Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.D.5din 8606103310019 176/2006/12 13. 500i. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.12.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. za vreme operacija.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.j. akutni edem.03. vaxigrip®.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. . posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.D. rascepana virusna čestica) .L.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .R.KEDRION S. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika./10mL.CHIRON S.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. 1x0.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . .4din 8606103010056 270/2006/12 06.03. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.2002 doziranje: erozija grlića materice. vakcina protiv gripa inaktivisana. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.07.12. vaginalni i cervikalni vaginitis.5mL Cena 387. liobočica sa rastvaračem. .6din 8606103010049 266/2006/12 06. Paralelni lekovi: Immunine. po protokolu o imunizaciji. 1x50mL Cena 1684. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . 50g/L. 200g/L.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 ./5mL. 200i. za vreme operacija. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.Nemačka polikrezulen . akutni edem. blister.2002 Cena 6535. 1x6 kom Cena 219.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija.j.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. octanine F ALBOTHYL® . vaxigrip® junior AIMAFIX . bočica.Italija faktor IX . Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. bočica.02.8din 3/2-10-7592 25. 1x5mL Cena 13052. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .P. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1x250mL Cena 2440. napunjen injekcioni špric. .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 90mg.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. cervicitis: 1 vag.8din 3/2-10-7591 26. Paralelni lekovi: Fluarix. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.ALTANA PHARMA AG .A.

blister.03.05.2006 584.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. tvrda. 1x20mL Cena 3115.m.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.GALENIKA AD . a najkasnije do navršene pete godine života.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.Srbija cefaklor .M. lečenje osteoporoze: 10mg/dan.6din 9088882447244 652/2006/12 17. Lindron ALEXAN® EBEWE . 6 i 8 meseci).v.2din 03. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.03.Austrija citarabin . boca staklena. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. akutna limfoblastna.Srbija vakcina protiv difterije. 1x5mL Cena 313. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . revakcinacija: 0. 10mg.07. monoterapija 1-1. 5mL. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula.03.6din 9088882447220 650/2006/12 17.07. Paralelni lekovi: Fosamax®. bočica. boca staklena. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. u mesečnim intervalima (doza održavanja). u mesečnim intervalima (doza održavanja).2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna. II generacija (R) 1321190 kapsula. tetanusa i velikog kašlja .03.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.2006 296. tvrda. ili s.EBEWE PHARMA GES. KG . veoma maligni non-Hodgkin limfom.2002 Cena 5945. jednokratno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. dnevno 2-5 dana.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. bočica staklena.v. 12 meseci posle treće doze. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema).05. 500mg/10mL. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . 5mL.Srbija alendronska kiselina . 500mg. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.H NFG.5mL.c. 250mg.ZDRAVLJE A. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.12.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. monoterapija 100-200mg/m2 i.B.5mg/kg i.05. dnevno 5 dana. bočica staklena. intermedijarni non-Hodgkin limfom. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. hronična mijeoloidna. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . blister.8din 03. 25mg/mL.2006 172.2006 .4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. bočica. 100mg/5mL. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.D. 1000mg/20mL.. bočica staklena. blister. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.2din (R) 1059075 tableta. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. .3din 03. 50mg/mL.

bočica. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.4din 487/2005/12 21. . Sinacilin® ALMACIN® . maks.1din 8608808100117 108/2006/12 02.maks. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i.2006 . 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. infekcije kože i mekih tkiva. ospamox®.Turska amoksicilin . kao terapija drugog reda.Srbija amlodipin . 1x500mg Cena 120484. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. 250mg/5mL. infekcije respiratornog trakta. maks.ZDRAVLJE A.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. 6g dnevno. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® .2006 doziranje: gorušica. kesica. ospamox® dT.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.S. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma.LILLY FRANCE S.S. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). infekcije urinarnog trakta.5mg na 8 sati. 8. Bactox®. 1g dnevno. maks.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.07. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. ALMACIN® .A.01.v infuzije tokom 10 minuta. maks. blister.3din 5014602101275 155/2006/12 07.5mg na 8 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media.Francuska pemetreksed .5mg na 8 sati. 500mg. Bactox®.D. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. Paralelni lekovi: amoksicilin. . Paralelni lekovi: amoksicilin.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. deca do 1 godine 62. blister. podeljeno u 3 doze ili 62. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaclor. posle primene primarne hemioterapije.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 6g dnevno. u ginekološkoj praksi. dva sata posle jela i pred spavanje.Srbija aluminijum fosfat . profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. ALIMTA® . 20x16g Cena 145.Makedonija amoksicilin . 1g dnevno. cefaklor.10. 1g dnevno.02. deca do 1 godine 62. ospamox® dT. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. maks. Sinacilin® ALOPRES® .ALKALOID AD . u ginekološkoj praksi. ospamox®.02. tvrda. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. amoxicillin. infekcije kože i mekih tkiva.8g. amoxicillin. bočica.GALENIKA AD . deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. . 500mg. 5mg.BILIM PHARMACEUTICALS A.

O. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. amlopin Lek®.03. blister. 5mg/mL. (100mcg-200mcg). amlohexal.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. 2mg.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. vazotal ALOPROL . rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. Spalmotil®. Paralelni lekovi: amlodil. Monodipin.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. podeljeno u više doza. maks.Srbija alopurinol . (100mcg). bočica. limfomi. . 8 inh. 8 inh. dnevno.HEMOFARM AD . deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. deca od 2-6 god.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). amlodipin.Srbija salbutamol . podeljeno u više doza.ZDRAVLJE A.01.9din 8608807100927 707/2005/12 30. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . leukemija. ALOPURINOL . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. dugotrajna terapija 1 inh. blister. i traje 3-5 sati).2006 doziranje: hipertenzija.12.1mg/kg telesne mase. maks.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. 5x20 kom Cena 183. 100mg.12. 2mg/5mL. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. akutni napad deca 1 inh. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. ventolin™ ALOPURINOL . 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. 8mg u jednoj dozi.12. 100mg. blister.D. . 10mg.2007 Cena 66.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta.Srbija salbutamol . deca do 2 godine 4 puta po 0. na 6-8 sati.D. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. primena citostatika i radijacione terapije). angina pektoris: jednom po 5mg. Norvasc®.1din 8600064103956 92/2006/12 31.Srbija alopurinol . posle inh. 300mg.01. Normodipine®. . Tenox®. ecosal easi-Breathe. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. Paralelni lekovi: ecosal. amlogal®. primena citostatika i radijacione terapije). 6x10 kom Cena 125. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. 2x20 kom Cena 76. po potrebi ponoviti posle 4 sata. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min..10. . leukemija. blister. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. maks.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.PANFARMA D. limfomi.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. bočica. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 428. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. blister. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. 10mg dnevno.5din (R) 3114151 sirup.O.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. maks.

hipoparatireoidizam. 8mg.2%. bočica staklena. meka. pa na 4mg. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. dnevna doza 1mcg. pseudorahitis.10. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno.25mcg. 1mg. bočica. ALPHAGAN .01. malapsorpcioni sindrom.2007 Cena 105. maks. progutati cele sa malo vode. 3x10 kom Cena 62. renalna osteodistrofija. . doza može da se povećava za 0. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.ZDRAVLJE A.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. 3x10 kom A Cena 391.2din 8600064100108 194/2007/12 16.Srbija alfakalcidol . zavisno od indikacije. maks. kaps. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. ALPHA D3® . ne sisati ih ili žvakati. Kamiren®. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. 16mg dnevno. osteoporoza odrasli obično 0. 1x5mL Cena 6003.5mcg.9din 515-04-02490/04 28.03.3din 358063797253 1185/2006/12 13. 0. Paralelni lekovi: doxacor. ALPHADOL-C . 1mcg.3din (R) 1050101 kapsula.8din (R) 1103766 tableta. 2mg.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . 0. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. . Kamiren® XL . 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16. blister. oprez zbog moguće hiperkalcijemije. 0.5mcg dnevno. pola sata pre početka hemioterapije.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. kalcijum-karbonat .Indija alfakalcidol.25mcg+200mg.2% ALPHAPRES® .01.ZDRAVLJE A.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. bočica.2007 Cena 619. 0.3din 3/2-10-10519 26.12. blister.D.5mcg. 0.Srbija doksazosin . osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. blister. 1x5mL Cena 805. hipoparatireoidizam.09. meka.PANACEA BIOTEC LTD. meka.Irska palonosetron .Irska brimonidin . rastvor.2002 Cena 798.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. meka.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta.03.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. .07. . vitamin D-zavisan rahitis. bočica.25mg/5mL.D.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. bočica.2002 doziranje: osteoporoza. doza održavanja 4 kapsule dnevno.25-0.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči. maks.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula.5din (R) 1050102 kapsula.ALLERGAN . Paralelni lekovi: Brimonal 0. 1x50 kom Cena 373. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 .2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.

magnezijum-oksid .2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. benigni gastrični ulkus). kao pojedinačna doza. 333. tabl. sprej-boca sa dozerom.BOSNALIJEK D. sprej-boca sa dozerom.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . . 2x10 kom Cena 945. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. ALVESCO® 160 . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . blister. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. 80mcg/doza.4din 515-04-497/04 07.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. tvrda.D. ½ do 1 sat nakon obroka. 160mcg/doza.ALTANA PHARMA AG .2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26.2004 .MEDOCHEMIE LTD.5mg/5mL+425mg/5mL. blister.07. ALTACID® . 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.ALTANA PHARMA AG . 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.4mg. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 30mg. 160mcg/doza. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. . duodenusni ulkus. benigni gastrični ulkus). Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.01. duodenusni ulkus.Nemačka ciklesonid . 1x60 doza Cena 1793.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. 2249.11.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.04. maks. 4 puta na dan.07. sprej-boca sa dozerom. ne koristiti u terapiji održavanja.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. kao pojedinačna doza.BOSNALIJEK D. bočica.01.Nemačka ciklesonid .D.Kipar lansoprazol . 80mcg/doza. magnezijum-hidroksid . polako otapati u ustima.01.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. Cena sprej-boca sa dozerom.3mg+158.

1din 102/2005/12 19. 500mg. Lanzul® S.D.12.10. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. ampula. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.2007 Cena 111. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.5mg. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.2007 Cena 91. kutija.Italija glimepirid . bočica. dnevno.12. 4 tabl. 10 tabl. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. ampula. propifenazon.BOSNALIJEK D. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.9din 12.HEMOFARM AD . ergotamin . Lamox. Lasoprol.2005 Cena 790. blister.10. blister.SANOFI-AVENTIS S.10. kod prvog znaka glavobolje.2005 Cena 537. Paralelni lekovi: Flavamed.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta.3din 100/2005/12 19. 4mg. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. blister.9din 515-04-279/03 02. kofein. mekloksamin. 30mg. blister.11. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. 100mg.. Paralelni lekovi: Lanzul®.2002 .75mg. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. .6din (R) 3112300 sirup. Mucosolvan®. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. deca do 2 godine 2 puta po 7.5din (BR) 1112301 šumeća tableta. .2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. fiola. 6mg dnevno. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.GALENIKA AD . 2mg. Paralelni lekovi: glimepirid.A.2005 Cena 1151. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. maks.Srbija ambroksol . 15mg/5mL.2002 1607. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 1mg.Srbija amikacin .J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.11. fiola. gliprex®. Mucosolvan® junior AMIGREN .N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. uzima se 30 minuta pre obroka.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. Sabax® AMARYL® . pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. AMIKACIN . lek se uzima pre ili u toku doručka.7din 101/2005/12 19.A10BB12 a10BB sulfonamidi.P.07.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. 60mg.12. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12.8din 12. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.12.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.5mg. 3mg. a nedeljno maks.Bosna i Hercegovina kamilofin.

15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).SRBOLEK A.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.Srbija aminofilin . blister. aminophyllinum AMINOFILIN . bočica. bonhokonstrikcija izazvana naporom.Srbija aminofilin .5din (R) 1114620 tableta. maks. blister. 100mg.2002 doziranje:akutni napad astme. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana.5din 8600097400664 2075/2007/12 25.USA amikacin . 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. tokom 10 dana.09.2007 doziranje: akutni napad astme. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 500mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . . tokom 10 dana.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. uz kontrolu bubrežne funkcije. Paralelni lekovi: aminofilin retard. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2000 doziranje: individualno.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. maks.12. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. alkoholizam.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta.FAMPHARM .R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. maks. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN .03. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. oralno 3-4 puta po 100-300mg. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. maks.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. bonhokonstrikcija izazvana naporom. uzimanje antiepileptika). uz kontrolu bubrežne funkcije.Srbija aminofilin . blister. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 350mg.12. 1x2mL 3/2-10-9206 25. aminophyllinum AMINOFILIN . 100mg. 5x10 kom Cena 78.5g dnevno. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. 1. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. .D. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).06. 2x10 kom Cena 110.HEMOFARM AD .5g dnevno. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. 100mg. bočica. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1. Paralelni lekovi: aminofilin retard.

2g/L+6. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. tirozin. sporo.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. deci starijoj od 3 godine. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . onda je treba dati sa velikom opreznošću.8din 350mg.2002 doziranje: akutni napad astme.6g/L+4. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25.2004 doziranje: akutni napad astme. bonhokonstrikcija izazvana naporom. ampula. dva puta dnevno. 0. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. ili i. valin. dva puta dnevno. lizin.D. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. 250mg. Cena 110.4g/L+6. metionin.JUGOREMEDIJA A.11. U rezistentnim slučajevima.08. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. parenteralno odrasli i. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. aminoven 15%. bolus inj. 50x10mL Cena 414. tokom 20 min. treonin. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. serin.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: aminofilin. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl.4g/L+1g/L+2g/L.2g/L+6.v. alkoholizam.Srbija izoleucin. Paralelni lekovi: aminofilin.4g/L+5.5g/L+0. 1x500mL Cena 501. ZRENJANIN .3g/L+4.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem.2002 doziranje: individualno. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 250-500mg. inf. fenilalanin.5mg/kg/sat.D. Paralelni lekovi: aminofilin retard.12. (5-6mg/kg) ili i. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. bonhokonstrikcija izazvana naporom. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. taurin. aminoven 10%. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31. U rezistentnim slučajevima. aminoven 5% . Paralelni lekovi: aminosol 15%. prolin. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. tokom prve nedelje lečenja. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. uzimanje antiepileptika). tokom prve nedelje lečenja.m. Počevši od druge nedelje. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . arginin. deci starijoj od 3 godine. blister. histidin.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. glicin.HEMOFARM AD .Srbija aminofilin .R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. aminofilin retard AMINOSOL 10% . leucin. boca. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. alanin. ZRENJANIN .abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. Počevši od druge nedelje.Srbija aminofilin .v. 5g/L+7. triptofan .

2g/L+5. metionin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. peritonitis. fenilalanin. alanin. tirozin. malapsorpcija. Paralelni lekovi: aminosol 10%.28g/L+7. AMINOSOL 15% .2din 8606010925238 2544/2007/12 22. valin.735g/L. triptofan .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. kalcijum-hlorid .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju. peritonitis. arginin. eneterokutane fistule). lizin. 1x500mL Cena 689.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .4g/L+2g/L+1.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.5g/L+0.Srbija alanin. fenilalanin. leucin.10. 5. tirozin.1g/L+5g/L+4. glicin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . leucin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.453g/L+9.2g/L+6. aminoven 15%.683g/L+1.2003 doziranje: individualno. hiperkatabolička stanja (traume. histidin. glicin. pankreatitis. treonin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. boca. opekotine.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. aminoven 5% . histidin.12. taurin. aminoven 10%. zapaljenska bolest creva.5g/L+7.2g/L+8. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. natrijum-glicerofosfat.4g/L+6. triptofan .6g/L+4.4g/L+4.6g/L+5. lizin. pankreatitis. metionin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. arginin. kalijum-hidroksid. taurin. serin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .8g/L+8. valin. hiperkatabolička stanja (traume. maligna oboljenja). Paralelni lekovi: aminosol 10%. 1x500mL Cena 501.31g/L+6.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.3g/L+4. triptofan. leucin. histidin. valin.5g/L+11. 10x500mL Cena 6570.6g/L+0. lizin. metionin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . boca. arginin.12. zapaljenska bolest creva. glicin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. alanin. maligna oboljenja). opekotine. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. aminosol 15%.1g/L+3. kada nije moguća enteralna ishrana. jabučna kiselina. fenilalanin.4g/L+1g/L+2g/L. aminoven 15%. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. magnezijum-hlorid.6g/L. AMINOVEN 10% .2g/L+6. prolin.Austrija aminokiseline . serin. kada nije moguća enteralna ishrana.4g/L +9.HEMOFARM AD . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.4g/L+5.Srbija izoleucin. boca staklena.12.3g/L+17g/L+9. 5g/L+7. izoleucin.HEMOFARM AD .2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.9g/L+5.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.3g/L+3g/L+2g/L+1.017g/L+0. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. prolin.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. treonin.Austrija izoleucin. boca. prolin. treonin. malapsorpcija.5g/L +25g/L+20g/L+18. eneterokutane fistule). 8%.2003 doziranje: individualno.

eneterokutane fistule). sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.8g/L+8. opekotine.2g/L+2. alanin.6g/L.8din 8606010925276 2529/2007/12 22. glicin.6g/L+5. prolin.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.6g/L+0. triptofan . 5. maligna oboljenja).2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. valin.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. Paralelni lekovi: cordarone®. fenilalanin. peritonitis. serin. grupa III (R) 1101402 tableta. malapsorpcija.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6g/L. hiperkatabolička stanja (traume. treonin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. histidin.7g/L+3.10. serin. 6x10 kom Cena 602.15g/L+2. malapsorpcija. tirozin.03. Paralelni lekovi: aminosol 10%. leucin. boca. boca. kada nije moguća enteralna ishrana. prolin. peritonitis. arginin.25g/L+0.1g/L+3. metionin.D. lizin. kada nije moguća enteralna ishrana.3g/L+2.ZDRAVLJE A.6g/L+0. arginin. aminoven 15% AMIODARON .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. 10x500mL Cena 5350. hiperkatabolička stanja (traume. 5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.2g/L+8. pankreatitis. triptofan .5g/L+7.5g/L+11. valin. 10x250mL Cena 5173. leucin.2g/L+8.10. aminoven 5% AMINOVEN 5% . . Paralelni lekovi: aminosol 10%. pankreatitis.5g/L +25g/L+20g/L+18.1g/L+3.4g/L+2g/L+1. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.9g/L+5. 200mg.5g/L+11.Srbija amjodaron . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. aminoven 10%.6g/L+5. Sedacoron . fenilalanin. nedelje. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija. eneterokutane fistule).C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici.5g/L+1g/L. treonin.5g/L+1.2g/L+0. histidin. aminoven 10%. boca.3g/L+17g/L+9. aminosol 15%.9g/L+5. maligna oboljenja). nedelje.Austrija izoleucin. opekotine.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . blister.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .4din 8606010925252 2559/2007/12 22. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. zapaljenska bolest creva. 2. glicin.5g/L+7.10.5g/L+5.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . tirozin. aminosol 15%.8g/L+8.3g/L+17g/L+9.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju.55g/L +7g/L+6g/L+5. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.5g/L+3. alanin.1g/L+3. metionin. 10x500mL Cena 10346.5g/L +25g/L+20g/L+18.6g/L+3.Austrija izoleucin.4g/L+2g/L+1. zapaljenska bolest creva. lizin. taurin. taurin.

Srbija amlodipin . . 10mg dnevno.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL .6din 3870010004568 515-04-747/03 30.05. Norvasc®. tvrda. . maks. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. Tenox®. 5mg. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. 2x10 kom Cena 279. amlopin Lek®. blister. Monodipin.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. blister. Monodipin.05. amlohexal. maks.Bosna i Hercegovina amlodipin . NIŠ . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.O. amlogal®.05. amlogal®. Tenox®.2003 Cena 428.D. maks. amlohexal. 10mg dnevno. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. vazotal AMLOGAL® .GALENIKA AD . 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. . blister.12. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.NI MEDIC D. 5mg. blister. amlogal®. amlopin Lek®.2007 doziranje: hipertenzija.2005 doziranje: hipertenzija.Srbija amlodipin . vazotal AMLODIPIN . Tenox®. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.07. amlodil. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.2003 doziranje: hipertenzija. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Norvasc®.BOSNALIJEK D.12. 10mg dnevno. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Normodipine®. blister.12. 10mg.Srbija amlodipin .2007 . Monodipin. blister. Monodipin.2007 Cena 428.REMEVITA D. amlopin Lek®. 10mg.05. amlogal®.2003 doziranje: hipertenzija.1din 1099/2007/12 23. Norvasc®. vazotal AMLODIPIN . Norvasc®. maks. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: alopres®. Tenox®.O.O. Normodipine®. 5mg. blister. amlohexal.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. amlohexal. vazotal AMLODIPIN . Normodipine®. Paralelni lekovi: alopres®. amlopin Lek®.D. Normodipine®.1din (R) 1402851 tableta.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. 10mg.1din (R) 1402143 tableta.O. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.1din 701/2005/12 22. amlodipin. 10mg dnevno. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.SRBOLEK A. 5mg. amlodil. 10mg.2007 Cena 428. amlodil.Srbija amlodipin .

01. 10mg dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.2004 doziranje: hipertenzija.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amlopin Lek®. u ginekološkoj praksi. bočica.6din 8600097400671 238/2007/12 17. Monodipin. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.2004 Cena 428.D. u ginekološkoj praksi. Paralelni lekovi: alopres®.Nemačka amlodipin . amlodipin. tvrda.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. maks. Normodipine®. Tenox®. ospamox® dT. Monodipin.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija.O. ospamox®. 5mg. 5mg. Tenox®.8din (R) 1021965 kapsula. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. maks. maks. 2x8 kom Cena 64. amlogal®.09. amlodipin. 10mg dnevno. amoxicillin. blister.01. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Norvasc®. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. maks.1din (R) 1402858 tableta. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Paralelni lekovi: almacin®. amlodil. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Tenox®. infekcije kože i mekih tkiva. amlohexal.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. Normodipine®. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. amoxicillin. blister. Paralelni lekovi: almacin®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. amlogal®. blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. ospamox®. amlopin Lek®. 250mg/5mL.Srbija amoksicilin .2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. Norvasc®. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. 6g dnevno.2004 doziranje: hipertenzija. Sinacilin® AMOKSICILIN . 10mg. vazotal AMLOPIN LEK® . blister.HEMOFARM AD . Monodipin.09. blister. infekcije kože i mekih tkiva.03. 250mg. Paralelni lekovi: alopres®. 6g dnevno. Bactox®. blister. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. amlodipin. Sinacilin® . amlodil.09. vazotal AMOKSICILIN . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.Srbija amoksicilin . . amlohexal. maks. 10mg dnevno.Slovenija amlodipin . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.HEXAL AG . 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. vazotal AMLOHEXAL .2din 515-04-03356/04 28. profilaksa bakterijskog endokarditisa.PANFARMA D. ospamox® dT. 500mg.2007 Cena 79. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Normodipine®.O. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. . tvrda. amlodil. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Norvasc®.09. 10mg. Paralelni lekovi: alopres®.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Bactox®.

peritonitis. Panklav.2004 Cena 398.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.2din (R) 1021776 kapsula. amoksiklav Lek® 156. peritonitis. maks. puerperalna sepsa i septički abortus.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.6din (R) 1021775 kapsula. septikemija. akutni i hronični bronhitis. uretritis. tvrda.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. doze su date u odnosu na amoksicilin. 250mg. ospamox® dT. 250mg/5mL.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.3din (R) 1021777 kapsula. bakteriurija u graviditetu.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28.2004 Cena 99.REMEVITA D. otitis media. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. blister. teže infekcije 500mg na 8h.2g prašak za injekciju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. 250mg. 6g dnevno. amoksiklav Lek® 2X.08.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 250mg/5mL+62. bočica. bočica od tamnog stakla. celulitis. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE .08. intraabdominalna sepsa.D. Panklav forte. infekcije rana). enhancin. akutni i hronični pijelonefritis. tvrda. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. klavulanska kiselina . bakteriurija u graviditetu. bočica. blister.Slovenija amoksicilin. 500mg. 500mg. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. akutni i hronični bronhitis. intraabdominalna sepsa. amoxicillin. sinuzitis. bakterijski endokarditis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. infekcije rana). klavulanska kiselina . 500mg+125mg.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.09. tvrda.9din 3837000003710 231/2005/12 26.09. septikemija.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. akutni i hronični pijelonefritis.Srbija amoksicilin . 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. amoksiklav Lek® 1.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. celulitis. ospamox®. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. uretritis.O.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. otitis media. bakterijski endokarditis. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. infekcija kostiju i zglobova. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. u ginekološkoj praksi. infekcija kostiju i zglobova. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. gonoreja). Bactox®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. deca .D.O.Slovenija amoksicilin. Paralelni lekovi: almacin®. 1x100mL Cena 303. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.09. 1x15 kom Cena 438. .09. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. tvrda. puerperalna sepsa i septički abortus.5din 3837000003673 229/2005/12 26. . augmentin. infekcije kože i mekih tkiva. bronhopneumonija. bronhopneumonija.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. gonoreja). amoksiklav Lek® 375mg film tablete. sinuzitis.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. bočica. bočica od tamnog stakla.09.5mg/5mL. NIŠ .

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. doze su date u odnosu na amoksicilin. Cena 1190.7din bočica staklena. Panklav forte.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . celulitis. infekcije rana). peritonitis. uretritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.25mg/5mL.Slovenija amoksicilin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. akutni i hronični pijelonefritis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 1. augmentin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični bronhitis. 1000mg+200mg. amoksiklav Lek® forte 312. Cena 1190.Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. amoksiklav Lek® 1. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Panklav.08. enhancin. doze su date u odnosu na amoksicilin. deca preko 3 mes. gonoreja). 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. infekcije rana). Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. Panklav® 2X .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.7din bočica staklena. klavulanska kiselina . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. augmentin. bronhopneumonija. bočica od tamnog stakla. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® forte 312. .25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcija kostiju i zglobova.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. deca od 3 mes. do 12 god.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični pijelonefritis. . gonoreja). Panklav forte. enhancin. amoksiklav Lek® 156. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.D. augmentin. infekcija kostiju i zglobova. enhancin.03.D. bakteriurija u graviditetu. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. akutni i hronični bronhitis. bakteriurija u graviditetu. sinuzitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav. Panklav. otitis media. puerperalna sepsa i septički abortus. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). celulitis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. septikemija. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.2g prašak za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. klavulanska kiselina . 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. septikemija. 25mg/kg na 6h ili 8h.2g prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 156.08. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. puerperalna sepsa i septički abortus.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Panklav forte. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 2X. bronhopneumonija. intraabdominalna sepsa. peritonitis. uretritis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. otitis media. bakterijski endokarditis. sinuzitis. doze su date u odnosu na amoksicilin. 1000mg+200mg. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 2X. 125mg/5mL+31. amoksiklav Lek® 2X.

HEMOFARM AD . bočica od tamnog stakla.5din (R) 1021567 film tableta. amoksiklav Lek® forte 312. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. augmentin. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26.08. klavulanska kiselina .J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. bakterijski endokarditis. otitis media. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. augmentin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). doze su date u odnosu na amoksicilin. infekcija kostiju i zglobova. bakteriurija u graviditetu. akutni i hronični bronhitis. amoksiklav Lek® 1. 2x5 kom Cena 339.2005 .2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. peritonitis. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.2g prašak za injekciju. bronhopneumonija. gonoreja). deca od 3 mes. 875mg+125mg. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . bakteriurija u graviditetu. amoksiklav Lek® forte 312. puerperalna sepsa i septički abortus. .2g prašak za injekciju. uretritis.Slovenija amoksicilin. enhancin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. uretritis. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16.9din 3837000003727 228/2005/12 26. intraabdominalna sepsa. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. celulitis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. gonoreja). deca preko 3 mes.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. Cena 315din bočica od tamnog stakla. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.D.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. deca ispod 40kg (do 3 mes. otitis media. 25mg/kg na 6h ili 8h. septikemija. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. klavulanska kiselina .) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). infekcija kostiju i zglobova. akutni i hronični bronhitis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije rana). parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. enhancin.Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® 156. do 12 god.08. septikemija. Panklav forte. 250mg+125mg. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.10. 500mg+125mg. Panklav forte. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. sinuzitis. teže infekcije 500mg na 8h. bočica staklena. bronhopneumonija. 1x15 kom Cena 356.10. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav.Srbija amoksicilin. akutni i hronični pijelonefritis.2006 Cena 489. amoksiklav Lek® 1. bakterijski endokarditis.10. puerperalna sepsa i septički abortus.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.D. blister. 500mg+100mg. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični pijelonefritis.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije rana). teže infekcije 500mg na 8h. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 2X. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. celulitis. sinuzitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 156. . Panklav. blister. peritonitis.

2g prašak za injekciju. Pentrexyl® . otitis media.HEMOFARM AD . Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.03. amoksiklav Lek® 1. bočica. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. tvrda. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. infekcije rana). deca od 3 mes. 100mg. infekcija kostiju i zglobova. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. bakteriurija u graviditetu. celulitis.10. inf.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.Srbija ampicilin .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 500mg. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® 2X. sojevima Enterococcus. Panklav forte. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. profilaksa bakterijskog endokarditisa.peritonitis. amoksiklav Lek® forte 312. 250mg/5mL.1din 8600097400718 240/2007/12 17. 500mg. akutni i hronični pijelonefritis. E. doze su date u odnosu na amoksicilin. po potrebi povećati najviše do 3.v. 2x8 kom Cena 90. amoksiklav Lek® 156. ospamox® dT. Pentrexyl. 2x8 kom Cena 101.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . urinarne infekcije 500mg na 8 sati.4din 5290665002753 560/2005/12 21.Austrija amfotericin b .09. tvrda.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika.Kipar amoksicilin . Coli.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.0-4. 6g dnevno. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. puerperalna sepsa i septički abortus. bočica plastična. Sinacilin® AMPHOCIL® . septikemija. Cena bočica staklena. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. Coli. augmentin. 1x50mg Cena 11681. bronhopneumonija. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. Panklav® 2X AMOXICILLIN . 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. akutni i hronični bronhitis. 500mg+100mg. maks.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.REMEDICA LTD . otitis media. sinuzitis. Salmonella typhi. 25mg/kg na 6h ili 8h.10.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. uretritis. infekcije kože i mekih tkiva. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. u ginekološkoj praksi. Bactox®.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. blister.0mg/kg telesne mase.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. ospamox®. i sojevima Enterococcus. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Proteus mirabilis. amoksicilin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav. bočica. Paralelni lekovi: almacin®. Proteus mirabilis. početno i. intraabdominalna sepsa. gonoreja). Shigella. sinuzitis.11. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. enhancin. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02.01. do 12 god. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. 50mg.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. blister. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25.

10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. ili i.S. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.2005 doziranje: obično 1. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta.10.D.4din 05. 250mg/5mL. blister. ili i.04.2006 434. Cena 918. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. blister. i sojevima Enterococcus. maks.5mg. .2005 Cena 767. 500mg+250mg.04. 2000mg+1000mg. blister.04.7din (R) 1021059 kapsula.v. sojevima Enterococcus.2006 05. Coli. bočica staklena.09.BILIM PHARMACEUTICALS A.v. 1. blister. 1.). 2.04.6din 485/2005/12 21. 2. .04.5mg. tvrda.2005 146. u trajanju 15-30 min. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. bolus inj. inf. Proteus mirabilis. Salmonella typhi. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.2006 05. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.ZDRAVLJE A. TOVARNA ZDRAVIL. profilaksa u hirurgiji 1. 1000mg+500mg.5mg. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. sulbaktam .2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.m. Shigella. 10x3g Cena 1876.7din 8600064103819 347/2005/12 23.Srbija ampicilin.Turska ampicilin . 1.09.2006 05. blister. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta.5g 8600064103796 345/2005/12 26.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. blister. Cena 1246. blister. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. otitis media. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.D. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta. AMPRIL® .04.10. Pentrexyl.2006 . 12g dnevno. 10x1.04.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5-4.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. blister. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. . Proteus mirabilis.2006 289. D. 10x10 kom 483/2005/12 21.v.25mg.4din bočica staklena. 1.25mg. 500mg. bočica. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.5g pre anestezije.KRKA. Coli. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. blister.1din 05.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.4din bočica staklena.Slovenija ramipril .5-12g i. sinuzitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.2006 05. 500mg. monokomponentni (R) 1103250 tableta.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.10. E.25mg. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .09. u trajanju od 3 min.25mg. 2. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. Paralelni lekovi: ampicilin.

5mg. dnevno (2.2006 Cena (R) 1103265 tableta. blister. 10mg. blister. Tritace® comp LS .Slovenija ramipril. blister.04. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.05.D.5mg.04. Tritace® AMPRIL® HD . 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.04. Piramil®. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05.2006 Cena 972.25mg/dan oralno.5mg ramiprila sa 12. ramitens®. Tritace® comp LS AMPRIL® HL . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. maks. Paralelni lekovi: ampril® Hd. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. blister. Tritace® comp. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. 10mg/dan (dnevne doze od 2. maks. blister. 2.5mg hidrohlortiazida).C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. početna doza je 2 puta po 2.2006 Cena (R) 1103261 tableta. blister.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. hidrohlortiazid . po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.25mg/dan.D. hidrohlortiazid . Paralelni lekovi: corpril. 10mg. 5mg. celu tabletu progutati. D. D.2006 Cena (R) 1103258 tableta.KRKA.05. dnevno (2. po potrebi može se povećati na 1 tabl.6din (R) 1103259 tableta.KRKA. 2. Prilinda®. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.04.04.2006 Cena (R) 1103262 tableta. 10mg. . celu tabletu progutati. TOVARNA ZDRAVIL. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 5mg. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.5mg/dan. 10mg/dan. blister. ujutro.5-5mg/dan.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.5mg+12. Paralelni lekovi: ampril® HL.5mg hidrohlortiazida). 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. Tritace® comp.5mg/dan. ujutro. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). blister.04. 5mg+25mg. u toku ili posle jela.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. .04. blister.04.9din (R) 1103263 tableta.Slovenija ramipril. blister. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).2006 Cena (R) 1103264 tableta.04. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. 10mg.2006 Cena 648. ramipril.5mg ramiprila sa 12. TOVARNA ZDRAVIL. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 5mg. po potrebi može se povećati na 1 tabl. blister. doza održavanja je 2 puta po 2. sa dosta tečnosti. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.5mg.

2006 Cena 1590.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti.5-1g sporo i. 0. ANAFRANIL® .06.06.11.GALENIKA AD .SRBOLEK A.12. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. pa 25-75mg dnevno. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.5din 7612791402555 592/2005/12 21. maks. Paralelni lekovi: Baralgin M®. zatim preći na oralne doze održavanja. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. parenteralno 25-50mg i. ANALGIN® . 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. .). 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. 2.11. 500mg. 250mg dnevno. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. hlamidijama.2din (R) 1086415 tableta. 7-10 dana.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž. Paralelni lekovi: Baralgin M®. 25mg.8din (R) 1086456 tableta. narkolepsija. blister. ampula. 4g dnevno. tvrda. 50x10 kom 515-04-1033/03 05.2din 515-04-1032/03 05. postoperativnih). kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.5g/5mL. panični poremećaj.2007 Cena 31.D.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. blister. deca početno 10mg dnevno. 25mg. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. 1g/2mL.09.8din (R) 1086416 tableta.. 10x2mL Cena 318.5g u početku.2din 7612791004742 594/2005/12 21. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno.v. blister.09.NOVARTIS PHARMA AG . dnevno. blister.11.Srbija tetraciklin .5-1g sporo i. gonoreja: 1. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). blister. 3x10 kom Cena 233.m. inf. ukupno 9 g. Novalgetol® ANALGIN® .N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. ampula. blister. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 4g dnevno. 50-75mg dnevno.2005  (R) 1072740 obložena tableta. 500mg. 2x8 kom Cena 99.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima.2003 Cena 1068.2005 doziranje: major depresija. 0.ALKALOID AD .8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. maks.Makedonija metamizol-natrijum .J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. opsesivno-kompulsivni poremećaj. 500mg. postoperativnih).Švajcarska klomipramin .2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. leptospiroze. ampula. Novalgetol® .v. 500mg.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779.12.Srbija metamizol-natrijum .3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . povećavati po 25mg do maks..2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. 500mg.

aspirin® 500. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. aspirin® protect. Midol ANDOL .2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. tokom 1-2 nedelje. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. andol. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. ask pH 8. doza održavanja 3. tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: cor-aS. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 8 g. maks. reumatska groznica: odrasli 4. 300mg.PLIVA HRVATSKA D. aspirin® direkt.6-5.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . zatim doza održavanja 150mg dnevno.4g/d.Srbija acetilsalicilna kiselina . ask pH 8. blister. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 300mg.O.Francuska nilutamid .03. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. reumatska groznica: odrasli 4.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .10.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. aspirin® Migran. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. anbol. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. maks. početna doza 2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.10. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4-3.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. maks. aspirin® 500. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. blister.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. blister.CARDINAL HEALTH FRANCE .4g/d.8g/d. doza održavanja 80-100mg/kg/d. .abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . blister. 100mg.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. cardiopirin®. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 150mg.8din 515-04-258/03-2 05.9-7.6g/d u više pojedinačnih doza. maks. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije).6-5.O. Midol ANDOL . aspirin® direkt. 130mg/kg/d.O. početna doza 2.2004 Cena 813. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4-3.6g/d u više pojedinačnih doza. 8 g.PLIVA HRVATSKA D.6din (BR) 1086112 tableta. doza održavanja 80-100mg/kg/d.8g/d. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. 300mg. aspirin® Migran. Midol Cena 57. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. doza održavanja 3.9-7.3din 3/2-10-6181/1 26.4-3.03.03. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. blister.O. 2x15 kom Cena 7567. 50x10 kom Cena 762. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4-3. ANBOL .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.2004 .N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.9din 515-04-258/03 05. aspirin® protect.GALENIKA AD . 130mg/kg/d.

2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. 10x10mL Cena 1565. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije. dnevno.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju. blister. Paralelni lekovi: Nebido®.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.Nemačka ciproteron .1din (R) 1048112 kapsula. dnevno tokom 28 dana.09. neparan. meka. 50mg.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. bočica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .F. 0.Italija naltrekson . veća je jutarnja doza).2006 10589.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. ORGANON .G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. blister.09.06.09.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije.08.Holandija testosteron . ANTAXONE® . tvrda. 50mg. ampula.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. 40mg.V. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. do ukupno 0. meka. 2mg+1mg. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. 50mg/10mL.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. 6x10 kom 515-04-2423/04 13. estradiol . kod promene pola žene u muškarca. blister.Švajcarska flumazenil .SCHERING AG . 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.N.09.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.05.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16. Paralelni lekovi: revia® . ANEXATE® .08.1mg na 1 minut.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. dalje primenjivati 50mg dnevno. 40mg. ANGELIQ® .2mg u toku 15 sekundi. 1mg/10mL.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.ZAMBON GROUP ITALIA . maks.SCHERING AG .2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. Testosteron depo ANDROCUR® . ampula. blister.6mg.7din 515-04-2422/04 13. zatim 0. 1x10 kom Cena 1622. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. blister.Nemačka drospirenon.5mg/5mL. smanjiti zatim na 1-3 kaps. 5x10 kom Cena 3274. 1x28 kom Cena 1095.2004 Cena 1118.8din 8600103492430 702/2006/12 25.

duboko i. Paralelni lekovi: canesten® 1.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. 100mg/mL.v.03. tuba. strip. Kansen. 10000i. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .preč.j. bočica.j. doza za decu i odrasle je ista (10mL). rastvor.D. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.2005 doziranje: ujed evropske zmije i. 10mg/g.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju.j.12. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.2006 Cena (R) 4157603 krem.12.SALUTAS PHARMA GmbH . Plimycol ANTIFUNGOL® . canesten® 3.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. od 100mg šest dana uzastopno.03. bočica.Nemačka klotrimazol ..J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. Mycoril®. bočica. za pripremu kože i sluzokože pre operacije. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.v. . po 1 vaginalna tabl. 10mg/mL.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. 200mg.D.BOSNALIJEK D. teški slučajevi 40000-100000 i.11. 10000i.7din 8606103010018 479/2005/12 14.4din 515-04-02553/04 28. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. kao i za opekotine.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. ili po 1 vaginalna tabl.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 10%. .m.09. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.03.SALUTAS PHARMA GmbH .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu.fragmenti .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . od 200mg 3 dana uzastopno.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. 100mg.03... 1x10mL Cena 1608. 10x1 kom Cena 5621.Srbija antitoksin difterije . strip. . sprej-boca. Paralelni lekovi: canesten®. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06. i.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .Nemačka klotrimazol . u hitnim slučajevima.m. 1x100mL Cena 187. pre i posle operativnih zahvata.Bosna i Hercegovina povidon-jod .6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.j.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.m.2003 Cena 562. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . Paralelni lekovi: Betadine®. Plimycol ANTISEPT D .2004 doziranje: dezinfekcija rana. Mycoril®. za pranje ruku u hirurgiji. 1x1 kom 515-04-3932/03 26. Kansen.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.

v.01. ampula.Nemačka insulin glulizin . 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. .2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.2005 Cena 1869.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju./mL.V07AB. ZRENJANIN .v.11.j.KRKA. 10mg. 5mg.6din 515-04-269/03/1 05.03.v. 10mg. 2x15 kom Cena 137. ampula./mL.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. primena je kratkotrajna.Slovenija diazepam .11. 0. na 1 godinu starosti (deca). dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.BAXTER AG .Austrija antitrombin III . 100i.j. 2mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Bensedin®. blister. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. parenteralni.3mg/kg i. D. blister. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. AQUA PRO INJECTIONE . alergija na humani ili svinjski insulin.D.. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.2004  (R) 1071175 tableta.5din 8606102967054 244/2005/12 15.j. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg.2006 . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12-0. dijabetesna ketoacidoza i koma. karpula.08. 5x3mL Cena 2804.3din 9002864830510 2111/2006/12 14. deca 0. diazepam alkaloid® APIDRA® . liobočica sa rastvaračem. 10x2mL Cena 224. terapija početno 1000-2000 i. ampula.Srbija voda za injekcije . ili 1mg i.j.2004  (R) 1071171 obložena tableta. (odrasli). konvulzije: 10-20mg i.2004  (R) 1071172 obložena tableta. 10mL. zatim 2000-3000 i. 500i. primena je kratkotrajna.j.7din 515-04-269/03/2 05. 1x20mL Cena 24307.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1000i. eklampsija).10. TOVARNA ZDRAVIL..03. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. status epilepticus.7din 515-04-269/03/3 05. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. 2x15 kom Cena 137. vrstu insulina./20mL. 1x10mL Cena 12662.03. 2x15 kom Cena 64.D.03.j. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. dijagnostički postupci: individualno. diazepam.4din 515-04-269/03 05.08.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. blister. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .2003 203./10mL. nesanica 5-15mg uveče.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. 100i. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. 2mL.j. bočica. liobočica sa rastvaračem.2-0.JUGOREMEDIJA A.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.

2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .5mL 8606007081084 Cena 5425. 80mcg/0.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 1x0. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.2din 1051/2006/12 30.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. 1x0. 5mL. Paralelni lekovi: Ketokonazol.5mL. .2006 Cena 1808. 60mcg/0.06.8din 1053/2006/12 30.DEMO S.06.3mL.12.06.2006 .06.06.Holandija darbepoetin alfa .2006 Cena 9043. ni 2 nedelje posle njihove primene).2006 Cena 7234.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju. ampula. 1x0. Mycoseb® ARANESP® .06.2006 Cena 3616.06. 60mcg/0.A.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.8din 1058/2006/12 30.2006 Cena 14468.3mL.4mL.AMGEN EUROPE B.4din 1060/2006/12 30. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.Grčka ketokonazol . 150mcg/0.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju. 80mcg/0. pen sa uloškom.8din 1067/2006/12 30.06. 50mcg/0.2din 1054/2006/12 30.4mL.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.1din 1056/2006/12 30. 1x0. 1x0.4mL.3mL.4mL.01.06.6din 8608811000336 64/2006/12 20. 50x5mL Cena 264.5mL. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.3mL.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30. 40mcg/0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju. pen sa uloškom. 1x0. 40mcg/0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.5din 515-04-2543/03 05.1din 1064/2006/12 30.2006 Cena 27129. 30mcg/0. 1x0.2006 Cena 18086. 2%.06.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. pen sa uloškom.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.3mL. 1x0.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. bočica. napunjen injekcioni špric. 1x0. 150mcg/0.1din 1059/2006/12 30.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju. pen sa uloškom.V. . 1x0. napunjen injekcioni špric.06. 10mcg/0. 1x0. 20mcg/0. 100mcg/0.2006 Cena 27129.5mL.06. 1x0. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.2din 1050/2006/12 30.2006 Cena 14468. napunjen injekcioni špric. 1x0.4mL.1din 1055/2006/12 30.06.2006 Cena 7234.

15mcg/0. blister.06.7din 3582910019176 664/2007/12 08.375mL Cena 2713.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.Francuska leflunomid .6mL. ili primeniti s.11. 300mcg/0. ARCOXIA® .2002 .2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. obično 4-6 nedelja. dalju terapiju prekinuti.c.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana. 1x0.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. 120mg.6mL.03. napunjen injekcioni špric. 1x30 kom Cena 2560.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. 1x0. 100mcg/0.9din 8606007081107 1061/2006/12 30. blister.c. bočica.5mL.c.3din 3582910015284 665/2007/12 08.5mL. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.dalju terapiju prekinuti.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .03.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .USA etorikoksib . pen sa uloškom.terapiju započeti sa s.8din 3582910015277 663/2007/12 08.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30. 100mg.06. ili i. 1x30 kom Cena 5357.06. 1x0.06.11. 500mcg/mL.2din napunjen injekcioni špric.2002 Cena 3/2-10-6890 29. blister. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.2007  (SZR)1014301 film tableta.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.06. 1x1mL Cena 70873.6mL Cena 42523.8din pen sa uloškom. 500mcg/mL.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29. 1x7 kom 1163532 tableta.11. bočica. 20mcg/0.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .06.terapiju započeti sa s. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju. 10mg. 60mg. 1x0.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.2007  (SZR)1014302 film tableta.375mL. Cena 3616. Cena 42523. pen sa uloškom.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. Cena 70873. 1x30 kom Cena 4639. blister. 90mg.v. ARAVA® . 20mg. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. 1x0.2) (R) 1163530 tableta. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.5mL Cena 18086. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 300mcg/0.AVENTIS INTERCONTINENTAL .06.03.9din pen sa uloškom.

120mg.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. 1mg.10.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. hronični bol: 60mg dnevno. maks.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28.12. 25mg.8din (R) 1079010 tableta. blister.8din liobočica sa rastvaračem. osteoar tritis.HEMOFARM AD . akutni napad gihta.PFIZER . 10mg dnevno.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta. Pamitor® ARICEPT® . maks. blister.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.Švajcarska pamidronska kiselina . 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.2002 doziranje: artritis. 2x14 kom Cena 8750.7din (R) 1079011 tableta. Cena 13616. osteoliza.7din 7612791476549 553/2006/12 28.3din 3/2-10-5507 19. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.Velika Britanija anastrozol .(PHARMACIA & UPJOHN) .M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 60mg. 90mg. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom. 15mg.12.MANUFACTURING CENTER .2002 Cena (R) 1163534 tableta.2006 doziranje: Paget-ova bolest.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.PHARMACIA ENTERPRISES S.04. blister.USA donepezil .2003 . 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. 10mg. ARTANE . AREDIA® . fiola. 4x5mL Cena 14005. inf.11.2002 Cena (R) 1163535 tableta. tokom 4-6 nedelja. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25. 2mg. blister. 30mg.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. dnevno (1mg). 90mg tokom jednog tretmana. akutni bol. blister.11.11.Belgija eksemestan .v.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD .A. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. liobočica sa rastvaračem.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.04. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. AROMASIN® . Paralelni lekovi: Pamifos.NOVARTIS PHARMA AG . 5mg.Srbija triheksifenidil .12. 2x15 kom Cena 9986.2002 Cena 6866. blister. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. blister.11.

blister. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.BELUPO. Isopto® Tears ARTROMED® . 3. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 50mg. GERHARD MANN. CHEM. bočica sa kapaljkom.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. rastvor. .4din 3850343032544 174/2006/12 13. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.DR. blister. Hemodrops. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. 60x0. 200mg.Nemačka hipromeloza .10.02. Cena kontejner jednodozni.D.2mg/mL. ARVIND® .PHARM.2mg/mL.10. 200mg. Cena kontejner jednodozni.CHEPHASAAR CHEMISCH . 50mg dnevno narednih 14 dana. plastična bočica. rastvor. do optimalne doze održavanja . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09.10.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.DR. 3.Hrvatska lamotrigin .2mg/mL.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.02.6din 3850343032513 172/2006/12 13. .Nemačka oksaceprol . GERHARD MANN. 5mg. FABRIK GmbH .2mg/mL. 1x30 kom Cena 627. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. 2x15 kom Cena 2003.PHARM. kontejner jednodozni. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.6mL Cena 12/2007/2298 10. Hemodrops.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. 1x30 kom Cena 1092.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. FABRIK GmbH . Isopto® Tears ARTELAC EDO . podeljeno u 3-4 doze.10. Paralelni lekovi: artelac® edo. 30x0.2007 doziranje: sindrom suvog oka. 100mg.6mL 12/2007/2299 10. blister. rastvor.2006  (R) 1084722 tableta.2007 BR) 7099078 kapi za oči.2din 3850343032520 173/2006/12 13. Paralelni lekovi: artelac®.2007 doziranje: sindrom suvog oka. blister. ARTELAC .10.2006 Cena (R) 1169571 film tableta. rastvor.02.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.10.2006 doziranje: epilepsija. 25mg dnevno narednih 14 dana. Ne sadrži konzervans.6mL 12/2007/2300 10. blister.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2006  (R) 1084721 tableta. 10x0.Nemačka hipromeloza . bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02.10. 3. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. . CHEM. 25mg. 1x100 kom Cena 166.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. 3.

do 200mg dnevno.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.7din 199/2007/12 16.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. 100mg dnevno narednih 14 dana. Setaloft®. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. 130mg/kg/d. maks. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.4-3. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Pentasa®. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.BAYER BITTERFELD GmbH . uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. aspirin® Migran.4g/d. 800mg. 800mg. maks. blister.1din (R) 1072635 film tableta. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: Serlift®. aspirin® protect. reumatska groznica: odrasli 4. blister.D.8g/d. Midol ASPIRIN® 500 . Paralelni lekovi: Lamal. do maks.Srbija acetilsalicilna kiselina . 8 g. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74.D. Salofalk® 500 ASENTRA® .2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. tokom 1-2 nedelje. anbol. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.05. TOVARNA ZDRAVIL. blister. doza održavanja 80-100mg/kg/d.01. blister.6-5. aspirin® 500. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.A07EC02 ANTIDIJAROICI. .07.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 400mg.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843.3din (R) 1072636 film tableta. 500mg. Lamictal™.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Salofalk® 250. od 200mg dnevno. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17.08. blister. 500mg. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. Lamect®.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4-3.2007 . maks. Paralelni lekovi: 5-aSa. doza održavanja 3. deca od 6-12 godina.6g/d u više pojedinačnih doza. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. . zoloft® ASK PH 8 .D. . 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. početna doza iznosi 50mg/dan. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. Sertiva®. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. početna doza 2.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta.07.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta.05. blister. doza održavanja od 50-100mg. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).Slovenija mesalazin .KRKA. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. Lamotrigin. andol.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. 50mg.9-7.HABIT PHARM A. blister. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® direkt.Slovenija sertralin . D. deca od 13-17 godina. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. Lamotrix® ASACOL® . 100mg.2005 Cena 1686. Salofalk®.08.Nemačka acetilsalicilna kiselina .

130mg/kg/d. folija.9-7. aspirin® 500. 8 g. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. 130mg/kg/d. maks. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. tokom 1-2 nedelje.Nemačka acetilsalicilna kiselina . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.6g/d u više pojedinačnih doza. ask pH 8.6-5. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. rastvoriti u čaši vode.4-3. tabl.8g/d. aspirin® direkt. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. Paralelni lekovi: Midol c. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.07. 100mg. maks.BAYER BITTERFELD GmbH . doza održavanja 3. maks. 500mg.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. doza održavanja 80-100mg/kg/d.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. groznica. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 6 tab. aspirin® Migran. reumatska groznica: odrasli 4. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. reumatska groznica: odrasli 4.4-3.4din 260/2005/12 26.6-5.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta.Nemačka acetilsalicilna kiselina.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. andol. doza održavanja 80-100mg/kg/d. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.Nemačka acetilsalicilna kiselina . strip. dnevno. 3x10 kom Cena 122. 6 tabl. ask pH 8. maks. anbol. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. ne duže od 3 dana.4-3. Midol ASPIRIN® MIGRAN . 300mg. andol.12. Midol ASPIRIN® DIREKT . Paralelni lekovi: acetisal pH 8.6g/d u više pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH . anbol. aspirin® protect.BAYER BITTERFELD GmbH . aspirin® Migran. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21.4-3.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. blister.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. dnevno.4g/d. Midol ASPIRIN® PLUS C .01. aspirin® protect.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. početna doza 2.9-7.4-3. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.BAYER BITTERFELD GmbH .8din 4008500100752 200/2007/12 16. ask pH 8. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2005 Cena 105. početna doza 2. 3x10 kom 261/2005/12 26. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. tokom 1-2 nedelje.6 g/d u više pojedinačnih . doza održavanja 3. askorbinska kiselina . blister. anbol. 5x2 kom Cena 175. početna doza 2. aspirin® direkt.8g/d. aspirin® protect. 400mg+240mg. 8 g. 500mg.07.12. andol. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. blister. šumeće u jednokratnoj dozi.4g/d. aspirin® 500.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta.

andol.06. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.06. 8 g.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.5mL vakcine tetanusa. 100mg. angina pektoris: 100mg dnevno. 100mg. Paralelni lekovi: Panapres. selektivni (R) 1107550 tableta.07.8 g/d. aspirin® Migran. istovremeno sa 0.4-3. doza održavanja 3.4 g/d. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. Tetanus gamma ATENOLOL .FRESENIUS BIOTECH GmbH . 1x14 kom Cena 73.2002 . selektivni (R) 1107500 tableta. maks. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. Prinorm ATG-FRESENIUS S . doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister 2x7 kom Cena 73.11.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.REMEVITA D. ask pH 8.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. Prinorm ATENOLOL . Prinorm ATENOLOL .j.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. blister.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. anbol. angina pektoris: 100mg dnevno.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 130mg/kg/d. 100mg. blister. Paralelni lekovi: Panapres. angina pektoris: 100mg dnevno. aspirin® direkt. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Tetabulin S/d. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 Cena 45.Srbija atenolol . Cena 694. bočica. aritmije: 50-100mg dnevno.Srbija atenolol . humani . specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. 250i. .D. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.j. 1x14 kom Cena 73.07.PRIZREN . 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. NIŠ . Tetagam® P. maks.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 20mg/mL. reumatska groznica: odrasli 4. 50mg. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.7din 515-04-291/03 03. selektivni (R) 1107350 tableta. aritmije: 50-100mg dnevno.2din 3/2-10-9316 11. 1x250 i. aritmije: 50-100mg dnevno. bočica.O.. blister. Paralelni lekovi: Panapres.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.7din 8608813900009 515-04-937/03 16. terapija: 30-300mcg/kg dnevno.FARMAKOS DD .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 1x5mL Cena 21625.9-7.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15.5din (R) 1107552 tableta.12.ZDRAVLJE A.06.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. kunića .6-5.Srbija antitetanusni imunoglobulin. Midol ATEBULIN . bočica.4din (R) 1107551 tableta. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.O. aspirin® 500. tokom 1-2 nedelje.2004 Cena 59. 25mg.Srbija atenolol .

po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. inj. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. 40mg.2002 doziranje: lečenje akutnog. blister. Paralelni lekovi: atoris®.5mg/kg dnevno tokom 5 dana.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.D. 10mg. TOVARNA ZDRAVIL.DELTASELECT GmbH . doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).2din 8606103442024 594/2007/12 01.v. 20mg/mL.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. 20mg.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. blister.08.v. 10x2.12. 5mg ili 7.2005 Cena 2046. blister. Tulip® ATORVASTATIN .2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.5din (R) 1104521 film tableta.03. Sortis®. Paralelni lekovi: atorvastatin. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).03. obično inicijalno i. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. D. 10mg.Slovenija atorvastatin .Nemačka atrakurijum . 10mg. doza 20mg dnevno.08.8din 3838989502836 110/2005/12 15. maks. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. blister.Srbija atorvastatin .2005 Cena 2349.04. blister.7din (R) 1104524 film tableta. ampula.5mL Cena 1586. Sortis®. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. 10mg/mL.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju.08.2005 Cena 1260. 3x10 kom Cena 775. blister.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. Torvalipin®. blister. 20mg. 10mg/mL. bočica.3din (R) 1104522 film tableta.08.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. 20mg. 40mg.KRKA. . blister. Torvalipin®. Maks.D. ampula.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. 40mg.1din 3/2-10-9317 11. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. 300-600mcg/kg telesne mase.ZDRAVLJE A. ATORIS® . .5mg.2007 Cena 3056. 10x5mL Cena 216252. inj. maks.08. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.08. aplastična anemija: 2. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.08. Paralelni lekovi: Tracrium™ . dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. blister.04. odrasli i deca starija od jednog meseca.

ATROPIN SULFAT .9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. blister. deca ispod 40kg (do 3 mes. 2mg (odrasli). Cena 88. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. 2x7 kom 515-04-1520/03 04. Cena 75. 500mg+100mg..m.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. 250mg. deca preko 3 mes.08. lobarna pneumonija.12. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.5%. deca 0.. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).O.v. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. ili i. bronhopneumonija. blister. iritis.5-1mg s.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. AUGMENTIN .2003 Cena 828.2din 515-04-1520-2 04. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. parenteralno odrasli 1g na 6h ili .2mg s. deca od 10-14 godina 0. 1x140mL Cena 690.VEROFARM .SMITHKLINE BEECHAM .HEMOMONT D.4din (R) 1021632 film tableta.m. tvrda. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.. 1mg. deca od 5-6 godina 0.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0. ili i. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora. ampula. ili i.c.3din plastična bočica sa kapaljkom. 1x8 kom Cena 237. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.m. ATROPIN . deca od 7-9 godina 0.6mg. bočica.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. (deca). puerperalna sepsa.6din 3/2-10-10776 25.m. ili 0.5mg s. deca od 3-4 godine 0. iridociklitis. pijelonefritis). 0.25mg s. ili i.03mg/kg i. infekcija kostiju i zglobova.. klavulanska kiselina .3-1mg i. otitis media). kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. infekcija kože i mekih tkiva).c. itd.3-0. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.c. (400mg+57mg)/5mL.m.03-0.O.Rusija atropin ..2din 515-04-1520-1 04.c ili i. jednokratno. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.v. ili i.v. . rastvor.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju. uveitis. 875mg+125mg..J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).4mg s. na 1-2 sata do maks. bočica.Belgija amoksicilin. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. septički abor tus..06.v.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . teže infekcije 500mg na 8h.08.c. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.INNOTECH INTERNATIONAL .m.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera).2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. uretritis. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i. sinuzitis.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. rastvor.01-0.c.12.Francuska tenonitrozol . 1%.3mg s.2007  (R) 7095073 kapi za oči. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.06. ili i.m. 10x600mg Cena 1232.LABORATORIE INNOTHERA .6din plastična bočica sa kapaljkom.04mg/kg.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).08.Crna Gora atropin .

07. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. 100mg.Austrija nimesulid .Švajcarska moklobemid . doze su date u odnosu na amoksicilin. 400mg dnevno. amoksiklav Lek® 2X.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12.2001 doziranje: sindrom depresije.03. 2x14 kom Cena 1872. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. Panklav. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. dismenoreja.07. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. spor tske povrede. 8mg. amoksiklav Lek® 156.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 150mg. amoksiklav Lek® forte 312.2001 Cena 144. Nimulid®.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. enhancin. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. maks.07. actasulid® AUROMID® . Panklav forte. Paralelni lekovi: Nimesulid. blister. .A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta.2g prašak za injekciju.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .2001 doziranje: reumatoidni artritis.07.Srbija moklobemid .2006 doziranje: sindrom depresije. Nimulid®-Md. zubobolja.GALENIKA AD . blister. Panklav® 2X AULIN . 100mg.8din (R) 1163501 tableta. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. blister. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.6din 5000483131807 293/2006/12 06. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. glavobolja. postoperativni bolovi. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.F.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. 25mg/kg na 6h ili 8h. deca od 3 mes.Francuska rosiglitazon . blister.2001 Cena (R) 1163502 tableta.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.5din (R) 1072141 film tableta. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. 300mg. amoksiklav Lek® 1.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. blister. blister. do 12 god. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. 100mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .03. 4mg.08. blister. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® .N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.

