Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. vaginalni i cervikalni vaginitis.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.5din 8606103310019 176/2006/12 13.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.4din 8606103010056 270/2006/12 06. . Paralelni lekovi: Immunine. . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.12. 500i. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok./5mL.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju.A.L.CHIRON S. po protokolu o imunizaciji.12.ALTANA PHARMA AG . Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% . 1x250mL Cena 2440.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. napunjen injekcioni špric. vaxigrip®.KEDRION S.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .2002 Cena 6535. Paralelni lekovi: Fluarix. akutni edem.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.P.03. akutni edem.Nemačka polikrezulen . za vreme operacija. 1x5mL Cena 13052. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. bočica.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju.j. 200i. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.03.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . rascepana virusna čestica) .5mL Cena 387.8din 3/2-10-7591 26.2002 doziranje: erozija grlića materice. liobočica sa rastvaračem. 200g/L.07. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. vakcina protiv gripa inaktivisana.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . 1x6 kom Cena 219. bočica.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana./10mL. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.6din 8606103010049 266/2006/12 06. 90mg. 1x0.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. vaxigrip® junior AIMAFIX .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 1x50mL Cena 1684.8din 3/2-10-7592 25.R.02. . 50g/L.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. . cervicitis: 1 vag.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 . posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.D. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. liobočica sa rastvaračem.Italija faktor IX . 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. za vreme operacija.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti. octanine F ALBOTHYL® . blister.

M. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. 6 i 8 meseci). monoterapija 100-200mg/m2 i.8din 03. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .2006 584.2002 Cena 5945. intermedijarni non-Hodgkin limfom. veoma maligni non-Hodgkin limfom. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. bočica staklena.Srbija alendronska kiselina .03.. a najkasnije do navršene pete godine života. Lindron ALEXAN® EBEWE . (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu.Srbija cefaklor . jednokratno.ZDRAVLJE A.03.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju.EBEWE PHARMA GES.2006 172.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.5mg/kg i. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.c. blister. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. 5mL.GALENIKA AD .03. 25mg/mL.m. 1x5mL Cena 313.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna. bočica staklena. 1x20mL Cena 3115. 250mg.2din 03. u mesečnim intervalima (doza održavanja). dnevno 5 dana.12. 1000mg/20mL.v. tvrda. KG .Srbija vakcina protiv difterije. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). revakcinacija: 0.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.v.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.D. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. dnevno 2-5 dana. bočica staklena. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. boca staklena. akutna limfoblastna.07. tvrda. .03.2din (R) 1059075 tableta.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. boca staklena. bočica. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: Fosamax®.5mL. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.6din 9088882447220 650/2006/12 17.H NFG. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. tetanusa i velikog kašlja . ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.05. bočica. 12 meseci posle treće doze. II generacija (R) 1321190 kapsula. 500mg/10mL. 500mg. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.Austrija citarabin .07. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .3din 03. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju.2006 296.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju. monoterapija 1-1.B. blister.05.2006 .6din 9088882447244 652/2006/12 17. hronična mijeoloidna. blister.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . 10mg. 100mg/5mL. 5mL. ili s. 50mg/mL. u mesečnim intervalima (doza održavanja).05.

4din 487/2005/12 21. maks. 500mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 6g dnevno. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . deca do 1 godine 62. 20x16g Cena 145. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29.01.10. 1g dnevno. infekcije urinarnog trakta.D. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.maks. ALMACIN® . 8. deca do 1 godine 62. Paralelni lekovi: amoksicilin.A. tvrda. podeljeno u 3 doze ili 62. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 6g dnevno. Sinacilin® ALMACIN® . infekcije kože i mekih tkiva.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.S. Bactox®. infekcije respiratornog trakta. posle primene primarne hemioterapije. blister. 1g dnevno. u ginekološkoj praksi. ospamox®.LILLY FRANCE S. 5mg. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). amoxicillin. Bactox®. maks. . u ginekološkoj praksi. 250mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1g dnevno. bočica. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.ZDRAVLJE A.02. bočica.07. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. Paralelni lekovi: cefaclor. 500mg. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. kao terapija drugog reda. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 1x500mg Cena 120484. ALIMTA® . dva sata posle jela i pred spavanje.02.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.5mg na 8 sati. blister.GALENIKA AD .2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: amoksicilin. kesica. cefaklor.Makedonija amoksicilin .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.5mg na 8 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox®. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.8g. amoxicillin.Srbija amlodipin .A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel.v infuzije tokom 10 minuta.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. maks. ospamox® dT. maks. infekcije kože i mekih tkiva. ospamox® dT.S.BILIM PHARMACEUTICALS A. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.Srbija aluminijum fosfat .2006 doziranje: gorušica. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.3din 5014602101275 155/2006/12 07. Sinacilin® ALOPRES® . 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula.5mg na 8 sati.Turska amoksicilin .J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.1din 8608808100117 108/2006/12 02.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta.2006 . .ALKALOID AD .Francuska pemetreksed . 4g dnevno. maks.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma.

