Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% .Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) ./10mL. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. Paralelni lekovi: Fluarix. .2002 Cena 6535.D. bočica. po protokolu o imunizaciji.02.j. 1x6 kom Cena 219. vakcina protiv gripa inaktivisana.CHIRON S. . 1x5mL Cena 13052.R.Nemačka polikrezulen .P.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.ALTANA PHARMA AG ./5mL.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 . 200g/L.A. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .5mL Cena 387. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. cervicitis: 1 vag.6din 8606103010049 266/2006/12 06.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. 200i. 90mg. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . . 1x50mL Cena 1684.12.8din 3/2-10-7592 25.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.8din 3/2-10-7591 26.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.D.03.12.Italija faktor IX . posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16.5din 8606103310019 176/2006/12 13.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju.03. napunjen injekcioni špric. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. liobočica sa rastvaračem. za vreme operacija. bočica. vaxigrip®.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. 50g/L.KEDRION S. na drugi dan tokom 1-2 nedelje. liobočica sa rastvaračem. akutni edem.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. rascepana virusna čestica) .2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. Paralelni lekovi: Immunine.07. za vreme operacija.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.j.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. 1x0. blister.2002 doziranje: erozija grlića materice.4din 8606103010056 270/2006/12 06. 1x250mL Cena 2440. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. octanine F ALBOTHYL® . . vaxigrip® junior AIMAFIX .L. akutni edem. vaginalni i cervikalni vaginitis. 500i. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.

05. 25mg/mL. tvrda.05. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. a najkasnije do navršene pete godine života.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna..B. veoma maligni non-Hodgkin limfom. 1x5mL Cena 313. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.2006 .2006 296.2din (R) 1059075 tableta.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. bočica staklena.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. hronična mijeoloidna.2din 03.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .8din 03.03.5mL.M. 500mg/10mL.Austrija citarabin .2006 584.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. 10mg. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® . 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. Lindron ALEXAN® EBEWE . 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. 5mL. 50mg/mL. bočica.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. KG . u mesečnim intervalima (doza održavanja). tetanusa i velikog kašlja .12.EBEWE PHARMA GES. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.D. 6 i 8 meseci). Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . boca staklena.6din 9088882447220 650/2006/12 17.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. bočica.Srbija vakcina protiv difterije.07. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).2006 172. 500mg. 250mg.2002 Cena 5945.05.m. jednokratno. 1x20mL Cena 3115.07.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.ZDRAVLJE A.6din 9088882447244 652/2006/12 17. 12 meseci posle treće doze.GALENIKA AD . blister. 1000mg/20mL. intermedijarni non-Hodgkin limfom. blister.5mg/kg i. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.c.v. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. dnevno 2-5 dana. II generacija (R) 1321190 kapsula.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. tvrda. revakcinacija: 0.03. boca staklena.Srbija cefaklor . 5mL.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. dnevno 5 dana. ili s. blister.03. 100mg/5mL. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. bočica staklena.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. Paralelni lekovi: Fosamax®. u mesečnim intervalima (doza održavanja). ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.3din 03.Srbija alendronska kiselina .03. . monoterapija 100-200mg/m2 i. monoterapija 1-1.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. akutna limfoblastna.v. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). bočica staklena.H NFG.

deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. u ginekološkoj praksi. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. bočica. 250mg/5mL. bočica. maks.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. tvrda.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Paralelni lekovi: cefaclor.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. 1g dnevno. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. 5mg.Turska amoksicilin . maks. ALMACIN® . Bactox®. ospamox®.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. 6g dnevno.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: amoksicilin.A.GALENIKA AD .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.02. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.Makedonija amoksicilin . blister. kao terapija drugog reda. Sinacilin® ALOPRES® .LILLY FRANCE S. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.Srbija amlodipin . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. .D.Francuska pemetreksed . .5mg na 8 sati. deca do 1 godine 62.4din 487/2005/12 21. . profilaksa bakterijskog endokarditisa. maks. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. amoxicillin. infekcije respiratornog trakta. 20x16g Cena 145.8g. 8.maks. blister. Bactox®.v infuzije tokom 10 minuta.Srbija aluminijum fosfat . 1g dnevno. 500mg. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. 1x500mg Cena 120484.BILIM PHARMACEUTICALS A. infekcije urinarnog trakta. ospamox® dT. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. profilaksa bakterijskog endokarditisa.ZDRAVLJE A. Sinacilin® ALMACIN® . u ginekološkoj praksi. amoxicillin. podeljeno u 3 doze ili 62.S.ALKALOID AD .5mg na 8 sati.S. ospamox®. ALIMTA® .3din 5014602101275 155/2006/12 07. kesica. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). deca do 1 godine 62. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . 6g dnevno. 500mg. dva sata posle jela i pred spavanje.01.07.1din 8608808100117 108/2006/12 02.2006 . 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.2006 doziranje: gorušica. posle primene primarne hemioterapije. Paralelni lekovi: amoksicilin.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. cefaklor. infekcije kože i mekih tkiva.02. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. 4g dnevno. 1g dnevno.10. maks.5mg na 8 sati. ospamox® dT.

.D. 100mg. amlogal®. maks. ventolin™ ALOPURINOL .1din 8600064103956 92/2006/12 31.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh.2007 Cena 66.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 8mg u jednoj dozi. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. Monodipin. dugotrajna terapija 1 inh.Srbija alopurinol . .2006 doziranje: hipertenzija.D. . sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. maks. i traje 3-5 sati).20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. ALOPURINOL .2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. 8 inh. blister. Normodipine®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 300mg. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. dnevno. primena citostatika i radijacione terapije).5din (R) 3114151 sirup. amlohexal.12.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23.1mg/kg telesne mase. ecosal easi-Breathe.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. (100mcg). maks. bočica. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. limfomi.01. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.O.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. 6x10 kom Cena 125. leukemija.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. amlopin Lek®. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. podeljeno u više doza.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67.03. 2x20 kom Cena 76.01. 8 inh. . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 100mg.Srbija salbutamol . primena citostatika i radijacione terapije).O.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. vazotal ALOPROL . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. leukemija.12. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. angina pektoris: jednom po 5mg. podeljeno u više doza.12. 2mg/5mL.Srbija alopurinol .HEMOFARM AD . akutni napad deca 1 inh. Paralelni lekovi: amlodil. 10mg dnevno. blister. deca do 2 godine 4 puta po 0.PANFARMA D. limfomi. blister. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. po potrebi ponoviti posle 4 sata. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. 2mg. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. deca od 2-6 god. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . bočica. maks. blister. (100mcg-200mcg). Spalmotil®. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. na 6-8 sati. 10mg. posle inh.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. blister. 5x20 kom Cena 183. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. amlodipin. Tenox®.10. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min.Srbija salbutamol .. Paralelni lekovi: ecosal. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. 5mg/mL. 2x10 kom Cena 428.9din 8608807100927 707/2005/12 30. Norvasc®.ZDRAVLJE A.

3din 358063797253 1185/2006/12 13.5mcg dnevno.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.10. rastvor.ZDRAVLJE A. meka.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. renalna osteodistrofija.PANACEA BIOTEC LTD. 1x5mL Cena 805.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. meka.Irska palonosetron . hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. Paralelni lekovi: doxacor.8din (R) 1103766 tableta.D. 0. maks. Kamiren®. blister. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno.25mg/5mL.ALLERGAN .ZDRAVLJE A.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. osteoporoza odrasli obično 0.2% ALPHAPRES® . ALPHA D3® .2007 Cena 619.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. 0. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. pa na 4mg.3din 3/2-10-10519 26. maks. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.Indija alfakalcidol. 1mcg. meka. ne sisati ih ili žvakati.01.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. malapsorpcioni sindrom. bočica. ALPHAGAN . maks.03.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . meka. progutati cele sa malo vode.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. 8mg. doza održavanja 4 kapsule dnevno. 2mg.07.9din 515-04-02490/04 28.Irska brimonidin . 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01.25-0. bočica.D. blister.2din 8600064100108 194/2007/12 16. 1x5mL Cena 6003.5mcg.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. dnevna doza 1mcg. 3x10 kom Cena 62. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana.01. 3x10 kom A Cena 391.Srbija alfakalcidol . 1x50 kom Cena 373. vitamin D-zavisan rahitis.03.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.5mcg.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. bočica. Kamiren® XL . doza može da se povećava za 0. . bočica.3din (R) 1050101 kapsula.25mcg+200mg. pola sata pre početka hemioterapije. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.09. Paralelni lekovi: Brimonal 0.2007 Cena 105. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . . 0.2002 Cena 798.Srbija doksazosin . bočica staklena. kalcijum-karbonat . 16mg dnevno. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.2%.25mcg. 0.2002 doziranje: osteoporoza. blister. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. hipoparatireoidizam. hipoparatireoidizam. zavisno od indikacije.12. kaps.5din (R) 1050102 kapsula. . 0. ALPHADOL-C . . 1mg. pseudorahitis. oprez zbog moguće hiperkalcijemije.

2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. sprej-boca sa dozerom. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.Kipar lansoprazol . Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . 30mg. .01. magnezijum-hidroksid . benigni gastrični ulkus). 2249.D.4mg.04. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. tabl.MEDOCHEMIE LTD.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.2004 . Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. bočica. kao pojedinačna doza. maks.Nemačka ciklesonid .01. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. 1x60 doza Cena 1793. 80mcg/doza.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.11.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.01. 333.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. . kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11. ne koristiti u terapiji održavanja. tvrda. duodenusni ulkus.Nemačka ciklesonid . polako otapati u ustima. ALVESCO® 160 . a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. 80mcg/doza.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.ALTANA PHARMA AG .Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid. 160mcg/doza. sprej-boca sa dozerom.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.BOSNALIJEK D. Cena sprej-boca sa dozerom. 4 puta na dan.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.4din 515-04-497/04 07.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . 2x10 kom Cena 945.D.3mg+158.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. blister.07. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.BOSNALIJEK D. 160mcg/doza.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ALTACID® . benigni gastrični ulkus).5mg/5mL+425mg/5mL. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca.ALTANA PHARMA AG . duodenusni ulkus. ½ do 1 sat nakon obroka.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.07. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN . blister. sprej-boca sa dozerom. magnezijum-oksid . kao pojedinačna doza. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10. .

4mg.Italija glimepirid .12.10. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.2002 .9din (BR) 1112302 šumeća tableta. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja.Srbija ambroksol .D. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan. gliprex®.P.6din (R) 3112300 sirup. ergotamin .2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. propifenazon.GALENIKA AD .8din 12.10. Paralelni lekovi: Lanzul®. 6mg dnevno. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. Mucosolvan®. blister.11. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. Lamox. 2mg.2007 Cena 111.12. 60mg.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.75mg. 1mg. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. blister. uzima se 30 minuta pre obroka. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . kofein. fiola.SANOFI-AVENTIS S. mekloksamin.. dnevno.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.5mg. 4 tabl. Lanzul® S. blister. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.5mg.3din 100/2005/12 19. blister. ampula. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. Lasoprol.12.Srbija amikacin . 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta.12.BOSNALIJEK D. .A. ampula. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. bočica. Sabax® AMARYL® . ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 10 tabl.2005 Cena 1151. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.1din 102/2005/12 19. Paralelni lekovi: glimepirid.9din 12.7din 101/2005/12 19. 100mg.5din (BR) 1112301 šumeća tableta. a nedeljno maks. Mucosolvan® junior AMIGREN . derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta.11. 15mg/5mL. deca do 2 godine 2 puta po 7.2007 Cena 91. 30mg. fiola.Bosna i Hercegovina kamilofin. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.2005 Cena 790.10. kod prvog znaka glavobolje. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. lek se uzima pre ili u toku doručka. AMIKACIN .07.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.9din 515-04-279/03 02. Paralelni lekovi: Flavamed. . kutija. 500mg.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. 3mg.HEMOFARM AD . 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.2005 Cena 537.2002 1607.A10BB12 a10BB sulfonamidi.

HEMOFARM AD . Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. bočica. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. bonhokonstrikcija izazvana naporom.2007 doziranje: akutni napad astme. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 1. blister.FAMPHARM .BRISTOL-MYERS SQUIBB . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78.12.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.2002 doziranje:akutni napad astme. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. blister. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. 350mg. 1. maks. 100mg. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. bočica. tokom 10 dana.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. 100mg. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . bonhokonstrikcija izazvana naporom. Paralelni lekovi: aminofilin retard.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24.Srbija aminofilin . uzimanje antiepileptika). oralno 3-4 puta po 100-300mg.Srbija aminofilin . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. uz kontrolu bubrežne funkcije. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. .2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.5g dnevno.SRBOLEK A. 100mg. alkoholizam. uz kontrolu bubrežne funkcije. blister. 2x10 kom Cena 110. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.03. 1x2mL 3/2-10-9206 25. aminophyllinum AMINOFILIN . 5x10 kom Cena 78.09.06.5din (R) 1114620 tableta. maks. tokom 10 dana. . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.Srbija aminofilin . dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 500mg.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.USA amikacin . maks. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). aminophyllinum AMINOFILIN .D.2000 doziranje: individualno.12.5din 8600097400664 2075/2007/12 25.5g dnevno. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.

dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. bonhokonstrikcija izazvana naporom.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 250-500mg. 50x10mL Cena 414.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. onda je treba dati sa velikom opreznošću. 250mg. dva puta dnevno. inf. Počevši od druge nedelje. serin. histidin. (5-6mg/kg) ili i.2g/L+6.2002 doziranje: individualno. metionin. triptofan . ZRENJANIN .Srbija izoleucin. ZRENJANIN . ampula. deci starijoj od 3 godine.3g/L+4. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. tokom prve nedelje lečenja.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.5g/L+0. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 5g/L+7. parenteralno odrasli i.Srbija aminofilin . deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.Srbija aminofilin . aminoven 10%. Cena 110. Počevši od druge nedelje. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. U rezistentnim slučajevima. glicin. aminoven 15%. dva puta dnevno.6g/L+4.11.m. 0.8din 350mg. bolus inj. aminofilin retard AMINOSOL 10% .5mg/kg/sat.4g/L+5. taurin. Paralelni lekovi: aminosol 15%.HEMOFARM AD .D. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. treonin.12. arginin. prolin. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. lizin.2g/L+6. Paralelni lekovi: aminofilin.JUGOREMEDIJA A.2004 doziranje: akutni napad astme. Paralelni lekovi: aminofilin.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. U rezistentnim slučajevima. leucin. aminoven 5% . dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. ili i. fenilalanin. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM .D. uzimanje antiepileptika). valin.2002 doziranje: akutni napad astme.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.08.JUGOREMEDIJA A. alkoholizam. bonhokonstrikcija izazvana naporom.4g/L+1g/L+2g/L. alanin. sporo. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. tokom 20 min. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.v. deci starijoj od 3 godine. tokom prve nedelje lečenja. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. tirozin. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. blister. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. 1x500mL Cena 501. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD .v. boca.4g/L+6.

kada nije moguća enteralna ishrana. valin. peritonitis. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.5g/L+0.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12. glicin. alanin. tirozin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .6g/L+0.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. taurin. 1x500mL Cena 501. fenilalanin. glicin. Paralelni lekovi: aminosol 10%.HEMOFARM AD . metionin. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju.735g/L. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.31g/L+6. izoleucin.Srbija alanin. pankreatitis.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. prolin. arginin. opekotine. lizin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju. lizin. kalcijum-hlorid . 10x500mL Cena 6570. malapsorpcija.6g/L+5. kalijum-hidroksid.1g/L+5g/L+4.12.4g/L+2g/L+1. 5.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.Austrija aminokiseline . aminoven 15%. leucin. zapaljenska bolest creva.9g/L+5. histidin. eneterokutane fistule). boca. valin.5g/L+7.2g/L+6. hiperkatabolička stanja (traume. leucin.12.453g/L+9. opekotine. aminoven 5% . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.5g/L+11. triptofan . taurin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . hiperkatabolička stanja (traume.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju.4g/L+6.2003 doziranje: individualno. boca. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. aminosol 15%. prolin. glicin. 5g/L+7.Srbija izoleucin.4g/L +9. aminoven 15%. boca. 8%.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. histidin.4g/L+5.3g/L+17g/L+9.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . serin.3g/L+3g/L+2g/L+1. leucin. maligna oboljenja). arginin.2din 8606010925238 2544/2007/12 22.28g/L+7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . malapsorpcija. natrijum-glicerofosfat. AMINOVEN 10% . histidin. eneterokutane fistule).2003 doziranje: individualno. fenilalanin. magnezijum-hlorid. prolin.10. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.1g/L+3. 1x500mL Cena 689.683g/L+1.3g/L+4. kada nije moguća enteralna ishrana.4g/L+1g/L+2g/L.12. treonin. treonin. AMINOSOL 15% . arginin.6g/L+4.017g/L+0. zapaljenska bolest creva.6g/L. boca staklena. valin. metionin. alanin. maligna oboljenja).HEMOFARM AD .5g/L +25g/L+20g/L+18. metionin. triptofan . serin. aminoven 10%. Paralelni lekovi: aminosol 10%.2g/L+8. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. jabučna kiselina. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. lizin.2g/L+5.2g/L+6. peritonitis.8g/L+8.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. triptofan. pankreatitis.Austrija izoleucin. tirozin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. treonin.4g/L+4. fenilalanin.

5. 5.10. arginin. taurin.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. taurin. 10x500mL Cena 10346. pankreatitis. serin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. maligna oboljenja). zapaljenska bolest creva.25g/L+0.6g/L+5. treonin.5g/L+3. leucin. prolin.1g/L+3. valin. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. tirozin.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.4g/L+2g/L+1. eneterokutane fistule).9g/L+5. leucin. valin.2g/L+0. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.6g/L+5. pankreatitis. aminoven 15% AMIODARON . aminosol 15%.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici.5g/L+7. aminosol 15%. glicin.8g/L+8. kada nije moguća enteralna ishrana. triptofan . Paralelni lekovi: aminosol 10%. arginin.5g/L+11.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% .7g/L+3. triptofan .1g/L+3. fenilalanin. . alanin. opekotine. boca.6g/L.6g/L. glicin.55g/L +7g/L+6g/L+5. aminoven 10%. histidin. lizin. maligna oboljenja).3g/L+17g/L+9.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. 200mg.5g/L +25g/L+20g/L+18.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.3g/L+2. prolin. histidin.Austrija izoleucin.5g/L+1g/L.6g/L+0.2g/L+2. eneterokutane fistule). aminoven 10%.2g/L+8.5g/L+1.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2g/L+8. boca. metionin.5g/L+5.6g/L+3.5g/L+11. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. malapsorpcija. serin. peritonitis. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. nedelje. Sedacoron .5g/L+7.8g/L+8.15g/L+2.5g/L +25g/L+20g/L+18. lizin.10. Paralelni lekovi: cordarone®. nedelje. malapsorpcija.3g/L+17g/L+9.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. 6x10 kom Cena 602. alanin. boca. hiperkatabolička stanja (traume. peritonitis.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. metionin.4g/L+2g/L+1.Srbija amjodaron .6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. zapaljenska bolest creva.10. aminoven 5% AMINOVEN 5% .9g/L+5. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. fenilalanin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. blister.03. 10x250mL Cena 5173. tirozin. hiperkatabolička stanja (traume. kada nije moguća enteralna ishrana. opekotine. 2.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. grupa III (R) 1101402 tableta.D.1g/L+3. 10x500mL Cena 5350.6g/L+0.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .8din 8606010925276 2529/2007/12 22.Austrija izoleucin. treonin.

2007 Cena 428.6din 3870010004568 515-04-747/03 30.GALENIKA AD . vazotal AMLODIPIN .O.2003 doziranje: hipertenzija. maks. Normodipine®. Norvasc®. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. 5mg. amlogal®.12. maks. Tenox®. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. blister.Srbija amlodipin .2003 doziranje: hipertenzija. Monodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.REMEVITA D. vazotal AMLODIPIN . tvrda.D.1din 701/2005/12 22. 10mg.12.NI MEDIC D. Paralelni lekovi: alopres®. maks. 5mg. amlopin Lek®.Srbija amlodipin .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. amlohexal. amlodil. amlodil. Monodipin. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. Tenox®. amlodil.05. 5mg. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. vazotal AMLODIPIN . Norvasc®. Paralelni lekovi: alopres®. vazotal AMLOGAL® . blister.2003 Cena 428. 10mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija. Tenox®. 10mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.Srbija amlodipin . 10mg.O. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 5mg. NIŠ . Tenox®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. blister. amlodipin.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.07. Normodipine®. amlohexal.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . Monodipin.1din 1099/2007/12 23.1din (R) 1402851 tableta. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. amlopin Lek®.2007 . . amlohexal.Srbija amlodipin . blister. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. 2x10 kom Cena 279. blister. amlopin Lek®.O. maks. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. Normodipine®. Paralelni lekovi: alopres®. Monodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.1din (R) 1402143 tableta.05. blister.05. .05. Norvasc®.BOSNALIJEK D. 10mg dnevno. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: alopres®. Normodipine®. 10mg.O. amlogal®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Norvasc®. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.SRBOLEK A.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. 10mg dnevno.Bosna i Hercegovina amlodipin .D.12. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlogal®. amlogal®. amlohexal. blister.2007 Cena 428. 10mg dnevno.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. . amlopin Lek®.2005 doziranje: hipertenzija.

Monodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 10mg. ospamox®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Normodipine®. amoxicillin. Monodipin. 6g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 500mg. 10mg. amlodil. maks. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 5mg. Monodipin. 10mg dnevno. amoxicillin. Paralelni lekovi: alopres®.2din 515-04-03356/04 28. amlodipin. Tenox®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlodil. amlogal®. bočica.HEMOFARM AD . tvrda. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.2004 Cena 428. Norvasc®. vazotal AMOKSICILIN . Paralelni lekovi: alopres®.09. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: alopres®. amlopin Lek®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. Norvasc®. Sinacilin® AMOKSICILIN . blister. vazotal AMLOHEXAL . Normodipine®. amlodipin. 10mg dnevno. blister. profilaksa bakterijskog endokarditisa.09. 2x8 kom Cena 64. Paralelni lekovi: almacin®. ospamox® dT. vazotal AMLOPIN LEK® . 250mg. blister. blister. amlopin Lek®. Norvasc®.PANFARMA D. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. maks. 10mg dnevno.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.09. amlohexal. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.1din (R) 1402858 tableta. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2004 doziranje: hipertenzija.Srbija amoksicilin .2007 Cena 79. 6g dnevno. ospamox®. Bactox®. maks. blister. amlogal®. Bactox®.2004 doziranje: hipertenzija. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom 515-04-03355/04 28.Srbija amoksicilin .O.03. infekcije kože i mekih tkiva.D.HEXAL AG . tvrda. Sinacilin® . maks.6din 8600097400671 238/2007/12 17.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. Normodipine®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. amlohexal.8din (R) 1021965 kapsula. 250mg/5mL. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. blister.01. amlodil. Tenox®.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Paralelni lekovi: almacin®.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. 5mg. amlodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. u ginekološkoj praksi. .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup.Slovenija amlodipin . u ginekološkoj praksi. ospamox® dT. maks. .09.Nemačka amlodipin . 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. Tenox®.O.01.

peritonitis. bakterijski endokarditis. otitis media. gonoreja). celulitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bakteriurija u graviditetu. tvrda. Panklav.09. 1x100mL Cena 303. . uretritis. infekcija kostiju i zglobova. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju.D. deca . 250mg/5mL.Slovenija amoksicilin. bakteriurija u graviditetu.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). bočica od tamnog stakla.09.09. Paralelni lekovi: almacin®. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. bočica. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.O. sinuzitis.5mg/5mL.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.08. gonoreja).Slovenija amoksicilin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 6g dnevno. bočica. augmentin. bočica od tamnog stakla. infekcije rana).2g prašak za injekciju.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN .09.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. sinuzitis.D. puerperalna sepsa i septički abortus. akutni i hronični bronhitis. amoksiklav Lek® 2X. akutni i hronični pijelonefritis. infekcije rana). 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. bronhopneumonija. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.6din (R) 1021775 kapsula. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. puerperalna sepsa i septički abortus. 250mg.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. profilaksa bakterijskog endokarditisa. celulitis.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. klavulanska kiselina . 500mg. infekcije kože i mekih tkiva. tvrda. . 500mg. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. peritonitis. tvrda. intraabdominalna sepsa. klavulanska kiselina . 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. amoksiklav Lek® 1.09. 250mg/5mL+62. enhancin. u ginekološkoj praksi.08. ospamox® dT. amoxicillin. akutni i hronični bronhitis.5din 3837000003673 229/2005/12 26. 250mg. tvrda. bočica. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. Panklav forte.Srbija amoksicilin .2004 Cena 398. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. maks. amoksiklav Lek® 156. septikemija. doze su date u odnosu na amoksicilin.2din (R) 1021776 kapsula. otitis media. NIŠ .O.3din (R) 1021777 kapsula. 500mg+125mg. bakterijski endokarditis. ospamox®. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312.9din 3837000003710 231/2005/12 26. blister.2004 Cena 99. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.REMEVITA D. septikemija. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. infekcija kostiju i zglobova. uretritis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. akutni i hronični pijelonefritis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. bronhopneumonija.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1x15 kom Cena 438. Bactox®.

5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). akutni i hronični bronhitis. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije rana). enhancin.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.08. bakterijski endokarditis. puerperalna sepsa i septički abortus. bočica od tamnog stakla. deca od 3 mes. Cena 1190. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® 2X. do 12 god.2g prašak za injekciju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca preko 3 mes.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. enhancin. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Panklav.08. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 156. bakteriurija u graviditetu. septikemija. augmentin. infekcija kostiju i zglobova.Slovenija amoksicilin. 1000mg+200mg. amoksiklav Lek® 1. otitis media. Panklav. Panklav. Panklav® 2X . doze su date u odnosu na amoksicilin.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. intraabdominalna sepsa. bronhopneumonija. sinuzitis.7din bočica staklena.D. amoksiklav Lek® forte 312. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. peritonitis. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. gonoreja). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. infekcija kostiju i zglobova. amoksiklav Lek® 2X. gonoreja).abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. bakterijski endokarditis. otitis media. amoksiklav Lek® 1. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.7din bočica staklena. amoksiklav Lek® forte 312. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. celulitis. celulitis.Slovenija amoksicilin.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.2g prašak za injekciju. akutni i hronični pijelonefritis. klavulanska kiselina . infekcije rana). infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav forte. peritonitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav forte.25mg/5mL.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. klavulanska kiselina . puerperalna sepsa i septički abortus.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). septikemija. uretritis. Cena 1190. enhancin. . sinuzitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 156. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. Panklav forte. doze su date u odnosu na amoksicilin. 125mg/5mL+31. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. amoksiklav Lek® 2X. augmentin. bakteriurija u graviditetu.03. 25mg/kg na 6h ili 8h. . 1000mg+200mg. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uretritis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. akutni i hronični bronhitis. intraabdominalna sepsa.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. augmentin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. akutni i hronični pijelonefritis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.

2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. deca preko 3 mes. bronhopneumonija.10. gonoreja). klavulanska kiselina . blister. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2g prašak za injekciju.08. bakterijski endokarditis.2006 Cena 489. enhancin. amoksiklav Lek® forte 312. bočica od tamnog stakla. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 500mg+100mg. 25mg/kg na 6h ili 8h. akutni i hronični bronhitis.2005 . Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bočica staklena. bakterijski endokarditis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.10. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta.2g prašak za injekciju. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). intraabdominalna sepsa.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. 500mg+125mg. augmentin.D. infekcije rana).J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. Panklav. intraabdominalna sepsa. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. otitis media.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. celulitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. peritonitis.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bakteriurija u graviditetu. sinuzitis. klavulanska kiselina .Srbija amoksicilin.D. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . amoksiklav Lek® 1.Slovenija amoksicilin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. akutni i hronični bronhitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. celulitis. akutni i hronični pijelonefritis.1din 3836957903016 1836/2006/12 16.5din (R) 1021567 film tableta. blister. augmentin. Panklav forte. bakteriurija u graviditetu. septikemija. 2x5 kom Cena 339. akutni i hronični pijelonefritis. amoksiklav Lek® 156. deca od 3 mes. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. sinuzitis. amoksiklav Lek® 156. puerperalna sepsa i septički abortus. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. uretritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca ispod 40kg (do 3 mes.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav forte.9din 3837000003727 228/2005/12 26. infekcija kostiju i zglobova. enhancin. puerperalna sepsa i septički abortus.Slovenija amoksicilin. infekcije rana). doze su date u odnosu na amoksicilin. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26.10. peritonitis. teže infekcije 500mg na 8h. klavulanska kiselina . . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. otitis media. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 1x15 kom Cena 356. amoksiklav Lek® 1. bronhopneumonija. teže infekcije 500mg na 8h. . do 12 god. amoksiklav Lek® forte 312.HEMOFARM AD . 250mg+125mg. amoksiklav Lek® 2X. septikemija. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 875mg+125mg. uretritis. Panklav.08. doze su date u odnosu na amoksicilin. Cena 315din bočica od tamnog stakla. infekcija kostiju i zglobova.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . gonoreja).

1x50mg Cena 11681. bakteriurija u graviditetu. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. sojevima Enterococcus. bočica. amoksicilin. sinuzitis. 500mg+100mg. infekcija kostiju i zglobova. gonoreja).9din 9088881338581 1763/2006/12 02. sinuzitis.2g prašak za injekciju. Pentrexyl® . infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.REMEDICA LTD . odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.0-4.09. tvrda. puerperalna sepsa i septički abortus.03. maks. uretritis. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. augmentin. bočica. amoksiklav Lek® 156. i sojevima Enterococcus. ospamox® dT. intraabdominalna sepsa. Proteus mirabilis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.peritonitis.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 100mg. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. po potrebi povećati najviše do 3. 6g dnevno.Kipar amoksicilin . 25mg/kg na 6h ili 8h. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. Bactox®. infekcije kože i mekih tkiva. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02.HEMOFARM AD . uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. Panklav. Coli.01. otitis media.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. amoksiklav Lek® forte 312. ospamox®. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. Shigella.Srbija ampicilin . akutni i hronični bronhitis.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. septikemija.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.4din 5290665002753 560/2005/12 21.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.10. enhancin.Austrija amfotericin b .10. 500mg. tvrda. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 2x8 kom Cena 101. 50mg. 250mg/5mL. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. inf. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. bakterijski endokarditis. 2x8 kom Cena 90. Coli. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. doze su date u odnosu na amoksicilin. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . deca od 3 mes. infekcije rana). Panklav forte. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.0mg/kg telesne mase. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Paralelni lekovi: almacin®.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. početno i. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® 1. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . otitis media.1din 8600097400718 240/2007/12 17. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.11. 500mg.v. do 12 god. blister. blister. Cena bočica staklena. Sinacilin® AMPHOCIL® . u ginekološkoj praksi. akutni i hronični pijelonefritis. Proteus mirabilis. bočica plastična. Salmonella typhi. celulitis. Pentrexyl. Panklav® 2X AMOXICILLIN . E. bronhopneumonija.

podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. TOVARNA ZDRAVIL. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. blister. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. E.2006 05. Salmonella typhi.2005 Cena 767. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.Turska ampicilin .ZDRAVLJE A.2006 .10. bočica staklena. inf.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. blister.7din (R) 1021059 kapsula.m.2006 05. i sojevima Enterococcus. 10x3g Cena 1876.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.04.5mg. blister.D. blister. 2.4din bočica staklena. 10x10 kom 483/2005/12 21. Paralelni lekovi: ampicilin.25mg. bočica. blister.v. D. Pentrexyl. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . u trajanju od 3 min. Proteus mirabilis. blister.7din 8600064103819 347/2005/12 23.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.09. bolus inj.09. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. 1000mg+500mg.v.10.Srbija ampicilin. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.04. 1. Proteus mirabilis.v.1din 05.D. ili i. sinuzitis. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. 12g dnevno. tvrda. 500mg. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.04.25mg. otitis media. maks. 1.04.04.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.2006 289.25mg.6din 485/2005/12 21. 10x1. blister. . tvrda. ili i. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.KRKA. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.04. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.04. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta.2006 434.5-4. Shigella.5g 8600064103796 345/2005/12 26.2005 doziranje: obično 1. .S. 2. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. sojevima Enterococcus.5g pre anestezije.2006 05. Cena 1246.25mg.4din 05. Coli. 2.). 1.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.Slovenija ramipril . 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. 2000mg+1000mg.2006 05.5-12g i. sulbaktam . Cena 918. monokomponentni (R) 1103250 tableta. profilaksa u hirurgiji 1.4din bočica staklena. Coli.09.5mg. 500mg+250mg. blister.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 1.BILIM PHARMACEUTICALS A.5mg.10.2005 146. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta. blister. AMPRIL® . u trajanju 15-30 min. . 250mg/5mL. 500mg. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. 1x100mL Cena 482/2005/12 21.

profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.05. blister.6din (R) 1103259 tableta. blister. Piramil®. Tritace® comp LS AMPRIL® HL . 10mg/dan.04.9din (R) 1103263 tableta.2006 Cena (R) 1103258 tableta.5mg ramiprila sa 12.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. TOVARNA ZDRAVIL. Tritace® comp. 10mg. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg/dan. blister. blister.04.04. ramipril.04. blister. početna doza je 2 puta po 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.KRKA.2006 Cena (R) 1103261 tableta. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23.5mg/dan.D. maks. Tritace® comp. ramitens®. blister. Tritace® AMPRIL® HD .05.04. doza održavanja je 2 puta po 2. 10mg. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). hidrohlortiazid .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2006 Cena (R) 1103264 tableta. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. 5mg+25mg.Slovenija ramipril.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. celu tabletu progutati. maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2. 5mg.25mg/dan oralno. Prilinda®. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.04. po potrebi može se povećati na 1 tabl. Paralelni lekovi: ampril® Hd.5mg+12. blister. ujutro. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103260 tableta. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. sa dosta tečnosti.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.Slovenija ramipril. 5mg. Paralelni lekovi: corpril. D.2006 Cena (R) 1103265 tableta. blister.2006 Cena 972. ujutro. 2. 10mg. blister. 10mg.5mg hidrohlortiazida).5mg.5-5mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.04. Paralelni lekovi: ampril® HL. u toku ili posle jela. dnevno (2. blister.25mg/dan. celu tabletu progutati.5mg.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta.5mg ramiprila sa 12.04. dnevno (2. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. 5mg. . 2.5mg hidrohlortiazida). blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.04.2006 Cena 648. 5mg. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).2006 Cena (R) 1103262 tableta. D.KRKA. hidrohlortiazid . Tritace® comp LS . po potrebi može se povećati na 1 tabl. .D.

hlamidijama. maks. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.).2005  (R) 1072740 obložena tableta.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Baralgin M®.09.2din (R) 1086415 tableta. blister.5-1g sporo i.m.11.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. narkolepsija.Makedonija metamizol-natrijum .SRBOLEK A. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. gonoreja: 1. 500mg. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16.11. povećavati po 25mg do maks. 4g dnevno. 0. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. ANALGIN® .2006 Cena 1590. ANAFRANIL® .06. 250mg dnevno. pa 25-75mg dnevno. postoperativnih). 500mg.. 7-10 dana. 2x8 kom Cena 99.8din (R) 1086416 tableta. 500mg.12. 10x2mL Cena 318. Novalgetol® ANALGIN® .Švajcarska klomipramin .8din (R) 1086456 tableta. ukupno 9 g. Paralelni lekovi: Baralgin M®. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 50-75mg dnevno.12. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. 1g/2mL. ampula.5g/5mL. .D. panični poremećaj. blister. tvrda. inf. blister. dnevno. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.06. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16.11. 0. postoperativnih). zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.NOVARTIS PHARMA AG .09. maks. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. opsesivno-kompulsivni poremećaj. parenteralno 25-50mg i.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.ALKALOID AD .2005 doziranje: major depresija. blister.2007 Cena 31.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. ampula. leptospiroze. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka.5g u početku.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. 25mg. blister.. 3x10 kom Cena 233. 500mg. ampula. blister.GALENIKA AD .3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.2din 515-04-1032/03 05. deca početno 10mg dnevno. 4g dnevno.v. 50x10 kom 515-04-1033/03 05.v.2003 Cena 1068.2din 7612791004742 594/2005/12 21. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). 25mg.5din 7612791402555 592/2005/12 21.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. Novalgetol® . 500mg.5-1g sporo i.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. zatim preći na oralne doze održavanja. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.Srbija tetraciklin .Srbija metamizol-natrijum . 2.

2x10 kom A ANALGETICI Cena 63.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® Migran.8g/d.Srbija acetilsalicilna kiselina . maks.8g/d.4-3. 300mg.PLIVA HRVATSKA D. doza održavanja 80-100mg/kg/d. maks. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.03. Midol ANDOL . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.10.2004 Cena 813.O. 100mg.6din (BR) 1086112 tableta. Paralelni lekovi: cor-aS.CARDINAL HEALTH FRANCE . zatim doza održavanja 150mg dnevno. aspirin® 500. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. doza održavanja 3. 50x10 kom Cena 762.4-3. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d u više pojedinačnih doza. aspirin® direkt.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. blister. 300mg. . ask pH 8. blister.O.PLIVA HRVATSKA D.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. ask pH 8.10.O.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. 130mg/kg/d. maks.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .Francuska nilutamid . 8 g. . aspirin® protect. 8 g.9din 515-04-258/03 05.O. 2x15 kom Cena 7567. blister.3din 3/2-10-6181/1 26. aspirin® 500. tokom 1-2 nedelje. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. cardiopirin®. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2004 .9-7.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). aspirin® Migran. tokom 1-2 nedelje.8din 515-04-258/03-2 05. maks. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. doza održavanja 3.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . aspirin® protect. početna doza 2.03.4g/d.9-7.03. početna doza 2.4-3. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. andol. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.6-5. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. reumatska groznica: odrasli 4.4-3.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol ANDOL .4g/d. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 80-100mg/kg/d.6-5. anbol. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. ANBOL . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. 150mg. 130mg/kg/d. 300mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. aspirin® direkt. reumatska groznica: odrasli 4. Midol Cena 57. blister.6g/d u više pojedinačnih doza.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® .GALENIKA AD . blister. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.

1x28 kom Cena 1095. blister.SCHERING AG .2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi.Nemačka ciproteron .V. kod promene pola žene u muškarca. dnevno tokom 28 dana. 5x10 kom Cena 3274.Nemačka drospirenon.8din 8600103492430 702/2006/12 25. 6x10 kom 515-04-2423/04 13. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.6mg.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. ANGELIQ® .2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. 50mg/10mL.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. 40mg.09.2004 Cena 1118.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.08. meka. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. do ukupno 0.2mg u toku 15 sekundi. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02. 50mg. bočica.08.5mg/5mL.09. blister. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps.ZAMBON GROUP ITALIA .N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. 50mg. Paralelni lekovi: Nebido®.Švajcarska flumazenil .G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). 2mg+1mg. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.09. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.Holandija testosteron .Italija naltrekson .2006 10589. blister.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.F. maks.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma. 0. blister. ORGANON . inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. dnevno.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. smanjiti zatim na 1-3 kaps. ANTAXONE® . blister. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. neparan. 1mg/10mL.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. ampula. 40mg.05.09. veća je jutarnja doza). meka. Paralelni lekovi: revia® .6din 8600103492225 1579/2006/12 05.1din (R) 1048112 kapsula.7din 515-04-2422/04 13. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. Testosteron depo ANDROCUR® . ampula.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . 1x10 kom Cena 1622. estradiol . zatim 0.SCHERING AG . ANEXATE® . 10x10mL Cena 1565.N.06. tvrda.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .1mg na 1 minut. dalje primenjivati 50mg dnevno.

od 100mg šest dana uzastopno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.Srbija antitoksin difterije . 100mg/mL.j.m. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06. Plimycol ANTIFUNGOL® . 10mg/mL. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.. po 1 vaginalna tabl.2004 doziranje: dezinfekcija rana.m.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.BOSNALIJEK D. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .12. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. i.. strip.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. Mycoril®. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. bočica.09. Paralelni lekovi: canesten®.4din 515-04-02553/04 28. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . 10000i. Paralelni lekovi: Betadine®. bočica. za pripremu kože i sluzokože pre operacije.2003 Cena 562.m. doza za decu i odrasle je ista (10mL). 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.v. 100mg.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 1608. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i..D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. kao i za opekotine. duboko i. 200mg. sprej-boca.03.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.Nemačka klotrimazol .2005 doziranje: ujed evropske zmije i. Kansen. Plimycol ANTISEPT D . 10mg/g.v. za pranje ruku u hirurgiji.fragmenti . 10x1 kom Cena 5621.11. Paralelni lekovi: canesten® 1. u hitnim slučajevima. Mycoril®.03.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . rastvor.2006 Cena (R) 4157603 krem.preč.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. bočica. strip. 1x100mL Cena 187. canesten® 3. 10%.03.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.j.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju.D. 10000i. tuba.12. pre i posle operativnih zahvata. . od 200mg 3 dana uzastopno.SALUTAS PHARMA GmbH . 1x1 kom 515-04-3932/03 26.Bosna i Hercegovina povidon-jod . ili po 1 vaginalna tabl. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. .j. teški slučajevi 40000-100000 i.7din 8606103010018 479/2005/12 14.Nemačka klotrimazol . po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.03.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.D. bočica.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. . blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. Kansen.SALUTAS PHARMA GmbH .

10.v. ampula.v. 10mg.j.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Paralelni lekovi: Bensedin®. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . liobočica sa rastvaračem. nesanica 5-15mg uveče.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. eklampsija).6din 515-04-269/03/1 05. liobočica sa rastvaračem. 2mg. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija diazepam .6din 9002864830824 2112/2006/12 14./10mL.j. 10x2mL Cena 224. primena je kratkotrajna. 10mg. deca 0.V07AB. blister.j.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. blister.2004  (R) 1071171 obložena tableta. 2mL. D.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.D. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. 0. parenteralni./mL. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. ZRENJANIN .3mg/kg i.j. diazepam.03. ili 1mg i.. konvulzije: 10-20mg i. 100i.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.7din 515-04-269/03/2 05. 5x3mL Cena 2804. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. karpula.j. dijagnostički postupci: individualno.KRKA. dijabetesna ketoacidoza i koma. ampula.11. (odrasli). 1x20mL Cena 24307. .2004  (R) 1071175 tableta.2006 .2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. alergija na humani ili svinjski insulin. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.2003 203. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. zatim 2000-3000 i. 10mL.2004  (R) 1071172 obložena tableta. terapija početno 1000-2000 i.j.BAXTER AG .Nemačka insulin glulizin .j. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. na 1 godinu starosti (deca).08. 1x10mL Cena 12662.11. ampula. 500i. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.v.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. bočica. 2x15 kom Cena 64. 100i./mL.03..2-0.7din 515-04-269/03/3 05. 2x15 kom Cena 137. vrstu insulina.D.03./20mL. 1000i. diazepam alkaloid® APIDRA® . 2x15 kom Cena 137. blister.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.4din 515-04-269/03 05.Austrija antitrombin III .12-0.5din 8606102967054 244/2005/12 15.03. AQUA PRO INJECTIONE .Srbija voda za injekcije .01.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. primena je kratkotrajna.JUGOREMEDIJA A. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. 5mg.08. status epilepticus.2005 Cena 1869.

5mL.Grčka ketokonazol . napunjen injekcioni špric.4mL. 1x0. 50x5mL Cena 264.2006 Cena 14468.06.2006 Cena 27129.5mL.4mL. 1x0.DEMO S.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.1din 1059/2006/12 30.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.01. 60mcg/0. napunjen injekcioni špric.06.06.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 80mcg/0.4mL.1din 1055/2006/12 30.2006 Cena 7234.4mL.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. 1x0. 1x0. 40mcg/0.3mL. Paralelni lekovi: Ketokonazol.06.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.06.1din 1064/2006/12 30.2din 1054/2006/12 30.5din 515-04-2543/03 05. 10mcg/0.06.2006 Cena 1808.3mL.5mL 8606007081084 Cena 5425.06. 40mcg/0. 1x0.3mL. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150. 5mL. 150mcg/0.2din 1051/2006/12 30.06.2006 Cena 27129.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. .06.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.A. bočica. 2%. 50mcg/0. 20mcg/0.3mL.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. 1x0. pen sa uloškom. 1x0. ampula.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju. 1x0. . 1x0. pen sa uloškom.2006 Cena 14468.6din 8608811000336 64/2006/12 20.4mL. 1x0.2006 Cena 7234. napunjen injekcioni špric. 60mcg/0. 80mcg/0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. 1x0. napunjen injekcioni špric.06. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS . 150mcg/0. napunjen injekcioni špric.06.06. 30mcg/0.4din 1060/2006/12 30.2006 Cena 18086. napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.1din 1056/2006/12 30.5mL.2006 Cena 3616. ni 2 nedelje posle njihove primene).3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.3mL.06.2006 .8din 1053/2006/12 30.8din 1058/2006/12 30.Holandija darbepoetin alfa . 1x0.V.2din 1050/2006/12 30. pen sa uloškom.AMGEN EUROPE B.8din 1067/2006/12 30.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju. 100mcg/0.2006 Cena 9043. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30. 1x0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.12. pen sa uloškom.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju. Mycoseb® ARANESP® .

6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.9din 8606007081107 1061/2006/12 30. obično 4-6 nedelja.5mL.03. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.11.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.6mL Cena 42523. 300mcg/0.9din pen sa uloškom.06.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .AVENTIS INTERCONTINENTAL . napunjen injekcioni špric.2002 Cena 3/2-10-6890 29.dalju terapiju prekinuti.06.2002 .c. pen sa uloškom.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29. 15mcg/0. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor . 500mcg/mL. ARCOXIA® .Francuska leflunomid . 1x7 kom 1163532 tableta.terapiju započeti sa s. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.6mL. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. Cena 70873. 60mg. blister.USA etorikoksib .2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana. 1x0. blister. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. bočica. bočica. 100mg. 300mcg/0.11. 1x0. 90mg.1din 8606007081015 1052/2006/12 30.5mL Cena 18086.06.c. Cena 3616. dalju terapiju prekinuti. ARAVA® .6mL. 500mcg/mL. 1x0.8din pen sa uloškom.375mL. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.v. 20mcg/0.2007  (SZR)1014302 film tableta.11.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. 1x0.03.2) (R) 1163530 tableta.06. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.2din napunjen injekcioni špric. 1x30 kom Cena 5357. pen sa uloškom.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju. 120mg.7din 3582910019176 664/2007/12 08.terapiju započeti sa s. 1x30 kom Cena 4639. ili i. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. Cena 42523. 1x30 kom Cena 2560.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .2007  (SZR)1014301 film tableta.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.06. napunjen injekcioni špric. 1x0.8din 3582910015277 663/2007/12 08.3din 3582910015284 665/2007/12 08. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .5mL.03. ili primeniti s. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 100mcg/0. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. 10mg.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. 20mg. blister.2din 8606007081190 1069/2006/12 30. blister.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.06.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. 1x1mL Cena 70873.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.375mL Cena 2713.06.c.

Cena 13616.Belgija eksemestan . dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.v. 90mg.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. 2x14 kom Cena 8750.11.2003 .7din 7612791476549 553/2006/12 28. tokom 4-6 nedelja. 30mg. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.MANUFACTURING CENTER . 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. 10mg. 90mg tokom jednog tretmana. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.11.Švajcarska pamidronska kiselina . 2mg. blister.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. osteoar tritis.04. fiola.12.2002 Cena 6866. akutni napad gihta. 2x15 kom Cena 9986.Velika Britanija anastrozol .NOVARTIS PHARMA AG .2002 doziranje: artritis. osteoliza. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.HEMOFARM AD .2002 Cena (R) 1163535 tableta.PHARMACIA ENTERPRISES S. 5mg. zatim povećati na 10mg jednom dnevno.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.USA donepezil .8din (R) 1079010 tableta. blister.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. blister. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. maks. 10mg dnevno.3din 3/2-10-5507 19. blister.11. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.PFIZER . dnevno (1mg).2006 doziranje: Paget-ova bolest. 25mg. 1mg. ARTANE . blister.12. 120mg. AREDIA® .Srbija triheksifenidil .ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . 15mg.12. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom. blister. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.2002 Cena (R) 1163534 tableta. 4x5mL Cena 14005.04. akutni bol.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. hronični bol: 60mg dnevno. maks.11. liobočica sa rastvaračem.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta. AROMASIN® .(PHARMACIA & UPJOHN) . metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i. 60mg.8din liobočica sa rastvaračem. Pamitor® ARICEPT® .A. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. inf.10.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.7din (R) 1079011 tableta. Paralelni lekovi: Pamifos.

2006 Cena (R) 1169571 film tableta. Ne sadrži konzervans.02. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. blister.Nemačka hipromeloza . 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. ARVIND® . 3. 50mg. 1x30 kom Cena 627. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. plastična bočica.10. 1x30 kom Cena 1092. 200mg. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2mg/mL. 25mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.2din 3850343032520 173/2006/12 13. rastvor. blister. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02.2006  (R) 1084721 tableta. Isopto® Tears ARTELAC EDO . 2x15 kom Cena 2003. ARTELAC . po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. rastvor.6mL 12/2007/2299 10. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.2007 BR) 7099078 kapi za oči. FABRIK GmbH . nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.D.2mg/mL.2007 doziranje: sindrom suvog oka.Nemačka hipromeloza .02.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno.10.2007 doziranje: sindrom suvog oka. blister. CHEM.2006  (R) 1084722 tableta. 200mg.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. . Hemodrops. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. blister. 1x100 kom Cena 166. 10x0. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.PHARM. Paralelni lekovi: artelac® edo. Isopto® Tears ARTROMED® . rastvor. podeljeno u 3-4 doze.4din 3850343032544 174/2006/12 13. . GERHARD MANN.10. GERHARD MANN. FABRIK GmbH . 25mg.2mg/mL.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.6mL 12/2007/2300 10. 3. Paralelni lekovi: artelac®.10.BELUPO.Nemačka oksaceprol .PHARM. do optimalne doze održavanja . CHEM.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. 100mg. .6din 3850343032513 172/2006/12 13. 3. kontejner jednodozni. bočica sa kapaljkom.10.Hrvatska lamotrigin .02.2mg/mL.6mL Cena 12/2007/2298 10.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.2006 doziranje: epilepsija. Hemodrops. 50mg dnevno narednih 14 dana. 60x0. Cena kontejner jednodozni. 30x0. 5mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.DR. Cena kontejner jednodozni.10. blister. 3.10.CHEPHASAAR CHEMISCH . rastvor.DR.

reumatska groznica: odrasli 4. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. deca od 6-12 godina.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.07. .D. 400mg. andol. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. blister. od 200mg dnevno. aspirin® Migran.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. doza održavanja od 50-100mg.08.Slovenija sertralin . Lamotrigin. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. početna doza 2. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. . do 200mg dnevno. 500mg. Pentasa®. aspirin® direkt. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.4-3. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.9-7.HABIT PHARM A.Slovenija mesalazin . 500mg. 800mg.6g/d u više pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: 5-aSa. D.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 130mg/kg/d.05. 800mg.08. Sertiva®. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. 100mg dnevno narednih 14 dana. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. blister.2007 .8g/d. Lamect®. doza održavanja 80-100mg/kg/d.1din (R) 1072635 film tableta. Setaloft®.4g/d. do maks. Salofalk®. Midol ASPIRIN® 500 .3din (R) 1072636 film tableta. Lamotrix® ASACOL® . doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.Srbija acetilsalicilna kiselina . zoloft® ASK PH 8 . blister.2005 Cena 1686. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. deca od 13-17 godina. početna doza iznosi 50mg/dan.D. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26.01. 50mg. blister.6-5. .D.BAYER BITTERFELD GmbH . opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. doza održavanja 3.A07EC02 ANTIDIJAROICI.7din 199/2007/12 16. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. blister.07. tokom 1-2 nedelje. 8 g. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. ne koristiti kod dece ispod 18 godina.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. aspirin® 500. TOVARNA ZDRAVIL.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74.KRKA. Lamictal™.05. blister. Salofalk® 500 ASENTRA® . 100mg. Paralelni lekovi: Lamal.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. anbol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. Paralelni lekovi: Serlift®. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks.4-3.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. blister.Nemačka acetilsalicilna kiselina . Salofalk® 250. maks. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). aspirin® protect. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.

simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. dnevno. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 6 tabl.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.6-5. aspirin® protect.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. groznica. maks. tokom 1-2 nedelje. 3x10 kom Cena 122.9-7. Paralelni lekovi: Midol c. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. andol. ne duže od 3 dana.8din 4008500100752 200/2007/12 16.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. aspirin® 500. blister. aspirin® direkt. 400mg+240mg.4-3. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. aspirin® Migran. maks. aspirin® Migran. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® PLUS C . reumatska groznica: odrasli 4. tabl. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. maks.4din 260/2005/12 26. početna doza 2.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.BAYER BITTERFELD GmbH . doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister. početna doza 2. početna doza 2. 8 g. strip. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. anbol.6 g/d u više pojedinačnih .N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120.4-3. ask pH 8. maks.4-3. blister.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl.12.Nemačka acetilsalicilna kiselina .Nemačka acetilsalicilna kiselina . maks.2005 Cena 105.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 300mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.8g/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.07. Midol ASPIRIN® DIREKT . ask pH 8. anbol.8g/d. doza održavanja 3. aspirin® 500.6-5.BAYER BITTERFELD GmbH . ask pH 8. 8 g.01. dnevno.4-3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. folija.BAYER BITTERFELD GmbH . šumeće u jednokratnoj dozi. 500mg. doza održavanja 3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. rastvoriti u čaši vode. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.Nemačka acetilsalicilna kiselina. andol. anbol. 3x10 kom 261/2005/12 26. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . 500mg.6g/d u više pojedinačnih doza.4g/d. reumatska groznica: odrasli 4.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje.BAYER BITTERFELD GmbH . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® direkt. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.6g/d u više pojedinačnih doza.07.9-7.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. aspirin® protect. 5x2 kom Cena 175. 130mg/kg/d.4-3. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. 6 tab. aspirin® protect.4g/d. Midol ASPIRIN® MIGRAN . 100mg.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta.12. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. andol. doza održavanja 80-100mg/kg/d. maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. askorbinska kiselina . tokom 1-2 nedelje.

6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 1x14 kom Cena 73. Prinorm ATG-FRESENIUS S .2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.4-3.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. blister. Prinorm ATENOLOL . tokom 1-2 nedelje. 250i.06. bočica. aspirin® 500. aritmije: 50-100mg dnevno. bočica.Srbija atenolol . humani . Paralelni lekovi: Panapres. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. 100mg.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).Srbija atenolol . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Cena 694. 25mg. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.7din 515-04-291/03 03. blister. ask pH 8. doza održavanja 80-100mg/kg/d.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza.j. Tetabulin S/d. 1x250 i.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.FARMAKOS DD .2004 Cena 59.FRESENIUS BIOTECH GmbH .4din (R) 1107551 tableta.2003 Cena 45.12.9-7.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5mL vakcine tetanusa. maks. blister 2x7 kom Cena 73. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. Tetagam® P. 1x5mL Cena 21625.8 g/d. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.O. bočica. angina pektoris: 100mg dnevno.07. .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.7din 8608813900009 515-04-937/03 16. Midol ATEBULIN . 8 g.REMEVITA D. 20mg/mL. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 3. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.PRIZREN .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. anbol.07.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . terapija: 30-300mcg/kg dnevno. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju.Srbija antitetanusni imunoglobulin.O. blister.5din (R) 1107552 tableta.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. selektivni (R) 1107350 tableta. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.06. aspirin® Migran.11. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. reumatska groznica: odrasli 4. 1x14 kom Cena 73.2din 3/2-10-9316 11.06.4 g/d. 50mg.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. Paralelni lekovi: Panapres. NIŠ . kunića . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. selektivni (R) 1107500 tableta. Paralelni lekovi: Panapres. 100mg. angina pektoris: 100mg dnevno.2002 . Prinorm ATENOLOL . aritmije: 50-100mg dnevno.Srbija atenolol .ZDRAVLJE A. angina pektoris: 100mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. andol.6-5.D. 100mg. istovremeno sa 0. maks. aritmije: 50-100mg dnevno. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® direkt.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju.j.. Tetanus gamma ATENOLOL . selektivni (R) 1107550 tableta.

5mg/kg dnevno tokom 5 dana.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. 10mg/mL. Paralelni lekovi: Tracrium™ . bočica. 10x5mL Cena 216252. Torvalipin®.2005 Cena 1260. 10mg/mL.03. blister. 300-600mcg/kg telesne mase.2din 8606103442024 594/2007/12 01. blister.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.08.08. 3x10 kom Cena 775. 40mg.v.2002 doziranje: lečenje akutnog. obično inicijalno i.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.03. blister. aplastična anemija: 2.2007 Cena 3056.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.04. 40mg.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.DELTASELECT GmbH . 5mg ili 7. TOVARNA ZDRAVIL. Sortis®.2005 Cena 2046. 20mg.D. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . ampula.7din (R) 1104524 film tableta. maks. Sortis®. 20mg/mL. Tulip® ATORVASTATIN .KRKA. 10mg. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). doza 20mg dnevno. blister.08. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. blister. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. 20mg. 10x2. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. D. inj. 10mg.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.12. blister. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. ATORIS® . ampula.08.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. Paralelni lekovi: atorvastatin.8din 3838989502836 110/2005/12 15. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. maks. .Srbija atorvastatin . 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. .7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.08.Slovenija atorvastatin . deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. 40mg. inj. odrasli i deca starija od jednog meseca. blister.08.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. 10mg.04. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). blister.D. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.2005 Cena 2349.ZDRAVLJE A. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01.5mg. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. 20mg.08. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).1din 3/2-10-9317 11. Torvalipin®.Nemačka atrakurijum . Paralelni lekovi: atoris®. blister. Maks.2006 Cena (R) 1104525 film tableta.3din (R) 1104522 film tableta.5din (R) 1104521 film tableta.v. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.5mL Cena 1586.

rastvor.SMITHKLINE BEECHAM . sinuzitis.. deca preko 3 mes. deca od 7-9 godina 0. deca 0.3-0. 500mg+100mg. Cena 75. ATROPIN SULFAT .3din plastična bočica sa kapaljkom. 250mg..INNOTECH INTERNATIONAL . blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). otitis media).6din 3/2-10-10776 25. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).c.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece.12.m. 10x600mg Cena 1232. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.v. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. ili i.. parenteralno odrasli 1g na 6h ili .5-1mg s. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.5mg s.06.4mg s. ampula. blister.2007  (R) 7095073 kapi za oči.c.v. deca od 3-4 godine 0. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.08.04mg/kg.m.03-0.6din plastična bočica sa kapaljkom.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. (400mg+57mg)/5mL. Cena 88.m.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.Crna Gora atropin .25mg s.06.v. infekcija kože i mekih tkiva). uveitis. klavulanska kiselina .O.5%.c.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.2din 515-04-1520-2 04.08. 1x140mL Cena 690. iridociklitis. .c. na 1-2 sata do maks.v.01-0.. 0. ili i.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.O. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. teže infekcije 500mg na 8h. lobarna pneumonija. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.Rusija atropin . 1mg. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. deca ispod 40kg (do 3 mes.12. 1%. iritis. (deca).Francuska tenonitrozol .6mg. 875mg+125mg. ili 0..5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju. jednokratno.m.4din (R) 1021632 film tableta.m. rastvor. bronhopneumonija. ATROPIN . deca od 10-14 godina 0.m.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. bočica.08..m. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 1x8 kom Cena 237.LABORATORIE INNOTHERA . ili i. infekcija kostiju i zglobova. AUGMENTIN . ili i. uretritis. deca od 5-6 godina 0. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om..VEROFARM . spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0.HEMOMONT D.c ili i. ili i.2din 515-04-1520-1 04.3-1mg i. ili i.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. 2mg (odrasli). infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja.c. septički abor tus.2mg s.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. itd.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). puerperalna sepsa.Belgija amoksicilin. bočica. tvrda. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. blister. pijelonefritis). trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.03mg/kg i.3mg s. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.2003 Cena 828.

A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2001 doziranje: reumatoidni artritis.07.2001 Cena 144.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. enhancin. 100mg.03. 2x14 kom Cena 1872.5din (R) 1072141 film tableta.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. .8din (R) 1163501 tableta. blister.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. blister.F.07. spor tske povrede.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 400mg dnevno. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.2001 doziranje: sindrom depresije. maks. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . Nimulid®.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.Švajcarska moklobemid . ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. Panklav forte.2006 doziranje: sindrom depresije. doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav® 2X AULIN . socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.GALENIKA AD . 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. 100mg. Paralelni lekovi: Nimesulid. postoperativni bolovi. blister.08. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. blister. Nimulid®-Md.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. dismenoreja. Panklav. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister. amoksiklav Lek® 156.Srbija moklobemid . 300mg. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. blister. amoksiklav Lek® 2X. actasulid® AUROMID® .Austrija nimesulid . zavisno od postignutog terapijskog odgovora.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . zubobolja.07. 4mg.Francuska rosiglitazon . 25mg/kg na 6h ili 8h. do 12 god.2001 Cena (R) 1163502 tableta. 100mg.6din 5000483131807 293/2006/12 06. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. glavobolja. 150mg. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. 8mg. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.03. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. deca od 3 mes. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.07.2g prašak za injekciju. amoksiklav Lek® forte 312.