1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. dnevno.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.7din 515-04-3000/03 21. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.).A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju. 1x100mL Cena 71. 400mg/16mL. . 4mg. bočica staklena.Nemačka moksifloksacin . 10 dana.JUGOREMEDIJA A. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl..BAYER HEALTHCARE AG . zofran AVIL® . zatim kontinuiranom inf.HEMOFARM AD . 400mg/250mL.F. 2x10 kom Cena 56.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.5din (R) 1124570 tableta. 7 dana. zatim revakcinacija posle 6 meseci. bočica.11.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. dnevno.v. 100mg/4mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .D. Quincke-ov edem.12.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju.5mL. nezavisno od obroka. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. ampula.A.09. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. alergični dermatitis). dnevno. 3mg/mL.08.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) .7din 8606102767043 322/2005/12 24. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. 1x0.5mL Cena 1729. 50mg. dodira bršljena i sl..08.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju.09.5mL. svrab različitog porekla (od uboda insektta.2006  (R) 3058050 sirup. 400mg. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. nezavisno od obroka. 1mg/sat tokom 24 sata.09. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). ZRENJANIN . blister. bočica. serumska . u trajanju od 90 min.Srbija ondansetron .2005 Cena (R) 1329501 film tableta. inf. 1x16mL Cena 108093.08. pre terapije.08. 400mg.12. blister. blister.v. Paralelni lekovi: ondasan®. 5x2mL Cena 1495. 0. AVELOX® .SANOFI PASTEUR S.5din 8608811000411 1575/2006/12 05. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl.2005 Cena (R) 1329502 film tableta.2002 Cena 1846. deca 5mg/m2 i. AVAXIM 160 U . napunjen injekcioni špric.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju.Švajcarska bevacizumab .Srbija feniramin . 4mg. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i. boca staklena. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.v. AVESSA . zavisno od telesne mase. blister.2005 29725.v.5din 8608811000428 1574/2006/12 05. 5-10 dana.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl.

2004 05.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. .2007 doziranje: infekcije grudnog koša. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.5din 241/2007/12 17.5mg. Labilex®. 50 l. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas.2004 05. grla.04. infekcije urinarnih i žučnih puteva. maks. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. 98% v/v. kože.Srbija azot-suboksid .MESSER TEHNOGAS A. kostiju. 196 l.04. ceftriaxone-BcPP.04. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. AZOT-SUBOKSID . zglobova. maks.04.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. 40 l.D. 13 l.2004 05. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. Longaceph®. novorođenčad maks. konetoze. pluća.2004 05.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. veracol® AZOPT® . 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. 98% v/v. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. inf. Paralelni lekovi: ceftriakson.2007 Cena 16758. 98% v/v. 10 l.ALCON-COUVREUR N. bočica.Srbija ceftriakson .2004 05. 98% v/v. trbušne infekcije. 10mg/mL. histaminske glavobolje. Farcef. uha. 8 l. 50x250mg 05. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. Lendacin®. 27 l.01. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. 2g dnevno.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. bočica. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.04. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. 98% v/v. meningitis. .2004 . 1g. bočica.v. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.04. suspenzija.Belgija brinzolamid . AZARAN .. 250mg.04. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.V. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 2g na 12 sati i. 98% v/v. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. 50mg/kg dnevno. gonoreja.HEMOFARM AD .04. 98% v/v. 3 l. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. 50x1000mg 242/2007/12 17. rocephin®. 98% v/v.2004 05.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.01.10. ceftriaxon-MIP®.2004 05.5din (R) 7096060 kapi za oči. nosa.

deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. piridoksin. creva ili jetre. infekcije kože i mekih tkiva.05.07.2003 Cena 159. maks.D. creva ili jetre. liobočica sa rastvaračem. profilaksa bakterijskog endokarditisa. kalcijum-pantotenat. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. deca do 1 godine 62.KRKA. 1x60mL 515-04-1624/03 30. tvrda. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® . Cena 2399din kutija. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29.. 500mg. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. blister. 125mg/5mL.14 godina 1 obložena tabl. dnevno. amoxicillin. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g. deca 50mg/kg/dan i. polineuritis. Paralelni lekovi: almacin®. Sinacilin® .001mg+20mg. liobočica sa rastvaračem.001mg+20mg. blister. cijanokobalamin.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.KRKA. deca od 5 . amoksicilin. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. paba . povećane potrebe za vitaminom B. u ginekološkoj praksi. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. kalcijum-pantotenat . beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.Francuska amoksicilin . D.2003 Cena 84.. D.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Slovenija tiamin. neurodermatoze.07. ospamox® dT.. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti.07.07. ospamox®.A11EA.8din (R) 1021770 kapsula. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. neuralgije. 500mg.D. B-COMPLEX .05. . folija. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. bočica.v. povećane potrebe za vitaminom B.6din (R) 3021772 sirup. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.m. TOVARNA ZDRAVIL. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule.07.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.2003 Cena 102.INNOTECH INTERNATIONAL . deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. deca 50-100mg/kg/dan i.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. 250mg/5mL. 6g dnevno..5din 515-04-1621/03 30.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. 1g.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX .5mg na 8 sati.m.Slovenija tiamin. TOVARNA ZDRAVIL. nikotinamid. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. bočica.5din (R) 3021771 sirup. polineuritis. nikotinamid. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta.A11EA. .. riboflavin. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. 2x15 kom Cena 71. piridoksin.2003 Cena 155. 1x60mL 515-04-1625/03 30. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i.05.v. neurodermatoze. riboflavin. neuralgije.

1440mg. pijelonefritis.01. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. (400mg+80mg)/5mL.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.2007 Cena 123. otitis medija). maks. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. ampula. blister.Srbija sulfametoksazol. pijelonefritis. 1440mg. 50x5mL Cena 1220. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bronhiektazije. 54mg/kg dnevno. bronhiektazije. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. prostatitis. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. 54mg/kg dnevno. (400mg+80mg)/5mL.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .F. maks. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . sinuzitis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati.09. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. maks. trimetoprim . kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. infekcije posle pobačaja.01.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . bočica. prostatitis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. sinuzitis. adneksitis).5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. 1440mg. prostatitis. (200mg+40mg)/5mL. sinuzitis. infekcije posle pobačaja. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.GALENIKA AD . deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati.3din (R) 3026605 sirup.08. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. bronhiektazije. adneksitis). adneksitis). otitis medija). trimetoprim . tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.Švajcarska sulfametoksazol. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. ampula. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. lobarna i bronhopneumonija. Paralelni lekovi: Baktimol®. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Trimosul BACTRIM® . lobarna i bronhopneumonija.Švajcarska sulfametoksazol.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. lobarna i bronhopneumonija. faringitis. 400mg+80mg. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. maks.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. trimetoprim . Trimosazol.F. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. faringitis. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. faringitis. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . infekcije posle pobačaja. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. pijelonefritis. otitis medija). uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju.

4x2000mL . caPd 4 Stay safe BALANCE 1.75 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. 5.3% glukoze.B05DB. 1. caPd 4 aNdY disc. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .26g/L+0. Balance 4. Paralelni lekovi: Bactrim®. Paralelni lekovi: Balance 1.85g/L+0. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+16.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. caPd 4 aNdY disc. magnezijum-hlorid. kalcijum-hlorid.1din 8600102463097 28/2006/12 13. 4x2000mL Cena 1233.12.01.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1.Srbija sulfametoksazol.25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 17. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. trimetoprim .25 mmol/L kalcijuma. sinuzitis.1g/L+15g/L. infekcije posle pobačaja.HABIT PHARM A.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kesa.25% glukoze. otitis medija).79g/L+7. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. Balance 2. caPd 3 Stay safe.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. 1.5-1.5% glukoze.5% glukoze. prostatitis.04.Nemačka natrijum-hlorid. 2x10 kom Cena 68.5g/L. caPd 2 aNdY disc. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. glukoza . caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 2 Stay safe.9din 515-04-2913/03 01.D. Balance 2.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . Balance 4. faringitis. natrijum-laktat. natrijum-laktat. caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. 1. maks. blister.75 mmol/L kalcijuma. adneksitis).2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. lobarna i bronhopneumonija. magnezijum-hlorid. 400mg+80mg.25% glukoze. 1.. Trimosazol.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. 1.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 3 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 17 Stay safe. Balance 2.. caPd 17. pijelonefritis. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. .25% glukoze. caPd 2 Stay safe. kesa. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1.9din 515-04-5149/03 05.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.3% glukoze. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. caPd 17 Stay safe. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 5. 1.18g/L+0. 1440mg.85g/L+0.B05DB.5-1. bronhiektazije.3% glukoze.25% glukoze. Trimosul BALANCE 1. 1.79g/L+7. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.25 mmol/L kalcijuma. 1. glukoza .5% GLUKOZE.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 2 aNdY disc. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. Balance 4.5% GLUKOZE.

25% glukoze. Balance 4.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. Balance 4. a postupak se ponavlja više puta dnevno.Nemačka natrijum-hlorid. kalcijum-hlorid. Balance 4.79g/L+7. caPd 17 Stay safe. magnezijum-hlorid. 1. 1.25% GLUKOZE. 5.75 mmol/L kalcijuma. kesa.3% glukoze.12.85g+0.B05DB. caPd 3 Stay safe. glukoza . caPd 4 Stay safe BALANCE 4.73g.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 MMOL/L KALCIJUMA .75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. 5.. Balance 2. Paralelni lekovi: Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% GLUKOZE. magnezijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. 1.25 mmol/L kalcijuma. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 5.9din 515-04-2914/03 01. 1.B05DB. 1. caPd 17.25 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze. caPd 2 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 4. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1.5-1. kalcijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. 1.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17.Nemačka natrijum-hlorid. natrijum-laktat.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze.B05DB.5-1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . natrijum-laktat.1g+22.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 2. caPd 3 aNdY disc. 1. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1.5% glukoze. caPd 2 aNdY disc. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 1.85g/L+0. 1.1g/L+42.25 mmol/L kalcijuma. kesa. caPd 17. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu..26g+0. caPd 2 Stay safe. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% GLUKOZE. caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. Balance 1. caPd 17 Stay safe.79g/L+7. kesa.18g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. 1. 1. caPd 2 Stay safe. Balance 2.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc.. glukoza . caPd 4 aNdY disc.85g/L+0. magnezijum-hlorid. glukoza .5-1.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.18g/L+0.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1. 4x2000mL Cena 1233. kalcijum-hlorid.12.79g+7.73g/L.3% glukoze. caPd 2 aNdY disc. Balance 2.25% glukoze.04. 4x2000mL . Balance 1.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 aNdY disc.5% glukoze. 1.9din 515-04-5150/03 05.9din 515-04-2912/03 01. 1. 4x2000mL Cena 1233.3% glukoze.25 MMOL/L KALCIJUMA . 1.1g/L+22. caPd 2 aNdY disc.5g/L. caPd 3 Stay safe.

1.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. Paralelni lekovi: analgin®.5-1g sporo i.5% glukoze.6din 8608811004501 655/2006/12 18. BARALGIN M® . ampula.3% glukoze.26g/L+0. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14. supozitorije 1-4 puta po 1.JUGOREMEDIJA A.05. blister. 5g dnevno.2003  (R) 5123569 supozitorija. glukoza . Balance 4. maks. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .75 MMOL/L KALCIJUMA . maks.2001 Cena 22.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH ..6din 8608811003511 3/2-10-463 13. 5x5mL Cena 69. blister. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. akutni bolovi. 10x10 kom Cena 141. 10mg+0.1g/L+42. fenpiverinijum-bromid. caPd 2 Stay safe.85g/L+0.7din (R) 5086568 supozitorija. caPd 17.25 mmol/L kalcijuma. 1. 1. 500mg.79g/L+7.25 mmol/L kalcijuma.. blister.Nemačka natrijum-hlorid. metamizol-natrijum .. 1.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.2din 8608811004518 656/2006/12 18. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.5L (deca) tokom 5-20 minuta. kesa.1mg+500mg.2006  (R) 1123565 tableta.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 2. 10mg+0.9din 515-04-5151/03 05.5g i. natrijum-laktat.5g/L. caPd 17 Stay safe.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).D.5-1.25% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.1mg+1000mg. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. ampula.12.03.2006  (R) 1123568 tableta. 1x5 kom Cena 65.10. caPd 3 aNdY disc. 4g dnevno.5-1g sporo i. Novalgetol® . ZRENJANIN .09. 5mg+0.JUGOREMEDIJA A. 1. 2.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 2.04. magnezijum-hlorid. 5. Balance 1. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.25% GLUKOZE. 5x5mL Cena 73.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. 1. kalcijum-hlorid.5% glukoze.3% glukoze.m.v.Srbija metamizol-natrijum .2003 Cena 78.D. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. caPd 4 aNdY disc.v. 0.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05DB.Srbija pitofenon.75 mmol/L kalcijuma.1mg+2500mg. parenteralno 0. ili 1-2. blister.2din (R) 1086566 tableta. 1x10 kom Cena 29. blister.10. 1000mg. a postupak se ponavlja više puta dnevno. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233. 500mg.1mg+500mg.5g.05.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.09. ZRENJANIN .75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. blister. caPd 2 aNdY disc. 5mg+0.

2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .Poljska beklometazon .2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.5din 2723/2007/12 06. (1000mcg) dnevno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 50mcg/doza. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. . bočica sa raspršivačem. maks.04.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT .7din 2mg/2mL. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . 50mcg/doza. 1x200 doza Cena 262.A.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .05mL intradermalno.D. 250mcg/doza. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. deca preko 1 godine 0. inhalator pod pritiskom sa dozerom.Francuska beklometazon . 1mg/mL. 5x1mL Cena 2634. (500mcg) dnevno.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.04. 2 inh. maks.10.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh. (250-500mcg).Francuska beklometazon .12.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. maks. (200mcg).2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. maks. po potrebi 3-4 puta po 4 inh. (250mcg). ecobec.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.3din 3393370035558 254/2006/12 03. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . boca staklena. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. Cena 3485. 4 inh.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . 400mcg dnevno.1din 14.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. suspenzija.12. sprej-boca sa dozerom.Srbija barijum sulfat .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. (200mcg). ecobec easi-Breathe BECONASE™ .R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. ecobec.2006 116. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .5din 14. ecobec easi-Breathe . 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. liobočica sa rastvaračem u ampuli. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.1mL intradermalno.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2046. 1g/mL.2003 doziranje: novorođenčad 0. 10 inhalacija (500mcg) dnevno. 200x50mcg/doza Cena 262. Paralelni lekovi: Becloforte. . kontejner plastični.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg). Paralelni lekovi: Becotide™. 1g/mL.03. maks. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL.11.

blister. seboroični dermatitis.9din 18.2007 Cena 125.5mg/g.7din (R) 4152042 krem. 1x15g Cena 125. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. ekcematoidni numularni dermatitis.5mg/g+1mg/g.5mg/g+1mg/g.07.Hrvatska betametazon .5din 3850343026390 1468/2007/12 10.2006 20-50mg.07. seboroični dermatitis.GALENIKA AD . deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.5mg/g. tuba. numularni dermatitis. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. 0. vitamin B6 BELODERM® .05.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. profesionalni dermatitis. polenski dermatitis. 0. fotodermatitis. tuba.05. tuba.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. Paralelni lekovi: diprosalic® . Lichen rubber planus. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.Hrvatska betametazon.BELUPO.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . tuba.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.5mg/g+20mg/g. opekotine od sunca. rentgen dermatitis.2din (R) 4153535 krem. ampula. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10.2din (R) 4153534 mast.02. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. hronični ekcemi.BELUPO. rentgen dermatitis. jakog delovanja. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. ekcemi. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. 1x30g Cena 308. inficirani dermatitis posle uboda insekata. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. BELOGENT® .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.Hrvatska betametazon.D. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. inter trigo. neurodermitis. gentamicin .2007 450.02. inter trigo. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. kombinacije sa antibioticima Cena 162. dishidrotični dermatitis.2007 Cena 162.2006 28. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.07.7din 18. . LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.Srbija piridoksin .2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. jakog delovanja. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 20mg. 0. . akutni fotodermatitis.07. . DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . 50mg. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis.BELUPO. Paralelni lekovi: Piridoksin.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. 0.D. tuba. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis). ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. dishidrotični dermatitis. 0.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .5din (R) 7153023 rastvor za kožu. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. bočica sa kapaljkom. B d07ac kortikosteroidi. salicilna kiselina .5mg/g+30mg/g. 0. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. atopijski dermatitis (neurodermatitis).

monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos.05.11. rastvor. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. 0.05% rastvora na 6 sati. rinosinuzitis.05.PFIZER ILACLARI LTD.1% rastvora na 6 sati.R.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi.03.05.9din 8588000227907 549/2005/12 18.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. mentol . rastvor. krvarenje iz nosa. mentol .2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.05%.1%. bočica sa kapaljkom. 28%+10%.Srbija diazepam . 2mg.05. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg . 3x10 kom Cena 50.O.Slovenija nafazolin .2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.2007  (R) 1071120 tableta. tuba. 15%+10%. rastvor. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. bočica. D.Slovačka oksibuprokain . najduže 5 dana kontinuirano. .GALENIKA AD . 1x10mL Cena 59. BENSEDIN® . 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01.9din 8608808100230 972/2007/12 10. ampula.KRKA. 5mg. STI. 4mg/mL. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 10mg.8din 3/2-10-7584 19. blister.2007  (R) 1071121 tableta. tuba. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.2002 Cena 80. 0. TOVARNA ZDRAVIL.2007  (R) 1071122 tableta. primena je kratkotrajna.7din (R) 7110092 kapi za nos.11.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.Turska metilsalicilat. priprema za rinološki pregled.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. 1x10mL Cena 199.PFIZER ILACLARI LTD.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . blister. ne sunčati namazano mesto. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. bočica. Nafazolin BENOXI . blister.Turska metilsalicilat. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. . nesanica: 5-15mg uveče. ne sunčati namazano mesto. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. STI.UNIMED PHARMA S.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. Nafazol.1din 8608808100247 973/2007/12 10.11.D. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. . 10x2mL Cena 150.03. 2x15 kom Cena 41.0 BEN-GAY® .M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. Paralelni lekovi: Novasol. 1x10mL 3/2-10-7585 19. 10mg/2mL. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. .

100mcg (od 13.7mg+180i. humani .abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.2002 Cena 26544../kg na 8-12h. 250i. 50mcg.11.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju./kg (početna doza).Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin.j. 1x10mL B Cena 6652./kg na 8-12h. deca 0. bočica. 300mg.2-0.j.ZLB BEHRING GmbH .Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .11. set.j.+5.8din 3/2-10-7682 22. 1000i.2005 . 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22. octanate.j. pa 20-25 i. pa 10-15 i.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).. set. umerena krvarenja 15-25 i.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.3mg/kg i. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. 1x250mcg Cena 3382.9mg/mL+60i. kalcijum-hlorid. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.v. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . konvulzije: odrasli 10-20mg i.2002 Cena 26218.Nemačka fibrinogen. faktor xlll. 270mg+3000kij+1500i.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .10. Paralelni lekovi: Immunorho. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.j.12. na 1 godinu starosti. emoclot d.2002 Cena 13272. octanate 1000. trombin. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. aprotinin.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.ZLB BEHRING GmbH . Paralelni lekovi: emoclot./10mL.8din 3/2-10-9309 11. ili 1mg i.j.j. 90mg+1000KIU/mL+500i.12. BERLITHION® 300 ED .06..2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. status epilepticus.. 250mcg. potpore šivenju.j. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . 1x2.06.. diazepam. Haemoctin SdH./kg (jedna doza)..INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. 5x12mL Cena 866. liobočica sa rastvaračem. rhesonativ® BERIATE P .2002 doziranje: individualno./kg (početna doza).+17. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.5din 3/2-10-9306 11.7din 8606002990282 1352/2007/12 19.v. bočica.v. humani . uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.12.I.2din 3/2-10-9308 11.5din 4013054001974 492/2005/12 26. liobočica sa rastvaračem.j. hemostaze.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. teška krvarenja 40-50 i. 500i. primena je kratkotrajna. liobočica sa rastvaračem. Partobulin® S/d.2007 Cena 676. Paralelni lekovi: apaurin®.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju.j. ampula.Nemačka faktor VIII . nedelje gestacije).j. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i.j.

1din 3/2-10-5757 11.) u toku 2-4 nedelje.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. 0.11. afte.10.05mg+0. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. gingivitis. ipratropijum bromid .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .ALKALOID AD .2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.02mg. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. bočica. 300mg. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.L. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .25mg/mL. 1x20mL Cena 278.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .Makedonija povidon-jod . sprej-boca sa dozerom. i. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. ipratropijum bromid .12. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.5mg/mL+0.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.Makedonija povidon-jod . 0. BERODUAL® . blister.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.R.3din 9006968003900 532/2005/12 08. BETADINE® . površinski ili herpetički apscesi. (30 min.ISTITUTO DE ANGELI S.11. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.11.1din 3/2-10-5772 11.KG .2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. 1x100mL Cena 113. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . Thiogamma® 600 injekt.1din (R) 7114725 aerosol. Thiogamma® 600 injekt. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral. terapija se nastavlja primenom tableta.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. bočica.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. kao pojedinačna doza.Nemačka fenoterol.Italija fenoterol. 10%.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.ALKALOID AD . 1%. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). bočica od tamnog stakla. 30 min. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).v. pre doručka. u obliku brze inf. 1x100mL .2din (BR) 1089110 film tableta.

10. kalcijum-pantotenat. 10%. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.5mg/mL. 15x1. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. boca.2mL doziranje: 8-16 Mi.Nemačka interferon beta 1 b .D.v. ampula sa rastvaračem u ampuli. i.4din 515-04-3454/04 24.Srbija betaksolol .4din 8608808100292 2266/2006/12 06.5din (R) 7093115 kapi za oči.Belgija betaksolol .Makedonija povidon-jod . 2x7 kom Cena 173. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S . 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 7.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 10.8din 8600097406017 99/2007/12 11. suspenzija. dnevno i. nikotinamid.2002 B BETADINE® .GALENIKA AD . blister. trihomonijaze. ili 1-4 inj. blister. 0.Srbija bizmut-subcitrat . ili inf. . liobočica sa rastvaračem u špricu.11.12.004mg.5%. cijanokobalamin . 14 dana uključujući i dane menstruacije. riboflavin. i. BICIT HP® .S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.V.m. 2.j. svaki drugi dan. 4x10 kom Cena 517.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta..2007 Cena 72669. BETAKSOLOL . Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON .SCHERING AG .2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. bočica. 8Mij/mL.m. 1x5mL 515-04-2579/03 17.11.01. boca.2002 755.c.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . 200mg. 1x5mL Cena 403.ALKALOID AD .Srbija tiamin. bočica.7din 3/2-10-5770 10.5%.A11EA. 1x1000mL 3 767.v.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232. piridoksin.2004 .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. deca 1 inj. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. .2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.ALCON-COUVREUR N..SRBOLEK A.09.11.12. i.HEMOFARM AD .9din 5413895023477 2507/2007/12 19.7din 10. ili inf. rastvor. s.. 5x2mL Cena 176. 300mg.

večera) i 1 tabl.2002 doziranje: infekcije kože.2002 Cena 131. blister. ankilostomijaza. 40mg. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. tvrda.12.KRKA. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. 1x6 kom Cena 212. blister.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. jednokratno. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.Srbija bifonazol . 40mg.9din (BR) 4157501 krem. tvrda.Makedonija albendazol . suvi ekstrakt lista .D.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula.2006 u ušima. . ručak. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere.2006 509. bočica od tamnog stakla.12. 1%. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03.07.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.ALKALOID AD .05.2002 doziranje: askarijaza.KRKA. D.SRBOLEK A. zatim 2 nedelje pauza. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 80mg. bočica. 80mg. 1 tabl.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. .P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. suvi ekstrakt lista .2din (BR) 7157500 losion. 200mg. tuba. tvrda.3din (R) 1028124 tableta. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. D. 1%. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). bočica. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). . trihurijaza: 400mg jednokratno. tvrda. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN . BILOBIL® . TOVARNA ZDRAVIL. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. vr toglavica i šum u ušima. blister.06. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože.D.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24.06.07. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. blister. TOVARNA ZDRAVIL.1din 12. .05.7din 12.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula.2002 Cena 1634. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. 200mg.D. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .Slovenija ginko (Ginkgo biloba).

FIDIFARM . concor®. bočica. progutati sa vodom. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. mlekom ili drugom tečnosti. pod nadzorom lekara. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 4mg.5mg. najbolje svaki dan u isto vreme. blister.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete.Srbija bromheksin . 20mg dnevno.4din 8608811000589 707/2006/12 25.05.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. 16mg. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. concor® cor . 500mg.2002 doziranje: traheobronhitis. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.2006 doziranje: hipertenzija.3din (R) 1107031 film tableta. 5mg.2din (R) 1112046 tableta.09. uzimati ujutro. 10mg. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.12.05.Srbija bromheksin .4din (R) 0112042 rastvor za injekciju.2002 doziranje: traheobronhitis. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .ZDRAVLJE A.ZDRAVLJE A.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 .C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. blister. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.2002 Cena 182. bočica. cele.D.12. . blister. spastički bronhitis. spastički bronhitis. tabl.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). blister. maks. ne žvakati. bronhiektazije.D. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F .D.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.JUGOREMEDIJA A. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. blister. progutati sa tečnošću. selektivni (R) 1107030 film tableta. 3x10 kom Cena 255.Srbija bisoprolol . bronhiektazije. 2. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. ampula.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. . 4mg/5mL. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. tabl. Paralelni lekovi: Byol®. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .3din (R) 1107032 film tableta. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.12. ZRENJANIN . hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. 2mg.12.9din (R) 7112040 rastvor.2006 Cena 487. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.Hrvatska askorbinska kiselina .2006 Cena 323.05. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19.

01. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.1din 3/2-10-10727 25. selektivni (R) 1107020 tableta./bočica.Japan bleomicin . concor® cor BLEOCIN-S .25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.08.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.2004 Cena 25071.Nemačka klodronska kiselina . Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. uzimati ujutro. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.2006 23621.2004 116424.09. blister.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. BOLUZIN . 1x2mL Cena 8884. 6mg/6mL. 3x10 kom Cena 323.06. blister.2007 Cena 487.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. mlekom ili drugom tečnosti.Švajcarska ibandronska kiselina . terapija održavanja 10mg jednom dnevno. bočica.01.8din (R) 1059085 film tableta.O. zavisno od indikacije. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. 10mg. ne žvakati. cele. . Paralelni lekovi: Byol®.01.09.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno. BISOPROLOL . 7x8 kom Cena 358. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. 1x28 kom 515-04-02612/04 28. tvrda.NI MEDIC D. progutati sa tečnošću. podeljeno u 2 doze.Srbija gemfibrozil . 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. pod nadzorom lekara. bočica.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.5din 8606102767173 97/2006/12 31. 1 kom Cena 1891. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. concor®.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. bočica.2002 .C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. najbolje svaki dan u isto vreme. Lek nije namenjen za primenu deci.Srbija bisoprolol .NIPPON KAYAKU CO.12.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. 15000i. jednjaka i grlića materice.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. progutati sa vodom.GALENIKA AD . primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.2din 4987170870083 251/2005/12 15. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. 300mg.SCHERING AG .2007 doziranje: hipertenzija.3din (R) 1107021 tableta. 5mg.09.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. 50mg. blister. 6mg/6mL. bočica.3din 8606010300219 13/2007/12 08. 800mg.LTD.j. tabl. 2mg.O.F. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . blister. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® . maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 20mg dnevno. tabl. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. . bočica staklena.

56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. blister.F. 100i.Irska botulinum toksin .1din (R) 1059061 kapsula. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® .01.2004 doziranje: osteoporoza: 2. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . 60mg/mL.. tokom 28 dana.j.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. 5x5mL Cena 8316.Švajcarska ibandronska kiselina . hemifacijalni spazam. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. tortikolis) doze mogu biti različite.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.SCHERING OY .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.5 din 12/2006/73 26.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. 400mg. 150mg. 1x1 kom Cena: 2835. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji. .ALLERGAN .1din 515-04-02491/04 28.09. ampula. bočica. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® . Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. ako je potrebno dozu povećati.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje..j.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju.CHIESI FARMACEUTICI SPA . maks. parenteralno 300mg dnevno sporom i.Švajcarska ibandronska kiselina . 1x100 i.v.Italija tobramicin . nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. ako je potrebno dozu povećati.05.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD.5mg. .08. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . maks.05. kod iste indikacije (blefarospazam. primenjuje se inhalacijom. a najduže 10 dana.Finska klodronska kiselina .1din 8600103492058 746/2006/12 26. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. 300mg/4mL. bočica plastična. tvrda. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god. kontejner jednodozni. Cena 13647. 3-5 dana. inf. do 3200mg dnevno.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.F.2004 doziranje: lokalna inj.07.2006 Cena 15020. blister. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .

R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta. Paralelni lekovi: Lexaurin®.12.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . nedelje.12. blister. 6mg. parkinsonizam: 1. 2x10 kom Cena 84. 30mg/5mL. rastvor.D.5mg.Slovačka brimonidin . Paralelni lekovi: Tefen .1din 8608807100668 115/2006/12 03. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). anksioznosti. 1x30 kom Cena 198.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.25mg uveče tokom 1. BROMAZEPAM .2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.12.3din 8608807100712 117/2006/12 03. jednu nedelju.O. dnevno.2006  (R) 1071722 tableta.ZDRAVLJE A. 60mg dnevno. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.R.10. blister.Srbija terfenadin . . uzima se uz jelo. 1. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . kratkotrajna primena.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.GALENIKA AD .2% .2006  (R) 1071721 tableta.2003  (R) 1149041 tableta. BRONAL® .5din 8608808103798 197/2005/12 21. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0. 10mg.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. 2x15 kom Cena 50. nervoza.2%. blister.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.1din 8608808100339 196/2005/12 21.Srbija bromokriptin .5mg. .2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. 1x30 kom Cena 649. 2x10 kom Cena 55. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija. plastična fiola. 125mg.02. tokom 14 dana. 2.Srbija bromazepam . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.5mg. bočica sa kapaljkom. blister.D. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. blister.UNIMED PHARMA S.2006 doziranje: stanja napetosti. fiola.Nemačka brivudin . 60mg. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. Lexilium® BROMOKRIPTIN . maks. poremećaj sna: 3 puta po 1.02. 3mg. . uznemirenosti.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. bočica od tamnog stakla.5-6mg. 1x100mL Cena 91.09.12.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. 0.02.

A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.6-1. BUDOSAN® . uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. na dan.DR. rupan.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. 3x10 kom Cena 91.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. deca od 3-7 god.ZDRAVLJE A.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.A07EA06 ANTIDIJAROICI.O. 6x1mL Cena 133.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.Nemačka budesonid . BUSCOPAN .D. 3 puta po 1 kaps.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. blister. 3mg.Hemofarm.GALENIKA AD . 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.6din bočica od tamnog stakla. ampula. sirup 3-4 puta po 100mg. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. Nurofen Liquid.2002 . maks. posle jela. 10%. tendosinovitis).GALENIKA AD .2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis.REMEVITA D. bočica. plastična bočica. 2. tvrda.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. 720mg/60mL. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen.09. deca od 8-12 god. FALK PHARMA GMBH .07.Srbija piretrin . Paralelni lekovi: Ibu . . tenditis. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. blister. ponoviti za 7-10 dana.3din (R) 1162032 film tableta.2002 Cena 104. INTESTINALNI Cena 81.4din 515-04-2643/03 19.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. degenerativne ar tropatije.2din 8608808100384 109/2005/12 08.2002 Cena 151. Cena 91. 20mg/mL.4g/d. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. 400mg.5din (R) 1162031 obložena tableta. 100mg/5mL. blister.Srbija ibuprofen .2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON . 10x10 kom Cena 7782.10. 1x50g Cena 93. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. deca od 1-2 god. NIŠ . 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25. 600mg.09.12. miozitis.2g/d. doza održavanja 0. Nurofen active.12. 200mg.Srbija ibuprofen .2-1. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.O. 3-4 puta po 200mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. polusintetski. burzitis.Srbija butilskopolamin . tuba. Upfen BRUFEN® .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. sirup 3-4 puta po 50mg.09. Ibuprofen.10.

BYOL® . parenteralno akutni spazmi 20mg. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. 10mg. ponoviti posle ½ sata. blister. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. BYMARAL® . deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.1din (R) 1107710 film tableta.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.2006 doziranje: hipertenzija.5din 3/2-10-5775 10.4mg/mL.Makedonija bromoprid .11. . 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.12. bočica sa kapaljkom. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 20mg dnevno.1din 3/2-10-5774 10. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.9din (R) 1107711 film tableta. tvrda.5mg.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. po potrebi više puta dnevno. maks. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula. 1x20mL Cena 113.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.11. 1x60 kom . tabl.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5mg. blister. Paralelni lekovi: Bisoprolol. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.2din (R) 5123143 supozitorija.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.04. najbolje svaki dan u isto vreme.2002 Cena 280. 5mg. blister. pre jela.0 (R) 1123141 obložena tableta. progutati sa vodom. concor®. 10mg.D. bočica. deca 0.12.2006 Cena 462. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. 2.Slovenija bisoprolol .5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. blister.ALKALOID AD .04. 7.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.12. mlekom ili drugom tečnosti. 10mg.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. selektivni Cena 307. blister. 10mg.

5mg dnevno.5g dnevno.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice.(PHARMACIA & UPJOHN) .FLOX . 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. 4mg. CADUET® . starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).11. 2mg.08.12. Paralelni lekovi: cifran. maks.2002 Cena (R) 1085312 tableta. blister. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 10mg+5mg. bočica. kalcijum-laktat-glukonat. CABASER® .A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.2003  (R) 1329436 film tableta. citeral®. bočica.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. pre jela.PFIZER GmbH. 28 dana. amlodipin .33g. dojilje.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. 1g+1g+0. 3 dana. doza održavanja 2-6mg dnevno. ciprofloxacin 250 mg. ciprocinal®.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi.Belgija kabergolin .Nemačka atorvastatin.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. 10mg+10mg. 1. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . gonoreja: 500mg jednom dnevno. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol . bočica. kalcijum-karbonat . 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05. 1mg.07.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 250mg.3din 515-04-231/03 21.12. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. fiola.08. deca u fazi rasta. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . ciprofloxacin. u zavisnosti od težine infekcije. pre intervencije. ne preporučuje se primena kod dece.2006 Cena (R) 1104621 film tableta. ciprinol®. rastvoreno u čaši vode. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. ciprofloxacin 500 mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.INTAS PHARMACEUTICALS LTD .Indija ciprofloksacin . blister. blister. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta.A. rastvoreno u čaši vode. blister. maks.Švajcarska askorbinska kiselina. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. 500mg. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. 30mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.11. 10x10 kom C Cena 242. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno.12.NOVARTIS . 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . izuzetno (deca od 5-17 god.PHARMACIA ENTERPRISES S. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.2002 Cena (R) 1085311 tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.

artralgija. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. 460mg+50mg+10mg.A12AA06 MINERALI Cena 163.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi.09. glavobolja. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. kumulativna doza je 550mg/m2.12.ALKALOID AD .SCHERING PLOUGH .Srbija paracetamol. zubobolja. 1x10 kom . 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. 3 uzastopna dana. 6 tableta dnevno. osteomalacije i rahitisa.7din 3/2-10-8102 20. 50x10 kom Cena 1896. 6 tableta dnevno.04. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno.12.Makedonija paracetamol. maks. bolne menstruacije.4din 515-04-3653/03 31. 2.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.8din 5310001186739 1567/2006/12 05.9din (BR) 1086650 tableta. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. kofein. CAELYX .2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. dekstrometorfan.Holandija doksorubicin .2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. latentna tetanija.Makedonija paracetamol. 250mg+50mg+10mg+210mg. dnevno. propifenazon . 250mg+50mg+10mg+210mg.09. dojenje.D.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. zubobolja. 1x10mL C Cena 35286. sa hranom ili bez nje. Sindroxocin® CAFFEBOL .2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. pseudoefedrin.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. svake 3 nedelje. teški slučajevi do 2g dnevno. 20mg. CAFFETIN® . 500mg+30mg+15mg+60mg. 4 tabl.3g. neuralna dismenoreja. kodein . postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. CAFFETIN COLD® .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. svake 4 nedelje. Paralelni lekovi: adriblastina rd. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta.2006 Cena (BR) 1086266 tableta.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. CALCIUM-SANDOZ FORTE . 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. blister. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. maks.11. strip. . bočica.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze.94g+0. maks. maks. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. askorbinska kiselina . mijalgija. strip.ALKALOID AD . nadoknada kalcijuma (trudnoća.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . kodein. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. fiola. kofein. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. kalcijum-karbonat . doxorubicin-Teva. doxorubicin. folija. migrena.

dnevno.Švajcarska kalcijum glubionat . i. CALCIUMFOLINAT . rastvor.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . trovanje magnezijumom i fluorom.33%+0.9din 3/2-10-8102 20.v.B.03. 5x10mL 3 Cena 368. 15mg.j.GLAXOSMITHKLINE UK . C .12. TOVARNA ZDRAVIL.Mađarska kalcitonin .38g. 0. 5x10mL 515-04-1607/03 09.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. cetilpiridinijum . bočica sa raspršivačem.m.09.NOVARTIS .6mL Cena 2233.v.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.01.Austrija kalcijum-folinat . dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.M.12. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.2003 6148.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16.09. inf. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma. ampula.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i. i.Slovenija askorbinska kiselina. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat.. dnevno.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja. 1. 500mg+260mg.H NFG. 1x10g Cena 109.v. 200i.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).7din 5999880025089 93/2007/12 11. KG ..m. na mestu nicanja zuba.Lachema 25. 100mg/10mL.m. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. ampula..3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos.04.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. rastvorenu u vodi. i. fiola. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02. ampula.j.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D.Velika Britanija lidokain. deca 5-10mL samo i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. fiola. . 50mg/5mL. zatim 12-15mg (i.1%./80mcl.7 godina ½ tabl.09. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. CALCO 200 IU NASAL SPRAY . kalcijum-karbonat) . ampula.CEMELOG-BRS Kft . tuba. Paralelni lekovi: Kalcitonin.KRKA. 1x1. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. najviše 6 puta dnevno. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). deca od 3 . 30mg/3mL. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.D. D. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva .EBEWE PHARMA GES.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju. tvrda. rastvorenu u vodi.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. dnevno. Miacalcic® CALGEL .v.

Italija klotrimazol . 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. bočica sa kapaljkom. 1%. Paralelni lekovi: antifungol®. . 40mg.09. blister.USA kaspofungin . anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. sporom i.BAYER HEALTHCARE AG . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. svake 3 nedelje. 30mg.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. bočica.Francuska irinotekan .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.Nemačka klotrimazol . Mycoril®. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. pred spavanje.AVENTIS PHARMA S. remeron®. CANCIDAS® . Kansen. 50mg.P. 1x20mL Cena 169.Hrvatska mirtazapin . tokom 30-90 minuta. inf.01. 1x5mL 515-04-1970-1 08.v. Kansen. CAMPTO® .2006 doziranje: depresija.03.12. tokom 1 sata.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. remirta® CAMPTO® .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x30g Cena 287.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. bočica. Plimycol .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 100mg. .-AVENTIS INTERCONTINENTAL . dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. CANESTEN® .09. svake 3 nedelje. tokom 30-90 minuta.AVENTIS INTERCONTINENTAL . bočica.v. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.Francuska irinotekan . bočica.A.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. Mycoril®.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.MERCK & CO. Paralelni lekovi: Mirzaten®.12.8din 8606007910032 68/2007/12 11. bočica plastična. inf.A. 1%. dermatomikoze: 1.4din 8606007910025 67/2007/12 11.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta.D.BAYER S. .2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju.BELUPO.01. Plimycol CANESTEN® . po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.9din 515-04-1970/03 08. 1x2mL Cena 6825. .4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® .INC. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.A. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. 70mg.

1x1 kom Cena 249.25% glukoze.Nemačka klotrimazol . Trichomonas vaginalis): tabl. 1x20g Cena 246.. Paralelni lekovi: antifungol®.KERN PHARMA.3% glukoze. Mycoril®. kalcijum-hlorid. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. Kansen. Mycoril®. . .abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze.6din 8606007910063 71/2007/12 11. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. glukoza .2007 doziranje: kolpitis. 1x20g Cena 187. Plimycol CAPD 17 .Španija klotrimazol . 1x3 kom Cena 220.9din 8606007910056 70/2007/12 11. Plimycol CANESTEN® 3 . 1%.BAYER HEALTHCARE AG . Balance 4. Balance 2. tuba. Kansen.07.Nemačka klotrimazol . Mycoril®.KERN PHARMA.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 200mg.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.1g/L+16. blister.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kesa. 1. caPd 2 Stay safe.85g/L+0.BAYER HEALTHCARE AG . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. Plimycol CANESTEN® 3 .75 mmol/L kalcijuma. tuba. Balance 1.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 5.4din 8606007910049 69/2007/12 11.B05DB.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.25% glukoze.3% glukoze. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 1x5000mL . canesten® 1. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu.2007 doziranje: kolpitis.79g/L+7.5% glukoze.L.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. Balance 4.01. magnezijum-hlorid. 1. blister.L.5g/L. Trichomonas vaginalis): tabl. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.7din 8606007910018 66/2007/12 11. 2%. caPd 4 aNdY disc. Mycoril®.2007 doziranje: kolpitis. 500mg. Kansen. canesten® 3. 1. caPd 3 aNdY disc.Španija klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: Balance 1. canesten® 1. 1.18g/L+0. S.01. Balance 2. Paralelni lekovi: antifungol®.01. Kansen. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. Plimycol CANESTEN® 1 . 1.01.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®. 1.25 mmol/L kalcijuma. S. caPd 3 Stay safe.

1. caPd 2 Stay safe.3% glukoze. 5.85g/L+0. kalcijum-hlorid.79g/L+7. magnezijum-hlorid.18g/L+0. Paralelni lekovi: caPd 18. Balance 2. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.. natrijum-laktat. 5. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.85g/L+0. Balance 4.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: caPd 18.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5. glukoza . kalcijum-hlorid. 5.. glukoza .B05D.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. magnezijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 1.5g/L.07. caPd 17.79g/L+7. 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 aNdY disc.5% glukoze. 1. kalcijum-hlorid. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe CAPD 18 .73g/L. caPd 19 Stay safe CAPD 19 . glukoza .B05D.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0.07.1g/L+42. kesa. 1x5000mL B05d.18g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 2. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . kesa.79g/L+7. kalcijum-hlorid. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu. natrijum-laktat. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.1g/L+16.12. kesa.12. caPd 3 aNdY disc. kesa. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .. caPd 18 Stay safe.18g/L+0.5% glukoze. natrijum-laktat.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. magnezijum-hlorid. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.1g/L+42.B05D.79g/L+7.12.5g/L.25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.1g/L+42.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc. kesa. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Paralelni lekovi: Balance 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 4..18g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1. 1.3% glukoze.79g/L+7. caPd 19. 1x5000mL . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. natrijum-laktat.2003 Cena 515-04-2883/03 01. 5.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.12.1g/L+16. 5.B05DB.Nemačka natrijum-hlorid..79g/L+7. magnezijum-hlorid.85g/L+0.5g/L. caPd 19 Stay safe B05d. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01.25% glukoze. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 19.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kesa.1g/L+22. glukoza .18g/L+0.2003 Cena 515-04-2885/03 01.85g/L+0.

18g/L+0. 1x2500mL Cena 527.85g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.786g/L+3. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.5% glukoze.85g/L+0.257g/L+0. 5.925g/L+0. kesa. glukoza . caPd 3 aNdY disc. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. kesa.1g/L+22.1g/L+15g/L. caPd 17 Stay safe.1din 515-04-1133-1 01. Balance 2. 1. Paralelni lekovi: caPd 18.08.3% glukoze. caPd 17.79g/L+7. kalcijum-hlorid. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .Nemačka natrijum-hlorid. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma.925g/L+0. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5.1g/L+15g/L.25% glukoze.5% glukoze. caPd 3 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.257g/L+0. 1.5din 515-04-5188/03 12. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. magnezijum-hlorid..73g/L.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . Balance 1.1g/L+22.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.B05DB. caPd 2 aNdY disc. caPd 4 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . magnezijum-hlorid.07. Paralelni lekovi: Balance 1. 5. caPd 2 Stay safe. caPd 17 Stay safe.25% glukoze.79g/L+3.93g/L+0. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.3% glukoze. 5.102g/L+15g/L.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. natrijum-laktat. natrijum-laktat. Balance 2. glukoza .5% glukoze. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.73g/L.08. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.786g/L+3. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. plastična kesa. caPd 4 Stay safe .B05D.79g/L+3.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.. glukoza . 1. 1.79g/L+7. caPd 18 Stay safe. kesa.07. Balance 4.12. 1..abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . caPd 3 Stay safe. 1.Nemačka natrijum-hlorid. 1.3% glukoze. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1. caPd 4 aNdY disc.B05DB.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.102g/L+15g/L. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. plastična kesa.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17. Balance 2. caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1. 5. 1. Balance 4. 1. 1.25% glukoze.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.3% glukoze.12.26g/L+0.25 mmol/L kalcijuma..26g/L+0.18g/L+0. 1.25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 901. kesa.2004 Cena 515-04-5189/03 12.75 mmol/L kalcijuma. 5. magnezijum-hlorid.93g/L+0.5% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma.

5. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. Balance 4.1g/L+42. natrijum-laktat.5% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. 1.HEMOFARM AD . 5.3% glukoze. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze. 1.B05DB.3% glukoze.5din 515-04-5190/03 12.1017g/L+42. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.925g/L+0. caPd 17.2573g/L+0. 5.25% glukoze. 1.5g/L.5g/L. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC .5% glukoze. natrijum-laktat. Balance 4. caPd 17 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.1017g/L+42.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.08. 1. 1.93g/L+0.25% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. caPd 3 aNdY disc.79g/L+3.75 mmol/L kalcijuma.B05DB.08. 5.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. 1.5% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 4 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. 1.25% glukoze. 1. natrijum-laktat.25% glukoze. kalcijum-hlorid. Balance 4. glukoza . plastična kesa.93g/L+0.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.786g/L+3. caPd 4 aNdY disc. caPd 2 Stay safe. caPd 17.26g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. Balance 2.79g/L+3. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2.25% glukoze.5g/L.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 901. caPd 2 Stay safe. Balance 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1din 515-04-1134-1 01. magnezijum-hlorid. 1.26g/L+0. magnezijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .5g/L. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .75 mmol/L kalcijuma. glukoza . Balance 4. kesa. caPd 4 Stay safe .2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu.786g/L+3. Balance 2.925g/L+0.. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. 1. kalcijum-hlorid.5% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C... 1. glukoza .5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1.2573g/L+0. Balance 4. kesa.07.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc. caPd 17.Srbija natrijum-hlorid. plastična kesa. magnezijum-hlorid. Balance 2.3% glukoze.07. 1x2500mL Cena 527. 1.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.B05DB. caPd 3 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.

Balance 1.1g/L+22. 1.73g/L. kesa. Balance 2. Balance 2. maks.26g/L+0.93g/L+0. caPd 17. 4x2000mL Cena 901. 5.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.6din 3/2-10-10179 22.B05DB.2573g/L+0. 1.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Cena 527. natrijum-laktat.26g/L+0. natrijum-laktat.786g/L+3. 5. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.07.M. 50mg. Balance 4. Balance 1.08.25% glukoze. Balance 2. uzima se 1 sat pre jela. Kaptopril alkaloid®.5mg.75 mmol/L kalcijuma.EBEWE PHARMA GES.5din 515-04-5192/03 12.2004 .. 1. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. kalcijum-hlorid.C09AA01 c09aa inhibitori ace.Srbija kaptopril . Balance 4. caPd 3 aNdY disc.5% glukoze.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. plastična kesa.5% glukoze.B.25% glukoze.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.5mg.03. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.93g/L+0.25-12. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.3% glukoze. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 1.2573g/L+0. 1. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.25 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . magnezijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. 150mg/15mL. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu.07. 1. glukoza . monokomponentni (R) 1103850 tableta. doza održavanja 2 puta po 25mg.12.3% glukoze. Balance 2.73g/L.925g/L+0.1017g/L+22.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC .25% glukoze. glukoza .3% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.H NFG.Srbija natrijum-hlorid.1017g/L+22. caPd 3 Stay safe.73g/L.25% glukoze.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. KG . kalcijum-hlorid.79g/L+3.2din 515-04-4574-1 10. caPd 2 aNdY disc.5% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.1g/L+22. caPd 2 Stay safe. 1.73g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5. caPd 2 aNdY disc.925g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. 1. zorkaptil® CARBOPLATIN . Katopil®. caPd 17 Stay safe. fiola. 2 (retko 3) puta po 50mg. kesa. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+3. caPd 17.Austrija karboplatin .B05DB.25 mmol/L kalcijuma.1din 5. bočica od tamnog stakla.3% glukoze. maks. Paralelni lekovi: Balance 1.786g/L+3. 1. 1. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 4. 1. caPd 17 Stay safe..HEMOFARM AD . 150mg dnevno.08.75 mmol/L kalcijuma. 1x15mL Cena 2511.75 mmol/L kalcijuma.TG-FARM . magnezijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 3 aNdY disc.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: eukaptil®.25 mmol/L kalcijuma.

Cena 7796.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.LANNACHER HEILMITTEL G.10. ponavljati na 4 nedelje.10. kao kratkotrajna i. 2x14 kom Cena 11951. cycloplatin 50. 25x12.03.H.2007 Cena (Z) 4081718 gel. Paragal.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. blister.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju.v.2005 Cena 105. 50mg.. 10mg/mL. blister.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.10. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. Paragal.B.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. 10mg/mL. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM . 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. .L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. bočica plastična. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 20mg/g+0.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. LIMITED .5mg/g.M.3din 515-04-1219/03 04. 450mg/45mL. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. blister. inf. aplikator. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.7din bočica plastična. bočica od tamnog stakla. cor-aS. 100mg.M. ponavljati na 4 nedelje. tokom 15-16min.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04. blister.. kao kratkotrajna i. blister. cycloplatin 50. 50mg. hlorheksidin .07. Midol CASODEX .06. Paraplatin® CARDIOPIRIN® .H. Paraplatin® CARBOPLATIN .v.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. 1x15mL Cena 2511.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.Australija karboplatin .07. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.PFIZER (PERTH) PTY. 25x8. inf. .08.2007 . mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.06.5mg/g.Austrija acetilsalicilna kiselina .Austrija lidokain.10. 50mg.10. 20mg/g+0.6din 515-04-4574/03 10.2din 8606007410211 782/2006/12 05. 100mg.B. se ne smeju lomiti.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. Paralelni lekovi: andol. 100mg. tabl. karcinom prostate 1 puta po 150mg.Velika Britanija bikalutamid .. aplikator. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. blister. tokom 15-16min.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.

maks. tvrda.8din 515-04-289/03 01.5mg na 8 sati. 4g dnevno.2din 245/2007/12 17. blister.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju.O.2004 doziranje:otitis media. tvrda. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.09. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.2din (R) 1321626 kapsula. bočica. maks.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. 1x30mL 515-04-289-2 01. 2x25 kom Cena 300. bočica.J01DC04 j01dd cefalosporini. blister. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. 1x60mL 515-04-289-1 01. 250mg. bočica.2003 doziranje: faringitis.2004 295.Srbija cefaklor . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.Holandija ceftibuten . infekcije respiratornog trakta. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.SCHERING PLOUGH . akutni sinuzitis. tonzilitis. II generacija (R) 1321720 kapsula. blister. 5mg.08. blister. podeljeno u 3 doze ili 62. CEFACLOR . šarlah.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju.2003 Cena 728.2007 Cena 584. 1g dnevno. 1g dnevno. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.5g ili 8.06. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. 36mg/mL. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). akutni bronhitis. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). hronični bronhitis i akutna pneumonija.01.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. 1g dnevno. blister.Mađarska vinpocetin . cefaklor. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. 500mg. infekcije urinarnog sistema.4din 5997001312964 515-04-496/04 08.01.08.09.2003 Cena 1537.2004 Cena 584. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula.O. maks.2004 166. 250mg/5mL. III generacija (R) 1321821 kapsula. CEDAX . bočica. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.2007 .REMEVITA D. blister. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. 125mg/5mL. maks. tvrda. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. tvrda. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12.09. tvrda. 500mg. 36mg/mL.08. infekcije urinarnog trakta. NIŠ . 250mg.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: alfacet®.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. CAVINTON® .Srbija cefaklor .09. 400mg. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. otitis media.GEDEON RICHTER LTD .N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. pre ubacivanja instrumenta. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg.5g gela. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.

i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. maks.1din (R) 1321711 kapsula.2004 doziranje:otitis media. podeljeno u 3 doze ili 62. otitis media. podeljeno u 2-3 doze. 125mg/5mL. Paralelni lekovi: alfacet®.8din bočica od tamnog stakla. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 4g dnevno. infekcije urinarnog trakta. maks.2007 125. 4g dnevno.01. 250mg. 1g dnevno. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17.5mg na 8 sati. maks. II generacija (R) 1321610 kapsula. coli. tvrda. prostatitis.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 1 gdnevno. inficirane bronhiektazije).ALKALOID AD .01.Srbija cefaleksin . 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. 500mg. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 1g dnevno. bočica. sinuzitis. 250mg/5mL.5mg na 8 sati. blister.2004 295. rekurentne urinarne infekcije). 1g dnevno. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. maks.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. cefalexin alkaloid®.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.2007 doziranje:otitis media.maks. infekcije respiratornog trakta. cefaclor. akutni i hronični bronhitis. maks. Paralelni lekovi: alfacet®. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. infekcije respiratornog trakta.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju.J01DB01 j01dc cefalosporini.2007 Cena 182. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Cena 166.9din bočica od tamnog stakla. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.HEMOFARM AD .3din 8600097400763 229/2007/12 17.01.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. bočica. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. bočica.Makedonija cefaklor . Palitrex® . 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. pijelonefritis. 250mg/5mL. maks. maks. maks.01. blister. 6g dnevno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794.01. Cena 295. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 1 gdnevno. cefaklor CEFALEKSIN . I generacija (R) 1321710 kapsula. 1g dnevno. tvrda. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. Pr. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. cefaclor.2din 515-04-3959/03 31. blister. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 125mg/5mL. 4g dnevno. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. faringitis.maks.05. infekcije urinarnog trakta. tvrda. 500mg.05. 250mg/5mL.05. Paralelni lekovi: cefalexin. podeljeno u 3 doze ili 62. 2x8 kom Cena 107.2004 151.

2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. blister.D. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14.3din 8608813900900 2091/2006/12 14. 500mg. 2x8 kom Cena 170.11. blister. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. maks. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. podeljeno u 2-3 doze. akutni i hronični bronhitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. rekurentne urinarne infekcije). 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14.O.Srbija cefaleksin . prostatitis. rekurentne urinarne infekcije).2006 Cena 606. 6g dnevno. blister.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . faringitis.2006 125. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. Palitrex® CEFALEXIN .2din (R) 1321082 kapsula. inficirane bronhiektazije).3din (R) 1321774 kapsula.REMEDICA LTD . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. Pr.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.01. 6g dnevno. I generacija (R) 1321124 kapsula. 500mg. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. tvrda. podeljeno u 2-3 doze. faringitis.2007 Cena 190. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 2x8 kom Cena 107. tvrda. cefalexin alkaloid®. coli. cefalexin alkaloid®. sinuzitis. Palitrex® CEFALEKSIN . infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. blister.SRBOLEK A. 250mg.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. blister.8din 5290665002692 559/2005/12 21. pijelonefritis. 6g dnevno. coli.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.2006 Cena 182. blister.REMEVITA D. rekurentne urinarne infekcije).11. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. I generacija (R) 1321080 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. Pr. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. coli. blister.11.O. 4g dnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. inficirane bronhiektazije). inficirane bronhiektazije). pijelonefritis. Paralelni lekovi: cefalexin. faringitis. maks.5din (R) 1321083 kapsula. sinuzitis. maks. tvrda. 500mg.01. . otitis media. akutni i hronični bronhitis.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. akutni i hronični bronhitis. prostatitis.11.11. 4g dnevno. 4g dnevno. pijelonefritis. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. 500mg. NIŠ . tvrda. maks. Pr. prostatitis. Paralelni lekovi: cefaleksin. podeljeno u 2-3 doze.Kipar cefaleksin . maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. sinuzitis. 250mg/5mL. 250mg.Srbija cefaleksin . 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.1din (R) 1321081 kapsula.11. tvrda.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. Palitrex® . bočica. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. otitis media. 250mg. tvrda. otitis media. cefalexin alkaloid®.2006 Cena 1174.

urinarne i genitalne infekcije. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. kože i mekih tkiva. galecef®. 1x100 kom 3/2-10-5733 10.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. cefalexin. urinarne i genitalne infekcije. akutni i hronični bronhitis.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. pijelonefritis. maks. 1g. maks.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® .11. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. coli. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. bočica.06.11. faringitis. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. bočica. maks.Srbija cefazolin .HABIT PHARM A. I generacija (R) 1321010 kapsula.2002 131. .Ukrajina cefazolin . cefazolin-MIP. Pr.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.2004 3407. rekurentne urinarne infekcije). infekcije srca. .Makedonija cefaleksin . 6g dnevno. 100mg/kg dnevno.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. bočica. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. kostiju i zglobova. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. kostiju i zglobova.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. kože i mekih tkiva. 250mg/5mL. 2g. sinuzitis. 5x1g Cena 423. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. kostiju i zglobova.9din 4823012503422 617/2005/12 12. septikemije). galecef®. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10.D. cefazolin-MIP. bočica. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. kože i mekih tkiva. 6g (izuzetno 12g) dnevno.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . bočica. inficirane bronhiektazije). Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. 500mg. 10x20mL Cena 3225.Nemačka cefazolin . I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. tvrda. 2g. bočica staklena. Paralelni lekovi: cefaleksin. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 100mg/kg dnevno. 1g. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . septikemije). septikemije).J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Palitrex® CEFAZOLIN .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . Paralelni lekovi: cefazolin.CHEPHASAAR CHEMISCH . infekcije srca. 4g dnevno. maks.12.ALKALOID AD . 500mg.09. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. podeljeno u 2-3 doze. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12.6din 515-04-01221-1 28. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. maks.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186.09. otitis media.11. urinarne i genitalne infekcije.1din 3/2-10-5732 10. infekcije srca. tvrda. prostatitis. maks.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.J01DB04 j01dB cefalosporini.

deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.v. 5x1g Cena 906. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. mekih tkiva. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. maks. zglobova. maks. do 200mg/kg na dan.m. na 12 sati.11. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . kostiju. Paralelni lekovi: Maxicef®. Paralelni lekovi: cefotaksim. 1g.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.D. galecef®. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. novorođenčad 50mg/kg i. bočica. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. bilijarnog trakta. maks. na 12 sati.1din 1000mg. kože. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.Srbija cefotaksim . septikemije/bakterijemije. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.7din 4823012503255 593/2005/12 05. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. . novorođenčad 50mg/kg i.12. 1g. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.v. Paralelni lekovi: cefazolin. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). infekcije donjeg dela respiratornog trakta. na 8 sati.11. mekih tkiva. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. na 8 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. Maxipime CEFOTAKSIM .2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. kože.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. Tolycar® .J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. bočica staklena. bakterijski meningitis kod dece. zglobova. do 200mg/kg na dan.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.HEMOFARM AD .4din 8600064103369 344/2005/12 23.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.ZDRAVLJE A. kostiju. bočica staklena. cefazolin-BcPP. 1g.m. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.09.v.v. Primaceph® CEFIM® .v. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. 12g dnevno.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. infekcije u ginekologiji. 500mg. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.Srbija cefepim . ili i.Ukrajina cefotaksim . Cena 589. Cena 287din bočica. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju.v. kože i mekih tkiva.5-1g svakih 6-12 sati. maks. 12g dnevno.09. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. ili i. bočica staklena. 5x1g Cena 871.

bočica. 2g dnevno. novorodjenčad maks.01. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.1din 515-04-2690/03 06. Paralelni lekovi: azaran. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. nosa.O. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.D.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva. septikemije/bakterijemije. gonoreja. bakterijski meningitis kod dece.2006 3351. ceftriaxone-BcPP. meningitis) infekcije pluća.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 50mg/kg dnevno.2006 Cena 3351. grla. III generacija Cena 16758. infekcije urinarnih i žučnih puteva. creva.2006 . maks. meningitis.Srbija ceftazidim . mozga. bočica staklena. veracol® CEFTRIAKSON . NIŠ . 10x1g 8608813901211 Cena 919.REMEVITA D.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. kože. maks.O.12. 500mg. 1g. infekcije u ginekologiji.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. uha. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju.D.01. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. .HABIT PHARM A.01. hirurška profilaksa: 30-90 min.HABIT PHARM A. želuca.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. Lendacin®.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. maks. doze veće od 1g primenjuju se i.4din 32/2006/12 16.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. zglobova. kostiju i zglobova.6din 16. trbušne duplje.7din 16.11. 250mg. 1g.Srbija ceftriakson . Farcef. bočica. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. bočica staklena. . Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. bočica. III generacija Cena 354. Longaceph®. kože i mekih tkiva. trbušne infekcije.J01DD02 j01de cefalosporini. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. žuči. uha.12. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. gornjih i donjih disajnih puteva. urinarne infekcije. 4g dnevno.Nemačka cefpirom . bilijarnog trakta. pre intervencije inj. bočica.12. Labilex®. maks. kostiju. 1-2 g. rocephin®. 1g.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. infekcije kod pacijenata na dijalizi. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12.v. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. 1g.Srbija ceftriakson .AVENTIS PHARMA . ceftriaxon-MIP®. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. CEFROM® . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 1g. 6g dnevno. pluća. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. CEFTAZIDIM .

