerperalna sepsa i septički abortus. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. peritonitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta.2g prašak za injekciju. infekcije rana). klavulanska kiselina . uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 1.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. septikemija. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . celulitis.D.10. uretritis. Cena 315din bočica od tamnog stakla. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® forte 312. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju.10. Panklav forte. enhancin. 250mg+125mg. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. celulitis. infekcije rana). uretritis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.10. augmentin.Slovenija amoksicilin. bakterijski endokarditis.08. .2006 Cena 489. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. gonoreja). amoksiklav Lek® 2X. deca od 3 mes. gonoreja). 2x5 kom Cena 339.5din (R) 1021567 film tableta. 500mg+100mg. peritonitis. bakteriurija u graviditetu.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcija kostiju i zglobova. doze su date u odnosu na amoksicilin. deca preko 3 mes. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. akutni i hronični bronhitis.Slovenija amoksicilin.08. amoksiklav Lek® forte 312. bakterijski endokarditis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. klavulanska kiselina . Panklav.

100mg.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. gonoreja). Pentrexyl. tvrda.v. bočica.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.1din 8600097400718 240/2007/12 17. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. do 12 god. blister. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . blister. 2x8 kom Cena 101.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. enhancin. otitis media. otitis media.REMEDICA LTD . Cena bočica staklena. Salmonella typhi. bakteriurija u graviditetu.10. Panklav. Proteus mirabilis. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. Pentrexyl® . početno i. sinuzitis. doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav forte. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. uretritis. u ginekološkoj praksi. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. celulitis. infekcije kože i mekih tkiva. 500mg.Srbija ampicilin . Bactox®.03.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. puerperalna sepsa i septički abortus. deca od 3 mes. E. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®.11.HEMOFARM AD . po potrebi povećati najviše do 3. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 1x50mg Cena 11681. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Paralelni lekovi: almacin®.4din 5290665002753 560/2005/12 21. infekcije rana).Kipar amoksicilin . ospamox®. septikemija. Coli.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. 500mg+100mg.09. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. akutni i hronični bronhitis. 50mg.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. inf.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. Coli. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. amoksiklav Lek® 156.0-4. 6g dnevno. amoksiklav Lek® 2X. ospamox® dT. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. i sojevima Enterococcus.0mg/kg telesne mase.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. maks. 2x8 kom Cena 90. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. Panklav® 2X AMOXICILLIN .2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 500mg. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.10.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. tvrda. amoksiklav Lek® 1. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Shigella.2g prašak za injekciju. sojevima Enterococcus. sinuzitis. bakterijski endokarditis. bočica.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. amoksicilin. bočica plastična. amoksiklav Lek® forte 312.01. augmentin. intraabdominalna sepsa. Sinacilin® AMPHOCIL® .peritonitis. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Proteus mirabilis. akutni i hronični pijelonefritis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula.Austrija amfotericin b . 250mg/5mL. 25mg/kg na 6h ili 8h.

7din 8600064103819 347/2005/12 23. sinuzitis.09. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.10.04. AMPRIL® . tvrda. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. otitis media. blister.5-12g i. 2. blister. blister.v. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . Cena 918. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. Pentrexyl. blister.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. sulbaktam .25mg.D.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.v. ili i. Proteus mirabilis.4din bočica staklena. blister. bolus inj. .ZDRAVLJE A. 1000mg+500mg.4din bočica staklena. i sojevima Enterococcus.Slovenija ramipril . 1.5g pre anestezije. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. D. 10x1. Coli.5g 8600064103796 345/2005/12 26.D.2006 434. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. .S.4din 05.m.2005 doziranje: obično 1.09. 500mg+250mg.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg. tvrda. 500mg. Proteus mirabilis. bočica. 1.2006 289. maks. 1. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.2005 Cena 767.v. 500mg. Shigella.25mg.5-4. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.1din 05. blister. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. 2. 2. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. Cena 1246.BILIM PHARMACEUTICALS A. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. blister. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta.2006 05. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. 2000mg+1000mg.2006 .KRKA. u trajanju 15-30 min. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Salmonella typhi.04.Srbija ampicilin.6din 485/2005/12 21. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. 10x3g Cena 1876. 1. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 12g dnevno. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.5mg.7din (R) 1021059 kapsula. E. Coli. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.2006 05. 10x10 kom 483/2005/12 21.2006 05. ili i.04. sojevima Enterococcus.25mg.04.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.04. 250mg/5mL. inf.04. blister. u trajanju od 3 min. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. bočica staklena.10.10. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.04.2006 05. monokomponentni (R) 1103250 tableta. profilaksa u hirurgiji 1.09. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta.5mg. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. .25mg.Turska ampicilin .). TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: ampicilin. blister.2005 146.

04.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.05.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. 5mg+25mg. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. blister. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. blister.5mg. Tritace® comp LS .Slovenija ramipril. 2. 5mg.04.Slovenija ramipril.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. maks.2006 Cena (R) 1103265 tableta.5-5mg/dan. Prilinda®. Tritace® comp LS AMPRIL® HL .5mg hidrohlortiazida). dnevno (2. Tritace® comp.5mg ramiprila sa 12.D.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. celu tabletu progutati.9din (R) 1103263 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. ramitens®. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. blister. Tritace® AMPRIL® HD . 2.25mg/dan. u toku ili posle jela. 10mg. Piramil®. početna doza je 2 puta po 2.04.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). blister. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.04. Paralelni lekovi: ampril® Hd. ujutro. po potrebi može se povećati na 1 tabl.04. 5mg. blister. 10mg. hidrohlortiazid . Tritace® comp.2006 Cena (R) 1103262 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. 5mg. hidrohlortiazid .04. D.2006 Cena (R) 1103258 tableta.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. sa dosta tečnosti.5mg/dan. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). Paralelni lekovi: corpril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).5mg ramiprila sa 12. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. dnevno (2. blister.04.KRKA. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. . 10mg. blister. blister.04.5mg+12. ujutro.5mg/dan. blister. po potrebi može se povećati na 1 tabl.D. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg hidrohlortiazida). 10mg/dan.2006 Cena (R) 1103264 tableta. 10mg/dan (dnevne doze od 2.5mg.05. doza održavanja je 2 puta po 2. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. blister. Paralelni lekovi: ampril® HL. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. maks.25mg/dan oralno.6din (R) 1103259 tableta.2006 Cena (R) 1103261 tableta.04. D. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103260 tableta. ramipril. TOVARNA ZDRAVIL. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.2006 Cena 648. . 5mg.KRKA. blister.2006 Cena 972. celu tabletu progutati.

09. inf.09.5g u početku.Švajcarska klomipramin . bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti.5-1g sporo i. 500mg.2005  (R) 1072740 obložena tableta.06. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.12. ukupno 9 g. blister. dnevno. ampula.v.v. parenteralno 25-50mg i. tvrda.5g/5mL.8din (R) 1086416 tableta. 4g dnevno.11. ampula. 10x2mL Cena 318.2din 515-04-1032/03 05. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina).2din (R) 1086415 tableta.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 500mg. Paralelni lekovi: Baralgin M®. 2. 1g/2mL.. 25mg. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. narkolepsija. postoperativnih).2003 Cena 1068. 2x8 kom Cena 99. 50-75mg dnevno.2din 7612791004742 594/2005/12 21. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.GALENIKA AD . 7-10 dana.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja.Makedonija metamizol-natrijum . 4g dnevno. blister.. opsesivno-kompulsivni poremećaj. blister.8din (R) 1086456 tableta.). 500mg.5din 7612791402555 592/2005/12 21. 0.D. maks. panični poremećaj. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. deca početno 10mg dnevno.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. 50x10 kom 515-04-1033/03 05. blister. 0. Novalgetol® .2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.11.06. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. gonoreja: 1. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. ampula. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.Srbija tetraciklin .5-1g sporo i. povećavati po 25mg do maks.ALKALOID AD .2005 doziranje: major depresija. zatim preći na oralne doze održavanja. . leptospiroze. ANAFRANIL® .2006 Cena 1590. 500mg.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. 250mg dnevno. hlamidijama.2007 Cena 31. Novalgetol® ANALGIN® .11. postoperativnih). 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. 3x10 kom Cena 233. Paralelni lekovi: Baralgin M®.NOVARTIS PHARMA AG .Srbija metamizol-natrijum . blister. pa 25-75mg dnevno.m.12. blister.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. ANALGIN® . kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 500mg. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 25mg.SRBOLEK A. maks.

do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 2x15 kom Cena 7567.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 150mg.2004 Cena 813.8g/d.2004 . ANBOL . početna doza 2.O.Srbija acetilsalicilna kiselina . maks.8g/d. doza održavanja 3. blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.3din 3/2-10-6181/1 26. 300mg.9-7. reumatska groznica: odrasli 4.8din 515-04-258/03-2 05.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. tokom 1-2 nedelje.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .10.O.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Midol Cena 57.4g/d. 50x10 kom Cena 762. maks.9-7.PLIVA HRVATSKA D. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 8 g. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. zatim doza održavanja 150mg dnevno. ask pH 8. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. . 100mg.6g/d u više pojedinačnih doza.6-5. reumatska groznica: odrasli 4. Paralelni lekovi: cor-aS. doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® protect.4g/d. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.O.4-3. maks. aspirin® Migran.O.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4-3. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. cardiopirin®. maks.CARDINAL HEALTH FRANCE .10. aspirin® Migran.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6-5. 300mg. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. blister. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. doza održavanja 80-100mg/kg/d.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta.4-3. 130mg/kg/d.6g/d u više pojedinačnih doza. blister. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. . andol.Francuska nilutamid .Hrvatska acetilsalicilna kiselina . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.GALENIKA AD .PLIVA HRVATSKA D. 300mg.9din 515-04-258/03 05. 8 g. Midol ANDOL .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol ANDOL . 130mg/kg/d. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.03.03. ask pH 8.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). početna doza 2. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. aspirin® direkt.4-3. blister.03. blister. aspirin® 500. aspirin® protect. anbol. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. doza održavanja 3.6din (BR) 1086112 tableta.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. tokom 1-2 nedelje. aspirin® direkt. aspirin® 500.

neparan.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0. zatim 0.SCHERING AG .8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. blister. 5x10 kom Cena 3274.7din 515-04-2422/04 13. 40mg.5mg/5mL.Nemačka drospirenon.2mg u toku 15 sekundi. Testosteron depo ANDROCUR® . maks. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. 50mg/10mL.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. blister. estradiol . blister.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. kod promene pola žene u muškarca. 1x10 kom Cena 1622. monokomponentni  (R) 1048331 tableta. smanjiti zatim na 1-3 kaps.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg. dnevno tokom 28 dana. 10x10mL Cena 1565. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.09. meka. ANEXATE® .2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.F.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. blister. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .8din 8600103492430 702/2006/12 25.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.6din 8600103492225 1579/2006/12 05. dnevno.2006 10589. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.09. ampula.SCHERING AG .Švajcarska flumazenil . 40mg. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.1din (R) 1048112 kapsula.08.09. 1mg/10mL. ANGELIQ® . inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. 1x28 kom Cena 1095. do ukupno 0. 50mg. 2mg+1mg. Paralelni lekovi: Nebido®.09. tvrda. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02. Paralelni lekovi: revia® . ORGANON . ANTAXONE® . 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02.ZAMBON GROUP ITALIA . 50mg.Italija naltrekson .2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. bočica. dalje primenjivati 50mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 0.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula.1mg na 1 minut.6mg. blister.Holandija testosteron .Nemačka ciproteron . meka.N. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.2004 Cena 1118.06.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.V.08. veća je jutarnja doza).05. ampula.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.

od 200mg 3 dana uzastopno. teški slučajevi 40000-100000 i. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.2004 doziranje: dezinfekcija rana. Paralelni lekovi: canesten® 1. 10x1 kom Cena 5621.09. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06. 100mg/mL. 10mg/g. tuba. canesten® 3.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. bočica.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. 10000i.Bosna i Hercegovina povidon-jod ..Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. Paralelni lekovi: canesten®.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. od 100mg šest dana uzastopno. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.03. 1x100mL Cena 187..03. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.D. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. 1x1 kom 515-04-3932/03 26. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .j. sprej-boca. bočica. 10000i.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.12.12. strip.m. kao i za opekotine. za pripremu kože i sluzokože pre operacije. 1x10mL Cena 1608. za pranje ruku u hirurgiji.SALUTAS PHARMA GmbH .j. 200mg.11. i. bočica. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.SALUTAS PHARMA GmbH .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 10%. Plimycol ANTISEPT D .2005 doziranje: ujed evropske zmije i.v.Nemačka klotrimazol . Mycoril®. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . rastvor.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06. .J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.03.Srbija antitoksin difterije .j. Kansen.D. 10mg/mL. Mycoril®. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .03. doza za decu i odrasle je ista (10mL).Nemačka klotrimazol . u hitnim slučajevima. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.4din 515-04-02553/04 28.2003 Cena 562.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. duboko i.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.7din 8606103010018 479/2005/12 14.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta.2006 Cena (R) 4157603 krem.. po 1 vaginalna tabl. ili po 1 vaginalna tabl.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu.BOSNALIJEK D. . 100mg. Kansen. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i. bočica.j. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i.m.fragmenti . . Plimycol ANTIFUNGOL® .preč. Paralelni lekovi: Betadine®. strip.v.m. pre i posle operativnih zahvata.

2x15 kom Cena 137.BAXTER AG .j.j. eklampsija). karpula. alergija na humani ili svinjski insulin.7din 515-04-269/03/3 05. 0.2004  (R) 1071172 obložena tableta.j. 1000i.2005 Cena 1869.2003 203. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. blister. liobočica sa rastvaračem.3din 9002864830510 2111/2006/12 14. Paralelni lekovi: Bensedin®. 2mL. blister.D.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .01.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. ampula. diazepam alkaloid® APIDRA® .v./mL. 5mg.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. bočica.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. ZRENJANIN . dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. dijagnostički postupci: individualno.JUGOREMEDIJA A.V07AB.6din 9002864830824 2112/2006/12 14.03. 2x15 kom Cena 64.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju. 10mg. ili 1mg i. 10x2mL Cena 224.08.2004  (R) 1071175 tableta. diazepam. ampula. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. deca 0.5din 8606102967054 244/2005/12 15. TOVARNA ZDRAVIL. (odrasli).v.D.2004  (R) 1071171 obložena tableta. 100i.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju./20mL.03. 2mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.4din 515-04-269/03 05.12-0.v. status epilepticus. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. D.7din 515-04-269/03/2 05. terapija početno 1000-2000 i.Srbija voda za injekcije .j.10.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. .3mg/kg i.11.08.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. 10mL.. na 1 godinu starosti (deca). vrstu insulina.Nemačka insulin glulizin . 5x3mL Cena 2804.j. dijabetesna ketoacidoza i koma. primena je kratkotrajna.Slovenija diazepam . primena je kratkotrajna. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.11. 1x10mL Cena 12662./10mL.KRKA.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. 500i.2006 . 2x15 kom Cena 137.6din 515-04-269/03/1 05. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.Austrija antitrombin III . ampula.03.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.2-0.. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. blister./mL.03. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . zatim 2000-3000 i. 10mg. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. 1x20mL Cena 24307. konvulzije: 10-20mg i. 100i. AQUA PRO INJECTIONE .j. liobočica sa rastvaračem. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. parenteralni. nesanica 5-15mg uveče. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.j.

8din 1058/2006/12 30.1din 1064/2006/12 30.12.1din 1059/2006/12 30.2006 Cena 14468. Paralelni lekovi: Ketokonazol.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.2006 Cena 27129.2006 Cena 27129.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 30mcg/0. 1x0. 80mcg/0.06.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju. 40mcg/0. 1x0.06. napunjen injekcioni špric.DEMO S.2006 Cena 7234.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju. bočica.2006 .06.5mL. 40mcg/0.3mL.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .2din 1050/2006/12 30. Mycoseb® ARANESP® . 50mcg/0. 1x0.5mL. 1x0. 1x0. 20mcg/0.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.4mL. 100mcg/0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.8din 1067/2006/12 30. 10mcg/0.V. pen sa uloškom.3mL. 60mcg/0.5din 515-04-2543/03 05. 150mcg/0. napunjen injekcioni špric. ni 2 nedelje posle njihove primene). 1x0.1din 1055/2006/12 30.5mL 8606007081084 Cena 5425. 60mcg/0.Holandija darbepoetin alfa .4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.4mL.06.AMGEN EUROPE B.1din 1056/2006/12 30.3mL.2006 Cena 9043. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric.06.2din 1054/2006/12 30. pen sa uloškom.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju. 1x0.06. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150. 1x0.06.A.5mL.4din 1060/2006/12 30.2006 Cena 1808.2din 1051/2006/12 30.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju. 2%. 1x0.4mL.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.2006 Cena 7234.4mL. pen sa uloškom.06. 50x5mL Cena 264.2006 Cena 18086. napunjen injekcioni špric. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju. ampula. 1x0.8din 1053/2006/12 30. napunjen injekcioni špric.3mL.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju. .2006 Cena 14468.4mL.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.06. 150mcg/0. 1x0.06.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. 80mcg/0. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 3616. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.3mL. 5mL. .01.06.06.Grčka ketokonazol .6din 8608811000336 64/2006/12 20. 1x0. 1x0.06.

100mcg/0.03.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. dalju terapiju prekinuti. 15mcg/0.6mL. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.06. 1x30 kom Cena 4639.06.11.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .06.c.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.375mL Cena 2713.terapiju započeti sa s.06. pen sa uloškom.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. bočica. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . 500mcg/mL.8din 3582910015277 663/2007/12 08.3din 3582910015284 665/2007/12 08. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . Cena 70873. 1x30 kom Cena 5357.2007  (SZR)1014302 film tableta. 1x0.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .06.9din 8606007081107 1061/2006/12 30. 300mcg/0.c.03.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.2002 .2din napunjen injekcioni špric. 1x0. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. 90mg.6mL Cena 42523. 20mcg/0. 1x1mL Cena 70873. ili i. 60mg. 1x7 kom 1163532 tableta.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric.2007  (SZR)1014301 film tableta. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.8din pen sa uloškom.06. blister. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.06.9din pen sa uloškom.5mL. blister. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL. 1x0.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 10mg. 1x30 kom Cena 2560. napunjen injekcioni špric.v.375mL.c. ili primeniti s. blister.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.AVENTIS INTERCONTINENTAL .11.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.6mL.5mL Cena 18086.terapiju započeti sa s. blister. Cena 42523.2) (R) 1163530 tableta. Cena 3616. 1x0. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.dalju terapiju prekinuti.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.5mL.03. ARAVA® . 100mg. obično 4-6 nedelja.11.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. 20mg. 300mcg/0. 500mcg/mL.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.Francuska leflunomid .USA etorikoksib .2002 Cena 3/2-10-6890 29. 1x0. 120mg. ARCOXIA® . 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. bočica.7din 3582910019176 664/2007/12 08.

ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.NOVARTIS PHARMA AG . ARTANE .7din (R) 1079011 tableta. AROMASIN® . dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.Velika Britanija anastrozol . osteoliza.11.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. 2mg. dnevno (1mg). 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25. 10mg. akutni napad gihta.11.2002 doziranje: artritis. blister.2006 doziranje: Paget-ova bolest. 30mg.12.8din liobočica sa rastvaračem.(PHARMACIA & UPJOHN) .12.A. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana. 10mg dnevno.3din 3/2-10-5507 19.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. blister. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. 15mg.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. 2x14 kom Cena 8750. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i. 120mg. blister.Švajcarska pamidronska kiselina .7din 7612791476549 553/2006/12 28. maks. 2x15 kom Cena 9986.v. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.8din (R) 1079010 tableta. Paralelni lekovi: Pamifos. fiola.04.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. 25mg. 4x5mL Cena 14005.2002 Cena 6866.2002 Cena (R) 1163534 tableta.12.Belgija eksemestan .2003 . AREDIA® .04. tokom 4-6 nedelja. 90mg tokom jednog tretmana.USA donepezil . maks. akutni bol. 5mg. 90mg. blister. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl. blister.PFIZER .8din 5000455006324 3/2-10-10240 28.10.PHARMACIA ENTERPRISES S. 1mg. Cena 13616. Pamitor® ARICEPT® .11. hronični bol: 60mg dnevno.HEMOFARM AD .L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.11. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14. inf. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . blister.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. 60mg.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.Srbija triheksifenidil . liobočica sa rastvaračem.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta. blister.2002 Cena (R) 1163535 tableta.MANUFACTURING CENTER . osteoar tritis.

rastvor.6mL 12/2007/2300 10. rastvor. Hemodrops. GERHARD MANN. 3.Nemačka hipromeloza . 60x0.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2006 doziranje: epilepsija. ARVIND® . blister. 3. .2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.10.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.2mg/mL.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. . . 10x0. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. Paralelni lekovi: artelac®. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno.6din 3850343032513 172/2006/12 13.2mg/mL.2007 doziranje: sindrom suvog oka.10.2007 (BR) 7099077 kapi za oči.Nemačka oksaceprol .PHARM. Hemodrops. Cena kontejner jednodozni. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. rastvor. 2x15 kom Cena 2003. 50mg.6mL 12/2007/2299 10. 200mg. bočica sa kapaljkom. Isopto® Tears ARTROMED® . rastvor. 3. blister. 25mg. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02.BELUPO. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.10. Paralelni lekovi: artelac® edo.6mL Cena 12/2007/2298 10. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana. Ne sadrži konzervans.Nemačka hipromeloza .10.4din 3850343032544 174/2006/12 13. 30x0. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina. kontejner jednodozni. do optimalne doze održavanja .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. 1x100 kom Cena 166.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. 200mg. blister. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.2006  (R) 1084722 tableta.CHEPHASAAR CHEMISCH . plastična bočica.10.D. blister. 5mg. blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 Cena (R) 1169571 film tableta. FABRIK GmbH .2din 3850343032520 173/2006/12 13.02. ARTELAC . podeljeno u 3-4 doze.2006  (R) 1084721 tableta. 1x30 kom Cena 627.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. 50mg dnevno narednih 14 dana.02. Isopto® Tears ARTELAC EDO .Hrvatska lamotrigin .2mg/mL.PHARM. 1x30 kom Cena 1092.10. 3.2mg/mL.DR.10. Cena kontejner jednodozni. GERHARD MANN. CHEM. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007 doziranje: sindrom suvog oka. FABRIK GmbH . CHEM. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09.DR.02. 100mg.2007 BR) 7099078 kapi za oči.

500mg. do 200mg dnevno. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. maks.4-3.Srbija acetilsalicilna kiselina .BAYER BITTERFELD GmbH . Paralelni lekovi: Serlift®. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. .N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti.07. zoloft® ASK PH 8 .D. Setaloft®. blister.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. blister. 400mg. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. aspirin® 500. reumatska groznica: odrasli 4.KRKA. 50mg.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta.7din 199/2007/12 16.05. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. blister. deca od 6-12 godina. maks. andol.9-7. doza održavanja 3. Lamictal™. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. 800mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). 130mg/kg/d.Slovenija sertralin . doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Lamect®.4-3.Nemačka acetilsalicilna kiselina .08. Paralelni lekovi: 5-aSa.2007 . blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 500mg. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. do maks. Lamotrigin. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 8 g. aspirin® direkt.HABIT PHARM A. .Slovenija mesalazin . Lamotrix® ASACOL® .1din (R) 1072635 film tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja 80-100mg/kg/d. maks. ne koristiti kod dece ispod 18 godina.01. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® protect. Midol ASPIRIN® 500 .08. od 200mg dnevno. blister. tokom 1-2 nedelje. Pentasa®. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. anbol. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. . Sertiva®.A07EC02 ANTIDIJAROICI. blister. doza održavanja od 50-100mg. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). aspirin® Migran.4g/d.05. 100mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. početna doza iznosi 50mg/dan.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: Lamal. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. Salofalk® 250.3din (R) 1072636 film tableta. D. Salofalk®.6-5.8g/d.2005 Cena 1686.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan.D. TOVARNA ZDRAVIL. 100mg dnevno narednih 14 dana. deca od 13-17 godina.6g/d u više pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta.07.D. Salofalk® 500 ASENTRA® . 800mg. početna doza 2. blister.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.

aspirin® Migran.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® DIREKT . početna doza 2. ne duže od 3 dana. tokom 1-2 nedelje.4-3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. doza održavanja 80-100mg/kg/d. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Midol ASPIRIN® PLUS C . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. 5x2 kom Cena 175. početna doza 2. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks.12.07. blister.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. maks. ask pH 8. 3x10 kom 261/2005/12 26. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® 500. aspirin® Migran. 8 g.2005 Cena 105.6g/d u više pojedinačnih doza. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4-3. početna doza 2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.4-3. maks. 130mg/kg/d. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21.6 g/d u više pojedinačnih .N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. blister. anbol. 500mg. andol.4-3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. askorbinska kiselina . aspirin® protect. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .Nemačka acetilsalicilna kiselina . blister. dnevno.9-7. ask pH 8. 6 tab.01. strip.4g/d. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. reumatska groznica: odrasli 4. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. andol. doza održavanja 3.8g/d. 3x10 kom Cena 122. Paralelni lekovi: Midol c. 130mg/kg/d. Midol ASPIRIN® MIGRAN .12. andol. aspirin® direkt. folija.8g/d. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. maks. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® direkt. doza održavanja 3.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 300mg. rastvoriti u čaši vode. 6 tabl. reumatska groznica: odrasli 4.BAYER BITTERFELD GmbH .2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.6g/d u više pojedinačnih doza. anbol.BAYER BITTERFELD GmbH . maks. dnevno. aspirin® 500. maks.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. 400mg+240mg. 8 g.4-3.BAYER BITTERFELD GmbH .4g/d. doza održavanja 80-100mg/kg/d.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.9-7.Nemačka acetilsalicilna kiselina.6-5. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® protect. tokom 1-2 nedelje. anbol.Nemačka acetilsalicilna kiselina .6-5.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje.Nemačka acetilsalicilna kiselina . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.07. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. ask pH 8. aspirin® protect. šumeće u jednokratnoj dozi.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. 100mg. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4din 260/2005/12 26. tabl. 500mg.8din 4008500100752 200/2007/12 16. groznica.

07. 50mg.PRIZREN . blister.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.4-3. bočica. selektivni (R) 1107350 tableta. aritmije: 50-100mg dnevno.D.Srbija atenolol . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 250i. anbol.06. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 100mg. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.Srbija atenolol . maks. istovremeno sa 0. aspirin® direkt.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.12. aspirin® Migran.6-5. blister 2x7 kom Cena 73. 8 g.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .4din 8606002990251 1353/2007/12 19.5din (R) 1107552 tableta. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. andol.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. selektivni (R) 1107500 tableta.7din 515-04-291/03 03. 100mg. Paralelni lekovi: Panapres. angina pektoris: 100mg dnevno. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 1x14 kom Cena 73.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. Prinorm ATENOLOL .06.O. bočica. Paralelni lekovi: Panapres.j.FRESENIUS BIOTECH GmbH . aspirin® 500. Prinorm ATENOLOL . aritmije: 50-100mg dnevno.2004 Cena 59. bočica.06. 1x5mL Cena 21625.9-7.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. Tetabulin S/d. 130mg/kg/d.2002 . . angina pektoris: 100mg dnevno. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. kunića . blister.FARMAKOS DD .. angina pektoris: 100mg dnevno.j. reumatska groznica: odrasli 4.4 g/d. Tetagam® P.5mL vakcine tetanusa.11.4din (R) 1107551 tableta. ask pH 8. 100mg. maks.Srbija atenolol . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Midol ATEBULIN . Cena 694. NIŠ .2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.O.Srbija antitetanusni imunoglobulin.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).8 g/d.ZDRAVLJE A.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.2003 Cena 45. tokom 1-2 nedelje.07. terapija: 30-300mcg/kg dnevno. Tetanus gamma ATENOLOL . Paralelni lekovi: Panapres.REMEVITA D. 25mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 1x250 i.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Prinorm ATG-FRESENIUS S .2din 3/2-10-9316 11. 20mg/mL. aritmije: 50-100mg dnevno. 1x14 kom Cena 73. blister. doza održavanja 3. selektivni (R) 1107550 tableta. humani .

v.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.08. blister. 40mg. 40mg. blister.Nemačka atrakurijum . Maks. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.03.2005 Cena 2349. blister. maks. obično inicijalno i.08.08.3din (R) 1104522 film tableta. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka). 20mg/mL.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20.D.Slovenija atorvastatin . Paralelni lekovi: atoris®. blister. 10mg. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. 3x10 kom Cena 775. TOVARNA ZDRAVIL. maks. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. bočica. 20mg.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. odrasli i deca starija od jednog meseca.08.12.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. 10mg/mL.D.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. ATORIS® .DELTASELECT GmbH . . profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno. .2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.04.2002 doziranje: lečenje akutnog. 300-600mcg/kg telesne mase.08. blister.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. 20mg.04. Torvalipin®. blister. 5mg ili 7.5din (R) 1104521 film tableta. blister. blister.v. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05.Srbija atorvastatin . 10mg. ampula. blister. Torvalipin®.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. 20mg. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).03.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju.7din (R) 1104524 film tableta.2007 Cena 3056.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.08.2005 Cena 2046. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.2006 Cena (R) 1104525 film tableta.2din 8606103442024 594/2007/12 01. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).5mL Cena 1586. 10x5mL Cena 216252. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. D.ZDRAVLJE A. Sortis®. inj. aplastična anemija: 2. Tulip® ATORVASTATIN . Sortis®. Paralelni lekovi: Tracrium™ .1din 3/2-10-9317 11. 10x2. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01.8din 3838989502836 110/2005/12 15. doza 20mg dnevno. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. Paralelni lekovi: atorvastatin.KRKA. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. inj.5mg.2005 Cena 1260. ampula.08. 40mg.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. 10mg/mL. 10mg.

) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup). lobarna pneumonija. klavulanska kiselina .08. teže infekcije 500mg na 8h. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. Cena 75. AUGMENTIN . akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.m. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.2003 Cena 828...c.c ili i. ili i.03-0. Cena 88. infekcija kože i mekih tkiva). intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. ili i. deca od 10-14 godina 0. infekcija kostiju i zglobova.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. deca ispod 40kg (do 3 mes.04mg/kg.Belgija amoksicilin. 2mg (odrasli). 500mg+100mg.3-1mg i.c..5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.O.12. .3din plastična bočica sa kapaljkom.m. deca 0.VEROFARM . deca od 7-9 godina 0.3-0.v.2mg s.m. itd. na 1-2 sata do maks. 1x8 kom Cena 237. sinuzitis.5-1mg s.SMITHKLINE BEECHAM . pijelonefritis).m.. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. 10x600mg Cena 1232. blister.. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.c. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). iridociklitis.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). bočica. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju.08. ampula. 875mg+125mg. jednokratno. 1%. (400mg+57mg)/5mL.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.m. 1mg. uretritis..LABORATORIE INNOTHERA . iritis. septički abor tus. ATROPIN SULFAT .Crna Gora atropin . bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.m.5mg s. rastvor.Rusija atropin . deca od 5-6 godina 0.03mg/kg i. bronhopneumonija.. ili i.06. deca preko 3 mes. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.6mg. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.3mg s.c.01-0. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.2din 515-04-1520-2 04. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 2x7 kom 515-04-1520/03 04. deca od 3-4 godine 0.06. ili i. puerperalna sepsa.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. 1x140mL Cena 690. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.m.4mg s. blister.6din 3/2-10-10776 25. ATROPIN . bočica.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. (deca). ili i.4din (R) 1021632 film tableta.08. otitis media). parenteralno odrasli 1g na 6h ili .25mg s. uveitis.6din plastična bočica sa kapaljkom.5%.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece.v. 0. ili 0.c.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. rastvor.O.12. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.2din 515-04-1520-1 04. 250mg.v.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.Francuska tenonitrozol .HEMOMONT D.INNOTECH INTERNATIONAL . zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. tvrda.v. ili i.2007  (R) 7095073 kapi za oči.

400mg dnevno. spor tske povrede.Francuska rosiglitazon .03.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 150mg. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.2001 Cena (R) 1163502 tableta. 4mg. doze su date u odnosu na amoksicilin. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. amoksiklav Lek® 2X. dismenoreja. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. amoksiklav Lek® 1. maks. Nimulid®. blister. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . Panklav forte.Srbija moklobemid . 25mg/kg na 6h ili 8h. blister. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.07. amoksiklav Lek® 156.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.5din (R) 1072141 film tableta. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.2001 doziranje: reumatoidni artritis. 100mg.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. zavisno od postignutog terapijskog odgovora.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® forte 312.6din 5000483131807 293/2006/12 06. 2x14 kom Cena 1872. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. Nimulid®-Md.Austrija nimesulid .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Panklav® 2X AULIN .07.07. blister.2001 Cena 144. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela.2006 doziranje: sindrom depresije. blister.2g prašak za injekciju. 300mg. 100mg. Panklav.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. glavobolja. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.Švajcarska moklobemid . 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. actasulid® AUROMID® .03.08. blister.F. blister. . postoperativni bolovi. 8mg.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . zubobolja. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. 100mg.2001 doziranje: sindrom depresije.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . blister. do 12 god. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .GALENIKA AD . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Paralelni lekovi: Nimesulid.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.8din (R) 1163501 tableta.07. enhancin. deca od 3 mes. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja.

HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.). 2x10 kom Cena 56. 400mg/16mL. blister.Švajcarska bevacizumab . nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). zofran AVIL® . blister.v. 0. pre terapije. ZRENJANIN . 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju.5din 8608811000428 1574/2006/12 05. zatim revakcinacija posle 6 meseci. 400mg. dnevno.5mL Cena 1729.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. zavisno od telesne mase. 400mg. AVELOX® .JUGOREMEDIJA A.09. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. dnevno. AVESSA .2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.2006  (R) 3058050 sirup.5mL. bočica staklena.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.08. u trajanju od 90 min. ampula. 3mg/mL.2002 Cena 1846.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. svrab različitog porekla (od uboda insektta.12.BAYER HEALTHCARE AG .A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.09.F.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. 5x2mL Cena 1495.08. Paralelni lekovi: ondasan®. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. 7 dana.Srbija feniramin .7din 8606102767043 322/2005/12 24.A. serumska . blister. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. 4mg.. Quincke-ov edem.5din (R) 1124570 tableta. 1x100mL Cena 71. dodira bršljena i sl. 100mg/4mL.2005 29725.08. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. nezavisno od obroka.Srbija ondansetron . radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i.v.v.12.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. 4mg. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. . akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. 5-10 dana. nezavisno od obroka.. 1x16mL Cena 108093. 400mg/250mL. 1mg/sat tokom 24 sata. 10 dana.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. AVAXIM 160 U . bočica.HEMOFARM AD . zatim kontinuiranom inf.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. 1x0.D.2005 Cena (R) 1329501 film tableta.5mL. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana.SANOFI PASTEUR S.09.Nemačka moksifloksacin .abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . boca staklena.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. blister.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . napunjen injekcioni špric. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana. dnevno.08.11.5din 8608811000411 1575/2006/12 05. inf.v. alergični dermatitis). deca 5mg/m2 i. 50mg. bočica.7din 515-04-3000/03 21.

5mg. 98% v/v. Lendacin®.Srbija ceftriakson . . veracol® AZOPT® . 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. maks. AZOT-SUBOKSID .Srbija azot-suboksid . . 8 l. bočica. meningitis.01.5din 241/2007/12 17. ceftriaxon-MIP®.2004 05.04.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. 98% v/v. 50x1000mg 242/2007/12 17. 98% v/v. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas.2004 05. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. Longaceph®. 98% v/v.2004 05.v. gonoreja. 250mg.2004 05. inf. Farcef.2007 Cena 16758. suspenzija. zglobova.V. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596.D. bočica. kostiju. rocephin®. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. konetoze.MESSER TEHNOGAS A.01. nosa. AZARAN . deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.Belgija brinzolamid . 50mg/kg dnevno. 1g. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. 98% v/v. maks. 2g na 12 sati i.04. 98% v/v.ALCON-COUVREUR N. histaminske glavobolje. 98% v/v.04. 98% v/v. 196 l. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kože.04. 2g dnevno. 50x250mg 05. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. 40 l.. 3 l. 10 l.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.04. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.10. 50 l. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. pluća. uha.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. novorođenčad maks. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče.04.2004 05.2004 05. 27 l. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: ceftriakson. Labilex®.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. trbušne infekcije. 10mg/mL. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas.04.5din (R) 7096060 kapi za oči.2004 . deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. ceftriaxone-BcPP. 13 l.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. bočica. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas.2004 05.04. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. grla.

4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. polineuritis. riboflavin. B-COMPLEX . beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .2003 Cena 84. blister. bočica. deca 50-100mg/kg/dan i. Cena 2399din kutija. kalcijum-pantotenat. povećane potrebe za vitaminom B.INNOTECH INTERNATIONAL . nikotinamid. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.05.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . 6g dnevno.001mg+20mg. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. creva ili jetre.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. . tvrda. creva ili jetre. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.KRKA.07. paba . liobočica sa rastvaračem.07.07. 2x15 kom Cena 71. nikotinamid. amoksicilin. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.Francuska amoksicilin . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.2003 Cena 102.m.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. riboflavin. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule.Slovenija tiamin. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30..9din 3838989623388 1196/2007/12 29.8din (R) 1021770 kapsula.07.D. TOVARNA ZDRAVIL.07.14 godina 1 obložena tabl. amoxicillin. D. liobočica sa rastvaračem. 1x60mL 515-04-1625/03 30. piridoksin. deca od 5 . ospamox® dT.A11EA. neurodermatoze.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din (R) 3021771 sirup. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29.6din (R) 3021772 sirup. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. Paralelni lekovi: almacin®.. polineuritis.05. 1g. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i.v. povećane potrebe za vitaminom B. neurodermatoze.. D.m.05. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 125mg/5mL..D.. bočica. 500mg. blister. infekcije kože i mekih tkiva.5mg na 8 sati.Slovenija tiamin. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. Sinacilin® . neuralgije. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2003 Cena 159. kalcijum-pantotenat . dnevno.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. deca 50mg/kg/dan i. ospamox®.A11EA.5din 515-04-1621/03 30. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. 500mg. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. cijanokobalamin. maks. u ginekološkoj praksi. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.2007 (BR) 1052161 obložena tableta.v. 250mg/5mL.KRKA. 1x60mL 515-04-1624/03 30. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno.001mg+20mg.2003 Cena 155. neuralgije. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca do 1 godine 62. TOVARNA ZDRAVIL. folija. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. . piridoksin.

bronhiektazije. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. prostatitis. faringitis. Trimosazol. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. otitis medija). sinuzitis. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. lobarna i bronhopneumonija. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. maks. 50x5mL Cena 1220.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.F. 1440mg. prostatitis. maks. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. 54mg/kg dnevno. adneksitis). pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. pijelonefritis. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. maks. bočica.09.3din (R) 3026605 sirup.08. trimetoprim . infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati.Švajcarska sulfametoksazol. (400mg+80mg)/5mL. Trimosul BACTRIM® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . pijelonefritis.GALENIKA AD . adneksitis). pijelonefritis. trimetoprim . 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. lobarna i bronhopneumonija. infekcije posle pobačaja. faringitis. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1440mg.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. sinuzitis. 400mg+80mg.01. sinuzitis. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. bronhiektazije. infekcije posle pobačaja. ampula. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.2007 Cena 123. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. otitis medija). ampula. trimetoprim . infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. maks. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. 1440mg. lobarna i bronhopneumonija. blister.Srbija sulfametoksazol. prostatitis. otitis medija). (200mg+40mg)/5mL. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. maks. infekcije posle pobačaja.Švajcarska sulfametoksazol. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ . tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. (400mg+80mg)/5mL.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.F. bronhiektazije. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Paralelni lekovi: Baktimol®. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.01. adneksitis). 54mg/kg dnevno. faringitis.

5L (deca) tokom 5-20 minuta.9din 515-04-2913/03 01. 4x2000mL .B05DB. 1. caPd 17 Stay safe.. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. kesa. prostatitis. 5. Balance 4. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.Srbija sulfametoksazol. 1. trimetoprim . caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. blister.Nemačka natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. caPd 17.25 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1. 1.5-1.D. 1. caPd 3 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. Balance 2. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.5% glukoze. caPd 17 Stay safe. Balance 4. pijelonefritis.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+16. kalcijum-hlorid. Balance 2.12. caPd 3 Stay safe. . tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. natrijum-laktat. Balance 4. 1. caPd 3 aNdY disc.18g/L+0. magnezijum-hlorid. natrijum-laktat. Paralelni lekovi: Balance 1. Paralelni lekovi: Bactrim®.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.5-1.25% glukoze.9din 515-04-5149/03 05.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. bronhiektazije. otitis medija). caPd 2 aNdY disc. magnezijum-hlorid. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. glukoza . Balance 2. caPd 3 aNdY disc.5% GLUKOZE. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. a postupak se ponavlja više puta dnevno. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. kalcijum-hlorid. kesa.HABIT PHARM A.5% GLUKOZE.75 MMOL/L KALCIJUMA .3% glukoze. adneksitis).25 mmol/L kalcijuma. 2x10 kom Cena 68. 4x2000mL Cena 1233. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.B05DB.01.85g/L+0. caPd 2 Stay safe. 1. glukoza .25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 4 aNdY disc. caPd 2 Stay safe.1g/L+15g/L.5g/L. lobarna i bronhopneumonija.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233. infekcije posle pobačaja. maks. 1. Trimosazol. 5.79g/L+7. 1440mg.04.3% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 400mg+80mg. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . faringitis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. sinuzitis.79g/L+7. caPd 4 aNdY disc. 1. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama..75 mmol/L kalcijuma. 1.25% glukoze. Trimosul BALANCE 1.3% glukoze. caPd 17.1din 8600102463097 28/2006/12 13.25% glukoze. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.

Paralelni lekovi: Balance 1.85g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L.3% glukoze. Balance 2.5-1. 1. glukoza .75 mmol/L kalcijuma.5-1. 5.25 mmol/L kalcijuma.3% GLUKOZE. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma. 1.79g/L+7. a postupak se ponavlja više puta dnevno. a postupak se ponavlja više puta dnevno.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 3 Stay safe. caPd 17. 1. 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe. caPd 2 Stay safe. caPd 17.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .9din 515-04-5150/03 05. 4x2000mL .5% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 4x2000mL Cena 1233. 1. 1.25 MMOL/L KALCIJUMA .75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 4. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc.1g+22. caPd 3 Stay safe. 1. glukoza . caPd 4 Stay safe BALANCE 4.B05DB. kesa.25% glukoze. caPd 3 aNdY disc. Balance 4. caPd 2 Stay safe. 5.75 mmol/L kalcijuma.79g+7.75 mmol/L kalcijuma.73g.Nemačka natrijum-hlorid.79g/L+7.75 mmol/L kalcijuma. 1. kalcijum-hlorid. caPd 3 aNdY disc. kesa. Balance 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.75 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 1233.5% glukoze.9din 515-04-2914/03 01. caPd 4 aNdY disc. caPd 17 Stay safe. a postupak se ponavlja više puta dnevno. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1.B05DB.25% GLUKOZE.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.B05DB.85g+0. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.9din 515-04-2912/03 01. 1. 5.12.75 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze. 1. caPd 2 aNdY disc. caPd 17 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1. Balance 2. caPd 3 aNdY disc. caPd 3 Stay safe.1g/L+22. Balance 2.25% glukoze.3% glukoze. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233.1g/L+42. natrijum-laktat. kalcijum-hlorid.12.25% glukoze.18g/L+0.5-1.5% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . posle 2-10 sati rastvor se ispušta.25 MMOL/L KALCIJUMA . magnezijum-hlorid.18g/L+0.. glukoza . kesa. caPd 17.73g/L. Balance 4. 1.3% GLUKOZE.5% glukoze.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 2. caPd 4 aNdY disc.85g/L+0. 1..26g+0.3% glukoze. 1. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1. magnezijum-hlorid. Balance 4. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.04. caPd 17 Stay safe.. Balance 4.

75 mmol/L kalcijuma.2006  (R) 1123565 tableta. blister. 1. blister.Srbija pitofenon. caPd 17.JUGOREMEDIJA A. kalcijum-hlorid.05. natrijum-laktat. 1. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. caPd 17 Stay safe.6din 8608811004501 655/2006/12 18. magnezijum-hlorid.5-1. Paralelni lekovi: Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma. Paralelni lekovi: analgin®. 1. Balance 1.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.5L (deca) tokom 5-20 minuta.D. a postupak se ponavlja više puta dnevno.10. 500mg. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .25 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 3 aNdY disc. blister.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.v.2006  (R) 1123568 tableta. blister.7din (R) 5086568 supozitorija. glukoza . supozitorije 1-4 puta po 1. parenteralno 0. caPd 2 aNdY disc. ZRENJANIN .3% glukoze.B05DB.D. ampula.05..v. 0.10.5g..m. blister. ZRENJANIN .25% GLUKOZE. 1x5 kom Cena 65. fenpiverinijum-bromid.2din 8608811004518 656/2006/12 18. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.26g/L+0. 4g dnevno. ili 1-2.5-1g sporo i.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.79g/L+7.12.1g/L+42. 5x5mL Cena 69.2003 Cena 78.04. 500mg. Balance 4. caPd 3 Stay safe.. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina.5% glukoze. 1. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.1mg+500mg. 10mg+0.5-1g sporo i. 5. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. maks.5% glukoze. 10x10 kom Cena 141. akutni bolovi.2003  (R) 5123569 supozitorija.75 MMOL/L KALCIJUMA .75 mmol/L kalcijuma. kesa.1mg+1000mg.09.1mg+500mg.2din (R) 1086566 tableta. 5mg+0.03. 1x10 kom Cena 29. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.85g/L+0.5g/L. metamizol-natrijum . Balance 2. maks. Novalgetol® .N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. blister. 5g dnevno.25% glukoze. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 1. 5mg+0.2001 Cena 22.25 mmol/L kalcijuma. BARALGIN M® . Balance 2. 10mg+0.5g i. ampula.JUGOREMEDIJA A.9din 515-04-5151/03 05.09. 5x5mL Cena 73. caPd 4 aNdY disc. 1000mg.25 mmol/L kalcijuma.1mg+2500mg.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. 2.Srbija metamizol-natrijum . caPd 2 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.

12. liobočica sa rastvaračem u ampuli.03. 1g/mL.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. 50mcg/doza. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).1din 14.12. (200mcg). ecobec easi-Breathe .A. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26.3din 3393370035558 254/2006/12 03.5din 14. 2046. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . ecobec. maks. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.1mL intradermalno.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x200 doza Cena 262.04.Francuska beklometazon . 1mg/mL. Paralelni lekovi: Becloforte.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. maks. (500mcg) dnevno. inhalator pod pritiskom sa dozerom.11.Srbija vakcina protiv tuberkuloze .7din 2mg/2mL.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . bočica sa raspršivačem. (200mcg). 250mcg/doza. 200x50mcg/doza Cena 262. sprej-boca sa dozerom. maks. deca preko 1 godine 0. po potrebi 3-4 puta po 4 inh.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. 2 inh. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. 1g/mL.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. (250-500mcg). . BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.Srbija barijum sulfat . liobočica sa rastvaračem u ampuli. maks. (250mcg). 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. maks.2003 doziranje: novorođenčad 0.Francuska beklometazon . boca staklena. ecobec easi-Breathe BECONASE™ .2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. Paralelni lekovi: Becotide™. Cena 3485. ecobec. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 50mcg/doza.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ .V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. kontejner plastični. 10 inhalacija (500mcg) dnevno. .05mL intradermalno.5din 2723/2007/12 06.2006 116. 400mcg dnevno.Poljska beklometazon . (1000mcg) dnevno. suspenzija.10.04. 5x1mL Cena 2634. 4 inh.D.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 20 inhalacija (1000mcg) dnevno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh.

tuba.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. bočica sa kapaljkom. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.07. numularni dermatitis.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . inficirani dermatitis posle uboda insekata.2007 Cena 125. rentgen dermatitis. ekcematoidni numularni dermatitis.02. Paralelni lekovi: Piridoksin. opekotine od sunca. seboroični dermatitis. Lichen rubber planus.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. blister.02. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. B d07ac kortikosteroidi. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. atopijski dermatitis (neurodermatitis).Hrvatska betametazon. jakog delovanja. 0. BELOGENT® . 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384.07.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.BELUPO.BELUPO. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.BELUPO. . 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . tuba. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.9din 18. fotodermatitis.7din 3850343026437 1514/2007/12 16.7din 18. hronični ekcemi. salicilna kiselina .Srbija piridoksin .5mg/g. tuba. 50mg.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. jakog delovanja. neurodermitis.Hrvatska betametazon . vitamin B6 BELODERM® . 1x15g Cena 125. 0.07.5mg/g. 0.D. 20mg. ampula. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta.05. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. profesionalni dermatitis. dishidrotični dermatitis.7din (R) 4152042 krem. gentamicin .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. inter trigo. polenski dermatitis. dishidrotični dermatitis.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. ekcemi.5mg/g+30mg/g. 1x30g Cena 308.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis). . deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. .D.2din (R) 4153535 krem. seboroični dermatitis.05.2007 Cena 162.2006 28.2006 20-50mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. tuba. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.GALENIKA AD .07.2din (R) 4153534 mast.5mg/g+20mg/g.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.5mg/g+1mg/g. rentgen dermatitis.2007 450. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . akutni fotodermatitis. Paralelni lekovi: diprosalic® . losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. inter trigo.5mg/g+1mg/g. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 0.Hrvatska betametazon. 0. tuba.

1x10mL 3/2-10-7585 19. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.UNIMED PHARMA S. bočica sa kapaljkom.0 BEN-GAY® . rastvor. . 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. 2mg.2007  (R) 1071122 tableta.05% rastvora na 6 sati.05. blister.1% rastvora na 6 sati.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.Srbija diazepam . rastvor.Slovačka oksibuprokain . 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.D.1%. primena je kratkotrajna.05. 15%+10%. Nafazolin BENOXI . blister.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. nesanica: 5-15mg uveče.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis.05%. TOVARNA ZDRAVIL. BENSEDIN® .Turska metilsalicilat. STI. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .2007  (R) 1071120 tableta.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.2002 Cena 80. STI. rastvor.05. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. bočica.7din (R) 7110092 kapi za nos.05.9din 8588000227907 549/2005/12 18. ne sunčati namazano mesto. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg .M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. krvarenje iz nosa.PFIZER ILACLARI LTD. 10mg.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. mentol .11.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. blister.11.1din 8608808100247 973/2007/12 10. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.O. ampula. najduže 5 dana kontinuirano. tuba.03. ne sunčati namazano mesto.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Novasol. priprema za rinološki pregled. mentol . .R. . bočica.KRKA. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® .8din 3/2-10-7584 19. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. 1x10mL Cena 59. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. 10mg/2mL. 2x15 kom Cena 41. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. rinosinuzitis. 5mg.PFIZER ILACLARI LTD. 1x10mL Cena 199. tuba. 4mg/mL. D.9din 8608808100230 972/2007/12 10.11. 0.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. .Slovenija nafazolin .2007  (R) 1071121 tableta. 3x10 kom Cena 50. 28%+10%. 10x2mL Cena 150.Turska metilsalicilat. Nafazol.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. 0.03.

nedelje gestacije).+5.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . emoclot d.7mg+180i.j. octanate.8din 3/2-10-7682 22.Nemačka fibrinogen. trombin.j. bočica.12.. 1x10mL B Cena 6652. rhesonativ® BERIATE P . liobočica sa rastvaračem.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. humani .5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. teška krvarenja 40-50 i.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) ./kg na 8-12h. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.j. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.8din 3/2-10-9309 11.2-0. ampula.12.+17. aprotinin. Paralelni lekovi: Immunorho. Haemoctin SdH.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. kalcijum-hlorid.j.ZLB BEHRING GmbH .2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta../10mL. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. 500i. 1000i. pa 10-15 i. 250i. ili 1mg i.11.. liobočica sa rastvaračem. set.06. 300mg.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). 250mcg. humani .v. hemostaze. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . BERLITHION® 300 ED .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Partobulin® S/d./kg na 8-12h.2002 doziranje: individualno.06.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. 1x250mcg Cena 3382. umerena krvarenja 15-25 i.11.j.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin.2002 Cena 26544.2005 .hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. status epilepticus. set. bočica. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. na 1 godinu starosti. 90mg+1000KIU/mL+500i. primena je kratkotrajna./kg (jedna doza). 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22./kg (početna doza). 100mcg (od 13.v. Paralelni lekovi: emoclot. Paralelni lekovi: apaurin®.v. 5x12mL Cena 866.. octanate 1000. liobočica sa rastvaračem.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Nemačka faktor VIII . deca 0.j.j. 1x2.3mg/kg i.12.5din 3/2-10-9306 11.2002 Cena 26218. diazepam.ZLB BEHRING GmbH .j. pa 20-25 i./kg (početna doza).2din 3/2-10-9308 11.9mg/mL+60i. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET .j.2007 Cena 676.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. 50mcg.2002 Cena 13272.5din 4013054001974 492/2005/12 26.10. faktor xlll..5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. konvulzije: odrasli 10-20mg i.I.j. potpore šivenju.. 270mg+3000kij+1500i.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.j.

Thiogamma® 600 injekt. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje.L.ALKALOID AD .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. ipratropijum bromid . gingivitis.ALKALOID AD .Makedonija povidon-jod . profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.10.Makedonija povidon-jod . BERODUAL® . Thiogamma® 600 injekt.1din 3/2-10-5772 11.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. 1x100mL .11.12. 30 min.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19. u obliku brze inf. 0. 10%. 1x100mL Cena 113. .11.KG . sprej-boca sa dozerom.v. 0. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. i.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.1din (R) 7114725 aerosol. 1%.) u toku 2-4 nedelje. bočica.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . površinski ili herpetički apscesi. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. pre doručka. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).11. 1x20mL Cena 278. bočica od tamnog stakla. kao pojedinačna doza.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj. bočica.3din 9006968003900 532/2005/12 08.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. 300mg.R.ISTITUTO DE ANGELI S. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.Nemačka fenoterol.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621. BETADINE® . blister.02mg. (30 min.5mg/mL+0.05mg+0. ipratropijum bromid . suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.25mg/mL.Italija fenoterol. terapija se nastavlja primenom tableta.2din (BR) 1089110 film tableta. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).1din 3/2-10-5757 11. afte.

.V. kalcijum-pantotenat.Srbija tiamin.2004 . boca. dnevno i.Makedonija povidon-jod .L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.8din 8600097406017 99/2007/12 11. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .7din 3/2-10-5770 10. riboflavin.SRBOLEK A.11. rastvor.12.12. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. ili inf.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. i. 300mg.ALCON-COUVREUR N.Belgija betaksolol . ampula sa rastvaračem u ampuli.4din 8608808100292 2266/2006/12 06. i.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. 7.4din 515-04-3454/04 24. bočica.5mg/mL. 4x10 kom Cena 517. 1x1000mL 3 767. BETAKSOLOL . suspenzija.5%.c.D. nikotinamid.Srbija betaksolol . Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. 8Mij/mL. blister. deca 1 inj. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. 2x7 kom Cena 173.v.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. ili 1-4 inj.HEMOFARM AD .SCHERING AG .9din 5413895023477 2507/2007/12 19.2mL doziranje: 8-16 Mi.A11EA. i. BICIT HP® .7din 10. 5x2mL Cena 176.10.Srbija bizmut-subcitrat . ili inf.09.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta.. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.GALENIKA AD . liobočica sa rastvaračem u špricu.11.j.5din (R) 7093115 kapi za oči. 0.2002 755. piridoksin.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze. 1x5mL 515-04-2579/03 17.2din 10..S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.5%. s. trihomonijaze.v.01. . 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0. 14 dana uključujući i dane menstruacije. boca. .m.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.Nemačka interferon beta 1 b . 200mg.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2002 B BETADINE® . bočica. cijanokobalamin .11. svaki drugi dan.004mg. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON .m. 2.ALKALOID AD . blister. 10%.2007 Cena 72669. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . 1x5mL Cena 403. 15x1.