2005 Cena (R) 1329502 film tableta.2005 29725.7din 515-04-3000/03 21.Srbija feniramin . zofran AVIL® .5din 8608811000411 1575/2006/12 05.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.Nemačka moksifloksacin .v. boca staklena.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. blister. pre terapije. 50mg.F.11. 400mg/16mL. alergični dermatitis). dnevno. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . 2x10 kom Cena 56. 5-10 dana. dodira bršljena i sl.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.v.). 400mg.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. 1x100mL Cena 71.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.09.5mL.. zavisno od telesne mase. blister..2002 Cena 1846. 1mg/sat tokom 24 sata.BAYER HEALTHCARE AG .Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . 400mg/250mL.12.2006  (R) 3058050 sirup. AVELOX® .5mL Cena 1729. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana. AVESSA .v. Paralelni lekovi: ondasan®.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . bočica. u trajanju od 90 min. inf.08. 100mg/4mL. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. AVAXIM 160 U . 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.7din 8606102767043 322/2005/12 24. blister.5mL. 4mg. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. bočica.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.08. bočica staklena. dnevno.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. 10 dana.5din (R) 1124570 tableta. ZRENJANIN . 5x2mL Cena 1495. 4mg.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).SANOFI PASTEUR S.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.A. 0. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. svrab različitog porekla (od uboda insektta.08.HEMOFARM AD . dnevno.09. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. zatim kontinuiranom inf. napunjen injekcioni špric. 400mg. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i.JUGOREMEDIJA A. nezavisno od obroka. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. zatim revakcinacija posle 6 meseci. ampula.09.Srbija ondansetron . deca 5mg/m2 i.D. nezavisno od obroka.08.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. .Švajcarska bevacizumab . 1x16mL Cena 108093. serumska .v.12. Quincke-ov edem. 7 dana. 3mg/mL. 1x0.

10 l. meningitis.. 196 l. 50 l.01. 98% v/v.2004 05. rocephin®. 50x1000mg 242/2007/12 17. konetoze. 98% v/v.2004 05.2004 05. 98% v/v.2004 . III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.D.Srbija azot-suboksid . 250mg. AZOT-SUBOKSID .5din 241/2007/12 17.04.2004 05. 98% v/v. .HEMOFARM AD . 10mg/mL. Paralelni lekovi: ceftriakson.10. 98% v/v.V. trbušne infekcije. pluća. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. nosa. Labilex®. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. Farcef.2004 05. 50mg/kg dnevno. bočica.01. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. ceftriaxon-MIP®. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.04. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. kože. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 98% v/v.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.5mg. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. veracol® AZOPT® . zglobova. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. 40 l. . boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas.04. 98% v/v.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.2004 05.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. gonoreja. uha.2007 Cena 16758. ceftriaxone-BcPP. 27 l.2004 05.v.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. 8 l. 98% v/v. kostiju.Srbija ceftriakson . Longaceph®.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. bočica. bočica. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Belgija brinzolamid .04.04. 2g na 12 sati i. 2g dnevno. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.04.04. grla. novorođenčad maks. maks.5din (R) 7096060 kapi za oči. inf. AZARAN . 3 l.ALCON-COUVREUR N. 50x250mg 05. histaminske glavobolje.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. 1g. suspenzija. Lendacin®.MESSER TEHNOGAS A. 13 l. maks.04.

INNOTECH INTERNATIONAL . ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. ospamox® dT.. deca 50mg/kg/dan i. 6g dnevno.5din (R) 3021771 sirup. . piridoksin.07. Sinacilin® . Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. u ginekološkoj praksi.05..14 godina 1 obložena tabl. deca do 1 godine 62. nikotinamid. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.Francuska amoksicilin .KRKA. liobočica sa rastvaračem. riboflavin.2003 Cena 159. maks. 1x60mL 515-04-1625/03 30. polineuritis. neurodermatoze. 1x60mL 515-04-1624/03 30. amoksicilin.v. amoxicillin. blister. 250mg/5mL. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® . creva ili jetre. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. riboflavin.001mg+20mg.6din (R) 3021772 sirup.5din 515-04-1621/03 30. polineuritis. blister.D. bočica. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. infekcije kože i mekih tkiva. cijanokobalamin. neuralgije.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . Cena 2399din kutija. TOVARNA ZDRAVIL. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. ospamox®. paba .. kalcijum-pantotenat.05. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Slovenija tiamin. 500mg. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti.8din (R) 1021770 kapsula.07. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.KRKA.2003 Cena 155. profilaksa bakterijskog endokarditisa.5mg na 8 sati. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. deca 50-100mg/kg/dan i.A11EA. Paralelni lekovi: almacin®. 125mg/5mL. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.2003 Cena 84. povećane potrebe za vitaminom B. 2x15 kom Cena 71. kalcijum-pantotenat .2007 doziranje: nedostatak vitamina B. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno..07. dnevno..07.m. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. folija. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.05. neurodermatoze. tvrda. nikotinamid. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30.2003 Cena 102.v. 500mg. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. povećane potrebe za vitaminom B.Slovenija tiamin.A11EA.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. neuralgije. . B-COMPLEX . creva ili jetre.07. bočica. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. D.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. 1g.001mg+20mg. liobočica sa rastvaračem.D. D. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca od 5 . piridoksin.2007 (BR) 1052161 obložena tableta.m.

otitis medija). akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.Srbija sulfametoksazol. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. 400mg+80mg.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. sinuzitis. adneksitis). 54mg/kg dnevno.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. prostatitis.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. pijelonefritis.01. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. lobarna i bronhopneumonija. bronhiektazije. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. (200mg+40mg)/5mL. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. 1440mg. maks.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 54mg/kg dnevno. ampula. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ . trimetoprim .Švajcarska sulfametoksazol. lobarna i bronhopneumonija.GALENIKA AD .01. uključujući derivate (R) 1026603 tableta.F.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. blister. ampula. 1440mg. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. adneksitis). akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. otitis medija). inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. 1440mg. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. trimetoprim . (400mg+80mg)/5mL. prostatitis. lobarna i bronhopneumonija. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. maks. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. pijelonefritis. infekcije posle pobačaja. maks. pijelonefritis. infekcije posle pobačaja. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. sinuzitis.08. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. trimetoprim . bronhiektazije. Paralelni lekovi: Baktimol®. faringitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. otitis medija). deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. (400mg+80mg)/5mL.3din (R) 3026605 sirup. Trimosul BACTRIM® . infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. bronhiektazije. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. maks. 50x5mL Cena 1220. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. prostatitis. infekcije posle pobačaja. sinuzitis. Trimosazol. faringitis.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. maks. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .2007 Cena 123.F. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.Švajcarska sulfametoksazol.09. bočica. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. adneksitis). inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. faringitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ .

bronhiektazije.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.75 mmol/L kalcijuma. prostatitis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze. trimetoprim . caPd 3 Stay safe. Balance 2.B05DB.HABIT PHARM A.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.25 MMOL/L KALCIJUMA . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.26g/L+0.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . faringitis. 1. caPd 2 aNdY disc. Balance 2. otitis medija).. caPd 2 aNdY disc. 400mg+80mg.25% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno.5% glukoze. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. caPd 4 aNdY disc. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 4x2000mL . akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. Balance 2. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. kesa.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. 1.01. 1.5-1. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17. Balance 4. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. a postupak se ponavlja više puta dnevno.12. 1. caPd 3 aNdY disc. pijelonefritis.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1.5g/L.D. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5-1. Balance 2. 1. Paralelni lekovi: Bactrim®. kalcijum-hlorid.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1.85g/L+0.85g/L+0. 1.9din 515-04-2913/03 01.5% glukoze.1g/L+15g/L.B05DB. sinuzitis.25 mmol/L kalcijuma. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. caPd 2 Stay safe. 1. 5. kalcijum-hlorid.75 MMOL/L KALCIJUMA .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.1g/L+16. natrijum-laktat. caPd 2 Stay safe..79g/L+7. maks. 2x10 kom Cena 68.3% glukoze.9din 515-04-5149/03 05. caPd 17. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. caPd 17 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4.3% glukoze. 1. 1. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.5L (deca) tokom 5-20 minuta.25 mmol/L kalcijuma.5% GLUKOZE. magnezijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc.18g/L+0. 1440mg. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.04.Nemačka natrijum-hlorid. 5. blister. kesa. adneksitis). 4x2000mL Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. infekcije posle pobačaja. . caPd 17 Stay safe. Trimosazol. caPd 3 aNdY disc. glukoza . lobarna i bronhopneumonija. Trimosul BALANCE 1.5% GLUKOZE. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.25% glukoze.Srbija sulfametoksazol. magnezijum-hlorid.1din 8600102463097 28/2006/12 13.25 mmol/L kalcijuma. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. glukoza .

2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. caPd 2 aNdY disc.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. caPd 17 Stay safe.79g/L+7. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.25% glukoze.. 1. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.73g.1g/L+22.75 mmol/L kalcijuma. 1.1g/L+42. 4x2000mL Cena 1233. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 2 aNdY disc.25 MMOL/L KALCIJUMA . 1. 4x2000mL Cena 1233.3% GLUKOZE. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta.75 MMOL/L KALCIJUMA .B05DB.12.5g/L. kesa. glukoza . caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5-1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.Nemačka natrijum-hlorid.1g+22. kalcijum-hlorid. Balance 4. caPd 3 aNdY disc. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. natrijum-laktat.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2.25 MMOL/L KALCIJUMA .75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. caPd 2 aNdY disc. caPd 17.5% glukoze. glukoza . 1.Nemačka natrijum-hlorid. glukoza . 1.04. 1. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.26g+0.9din 515-04-2912/03 01. kesa. Balance 1. kalcijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc. caPd 17 Stay safe.25% glukoze. caPd 4 aNdY disc.9din 515-04-5150/03 05.75 mmol/L kalcijuma.25% GLUKOZE. 5.85g+0.18g/L+0. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. Balance 2. a postupak se ponavlja više puta dnevno.25 mmol/L kalcijuma.79g+7. caPd 4 Stay safe BALANCE 4. caPd 17. 1.5-1.25% glukoze. 1. caPd 17. a postupak se ponavlja više puta dnevno.. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . magnezijum-hlorid.18g/L+0.3% GLUKOZE. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. 5. magnezijum-hlorid. 1.12. caPd 4 aNdY disc. 1. 1. kesa. Balance 4. caPd 2 Stay safe.3% glukoze.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. caPd 3 Stay safe.73g/L. 1. Balance 4.5% glukoze.5L (deca) tokom 5-20 minuta.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. 4x2000mL . 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno.5% glukoze.. Balance 2. Balance 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% glukoze.5% glukoze.79g/L+7. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 4.25% glukoze. Balance 1. Balance 4.5% glukoze.3% glukoze.5-1.75 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-2914/03 01. Paralelni lekovi: Balance 1.B05DB. natrijum-laktat. caPd 4 Stay safe BALANCE 2.25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.B05DB. caPd 3 aNdY disc. Balance 2. caPd 3 aNdY disc.85g/L+0.

12. ili 1-2.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.2003 Cena 78.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.3% glukoze. 500mg. maks. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg. 10x10 kom Cena 141. 1.75 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 4.10.3% glukoze. 10mg+0. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .10.1g/L+42.6din 8608811004501 655/2006/12 18.v. supozitorije 1-4 puta po 1. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. glukoza .03. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.2003  (R) 5123569 supozitorija. parenteralno 0. Balance 2.2din 8608811004518 656/2006/12 18. 1.26g/L+0. 1. 5g dnevno. blister. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 5x5mL Cena 73. maks.09.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.2001 Cena 22.v.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1000mg.1mg+500mg.m. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.85g/L+0. 2.9din 515-04-5151/03 05.05.09. 5mg+0.1mg+500mg.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc. 5.75 mmol/L kalcijuma. blister. caPd 2 Stay safe. caPd 3 Stay safe. blister.5-1g sporo i.JUGOREMEDIJA A. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno.25% GLUKOZE.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike). blister.Srbija pitofenon. Paralelni lekovi: Balance 1. 0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze.5-1g sporo i.25 mmol/L kalcijuma. 500mg.5g i.7din (R) 5086568 supozitorija.D. BARALGIN M® . Balance 2. caPd 17.. caPd 4 aNdY disc. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.25 mmol/L kalcijuma. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. ampula. akutni bolovi.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. 4g dnevno. natrijum-laktat. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. blister.5g. Balance 1. caPd 3 aNdY disc.75 MMOL/L KALCIJUMA .25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. fenpiverinijum-bromid.2006  (R) 1123568 tableta.D. ZRENJANIN .5% glukoze. Paralelni lekovi: analgin®. caPd 17 Stay safe.79g/L+7.. blister.5g/L. Novalgetol® .Srbija metamizol-natrijum . ampula.1mg+1000mg. ZRENJANIN . 10mg+0. 1x5 kom Cena 65. 1. 5mg+0.2006  (R) 1123565 tableta. 1. kalcijum-hlorid.JUGOREMEDIJA A.1mg+2500mg.6din 8608811003511 3/2-10-463 13. 1x10 kom Cena 29.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 5x5mL Cena 69.2din (R) 1086566 tableta.Nemačka natrijum-hlorid.04.5-1. kesa. metamizol-natrijum .B05DB.05..

12. . (200mcg). maks.1din 14.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.1mL intradermalno.Poljska beklometazon . 10 inhalacija (500mcg) dnevno.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .11. Paralelni lekovi: Becloforte.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 5x1mL Cena 2634.10. (250mcg).GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. maks.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT .7din 2mg/2mL.5din 14. 2 inh.A. maks. ecobec easi-Breathe BECONASE™ .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. sprej-boca sa dozerom.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.Francuska beklometazon .Francuska beklometazon . Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . (200mcg). bočica sa raspršivačem.5din 2723/2007/12 06. Paralelni lekovi: Becotide™. 2046. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. ecobec.D. liobočica sa rastvaračem u ampuli. ecobec.04. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2006 116.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. (500mcg) dnevno. 400mcg dnevno. 200x50mcg/doza Cena 262. 4 inh. boca staklena. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .04.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh.12.Srbija vakcina protiv tuberkuloze .03. po potrebi 3-4 puta po 4 inh.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. suspenzija. 1g/mL.Srbija barijum sulfat .2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA . inhalator pod pritiskom sa dozerom. ecobec easi-Breathe . .3din 3393370035558 254/2006/12 03. kontejner plastični. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. 50mcg/doza. 50mcg/doza.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. 1mg/mL. deca preko 1 godine 0. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. 1g/mL. (250-500mcg). maks. Cena 3485.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. (1000mcg) dnevno.05mL intradermalno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. maks.2003 doziranje: novorođenčad 0. 250mcg/doza. 1x200 doza Cena 262.

2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. tuba. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Piridoksin.5mg/g+1mg/g. neurodermitis. polenski dermatitis. ampula.02. 0.D.2006 28.Hrvatska betametazon . subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.Hrvatska betametazon. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. dishidrotični dermatitis. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. tuba. inter trigo. numularni dermatitis.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni.5mg/g+1mg/g. inter trigo. tuba. .BELUPO.D.GALENIKA AD .07. 20mg. . inficirani dermatitis posle uboda insekata. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.Srbija piridoksin . DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.5mg/g+30mg/g. salicilna kiselina . 0. 1x15g Cena 125.Hrvatska betametazon.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. 50mg. rentgen dermatitis. fotodermatitis. ekcemi.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. tuba. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.2006 20-50mg.7din (R) 4152042 krem.7din 18. atopijski dermatitis (neurodermatitis). Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. 0. B d07ac kortikosteroidi. bočica sa kapaljkom.07.5mg/g. 0.D.2din (R) 4153534 mast. ekcematoidni numularni dermatitis.05. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.BELUPO. gentamicin . 1x30g Cena 308. seboroični dermatitis.5mg/g. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. BELOGENT® .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . opekotine od sunca. hronični ekcemi. tuba.2007 450.07. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . .2007 Cena 162. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. rentgen dermatitis.BELUPO. Lichen rubber planus.05.02. seboroični dermatitis. Paralelni lekovi: diprosalic® .2007 Cena 125. 0. blister. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. profesionalni dermatitis. jakog delovanja. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.9din 18. dishidrotični dermatitis. jakog delovanja.2din (R) 4153535 krem.07.5mg/g+20mg/g. 0. vitamin B6 BELODERM® . akutni fotodermatitis.

2mg. rastvor. STI. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.03. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. D.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.PFIZER ILACLARI LTD. ampula.9din 8588000227907 549/2005/12 18. BENSEDIN® . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.2002 Cena 80.5din 8608808103477 1059/2007/12 21. 28%+10%. 0.9din 8608808100230 972/2007/12 10. 1x10mL Cena 199.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.11.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.D.O. mentol .11. 0.R.05. 3x10 kom Cena 50. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.03. 4mg/mL. rastvor. ne sunčati namazano mesto. 5mg.KRKA.1%. . najduže 5 dana kontinuirano. TOVARNA ZDRAVIL. 1x10mL 3/2-10-7585 19.Slovačka oksibuprokain .05.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. Nafazol.UNIMED PHARMA S. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. rinosinuzitis. blister.05.11.PFIZER ILACLARI LTD.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 1x10mL Cena 59.1% rastvora na 6 sati. Paralelni lekovi: Novasol.05. blister. .8din 3/2-10-7584 19. mentol .05%. krvarenje iz nosa. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg . 15%+10%.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. 10mg.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem.0 BEN-GAY® . 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01.Slovenija nafazolin . blister.2007  (R) 1071122 tableta. 2x15 kom Cena 41. bočica. bočica. primena je kratkotrajna. ne sunčati namazano mesto. rastvor. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. nesanica: 5-15mg uveče.2007  (R) 1071121 tableta.Turska metilsalicilat. tuba. STI. tuba.7din (R) 7110092 kapi za nos. priprema za rinološki pregled. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi.GALENIKA AD .Srbija diazepam . 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. . bočica sa kapaljkom. Nafazolin BENOXI .05% rastvora na 6 sati.2007  (R) 1071120 tableta. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .Turska metilsalicilat.1din 8608808100247 973/2007/12 10. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . 10mg/2mL.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 10x2mL Cena 150. .

8din 3/2-10-9309 11. 300mg. bočica.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).06. liobočica sa rastvaračem. Partobulin® S/d. aprotinin.2007 Cena 676.j.Nemačka faktor VIII .+17.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju.7din 8606002990282 1352/2007/12 19.2din 3/2-10-9308 11.. status epilepticus.+5. 250mcg..j.10.06. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.2-0. Paralelni lekovi: emoclot.9mg/mL+60i.12.5din 3/2-10-9306 11. 5x12mL Cena 866. ili 1mg i./kg (početna doza).8din 3/2-10-7682 22./kg (početna doza). Paralelni lekovi: apaurin®. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.2002 doziranje: individualno. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.11. BERLITHION® 300 ED .7mg+180i.j. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . liobočica sa rastvaračem.2005 .j.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. pa 10-15 i./kg na 8-12h. 1x2. umerena krvarenja 15-25 i.. deca 0.j./kg (jedna doza).12.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 1000i.j.ZLB BEHRING GmbH . bočica.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.v. 1x10mL B Cena 6652.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. konvulzije: odrasli 10-20mg i. rhesonativ® BERIATE P .hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . humani . na 1 godinu starosti.2002 Cena 26544.j..11. primena je kratkotrajna. faktor xlll. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . teška krvarenja 40-50 i.3mg/kg i.j.12. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . emoclot d.j.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. 50mcg. 1x250mcg Cena 3382. 270mg+3000kij+1500i. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22. octanate 1000.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.ZLB BEHRING GmbH .v.5din 4013054001974 492/2005/12 26. Haemoctin SdH. set. 90mg+1000KIU/mL+500i..B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. 100mcg (od 13. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. hemostaze. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 500i.v. diazepam. kalcijum-hlorid.j. Paralelni lekovi: Immunorho. pa 20-25 i.2002 Cena 26218./10mL.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.j. set.2002 Cena 13272. ampula. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. potpore šivenju.Nemačka fibrinogen./kg na 8-12h. humani .. liobočica sa rastvaračem. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. trombin. octanate.I.j. nedelje gestacije). 250i.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.

10. 30 min. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.ALKALOID AD . 1x100mL Cena 113. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.Nemačka fenoterol. Thiogamma® 600 injekt. BETADINE® . blister.Makedonija povidon-jod . 0. ipratropijum bromid . Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.11.KG . Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .L.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. 1%.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.ISTITUTO DE ANGELI S.1din 3/2-10-5757 11.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .Makedonija povidon-jod . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). sprej-boca sa dozerom.v. bočica od tamnog stakla. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. ipratropijum bromid . terapija se nastavlja primenom tableta. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.Italija fenoterol.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. 1x100mL .5mg/mL+0. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. 1x20mL Cena 278. u obliku brze inf.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.1din (R) 7114725 aerosol.11.1din 3/2-10-5772 11. kao pojedinačna doza.05mg+0. gingivitis. afte.3din 9006968003900 532/2005/12 08. bočica. (30 min.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. BERODUAL® .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . bočica. 300mg.2din (BR) 1089110 film tableta.12.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. i.02mg. Thiogamma® 600 injekt. površinski ili herpetički apscesi. pre doručka. 0.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.11.25mg/mL.ALKALOID AD .R. .) u toku 2-4 nedelje. 10%. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.

200mg.m. liobočica sa rastvaračem u špricu.HEMOFARM AD . dnevno i. trihomonijaze. nikotinamid.10. i. bočica. kalcijum-pantotenat. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON .11. rastvor.m. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S . blister.11. 8Mij/mL.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.Makedonija povidon-jod .. boca. . i.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 1x5mL Cena 403. deca 1 inj.5din (R) 7093115 kapi za oči.Srbija betaksolol .c.4din 515-04-3454/04 24. cijanokobalamin .D.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. boca.2mL doziranje: 8-16 Mi. svaki drugi dan. ampula sa rastvaračem u ampuli.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. suspenzija..2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.004mg.v.9din 5413895023477 2507/2007/12 19. ili 1-4 inj. BICIT HP® .2004 . 5x2mL Cena 176.7din 10. bočica.GALENIKA AD . blister.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta.Nemačka interferon beta 1 b .2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. i.SCHERING AG .. 4x10 kom Cena 517.09.Srbija bizmut-subcitrat . s. BETAKSOLOL .12.2002 B BETADINE® . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.01.7din 3/2-10-5770 10.ALCON-COUVREUR N. 15x1.v. 2x7 kom Cena 173.j. riboflavin. 14 dana uključujući i dane menstruacije.12. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.5mg/mL.ALKALOID AD .11. 2. 1x5mL 515-04-2579/03 17.SRBOLEK A.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.8din 8600097406017 99/2007/12 11.5%. 300mg.Srbija tiamin. ili inf.2din 10. 7.Belgija betaksolol .5%.A11EA.4din 8608808100292 2266/2006/12 06.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.V. 0. .2007 Cena 72669. piridoksin. 10%. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . ili inf. 1x1000mL 3 767.2002 755. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.

2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). tvrda. blister. vr toglavica i šum u ušima. tvrda. D. ručak.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. suvi ekstrakt lista . ciklusi se ponavljaju 2-3 puta.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. 40mg.07. 80mg. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. 1x6 kom Cena 212. zatim 2 nedelje pauza.D.06. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . D. 40mg.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. 200mg. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.2002 Cena 131.12.D. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24.2002 doziranje: infekcije kože. bočica od tamnog stakla.3din (R) 1028124 tableta. večera) i 1 tabl.06. bočica. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).2006 509. 1%.1din 12. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. TOVARNA ZDRAVIL.2002 doziranje: askarijaza. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.KRKA. blister.2din (BR) 7157500 losion.7din 12. trihurijaza: 400mg jednokratno. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN . ankilostomijaza.07.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167.05.D.Srbija bifonazol . tuba. 1 tabl. tvrda. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. 1%.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).Makedonija albendazol . 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17.12.ALKALOID AD . mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. . suvi ekstrakt lista . TOVARNA ZDRAVIL.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma.05. .N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167.9din (BR) 4157501 krem. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. .2006 u ušima. . blister. BILOBIL® . Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.SRBOLEK A. tvrda. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula. bočica. 200mg. blister. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. 80mg.KRKA. jednokratno.2002 Cena 1634.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).

Srbija bisoprolol . pod nadzorom lekara.12. 4mg. bronhiektazije. progutati sa tečnošću. blister.Srbija bromheksin . cele. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . spastički bronhitis.05.Hrvatska askorbinska kiselina .2002 doziranje: traheobronhitis. tabl.Srbija bromheksin .D. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. ampula. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. ne žvakati.2din (R) 1112046 tableta.05. mlekom ili drugom tečnosti. Paralelni lekovi: Byol®.D.ZDRAVLJE A.JUGOREMEDIJA A. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 2mg.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . 4mg/5mL.3din (R) 1107032 film tableta.12. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. 5mg. blister. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. progutati sa vodom.2006 Cena 487.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. maks. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.05. tabl. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. spastički bronhitis. 2.9din (R) 7112040 rastvor.4din 8608811000589 707/2006/12 25.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup.12. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .12. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.2002 doziranje: traheobronhitis. bočica. 3x10 kom Cena 255. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. bronhiektazije. 16mg. blister. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. blister. . selektivni (R) 1107030 film tableta.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. uzimati ujutro. bočica. . pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. najbolje svaki dan u isto vreme. 20mg dnevno. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.2002 Cena 182. blister. concor®. concor® cor .ZDRAVLJE A. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.FIDIFARM .09.5mg.2006 Cena 323.D. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.3din (R) 1107031 film tableta.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.2006 doziranje: hipertenzija. 10mg.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. 500mg. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. ZRENJANIN . 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).

cele.GALENIKA AD .09. .F.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. 6mg/6mL. tabl.08.2007 doziranje: hipertenzija.Nemačka klodronska kiselina .2007 Cena 487.2002 . 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28. mlekom ili drugom tečnosti.5din 8606102767173 97/2006/12 31. 300mg. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom. tabl.NIPPON KAYAKU CO. 800mg.NI MEDIC D.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. 50mg. maks.Srbija bisoprolol .O. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. podeljeno u 2 doze.3din 8606010300219 13/2007/12 08. blister. Paralelni lekovi: Byol®.3din (R) 1107021 tableta. 5mg.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu. 1 kom Cena 1891. 2mg. progutati sa tečnošću.2din 4987170870083 251/2005/12 15.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.06.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. 1x28 kom 515-04-02612/04 28. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. uzimati ujutro.01. blister. bočica staklena. 10mg. concor® cor BLEOCIN-S . 20mg dnevno. ne žvakati. bočica.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.01. concor®. progutati sa vodom. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.1din 3/2-10-10727 25. . terapija održavanja 10mg jednom dnevno. pod nadzorom lekara.Japan bleomicin .2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.09.Srbija gemfibrozil .SCHERING AG .LTD. bočica. 1x2mL Cena 8884.2006 23621. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. najbolje svaki dan u isto vreme. tvrda.O. bočica. 15000i. 6mg/6mL. selektivni (R) 1107020 tableta. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. zavisno od indikacije./bočica. BISOPROLOL . 3x10 kom Cena 323. blister.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.12. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . bočica.j.8din (R) 1059085 film tableta.2004 Cena 25071. Lek nije namenjen za primenu deci.01.09. BOLUZIN .2004 116424. jednjaka i grlića materice. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.Švajcarska ibandronska kiselina . 7x8 kom Cena 358.

400mg. blister.2004 doziranje: lokalna inj. do 3200mg dnevno. tortikolis) doze mogu biti različite. 150mg. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. 1x100 i. parenteralno 300mg dnevno sporom i. primenjuje se inhalacijom.. Cena 13647. .2006 Cena 15020. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX .01.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.Finska klodronska kiselina .1din 515-04-02491/04 28. 2.Švajcarska ibandronska kiselina . 1x1 kom Cena: 2835.ALLERGAN . a najduže 10 dana.Italija tobramicin . 60mg/mL. tvrda. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® . blister. tokom 28 dana. bočica.j. .2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. maks. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. kontejner jednodozni.CHIESI FARMACEUTICI SPA .2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.v. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. kod iste indikacije (blefarospazam.F.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. 300mg/4mL.05.08.09. bočica plastična.1din 8600103492058 746/2006/12 26.Švajcarska ibandronska kiselina . (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.05.5 din 12/2006/73 26. ako je potrebno dozu povećati.HOFFMANN-LA ROCHE LTD. inf. 3-5 dana.2004 doziranje: osteoporoza: 2.Irska botulinum toksin .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .SCHERING OY . 5x5mL Cena 8316.j.1din (R) 1059061 kapsula. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.F. hemifacijalni spazam.5mg. maks.. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. 100i.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. ako je potrebno dozu povećati.07. ampula.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje.

.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.3din 8608807100712 117/2006/12 03.12. . 3mg.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.2006 doziranje: stanja napetosti. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. 2x10 kom Cena 55.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . kratkotrajna primena.ZDRAVLJE A. 125mg.2006  (R) 1071722 tableta.12.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .02. BRONAL® . nervoza.5mg. bočica od tamnog stakla.Srbija bromazepam . blister. anksioznosti. BROMAZEPAM . 2x15 kom Cena 50. parkinsonizam: 1. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. tokom 14 dana.2% .12.D. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.Slovačka brimonidin . .2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.5din 8608808103798 197/2005/12 21. 6mg. 1. jednu nedelju. blister.GALENIKA AD .25mg uveče tokom 1. blister. Lexilium® BROMOKRIPTIN . poremećaj sna: 3 puta po 1. 60mg dnevno.O. 1x30 kom Cena 198.10. blister. blister. Paralelni lekovi: Tefen .02.Srbija bromokriptin .2din 8600064111517 515-04-4006/03 16.1din 8608808100339 196/2005/12 21.1din 8608807100668 115/2006/12 03.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.2003  (R) 1149041 tableta. 1x100mL Cena 91.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru. dnevno. rastvor. maks.2%. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. uzima se uz jelo.09. plastična fiola. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2. 10mg.2006  (R) 1071721 tableta. Paralelni lekovi: Lexaurin®. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). bočica sa kapaljkom. uznemirenosti.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.Nemačka brivudin .12.5mg. 2x10 kom Cena 84. fiola. nedelje.5mg. 30mg/5mL.R.UNIMED PHARMA S. 60mg. 0.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.Srbija terfenadin .02.5-6mg. 1x30 kom Cena 649.D.

doza održavanja 0.10.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. Nurofen Liquid. deca od 1-2 god.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. tenditis. Paralelni lekovi: Ibu .ZDRAVLJE A. rupan.12. tvrda.6-1. sirup 3-4 puta po 100mg. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. blister. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. degenerativne ar tropatije.2-1.2din 8608808100384 109/2005/12 08. BUDOSAN® .Srbija butilskopolamin .Nemačka budesonid .2002 Cena 151. Ibuprofen. Nurofen active.REMEVITA D. burzitis. BUSCOPAN .O.GALENIKA AD .2005 (R) 3162033 oralna suspenzija.09. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. polusintetski. 3mg. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. 200mg. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. miozitis. 3-4 puta po 200mg.6din bočica od tamnog stakla.2g/d. tendosinovitis).A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.4din 515-04-2643/03 19. NIŠ .5din (R) 1162031 obložena tableta.Srbija ibuprofen . Upfen BRUFEN® .1din 4032717010023 1186/2006/12 13. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.Hemofarm.2002 .6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. plastična bočica.10. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. . deca od 3-7 god.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula.D.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis.Srbija ibuprofen . kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 720mg/60mL.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. posle jela.09. 10x10 kom Cena 7782. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. 2. 6x1mL Cena 133. 600mg. 3 puta po 1 kaps.3din (R) 1162032 film tableta.09.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. na dan.4g/d. deca od 8-12 god.Srbija piretrin .12. INTESTINALNI Cena 81.O. Cena 91.07. 20mg/mL. tuba. bočica. maks. FALK PHARMA GMBH . ampula. 3x10 kom Cena 91. blister.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. ponoviti za 7-10 dana. 10%.GALENIKA AD .abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . 1x50g Cena 93.2002 Cena 104. 100mg/5mL. 400mg.DR. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. blister. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.A07EA06 ANTIDIJAROICI. sirup 3-4 puta po 50mg. Nurofen.

deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7. 10mg. 7.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.5din 3/2-10-5775 10. progutati sa vodom. 10mg. 10mg. 2.1din 3/2-10-5774 10. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. tabl. najbolje svaki dan u isto vreme.0 (R) 1123141 obložena tableta. mlekom ili drugom tečnosti.Makedonija bromoprid . blister. parenteralno akutni spazmi 20mg. bočica. 20mg dnevno.D.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 10mg.5mg. BYMARAL® . hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.12.ALKALOID AD . po potrebi više puta dnevno. concor®. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. tvrda.2006 doziranje: hipertenzija.Slovenija bisoprolol .9din (R) 1107711 film tableta. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.2din (R) 5123143 supozitorija. 1x60 kom . .04. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. deca 0. blister.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. ponoviti posle ½ sata.12. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.4mg/mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bočica sa kapaljkom. blister.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2002 Cena 280.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.11. maks.11. 1x20mL Cena 113.5mg.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. 5mg. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.1din (R) 1107710 film tableta.2006 Cena 462. BYOL® . pre jela.12. blister.04. blister. selektivni Cena 307.

1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. ciprinol®.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).12. dojilje.A. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. kalcijum-karbonat . ne preporučuje se primena kod dece.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. 10x10 kom C Cena 242. doza održavanja 2-6mg dnevno. citeral®.12. 1. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . pre jela. blister.Indija ciprofloksacin .12.11. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). 4mg.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. deca u fazi rasta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.3din 515-04-231/03 21. bočica. 1g+1g+0. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. 3 dana. maks. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.07. blister. maks. bočica.33g. CABASER® . 10mg+10mg. blister. bočica.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1mg. CADUET® . ciprofloxacin 250 mg. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.11. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno.PHARMACIA ENTERPRISES S. 30mg dnevno. 28 dana.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. u zavisnosti od težine infekcije. kalcijum-laktat-glukonat. rastvoreno u čaši vode. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta.5mg dnevno. ciprocinal®. rastvoreno u čaši vode.Belgija kabergolin . 10mg+5mg.08.08. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. fiola. blister.Švajcarska askorbinska kiselina.5g dnevno.Nemačka atorvastatin.2002 doziranje: Parkinsonova bolest .INTAS PHARMACEUTICALS LTD .(PHARMACIA & UPJOHN) . gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol . 2mg.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.2006 Cena (R) 1104621 film tableta. ciprofloxacin.2002 Cena (R) 1085312 tableta. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. amlodipin .2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. Paralelni lekovi: cifran. ciprofloxacin 500 mg. izuzetno (deca od 5-17 god.PFIZER GmbH. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 500mg.2002 Cena (R) 1085311 tableta. 250mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre intervencije.2003  (R) 1329436 film tableta.NOVARTIS .FLOX .

250mg+50mg+10mg+210mg. kodein. fiola.12.11. doxorubicin. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . 250mg+50mg+10mg+210mg. maks. folija.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati.09. nadoknada kalcijuma (trudnoća. sa hranom ili bez nje. latentna tetanija. strip. Sindroxocin® CAFFEBOL . metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. dojenje. 4 tabl.94g+0. strip. askorbinska kiselina .7din 3/2-10-8102 20. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. 460mg+50mg+10mg. 2. kodein .Makedonija paracetamol. kofein.Holandija doksorubicin . Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. mijalgija. propifenazon . 500mg+30mg+15mg+60mg. svake 3 nedelje. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. blister.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. .04. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. osteomalacije i rahitisa.ALKALOID AD . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.Srbija paracetamol.12.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. 6 tableta dnevno.SCHERING PLOUGH . bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova).2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. CALCIUM-SANDOZ FORTE . 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi.Makedonija paracetamol. doxorubicin-Teva.D. 50x10 kom Cena 1896. maks.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. maks. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. CAFFETIN COLD® . kumulativna doza je 550mg/m2. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. CAELYX .4din 515-04-3653/03 31. dekstrometorfan. pseudoefedrin. bolne menstruacije. CAFFETIN® . maks. 1x10 kom . glavobolja. 3 uzastopna dana. Paralelni lekovi: adriblastina rd. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. bočica. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. 1x10mL C Cena 35286. 20mg. artralgija.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. migrena. svake 4 nedelje.09. kofein. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.3g. dnevno. teški slučajevi do 2g dnevno.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248.9din (BR) 1086650 tableta.ALKALOID AD . kalcijum-karbonat .2006 Cena (BR) 1086266 tableta. zubobolja. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. neuralna dismenoreja.A12AA06 MINERALI Cena 163. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. zubobolja. 6 tableta dnevno.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze.

tvrda. 500mg+260mg. 1x10g Cena 109.v. kalcijum-karbonat) ..03. dnevno.09. 1x1.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl../80mcl.Austrija kalcijum-folinat .) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.9din 3/2-10-8102 20.NOVARTIS .v. 100mg/10mL.D. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09. 1x1 kom 515-04-1605/03 09.04.01.j. najviše 6 puta dnevno.B.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. deca od 3 .v. rastvorenu u vodi.1%. ampula. 0. ampula.Velika Britanija lidokain. ampula.j. 5x10mL 3 Cena 368. fiola. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.Slovenija askorbinska kiselina.Mađarska kalcitonin . 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.6mL Cena 2233. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .m.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. 15mg. CALCIUMFOLINAT .m. i.KRKA. dnevno. fiola. trovanje magnezijumom i fluorom. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. D. tuba.12. .M. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. KG .. zatim 12-15mg (i. 30mg/3mL.CEMELOG-BRS Kft . inf. na mestu nicanja zuba. i.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. i.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.2003 6148. deca 5-10mL samo i.7 godina ½ tabl.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.Lachema 25.GLAXOSMITHKLINE UK .33%+0.EBEWE PHARMA GES. Miacalcic® CALGEL . TOVARNA ZDRAVIL.m. ampula.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). CALCO 200 IU NASAL SPRAY . cetilpiridinijum .8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.38g. Paralelni lekovi: Kalcitonin. 1. rastvor. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% . rastvorenu u vodi.H NFG.09. 5x10mL 515-04-1607/03 09. 200i. bočica sa raspršivačem.v. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta. dnevno.09.Švajcarska kalcijum glubionat .7din 5999880025089 93/2007/12 11.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.12. 50mg/5mL. C ..

tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.v. 100mg.BAYER S. svake 3 nedelje.Francuska irinotekan . remirta® CAMPTO® .A. tokom 30-90 minuta. .AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.USA kaspofungin . Paralelni lekovi: antifungol®.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana.AVENTIS INTERCONTINENTAL .03. Paralelni lekovi: Mirzaten®. bočica.A.v.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.01.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. 1%. Plimycol . CAMPTO® .N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. Kansen.D. bočica plastična.A. dermatomikoze: 1. bočica. . Plimycol CANESTEN® . 1%.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . Kansen.P. pred spavanje.12.Francuska irinotekan . 1x20mL Cena 169. remeron®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. inf.4din 8606007910025 67/2007/12 11. tokom 1 sata.AVENTIS PHARMA S.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica.INC. 1x70mg 515-04-831/04-1 22. svake 3 nedelje.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 1x30g Cena 287.Hrvatska mirtazapin .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. bočica.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: depresija.Italija klotrimazol .2 puta dnevno posipati obolelo mesto. 40mg.12. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.8din 8606007910032 68/2007/12 11.09.Nemačka klotrimazol . .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 70mg. CANCIDAS® . inf. .9din 515-04-1970/03 08. tokom 30-90 minuta.09.-AVENTIS INTERCONTINENTAL . 1x2mL Cena 6825. blister. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. Mycoril®.MERCK & CO. CANESTEN® . ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. bočica sa kapaljkom.BAYER HEALTHCARE AG . 1x5mL 515-04-1970-1 08. 30mg. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. 50mg. Mycoril®. Paralelni lekovi: antifungol®.01. sporom i.BELUPO. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.

canesten® 3. caPd 4 aNdY disc. S. .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. Balance 2. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.25 mmol/L kalcijuma. 2%.01. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. 1.Španija klotrimazol . 1x5000mL . 1. Kansen. Plimycol CANESTEN® 3 .Španija klotrimazol .25 mmol/L kalcijuma.6din 8606007910063 71/2007/12 11. Plimycol CANESTEN® 1 .9din 8606007910056 70/2007/12 11. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze. 1. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 1. Trichomonas vaginalis): tabl. 1.KERN PHARMA.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. 1x20g Cena 246. 1x20g Cena 187.5% glukoze. tuba.3% glukoze. Mycoril®.01. Balance 4.79g/L+7. 1. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.Nemačka natrijum-hlorid. 1x3 kom Cena 220.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.01. S. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05.7din 8606007910018 66/2007/12 11.5g/L. 200mg. Mycoril®.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.2007 doziranje: kolpitis. caPd 2 aNdY disc.Nemačka klotrimazol . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . caPd 3 Stay safe. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Kansen. Kansen.4din 8606007910049 69/2007/12 11.Nemačka klotrimazol . Balance 2. Paralelni lekovi: antifungol®.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 500mg.B05DB. caPd 2 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .BAYER HEALTHCARE AG .2007 doziranje: kolpitis.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta.1g/L+16. 1. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Kansen.BAYER HEALTHCARE AG . caPd 3 aNdY disc. 1%.L. canesten® 1.18g/L+0. . 1x1 kom Cena 249. Mycoril®.07. Trichomonas vaginalis): tabl. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.25% glukoze. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. caPd 17 Stay safe.85g/L+0.L. tuba.5% glukoze.. kesa. Balance 1.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.01. Balance 4.25% glukoze. Plimycol CAPD 17 . Mycoril®.KERN PHARMA.2007 doziranje: kolpitis. Paralelni lekovi: antifungol®. Plimycol CANESTEN® 3 . natrijum-laktat. blister. 5. glukoza .

12. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.12.79g/L+7. glukoza .18g/L+0.18g/L+0.5g/L.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4..79g/L+7. magnezijum-hlorid. caPd 19 Stay safe B05d. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. 1.18g/L+0.79g/L+7. 5.B05D. natrijum-laktat.85g/L+0.25% glukoze.79g/L+7.3% glukoze.2003 Cena 515-04-2883/03 01.25 mmol/L kalcijuma.07.5g/L.2003 Cena 515-04-2885/03 01.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid.. kesa. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.5g/L.. natrijum-laktat. 5.85g/L+0. 1x5000mL B05d.1g/L+42. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.18g/L+0.25% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01.B05DB.18g/L+0.18g/L+0.1g/L+42.Nemačka natrijum-hlorid. kesa.. Balance 2. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . 1x5000mL . kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: caPd 18.B05D.1g/L+42.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. 5.85g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17.5g/L. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 19.07. kesa. kalcijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc.. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . glukoza . caPd 19.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 1. natrijum-laktat. 1. 1. glukoza . kesa.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.85g/L+0. natrijum-laktat.5% glukoze. 5.73g/L. kesa. caPd 4 Stay safe CAPD 18 .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .79g/L+7.1g/L+16. magnezijum-hlorid. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. 1. kalcijum-hlorid.. caPd 3 Stay safe.1g/L+16. Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 aNdY disc..12.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.1g/L+22.85g/L+0. caPd 18 Stay safe. Paralelni lekovi: caPd 18.B05D.85g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 Stay safe. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. 5.12. 5. magnezijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .

26g/L+0.93g/L+0.257g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. magnezijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.786g/L+3.1din 515-04-1133-1 01. Balance 2.79g/L+7. caPd 17 Stay safe. 4x2500mL Cena 901.18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . caPd 2 aNdY disc.786g/L+3. Balance 4.26g/L+0. 5.1g/L+15g/L.75 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01. 5.B05DB. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .3% glukoze.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc. 1. natrijum-laktat.2004 Cena 515-04-5189/03 12. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. magnezijum-hlorid.1g/L+15g/L.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1x2500mL Cena 527.12.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .1g/L+22.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1.12.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. kesa.5% glukoze. 5. magnezijum-hlorid.25% glukoze.73g/L. Paralelni lekovi: Balance 1. natrijum-laktat.07. caPd 18 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1. 1.07.. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu.925g/L+0.5din 515-04-5188/03 12. caPd 3 Stay safe.5% glukoze. caPd 3 aNdY disc.85g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1. 5. 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. kesa. 1.79g/L+7. glukoza . kalcijum-hlorid. Balance 2.102g/L+15g/L. 1.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.B05D. glukoza . Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid. 1. Paralelni lekovi: caPd 18. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze.25% glukoze.925g/L+0. kesa. 5.73g/L..79g/L+3. 1.257g/L+0. caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. 1.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.08. caPd 3 aNdY disc.Nemačka natrijum-hlorid.102g/L+15g/L. caPd 17. kalcijum-hlorid.25% glukoze.1g/L+22.85g/L+0. 1. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. kesa.2003 C Cena 515-04-2881/03 01. caPd 17. kalcijum-hlorid. plastična kesa. Balance 2.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . glukoza .25 mmol/L kalcijuma.79g/L+3..B05DB.08. plastična kesa.25% glukoze. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.93g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 Stay safe . caPd 17 Stay safe. 5. Balance 4.5% glukoze.18g/L+0.

caPd 2 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc. Balance 4. 1. 1. glukoza .B05DB.5g/L.75 mmol/L kalcijuma. 1. kesa. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. caPd 4 aNdY disc.B05DB.5% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.07.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.26g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. Balance 2.925g/L+0.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 17.5din 515-04-5190/03 12. caPd 4 Stay safe .. kalcijum-hlorid.93g/L+0. caPd 4 aNdY disc. 1.2573g/L+0.3% glukoze.08. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. caPd 2 Stay safe.1017g/L+42. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.3% glukoze.. Balance 1. natrijum-laktat.. magnezijum-hlorid. 1.25% glukoze. caPd 3 Stay safe.786g/L+3.25 mmol/L kalcijuma. kesa. 5.5g/L.5% glukoze. caPd 17. 1. caPd 2 aNdY disc. natrijum-laktat. 1.1din 515-04-1134-1 01. 1. Balance 2. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% glukoze.Srbija natrijum-hlorid. caPd 17 Stay safe.08. magnezijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. glukoza .26g/L+0.07. 4x2000mL Cena 901. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC .Nemačka natrijum-hlorid. 1.HEMOFARM AD .786g/L+3.3% glukoze.3% glukoze. 5. plastična kesa. Balance 4. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. 5.5% glukoze. Balance 4.25% glukoze.2573g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. caPd 3 Stay safe. 1. 1.75 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 1.1g/L+42. kalcijum-hlorid.1g/L+42.3% glukoze. plastična kesa.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. 1x2500mL Cena 527. 1. magnezijum-hlorid.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.93g/L+0.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 2 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 2. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. 1.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. 5.1017g/L+42.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17. glukoza . caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 1.5g/L.5% glukoze. Balance 4.79g/L+3.B05DB. Balance 2.79g/L+3. natrijum-laktat.925g/L+0. Balance 2.

M. Katopil®. Paralelni lekovi: eukaptil®. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. monokomponentni (R) 1103850 tableta.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze.2din 515-04-4574-1 10. caPd 17. 1. 1. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.08. 1. Balance 4. fiola. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243. 1. caPd 2 aNdY disc. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .786g/L+3. Balance 2. Balance 1.B05DB. maks. kesa.07. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .3% glukoze. uzima se 1 sat pre jela. 5. Cena 527.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.B05DB. Balance 1. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. doza održavanja 2 puta po 25mg. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu.EBEWE PHARMA GES.1g/L+22.5mg. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. caPd 17 Stay safe.Srbija kaptopril . Balance 4. 2 (retko 3) puta po 50mg. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.Srbija natrijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.73g/L.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. 1. glukoza . caPd 2 Stay safe. caPd 3 Stay safe. 5. Balance 2. plastična kesa.73g/L.5% glukoze.2004 .1017g/L+22. kesa. zorkaptil® CARBOPLATIN .25 mmol/L kalcijuma.25-12.TG-FARM .79g/L+3. Balance 4.03. caPd 3 aNdY disc. 1. Kaptopril alkaloid®.25 mmol/L kalcijuma.1din 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma. 150mg dnevno. natrijum-laktat.75 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.73g/L. caPd 17. bočica od tamnog stakla.Austrija karboplatin .12.79g/L+3.93g/L+0. maks.1g/L+22..25% glukoze.08. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat. glukoza .H NFG.1017g/L+22.75 mmol/L kalcijuma. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.25 mmol/L kalcijuma.73g/L. Balance 4. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.925g/L+0.5% glukoze. kalcijum-hlorid.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.5din 515-04-5192/03 12. KG .2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.25% glukoze..26g/L+0. 1.5% glukoze.6din 3/2-10-10179 22.B.925g/L+0.2573g/L+0. 50mg.C09AA01 c09aa inhibitori ace.786g/L+3. caPd 17 Stay safe. 1x15mL Cena 2511.5mg. kalcijum-hlorid.HEMOFARM AD . caPd 3 Stay safe. caPd 3 aNdY disc. 4x2000mL Cena 901.Nemačka natrijum-hlorid. 1.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.3% glukoze.3% glukoze. 1. 5. Balance 2. 1. Balance 2.2573g/L+0. 1.93g/L+0. 150mg/15mL.25% glukoze. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.07.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.5% glukoze.

tokom 15-16min.10. inf.LANNACHER HEILMITTEL G. Paragal.08.Austrija acetilsalicilna kiselina . 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.10.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.07.5mg/g.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. 2x14 kom Cena 11951.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan.. bočica plastična. . blister.2007 Cena (Z) 4081718 gel. 20mg/g+0.3din 515-04-1219/03 04. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. Cena 7796. Paralelni lekovi: andol.6din 515-04-4574/03 10. 25x12. . cycloplatin 50. aplikator.B. 100mg. 50mg.07.v.5g 9088881253259 1451/2007/12 09.Australija karboplatin .. blister.10.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta. kao kratkotrajna i.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2005 Cena 105.06. blister.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. blister.M.H. 10mg/mL. 50mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . se ne smeju lomiti.M. blister.7din bočica plastična. inf. 50mg.03. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.2din 8606007410211 782/2006/12 05. cor-aS.. aplikator. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.. 10mg/mL. kao kratkotrajna i.10.Austrija lidokain. tabl. karcinom prostate 1 puta po 150mg. 25x8. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. Paragal. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM . Midol CASODEX . bočica od tamnog stakla. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . hlorheksidin .Velika Britanija bikalutamid . Paraplatin® CARBOPLATIN .2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. blister. ponavljati na 4 nedelje. 100mg. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. 450mg/45mL. tokom 15-16min. 100mg.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. ponavljati na 4 nedelje.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.06.PFIZER (PERTH) PTY. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.10.B. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju.H.v.5mg/g. 1x15mL Cena 2511. cycloplatin 50.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. 20mg/g+0. LIMITED .2007 .

bočica. akutni bronhitis. blister.09. 400mg. otitis media.2din 245/2007/12 17.2004 166.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju.Holandija ceftibuten . enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati.06. tvrda. infekcije respiratornog trakta.01. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.2003 Cena 1537.2004 doziranje:otitis media. CAVINTON® . 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. III generacija (R) 1321821 kapsula. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. tvrda. maks.2003 doziranje: faringitis.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju.Srbija cefaklor . 500mg. maks.HEMOFARM AD . bočica.08. 36mg/mL. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. maks. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase).4din 5997001312964 515-04-496/04 08. šarlah.08.2007 . podeljeno u 3 doze ili 62. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. maks. CEFACLOR . CEDAX . 2x25 kom Cena 300. 500mg.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. bočica.O.5mg na 8 sati. tonzilitis. 1x30mL 515-04-289-2 01. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.Mađarska vinpocetin . cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . 1g dnevno.09. blister. 36mg/mL. 250mg. 250mg.2din (R) 1321626 kapsula.2004 Cena 584.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. tvrda. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12.01.Srbija cefaklor .J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. II generacija (R) 1321720 kapsula. 4g dnevno. blister.2007 Cena 584. NIŠ . 1x60mL 515-04-289-1 01. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase).9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument.08.8din 515-04-289/03 01.2003 Cena 728. akutni sinuzitis. 5mg.J01DC04 j01dd cefalosporini. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. blister. 125mg/5mL. pre ubacivanja instrumenta.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. 1g dnevno. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. blister.2004 295. 250mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. 1g dnevno.5g ili 8. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. tvrda.09. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.REMEVITA D.5g gela. infekcije urinarnog trakta. hronični bronhitis i akutna pneumonija. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. blister.SCHERING PLOUGH . II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.GEDEON RICHTER LTD . Paralelni lekovi: alfacet®. cefaklor. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. infekcije urinarnog sistema. bočica. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.O. tvrda. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14.09.

Paralelni lekovi: alfacet®. Paralelni lekovi: alfacet®. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.05. 1g dnevno. 250mg/5mL.maks. 1g dnevno.01. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 250mg. 4g dnevno. I generacija (R) 1321710 kapsula.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. maks. 125mg/5mL.01.1din (R) 1321711 kapsula. infekcije urinarnog trakta. 250mg/5mL.2007 125. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. rekurentne urinarne infekcije).9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. cefaklor CEFALEKSIN .8din bočica od tamnog stakla.Srbija cefaleksin . 6g dnevno. bočica. maks. Cena 295. 1 gdnevno.05. Paralelni lekovi: cefalexin. 125mg/5mL. maks. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. Palitrex® . tvrda. maks. inficirane bronhiektazije).2007 Cena 182.2004 doziranje:otitis media. infekcije respiratornog trakta. prostatitis. akutni i hronični bronhitis. podeljeno u 3 doze ili 62. Cena 166.2din 515-04-3959/03 31. faringitis. 500mg. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . 1x100mL Cena 228/2007/12 17.5mg na 8 sati. II generacija (R) 1321610 kapsula.05. 4g dnevno. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.J01DB01 j01dc cefalosporini.3din 8600097400763 229/2007/12 17. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. cefalexin alkaloid®. pijelonefritis. otitis media. maks. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. podeljeno u 2-3 doze. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17.HEMOFARM AD .2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.ALKALOID AD .5mg na 8 sati. bočica. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. blister.2004 151. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. cefaclor. blister. cefaclor. blister. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 4g dnevno. 1g dnevno. 250mg/5mL.01. 1 gdnevno. tvrda. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 500mg.maks. 2x8 kom Cena 107.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju.Makedonija cefaklor . 1g dnevno.01. infekcije respiratornog trakta. infekcije urinarnog trakta. sinuzitis. podeljeno u 3 doze ili 62. maks. Pr. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. bočica. coli.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794.2007 doziranje:otitis media. maks. maks.2004 295.9din bočica od tamnog stakla.01.

2007 Cena 190. blister. podeljeno u 2-3 doze.SRBOLEK A. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. prostatitis. maks. Pr. otitis media. tvrda. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. prostatitis.2006 Cena 1174.O. I generacija (R) 1321124 kapsula. tvrda. rekurentne urinarne infekcije). Palitrex® . infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 6g dnevno. 250mg/5mL. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.D. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. blister. cefalexin alkaloid®. pijelonefritis.8din 5290665002692 559/2005/12 21.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.11. coli. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. tvrda. rekurentne urinarne infekcije). tvrda. sinuzitis. coli. Palitrex® CEFALEKSIN .Kipar cefaleksin . 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. blister. Palitrex® CEFALEXIN . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. sinuzitis. cefalexin alkaloid®. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. pijelonefritis.11. 500mg. podeljeno u 2-3 doze. akutni i hronični bronhitis. Pr. faringitis.1din (R) 1321081 kapsula.11. maks. maks.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . . blister.REMEVITA D.2din (R) 1321082 kapsula. inficirane bronhiektazije). 500mg. blister.2006 Cena 182. prostatitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. cefalexin alkaloid®. 500mg. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.01. otitis media. tvrda. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. coli. inficirane bronhiektazije).3din 8608813900900 2091/2006/12 14. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. podeljeno u 2-3 doze. pijelonefritis. 500mg. Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. sinuzitis.Srbija cefaleksin . 250mg. akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: cefaleksin. 6g dnevno. 4g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. inficirane bronhiektazije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. otitis media. tvrda.2006 Cena 606.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.01. blister. 250mg.11. Paralelni lekovi: cefalexin. rekurentne urinarne infekcije).5din (R) 1321083 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. faringitis. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14.3din (R) 1321774 kapsula.REMEDICA LTD . blister. maks.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. NIŠ . I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. bočica.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.O. 6g dnevno.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2006 125. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. akutni i hronični bronhitis. 4g dnevno.Srbija cefaleksin . 250mg. faringitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 2x8 kom Cena 107. maks. 4g dnevno.11. maks. I generacija (R) 1321080 kapsula. Paralelni lekovi: cefalexin. 2x8 kom Cena 170.

J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. bočica. bočica.J01DB04 j01dB cefalosporini. kože i mekih tkiva.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. rekurentne urinarne infekcije).11. infekcije srca. maks. 6g (izuzetno 12g) dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP.11. otitis media.9din 4823012503422 617/2005/12 12. Paralelni lekovi: cefazolin. 100mg/kg dnevno. 1x100 kom 3/2-10-5733 10. maks. urinarne i genitalne infekcije. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.Ukrajina cefazolin . I generacija (R) 1321010 kapsula. 500mg. Palitrex® CEFAZOLIN . . coli. bočica staklena.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. sinuzitis. 2g.1din 3/2-10-5732 10.Nemačka cefazolin . 2g. infekcije srca. infekcije srca.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 4g dnevno. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . bočica.6din 515-04-01221-1 28.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. maks. 1g. akutni i hronični bronhitis. urinarne i genitalne infekcije.2002 131. bočica. 250mg/5mL. bočica.ALKALOID AD .12.09.D.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. galecef®. urinarne i genitalne infekcije. kostiju i zglobova. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin. maks.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. maks. .Srbija cefazolin . 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 500mg. prostatitis. inficirane bronhiektazije).SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.11. galecef®.CHEPHASAAR CHEMISCH .Makedonija cefaleksin . maks. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.09. cefazolin-MIP. tvrda. pijelonefritis. cefalexin. 10x20mL Cena 3225.2004 3407. kostiju i zglobova.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . 6g dnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. faringitis. podeljeno u 2-3 doze.06. kože i mekih tkiva. cefazolin-MIP. 1g. tvrda. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .HABIT PHARM A. septikemije). 5x1g Cena 423. kože i mekih tkiva. Pr.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. septikemije). septikemije). 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. kostiju i zglobova. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica.

III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP .m.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. do 200mg/kg na dan. infekcije u ginekologiji. bakterijski meningitis kod dece.7din 4823012503255 593/2005/12 05. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: cefotaksim. kože. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. mekih tkiva. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.5-1g svakih 6-12 sati. septikemije/bakterijemije.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. bočica. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h.4din 8600064103369 344/2005/12 23. maks.HEMOFARM AD . deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. . bočica staklena.11. 1g. zglobova.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.1din 1000mg. kostiju. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. Cena 287din bočica. 12g dnevno. cefazolin-BcPP. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). na 12 sati. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP.09. do 200mg/kg na dan. 1g.v. 1g.m.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.ZDRAVLJE A. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. galecef®. ili i.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.Ukrajina cefotaksim . 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. Tolycar® .v.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.v. bilijarnog trakta. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.Srbija cefotaksim . maks.D. kože i mekih tkiva. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.Srbija cefepim . na 8 sati. na 12 sati. Cena 589. 12g dnevno.v. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. 5x1g Cena 871. kostiju. zglobova. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. Primaceph® CEFIM® . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. maks. novorođenčad 50mg/kg i.11.v. mekih tkiva. kože. 500mg.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. ili i. 5x1g Cena 906. na 8 sati. Paralelni lekovi: cefazolin. Paralelni lekovi: Maxicef®.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. novorođenčad 50mg/kg i. Maxipime CEFOTAKSIM . III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. maks.12. bočica staklena. bočica staklena.09.

kostiju i zglobova.6din 16. infekcije u ginekologiji. Lendacin®.HABIT PHARM A. septikemije/bakterijemije.J01DD02 j01de cefalosporini. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 500mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks. creva.7din 16. 1g. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. zglobova. urinarne infekcije.O. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. maks. trbušne infekcije. meningitis. Paralelni lekovi: azaran. Longaceph®. hirurška profilaksa: 30-90 min. meningitis) infekcije pluća. bočica staklena. Labilex®. trbušne duplje. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.4din 32/2006/12 16. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON .12.2006 . III generacija Cena 354. Farcef.D. kože i mekih tkiva. uha.AVENTIS PHARMA .12.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 2g dnevno. kostiju. kože.D. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju.11.1din 515-04-2690/03 06.O. gonoreja. maks. 1g. gornjih i donjih disajnih puteva. bočica staklena.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urinarnih i žučnih puteva. žuči. infekcije kod pacijenata na dijalizi. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. nosa. želuca. grla. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12.12.2006 3351. .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.Srbija ceftriakson .3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju.Srbija ceftriakson .01. ceftriaxone-BcPP.Srbija ceftazidim . CEFTAZIDIM . 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. 1g. 1-2 g. novorodjenčad maks.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977.01. maks. 50mg/kg dnevno. pluća.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. mozga. NIŠ .2006 Cena 3351. 6g dnevno.v.Nemačka cefpirom .REMEVITA D. bočica staklena. rocephin®.01. . bočica. veracol® CEFTRIAKSON . novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g. doze veće od 1g primenjuju se i. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. CEFROM® . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. kože i mekih tkiva. 1g. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. 250mg. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. bilijarnog trakta. bakterijski meningitis kod dece. bočica. 4g dnevno. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. bočica. uha. III generacija Cena 16758. ceftriaxon-MIP®.HABIT PHARM A. pre intervencije inj. 10x1g 8608813901211 Cena 919. bočica.

bočica staklena.2005 Cena 7314. inf.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. nosa. meningitis. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. Labilex®. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. uha.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. 2g dnevno. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.3din 8608813901204 37/2006/12 16. 2g. rocephin®. kostiju. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena.12.09. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. zglobova. kože.D. grla. maks.v. bočica staklena.09. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. bočica staklena. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju.01. pluća. Longaceph®. Farcef. kostiju.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bočica staklena. maks.09. 2g.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: azaran. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. 250mg. gonoreja. maks.01. meningitis. 1g. zglobova.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. ceftriaxone-BcPP. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. kostiju. ceftriaxon-MIP®. grla. ceftriaxone-BcPP. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. Longaceph®. trbušne infekcije.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.1din 9120018570256 620/2005/12 27. kože. gonoreja. pluća.2006 16758. . pre intervencije inj.12. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . 1x1g Cena 363. bočica staklena. nosa. Lendacin®. maks. Farcef. bočica staklena.2005 Cena 731. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.ZDRAVLJE A. gonoreja. Paralelni lekovi: azaran.50mg/kg dnevno.Nemačka ceftriakson . novorođenčad maks. 1-2 g.2005 Cena 703. pre intervencije inj.01. uha. 2g. 2g na 12 sati i.5din 8608813901181 33/2006/12 16. 50mg/kg dnevno. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23.CHEPHASAAR CHEMISCH . grla. 1g. 500mg.12. hirurška profilaksa: 30-90 min. meningitis. trbušne infekcije. 2g.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urinarnih i žučnih puteva.. .2005 Cena 3630.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. 2g dnevno novorođenčad maks. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. bočica staklena.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. hirurška profilaksa: 30-90 min. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena. ceftriaxon-MIP®. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.Srbija ceftriakson .09.12. zglobova. pluća. trbušne infekcije. nosa.2005 Cena 3516. 1g. veracol® CEFTRIAKSON . 1g. uha. Lendacin®. 50x250mg Cena 4596. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. 50x500mg Cena 9888. Labilex®.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . bočica staklena. kože. rocephin®. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 1g.

bočica.5din 8600102463554 751/2007/12 02.Nemačka cefuroksim . maks.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g.Srbija cefuroksim . 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. Labilex®. 750mg. 2g dnevno. inficirane bronhiekstazije. odojčad i deca do 12 godina 20 . meningitis.Ukrajina ceftriakson . ceftriakson. nosa i grla. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. cistitis i asiptomatska bakteriurija).80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12.01. Paralelni lekovi: azaran. Lendacin®. erizipel. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. infekcije polnih organa (gonoreja). zglobova.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). 1x750mg Cena 183. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. 10x750mg Cena 1508. meningitis: odrasli 750mg-1.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.1din 95/2006/12 31. veracol® CEFUROKSIM .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. 2g dnevno. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . odojčad i deca do 12 godina 20 . profilaksa u hirurgiji: odrasli . ceroxim. peritonitis.04.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 750mg. rocephin®. mekih tkiva.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. ceftriaxon-MIP®. 10x1500mg Cena 2978. 1-2 g. Farcef. septički artritis). bočica. bakterijska pneumonija.01. kostiju i zglobova. uha. nosa. bočica staklena. sinuzitis. Lendacin®. septikemija.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. urinarnog trakta. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.HABIT PHARM A.5x1g(4823012503231)Cena 1563. kostiju. trbušne infekcije. Xorimax®. pre intervencije inj. hirurška profilaksa: 30-90 min.12.12. Nilacef®. bočica staklena. pluća. maks. bočica staklena. zinacef CEFUROXIM-MIP® . meningitis. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. novorođenčad maks. maks.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . Longaceph®. ceftriakson. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis.D. . 1500mg. faringitis.CHEPHASAAR CHEMISCH . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 1500mg.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. tonzilitis.2007 324. inficirane rane).1g. uha. Farcef.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. kože. grla. gonoreja. gonoreja.bočica. Longaceph®. Paralelni lekovi: azaran. novorođenčad maks. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. Labilex®. ceftriaxone-BcPP. rocephin®. infekcije urinarnih i žučnih puteva.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 50mg/kg dnevno. 50mg/kg dnevno. 1500mg.