Paralelni lekovi: azaran. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. gonoreja.5din 8608813901181 33/2006/12 16. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23.2005 Cena 7314. maks. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . ceftriaxone-BcPP. 50x250mg Cena 4596. bočica staklena. rocephin®. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27.2005 Cena 3516. trbušne infekcije.CHEPHASAAR CHEMISCH .8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. maks. 1g. hirurška profilaksa: 30-90 min. veracol® CEFTRIAKSON . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 1g. 250mg. 1x1g Cena 363. meningitis. grla. zglobova.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju.12. maks. nosa.2005 Cena 3630. kostiju.. Labilex®.D. 500mg. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju.09. Paralelni lekovi: azaran. nosa. trbušne infekcije.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena.Nemačka ceftriakson .12. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2006 16758. 2g. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. grla. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kože.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. 2g. Lendacin®. kostiju. uha. Farcef. . novorođenčad maks. 2g dnevno novorođenčad maks.v. hirurška profilaksa: 30-90 min. bočica staklena. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. meningitis.09.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxon-MIP®. zglobova. gonoreja.1din 9120018570256 620/2005/12 27. 2g. gonoreja. bočica staklena. 2g dnevno. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. uha. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. meningitis.2005 Cena 731. bočica staklena.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.01.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. Labilex®. veracol® CEFTRIAXON-MIP® .01. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.01. Longaceph®.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. maks. 1g. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. 1g. kože.Srbija ceftriakson .2005 doziranje: infekcije grudnog koša.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. kostiju.09.3din 8608813901204 37/2006/12 16. Farcef.50mg/kg dnevno. Longaceph®.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. pre intervencije inj. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 50mg/kg dnevno. inf.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. 1-2 g. ceftriaxone-BcPP. pre intervencije inj. rocephin®. 1g. ceftriaxon-MIP®. bočica staklena.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.12. uha. bočica staklena. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. grla. 2g. 2g na 12 sati i. zglobova. bočica staklena. bočica staklena. bočica staklena. 50x500mg Cena 9888.12. kože. infekcije urinarnih i žučnih puteva. maks.2005 Cena 703. pluća. pluća. trbušne infekcije. .09. bočica staklena. pluća. Lendacin®. nosa.

6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 1500mg. 1-2 g. Farcef.12.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. septikemija. ceftriaxone-BcPP. 750mg. bočica staklena.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. novorođenčad maks. gonoreja. ceroxim. Nilacef®. cistitis i asiptomatska bakteriurija).12.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. erizipel. meningitis. meningitis: odrasli 750mg-1.12. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. bakterijska pneumonija. pre intervencije inj.bočica. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®.Srbija cefuroksim . infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.Nemačka cefuroksim .1din 95/2006/12 31. maks. veracol® CEFUROKSIM .5x1g(4823012503231)Cena 1563. faringitis. kože.2007 324.1g. rocephin®. kostiju i zglobova. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. gonoreja.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. 1500mg. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27.CHEPHASAAR CHEMISCH . infekcije polnih organa (gonoreja).80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). Farcef.5din 8600102463554 751/2007/12 02. ceftriakson.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. Labilex®. grla. 2g dnevno. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). nosa. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. Lendacin®.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . 1x750mg Cena 183. ceftriakson. . septički artritis). nosa i grla. maks. sinuzitis. 750mg. urinarnog trakta. rocephin®. Xorimax®. inficirane rane). Paralelni lekovi: azaran. odojčad i deca do 12 godina 20 . meningitis. mekih tkiva. Labilex®.Ukrajina ceftriakson . maks. ceftriaxon-MIP®. 50mg/kg dnevno.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.01. bočica. bočica staklena. Longaceph®. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. novorođenčad maks. bočica staklena. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. hirurška profilaksa: 30-90 min. odojčad i deca do 12 godina 20 . II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. 1500mg. Lendacin®. profilaksa u hirurgiji: odrasli . uha. kostiju.01. pluća.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zinacef CEFUROXIM-MIP® . 50mg/kg dnevno. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. infekcije urinarnih i žučnih puteva. tonzilitis. 10x1500mg Cena 2978. zglobova.04. Paralelni lekovi: azaran. trbušne infekcije. uha. 2g dnevno. 10x750mg Cena 1508. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze.D. peritonitis. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.HABIT PHARM A. Longaceph®.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. inficirane bronhiekstazije.

M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.R. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata.05. .01. tvrda. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.01. blister.v. tvrda. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® .A. blister. 200U.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.3din 3/2-10-7465 19.5din 1319/2006/12 04.6din 8606007080711 796/2007/12 11. Nilacef®.5-15mg/kg na 12 sati. 250mg/5mL. sinusitis. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata.R. 500mg. otitis media.11.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).3din (SZR) 1014083 film tableta. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. (na 6 sati kod teških infekcija). 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30.Luksemburg celekoksib . infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.BRISTOL MYERS SQUIBB S. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720. ceroxim. pneumonija). 500mg. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.5g na 8 sati i. (dnevna doza 2g). 200mg. II generacija (R) 1321950 film tableta.2006 . 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. faringitis. tonzilitis. bočica. CELEBREX® .L. Paralelni lekovi: cefuroksim. 1x10 kom Cena 1126. zinacef CEFZIL® . 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.6din (SZR) 1014081 kapsula. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.Švajcarska mikofenolna kiselina .2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.v. bočica. 4x500mg Cena 4778. 250mg. bočica. (dnevna doza 2g). akutni i hronični bronhitis. blister.2007 Cena 29303.F. sinuzitis 7.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.PFIZER ENTERPRISES S.2din 8606102767371 946/2007/12 04.2007 608.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. Xorimax®.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. otitis media 15mg/kg na 12 sati. CELLCEPT® .08. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.2007 Cena 29384.Velika Britanija imigluceraza .L.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.Italija cefprozil . deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. infekcije kože.GENZYME LIMITED . inf. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.04. blister. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. .04.2) (R) 1163520 kapsula.v. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata.inf.

tip 1). Cena 153440.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.9din (R) 1321977 tableta. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. bakterijska pneumonija. bočica. blister. 1x10 kom .5-5mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. zinacef CERSON® .2007 Cena (R) 1014053 tableta.5mg. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).09.08.9din 400U. meningitis. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.3din 200U.2007 Cena (R) 1014052 tableta.Hrvatska nitrazepam . Cena 767204.Švajcarska everolimus . epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.BELUPO. Paralelni lekovi: cefuroksim. 250mg.2007 j01dc cefalosporini. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.D.08. II generacija (R) 1321975 tableta. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. .08./kg telesne mase inf. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.j.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. blister.08. inficirane bronhiekstazije. faringitis.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. . blister. 400U. 1x10 kom Cena 76. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.RANBAXY LABORATORIES LTD.j. cistitis i asimptomatska bakteriurija).5din 400U.5mg.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. septikemija.07.07. maks.07. septički artritis). 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 20mg (u bolnici). 1x10 kom 515-04-02913-1 28.09.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.07. infekcije kože i mekih tkiva.Indija cefuroksim . gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .09. 0. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. blister. sinuzitis. bočica. Cena 1918011.2din (R) 1321976 tableta. 125mg.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. Xorimax®.75mg.4din 515-04-02913/04 28. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. 0. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. 0.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .tip 3 ili sa hematološkim simptomima . bočica. blister. blister.2004 Cena 1114. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. kostiju i zglobova (osteomijelitis. 5mg. deca od 2-5 godina 2. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.25mg. blister. deca od 6-14 godina 5mg. CEROXIM . cefuroxim-MIP®. Nilacef®. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. kod pneumonije dozu udvostručiti. 500mg.2004 Cena 617. tonzilitis. deca do 1 godine do 2. 25x400 U Cena 3836022.

25mg/mL.05. ampula. ampula. gutati cele sa čašom vode.2006 Cena 4355. blister. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. tabl. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. 7. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. 1mg.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. liobočica i rastvor u špricu.12.5din 458/2006/12 06.1din 457/2006/12 06. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. .Italija levobupivakain .07. 3mg/3mL. uključujući i dan indukcije ovulacije.25mg. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. Primena ujutru: lečenje započeti 5.2006 CHLORAMPHENICOL .07. uz praćenje konc. 0. Cena 3464. Ukoliko je potrebno. a zatim u ređim intervalima. 5mg/mL.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. ili 6. inj. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.75mg oralno. zavisno od indikacije.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 2. tuba. 0.P. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 0.3din 456/2006/12 06. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.GALENIKA AD .07. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. liobočica i rastvor u špricu. blister.05. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.04. CETROTIDE® .Srbija hloramfenikol . 0. odmah posle transplantacije.5mg/mL.5mg/mL.c.04. leka u krvi.A.Nemačka cetroreliks .ABBOTT S. ampula. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. blister. CHIROCAINE . Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®.BAXTER ONCOLOGY GmbH . dodatnih 0. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.2006 Cena 8289.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.04. Hloramkol® .1mg.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. 1%. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25.

100mg/mL. blister.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . (stimulacija erektilne funkcije . 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. 10mg. 20mg. rastvor. 10mg. 1x2 kom 515-04-203/04 02.2 CHOLIPAM .06. nefrotski sindrom individualno.Srbija tripsin.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. meka. Simvastatin. (20+20+40mg). 2x2 kom Cena 2498. bubrega. zavisno od indikacije. CIALIS . 100000Aj. 10x5 kom Cena 2728. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. blister.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. kombinacije .2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. 100mg. vasilip®.05. blister. bočica.2002 Cena 10647.1din (SZ) 1014121 kapsula. zocor® CHYMORAL® .HEMOFARM AD ..06. 20mg. blister. meka. blister. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. nego cele progutati.8din (SZ) 1014122 kapsula. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.Srbija simvastatin . 80mg. 2x10 kom Cena 510. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. blister.Nemačka ciklosporin . jetre.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).i do 36 sati posle jedne doze leka). blister. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. Tablete ne treba sisati niti žvakati. 80mg uveče odjednom.2002 doziranje: transplantacija kostne srži.. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. profilaksa odbacivanja grafta.2004 Cena 2498. pankreasa.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. 20mg. atopični dermatitis. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.05.2002 Cena 5285.06.12.3din (R) 1139202 film tableta. CICLORAL® . blister. Paralelni lekovi: Hollesta. 25mg. blister.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.ELI LILLLY AND COMPANY .2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). 50mg. teški rezistentni oblici psorijaze..12.B06AA.HEXAL AG . srca i pluća. posle poboljšanja. meka.12. Uzima se isključivo na prazan želudac.12. Simvor. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta.2004 Cena 1249.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. Simva HeXaL®..2din (R) 1139201 film tableta. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.Velika Britanija tadalafil .06.GALENIKA AD .1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća.3din 515-04-2773/03 02. 1 sat pre obroka.

12. 500mg.11.06.06. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. uveitis 1-2 kapi 0.2din 515-04-229-3 12.7din 515-04-3870/03 24. blister. 250mg. 500mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5% rastvora nekoliko puta dnevno. Paralelni lekovi: c .O. kongestivna srčana insuficijencija maks.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.HABIT PHARM A. blister.5mg. 1%.06. prema potrebi do 5mg dnevno.09. 5mg. na dan.5mg.RANBAXY LABORATORIES LTD. 20 kom Cena 836.12.O.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. CILAZAPRIL .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. maks. blister. 1x5mL Cena 55. najčešće 1 tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. rastvor. 0.3din 515-04-229-1 12.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. u isto vreme. 28 dana.2003 Cena 515-04-1692/04 02. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. Prilazid®. bočica.C09AA08 c09aa inhibitori ace. 2.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. 20 kom Cena 1672. Marocen CIKLOPEN . hidrohlortiazid . pre intervencije. 5mg dnevno.HEMOMONT D.FLoX. 1.Srbija cilazapril. 250mg.3din 515-04-229-4 12.2003  (R) 1329464 film tableta. monokomponentni (R) 1103880 tableta.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.2003  (R) 1329461 film tableta.5g dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. Sandimmun® CIFRAN . Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02.6din 515-04-229/03 12. plastična bočica sa kapaljkom. gonoreja: 500mg jednom dnevno. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x5mL Cena 104.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. ciprinol®. .2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).12. blister. .Crna Gora ciklopentolat . u zavisnosti od težine infekcije. ne preporučuje se primena kod dece.D. . 1x30 kom . 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. ciprofloxacin 500 mg.D. ciprofloxacin 250 mg. . rastvor. 5mg+12. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.Srbija cilazapril . blister. 3 dana. citeral®. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . kutija.12. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). ciprocinal®.Indija ciprofloksacin .2006 (R) 7095156 kapi za oči. ciprofloxacin. pre jela. Paralelni lekovi: Inhibace®. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. 1x10 kom Cena 1015.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.5mg. blister.2003  (R) 1329463 film tableta.HABIT PHARM A.5%.

Švajcarska norgestimat. ver tigo: 3 puta po 1tabl. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. blister. blister.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. maks.JUGOREMEDIJA A.04mg. Paralelni lekovi: cinarizin. blister.9din (R) 1072616 film tableta. 20mg. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.3din (R) 1072613 film tableta.H.11. kinetoze: 1 tabl.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. blister. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.2003 Cena 1443.11. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. CINARIZIN . blister.11.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta.2003 Cena 721.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta.Danska escitalopram . tokom 21 dan. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10. 300mg dnevno.2003 Cena 1030. zatim 7 dana pauze. blister. blister. 10x5 kom Cena 212.09. 2x14 kom 515-04-1945/03 10. blister. 20mg.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 15mg. blister. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.Makedonija cinarizin . blister.11.7din (R) 1072612 film tableta. ZRENJANIN .11.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta.08. 75mg. etinilestradiol . 10mg. na dan. 20mg. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. ver tigo: 3 puta po 1 tabl.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. 10mg. 300mg dnevno. blister. 10mg. LUNDBECK A/S . uzeti 2 sata pre putovanja. kinetoze: 1 tabl. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.11. blister.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta.11. bočica.. 5mg. 0. blister.6din 515-04-1661/03 01.11.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. 2x10 kom 515-04-3535/03 10.11. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. Paralelni lekovi: cinedil®. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126. 10mg.11. maks. Stugeron® forte CIPRALEX® . uzeti 2 sata pre putovanja. 75mg.11.CILAG AG INTERNATIONAL .11. 5mg. 2x14 kom 515-04-1948/03 10.25mg+0. 10mg.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.7din 3/2-10-5764 10. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 10x10 kom 515-04-3534/03 10.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Stugeron® forte CINEDIL® .2003 Cena 2577.4 CILEST .Srbija cinarizin .ALKALOID AD . na dan.2din (R) 1072617 film tableta.2003 .D..

07. ciprinol®. pre intervencije. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. ciprofloxacin.HABIT PHARM A. izuzetno (deca od 5-17 god. 1x10 kom Cena 610. u zavisnosti od težine infekcije. blister. 1x10 kom Cena 312. 500mg.v. blister.v. blister.04. Paralelni lekovi: c . ne preporučuje se primena kod dece.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FLoX. 750mg. blister. . Paralelni lekovi: c . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1. bočica.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. citeral®.04. Marocen CIPROFLOXACIN .1 sata.5g dnevno.2004  (R) 1329201 film tableta.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10.9din 515-04-03628-1 28. . 500mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin . 1x10 kom Cena 610. Marocen CIPROCINAL® . blister.2004  (R) 1329431 film tableta. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.07. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. maks. tokom ½ . pre intervencije. 20mg. pre jela. 5x50mL Cena 1254.Slovenija ciprofloksacin . ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. 28 dana.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. deci se ne preporučuje.KRKA. 250mg. 250mg. 3 dana. inf. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.5g dnevno. maks. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. 500mg.2002  (R) 1329192 film tableta. podeljeno u dve doze.D. . u zavisnosti od težine infekcije. pre jela. u zavisnosti od težine infekcije. gonoreja: 500mg jednom dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. izuzetno (deca od 5-17 god. inf. 1.07. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. 28 dana. 100mg. blister. .Srbija ciprofloksacin .09. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. 250mg. blister. ciprofloxacin 250 mg.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. citeral®.09. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. maks. kod starijih ½ doze.2004  (R) 1329203 film tableta.1din 515-04-03628/03 28.09.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. CIPRINOL® . ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin 500 mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296.2002  (R) 1329190 film tableta. cifran. gonoreja: 500mg jednom dnevno. D.D.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. 20mg dnevno za obe indikacije. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.D.ZDRAVLJE A. ciprocinal®. zatim 10mg dnevno. ciprofloxacin 500mg.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11. pre jela. TOVARNA ZDRAVIL. cifran. 3 dana. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312.. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. 1x10 kom Cena 578.FLoX. ciprofloxacin 250mg.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.

250mg.5g dnevno. maks.JUGOREMEDIJA A.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks.FLoX. Paralelni lekovi: c . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. 1. ciprofloxacin 500 mg. 1x10 kom Cena 610. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno. citeral®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god.7din 5290665003637 292/2005/12 29. ciprinol®.11. ZRENJANIN . 28 dana. cifran.REMEDICA LTD .2din 8608811005058 515-04-826/03 10. blister.REMEDICA LTD . Paralelni lekovi: c . maks. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1. pre intervencije. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin. pre jela. 250mg. pre intervencije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.5g dnevno. u zavisnosti od težine infekcije. 1. 500mg. blister. citeral®. 1. izuzetno (deca od 5-17 god. ne preporučuje se primena kod dece.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ciprinol®. ciprofloxacin. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 3 dana. ciprinol®. 3 dana. 1x10 kom Cena 312. citeral®. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg.FLoX. izuzetno (deca od 5-17 god.5din 8608811005089 515-04-826-3 10.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11.11. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG .6din 5290665004047 328/2005/12 29. blister. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . 500mg.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. 250mg. pre intervencije. ciprofloxacin 500 mg. ciprinol®. 3 dana. blister. blister.D. ne preporučuje se primena kod dece. 28 dana. cifran. Marocen .FLoX. ciprofloxacin 250 mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 1062.2003  (R) 1329453 film tableta.5g dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 500 mg. ciprocinal®. cifran. 1x10 kom Cena 297.2003  (R) 1329452 film tableta. 28 dana. 28 dana. Paralelni lekovi: c .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.11. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 581. pre jela. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprocinal®. blister.08.Kipar ciprofloksacin . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2003  (R) 1329451 film tableta.08. citeral®. ciprofloxacin 250 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprocinal®. pre intervencije.5g dnevno.Kipar ciprofloksacin . pre jela. ne preporučuje se primena kod dece. maks.FLoX. 2x10 kom Cena 610. cifran.Srbija ciprofloksacin .1din 8608811005072 515-04-826-2 10. u zavisnosti od težine infekcije.

1x100mL C Cena 450. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 5mg.Srbija cisplatin . . 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. Platidiam 50.2004 Cena 1581.HABIT PHARM A. LIMITED . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. testisa.Australija cisplatin .PFIZER (PERTH) PTY.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.5mg/mL. gastropareza kod dijabetičara. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. ezofagusa. bočica. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. Platinex .07.5mg/mL. 10mg.8din 515-04-4330/03 10.5mg/mL. 5x10mL Cena 2087. Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica. karcinomi glave i vrata.v. .2005 Cena 233. mokraćne bešike.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. ovarijuma.B. osteosarkoma: po protokolu. Platinex CISPLATIN .2din 8606007410303 1140/2006/12 06. 0.08. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.9din 8600064117465 315/2005/12 16. 50mg/100mL.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta.07. bočica od tamnog stakla. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. bočica. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.09. karcinoma pluća. karcinomi glave i vrata. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Austrija cisplatin .ZDRAVLJE A.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.EBEWE PHARMA GES. postoperativna pareza creva. bočica od tamnog stakla.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21. KG .03.M.03.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 1mg/mL. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. Platinex CISPLATIN .09.D. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.D. blister. Platidiam 50. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.09. Platigal. CISPLATIN .2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. Platidiam 50.08.H NFG. bočica. Platigal. Paralelni lekovi: Platidiam 10. maks. 3x10 kom Cena 106.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . 10mg/20mL. 40mg dnevno.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.6din (SZ) 1124175 tableta. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. Paralelni lekovi: Platidiam 10. 0.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. endometrijuma. 1mg/mL. blister.Srbija cisaprid . Platigal.1din 515-04-4331/03 10. bočica. 0.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju.

inf.06. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 40mg. bočica od tamnog stakla. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 601. 5x10mL . 10mg.2007 Cena 550. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati..06. 60mg dnevno.06. do 40mg. pre intervencije. Paralelni lekovi: c .ALKALOID AD . Marocen CITERAL® . 250mg.07. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. ciprofloxacin. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. blister.Makedonija ciprofloksacin .ALKALOID AD .06. maks.D.v.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.06. 10mg. blister. 0. 20mg. 28 dana. 10mg. blister.06. 1x10 kom Cena 309.2007 Cena 1932.5g dnevno.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. cifran. blister. bočica.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.1din (R) 1072067 film tableta. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.1din (R) 1072063 film tableta.2003  (R) 1329400 film tableta. povećati na 20mg posle 7 dana.06.07.v.1din 515-04-1994/03 27.11. ampula. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.1din (R) 1072064 film tableta. ciprofloxacin 250 mg.07. ciprocinal®.06.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 20mg.FLoX. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .2007 Cena 1090. 500mg. 1x5mL Cena 135.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. 21 dan.2007 Cena 1376.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. podeljeno u dve doze. bočica od tamnog stakla.2003  (R) 1329401 film tableta. ciprinol®. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. maks.2007 Cena 545.Makedonija ciprofloksacin . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. blister. maks. 40mg dnevno.06. 20mg. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno.8din (R) 1072066 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. 1. 100mg.4din 515-04-1213-2 30. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. ako je potrebno. .6din (R) 1072068 film tableta. ne preporučuje se primena kod dece. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .Srbija citalopram . inf.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. 60mg dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. povećavati dozu do maks.3%. rastvor. ciprofloxacin 500 mg.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta.7din (R) 1072065 film tableta. tokom ½-1 sata. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12. 40mg.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.2007 Cena 2735.4din (R) 1072061 film tableta.ZDRAVLJE A. 5x10 kom Cena 966. pre jela.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. 3 dana. blister. blister. deci se ne preporučuje. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. stariji maks. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. blister.2007 Cena 386. stariji maks. 40mg.

V. deca od 2 . zatim na 4 sata sledećih 5 dana.2din 120mg+5mg. Kleromicin®.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Pressing® CLATHROCYN® . zymbaktar . Fromilid® uno. 1mg/mL. Paralelni lekovi: clarithromycin. . blister.3din 515-04-3568/04 30. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Kleromicin®.SCHERING-PLOUGH LABO N.Belgija loratadin . alergijski konjunktivitis. 250mg. Klerimed®. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. Fromilid® uno.Belgija pseudoefedrin.Kipar klaritromicin .HEMOFARM AD . 500mg.8din (R) 1325621 film tableta. 10mg.09. loratadin . Paralelni lekovi: clathrocyn®. blister.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.2007 Cena 283. blister. Loratadin. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. 250mg. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.2din (R) 1325616 film tableta. keratitis. Paralelni lekovi: Flonidan®.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. Fromilid®. Cena 174. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.REMEDICA LTD . bočica. a drugog dana 2 kapi na sat. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. Lorano.SCHERING-PLOUGH LABO N. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. nesezonski hronični idiopatski rinitis. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.02. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.02.V. 500mg.04. Fromilid®.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Klerimed®.09. . blister.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. CLARITHROMYCIN . 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. zymbaktar CLARITINE® .3din (R) 3058250 sirup.06.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. blister.2004 Cena 1032. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.04. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. najduže 10 dana.5 godina: 5mg dnevno. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® .2006 Cena 1115. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).Srbija klaritromicin . blister.

1din 8600103492034 161/2006/12 07. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. 2x1mL Cena 1269. 1mg+2mg.2006 Cena 287.02.12.JUGOREMEDIJA A.m.12.5din (R) 3020185 prašak za sirup. 50mcg/24h. na 12 sati.7din 515-04-2530/03 05. neozleđenu kožu.DELPHARM LILLE SAS . aluminijumska folija. blister.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.A.04.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. deca do 3 godine 150000-300000 i. napunjen injekcioni špric.6mL Cena 911. estradiol . 1x21 kom Cena 543.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni..100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .j.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. uzima se 30 minuta pre jela. na 8 sati.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.j.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. 2x0.AVENTIS INTERCONTINENTAL .Francuska ciproteron. 40mg. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno.j.04.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju./mL.4mL Cena 717.04. ZRENJANIN . infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s.SCHERING GmbH & CO.2006 doziranje: tonzilitis.c.7din 8600103492119 479/2006/12 07.8mL) Cena 1054. . blister.4din 515-04-2530-3 05. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. .J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. ovarijektomija.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). CLIACIL® . na 8 sati. posle 21-og dana pauza 7 dana.9din (R) 1020183 tableta. CLIMARA® .j. tokom 7-10 dana. tokom najmanje 2. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.12. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. 1x4 kom Cena 461.3din (R) 1020184 tableta. terapija 1mg/kg s. 60mg.2mL Cena 375. od petog dana menstrualnog ciklusa. bočica.2 Mi. estrofem® CLIMEN® . blister. nestabilna angina pektoris. a najviše 8 dana.Nemačka estradiol .Francuska enoksaparin . svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.c. otitis media. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.Srbija fenoksimetilpenicilin . tokom 10 dana. PRODUKTIONS KG .12.12.D.04.AVENTIS PHARMA S.c. 100mg. 2x0.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju. 2x0.j.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. 60000i. 20mg.1din 515-04-2530-4 05. 600000i.j. 1200000i. na 12 sati. ne sme se primenjivati i.. 2x0.2006 Cena 192. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.5din 515-04-2530-1 05.6din 515-04-2530-2 05. 80mg. na 8 sati.

2003 Cena 358. s. odrasli parenteralno 0.3din (R) 1326228 film tableta. u razmacima od 24 sata. a i. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.01.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju.j.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. bočica staklena. blister.08. 600mg. 1%. 300mg.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. inj. blister.9din (R) 1326221 film tableta. 3x10 kom 515-04-1257-2 06.Nemačka reviparin . 600mg. 1. s. 2x6 kom 515-04-1037/04 15.1din 8600097012386 515-04-383/04 01. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® . kože.5din 515-04-5182/03 24.07.j. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. napunjen injekcioni špric.2003 Cena 710.Nemačka klindamicin .B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. 5x6mL 86/2006/12 31. 300mg.2006 Cena 1486. 1x20g Cena 152. 300mg. 1432i. 34356i. ne treba da pređe 600mg.ABBOTT GmbH & CO. 1x6 kom 515-04-1034/04 15. 900mg/6mL. CLIVARIN MULTI .2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2004 .09.6din (R) 1326222 film tableta.2006 Cena 263.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.c. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.c. 150mg.m. (pojedinačna i. 600mg.j. blister..6-2.07.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister.09. blister. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. inf.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.9din 84/2006/12 31. ampula. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.v. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . blister.HEMOFARM AD . blister.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.01.07. ampula.2004 Cena 284.07.25mL. potkožnog tkiva. izuzetno 450mg na 6 sati. zglobova. 10x0. peritonitis.. 600mg/4mL.1din (R) 1326220 film tableta.08.Srbija klindamicin .07. KG .CHEPHASAAR CHEMISCH .j.2g tokom 60 minuta.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.ABBOTT GmbH & CO./0.08.Nemačka reviparin . tuba. KG . deca 3-6mg/kg na 6 sati.

ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg. 10mg.6mL.06.09. bočica. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i..N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. 10x0.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. LUNDBECK A/S . sintetski  (R) 1048877 tableta. 50-150mg.2003 .2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. 150mg dnevno. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. 50mg.09.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.9din 515-04-03222/04 28. s.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.09. s.06.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.Makedonija kloksacilin .Danska zuklopentiksol . maks 600mg nedeljno. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .2004  (R) 1070971 film tableta.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula. 250mg.H.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.m.09. tvrda. plastična kutija.c.Kipar klomifen . 1x50 kom Cena 662. bočica.8din 515-04-5182/03-1 24. blister. u razmacima od 24 sata. plastična kutija./0. clopixol acuphase CLOXACILLIN .j.06. 3436i.2003 Cena 515-04-257-1 30. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.Danska zuklopentiksol .2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. ampula.H. 1x16 kom (R) 3021831 sirup.09. LUNDBECK A/S .H. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.j. 1x10 kom Cena 204. 200-400mg. 10x1mL Cena 3244. maks. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. LUNDBECK A/S . a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.m.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. ampula.j.ALKALOID AD .9din 515-04-03225/04 28. Paralelni lekovi: clopixol acuphase. 5x1mL Cena 2915. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . napunjen injekcioni špric. 1x1 kom Cena 1639. 25mg.Danska zuklopentiksol . 125mg/5mL.8din 515-04-03221/04 28.c.3din 515-04-03224/04 28. 200mg.REMEDICA LTD . na 2-4 nedelje. Paralelni lekovi: clopixol. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. Paralelni lekovi: clopixol. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . podeljeno u više doza.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. 50mg. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.

4din 515-04-1683/03 28. CLOZAPIN HEXAL® . blister. 5x10 kom Cena 478. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. stariji od 75 god. maks.2din 3/2-10-10000 12. 5x10 kom Cena 1169.4din 515-04-1683-1 28. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta.5mg. 12.11. Leponex® CO-DIOVAN® .5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).06.11.5mg.5mg dnevno. teške psihoze 200-450mg. veća doza uveče). a zatim 25-50mg drugog dana. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12. a zatim 25-50mg drugog dana. Paralelni lekovi: clozapine. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. 900mg dnevno.11.2003  (R) 1401041 film tableta. Leponex® CLOZAPINE . povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.5din 8606102455162 519/2005/12 02. kutija. veća doza uveče).5din 515-04-1682/03 28.11. COAXIL .2005  (R) 1070021 tableta. 100mg. 900mg dnevno.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 25mg.5mg. jednom dnevno. teške psihoze 200-450mg. hidrohlortiazid .2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. 2x14 kom Cena 1614. do 200mg u jednoj dozi.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. 2x14 kom Cena 1614. 100mg. 4g dnevno.2004 doziranje: šizofrenija. blister.2005 doziranje: šizofrenija.REMEDICA LTD . ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.2003  (R) 1401042 film tableta. 160mg+12. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. blister. 50mg.12.Nemačka klozapin . 160mg+25mg.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.NOVARTIS .3din 8606102455155 518/2005/12 02. blister. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. blister. blister.11. respiratornog i urinarnog trakta. do 200mg u jednoj dozi.SALUTAS PHARMA GmbH . lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. mekih tkiva.Švajcarska valsartan. kao i produženo.Francuska tianeptin . maks. maks. 80mg+12. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).11. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.2002 . ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.LES LABORATOIRES SERVIER .2005  (R) 1070022 tableta. početi sa 40mg. blister.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.Kipar klozapin . Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 2x14 kom Cena 545. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. 5x10 kom Cena 1501.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. maks. maks.

10.DEMO S. paracetamol. 10mg+750mg+60mg. tuba. rinitisom (i rinorejom). fenilefrin.5din 515-04-1829-1 23.10. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.GLAXOSMITHKLINE UK . kofein. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. 8 tableta dnevno. 4 praška dnevno. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . askorbinska kiselina . orvagil® . maks. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. blister.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. kesica. 5mg/mL. 750mg+10mg+60mg.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel.75%.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. blister.12. maks. . 10x100mL Cena 129.Grčka metronidazol . 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.10. 750mg+10mg+60mg. kesica. 10x5g 515-04-1827-1 05.Grčka metronidazol . 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.12.09. plastična kesa. rinitisom (i rinorejom).R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. . 5x5g Cena 149. 10mg+750mg+60mg. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.GLAXOSMITHKLINE UK . maks. 0.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. deca 7. askorbinska kiselina . 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23. paracetamol. rinitisom (i rinorejom). prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. kesica.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.DEMO S. kesica. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .Velika Britanija fenilefrin.A.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.Velika Britanija paracetamol. Paralelni lekovi: Klion®.Velika Britanija fenilefrin. 4 praška dnevno.GLAXOSMITHKLINE UK .2din (8606101409036) 39/2006/12 16. Influrex COLPOCIN-T .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. terpin.5din 515-04-1829/03 23. 4 tablete dnevno.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.2003 (BR) 1111211 tableta. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.A.2003 Cena (BR) 3111214 prašak.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. COLPOCIN-T® . 10x5g 515-04-1827/03 05. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.10. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.01.5mg/kg na 8 sati. askorbinska kiselina . maks.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta.

B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju. .27g/L+6.Nemačka natrijum-hlorid.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. do najviše 54mg dnevno.05. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. ukoliko je potrebno.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.6din 8606102804076 698/2006/12 25.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30. COMPOUND SODIUM LACTATE .09.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. CONCERTA® . 6g/L+0. maks. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.JANSSEN PHARMACEUTICA N. blister.NOVARTIS . 2g dnevno. kalijum-hlorid.V.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. stanja sa acidozom. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. bočica. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.Belgija metilfenidat . 200mg. 18mg. u urgentnim stanjima. 36mg.8din 17. Terapiju treba prekinuti.27g/L+6. Paralelni lekovi: Bisoprolol.4g/L+0. kalcijum-hlorid. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. selektivni (R) 1107600 film tableta. prosečno 60 kapi/min. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. bočica. maks. lamivudin . Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .2006 doziranje: terapija šoka. blister. 6g/L+0. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.4g/L+0.B.24g/L. maks.Nemačka bisoprolol .05.24g/L. 1x30 kom Cena 4674. 180 kapi/min.6din 8606102804069 699/2006/12 25. 300mg+150mg.12.Švajcarska entakapon . 5mg.2003 649.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.7din (SZR) 1328640 film tableta.4din 515-04-2097/04 06. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.1din 17. CONCOR® .Velika Britanija zidovudin.05.07. boca plastična. Byol®.5 L).MERCK KGaA . 1x30 kom Cena 2033.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. kombinacije Cena 27113. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.07.GLAXOSMITHKLINE UK . boca plastična.BRAUN MELSUNGEN AG . blister. 10mg.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.05. bočica. 20mg dnevno. 1x30 kom Cena 3618. natrijum-laktat .2003 .

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

diclofenac duo. Naklofen® duo. 1x12. eklampsija). maks. 100mg.2007 531.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. deca 0.O. blister. blister. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. Naklofen® retard. rapten® duo DICLOFENAC DUO . rapten-K®. diclofenac-retard. rapten rapid.09.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. tvrda. blister. rapten-K®. diazepam DICLOFENAC BMS . nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. diklofen®. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. 4%.2003 doziranje: anksioznost. diclofenac-retard. Bensedin®.01. diklofenak duo remevita® plus.3din 515-04-1215-1 01.Nemačka diklofenak . 50mg.2-0. diklofenak retard.122  (R) 1071180 obložena tableta. alkoholni apstinencijalni sindrom. bočica sa raspršivačem. kratkotrajna primena. diklofenak Forte. diklofen®.9din 8606007081206 118/2007/12 11. rapten rapid. Naklofen®.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam).5g Cena 318.08. 4%.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.01. parenteralno status epilepticus.06. diklofenak. diklofenak. blister. diklofenak retard.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. 75mg.06. diklofenak Forte. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®. 2mg. Naklofen®. .PHARMASWISS D. dismenoreja: 50-150mg dnevno. kratkotrajna primena. 2x15 kom Cena 90. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). terapiju sprovoditi 7-8 dana. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17.O.Srbija diklofenak . rastvor. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. Naklofen®.08. diklofenak duo remevita®. rastvor. voltaren .4din 515-04-5108/03 17. Paralelni lekovi: diklofen. Naklofen® retard. 5mg.PHARBIL WALTROP GmbH . diklofenak duo remevita® plus.2004 133. 5-15mg uveče (nesanica). nesanica. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. bočica sa raspršivačem. 2x10 kom Cena 303. Naklofen® duo.2003  (R) 1071181 obložena tableta. diklofenak.USA diklofenak .7din 515-04-1215/03 01.8din 515-04-03560/03 28. Paralelni lekovi: diclorapid®.BRISTOL-MYERS SQUIBB . blister.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. konvulzije odrasli 10-20mg i. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. Paralelni lekovi: apaurin®. diklofenak duo remevita®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno..v.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.

tuba. tvrda. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. jakog delovanja. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. 150mg dnevno. bolno zapaljenje uha. Naklofen® duo.2007 96. diclofenac duo. blister. neurodermatitis.1din (R) 1327600 kapsula. dečiji ekcem.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.08. diclofenac BMS. 75mg. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. blister. Naklofen®. Naklofen® duo.2005 Cena 273.Srbija diklofenak .REMEDICA LTD .2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .KRKA.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL.Kipar diklofenak . diklofenak duo remevita® plus. 150mg.2005 . diklofenak retard.3din (R) 1327602 kapsula.10. diklofenak. 2mg/mL. urtikarijalne akne. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.2002 Cena 126. rapten-K®. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. Naklofen® retard. nosa.5din (R) 1327601 kapsula. rapten® duo DIDERMAL .2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. blister. 75mg. diklofenak Forte.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju.9din 3838989503345 575/2005/12 23.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. 100mg. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23.O.05. dnevno. 1x100mL Cena 846. tvrda. . sa dosta tečnosti. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. diklofenak duo remevita®.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.PHARMASWISS D.11.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. na prazan želudac. diklofenak.10. diclofenac duo.D. 1x15g Cena 126. diklofenak duo remevita®. dnevno. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. rapten rapid. sa dosta tečnosti. diklofen®. gentamicin .GALENIKA AD .Slovenija flukonazol .05. blister. vanzglobni reumatizam. tvrda. 100mg. istegnuća. 75mg. iščašenja). blister. rapten-K®.05%+100000ij/100g.11.2005 Cena 512. rapten® duo DICLORAPID® . 0. D. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. 1-2 sata pre obroka.O.7din (R) 4153602 mast.Srbija betametazon. Naklofen®. diklofenak retard. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. tvrda.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula.05. diklofen®. maks. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23.11. Paralelni lekovi: diclorapid®.11. . tuba.2002 doziranje: akutni i hronični. infekcije kože. tvrda. degenerativna reumatska oboljenja. bočica staklena.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula.2005 Cena 2273. diklofenak Forte.05%+100000ij/100g. rapten rapid. blister. 50mg. blister. 0. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac-retard. Naklofen® retard.

tvrda.PFIZER PGM . dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. hemicelulaza. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. oralno podeljeno u 2 doze. blister. u toku jela. 1x100mL Cena 1102.07.9din (R) 1102071 kapsula. Flukonazol.Srbija proteaza. zatim 3mg/kg dnevno.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. 2-4 nedelje. blister. 2x10 kom Cena 182. pankreasa. 0. Flumycozal.A09AA02 DIGESTIVI. dnevno. Paralelni lekovi: dilacor® .8din (R) 1327310 kapsula. Paralelni lekovi: diflazon®.Srbija izosorbiddinitrat . sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.Francuska flukonazol . 2-4 nedelje.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl.07.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.6din (R) 1327311 kapsula.5mg za 8h). blister. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. bočica.12. Fluconazole. terapija 20-120mg dnevno. amilaza.O. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.5mg u više doza za 24h (npr. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.O. lipaza. blister. NIŠ . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 7-14 dana. dnevno. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. 150mg.07. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Paralelni lekovi: diflucan®.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno.2002 Cena 181.125-0. Stabilanol DIFUTRAT . Paralelni lekovi: cornilat®.07. spora digitalizacija i doza održavanja 0. 2mg/mL. dnevno. dnevno. DIGOXIN . blister. stanja posle resekcije želuca. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. Fluconal. tvrda.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. 20mg. tvrda.REMEVITA D. 2x10 kom Cena 30.2006 Cena 981.Srbija digoksin .SRBOLEK A. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.06. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. 0. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta.06. 7-14 dana.25mg.2003 doziranje: hronični pankreatitis. blister.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.GALENIKA AD . žučne soli . . cistična fibroza pankreasa.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluconazole.9din 4034541000706 1115/2006/12 05.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.D. Stabilanol D DIFLUCAN® . 20mg. 50mg.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. Fluconal. tvrda.2006 Cena 474. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. Flunazol. Isosorb retard® DIGESTAL . Flukonazol.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. Flunazol. Flumycozal. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.

iščašenja. 1x40g Cena 77.GALENIKA AD . povrede sportista.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. diklofenak. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. voltaren DIKLOFENAK . uganuća. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. 50mg. tuba. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN .Srbija diklofenak . 1%. 50mg. diklofenak Forte. blister. 75mg.01. diclofenac-retard. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. Paralelni lekovi: diclorapid®. . diklofenak Forte. diklofenak duo remevita®. rapten-K®.4din 515-04-874/04 20. diclofenac BMS.01.D.HEMOFARM AD . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak duo remevita® plus. padovi. diklofen®.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. diclofenac duo. rapten rapid.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem.Srbija diklofenak .9din (R) 5162194 supozitorija. rapten rapid.Srbija diklofenak . 100mg. tuba.2007 Cena 46.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. dismenoreja 50-150mg dnevno. rapten-K®. 25mg. diclofenac-retard. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. rapten® duo DIKLOFENAK . strip. Naklofen® retard.HABIT PHARM A. blister. Naklofen® duo.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. bolovi u leđima. Naklofen®. reumatskih i drugih bolova (udarci.2007 doziranje: gel. diklofenak duo remevita®. istegnuća.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. diklofenak retard. Naklofen®. 50mg. 1%. Naklofen®. diklofen®. ako je neophodno. 1x50g Cena 99. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. ampula. diclofenac duo.Srbija diklofenak . rapten® duo DIKLOFENAK .01. diklofenak retard.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta.01.HEMOFARM AD . 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. povrede mekih tkiva. voltaren . Paralelni lekovi: diclorapid®.04. diklofen. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac BMS. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diklofenak duo remevita® plus. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. strip. Naklofen®. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Naklofen® duo. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.7din 8600097400794 249/2007/12 17. Naklofen® retard.10.01.01. blister.

Paralelni lekovi: diclorapid®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diklofen®.Srbija diklofenak .5din 8608813901266 1759/2006/12 02.O.07. dismenoreja: 50-150mg dnevno.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . Paralelni lekovi: diclorapid®.REMEVITA D.12 DIKLOFENAK . dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten rapid. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.REMEVITA D. Naklofen® retard.O. diklofenak Forte. Naklofen®.O. Naklofen®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten-K®. diclofenac duo. rapten-K®.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14.Srbija diklofenak .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®.O. Naklofen® duo. 75mg.O. 100mg. diclofenac duo. diklofenak Forte.07.07. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. strip.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . diklofenak retard.Srbija diklofenak .07. NIŠ . NIŠ . diklofenak retard. ampula. diclofenac-retard. diclofenac BMS. diklofenak duo remevita® plus.10.2004 Cena 128.REMEVITA D.REMEVITA D. diklofenak duo remevita®. 2x10 kom Cena 55. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.O.8din (R) 5162649 supozitorija. diklofenak duo remevita® plus. tvrda. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. NIŠ . 50mg. diclofenac-retard.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen®. blister. diklofen®. blister.O. Naklofen® duo. ako je neophodno. rapten-K®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. blister. tvrda. diclofenac BMS. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 5x3mL Cena 59. NIŠ . dismenoreja 100mg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . rapten rapid. strip. 100mg. dismenoreja: 50-150mg dnevno.O. diklofenak.Srbija diklofenak .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. diklofenak Forte.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija.10. diklofenak. Naklofen® retard. diklofenak retard. 75mg. diclofenac BMS. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard. 50mg. Naklofen®. diclofenac duo. . Naklofen® duo. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. 3x10 kom Cena 150.

4din 8600064100429 2381/2007/12 16. diclofenac duo.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.05.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak duo remevita®. blister. diclofenac BMS. 0. rapten-K®.5mg za 8h). diklofen®. 50mg. Naklofen®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. ampula.10.Srbija diklofenak . Naklofen® duo.05. ako je neophodno. 0.10. 2x10 kom Cena 133.25mg. dismenoreja: 50-150mg dnevno.REMEVITA D. diclofenac BMS.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. Naklofen® duo.25mg/2mL. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. Naklofen® retard. . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.6din 8608808104290 669/2006/12 18. rapten® duo DILACOR® . Naklofen® duo. spora digitalizacija i doza održavanja 0. rapten-K®.D. 75mg/3mL. Naklofen® retard. Naklofen® retard. Paralelni lekovi: digoxin . diclofenac-retard.7din (R) 1100252 tableta. rapten rapid. diklofenak retard.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.ZDRAVLJE A.07. 0.125-0. diklofenak Forte. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . blister. diclofenac-retard.O. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. diklofenak duo remevita®. strip. 2x10 kom Cena 133.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. 50mg. diklofenak duo remevita®.05. rapten rapid.O. 100mg. diklofen®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.5mg u više doza za 24h (npr. stariji i insuficijencija bubrega .GALENIKA AD .05. blister. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak Forte.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. blister. diclofenac-retard.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. ampula. diklofenak. 6x2mL Cena 57. 100mg. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diclofenac duo. diklofenak. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofenak retard. diclofenac BMS. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. rapten rapid.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2006 Cena 55. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.75-1mg u toku najmanje 24 sata.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: diclorapid®.Srbija diklofenak . Naklofen®. rapten® duo DIKLOFEN® . diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita® plus. NIŠ . 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. Naklofen®. parenteralno brza digitalizacija 0.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju.2007 Cena 30.Srbija digoksin . diklofenak. diclofenac duo. rapten-K®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.

C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta.Srbija diltiazem .11. zatim 2 puta po 6.O.O. . zatim 2 puta po 25mg. 2x10 kom Cena 88. stanja posle infarkta miokarda.11. maks. 60mg. 90mg.2003 Cena 550.10. bočica.5mg. 25mg. Milenol DILCORAN .ALKALOID AD . ujutro i u podne.SLAVIAMED D.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: 12.9din (R) 1107650 tableta. blister. blister.2003 Cena 387. maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.5mg. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. 6. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® .9din 515-04-1810/03 30. angina pektoris: 12. 3x10 kom Cena 172. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: cortiazem retard.Švajcarska karvedilol . zatim 25mg dnevno. 6.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10.25mg. bočica.125mg 2 nedelje.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno.12. nastaviti sa 2 puta po 12.2003 Cena 766. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. diltiazem .C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta.11.25mg. 2 puta po 25-50mg. blister. maks. maks. 360mg dnevno.7din (R) 1107651 tableta. 80mg. 2x14 kom Cena 361. maks.7din (R) 1107622 tableta.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . 25mg. Karvileks®. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. pre jela.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.09. Paralelni lekovi: cortiazem retard.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30.Srbija pentaeritritiltetranitrat . 90mg. blister. maks. blister.10. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.5mg početno. 480mg dnevno. maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister.04. 12.04. 1x30 kom Cena 167. 360mg dnevno.2din (R) 1402203 tableta.F. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.25mg 2 nedelje.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. a najkasnije do 16 sati.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji).10.5mg početno. Paralelni lekovi: coryol®. Karvedilol.5mg. blister.2004 Cena 256.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. blister. 12. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg.HEMOFARM AD .Makedonija diltiazem .

50mg. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. endometrioza: 11. kinetoze 12.GALENIKA AD . 400mg dnevno.6din 515-04-1682/03 01. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg. 2x14 kom Cena 1713.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju.08.2003.6din 515-04-1681/03 01.2003  (R) 1103798 film tableta. sterilitet kod žena: 1mg s.25mg. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.7din 8606010925016 600/2007/12 01.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. 80mg. 0.07. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). 75mg dnevno.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5-2. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.12.5din 515-04-1910/03 29. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. 10x100mL Cena 35208. 2x14 kom Cena 1384.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .  (R) 1103799 film tableta.Francuska triptorelin .25mg i. maks.75mg.7din 515-04-1683/03 01. 3. 1x3.m.07.Austrija alanil glutamin . DIPEPTIVEN .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.75mg i.m. blister.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 150mg dnevno.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. maks.25mg i.0mL/kg telesne mase dnevno. blister.08. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. tokom 10-12 dana. blister.2din 515-04-1909/03 29.75mg Cena 9724. 1x10 kom Cena 68.25mg Cena 27555. na 4 nedelje ili 11. maks.m. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.Srbija dimenhidrinat . 160mg.c.03.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.5-25mg na 6-8 sati. liobočica sa rastvaračem.08. liobočica sa rastvaračem.NOVARTIS . deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. 7x1mL Cena 2494.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 20g/100mL. blister.07. 11.2din 515-04-1908/03 29. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. DIPHERELINE .Švajcarska valsartan . Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . 1x11. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. maks. .2003 doziranje: hipertenzija. 40mg. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.1mg/mL. liobočica sa rastvaračem.IPSEN PHARMA BIOTECH . na 3 meseca. boca.

H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju. brzinom 20-40mg/10 sekundi. 0. lichen rubber planus.V. Paralelni lekovi: diaprel Mr. ampula.5mg/g+30mg/g..v.O.05. glikosan..01. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.ASTRAZENECA UK LIMITED .2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. .3din 8606103170132 1048/2007/12 17.5mL.2007 Cena 229.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. 10mg/mL.Belgija betametazon .25-1mL.O. glioral® DIPRIVAN® . monokomponentni (R) 1400410 tableta. inf. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03.v. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. Cena 905.m. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. bočica staklena.05.09.v. blister. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.09. bočica.5mg/kg i. miozitis i fibrozitis 0.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. 80mg.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. 5x20mL Cena 1885.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. 1x15g Cena 113.Srbija gliklazid .v. DIPROSALIC® .. blister. 25mg. najduže 3 dana.5mL.8din 10mg/mL.5-1mL. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. . recofol® DIPROPHOS® .1din 309/2007/12 23. doza održavanja 25-100mg dnevno.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 0. deca 1-3mg/kg dnevno.130 DIPRIAN . hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.03.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. hronični ekcemi. doza održavanja 25-50mg dnevno.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.A10BB09 a10BB sulfonamidi. 320mg podeljeno u više doza. salicilna kiselina .1din (R) 7153640 rastvor za kožu.5mg/kg i. inf. uz glavne obroke.09.v. 2x10 kom Cena 43.SLAVIAMED D. . maks.HEMOFARM AD . neurodermitis. inj. 7mg/mL. ampula.8din 8606103714077 2048/2007/12 25.5mg/g+20mg/g. inj. sinovijalna cista 0.SCHERING-PLOUGH LABO N. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM . . svake 2-4 nedelje. inf..25-0. deca preko 3 godine 2. tuba.Velika Britanija propofol .2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.V. burzitis lokalna infiltracija 0. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.Belgija betametazon.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. jakog delovanja. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i. tendovaginitis 0.Srbija hidrohlortiazid .

prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 100mg. bruceloze i antraksa. edem: 5mg dnevno. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije.Srbija dopamin . ili i.. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.. 10mg. 2x10 kom Cena 216. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.Srbija doksiciklin .D. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.v. . rikecijama).DP FARMAKOS . po potrebi povećati do 5mg dnevno. Paralelni lekovi: dovicin.c.O. posle jela. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).8din 3/2-10-7040 20.Hrvatska torasemid .c.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju.v.m.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). a zatim 100mg dnevno. deca 0. tvrda. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. po potrebi ponoviti za 4 sata. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.Srbija doksiciklin . . ampula. premedikacija odrasli 50-100mg i.11.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .. 25x2mL Cena 1247.2din 1683/2006/12 18. deca 25-50mg sporom i.09. DOPAMIN . i. odnosno 25-50mg sporo i.JUGOREMEDIJA A.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. 50mg/5mL. blister. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). ZRENJANIN .2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. a zatim 100mg dnevno. blister. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. leptospiroze. bruceloze i antraksa. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . po potrebi povećati do 20mg dnevno.m. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). posle jela. monokomponentni (R) 1400475 tableta. blister.inj.5mg. blister.10.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .Nemačka petidin . ampula.HEMOFARM AD . hronični bronhitis i sinuzitis. DOKSICIKLIN . hronični bronhitis i sinuzitis.12. leptospiroze. rikecijama). Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 100mg. 5x5mL Cena 232.7din (R) 1400476 tableta. 5mg.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. hlamidijama.. vibramycin® d DOKSICIKLIN . 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26.m. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.O.PLIVA HRVATSKA D.. 100mg.01. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).2006 Cena 146. infektivno-toksički (septički) šok.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. Paralelni lekovi: dovicin.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.12. hlamidijama. 1 sat pre operacije.

Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).PRIZREN . oboljenja kičmenog stuba. rikecijama).2din 8608805160619 515-04-301/03 16.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. angiografija): 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.Srbija dopamin . leptospiroze.06.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. a zatim 100mg dnevno.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.2006  (R) 1071831 film tableta. ampula. 20-30 minuta pre anestezije. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). deca 0.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.Srbija doksiciklin . parenteralno premedikacija odrasli 0. bočica staklena.2006 doziranje: nesanica oralno 7. bruceloze i antraksa.12. 5x5mL Cena 232.Nemačka doksazosin . 15mg. DORMICUM® . 10x5mL Cena 730.5mmol/mL.Švajcarska midazolam . 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 50mg/10mL.06. Paralelni lekovi: doksiciklin.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine.FARMAKOS DD .GALENIKA AD . 100mg. ampula. tvrda.GUERBET . premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.2mg/kg.15-0. po potrebi ponoviti tokom noći. 2mg. blister. posle jela.2mg/kg.2004 5327. hlamidijama.11. 50mg. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. vibramycin® d DOXACOR . 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02.5mmol/mL. 0.12.1mg/kg. hronični bronhitis i sinuzitis.Francuska gadoterična kiselina . 15mg/3mL. DOVICIN . uvod u anesteziju odrasli 0. ampula.2mL/kg). 7.F. Midazolam Torrex DOTAREM .5mg.20mg/kg.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).12. ampula.15-0.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. bočica staklena.06. blister. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29. blister.2006  (R) 1071830 film tableta.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. Paralelni lekovi: Flormidal®. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02. 0. infektivno-toksički (septički) šok.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. 5mg/5mL.5-15mg uveče pre spavanja.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. deca 0.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.2005 . blister. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.08-0.SALUTAS PHARMA GmbH .12.07-0.1 mmol/kg (0. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.12.12.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN .

maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. neuroblastom. kumulativna doza je 550mg/m2. 50mg. 10mg. tireoidne žlezde.EBEWE PHARMA GES. tvrda. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . Wilmsov tumor. svake 3 nedelje.B.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.11. želuca.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. multipli mijelom. maks.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. bočica. endometrijuma. svake 4 nedelje.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. kumulativna doza je 550mg/m2.Holandija doksorubicin . 1x25mL D Cena 1041. osteosarkom. bočica od tamnog stakla. akutna leukemija). 50mg.M. 3 uzastopna dana. mokraćne bešike. 4mg. doxorubicin-Teva. KG . blister. doxorubicin. caelyx.2003 Cena 4744. multipli mijelom. Paralelni lekovi: adriblastina rd. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. caelyx. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. DOXORUBICIN . monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. mokraćne bešike. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. 500mg. Sindroxocin® .2007 doziranje: karcinomi dojke. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. neuroblastom. tireoidne žlezde. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®.09. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija kalcijum dobesilat . testisa.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula.1din 515-04-1602/03 18.7din 515-04-1601/03 18.12. osteosarkom.11.09.2003 doziranje: karcinomi dojke.11. 3 uzastopna dana. ORL karcinomi. Kamiren® XL DOXI-HEM . akutna leukemija). 10mg. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. maks. testisa. endometrijuma. Wilmsov tumor. blister.HEMOFARM AD . ili 20mg/m2 jednom nedeljno. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. bočica. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. . svake tri nedelje.Austrija doksorubicin . maks. Paralelni lekovi: adriblastina rd.PHARMACHEMIE B. ORL karcinomi. prostate i hepatocelularni karcinom. prostate i hepatocelularni karcinom. želuca. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). svake četiri nedelje. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela.H NFG.V. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla. Kamiren®.

100mg. 4x10 kom Cena 77. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.04. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.5din 8600064100535 1265/2006/12 02. 250mg/5mL.2006 doziranje: opstipacija. 50mg. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. blister. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. posebno ako je praćena noćnim napadima. 500mg. 250mg. tvrda. fiola. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.ZDRAVLJE A. . 1x100 kom Cena 2170. tvrda. Paralelni lekovi: euphylong® . deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. 125mg.Srbija medroksiprogesteron .D. 75mg dnevno. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.08.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® .R03DA04 j01dB cefalosporini. 3x10 kom Cena 210. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.5-25mg na 6 sati. maks.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN .R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. . karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. I generacija (R) 1321901 kapsula. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.04. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. maks. 150mg dnevno. DULCOLAX® .6din 8600064103840 515-04-288/03 12.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. tvrda.D. infekcije genitourinarnog trakta. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. blister. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN .2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.HEMOFARM AD . hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. blister. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.Srbija bisakodil . blister.9din (R) 1114221 kapsula. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg.2003 Cena 114.USA cefadroksil .06. maks.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. . 5mg. blister. bočica. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). infekcije kože i mekih tkiva.10.ZDRAVLJE A.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.06.06. 400mg dnevno. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . deca preko 2 godine 5mg oralno. kinetoze 12.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje).Srbija teofilin .D.Hrvatska dimenhidrinat .5-125mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .

5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.j.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju.. Cena 42300. bočica.. .V.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster.6din 515-04-2048/03 04.12. 2x500 U/boč. 1x500 U/boč. 100mcg/h. za oba oka. kesica. 25mcg/h.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. doza je 1000 j.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. u odgovarajuće mišiće. bočica. 5x1 kom Cena 4493.05.12. Cena 20403.Velika Britanija botulinum toksin . DYSPORT® .JANSSEN PHARMACEUTICA N. 5x1 kom Cena 7643.IPSEN BIOPHARM LIMITED . Paralelni lekovi: Botox D ..12.12.3din 3/2-10-8051 03.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® . kesica. kesica. 50mcg/h.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. 500U/boč.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. kesica.12. 5x1 kom 135 Cena 2487. maks. ostale indikacije doziranje je individualno. 500U/boč. starosti i telesne mase bolesnika.6din 515-04-2048-2 04.Belgija fentanil . 75mcg/h.8din 3/2-10-8050 03. zavisno od indikacije.3din 515-04-2048-1 04. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. tuba. 10mg/g.v.D.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. ZRENJANIN .Nemačka urapidil .07. 1%.05. ampula. 1%.Nemačka urapidil .6din 14. 2mg/min.2004 6053. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.09. ampula.D.ALTANA PHARMA AG . (po potrebi ponoviti). 50mg/10mL.2din 8606102233074 1577/2006/12 05.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.Danska memantin . strip. najduže 7 dana.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® .C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. inj. ili inf.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.09. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. 10mg. (po potrebi ponoviti).v. teški i najteži oblici hipertenzije. najduže 7 dana. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.05. 1%. 150mg. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem.2004 198.07. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče.2004 Cena 6780. 2x14 kom Cena 3390.2004 457. inj. 10mg.Srbija ekonazol . 5x5mL Cena 1445.07.1din (R) 1079022 film tableta. bočica od tamnog stakla. 1x3 kom Cena 188. 25mg/5mL. 5x10mL Cena 2071. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.5din (R) 2079025 oralne kapi.1din 515-04-1587/04 16. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . ZRENJANIN . 2mg/min. rastvor. u početku terapije. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.09.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).2004 ECALIN® .05.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.Srbija ekonazol . EBRANTIL® 25 .abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . tuba. teški i najteži oblici hipertenzije.H.ALTANA PHARMA AG . Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. 4x14 kom 515-04-1586/04 16.2004 . blister.JUGOREMEDIJA A.JUGOREMEDIJA A.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. LUNDBECK A/S . blister.6din 26. u početku terapije. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. sprej-boca. ili inf. rastvor. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.

800mcg dnevno.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.IVAX . kolpitis gljivične etiologije.CR A. 150mg. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.IVAX CORPORATION. ventolin™ . kontejner pod pritiskom. Paralelni lekovi: Becotide™. . maks.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. maks. maks. 500mcg dnevno.S. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. strip.IVAX . 100mcg/doza.USA beklometazon . . Spalmotil®.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26.08.08. Paralelni lekovi: Becotide™. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. kontejner pod pritiskom. bočica sa raspršivačem. ecobec ECOSAL . 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. 1000mcg dnevno. USA . maks.Češka salbutamol . po potrebi 3-4 puta po 200mcg.08.USA beklometazon . 100mcg/doza. maks. Paralelni lekovi: aloprol. Paralelni lekovi: aloprol. 1000mcg dnevno.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol.1000mcg dnevno. ecosal easi-Breathe. kontejner pod pritiskom.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. 500mcg dnevno. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.05.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. kontejner pod pritiskom.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. 0. 250mcg/doza. 0.1mg/doza.08.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. uveče. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 1x200 doza 515-04-245-1 04.08. leukoreja.IVAX CORPORATION.1mg/doza. ECOBEC . 1000mcg dnevno. maks. ecosal. maks. 800mcg dnevno. Spalmotil®. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 250mcg/doza. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .08. maks.S. tri uzastopna dana. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . 1x200 doza 515-04-246-1 04.CR A.Češka salbutamol . bočica sa raspršivačem. USA .

rezistentnim na peniciline i cefalosporine.1din 8606007080322 42/2006/12 16. blister. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. blister. 60mg/2mL.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama.). kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. Paralelni lekovi: Febricet. bočica.01.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. tvrda. inf.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.5mg (ujutro i uveče).2din (BR) 5086915 supozitorija. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. 75mg. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® . deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. maks. uzima se posle jela sa dosta tečnosti.02.06.2004 Cena 1048. u razmaku od 4-6 sati. 2x14 kom Cena 3817.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.01.Slovenija vankomicin .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. PcM-Hemofarm. bočica.2007 Cena 99. 4x4 kom Cena 126.1din 3/2-10-3158 16. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.2006  (R) 1072832 kapsula. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. Paracetamol EFFERALGAN® .12. 150mg.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . maks. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. 1g. PcM-Hemofarm. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. 4 doze u 24 sata. 1x500mg E Cena 129. blister. 500mg. vancotex. bočica. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. strip. socijalne fobije. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.09.Irska venlafaksin . Panadol. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.2006 Cena 95. Paralelni lekovi: Febricet.5-1g na 4-6 sati. 500mg. starosti od 6-24 meseca. . 80mg. anksiozno-depresivni poremećaji. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11.D. Paracet. vankocin EFECTIN® ER . 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: depresivna stanja. blister. svakih 6 časova).Francuska paracetamol .4din 3585551914626 547/2007/12 27.8din 515-04-02836/03 28. tvrda. (do 10mg/min.v. 1x1g 515-04-02835/03 28. Paracet. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. 375mg dnevno.12. stanja straha i anksioznosti. deca dobijaju maks. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. Panadol.WYETH MEDICA IRELAND .09. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.Francuska paracetamol .8din (BR) 5086912 supozitorija. 150mg. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. 4g dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB .LABORATORIES UPSA . Paracetamol .