KRKA.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).12.06. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. 40mg. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. ručak. 40mg.2002 Cena 131.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). tvrda.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. TOVARNA ZDRAVIL. . 80mg. tvrda. 1%. blister. BILOBIL® . 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. 80mg. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . . strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno.07.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.07.D. 1 tabl. jednokratno.2006 509. blister.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. 200mg. bočica. 1%.2din (BR) 7157500 losion. D. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak.3din (R) 1028124 tableta.Makedonija albendazol .2002 Cena 1634.Srbija bifonazol .1din 12.D.KRKA.9din (BR) 4157501 krem. vr toglavica i šum u ušima. zatim 2 nedelje pauza.05. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.06.D. suvi ekstrakt lista . trihurijaza: 400mg jednokratno. 200mg.05.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).ALKALOID AD . večera) i 1 tabl. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. D. bočica od tamnog stakla. ankilostomijaza. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .7din 12.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).SRBOLEK A.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. suvi ekstrakt lista . . 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17.2002 doziranje: infekcije kože.2006 u ušima. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. TOVARNA ZDRAVIL. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.12.2002 doziranje: askarijaza. blister. .D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. bočica. blister. tvrda.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. tuba. 1x6 kom Cena 212. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula. tvrda.

najbolje svaki dan u isto vreme. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.12. 20mg dnevno. tabl.2006 Cena 323.ZDRAVLJE A. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .3din (R) 1107032 film tableta.2006 doziranje: hipertenzija.D. deca do 1 godine 3 puta po 1mg.2002 Cena 182.4din 8608811000589 707/2006/12 25. ampula.12. mlekom ili drugom tečnosti. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. bronhiektazije.2din (R) 1112046 tableta. . spastički bronhitis. 3x10 kom Cena 255. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.9din (R) 7112040 rastvor. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. . 5mg. 2. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. Paralelni lekovi: Byol®. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. bronhiektazije.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. ZRENJANIN .4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. blister. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. progutati sa vodom.09.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. 500mg. uzimati ujutro. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.ZDRAVLJE A. ne žvakati. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. 16mg.2006 Cena 487. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 10mg. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.12.05.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. bočica. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).D. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . 4mg. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . selektivni (R) 1107030 film tableta.3din (R) 1107031 film tableta.2002 doziranje: traheobronhitis.5mg.Hrvatska askorbinska kiselina . pod nadzorom lekara. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. concor® cor . 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .05.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.05.12.Srbija bromheksin . maks. spastički bronhitis. cele.JUGOREMEDIJA A.FIDIFARM . concor®. 4mg/5mL.2002 doziranje: traheobronhitis. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. bočica.D.Srbija bisoprolol .Srbija bromheksin . 2mg. blister.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. progutati sa tečnošću. blister. tabl. blister. blister.

maks. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.Nemačka klodronska kiselina .Japan bleomicin . 800mg.F.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata.NIPPON KAYAKU CO.12. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. BOLUZIN .2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.2006 23621.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg.09. tabl.09.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 7x8 kom Cena 358. bočica. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. progutati sa tečnošću. zavisno od indikacije. jednjaka i grlića materice. 6mg/6mL. 5mg.2004 116424.08.3din 8606010300219 13/2007/12 08. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® . uzimati ujutro.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.Srbija gemfibrozil .2007 Cena 487. 300mg.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. concor®.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju.8din (R) 1059085 film tableta.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. podeljeno u 2 doze. selektivni (R) 1107020 tableta.5din 8606102767173 97/2006/12 31.LTD.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. tvrda.2007 doziranje: hipertenzija.01. 20mg dnevno. progutati sa vodom. ne žvakati. 1x2mL Cena 8884.01. bočica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .1din 3/2-10-10727 25. bočica staklena. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.09.2004 Cena 25071.2din 4987170870083 251/2005/12 15.2002 . primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu./bočica. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.GALENIKA AD . 50mg. . mlekom ili drugom tečnosti.O. bočica.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.O. blister.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. 2mg. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.06. 3x10 kom Cena 323.j. Lek nije namenjen za primenu deci. Paralelni lekovi: Byol®. 1x28 kom 515-04-02612/04 28. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. cele.NI MEDIC D. blister. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. najbolje svaki dan u isto vreme. 1 kom Cena 1891.3din (R) 1107021 tableta. . concor® cor BLEOCIN-S . 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. 15000i. BISOPROLOL . 6mg/6mL. bočica.SCHERING AG . u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. blister. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.01. tabl. pod nadzorom lekara.Švajcarska ibandronska kiselina . blister.Srbija bisoprolol .

do 3200mg dnevno.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX .Italija tobramicin .1din 515-04-02491/04 28. 2.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. 100i. inf. 1x100 i. maks.01.F.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. a najduže 10 dana. . 400mg.08.09. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. bočica plastična. ako je potrebno dozu povećati.05.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. ako je potrebno dozu povećati.07. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . kod iste indikacije (blefarospazam. bočica. .1din (R) 1059061 kapsula.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.v.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.ALLERGAN .05.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. tvrda. parenteralno 300mg dnevno sporom i. 1x1 kom Cena: 2835.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. tokom 28 dana. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. 150mg. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® . preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.j.F.2004 doziranje: osteoporoza: 2. 300mg/4mL. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. blister. 3-5 dana. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.Irska botulinum toksin . do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .CHIESI FARMACEUTICI SPA . Cena 13647.HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 5x5mL Cena 8316.2006 Cena 15020. ampula. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . blister. tortikolis) doze mogu biti različite. primenjuje se inhalacijom. maks.j.2004 doziranje: lokalna inj. hemifacijalni spazam. kontejner jednodozni.1din 8600103492058 746/2006/12 26.. 60mg/mL. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01..5mg.Finska klodronska kiselina .Švajcarska ibandronska kiselina .SCHERING OY .Švajcarska ibandronska kiselina .5 din 12/2006/73 26.

60mg.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.25mg uveče tokom 1. 125mg.5mg. rastvor. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. 1x100mL Cena 91. parkinsonizam: 1.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči. BROMAZEPAM .2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2.12.Srbija bromazepam . dnevno. 30mg/5mL.2006 doziranje: stanja napetosti.5-6mg.Srbija terfenadin . kratkotrajna primena.ZDRAVLJE A.O. 2x10 kom Cena 84.2006  (R) 1071721 tableta. maks. uznemirenosti. 0. bočica od tamnog stakla. 2x15 kom Cena 50.09. nervoza. Paralelni lekovi: Lexaurin®.R.D. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). anksioznosti.Srbija bromokriptin .2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.1din 8608808100339 196/2005/12 21. 3mg.12. blister. 60mg dnevno.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. uzima se uz jelo. 1.12.02.2%.2006  (R) 1071722 tableta.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. Paralelni lekovi: Tefen . fiola. tokom 14 dana. .2003  (R) 1149041 tableta. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.10. 1x30 kom Cena 198. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0. bočica sa kapaljkom. Lexilium® BROMOKRIPTIN .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.D.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.UNIMED PHARMA S.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. nedelje. 2. blister. 10mg.5mg. blister.3din 8608807100712 117/2006/12 03. 1x30 kom Cena 649.GALENIKA AD .12. 6mg. . blister.5din 8608808103798 197/2005/12 21.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.02. plastična fiola. BRONAL® . 2x10 kom Cena 55.2% .Slovačka brimonidin . isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.Nemačka brivudin . jednu nedelju.5mg. poremećaj sna: 3 puta po 1.1din 8608807100668 115/2006/12 03.02. .2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03.

8g/d u 3-4 pojedinačne doze.12. 2. FALK PHARMA GMBH . tuba.DR. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. degenerativne ar tropatije.2din 8608808100384 109/2005/12 08. doza održavanja 0.1din 4032717010023 1186/2006/12 13. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE.ZDRAVLJE A.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. blister. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.09.REMEVITA D. sirup 3-4 puta po 50mg. maks. blister.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. Nurofen.2g/d. Ibuprofen.10. 3-4 puta po 200mg. BUDOSAN® .6-1. ampula.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. blister. 1x50g Cena 93.2002 Cena 104. 3 puta po 1 kaps. tendosinovitis). plastična bočica. 10x10 kom Cena 7782. Paralelni lekovi: Ibu . na dan.D.4g/d. Upfen BRUFEN® . 20mg/mL.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. miozitis. Nurofen active.O. bočica.09.2002 Cena 151.O.2002 .Srbija butilskopolamin . posle jela. . Nurofen Liquid.07. Cena 91.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.3din (R) 1162032 film tableta.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. burzitis.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. NIŠ . 3x10 kom Cena 91. sirup 3-4 puta po 100mg.GALENIKA AD .2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. 200mg. 3mg.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. rupan. BUSCOPAN .abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® .Srbija ibuprofen . deca od 3-7 god. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.12.6din bočica od tamnog stakla. 6x1mL Cena 133. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .A07EA06 ANTIDIJAROICI.GALENIKA AD . 100mg/5mL.09. 720mg/60mL.10.Hemofarm.Nemačka budesonid . 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. 600mg. tvrda. polusintetski. INTESTINALNI Cena 81. ponoviti za 7-10 dana.4din 515-04-2643/03 19.Srbija ibuprofen . uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. 400mg. deca od 8-12 god. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.5din (R) 1162031 obložena tableta. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. 10%.2-1.Srbija piretrin . kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. deca od 1-2 god. tenditis.

20mg dnevno. selektivni Cena 307. concor®.1din (R) 1107710 film tableta. blister. po potrebi više puta dnevno.Makedonija bromoprid .2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.9din (R) 1107711 film tableta.5din 3/2-10-5775 10. 1x60 kom . concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.04. tvrda.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.ALKALOID AD . ponoviti posle ½ sata.04. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. blister.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.2002 Cena 280. BYOL® .4mg/mL. deca 0.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.D. Paralelni lekovi: Bisoprolol.5mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. pre jela. 7.1din 3/2-10-5774 10.12. 5mg. tabl. blister. mlekom ili drugom tečnosti.12. najbolje svaki dan u isto vreme. BYMARAL® . 10mg. . 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. progutati sa vodom. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. bočica. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.12.0 (R) 1123141 obložena tableta. maks.Slovenija bisoprolol . 10mg.5mg.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. 10mg.2006 Cena 462. 10mg. bočica sa kapaljkom.2din (R) 5123143 supozitorija. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.11. blister. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.11.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister. 1x20mL Cena 113. 2. parenteralno akutni spazmi 20mg.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.2006 doziranje: hipertenzija.

11. ciprofloxacin 250 mg. deca u fazi rasta. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. blister. Marocen CA-C 1000 SANDOZ .A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C .2002 doziranje: Parkinsonova bolest .Indija ciprofloksacin .C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. blister. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno.Švajcarska askorbinska kiselina. blister.2006 Cena (R) 1104621 film tableta. 1.FLOX . Paralelni lekovi: cifran. bočica. blister. bočica. 10mg+5mg. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. 3 dana.(PHARMACIA & UPJOHN) . kalcijum-laktat-glukonat. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol .5mg dnevno. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. rastvoreno u čaši vode. 1mg.PFIZER GmbH. 250mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg. kalcijum-karbonat . pre intervencije. 10mg+10mg.08. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. pre jela.33g.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. amlodipin . 2mg. maks.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. maks.3din 515-04-231/03 21.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. 10x10 kom C Cena 242. dojilje.11. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. ciprocinal®. 30mg dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god.2003  (R) 1329436 film tableta. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05. CABASER® .Belgija kabergolin .Nemačka atorvastatin. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. fiola.2002 Cena (R) 1085311 tableta. doza održavanja 2-6mg dnevno.07.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi.12. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. ne preporučuje se primena kod dece.A.INTAS PHARMACEUTICALS LTD .2002 Cena (R) 1085312 tableta. CADUET® . citeral®.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). u zavisnosti od težine infekcije. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05.PHARMACIA ENTERPRISES S.08. ciprinol®. bočica.NOVARTIS . 28 dana. 1g+1g+0. rastvoreno u čaši vode.5g dnevno. ciprofloxacin 500 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.12. 4mg. ciprofloxacin.12.

latentna tetanija.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. kalcijum-karbonat .L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. zubobolja. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. 6 tableta dnevno. .A12AA06 MINERALI Cena 163. osteomalacije i rahitisa. Sindroxocin® CAFFEBOL .Makedonija paracetamol.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. askorbinska kiselina . CAFFETIN COLD® . doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno.12. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.Holandija doksorubicin .12. Paralelni lekovi: adriblastina rd.09.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. kodein . folija. glavobolja. 250mg+50mg+10mg+210mg.ALKALOID AD .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . svake 4 nedelje. bočica.11. 250mg+50mg+10mg+210mg. maks. bolne menstruacije. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg.7din 3/2-10-8102 20.9din (BR) 1086650 tableta.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 3 uzastopna dana. dekstrometorfan. CAELYX . metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. kumulativna doza je 550mg/m2. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. maks.09.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. nadoknada kalcijuma (trudnoća. maks.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. pseudoefedrin. blister. migrena. CAFFETIN® . strip.D. 2. 50x10 kom Cena 1896. propifenazon . mijalgija.94g+0.4din 515-04-3653/03 31. 20mg. doxorubicin. 460mg+50mg+10mg. artralgija.04.SCHERING PLOUGH . postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. neuralna dismenoreja.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat.ALKALOID AD . kofein. kofein. fiola. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). 1x10 kom .3g. 500mg+30mg+15mg+60mg. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. CALCIUM-SANDOZ FORTE .Makedonija paracetamol.Srbija paracetamol. zubobolja. strip. kodein. dojenje. 1x10mL C Cena 35286. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. doxorubicin-Teva. dnevno. maks. sa hranom ili bez nje.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. 4 tabl. svake 3 nedelje.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. teški slučajevi do 2g dnevno. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. 6 tableta dnevno.

5x10mL 3 Cena 368. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole..H NFG.. bočica sa raspršivačem. rastvorenu u vodi. dnevno.Velika Britanija lidokain. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. C . Miacalcic® CALGEL .4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. 100mg/10mL.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. dnevno. i.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.GLAXOSMITHKLINE UK .Mađarska kalcitonin .M.12. CALCIUMFOLINAT .abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata..7 godina ½ tabl.m. trovanje magnezijumom i fluorom.B. 500mg+260mg. 1x10g Cena 109. tuba.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. na mestu nicanja zuba.01.j. D.Slovenija askorbinska kiselina.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.m. tvrda.1%.v.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.m. 1. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. 0. ampula.38g. 50mg/5mL.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. i. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i. dnevno. 200i. najviše 6 puta dnevno.9din 3/2-10-8102 20. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). zatim 12-15mg (i.04.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju.v. 5x10mL 515-04-1607/03 09. cetilpiridinijum . CALCO 200 IU NASAL SPRAY . 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. 15mg. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . inf. rastvor.v. ampula.. deca 5-10mL samo i. ampula. KG . hronična stanja usled nedostatka kalcijuma. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. 1x1. kalcijum-karbonat) .EBEWE PHARMA GES.j.NOVARTIS . blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).09.D. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .2003 6148.09.Austrija kalcijum-folinat .2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. ampula.09. 30mg/3mL.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.6mL Cena 2233.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.33%+0. Paralelni lekovi: Kalcitonin.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D.Švajcarska kalcijum glubionat .03. fiola.CEMELOG-BRS Kft . deca od 3 .2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. TOVARNA ZDRAVIL. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. i.v.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.7din 5999880025089 93/2007/12 11. rastvorenu u vodi.12.Lachema 25./80mcl. .KRKA. fiola.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.

30mg.01.Nemačka klotrimazol .12. 1x30g Cena 287. 1x2mL Cena 6825. . 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. svake 3 nedelje.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. inf.2 puta dnevno posipati obolelo mesto.01.-AVENTIS INTERCONTINENTAL . 100mg. CANCIDAS® .Francuska irinotekan . CANESTEN® .12. bočica plastična. Mycoril®. 1%. remirta® CAMPTO® .INC.v.BAYER S.AVENTIS INTERCONTINENTAL .A.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. . dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x5mL 515-04-1970-1 08.03.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. Kansen.Hrvatska mirtazapin .AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.8din 8606007910032 68/2007/12 11.Francuska irinotekan .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 50mg. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22. pred spavanje. dermatomikoze: 1. bočica.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. 1x20mL Cena 169. .BAYER HEALTHCARE AG . sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Mirzaten®.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. bočica. Plimycol CANESTEN® . 40mg. Mycoril®.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. svake 3 nedelje. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.USA kaspofungin .09.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. tokom 1 sata. blister.2006 doziranje: depresija.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.BELUPO.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. inf. Kansen. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.A. remeron®.A.v. tokom 30-90 minuta. sporom i.AVENTIS PHARMA S.D. 1%.MERCK & CO. bočica sa kapaljkom. . bočica. Plimycol . Paralelni lekovi: antifungol®.P.09. bočica.Italija klotrimazol . tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. tokom 30-90 minuta. Paralelni lekovi: antifungol®.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju.4din 8606007910025 67/2007/12 11. CAMPTO® . 70mg. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.9din 515-04-1970/03 08.

canesten® 3. kesa.07. Balance 1.3% glukoze. 500mg.L.KERN PHARMA. 1. Paralelni lekovi: antifungol®. caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x5000mL . Kansen. . vulvitis izazvan gljivicama (Candida.6din 8606007910063 71/2007/12 11. 1.Španija klotrimazol . Mycoril®. Balance 2.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. 1. 200mg. Kansen. blister. 1. Kansen.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.KERN PHARMA.B05DB.85g/L+0.2007 doziranje: kolpitis.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.Nemačka klotrimazol . 1x3 kom Cena 220. Paralelni lekovi: Balance 1. Trichomonas vaginalis): tabl.2007 doziranje: kolpitis.5% glukoze. magnezijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. 5.5% glukoze. 2%.9din 8606007910056 70/2007/12 11. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. Plimycol CANESTEN® 1 .7din 8606007910018 66/2007/12 11.01.Španija klotrimazol .01.18g/L+0.01.01. caPd 3 Stay safe. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Plimycol CANESTEN® 3 .3% glukoze.BAYER HEALTHCARE AG .BAYER HEALTHCARE AG . 1x20g Cena 187.Nemačka klotrimazol . natrijum-laktat. 1x1 kom Cena 249. canesten® 1.4din 8606007910049 69/2007/12 11. 1. 1%. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05.75 mmol/L kalcijuma. Mycoril®. tuba.25% glukoze. Kansen.L.5g/L.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. Balance 4. Trichomonas vaginalis): tabl. blister. Mycoril®.25% glukoze. Plimycol CANESTEN® 3 .25 mmol/L kalcijuma.2007 doziranje: kolpitis. S. 1.79g/L+7. Plimycol CAPD 17 . tuba.75 mmol/L kalcijuma. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem. Paralelni lekovi: antifungol®. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 1x20g Cena 246. . caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. Paralelni lekovi: antifungol®. glukoza . caPd 2 aNdY disc. caPd 2 Stay safe.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4.1g/L+16. Mycoril®. S.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. canesten® 1..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . Balance 2.

glukoza .75 mmol/L kalcijuma. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1g/L+16.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze. magnezijum-hlorid. 5. 5. Balance 4. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.5% glukoze.85g/L+0.1g/L+42.B05D. kalcijum-hlorid.5g/L. 5. natrijum-laktat.18g/L+0.85g/L+0.B05DB. kesa.73g/L. caPd 19 Stay safe CAPD 19 . Paralelni lekovi: Balance 1. 1. kalcijum-hlorid.79g/L+7. Balance 2.85g/L+0..75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat. Balance 4.79g/L+7.Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0. caPd 19. Paralelni lekovi: caPd 18.1g/L+16.5% glukoze. kesa. Balance 2. caPd 19 Stay safe B05d. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.85g/L+0.07. 1.75 mmol/L kalcijuma.B05D. glukoza .79g/L+7.12.85g/L+0.07.18g/L+0... caPd 19. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat.1g/L+42. kalcijum-hlorid. 5.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. glukoza .1g/L+22. 1x5000mL .Nemačka natrijum-hlorid.5g/L.18g/L+0. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. caPd 18 Stay safe.. glukoza . caPd 4 Stay safe CAPD 18 .12. 1x5000mL B05d. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. magnezijum-hlorid. magnezijum-hlorid.5g/L. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara..85g/L+0. caPd 2 aNdY disc. Paralelni lekovi: caPd 18. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . caPd 4 aNdY disc. 1.2003 Cena 515-04-2885/03 01.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5. 1.B05D. 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. natrijum-laktat. kesa.79g/L+7.25 mmol/L kalcijuma.5g/L.12. kesa.12. caPd 17.25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . magnezijum-hlorid.2003 Cena 515-04-2883/03 01.25% glukoze.5g/L..25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .18g/L+0. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. caPd 3 aNdY disc.. Balance 1. 5.1g/L+42. caPd 3 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.18g/L+0. kalcijum-hlorid.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.

3% glukoze. caPd 3 Stay safe.B05DB.07.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.1g/L+15g/L.1g/L+22.. kesa.75 mmol/L kalcijuma.B05D. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.85g/L+0. 1. Balance 4.. Balance 2. Balance 4.5% glukoze. caPd 3 aNdY disc.102g/L+15g/L. 1. caPd 4 Stay safe .08. caPd 2 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.2004 Cena 515-04-5189/03 12. Paralelni lekovi: Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. 4x2500mL Cena 901. kesa. 5. Balance 2. caPd 17 Stay safe.5% glukoze. 5.25 mmol/L kalcijuma. 1. kesa.3% glukoze. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.786g/L+3.1g/L+22.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.18g/L+0. 1. 1. 1. glukoza .5% glukoze. natrijum-laktat.73g/L. caPd 17. magnezijum-hlorid. plastična kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.12. kalcijum-hlorid.1g/L+15g/L. 5.25% glukoze. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5.1din 515-04-1133-1 01.07. caPd 17.26g/L+0..08.5din 515-04-5188/03 12.12.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25% glukoze. kesa.79g/L+3.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.257g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid.93g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.26g/L+0.3% glukoze.102g/L+15g/L.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.925g/L+0. 1x2500mL Cena 527.79g/L+7.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . 1. 5.25 mmol/L kalcijuma.18g/L+0. magnezijum-hlorid.925g/L+0. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.73g/L. Balance 2. magnezijum-hlorid. glukoza . 1. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01. 5. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze.786g/L+3. caPd 18 Stay safe. Balance 1. 1.3% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .79g/L+3. glukoza .. Balance 1. caPd 3 Stay safe. caPd 4 aNdY disc.B05DB. caPd 4 aNdY disc. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . natrijum-laktat. Balance 4.93g/L+0.85g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Paralelni lekovi: caPd 18. Paralelni lekovi: Balance 1. plastična kesa.257g/L+0. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.Nemačka natrijum-hlorid. 1. Balance 2.25% glukoze. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.

caPd 2 aNdY disc.26g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 Stay safe . caPd 2 aNdY disc. 1. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. 1.2573g/L+0. 1. kalcijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.Srbija natrijum-hlorid. Balance 1. caPd 17. glukoza .25% glukoze.786g/L+3.25 mmol/L kalcijuma. 1.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc.25% glukoze.08.925g/L+0.25% glukoze. Balance 4. 5.1017g/L+42.75 mmol/L kalcijuma. 5. 1. 1. 5. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu.25 mmol/L kalcijuma. plastična kesa. caPd 17 Stay safe.93g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. magnezijum-hlorid. kesa.2573g/L+0. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. caPd 3 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 1. 4x2000mL Cena 901.5g/L. magnezijum-hlorid.HEMOFARM AD .5g/L. natrijum-laktat.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2. Balance 4. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE . Paralelni lekovi: Balance 1. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C..5% glukoze. caPd 2 Stay safe. caPd 17. caPd 2 aNdY disc. 1.08.1017g/L+42. natrijum-laktat.3% glukoze. kesa. 1x2500mL Cena 527.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.79g/L+3.1din 515-04-1134-1 01. Balance 2. 1. Balance 2.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . magnezijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.5din 515-04-5190/03 12.B05DB.925g/L+0.1g/L+42.07. 1.25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12.07.5% glukoze. caPd 17.Nemačka natrijum-hlorid.5g/L.79g/L+3. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . kalcijum-hlorid. glukoza . 1. glukoza . Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. 5. Balance 2. Balance 4. 1. caPd 3 aNdY disc. caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. Balance 2.786g/L+3.B05DB. 1. Balance 1.5% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara..2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.93g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.26g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. caPd 2 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid.5g/L.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% glukoze. 1.. caPd 17 Stay safe. caPd 17 Stay safe.5% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.B05DB.75 mmol/L kalcijuma. plastična kesa.1g/L+42.3% glukoze. 1.

07.3% glukoze. 150mg/15mL. zorkaptil® CARBOPLATIN . 4x2000mL Cena 901. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. monokomponentni (R) 1103850 tableta. magnezijum-hlorid.79g/L+3. caPd 2 Stay safe. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.M. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.786g/L+3.Srbija kaptopril . natrijum-laktat. Paralelni lekovi: eukaptil®. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Balance 4. plastična kesa.03.73g/L.5din 515-04-5192/03 12.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.75 mmol/L kalcijuma.Austrija karboplatin . kesa.925g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. Balance 4.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC .EBEWE PHARMA GES. caPd 17. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.12.75 mmol/L kalcijuma. 1. uzima se 1 sat pre jela. 1.73g/L. kalcijum-hlorid.2573g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.2din 515-04-4574-1 10.25% glukoze.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.26g/L+0.5% glukoze. 50mg. caPd 3 aNdY disc.79g/L+3.C09AA01 c09aa inhibitori ace.B05DB.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu. Balance 4. 1.5% glukoze.H NFG.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Balance 1.3% glukoze. 1.73g/L. 1. KG .5% glukoze. caPd 17.6din 3/2-10-10179 22.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma.1017g/L+22.26g/L+0.925g/L+0.73g/L. caPd 17 Stay safe. bočica od tamnog stakla. 1. natrijum-laktat. Paralelni lekovi: Balance 1. 5.75 mmol/L kalcijuma.07.3% glukoze. 1.25% glukoze. 1.Nemačka natrijum-hlorid..5mg.5mg.25 mmol/L kalcijuma. doza održavanja 2 puta po 25mg. Kaptopril alkaloid®.25% glukoze. caPd 2 Stay safe.Srbija natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. 1. caPd 17 Stay safe. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01. glukoza .5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . 1. Balance 2.08. caPd 2 aNdY disc. 1x2500mL 515-04-1135-1 01.1g/L+22. 5. maks. caPd 3 Stay safe. 1x15mL Cena 2511. fiola.25-12. Cena 527.08. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .93g/L+0.2004 .1g/L+22.B05DB. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12.. caPd 3 Stay safe. glukoza . kesa.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 150mg dnevno. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 4.93g/L+0. 1. caPd 2 aNdY disc.25% glukoze. Katopil®.HEMOFARM AD .2573g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.786g/L+3.B. Balance 2.3% glukoze. magnezijum-hlorid.1din 5. maks. Balance 2. 5.TG-FARM .25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc. kalcijum-hlorid. Balance 1. 2 (retko 3) puta po 50mg.1017g/L+22.

3din 515-04-1219/03 04.PFIZER (PERTH) PTY. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.2007 .M. blister.2005 Cena 105.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta. cycloplatin 50. 50mg. 25x8. blister. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.LANNACHER HEILMITTEL G. 2x14 kom Cena 11951.10.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. cycloplatin 50.. kao kratkotrajna i.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. 25x12. 450mg/45mL. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. Midol CASODEX .B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.H.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.B.v.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. aplikator. 10mg/mL. 10mg/mL.2007 Cena (Z) 4081718 gel. 20mg/g+0. Paragal. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.10.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. ponavljati na 4 nedelje.5mg/g. se ne smeju lomiti. blister.6din 515-04-4574/03 10.2din 8606007410211 782/2006/12 05..H.v. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. Paraplatin® CARBOPLATIN . tokom 15-16min. ponavljati na 4 nedelje. .07.ASTRA ZENECA UK LIMITED . blister. hlorheksidin .N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.7din bočica plastična.. LIMITED .2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. blister.Austrija lidokain. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. Cena 7796.5mg/g.Australija karboplatin . 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. Paragal. 20mg/g+0.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. Paralelni lekovi: andol.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.10. . 100mg. bočica plastična. 50mg. kao kratkotrajna i. karcinom prostate 1 puta po 150mg. 50mg.B.M.10.10. inf.. inf.07.03.06. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .Velika Britanija bikalutamid . tabl. Paraplatin® CARDIOPIRIN® .06. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.08. tokom 15-16min. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. 100mg. bočica od tamnog stakla. 1x15mL Cena 2511. 100mg. cor-aS. blister.Austrija acetilsalicilna kiselina . aplikator.5g 9088881253259 1451/2007/12 09.

5mg na 8 sati.2003 Cena 728. 1x60mL 515-04-289-1 01. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . podeljeno u 3 doze ili 62.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju.08.J01DC04 j01dd cefalosporini. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.08. CEFACLOR .2007 . deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. CEDAX .5g gela. NIŠ . tvrda.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. hronični bronhitis i akutna pneumonija.2004 doziranje:otitis media.2003 doziranje: faringitis. 1g dnevno. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). Paralelni lekovi: alfacet®. tvrda. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. 1x30mL 515-04-289-2 01.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 500mg.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. blister.2004 295.Mađarska vinpocetin . infekcije urinarnog sistema. 4g dnevno. 250mg. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg.2din 245/2007/12 17. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.HEMOFARM AD . tonzilitis. maks. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. 400mg.5g ili 8. tvrda. 1g dnevno. blister. II generacija (R) 1321720 kapsula.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.4din 5997001312964 515-04-496/04 08. blister.01. bočica. maks.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik.O. blister. šarlah.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. tvrda.O. tvrda. 36mg/mL.09.09. maks. otitis media.Srbija cefaklor .09. akutni bronhitis.09. bočica. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12.2004 Cena 584. cefaklor. infekcije urinarnog trakta.2din (R) 1321626 kapsula. blister. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.08. 250mg. maks.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju.8din 515-04-289/03 01. 2x25 kom Cena 300.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. CAVINTON® .2007 Cena 584. 125mg/5mL. akutni sinuzitis. 500mg.06. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. pre ubacivanja instrumenta.Srbija cefaklor .REMEVITA D. blister. 5mg. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14.SCHERING PLOUGH . 1g dnevno. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. 36mg/mL. bočica. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.Holandija ceftibuten . 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). 250mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. III generacija (R) 1321821 kapsula. infekcije respiratornog trakta.2003 Cena 1537.GEDEON RICHTER LTD . bočica. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.2004 166. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g.01.

infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. maks. 500mg. infekcije respiratornog trakta.05. 1 gdnevno.5mg na 8 sati. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 1 gdnevno. 1g dnevno. maks. Paralelni lekovi: alfacet®. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31.05. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. 250mg.2007 doziranje:otitis media. Cena 295. bočica.J01DB01 j01dc cefalosporini. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije respiratornog trakta. cefaclor. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. coli. infekcije urinarnog trakta. I generacija (R) 1321710 kapsula.01.9din bočica od tamnog stakla.maks. maks.maks. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. maks. 1g dnevno. tvrda. Palitrex® .2din 515-04-3959/03 31. pijelonefritis. 125mg/5mL. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. prostatitis.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični bronhitis. tvrda.2004 151. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. maks.ALKALOID AD . 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Cena 166.01.2004 295. inficirane bronhiektazije).2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.2004 doziranje:otitis media. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. faringitis. tvrda. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. bočica.Srbija cefaleksin .2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. bočica. 125mg/5mL. 500mg.05.2007 125.01. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 6g dnevno.3din 8600097400763 229/2007/12 17. II generacija (R) 1321610 kapsula. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. 4g dnevno.1din (R) 1321711 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.Makedonija cefaklor . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 1g dnevno. podeljeno u 3 doze ili 62. cefaklor CEFALEKSIN . 250mg/5mL. 4g dnevno.5mg na 8 sati.01.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® .HEMOFARM AD . podeljeno u 2-3 doze. blister. otitis media. maks. maks.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 250mg/5mL.8din bočica od tamnog stakla. sinuzitis. 4g dnevno. blister.01.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. 250mg/5mL. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. cefaclor. Paralelni lekovi: alfacet®.2007 Cena 182. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 1g dnevno. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. cefalexin alkaloid®. infekcije urinarnog trakta. rekurentne urinarne infekcije). i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 2x8 kom Cena 107. Pr. maks. Paralelni lekovi: cefalexin.

mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. maks. blister. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.2006 Cena 182. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 250mg/5mL. akutni i hronični bronhitis. I generacija (R) 1321124 kapsula.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 4g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.5din (R) 1321083 kapsula.2007 Cena 190.01. inficirane bronhiektazije). mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.REMEVITA D. Palitrex® CEFALEKSIN . 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. faringitis. cefalexin alkaloid®. coli. sinuzitis.Srbija cefaleksin . pijelonefritis.O.11. 4g dnevno.SRBOLEK A.2din (R) 1321082 kapsula. maks. 500mg.11.Srbija cefaleksin .2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju.1din (R) 1321081 kapsula. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. rekurentne urinarne infekcije). tvrda. bočica. cefalexin alkaloid®. Pr. NIŠ . Paralelni lekovi: cefaleksin.8din 5290665002692 559/2005/12 21. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.01. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. sinuzitis.3din (R) 1321774 kapsula.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.11. otitis media. prostatitis. Paralelni lekovi: cefalexin. sinuzitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli. maks. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. faringitis. inficirane bronhiektazije). blister. tvrda. maks. coli. rekurentne urinarne infekcije). podeljeno u 2-3 doze.2006 Cena 606. I generacija (R) 1321080 kapsula. Paralelni lekovi: cefalexin. Palitrex® CEFALEXIN . 6g dnevno.11.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . 500mg.O.D.REMEDICA LTD . faringitis.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. blister. 2x8 kom Cena 170. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. tvrda. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 250mg. tvrda. tvrda. 250mg. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. otitis media. cefalexin alkaloid®. 6g dnevno.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.3din 8608813900900 2091/2006/12 14. maks.2006 Cena 1174. rekurentne urinarne infekcije). blister. pijelonefritis. prostatitis.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 4g dnevno. blister.Kipar cefaleksin . podeljeno u 2-3 doze. blister. Pr. tvrda. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 250mg. prostatitis. 6g dnevno.11. blister. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.11. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14. 500mg.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. pijelonefritis. akutni i hronični bronhitis. 2x8 kom Cena 107. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. maks. Palitrex® . akutni i hronični bronhitis.2006 125. tvrda. 500mg. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. podeljeno u 2-3 doze. inficirane bronhiektazije). . otitis media. Pr.

1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. galecef®. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. septikemije). 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 250mg/5mL.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Pr. urinarne i genitalne infekcije. 1g.2004 3407.Srbija cefazolin .ALKALOID AD .6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. tvrda.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.12. Palitrex® CEFAZOLIN . otitis media. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 500mg. 1g. bočica.CHEPHASAAR CHEMISCH . . 2g. maks.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . 6g dnevno. kostiju i zglobova.11. 2g. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28.Ukrajina cefazolin . infekcije srca. 5x1g Cena 423. cefazolin-MIP.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.HABIT PHARM A. kože i mekih tkiva.D. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju.Nemačka cefazolin . kostiju i zglobova.J01DB04 j01dB cefalosporini. faringitis. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . akutni i hronični bronhitis.6din 515-04-01221-1 28. septikemije). maks. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. septikemije). infekcije srca. Paralelni lekovi: cefazolin. bočica. galecef®. sinuzitis.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. urinarne i genitalne infekcije. 4g dnevno. .09. podeljeno u 2-3 doze. 500mg. kože i mekih tkiva. cefalexin. infekcije srca.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.06.09. pijelonefritis. bočica. 10x20mL Cena 3225. I generacija (R) 1321010 kapsula. coli. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 100mg/kg dnevno. cefazolin-MIP. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. maks.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP .1din 3/2-10-5732 10.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .11. rekurentne urinarne infekcije).Makedonija cefaleksin .9din 4823012503422 617/2005/12 12. inficirane bronhiektazije). tvrda. kože i mekih tkiva. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. kostiju i zglobova. maks. bočica. urinarne i genitalne infekcije. maks. 100mg/kg dnevno. prostatitis. bočica. Paralelni lekovi: cefaleksin.11. 1x100 kom 3/2-10-5733 10. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica staklena. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP.2002 131. 6g (izuzetno 12g) dnevno. bočica.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.

deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. novorođenčad 50mg/kg i. cefazolin-BcPP. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . Tolycar® .v. 5x1g Cena 906. 500mg.1din 1000mg. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.v.m.09. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. bočica staklena. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. maks. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. novorođenčad 50mg/kg i.7din 4823012503255 593/2005/12 05.v. na 12 sati. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. na 8 sati. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. Cena 287din bočica. Paralelni lekovi: cefazolin. kože.m. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. 12g dnevno. kostiju. septikemije/bakterijemije. . bilijarnog trakta.Srbija cefepim . nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Cena 589. na 8 sati.v. Paralelni lekovi: cefotaksim. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.11. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. kože. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. ili i.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. 12g dnevno.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. maks. Maxipime CEFOTAKSIM .5-1g svakih 6-12 sati. 5x1g Cena 871. zglobova.Srbija cefotaksim . nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). zglobova.ZDRAVLJE A. 1g.v. Primaceph® CEFIM® . deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. mekih tkiva. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.09. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. infekcije u ginekologiji. 1g. ili i. do 200mg/kg na dan.Ukrajina cefotaksim .HEMOFARM AD .J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. do 200mg/kg na dan. galecef®.v. bočica staklena.11. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju.D. mekih tkiva. Paralelni lekovi: Maxicef®. maks. bočica. bočica staklena. maks. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.4din 8600064103369 344/2005/12 23. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. na 12 sati.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju.12. 1g. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. kostiju. kože i mekih tkiva.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. bakterijski meningitis kod dece.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC .

III generacija Cena 16758.01.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. 1g. kostiju i zglobova. 1g. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. veracol® CEFTRIAKSON .1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. 250mg. 10x1g 8608813901211 Cena 919. bočica. III generacija Cena 354. maks. bočica staklena. urinarne infekcije. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. Labilex®. 1g.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. meningitis. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . trbušne infekcije. 1g.01.D. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze.12. CEFTAZIDIM . infekcije urinarnih i žučnih puteva. 6g dnevno. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. 2g dnevno.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. želuca.12. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. trbušne duplje. bočica. kostiju. uha.O.HABIT PHARM A. doze veće od 1g primenjuju se i.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.J01DD02 j01de cefalosporini.HABIT PHARM A.2006 3351. infekcije kod pacijenata na dijalizi. gonoreja.12. uha. maks. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. kože.REMEVITA D. NIŠ .2006 .2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. meningitis) infekcije pluća. 500mg.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524.2006 Cena 3351.Srbija ceftazidim . gornjih i donjih disajnih puteva.Srbija ceftriakson . III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju.O. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.v. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. bočica. creva. rocephin®. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.AVENTIS PHARMA . Farcef. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. infekcije u ginekologiji. nosa. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. hirurška profilaksa: 30-90 min. maks. Longaceph®. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12.11. zglobova. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.Srbija ceftriakson .01. grla.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. bilijarnog trakta. CEFROM® . . 1-2 g. bakterijski meningitis kod dece. 50mg/kg dnevno. bočica. pluća. .6din 16. kože i mekih tkiva. maks. 4g dnevno.4din 32/2006/12 16. kože i mekih tkiva. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre intervencije inj. Paralelni lekovi: azaran.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. ceftriaxone-BcPP. žuči. Lendacin®. bočica staklena.1din 515-04-2690/03 06. novorodjenčad maks. 1g.D. ceftriaxon-MIP®. septikemije/bakterijemije.7din 16. mozga. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena.Nemačka cefpirom .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.

veracol® CEFTRIAXON-MIP® . kostiju. 500mg. meningitis. 250mg. Labilex®.Srbija ceftriakson . meningitis.3din 8608813901204 37/2006/12 16.2006 doziranje: infekcije grudnog koža.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. 2g na 12 sati i. kože. gonoreja. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. uha. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. pluća. 50x500mg Cena 9888. 1g. ceftriaxone-BcPP. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. bočica staklena. gonoreja.01. ceftriaxon-MIP®. pluća.09.5din 8608813901181 33/2006/12 16.01. trbušne infekcije. Farcef. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. Farcef. pluća. uha. bočica staklena. bočica staklena. rocephin®. bočica staklena. 1g.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju.CHEPHASAAR CHEMISCH . hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. zglobova. zglobova..09.2006 16758. 1-2 g. ceftriaxone-BcPP.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. pre intervencije inj. Lendacin®. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 50mg/kg dnevno. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. nosa. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. pre intervencije inj.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. gonoreja. Labilex®. maks. meningitis. grla. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . grla. bočica staklena.2005 Cena 7314. veracol® CEFTRIAKSON . 2g. Paralelni lekovi: azaran. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. maks. ceftriaxon-MIP®.Nemačka ceftriakson . III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. Lendacin®.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. maks.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. bočica staklena. hirurška profilaksa: 30-90 min. bočica staklena. 1g. nosa.50mg/kg dnevno. 1g. .ZDRAVLJE A. 2g.12. kože. trbušne infekcije.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. Longaceph®. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 2g dnevno. inf. kostiju.12.v. maks. trbušne infekcije. nosa. rocephin®.1din 9120018570256 620/2005/12 27. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. Longaceph®.09. 1g. bočica staklena. novorođenčad maks. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kostiju. 2g dnevno novorođenčad maks.2005 Cena 3630.12. kože.12. grla. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.01. bočica staklena.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. 2g.2005 Cena 731. Paralelni lekovi: azaran.2005 Cena 3516.2005 Cena 703.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. 1x1g Cena 363. hirurška profilaksa: 30-90 min. zglobova. . maks. infekcije urinarnih i žučnih puteva. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.D. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. uha. 2g. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 50x250mg Cena 4596. bočica staklena.

Nemačka cefuroksim . maks. odojčad i deca do 12 godina 20 .01. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 750mg. 1-2 g. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. infekcije polnih organa (gonoreja).5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). bočica staklena.12.04. Farcef. 1500mg.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. tonzilitis. bakterijska pneumonija. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. septički artritis).3din (9120018570225) 622/2005/12 27.Ukrajina ceftriakson . Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®.HABIT PHARM A.Srbija cefuroksim . Labilex®.3din (9120018570201) 623/2005/12 27.12. 1x750mg Cena 183. Lendacin®. rocephin®. Paralelni lekovi: azaran. Lendacin®. maks. 1500mg. bočica staklena. 2g dnevno. ceftriaxone-BcPP. 750mg. pluća. veracol® CEFUROKSIM . III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju.bočica. odojčad i deca do 12 godina 20 . kože. nosa. Labilex®.5x1g(4823012503231)Cena 1563. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. Longaceph®. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. nosa i grla.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2007 324. faringitis. Longaceph®.D. gonoreja. novorođenčad maks. inficirane bronhiekstazije. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 2g dnevno. ceftriakson. 50mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: azaran. kostiju. gonoreja. ceftriakson. zglobova. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. . trbušne infekcije. profilaksa u hirurgiji: odrasli .1g. zinacef CEFUROXIM-MIP® . bočica.1din 95/2006/12 31. meningitis: odrasli 750mg-1. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP .2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. 50mg/kg dnevno. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. rocephin®. inficirane rane). nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. sinuzitis. grla. maks. cistitis i asiptomatska bakteriurija). meningitis. 10x750mg Cena 1508. meningitis. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. bočica staklena. Xorimax®. 10x1500mg Cena 2978. infekcije urinarnih i žučnih puteva.CHEPHASAAR CHEMISCH . erizipel.01.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. Farcef. pre intervencije inj. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. hirurška profilaksa: 30-90 min. peritonitis.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bočica. novorođenčad maks. urinarnog trakta. kostiju i zglobova. ceftriaxon-MIP®. 1500mg. uha.12. uha. ceroxim.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. Nilacef®. septikemija.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. mekih tkiva.5din 8600102463554 751/2007/12 02.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).

GENZYME LIMITED .11. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2007 608. CELEBREX® .v. bočica. tvrda. ceroxim. 200U.A. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.01. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. blister. otitis media 15mg/kg na 12 sati. CELLCEPT® .6din 8606007080711 796/2007/12 11.2) (R) 1163520 kapsula. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. 1x10 kom Cena 1126.08.BRISTOL MYERS SQUIBB S. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).HOFFMANN-LA ROCHE LTD . (dnevna doza 2g). blister. II generacija (R) 1321950 film tableta. infekcije kože.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 200mg. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. 500mg.R.3din (SZR) 1014083 film tableta. 500mg.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30.R. pneumonija).Luksemburg celekoksib .5g na 8 sati i. 4x500mg Cena 4778. inf. (dnevna doza 2g).L. bočica. .Švajcarska mikofenolna kiselina .04. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. 500mg. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. zinacef CEFZIL® . Paralelni lekovi: cefuroksim.2006 . reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. blister.3din 3/2-10-7465 19. .05.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.L.04. (na 6 sati kod teških infekcija).4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. sinuzitis 7.5-15mg/kg na 12 sati. faringitis. tvrda.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. sinusitis. bočica. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.5din 1319/2006/12 04. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.v. tonzilitis.2din 8606102767371 946/2007/12 04.6din (SZR) 1014081 kapsula.2007 Cena 29384.F.2007 Cena 29303. otitis media.Italija cefprozil . Xorimax®. 250mg/5mL.PFIZER ENTERPRISES S.inf. 250mg.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. Nilacef®.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® .v.Velika Britanija imigluceraza . akutni i hronični bronhitis. blister. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.01. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.

Cena 767204. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. 0.RANBAXY LABORATORIES LTD.09.Indija cefuroksim . 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04.Hrvatska nitrazepam .2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . 25x400 U Cena 3836022. deca od 2-5 godina 2. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).j. blister.2din (R) 1321976 tableta. 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. Cena 153440. septički artritis). deca do 1 godine do 2.09. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. faringitis. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. meningitis.4din 515-04-02913/04 28. blister.j. 1x10 kom 515-04-02913-2 28.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . sinuzitis. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta.2007 Cena (R) 1014052 tableta.5-5mg. blister.5mg.2004 Cena 617. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .Švajcarska everolimus .tip 3 ili sa hematološkim simptomima .0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 125mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.08.75mg. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.09. 0.2007 j01dc cefalosporini. kod pneumonije dozu udvostručiti. 20mg (u bolnici).2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. maks.D. cefuroxim-MIP®.9din 400U. zinacef CERSON® . infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. 400U.2004 Cena 1114. bočica.07.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.25mg.tip 1). septikemija. II generacija (R) 1321975 tableta.08. . tonzilitis. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. 5mg.5din 400U. blister.07.08. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. 1x10 kom .08. blister. CEROXIM . infekcije kože i mekih tkiva.07. inficirane bronhiekstazije. Nilacef®. cistitis i asimptomatska bakteriurija). Xorimax®.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju./kg telesne mase inf. kostiju i zglobova (osteomijelitis. Paralelni lekovi: cefuroksim. .3din 200U. 500mg.07.5din 8606102386077 1354/2006/12 07.5mg. deca od 6-14 godina 5mg. 0. bočica. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04.2007 Cena (R) 1014053 tableta. bočica.BELUPO. blister. blister. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. 1x10 kom Cena 76. Cena 1918011. bakterijska pneumonija. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg. 250mg. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.9din (R) 1321977 tableta.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. bočica.

Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. 0.c. 2. Ukoliko je potrebno. Primena ujutru: lečenje započeti 5. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. 0. odmah posle transplantacije.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 0.5mg/mL.04.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 7. ampula. ampula. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.25mg. uključujući i dan indukcije ovulacije.1din 457/2006/12 06.05. liobočica i rastvor u špricu. ampula.Srbija hloramfenikol .2006 Cena 8289. 3mg/3mL.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. .1mg.04. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.5mg/mL. dodatnih 0.12.Italija levobupivakain . 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.A. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.07.Nemačka cetroreliks . blister.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.ABBOTT S. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. gutati cele sa čašom vode. 5mg/mL. leka u krvi. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. blister.25mg/mL.07.3din 456/2006/12 06.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno.2006 Cena 4355. 1mg. ili 6. uz praćenje konc.5din 458/2006/12 06.04. blister. tabl. zavisno od indikacije. inj.GALENIKA AD . liobočica i rastvor u špricu.07. Cena 3464. tuba.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. CETROTIDE® . ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.2006 CHLORAMPHENICOL .05.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. 0. 1%. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. Hloramkol® .2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.75mg oralno. CHIROCAINE . 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. a zatim u ređim intervalima.P.

3din (R) 1139202 film tableta. 1 sat pre obroka. Paralelni lekovi: Hollesta. blister..2004 Cena 1249. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. bočica.ELI LILLLY AND COMPANY .2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. Tablete ne treba sisati niti žvakati. 80mg uveče odjednom. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. meka. blister. 10mg. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.2 CHOLIPAM . 80mg. 20mg. atopični dermatitis. 10x5 kom Cena 2728.05. 100mg/mL. CICLORAL® .2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. 100000Aj. 100mg.12.2002 doziranje: transplantacija kostne srži. 50mg. Simva HeXaL®. 1x2 kom 515-04-203/04 02.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. Simvastatin. blister.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). Uzima se isključivo na prazan želudac.06. srca i pluća. blister. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. blister.GALENIKA AD .2002 Cena 5285. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.12.06.. teški rezistentni oblici psorijaze. bubrega. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze..Velika Britanija tadalafil . 25mg. (20+20+40mg). kombinacije . 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. 2x2 kom Cena 2498. Simvor. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12.Srbija tripsin.12.3din 515-04-2773/03 02.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). (stimulacija erektilne funkcije .06.05. zavisno od indikacije.12. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. vasilip®. blister. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta.HEXAL AG .2din (R) 1139201 film tableta. 20mg. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.HEMOFARM AD . pankreasa.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. posle poboljšanja. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta. 20mg. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg ..Nemačka ciklosporin . nefrotski sindrom individualno. blister.i do 36 sati posle jedne doze leka). blister.1din (SZ) 1014121 kapsula.2004 Cena 2498. nego cele progutati. meka. 10mg. rastvor. CIALIS . 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12.8din (SZ) 1014122 kapsula. 2x10 kom Cena 510. meka.06.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula.2002 Cena 10647. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl.Srbija simvastatin .2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. jetre.B06AA. profilaksa odbacivanja grafta. zocor® CHYMORAL® . blister.

Sandimmun® CIFRAN .O.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. blister. izuzetno (deca od 5-17 god. CILAZAPRIL . 1x5mL Cena 55. 500mg.D. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.11. 1%. ne preporučuje se primena kod dece. . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. . Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. ciprofloxacin.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x5mL Cena 104. monokomponentni (R) 1103880 tableta. Paralelni lekovi: Inhibace®.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). ciprofloxacin 500 mg. Prilazid®. najčešće 1 tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. na dan. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. .Crna Gora ciklopentolat .3din 515-04-229-4 12.RANBAXY LABORATORIES LTD.HABIT PHARM A. 2. hidrohlortiazid . Marocen CIKLOPEN . 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta.09. 1x10 kom Cena 1015. 250mg. bočica.12. 0.06. 5mg+12. citeral®. 1x30 kom . Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®.5%. rastvor. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.FLoX.5mg.HEMOMONT D. u isto vreme.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. prema potrebi do 5mg dnevno.C09AA08 c09aa inhibitori ace. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.Indija ciprofloksacin . ciprocinal®. 20 kom Cena 836. u zavisnosti od težine infekcije.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.3din 515-04-229-1 12. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .5g dnevno. uveitis 1-2 kapi 0. plastična bočica sa kapaljkom. blister. ciprinol®. .5mg. blister.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. 5mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.2006 (R) 7095156 kapi za oči.12. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 20 kom Cena 1672.6din 515-04-229/03 12.06.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 28 dana.06.5mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2din 515-04-229-3 12. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.Srbija cilazapril . Paralelni lekovi: c . blister. 1. kutija.D. kongestivna srčana insuficijencija maks.7din 515-04-3870/03 24.2003  (R) 1329463 film tableta. ciprofloxacin 250 mg.5% rastvora nekoliko puta dnevno.O.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. 3 dana.2003 Cena 515-04-1692/04 02.12.Srbija cilazapril.HABIT PHARM A. rastvor.2003  (R) 1329464 film tableta.12. pre jela. pre intervencije.2003  (R) 1329461 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 5mg. maks. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. 500mg. blister. 250mg.

. etinilestradiol . Stugeron® forte CIPRALEX® .N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta. kinetoze: 1 tabl.11. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. maks.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta.Danska escitalopram . uzeti 2 sata pre putovanja.25mg+0.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.11. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. 5mg. blister. blister. LUNDBECK A/S . 20mg.11.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 10mg. blister.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta.JUGOREMEDIJA A.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. blister. 10mg.Srbija cinarizin . blister.11. 20mg.H. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.9din (R) 1072616 film tableta.D.11. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.2003 Cena 1030. 15mg.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2din (R) 1072617 film tableta.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. CINARIZIN . 0. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.2003 Cena 1443. blister.11. zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: cinedil®. 2x14 kom 515-04-1949/03 10. blister. blister.ALKALOID AD . 2x14 kom 515-04-1948/03 10.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta.04mg.2003 Cena 721.11. 75mg. uzeti 2 sata pre putovanja.11. blister.2003 . 75mg.Makedonija cinarizin . ver tigo: 3 puta po 1tabl.2003 Cena 2577. na dan.11. Paralelni lekovi: cinarizin. kinetoze: 1 tabl. blister. bočica. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. 300mg dnevno.3din (R) 1072613 film tableta.09. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 1x14 kom 515-04-1946/03 10. 300mg dnevno.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. 2x10 kom 515-04-3535/03 10. 2x10 kom 515-04-3532/03 10. na dan.CILAG AG INTERNATIONAL . maks.7din (R) 1072612 film tableta.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.11. tokom 21 dan. blister.11.7din 3/2-10-5764 10.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. blister. 10mg. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. 10mg. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 5mg. 5x10 kom 515-04-3533/03 10.6din 515-04-1661/03 01.08. blister. 20mg. 10mg. ZRENJANIN . ver tigo: 3 puta po 1 tabl.4 CILEST .. Stugeron® forte CINEDIL® . 10x5 kom Cena 212.Švajcarska norgestimat.11.

u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin.5g dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.09. u zavisnosti od težine infekcije.07. gonoreja: 500mg jednom dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.09. ciprofloxacin 500mg. 1x10 kom Cena 610.v.FLoX.Slovenija ciprofloksacin . blister. cifran. Marocen CIPROCINAL® . blister.D.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 3 dana.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11. 1. Marocen CIPROFLOXACIN . 750mg. kod starijih ½ doze.2002  (R) 1329192 film tableta. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. maks. podeljeno u dve doze. ciprofloxacin 250 mg.1din 8600102463080 515-04-878-1 26.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.07. 250mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. inf. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. 1. ne preporučuje se primena kod dece. 500mg.5g dnevno. ciprinol®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. izuzetno (deca od 5-17 god. citeral®. blister. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprocinal®. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. gonoreja: 500mg jednom dnevno. . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 500mg. zatim 10mg dnevno.D. pre intervencije.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10.04. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2004  (R) 1329431 film tableta. 250mg.04. blister. ne preporučuje se primena kod dece. 20mg dnevno za obe indikacije. D.D. blister. 1x10 kom Cena 578.. pre intervencije.HABIT PHARM A. . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 500mg. Paralelni lekovi: c . ciprofloxacin 250mg.Srbija ciprofloksacin .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. 100mg.FLoX.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.2002  (R) 1329190 film tableta. .2004  (R) 1329203 film tableta. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela. 1x10 kom Cena 312. 20mg.1din 515-04-03628/03 28. tokom ½ .ZDRAVLJE A.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. cifran.2004  (R) 1329201 film tableta. 250mg. blister. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. deci se ne preporučuje. CIPRINOL® . inf. maks. maks. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god.07.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. 3 dana. citeral®. ciprofloxacin. pre jela. blister. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. .KRKA.09. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312.Srbija ciprofloksacin .1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. 28 dana. u zavisnosti od težine infekcije. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin 500 mg.v.9din 515-04-03628-1 28. pre jela. 28 dana. 1x10 kom Cena 610.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. 5x50mL Cena 1254. izuzetno (deca od 5-17 god. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: c .1 sata. bočica.

2003  (R) 1329453 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. pre intervencije.JUGOREMEDIJA A.1din 8608811005072 515-04-826-2 10.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 500mg. pre intervencije. u zavisnosti od težine infekcije.FLoX.6din 5290665004047 328/2005/12 29. ciprocinal®.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. cifran. 3 dana. Marocen .Kipar ciprofloksacin . u zavisnosti od težine infekcije.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. citeral®. blister. pre jela. blister. izuzetno (deca od 5-17 god. izuzetno (deca od 5-17 god. gonoreja: 500mg jednom dnevno.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. ciprofloxacin 250 mg. ne preporučuje se primena kod dece.5g dnevno. ciprinol®. 3 dana. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 28 dana. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 297. ciprofloxacin 500 mg.08. u zavisnosti od težine infekcije.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.FLoX. ciprocinal®. cifran. blister.2003  (R) 1329452 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1. Marocen CIPROFLOXACIN . ciprofloxacin 250 mg. Paralelni lekovi: c . 1. maks. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 1062.REMEDICA LTD .Kipar ciprofloksacin . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. Paralelni lekovi: c . ciprinol®. ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin.11. maks. ciprinol®.5g dnevno. citeral®.11. cifran. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FLoX. maks.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta.REMEDICA LTD . ciprofloxacin 500 mg.11. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 312. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 28 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. cifran. ciprinol®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 610. pre jela. pre jela.11.FLoX. citeral®. ciprocinal®. ne preporučuje se primena kod dece. 250mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2003  (R) 1329451 film tableta.D. blister. ciprocinal®. 3 dana.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 28 dana. 28 dana.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1. pre intervencije. 2x10 kom Cena 610. ciprofloxacin 250 mg. 250mg.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG .7din 5290665003637 292/2005/12 29. maks. ne preporučuje se primena kod dece. pre intervencije. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. blister. citeral®.5g dnevno. ZRENJANIN .08. 250mg. 500mg. ciprofloxacin 500 mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin .5g dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 500mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 581.