L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. . infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata.11. Xorimax®.2007 Cena 29303.05. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.R.PFIZER ENTERPRISES S.2006 . 500mg. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.3din (SZR) 1014083 film tableta.04. blister.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. inf.2007 608.inf. faringitis.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. bočica. CELLCEPT® . bočica.Velika Britanija imigluceraza .5-15mg/kg na 12 sati. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. sinuzitis 7. (na 6 sati kod teških infekcija).BRISTOL MYERS SQUIBB S. .6din 8606007080711 796/2007/12 11. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. tvrda. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . ceroxim. blister.A. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). sinusitis.GENZYME LIMITED .L. otitis media.08.5din 1319/2006/12 04. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. Nilacef®. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.L.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. 500mg.Italija cefprozil . deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. pneumonija). Paralelni lekovi: cefuroksim.01.6din (SZR) 1014081 kapsula.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .01. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. 200mg. infekcije kože.v. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. (dnevna doza 2g). nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.v. 500mg.Švajcarska mikofenolna kiselina .2din 8606102767371 946/2007/12 04. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. 200U. otitis media 15mg/kg na 12 sati.v. akutni i hronični bronhitis.R. blister.2) (R) 1163520 kapsula. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.2007 Cena 29384. tvrda. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. blister. (dnevna doza 2g). bočica.04. CELEBREX® .Luksemburg celekoksib . 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.F. 250mg/5mL. 1x10 kom Cena 1126. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . 250mg. 4x500mg Cena 4778. tonzilitis. zinacef CEFZIL® .5g na 8 sati i. II generacija (R) 1321950 film tableta.3din 3/2-10-7465 19.

blister. tonzilitis. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.07. 20mg (u bolnici). septički artritis). septikemija.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.9din (R) 1321977 tableta.j.tip 1). 1x10 kom .N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. bakterijska pneumonija./kg telesne mase inf. 1x10 kom 515-04-02913-2 28.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .D. Paralelni lekovi: cefuroksim.09. Xorimax®.09. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. 0. .5din 400U. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije.25mg. blister. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. 500mg. II generacija (R) 1321975 tableta. bočica. cistitis i asimptomatska bakteriurija). 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . meningitis.2din (R) 1321976 tableta. blister. 400U. blister. 250mg. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. 0. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.Hrvatska nitrazepam .07. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. blister. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. 1x10 kom Cena 76.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.Švajcarska everolimus . LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.08. 0.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .j. infekcije kože i mekih tkiva.09. 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. maks.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. 5mg. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). deca do 1 godine do 2./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci.5-5mg.Indija cefuroksim . cefuroxim-MIP®. Cena 1918011. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. . kostiju i zglobova (osteomijelitis. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.07.5mg. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. deca od 2-5 godina 2. 125mg. blister. bočica. zinacef CERSON® . deca od 6-14 godina 5mg.9din 400U. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.08.2004 Cena 1114.75mg. sinuzitis. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.08.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2007 j01dc cefalosporini. kod pneumonije dozu udvostručiti. CEROXIM . bočica.2007 Cena (R) 1014052 tableta.BELUPO. blister.3din 200U. Cena 767204.2007 Cena (R) 1014053 tableta.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. Cena 153440. 25x400 U Cena 3836022. Nilacef®.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.4din 515-04-02913/04 28. bočica.tip 3 ili sa hematološkim simptomima .08. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.2004 Cena 617. faringitis.RANBAXY LABORATORIES LTD. inficirane bronhiekstazije.07.

CHIROCAINE .2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. ili 6.05. gutati cele sa čašom vode.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. tabl.25mg/mL. ampula.Nemačka cetroreliks . a zatim u ređim intervalima. 1%. odmah posle transplantacije. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.05. ampula.12. 1mg.07. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.75mg oralno.c.Italija levobupivakain . 2. liobočica i rastvor u špricu.25mg.2006 Cena 4355.P.2006 Cena 8289. leka u krvi.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. 5mg/mL. liobočica i rastvor u špricu. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči.5mg/mL. 3mg/3mL.A. 7. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. Ukoliko je potrebno. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.GALENIKA AD .3din 456/2006/12 06.07. blister.5mg/mL. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno.04. Primena ujutru: lečenje započeti 5. tuba. blister. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25.04.04. ampula. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. Cena 3464.1mg. 0. uključujući i dan indukcije ovulacije. zavisno od indikacije.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. uz praćenje konc. inj.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. 0. .ABBOTT S. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.07.5din 458/2006/12 06. Hloramkol® . dodatnih 0.Srbija hloramfenikol . leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. blister.2006 CHLORAMPHENICOL . 0.BAXTER ONCOLOGY GmbH .2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.1din 457/2006/12 06. CETROTIDE® . dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. 0.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.

nego cele progutati. atopični dermatitis.06. 10x5 kom Cena 2728. 20mg.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06.05. blister.06. 10mg.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. 80mg.. meka. 20mg. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče. Tablete ne treba sisati niti žvakati. (stimulacija erektilne funkcije .06. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. Simvor.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. meka. rastvor.. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 1x2 kom 515-04-203/04 02.12. blister. pankreasa.B06AA. blister.Srbija simvastatin . bubrega. meka.06.1din (SZ) 1014121 kapsula. blister. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Hollesta. 100000Aj. vasilip®. blister.12. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. profilaksa odbacivanja grafta. bočica. 50mg. 100mg/mL. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. 25mg.3din (R) 1139202 film tableta. blister.12. 2x10 kom Cena 510.12. blister.. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. 20mg.3din 515-04-2773/03 02.05. srca i pluća. Simvastatin. blister. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.8din (SZ) 1014122 kapsula.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. (20+20+40mg). zocor® CHYMORAL® .2002 Cena 5285.2004 Cena 2498.Velika Britanija tadalafil .C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.2004 Cena 1249. jetre. 80mg uveče odjednom. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. nefrotski sindrom individualno.Nemačka ciklosporin . 10mg.2002 doziranje: transplantacija kostne srži. CICLORAL® . blister. CIALIS .HEXAL AG .ELI LILLLY AND COMPANY .2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).2din (R) 1139201 film tableta. 2x2 kom Cena 2498. Uzima se isključivo na prazan želudac. 100mg.2 CHOLIPAM .L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.2002 Cena 10647. Simva HeXaL®. teški rezistentni oblici psorijaze.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. kombinacije .i do 36 sati posle jedne doze leka). nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . 1 sat pre obroka.HEMOFARM AD . posle poboljšanja.. zavisno od indikacije.Srbija tripsin.

12. 1x5mL Cena 55.RANBAXY LABORATORIES LTD. pre intervencije. 1%. monokomponentni (R) 1103880 tableta.3din 515-04-229-1 12.2003  (R) 1329461 film tableta. ciprofloxacin 500 mg. blister. blister. 5mg.Srbija cilazapril .2003 Cena 515-04-1692/04 02.12.3din 8600097200257 1361/2007/12 20. blister. plastična bočica sa kapaljkom. 3 dana.FLoX.Srbija cilazapril. prema potrebi do 5mg dnevno.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 500mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.09.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. 5mg dnevno. .5% rastvora nekoliko puta dnevno.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02.D. ciprinol®. 5mg+12. Prilazid®. 0. 1x5mL Cena 104. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. Paralelni lekovi: Inhibace®. kutija.Indija ciprofloksacin . Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. 250mg. ciprofloxacin. . 1x10 kom Cena 1015.06.2003  (R) 1329464 film tableta. rastvor.6din 515-04-229/03 12. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.2din 515-04-229-3 12. ciprocinal®. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . u zavisnosti od težine infekcije. na dan. blister. ne preporučuje se primena kod dece. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta.HEMOMONT D.06. . gonoreja: 500mg jednom dnevno.O. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.D. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).12.5%.5mg. 1x30 kom .O.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. maks. citeral®. CILAZAPRIL .2003  (R) 1329463 film tableta. 1. 2.06.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). uveitis 1-2 kapi 0. Marocen CIKLOPEN .5mg.3din 515-04-229-4 12. 28 dana. u isto vreme. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. .HABIT PHARM A.Crna Gora ciklopentolat . rastvor.2007 doziranje: 1-2 kapi 0.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. blister. 250mg. 20 kom Cena 836. 500mg. blister.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. Sandimmun® CIFRAN . izuzetno (deca od 5-17 god. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®.5mg.12. Paralelni lekovi: c . kongestivna srčana insuficijencija maks. najčešće 1 tabl. bočica.5g dnevno. hidrohlortiazid . ciprofloxacin 250 mg.2006 (R) 7095156 kapi za oči. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno. 20 kom Cena 1672.11.HABIT PHARM A.C09AA08 c09aa inhibitori ace.7din 515-04-3870/03 24.

2003 .3din (R) 1072613 film tableta. 10mg. blister. blister. blister. 10x5 kom Cena 212. 300mg dnevno. blister. 75mg.11.JUGOREMEDIJA A.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. 5mg. CINARIZIN .Makedonija cinarizin . blister.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. Paralelni lekovi: cinarizin.9din (R) 1072616 film tableta. 5mg. blister.D. 20mg. 300mg dnevno.7din 3/2-10-5764 10.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. maks. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.ALKALOID AD . 20mg. blister.11.2003 Cena 1443. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.CILAG AG INTERNATIONAL . ver tigo: 3 puta po 1tabl. Stugeron® forte CINEDIL® .2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. blister.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. etinilestradiol .N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. 2x14 kom 515-04-1945/03 10. 15mg.H. LUNDBECK A/S .11. blister. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. 2x10 kom 515-04-3535/03 10.4 CILEST .08. blister.11. ZRENJANIN . ver tigo: 3 puta po 1 tabl.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. bočica. 75mg.. tokom 21 dan. 5x10 kom 515-04-3536/03 10.2003 Cena 1030.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.11.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.2003 Cena 2577. kinetoze: 1 tabl. zatim 7 dana pauze.11.6din 515-04-1661/03 01.04mg.11. Paralelni lekovi: cinedil®.Srbija cinarizin . blister. uzeti 2 sata pre putovanja. blister. 10mg. uzeti 2 sata pre putovanja.09.2003 Cena 721. maks.Danska escitalopram . 2x10 kom 515-04-3532/03 10.11. 1x14 kom 515-04-1946/03 10. na dan.25mg+0. Stugeron® forte CIPRALEX® .7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. na dan. 0.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja. blister. 2x14 kom 515-04-1949/03 10. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. 10mg.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta..2003 Cena: (R) 1072619 film tableta.Švajcarska norgestimat.11. kinetoze: 1 tabl.7din (R) 1072612 film tableta. 10mg.2din (R) 1072617 film tableta.11. 10mg. 20mg.11.11.

2002  (R) 1329190 film tableta. 1x10 kom Cena 610.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. .FLoX. 1x10 kom Cena 312. maks.HABIT PHARM A. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.5g dnevno. ciprofloxacin 250 mg.1 sata. pre jela.07. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. . ciprofloxacin 250mg. ciprocinal®. maks.KRKA. 750mg. 500mg.9din 515-04-03628-1 28.1din 515-04-03628/03 28. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. citeral®. tokom ½ . 1. u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 500mg. cifran.D. 1x10 kom Cena 578. pre intervencije. ciprofloxacin 500 mg. 1. ne preporučuje se primena kod dece. izuzetno (deca od 5-17 god.D.. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. ciprofloxacin. 500mg. u zavisnosti od težine infekcije.04. inf.2004  (R) 1329201 film tableta. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 28 dana.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. blister. 250mg.5g dnevno. bočica. 28 dana. pre jela.2004  (R) 1329203 film tableta.11. izuzetno (deca od 5-17 god. Marocen CIPROCINAL® . gonoreja: 500mg jednom dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 20mg. ne preporučuje se primena kod dece. D. blister. 3 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.07. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. cifran.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. 20mg dnevno za obe indikacije.09. ciprofloxacin. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. deci se ne preporučuje. 3 dana. TOVARNA ZDRAVIL.D. citeral®. blister. 250mg. blister. podeljeno u dve doze. gonoreja: 500mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.v.FLoX.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x10 kom Cena 610.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. zatim 10mg dnevno. 5x50mL Cena 1254.ZDRAVLJE A.Slovenija ciprofloksacin . blister. ciprinol®. Marocen CIPROFLOXACIN . ne preporučuje se kod mlađih od 18 god.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. . Paralelni lekovi: c .09. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. kod starijih ½ doze. pre intervencije. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.2004  (R) 1329431 film tableta.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. maks. .2002  (R) 1329192 film tableta.Srbija ciprofloksacin . gonoreja: 500mg jednom dnevno.v. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10.Srbija ciprofloksacin . blister.2din 8600102463073 515-04-878/04 26.07. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 100mg. 500mg.04.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. pre jela. 250mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. blister. 1x10 kom Cena 312. inf.09.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. CIPRINOL® .

ne preporučuje se primena kod dece. 1. Paralelni lekovi: c .7din 5290665003637 292/2005/12 29.Srbija ciprofloksacin . 1. blister. izuzetno (deca od 5-17 god. 1. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312. 1. 28 dana. citeral®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG .5g dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprinol®. 500mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin 500 mg.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.JUGOREMEDIJA A.Kipar ciprofloksacin .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. Marocen . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.REMEDICA LTD .5din 8608811005089 515-04-826-3 10. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. maks.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. gonoreja: 500mg jednom dnevno.FLoX.REMEDICA LTD . Marocen CIPROFLOXACIN . izuzetno (deca od 5-17 god.5g dnevno.FLoX. 1x10 kom Cena 297. ciprofloxacin 250 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.5g dnevno.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 500mg. ciprocinal®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 3 dana. ZRENJANIN .FLoX.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.08. 3 dana. 500mg. ciprocinal®.6din 5290665004047 328/2005/12 29.2003  (R) 1329453 film tableta.FLoX. citeral®. pre intervencije.08. ciprofloxacin 500 mg. Paralelni lekovi: c .11. u zavisnosti od težine infekcije. Paralelni lekovi: c . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. pre jela. pre intervencije.11. u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 250 mg. pre jela. ciprofloxacin. blister. cifran. 2x10 kom Cena 1062. cifran. 28 dana. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. citeral®. cifran. izuzetno (deca od 5-17 god. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . blister. 2x10 kom Cena 610. ne preporučuje se primena kod dece. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 250mg. maks. 1x10 kom Cena 581. ciprofloxacin. 1x10 kom Cena 610. 28 dana.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. 250mg. ciprinol®.2003  (R) 1329452 film tableta. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprocinal®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. cifran. u zavisnosti od težine infekcije. 250mg. maks. ne preporučuje se primena kod dece. pre intervencije.11. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.11.5g dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprinol®. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 28 dana. pre jela.D. ciprinol®. blister.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. blister. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece.Kipar ciprofloksacin . citeral®. Paralelni lekovi: c . ciprocinal®. 3 dana.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. ciprofloxacin 500 mg.2003  (R) 1329451 film tableta.

1din 515-04-4331/03 10.2005 Cena 233.PFIZER (PERTH) PTY. bočica.03.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju.HABIT PHARM A. 0.Australija cisplatin . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. postoperativna pareza creva. Platidiam 50. . 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03. karcinomi glave i vrata. 5mg. maks. testisa.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. 40mg dnevno. mokraćne bešike. blister.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. Platidiam 50. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 10mg/20mL. Platinex CISPLATIN . doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. karcinoma pluća. Platigal. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.09. bočica. Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica. blister.ZDRAVLJE A.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. 1mg/mL. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16.8din 515-04-4330/03 10. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.M. karcinomi glave i vrata. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. 10mg. Platinex CISPLATIN . 50mg/100mL.03.07. ovarijuma. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. gastropareza kod dijabetičara.v.5mg/mL. Platinex .9din 8600064117465 315/2005/12 16. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.5mg/mL. Paralelni lekovi: Platidiam 10.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.09.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. KG . bočica od tamnog stakla. .Srbija cisaprid .2004 Cena 1581.D. 3x10 kom Cena 106.H NFG.09. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.08.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . Paralelni lekovi: Platidiam 10.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.D.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. ezofagusa. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.Srbija cisplatin .08.Austrija cisplatin . 5x10mL Cena 2087. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Platigal.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. osteosarkoma: po protokolu. Platidiam 50. 0. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. 0. bočica. 1mg/mL.B.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL. endometrijuma.EBEWE PHARMA GES. CISPLATIN . bočica. 1x100mL C Cena 450. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platigal.6din (SZ) 1124175 tableta. LIMITED . bočica od tamnog stakla.07.

2007 Cena 1376. Marocen CITERAL® .v.2003  (R) 1329401 film tableta. blister. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.07. 28 dana. pre intervencije. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.ZDRAVLJE A. blister. blister. 0. inf. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. maks.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 10mg.Srbija citalopram .3%. 1x10 kom Cena 309. bočica.07. u zavisnosti od težine infekcije.06.FLoX. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. stariji maks. 40mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. 5x10 kom Cena 966. deci se ne preporučuje. ciprofloxacin 500 mg. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.06.06. 1x10 kom Cena 601.4din (R) 1072061 film tableta. 20mg. bočica od tamnog stakla. 40mg dnevno. do 40mg.2007 Cena 386. ciprinol®.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. povećavati dozu do maks.07. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. ako je potrebno. 20mg.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. ne preporučuje se primena kod dece. 500mg.2007 Cena 550.06. Paralelni lekovi: c . blister. ciprofloxacin 250 mg. rastvor. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. 21 dan. 100mg. maks.v.1din (R) 1072063 film tableta. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. pre jela. blister.1din (R) 1072067 film tableta.4din 515-04-1213-2 30.2007 Cena 545. tokom ½-1 sata. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. podeljeno u dve doze. blister. ampula.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. 10mg.5g dnevno. ciprofloxacin. 3 dana.1din 515-04-1994/03 27. cifran.11. stariji maks. 40mg.8din (R) 1072066 film tableta.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. 250mg.7din (R) 1072065 film tableta.ALKALOID AD . blister. 1x5mL Cena 135. blister.2003  (R) 1329400 film tableta. maks. gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. 60mg dnevno..ALKALOID AD . 20mg.2007 Cena 2735. 10mg. ciprocinal®.1din (R) 1072064 film tableta.6din (R) 1072068 film tableta. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.Makedonija ciprofloksacin . blister. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. . abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .06. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.06. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 40mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. 5x10mL . inf. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.D.06.2007 Cena 1932. 60mg dnevno.Makedonija ciprofloksacin . 1. povećati na 20mg posle 7 dana.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. bočica od tamnog stakla.06.06.2007 Cena 1090.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče.

zymbaktar CLARITINE® . deca od 2 .V. zymbaktar . a drugog dana 2 kapi na sat.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). . teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana.HEMOFARM AD . Kleromicin®.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. nesezonski hronični idiopatski rinitis. keratitis. CLARITHROMYCIN . Klerimed®.2din 120mg+5mg. blister.2din (R) 1325616 film tableta. Loratadin. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: clarithromycin.V.Srbija klaritromicin . blister. alergijski konjunktivitis.02. loratadin .2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Kleromicin®. Lorano.2007 Cena 283.Belgija loratadin . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. blister.09. 500mg.SCHERING-PLOUGH LABO N. blister. 500mg.06.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. bočica. 250mg. . suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. Klerimed®. Fromilid®.8din (R) 1325621 film tableta.2006 Cena 1115. 250mg. Pressing® CLATHROCYN® . 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. Fromilid® uno. 1mg/mL.3din (R) 3058250 sirup.04.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).Kipar klaritromicin .02.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. blister. najduže 10 dana. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. blister.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. Paralelni lekovi: clathrocyn®.REMEDICA LTD . 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.09. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® .5 godina: 5mg dnevno. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. Fromilid® uno. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.3din 515-04-3568/04 30. Fromilid®. Paralelni lekovi: Flonidan®. Cena 174.2004 Cena 1032.Belgija pseudoefedrin.04.

12. napunjen injekcioni špric. uzima se 30 minuta pre jela. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. CLIMARA® . deca do 3 godine 150000-300000 i. od petog dana menstrualnog ciklusa.Francuska ciproteron. napunjen injekcioni špric.j.1din 515-04-2530-4 05.j. blister. blister. 2x0.1din 8600103492034 161/2006/12 07. 2x1mL Cena 1269.c.j.04. 2x0. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06. 80mg.2006 Cena 287.12. na 12 sati.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . tokom 10 dana. otitis media. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. nestabilna angina pektoris. 600000i. CLIACIL® .4din 515-04-2530-3 05. na 8 sati.j.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. ZRENJANIN .Nemačka estradiol . ovarijektomija. 1x4 kom Cena 461. tokom najmanje 2.12.j.j. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. 1mg+2mg. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.Srbija fenoksimetilpenicilin .2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema).9din (R) 1020183 tableta. .2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. estrofem® CLIMEN® .2 Mi. na 8 sati.6din 515-04-2530-2 05.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s.04. 1x21 kom Cena 543. ne sme se primenjivati i. blister.2006 Cena 192.c.. na 8 sati.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. tokom 7-10 dana. 60000i. 100mg.DELPHARM LILLE SAS .04. estradiol .JUGOREMEDIJA A.8mL) Cena 1054. . 20mg.2006 doziranje: tonzilitis.5din 515-04-2530-1 05. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.12.3din (R) 1020184 tableta. 60mg. napunjen injekcioni špric. 40mg.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. a najviše 8 dana.AVENTIS INTERCONTINENTAL . 50mcg/24h.4mL Cena 717. aluminijumska folija. 1200000i. na 12 sati.2mL Cena 375.5din (R) 3020185 prašak za sirup. PRODUKTIONS KG .AVENTIS PHARMA S.Francuska enoksaparin .12.. bočica. napunjen injekcioni špric.7din 515-04-2530/03 05.7din 8600103492119 479/2006/12 07./mL. neozleđenu kožu.6mL Cena 911.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. terapija 1mg/kg s. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. 2x0.A.m.SCHERING GmbH & CO. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1.02. napunjen injekcioni špric. 2x0.D. posle 21-og dana pauza 7 dana.04.c.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.

1din (R) 1326220 film tableta. 300mg.01.01.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.2004 Cena (R) 1326227 film tableta. napunjen injekcioni špric. blister. blister. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju.2003 Cena (R) 1326225 film tableta.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.09. 1432i.CHEPHASAAR CHEMISCH .2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. 10x0. s.c. 150mg. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. potkožnog tkiva.2006 Cena 1486. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. odrasli parenteralno 0.9din 84/2006/12 31. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju.Nemačka reviparin . 600mg. blister.07.Srbija klindamicin .2004 . ne treba da pređe 600mg. ampula.3din (R) 1326228 film tableta.07. 300mg. a i.c.2003 Cena 358.08.Nemačka klindamicin . novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. izuzetno 450mg na 6 sati.. deca 3-6mg/kg na 6 sati.5din 515-04-5182/03 24. 600mg.Nemačka reviparin .HEMOFARM AD . 1x6 kom 515-04-1034/04 15.07. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP .6din (R) 1326222 film tableta.09..ABBOTT GmbH & CO.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.j.m. 600mg.2004 Cena 284.08. zglobova.2g tokom 60 minuta. blister.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.j.2003 Cena 710.j. CLIVARIN MULTI .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .j. bočica staklena.9din (R) 1326221 film tableta. s. 1.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. 3x10 kom 515-04-1257-1 06. 5x6mL 86/2006/12 31. u razmacima od 24 sata. kože.25mL. 2x6 kom 515-04-1037/04 15.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. (pojedinačna i. 1x6 kom 515-04-1033/04 15.ABBOTT GmbH & CO. 1x20g Cena 152. inf.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. 600mg/4mL. blister. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.v.07. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .2006 Cena 263. inj. blister. 1%. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® ./0. 34356i.08. KG . KG .6-2. peritonitis.07. blister. 300mg. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. tuba. ampula. 900mg/6mL.

LUNDBECK A/S . 1x50 kom Cena 662.REMEDICA LTD . s.Makedonija kloksacilin . LUNDBECK A/S . 1x60mL Cena 515-04-257/03 30.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . 1x10 kom Cena 204.Danska zuklopentiksol . 150mg dnevno.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.c. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.09.j. u razmacima od 24 sata. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.. 3436i.8din 515-04-03221/04 28.06.j. s.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. plastična kutija. plastična kutija.2003 Cena 515-04-257-1 30. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . blister.Danska zuklopentiksol . po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. 50-150mg.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. bočica.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.6mL.9din 515-04-03222/04 28. 10x0. 25mg. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno. 1x16 kom (R) 3021831 sirup.j. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i./0. Paralelni lekovi: clopixol. 50mg.8din 515-04-5182/03-1 24. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.9din 515-04-03225/04 28.09.c.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.2003 .2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta.m. na 2-4 nedelje.Danska zuklopentiksol . doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. Paralelni lekovi: clopixol. ampula. tvrda. sintetski  (R) 1048877 tableta. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .H. ampula.3din 515-04-03224/04 28.m. bočica. 10mg.06. maks 600mg nedeljno. clopixol acuphase CLOXACILLIN .ALKALOID AD . 50mg.H. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje. 1x1 kom Cena 1639. 200mg.09. 125mg/5mL. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.09.09.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . 250mg. 5x1mL Cena 2915.2004  (R) 1070971 film tableta.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. podeljeno u više doza.06. 200-400mg. LUNDBECK A/S . napunjen injekcioni špric. maks. 10x1mL Cena 3244.Kipar klomifen .H.

abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. stariji od 75 god. 5x10 kom Cena 1501. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. 5x10 kom Cena 1169.SALUTAS PHARMA GmbH . 12. Leponex® CLOZAPINE .2din 3/2-10-10000 12.Francuska tianeptin . 50mg.3din 8606102455155 518/2005/12 02. maks. 900mg dnevno. veća doza uveče).Švajcarska valsartan.5din 8606102455162 519/2005/12 02. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. blister.LES LABORATOIRES SERVIER . 160mg+12.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. 160mg+25mg.4din 515-04-1683-1 28. teške psihoze 200-450mg. 25mg. 4g dnevno. Paralelni lekovi: clozapine. 80mg+12.2004 doziranje: šizofrenija.2003  (R) 1401041 film tableta. maks.5mg. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. a zatim 25-50mg drugog dana. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). 2x14 kom Cena 545. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. kutija.11.11.REMEDICA LTD . a zatim 25-50mg drugog dana. veća doza uveče).2005 doziranje: šizofrenija. blister. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. maks. blister.2005  (R) 1070022 tableta. blister. do 200mg u jednoj dozi.5din 515-04-1682/03 28. 2x14 kom Cena 1614. COAXIL .5mg dnevno. maks. početi sa 40mg. blister. do 200mg u jednoj dozi.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).11. blister. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. 100mg.NOVARTIS .2005  (R) 1070021 tableta.11.12. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. 2x14 kom Cena 1614. Leponex® CO-DIOVAN® . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.4din 515-04-1683/03 28.Kipar klozapin . maks.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. kao i produženo.11.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. teške psihoze 200-450mg. 900mg dnevno.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28.2003  (R) 1401042 film tableta.06. mekih tkiva.5mg. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. 5x10 kom Cena 478. 100mg. hidrohlortiazid . c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. respiratornog i urinarnog trakta. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12. jednom dnevno. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.2002 .5mg. CLOZAPIN HEXAL® . deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).Nemačka klozapin .11. blister.

Influrex COLPOCIN-T .A.2din (8606101409036) 39/2006/12 16.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. 10mg+750mg+60mg.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. blister.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. kesica. rinitisom (i rinorejom). kesica. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. askorbinska kiselina . blister.10.DEMO S. askorbinska kiselina . deca 7.01.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX .Velika Britanija fenilefrin.Grčka metronidazol . rinitisom (i rinorejom). 5mg/mL. fenilefrin. rinitisom (i rinorejom). 10mg+750mg+60mg. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.2003 (BR) 1111211 tableta. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. 8 tableta dnevno. 4 praška dnevno. paracetamol. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 4 praška dnevno.5mg/kg na 8 sati. 10x100mL Cena 129.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. 10x5g 515-04-1827/03 05. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. plastična kesa. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Klion®. maks.10.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak.5din 515-04-1829-1 23.75%. terpin. . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. COLPOCIN-T® .12.Velika Britanija fenilefrin. paracetamol. 750mg+10mg+60mg.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. maks. 0.09.Velika Britanija paracetamol.10. .GLAXOSMITHKLINE UK . askorbinska kiselina . COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 750mg+10mg+60mg.12. kesica. 10x5g 515-04-1827-1 05. maks. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.5din 515-04-1829/03 23.GLAXOSMITHKLINE UK . kesica.DEMO S.GLAXOSMITHKLINE UK . 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. orvagil® .A. kofein.Grčka metronidazol . 4 tablete dnevno.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. maks. 5x5g Cena 149. tuba.10. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .

blister. prosečno 60 kapi/min. 1x30 kom Cena 4674. 5mg.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.Nemačka bisoprolol . 10mg.24g/L. 200mg. bočica.09.Švajcarska entakapon .2006 doziranje: terapija šoka. blister. maks. boca plastična.GLAXOSMITHKLINE UK .B.27g/L+6. kombinacije Cena 27113.05. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. 6g/L+0.07.7din (SZR) 1328640 film tableta.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl. CONCOR® .JANSSEN PHARMACEUTICA N.5 L). natrijum-laktat . 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. Paralelni lekovi: Bisoprolol.NOVARTIS . 6g/L+0.Belgija metilfenidat .2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem.05.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .Velika Britanija zidovudin.2003 649. ukoliko je potrebno. maks.MERCK KGaA .2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30. maks.24g/L.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.4g/L+0. kalcijum-hlorid. 2g dnevno.05. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. 1x30 kom Cena 2033. bočica. 180 kapi/min. boca plastična. bočica.07. blister. u urgentnim stanjima. 20mg dnevno. CONCERTA® .27g/L+6. Terapiju treba prekinuti. COMPOUND SODIUM LACTATE .Nemačka natrijum-hlorid.4g/L+0. do najviše 54mg dnevno.1din 17.05.BRAUN MELSUNGEN AG . 1x30 kom Cena 3618. 300mg+150mg. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. Byol®. .J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. lamivudin . stanja sa acidozom. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.V.4din 515-04-2097/04 06. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. selektivni (R) 1107600 film tableta. kalijum-hlorid.12. 18mg. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.6din 8606102804069 699/2006/12 25.6din 8606102804076 698/2006/12 25. 36mg.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.8din 17.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.2003 .

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

rapten-K®. 100mg. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. blister.v. bočica sa raspršivačem. diclofenac-retard. maks. diklofenak retard. voltaren . konvulzije odrasli 10-20mg i. rastvor.2004 133. diklofenak. diclofenac duo. Naklofen® retard. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59.01.USA diklofenak .PHARMASWISS D.O. diklofenak duo remevita®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Bensedin®. rapten® duo DICLOFENAC DUO .Nemačka diklofenak . deca 0. alkoholni apstinencijalni sindrom. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). 75mg. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. tvrda. diklofenak duo remevita®.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. diklofenak retard. nesanica.01. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. diklofenak Forte.5g Cena 318. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. Naklofen®. rapten rapid.06.8din 515-04-03560/03 28. diklofen®. 4%. 4%.08.PHARBIL WALTROP GmbH .08. Naklofen® duo. rapten rapid. Paralelni lekovi: apaurin®.09. bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: diklofen. terapiju sprovoditi 7-8 dana. eklampsija). kratkotrajna primena.BRISTOL-MYERS SQUIBB . blister.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. Paralelni lekovi: diclorapid®.2003 doziranje: anksioznost. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. blister. diklofenak duo remevita® plus.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak.06.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. diazepam DICLOFENAC BMS . 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. 5-15mg uveče (nesanica). Naklofen®. diclofenac BMS.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg.4din 515-04-5108/03 17. 50mg. Naklofen®. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. 5mg.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem.2-0. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . Naklofen® duo. 1x12. diclofenac-retard.2003  (R) 1071181 obložena tableta.122  (R) 1071180 obložena tableta. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofen®.2007 531. kratkotrajna primena. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. diklofenak duo remevita® plus.3din 515-04-1215-1 01.. Naklofen® retard.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu.7din 515-04-1215/03 01.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. blister. 2x10 kom Cena 303.9din 8606007081206 118/2007/12 11. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg.Srbija diklofenak . parenteralno status epilepticus. diklofenak Forte. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. blister. 2mg. diklofenak. Paralelni lekovi: diclorapid®. 2x15 kom Cena 90.O. rapten-K®. rastvor. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.

diklofenak.O. Naklofen®. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 4153602 mast.5din (R) 1327601 kapsula. diclofenac duo. blister. tuba. diklofenak. TOVARNA ZDRAVIL. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®. .2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. blister. sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . rapten rapid. tvrda. maks. diklofen®. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem.PHARMASWISS D.Srbija betametazon.11. rapten® duo DIDERMAL .Kipar diklofenak .05.11.11. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. diklofenak duo remevita®. 0. tvrda. tuba.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. bočica staklena. Naklofen® duo.2005 Cena 273.9din 3838989503345 575/2005/12 23. 75mg.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. dnevno. . diclofenac BMS. tvrda. blister. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. D. vanzglobni reumatizam. infekcije kože. degenerativna reumatska oboljenja. iščašenja). postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije).KRKA. diklofenak Forte.05%+100000ij/100g. blister.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD .Slovenija flukonazol . 75mg.O. 1x100mL Cena 846. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 1-2 sata pre obroka. tvrda. rapten® duo DICLORAPID® . 0. dnevno. diklofen®.3din (R) 1327602 kapsula. bolno zapaljenje uha.2005 Cena 2273.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. 100mg. neurodermatitis. Paralelni lekovi: diclorapid®.2007 96.REMEDICA LTD . bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. 2mg/mL. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. 50mg. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. diklofenak Forte.2005 Cena 512.2002 Cena 126. diklofenak duo remevita® plus. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.Srbija diklofenak .1din (R) 1327600 kapsula. rapten rapid. 150mg. blister. blister. diclofenac duo. 1x15g Cena 126. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. 75mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. diklofenak duo remevita® plus.GALENIKA AD . 100mg.05.05%+100000ij/100g.11. diklofenak retard.D. nosa. tvrda.2002 doziranje: akutni i hronični. na prazan želudac. blister.08.2005 . rapten-K®. gentamicin . tvrda. 150mg dnevno. istegnuća. urtikarijalne akne.05.10. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. Naklofen® duo. Naklofen® retard.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. jakog delovanja. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. Naklofen®. rapten-K®. dečiji ekcem.10. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. diclofenac-retard. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. diklofenak retard. sa dosta tečnosti.

mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. 1x100mL Cena 1102. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. zatim 3mg/kg dnevno.D.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. tvrda. Flukonazol. 0.Srbija digoksin . tvrda. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 0. Flukonazol.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. dnevno. bočica. dnevno. spora digitalizacija i doza održavanja 0. tvrda. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. 2-4 nedelje.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. Flumycozal. oralno podeljeno u 2 doze. blister. blister.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. Fluconazole. pankreasa. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. blister.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju.06. blister. 20mg. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. blister. Paralelni lekovi: diflazon®. dnevno.2006 Cena 474.REMEVITA D. 2x10 kom Cena 182. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Srbija proteaza.07.06.8din (R) 1327310 kapsula.6din (R) 1327311 kapsula. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . Flumycozal. zatim 3mg/kg dnevno. tvrda.9din (R) 1102071 kapsula.5mg za 8h).Francuska flukonazol .GALENIKA AD . Paralelni lekovi: dilacor® . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. 50mg.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta.2003 doziranje: hronični pankreatitis. žučne soli . Paralelni lekovi: cornilat®. Flunazol. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 20mg. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. Isosorb retard® DIGESTAL . Fluconal.07.2006 Cena 981. Paralelni lekovi: diflucan®. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 2mg/mL.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. NIŠ . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.07.125-0.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.A09AA02 DIGESTIVI. 2x10 kom Cena 30.O. . 2-4 nedelje.12. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 150mg. u toku jela. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. Fluconazole.2002 Cena 181. stanja posle resekcije želuca. terapija 20-120mg dnevno.25mg. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.O. Fluconal. amilaza. dnevno. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. 7-14 dana. Stabilanol DIFUTRAT . blister.SRBOLEK A.Srbija izosorbiddinitrat . Stabilanol D DIFLUCAN® . Flunazol. hemicelulaza.PFIZER PGM .07. DIGOXIN . 7-14 dana. lipaza.5mg u više doza za 24h (npr. cistična fibroza pankreasa.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.

diklofen®. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel.01. 50mg.9din (R) 5162194 supozitorija. diklofen®. Naklofen® duo. 25mg. 1x40g Cena 77.Srbija diklofenak . tuba. 100mg. tuba. rapten® duo DIKLOFENAK . blister. Naklofen®. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. diclofenac-retard. 1%.HABIT PHARM A. povrede mekih tkiva.HEMOFARM AD . diclofenac-retard.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 1x50g Cena 99.7din 8600097400794 249/2007/12 17. rapten rapid. bolovi u leđima.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25.2007 doziranje: gel. Paralelni lekovi: diclorapid®. reumatskih i drugih bolova (udarci.Srbija diklofenak . iščašenja. diklofenak Forte. 1%. ako je neophodno.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.2007 Cena 46. Naklofen® duo. diclofenac BMS. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diclofenac duo. diclofenac duo.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.01. 75mg. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.01. rapten rapid. Naklofen® retard. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. diklofen.Srbija diklofenak . diklofenak retard. 50mg. dismenoreja 50-150mg dnevno. blister. diklofenak duo remevita®. voltaren . diclofenac BMS.4din 515-04-874/04 20.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. diklofenak. 50mg. strip.01. blister. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Naklofen®. Naklofen®. diklofenak retard.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. Naklofen®. ampula. diklofenak duo remevita®.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten-K®. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.GALENIKA AD . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. padovi. .01. voltaren DIKLOFENAK . Paralelni lekovi: diclorapid®.Srbija diklofenak . rapten-K®.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. rapten® duo DIKLOFENAK .2007 Cena (R) 1162190 film tableta. diklofenak Forte.10.01. istegnuća.HEMOFARM AD . 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. strip.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. uganuća.04.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. povrede sportista.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita® plus.D. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diklofenak duo remevita® plus.

juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten rapid. 75mg. 100mg. Naklofen® retard. rapten-K®. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .Srbija diklofenak . 75mg. diklofenak Forte. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.Srbija diklofenak .REMEVITA D. Naklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®.4din 8608811006345 515-04-918/03 14.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno.O. diklofenak retard. Naklofen® retard. NIŠ . blister.O. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac duo. diclofenac BMS. diklofenak. diklofenak.Srbija diklofenak .5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. Naklofen® retard. diclofenac BMS. tvrda.07.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. diklofenak duo remevita® plus.Srbija diklofenak .8din (R) 5162649 supozitorija.REMEVITA D. strip. 2x10 kom Cena 55.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. 50mg. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . diclofenac-retard. ampula. rapten rapid. 3x10 kom Cena 150.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® .07. 50mg. NIŠ . diclofenac-retard. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac-retard. diklofenak retard.10.O. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. diklofenak Forte. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. tvrda. NIŠ .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. ako je neophodno. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. diklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac BMS. diclofenac duo. Naklofen®. Naklofen® duo. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diklofenak duo remevita®. Naklofen® duo. 5x3mL Cena 59.2004 Cena 128.10. Naklofen® duo.O.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O. diklofenak duo remevita®. diklofenak duo remevita® plus. NIŠ .O. rapten-K®.REMEVITA D. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.REMEVITA D. 100mg. blister.12 DIKLOFENAK . rapten rapid.07. blister.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. Naklofen®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. dismenoreja 100mg dnevno. diklofenak retard. rapten-K®. strip.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac duo. Paralelni lekovi: diclorapid®. .O. diklofen®.O. diklofenak Forte.07.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofen®.

rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . diklofenak duo remevita® plus. diklofenak retard.07. blister. Naklofen® duo. blister.10. ampula. Naklofen® duo. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofen®.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O. rapten rapid. rapten-K®. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18.ZDRAVLJE A.7din (R) 1100252 tableta.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija.2007 Cena 30.05. 100mg. diclofenac BMS.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. diklofenak Forte. rapten rapid.125-0. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diklofenak.05.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.5mg u više doza za 24h (npr. 50mg. diclofenac duo.5mg za 8h). stariji i insuficijencija bubrega .Srbija digoksin . diklofenak Forte.4din 8600064100429 2381/2007/12 16.REMEVITA D.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: digoxin . Naklofen® retard. 6x2mL Cena 57.6din 8608808104290 669/2006/12 18. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. 75mg/3mL. Naklofen®. diclofenac BMS. . rapten-K®. 2x10 kom Cena 133.25mg.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. Naklofen® retard.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: diclorapid®.2006 Cena 55.Srbija diklofenak . Naklofen® retard.D.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. 2x10 kom Cena 133.25mg/2mL. diclofenac duo. rapten® duo DIKLOFEN® . Paralelni lekovi: diclorapid®.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. diklofenak duo remevita®.05. Naklofen®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.GALENIKA AD . diklofenak duo remevita®. 0. rapten rapid.75-1mg u toku najmanje 24 sata. diklofenak duo remevita® plus. diklofen®. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14.05. diklofenak duo remevita®. parenteralno brza digitalizacija 0. ako je neophodno.Srbija diklofenak . 100mg. spora digitalizacija i doza održavanja 0. diclofenac-retard. strip. dismenoreja: 50-150mg dnevno. NIŠ . diclofenac-retard.O. diclofenac-retard. 50mg. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac duo. rapten-K®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak. diklofenak. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diklofenak retard.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. blister. diclofenac BMS. 0. rapten® duo DILACOR® . ampula. 0. Naklofen® duo.10. dismenoreja: 50-150mg dnevno.

2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.2din (R) 1402203 tableta. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. angina pektoris: 12. 12.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). maks.O. blister. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.04.SLAVIAMED D.7din (R) 1107622 tableta. blister.25mg. 1x30 kom Cena 167. maks. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.O. blister. 2 puta po 25-50mg.2003 Cena 766. nastaviti sa 2 puta po 12. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno.5mg početno. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. Paralelni lekovi: coryol®.9din (R) 1107650 tableta. ujutro i u podne.Srbija pentaeritritiltetranitrat . Milenol DILCORAN . 6.10. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. Karvedilol. 480mg dnevno. 80mg. diltiazem . maks.11.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. bočica. zatim 2 puta po 25mg. blister. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. maks. 60mg.5mg. 90mg.2003 doziranje: hipertenzija: 12. maks.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® .11. Karvileks®.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM .5mg početno.10.12. a najkasnije do 16 sati. 12.F. Paralelni lekovi: cortiazem retard.11. maks. 2x10 kom Cena 88. stanja posle infarkta miokarda.5mg. zatim 25mg dnevno. 360mg dnevno.Švajcarska karvedilol . blister. 25mg.125mg 2 nedelje.2003 Cena 387. 6. pre jela. 360mg dnevno.10.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. 2x14 kom Cena 361.04.Makedonija diltiazem .Srbija diltiazem .09. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. 480mg dnevno.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: cortiazem retard.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji).9din 515-04-1810/03 30. . bočica. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. 3x10 kom Cena 172.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta. blister. zatim 2 puta po 6. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x30 kom 515-04-1811/03 30.ALKALOID AD .2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.7din (R) 1107651 tableta.2004 Cena 256. 90mg.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.5mg.25mg 2 nedelje. blister. maks.2din 8605000800272 3/2-705/00 26. 25mg.2003 Cena 550. blister.25mg.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta.

0. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.5-2. maks.6din 515-04-1681/03 01. DIPHERELINE . na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). maks.  (R) 1103799 film tableta. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. blister.7din 515-04-1683/03 01.6din 515-04-1682/03 01. 7x1mL Cena 2494.03.07. blister.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.07. na 3 meseca. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta. tokom 10-12 dana. 400mg dnevno. 80mg. 150mg dnevno. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.IPSEN PHARMA BIOTECH .m. blister. 20g/100mL.75mg Cena 9724.Francuska triptorelin .C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421. liobočica sa rastvaračem. DIPEPTIVEN . kinetoze 12. 1x3.c. 10x100mL Cena 35208. 50mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . blister.25mg i.25mg i.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .12.Švajcarska valsartan .2003 doziranje: hipertenzija.GALENIKA AD . na 4 nedelje ili 11. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.NOVARTIS .2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.Austrija alanil glutamin .7din 8608808100575 2265/2006/12 06. 3. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.08. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. boca.5din 515-04-1910/03 29. maks. 1x10 kom Cena 68. 40mg. endometrioza: 11.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.08. liobočica sa rastvaračem.2003  (R) 1103798 film tableta.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.2din 515-04-1908/03 29.m.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. 1x11.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. 160mg.m. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® .7din 8606010925016 600/2007/12 01.5-25mg na 6-8 sati.07.25mg.0mL/kg telesne mase dnevno.75mg i.25mg Cena 27555.1mg/mL. . maks.08. 2x14 kom Cena 1384. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. liobočica sa rastvaračem.75mg.Srbija dimenhidrinat . 2x14 kom Cena 1713. 11.2003. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg. 75mg dnevno. sterilitet kod žena: 1mg s.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju.2din 515-04-1909/03 29.

bočica.1din (R) 7153640 rastvor za kožu. 10mg/mL. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. deca 1-3mg/kg dnevno. najduže 3 dana.01.25-1mL.V.Srbija gliklazid . Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. doza održavanja 25-50mg dnevno.V. 0.2007 Cena 229.09. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.5mL. inf. Paralelni lekovi: diaprel Mr. .05.SLAVIAMED D.SCHERING-PLOUGH LABO N.03. blister.v.. burzitis lokalna infiltracija 0. 7mg/mL.5mg/g+20mg/g..A10BB09 a10BB sulfonamidi.09.HEMOFARM AD .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.5-1mL. tendovaginitis 0.8din 8606103714077 2048/2007/12 25.v.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.5mg/kg i. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.Velika Britanija propofol .2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. jakog delovanja.05. . ampula. deca preko 3 godine 2.5mg/g+30mg/g. ampula. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.09. sinovijalna cista 0.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.O. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.. hronični ekcemi..v. bočica staklena. 5x20mL Cena 1885. 25mg. inj.Belgija betametazon. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 320mg podeljeno u više doza. 80mg. . Cena 905. uz glavne obroke.130 DIPRIAN . recofol® DIPROPHOS® . 2x10 kom Cena 43. neurodermitis. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.m. inf. 0.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. . monokomponentni (R) 1400410 tableta. miozitis i fibrozitis 0.v.ASTRAZENECA UK LIMITED . lichen rubber planus. glikosan. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .Belgija betametazon .C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.8din 10mg/mL. svake 2-4 nedelje. blister.O.v. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. inf.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 1x15g Cena 113. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.Srbija hidrohlortiazid . derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. doza održavanja 25-100mg dnevno. DIPROSALIC® .SCHERING-PLOUGH LABO N.5mL.25-0. inj. maks.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. salicilna kiselina .5mg/kg i. glioral® DIPRIVAN® .2din 8605000800135 2069/2007/12 25.1din 309/2007/12 23. tuba. brzinom 20-40mg/10 sekundi.

m.10. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. 100mg. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. monokomponentni (R) 1400475 tableta. leptospiroze. 100mg.. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). 5mg. posle jela. 2x10 kom Cena 216. ampula.09.Nemačka petidin .2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. . po potrebi ponoviti za 4 sata. deca 0.O.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. bruceloze i antraksa. deca 25-50mg sporom i.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. odnosno 25-50mg sporo i. infektivno-toksički (septički) šok. 25x2mL Cena 1247.v. . tvrda.Srbija doksiciklin . po potrebi povećati do 20mg dnevno. premedikacija odrasli 50-100mg i.8din 3/2-10-7040 20. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). bruceloze i antraksa. 100mg.DP FARMAKOS .m. 50mg/5mL. hlamidijama.2din 1683/2006/12 18.7din (R) 1400476 tableta.Srbija doksiciklin .m.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2.v.5mg.D.PLIVA HRVATSKA D. a zatim 100mg dnevno. blister.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. DOKSICIKLIN . a zatim 100mg dnevno. blister. i. 1 sat pre operacije.JUGOREMEDIJA A. hronični bronhitis i sinuzitis. posle jela. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. blister.HEMOFARM AD .c. 10mg. 5x5mL Cena 232. vibramycin® d DOKSICIKLIN .N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). rikecijama). ampula..O.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.11.c. ZRENJANIN . po potrebi povećati do 5mg dnevno.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti)..Srbija dopamin .12.Hrvatska torasemid . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. rikecijama). ili i. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.01. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.2006 Cena 146. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26.. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® . edem: 5mg dnevno. leptospiroze. Paralelni lekovi: dovicin.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. DOPAMIN . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.inj.. hronični bronhitis i sinuzitis. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.12. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). hlamidijama. Paralelni lekovi: dovicin.

J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. vibramycin® d DOXACOR . parenteralno premedikacija odrasli 0.12.15-0.12. 0.06. ampula. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.2mL/kg).C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.06. blister.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). bočica staklena.Francuska gadoterična kiselina . 10x5mL Cena 730.06.PRIZREN .Srbija doksiciklin . 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. blister.2006  (R) 1071831 film tableta. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. deca 0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. oboljenja kičmenog stuba.12. infektivno-toksički (septički) šok. ampula.5mmol/mL. leptospiroze. DORMICUM® . uvod u anesteziju odrasli 0. posle jela.07-0. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. po potrebi ponoviti tokom noći.2mg/kg.F.GUERBET . angiografija): 0. 7. ampula. tvrda.12.08-0.FARMAKOS DD .Nemačka doksazosin . hlamidijama. DOVICIN .2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN .2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Flormidal®. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).5-15mg uveče pre spavanja. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29. ampula. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.12.20mg/kg. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). rikecijama).HOFFMANN-LA ROCHE LTD . bruceloze i antraksa. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. 100mg.Švajcarska midazolam .2din 8608805160619 515-04-301/03 16.GALENIKA AD . a zatim 100mg dnevno. Midazolam Torrex DOTAREM . 50mg.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.2005 .2mg/kg. 2mg.Srbija dopamin .2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine.2004 5327. 0. Paralelni lekovi: doksiciklin.SALUTAS PHARMA GmbH .11. bočica staklena.5mg.1 mmol/kg (0. deca 0. blister. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. 5x5mL Cena 232. 5mg/5mL.12. 15mg/3mL. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.2006  (R) 1071830 film tableta.5mmol/mL.2006 doziranje: nesanica oralno 7.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. 20-30 minuta pre anestezije. 50mg/10mL. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).1mg/kg. hronični bronhitis i sinuzitis. blister.15-0. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 15mg.

testisa. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. svake tri nedelje. tvrda. bočica od tamnog stakla. Kamiren® XL DOXI-HEM .B. doxorubicin-Teva. tireoidne žlezde. 10mg. svake 3 nedelje.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. neuroblastom. ORL karcinomi. 4mg. Sindroxocin® . želuca. Kamiren®. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). maks. kumulativna doza je 550mg/m2.1din 515-04-1602/03 18. maks. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. endometrijuma.V. prostate i hepatocelularni karcinom. svake 4 nedelje. 50mg. DOXORUBICIN . maks.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. testisa.11.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. prostate i hepatocelularni karcinom. kumulativna doza je 550mg/m2.11.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. svake četiri nedelje. bočica. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: adriblastina rd. akutna leukemija). Wilmsov tumor. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: adriblastina rd.EBEWE PHARMA GES. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.2003 doziranje: karcinomi dojke.H NFG. želuca.2003 Cena 4744. 1x25mL D Cena 1041. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. Wilmsov tumor.11. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. osteosarkom. neuroblastom.Austrija doksorubicin . odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.Holandija doksorubicin . Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. 50mg. multipli mijelom. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. caelyx. ORL karcinomi. caelyx. blister. KG . endometrijuma. .M. blister. tireoidne žlezde.HEMOFARM AD . 500mg. bočica. mokraćne bešike. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). 10mg. bočica od tamnog stakla. doxorubicin. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela.2007 doziranje: karcinomi dojke. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. 3 uzastopna dana.09. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.12. osteosarkom.Srbija kalcijum dobesilat . 3 uzastopna dana.7din 515-04-1601/03 18.PHARMACHEMIE B. akutna leukemija).L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. multipli mijelom. mokraćne bešike.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.09.

infekcije genitourinarnog trakta.5-125mg.10. .2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.R03DA04 j01dB cefalosporini. .A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.5din 8600064100535 1265/2006/12 02.ZDRAVLJE A.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. blister. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN .Srbija medroksiprogesteron . .USA cefadroksil . 500mg.5-25mg na 6 sati. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . tvrda. bočica. maks.Srbija bisakodil . blister.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.2006 doziranje: opstipacija.Srbija teofilin . 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. 75mg dnevno. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.08. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. kinetoze 12. 100mg.2003 Cena 114.D.Hrvatska dimenhidrinat .6din 8600064103840 515-04-288/03 12.7din 8600097011068 515-04-563/03 12.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . tvrda. Paralelni lekovi: euphylong® . tvrda. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.ZDRAVLJE A. 400mg dnevno.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje).BRISTOL-MYERS SQUIBB . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. 1x100 kom Cena 2170. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 250mg. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. DULCOLAX® .9din (R) 1114221 kapsula. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.D.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. posebno ako je praćena noćnim napadima. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. fiola. 5mg. I generacija (R) 1321901 kapsula. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. 3x10 kom Cena 210.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. 125mg. 4x10 kom Cena 77. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). blister.04.D. 250mg/5mL. maks. 50mg. blister. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati.06. 150mg dnevno. blister.06.HEMOFARM AD . deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.04. maks.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. deca preko 2 godine 5mg oralno. infekcije kože i mekih tkiva.06.

2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. za oba oka.Velika Britanija botulinum toksin .8din 3/2-10-8050 03.j. Paralelni lekovi: Botox D ..2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. doza je 1000 j..2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j.3din 515-04-2048-1 04. maks.12. 2x500 U/boč.3din 3/2-10-8051 03.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.V.Belgija fentanil .12. 25mcg/h. 5x1 kom 135 Cena 2487.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. 5x1 kom Cena 7643.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. kesica. Cena 20403.6din 515-04-2048/03 04. zavisno od indikacije. bočica. DYSPORT® . starosti i telesne mase bolesnika. u odgovarajuće mišiće. 500U/boč. kesica. . Cena 42300.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. 500U/boč.12. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.6din 515-04-2048-2 04.IPSEN BIOPHARM LIMITED .. 75mcg/h.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. 100mcg/h.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 5x1 kom Cena 4493. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.12.05. ostale indikacije doziranje je individualno. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama. 1x500 U/boč. 50mcg/h.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .12. kesica. bočica. kesica.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

Nemačka urapidil .D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. inj. 1%.JUGOREMEDIJA A.07.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).H.5din (R) 2079025 oralne kapi. teški i najteži oblici hipertenzije.ALTANA PHARMA AG . 10mg. ampula. teški i najteži oblici hipertenzije.v.07. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 1%. 5x10mL Cena 2071. 1%. u početku terapije. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. 5x5mL Cena 1445. 1x3 kom Cena 188. (po potrebi ponoviti). 2x14 kom Cena 3390.JUGOREMEDIJA A.2004 6053.Srbija ekonazol . sprej-boca.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). ampula. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. strip. najduže 7 dana.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. rastvor. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. blister.09.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.2004 Cena 6780.6din 26.07.D. tuba. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . u početku terapije.ALTANA PHARMA AG . inj. EBRANTIL® 25 . ili inf.05.6din 14.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. ZRENJANIN . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. rastvor. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.Danska memantin . 2mg/min. bočica od tamnog stakla.2004 457.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.05. 150mg. ili inf. 2mg/min. 10mg/g.2004 ECALIN® . najduže 7 dana.D. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . 25mg/5mL.2004 198.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. 50mg/10mL. (po potrebi ponoviti).N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.Srbija ekonazol .C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. 4x14 kom 515-04-1586/04 16. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. LUNDBECK A/S .2004 . 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem.1din (R) 1079022 film tableta. tuba. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.v. blister.1din 515-04-1587/04 16.09. ZRENJANIN . Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. 10mg.09.05.Nemačka urapidil .

po potrebi 3-4 puta po 200mcg.05. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.08. USA . 100mcg/doza. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . Paralelni lekovi: Becotide™. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija.IVAX . ventolin™ . 100mcg/doza.1000mcg dnevno. Paralelni lekovi: aloprol.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. ECOBEC . leukoreja.S. ecobec ECOSAL . 250mcg/doza. 1000mcg dnevno.1mg/doza.IVAX . ecosal. 1x200 doza 515-04-246-1 04. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. 0.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.IVAX CORPORATION.USA beklometazon . bočica sa raspršivačem. bočica sa raspršivačem. 1000mcg dnevno. 800mcg dnevno. kontejner pod pritiskom. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. 0. maks. kontejner pod pritiskom. tri uzastopna dana. ecosal easi-Breathe.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. . 500mcg dnevno. maks. kolpitis gljivične etiologije.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.CR A. 150mg. 1x200 doza 515-04-245-1 04. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.USA beklometazon . maks.08. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. maks. uveče.Češka salbutamol .13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.08. maks. maks. maks.08.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. po potrebi 3-4 puta po 200mcg.S. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 800mcg dnevno. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE .2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. .08. Spalmotil®. 1000mcg dnevno. Spalmotil®. 500mcg dnevno. kontejner pod pritiskom. strip.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol.Češka salbutamol . kontejner pod pritiskom.1mg/doza. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. maks.08.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. USA . 250mcg/doza. Paralelni lekovi: Becotide™.2003 Cena (R) 7114681 aerosol.IVAX CORPORATION.CR A. Paralelni lekovi: aloprol.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze.

abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® .8din (BR) 5086912 supozitorija. inf.2006  (R) 1072832 kapsula. Paracet. maks. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. 75mg. blister. Paralelni lekovi: Febricet. 4 doze u 24 sata.LABORATORIES UPSA .N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.). anksiozno-depresivni poremećaji. maks. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. .2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. 2x14 kom Cena 3817.5-1g na 4-6 sati. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .8din 515-04-02836/03 28. stanja straha i anksioznosti. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.4din 3585551914626 547/2007/12 27.1din 8606007080322 42/2006/12 16.09. blister.2din (BR) 5086915 supozitorija. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. 60mg/2mL. 150mg. 1x500mg E Cena 129.2006 Cena 95. 500mg. Paracet. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline.Slovenija vankomicin . starosti od 6-24 meseca. bočica. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. 1x1g 515-04-02835/03 28.WYETH MEDICA IRELAND . 375mg dnevno. blister.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. 1g. socijalne fobije. Paralelni lekovi: Febricet. Paracetamol EFFERALGAN® .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panadol. (do 10mg/min.02. 80mg. PcM-Hemofarm. tvrda. u razmaku od 4-6 sati. preporučena doza je od 60mg/kg/dan.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. blister. 4x4 kom Cena 126. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. Paracetamol .06. strip.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. svakih 6 časova). bočica. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. bočica. deca dobijaju maks.BRISTOL-MYERS SQUIBB . ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju.2007 Cena 99. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. PcM-Hemofarm.12.2006 doziranje: depresivna stanja.01. 4g dnevno. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. vankocin EFECTIN® ER .Francuska paracetamol . ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.2004 Cena 1048. 150mg. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.5mg (ujutro i uveče).v. tvrda.1din 3/2-10-3158 16. vancotex.12. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. 500mg.Francuska paracetamol .Irska venlafaksin .D.01. Panadol.09.

do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). dnevno. brzinom od 5-10mg/sat. .Francuska paracetamol.2din (R) 1105072 tableta. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. . jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. . 330mg+200mg. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno.D. dnevno.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. 1x30 kom Cena 617. 5g/100mL. u 2 podeljene doze. natrijum-valproat .N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. prelazak na drugi lek mora biti postepen. EFTIL .07. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.c. do postizanja optimalnih doza. fiola. dnevno. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. fiola.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . inf. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. 1x10 kom Cena 70. maks. ortostatska ili drugih uzroka). s. ili i. u dve podeljene doze.ZDRAVLJE A.2007 Cena 139. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.Srbija valproinska kiselina.2006 Cena 51.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. bočica. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. veća 200mg).09. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. ampula.D.5-5mg. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. 8 tabl. fiola.Srbija etilefrin .1din (BR) 1086928 šumeća tableta.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta.04.2002 doziranje: epilepsija. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. .m. 1x150mL Cena 358. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. 6x1mL Cena 80. askorbinska kiselina .5din 3585551913704 821/2007/12 13. parenteralno 10mg i. 5mg. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.Srbija valproinska kiselina .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. 330mg+200mg.D. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe..C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. 10mg/mL.09. 145mg+333mg. plastična fiola. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.04.07.v.8din 8600064100566 1573/2006/12 05.