7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. dnevno. bočica. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . s.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci.v.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.Francuska paracetamol.2din (R) 1105072 tableta. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. 5mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. ortostatska ili drugih uzroka). parenteralno 10mg i. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno.5din 3585551913704 821/2007/12 13.5-5mg. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe.Srbija etilefrin .2006 Cena 51.m. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.D. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .D.. 1x10 kom Cena 70. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. veća 200mg).09.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. brzinom od 5-10mg/sat. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. 1x30 kom Cena 617. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno.Srbija valproinska kiselina . . fiola. 145mg+333mg.2002 doziranje: epilepsija. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05.04. .1din (BR) 1086928 šumeća tableta. maks. 10mg/mL.09. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana.BRISTOL-MYERS SQUIBB .N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup.07. inf. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. 330mg+200mg. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. fiola.07. ili i.c. natrijum-valproat . 5g/100mL. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). 6x1mL Cena 80.. u dve podeljene doze. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. 1x150mL Cena 358.2007 Cena 139. 330mg+200mg. plastična fiola. do postizanja optimalnih doza.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. fiola.04. . 8 tabl.D.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem.Srbija valproinska kiselina.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.ZDRAVLJE A. dnevno. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. askorbinska kiselina . jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . EFTIL . jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. u 2 podeljene doze. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. .2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. prelazak na drugi lek mora biti postepen. dnevno. ampula.

bočica.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .SCHERING-PLOUGH LABO N. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. 200mg. G.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. bočica.Grčka somatostatin . tuba. 1%. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.05.06. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.07.NOVARTIS .2003  (R) 1070123 tableta. ELIDEL® . lio-ampula sa rastvaračem. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg.A.PROEL EP. približno 3. 0. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. tuba.07. EGLONYL® .2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.25mg/na sat inf. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. 0.. parenteralno 200-800mg dnevno.05.6din 515-04-4121/03 10.Švajcarska pimekrolimus .2003  (R) 1070121 kapsula. 2.07. trajanje terapije zavisi od indikacije. CORONIS S.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma.2007 222.05.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. ampula.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem.1%.9din 515-04-142/04 14. bočica.ICN PHARMACEUTICALS . tuba. 5%. 100mg. a 800-1600mg.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI. maks. 25mg/5mL.V.07.4din 515-04-1206-2 16. 1x3 mg/amp.05.1%. 3mg.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. ELOCOM® .Švajcarska fluorouracil .4din 515-04-248/03 02. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.Belgija mometazon . 1x12 kom Cena 158. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. 50mg. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. 30x2mL Cena 361. .2007 . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.5mcg/kg/sat. akutni hemoragički gastritis. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. maks.7din 17. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.7din 17. 0.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16.07. 1x120mL Cena 90. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. .1%. tvrda.2007 289.ALKALOID AD . Sulpirid EKLIVAN . tuba. Paralelni lekovi: Sulpigut®. blister.Makedonija sulpirid .8din 17. 3x10 kom Cena 144.2003  (R) 3070125 oralni rastvor.

/kg. Paralelni lekovi: Beriate P.j. bočica.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.AVENTIS PHARMA LTD .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: Beriate P. jaka krvarenja 40-50 i.I.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. emoclot.j.j. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24. ELOXATIN® . 50mg.12.KEDRION S. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. Paralelni lekovi: oxaliplatin. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.A. .A.1din 3/2-10-11064 10. bočica. octanate 1000.12.Belgija emedastin . 5mg/mL. 1x10mL Cena 24570. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje./10mL. atopični dermatitis. liobočica sa rastvaračem. 1000i. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. Sinoxal® ELOXATIN® . bočica. Haemoctin SdH. liobočica sa rastvaračem.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. octanate 250 .Italija faktor VIII . jača krvarenja 15-25 i. bočica. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18. Sinoxal® EMADINE® .10. octanate.2002 Cena 35838.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju. jača krvarenja 15-25 i. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.12.12.j. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. octanate. .Italija faktor VIII .j. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto. kontaktni dermatitis. 0.j. bočica.P. rastvor. Paralelni lekovi: oxaliplatin.9din (R) 7099160 kapi za oči.P.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju. octanate 1000.j. 5mg/mL.KEDRION S.j.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).5mg/mL.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . octanate 250 EMOCLOT D./kg. 500i.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).ALCON-COUVREUR N.09. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18. jaka krvarenja 40-50 i.Velika Britanija oksaliplatin .4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju.2006 35838.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka. ./10mL. emoclot d. Haemoctin SdH./kg. 1x10mL Cena 12284. .04.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje./kg.V../kg.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. EMOCLOT .I./kg. 1x100mg 3/2-10-10191 24.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 100mg.Francuska oksaliplatin .4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.

20mg. 20mcg/mL. blister. blister. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . enalapril 20 mg. enatens®.Nemačka enalapril . posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.05. Paralelni lekovi: enalapril HcT.Švajcarska darifenacin . 40mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. pre spavanja. monokomponentni (R) 1103020 tableta.H. Paralelni lekovi: enalapril.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .01.2003 . deca 0. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ENAHEXAL® . Cena 7. blister.10. enap® .05. deliti ili lomiti. enap® .P.5mg.2006 Cena (R) 1103022 tableta.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem.10. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.04. 5mg. enalapril 10 mg. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. hidrohlortiazid . se uzimaju sa tečnošću. tabl. treba ih gutati cele.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.Srbija enalapril . 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. enap®.05. monokomponentni (R) 1103870 tableta.2003 Cena 163. uveče. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister. ne žvakati. 10mg+25mg.5mg jednom dnevno. maks. blister. 10mg.Italija dezmopresin . 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.5mg/dan.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .SALUTAS PHARMA GmbH .2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta.05.A. ZRENJANIN . blister.4mcg dnevno.HL.D.SALUTAS PHARMA GmbH . 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. 10mg.JUGOREMEDIJA A. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. Prilenap® HL ENALAPRIL . 15mg.KEDRION S. enalapril Lek®. ampula.8din 3/2-10-461 20.9din 515-04-770-1 21. Prilenap ENAHEXAL® COMP . 5mg. po potrebi 2 tabl. dnevno.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. dnevno. nagla inkontinencija urina. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister. blister. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. .01. Prilenap® H.Nemačka enalapril.2006 Cena (R) 1103021 tableta.

2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.12.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister. enalapril 10 mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. pre spavanja. enatens®. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. 20mg.6din (R) 1103886 tableta.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta.2003 Cena 149. 20mg. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . monokomponentni (R) 1103885 tableta. 5mg. enatens®. maks. monokomponentni Cena 132. blister.Kipar enalapril . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Prilenap ENALAPRIL .5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enalapril Lek®.5mg/dan. blister. maks. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . maks. 10mg.C09AA02 c09aa inhibitori ace. enap®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. maks. enalapril Lek®. enatens®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. Prilenap ENALAPRIL . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril Lek®. 2x10 kom Cena 242. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 20mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. enalapril 20 mg.REMEDICA LTD . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.07. kongestivna srčana insuficijencija: . maks. monokomponentni Cena 242. enatens®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.6din (R) 1103847 tableta. enalapril 20 mg. enalapril.3din 475/2005/12 17. maks. enap®.SRBOLEK A. enalapril Lek®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 40mg dnevno.07. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.REMEDICA LTD .5mg dnevno. blister. . 2x10 kom Cena 195. enap®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2006 Cena 163. monokomponentni (R) 1103845 tableta. enalapril 10 mg. uveče. blister. enap®. enalapril 20 mg. 20mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. maks. 40mg dnevno. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. blister. doza održavanja 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. doza održavanja 20mg.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. blister.Srbija enalapril .08. 10mg. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 40mg dnevno.10. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 40mg/dan. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.Kipar enalapril .08.10.9din (R) 1103177 tableta.D. blister. 20mg.D.8din 520665003569 327/2005/12 23. enalapril 10 mg.2005 Cena 61.5mg dnevno.Srbija enalapril . 20mg. maks. enalapril 20 mg.1din 515-04-1643/03 24.12.7din (R) 1103175 tableta.

enatens®.ZDRAVLJE A.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61.HL. enalapril. enalapril Lek®.KRKA.09.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 20mg.08.2005 . blister. enatens®. 2x10 kom Cena 168.2005 675.D. blister. enap® . 2x10 kom c09aa inhibitori ace. enap® . blister.08. blister. 2x10 kom 515-04-01219/04 28.1din 515-04-01218/04 28. 40mg dnevno. dnevno. . enalapril 20 mg. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® .D.D.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. D. 40mg dnevno.H.2005 Cena 228. 20mg+12. 10mg+25mg.5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.1din (R) 1103202 tableta. . hidrohlortiazid . maks. enalapril. enalapril Lek®. 20mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 10mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. Prilenap ENALAPRIL HCT . blister.5mg. enap®. TOVARNA ZDRAVIL.2004 Cena 149. Prilenap ENAP® . enalapril 10 mg.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta.3din (R) 1103644 tableta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. .08. blister. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. maks.KRKA.2004 Cena 221. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. 5mg. maks.8din (R) 1103204 tableta. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta.Slovenija enalapril . 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.6din (R) 1103642 tableta. maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. dnevna doza 2 tabl.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.D.5mg dnevno.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.05.3din 3838989503185 214/2005/12 15. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. Prilenap ENAP® . popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). Prilenap® H. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. 2x10 kom 515-04-01220/04 28.2005 Cena 110. enalapril 10 mg. 10mg. 40mg dnevno. blister. TOVARNA ZDRAVIL. monokomponentni (R) 1103200 tableta.08. blister.Srbija enalapril.5din 15. hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. enap®.08.H . enalapril.09.5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril 20 mg. 20mg+6mg. enalapril 10 mg. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. D. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.09. monokomponentni (R) 1103640 tableta.Slovenija enalapril.2din 15. 5mg.05. 10mg+25mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.Slovenija enalapril . enatens®.

KRKA. blister.825mg/g.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god./g+3. . ENBECIN® . enalapril. . 20mg.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.HL .GALENIKA AD .2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. blister. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15.10. po potrebi. 10mg.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. enap® . keratokonjunktivitis. alternativno 50mg jednom nedeljno. 40mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 10mg+12. akutni bakterijski konjunktivitis.02.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno.j.5din 5010981001809 285/2005/12 15.9din (R) 1401176 tableta. Prilenap® H. 500i. 4x1 kom Cena 49177. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. maks. 2 tablete.Srbija bacitracin.2005 Cena 573.H.2din (R) 1401175 tableta.10. prašak. dekriocistitis. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.Srbija bacitracin. 1x5g Cena 50.08.1din 8608808100605 187/2006/12 13. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister. Prilenap ENBECIN® .WYETH MEDICA IRELAND . po potrebi 2 tablete. 25mg.Slovenija enalapril. enap®. Prilenap® HL ENAP® . enalapril 20 mg. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.5mg. blister.O.08.Irska etanercept .5mg. uveče. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.Srbija enalapril . enalapril HcT.GALENIKA AD . enalapril HcT.02. enap® . 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.3mg/g. neomicin . ENBREL® . inj. 10mg+12. neomicin . blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. TOVARNA ZDRAVIL. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta . 62.HL. boca.j. 2 puta nedeljno po 25mg s.PHARMASWISS D. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.2007 Cena (R) 1103888 tableta.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. hidrohlortiazid ./g+0.c. Prilenap® H.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. enalapril 10 mg. Prilenap® HL ENATENS® . bočica staklena.. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.D.O.5mg/dan.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril Lek®.5i. tuba.08.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. pre spavanja.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. D.

7din 3/2-10-9085/2 25. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. 1x2500mg Cena 11572.12. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. inj. 5000mg.c.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . alternativno 50mg jednom nedeljno. limfedem 2 puta po 150mg. 25mg. ENBREL® .abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.5din 5010981001809 284/2005/12 15.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.Velika Britanija etanercept . inj.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 150mg. 2.. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.4mg/kg s. inj.5g. 4x1 kom Cena 49177.Francuska procijanidolni oligomeri . alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.c. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. bočica. 1g. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.. ENDOBULIN™ S/D . 50mg.inj.2007 Cena 720. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.4mg/kg s.. 2 puta nedeljno po 25mg s.03.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.08. intravenski . inj.c. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.v. bočica. inf.. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.BAXTER ONCOLOGY GmbH .c. liobočica sa rastvaračem. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.Nemačka ciklofosfamid .c..c. ENDOXAN® . 25mg po dozi.12. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.WYETH PHARMACEUTICALS . 1x100mL Cena 23144. progresivne utoimune bolesti.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.c.. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.03. liobočica sa rastvaračem.. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.c.2007 doziranje: leukemija. inf. uzima se između obroka. inj.inj. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. 500mg. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. octagam® ENDOTELON® . ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.. inj. blister.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju.... imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. maligni limfomi. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. u intervalima od 2-5 dana.08. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. blister.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.4din 3/2-10-9084/2 25. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E .. najduže 12 nedelja.08.c.inj. 1x500mg Cena 375.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.C05CA. 25mg po dozi. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.v. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. bočica staklena. Ig vena. maks.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).BAXTER AG . maks.4din 5413760293639 572/2007/12 01. najduže 12 nedelja.

kože i mekih tkiva.11. 100x0.11.5mL.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. infekcije u hirurgiji i ORL. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . inf. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.11.7din 3/2-10-6382 20.SMITHKLINE BEECHAM . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 7x3 kom Cena 846. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. klavulanska kiselina . bočica.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. tifoidna i paratifoidna groznica. 25x0. posle mesec dana II doza.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . 10mcg/0. rekombinantna .A. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju).1din 515-04-228/03 21.11. daje se i. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. deca preko 3 mes. intraabdominalna sepsa. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. . aluminijumska folija. uretritis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . teže infekcije 500mg na 8h. 1x100mL Cena 517.5din 515-04-228-2 21.RANBAXY LABORATORIES LTD. 125mg/5mL+31.25mg/5mL.11. .2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis.12.11. amoksiklav Lek® 156. bakteriurija u graviditetu.2g prašak za injekciju.5mL. rekombinantna .2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju.25mg/5ml prašak . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. aluminijumska folija. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. u intervalima od 21-28 dana. po šemi: I doza.m.6din 515-04-228-3 21.2003 (R) 3021782 sirup. 1x100mL Cena 328. 250mg+125mg. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta.5mL.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. doze su date u odnosu na amoksicilin. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. 500mg+125mg. amoksiklav Lek® forte 312. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.J07BC01 VAKCINE Cena 13814.Indija amoksicilin. plastična bočica.v.2002 10553. 6 meseci posle I doze III doza. bakterijski endokarditis. 10mcg/0.2003 1045. pijelonefritis.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. po šemi: I doza.2din (R) 1021781 film tableta. septikemija. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. posle mesec dana II doza.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži).GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.2003 (R) 3021783 sirup. 20mcg/mL. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). deca ispod 40kg (do 3 mes. puerperalna sepsa. septički abortus. gonoreja).12.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13.5mL. bočica.m.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. plastična bočica. bočica. bočica. 250mg/5mL+62. amoksiklav Lek® 1. 20mcg/mL. peritonitis. 6 meseci posle I doze III doza. daje se i.5mg/5mL. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. bronhopneumonija).

10.5mg).2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.5mg. Paralelni lekovi: enzix. 4 puta po 200mg. enalaprila. indapamida (2.5mg. deca od 3-7 god. blister. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. 200mg.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.HEMOFARM AD . simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. blister. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.5mg). hronične dijareje. poremećaji intestinalne fermentacije. deca od 7 meseci .01.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. enalaprila. blister.5mg).5din 515-04-04159/03 28. tvrda. kutija.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . Paralelni lekovi: enzix duo. blister. indapamid .8din (R) 1126305 kapsula. 200mg.09. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23.2004 Cena 192. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. enzix duo plus ENZIX DUO . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. 10mg+2.BOSNALIJEK D. amoksiklav Lek® 2X.10. 3 puta po 200mg. ENZIX . indapamid .Srbija enalapril. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.Srbija enalapril. Panklav. film indapamida (2.Srbija enalapril. bočica. Panklav forte. tvrda. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. Paralelni lekovi: enzix. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. indapamida (2. 4 puta po 100mg.2004 Cena 231.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. indapamid . 200mg/5mL.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.01. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.5mg. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. tvrda. blister. 20mg+2.HEMOFARM AD .9din 2517/2007/12 22. 10mg+2.HEMOFARM AD .2007 Cena 96. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 3x15 kom . 100mg.D. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. Coli). augmentin.09.2 god. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .01. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS .A07AX03 ANTIDIJAROICI. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.

j.M. 6x0.V.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .05.. 10mg.j.Rumunija epirubicin .05. sireta. kumulativna doza 0.4din 3/2-10-8904 25. 50mg.8din 3/2-10-8906 25.EBEWE PHARMA GES.2004 doziranje: akutna leukemija. . krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.Velika Britanija lamivudin .. početni ili uznapredovali karcinom dojke. SINDAN-PHARMA S.05. sireta. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. bočica.5mL 0069154 rastvor za injekciju.05.L. 300mg dnevno. karcinom jajnika.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. maks. tokom 2-3 uzastopna dana. sireta. 2mg/mL. bočica staklena. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku.2004 E Cena 6060. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2.H NFG.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. akutna leukemija. primitivni hepatocelularni karcinomi.S. 2mg/mL. 1000i. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: epirubicin.8din 3/2-10-8908 25. sireta.3mL 0069155 rastvor za injekciju.. kolorektalni karcinom. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.12.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. 1x60 kom Cena 11466.j. 6x0. 1x25mL Cena 1385.12. bočica.. 6x0.. bočica staklena. na 3 nedelje ili 12.v.Belgija epoetin alfa .2002 Cena 20340. karcinom glave i vrata. karcinom pankreasa. . 6x0. može se dati u jednoj inj.4din 515-04-3883/03-1 31. ili podeljeno u nekoliko inj.B.2002 Cena 15252.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. non-Hodgkin limfomi. Paralelni lekovi: episindan®. 10000i. jajnika. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. 2000i. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. multipli mijelom.12.R. 3000i. KG .9-1 g/m2. Hodgkin i non-Hodgkin limfom.2002 .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN .j. maks.12.2002 Cena 50615.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.9din 3/2-10-8909 25. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.j.GLAXOSMITHKLINE UK . Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .12. gastroezofagusni karcinom. 4000i.Austrija epirubicin .4mL 0069157 rastvor za injekciju. želuca i pluća.12.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. bočica. sireta. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. 150mg. karcinom dojke. 6x1mL Cena 5227.C.6din 515-04-3883/03 31. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.5-25mg/m2 na 7 dana.

/kg. deca preko 1 mes.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26./0. EQRALYS . 6x0. napunjen injekcioni špric.10.j. Cena napunjen injekcioni špric./kg.10. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom)./0.j. početna doza 3 puta nedeljno s.. početna doza 2 puta nedeljno s. 3000i. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate. 2000i. 4000i. 200 i. napunjen injekcioni špric.c./kg. 1x0. doza može da se koriguje na 4 nedelje.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju. 50 i./mL./kg 3 puta nedeljno. Cena napunjen injekcioni špric.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. 1000i. napunjen injekcioni špric.j.c./kg.3mL.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om./0.9mL.j. 50 i.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. 3000i. 10000i.75mL.j. 6x0.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.Srbija epoetin zeta . Cena napunjen injekcioni špric./0.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi.j.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26./0.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.6mL. 6x0. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. maks.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. početna doza 50 i.v.j./0./0. 1x0. 20000i./0.j. 30000i. doza 3 puta nedeljno s. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. napunjen injekcioni špric. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26./mL.10.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 1x0.10.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.j. 40000i./kg.v.j.j.10.c. napunjen injekcioni špric. 50 i.10.j. 2000i.10.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26.10. 50 i.v. deca početna doza 3 puta nedeljno i.j.10.10./0.5mL.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.j.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.6mL. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.j. doza 3 puta nedeljno i. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine. 1x0.HEMOFARM AD .j. napunjen injekcioni špric.3mL.10.10.j. 1x0.j.9mL./mL. 200 i. doza može da se koriguje na 4 nedelje. kod odraslih E . maks./kg.10.j. doza može da se koriguje na 4 nedelje.4mL.j.4mL.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju. 1000i.j./kg 3 puta nedeljno.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi. 10000i.. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. napunjen injekcioni špric.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. 6x0./0. 4000i. 1x0.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.

Nemačka cetuksimab . maks. 125mg/5mL.Srbija eritromicin .5din 18. bočica. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .D.7din 18.j. 2mg/mL. sifilis. 450 i.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 300 i. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. legionarska bolest. bočica. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.2006 Cena 269.c. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. negonokokni uretritis.c. 500mg.D. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta.Kipar eritromicin . 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.JUGOREMEDIJA A. 250mg. legionarska bolest.5-1g na 12 sati.05. .2003 .5-1g na 12 sati. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. 4g dnevno.j. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju. 1x50mL Cena 18276.2004 doziranje: respiratorne infekcije. sinuzitis.9din (R) 1325561 film tableta.j./kg. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. 600 i.2004 Cena 249. negonokokni uretritis.10.12.06. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).12.12. 150 i. 500mg. sinuzitis. veliki kašalj.1din (R) 1325153 film tableta.2003 215. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.12. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. blister./kg ili jednom nedeljno s.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. 250mg.3din 515-04-291/04 28. bočica.1din 18. 500mg.2004 doziranje: respiratorne infekcije.2003 460. otitis.j.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).9din 4022536866659 1876/2006/12 18. enteritis izazvan Campylobacter-om. 250mg.c. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 250mg/5mL. ZRENJANIN . ERITHROMYCIN .6din 18.9din (R) 1325152 film tableta.2003 275. otitis.c. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. veliki kašalj.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.06.MERCK KGaA . blister. ERBITUX® . 4g dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om.REMEDICA LTD .Srbija eritromicin . maks. blister. sifilis. 2x10 kom 515-04-292/04 28. blister. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. blister. početna doza 3 puta nedeljno s. blister.06.

ESPERAL® .05. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije.8din (R) 1325141 film tableta. blister. enteritis izazvan Campylobacter-om.2002 Cena 215.5din (R) 1325554 film tableta. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. sinuzitis. 100mg dnevno. legionarska bolest. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. 4g dnevno.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana.Srbija eritromicin .M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. blister. otitis. 100mg.2mg/kg.01.01. 100mg dnevno. i. 100mg dnevno. maks. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. legionarska bolest. maks.v. jednom dnevno.4din (R) 1103151 film tableta.N. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.Holandija rokuronijum bromid . anestezija kontinuiranom inf.4din 515-04-1659/03 04. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. otitis. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. maks. 100mg/10mL.12.6mg/kg. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. enteritis izazvan Campylobacter-om.5-1g na 12 sati.1din 8600103419086 288/2007/12 22. fiola. maks.D.05. maks. ORGANON . 0. sinuzitis. Lotar® ESMERON® .2007 Cena 1324. blister.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 2x14 kom Cena 725. 50mg dnevno. sifilis. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 1x20 kom .Srbija losartan . 12x5mL Cena 5454. Lorista®.08. 50mg/5mL.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 100mg dnevno. početno i. blister. veliki kašalj.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). veliki kašalj.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233.HEMOFARM AD .SRBOLEK A.6mg/kg. 0. maks.15mg/kg. 50mg.Francuska disulfiram . negonokokni uretritis. bočica.2007 Cena 8181. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. doza održavanja 0. 4g dnevno. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.5-1g na 12 sati.V. maks. 500mg dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 500mg. .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213.9-1. Paralelni lekovi: cozaar®.12.8din 8600097405324 938/2007/12 04. 500mg. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. 500mg. bočica. maks.v.2006 doziranje: respiratorne infekcije. 0. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. sifilis. negonokokni uretritis. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. bolus inj. maks. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.

A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.2002 doziranje: akutne upale kože. 0.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija.2002 doziranje: akutne upale kože. boca staklena.6din 18.2006 .JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN . meka. blister. dermatitis. 40mg/mL. Paralelni lekovi: esperson®. 0.11. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.Nemačka simetikon .05. 40mg. tuba.9din 4013054002407 695/2006/12 25. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. 1x30g Cena 83. 40mg.05.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.Srbija dezoksimetazon .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. boca staklena. ekcemi. ekcemi. boca staklena. 1x25 kom Cena 112. 1x30g Cena 312. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. 40mg/mL.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29. dermatitis.Nemačka simetikon . Paralelni lekovi: esperson®.11. ZRENJANIN .05. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. u toku ili nakon obroka. tuba.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® .Srbija dezoksimetazon . meka. 40mg.5din (R) 4152253 mast.11. na dan ispitivanja 2 kaps.25%.D. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. ZRENJANIN . blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . i sutradan ujutro.D. meka.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god.D.05%.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. blister.2006 18. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. dermatitis.Srbija dezoksimetazon . esperson® mite E ESPERSON® M . dnevno.. esperson® mite ESPERSON® MITE . Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. i pre spavanja ako je potrebno.05. tuba.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.2002 doziranje: akutne upale kože.JUGOREMEDIJA A. ekcemi.05.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 40mg/mL.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 0. Paralelni lekovi: esperson® M. esperson® M ESPUMISAN® .25%. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula.05.2006 18.JUGOREMEDIJA A.

Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N .2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. masna distrofija jetre.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . profilaksa recidiva holelitijaze. 2mg/5cm2.12. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT .AVENTIS PHARMA . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. aluminijumska folija. vagifem® . psorijaza.NOVARTIS . TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.8din 8606007410617 185/2006/12 13. 140mg.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. masna distrofija jetre. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi).Italija estramustin . ESTRADERM TTS® . 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. boca staklena. 250mg. 1x100 kom Cena 9936.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula.02. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula.12.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.7din 3/2-10-9312 11. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.12. 250-500mg dnevno.v. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i.A05BA.12.AVENTIS PHARMA .. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . 300mg. .2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. aluminijumska folija. estrofem®. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. ampula. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.R. zatim se doza induvidualno podešava. aluminijumska folija. profilaksa recidiva holelitijaze. psorijaza.12. tvrda. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. 4mg/10cm2.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. oestradiol.PFIZER ITALIA S. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. Paralelni lekovi: climara®. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster.L. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. 3x10 kom Cena 417.A05BA. blister.Švajcarska estradiol . radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. tvrda.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. 8mg/20cm2.

600mg dnevno.C09AA01 c09aa inhibitori ace. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. LIMITED .M.Danska estradiol .NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Paralelni lekovi: etoposide.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. Lastet cap. monokomponentni (R) 1103800 tableta. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. vepesid EUKAPTIL® . 100mg/5mL.15 ESTROFEM® .2004 243.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis.05.Australija etopozid . inf. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. vepegal. 100mg/5mL. ankilozirajući spondilitis.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.9din 515-04-1993/03 26. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. 50. Lastet cap.04.9din 515-04-1599/03 21.04. 50.H NFG.v. Paralelni lekovi: climara®. 50mg. Lastet cap. osteoartritis. Lastet inj. dnevno u kontinuitetu. Lastet cap. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.Austrija etopozid . tokom 5 dana. posttraumatski. terapija se započinje 5. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.10.. bočica. blister. bočica.PFIZER (PERTH) PTY. maks. osteoartroza.v. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 1x5mL Cena 1300. kontejner za tablete.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.1din 20. blister.2004 .HABIT PHARM A. 100. 25. ETOPOSID . Paralelni lekovi: etoposid. Lastet cap. .G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.ALKALOID AD . tokom 5 dana.D. 200mg.04. 25.2din 8606007410662 1144/2006/12 06.. 2mg. za 3-4 nedelje obnoviti.Srbija kaptopril . bočica od tamnog stakla. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. Lastet inj. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. dentalni bolovi. vanzglobni reumatizam). za oralnu upotrebu 2. vagifem® E ETOLAC® ..5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.B. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 100..2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. za oralnu upotrebu 2. vepesid ETOPOSIDE .6din 20.Makedonija etodolak . 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. oestradiol. dana od početka kvarenja.07. inf. vepegal. 25mg. za 3-4 nedelje obnoviti. estraderm TTS®. povrede sportista): 2 puta po 200mg. 1x20 kom Cena 1094. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. Lastet cap.EBEWE PHARMA GES. KG .

a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.08. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).6din (R) 1040231 tableta. 50mcg.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.Nemačka levotiroksin natrijum . Paralelni lekovi: captopril. 150mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 125mcg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 75mcg. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. rekombinantna . blister.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. 25mcg. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.2003 Cena 93. 2 (retko 3) puta po 50mg. tvrda. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. Letrox® 50. blister. doza održavanja 2 puta po 25mg. Katopil®. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.3din (R) 1040233 tableta.2003 Cena 119.08. maks. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje).MERCK KGaA .08. maks. po šemi: I doza.08. doza održavanja 100-200mcg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. maks. maks. posebno ako je praćena noćnim napadima. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. 100mcg.m. dnevna doza je 1 g. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno.5mg.5mg/kg dnevno. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. blister. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.2003 Cena 137.12.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. Kaptopril alkaloid®. odrasli nepušači 9. blister. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). 100mcg.4din (R) 1040235 tableta. 75mcg. posle mesec dana II doza.6din (R) 1040230 tableta. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). 50mcg. 6 meseci posle I doze III doza. 2-2. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.08. 150mcg. 200mg. 20mcg/mL.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.11. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04.08. adolescenti 18mg/kg dnevno. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mg. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.8din (R) 1040234 tableta.2003 Cena 131. blister. blister.25-12. tvrda. Letrox® 150.11. zorkaptil® EUPHYLONG® .Nemačka teofilin . 20x1mL . blister.9din (R) 1040232 tableta. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. 300mg. Paralelni lekovi: Letrox® 100. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.5mL.2003 Cena (R) 1114656 kapsula.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. Tivoral® EUVAX B . blister.2003 Cena 92. maks. bočica. daje se i.ALTANA PHARMA AG . uzima se 1 sat pre jela.

posle mesec dana II doza.5mL. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. 50x5mL Cena 118263. 10mcg/0.6din 515-04-3139/04 26.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.08.02. daje se i.Francuska antigen virusa hepatitis B .Francuska vakcina protiv hepatitisa B.SANOFI PASTEUR S. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. .2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. . 10mcg/0.LG LIFE SCIENCES .5mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL. EVISTA . 6 meseci posle I doze III doza. bočica. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.5mL. bočica.Slovenija tokoferol . TOVARNA ZDRAVIL.08.4din 3/2-10-1476 09.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. po šemi: I doza. maks. .A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. 10mcg/0. daje se i. 20x0. blister.m.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. EVITOL® .5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. bočica. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.12. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. daje se i.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela.5mL. 60mg.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. 6 meseci posle I doze III doza.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 20mcg/mL. 10mcg/0. . 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. antioksidans 100-300mg dnevno. bočica.10. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . 4g dnevno. posle mesec dana II doza. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.5mL.08. bočica. 6 meseci posle I doze III doza. 100mg. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. rekombinantna .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. po šemi: I doza.KRKA.LILLY S. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . bočica.m. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 10x0. blister.5mL.Španija raloksifen . 20mcg/mL. D. po šemi: I doza. rekombinantna .G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.D.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.m.08.4din 131/2006/12 06.A.08.15 EUVAX B .5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. 1x0.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju.A. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.

5mg. rastvoriti tabl. tablete se ne smeju žvakati. bočica.5-6mg. tvrda.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. etinilestradiol . zatim1 nedelja pauze. 1. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². blister. 30mg/kg telesne mase dnevno. Kapsule.2004 Cena 2699. 3mg. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . . 4. deca do 1 godine 50mg dnevno. tvrda.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. 6mg. 12mg dnevno.2004 Cena 515-04-03271-1 28. EXJADE® . istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. u čaši vode ili soka od pomorandže.05.2004 Cena 2676.NOVARTIS . maks. deca preko 1 godine 100mg dnevno. na prazan želudac. blister.09.5mg. 12mg dnevno. 250mg. blister. blister. blister. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.09.03.Švajcarska rivastigmin . maks. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. blister. tvrda. najmanje 30 min.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. tvrda. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.04.5mg. zavisno od nivoa feritina.V. 500mg. 2mg/mL.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. . 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11.05.03. blister.7din (R) 1088013 kapsula. maks. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. vitamin e forte EVRA .G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. 1x120mL 515-04-4202/03 02.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. Paralelni lekovi: vitamin e. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.JANSSEN PHARMACEUTICA N. EXELON® . blister.2004 Cena 8445.7din (R) 1088014 kapsula.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.Švajcarska deferasiroks .1din (R) 2088016 oralni rastvor. početna doza iznosi 2 puta po 1. niti gutati cele. 125mg.5-6mg. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². dalje se doza individualno prilagođava. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04.5din 515-04-03271/04 28. kesica.2004 Cena 2676. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu.5mg.9din (R) 1088015 kapsula. pre uzimanja bilo koje hrane. dalje se doza individualno prilagođava.03.Belgija norelgestromin.05. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster.03. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. otprilike u isto vreme.

C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.8din 515-04-3994/03 21.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.4g/L+4..2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. .USA ezetimib .2004 . magnezijum-hlorid .BAXTER HEALTHCARE S. posle 6-12 sati rastvor se menja.10 EXTRANEAL .MSD (MERCK SHARP & DOHME) . natrijum-hlorid.051g/L.B05D.257g/L+0. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno.12. Cena 3258.5 L.A. EZETROL® . plastična kesa. 75g/L+5. 10mg.Irska ikodekstrin.. disbalans elektrolita. Cena 75g/L+5.4g/L+4.05. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. instilacijom tokom 10-20 minuta.5g/L+0. 1x2500mL 515-04-4029/03 09. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d. kalcijum-hlorid.051g/L. natrijum-laktat.5g/L+0. plastična kesa.257g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.12. blister.

bočica.2002 Cena 119. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.FARAN LABORATORIES . 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. meningitis. blister.11. ekcemi. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. prematurusi maks.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta.3din (R) 1128630 film tableta.v. ragade. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. septikemija. veracol® j01dd cefalosporini. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. pruritus.Makedonija famotidin . refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. maks.Grčka ceftriakson . sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija. 40mg. polikrezulen .06. ceftriaxone-BcPP.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. FAMOTIDIN .09. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. ceftriakson. akutni bakterijski otitis media.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.5mg+100mg.ALKALOID AD .1din (R) 1128631 film tableta. tokom 4-8 nedelja.2006 doziranje: hemoroidi. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. 20mg. blister. 1g. 10mg/g+50mg/g.2din 515-04-523/03 16. 2x10 kom Cena 124. 2. ceftriaxon-MIP®.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® ..ALTANA PHARMA AG . Lendacin®. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. Paralelni lekovi: Famotidin. Paralelni lekovi: azaran. 2g dnevno. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Labilex®.11. zapaljenske bolesti karlice.Srbija famotidin . 1x1g . nekomplikovana gonoreja. blister. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3din 3/2-10-5735 10.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.Nemačka cinhokain. 2g na 12 sati i. 40mg. Longaceph®. intraabdominalne infekcije.09.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. blister. maks. rocephin®. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. inf.2005 Cena 418. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. tokom 4-8 nedelja. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .11.11. strip. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane).HEMOFARM AD .6din (R) 1128482 film tableta. tuba. Quamatel® FARCEF .6din (R) 4108040 mast. 20mg. 50mg/kg dnevno. analne fisure. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. infekcije kože i mekih tkiva. infekcije kostiju i zglobova. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.

bočica od tamnog stakla. karcinom dojke.3din (BR) 4167342 gel. 50x10 kom Cena 583.08.HEMOFARM AD . blister. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06.2005 doziranje: inflamatorna. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. fibrozitis. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. 3x10 kom Cena 96. episindan® FASTUM® GEL . 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19.2din (R) 5086107 supozitorija.08. 5mg. 2.07. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.01. u razmaku od 4-6 sati.2005 Cena (BR) 4167341 gel. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. 50mg. istegnuća tetiva. Panadol. . 1x5mL Cena 1117.2006 Cena 5199. 200mg.PFIZER ITALIA S. bursitis.R. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL.2007 Cena 71.6din 8608808105211 813/2007/12 13. Paracetamol . 4 doze u 24 sata. a najduže 15 dana. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. bočica. 4g dnevno.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. distorzije.MENARINI. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. 120mg/5mL. želuca i pluća. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 10mg.Italija epirubicin .5%. maks.Srbija paracetamol . Paralelni lekovi: efferalgan®. PcM-Hemofarm.2007 Cena (R) 3086106 sirup.07.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta.Srbija varfarin .N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. jajnika. tuba. tuba.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din 8600097400220 315/2007/12 23. tokom 7.2005 Cena 208. Paracet. 2. deca dobijaju maks. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. povrede meniskusa.12 FARIN® . .01. najbolje uveče pre spavanja. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. sinovitis.5%.01.09. 2.L. blister.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. non-Hodgkin limfomi.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. na 3 nedelje ili 12. tendoperiostitis. uganuća.5%. tuba.5-1g na 4-6 sati.2006 doziranje: akutna leukemija.GALENIKA AD .2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.04. tendinitis. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. maks.R. blister. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . 500mg. tendosinovitis. liobočica sa rastvaračem. periartritis.A.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. kumulativna doza 0. miozitis. isčašenja. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.Italija ketoprofen .L. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.5-25mg/m2 na 7 dana.

PANFARMA D. kesica. 1x10 kom Cena 58.11.7din 9002864058525 2109/2006/12 14. kesica.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. askorbinska kiselina ./kg dnevno. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. liobočica sa rastvaračem.D.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.Srbija feniramin. paracetamol.11. paracetamol. askorbinska kiselina .2006 FEIBA TIM 4 .3din 1271/2006/12 02.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. .Srbija feniramin.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. 1x20mL Cena 24205. 100mg/2mL.8din 316/2007/12 23. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.01. maks.. 330mg+200mg. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . 280mg+100mg+10mg.Srbija dekstriferon . 25mg+500mg+200mg. askorbinska kiselina ./20mL. 8x5g Cena 205. 8 tableta dnevno.08. prašak se razmuti u čaši vode. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. fiola.O. ./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. . najduže 5 dana kontinuirano.Srbija paracetamol./20mL. 8x4g F Cena 233/2007/12 17. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju. najduže 5 dana kontinuirano.. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. zavisi od titra inhibitora.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. uobičajeno 50-100 FEIBA j. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® . 500j. 200 FEIBA j. NAZALNI PREPARATI Cena 96.ZDRAVLJE A. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. prasak se razmuti u čaši vode.09.R01BA. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta.R01BA.3din 8600097401197 67/2005/12 08.O. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. ampula.BAXTER AG .01. Cena 48411. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak. maks.3din 1000j.HEMOFARM AD . liobočica sa rastvaračem.HEMOFARM AD .

2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.5mg dnevno dok traje progresija tumora.07.09. pa 1mcg/kg po .14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. ANESTETIKE I SL.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.V. blister. deca 5-8mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Phenobarbiton.Švajcarska letrozol . 0.STADA ARZNEIMITTEL AG . ujutro.1mg.1din 5mg. angina pektoris obično 5mg dnevno.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. 3x10 kom Cena 112. ujutro. blister. spontano disanje odrasli i.JANSSEN PHARMACEUTICA N.5mg. uveče.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.Nemačka felodipin . angina pektoris: obično 5mg dnevno. 50x2mL Cena 2190. ampula.Srbija fenobarbital . Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16.3din 4011548004326 236/2005/12 16.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. 0. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. doza održavanja 5-10mg dnevno. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. 2. doza održavanja 5-10mg dnevno.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.5din 515-04-4035/03 31. bolus 50-200mcg.1mg.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. . maks. održavanje 1-3mcg /kg/sat. 0. 5x2mL Cena 219.STADA ARZNEIMITTEL AG .NOVARTIS . UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE.12. tuba. blister. ujutro.1%. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. indukcija 2-4mcg /kg.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. ampula.07.Belgija fentanil . 100mg. deca 3-5mcg/kg. 0. 10mg.08. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .12.GALENIKA AD .Švajcarska dimetinden .12.3din 515-04-02680/04 28.8din (R) 1039330 film tableta. ampula. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). 10mg dnevno. ujutro. maks. 2x10 kom Cena 821. Cena 441.08.10din 515-04-272-1 02. 10mg dnevno.v. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju. FENISTIL .C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. pa 50mcg po potrebi. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.2004 FENOBARBITON . Cena 168. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.1mg.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. Plendil FEMARA .2002 doziranje: karcinom dojke: 2. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.Nemačka felodipin .

2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX .D.09.8din (R) 1060090 film tableta. na respiratoru odrasli i. .abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. odojčad 25-50mg. na respiratoru i. inf.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.B03AC. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. oralni preparati Cena 95.Srbija gvožđe(II)-sulfat . 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.5mg. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. deca 3mg/kg i. tuba. spontano disanje odrasli i deca i. inf.m.03.5mg. onihomikoza ruku: 6 meseci. 105mg. dnevno. . pa 100-200mcg po potrebi.v. 1x100mL 515-04-02839/04 28. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min.Slovenija gvožđe lll .N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.v. spontano disanje odrasli i. 100mg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. inf. bolus 0. na respiratoru i. FERRO-GRADUMET® .v. pa 1-3mcg/kg po potrebi.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. deca 3-5mcg/kg. deca od 1-12 godina 25-50mg. deca od 1-12 godina 50-100mg.09.09. bolus 0. blister.02. blister.6din 515-04-02838/04 28.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. onihomikoza nogu do 1 godine. 50mcg/mL.D. pa 1mcg/kg po potrebi. na dan.Austrija fentanil . 20mg/g. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem. .B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .2004 Cena 188. pa 100-200mcg po potrebi. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. trudnice 100mg. FERRUM LEK® .Slovenija gvožđe lll . Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . 1x15g Cena 93.3-3.D.01. bočica.Srbija fentikonazol .GALENIKA AD . 100-300mg. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.v.3-3. deca 15mcg/kg. pa 50mcg po potrebi.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.v.. 3x10 kom Cena 279. trudnice 200-300mg. održavanje 1-3mcg /kg/sat. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).m.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. spontano disanje odrasli i deca i. pa 1-3mcg/kg po potrebi. 50mg/5mL.2din 8608807101078 243/2006/12 03. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.02. na respiratoru odrasli i. indukcija 2-4mcg /kg.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. 5x10mL Cena 515. . 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). bolus 50-200mcg.v.8din 9088881337751 231/2006/12 28. deca 15mcg/kg.v. 50mcg/mL. po potrebi povećati na 2 tabl. 100mg. profilaksa trudnice: 50-100mg. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. FERRUM LEK® . ampula.5din (R) 3060073 sirup. inf. ampula.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. ampula. dnevno. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. 50-100mg.

1 FERVEX ZA DECU .10. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. dezoksiribonukleaza (goveđa) . stanja posle pankreatektomije. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. 8x1 kom Cena 168.BRISTOL-MYERS SQUIBB . hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. paracetamol.R06AB. cervicitis. proteaza . 8x1 kom Cena 158. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta.2007 438. Paralelni lekovi: Fervex za decu.1din 25.Srbija amilaza. kesica.05. uzima se razmućeno u čaši vode./g+666Christensen j. virusne infekcije nosa i ždrela .PFIZER PGM .2005 doziranje: prehlada.R06AB.Francuska feniramin. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. askorbinska kiselina . 25mg+500mg+200mg. najduže 5 dana kontinuirano. BEZ ŠEĆERA . lipaza. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. FIBROLAN® . ZRENJANIN .12. kesica. Fervex za odrasle. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane.4din 3585551913766 629/2005/12 23.2005 (BR) 1121101 obložena tableta.4din 3585551913728 628/2005/12 23.7din 3585551913735 627/2005/12 23. uzima se razmućeno u čaši vode.2005 doziranje: prehlada.05. paracetamol. askorbinska kiselina . uzima se razmućeno u čaši vode.Francuska feniramin. stanja posle totalne gastrektomije.R06AB.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. alergijski rinitis.2005 doziranje: prehlada. kesica. blister. ulcerativne lezije.rinofaringitis. 25mg+500mg+200mg. 2x10 kom Cena 63.rinofaringitis. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice.. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju.BRISTOL-MYERS SQUIBB . virusne infekcije nosa i ždrela .B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.2007 (apscesi.D... stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice.Francuska feniramin. alergijski rinitis. tuba. 10mg+280mg+100mg. 8x1 kom Cena 219. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. Paralelni lekovi: Fervex za decu.12.BRISTOL-MYERS SQUIBB ./g+666Christensen j. alergijski rinitis.A09AA02 DIGESTIVI. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. opekotine. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.rinofaringitis.11. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. . interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. virusne infekcije nosa i ždrela ./g. askorbinska kiselina . tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka.JUGOREMEDIJA A. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast. najduže 5 dana kontinuirano.12. Fervex za odrasle.Francuska fibrinolizin (goveđi). inficirane rane fistule). paracetamol.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. blister. 50x10 kom Cena 1146./g. 732. Fervex za odrasle FESTAL® N .5din 8608811001432 323/2005/12 21.2din 25. 1Loomis j. najduže 5 dana kontinuirano. tuba. 1Loomis j.

2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi.2002 Cena 853.5mg. bočica sa raspršivačem.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 7. 15mg/5mL.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.12.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. bočica. 30mg.2002 Cena (R) 1122246 tableta. blister.BERLIN-CHEMIE AG . blister.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471.05. 50mcg.Nemačka ambroksol .12. 1x60 doza . 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED . boca sa pumpom za doziranje.08. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 15mg/5mL. deca do 2 godine 2 puta po 7.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.9din (R) 7114595 aerosol.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. Lamox. 125mcg.Velika Britanija flutikazon . 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.2002 Cena (R) 3112244 sirup.12.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos. 50mcg/doza. . suspenzija. bočica sa raspršivačem. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. Mucosolvan®. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .5mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica.12.2002 Cena (R) 3112244 sirup.A. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .11.84din 3/2-10-6380 22. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 15mg/5mL. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.11. 250mcg. 400mcg dnevno. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. . maks. 30mg. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.12. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.11. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 200mcg dnevno. bočica.4din (R) 7114597 aerosol. bočica sa raspršivačem.5mg. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.Poljska flutikazon . 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.2002 Cena 818. rastvor.12. bočica sa raspršivačem. 50mcg. maks. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. bočica. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28.

A07FA01 ANTIDIJAROICI. nesezonski hronični idiopatski rinitis. blister.08. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. 1x5mL Cena 198.4din (R) 1058247 tableta.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . 3mg/g. vaxigrip®. keratitis.2006 doziranje: nesanica: oralno 7. 15mg. Midazolam Torrex FLOXAL® . FABRIK GmbH . blister.2003 Cena 306.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.6din 515-04-2703/03 05.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. Loratadin.Slovenija loratadin . tvrda.Srbija midazolam . premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula.SMITHKLINE BEECHAM .9din (R) 1058248 tableta. 10mg.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. . alergijski konjunktivitis.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. po potrebi ponoviti tokom noći.9din 515-04-5168/03 30.12. plastična bočica sa kapaljkom. FLUARIX . 3x10 kom 515-04-1723-1 01. GERHARD MANN.D.5din 8608808100728 109/2006/12 02. FLORMIDAL® .2002 Cena 120. 1x0. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. bočica.5-15mg uveče pre spavanja.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.12. Pressing® FLONIVIN BS . 2x8 kom Cena 364. rascepana virusna čestica) . vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. uzima se pre jela. 35mg.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici .5mL . rastvor. 2x10 kom Cena 204. vakcina protiv gripa inaktivisana.06.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. 5mg/5mL.2din 4030571001416 715/2005/12 27.02. blister. 3mg/mL.4din (R) 4090851 mast za oči. 10mg. Lorano.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. Paralelni lekovi: dormicum®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). tuba. Paralelni lekovi: claritine®. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.12.PHARM.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.Nemačka ofloksacin .12.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . napunjen injekcioni špric. CHEM. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti).2005 (R) 7090852 kapi za oči. između obroka. . 10mg. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. 3x10 kom Cena 373.08.11. po protokolu o imunizaciji.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. blister. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.ICN CRNA GORA .DR. blister. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.GALENIKA AD .

sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. dermatomikoze: 50mg dnevno. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. ili i.05. blister.Belgija flutamid .L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. 2-4 nedelje.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.06. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 50mg.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. blister. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.4din (R) 1327346 tableta.07. 5x50mg Cena 70318. dermatomikoze: 50mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. blister. 100mg. inf.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. tvrda.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo.9din (SZR) 1034022 film tableta.1din 515-04-722/03 18.HEMOFARM AD . Stabilanol FLUDARA .v.2006 Cena 599.2din 515-04-02186/04 28.5din 8600097003087 710/2006/12 05. Flukonazol. Flumycozal. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02.2din (R) 1327355 kapsula. Flunazol. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.06. 7-14 dana. Flunazol. diflucan®. 3x5 kom 515-04-235/03 30.5din (SZR) 1034021 film tableta. blister. tvrda. tokom 6 ciklusa. 2mg/mL. 10mg. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.7din (R) 1327356 kapsula. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 4x5 kom 515-04-235-1 30. Paralelni lekovi: diflazon®. diflucan®. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman.09.SCHERING AG . bočica staklena.2004 Cena 275.06.06.Nemačka fludarabin . . 1x100mL Cena 816.V. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . svakih 28 dana.2003 Cena 31177. blister.Srbija flukonazol . Flumycozal. blister. bočica. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluconazole.POLFARMEX SA .SCHERING-PLOUGH LABO N. zatim 3mg/kg dnevno. 50mg. 10mg. Stabilanol FLUCONAZOLE . 10x10 kom Cena 6092.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. 150mg. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.07. 2-4 nedelje. 250mg. Fluconal. 7-14 dana. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.2004 Cena 706.2003 Cena 40925.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima. . Flukonazol. zatim 3mg/kg dnevno. 50mg.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. blister.Poljska flukonazol . parenteralno (primenjuje se bolus inj.09. Paralelni lekovi: diflazon®.

zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. mukoviscidoza.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25.ZAMBON GROUP ITALIA . Paralelni lekovi: acc 100. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. halogenim ugljovodonicima.Srbija flurbiprofen .2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. 200mg. 150mg/kg (početno).04. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. Fluimucil® 600. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. . ampula. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. blister. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. FLUIMUCIL® 100 . 30x1g Cena 220. miozitis.ZAMBON SWITZERLAND LTD .V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. gljivama koje sadrže amanitin. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg. strip.04. hronična obstruktivna oboljenja pluća. tendosinovitis. 100mg.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. acc Saft. 300mg/3mL. 5x3mL Cena 258. mukoviscidoza. burzitis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . 30x1g Cena 249. 100mg.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .7din (R) 1162051 obložena tableta. kesica.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . acc 200. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). degenerativna artroza. 5x2 kom Cena 210. 600mg.04.GALENIKA AD . 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. povrede mekih tkiva.Italija acetilcistein . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. mukoviscidoza. tendinitis.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.5din 7680375610375 815/2007/12 13.2din 7680451790793 816/2007/12 13.ZAMBON SWITZERLAND LTD . cistična fibroza. ankilozirajući spondilitis. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.Švajcarska acetilcistein . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Nac . kesica. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. acc Saft. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. acc 200. osteoar tritis.Švajcarska acetilcistein . 2x15 kom Cena 85.10. emfizem pluća.2002 Cena 153. F FLUIMUCIL® . blister.10 FLUGALIN . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. periartritis. sinovitis.Švajcarska acetilcistein . Paralelni lekovi: acc 100.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. Nac . 50mg. deca 15-30mg/kg dnevno. emfizem pluća.7din 7680375610108 814/2007/12 13. Fluimucil® 200. Fluimucil® 600.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.10. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. emfizem pluća. Fluimucil® 100.2002 doziranje: reumatoidni artritis. istegnuća i iščašenja.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29.09.

2-4 nedelje. 1x7 kom Cena 599.01. tvrda. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.2003 Cena 798. sistemska kandidijaza: (Candida. diflucan®. .Srbija flukonazol . Nac .1din (R) 1327301 kapsula. diflucan®.12. acc Saft. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. Fluconazole. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. diflucan®. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. a zatim 200-400mg jednom dnevno. dermatomikoze: 50mg dnevno. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. Fluconazole. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. Stabilanol FLUKONAZOL . zatim 3mg/kg dnevno. Fluimucil® 100. tvrda. blister. tvrda.10. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. Paralelni lekovi: diflazon®. Paralelni lekovi: diflazon®. Flunazol. 7-14 dana. Fluconazole. blister. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. tvrda. Stabilanol FLUKONAZOL . tvrda.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno.Srbija flukonazol . 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. blister.Srbija flukonazol .7din (R) 1327203 kapsula. 100mg. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana.2007 Cena 275.SRBOLEK A. 2-4 nedelje. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. Flumycozal. Paralelni lekovi: diflazon®.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.D.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.D. blister.7din (R) 1327302 kapsula.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. Paralelni lekovi: acc 100. Stabilanol F . maks.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. maks. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11.Hemofarm FLUKONAZOL . tvrda. 50mg. 1x7 kom 471/2005/12 17. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. tvrda. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. Flunazol. 7-14 dana.12. 100mg.01.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. 50mg.2din 8600064104027 132/2007/12 11.01. . deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. blister. Fluconal.12. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. Fluimucil® 200. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. blister.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. Flumycozal.1din (R) 1327340 kapsula. Fluconal. acc 200.ZDRAVLJE A.D. Flunazol. zatim 3mg/kg dnevno. 150mg. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula.JUGOREMEDIJA A. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. Fluconal.2003 Cena 275. Flumycozal. 100mg. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). 150mg. 200mg. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. 1x7 kom Cena 599. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. blister. tvrda. blister. ZRENJANIN .01. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

3x10 kom Cena 157.09.5% G GLIBOMET® . maks. 4mg. glimepirid remevita.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. blister.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.GALENIKA AD .3din (R) 1042015 tableta.SLAVIAMED D. 1mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. blister. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 80mg. bočica staklena.09.10. dnevno.Srbija timolol . 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. lek se uzima pre ili u toku jela.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. Meglimid® . 3mg. uključujući i dane menstruacije. blister. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. 5mg/mL. dnevno.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. rastvor.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . 1x5mL Cena 150. blister.5din (R) 1042018 tableta. Unitimolol® 0.2007 Cena 271. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije.5mg. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. ujutro sa doručkom.O. 2mg. Paralelni lekovi: amaryl®. glibenklamid .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . derivati sulfonilureje Cena 403. GLAUMOL® .O. blister. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. Timolol alkaloid®. blister.2007 Cena 592. diprian. maks.Srbija mikonazol . 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. 400mg+2.09. 1x7 kom Cena 150. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . .A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.02. gliprex®. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.Srbija glimepirid . ili 3 puta dnevno ujutro.GALENIKA AD . podeljeno u više doza (uz glavne obroke). 6 tabl. dnevno. blister.5% rastvora. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27.10.02.5mg. 320mg dnevno.02.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.Srbija gliklazid .Nemačka metformin. glioral® GLIMEPIRID .9din (R) 1042017 tableta. jednom dnevno 1 tabl.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. .09. 400mg+2. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 6mg dnevno.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. blister. maks.2007 Cena 863.5din 8608808103101 183/2006/12 13.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.5din (R) 1042016 tableta. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. 5 ili 6 tabl.HABIT PHARM A.D. 200mg.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . Paralelni lekovi: Timadren®.

2006 Cena 863. . blister.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . blister. glimepirid remevita. Paralelni lekovi: amaryl®.05.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. Meglimid® GLIVEC® .CEMELOG-BRS Kft .REMEVITA D.1din (R) 1042070 tableta.5din (R) 1042101 tableta.9din (R) 1042102 tableta. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). ujutru i uveče.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. 3mg. NIŠ .O.2006 Cena 592. glikosan GLIPREX® .05.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 6mg dnevno. gliprex®. maks. 2mg.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 100mg. Meglimid® GLIORAL® .Srbija glimepirid .2007 Cena 533.Srbija gliklazid . diprian. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. Paralelni lekovi: amaryl®. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. blister. 80mg.01.05.3din (R) 1042351 tableta. 3x10 kom Cena 403. blister.NOVARTIS .2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta.01.12. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 1mg.GALENIKA AD . uzima se 2 puta dnevno po 400mg. maks. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. 10x12 kom 3/2-10-7794 17. 6mg dnevno. 2mg. cele. blister. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30.1din (R) 1039381 kapsula.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. uzima se pre ili u toku doručka. glimepirid. blister. blister. 3mg. Tablete uzimati uz obrok. glimepirid. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta.2002 Cena 202430. tvrda. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. tvrda. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. derivati sulfonilureje Cena 157.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 6mg.01.Švajcarska imatinib .12.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.01. blister. blister. 4mg. blister. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. lek se uzima pre ili u toku jela. sa velikom čašom vode.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. ako je potrebno. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. 50mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 320mg dnevno.Mađarska glimepirid . 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. 3x10 kom Cena 777.05. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.O.01. maks. 4mg.5din 5999880025072 83/2007/12 11. ako dnevna doza iznosi 800mg.

S.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2006 Cena 180/2006/12 13.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.02.1din 8606007910285 2066/2007/12 25.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. 100mg.07.Švajcarska imatinib . Metfogamma® 1000.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Metfogamma® 500.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.2004 . po potrebi ponoviti za 10 minuta. Siofor® 1000. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. deca 10-20mcg/kg. GLUCOPHAGE . 100mg. 1000mg..09.3din 02. 50mg dnevno (početno).Nemačka akarboza . gluformin. ako dnevna doza iznosi 800mg. deca 50-150mcg/kg i. Tefor GLUCOPHAGE . 3g dnevno podeljeno u više doza.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. Metformin. Siofor® 500.BAYER HEALTHCARE AG . nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0.v.09. 1x1mL Cena 1321.Danska glukagon .Nemačka metformin . blister.NOVO NORDISK A/S . sa velikom čašom vode. blister. Tablete uzimati uz obrok.2004 213.A10BF01 GLIVEC® . Meglucon 850. povećati na 3 puta po 50mg. . GLUCAGEN® HYPOKIT® .A. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. napunjen injekcioni špric.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 400mg. GLUCOBAY® .8din 3/2-10-10650 20. blister. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 1mg/mL.09.MERCK SANTE S. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. Paralelni lekovi: aglurab. Siofor® 850. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25.02. 2x15 kom Cena 550. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. blister. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. maks.3din 1733/2006/12 21. Metfogamma® 850. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.1din 02.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.Francuska metformin . a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg..07. cele. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.5-1mg. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. blister. blister.MERCK KGaA . maks. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta.2007 Cena 414. 500mg. ujutru i uveče. 600mg dnevno. Meglucon 500.12. blister. 50mg.5din (R) 1341102 tableta.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.v. 850mg.

05.BRAUN MELSUNGEN AG .2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.CHEPHASAAR CHEMISCH .2003 Cena 1622. deca 15-30mL/kg dnevno. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.B. boca plastična. glucose 5% Fresenius.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. 10% do 2L dnevno. blister. 5%. 5%. 20x500mL 515-04-3831-1 22. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . Paralelni lekovi: glucose 5%. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .06. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucose 5% Fresenius.05. Siofor® 850. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. boca plastična. deca 30-60mL/kg dnevno. 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08.Nemačka glukoza . 392.6mg+131.05. 392. glucosi infundibile 10%. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 3g dnevno podeljeno u više doza. Metformin.Nemačka glukozamin . Siofor® 500. glucose 5%.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 10%.06.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. Metfogamma® 500.2006 Cena 1324.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca staklena.86mg. Meglucon 500.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. pre ili u toku jela. 49x100mL . maks.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. Meglucon 850. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile.5din 515-04-3831/03 22. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. Metfogamma® 850.05.B. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 10%.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju.BRAUN MELSUNGEN AG . 5%. boca plastična. 5 % do 2L dnevno.Nemačka glukoza . glucosi infundibile 10%.12. 10%. blister. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. deca 30-60mL/kg dnevno. boca plastična.6mg+131. Paralelni lekovi: aglurab.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju.86mg. Paralelni lekovi: glucose 10%. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. Siofor® 1000. 5% 2L dnevno.05.12.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična.Austrija glukoza . Metfogamma® 1000. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. glucosi infundibile. boca staklena. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% .2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. gluformin.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. glucosi infundibile.

Srbija glukoza . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucosi infundibile 10%. 10%.8din 8600097010641 2040/2006/12 06.O.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju.Srbija glukoza .2006 Cena 69. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile.Crna Gora glukoza .09.11. 10 % do 2L dnevno. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . 5%. 5 % do 2L dnevno. boca.HEMOFARM AD . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca. 1x500mL Cena 69.D. glucose 5%.8din 481/2006/12 07. 5 % do 2L dnevno. deca 15-30mL/kg dnevno. 10%. 10 % do 2L dnevno.09. glucose 5%.Srbija glukoza . glucosi infundibile.O. glucose 5% Fresenius. Paralelni lekovi: glucose 10%.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. glucose 5%. deca 30-60mL/kg dnevno. odrasli inf. Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. Paralelni lekovi: glucose 10%.Crna Gora glukoza . 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.09. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE .2006 Cena 69. boca plastična. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10%. .04.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. glucose 5% Fresenius.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. 5%. deca 30-60mL/kg dnevno.O. glucose 5%. 1x500mL Cena 55. glucosi infundibile 10%. glucose 5% Fresenius.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. deca 30-60mL/kg dnevno. glucose 5% Fresenius.1din 8600064104076 480/2006/12 07.D.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.04. . boca plastična.HEMOMONT D. deca 15-30mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 1x500mL 8600064104052 Cena 55.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. Paralelni lekovi: glucose 10%. 5%. boca.11.ZDRAVLJE A. odrasli inf. deca 15-30mL/kg dnevno. .O. 10 % do 2L dnevno.ZDRAVLJE A. 5%.4din 515-04-3689/04 30.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.HEMOMONT D. boca.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. .2006 . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% .1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. boca.