Paralelni lekovi: Platidiam 10. Platigal.H NFG. gastropareza kod dijabetičara. bočica. 5mg. Platigal. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Platidiam 50.5mg/mL. 0. mokraćne bešike. 50mg/100mL.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. Paralelni lekovi: Platidiam 10.8din 515-04-4330/03 10. bočica. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.08. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.Australija cisplatin .07. blister.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. osteosarkoma: po protokolu.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. Platinex CISPLATIN .B.2004 Cena 1581.09. CISPLATIN .EBEWE PHARMA GES. 1mg/mL.9din 8600064117465 315/2005/12 16. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Srbija cisplatin .1din 515-04-4331/03 10.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . 1x100mL C Cena 450.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. karcinomi glave i vrata.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.PFIZER (PERTH) PTY.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju.09. Platigal. karcinoma pluća. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring.HABIT PHARM A. 0. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.ZDRAVLJE A.v. testisa. ezofagusa. postoperativna pareza creva. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. Platinex CISPLATIN . endometrijuma. . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. bočica. ovarijuma. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. Paralelni lekovi: Platidiam 10.M.2005 Cena 233. 3x10 kom Cena 106.Austrija cisplatin . 10mg/20mL.08. bočica od tamnog stakla. Platidiam 50. 40mg dnevno.03.6din (SZ) 1124175 tableta.D. Platinex . bočica od tamnog stakla. bočica.03.5mg/mL.09.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL.Srbija cisaprid . karcinomi glave i vrata.D. Platidiam 50.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. 0. LIMITED . Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. blister.07. 5x10mL Cena 2087. bočica. 1mg/mL.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. KG . 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 10mg. .2din 8606007410303 1140/2006/12 06. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. maks. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.

J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. 5x10 kom Cena 966.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.. 10mg. izuzetno (deca od 5-17 god. Marocen CITERAL® .1din 515-04-1994/03 27. 100mg. ciprofloxacin.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. inf.07. pre intervencije.6din (R) 1072068 film tableta. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. povećavati dozu do maks. 60mg dnevno.ALKALOID AD .2003  (R) 1329401 film tableta. 1x5mL Cena 135.06. blister. 1x10 kom Cena 309.06. 1x10 kom Cena 601.2007 Cena 1932. Paralelni lekovi: c .4din 515-04-1213-2 30.Makedonija ciprofloksacin . rastvor. maks. . 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2007 Cena 2735. 0. gonoreja: 500mg jednom dnevno.4din (R) 1072061 film tableta. tokom ½-1 sata. bočica od tamnog stakla.06. 10mg. blister. podeljeno u dve doze. povećati na 20mg posle 7 dana.5g dnevno.2007 Cena 1090.07. ciprinol®. ako je potrebno. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.2007 Cena 545.2007 Cena 550. ne preporučuje se primena kod dece. 10mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. ciprofloxacin 500 mg. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.1din (R) 1072067 film tableta. stariji maks. 40mg.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. do 40mg.11. deci se ne preporučuje. 3 dana.1din (R) 1072063 film tableta. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.2003  (R) 1329400 film tableta. 40mg. maks.3%.Srbija citalopram . u zavisnosti od težine infekcije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. blister.D. inf.FLoX. ciprofloxacin 250 mg.06. blister. maks. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. blister. 60mg dnevno. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® . 1.v.06. 20mg. blister. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. 20mg.07.06.06.Makedonija ciprofloksacin . 250mg. 40mg. 28 dana. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. 21 dan. 500mg. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.7din (R) 1072065 film tableta.ZDRAVLJE A.06. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre jela. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. bočica. 40mg dnevno. 5x10mL .5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno.8din (R) 1072066 film tableta.06. blister. ciprocinal®. bočica od tamnog stakla. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 20mg.1din (R) 1072064 film tableta.ALKALOID AD . stariji maks.2007 Cena 386.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. ampula.2007 Cena 1376.v. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. cifran.

keratitis.V.5 godina: 5mg dnevno. 10mg.Belgija pseudoefedrin. najduže 10 dana. Cena 174.04.2007 Cena 283.2006 Cena 1115.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. .2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis.Srbija klaritromicin .2din 120mg+5mg.02. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20. alergijski konjunktivitis. Fromilid®.V.SCHERING-PLOUGH LABO N.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. 250mg. Loratadin. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 500mg. blister. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. Klerimed®. Kleromicin®. loratadin .2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. Fromilid® uno.REMEDICA LTD . Paralelni lekovi: clarithromycin. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.SCHERING-PLOUGH LABO N. Klerimed®. Fromilid®. . od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.09. a drugog dana 2 kapi na sat.3din 515-04-3568/04 30. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Pressing® CLATHROCYN® .3din (R) 3058250 sirup. Paralelni lekovi: Flonidan®. blister. bočica. Paralelni lekovi: clathrocyn®. blister. blister. 500mg.2din (R) 1325616 film tableta. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. deca od 2 . 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. zymbaktar .Belgija loratadin .HEMOFARM AD . 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. 250mg.2004 Cena 1032.Kipar klaritromicin . blister.06. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. Kleromicin®. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13.8din (R) 1325621 film tableta. 1mg/mL.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.09. blister.02. zymbaktar CLARITINE® . CLARITHROMYCIN .2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.04. Lorano. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. Fromilid® uno.

tokom 10 dana. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. na 8 sati.A. na 12 sati. .7din 8600103492119 479/2006/12 07. CLIMARA® . posle 21-og dana pauza 7 dana.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju. od petog dana menstrualnog ciklusa. 1200000i.1din 8600103492034 161/2006/12 07.DELPHARM LILLE SAS . 2x0.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.c.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju. blister. 40mg. blister.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s.9din (R) 1020183 tableta. 60mg. 60000i.m. 1mg+2mg. CLIACIL® . napunjen injekcioni špric. 2x0. na 8 sati.3din (R) 1020184 tableta. 20mg. uzima se 30 minuta pre jela.j.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. 2x0. tokom 7-10 dana.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . ne sme se primenjivati i..12. 2x1mL Cena 1269. 2x0. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1.2mL Cena 375.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.7din 515-04-2530/03 05. napunjen injekcioni špric. bočica. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.04.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. na 12 sati.1din 515-04-2530-4 05. napunjen injekcioni špric.4mL Cena 717.6din 515-04-2530-2 05.2 Mi. otitis media. estradiol . 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. 1x21 kom Cena 543. ovarijektomija.2006 doziranje: tonzilitis.04.2006 Cena 287. ZRENJANIN .c. terapija 1mg/kg s. deca do 3 godine 150000-300000 i.JUGOREMEDIJA A.02.5din (R) 3020185 prašak za sirup. 100mg.2006 Cena 192.SCHERING GmbH & CO. blister.j.4din 515-04-2530-3 05. nestabilna angina pektoris. estrofem® CLIMEN® . napunjen injekcioni špric.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju.12.6mL Cena 911.5din 515-04-2530-1 05.. .2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. 1x4 kom Cena 461. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju.AVENTIS INTERCONTINENTAL .12.AVENTIS PHARMA S.Srbija fenoksimetilpenicilin .2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). a najviše 8 dana. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.j. napunjen injekcioni špric. 80mg. neozleđenu kožu.j. 600000i.j.D.12. PRODUKTIONS KG .04. tokom najmanje 2.04.8mL) Cena 1054. na 8 sati./mL. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.j.Nemačka estradiol .Francuska enoksaparin .c. aluminijumska folija.12.Francuska ciproteron. 50mcg/24h.

blister. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. blister. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .08.07. deca 3-6mg/kg na 6 sati.c. tuba.2006 Cena 263.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.9din (R) 1326221 film tableta. u razmacima od 24 sata.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. 1432i. 150mg.m.07.1din (R) 1326220 film tableta. bočica staklena. CLIVARIN MULTI . s.25mL. 300mg.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. inf.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.c. 1x20g Cena 152. 1x6 kom 515-04-1034/04 15. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . ne treba da pređe 600mg.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.07. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® . inj. blister.CHEPHASAAR CHEMISCH . 900mg/6mL.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737.ABBOTT GmbH & CO. 3x10 kom 515-04-1257-1 06. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 600mg. 3x10 kom 515-04-1257/03 06. 600mg. s.3din (R) 1326228 film tableta. kože.01.HEMOFARM AD .9din 84/2006/12 31.Nemačka klindamicin .2g tokom 60 minuta. 34356i.01.Nemačka reviparin . 5x6mL 86/2006/12 31. 600mg/4mL.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.2003 Cena 358. a i.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. 2x6 kom 515-04-1036/04 15..09.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. (pojedinačna i. 10x0. 1%. potkožnog tkiva.2006 Cena 1486. 600mg. blister.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.08. 300mg. 1. zglobova. ampula.Nemačka reviparin . veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.j./0.v.6-2.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju.ABBOTT GmbH & CO.07. 300mg.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP .5din 515-04-5182/03 24.07. peritonitis. izuzetno 450mg na 6 sati.j. odrasli parenteralno 0.2003 Cena 710. blister.09.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.6din (R) 1326222 film tableta.2004 . napunjen injekcioni špric.j.2004 Cena 284. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.j. blister.. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg.08. ampula. blister. KG .2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta. KG .Srbija klindamicin .

ampula.. Paralelni lekovi: clopixol.ALKALOID AD .2004  (R) 1070971 film tableta. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. Paralelni lekovi: clopixol.06. 10x1mL Cena 3244.c.Danska zuklopentiksol .6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.9din 515-04-03225/04 28.H.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 1x10 kom Cena 204. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. 1x16 kom (R) 3021831 sirup.j./0. 200-400mg. na 2-4 nedelje.09.09. s. LUNDBECK A/S . plastična kutija.Danska zuklopentiksol .j. blister.6mL.2003 Cena 515-04-257-1 30. napunjen injekcioni špric. 250mg. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. bočica. 200mg.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.m.c. 150mg dnevno.06. s. 50mg.REMEDICA LTD . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. 10x0. sintetski  (R) 1048877 tableta.8din 515-04-03221/04 28. bočica. u razmacima od 24 sata. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.09. 125mg/5mL.09. clopixol acuphase CLOXACILLIN . 50-150mg. 1x50 kom Cena 662. ampula. LUNDBECK A/S . tvrda. 5x1mL Cena 2915. 10mg.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.09. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno. podeljeno u više doza. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.Danska zuklopentiksol . plastična kutija. maks. maks 600mg nedeljno. LUNDBECK A/S .H.Kipar klomifen .J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 25mg.3din 515-04-03224/04 28.8din 515-04-5182/03-1 24.j.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. 1x1 kom Cena 1639.Makedonija kloksacilin .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.m.2003 . Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.H. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.06. 3436i.9din 515-04-03222/04 28. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. 50mg.

11.2002 . oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. 160mg+25mg.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta.5din 8606102455162 519/2005/12 02.11.Švajcarska valsartan. Paralelni lekovi: clozapine. 12.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). veća doza uveče).2005 doziranje: šizofrenija. a zatim 25-50mg drugog dana. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.12. kutija.SALUTAS PHARMA GmbH .5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).2003  (R) 1401041 film tableta. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. blister. maks. blister. Leponex® CLOZAPINE .3din 8606102455155 518/2005/12 02.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 4g dnevno. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. a zatim 25-50mg drugog dana. 5x10 kom Cena 478. do 200mg u jednoj dozi. 100mg. 2x14 kom Cena 1614. COAXIL .11. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. kao i produženo. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). teške psihoze 200-450mg.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28.5mg.2005  (R) 1070021 tableta.5din 515-04-1682/03 28. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela.5mg.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. stariji od 75 god. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. maks.2din 3/2-10-10000 12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 2x14 kom Cena 1614. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12. 100mg.4din 515-04-1683-1 28. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. Leponex® CO-DIOVAN® . blister. 50mg. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. blister. maks. 900mg dnevno. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.2005  (R) 1070022 tableta.Francuska tianeptin . 2x14 kom Cena 545. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. hidrohlortiazid .NOVARTIS . oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.5mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. CLOZAPIN HEXAL® . početi sa 40mg.06.2004 doziranje: šizofrenija. blister. jednom dnevno. blister.REMEDICA LTD . maks. teške psihoze 200-450mg.2003  (R) 1401042 film tableta. 900mg dnevno. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. 80mg+12.11. 5x10 kom Cena 1501. 160mg+12.5mg. blister. maks.Kipar klozapin . respiratornog i urinarnog trakta.Nemačka klozapin . 25mg. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta.11.LES LABORATOIRES SERVIER . 5x10 kom Cena 1169.4din 515-04-1683/03 28.11. veća doza uveče). mekih tkiva. do 200mg u jednoj dozi.

2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. 750mg+10mg+60mg. paracetamol. maks. COLPOCIN-T® .09. maks. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. 750mg+10mg+60mg.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.75%.Grčka metronidazol .Grčka metronidazol . 4 praška dnevno. maks.DEMO S. 10x5g 515-04-1827/03 05.5din 515-04-1829/03 23.GLAXOSMITHKLINE UK . kesica. maks.A. .2003 (BR) 1111211 tableta. 4 praška dnevno. askorbinska kiselina . 10mg+750mg+60mg.10. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. 4 tablete dnevno.A.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX .DEMO S. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 10x5g 515-04-1827-1 05. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. .10. terpin. Influrex COLPOCIN-T .2003 Cena (BR) 3111214 prašak. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.GLAXOSMITHKLINE UK .R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.12. askorbinska kiselina . COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . rinitisom (i rinorejom).Velika Britanija paracetamol. rinitisom (i rinorejom). 8 tableta dnevno. 5mg/mL.01. 5x5g Cena 149.2din (8606101409036) 39/2006/12 16.Velika Britanija fenilefrin. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.12. kesica. 0. 10x100mL Cena 129. paracetamol. kesica. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.5mg/kg na 8 sati. 10mg+750mg+60mg. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. blister. rinitisom (i rinorejom).R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak.10. kofein. fenilefrin.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.10.5din 515-04-1829-1 23.Velika Britanija fenilefrin. plastična kesa. tuba. Influrex COLDREX HOTREM LEMON . orvagil® .GLAXOSMITHKLINE UK . 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. kesica. blister.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23. deca 7. Paralelni lekovi: Klion®.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. askorbinska kiselina .

10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. boca plastična.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. 6g/L+0. selektivni (R) 1107600 film tableta. lamivudin . 1x30 kom Cena 2033. u urgentnim stanjima. blister.07. Paralelni lekovi: Bisoprolol.4g/L+0.Nemačka bisoprolol . ukoliko je potrebno. 1x30 kom Cena 4674.6din 8606102804069 699/2006/12 25.8din 17. Terapiju treba prekinuti.4din 515-04-2097/04 06.2006 doziranje: terapija šoka. maks. 5mg. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08. 1x30 kom Cena 3618.24g/L.7din (SZR) 1328640 film tableta.05. stanja sa acidozom.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . 18mg. boca plastična. 200mg.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. 180 kapi/min. Byol®. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.05.B.4g/L+0. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. bočica. CONCERTA® .2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.Velika Britanija zidovudin. 6g/L+0.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. kombinacije Cena 27113.Belgija metilfenidat .1din 17. COMPOUND SODIUM LACTATE .NOVARTIS .05.GLAXOSMITHKLINE UK . Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .BRAUN MELSUNGEN AG . 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. prosečno 60 kapi/min. maks. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. blister.07.MERCK KGaA . 36mg.2003 . blister.27g/L+6.6din 8606102804076 698/2006/12 25.09.JANSSEN PHARMACEUTICA N. kalijum-hlorid.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. . 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. 20mg dnevno.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.24g/L. bočica.V.2003 649. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . 10mg.Nemačka natrijum-hlorid.27g/L+6. bočica. 300mg+150mg. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.5 L).B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju. kalcijum-hlorid.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. maks. 2g dnevno.Švajcarska entakapon . concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.12. natrijum-laktat . CONCOR® . do najviše 54mg dnevno.05.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

4din 515-04-5108/03 17. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. alkoholni apstinencijalni sindrom.06. 100mg.5g Cena 318. diklofen®. diclofenac BMS. . kratkotrajna primena. rapten® duo DICLOFENAC DUO . 2mg.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.O. diclofenac-retard. 4%.7din 515-04-1215/03 01. Naklofen® retard. blister. blister.Srbija diklofenak . blister.2004 133. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. rapten-K®.PHARBIL WALTROP GmbH .6din (BR) 7167901 sprej za kožu. diklofenak retard. diklofenak. Naklofen® duo. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). blister. rapten-K®.8din 515-04-03560/03 28.Nemačka diklofenak . rastvor.01.9din 8606007081206 118/2007/12 11.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem.2003 doziranje: anksioznost.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. diclofenac duo. Naklofen® duo. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®. bočica sa raspršivačem. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. 2x10 kom Cena 303.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak duo remevita®. diazepam DICLOFENAC BMS .08. diklofenak retard. voltaren . nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . rastvor. deca 0. maks. konvulzije odrasli 10-20mg i.09. 50mg. kratkotrajna primena.v.O.. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. 1x12.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak.BRISTOL-MYERS SQUIBB . nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita® plus.2003  (R) 1071181 obložena tableta. rapten rapid. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. 75mg.3din 515-04-1215-1 01. nesanica. diklofenak Forte. Bensedin®. eklampsija).06. parenteralno status epilepticus. Paralelni lekovi: diclorapid®. dismenoreja: 50-150mg dnevno.122  (R) 1071180 obložena tableta.08. bočica sa raspršivačem.01. Paralelni lekovi: apaurin®.USA diklofenak . tvrda. rapten rapid. terapiju sprovoditi 7-8 dana. Naklofen® retard.2-0. blister.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. Naklofen®. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: diklofen. Naklofen®. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. diklofenak. diklofen®. 4%.2007 531. Naklofen®. 5-15mg uveče (nesanica).PHARMASWISS D. 5mg. 2x15 kom Cena 90. Paralelni lekovi: diclorapid®.

05. vanzglobni reumatizam. blister. . tvrda. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. infekcije kože. diklofenak duo remevita®. tvrda. bočica staklena. blister.05%+100000ij/100g. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). Naklofen® retard. 0.1din (R) 1327600 kapsula. diklofen®.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. 75mg. blister. TOVARNA ZDRAVIL.7din (R) 4153602 mast.9din 3838989503345 575/2005/12 23. tvrda. iščašenja). urtikarijalne akne. maks.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl.3din (R) 1327602 kapsula.05. dečiji ekcem. diklofenak Forte. diclofenac BMS. rapten rapid. diklofenak duo remevita®. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.11. diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.2005 Cena 512.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. tvrda.Kipar diklofenak . blister. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. diclofenac duo.2007 96. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. 1-2 sata pre obroka.PHARMASWISS D. 2mg/mL.05%+100000ij/100g. rapten rapid. blister. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . diklofenak Forte. diklofenak retard. rapten® duo DICLORAPID® . 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. sa dosta tečnosti.11. Paralelni lekovi: diclorapid®.KRKA. neurodermatitis.2005 Cena 2273. Naklofen®. 1x100mL Cena 846. rapten® duo DIDERMAL . tuba.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . 75mg. jakog delovanja. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. diklofenak duo remevita® plus. na prazan želudac. diklofenak. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. dnevno.O. rapten-K®.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. gentamicin .11.05.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. Naklofen® retard. sa dosta tečnosti. 75mg.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. . 150mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. degenerativna reumatska oboljenja.Slovenija flukonazol . tuba.08.GALENIKA AD . diklofenak. diclofenac-retard. tvrda. blister. 100mg. Naklofen®. bolno zapaljenje uha. Naklofen® duo. Naklofen® duo.10. D.D.2002 doziranje: akutni i hronični. 0. diclofenac duo.5din (R) 1327601 kapsula. tvrda.REMEDICA LTD .5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. diklofen®. dnevno. blister. 50mg.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23.2005 . 150mg dnevno. nosa. 1x15g Cena 126.2005 Cena 273. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.Srbija betametazon. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. rapten-K®.11.Srbija diklofenak . diklofenak retard. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem.2002 Cena 126. istegnuća.O. 100mg.10.

Paralelni lekovi: cornilat®. 0.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.SRBOLEK A. Flumycozal. terapija 20-120mg dnevno. Fluconal. NIŠ .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. 2mg/mL. blister. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.O. bočica.125-0. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. amilaza. oralno podeljeno u 2 doze. zatim 3mg/kg dnevno. Flukonazol. Flukonazol. blister. 50mg. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.A09AA02 DIGESTIVI.O. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. Paralelni lekovi: diflazon®. cistična fibroza pankreasa.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. žučne soli . Fluconal.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. pankreasa. dnevno. stanja posle resekcije želuca. spora digitalizacija i doza održavanja 0.07.07. DIGOXIN .12.9din 4034541000706 1115/2006/12 05.REMEVITA D. 1x100mL Cena 1102. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.GALENIKA AD .primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 7-14 dana.Srbija izosorbiddinitrat .2006 Cena 981. 0. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 2x10 kom Cena 30.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda. tvrda. Flunazol. .Francuska flukonazol . 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. Fluconazole. Flumycozal.25mg. blister. dnevno. u toku jela. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. Isosorb retard® DIGESTAL . Stabilanol DIFUTRAT .6din (R) 1327311 kapsula. blister.Srbija digoksin . blister.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. dnevno. Stabilanol D DIFLUCAN® . 150mg. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.7din 8608811006314 515-04-843/03 31.Srbija proteaza. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. Paralelni lekovi: dilacor® . stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega .5mg u više doza za 24h (npr.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 2x10 kom Cena 182.PFIZER PGM . dnevno.5mg za 8h).8din (R) 1327310 kapsula. Paralelni lekovi: diflucan®.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. 20mg.9din (R) 1102071 kapsula. hemicelulaza. 2-4 nedelje. Flunazol. 7-14 dana. 20mg. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluconazole. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.2006 Cena 474. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. tvrda.07.2003 doziranje: hronični pankreatitis. blister.07.D. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. lipaza.2002 Cena 181. tvrda. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl.06. 2-4 nedelje. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. zatim 3mg/kg dnevno.06.

parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. Naklofen® duo.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofenak retard. diclofenac-retard.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. Naklofen® retard.01. rapten rapid. povrede mekih tkiva.GALENIKA AD . prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. dismenoreja: 50-150mg dnevno.04. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. dismenoreja 50-150mg dnevno. diklofenak duo remevita®. diclofenac BMS. uganuća. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.Srbija diklofenak .Srbija diklofenak . voltaren .M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. Naklofen®. rapten-K®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. diklofenak duo remevita® plus. . diklofen. diklofenak duo remevita® plus. 1x40g Cena 77. reumatskih i drugih bolova (udarci. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak Forte. 50mg. 50mg.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.01. diklofen®. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. ako je neophodno. rapten® duo DIKLOFENAK . diklofenak retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Naklofen®. blister.HEMOFARM AD . bolovi u leđima.D. Naklofen® retard. 1x50g Cena 99. diclofenac duo. diclofenac BMS.7din 8600097400794 249/2007/12 17. iščašenja. blister. rapten rapid.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. diclofenac duo. diclofenac-retard. diklofenak Forte. 25mg. 100mg.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta.2007 Cena 46. diklofenak duo remevita®. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16.Srbija diklofenak .2007 Cena (R) 1162190 film tableta. 1%.HEMOFARM AD . ampula. 50mg.10. Naklofen®. tuba. povrede sportista. padovi. Naklofen®. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16. tuba.01. 1%.01. 75mg. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diklofen®.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN .Srbija diklofenak .01. Naklofen® duo.4din 515-04-874/04 20. diklofenak. istegnuća. strip. voltaren DIKLOFENAK . 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17.HABIT PHARM A. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. strip. rapten® duo DIKLOFENAK . blister. rapten-K®.9din (R) 5162194 supozitorija.2007 doziranje: gel.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01.

Srbija diklofenak .Srbija diklofenak . Paralelni lekovi: diclorapid®.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. diclofenac duo. diclofenac duo. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: diclorapid®.O. diclofenac-retard.O. 2x10 kom Cena 55.O. diklofenak retard. diklofenak duo remevita® plus.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard. diclofenac duo. rapten rapid. diklofenak.REMEVITA D. diclofenac-retard. 50mg. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS .O. diklofenak retard. diclofenac BMS. rapten rapid. tvrda. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Naklofen® duo. Naklofen® duo. Naklofen® duo. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.REMEVITA D. Naklofen® retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.4din 8608811006345 515-04-918/03 14.O.REMEVITA D.2004 Cena 128. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. Naklofen®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. diklofen®.Srbija diklofenak .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. rapten-K®. diklofenak duo remevita® plus. 75mg.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Naklofen®. rapten-K®. NIŠ . rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . diklofenak Forte. Naklofen® retard. . Naklofen® retard. dismenoreja: 50-150mg dnevno. ampula.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. diklofen®. 5x3mL Cena 59. diklofenak Forte. tvrda. 3x10 kom Cena 150. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diklofenak. diklofenak duo remevita®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak retard. strip. blister.07. blister. strip. ako je neophodno. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. NIŠ . dismenoreja: 50-150mg dnevno.O.O. rapten rapid. 75mg. diklofen®. NIŠ .07.07. diklofenak duo remevita®. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . 50mg. diklofenak Forte.10. diclofenac BMS.10.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02.O. Naklofen®. rapten-K®.12 DIKLOFENAK . 100mg.07.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem.8din (R) 5162649 supozitorija.REMEVITA D.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. diclofenac BMS. 100mg. NIŠ .Srbija diklofenak . dismenoreja 100mg dnevno. blister.

blister.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. blister. spora digitalizacija i doza održavanja 0.GALENIKA AD . ako je neophodno. diklofenak retard.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard. 100mg. diklofenak duo remevita®.Srbija diklofenak .25mg. Naklofen®. Naklofen® duo. Paralelni lekovi: digoxin . rapten rapid. diklofenak retard. stariji i insuficijencija bubrega . 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. diclofenac-retard. diklofen®. blister.125-0. strip. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard. Paralelni lekovi: diclorapid®.7din (R) 1100252 tableta. rapten® duo DIKLOFEN® . Naklofen®. rapten rapid. Paralelni lekovi: diclorapid®. parenteralno brza digitalizacija 0. diklofenak Forte. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®. diklofen®. Naklofen® retard.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. diclofenac duo. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . rapten-K®. ampula.05.6din 8608808104290 669/2006/12 18.2006 Cena 55.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 75mg/3mL. diclofenac BMS.O. ampula.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. diklofenak Forte.Srbija diklofenak . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak. 50mg. Naklofen®. blister. Naklofen® retard.4din 8600064100429 2381/2007/12 16.2007 Cena 30. 0.ZDRAVLJE A.10.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.5mg u više doza za 24h (npr.D. diclofenac BMS. Naklofen® duo.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 100mg. 6x2mL Cena 57.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. 50mg. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. 0.05.O. rapten-K®.5mg za 8h). parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diclofenac duo. .5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.10. diklofenak duo remevita®. rapten rapid.05. rapten-K®. rapten® duo DILACOR® .25mg/2mL. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita® plus. NIŠ . diklofenak duo remevita® plus. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.75-1mg u toku najmanje 24 sata. 0.Srbija digoksin . diklofenak. diklofenak.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.07. 2x10 kom Cena 133. diclofenac BMS.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. 2x10 kom Cena 133.05.REMEVITA D.

5mg. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.Makedonija diltiazem .2003 doziranje: hipertenzija: 12.2din 8605000800272 3/2-705/00 26. 3x10 kom Cena 172. 360mg dnevno. 80mg.10. nastaviti sa 2 puta po 12. 1x30 kom Cena 167.5mg početno.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta.Švajcarska karvedilol .25mg 2 nedelje.ALKALOID AD . 90mg. Paralelni lekovi: coryol®. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. maks.Srbija pentaeritritiltetranitrat .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta. blister. maks.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. blister. 12.09. diltiazem . maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.SLAVIAMED D. 480mg dnevno.7din (R) 1107622 tableta.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. Karvileks®. Paralelni lekovi: cortiazem retard. Milenol DILCORAN . 25mg.2004 Cena 256.5mg. 60mg. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. blister.10. blister.04. blister. 6.5mg. . hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. stanja posle infarkta miokarda. a najkasnije do 16 sati.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta.7din (R) 1107651 tableta.2003 Cena 766. maks. 90mg. 12.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). blister. angina pektoris: 12.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28.O.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 25mg. pre jela. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno.Srbija diltiazem . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. blister.HEMOFARM AD . blister.2din (R) 1402203 tableta. zatim 2 puta po 25mg.F. zatim 25mg dnevno. 6. Karvedilol.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji).11. bočica.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. 2 puta po 25-50mg.2003 Cena 550. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. 2x14 kom Cena 361. zatim 2 puta po 6.25mg. maks.25mg.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . 360mg dnevno.10. ujutro i u podne. bočica. Paralelni lekovi: cortiazem retard. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg.11.5mg početno.O.2003 Cena 387.12.04.125mg 2 nedelje. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.9din (R) 1107650 tableta. 2x10 kom Cena 88. maks. 480mg dnevno. maks.9din 515-04-1810/03 30.11.

na 4 nedelje ili 11.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.75mg Cena 9724.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 2x14 kom Cena 1713.25mg i. 1x3.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Švajcarska valsartan .08.6din 515-04-1682/03 01. DIPHERELINE .m.IPSEN PHARMA BIOTECH .5-25mg na 6-8 sati. DIPEPTIVEN . na 3 meseca. 2x14 kom Cena 1384.  (R) 1103799 film tableta. 1x11. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). 10x100mL Cena 35208. endometrioza: 11. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.7din 515-04-1683/03 01.Srbija dimenhidrinat . liobočica sa rastvaračem. maks.07. blister. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. 80mg.75mg.m. 150mg dnevno. 40mg. 50mg.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.25mg i.75mg i.GALENIKA AD .Francuska triptorelin . tokom 10-12 dana.25mg Cena 27555.2003 doziranje: hipertenzija.5-2.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. liobočica sa rastvaračem. 3.m.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. kinetoze 12. maks. liobočica sa rastvaračem. 75mg dnevno. sterilitet kod žena: 1mg s.2003  (R) 1103798 film tableta.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.NOVARTIS . blister. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.08. 7x1mL Cena 2494. maks. 0. 1x10 kom Cena 68. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® .abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .08.Austrija alanil glutamin . 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.6din 515-04-1681/03 01. maks.2003. blister. 400mg dnevno.2din 515-04-1908/03 29.12. blister.2din 515-04-1909/03 29.c.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.0mL/kg telesne mase dnevno.03. 20g/100mL.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju.25mg. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.1mg/mL. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.7din 8606010925016 600/2007/12 01.07. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. . boca.5din 515-04-1910/03 29.07. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. 11. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. 160mg.

održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.HEMOFARM AD .m. 320mg podeljeno u više doza. tendovaginitis 0. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.Srbija hidrohlortiazid . lichen rubber planus.O.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. jakog delovanja. recofol® DIPROPHOS® . miozitis i fibrozitis 0.A10BB09 a10BB sulfonamidi.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.SCHERING-PLOUGH LABO N. neurodermitis. bočica staklena. .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.5mL. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju..v.01. 10mg/mL. doza održavanja 25-50mg dnevno.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25. deca 1-3mg/kg dnevno. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 25mg. 0.v. salicilna kiselina . 7mg/mL.8din 10mg/mL. tuba. inf. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.130 DIPRIAN . 0. blister.SLAVIAMED D.5mg/g+30mg/g. Cena 905.03. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.Belgija betametazon.5-1mL.v..V.1din 309/2007/12 23. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.SCHERING-PLOUGH LABO N. burzitis lokalna infiltracija 0. maks.2007 Cena 229. inf.25-0. . DIPROSALIC® .Belgija betametazon .V.05.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.09.09. doza održavanja 25-100mg dnevno. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju. inj. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno. monokomponentni (R) 1400410 tableta. glioral® DIPRIVAN® . deca preko 3 godine 2.5mg/kg i.O.05..5mg/g+20mg/g. glikosan. uz glavne obroke.. hronični ekcemi.ASTRAZENECA UK LIMITED . inf. blister. 2x10 kom Cena 43. 80mg. ampula.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. sinovijalna cista 0.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.v. . Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .v.Srbija gliklazid . .Velika Britanija propofol . 5x20mL Cena 1885.5mg/kg i. inj.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. svake 2-4 nedelje.09.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.25-1mL.5mL. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. najduže 3 dana. ampula. bočica. 1x15g Cena 113. brzinom 20-40mg/10 sekundi.

hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.10. blister.DP FARMAKOS . monokomponentni (R) 1400475 tableta.Nemačka petidin .2din 1683/2006/12 18. tvrda.D.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.09.. edem: 5mg dnevno. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® . ZRENJANIN ..2006 Cena 146.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. hronični bronhitis i sinuzitis. rikecijama). i.v. Paralelni lekovi: dovicin. po potrebi ponoviti za 4 sata. po potrebi povećati do 20mg dnevno.O.Srbija doksiciklin .c. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). leptospiroze.m.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. vibramycin® d DOKSICIKLIN .11.5mg.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . 100mg. DOPAMIN .2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 25x2mL Cena 1247. deca 25-50mg sporom i.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. po potrebi povećati do 5mg dnevno.8din 3/2-10-7040 20. analgezija u akušerstvu 50-100mg s. hronični bronhitis i sinuzitis. 100mg.v.JUGOREMEDIJA A.01. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. posle jela..HEMOFARM AD .m.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.12. 1 sat pre operacije. 5mg. infektivno-toksički (septički) šok. rikecijama). . ampula.Hrvatska torasemid . 100mg.O. blister.c. bruceloze i antraksa.12.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. bruceloze i antraksa. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. a zatim 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 216. hlamidijama. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. ampula.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. odnosno 25-50mg sporo i.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 10mg.inj. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.7din (R) 1400476 tableta. 5x5mL Cena 232.m. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. Paralelni lekovi: dovicin.Srbija doksiciklin .. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). leptospiroze. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).. premedikacija odrasli 50-100mg i. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.Srbija dopamin . . ili i. blister. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. a zatim 100mg dnevno. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).PLIVA HRVATSKA D. DOKSICIKLIN . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. deca 0. 50mg/5mL. posle jela. hlamidijama.

12. hlamidijama.15-0. 7. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. Paralelni lekovi: Flormidal®.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. 100mg. bruceloze i antraksa.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. rikecijama). ampula.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. ampula. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). Paralelni lekovi: doksiciklin. 20-30 minuta pre anestezije. deca 0.5-15mg uveče pre spavanja. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.GUERBET . Midazolam Torrex DOTAREM .12.5mmol/mL.Nemačka doksazosin . 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.2mg/kg. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).12. uvod u anesteziju odrasli 0. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02.9din 8606102767722 2503/2006/12 29.2004 5327. tvrda. angiografija): 0.15-0. 15mg/3mL. 5mg/5mL. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). parenteralno premedikacija odrasli 0.12. infektivno-toksički (septički) šok. oboljenja kičmenog stuba.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . blister. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.5mmol/mL.Francuska gadoterična kiselina .08-0.PRIZREN .2005 . blister.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. bočica staklena. a zatim 100mg dnevno. 10x5mL Cena 730. 15mg.2006 doziranje: nesanica oralno 7. 50mg/10mL. ampula.5mg. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). bočica staklena. posle jela. deca 0. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. blister. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). vibramycin® d DOXACOR .SALUTAS PHARMA GmbH . 2mg. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.FARMAKOS DD . hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.12.1 mmol/kg (0. po potrebi ponoviti tokom noći.20mg/kg.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine.1mg/kg.07-0.F.06.GALENIKA AD . 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.06. DOVICIN . hronični bronhitis i sinuzitis.2mg/kg. blister. 50mg.2006  (R) 1071830 film tableta. leptospiroze.12. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.Srbija dopamin . ampula. DORMICUM® .2mL/kg).2006  (R) 1071831 film tableta.06. 5x5mL Cena 232.Švajcarska midazolam .6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. 0.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.Srbija doksiciklin .C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.11.

B. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). multipli mijelom.7din 515-04-1601/03 18.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. 10mg. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica.11. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. akutna leukemija). mokraćne bešike. kumulativna doza je 550mg/m2. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. 50mg.HEMOFARM AD .L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. . Sindroxocin® .Austrija doksorubicin .09. prostate i hepatocelularni karcinom.H NFG. osteosarkom. ORL karcinomi. 1x25mL D Cena 1041. KG . 3 uzastopna dana. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. želuca. endometrijuma. ORL karcinomi. Wilmsov tumor.12. bočica od tamnog stakla. 50mg.11. neuroblastom. bočica. caelyx. maks. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. blister. želuca. prostate i hepatocelularni karcinom. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. maks. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02.Holandija doksorubicin . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.09.2003 Cena 4744. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.11. DOXORUBICIN . hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. 3 uzastopna dana. 500mg. akutna leukemija).PHARMACHEMIE B. svake tri nedelje. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . 4mg.V. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). doxorubicin. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. Wilmsov tumor.M. testisa. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).EBEWE PHARMA GES. caelyx. neuroblastom. kumulativna doza je 550mg/m2.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. tireoidne žlezde.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. maks. Paralelni lekovi: adriblastina rd. blister. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. Paralelni lekovi: adriblastina rd. tvrda. svake 4 nedelje.1din 515-04-1602/03 18.Srbija kalcijum dobesilat . testisa. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. svake četiri nedelje.2007 doziranje: karcinomi dojke. osteosarkom. bočica od tamnog stakla. mokraćne bešike. svake 3 nedelje. Kamiren®. endometrijuma. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. multipli mijelom. doxorubicin-Teva.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.2003 doziranje: karcinomi dojke. Kamiren® XL DOXI-HEM . 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. tireoidne žlezde. 10mg.

posebno ako je praćena noćnim napadima.Srbija teofilin . 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12.Srbija bisakodil .ZDRAVLJE A. fiola.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. 5mg. 50mg.2003 Cena 114. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).06.9din (R) 1114221 kapsula. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.06. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. .ZDRAVLJE A. DULCOLAX® .A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta. tvrda. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. tvrda. tvrda. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. blister.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.HEMOFARM AD .5din 8600064100535 1265/2006/12 02. infekcije kože i mekih tkiva. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. 3x10 kom Cena 210. 250mg.06. 1x100 kom Cena 2170.10. maks.USA cefadroksil . .08. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. kinetoze 12.D.04. 400mg dnevno.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.5-125mg. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. maks. Paralelni lekovi: euphylong® . 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18.5-25mg na 6 sati. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. 75mg dnevno.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . infekcije genitourinarnog trakta.7din 8600097011068 515-04-563/03 12.6din 8600064103840 515-04-288/03 12.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05.Hrvatska dimenhidrinat . bočica. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.R03DA04 j01dB cefalosporini. 500mg.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.04.D. 100mg.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. 250mg/5mL. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). blister. I generacija (R) 1321901 kapsula. deca preko 2 godine 5mg oralno. maks.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. blister. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.2006 doziranje: opstipacija. 125mg. blister. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . 150mg dnevno.Srbija medroksiprogesteron . blister. 4x10 kom Cena 77.BRISTOL-MYERS SQUIBB .D. .

25mcg/h.Belgija fentanil .12.8din 3/2-10-8050 03..12.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. u odgovarajuće mišiće. 5x1 kom Cena 4493. Cena 42300. ostale indikacije doziranje je individualno. starosti i telesne mase bolesnika.JANSSEN PHARMACEUTICA N. zavisno od indikacije. 50mcg/h.12.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j.12.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. bočica.. 2x500 U/boč.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .IPSEN BIOPHARM LIMITED . maks. 500U/boč. kesica. bočica. kesica. Paralelni lekovi: Botox D . 100mcg/h. 5x1 kom Cena 7643.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. . 1x500 U/boč.05.6din 515-04-2048/03 04.j. za oba oka. doza je 1000 j.6din 515-04-2048-2 04.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.V. kesica. 5x1 kom 135 Cena 2487. 75mcg/h. 500U/boč. DYSPORT® . idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama. kesica.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster.3din 515-04-2048-1 04.Velika Britanija botulinum toksin .12.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster. Cena 20403..3din 3/2-10-8051 03.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

05. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.05. inj.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).09.2004 .07. rastvor. ampula.09.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. bočica od tamnog stakla. strip.v. 10mg. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.07. 5x10mL Cena 2071. inj. (po potrebi ponoviti).C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. EBRANTIL® 25 . LUNDBECK A/S . 150mg.JUGOREMEDIJA A. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. 1%. teški i najteži oblici hipertenzije. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.Nemačka urapidil . tuba. blister.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.2004 457.D.Srbija ekonazol . Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . ili inf. u početku terapije.05. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. 2mg/min. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. ZRENJANIN . tuba. rastvor.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. 50mg/10mL. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. 1%.D.ALTANA PHARMA AG .5din (R) 2079025 oralne kapi. ZRENJANIN .Nemačka urapidil . 25mg/5mL.Danska memantin . teški i najteži oblici hipertenzije. najduže 7 dana.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 2x14 kom Cena 3390. ampula.v. sprej-boca. 10mg/g.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.6din 26.09.Srbija ekonazol .H. 4x14 kom 515-04-1586/04 16.2004 198.ALTANA PHARMA AG . hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.2004 6053.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). u početku terapije.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. blister. 1x3 kom Cena 188. (po potrebi ponoviti).2004 Cena 6780.JUGOREMEDIJA A. 10mg.07.2004 ECALIN® . 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati. ili inf. 2mg/min.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija.1din (R) 1079022 film tableta. 5x5mL Cena 1445.1din 515-04-1587/04 16. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. 1%. najduže 7 dana.6din 14.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.

2003 Cena (R) 7114683 aerosol. 100mcg/doza. tri uzastopna dana.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. Paralelni lekovi: aloprol. maks. kontejner pod pritiskom. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. ecosal. 1x200 doza 515-04-245-1 04.CR A. 500mcg dnevno. bočica sa raspršivačem. 250mcg/doza. Spalmotil®. 1000mcg dnevno.1000mcg dnevno. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. kolpitis gljivične etiologije. maks.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. 800mcg dnevno. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.05. 500mcg dnevno.Češka salbutamol .IVAX CORPORATION. Spalmotil®. USA .1mg/doza. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04.08. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. maks. ecobec ECOSAL .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. strip. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . uveče. . maks.08. 0.IVAX .S.IVAX . 0. 100mcg/doza. 800mcg dnevno. 1x200 doza 515-04-246-1 04. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.1mg/doza. maks.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 1000mcg dnevno.USA beklometazon . ventolin™ .2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.08. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze.Češka salbutamol . 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.S.08.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. 250mcg/doza. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. maks. maks. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . Paralelni lekovi: aloprol.08.CR A. kontejner pod pritiskom. ecosal easi-Breathe. USA . .08. kontejner pod pritiskom. Paralelni lekovi: Becotide™. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. maks. kontejner pod pritiskom. ECOBEC .2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 1000mcg dnevno. Paralelni lekovi: Becotide™. leukoreja. bočica sa raspršivačem.USA beklometazon . 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. 150mg.IVAX CORPORATION.

60mg/2mL. bočica. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.2006 doziranje: depresivna stanja. bočica. maks. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. svakih 6 časova). socijalne fobije. 4g dnevno. 4x4 kom Cena 126. Panadol.WYETH MEDICA IRELAND .1din 8606007080322 42/2006/12 16.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. vankocin EFECTIN® ER . deca dobijaju maks.LABORATORIES UPSA .Francuska paracetamol .2006  (R) 1072832 kapsula. blister. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.2din (BR) 5086915 supozitorija.5mg (ujutro i uveče).12. tvrda.09.1din 3/2-10-3158 16.8din 515-04-02836/03 28.v. blister. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.Francuska paracetamol . tvrda. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. Paracet.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. 4 doze u 24 sata. 75mg. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. anksiozno-depresivni poremećaji. starosti od 6-24 meseca. PcM-Hemofarm. 150mg.Irska venlafaksin . ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. 150mg.D.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. maks. Paralelni lekovi: Febricet. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.). prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg.01. 375mg dnevno. stanja straha i anksioznosti. PcM-Hemofarm.2004 Cena 1048. Paracetamol . bočica. (do 10mg/min.Slovenija vankomicin . strip. Paralelni lekovi: Febricet. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. blister. Panadol.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg.01.06. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. 1x500mg E Cena 129. rezistentnim na peniciline i cefalosporine.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. Paracet. 80mg. 500mg.12. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® .5-1g na 4-6 sati. 1g.BRISTOL-MYERS SQUIBB . deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. 500mg.02. 1x1g 515-04-02835/03 28. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline.09. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. Paracetamol EFFERALGAN® . Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .2006 Cena 95. .8din (BR) 5086912 supozitorija.4din 3585551914626 547/2007/12 27.2007 Cena 99. blister. u razmaku od 4-6 sati. 2x14 kom Cena 3817. vancotex. inf.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11.

m. fiola. 145mg+333mg. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.. 330mg+200mg.5-5mg.c.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 10mg/mL. 5mg. brzinom od 5-10mg/sat.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. askorbinska kiselina . . dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. ampula. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. maks. ili i. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . natrijum-valproat .8din 8600064100566 1573/2006/12 05. veća 200mg). 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. parenteralno 10mg i. fiola. prelazak na drugi lek mora biti postepen. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti.2din (R) 1105072 tableta.09.D..2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska.07.D. 330mg+200mg.2002 doziranje: epilepsija. dnevno. u dve podeljene doze. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . 5g/100mL. inf.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup.D. .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. 1x10 kom Cena 70. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje.Srbija valproinska kiselina. dnevno. 1x150mL Cena 358. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe.09.04. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . do postizanja optimalnih doza.07. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.Srbija valproinska kiselina . EFTIL .ZDRAVLJE A.1din (BR) 1086928 šumeća tableta.Srbija etilefrin .04. ortostatska ili drugih uzroka).5din 3585551913704 821/2007/12 13. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem.2007 Cena 139.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05.Francuska paracetamol. . jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.v. u 2 podeljene doze. bočica. plastična fiola.2006 Cena 51. dnevno. . doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. 1x30 kom Cena 617. s. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. 8 tabl.BRISTOL-MYERS SQUIBB .C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. fiola.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. 6x1mL Cena 80.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima.

8din 17.05.05.2003  (R) 1070123 tableta. G. maks. parenteralno 200-800mg dnevno.Švajcarska pimekrolimus .2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. 1x3 mg/amp. 100mg. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.5mcg/kg/sat. tuba. ampula.Grčka somatostatin . bočica. približno 3.Švajcarska fluorouracil .1%. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.2007 . 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. 0. EGLONYL® . tuba. 5%.1%.6din 515-04-4121/03 10.9din 515-04-142/04 14. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. bočica. 1%. ELOCOM® . 50mg.2003  (R) 1070121 kapsula.07.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16.1%. 0. 1x12 kom Cena 158. 30x2mL Cena 361. tuba.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948.2007 289. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. 2.Belgija mometazon .4din 515-04-1206-2 16.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.7din 17. .25mg/na sat inf.NOVARTIS .D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.05.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. 0.V. Paralelni lekovi: Sulpigut®. CORONIS S. tuba.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. maks.07.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. akutni hemoragički gastritis. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. lio-ampula sa rastvaračem.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. ELIDEL® .07.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .07.Makedonija sulpirid .SCHERING-PLOUGH LABO N. . blister. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.07. bočica. 200mg. 25mg/5mL.A.ALKALOID AD . 3mg.05. trajanje terapije zavisi od indikacije.PROEL EP.7din 17. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.06. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.4din 515-04-248/03 02.ICN PHARMACEUTICALS . a 800-1600mg.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. Sulpirid EKLIVAN .2007 222.. tvrda. 3x10 kom Cena 144. 1x120mL Cena 90.

rastvor.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje./kg.j.Francuska oksaliplatin . emoclot d. octanate.1din 3/2-10-11064 10.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. octanate. octanate 1000. jača krvarenja 15-25 i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.9din (R) 7099160 kapi za oči. octanate 1000.j.Velika Britanija oksaliplatin . umerena krvarenja: individualno 10-15 i. 1x100mg 3/2-10-10191 24. atopični dermatitis.2002 Cena 35838.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka. Paralelni lekovi: Beriate P. 1000i.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.j.09. 0. .S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611.j.2006 35838.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. Sinoxal® EMADINE® . octanate 250 . kontaktni dermatitis. jaka krvarenja 40-50 i. 500i.V.12. .A.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .I. Haemoctin SdH.10. Sinoxal® ELOXATIN® . Paralelni lekovi: oxaliplatin.12. Paralelni lekovi: Beriate P.. .j. 50mg.I.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. bočica.KEDRION S.A. ELOXATIN® .j. Haemoctin SdH./kg. liobočica sa rastvaračem.12./kg.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja)./kg. jača krvarenja 15-25 i. . 5mg/mL. liobočica sa rastvaračem./kg. Paralelni lekovi: oxaliplatin. jaka krvarenja 40-50 i.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18. 100mg.ALCON-COUVREUR N./10mL. 1x10mL Cena 24570. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.5mg/mL.j.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju.P. bočica. EMOCLOT . 5mg/mL. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.Belgija emedastin .P.Italija faktor VIII . 1x10mL Cena 12284.KEDRION S.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.Italija faktor VIII . emoclot. octanate 250 EMOCLOT D. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju./kg. bočica. umerena krvarenja: individualno 10-15 i./10mL. bočica.04. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.12.AVENTIS PHARMA LTD . bočica.j. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.

9din 515-04-770-1 21. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.5mg.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.SALUTAS PHARMA GmbH . blister. blister.05. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. 10mg+25mg. često mokrenje): odrasli početna doza je 7. hidrohlortiazid . blister.05. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11.SALUTAS PHARMA GmbH . 20mcg/mL. dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . enalapril 10 mg. ZRENJANIN . blister. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. blister. nagla inkontinencija urina. enap® . maks.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. Prilenap ENAHEXAL® COMP . ampula. 15mg. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. uveče. monokomponentni (R) 1103020 tableta. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.H.2003 Cena 163. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. treba ih gutati cele. enatens®.01.2003 .2006 Cena (R) 1103021 tableta.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem.Nemačka enalapril . blister. Paralelni lekovi: enalapril HcT. Prilenap® HL ENALAPRIL .10. 40mg/dan.Nemačka enalapril. Cena 7. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. 5mg. enap® . 10mg. 20mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju. blister. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .Srbija enalapril . enalapril 20 mg. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.05. 5mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.5mg jednom dnevno.Švajcarska darifenacin . 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. deliti ili lomiti. blister. monokomponentni (R) 1103870 tableta.KEDRION S. Prilenap® H. enalapril Lek®. pre spavanja.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. enap®. Paralelni lekovi: enalapril. ENAHEXAL® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.04.8din 3/2-10-461 20.HL. 10mg.2006 Cena (R) 1103022 tableta. deca 0.05.5mg/dan.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl.Italija dezmopresin . dnevno. ne žvakati. tabl. po potrebi 2 tabl.10. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. .D.4mcg dnevno.01.A.P. se uzimaju sa tečnošću.JUGOREMEDIJA A. 10x1mL E c09aa inhibitori ace.

enap®. blister. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.3din 475/2005/12 17. maks. maks. blister. uveče. 20mg.5mg/dan.9din (R) 1103177 tableta. enalapril 20 mg.REMEDICA LTD . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.07. enalapril Lek®.8din 520665003569 327/2005/12 23. maks. 20mg. 40mg dnevno.SRBOLEK A.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. monokomponentni Cena 242. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. blister. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.REMEDICA LTD .2005 Cena 61.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 20mg. 20mg. enalapril Lek®.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. pre spavanja.08. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. 2x10 kom Cena 195.6din (R) 1103886 tableta. doza održavanja 20mg. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . enap®. 2x10 kom Cena 242.10.5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 10mg. enalapril 10 mg. enalapril.5mg dnevno.2003 Cena 149. enalapril 20 mg. enalapril 20 mg. enatens®.ZDRAVLJE A.2006 Cena 163.C09AA02 c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103845 tableta.1din 515-04-1643/03 24. enalapril 10 mg.D.12.08. .7din 8608811005034 515-04-770-2 21.07. enatens®. enatens®. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. enatens®. enalapril Lek®. Prilenap ENALAPRIL . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. maks. 10mg.Kipar enalapril . monokomponentni (R) 1103885 tableta. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril Lek®.Kipar enalapril . enap®. Prilenap ENALAPRIL . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.6din (R) 1103847 tableta. 40mg/dan.7din (R) 1103175 tableta.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. monokomponentni Cena 132.12.Srbija enalapril . enalapril 10 mg. blister. 20mg.5mg dnevno. 20mg. 40mg dnevno. . 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. maks. blister.D. enalapril 20 mg.Srbija enalapril . enap®. 5mg.10. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 40mg dnevno. maks.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. blister. 20mg.

blister. enalapril. 10mg+25mg. Prilenap® H. TOVARNA ZDRAVIL. enap® . 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. enalapril. 2x10 kom Cena 168.H . 40mg dnevno.2005 675. hidrohlortiazid .05. Prilenap ENALAPRIL HCT . 10mg+25mg. 20mg+6mg.2004 Cena 149. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.1din 515-04-01218/04 28.5din 15.D.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. enalapril 20 mg.Slovenija enalapril.8din (R) 1103204 tableta.D. blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2005 Cena 110. hidrohlortiazid . enalapril Lek®. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija enalapril . popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). Prilenap ENAP® .5mg. 40mg dnevno.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta.3din (R) 1103644 tableta. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. 40mg dnevno.2004 Cena 221. maks.09. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.08.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61.6din (R) 1103642 tableta. enatens®. enalapril Lek®.08.5mg dnevno. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.D. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158.3din 3838989503185 214/2005/12 15. enap® . 5mg.5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 5mg. maks. enatens®.08. blister. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. enalapril. enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap®.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.Slovenija enalapril .KRKA. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. enalapril 10 mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.2din 15.05. blister. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister. blister. blister. monokomponentni (R) 1103640 tableta. maks. . 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23.H.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 20mg+12. enalapril 10 mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.D. .09. . enap®. monokomponentni (R) 1103200 tableta.08.5mg dnevno. enalapril 20 mg.KRKA.HL. blister. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 10mg.08.Srbija enalapril. Prilenap ENAP® . enatens®.1din (R) 1103202 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. 20mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 515-04-01220/04 28. 20mg. maks.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. D.09. D.2005 . dnevna doza 2 tabl. blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. .ZDRAVLJE A.2005 Cena 228.

enap® . keratokonjunktivitis. blister. 10mg+12.08. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. akutni bakterijski konjunktivitis. neomicin . enap®.10. uveče. alternativno 50mg jednom nedeljno./g+3. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.HL .5din 5010981001809 285/2005/12 15. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10.08.3mg/g.5mg.5i. prašak. Prilenap ENBECIN® . 2 puta nedeljno po 25mg s.10. 62.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. .S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. enalapril Lek®. 20mg.5mg. ENBECIN® .02.Slovenija enalapril.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.O. Prilenap® H.08.GALENIKA AD .2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis.GALENIKA AD . 1x5g Cena 50. 500i. blister. pre spavanja. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta.D. enalapril. ENBREL® . enap® .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. po potrebi.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. blister.HL. Prilenap® HL ENAP® .Srbija bacitracin. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta .2din (R) 1401175 tableta.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. 25mg.H. enalapril HcT. 2 tablete.KRKA. 10mg+12. Prilenap® H..2005 Cena 573. enalapril 20 mg.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. Prilenap® HL ENATENS® . enalapril HcT. 4x1 kom Cena 49177. blister. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15.j.2007 Cena (R) 1103888 tableta. hidrohlortiazid . po potrebi 2 tablete. enalapril 10 mg.PHARMASWISS D. neomicin .Srbija bacitracin.O. boca. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.Srbija enalapril . 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.5mg/dan. tuba. maks.825mg/g. TOVARNA ZDRAVIL. dekriocistitis.9din (R) 1401176 tableta.c.Irska etanercept . . 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. bočica staklena.j. inj.02./g+0.WYETH MEDICA IRELAND . D.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god. 40mg/dan.1din 8608808100605 187/2006/12 13.

Francuska procijanidolni oligomeri ..Austrija imunoglobulin (IgG-7S).Nemačka ciklofosfamid . 150mg.4din 3/2-10-9084/2 25.. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.c. inj. maks. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja..2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. inj. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15.c. inf.c.5g.. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.WYETH PHARMACEUTICALS . ENDOBULIN™ S/D . psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s. maligni limfomi.c.. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. 1g.v.c. limfedem 2 puta po 150mg.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.BAXTER ONCOLOGY GmbH . blister. 5000mg. 25mg po dozi. 2 puta nedeljno po 25mg s.inj. progresivne utoimune bolesti. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.c. 4x1 kom Cena 49177. liobočica sa rastvaračem. 1x2500mg Cena 11572..03. liobočica sa rastvaračem. 25mg. inj.BAXTER AG . 25mg po dozi. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. najduže 12 nedelja. bočica staklena.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . Ig vena. inj. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s. bočica. maks.5din 5010981001809 284/2005/12 15. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. alternativno 50mg jednom nedeljno. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. inj.. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.4din 5413760293639 572/2007/12 01.12. u intervalima od 2-5 dana.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Velika Britanija etanercept .12. blister.c.. inf. octagam® ENDOTELON® .08.03. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E .inj.2007 doziranje: leukemija.c. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.4mg/kg s.4mg/kg s..v.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. bočica. najduže 12 nedelja.. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.2007 Cena 720. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.inj. 50mg. 1x500mg Cena 375. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.08.. ENDOXAN® . intravenski . ENBREL® . VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. uzima se između obroka. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i.7din 3/2-10-9085/2 25. inj. 2.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija.C05CA.c. 500mg. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. 1x100mL Cena 23144.08.