7din 17. bočica.2007 . 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.V.8din 17.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.9din 515-04-142/04 14. 30x2mL Cena 361. ELOCOM® . 200mg. G. . 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.1%. ELIDEL® . 5%. Sulpirid EKLIVAN .. bočica. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. trajanje terapije zavisi od indikacije. Paralelni lekovi: Sulpigut®. tvrda. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.05. tuba. maks.Švajcarska pimekrolimus .ALKALOID AD . 0. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem.07.4din 515-04-1206-2 16.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.06. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. tuba.Grčka somatostatin . akutni hemoragički gastritis. 1%. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.5mcg/kg/sat.6din 515-04-4121/03 10. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. 2.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. 0. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. a 800-1600mg.05. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. 50mg.ICN PHARMACEUTICALS . 1x3 mg/amp. EGLONYL® . 3x10 kom Cena 144.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16.2003  (R) 1070123 tableta. 0.4din 515-04-248/03 02.2003  (R) 1070121 kapsula.7din 17.05.05.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.1%.SCHERING-PLOUGH LABO N. blister.2003  (R) 3070125 oralni rastvor.A. 1x12 kom Cena 158. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. ampula.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .2007 289.07. 3mg. tuba. .07.Makedonija sulpirid . bočica.PROEL EP.NOVARTIS . parenteralno 200-800mg dnevno. maks.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju. 1x120mL Cena 90. 25mg/5mL.2007 222. CORONIS S.Belgija mometazon .07.25mg/na sat inf.07. tuba. 100mg. približno 3. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.1%.Švajcarska fluorouracil . lio-ampula sa rastvaračem.

9din (R) 7099160 kapi za oči. .1din 3/2-10-11064 10.j. jača krvarenja 15-25 i. octanate.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. Haemoctin SdH. ELOXATIN® . Sinoxal® EMADINE® .j. bočica.Italija faktor VIII .09. 5mg/mL.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja)./10mL..Francuska oksaliplatin . liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 1000.KEDRION S./kg. Haemoctin SdH.P.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.Velika Britanija oksaliplatin . bočica. emoclot d.5mg/mL. 100mg.10. Paralelni lekovi: oxaliplatin.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja)./10mL.2002 Cena 35838.12.AVENTIS PHARMA LTD . jača krvarenja 15-25 i. bočica.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju.12. bočica. 50mg. kontaktni dermatitis. jaka krvarenja 40-50 i.I.j.Belgija emedastin . octanate.KEDRION S.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.Italija faktor VIII . octanate 250 . .S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611.j.A. emoclot. Paralelni lekovi: Beriate P.V. 1x10mL Cena 12284. EMOCLOT . 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. . Sinoxal® ELOXATIN® .2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. octanate 1000.P. 0. .j. atopični dermatitis. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.04. 500i./kg. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje./kg. 1000i.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.j.12. 1x100mg 3/2-10-10191 24.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .9din 8606103273062 2504/2007/12 19. octanate 250 EMOCLOT D. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. jaka krvarenja 40-50 i. 1x10mL Cena 24570.j.12./kg. bočica. Paralelni lekovi: oxaliplatin.2006 35838. rastvor.ALCON-COUVREUR N.j.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.I. 5mg/mL.A./kg./kg.

dnevno. enalapril 10 mg.JUGOREMEDIJA A. monokomponentni (R) 1103020 tableta.8din 3/2-10-461 20.P. blister. blister. se uzimaju sa tečnošću.05. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta.10. 20mcg/mL. tabl.05.5mg/dan. Prilenap ENAHEXAL® COMP . 5mg.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem.2006 Cena (R) 1103021 tableta. blister. Paralelni lekovi: enalapril HcT. 10mg+25mg.HL. Paralelni lekovi: enalapril. nagla inkontinencija urina. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 20mg. blister. 5mg. deca 0.Italija dezmopresin .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enap®. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.SALUTAS PHARMA GmbH .05.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl.Nemačka enalapril .2003 . . blister.5mg.10. pre spavanja.H.2003 Cena 163.Nemačka enalapril. hidrohlortiazid . 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17.KEDRION S. enap® .H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.01. po potrebi 2 tabl. 40mg/dan.Švajcarska darifenacin . Prilenap® HL ENALAPRIL . enap® .2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. deliti ili lomiti. blister.4mcg dnevno. blister. ampula.Srbija enalapril . maks. ZRENJANIN . 15mg.SALUTAS PHARMA GmbH .abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . 10mg. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. ENAHEXAL® . 10x1mL E c09aa inhibitori ace. blister. Prilenap® H.05.A. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. uveče.5mg jednom dnevno.04.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1103022 tableta. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17.D.01.9din 515-04-770-1 21. 10mg. enalapril Lek®. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. dnevno. enatens®. ne žvakati. Cena 7. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. enalapril 20 mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. treba ih gutati cele. monokomponentni (R) 1103870 tableta. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.

Kipar enalapril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.Srbija enalapril .ZDRAVLJE A. 40mg dnevno. enalapril Lek®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. maks. Prilenap ENALAPRIL .12. kongestivna srčana insuficijencija: . blister.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.3din 475/2005/12 17. 20mg. enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. doza održavanja 20mg. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. enatens®. pre spavanja. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 40mg dnevno.10. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. 40mg dnevno. enalapril 20 mg.D. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enap®. blister. 20mg. blister. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . Prilenap ENALAPRIL 10 MG .REMEDICA LTD .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. enatens®. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.5mg dnevno.Kipar enalapril . 40mg/dan.2006 Cena 163.07. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 20mg. . blister. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.5mg dnevno. enap®. 10mg. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. enalapril 20 mg. maks. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.9din (R) 1103177 tableta. enap®. 20mg. enalapril 20 mg.5mg/dan. 20mg.07.D. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 20mg. maks.7din (R) 1103175 tableta. maks. 20mg. 10mg.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. enalapril Lek®. maks.6din (R) 1103847 tableta.Srbija enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. enap®. blister.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. monokomponentni (R) 1103845 tableta.08. maks.2003 Cena 149. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. Prilenap ENALAPRIL .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. monokomponentni (R) 1103885 tableta.5mg dnevno.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril Lek®. enalapril Lek®. blister.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.08. monokomponentni Cena 132.8din 520665003569 327/2005/12 23.10. enatens®. enalapril 10 mg. uveče.C09AA02 c09aa inhibitori ace.1din 515-04-1643/03 24. 10mg. enatens®. .REMEDICA LTD . maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enalapril 20 mg.SRBOLEK A. 2x10 kom Cena 242. enalapril. 2x10 kom Cena 195. enalapril 10 mg.6din (R) 1103886 tableta.2005 Cena 61.12. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. monokomponentni Cena 242. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. maks. 5mg.

2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.05. . 40mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.Slovenija enalapril.KRKA. enatens®. enalapril Lek®.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. maks.3din 3838989503185 214/2005/12 15. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.Slovenija enalapril . enap®. 2x10 kom c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15.Slovenija enalapril . enalapril. Prilenap ENAP® . 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. dnevna doza 2 tabl.2din 15. maks. 10mg+25mg.2005 Cena 228. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister. blister. enalapril 20 mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23.2005 . blister. Prilenap ENALAPRIL HCT . 2x10 kom 515-04-01219/04 28.2005 675. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2.ZDRAVLJE A.1din (R) 1103202 tableta. blister.5mg dnevno. enalapril 10 mg. 2x10 kom Cena 168. .D.5mg. hidrohlortiazid . monokomponentni (R) 1103640 tableta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.H. hidrohlortiazid . enap®. blister.D.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. enalapril.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.2004 Cena 149. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 5mg.08. 20mg+6mg. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . enalapril. Prilenap ENAP® .1din 515-04-01218/04 28. enalapril 20 mg. enatens®. 40mg dnevno.D.2005 Cena 110.09. 10mg. blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.HL.6din (R) 1103642 tableta.08. D.Srbija enalapril. Prilenap® H. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.5din 15. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). monokomponentni (R) 1103200 tableta. blister. 10mg+25mg.KRKA.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. .5mg dnevno. 20mg. maks.08.D.H . 10mg.09.05. 20mg. enalapril 10 mg. enap® . 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158.8din (R) 1103204 tableta.3din (R) 1103644 tableta. TOVARNA ZDRAVIL.2004 Cena 221. dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enalapril 10 mg. enalapril Lek®. 2x10 kom 515-04-01220/04 28. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.09. blister.08.5mg dnevno.08.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enatens®. 20mg+12. 5mg. 40mg dnevno.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. . enap® . blister. maks. D. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.

HL. enalapril Lek®.c.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. Prilenap® H. po potrebi 2 tablete. uveče. dekriocistitis.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. po potrebi. akutni bakterijski konjunktivitis. 500i.PHARMASWISS D. enap® . enap®.GALENIKA AD .5mg.WYETH MEDICA IRELAND .1din 8608808100605 187/2006/12 13. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta . blister. ENBREL® .j. enalapril HcT. blister.02. Prilenap® HL ENATENS® .Srbija bacitracin.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. . enap® .. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 10mg+12. hidrohlortiazid .14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. enalapril HcT.3mg/g.Srbija enalapril . 10mg. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. TOVARNA ZDRAVIL. prašak.5mg/dan. D. Prilenap® H.D.Slovenija enalapril. .2007 Cena (R) 1103888 tableta. 25mg. neomicin .9din (R) 1401176 tableta. bočica staklena. Prilenap ENBECIN® . 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.Srbija bacitracin. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.10. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 2 puta nedeljno po 25mg s.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. Prilenap® HL ENAP® .j.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.GALENIKA AD . enalapril 10 mg.10. 40mg/dan. inj. maks. pre spavanja. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta.02.HL .5mg. tuba.08.5din 5010981001809 285/2005/12 15.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. alternativno 50mg jednom nedeljno.825mg/g.2din (R) 1401175 tableta. enalapril./g+3. ENBECIN® . 10mg+12. 1x5g Cena 50. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.H.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. 20mg. 2 tablete.KRKA./g+0. 4x1 kom Cena 49177. blister. 62. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.08.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god. keratokonjunktivitis. neomicin .O.O. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis.08. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. boca.Irska etanercept .5i. enalapril 20 mg.2005 Cena 573.

Velika Britanija etanercept .12. uzima se između obroka.5din 5010981001809 284/2005/12 15.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . liobočica sa rastvaračem.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. 150mg. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.v.c. 2.Nemačka ciklofosfamid . 2 puta nedeljno po 25mg s. inf.BAXTER ONCOLOGY GmbH .2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. inf..4din 3/2-10-9084/2 25. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.4mg/kg s.. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. 1x2500mg Cena 11572. liobočica sa rastvaračem.WYETH PHARMACEUTICALS . ENDOXAN® .2007 Cena 720.inj.c.2007 doziranje: leukemija. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. inj. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.. ENBREL® . plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.12. u intervalima od 2-5 dana. ENDOBULIN™ S/D .2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. bočica staklena. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih.. inj.. 25mg po dozi.c.03. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.c. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. bočica. intravenski .BAXTER AG .5g.. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.C05CA.Francuska procijanidolni oligomeri .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.. 25mg po dozi. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. 1g. 5000mg.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s. 500mg. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. 1x100mL Cena 23144. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.4mg/kg s. Ig vena. progresivne utoimune bolesti.03. blister.08. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E . 50mg. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.7din 3/2-10-9085/2 25.v.c. bočica. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.. limfedem 2 puta po 150mg.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. maks.. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. 4x1 kom Cena 49177. maligni limfomi. najduže 12 nedelja... najduže 12 nedelja.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.c.08. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s..inj.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. alternativno 50mg jednom nedeljno. inj. maks. octagam® ENDOTELON® . 25mg. inj. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.inj.4din 5413760293639 572/2007/12 01.c.c.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.c. blister. inj.08. 1x500mg Cena 375. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). inj. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.

aluminijumska folija. deca preko 3 mes.12.2002 10553.Indija amoksicilin. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B .) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21.5mL. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. bakteriurija u graviditetu. tifoidna i paratifoidna groznica. 100x0.11. 20mcg/mL. gonoreja). 250mg/5mL+62. . 125mg/5mL+31.1din 515-04-228/03 21.2003 (R) 3021782 sirup. puerperalna sepsa.7din 3/2-10-6382 20. amoksiklav Lek® 156. daje se i. 1x100mL Cena 517. amoksiklav Lek® forte 312.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. 6 meseci posle I doze III doza.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. 6 meseci posle I doze III doza. klavulanska kiselina . kože i mekih tkiva. po šemi: I doza.2din (R) 1021781 film tableta. aluminijumska folija. inf. intraabdominalna sepsa. rekombinantna .11.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. 20mcg/mL.12.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. bronhopneumonija). u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). . septikemija. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.Belgija vakcina protiv hepatitisa B.5mL. 250mg+125mg. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).m.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.5mL. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). peritonitis. 10mcg/0. bočica.J07BC01 VAKCINE Cena 13814.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.5din 515-04-228-2 21. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.m.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21.2003 1045. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.RANBAXY LABORATORIES LTD. plastična bočica. po šemi: I doza.2g prašak za injekciju.v. infekcije u hirurgiji i ORL. bakterijski endokarditis. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . 25x0.11. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis.11.25mg/5ml prašak .J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.6din 515-04-228-3 21. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. bočica. u intervalima od 21-28 dana. amoksiklav Lek® 1. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). septički abortus.SMITHKLINE BEECHAM . 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. doze su date u odnosu na amoksicilin.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.11. deca ispod 40kg (do 3 mes. 1x100mL Cena 328.A.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. plastična bočica.11. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. rekombinantna .2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. daje se i.2003 (R) 3021783 sirup. bočica. posle mesec dana II doza. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN .5mg/5mL. 10mcg/0. 500mg+125mg.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. teže infekcije 500mg na 8h. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. 7x3 kom Cena 846.25mg/5mL. bočica. uretritis. pijelonefritis.

ENZIX .09. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. blister. 4 puta po 100mg. blister. poremećaji intestinalne fermentacije.01. indapamid . 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.Srbija enalapril.01.8din (R) 1126305 kapsula. Coli). indapamid . indapamida (2.10. tvrda. kutija.5mg. Paralelni lekovi: enzix duo. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula.2 god.5mg). 4 puta po 200mg. 10mg+2. 100mg. 200mg.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.5mg). 3 puta po 200mg. 20mg+2. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.HEMOFARM AD . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav forte. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.2004 Cena 231. 200mg. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. deca od 7 meseci . Paralelni lekovi: enzix. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.01. Panklav.2007 Cena 96. enzix duo plus ENZIX DUO . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.Srbija enalapril. . augmentin. 10mg+2. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. tvrda. amoksiklav Lek® 2X. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. 200mg/5mL.5mg.A07AX03 ANTIDIJAROICI. 3x15 kom . enalaprila. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.5din 515-04-04159/03 28. Paralelni lekovi: enzix.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. enalaprila.9din 2517/2007/12 22.HEMOFARM AD . indapamid . enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. deca od 3-7 god.2004 Cena 192. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. blister. bočica.D. film indapamida (2. blister. indapamida (2.09.Srbija enalapril.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.HEMOFARM AD .BOSNALIJEK D.5mg).5mg.10. hronične dijareje.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.

B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. 1x60 kom Cena 11466. 6x0. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. sireta.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike..12. sireta.M.2002 Cena 15252.12. 4000i.8din 3/2-10-8908 25.05. non-Hodgkin limfomi. 2mg/mL. početni ili uznapredovali karcinom dojke. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. Paralelni lekovi: epirubicin.12. KG .8din 3/2-10-8906 25.GLAXOSMITHKLINE UK . karcinom pankreasa.L. bočica.05.6din 515-04-3883/03 31.EBEWE PHARMA GES. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. ili podeljeno u nekoliko inj. kumulativna doza 0. karcinom glave i vrata.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . 6x0.B.C.Velika Britanija lamivudin . želuca i pluća. bočica staklena. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN .j.Belgija epoetin alfa .05.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. 6x0. .9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.. 300mg dnevno.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.12. Hodgkin i non-Hodgkin limfom.. 6x0.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju.2002 Cena 20340.4din 3/2-10-8904 25.5mL 0069154 rastvor za injekciju.9-1 g/m2. kolorektalni karcinom.Austrija epirubicin .j. bočica. . 10000i.12.4mL 0069157 rastvor za injekciju. može se dati u jednoj inj. na 3 nedelje ili 12. bočica. sireta.j. maks. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04.2002 Cena 50615. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.9din 3/2-10-8909 25.05. karcinom dojke. 10mg. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. 1000i.. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2.12.S. bočica staklena.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. 50mg. sireta. primitivni hepatocelularni karcinomi. SINDAN-PHARMA S.Rumunija epirubicin . sireta.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta.4din 515-04-3883/03-1 31. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.. gastroezofagusni karcinom.3mL 0069155 rastvor za injekciju. 6x1mL Cena 5227. karcinom jajnika. 150mg. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. tokom 2-3 uzastopna dana. jajnika. akutna leukemija.2002 . multipli mijelom. Paralelni lekovi: episindan®.V.j.H NFG. 2000i. 2mg/mL.j.5-25mg/m2 na 7 dana. 3000i.2004 doziranje: akutna leukemija. 1x25mL Cena 1385. maks.R.2004 E Cena 6060.v.

početna doza 50 i.10.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.j./mL.c. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. maks./0.6mL. napunjen injekcioni špric.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). 200 i.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.. 1x0./mL.10./0.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26. 10000i. kod odraslih E .j.10./0./0.j.10.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. EQRALYS . 30000i./kg.j. 50 i./kg.j. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.v. deca preko 1 mes.j.c. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi. 40000i. 2000i. 6x0. 4000i. Cena napunjen injekcioni špric.10.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju./0. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine. napunjen injekcioni špric.. 1000i. 50 i.j.j.v.j. početna doza 2 puta nedeljno s./kg 3 puta nedeljno.j.10. napunjen injekcioni špric./0. napunjen injekcioni špric.3mL.j.j. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26. 1x0. 1000i.j./kg./kg. 1x0. deca početna doza 3 puta nedeljno i. doza 3 puta nedeljno s.j. 3000i.j.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju. 4000i.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. 50 i.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.j. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. 200 i.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.j. maks.HEMOFARM AD . Cena napunjen injekcioni špric.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.10.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26./mL.c./kg.9mL./0./kg. 1x0. 1x0.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26./kg 3 puta nedeljno.3mL. 50 i.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.10.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.5mL. napunjen injekcioni špric.j. napunjen injekcioni špric. 1x0.10.10. 2000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje.10./0. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.6mL. doza 3 puta nedeljno i. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi.v.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.j. napunjen injekcioni špric.10.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.75mL.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju. početna doza 3 puta nedeljno s./0.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. 6x0.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26.Srbija epoetin zeta . kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.9mL.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju./0. 6x0.j. napunjen injekcioni špric. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.4mL. 3000i.4mL. 20000i.10. Cena napunjen injekcioni špric. 6x0. 10000i.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju.j. doza može da se koriguje na 4 nedelje.

06. sinuzitis.c. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN ./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).j. maks.2003 215. sifilis.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. otitis. blister. bočica.05.2004 Cena 249. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. 250mg. blister.2003 275. 500mg.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji.5din 18.12. 250mg.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. maks. enteritis izazvan Campylobacter-om.2006 Cena 269. 500mg.1din 18.06.c. 125mg/5mL. 250mg. blister.MERCK KGaA .c. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s.2004 doziranje: respiratorne infekcije.2004 doziranje: respiratorne infekcije.Kipar eritromicin .j.Srbija eritromicin . 2x10 kom 515-04-292/04 28. blister. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. veliki kašalj.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.REMEDICA LTD .5-1g na 12 sati. . 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.j. ERITHROMYCIN . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. 300 i.D. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. 2mg/mL.JUGOREMEDIJA A.12.j. 600 i.9din (R) 1325152 film tableta. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju. otitis.6din 18. negonokokni uretritis. enteritis izazvan Campylobacter-om. legionarska bolest.2003 .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. veliki kašalj. ZRENJANIN . pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. 450 i. 4g dnevno. sinuzitis.2003 460. 4g dnevno. bočica.7din 18. 150 i. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. 1x50mL Cena 18276. početna doza 3 puta nedeljno s.Srbija eritromicin . blister. 250mg/5mL.D. 500mg.12./kg.12.10. sifilis.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.3din 515-04-291/04 28.06.9din (R) 1325561 film tableta. ERBITUX® . bočica.1din (R) 1325153 film tableta.Nemačka cetuksimab .5-1g na 12 sati. blister. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. negonokokni uretritis.c. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. legionarska bolest./kg ili jednom nedeljno s. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju.

N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .6mg/kg. maks.4din 515-04-1659/03 04. legionarska bolest. maks. 100mg/10mL. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. 100mg. maks. 12x5mL Cena 5454.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. jednom dnevno. ESPERAL® .4din (R) 1103151 film tableta.Holandija rokuronijum bromid . anestezija kontinuiranom inf. negonokokni uretritis.5-1g na 12 sati. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. 50mg dnevno. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. 0. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .8din 8600097405324 938/2007/12 04. blister.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. . otitis. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25.2002 Cena 215. ORGANON . enteritis izazvan Campylobacter-om. 50mg/5mL.1din 8600103419086 288/2007/12 22. sinuzitis.9-1. maks.8din (R) 1325141 film tableta.Srbija eritromicin .15mg/kg. 500mg. negonokokni uretritis.05. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 100mg dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).01.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. bolus inj. 500mg dnevno. 100mg dnevno. blister. sifilis. Lorista®.2006 doziranje: respiratorne infekcije. maks. Lotar® ESMERON® . blister.6mg/kg.5din (R) 1325554 film tableta. maks. fiola. enteritis izazvan Campylobacter-om.2007 Cena 1324. legionarska bolest.05. sifilis.N.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: cozaar®.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. maks.12. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. bočica. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.Francuska disulfiram . veliki kašalj.HEMOFARM AD .v. sinuzitis. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 0. bočica. maks.5-1g na 12 sati.D. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. 500mg. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . 0. 2x14 kom Cena 725.01. veliki kašalj.12. 500mg. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. 50mg. maks. 4g dnevno.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. početno i.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. 1x20 kom . 100mg dnevno. doza održavanja 0. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 4g dnevno.Srbija losartan .V. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. otitis.2mg/kg. i.08. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04.v. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.2007 Cena 8181. 100mg dnevno. blister. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.

05.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. meka.11. 40mg/mL. 0. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. 1x30g Cena 312. 40mg/mL. meka. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. boca staklena. 1x30g Cena 83.JUGOREMEDIJA A.2006 18.05. 0. tuba.2006 18.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. tuba. tuba. Paralelni lekovi: esperson®. boca staklena. u toku ili nakon obroka. 40mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. ZRENJANIN .2002 doziranje: akutne upale kože.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . 40mg. jakog delovanja (grupa III) Cena 312.JUGOREMEDIJA A.2006 . blister.JUGOREMEDIJA A.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god.Nemačka simetikon . blister.11.05.6din 18. i pre spavanja ako je potrebno.05. dermatitis. dermatitis. 0. 40mg/mL. Paralelni lekovi: esperson®. boca staklena.Nemačka simetikon . ZRENJANIN .D. 1x25 kom Cena 112. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.05%.5din (R) 4152253 mast. esperson® mite ESPERSON® MITE . 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. ekcemi.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 40mg.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.2002 doziranje: akutne upale kože. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.05. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .25%. esperson® mite E ESPERSON® M .9din 4013054002407 695/2006/12 25.Srbija dezoksimetazon .2002 doziranje: akutne upale kože.11.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija.05. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. dermatitis.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. blister. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. dnevno. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.Srbija dezoksimetazon . i sutradan ujutro. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija.25%.. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. ekcemi. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. meka.D. ekcemi. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: esperson® M. esperson® M ESPUMISAN® .D. na dan ispitivanja 2 kaps.Srbija dezoksimetazon .

odojčad 25 kapi pre ili posle podoja.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N ..12. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11.v. oestradiol.. ESTRADERM TTS® . deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. Paralelni lekovi: climara®.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. 300mg.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. 4mg/10cm2. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. profilaksa recidiva holelitijaze. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.PFIZER ITALIA S. 3x10 kom Cena 417. 8mg/20cm2. tvrda.12. psorijaza. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.8din 8606007410617 185/2006/12 13.12. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N .2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.NOVARTIS . tvrda. . estrofem®.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . 1 sat pre ili 2 sata posle jela.A05BA. profilaksa recidiva holelitijaze. masna distrofija jetre.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.02. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17.L.12. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.AVENTIS PHARMA . radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. 1x100 kom Cena 9936. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .Švajcarska estradiol . 140mg.A05BA. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). ampula. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. aluminijumska folija. zatim se doza induvidualno podešava.7din 3/2-10-9312 11.AVENTIS PHARMA . Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. masna distrofija jetre. boca staklena. 250-500mg dnevno.Italija estramustin . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. 2mg/5cm2. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. psorijaza. aluminijumska folija. vagifem® . 250mg. aluminijumska folija.12.R.

posttraumatski. 1x20 kom Cena 1094.Danska estradiol . karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.04. 50. tokom 5 dana. Lastet inj. estraderm TTS®. Lastet cap.ALKALOID AD .D. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.HABIT PHARM A. povrede sportista): 2 puta po 200mg. vepegal. 100. terapija se započinje 5. Lastet cap. Lastet cap.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus.2004 .Makedonija etodolak . za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. vepesid ETOPOSIDE . .2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. inf.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. 100mg/5mL. Lastet cap. osteoartroza.v. vanzglobni reumatizam). 100. LIMITED .. bočica. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.Austrija etopozid . bočica od tamnog stakla. ETOPOSID . kontejner za tablete.04. blister. dnevno u kontinuitetu.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. KG . Lastet cap. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. 600mg dnevno. monokomponentni (R) 1048130 film tableta.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.C09AA01 c09aa inhibitori ace. Lastet inj. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.. bočica.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. tokom 5 dana. 2mg. 200mg.B. vepegal. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. 50.07.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.04. 50mg.9din 515-04-1599/03 21.10.H NFG.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 1x5mL Cena 1300.05.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode..Australija etopozid . za 3-4 nedelje obnoviti.1din 20. inf.NOVO NORDISK A/S . blister. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. 25mg.EBEWE PHARMA GES. osteoartritis. 100mg/5mL.2004 243. Paralelni lekovi: climara®.v. 25. vepesid EUKAPTIL® ..PFIZER (PERTH) PTY. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. 25.9din 515-04-1993/03 26.Srbija kaptopril . monokomponentni (R) 1103800 tableta. za oralnu upotrebu 2.15 ESTROFEM® . ankilozirajući spondilitis.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. dana od početka kvarenja.M. za 3-4 nedelje obnoviti. maks. za oralnu upotrebu 2. dentalni bolovi. Paralelni lekovi: etoposid. Lastet cap. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.6din 20. vagifem® E ETOLAC® . Paralelni lekovi: etoposide. oestradiol. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.

4din (R) 1040235 tableta.12. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. 2x10 kom 515-04-3575-1 11.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Katopil®. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. posle mesec dana II doza.5mL. maks. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. maks.25-12. tvrda. 125mcg. Paralelni lekovi: captopril. 75mcg. 200mg. adolescenti 18mg/kg dnevno. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. blister. 50mcg. blister.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. hronična opstruktivna bolest pluća individualno.6din (R) 1040231 tableta. maks. 2 (retko 3) puta po 50mg. 20x1mL . deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks. maks. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. tvrda. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. po šemi: I doza.9din (R) 1040232 tableta. blister. bočica. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). doza održavanja 100-200mcg dnevno. 20mcg/mL.5mg. dnevna doza je 1 g.8din (R) 1040234 tableta. uzima se 1 sat pre jela. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).08.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . zorkaptil® EUPHYLONG® . blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.2003 Cena 92.2003 Cena 93.MERCK KGaA . 300mg.11.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. blister. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno.ALTANA PHARMA AG . rekombinantna . blister.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.08. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. blister.08. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Letrox® 100.11.08.2003 Cena 131. Kaptopril alkaloid®. 50mcg.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. odrasli nepušači 9.5mg.2003 Cena 137.5mg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.Nemačka teofilin .3din (R) 1040233 tableta. 100mcg. 75mcg.m.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.08. 6 meseci posle I doze III doza. maks.2003 Cena 119. 150mcg. 2-2. Letrox® 150. Letrox® 50. 25mcg. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno.08. Tivoral® EUVAX B .6din (R) 1040230 tableta. 100mcg. posebno ako je praćena noćnim napadima. daje se i. blister. 150mcg. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04. doza održavanja 2 puta po 25mg.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje).

rekombinantna . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. daje se i. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.A. bočica.LG LIFE SCIENCES . 6 meseci posle I doze III doza. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . 6 meseci posle I doze III doza.08. blister. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. EVISTA . 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. bočica.SANOFI PASTEUR S.02.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.m.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B.5mL. 10x0.J07BC01 VAKCINE Cena 7639. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta. antioksidans 100-300mg dnevno. D. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.Španija raloksifen . posle mesec dana II doza.4din 131/2006/12 06. daje se i. .J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. .A.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151. posle mesec dana II doza.m.D. .2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. bočica.Slovenija tokoferol .15 EUVAX B . 20x0. 4g dnevno. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.08. bočica.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.5mL.6din 515-04-3139/04 26.10. 6 meseci posle I doze III doza.KRKA. po šemi: I doza.08.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .12.4din 3/2-10-1476 09.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. daje se i.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. po šemi: I doza.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela.5mL. 10mcg/0.08. 20mcg/mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju. 60mg. EVITOL® .5mL. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . . rekombinantna .Francuska antigen virusa hepatitis B . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. TOVARNA ZDRAVIL.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.08. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. 20mcg/mL. 10mcg/0. 1x0.5mL. 100mg. blister.LILLY S. 10mcg/0. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. bočica.m. po šemi: I doza.5mL.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. posle mesec dana II doza. 50x5mL Cena 118263. bočica. maks. 10mcg/0.

5-6mg. blister. 3mg. 12mg dnevno. 4. dalje se doza individualno prilagođava.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1.5mg. deca do 1 godine 50mg dnevno. maks. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.7din (R) 1088013 kapsula. maks. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. blister. . zatim1 nedelja pauze. 2mg/mL.2004 Cena 2676. blister. kesica. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. tablete se ne smeju žvakati.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 2x14 kom 515-04-4200/03 11. otprilike u isto vreme. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama.09. Paralelni lekovi: vitamin e. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.2004 Cena 2676. . blister. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. rastvoriti tabl. 250mg. blister.V.NOVARTIS .2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.Švajcarska rivastigmin .03. EXELON® . vitamin e forte EVRA .03.03.5din 515-04-03271/04 28.2004 Cena 2699. blister. Kapsule. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.7din (R) 1088014 kapsula.5mg.5mg.9din (R) 1088015 kapsula. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. početna doza iznosi 2 puta po 1. tvrda. niti gutati cele.2004 Cena 515-04-03271-1 28.1din (R) 2088016 oralni rastvor.05. 125mg. zavisno od nivoa feritina. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. tvrda.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. blister. bočica. 1. 30mg/kg telesne mase dnevno. 12mg dnevno. tvrda. deca preko 1 godine 100mg dnevno. 1x120mL 515-04-4202/03 02. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.JANSSEN PHARMACEUTICA N.5mg.05. EXJADE® . u čaši vode ili soka od pomorandže. najmanje 30 min. dalje se doza individualno prilagođava.05.5-6mg. pre uzimanja bilo koje hrane.Švajcarska deferasiroks .2004 Cena 8445. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. 500mg. etinilestradiol .G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster.Belgija norelgestromin. blister. tvrda.09. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. 6mg. na prazan želudac.03.04.

kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.BAXTER HEALTHCARE S.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. EZETROL® .2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. disbalans elektrolita.USA ezetimib . trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. .5g/L+0. magnezijum-hlorid . 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.10 EXTRANEAL . 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09.05.5g/L+0.12.257g/L+0. Cena 75g/L+5. plastična kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu. natrijum-hlorid.Irska ikodekstrin.051g/L.2004 . 75g/L+5.5 L. 1x2500mL 515-04-4029/03 09. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.12. instilacijom tokom 10-20 minuta. posle 6-12 sati rastvor se menja.257g/L+0.B05D. Cena 3258..051g/L. 10mg. blister.8din 515-04-3994/03 21.A.4g/L+4. plastična kesa..4g/L+4.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .

akutni bakterijski otitis media.Makedonija famotidin .Grčka ceftriakson . Quamatel® FARCEF . Paralelni lekovi: Famotidin. blister.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . Lendacin®. 2.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.ALKALOID AD . 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. ceftriaxone-BcPP.11.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.6din (R) 1128482 film tableta. FAMOTIDIN . 1x1g . 1x10 kom 3/2-10-5736 10. Labilex®. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.2din 515-04-523/03 16. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. pruritus. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. septikemija. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.09. nekomplikovana gonoreja. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.2006 doziranje: hemoroidi. blister. 20mg. tokom 4-8 nedelja. blister. 2g na 12 sati i.2002 Cena 119. veracol® j01dd cefalosporini.5mg+100mg. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .v.06. ragade. bočica. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. 2x10 kom Cena 124.11.09. 2g dnevno.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. prematurusi maks.ALTANA PHARMA AG . lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. tuba.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. ceftriaxon-MIP®. inf.3din (R) 1128630 film tableta. rocephin®. strip. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. zapaljenske bolesti karlice. maks. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. tokom 4-8 nedelja.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta..FARAN LABORATORIES . 10mg/g+50mg/g. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 40mg. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.1din (R) 1128631 film tableta. polikrezulen .6din (R) 4108040 mast.11. 20mg.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta.Nemačka cinhokain. infekcije kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: azaran. meningitis. infekcije kože i mekih tkiva.11.3din 3/2-10-5735 10. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. 50mg/kg dnevno. ceftriakson. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. 1g.2005 Cena 418. blister. intraabdominalne infekcije.Srbija famotidin . Longaceph®. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217.HEMOFARM AD . 40mg. analne fisure. ekcemi.

non-Hodgkin limfomi.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. tendosinovitis. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD .2din 8606007410709 1143/2006/12 06. karcinom dojke.5%. episindan® FASTUM® GEL . Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .2007 Cena 71. najbolje uveče pre spavanja.6din 8608808105211 813/2007/12 13.2din (R) 5086107 supozitorija.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.L.5%. periartritis. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. isčašenja. . uganuća. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.Italija ketoprofen . jajnika. Paracetamol . istegnuća tetiva. 120mg/5mL. maks. 50x10 kom Cena 583.07. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 4 doze u 24 sata.2005 doziranje: inflamatorna. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: efferalgan®.09.R.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. 200mg. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. blister. blister. deca dobijaju maks. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. 500mg. 50mg. Paracet. 2.01. 10mg. PcM-Hemofarm.MENARINI.2005 Cena 208. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. fibrozitis.R.08.2006 Cena 5199.L. bočica od tamnog stakla. bočica.5%.2005 Cena (BR) 4167341 gel. na 3 nedelje ili 12. a najduže 15 dana.2007 Cena (R) 3086106 sirup. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31.Srbija paracetamol .Srbija varfarin . 1x5mL Cena 1117. tendoperiostitis. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.Italija epirubicin . želuca i pluća. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.01. maks. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. tuba. tokom 7. 2.07.12 FARIN® .2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. 5mg.GALENIKA AD .01. distorzije.5-25mg/m2 na 7 dana.HEMOFARM AD .A. tendinitis.04. 2. tuba.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta.5din 8600097400220 315/2007/12 23.PFIZER ITALIA S.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. miozitis.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.3din (BR) 4167342 gel. Panadol. povrede meniskusa. 3x10 kom Cena 96. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. . bursitis. sinovitis.5-1g na 4-6 sati.08. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. u razmaku od 4-6 sati. 4g dnevno. tuba.2006 doziranje: akutna leukemija. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. blister. kumulativna doza 0.

HEMOFARM AD ./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).Srbija feniramin. NAZALNI PREPARATI Cena 96. paracetamol. kesica. kesica. najduže 5 dana kontinuirano.3din 1000j. 25mg+500mg+200mg. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .O.PANFARMA D. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. 500j.3din 1271/2006/12 02. . 330mg+200mg. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .01.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. uobičajeno 50-100 FEIBA j. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. askorbinska kiselina . askorbinska kiselina . NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. liobočica sa rastvaračem.. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.2006 FEIBA TIM 4 . 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. zavisi od titra inhibitora. maks. 1x20mL Cena 24205.Srbija dekstriferon . fiola.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. .8din 316/2007/12 23. ampula.Srbija feniramin.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta.11. 1x10 kom Cena 58.BAXTER AG .7din 9002864058525 2109/2006/12 14. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. maks. 280mg+100mg+10mg. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta./20mL. prašak se razmuti u čaši vode. najduže 5 dana kontinuirano.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.11.D.09. 100mg/2mL.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.Srbija paracetamol. prasak se razmuti u čaši vode./kg dnevno. paracetamol.R01BA. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . 8x4g F Cena 233/2007/12 17. 8x5g Cena 205.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju./20mL. 8 tableta dnevno. 200 FEIBA j. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII .08.O.01.R01BA..2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . askorbinska kiselina . Cena 48411.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. .3din 8600097401197 67/2005/12 08.

održavanje 1-3mcg /kg/sat.12. doza održavanja 5-10mg dnevno.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA.08. angina pektoris obično 5mg dnevno.Srbija fenobarbital .Nemačka felodipin .1mg. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju. blister.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. spontano disanje odrasli i. ampula. maks.2004 FENOBARBITON .1din 5mg. maks.12. 3x10 kom Cena 112. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard.3din 515-04-02680/04 28. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. blister.08. ANESTETIKE I SL.1mg. 0. ujutro.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju. 50x2mL Cena 2190.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. blister.NOVARTIS . .L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.STADA ARZNEIMITTEL AG .5din 515-04-4035/03 31. 10mg dnevno.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. 10mg dnevno. bolus 50-200mcg.V. 0. 5x2mL Cena 219. deca 3-5mcg/kg. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L).5mg dnevno dok traje progresija tumora. tuba.GALENIKA AD . ampula. pa 1mcg/kg po . angina pektoris: obično 5mg dnevno.STADA ARZNEIMITTEL AG . Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.8din (R) 1039330 film tableta.3din 4011548004326 236/2005/12 16. 0.1%. 10mg.10din 515-04-272-1 02. doza održavanja 5-10mg dnevno.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. 0.v.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. 2.Švajcarska dimetinden . deca 5-8mg/kg dnevno. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. blister.Nemačka felodipin . indukcija 2-4mcg /kg. FENISTIL .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .JANSSEN PHARMACEUTICA N.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija). ujutro.07.09.1mg. uveče. Plendil FEMARA . Paralelni lekovi: Phenobarbiton. ujutro. pa 50mcg po potrebi. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .5mg.Švajcarska letrozol .14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. ampula. 100mg.2002 doziranje: karcinom dojke: 2.12. Cena 168. Cena 441. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. ujutro.07.Belgija fentanil . 2x10 kom Cena 821.

5mg.. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.09. na respiratoru i.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. pa 1-3mcg/kg po potrebi.v. FERRO-GRADUMET® . dnevno. 50-100mg.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . deca 3mg/kg i. pa 1-3mcg/kg po potrebi. odojčad 25-50mg. po potrebi povećati na 2 tabl. 5x10mL Cena 515.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. .D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.D. blister. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min.v. dnevno.03. . 100-300mg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). indukcija 2-4mcg /kg.m. tuba.02. deca 15mcg/kg.D.8din 9088881337751 231/2006/12 28. 1x100mL 515-04-02839/04 28.Srbija gvožđe(II)-sulfat .2din 8608807101078 243/2006/12 03. onihomikoza nogu do 1 godine.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. 3x10 kom Cena 279. bočica. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. na respiratoru i. pa 1mcg/kg po potrebi.m. pa 100-200mcg po potrebi.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. deca 15mcg/kg.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. .3-3. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. spontano disanje odrasli i.02.09.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. inf. . odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. deca 3-5mcg/kg. spontano disanje odrasli i deca i.Austrija fentanil . latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god.v. trudnice 200-300mg.01. ampula. pa 50mcg po potrebi.8din (R) 1060090 film tableta.5din (R) 3060073 sirup. inf.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. ampula. ampula. 1x15g Cena 93. profilaksa trudnice: 50-100mg. bolus 0. bolus 0. deca od 1-12 godina 50-100mg.v. 50mcg/mL.v.Slovenija gvožđe lll . 105mg. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . oralni preparati Cena 95.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. onihomikoza ruku: 6 meseci. na dan.6din 515-04-02838/04 28. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. 50mcg/mL. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. deca od 1-12 godina 25-50mg. inf. 100mg.v. održavanje 1-3mcg /kg/sat.Slovenija gvožđe lll .GALENIKA AD .Srbija fentikonazol . inf. pa 100-200mcg po potrebi. FERRUM LEK® .D. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.09. na respiratoru odrasli i. odjednom ili 2 puta po 1 tabl.v. na respiratoru odrasli i. blister.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 20mg/g. 50mg/5mL. spontano disanje odrasli i deca i.2004 Cena 188.3-3.5mg. trudnice 100mg. 100mg. bolus 50-200mcg. FERRUM LEK® .B03AC.

732. stanja posle pankreatektomije. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. FIBROLAN® ./g. blister. askorbinska kiselina . virusne infekcije nosa i ždrela . proteaza . 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. BEZ ŠEĆERA .2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. askorbinska kiselina .12.1 FERVEX ZA DECU . 1Loomis j.2007 438. dezoksiribonukleaza (goveđa) . 50x10 kom Cena 1146. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. uzima se razmućeno u čaši vode.Francuska feniramin. askorbinska kiselina .PFIZER PGM .A09AA02 DIGESTIVI. blister. Paralelni lekovi: Fervex za decu. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast. uzima se razmućeno u čaši vode.1din 25.7din 3585551913735 627/2005/12 23. 8x1 kom Cena 158.Francuska feniramin. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. 8x1 kom Cena 219.11. stanja posle totalne gastrektomije.D. najduže 5 dana kontinuirano. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . paracetamol.5din 8608811001432 323/2005/12 21.JUGOREMEDIJA A.Srbija amilaza. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle.rinofaringitis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 25mg+500mg+200mg. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. lipaza. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. . ulcerativne lezije. alergijski rinitis.R06AB. tuba.12.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. cervicitis./g.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. 25mg+500mg+200mg. alergijski rinitis. Fervex za odrasle FESTAL® N ./g+666Christensen j.4din 3585551913728 628/2005/12 23.Francuska fibrinolizin (goveđi). kesica..05. Fervex za odrasle. ZRENJANIN . najduže 5 dana kontinuirano. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. tuba. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice./g+666Christensen j.. opekotine. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. Fervex za odrasle. inficirane rane fistule).Francuska feniramin.2005 (BR) 1121101 obložena tableta.R06AB. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. kesica. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).2din 25. virusne infekcije nosa i ždrela . 8x1 kom Cena 168. Paralelni lekovi: Fervex za decu. virusne infekcije nosa i ždrela . abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor.05.12. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. uzima se razmućeno u čaši vode. najduže 5 dana kontinuirano.R06AB.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2005 doziranje: prehlada.4din 3585551913766 629/2005/12 23. 2x10 kom Cena 63. paracetamol. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza..rinofaringitis.2005 doziranje: prehlada. 1Loomis j.10. alergijski rinitis. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. paracetamol. 10mg+280mg+100mg.rinofaringitis.2005 doziranje: prehlada. kesica. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.2007 (apscesi. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane.BRISTOL-MYERS SQUIBB . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa.

200mcg dnevno.9din (R) 7114595 aerosol. 15mg/5mL.5mg.Velika Britanija flutikazon .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.12.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED . suspenzija.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.2002 Cena (R) 3112244 sirup.Nemačka ambroksol . deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.11. 15mg/5mL.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno. Lamox.2002 Cena 818. 30mg.11. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28. 50mcg/doza. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.Poljska flutikazon . Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica sa raspršivačem. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28. bočica sa raspršivačem.12.5mg. rastvor.2002 Cena 853. 400mcg dnevno.2002 Cena (R) 3112024 sirup. maks.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. blister. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. . 30mg.12.2002 Cena (R) 1122246 tableta.84din 3/2-10-6380 22. 50mcg. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. 250mcg.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.12.BERLIN-CHEMIE AG . Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .11.5mg.05. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.08. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. bočica. boca sa pumpom za doziranje.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. 7.12. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. bočica sa raspršivačem.12. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.4din (R) 7114597 aerosol. blister. maks. . Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. bočica sa raspršivačem.A. 50mcg. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. 15mg/5mL. 1x60 doza . bočica. bočica. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . 125mcg. deca do 2 godine 2 puta po 7. bočica. Mucosolvan®.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471.

keratitis. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. 5mg/5mL.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. vakcina protiv gripa inaktivisana. blister.Slovenija loratadin .4din (R) 4090851 mast za oči.2002 Cena 120.5din 8608808100728 109/2006/12 02. . premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.9din 515-04-5168/03 30.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.02.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). Pressing® FLONIVIN BS . rascepana virusna čestica) .PHARM. 1x5mL Cena 198. Loratadin.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. 2x8 kom Cena 364. GERHARD MANN. 3x10 kom Cena 373.12.5mL . FLUARIX . 35mg.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.08. plastična bočica sa kapaljkom.2005 (R) 7090852 kapi za oči. FABRIK GmbH .9din (R) 1058248 tableta. 3mg/g.GALENIKA AD .12.SMITHKLINE BEECHAM . deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). 10mg. blister. alergijski konjunktivitis. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. blister.6din 515-04-2703/03 05.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) .S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294.12.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici .mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. 3mg/mL.DR. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.08.12.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. 1x0. uzima se pre jela. Lorano. između obroka. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.06. 3x10 kom 515-04-1723-1 01. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. blister. 10mg. Midazolam Torrex FLOXAL® .2005 doziranje: hronični konjunktivitis. po potrebi ponoviti tokom noći. rastvor.D. bočica. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. napunjen injekcioni špric.A07FA01 ANTIDIJAROICI. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2din 4030571001416 715/2005/12 27.4din (R) 1058247 tableta.Srbija midazolam . vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.ICN CRNA GORA .2003 Cena 306. Paralelni lekovi: dormicum®. vaxigrip®.5-15mg uveče pre spavanja. Paralelni lekovi: claritine®. tvrda. nesezonski hronični idiopatski rinitis. tuba. CHEM. . 15mg.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . 2x10 kom Cena 204. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. po protokolu o imunizaciji.Nemačka ofloksacin .Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. blister.11. 10mg. FLORMIDAL® .

5din 8600097003087 710/2006/12 05.2003 Cena 40925. blister.9din (SZR) 1034022 film tableta.06.06. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. blister. . Fluconal. . zatim 3mg/kg dnevno. 7-14 dana.07. dermatomikoze: 50mg dnevno. 10mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.2006 Cena 599. Flumycozal.V. inf. blister. blister. blister. Stabilanol FLUCONAZOLE . 2mg/mL. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. 7-14 dana. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 250mg. svakih 28 dana. 5x50mg Cena 70318.4din (R) 1327346 tableta.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. Paralelni lekovi: diflazon®. Flunazol. Flukonazol.SCHERING AG .05. dermatomikoze: 50mg dnevno.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima. 10x10 kom Cena 6092. 1x100mL Cena 816.2003 Cena 31177. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. zatim 3mg/kg dnevno. 4x5 kom 515-04-235-1 30. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister.SCHERING-PLOUGH LABO N. Stabilanol FLUDARA . Paralelni lekovi: diflazon®. 50mg. 2-4 nedelje.Poljska flukonazol .abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . bočica. bočica staklena. Flukonazol. Flunazol. tvrda.5din (SZR) 1034021 film tableta.POLFARMEX SA . ili i. 100mg.06.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.Nemačka fludarabin .2004 Cena 706.2din 515-04-02186/04 28.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. 50mg.09. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 150mg. parenteralno (primenjuje se bolus inj. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 50mg.2004 Cena 275. diflucan®.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.HEMOFARM AD .07.2din (R) 1327355 kapsula. 3x5 kom 515-04-235/03 30.v. Flumycozal.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta.1din 515-04-722/03 18. Fluconazole.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. 10mg. blister. diflucan®. 2-4 nedelje. tokom 6 ciklusa. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno.09.7din (R) 1327356 kapsula. tvrda. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.Belgija flutamid .Srbija flukonazol .06.

tendosinovitis. Paralelni lekovi: acc 100.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. blister.10 FLUGALIN .5din 7680375610375 815/2007/12 13. . bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. acc Saft. 150mg/kg (početno). degenerativna artroza. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. periartritis.2din 7680451790793 816/2007/12 13. 100mg.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. Nac . kesica.Srbija flurbiprofen . istegnuća i iščašenja. strip.04. 30x1g Cena 249. Fluimucil® 200. FLUIMUCIL® 100 . deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.7din (R) 1162051 obložena tableta.04. deca 15-30mg/kg dnevno.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.7din 7680375610108 814/2007/12 13. Fluimucil® 100. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. blister. tendinitis.ZAMBON GROUP ITALIA . 5x2 kom Cena 210. povrede mekih tkiva. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. sinovitis. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. 2x15 kom Cena 85. 100mg. acc Saft. acc 200. Fluimucil® 600.ZAMBON SWITZERLAND LTD . akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. miozitis. gljivama koje sadrže amanitin. ankilozirajući spondilitis. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. 200mg. kesica. ampula. emfizem pluća. mukoviscidoza.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. Paralelni lekovi: acc 100. Fluimucil® 600. halogenim ugljovodonicima. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.Švajcarska acetilcistein . bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). 300mg/3mL. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. mukoviscidoza. 5x3mL Cena 258.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. hronična obstruktivna oboljenja pluća. Nac .Švajcarska acetilcistein .ZAMBON SWITZERLAND LTD . burzitis. mukoviscidoza. 50mg. cistična fibroza. osteoar tritis.Švajcarska acetilcistein .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.10. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). emfizem pluća.GALENIKA AD .ZAMBON SWITZERLAND LTD .2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. F FLUIMUCIL® .10.Italija acetilcistein . zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 600mg. 30x1g Cena 220.2002 doziranje: reumatoidni artritis.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.09. acc 200.2002 Cena 153. emfizem pluća.04.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .

ZDRAVLJE A. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. blister.12.2003 Cena 798. 2-4 nedelje.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. 1x7 kom Cena 599. Paralelni lekovi: acc 100. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. Fluconazole. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja).7din (R) 1327203 kapsula. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.2007 Cena (R) 1327202 kapsula.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. 150mg.Srbija flukonazol . diflucan®. 200mg. 1x7 kom 471/2005/12 17. tvrda. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 50mg.7din (R) 1327302 kapsula. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. . zatim 3mg/kg dnevno. ZRENJANIN . Stabilanol FLUKONAZOL .2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno.01.12.12. blister. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. Flumycozal. Stabilanol FLUKONAZOL . tvrda. 100mg. tvrda.2007 Cena 275. Paralelni lekovi: diflazon®.01.01. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana.10. maks.2din 8600064104027 132/2007/12 11. Stabilanol F . 7-14 dana. Flumycozal.01. 150mg. Flunazol. Fluconal. maks. Flunazol. tvrda. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Hemofarm FLUKONAZOL . a zatim 200-400mg jednom dnevno. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 100mg.2003 Cena 275. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. 1x7 kom Cena 599.D. Nac . 2-4 nedelje.D. diflucan®. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. blister. blister. . Fluconazole. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. Flumycozal.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. 50mg. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. Flunazol. diflucan®. Fluimucil® 200. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana.JUGOREMEDIJA A. blister. zatim 3mg/kg dnevno. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. sistemska kandidijaza: (Candida. acc 200.Srbija flukonazol . prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. Fluconal. dermatomikoze: 50mg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.Srbija flukonazol . acc Saft. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. blister. tvrda.1din (R) 1327340 kapsula. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. Fluconal. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. blister. Fluconazole. Paralelni lekovi: diflazon®. Paralelni lekovi: diflazon®. 100mg.SRBOLEK A. 7-14 dana. tvrda. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. Fluimucil® 100.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.1din (R) 1327301 kapsula.D. blister.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

blister.3din (R) 1042015 tableta.2007 Cena 592. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. glibenklamid . uključujući i dane menstruacije. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. dnevno. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN .1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.HABIT PHARM A.09.2007 Cena 863. 1mg. rastvor. blister. 5 ili 6 tabl.10. Meglimid® . blister.02. .O. maks.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .2007 Cena 271.D. 5mg/mL. blister.09.GALENIKA AD .5% rastvora.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. 3mg. derivati sulfonilureje Cena 403.SLAVIAMED D. blister. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. 400mg+2. Paralelni lekovi: Timadren®.5din (R) 1042018 tableta.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.5din 8608808103101 183/2006/12 13.Srbija timolol .09.Srbija gliklazid . 3x10 kom Cena 157.5mg.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.Nemačka metformin.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . Unitimolol® 0. blister.02.09. 1x5mL Cena 150. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. 80mg. dnevno. maks. maks. ili 3 puta dnevno ujutro.02.9din (R) 1042017 tableta.5din (R) 1042016 tableta. diprian. dnevno. 1x7 kom Cena 150. bočica staklena. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. blister.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.5mg. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. 320mg dnevno. 6 tabl. 200mg. jednom dnevno 1 tabl.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. GLAUMOL® . 6mg dnevno. .5% G GLIBOMET® .10. 400mg+2. gliprex®. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. 4mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). u podne i uveče za one koji uzimaju 3. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.Srbija glimepirid . lek se uzima pre ili u toku jela. ujutro sa doručkom. 2mg.Srbija mikonazol . Paralelni lekovi: diaprel Mr.GALENIKA AD . blister. glimepirid remevita. Timolol alkaloid®. Paralelni lekovi: amaryl®. glioral® GLIMEPIRID . 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.O.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.

2mg.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. 6mg dnevno. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). 3mg.01. ako dnevna doza iznosi 800mg.01. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. Paralelni lekovi: diaprel Mr. glimepirid.NOVARTIS . 6mg dnevno. blister. Meglimid® GLIVEC® . blister.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 3x10 kom Cena 403. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 100mg. uzima se pre ili u toku doručka. 3mg. 80mg. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. gliprex®. tvrda.05.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. 50mg.2006 Cena 863. glikosan GLIPREX® . sa velikom čašom vode. blister. 6mg. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30.Mađarska glimepirid .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. NIŠ . blister.5din (R) 1042101 tableta. 4mg.Srbija gliklazid . nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.REMEVITA D. blister. maks.01.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 4mg. blister. maks.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.CEMELOG-BRS Kft . diprian. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11.O.1din (R) 1039381 kapsula. cele.12.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.01.05. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. ujutru i uveče. tvrda. glimepirid.Švajcarska imatinib .Srbija glimepirid . 320mg dnevno. 1mg.2007 Cena 533. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11.2002 Cena 202430. ako je potrebno.12.5din 5999880025072 83/2007/12 11.2006 Cena 592.O. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. maks. blister. lek se uzima pre ili u toku jela. blister.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Tablete uzimati uz obrok.1din (R) 1042070 tableta.01. blister. blister. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.05. Paralelni lekovi: amaryl®. . blister. glimepirid remevita. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan.GALENIKA AD . derivati sulfonilureje Cena 157.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. Paralelni lekovi: amaryl®.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno.9din (R) 1042102 tableta. 10x12 kom 3/2-10-7794 17.3din (R) 1042351 tableta.05. 2mg. Meglimid® GLIORAL® . 3x10 kom Cena 777.

maks. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat.09.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. ako dnevna doza iznosi 800mg. deca 10-20mcg/kg. Siofor® 1000. po potrebi ponoviti za 10 minuta. Meglucon 500. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. blister. maks. blister.07. 500mg.2007 Cena 414. GLUCOBAY® . 100mg.. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta. Metfogamma® 850. napunjen injekcioni špric.3din 1733/2006/12 21. GLUCOPHAGE .Švajcarska imatinib .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.A10BF01 GLIVEC® . blister. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. GLUCAGEN® HYPOKIT® . 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Nemačka metformin .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.MERCK KGaA .02.09.1din 02.NOVO NORDISK A/S . 400mg. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.2004 213.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 1000mg. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. Tablete uzimati uz obrok.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. Paralelni lekovi: aglurab. Siofor® 850.2006 Cena 180/2006/12 13. deca 50-150mcg/kg i. cele. povećati na 3 puta po 50mg.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. 1x1mL Cena 1321.Danska glukagon .BAYER HEALTHCARE AG . blister.5-1mg.. 850mg.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.A. 1mg/mL.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .3din 02. sa velikom čašom vode. 3g dnevno podeljeno u više doza.5din (R) 1341102 tableta. 2x15 kom Cena 550. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. blister.MERCK SANTE S.8din 3/2-10-10650 20. 600mg dnevno. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.09. . Tefor GLUCOPHAGE .S. Siofor® 500.Francuska metformin . Metfogamma® 500.Nemačka akarboza . 50mg. gluformin. blister.2004 .07. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. Meglucon 850.v.v. Metformin. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 100mg.12. blister.02. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. ujutru i uveče. 50mg dnevno (početno). Metfogamma® 1000.

boca plastična.6mg+131.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: glucose 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. glucosi infundibile. boca plastična.2006 Cena 1324. 5%.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .Nemačka glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%. deca 30-60mL/kg dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08.05. glucosi infundibile 10%. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08.05. Metfogamma® 1000.Nemačka glukozamin .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.5din 515-04-3831/03 22.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. 5 % do 2L dnevno. 5%.Austrija glukoza . 5% 2L dnevno. glucose 5%.06. boca staklena. blister. boca plastična. Siofor® 1000. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08.CHEPHASAAR CHEMISCH .B. Metformin.B.05. boca plastična. Meglucon 850. 5%. pre ili u toku jela. glucosi infundibile. Tefor GLUCOSAMIN-MIP .BRAUN MELSUNGEN AG . 10%.86mg. 10%. deca 15-30mL/kg dnevno. blister. Metfogamma® 850.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09.6mg+131.06. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. 392. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.BRAUN MELSUNGEN AG . glucose 5% Fresenius. Meglucon 500. gluformin. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .12.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. 10% do 2L dnevno. glucose 5% Fresenius. maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 5%.Nemačka glukoza . 392. Siofor® 850. Siofor® 500.05. 20x500mL 515-04-3831-1 22. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2003 Cena 1622. 5%. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. deca 30-60mL/kg dnevno.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: aglurab. boca plastična.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. boca staklena. glucosi infundibile 10%. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09.86mg. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.12. Paralelni lekovi: glucose 5%. glucosi infundibile 10%. Metfogamma® 500. 49x100mL . glucosi infundibile.05.

izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.HEMOFARM AD . glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . deca 15-30mL/kg dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.HEMOMONT D.Srbija glukoza . glucosi infundibile.8din 481/2006/12 07.ZDRAVLJE A.Srbija glukoza . 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . boca.D. odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. boca plastična.Crna Gora glukoza . 1x500mL Cena 69. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucose 5%. glucose 5% Fresenius.ZDRAVLJE A.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. glucose 5% Fresenius. 10 % do 2L dnevno. .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. deca 30-60mL/kg dnevno.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju.12 GLUCOSI INFUNDIBILE .2006 .1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. boca plastična. . boca. glucosi infundibile 10%. deca 15-30mL/kg dnevno. 5 % do 2L dnevno. 10%.Crna Gora glukoza .09. glucosi infundibile.04.O. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucose 5% Fresenius. glucose 5%.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. Paralelni lekovi: glucose 10%. . deca 15-30mL/kg dnevno.04.O. 5%.11.Srbija glukoza .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.4din 515-04-3689/04 30.1din 8600064104076 480/2006/12 07. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 5 % do 2L dnevno. 5%. glucose 5%. deca 30-60mL/kg dnevno. glucose 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. 10 % do 2L dnevno. 1x500mL 8600064104052 Cena 55. 10 % do 2L dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. boca.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48.2006 Cena 69. boca. boca.HEMOMONT D. 5 % do 2L dnevno.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: glucose 10%. deca 30-60mL/kg dnevno. 10%.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 10%.O. 1x500mL Cena 55.O.2006 Cena 69.09. 5%. glucose 5% Fresenius.11.D. odrasli inf.09. .