Siofor® 850. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Tefor GLYPRESSIN® . maks. glucose 5%. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.Švajcarska terlipresin . Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . Metfogamma® 500. ujutro sa doručkom. deca 30-60mL/kg dnevno. 3x10 kom Cena 66. dnevno.12. . 20mg dnevno. 500mg. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije.USA glipizid .S. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. blister. bočica. glibenklamid .1din 8606102233135 1239/2007/12 07. bočica. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. zavisno od stanja je 2-3 dana.Francuska metformin.Srbija metformin . Paralelni lekovi: glucose 10%.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Meglucon 850.5mg. Metformin.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta.MANUFACTURING CENTER . dnevno. 5 ili 6 tabl.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Meglucon 500. Paralelni lekovi: aglurab.06. GLUCOVANCE® .09. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2005 Cena 198.PFIZER . daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. blister. glucosi infundibile. 5 % do 2L dnevno. .2din 8600097011556 515-04-564/03 12.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucose 5% Fresenius. Siofor® 500.MERCK SANTE S. 10mg.6din 25. Metfogamma® 850. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. blister.2002 780. glucophage.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL .12. 5mg.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. Metfogamma® 1000.6din 25. 2x15 kom Cena 235. ili 3 puta dnevno ujutro. Trajanje terapije. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine. 6 tabl. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. 500mg+2. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati. Siofor® 1000.A.09. dnevno.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 3g dnevno podeljeno u više doza. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta.7din (R) 1341801 film tableta. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. maks. maks. maks.v.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . 1mg/5mL..A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. 500mg+5mg.06. jednom dnevno 1 tabl. 5x5mL Cena 15652.HEMOFARM AD .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.

f® 300. .75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12.f® 450../0. zavisno od kliničkog odgovora.f® 900 GONAL .2din 515-04-1560/04 10.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. zavisno od kliničkog odgovora. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). gonal .j. pen sa uloškom. liobočica i rastvor u špricu.A. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .Italija folitropin alfa .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.F® 300 . 1x0. liobočica sa rastvaračem u špricu. 1x1.P.A. .f® 450.j.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.06.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.j. liobočica sa rastvaračem u špricu.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .f® 1050. 75i./1. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). gonal . 300i.Švajcarska folitropin alfa .j. 1x0.75mL.05.5mL.A.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.75mL.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12. gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.f® 1050./0. Paralelni lekovi: gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.F® 450 ./0. 1x0. gonal . Paralelni lekovi: gonal . 450i.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju.f® 900 .f® 300. gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 900 GONAL .06.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.F® 300 .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.f® 900 GONAL . pen sa uloškom.75mL.05.Italija folitropin alfa . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.F® 1050 . Paralelni lekovi: gonal .P. zavisno od kliničkog odgovora. gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).f® 1050. .P. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. 1050i. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.f® 450. zavisno od kliničkog odgovora.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: gonal .j. 450i.06. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.Italija folitropin alfa . gonal .

200mg+150mg+25mg+2. tvrda. kofein. u podne i uveče).5mg.5mg. GYNIPRAL® . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.5-1mg.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. .A. ujutru.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.P./1.ALKALOID AD . povlačenjem simptoma.5mg. 1x20 kom Cena 181.j. pen sa uloškom. 900i. gonal .f® 300.f® 450 GRIPPOSTAD® C .R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.F® 900 . u podne i uveče.5din 4011548004333 273/2005/12 04. blister. gonal . 1x10 kom Cena 123. 1x1.v. kapsule progutati sa dosta tečnosti. prevremeni porođaj: 4 puta po 0.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. Paralelni lekovi: gonal . 0. deca ispod 4 godine 3 puta 0.5mL. zavisno od kliničkog odgovora. .STADA ARZNEIMITTEL AG . (ujutru. terapijom.05. bočica. deca od 4-10 godina 3 puta 0.1din 5310001065058 911/2007/12 03. askorbinska kiselina.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.25mg. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.08.05.Makedonija heksoprenalin .Italija folitropin alfa .25-0.125-0. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). doza se može smanjiti na 1 kap.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0.f® 1050.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. hlorfenamin .Nemačka paracetamol.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

Nemačka poligelin .1500mL po potrebi. liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 500. liobočica sa rastvaračem. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . a primenjuje se kao i.v.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju. Immunate. Haemate® P 500.v.08. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.4din 515-04-3187/03 07.ZLB BEHRING GmbH . 3. količina infuzije zavisi od gubitka krvi./5mL. liobočica sa rastvaračem. ili kontinuirana infuzija.THERA SELECT GmbH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Wilate® 450. ili kontinuirana infuzija. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Wilate® 450.Nemačka faktor VIII. Cena 40567. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.4din (1000i.BIOTEST PHARMA GmbH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.08. u vitalnim indikacijama.+2400i.)/5mL. Immunate. HAEMATE® P 1000 .ZLB BEHRING GmbH .j.Nemačka faktor VIII . 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. (500i.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 1x10mL Cena 20944. ili kontinuirana infuzija. Cena 10231. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.j. liobočica sa rastvaračem.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH .. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .j. Immunate.+600i.ZLB BEHRING GmbH . inj.j. deca po potrebi.Nemačka faktor VIII. Haemate® P 250. boca. odrasli 500 . 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.j. 250i.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.Nemačka faktor VIII. do 2000mL u vitalnim indikacijama. inj. Wilate® 450.12. a primenjuje se kao i.j.j. a primenjuje se kao i.B05AA.2003 . inj.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.08. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.08.+1200i.)/15mL.v.)/10mL.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .5%.8din (250i. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.9din 8606103100054 1272/2006/12 02.2003 doziranje: individualno.

03. bočica. Paralelni lekovi: Haldol®. liobočica sa rastvaračem.150mg/kg/dan. 50mg/mL. bočica.08. 500i. 60-100mg dnevno.2000  (R) 2070842 oralne kapi.05mg/kg/dan. plastična bočica. 1x10mL Cena 59. Haloperidol.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .Slovenija haloperidol . 0.08. maks. ampula. deca od 3-12 godina 0. emoclot d.maks.2007  (R) 1070202 tableta. 0. maks. 10mg. 5mg. Haloperidol. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.0250.05mg/kg/dan. octanate. Paralelni lekovi: Beriate P.50 i. D. maks.j.HEMOFARM AD .KRKA.5-5mg.j. maks.02.5din 03-6707/99 07.Srbija haloperidol . ampula.025-0. jaka krvarenja 40 . rastvor. .j. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03.03. 2mg. 10x1mL H Cena 242. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 300mg na 4 nedelje. Paralelni lekovi: Haldol®. TOVARNA ZDRAVIL.15 i.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje.5-5mg.7din 3838989577025 660/2007/12 08.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.03. jača krvarenja 15 . 60-100mg dnevno.05mg/kg/dan. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. . bočica.2007  (R) 1070205 tableta. 2mg. 1x30 kom Cena 506.150mg/kg/dan. podeljeno u 2-3 doze.I. 60-100mg dnevno.02. Haldol® depo.4din 3838989577018 659/2007/12 08. D. liobočica sa rastvaračem. 5x1mL Cena 1477. deca od 3-12 godina 0.150mg/kg/dan. emoclot.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.025-0. Paralelni lekovi: Haldol®. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL .06. blister./kg.D. 10x1mL Cena 272. 1000i.Srbija haloperidol .5-5mg.HEMOFARM AD . 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. maks. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. octanate 250 HALDOL® . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.j.7din 3838989576998 662/2007/12 08.j. octanate 1000. 5mg/mL. Haloperidol ./kg.25 i. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.5din 8600097011464 03-6708/99 07. 0. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26.03.D.06. Haldol® depo./10mL. TOVARNA ZDRAVIL. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0./10mL. ampula. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza./kg.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta. maks.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.KRKA.Slovenija haloperidol . Paralelni lekovi: Haldol® depo. 10mg. 2mg/mL. deca od 3-12 godina 0. podeljeno u 2-3 doze. podeljeno u 2-3 doze.2006  (R) 1070841 tableta..

natrijum-laktat .5 L). održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.150mg/kg/dan. u urgentnim stanjima.12. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.12.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. kalijum-hlorid. . 50mL.D. 0. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. 1x500mL Cena 76.12. bočica. maks.1din 515-04-4001/03 22. ampula. blister. boca. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate .ZDRAVLJE A. kalcijum-hlorid.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .Srbija natrijum-hlorid. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.5 L).N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. maks. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . podeljeno u 2-3 doze.373g/L+0. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. 6.D. 2mg/mL. maks. kalcijum-hlorid.4din 8600064104601 120/2006/12 06.4din 8600097010627 395/2007/12 30.ZDRAVLJE A. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.12.2007 doziranje: terapija šoka. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1. 180 kapi/min.5-2% (deca i odrasli). 10mg. 2mg. održavanje anestezije: 0.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22. prosečno 60 kapi/min.9din 515-04-4002/03 22. ZRENJANIN . prosečno 60 kapi/min. 1x500mL 76. kalijum-hlorid. Haldol® depo. 180 kapi/min.D. fiola. deca od 3-12 godina 0. stanja sa acidozom.2003 Cena 47.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. maks.4din 515-04-4003/03 22.5-5mg. HARTMANOV RASTVOR . rastvor. Haloperidol HALOTHAN .JUGOREMEDIJA A.02g/L+0. 5mg.025-0. 60-100mg dnevno.Srbija haloperidol .294g/L+6.01.Srbija natrijum-hlorid.HEMOFARM AD .05mg/kg/dan.Srbija halotan . 1x10mL 1 Cena 124.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.02.276g/L.25g/L. boca. 6g/L+0.03. bočica. stanja sa acidozom. natrijum-laktat .294g/L+3.2003 Cena 370.2006 doziranje: terapija šoka. u urgentnim stanjima.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Haldol®.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. .373g/L+0.

maks.O.3din 8600097200141 1285/2007/12 12. . blister.5mg. hidrohlortiazid . bočica staklena.5%.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. artelac edo.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. zolarem HEMODROPS .25mg.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.Srbija kvinapril.HEMOFARM AD .5%.06.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.2din (R) 7099071 kapi za oči.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči.HEMOFARM AD .2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. artelac edo.D.KRKA.Slovenija alprazolam . HELEX® .Crna Gora nafazolin .O. 1x30 kom Cena 151.5mg. D. blister. rastvor. Paralelni lekovi: artelac.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.25mg. Paralelni lekovi: Ksalol®. tvrda. 1mg. depresija: 3 puta po 0. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. kontaktnog sočiva.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.O. zapaljenja.HEMOMONT D.O. TOVARNA ZDRAVIL.11.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. 4mg dnevno. Isopto Tears HEMOKULIN® . HEMOKVIN PLUS® . deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. maks.03%.2004  (R) 1071756 tableta.09.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.5mg. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. blister. najbolje ujutru). rastvor.09. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.Crna Gora hipromeloza . bočica. Paralelni lekovi: artelac. . blister. prisustva stranog tela u oku. . 1x10mL Cena 48. rastvor.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .09.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. 0. profilaksa 1 kapsula dnevno. Xanax®. .09. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. 2x15 kom Cena 203.HEMOMONT D. 350mg. dnevno (uvek u isto vreme. 4mg dnevno.ALKALOID AD .08. Isopto Tears HEMODROPS . 0. 2x15 kom Cena 131. 20mg+12. bočica staklena.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.Srbija hipromeloza . bočica. 0. 0.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. 0.2004  (R) 1071757 tableta.08. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. 1x10mL Cena 80.

250mg.. 3g.7din (R) 1103732 film tableta.8din 974/2007/12 10. 500mg. blister.2003 Cena 309. 200mg/5mL. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno.06.2004 Cena 2406. blister.20mg dnevno. 2x10 kom Cena 275.Srbija hidrohlortiazid.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. infekcije kože i potkožnog tkiva. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.Srbija heparin .01. amilorid . doza održavanja 20 . HEPARIN . 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03.HEMOFARM AD . deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. 50mg+5mg.HEMOFARM AD . 5000i.5mg dnevno. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. 5x0. hronična opstruktivna plućna bolest.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. ampula. bočica od tamnog stakla. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. 40mg dnevno. blister.2004 doziranje: masna jetra.j. brzina inf.8din 8600097010467 635/2005/12 12. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15.3din (R) 3325483 sirup.5din (R) 2127451 granule. maks.GALENIKA AD . hronični hepatitis. maks. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03. zmax HEMOPRES .2002 Cena 466.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.25mL 8608808100797 Cena 95. parenteralno do 20g inf.06. HEPA-MERZ® .2005 Cena 501.12. dnevno. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.A05BA.06.5 .HEMOFARM AD . 4x10 kom Cena 103. blister.05. tvrda. 5g/10mL. bočica. 80mg dnevno.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. KGaA .1din (R) 1325482 film tableta.12.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . doza održavanja 10 ./0.Srbija azitromicin . Paralelni lekovi: Sumamed.8din (R) 3325481 sirup. HEMOMYCIN . 1x6 kom Cena 466.25mL.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. 20mg.3din 8600097400497 317/2007/12 23.10mg dnevno. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.12. kesica. maks.Merz Pharma Gmbh & Co. 100mg/5mL. blister. ampula. monokomponentni (R) 1103731 film tableta.2002 Cena 164.12. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. 10mg.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15.Srbija kvinapril .2007 . zatim 5mg/kg naredna 4 dana. 5 g/sat. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.06.

1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.8g/L+ 10. na 12 sat. 1x500mL Cena 423. analne fisure. prolin. 5x1mL Cena 95.j. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida. Paralelni lekovi: Lioton 1000.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i.73g/L+2.HEMOFARM AD . 500i./mL.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju./kg/sat ili s./g. 300i. serin. tuba./kg na 12 sati. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno. tuba.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju. tuba. valin .72g/L+0.j.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. 4.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). 120i. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.Srbija heparin.+1. nastaviti kontinuiranom inf. deca i odrasli male telesne mase 5000 i.24g/L+4.09g/L+6. 1x20g Cena 36. doza za odrasle 18.07. i. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.88g/L+1. prednizolon.88g/L+5. tuba.2007 doziranje: tromboflebitis./g+2. tuba sa aplikatorom. metionin.233mg/g+30mg/g. fenilalanin.Srbija alanin. 5000i.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.05.12. 1000-2000 i.675mg+30mg. treonin.2007 Cena (BR) 4108184 krem.j.j. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju. cistein. glacijalna sirćetna kiselina. histidin.07. 15 000-20 000 i. maks. leucin. HEPATHROMBIN . triptofan.4g/L+0.8din 8608808100780 975/2007/12 10.c./sat ili s./g./5mL.j.05. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.09.07.j.2007 Cena (BR) 4108182 gel. polidokanol . 15-25 i. supozitorije 1-2 puta dnevno.c. lizin. 300i./g. 25000i.2007 Cena 782.Srbija heparin .08g/L. izoleucin. 250 i.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.j. povrede kod spor tista (otok. ampula.4din (BR) 5108021 supozitorija.4g/L+13.82g/L+2. posttraumatski hematomi.2007 Cena 34.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.64g/L+10.v. .4din 860009712249 3/2-10-7309 25. boca. ampula.7g/L+ 10. viatromb HEPATHROMBIN H . distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati. 65i. nastaviti kontinuiranom inf. blister.07. ulkus kruris. praćeni zapaljenjem. bolusom.HEMOFARM AD .j.j. 500i.j.09./g.j. glicin. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. HEPASOL 8% .j.2007 Cena (BR) 4108185 gel. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 . bolusom.1g/L+5.42g/L+4.j. hematom.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.v.HEMOFARM AD .75mL/kg dnevno.52g/L+0. i.j. arginin.

septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 320mg/mL.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. . inf.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . HETASORB® 10% .2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.2004 HEXORAL® . odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg.GUERBET .2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje.Crna Gora hidroksietil skrob. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. . 60g/L+9g/L.v.2din 8600097003049 77/2007/12 11. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. 1x200mL Cena 99.06. tokom 30 minuta.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. deca 3-12 godina 15-20mL/kg. voluven HETASORB® 6% . bočica staklena. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. boca staklena. 1217.HEMOFARM AD .O. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.11. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. maks. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. niskoosmolarna kontrastna sredstva. bočica od tamnog stakla.O. traumatski. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. stomatitis.SERUMWERK BERNBURG AG . 440mg. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. natrijum-hlorid . dnevna doza 33mL/kg (maks.8din 04. faringitis. 0.06. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . 100g/L+9g/L.7din 8606102767166 96/2006/12 31. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.1g/100mL .Francuska joksaglinska kiselina . inf. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). tokom 90 minuta.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. boca staklena.F. gingivitis. bočica staklena.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju.01. septički. 1x500mL Cena 796.10.2004 2312.Švajcarska trastuzumab .v.Srbija heksetidin .01.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. natrijum-hlorid . glositis. deca do 3 godine 10-15mL/kg. traumatski. brzina davanja inf.HEMOMONT D. voluven HEXABRIX 320 . 320mg/mL.Nemačka hidroksietil skrob. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. tonzilitis. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja.5din 04. maks. 1x20mL Cena 150422. liobočica sa rastvaračem. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.

šok.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 5%. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.11.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. 1x1000mL Cena 331. 2x10 kom Cena 52.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. inf.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde.5mL.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.11. .5mL Cena 1268. dnevno. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.02.11. 10mcg/0. boca. status astmatikus). 100x0. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. . deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.8din 8600064104830 543/2007/12 27. 200mg.5mL počevši od 6-te nedelje života. liobočica sa rastvaračem u bočici.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. artritis.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.GALENIKA AD . 100mg.5mL Cena 590. bočica. epiglositis. HIDROKORTIZON .2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u bočici.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.3din 8606103683052 2114/2006/12 14. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .Srbija himekromon . anafilaktička reakcija.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. blister.6din 515-04-1627/03 07. 1x0. 1x0.204 HIBERIX™ . Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .5 godina 50mg dnevno. bočica. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.5mL u razmaku od 1 meseca.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. revakcinacija u 2-oj godini života. hipersenzitivne reakcije (angioedem. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. 500mg.HEMOFARM AD .A.2006 doziranje: profilaksa teških. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.08. 10mcg/0.5mL.Srbija hidrokortizon . 1x1 kom Cena 57.11.2007 doziranje: holecistopatije. revakcinacija u 2-oj godini života. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.5mL. liobočica sa rastvaračem u špricu.2002 Cena 174.v.ZDRAVLJE A.Srbija hlorheksidin . deca od 1. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. 10mcg/0.D. deca do 1 godine 25mg i.11.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .5mL. Paralelni lekovi: Mendiaxon .

2g. Simvor. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02.6din 5413760293646 96/2007/12 11.08. Paralelni lekovi: chloramphenicol. a zatim u ređim intervalima. Hloramkol® HLORAMKOL® .abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . večernja doza najveća. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02. .BAXTER ONCOLOGY GmbH .2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.v.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.01.Makedonija hloramfenikol . bočica.Makedonija simvastatin . 1x2g Cena 4424. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka.08. Paralelni lekovi: chloramphenicol. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka.ALKALOID AD .3din 5413760293660 94/2007/12 11.08.ALKALOID AD . lečenje traje najduže 5 dana.12. 1%.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. rastvor.Crna Gora hloramfenikol . 10mg.01. 1x5g Cena 57.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. 1x500mg Cena 1231. kao dugotrajna 24 časovna inf.HEMOMONT D. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. Paralelni lekovi: cholipam.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.11. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). 500mg. 20mg. 1%. blister. blister. vasilip®.01.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.O.Nemačka ifosfamid . 5mg/mL. bočica staklena.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. 40mg. zocor® HOLOXAN® . i. bočica.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. Simvastatin.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). 1x1g Cena 1930. a zatim u ređim intervalima. 1g. bočica. u podeljenim dozama. blister.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . doza se može povećavati do 80mg. doze 80mg/dan. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta. Simva HeXaL®. tuba.6din 5413760293653 95/2007/12 11.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. .O. tuba.2-2.03. tokom 5 uzastopnih dana.

2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. .ELI LILLY EXPORT S. 20%.04. akutni edem.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.11. humani .S. malo soli. posle porodjaja).7din 3/2-3215 02.02. 20%. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A. za vreme operacija.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. humani . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju. preeklampsija). zavisi od indikacije i stanja bolesnika.08. bočica.j.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. 100i. 1x250mL . ciroza jetre. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. akutni edem. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . posle porodjaja)./mL.1din 9002864012039 554/2005/12 18. .A10AB04 a10aB insulini i analozi. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. 100i. bočica. humani . 1x50mL Cena 1991.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .B05AA01 a10aB insulini i analozi.Austrija albumin. malo soli. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.A. boca. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.b.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. preeklampsija).Nemačka albumin. ciroza jetre.6din 3/2-10-4006 01. 5%.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.08. preeklampsija).07.BIOTEST PHARMA GmbH . parenteralni.m./mL. posle porodjaja). uložak.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. Ljudski albumin 20%. vrstu insulina.Francuska insulin lispro . za vreme operacija. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. vrstu insulina.Švajcarska insulin lispro .j. 1x50mL Cena 2310. 20%.LILLY FRANCE S. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® .Austrija albumin. 1x50mL 3/2-10-4005 02.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Ljudski albumin 20%.BAXTER AG . ciroza jetre. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. za vreme operacija.H . akutni edem.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . bočica. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .

Paralelni lekovi: Human albumin. .2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ciroza jetre. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.Švajcarska somatropin . preeklamsija). Ljudski albumin 20%.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING. 150i. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. 2. 150i. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.A.ELI LILLY EXPORT S.06.Srbija rabies imunoglobulin. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.j.j./mL. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. akutni edem.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. octagam® HUMATROPE . Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). Ljudski albumin 20%. bočica. supstituciona terapija: odrasli 0. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. bočica. 18i.j. karpula sa rastvaračem. a ostatak u glutealni mišić).2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. humani ./mL. 150i./mL. 5g. MALO SOLI . bočica. posle porodjaja). Turner-ov sindrom: 0.j.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. intravenski .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . humani . 1x3mL . bočica. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.j. odnosno 0.2din 3/2-10-2856 16.2002 Cena 10328. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.15-0.06. 20%. za vreme operacija. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . malo soli.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.025-0.05mg/kg dnevno.05. bočica. Paralelni lekovi: Imogam rabies.7-1.06. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.4mg/m2 dnevno.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.07./kg (½ doze infiltrirati oko rane.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. Ig vena.5g. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.3mg dnevno.ZLB BEHRING GmbH . 1x50mL Cena 5195.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju. bočica.05. odnosno 1.035mg/kg dnevno.0mg/m2 dnevno.06.Nemačka albumin. Paralelni lekovi: genotropin®.. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.

/mL.A10AD01 a10ad insulini i analozi. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. karpula.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 40i.Ukrajina insulin izofan . parenteralni.j. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. bočica.12. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.LILLY FRANCE S.A.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. a10ac insulini i analozi. bočica. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.04. ./mL. 100i. humani .j. bočica./mL. . vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.ELI LILLY EXPORT S. 1x10mL H HUMODAR R . 40i. vrstu insulina. vrstu insulina.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.Francuska insulin izofan .INDAR . parenteralni. HUMULIN PEN M3 .INDAR .j. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju./mL. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. 40i./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.INDAR .A. HUMULIN NPH . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. .11. 100i.A10AC01 a10ac insulini i analozi.20 HUMODAR B . srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju./mL. HUMULIN M3 . parenteralni.Ukrajina insulin humani .12.2001 . karpula. humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02.ELI LILLY EXPORT S.Ukrajina insulin izofan .S. 100i. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.11. parenteralni. vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.12.A. HUMODAR C25 .

na 2-3 nedelje. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB01 a10ac insulini i analozi. dnevno.2din 8608808100834 75/2007/12 11. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. 1x10mL Cena 143./mL.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.11. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HYALART . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Srbija hidrokortizon . Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON .01.01.v. vrstu insulina. ./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ekcematozni keratokonjunktivitis. HYDROCORTISON .Švajcarska insulin izofan .H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.8din (R) 1047411 tableta. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.Francuska insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. 20mg. 100i. HUMULIN R . 10mg/mL. difuzni skleritis. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju.GALENIKA AD . vrstu insulina. parenteralni. ampula.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. sklerokeratitis.FIDIA FARMACEUTICI SPA . 1%. tokom 5 nedelja. episkleritis. neinfektivni alergijski konjunktivitis. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.LILLY FRANCE S.M09AX01 a10aB insulini i analozi. 1x2mL Cena 2171.j. 25mg/mL.01. injekcije 25-50mg intraartikularno. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. 100i. .S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.01. 1x5g Cena 43.A.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din 515-04-2369/03 03. akutni i hronični iridociklitis.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. karpula.S.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.5 godina 50mg dnevno.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.ELI LILLY EXPORT S.Italija hijaluronska kiselina . vrstu insulina. deca do 1 godine 25mg i. tuba. inf.2007 Cena 95.04.2din 8608808100810 73/2007/12 11.GALENIKA AD . deca od 1.j. . parenhimatozni keratitis. HUMULIN PEN NPH . deca od 6-12 godina 100mg dnevno. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. kontejner za tablete.Srbija hidrokortizon .

2. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. 1%+3%. alergijski dermatitis izazvan lekovima. HYDROCYCLIN .2003 . ampula.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. tuba.2005 Cena 152. alergijski dermatitis.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI.210 HYDROCORTISON . 1x5g Cena 50. tuba.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. .9din 8608808100841 76/2007/12 11. oksitetraciklin .2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.GALENIKA AD .09. 1x5g Cena 47. promene na koži kod eksudativne dijateze.V. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.GALENIKA AD . DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.Belgija etomidat .07.3mg/kg. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. 20mg.01.5%.4din 515-04-273/03 02. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.2-0.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI.09.Srbija hidrokortizon .5din (R) 4153106 mast. 1%+3%. dečiji hronični neurodermatitis.Srbija hidrokortizon. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. Cena 641. tuba. slabog delovanja.9din 8608808100865 61/2005/12 08. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . eritrodermija. ubodi insekata. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.

Upfen IBUPROFEN .01. fiola..Hemofarm. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.09.2004 Cena 98. Nurofen. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.O. 200mg.5din 515-04-1120-1 15. deca od 8-12 god. Upfen IBUPROFEN . bočica.6din (R) 3162482 oralna suspenzija.2003 Cena 104.O.06.HEMOFARM AD . 3-4 puta po 100mg. Nurofen Liquid. Paralelni lekovi: Brufen®.09. blister. 600mg. 2x10 kom Cena 178. rupan. deca od 8-12 god. 400mg. Nurofen. maks. deca od 3-7 god.Srbija ibuprofen .2 g/d.2din (R) 1162641 obložena tableta. doza održavanja 0. 3-4 puta po 200mg.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. Nurofen active. blister. Paralelni lekovi: Brufen®.3din (R) 1162642 film tableta. 100mg/5mL.5din (R) 1162488 film tableta.REMEVITA D. 200mg. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. posle jela. Paralelni lekovi: Brufen®.Srbija ibuprofen .6-1.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. deca od 1-2 god.2-1. 2x10 kom 515-04-294/04 28. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl.HEMOFARM AD . 3-4 puta po 50mg.2-1..8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. blister. Nurofen Liquid. 400mg. sirup 3-4 puta po 50mg. 200mg.6-1. deca od 1-2 god.Kipar ibuprofen . tablete se uzimaju nezavisno od obroka.2003 . blister.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25.HEMOFARM . odrasli 2-3 tabl. maks.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. rastvoreneu čaši vode.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. deca od 3-7 god..2 g/d. rupan. sirup 3-4 puta po 100mg. 2.5din 515-04-1120/03 15.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. Nurofen active.2004 Cena 68. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.Srbija ibuprofen . Nurofen Liquid. 2x10 kom 515-04-290/04 28.REMEDICA LTD .2007 Cena 91.09.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . 3-4 puta po 200mg. Nurofen active.06. 2. Upfen IBUPROFEN . Ibu .4 g/d. Ibu . Ibuprofen. posle jela.Hemofarm. NIŠ . Nurofen. 400mg. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25.4 g/d. blister. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. rupan.06. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. doza održavanja 0.07. blister.

4g/d.O. Upfen IBUPROFEN . bočica. 600mg.06. maks. rupan.P. doza održavanja 0.2003 Cena 91.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.Srbija ibuprofen .8din 515-04-1583/03 29.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. Nurofen Liquid. deca od 1-2 god..25g+400i. bočica.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. bočica.REMEVITA D. maks. sirup 3-4 puta po 100mg. rupan.09.2g/d. blister.6din (R) 3162533 sirup. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.Srbija ibuprofen . 3x10 kom Cena 151. Paralelni lekovi: Brufen®. blister. Nurofen. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. doza održavanja 0. . 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.Srbija ibuprofen . 1.Italija imunoglobulin (IgG-7S). Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . intravenski . Upfen IBUPROFEN . Ibu .Hemofarm. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .SRBOLEK A.2007 . 1x20mL Cena 4628.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. Nurofen. 50mg/mL. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.09. sirup 3-4 puta po 50mg. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2-1.07. 2. .O.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. 5%.09.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.2din (BR) 4167311 krem.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.D.Hemofarm.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. 1x50g Cena 91.2-1. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16.07.2g/d. 3-4 puta po 200mg. 2x15 kom Cena 260. posle jela. tvrda.6-1.2003 doziranje: osteoporoza.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.A11JB. Paralelni lekovi: Brufen®. fiola.2. Nurofen Liquid. 10%.j.3din (R) 1162510 kapsula.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Nurofen active.A.D. tuba.2007 Cena 11572.INNOTECH INTERNATIONAL . 100mg/5mL. deca od 3-7 god. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. .KEDRION S.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. tuba.SRBOLEK A..06. Nurofen active.6-1. deca od 8-12 god. 300mg. holekalciferol . posle jela. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16.4g/d. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 50mg/mL. Ibu .07.Francuska kalcijum-karbonat. NIŠ . IG VENA .

1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.j.+125i.v. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. Haemate® P 500./5mL. 50mg/mL.5din 3/2-10-6381 25. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. a primenjuje se kao i. (250i. 50mg. bovis.+250i. liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 250. Cena 7562din 81mg/3mL. maks.Kanada živi atenuirani bacili M.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana.Austrija faktor VIII.11. 50mg/mL. 1x5mL Cena 15246.1din (5413760282275) 556/2005/12 18. 1x5mL Cena 13962.SANOFI PASTEUR LIMITED .2002 IMMUCYST® . .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. Humani imunoglobulin 5%.9din 9002864059201 553/2005/12 18. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.7din (5413760282282) 555/2005/12 18. liobočica sa rastvaračem. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.6din 9002864059607 552/2005/12 18. bočica. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.Austrija faktor IX . Wilate® 450. 200i. 300mg na 24 sata.08. ili kontinuirana infuzija.j.2007 Cena 46289. IMMUNATE . inj. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.BAXTER AG .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . 600i. blister.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 7195.09. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. soj BCG .BAXTER AG . stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.)/5mL.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju.j. Wilate® 900 IMMUNINE . 1x100mL Cena 23144.11.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.7din 8606103273192 2078/2007/12 25.11. (500i.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j. liobočica sa rastvaračem.)/5mL.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.11. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1x5mL Cena 5087./5mL. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: aimafix.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. bočica. octanine F . octagam® IMIGRAN .2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.12.j.09.Velika Britanija sumatriptan .j.

j.Francuska rabies imunoglobulin. IMOVAX RABIES VERO . Paralelni lekovi: Beoglobin-d./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.A.8din 515-04-4502/03 05.j.5mL.01. (40D.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju. 5x0. humani ./0.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .+32D.j. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.j. napunjen injekcioni špric. . revakcinacija za 90 dana.2006 I IMOGAM RABIES . . 150i.3din 18.Francuska vakcina protiv dečije paralize. bočica. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. (0. humani . bočica staklena.5mL . kod opasnih ujeda dati još 20 i.01. liobočica sa rastvaračem.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.j. 2. odmah nakon ujeda.03.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1. doze za decu i odrasle su iste. 20x0. Cena 200mcg/2mL.)/0.5 i.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).5 i./mL.5 i. 1x0.08. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12. Cena 300mcg/2mL.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560.A. liobočica sa rastvaračem.j.5mL.SANOFI PASTEUR S.j.5i.j. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. dalja revakcinacija svake 3 godine.j.01. od 20 i. 150i. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.j.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.KEDRION S.j.+32D.j.PASTEUR MERIEUX .2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. inj. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. (40D.j.2 i 3) .+8D.j./mL. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.5mL Cena 515-04-3003/03 15.2006 Cena 11203. revakcinacija sa 0. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.5mL.+8D. u razmaku od 30 dana. 3.j. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.01. Partobulin® S/d.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. ampula.5 i.08./kg telesne mase.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze. 7.P. bočica staklena.A. . Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. 40D.j.)/0.5mL Cena 3/2-10-7998 25..SANOFI PASTEUR S.6din 18.5mL u razmaku 1-2 meseca.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.m.+32D.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO . revakcinacija posle 12 meseci.2006 2303.j.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. rhesonativ® 1996.+8D.

odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. terapija 30-300mcg/kg dnevno.7din 8606103010070 158/2006/12 07. 50mg./5mL.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju. .D. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. alogena transplantacija kostne srži.j. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.Hrvatska rabies imunoglobulin. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . Paralelni lekovi: Imuran® .J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin./2mL.m.5mL do najviše 1.02. ili povećati do maks.2006 Cena 7095. 50mg. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07.m. 250i. blister./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .02. zatim 1-3mg/kg dnevno. 200i.D. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. a ostatak doze dati i.2004 Cena 1454. humani . . bočica.06. blister. Tetagam® P..Kipar azatioprin .8din (R) 1014066 tableta. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.03. Tetabulin S/d.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju. specifični Cena 9159.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.06.D.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.j. 8606103010032 156/2006/12 07. zavisno od težine povrede. 50mg/mL. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta.5mL vakcine tetanusa. 500i. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). istovremeno sa 0.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . bočica. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.D.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 250i.11.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. u butinu. bočica.m.3din 8606103010087 271/2006/12 06.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. 1x50mL Cena 6231.11. po potrebi smanjiti na 0. 2x10 kom Cena 422. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin../kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. radi efikasnije postekspozicione zaštite.2006 Cena 12462.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28. IMUPRIN® .j. uz vakcinu protiv hepatitisa B. 1x250 i.0mL i.REMEDICA LTD .2006 doziranje: novorođenčad: 0.2004 doziranje: individualno. . Paralelni lekovi: atebulin. ampula. bočica. po protokolu.02. 1x5mL Cena 13599. bočica. .j. humani .IMUNOLOŠKI ZAVOD D.j. 5mg/kg dnevno. 50mg/mL. specifični Cena 578. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.5mg/kg dnevno. idiopatska trombocitopenijska purpura.

5mg.Srbija indapamid .5mg posle doručka. 1. blister. ili povećati do maks. 5mg/kg dnevno. blister. Indapres® Sr. edemi: 2.Srbija indapamid . NIŠ . 50mg.2din 5050345005975 1613/2007/12 06.12. blister.01.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.HEMOFARM AD . tvrda. pa 3 sata pre operacije 4 kapi.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.09. TerTeNSIF INDAPRES® SR .O.2din 21.A. 4x25 kom Cena 1761. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .2001 . 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.BELUPO. 100mg. rawel® Sr.7din 8600097401500 215/2007/12 17. 1mg/mL.Francuska indometacin .2007 doziranje: individualno. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. Indapres®.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.5din 21. edemi: 2. rawel® Sr.O.LABORATOIRE CHAUVIN S. 2x15 kom Cena 176. rastvor. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije.10. Paralelni lekovi: Indapres®.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. 2.5mg posle doručka. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .09.Hrvatska indometacin .S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.5mg/kg dnevno.D.Srbija indapamid .9din 21.HEMOFARM AD . blister.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. .2001 223. Paralelni lekovi: Indapamid.08. strip. 2. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.01. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. edemi: 1.REMEVITA D.5mg. blister.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.09. INDOMETACIN . monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.Nemačka azatioprin . 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. Tertensif INDAPRES® . po potrebi smanjiti na 0.5mg. blister. 75mg. zatim 1-3mg/kg dnevno. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.HEUMANN PHARMA GmbH .2001 129. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.5mg posle doručka. 25mg. tvrda. 1x5mL Cena 396. . Paralelni lekovi: Indapamid.3din 3400934195389 565/2005/12 19. rawel® Sr. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. bočica sa kapaljkom. Indapres® Sr.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta.

Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. paracetamol. INFLUREX .C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. 10mg+750mg+60mg. u isto vreme. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. blister. maks.2007 Cena 834. kongestivna srčana insuficijencija: maks.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. Ne davati ga deci.O.2006 Cena (R) 1104102 tableta.10. uzima se posle jela.2006 Cena (R) 1104101 tableta.12. blister.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 4x7 kom Cena 595. .F. 40mg+10mg. blister.F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. 5x3. blister. askorbinska kiselina .abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® .5mg.V. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. oprez.Švajcarska cilazapril. . 4 praška dnevno. kesica. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. maks. hidrohlortiazid . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 5mg. trudnicama i ženama koje doje.O. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. rektalno 2 puta po100mg.MERCK SHARP & DOHME B. ezetimib . blister.IVANČIĆ I SINOVI D.5mg.Srbija fenilefrin. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta. 5mg+12.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.8din 8606103889126 474/2007/12 06. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. zobox® . INEGY® .Holandija simvastatin.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2. 20mg+10mg.3din (R) 1103714 film tableta.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.08. blister. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. na dan. ne više od 10/10mg/dan. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.02. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. 10mg+10mg. monokomponentni (R) 1103712 film tableta.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.Švajcarska cilazapril .02. prema potrebi do 5mg dnevno. Prilazid® plus INHIBACE® . mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. 5mg dnevno. rinitisom (rinorejom).10.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.10. Paralelni lekovi: cilazapril. Prilazid®.5mg.

NOVO NORDISK A/S .PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. od 25mg dnevno. INSUMAN® BASAL . srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju. parenteralni. vrstu insulina.j. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .HEMOFARM KONCERN A. INSULATARD HM .6din 515-04-1182/03 15.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27./mL. INSULATARD® NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. blister.10. 50mg dnevno.j. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju.12.Velika Britanija eplerenon . 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi./mL. parenteralni. od 50mg dnevno.1din 515-04-1182-1 15.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j./mL.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.2007 .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.1din 2283/2007/12 09. srednje dugog dejstva Cena 964.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Nemačka insulin humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. uložak. 5x3mL Cena 2209. 50mg. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. parenteralni.Danska insulin izofan .07. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.PHARMACIA LIMITED . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. vrstu insulina. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. karpula. 100i.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. vrstu insulina. I INSULATARD® FLEXPEN® . 5x3mL Cena 2026.j. 100i.Srbija insulin izofan .12.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .j.Srbija insulin izofan .D.06. blister.VRŠAC . 5x3mL a10ac insulini i analozi. 100i. bočica.07. 100i. maks. vrstu insulina.Danska insulin izofan . INSULATARD® PENFILL® . parenteralni. 25mg.HEMOFARM AD .

vrstu insulina.Nemačka insulin humani .Nemačka insulin humani .j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. INSUMAN® RAPID OPTISET .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.12. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL Cena 2026. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .12.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. 100i. INSUMAN® RAPID .Nemačka insulin humani .12./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi. 100i. vrstu insulina. uložak. 100i. a10aB insulini i analozi.j. vrstu insulina.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani .10. 5x3mL Cena 2209. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09./mL./mL. parenteralni.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25. 100i. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . uložak.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. INSUMAN® COMB 25 . kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju.6din 3/2-10-10753/2 25./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .j.Nemačka insulin humani .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . vrstu insulina. vrstu insulina. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. parenteralni.10. 5x3mL . INSUMAN® BAZAL OPTI SET . parenteralni.1din 3582910015413 2284/2007/12 09.

01.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju.USA ertapenem . karcinom bubrega.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. plastična kesa. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . virusima hepatitisa B.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . hronična granulocitna leukemija. dugotrajna koma: individualno. boca staklena.05. Kapoši sarkom. varičela .5din 3/2-10-6190 19.Austrija sojino ulje .FRESENIUS KABI AB . opekotine.2006 .2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. bočica staklena. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. peritonitis. 20%.04.10. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.m.F.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .Švajcarska sakvinavir .J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. u trajanju 30 minuta. plastična kesa.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. dnevno. 18Mij/1. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. INTRON A .Švedska ulje soje . 10x100mL Cena 9805.2004 doziranje: postoperativna ishrana. bočica.2mL. opekotine. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. tumori gastrointestinalnog trakta. INVANZ® . 20%. 20%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .220 INTRALIPID . 10x100mL 515-04-3417/03 08. peritonitis.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. INVIRASE® . pankreasa. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22.12.2din 3/2-10-9348 26.zoster i papiloma virusima. inf. ulcerozni kolitis. 1g. 1x1g Cena 4364. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. ulcerozni kolitis. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. tvrda. dugotrajna koma: individualno. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. tumori gastrointestinalnog trakta.10. 20%.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. ili i.Irska interferon alfa 2-b . non-Hodgkinovi limfomi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 20%. 200mg. boca staklena.10. boca staklena. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. kolona. INTRALIPID .11. plastična kesa. citomegalo virusima.10.j.v.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.2007 doziranje: postoperativna ishrana. nekoliko dana.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. 20%. multipli mijelomi i maligni melanomi. bešike i cerviksa. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.

Italija mepartricin .L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.2din (R) 1103550 tableta. tokom 30-60 dana.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. tečnost. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. ritonavira od 100mg istovremeno.12.Srbija izoniazid .12.3din 216/2007/12 17.Hrvatska lizinopril .05. IRESSA .09. najkasnije 2 sata posle jela. Lizopril.ASTRA ZENECA UK LIMITED . bočica staklena. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.2007 . može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.01. 1x120 kom Cena 23204.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . . Paralelni lekovi: Lisopress®.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. bočica plastična. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.05. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta.D. doza održavanja 10mg jednom dnevno. blister.2000 Cena 151482. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x250mL Cena 6205.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. bočica.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. doza održavanja je 20mg jednom dnevno.BELUPO. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.03. bočica staklena.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. u kombinaciji sa ritonavirom. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.5mg jednom dnevno. 1x100mL Cena 2761. 80mg dnevno. tečnost. progutati sa vodom. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Lizinopril. 250mg dnevno. 100%.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. 20mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. maks.Velika Britanija gefitinib .6din (R) 1103551 tableta. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .3din 515-04-1630/04 10. monokomponentni Cena 498. uz jelo ili odmah posle jela. 50mg. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. Loril®. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. uvek u isto vreme. . 40mg.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli.HEMOFARM AD . 5mg.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. 500mg. IRUMED® .03.1din 9088881309536 2239/2006/12 01.P. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.8din 8606102767272 728/2006/12 25. blister.Velika Britanija izofluran . 250mg.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.A. blister.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . 100%.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01.2007 Cena 915.

ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. 300mg dnevno.75-1mg. 480mg dnevno. 6x10 kom Cena 181. bočica. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.1din 2383/2007/12 16. uzima se u jednoj dozi. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. 5. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. maks. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.2003 Cena 86.ALCON-COUVREUR N. ISOPTO® TEARS . deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg.Srbija verapamil .V. 80mg.Srbija izosorbiddinitrat . 300-500mg dnevno. maks.3din (R) 1402721 film tableta. herpetički keratitis.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. difutrat ISPIROL . distrofične promene na rožnjači. artelac® edo®. Hemodrops ISOSORB RETARD® .C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.GALENIKA AD . 5mg. maks.D.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. tvrda. 20mg. deca (neonatusi) 0. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Cena 427. rastvor. deca od 1-5 godina 2-3mg.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. deca do 1 godine 1-2mg. sorbitol .HEMOFARM AD . deca od 5-14 godina 3-5mg. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. kesa.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike.07. 1x15mL Cena 233.4g/L+27g/L. verapamil alkaloid® .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula.09. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21.07.Srbija manitol. deca dobijaju veće doze od odraslih.ZDRAVLJE A. blister. Paralelni lekovi: verapamil.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2007 IZOPAMIL .07. ampula. . hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. blister. deca 10-20mg/kg dnevno. . deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.Belgija hipromeloza . Paralelni lekovi: cornilat®. 5mg/mL. Paralelni lekovi: artelac®.10.

2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. blister.Nemačka dienogest. natrijum-laktat.8din 515-04-249/03 30. 8mg. zatim 7 dana pauze. šoka i traume. 2mg+0. 16mg. ileus i teške infekcije. sifilis: odrasli 1. šarlah).O. magnezijum-hlorid . 50x800000 i.O.JANSSEN PHARMACEUTICA N.j.134g/L+0. difterija. gonoreja.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .V. tabl.j.06. bočica. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta.03mg. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. .10. približno u isto vreme svakog dana. dnevno.Crna Gora natrijum-hlorid. JUGOCILLIN® . boca. Cena 622. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje.j. . 1x500mL Cena 38. benzilpenicilin-prokain . JONOLACTAT . 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju.j.SCHERING AG . kalijum-hlorid. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika.4g/L+0.GALENIKA AD . . po potrebi i više.05g/L+0. deca do 7 godina 400 000 i.6din 200000i.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.10.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. streptokokne infekcije (angina. 6g/L+3. peritonitis.04.. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . deca preko 7 godina 800000 i. dnevno.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.6-4 Mi.j.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju.Belgija hidromorfon . sa čašom vode.203g/L. opekotine.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.HEMOMONT D.07.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. blister. 8608808100988 818/2007/12 13. etinilestradiol . blister.Srbija benzilpenicilin. kalcijum-hlorid.+600000i. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. dnevno.j.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. dijareja. se guta cela. kao početno lečenje kod gubitka krvi.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

3g/L+6. metionin.9g/L Cena +0. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.Makedonija kalcijum-karbonat .6g/L+5.8g/L+6. asparaginska kiselina.9g/L +7.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.5g/L+3.8g/L+5.8g/L+6. histidin.9g/L+7. ulje soje.6g/L+4. tirozin . arginin.9g/L +7.23g/L.6g/L+5. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L+7.3g/L+6.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.6g/L+5. leucin.6g/L+5.9g/L +7.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.12. plastična kesa.1din 515-04-2583-1 17.4g/L+1.07. plastična kesa. plastična kesa. 110g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L+7. triptofan.9g/L +0.6g/L+4. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09. alanin. lizin.9g/L+7. histidin.9g/L +0.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. sprej-boca sa dozerom.3g/L+6.Srbija kalcitonin .3g/L+11.6g/L+5.5g/L+3. glutaminska kiselina.6g/L+5.01.6g/L+4.2003 . hiperfosfatemija: 2.6g/L+5. 200i. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . tirozin .2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju. glutaminska kiselina.3g/L+6.6g/L+5. valin.6g/L+4. serin.4g/L+1.5-17g/d. glicin.5g/L+3. leucin.6g/L+5.23g/L.9g/L +0.3g/L+7. treonin.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. .6g/L+5.9g/L+7. rastvor.23g/L.9g/L+7. serin. arginin.01.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .6g/L+5.9g/L +7. metionin.23g/L.3g/L+11. fenilalanin. bočica. glicin.01.5g/L+3. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.4g/L+1. fenilalanin.6g/L+5. triptofan.4g/L+1.5g/d.3g/L+7.25-1 g.8g/L+6. nadoknada do 2g/d. lizin.8g/L+5.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.SRBOLEK A.9g/L+7. KALCITONIN .Austrija glukoza.3g/L+6.3g/L+7. prolin. 4x1026mL 515-04-3835/03 09. izoleucin.9g/L+7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . treonin.8g/L+6.8g/L+5. ulje soje.23g/L.8g/L+5. prolin.9g/L Cena +0.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. plastična kesa.5g/L+3..6g/L+5.6g/L+4.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju. deca 3-5 puta po 0. 1x2mL Cena 2792. 1x50 kom Cena 127.8g/L+6.3g/L+9g/L+7.8g/L+5. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . 190g/L+200g/L+16g/L+11.4g/L+1.6g/L+5.3g/L+11. plastična kesa. izoleucin.j.01.Austrija glukoza.9g/L+7. 190g/L+200g/L+16g/L+11. 1g. 2x2566mL 515-04-3837/03 09.9g/L +7.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1. asparaginska kiselina. 110g/L+200g/L+16g/L+11.ALKALOID AD . valin.6g/L+5.01.9g/L+7.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . alanin.D.3g/L+9g/L+7.

100i.A12BA30 MINERALI Cena 278.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.8din 515-04-2583/03 17. limunska kiselina. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . sa hranom. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292.12. Kalijum hlorid. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. 1x15 kom . fiola.O.07. obično 3 puta dnevno po 2 tabl.12.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. maks. 150 mmol dnevno za odrasle.Srbija kalijum-hlorid . Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. rastvor se pije polagano.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. .22 (R) 7040206 aerosol.Velika Britanija lopinavir.06g+2g.j. odnosno deca 3 mmol dnevno.UFAR D.3mg+33.09. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. rekafarm KALINOR . fiola. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. bočica..7din 515-04-1764/03 17. KG . u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. ritonavir . 500mg. meka. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl./dan ušpricati u jednu nozdrvu. 10x1g Cena 25.07.J05AE. Kalijum hlorid jadran. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. kalijum-hidrogenkarbonat . odrasli 150 mmol dnevno. Kalijum hlorid. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. 150mmol dnevno za odrasle. Miacalcic® KALETRA .2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. maks.ABBOTT LIMITED . kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno..11. maks. u toku ili posle jela.17g+2. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL).2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.Hrvatska kalijum-hlorid .8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola.j.ABBOTT GmbH & CO.Nemačka kalijum-citrat. 133. kesica.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze. 1x40 kom Cena 104.SIGMAPHARM . Kalijum hlorid jadran.Srbija kalijum-hlorid . odnosno 40 mmola.. .2din 515-04-5185/03 13.3mg.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. fiola.D.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. 1g. sprej-boca sa dozerom. 2. 1g. KALII CHLORIDI .O. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno.

Srbija askorbinska kiselina. 16mg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .2007 Cena 20.. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. D. 4mg.Norveška kalijum-hlorid . blister.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2005 Cena (R) 1040221 tableta.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.2007 . 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. ampula.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. blister. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. maks. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. deca 50-150mcg dnevno.H03CA.2007 Cena 20. kalcijum-glukonat . 50mg+500mg.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.4din (R) 1103749 tableta. Kamiren® XL KAMIREN® XL .1din (R) 1040220 tableta.11. 2x10 kom Cena 51. doza održavanja 100mcg dnevno. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.08.2004 Cena 553. D. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . 8mg dnevno.GALENIKA AD . starije osobe. TOVARNA ZDRAVIL. 262mcg(200mcg joda). 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. blister.D.KRKA. doze se odnose na čist jod.2005 doziranje: doze se određuju individualno.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. dojilje.FRESENIUS KABI NORGE AS . lek se uzima posle jela. 1mg. doxacor. 4mg. blister. maks. . benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.08.D. blister. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister.09.08. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. 4mg. 1mmol/mL.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.09. Paralelni lekovi: alphapres®. KALTEGAL® . TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. 2mg.2din (R) 1103748 tableta.2004 Cena 433.Slovenija doksazosin . 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 20x20mL Cena 837. KAMIREN® .Slovenija doksazosin . 262mcg(200mcg joda). terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. blister.08. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.09.KRKA. deca u fazi rasta. . uz dosta tečnosti tokom terapije. 4mg.09. blister. blister.Nemačka kalijum-jodid . rekonvalescenti.200mcg dnevno.08. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. u toku infektivnih bolesti).C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.

2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.8din 5310001200756 2514/2007/12 19.O. 1x40 kom Cena 235. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. bočica.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. canesten®. tuba.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: alphapres®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.12. cela. 25mg.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. canesten® 1.12. 4-8 nedelja (Tinea capitis).9din (R) 1103531 tableta. Plimycol KANSEN .ALKALOID AD .5mg. tvrda. doza održavanja 2 puta po 25mg. 100mg.5mg.08. 4mg. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. blister. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.O. . Paralelni lekovi: Funit.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.ZDRAVLJE A. zorkaptil® . benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno.08. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.Srbija klotrimazol .SLAVIAMED D.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. 4mg. monokomponentni (R) 1103530 tableta. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. aluminijumska folija. bočica. sa malo tečnosti (pre jela.Makedonija kaptopril . 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.D. 50mg. 2%. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). fiola. u toku jela ili posle jela).2007 Cena 142. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). Kamiren® KANAZOL . 1x20g Cena 106. . 3-6 meseci (onihomikoze).2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.D. maks. 16mg dnevno. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . tuba.10. Sporanox KANSEN . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 2 (retko 3) puta po 50mg. maks. doxacor.25-12. Mycoril®. eukaptil®.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Paralelni lekovi: antifungol®.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. Mycoril®. Tinea cruris). 200mg. pa na 4mg. maks.12.ZDRAVLJE A.Srbija itrakonazol . 1%. 16mg dnevno).12.Srbija klotrimazol .6din 8605000800074 3/2-4205/00 26.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. canesten® 3.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. Prokanazol®. 30 dana (Tinea pedis. uzima se 1 sat pre jela. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. Katopil®. 3 nedelje (keratitis fungalis).2003 102. Paralelni lekovi: antifungol®. blister. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. . Paralelni lekovi: captopril.10. 1x10 kom Cena 686. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17.

5mg.ZDRAVLJE A.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.5mg početno. Karvedilol. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza.Srbija kaptopril . blister. maks. Paralelni lekovi: gabalept®.2 g dnevno podeljeno u više doza. 1.8g dnevno podeljeno u 3 doze. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 25mg. zatim 25mg dnevno.4g dnevno podeljeno u 3 doze.12.12. dilatrend®. angina pektoris: 12. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.01. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.12.04.2006 doziranje: hipertenzija: 12. 25mg. Milenol KARVILEKS® .2006 . . maks.7din (R) 1107640 tableta.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. maks.8din 8600097400626 217/2007/12 17. 200mg.Srbija karbamazepin .02. Karvileks®.Hrvatska gabapentin .D. Tegretol® cr KARVEDILOL . 2x14 kom 3/2-10-10624 25. . 2x14 kom 3/2-10-10622 25.1din 02.6-1g dnevno u više doza.5mg početno. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. Paralelni lekovi: galepsin®.C09AA01 c09aa inhibitori ace.GALENIKA AD .Srbija karvedilol . 12. Tegretol®. zatim 2 puta po 25mg.8din (R) 1107641 tableta.BELUPO.D.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.HEMOFARM AD . 5x10 kom Cena 145.2002 Cena 244. 2.5mg.HABIT PHARM A.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. blister. Paralelni lekovi: coryol®. 12. blister.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). monokomponentni (R) 1103220 tableta. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 300mg. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.2002 doziranje: hipertenzija: 12.25mg. blister.8-1. .2006 243.5mg početno. blister. maks.12. Neurontin® KATOPIL® . blister. 5x10 kom Cena 1364. zatim 2 puta po 25mg. dilatrend®. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. maks.Srbija karvedilol . 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. fiola.5mg početno. 6.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . Paralelni lekovi: coryol®. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.6din 02. Milenol KATENA® . 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.D. postepeno povećavati do 0. deca od 10-15 godina 0. zatim 25mg dnevno. 50mg.02. angina pektoris: 12.2din (R) 1107625 tableta. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. maks. blister. tvrda.4din 3850343032377 2311/2006/12 12.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.

9din (R) 1325531 film tableta.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem.SRBOLEK A.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24. bočica. pojadinačna doza 100mg. .2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. 2-6 nedelja za dermatomikoze.4 nedelje.1din 3/2-10-8880 24. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno.2din 473/2005/12 17. urtikarija).2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. kožne bolesti (bulozne dermatoze. 6 -12 meseci za duboke mikoze. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora.25-12.2007 Cena 558.08. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: captopril.12. Kaptopril alkaloid®. TOVARNA ZDRAVIL. 2%.SRBOLEK A. 2%. maks. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. blister. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. 2 (retko3) puta po 50mg. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. D. ampula.3 nedelje.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.5mg. 200mg. 40mg/mL.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. maks.KRKA.2002 Cena 2641. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. doza održavanja 1-4mg dnevno. tokom 2. Mycoseb® . blister.Srbija ketokonazol . 4mg. .P.2din 703/2005/12 22. zorkaptil® KENALOG® . Paralelni lekovi: aquarius. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . bočica.1din 3838989577032 1607/2007/12 06.D.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. 6 nedelja. KETEK® . 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.2005 Cena 256. .12. eukaptil®. tuba.SANOFI-AVENTIS S. . 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. dva puta nedeljno.D. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.D.12. seboroični dermatitis.400mg u toku 5 dana. 400mg. 1x1 kom Cena 144. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. lečenje traje u proseku 2.08.8din (R) 1047452 tableta.Slovenija triamcinolon . šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. doza održavanja 2 puta po 25mg. maks. KETOKONAZOL .A.Italija telitromicin . 5x1mL Cena 1047. 400mg.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor.12.Srbija ketokonazol . neurodermitis.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. blister.5mg.10.

sa punom čašom vode. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. tendinitis. tendoperiostitis.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem.04.5din 3837000004946 199/2005/12 26. fibrozitis.D. kratkotrajno. artroza i reumatizam mekih tkiva). 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. Ketonal® dUo KETONAL® LEK .04. 100mg.m. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. bursitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10x2mL Cena 179. 200mg dnevno.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. pseudogiht.Slovenija ketoprofen . Ketonal® Lek KETONAL® LEK . tokom 7.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. tuba. giht. Cena 150mg. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. giht. .D.Slovenija ketoprofen .Slovenija ketoprofen . sinovitis. . artroza i reumatizam mekih tkiva). Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.2004 doziranje: inflamatorna. distorzije. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno.6din 515-04-01955/03 28.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. miozitis. 1x50g .09. 1x20 kom Cena 318.D. giht.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. 150mg.D.uz obrok. tvrda. . menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. bočica od tamnog stakla. maks.5%. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i.4din 515-04-01956/03 28. uz obrok. periartritis. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. artroza i reumatizam mekih tkiva).Slovenija ketoprofen . Ketonal® Lek KETONAL® DUO . povrede meniskusa. 2.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. blister. uganuća. a najduže 15 dana. na 4 sata. ampula.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. tendosinovitis. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. blister. istegnuća tetiva. . 100mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. sa punom čašom vode. dnevno.08. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. pseudogiht. isčašenja. ujutro i uveče po 1 kaps. pseudogiht.09.

05. radiološka ispitivanja kolona. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. 250mg.10.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. KIVEXA® . Paralelni lekovi: clarithromycin. . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.685g+1. blister.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat.465g+0.Kipar klaritromicin . kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat..Irska polietilenglikol.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice .04.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .8din 5290931004436 756/2007/12 02.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 7 dana. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.jedna kes.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. natrijum-hidrogenkarbonat. KLERIMED® .J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. Cena 59g+5. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. 500mg.2005 . Tabletu progutati celu sa malo vode. lizin. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. blister.07.9din 3/2-10-3704 17.AEGIS LTD. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545.A16AA. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. dnevno KLEAN-PREP® . tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse.685g+1. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . kombinacije (R) 1328601 film tableta. 4x68. Fromilid® uno. triptofan. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. treonin.04. . kalijum-hlorid . Kleromicin®.96g 5099471033018 1113/2007/12 28.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. . 2x7 kom Cena 562.10.Velika Britanija abakavir. clathrocyn®.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). 250mg.MEDOCHEMIE LTD. tirozin . natrijum-sulfat. 600mg+300mg. blister. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta.4din 454/2005/12 12. natrijum-hlorid. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda. blister. Fromilid®. kesica. histidin. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). lamivudin . kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.Kipar klaritromicin .2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno.7425g. blister. zymbaktar KLEROMICIN® . 5x20 kom Cena 5694.

kože. lek se primenjuje nezavisno od obroka. 1x28 kom Cena 536. blister. 10x2mL Cena 842. ampula.Danska noretisteron.v.2002 Cena 271. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta.6-2. do 14 dana.10. 75mg/5mL.6din (R) 1024043 kapsula. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12.2002 Cena 134. Paralelni lekovi: clarithromycin. ne treba da pređe 600mg. Fromilid®.8din bočica od tamnog stakla.5mg na 12 sati. deca 3-6mg/kg na 6 sati. 300mg. potkožnog tkiva.5mg na 12 sati.5mg/kg na 12 sati. 125mg/5mL.Nemačka dienogest. bočica od tamnog stakla. parenteralno odrasli 0.4din 5291171001087 453/2005/12 11. KLINDAMICIN .G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. bez pauze. 500mg. a i.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. zymbaktar KLIMODIEN . Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .11.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. kontejner za tablete. estradiol . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.SCHERING AG .2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni.NOVO NORDISK A/S .5din (R) 3024040 sirup. 1mg+2mg.2g tokom 60 minuta).7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. 150mg.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. oralna suspenzija. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. blister.12. prema protokolu. Cena 467. deca od 20-29kg 187. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. peritonitis. estradiol . 1. izuzetno 450mg na 6 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. deca ispod 8kg 7. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. deca od 8-11kg 62. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta.m inj. 1x14 kom Cena 1036. clathrocyn®.12.10.Srbija klindamicin . (pojedinačna i.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.12.HEMOFARM AD .G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. Klerimed®.10. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® . 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. 2mg+2mg. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. zglobova. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Fromilid® uno. inf.2006 doziranje: menopauza.7din 8600102099456 1920/2006/12 20. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. blister. tvrda.

ampula. 30mg. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. 0. 120mg dnevno.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . funkcionalni pilorospazam.7din 8608808101077 514/2005/12 02. parenteralno 10mg i. ili sporom i.2din 8608808101053 513/2005/12 02.m.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. 30mg. 10mg.5%. 10x2mL Cena 73. 1x100mL Cena 234.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta.ALKALOID AD .11. uzima se 15 minuta pre jela. 1x10 kom Cena 124. blister. 5mg/5mL. Paralelni lekovi: colpocin-T®.12. 1x100mL Cena 56. deca 7. maks.v. orvagil® KLOMETOL® .8din 8608808101060 515/2005/12 02. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .5-15mg.02. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.Srbija kodein . drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.03. blister.0. maks.5mg/kg dnevno.11.10mg.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.Makedonija kodein .5mg/kg na 8 sati. deca od 6 .2005  (R) 1124301 tableta.FAMPHARM .2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. 50mg. 3x10 kom Cena 70.Hrvatska klomifen .7din 8606003211171 03-3814/99 06. 120mg dnevno.14 godina 0.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . bočica od tamnog stakla.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.GEDEON RICHTER LTD .5mg/kg dnevno podeljeno u više doza.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta. 1x10 kom Cena 203.Mađarska metronidazol . blister. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .11. sintetski  (R) 1048871 tableta. deca do 6 godina 0. postoperativni meteorizam.25 .GALENIKA AD . 1x10 kom Cena 72.D. bočica.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25.2din 3850343026161 548/2007/12 27.234 KLION® . 10mg. 0.11. Paralelni lekovi: Kodein fosfat . deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.1din 3/2-10-5773 10. .2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. inj.5-15mg. blister.BELUPO. maks.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.Srbija metoklopramid .