7din 3/2-10-6382 20. uretritis. kože i mekih tkiva. amoksiklav Lek® 1.J07BC01 VAKCINE Cena 13814.5mL. 7x3 kom Cena 846.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. bakterijski endokarditis. aluminijumska folija. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.RANBAXY LABORATORIES LTD.11. peritonitis. 100x0.6din 515-04-228-3 21. 25x0. klavulanska kiselina . 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. deca ispod 40kg (do 3 mes. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL. 250mg+125mg. infekcije u hirurgiji i ORL. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju).11.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 500mg+125mg. po šemi: I doza.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. bronhopneumonija). novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. gonoreja). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. teže infekcije 500mg na 8h.2003 (R) 3021783 sirup. bočica. septički abortus.11. daje se i.v. deca preko 3 mes.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. . amoksiklav Lek® 156. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21.2002 10553. 1x100mL Cena 517. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.1din 515-04-228/03 21. posle mesec dana II doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. tifoidna i paratifoidna groznica.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. bočica.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. intraabdominalna sepsa. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 20mcg/mL.A.5mL. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B .2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. bočica. 10mcg/0.5mg/5mL. aluminijumska folija. inf.SMITHKLINE BEECHAM . plastična bočica. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . 20mcg/mL.11.25mg/5mL.12. 125mg/5mL+31.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13.2din (R) 1021781 film tableta. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). rekombinantna . u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži).25mg/5ml prašak .2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.2003 (R) 3021782 sirup. bočica. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B .2003 1045. rekombinantna . 6 meseci posle I doze III doza.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. doze su date u odnosu na amoksicilin.5mL. po šemi: I doza.5din 515-04-228-2 21. 250mg/5mL+62.m. puerperalna sepsa.11.m. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. 10mcg/0. 1x100mL Cena 328.2g prašak za injekciju. bakteriurija u graviditetu.12.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.11. posle mesec dana II doza. septikemija. amoksiklav Lek® forte 312. daje se i. 6 meseci posle I doze III doza. plastična bočica. pijelonefritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.Indija amoksicilin. . u intervalima od 21-28 dana. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima.

tvrda. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. hronične dijareje. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. Coli). 4 puta po 200mg.HEMOFARM AD .2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 10mg+2.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. enalaprila. 200mg/5mL.5mg. bočica. Panklav. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. kutija. ENZIX . 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.5din 515-04-04159/03 28.01. Panklav forte. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23.5mg. indapamida (2. film indapamida (2. tvrda. Paralelni lekovi: enzix duo.01.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. enzix duo plus ENZIX DUO . 20mg+2. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. blister. deca od 3-7 god.5mg).BOSNALIJEK D. indapamid . indapamida (2. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185.5mg). enzix duo plus ENZIX DUO PLUS .HEMOFARM AD . amoksiklav Lek® 375mg film tablete.10.10. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.9din 2517/2007/12 22. tvrda. blister.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 3x15 kom .Bosna i Hercegovina nifuroksazid . (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 4 puta po 100mg.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.2007 Cena 96. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. enalaprila.2 god.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. indapamid . augmentin. deca od 7 meseci .HEMOFARM AD . simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. amoksiklav Lek® 2X. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. . indapamid .01. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. blister. blister.5mg.Srbija enalapril.5mg). 100mg.Srbija enalapril. 200mg.D. Paralelni lekovi: enzix.2004 Cena 231. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . 200mg.09.09.2004 Cena 192. 3 puta po 200mg. 10mg+2.8din (R) 1126305 kapsula. poremećaji intestinalne fermentacije.A07AX03 ANTIDIJAROICI. Paralelni lekovi: enzix.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. blister. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl.Srbija enalapril.

bočica staklena. 3000i. 150mg. može se dati u jednoj inj.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. 50mg. bočica. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. 6x0.05.EBEWE PHARMA GES. primitivni hepatocelularni karcinomi. sireta. početni ili uznapredovali karcinom dojke. 300mg dnevno.4mL 0069157 rastvor za injekciju.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. tokom 2-3 uzastopna dana.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25.C.05.12. sireta.5-25mg/m2 na 7 dana.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.12.12. maks.9-1 g/m2. 6x1mL Cena 5227.2002 Cena 50615.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.2004 E Cena 6060. 1x60 kom Cena 11466. 2mg/mL. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.v.05. maks. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase..150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . na 3 nedelje ili 12.Rumunija epirubicin . u zavisnosti od vrste oboljenja: i.4din 515-04-3883/03-1 31. gastroezofagusni karcinom.Austrija epirubicin .4din 3/2-10-8904 25.M.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. . non-Hodgkin limfomi. akutna leukemija.6din 515-04-3883/03 31. želuca i pluća. sireta. 6x0. 1000i.9din 3/2-10-8909 25. karcinom pankreasa. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. kolorektalni karcinom.j. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . 4000i.j..05. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .12.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.GLAXOSMITHKLINE UK . bočica. .R.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. KG .2004 doziranje: akutna leukemija.V. Paralelni lekovi: episindan®. 10000i. sireta.. 6x0.L.j. karcinom jajnika.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. SINDAN-PHARMA S.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. 1x25mL Cena 1385. sireta. Paralelni lekovi: epirubicin.. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .2002 Cena 20340. 10mg. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.8din 3/2-10-8906 25. multipli mijelom.12.2002 . bočica. karcinom dojke.2002 Cena 15252.8din 3/2-10-8908 25. 2mg/mL.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.12.Velika Britanija lamivudin .S. kumulativna doza 0. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. bočica staklena.j. 2000i.j. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2..B. 6x0. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04.H NFG.3mL 0069155 rastvor za injekciju. jajnika.Belgija epoetin alfa . 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. ili podeljeno u nekoliko inj.5mL 0069154 rastvor za injekciju. karcinom glave i vrata.

.c. 6x0.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.10. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26. 1x0. 200 i.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.9mL. doza može da se koriguje na 4 nedelje.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.c. 1x0. 2000i. napunjen injekcioni špric. 50 i. 1000i. 4000i. 3000i./0.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.9mL.10.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. 4000i. doza 3 puta nedeljno s./0. 40000i. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i.4mL./kg. 3000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate./0. 10000i.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju. maks. početna doza 50 i. napunjen injekcioni špric./0. napunjen injekcioni špric.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26./0. EQRALYS . 50 i. 1x0. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.j./0. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju.6mL.j. Cena napunjen injekcioni špric. početna doza 3 puta nedeljno s.j.c.75mL.j. Cena napunjen injekcioni špric./kg. napunjen injekcioni špric. 1x0. 1000i.j.j.j./0.j. napunjen injekcioni špric./kg./0.10.10. kod odraslih E ./kg. maks.6mL.j.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . 1x0. napunjen injekcioni špric./kg.10.10.j.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. deca početna doza 3 puta nedeljno i.j.10.10.j.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 20000i. 10000i.3mL.j./0.j. 30000i. Cena napunjen injekcioni špric. 50 i.10. napunjen injekcioni špric. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26..j.5mL.v. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). 6x0.j. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine./mL. 6x0.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju. doza 3 puta nedeljno i./0.10.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. 2000i.10.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju. početna doza 2 puta nedeljno s. deca preko 1 mes./kg. 1x0. 200 i.j.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.j./kg 3 puta nedeljno.v.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.j./mL. 50 i.3mL. 6x0.10./kg 3 puta nedeljno. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju./mL. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. napunjen injekcioni špric.j.j.4mL.v. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.Srbija epoetin zeta .9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26.10.

j. veliki kašalj. 250mg.j./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. bočica. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. enteritis izazvan Campylobacter-om./kg. otitis.c. maks.2003 275.5-1g na 12 sati. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju.12.6din 18. 1x50mL Cena 18276.2004 Cena 249. 450 i.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.1din 18. enteritis izazvan Campylobacter-om.12. ZRENJANIN . sifilis. blister. negonokokni uretritis./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. 500mg. negonokokni uretritis.2003 215. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. legionarska bolest.Srbija eritromicin . 500mg.06.Srbija eritromicin .j.REMEDICA LTD .J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.5din 18. 600 i. 4g dnevno.10.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. sinuzitis.D. legionarska bolest. blister.12.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.c.12. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.MERCK KGaA . hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 4g dnevno. 250mg. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova.j. 250mg. ERITHROMYCIN . 125mg/5mL.2003 460. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.9din (R) 1325152 film tableta. otitis. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.05.JUGOREMEDIJA A. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. bočica. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN . 500mg.Nemačka cetuksimab .D.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.2006 Cena 269. blister.3din 515-04-291/04 28. sifilis. 150 i. 2mg/mL. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.5-1g na 12 sati.c.2003 .9din (R) 1325561 film tableta. ERBITUX® . početna doza 3 puta nedeljno s. blister.06.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. 250mg/5mL. blister. 2x10 kom 515-04-292/04 28. .c. bočica. veliki kašalj.2004 doziranje: respiratorne infekcije.06.2004 doziranje: respiratorne infekcije. maks. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s.1din (R) 1325153 film tableta./kg ili jednom nedeljno s. blister.Kipar eritromicin .7din 18.9din 4022536866659 1876/2006/12 18. sinuzitis. 300 i. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.

HEMOFARM AD . hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min.08. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. ESPERAL® . N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. maks.V. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . legionarska bolest.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. maks.12.01. otitis. početno i. ORGANON .v. 100mg dnevno. blister. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. Lotar® ESMERON® .D. 100mg/10mL. . bolus inj. sinuzitis.2002 Cena 215. blister. legionarska bolest. 500mg dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. 100mg dnevno.6mg/kg.Srbija eritromicin . 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. sinuzitis. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. otitis. maks. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. 50mg/5mL. maks.2mg/kg.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. 500mg. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.12.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana.2007 Cena 1324.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. 0. sifilis. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.4din (R) 1103151 film tableta.SRBOLEK A. 4g dnevno. jednom dnevno.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.N. maks. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. negonokokni uretritis.1din 8600103419086 288/2007/12 22.v. blister. sifilis. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min.8din (R) 1325141 film tableta.4din 515-04-1659/03 04.2006 doziranje: respiratorne infekcije. 100mg.Holandija rokuronijum bromid .9-1.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. 500mg. fiola.15mg/kg. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . maks. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.Srbija losartan . 12x5mL Cena 5454. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. 1x20 kom . negonokokni uretritis. 50mg dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). enteritis izazvan Campylobacter-om. 500mg. doza održavanja 0. anestezija kontinuiranom inf. 0. 50mg. 2x14 kom Cena 725. veliki kašalj.01.5-1g na 12 sati.8din 8600097405324 938/2007/12 04.6mg/kg. blister. Lorista®. bočica. bočica. maks. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. 100mg dnevno.2007 Cena 8181. 100mg dnevno. veliki kašalj.05. i.05.5din (R) 1325554 film tableta. maks. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.Francuska disulfiram . Paralelni lekovi: cozaar®. 4g dnevno.5-1g na 12 sati. maks.

2006 18.2006 18. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. ZRENJANIN .05. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. boca staklena. 0. Paralelni lekovi: esperson® M. ekcemi. i pre spavanja ako je potrebno. Paralelni lekovi: esperson®. meka.05. 40mg/mL.D.05%. boca staklena. tuba. ZRENJANIN . blister.JUGOREMEDIJA A. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.11. 1x30g Cena 83.05. ekcemi.Nemačka simetikon . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.6din 18. esperson® M ESPUMISAN® .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.25%.JUGOREMEDIJA A. dnevno. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps.Srbija dezoksimetazon .2006 Cena (BR) 1129485 kapsula.05. blister.05. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 40mg.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.05. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. Paralelni lekovi: esperson®.9din 4013054002407 695/2006/12 25.D. 40mg/mL. tuba. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. boca staklena. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. esperson® mite ESPERSON® MITE . 0.Srbija dezoksimetazon . jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 1x30g Cena 312. ZRENJANIN .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. dermatitis. meka.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . 40mg.11.2002 doziranje: akutne upale kože. esperson® mite E ESPERSON® M . 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. tuba.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. ekcemi. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L . 1x25 kom Cena 112. u toku ili nakon obroka. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. na dan ispitivanja 2 kaps.D. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 40mg. i sutradan ujutro. 40mg/mL.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10.5din (R) 4152253 mast.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.2002 doziranje: akutne upale kože.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. blister.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.2002 doziranje: akutne upale kože.25%.Srbija dezoksimetazon .JUGOREMEDIJA A. meka.Nemačka simetikon .2006 .2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.. dermatitis.11. 0. dermatitis.

Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N .Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .02. zatim se doza induvidualno podešava. 2mg/5cm2. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). ampula.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. ESTRADERM TTS® . masna distrofija jetre. 250mg. 3x10 kom Cena 417. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.12.12. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.v. 8mg/20cm2.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.L. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. oestradiol. profilaksa recidiva holelitijaze. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster.12.PFIZER ITALIA S.AVENTIS PHARMA . masna distrofija jetre. blister..A05BA.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. tvrda. boca staklena. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. 140mg.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . aluminijumska folija. psorijaza.8din 8606007410617 185/2006/12 13. estrofem®. 300mg.Švajcarska estradiol . 250-500mg dnevno.Italija estramustin . .NOVARTIS . 1x100 kom Cena 9936. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.12. Paralelni lekovi: climara®. vagifem® . aluminijumska folija.7din 3/2-10-9312 11. aluminijumska folija.A05BA. 4mg/10cm2.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT .abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja.R. tvrda..AVENTIS PHARMA .12. profilaksa recidiva holelitijaze. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. psorijaza.

04. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. za oralnu upotrebu 2.. vepegal. ETOPOSID . osteoartritis. za oralnu upotrebu 2. 2mg.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.EBEWE PHARMA GES. bočica.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. inf. Lastet cap. bočica od tamnog stakla. blister. monokomponentni (R) 1103800 tableta. vepegal. Lastet inj. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. osteoartroza.Australija etopozid . tokom 5 dana. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.2004 243. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. za 3-4 nedelje obnoviti. bočica.Danska estradiol . 100. inf. Lastet cap. 25. kontejner za tablete. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. 25mg. Lastet cap. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.15 ESTROFEM® . 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. Lastet cap. posttraumatski. terapija se započinje 5. ankilozirajući spondilitis. LIMITED . 200mg. za 3-4 nedelje obnoviti.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.Makedonija etodolak .9din 515-04-1993/03 26. povrede sportista): 2 puta po 200mg.M.D. dnevno u kontinuitetu. vepesid ETOPOSIDE .6din 20. tokom 5 dana. 100mg/5mL. vanzglobni reumatizam).HABIT PHARM A.. 100. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 1x20 kom Cena 1094.v.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.9din 515-04-1599/03 21. 50.07. 50mg. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. 50. estraderm TTS®.05. blister. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.B. 25. Paralelni lekovi: climara®. Lastet cap. dana od početka kvarenja. KG . Lastet cap. 600mg dnevno. Lastet inj.Srbija kaptopril . 100mg/5mL. 1x5mL Cena 1300.04.2004 .2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. oestradiol.10. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. . vepesid EUKAPTIL® .2din 8606007410662 1144/2006/12 06...04. maks. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. vagifem® E ETOLAC® . Paralelni lekovi: etoposide. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus.ALKALOID AD .H NFG.1din 20.PFIZER (PERTH) PTY. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. Paralelni lekovi: etoposid. dentalni bolovi. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.NOVO NORDISK A/S .C09AA01 c09aa inhibitori ace.Austrija etopozid .v.

po šemi: I doza. blister.5mL.2003 Cena 137.MERCK KGaA . Katopil®.ALTANA PHARMA AG . maks.2003 Cena (R) 1114656 kapsula.6din (R) 1040230 tableta. 150mcg. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. 25mcg. posle mesec dana II doza. tvrda. odrasli nepušači 9. daje se i. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 300mg. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.8din (R) 1040234 tableta.5mg. 75mcg. 100mcg.2003 Cena 92.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje).J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. 20mcg/mL.25-12.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Tivoral® EUVAX B . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. 100mcg. 150mcg.08. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. maks. 6 meseci posle I doze III doza.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .11. blister. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. 2-2. adolescenti 18mg/kg dnevno. uzima se 1 sat pre jela. tvrda.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. blister. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. posebno ako je praćena noćnim napadima.4din (R) 1040235 tableta.2003 Cena 119. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. Letrox® 50. 2 (retko 3) puta po 50mg. dnevna doza je 1 g. Letrox® 150.12. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). blister. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno.5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Letrox® 100. 20x1mL . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. maks.08. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.m. rekombinantna . blister. 50mcg. maks.3din (R) 1040233 tableta. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). maks.11.2003 Cena 131. bočica. doza održavanja 2 puta po 25mg. 125mcg.08.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).08. zorkaptil® EUPHYLONG® . Paralelni lekovi: captopril.08.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno.9din (R) 1040232 tableta. Kaptopril alkaloid®.Nemačka levotiroksin natrijum . 50mcg. blister.08. blister.Nemačka teofilin .abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. maks.2003 Cena 93. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78.5mg. 200mg.6din (R) 1040231 tableta. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 75mcg. blister. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.

EVITOL® .Slovenija tokoferol .KRKA. 4g dnevno. blister. 10mcg/0.m. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 10mcg/0.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju.5mL. daje se i. bočica. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. D. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 6 meseci posle I doze III doza.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .SANOFI PASTEUR S.5mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. rekombinantna .LG LIFE SCIENCES . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.4din 131/2006/12 06.m. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 10mcg/0. bočica. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .15 EUVAX B . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.02.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. 10mcg/0. . blister.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. bočica. 50x5mL Cena 118263. daje se i.LILLY S.08.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. 100mg.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. posle mesec dana II doza.Francuska antigen virusa hepatitis B .2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. 60mg. 20mcg/mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16.08.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.4din 3/2-10-1476 09. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.5mL.A.12.6din 515-04-3139/04 26. .5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.5mL.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju. bočica.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta. 20mcg/mL.m. rekombinantna . daje se i. bočica.10.08. posle mesec dana II doza. TOVARNA ZDRAVIL.D. 6 meseci posle I doze III doza. EVISTA .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B.Španija raloksifen . . bočica.A. po šemi: I doza. po šemi: I doza.J07BC01 VAKCINE Cena 7639. 10x0. 20x0.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. antioksidans 100-300mg dnevno.08. .5mL.08.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. maks. 6 meseci posle I doze III doza. posle mesec dana II doza.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 1x0. po šemi: I doza.

JANSSEN PHARMACEUTICA N.09.5mg.05. 250mg. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. vitamin e forte EVRA . početna doza iznosi 2 puta po 1. 30mg/kg telesne mase dnevno.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. blister. tvrda. blister. 2x14 kom 515-04-4199/03 11. pre uzimanja bilo koje hrane. zavisno od nivoa feritina. blister.03. 125mg. u čaši vode ili soka od pomorandže. rastvoriti tabl.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster.7din (R) 1088013 kapsula. blister. deca do 1 godine 50mg dnevno. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. dalje se doza individualno prilagođava. maks.7din (R) 1088014 kapsula. tvrda. EXELON® .5-6mg. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. tvrda. Paralelni lekovi: vitamin e. blister. 1x120mL 515-04-4202/03 02.9din (R) 1088015 kapsula.03.V.2004 Cena 8445.Švajcarska deferasiroks .2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula.5-6mg. 3mg. kesica. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. dalje se doza individualno prilagođava.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . tvrda.2004 Cena 2699. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². blister. 12mg dnevno.NOVARTIS . uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. . tablete se ne smeju žvakati.5mg. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. Kapsule. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.2004 Cena 2676. 12mg dnevno. maks. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1.05. 6mg.03.2004 Cena 515-04-03271-1 28.2004 Cena 2676. bočica. etinilestradiol .04.Belgija norelgestromin. deca preko 1 godine 100mg dnevno. zatim1 nedelja pauze.09.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni.03.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. niti gutati cele. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.Švajcarska rivastigmin . 1. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04.5mg. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. maks. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. blister. najmanje 30 min.5din 515-04-03271/04 28. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.05. na prazan želudac. otprilike u isto vreme. 500mg. 4. .5mg. blister. 2mg/mL.1din (R) 2088016 oralni rastvor. EXJADE® .

051g/L.051g/L.5g/L+0.257g/L+0.2004 .BAXTER HEALTHCARE S. natrijum-hlorid.. 10mg. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.12. plastična kesa. natrijum-laktat.5g/L+0.A. plastična kesa. Cena 75g/L+5. blister.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. Cena 3258. kalcijum-hlorid. . EZETROL® .5 L.Irska ikodekstrin..USA ezetimib .05.12. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .8din 515-04-3994/03 21. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. posle 6-12 sati rastvor se menja. 75g/L+5.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. magnezijum-hlorid . disbalans elektrolita.4g/L+4.4g/L+4.10 EXTRANEAL . instilacijom tokom 10-20 minuta.257g/L+0.B05D.

blister.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. zapaljenske bolesti karlice. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® . po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.09. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® .11. tokom 4-8 nedelja. ragade.3din (R) 1128630 film tableta. Longaceph®. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. akutni bakterijski otitis media. infekcije kostiju i zglobova.2002 Cena 119. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. ceftriaxon-MIP®.6din (R) 4108040 mast. rocephin®. 1g. meningitis.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. blister. maks. 10mg/g+50mg/g. Lendacin®. Paralelni lekovi: Famotidin. 50mg/kg dnevno. Labilex®. 40mg. Quamatel® FARCEF .3din 3/2-10-5735 10. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.11.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. 40mg.2005 Cena 418. polikrezulen .v. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. 20mg. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. infekcije kože i mekih tkiva. intraabdominalne infekcije.Srbija famotidin .Nemačka cinhokain. blister. 2.11.1din (R) 1128631 film tableta. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. tokom 4-8 nedelja.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.ALKALOID AD . nekomplikovana gonoreja. inf. veracol® j01dd cefalosporini. ceftriaxone-BcPP.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. tuba. 2g na 12 sati i.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. blister. Paralelni lekovi: azaran. 2x10 kom Cena 124. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. 1x1g .2006 doziranje: hemoroidi. analne fisure. prematurusi maks. pruritus. septikemija.HEMOFARM AD ..11. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. FAMOTIDIN .ALTANA PHARMA AG . sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. 2g dnevno. strip. bočica.Grčka ceftriakson . maks. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). 20mg.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.5mg+100mg.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.6din (R) 1128482 film tableta. ceftriakson. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.FARAN LABORATORIES .2din 515-04-523/03 16. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21.09. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.06.Makedonija famotidin . ekcemi. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.

traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. najbolje uveče pre spavanja.L. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.5din 8600097400220 315/2007/12 23.09.2006 Cena 5199. 200mg. istegnuća tetiva. tuba.2006 doziranje: akutna leukemija.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. želuca i pluća. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 1x5mL Cena 1117. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. . 500mg. Panadol.R.L. a najduže 15 dana. 2.5%. 5mg.Italija epirubicin .Srbija paracetamol . non-Hodgkin limfomi.01.04.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. Paralelni lekovi: efferalgan®. Paracet. 2.Srbija varfarin .L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. 3x10 kom Cena 96. povrede meniskusa. episindan® FASTUM® GEL . doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. liobočica sa rastvaračem. karcinom dojke.A.5%. blister.12 FARIN® .5%.R.5-25mg/m2 na 7 dana.5-1g na 4-6 sati. 4 doze u 24 sata. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. maks.08.3din (BR) 4167342 gel.07.2007 Cena (R) 3086106 sirup.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. PcM-Hemofarm.GALENIKA AD . jajnika. fibrozitis. tendinitis. distorzije. . bočica od tamnog stakla. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.6din 8608808105211 813/2007/12 13. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.HEMOFARM AD . uganuća. blister. 50x10 kom Cena 583.2005 Cena 208.07.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. 120mg/5mL. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.08.2din 8606007410709 1143/2006/12 06.2005 doziranje: inflamatorna. bočica. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. tokom 7. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . 2. maks.PFIZER ITALIA S. bursitis. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19.01. 4g dnevno. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.MENARINI. sinovitis. 10mg. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. Paracetamol . tendoperiostitis.2007 Cena 71. deca dobijaju maks. na 3 nedelje ili 12.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. periartritis. 50mg. miozitis. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). u razmaku od 4-6 sati. tuba. tuba. kumulativna doza 0. tendosinovitis.2din (R) 5086107 supozitorija.2005 Cena (BR) 4167341 gel. isčašenja.Italija ketoprofen . blister.01.

3din 1271/2006/12 02. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII .2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.D. .PANFARMA D.08. Cena 48411.Srbija feniramin.R01BA. prasak se razmuti u čaši vode.O. liobočica sa rastvaračem. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak./20mL. zavisi od titra inhibitora. kesica. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. 500j. maks.O.2006 FEIBA TIM 4 . liobočica sa rastvaračem..7din 9002864058525 2109/2006/12 14./20mL. askorbinska kiselina .3din 8600097401197 67/2005/12 08.R01BA.3din 1000j. 8 tableta dnevno. kesica. najduže 5 dana kontinuirano.8din 316/2007/12 23.. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . 280mg+100mg+10mg. askorbinska kiselina . 330mg+200mg. . fiola.ZDRAVLJE A. maks. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.01./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII). parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . 8x4g F Cena 233/2007/12 17. ampula. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .Srbija feniramin. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak.11.Srbija paracetamol./kg dnevno.BAXTER AG .09.HEMOFARM AD . najduže 5 dana kontinuirano.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.01. prašak se razmuti u čaši vode. askorbinska kiselina . paracetamol. 1x10 kom Cena 58. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. 8x5g Cena 205. 100mg/2mL. tablete se prethodno rastvore u čaši vode.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .Srbija dekstriferon . uobičajeno 50-100 FEIBA j.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.11. 1x20mL Cena 24205.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 200 FEIBA j.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. paracetamol. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. NAZALNI PREPARATI Cena 96. 25mg+500mg+200mg.

10mg dnevno.12. uveče. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .2004 FENOBARBITON . indukcija 2-4mcg /kg.09. spontano disanje odrasli i.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. 0.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta.1din 5mg. 0.v. ANESTETIKE I SL. FENISTIL .2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.07. 10mg. 5x2mL Cena 219. 2x10 kom Cena 821. ampula. ujutro. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L).Švajcarska letrozol . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.3din 4011548004326 236/2005/12 16. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. 50x2mL Cena 2190. doza održavanja 5-10mg dnevno. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .Nemačka felodipin .Srbija fenobarbital .2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju. ujutro.V. pa 50mcg po potrebi.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.GALENIKA AD . Plendil FEMARA .08.1mg. Paralelni lekovi: Phenobarbiton.3din 515-04-02680/04 28. blister. bolus 50-200mcg. ampula.07. 0.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.STADA ARZNEIMITTEL AG . 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.5mg dnevno dok traje progresija tumora.5mg. maks.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . pa 1mcg/kg po . ujutro.NOVARTIS .8din (R) 1039330 film tableta.Belgija fentanil . doza održavanja 5-10mg dnevno.Švajcarska dimetinden .STADA ARZNEIMITTEL AG . Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. 0. 2.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija). Cena 168.JANSSEN PHARMACEUTICA N. tuba.08.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. ampula. ujutro.1mg.12. 10mg dnevno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.12. blister.1mg. održavanje 1-3mcg /kg/sat. . deca 3-5mcg/kg. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.5din 515-04-4035/03 31. Cena 441.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg. angina pektoris: obično 5mg dnevno. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. blister. angina pektoris obično 5mg dnevno. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. deca 5-8mg/kg dnevno. blister.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. 3x10 kom Cena 112. maks. 100mg.Nemačka felodipin .1%.2002 doziranje: karcinom dojke: 2.10din 515-04-272-1 02.

inf.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. spontano disanje odrasli i deca i.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5din (R) 3060073 sirup. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. tuba.5mg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.02. inf.8din (R) 1060090 film tableta.5mg. .2din 8608807101078 243/2006/12 03. 100-300mg. bolus 0.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 1x15g Cena 93. 50mcg/mL.D.v.v. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. ampula. . odojčad 25-50mg. bočica.8din 9088881337751 231/2006/12 28. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. deca od 1-12 godina 50-100mg.02.03. održavanje 1-3mcg /kg/sat. pa 1-3mcg/kg po potrebi. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. indukcija 2-4mcg /kg. pa 1mcg/kg po potrebi. blister. FERRUM LEK® . profilaksa trudnice: 50-100mg.Srbija gvožđe(II)-sulfat .B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.Slovenija gvožđe lll . .GALENIKA AD .D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.3-3.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju. ampula. 50-100mg.09. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). onihomikoza ruku: 6 meseci. bolus 50-200mcg.B03AC. FERRUM LEK® .Srbija fentikonazol .Austrija fentanil .abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi.m.2004 Cena 188. deca 3mg/kg i.v. na dan.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. inf.D. trudnice 200-300mg.09.v. 20mg/g. 5x10mL Cena 515. na respiratoru i. .v. spontano disanje odrasli i deca i. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.v. 105mg. spontano disanje odrasli i.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . 50mcg/mL. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). pa 100-200mcg po potrebi.m. dnevno. dnevno. 100mg. deca 15mcg/kg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.D.09. deca od 1-12 godina 25-50mg. ampula. deca 15mcg/kg. 1x100mL 515-04-02839/04 28.6din 515-04-02838/04 28. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® .01. po potrebi povećati na 2 tabl. FERRO-GRADUMET® . deca 3-5mcg/kg.v.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. pa 50mcg po potrebi. bolus 0. na respiratoru odrasli i. na respiratoru odrasli i.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. na respiratoru i. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. blister. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX ..LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.3-3. 3x10 kom Cena 279.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. oralni preparati Cena 95. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. pa 1-3mcg/kg po potrebi. inf. pa 100-200mcg po potrebi.Slovenija gvožđe lll .B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. 50mg/5mL. 100mg. onihomikoza nogu do 1 godine. trudnice 100mg.

stanja posle totalne gastrektomije. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor.1 FERVEX ZA DECU . askorbinska kiselina . 2x10 kom Cena 63.2din 25. paracetamol.2005 (BR) 1121101 obložena tableta. paracetamol. askorbinska kiselina . deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. Fervex za odrasle FESTAL® N . proteaza .BRISTOL-MYERS SQUIBB . dezoksiribonukleaza (goveđa) ./g+666Christensen j.R06AB. Paralelni lekovi: Fervex za decu. Paralelni lekovi: Fervex za decu. blister. 732. virusne infekcije nosa i ždrela . 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. najduže 5 dana kontinuirano.12. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor.10. cervicitis.12. 8x1 kom Cena 168.12.JUGOREMEDIJA A.Francuska feniramin. 10mg+280mg+100mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1Loomis j. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. tuba. alergijski rinitis. alergijski rinitis. ulcerativne lezije. kesica. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. ZRENJANIN . 50x10 kom Cena 1146. Fervex za odrasle. najduže 5 dana kontinuirano./g+666Christensen j.2005 doziranje: prehlada. uzima se razmućeno u čaši vode. virusne infekcije nosa i ždrela .2005 doziranje: prehlada. lipaza. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. 8x1 kom Cena 219./g. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. uzima se razmućeno u čaši vode.Francuska feniramin. tuba.rinofaringitis. 1Loomis j. kesica. kesica.A09AA02 DIGESTIVI.Francuska fibrinolizin (goveđi).05.05.4din 3585551913766 629/2005/12 23. inficirane rane fistule). tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. 25mg+500mg+200mg.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. . alergijski rinitis.Francuska feniramin. blister. virusne infekcije nosa i ždrela .4din 3585551913728 628/2005/12 23. stanja posle pankreatektomije. BEZ ŠEĆERA . interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast.BRISTOL-MYERS SQUIBB . paracetamol. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. FIBROLAN® .rinofaringitis. uzima se razmućeno u čaši vode..D. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. Fervex za odrasle.11. 25mg+500mg+200mg. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. askorbinska kiselina . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa.rinofaringitis.PFIZER PGM . ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.5din 8608811001432 323/2005/12 21.2007 (apscesi.R06AB./g. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta.R06AB.2005 doziranje: prehlada. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. najduže 5 dana kontinuirano.Srbija amilaza..1din 25. 8x1 kom Cena 158. opekotine.2007 438.7din 3585551913735 627/2005/12 23.

Poljska flutikazon .2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. bočica. rastvor.05. . Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .5mg. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. bočica sa raspršivačem. suspenzija. 400mcg dnevno.5mg. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .9din (R) 7114595 aerosol.12. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.11. 30mg. bočica sa raspršivačem.12. 15mg/5mL.2002 Cena (R) 3112024 sirup.BERLIN-CHEMIE AG .abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .12. 50mcg. blister. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.11. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. 30mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. bočica sa raspršivačem.2002 Cena 853.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. bočica sa raspršivačem. blister.08. 15mg/5mL. Mucosolvan®.2002 Cena (R) 3112244 sirup.A. 125mcg.12.84din 3/2-10-6380 22.2002 Cena 818. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. maks. bočica.12. bočica.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.11. 50mcg/doza. 1x60 doza . maks. . Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.5mg.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. 50mcg. Lamox. deca do 2 godine 2 puta po 7.Nemačka ambroksol . 15mg/5mL.Velika Britanija flutikazon .4din (R) 7114597 aerosol. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.12. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. 7. bočica. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno. 250mcg.2002 Cena (R) 3112244 sirup.2002 Cena (R) 1122246 tableta. 200mcg dnevno. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. boca sa pumpom za doziranje.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.

tuba. 35mg.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula.4din (R) 1058247 tableta. FLUARIX . FLORMIDAL® . 3mg/mL. po protokolu o imunizaciji. 3x10 kom Cena 373. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). 10mg.DR. GERHARD MANN. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.2003 Cena 306.06. 10mg.6din 515-04-2703/03 05. 1x5mL Cena 198. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.12. rascepana virusna čestica) .Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . alergijski konjunktivitis. keratitis. 10mg. FABRIK GmbH .08. plastična bočica sa kapaljkom.12. .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.A07FA01 ANTIDIJAROICI. uzima se pre jela. CHEM. rastvor.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. blister. Pressing® FLONIVIN BS .GALENIKA AD . deca od 2-5 godina 5mg dnevno.11.9din (R) 1058248 tableta. napunjen injekcioni špric.2din 4030571001416 715/2005/12 27.9din 515-04-5168/03 30. bočica. 2x8 kom Cena 364. Loratadin. 3x10 kom 515-04-1723-1 01.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . Paralelni lekovi: claritine®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. 5mg/5mL. vaxigrip®. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.12.Nemačka ofloksacin . blister. blister.D. Paralelni lekovi: dormicum®.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta.08. tvrda. nesezonski hronični idiopatski rinitis.12. 15mg. po potrebi ponoviti tokom noći.SMITHKLINE BEECHAM .2006 doziranje: nesanica: oralno 7.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® .2002 Cena 120.5-15mg uveče pre spavanja. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.Srbija midazolam .2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.5din 8608808100728 109/2006/12 02.5mL .Slovenija loratadin . 1x0. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti).PHARM. Lorano.02. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.2005 doziranje: hronični konjunktivitis.4din (R) 4090851 mast za oči. 2x10 kom Cena 204. . blister. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.2005 (R) 7090852 kapi za oči. vakcina protiv gripa inaktivisana. 3mg/g. između obroka. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.ICN CRNA GORA . Midazolam Torrex FLOXAL® .

vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.07. 7-14 dana.09.9din (SZR) 1034022 film tableta.2004 Cena 706. 4x5 kom 515-04-235-1 30.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. 10x10 kom Cena 6092. 50mg.5din 8600097003087 710/2006/12 05. 150mg.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. dermatomikoze: 50mg dnevno.09.2din 515-04-02186/04 28. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. Flunazol. Paralelni lekovi: diflazon®. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.2003 Cena 31177.06. . blister. 7-14 dana. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. blister. 100mg. . tvrda.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.4din (R) 1327346 tableta. Paralelni lekovi: diflazon®.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.2006 Cena 599. Stabilanol FLUDARA . Flukonazol. ili i.Srbija flukonazol . blister. zatim 3mg/kg dnevno. svakih 28 dana.07. Fluconal. bočica.HEMOFARM AD .SCHERING-PLOUGH LABO N.Belgija flutamid . 10mg. bočica staklena. tvrda. 50mg. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL .06.Nemačka fludarabin . 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.06. Flumycozal.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . diflucan®.V. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Flumycozal.SCHERING AG .7din (R) 1327356 kapsula.Poljska flukonazol . 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 1x1 kom 515-04-02186-1 28.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Stabilanol FLUCONAZOLE . blister. tokom 6 ciklusa. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman.2004 Cena 275.2003 Cena 40925.05. blister. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 10mg.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. diflucan®. Flunazol. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.1din 515-04-722/03 18.5din (SZR) 1034021 film tableta. dermatomikoze: 50mg dnevno. 2mg/mL. 1x100mL Cena 816.06. parenteralno (primenjuje se bolus inj.POLFARMEX SA . sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Flukonazol.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. 5x50mg Cena 70318.2din (R) 1327355 kapsula. 250mg. 50mg. blister. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. inf. 2-4 nedelje. 3x5 kom 515-04-235/03 30. Fluconazole. 2-4 nedelje. zatim 3mg/kg dnevno. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta.v. blister.

Srbija flurbiprofen . periartritis. emfizem pluća. Fluimucil® 100. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. osteoar tritis. ampula. acc 200. hronična obstruktivna oboljenja pluća. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .Švajcarska acetilcistein . acc 200.04. 100mg. Paralelni lekovi: acc 100. blister. 5x2 kom Cena 210.09. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). . 100mg. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. degenerativna artroza.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. Nac .ZAMBON SWITZERLAND LTD . deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. ankilozirajući spondilitis. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. deca 15-30mg/kg dnevno. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. miozitis. Paralelni lekovi: acc 100. sinovitis.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. Fluimucil® 200. istegnuća i iščašenja. 2x15 kom Cena 85. 5x3mL Cena 258.7din 7680375610108 814/2007/12 13.5din 7680375610375 815/2007/12 13. tendosinovitis.10 FLUGALIN . cistična fibroza. mukoviscidoza. F FLUIMUCIL® .Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . acc Saft.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. emfizem pluća. Fluimucil® 600.10. Nac .04. 30x1g Cena 249.Švajcarska acetilcistein . 600mg.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. 30x1g Cena 220. povrede mekih tkiva. acc Saft.2002 Cena 153. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. kesica. kesica. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.Italija acetilcistein . emfizem pluća. tendinitis. gljivama koje sadrže amanitin. burzitis. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.ZAMBON GROUP ITALIA .ZAMBON SWITZERLAND LTD .10. mukoviscidoza. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).2din 7680451790793 816/2007/12 13. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. blister. mukoviscidoza.Švajcarska acetilcistein . 200mg.7din (R) 1162051 obložena tableta. halogenim ugljovodonicima. Fluimucil® 600. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. 300mg/3mL.GALENIKA AD .2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. 150mg/kg (početno). FLUIMUCIL® 100 . strip.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. 50mg.ZAMBON SWITZERLAND LTD .V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju.04.2002 doziranje: reumatoidni artritis. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.

D. zatim 3mg/kg dnevno.12. blister. Fluconazole. blister.1din (R) 1327340 kapsula. Stabilanol FLUKONAZOL . 150mg.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. Stabilanol F . tvrda. 7-14 dana.2003 Cena 798.12. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. Fluimucil® 200. 50mg.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. 200mg. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana.SRBOLEK A. . Flumycozal.1din (R) 1327301 kapsula. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. dermatomikoze: 50mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. blister. 1x7 kom Cena 599. acc Saft. 100mg. diflucan®. blister.Srbija flukonazol .Srbija flukonazol . Fluconazole.7din (R) 1327302 kapsula. diflucan®. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11.Hemofarm FLUKONAZOL . Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana.10. Flunazol. maks. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. tvrda. . Paralelni lekovi: diflazon®.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. blister. Nac .01. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. Fluconal. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana.01. Fluconazole.2003 Cena 275. Fluconal. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula.D. acc 200. 100mg.JUGOREMEDIJA A. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). tvrda. 7-14 dana. tvrda. Flunazol. 1x7 kom Cena 599.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. ZRENJANIN . 50mg. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. a zatim 200-400mg jednom dnevno.Srbija flukonazol .01. tvrda. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. 100mg. Paralelni lekovi: diflazon®.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. zatim 3mg/kg dnevno. maks. Stabilanol FLUKONAZOL . Flumycozal. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Flunazol.2007 Cena 275. 2-4 nedelje. Fluimucil® 100. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. 150mg. tvrda.ZDRAVLJE A. blister. blister. Flumycozal. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17.12.01. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. Paralelni lekovi: acc 100. diflucan®. tvrda. deca 6-12mg/kg oralno dnevno.D. sistemska kandidijaza: (Candida. 2-4 nedelje. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. 1x7 kom 471/2005/12 17.7din (R) 1327203 kapsula. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. tvrda. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. Fluconal.2din 8600064104027 132/2007/12 11.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

jednom dnevno 1 tabl.5din (R) 1042018 tableta. blister.Srbija timolol . blister. . 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. 6 tabl. 1mg.2007 Cena 592.2007 Cena 863. 200mg.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL .09. rastvor.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. Timolol alkaloid®.D. 1x7 kom Cena 150. 320mg dnevno. blister. Unitimolol® 0. dnevno. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . 5mg/mL. Paralelni lekovi: diaprel Mr.02.5din 8608808103101 183/2006/12 13.10.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.O.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 400mg+2.Srbija mikonazol . glibenklamid .SLAVIAMED D. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27.09.O.Srbija glimepirid . lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. GLAUMOL® .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. lek se uzima pre ili u toku jela. 80mg. maks.5mg.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. 6mg dnevno.3din (R) 1042015 tableta. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). blister.Srbija gliklazid . blister.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.HABIT PHARM A.5% G GLIBOMET® . 1x5mL Cena 150. Paralelni lekovi: Timadren®. gliprex®. diprian. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. glimepirid remevita. ili 3 puta dnevno ujutro. Meglimid® . Paralelni lekovi: amaryl®. glioral® GLIMEPIRID . . derivati sulfonilureje Cena 403. bočica staklena.Nemačka metformin. dnevno. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. 400mg+2.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25.GALENIKA AD .02. 5 ili 6 tabl.02. uključujući i dane menstruacije.5din (R) 1042016 tableta. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.9din (R) 1042017 tableta. blister. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 2mg.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.2007 Cena 271. maks. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. dnevno.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . ujutro sa doručkom. 3mg. maks.09.09.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. 3x10 kom Cena 157.GALENIKA AD .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. blister. 4mg.10.5% rastvora. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.5mg.

2007 Cena 533. ako dnevna doza iznosi 800mg. Paralelni lekovi: diaprel Mr.12. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. blister.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.O. Meglimid® GLIORAL® . blister. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).12. blister. 3x10 kom Cena 403.05.2002 Cena 202430. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. lek se uzima pre ili u toku jela. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. tvrda. diprian.1din (R) 1042070 tableta.3din (R) 1042351 tableta. maks. 3mg. 4mg.REMEVITA D.01. Paralelni lekovi: amaryl®. 3x10 kom Cena 777. blister. gliprex®. Tablete uzimati uz obrok. 10x12 kom 3/2-10-7794 17.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. 1mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. blister.Srbija gliklazid . 2mg. blister.CEMELOG-BRS Kft .01. 4mg.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.5din (R) 1042101 tableta.Mađarska glimepirid . blister.3din 8608813901143 703/2006/12 25. glimepirid. glimepirid remevita. 320mg dnevno. blister.05. NIŠ . 3mg. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.9din (R) 1042102 tableta.2006 Cena 592. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. maks. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. tvrda.01. blister. derivati sulfonilureje Cena 157. Meglimid® GLIVEC® . 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. 100mg. blister.1din (R) 1039381 kapsula. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. maks. 2mg.5din 5999880025072 83/2007/12 11.Srbija glimepirid .abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . blister.05.05. cele. glimepirid. ujutru i uveče. glikosan GLIPREX® . 80mg.GALENIKA AD . 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.Švajcarska imatinib . ako je potrebno. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.NOVARTIS . 6mg dnevno. sa velikom čašom vode.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.01.O.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. uzima se pre ili u toku doručka.01. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. Paralelni lekovi: amaryl®. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. 50mg.2006 Cena 863. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 6mg dnevno. 6mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.

nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. napunjen injekcioni špric. povećati na 3 puta po 50mg. Siofor® 850. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. Paralelni lekovi: aglurab. Tefor GLUCOPHAGE .Švajcarska imatinib . 850mg.5din (R) 1341102 tableta.07. Metfogamma® 850. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. 400mg. cele. Metformin. maks. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta.07. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.1din 02.v.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.NOVARTIS PHARMA STEIN AG ..BAYER HEALTHCARE AG . počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. blister. 1000mg.MERCK KGaA . blister.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. po potrebi ponoviti za 10 minuta.v. blister. Meglucon 500.2006 Cena 180/2006/12 13. 2x15 kom Cena 550.8din 3/2-10-10650 20.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12. maks. blister. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.Danska glukagon . Tablete uzimati uz obrok.02. blister.A. Metfogamma® 500. 3g dnevno podeljeno u više doza. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg.09. 100mg. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. blister.2007 Cena 414.2004 213.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.02.3din 02.5-1mg. 50mg. 500mg.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. 1x1mL Cena 1321. 1mg/mL. Siofor® 500.09. blister. 100mg. ujutru i uveče. deca 10-20mcg/kg.Nemačka metformin . mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. Meglucon 850. 600mg dnevno.09. GLUCOPHAGE . ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. ako dnevna doza iznosi 800mg.Francuska metformin ..S.A10BF01 GLIVEC® .NOVO NORDISK A/S . . deca 50-150mcg/kg i. Siofor® 1000. GLUCOBAY® . po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. GLUCAGEN® HYPOKIT® .3din 1733/2006/12 21.Nemačka akarboza . Metfogamma® 1000. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. sa velikom čašom vode.2004 .1din 8606007910285 2066/2007/12 25. gluformin. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.MERCK SANTE S. 50mg dnevno (početno).

boca plastična. pre ili u toku jela.12.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg.6mg+131. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . Paralelni lekovi: glucose 5%. Meglucon 850. 20x500mL 515-04-3831-1 22.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.Austrija glukoza .86mg.05. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . Metformin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . glucosi infundibile.2006 Cena 1324. 3g dnevno podeljeno u više doza.Nemačka glukoza . 30x10 kom 515-04-363/04-3 09.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. glucosi infundibile.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. 5%.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister. maks. 5%. Siofor® 850. boca staklena. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. 392. deca 30-60mL/kg dnevno.05. boca staklena.BRAUN MELSUNGEN AG . 392. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.Nemačka glukozamin . 5%.2003 Cena 1622.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. glucose 5% Fresenius.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 5 % do 2L dnevno. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. glucosi infundibile 10%.06. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. glucosi infundibile 10%. Tefor GLUCOSAMIN-MIP .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .06.5din 515-04-3831/03 22. Paralelni lekovi: aglurab. 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucose 5% Fresenius. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 10%. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.BRAUN MELSUNGEN AG . blister.CHEPHASAAR CHEMISCH . 5%. boca plastična. deca 15-30mL/kg dnevno.12. 5% 2L dnevno.6mg+131. 10%. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08.B.86mg. 10% do 2L dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. Siofor® 1000.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 5%. glucosi infundibile.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju. Meglucon 500.B. gluformin. Paralelni lekovi: glucose 10%. Metfogamma® 500. boca plastična.05. Siofor® 500. deca 30-60mL/kg dnevno.Nemačka glukoza .2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.05. glucose 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. boca plastična.05. Metfogamma® 1000. boca plastična. Paralelni lekovi: glucose 10%. Metfogamma® 850. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. 49x100mL .

8din 481/2006/12 07.O.11. .HEMOFARM AD .2006 . 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.09.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . glucosi infundibile. 5%.Crna Gora glukoza . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. boca. deca 30-60mL/kg dnevno. deca 15-30mL/kg dnevno.Crna Gora glukoza . boca.11.04.Srbija glukoza . 10 % do 2L dnevno. glucose 5% Fresenius. glucose 5% Fresenius. glucose 5% Fresenius.O. 10%. boca.2006 Cena 69.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. . deca 30-60mL/kg dnevno.ZDRAVLJE A.Srbija glukoza . glucosi infundibile.HEMOMONT D. 5 % do 2L dnevno.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. 1x500mL Cena 69. 10%. glucose 5%.04.Srbija glukoza . glucosi infundibile 10%.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 15-30mL/kg dnevno. 5%.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju.HEMOMONT D.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. 10 % do 2L dnevno. .2006 Cena 69.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.D. 5 % do 2L dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. odrasli inf.O. 5 % do 2L dnevno. glucose 5% Fresenius.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55.1din 8600064104076 480/2006/12 07. 10%. 5%.09. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. boca plastična. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.4din 515-04-3689/04 30. odrasli inf.09. 10 % do 2L dnevno.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.O. boca. glucose 5%. deca 30-60mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . .D. Paralelni lekovi: glucose 10%.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. glucosi infundibile 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. boca. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x500mL 8600064104052 Cena 55. glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: glucose 10%. 5%. glucose 5%. 1x500mL Cena 55.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična.

HEMOFARM AD .A.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. Paralelni lekovi: glucose 10%.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. 10mg. 5mg. 500mg+2. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. GLUCOVANCE® . maks. ujutro sa doručkom. glucose 5%. 500mg.12.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. 5 % do 2L dnevno. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.2005 Cena 198.06. blister. Meglucon 500.6din 25.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. . 500mg+5mg. bočica.Francuska metformin. 5x5mL Cena 15652. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. . Metfogamma® 850. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. zavisno od stanja je 2-3 dana.Srbija metformin . postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. bočica. 6 tabl. Tefor GLYPRESSIN® . Metfogamma® 500. glucose 5% Fresenius. 5 ili 6 tabl. Meglucon 850.6din 25.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.06.MANUFACTURING CENTER .. Trajanje terapije.09. Metfogamma® 1000.v. glucophage.09. glucosi infundibile. dnevno.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 20mg dnevno.S. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01.7din (R) 1341801 film tableta. Metformin. maks. deca 30-60mL/kg dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . dnevno.PFIZER .2din 8600097011556 515-04-564/03 12. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine. blister.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. 1mg/5mL. blister.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. jednom dnevno 1 tabl. 2x15 kom Cena 235. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Siofor® 500. Siofor® 850. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. dnevno.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. Siofor® 1000. Paralelni lekovi: aglurab.5mg. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.2002 780. glibenklamid . doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.12. 3x10 kom Cena 66.8din 3596540050140 296/2005/12 01.Švajcarska terlipresin . 3g dnevno podeljeno u više doza. ili 3 puta dnevno ujutro.USA glipizid . maks.MERCK SANTE S. maks.

f® 900 GONAL .05. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.P. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.f® 1050.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. 450i.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.f® 300. pen sa uloškom.f® 900 GONAL .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.06.. 1x0. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.j./1. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. . liobočica sa rastvaračem u špricu. zavisno od kliničkog odgovora. Paralelni lekovi: gonal .Italija folitropin alfa . gonal ./0.j. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. liobočica sa rastvaračem u špricu.P. gonal .F® 450 .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno./0.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. gonal . 1x0.f® 1050.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.f® 900 GONAL ./0. gonal . 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.F® 300 .f® 450. 75i. Paralelni lekovi: gonal .A.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. pen sa uloškom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299. gonal .06. Paralelni lekovi: gonal .75mL. zavisno od kliničkog odgovora.F® 1050 . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.j. Paralelni lekovi: gonal . 1x0.2din 515-04-1560/04 10. zavisno od kliničkog odgovora. gonal .F® 300 . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. liobočica i rastvor u špricu. 1x1. zavisno od kliničkog odgovora.P. 1050i.75mL.05.Italija folitropin alfa .2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.Italija folitropin alfa .2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 450.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).f® 1050.A.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .06.j. 300i. 450i. .5mL.A.j.SERONO PHARMA INTERNATIONAL . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. .f® 450. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .f® 300.Švajcarska folitropin alfa .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.75mL.f® 900 .

f® 1050.Makedonija heksoprenalin .ALKALOID AD . kofein.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. pen sa uloškom.Italija folitropin alfa .P. 1x1./1.5mg. .j. deca od 4-10 godina 3 puta 0.v.Nemačka paracetamol.25mg. gonal .5mg. tvrda. u podne i uveče. terapijom. u podne i uveče).STADA ARZNEIMITTEL AG .5mg.5mL. (ujutru. 1x20 kom Cena 181. prevremeni porođaj: 4 puta po 0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. ujutru. zavisno od kliničkog odgovora.1din 5310001065058 911/2007/12 03.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .05. Paralelni lekovi: gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. doza se može smanjiti na 1 kap. 0.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). GYNIPRAL® .5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. deca ispod 4 godine 3 puta 0.05.F® 900 . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.08. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .25-0.5-1mg. askorbinska kiselina. blister. povlačenjem simptoma.5din 4011548004333 273/2005/12 04.125-0. bočica.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.f® 300. .2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. 900i. kapsule progutati sa dosta tečnosti. 1x10 kom Cena 123.f® 450 GRIPPOSTAD® C . 200mg+150mg+25mg+2. hlorfenamin .A.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

a primenjuje se kao i.5%. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. liobočica sa rastvaračem. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 500.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02. (500i.Nemačka faktor VIII .j.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. ili kontinuirana infuzija. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. boca. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .Nemačka faktor VIII. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.)/10mL. inj. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.Nemačka poligelin .j. Immunate. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. liobočica sa rastvaračem.08.12. Immunate. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. ili kontinuirana infuzija. a primenjuje se kao i. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. HAEMATE® P 1000 .v.+2400i.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. Cena 10231.ZLB BEHRING GmbH ..j.08. do 2000mL u vitalnim indikacijama.j.)/15mL.2003 doziranje: individualno.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. 250i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .+1200i.ZLB BEHRING GmbH . ili kontinuirana infuzija. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. inj. Haemate® P 500. odrasli 500 . 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. deca po potrebi. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije./5mL.v.+600i.v. Wilate® 450.j.Nemačka faktor VIII. Wilate® 450.B05AA. 3. Immunate.08.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.BIOTEST PHARMA GmbH .THERA SELECT GmbH .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .Nemačka faktor VIII.j. Wilate® 450.ZLB BEHRING GmbH .)/5mL.j.08.1500mL po potrebi. Cena 40567. liobočica sa rastvaračem.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.4din 515-04-3187/03 07.4din (1000i. Haemate® P 250.2003 . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. inj. 1x10mL Cena 20944. a primenjuje se kao i. u vitalnim indikacijama.8din (250i.

1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. 5mg/mL.KRKA. 300mg na 4 nedelje.50 i.150mg/kg/dan./kg. 500i.Slovenija haloperidol .02. . 5mg.150mg/kg/dan.03. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.03. liobočica sa rastvaračem.I.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. Haloperidol . TOVARNA ZDRAVIL. emoclot.Srbija haloperidol . 2mg. Paralelni lekovi: Haldol® depo. D.D./10mL. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju.2007  (R) 1070205 tableta.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.maks. 1000i. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . octanate.05mg/kg/dan.03. D. plastična bočica. bočica. 60-100mg dnevno. Paralelni lekovi: Haldol®.08.7din 3838989576998 662/2007/12 08.Srbija haloperidol . 2mg/mL. maks. maks.2007  (R) 1070202 tableta.5-5mg. maks. 10x1mL Cena 272.025-0. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03.03. Paralelni lekovi: Beriate P. 2mg. jača krvarenja 15 .5-5mg. octanate 1000. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . blister.j. octanate 250 HALDOL® . po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. podeljeno u 2-3 doze. rastvor. 60-100mg dnevno. emoclot d. Paralelni lekovi: Haldol®. 0.5-5mg.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. deca od 3-12 godina 0.06.02. 50mg/mL. podeljeno u 2-3 doze.7din 3838989577025 660/2007/12 08. bočica.150mg/kg/dan.0250. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.025-0.j.Slovenija haloperidol . deca od 3-12 godina 0. 10mg.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju.D.2000  (R) 2070842 oralne kapi. Haloperidol. 10x1mL H Cena 242.06. maks. Paralelni lekovi: Haldol®.05mg/kg/dan. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 60-100mg dnevno.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.HEMOFARM AD .08. deca od 3-12 godina 0.j. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.5din 8600097011464 03-6708/99 07.KRKA. ampula. bočica. maks. . 5x1mL Cena 1477. maks. ampula. Haldol® depo.5din 03-6707/99 07.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. podeljeno u 2-3 doze.j. 0.4din 3838989577018 659/2007/12 08. 1x30 kom Cena 506. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL .15 i../kg. 10mg. jaka krvarenja 40 ./kg. ampula.2006  (R) 1070841 tableta./10mL. liobočica sa rastvaračem.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . TOVARNA ZDRAVIL. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.j.25 i. Haldol® depo.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 1x10mL Cena 59. Haloperidol.05mg/kg/dan.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. 0.

D.12. stanja sa acidozom.ZDRAVLJE A. 5mg.Srbija haloperidol . parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. ampula. ZRENJANIN .03.9din 515-04-4002/03 22.276g/L.12. HARTMANOV RASTVOR . 50mL.ZDRAVLJE A.1din 515-04-4001/03 22. kalijum-hlorid.2003 Cena 370. Haldol® depo.25g/L.Srbija natrijum-hlorid. boca.Srbija natrijum-hlorid.5-5mg.D.2006 doziranje: terapija šoka. natrijum-laktat . 2mg.294g/L+3. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.5 L).4din 8600097010627 395/2007/12 30. u urgentnim stanjima.4din 515-04-4003/03 22.Srbija halotan .2007 doziranje: terapija šoka. održavanje anestezije: 0. 180 kapi/min. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate .2003 Cena 47. 10mg. 60-100mg dnevno. maks. boca.HEMOFARM AD .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. u urgentnim stanjima. .373g/L+0. . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. stanja sa acidozom.5-2% (deca i odrasli). po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. podeljeno u 2-3 doze. bočica. deca od 3-12 godina 0. 1x10mL 1 Cena 124.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. 6. Paralelni lekovi: Haldol®.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.05mg/kg/dan. Haloperidol HALOTHAN . 0.JUGOREMEDIJA A. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.294g/L+6. natrijum-laktat .5 L).2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. maks.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika. rastvor. prosečno 60 kapi/min. 2mg/mL. maks. prosečno 60 kapi/min. 1x500mL 76. kalcijum-hlorid.02g/L+0. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. 1x500mL Cena 76.12.02.01. 180 kapi/min. kalijum-hlorid. maks. bočica.4din 8600064104601 120/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . 6g/L+0.D.373g/L+0. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR .150mg/kg/dan. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1. kalcijum-hlorid. blister. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. fiola. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta.12.025-0. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.