A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. maks.6din 25.09. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak.06.S. Paralelni lekovi: glucose 10%.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.2005 Cena 198. . .Švajcarska terlipresin . Siofor® 850.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. Siofor® 500.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 5mg. 3g dnevno podeljeno u više doza. Metfogamma® 500. 1mg/5mL. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. maks. glibenklamid . deca 30-60mL/kg dnevno.Srbija metformin .6din 25. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. 5 ili 6 tabl.MERCK SANTE S. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta.PFIZER . GLUCOVANCE® . Trajanje terapije.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 20mg dnevno. dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. Siofor® 1000. 500mg+2. 5 % do 2L dnevno. 500mg. blister. blister. ili 3 puta dnevno ujutro. dnevno.MANUFACTURING CENTER .12. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. bočica. 3x10 kom Cena 66.Francuska metformin. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. Meglucon 500. dnevno. 500mg+5mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 2x15 kom Cena 235. Metfogamma® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. jednom dnevno 1 tabl. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.7din (R) 1341801 film tableta.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.06.. Meglucon 850. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. Paralelni lekovi: aglurab. 5x5mL Cena 15652.v.USA glipizid . Metfogamma® 1000. 6 tabl.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. maks.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. maks.HEMOFARM AD . Metformin. liobočica sa rastvaračem u ampuli. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. glucose 5% Fresenius.2002 780. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. glucophage.A. blister. ujutro sa doručkom.12. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Tefor GLYPRESSIN® . glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . glucose 5%. glucosi infundibile. bočica. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. 10mg.09.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.5mg. zavisno od stanja je 2-3 dana.

liobočica i rastvor u špricu./0.F® 1050 .f® 900 GONAL ./0. 450i.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u špricu. Paralelni lekovi: gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).A.j.f® 1050.f® 300.f® 900 .j. gonal . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.j.75mL.06. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 450.SERONO PHARMA INTERNATIONAL . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.j.f® 450. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A. 1x0.Italija folitropin alfa . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. gonal .2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.75mL. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 1x0. .P. 1050i. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. zavisno od kliničkog odgovora.05.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. gonal ./0. zavisno od kliničkog odgovora.f® 900 GONAL .05.06. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. liobočica sa rastvaračem u špricu.06. gonal .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25. Paralelni lekovi: gonal . pen sa uloškom.P. Paralelni lekovi: gonal . gonal . zavisno od kliničkog odgovora. gonal .f® 1050. 450i.F® 300 ./1. 300i. .f® 300. 1x0.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. pen sa uloškom.f® 900 GONAL .5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.A. zavisno od kliničkog odgovora.F® 300 . .P.5mL.Italija folitropin alfa .f® 1050. 75i.Italija folitropin alfa .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. Paralelni lekovi: gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Švajcarska folitropin alfa . 1x1.f® 450. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).2din 515-04-1560/04 10. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL.j.F® 450 .

5mg. kapsule progutati sa dosta tečnosti.25mg.Nemačka paracetamol.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. u podne i uveče.A.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25.5din 4011548004333 273/2005/12 04.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . 200mg+150mg+25mg+2.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.08. ujutru.5-1mg.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.f® 300.05. povlačenjem simptoma. . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). doza se može smanjiti na 1 kap.STADA ARZNEIMITTEL AG .ALKALOID AD . hlorfenamin . 0.j./1.25-0. (ujutru. 1x10 kom Cena 123. blister. prevremeni porođaj: 4 puta po 0. 900i. 1x20 kom Cena 181. tvrda.F® 900 .5mg. 1x1.f® 1050.Makedonija heksoprenalin .05. Paralelni lekovi: gonal . deca od 4-10 godina 3 puta 0.P.125-0. bočica.Italija folitropin alfa . terapijom.v. askorbinska kiselina. gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. .5mL.5mg. GYNIPRAL® . pen sa uloškom. deca ispod 4 godine 3 puta 0.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0.1din 5310001065058 911/2007/12 03. kofein.f® 450 GRIPPOSTAD® C . zavisno od kliničkog odgovora. u podne i uveče).G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. gonal .

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.THERA SELECT GmbH . Immunate.v.ZLB BEHRING GmbH . Wilate® 450. Wilate® 450. liobočica sa rastvaračem. 250i. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336. Haemate® P 500.08. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.Nemačka faktor VIII.ZLB BEHRING GmbH .j. HAEMATE® P 1000 .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.08.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL . deca po potrebi. do 2000mL u vitalnim indikacijama. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. inj. liobočica sa rastvaračem.12. ili kontinuirana infuzija.j.j. Cena 40567.)/10mL. Cena 10231. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. (500i.4din (1000i./5mL. Haemate® P 500. a primenjuje se kao i. a primenjuje se kao i.8din (250i.j. 1x10mL Cena 20944.5%. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 .ZLB BEHRING GmbH .+600i.Nemačka faktor VIII.2003 .)/5mL.4din 515-04-3187/03 07. ili kontinuirana infuzija.2003 doziranje: individualno. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Paralelni lekovi: Haemate® P 250. odrasli 500 . 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02. Immunate. inj.9din 8606103100054 1272/2006/12 02.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. a primenjuje se kao i.v. liobočica sa rastvaračem. boca.BIOTEST PHARMA GmbH .Nemačka faktor VIII . Wilate® 450.Nemačka faktor VIII. Haemate® P 250. inj.j.B05AA. ili kontinuirana infuzija.j.1500mL po potrebi.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.Nemačka poligelin .)/15mL.+1200i. u vitalnim indikacijama. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH .08.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. količina infuzije zavisi od gubitka krvi..v.j. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. 3.08.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . Immunate. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .+2400i. liobočica sa rastvaračem. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.

06.25 i. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.j.maks. maks. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.KRKA. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju.025-0. Haloperidol.03.D.05mg/kg/dan.025-0.150mg/kg/dan. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: Haldol®. octanate 250 HALDOL® . bočica. maks. plastična bočica.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 10x1mL Cena 272.2007  (R) 1070205 tableta. jača krvarenja 15 .7din 3838989576998 662/2007/12 08. . 0.150mg/kg/dan. Paralelni lekovi: Beriate P. 2mg. deca od 3-12 godina 0./kg.Slovenija haloperidol . 50mg/mL.5-5mg.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.05mg/kg/dan.2006  (R) 1070841 tableta.03.5-5mg.j./kg.4din 3838989577018 659/2007/12 08. 0.D. 60-100mg dnevno. Haldol® depo. podeljeno u 2-3 doze. TOVARNA ZDRAVIL.j. maks. podeljeno u 2-3 doze.08.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. 10mg. .02.HEMOFARM AD .150mg/kg/dan.15 i. maks. octanate. ampula.HEMOFARM AD . blister. 0. jaka krvarenja 40 . Paralelni lekovi: Haldol®. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.06. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju./10mL.2007  (R) 1070202 tableta. 1x30 kom Cena 506. 5x1mL Cena 1477. rastvor. maks. 5mg/mL.I. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. 2mg/mL. maks. 500i. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . D.0250.5din 8600097011464 03-6708/99 07.j. 1000i. 60-100mg dnevno. 2mg.03. Haldol® depo. bočica.02. D. 10mg. Haloperidol .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta. 10x1mL H Cena 242.Srbija haloperidol . Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 60-100mg dnevno. bočica.03.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .7din 3838989577025 660/2007/12 08. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. octanate 1000.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.Srbija haloperidol ./kg. 5mg. 1x10mL Cena 59.08. deca od 3-12 godina 0. liobočica sa rastvaračem.50 i.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 ..2000  (R) 2070842 oralne kapi.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. emoclot.5-5mg. Paralelni lekovi: Haldol® depo. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. ampula.05mg/kg/dan.j. 300mg na 4 nedelje. liobočica sa rastvaračem.5din 03-6707/99 07. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza./10mL. emoclot d. TOVARNA ZDRAVIL. podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Haldol®. Haloperidol. ampula.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. deca od 3-12 godina 0.KRKA.Slovenija haloperidol .

bočica. maks. boca.02g/L+0.JUGOREMEDIJA A. . HARTMANOV RASTVOR . 6. .2006 doziranje: terapija šoka. blister. rastvor.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . 6g/L+0.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.150mg/kg/dan. Haloperidol HALOTHAN .294g/L+3.12. kalijum-hlorid. kalcijum-hlorid. deca od 3-12 godina 0. kalijum-hlorid. 2mg/mL.276g/L. 50mL.373g/L+0.1din 515-04-4001/03 22.025-0. maks. stanja sa acidozom. 1x500mL Cena 76.12.D. prosečno 60 kapi/min.12.5-5mg.Srbija natrijum-hlorid.4din 515-04-4003/03 22.5 L).Srbija natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.Srbija halotan .D.25g/L.ZDRAVLJE A. stanja sa acidozom.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.9din 515-04-4002/03 22. 0. u urgentnim stanjima. maks. podeljeno u 2-3 doze. 1x10mL 1 Cena 124. maks.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.5 L). ZRENJANIN . Paralelni lekovi: Haldol®. kalcijum-hlorid.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. bočica. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.2003 Cena 370. Haldol® depo. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.373g/L+0. 60-100mg dnevno. natrijum-laktat .4din 8600097010627 395/2007/12 30. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. ampula. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. natrijum-laktat .Srbija haloperidol .02. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1. 5mg. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. održavanje anestezije: 0.5-2% (deca i odrasli).2003 Cena 47.05mg/kg/dan. prosečno 60 kapi/min.ZDRAVLJE A.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. 2mg.294g/L+6. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. u urgentnim stanjima. 10mg. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta.2007 doziranje: terapija šoka. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . 1x500mL 76. fiola.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . 180 kapi/min.01.4din 8600064104601 120/2006/12 06.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.D.12. boca.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju.03. 180 kapi/min.

Slovenija alprazolam .25mg. 0. zolarem HEMODROPS .B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.2004  (R) 1071757 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. oralni preparati (R) 1060140 kapsula.06.03%. blister.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. Isopto Tears HEMODROPS . profilaksa 1 kapsula dnevno. bočica. Paralelni lekovi: Ksalol®. 350mg.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11. maks.HEMOFARM AD . 1x30 kom Cena 151.HEMOFARM AD .2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije.Crna Gora hipromeloza .Srbija hipromeloza .C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. bočica.5%. najbolje ujutru).09.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta. Paralelni lekovi: artelac. HEMOKVIN PLUS® . rastvor.09. 0. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.D.HEMOMONT D. artelac edo. HELEX® . bočica staklena.2004  (R) 1071756 tableta. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. 1x10mL Cena 80. blister.09. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28.Srbija kvinapril. dnevno (uvek u isto vreme.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. prisustva stranog tela u oku.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Paralelni lekovi: artelac. blister. 4mg dnevno.KRKA. tvrda.5%.O.09. rastvor. depresija: 3 puta po 0.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. . 2x15 kom Cena 203. . maks. 20mg+12.08. kontaktnog sočiva. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. Xanax®.O. bočica staklena. 0. rastvor. 4mg dnevno.ALKALOID AD . 0. zapaljenja. .O. Isopto Tears HEMOKULIN® .O. 2x15 kom Cena 131.5mg. .2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.2din (R) 7099071 kapi za oči.08.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .11. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza. D.Crna Gora nafazolin .25mg. 1x10mL Cena 48. hidrohlortiazid . 1mg.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.5mg.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .3din 8600097200141 1285/2007/12 12. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11.HEMOMONT D. blister.5mg.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. artelac edo. 0.

Srbija hidrohlortiazid. hronična opstruktivna plućna bolest. HEMOMYCIN .Nemačka l-ornitin-l-aspartat .Srbija azitromicin . Paralelni lekovi: Sumamed. 100mg/5mL.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2004 doziranje: masna jetra. HEPA-MERZ® . TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03.8din 8600097010467 635/2005/12 12. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15.2003 Cena 309. 500mg.10mg dnevno. 40mg dnevno. KGaA . blister.1din (R) 1325482 film tableta.Srbija heparin . hronični hepatitis. 5000i.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . HEPARIN .C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. doza održavanja 20 .06. dnevno..2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .20mg dnevno.5din (R) 2127451 granule.A05BA. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. 20mg. brzina inf. doza održavanja 10 .2004 Cena 2406. 200mg/5mL. 50mg+5mg. 4x10 kom Cena 103. blister.25mL 8608808100797 Cena 95.Merz Pharma Gmbh & Co. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.12. blister. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.01. ampula.j. 5 g/sat.Srbija kvinapril . blister.8din (R) 3325481 sirup. zmax HEMOPRES .12.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.5 .12.2002 Cena 164.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula.06. tvrda.06. maks. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno./0.06. maks.8din 974/2007/12 10.7din (R) 1103732 film tableta. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.2002 Cena 466. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. 250mg.HEMOFARM AD .3din 8600097400497 317/2007/12 23.HEMOFARM AD . zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana.2007 . ampula. bočica od tamnog stakla.5mg dnevno.12. bočica. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03. 80mg dnevno. 1x6 kom Cena 466. kesica. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2005 Cena 501. 5x0.25mL.3din (R) 3325483 sirup. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. maks. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. infekcije kože i potkožnog tkiva. 2x10 kom Cena 275. parenteralno do 20g inf. amilorid .1din 8600097011303 3/2-10-3696 15.GALENIKA AD . 10mg.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. 5g/10mL.05. 3g.

/g.v.4g/L+13.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.88g/L+1.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju. valin . analne fisure.8g/L+ 10. boca.j.j. bolusom. ulkus kruris. 5x1mL Cena 95. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.j.2007 Cena (BR) 4108185 gel.Srbija heparin. 65i. viatromb HEPATHROMBIN H .64g/L+10.08g/L. 1000-2000 i.2007 Cena (BR) 4108182 gel.c. serin.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.42g/L+4.Srbija heparin .j.j. 1x20g Cena 36./kg/sat ili s.2007 Cena 34./g+2./mL. blister.j. treonin.72g/L+0. deca i odrasli male telesne mase 5000 i.73g/L+2./g. nastaviti kontinuiranom inf. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. 5000i. glacijalna sirćetna kiselina./kg na 12 sati. 1x500mL Cena 423.82g/L+2. 500i.07. Paralelni lekovi: Lioton 1000. lizin. triptofan.4din 8600097010306 2063/2007/12 25./sat ili s.09. i.j.12.75mL/kg dnevno.Srbija alanin.09g/L+6. tuba. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.675mg+30mg. glicin. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .2007 Cena (BR) 4108184 krem. histidin. cistein. arginin.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija).4din 860009712249 3/2-10-7309 25. tuba. i.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. posttraumatski hematomi.233mg/g+30mg/g. 15-25 i. 25000i.j. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.1g/L+5. HEPASOL 8% .j.52g/L+0.c.4din (BR) 5108021 supozitorija.j. na 12 sat.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. metionin. HEPATHROMBIN .HEMOFARM AD . prolin. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.HEMOFARM AD . polidokanol .09.HEMOFARM AD ./5mL. prednizolon.8din 8608808100780 975/2007/12 10. izoleucin. ampula. supozitorije 1-2 puta dnevno.j. tuba. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno. 15 000-20 000 i. tuba. praćeni zapaljenjem. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. 300i. ampula.05. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.j./g.88g/L+5. tuba sa aplikatorom. 4./g.07. bolusom.7g/L+ 10.j.07. fenilalanin.2007 doziranje: tromboflebitis.j.24g/L+4.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. . hematom. 250 i.4g/L+0. nastaviti kontinuiranom inf. 500i. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.+1.v. povrede kod spor tista (otok. 300i.2007 Cena 782.07. maks. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.05. 120i.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast. doza za odrasle 18. leucin.

deca 3-12 godina 15-20mL/kg. 0. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. voluven HEXABRIX 320 . tokom 90 minuta.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.7din 8606102767166 96/2006/12 31. 1x200mL Cena 99. 60g/L+9g/L.5din 04.01. . liobočica sa rastvaračem. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. 320mg/mL.Nemačka hidroksietil skrob. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. boca staklena.HEMOMONT D. tonzilitis. bočica staklena. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. septički.06. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.O. brzina davanja inf. natrijum-hlorid .Crna Gora hidroksietil skrob. deca do 3 godine 10-15mL/kg.8din 04.v. maks. dnevna doza 33mL/kg (maks. inf. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. maks. .O. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.Francuska joksaglinska kiselina .2din 8600097003049 77/2007/12 11. niskoosmolarna kontrastna sredstva.06. HETASORB® 10% .F. bočica od tamnog stakla. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. traumatski. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. traumatski. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima.SERUMWERK BERNBURG AG . iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.Švajcarska trastuzumab .GUERBET .1g/100mL .2004 HEXORAL® .A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® .4din 8600097010245 515-04-2922/03 07.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. boca staklena.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.Srbija heksetidin .B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 320mg/mL. faringitis. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. natrijum-hlorid . 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. 100g/L+9g/L. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja.01. gingivitis. stomatitis.v. inf.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. 1217. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje.11. voluven HETASORB® 6% . tokom 30 minuta.2004 2312.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke. 1x20mL Cena 150422. 1x500mL Cena 796.10. bočica staklena. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).HEMOFARM AD . 440mg.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. glositis.

5mL Cena 590. boca. 10mcg/0. HIDROKORTIZON . liobočica sa rastvaračem u špricu. epiglositis. blister.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. dnevno. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.GALENIKA AD . deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.5mL Cena 1268.6din 515-04-1627/03 07. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. bočica.02.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. 10mcg/0. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON . deca do 1 godine 25mg i.5mL.5mL. . revakcinacija u 2-oj godini života. 1x0. 1x1 kom Cena 57.11. liobočica sa rastvaračem u bočici.5mL u razmaku od 1 meseca.8din 8600064104830 543/2007/12 27.5mL.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . status astmatikus).GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.Srbija himekromon .A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. 500mg. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. revakcinacija u 2-oj godini života. Paralelni lekovi: Mendiaxon .204 HIBERIX™ .D. 2x10 kom Cena 52.HEMOFARM AD .2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL. deca od 1. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. 5%. 100mg.A.ZDRAVLJE A.Srbija hidrokortizon .v.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. liobočica sa rastvaračem u bočici. 1x0. šok. anafilaktička reakcija. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.2006 doziranje: profilaksa teških.2002 Cena 174.Srbija hlorheksidin .2007 doziranje: holecistopatije.08.11.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10mcg/0. 1x1000mL Cena 331. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.11. artritis. inf.11.5 godina 50mg dnevno. hipersenzitivne reakcije (angioedem.5mL počevši od 6-te nedelje života. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. 200mg.11.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. . Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . 100x0. bočica.

6din 5413760293646 96/2007/12 11. zocor® HOLOXAN® .ALKALOID AD .11. 1%. i. Simva HeXaL®. 1%.Makedonija hloramfenikol . 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02. 2g.01. Paralelni lekovi: chloramphenicol. 5mg/mL. a zatim u ređim intervalima.O. 500mg. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. bočica.Nemačka ifosfamid . Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA .O.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. . 1g. večernja doza najveća. tuba. vasilip®. doza se može povećavati do 80mg.03. Paralelni lekovi: chloramphenicol. bočica. lečenje traje najduže 5 dana.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1.12.08. Simvastatin. blister. Paralelni lekovi: cholipam. bočica staklena.08.BAXTER ONCOLOGY GmbH . porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.HEMOMONT D. 40mg.6din 5413760293653 95/2007/12 11. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. 1x1g Cena 1930.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta. bočica.ALKALOID AD .L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. blister. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.2-2. Simvor.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.v.Crna Gora hloramfenikol .01.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).Makedonija simvastatin . blister. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. 1x500mg Cena 1231.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. kao dugotrajna 24 časovna inf. rastvor. doze 80mg/dan.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). tokom 5 uzastopnih dana. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. .2006 Cena (R) 1104611 film tableta. 10mg.3din 5413760293660 94/2007/12 11. u podeljenim dozama. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. 1x2g Cena 4424.08.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. a zatim u ređim intervalima. Hloramkol® HLORAMKOL® . 20mg. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. 1x5g Cena 57.01. tuba. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče).2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.

OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. za vreme operacija. za vreme operacija. preeklampsija).BAXTER AG . preeklampsija).02.j. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju.08. .m. 100i. parenteralni./mL.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. preeklampsija).ELI LILLY EXPORT S. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. bočica.7din 3/2-3215 02. 1x50mL 3/2-10-4005 02. humani .B05AA01 a10aB insulini i analozi. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno./mL. humani . humani . malo soli. vrstu insulina. ciroza jetre.H . 20%.Austrija albumin. malo soli. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.1din 9002864012039 554/2005/12 18.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 20%.11.A10AB04 a10aB insulini i analozi. 1x50mL Cena 2310.A. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. posle porodjaja).20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .6din 3/2-10-4006 01.Nemačka albumin. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.b.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju.Švajcarska insulin lispro . kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.04. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. akutni edem. 5%. posle porodjaja). 100i.08.LILLY FRANCE S. 1x50mL Cena 1991. 1x250mL . parenteralni. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.S.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . akutni edem.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.Austrija albumin.j. vrstu insulina.A. 20%. boca. Ljudski albumin 20%. Ljudski albumin 20%. ciroza jetre.Francuska insulin lispro . gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. bočica. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. posle porodjaja). uložak.07.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. akutni edem. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. za vreme operacija. ciroza jetre. bočica. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.BIOTEST PHARMA GmbH .

Ljudski albumin 20%.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. a ostatak u glutealni mišić). 150i.7-1.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ./mL.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 150i.06. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19./kg (½ doze infiltrirati oko rane. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . 18i. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.j. 1x50mL Cena 5195.Srbija rabies imunoglobulin. Ljudski albumin 20%.ZLB BEHRING GmbH . bočica. posle porodjaja).035mg/kg dnevno. humani .j.4mg/m2 dnevno. intravenski . 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. supstituciona terapija: odrasli 0.025-0. Paralelni lekovi: Human albumin. bočica. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. 1x3mL . karpula sa rastvaračem.j. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.Srbija imunoglobulin (IgG-7S).A. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. Paralelni lekovi: Imogam rabies./mL.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.06. ciroza jetre.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. humani . 20%. Paralelni lekovi: genotropin®.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. Turner-ov sindrom: 0.05mg/kg dnevno. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.2din 3/2-10-2856 16.. preeklamsija). .1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.3mg dnevno.j.Nemačka albumin. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d./mL. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju.ELI LILLY EXPORT S. 2. bočica. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19. bočica. 5g.06. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. bočica. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju. 150i.Švajcarska somatropin .5g. MALO SOLI .15-0. Ig vena.05.j.05. akutni edem. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. octagam® HUMATROPE . za vreme operacija.2002 Cena 10328.07. odnosno 0. bočica. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. malo soli.0mg/m2 dnevno. odnosno 1.06. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.

srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. . HUMULIN NPH .j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.12. parenteralni. parenteralni. 100i. 1x10mL H HUMODAR R .Francuska insulin izofan . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2001 . vrstu insulina. vrstu insulina. humani .Ukrajina insulin izofan .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HUMODAR C25 .A.A.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.j. bočica. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. 100i./mL./mL. HUMULIN M3 . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. 40i. humani . 40i. . . HUMULIN PEN M3 ./mL.04. parenteralni.INDAR . a10ac insulini i analozi.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.Ukrajina insulin izofan . karpula.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.INDAR . bočica. parenteralni.20 HUMODAR B . karpula./mL.11.ELI LILLY EXPORT S. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. vrstu insulina.INDAR . 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.12. bočica.j.ELI LILLY EXPORT S. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.Ukrajina insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.11.j. parenteralni. 100i.LILLY FRANCE S.A10AC01 a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.S. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. 40i.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23.

kontejner za tablete. difuzni skleritis. 100i.Srbija hidrokortizon .Italija hijaluronska kiselina . 100i. sklerokeratitis. . 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.01.A.LILLY FRANCE S.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.v.8din (R) 1047411 tableta.Švajcarska insulin izofan . HYDROCORTISON . ampula.2din 8608808100810 73/2007/12 11. karpula.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL Cena 143.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju./mL. .2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. 10mg/mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. 25mg/mL. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.5 godina 50mg dnevno. ekcematozni keratokonjunktivitis.S. HUMULIN R . deca od 6-12 godina 100mg dnevno. 1x5g Cena 43.A10AB01 a10ac insulini i analozi. vrstu insulina. na 2-3 nedelje.GALENIKA AD . deca do 1 godine 25mg i. tuba. 1x2mL Cena 2171.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. dnevno. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. deca od 1. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . vrstu insulina. injekcije 25-50mg intraartikularno.2007 Cena 95.Srbija hidrokortizon . HUMULIN PEN NPH . tokom 5 nedelja. 1%.M09AX01 a10aB insulini i analozi.01. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju.01. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči.1din 515-04-2369/03 03. bočica. vrstu insulina. parenhimatozni keratitis. akutni i hronični iridociklitis.3din 8606103275011 515-04-247/03 14.ELI LILLY EXPORT S.04.FIDIA FARMACEUTICI SPA .01. HYALART . uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka.11. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju.2din 8608808100834 75/2007/12 11. neinfektivni alergijski konjunktivitis.j. episkleritis. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 20mg. .GALENIKA AD .Francuska insulin humani .2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. inf. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.j.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni./mL.

alergijski dermatitis. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0. Cena 641.V. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. ubodi insekata. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.Belgija etomidat .2005 Cena 152.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. ampula.09. 1%+3%.Srbija hidrokortizon. 1%+3%. tuba.5din (R) 4153106 mast.07. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . . slabog delovanja.GALENIKA AD .2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.5%.9din 8608808100841 76/2007/12 11. 1x5g Cena 47.4din 515-04-273/03 02.3mg/kg. eritrodermija. tuba.09. 20mg.2-0. alergijski dermatitis izazvan lekovima. oksitetraciklin . 1x5g Cena 50.01. 2.2003 .9din 8608808100865 61/2005/12 08.210 HYDROCORTISON . promene na koži kod eksudativne dijateze. tuba.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. dečiji hronični neurodermatitis. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.Srbija hidrokortizon . HYDROCYCLIN .GALENIKA AD . 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08.

juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.. bočica.REMEVITA D. Nurofen Liquid. 2. 2x10 kom Cena 178.. sirup 3-4 puta po 50mg. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. Nurofen.5din (R) 1162488 film tableta.2-1. 3-4 puta po 100mg.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. rupan. Nurofen active. Ibu . rupan.09.6-1. Upfen IBUPROFEN . blister.07.Srbija ibuprofen . Nurofen. blister. 3-4 puta po 200mg.Kipar ibuprofen .REMEDICA LTD .Hemofarm.06. maks. 200mg.HEMOFARM AD .06.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.Srbija ibuprofen . rastvoreneu čaši vode. blister. deca od 3-7 god.01. sirup 3-4 puta po 100mg.2-1. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. 3-4 puta po 50mg. deca od 3-7 god.2 g/d. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. Nurofen Liquid.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Brufen®. Paralelni lekovi: Brufen®. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Ibu .2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.Srbija ibuprofen . rupan.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 100mg/5mL. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. blister.2003 .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. posle jela. 2x10 kom 515-04-294/04 28. 200mg. 2. posle jela. 400mg. Upfen IBUPROFEN . 3-4 puta po 200mg. 200mg.4 g/d.2004 Cena 98.Hemofarm. odrasli 2-3 tabl. Nurofen Liquid. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl.2 g/d. blister. Nurofen active. doza održavanja 0.HEMOFARM AD .O. fiola.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. Paralelni lekovi: Brufen®.O. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl.09. tablete se uzimaju nezavisno od obroka. NIŠ . 400mg.6-1.09.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 600mg. blister. 2x10 kom 515-04-290/04 28.3din (R) 1162642 film tableta. doza održavanja 0.2004 Cena 68.4 g/d.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU .M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. Nurofen active.6din (R) 3162482 oralna suspenzija.06.2003 Cena 104. maks. 400mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen.2din (R) 1162641 obložena tableta. deca od 1-2 god.HEMOFARM . deca od 8-12 god.5din 515-04-1120/03 15. Ibuprofen. deca od 8-12 god. Upfen IBUPROFEN .2007 Cena 91. deca od 1-2 god..5din 515-04-1120-1 15.

O. rupan.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.O. 2.6-1.2-1.. 1. sirup 3-4 puta po 50mg.A. sirup 3-4 puta po 100mg.j. . fiola. 50mg/mL.25g+400i.A11JB. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. 10%.2g/d.REMEVITA D. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03.INNOTECH INTERNATIONAL . bočica. posle jela.P. blister.Srbija ibuprofen .8g/d u 3-4 pojedinačne doze.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju. Ibu . doza održavanja 0.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.Hemofarm.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. tvrda. intravenski . 2x15 kom Cena 260.2007 Cena 11572.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.09. 3-4 puta po 200mg. Nurofen active. Nurofen.09.06.2. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25. NIŠ .8din 515-04-1583/03 29.2g/d.D.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. .4g/d. Ibu .KEDRION S. maks. Paralelni lekovi: Brufen®. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2din (BR) 4167311 krem.. tuba.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. Paralelni lekovi: Brufen®. tuba. bočica. Upfen IBUPROFEN .2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.06. maks.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. 600mg. 300mg. bočica.Srbija ibuprofen .Srbija ibuprofen . Upfen IBUPROFEN .3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. posle jela. 3x10 kom Cena 151.2-1. 50mg/mL. 100mg/5mL. IG VENA .D. deca od 3-7 god. . 5%.4g/d.2007 . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.SRBOLEK A.07.Hemofarm.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. deca od 1-2 god.09. doza održavanja 0.3din (R) 1162510 kapsula.6din (R) 3162533 sirup. 1x20mL Cena 4628. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .2003 doziranje: osteoporoza. 1x50g Cena 91. Nurofen Liquid. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . deca od 8-12 god. Nurofen Liquid.07. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju.Italija imunoglobulin (IgG-7S).2003 Cena 91.07.SRBOLEK A. rupan. holekalciferol . Nurofen. blister.6-1. Nurofen active.Francuska kalcijum-karbonat.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.

08. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.BAXTER AG . Haemate® P 500. 1x5mL Cena 15246. octanine F .Austrija faktor VIII. bočica. 1x5mL Cena 7195.Austrija faktor IX .)/5mL.7din 8606103273192 2078/2007/12 25.11. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. 1x5mL Cena 5087. liobočica sa rastvaračem.+125i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . blister. 300mg na 24 sata. IMMUNATE . liobočica sa rastvaračem. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. inj. 1x100mL Cena 23144. 50mg.11.12.j. (250i.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2007 Cena 46289.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. a primenjuje se kao i.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j./5mL. Humani imunoglobulin 5%.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.j.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. (500i.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.2002 IMMUCYST® . Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. bovis. octagam® IMIGRAN . stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. .L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.Velika Britanija sumatriptan . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.+250i.6din 9002864059607 552/2005/12 18.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. soj BCG . primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.11.09.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Wilate® 450. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.j. 50mg/mL. liobočica sa rastvaračem.Kanada živi atenuirani bacili M. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25.09. Wilate® 900 IMMUNINE . 600i. Paralelni lekovi: aimafix.11. 200i.)/5mL.j. liobočica sa rastvaračem.1din (5413760282275) 556/2005/12 18. bočica./5mL. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.SANOFI PASTEUR LIMITED .5din 3/2-10-6381 25.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. maks. Cena 7562din 81mg/3mL.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.BAXTER AG . 1x5mL Cena 13962. Haemate® P 250.v.j. 50mg/mL. liobočica sa rastvaračem. ili kontinuirana infuzija.9din 9002864059201 553/2005/12 18.

j.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.A.03.j.j.Francuska rabies imunoglobulin. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.+32D. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560.A. 5x0.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. rhesonativ® 1996.3din 18.KEDRION S. 2. inj. .5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.08.6din 18.j.j.PASTEUR MERIEUX .m. revakcinacija posle 12 meseci. 20x0.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i.j.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) ./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. 150i.Francuska vakcina protiv dečije paralize.j. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. kod opasnih ujeda dati još 20 i. liobočica sa rastvaračem.01.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO ./mL.5 i.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.A.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.j. (40D. 40D.+8D.2006 I IMOGAM RABIES .5 i.5mL u razmaku 1-2 meseca. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.5 i.5i. bočica staklena. (0.j.j. revakcinacija za 90 dana.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. bočica staklena.5mL Cena 515-04-3003/03 15. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2 i 3) .j. IMOVAX RABIES VERO . postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. odmah nakon ujeda./kg telesne mase. ampula.)/0.5 i.j.j. humani .01. . 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).j./0.j.08.12.J07BG01 VAKCINE Cena 4593. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03. doze za decu i odrasle su iste. Cena 300mcg/2mL. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.j.5mL. 1x0.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. bočica.+8D.5mL Cena 3/2-10-7998 25.5mL .5mL. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.2006 2303. (40D. 7. liobočica sa rastvaračem. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. u razmaku od 30 dana. dalja revakcinacija svake 3 godine.)/0. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Cena 200mcg/2mL.j. napunjen injekcioni špric..+32D.5mL. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .01. 3. .01.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.8din 515-04-4502/03 05.2006 Cena 11203. revakcinacija sa 0.j.P. humani .2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.SANOFI PASTEUR S. liobočica sa rastvaračem u ampuli.+8D. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.+32D. Partobulin® S/d.SANOFI PASTEUR S. 150i./mL. od 20 i.

.REMEDICA LTD . ili povećati do maks. 2x10 kom Cena 422. blister. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.02.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. uz vakcinu protiv hepatitisa B.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA .D.0mL i.7din 8606103010070 158/2006/12 07.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. humani . 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14..Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .02.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU .5mL vakcine tetanusa.2006 Cena 12462.j. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i. 50mg. 250i. 5mg/kg dnevno. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. Tetagam® P.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.D. bočica. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. . 1x50mL Cena 6231.m.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.5mg/kg dnevno. .6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. Paralelni lekovi: Imuran® . zavisno od težine povrede.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 50mg/mL.j. Tetabulin S/d.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i. 1x250 i.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.Hrvatska rabies imunoglobulin./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. bočica./5mL.11.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju. radi efikasnije postekspozicione zaštite..j.m. terapija 30-300mcg/kg dnevno. bočica. specifični Cena 9159.j./2mL. IMUPRIN® .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. alogena transplantacija kostne srži. 1x5mL Cena 13599.06.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.D.j. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.D.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin. po protokolu. specifični Cena 578.2004 Cena 1454. bočica.5mL do najviše 1. 8606103010032 156/2006/12 07. po potrebi smanjiti na 0. bočica./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. istovremeno sa 0.2004 doziranje: individualno. blister. humani . ampula.06. a ostatak doze dati i. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .8din (R) 1014066 tableta. zatim 1-3mg/kg dnevno. 200i. .03.2006 doziranje: novorođenčad: 0. 500i. idiopatska trombocitopenijska purpura. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. u butinu.02. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju.3din 8606103010087 271/2006/12 06. 250i.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2006 Cena 7095.m. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.Kipar azatioprin . 50mg/mL. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.j. Paralelni lekovi: atebulin.j.11. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. 50mg.

1x5mL Cena 396.5din 21.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. tvrda.Srbija indapamid .2din 5050345005975 1613/2007/12 06.5mg. TerTeNSIF INDAPRES® SR . 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. INDOMETACIN .01. .HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Indapamid. 2.09. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.O. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.LABORATOIRE CHAUVIN S.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.09. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.9din 21. blister.09.5mg/kg dnevno. blister. monokomponentni (R) 1103045 film tableta.2001 .Srbija indapamid . po potrebi smanjiti na 0. Indapres®. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21.5mg posle doručka.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. 4x25 kom Cena 1761. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.HEMOFARM AD .12. 5mg/kg dnevno. 25mg.2001 129. blister.O. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.01. . rawel® Sr.HEUMANN PHARMA GmbH .5mg posle doručka. zatim 1-3mg/kg dnevno. rastvor. 50mg. edemi: 2.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.BELUPO. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg.Srbija indapamid .21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. 75mg.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.Nemačka azatioprin .2001 223.REMEVITA D.Hrvatska indometacin . Indapres® Sr. Tertensif INDAPRES® . 1.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . blister.Francuska indometacin . edemi: 2. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije.5mg posle doručka. ili povećati do maks. edemi: 1.3din 3400934195389 565/2005/12 19.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. Paralelni lekovi: Indapres®.10.A. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija.D. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.08. bočica sa kapaljkom. NIŠ .2007 doziranje: individualno. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. rawel® Sr.5mg. rawel® Sr. tvrda. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.7din 8600097401500 215/2007/12 17. strip. Indapres® Sr. 2x15 kom Cena 176. 2. blister. blister.2din 21. 100mg. 1mg/mL.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija.

40mg+10mg. INFLUREX .Holandija simvastatin. prema potrebi do 5mg dnevno. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.5mg.F. maks. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. u isto vreme. .Švajcarska cilazapril .5mg. rinitisom (rinorejom).5mg.2006 Cena (R) 1104101 tableta. 10mg+750mg+60mg. Prilazid® plus INHIBACE® . maks.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29.IVANČIĆ I SINOVI D. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. oprez. 4x7 kom Cena 595. rektalno 2 puta po100mg. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. Prilazid®. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.08. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. askorbinska kiselina .2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl.10. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.02.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. kongestivna srčana insuficijencija: maks.2007 Cena 834. 4 praška dnevno.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.Švajcarska cilazapril.F. blister. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. 5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. . 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. paracetamol. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.V.12. 20mg+10mg.Srbija fenilefrin. blister.8din 8606103889126 474/2007/12 06. ne više od 10/10mg/dan. 5mg. Paralelni lekovi: cilazapril. na dan. blister. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. 5mg+12.O.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Ne davati ga deci.O. 10mg+10mg. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.02. trudnicama i ženama koje doje. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® .2006 Cena (R) 1104102 tableta.10.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5x3. 2.MERCK SHARP & DOHME B. blister. INEGY® .10.3din (R) 1103714 film tableta. kesica. zobox® . uzima se posle jela. ezetimib . Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. hidrohlortiazid .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.

3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18.j.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva Cena 964. 5x3mL a10ac insulini i analozi.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.j. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.06.Srbija insulin izofan .PHARMACIA LIMITED .Srbija insulin izofan . parenteralni. vrstu insulina. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. 5x3mL Cena 2209.1din 2283/2007/12 09.12.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.12. INSULATARD® NOVOLET® . INSULATARD® PENFILL® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. I INSULATARD® FLEXPEN® . INSULATARD HM . 100i./mL.1din 515-04-1182-1 15. 5x3mL Cena 2026.Velika Britanija eplerenon . srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. blister.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.HEMOFARM AD .2007 .07./mL. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27. 25mg. vrstu insulina. od 50mg dnevno.6din 515-04-1182/03 15.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. parenteralni.Nemačka insulin humani .j.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 100i. 50mg.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.07. uložak. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH ./mL. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. 100i.Danska insulin izofan .NOVO NORDISK A/S ./mL. INSUMAN® BASAL . bočica. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.Danska insulin izofan . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. karpula.D. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07.NOVO NORDISK A/S .10. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. blister. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.VRŠAC . maks.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. parenteralni.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.HEMOFARM KONCERN A.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. 100i.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . 50mg dnevno.j. 100i.j. od 25mg dnevno.

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL .10.1din 3582910015413 2284/2007/12 09./mL. uložak. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.j./mL.j. INSUMAN® BAZAL OPTI SET ./mL.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.12.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. INSUMAN® RAPID . INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . 100i. a10aB insulini i analozi.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. uložak.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j.Nemačka insulin humani .6din 3/2-10-10753/2 25. vrstu insulina.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10. vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. 100i. vrstu insulina. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. parenteralni. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. vrstu insulina.Nemačka insulin humani .12. 100i. parenteralni.j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 2026.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. 5x3mL Cena 2209. INSUMAN® COMB 25 . 100i. vrstu insulina.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.Nemačka insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026. 100i. parenteralni. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .j. INSUMAN® RAPID OPTISET .

SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . 1g.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .220 INTRALIPID . citomegalo virusima. 1x1g Cena 4364. inf.2mL.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.j. hronična granulocitna leukemija.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. nekoliko dana.Švedska ulje soje . kolona. dugotrajna koma: individualno.11.v. plastična kesa. boca staklena. 18Mij/1.10.05.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 20%.FRESENIUS KABI AB . virusima hepatitisa B.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. karcinom bubrega.10. bočica staklena.5din 3/2-10-6190 19.10. pankreasa.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 20%. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2006 .USA ertapenem . gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i.04. Kapoši sarkom. 200mg.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. opekotine. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22.zoster i papiloma virusima. bočica.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.2din 3/2-10-9348 26. plastična kesa. 10x100mL 515-04-3417/03 08.Švajcarska sakvinavir .10. ili i.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. varičela . 20%. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. ulcerozni kolitis. boca staklena.01. ulcerozni kolitis.m. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22.2004 doziranje: postoperativna ishrana.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. peritonitis. dugotrajna koma: individualno.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. 20%. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. peritonitis. boca staklena.Irska interferon alfa 2-b . non-Hodgkinovi limfomi. 20%. u trajanju 30 minuta. multipli mijelomi i maligni melanomi. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. INVIRASE® . tvrda. dnevno. bešike i cerviksa.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. opekotine. 20%. INVANZ® .F.2007 doziranje: postoperativna ishrana. tumori gastrointestinalnog trakta. plastična kesa. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. tumori gastrointestinalnog trakta.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. INTRALIPID . 10x100mL Cena 9805. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.Austrija sojino ulje .12. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. INTRON A .2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju.

Italija mepartricin .G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.3din 216/2007/12 17.Hrvatska lizinopril .2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. ritonavira od 100mg istovremeno. Lizopril. bočica plastična. . uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.09. blister. tečnost. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . Paralelni lekovi: Lisopress®.12.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.Velika Britanija gefitinib .2000 Cena 151482.6din (R) 1103551 tableta.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. blister.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. blister. IRUMED® . Lizinopril. tečnost.Velika Britanija izofluran . maks. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. IRESSA .P.2din (R) 1103550 tableta. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. 1x120 kom Cena 23204. 50mg. 250mg dnevno.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. 250mg.Srbija izoniazid . uz jelo ili odmah posle jela.5mg jednom dnevno. 500mg. od 500mg sakvinavira i 1 kaps.05. tokom 30-60 dana. uvek u isto vreme. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62. bočica.1din 9088881309536 2239/2006/12 01.12. blister. 100%. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.D.A. najkasnije 2 sata posle jela.03.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. bočica staklena. u kombinaciji sa ritonavirom.01. monokomponentni Cena 498. Loril®.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli.2007 Cena 915.HEMOFARM AD . 40mg. 1x250mL Cena 6205. 80mg dnevno.ASTRA ZENECA UK LIMITED . doza održavanja 10mg jednom dnevno. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.2007 . 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. 100%.05. progutati sa vodom. 20mg. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .03.3din 515-04-1630/04 10. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. .L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. bočica staklena.8din 8606102767272 728/2006/12 25. 5mg.BELUPO. 1x100mL Cena 2761.

V. . Cena 427. verapamil alkaloid® .3din (R) 1402721 film tableta. blister. iritacija očiju spoljašnjim faktorima.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. deca do 1 godine 1-2mg.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza. deca od 5-14 godina 3-5mg. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg.ALCON-COUVREUR N. herpetički keratitis. 20mg. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. 5mg. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. deca dobijaju veće doze od odraslih. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. Paralelni lekovi: artelac®.07.Srbija verapamil .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula.07. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. deca od 1-5 godina 2-3mg. sorbitol .75-1mg.Srbija izosorbiddinitrat . difutrat ISPIROL .9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.09. ISOPTO® TEARS . maks. blister. Paralelni lekovi: verapamil. deca 10-20mg/kg dnevno.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. uzima se u jednoj dozi. 300mg dnevno. rastvor.1din 2383/2007/12 16.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze.Belgija hipromeloza . artelac® edo®.GALENIKA AD .2007 IZOPAMIL .10. kesa.2003 Cena 86. 300-500mg dnevno.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. 5. . maks. Paralelni lekovi: cornilat®. 1x15mL Cena 233. bočica. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. ampula. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg.HEMOFARM AD .C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. 6x10 kom Cena 181. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Hemodrops ISOSORB RETARD® .B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. 480mg dnevno. deca (neonatusi) 0. tvrda. 80mg.07. maks. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta.4g/L+27g/L.ZDRAVLJE A. distrofične promene na rožnjači.D.Srbija manitol. 5mg/mL.

HEMOMONT D.GALENIKA AD . 16mg. difterija. peritonitis.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem.4g/L+0.+600000i. . šoka i traume. ileus i teške infekcije.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .03mg.6din 200000i. dnevno.j.j.203g/L. .8din 515-04-249/03 30. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.10.06. dnevno.. . fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. Cena 622.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. se guta cela.JANSSEN PHARMACEUTICA N.6-4 Mi. 6g/L+3.V.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® .j. kalijum-hlorid.Nemačka dienogest. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. kao početno lečenje kod gubitka krvi.O. boca.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. JUGOCILLIN® .05g/L+0.07.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. deca do 7 godina 400 000 i.04.10.j.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija.Srbija benzilpenicilin. približno u isto vreme svakog dana.O. dnevno. natrijum-laktat. kalcijum-hlorid.j. gonoreja. dijareja. šarlah).j. etinilestradiol .Crna Gora natrijum-hlorid.SCHERING AG . sa čašom vode. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. zatim 7 dana pauze.134g/L+0.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. 50x800000 i.Belgija hidromorfon . obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. 2mg+0. opekotine. blister. 1x500mL Cena 38. tabl. JONOLACTAT . 8608808100988 818/2007/12 13. blister. magnezijum-hlorid . blister. 8mg. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. deca preko 7 godina 800000 i. sifilis: odrasli 1. benzilpenicilin-prokain .J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. po potrebi i više. streptokokne infekcije (angina. bočica.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

4x1026mL 515-04-3835/03 09.6g/L+5.ALKALOID AD .3g/L+7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . KALCITONIN .4g/L+1.6g/L+4. serin.3g/L+6. fenilalanin. treonin. asparaginska kiselina. ulje soje. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .5g/L+3.9g/L+7.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . glicin.6g/L+5.23g/L. 200i.6g/L+5.9g/L+7. plastična kesa.9g/L+7. leucin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25. 110g/L+200g/L+16g/L+11.23g/L.5g/L+3.9g/L +7.8g/L+5.D.3g/L+11.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.5-17g/d.6g/L+5.5g/L+3. triptofan.6g/L+5. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.3g/L+6.8g/L+5.6g/L+5.6g/L+5.6g/L+4.3g/L+7. alanin.9g/L+7.07. metionin. histidin. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.6g/L+5. 190g/L+200g/L+16g/L+11.4g/L+1.01. plastična kesa.3g/L+6.Makedonija kalcijum-karbonat .9g/L +0.8g/L+5.23g/L.j.6g/L+4. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . glutaminska kiselina. triptofan.9g/L+7. plastična kesa.3g/L+7. valin. tirozin .6g/L+4.6g/L+5.1din 515-04-2583-1 17.9g/L+7.8g/L+6.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. lizin.3g/L+6.. 190g/L+200g/L+16g/L+11.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju. 190g/L+200g/L+16g/L+11.4g/L+1.3g/L+9g/L+7.6g/L+5. izoleucin.3g/L+11. 1x50 kom Cena 127. .6g/L+5. serin. hiperfosfatemija: 2. ulje soje.9g/L+7. alanin.8g/L+5.01.9g/L+7. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.SRBOLEK A.01. lizin.9g/L +7.Austrija glukoza. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.6g/L+5.3g/L+9g/L+7. valin. bočica.3g/L+11. plastična kesa. prolin. rastvor. histidin.4g/L+1.9g/L +0.9g/L +7.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. treonin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.6g/L+4. prolin.8g/L+5.Austrija glukoza. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. 1x2mL Cena 2792.8g/L+6.Srbija kalcitonin .23g/L. 1g. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. metionin. deca 3-5 puta po 0. izoleucin.01.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.9g/L+7. leucin.6g/L+5.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.9g/L+7. arginin.01.5g/L+3.9g/L Cena +0. asparaginska kiselina. glicin.3g/L+6.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.9g/L +7.4g/L+1.8g/L+6.9g/L Cena +0.6g/L+5. fenilalanin.9g/L +7.5g/L+3. tirozin .9g/L +0.25-1 g. 110g/L+200g/L+16g/L+11.2003 .23g/L. glutaminska kiselina.5g/d. nadoknada do 2g/d. arginin. sprej-boca sa dozerom.12.6g/L+5.8g/L+6.8g/L+6.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta. plastična kesa.

10x1g Cena 25. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. bočica. odnosno 40 mmola.Velika Britanija lopinavir. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.ABBOTT LIMITED . uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. . Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. Kalijum hlorid jadran.Nemačka kalijum-citrat. KALII CHLORIDI . obično 3 puta dnevno po 2 tabl. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. Kalijum hlorid jadran. 500mg./dan ušpricati u jednu nozdrvu.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.06g+2g.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. KG .Hrvatska kalijum-hlorid . 150mmol dnevno za odrasle.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. sa hranom. 1g.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl. odrasli 150 mmol dnevno.12. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. rastvor se pije polagano.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. kalijum-hidrogenkarbonat .JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.3mg. .8din 8600101962430 1863/2007/12 04. 133.A12BA30 MINERALI Cena 278. 2. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. ritonavir . fiola. sprej-boca sa dozerom. meka.J05AE. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i. maks. rekafarm KALINOR .Srbija kalijum-hlorid .2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). limunska kiselina. 1x40 kom Cena 104.12.. 1g.07. maks.09.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.Srbija kalijum-hlorid . 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. fiola. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292.O.8din 515-04-2583/03 17. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . Kalijum hlorid.07. 100i.2din 515-04-5185/03 13.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno.ABBOTT GmbH & CO. odnosno deca 3 mmol dnevno.17g+2.j.7din 515-04-1764/03 17.UFAR D.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. kesica.O.3mg+33. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu. u toku ili posle jela. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. fiola. 150 mmol dnevno za odrasle.j.22 (R) 7040206 aerosol. 1x15 kom .D. Miacalcic® KALETRA .SIGMAPHARM .11. maks.. Kalijum hlorid.

blister.2005 doziranje: doze se određuju individualno.08. starije osobe. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. 4mg. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.08.4din (R) 1103749 tableta. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28.09.Norveška kalijum-hlorid .200mcg dnevno. blister.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. deca u fazi rasta. 4mg. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. 262mcg(200mcg joda).08. doze se odnose na čist jod. blister.08. blister.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.2007 . dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. . maks.2004 Cena 433.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. 1mg. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. KAMIREN® .2007 Cena 20. 8mg dnevno. u toku infektivnih bolesti).Slovenija doksazosin . doxacor.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. Paralelni lekovi: alphapres®. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . lek se uzima posle jela.D.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. KALTEGAL® . blister. 1mmol/mL. Kamiren® XL KAMIREN® XL . 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28. blister. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.2005 Cena (R) 1040221 tableta. maks. deca 50-150mcg dnevno.D. . 2x10 kom Cena 51.08.GALENIKA AD .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2004 Cena 553..FRESENIUS KABI NORGE AS .abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . blister. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje.1din (R) 1040220 tableta. blister.2din (R) 1103748 tableta.09.KRKA. doza održavanja 100mcg dnevno. 50mg+500mg. ampula. 262mcg(200mcg joda). školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.H03CA. 2mg. uz dosta tečnosti tokom terapije. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. 16mg dnevno.Nemačka kalijum-jodid . D. TOVARNA ZDRAVIL. 20x20mL Cena 837. kalcijum-glukonat . 4mg.09. 4mg.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.11.Srbija askorbinska kiselina. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .09.Slovenija doksazosin . blister. D.KRKA. dojilje.2007 Cena 20. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. rekonvalescenti.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.

1x40 kom Cena 235. 2%. . .Srbija itrakonazol . Tinea cruris).22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 4mg. 100mg.Makedonija kaptopril . bočica. monokomponentni (R) 1103530 tableta. . 16mg dnevno).ZDRAVLJE A. cela.08.Srbija klotrimazol .5mg. maks. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. aluminijumska folija. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 30 dana (Tinea pedis. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem.Srbija klotrimazol . 200mg. canesten®. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. canesten® 1. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče. Paralelni lekovi: antifungol®. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. blister.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. 4-8 nedelja (Tinea capitis). maks. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20.25-12.ALKALOID AD . deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. 50mg.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. sa malo tečnosti (pre jela. Kamiren® KANAZOL . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 2 (retko 3) puta po 50mg. tvrda.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. pa na 4mg. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17.5mg. doza održavanja 2 puta po 25mg.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2007 Cena 142.12. Katopil®.12.2003 102.O. 3 nedelje (keratitis fungalis).D. Mycoril®. maks. uzima se 1 sat pre jela. Plimycol KANSEN . eukaptil®. Sporanox KANSEN . doxacor. 1x10 kom Cena 686.O. blister. 4mg.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.10.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. zorkaptil® . benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. bočica. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. Prokanazol®. canesten® 3. 1x20g Cena 106. tuba. 16mg dnevno. Mycoril®. tuba.9din (R) 1103531 tableta. Paralelni lekovi: captopril.5din (R) 6137412 vaginalna tableta.D.SLAVIAMED D. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. fiola. 3-6 meseci (onihomikoze).2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 25mg.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Funit.12. Paralelni lekovi: alphapres®. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. 1%.12.10.08. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. u toku jela ili posle jela).

maks.HEMOFARM AD .2din (R) 1107625 tableta. Paralelni lekovi: galepsin®. Tegretol® cr KARVEDILOL .Srbija karbamazepin .6din 02. .D. blister. 300mg. 25mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. deca od 10-15 godina 0.D. Milenol KARVILEKS® . 6. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. 1. postepeno povećavati do 0. dilatrend®. fiola. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.Srbija karvedilol .12. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. blister.2006 243.Srbija karvedilol . Karvileks®. Paralelni lekovi: coryol®. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.02.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . dilatrend®. 2x14 kom 3/2-10-10622 25.2002 doziranje: hipertenzija: 12. 25mg. Milenol KATENA® .2006 doziranje: hipertenzija: 12.Srbija kaptopril . zatim 25mg dnevno.5mg početno.1din 02. maks. 12.ZDRAVLJE A.5mg početno. zatim 2 puta po 25mg. blister. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.D.GALENIKA AD .N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. Tegretol®. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. angina pektoris: 12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. 5x10 kom Cena 1364. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. 12.12. .5mg. Neurontin® KATOPIL® .Hrvatska gabapentin .12.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. maks. maks. blister.02. blister.8din (R) 1107641 tableta. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. zatim 25mg dnevno.04. blister. monokomponentni (R) 1103220 tableta.HABIT PHARM A. odrasli 1-2 puta po 100-200mg.12. maks.5mg početno. Karvedilol.8-1. angina pektoris: 12.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.6-1g dnevno u više doza. tvrda.4din 3850343032377 2311/2006/12 12. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. Paralelni lekovi: gabalept®.5mg početno. . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.C09AA01 c09aa inhibitori ace. maks. 2. blister. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.8din 8600097400626 217/2007/12 17.2002 Cena 244.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.7din (R) 1107640 tableta.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.2 g dnevno podeljeno u više doza.25mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze.2006 . zatim 2 puta po 25mg.BELUPO. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.8g dnevno podeljeno u 3 doze. 5x10 kom Cena 145. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 50mg.01. Paralelni lekovi: coryol®. 200mg.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).5mg.

1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. KETEK® . . zorkaptil® KENALOG® . psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno.Srbija ketokonazol . neurodermitis. Mycoseb® . blister.1din 3838989577032 1607/2007/12 06.D.SRBOLEK A.2007 Cena 558. . 40mg/mL.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. tuba. maks.Slovenija triamcinolon . TOVARNA ZDRAVIL. Kaptopril alkaloid®. 6 nedelja. 2%.2din 473/2005/12 17. doza održavanja 2 puta po 25mg. bočica.5mg.KRKA.4 nedelje. 4mg. pojadinačna doza 100mg.Italija telitromicin . . ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana.12.10. KETOKONAZOL . 400mg.25-12. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.SRBOLEK A.P. Paralelni lekovi: aquarius. Paralelni lekovi: captopril. urtikarija). 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. 2 (retko3) puta po 50mg.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.12.8din (R) 1047452 tableta.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.D. doza održavanja 1-4mg dnevno. maks. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.SANOFI-AVENTIS S. blister.2005 Cena 256.Srbija ketokonazol . 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta.A. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. seboroični dermatitis. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.08. 2%.12. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon.12.2002 Cena 2641. tokom 2. ampula. .J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. 2-6 nedelja za dermatomikoze. 200mg. dva puta nedeljno.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.08.9din (R) 1325531 film tableta.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. 1x1 kom Cena 144. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. D.3 nedelje. bočica.5mg. kožne bolesti (bulozne dermatoze. 5x1mL Cena 1047. eukaptil®. lečenje traje u proseku 2.2din 703/2005/12 22. maks. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.400mg u toku 5 dana.D. blister.1din 3/2-10-8880 24. 400mg. 6 -12 meseci za duboke mikoze. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom.

istegnuća tetiva.2004 doziranje: inflamatorna. Ketonal® Lek KETONAL® DUO .D. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. giht.6din 515-04-01955/03 28.D.Slovenija ketoprofen . periartritis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem.04. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . bočica od tamnog stakla. tvrda.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. povrede meniskusa. miozitis. artroza i reumatizam mekih tkiva). tendinitis.08. tendosinovitis. uganuća. distorzije. .Slovenija ketoprofen . 2. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. tendoperiostitis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. pseudogiht.09. 10x2mL Cena 179. kratkotrajno.D.5din 3837000004946 199/2005/12 26. maks. tokom 7.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. tvrda.D. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. pseudogiht. a najduže 15 dana. giht. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. isčašenja. 100mg. artroza i reumatizam mekih tkiva). .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. ampula.5%. uz obrok. Cena 150mg. pseudogiht. giht.09. bursitis.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.uz obrok. dnevno. 1x20 kom Cena 318. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. na 4 sata.m. artroza i reumatizam mekih tkiva). . sa punom čašom vode. 100mg. .Slovenija ketoprofen . ujutro i uveče po 1 kaps. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. blister. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tuba. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. 150mg. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel.Slovenija ketoprofen . 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. 200mg dnevno.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. 1x50g . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.4din 515-04-01956/03 28. blister.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. Ketonal® Lek KETONAL® LEK .04. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. sinovitis.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . sa punom čašom vode. fibrozitis.

10. lamivudin . OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. Fromilid®.Kipar klaritromicin .05. clathrocyn®. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. natrijum-hlorid.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat.A16AA.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). tirozin . kalijum-hlorid . 4x68. radiološka ispitivanja kolona. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. 2x7 kom Cena 562.9din 3/2-10-3704 17. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat. blister. 500mg.Irska polietilenglikol. 250mg.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.AEGIS LTD.4din 454/2005/12 12.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . treonin. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. kombinacije (R) 1328601 film tableta. 250mg. Tabletu progutati celu sa malo vode. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat.MEDOCHEMIE LTD. histidin. . blister.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. KIVEXA® . blister. Paralelni lekovi: clarithromycin..Velika Britanija abakavir.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.465g+0.04. Fromilid® uno. natrijum-hidrogenkarbonat. blister. kesica. Cena 59g+5.jedna kes. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. lizin.10.7425g. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. .685g+1.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 600mg+300mg.Kipar klaritromicin .2005 .2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. blister.8din 5290931004436 756/2007/12 02. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg).J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. 5x20 kom Cena 5694. triptofan. natrijum-sulfat. zymbaktar KLEROMICIN® .2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.04. 7 dana. . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.07. KLERIMED® . Kleromicin®.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. dnevno KLEAN-PREP® .685g+1.

2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg.NOVO NORDISK A/S . peritonitis.5mg/kg na 12 sati. 75mg/5mL.m inj. estradiol . novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. KLINDAMICIN .5din (R) 3024040 sirup. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .5mg na 12 sati.2006 doziranje: menopauza. lek se primenjuje nezavisno od obroka. do 14 dana. zymbaktar KLIMODIEN .6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. deca od 8-11kg 62.2g tokom 60 minuta).8din bočica od tamnog stakla. blister.Nemačka dienogest. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. (pojedinačna i. 150mg.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® .12. oralna suspenzija. bez pauze.12. prema protokolu. Klerimed®.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.5mg na 12 sati. Fromilid®. blister. 2mg+2mg.11. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. deca 3-6mg/kg na 6 sati.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. clathrocyn®.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.v. estradiol . inf. deca od 20-29kg 187.2002 Cena 134. a i. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. ne treba da pređe 600mg. izuzetno 450mg na 6 sati. 10x2mL Cena 842. 1.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno.HEMOFARM AD . 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. ampula. 1mg+2mg. Fromilid® uno.Danska noretisteron. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. parenteralno odrasli 0.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.6-2.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.12. deca ispod 8kg 7. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. blister. 125mg/5mL.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno.2002 Cena 271.10. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: clarithromycin. zglobova.SCHERING AG . deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. 300mg.Srbija klindamicin .4din 5291171001087 453/2005/12 11. 500mg. kontejner za tablete. Cena 467. 1x28 kom Cena 536. 1x14 kom Cena 1036.10. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.10. potkožnog tkiva. kože.6din (R) 1024043 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.