2007 doziranje: individualno.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. 2mg/0. 5mg. zubobolja. 400mg+50mg. po potrebi.Slovenija terazosin .2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. posttraumatski i postoperativni bol.03.O. .2mL. kesica. . paracetamol.O.2006 Cena 27.2004 doziranje: glavobolja. migrena. zubobolja. a dalje zavisno od kliničke slike.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. neuralgija.Bosna i Hercegovina paracetamol. blister.IVANČIĆ I SINOVI D. KOMBIKAF .2din 3/2-10-10627 25.D. 10mg/mL. zubobolja.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja.Srbija acetilsalicilna kiselina.09. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. ampula.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. kofein . kesica.03. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . 200mg+300mg+50mg.12. artralgija.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.F. 200mg+300mg+50mg. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . 2x10 kom (R) 1103768 tableta.12. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . 5x0. .09. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. po potrebi. lečenje: 1mg i. najviše 3 puta dnevno.B.09.2 praška po potrebi. 200mg+200mg+50mg.2002 Cena 1576. .N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. mijalgija.2007 Cena 190. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. blister. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. blister.G.1din (BR) 2086921 oralni prašak.O. 400mg+50mg. 2mg. 200mg+200mg+50mg. 5x1mL Cena 192. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. neuralgija. mialgija.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. 50x10 kom 235 Cena 73.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . neuralgija.D. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08. još 2mg dnevno posle 4-7 dana.kofein .9din (BR) 2086922 oralni prašak. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.6din 3/2-10-10628 25.propifenazon.O.BOSNALIJEK D. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. kesica. ampula.2006 doziranje: glavobolja. kesica.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.07.Švajcarska fitomenadion .PHARM D.v. kutija. neposredno po rođenju. kofein . rastvoreno u čaši vode.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.4din 515-04-806/04 13. KORNAM® .2004 .12.12.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. dismenoreja. artralgija.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.Srbija paracetamol. 2x10 kom K Cena 376.

Srbija alprazolam . 500i. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . ampula.25-0. 0.8din 3/2-10-9310 11. blister.j. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. ili inf. KSALOL® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . zolarem KYBERNIN P . terapija početno 1000-2000 i.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i.. neposredno pre hemioterapije i radioterapije.07. 1mg.5mg.2007  (R) 1071752 tableta.07. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju./10mL. 4mg dnevno. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.25mg. Paralelni lekovi: Helex®.08.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.GALENIKA AD . Xanax®. zatim 2000-3000 i.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i.5mg.01. tokom 5 minuta.5mg. 3mg. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. 1mg.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. 5x1mL Cena 2828. maks.j. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana.3din 8606103889058 398/2007/12 30. maks. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. tabl. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). neposredno pre anestezije. maks. oralno. zatim još 1 tabl.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.2007  (R) 1071751 tableta. 2x15 kom Cena 50.F. maks.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616. 2x15 kom Cena 100. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. 1mg/mL.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta.j. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 1x10mL .1din 8608808105464 1434/2007/12 05.ZLB BEHRING GmbH .2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . 12 sati kasnije ili 2 tabl. 10mg. blister. ampula. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.12.j. blister.Švajcarska granisetron .07. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 0. liobočica sa rastvaračem. depresija: 3 puta po 0.v. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. progutati sa vodom. blister.Nemačka antitrombin III .06. 4mg dnevno. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. 1mg dnevno.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju.v.

2g dnevno. zatim 5-15mL sirupa. 1g. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.06. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. bočica.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. hirurška profilaksa: 30-90 min.08. ceftriaxon-MIP®.04. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 50mg. Longaceph®. 60mL sirupa u početku. odojčad i deca do 12 godina 20 .2006 . Lendacin®.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.2din 8600101962546 436/2006/12 06.2006 1179. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.2din (R) 3127442 sirup. maks.2006 doziranje: pneumonija.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. zatim 5mL dnevno.m.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup.6din 02. 2mg.2004 Cena 890. rocephin®.2003 Cena 835. maks. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674.2006 2172.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. infekcije kostiju i mekih tkiva.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. 6mg dnevno. 4x7 kom 515-04-03164-1 28.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. ceftriakson.A.ALKALOID AD . III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Velika Britanija lacidipin . meningitis. boca plastična. 50mg/kg dnevno.08.Grčka ceftriakson .2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .8din 02. 1-2 g. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.06.CHEPHASAAR CHEMISCH .09. novorođenčad maks. .Nemačka laktuloza . blister. maks. boca plastična. . 1x3.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup. septikemija. Paralelni lekovi: azaran. 25mg. maks. 1x200mL L Cena 192. boca plastična.01. Farcef.06. gonoreja. blister. 1x1000mL 515-04-1256-2 06.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.6din 515-04-1256/03 06. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 4mg. 650mg/mL.7din 02. ceftriaxone-BcPP. blister. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana. blister. boca plastična.09. LACTULOSE-MIP .Makedonija lamotrigin . 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. 1x500mL 515-04-1256-1 06. veracol® LACIPIL . hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 650mg/mL. pre intervencije inj. 650mg/mL. blister. 1 .08. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.2003 Cena (R) 3127443 sirup. 100mg. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg.7din (R) 1402846 film tableta. 650mg/mL.5mL Cena 335.PHARMATHEN S.

kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. Lamotrix® LAMECT® . . 25mg.05.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. 200mg. Paralelni lekovi: arvind®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25.2007  (R) 1084782 tableta. Lamal.12. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 2x15 kom Cena 3848. 5mg. Lamect®. 100mg.01. blister.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. Lamotrix® . Lamotrix® LAMICTAL™ . 50mg. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. blister.Velika Britanija lamotrigin . 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrigin.10. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 100mg dnevno narednih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. Lamictal™.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2007  (R) 1084783 tableta.O.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamictal™. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.O. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2007  (R) 1084781 tableta. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamect®. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.Srbija lamotrigin .2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. početna doza 25mg jednom dnevno. 200mg.10. Lamect®. Lamal.2007 doziranje: epilepsija. blister. Lamotrigin. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.10. 25mg dnevno narednih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamal. Paralelni lekovi: arvind®. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 2mg. 100mg dnevno narednih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. Lamotrix® LAMICTAL™ . 50mg dnevno narednih 14 dana. blister.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. 25mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.PHARMASWISS D. Paralelni lekovi: arvind®.6din 5310001154066 717/2006/12 25. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 25mg dnevno narednih 14 dana.10. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 100mg dnevno narednih 14 dana. blister. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Paralelni lekovi: arvind®. blister. Lamotrigin. . bočica. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Lamotrigin.Velika Britanija lamotrigin .

01.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta.12.2007  (R) 1084552 tableta. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 3x10 kom Cena 2228. 3x10 kom Cena 1336. 2x14 kom Cena 1019. tuba. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. blister.NOVARTIS . Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamotrigin. početna doza 25mg jednom dnevno. 50mg. Tinea cruris 2-4 nedelje.11. 100mg.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.Poljska lamotrigin .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. blister. 62. blister.Švajcarska terbinafin .Srbija lamotrigin .O. Paralelni lekovi: arvind®.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . 250mg dnevno. 25mg dnevno narednih 14 dana. blister.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. Lamal. 25mg. blister.2007  (R) 1084551 tableta. .2007 doziranje: epilepsija. blister.9din 3/2-10-5794 01.O. 50mg. .D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. 2x14 kom Cena 585. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. 250mg. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 100mg.06.Švajcarska terbinafin . Lamictal™.A. Lamect®.9din 3/2-10-8103 22. 50mg dnevno narednih 14 dana. Tinea corporis. Paralelni lekovi: arvind®. 125mg dnevno. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. blister.NOVARTIS . Lamotrix® LAMISIL® . deca 2-5god.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. Lamal. 25mg. Lamect®. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Lamotrix® L . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.NI MEDIC D.01. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.1din 5900008008273 201/2007/12 16.06. 100mg dnevno narednih 14 dana.5din 5900008008280 202/2007/12 16.8din 8606010301209 1309/2007/12 12.2007  (R) 1084236 tableta.5mg dnevno. deca 5-12 god.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.2007  (R) 1084237 tableta.01. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN . do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. 1%. LAMISIL® . uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 2x14 kom Cena 1869. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.06.

Srbija ambroksol .01. Flavamed. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 100j. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. Lamect®. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . 5x3mL Cena 4208.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup.5mg. blister.Nemačka insulin glargin . Mucosolvan® junior LANTUS® . dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. blister.1din 5290931003071 92/2007/12 11. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 3x10 kom Cena 1179.7din 5290931003064 91/2007/12 11. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. bočica. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. bočica.12. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.2007 doziranje: epilepsija.D. Lamal. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . 3x10 kom Cena 3850.10 godina 2-3 puta po 15mg. 50mg.01. 25mg. 15mg/5mL. . 100mg.09./mL.5mg. Paralelni lekovi: Lantus®. parenteralni.8din 5290931003040 89/2007/12 11.4din 3/2-10-10752 24./mL.01. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. deca od 5 .2007  (R) 1084232 tableta.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. parenteralni. blister.2007  (R) 1084233 tableta.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. blister.5din 3/2-10-10752/2 24. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . vrstu insulina. 3x10 kom Cena 2172.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01. 200mg. 3x10 kom Cena 674. Mucosolvan®. karpula sa dozerom. 100j. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.Kipar lamotrigin .12. Paralelni lekovi: arvind®.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL a10ae insulini i analozi. početna doza 25mg jednom dnevno. vrstu insulina. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg./mL.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2007  (R) 1084231 tableta. deca do 2 godine 2 puta po 7. ZRENJANIN .Nemačka insulin glargin . Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamictal™. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.8din 5290931003057 90/2007/12 11.JUGOREMEDIJA A.MEDOCHEMIE LTD.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.2002 . parenteralni. Lamotrigin LAMOX .Nemačka insulin glargin .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 100j.12. karpula.

inj. D.5mg/kg. TOVARNA ZDRAVIL. maks. 40mg. 25mg.Slovenija lansoprazol .N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta.2006 Cena 430. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.KRKA.05.). 1x50 kom Cena 81.D. uzima se 30 minuta pre obroka. TOVARNA ZDRAVIL. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. LASIX® . ili sporom i. 15mg. deca 1-3mg/kg dnevno. 30mg. Paralelni lekovi: Furosemid L . parenteralno odrasli 20-50mg i. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 40mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. doza održavanja 15-30mg/d.05. 1g dnevno. 20mg/2mL. blister. 2x7 kom Cena 536.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. Sabax® LANZUL® S . ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). D.D. 4x7 kom Cena 607. Lanzul® S. 5x2mL Cena 45.5din 515-04-03563/03 28. 40mg dnevno. vrstu insulina.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg.JUGOREMEDIJA A. 75mg dnevno. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.D. (4mg/min. Paralelni lekovi: Lantus®. doza održavanja 15-30mg/d. maks.05.09. 20mg dnevno. tvrda. . ZRENJANIN .1din (R) 1400143 tableta.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju.Slovenija lansoprazol . Sabax® LARGACTIL .09.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. tvrda. Lasoprol. deca 0. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.7din 8608811001715 680/2006/12 19. maks.Srbija hlorpromazin . plastična fiola. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. maks.KRKA. ampula. Lasoprol.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.5-1. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19.05.12. 20mg/2mL.m. . blister. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. Lantus® for optiPen LANZUL® .2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. Paralelni lekovi: amarin. uzima se 30 minuta pre obroka. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. maks. Paralelni lekovi: amarin. blister. blister.2006 Cena 117.4din 8608808101091 104/2005/12 22.v. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno.GALENIKA AD . ampula.Srbija furosemid . Lanzul®.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 80mg dnevno.

. vepesid LASTET CAP. etoposide. Lastet inj. vepegal. tvrda. vepegal.NIPPON KAYAKU CO. 50. u intervalima od 3-4 nedelje.09.2005 doziranje: karcinom testisa. oralno obično 175-200mg dnevno.8din 3/2-10-7562 28. .09.8din 4987170870342 287/2005/12 01. . 1x10 kom Cena 11789. Lanzul®.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 25 .09. etoposide.2005 doziranje: karcinom testisa.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. Lastet inj. Paralelni lekovi: etoposid.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. blister.NIPPON KAYAKU CO. 50 . 100. pa pauza 1-2 nedelje. blister. . Sabax® LASTET CAP.Kipar lansoprazol . Lastet cap. 30mg. 10x5mL Cena 11789. . Lastet cap.LTD. 25.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . Paralelni lekovi: etoposid.8din 4987170870526 290/2005/12 01. po potrebi veće doze do maks. Lastet cap. 25. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.8din 4987170870625 289/2005/12 01. Lanzul® S.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. pa pauza 1-2 nedelje. 50. pa pauza 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: etoposid. vepegal. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. etoposide. u intervalima od 3-4 nedelje. Lastet cap. tvrda. tvrda.Japan etopozid . 100 . u intervalima od 3-4 nedelje.NIPPON KAYAKU CO. 2x10 kom Cena 11789. 100mg/5mL. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. vepesid LASTET CAP. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: etoposid. .Japan etopozid . 25.AEGIS LTD. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.10.LTD. 100. 4x10 kom Cena 11789. Paralelni lekovi: amarin.NIPPON KAYAKU CO. vepesid LASTET INJ. vepesid L . 25mg. Lastet cap. blister. Lastet cap. tokom 5 uzastopnih dana.2005 doziranje: karcinom testisa.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. ampula. Lastet inj. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 60mg/kg. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 1x14 kom Cena 644. Lastet cap. tokom 5 uzastopnih dana. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lastet cap. tokom 5 uzastopnih dana.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju.09. vepegal. 100mg. meka.. oralno obično 175-200mg dnevno. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.Japan etopozid . 50mg.2005 doziranje: karcinom testisa.. 100. 50.LTD.LTD. etoposide. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. oralno obično 175-200mg dnevno. blister. Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje.8din 4987170870724 288/2005/12 01. . uzima se 30 minuta pre obroka.Japan etopozid .

40mg jednom nedeljno. ulcerozni kolitis. bočica. bočica. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. veliki zglobovi 20-80mg.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.03mg. tokom 21-og dana.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. zatim 7 dana pauze.10. 125mg. Lemod-Solu. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. Lemod-Solu. doza održavanja 4-8mg. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23. fiksne kombinacije Cena 98.02.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .2002 L . 40mg.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. liobočica sa rastvaračem u ampuli.12.12. bočica. Lemod® . Nirypan® LEMOD DEPO . 500mg. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.15mg+0.Solu.12.Srbija metilprednizolon . etinilestradiol . 20mg.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.Srbija metilprednizolon .HEMOFARM AD . adrenogenitalni sindrom i.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. 10x40mg Cena 686. Paralelni lekovi: Lemod depo.m. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog. kolagenoze.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.6din (R) 1135240 film tableta.2006 doziranje: prevencija trudnoće. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2002 Cena 1030. ulcerozni kolitis. blister. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. bočica.12. hroničnog gubitka krvi.2002 Cena 129. srednji zglobovi 10-40mg.8-1.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. deca 1. 15x20mg Cena 553. oralni preparati (R) 3060050 sirup.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. Chronova bolest. hipermenoreja.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. deca preko 6 godina početna doza 0. LEGRAVAN® .ALKALOID AD . 800mg/15mL. 0.Srbija metilprednizolon . Nirypan® LEMOD-SOLU .HEMOFARM AD .2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju.Solu.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD .B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. Paralelni lekovi: Lemod. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. blister. doza održavanja 2-8mg dnevno.12. dismenoreja. Lemod® .2002 doziranje: nedostatak gvožđa. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. ponavljane ciste jajnika. 40mg.Srbija levonorgestrel. Chronova bolest.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. 4mg. kolagenoze.GALENIKA AD .5mg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . dermatoze. bočica. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. 1x150mL Cena 248. dermatoze.12. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. 2x10 kom Cena 105. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno.

SOLU .2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju.HEMOFARM AD ..Francuska brotizolam . zglobova.v. 50x1g 515-04-239-1 26. Chronova bolest.25mg uveče pre spavanja. ceftriaxon-MIP®. uz postepeno obustavljanje doze.v. 10x2g 515-04-250/03 26.Slovenija ceftriakson . do 6 puta dnevno.25mg. Nirypan® LEMOD® .6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. bočica.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. ulcerozni kolitis.06. kolagenoze. bočica. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. tokom najmanje 5-30 min.v. bočica. Lemod-Solu. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. bakterijski meningitis. infekcije kostiju. ceftriakson. kolagenoze. maks.v.m. 50x2g 515-04-250-1 26. mekog tkiva i rana.2006 . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. infekcije u stomatologiji. 2g.8din 515-04-239/03 26. Paralelni lekovi: Lemod. bočica. Paralelni lekovi: azaran.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju.Solu.7din 40mg. Paralelni lekovi: Lemod. ostale indikacije 10-500mg i. respiratornog sistema. 1x2mL Cena 184.01. dvodelna bočica. veracol® LENDORMIN .06. genitalne infekcije. Nirypan® LENDACIN® .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.06. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0. Cena 107. vitalna ugroženost: 30mg/kg i.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. Farcef. 0. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. Labilex®. reumatske bolesti: individualno. 1g. 2g na 12 sati i. 125mg.Srbija metilprednizolon . reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.. na početku i po završetku citostatske terapije. rocephin®. prevremeno rođene bebe maks.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.. maks.7din 47/2006/12 18.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. ulcerozni kolitis. dvodelna bočica.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. Lemod® . Lemod depo. ceftriaxone-BcPP. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 2g. inf. 1g. blister. 50mg/kg dnevno.2003 Cena 7159. 2g dnevno. . Lemod depo. dermatoze. na 4-6 sati tokom 48 sati.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.m.v. Chronova bolest.2din 8600097002363 455/2006/12 06.04. ili i.04. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i.v. Longaceph®.06.2003 Cena 35795.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . j01dd cefalosporini.2003 Cena 17808. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.D. intraabdominalne infekcije. 10x1g Cena 128.v. bakterijski endokarditis. ili i. 1 sat pre. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. dermatoze. bakterijske septikemije. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta.

stanja posle infarkta miokarda. 900mg dnevno. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.Srbija pentaeritritiltetranitrat .Nemačka brotizolam .09. 12mg.D. 0.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. blister.08.SRBOLEK A.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. 2x14 kom Cena 735. 35mg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.25mg uveče pre spavanja. alergija na lekove.04. podeljeno u više doza.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . dnevna doza 20mg.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.7din 515-04-232/03 01. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . 8x10 kom Cena 110.5din (R) 1102152 kapsula. 5x10 kom Cena 2142.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. tvrda.Velika Britanija klozapin .D. blister.2006  (R) 1070606 tableta. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).Nemačka lerkanidipin . a najkasnije do 16 časova). L .2002 doziranje: urtikarija.09. 5x10 kom Cena 695. LENTONITRAT® . po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno. blister. . tvrda. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.5-25mg.ZDRAVLJE A.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. 100mg.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.2006 doziranje: šizofrenija. teške psihoze 200-450mg.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD . . blister.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. LERCANIL .12. alergijski rinitis i konjunktivitis. deca preko 12 godina 12mg dnevno.SRBOLEK A. alergijske dermatoze. maks. 50mg. blister.25mg.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. serumska bolest.7din 515-04-2375/03 07.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN .07.Srbija silimarin . 2x10 kom Cena 152. 10mg. blister. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.2din 8600064103833 544/2006/12 14.KG . 1x10 kom Cena 128.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.D.Srbija hlorfenamin . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. clozapine LEPROTEK® . maks. blister. 25mg.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. LEPONEX® . . Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.06.

09. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. TOVARNA ZDRAVIL. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. 10mg.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. 2x10 kom Cena 200.09.Švajcarska fluvastatin .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. 1x10 kom Cena 120. 4x7 kom Cena 1699.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. strip.KRKA. tvrda. deca 7-8mg/kg dnevno.2002 Cena 1384.09.7din 3/2-10-10138 28.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno.NOVARTIS .D.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.7din 3/2-10-8863 12. izuzetno 80mg.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. blister. . a najduže 2 meseca. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .D. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. blister.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. terapija traje najmanje 1 mesec.ZDRAVLJE A.Srbija bizmut-subcitrat . blister. D. TOVARNA ZDRAVIL. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. D. . Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .KRKA. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. 20mg. ulkus želuca i duodenuma.24 LESCOL® . uveče posle jela. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. Paralelni lekovi: Letizen® L . kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. Uzima se 30 minuta pre jela.Slovenija cetirizin .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.12.NOVARTIS .7din (R) 1104451 kapsula. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. 300mg. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . 40mg. uvečeposle jela. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.2006 doziranje: gastritis. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. tvrda.12.D. 10mg. 80mg. .Slovenija cetirizin . blister. blister.12.Švajcarska fluvastatin .

blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 150mcg. deca od 6 -12 meseci 6. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 150mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. blister.2006 Cena (R) 1040087 tableta. 50mcg. blister. maks. blister. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. 100mcg.6din 4013054002339 88/2005/12 19.08.08.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Letrox® 150. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.08. 50mcg. maks. 150mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . Paralelni lekovi: euthyrox. 100mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 50mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. Letrox® 50.Nemačka levotiroksin natrijum .08.08. maks. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. 2x25 kom Cena 115.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . maks. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 50mcg. 2x25 kom Cena 148. blister. blister. Paralelni lekovi: euthyrox.2005 Cena (R) 1040085 tableta.12. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. 50mcg. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. 100mcg.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks. Letrox® 100. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta.2006 Cena (R) 1040088 tableta.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 100mcg. 100mcg. maks.8mcg/kg dnevno. 150mcg.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Tivoral® LETROX® 150 . 2x25 kom Cena 92.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. maks. Letrox® 150. maks.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 150mcg.2005 Cena (R) 1040083 tableta. Letrox® 100. 75mcg. deca od 1. doza održavanja 100-200mcg dnevno.12. maks. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.12. maks. doza održavanja 100-200mcg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Tivoral® . 150mcg.9din 4013054002650 90/2005/12 19. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. blister. blister. 75mcg. 50mcg.2006 Cena (R) 1040086 tableta. maks. 100mcg. Tivoral® LETROX® 50 . Letrox® 50.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 75mcg. Paralelni lekovi: euthyrox. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. blister.6din 4013054002322 86/2005/12 15. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.

v. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. zatim i. vrstu insulina./mL. 20mg.R..12.Nemačka vardenafil . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. blister. uz čašu vode. 5mg.BAYER HEALTHCARE AG . 25mg. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05. inf.8din (R) 1139211 film tableta. blister.m.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . ampula. 100mg/10mL.24 sata podeljeno u više doza.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 10mg. ili i..08. .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.m.NOVO NORDISK A/S .m.NOVO NORDISK A/S .12. 25-60min. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .9din (R) 1139213 film tableta.PLIVA . do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. 10x25mg Cena 2961.2005 Cena 1131. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.Luksemburg kalcijum-folinat . 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.LACHEMA 25 .07.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . do 120mg tokom 12 .07.12. uložak. 100j.2005 Cena 2167.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. Leucovorin ca Pliva . dnevno.L. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.m. .7din (R) 1139212 film tableta.2007 Cena 1350.v.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin detemir . 1 tabl.12.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. zatim i. vrstu insulina.07. inf. . parenteralni.2005 Cena 2637.Češka kalcijum-folinat .S. za muškarce starije od 18 god.12. 20mg. 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. ampula. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. Paralelni lekovi: calciumfolinat. 50mg/5mL.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. ili i. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . 10mg.v.6din (R) 1139214 film tableta. i. blister. Paralelni lekovi: calciumfolinat.LACHEMA A. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. maks. bočica. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.A. 100j.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.Danska insulin detemir .A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. blister. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.v. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .PFIZER ENTERPRISES S. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. blister. i.11./mL.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.

3mg. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. . 3x10 kom Cena 50.GALENIKA AD .11. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 2x15 kom Cena 97. 60mg dnevno. 3mg. uznemirenost.Crna Gora lidokain .5mg/kg. 6mg.uretralna anestezija: 5-10mL.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. blister.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. Lidokain-hlorid 2% L . maks.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. Paralelni lekovi: Bromazepam. anksioznost.025mg. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.03. do maks. blister.5din 8600097200301 472/2006/12 06. 10mL. uznemirenost. 10mg/mL.2004 doziranje: muškarci .03.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.2002  (R) 1071628 tableta.5mL Cena 516. ampula.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.Srbija lidokain. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. anksioznost. ampula.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.5-30mL.2002  (R) 1071626 tableta. kratkotrajna primena.v. blister. 6mg.5-6mg.2din 8608808104139 591/2005/12 21. doze 200-300mg/sat.5mg.HEMOMONT D.03.O. poremećaj sna: 3 puta po 1.ALKALOID AD . Lexilium® LEXILIUM® . nervoza. Lexaurin® LIDOCAINE .11. 1x30g Cena 117. 50x2mL Cena 441. blister. nervoza. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . 2%. D. 20mg/mL.O.5-6mg. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. poremećaj sna: 3 puta po 1.7din 3838989617653 515-04-268/03 05.2004 doziranje: stanja napetosti.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11. Lidokain-hlorid 1%. 1-1. blister. maks. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. tuba. TOVARNA ZDRAVIL.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® . epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. Paralelni lekovi: Lidocaine. kratkotrajna primena. inj. blister. 1. Lidokain-hlorid 1%. zatim inf.11.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta.uretralna anestezija: 20mL.12.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05. epinefrin .3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. ampula.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. endoskopija 10-20mL.D. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.Srbija lidokain .2004  (R) 1071322 tableta. Paralelni lekovi: Bromazepam. 1. LIDOKAIN-HLORID .03.5mg. žene . 2x15 kom Cena 161.2004  (R) 1071324 tableta. 60mg dnevno.KRKA.2002 doziranje: stanja napetosti. .1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.Makedonija bromazepam .04. 50x3. maks.04.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.2006. 3x10 kom Cena 90. maks.GALENIKA AD .5mg. 20mL.ADRENALIN . anestezija u stomatologiji: 1-5mL. 3x10 kom Cena 131.Slovenija bromazepam . Cena 536. 40mg+0. 2x15 kom Cena 66.

.HEMOFARM AD .. maks. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.2x 107. 4x7 kom Cena 936.3din 8608808102944 107/2006/12 02. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. deca 10mg/kg na 12. Fosamax® LINEX® .02.12. LINDRON .09. inj. 10mL. tvrda. 10mL. 40mg/2mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.Srbija linkomicin . 1. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. .2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.5mg/kg.24 sata i. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. inf. deca 30. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.10.D. inj.v. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.2din 17.Slovenija alendronska kiselina . doze 200-300mg/sat. ili 10. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. doze 200-300mg/sat.5-30mL.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. Lidokain-hlorid.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.D. 50x2mL Cena 536. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. Paralelni lekovi: Lidocaine.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. bočica. Lidokain-hlorid. žive liofilizovane .N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. blister. 8g dnevno.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. do maks.05.Srbija lidokain . 1-1. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM .5mg/kg.5mL Cena 103.KRKA. 600mg/2mL.Srbija lidokain . Paralelni lekovi: Lidocaine. maks. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. inj. ampula.2x 107.2din 17. 10mg. Paralelni lekovi: alendronat. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . ampula. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . zatim inf.. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. D.v.2006 .m.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva. inf.05. 1-1. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. TOVARNA ZDRAVIL. do maks. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. blister. 600mg na 12. zatim inf. 1. ili na 8 -12 sati sporom i.5din 515-04-03680/03 28.2006 207.v. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.v.5-30mL.4 doze. 35mg. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.24 sata duboko i.m.GALENIKA AD . kože i mekih tkiva.v. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. 10x3.GALENIKA AD .A07FA51 ANTIDIJAROICI. maks. tvrda. ampula.

2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju..2din (BR) 4155600 krem. LINOLA® . do poboljšanja stanja. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. AUGUST WOLFF GmbH & CO.Nemačka masne kiseline. profesionalna oštećenja kože. suvoće kože. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. ARZNEIMITTEL .Nemačka urea (karbamid) . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. posle jela.04. deca od 2-12 god. 3 puta po 2 kaps.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.05.. tuba. ARZNEIMITTEL . 1x50g Cena 288.. hronični ekcemi. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. 120mg/g. AUGUST WOLFF GmbH & CO.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. 8. AUGUST WOLFF GmbH & CO. tuba. izbegavati kontakt sa očima. staračka koža. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT .Nemačka noćurak. LINOLA® UREA .DR. 3 puta po 1 kaps. dnevno. tuba. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu.DR. dnevno. ARZNEIMITTEL .07. nezasićene .2007 doziranje: seboreja kože.05.DR.9din 8600103690010 922/2007/12 04. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. odrasli i deca uzrasta preko 12 god.. neurodermatitis.DR. profesionalna oštećenja kože.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263.9din (BR) 4155601 krem.2007 doziranje: seboreja kože. ne nanositi u blizini očiju. ekcema i atopijskog dermatitisa. terapija traje 4 nedelje. AUGUST WOLFF GmbH & CO.D02AC. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). ARZNEIMITTEL . pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. 20mL upotrebiti za tuširanje. tuba.D02AC.Nemačka parafin. L . 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02. neurodermitis. bolne naprsline kože (ragade). svaka 2-3 dana. (Oenothere spp).15mg/g.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. AUGUST WOLFF GmbH & CO.D02AC. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. crvenila. 5mg/g.Nemačka masne kiseline. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). bolne naprsline kože (ragade). boca. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. psorijaza).04. 1x200mL Cena 398. LINOLA® GAMMA . terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. u tankom sloju 2-3 puta dnevno.DR. 3 puta po 1-2 kaps. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. dece i odraslih. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. dnevno.D02AC. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. nezasićene . 200mg/g. masno ulje . Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . tečni i masni proizvodi . EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305.5din (BR) 4155603 krem. do poboljšanja stanja. ARZNEIMITTEL .

distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju. 5mg. .5%+0. bočica staklena. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.05. tumori gastrointestinalnog trakta. 1000i. opekotine. povrede kod spor tista (otok. hipertrigliceridemiju i tipove IIa. posttraumatski hematomi.j. viatromb LIPANOR® .GEDEON RICHTER LTD .09. III i IV kombinovanih hiperlipidemija.9din (BR) 4108051 gel.2007 Cena (BR) 4108052 gel. glicerol.2004 312. tuba. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). 1000i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.C09AA03 c09aa inhibitori ace.j. ulkus kruris.j. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.2004 452./g.05.2007 doziranje: postoperativna ishrana. opekotine. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. monokomponentni (R) 1103556 tableta./g.09. LIPOVENOES 10% PLR .10. ulcerozni kolitis. blister. 20mg. blister.2007 Cena 296. hematom.6%.08. LISOPRESS® . 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.1din 28. 100g+6g+25g. dugotrajna koma: doziranje je individualno. glicerol . 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.7din 28. blister. tuba.R. peritonitis. dugotrajna koma: doziranje je individualno.2007 Cena (BR) 4108053 gel. 1000i.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 10%+2.Italija heparin .Francuska ciprofibrat .C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. IIb.2004 ./g.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 .Austrija sojino ulje. 10mg. lecitin jajeta ./g. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. peritonitis. tumori gastrointestinalnog trakta.01.MENARINI. ulcerozni kolitis.3din 28. fosfolipidi. 100mg. Paralelni lekovi: Hepathrombin.Mađarska lizinopril . LIPOVENOES . 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. 1000i. uključujući hiperholesterolemiju.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.09. blister.05. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.Austrija ulje soje. tuba.6din 515-04-1660/03 04. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08.A.05. tuba.j.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . tvrda.2007 doziranje: tromboflebitis.L. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. boca staklena.

Srbija lizinopril .G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. 2. 40mg dnevno. 500mg. Loril®.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. podeljeno u više doza.Srbija litijum karbonat .L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. bočica.5mmol/L). rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. 4. .2002 doziranje: melanom. rezistentna hronična mijeloidna leukemija.5mg. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju.JUGOREMEDIJA A. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. tvrda. do ukupne doze od 0.D. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno.2din 10.06. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta. LIVIAL® .11. Lizopril. ORGANON .Holandija tibolon . najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.SRBOLEK A.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.5mg. 7 dana uzastopno.2003 . 10x10 kom Cena 287.7din 10. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.Švajcarska kladribin . 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta.-7. monokomponentni (R) 1103875 tableta. 10mg/5mL. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.N. blister.09.5mg.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. Lizinopril. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.05.9din 515-04-2084/04 10. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . LITIJUM KARBONAT . 10mg. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. blister.2003 197.D.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.3din 8608809000010 962/2007/12 10.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.4-1.1din (R) 1049210 tableta. 5mg.01.2003 324.63mg/kg.09mg/kg/dan tokom 24 sata. Paralelni lekovi: Irumed®. LIZINOPRIL .V.LIPOMED AG . 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.0mmol/L 12h posle doze leka. potrebna litemija bično 0. ZRENJANIN .BRISTOL-MYERS SQUIBB . hronična limfocitna leukemija): 0.4din 10. bočica. blister.5mg uvek u isto doba dana. 1x100 kom Cena 3763. 5x5mL Cena 170301.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . LITALIR . blister. 20mg.11. maks.11.1din 3/2-10-3159 17. blister. 300mg. dana lečenja (ne preko 1. uz obaveznu kontrolu litemije. tvrda.

Paralelni lekovi: Irumed®.12. 20mg. maks. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.07.BOSNALIJEK D.09.09.6din 3870010005046 1191/2006/12 13.D. 5mg. blister. monokomponentni (R) 1103878 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).09. blister. Lizopril.5mg.2003 Cena 316. Lizinopril. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. Paralelni lekovi: Irumed®.D. hidrohlortiazid .07. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 40mg dnevno. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.C09AA03 c09aa inhibitori ace. blister. 20mg+25mg. .2004 Cena (R) 1401186 tableta. Loril®. dnevno.D. 40mg dnevno. blister.2004 Cena (R) 1401187 tableta. 20mg+12.1din 515-04-240/03-2 30.D. blister.2003 Cena 355. Lisopress®. 10mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . blister. blister. Skopryl® LIZINOPRIL . 2x10 kom 515-04-02271/04 28. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28.5mg. Lisopress®.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. Loril®.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. .5mg. Skopryl® LIZOPRIL H . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Lizopril. 10mg+12. monokomponentni (R) 1103865 tableta. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT . 2x10 kom Cena 279.5mg. 20mg.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.5mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. blister. blister. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 10mg+12.2din (R) 1401172 tableta. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 20mg+12.Srbija lizinopril . maks.5din 515-04-240/03-1 30.07.5mg.5mg.5mg.Bosna i Hercegovina lizinopril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.07. 2x10 kom Cena 485.5mg. hidrohlortiazid .Bosna i Hercegovina lizinopril. .ZDRAVLJE A. Lisopress®.2006 Cena 629.5mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta. maks. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.6din (R) 1103867 tableta. Loril®. . Paralelni lekovi: Irumed®.BOSNALIJEK D.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL .Srbija lizinopril. 40mg dnevno.07.

etinilestradiol .Srbija albumin.MERCK SANTE S.2din (R) 1107191 film tableta.2002 Cena 13567.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. blister.5g jednokratno. hidrohlortiazid .12. nefrotski sindrom.25mg. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.v.S. LODRONAT .06. 3x10 kom Cena 479. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6. progutati sa malo tečnosti. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. ampula.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.25mg.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19.02mg. ciroza jetre.25mg) jednom dnevno. 10mg+6.5mg+6.25mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 20%. ne žvakati.06. bočica.06. 5mg+6. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.25mg).2003 doziranje: kontracepcija. opekotine. Human albumin.Švajcarska klodronska kiselina . pre i postoperativna hipoalbuminemija. malo soli. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. osteoporoza: 300mg inf.F. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% . UMaN aLBUMIN LODOZ® .2din (R) 1107192 film tableta. 20%.075mg+0. blister.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. trudnicama i ženama koje doje. 1 tableta dnevno (2. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. jednom mesečno. 520mg.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju. uzeti ujutru. blister. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. zatim 2 meseca pauze.8din 4022536915708 694/2006/12 25.05. 0. tokom više godina. humani . bočica.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok.05. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . blister. u toku 4 sata. .5mg+6.05. 2. maks. . fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. inf. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .8din (R) 1059050 film tableta.2006 Cena 494. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. blister. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.12. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).. najviše 7-10 dana ili 1.A.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. tabl. Ne davati ga deci. tokom 21-og dana.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. zatim 7 dana pauze. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. 300mg.Francuska gestoden. 1x21 kom Cena 401.Francuska bisoprolol.2006 Cena 487. ponavljati u tromesečnim ciklusima.DELPHARM LILLE SAS .25mg) jednom dnevno.

8din 8608808101183 105/2006/12 02.RECORDATI S.A07DA03 ANTIDIJAROICI. deca preko 5 godina 2mg odjednom. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19.SALUTAS PHARMA GmbH . 16mg dnevno.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.D.Srbija loperamid . Lendacin®. LONGACEPH® .P.2003 Cena 66..6din (BR) 2126400 oralne kapi. 0. intraabdominalna infekcija.08mg/kg.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. rocephin®. blister. meningitis. ceftriaxon-MIP®. maks.02.Srbija metiklotiazid. bočica.Nemačka loperamid . rastvor. maks. ceftriakson.v. blister. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . maks. .A. 2mg. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.Srbija ceftriakson .A07DA03 ANTIDIJAROICI. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. Farcef. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta.C03EA. 2mg. maks. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. . 600mg. 8-12mg dnevno.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: azaran. 2x15 kom Cena 99.12.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini.GALENIKA AD .2006 doziranje: arterijska hipertenzija.01.12. blister.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. maks. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. Paralelni lekovi: Lopedium akut . LOMEXIN® . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 1x1 kom Cena 236. zapaljenja mokraćnih organa. tvrda. blister. 2mg/mL. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. nekomplikovana gonoreja. maks.24mg/kg dnevno. deca preko 5 godina 2mg odjednom.ZDRAVLJE A. maks. III generacija Cena 3351. veracol® LOPEDIUM AKUT . zapaljenska bolest karlice.24mg/kg dnevno. ceftriaxone-BcPP. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. zapaljenje kože i mekih tkiva. prevremeno rođene bebe maks. maks. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. meka.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. Labilex®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g. 0. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.Italija fentikonazol . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. amilorid . 16mg dnevno. septikemija. 50mg/kg dnevno.03. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.. kongestivna srčana insufijencija. 2x10 kom Cena 63. inf. 8-12mg dnevno.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. 5mg+10mg. 2g na 12 sati i. zapaljenja kostiju i zglobova. 2g dnevno.08mg/kg. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . bočica.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.

4din (R) 1102520 tableta. Paralelni lekovi: claritine®. Paralelni lekovi: Lopion retard®. maks.D. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).11. Lorano.11.Srbija molsidomin .Srbija molsidomin . deca od 2 .09. 2x10 kom Cena 151. nesezonski hronični idiopatski rinitis.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta. ZRENJANIN . 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.D.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija. bočica od tamnog stakla. Loratadin. blister. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.12.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. 5mg/5mL.JUGOREMEDIJA A. Flonidan®. blister.2din 8608811001821 2042/2007/12 25. Molicor® LOPION® .2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.5 godina: 5mg dnevno. Molicor® LOPION® FORTE .D.2002 doziranje: ishemijska bolest srca. 5mg/5mL. ZRENJANIN .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.SRBOLEK A.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. blister.2003 Cena 204.10. 16mg dnevno. Pressing® LORATADIN . blister. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.12.12.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® . deca od 2-5 godina 5mg dnevno. 1x10 kom Cena 120. Paralelni lekovi: claritine®.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26.08. 8mg. Flonidan®.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. alergijski konjunktivitis. Paralelni lekovi: Lopion retard®. Lopion®. .JUGOREMEDIJA A. 10mg. 4mg.2002 L .2006 doziranje: ishemijska bolest srca.JUGOREMEDIJA A.SALUTAS PHARMA GmbH . 2mg. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta. Lopion® forte.D. 10mg.12.Srbija molsidomin . Molicor® LORANO . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.Srbija loratadin . blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.7din (R) 1058291 tableta. 10mg. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Paralelni lekovi: Lopion®. Lopion® forte. blister.D. 3x10 kom Cena 115. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. alergijski konjunktivitis. blister. ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A.Nemačka loratadin . 1x10 kom Cena 120. Pressing® LORATADIN . bočica.Srbija loratadin . stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. ZRENJANIN .

09.D. 10mg.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 10mg.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. Flonidan®.KRKA. erynorm®. Pressing® LORAZEPAM . Flonidan®. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .9din 8608807100903 513/2006/12 11. Lisopress®.D.ZDRAVLJE A.Srbija lizinopril .04. Paralelni lekovi: cozaar®. 50x1mL Cena 239. 4x7 kom Cena 725.20mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .7din (R) 1103562 tableta.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2007 Cena 324.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.08.Srbija lorazepam . 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.SRBOLEK A. 2.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. .2din 8608809000379 2535/2007/12 22.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. blister. 40mg dnevno. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1mg. alergijski konjunktivitis.04.4din 8608807100972 515/2006/12 11. blister. . 50mg. Paralelni lekovi: Irumed®.D.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg.Srbija lorazepam .5mg.D.10. blister. alergijski konjunktivitis. deca od 2 . 1x10 kom Cena 120. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Pressing® LORATADIN .Srbija loratadin .09.5 godina: 5mg dnevno.4din 86000641022 515-04-02269/04 28. 2x10 kom Cena 137. blister.4din (R) 1103561 tableta.5 godina 5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103560 tableta. blister.2006  (R) 1071711 tableta.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.10.Slovenija losartan .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). . Skopryl® LORISTA® . Paralelni lekovi: claritine®.20mg.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.2007 Cena 197. Lorano. LORIL® . deca od 2 . monokomponentni (R) 1103792 film tableta.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.04.5mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.4din 8608807100910 514/2006/12 11. 20mg. D. blister.5mg.HEMOFARM AD . maks. Lizopril. LORAZEPAM . 2mg/mL. Lizinopril. Lorano. TOVARNA ZDRAVIL. Lotar® . 2x15 kom Cena 56. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. ampula. po potrebi ponavljati na 6 sati. blister. . 2x10 kom Cena 63. 5mg. Paralelni lekovi: claritine®.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta.

TOVARNA ZDRAVIL. hidrohlortiazid . 5x40mg Cena 3356. blister.1din (R) 1401121 film tableta. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.2din (R) 1401122 film tableta. ako se ne postigne očekivani rezultat.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. bočica.10. dnevno.08. inf. D. 10mg. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .A. omezol® LOSEPRAZOL® . 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. blister. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno.5mg). omeprazid®.05.10.2006 Cena 2382.10.KRKA. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). inf. . blister. 100mg+25mg. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. blister.Švedska omeprazol . Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. blister. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. 100mg+25mg.v.05. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.Slovenija losartan.08. podeljeno u 2 doze.05. 40mg. omeprazol. omeprol®.2006 Cena 2552. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. tokom 20-30 minuta.5mg). blister.D.LICONSA S.2004 918.5din 515-04-1218/03 04.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. blister.D. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. do 5 dana.v. ne davati ga deci i trudnicama. omediprol. ako se ne postigne očekivani rezultat.2006 Cena 1276. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg. tvrda. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. 50mg+12. tvrda.4din (R) 1401124 film tableta. omep.2004 318. Paralelni lekovi: Loseprazol®. jednom dnevno. ne davati ga deci i trudnicama. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 20mg. blister. .05. tvrda. blister. hidrohlortiazid . 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.2006 L . Loriste H (50mg + 12.Slovenija losartan.2din (R) 1401123 film tableta. tvrda. 40mg.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.08.10.KRKA. . 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25.5mg. 10mg.05. 1 tabl.Španija omeprazol .2006 2080. blister. tvrda. 100mg+25mg. blister. 100mg+25mg. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).2005 655.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . 40mg. Loriste H (50mg + 12.ASTRAZENECA AB . jednom dnevno. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. tvrda. D. 1 tabl. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.

omeprazid®.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.2006 06. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja.Srbija progesteron. .Italija lutropin alfa . 150mg.ALKALOID AD .04. maks. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. 75i.j. oskudne menstruacije. 100mg. tvrda. 25mg. prevencija recidiva ulkusa. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . 100mg. ili 8 nedelja (ulkus želuca). disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. Paralelni lekovi: Losec. 50mg. blister. (20mg+2mg)/mL. maks. maks. omezol® LOTAR® . jednom dnevno.P.j. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. omeprazol.PFIZER GmbH. monokomponentni (R) 1103000 film tableta.02. tvrda. 75mg.02.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. 100mg dnevno. ampula. primarni i sekundarni hipogonadizam. tvrda. zajedno sa 75-150 i. omep.3din (R) 1103001 film tableta. izostanak menstruacije.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.Nemačka pregabalin . hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. omeprol®. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.j. erynorm®. FSH. do 5 nedelja.6din 5310001155926 1460/2007/12 09. s.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. uobičajena početna doza je 75 i.10. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH.02. blister. maks. blister. Paralelni lekovi: cozaar®. 50mg dnevno. 3x10 kom Cena 777. 50mg. LYRICA® . deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. omediprol.A. 100mg dnevno. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). maks.. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno.07. blister.c. LUVERIS® 75 IU .2006 06. u periodu od 3 nedelje. blister. blister. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju.. tvrda.GALENIKA AD . deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2006 . doza održavanja 20-120mg dnevno.02.2006 06. estradiol . 100mg dnevno.Makedonija losartan .02.2007 Cena 1555.2006 06. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09.07. blister. liobočica sa rastvaračem.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. 100mg dnevno. tvrda.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. Lorista® LUTESTROL .G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06.

150mg. blister.2006 Cena (R) 1084743 kapsula.11. afte. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. 150mg. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06.D. . 75mg.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga.02. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. blister.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. tvrda. blister.02.02.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. 50mg. blister. L . tvrda. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan.02. blister. 300mg. 50mg.dnevne doze od 600mg.02. 25mg. tvrda. blister. tvrda. blister. stomatitis.02.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. tvrda.02. blister.02. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 300mg.2006 Cena (R) 1084741 kapsula.BOSNALIJEK D. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. ukoliko je potrebno. tvrda. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. LYSOBACT® . nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks.2006 Cena (R) 1084746 kapsula.2006 Cena (R) 1084739 kapsula.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. herpetične lezije. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. blister. tvrda. blister.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. tvrda. 300mg. tvrda. 75mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.02. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. piridoksin . 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. 20mg+10mg. blister.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. blister.02. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. 25mg.2006 Cena (R) 1084744 kapsula. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06.02. tvrda. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. blister.2006 doziranje: gingivitis. 200mg. tvrda.2006 Cena (R) 1084738 kapsula.02. tvrda. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. 1.01.Slovenija midekamicin .2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. bočica./g+100mg/g.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.P. jedanput nedeljno.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.6g dnevno. meka. .N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.06. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.KRKA. bočica od tamnog stakla. MADOPAR . benzerazid . 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. 4 nedelje uzastopno. blister. . tuba.A. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. terapija može da se produi i do 12 nedelja. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.. mast za vaginalnu primenu 2. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. Za razblaživanje koncentrata za inf.Švajcarska rituksimab .+500mg. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.Italija nistatin. može se koristiti 0. 100mg/10mL.07.GALENIKA AD . nifuratel .09. 400mg. TOVARNA ZDRAVIL.07.. za vaginalnu primenu.j.Srbija levodopa. MABTHERA . 2x8 kom Cena 201. 500mg.01.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula.j.2007 401. MACMIROR COMPLEX .v.2003 112697. 1x12 kom Cena 593.SCHERING AG .1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. inf.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.2005 . kože i potkožnih tkiva. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.2007 doziranje: infekcije organa za disanje.F.D.1din (R) 4137421 vaginalna mast. 175mg/5mL. bočica. maks. bočica. blister. uveče tokom 6-12 dana. MACROPEN® . bočica.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze. 30mg/mL.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. 40000i.Nemačka alemtuzumab . pre jela.POLI INDUSTRIA CHIMICA S.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. 200mg+50mg. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.07. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. urogenitalnih organa.05. Zavisno od progresa.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. 200000i. D.

preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. 100mg+25mg.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . blister. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. brizgalica.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. spazmofilija: 4 tablete dnevno.F.01.01. doza se postepeno povećava. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.2mL/kg.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. bočica.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. . 1-2 puta po 100mg posle jela. tvrda.01mg/mL.2007 doziranje: Parkinsonova bolest. izuzetno 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. Madopar® roche M MAGNE B6 .2mL/kg. 1x100 kom Cena 1536.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. Paralelni lekovi: Madopar.Švajcarska levodopa. podeljeno u 2-3 doze. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. bočica. podeljeno u 3-4 doze. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. prosečno do 50 %.SCHERING AG . benzerazid . 10x10mL 3/2-10-5666 28.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. 470mg+5mg. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.01mg/mL.2007 Cena 23074. 200mg+50mg. benzerazid . prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom.. doza se odnosi na sadržaj levodope. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .A12CC.11. 469.F. 5x15mL 3/2-10-5667 28.01. bočica.2002 Cena 31933. posle 2. 10x20mL Cena 51733. 469. Paralelni lekovi: Madopar® roche. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.11. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara.4mL/kg.3din 8606103889102 192/2007/12 16. doza se može ponoviti posle 30 minuta.01mg/mL.Francuska magnezijum-laktat. piridoksin .Švajcarska levodopa.Nemačka gadopentetska kiselina . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. podeljeno u 2-3 doze.3 dana. 469. 200mg+50mg.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Madopar.3din 8600103492218 390/2007/12 30.2007  (R) 1085307 tableta. bočica. 1-2 puta po 100mg posle jela.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . magnetna rezonanca celog tela: 0. bočica.02. doza se odnosi na sadržaj levodope.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.01. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS . MAGNEVIST® .

5mg. blister.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi. Maninil® 1. blister. Paralelni lekovi: daonil®. 1.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.08.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.Nemačka glibenklamid .08. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 15mg dnevno (doze veće od 10. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10. 3.5mg. 1.3din (R) 1042332 tableta. bočica staklena.12.75mg uz doručak u početku. 3. 1. bočica staklena. Paralelni lekovi: daonil®. Maninil® 5 MANINIL® 3. 3x10 kom Cena 46.12. 15mg dnevno (doze veće od 10. 3x10 kom Cena 92.2006 Cena (R) 1042335 tableta.08. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.3din 4013054000922 243/2005/12 19.2006 Cena 260.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.5 .Nemačka glibenklamid .2005 Cena (R) 1042335 tableta.Nemačka glibenklamid . po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.12.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.2006 Cena 92.5 . 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.5mg.75mg. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.75mg. Maninil® 1. blister.75mg uz doručak u početku.2005 Cena (R) 1042334 tableta.75mg. blister. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. maks.08.75mg.08. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21. Paralelni lekovi: daonil®.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 3.2006 Cena (R) 1042333 tableta.08.1din 4013054002728 2405/2006/12 21.3din (R) 1042331 tableta. 1.75 .5mg davati podeljeno u 2-3 doze). Maninil® 3.75mg uz doručak u početku. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. bočica staklena.3din (R) 1042331 tableta. 3.2006 Cena (R) 1042334 tableta. maks. Maninil® 5 MANINIL® 5 . 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15.08. blister.75mg.5mg. koja je uobičajeno 10.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .1din (R) 1042330 tableta. 1.5. 5mg. bočica staklena. blister.12.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.75mg. 3.2005 Cena (R) 1042333 tableta.2006 Cena 46. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg. Maninil® 3.5mg. 1x120 kom Cena 260.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).2005 Cena 260. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.5mg.5mg.12. 3.75.12. bočica staklena. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.5mg. maks. 1.75. koja je uobičajeno 10.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . koja je uobičajeno 10.

ZDRAVLJE A.5%.12. 1x250mL Cena 72. 10%. Manitol 20% MANITOL 20% .7din 3/2-10-4009 10. porođaj: do 12mL 0.Srbija manitol . 100mg. .2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. u toku 15 min. 25mg. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 1x30 kom Cena 76.07.5% heavy .2003 doziranje: depresija. 1x30 kom Cena 183. Paralelni lekovi: Manitol.ASTRA ZENECA UK LIMITED .Srbija manitol . Paralelni lekovi: Manitol 10%.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.5%. boca. 50mg.5% . anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.09. manično depresivna bolest.HEMOMONT D. Marcaine spinal 0.D. Manitol 20% MANITOL 10% . epiduralna blokada.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. u toku 15 min. u toku 15min.Velika Britanija bupivakain . 5mL/kg tokom 10-15 minuta.5%. plastična fiola.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16. MARCAINE 0.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. bočica. Manitol 10% MAPROTILIN . . boca.O. hirurška intervencija :do 20mL 0.2005 Cena 72.12. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.8din 8600097200103 641/2005/12 21.HEMOFARM AD . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf..O. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. epiduralna blokada.09. depresivna neuroza. fiola.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. boca..12. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. 20%.2003  (R) 1072731 film tableta.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . 5mL/kg tokom 10-15 minuta.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. Paralelni lekovi: Manitol.12. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.Srbija maprotilin . 1x250mL Cena 821..Crna Gora manitol . 10%. 20%. boca. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21.2 MANITOL .B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.

inf. ciprofloxacin 250 mg.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01.Slovenija varfarin . ne preporučuje se primena kod dece. maks.07.5g dnevno.5din 3/2-10-7745 19. ciprinol®. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN .12.5% MARIVARIN .v.5%.9din 3/2-10-4010 10.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.ASTRA ZENECA UK LIMITED . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.5% .KRKA.07.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. infarkt miokarda.FLoX.D. ampula.11.HEMOFARM AD . izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i..2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. 250mg. 6mg tokom 2-4 dana. 1x10 kom Cena 312. 1. blister. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. 20mg. ciprofloxacin. Marcaine spinal 0.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. 100mg.07. ampula. maks. gonoreja: 500mg jednom dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. 1x10 kom Cena 916. 5x4mL 3/2-10-4011 10. deci se ne preporučuje. Paralelni lekovi: Marcaine 0. 4mL. D. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. tokom ½-1 sata.ASTRA ZENECA UK LIMITED .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.5%. 4mL. 5x10mL Cena 610.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. doza održavanja 3-9mg dnevno. Paralelni lekovi: c .12. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Marcaine 0. pre intervencije. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.Velika Britanija bupivakain .2002  (R) 1329411 film tableta. blister. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom. bočica. maks. citeral® . 5x4mL Cena 1725.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 20mg. inf. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela. ciprocinal®.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28.v. ampula.5% HEAVY .abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. ciprofloxacin 500 mg. . cifran. podeljeno u dve doze.Srbija ciprofloksacin . 3mg. 3 dana. 28 dana.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. Marcaine spinal 0.Velika Britanija bupivakain . najbolje uveče pre spavanja. 500mg. izuzetno (deca od 5-17 god.

infekcije u ginekologiji.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. rastvor.Srbija mebendazol .3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. 1g. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.2001 Cena 241.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju.D.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta.03.Crna Gora ciprofloksacin . Maxicef® MEBENDAZOL . bilijarnog trakta. dexagel® MAXIPIME . iritis. . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. bočica.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 1g. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. Paralelni lekovi: dexa edo®. 1x1g 515-04-4654-1 15. Maxipime MAXIDEX® . monokomponentni (R) 4090142 mast za oči.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. infekcije u ginekologiji. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. 0. bočica.ZDRAVLJE A. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.ALCON-COUVREUR N. blister. Paralelni lekovi: cefim®.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . 1x1g Cena 699. keratitis. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . septikemije/bakterijemije. 100mg.O.09. suspenzija.8din (R) 7090141 kapi za oči. 500mg. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.BRISTOL-MYERS SQUIBB . iridociklitis.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.9din 3/2-10-8573 17.5din 515-04-4011/03 23.3%.1%. Paralelni lekovi: cefim®. 1x3. bočica. tuba. . 0. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.Belgija deksametazon .07. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.Srbija cefepim . uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi.2003 . 1mg/mL.12. bočica. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. septikemije/bakterijemije.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. kože i mekih tkiva.GALENIKA AD . .HEMOMONT D. 1x5mL Cena 130.V.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.03.11. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. bakterijski meningitis kod dece. bilijarnog trakta.O.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. bakterijski meningitis kod dece.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.07.2002 doziranje: konjunktivitis.USA cefepim .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. a drugog dana 2 kapi na sat. bočica.

Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . ankilostomijaza.2005 doziranje: inhalaciona anestezija.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija.5% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.Srbija kiseonik . boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. . 98% v/v.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.D. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.2007 11.5% v/v. trihurijaza. MEDICINSKI KISEONIK . kontejner. 99.50mg/kg dnevno u 3.06. 10 l. delimično tečni. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje.06.08. delimično tečni. 100% v/v.4 doze tokom 1. 100% v/v. lokalna ishemija tkiva. . 98% v/v.08.2007 11. klaster glavobolja.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. kontejner. 98% v/v.5% v/v. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. delimično tečni. delimično tečni. 99. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. 3kg. strongiloidaza. kontejner. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. 100% v/v. kontejner.06. 100% v/v. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15.500mg.2007 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. delimično tečni. 99. 14000 l. delimično tečni. 100% v/v. delimično tečni. boca 8606008230108 203/2005/12 04. pod nadzorom lekara.2007 11. pod nadzorom lekara. šok.08.08.2007 11. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. 40 l.08. narednih 7 dana 3 puta po 400.D.6 meseci.06.Srbija kiseonik .Srbija azot-suboksid . palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. sindrom apneje u snu. 99. trovanje ugljenmonoksidom.06.06. tenijaza.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.08. kontejner. kontejner. teška anemija.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.08.D.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. boca 8606008230115 204/2005/12 15. 99. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID .2005  (SZ) 9080023 medicinski gas.06.2007 11.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. 100% v/v. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas.08. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.5% v/v. 40kg. 100% v/v. 660 l. 3 l.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.2007 . 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. askarijaza.5% v/v. kontejner. boca 8606008230122 205/2005/12 15. ehinokokoza: 25. a može do 2 godine. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. 10kg.MESSER TEHNOGAS A. . analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.

2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. 100% v/v. kontejner.06.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. boca. boca. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 100% v/v. kontejner. 100% v/v. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas.06. komprimovani. 100% v/v.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. kontejner.06.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. boca. 100% v/v.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. kontejner. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. delimično tečni.06. 100% v/v.06. 1x0. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas.06.06. delimično tečni. boca. šok.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas.06. boca. pod nadzorom lekara.06. kontejner.06. 1x0. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. delimično tečni. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.06.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. . 100% v/v. komprimovani.06. kontejner. trovanje ugljenmonoksidom. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. klaster glavobolja. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11.06. 100% v/v. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. komprimovani. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11. 100% v/v. boca. kontejner za transport.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. komprimovani. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. boca.06. komprimovani. boca. 100% v/v. kontejner. delimično tečni. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. boca.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11.06. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. delimično tečni. komprimovani. 100% v/v. delimično tečni. delimično tečni.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. Cena kontejner za transport. boca.06. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. lokalna ishemija tkiva. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. kontejner. 100% v/v. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. komprimovani. 100% v/v. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.06.06. delimično tečni. 100% v/v. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. 100% v/v. teška anemija.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. delimično tečni. delimično tečni. boca.06.06. komprimovani. sindrom apneje u snu. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. komprimovani. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.06.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. kontejner. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11.06. 100% v/v.

Melox Fort. boca 8606008230306 208/2005/12 04. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 1kg.2007 Cena (R) 1161051 tableta. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20.Kipar meloksikam .08. 160mg. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako.5mg.08. hronične venske insuficijencije. fekalomi. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. ulceroznih promena na koži i venama. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. uzima se sa vodom. 99.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.2din 515-04-293/03 01. glicerol .Srbija natrijum laurilsulfoacetat.USA megestrol . kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.5% v/v. 67.08. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.06. 99. maks.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. Melox.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.D. bolesti krvnih sudova. može se povećati na 15mg dnevno. hronična respiratorna opstrukcija.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . 6x5mL Cena 93.5mg.08.08.08. . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x100 kom Cena 12636.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. manjih smetnji srca i krvotoka.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. MEDOXICAM .i ar troskopskim operacijama. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.5mg+625mg. tuba. 10kg.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas.5mg.8din 3/2-10-3385/1 16. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. 99. blister.2007 doziranje: reumatoidni artritis.5% v/v.Srbija ugljen-dioksid .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. Paralelni lekovi: Meloksikam.FARMAKOS DD . olakšavanje intubacije ‘na slepo’. Movalis® MEGACE . mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2003 doziranje: opstipacija. olakšavanje vazodilatacije. blister. dnevna doza je 15mg.5% v/v. tabl. priprema pacijenta za pregled. bočica. pod nadzorom lekara.MEDOCHEMIE LTD. 7. Ako treba uzeti 2 tabl. . boca 8606008230313 255/2005/12 15. 30kg. drugom tečnošću ili hranom.. 15mg.5mg dnevno. M . MEDILAX .