D.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.HEMOMONT D.HEMOFARM AD . 0. 350mg. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza. 1x10mL Cena 48.O. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.Crna Gora nafazolin .B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. rastvor.O.5mg.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. .06. kontaktnog sočiva.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.5mg. 0.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.25mg. blister. . depresija: 3 puta po 0.KRKA. maks.5%.09. Paralelni lekovi: Ksalol®. profilaksa 1 kapsula dnevno. Paralelni lekovi: artelac.O.Slovenija alprazolam . blister. rastvor.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. maks. zapaljenja.2004  (R) 1071757 tableta. hidrohlortiazid . 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28.08.11.HEMOMONT D.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. artelac edo. 0. Paralelni lekovi: artelac.3din 8600097200141 1285/2007/12 12. 1mg. 1x30 kom Cena 151. 4mg dnevno.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. tvrda. 20mg+12. Isopto Tears HEMOKULIN® . HEMOKVIN PLUS® .Srbija hipromeloza .25mg.Srbija kvinapril.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. 2x15 kom Cena 203.Crna Gora hipromeloza . . oralni preparati (R) 1060140 kapsula. 1x10mL Cena 80.08.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. 0.5mg. rastvor.D.2004  (R) 1071756 tableta. Isopto Tears HEMODROPS .09. blister.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. artelac edo.2din (R) 7099071 kapi za oči. bočica staklena. bočica. prisustva stranog tela u oku. 4mg dnevno.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 0. Xanax®.09. TOVARNA ZDRAVIL. dnevno (uvek u isto vreme. 2x15 kom Cena 131.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. . deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.09. blister.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. zolarem HEMODROPS . bočica staklena.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. najbolje ujutru).5%.HEMOFARM AD .ALKALOID AD .03%.O. bočica.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. HELEX® .

2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.8din 974/2007/12 10. hronični hepatitis.8din 8600097010467 635/2005/12 12.2003 Cena 309. 20mg.GALENIKA AD ./0. brzina inf. 200mg/5mL.06. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. bočica od tamnog stakla. HEPARIN . hronična opstruktivna plućna bolest. ampula. infekcije kože i potkožnog tkiva. doza održavanja 10 .5din (R) 2127451 granule. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.Srbija heparin .2004 Cena 2406. maks. 10mg. zmax HEMOPRES . kesica.3din 8600097400497 317/2007/12 23. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. maks.2005 Cena 501.5 .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .Srbija kvinapril . 5000i. 500mg. HEPA-MERZ® .abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . Paralelni lekovi: Sumamed.2007 . 40mg dnevno.05. 100mg/5mL. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana.12. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.5mg dnevno.12. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. 80mg dnevno.Srbija hidrohlortiazid. dnevno. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. 5 g/sat. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. 3g. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju. amilorid .06. blister.HEMOFARM AD . 4x10 kom Cena 103. 5x0.20mg dnevno.01. blister.3din (R) 3325483 sirup. 1x6 kom Cena 466.2002 Cena 466. ampula.8din (R) 3325481 sirup. maks. 50mg+5mg.2002 Cena 164. KGaA .2004 doziranje: masna jetra. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno.Nemačka l-ornitin-l-aspartat .1din (R) 1325482 film tableta.12. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. tvrda.10mg dnevno. blister. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.HEMOFARM AD .A05BA.25mL. doza održavanja 20 . 2x10 kom Cena 275. 250mg. bočica. parenteralno do 20g inf. blister. HEMOMYCIN . monokomponentni (R) 1103731 film tableta.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula.Srbija azitromicin .12..HEMOFARM AD .06.06.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.j. 5g/10mL.Merz Pharma Gmbh & Co.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta.25mL 8608808100797 Cena 95.7din (R) 1103732 film tableta.

2007 Cena (BR) 4108185 gel. leucin. bolusom./g. metionin. 5x1mL Cena 95.75mL/kg dnevno. . Paralelni lekovi: Lioton 1000.05.j.09.8din 8608808100780 975/2007/12 10. tuba. ampula.7g/L+ 10. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10./sat ili s. hematom. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25. nastaviti kontinuiranom inf. ulkus kruris.j. arginin.Srbija heparin. fenilalanin. treonin. 500i.4 puta dnevno mazati u tankom sloju.j. boca.j. analne fisure. prolin. lizin.07. 300i.j.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). 65i./g+2. triptofan. tuba sa aplikatorom. 250 i. doza za odrasle 18. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. HEPATHROMBIN .1g/L+5. valin . tuba. bolusom.v. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10. na 12 sat.24g/L+4.2007 doziranje: tromboflebitis. 1x500mL Cena 423. maks. 25000i.j.05. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida./g.j. 5000i.+1.675mg+30mg. 4.j.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju. supozitorije 1-2 puta dnevno. glicin.HEMOFARM AD . 15-25 i. i.4g/L+13./kg na 12 sati./5mL. viatromb HEPATHROMBIN H . tuba. 15 000-20 000 i. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. serin.4din (BR) 5108021 supozitorija./kg/sat ili s. HEPASOL 8% .64g/L+10.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. nastaviti kontinuiranom inf./g. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.8g/L+ 10. glacijalna sirćetna kiselina.09g/L+6. posttraumatski hematomi. povrede kod spor tista (otok.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. 120i.HEMOFARM AD . 300i. tuba. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.2007 Cena 782.2007 Cena 34.j. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.07. polidokanol . blister. 500i.09.42g/L+4. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.08g/L.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i.4g/L+0. cistein.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju./mL. ampula.73g/L+2. deca i odrasli male telesne mase 5000 i.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.82g/L+2.j.j.v.12. praćeni zapaljenjem.52g/L+0.j.2007 Cena (BR) 4108184 krem.Srbija heparin .07.j.4din 860009712249 3/2-10-7309 25.233mg/g+30mg/g.c. 1000-2000 i. histidin.j. prednizolon.Srbija alanin. izoleucin. i.2007 Cena (BR) 4108182 gel.07.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.88g/L+5. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .88g/L+1./g.72g/L+0.c.HEMOFARM AD . 1x20g Cena 36.

11. 320mg/mL. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. voluven HETASORB® 6% . gingivitis. 60g/L+9g/L. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. stomatitis. boca staklena. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. glositis. inf.2din 8600097003049 77/2007/12 11. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. liobočica sa rastvaračem.8din 04. 1x200mL Cena 99.O. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. faringitis. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju.v.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. bočica staklena.Švajcarska trastuzumab . preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. traumatski. dnevna doza 20mL/kg telesne mase.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .O. niskoosmolarna kontrastna sredstva. septički. boca staklena.06. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). HETASORB® 10% .10. tokom 30 minuta. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg.Nemačka hidroksietil skrob.7din 8606102767166 96/2006/12 31. 1x500mL Cena 796. . maks. .B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju.01.2004 HEXORAL® .F.06.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. dnevna doza 33mL/kg (maks.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. 320mg/mL. natrijum-hlorid .abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. bočica od tamnog stakla. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.1g/100mL . tokom 90 minuta.01. natrijum-hlorid . dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. maks.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.v.5din 04.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke. voluven HEXABRIX 320 . pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. 0. deca 3-12 godina 15-20mL/kg. 1x20mL Cena 150422.HEMOFARM AD . tonzilitis. brzina davanja inf. traumatski.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. 1217.Srbija heksetidin . 440mg. inf.2004 2312.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju.Francuska joksaglinska kiselina . 100g/L+9g/L. bočica staklena. deca do 3 godine 10-15mL/kg.HEMOMONT D.Crna Gora hidroksietil skrob. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.SERUMWERK BERNBURG AG .GUERBET .

6din 515-04-1627/03 07.A.5mL Cena 1268. 1x1000mL Cena 331.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 1x0. 10mcg/0. dnevno.5mL počevši od 6-te nedelje života.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. Paralelni lekovi: Mendiaxon . blister.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.11. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .11. 1x1 kom Cena 57. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče. HIDROKORTIZON .2002 Cena 174. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.204 HIBERIX™ . deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. revakcinacija u 2-oj godini života.v. 1x0. artritis.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. liobočica sa rastvaračem u bočici.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: profilaksa teških.02.Srbija himekromon .D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.11. epiglositis. 100x0. status astmatikus).2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija hidrokortizon .5mL u razmaku od 1 meseca. liobočica sa rastvaračem u bočici.08.11. 2x10 kom Cena 52. inf. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis.5 godina 50mg dnevno. .GALENIKA AD . smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.Srbija hlorheksidin . 100mg. bočica.5mL. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. šok. 200mg.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. anafilaktička reakcija.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.5mL.ZDRAVLJE A. 10mcg/0. liobočica sa rastvaračem u špricu.2007 doziranje: holecistopatije.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. hipersenzitivne reakcije (angioedem.5mL Cena 590. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. deca do 1 godine 25mg i. revakcinacija u 2-oj godini života. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.D. 500mg. boca. 10mcg/0.5mL.5mL. deca od 1. .8din 8600064104830 543/2007/12 27. bočica. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .11.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. 5%.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.HEMOFARM AD .3din 8606103683052 2114/2006/12 14.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.

Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . 2g.2-2.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. 1%.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .08.2006 Cena (R) 1104611 film tableta.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči. blister.11.12.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.08. 1x5g Cena 57. Simvor. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. 500mg.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. Simvastatin. 1x500mg Cena 1231. bočica staklena. .Nemačka ifosfamid . 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. bočica. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07.Crna Gora hloramfenikol . bočica.O. 20mg. vasilip®.BAXTER ONCOLOGY GmbH . kao dugotrajna 24 časovna inf. 1g.v. blister.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. Hloramkol® HLORAMKOL® . koronarna bolest: 20mg/dan (uveče).S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. zocor® HOLOXAN® .08. rastvor. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. tuba.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). 1%.6din 5413760293646 96/2007/12 11.Makedonija hloramfenikol . porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. doza se može povećavati do 80mg.ALKALOID AD . večernja doza najveća. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. Paralelni lekovi: chloramphenicol. 40mg.01.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. Paralelni lekovi: chloramphenicol.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: cholipam. bočica. .6din 5413760293653 95/2007/12 11.01. a zatim u ređim intervalima. 10mg. u podeljenim dozama. i.O. 1x1g Cena 1930. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.03. doze 80mg/dan.01. blister.HEMOMONT D.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.3din 5413760293660 94/2007/12 11. 5mg/mL.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči. a zatim u ređim intervalima.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. tokom 5 uzastopnih dana.Makedonija simvastatin . lečenje traje najduže 5 dana. 1x2g Cena 4424. Simva HeXaL®. tuba.

B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. boca. akutni edem./mL. vrstu insulina. parenteralni.S.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. humani . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ciroza jetre. posle porodjaja). malo soli. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. bočica. preeklampsija). gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. ciroza jetre.ELI LILLY EXPORT S.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . humani . 1x50mL 3/2-10-4005 02. za vreme operacija. preeklampsija). uložak. malo soli. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. preeklampsija). Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 20%.B05AA01 a10aB insulini i analozi./mL. 1x250mL . 1x50mL Cena 2310. 100i. 20%.6din 3/2-10-4006 01.07. .08.b. posle porodjaja). Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN . 100i. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® .j.BAXTER AG . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.Austrija albumin.A. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. Ljudski albumin 20%. vrstu insulina.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 20%.11. ciroza jetre. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. bočica. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. akutni edem. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.08. 1x50mL Cena 1991.Francuska insulin lispro .BIOTEST PHARMA GmbH .A10AB04 a10aB insulini i analozi.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju.j. za vreme operacija.04. akutni edem.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.A.Nemačka albumin. parenteralni. Ljudski albumin 20%.7din 3/2-3215 02. humani . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .Austrija albumin. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.Švajcarska insulin lispro .LILLY FRANCE S.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.H . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5%. za vreme operacija.1din 9002864012039 554/2005/12 18. .m. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. posle porodjaja).20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .02. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. bočica.

150i.Nemačka albumin. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. preeklamsija). Ig vena.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . malo soli. 18i. .07.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. odnosno 1.06. a ostatak u glutealni mišić).INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Paralelni lekovi: Human albumin.05. 150i.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.j.j. akutni edem./mL. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.2002 Cena 10328. humani .2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.7-1.06. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.3mg dnevno.j. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.035mg/kg dnevno. Ljudski albumin 20%.0mg/m2 dnevno. Turner-ov sindrom: 0. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.4mg/m2 dnevno.j. posle porodjaja). 5g. odnosno 0. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i.2din 3/2-10-2856 16. bočica. supstituciona terapija: odrasli 0.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja./kg (½ doze infiltrirati oko rane. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. ciroza jetre.Srbija rabies imunoglobulin.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.15-0.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije.ELI LILLY EXPORT S. octagam® HUMATROPE . 150i. bočica. bočica.ZLB BEHRING GmbH .abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.5g.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.j. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: genotropin®. karpula sa rastvaračem.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). 2. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.06.05mg/kg dnevno. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. bočica. bočica. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Ljudski albumin 20%. 1x3mL . UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN ..2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju.05. MALO SOLI . intravenski .Švajcarska somatropin ./mL.06. humani . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . bočica. za vreme operacija. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju.025-0.A. 1x50mL Cena 5195. 20%.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju./mL. Paralelni lekovi: Imogam rabies. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.

ELI LILLY EXPORT S. 40i.20 HUMODAR B . . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.INDAR .A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. humani . parenteralni.11.A. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HUMODAR C25 . bočica. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju./mL.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. HUMULIN NPH .LILLY FRANCE S.j./mL.04.2001 . bočica.A. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.Ukrajina insulin izofan . a10ac insulini i analozi.Ukrajina insulin izofan ./mL.Francuska insulin izofan .S.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.12.A.j. vrstu insulina.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12. . HUMULIN M3 . 1x10mL H HUMODAR R . kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.11. 40i. 100i. karpula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. .INDAR . parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.Ukrajina insulin humani . HUMULIN PEN M3 ./mL. parenteralni.A10AC01 a10ac insulini i analozi.12. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. vrstu insulina. parenteralni. vrstu insulina. bočica.j.A10AD01 a10ad insulini i analozi. humani . srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni.ELI LILLY EXPORT S. karpula.INDAR ./mL. 40i.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.

A. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . na 2-3 nedelje. parenteralni. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. ekcematozni keratokonjunktivitis.1din 515-04-2369/03 03./mL.j. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.Srbija hidrokortizon .S. . vrstu insulina.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. HYALART .S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.Italija hijaluronska kiselina .11. tuba.v.Francuska insulin humani .H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.2007 Cena 95.GALENIKA AD . .A./mL. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Švajcarska insulin izofan .01.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. ampula.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.8din (R) 1047411 tableta.Srbija hidrokortizon .2din 8608808100810 73/2007/12 11.A10AB01 a10ac insulini i analozi. . kontejner za tablete. 1x5g Cena 43. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. 10mg/mL.5 godina 50mg dnevno. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. neinfektivni alergijski konjunktivitis. 1x2mL Cena 2171.01. 100i. injekcije 25-50mg intraartikularno. HYDROCORTISON . 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. 1x10mL Cena 143.j.01. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.M09AX01 a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 25mg/mL. parenteralni. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. dnevno. sklerokeratitis. HUMULIN R . vrstu insulina.2din 8608808100834 75/2007/12 11. 100i.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.LILLY FRANCE S.ELI LILLY EXPORT S.01. bočica. episkleritis.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. inf. difuzni skleritis. deca od 1. akutni i hronični iridociklitis. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. deca do 1 godine 25mg i.04.FIDIA FARMACEUTICI SPA . HUMULIN PEN NPH . 20mg. 1%. vrstu insulina. karpula.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.GALENIKA AD . tokom 5 nedelja. parenhimatozni keratitis.

alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.GALENIKA AD . alergijski dermatitis.01.GALENIKA AD .2-0. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.9din 8608808100865 61/2005/12 08. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® .2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.5%. tuba. .09. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. HYDROCYCLIN .09. Cena 641. tuba. promene na koži kod eksudativne dijateze.210 HYDROCORTISON .Belgija etomidat . 1%+3%.9din 8608808100841 76/2007/12 11. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. 1x5g Cena 50. ubodi insekata. 2. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.Srbija hidrokortizon .2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.2005 Cena 152. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. slabog delovanja. oksitetraciklin . eritrodermija. 1x5g Cena 47.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. 1%+3%.2003 .3mg/kg. dečiji hronični neurodermatitis. tuba.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.V. ampula.Srbija hidrokortizon. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.07. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. 20mg.5din (R) 4153106 mast.4din 515-04-273/03 02. alergijski dermatitis izazvan lekovima.

2-1. deca od 3-7 god.6-1. bočica..HEMOFARM AD . Nurofen..2 g/d. 2x10 kom Cena 178. blister. posle jela. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 400mg. 2. 200mg. Ibu . Nurofen active.01. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. 3-4 puta po 100mg.Srbija ibuprofen . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen active. 400mg. Nurofen.06. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. doza održavanja 0.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. Upfen IBUPROFEN . blister. 200mg.2004 Cena 98. deca od 1-2 god. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91.2007 Cena 91.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. fiola.2din (R) 1162641 obložena tableta.2003 . maks.4 g/d. Nurofen Liquid. Nurofen.6-1. Ibu . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta.REMEVITA D. tablete se uzimaju nezavisno od obroka.09.5din 515-04-1120-1 15.4 g/d.O. deca od 1-2 god.06. sirup 3-4 puta po 100mg.3din (R) 1162642 film tableta.. 3-4 puta po 50mg. blister.2 g/d.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. 400mg. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. rupan.07.2-1. 2. Nurofen active.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28.2003 Cena 104.Srbija ibuprofen . blister. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.09. 600mg.06.O. deca od 3-7 god.09. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. blister. rupan. rastvoreneu čaši vode. Ibuprofen. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. doza održavanja 0. 2x10 kom 515-04-294/04 28. posle jela. Paralelni lekovi: Brufen®.2004 Cena 68. 100mg/5mL. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.Hemofarm.HEMOFARM .REMEDICA LTD .Hemofarm. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: Brufen®. 2x10 kom 515-04-290/04 28.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. 200mg.HEMOFARM AD . 3-4 puta po 200mg.5din (R) 1162488 film tableta. Upfen IBUPROFEN . rupan. Upfen IBUPROFEN .Kipar ibuprofen .M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. deca od 8-12 god. NIŠ . sirup 3-4 puta po 50mg. maks.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. odrasli 2-3 tabl. blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen Liquid. Paralelni lekovi: Brufen®.Srbija ibuprofen . 3-4 puta po 200mg. Nurofen Liquid. deca od 8-12 god.5din 515-04-1120/03 15.

IG VENA .6-1.D. sirup 3-4 puta po 100mg.Hemofarm. fiola.2-1. sirup 3-4 puta po 50mg. blister.INNOTECH INTERNATIONAL .4g/d. bočica. 3x10 kom Cena 151. Paralelni lekovi: Brufen®. Upfen IBUPROFEN .2003 Cena 91.Italija imunoglobulin (IgG-7S).2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS . 300mg.2007 Cena 11572. bočica. .. NIŠ .06.07.2.O.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.2-1.6din (R) 3162533 sirup. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.O.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.j.Srbija ibuprofen . 50mg/mL.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. deca od 8-12 god. .SRBOLEK A.4g/d. intravenski . nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 10%. Nurofen active.6-1.9din 8606103273178 2076/2007/12 25.09. 2x15 kom Cena 260. .3din (R) 1162510 kapsula. tuba.Srbija ibuprofen . 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25. Ibu .8g/d u 3-4 pojedinačne doze.2007 .M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. tuba. maks. Nurofen. 50mg/mL. Upfen IBUPROFEN . holekalciferol .2g/d. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2din (BR) 4167311 krem. posle jela. rupan.P. doza održavanja 0.06.A. rupan.2g/d.09.SRBOLEK A. Nurofen.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. tvrda. 600mg.8din 515-04-1583/03 29.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. deca od 1-2 god. Nurofen Liquid. Ibu .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.REMEVITA D. 1x50g Cena 91.07. 1.Srbija ibuprofen . deca od 3-7 god. Nurofen Liquid. 2.25g+400i. 1x20mL Cena 4628.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106.09. 5%. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. doza održavanja 0. 100mg/5mL. bočica.Francuska kalcijum-karbonat.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Nurofen active.07.D. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. Paralelni lekovi: Brufen®.A11JB. blister.2003 doziranje: osteoporoza. posle jela.Hemofarm.. 3-4 puta po 200mg. maks. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.KEDRION S.

maks. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana.SANOFI PASTEUR LIMITED . Wilate® 900 IMMUNINE .j. 1x5mL Cena 15246.11. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. bočica. 50mg.08.9din 9002864059201 553/2005/12 18.Austrija faktor IX . soj BCG . blister. 600i.v.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.Kanada živi atenuirani bacili M. Paralelni lekovi: aimafix. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. ili kontinuirana infuzija. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.11.BAXTER AG .j.)/5mL. Humani imunoglobulin 5%. octanine F .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.+250i. IMMUNATE . liobočica sa rastvaračem.09.Austrija faktor VIII. liobočica sa rastvaračem. a primenjuje se kao i.j./5mL. liobočica sa rastvaračem.BAXTER AG . 1x100mL Cena 23144. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja. (500i.12.2002 IMMUCYST® ./5mL.+125i.7din (5413760282282) 555/2005/12 18. inj.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.11.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 5087. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.j.5din 3/2-10-6381 25.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .Velika Britanija sumatriptan . Haemate® P 250. . bočica. 1x5mL Cena 13962. bovis.6din 9002864059607 552/2005/12 18. 50mg/mL.2007 Cena 46289. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. liobočica sa rastvaračem. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. 300mg na 24 sata. Haemate® P 500.1din (5413760282275) 556/2005/12 18. octagam® IMIGRAN .L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor.)/5mL.7din 8606103273192 2078/2007/12 25. (250i.09.11. liobočica sa rastvaračem.j.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. Cena 7562din 81mg/3mL. 50mg/mL. 200i.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. Wilate® 450. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. 1x5mL Cena 7195.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.j.

P. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 40D.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.j.j.2006 I IMOGAM RABIES .j. 3.j.j. revakcinacija posle 12 meseci.5mL. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2. od 20 i. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.A. ampula.3din 18. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi./mL. 5x0.5 i. .5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.+8D.j.)/0.m.01. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).j.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .j.01.8din 515-04-4502/03 05. 7.12.j. Partobulin® S/d. inj.01. 1x0. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.A.j.5 i. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. humani . napunjen injekcioni špric. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15. liobočica sa rastvaračem. humani .5 i. liobočica sa rastvaračem. 20x0./mL.j. 150i.KEDRION S./kg telesne mase.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.5mL Cena 515-04-3003/03 15. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL Cena 3/2-10-7998 25. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze. (0.SANOFI PASTEUR S. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.Francuska vakcina protiv dečije paralize.5i. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. . revakcinacija za 90 dana.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.j. rhesonativ® 1996.5mL. (40D.+8D.08. odmah nakon ujeda. kod opasnih ujeda dati još 20 i.01. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) ./0. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2.j. IMOVAX RABIES VERO .2006 Cena 11203. Cena 200mcg/2mL. (40D.5mL u razmaku 1-2 meseca.03.5mL .j.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.SANOFI PASTEUR S.+32D.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .5mL.5 i. 2.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.Francuska rabies imunoglobulin.08.+32D.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2 i 3) . dalja revakcinacija svake 3 godine.j.. revakcinacija sa 0.PASTEUR MERIEUX .6din 18.j.+32D. doze za decu i odrasle su iste.A. 150i. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.)/0.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. u razmaku od 30 dana.j. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. bočica staklena. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. .j.2006 2303.+8D. bočica. bočica staklena. Cena 300mcg/2mL.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560.

J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.11.2006 Cena 12462. bočica.Kipar azatioprin . 250i. 1x50mL Cena 6231. 5mg/kg dnevno. zavisno od težine povrede.5mg/kg dnevno.02. idiopatska trombocitopenijska purpura.8din (R) 1014066 tableta.D.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 50mg/mL.D. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. ili povećati do maks. Tetagam® P.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.0mL i.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju./5mL. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. bočica. bočica.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. .Hrvatska hepatitis B imunoglobulin ./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. 50mg. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. specifični Cena 9159.5mL vakcine tetanusa. uz vakcinu protiv hepatitisa B.03. 8606103010032 156/2006/12 07. Paralelni lekovi: Imuran® .3din 8606103010087 271/2006/12 06. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.j.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i. zatim 1-3mg/kg dnevno. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . humani .2006 doziranje: novorođenčad: 0. blister.m. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.11. po potrebi smanjiti na 0.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. 50mg/mL. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). po protokolu.06.j. istovremeno sa 0.j. .L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. specifični Cena 578. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. a ostatak doze dati i..5mL do najviše 1. 500i.REMEDICA LTD .Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.2004 doziranje: individualno.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. terapija 30-300mcg/kg dnevno. 250i.7din 8606103010070 158/2006/12 07.m.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.j.m. Paralelni lekovi: atebulin.j. ampula. blister.D.2004 Cena 1454. bočica. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . .. 200i.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini.j. 2x10 kom Cena 422. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. bočica.Hrvatska rabies imunoglobulin.06. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.j.D. u butinu. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. alogena transplantacija kostne srži. 1x5mL Cena 13599. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. humani . 50mg. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.02.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. .2006 Cena 7095./2mL. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . 1x250 i. IMUPRIN® .4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.02. Tetabulin S/d. radi efikasnije postekspozicione zaštite.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.

pa 3 sata pre operacije 4 kapi. 25mg. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. rastvor. edemi: 2. edemi: 1.REMEVITA D. TerTeNSIF INDAPRES® SR . blister. ili povećati do maks.01.5din 21.2007 doziranje: individualno. blister.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.LABORATOIRE CHAUVIN S. . rawel® Sr.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. po potrebi smanjiti na 0. blister. tvrda. 1mg/mL. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.12. blister. NIŠ .D.BELUPO. INDOMETACIN . . 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. bočica sa kapaljkom. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.Srbija indapamid .L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. 2.Srbija indapamid .21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .08. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .5mg posle doručka. tvrda.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg.09.2001 129. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.HEMOFARM AD .O. Indapres®.HEMOFARM AD .09. blister. Indapres® Sr. 50mg. 5mg/kg dnevno. strip.Srbija indapamid .HEUMANN PHARMA GmbH .7din 8600097401500 215/2007/12 17. 1x5mL Cena 396.2001 223. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.10. blister. Paralelni lekovi: Indapres®.9din 21.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.Nemačka azatioprin .2din 21.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. 100mg.5mg. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.5mg posle doručka. rawel® Sr.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.A.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. zatim 1-3mg/kg dnevno. 4x25 kom Cena 1761.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. rawel® Sr. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. monokomponentni (R) 1103045 film tableta.O.5mg posle doručka. 2x15 kom Cena 176. Tertensif INDAPRES® .09. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. 1.3din 3400934195389 565/2005/12 19. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija.01. Paralelni lekovi: Indapamid. edemi: 2.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. 75mg.Hrvatska indometacin .5mg/kg dnevno.5mg.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21.Francuska indometacin .2001 . Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . Indapres® Sr. 2.

Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl.IVANČIĆ I SINOVI D.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 40mg+10mg.V. blister. Ne davati ga deci. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.08.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Holandija simvastatin. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. blister. . u isto vreme. 5x3.Švajcarska cilazapril.Srbija fenilefrin.F. Prilazid®. 5mg. . askorbinska kiselina . rinitisom (rinorejom). oprez.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.12. ezetimib .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg.O. kongestivna srčana insuficijencija: maks. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.10. 5mg+12.O.5mg. maks. 5mg dnevno. paracetamol. kesica. blister. uzima se posle jela. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. zobox® . 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18.F.Švajcarska cilazapril . ne više od 10/10mg/dan.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.02.2007 Cena 834. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. rektalno 2 puta po100mg. hidrohlortiazid .2006 Cena (R) 1104102 tableta.2006 Cena (R) 1104101 tableta. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. INEGY® . na dan.5mg.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. 20mg+10mg. 4x7 kom Cena 595. 10mg+10mg. 10mg+750mg+60mg.MERCK SHARP & DOHME B.10. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.10.8din 8606103889126 474/2007/12 06. prema potrebi do 5mg dnevno. 2. blister. blister. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. Paralelni lekovi: cilazapril.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.3din (R) 1103714 film tableta. maks.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. trudnicama i ženama koje doje. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.02. blister.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . Prilazid® plus INHIBACE® . INFLUREX . 4 praška dnevno.

srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.HEMOFARM AD . 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. INSULATARD® PENFILL® . I INSULATARD® FLEXPEN® .2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27./mL.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL Cena 2209. 5x3mL a10ac insulini i analozi. INSULATARD® NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.1din 2283/2007/12 09. 100i.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Srbija insulin izofan . parenteralni./mL.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest. 5x3mL Cena 2026.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 100i. 50mg.Danska insulin izofan ./mL.10.12. INSULATARD HM . uložak.NOVO NORDISK A/S . 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.PHARMACIA LIMITED . srednje dugog dejstva Cena 964.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Velika Britanija eplerenon .1din 515-04-1182-1 15. 25mg./mL. 50mg dnevno.j. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.Srbija insulin izofan . vrstu insulina.j. od 50mg dnevno.D.2007 .06. karpula./mL. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.VRŠAC . prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.Nemačka insulin humani .07. parenteralni. vrstu insulina.HEMOFARM KONCERN A.12. maks.j. 100i.07. vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19. blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. vrstu insulina. 100i. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. INSUMAN® BASAL . parenteralni.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. od 25mg dnevno.j.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Danska insulin izofan .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. bočica. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026.07.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2006 Cena (R) 1400481 film tableta.6din 515-04-1182/03 15. blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .

dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.10. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. a10aB insulini i analozi.j./mL. vrstu insulina.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vrstu insulina.12.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i.j./mL./mL.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL ./mL. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . vrstu insulina.Nemačka insulin humani .Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. vrstu insulina. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . 100i. INSUMAN® RAPID OPTISET .12.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. vrstu insulina. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.Nemačka insulin humani . parenteralni. 100i.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 2026. uložak.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. INSUMAN® RAPID . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.1din 3582910015413 2284/2007/12 09.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. uložak.10.Nemačka insulin humani . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.12. 5x3mL Cena 2209.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.6din 3/2-10-10753/2 25. INSUMAN® COMB 25 .j.Nemačka insulin humani . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

20%. 10x100mL Cena 9805. INTRON A .USA ertapenem .m. INTRALIPID . tvrda. bočica staklena.Austrija sojino ulje . peritonitis.10.10. non-Hodgkinovi limfomi. bočica.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13.F. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. kolona.v. opekotine. peritonitis. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. citomegalo virusima.2007 doziranje: postoperativna ishrana. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. 20%. plastična kesa. karcinom bubrega. multipli mijelomi i maligni melanomi. 18Mij/1.01. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. 1x1g Cena 4364. pankreasa. boca staklena. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. tumori gastrointestinalnog trakta.Švajcarska sakvinavir .04. bešike i cerviksa.05. INVANZ® . boca staklena.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. INVIRASE® .10. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. 200mg. plastična kesa.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. nekoliko dana.zoster i papiloma virusima. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. virusima hepatitisa B.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. ulcerozni kolitis. varičela .2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. plastična kesa.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. ulcerozni kolitis. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. 20%. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . dnevno. tumori gastrointestinalnog trakta.Švedska ulje soje . 10x100mL 515-04-3417/03 08. opekotine. dugotrajna koma: individualno. boca staklena. 20%.Irska interferon alfa 2-b .FRESENIUS KABI AB . dugotrajna koma: individualno. 20%.10. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.2006 . inf.12. 1g. u trajanju 30 minuta.j.11. Kapoši sarkom.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. 20%.2mL.2din 3/2-10-9348 26.220 INTRALIPID .2004 doziranje: postoperativna ishrana. ili i. hronična granulocitna leukemija.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.5din 3/2-10-6190 19. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana.

20mg. blister. bočica staklena. Lizinopril.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. 100%. 500mg. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.05. tečnost. blister. tokom 30-60 dana. 250mg.03. blister. 1x100mL Cena 2761. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. uz jelo ili odmah posle jela. 1x120 kom Cena 23204.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.2din (R) 1103550 tableta. Loril®. 100%. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.12. doza održavanja 10mg jednom dnevno. blister. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.5mg jednom dnevno.2000 Cena 151482. maks.BELUPO.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. 80mg dnevno.Hrvatska lizinopril .3din 216/2007/12 17. 50mg. IRESSA .A.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . Paralelni lekovi: Lisopress®.12.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju.P. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. tečnost. bočica.09. uvek u isto vreme.01.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S.Velika Britanija izofluran . Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .D.2007 .ASTRA ZENECA UK LIMITED .05.2007 Cena 915.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. . 250mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. ritonavira od 100mg istovremeno. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. najkasnije 2 sata posle jela.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. 1x250mL Cena 6205.6din (R) 1103551 tableta. 40mg.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. bočica staklena. u kombinaciji sa ritonavirom. bočica plastična.Italija mepartricin . .Velika Britanija gefitinib . Lizopril.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.03.3din 515-04-1630/04 10. 5mg.8din 8606102767272 728/2006/12 25.HEMOFARM AD . uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno.Srbija izoniazid . progutati sa vodom. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. doza održavanja je 20mg jednom dnevno.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. monokomponentni Cena 498. IRUMED® .

D.75-1mg. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula.3din (R) 1402721 film tableta. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. .B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike.10.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.07. deca od 1-5 godina 2-3mg.2007 IZOPAMIL . 5mg/mL.ZDRAVLJE A. 80mg. artelac® edo®. difutrat ISPIROL .2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza.Belgija hipromeloza . 300-500mg dnevno.ALCON-COUVREUR N. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. herpetički keratitis.07. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. 5. maks. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. sorbitol .Srbija izosorbiddinitrat .1din 2383/2007/12 16. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. 480mg dnevno.HEMOFARM AD . ampula.2003 Cena 86. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. blister. maks. 300mg dnevno. Cena 427. bočica. distrofične promene na rožnjači. deca do 1 godine 1-2mg. 20mg.4g/L+27g/L. deca od 5-14 godina 3-5mg. tvrda.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. deca dobijaju veće doze od odraslih. Paralelni lekovi: verapamil.Srbija manitol. 1x15mL Cena 233. Paralelni lekovi: cornilat®.09.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.Srbija verapamil . . uzima se u jednoj dozi. 5mg. deca (neonatusi) 0.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. 6x10 kom Cena 181. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. blister.07. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.V.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. rastvor.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. Paralelni lekovi: artelac®. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. deca 10-20mg/kg dnevno.GALENIKA AD . maks. kesa. ISOPTO® TEARS . verapamil alkaloid® . Hemodrops ISOSORB RETARD® .

1x500mL Cena 38. sa čašom vode.10.JANSSEN PHARMACEUTICA N. bočica.Belgija hidromorfon . dijareja.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju.HEMOMONT D.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.4g/L+0.O. . peritonitis. opekotine. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. deca do 7 godina 400 000 i. boca. sifilis: odrasli 1. blister. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju..203g/L. JONOLACTAT . dnevno.j. šarlah). po potrebi i više. tabl.05g/L+0. gonoreja.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. šoka i traume.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. kao početno lečenje kod gubitka krvi.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .GALENIKA AD . obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. streptokokne infekcije (angina. blister.Srbija benzilpenicilin.Nemačka dienogest. 16mg.j.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.j. magnezijum-hlorid .04.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. natrijum-laktat.+600000i. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . .134g/L+0.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. .O.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.6din 200000i.V. kalijum-hlorid. deca preko 7 godina 800000 i.10. blister. etinilestradiol .6-4 Mi. benzilpenicilin-prokain . ileus i teške infekcije. 6g/L+3. se guta cela. 50x800000 i. Cena 622.Crna Gora natrijum-hlorid.j. JUGOCILLIN® . zatim 7 dana pauze. 8608808100988 818/2007/12 13. 2mg+0. približno u isto vreme svakog dana.SCHERING AG .2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. dnevno. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10. difterija.06.8din 515-04-249/03 30. kalcijum-hlorid. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. 8mg.j.07.03mg. dnevno.j.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

9g/L Cena +0.4g/L+1. 190g/L+200g/L+16g/L+11. treonin.6g/L+4.8g/L+5. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana. lizin. plastična kesa.D.5g/L+3.3g/L+9g/L+7. metionin.3g/L+9g/L+7. ulje soje.1din 515-04-2583-1 17.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta. triptofan.9g/L+7.j. tirozin .01. bočica.Srbija kalcitonin .6g/L+4.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .9g/L +7. leucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . .9g/L+7. 110g/L+200g/L+16g/L+11.8g/L+6.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. 1x50 kom Cena 127.6g/L+5. plastična kesa.9g/L +0.8g/L+6.6g/L+4.8g/L+5.6g/L+5. izoleucin.ALKALOID AD . asparaginska kiselina.5g/d. arginin. glutaminska kiselina.9g/L +7.8g/L+5.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.3g/L+7.9g/L +7.01.6g/L+5. 110g/L+200g/L+16g/L+11.3g/L+6.25-1 g.23g/L.23g/L. serin. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.6g/L+5.9g/L+7. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.5g/L+3. plastična kesa. lizin.2003 .5g/L+3.6g/L+5. arginin.23g/L.4g/L+1.9g/L+7.3g/L+11.12. histidin.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . fenilalanin. serin. prolin.4g/L+1.4g/L+1. 190g/L+200g/L+16g/L+11. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.6g/L+5. 1x2mL Cena 2792.9g/L +7.23g/L.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. asparaginska kiselina. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.01.01.6g/L+5.6g/L+4.9g/L+7. glicin.9g/L +7. KALCITONIN .5g/L+3.3g/L+11. fenilalanin. tirozin .9g/L Cena +0.9g/L+7.Austrija glukoza.6g/L+4. hiperfosfatemija: 2. valin.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.6g/L+5.SRBOLEK A. alanin.3g/L+6. plastična kesa.9g/L+7.4g/L+1.23g/L.9g/L+7. sprej-boca sa dozerom.9g/L +0. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . nadoknada do 2g/d.9g/L+7. deca 3-5 puta po 0. glicin..Austrija glukoza.6g/L+5.9g/L +0.6g/L+5. rastvor.5-17g/d. glutaminska kiselina. triptofan.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.3g/L+6.5g/L+3.8g/L+5. plastična kesa. 1g.6g/L+5.8g/L+6.6g/L+5.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.6g/L+5. treonin.6g/L+5.3g/L+11. valin.3g/L+7.8g/L+5.01.Makedonija kalcijum-karbonat .9g/L+7.3g/L+6.07. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. izoleucin.8g/L+6. ulje soje. prolin. histidin. alanin. leucin. 200i.6g/L+5.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. metionin.3g/L+7.8g/L+6.3g/L+6. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . 190g/L+200g/L+16g/L+11.

meka. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. 10x1g Cena 25. sa hranom. fiola. u toku ili posle jela.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.7din 515-04-1764/03 17. sprej-boca sa dozerom. .A12BA30 MINERALI Cena 278. Miacalcic® KALETRA . odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.O. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu. . 2x90 kom K KALIJUM HLORID . Paralelni lekovi: Kalii chloridi.3mg+33. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.11. Kalijum hlorid.2din 515-04-5185/03 13.22 (R) 7040206 aerosol. KG . 1g. 150mmol dnevno za odrasle.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. kesica. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu.O. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. Kalijum hlorid jadran. maks. rekafarm KALINOR . odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.12. obično 3 puta dnevno po 2 tabl.09. 2.J05AE. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). odrasli 150 mmol dnevno. kalijum-hidrogenkarbonat .j. 100i. maks.D.Nemačka kalijum-citrat.06g+2g.Velika Britanija lopinavir.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.Hrvatska kalijum-hlorid .UFAR D. 150 mmol dnevno za odrasle.. ritonavir . 1x15 kom .12. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.j. 133. limunska kiselina.17g+2.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. 500mg.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . fiola.SIGMAPHARM .ABBOTT LIMITED .07. odnosno deca 3 mmol dnevno. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.Srbija kalijum-hlorid . 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861.Srbija kalijum-hlorid . fiola.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292.8din 515-04-2583/03 17.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina.. maks.3mg.07.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.ABBOTT GmbH & CO. bočica. KALII CHLORIDI ./dan ušpricati u jednu nozdrvu. rastvor se pije polagano. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. odnosno 40 mmola. Kalijum hlorid jadran.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. 1x40 kom Cena 104. Kalijum hlorid.. 1g.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.

D. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28. 2mg. . blister.D. lek se uzima posle jela. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. 2x10 kom Cena 51. 262mcg(200mcg joda). 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17.2007 Cena 20.2004 Cena 553. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.08. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.H03CA. 4mg.2004 Cena 433. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.4din (R) 1103749 tableta. Kamiren® XL KAMIREN® XL . blister. blister. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE .B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. doxacor.GALENIKA AD .11.08. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .4din 8608808105525 1580/2006/12 05.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). Paralelni lekovi: alphapres®. blister. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. blister.Norveška kalijum-hlorid . maks. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.2din 9088882477074 2108/2006/12 14.08. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. starije osobe.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. doza održavanja 100mcg dnevno. blister.2din (R) 1103748 tableta.KRKA. 4mg. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno.D.09. 262mcg(200mcg joda).1din (R) 1040220 tableta. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . TOVARNA ZDRAVIL. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. doze se odnose na čist jod. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.Slovenija doksazosin . uz dosta tečnosti tokom terapije.09.09. deca 50-150mcg dnevno.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. u toku infektivnih bolesti). rekonvalescenti.2005 doziranje: doze se određuju individualno.. 1mmol/mL.Slovenija doksazosin .C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2007 .200mcg dnevno. 8mg dnevno. blister.08.KRKA. . deca u fazi rasta. 20x20mL Cena 837. 4mg. KALTEGAL® .09. maks. 16mg dnevno.Nemačka kalijum-jodid . 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. blister. KAMIREN® . kalcijum-glukonat . 1mg. ampula. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. TOVARNA ZDRAVIL.Srbija askorbinska kiselina.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . D. 4mg. 50mg+500mg. dojilje.08.2007 Cena 20.FRESENIUS KABI NORGE AS .2005 Cena (R) 1040221 tableta.

ALKALOID AD . Kamiren® KANAZOL . 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. bočica. doxacor.O. tuba. 2%.9din (R) 1103531 tableta.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. Mycoril®.10. 3 nedelje (keratitis fungalis).2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. 1x40 kom Cena 235. monokomponentni (R) 1103530 tableta. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.12. Sporanox KANSEN .Srbija itrakonazol . deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.12.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. . Paralelni lekovi: Funit. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® .08.Srbija klotrimazol . 30 dana (Tinea pedis. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. maks. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.5din (R) 6137412 vaginalna tableta.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. blister. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. bočica. Mycoril®. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). fiola.SLAVIAMED D. 4-8 nedelja (Tinea capitis).2003 102.ZDRAVLJE A. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. .ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: antifungol®. 50mg. 1x20g Cena 106. 3-6 meseci (onihomikoze). . vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. doza održavanja 2 puta po 25mg. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.10.O. Paralelni lekovi: alphapres®. 16mg dnevno).08. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. aluminijumska folija. 25mg. canesten® 1.Makedonija kaptopril . maks. Paralelni lekovi: captopril.D.5mg. 100mg.5mg. sa malo tečnosti (pre jela. tvrda. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 3.25-12.12. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). 4mg.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. eukaptil®. blister. pa na 4mg. Tinea cruris). 16mg dnevno.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. cela. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 1%. tuba. Plimycol KANSEN . Prokanazol®.2007 Cena 142. 200mg. 2 (retko 3) puta po 50mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. u toku jela ili posle jela).2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1x10 kom Cena 686. Katopil®. zorkaptil® . uzima se 1 sat pre jela.D. 4mg.12. canesten®. maks.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Srbija klotrimazol .J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.

2006 doziranje: hipertenzija: 12.D. 300mg. . Paralelni lekovi: gabalept®. Paralelni lekovi: coryol®. Karvedilol.5mg.5mg početno. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.12. 5x10 kom Cena 1364. 6. Neurontin® KATOPIL® .Hrvatska gabapentin .5mg početno.Srbija karbamazepin . 200mg. maks.2002 doziranje: hipertenzija: 12. maks.Srbija karvedilol . maks. 12.5mg početno. fiola. dilatrend®. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.02. 2x14 kom 3/2-10-10624 25.7din (R) 1107640 tableta.4din 3850343032377 2311/2006/12 12. postepeno povećavati do 0. Milenol KATENA® .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. angina pektoris: 12.D. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. deca od 10-15 godina 0. blister. 2x14 kom 3/2-10-10622 25. blister.2din (R) 1107625 tableta.2006 .12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. maks.2002 Cena 244.ZDRAVLJE A. zatim 2 puta po 25mg. dilatrend®.8-1. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza.8g dnevno podeljeno u 3 doze.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.12.C09AA01 c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103220 tableta. Paralelni lekovi: galepsin®.BELUPO. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.5mg. . angina pektoris: 12.D.8din (R) 1107641 tableta. 2. Karvileks®. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.2006 243. 25mg. zatim 25mg dnevno. 50mg. Tegretol® cr KARVEDILOL . 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. blister.5mg početno. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.Srbija kaptopril .2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. zatim 2 puta po 25mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 5x10 kom Cena 145. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. tvrda.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. Milenol KARVILEKS® . deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.1din 02. blister.6din 02. maks.01.HEMOFARM AD . 1. 12.25mg. blister.4g dnevno podeljeno u 3 doze.04. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. zatim 25mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . 25mg.12.02. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. maks.2 g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: coryol®.HABIT PHARM A.6-1g dnevno u više doza. Tegretol®. blister. .Srbija karvedilol . 2x14 kom 3/2-10-10623 25.8din 8600097400626 217/2007/12 17.GALENIKA AD . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.

12.12. 4mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. bočica.D. 5x1mL Cena 1047. Mycoseb® . psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno.1din 3838989577032 1607/2007/12 06.1din 3/2-10-8880 24. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. bočica. 2-6 nedelja za dermatomikoze. 6 nedelja. maks. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. D.2005 Cena 256.SANOFI-AVENTIS S.2007 Cena 558.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. . 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.9din (R) 1325531 film tableta.2002 Cena 2641. neurodermitis. KETEK® .8din (R) 1047452 tableta.4 nedelje. 400mg. blister.5mg. urtikarija). parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. kožne bolesti (bulozne dermatoze.P.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. zorkaptil® KENALOG® .Srbija ketokonazol . 2%.SRBOLEK A. maks. 2 (retko3) puta po 50mg. . dva puta nedeljno. Kaptopril alkaloid®.08.Srbija ketokonazol . mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. . 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.5mg.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem.KRKA.D. 6 -12 meseci za duboke mikoze. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. Paralelni lekovi: captopril. seboroični dermatitis. 1x1 kom Cena 144. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. pojadinačna doza 100mg.2din 473/2005/12 17.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. 40mg/mL.3 nedelje.08.SRBOLEK A.12. lečenje traje u proseku 2.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24. 200mg.400mg u toku 5 dana. maks. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. doza održavanja 1-4mg dnevno. blister. tokom 2.2din 703/2005/12 22. . Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . 400mg. TOVARNA ZDRAVIL. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.Italija telitromicin .A.25-12.12. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. ampula.Slovenija triamcinolon . KETOKONAZOL . blister.10.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.D. 2%.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. doza održavanja 2 puta po 25mg. tuba. eukaptil®.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. Paralelni lekovi: aquarius.

menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. pseudogiht.09. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.Slovenija ketoprofen . periartritis.D. miozitis. sa punom čašom vode. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. blister.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta.D.6din 515-04-01955/03 28. Ketonal® Lek KETONAL® LEK .uz obrok. giht. tendoperiostitis. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. 100mg. uz obrok. 200mg dnevno. sa punom čašom vode. tendosinovitis. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.D.04. tokom 7.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. tendinitis.09.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. .4din 515-04-01956/03 28. ujutro i uveče po 1 kaps.D. tvrda. . kratkotrajno. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. istegnuća tetiva.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. a najduže 15 dana. . 1x20 kom Cena 318. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. giht. uganuća. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. 2. giht.04.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. 1x50g . isčašenja. pseudogiht. bočica od tamnog stakla. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.5%. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima.5din 3837000004946 199/2005/12 26. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. Cena 150mg. 100mg.2004 doziranje: inflamatorna. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . tuba.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. sinovitis. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. artroza i reumatizam mekih tkiva). artroza i reumatizam mekih tkiva).Slovenija ketoprofen . tvrda. distorzije.08.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . ampula. 10x2mL Cena 179.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. artroza i reumatizam mekih tkiva). na 4 sata.Slovenija ketoprofen . maks. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. pseudogiht. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. fibrozitis.m.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. 150mg. povrede meniskusa.Slovenija ketoprofen . bursitis. dnevno. blister. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto.

250mg.Velika Britanija abakavir. natrijum-sulfat. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati.04. blister. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. Tabletu progutati celu sa malo vode.Irska polietilenglikol.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. lamivudin . histidin.05.Kipar klaritromicin .2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. clathrocyn®.10.A16AA. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. KIVEXA® . . zymbaktar KLEROMICIN® .2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.GLAXO WELLCOME OPERATIONS .232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL .MEDOCHEMIE LTD.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH . teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.04. tirozin . kombinacije (R) 1328601 film tableta. dnevno KLEAN-PREP® .HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.07. kalijum-hlorid . 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.. kesica.7425g.10. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10.4din 454/2005/12 12. lizin. blister. 600mg+300mg.9din 3/2-10-3704 17.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta.Kipar klaritromicin . 7 dana.465g+0. triptofan.8din 5290931004436 756/2007/12 02.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. 500mg. 4x68. 5x20 kom Cena 5694.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. Fromilid®. Fromilid® uno. Paralelni lekovi: clarithromycin. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat. Kleromicin®. KLERIMED® .685g+1. 2x7 kom Cena 562.jedna kes. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat.2005 . blister. radiološka ispitivanja kolona. natrijum-hlorid. .J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. treonin. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse.685g+1. Cena 59g+5. .A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor.AEGIS LTD.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. 250mg. blister. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda. blister. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. natrijum-hidrogenkarbonat.

10. zymbaktar KLIMODIEN . 150mg.2g tokom 60 minuta). zglobova.5mg na 12 sati.5mg na 12 sati. Fromilid® uno. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. oralna suspenzija. 2mg+2mg.12.6din (R) 1024043 kapsula. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. a i. Paralelni lekovi: clarithromycin. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® . Fromilid®. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.HEMOFARM AD .G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.10. 300mg. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. potkožnog tkiva.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. 1x14 kom Cena 1036. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. peritonitis.12.12. 500mg. lek se primenjuje nezavisno od obroka.5mg/kg na 12 sati. 125mg/5mL. ne treba da pređe 600mg. clathrocyn®. blister.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. Klerimed®. 75mg/5mL.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.Danska noretisteron.v.m inj.SCHERING AG .2006 doziranje: menopauza.Nemačka dienogest.4din 5291171001087 453/2005/12 11. 10x2mL Cena 842.8din bočica od tamnog stakla. parenteralno odrasli 0. deca od 20-29kg 187. 1. estradiol .2002 Cena 134. do 14 dana. (pojedinačna i. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .10. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta.NOVO NORDISK A/S .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.6-2.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. Cena 467. kontejner za tablete. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta.Srbija klindamicin . 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. 1mg+2mg. bočica od tamnog stakla. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. deca ispod 8kg 7. kože.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. deca od 8-11kg 62.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. 1x28 kom Cena 536. blister. inf. blister. prema protokolu. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. KLINDAMICIN . 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. deca 3-6mg/kg na 6 sati.11. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. izuzetno 450mg na 6 sati. bez pauze. ampula. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. tvrda.5din (R) 3024040 sirup.2002 Cena 271.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. estradiol .

0. 1x100mL Cena 234. 30mg.25 . . 120mg dnevno.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. 50mg.Srbija metoklopramid . blister. Paralelni lekovi: Kodein fosfat . deca 7.234 KLION® . parenteralno 10mg i.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. ampula.1din 3/2-10-5773 10.02. uzima se 15 minuta pre jela. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .11. orvagil® KLOMETOL® . deca od 6 . 10x2mL Cena 73. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. maks.Hrvatska klomifen . ili sporom i.11.12.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.Srbija kodein .5-15mg. 1x100mL Cena 56. Paralelni lekovi: colpocin-T®.03. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. 5mg/5mL.2din 8608808101053 513/2005/12 02.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.10mg.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. funkcionalni pilorospazam. blister.GALENIKA AD . 30mg.7din 8608808101077 514/2005/12 02. 10mg.0.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.11.v. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.Makedonija kodein . deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. 1x10 kom Cena 203. 1x10 kom Cena 72. blister.7din 8606003211171 03-3814/99 06. 3x10 kom Cena 70. maks.2005  (R) 3124300 oralni rastvor.8din 8608808101060 515/2005/12 02. 10mg.Mađarska metronidazol .ALKALOID AD .5-15mg.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. 0.2005  (R) 1124301 tableta. inj.m.14 godina 0. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5%. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.GEDEON RICHTER LTD . Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . blister. 120mg dnevno.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.FAMPHARM .2din 3850343026161 548/2007/12 27. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .5mg/kg na 8 sati.11.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . maks. bočica od tamnog stakla. bočica.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. 1x10 kom Cena 124.5mg/kg dnevno. deca do 6 godina 0.BELUPO. sintetski  (R) 1048871 tableta.D.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. postoperativni meteorizam.

kesica.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .2006 doziranje: glavobolja.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. kesica. kesica.IVANČIĆ I SINOVI D. 200mg+200mg+50mg. kesica.Slovenija terazosin .Bosna i Hercegovina paracetamol.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.09. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. 5x1mL Cena 192.O.G. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . blister. migrena. lečenje: 1mg i. 2x10 kom (R) 1103768 tableta. a dalje zavisno od kliničke slike.2004 doziranje: glavobolja. . bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.Srbija acetilsalicilna kiselina.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.D. blister.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.03.B. .O.12. 200mg+300mg+50mg.2 praška po potrebi.2din 3/2-10-10627 25.v. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. mijalgija. 2mg/0.Srbija paracetamol. zubobolja.12. paracetamol. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.12. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA .O. mialgija.6din 3/2-10-10628 25. 400mg+50mg. KORNAM® . neposredno po rođenju. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. 5mg. najviše 3 puta dnevno. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.O.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .9din 8606102767760 1485/2007/12 10. artralgija. 2mg.propifenazon.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . posttraumatski i postoperativni bol. KOMBIKAF .9din (BR) 2086922 oralni prašak. po potrebi. 10mg/mL.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. po potrebi. ampula.2002 Cena 1576.kofein .03.09.2007 doziranje: individualno.PHARM D.BOSNALIJEK D. 200mg+200mg+50mg. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08. rastvoreno u čaši vode. kutija. kofein .09. kofein . neuralgija. 50x10 kom 235 Cena 73.D.2007 Cena 190. zubobolja.2mL. neuralgija. artralgija. 2x10 kom K Cena 376.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.12.1din (BR) 2086921 oralni prašak.Švajcarska fitomenadion .F. dismenoreja. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06.4din 515-04-806/04 13. 200mg+300mg+50mg.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. neuralgija.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. blister. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.07. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno.2004 . zubobolja. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. ampula. . .2006 Cena 27. 400mg+50mg. 5x0.

doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. blister.j.2007  (R) 1071752 tableta. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.j. neposredno pre hemioterapije i radioterapije.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.ZLB BEHRING GmbH .Nemačka antitrombin III .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.5mg.07.25mg. depresija: 3 puta po 0. maks.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . 4mg dnevno. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zatim još 1 tabl.2007  (R) 1071751 tableta. zolarem KYBERNIN P . 1mg dnevno.01.5mg. ili inf. 4mg dnevno. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . tabl. 12 sati kasnije ili 2 tabl.. terapija početno 1000-2000 i.1din 8608808105464 1434/2007/12 05.06./10mL.j. 0.08.12. zatim 2000-3000 i. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. tokom 5 minuta.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. KSALOL® . blister. ampula.5mg.v.v.F. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. blister. oralno.Švajcarska granisetron . 500i. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.07.8din 3/2-10-9310 11.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. 2x15 kom Cena 100. maks. maks. Xanax®. 1mg/mL. progutati sa vodom. 10mg. blister. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: Helex®.4din 8608808105488 1436/2007/12 05.GALENIKA AD . maks. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. 1mg. 2x15 kom Cena 50.07.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. 3mg.25-0.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. 1x10mL . 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). liobočica sa rastvaračem. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. ampula.Srbija alprazolam . po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. 0.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. 1mg.j. neposredno pre anestezije.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. 5x1mL Cena 2828.3din 8606103889058 398/2007/12 30.

maks.08.2003 Cena (R) 3127443 sirup. blister. blister. . blister. boca plastična.Grčka ceftriakson .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. ceftriaxone-BcPP.6din 515-04-1256/03 06. pre intervencije inj.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. hirurška profilaksa: 30-90 min. Longaceph®. Farcef.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. 650mg/mL. 1x500mL 515-04-1256-1 06.2006 1179. 650mg/mL. septikemija.08. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup. zatim 5mL dnevno.6din 02.2003 Cena 835. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. novorođenčad maks. 60mL sirupa u početku. 650mg/mL.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. maks.2006 2172.Velika Britanija lacidipin . 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. 2mg. boca plastična. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2g dnevno. ceftriaxon-MIP®. boca plastična. 1g.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta.2006 doziranje: pneumonija.Nemačka laktuloza .CHEPHASAAR CHEMISCH .2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.08.01. meningitis.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . infekcije kostiju i mekih tkiva.m. 650mg/mL.2din 8600101962546 436/2006/12 06. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. 1x1000mL 515-04-1256-2 06. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 25mg.09. bočica. maks.5mL Cena 335. 4mg. gonoreja.8din 02. veracol® LACIPIL .04.A.2004 Cena 890. zatim 5-15mL sirupa. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.2006 . 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 50mg. LACTULOSE-MIP .7din (R) 1402846 film tableta. odojčad i deca do 12 godina 20 . boca plastična. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. . rocephin®. blister. maks. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. ceftriakson.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.ALKALOID AD .06. 1-2 g.Makedonija lamotrigin . Paralelni lekovi: azaran. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg.2din (R) 3127442 sirup. 1 . 50mg/kg dnevno. Lendacin®. 6mg dnevno. 1x200mL L Cena 192.7din 02.09. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. 1x3. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .06.06. 100mg.PHARMATHEN S.