Paralelni lekovi: Kodein fosfat .2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® .2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.25 .1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.10mg. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. 1x10 kom Cena 124.02.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.FAMPHARM . blister.GALENIKA AD . ili sporom i. 120mg dnevno. 1x10 kom Cena 203.14 godina 0.7din 8608808101077 514/2005/12 02.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. orvagil® KLOMETOL® .1din 3/2-10-5773 10. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. maks. blister.ALKALOID AD .11. bočica od tamnog stakla.12.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze. postoperativni meteorizam.Hrvatska klomifen . deca do 6 godina 0.5mg/kg na 8 sati. 1x10 kom Cena 72. 5mg/5mL. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. 10mg.Srbija metoklopramid . 0. parenteralno 10mg i.GEDEON RICHTER LTD .5%. 10x2mL Cena 73. uzima se 15 minuta pre jela.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. funkcionalni pilorospazam. 30mg. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . 30mg. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. blister. 3x10 kom Cena 70.5mg/kg dnevno.0.5-15mg. 50mg. 1x100mL Cena 234. ampula.11. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . maks. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.BELUPO.D.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta.11. deca od 6 . . sintetski  (R) 1048871 tableta.2din 8608808101053 513/2005/12 02. maks.v. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.11.m.7din 8606003211171 03-3814/99 06. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 0.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.5-15mg.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta. blister.2din 3850343026161 548/2007/12 27.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. 120mg dnevno. 10mg. deca 7.03.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. Paralelni lekovi: colpocin-T®. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.2005  (R) 1124301 tableta. inj.234 KLION® . 1x100mL Cena 56.Makedonija kodein .Mađarska metronidazol .Srbija kodein . bočica.8din 8608808101060 515/2005/12 02.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza.

ampula.2006 doziranje: glavobolja.12.1din (BR) 2086921 oralni prašak. kofein . kofein . .2007 doziranje: individualno.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. 2x10 kom (R) 1103768 tableta. migrena. posttraumatski i postoperativni bol. 10mg/mL. 200mg+300mg+50mg. 400mg+50mg.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . . 2mg/0. 400mg+50mg. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. neuralgija. mialgija. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. po potrebi.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak.Švajcarska fitomenadion .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. a dalje zavisno od kliničke slike. 200mg+300mg+50mg. 50x10 kom 235 Cena 73. paracetamol. zubobolja.6din 3/2-10-10628 25. neposredno po rođenju.Bosna i Hercegovina paracetamol.F. artralgija. kesica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .kofein .6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. 5mg. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .2 praška po potrebi. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. lečenje: 1mg i. 2mg. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. rastvoreno u čaši vode.2din 3/2-10-10627 25. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. KOMBIKAF .BOSNALIJEK D. 5x1mL Cena 192.IVANČIĆ I SINOVI D. blister. ampula.12. kesica. kutija. . 2x10 kom K Cena 376.G.12.O.2002 Cena 1576.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.O.09. mijalgija.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. blister.9din (BR) 2086922 oralni prašak. kesica. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. po potrebi.4din 515-04-806/04 13. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. 5x0.D.09. blister.12. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.03. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.09.Srbija paracetamol.D.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno.Srbija acetilsalicilna kiselina. zubobolja. najviše 3 puta dnevno.propifenazon. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. zubobolja. 200mg+200mg+50mg.Slovenija terazosin .v.03. kesica.07.2004 . . artralgija.B.2006 Cena 27.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. 200mg+200mg+50mg. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.2007 Cena 190. neuralgija. KORNAM® .2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. neuralgija.2004 doziranje: glavobolja.PHARM D.O. dismenoreja.2mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.

Nemačka antitrombin III . progutati sa vodom. 1mg. 4mg dnevno. ili inf. 3mg. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.5mg. 1mg dnevno. ampula. zatim još 1 tabl. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.j.07. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05.1din 8608808105464 1434/2007/12 05. 0. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. maks.08.j. Xanax®.8din 3/2-10-9310 11. 1mg/mL.25mg.ZLB BEHRING GmbH . terapija početno 1000-2000 i.2007  (R) 1071751 tableta.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. 12 sati kasnije ili 2 tabl.01. blister. zolarem KYBERNIN P .5mg.j.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. neposredno pre anestezije.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. 0. maks. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . 5x1mL Cena 2828. blister. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.v.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. 1x10mL . neposredno pre hemioterapije i radioterapije. 2x15 kom Cena 100.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. oralno. 10mg. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 1mg.2007  (R) 1071752 tableta. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. tabl. 2x15 kom Cena 50.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.5mg. ampula. 4mg dnevno. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.25-0. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana.F. depresija: 3 puta po 0.07. maks.07.2005 Cena (R) 1124586 film tableta.GALENIKA AD .23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. Paralelni lekovi: Helex®. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. maks.3din 8606103889058 398/2007/12 30.12. zatim 2000-3000 i.j.Srbija alprazolam . 500i. blister.v. liobočica sa rastvaračem. blister.Švajcarska granisetron .06. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.. KSALOL® . tokom 5 minuta./10mL.

2g dnevno. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. LACTULOSE-MIP . maks. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. maks. 650mg/mL. 1-2 g.06. 1x1000mL 515-04-1256-2 06. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .7din 02. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18. 4mg. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674.08. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. boca plastična. veracol® LACIPIL . infekcije kod pacijenata sa neutropenijom. Paralelni lekovi: azaran.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 650mg/mL. blister. Lendacin®. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.Makedonija lamotrigin . ceftriakson. 1x200mL L Cena 192.6din 515-04-1256/03 06. hirurška profilaksa: 30-90 min. maks. 50mg. zatim 5-15mL sirupa. Longaceph®.2din (R) 3127442 sirup.ALKALOID AD . postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. ceftriaxon-MIP®.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1g. 50mg/kg dnevno.m.CHEPHASAAR CHEMISCH . 60mL sirupa u početku. blister.09. bočica. boca plastična. odojčad i deca do 12 godina 20 . novorođenčad maks.A. 25mg. meningitis.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks. zatim 5mL dnevno. rocephin®. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.6din 02. Farcef. 650mg/mL. 1 .09.PHARMATHEN S. 2mg. 1x3.01.7din (R) 1402846 film tableta.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup.5mL Cena 335.8din 02.Velika Britanija lacidipin .2003 Cena 835. 1x500mL 515-04-1256-1 06. infekcije kostiju i mekih tkiva.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.Nemačka laktuloza . boca plastična.06. ceftriaxone-BcPP. .2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta.08.08. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.Grčka ceftriakson .2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. pre intervencije inj. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.2din 8600101962546 436/2006/12 06.2006 2172. . blister.2006 doziranje: pneumonija. gonoreja. septikemija. boca plastična.2004 Cena 890.2003 Cena (R) 3127443 sirup.06. 650mg/mL. 100mg.04.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 . blister.2006 1179. 6mg dnevno.

O.10.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.PHARMASWISS D.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.05.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamal. 100mg. 100mg dnevno narednih 14 dana. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007  (R) 1084782 tableta.12.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje.Velika Britanija lamotrigin . blister. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10.2007  (R) 1084781 tableta.2007  (R) 1084783 tableta. blister. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.01. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. blister. 200mg. Paralelni lekovi: arvind®.10. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. Lamotrigin. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 200mg. 50mg. Lamect®. Lamictal™. blister. Lamal.Srbija lamotrigin . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10.Velika Britanija lamotrigin . Paralelni lekovi: arvind®. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 2mg.10.6din 5310001154066 717/2006/12 25. 5mg. Lamect®. Lamotrix® LAMICTAL™ . 50mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamal. blister. 100mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrix® LAMECT® . Paralelni lekovi: arvind®. Lamotrigin. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lamotrigin. 50mg dnevno narednih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamotrix® LAMICTAL™ . do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 2x15 kom Cena 3848. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Lamotrigin. . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 25mg. početna doza 25mg jednom dnevno. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrix® . 25mg dnevno narednih 14 dana. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. bočica. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10.10. 100mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. blister. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.O. Lamect®.2007 doziranje: epilepsija. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 50mg dnevno narednih 14 dana.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamictal™.

25mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.Srbija lamotrigin . Tinea corporis. Lamotrix® L . deca 2-5god. blister.2007  (R) 1084551 tableta.2007  (R) 1084552 tableta. početna doza 25mg jednom dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Paralelni lekovi: arvind®.9din 3/2-10-8103 22. blister. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. blister.2007  (R) 1084237 tableta.9din 3/2-10-5794 01. 2x14 kom Cena 1869.01. 50mg dnevno narednih 14 dana. 3x10 kom Cena 1336. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lamotrix® LAMISIL® .A. 62. . 100mg. Lamal. blister.Švajcarska terbinafin . Lamect®.5mg dnevno.5din 8606010301100 1308/2007/12 12. tuba. Lamal. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. blister. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.06.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 1%. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 125mg dnevno. 3x10 kom Cena 2228. Lamictal™.O. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. Lamect®. LAMISIL® . deca 5-12 god. . 50mg. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.5din 5900008008280 202/2007/12 16. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.8din 8606010301209 1309/2007/12 12.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Lamotrigin. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.2007 doziranje: epilepsija. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.NOVARTIS . 100mg dnevno narednih 14 dana.2007  (R) 1084236 tableta. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.Poljska lamotrigin .01. blister. 25mg.06. 2x14 kom Cena 585.NI MEDIC D. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.O.NOVARTIS . 250mg dnevno.11. 50mg.12. 250mg. 2x14 kom Cena 1019. Tinea cruris 2-4 nedelje. Paralelni lekovi: arvind®.Švajcarska terbinafin . blister.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.01. 100mg. 25mg dnevno narednih 14 dana.06. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.8din 8606010301001 1307/2007/12 12.

09. 25mg. blister.JUGOREMEDIJA A. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.Nemačka insulin glargin . 50mg. parenteralni. Mucosolvan® junior LANTUS® . Paralelni lekovi: Lantus®. Paralelni lekovi: arvind®. Flavamed.MEDOCHEMIE LTD.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.7din 5290931003064 91/2007/12 11.8din 5290931003057 90/2007/12 11. Lamictal™.1din 5290931003071 92/2007/12 11. 200mg. početna doza 25mg jednom dnevno. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .Nemačka insulin glargin . Lamal. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.12. 15mg/5mL. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . bočica.D. vrstu insulina. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. vrstu insulina. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.01.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 3x10 kom Cena 3850.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . ZRENJANIN .Srbija ambroksol .8din 5290931003040 89/2007/12 11.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora./mL.2007  (R) 1084231 tableta./mL.2007  (R) 1084233 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica.01. 100mg. deca do 2 godine 2 puta po 7. 5x3mL a10ae insulini i analozi.Nemačka insulin glargin . deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. deca od 5 . dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. blister. Mucosolvan®.5din 3/2-10-10752/2 24./mL. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamotrigin LAMOX .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211.2007 doziranje: epilepsija. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 100j.2007  (R) 1084232 tableta.01.5mg.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. blister.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. parenteralni.2002 .10 godina 2-3 puta po 15mg. . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 5x3mL Cena 4208. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 674. parenteralni. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. 100j. Lamect®. 3x10 kom Cena 1179. 3x10 kom Cena 2172.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01. karpula.12. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.Kipar lamotrigin .12.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. 100j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . karpula sa dozerom. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.4din 3/2-10-10752 24. blister. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.5mg.

maks.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. doza održavanja 15-30mg/d. (4mg/min. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 20mg/2mL.Slovenija lansoprazol . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.KRKA.D. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.2006 Cena 117. Lasoprol. Paralelni lekovi: Furosemid L . maks. deca 1-3mg/kg dnevno.JUGOREMEDIJA A. inj. D.1din (R) 1400143 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 20mg/2mL. ili sporom i.v.5din 515-04-03563/03 28. Lanzul® S.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. blister. 75mg dnevno. maks. . 40mg.KRKA.Slovenija lansoprazol . blister. 80mg dnevno. 40mg dnevno. 1g dnevno. Paralelni lekovi: amarin. LASIX® . 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno.4din 8608808101091 104/2005/12 22. ampula. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. D. parenteralno odrasli 20-50mg i. Paralelni lekovi: Lantus®. 15mg. tvrda. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.05.m. maks. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. Lantus® for optiPen LANZUL® . 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. uzima se 30 minuta pre obroka. Paralelni lekovi: amarin.D.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta.5mg/kg. doza održavanja 15-30mg/d. tvrda. Sabax® LARGACTIL . ZRENJANIN . Sabax® LANZUL® S .2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 20mg dnevno. 30mg.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. plastična fiola.D.09. Lanzul®. 25mg.GALENIKA AD . blister. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije).5-1. . doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. 4x7 kom Cena 607.05. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju.7din 8608811001715 680/2006/12 19. TOVARNA ZDRAVIL.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. ampula. 1x50 kom Cena 81.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.05.09. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. TOVARNA ZDRAVIL. deca 0. maks.).12. uzima se 30 minuta pre obroka. 40mg.2006 Cena 430. 2x7 kom Cena 536. blister. vrstu insulina. Lasoprol.Srbija furosemid .05.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula.Srbija hlorpromazin . 5x2mL Cena 45. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.

za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 100mg. ampula. 100. . najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. Lastet cap.10.NIPPON KAYAKU CO. 100. 4x10 kom Cena 11789.8din 4987170870724 288/2005/12 01..8din 4987170870342 287/2005/12 01.Japan etopozid . Lastet cap. 1x10 kom Cena 11789.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. Lastet inj. Lastet cap. tvrda. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 100mg/5mL. pa pauza 1-2 nedelje. po potrebi veće doze do maks. 10x5mL Cena 11789.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . Lastet cap.2005 doziranje: karcinom testisa. vepesid LASTET CAP. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. .09. vepegal.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. etoposide. vepegal. meka. oralno obično 175-200mg dnevno. etoposide. 50.2005 doziranje: karcinom testisa.LTD..AEGIS LTD. 1x14 kom Cena 644. u intervalima od 3-4 nedelje. tvrda.NIPPON KAYAKU CO. blister. Paralelni lekovi: etoposid. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. tokom 5 uzastopnih dana. tokom 5 uzastopnih dana. tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: etoposid. Sabax® LASTET CAP. oralno obično 175-200mg dnevno.8din 4987170870526 290/2005/12 01. oralno obično 175-200mg dnevno. 50 .8din 3/2-10-7562 28. 25 .LTD.Japan etopozid .09.NIPPON KAYAKU CO. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Paralelni lekovi: etoposid. Paralelni lekovi: etoposid. 100. Lastet cap. vepesid L . Lastet cap. blister. etoposide.09. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. u intervalima od 3-4 nedelje. . vepegal. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. 30mg. Lanzul® S. u intervalima od 3-4 nedelje. pa pauza 1-2 nedelje. Lastet inj.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. . pa pauza 1-2 nedelje.LTD. tvrda. Lastet inj.2005 doziranje: karcinom testisa. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 50mg.Kipar lansoprazol . 25.Japan etopozid . . 50.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. Lastet cap. vepegal. 25. 50. Lastet cap. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. Lastet cap.Japan etopozid . blister..09. Lanzul®. 25. vepesid LASTET INJ. 100 .NIPPON KAYAKU CO. 25mg. etoposide. Paralelni lekovi: amarin. u intervalima od 3-4 nedelje. vepesid LASTET CAP.LTD. blister.8din 4987170870625 289/2005/12 01.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. 60mg/kg. 2x10 kom Cena 11789.2005 doziranje: karcinom testisa. uzima se 30 minuta pre obroka.

veliki zglobovi 20-80mg.Solu.12.12. 125mg. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. 2x10 kom Cena 105.6din (R) 1135240 film tableta. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. bočica. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. LEGRAVAN® . odrasli početna doza 4-48mg dnevno. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. kolagenoze.Solu.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. srednji zglobovi 10-40mg.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.02. doza održavanja 4-8mg. etinilestradiol . 800mg/15mL.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. Chronova bolest.8-1. bočica.12. 4mg.12. bočica. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. ulcerozni kolitis. zatim 7 dana pauze. blister. Lemod® . deca 1.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Lemod. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD .2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. dermatoze.Srbija metilprednizolon . 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. ulcerozni kolitis. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. 40mg. bočica. 20mg.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. 40mg jednom nedeljno.HEMOFARM AD . Lemod-Solu. Chronova bolest.2002 Cena 129. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23. 10x40mg Cena 686. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23.2002 Cena 1030.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . kolagenoze.03mg. 500mg. 40mg.2006 doziranje: prevencija trudnoće.12. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.2002 L .ALKALOID AD .Srbija levonorgestrel. 1x150mL Cena 248.12. adrenogenitalni sindrom i.15mg+0. Nirypan® LEMOD-SOLU . Paralelni lekovi: Lemod depo. tokom 21-og dana. Nirypan® LEMOD DEPO .m. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. dermatoze.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .10. oralni preparati (R) 3060050 sirup.Srbija metilprednizolon .2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. fiksne kombinacije Cena 98.5mg/kg dnevno. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. hipermenoreja. hroničnog gubitka krvi.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . bočica.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. ponavljane ciste jajnika. blister. Lemod® . 15x20mg Cena 553.Srbija metilprednizolon . deca preko 6 godina početna doza 0. doza održavanja 2-8mg dnevno. 0.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.GALENIKA AD . dismenoreja. Lemod-Solu.

244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 2g dnevno. kolagenoze. Lemod depo. 1 sat pre.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.25mg uveče pre spavanja. bočica. bakterijski meningitis. 50x2g 515-04-250-1 26. 50x1g 515-04-239-1 26. infekcije u stomatologiji. reumatske bolesti: individualno. 50mg/kg dnevno. Cena 107. inf. 1g. ili i.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.7din 40mg. j01dd cefalosporini. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. Longaceph®. . doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. mekog tkiva i rana.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. infekcije kostiju.2003 Cena 7159.. Lemod depo.SOLU . 125mg.v.2003 Cena 17808.D.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. dermatoze.2006 . Paralelni lekovi: azaran. ceftriakson.06. bočica. 10x1g Cena 128.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. Nirypan® LENDACIN® . do 6 puta dnevno. rocephin®.2003 Cena 35795. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. na 4-6 sati tokom 48 sati.Srbija metilprednizolon . prevremeno rođene bebe maks. uz postepeno obustavljanje doze. bočica. Chronova bolest. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Lemod.06.Slovenija ceftriakson . Nirypan® LEMOD® .2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. na početku i po završetku citostatske terapije.Francuska brotizolam .04. ulcerozni kolitis.v.06.25mg. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. 1g. ili i. maks. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. bakterijski endokarditis.. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06.m. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i.8din 515-04-239/03 26. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. 1x2mL Cena 184. bočica. Chronova bolest. intraabdominalne infekcije.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxone-BcPP.2din 8600097002363 455/2006/12 06..v. kolagenoze. respiratornog sistema. Lemod® .06. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. 2g. veracol® LENDORMIN . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.v.04. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . ceftriaxon-MIP®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. ostale indikacije 10-500mg i. zglobova. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.v. Paralelni lekovi: Lemod. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. genitalne infekcije. Lemod-Solu. ulcerozni kolitis. blister. 0. dvodelna bočica.7din 47/2006/12 18.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.01.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. Labilex®. 10x2g 515-04-250/03 26.Solu.m.v. Farcef. dvodelna bočica. bakterijske septikemije.v. dermatoze. 2g na 12 sati i. tokom najmanje 5-30 min. 2g.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.

SRBOLEK A. alergijske dermatoze. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. 100mg.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. LEPONEX® . 5x10 kom Cena 695.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. .R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. podeljeno u više doza.Nemačka lerkanidipin .D. stanja posle infarkta miokarda.09. 12mg. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.2002 doziranje: urtikarija. blister.25mg uveče pre spavanja.Velika Britanija klozapin . tvrda.07.5-25mg.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. alergijski rinitis i konjunktivitis. 50mg. 10mg. 2x14 kom Cena 735. L .2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.06. 2x10 kom Cena 152. tvrda. teške psihoze 200-450mg. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. maks. blister.12. clozapine LEPROTEK® . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 25mg. . blister. serumska bolest. 1x10 kom Cena 128. LERCANIL . 5x10 kom Cena 2142. LENTONITRAT® .NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .KG . 8x10 kom Cena 110. 900mg dnevno. a najkasnije do 16 časova). deca preko 12 godina 12mg dnevno. 35mg. blister. dnevna doza 20mg. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta.D.Srbija hlorfenamin .09.7din 515-04-232/03 01.2006  (R) 1070606 tableta. . alergija na lekove.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Srbija pentaeritritiltetranitrat .D.25mg.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN .N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. blister.2006 doziranje: šizofrenija.5din (R) 1102152 kapsula.Srbija silimarin .2din 8600064103833 544/2006/12 14.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.SRBOLEK A. maks.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. 0.Nemačka brotizolam .08.7din 515-04-2375/03 07. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).04.ZDRAVLJE A. blister. blister.

strip.NOVARTIS . 20mg. izuzetno 80mg. 80mg.D.09.D. uveče posle jela. D.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13.Švajcarska fluvastatin . 1x10 kom Cena 120. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05.Srbija bizmut-subcitrat . blister. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. 10mg. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. terapija traje najmanje 1 mesec.ZDRAVLJE A. ulkus želuca i duodenuma.09.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13.12.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.KRKA. 2x10 kom Cena 200. tvrda. blister. Paralelni lekovi: Letizen® L .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. uvečeposle jela. tvrda. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . 4x7 kom Cena 1699. .Švajcarska fluvastatin .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . blister. Uzima se 30 minuta pre jela. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl.7din (R) 1104451 kapsula.Slovenija cetirizin .2002 Cena 1384.12.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. .2006 doziranje: gastritis.Slovenija cetirizin .7din 3/2-10-10138 28. blister. 40mg. . alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® . alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. blister. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. a najduže 2 meseca. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg.09. TOVARNA ZDRAVIL.7din 3/2-10-8863 12. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. 300mg. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. D.KRKA.24 LESCOL® .12.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. deca 7-8mg/kg dnevno.D. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .NOVARTIS . 10mg.

75mcg.12. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. blister. Tivoral® . doza održavanja 100-200mcg dnevno. 2x25 kom Cena 92.Nemačka levotiroksin natrijum .12. 50mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 100mcg. 2x25 kom Cena 148.08. 150mcg. Tivoral® LETROX® 150 . 150mcg. blister. 50mcg.08.2006 Cena (R) 1040088 tableta. Letrox® 50. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. Letrox® 150. 75mcg. 100mcg. Paralelni lekovi: euthyrox.2006 Cena (R) 1040087 tableta. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks. maks.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 50mcg. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. 100mcg. 2x25 kom Cena 115. Letrox® 100. 50mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . Paralelni lekovi: euthyrox. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29.08.8mcg/kg dnevno. deca od 1.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. Letrox® 50. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. maks. 75mcg.2005 Cena (R) 1040085 tableta. 150mcg. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. Paralelni lekovi: euthyrox.08. Letrox® 100. 150mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 50mcg. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 100mcg.08.Nemačka levotiroksin natrijum . blister.6din 4013054002339 88/2005/12 19. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. maks. deca od 6 -12 meseci 6.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. blister. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. Letrox® 150. maks. blister. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 50mcg.08.5 godina 5-6mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 150mcg. maks. 100mcg.9din 4013054002650 90/2005/12 19. maks.2006 Cena (R) 1040086 tableta. blister. 150mcg. maks. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. Tivoral® LETROX® 50 . deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . doza održavanja 100-200mcg dnevno.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. maks. maks.2005 Cena (R) 1040083 tableta. 100mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.12.6din 4013054002322 86/2005/12 15. blister.

blister.LACHEMA 25 . blister.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju. 20mg. Paralelni lekovi: calciumfolinat.v.m. 100j.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju.L. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.PLIVA .NOVO NORDISK A/S . . 50mg/5mL. dnevno.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. 10x25mg Cena 2961. zatim i. 20mg. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02. ampula.07.12.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. 25mg. ili i./mL. . pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.2005 Cena 1131.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. inf.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.. 100mg/10mL.Nemačka vardenafil . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . 5mg. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® .v. blister.8din (R) 1139211 film tableta.Luksemburg kalcijum-folinat . 1 tabl.NOVO NORDISK A/S . 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21. parenteralni.9din (R) 1139213 film tableta. vrstu insulina. blister. 10mg.S.7din (R) 1139212 film tableta.PFIZER ENTERPRISES S. uz čašu vode.m. 100j. maks. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. vrstu insulina.Češka kalcijum-folinat .24 sata podeljeno u više doza. uložak.12. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.12.2005 Cena 2637. do 120mg tokom 12 .v. . do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.R. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. Paralelni lekovi: calciumfolinat.Danska insulin detemir . Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .2007 Cena 1350.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA .07.2005 Cena 2167. zatim i.LACHEMA A.6din (R) 1139214 film tableta./mL. 10mg. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. i.12.m. Leucovorin ca Pliva . inf. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. i. za muškarce starije od 18 god.BAYER HEALTHCARE AG .m. ili i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.11.08. parenteralni. ampula. 25-60min.12. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.v.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara. bočica.Danska insulin detemir . 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10.07.. blister. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.A.

3mg. ampula.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. nervoza.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. tuba.Makedonija bromazepam . ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. maks. blister. 40mg+0.2002 doziranje: stanja napetosti.KRKA. maks. 2x15 kom Cena 97. 1.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. 1-1.5mL Cena 516. blister.5-30mL. do maks. maks.ADRENALIN . 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.03.ALKALOID AD .03. ampula.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. 3x10 kom Cena 50.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. 20mg/mL. . Paralelni lekovi: Bromazepam. doze 200-300mg/sat.5mg. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.11. Paralelni lekovi: Lidocaine. 2x15 kom Cena 66.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. . Paralelni lekovi: Bromazepam. 20mL. 2%.025mg. poremećaj sna: 3 puta po 1.uretralna anestezija: 5-10mL. 3x10 kom Cena 131. Lexaurin® LIDOCAINE .04. 1x30g Cena 117. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. inj.2002  (R) 1071626 tableta. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. anksioznost. epinefrin .2004 doziranje: muškarci .5din 8600097200301 472/2006/12 06.2004  (R) 1071324 tableta. 6mg.2004  (R) 1071322 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .O.Srbija lidokain .1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. Lidokain-hlorid 1%.12.GALENIKA AD . Lidokain-hlorid 1%. TOVARNA ZDRAVIL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. 3mg.5-6mg.03. uznemirenost. žene . 10mL.2006. blister. 50x2mL Cena 441. LIDOKAIN-HLORID .uretralna anestezija: 20mL. nervoza. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.5mg. kratkotrajna primena. D. anksioznost.Slovenija bromazepam .HEMOMONT D. kratkotrajna primena.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.2din 8608808104139 591/2005/12 21.5mg. ampula.11. Lexilium® LEXILIUM® . blister.D. 3x10 kom Cena 90. zatim inf. Cena 536. 2x15 kom Cena 161.Crna Gora lidokain . 60mg dnevno.5mg/kg.O. 60mg dnevno. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . maks.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.v.Srbija lidokain. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid.GALENIKA AD . endoskopija 10-20mL. uznemirenost. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.03.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. blister. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14.2004 doziranje: stanja napetosti. 50x3. poremećaj sna: 3 puta po 1. 10mg/mL.04. blister. Lidokain-hlorid 2% L .2002  (R) 1071628 tableta.5-6mg.11. 6mg. 1.

2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva. 1-1. inf.GALENIKA AD . blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. ili na 8 -12 sati sporom i. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.KRKA.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. žive liofilizovane . inj.. Fosamax® LINEX® .4 doze.24 sata i.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. tvrda.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. blister.v. 1. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% .5din 515-04-03680/03 28.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.A07FA51 ANTIDIJAROICI. LINDRON . do maks.5-30mL. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. maks.2006 207. 4x7 kom Cena 936. deca 30. . ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. 8g dnevno.2din 17. TOVARNA ZDRAVIL. 10mL.Srbija lidokain . Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . Lidokain-hlorid.Srbija linkomicin . do maks. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 10mL.12. 1. blister.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. 10mg.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.10.5mg/kg.m.v.2din 17.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.3din 8608808102944 107/2006/12 02.Srbija lidokain . Paralelni lekovi: Lidocaine. inj. 1-1.5-30mL.. doze 200-300mg/sat.02.m.D. zatim inf. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. inj.v.24 sata duboko i.HEMOFARM AD . bočica.v. ampula. 600mg/2mL. doze 200-300mg/sat.GALENIKA AD .05. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.09. .5mg/kg.v.Slovenija alendronska kiselina . 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. inf. ampula. 35mg. ili 10. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.2x 107. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. 50x2mL Cena 536.5mL Cena 103.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.05. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22. 40mg/2mL. maks. tvrda.2x 107. Paralelni lekovi: Lidocaine.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. zatim inf. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.D. 600mg na 12. Paralelni lekovi: alendronat. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici . D. maks. ampula.2006 . Lidokain-hlorid. kože i mekih tkiva.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. 10x3.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. deca 10mg/kg na 12.

DR. nezasićene .7din 8600103690041 1444/2007/12 06.9din 8600103690010 922/2007/12 04. neurodermatitis. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02. dece i odraslih. dnevno. ARZNEIMITTEL . 3 puta po 1-2 kaps. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). ARZNEIMITTEL . suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. ARZNEIMITTEL . deca od 2-12 god. odrasli i deca uzrasta preko 12 god.D02AC. ARZNEIMITTEL . ekcema i atopijskog dermatitisa. boca. (Oenothere spp).D02AC. bolne naprsline kože (ragade).04.05. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. LINOLA® GAMMA .. profesionalna oštećenja kože. u tankom sloju 2-3 puta dnevno.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.04.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO. tečni i masni proizvodi . Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . masno ulje . hronični ekcemi. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411.D02AC. 8.Nemačka parafin. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje).05.9din (BR) 4155601 krem. L . tuba. 1x200mL Cena 398. do poboljšanja stanja.DR.2din (BR) 4155600 krem. izbegavati kontakt sa očima.5din (BR) 4155603 krem. profesionalna oštećenja kože. ne nanositi u blizini očiju. LINOLA® .DR.Nemačka urea (karbamid) .Nemačka noćurak. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. ARZNEIMITTEL . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. psorijaza).D02AC.DR. staračka koža. dnevno. 3 puta po 1 kaps. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. tuba.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. tuba. svaka 2-3 dana.2007 doziranje: seboreja kože. bolne naprsline kože (ragade). 200mg/g.. LINOLA® UREA .abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.15mg/g. suvoće kože.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. terapija traje 4 nedelje. posle jela. AUGUST WOLFF GmbH & CO. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. do poboljšanja stanja. 20mL upotrebiti za tuširanje. neurodermitis. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. AUGUST WOLFF GmbH & CO.Nemačka masne kiseline. tuba. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu.. nezasićene . Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . AUGUST WOLFF GmbH & CO.DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. 5mg/g.. crvenila. 1x50g Cena 288. dnevno.Nemačka masne kiseline. 120mg/g.2007 doziranje: seboreja kože. 3 puta po 2 kaps. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god.07. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263.

FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1000i.MENARINI. Paralelni lekovi: Hepathrombin. LIPOVENOES 10% PLR . tuba. LISOPRESS® . uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). 5mg.09. tuba. dugotrajna koma: doziranje je individualno.j.05.2007 doziranje: tromboflebitis./g. 100g+6g+25g./g. 1000i.08.j.GEDEON RICHTER LTD . 10%+2. hematom. tumori gastrointestinalnog trakta. uključujući hiperholesterolemiju. 10mg. tuba. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.09. dugotrajna koma: doziranje je individualno. 100mg. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. tvrda. lecitin jajeta . 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.5%+0.10.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.A.6%./g.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. peritonitis.9din (BR) 4108051 gel.2004 doziranje: postoperativna ishrana.05.2007 Cena 296.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula.L. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.R. monokomponentni (R) 1103556 tableta. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.05. 1000i. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23. opekotine.2007 Cena (BR) 4108053 gel. blister. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23.01. ulkus kruris.C09AA03 c09aa inhibitori ace.2004 312.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . bočica staklena./g. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. glicerol. ulcerozni kolitis. boca staklena. hipertrigliceridemiju i tipove IIa. 1000i. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. . blister.Austrija sojino ulje.j. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.7din 28. IIb.Mađarska lizinopril .Austrija ulje soje. opekotine.Francuska ciprofibrat .1din 28. LIPOVENOES . viatromb LIPANOR® . 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. glicerol . povrede kod spor tista (otok.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . peritonitis.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. blister.Italija heparin . fosfolipidi.2004 452. 20mg.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. blister. ulcerozni kolitis.2007 doziranje: postoperativna ishrana.2007 Cena (BR) 4108052 gel. tumori gastrointestinalnog trakta. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. tuba.3din 28.6din 515-04-1660/03 04.j. posttraumatski hematomi.2004 .09.05.

2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. LIVIAL® .5mg.2003 324. 40mg dnevno. 4.2002 doziranje: melanom. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.Holandija tibolon .5mg.11. bočica. Lizopril. do ukupne doze od 0. LITALIR .11.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. Loril®. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. ZRENJANIN . hronična limfocitna leukemija): 0. 10mg. 10mg/5mL. dana lečenja (ne preko 1. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. blister. monokomponentni (R) 1103875 tableta. 7 dana uzastopno.1din (R) 1049210 tableta. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .4-1. 500mg. blister.JUGOREMEDIJA A. 20mg.7din 10. podeljeno u više doza. LITIJUM KARBONAT . najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. uz obaveznu kontrolu litemije.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.D.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. 2.2003 197. 1x100 kom Cena 3763.2din 10.2003 . bočica.N. potrebna litemija bično 0. 5x5mL Cena 170301.11. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.Srbija litijum karbonat . blister. LIZINOPRIL . Lizinopril. 300mg. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom.05.5mg uvek u isto doba dana. 5mg.4din 10. 10x10 kom Cena 287.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. .V.5mmol/L).2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.BRISTOL-MYERS SQUIBB . doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. blister. maks. ORGANON . 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.3din 8608809000010 962/2007/12 10.5mg.0mmol/L 12h posle doze leka.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.9din 515-04-2084/04 10. tvrda.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .LIPOMED AG . 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.Srbija lizinopril .63mg/kg.-7.06.SRBOLEK A.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.09.Švajcarska kladribin .1din 3/2-10-3159 17.D. tvrda.01. Paralelni lekovi: Irumed®.09mg/kg/dan tokom 24 sata. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.

Lizopril. blister. maks. .07. . hidrohlortiazid .D. Paralelni lekovi: Irumed®. blister. Lisopress®.D. 20mg+12. 2x10 kom Cena 485. Lisopress®. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 20mg+12. maks.5mg. 2x10 kom 515-04-02271/04 28.D. maks.2003 Cena 355.2003 Cena 316.07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta. Loril®. .Srbija lizinopril .07.2004 Cena (R) 1401186 tableta. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.2004 Cena (R) 1401187 tableta. monokomponentni (R) 1103865 tableta.2din (R) 1401172 tableta.5mg.09.Bosna i Hercegovina lizinopril.Srbija lizinopril. monokomponentni (R) 1103878 tableta. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL .2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.D.2006 Cena 629. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. Skopryl® LIZINOPRIL HCT .Bosna i Hercegovina lizinopril .BOSNALIJEK D.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. 40mg dnevno. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 20mg. Skopryl® LIZOPRIL H . 20mg.5mg. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). doza održavanja 1 puta po 5-20mg. blister. 40mg dnevno.12.5mg. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.1din 515-04-240/03-2 30. dnevno.5din 515-04-240/03-1 30.07.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 20mg+25mg. 10mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.BOSNALIJEK D. Lizopril.5mg.07.6din 3870010005046 1191/2006/12 13.5mg. blister. blister. 10mg+12. 2x10 kom Cena 279.ZDRAVLJE A.5mg. Loril®. Skopryl® LIZINOPRIL . 2x10 kom 515-04-02272/04 28.09. hidrohlortiazid .5mg.09.C09AA03 c09aa inhibitori ace. 5mg. blister.SRBOLEK A. 10mg+12. 40mg dnevno. blister. Paralelni lekovi: Irumed®. blister. blister. Loril®. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT . Lizinopril. Lisopress®. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). Paralelni lekovi: Irumed®.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl.6din (R) 1103867 tableta.5mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. .C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.5mg.

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.05.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.2006 Cena 494. 1x21 kom Cena 401. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.Francuska bisoprolol.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok.05.. LODRONAT . 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. jednom mesečno. hidrohlortiazid . parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. 5mg+6.5g jednokratno. 2. 300mg.S. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.8din 4022536915708 694/2006/12 25. blister.12.F.25mg.2din (R) 1107191 film tableta. u toku 4 sata. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .v. ne žvakati. blister. trudnicama i ženama koje doje. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.Srbija albumin. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak). blister. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.06.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. blister. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6.2002 Cena 13567.06. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .25mg. 10mg+6. inf. opekotine.MERCK SANTE S. pre i postoperativna hipoalbuminemija.Francuska gestoden. . osteoporoza: 300mg inf.25mg) jednom dnevno.2003 doziranje: kontracepcija.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.02mg.25mg). zatim 7 dana pauze. zatim 2 meseca pauze. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.5mg+6. .075mg+0.8din (R) 1059050 film tableta.06. uzeti ujutru.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka.DELPHARM LILLE SAS . maks.12. nefrotski sindrom.2006 Cena 487. 0. 520mg.5mg+6. Human albumin. najviše 7-10 dana ili 1. malo soli. bočica. 20%.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. etinilestradiol . 3x10 kom 3/2-10-9936 28. ciroza jetre. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. tokom više godina. ampula. UMaN aLBUMIN LODOZ® .05. progutati sa malo tečnosti.25mg.9din 8600103492140 515-04-721/03 19. humani . 1 tableta dnevno (2. bočica. tokom 21-og dana. 3x10 kom Cena 479. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® .25mg) jednom dnevno.A.2din (R) 1107192 film tableta.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. ponavljati u tromesečnim ciklusima. Ne davati ga deci. blister. tabl.Švajcarska klodronska kiselina . 20%.

Srbija metiklotiazid. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0.02. 8-12mg dnevno.24mg/kg dnevno. maks.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.Srbija ceftriakson . 2g dnevno. 1g.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.Italija fentikonazol .D. Labilex®.A.2003 Cena 66. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. zapaljenja kostiju i zglobova. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. intraabdominalna infekcija. deca preko 5 godina 2mg odjednom. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 5mg+10mg.v. 0.P. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 2mg/mL. meka.12. ceftriaxon-MIP®.6din (BR) 2126400 oralne kapi. 16mg dnevno. 50mg/kg dnevno. ceftriakson.GALENIKA AD . maks. maks.03. Lendacin®. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 0..A07DA03 ANTIDIJAROICI. LONGACEPH® .GALENIKA AD . deca preko 5 godina 2mg odjednom. amilorid . 2g na 12 sati i. nekomplikovana gonoreja. zapaljenja mokraćnih organa.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . blister. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.RECORDATI S. maks. maks. inf.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. ceftriaxone-BcPP. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.SALUTAS PHARMA GmbH .12.Nemačka loperamid . blister. 16mg dnevno.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. 600mg. meningitis. bočica. maks.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. 2x15 kom Cena 99. 1x1 kom Cena 236.08mg/kg. Paralelni lekovi: azaran. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. prevremeno rođene bebe maks.08mg/kg.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. zapaljenje kože i mekih tkiva. kongestivna srčana insufijencija. 8-12mg dnevno. bočica. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03.Srbija loperamid . blister. zapaljenska bolest karlice.8din 8608808101183 105/2006/12 02. 2mg. septikemija.C03EA. Paralelni lekovi: Lopedium akut . 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.24mg/kg dnevno. III generacija Cena 3351.12. veracol® LOPEDIUM AKUT . LOMEXIN® . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID .. 2x10 kom Cena 63.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 2mg.ZDRAVLJE A. Farcef. rocephin®. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. blister. maks. . . tvrda. maks. rastvor.01. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka.A07DA03 ANTIDIJAROICI.

16mg dnevno. 8mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).Srbija loratadin .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. Paralelni lekovi: Lopion retard®.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.11.Nemačka loratadin . 1x10 kom Cena 120. Paralelni lekovi: Lopion retard®.D. ZRENJANIN . 3x10 kom Cena 115.11. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.08. blister. Paralelni lekovi: claritine®. bočica.D.10. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.12. Paralelni lekovi: claritine®.Srbija molsidomin . Lopion® forte. ZRENJANIN .2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 5mg/5mL.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.D.Srbija molsidomin .Srbija molsidomin .2003 Cena 204.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.12. blister.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.JUGOREMEDIJA A. alergijski konjunktivitis. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. Loratadin. 10mg. Flonidan®. Paralelni lekovi: Lopion®.12.5 godina: 5mg dnevno.12.SRBOLEK A. Pressing® LORATADIN . ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. 2mg.SALUTAS PHARMA GmbH . bočica od tamnog stakla.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® . nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1x10 kom Cena 120.JUGOREMEDIJA A.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.D. blister. Flonidan®.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. Molicor® LORANO .Srbija loratadin . maks.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. 10mg. blister. ZRENJANIN .2003 (R) 3058293 oralna suspenzija. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. Molicor® LOPION® FORTE . blister. 2x10 kom Cena 151. blister. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.7din (R) 1058291 tableta.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.4din (R) 1102520 tableta. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. Molicor® LOPION® .2006 doziranje: ishemijska bolest srca. 10mg. Lopion®. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.2002 L . 5mg/5mL. 4mg. Lopion® forte.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. blister. deca od 2 . Lorano.JUGOREMEDIJA A. alergijski konjunktivitis. 10mg.D. nesezonski hronični idiopatski rinitis. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. Pressing® LORATADIN .09.

4x7 kom Cena 725. LORAZEPAM . . Paralelni lekovi: cozaar®. blister. Lotar® . Pressing® LORAZEPAM . monokomponentni (R) 1103792 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL.2007 Cena 197.HEMOFARM AD .5mg. .4din 86000641022 515-04-02269/04 28.5 godina 5mg dnevno. 10mg. 50mg.2006  (R) 1071711 tableta.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Flonidan®. Skopryl® LORISTA® .5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.5 godina: 5mg dnevno. maks. 1mg.5mg. 2x10 kom Cena 63.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta.D.10. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 40mg dnevno.2007 Cena 324. 1x10 kom Cena 120. 5mg.Srbija loratadin . Paralelni lekovi: claritine®.10.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. deca od 2 .2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. alergijski konjunktivitis.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. erynorm®. 2x10 kom Cena 137. . alergijski konjunktivitis.Srbija lorazepam . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2din 8608809000379 2535/2007/12 22.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.9din 8608807100903 513/2006/12 11.20mg. Pressing® LORATADIN .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. monokomponentni (R) 1103560 tableta. blister. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .04.20mg.D.KRKA.5mg. 2x15 kom Cena 56.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg.Srbija lorazepam . po potrebi ponavljati na 6 sati. 10mg. .Slovenija losartan . Paralelni lekovi: Irumed®.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.09. nesezonski hronični idiopatski rinitis. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Lorano.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.09. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. D.SRBOLEK A.D. 2. blister. ampula.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. Lizinopril. Paralelni lekovi: claritine®.4din 8608807100972 515/2006/12 11. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 2mg/mL.D. Lorano. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . 20mg.ZDRAVLJE A.4din 8608807100910 514/2006/12 11. blister. Lizopril. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.Srbija lizinopril . Flonidan®. Lisopress®.7din (R) 1103562 tableta. blister. blister.08. deca od 2 . 50x1mL Cena 239.04. blister. LORIL® .04.4din (R) 1103561 tableta.

blister. omeprazol.05.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.Švedska omeprazol . dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). 1 tabl. tokom 20-30 minuta. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. Paralelni lekovi: Loseprazol®. ne davati ga deci i trudnicama.Španija omeprazol . 40mg. tvrda. dnevno. 20mg. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL. blister. D. hidrohlortiazid . Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.2004 918.08. blister. 40mg. blister.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. ako se ne postigne očekivani rezultat. inf.5din 515-04-1218/03 04.10. ako se ne postigne očekivani rezultat.v. 20mg. D. blister. TOVARNA ZDRAVIL.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. omep.08. blister.v.1din (R) 1401121 film tableta. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12.Slovenija losartan.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula. hidrohlortiazid .2004 318.2006 L . 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. do 5 dana. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. 100mg+25mg.LICONSA S.2006 Cena 2552. omezol® LOSEPRAZOL® . 1 tabl. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.A.2din (R) 1401123 film tableta.4din (R) 1401124 film tableta.2din (R) 1401122 film tableta.05. tvrda.10. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. blister. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .5mg. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. . 10mg. tvrda.2005 655.05. 5x40mg Cena 3356. blister. 100mg+25mg.2006 2080. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.KRKA.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. 40mg.ASTRAZENECA AB .Slovenija losartan. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .05. blister.5mg). 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.5mg). . omeprol®. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. omeprazid®.D.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. tvrda. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.05. podeljeno u 2 doze.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. 10mg.2006 Cena 2382. ne davati ga deci i trudnicama.10. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. . jednom dnevno. Loriste H (50mg + 12.KRKA.D. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. 100mg+25mg. tvrda. 100mg+25mg.2006 Cena 1276. Loriste H (50mg + 12.10. blister. omediprol. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. blister.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . inf. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25. 50mg+12. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. bočica.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. jednom dnevno. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12.08.

100mg dnevno. maks. jednom dnevno.02. prevencija recidiva ulkusa. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. blister. LYRICA® .2006 . maks.PFIZER GmbH. 75mg.j. blister. 100mg. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. Lorista® LUTESTROL . uobičajena početna doza je 75 i..6din 5310001155926 1460/2007/12 09.10. LUVERIS® 75 IU . s. 25mg. omediprol. FSH.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. doza održavanja 20-120mg dnevno. tvrda. estradiol . maks. blister.P. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. omeprazid®. (20mg+2mg)/mL. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula.j.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. maks.A. zajedno sa 75-150 i.ALKALOID AD .2006 06.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26. liobočica sa rastvaračem. omep. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. omezol® LOTAR® . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).2007 Cena 1555.04. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno.02. ili 8 nedelja (ulkus želuca).07.02. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni.02.2006 06.Srbija progesteron.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. blister. blister.c. 100mg.Italija lutropin alfa .2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 150mg. erynorm®. tvrda. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. primarni i sekundarni hipogonadizam. 100mg dnevno. do 5 nedelja. blister. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. 50mg dnevno. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja.Makedonija losartan .. Paralelni lekovi: Losec. tvrda.02. omeprol®.07. oskudne menstruacije.j. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.GALENIKA AD . fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cozaar®. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. blister. omeprazol. tvrda. . maks.Nemačka pregabalin .2006 06. ampula. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. u periodu od 3 nedelje. 50mg. 100mg dnevno. tvrda.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka.2006 06. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. 3x10 kom Cena 777. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. 75i.3din (R) 1103001 film tableta. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. 50mg. 100mg dnevno. izostanak menstruacije.

10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06.02. 150mg. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. 200mg. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. tvrda. tvrda. blister.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. tvrda.2006 Cena (R) 1084744 kapsula. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. blister.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. blister. LYSOBACT® .A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga.2006 Cena (R) 1084736 kapsula.02.02. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. stomatitis. afte. blister. blister. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. tvrda. blister. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06.2006 doziranje: gingivitis. L .2006 Cena (R) 1084745 kapsula. tvrda. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. blister.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. tvrda. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. .2006 Cena (R) 1084739 kapsula. tvrda. 25mg. tvrda.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. blister.D. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. blister.02. blister.02.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.BOSNALIJEK D.dnevne doze od 600mg.02. 50mg. 75mg. ukoliko je potrebno. herpetične lezije.02. 75mg.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. blister. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. 50mg. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. blister. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06.02. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. tvrda. 300mg.02. tvrda. 150mg. blister. 25mg.02.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. 300mg. piridoksin .02. 300mg. tvrda. 20mg+10mg. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. tvrda.02.11.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

Švajcarska rituksimab .2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl. 200mg+50mg./g+100mg/g. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. TOVARNA ZDRAVIL. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.07. blister.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219.Slovenija midekamicin .F.01. 400mg. terapija može da se produi i do 12 nedelja. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. MABTHERA .01. jedanput nedeljno. meka. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. 1x12 kom Cena 593.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. 30mg/mL. bočica od tamnog stakla.Nemačka alemtuzumab .8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.2003 112697. 175mg/5mL.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. Za razblaživanje koncentrata za inf..2005 . 100mg/10mL. kože i potkožnih tkiva.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. 1.v.SCHERING AG .9din 3838989577056 1112/2007/12 28.j. 4 nedelje uzastopno.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . pre jela. inf.2007 doziranje: infekcije organa za disanje. bočica.09.05. blister. mast za vaginalnu primenu 2. uveče tokom 6-12 dana.Srbija levodopa.+500mg.07. . 2x8 kom Cena 201.06.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. 200000i.1din (R) 4137421 vaginalna mast.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta. Zavisno od progresa.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. može se koristiti 0. tuba.Italija nistatin.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju.j. urogenitalnih organa.6g dnevno. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. 40000i. bočica. benzerazid .2007 401.D. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. za vaginalnu primenu.A. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. bočica.P.KRKA.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .07. 500mg. . nifuratel . MADOPAR ..GALENIKA AD . bočica. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. maks. D.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom. enteritis koji izaziva Campylobacter spp. MACROPEN® . MACMIROR COMPLEX .

.2mL/kg.01.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. 1x100 kom Cena 1536. 469. benzerazid . posle 2. podeljeno u 2-3 doze. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.11.2mL/kg.2007 doziranje: Parkinsonova bolest. 1-2 puta po 100mg posle jela. 100mg+25mg.01.2002 Cena 31933. magnetna rezonanca celog tela: 0. spazmofilija: 4 tablete dnevno. piridoksin . podeljeno u 2-3 doze. 1-2 puta po 100mg posle jela.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. 10x10mL 3/2-10-5666 28.2007  (R) 1085307 tableta. bočica.SCHERING AG . izuzetno 0.3din 8606103889102 192/2007/12 16.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta.01. doza se postepeno povećava. bočica. MAGNEVIST® . Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . 470mg+5mg. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. doza se odnosi na sadržaj levodope. 200mg+50mg.01mg/mL. bočica. doza se može ponoviti posle 30 minuta.Francuska magnezijum-laktat.F.Švajcarska levodopa.Nemačka gadopentetska kiselina . MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta. 469. doza se odnosi na sadržaj levodope.A12CC.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.02. Paralelni lekovi: Madopar. 200mg+50mg. Paralelni lekovi: Madopar. blister. Madopar® roche M MAGNE B6 . prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom.01.01mg/mL. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. podeljeno u 3-4 doze.4mL/kg. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS . prosečno do 50 %. benzerazid .Švajcarska levodopa. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. tvrda. 5x15mL 3/2-10-5667 28. 10x20mL Cena 51733. Paralelni lekovi: Madopar® roche.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . brizgalica.3 dana.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.01mg/mL.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. bočica. 469..V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju.2007 Cena 23074. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. titracija doze može da traje i do 4 nedelje.11.3din 8600103492218 390/2007/12 30.F.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . bočica.

08. koja je uobičajeno 10.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). bočica staklena.08.5mg. blister.5.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.75mg. Maninil® 1.75. blister. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. blister.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1.2005 Cena 260. 3.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (R) 1042333 tableta.08. Maninil® 5 MANINIL® 5 . 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.2005 Cena (R) 1042334 tableta.3din (R) 1042332 tableta.75mg.75mg uz doručak u početku. bočica staklena. blister.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21. 3.Nemačka glibenklamid . 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Maninil® 3.75 .5mg.5mg. blister.3din (R) 1042331 tableta.12. blister.5mg.3din (R) 1042331 tableta.2005 Cena (R) 1042333 tableta. 3x10 kom Cena 92. koja je uobičajeno 10.2006 Cena 92. koja je uobičajeno 10. 1.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.2005 Cena (R) 1042335 tableta. blister.5mg.5mg. 1. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.75mg. Paralelni lekovi: daonil®. 15mg dnevno (doze veće od 10. 3.12.75mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.75mg uz doručak u početku.3din 4013054000922 243/2005/12 19.2006 Cena 260. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.12. 1. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.08. Paralelni lekovi: daonil®. 1x120 kom Cena 260.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. 1.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.2006 Cena 46.5mg.08. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x10 kom Cena 46. bočica staklena. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 3. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.5 .2006 Cena (R) 1042335 tableta. maks. 1. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19.5 . 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.75mg uz doručak u početku. 5mg. 15mg dnevno (doze veće od 10.12.08.5mg. blister.2006 Cena (R) 1042334 tableta.75.08. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. bočica staklena. maks. 3.12. bočica staklena.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 3.Nemačka glibenklamid .1din (R) 1042330 tableta. Maninil® 5 MANINIL® 3.5mg.75mg. Maninil® 3. Paralelni lekovi: daonil®. Maninil® 1.1din 4013054002728 2405/2006/12 21.12. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.Nemačka glibenklamid .75mg. 15mg dnevno (doze veće od 10.

Manitol 10% MAPROTILIN . povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.5%. porođaj: do 12mL 0.D.Srbija manitol .8din 8600097200103 641/2005/12 21. fiola. Manitol 20% MANITOL 10% . Paralelni lekovi: Manitol.O. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.HEMOMONT D. 1x30 kom Cena 183.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5% heavy . manično depresivna bolest.07.Crna Gora manitol . boca.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.5%. 10%. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. Paralelni lekovi: Manitol.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.2 MANITOL . povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 20%. epiduralna blokada.Srbija maprotilin . boca. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. . 1x250mL Cena 821.Srbija manitol .HEMOFARM AD . 10%.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.2003  (R) 1072731 film tableta. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.5%..ASTRA ZENECA UK LIMITED .N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. boca.12.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. 50mg. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno.12.. epiduralna blokada. hirurška intervencija :do 20mL 0.O. depresivna neuroza. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. boca. bočica. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. MARCAINE 0.. u toku 15 min.7din 3/2-10-4009 10.12. Paralelni lekovi: Manitol 10%. 100mg. 1x30 kom Cena 76. u toku 15min.09.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.ZDRAVLJE A. Marcaine spinal 0.2003 doziranje: depresija. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. Manitol 20% MANITOL 20% . plastična fiola. 1x250mL Cena 72.HEMOFARM AD . u toku 15 min.09.12. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.2005 Cena 72. 25mg.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. 20%.5% .Velika Britanija bupivakain .

maks. Paralelni lekovi: Marcaine 0.07. inf. izuzetno (deca od 5-17 god.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.KRKA. blister. tokom ½-1 sata. infarkt miokarda.5%.5% MARIVARIN . ampula. ciprinol®. 20mg.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01..N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. 4mL. 3 dana. 3mg.12. 1.FLoX.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. inf. gonoreja: 500mg jednom dnevno.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x10 kom Cena 916. doza održavanja 3-9mg dnevno.5din 3/2-10-7745 19. ciprofloxacin. Paralelni lekovi: c . bočica.5% .ASTRA ZENECA UK LIMITED . ciprocinal®.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 28 dana.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28.HEMOFARM AD .Srbija ciprofloksacin . . Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . 5x10mL Cena 610. Paralelni lekovi: Marcaine 0.5% HEAVY . pre jela. ne preporučuje se primena kod dece.D. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.Slovenija varfarin .2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. podeljeno u dve doze. cifran.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.9din 3/2-10-4010 10.11.12. maks. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.07.2002  (R) 1329411 film tableta. ciprofloxacin 250 mg.v. 1x10 kom Cena 312. ampula. 500mg.Velika Britanija bupivakain . pre intervencije.v.07. u zavisnosti od težine infekcije. 5x4mL Cena 1725. 4mL. Marcaine spinal 0. 5x4mL 3/2-10-4011 10. citeral® .5% heavy MARCAINE SPINAL 0. Marcaine spinal 0. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.Velika Britanija bupivakain .B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152.5g dnevno. deci se ne preporučuje.5%. 20mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. D. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. ampula. 250mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. blister.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. maks. ciprofloxacin 500 mg.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. najbolje uveče pre spavanja. TOVARNA ZDRAVIL. 100mg. 6mg tokom 2-4 dana.

septikemije/bakterijemije. infekcije u ginekologiji.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.ZDRAVLJE A.03. bakterijski meningitis kod dece.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 1x1g 515-04-4654-1 15.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. 1g. blister.3%.BRISTOL-MYERS SQUIBB . bočica.Crna Gora ciprofloksacin . mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. iridociklitis. iritis. infekcije u ginekologiji. 1x1g Cena 699. 100mg.D. a drugog dana 2 kapi na sat. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.9din 3/2-10-8573 17.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. septikemije/bakterijemije. 1x5mL Cena 130.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.Srbija cefepim .Srbija mebendazol . bakterijski meningitis kod dece. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. 0. 500mg.07.07. bočica. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. Maxicef® MEBENDAZOL . .O.09. rastvor. bočica. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.8din (R) 7090141 kapi za oči. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66.5din 515-04-4011/03 23. Maxipime MAXIDEX® .1%. Paralelni lekovi: dexa edo®. tuba.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. bilijarnog trakta. Paralelni lekovi: cefim®.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.2002 doziranje: konjunktivitis.03. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.2001 Cena 241. bočica.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. kože i mekih tkiva.USA cefepim .GALENIKA AD .O. suspenzija. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. bilijarnog trakta.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.12.ALCON-COUVREUR N. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. . bočica.11. Paralelni lekovi: cefim®.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .2003 . 1x3.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. 0.HEMOMONT D. keratitis.Belgija deksametazon . 1g. dexagel® MAXIPIME .V. 1mg/mL.

kontejner. 98% v/v.2007 .08.MESSER TEHNOGAS A. delimično tečni.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.5% v/v. kontejner. 99.06. kontejner. 3 l. boca 8606008230115 204/2005/12 15. 100% v/v.2007 11. 99.06. 100% v/v. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. lokalna ishemija tkiva.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.08.08. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas. 100% v/v. .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. MEDICINSKI KISEONIK .V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. a može do 2 godine. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. delimično tečni. delimično tečni. narednih 7 dana 3 puta po 400.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. delimično tečni.5% v/v. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . delimično tečni. 98% v/v. askarijaza. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. 3kg. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. 100% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.Srbija kiseonik . ehinokokoza: 25.2007 11. 98% v/v.06.4 doze tokom 1. šok.2007 11.08. 14000 l. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. 99. 40 l.Srbija kiseonik . pod nadzorom lekara.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. sindrom apneje u snu. . palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.6 meseci. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. trovanje ugljenmonoksidom. ankilostomijaza. pod nadzorom lekara. kontejner.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. 99.D.D. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. tenijaza.08. delimično tečni. boca 8606008230108 203/2005/12 04. 100% v/v.06. boca 8606008230122 205/2005/12 15. 660 l.2007 11.50mg/kg dnevno u 3. 40kg.5% v/v.Srbija azot-suboksid . kontejner.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. trihurijaza. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11.5% v/v. . strongiloidaza.5% v/v.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.06.08.06. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. klaster glavobolja.2007 11. 100% v/v. kontejner. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID .2005 doziranje: inhalaciona anestezija.500mg. 99. 10 l. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. teška anemija. kontejner.2007 11.08. delimično tečni.08. 100% v/v.D. 10kg. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje.

boca.06. 100% v/v. delimično tečni. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. teška anemija. 100% v/v. boca.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. . sindrom apneje u snu.06.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. delimično tečni. Cena kontejner za transport. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. delimično tečni.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. lokalna ishemija tkiva.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. kontejner.06. delimično tečni. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. kontejner.06. komprimovani. delimično tečni.06. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. pod nadzorom lekara.06. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11.06.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. delimično tečni. 100% v/v. komprimovani.06. boca. 1x0. delimično tečni.06. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. komprimovani. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. kontejner za transport.06. komprimovani. 100% v/v. 100% v/v.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. 100% v/v. 100% v/v. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. komprimovani. 100% v/v. 100% v/v. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11.06.06. delimično tečni. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.06. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. 100% v/v. boca.06.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11.06.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. komprimovani. šok. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 100% v/v. klaster glavobolja. kontejner.06. kontejner. 1x0.06.06. delimično tečni. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas.06. kontejner.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. boca. 100% v/v. kontejner. 100% v/v. komprimovani.06. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. boca. 100% v/v. boca.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. komprimovani. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas. 100% v/v. kontejner. delimično tečni. boca.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11. komprimovani. 100% v/v. boca.06.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. kontejner. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. boca. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. komprimovani.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. boca.06. trovanje ugljenmonoksidom.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v.

ulceroznih promena na koži i venama. bočica. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.Kipar meloksikam . hronične venske insuficijencije. uzima se sa vodom.5mg.08. 30kg.08. Paralelni lekovi: Meloksikam.5% v/v. Movalis® MEGACE .2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. dnevna doza je 15mg.5mg dnevno. priprema pacijenta za pregled.5% v/v.5mg. blister. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. olakšavanje vazodilatacije.06. boca 8606008230313 255/2005/12 15.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. maks. boca 8606008230306 208/2005/12 04.08.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.5mg. hronična respiratorna opstrukcija.2din 515-04-293/03 01. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. . u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska. drugom tečnošću ili hranom. bolesti krvnih sudova. 6x5mL Cena 93. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20. Melox Fort. 1x100 kom Cena 12636. 10kg. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. MEDILAX . 99.D.8din 3/2-10-3385/1 16.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 15mg. fekalomi. M . blister. pod nadzorom lekara. 67. tabl.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.. MEDOXICAM .Srbija natrijum laurilsulfoacetat.Srbija ugljen-dioksid .L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta.USA megestrol . 160mg. 99.5mg+625mg.5% v/v. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. tuba. manjih smetnji srca i krvotoka. .2003 doziranje: opstipacija.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije.FARMAKOS DD . boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15.MEDOCHEMIE LTD. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. 1kg. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.08. Melox. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. 7.08. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije.2007 doziranje: reumatoidni artritis.BRISTOL-MYERS SQUIBB .i ar troskopskim operacijama. glicerol . povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. može se povećati na 15mg dnevno.08.2007 Cena (R) 1161051 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID .2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. 99. Ako treba uzeti 2 tabl.