Siofor® 500. S. blister. 500mg. glucophage. Tefor . ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. blister.Nemačka metformin . Siofor® 850.12. Paralelni lekovi: aglurab. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. 4mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.D. MEGLIMID® .BRISTOL-MYERS SQUIBB. blister.11. lek se uzima pre ili u toku doručka. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. maks.SALUTAS PHARMA GmbH . bočica.11. Metfogamma® 1000.05. 3mg. 3g dnevno podeljeno u više doza.11. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister. Paralelni lekovi: aglurab.L. blister.Nemačka metformin . Metfogamma® 500. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04.11. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 500mg.SALUTAS PHARMA GmbH . glucophage. Metformin.KRKA.5din (R) 1042004 tableta. Metfogamma® 1000. gliprex® MEGLUCON 500 .A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. 1x240mL Cena 7806.05. Siofor® 1000.2007 Cena 388.6din (R) 1042001 tableta. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. glimepirid.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. 6mg dnevno. 850mg. Metfogamma® 850.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. 3g dnevno podeljeno u više doza. gluformin. . 850mg. blister. Siofor® 1000.5din 3838989523435 935/2007/12 04.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.2007 Cena 563. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. Metfogamma® 850.Španija megestrol . Paralelni lekovi: amaryl®. maks. glimepirid remevita.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04.Slovenija glimepirid . nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. TOVARNA ZDRAVIL.4din 515-04-3258/03 15. 2mg.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. 3x10 kom Cena 268.05. D.05. blister. Siofor® 500. Meglucon 500. . Tefor MEGLUCON 850 . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. blister. Meglucon 850. 40mg/mL. gluformin. Siofor® 850. Metformin. Metfogamma® 500. 1mg.

7. blister. tabl. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01. blister.S.5mg. boca.2007 Cena 614. .5mg. može se povećati na 15mg dnevno.03. maks. 50%.Turska meloksikam .5mg dnevno. . 15mg..6din (R) 1161203 tableta. uzima se sa vodom. blister.Turska meloksikam .S. uvek u isto vreme.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. tečnost se nanosi prstima. drugom tečnošću ili hranom.6din (R) 1161201 tableta. maks. 1x10 kom Cena 227. Paralelni lekovi: Medoxicam. etanolni ekstrakt . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. Meloksikam. MELOKSIKAM . utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. blister. 15mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta.5mg dnevno. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.. dnevna doza .2007 Cena 839. dnevna doza je 15mg.NI MEDIC D. uzima se sa vodom.D11A. Movalis® MELOX FORT .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.8din 8606104022010 1498/2007/12 11. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. Ako treba uzeti 2 tabl.2007 doziranje: reumatoidni artritis.03. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.5mg dnevno.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.5mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis.Srbija meloksikam .2007 doziranje: reumatoidni artritis.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . Movalis® MELOX ..03. može se povećati na 15mg dnevno.5mg. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Melox Fort.O.Kuba placenta humana. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . .03. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. 7. dnevna doza je 15mg. može se povećati na 15mg dnevno. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.O.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. Melox Fort.07.6din 8699540015081 565/2007/12 01.5mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta.03. 1x235mL Cena 3655. blister. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. 15mg.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. Paralelni lekovi: Medoxicam. drugom tečnošću ili hranom. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg.03. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.5mg. 7. maks. Melox.

Nemačka olmesartanmedoksomil .08. 2x10 kom Cena 52.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. Meloksikam. blister.Makedonija biperiden . 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. 200mg. Melox.HEMOFARM AD .2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. 10mg. blister. 10mg. 10mg.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.2006 Cena (R) 1103102 film tableta.2006 Cena 1248.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. blister.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. 2mg. blister. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . kod starijih pacijenata . doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.2006 Cena 1515. 40mg. trovanje nikotinom. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. Paralelni lekovi: Medoxicam. 40mg.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. MENDIAXON .C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. blister. blister. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. uzima se sa vodom. blister. . postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. odnosno do najviše 40mg/dan.08.9din (R) 1103105 film tableta.08.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.08.ALKALOID AD . Movalis® MENARTAN® . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. blister. 20mg. drugom tečnošću ili hranom.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 10mg. blister.2006 Cena (R) 1103103 film tableta.08.2007 doziranje: holecistopatija.Srbija himekromon . blister.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. 16mg dnevno.08.12.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. blister. 20mg.08. 20mg. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. 5x10 kom Cena 217. tabl.08.2006 Cena (R) 1103107 film tableta.1din (R) 1103101 film tableta.08. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. blister. 20mg.08. maks.08. 40mg.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.5mg. a maksimalno .A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. blister. blister. drugi ekstrapiramidalni poremećaji.07.maks. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. 40mg.za oko osam nedelja od početka primene). 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.

LH.SANOFI PASTEUR S.j.12. liobočica sa rastvaračem.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/150i. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.j.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.5mL. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. MENOPUR® .j. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j.8din 7680527031003 578/2007/12 01.c. inj. FSH/150i.06.A..2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.5mL vakcine. 10x1mL Cena 13857. blister. etinilestradiol .01.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .j. 75i.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. od 300i.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/75i. FSH/75i. 150i. 1x1mL Cena 1388.2din 3/2-10-7999 25.03. .G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. MERIONAL® .A. liobočica sa rastvaračem.FERRING GmbH . 150i.03.j. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .03. 75i.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.m. 75i. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.1din 7680527031195 609/2007/12 01. Paralelni lekovi: Menopur® .j.3din 7680527031355 610/2007/12 01.15mg+0. 75i. LH.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x1mL Cena 12928. zavisno od kliničkog odgovora.02mg.Švajcarska menotrofin .2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30. LH.j.2din 7680527031270 608/2007/12 01. LH. 0. zavisno od kliničkog odgovora. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30.03.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .ORGANON IRELAND LIMITED . liobočica sa rastvaračem u ampuli. .5mL 25 Cena 700.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. ili i.Irska dezogestrel. zatim 7 dana pauze. 0.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Nemačka menotrofin . liobočica sa rastvaračem u ampuli. FSH/75i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. FSH/75i. liobočica sa rastvaračem. 1x0.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.j. LH. tokom 21-og dana.j. 1x1mL Cena 1908.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. LH.06.j. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.j.

bočica.2004 doziranje: analgezija: 2.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.2006 doziranje: mijastenija gravis.Srbija metadon . 10x1g 3/2-10-9905 28.08. atonična opstipacija. bočica. (1mL = 30 kapi .ALKALOID AD . 1g. 60mg. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. maks.2007 doziranje: analgezija: 2. uključujući i one posle porođaja. deca od 3 meseca do 12 god. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.10.12. intraabdominalne infekcije. bočica.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. ginekološke infekcije. 500mg. atonična opstipacija. rastvor. detoksikacija: 15-20mg dnevno. 1x10mL Cena 125.ASTRA ZENECA UK LIMITED . deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.20mg/kg na 8 sati. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10. 45mg.Švajcarska piridostigmin . meteorizam.10. kombinovane bakterijske infekcije.ICN PHARMACEUTICALS . maks.5-10mg na 6. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze.Velika Britanija meropenem .10.8 sati. rastvor.6 doza. 10mg/mL. MESTINON . rastvor. rastvor. 10.09. 1x150 kom Cena 2409. bočica. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. 45mg. meteorizam. 60mg. atonija creva. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .6 doza METADON .10mg).07. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.12. septikemija. bočica.1din 515-04-885/04 19. bočica.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . bočica. 10mg/mL. kože i adneksa kože.Švajcarska piridostigmin .8 sati. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. MESTINON .5-10mg na 6. 10mg/mL.1din 1351/2006/12 07.2007 § (R) 2087505 oralne kapi. atonija creva. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.2002 Cena 23086. meningitis. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju. 10mg. bočica od tamnog stakla. (1mL = 30 kapi .J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. detoksikacija: 15-20mg dnevno.10mg).Makedonija metadon .HEMOFARM AD . infekcije urinarnog trakta.2004 doziranje: mijastenija gravis. 10x500mg Cena 2409. Paralelni lekovi: Metadon .

blister. sa dovoljno tečnosti. Metfogamma® 850. Tefor METFOGAMMA® 850 . 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. 500mg. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. sa maks. glucophage.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.08. Siofor® 500.v. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 3000mg dnevno. film na dan. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. 850mg.KG.03. maks.Nemačka metformin .2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Siofor® 500. Siofor® 850. Tefor METFORMIN .08.Nemačka metformin .2006 Cena (R) 1043013 film tableta. glucophage. Siofor® 850. Paralelni lekovi: aglurab. Metformin.D.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. Metfogamma® 1000.08. glucophage. uz jelo ili posle obroka.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. Siofor® 1000.Srbija metformin .KG .DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. maks.08.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. gluformin.08. sa dovoljno tečnosti. Metfogamma® 1000. Tefor METFOGAMMA® 500 . uz jelo ili posle obroka. gluformin. blister. maks.Nemačka metformin . . Meglucon 850. Meglucon 500.9din 596/2007/12 01. 3000mg dnevno.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.7din 9006968004372 130/2007/12 11. 1x10mL Cena 87784.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. blister. 500mg. blister. Metformin.2006 Cena (R) 1043015 film tableta.KG . liobočica sa rastvaračem u špricu. Metfogamma® 500. Paralelni lekovi: aglurab. Siofor® 850. Metformin. blister. Siofor® 1000.Nemačka tenekteplaza . Meglucon 500. 1mL=1000j=5mg.2007 . Metfogamma® 850. film na dan. uz jelo ili posle obroka.01. 850mg. Siofor® 1000.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. 1000mg. Meglucon 850. Meglucon 850. gluformin. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Siofor® 500.KG . 3000mg dnevno. 1000mg. blister. film na dan. Metfogamma® 500. 50mg/10mL. Meglucon 500. blister. Paralelni lekovi: aglurab. . 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. sa dovoljno tečnosti.08. METFOGAMMA® 1000 . 500mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.SRBOLEK A.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.

psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.S.Češka metotreksat .m. Methotrexate METHOTREXAT . doza je 3g dnevno.B.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. bočica staklena.3din 515-04-3462/03 08. 2. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.LACHEMA 2. 5mg. bočica staklena. Meglucon 850. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. bočica staklena. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. Metfogamma® 1000. Paralelni lekovi: aglurab.6din 515-04-3460/03 08.. . KG .8din 8608809000980 597/2007/12 01. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .EBEWE PHARMA GES. 1x5mL Cena 2004.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno.12. za vreme ili posle obroka. 50mg/5mL. plastična fiola.5mg/kg na 14 dana i. blister.07. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. kod dece iznad 10 godina.LACHEMA 5 .Austrija metotreksat . KG . Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .Češka metotreksat . 10x10 kom Cena 940.5 METHOTREXAT PLIVA . 850mg. Metfogamma® 500.H NFG.v.PLIVA .4din 8590027321216 1139/2006/12 06.H NFG.Lachema 2.5 kura.12.12.Lachema 5.3din 1137/2006/12 06.3din (SZR) 1034330 tableta. 1x5mL 515-04-3461/03 08. maks. maks.m. bočica. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. 5 dana na 1. bočica staklena.v.5mg. glucophage.5 kura.2003 Cena 543.12. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. 1x1mL Cena 255.03.Lachema 50.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. Methotrexat Pliva . 3x10 kom Cena 109. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. 500mg/5mL.30mg dnevno oralno. ili i. plastična fiola. odrasli. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. i.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.12. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. Siofor® 1000.M. ili 2. Siofor® 500.S..2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. Metfogamma® 850. Siofor® 850.Austrija metotreksat . 2.M. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.LACHEMA A.07. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.LACHEMA A. pre svega kod gojaznih pacijenata. Meglucon 500. Tefor METHOTREXAT .2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. .2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.12. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i.2 nedelje u 3.EBEWE PHARMA GES. blister.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.B.2003 Cena 372. oralno.m.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405.PLIVA .5 . 10mg/mL.5mg. 5mg/2mL. (održavanje remisije).2006 . gluformin. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. 1000mg/10mL.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.

10x5mL Cena 3723.m.25mg).1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. maks. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .12. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.. 5 dana na 1.PANFARMA D. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. Methotrexate METHOTREXATE .v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1..Češka metotreksat .Australija metotreksat .v. uzima se u toku ili neposredno posle jela. 50mg/5mL.PFIZER (PERTH) PTY. 150 kapi dnevno. ampula. menoragija. Methotrexat Pliva . psorijaza: 10.v. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.07. ili 2.Lachema 5. 250mg. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. (održavanje remisije).3din 8590027301218 1138/2006/12 06. 50mg/2mL. ili 2.S.PLIVA .25mg jednom nedeljno i. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.v. (1mL = 25 kapi-0. bočica. hiper tenzija u trudnoći. 2x10 kom Cena 84.LACHEMA A.2 puta po 15. LIMITED . ampula.4 doze.Lachema 50 METHYLDOPA .m. 0.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. lečenje subinvolucija uterusa..2mg i.LACHEMA 50 . renalna hiper tenzija.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Methotrexat. blister. Paralelni lekovi: Methotrexat. ili i.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 0. 3g dnevno. .30mg/m2 nedeljno i.v.m. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.5 kura.v.O. Methotrexat Pliva .08. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. maks.PANFARMA D. ili i.0... M .5mg/kg na 14dana i. bočica sa kapaljkom. ili 2.v.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta.07..30mg/m2 nedeljno i. maks. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.Lachema 50. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11.m. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.m.2 puta po 15. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.2 nedelje u 3.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. ili i.O. 50x1mL Cena 268. Methotrexat Pliva .Srbija metilergometrin .1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.m. rastvor. parenteralno 0. 0. bočica.2003 Cena 539. (održavanje remisije).Srbija metildopa .08. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.2 puta po 15.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .1mg/mL.m. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.5mg/kg na 14 dana i.m.30mg dnevno i.. bočica.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. deca 10mg/kg dnevno.Lachema 5. Paralelni lekovi: Methotrexat.07.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. 500mg/20mL.O.m. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.30mg/m2 nedeljno i. ili i.1. .m.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.2006 Cena 2350. (održavanje remisije). .O. Methotrexat Pliva .2mg/mL.25mg/mL.5mg/kg na 14 dana i.08.

06.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 200mg. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .j. ili 400 i. 5mg. manija i hipomanija.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija.j. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. Moditen® depo MIACALCIC® . tireotoksikoza: 4 puta po 50mg.v.4 doze.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji.2006  (R) 1070851 obložena tableta. na 6 sati.j.4din 4011548003626 272/2005/12 04. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. ampula.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. doza održavanja 1 puta po 1. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. hiper tenzija u trudnoći.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02./mL.m. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.D. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. ekscitiranost. 5x10 kom Cena 579.08. 1x25 kom Cena 292. osteoporoza: 100 i.HEMOFARM AD . teška psihomotorna uznemirenost. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.Srbija flufenazin . maks.j.Nemačka metoprolol . angina pektoris: 2 -3 puta po 50.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i.Srbija metildopa .12. na 12 sati. uzima se u toku ili neposredno posle jela. 250mg.1din 8600097011037 769/2006/12 05. dnevno i.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta.11. anksioznost. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.5mg. renalna hiper tenzija.3 puta po 250mg. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i..6din 3/2-10-5990/1 17.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Švajcarska kalcitonin .j. 100i. dnevno./kg dnevno u podeljenim dozama. nazalno 200 i. ili s. 200i. Paralelni lekovi: Moditen®. 8 i.2002 3502. blister.12.j./kg na 6 sati. corvitol® 50.4 doze. paranoidne psihoze. 2x10 kom Cena 84. 20mg dnevno. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. rastvor. 1x25 kom Cena 85. 1mg. maks. Presolol METOTEN® . aritmije 2 puta po 50mg dnevno. blister. maks. bočica.3din 8600097011044 770/2006/12 05.NOVARTIS .20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA ./mL. Paralelni lekovi: corvitol® 100. šizofrenija.j. dnevno uz dodatnu terapiju. 3g dnevno. tokom 48 sati.4din (R) 7040184 sprej za nos.06. deca 10mg/kg dnevno. bočica.c. Kalcitonin M . .SRBOLEK A. maks.100mg (oralno).2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.STADA ARZNEIMITTEL AG . 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.j.j. 5x1mL Cena 1315. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. bočica sa raspršivačem.

4din 9006968004150 1219/2006/12 21.2005 .v. ukupna doza maks. ampula.5mg/min.1%-tnog rastvora.KG .abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. inj.SCHERING AG .12. 5mg/5mL. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.2005 691.v. 2.3din (R) 1103891 tableta. ampula.v. 1. 100x2mL Cena 7184.15mg+0. deca do 1 godine i. inf.5mg.m.8din 26.9din 26.KG .07.3din 3/2-10-6384 20. ampula. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju. hidrohlortiazid . 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. blister.2005 4671.12.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.Nemačka telmisartan .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Velika Britanija suksametonijum .2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 80mg. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. fiksne kombinacije Cena 297.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2006 1423. najviše 2.02.12. prolongirana upotreba i.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.5mg/kg. monokomponentni (R) 1103890 tableta. 40mg. blister. blister.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .12. inj. tokom 21-og dana. 4x7 kom Cena 1158.3-1.Nemačka telmisartan. odrasli i deca i. ampula. 40mg+12.11. (2. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07.9din 21. zatim 7 dana pauze. 150mg. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.12. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. .5mL/min.07.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. blister. doza 160mg. dnevno. 0.2005 1486.Austrija midazolam . 15mg/3mL. 100mg.5din (R) 1135241 obložena tableta.07. 2mg/2mL. inj.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. etinilestradiol . Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .v.Nemačka levonorgestrel.1din 26. 600mcg/kg (0.03mg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2005 26. ampula.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.2mg/kg. 80mg+12. MICARDIS® PLUS .5mg.07.3din 21.) 0. inj. blister. 5mg/mL. MIDAZOLAM TORREX . 2mg/kg. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.2006 Cena 1464. ampula. 50mg/10mL. deca od 1-12 godina i.

2x14 kom Cena 244.01. 12.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. zatim 2 puta po 6.125mg (dve nedelje). Flormidal® MIDOL .HEMOFARM AD . 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. maks.6-5. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL .B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. maks. Paralelni lekovi: coryol®. angina pektoris: 12.Srbija karvedilol . reumatska groznica: odrasli 4. fiola. deca 0.01. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. 6 tabl. febrilna stanja.9-7.50mg dnevno. maks.5mg početno.15-0. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. blister.5din 320/2007/12 23. nastaviti sa 2 puta po 12.4-3.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija. zatim 2 puta po 25mg. cardiopirin® MIDOL C .2004 doziranje: hipertenzija: 12. ask pH 8. 2 puta po 25-50mg. 300mg. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.1mg/kg. Karvileks® . 100mg. maks.07-0. maks. blister.4g/d.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.HEMOFARM AD . cor-aS.05. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.Srbija acetilsalicilna kiselina.15-0. rastvoreno u čaši vode. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. aspirin® protect MIDOL . uvod u anesteziju: odrasli 0. 130mg/kg/d.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. doza održavanja 3. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.2007 Cena 515-04-567/03 27. dnevno. Karvedilol.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. blister. aspirin® 500. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl.20mg/kg. Paralelni lekovi: dormicum®. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 20-30 minuta pre anestezije. aspirin® Migran. anbol. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks. 300mg. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. andol. početna doza 2. 25mg.06.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. parenteralno odrasli 0. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 8 g.2mg/kg.6g/d u više pojedinačnih doza.HEMOFARM AD .5mg. 2x10 kom Cena 762.5mg početno. doza održavanja 80-100mg/kg/d. Paralelni lekovi: andol.25mg (dve nedelje). zatim 25mg dnevno.6din 319/2007/12 23. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.HEMOFARM AD .2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.4-3.8g/d. 400mg+240mg. deca 0. tokom 1-2 nedelje.2mg/kg.Srbija acetilsalicilna kiselina . blister. Paralelni lekovi: aspirin® plus c.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta.Srbija acetilsalicilna kiselina .01.08-0.5mg. aspirin® direkt.05. askorbinska kiselina . dilatrend®.

08. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. bočica od tamnog stakla. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. 0.6mg dnevno.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.Švajcarska dezmopresin . bočica od tamnog stakla.. zatim 0.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.3. rastvor. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® .5din 515-04-2270/04 03.2 doze.m.2 doze. 2x15 kom Cena 875. piridoksin. deca 5. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.3. 2-3 puta nedeljno.6din 515-04-2270/04-1 03.2004 Cena 3277. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.1mg. 100mg+100mg. kod blažih oblika 1 inj.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.6din 1435/2006/12 15. MILGAMMA® N . zatim 0. strip.Nemačka benfotiamin.40mcg/dan podeljeno u 1. nazalno odrasli 10.20mcg /dan. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. rastvor. (100mg+100mg+1mg)/2mL. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.6mg dnevno.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277. 10mcg/doza.Švedska dezmopresin . primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. jednom dnevno.8din 4030674000460 78/2007/12 11. deca 5. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno. 10mcg/doza.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.Nemačka tiamin.01.A11DB. 100mg+100mg. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).01. bočica.20mcg /dan. cijanokobalamin .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.. nazalno odrasli 10. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.01. piridoksin . MINIRIN® .0.40mcg/dan podeljeno u 1.A11DB.2mg.. ampula. 1x5mL .FERRING AB . VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.08.08. strip. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.1mg. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.0.

1. blister. 200mg.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. maks.6din 3/2-10-5405 19. 300mcg/mL. napunjen injekcioni špric. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.2002  (R) 1085291 tableta. 100mcg/mL. bočica.09. blister.Crna Gora pilokarpin .3mL.O.HEMOMONT D.Srbija meksiletin . antidot posle korišćenja midrijatika.7din 8600064105349 91/2006/12 31. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. 1% ili 2% rastvora.A. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. MIRCERA® .09. 5x10 kom Cena 377.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .09.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta . 3x10 kom Cena 3429.c.05.01.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju. bočica.2007 doziranje: glaukom.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. MIRAPEXIN® . 4.PHARMACIA ENTERPRISES S. napunjen injekcioni špric.09.O. 250mcg/0. . MIOKARPIN .125mg. ili i. 1x0.F.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.2007 Cena 1815/2007/12 03.09.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .09. 800mcg/0. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 1000mcg/mL. 200mcg/mL. . 1mg. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.ZDRAVLJE A. bočica.2007 . 0.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .600mg odjednom.D. bočica.11.6mL. 1x0. rastvor. blister.. s. 50mcg/mL.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju.5. bočica. tvrda. postepeno povećavati na 3 puta po 0.5mg 5 -7 dana. inj.Belgija pramipeksol .B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju. bočica.11.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg dnevno. 3x10 kom Cena 859.4din 3/2-10-5406 19. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.09. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.v.(PHARMACIA & UPJOHN) . 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.25mg. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. grupa I B (R) 1101260 kapsula.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. MIRCERA® . primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. 2%. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. anksiozno . inj.v.3mL.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. MIRENA® .EBEWE PHARMA GES. idiopatska menoragija.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. 150mcg/0.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju. 1x0. blister. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. 1x0.03.09. Cena napunjen injekcioni špric.M. napunjen injekcioni špric.3mL. 100mcg/0.2din 3838989513597 751/2006/12 02. s. napunjen injekcioni špric.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. progutati bez žvakanja. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. 1x1 kom Cena 9367.2006 doziranje: depresija. 20mcg/24h. pred spavanje.3mL.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.09.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 200mcg/0. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.06. 75mcg/0. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . 1x0. bočica staklena.v. . plastična folija.Slovenija mirtazapin .3din 9088881332121 261/2006/12 06.3mL.H NFG. 10mg/5mL. remeron®.2006 doziranje: kontracepcija.09.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. 5 uzastopnih dana. 1x0. KG . Paralelni lekovi: calixta®. blister.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.SCHERING OY . 45mg. hepatom. ili i.3din 9088881337089 260/2006/12 06. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju..D. 1x0.3mL.Austrija mitoksantron .3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. M . gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). TOVARNA ZDRAVIL.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. Cena napunjen injekcioni špric.Finska levonorgestrel . D. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.KRKA. 1x10mL Cena 9935. non-Hodgkin-ov limfom.B.c. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. tokom 5 minuta. tabl.9din 8600103492065 466/2006/12 06. 50mcg/0. 3x10 kom Cena 1635. 30mg. 1x5mL Cena 5224. Cena napunjen injekcioni špric.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.2006 doziranje: rak dojke. inf. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.09.03. 20mg/10mL.04.09.06. bočica staklena.

A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.06.6din 515-04-1183/03 15.NOVO NORDISK A/S . parenteralni.j. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL .Srbija insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 10 NOVOLET® . 5x3mL M Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL.6din 515-04-1184/03 15. vrstu insulina.j. MIXTARD® 20 NOVOLET® . vrstu insulina.2 MIXTARD 30 HM . humani .j. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . karpula.Danska insulin kristalni i protamin izofan. humani . vrstu insulina. 100i.1din 515-04-1183-1 15.Danska insulin humani .07.HEMOFARM AD . bočica. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.07. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL. humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL Cena 2026. 100i./mL.Danska insulin humani .j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula.NOVO NORDISK A/S .07.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL./mL.j.1din 515-04-1184-1 15.

VRŠAC .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.Srbija insulin humani . parenteralni. 5x3mL M Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.6din 515-04-1186/03 15.2003 doziranje: individualno.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . parenteralni. 100i.j.07. 5x3mL a10ad insulini i analozi./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju.j. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . Mixtard® 40 NovoLet®.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Humulin Pen M3. humani . parenteralni.Danska insulin kristalni i protamin izofan. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL. parenteralni. 100i.1din 515-04-1186-1 15./mL. Mixtard® 30 FlexPen®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani .07.D.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S . karpula.Danska insulin kristalni i protamin izofan.NOVO NORDISK A/S . 100i. 100i. 5x3mL Cena 2209.HEMOFARM KONCERN A. Mixtard 30 HM.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 40 NOVOLET® . Mixtard® 20 NovoLet®. 5x3mL Cena 2026.2003 . vrstu insulina.Danska insulin kristalni i protamin izofan.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 30 NOVOLET® .07.6din 515-04-1185/03 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani . Paralelni lekovi: Humulin M3. 5x3mL Cena 2209./mL./mL.07. Mixtard® 10 NovoLet®.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .6din 515-04-1187/03 15. MIXTARD® 50 NOVOLET® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. vrstu insulina.

doza održavanja 1 puta po 1-5mg. ampula.2 puta po 20. Paralelni lekovi: Monosan®. 1x100 kom Cena 823.2004 . 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. 1x25 kom Cena 100. 2mg. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). produžena terapija: 12.4 doze.5 -10mg podeljeno u 3. blister. vrstu insulina.2007 doziranje: šizofrenija. Lopion®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. preoperativna priprema bolesnika. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. .KRKA. olicard® MONODIPIN . TOVARNA ZDRAVIL. MODITEN® . blister. Moditen® MOLICOR® . 1. Lopion® forte MONIZOL® . 120mg dnevno podeljeno u 2.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju. 5mg. posle jela. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2.D.2005 Cena 125. 5x1mL Cena 1232. maks. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.10.09. Paralelni lekovi: Metoten®. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 20mg dnevno.Slovenija flufenazin . blister. bočica.5.Srbija molsidomin .GALENIKA AD .07.07.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.KRKA.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.5mg.05.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. .2007 doziranje: šizofrenija. Prinzmetal-ova angina. 12mg dnevno.4din (R) 1102295 tableta. Moditen® depo MODITEN® DEPO . Paralelni lekovi: Metoten®.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. 20mg. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. maks. 2x15 kom Cena 76. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. pojedinačna doza 100mg.Srbija izosorbidmononitrat . D. . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. 2. TOVARNA ZDRAVIL.D. 1mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. blister.Slovenija flufenazin . preoperativna priprema bolesnika. a druga posle 8 sati). D.Srbija amlodipin .07.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 25mg/mL. Paralelni lekovi: Lopion retard®.SRBOLEK A.10. 40mg.3 doze.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. . bočica.40mg (prva doza ujutro.D. maks.2007  (R) 1070256 obložena tableta.D.9din 8608807100309 495/2005/12 26.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. maks.5din (R) 1102452 tableta.

S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. maks.O. vrstu insulina.O. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Srbija insulin amorfni i kristalni. olicard® MONOTARD HM .05.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.2004 doziranje: hipertenzija.5mg. 1x10mL Cena 964./mL.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.O. dnevno (uvek u isto vreme). 2x10 kom 2 Cena 428.06.O.09. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.02. amlopin Lek®. blister. amlodil. amlodipin.2001 Cena 76. blister.Crna Gora tetrizolin .USA fosinopril.9din (R) 1102302 tableta. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. ujutro.2006 Cena 586. 2x14 kom Cena 393. 0. bočica.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.j. amlogal®.Srbija fosinopril . a druga posle 8 sati.1din 515-04-4257/03 25.O. 1x10mL Cena 60. Norvasc®. 20mg. zatim 10.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. rastvor.05%.HEMOMONT D.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.BRISTOL-MYERS SQUIBB . humani . Prinzmetal-ova angina.SLAVIAMED D.2din (R) 1103811 tableta.Srbija izosorbidmononitrat . 10mg. 20mg.09.5mg. 20mg+12. parenteralni. MONOSAN® . hidrohlortiazid .2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. . profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. blister. 10mg+12. Normodipine®. .HEMOFARM AD .2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta.PHARMASWISS D. Paralelni lekovi: visine® . blister. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. amlohexal. MONTEVIZIN® . 40mg. 3x10 kom Cena 125. . vazotal MONOPRIL .2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.02. maks.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. blister. blister.40mg jednom dnevno.08. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. Paralelni lekovi: alopres®. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. monokomponentni (R) 1103810 tableta.08.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. MONOPRIL® PLUS . Paralelni lekovi: Monizol®. bočica.O. Tenox®.06. 100i. blister. 10mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 10mg dnevno.

10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. 15mg. ampula. suzbijanje bolova tokom porođaja: i. maks.5mg.05.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. degenerativna bolest zglobova). 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.7din 3/2-10-5768 11. 4mg na 4 sata.7din 3/2-10-4810/1 15.Makedonija morfin . MOVALIS® . Paralelni lekovi: Medoxicam. tvrda.07. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14.D. blister.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . 2mg na 4 sata.Srbija butorfanol . 2mg. preoperativno.Nemačka meloksikam .Švajcarska fosfomicin .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247.5-15mg. kesica. 20mg. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. 15mg/1. uveče upostelji.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.9din (R) 1161020 tableta.E. degenerativna bolest zglobova).2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.5-15mg. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10. 375mg. maks. MORADOL . ampula.2002 Cena 691.Grčka meloksikam .03. Paralelni lekovi: Medoxicam.1din (R) 1161021 tableta. maks. maks.ZAMBON SWITZERLAND LTD .2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju. 5x1. dnevna doza 60mg. .06.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula.08.ALKALOID AD . dodatak balansiranoj anesteziji.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju.m. 3g/8g.3din 5993300401484 1370/2007/12 21. parenteralno 15mg dnevno duboko i. (doza se ne sme prekoračiti.KG .11.5mL .2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. na prazan stomak. ampula.Srbija karbocistein .m. blister. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. pojedinačna doza 30mg. 2mg na 3 sata.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. Melox. 10x1mL Cena 814. Melox. 7. Meloksikam. Melox Fort MUCODYNE® . ampula. . blister.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. a parenteralna primena je ograničena na 2. 3x10 kom Cena 90. posle pražnjenja mokraćne bešike.v. Meloksikam.5mL.3 dana). 1x8g Cena 301. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. i.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. Melox Fort MOVALIS® .GALENIKA AD . 4mg.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.6din 8600097001366 497/2006/12 10.07.04. pojedinačna doza je 1mg.

Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.125mg.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. bočica od tamnog stakla. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje.08. 30mg. 50mg/mL. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.A. bočica od tamnog stakla. 1x100mL Cena 195. oboljenja jetre.08.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. 1%.2006 Cena 47. . 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1.Turska terbinafin . u dijagnostičke svrhe (bronhografija. dugotrajna parenteralna ishrana. zadržavanje bronhijalnog sekreta. Flavamed. 5x10mL 515-04-861/03 26. 15mg/5mL. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 2x10 kom Cena 244. 25mg/mL.65mg. dekspantenol. TBC pluća.S. bočica od tamnog stakla.9din (BR) 3112055 sirup.5. tokoferol.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. tiamin. Flavamed.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.04.04. MUCOSOLVAN® . bronhoskopija. bočica od tamnog stakla. ampula. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . deca od 5. MYCOFIN® .2din (BR) 3112053 sirup.08. 30mg/5mL.A. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. pre stavljanja. retinol . primena kod dece se ne preporučuje.09. piridoksin. 2 nedelje1 puta dnevno.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 50mg/mL. opekotine: 1 inj. cruris 1-2 nedelje.Nemačka askorbinska kiselina.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu.7din 8600097001489 501/2006/12 10. riboflavin.12 godina 3 puta po 250mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. stanja iscrpljenosti. nikotinamid. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg.04.Grčka ambroksol .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.6din 9006968004297 1278/2006/12 02.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 25mg/mL. zavisno od indikacije (Tinea corporis.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.2006 Cena 273.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.Grčka ambroksol . zapaljenje srednjeg uha i sinusa. tuba. Paralelni lekovi: Lamisil® M . 1x200mL Cena 135.2006 Cena 69. isključivo u sastavu infuzije. mukoviscidoza.2006 Cena 67.5 godina 4 puta po 62.08.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup.2din (BR) 3112054 sirup. Lamox. . doza održavanja 2 puta po 750mg. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. blister.MERCK KGaA . cistična fibroza. . dnevno.5mg. bočica od tamnog stakla. deca od 2.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. Pityriasis versicolor-2 nedelje). Mucosolvan® MULTIBIONTA N .abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata.4din (BR) 3112223 sirup. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Lamox.3din 9006968004310 1277/2006/12 02..A11JA. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10.04.

izuzetno 400mg dnevno.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. onihomikoze: 6. .09.D. blister.Kipar klotrimazol . 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.06. Ketokonazol . 2%. Paralelni lekovi: antifungol®. Plimycol MYCORIL® .2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.6 nedelja.2 meseca.4din (R) 1327130 tableta. kutana kandidijaza.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. Ketokonazol MYCOSEB® . sistemske gljivične infekcije.Kipar klotrimazol .22 MYCORIL® .2004 Cena 236.9din (R) 4157582 krem. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. 200mg. 1x100mL Cena 236.09.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. canesten® 3. Kansen. bočica plastična. 1%. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. 2%.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. tuba. 2%.1din (R) 6137417 vaginalna tableta.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.09.ZORKA PHARMA A.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).Srbija ketokonazol . 1x30g Cena 142.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. Paralelni lekovi: aquarius. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.06.D. tuba. . Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® . bočica staklena.09. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. deca 3mg/kg dnevno.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.2004 209.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.2din (BR) 4157581 šampon. Paralelni lekovi: antifungol®. aluminijumska folija.REMEDICA LTD .Srbija ketokonazol .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.9din 515-04-296/04 28.2004 Cena 64. Pityriasis versicolor. canesten® 1. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene). Kansen. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. Plimycol MYCOSEB® . Paralelni lekovi: aquarius.REMEDICA LTD . canesten®. aluminijumska folija. infekcije kosmatih delova kože 1. 200mg.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.6din 515-04-298/04 28.12meseci.D. tuba.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89.09. .06. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. seboreični dermatitis krem: 1. 500mg.Srbija ketokonazol . 3x1 kom Cena 106.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. 2%. sistemske mikoze: nekoliko meseci.

SANOFI SYNTHELABO GROUPE .2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg.8din 515-04-785/04 04.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M . mijelopatija. blister.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. 1440mg dnevno. 180mg. podeljeno u 3 doze. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).Mađarska tolperison . cerebrovaskularni poremećaji. podeljeno u 3 doze.6din 515-04-2683/03 19.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .05.Švajcarska mikofenolna kiselina . 150mg. 12x10 kom Cena 13237.2003 Cena 26475. blister. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. artroza velikih zglobova.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja.09.Francuska tetrazepam . maks. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. blister. 2x10 kom Cena 487. podeljeno u 3 doze.NOVARTIS . maks. cervikalni i lumbalni sindrom. 12x10 kom 515-04-2684/03 19. blister.12.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. spondiloza i spondiloar troza. encefalomijelitis). MYFORTIC .GEDEON RICHTER LTD . 360mg. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno.12. obliterantne vaskularne bolesti. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. 50mg.

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

Paralelni lekovi: Benil®.2004 . 0. sinuzitis. Paralelni lekovi: Benil®.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. bočica sa kapaljkom. NovaSoL.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. rinosinuzitis. acc 200.05 %. deca do 2 godine 1 puta po 200mg.05% rastvora na 6 sati. Fluimucil® 200.1 %. bočica.Srbija nafazolin .5din 515-04-03560-2 28. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.2002 doziranje: polenska kijavica. 1x10mL Cena 50. 1x10mL 3/2-10-7729 20.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos. Uniclophen® 0. 0. 200mg. Paralelni lekovi: acc 100. 0. ampula. Paralelni lekovi: Uniclophen.1%. deca 1.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.09. priprema za rinološki pregled.01. rinosinuzitis. Fluimucil® 100. najduže 5 dana kontinuirano. rastvor.HEMOFARM AD . 0. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.Slovenija diklofenak . rastvor. rastvor.Srbija acetilcistein .2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.09.05%. deca od 2. rastvor. bočica sa kapaljkom. acc Saft. Nafazol NAKLOFEN® .6 godina 2 puta po 200mg.2 kapi na 6 sati 0. 600mg.12. 0.SANITARIJA . 1x5mL 515-04-244/04 29.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.HEMOFARM .D. D. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. akutni i hronični rinitis. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. krvarenje iz nosa. fiola. bočica sa kapaljkom.1% rastvora na 6 sati. bronhiektazija.05%. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. rastvor.HEMOFARM AD . Fluimucil® 600 NACLOF® . cistična fibroza. 75mg.8din (R) 1112310 šumeća tableta.12.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC .01.4 kapi na 6 sati 0. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. rastvor.1%. fiola.Švajcarska diklofenak .6din (R) 1112311 šumeća tableta. bol posle keratoktomije ili traume. bočica. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. krvarenje iz nosa. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. TOVARNA ZDRAVIL. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. priprema za rinološki pregled.1% NAFAZOL . 5x3mL 3838989501624 Cena 59.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. Nafazolin NAFAZOLIN . 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25.12.Srbija nafazolin .4din 8600097400879 331/2007/12 23.2002 Cena 147.1din (R) 7110096 kapi za nos. pneumonija. kataralno zapaljenje srednjeg uha. . NovaSoL.KRKA.12.1%. bronhijalna astma. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju.2007 Cena 64. pneumokonioza. rastvor.

. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. dismenoreja 50 -150mg dnevno.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. D. rapten® duo NAKSETOL . diklofenak retard.2 puta po 75mg. diclofenac-retard. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. rapten-K®. rapten-K®. diklofenak Forte.05. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclorapid®. jednom na dan. rapten-K®.D.1din 3838989500320 570/2005/12 23. blister. diklofenak duo remevita®. dismenoreja. D. diklofenak. diklofenak.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. 50mg.09. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. diklofen®. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2.D.3mg/kg dnevno. .9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. diclofenac duo.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. 100mg. 1x60g Cena 126. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.KRKA. diklofenak Forte.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita® Plus.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. diklofenak retard.3 doze. diclofenac duo. diklofenak.D. diklofenak duo remevita®. doza održavanja 1. povrede mekih tkiva.Slovenija diklofenak . rapten rapid. 1%.11.11. Naklofen® duo. Naklofen® retard. rapten® duo NAKLOFEN® .M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. voltaren NAKLOFEN® DUO .D.KRKA.Srbija naproksen .Slovenija diklofenak . . Naklofen® duo. stomatološke operacije. diklofenak Forte.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. ako je neophodno.2004 . 75mg.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. tuba.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta.09.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula. diklofenak duo remevita®. Naklofen®.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. blister. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. strip.150mg dnevno podeljeno u 2. diclofenac-retard.KRKA. diklofen®. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. Naklofen® retard. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. blister.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. diklofen®. Naklofen®. D. diklofenak duo remevita® plus. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. diclofenac BMS. diclofenac BMS. posle porođaja. diklofen. blister. rapten rapid. rapten rapid. diklofenak. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. 2x10 kom Cena 181. . tvrda. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . TOVARNA ZDRAVIL. 50mg. Paralelni lekovi: diclorapid®.6din 515-04-1054/04 05.Slovenija diklofenak . 550mg.11.

2 puta po 550mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. migrena. 500mg. Nalgesin® forte.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.Srbija naproksen . zubobolja. D. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Naproksen .2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. TOVARNA ZDRAVIL. Nalgesin® forte. .Slovenija naproksen . TOVARNA ZDRAVIL. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. reumatska oboljenja.POLFARMEX SA . Nalgesin® S. zubobolja. Paralelni lekovi: Nalgesin® S.4din (R) 5162422 supozitorija.D. glavobolja.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. 500mg. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. 2x10 kom Cena 130.03. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.3din 8608807101009 249/2006/12 03. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg.Slovenija naproksen . vanzglobni reumatizam. postoperativni i ginekološki bolovi. vanzglobni reumatizam. 550mg. .3 puta po 250mg dnevno. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28.3 puta po 275mg. blister. 275mg.Poljska naproksen . Nalgesin® forte. Paralelni lekovi: Naksetol.KRKA.09. D. blister. strip.09. Naproksen.2006 Cena 120.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta.6din (R) 1162107 film tableta. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. postoperativni i ginekološki bolovi. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09. 375mg. Naproksen. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Naksetol. . ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. reumatska oboljenja. Paralelni lekovi: Naksetol. Naproxen NAPROXEN .03.KRKA. Paralelni lekovi: Naksetol. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. Naproksen. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. glavobolja. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. Nalgesin® S.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. bolovi u kičmi. Nalgesin® S. Naproxen NAPROKSEN . blister.09. Naproxen NALGESIN® S .M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. Nalgesin® forte. blister.D. 250mg. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1.D. bolovi u kičmi. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2.2004 Cena (R) 1162667 tableta. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. Naproxen NALGESIN® FORTE . blister.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. migrena.

4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. 9g/L.v. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . maks. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. boca plastična.2006 Cena 48.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. boca. hipovolemijski šok. inf. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija.09.Belgija mometazon . 1x500mL .06. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. odrasli i. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).06. suspenzija.9%. 50mcg/doza. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.USA beklometazon . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.HEMOMONT D. 0.HEMOFARM AD . hipovolemijski šok.7din 8600097200127 773/2006/12 05. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . boca.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.7din 515-04-1366-1 30. hiponatrijemija.06. hipovolemijski šok.08.Srbija natrijum-hlorid .O. odrasli i.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. Cena 1015.SANA HAMMEUM .V. hipovolemijska dehidratacija. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. 400mcg dnevno.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 9g/L. inf. .8din bočica sa raspršivačem. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. inf. bočica sa raspršivačem.IVAX CORPORATION. odrasli i.2003 doziranje: polenska kijavica.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC .B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.9%.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . . 1x500mL Cena 59. hipovolemijska dehidratacija.Crna Gora natrijum-hlorid . 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 9g/L.Srbija natrijum-hlorid . 9g/L. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .05%.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. boca staklena. USA . hiponatrijemija.v.O. suspenzija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.09.9%.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.v.SCHERING-PLOUGH LABO N. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.

7din 8600097200110 1280/2007/12 12.O.R. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. hipovolemijska dehidratacija. kalcijum-hlorid. Cena 65. 1x500mL Cena 107.9%.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.6g/L+0.9%.33g/L. hipovolemijski šok. 5%+0. hiponatrijemija.3g/L+0. kalijum-hlorid . 1x500mL Cena 59. deca: oko 5mL/kg/sat.Crna Gora glukoza. .2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.D. boca.06. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor). ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .09.6% od telesne mase.5 -1L dnevno. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .3g/L+0. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. .abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . NATRIJUM KROMOGLIKAT . prosečnom brzinom 80 kapi/min. 20mg/mL. kalijum-hlorid . starosti 1-2 kapi u oči. boca.v. ringer’s Injection.HEMOMONT D. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 .O. hiponatrijemija. hipovolemijska dehidratacija.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.O.10. 8.6g/L+0.6% od telesne mase.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.5 -1L dnevno. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. hipovolemijska dehidratacija. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija. ukupna dnevna doza 2. 9g/L. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. natrijum hlorid .33g/L.O.HEMOMONT D.12. Cena 65.Slovačka kromoglicinska kiselina .Crna Gora natrijum-hlorid. 8.7din 8600064105349 515-04-271/03 11.9din 8588000227778 551/2005/12 19.06. kalcijum-hlorid. .Srbija natrijum-hlorid. bočica sa kapaljkom.2000mL za 24 sata. ukupna dnevna doza 2.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.5din boca staklena. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .UNIMED PHARMA S. hiponatrijemija. odrasli 500. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. hipovolemijski šok.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija.ZDRAVLJE A. rastvor. . inf. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). 1x10mL Cena 239. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. odrasli i.O.Srbija natrijum-hlorid .HEMOFARM AD . hipovolemijski šok. ringer’s Injection.5din boca plastična.

nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana.2003 doziranje: metabolička acidoza.SCHERING AG . sporo.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. te se 15-20 min.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.m.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .NOVARTIS . 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. blister.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. blister. sve dok je pacijent izložen alergenu. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.08.Švajcarska tropisetron . 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. 5mg. ampula. blister.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i.12. selektivni (R) 1107630 tableta. hiperhloremična hiponatremija.2005 19.08. maks. Testosteron depo NEBILET® . 8. deca preko 2 godine 0.2005 . 10x5mL Cena 15653. 5mg. posle primene može doći do zamagljenosti vida.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.08. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. 5mg. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. odnosno.5din 15..2mg/kg. NATRIUMBICARBONAT . priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. preoperativno čišćenje creva.ZDRAVLJE A.Nemačka nebivolol .12. bočica staklena. postoperativna opstipacija. NAVOBAN . blister.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju. NEBIDO® .2005 412.12.2002 Cena 6002. duboko u glutealni mišić.1din 3/2-10-5795/1 17. ampula. 5mg dnevno. 3x10 kom Cena 43.08. tvrda. 1.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.4din (R) 1124032 kapsula. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. 5mg.Srbija natrijum-pikosulfat . blister.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . 1x4mL Cena 8677.D.Nemačka testosteron . . 5mg. 5mg. maks.5 mmol/kg na sat.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1000mg/4mL.4%.12. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama.

07. zapaljenje krajnika (tonzilitis. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.DIVAPHARMA GmbH .Nemačka amilmetakrezol.9mg.05. blister.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. 10x1mL . Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .1. zatim 1-2 kapi na 4 sata. 0. duboko u vaginu. afte) i desni (gingivitis). zapaljenje krajnika (tonzilitis. angina). 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. konjunktivitis. . keratokonjunktivitis.c. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. laringitis.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.2mg+5. rastvor.HEMOMONT D.5mg i.Nemačka neostigmin . doze.Crna Gora deksametazon. ampula.02.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 0.25mg na 4 sata.v.72mg.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. NEODEKSACIN .4-dihlorbenzil alkohol. 500mg+100mg. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.0.05. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . ili s.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. povrede korneje.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. laringitis. 0. strip. promuklost.m. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.5mg i.m. grla i ždrela. prehlada.07. 2. ili s. grla i ždrela.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.6mg+1. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. ili s.5mg. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. 0.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . iritis. bolovi u grlu. mikonazol . promuklost. 2.c. više puta dnevno. 1x10mL Cena 148.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. bočica. sor.1%+0. afte) i desni (gingivitis). doze ekvivalentno je 1.Turska metronidazol.2004 doziranje: 0. LTD .DIVAPHARMA GmbH .35%. sor. pre dojenja.5mg i. deca 0.Nemačka amilmetakrezol. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.2mg+5. bolovi u grlu.6mg+1.7din 515-04-1453/04 15. teškoće pri gutanju. blister. Paralelni lekovi: Neo angin®.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. duboko u vaginu. angina). teškoće pri gutanju.05. iridociklitis). i jedna ujutro tokom 7 dana. faringitis. više puta dnevno.O. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. NEOSTIGMINE INJECTION BP .4-dihlorbenzil alkohol.2-0. levomentol . faringitis.c. novorođenčad 0.O. Miastenija gravis: odrasli 1-2. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. prehlada. keratitis.m.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. levomentol . NEO ANGIN® .5mg i. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. neomicin .

L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju.Nemačka gabapentin .Švajcarska filgrastim . blister. deca od 6 nedelja 12 godina 5. 1x1.5mL.2006 Cena 3233. tvrda.2 Mij/kg dnevno.05-0.5mg i. blister.m.30mg tokom 2-4 nedelje.8 nedelja. 48Mj. NEOTIGASON® . napunjen injekcioni špric. 150mg/1. paralitički ileus. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. blister. tvrda. deca samo izuzetno 0. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu.GOEDECKE GmbH . 75mg dnevno.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži. zavisno od indikacije.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.v.07. teški poremećaji keratinizacije: individualno. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4. . Katena® .5-1.5mL. infekcije urinarnog trakta. blister. postoperativna retencija urina: odrasli 0.125 -1mg i.01. 2. tvrda. tvrda. 25mg. deca 0..m. 1. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. 1x0.8g dnevno podeljeno u 3 doze. postoperativne infekcije. odrasli početna doza 1 puta po 25. infekcije posttraumatskih povreda./0. 10mg.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. blister.06.06. ili s. maks.Nemačka acitretin .SCHERING-PLOUGH LABO N.4g dnevno podeljeno u 3 doze.5mg/kg dnevno.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. ili s.1din (R) 1155511 kapsula.1din 8606103170200 1198/2006/12 14. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. NEURONTIN® . Paralelni lekovi: gabalept®.F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 25mg..HOFFMANN-LA ROCHE AG .302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. NETROMYCIN® . 30Mj.07mg/kg sporo i. napunjen injekcioni špric. 5x10 kom Cena 1590.5.4din 8606103889041 401/2007/12 30.06. 300mg.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. N NEUPOGEN® .2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. tvrda. deca do 6 nedelja 4.5mL. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.c.2006 doziranje: teški oblici psorijaze. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.5mL Cena 10730.2006 Cena 5051. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.2.01.6.5mL Cena 326. 1x0.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. maks.c. maks.5din 8606103889034 402/2007/12 30. različite infekcije potkožnog tkiva. bočica./0. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07.4din (R) 1155512 kapsula.5mL Cena 6604. 10mg.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.V.Belgija netilmicin .1din 4034541000508 2047/2007/12 25. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07.06.09.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.2006 Cena (R) 1155513 kapsula.

tablete progutati sa čašom vode.07.12. 1. Paralelni lekovi: gabalept®.10. tokom 4 nedelje. Katena® NEXAVAR® . blister.04.6din (R) 1122811 tableta. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. 200mg. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.7din (R) 1122810 tableta. 800mg. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. blister. blister.2003  (R) 1084617 film tableta. 600mg.09. maks. blister. blister.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.3din 452/2006/12 06. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.Nemačka nikotinska kiselina .2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. 375mg. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja.2006 Cena 1472. bočica.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. NEXIUM .2004 9536.MERCK KGaA . 500mg. zatim oralno 20mg dnevno.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. tokom 4 nedelje. od 200mg) 2 puta dnevno. maks.04.Švedska esomeprazol .L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta.6din 451/2006/12 06. zatim oralno 40mg dnevno. masna hrana smanjuje efikasnost leka. 40mg. blister. 750mg. 2. CORPORATION . 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29.8g dnevno podeljeno u 3 doze.BAYER HEALTHCARE AG . 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. blister. 40mg. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.USA gabapentin .12.2002 Cena 696.2006 Cena 3362. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem.09.PFIZER H. 1000mg.ASTRAZENECA AB .2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. 40mg.2004 Cena 487.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .C. blister.Nemačka sorafenib .P.1din 454/2006/12 06.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.2006 .04. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. NIASPAN® . 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. blister.04. bočica.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. 20mg.07.

ceroxim.Italija cisatrakurijum . 10mg. ampula. 20mg.HEMOFARM AD . cefuroxim-MIP®.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.02.09. Paralelni lekovi: cordipin®. deca preko 3 meseca 50. bočica.2007 doziranje: hipertenzija. Cena 83. 5x10 kom Cena 79.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).D.2002 Cena 324.11.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.ZDRAVLJE A.4 doze (na 6. maks.01.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.D.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku.02. 1x1 kom .Srbija cefuroksim . ampula. zatim 3 puta po 20mg.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 73.Srbija nifedipin . NIFELAT P® . Nipidin NIFELAT® .2006 j01dc cefalosporini. maks.Srbija nifedipin .11. maks. 1500mg. .5din 20mg. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. 2mg/mL. 5x2. cordipin® retard. cordipin® retard.GLAXOSMITHKLINE SPA . blister. .8 sati). dnevna doza 2000mg.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. podeljeno u 3. Paralelni lekovi: cordipin®. blister.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.2004 83. nastaviti sa 500-1000mg dnevno. 2 puta po 40mg. boca staklena.ZDRAVLJE A. angina pektoris: 2 puta po 20mg. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. Nifelat®.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. 750mg. cordipin® XL.04.2002 183.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. blister. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris). bočica. maks.7din 8600097400541 333/2007/12 23. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. 2mg/mL. 20mg. 250mg. cordipin® XL. tvrda.11.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. blister. Xorimax®.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.04. Paralelni lekovi: cefuroksim. NIFEDIPIN RETARD .HEMOFARM AD .3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.Srbija nifedipin . 2 puta po 40mg.100mg/kg dnevno.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. zinacef NIMBEX™ . u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. Nipidin N NILACEF® . Nifelat P®.2006 Cena 1966.

400mg dnevno. a najduže 14 dana. Nimulid®-Md. zatim 1.04. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. Paralelni lekovi: aulin. sportske povrede.2003 doziranje: reumatoidni artritis.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. dismenoreja. Nimesulid.8din (R) 3163021 *suspenzija. Nimulid®-Md.v. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). ampula.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.12. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.Srbija nimesulid . blister. dismenoreja. dismenoreja. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). 5mg/mL.SRBOLEK A. inf. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. Nimulid®. maks. .HABIT PHARM A.2mcg/kg u minuti.Srbija nimesulid .2002 Cena 100. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.2002 doziranje: reumatoidni artritis. maks. sportske povrede. bočica. 1x50mL Cena 1120. 10mg/50mL. odrasli 150mcg/kg (intubacija). degenerativna reumatska oboljenja zglobova. 2mg/mL. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. blister. postoperativni bolovi. bočica. inj. sportske povrede. Paralelni lekovi: aulin.BAYER HEALTHCARE AG . zubobolja. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta.04. 100mg. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. . 400mg dnevno. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Nimulid®-Md.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju.PANACEA BIOTEC LTD. glavobolja. 100mg.03.2000 doziranje: reumatoidni artritis. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.4din 8606007910254 65/2007/12 11. 100mg. 2x10 kom .D. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).01.06. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. (osobe sa manje od 70kg 0. bočica.3 doze.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.04.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. 50mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. actasulid® NIMOTOP® S . Nimulid®. zubobolja. glavobolja.Nemačka nimodipin . deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.Indija nimesulid . actasulid® NIMESULID . glavobolja. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. postoperativni bolovi. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.D. zubobolja. . NIMESULID . NIMULID® . Paralelni lekovi: aulin. blister. postoperativni bolovi.5mg/h). 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07.

2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.005-0. deca od 25 godina 2.2mg/min (početi sa 0. 5mg/1. NIMULID®-MD .D. Paralelni lekovi: cordipin®. po potrebi ponoviti.07. (posle efekta postignutog i.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.Bosna i Hercegovina nitrazepam .O. ampula. 1%. sternotomiji: i. tvrda.1din 3/2-10-4197 20.Srbija nifedipin . traumatska oštećenja tetiva. blister.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL . najviše 2 puta. .2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. blister. inf.PANACEA BIOTEC LTD.5-5mg. blister. Nifelat® NIRMIN® .12. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.2002 doziranje: hipertenzija.02mg/min. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. angina pektoris: 2 puta po 20mg. deca od 6. glavobolja.Indija nimesulid .Srbija gliceriltrinitrat . Nifelat P®. Nitrolingual®. incizijama kože.01mg/min do željenog odgovora). 2 puta po 40mg. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. 20mg. tuba. .BOSNALIJEK D.04. deca do 1 godine do 2. 1mg tokom 3 min. akutni infarkt miokarda. maks.03.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. . Nimulid®. Paralelni lekovi: Nitro-dur. inj. . lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.PANACEA BIOTEC LTD.O. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg.M02AA. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. inj.D. 5mg.2din 8901168601073 308/2006/12 08.2007 Cena 646.) 0. zubobolja. 1x10 kom Cena 78. 1mg/1. 50x1.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98.PANFARMA D.7din 8608807100361 885/2007/12 25. 1x30g Cena 155.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju.01-0. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati.v.01-0.v. cordipin® retard.Indija nimesulid . cordipin® XL. u razmacima od 10 min. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. spor tske povrede. 100mg. ampula. Nitropen spray . 50x1. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.5mg. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća. Paralelni lekovi: aulin. dismenoreja. postoperativni bolovi.04.6mL. 1x10 kom N NIPIDIN . anesteziji. Nitroglicerin. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji..2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. 3x10 kom Cena 83. . maks.2002 doziranje: reumatoidni artritis.v.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.6mL Cena 1193. 20mg (u bolnici). i.04.14 godina 5mg. Nimesulid.6mL.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. actasulid® NIPAM .

Švajcarska gliceriltrinitrat . odrasli početna doza 4-48mg dnevno. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.m.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® . ostale indikacije: 10-500mg i. ili i. po potrebi ponoviti za 3 minuta. Paralelni lekovi: Lemod. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster.12. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 10mg.v.4din 8600064105998 124/2006/12 06. 80mg. folija.Srbija gliceriltrinitrat .02. ZRENJANIN . ukloniti za 12. 1 sat pre. . Nitrolingual®.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.2002 Cena 141.v. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.Solu NITREPIN® .08.4din 40mg.2003 Cena 2294.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. 40mg dnevno.4din 20mg. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.8-1. profilaksa 0.D.D. folija. 1x40 kom Cena 49. posle pauze od 8.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .JUGOREMEDIJA A. blister.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.Srbija nitrendipin . doza održavanja 4-8mg. 20mg.09.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 99.5mg.5din 8600064105981 123/2006/12 06.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.SRBOLEK A.01. Cena 622. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. NITRO-DUR .6din 8608809000614 208/2007/12 16.ZDRAVLJE A. Lemod-Solu. Nitrolingual®.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 53. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.D.7din (R) 1047177 tableta.08. Nitro-dur. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. maks. na početku i po završetku citostatske terapije.5mg sublingvalno. Nitropen spray NITROGLICERIN . deca preko 6 godina početna doza 0. Cena 1053. blister. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.2006  (R) 1402192 tableta. Lemod® . Nitropen spray N . Paralelni lekovi: Nirmin®. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. do 6 puta dnevno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. bočica.Srbija metilprednizolon .24 sata. Lemod depo. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. 0.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija. blister. u sedećem položaju.v.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. 1x28 kom 515-04-285-1 01. akutni napad angine pektoris: terapija 0. Nitroglicerin.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta.02. 4mg.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.12.5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Nirmin®. 40mg. . doza održavanja 2-8mg dnevno.v.