10. Lamotrigin. 100mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Paralelni lekovi: arvind®. blister. blister. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. 2mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 100mg.2007  (R) 1084782 tableta. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.GLAXO WELLCOME OPERATIONS .2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. Lamictal™. 200mg. Lamotrix® LAMICTAL™ . Lamictal™.Velika Britanija lamotrigin .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.6din 5310001154066 717/2006/12 25. blister. Lamotrix® LAMICTAL™ . 100mg dnevno narednih 14 dana. blister. Paralelni lekovi: arvind®. Lamal. 200mg. Lamal. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. 5mg. Lamotrigin. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister. 25mg. .2007  (R) 1084781 tableta. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10.05. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.Velika Britanija lamotrigin .01.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 50mg dnevno narednih 14 dana.2007 doziranje: epilepsija.O. Lamotrigin. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 50mg. 25mg dnevno narednih 14 dana.10. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Paralelni lekovi: arvind®. 50mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. bočica.O.2007  (R) 1084783 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamect®.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamal. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 100mg dnevno narednih 14 dana. Lamect®. blister. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lamotrigin. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrix® .Srbija lamotrigin . Lamect®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. 25mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.10.10. početna doza 25mg jednom dnevno. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.PHARMASWISS D. Paralelni lekovi: arvind®.12. Lamotrix® LAMECT® . a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 2x15 kom Cena 3848. 25mg dnevno narednih 14 dana.

do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007 doziranje: epilepsija. 3x10 kom Cena 1336.2007  (R) 1084237 tableta.01.8din 8606010301209 1309/2007/12 12. 25mg. Tinea corporis.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Lamect®. 125mg dnevno. blister. 1%. tuba. 100mg. deca 5-12 god.Srbija lamotrigin .9din 3/2-10-5794 01. 50mg dnevno narednih 14 dana.06. deca 2-5god. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. 100mg.06. blister. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. Lamal. 100mg dnevno narednih 14 dana. 50mg. Lamal. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. blister. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. 250mg dnevno. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.NOVARTIS .D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.11. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN . LAMISIL® . deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 62.12. Paralelni lekovi: arvind®. Tinea cruris 2-4 nedelje.5din 8606010301100 1308/2007/12 12. 50mg. početna doza 25mg jednom dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 2x14 kom Cena 1869.A.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. 2x14 kom Cena 1019.Švajcarska terbinafin . Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.Poljska lamotrigin .Švajcarska terbinafin .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2007  (R) 1084236 tableta. blister. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 2x14 kom Cena 585. Lamect®. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.5din 5900008008280 202/2007/12 16. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. blister. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Lamotrix® LAMISIL® .01.2007  (R) 1084551 tableta. Lamictal™.9din 3/2-10-8103 22.06. Lamotrigin.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.5mg dnevno. . Lamotrix® L .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.NOVARTIS . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.2007  (R) 1084552 tableta.O.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 3x10 kom Cena 2228. 250mg. blister.O.NI MEDIC D. 25mg dnevno narednih 14 dana. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. 25mg.01.

N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. blister.5din 3/2-10-10752/2 24. 3x10 kom Cena 2172. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.01. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . Mucosolvan®.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .MEDOCHEMIE LTD. vrstu insulina. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.12.Nemačka insulin glargin . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . karpula. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.Nemačka insulin glargin . Lamictal™. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Flavamed. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm./mL. deca od 5 .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 100j. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28. .09./mL.01. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 25mg.5mg. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Lamect®.D./mL. 50mg. parenteralni. parenteralni. blister. Paralelni lekovi: Lantus®. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.12.1din 5290931003071 92/2007/12 11. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100j.4din 3/2-10-10752 24.01. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet. 5x3mL Cena 4208. Paralelni lekovi: arvind®.2007  (R) 1084232 tableta.JUGOREMEDIJA A.5mg. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. Lamal. 3x10 kom Cena 674.01.Kipar lamotrigin . blister. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 3x10 kom Cena 1179.8din 5290931003040 89/2007/12 11. vrstu insulina.Srbija ambroksol .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. karpula sa dozerom.2002 . 100mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup.2007 doziranje: epilepsija. 3x10 kom Cena 3850. 15mg/5mL. blister. 200mg. deca do 2 godine 2 puta po 7.8din 5290931003057 90/2007/12 11. ZRENJANIN .Nemačka insulin glargin . bočica.7din 5290931003064 91/2007/12 11.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. Lamotrigin LAMOX .2007  (R) 1084231 tableta. bočica.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. početna doza 25mg jednom dnevno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .10 godina 2-3 puta po 15mg.2007  (R) 1084233 tableta. 5x3mL a10ae insulini i analozi. parenteralni. 100j. Mucosolvan® junior LANTUS® . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.12.

maks. plastična fiola. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 40mg dnevno. . benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. doza održavanja 15-30mg/d. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.JUGOREMEDIJA A. blister.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. deca 0. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. doza održavanja 15-30mg/d.1din (R) 1400143 tableta.Slovenija lansoprazol . deca 1-3mg/kg dnevno. 15mg.2006 Cena 117. . 4x7 kom Cena 607.09. 1x50 kom Cena 81.2006 Cena 430. Lantus® for optiPen LANZUL® . LASIX® . 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.4din 8608808101091 104/2005/12 22.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju.D.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. Lanzul® S.5mg/kg. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.7din 8608811001715 680/2006/12 19. ili sporom i. maks.Srbija hlorpromazin . maks. 5x2mL Cena 45.09.KRKA.D. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. Lasoprol. ampula. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). Lasoprol. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. Sabax® LARGACTIL .2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. uzima se 30 minuta pre obroka.Slovenija lansoprazol .05. 25mg.05. 1g dnevno.5-1. blister. inj. Paralelni lekovi: amarin. 75mg dnevno. vrstu insulina. blister. 20mg dnevno. ampula. TOVARNA ZDRAVIL.m. Paralelni lekovi: amarin. 40mg.12. tvrda. 2x7 kom Cena 536. TOVARNA ZDRAVIL. ZRENJANIN . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 40mg. 80mg dnevno. (4mg/min.05.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. maks. uzima se 30 minuta pre obroka. blister.GALENIKA AD .).05.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. Sabax® LANZUL® S . 20mg/2mL. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. Lanzul®.D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula.KRKA. Paralelni lekovi: Lantus®.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. D. parenteralno odrasli 20-50mg i.Srbija furosemid .5din 515-04-03563/03 28. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.v. D. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 20mg/2mL. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. maks. Paralelni lekovi: Furosemid L .2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. 30mg.

.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula.LTD. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana..L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. . vepegal. Lanzul®. ampula. Paralelni lekovi: etoposid. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. vepesid LASTET CAP.09. 50.09. tvrda. 25 .LTD. Lastet cap. tvrda. oralno obično 175-200mg dnevno.2005 doziranje: karcinom testisa. u intervalima od 3-4 nedelje. .LTD. u intervalima od 3-4 nedelje. 25.8din 3/2-10-7562 28. vepesid L .8din 4987170870625 289/2005/12 01..Kipar lansoprazol . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2005 doziranje: karcinom testisa. etoposide. 1x14 kom Cena 644. tokom 5 uzastopnih dana.AEGIS LTD. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: etoposid. pa pauza 1-2 nedelje. blister. 30mg.8din 4987170870724 288/2005/12 01. 100 .NIPPON KAYAKU CO. 2x10 kom Cena 11789. Lastet inj. 25.2005 doziranje: karcinom testisa. 10x5mL Cena 11789.09. Paralelni lekovi: etoposid. . tokom 5 uzastopnih dana.10. Sabax® LASTET CAP. Paralelni lekovi: etoposid.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. 60mg/kg. 4x10 kom Cena 11789. blister. 100.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . Lastet inj. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 50. etoposide. Lastet cap. blister. meka. 25..NIPPON KAYAKU CO. Lastet cap. blister. 100.NIPPON KAYAKU CO. vepesid LASTET CAP. po potrebi veće doze do maks.Japan etopozid .LTD. pa pauza 1-2 nedelje.Japan etopozid .2005 doziranje: karcinom testisa.Japan etopozid . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.09. vepegal. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. vepegal. oralno obično 175-200mg dnevno. 100. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Lastet inj.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. vepegal. Lastet cap. 25mg. tvrda.NIPPON KAYAKU CO. vepesid LASTET INJ.Japan etopozid . Lastet cap. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. . pa pauza 1-2 nedelje. 100mg/5mL.8din 4987170870342 287/2005/12 01. 100mg. 50. 50mg. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. etoposide. Lastet cap. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. uzima se 30 minuta pre obroka. etoposide. Lastet cap. Paralelni lekovi: amarin.8din 4987170870526 290/2005/12 01. u intervalima od 3-4 nedelje. .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. Lastet cap. 50 . tokom 5 uzastopnih dana. oralno obično 175-200mg dnevno. Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje. 1x10 kom Cena 11789. Lanzul® S.

dismenoreja. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.Srbija metilprednizolon . 1x150mL Cena 248. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. 40mg. dermatoze. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . doza održavanja 4-8mg. 15x20mg Cena 553. Chronova bolest.2002 Cena 1030.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 500mg. fiksne kombinacije Cena 98. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. tokom 21-og dana. Lemod-Solu. srednji zglobovi 10-40mg. Nirypan® LEMOD DEPO . bočica.5mg/kg dnevno. 0. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. 4mg. Lemod® . 40mg. blister. 20mg. 125mg. kolagenoze.Srbija metilprednizolon . Lemod® . ulcerozni kolitis. liobočica sa rastvaračem u ampuli. dermatoze. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. Paralelni lekovi: Lemod depo. bočica. Chronova bolest. 2x10 kom Cena 105. ponavljane ciste jajnika.15mg+0.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. deca preko 6 godina početna doza 0. Lemod-Solu. hipermenoreja.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. doza održavanja 2-8mg dnevno.HEMOFARM AD .12. adrenogenitalni sindrom i.03mg. bočica.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.Srbija levonorgestrel.12.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.Solu. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2002 L .2002 Cena 129. 10x40mg Cena 686.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.12.m. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. Nirypan® LEMOD-SOLU . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. hroničnog gubitka krvi. blister. 800mg/15mL. Paralelni lekovi: Lemod. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. 40mg jednom nedeljno. LEGRAVAN® .7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju.02. zatim 7 dana pauze. deca 1. ulcerozni kolitis.HEMOFARM AD .Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .ALKALOID AD .12.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela.12.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.12.Solu. etinilestradiol .3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.2006 doziranje: prevencija trudnoće.8-1.6din (R) 1135240 film tableta.10.HEMOFARM AD .2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . oralni preparati (R) 3060050 sirup.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. bočica. veliki zglobovi 20-80mg. kolagenoze. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.GALENIKA AD .2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. bočica.Srbija metilprednizolon .

prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. Nirypan® LENDACIN® . primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.2006 . bakterijske septikemije. ili i.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. bočica. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. Labilex®.Francuska brotizolam . ceftriakson. na početku i po završetku citostatske terapije. kolagenoze.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . vitalna ugroženost: 30mg/kg i. inf. intraabdominalne infekcije. 2g na 12 sati i. Chronova bolest. bakterijski meningitis. Paralelni lekovi: Lemod. ceftriaxon-MIP®. 10x2g 515-04-250/03 26.2003 Cena 35795. Paralelni lekovi: Lemod. maks. uz postepeno obustavljanje doze. Lemod® . maks. prevremeno rođene bebe maks.Slovenija ceftriakson . ceftriaxone-BcPP.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. dermatoze. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. 2g.25mg.v. dermatoze. 2g dnevno..Srbija metilprednizolon . Farcef.04. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju.8din 515-04-239/03 26.06.06.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.7din 47/2006/12 18. bakterijski endokarditis.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. 50x2g 515-04-250-1 26. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. na 4-6 sati tokom 48 sati. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. 1g.v.SOLU . bočica. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.25mg uveče pre spavanja. ulcerozni kolitis. zglobova.. Lemod depo. Longaceph®. 125mg. mekog tkiva i rana. 50mg/kg dnevno.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. ili i.v. 50x1g 515-04-239-1 26.04. bočica.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.v. kolagenoze.Solu. dvodelna bočica.2003 Cena 17808. 0. Chronova bolest. Lemod-Solu. Nirypan® LEMOD® .D. tokom najmanje 5-30 min. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. veracol® LENDORMIN .m. Paralelni lekovi: azaran.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. . 1x2mL Cena 184. respiratornog sistema. dvodelna bočica.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.2din 8600097002363 455/2006/12 06. infekcije u stomatologiji. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. reumatske bolesti: individualno. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 10x1g Cena 128. 2g. infekcije kostiju. bočica. genitalne infekcije.06. Lemod depo. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. Cena 107. rocephin®.v. blister. ostale indikacije 10-500mg i. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.v.7din 40mg. 1g. j01dd cefalosporini.v. 1 sat pre.m. do 6 puta dnevno.2003 Cena 7159.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. ulcerozni kolitis.06.HEMOFARM AD .01.

2x10 kom Cena 152. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. clozapine LEPROTEK® .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . maks.25mg uveče pre spavanja. blister.Velika Britanija klozapin . podeljeno u više doza.06.09.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.04. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). 50mg.2006  (R) 1070606 tableta. deca preko 12 godina 12mg dnevno.08.7din 515-04-2375/03 07.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.7din 515-04-232/03 01. tvrda.D.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno. 12mg. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.5din (R) 1102152 kapsula. teške psihoze 200-450mg. stanja posle infarkta miokarda. 1x10 kom Cena 128. 35mg. 900mg dnevno. 5x10 kom Cena 695.09.12.5din 8606103543059 1584/2006/12 05.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0.Srbija pentaeritritiltetranitrat . LENTONITRAT® . blister.Nemačka brotizolam .Srbija silimarin . 0. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. LEPONEX® . .4din 8606103543042 1583/2006/12 05. L .A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.25mg.5-25mg.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. alergijski rinitis i konjunktivitis. 2x14 kom Cena 735. tvrda.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. blister.2din 8600064103833 544/2006/12 14.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. blister. blister.2006 doziranje: šizofrenija.D.ZDRAVLJE A.SRBOLEK A.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. 25mg. 10mg. 100mg. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.07.Nemačka lerkanidipin .D.Srbija hlorfenamin . Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . . serumska bolest.SRBOLEK A.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. 8x10 kom Cena 110. 5x10 kom Cena 2142. . blister.2002 doziranje: urtikarija. alergija na lekove. maks. a najkasnije do 16 časova). blister. LERCANIL .KG .abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . dnevna doza 20mg. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. alergijske dermatoze.

12. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® . strip. 20mg. Paralelni lekovi: Letizen® L . eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg.09. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. 10mg.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. izuzetno 80mg. .09.Slovenija cetirizin . uveče posle jela. 10mg.Slovenija cetirizin .24 LESCOL® .7din (R) 1104451 kapsula. tvrda. 40mg.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.NOVARTIS . hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. tvrda.2002 Cena 1384.7din 3/2-10-10138 28.KRKA.12. ulkus želuca i duodenuma.Srbija bizmut-subcitrat . blister. 1x10 kom Cena 120.KRKA.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. . 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. 80mg.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. TOVARNA ZDRAVIL. a najduže 2 meseca.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . deca 7-8mg/kg dnevno.2006 doziranje: gastritis. D. 300mg. blister. . hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.12. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. 4x7 kom Cena 1699. terapija traje najmanje 1 mesec.7din 3/2-10-8863 12.Švajcarska fluvastatin . blister. D. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. blister. blister.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. TOVARNA ZDRAVIL. uvečeposle jela.D.D. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.09.NOVARTIS . Uzima se 30 minuta pre jela.Švajcarska fluvastatin .D.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. 2x10 kom Cena 200.

maks. 50mcg. deca od 1. blister. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. Tivoral® LETROX® 50 . deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks. Letrox® 100. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks. maks.08. blister.2006 Cena (R) 1040088 tableta. maks. blister.12.08. 100mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .12. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . 75mcg. 2x25 kom Cena 92. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. 150mcg. deca od 6 -12 meseci 6.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 .6din 4013054002339 88/2005/12 19.08.08. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. 150mcg. Letrox® 150.2006 Cena (R) 1040086 tableta. 75mcg. 50mcg. blister. 150mcg. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. 100mcg. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. maks. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: euthyrox. Letrox® 50. blister. Tivoral® LETROX® 150 . 50mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. blister. blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 2x25 kom Cena 148.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Paralelni lekovi: euthyrox. doza održavanja 100-200mcg dnevno. maks. maks. Letrox® 150.6din 4013054002322 86/2005/12 15.Nemačka levotiroksin natrijum . maks. 150mcg. 50mcg. 100mcg. Tivoral® . maks. 150mcg. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. 150mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 50mcg. 75mcg. maks.2006 Cena (R) 1040087 tableta.2005 Cena (R) 1040083 tableta. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno.12. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 100mcg. blister. 100mcg.08.2005 Cena (R) 1040085 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum . 2x25 kom Cena 115. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 100mcg. Paralelni lekovi: euthyrox.08. Letrox® 100.8mcg/kg dnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 50mcg.2005 Cena (R) 1040084 tableta. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.9din 4013054002650 90/2005/12 19. Letrox® 50.

1 tabl.m. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.Luksemburg kalcijum-folinat . 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.07. blister. za muškarce starije od 18 god.7din (R) 1139212 film tableta. 100mg/10mL. Paralelni lekovi: calciumfolinat.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta. vrstu insulina. zatim i./mL. blister.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .NOVO NORDISK A/S . Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.5din 8590027301195 1136/2006/12 06.R.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. blister. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.LACHEMA 25 . 5mg. 10mg.BAYER HEALTHCARE AG .6din (R) 1139214 film tableta.Danska insulin detemir . parenteralni.9din (R) 1139213 film tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. uložak. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. do 120mg tokom 12 .8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju.LACHEMA A. maks.Češka kalcijum-folinat . 10x25mg Cena 2961. 20mg.m. 100j. i. ili i. blister.A.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi./mL. . 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. ampula. Paralelni lekovi: calciumfolinat.v. 50mg/5mL. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.08. . 25-60min. ampula. i. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.Danska insulin detemir . Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .v.12. inf. Leucovorin ca Pliva .PFIZER ENTERPRISES S.12. 25mg. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.L.PLIVA . pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl. .24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21. ili i.v..12.v..Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . zatim i.Nemačka vardenafil .8din (R) 1139211 film tableta. uz čašu vode. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.12. 100j.11. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.m. 20mg.m. vrstu insulina.2005 Cena 2637. bočica.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister. 10mg. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.2007 Cena 1350. inf.2005 Cena 1131.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.12.NOVO NORDISK A/S .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07.24 sata podeljeno u više doza.S. dnevno.2005 Cena 2167. parenteralni. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21.

2004  (R) 1071322 tableta. maks.2002 doziranje: stanja napetosti. TOVARNA ZDRAVIL.5-6mg.04. ampula. Paralelni lekovi: Bromazepam.04. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.2002  (R) 1071626 tableta. 6mg. Lexaurin® LIDOCAINE . anksioznost. inj.5mg/kg. .9din 8608808105686 515-04-5180/03 10.2004 doziranje: muškarci .03.ADRENALIN . epinefrin . Lidokain-hlorid 1%.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. 1. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . 1.Srbija lidokain . uznemirenost. tuba.2din 8608808104139 591/2005/12 21. blister.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.11.O. blister. 3mg.5mg. 6mg. Lidokain-hlorid 1%. nervoza.v.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije.11. anksioznost. 60mg dnevno. Lidokain-hlorid 2% L .4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. uznemirenost.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. ampula. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.uretralna anestezija: 20mL. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.uretralna anestezija: 5-10mL. poremećaj sna: 3 puta po 1. žene . 3x10 kom Cena 131.2002  (R) 1071628 tableta.5mg.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.Srbija lidokain. 2x15 kom Cena 97.11. D.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Bromazepam. 3mg.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. kratkotrajna primena. blister.Slovenija bromazepam .5din 8600097200301 472/2006/12 06. Cena 536. 2x15 kom Cena 66. maks.Crna Gora lidokain . 1x30g Cena 117. 40mg+0. nervoza. 10mL. blister.2006. LIDOKAIN-HLORID .N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta.Makedonija bromazepam . do maks.2004  (R) 1071324 tableta. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 50.D.5-30mL. 20mg/mL.5-6mg. 2%.03.03. . ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. 1-1. 60mg dnevno. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. blister.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. ampula.5mL Cena 516. 20mL. doze 200-300mg/sat. zatim inf. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. Lexilium® LEXILIUM® . 3x10 kom Cena 90.025mg.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.HEMOMONT D.GALENIKA AD . endoskopija 10-20mL.03. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. blister.5mg.12.ALKALOID AD .KRKA. poremećaj sna: 3 puta po 1. 10mg/mL. 50x3. maks. 2x15 kom Cena 161. maks.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11. 50x2mL Cena 441. Paralelni lekovi: Lidocaine. kratkotrajna primena. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.O. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .2004 doziranje: stanja napetosti. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.

24 sata duboko i.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula.5mg/kg. Paralelni lekovi: Lidocaine. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: alendronat. Fosamax® LINEX® . 40mg/2mL. inj. LINDRON .2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.09. 1-1. tvrda.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju.5mL Cena 103.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i.D. deca 30.v.Slovenija alendronska kiselina .J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. TOVARNA ZDRAVIL. 4x7 kom Cena 936.. ampula.v.5-30mL. ampula. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . 10mL.A07FA51 ANTIDIJAROICI.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 1. 10mg. Lidokain-hlorid. 8g dnevno.24 sata i. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.GALENIKA AD .Srbija lidokain .2006 207. maks.2din 17. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.02.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.2006 . Lidokain-hlorid. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.05. Paralelni lekovi: Lidocaine.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. zatim inf. maks.Slovenija mlečnokiselinske bakterije.2din 17.05.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. blister. 35mg.HEMOFARM AD . Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. 1-1.5-30mL. blister. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju.3din 8608808102944 107/2006/12 02.5din 515-04-03680/03 28. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .60mg/kg dnevno podeljeno u 3.v.. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. ili na 8 -12 sati sporom i. inf.GALENIKA AD . intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. doze 200-300mg/sat. ampula. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. bočica.4 doze.KRKA. žive liofilizovane . doze 200-300mg/sat.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.12. do maks. 10x3. ili 10. .8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. do maks. inj.2x 107. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.5mg/kg.Srbija lidokain .m. zatim inf.v.m.10. deca 10mg/kg na 12. inj.v. . 600mg/2mL. inf. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. D. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. tvrda.2x 107.D. 600mg na 12. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. maks.Srbija linkomicin . 10mL. 50x2mL Cena 536.

Nemačka noćurak. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. profesionalna oštećenja kože.04.Nemačka parafin.DR. 20mL upotrebiti za tuširanje. ne nanositi u blizini očiju.07. LINOLA® GAMMA . tuba. crvenila.D02AC. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. 3 puta po 1-2 kaps.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. L .Nemačka masne kiseline. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. ARZNEIMITTEL . Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . (Oenothere spp). bolne naprsline kože (ragade). neurodermitis.2007 doziranje: seboreja kože.04. terapija traje 4 nedelje. LINOLA® UREA . staračka koža. 1x50g Cena 288.Nemačka masne kiseline.D02AC. nezasićene .2007 doziranje: seboreja kože. AUGUST WOLFF GmbH & CO. dece i odraslih. AUGUST WOLFF GmbH & CO.2din (BR) 4155600 krem. posle jela..05. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. nezasićene . 1x200mL Cena 398. deca od 2-12 god. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god.9din (BR) 4155601 krem. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. psorijaza). 3 puta po 2 kaps.. suvoće kože. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože.DR. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. ARZNEIMITTEL . AUGUST WOLFF GmbH & CO. dnevno. do poboljšanja stanja. tuba. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. svaka 2-3 dana.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. dnevno. ARZNEIMITTEL . boca. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. 200mg/g. tuba. dnevno.D02AC.5din (BR) 4155603 krem.. 3 puta po 1 kaps. 8.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. 5mg/g. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode).Nemačka urea (karbamid) . AUGUST WOLFF GmbH & CO. AUGUST WOLFF GmbH & CO. izbegavati kontakt sa očima. 120mg/g.DR. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. bolne naprsline kože (ragade). hronični ekcemi. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra.15mg/g. ARZNEIMITTEL .2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263.DR. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305.. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .D02AC. LINOLA® . tuba.DR. profesionalna oštećenja kože. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.9din 8600103690010 922/2007/12 04. do poboljšanja stanja.05. ekcema i atopijskog dermatitisa. masno ulje . tečni i masni proizvodi . neurodermatitis. ARZNEIMITTEL .

252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . 1000i. dugotrajna koma: doziranje je individualno.09.j.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . povrede kod spor tista (otok.Francuska ciprofibrat .01. tumori gastrointestinalnog trakta.MENARINI.L.3din 28.1din 28. boca staklena. posttraumatski hematomi. 5mg. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. 1000i.j.2007 doziranje: tromboflebitis.GEDEON RICHTER LTD . tuba. viatromb LIPANOR® . 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. blister. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S./g.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23./g.6din 515-04-1660/03 04. 20mg.7din 28. bočica staklena.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula./g.j.05. 100mg. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. blister. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . tumori gastrointestinalnog trakta.2007 Cena 296.Italija heparin .2004 312. Paralelni lekovi: Hepathrombin.10.R. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23. tuba. tuba.09. . blister. hematom. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.05. 1000i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .08.5%+0.05. hipertrigliceridemiju i tipove IIa./g.2004 doziranje: postoperativna ishrana. opekotine. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. peritonitis. 10%+2. IIb.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.6%.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.09. dugotrajna koma: doziranje je individualno. 1000i.2007 Cena (BR) 4108052 gel. glicerol.j. ulcerozni kolitis. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. LIPOVENOES . 10mg. tvrda.2007 doziranje: postoperativna ishrana.C09AA03 c09aa inhibitori ace. LISOPRESS® .Mađarska lizinopril . peritonitis. ulkus kruris. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. uključujući hiperholesterolemiju. glicerol . 100g+6g+25g.2004 452. tuba. lecitin jajeta .2007 Cena (BR) 4108053 gel. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). opekotine.Austrija sojino ulje. blister. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. LIPOVENOES 10% PLR . fosfolipidi.Austrija ulje soje.A. monokomponentni (R) 1103556 tableta.9din (BR) 4108051 gel. ulcerozni kolitis.05.2004 .

ORGANON .1din (R) 1049210 tableta.11.2003 197. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.05. dana lečenja (ne preko 1.2003 324.2din 10.06.09mg/kg/dan tokom 24 sata.7din 10.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. tvrda. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.1din 3/2-10-3159 17.5mg uvek u isto doba dana.Holandija tibolon .BRISTOL-MYERS SQUIBB .N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula.0mmol/L 12h posle doze leka.Srbija litijum karbonat . manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. blister. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. uz obaveznu kontrolu litemije. Lizopril. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137. blister.D. LITALIR .N.63mg/kg.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.JUGOREMEDIJA A. 20mg.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. bočica. LITIJUM KARBONAT . podeljeno u više doza. LIZINOPRIL . do ukupne doze od 0. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . 5mg. 40mg dnevno. 500mg.Švajcarska kladribin .2003 . 5x5mL Cena 170301.Srbija lizinopril . tvrda. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.5mg.9din 515-04-2084/04 10.5mg. bočica. hronična limfocitna leukemija): 0.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.V.-7. 1x100 kom Cena 3763. blister. 10mg/5mL. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.3din 8608809000010 962/2007/12 10.4din 10. LIVIAL® .USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . Paralelni lekovi: Irumed®. ZRENJANIN . blister.SRBOLEK A. 10x10 kom Cena 287.5mmol/L).2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. 4.11. 2. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.LIPOMED AG . 7 dana uzastopno.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. Lizinopril.D. Loril®. potrebna litemija bično 0. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.5mg.4-1. . 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. maks. blister.01.11. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza. monokomponentni (R) 1103875 tableta.2002 doziranje: melanom. 300mg.09.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.

20mg+12.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. Skopryl® LIZOPRIL H . zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.07.Bosna i Hercegovina lizinopril. 10mg+12.6din (R) 1103867 tableta.2004 Cena (R) 1401186 tableta.5mg.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. blister. blister. blister.D.2din (R) 1401172 tableta. .Srbija lizinopril .5mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5din 515-04-240/03-1 30. Paralelni lekovi: Irumed®. . zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. .1din 515-04-240/03-2 30. 20mg+12.09. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. dnevno.BOSNALIJEK D. 40mg dnevno. blister. 10mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Paralelni lekovi: Irumed®.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. Lizopril.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl.5mg.2006 Cena 629.Bosna i Hercegovina lizinopril . 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30. blister. hidrohlortiazid .2003 Cena 316.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.Srbija lizinopril. 10mg+12. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 40mg dnevno.09.5mg. maks. hidrohlortiazid .5mg. Lisopress®. 2x10 kom Cena 485.SRBOLEK A.5mg. 20mg. Lisopress®.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT .5mg.07. monokomponentni (R) 1103865 tableta. blister. 5mg.BOSNALIJEK D. Skopryl® LIZINOPRIL .ZDRAVLJE A.09.12. 40mg dnevno. maks.D.2004 Cena (R) 1401187 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. Loril®.5mg.D. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . Lizinopril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.5mg.2003 Cena 355. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Paralelni lekovi: Irumed®. 2x10 kom Cena 279. Lisopress®. monokomponentni (R) 1103878 tableta. blister.07. Loril®.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). Loril®. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.5mg. blister. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).D.07. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. 20mg.C09AA03 c09aa inhibitori ace. 20mg+25mg. Lizopril. maks. blister.07.

C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. progutati sa malo tečnosti. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak). 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. .06. jednom mesečno.2002 Cena 13567.Francuska gestoden. humani .5mg+6. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.05.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.MERCK SANTE S.. tokom više godina. blister. najviše 7-10 dana ili 1. hidrohlortiazid . u toku 4 sata. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.Švajcarska klodronska kiselina . blister.S.F. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . blister. uzeti ujutru. zatim 2 meseca pauze. 0. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta.2006 Cena 494. osteoporoza: 300mg inf.06. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.25mg) jednom dnevno.8din 4022536915708 694/2006/12 25.06.12. bočica.5mg+6. 300mg. 520mg.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.2003 doziranje: kontracepcija.25mg.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. nefrotski sindrom. ne žvakati.075mg+0. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. 20%. UMaN aLBUMIN LODOZ® . maks.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.A.v.Srbija albumin.25mg).B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju.2006 Cena 487. ponavljati u tromesečnim ciklusima.25mg. 3x10 kom Cena 479.5g jednokratno.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .Francuska bisoprolol. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. LODRONAT . opekotine.2din (R) 1107191 film tableta.8din (R) 1059050 film tableta. zatim 7 dana pauze. 2. .12. bočica.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. blister. 10mg+6. malo soli. 5mg+6. Human albumin. etinilestradiol .25mg. inf.05. pre i postoperativna hipoalbuminemija. Ne davati ga deci. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. 1 tableta dnevno (2. tabl. ampula.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .02mg.2din (R) 1107192 film tableta. 20%. tokom 21-og dana. 1x21 kom Cena 401. trudnicama i ženama koje doje. blister.25mg) jednom dnevno.DELPHARM LILLE SAS .05. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6. ciroza jetre. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 3x10 kom 3/2-10-9936 28.

08mg/kg. LOMEXIN® .A07DA03 ANTIDIJAROICI.24mg/kg dnevno. Farcef. 2x10 kom Cena 63. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. blister.Italija fentikonazol . maks.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. Paralelni lekovi: Lopedium akut . 2x15 kom Cena 99. 600mg. tvrda.2003 Cena 66. blister. maks. blister. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.RECORDATI S. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 2g na 12 sati i.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. zapaljenje kože i mekih tkiva. 16mg dnevno.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.ZDRAVLJE A. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12.03. Labilex®.GALENIKA AD . bočica. prevremeno rođene bebe maks. 50mg/kg dnevno. zapaljenska bolest karlice.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® .D.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. meningitis. amilorid . deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. ceftriaxone-BcPP. rocephin®. maks.SALUTAS PHARMA GmbH . DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta. deca preko 5 godina 2mg odjednom. bočica. Lendacin®.P. veracol® LOPEDIUM AKUT . 1x1 kom Cena 236. maks. kongestivna srčana insufijencija. blister.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 5mg+10mg.Srbija ceftriakson . septikemija. III generacija Cena 3351. 2mg/mL. maks. 2g dnevno. 2mg.24mg/kg dnevno. intraabdominalna infekcija. nekomplikovana gonoreja.6din (BR) 2126400 oralne kapi. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . maks.Nemačka loperamid .v.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.02.Srbija loperamid . 2mg. maks.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. zapaljenja kostiju i zglobova. . Paralelni lekovi: azaran. rastvor. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća.. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.01. 0.. inf. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: arterijska hipertenzija. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. ceftriaxon-MIP®. meka.08mg/kg.C03EA.GALENIKA AD .12.8din 8608808101183 105/2006/12 02.12. LONGACEPH® . 8-12mg dnevno. 0.A.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. ceftriakson. zapaljenja mokraćnih organa.Srbija metiklotiazid. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. 1g.A07DA03 ANTIDIJAROICI. 16mg dnevno. 8-12mg dnevno. maks. deca preko 5 godina 2mg odjednom. .

2mg. Flonidan®. alergijski konjunktivitis.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. blister. 10mg. 2x10 kom Cena 151.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. bočica od tamnog stakla. ZRENJANIN .2007 doziranje: ishemijska bolest srca.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.D. blister. blister. Loratadin. Lopion® forte. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. deca od 2 . blister. bočica.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem.D. alergijski konjunktivitis. Molicor® LORANO . Pressing® LORATADIN . blister. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. Paralelni lekovi: claritine®. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18.SRBOLEK A. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. 1x10 kom Cena 120. Lopion®. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. 1x10 kom Cena 120.08.7din (R) 1058291 tableta. 16mg dnevno.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.JUGOREMEDIJA A.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .Nemačka loratadin .JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN . 10mg. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26.2003 Cena 204.D.11.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.SALUTAS PHARMA GmbH .D.12. 5mg/5mL. blister.Srbija molsidomin .2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. blister. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.2006 doziranje: ishemijska bolest srca.10.JUGOREMEDIJA A.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.Srbija molsidomin .12. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Lorano. Molicor® LOPION® .Srbija loratadin . ZRENJANIN . maks.D. ZRENJANIN .2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.Srbija loratadin . Paralelni lekovi: Lopion retard®.2din 8608811001821 2042/2007/12 25. . Lopion® forte.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Pressing® LORATADIN . 8mg.2002 doziranje: ishemijska bolest srca. Flonidan®.12.09. 5mg/5mL.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.2002 L . Paralelni lekovi: Lopion retard®. 4mg.JUGOREMEDIJA A.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. 10mg. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Paralelni lekovi: Lopion®.Srbija molsidomin .4din (R) 1102520 tableta. 3x10 kom Cena 115. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.12. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).11. Molicor® LOPION® FORTE .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.5 godina: 5mg dnevno. Paralelni lekovi: claritine®. 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).

po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.D.10. deca od 2 .5mg.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. blister. blister. monokomponentni (R) 1103560 tableta. Lizinopril. D. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 2mg/mL.D. 2.04.4din 8608807100910 514/2006/12 11.08. Paralelni lekovi: Irumed®.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . blister.20mg. 20mg. erynorm®. blister.4din 8608807100972 515/2006/12 11. ampula. .5 godina: 5mg dnevno. Pressing® LORAZEPAM .2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. Lisopress®. Lorano.2006  (R) 1071711 tableta.ZDRAVLJE A. nesezonski hronični idiopatski rinitis.KRKA.HEMOFARM AD .D. Skopryl® LORISTA® .N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju.09. blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. Flonidan®. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . Lorano. Lizopril.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.SRBOLEK A. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22. Lotar® . monokomponentni (R) 1103792 film tableta. . 10mg. 2x15 kom Cena 56. .2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. . 40mg dnevno. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.Slovenija losartan .9din 8608807100903 513/2006/12 11. po potrebi ponavljati na 6 sati.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.04.5mg. blister. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg.20mg.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2007 Cena 197.7din (R) 1103562 tableta. LORIL® . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).D.4din (R) 1103561 tableta. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece.Srbija lizinopril .C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 2x10 kom Cena 137.10.5mg. Pressing® LORATADIN . LORAZEPAM .04. Paralelni lekovi: cozaar®.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. deca od 2 .Srbija lorazepam . 50x1mL Cena 239.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. 50mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Paralelni lekovi: claritine®. 2x10 kom Cena 63.Srbija lorazepam .2007 Cena 324. 1mg.2din 8608809000379 2535/2007/12 22. blister.5 godina 5mg dnevno.Srbija loratadin .4din 86000641022 515-04-02269/04 28. 4x7 kom Cena 725.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. Paralelni lekovi: claritine®. 5mg. alergijski konjunktivitis. alergijski konjunktivitis. 1x10 kom Cena 120.09. Flonidan®.

. tvrda.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.ASTRAZENECA AB . Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. blister. blister. 40mg. blister.2din (R) 1401123 film tableta.Švedska omeprazol . ne davati ga deci i trudnicama. blister.05.2004 918.LICONSA S. hidrohlortiazid . bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. blister. inf. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.5mg). tvrda. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. 1 tabl. omeprol®. hidrohlortiazid . blister.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.2005 655. inf. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .08. tvrda. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. tvrda.10. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .4din (R) 1401124 film tableta.10. Paralelni lekovi: Loseprazol®.A.2006 Cena 2382. 10mg.Slovenija losartan. omep. blister.Španija omeprazol . 20mg. .KRKA.08. TOVARNA ZDRAVIL. blister. podeljeno u 2 doze.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.v.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno.2004 318. D. 40mg. 100mg+25mg. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. 50mg+12. D.05. 100mg+25mg.Slovenija losartan.5mg).05. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).1din (R) 1401121 film tableta.10. tvrda.KRKA. . tvrda.v.10. 40mg.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191.5mg.05. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. 20mg. blister.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. do 5 dana.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. 5x40mg Cena 3356. tokom 20-30 minuta.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. blister.D.2din (R) 1401122 film tableta. dnevno.5din 515-04-1218/03 04.05. jednom dnevno. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. 100mg+25mg. TOVARNA ZDRAVIL. omeprazid®. omezol® LOSEPRAZOL® . Loriste H (50mg + 12. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. 10mg. blister.08. ako se ne postigne očekivani rezultat.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno.2006 2080.D. Loriste H (50mg + 12.2006 L .2006 Cena 2552. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD . omeprazol. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25. jednom dnevno. 1 tabl. ne davati ga deci i trudnicama.2006 Cena 1276. ako se ne postigne očekivani rezultat. 100mg+25mg. omediprol.

3din (R) 1103001 film tableta.PFIZER GmbH. Lorista® LUTESTROL .6din 5310001155926 1460/2007/12 09.Italija lutropin alfa . 50mg dnevno.10. liobočica sa rastvaračem. tvrda. zajedno sa 75-150 i. blister. prevencija recidiva ulkusa. do 5 nedelja.02.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.07. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . tvrda. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. u periodu od 3 nedelje. Paralelni lekovi: Losec. maks. FSH. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.2006 .. maks.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. omeprazid®. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.02. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH.j.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.c.2006 06. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26. omeprol®. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula.Nemačka pregabalin .2006 06. erynorm®.j. blister. 75mg.02.04. 75i. uobičajena početna doza je 75 i. 100mg dnevno. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. 150mg. omep.Srbija progesteron. 50mg. doza održavanja 20-120mg dnevno. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula.Makedonija losartan . indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno.ALKALOID AD .2007 Cena 1555. 100mg.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (20mg+2mg)/mL. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 50mg.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. LUVERIS® 75 IU . 100mg dnevno. 3x10 kom Cena 777.02. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka.07. 100mg dnevno. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. primarni i sekundarni hipogonadizam.A. 100mg. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. izostanak menstruacije. estradiol . . maks. blister. tvrda. jednom dnevno.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. blister. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. oskudne menstruacije.02. blister. maks. omeprazol. maks. 100mg dnevno. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. omezol® LOTAR® .. 25mg. ili 8 nedelja (ulkus želuca). blister. blister. s. tvrda. Paralelni lekovi: cozaar®. ampula.2006 06.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.j.2006 06. omediprol.P. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. LYRICA® .GALENIKA AD .

a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06.02. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. tvrda.02. 300mg. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. blister. blister.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. tvrda.02. stomatitis. 150mg. blister.D.02. tvrda. 200mg. 25mg. blister. tvrda. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. herpetične lezije. 20mg+10mg. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 25mg.02.11. blister.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. piridoksin .02. blister. 75mg. tvrda.2006 Cena (R) 1084739 kapsula.02. tvrda.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. blister. L .02.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana.02. tvrda. 150mg. tvrda.02. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. tvrda. 50mg. blister. blister.BOSNALIJEK D. blister. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. blister. . nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. 75mg. tvrda.2006 doziranje: gingivitis. 300mg. LYSOBACT® .A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. 300mg.02.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. tvrda.dnevne doze od 600mg.02. afte.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. blister. tvrda. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. 50mg.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. ukoliko je potrebno.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. terapija može da se produi i do 12 nedelja. uveče tokom 6-12 dana.06.2007 401.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. 2x8 kom Cena 201. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. može se koristiti 0. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.6g dnevno. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.09. . pre jela. bočica.j. 4 nedelje uzastopno. mast za vaginalnu primenu 2.KRKA.+500mg. Zavisno od progresa. benzerazid . bočica. blister..8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. MABTHERA .2007 doziranje: infekcije organa za disanje. urogenitalnih organa.07.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. 175mg/5mL.A.05. 40000i.F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.GALENIKA AD . zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. bočica.Nemačka alemtuzumab .1din (R) 4137421 vaginalna mast. bočica od tamnog stakla.Slovenija midekamicin . Za razblaživanje koncentrata za inf.01. . lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. jedanput nedeljno.SCHERING AG .Švajcarska rituksimab . blister. 30mg/mL.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. inf.9din 3838989577056 1112/2007/12 28. 400mg.v. 100mg/10mL.07.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.. 200000i.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom. kože i potkožnih tkiva. 200mg+50mg.Srbija levodopa. meka.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.2005 .Italija nistatin.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze. za vaginalnu primenu.01. MACROPEN® . 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i.j.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. nifuratel . MADOPAR . MACMIROR COMPLEX .P. TOVARNA ZDRAVIL. 1. 1x12 kom Cena 593. tuba.2003 112697. maks. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju./g+100mg/g.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® .D. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. 500mg.07. D.

11.2007 doziranje: Parkinsonova bolest. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. podeljeno u 2-3 doze. brizgalica. .Francuska magnezijum-laktat. 200mg+50mg. Madopar® roche M MAGNE B6 .3 dana. benzerazid . spazmofilija: 4 tablete dnevno. 470mg+5mg. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. blister. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.3din 8606103889102 192/2007/12 16. podeljeno u 2-3 doze. doza se može ponoviti posle 30 minuta.4mL/kg.F.2mL/kg. posle 2.02.SCHERING AG .V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. 10x10mL 3/2-10-5666 28. doza se postepeno povećava.01.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5x15mL 3/2-10-5667 28. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. doza se odnosi na sadržaj levodope.Švajcarska levodopa.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. 1-2 puta po 100mg posle jela. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. MAGNEVIST® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . tvrda.01mg/mL.01mg/mL. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. Paralelni lekovi: Madopar® roche.2mL/kg. 200mg+50mg.Nemačka gadopentetska kiselina .01mg/mL. 469. 469.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. doza se odnosi na sadržaj levodope. bočica. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 100mg+25mg.F. bočica. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . Paralelni lekovi: Madopar.3din 8600103492218 390/2007/12 30. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. bočica.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem.01.01. Paralelni lekovi: Madopar. benzerazid . 10x20mL Cena 51733.2007  (R) 1085307 tableta. podeljeno u 3-4 doze..2002 Cena 31933. izuzetno 0.2007 Cena 23074. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. prosečno do 50 %. 469. piridoksin . bočica. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.A12CC.01.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. bočica. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. 1x100 kom Cena 1536. magnetna rezonanca celog tela: 0. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. 1-2 puta po 100mg posle jela.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .Švajcarska levodopa.11. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju.

12.2005 Cena (R) 1042334 tableta. Paralelni lekovi: daonil®.75.5 . Maninil® 3. 3. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.08.2006 Cena 260. Maninil® 3. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.08.75mg uz doručak u početku. bočica staklena. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. 5mg. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 3.1din 4013054002728 2405/2006/12 21.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.75mg uz doručak u početku.75 . 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21. Maninil® 1.75mg.5mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .75mg.3din (R) 1042331 tableta.12.5 . Maninil® 1.12.2006 Cena (R) 1042333 tableta. 1x120 kom Cena 260.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. blister.12.2006 Cena (R) 1042335 tableta. bočica staklena.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1. Maninil® 5 MANINIL® 5 .2006 Cena (R) 1042334 tableta.2005 Cena (R) 1042333 tableta. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.2006 Cena 46.75mg.1din (R) 1042330 tableta.5mg. blister. blister.08. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.75mg uz doručak u početku. blister. maks.3din (R) 1042332 tableta.5mg.12.08. 1.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).5.75. blister. Maninil® 5 MANINIL® 3. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.Nemačka glibenklamid . derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta. Paralelni lekovi: daonil®.3din (R) 1042331 tableta. 3.08. bočica staklena. 3.08. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. bočica staklena. 1. 15mg dnevno (doze veće od 10. 3.3din 4013054000922 243/2005/12 19. 1.5mg. 3x10 kom Cena 92. 3.5mg.75mg. blister.5mg. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena 92. 3x10 kom Cena 46.5mg.Nemačka glibenklamid . bočica staklena.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. 15mg dnevno (doze veće od 10. maks. 15mg dnevno (doze veće od 10.2005 Cena (R) 1042335 tableta. maks.2005 Cena 260. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. koja je uobičajeno 10. koja je uobičajeno 10.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).08. Paralelni lekovi: daonil®.Nemačka glibenklamid .abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.12. 1. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.75mg.75mg. blister. blister. 1. koja je uobičajeno 10.5mg.

fiola..09.5%.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. u toku 15 min.Crna Gora manitol .12. depresivna neuroza. 1x30 kom Cena 76. u toku 15min. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.2005 Cena 72. boca.HEMOMONT D. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.ZDRAVLJE A. Manitol 20% MANITOL 20% . epiduralna blokada.O.5%. . plastična fiola.Srbija manitol . boca. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. boca.O. 100mg.Srbija manitol .12.5%. Paralelni lekovi: Manitol.5% . Marcaine spinal 0.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Manitol 10%.. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 20%. 50mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x30 kom Cena 183.09. 10%. . porođaj: do 12mL 0. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. Manitol 10% MAPROTILIN . 25mg.07. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. MARCAINE 0.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju.Srbija maprotilin . 10%.2003 doziranje: depresija.Velika Britanija bupivakain .HEMOFARM AD .8din 8600097200103 641/2005/12 21.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.2 MANITOL . hirurška intervencija :do 20mL 0.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. 20%. manično depresivna bolest.12. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.7din 3/2-10-4009 10.5% heavy . 1x250mL Cena 72. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. u toku 15 min. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. epiduralna blokada. boca. Paralelni lekovi: Manitol.12.D.2003  (R) 1072731 film tableta. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 1x250mL Cena 821. Manitol 20% MANITOL 10% .. bočica.HEMOFARM AD .

.5g dnevno. 500mg. inf.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28.FLoX. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. citeral® .J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.Velika Britanija bupivakain . blister. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.07.HEMOFARM AD .2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.Slovenija varfarin . 20mg.5% . 100mg. ampula. Marcaine spinal 0. ciprofloxacin.5% MARIVARIN . 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. 4mL. ampula.D.07. 5x4mL 3/2-10-4011 10.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. deci se ne preporučuje. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. ciprocinal®.11. Marcaine spinal 0. tokom ½-1 sata. pre jela.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. D. Paralelni lekovi: Marcaine 0. bočica. TOVARNA ZDRAVIL.9din 3/2-10-4010 10.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. izuzetno (deca od 5-17 god. 5x10mL Cena 610.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. ne preporučuje se primena kod dece.5%. gonoreja: 500mg jednom dnevno.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. 250mg..B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. ciprinol®. maks. ciprofloxacin 250 mg. u zavisnosti od težine infekcije. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. maks. ciprofloxacin 500 mg.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. 1. 3mg.Srbija ciprofloksacin . 1x10 kom Cena 916.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.5din 3/2-10-7745 19. 6mg tokom 2-4 dana. doza održavanja 3-9mg dnevno. ampula. Paralelni lekovi: Marcaine 0. 5x4mL Cena 1725. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.07. blister.KRKA. pre intervencije.v. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. 1x10 kom Cena 312. najbolje uveče pre spavanja.Velika Britanija bupivakain . maks. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . 3 dana. Paralelni lekovi: c . infarkt miokarda. podeljeno u dve doze.5%. 28 dana. inf.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2002  (R) 1329411 film tableta.12.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.5% HEAVY .v. 20mg. 4mL.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. cifran.12.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.

infekcije u ginekologiji.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. Paralelni lekovi: cefim®. 1x3. dexagel® MAXIPIME . bočica. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini.ZDRAVLJE A. 1g.V. bočica.O.8din (R) 7090141 kapi za oči.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. Paralelni lekovi: dexa edo®.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. bakterijski meningitis kod dece.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. Paralelni lekovi: cefim®. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.07. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. . a drugog dana 2 kapi na sat. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.03. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. kože i mekih tkiva. bočica. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.BRISTOL-MYERS SQUIBB . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. infekcije u ginekologiji. .09.2003 . 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. 100mg. 500mg.ALCON-COUVREUR N. rastvor.GALENIKA AD .D.9din 3/2-10-8573 17. tuba. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.3%. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. bilijarnog trakta. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.03.2001 Cena 241.11. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.HEMOMONT D.12.07.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. kože i mekih tkiva. 0.2002 doziranje: konjunktivitis. septikemije/bakterijemije. iritis. iridociklitis.Srbija mebendazol .USA cefepim . Maxipime MAXIDEX® .Srbija cefepim . bočica. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.5din 515-04-4011/03 23. Maxicef® MEBENDAZOL . bilijarnog trakta.O.Belgija deksametazon . nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235. 1g.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . bočica. 1x5mL Cena 130. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .Crna Gora ciprofloksacin . septikemije/bakterijemije.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. blister. bakterijski meningitis kod dece. 1x1g Cena 699. 1x1g 515-04-4654-1 15. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. suspenzija. 1mg/mL. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.1%. 0. keratitis.

08. kontejner. 660 l. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. delimično tečni.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. kontejner. kontejner.50mg/kg dnevno u 3. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.4 doze tokom 1. 98% v/v. trihurijaza. 100% v/v. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas.2007 11. delimično tečni.06. delimično tečni.2005 doziranje: inhalaciona anestezija. .2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas.MESSER TEHNOGAS A. boca 8606008230122 205/2005/12 15. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. 99.Srbija azot-suboksid . 99. . palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.06.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.2007 11. strongiloidaza. a može do 2 godine. kontejner. pod nadzorom lekara. 98% v/v. kontejner.2007 11.500mg. 3kg. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. kontejner.06.2007 11. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . boca 8606008230115 204/2005/12 15. delimično tečni.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas. ankilostomijaza.06.5% v/v. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. boca 8606008230108 203/2005/12 04.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . pod nadzorom lekara.06. šok.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. tenijaza. 40 l.2007 11. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.08. klaster glavobolja.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. 10 l.2007 .08.2007 11. 3 l. 99.Srbija kiseonik . gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.D.5% v/v.06.Srbija kiseonik .08.08. 99.D. MEDICINSKI KISEONIK .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. trovanje ugljenmonoksidom. 100% v/v. 14000 l. narednih 7 dana 3 puta po 400. 99. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas.06. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. delimično tečni. 100% v/v. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.08.6 meseci.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. 100% v/v. teška anemija. . ehinokokoza: 25.5% v/v.D.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. sindrom apneje u snu. delimično tečni. askarijaza.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas.5% v/v.5% v/v. 10kg. delimično tečni. 40kg. 100% v/v. lokalna ishemija tkiva.08.08. 100% v/v. kontejner. 98% v/v. 100% v/v.

delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. komprimovani. komprimovani. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. delimično tečni. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. Cena kontejner za transport.06. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. 100% v/v. kontejner. delimično tečni.06. boca. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas.06. boca. 100% v/v. kontejner.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. 100% v/v.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. komprimovani.06. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. komprimovani. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11.06. delimično tečni. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. kontejner. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. klaster glavobolja. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. delimično tečni.06. komprimovani. kontejner. komprimovani. boca. delimično tečni.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. sindrom apneje u snu. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas.06. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. 1x0. kontejner.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11. 100% v/v.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. delimično tečni. boca. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.06. 100% v/v.06. delimično tečni.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.06. šok. 100% v/v. 100% v/v.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. 100% v/v.06. .06. kontejner za transport. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. kontejner. 100% v/v. 1x0. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. teška anemija. komprimovani.06.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas.06. kontejner.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. boca. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. boca. komprimovani. 100% v/v.06. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. 100% v/v.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. boca.06. 100% v/v. pod nadzorom lekara.06. 100% v/v. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. boca. lokalna ishemija tkiva. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. delimično tečni. boca.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. boca. boca. delimično tečni. 100% v/v. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. trovanje ugljenmonoksidom.06. kontejner. komprimovani. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. delimično tečni.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. 100% v/v.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas.06.06. 100% v/v. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas.06.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas.06. 100% v/v.

MEDILAX .D. 99.06..M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. 160mg. 15mg. pod nadzorom lekara. hronična respiratorna opstrukcija. Movalis® MEGACE . uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15.08.08.i ar troskopskim operacijama. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.2007 Cena (R) 1161051 tableta. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama.USA megestrol . 1x100 kom Cena 12636. boca 8606008230313 255/2005/12 15. . tuba.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. blister. fekalomi.FARMAKOS DD .5mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. glicerol . bolesti krvnih sudova. M .08.5% v/v.5% v/v.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma.2003 doziranje: opstipacija.08.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Srbija ugljen-dioksid . može se povećati na 15mg dnevno.08. boca 8606008230306 208/2005/12 04.5mg+625mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis. manjih smetnji srca i krvotoka. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. olakšavanje vazodilatacije. 99. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.2din 515-04-293/03 01. Paralelni lekovi: Meloksikam.08.Kipar meloksikam .5mg. bočica.5% v/v. 30kg. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. uzima se sa vodom. .5mg dnevno. Melox. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. 7. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. 10kg.MEDOCHEMIE LTD.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 6x5mL Cena 93. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. drugom tečnošću ili hranom. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 67.5mg. tabl. ulceroznih promena na koži i venama.8din 3/2-10-3385/1 16. 1kg. maks. blister. hronične venske insuficijencije. Melox Fort. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. Ako treba uzeti 2 tabl.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. 99. priprema pacijenta za pregled. dnevna doza je 15mg.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. MEDOXICAM .

4mg. 2mg.L.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija.5din 3838989523435 935/2007/12 04. 6mg dnevno. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. gluformin. maks. Tefor .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. glucophage.Slovenija glimepirid . Meglucon 500. Paralelni lekovi: aglurab.6din (R) 1042001 tableta. D.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Paralelni lekovi: aglurab. 3g dnevno podeljeno u više doza. Metformin.05.2007 Cena 563. blister.Španija megestrol . blister. Metformin. glimepirid remevita.05. glimepirid. 500mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Siofor® 500. 3x10 kom Cena 268. Siofor® 850.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. S. 3mg. blister.Nemačka metformin .BRISTOL-MYERS SQUIBB.SALUTAS PHARMA GmbH . gliprex® MEGLUCON 500 . 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. 3g dnevno podeljeno u više doza. 850mg. Tefor MEGLUCON 850 . Siofor® 1000.11.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. Siofor® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. 850mg. Meglucon 850.4din 515-04-3258/03 15.11.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. blister. blister. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.2007 Cena 388.05. gluformin. bočica. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.5din (R) 1042004 tableta. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .KRKA. 40mg/mL. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. lek se uzima pre ili u toku doručka.D. . 500mg. . Siofor® 500. glucophage. blister.05. 1x240mL Cena 7806.SALUTAS PHARMA GmbH . 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. MEGLIMID® . Metfogamma® 500. maks.12. 1mg. Metfogamma® 1000. Siofor® 1000. Paralelni lekovi: amaryl®.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. blister. Metfogamma® 1000.11.11. Metfogamma® 850. TOVARNA ZDRAVIL. blister.Nemačka metformin . 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. Metfogamma® 850. Metfogamma® 500.

. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01.03.5mg. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. dnevna doza je 15mg. .5mg dnevno.8din 8606104022010 1498/2007/12 11. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. Melox Fort. Ako treba uzeti 2 tabl. drugom tečnošću ili hranom. blister.6din 8699540015081 565/2007/12 01. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.Kuba placenta humana. uzima se sa vodom. uvek u isto vreme.2007 doziranje: reumatoidni artritis. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.03. može se povećati na 15mg dnevno. Melox Fort. Movalis® MELOX FORT . 7..M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.5mg.5mg.5mg.5mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. 15mg. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.5mg dnevno.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. 1x10 kom Cena 227. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 7. maks. Ako treba uzeti 2 tabl.O..S.NI MEDIC D. može se povećati na 15mg dnevno. 50%.2007 Cena 839. MELOKSIKAM . blister.03.03.2007 doziranje: reumatoidni artritis.03. dnevna doza . maks..Turska meloksikam . kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Paralelni lekovi: Medoxicam.5mg dnevno.2007 doziranje: reumatoidni artritis. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. 7. može se povećati na 15mg dnevno..NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. uzima se sa vodom. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. tabl. maks.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. Movalis® MELOX . blister.07. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.6din (R) 1161203 tableta. Melox. . drugom tečnošću ili hranom. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. 15mg.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . boca. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Meloksikam.S.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . tečnost se nanosi prstima.6din (R) 1161201 tableta.2007 Cena 614. 15mg.5mg. Paralelni lekovi: Medoxicam. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. blister. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti.Turska meloksikam .5mg.D11A. blister. etanolni ekstrakt . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Srbija meloksikam . 1x235mL Cena 3655. blister.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.03. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. dnevna doza je 15mg.O.

08.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. 40mg.08.08.Nemačka olmesartanmedoksomil . 10mg. blister.Makedonija biperiden . MENDIAXON .2006 Cena (R) 1103108 film tableta.08.za oko osam nedelja od početka primene).08. tabl. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. blister. 2x10 kom Cena 52. 16mg dnevno.5mg. blister.08. 20mg. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. 200mg. 40mg. 40mg. 20mg. blister.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .HEMOFARM AD . 40mg.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.2006 Cena 1248.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. blister. blister. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. blister. a maksimalno . trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.08.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. monokomponentni (R) 1103100 film tableta. blister. Movalis® MENARTAN® . blister. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.12. drugom tečnošću ili hranom. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. Melox.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. blister. Paralelni lekovi: Medoxicam. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03.9din (R) 1103105 film tableta. blister.2006 Cena (R) 1103106 film tableta.Srbija himekromon .08. 20mg. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. uzima se sa vodom. drugi ekstrapiramidalni poremećaji. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.08. 20mg. blister.08. 10mg.maks.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. maks.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg.2006 Cena 1515. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. odnosno do najviše 40mg/dan. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.2007 doziranje: holecistopatija. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. Meloksikam.08. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.1din (R) 1103101 film tableta.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. trovanje nikotinom. 5x10 kom Cena 217.ALKALOID AD . . kod starijih pacijenata .2006 Cena (R) 1103110 film tableta. 10mg. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. blister. 10mg.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.2006 Cena (R) 1103107 film tableta.08. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03.07.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. 2mg. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.

8din 7680527031003 578/2007/12 01. LH. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 0.A. FSH/150i.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .5mL 25 Cena 700.12.03.j. zavisno od kliničkog odgovora.Nemačka menotrofin . liobočica sa rastvaračem.3din 7680527031355 610/2007/12 01. 75i. 0.Švajcarska menotrofin . Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . 10x1mL Cena 12928. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. tokom 21-og dana. MERIONAL® . zavisno od kliničkog odgovora.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.2din 7680527031270 608/2007/12 01.j. . 75i. blister. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.03. LH. 75i.j.A.j. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.j. MENOPUR® . kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s.5mL vakcine.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Menopur® .2din 3/2-10-7999 25.02mg.j.m. liobočica sa rastvaračem.15mg+0.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.c.03.5mL.1din 7680527031195 609/2007/12 01. 10x1mL Cena 13857.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 150i.01.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.06. LH.03.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C . etinilestradiol . 75i. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j.. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.j.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j.Irska dezogestrel. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. FSH/75i. FSH/75i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. zatim 7 dana pauze. FSH/75i. ili i.j.06.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.SANOFI PASTEUR S. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. inj. FSH/75i. LH. 150i. 1x1mL Cena 1908.ORGANON IRELAND LIMITED .2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/150i. LH. .j. od 300i.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.FERRING GmbH . 1x0. 1x1mL Cena 1388. LH. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.

1x100mL Cena 12/2007/2307 10.2004 doziranje: analgezija: 2.10mg).10. 10mg. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. deca od 3 meseca do 12 god. rastvor. atonična opstipacija. MESTINON .Makedonija metadon . a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . 500mg.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.5-10mg na 6.12.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.5-10mg na 6. (1mL = 30 kapi .2007 § (R) 2087505 oralne kapi.10. detoksikacija: 15-20mg dnevno.Velika Britanija meropenem . bočica.2006 doziranje: mijastenija gravis.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. 60mg.2004 doziranje: mijastenija gravis. bočica. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. 10mg/mL.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM . intraabdominalne infekcije. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. maks.12. 45mg. (1mL = 30 kapi . meteorizam.6 doza METADON .08. uključujući i one posle porođaja. kombinovane bakterijske infekcije. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.8 sati. rastvor.ALKALOID AD . meningitis. 10.07.ICN PHARMACEUTICALS . Paralelni lekovi: Metadon .HEMOFARM AD . bočica od tamnog stakla. 1x150 kom Cena 2409. rastvor.10.1din 515-04-885/04 19. meteorizam. bočica.2002 Cena 23086. maks. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. 10mg/mL. rastvor. bočica. infekcije urinarnog trakta.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.Srbija metadon . 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.20mg/kg na 8 sati. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom. kože i adneksa kože.1din 1351/2006/12 07.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi. 10x1g 3/2-10-9905 28.09. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. 45mg. ginekološke infekcije.6 doza. bočica. bočica.2007 doziranje: analgezija: 2. detoksikacija: 15-20mg dnevno.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.Švajcarska piridostigmin . septikemija.ASTRA ZENECA UK LIMITED .Švajcarska piridostigmin . 1x10mL Cena 125. atonična opstipacija.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . bočica. 10x500mg Cena 2409. atonija creva.8 sati. MESTINON . 60mg.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.10mg). 1g. 10mg/mL. atonija creva. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.

gluformin. 3000mg dnevno. liobočica sa rastvaračem u špricu. uz jelo ili posle obroka. Siofor® 850.KG. uz jelo ili posle obroka. blister. 850mg.2007 . glucophage. Siofor® 1000. Metfogamma® 850. Siofor® 500. Metfogamma® 1000.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. blister. 850mg.08. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. 1000mg. Metformin. Siofor® 1000.03.7din 9006968004372 130/2007/12 11. maks. Tefor METFOGAMMA® 850 . Siofor® 500. uz jelo ili posle obroka. film na dan.Nemačka metformin . 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. film na dan. 3000mg dnevno. sa dovoljno tečnosti. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. 1mL=1000j=5mg. . Meglucon 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. gluformin. Tefor METFOGAMMA® 500 .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. sa dovoljno tečnosti.SRBOLEK A.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 3000mg dnevno. gluformin. Meglucon 500. Meglucon 850. glucophage.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.D.01. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. glucophage. blister.KG . maks.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Metformin. 1x10mL Cena 87784.08. Siofor® 500.08. .Nemačka tenekteplaza . 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. 500mg.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Nemačka metformin .08. Paralelni lekovi: aglurab. Paralelni lekovi: aglurab. Tefor METFORMIN .v.KG .2006 Cena (R) 1043011 film tableta. 500mg.Srbija metformin . 1000mg. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. Siofor® 1000. sa maks.08. Siofor® 850. 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® .2006 Cena (R) 1043013 film tableta. Meglucon 850.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. Metfogamma® 850.9din 596/2007/12 01. Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 500. blister. film na dan. Metfogamma® 1000. sa dovoljno tečnosti.08. Meglucon 500. blister. Metfogamma® 500.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. maks.KG . 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. METFOGAMMA® 1000 . 50mg/10mL.Nemačka metformin . Metformin. Meglucon 500. Siofor® 850. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.

doza je 3g dnevno.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.S.2003 Cena 543. 500mg/5mL. (održavanje remisije).m. Siofor® 850. 5 dana na 1. ili 2.5 kura. bočica staklena.12.H NFG. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. oralno.Češka metotreksat . maks.Austrija metotreksat . Metfogamma® 1000. Meglucon 850. ili i.m. Methotrexate METHOTREXAT . 1x5mL Cena 2004. 10x10 kom Cena 940.Lachema 2.5 METHOTREXAT PLIVA .L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .12. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.LACHEMA 2.PLIVA . horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.LACHEMA A. 50mg/5mL.30mg dnevno oralno.EBEWE PHARMA GES. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.EBEWE PHARMA GES.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.8din 8608809000980 597/2007/12 01. 10mg/mL.Austrija metotreksat . KG . Metfogamma® 850.07. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. Siofor® 500.2003 Cena 372.v. 2. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. 1x5mL 515-04-3461/03 08. Paralelni lekovi: aglurab.LACHEMA A.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.2006 .PLIVA .2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. plastična fiola..2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. gluformin.M.5 .12. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.Češka metotreksat .3din 1137/2006/12 06. pre svega kod gojaznih pacijenata.12.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno..v.03.LACHEMA 5 . bočica staklena. 3x10 kom Cena 109.5mg. Siofor® 1000. Metfogamma® 500. Methotrexat Pliva .5 kura. maks.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju.5mg/kg na 14 dana i. 1x1mL Cena 255. kod dece iznad 10 godina. . 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju.S. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. bočica. 850mg.M. Meglucon 500.3din 515-04-3462/03 08. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08. 1000mg/10mL. plastična fiola.H NFG.12. glucophage. Tefor METHOTREXAT .12.3din (SZR) 1034330 tableta.Lachema 5.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. . bočica staklena.B. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. 5mg.Lachema 50.4din 8590027321216 1139/2006/12 06. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.B.2 nedelje u 3.5mg. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . bočica staklena.m. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.6din 515-04-3460/03 08.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. 5mg/2mL. blister. 2. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.07. odrasli. i. za vreme ili posle obroka. KG .

(održavanje remisije). sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.m.. (održavanje remisije).G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Methotrexat.m.08. ili i.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.PFIZER (PERTH) PTY. 0. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2 nedelje u 3.LACHEMA A.O.5mg/kg na 14 dana i.30mg/m2 nedeljno i. blister. Methotrexat Pliva . LIMITED .m. Paralelni lekovi: Methotrexat. rastvor. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15. hiper tenzija u trudnoći..2mg/mL.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.v. ili i.2003 Cena 539.m.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. maks.LACHEMA 50 . bočica sa kapaljkom. deca 10mg/kg dnevno. psorijaza: 10. 2x10 kom Cena 84.5mg/kg na 14dana i. ili 2.v. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. Methotrexate METHOTREXATE .2 puta po 15.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. Methotrexat Pliva . .30mg/m2 nedeljno i. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.v.m. ili i. 250mg.07.v. maks.25mg/mL..C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta.08.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. ili i.5mg/kg na 14 dana i.v.1mg/mL.m. 3g dnevno. parenteralno 0. bočica. 10x5mL Cena 3723.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06...O.m.v. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 50x1mL Cena 268.2 puta po 15. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.m. 150 kapi dnevno. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. .1. ili 2.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.30mg/m2 nedeljno i.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. Methotrexat Pliva . 0.2mg i. maks.07.PLIVA .S.12. .2006 Cena 2350.30mg dnevno i.. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .3din 8590027301218 1138/2006/12 06.O. ampula. 500mg/20mL. ili 2. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11. 5 dana na 1.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2 puta po 15. 0.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.0.25mg jednom nedeljno i. ampula.v.Australija metotreksat . (održavanje remisije).m. bočica.PANFARMA D. lečenje subinvolucija uterusa.Lachema 50 METHYLDOPA .m.Srbija metilergometrin . 50mg/2mL.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. Paralelni lekovi: Methotrexat. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. 50mg/5mL.4 doze.Češka metotreksat . bočica.Lachema 5.25mg).5 kura. menoragija. M .3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju. renalna hiper tenzija.Srbija metildopa . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.O.07.. (1mL = 25 kapi-0. uzima se u toku ili neposredno posle jela.Lachema 50.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.08. Methotrexat Pliva .PANFARMA D.Lachema 5. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .

blister. na 6 sati. Kalcitonin M .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta.SRBOLEK A. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i.12./mL.4din 4011548003626 272/2005/12 04. bočica.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . na 12 sati.Nemačka metoprolol . zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). dnevno i. 1x25 kom Cena 85. maks.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i.j. 200mg. 3g dnevno.j.v./mL. 5x10 kom Cena 579. šizofrenija. .c.1din 8600097011037 769/2006/12 05.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. 20mg dnevno.11. osteoporoza: 100 i.5mg.HEMOFARM AD . ili s.NOVARTIS .D.06. angina pektoris: 2 -3 puta po 50.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. uzima se u toku ili neposredno posle jela.j.2002 3502. anksioznost.Srbija metildopa . bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.j.3din 8600097011044 770/2006/12 05. paranoidne psihoze. tokom 48 sati. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.j. 200i.. manija i hipomanija. ampula. deca 10mg/kg dnevno. 100i.12. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. nazalno 200 i. 1x25 kom Cena 292. 1mg. blister.4 doze. 250mg. dnevno uz dodatnu terapiju.j. Paralelni lekovi: corvitol® 100. bočica sa raspršivačem. doza održavanja 1 puta po 1.j.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. bočica.3 puta po 250mg.6din 3/2-10-5990/1 17./kg dnevno u podeljenim dozama.j. 5mg. 5x1mL Cena 1315. Presolol METOTEN® . dnevno.100mg (oralno).4din (R) 7040184 sprej za nos. Paralelni lekovi: Moditen®. maks. ekscitiranost. maks. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . ili 400 i.Švajcarska kalcitonin . 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca./kg na 6 sati. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.06.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. teška psihomotorna uznemirenost.08. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.4 doze.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.2006  (R) 1070851 obložena tableta.Srbija flufenazin . corvitol® 50. hiper tenzija u trudnoći. Moditen® depo MIACALCIC® . 2x10 kom Cena 84. rastvor. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. maks. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. 8 i. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. renalna hiper tenzija.m.STADA ARZNEIMITTEL AG .j.

80mg+12.9din 21.5mL/min. blister. . deca do 1 godine i.07.Nemačka telmisartan. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. MIDAZOLAM TORREX . 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.5din (R) 1135241 obložena tableta.12.5mg/min. prolongirana upotreba i. ampula. 80mg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. monokomponentni (R) 1103890 tableta. 50mg/10mL.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2005 1486.2mg/kg.12. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .12.Nemačka telmisartan . 0. 2mg/2mL.Velika Britanija suksametonijum . MICARDIS® PLUS .11.9din 26. fiksne kombinacije Cena 297. (2.v.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.2005 4671. najviše 2.3din 3/2-10-6384 20. dnevno. 40mg+12.2005 691. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07.v. inj. 100x2mL Cena 7184. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.12.m.v.12. ampula.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. inj. ampula. doza 160mg.v.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.KG .TORREX CHIESI PHARMA GmbH . odrasli i deca i.3din 21.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 5mg/5mL. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.5mg. inj.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.07.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Nemačka levonorgestrel. hidrohlortiazid .2005 26. blister.5mg. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks. 40mg.SCHERING AG . 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.2006 Cena 1464.3-1. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . blister.) 0.02. ampula. 600mcg/kg (0.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. 4x7 kom Cena 1158. blister.Austrija midazolam . etinilestradiol . tokom 21-og dana.5mg/kg.3din (R) 1103891 tableta.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. deca od 1-12 godina i. 150mg.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. blister.15mg+0. 100mg. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.4din 9006968004150 1219/2006/12 21.03mg.1din 26. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.2006 1423. ampula. 15mg/3mL. inf.2005 .07.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.07. 5mg/mL. inj. ukupna doza maks. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. zatim 7 dana pauze.1%-tnog rastvora. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.8din 26.KG . 2. 2mg/kg. 1.

nastaviti sa 2 puta po 12. andol. blister. maks. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. zatim 2 puta po 6. cor-aS. blister. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4-3. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. početna doza 2.50mg dnevno. maks. reumatska groznica: odrasli 4.HEMOFARM AD . 8 g. 300mg.05. anbol.6-5.15-0.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.15-0. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta.5mg početno.6din 319/2007/12 23. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.HEMOFARM AD . ask pH 8. Karvedilol.2mg/kg.2mg/kg.Srbija karvedilol .9-7. dnevno. tokom 1-2 nedelje.5mg početno.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. Paralelni lekovi: andol.HEMOFARM AD .Srbija acetilsalicilna kiselina . Paralelni lekovi: coryol®.N02BA51 ANALGETICI Cena 30.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. parenteralno odrasli 0. zatim 2 puta po 25mg. maks. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. zatim 25mg dnevno.6g/d u više pojedinačnih doza.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Paralelni lekovi: dormicum®.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.Srbija acetilsalicilna kiselina. 6 tabl.5mg.8g/d.HEMOFARM AD . 12.01.2004 doziranje: hipertenzija: 12. angina pektoris: 12.5din 320/2007/12 23. dilatrend®. cardiopirin® MIDOL C .2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. blister. maks. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. blister.2007 Cena 515-04-567/03 27. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. 20-30 minuta pre anestezije. askorbinska kiselina . 300mg. 2x14 kom Cena 244. aspirin® protect MIDOL . maks.25mg (dve nedelje). doza održavanja 3.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. fiola. 2 puta po 25-50mg. 400mg+240mg.05. Flormidal® MIDOL . Karvileks® . 130mg/kg/d. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. aspirin® Migran.08-0.01.125mg (dve nedelje). aspirin® direkt. deca 0. deca 0. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. 100mg. 2x10 kom Cena 762. uvod u anesteziju: odrasli 0. febrilna stanja.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.4g/d. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 25mg.20mg/kg.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.07-0. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl.4-3. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. rastvoreno u čaši vode.1mg/kg.5mg. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21.01. blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.Srbija acetilsalicilna kiselina . aspirin® 500.06.

2 doze.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. (100mg+100mg+1mg)/2mL.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 . Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja. 100mg+100mg. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . zatim 0.08.Nemačka benfotiamin. piridoksin . 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.6din 515-04-2270/04-1 03. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.08.6mg dnevno. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju. bočica od tamnog stakla.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.1mg. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.5din 515-04-2270/04 03.01.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .1mg.01.A11DB.0.m.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .Švajcarska dezmopresin .0.3. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.Švedska dezmopresin . kod blažih oblika 1 inj. rastvor.6din 1435/2006/12 15.6mg dnevno.8din 4030674000460 78/2007/12 11. 10mcg/doza. nazalno odrasli 10.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.08. 10mcg/doza.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. piridoksin.20mcg /dan. strip. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0.3. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. rastvor. 2-3 puta nedeljno.. 100mg+100mg. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. MINIRIN® . jednom dnevno.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.40mcg/dan podeljeno u 1. ampula. strip. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.2 doze..Nemačka tiamin.01. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). cijanokobalamin . nazalno odrasli 10. MILGAMMA® N .A11DB.2004 Cena 3277. 1x5mL . ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno.20mcg /dan.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno. 0. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.40mcg/dan podeljeno u 1. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.2mg.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. bočica.FERRING AB . deca 5. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. deca 5. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. bočica od tamnog stakla. zatim 0. 2x15 kom Cena 875.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.

5x10 kom Cena 377. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. 1% ili 2% rastvora. 1mg.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.05. 300mcg/mL. 200mg.09. bočica. .11.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.D. bočica.11. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2002  (R) 1085291 tableta. MIOKARPIN . 800mcg/0.4din 3/2-10-5406 19.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® . inj. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.2007 Cena 1815/2007/12 03.1. MIRCERA® . 1000mcg/mL. postepeno povećavati na 3 puta po 0. napunjen injekcioni špric. MIRCERA® . grupa I B (R) 1101260 kapsula.09.09. tvrda. bočica.2007 .ZDRAVLJE A.01.Belgija pramipeksol . bočica. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. bočica. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. 0.6din 3/2-10-5405 19.600mg odjednom.A. 1x0.2007 doziranje: glaukom.O.7din 8600064105349 91/2006/12 31.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400. 3x10 kom Cena 859.125mg.09. blister. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju. postoperativna stanja kada je mioza poželjna. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. blister.c. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .09. maks. 50mcg/mL. 100mcg/mL. 1x0. .Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .Crna Gora pilokarpin .5mg 5 -7 dana.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. 250mcg/0. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.25mg. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03. bočica.5mg dnevno.09. napunjen injekcioni špric.Srbija meksiletin .(PHARMACIA & UPJOHN) . MIRAPEXIN® . antidot posle korišćenja midrijatika. 3x10 kom Cena 3429.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . rastvor. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.PHARMACIA ENTERPRISES S.3mL.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju.6mL.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. 2%.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta . s. blister.HEMOMONT D.5.O.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. ili i..F.v. 200mcg/mL.09.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 4.

.Austrija mitoksantron . napunjen injekcioni špric.Finska levonorgestrel .9din 8600103492065 466/2006/12 06.M.3din 9088881337089 260/2006/12 06. Paralelni lekovi: calixta®. napunjen injekcioni špric.03. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. tabl.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. inj. 20mcg/24h.06.v.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. blister.3mL. 1x0. Cena napunjen injekcioni špric. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). TOVARNA ZDRAVIL.c.2006 doziranje: kontracepcija. s. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. non-Hodgkin-ov limfom. 1x0. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. idiopatska menoragija. 1x5mL Cena 5224.06.3mL.D.EBEWE PHARMA GES.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . bočica staklena.03. bočica staklena.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje. Cena napunjen injekcioni špric. hepatom.09. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih. inf.2din 3838989513597 751/2006/12 02. D.KRKA.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.SCHERING OY .2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 5 uzastopnih dana. 3x10 kom Cena 1635.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju. M . Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . 100mcg/0.3mL. 1x0.09. . 1x0. blister. ili i.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. 45mg. remeron®. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 1x0. MIRENA® .3din 9088881332121 261/2006/12 06. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 1x10mL Cena 9935.H NFG.09.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02.04. tokom 5 minuta.Slovenija mirtazapin . 30mg. pred spavanje.3mL. progutati bez žvakanja. plastična folija. 150mcg/0.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.09.09.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. 75mcg/0.3mL.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.B. 20mg/10mL.2006 doziranje: rak dojke. 200mcg/0. 50mcg/0. anksiozno . KG . Cena napunjen injekcioni špric.v. 10mg/5mL. 1x1 kom Cena 9367.2006 doziranje: depresija.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju.

j.j. vrstu insulina.1din 515-04-1183-1 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . 100i. 100i./mL.07.Danska insulin humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . MIXTARD® 20 NOVOLET® .07.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . karpula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani . 100i. parenteralni.Danska insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.HEMOFARM AD . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.06.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.6din 515-04-1184/03 15. parenteralni. MIXTARD® 10 NOVOLET® .NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. vrstu insulina.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju.Srbija insulin kristalni i protamin izofan. a10ad insulini i analozi. parenteralni. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. 5x3mL Cena 2026. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. bočica.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.6din 515-04-1183/03 15.Danska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina.2 MIXTARD 30 HM . 5x3mL .j. 100i. 100i. humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju./mL.1din 515-04-1184-1 15./mL. 5x3mL Cena 2209.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . humani ./mL.j. 5x3mL M Cena 2209.07. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju.

A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL. 100i. MIXTARD® 40 NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. 100i.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S .2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. MIXTARD® 50 NOVOLET® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina. humani .2003 doziranje: individualno. 5x3mL Cena 2026.07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2003 ./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.j.07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju.6din 515-04-1185/03 15. Mixtard® 20 NovoLet®. MIXTARD® 30 NOVOLET® .6din 515-04-1186/03 15. 5x3mL Cena 2209. humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. Humulin Pen M3. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . vrstu insulina.07.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .Danska insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni. Mixtard® 30 FlexPen®. Mixtard® 10 NovoLet®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL. Mixtard® 40 NovoLet®.j. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . parenteralni. 5x3mL a10ad insulini i analozi.j.6din 515-04-1187/03 15. 5x3mL M Cena 2209.07. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju.Srbija insulin humani . karpula. 100i. Paralelni lekovi: Humulin M3.j. parenteralni.1din 515-04-1186-1 15. vrstu insulina.D. Mixtard 30 HM.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan.Danska insulin kristalni i protamin izofan.j. parenteralni.NOVO NORDISK A/S . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.VRŠAC . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. humani ./mL.HEMOFARM KONCERN A.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. humani .

D. 1x100 kom Cena 823. 2x15 kom Cena 76. blister. blister. 25mg/mL.10.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 1x25 kom Cena 100.07. preoperativna priprema bolesnika. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.5. 5mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Monosan®.4 doze. MODITEN® .2007 doziranje: šizofrenija. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. blister. ampula.40mg (prva doza ujutro. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.2007  (R) 1070256 obložena tableta.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. 20mg dnevno. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). maks. 12mg dnevno. 2mg.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju. Moditen® MOLICOR® .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. D.07.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. maks. Lopion® forte MONIZOL® .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta.05.4din (R) 1102295 tableta. Paralelni lekovi: Metoten®. bočica. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija flufenazin .5mg.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.10.Slovenija flufenazin .Srbija izosorbidmononitrat . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. . blister.D.9din 8608807100309 495/2005/12 26. 5x1mL Cena 1232.GALENIKA AD . posle jela.D.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.Srbija molsidomin . TOVARNA ZDRAVIL.3 doze. D. Moditen® depo MODITEN® DEPO . bočica.2004 . Lopion®. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2.D. pojedinačna doza 100mg.07. 120mg dnevno podeljeno u 2.2 puta po 20.5din (R) 1102452 tableta. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). maks. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. .5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. .KRKA.2007 doziranje: šizofrenija.KRKA. preoperativna priprema bolesnika.09.SRBOLEK A. 1. 20mg. olicard® MONODIPIN . Prinzmetal-ova angina.2005 Cena 125.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. 1mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. a druga posle 8 sati).Srbija amlodipin . 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. . Paralelni lekovi: Lopion retard®. Paralelni lekovi: Metoten®.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 40mg. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. maks.5 -10mg podeljeno u 3. 2.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. produžena terapija: 12. vrstu insulina.

ujutro.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. . monokomponentni (R) 1103810 tableta.Crna Gora tetrizolin . 20mg.06.j.08./mL. rastvor.O.HEMOFARM AD . blister. amlopin Lek®. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. humani .05. Norvasc®.9din 8027950040018 1620/2006/12 08.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. 20mg+12.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. 0.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.2004 doziranje: hipertenzija. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. hidrohlortiazid . 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. 2x10 kom 2 Cena 428.06.O.O. 10mg. . 1x10mL Cena 60. parenteralni. blister. amlogal®. amlodipin. olicard® MONOTARD HM . 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.6din 8600097012089 515-04-838/03 27.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.Srbija izosorbidmononitrat . MONTEVIZIN® . blister. Paralelni lekovi: visine® . 20mg. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.O. 10mg.5mg. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. .PHARMASWISS D.2din (R) 1103811 tableta. zatim 10.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. blister.2001 Cena 76. 3x10 kom Cena 125. 10mg dnevno. MONOPRIL® PLUS . 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.O.02. Paralelni lekovi: alopres®. Paralelni lekovi: Monizol®. 10mg+12.5mg. dnevno (uvek u isto vreme). blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Prinzmetal-ova angina.09. amlodil.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. blister.02.05%.40mg jednom dnevno.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.9din (R) 1102302 tableta.SLAVIAMED D.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. amlohexal. 2x14 kom Cena 393. maks. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. 1x10mL Cena 964. Tenox®.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.08.1din 515-04-4257/03 25. bočica.USA fosinopril. vrstu insulina.2006 Cena 586.Srbija insulin amorfni i kristalni.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.Srbija fosinopril . blister. Normodipine®. 40mg. vazotal MONOPRIL .O.09. maks. a druga posle 8 sati. bočica. 100i.HEMOMONT D. MONOSAN® .

blister. .3 dana).Srbija karbocistein .06. Melox Fort MOVALIS® .Grčka meloksikam .7din 3/2-10-5768 11. 2mg na 3 sata.Švajcarska fosfomicin .1din (R) 1161021 tableta. blister.07. uveče upostelji. MORADOL .5mL . MOVALIS® . 1x8g Cena 301. ampula. ampula. posle pražnjenja mokraćne bešike. Paralelni lekovi: Medoxicam. degenerativna bolest zglobova). 15mg/1.D.ZAMBON SWITZERLAND LTD .5mL. i. 10x1mL Cena 814.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. ampula. maks. 4mg na 4 sata.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. .Makedonija morfin . 15mg. Melox.m.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. pojedinačna doza 30mg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula.5-15mg. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Medoxicam. maks. Melox. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.v.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. Meloksikam.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.ALKALOID AD .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.05. maks.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. na prazan stomak.2002 Cena 691. 2mg.5mg. 2mg na 4 sata.04. Meloksikam.11. dodatak balansiranoj anesteziji.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® .GALENIKA AD . tvrda.7din 3/2-10-4810/1 15.Nemačka meloksikam .9din (R) 1161020 tableta. maks.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. (doza se ne sme prekoračiti. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.6din 8600097001366 497/2006/12 10. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. a parenteralna primena je ograničena na 2. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.5-15mg.07.08. 4mg.m. 3x10 kom Cena 90.E. ampula. dnevna doza 60mg. kesica. 3g/8g.03. pojedinačna doza je 1mg. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. 5x1.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.KG .Srbija butorfanol . parenteralno 15mg dnevno duboko i. 7. preoperativno. degenerativna bolest zglobova). Melox Fort MUCODYNE® .3din 5993300401484 1370/2007/12 21. blister. 375mg. 20mg.

BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. Pityriasis versicolor-2 nedelje).S. 5x10mL 515-04-861/03 26..2006 Cena 69. bočica od tamnog stakla. 15mg/5mL. dnevno.04. 1x100mL Cena 195. Flavamed.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. doza održavanja 2 puta po 750mg. pre stavljanja.3din 9006968004310 1277/2006/12 02. Paralelni lekovi: Lamisil® M . 2x10 kom Cena 244. TBC pluća.09. 25mg/mL.08.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. . bočica od tamnog stakla. retinol . deca od 5. . 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.A11JA. tokoferol.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. cistična fibroza. Mucosolvan® MULTIBIONTA N .2006 Cena 67. tuba.08. MUCOSOLVAN® . bočica od tamnog stakla.65mg.08.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 1x200mL Cena 135.04. Lamox.9din (BR) 3112055 sirup.Grčka ambroksol .MERCK KGaA .5 godina 4 puta po 62.A. nikotinamid. bočica od tamnog stakla. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. cruris 1-2 nedelje.2din (BR) 3112053 sirup.Nemačka askorbinska kiselina.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta.2din (BR) 3112054 sirup. 50mg/mL. tiamin. Lamox. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti. piridoksin. 1%. 30mg/5mL. 30mg. primena kod dece se ne preporučuje. Flavamed. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani.125mg.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. dugotrajna parenteralna ishrana. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. blister. MYCOFIN® .08.5mg. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.2006 Cena 47. isključivo u sastavu infuzije. oboljenja jetre.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.Grčka ambroksol . kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. zadržavanje bronhijalnog sekreta. bronhoskopija. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.04. 25mg/mL. zavisno od indikacije (Tinea corporis. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.Turska terbinafin .7din 8600097001489 501/2006/12 10. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. dekspantenol. stanja iscrpljenosti. opekotine: 1 inj. .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. riboflavin.12 godina 3 puta po 250mg.5. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. 2 nedelje1 puta dnevno. bočica od tamnog stakla. deca od 2.A.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup.04. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . mukoviscidoza. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom.4din (BR) 3112223 sirup. 50mg/mL.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03. ampula.2006 Cena 273. u dijagnostičke svrhe (bronhografija.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7.

09.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.4din (R) 1327130 tableta.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. Plimycol MYCOSEB® . 1x100mL Cena 236.D. deca 3mg/kg dnevno. blister. onihomikoze: 6.22 MYCORIL® . Paralelni lekovi: antifungol®.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. Plimycol MYCORIL® . bočica staklena. seboreični dermatitis krem: 1.Srbija ketokonazol .2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. .09.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Pityriasis versicolor. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. 2%. 1x30g Cena 142. Ketokonazol MYCOSEB® .REMEDICA LTD . Paralelni lekovi: aquarius.1din (R) 6137417 vaginalna tableta.06.2 meseca. . tuba.2004 Cena 64. 2%. canesten®. bočica plastična. 500mg. sistemske mikoze: nekoliko meseci. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.2004 Cena 236. 2%. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. . 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).D. Kansen. aluminijumska folija.09. Paralelni lekovi: aquarius.06. 200mg. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Kansen. 1%.2din (BR) 4157581 šampon. izuzetno 400mg dnevno. canesten® 3.Srbija ketokonazol .2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.ZORKA PHARMA A.12meseci. tuba. kutana kandidijaza. Paralelni lekovi: antifungol®. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. tuba. 3x1 kom Cena 106.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.Kipar klotrimazol .REMEDICA LTD .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta. 2%. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.9din 515-04-296/04 28.06.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).9din (R) 4157582 krem. infekcije kosmatih delova kože 1.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno. sistemske gljivične infekcije. canesten® 1.Kipar klotrimazol .6 nedelja.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.6din 515-04-298/04 28.09.2004 209. 200mg.Srbija ketokonazol .09.D. aluminijumska folija. Ketokonazol .

podeljeno u 3 doze. encefalomijelitis). 12x10 kom Cena 13237. mijelopatija. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. 360mg.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. blister.12.8din 515-04-785/04 04. 50mg. podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.6din 515-04-2683/03 19. maks. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). artroza velikih zglobova. obliterantne vaskularne bolesti.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .Mađarska tolperison .1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. 180mg.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg.GEDEON RICHTER LTD . spondiloza i spondiloar troza.2003 Cena 26475. MYFORTIC . blister. cerebrovaskularni poremećaji.Švajcarska mikofenolna kiselina . cervikalni i lumbalni sindrom. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. podeljeno u 3 doze. blister.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. 150mg. 1440mg dnevno.05. 12x10 kom 515-04-2684/03 19.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta.09. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03.NOVARTIS . blister. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® .12. maks. 2x10 kom Cena 487.Francuska tetrazepam .

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

rastvor. TOVARNA ZDRAVIL.1%. rinosinuzitis.12. 0. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. acc Saft.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. 1x10mL 3/2-10-7729 20. NovaSoL. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.HEMOFARM AD .Srbija acetilcistein .2002 doziranje: polenska kijavica. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.6 godina 2 puta po 200mg. akutni i hronični rinitis. bočica sa kapaljkom. deca 1.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. Paralelni lekovi: Benil®. Paralelni lekovi: Benil®.1% rastvora na 6 sati.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.KRKA. 200mg.HEMOFARM . 0.HEMOFARM AD . rinosinuzitis. bočica sa kapaljkom. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. sinuzitis.5din 515-04-03560-2 28.Srbija nafazolin .8din (R) 1112310 šumeća tableta.05 %. bol posle keratoktomije ili traume. 0.2004 .4din 8600097400879 331/2007/12 23. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. najduže 5 dana kontinuirano. pneumonija. rastvor. 0. Nafazol NAKLOFEN® . deca od 2. 1x5mL 515-04-244/04 29.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. Paralelni lekovi: acc 100. bronhiektazija. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. pneumokonioza. kataralno zapaljenje srednjeg uha. .1 %. rastvor.Srbija nafazolin .05%.12. fiola.1%.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . Nafazolin NAFAZOLIN . rastvor.1% NAFAZOL .2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.Slovenija diklofenak . primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. bočica.05% rastvora na 6 sati.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 75mg.09.01. Fluimucil® 600 NACLOF® .2 kapi na 6 sati 0. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. rastvor.12. bočica.1%. Fluimucil® 200. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.09. fiola. NovaSoL. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. Fluimucil® 100.6din (R) 1112311 šumeća tableta. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . Uniclophen® 0. 5x3mL 3838989501624 Cena 59.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis. bronhijalna astma.2002 Cena 147.2007 Cena 64.12.1din (R) 7110096 kapi za nos.D.Švajcarska diklofenak . ampula. Paralelni lekovi: Uniclophen. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.4 kapi na 6 sati 0. krvarenje iz nosa. priprema za rinološki pregled.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. 0.01.SANITARIJA .05%. D. priprema za rinološki pregled. krvarenje iz nosa. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. bočica sa kapaljkom. rastvor. acc 200. cistična fibroza. 1x10mL Cena 50. rastvor. 600mg.

diklofen. rapten-K®. diklofenak Forte. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. Naklofen® duo. . diclofenac duo. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. povrede mekih tkiva.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. dismenoreja 50 -150mg dnevno. Naklofen®.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.1din 3838989500320 570/2005/12 23.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel.09. rapten® duo NAKLOFEN® . blister. 75mg. jednom na dan. diklofenak. rapten-K®. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.6din 515-04-1054/04 05. diclofenac-retard. 1x60g Cena 126.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. tvrda. diclofenac BMS.D.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. rapten-K®. diklofenak duo remevita®. 1%. diklofen®. stomatološke operacije. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. diklofenak. diklofenak duo remevita® plus.D. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula. diklofenak. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija.2004 . blister.Slovenija diklofenak . TOVARNA ZDRAVIL. strip. diklofenak duo remevita®. rapten rapid. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen® duo.Slovenija diklofenak . Naklofen®.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama.3 doze. .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. rapten® duo NAKSETOL . diklofen®.11.D. tuba. 2x10 kom Cena 181.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. rapten rapid. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. diclofenac duo. diclofenac duo.09.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.KRKA. 550mg.05. D. diklofenak retard.2 puta po 75mg.Srbija naproksen .150mg dnevno podeljeno u 2. Naklofen® retard.11. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . . diklofen®. diklofenak duo remevita® Plus. diklofenak duo remevita® plus. blister.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. .11.Slovenija diklofenak . Naklofen® retard.D. diclorapid®. 100mg. diclofenac-retard. doza održavanja 1. 50mg.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta.KRKA. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. 50mg. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. blister. posle porođaja. diklofenak duo remevita®. diklofenak.KRKA. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. D. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. ako je neophodno. voltaren NAKLOFEN® DUO . diklofenak retard. TOVARNA ZDRAVIL. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: diclorapid®. dismenoreja. D. diclofenac-retard. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. diklofenak Forte.3mg/kg dnevno. diklofenak Forte.

deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zubobolja.09. Nalgesin® forte. vanzglobni reumatizam. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Naksetol.3din 8608807101009 249/2006/12 03. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 375mg. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. Naproksen . Nalgesin® forte. Naproxen NAPROXEN . 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03.KRKA. Naproxen NALGESIN® FORTE .09. bolovi u kičmi. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.3 puta po 275mg.09. TOVARNA ZDRAVIL. Naproksen. D.4din (R) 5162422 supozitorija. blister.2 puta po 550mg. zubobolja. Nalgesin® S. blister.D. postoperativni i ginekološki bolovi. Nalgesin® S.03. glavobolja. postoperativni i ginekološki bolovi. migrena.Slovenija naproksen . blister. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.2004 Cena (R) 1162667 tableta. 250mg.Slovenija naproksen . ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2.3 puta po 250mg dnevno. Paralelni lekovi: Naksetol. 275mg.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. reumatska oboljenja.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.6din (R) 1162107 film tableta. 2x10 kom Cena 130. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. Naproxen NAPROKSEN . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. Naproksen.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Paralelni lekovi: Naksetol. Nalgesin® forte. Nalgesin® S. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. Naproxen NALGESIN® S . .D. Naproksen.09. TOVARNA ZDRAVIL.Poljska naproksen . ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. 500mg. glavobolja. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. reumatska oboljenja. bolovi u kičmi.Srbija naproksen .2004 doziranje: posttraumatski bolovi. vanzglobni reumatizam. migrena.03. 550mg.D.2006 Cena 120. .M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta.KRKA.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. .POLFARMEX SA . ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. Nalgesin® forte.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. D. blister. blister. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. 500mg. strip. Paralelni lekovi: Naksetol.

1x500mL Cena 59.Crna Gora natrijum-hlorid .2003 doziranje: polenska kijavica. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 9g/L. 9g/L. boca staklena.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. inf.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . 400mcg dnevno. hipovolemijska dehidratacija. suspenzija. boca plastična. Cena 1015. inf.08.v. bočica sa raspršivačem. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.v.IVAX CORPORATION. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.7din 515-04-1366-1 30. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).09.SANA HAMMEUM . 0. hiponatrijemija.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.7din 8600097200127 773/2006/12 05.06. . hipovolemijska dehidratacija. inf. 9g/L. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .Belgija mometazon .V.USA beklometazon .4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.05%. 9g/L.9%.SCHERING-PLOUGH LABO N.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL . hiponatrijemija. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. suspenzija.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).v. 50mcg/doza.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.HEMOMONT D.2006 Cena 48.9%. maks.09.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. boca. odrasli i. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. . odrasli i. hiponatrijemija.O.Srbija natrijum-hlorid .8din bočica sa raspršivačem.Srbija natrijum-hlorid .2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.06.O. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. hipovolemijski šok.06. boca. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. USA .HEMOFARM AD .9%. hipovolemijski šok. odrasli i. hipovolemijski šok.

HEMOFARM AD .3g/L+0. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . 8. kalijum-hlorid .09. hipovolemijska dehidratacija.O.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. kalcijum-hlorid.v.Srbija natrijum-hlorid. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2000mL za 24 sata. ringer’s Injection.HEMOMONT D. 20mg/mL. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 8. 1x10mL Cena 239. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor). 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).33g/L. prosečnom brzinom 80 kapi/min. odrasli 500.6g/L+0.D.9%. . NATRIJUM KROMOGLIKAT . rastvor.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.33g/L.Slovačka kromoglicinska kiselina . hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL Cena 107. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.Crna Gora glukoza. hipovolemijska dehidratacija.6% od telesne mase. hipovolemijska dehidratacija.5 -1L dnevno.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. 1x500mL Cena 59.12. boca. 5%+0.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. starosti 1-2 kapi u oči.6% od telesne mase. .UNIMED PHARMA S.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .5din boca plastična. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.Srbija natrijum-hlorid .2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. boca.06.6g/L+0.O. ringer’s Injection. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . .ZDRAVLJE A.5 -1L dnevno. deca: oko 5mL/kg/sat.R. hiponatrijemija.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. hipovolemijski šok. hiponatrijemija. hipovolemijski šok. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. bočica sa kapaljkom. Cena 65. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .10.O.06.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.9%. kalijum-hlorid . ukupna dnevna doza 2. inf.9din 8588000227778 551/2005/12 19. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 . hipovolemijski šok.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju. hiponatrijemija.3g/L+0. odrasli i. ukupna dnevna doza 2. . 9g/L.O.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.O. hiponatrijemija.Crna Gora natrijum-hlorid.HEMOMONT D.5din boca staklena.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. natrijum hlorid . Cena 65.

2003 doziranje: metabolička acidoza. postoperativna opstipacija. 5mg.4%. 5mg.. Testosteron depo NEBILET® . 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. 8. odnosno.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. blister.D.4din (R) 1124032 kapsula. sporo.2005 412.08. blister.m.12.08.12. ampula. .Srbija natrijum-pikosulfat . blister.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. tvrda.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 10x5mL Cena 15653. hiperhloremična hiponatremija. maks.2002 Cena 6002. 5mg.08. blister. sve dok je pacijent izložen alergenu. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11.Nemačka nebivolol . dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.5 mmol/kg na sat.NOVARTIS . 5mg. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .1din 3/2-10-5795/1 17. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. NAVOBAN .12. NATRIUMBICARBONAT . ampula. deca preko 2 godine 0. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. posle primene može doći do zamagljenosti vida.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. 5mg.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . Paralelni lekovi: andriol Testocaps. 1.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. duboko u glutealni mišić.12. 5mg. maks.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.Nemačka testosteron . te se 15-20 min.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju. blister.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju.Švajcarska tropisetron . selektivni (R) 1107630 tableta.ZDRAVLJE A.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . preoperativno čišćenje creva. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. 5mg dnevno. 1x5 kom 3/2-10-5795 17. NEBIDO® .08.2mg/kg. bočica staklena.6din 8600103492416 1275/2006/12 02.2005 .2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. 1000mg/4mL.SCHERING AG .2005 19. 3x10 kom Cena 43.5din 15. 1x4mL Cena 8677.

teškoće pri gutanju.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. 0.DIVAPHARMA GmbH .Nemačka amilmetakrezol. ili s.c.07. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. rastvor.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. doze. iridociklitis). sor. afte) i desni (gingivitis).5mg i.1%+0. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.72mg.5mg. blister. bolovi u grlu.2mg+5. grla i ždrela. prehlada.07. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. NEODEKSACIN .Nemačka amilmetakrezol.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. laringitis. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. više puta dnevno. zapaljenje krajnika (tonzilitis.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. NEOSTIGMINE INJECTION BP . faringitis. . keratokonjunktivitis.0. bočica. ampula.02. NEO ANGIN® . bolovi u grlu. sor. levomentol . faringitis. ili s.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. 1x10mL Cena 148.4-dihlorbenzil alkohol. teškoće pri gutanju. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.c. keratitis. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. 2. zatim 1-2 kapi na 4 sata. konjunktivitis. neomicin .05.2mg+5. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .O.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.DIVAPHARMA GmbH .1.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .05.Turska metronidazol. 0.5mg i.05. blister. novorođenčad 0. doze ekvivalentno je 1. Miastenija gravis: odrasli 1-2. mikonazol . grla i ždrela. duboko u vaginu. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . Paralelni lekovi: Neo angin®.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .9mg.4-dihlorbenzil alkohol.35%. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. angina).5mg i.2-0. više puta dnevno.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. strip. iritis.25mg na 4 sata.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .HEMOMONT D.c.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.v. LTD . Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. 10x1mL .5mg i.O. zapaljenje krajnika (tonzilitis. 0. promuklost.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. 500mg+100mg.2004 doziranje: 0. ili s.6mg+1.m. povrede korneje.m. i jedna ujutro tokom 7 dana. pre dojenja.Nemačka neostigmin .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.6mg+1.Crna Gora deksametazon.m. deca 0. angina). levomentol . kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. afte) i desni (gingivitis). duboko u vaginu. promuklost. 2. 0. prehlada.7din 515-04-1453/04 15. laringitis.

L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.5mL Cena 10730.Nemačka gabapentin .2006 Cena (R) 1155513 kapsula./0.01.125 -1mg i.5mL Cena 326. tvrda. 10mg.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. infekcije urinarnog trakta.5mg/kg dnevno.1din (R) 1155511 kapsula. 1.4din (R) 1155512 kapsula. NETROMYCIN® . 300mg. 5x10 kom Cena 1590. blister.m. 2. tvrda.5mL. postoperativna retencija urina: odrasli 0.30mg tokom 2-4 nedelje.GOEDECKE GmbH . teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima.5-1. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07.09.5din 8606103889034 402/2007/12 30. napunjen injekcioni špric. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05. maks.5mL. NEOTIGASON® . 1x0. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.c.v..07.Švajcarska filgrastim . 1x1. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .07mg/kg sporo i.5mg i.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. odrasli početna doza 1 puta po 25. 10mg.4din 8606103889041 401/2007/12 30.06.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.Belgija netilmicin . blister. ili s.06. maks.5mL. bočica.m. infekcije posttraumatskih povreda.1din 4034541000508 2047/2007/12 25.2.2006 Cena 5051. tvrda. 30Mj. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.2 Mij/kg dnevno.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.c.06. napunjen injekcioni špric. različite infekcije potkožnog tkiva.8g dnevno podeljeno u 3 doze. teški poremećaji keratinizacije: individualno. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. tvrda.5. deca samo izuzetno 0.F. deca 0.05-0. 75mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE AG .. Paralelni lekovi: gabalept®. tvrda. deca do 6 nedelja 4. N NEUPOGEN® . uzima se uz jelo ili sa malo mleka.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.1din 8606103170200 1198/2006/12 14. Katena® . teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. blister. deca od 6 nedelja 12 godina 5.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.01. blister.4g dnevno podeljeno u 3 doze.6. 1x0. 48Mj. ili s./0.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.Nemačka acitretin . zavisno od indikacije. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.5mL Cena 6604.V. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. NEURONTIN® .J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. 150mg/1. paralitički ileus. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju. 25mg.06.2006 Cena 3233.SCHERING-PLOUGH LABO N. blister. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. 25mg.8 nedelja. maks. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. postoperativne infekcije.

09.1din 454/2006/12 06.04. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.6din (R) 1122811 tableta.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. blister. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.04. 20mg. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.4g dnevno podeljeno u 3 doze.12.2004 Cena 487.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06.MERCK KGaA .09.07. 1000mg. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. CORPORATION . blister. 40mg.2006 Cena 3362. 200mg. tokom 4 nedelje.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 2. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. maks.2004 9536. Paralelni lekovi: gabalept®. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.ASTRAZENECA AB .Nemačka sorafenib .Švedska esomeprazol . zatim oralno 40mg dnevno.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. od 200mg) 2 puta dnevno.07. blister. 40mg. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. 375mg. blister.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. blister.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.04. 40mg.USA gabapentin .6din 451/2006/12 06. tablete progutati sa čašom vode. NEXIUM . 600mg. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. masna hrana smanjuje efikasnost leka.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . 800mg.2003  (R) 1084617 film tableta. bočica. zatim oralno 20mg dnevno.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2002 Cena 696. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .10. tokom 4 nedelje. 1. maks. bočica.3din 452/2006/12 06. Katena® NEXAVAR® . 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. blister. 750mg.7din (R) 1122810 tableta.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. blister.PFIZER H. 500mg.2006 Cena 1472.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.2006 . 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.P. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja.BAYER HEALTHCARE AG .C. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.12. blister.Nemačka nikotinska kiselina .04. blister. NIASPAN® .

09. . 1x1 kom .2002 183. 2mg/mL. Nifelat®. 5x2. maks.02. blister.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem. ceroxim. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. NIFELAT P® . Paralelni lekovi: cordipin®. zinacef NIMBEX™ .2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. cordipin® retard. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.D.Srbija nifedipin . 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.Italija cisatrakurijum . bočica.2004 83.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. ampula.Srbija cefuroksim . Paralelni lekovi: cefuroksim.4 doze (na 6. podeljeno u 3.11.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. cordipin® XL.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. cordipin® retard. Nifelat P®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. 1500mg.ZDRAVLJE A.11. Cena 83.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. 2 puta po 40mg. 3x10 kom Cena 73. cordipin® XL. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06.7din 8600097400541 333/2007/12 23.2002 Cena 324. bočica.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. Nipidin NIFELAT® . 10mg.2007 doziranje: hipertenzija.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.D. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19. 2 puta po 40mg.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). boca staklena.HEMOFARM AD . maks. maks.GLAXOSMITHKLINE SPA . 250mg. 750mg.04. . Xorimax®. 20mg.Srbija nifedipin . tvrda.HEMOFARM AD . cefuroxim-MIP®. Nipidin N NILACEF® . blister.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. Paralelni lekovi: cordipin®. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze. deca preko 3 meseca 50. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris). zatim 3 puta po 20mg.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. dnevna doza 2000mg.Srbija nifedipin .2006 j01dc cefalosporini. 20mg. angina pektoris: 2 puta po 20mg.02. blister. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.8 sati).01. ampula. blister.11. maks.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.5din 20mg.100mg/kg dnevno. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji.04. 5x10 kom Cena 79.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. 2mg/mL.2006 Cena 1966. NIFEDIPIN RETARD .

Nimulid®-Md.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. inj. Nimulid®-Md. zubobolja. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. blister.SRBOLEK A.3 doze.2002 doziranje: reumatoidni artritis. NIMESULID . postoperativni bolovi.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. a najduže 14 dana.2mcg/kg u minuti.2002 Cena 100. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. glavobolja. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. sportske povrede. 400mg dnevno. maks. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). 50mg/5mL.2003 doziranje: reumatoidni artritis.04. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. 100mg. ampula. NIMULID® .Srbija nimesulid .2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. (osobe sa manje od 70kg 0. Nimesulid. Nimulid®. zubobolja.04. Paralelni lekovi: aulin. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.01. . 100mg. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.D. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.12. Nimulid®-Md.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i.PANACEA BIOTEC LTD. inf. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. glavobolja.BAYER HEALTHCARE AG . bočica. . deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.Srbija nimesulid . dismenoreja. 1x50mL Cena 1120. glavobolja.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. blister. odrasli 150mcg/kg (intubacija). postoperativni bolovi. actasulid® NIMESULID . bočica.5mg/h).8din (R) 3163021 *suspenzija. 400mg dnevno. 10mg/50mL. zubobolja. dismenoreja.Indija nimesulid . 2x10 kom .v. .C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. sportske povrede. dismenoreja. 100mg.4din 8606007910254 65/2007/12 11. Nimulid®. maks. 5mg/mL.Nemačka nimodipin . deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja).HABIT PHARM A. blister.06. actasulid® NIMOTOP® S . postoperativni bolovi. 2mg/mL. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20.2000 doziranje: reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: aulin.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).04. Paralelni lekovi: aulin. sportske povrede.03. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. zatim 1.D. bočica.

Paralelni lekovi: Nitro-dur.v.005-0. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. po potrebi ponoviti. maks.PANACEA BIOTEC LTD.O. deca od 25 godina 2.04. 50x1.07. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. 1%. 20mg (u bolnici). 20mg.v. maks. anesteziji. Nimulid®.D. Paralelni lekovi: aulin.Srbija gliceriltrinitrat . deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. glavobolja.12. cordipin® XL. 3x10 kom Cena 83. Nifelat® NIRMIN® .7din 8608807100361 885/2007/12 25. (posle efekta postignutog i. Nifelat P®.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL . 2 puta po 40mg.2007 Cena 646.Srbija nifedipin . 100mg.2002 doziranje: hipertenzija.2din 8901168601073 308/2006/12 08. . .2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. 5mg. .2002 doziranje: reumatoidni artritis.1din 3/2-10-4197 20.5-5mg. zubobolja. postoperativni bolovi.M02AA.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.02mg/min. inj.PANFARMA D. angina pektoris: 2 puta po 20mg.03.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. tvrda. akutni infarkt miokarda.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem.04.01-0.O. u razmacima od 10 min. deca od 6.BOSNALIJEK D. ampula. sternotomiji: i. .6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. i. 1x10 kom Cena 78. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.. najviše 2 puta. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. 1mg/1. inj.01-0. 1mg tokom 3 min. . LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća. Nitrolingual®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.6mL. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. incizijama kože. tuba. deca do 1 godine do 2.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98.D. ampula. inf. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.2mg/min (početi sa 0.6mL. Nitroglicerin. Nimesulid. dismenoreja. blister.6mL Cena 1193. 1x30g Cena 155. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati.5mg.v.Indija nimesulid . 5mg/1.) 0.01mg/min do željenog odgovora).PANACEA BIOTEC LTD. 50x1.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. cordipin® retard. spor tske povrede.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.04. blister. Paralelni lekovi: cordipin®. NIMULID®-MD . sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. 1x10 kom N NIPIDIN .Indija nimesulid . traumatska oštećenja tetiva.14 godina 5mg. blister. Nitropen spray .Bosna i Hercegovina nitrazepam . actasulid® NIPAM . degenerativna reumatska oboljenja zglobova.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju.

odrasli početna doza 4-48mg dnevno. na početku i po završetku citostatske terapije. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.4din 40mg. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. Cena 1053. 1 sat pre. blister.Švajcarska gliceriltrinitrat . 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi.5mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. 2x10 kom Cena 99. .2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.02.5din 8600064105981 123/2006/12 06. 4mg.08. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. folija. profilaksa 0. ili i. folija. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. Nitropen spray N .8-1. blister. 40mg. ukloniti za 12. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost. u sedećem položaju. 10mg.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. ostale indikacije: 10-500mg i.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG . Cena 622. Nitrolingual®. 2x10 kom Cena 53. liobočica sa rastvaračem u ampuli.SRBOLEK A. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.4din 20mg.2003 Cena 2294. 80mg. Lemod-Solu. 20mg.D. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.Srbija nitrendipin .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.09.6din 8608809000614 208/2007/12 16.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.ZDRAVLJE A.01.v.5mg/kg dnevno. doza održavanja 2-8mg dnevno. Nitrolingual®.JUGOREMEDIJA A. posle pauze od 8.2002 Cena 141.v.2006  (R) 1402192 tableta. ZRENJANIN .02. 40mg dnevno.24 sata. 1x40 kom Cena 49.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. po potrebi ponoviti za 3 minuta.12. Nitro-dur.v. 1x28 kom 515-04-285-1 01. Paralelni lekovi: Nirmin®. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.6din (R) 9102631 transdermalni flaster.Solu NITREPIN® .Srbija gliceriltrinitrat .2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. 0. NITRO-DUR . Nitropen spray NITROGLICERIN . Paralelni lekovi: Lemod. bočica. Lemod® .C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.7din (R) 1047177 tableta.m.5mg sublingvalno. do 6 puta dnevno. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. doza održavanja 4-8mg. blister. Nitroglicerin.Srbija metilprednizolon . izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.v. Paralelni lekovi: Nirmin®. Lemod depo.12. maks.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D. deca preko 6 godina početna doza 0. akutni napad angine pektoris: terapija 0.D.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® . . liobočica sa rastvaračem u ampuli. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.4din 8600064105998 124/2006/12 06.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.08.

0. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.CHEPHASAAR CHEMISCH . u profilaksi kaps.07.4mg/doza. kaps. zastojno oboljenje srca: 0. forte.10. blister.G.Srbija gliceriltrinitrat . Nitroglicerin.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . .12. kaps. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. meka. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . meka. blister. 1x4. 250mg. .2006 Cena 513.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. 150mg.10.Nemačka nitroksolin . hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. spastička migrena: 0.4-1.4din 3/2-4206/00 20. 0. Nitroglicerin.2006 Cena 1500.4mg/doza.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta.02. bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: Nirmin®. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. 150mg. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.O. Nitro-dur.O. meka.forte uzeti uveče. plućni edem. blister. meka.10. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. 250mg.2001 .2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.8din (R) 1029802 kapsula. KG .4-1.2006 Cena (R) 1029804 kapsula. 5mg. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.10.10. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.10.6din (R) 1029801 kapsula. uzeti uveče.5mL Cena 141. 150mg. Nitro-dur.CHEPHASAAR CHEMISCH .Nemačka gliceriltrinitrat .. blister. Nitrolingual® NITROXOLIN . u profilaksi kaps.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . 1x12. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . akutni napad angine pektoris.O.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.Nemačka nitroksolin . blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . renalne i plućne kolike.O. forte dnevno. meka. blister. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . Asthma cardiale.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. bočica sa raspršivačem. meka.SLAVIAMED D.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. blister.PHARMANOVA D. Paralelni lekovi: Nirmin®.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. 250mg.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.Srbija nizoldipin .2006 Cena (R) 1029805 kapsula.

Paralelni lekovi: Nolvadex®. 0.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.KRKA. 50. 2x10 kom Cena 188.11. 10mg. 40mg dnevno.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 400mg. 2x10 kom Cena 330.Slovenija norfloksacin .08.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i. .Srbija norfloksacin . 50x1mL Cena 8358. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. inf.D.v.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. zatim 20. 3x10 kom Cena 660.v.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. od 40 -100mcg/kg). lio-ampula sa rastvaračem. TOVARNA ZDRAVIL. blister.N. ORGANON . Tamoxifen NOLVADEX®-D . maks.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. NOFOCIN .2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. inj.V.09.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. blister. Tamoxifen NORCURON .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg. Uricin NOLICIN® .6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.30mcg/kg (održavanje efekta).Holandija vekuronijum . blister. 400mg.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. inj. 20mg.D. 2x10 kom Cena 330.Velika Britanija tamoksifen . hronične infekcije prostate.02.08.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. blister.Velika Britanija tamoksifen . 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. i. . 10mg.v. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. Uricin NOLVADEX® .06. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.ASTRAZENECA UK LIMITED .080. 4mg/mL. hronične infekcije prostate.1mg/kg.ASTRAZENECA UK LIMITED . Paralelni lekovi: Nolicin®. D.SRBOLEK A.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.2din 3/2-10-6211 19. N . blister. Paralelni lekovi: Nofocin.

) jednom dnevno tokom prva 3 dana. blister. maks. amlohexal. 1x1.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.01. Monodipin.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.) dnevno. vazotal N . NORVASC® . doza održavanja 75-150mcg.0mg/m2 dnevno. maks.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. 5mg/1.Mađarska amlodipin .3mg dnevno. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. amlopin Lek®. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. se uzimaju uz obrok.12. Paralelni lekovi: genotropin®. vazotal NORPROLAC® .2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. 1x1. Cena 41695.2007  (R) 1149081 tableta. GmbH & CO. Monodipin. Tenox®.) dnevno.5mL 3/2-10-10797 28.5mL. a od 4. KG .1. blister. 3x10 kom Cena 686.8din 3/2-10-10795 28. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: alopres®. amlohexal. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.6din 3/2-10-10795/1 28.01. amlodil. 150mcg.5mL.5mL.-6. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. 10mg dnevno. tabl. blister. 1x1.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru.FERRING GmbH . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 25mcg/50mcg.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. blister. supstituciona terapija: odrasli 0.12. odnosno 0.0. Normodipine®. amlodil.HEINRICH MACK NACHF. amlogal®. najbolje uveče.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.NOVO NORDISK A/S .310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .6din 5413973112383 1268/2006/12 02.08. Tenox®. 15mg/1. 10mg/1.Nemačka amlodipin .H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. 10mg. 5mg. 10mg jednom dnevno.035mg/kg dnevno. blister.5mL Cena 11300. Humatrope NORMODIPINE® .Danska somatropin . 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. amenoreja. od 7. blister. amlogal®.4mg/m2 dnevno. amlodipin. 75mcg. oligomenoreja. Paralelni lekovi: alopres®.025.10.15 -0. dana 50mcg (bledo plave tabl.Nemačka kvinagolid .05mg/kg dnevno.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. Turner-ov sindrom: 0. amlopin Lek®. 5mg. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.7.10.01.12.GEDEON RICHTER LTD . Norvasc®. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.2007  (R) 1149082 tableta.2006 doziranje: hipertenzija. odnosno 1. amlodipin.5mL Cena 27107.

1 %. 1x28 kom . Tenox®.Srbija nafazolin .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula..2. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20. deca 1.Velika Britanija ritonavir .05%.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. Paralelni lekovi: Benil®. amlopin Lek®. ampula. 10mg.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. zatim 1 bela tabl. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. 0. 50x5mL Cena 711. dnevno tokom 16 dana.5g/5mL. inj. 100mg. 5g dnevno. osteoporoza: 1 crvena tabl.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. estradiol .PFIZER .11. 1x10mL Cena 50. 10mg jednom dnevno.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.6din 515-04-2214/03 02.05 %.2 kapi 0. rastvor. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.m.PHARMANOVA D. . rinosinuzitis. amlodil.2003 Cena 64.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.5g i. uz obrok. maks.2003 doziranje: polenska kijavica.v.9din 8608808101381 2081/2007/12 25.11.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.Srbija metamizol-natrijum . maks. bočica sa kapaljkom. 1mg+1mg.12. 4x1 kom Cena 26593. Paralelni lekovi: alopres®. amlohexal. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. 0. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. dnevno tokom 12 dana. akutni i hronični rinitis. bočica.4 kapi 0. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. Baralgin M® NOVASOL .O.MANUFACTURING CENTER .Danska noretisteron.ABBOTT LIMITED .2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.USA amlodipin . 2.1din (R) 7110336 kapi za nos. amlogal®. priprema za rinološki pregled. meka. rastvora na 6 sati.NOVO NORDISK A/S .abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . Paralelni lekovi: analgin®. postoperativnih). inj.1%. amlodipin. blister.O. Nafazol.11. kataralno zapaljenje srednjeg uha. rastvor. ili 1. Monodipin. Nafazolin NOVOFEM® .09.5 -1g sporo i. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. rastvora na 6 sati. NOVALGETOL® . Normodipine®. najduže 5 dana kontinuirano. kontejner za tablete. bočica sa kapaljkom. krvarenje iz nosa. uz obrok.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati. vazotal NORVIR .12.2003 doziranje: hipertenzija. 3x10mg Cena 1257.

5x3mL a10ad insulini i analozi.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. blister. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.10./mL. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .2002 Cena 1237. do najviše 4mg uz glavne obroke.Danska insulin aspart . maks. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 16mg dnevno.Danska insulin aspart .NOVO NORDISK A/S .312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister. parenteralni.2002 Cena 1262. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi./mL.12. vrstu insulina.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28./mL.10. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. vrstu insulina. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® .11. uložak. 100j.Danska repaglinid .A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5din 3/2-10-9161 26.5mg (početno).A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. 0.5mg.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: Novorapid®.Danska insulin aspart . 5x3mL . NOVORAPID® .4din (R) 1341352 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. bočica.12. 1x10mL Cena 2804./mL. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .10. 100j. vrstu insulina. 1mg. 100j.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.NOVO NORDISK A/S .5din 3/2-10-6837 22.NOVO NORDISK A/S .2din (R) 1341351 tableta. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. 100j. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.3din 3/2-10-8089 27.08. blister.Danska insulin aspart . parenteralni.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 2mg. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. parenteralni.

juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.07. Nurofen active. 200mg. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.3mL Cena 63787. rupan. 200mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04. liobočica sa rastvaračem.2 g/d. Paralelni lekovi: Novorapid®.NOVO NORDISK A/S . .12. na 2. Ibu . 2. Nurofen Liquid.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. NUROFEN .6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.2 -1. blister.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. Ibuprofen. doza održavanja 0. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. deca od 8-12 god.Hemofarm. zatim u intervalima 4 -12 sati. 100mg/5mL. 100mg/5mL. 1.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.07.07. .08. 1x100mL 515-04-1712/04 09. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. maks.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno.07. deca od 1-2 god. maks.2-1.2mg. 1x4. uložak.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.5din 3/2-10-9164 26.6-1.4 g/d.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. posle jela.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.2002 Cena 123117.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. sirup 3-4 puta po 100mg. 100j.2 g/d.3 sata u početku.v. primenjuje se isključivo i.2 g/d.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 2x6 kom .Danska insulin aspart . parenteralni.8din 3/2-10-9163 26. teške epizode krvarenja 3. blister. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. 2.07. doza održavanja 0. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S .. Upfen NUROFEN ACTIVE . 200mg.4mg. liobočica sa rastvaračem.07. deca od 3-7 god. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. inj. bočica. posle jela.Velika Britanija ibuprofen . 3-4 puta po 200mg. blister.6-1. 1x2.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta. 100mg. 2. Paralelni lekovi: Brufen®.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.Velika Britanija ibuprofen . blister. bočica od tamnog stakla./mL. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . sirup 3-4 puta po 50mg.Danska eptakog alfa (aktivirani) .12.43.

1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.2. 5. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.02g+0. meka. Nurofen active.51g+0. 100000i.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.4 g/d.646g. .51g+0. 11. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.j. histidin. blister.184g+ 0.Srbija nistatin .. . deca od 8-12 god.1. valin. 3-4 puta po 100mg. rupan. nedonoščad 4 puta po 100000 i.2din 8600097400046 964/2007/12 10. plastična kesa.Irska natrijum-hlorid. natrijum-laktat.595g+0.38g+4.2007 Cena 56.j.27g+0.951g+0.393g+1.05. 200mg.A07AA02 ANTIDIJAROICI.51g+0.85g+0.BAXTER HEALTHCARE S. deca od 1-2 god. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.. Paralelni lekovi: Brufen®. posle jela. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. lizin. Ibuprofen. Upfen NUTRINEAL PD4 .07.7mg. kalcijum-hlorid.57g+0.02g+0.Velika Britanija ibuprofen .j. izoleucin. deca od 3-7 god..2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.600000 i. NYSTATIN .1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. serin. fenilalanin.3g+0.57g+0.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. Nurofen. deca od 3-7 god.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.12.ORGANON AGENCIES B. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.646g. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10.HEMOFARM AD .51g+0. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. tirozin. 3-4 puta po 200mg. 3-4 puta po 200mg.393g+1.184g+ 0. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.3g+0..38g+4.j. bočica. plastična kesa. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. rupan.955g+ 0. kesica.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.j.85g+0.09.Holandija etonogestrel.Hemofarm. deca od 1-2 god. Ibuprofen.12.595g+0.-1 Mi. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. deca od 8-12 god.05.85g+0. maks..Hemofarm. prolin.6-1. blister.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. L-tirozin. doza održavanja 0. a odstranjuje posle 3 nedelje. .714g+0.071g+1. Nurofen. triptofan./mL. 200mg..09. 1x10 kom Cena 43. Ibu .714g+0.V.A. Nurofen Liquid. arginin. leucin.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula.27g+0. Ibu .7mg+2. metionin. Paralelni lekovi: Brufen®. etinilestradiol . 5. 500000i..2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. glicin.48g+1. NUVA RING . Upfen NUROFEN LIQUID .48g+1. 3-4 puta po 50mg.955g+ 0. meka. alanin. treonin . 3-4 puta po 100mg.2 g/d. blister. . 2.071g+1.j.85g+0. 3-4 puta po 50mg.B05D.j.951g+0.

HEMOFARM AD ./g. 100000i.05.j. 32.4din 10. .Srbija nistatin .G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.j.2007 113.Srbija nistatin .j./g. 100000i..3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.O. N . bočica plastična.PANFARMA D.j. tuba.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).4din 10. 1x15 kom Cena 54.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.2007 mesto u NYSTATIN .6din 8600097400909 491/2006/12 07. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale). NYSTATIN . tuba.O.04..05. zatim 1 na 2 -3 dana još 2. 100000i.

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

b. emoclot. octanate 250 OCTANATE 1000 .j. 1%.D. 100i.Austrija faktor VIII . octanate.Austrija faktor VIII .2din (8606103442062) 1326/2006/12 04. 2. Paralelni lekovi: Beriate P.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.Švedska faktor VIII . Paralelni lekovi: Beriate P. 1x10mL Cena 15283.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.H .j. Paralelni lekovi: Beriate P. OCTAGAM® .4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. emoclot.09.OCTAPHARMA AB . octanate 250 OCTANATE 1000 .2002 Cena 113.m.m. intravenski . Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. 1%.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.b. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje./kg. 500i.I.9din (R) 4157312 krem.I.12.10. 1%. octanate 250 O .2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.1din (R) 4157311 prašak za kožu. bočica.10.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.m. tuba. Humani imunoglobulin 5%. Ig vena OCTANATE . idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2002 Cena 109. emoclot d. octanate 1000. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). emoclot d.H . 1x10mL Cena 37328. liobočica sa rastvaračem.10.b./mL. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® ./mL.. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. emoclot d... 100i. octanate. bočica. nespecifični Cena 11572./10mL. bočica. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.08.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.4din 3/2-10-4003 12. 1x10mL Cena 37328.Srbija ciklopiroks .08. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.5g.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. emoclot. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.I.H .j. Haemoctin SdH.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.j. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.

31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 . emoclot d. octanate 1000 OCTANINE F .I.I. octanate 250 OCTANATE 250 . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.H .09.. Paralelni lekovi: Beriate P.j. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. Haemoctin SdH.b.j.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII./5mL. octanate. 1x5mL Cena 16443.A. emoclot d. Haemoctin SdH. emoclot d.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. octanate 1000 OCTANATE 250 . hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.S .2din 50i. octanate 1000 OCTANATE 250 .2din 8606103442109 1656/2006/12 15.S . Cena 10212. octanate. octanate.j. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Haemoctin SdH.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Immunine O . Haemoctin SdH. 100i./mL. 1x10mL Cena 37328.m.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. liobočica sa rastvaračem.12..B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Austrija faktor VIII .09. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA S.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. octanate.9din 3/2-10-4032 12.2din 50i.. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.OCTAPHARMA S. 500i. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 10212..Francuska faktor VIII .I.OCTAPHARMA AB .I.Francuska faktor VIII ./mL. zavisi od stepena nedostatka faktora IX./mL.b.H . emoclot. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Paralelni lekovi: aimafix./mL.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. emoclot.08.j.m.09. Paralelni lekovi: Beriate P. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. Paralelni lekovi: Beriate P. Cena 10212. Paralelni lekovi: Beriate P.Švedska faktor VIII . emoclot d.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju.j.A. emoclot. emoclot.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.Austrija faktor IX . 50i.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.

O. fenoksietanol .1din (R) 1073162 kapsula. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.3din (R) 7090752 kapi za oči.Srbija estradiol .G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.GALENIKA AD .03.5din 3/2-10-9117 25.2002 Cena 172. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . 400mg.HEMOMONT D.11. OIKAMID . 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. Paralelni lekovi: Piracetam .D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. .03.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.PLIVA HRVATSKA D. OHB12 .O.Srbija hidroksokobalamin . 1mg/mL+20mg/mL. monokomponentni Cena 62.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece).2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu.03. delirijum alkoholičara. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. bočica. ampula.5%. do godinu dana.04.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. 1mg/mL+20mg/mL. 1mg/mL+20mg/mL. trauma i operacija na mozgu.SCHULKE & MAYER .O. posle apopleksije. 5x2mL Cena 200.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. 1x1000mL 515-04-4943-3 16. boca. tvrda.5din 8608808101435 496/2006/12 07. 1mg/mL+20mg/mL. ampula. zatim 2500mcg jednom mesečno.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.Crna Gora prednizolon . 1x250mL 515-04-4943-1 16. 2500mcg/2mL. bočica sa raspršivačem.5din 8608808101442 61/2007/12 11. preoperativna priprema kože. 10mg/mL.O. OESTRADIOL . 0. zavisno od indikacije. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.12.Hrvatska piracetam . 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.01. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. rastvor. 5x1mL Cena 152. ampula.Austrija oktenidin.03. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. blister. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. vagifem® OFTALMOL . 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. estrofem®. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.03.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).GALENIKA AD . boca plastična. 10x5mL O Cena 253. . Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 1g.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

8din (R) 5086526 supozitorija. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.SIGMAPHARM . bočica. Paracet PARAGAL .06.5-1g na 4-6 sati. blister. Panadol. 150mg.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 500mg. inf.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.06. PcM-Hemofarm.BRISTOL-MYERS SQUIBB . u razmaku od 4-6 sati.12.5din (R) 5086525 supozitorija. NIŠ . cycloplatin 150. Panadol.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.12. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 4g dnevno.O. bočica. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju.06. maks. 300mg. deca dobijaju maks.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2003 Cena 63.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.GALENIKA AD . 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25.2002 .5din (BR) 1086522 tableta. maks. od 80mg na svakih 6 sati.9din (BR) 3086523 sirup.09.USA karboplatin . strip. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit.O. 500mg. blister.12. 1x10 kom Cena 32. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.v. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18.2002 2557. Paralelni lekovi: efferalgan®. Paracet PARACETAMOL . 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. blister.2003 Cena 532. 50mg. Febricet. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28.4din (BR) 1086451 tableta. bočica.2003 Cena 583.09.09. cycloplatin 50. supozitorije. 450mg. Paralelni lekovi: efferalgan®.2003 Cena 73. ponavljati na 4 nedelje.Srbija paracetamol . Paralelni lekovi: carboplatin. 150mg.8din (R) 5086527 supozitorija. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. deca dobijaju maks.7din (R) 5086524 supozitorija. bočica. kao kratkotrajna i. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno.5-1g na 4-6 sati.3din 18.07.2004 Cena 68.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53.Srbija paracetamol . strip. bočica. 4g dnevno. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 80mg.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.REMEVITA D.09. u razmaku od 4-6 sati.2002 19. 500mg. 120mg/5mL. Febricet. 4 doze u 24 sata. 600mg. 100mg/mL. tokom 15-16min. 4 doze u 24 sata. strip. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. kutija.2004 Cena 83. PcM-Hemofarm.. strip..Srbija karboplatin . Paraplatin® PARAPLATIN® .10.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.2004 Cena 110. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29.12.5din (BR) 1086450 tableta. 500mg.

PATENTEX OVAL N . Paragal PARTOBULIN® S/D . zatim i. kao kratkotrajna i. ponavljati na 4 nedelje. Immunorho.v. fiola. 500mg.J06BB01 j06BB imunoglobulini..2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. inf.v. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. i do početka 37. cycloplatin 150.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta. .1mg/kg telesne težine. novorodjenčad i odojčad i. PAVULON® .2002 P Cena 67.8din 3/2-10-4598 25. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.BAXTER AG .2002 . rhesonativ® PARTUSISTEN® .2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. blister.5mg/10mL.01-0.v. 75mg. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. PARTUSISTEN® . 0. zatim i. 75mg. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.v.Srbija paracetamol . 0.v.Merz Pharma Gmbh & Co. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.v.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.05. . Paralelni lekovi: carboplatin.5din 9006968004273 2261/2006/12 06.7din 3/2-10-9083/02 25. ORGANON . inf. ampula. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.06. ampula.12. 50x2mL Cena 4126..M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.02mg/kg ako je potrebno.HEMOFARM AD . 0.03-0.N. 0.05-0.9din 3/2-10-6212 11. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 4mg/2mL.07.A.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.Holandija pankuronijum . 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.01-0.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. 6 kom Cena 515-04-60/04 04.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.Španija fenoterol .V. 250mcg.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.04mg/kg. cycloplatin 50. daje se sporom i.12.E. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM ..02mg/kg ako je potrebno.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. napunjen injekcioni špric sa iglom.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. humani . KGaA .06. 5mg. 5x10 kom Cena 432. 12 kom 515-04-60/04-1 04.11. tokom 15-16min.G02BB. 10 minuta pre seksualnog odnosa.Nemačka nonoksinol .2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno.Grčka fenoterol . (20 kapi/min).BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.

pen sa uloškom. 150mcg/0. Paracet. PENTACT-HIB . 3.07.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. PEGINTRON .c. deca dobijaju maks. maks.5-1.5mL.c.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u špricu. PEGINTRON .2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. 4 doze u 24 sata. 4g dnevno.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. mesec po rođenju. bakterijske i virusne vakcine.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .4din 515-04-1631/03 15. 2 i 3 .09. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1. Paralelni lekovi: efferalgan®.5mcg/kg s. 1x0. jednom nedeljno. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. 1. pen sa uloškom.08. 1x0.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. 1x0. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.A.j.SANOFI PASTEUR S. tokom 6 ili 12 meseci.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. inj. inj.)/0. i 4.j. Panadol. 180mcg/0.j.j.5mL Cena 14624. 135mcg/0.5mL Cena 7302.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. 1x0.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju.5mL Cena 1371.+60i.5mcg/kg nedeljno. 80mcg.5-1g na 4-6 sati. liobočica sa rastvaračem.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. u razmaku od 4-6 sati.5mL. Paracetamol PEGASYS® .Švajcarska peginterferon alfa-2a . VAKCINE j07c. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. hronični B hepatitis. napunjen injekcioni špric.+4i. 1x0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.01. 1.5mL.07. revakcinacija posle godinu dana..2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 120mcg/0. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.+32D. liobočica sa rastvaračem.5-1. .5mcg/kg s.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. jednom nedeljno.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi..L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. HCV .08..5mL.+30i.j.6din 515-04-2999/03 15.Irska peginterferon alfa-2b . 1x0.F. 1x0.j. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. (10mcg+40D. 50mcg.6din 515-04-1631-1 15.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .5mL 2.5mL.2003 Cena 11839. P .5mL Cena 17530.SCHERING PLOUGH .5mcg/kg nedeljno. tokom 6 ili 12 meseci.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.J07C. Febricet.Holandija peginterferon alfa-2b .+8D.09. napunjen injekcioni špric.

C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.SANOFI PASTEUR S. kutija. 500mg.v.) 100-200mg dnevno. PentoHeXaL®. 10x10 kom Cena 2685. PentoHeXaL® 600. Trental®. (40i.Švajcarska mesalazin . Pentilin®. Paralelni lekovi: damaton®. PentoHeXaL® 300.+10mcg)/0. 400mg dnevno. liobočica sa rastvaračem u špricu.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.j.08.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 2x10 kom Cena 158.+30i. 100mg/5mL. influenzae tip B. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: damaton®.07. Trental® 600 PENTOHEXAL® . Trental®.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.v. 2x10 kom Cena 251. Trental® 600 P .4din +8D.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. TOVARNA ZDRAVIL.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. PeNTILIN® forte.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Trental® 600 PENTILIN® FORTE . . PeNTILIN® forte. PentoHeXaL® 600. ampula. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. inj. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. PentoHeXaL®. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). mesec po rođenju. 3.Francuska vakcina protiv H. Salofalk® 250.(inf. kutija. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. Pentilin®.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. inj. 2427.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.KRKA. revakcinacija posle godinu dana. posle jela. 400mg.j. 600mg. inj.(inf..j. blister.9din 3838989508357 222/2005/12 15.8din 8606102233104 1240/2007/12 07.5mL Cena 515-04-1755/04 28.D. Salofalk® 500 PENTAXIM .+25mcg+25mcg+40D. PentoHeXaL® 600. i 4. 1g.KRKA.A. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. posle jela. Pentoksifilin.08. Pentoksifilin.j. 5x5mL Cena 140.Slovenija pentoksifilin . PENTILIN® .06.06. 100mg/5mL.5mL. Pentoksifilin. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan.08. . blister. ampula. asacol®.Nemačka pentoksifilin . D. PentoHeXaL® 300. . 100-300mg dnevno ili spora i. Claudicatio intermittens: parenteralno i. 2 i 3 .Slovenija pentoksifilin . Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. 1x0.03.D. 100-300mg dnevno ili spora i.j.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju.A07EC02 ANTIDIJAROICI.8din 3838989503871 220/2005/12 15. Paralelni lekovi: 5-aSa. parenteralno i. Trental®. 600mg. inj. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. maks. D.+32D.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .) 100-200mg dnevno. PentoHeXaL® 300. kutija. Salofalk®.m. Paralelni lekovi: damaton®.08.5mL 2.m.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).SALUTAS PHARMA GMBH .

folna kiselina (vitamin B11).2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.(inf. 400mg. piridoksin. PentoHeXaL® 600. Paralelni lekovi: damaton®. ampicilin alkaloid®.VEROFARM . dnevno (ujutru i uveče). ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. cijanokobalamin . 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.Srbija pentoksifilin . PeNTILIN® forte. Paralelni lekovi: ampicilin.v. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 .07. PentoHeXaL®. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Trental®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.v.O. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.PANFARMA D.Rusija tiamin. meningitis 2g i.03.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Trental® 600 PENTOKSIFILIN .2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati.Nemačka pentoksifilin . 1g. 50x1g .04.. bočica.O. Pentilin®. 300mg/15mL. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle.07. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.A11EX. blister.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. inj. PentoHeXaL®. Pentoksifilin.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. PENTREXYL . bočica. Pentoksifilin. PeNTILIN® forte. maks. 400mg dnevno.SALUTAS PHARMA GMBH . blister. ampula. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17.BRISTOL-MYERS SQUIBB . PentoHeXaL® 600. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.03.Nemačka pentoksifilin . PentoHeXaL®. posle jela. Pentilin®.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .07.SALUTAS PHARMA GMBH . Paralelni lekovi: damaton®. Trental®. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. Trental® 600 PENTOVIT .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. Cena 600mg. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06. na 6 sati.USA ampicilin . lečenje tokom 2 meseca. Pentilin®.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. Paralelni lekovi: damaton®.) 100-200mg dnevno. . PeNTILIN® forte. 100-300mg dnevno ili spora i. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.m. PentoHeXaL® 300.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. nikotinamid. Claudicatio intermittens: parenteralno i. inj. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. PentoHeXaL® 300. Trental®.

Nemačka glukozamin .2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. blister.86mg.2002 Cena 498.12.2%. 392. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.12.LABORATORIE INNOTHERA . OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. Paralelni lekovi: ampicilin.2%.12. blister.2004 Cena 2450.01.Srbija ampicilin . 392. 1x50. 20mg. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19. 6x4. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.12. deca 5-8mg/kg dnevno.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.Srbija fenobarbital . urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. PHENOBARBITON .2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). 1x12 kom 3/2-10-9116 19. 2x8 kom Cena 101.GALENIKA AD .2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.2002 Cena 311. fiola.5din (R) 6136932 vagitorija.6mg+131. 18. uveče.INNOTECH INTERNATIONAL .6mg+131.1din 515-04-363/04 09.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.06.12. ampicilin alkaloid®.9mg. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.09. tuba. 1.HEMOFARM AD . Pentrexyl PERIGONA® .6din (R) 6136931 vaginalna tableta. pre ili u toku jela. 2x10 kom P .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.5din (BR) 1163562 film tableta. 250mg/5mL. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX ..1din 8600097400206 338/2007/12 23.5g 3/2-10-9115 19. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.7din (R) 4136934 vaginalni krem.9mg.2002 Cena 181. 100mg. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. bočica. 18.9din 3/2-10-9114 19. blister. blister.06.2002 Cena 254. 500mg. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). Paralelni lekovi: Fenobarbiton. blister.12.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® .CHEPHASAAR CHEMISCH . tuba. 1x72g Cena 254. 1. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.Francuska benzalkonijum-hlorid . tvrda. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. 3x10 kom Cena 112. fiola.G02BB.86mg.

2002 doziranje: suvi. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. 5x2mL Cena 300. Phenobarbiton PHLEBODIA .Srbija fenobarbital . 15mg/5mL.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.O. PIASCLEDINE . eklampsije. pre jela.11. deca 5-8mg/kg dnevno.Francuska diosmin . 200mg+100mg. maks.O.09.Makedonija folkodin .Austrija ulje soje.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno. pre doručka.PANFARMA D. po potrebi ponoviti za 6 sati.O. liobočica sa rastvaračem. 10mg. 1x15 kom . hemoroidi: po 600mg.2003 752. 398. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 600mg. ulje avokada . blister. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.2002  (R) 3115154 oralni rastvor. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. 600mg dnevno.PANFARMA D. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.2005 doziranje: status epileptikus. 3x10 kom Cena 47.INNOTECH INTERNATIONAL .4din 29. 220mg/2mL.Srbija fenobarbital .C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. .07. uveče.07. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L).2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.5din 29. tvrda. bočica.2din 8600097401043 250/2005/12 06.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11..2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . cerebralnih hemoragija. 15mg. 600mg.M09AX.11.09. blister.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. . 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. parenteralno 50-200mg.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. blister.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta. 1x20 kom Cena 135. tvrda. bočica.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). akutne konvulzije kod tetanusa.11.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).O.ALKALOID AD .

j.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. kada se radi o nedostatku apetita. blister.A11BA.Slovenija retinol.09.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. 2%. TOVARNA ZDRAVIL. Pipem PIPEM . 200mg.Velika Britanija piperacilin . pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. askorbinska kiselina.Srbija pipemidinska kiselina .2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. nikotinamid. Pipegal® PIPRIL® .+400i. riboflavin.5din (R) 1132300 kapsula. tvrda. 2x10 kom Cena 147.KRKA.2din 3838989623500 87/2007/12 11. .J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula. treba uzimati 2 meseca.5mg+1. tabl. cijanokobalamin.WYETH PHARMACEUTICALS ..J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. 200mg.11. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). tiamin.12.01. blister.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.01. blister. Paralelni lekovi: Palin®. 5000i.ZORKA PHARMA A. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. kalcijum-pantotenat. tokoferol .BOSNALIJEK D.j.01. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.GALENIKA AD . D. Paralelni lekovi: Palin®. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. bočica.D. . bočica sa raspršivačem.+60mg+1. bočica.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. 24g dnevno. . piridoksin. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. maks. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.12.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. 1x2g . dnevno podeljeno u više doza. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. u težim infekcijama 200-300mg/kg.Bosna i Hercegovina minoksidil . folna kiselina. PIPEGAL® . 4g. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta. bočica. 5%. rastvor. dnevno rastopiti u ustima. posle jela.D. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. 3x10 kom Cena 198. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. holekalciferol.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. 2g.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.4mg+10mg+15mg.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. tvrda. najviše 2mL 2% rastvora dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .D.Srbija pipemidinska kiselina . PILFUD® .

12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31.25mg/dan. ne smeju se žvakati. 10mg/dan.5mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. doza se može povećati. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. ramitens®.2006 Cena (R) 1103072 tableta. ampula.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 10mg dnevno. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.07. početna doza je 2 puta po 2.Srbija ramipril . 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07.25mg. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. maks.5-5mg/dan.07. 3x10 kom 515-04-217-1 31. 10mg dnevno.25mg/dan. 2.2003 doziranje: neuroprotektiv. maks. posle 2-3 nedelje. doza održavanja 2 puta po 2. blister.25mg/dan. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. tabl.10.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. maks. 400mg.HEMOFARM AD . početna doza je 2 puta po 2.10. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.07.Bangladeš ramipril . maks. (dnevne doze od 2.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . . blister. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. blister. Prilinda®.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. tokom ili posle obroka sa čašom vode.Grčka piracetam . se mogu uzimati pre.25mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®. .2003 Cena (R) 1073151 film tableta. posle 2-3 nedelje. monokomponentni (R) 1103070 tableta. ramipril. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. doza održavanja 2 puta po 2. strip. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. corpril. (dnevne doze od 2.5-5mg/dan.FARAN LABORATORIES . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.LEK S.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. doza se može povećati.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.A.C09AA05 PIRACETAM . ramipril.25mg/dan. Prilinda®. posle 2-3 nedelje. 5mg. ne smeju se žvakati. 1g. maks. ramitens®.07. po potrebi povećavati do 20g dnevno. corpril. parenteralno odrasli 3g dnevno. 800mg.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. Tritace® PIRAMIL® .5mg/dan.2003 Cena (R) 1073150 tableta. blister.07.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). Tritace® PIRAMIL® . monokomponentni (R) 1103073 tableta. 6x10 kom 515-04-217/03 31. se mogu uzimati pre. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® .Poljska ramipril .5mg/dan. 1. tabl. 10mg. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20.25mg/dan. 10mg/dan. doza se može povećati.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: ampril®. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 10mg dnevno. blister.

ZDRAVLJE A. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno.Češka cisplatin . Platigal. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg.5mg/dan.S. PLATIDIAM 10 . 200mg. 10mg. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.S. boca. tumora regiona glave i vrata.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. Paralelni lekovi: Bedoxin®.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.2002 . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg.PLIVA . parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. Platinex PLATIDIAM 50 .2004 Cena 552.Merz Pharma Gmbh & Co.05.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. kombinovana terapija tumora testisa.5-5mg/dan. blister.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). Prilinda®. bočica od tamnog stakla. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. tokom ili posle obroka sa čašom vode. Tritace® PIRIDOKSIN .) maks. blister. corpril. Paralelni lekovi: ampril®. početna doza je 2 puta po 2. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. Platidiam 10. 10x500mL Cena 15591. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. Paralelni lekovi: cisplatin. doza održavanja 2 puta po 2.Nemačka amantadin . brzinom 55 kapi/min.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. tumora regiona glave i vrata.05. . (dnevne doze od 2. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.D.PLIVA . 20mg. ovarijuma.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.GALENIKA AD . Platinex PLATIGAL . se mogu uzimati pre. 2x15 kom 515-04-61/04 07. Platigal. boca od tamnog stakla. Platidiam 50.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. bočica.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.LACHEMA A. maks. vitamin B6 PK-MERZ .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28. KGaA . ne smeju se žvakati. 10x20mL Cena 3091. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.Srbija cisplatin .10. 50mg. 10mg/20mL. tabl. ovarijuma.Srbija piridoksin .06. .8 din (R) 1085350 tableta. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju.LACHEMA A.07. ramipril.Češka cisplatin . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 10mg/dan.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.9din (R) 1051721 tableta.06. . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 100mg. kombinovana terapija tumora testisa.1din 515-04-59/04 07. ramitens®.

1x30 kom Cena 03-7343/96 10. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. . Kansen. bočica. maks.7din 515-04-251/03 05. 1x30 kom 03-7342/96 10. blister.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. bočica.03. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. karcinomi glave i vrata.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. Platidiam 50. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten®.BRISTOL-MYERS SQUIBB . tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 1x20mL Cena 521. Platidiam 10. 1x30 kom 03-7344/96 10. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. 5mg.08.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.7din 3/2-10-3085 17. Platigal PLAVIX® . 1x100mL 3/2-3086 17.06.3din (R) 1068220 film tableta.2002 Cena 1333.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.07. tuba. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24.O. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Francuska klopidogrel .5mg.03. 2. Paralelni lekovi: cisplatin.Velika Britanija felodipin . plastična bočica.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 120mg dnevno.06.03.03.03.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. 75mg. 10mg. plastična bočica. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . Platidiam 10.O. isključujući heparin Cena 3636.USA cisplatin . karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.2004 Cena 142. 10mg/20mL.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. Mycoril® . Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. 50mg. Platinex PLATINEX . 1%. 1%. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL . blister. bočica. bočica. maks. 50mg. 300mg dnevno.Hrvatska klotrimazol . Paralelni lekovi: cisplatin. Platidiam 50.ASTRA ZENECA UK LIMITED . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.PLIVA HRVATSKA D. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. karcinomi glave i vrata. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.

VAKCINE I SERUME “TORLAK” .5mL Cena 746. 3x10 kom Cena 45.. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . rastvor.5mL vakcine.Srbija bakterijski antigeni ./mL+3000i.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. ampula.02. lečenje 2-3 dražeje dnevno. blister.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367.8din 8600097011488 2525/2007/12 22. nikotinamid. revakcinacija po potrebi. . Mycoril® PLIVIT AD3 . u razmacima 2. 6000i.A11EA. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. cijanokobalamin.m.j.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.j. riboflavin. holekalciferol . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.5mL.. canesten® 1.Francuska vakcina protiv pneumokoka.10.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. ampula. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.M01AX.001mg+2mg.Srbija bakterijski antigeni . 1x0. 200mg.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. .PLIVA HRVATSKA D.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju..O. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .9din 3/2-10-8000 24. terapija 815 kapi dnevno. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. ./mL.SANOFI PASTEUR S.2004 doziranje: adneksitis. bočica.02. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.12. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). ili s.2004 .G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: antifungol®.A. pneumoniae) .Hrvatska retinol.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. terapija 15-25 kapi dnevno. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.03.. napunjen injekcioni špric.Srbija tiamin.PLIVA HRVATSKA D.8din 515-04-3935/03 03.03.1din (R) 2052030 oralne kapi.M01AX.A11CB. 1mL = 35 kapi. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . lečenje 3-4 dražeje dnevno.5din 515-04-251/03-2 05. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. najranije 5 godina od primarne vakcinacije. paba . uretritis.c. Kansen. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.O.HEMOFARM AD . canesten® 3. 25mcg/0.9din 515-04-3940/03 03. kalcijum-pantotenat.Hrvatska klotrimazol . piridoksin. 800miliona/mL. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . 300miliona/mL.O.O. POLIVIT B .

Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .5%.5din 5997001313022 515-04-276/03 30.75mg.2006 1863. 3 dana.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. zatim 5mL dnevno.06. 60mL sirupa u početku. . boca. blister.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. polimiksin b . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. ili s.5%. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. 0. zatim 5-15mL sirupa.LABORATORIE INNOTHERA .j. uretritis.Hrvatska laktuloza .A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. kontejner plastični.06. 1x50mL Cena 60.2006 1791. 7.06. kontejner plastični. 10%. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.2006 98.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.9din 05.D.j.Mađarska levonorgestrel .+35000i. 8. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta. kontejner plastični.BELUPO.2006 186. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. tokom 12 dana.Srbija povidon-jod . 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu.3din 3/2-10-9117 10.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta.m.D.+35000i.Francuska nistatin. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .06.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.06. maks.7din 05.7din (R) 3127050 sirup. 10%.08.Srbija povidon-jod . u razmacima 2. 1x2 kom Cena 328.j. se uzima 12 sati posle prve). . 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. uveče. 100000i.5din 05..6din 02. blister.INNOTECH INTERNATIONAL . meka.2din 05. kontejner plastični. PORTALAK® .D.06.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.c.GEDEON RICHTER LTD . 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. 1x6 kom Cena 284.4din 8600097001434 764/2006/12 05. . 7. 66. kontejner plastični. 10%. neomicin.2006 .5%.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.12. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .06. kontejner plastični.7g/100mL.

blister. 10%.12.2004 P .Srbija povidon-jod . tuba. uveče pre spavanja.12. 7. .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu.5din 515-04-3998/03 03. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .06.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. tuba.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. 1x5000mL Cena 1791.ZDRAVLJE A.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. POVIDON JOD .JUGOREMEDIJA . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. .D. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. 1x100mL Cena 73.5%.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Paralelni lekovi: aNTIsept d.JUGOREMEDIJA .8din (BR) 6137100 vagitorija.D.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. 1%. 2x7 kom Cena 179. 200mg. 1x100mL Cena 98. kanister. Betadine® POVIDON JOD . 10%.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.JUGOREMEDIJA . strip.12.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.12. 14 dana uključujući i dane menstruacije. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast.02.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod . bočica.Srbija povidon-jod .5din 515-04-2347/03 29. uveče pre spavanja. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .2003 Cena 90. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. Betadine® POVIDON JOD . 200mg.1din (R) 4156463 rastvor za kožu. bočica.Srbija povidon-jod .JUGOREMEDIJA . 10%.Srbija povidon-jod .12.06. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. bočica. 10%.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.

FARMAKOS DD .5din (R) 1047556 tableta. gastrointestinalne. 5mg. 60mg dnevno. 1x20 kom Cena 54.Srbija prednizon .j.Francuska trimetazidin . pluća. uzima se ujutro posle doručka. endokrine.Holandija horionski gonadotropin . blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg. blister.02. 2x10 kom Cena 54.2003 doziranje: individualno. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.. Paralelni lekovi: Prednison.j. maligne i reumatske bolesti. maligne i reumatske bolesti.6din 515-04-3999/03 03. 5mg. . 60mg dnevno.09.2003 doziranje: individualno.D. ZRENJANIN . pluća.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. ORGANON . 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98.D. uzima se ujutro posle doručka. Pronison® PREDNIZON . krvi. boca.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.JUGOREMEDIJA A. alergijske. krvi.07. oka. zavisno od indikacije (bolesti kože.Srbija prednizon . endokrine.j.08. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče). maks. gastrointestinalne..12. oka. alergijske.07. plastična fiola. Pronison® PREDNIZON . krvi. blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 60mg dnevno. maks.BOSNALIJEK D.2din 1576/2006/12 05. maks. oka.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. blister. gastrointestinalne. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23. zavisno od indikacije (bolesti kože.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. PREGNYL® .2003 Cena 150.6din 8608805100332 515-04-303/03 03.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. 35mg. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 10%. endokrine.12. lio-ampula sa rastvaračem. maligne i reumatske bolesti.N.Bosna i Hercegovina prednizon . Paralelni lekovi: Prednison. uzima se ujutro posle doručka. 3x5000 i. pluća./amp. Pronison® P PREDUCTAL MR .6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.2003 doziranje: individualno. 1500i.LES LABORATOIRES SERVIER .2002 Cena 537. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 5000i.11.2006 .V. lio-ampula sa rastvaračem.PRIZREN . Betadine® PREDNISON . zavisno od indikacije (bolesti kože. Paralelni lekovi: Prednizon. 20mg.1din 3/2-10-4645 29. Paralelni lekovi: aNTIsept d. alergijske. 5mg./mL. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.

3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. Loratadin P . 10mg.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. fiola. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. ampula. Lorano.v.Belgija dinoproston . 100mg.Srbija loratadin . Flonidan®.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.. nesezonski hronični idiopatski rinitis. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.05. 4x14mg 515-04-4761/03 24. 50mg. corvitol® 50. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. priprema folikula za ovulaciju.v. 5x5mL Cena 223. blister. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina.11.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. 1x3g Cena 2016. 10mg.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. blister. 2x14mg 515-04-4762/03 24. 0. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. 1mg/mL. aritmije: 5mg sporo i.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno.05. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. alergijski konjunktivitis.11. Prostin® e2 PRESOLOL . Paralelni lekovi: corvitol® 100. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. Paralelni lekovi: claritine®.01.5mL) gela.Srbija metoprolol .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . bočica od tamnog stakla. kod žena: stimulacija ovulacije.j. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno).11.1din (R) 1107496 film tableta. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). 50mg.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.2007 Cena 180. blister.10. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.2002 Cena 120. 5mg/5mL.HEMOFARM AD .6din (R) 1107750 film tableta.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® .5mg/3g. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. blister. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).2007 Cena 70.4din (R) 1958281 tableta.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.10. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).3din 8606007411133 72/2007/12 11.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.HEMOFARM AD . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Paralelni lekovi: Propess. napunjen injekcioni špric. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).

11. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. 0.4din (R) 1103704 film tableta. hronična insuficijencija srca početna doza 0.5mg.12. doza 8mg/dan. zobox® PRILAZID® PLUS . 2. u isto vreme.2007 .10. blister.11.4din 8608808105310 910/2007/12 03.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: cilazapril. fiola. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. a zatim 4mg dnevno. monokomponentni Cena 1767.Srbija cilazapril . najbolje uveče.25mg/dan. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. a zatim 4mg dnevno. hidrohlortiazid . 8mg. blister. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.5mg.5mg/dan. doza održavanja se određuje individualno.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. doza održavanja se određuje individualno.5mg/dan. maks.HEMOFARM AD .2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta.Srbija cilazapril.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. PRILAZID® . Inhibace®. monokomponentni (R) 1103570 tableta.Srbija enalapril . 1x30 kom Cena 134.5-1.LES LABORATOIRES SERVIER . 5mg+12. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103700 tableta. postepeno se može povećavati do 2.2003 Cena 622. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. 5mg.C09AA02 c09aa inhibitori ace.6din (R) 1103861 tableta.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. maks. doza 5mg/dan. bolesnici sa cirozom jetre. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. fiola.25mg/dan. fiola. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.5mg/dan.02.GALENIKA AD . najbolje uveče.5-5mg/dan.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .11.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. ujutru. 1x30 kom Cena 804. pred spavanje. monokomponentni (R) 1103860 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. maks. doza 8mg/dan.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE .Francuska perindopril .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). na dan. doza održavanja 1mg/dan.5mg. 5mg. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. 1mg. PREXANIL® . najčešće 1 tabl. fiola. Inhibace Plus® PRILENAP . stare osobe: hipertenzija početna doza 0.GALENIKA AD . 4mg. blister. početna doza iznosi 0.2003 Cena 459. doza održavanja 2. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.Francuska perindopril .1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. 1x1 kom Cena 883. pred spavanje. ujutru.11.5mg/dan (ili manje).2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.7din (R) 1103702 film tableta. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. blister.05.

H.7din 342/2007/12 23.2007 Cena 345/2007/12 23. posle 2-3 nedelje. 5mg. blister. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165.5mg. po potrebi. 10mg+25mg.Srbija enalapril. enalapril HcT.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.Srbija ramipril .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. corpril. 1 tabl. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 10mg+25mg. 10mg/dan. tokom ili posle obroka sa čašom vode.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.HEMOFARM AD .5mg/tabl.9din 8600097400114 62/2007/12 11. Paralelni lekovi: ampril®.01.2007 Cena 343/2007/12 23.01. 10mg. 4x7 kom Cena 486. enalapril HcT. se mogu uzimati pre. enatens® PRILENAP® H .5din 344/2007/12 23. blister. enalapril 20 mg. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg/dan.01.01. enap®. 2x10 kom Cena 163. početna doza je 2 puta po 2. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. dnevno. po potrebi 2 tabl. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. dnevno. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta.07.2006 Cena 675. uveče. enap® . tabl. maks.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. 2 tabl.2007 Cena 242. blister. Prilenap® H PRILINDA® . hidrohlortiazid . blister. Tritace® P . ramipril. enap® . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.Srbija enalapril. enalapril 10 mg. pre spavanja. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.). 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. ne smeju se žvakati. enap® .55mg/dan.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).HL.HEMOFARM AD .1din (R) 1103072 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). Prilenap® HL PRILENAP® HL .C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta. doza se može povećati. (dnevne doze od 2. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. doza održavanja 2 puta po 2. 10mg dnevno.8din 9002260013944 1151/2006/12 07.HEMOFARM AD . maks.5mg/dan.01.5mg. Piramil®. blister. blister.07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 20mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.25mg/dan. ramitens®.HL. enalapril.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. 10mg+12. hidrohlortiazid .25mg/dan. enalapril Lek®.5mg.7din (R) 1103572 tableta. 10mg+12. 40mg/dan. blister.H. enap® . monokomponentni (R) 1103071 tableta.01. maks. blister. najčešće 1 tabl. 2.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.

Ukoliko je potrebno. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.09. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 2. revakcinacija u 12 godini.Nemačka noretisteron .PHARMASWISS D.12. 6g (izuzetno 12g) dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin. doza se može povećati na 100mg.A.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.7log CCID50+3log Cena 837. a zatim se povećava na 100mg.v. Ukoliko je potrebno. PRINORM .5din CCID50. 1x20 kom Cena 216. 1. spore i. 50x1g Cena 7295. profilaksa 10mg dnevno od 19.. deca koja ranije nisu vakcinisana.SCHERING AG . kože i mekih tkiva. 1g. rubeole i parotitisa) .2003 P .G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. ili i. inj. bočica staklena. 2x7 kom Cena 73.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. maks. blister.5mL duboko s. kostiju i zglobova. (3log CCID50+3. (3-5 minuta) ili i. Panapres PRIORIX™ . cefazolin-MIP. doza se može povećati na 200mg dnevno. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. epididimitis). 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol. jedanput dnevno.354 PRIMACEPH® .GLAXOSMITHKLINE UK . bilijarnog trakta.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. selektivni (R) 1107170 tableta.O. jedanput dnevno. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . liobočica sa rastvaračem u ampuli. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg.Srbija cefazolin . lek se daje u obliku i.2007 doziranje: infekcije respiratornog. doza je 0. rubeole i parotitisa) .O.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. 3log CCID50+3. 1x0. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.11.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. ukoliko je potrebno.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.-26. 100mg.5mL.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. tokom 10 dana.m. .c. 100x0. dana ciklusa.v.09.m. dana ciklusa. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. inf.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. bočica. 5mg. jedanput dnevno. inj.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. .3din 8600103492102 1569/2006/12 05. prostatitis. angina pektoris: početna doza je 50mg.Srbija atenolol . maks.GALENIKA AD .05. jedanput dnevno.7din 8608808101770 60/2005/12 09. genitalne infekcije (npr.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.5mL 515-04-2704/03 05.7log CCID50+3log CCID50)/0.2din 8606007082135 1097/2007/12 23. urinarnog. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . cefazolin-BcPP. karcinom dojke: 40-60mg dnevno.

12.GLAXOSMITHKLINE UK . 3log CCID50+3. Propafen® PROGESTERON DEPO . Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.03.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.C05AX.5mg.5mg. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2003 Cena 515-04-3541/03 25.5mL Cena 515-04-2704-1 05. PROCULIN® . PROFENAN® .12. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.ALKALOID AD .C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.Švajcarska tribenozid. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. 300mg.12.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.10. 1.07. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . 400mg+40mg.2007 Cena 260.2003 PROCTO-GLYVENOL . bočica.03%+1. 150mg. 250mg/mL. doza je 0. hidrohlortiazid .1din (R) 1101421 film tableta. grupa I c (R) 1101420 film tableta. . Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25. 5x10 kom Cena 468.GALENIKA AD . lidokain .9din (BR) 5108103 supozitorija. 1x0. blister. uvek posle pražnjenja creva. borna kiselina .10. posle smirenja tegoba (svraba i bola). 5%+2%. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26. tuba.12. 40mg+12. posle jela.7log CCID50+3log CCID50.7din 3/2-10-10523 26. blister. 0.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®. ampula.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. rastvor.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. 1x10mL Cena 89.. 2. aluminijumska folija. ili i. 1x30g Cena 217.SLAVIAMED D.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . deca koja ranije nisu vakcinisana.2002 226. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.m.Velika Britanija telmisartan. maks. blister.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.c.5mL duboko s.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. 900mg dnevno.O. jednom dnevno. revakcinacija u 12 godini. 7-14 dana.O. dnevno.Srbija propafenon . liobočica sa rastvaračem u špricu.11.2006 .6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.Srbija hidroksiprogesteron . blister.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. 80mg+12. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.Makedonija nafazolin.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.5%. ukoliko je potrebno. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.2din 247/2006/12 03.

ampula. .v. Propafen® P . 3-6 meseci (onihomikoze).Makedonija propafenon ..Srbija prednizon .2din 5390332171130 515-04-1072-1 30.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. tvrda. Kanazol.12.0mg/kg telesne mase polako i.2din (R) 1327482 kapsula. kontinuirano. oka. zavisno od indikacije (bolesti kože. u zavisnosti od transplantiranog organa. blister.2003  (SZR)1014252 kapsula. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. 20mg. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 6x10 kom Cena 13526. 10x10mL 3/2-10-9344 25. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . 3x10 kom Cena 32871. inj. 150mg.12.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. 2x10 kom Cena 150. endokrine.LICONSA S. 35mg. 3 nedelje (keratitis fungalis).H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). PROGRAF® . Paralelni lekovi: Prednison. LTD. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. tvrda. pluća. Sporanox PRONISON® . krvi. blister. 30 dana (Tinea pedis.2din 5390332171116 274/2005/12 04. 4-8 nedelja (Tinea capitis).12. 1mg. 5mg.12. 60mg dnevno. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.2003  (SZR)1014251 kapsula. odnosno 250mg.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). 100mg. tvrda.A. Paralelni lekovi: Funit. posle jela. u toku 3-6 min.2005 Cena 1571. blister.5din (R) 1327481 kapsula. bočica. 100mg..12. grupa I c (R) 1101460 film tableta. blister. maks. 100mg.Španija itrakonazol .1-0.07.2007 doziranje: individualno. Tinea cruris). maligne i reumatske bolesti. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.2005 Cena 3091.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.06. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. gastrointestinalne. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30.2002 Cena 461.5mg. 900mg dnevno.06. . teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. tvrda. tvrda. doze su individualne. blister. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. blister.05mg/kg/dan u i. parenteralno 0. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. PROKANAZOL® .3din 3/2-10-9345 25. maks. blister.ALKALOID AD . tvrda. 1x4 kom Cena 470. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. alergijske.5-1. 0.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. u trajanju od 24 sata. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. dnevna doza je do 560mg. 3x10 kom Cena 2677. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).2005 doziranje: po uputstvu lekara.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. kolagenoze): početna doza 10-20mg.5din 8595026483712 654/2005/12 30.3mg/kg/dan.ASTELLAS IRELAND CO.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. uzima se ujutro posle doručka. Paralelni lekovi: Profenan®.v.GALENIKA AD .08.Irska takrolimus .2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. inf. 1x40 kom Cena 383.

inj. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. maks.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. .2din 8606010925160 2553/2007/12 22.1din (R) 1101130 film tableta. bočica. P .FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH . 10mg/mL.D.v.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® . 5x20mL Cena 1597. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. blister.v.. 1x50mL Cena 767. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. doza održavanja 160-320mg/ dan.v. u periodu do 3 dana.. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.Srbija propranolol . blister. ampula.3din (R) 6143100 vagitorija.dozaodržavanja120-240mg/dan. 150mg.Srbija propafenon .3din (R) 1101131 film tableta. 1x100mL Cena 1540. ampula. 40mg.09. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. u toku 3-6 min. Paralelni lekovi: Profenan®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Propafenon alkaloid® PROPESS .5mg/kg i.0mg/kg telesne mase polako i. bočica. blister.10.Austrija propofol .v. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. do 320mg dnevno (odrasli)..5mg/kg. maks.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . 10mg/mL.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. 10x10mL Cena 155. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. recofol® PROPRANOLOL . 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23.06.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.5-1mg/kg/dan. posle jela. anksioznost. dnevna doza je do 560mg. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju.07.06. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju.Velika Britanija dinoproston . 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. 35mg/10mL. aritmije.1din 8608807100453 775/2006/12 05. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. bočica. bočica. inf. kesica.10. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.2006 Cena 468. doza održavanja 80-160mg/dan. 10mg. tireotoksikoza. neselektivni (R) 1107183 tableta.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352.1din 8606010925146 2551/2007/12 22. po 20-40mg u 10 sekundi. parenteralno 0.10.2006 Cena 260.. 10mg/mL. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . deca preko 3 godine 2. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. Paralelni lekovi: diprivan®.GALENIKA AD .06.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.5-1.10. 10mg/mL. 300mg. Paralelni lekovi: Prepidil®.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. 10mg/mL.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju. kasnije na dve).10. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. 900mg dnevno.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza).

1x4 kom Cena 4332.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. maks. blister.2004 30. MED.01. tvrda. blister.08. 0.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula.01. TramaFlash®. ampula. 5mg.v. maks. ostali § (NR) 1087090 kapsula. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. . 50mg. 50mg/5mL.01. blister.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . 400mg/dan.5-3.5 sata. tvrda. heparina.8din 8606007411171 393/2007/12 30. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06.01.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . 3mg.Srbija protamin . blister.PRO. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i. od 5mg. inj. Paralelni lekovi: Sintradon. 320mg..09.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. 320mg.GALENIKA AD .08.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25.6din 8600103453011 2579/2007/12 24. koja se ponavlja svakih 1.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.Belgija dinoproston .35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® .BERLIN-CHEMIE AG . Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . PROSTIN® E2 . 1x1mL Cena 1369. posle jela. inj.Holandija finasterid .2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. PROSTIN® 15M . tvrda. ampula. Propess P PROTAMIN SULFAT . tvrda. PROTRADON® .Češka tramadol .4din 30.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. Trodon . CS PRAHA A. blister. zatim 50-100mg na 6 sati. tokom 10 minuta. 2x14 kom Cena 1874.m.2007 § (NR) 1087091 kapsula. blister. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.j..m.V.MERCK SHARP & DOHME B. Tramadol. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. 3-12 meseci. Paralelni lekovi: Prepidil®. 50mg. . a po potrebi još 1 posle 6 sati.01.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317. žitki ekstrakt ploda . doza se može povećati na 500mcg.2004 717.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta.Belgija karboprost .S.5din 8606007411218 64/2007/12 11.dnevno. 320mg.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). deca 1-2mg/kg. Trama 24® retard. tvrda. u izuzetnim slučajevima.25mg/mL. u intervalima od 90 minuta.10.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. 2 vaginalete. blister.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. 2x15 kom 1134302 kapsula. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.

12. inhaler.10.ASTRAZENECA AB . 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24. 6x2. ili 4