Siofor® 1000. glucophage.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 3g dnevno podeljeno u više doza.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB. blister. Siofor® 1000. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. maks. Siofor® 850.5din 3838989523435 935/2007/12 04.4din 515-04-3258/03 15. Metfogamma® 500. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02.6din (R) 1042001 tableta. Meglucon 500.Nemačka metformin . glucophage. blister.Slovenija glimepirid .11. TOVARNA ZDRAVIL. blister. 1mg. Siofor® 500.12.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. Tefor MEGLUCON 850 . blister. gluformin. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. blister. maks. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. 500mg. Siofor® 850. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Meglucon 850. 3x10 kom Cena 268. lek se uzima pre ili u toku doručka.05.2007 Cena 388.2007 Cena 563.SALUTAS PHARMA GmbH . Metfogamma® 1000. .2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 1x240mL Cena 7806. Metfogamma® 850. gliprex® MEGLUCON 500 . 3g dnevno podeljeno u više doza. 2mg. D. blister. blister.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. Paralelni lekovi: amaryl®.11. Metfogamma® 850.05. 850mg. Metformin. 4mg.11. Paralelni lekovi: aglurab.KRKA. gluformin. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. MEGLIMID® . 850mg.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. bočica. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. Metformin.05.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. S. .05.D.Španija megestrol . 40mg/mL. Metfogamma® 1000.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. 3mg. Paralelni lekovi: aglurab. Siofor® 500. 500mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. Metfogamma® 500. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.Nemačka metformin . glimepirid.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. glimepirid remevita. Tefor .L. 6mg dnevno. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04.SALUTAS PHARMA GmbH . blister. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.5din (R) 1042004 tableta.11.

. tečnost se nanosi prstima. blister. uzima se sa vodom.6din (R) 1161203 tableta..CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 7. blister.07.5mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis. Melox Fort. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.03. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01. blister.5mg dnevno.2007 doziranje: reumatoidni artritis.6din 8699540015081 565/2007/12 01. maks.2007 doziranje: reumatoidni artritis. maks. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. Melox. 15mg. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg.03. MELOKSIKAM . 15mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . tabl.5mg. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. dnevna doza . Paralelni lekovi: Medoxicam. . 50%. može se povećati na 15mg dnevno.Turska meloksikam . 7.5mg. blister. 7. može se povećati na 15mg dnevno.5mg.S. Movalis® MELOX FORT .S. boca. drugom tečnošću ili hranom. blister. Ako treba uzeti 2 tabl.. drugom tečnošću ili hranom. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.Kuba placenta humana.5mg. Movalis® MELOX .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta.O. blister.03. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. uvek u isto vreme.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.2007 Cena 614. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.O.5mg dnevno.03.03.Srbija meloksikam . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. dnevna doza je 15mg. . 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno.2007 Cena 839. 1x10 kom Cena 227. Meloksikam. uzima se sa vodom. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.03. maks. Paralelni lekovi: Medoxicam.Turska meloksikam .NI MEDIC D.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta.D11A.6din (R) 1161201 tableta.5mg dnevno. etanolni ekstrakt . 15mg. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. dnevna doza je 15mg. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. Melox Fort.5mg. 1x235mL Cena 3655. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. može se povećati na 15mg dnevno.

08. Melox.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.08. 40mg. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.08. 2mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . uzima se sa vodom.08.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. 40mg. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. blister. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.Makedonija biperiden . 200mg.08. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. blister.08.08. maks. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. 20mg.08. MENDIAXON . 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. blister. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . blister. 10mg. 40mg. 2x10 kom Cena 52. 20mg. drugi ekstrapiramidalni poremećaji. blister. blister.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. a maksimalno .2002 doziranje: Parkinsonova bolest. blister.maks. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. Paralelni lekovi: Medoxicam.1din (R) 1103101 film tableta. blister. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. odnosno do najviše 40mg/dan. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno.HEMOFARM AD .2006 Cena (R) 1103109 film tableta.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. blister. blister. tabl. drugom tečnošću ili hranom. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti.08.2006 Cena 1515. blister. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. blister.08.ALKALOID AD . blister. . blister.2007 doziranje: holecistopatija. 20mg. 40mg. 10mg. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. Movalis® MENARTAN® .8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.08. 5x10 kom Cena 217. trovanje nikotinom. 20mg.12. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. 16mg dnevno. Meloksikam. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.07. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.Nemačka olmesartanmedoksomil .za oko osam nedelja od početka primene).2006 Cena (R) 1103110 film tableta. kod starijih pacijenata . 10mg.5mg.2006 Cena 1248.08.2006 Cena (R) 1103111 film tableta.Srbija himekromon . 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 10mg.9din (R) 1103105 film tableta.

03. 0. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.A.1din 7680527031195 609/2007/12 01. LH.j.j. 10x1mL Cena 13857. blister. . 10x1mL Cena 12928.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .m.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. LH.FERRING GmbH .06.15mg+0. LH. etinilestradiol .12.j.j. LH. LH. 75i.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. liobočica sa rastvaračem.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.03.j. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .Švajcarska menotrofin .c. 75i. 1x1mL Cena 1388.ORGANON IRELAND LIMITED ..j.02mg. 0.j.5mL vakcine. Paralelni lekovi: Menopur® . 150i. inj.j.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.03. tokom 21-og dana. od 300i.2din 7680527031270 608/2007/12 01. . liobočica sa rastvaračem u ampuli.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. FSH/75i. 75i. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja. liobočica sa rastvaračem.8din 7680527031003 578/2007/12 01. ili i.j. 1x1mL Cena 1908.06. MENOPUR® . zavisno od kliničkog odgovora. liobočica sa rastvaračem. MERIONAL® . LH.Nemačka menotrofin .2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.Irska dezogestrel.j.j.j.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C . FSH/150i.3din 7680527031355 610/2007/12 01. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/75i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. zatim 7 dana pauze. FSH/75i. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. FSH/150i.5mL 25 Cena 700.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.5mL. 75i.j. zavisno od kliničkog odgovora.03.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/75i. 1x0.2din 3/2-10-7999 25. 150i.A.SANOFI PASTEUR S.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.01. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

intraabdominalne infekcije.10.HEMOFARM AD . infekcije urinarnog trakta. maks.10. bočica. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH .09. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . Paralelni lekovi: Metadon . atonija creva. atonija creva. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.Makedonija metadon . detoksikacija: 15-20mg dnevno. septikemija.8 sati.Švajcarska piridostigmin . rastvor.1din 515-04-885/04 19. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati.12. bočica.2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. 1x10mL Cena 125.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.10mg).J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. atonična opstipacija. 60mg. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. maks. 10mg/mL. 1g.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. meteorizam.2004 doziranje: mijastenija gravis.5-10mg na 6. atonična opstipacija. ginekološke infekcije. kombinovane bakterijske infekcije.10. MESTINON . 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.20mg/kg na 8 sati. 1x150 kom Cena 2409. bočica. (1mL = 30 kapi .1din 1351/2006/12 07. kože i adneksa kože. 45mg. 10. detoksikacija: 15-20mg dnevno.10mg). 10x500mg Cena 2409.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.Švajcarska piridostigmin . deca od 3 meseca do 12 god.2004 doziranje: analgezija: 2. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle.5-10mg na 6. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. 10mg/mL. meningitis. (1mL = 30 kapi . 45mg. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.6 doza METADON . atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.12.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 60mg.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. rastvor.Srbija metadon . rastvor. bočica. rastvor. uključujući i one posle porođaja.ALKALOID AD .2007 doziranje: analgezija: 2.ICN PHARMACEUTICALS .Velika Britanija meropenem . bočica. bočica od tamnog stakla.6 doza.07.2002 Cena 23086. bočica. bočica. meteorizam.8 sati. 10mg.08. MESTINON .2006 doziranje: mijastenija gravis.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM . 10mg/mL. 10x1g 3/2-10-9905 28. 500mg. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.

Metfogamma® 1000.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. METFOGAMMA® 1000 . blister. Metformin. gluformin. Siofor® 500. Paralelni lekovi: aglurab. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Siofor® 850. sa maks.2007 .01. Meglucon 850.Nemačka metformin . Meglucon 500. 3000mg dnevno. .DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. maks. 500mg. 1000mg. Metfogamma® 850. maks. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21.Nemačka metformin . maks.KG. blister.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. Tefor METFOGAMMA® 850 . Siofor® 850. glucophage.v. uz jelo ili posle obroka. 500mg. . blister. 50mg/10mL. Meglucon 500. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG .KG . 3000mg dnevno. Siofor® 500. Siofor® 850.Srbija metformin .Nemačka tenekteplaza .08.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. Metfogamma® 1000. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. uz jelo ili posle obroka. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. film na dan. Siofor® 1000. uz jelo ili posle obroka.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. blister. 500mg. 1mL=1000j=5mg. Tefor METFOGAMMA® 500 . film na dan. Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 500.08. 3000mg dnevno. 1000mg. Metformin. gluformin. 850mg. film na dan.08. sa dovoljno tečnosti. Siofor® 1000. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. Siofor® 1000. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. Tefor METFORMIN .03. Meglucon 500.ARTESAN PHARMA GmbH & CO.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.2006 Cena (R) 1043013 film tableta.08.Nemačka metformin .7din 9006968004372 130/2007/12 11.KG . glucophage. sa dovoljno tečnosti. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.2006 Cena (R) 1043011 film tableta.9din 596/2007/12 01. Meglucon 850. blister. Paralelni lekovi: aglurab.D.08.08. liobočica sa rastvaračem u špricu. Meglucon 850. Metformin.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. 850mg. gluformin.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Siofor® 500. glucophage. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. Metfogamma® 500. 1x10mL Cena 87784. Metfogamma® 850.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . sa dovoljno tečnosti.SRBOLEK A. blister. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze).

maks.m.m.12. bočica staklena. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. 10mg/mL.H NFG. 500mg/5mL.Austrija metotreksat . doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. plastična fiola. bočica staklena.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.2006 . . oralno..EBEWE PHARMA GES.5mg. Metfogamma® 500. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.Češka metotreksat .Austrija metotreksat . bočica staklena. doza je 3g dnevno.3din 515-04-3462/03 08. 1000mg/10mL. . glucophage. plastična fiola. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08.2 nedelje u 3. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. Siofor® 500. Meglucon 500. 850mg. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. bočica staklena. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .LACHEMA A.LACHEMA 5 .12.3din 1137/2006/12 06.2003 Cena 543. Siofor® 1000.H NFG.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. KG .12.B.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju. kod dece iznad 10 godina.03. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . 2. i. Metfogamma® 1000.3din (SZR) 1034330 tableta.5 kura. 3x10 kom Cena 109. 1x5mL 515-04-3461/03 08. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 50mg/5mL. Tefor METHOTREXAT .Lachema 5.S.EBEWE PHARMA GES.. Meglucon 850. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.PLIVA . 5mg/2mL. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i.2003 Cena 372. 10x10 kom Cena 940. blister.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. za vreme ili posle obroka. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.12. Metfogamma® 850. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. 5 dana na 1. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08. pre svega kod gojaznih pacijenata.30mg dnevno oralno. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. odrasli.m.v. 5mg. Methotrexate METHOTREXAT .LACHEMA A. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . KG .4din 8590027321216 1139/2006/12 06.6din 515-04-3460/03 08. (održavanje remisije). psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.12. Siofor® 850.S.5 . 2.Lachema 2.07. ili 2.07.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: aglurab.M.8din 8608809000980 597/2007/12 01.5 METHOTREXAT PLIVA . Methotrexat Pliva .Lachema 50.PLIVA . ili i. 1x1mL Cena 255. 1x5mL Cena 2004.v.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.B.5mg.M.5mg/kg na 14 dana i. maks. bočica. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.Češka metotreksat .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. gluformin. blister.12.5 kura.LACHEMA 2.

ampula.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.O.5mg/kg na 14 dana i.. 0. bočica.m.Češka metotreksat . 50mg/2mL. 5 dana na 1. maks.0.v. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. 2x10 kom Cena 84. Methotrexat Pliva .1mg/mL.m. ili i.08. bočica sa kapaljkom.2 puta po 15. bočica.LACHEMA 50 .2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura..PFIZER (PERTH) PTY.m.v.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.m.v.4 doze.2003 Cena 539.O.30mg/m2 nedeljno i. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA . (održavanje remisije). rastvor.5mg/kg na 14dana i. Paralelni lekovi: Methotrexat. ili 2. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. maks.. M . hiper tenzija u trudnoći. Paralelni lekovi: Methotrexat.2 puta po 15.LACHEMA A.5mg/kg na 14 dana i. (1mL = 25 kapi-0.m. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. Paralelni lekovi: Methotrexat.PLIVA . ili i. 10x5mL Cena 3723.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.2 nedelje u 3. Methotrexat Pliva . bočica. Methotrexat Pliva .12. (održavanje remisije). 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.O.2mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. ampula. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg. . zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. ili 2. 0. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. ili i.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. 3g dnevno. (održavanje remisije).Australija metotreksat .2006 Cena 2350. menoragija. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2..L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.30mg dnevno i.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.m.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. .2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. blister.25mg jednom nedeljno i.Srbija metilergometrin . deca 10mg/kg dnevno.25mg/mL.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju..2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.PANFARMA D. .PANFARMA D.S. 50x1mL Cena 268.2mg i.Lachema 5. LIMITED . ili i. 50mg/5mL. 250mg.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta.08.O..07. 0.v.1. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.v.2 puta po 15. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.v. renalna hiper tenzija. psorijaza: 10.30mg/m2 nedeljno i. Methotrexate METHOTREXATE . 150 kapi dnevno.30mg/m2 nedeljno i.m.Srbija metildopa .3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.07.v.08.07. parenteralno 0.m. ili 2.Lachema 5.. maks. uzima se u toku ili neposredno posle jela.m. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .25mg). Methotrexat Pliva .Lachema 50 METHYLDOPA . lečenje subinvolucija uterusa. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.Lachema 50. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 500mg/20mL.5 kura. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.m.

zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . angina pektoris: 2 -3 puta po 50.j. teška psihomotorna uznemirenost.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02. šizofrenija.Srbija metildopa . dnevno i. renalna hiper tenzija.2002 3502.j. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. ili 400 i. 100i. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. maks. 1mg. manija i hipomanija. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2006  (R) 1070851 obložena tableta. 8 i. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. doza održavanja 1 puta po 1. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2. maks. 1x25 kom Cena 85.06./mL.11.12. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.SRBOLEK A. ampula.4 doze. dnevno uz dodatnu terapiju. deca 10mg/kg dnevno.j. uzima se u toku ili neposredno posle jela.4 doze. nazalno 200 i. 5mg./mL. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.3 puta po 250mg. 200mg.3din 8600097011044 770/2006/12 05. anksioznost. maks.c. blister. bočica. rastvor.08. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17.Srbija flufenazin .100mg (oralno).STADA ARZNEIMITTEL AG . paranoidne psihoze. dnevno. na 12 sati.j.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . 5x10 kom Cena 579.HEMOFARM AD . Kalcitonin M . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. 20mg dnevno. tokom 48 sati. hiper tenzija u trudnoći.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. ili s. Moditen® depo MIACALCIC® .5mg.v. 250mg.j. 1x25 kom Cena 292. blister.j.4din (R) 7040184 sprej za nos. maks. . osteoporoza: 100 i. Paralelni lekovi: corvitol® 100./kg na 6 sati.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. bočica sa raspršivačem.12.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 3g dnevno.j. 200i. Paralelni lekovi: Moditen®. na 6 sati.06.NOVARTIS ..6din 3/2-10-5990/1 17. 2x10 kom Cena 84. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.m. Presolol METOTEN® . corvitol® 50. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.1din 8600097011037 769/2006/12 05.D.Švajcarska kalcitonin .j.4din 4011548003626 272/2005/12 04.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. 5x1mL Cena 1315. ekscitiranost. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i.Nemačka metoprolol . bočica./kg dnevno u podeljenim dozama.j.

ampula.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 5mg/mL.2005 1486. 80mg.2006 1423.5mg.5mg/min.12.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.KG .07. 40mg.3din (R) 1103891 tableta.Nemačka telmisartan .G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258. blister.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. ampula.SCHERING AG . najviše 2. 100mg.KG . ukupna doza maks. MIDAZOLAM TORREX . blister.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. 2mg/kg.11. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks. blister.2mg/kg.12. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju.3din 3/2-10-6384 20.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 15mg/3mL. inf. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.1%-tnog rastvora.3-1.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . doza 160mg. tokom 21-og dana.v.5mL/min.15mg+0. hidrohlortiazid . monokomponentni (R) 1103890 tableta.v.9din 26. 50mg/10mL.2006 Cena 1464.v. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju. 150mg. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.5din (R) 1135241 obložena tableta.9din 21. MICARDIS® PLUS .12.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.Austrija midazolam .8din 26.3din 21. inj. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.2005 26. 100x2mL Cena 7184.03mg.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.07. fiksne kombinacije Cena 297.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.07. inj.Nemačka telmisartan.m.07.Nemačka levonorgestrel. prolongirana upotreba i. 0. ampula.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju.5mg. ampula.12. 80mg+12. 40mg+12. . 1.2005 4671. 4x7 kom Cena 1158. odrasli i deca i.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. dnevno. inj.1din 26.Velika Britanija suksametonijum .) 0. inj. ampula. deca od 1-12 godina i.12. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. etinilestradiol .2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. blister. 2mg/2mL. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.5mg/kg. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 5mg/5mL. ampula. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 2. blister. 600mcg/kg (0. (2.v.2005 . Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . deca do 1 godine i.2005 691. zatim 7 dana pauze.02.

andol.05. maks. Paralelni lekovi: andol. 20-30 minuta pre anestezije. 130mg/kg/d.4g/d. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. 300mg.9-7. aspirin® direkt. febrilna stanja. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23.5mg.2007 Cena 515-04-567/03 27. 2 puta po 25-50mg.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. nastaviti sa 2 puta po 12. 2x14 kom Cena 244. deca 0. anbol.2mg/kg.05.6din 319/2007/12 23.15-0. maks. zatim 2 puta po 6. Flormidal® MIDOL . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.15-0.Srbija acetilsalicilna kiselina. doza održavanja 80-100mg/kg/d.4-3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.2mg/kg.8g/d. maks. zatim 2 puta po 25mg. cor-aS. ask pH 8. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. maks. zatim 25mg dnevno.HEMOFARM AD .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta.HEMOFARM AD . blister.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. dnevno. fiola. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. blister. blister.25mg (dve nedelje). 6 tabl. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL .5din 320/2007/12 23. maks. Paralelni lekovi: dormicum®. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. 12. 8 g. tokom 1-2 nedelje.4-3. aspirin® Migran. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.5mg. 400mg+240mg. dilatrend®.06. maks. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.01.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. 300mg.20mg/kg.07-0.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 2x10 kom Cena 762.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. aspirin® protect MIDOL . 25mg. reumatska groznica: odrasli 4.5mg početno.08-0.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.125mg (dve nedelje). blister.01. Karvileks® . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. doza održavanja 3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.1mg/kg.6g/d u više pojedinačnih doza.Srbija karvedilol .HEMOFARM AD . reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. Karvedilol. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. početna doza 2. askorbinska kiselina .5mg početno.Srbija acetilsalicilna kiselina . angina pektoris: 12.2004 doziranje: hipertenzija: 12. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.01.6-5. rastvoreno u čaši vode. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. parenteralno odrasli 0. uvod u anesteziju: odrasli 0.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.Srbija acetilsalicilna kiselina . 100mg.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: coryol®.50mg dnevno.HEMOFARM AD . deca 0. blister. cardiopirin® MIDOL C . aspirin® 500.

01.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.Švajcarska dezmopresin .2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.2 doze. strip. 10mcg/doza. 2-3 puta nedeljno. ampula.08.20mcg /dan.. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. MINIRIN® . MILGAMMA® N . 2x15 kom Cena 875.6mg dnevno. 0. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. (100mg+100mg+1mg)/2mL. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. 100mg+100mg. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.Nemačka tiamin. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. rastvor. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. cijanokobalamin .SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. rastvor.. 100mg+100mg. deca 5.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. piridoksin. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.2004 Cena 3277.01.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. strip.0. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. piridoksin .8din 4030674000460 78/2007/12 11.m.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.08. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .A11DB. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).Nemačka benfotiamin.2 doze. bočica.0. zatim 0.3. nazalno odrasli 10.1mg.FERRING AB . kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.Švedska dezmopresin . kod blažih oblika 1 inj.6din 515-04-2270/04-1 03.40mcg/dan podeljeno u 1. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno..20mcg /dan. bočica od tamnog stakla.08. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . jednom dnevno.6din 1435/2006/12 15. zatim 0.A11DB.2mg. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. bočica od tamnog stakla.40mcg/dan podeljeno u 1.1mg. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.01. 1x5mL .6mg dnevno.5din 515-04-2270/04 03. 10mcg/doza. deca 5. nazalno odrasli 10.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .3. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.

zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.2007 .3mL.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta . bočica.Crna Gora pilokarpin . 3x10 kom Cena 3429.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. bočica.(PHARMACIA & UPJOHN) . inj. 0.600mg odjednom.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.HEMOMONT D. ili i. MIRAPEXIN® . MIOKARPIN . maks.c.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 1000mcg/mL.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta. blister. 250mcg/0.. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.2002  (R) 1085291 tableta. 1x0. s.A.09.5. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 100mcg/mL.2007 Cena 1815/2007/12 03. blister.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju.1. 3x10 kom Cena 859.6mL. bočica. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03. MIRCERA® . cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. 2%. 4.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. blister.09.7din 8600064105349 91/2006/12 31. postepeno povećavati na 3 puta po 0. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. .ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . bočica.v.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju. grupa I B (R) 1101260 kapsula. 5x10 kom Cena 377. bočica.F.6din 3/2-10-5405 19. MIRCERA® .09.01. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama.09. rastvor.O.5mg 5 -7 dana.5mg dnevno.11. 1x0. 50mcg/mL.125mg. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.05.ZDRAVLJE A.09.PHARMACIA ENTERPRISES S.D. 200mg.4din 3/2-10-5406 19.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. napunjen injekcioni špric. 1mg. bočica. tvrda. napunjen injekcioni špric. 1% ili 2% rastvora. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.25mg.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. 300mcg/mL.09.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. antidot posle korišćenja midrijatika.09.11. 200mcg/mL. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.Srbija meksiletin .O. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. 800mcg/0. .Belgija pramipeksol .2007 doziranje: glaukom.

30mg.09. inj. tokom 5 minuta. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. anksiozno .3din 9088881337089 260/2006/12 06. progutati bez žvakanja. D.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. bočica staklena.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.B. 200mcg/0.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta. 5 uzastopnih dana. 1x5mL Cena 5224. s.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.2006 doziranje: depresija. KG .03. TOVARNA ZDRAVIL. inf. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. 3x10 kom Cena 1635.09. 1x0.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.2din 3838989513597 751/2006/12 02.Slovenija mirtazapin . remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . idiopatska menoragija. Cena napunjen injekcioni špric.06. 100mcg/0.Finska levonorgestrel .3mL.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. remeron®. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. Cena napunjen injekcioni špric.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. napunjen injekcioni špric. ili i. bočica staklena. 20mcg/24h.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® .2006 doziranje: rak dojke.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta.KRKA.3mL. blister. 1x0.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.04. 1x0. napunjen injekcioni špric.09.03.3mL.3din 9088881332121 261/2006/12 06. non-Hodgkin-ov limfom. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.c. 1x0.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. M .M. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. Paralelni lekovi: calixta®.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. 1x0. . 10mg/5mL. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. plastična folija. MIRENA® . 45mg. hepatom. pred spavanje.9din 8600103492065 466/2006/12 06.09.06.H NFG.3mL.3mL. 20mg/10mL. 1x10mL Cena 9935. Cena napunjen injekcioni špric.SCHERING OY .D. 75mcg/0. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). 150mcg/0.2006 doziranje: kontracepcija. blister.v.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.EBEWE PHARMA GES. 1x1 kom Cena 9367. tabl.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. 50mcg/0. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.v. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.Austrija mitoksantron .2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.09. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.

karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i./mL.j.1din 515-04-1184-1 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju.07.NOVO NORDISK A/S . a10ad insulini i analozi. 5x3mL . 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. parenteralni. vrstu insulina.j.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 10 NOVOLET® . vrstu insulina. parenteralni.2 MIXTARD 30 HM .1din 515-04-1183-1 15. 100i.07.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. karpula. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.j. vrstu insulina. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . karpula. parenteralni.07.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . parenteralni. 5x3mL Cena 2026. 5x3mL Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani . humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.07.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. parenteralni.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija insulin kristalni i protamin izofan.Danska insulin kristalni i protamin izofan. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 20 NOVOLET® . 5x3mL M Cena 2209. bočica.HEMOFARM AD . humani .6din 515-04-1184/03 15.06.Danska insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. 100i. vrstu insulina. 100i.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.Danska insulin kristalni i protamin izofan.6din 515-04-1183/03 15.

100i. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.j. 100i. parenteralni./mL.07. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.6din 515-04-1186/03 15. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. parenteralni.NOVO NORDISK A/S . Mixtard® 10 NovoLet®.2003 . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. humani ./mL.NOVO NORDISK A/S . Mixtard 30 HM.D. 100i.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni. Humulin Pen M3. MIXTARD® 50 NOVOLET® . Paralelni lekovi: Humulin M3. 5x3mL Cena 2026. vrstu insulina.j. humani ./mL. MIXTARD® 40 NOVOLET® .Danska insulin kristalni i protamin izofan.Danska insulin kristalni i protamin izofan.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL M Cena 2209.07.1din 515-04-1186-1 15.6din 515-04-1185/03 15.07. Mixtard® 30 FlexPen®. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.6din 515-04-1187/03 15.VRŠAC . MIXTARD® 30 NOVOLET® .j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. Mixtard® 20 NovoLet®. 5x3mL Cena 2209. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. humani . vrstu insulina. 100i. 5x3mL Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07.Danska insulin kristalni i protamin izofan.HEMOFARM KONCERN A. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® .j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. humani . karpula.Srbija insulin humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju.07. Mixtard® 40 NovoLet®. 5x3mL a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.

2. Moditen® depo MODITEN® DEPO .40mg (prva doza ujutro.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. TOVARNA ZDRAVIL. produžena terapija: 12. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju. . Lopion®.2005 Cena 125. . Lopion® forte MONIZOL® .4 doze.Slovenija flufenazin .D.10.05.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. posle jela.Slovenija flufenazin . Moditen® MOLICOR® . povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2.3 doze.07. 20mg.5din (R) 1102452 tableta.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. 25mg/mL.D.4din (R) 1102295 tableta. Paralelni lekovi: Monosan®.10.2007 doziranje: šizofrenija. Paralelni lekovi: Metoten®. 1x100 kom Cena 823.KRKA.D.07.2007  (R) 1070256 obložena tableta.D. D.09.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.2004 . povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2.2 puta po 20.07. preoperativna priprema bolesnika.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. pojedinačna doza 100mg. maks.9din 8608807100309 495/2005/12 26. 40mg.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. Paralelni lekovi: Lopion retard®. blister.2007 doziranje: šizofrenija.GALENIKA AD . bočica. TOVARNA ZDRAVIL.5 -10mg podeljeno u 3. Prinzmetal-ova angina. 20mg dnevno. Paralelni lekovi: Metoten®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. maks.Srbija amlodipin . vrstu insulina.Srbija molsidomin . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. blister. a druga posle 8 sati). D. 1mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. ampula. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.5mg. preoperativna priprema bolesnika. MODITEN® . 2x15 kom Cena 76.KRKA. 1x25 kom Cena 100. maks. bočica. 5x1mL Cena 1232. 120mg dnevno podeljeno u 2. olicard® MONODIPIN .SRBOLEK A. . 2mg. 1.5.Srbija izosorbidmononitrat . manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).2din 3838989577179 1418/2007/12 05. blister.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. 12mg dnevno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5mg. maks. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). blister.

02.O.09. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.5mg. 0. dnevno (uvek u isto vreme). Tenox®. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. . Prinzmetal-ova angina. ujutro. 1x10mL Cena 964.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 2x14 kom Cena 393. MONOSAN® . amlohexal.08.USA fosinopril. 20mg.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2004 doziranje: hipertenzija.1din 515-04-4257/03 25. humani .SLAVIAMED D.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. zatim 10. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.HEMOFARM AD . rastvor. 20mg. a druga posle 8 sati.40mg jednom dnevno. 20mg+12. 2x10 kom 2 Cena 428.2006 Cena 586. vazotal MONOPRIL . amlopin Lek®.HEMOMONT D.O.05%. blister. Normodipine®.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: Monizol®. amlogal®.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. hidrohlortiazid . MONTEVIZIN® . maks.06. 10mg+12. 10mg. . 10mg dnevno. maks. blister.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27.05. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. bočica. Paralelni lekovi: visine® .C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.02.08.Srbija fosinopril . 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.O. monokomponentni (R) 1103810 tableta.O. .9din (R) 1102302 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. blister.5mg. blister.O.09.j.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 100i. amlodipin. olicard® MONOTARD HM .06.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29. parenteralni.O.Crna Gora tetrizolin . 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Srbija izosorbidmononitrat . 10mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.2001 Cena 76. 40mg. blister. blister.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči./mL. 3x10 kom Cena 125. bočica.Srbija insulin amorfni i kristalni. 1x10mL Cena 60.PHARMASWISS D. Norvasc®.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.2din (R) 1103811 tableta. blister. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. amlodil. vrstu insulina. MONOPRIL® PLUS .

11. MOVALIS® .07.5mg.7din 3/2-10-4810/1 15. . dnevna doza 60mg. 15mg/1.1din (R) 1161021 tableta. a parenteralna primena je ograničena na 2. Melox Fort MUCODYNE® .2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. 4mg na 4 sata.Nemačka meloksikam . 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. pojedinačna doza je 1mg.E.v. Melox Fort MOVALIS® .04. na prazan stomak.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505. 1x8g Cena 301. uveče upostelji.3 dana).Makedonija morfin .Srbija karbocistein .20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . degenerativna bolest zglobova).5-15mg.5-15mg.ZAMBON SWITZERLAND LTD . reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. dodatak balansiranoj anesteziji. Meloksikam. blister. Melox.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.m. pojedinačna doza 30mg.KG . 4mg.5mL.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.05. 15mg.07. maks.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. degenerativna bolest zglobova).D. 5x1. ampula. 7.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.5mL . 3g/8g.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.GALENIKA AD . 3x10 kom Cena 90.6din 8600097001366 497/2006/12 10. 375mg. maks. blister. kesica. i.Švajcarska fosfomicin . preoperativno. 20mg.Srbija butorfanol .9din (R) 1161020 tableta.m. posle pražnjenja mokraćne bešike. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.06. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. Paralelni lekovi: Medoxicam.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. 2mg na 4 sata. maks.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. MORADOL .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. 2mg. Melox. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. maks. 10x1mL Cena 814.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. 2mg na 3 sata. ampula. ampula. parenteralno 15mg dnevno duboko i.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.2002 Cena 691. . ampula. tvrda. suzbijanje bolova tokom porođaja: i. (doza se ne sme prekoračiti.03.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.Grčka meloksikam .ALKALOID AD .3din 5993300401484 1370/2007/12 21. Paralelni lekovi: Medoxicam.7din 3/2-10-5768 11.08. blister. Meloksikam.

blister. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom.MERCK KGaA . bronhoskopija.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. .Grčka ambroksol .09. bočica od tamnog stakla.04.12 godina 3 puta po 250mg. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .Nemačka askorbinska kiselina. oboljenja jetre. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. zavisno od indikacije (Tinea corporis.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. bočica od tamnog stakla. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. MYCOFIN® . 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. ampula. cistična fibroza.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. riboflavin. tiamin. zadržavanje bronhijalnog sekreta.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.2006 Cena 67.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.04. cruris 1-2 nedelje.Turska terbinafin .BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. 15mg/5mL.Grčka ambroksol .2006 Cena 273. tuba. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2din (BR) 3112053 sirup. mukoviscidoza.4din (BR) 3112223 sirup. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. dugotrajna parenteralna ishrana. TBC pluća.5mg. primena kod dece se ne preporučuje. 50mg/mL. isključivo u sastavu infuzije. Lamox. Flavamed.04. Mucosolvan® MULTIBIONTA N .A11JA. tokoferol. 1x100mL Cena 195.08. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. dekspantenol.2din (BR) 3112054 sirup. 2x10 kom Cena 244. deca od 5. deca od 2.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu.08. 1%.125mg. 50mg/mL. 5x10mL 515-04-861/03 26.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.08.5. Pityriasis versicolor-2 nedelje). nikotinamid.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. opekotine: 1 inj.65mg. piridoksin. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. Flavamed. bočica od tamnog stakla. 30mg. 25mg/mL.6din 9006968004297 1278/2006/12 02.08. 1x200mL Cena 135.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. 25mg/mL. 2 nedelje1 puta dnevno. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje.S.7din 8600097001489 501/2006/12 10.2006 Cena 47.5 godina 4 puta po 62.A. stanja iscrpljenosti. Lamox. MUCOSOLVAN® . Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. . Paralelni lekovi: Lamisil® M . . pre stavljanja. retinol . bočica od tamnog stakla. bočica od tamnog stakla.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. bočica od tamnog stakla. dnevno.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7.A.3din 9006968004310 1277/2006/12 02.9din (BR) 3112055 sirup.2006 Cena 69..04. 30mg/5mL. doza održavanja 2 puta po 750mg.

tuba.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.2004 Cena 236.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. Kansen.D. tuba.2004 Cena 64. canesten®. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. 1x100mL Cena 236.4din (R) 1327130 tableta. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. canesten® 1.Srbija ketokonazol .2 meseca.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.9din (R) 4157582 krem. 1%.06. seboreični dermatitis krem: 1. sistemske mikoze: nekoliko meseci. infekcije kosmatih delova kože 1.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.D. deca 3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: antifungol®.REMEDICA LTD .2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.Srbija ketokonazol .2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. Plimycol MYCORIL® .22 MYCORIL® . izuzetno 400mg dnevno.2004 209. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.09. 2%. 2%.09. onihomikoze: 6. 3x1 kom Cena 106. sistemske gljivične infekcije.9din 515-04-296/04 28. kutana kandidijaza. tuba.6din 515-04-298/04 28.2din (BR) 4157581 šampon.09.12meseci.Kipar klotrimazol .09.06. Ketokonazol .6 nedelja. Paralelni lekovi: antifungol®. blister.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . Ketokonazol MYCOSEB® .09. Paralelni lekovi: aquarius.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. 200mg.D.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. . Pityriasis versicolor. 500mg. Plimycol MYCOSEB® .ZORKA PHARMA A. Kansen. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.Srbija ketokonazol . bočica plastična. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). trajanje terapije: dermatomikoze: 2.06. bočica staklena.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta. aluminijumska folija. 1x30g Cena 142.Kipar klotrimazol . 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. Paralelni lekovi: aquarius. aluminijumska folija.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).REMEDICA LTD . 200mg. 2%.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem. 2%. canesten® 3. .

SANOFI SYNTHELABO GROUPE . podeljeno u 3 doze. 180mg.12. maks. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno. cervikalni i lumbalni sindrom.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03.6din 515-04-2683/03 19. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. blister. encefalomijelitis).L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).12. obliterantne vaskularne bolesti.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® .GEDEON RICHTER LTD . 1440mg dnevno. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. MYFORTIC .Francuska tetrazepam .05.8din 515-04-785/04 04.09.Mađarska tolperison . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. maks. podeljeno u 3 doze. 360mg. cerebrovaskularni poremećaji. spondiloza i spondiloar troza. 2x10 kom Cena 487. podeljeno u 3 doze. 150mg. blister.NOVARTIS .Švajcarska mikofenolna kiselina .2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. blister. mijelopatija. artroza velikih zglobova. 50mg.2003 Cena 26475. 12x10 kom Cena 13237. 12x10 kom 515-04-2684/03 19. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . blister.

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

600mg.12. NovaSoL.05 %.05%. 1x5mL 515-04-244/04 29. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. bočica sa kapaljkom. bočica. akutni i hronični rinitis. pneumokonioza. deca 1.D.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.2002 doziranje: polenska kijavica.Slovenija diklofenak . 75mg. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.2004 . postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.09.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.1 %. 5x3mL 3838989501624 Cena 59.1% NAFAZOL . ampula. Paralelni lekovi: Uniclophen.12.1% rastvora na 6 sati. bočica.HEMOFARM AD .SANITARIJA .Srbija nafazolin .1%.HEMOFARM . bol posle keratoktomije ili traume.Srbija acetilcistein .6 godina 2 puta po 200mg.2002 Cena 147.01. sinuzitis. 1x10mL Cena 50. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: acc 100.12. krvarenje iz nosa. Fluimucil® 600 NACLOF® . rastvor.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. 0. kataralno zapaljenje srednjeg uha.HEMOFARM AD .6din (R) 1112311 šumeća tableta. 0. pneumonija.2 kapi na 6 sati 0. najduže 5 dana kontinuirano. rastvor. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos.05% rastvora na 6 sati.1%. 1x10mL 3/2-10-7729 20. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. bočica sa kapaljkom. D. Fluimucil® 100.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis. Nafazolin NAFAZOLIN .12.Srbija nafazolin . priprema za rinološki pregled.09. Paralelni lekovi: Benil®. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. rinosinuzitis. Nafazol NAKLOFEN® . rastvor.8din (R) 1112310 šumeća tableta. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Uniclophen® 0. 200mg. 0.1din (R) 7110096 kapi za nos.1%.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.KRKA. krvarenje iz nosa. Fluimucil® 200. cistična fibroza. rastvor.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. rastvor. rastvor.2007 Cena 64.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.05%.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. bronhiektazija. deca od 2.5din 515-04-03560-2 28. Paralelni lekovi: Benil®. acc 200. .01.4din 8600097400879 331/2007/12 23. fiola. acc Saft. priprema za rinološki pregled. 0. rinosinuzitis.Švajcarska diklofenak . 0. bočica sa kapaljkom. NovaSoL.4 kapi na 6 sati 0. bronhijalna astma. rastvor.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. fiola.

D. posle porođaja.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. diklofen®. 2x10 kom Cena 181. Paralelni lekovi: diclorapid®.3 doze. diclorapid®. doza održavanja 1. Naklofen®. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita®. blister. rapten-K®. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita®.09.11.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. rapten rapid. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.Srbija naproksen . TOVARNA ZDRAVIL. diklofenak retard. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. . tuba. blister. rapten® duo NAKSETOL . Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen®. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. rapten rapid. diklofenak duo remevita® Plus. 50mg. ako je neophodno.11. D. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. jednom na dan. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. TOVARNA ZDRAVIL. rapten® duo NAKLOFEN® . 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. rapten-K®. . diklofenak. 1%. voltaren NAKLOFEN® DUO . stomatološke operacije.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta.150mg dnevno podeljeno u 2. povrede mekih tkiva.11.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diclofenac duo. Naklofen® duo.D. tvrda. 1x60g Cena 126. rapten-K®. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . diklofenak Forte.3mg/kg dnevno.6din 515-04-1054/04 05. dismenoreja 50 -150mg dnevno.1din 3838989500320 570/2005/12 23.2004 .Slovenija diklofenak .2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. 75mg. diklofenak.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac-retard.KRKA.D.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. D. diklofenak. diclofenac BMS. dismenoreja. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diklofenak. diklofenak duo remevita® plus.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. diclofenac BMS.Slovenija diklofenak . diclofenac duo. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. diklofenak retard. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. Naklofen® duo. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. blister.Slovenija diklofenak .05. 550mg. Naklofen®. strip. diklofenak duo remevita®. diklofen. blister. Naklofen® retard.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. . diclofenac duo.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta.KRKA. diclofenac-retard. ako je potrebna dnevna doza od 150mg.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. D.09.2 puta po 75mg. diklofen®.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. Naklofen® retard. diklofenak Forte. rapten rapid. . TOVARNA ZDRAVIL.D.KRKA. 50mg. 100mg.

5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. Naproksen. blister.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140.Slovenija naproksen .09. Nalgesin® forte.KRKA.6din (R) 1162107 film tableta. Nalgesin® forte. glavobolja.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2.D.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.Slovenija naproksen .03. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Naksetol. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. 375mg. . bolovi u kičmi. 2x10 kom Cena 130. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. Naproxen NAPROXEN . Paralelni lekovi: Nalgesin® S. D.3 puta po 275mg.03. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28.D. D. zubobolja.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.09. Nalgesin® forte. migrena. Nalgesin® forte.09. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. Naproxen NALGESIN® S .M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. Naproksen. Paralelni lekovi: Naksetol. postoperativni i ginekološki bolovi. Naproxen NALGESIN® FORTE . blister.2004 Cena (R) 1162667 tableta. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. bolovi u kičmi. Nalgesin® S.D. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg.2006 Cena 120.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. Paralelni lekovi: Naksetol. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. . 500mg.4din (R) 5162422 supozitorija. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 550mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.2 puta po 550mg.POLFARMEX SA . blister.3 puta po 250mg dnevno.Poljska naproksen . Naproksen. blister. reumatska oboljenja. 500mg. vanzglobni reumatizam. Naproksen . TOVARNA ZDRAVIL. Nalgesin® S. glavobolja. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. . postoperativni i ginekološki bolovi. reumatska oboljenja. strip.KRKA. 275mg.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.3din 8608807101009 249/2006/12 03. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Srbija naproksen . zubobolja. migrena. vanzglobni reumatizam. Naproxen NAPROKSEN . Nalgesin® S. 250mg.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Paralelni lekovi: Naksetol.

rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. hipovolemijski šok.05%.v. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.SANA HAMMEUM .2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.v.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.Srbija natrijum-hlorid . 0. boca.09. odrasli i. 400mcg dnevno. hipovolemijska dehidratacija. hipovolemijska dehidratacija. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). inf. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.7din 8600097200127 773/2006/12 05. boca plastična.O.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 9g/L. inf. hipovolemijski šok. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59.2003 doziranje: polenska kijavica.09. 9g/L.Belgija mometazon . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. suspenzija. Cena 1015. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.8din bočica sa raspršivačem.7din 515-04-1366-1 30.06.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59. 50mcg/doza. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.06.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.9%. inf. odrasli i.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC .SCHERING-PLOUGH LABO N.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.9%. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijski šok. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.V.Srbija natrijum-hlorid . 9g/L. maks. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .08. 9g/L. hipovolemijska dehidratacija.USA beklometazon .2006 Cena 48. hiponatrijemija.v.O. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. hiponatrijemija. 1x500mL Cena 59.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. odrasli i. 1x500mL . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.IVAX CORPORATION. .2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. USA .R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. boca staklena.Crna Gora natrijum-hlorid . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.HEMOFARM AD .7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.06. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). suspenzija. . boca.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.HEMOMONT D. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.9%. hiponatrijemija. bočica sa raspršivačem.

Cena 65. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 . NATRIJUM KROMOGLIKAT .HEMOMONT D.5din boca plastična. ringer’s Injection. prosečnom brzinom 80 kapi/min.5 -1L dnevno. kalcijum-hlorid.HEMOFARM AD .9din 8588000227778 551/2005/12 19.Srbija natrijum-hlorid.O. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . hipovolemijski šok. hiponatrijemija. hipovolemijski šok.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.UNIMED PHARMA S. kalijum-hlorid .33g/L.5 -1L dnevno.3g/L+0.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. ringer’s Injection. boca.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. ukupna dnevna doza 2. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .v.O. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.Slovačka kromoglicinska kiselina . hiponatrijemija. deca: oko 5mL/kg/sat.6% od telesne mase.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.D.O.9%.Crna Gora natrijum-hlorid.Srbija natrijum-hlorid .33g/L.09.ZDRAVLJE A. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. . kalcijum-hlorid. .7din 8600097200110 1280/2007/12 12.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.6% od telesne mase.O.2000mL za 24 sata. ukupna dnevna doza 2. boca. hiponatrijemija.HEMOMONT D.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. hipovolemijska dehidratacija.6g/L+0. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . Cena 65.10.06. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. 1x10mL Cena 239. starosti 1-2 kapi u oči. 9g/L.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.06.5din boca staklena.6g/L+0.9%. natrijum hlorid . 1x500mL Cena 107. inf.O. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. odrasli 500. . 8.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15.R. hipovolemijski šok.3g/L+0. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. hipovolemijska dehidratacija.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. hipovolemijska dehidratacija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 5%+0. 8.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. kalijum-hlorid .Crna Gora glukoza. odrasli i. 1x500mL Cena 59.12. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). bočica sa kapaljkom. rastvor. . 20mg/mL. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).

Srbija natrijum-pikosulfat .08.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče.1din 3/2-10-5795/1 17. tvrda. 5mg. 1x4mL Cena 8677. 5mg. hiperhloremična hiponatremija. 1000mg/4mL. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. ampula.. sporo.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju. 1.Nemačka testosteron . nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana.2005 412.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije. blister.4%. posle primene može doći do zamagljenosti vida. .2002 Cena 6002. 5mg.2003 doziranje: metabolička acidoza. NATRIUMBICARBONAT .2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.5 mmol/kg na sat.12. NAVOBAN .2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. 10x5mL Cena 15653. duboko u glutealni mišić.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.2mg/kg. postoperativna opstipacija.Nemačka nebivolol .2005 . ampula. blister.12. sve dok je pacijent izložen alergenu. 1x5 kom 3/2-10-5795 17. selektivni (R) 1107630 tableta.NOVARTIS .2005 19. preoperativno čišćenje creva. 5mg. 3x10 kom Cena 43.Švajcarska tropisetron .08. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. Testosteron depo NEBILET® . maks.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15.D.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.08. deca preko 2 godine 0. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. 8.12.m. odnosno. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT . 5mg.12.4din (R) 1124032 kapsula.08. blister. NEBIDO® .ZDRAVLJE A. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. te se 15-20 min. 5mg dnevno.SCHERING AG . blister.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . bočica staklena. maks.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. 5mg.5din 15.

ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. više puta dnevno. afte) i desni (gingivitis).m.02. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.Nemačka amilmetakrezol.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.m. bolovi u grlu.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.O. prehlada.Nemačka neostigmin .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. bolovi u grlu. ili s.07.7din 515-04-1453/04 15. faringitis. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. i jedna ujutro tokom 7 dana. angina). ili s. povrede korneje. 500mg+100mg.2mg+5. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. iridociklitis). Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.05. LTD . mikonazol . blister.v.5mg i. konjunktivitis.HEMOMONT D.DIVAPHARMA GmbH . Miastenija gravis: odrasli 1-2. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. deca 0. grla i ždrela. teškoće pri gutanju. 0.Crna Gora deksametazon. laringitis.c.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . 0.72mg.EMBIL PHARMACEUTICAL CO.5mg i. afte) i desni (gingivitis). sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. sor. NEOSTIGMINE INJECTION BP .4-dihlorbenzil alkohol.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. Paralelni lekovi: Neo angin®. neomicin .1%+0.0.O. NEODEKSACIN .05. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17.1. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.6mg+1. promuklost. 0. 0. više puta dnevno. 2. rastvor. doze. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. laringitis. levomentol . faringitis.5mg. 10x1mL .m. strip. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.Turska metronidazol.25mg na 4 sata. pre dojenja.Nemačka amilmetakrezol.9mg.05. zapaljenje krajnika (tonzilitis. doze ekvivalentno je 1.35%. novorođenčad 0.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. ampula.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. iritis.4-dihlorbenzil alkohol. grla i ždrela.6mg+1. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo.2mg+5. sor.c.DIVAPHARMA GmbH . duboko u vaginu. .5mg i. NEO ANGIN® .A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . duboko u vaginu. 2. keratitis.c. ili s. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . teškoće pri gutanju.07. angina).2004 doziranje: 0. zapaljenje krajnika (tonzilitis. zatim 1-2 kapi na 4 sata. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. 1x10mL Cena 148. promuklost. levomentol .G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. blister. keratokonjunktivitis.2-0.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. prehlada.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis.5mg i. bočica.

profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. tvrda.v.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. maks. 1. 150mg/1.5mL Cena 10730.30mg tokom 2-4 nedelje.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .06.2.06. 5x10 kom Cena 1590. infekcije urinarnog trakta. N NEUPOGEN® . uzima se uz jelo ili sa malo mleka. 1x0. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. blister. deca od 6 nedelja 12 godina 5.Nemačka gabapentin . deca 0.1din 4034541000508 2047/2007/12 25.5mL Cena 326. tvrda. Katena® . maks.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 48Mj.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 30Mj. različite infekcije potkožnog tkiva.1din (R) 1155511 kapsula.4din (R) 1155512 kapsula. odrasli početna doza 1 puta po 25. postoperativne infekcije. deca do 6 nedelja 4. 2. ili s. maks.2 Mij/kg dnevno. NEOTIGASON® .5. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.m..m.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. infekcije posttraumatskih povreda./0. 1x1.1din 8606103170200 1198/2006/12 14. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.01. NETROMYCIN® .5mg i.Belgija netilmicin .5mL.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. 25mg.01.SCHERING-PLOUGH LABO N./0. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. 1x0.5mg/kg dnevno.Nemačka acitretin . tvrda. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.4din 8606103889041 401/2007/12 30. deca samo izuzetno 0.8g dnevno podeljeno u 3 doze.07. 300mg.F.09.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. blister. 10mg. 25mg.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. 10mg.125 -1mg i. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. tvrda. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. postoperativna retencija urina: odrasli 0.HOFFMANN-LA ROCHE AG . deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. bočica.06. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. tvrda. Paralelni lekovi: gabalept®.6.2006 Cena (R) 1155513 kapsula. blister.2006 doziranje: teški oblici psorijaze. NEURONTIN® .V. teški poremećaji keratinizacije: individualno. blister.5mL.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.5-1.c.07mg/kg sporo i.GOEDECKE GmbH . zavisno od indikacije.2006 Cena 3233. napunjen injekcioni špric..2006 Cena 5051.Švajcarska filgrastim . . 75mg dnevno.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. paralitički ileus. napunjen injekcioni špric.5mL.5din 8606103889034 402/2007/12 30.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.06.8 nedelja.c.05-0.5mL Cena 6604. ili s. blister.

neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. blister. blister.ASTRAZENECA AB .04.2003  (R) 1084617 film tableta. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. blister. 600mg.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .BAYER HEALTHCARE AG . Katena® NEXAVAR® . 4x14 kom 4027269022594 Cena 342.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. blister. blister. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. NEXIUM . 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. Paralelni lekovi: gabalept®.1din 454/2006/12 06.07. blister.7din (R) 1122810 tableta. blister.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . tokom 4 nedelje.04.PFIZER H.2006 Cena 1472.MERCK KGaA .USA gabapentin . tablete progutati sa čašom vode. 375mg. zatim oralno 20mg dnevno.12.2006 Cena 3362. 750mg. 40mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze. od 200mg) 2 puta dnevno.09.2004 9536.12. 40mg. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. 20mg. masna hrana smanjuje efikasnost leka. bočica.04.2004 Cena 487.Nemačka sorafenib . 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 1000mg.6din (R) 1122811 tableta.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.3din 452/2006/12 06.2006 .2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. CORPORATION . blister. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta.8g dnevno podeljeno u 3 doze.P.09. zatim oralno 40mg dnevno. tokom 4 nedelje. 800mg. maks.07. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.04. maks.6din 451/2006/12 06. 200mg. bočica. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. 40mg. NIASPAN® . blister.10. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.Nemačka nikotinska kiselina . 2. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. 1. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.2002 Cena 696.C.Švedska esomeprazol .

NIFEDIPIN RETARD . Cena 83.Srbija cefuroksim . cordipin® retard.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem. Nifelat P®.HEMOFARM AD . blister. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. 20mg. NIFELAT P® . bočica.2007 doziranje: hipertenzija. maks.7din 8600097400541 333/2007/12 23.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07.ZDRAVLJE A. 20mg.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. ceroxim. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06.D. Paralelni lekovi: cordipin®.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg.2006 j01dc cefalosporini.04. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.Italija cisatrakurijum . II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. 10mg. blister. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. deca preko 3 meseca 50. 2mg/mL.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19.11. 2 puta po 40mg. 5x10 kom Cena 79. bočica.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. cordipin® XL.Srbija nifedipin .11.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.2002 Cena 324. Nipidin NIFELAT® . blister.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem. Xorimax®. 750mg. cordipin® XL.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.HEMOFARM AD .ZDRAVLJE A.2006 Cena 1966. . Nifelat®. 1500mg. 5x2. cefuroxim-MIP®.8 sati). tvrda. 2 puta po 40mg. ampula.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. .11. maks. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.02.D.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. maks. 250mg.Srbija nifedipin . 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cordipin®.01.Srbija nifedipin . zinacef NIMBEX™ . podeljeno u 3. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.5din 20mg. maks.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).GLAXOSMITHKLINE SPA . blister.2002 183. dnevna doza 2000mg. ampula.100mg/kg dnevno.09. boca staklena. Nipidin N NILACEF® . cordipin® retard. Paralelni lekovi: cefuroksim. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. zatim 3 puta po 20mg.4 doze (na 6. 3x10 kom Cena 73.2004 83.04. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. 1x1 kom .02. 2mg/mL. angina pektoris: 2 puta po 20mg.

100mg. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07.2002 Cena 100. 400mg dnevno.2003 doziranje: reumatoidni artritis. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. sportske povrede. Nimulid®-Md.HABIT PHARM A.Srbija nimesulid . 10mg/50mL.01. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta.4din 8606007910254 65/2007/12 11.BAYER HEALTHCARE AG . 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. Nimesulid.06. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. blister.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. glavobolja.Indija nimesulid . zatim 1.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. (osobe sa manje od 70kg 0.2mcg/kg u minuti. a najduže 14 dana. dismenoreja. 100mg. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). postoperativni bolovi.04. Nimulid®-Md. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. . Nimulid®-Md. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. zubobolja. Paralelni lekovi: aulin.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. 5mg/mL. NIMESULID .M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.8din (R) 3163021 *suspenzija. 2mg/mL.Srbija nimesulid . degenerativna reumatska oboljenja zglobova.2000 doziranje: reumatoidni artritis.PANACEA BIOTEC LTD.03. NIMULID® . dismenoreja. actasulid® NIMOTOP® S . ampula. bočica.12. .abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. postoperativni bolovi. glavobolja.5mg/h). 100mg. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). degenerativna reumatska oboljenja zglobova. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. Paralelni lekovi: aulin. sportske povrede. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju.04. blister.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta.SRBOLEK A. dismenoreja. 400mg dnevno. odrasli 150mcg/kg (intubacija). deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.2002 doziranje: reumatoidni artritis.3 doze. postoperativni bolovi. sportske povrede. bočica. actasulid® NIMESULID . inf. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. 2x10 kom .v. Paralelni lekovi: aulin. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.Nemačka nimodipin .D. maks.04. blister. 50mg/5mL. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). Nimulid®. maks. . glavobolja. zubobolja. zubobolja. 1x50mL Cena 1120. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija).D. inj. bočica. Nimulid®.

najviše 2 puta. 100mg. blister. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.v. 1x10 kom Cena 78. maks.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D.M02AA. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. deca od 6.6mL. 50x1. 20mg (u bolnici).6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. cordipin® retard. Paralelni lekovi: cordipin®. 1x10 kom N NIPIDIN . inf. 1mg/1. blister. angina pektoris: 2 puta po 20mg. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. incizijama kože.04. i. 1x30g Cena 155.04.02mg/min.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. 5mg/1. Nimesulid. deca do 1 godine do 2.Indija nimesulid . inj.O. Nifelat® NIRMIN® . Paralelni lekovi: aulin.12.v.v.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. u razmacima od 10 min. Nitrolingual®.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.01mg/min do željenog odgovora). epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg.14 godina 5mg.5-5mg.2007 Cena 646. glavobolja. blister. ampula.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju.PANACEA BIOTEC LTD. zubobolja. .03. traumatska oštećenja tetiva.) 0.D. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.2mg/min (početi sa 0.O. 5mg. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji.PANFARMA D. 2 puta po 40mg. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.BOSNALIJEK D. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. . Nitropen spray . anesteziji.Indija nimesulid . cordipin® XL. 20mg. .Bosna i Hercegovina nitrazepam . tuba. actasulid® NIPAM . ampula. spor tske povrede. . postoperativni bolovi.2002 doziranje: reumatoidni artritis. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.Srbija nifedipin .. 1%. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. tvrda. Paralelni lekovi: Nitro-dur. Nifelat P®.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.07.Srbija gliceriltrinitrat .2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. sternotomiji: i. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. 1mg tokom 3 min.6mL Cena 1193.6mL 8608807100354 884/2007/12 25. inj. (posle efekta postignutog i. maks.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .005-0.01-0.2002 doziranje: hipertenzija.7din 8608807100361 885/2007/12 25. 50x1. . deca od 25 godina 2.6mL.PANACEA BIOTEC LTD.2din 8901168601073 308/2006/12 08. Nitroglicerin. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati.1din 3/2-10-4197 20. akutni infarkt miokarda.04. 3x10 kom Cena 83. Nimulid®. NIMULID®-MD .01-0.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. dismenoreja.5mg. po potrebi ponoviti.

20mg.D.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.Srbija metilprednizolon .5din 8600064105981 123/2006/12 06. 10mg. ostale indikacije: 10-500mg i.4din 40mg. Cena 622. 2x10 kom Cena 99.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. 2x10 kom Cena 53.Srbija nitrendipin . 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. blister.7din (R) 1047177 tableta. profilaksa 0.4din 8600064105998 124/2006/12 06. blister.ZDRAVLJE A. Cena 1053.v.8-1. NITRO-DUR .08.5mg. na početku i po završetku citostatske terapije. Lemod depo.4din 20mg.Švajcarska gliceriltrinitrat .D. 40mg dnevno. blister.v. .Solu NITREPIN® . Nitro-dur. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. Paralelni lekovi: Lemod.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.5mg sublingvalno. Nitroglicerin.12.m.SRBOLEK A. doza održavanja 2-8mg dnevno. Paralelni lekovi: Nirmin®.09.2002 Cena 141. u sedećem položaju. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. ili i. 80mg.v. Nitrolingual®. 4mg. do 6 puta dnevno. bočica. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. Paralelni lekovi: Nirmin®. Lemod® .2006  (R) 1402192 tableta. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. Nitropen spray N . posle pauze od 8. folija.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.D.24 sata. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. Lemod-Solu.2003 Cena 2294.Srbija gliceriltrinitrat . reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. akutni napad angine pektoris: terapija 0. 1x28 kom 515-04-285-1 01.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi.01.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. Nitropen spray NITROGLICERIN .6din (R) 9102631 transdermalni flaster. doza održavanja 4-8mg. 40mg.v. 1x40 kom Cena 49.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .02. 1 sat pre.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks. Nitrolingual®. ZRENJANIN .abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .6din 8608809000614 208/2007/12 16.5mg/kg dnevno. ukloniti za 12.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.JUGOREMEDIJA A.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.12.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli.02. deca preko 6 godina početna doza 0. 0. . folija. po potrebi ponoviti za 3 minuta.08. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster.

Paralelni lekovi: Nirmin®.G. Nitro-dur.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . blister. blister.10. meka.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. blister. zastojno oboljenje srca: 0. renalne i plućne kolike.4-1. meka. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. blister. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. kaps.2001 .J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. . 1x4. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02. kaps.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.2006 Cena 1500.forte uzeti uveče. meka.10. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.O. 1x12.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.4-1.Nemačka nitroksolin .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.PHARMANOVA D. 250mg. Nitropen spray NITROPEN SPRAY .2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.2006 Cena 513.5mL Cena 141. 150mg. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. Paralelni lekovi: Nirmin®. 0. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18.. blister. Nitroglicerin. plućni edem. meka. bočica sa raspršivačem. Nitroglicerin. u profilaksi kaps.10. meka. Asthma cardiale.O.O. 250mg.O. Nitrolingual® NITROXOLIN . 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. 150mg. forte dnevno.4din 3/2-4206/00 20.Srbija nizoldipin . 250mg. spastička migrena: 0. 150mg.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. .2006 Cena (R) 1029804 kapsula.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.10. blister. bočica sa raspršivačem.Nemačka gliceriltrinitrat . KG .07.02.10.2006 Cena (R) 1029805 kapsula.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. forte.CHEPHASAAR CHEMISCH . hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. blister.10.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. 0. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . 5mg.4mg/doza.8din (R) 1029802 kapsula.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . meka. u profilaksi kaps.6din (R) 1029801 kapsula.12.Nemačka nitroksolin .2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. Nitro-dur.4mg/doza. akutni napad angine pektoris.CHEPHASAAR CHEMISCH .Srbija gliceriltrinitrat .SLAVIAMED D. uzeti uveče. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE .

06.08. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 330. 20mg. lio-ampula sa rastvaračem.Srbija norfloksacin .80mcg/kg/sat (posle inicijalne i.080. zatim 20. blister. NOFOCIN . 10mg. N . Paralelni lekovi: Nofocin. blister. 50.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.V. .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.30mcg/kg (održavanje efekta). inf. 400mg. inj. i. Tamoxifen NORCURON . Tamoxifen NOLVADEX®-D . Uricin NOLICIN® . blister. 0. maks. 10mg. hronične infekcije prostate.Holandija vekuronijum . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. ORGANON .KRKA.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.D. 4mg/mL.09. 400mg.Slovenija norfloksacin .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. hronične infekcije prostate. 3x10 kom Cena 660.N.ASTRAZENECA UK LIMITED .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. blister. Uricin NOLVADEX® . inj.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.v.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.11.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.Velika Britanija tamoksifen . 2x10 kom Cena 188.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. 40mg dnevno. 2x10 kom Cena 330.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.1mg/kg.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: Nolvadex®.ASTRAZENECA UK LIMITED .SRBOLEK A.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.2din 3/2-10-6211 19. .v.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.08. od 40 -100mcg/kg).5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. Paralelni lekovi: Nolicin®. D. 50x1mL Cena 8358.D.02.Velika Britanija tamoksifen .v.