9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. blister. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.O. .4-1. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .O.4mg/doza.CHEPHASAAR CHEMISCH . 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. 5mg. spastička migrena: 0.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.. 0.CHEPHASAAR CHEMISCH . uzeti uveče. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.07.10. kaps.10.10. Nitroglicerin.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.2006 Cena (R) 1029804 kapsula.10.Nemačka nitroksolin .2006 Cena 513. meka. forte dnevno. akutni napad angine pektoris. zastojno oboljenje srca: 0. forte. Nitroglicerin.4-1.PHARMANOVA D. 150mg. Paralelni lekovi: Nirmin®.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.forte uzeti uveče. 1x4. blister. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. kaps.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. u profilaksi kaps. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. KG . meka. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.10. Paralelni lekovi: Nirmin®.10.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . 150mg. POHL-BOSKAMP GmbH & CO. meka.2006 Cena 1500.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. blister. renalne i plućne kolike.Srbija nizoldipin .O.Srbija gliceriltrinitrat . Asthma cardiale. 250mg. .6din (R) 1029801 kapsula. plućni edem. blister. 150mg.G. meka.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Nitropen spray NITROPEN SPRAY .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Nitrolingual® NITROXOLIN . bočica sa raspršivačem. 0.SLAVIAMED D.5mL Cena 141.12. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.4mg/doza. Nitro-dur. meka. 250mg.4din 3/2-4206/00 20. 250mg.Nemačka gliceriltrinitrat .2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. bočica sa raspršivačem.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. Nitro-dur. meka.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. blister.Nemačka nitroksolin .2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. 1x12.O.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.8din (R) 1029802 kapsula. blister.2001 . u profilaksi kaps. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.2006 Cena (R) 1029805 kapsula.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.02. blister.

inj.09. D. NOFOCIN .v.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. inf. maks.v. .4din 8606103714060 1615/2007/12 06.Slovenija norfloksacin .08. .080. Uricin NOLICIN® . lio-ampula sa rastvaračem. blister. ORGANON . i.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.Velika Britanija tamoksifen . Paralelni lekovi: Nofocin. 2x10 kom Cena 188.N.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. 50.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. Tamoxifen NORCURON . 40mg dnevno. 4mg/mL. 400mg. Paralelni lekovi: Nolicin®. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.02. od 40 -100mcg/kg). 3x10 kom Cena 660. hronične infekcije prostate.ASTRAZENECA UK LIMITED . 0.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.D.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. blister. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. 2x10 kom Cena 330.ASTRAZENECA UK LIMITED .Velika Britanija tamoksifen . blister. 50x1mL Cena 8358.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.08.Holandija vekuronijum . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. 10mg.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. blister. zatim 20.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.1mg/kg.30mcg/kg (održavanje efekta). Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. N . blister.11.SRBOLEK A. 2x10 kom Cena 330. 10mg.2din 3/2-10-6211 19. Tamoxifen NOLVADEX®-D .L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i.Srbija norfloksacin .2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg. TOVARNA ZDRAVIL. inj.06.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.V.KRKA. Paralelni lekovi: Nolvadex®. 400mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.v. 20mg. Uricin NOLVADEX® .D. hronične infekcije prostate.

vazotal NORPROLAC® .12.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. Cena 41695.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .01. 25mcg/50mcg. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. najbolje uveče. Monodipin.5mL.) dnevno.12.10. amlopin Lek®. Tenox®.6din 3/2-10-10795/1 28.5mL Cena 11300. 75mcg. KG . 1x1. amlodipin.2007  (R) 1149081 tableta.HEINRICH MACK NACHF. 5mg/1.2007  (R) 1149082 tableta.0mg/m2 dnevno. blister.FERRING GmbH . amlohexal.15 -0. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11. Humatrope NORMODIPINE® .08.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. se uzimaju uz obrok. vazotal N .5mL.025. maks. 3x10 kom Cena 686. 10mg jednom dnevno. od 7.6din 5413973112383 1268/2006/12 02.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. 1x1. 10mg dnevno.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 150mcg. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Monodipin. Norvasc®. Tenox®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.1.NOVO NORDISK A/S .3mg dnevno.Danska somatropin .8din 3/2-10-10795 28. amlodil. GmbH & CO. dana 50mcg (bledo plave tabl.-6.Nemačka kvinagolid .12. 10mg/1.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg.05mg/kg dnevno. blister. blister. Paralelni lekovi: alopres®.4mg/m2 dnevno. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. maks. blister. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. Turner-ov sindrom: 0.7.5mL. Paralelni lekovi: genotropin®. Paralelni lekovi: alopres®. amlogal®.) dnevno. blister. amlodil.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. amlogal®. tabl. amenoreja. NORVASC® .G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. 1x1.01.) jednom dnevno tokom prva 3 dana.035mg/kg dnevno. odnosno 0. blister. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.Nemačka amlodipin .2006 doziranje: hipertenzija. 5mg.Mađarska amlodipin . oligomenoreja.5mL Cena 27107. amlopin Lek®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. a od 4. Normodipine®. 15mg/1. 5mg. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. amlohexal.01. 10mg. supstituciona terapija: odrasli 0.GEDEON RICHTER LTD .0.10.5mL 3/2-10-10797 28. odnosno 1.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. doza održavanja 75-150mcg.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. amlodipin. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.

amlodil.5 -1g sporo i. Baralgin M® NOVASOL .Danska noretisteron. NOVALGETOL® . rastvor. dnevno tokom 16 dana.1din (R) 7110336 kapi za nos.NOVO NORDISK A/S .1%. ili 1.12.1 %.. Paralelni lekovi: analgin®. rastvora na 6 sati. amlopin Lek®.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. rinosinuzitis.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. .2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.GALENIKA AD .Velika Britanija ritonavir . kataralno zapaljenje srednjeg uha.2. 1x28 kom .05 %. Nafazolin NOVOFEM® . rastvor. 4x1 kom Cena 26593. dnevno tokom 12 dana. maks. Tenox®.2 kapi 0.PHARMANOVA D.6din 515-04-2214/03 02. 1x10mL Cena 50. krvarenje iz nosa.11.5g i. Monodipin.O.O. ampula.11.2003 doziranje: polenska kijavica. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.Srbija nafazolin . Paralelni lekovi: Benil®. deca 1.09. najduže 5 dana kontinuirano. inj.v. bočica sa kapaljkom. Paralelni lekovi: alopres®.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. 50x5mL Cena 711. amlodipin. zatim 1 bela tabl. uz obrok. rastvora na 6 sati. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. 10mg. Nafazol. vazotal NORVIR .2003 Cena 64.ABBOTT LIMITED . 0.4 kapi 0.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. Normodipine®. 2. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni. 10mg jednom dnevno. 0.05%. 100mg.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. osteoporoza: 1 crvena tabl. 1mg+1mg. blister.12.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. 3x10mg Cena 1257.m. estradiol . sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. amlohexal. 5g dnevno. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.USA amlodipin . meka.PFIZER .11. maks. postoperativnih). amlogal®. inj.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.MANUFACTURING CENTER . kontejner za tablete. uz obrok. priprema za rinološki pregled.Srbija metamizol-natrijum . bočica.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. bočica sa kapaljkom.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju.5g/5mL.2003 doziranje: hipertenzija. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . akutni i hronični rinitis.

Danska insulin aspart . 100j.5din 3/2-10-9161 26. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. Paralelni lekovi: Novorapid®. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . 1x10mL Cena 2804.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . maks. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju.NOVO NORDISK A/S . 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.2002 Cena 1237. uložak.11.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® .A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. blister. 100j. vrstu insulina. NOVORAPID® .A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. blister.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. 16mg dnevno.5din 3/2-10-6837 22./mL.NOVO NORDISK A/S .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin aspart . 100j. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02.NOVO NORDISK A/S .2002 Cena 1262.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . parenteralni.Danska repaglinid . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.12.4din (R) 1341352 tableta. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 0. 100j.Danska insulin aspart .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi. parenteralni.5mg. 5x3mL ./mL. blister.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.2din (R) 1341351 tableta.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.10. 1mg. do najviše 4mg uz glavne obroke./mL.10.08.10.Danska insulin aspart ./mL.NOVO NORDISK A/S .3din 3/2-10-8089 27. vrstu insulina.5mg (početno). bočica. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. 2mg.

2mg.Velika Britanija ibuprofen .3 sata u početku. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.6-1.NOVO NORDISK A/S .2002 Cena 123117. . 1x100mL 515-04-1712/04 09. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. 100j. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.Velika Britanija ibuprofen . deca od 3-7 god. 1x4.07.07. rupan. 2. doza održavanja 0. bočica.12./mL.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.07.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. posle jela. parenteralni. posle jela. Paralelni lekovi: Brufen®. blister.08.4mg.6-1. liobočica sa rastvaračem. uložak.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. 200mg. 1x2.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1. blister.07.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. maks.4 g/d. liobočica sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .07. sirup 3-4 puta po 100mg.8din 3/2-10-9163 26. Nurofen active.Danska insulin aspart .2-1. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04. deca od 1-2 god. Ibu . bočica od tamnog stakla. primenjuje se isključivo i. sirup 3-4 puta po 50mg.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. NUROFEN . 100mg/5mL. vrstu insulina. . maks.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.2 -1. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. 2.3mL Cena 63787.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.2 g/d. deca od 8-12 god.Danska eptakog alfa (aktivirani) . na 2.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. 100mg.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. 2x6 kom .v. Upfen NUROFEN ACTIVE .07.12. 3-4 puta po 200mg. doza održavanja 0. zatim u intervalima 4 -12 sati. inj. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze..Hemofarm. blister. 100mg/5mL.2 g/d. teške epizode krvarenja 3. blister.NOVO NORDISK A/S .A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija. Nurofen Liquid. Ibuprofen. 200mg.5din 3/2-10-9164 26. Paralelni lekovi: Novorapid®.43.2 g/d. 200mg.

bočica. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze..Holandija etonogestrel.85g+0.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.38g+4.071g+1. Ibuprofen. 3-4 puta po 200mg. NUVA RING . doza održavanja 0.955g+ 0.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.02g+0.3g+0. Paralelni lekovi: Brufen®. alanin.27g+0. 5. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. NYSTATIN . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.51g+0.646g.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.Irska natrijum-hlorid.955g+ 0. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.ORGANON AGENCIES B. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. nedonoščad 4 puta po 100000 i.j. posle jela.A.Srbija nistatin .j. 500000i.27g+0.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.51g+0.595g+0.51g+0. deca od 3-7 god. Ibuprofen. valin. 3-4 puta po 200mg.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. fenilalanin. 3-4 puta po 100mg.12. metionin.. L-tirozin. blister.Hemofarm.48g+1.1..05. etinilestradiol .j. blister.600000 i. glicin. natrijum-laktat.714g+0.184g+ 0.4 g/d. 200mg. tirozin.951g+0. 1x10 kom Cena 43. deca od 3-7 god. treonin . deca od 8-12 god. arginin.2din 8600097400046 964/2007/12 10. deca od 8-12 god. 100000i.2.Velika Britanija ibuprofen . Upfen NUROFEN LIQUID .2 g/d. triptofan.951g+0. 3-4 puta po 50mg. deca od 1-2 god.6-1.48g+1. 200mg. kalcijum-hlorid.646g.. Ibu . Nurofen active. meka.HEMOFARM AD .2007 Cena 56.BAXTER HEALTHCARE S.j. a odstranjuje posle 3 nedelje.Hemofarm. kesica.3g+0.A07AA02 ANTIDIJAROICI. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.V. rupan.7mg. plastična kesa. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.02g+0. maks.09. .09.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i.57g+0.j.12. blister. Upfen NUTRINEAL PD4 . . Paralelni lekovi: Brufen®. .2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. 5./mL. meka. 3-4 puta po 100mg. Nurofen. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.7mg+2.j.184g+ 0. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. rupan.38g+4.85g+0.j.85g+0.57g+0. Nurofen Liquid. lizin. prolin. plastična kesa. leucin.393g+1. Nurofen.07.. 3-4 puta po 50mg. 11. serin. izoleucin. Ibu . .071g+1.-1 Mi.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.. histidin.595g+0. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.714g+0.85g+0.393g+1.05. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i.. 2.51g+0.B05D. deca od 1-2 god.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.

05. N .2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana. bočica plastična.2007 113.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.4din 10..6din 8600097400909 491/2006/12 07./g. 32. 100000i.O.j.4din 10. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. tuba.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta..3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.j./g.j.j.04.HEMOFARM AD . tuba. 100000i. 100000i.O.Srbija nistatin .05.2007 mesto u NYSTATIN .D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast. NYSTATIN .PANFARMA D. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom). lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).Srbija nistatin . . 1x15 kom Cena 54.

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

1x1 kom 3/2-10-4004 01. Humani imunoglobulin 5%.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i./kg.OCTAPHARMA AB . ZRENJANIN .12.10.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). 1x10mL Cena 15283. emoclot d. 1x10mL Cena 37328..2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.Austrija faktor VIII . Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. 2.2002 Cena 109.b. octanate 250 OCTANATE 1000 .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. octanate 250 O . Haemoctin SdH.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.I. 500i.. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.m. octanate./10mL.j. emoclot.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.4din 3/2-10-4003 12. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Haemoctin SdH.10. emoclot. octanate 1000. liobočica sa rastvaračem.j./mL.09.08. liobočica sa rastvaračem.Austrija faktor VIII .m. bočica. 1%.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.I. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta./mL. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.9din (R) 4157312 krem. octanate. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 1x10mL Cena 37328. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.10.H .JUGOREMEDIJA A.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. Ig vena OCTANATE .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 1%.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .Srbija ciklopiroks . tuba.5g. 100i. 1%. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. Paralelni lekovi: Beriate P. intravenski .j.b.2002 Cena 113. emoclot d. Haemoctin SdH. OCTAGAM® .Švedska faktor VIII .H .I.1din (R) 4157311 prašak za kožu. 100i. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28.m. Paralelni lekovi: Beriate P.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. octanate 250 OCTANATE 1000 .D. bočica.j. emoclot d.H ..b. liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.08. emoclot. bočica. nespecifični Cena 11572. Paralelni lekovi: Beriate P.

2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA S. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. emoclot d. Paralelni lekovi: Beriate P.S . Haemoctin SdH.Austrija faktor VIII . octanate. Haemoctin SdH. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.I.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges./mL.H .2din 50i.09. 1x5mL Cena 10212. Paralelni lekovi: Beriate P.A. Cena 10212.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .m. Cena 10212.H . emoclot.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. emoclot d.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Haemoctin SdH. 1x10mL Cena 37328..2din 8606103442116 1659/2006/12 15.I.2din 50i.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII..j./mL.j. octanate 1000 OCTANATE 250 . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Immunine O .09. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.. octanate 1000 OCTANATE 250 . 1x5mL Cena 16443. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. Paralelni lekovi: Beriate P.I.A. emoclot d. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. octanate. Haemoctin SdH. Paralelni lekovi: aimafix. octanate 1000 OCTANINE F .b. emoclot.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. emoclot. 500i.j.9din 3/2-10-4032 12. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. liobočica sa rastvaračem.12. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15.m. Paralelni lekovi: Beriate P.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.OCTAPHARMA AB .j.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 100i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. liobočica sa rastvaračem.I. 50i..Švedska faktor VIII .09.08. octanate.S .2din 8606103442109 1656/2006/12 15./mL.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.Francuska faktor VIII .b./5mL. octanate 250 OCTANATE 250 .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. emoclot. octanate. emoclot d.Austrija faktor IX .Francuska faktor VIII .OCTAPHARMA S. liobočica sa rastvaračem./mL.

2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg.03. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći. fenoksietanol .03. . vagifem® OFTALMOL .O. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. 0.HEMOMONT D. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja.03. 1x250mL 515-04-4943-1 16.3din (R) 7090752 kapi za oči. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24. 1x1000mL 515-04-4943-3 16. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.01. blister. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju.PLIVA HRVATSKA D. zavisno od indikacije. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.5%. preoperativna priprema kože.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju.2002 Cena 172.Hrvatska piracetam . bočica sa raspršivačem. OIKAMID .5din 8608808101442 61/2007/12 11. zatim 2500mcg jednom mesečno.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). posle apopleksije.1din (R) 1073162 kapsula. boca. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. delirijum alkoholičara. monokomponentni Cena 62. OESTRADIOL . 1mg/mL+20mg/mL.O. bočica. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. 10mg/mL.12. ampula. tvrda.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 1mg/mL+20mg/mL.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba). 1mg/mL+20mg/mL. Paralelni lekovi: Piracetam .2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. rastvor.O. boca plastična. do godinu dana.11.Austrija oktenidin.04.5din 3/2-10-9117 25.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.03.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa.5din 8608808101435 496/2006/12 07. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. 10x5mL O Cena 253.GALENIKA AD . ampula.SCHULKE & MAYER . 5x2mL Cena 200.O. trauma i operacija na mozgu. ampula. 2500mcg/2mL. OHB12 .03.Srbija hidroksokobalamin . 5x1mL Cena 152.Srbija estradiol . 400mg. 1mg/mL+20mg/mL.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. estrofem®.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . . 1g.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu.Crna Gora prednizolon .GALENIKA AD . bočica.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.7din (R) 5086524 supozitorija. u razmaku od 4-6 sati. 4 doze u 24 sata.09. bočica.REMEVITA D.2003 Cena 63. kao kratkotrajna i. 300mg. maks. bočica.Srbija paracetamol . Paralelni lekovi: efferalgan®.v. Febricet. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. 500mg. strip. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.06.2003 Cena 583.3din 18. bočica. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. 50mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. 450mg.9din (BR) 3086523 sirup.Srbija karboplatin .5-1g na 4-6 sati. od 80mg na svakih 6 sati. 100mg/mL.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. maks.12. PcM-Hemofarm. 500mg. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 600mg.5din (BR) 1086522 tableta. strip.O.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. 500mg. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. blister.8din (R) 5086526 supozitorija. 80mg.O. NIŠ ..L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. ponavljati na 4 nedelje. 500mg.12.4din (BR) 1086451 tableta. 150mg. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. u razmaku od 4-6 sati.2004 Cena 83. deca dobijaju maks.09. cycloplatin 150.2004 Cena 110. 120mg/5mL.12. strip.12. Febricet. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. PcM-Hemofarm.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.06.5-1g na 4-6 sati. 4g dnevno.Srbija paracetamol . 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. strip.. Paracet PARACETAMOL . Paralelni lekovi: carboplatin. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.8din (R) 5086527 supozitorija. bočica.09.2003 Cena 73.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.2002 2557. deca dobijaju maks. kutija.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. 4 doze u 24 sata.SIGMAPHARM . 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18.5din (BR) 1086450 tableta. 150mg.10.2004 Cena 68. Panadol. Paralelni lekovi: efferalgan®. inf. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.GALENIKA AD . deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.09.2002 . 4g dnevno. Paraplatin® PARAPLATIN® .USA karboplatin . tokom 15-16min. bočica. 1x10 kom Cena 32. cycloplatin 50.06. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. Panadol. Paracet PARAGAL . supozitorije.5din (R) 5086525 supozitorija. blister.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2002 19. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.07. blister.2003 Cena 532.

i do početka 37.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.05-0. 0. rhesonativ® PARTUSISTEN® .v. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10.05.v. 4mg/2mL.E.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija. PATENTEX OVAL N . OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija. 10 minuta pre seksualnog odnosa. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. kao kratkotrajna i. 500mg. 5x10 kom Cena 432.5din 9006968004273 2261/2006/12 06. 6 kom Cena 515-04-60/04 04. 50x2mL Cena 4126. cycloplatin 50. .1mg/kg telesne težine. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. napunjen injekcioni špric sa iglom. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM . inf. ORGANON . cycloplatin 150.11.V.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.7din 3/2-10-9083/02 25. 75mg. 250mcg.07. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382. humani ..v. 0.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. zatim i. 0.Španija fenoterol .v. tokom 15-16min.J06BB01 j06BB imunoglobulini.12. Paragal PARTOBULIN® S/D .v. zatim i. 0. inf.06. (20 kapi/min). ampula. blister.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta. ponavljati na 4 nedelje.HEMOFARM AD . 0.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.9din 3/2-10-6212 11.Nemačka nonoksinol .v.Grčka fenoterol . 12 kom 515-04-60/04-1 04. .12.2002 P Cena 67.5mg/10mL. PAVULON® . KGaA . ampula. novorodjenčad i odojčad i. 5mg.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20..02mg/kg ako je potrebno.2002 .06.02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect.G02BB.BAXTER AG . 75mg.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.03-0.. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. Immunorho. fiola. PARTUSISTEN® .04mg/kg. daje se sporom i.Holandija pankuronijum .8din 3/2-10-4598 25.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: carboplatin.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.A.01-0.N.01-0.Merz Pharma Gmbh & Co. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.Srbija paracetamol .

09. 1x0. 80mcg. 50mcg.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. Panadol.Holandija peginterferon alfa-2b . Paracet. 1x0.08.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. bakterijske i virusne vakcine. VAKCINE j07c.5mL.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . PENTACT-HIB .F.5mL.07.01. HCV . 2 i 3 .c.j. pen sa uloškom. liobočica sa rastvaračem u špricu.4din 515-04-1631/03 15.08. 1.5mcg/kg nedeljno. P . liobočica sa rastvaračem. i 4. revakcinacija posle godinu dana.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.5-1g na 4-6 sati. Febricet. 1x0. 120mcg/0.5mL Cena 14624.5mL. mesec po rođenju. jednom nedeljno.SANOFI PASTEUR S.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.07. 3.6din 515-04-2999/03 15.A. pen sa uloškom.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. 180mcg/0. tokom 6 ili 12 meseci. napunjen injekcioni špric. jednom nedeljno.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.Švajcarska peginterferon alfa-2a .2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19.Irska peginterferon alfa-2b .. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.+4i.c. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. .5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.)/0.+30i. Paralelni lekovi: efferalgan®.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. 1.j. 1x0. 1x0.+8D.2003 Cena 11839.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. 135mcg/0. u razmaku od 4-6 sati. napunjen injekcioni špric.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju..5mL Cena 7302. 1x0. inj.5mcg/kg s. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mL.SCHERING PLOUGH . Paracetamol PEGASYS® .+32D. maks. 4 doze u 24 sata.j.6din 515-04-1631-1 15.5mcg/kg s. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.09. PEGINTRON . deca dobijaju maks.+60i.5mcg/kg nedeljno. liobočica sa rastvaračem. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. 1x0. inj. (10mcg+40D.J07C.5-1.5mL Cena 17530.5mL Cena 1371. 4g dnevno.5mL 2.5mL.j.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. tokom 6 ili 12 meseci.5-1. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.j. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. hronični B hepatitis. PEGINTRON .j. 150mcg/0.

Švajcarska mesalazin . Pentilin®.03.5mL. posle jela. asacol®. Pentoksifilin.+32D.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.m. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .D.Slovenija pentoksifilin . Salofalk®. influenzae tip B.KRKA. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. Trental®.5mL Cena 515-04-1755/04 28. kutija.+25mcg+25mcg+40D.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. liobočica sa rastvaračem u špricu.08.(inf. kutija. 100-300mg dnevno ili spora i. inj. PentoHeXaL®. 600mg. Salofalk® 250.07.D.j. .9din 3838989508357 222/2005/12 15.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . Pentilin®. 2427.+30i.Francuska vakcina protiv H. maks.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .SANOFI PASTEUR S.7din 3838989503635 221/2005/12 15. 100mg/5mL. TOVARNA ZDRAVIL. PentoHeXaL® 600. D. Trental®. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. kutija. D. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju. 2 i 3 . 10x10 kom Cena 2685. 500mg. PentoHeXaL® 300.08.KRKA.A07EC02 ANTIDIJAROICI. 1g.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. PENTILIN® . posle jela.06. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). Paralelni lekovi: damaton®.j.(inf.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). . Salofalk® 500 PENTAXIM .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 158. Paralelni lekovi: 5-aSa.08. ampula. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. PeNTILIN® forte. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. . 1x0.v.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. 400mg.SALUTAS PHARMA GMBH . PentoHeXaL® 300. i 4.. PentoHeXaL® 600.m.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. revakcinacija posle godinu dana.v.+10mcg)/0. 2x10 kom Cena 251. TOVARNA ZDRAVIL. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. Claudicatio intermittens: parenteralno i. PentoHeXaL® 600. Pentoksifilin.4din +8D.) 100-200mg dnevno. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. PentoHeXaL®. PentoHeXaL® 300.Slovenija pentoksifilin . Trental®. 5x5mL Cena 140.06. Trental® 600 P . Trental® 600 PENTOHEXAL® .8din 3838989503871 220/2005/12 15.5mL 2. mesec po rođenju.A. inj. 100mg/5mL. (40i. 3. blister. Paralelni lekovi: damaton®.j.Nemačka pentoksifilin . 400mg dnevno.j. 100-300mg dnevno ili spora i.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.08.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. parenteralno i. 600mg.) 100-200mg dnevno. inj. PeNTILIN® forte. inj. blister. Pentoksifilin. ampula. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju.j. Paralelni lekovi: damaton®.

PeNTILIN® forte.PANFARMA D. PentoHeXaL® 600. . Paralelni lekovi: ampicilin. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. PeNTILIN® forte. 50x1g . 1g. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17.VEROFARM . Pentilin®. PentoHeXaL®. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.Nemačka pentoksifilin . 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06.A11EX.Srbija pentoksifilin . inj. nikotinamid. Trental®. Pentilin®. PENTREXYL . Cena 600mg. cijanokobalamin . meningitis 2g i. Paralelni lekovi: damaton®. 100-300mg dnevno ili spora i.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.(inf.v.SALUTAS PHARMA GMBH . Claudicatio intermittens: parenteralno i. folna kiselina (vitamin B11).USA ampicilin . PentoHeXaL® 300. PentoHeXaL®. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.SALUTAS PHARMA GMBH .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.07. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. blister.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.03.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. maks. PentoHeXaL®. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06. Trental®. PeNTILIN® forte.O.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. piridoksin. na 6 sati.04.07. ampula. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24..07.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . lečenje tokom 2 meseca. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. bočica. blister. Trental®.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. Paralelni lekovi: damaton®. Paralelni lekovi: damaton®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. PentoHeXaL® 300.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati.) 100-200mg dnevno. 400mg dnevno.v. 300mg/15mL.Nemačka pentoksifilin . Pentoksifilin.O. PentoHeXaL® 600. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. Pentoksifilin. bočica.Rusija tiamin.m. Trental® 600 PENTOVIT .03. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. Pentilin®.BRISTOL-MYERS SQUIBB . dnevno (ujutru i uveče). ampicilin alkaloid®. inj. 400mg. posle jela. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.

7din (R) 4136934 vaginalni krem. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .12.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 1. 18.5din (R) 6136932 vagitorija. blister. fiola.G02BB.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa.5din (BR) 1163562 film tableta. 6x4.Francuska benzalkonijum-hlorid . tuba.5g 3/2-10-9115 19.86mg. 392. ampicilin alkaloid®.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).6mg+131. PHENOBARBITON . deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.01.2002 Cena 254.2002 Cena 498. 250mg/5mL. 18. 1x50. tuba.12. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem.12. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.6mg+131.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta. blister.9mg.12.2%. 2x10 kom P . Pentrexyl PERIGONA® .12.1din 8608808101657 1588/2006/12 05. 100mg. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.GALENIKA AD . 2x8 kom Cena 101.06. 20mg.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® .2002 Cena 181..09. fiola. 500mg. blister.Srbija fenobarbital .2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.HEMOFARM AD . Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.9din 3/2-10-9114 19. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.2%.12.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . blister.2002 Cena 311.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. pre ili u toku jela.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.2004 Cena 2450. uveče.Nemačka glukozamin .Srbija ampicilin .86mg.06. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. deca 5-8mg/kg dnevno.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. 1x72g Cena 254. 392. tvrda. 1. bočica. 3x10 kom Cena 112.1din 515-04-363/04 09.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule. 2x5 kom 3/2-10-9112 19. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.LABORATORIE INNOTHERA .CHEPHASAAR CHEMISCH . Paralelni lekovi: ampicilin.INNOTECH INTERNATIONAL .1din 8600097400206 338/2007/12 23.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. blister. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).9mg.

maks. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). deca 5-8mg/kg dnevno. po potrebi ponoviti za 6 sati. 1x20 kom Cena 135..342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . PIASCLEDINE .O. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. tvrda.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. ulje avokada . hemoroidi: po 600mg. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.5din 29.M09AX. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.2005 doziranje: status epileptikus.INNOTECH INTERNATIONAL .Austrija ulje soje. blister. tvrda.07. .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg.09. 15mg.O. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . uveče.2003 752. cerebralnih hemoragija.Srbija fenobarbital . blister. blister. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela.09. 15mg/5mL.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH .Srbija fenobarbital . Phenobarbiton PHLEBODIA .C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta.2din 8600097401043 250/2005/12 06. 5x2mL Cena 300. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. parenteralno 50-200mg.11. 600mg dnevno.2002 doziranje: suvi. akutne konvulzije kod tetanusa. 398. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.ALKALOID AD . 10mg. .Francuska diosmin .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.PANFARMA D.Makedonija folkodin .4din 29.O. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 600mg.07. 220mg/2mL. pre jela.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). bočica.11. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 1x15 kom . pre doručka. bočica. 600mg. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. liobočica sa rastvaračem. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.PANFARMA D. 3x10 kom Cena 47.2002  (R) 3115154 oralni rastvor. 200mg+100mg.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno. eklampsije.11.O.

PILFUD® . rastvor. . 1x2g . j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. kada se radi o nedostatku apetita.01.+60mg+1. blister. blister. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. treba uzimati 2 meseca.GALENIKA AD . 5000i.Srbija pipemidinska kiselina . 24g dnevno.. Pipegal® PIPRIL® . kalcijum-pantotenat.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .5din (R) 1132300 kapsula. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana.12.01. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11.Bosna i Hercegovina minoksidil .WYETH PHARMACEUTICALS .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. dnevno rastopiti u ustima. piridoksin.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. holekalciferol. D. 200mg. 3x10 kom Cena 198. posle jela. TOVARNA ZDRAVIL. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. bočica. Paralelni lekovi: Palin®. bočica.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. riboflavin.A11BA. blister. dnevno podeljeno u više doza.5mg+1. folna kiselina. .2din 3838989623500 87/2007/12 11. PIPEGAL® . tabl.09.D.Velika Britanija piperacilin .J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula. Paralelni lekovi: Palin®. 200mg.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. bočica sa raspršivačem. askorbinska kiselina.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.Srbija pipemidinska kiselina . nikotinamid. tiamin.KRKA.j. tvrda. cijanokobalamin. maks.Slovenija retinol. .J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.4mg+10mg+15mg.BOSNALIJEK D. bočica. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice).12. 2x10 kom Cena 147. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. tokoferol .11. Pipem PIPEM . 4g. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. 1x4g 3/2-10-7413/1 25.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147.+400i. najviše 2mL 2% rastvora dnevno. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. 5%. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu.j.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. u težim infekcijama 200-300mg/kg.ZORKA PHARMA A. 2%.D.D.01. tvrda. 2g.

5mg/dan. početna doza je 2 puta po 2.A. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. ne smeju se žvakati. 10mg/dan.25mg/dan. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 10mg/dan. se mogu uzimati pre. Paralelni lekovi: ampril®. doza se može povećati. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® .5mg.Grčka piracetam . doza se može povećati.5mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. posle 2-3 nedelje. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. posle 2-3 nedelje.25mg/dan.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .5-5mg/dan. 2.07. blister. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. 1.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 3x10 kom 515-04-217-1 31. 1g. Prilinda®. ramitens®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.10. 6x10 kom 515-04-217/03 31. ramipril. 10mg dnevno. parenteralno odrasli 3g dnevno.07. . blister.Srbija ramipril .C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. maks.25mg/dan.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. tokom ili posle obroka sa čašom vode. monokomponentni (R) 1103073 tableta. Tritace® PIRAMIL® . 10mg dnevno. ramipril. Tritace® PIRAMIL® . doza održavanja 2 puta po 2.07. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. tabl.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. 10mg. po potrebi povećavati do 20g dnevno.HEMOFARM AD . 400mg. doza se može povećati. blister.LEK S.25mg/dan. ramitens®.Bangladeš ramipril . blister. blister.5-5mg/dan. corpril. doza održavanja 2 puta po 2.25mg/dan.2003 doziranje: neuroprotektiv. strip. maks.25mg/dan. 800mg. maks.C09AA05 PIRACETAM . ne smeju se žvakati. tokom ili posle obroka sa čašom vode. maks. 5mg.07. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07.2003 Cena (R) 1073150 tableta.07.FARAN LABORATORIES .N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.Poljska ramipril . 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. početna doza je 2 puta po 2. 10mg dnevno.10. .2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. Paralelni lekovi: ampril®. posle 2-3 nedelje. monokomponentni (R) 1103070 tableta. ampula. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. tabl. maks. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. corpril.2006 Cena (R) 1103072 tableta.25mg. (dnevne doze od 2. Prilinda®. se mogu uzimati pre.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). (dnevne doze od 2.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.

kombinovana terapija tumora testisa. Platidiam 50. corpril. Platinex PLATIDIAM 50 . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.Srbija piridoksin . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. ovarijuma. ramitens®.1din 515-04-59/04 07. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg.LACHEMA A. Prilinda®. 2x15 kom 515-04-61/04 07. . Paralelni lekovi: Bedoxin®.06. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. tumora regiona glave i vrata. tumora regiona glave i vrata.05.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. blister. ne smeju se žvakati. kombinovana terapija tumora testisa. vitamin B6 PK-MERZ .Srbija cisplatin . premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. 50mg.8 din (R) 1085350 tableta. boca od tamnog stakla. 10x20mL Cena 3091. se mogu uzimati pre. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.10.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.ZDRAVLJE A. (dnevne doze od 2. brzinom 55 kapi/min.Češka cisplatin . Tritace® PIRIDOKSIN . 100mg.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.5-5mg/dan. 10mg. maks. PLATIDIAM 10 .5mg/dan. tabl.) maks. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. ovarijuma. Platidiam 10. KGaA . Platigal.07.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.D.LACHEMA A.Nemačka amantadin . boca. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. 200mg. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.9din (R) 1051721 tableta. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. . tokom ili posle obroka sa čašom vode. 10mg/dan. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. Paralelni lekovi: cisplatin. početna doza je 2 puta po 2. ramipril. 10x500mL Cena 15591.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2004 Cena 552.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.GALENIKA AD .PLIVA . Platinex PLATIGAL . tokom 5 dana na 3-4 nedelje. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. doza održavanja 2 puta po 2. . Paralelni lekovi: ampril®. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju.Merz Pharma Gmbh & Co. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 20mg.Češka cisplatin .2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. bočica od tamnog stakla. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. Platigal.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.1din (8590027301058) 671/2006/12 18.06.2002 . Paralelni lekovi: cisplatin.PLIVA .S. bočica.S. blister.05.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg/20mL. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno.

L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. tuba. Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: cisplatin. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. canesten®.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. maks. Mycoril® . 1%. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24.7din 3/2-10-3085 17.06. Platidiam 50.7din 515-04-251/03 05. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Kansen.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. isključujući heparin Cena 3636. karcinomi glave i vrata.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. Platigal PLAVIX® . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin. 1x100mL 3/2-3086 17.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. 5mg. blister.Velika Britanija felodipin . Platidiam 50. 1x30 kom 03-7344/96 10. blister. bočica. 1%.7din (R) 4157161 rastvor za kožu.2002 Cena 1333. plastična bočica. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.03.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 50mg. plastična bočica.06. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.03.2004 Cena 142.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x30 kom Cena 03-7343/96 10.O.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. 1x30 kom 03-7342/96 10.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI.Hrvatska klotrimazol . 50mg. Platinex PLATINEX . Platidiam 10. maks. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.07.5mg. 2.03.O. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. Platidiam 10.03. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL .3din (R) 1068220 film tableta. 300mg dnevno. 120mg dnevno. bočica. karcinomi glave i vrata. 10mg/20mL. 75mg. bočica.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.Francuska klopidogrel .2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.PLIVA HRVATSKA D.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.USA cisplatin . akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. 10mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.03. 1x20mL Cena 521.08. bočica.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. . Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.

VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. blister. nikotinamid.5mL vakcine. bočica. rastvor. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. u razmacima 2.. 3x10 kom Cena 45.9din 515-04-3940/03 03.Hrvatska klotrimazol . ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367.SANOFI PASTEUR S.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . 6000i.8din 8600097011488 2525/2007/12 22.8din 515-04-3935/03 03. 800miliona/mL.Srbija bakterijski antigeni . 1x0. canesten® 3.03.5mL Cena 746.M01AX. ampula.Francuska vakcina protiv pneumokoka.M01AX.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju. POLIVIT B . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .O.. canesten® 1.j. ampula.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta. revakcinacija po potrebi. 300miliona/mL.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana.10. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).5din 515-04-251/03-2 05.A. holekalciferol .5mL. terapija 15-25 kapi dnevno./mL+3000i. Kansen. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE .PLIVA HRVATSKA D.02./mL. 200mg.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.O. lečenje 3-4 dražeje dnevno. kalcijum-pantotenat. riboflavin. 1mL = 35 kapi.m.1din (R) 2052030 oralne kapi.. piridoksin.c. paba . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.Hrvatska retinol. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. . 25mcg/0.A11EA. terapija 815 kapi dnevno. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . najranije 5 godina od primarne vakcinacije.2004 doziranje: adneksitis. pneumoniae) .12.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. ili s.O. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . lečenje 2-3 dražeje dnevno.2004 . Mycoril® PLIVIT AD3 .O..Srbija bakterijski antigeni .PLIVA HRVATSKA D.Srbija tiamin.A11CB. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. cijanokobalamin. . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.j.02. Paralelni lekovi: antifungol®. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.001mg+2mg.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL .2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. .HEMOFARM AD . odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. napunjen injekcioni špric. uretritis.03.9din 3/2-10-8000 24.

neomicin.5%.2006 1791.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. blister. kontejner plastični. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.LABORATORIE INNOTHERA .12. u razmacima 2. 1x6 kom Cena 284. polimiksin b . 0. kontejner plastični. .4din 8600097001434 764/2006/12 05. 10%.c.2006 1863. meka. 1x2 kom Cena 328.5din 05.GEDEON RICHTER LTD .08. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta. 10%.06. uretritis. se uzima 12 sati posle prve).06. zatim 5mL dnevno.2006 98. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .5%.+35000i. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .INNOTECH INTERNATIONAL . kontejner plastični. . 7. boca.06.j. 10%. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu.06. zatim 5-15mL sirupa. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.Hrvatska laktuloza .2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.7din (R) 3127050 sirup. 8. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 60mL sirupa u početku. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.7g/100mL.2din 05. 3 dana.9din 05.Francuska nistatin. 100000i.m.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta.Mađarska levonorgestrel .j. tokom 12 dana. blister.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.5%. .06.2006 .5din 5997001313022 515-04-276/03 30. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.D. 66. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.06.+35000i.BELUPO.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. 7.D. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.75mg. 1x50mL Cena 60. kontejner plastični.Srbija povidon-jod . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. uveče.Srbija povidon-jod . ili s.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. PORTALAK® .3din 3/2-10-9117 10. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.2006 186.j.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. maks. kontejner plastični.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .7din 05.D.6din 02.06.. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. kontejner plastični.

8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.06.Srbija povidon-jod .2003 doziranje: 1 vaginalna tabl.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast.Srbija povidon-jod .12. 1x100mL Cena 98. 10%.JUGOREMEDIJA . kanister.Srbija povidon-jod . bočica.12.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29. 2x7 kom Cena 179. blister. 200mg. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.D. 14 dana (uključujući i dane menstruacije).1din (R) 4156463 rastvor za kožu.JUGOREMEDIJA . 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.Srbija povidon-jod . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . bočica.D.JUGOREMEDIJA .12. 200mg. 7. Betadine® POVIDON JOD .2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.5%.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl. Betadine® POVIDON JOD .5din 515-04-3998/03 03.12.2004 P . Paralelni lekovi: aNTIsept d. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.JUGOREMEDIJA . tuba. 1x5000mL Cena 1791.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.02.Srbija povidon-jod . . 14 dana uključujući i dane menstruacije. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.2003 Cena 90.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.Srbija povidon-jod . uveče pre spavanja. 10%. 1%. strip. 1x100mL Cena 73.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 10%.ZDRAVLJE A.5din 515-04-2347/03 29. tuba. . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.8din (BR) 6137100 vagitorija.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija. bočica. 10%.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu.12.06. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. POVIDON JOD .D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. uveče pre spavanja.

blister. alergijske. lio-ampula sa rastvaračem.j. gastrointestinalne. 1x20 kom Cena 54.V. alergijske.Bosna i Hercegovina prednizon . Paralelni lekovi: Prednizon. 3x5000 i. uzima se ujutro posle doručka.2din 1576/2006/12 05.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.12. blister. lio-ampula sa rastvaračem. 35mg. . zavisno od indikacije (bolesti kože. Betadine® PREDNISON . kolagenoze): početna doza 10-20mg.07.2003 doziranje: individualno.Francuska trimetazidin .08. 5mg. maligne i reumatske bolesti.12.BOSNALIJEK D. ORGANON .C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. endokrine.j. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. Pronison® P PREDUCTAL MR . Paralelni lekovi: aNTIsept d. Paralelni lekovi: Prednison.09. oka. blister.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D.07. maks. Pronison® PREDNIZON . krvi.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. plastična fiola. 20mg. 5mg. uzima se ujutro posle doručka.N. maks. blister.D. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog./amp.Holandija horionski gonadotropin . 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98.Srbija prednizon . krvi.2006 . 10%.2002 Cena 537.1din 3/2-10-4645 29.FARMAKOS DD .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta.2003 doziranje: individualno. 60mg dnevno. gastrointestinalne. Pronison® PREDNIZON .02.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. pluća. zavisno od indikacije (bolesti kože.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta..11. oka.LES LABORATOIRES SERVIER . endokrine.6din 515-04-3999/03 03. uzima se ujutro posle doručka. 1500i. kolagenoze): početna doza 10-20mg. pluća. kolagenoze): početna doza 10-20mg. maligne i reumatske bolesti. 5mg. maks. zavisno od indikacije (bolesti kože. boca.5din (R) 1047556 tableta.j.PRIZREN . ZRENJANIN .2003 doziranje: individualno. PREGNYL® . maligne i reumatske bolesti. alergijske. 60mg dnevno. oka.Srbija prednizon . gastrointestinalne.. Paralelni lekovi: Prednison. pluća.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče). 5000i. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.2003 Cena 150.JUGOREMEDIJA A. 60mg dnevno. endokrine. 2x10 kom Cena 54. krvi./mL. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.

2007 Cena 70. ampula. corvitol® 50. 5x5mL Cena 223. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.Belgija dinoproston . Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. priprema folikula za ovulaciju. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno)... 1x3g Cena 2016. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . kod žena: stimulacija ovulacije.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.j.Srbija loratadin . 2x14mg 515-04-4762/03 24. Paralelni lekovi: claritine®. bočica od tamnog stakla.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). Loratadin P . 5mg/5mL. Paralelni lekovi: corvitol® 100.5mL) gela.01. aritmije: 5mg sporo i. Prostin® e2 PRESOLOL . blister. 10mg. blister. blister. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. nesezonski hronični idiopatski rinitis.10.v.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno.5mg/3g. fiola.6din (R) 1107750 film tableta.11. Flonidan®. 50mg.Srbija metoprolol .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . alergijski konjunktivitis.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. 100mg.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. 0. blister. napunjen injekcioni špric. 50mg. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29.3din 8606007411133 72/2007/12 11.HEMOFARM AD .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina.11. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.1din (R) 1107496 film tableta. 2 puta po 50mg dnevno (oralno). Paralelni lekovi: Propess.05.4din (R) 1958281 tableta. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).HEMOFARM AD . prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). Lorano.05. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.v.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 10mg. 1mg/mL.10. 4x14mg 515-04-4761/03 24.2007 Cena 180.11. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.2002 Cena 120.

5mg. fiola.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE .LES LABORATOIRES SERVIER . ujutru. 8mg. maks. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. monokomponentni (R) 1103570 tableta.2007 .11. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. monokomponentni (R) 1103700 tableta. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. blister. 0.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.5-1. 1mg. postepeno se može povećavati do 2.25mg/dan.5mg/dan. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.GALENIKA AD . bolesnici sa cirozom jetre.Francuska perindopril . monokomponentni (R) 1103860 tableta. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02.12.5mg/dan. 5mg. hronična insuficijencija srca početna doza 0.11.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. hidrohlortiazid .4din (R) 1103704 film tableta.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. fiola.25mg/dan. Inhibace Plus® PRILENAP . doza 8mg/dan. zobox® PRILAZID® PLUS .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.02. pred spavanje.Francuska perindopril .5-5mg/dan. najbolje uveče. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. doza održavanja 1mg/dan. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. monokomponentni Cena 1767.5mg. doza održavanja 2. maks. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. blister.11.6din (R) 1103861 tableta.5mg/dan.5mg. 5mg+12.5mg/dan (ili manje).2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. fiola. početna doza iznosi 0. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. na dan. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. najčešće 1 tabl. 1x30 kom Cena 804. a zatim 4mg dnevno.11.10. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. fiola. 2. a zatim 4mg dnevno.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.4din 8608808105310 910/2007/12 03.C09AA02 c09aa inhibitori ace.2003 Cena 622.05. 1x30 kom Cena 134. 4mg. blister. 1x1 kom Cena 883. doza održavanja se određuje individualno.5mg.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . ujutru.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). blister. doza 8mg/dan.HEMOFARM AD .2003 Cena 459. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. u isto vreme.7din (R) 1103702 film tableta. PREXANIL® . doza održavanja se određuje individualno.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.Srbija enalapril . pred spavanje.GALENIKA AD . najbolje uveče. doza 5mg/dan. Inhibace®.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. stare osobe: hipertenzija početna doza 0.Srbija cilazapril . PRILAZID® .Srbija cilazapril.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. Paralelni lekovi: cilazapril.

maks. 2.01.Srbija enalapril. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11. 1 tabl.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 4x7 kom Cena 486.5mg/dan. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.HEMOFARM AD .HEMOFARM AD . pre spavanja. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2006 Cena 675.9din 8600097400114 62/2007/12 11. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta.7din 342/2007/12 23. blister.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. blister. hidrohlortiazid .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).07. monokomponentni (R) 1103071 tableta. 2 tabl.5mg/dan.HEMOFARM AD . Tritace® P . (dnevne doze od 2. enap® . uveče. enalapril HcT. Piramil®. enalapril. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®. blister. blister. 10mg+12.5mg.01. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enatens® PRILENAP® H . Prilenap® HL PRILENAP® HL .07. enalapril Lek®.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). dnevno.01. Prilenap® H PRILINDA® .5mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. tokom ili posle obroka sa čašom vode.2007 Cena 345/2007/12 23. corpril. 10mg+12.01.55mg/dan.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. enalapril HcT. 40mg/dan. doza se može povećati. maks. ramitens®. enalapril 10 mg.01. se mogu uzimati pre. maks.Srbija enalapril. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. blister. enap® .5mg/tabl. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. enap® . blister. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. blister. hidrohlortiazid . 10mg/dan. dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.2007 Cena 343/2007/12 23.HL.H.01. najčešće 1 tabl.25mg/dan. tabl.7din (R) 1103572 tableta. po potrebi. enalapril 20 mg.Srbija ramipril . po potrebi 2 tabl.1din (R) 1103072 tableta. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. posle 2-3 nedelje.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. 10mg+25mg.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. doza održavanja 2 puta po 2. 10mg dnevno.5din 344/2007/12 23. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 2x10 kom Cena 163. početna doza je 2 puta po 2. enap® . blister. ramipril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 5mg. 10mg.2007 Cena 242. ne smeju se žvakati.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165.H.).HL. enap®. 20mg. 10mg+25mg.25mg/dan.

v.5mL.09. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . bočica. (3-5 minuta) ili i. doza se može povećati na 100mg. doza je 0.5mL 515-04-2704/03 05.SCHERING AG . liobočica sa rastvaračem u ampuli. genitalne infekcije (npr. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg.05. 1g.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.12. 100x0. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. Paralelni lekovi: atenolol. 50x1g Cena 7295. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. inj. 5mg.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13.7log CCID50+3log Cena 837. ili i. spore i. jedanput dnevno. Ukoliko je potrebno.Srbija atenolol . (3log CCID50+3. cefazolin-BcPP.m. 2.Nemačka noretisteron . profilaksa 10mg dnevno od 19. kostiju i zglobova. dana ciklusa. maks.v. jedanput dnevno.m. jedanput dnevno. 2x7 kom Cena 73.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.354 PRIMACEPH® . maks. ukoliko je potrebno.-26. cefazolin-MIP.Srbija cefazolin .2005 doziranje: arterijska hipertenzija.O. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. revakcinacija u 12 godini. urinarnog. .c. 100mg/kg dnevno. PRINORM . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 100mg. epididimitis). selektivni (R) 1107170 tableta.GLAXOSMITHKLINE UK . dana ciklusa. jedanput dnevno. doza se može povećati na 200mg dnevno. . a zatim se povećava na 100mg.A. 6g (izuzetno 12g) dnevno. prostatitis. 1. inf. Ukoliko je potrebno.O. liobočica sa rastvaračem u ampuli. bočica staklena. lek se daje u obliku i. bilijarnog trakta. angina pektoris: početna doza je 50mg. rubeole i parotitisa) . doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. tokom 10 dana. Panapres PRIORIX™ .7din 8608808101770 60/2005/12 09.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.5din CCID50.. rubeole i parotitisa) .2007 doziranje: infekcije respiratornog. Paralelni lekovi: cefazolin.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.09. kože i mekih tkiva.PHARMASWISS D. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.5mL duboko s.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. blister.GALENIKA AD . I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. 1x0.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. deca koja ranije nisu vakcinisana. 3log CCID50+3. 1x20 kom Cena 216.2003 P .11. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.7log CCID50+3log CCID50)/0. inj.

c.12. ili i. . 7-14 dana. uvek posle pražnjenja creva.10. blister.Švajcarska tribenozid. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2006 .Velika Britanija telmisartan. Propafen® PROGESTERON DEPO .G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.Makedonija nafazolin.7log CCID50+3log CCID50.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. 1x30g Cena 217.Srbija hidroksiprogesteron . 40mg+12. PROCULIN® .C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. lidokain .9din (BR) 5108103 supozitorija. 900mg dnevno.O.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.7din 3/2-10-10523 26. 1x0. hidrohlortiazid .SLAVIAMED D. 1x10mL Cena 89. posle jela. 150mg. 2. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25. 400mg+40mg.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. 300mg.12. doza je 0.2007 Cena 260. blister.03%+1.03. 250mg/mL. PROFENAN® . 5%+2%.GLAXOSMITHKLINE UK .2003 Cena 515-04-3541/03 25.Srbija propafenon . Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.07. 0.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .5mL Cena 515-04-2704-1 05.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26. liobočica sa rastvaračem u špricu. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ .5%.12. 3log CCID50+3. tuba. 80mg+12. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.1din (R) 1101421 film tableta.C05AX. bočica. grupa I c (R) 1101420 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. aluminijumska folija. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. ampula. jednom dnevno. maks.O.2003 PROCTO-GLYVENOL . dnevno. blister.5mg.5mg. deca koja ranije nisu vakcinisana.2din 247/2006/12 03. blister.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. 5x10 kom Cena 468.GALENIKA AD .12. rastvor..m. borna kiselina . doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.10. revakcinacija u 12 godini.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.ALKALOID AD . Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija. 1.2002 226. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem. ukoliko je potrebno. posle smirenja tegoba (svraba i bola).11.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.5mL duboko s.

20mg.v. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. krvi.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). blister.12.12. 35mg. 100mg.Makedonija propafenon .Srbija prednizon . blister. .5-1. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). inf. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. gastrointestinalne. Tinea cruris). blister. maks. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . tvrda.v. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0.Španija itrakonazol . blister. 900mg dnevno.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. tvrda. kontinuirano. dnevna doza je do 560mg.A. 1x40 kom Cena 383. blister. 6x10 kom Cena 13526. LTD. Paralelni lekovi: Profenan®.3din 3/2-10-9345 25. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.2003  (SZR)1014251 kapsula. . blister.2005 Cena 1571. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 60mg dnevno. Sporanox PRONISON® . blister. 3x10 kom Cena 32871. inj. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. ampula.08. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. 3 nedelje (keratitis fungalis). tvrda. grupa I c (R) 1101460 film tableta.LICONSA S. doze su individualne. u zavisnosti od transplantiranog organa. parenteralno 0. Paralelni lekovi: Prednison. 10x10mL 3/2-10-9344 25.5din (R) 1327481 kapsula. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.ALKALOID AD . posle jela. PROKANAZOL® . 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30.ASTELLAS IRELAND CO. tvrda. bočica.2din 5390332171116 274/2005/12 04.2007 doziranje: individualno.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30.5din 8608808105303 1533/2007/12 23.12. uzima se ujutro posle doručka.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.2002 Cena 461.Irska takrolimus .C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. maligne i reumatske bolesti.05mg/kg/dan u i. 30 dana (Tinea pedis.3mg/kg/dan. maks. pluća.12. 0. 4-8 nedelja (Tinea capitis).2005 doziranje: po uputstvu lekara..1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. endokrine.2din (R) 1327482 kapsula.07.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. 3-6 meseci (onihomikoze). 1x4 kom Cena 470. tvrda.12.2005 Cena 3091. kolagenoze): početna doza 10-20mg. alergijske.. Paralelni lekovi: Funit.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. 3x10 kom Cena 2677. 100mg. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). Kanazol.GALENIKA AD . zavisno od indikacije (bolesti kože. 150mg.0mg/kg telesne mase polako i.5mg. PROGRAF® . 2x10 kom Cena 150.2003  (SZR)1014252 kapsula. tvrda. Propafen® P .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. 5mg. u toku 3-6 min. 100mg. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. odnosno 250mg.06.06. u trajanju od 24 sata. 1mg. oka.5din 8595026483712 654/2005/12 30.1-0.

blister.Velika Britanija dinoproston .1din (R) 1101130 film tableta. inj. 1x50mL Cena 767.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . bočica. 10x10mL Cena 155.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: Prepidil®. 1x1 kom 515-04-4826/03 14.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® . recofol® PROPRANOLOL . 10mg.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. blister.3din (R) 1101131 film tableta. 10mg/mL. parenteralno 0.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.v.09. 35mg/10mL. 10mg/mL. posle jela. bočica. bočica. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno. deca preko 3 godine 2.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. doza održavanja 160-320mg/ dan. dnevna doza je do 560mg.10. aritmije. blister.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. maks.10.06. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.0mg/kg telesne mase polako i. Paralelni lekovi: diprivan®.v. ampula.GALENIKA AD ..10.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. maks.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju. bočica.10.5-1mg/kg/dan. 10mg/mL.. u toku 3-6 min.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze. 900mg dnevno.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. u periodu do 3 dana.07. anksioznost. 10mg/mL.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.Srbija propafenon .FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .v. doza održavanja 80-160mg/dan..5mg/kg.06. inf. kesica. Paralelni lekovi: Profenan®.2006 Cena 468.10. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. 10mg/mL.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. neselektivni (R) 1107183 tableta.D.2006 Cena 260.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. tireotoksikoza.1din 8608807100453 775/2006/12 05.. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.dozaodržavanja120-240mg/dan. Propafenon alkaloid® PROPESS .06. do 320mg dnevno (odrasli).3din (R) 6143100 vagitorija. P . doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.v.Austrija propofol . migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. 150mg. 5x20mL Cena 1597. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.5mg/kg i.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. 40mg. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). po 20-40mg u 10 sekundi. kasnije na dve). 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.Srbija propranolol .2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju. 300mg. ampula. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. 1x100mL Cena 1540. . Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS .5-1. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.

Holandija finasterid .2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula. Paralelni lekovi: Sintradon.2007 § (NR) 1087091 kapsula.2004 30. heparina. 2x15 kom 1134302 kapsula. 50mg/5mL. 320mg. PROSTIN® 15M . a po potrebi još 1 posle 6 sati. žitki ekstrakt ploda .01.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . u izuzetnim slučajevima. tvrda.01. 50mg. ostali § (NR) 1087090 kapsula. 0. tvrda. inj.2004 717. blister. .BERLIN-CHEMIE AG . 320mg.V.5 sata.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg. 3-12 meseci. blister. inj.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317.j. Tramadol.5-3. tvrda.09. maks. tvrda. blister. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . 50mg.10. ampula.Belgija dinoproston . blister.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. Trodon .Češka tramadol .Belgija karboprost .01.5din 8606007411218 64/2007/12 11.S.dnevno.8din 8606007411171 393/2007/12 30. koja se ponavlja svakih 1.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. blister.01. blister. 2 vaginalete.25mg/mL. 1x1mL Cena 1369.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. Propess P PROTAMIN SULFAT .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. PROTRADON® .35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . maks. doza se može povećati na 500mcg. posle jela. PROSTIN® E2 . ampula.08. Trama 24® retard. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. od 5mg.01. zatim 50-100mg na 6 sati.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. tvrda. 400mg/dan. tokom 10 minuta.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. MED.MERCK SHARP & DOHME B.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. 3mg.08.m.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. . 5mg. 1x4 kom Cena 4332.. deca 1-2mg/kg. u intervalima od 90 minuta.4din 30.PRO. blister. 2x14 kom Cena 1874. Paralelni lekovi: Prepidil®. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . CS PRAHA A.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta.GALENIKA AD .m. TramaFlash®. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06.v.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.Srbija protamin . 320mg..

10.Švedska budesonid .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.F. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. bočica.07. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg.. 2500j.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . ampula. Tafen® Novolizer® PULMOVENT . PULCET® .R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje. maks. 800mcg.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg).2002 Cena 2190.2006 Cena 774. 1x100 doza Cena 1062.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju. blister. .5mL.10. tokom 4 nedelje. 200mcg.10. inhaler.10.Norveška budesonid . 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02. blister.8din 5310001096465 515-04-1212/03 30. inhaler.10.Makedonija propiltiouracil . 100mg. 1x20 kom Cena 138. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02.Švajcarska dornaza alfa . 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27.O.5mL. maks. 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® .S.O. Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®.5mL Cena 11861.2007 P . 40mg.Turska pantoprazol . Paralelni lekovi: Pulmovent.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394..2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje.ASTRAZENECA AB . ujutro pre doručka. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® . doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. blister. ili 4 nedelje (ulkus želuca). 1600mcg dnevno.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA .10. 0./2. maks. ampula. bočica sa raspršivačem.03. 1600mcg dnevno.H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta.6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju. 40mg. 2500j.12. 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24.6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta.2mg/doza.9din 7321839710933 3/2-10-6210 27. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19.8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta. 400mcg/doza. maks. 6x2.4din 8606102767968 2539/2007/12 22. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma)../2. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg..3din (R) 7114720 aerosol. 800mcg.MEDIS D.ALKALOID AD .5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22.2din (R) 1040192 tableta. Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® . 30x2.2004 doziranje: hipertireoidizam.2003 Cena 559.

primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača. kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju. deca preko 5 god.06. 50i.06.5mg (2.5mL) dnevno.5mg (2.j. 1 puta po 2. 1x0.9din (R) 0044227 rastvor za injekciju. bočica./0.6din 8600103410489 1359/2007/12 19. 1x0.5mL.30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2.j. PUREGON® .j.5mL) dnevno.5mL Cena 1611.2007 doziranje: individualno.2007 Cena 3226. sadrži 4.17mg FSH prednjeg režnja hipofize). (80 i. P .G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju./0. 100i.Holandija folitropin beta .5mL.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19.V. i odrasli do 21 god.N. ORGANON . bočica.

Paralelni lekovi: Famotidin.S01XA. LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 7099080 kapi za oči.Mađarska famotidin . 1x14 kom 5997001313046 515-04-498/04-1 29.2004 doziranje: ulkus želuca i duodenuma: 40mg jednom dnevno pre spavanja tokom 4-8 nedelja.Belgija azapentacen . blister. 2x14 kom 5997001313039 515-04-498/04 29. bočica.8din (R) 1128485 film tableta.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 171. traumatska.2002 doziranje: senilna. najviše 240mg/dan. 6-12 nedelja.GEDEON RICHTER LTD . kod bolesnika sa klirensom kreatinina između 10 i 50mL/min. kongenitalna i sekundarna katarakta: 3-5 puta dnevno po 2 kapi u oko (oči). 1x15mL Cena 386. ZollingerEllisonov sindrom: 4puta dnevno po 20-40mg.V. doza održavanja 20mg/dan. 20mg.. blister.04.09. 40mg. .15mg/mL. Famotidin alkaloid® QUINAX® .2004 Cena 177. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg.09. Q .ALCON-COUVREUR N. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 31 Q QUAMATEL® . rastvor.6din 3/2-10-1914 20.8din (R) 1128486 film tableta. doza se smanjuje na 20mg/dan.

32 abecedni spisak registrovanih lekova .

maks.O.6din 8606007081244 128/2007/12 11.5mg. smanjenje rizika od srčanog udara.PHARMASWISS D. Paralelni lekovi: Imovax rabies vero RAMIPRIL .O. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.5mg/dan.Srbija ramipril . . .1din (R) 1103011 tableta. doza se povećava u intervalima od 1-2 nedelje do 2. dnevna doza je 5mg.2007 Cena 648. maks.CHIRON BEHRING GMBH & CO.5-5mg/dan. dnevna doza je 10mg.2006 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze od 1mL 0.NI MEDIC D.5mg dnevno. maks. maks. Paralelni lekovi: ampril®. 7.J07BG01 VAKCINE j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011531 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.25mg/dan. 2x14 kom 8606010300615 1085/2007/12 23. Tritace® RAMITENS® .5-5mg/dan. uobičajeno je udvostručavanje doze posle 1 nedelje. 2x14 kom 8606007081237 129/2007/12 11. corpril. doza održavanja 2 puta po 2. 2. Prilinda®.. dan. sa dosta tečnosti.c. 5mg. dnevna doza 10mg.5-5mg dnevno.5mg. maks. liobočica sa rastvaračem.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x14 kom 8606010300714 1086/2007/12 23. 3. revakcinacija: se vrši na 2-3 godine.01. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Piramil®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. dan.05. KG . blister. početna doza je 2 puta po 2.05. blister. i 30.Nemačka vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabijesa) . u toku ili posle jela. kod osoba sa visokorizičnog područja. 10mg/dan (dnevne doze od 2.. 7.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. bolesti bubrega/proteinurija: početna doza je 1..5mg. monokomponentni Cena 434.m.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). a zatim povećanje do 10mg dnevno tokom 3 nedelje. i 28. blister. Paralelni lekovi: ampril®.O.25mg dnevno.01. dozu udvostručiti u periodu od 2-3 nedelje.6din (R) 1103081 tableta. Tritace® R . po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje. 5mg. monokomponentni (R) 1103010 tableta. ramitens®. moždanog udara i kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. u toku ili posle jela.25mg dnevno. corpril.abecedni spisak registrovanih lekova 33 R RABIPUR® . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: početna doza 2 puta dnevno po 2.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. potrebno je što pre započeti vakcinaciju i to prema šemi 1. 14.9din 9088882454464 546/2006/12 14.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2007 Cena 434. 2. Piramil®. 10mg/dan.j.04. blister. dodaje se humani imunoglobulin protiv besnila.25mg/dan oralno.1din (R) 1103080 tableta. 2x14 kom Cena 648. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.O. 5x1mL Cena 4516. Prilinda®. u deltoidnu regiju ruke. ili i./mL. ramipril. sa dosta tečnosti.Srbija ramipril .5i. 2. duboko s. kod neimunizovanih osoba sa niskorizičnog područja.

ZRENJANIN .A02BA02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena (R) 1128705 film tableta. podeljeno u 3-4 pojedinačne doze. parenteralno inj. ampula. blister. ranitidin.A. 2x10 kom 8606102455278 10/2006/12 09. od 25mg po satu. ransana. 2x10 kom 8606102455285 11/2006/12 09. Paralelni lekovi: ranisan®.Srbija ranitidin . 2x10 kom 8600064104434 89/2