2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.05mg/kg dnevno.035mg/kg dnevno.5mL. 5mg/1.0. tabl. supstituciona terapija: odrasli 0.01.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja.5mL Cena 27107.5mL.12. GmbH & CO. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. maks. Normodipine®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlogal®. 10mg. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. 1x1. 5mg.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. Monodipin.5mL.2007  (R) 1149081 tableta.3mg dnevno.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 686. blister. dana 50mcg (bledo plave tabl.Nemačka kvinagolid . Norvasc®. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11. amlodipin.) dnevno.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. blister.GEDEON RICHTER LTD . 10mg/1.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru.12. Monodipin.2007  (R) 1149082 tableta.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .6din 3/2-10-10795/1 28. amlodil. blister.10. 25mcg/50mcg.-6. blister. maks.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. vazotal NORPROLAC® . odnosno 1. amlopin Lek®.NOVO NORDISK A/S . blister.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.HEINRICH MACK NACHF.5mL 3/2-10-10797 28. odnosno 0. najbolje uveče. NORVASC® .8din 3/2-10-10795 28. vazotal N . 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. 1x1.025.01. 15mg/1.4mg/m2 dnevno.) jednom dnevno tokom prva 3 dana.Danska somatropin . Tenox®.Mađarska amlodipin . amlohexal. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. 75mcg. 10mg dnevno.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. se uzimaju uz obrok.2006 doziranje: hipertenzija.5mL Cena 11300. amlogal®. KG . dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.15 -0. Humatrope NORMODIPINE® . Tenox®. blister.12. a od 4. Paralelni lekovi: alopres®.Nemačka amlodipin .0mg/m2 dnevno. 5mg.1. amlodipin.) dnevno. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.01. Paralelni lekovi: genotropin®. amlopin Lek®. od 7. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.10. amenoreja. amlohexal. Cena 41695. amlodil. 10mg jednom dnevno.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. doza održavanja 75-150mcg. oligomenoreja. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 150mcg. Turner-ov sindrom: 0.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.08. Paralelni lekovi: alopres®. 1x1. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.7.FERRING GmbH .

PFIZER . amlohexal. rastvora na 6 sati. 0.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati. 4x1 kom Cena 26593.09. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. NOVALGETOL® .12. deca 1.05%. amlodipin. maks.5g/5mL.GALENIKA AD . 1mg+1mg.1din (R) 7110336 kapi za nos.ABBOTT LIMITED .J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. osteoporoza: 1 crvena tabl.2003 Cena 64.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. najduže 5 dana kontinuirano. 10mg jednom dnevno.Velika Britanija ritonavir .N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. amlogal®. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. Baralgin M® NOVASOL . dnevno tokom 16 dana.NOVO NORDISK A/S . bočica.USA amlodipin .05 %. kataralno zapaljenje srednjeg uha.11.Danska noretisteron.2.5 -1g sporo i. maks. zatim 1 bela tabl.MANUFACTURING CENTER . Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. Paralelni lekovi: Benil®. 0. dnevno tokom 12 dana. amlodil. 3x10mg Cena 1257. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.4 kapi 0. meka. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20. bočica sa kapaljkom. 10mg. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. blister.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.5g i. bočica sa kapaljkom. . krvarenje iz nosa.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. 1x28 kom .1 %.Srbija nafazolin .O. priprema za rinološki pregled. Nafazol.2003 doziranje: hipertenzija. 2. rastvor.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.6din 515-04-2214/03 02. Nafazolin NOVOFEM® . inj. uz obrok. rinosinuzitis.O. 50x5mL Cena 711.v. ili 1.1%. inj. 5g dnevno.11. Tenox®..2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.m.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . uz obrok.Srbija metamizol-natrijum . kontejner za tablete.2 kapi 0.2003 doziranje: polenska kijavica.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. amlopin Lek®. Paralelni lekovi: alopres®. estradiol .12. ampula. Paralelni lekovi: analgin®. akutni i hronični rinitis. 100mg. vazotal NORVIR . Normodipine®. postoperativnih). rastvor.PHARMANOVA D.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. Monodipin.11. 1x10mL Cena 50. rastvora na 6 sati.

1x10mL Cena 2804. 0. 100j. Paralelni lekovi: Novorapid®. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju./mL. uložak. NOVORAPID® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.5mg (početno).2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1mg.Danska insulin aspart . maks.Danska insulin aspart .Danska repaglinid .10. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. blister.12. 100j.5din 3/2-10-9161 26.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. 2mg./mL. parenteralni. vrstu insulina. blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 16mg dnevno. 5x3mL a10ad insulini i analozi.4din (R) 1341352 tableta.5din 3/2-10-6837 22. bočica.NOVO NORDISK A/S .5mg. 100j./mL.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.08./mL. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.2002 Cena 1262.11.NOVO NORDISK A/S .2002 Cena 1237. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .2din (R) 1341351 tableta. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® .10. vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.10. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.Danska insulin aspart . 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02.NOVO NORDISK A/S . Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin aspart .NOVO NORDISK A/S . 100j.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. vrstu insulina. 5x3mL . blister.3din 3/2-10-8089 27.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® .NOVO NORDISK A/S . parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . vrstu insulina. do najviše 4mg uz glavne obroke. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.

2. doza održavanja 0.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.NOVO NORDISK A/S .Velika Britanija ibuprofen .12.v. liobočica sa rastvaračem. deca od 1-2 god. primenjuje se isključivo i. blister.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. posle jela.4 g/d. 1x4. 100mg.Velika Britanija ibuprofen .2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. parenteralni.3mL Cena 63787. sirup 3-4 puta po 100mg.6-1.Hemofarm. 2x6 kom .NOVO NORDISK A/S . Nurofen active. deca od 3-7 god. Ibu . blister. .A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi.08. bočica od tamnog stakla. 100mg/5mL. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09. 1x2. 3-4 puta po 200mg. 1. zatim u intervalima 4 -12 sati.2mg.12.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.2002 Cena 123117. Nurofen Liquid. maks. deca od 8-12 god. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.3 sata u početku. posle jela. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2-1.2 g/d.43. Paralelni lekovi: Brufen®. . liobočica sa rastvaračem. Ibuprofen.2 g/d. 200mg. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . 100j. blister.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija. uložak. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. 200mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. Upfen NUROFEN ACTIVE ./mL.07.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.07.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. inj. 1x100mL 515-04-1712/04 09.Danska eptakog alfa (aktivirani) .4mg. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.07. Paralelni lekovi: Novorapid®.07. blister.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. vrstu insulina. doza održavanja 0. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. 2. teške epizode krvarenja 3.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. NUROFEN . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica.2 -1.5din 3/2-10-9164 26. maks.07.8din 3/2-10-9163 26. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg. na 2. 100mg/5mL.6-1. 200mg..RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.Danska insulin aspart .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. 2.07. rupan.2 g/d. sirup 3-4 puta po 50mg.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.

200mg. fenilalanin.07. lizin.85g+0.3g+0.3g+0.ORGANON AGENCIES B. izoleucin. serin. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.09.B05D.184g+ 0. glicin. histidin. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.05.393g+1. 500000i. leucin. nedonoščad 4 puta po 100000 i.j.393g+1. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.38g+4. arginin. plastična kesa.Irska natrijum-hlorid. natrijum-laktat. L-tirozin.27g+0.Holandija etonogestrel.02g+0.j. deca od 3-7 god.48g+1.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. Ibu .j. NUVA RING .7mg+2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.09.646g.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju..BAXTER HEALTHCARE S.6-1. 5.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. Ibuprofen. blister.4 g/d.HEMOFARM AD .1.57g+0.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x10 kom Cena 43. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.Hemofarm.j. . Paralelni lekovi: Brufen®..7mg. deca od 8-12 god.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.85g+0. a odstranjuje posle 3 nedelje.-1 Mi.595g+0. 100000i.2 g/d.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.600000 i. rupan.955g+ 0..51g+0. deca od 8-12 god. maks. Ibu .951g+0. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. deca od 3-7 god. meka.38g+4. 3-4 puta po 100mg.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. 3-4 puta po 200mg. deca od 1-2 god. etinilestradiol . meka. Upfen NUTRINEAL PD4 .02g+0.951g+0. Ibuprofen.646g..714g+0. plastična kesa./mL.Velika Britanija ibuprofen .j.Hemofarm.j. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.51g+0.V. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. 200mg. .A. NYSTATIN . Nurofen active. triptofan. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i.j.27g+0. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.85g+0. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.12..Srbija nistatin .955g+ 0. kesica.48g+1.05.2din 8600097400046 964/2007/12 10. Nurofen. blister.A07AA02 ANTIDIJAROICI. deca od 1-2 god. 11. 3-4 puta po 50mg.2007 Cena 56.071g+1. alanin. prolin. 2.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. posle jela. Nurofen Liquid.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.595g+0. 3-4 puta po 50mg. Upfen NUROFEN LIQUID .2.57g+0. doza održavanja 0.. 3-4 puta po 200mg. metionin.071g+1. 5.12.85g+0.714g+0. 3-4 puta po 100mg. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. rupan.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. . . Nurofen. tirozin.51g+0. bočica. valin..51g+0. treonin . kalcijum-hlorid. blister. Paralelni lekovi: Brufen®.184g+ 0.

/g.Srbija nistatin .04. zatim 1 na 2 -3 dana još 2. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. tuba.4din 10. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale). ..j.6din 8600097400909 491/2006/12 07. 100000i. 1x15 kom Cena 54. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.j.j.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.2007 113.Srbija nistatin .O.05.4din 10. N .D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast. bočica plastična.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana. NYSTATIN . 100000i. 32./g. 100000i.05.O.HEMOFARM AD .2007 mesto u NYSTATIN .3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.PANFARMA D.. tuba.j.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

5din (R) 4157313 rastvor za kožu.OCTAPHARMA AB . liobočica sa rastvaračem.5g.Austrija faktor VIII . octanate. emoclot. octanate 1000.9din (R) 4157312 krem.I.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. bočica.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.I. octanate 250 O . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.10.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.12. emoclot d. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. emoclot. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.. 2.Austrija faktor VIII . 1x10mL Cena 37328.b. emoclot. 1%. 1x10mL Cena 37328.08. 1%. bočica.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Ig vena OCTANATE . Paralelni lekovi: Beriate P.10.H . tuba. 1x10mL Cena 15283.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. emoclot d.m.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.b. ZRENJANIN . bočica. octanate 250 OCTANATE 1000 . 100i. intravenski .08.2002 Cena 113.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. Humani imunoglobulin 5%. Haemoctin SdH.Švedska faktor VIII . 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana./kg. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® . liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.1din (R) 4157311 prašak za kožu.. 1%. 500i.I. octanate 250 OCTANATE 1000 .10. Paralelni lekovi: Beriate P.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. nespecifični Cena 11572.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.j.j.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.H ./mL. Paralelni lekovi: Beriate P.H .j. Haemoctin SdH.b.m.JUGOREMEDIJA A.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.09. 100i. Haemoctin SdH. liobočica sa rastvaračem. emoclot d.Srbija ciklopiroks .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D.4din 3/2-10-4003 12. octanate.2002 Cena 109./10mL.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). 1x1 kom 3/2-10-4004 01.. OCTAGAM® .m. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju./mL.

octanate 250 OCTANATE 250 . Immunine O . 1x5mL Cena 16443. Haemoctin SdH. Haemoctin SdH. octanate 1000 OCTANINE F . emoclot d.2din 50i.I. liobočica sa rastvaračem. octanate 1000 OCTANATE 250 .j.I./mL. 500i.j.OCTAPHARMA S. octanate 1000 OCTANATE 250 .9din 3/2-10-4032 12.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m. Paralelni lekovi: Beriate P. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Cena 10212./5mL.12. liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA S.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII... emoclot. octanate. Haemoctin SdH. Paralelni lekovi: Beriate P.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04.2din 50i. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate.A./mL.Švedska faktor VIII . deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno./mL.08. liobočica sa rastvaračem. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Austrija faktor IX . emoclot.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. octanate.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.j.A.OCTAPHARMA AB . 50i. Cena 10212.09.Francuska faktor VIII .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.H . 100i.S .b.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.Francuska faktor VIII .j.09.09. emoclot d. octanate. emoclot d. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. emoclot.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.. Haemoctin SdH.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.. emoclot d.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.I.b./mL.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 10212.S .Austrija faktor VIII . emoclot. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15.m.I. Paralelni lekovi: aimafix. Paralelni lekovi: Beriate P.H . liobočica sa rastvaračem.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. 1x10mL Cena 37328.

bočica. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.SCHULKE & MAYER .GALENIKA AD . 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.Srbija hidroksokobalamin .1din (R) 1073162 kapsula. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.Austrija oktenidin.O. zatim 2500mcg jednom mesečno. delirijum alkoholičara. zavisno od indikacije. 1mg/mL+20mg/mL. ampula. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. ampula. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana.O. 1mg/mL+20mg/mL.01. boca plastična.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. . 1g. Paralelni lekovi: Piracetam .2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana.Hrvatska piracetam .abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.3din (R) 7090752 kapi za oči.5din 8608808101435 496/2006/12 07.Crna Gora prednizolon . bočica.03. 1mg/mL+20mg/mL.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.5%.03.O.03.5din 3/2-10-9117 25. estrofem®. 0. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. . OIKAMID .2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).HEMOMONT D. 5x1mL Cena 152.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. OESTRADIOL . bočica sa raspršivačem.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.04. ampula.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. 400mg. tvrda.O. posle apopleksije.03. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16. rastvor.11. 2500mcg/2mL.Srbija estradiol .2002 Cena 172. vagifem® OFTALMOL . dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. 1mg/mL+20mg/mL.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. 10mg/mL. boca. trauma i operacija na mozgu. OHB12 . preoperativna priprema kože. 5x2mL Cena 200.PLIVA HRVATSKA D.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.12. fenoksietanol . 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.GALENIKA AD .5din 8608808101442 61/2007/12 11.03. 1x250mL 515-04-4943-1 16. blister. 1x1000mL 515-04-4943-3 16. 10x5mL O Cena 253. do godinu dana.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. monokomponentni Cena 62.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

2002 2557. kutija. 50mg.. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31.GALENIKA AD .2004 Cena 83.5-1g na 4-6 sati. 500mg.09.09. 150mg.12. Paraplatin® PARAPLATIN® . 150mg. 120mg/5mL. Paralelni lekovi: carboplatin.REMEVITA D. bočica.06.2004 Cena 68.06. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. ponavljati na 4 nedelje. Febricet.12. bočica.. cycloplatin 50. bočica. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. blister.12. bočica.06. 4 doze u 24 sata. 4g dnevno. inf. supozitorije. strip. 500mg.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.v.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.09.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL .2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. cycloplatin 150. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. Paracet PARAGAL . kao kratkotrajna i.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. blister. maks. NIŠ .Srbija karboplatin . bočica.O.2002 19.8din (R) 5086526 supozitorija. Panadol. od 80mg na svakih 6 sati. 1x10 kom Cena 32. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. tokom 15-16min. blister.2003 Cena 63. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28.SIGMAPHARM . 80mg. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.09. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.8din (R) 5086527 supozitorija. 4g dnevno.2003 Cena 532. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.07. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. 100mg/mL.2004 Cena 110. u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®. strip.4din (BR) 1086451 tableta.5din (BR) 1086450 tableta. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. 4 doze u 24 sata. 500mg. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju.O.7din (R) 5086524 supozitorija.12.2002 . maks.2003 Cena 583. PcM-Hemofarm. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. strip. strip.3din 18. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29.5-1g na 4-6 sati.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. Paracet PARACETAMOL .10.Srbija paracetamol . 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. deca dobijaju maks.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta. u razmaku od 4-6 sati. 600mg. 500mg. PcM-Hemofarm.Srbija paracetamol .2003 Cena 73.USA karboplatin . 450mg. deca dobijaju maks. Panadol. 300mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .9din (BR) 3086523 sirup. Paralelni lekovi: efferalgan®. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. Febricet.5din (BR) 1086522 tableta.5din (R) 5086525 supozitorija.

50x2mL Cena 4126. humani . . blister. 5x10 kom Cena 432. .abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. cycloplatin 150. 0.. ampula. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija. Paralelni lekovi: carboplatin. napunjen injekcioni špric sa iglom.G02BB.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. PATENTEX OVAL N . 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10.E. fiola.Merz Pharma Gmbh & Co. inf.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija. ORGANON .A.02mg/kg ako je potrebno.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i..Grčka fenoterol . 0.N.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. rhesonativ® PARTUSISTEN® .05-0. tokom 15-16min.V. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 0. inf.2002 P Cena 67.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.. 250mcg. daje se sporom i.5mg/10mL. ampula.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin. PAVULON® .G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.9din 3/2-10-6212 11. 5mg. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. Paragal PARTOBULIN® S/D . PARTUSISTEN® .v.06.02mg/kg ako je potrebno. 0.v.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. (20 kapi/min).11. 4mg/2mL. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati.Nemačka nonoksinol .05. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.BAXTER AG .Španija fenoterol .06. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM . kao kratkotrajna i. i do početka 37.03-0.J06BB01 j06BB imunoglobulini. 12 kom 515-04-60/04-1 04. KGaA . 75mg.2002 . 6 kom Cena 515-04-60/04 04.v.Holandija pankuronijum .07. 0. Immunorho. zatim i.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. 10 minuta pre seksualnog odnosa.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20.12. novorodjenčad i odojčad i. ponavljati na 4 nedelje.v.v. 75mg.01-0.1mg/kg telesne težine.v.12.8din 3/2-10-4598 25. zatim i.7din 3/2-10-9083/02 25.01-0.5din 9006968004273 2261/2006/12 06.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. 500mg.04mg/kg. cycloplatin 50.HEMOFARM AD .Srbija paracetamol . specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.

3.5mL.6din 515-04-1631-1 15.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mcg/kg nedeljno.5mcg/kg s.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. jednom nedeljno. HCV .+32D. jednom nedeljno.Irska peginterferon alfa-2b .33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.j.A. maks.4din 515-04-1631/03 15.5mL Cena 17530.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. inj.j.5mL.5mcg/kg s.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.5mL.j.. 1x0. liobočica sa rastvaračem. 1.2003 Cena 11839. napunjen injekcioni špric. bakterijske i virusne vakcine. (10mcg+40D.)/0. VAKCINE j07c.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Holandija peginterferon alfa-2b .SANOFI PASTEUR S. PEGINTRON .5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03. inj. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.5-1..5mcg/kg nedeljno.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.+4i.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. . 1x0.Švajcarska peginterferon alfa-2a . šumeće tablete treba rastvoritiu vodi.. 150mcg/0. revakcinacija posle godinu dana.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 1x0.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.SCHERING PLOUGH .5mL.5mL Cena 14624.5mL Cena 7302.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.j.+30i. 1x0. 4 doze u 24 sata. P . 80mcg. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.5-1g na 4-6 sati. Paracetamol PEGASYS® . PENTACT-HIB . Paracet.+8D. 120mcg/0.08. 1x0.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.09. liobočica sa rastvaračem u špricu.c.01. Paralelni lekovi: efferalgan®.6din 515-04-2999/03 15. 1x0. PEGINTRON .5mL. 2 i 3 .HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima.07. Febricet. hronični B hepatitis. 4g dnevno.5-1. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 135mcg/0. tokom 6 ili 12 meseci. 50mcg. deca dobijaju maks. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. Panadol. 180mcg/0.J07C.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. mesec po rođenju. pen sa uloškom. liobočica sa rastvaračem. i 4. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju.07.j. tokom 6 ili 12 meseci.+60i.F.08. 1.5mL Cena 1371.09. u razmaku od 4-6 sati.5mL 2.c. 1x0.

kutija. inj. (40i. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. Pentoksifilin.7din 3838989503635 221/2005/12 15.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju. posle jela. influenzae tip B. Paralelni lekovi: damaton®.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. .. Trental®. kutija.5mL Cena 515-04-1755/04 28. inj. Trental®.+10mcg)/0. blister.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .+32D. 100-300mg dnevno ili spora i. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju.SALUTAS PHARMA GMBH .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Pentoksifilin. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. Claudicatio intermittens: parenteralno i.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). PentoHeXaL®. inj. revakcinacija posle godinu dana.j.08. Salofalk®.D. Trental® 600 P . 2 i 3 .Slovenija pentoksifilin . parenteralno i. 400mg.j. PeNTILIN® forte.9din 3838989508357 222/2005/12 15. 2427. 2x10 kom Cena 158.08.8din 3838989503871 220/2005/12 15.KRKA. Trental®. TOVARNA ZDRAVIL. 100-300mg dnevno ili spora i. 3. 5x5mL Cena 140.+30i. PeNTILIN® forte. Paralelni lekovi: 5-aSa.) 100-200mg dnevno.Slovenija pentoksifilin . TOVARNA ZDRAVIL.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.) 100-200mg dnevno. 600mg. 400mg dnevno. PENTILIN® .m. Trental® 600 PENTOHEXAL® .Švajcarska mesalazin .2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Pentoksifilin.(inf.06. PentoHeXaL® 600. 100mg/5mL. maks.+25mcg+25mcg+40D. ampula. 500mg.j.4din +8D. ampula.5mL. D.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.KRKA. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan.Nemačka pentoksifilin .D. Salofalk® 500 PENTAXIM .v.A07EC02 ANTIDIJAROICI. posle jela. 600mg.v.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. PentoHeXaL® 300. inj.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. D. .2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. 2x10 kom Cena 251. PentoHeXaL® 300. asacol®.Francuska vakcina protiv H. Paralelni lekovi: damaton®. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.(inf. .j. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. kutija.08. 100mg/5mL.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).m. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.5mL 2. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. blister.07. PentoHeXaL® 300. liobočica sa rastvaračem u špricu.08. i 4.A. Salofalk® 250.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .SANOFI PASTEUR S. Pentilin®.06. 10x10 kom Cena 2685. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan.j. Pentilin®. 1g. 1x0. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. PentoHeXaL® 600. PentoHeXaL® 600.03. Paralelni lekovi: damaton®. mesec po rođenju. PentoHeXaL®.

bočica.03.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.04.Rusija tiamin. inj.) 100-200mg dnevno. Pentilin®. 400mg dnevno. 50x1g . ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. lečenje tokom 2 meseca.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa. bočica. 100-300mg dnevno ili spora i. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Paralelni lekovi: damaton®. Cena 600mg. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.SALUTAS PHARMA GMBH . Paralelni lekovi: ampicilin. blister.SALUTAS PHARMA GMBH . inj. PeNTILIN® forte. PentoHeXaL® 300.Nemačka pentoksifilin .BRISTOL-MYERS SQUIBB . . PentoHeXaL® 600. blister. 300mg/15mL.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati.PANFARMA D. Paralelni lekovi: damaton®.v.. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . folna kiselina (vitamin B11). VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.(inf. cijanokobalamin . PentoHeXaL®.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . posle jela. maks. 1g.v. Trental®. Pentoksifilin. PentoHeXaL® 300. nikotinamid.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Trental®.A11EX. 400mg. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06.O. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.07. dnevno (ujutru i uveče). deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle.03. ampicilin alkaloid®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: damaton®. ampula.m. PeNTILIN® forte. Pentoksifilin. na 6 sati. meningitis 2g i. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17.O. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. PentoHeXaL® 600.Srbija pentoksifilin .07. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.Nemačka pentoksifilin .07. Pentilin®. PeNTILIN® forte.USA ampicilin . 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.VEROFARM . Pentilin®. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . PENTREXYL . Trental®. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Trental® 600 PENTOVIT . piridoksin. PentoHeXaL®. PentoHeXaL®.

Paralelni lekovi: Fenobarbiton. blister.12.Francuska benzalkonijum-hlorid . fiola.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. blister. 2x10 kom P .abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 1. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. blister.12.9mg.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. tuba. ampicilin alkaloid®.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.5din (BR) 1163562 film tableta.5din (R) 6136932 vagitorija.7din (R) 4136934 vaginalni krem.12. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19. 500mg.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa.01. 3x10 kom Cena 112. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.G02BB. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.12. blister. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. Paralelni lekovi: ampicilin.2002 Cena 311. PHENOBARBITON . 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.6mg+131.2002 Cena 181.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.CHEPHASAAR CHEMISCH . 250mg/5mL.Srbija fenobarbital . deca 5-8mg/kg dnevno. 2x8 kom Cena 101.2%. bočica.1din 515-04-363/04 09.06.INNOTECH INTERNATIONAL . blister. Pentrexyl PERIGONA® . 392.86mg.12.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.GALENIKA AD .2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). uveče. tuba. 1.9din 3/2-10-9114 19. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . 1x50. pre ili u toku jela. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).06. 100mg. 18.5g 3/2-10-9115 19. tvrda.LABORATORIE INNOTHERA . deca do 3 godine 125mg na 6 sati.86mg.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.1din 8600097400206 338/2007/12 23.2%.2004 Cena 2450. 6x4.12. 392.2002 Cena 498.9mg.Srbija ampicilin . 20mg.2002 Cena 254. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. 1x72g Cena 254.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.1din 8608808101657 1588/2006/12 05. 18..6mg+131.Nemačka glukozamin .HEMOFARM AD . fiola.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.09.

600mg. pre doručka.11. 220mg/2mL. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. blister. 600mg dnevno.ALKALOID AD . 15mg/5mL.O.11. liobočica sa rastvaračem.O.07.2002 doziranje: suvi. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . pre jela.4din 29.INNOTECH INTERNATIONAL . .5din 29. tvrda. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. 200mg+100mg. Phenobarbiton PHLEBODIA . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. 398. uveče. 600mg. bočica. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. maks.2din 8600097401043 250/2005/12 06. . blister. tvrda.Austrija ulje soje.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . 10mg.Makedonija folkodin .09. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11.PANFARMA D. ulje avokada .Srbija fenobarbital . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.09. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . po potrebi ponoviti za 6 sati.PANFARMA D. PIASCLEDINE .R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula.O.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. bočica. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg.2003 752.11. hemoroidi: po 600mg. 3x10 kom Cena 47. 1x20 kom Cena 135.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19.2002  (R) 3115154 oralni rastvor.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.07.O.2005 doziranje: status epileptikus. parenteralno 50-200mg. deca 5-8mg/kg dnevno. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).Srbija fenobarbital .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.M09AX. cerebralnih hemoragija.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. eklampsije. 5x2mL Cena 300. blister. 15mg. 1x15 kom . akutne konvulzije kod tetanusa.Francuska diosmin . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L).

PIPEGAL® .2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. cijanokobalamin. 200mg. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.12.5din (R) 1132300 kapsula. piridoksin. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. Pipem PIPEM .12.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. nikotinamid.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE . rastvor.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. 2g.+60mg+1. .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. 5000i.BOSNALIJEK D.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. D. bočica sa raspršivačem. .GALENIKA AD .4mg+10mg+15mg.KRKA. 1x2g . Paralelni lekovi: Palin®.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.A11BA. tiamin.Slovenija retinol.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0.j. TOVARNA ZDRAVIL. treba uzimati 2 meseca.01. .5din 8608807100620 515-04-2607/03 28.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.Srbija pipemidinska kiselina . Pipegal® PIPRIL® . ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. blister.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. riboflavin. kalcijum-pantotenat. kada se radi o nedostatku apetita. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice).Velika Britanija piperacilin . najviše 2mL 2% rastvora dnevno. 1x4g 3/2-10-7413/1 25.Srbija pipemidinska kiselina . maks.5mg+1.D.01. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.+400i. PILFUD® . a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.WYETH PHARMACEUTICALS . tokoferol . 2%.2din 3838989623500 87/2007/12 11.D. blister. blister. 5%. 2x10 kom Cena 147.ZORKA PHARMA A. 24g dnevno.09.Bosna i Hercegovina minoksidil . holekalciferol.D. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. 3x10 kom Cena 198. dnevno rastopiti u ustima. posle jela. 200mg. dnevno podeljeno u više doza. tvrda. bočica.01. folna kiselina. u težim infekcijama 200-300mg/kg..11. askorbinska kiselina. Paralelni lekovi: Palin®. 4g. tabl. tvrda.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. bočica.j.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. bočica.

Prilinda®.2006 Cena (R) 1103072 tableta. maks. Paralelni lekovi: ampril®.10. (dnevne doze od 2. 3x10 kom 515-04-217-1 31.5-5mg/dan.A.25mg/dan.25mg/dan. doza se može povećati. 2.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.10. maks. blister.5mg/dan. tokom ili posle obroka sa čašom vode. blister. doza održavanja 2 puta po 2. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). monokomponentni (R) 1103073 tableta.HEMOFARM AD .07.25mg/dan. ramitens®.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. . doza se može povećati.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.5-5mg/dan.Grčka piracetam . ramipril. corpril.5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®. Tritace® PIRAMIL® .N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 1g.Srbija ramipril . ne smeju se žvakati. ne smeju se žvakati.07. blister. (dnevne doze od 2.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103070 tableta. ramipril.25mg/dan.Poljska ramipril . monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.25mg/dan. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. . blister.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.FARAN LABORATORIES . posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 800mg. 10mg.25mg/dan. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. maks. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.5mg. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.07. posle 2-3 nedelje. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. doza se može povećati. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. corpril. 10mg dnevno. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. po potrebi povećavati do 20g dnevno. 400mg.2003 Cena (R) 1073150 tableta. se mogu uzimati pre. Prilinda®. početna doza je 2 puta po 2. doza održavanja 2 puta po 2. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. 10mg/dan. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. 10mg dnevno.2003 doziranje: neuroprotektiv. 10mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. blister. ramitens®. ampula.C09AA05 PIRACETAM . 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 10mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. tabl. tokom ili posle obroka sa čašom vode. posle 2-3 nedelje. početna doza je 2 puta po 2. 1. se mogu uzimati pre. tabl.07. strip. 5mg. maks. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 6x10 kom 515-04-217/03 31.25mg.07.Bangladeš ramipril . parenteralno odrasli 3g dnevno. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .LEK S. maks. posle 2-3 nedelje. Tritace® PIRAMIL® .

LACHEMA A.05. tumora regiona glave i vrata. 2x15 kom 515-04-61/04 07. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. 200mg.07. Paralelni lekovi: cisplatin.Srbija cisplatin . se mogu uzimati pre.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. PLATIDIAM 10 .PLIVA . tabl.D. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/dan.8 din (R) 1085350 tableta. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 10mg/dan. ovarijuma. bočica.Češka cisplatin .Merz Pharma Gmbh & Co.9din (R) 1051721 tableta. Paralelni lekovi: ampril®. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Paralelni lekovi: cisplatin. 20mg.LACHEMA A.ZDRAVLJE A. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. Platinex PLATIDIAM 50 .2004 Cena 552.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. početna doza je 2 puta po 2. doza održavanja 2 puta po 2. maks.Srbija piridoksin . ovarijuma. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. . Prilinda®. ne smeju se žvakati. . povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. (dnevne doze od 2. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno.) maks. Platigal. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: Bedoxin®. corpril. KGaA . tumora regiona glave i vrata. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 10x20mL Cena 3091.Nemačka amantadin .PLIVA .2004 doziranje: Parkinsonova bolest. kombinovana terapija tumora testisa. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.5-5mg/dan. blister.06.10. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. tokom ili posle obroka sa čašom vode. . Platinex PLATIGAL . 10mg. vitamin B6 PK-MERZ . 50mg.GALENIKA AD .2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg.S. Platidiam 50.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.1din 515-04-59/04 07. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno.S. brzinom 55 kapi/min. ramipril.Češka cisplatin . boca od tamnog stakla. kombinovana terapija tumora testisa. Tritace® PIRIDOKSIN .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. Platidiam 10.06. 10mg/20mL. 10x500mL Cena 15591. blister.2002 . boca. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. Platigal. 100mg. ramitens®.05.

7din (R) 4157161 rastvor za kožu. bočica.03.USA cisplatin . 50mg. 1x30 kom 03-7344/96 10. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.O.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 1x20mL Cena 521.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. 1%. Platidiam 10. 1x30 kom 03-7342/96 10. canesten®. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. maks. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 10mg.3din (R) 1068220 film tableta.2002 Cena 1333.08. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10.03.Francuska klopidogrel .ASTRA ZENECA UK LIMITED .Velika Britanija felodipin . 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. bočica. 300mg dnevno.03. Paralelni lekovi: cisplatin. blister.5mg. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. bočica.06.07. isključujući heparin Cena 3636. Platidiam 50. blister. bočica. maks. 1x100mL 3/2-3086 17. 50mg.7din 3/2-10-3085 17. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.PLIVA HRVATSKA D. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platidiam 10. karcinomi glave i vrata. 1%. plastična bočica. Platinex PLATINEX . Paralelni lekovi: antifungol®. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. . 2. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL .B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. Kansen. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.O. tuba. Platidiam 50. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL . 75mg. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. karcinomi glave i vrata. 120mg dnevno.7din 515-04-251/03 05.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cisplatin. Mycoril® .2004 Cena 142.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.06.Hrvatska klotrimazol . 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05.03.03. plastična bočica.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. Platigal PLAVIX® . 5mg.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. 10mg/20mL.

j.O.Francuska vakcina protiv pneumokoka. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. paba . 25mcg/0. blister. lečenje 3-4 dražeje dnevno.12.M01AX.2004 doziranje: adneksitis. .2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. uretritis. terapija 815 kapi dnevno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. u razmacima 2. bočica. nikotinamid. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .O. kalcijum-pantotenat. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.. pneumoniae) .abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82.10..2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. Mycoril® PLIVIT AD3 . 800miliona/mL. 200mg. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. piridoksin. ampula./mL+3000i. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. napunjen injekcioni špric. riboflavin.5mL vakcine.SANOFI PASTEUR S.02.5mL Cena 746.Hrvatska klotrimazol . . ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.. Kansen.M01AX.Hrvatska retinol./mL. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.A11CB.A.8din 8600097011488 2525/2007/12 22.02.PLIVA HRVATSKA D. lečenje 2-3 dražeje dnevno. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE .03.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. canesten® 1.A11EA.03.001mg+2mg.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 .5mL. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.HEMOFARM AD . 1mL = 35 kapi. 3x10 kom Cena 45.Srbija tiamin.c. .Srbija bakterijski antigeni . VAKCINE I SERUME “TORLAK” . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta. holekalciferol . ampula. revakcinacija po potrebi.8din 515-04-3935/03 03. 300miliona/mL. ili s. POLIVIT B .O.PLIVA HRVATSKA D.9din 515-04-3940/03 03. Paralelni lekovi: antifungol®.. 6000i.2004 . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).1din (R) 2052030 oralne kapi.5din 515-04-251/03-2 05.Srbija bakterijski antigeni . 1x0. cijanokobalamin.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.j. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. rastvor.9din 3/2-10-8000 24.O. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. canesten® 3.m. terapija 15-25 kapi dnevno.

R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. kontejner plastični. ili s. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. tokom 12 dana.2006 1791. boca.6din 02.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis.7din 05. blister.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. PORTALAK® .INNOTECH INTERNATIONAL .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 8. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .5din 05. kontejner plastični. .06.2006 186. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. polimiksin b .j. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).D.LABORATORIE INNOTHERA .A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.5din 5997001313022 515-04-276/03 30. kontejner plastični. 1x2 kom Cena 328. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. 10%.+35000i.Mađarska levonorgestrel .Srbija povidon-jod .2006 .D.j. meka.. u razmacima 2.3din 3/2-10-9117 10.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. 1x6 kom Cena 284.4din 8600097001434 764/2006/12 05. zatim 5mL dnevno.Hrvatska laktuloza . .Francuska nistatin. .06. 0. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. 7.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.Srbija povidon-jod .GEDEON RICHTER LTD .2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.06. se uzima 12 sati posle prve). kontejner plastični.m. 60mL sirupa u početku. blister. uretritis. kontejner plastični. 1x50mL Cena 60.5%. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.2din 05. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.12.c. neomicin.+35000i. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. kontejner plastični. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. 66. uveče.06.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.08.75mg. 100000i.5%.06. maks.9din 05.06. 10%.2006 98. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .06. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .D. 7. 10%. 3 dana.7g/100mL.2006 1863.BELUPO.j.7din (R) 3127050 sirup.5%.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. zatim 5-15mL sirupa.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.

JUGOREMEDIJA .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. 10%. 1x100mL Cena 73.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.5din 515-04-2347/03 29. bočica. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 1%. 200mg. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05. .Srbija povidon-jod . 14 dana (uključujući i dane menstruacije). 200mg.5din 515-04-3998/03 03.JUGOREMEDIJA . 1x5000mL Cena 1791.D. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.Srbija povidon-jod .06.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.12. kanister. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 2x7 kom Cena 179.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. 10%.5%.JUGOREMEDIJA .2004 P .12. tuba.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. blister.02. uveče pre spavanja.JUGOREMEDIJA .1din (R) 4156463 rastvor za kožu.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.Srbija povidon-jod .12. uveče pre spavanja.2003 Cena 90.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl. 7.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. tuba.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.8din (BR) 6137100 vagitorija.06. POVIDON JOD . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.12. 10%. bočica.ZDRAVLJE A.Srbija povidon-jod .2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. 14 dana uključujući i dane menstruacije. Betadine® POVIDON JOD . strip. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.12. Betadine® POVIDON JOD . mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . . Paralelni lekovi: aNTIsept d.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. 1x100mL Cena 98.Srbija povidon-jod . bočica.D. 10%.

uzima se ujutro posle doručka. 5000i. blister.D. ZRENJANIN . krvi. plastična fiola.j.j. kolagenoze): početna doza 10-20mg.FARMAKOS DD . Pronison® P PREDUCTAL MR . alergijske. kolagenoze): početna doza 10-20mg. boca. kolagenoze): početna doza 10-20mg. Paralelni lekovi: Prednizon. pluća.2006 . alergijske. 10%.V. 1x20 kom Cena 54.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.2003 Cena 150.Srbija prednizon . 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23. uzima se ujutro posle doručka. blister. alergijske.Bosna i Hercegovina prednizon . endokrine.JUGOREMEDIJA A. blister. oka. Betadine® PREDNISON . endokrine. Paralelni lekovi: aNTIsept d. . ORGANON .350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. uzima se ujutro posle doručka.LES LABORATOIRES SERVIER ./amp. maligne i reumatske bolesti.08. blister. 2x10 kom Cena 54. 35mg. lio-ampula sa rastvaračem.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. gastrointestinalne.1din 3/2-10-4645 29.12. pluća. 20mg. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. zavisno od indikacije (bolesti kože.11.6din 8608805100332 515-04-303/03 03.6din 515-04-3999/03 03.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.D. krvi.09. maligne i reumatske bolesti. 3x5000 i. zavisno od indikacije (bolesti kože. 60mg dnevno. 60mg dnevno. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.Francuska trimetazidin .Srbija prednizon . Pronison® PREDNIZON . 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.07. 5mg.5din (R) 1047556 tableta. oka. 1500i. pluća. maks.07. lio-ampula sa rastvaračem. 5mg.12. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. endokrine.2003 doziranje: individualno. PREGNYL® . maks. gastrointestinalne. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30. Paralelni lekovi: Prednison. krvi./mL.PRIZREN .2003 doziranje: individualno..Holandija horionski gonadotropin .2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).j.BOSNALIJEK D.2002 Cena 537. zavisno od indikacije (bolesti kože. Paralelni lekovi: Prednison.. maks.02.N. 60mg dnevno.2din 1576/2006/12 05.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 doziranje: individualno. 5mg.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. gastrointestinalne. maligne i reumatske bolesti. Pronison® PREDNIZON . oka.

deca od 2-5 godina 5mg dnevno.2002 Cena 120.10.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. alergijski konjunktivitis. blister. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).Belgija dinoproston . 0.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .2007 Cena 70.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup.10. Paralelni lekovi: claritine®..5mL) gela. 50mg. Prostin® e2 PRESOLOL . zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. Flonidan®. 100mg. 1x3g Cena 2016. 5mg/5mL. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno.1din (R) 1107496 film tableta. blister.Srbija loratadin . Lorano.4din (R) 1958281 tableta.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.5mg/3g.Srbija metoprolol . 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2007 Cena 180. kod žena: stimulacija ovulacije.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju.HEMOFARM AD .01.11.05. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. blister. nesezonski hronični idiopatski rinitis. napunjen injekcioni špric.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. corvitol® 50. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 10mg.11.6din (R) 1107750 film tableta. priprema folikula za ovulaciju. 4x14mg 515-04-4761/03 24. fiola.3din 8606007411133 72/2007/12 11. 5x5mL Cena 223. 1mg/mL. 50mg. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. Loratadin P .HEMOFARM AD .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. 2 puta po 50mg dnevno (oralno). zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 2x14mg 515-04-4762/03 24.. blister. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. Paralelni lekovi: corvitol® 100.j. bočica od tamnog stakla. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).v. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. 10mg.v. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. aritmije: 5mg sporo i. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Paralelni lekovi: Propess.05.11. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno).

5mg/dan.25mg/dan. blister.4din (R) 1103704 film tableta.7din (R) 1103702 film tableta. 1x30 kom Cena 804.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. bolesnici sa cirozom jetre.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. doza održavanja se određuje individualno. Inhibace®.05. 5mg. ujutru. u isto vreme. 1mg.Srbija cilazapril. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. maks. pred spavanje. 5mg. fiola. 0.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. fiola.5mg/dan.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.4din 8608808105310 910/2007/12 03. monokomponentni (R) 1103700 tableta.10. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. Inhibace Plus® PRILENAP . doza održavanja je najčešće 4mg/dan. pred spavanje.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . najbolje uveče.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . postepeno se može povećavati do 2. doza održavanja 1mg/dan.5mg/dan (ili manje).11.2007 .Francuska perindopril . maks. doza 8mg/dan. 8mg.11.2003 Cena 622.11. početna doza iznosi 0.5mg. 4mg. a zatim 4mg dnevno.5mg/dan.5mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103860 tableta.Srbija cilazapril .GALENIKA AD .02.2003 Cena 459.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.5mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.12. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02.C09AA02 c09aa inhibitori ace.6din (R) 1103861 tableta. doza 5mg/dan.Srbija enalapril .HEMOFARM AD . najbolje uveče.5-5mg/dan. 5mg+12. Paralelni lekovi: cilazapril. ujutru.25mg/dan. maks. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. 1x1 kom Cena 883. 2. blister. doza 8mg/dan. hidrohlortiazid . srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. fiola. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. hronična insuficijencija srca početna doza 0. fiola.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).11. na dan. blister.LES LABORATOIRES SERVIER . monokomponentni Cena 1767.Francuska perindopril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. PREXANIL® . a zatim 4mg dnevno. doza održavanja 2. monokomponentni (R) 1103570 tableta. PRILAZID® .5-1. najčešće 1 tabl. blister. zobox® PRILAZID® PLUS .GALENIKA AD . 1x30 kom Cena 134. doza održavanja se određuje individualno. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02.

9din 8600097400114 62/2007/12 11. enatens® PRILENAP® H . Prilenap® H PRILINDA® .HEMOFARM AD . posle 2-3 nedelje. 2 tabl. ramipril. 10mg dnevno.25mg/dan. 10mg+12.HL.5mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. doza se može povećati. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. 2x10 kom Cena 163.5mg/dan.7din 342/2007/12 23. enalapril HcT.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enalapril HcT. 10mg.01. po potrebi 2 tabl.2007 Cena 242. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.01. blister.H. 10mg/dan. hidrohlortiazid . Tritace® P .5mg. blister. Piramil®. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enap® . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. Paralelni lekovi: ampril®. pre spavanja. dnevno.HEMOFARM AD .01. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. početna doza je 2 puta po 2.2006 Cena 675.5din 344/2007/12 23.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. blister. 4x7 kom Cena 486. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11. dnevno. maks.).07. doza održavanja 2 puta po 2.HL. se mogu uzimati pre.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.55mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.Srbija enalapril. 10mg+25mg.5mg/dan. ne smeju se žvakati.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 10mg+25mg. ramitens®. blister.Srbija ramipril . maks.HEMOFARM AD . enap® .2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.07.5mg/tabl. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 40mg/dan.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. corpril. (dnevne doze od 2. 5mg. monokomponentni (R) 1103071 tableta. Prilenap® HL PRILENAP® HL . blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.Srbija enalapril. najčešće 1 tabl.7din (R) 1103572 tableta.01.01. enap® . maks. 1 tabl. 2. 20mg. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.25mg/dan.2007 Cena 343/2007/12 23.H.2007 Cena 345/2007/12 23. blister. blister. tokom ili posle obroka sa čašom vode.1din (R) 1103072 tableta. enap®.01. po potrebi. enap® . hidrohlortiazid . 10mg+12. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. enalapril Lek®. enalapril 10 mg. tabl. blister. enalapril. enalapril 20 mg. uveče. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165.

Paralelni lekovi: atenolol. jedanput dnevno.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. tokom 10 dana. genitalne infekcije (npr. liobočica sa rastvaračem u ampuli.12.09. .SCHERING AG . rubeole i parotitisa) .m.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. dana ciklusa.O. bilijarnog trakta.05. maks.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. kože i mekih tkiva.09. blister.2007 doziranje: infekcije respiratornog.GLAXOSMITHKLINE UK . PRINORM . ukoliko je potrebno. lek se daje u obliku i. deca koja ranije nisu vakcinisana. 1x0. (3-5 minuta) ili i.v. selektivni (R) 1107170 tableta.5mL duboko s. Ukoliko je potrebno. inj.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. 1g.5din CCID50.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. revakcinacija u 12 godini.m. doza se može povećati na 100mg.O.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. liobočica sa rastvaračem u ampuli. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.3din 8600103492102 1569/2006/12 05. urinarnog. 2x7 kom Cena 73. epididimitis).v.. Paralelni lekovi: cefazolin.Srbija atenolol .11. Panapres PRIORIX™ . inj. dana ciklusa.354 PRIMACEPH® . galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . jedanput dnevno. kostiju i zglobova.2003 P . cefazolin-BcPP. jedanput dnevno. bočica.2din 8606007082135 1097/2007/12 23. 6g (izuzetno 12g) dnevno.7log CCID50+3log Cena 837. 5mg. jedanput dnevno. spore i.c. bočica staklena. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. 3log CCID50+3.PHARMASWISS D. . doza je 0.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. doza se može povećati na 200mg dnevno.A. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . ili i.Nemačka noretisteron . I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5mL 515-04-2704/03 05. inf. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. prostatitis. 50x1g Cena 7295. 100mg/kg dnevno. a zatim se povećava na 100mg.5mL. 100mg. 1x20 kom Cena 216. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. angina pektoris: početna doza je 50mg.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. profilaksa 10mg dnevno od 19. rubeole i parotitisa) . cefazolin-MIP. 100x0.-26. 2.7din 8608808101770 60/2005/12 09.GALENIKA AD . rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.7log CCID50+3log CCID50)/0.Srbija cefazolin . (3log CCID50+3. Ukoliko je potrebno. 1. maks.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza.

uvek posle pražnjenja creva. 1.7log CCID50+3log CCID50.Srbija propafenon . liobočica sa rastvaračem u špricu.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.12. 150mg. PROCULIN® . doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.7din 3/2-10-10523 26. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26. blister.. 300mg. 80mg+12.03%+1. . 5%+2%. 1x0. rastvor. jednom dnevno. posle jela.Makedonija nafazolin.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.5mg. 900mg dnevno.2003 Cena 515-04-3541/03 25. 0.1din (R) 1101421 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.2002 226.SLAVIAMED D.C05AX. tuba.5mg. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.07. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. 5x10 kom Cena 468. Propafen® PROGESTERON DEPO .Srbija hidroksiprogesteron . dnevno. 7-14 dana.2003 PROCTO-GLYVENOL . 1x10mL Cena 89. PROFENAN® . posle smirenja tegoba (svraba i bola). hidrohlortiazid .GALENIKA AD .Velika Britanija telmisartan. aluminijumska folija. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.10. deca koja ranije nisu vakcinisana.5mL Cena 515-04-2704-1 05.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. 250mg/mL.11. 3log CCID50+3.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.O. doza je 0.5mL duboko s. blister.c.2din 247/2006/12 03. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.2006 .10. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.03. 40mg+12.9din (BR) 5108103 supozitorija. ampula.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči.12. maks.12. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.GLAXOSMITHKLINE UK .6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.ALKALOID AD .2007 Cena 260. ukoliko je potrebno. grupa I c (R) 1101420 film tableta. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. borna kiselina .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . 2. blister. 1x30g Cena 217.m. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.O. 400mg+40mg.12. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. revakcinacija u 12 godini. lidokain .5%.Švajcarska tribenozid. bočica. ili i.

kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. 20mg.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula.5mg. tvrda. blister. 100mg.12. kontinuirano.5din 8608808105303 1533/2007/12 23.0mg/kg telesne mase polako i.5-1. . 10x10mL 3/2-10-9344 25. 900mg dnevno. doze su individualne. blister.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. ampula. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. 1x40 kom Cena 383. tvrda. odnosno 250mg. 3-6 meseci (onihomikoze).ALKALOID AD .. u trajanju od 24 sata. gastrointestinalne. 100mg. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. blister.Irska takrolimus . alergijske. 3 nedelje (keratitis fungalis). Prednizon PROPAFENON ALKALOID® .2005 Cena 1571.2din (R) 1327482 kapsula. PROGRAF® . površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 4-8 nedelja (Tinea capitis). teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.LICONSA S. 5mg. 150mg.Srbija prednizon . preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje).H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. u zavisnosti od transplantiranog organa. Tinea cruris). pluća.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. 0.06. u toku 3-6 min. kolagenoze): početna doza 10-20mg. blister. PROKANAZOL® . 35mg. 3x10 kom Cena 2677.12.2din 5390332171116 274/2005/12 04.2003  (SZR)1014252 kapsula. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. 3x10 kom Cena 32871. Sporanox PRONISON® .ASTELLAS IRELAND CO. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). tvrda. 1x4 kom Cena 470.12.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. tvrda.Španija itrakonazol . dnevna doza je do 560mg. zavisno od indikacije (bolesti kože.3din 3/2-10-9345 25. Paralelni lekovi: Profenan®.05mg/kg/dan u i.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. blister. grupa I c (R) 1101460 film tableta. 100mg.v. blister.12.GALENIKA AD . odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. Kanazol. tvrda.06.2007 doziranje: individualno.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. blister. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. 1mg.07. parenteralno 0. Paralelni lekovi: Prednison. 2x10 kom Cena 150.12.2003  (SZR)1014251 kapsula.v. posle jela. maks. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30..3mg/kg/dan.5din 8595026483712 654/2005/12 30.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. 6x10 kom Cena 13526. maligne i reumatske bolesti. 30 dana (Tinea pedis.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.A. Paralelni lekovi: Funit. tvrda. maks.Makedonija propafenon . LTD. oka. .2002 Cena 461. inj.08. 60mg dnevno. inf.2005 doziranje: po uputstvu lekara. uzima se ujutro posle doručka. endokrine. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. krvi.1-0.5din (R) 1327481 kapsula. bočica. Propafen® P .2005 Cena 3091.

2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan..07. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. deca preko 3 godine 2.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 10mg. 1x50mL Cena 767. 1x100mL Cena 1540.2006 Cena 468..Srbija propafenon . tireotoksikoza. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. blister.0mg/kg telesne mase polako i.5-1mg/kg/dan. P . doza održavanja 80-160mg/dan.v. recofol® PROPRANOLOL . 5x20mL Cena 1597. Paralelni lekovi: diprivan®.10. neselektivni (R) 1107183 tableta. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza).2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . bočica. bočica. posle jela. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan.2006 Cena 260. kasnije na dve). .1din (R) 1101130 film tableta. 10mg/mL.dozaodržavanja120-240mg/dan.Austrija propofol .5-1.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. 900mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® . 300mg. blister. maks.10. parenteralno 0. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS .v.1din 8608807100453 775/2006/12 05. Paralelni lekovi: Prepidil®. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. kesica. aritmije. 10mg/mL.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.Srbija propranolol . 10mg/mL. u periodu do 3 dana.06. doza održavanja 160-320mg/ dan. 150mg.v. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. ampula.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .10.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. anksioznost.2din 8606010925160 2553/2007/12 22.GALENIKA AD . dnevna doza je do 560mg.06.09. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. 10mg/mL.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju.3din (R) 6143100 vagitorija. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.3din (R) 1101131 film tableta. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. maks. Propafenon alkaloid® PROPESS .. po 20-40mg u 10 sekundi.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.5mg/kg. do 320mg dnevno (odrasli).Velika Britanija dinoproston . u toku 3-6 min. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. bočica.D.v. 35mg/10mL.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.5mg/kg i.. ampula. inf. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.10. 40mg. blister.06.10. 10mg/mL. inj. bočica. 10x10mL Cena 155. Paralelni lekovi: Profenan®.

2 vaginalete.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. u izuzetnim slučajevima.m. PROTRADON® . tvrda.5 sata.01.10.5-3. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06.09.5din 8606007411218 64/2007/12 11.Belgija dinoproston . doza se može povećati na 500mcg. Propess P PROTAMIN SULFAT .GALENIKA AD .01. Paralelni lekovi: Prepidil®.01. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula. 2x14 kom Cena 1874.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317. MED.Belgija karboprost .G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. 50mg/5mL.Srbija protamin . blister.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. u intervalima od 90 minuta.08.01.m.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. blister. 1x1mL Cena 1369. tvrda. tvrda. tvrda. a po potrebi još 1 posle 6 sati. ampula.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula.8din 8606007411171 393/2007/12 30. blister.dnevno. Trama 24® retard.V.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.MERCK SHARP & DOHME B. blister. 320mg. heparina. 50mg.Holandija finasterid .2007 § (NR) 1087091 kapsula. žitki ekstrakt ploda . 3-12 meseci.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. .08. 3mg. Trodon .2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. blister. TramaFlash®.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL .2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. tokom 10 minuta.01.S. deca 1-2mg/kg. 1x4 kom Cena 4332. CS PRAHA A.BERLIN-CHEMIE AG . 320mg. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. 50mg. 320mg. blister. inj.v. Paralelni lekovi: Sintradon. PROSTIN® 15M .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . Tramadol.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. od 5mg. zatim 50-100mg na 6 sati.2004 30.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .j. 0. 5mg. . postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i.. ostali § (NR) 1087090 kapsula.25mg/mL.Češka tramadol . maks.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. tvrda. 2x15 kom 1134302 kapsula. blister.4din 30.2004 717.PRO. inj.. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. maks. 400mg/dan. PROSTIN® E2 . ampula. posle jela. koja se ponavlja svakih 1. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.

9din 7321839710933 3/2-10-6210 27.Makedonija propiltiouracil .. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh.H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta.4din 8606102767968 2539/2007/12 22.2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje.12.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Tafen® Novolizer® PULMOVENT . ili 4 nedelje (ulkus želuca). blister. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). 2500j. maks.03.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® . . inhaler.Norveška budesonid .8din 5310001096465 515-04-1212/03 30. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. 0.8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02. maks. 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02.S. 40mg.ASTRAZENECA AB . 100mg. 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24.10.10.10.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. 400mcg/doza.3din (R) 7114720 aerosol. 1600mcg dnevno. 6x2.2003 Cena 559.2din (R) 1040192 tableta.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.Švajcarska dornaza alfa . ampula./2.O. maks. 800mcg. 2500j. blister.ALKALOID AD . PULCET® . maks. Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®. 800mcg./2. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja. ujutro pre doručka.10. tokom 4 nedelje. ampula.10. inhaler.5mL.5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® . bočica.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA .2006 Cena 774. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg.Švedska budesonid .R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje.Turska pantoprazol .2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh. 30x2.F. 1600mcg dnevno. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. 1x20 kom Cena 138.5mL Cena 11861. 50mg.O. 40mg. blister. 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27.MEDIS D.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju. 1x100 doza Cena 1062.6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta. 200mcg. bočica sa raspršivačem. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg).10.2007 P .07.. Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® .2002 Cena 2190.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju. 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19... doza održavanja 1-2 puta po 200mcg.2004 doziranje: hipertireoidizam. Paralelni lekovi: Pulmovent.5mL.2mg/doza.

2007 doziranje: individualno. kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju.06.Holandija folitropin beta .G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju.5mL) dnevno.5mL Cena 1611.j. 100i.j. ORGANON . 50i. 1x0.9din (R) 0044227 rastvor za injekciju.j. deca preko 5 god.2007 Cena 3226. (80 i.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19.N. i odrasli do 21 god.V. sadrži 4. bočica. 1x0.5mL) dnevno. bočica. PUREGON® .5mg (2.30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2.5mg (2.5mL.17mg FSH prednjeg režnja hipofize).6din 8600103410489 1359/2007/12 19./0. P .06. primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača. 1 puta po 2./0.5mL.

GEDEON RICHTER LTD . LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 7099080 kapi za oči. blister. ZollingerEllisonov sindrom: 4puta dnevno po 20-40mg.8din (R) 1128485 film tableta. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 31 Q QUAMATEL® . doza se smanjuje na 20mg/dan.15mg/mL. doza održavanja 20mg/dan.S01XA. Paralelni lekovi: Famotidin.Mađarska famotidin .09. rastvor.V. Famotidin alkaloid® QUINAX® .09.8din (R) 1128486 film tableta.Belgija azapentacen . . najviše 240mg/dan.6din 3/2-10-1914 20. traumatska. Q .ALCON-COUVREUR N. 20mg. kongenitalna i sekundarna katarakta: 3-5 puta dnevno po 2 kapi u oko (oči)..A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 171. 6-12 nedelja. 1x15mL Cena 386.2004 doziranje: ulkus želuca i duodenuma: 40mg jednom dnevno pre spavanja tokom 4-8 nedelja. 40mg. bočica.2002 doziranje: senilna. kod bolesnika sa klirensom kreatinina između 10 i 50mL/min. 1x14 kom 5997001313046 515-04-498/04-1 29.2004 Cena 177. 2x14 kom 5997001313039 515-04-498/04 29.04. 0. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg.

32 abecedni spisak registrovanih lekova .

05.5-5mg/dan. monokomponentni (R) 1103010 tableta. sa dosta tečnosti. sa dosta tečnosti. duboko s. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 5mg.5mg. u deltoidnu regiju ruke. 10mg/dan (dnevne doze od 2. .2007 Cena 648. corpril. Tritace® R .2006 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze od 1mL 0.5mg dnevno..5i. dnevna doza je 5mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. dan. i 28. smanjenje rizika od srčanog udara.Nemačka vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabijesa) .Srbija ramipril . maks.O. kod osoba sa visokorizičnog područja.04.O. u toku ili posle jela. moždanog udara i kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 5mg. kod neimunizovanih osoba sa niskorizičnog područja.05. maks. maks.25mg/dan oralno./mL.NI MEDIC D. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: početna doza 2 puta dnevno po 2.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). bolesti bubrega/proteinurija: početna doza je 1. 2x14 kom 8606010300714 1086/2007/12 23. liobočica sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova 33 R RABIPUR® .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.25mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.6din 8606007081244 128/2007/12 11. Piramil®. 10mg/dan. ramitens®. 7. Tritace® RAMITENS® .9din 9088882454464 546/2006/12 14. ramipril. KG . 2x14 kom 8606007081237 129/2007/12 11.j. 2.c. dnevna doza 10mg. doza održavanja 2 puta po 2. blister. 5x1mL Cena 4516. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. blister.6din (R) 1103081 tableta. potrebno je što pre započeti vakcinaciju i to prema šemi 1.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2. Paralelni lekovi: ampril®. Paralelni lekovi: Imovax rabies vero RAMIPRIL . Prilinda®. uobičajeno je udvostručavanje doze posle 1 nedelje..O.01. dozu udvostručiti u periodu od 2-3 nedelje.CHIRON BEHRING GMBH & CO. blister. dan. 2x14 kom Cena 648.J07BG01 VAKCINE j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011531 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m. blister. po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje. dodaje se humani imunoglobulin protiv besnila. maks. maks.5-5mg dnevno.1din (R) 1103080 tableta. u toku ili posle jela. Paralelni lekovi: ampril®.5mg.1din (R) 1103011 tableta. a zatim povećanje do 10mg dnevno tokom 3 nedelje.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.01. 2. ili i.25mg/dan.PHARMASWISS D.5mg. doza se povećava u intervalima od 1-2 nedelje do 2. corpril. i 30. Prilinda®. revakcinacija: se vrši na 2-3 godine.25mg dnevno. monokomponentni Cena 434. Piramil®. 2x14 kom 8606010300615 1085/2007/12 23.Srbija ramipril . 3.5mg/dan. .O. početna doza je 2 puta po 2. 14. dnevna doza je 10mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 7..5-5mg/dan.2007 Cena 434.

ranital®. ranitidin. 2x10 kom 8606102455285 11/2006/12 09.01.11. 8-12 nedelja.01. Ulcodin®.9din 515-04-5139/03 17. 4-8 nedelja. ranital®.Srbija ranitidin . i u intervalima od 6-8 sati. blister.DEMO S.9din (R) 0128244 rastvor za injekciju.ZDRAVLJE A.9din 8600064105875 90/2006/12 31. ampula. 5x2mL 8608811003931 3/2-10-2070 29. ranitic 150. Ulcodin®. ranitic 150.03. ranitic 300. Zollinger Ellisonov sindrom. Ulcodin®.Nemačka ranitidin . Paralelni lekovi: ranisan®.2004 doziranje: duodenusni i ventrikulski ulkus: 2 puta po 150mg ili 300mg odjednom