2mg. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.2006 doziranje: hipertenzija. 5mg/mL.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. (100mcg-200mcg). blister.Srbija alopurinol .ZDRAVLJE A. 10mg. amlohexal. blister.03. vazotal ALOPROL . 3-4 puta po 1-2mg dnevno. posle inh. podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: amlodil. 2x20 kom Cena 76. ALOPURINOL . limfomi.D. primena citostatika i radijacione terapije).Srbija alopurinol . rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. angina pektoris: jednom po 5mg.O. 10mg dnevno. bočica.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. leukemija. podeljeno u više doza. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. dugotrajna terapija 1 inh. 6x10 kom Cena 125. 100mg.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 2mg/5mL.12. Paralelni lekovi: ecosal. i traje 3-5 sati).2007 Cena 66.O. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. Norvasc®.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. (100mcg). sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. . leukemija. maks. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL .R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. bočica. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. 2x10 kom Cena 428. akutni napad deca 1 inh. po potrebi ponoviti posle 4 sata.. Normodipine®. Spalmotil®.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno.Srbija salbutamol . amlogal®. maks. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. amlopin Lek®. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh.12.5din (R) 3114151 sirup. blister. ventolin™ ALOPURINOL . . Monodipin. Tenox®.10. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. 300mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).PANFARMA D.12.1mg/kg telesne mase.01. 8mg u jednoj dozi. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. maks. 8 inh. blister. 8 inh. na 6-8 sati.9din 8608807100927 707/2005/12 30.1din 8600064103956 92/2006/12 31. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.5din 8600097400268 2506/2007/12 19.D. deca od 2-6 god. limfomi.Srbija salbutamol . . postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. blister. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. .20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. ecosal easi-Breathe.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. primena citostatika i radijacione terapije). maks.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. 100mg. dnevno.01. deca do 2 godine 4 puta po 0. amlodipin.HEMOFARM AD . 5x20 kom Cena 183.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.

D. .10.01.07. meka. Paralelni lekovi: Brimonal 0.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. rastvor. bočica. oprez zbog moguće hiperkalcijemije.ALLERGAN .8din (R) 1103766 tableta. pola sata pre početka hemioterapije.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. blister. doza može da se povećava za 0. blister. bočica. 0. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. kaps. osteoporoza odrasli obično 0. hipoparatireoidizam. doza održavanja 4 kapsule dnevno. 16mg dnevno.2%. bočica staklena. meka.2% ALPHAPRES® . 0.ZDRAVLJE A. 0. Paralelni lekovi: doxacor. bočica. . hipoparatireoidizam. 2mg.Srbija alfakalcidol .D.5mcg. zavisno od indikacije.PANACEA BIOTEC LTD.5mcg dnevno. pa na 4mg.12. dnevna doza 1mcg.2007 Cena 105.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. 1x5mL Cena 6003.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.03. ALPHA D3® . 1x5mL Cena 805. kalcijum-karbonat . ALPHADOL-C . .2002 Cena 798.3din 358063797253 1185/2006/12 13.Srbija doksazosin .5mcg.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.01. ALPHAGAN . renalna osteodistrofija.2din 8600064100108 194/2007/12 16. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. 1x50 kom Cena 373. blister.2007 Cena 619. meka.5din (R) 1050102 kapsula.25mg/5mL. maks. 8mg.Irska palonosetron . meka. pseudorahitis.ZDRAVLJE A. 1mg. ne sisati ih ili žvakati. 0. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. maks.3din (R) 1050101 kapsula. maks. 1mcg. 0. 3x10 kom A Cena 391.9din 515-04-02490/04 28.2002 doziranje: osteoporoza. . rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 .HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.3din 3/2-10-10519 26.25-0.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. vitamin D-zavisan rahitis. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01.25mcg. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. malapsorpcioni sindrom.09.25mcg+200mg. bočica.Irska brimonidin . prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. progutati cele sa malo vode. Kamiren® XL .A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula.03. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. Kamiren®. 3x10 kom Cena 62.Indija alfakalcidol.

ALTANA PHARMA AG . blister.Nemačka ciklesonid . 160mcg/doza.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. 1x60 doza Cena 1793. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija.01.D.04. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.D. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN . 2249.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. polako otapati u ustima. bočica. 80mcg/doza. kao pojedinačna doza. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10. kao pojedinačna doza. ALTACID® . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. magnezijum-oksid .2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.11. magnezijum-hidroksid . 333. ne koristiti u terapiji održavanja.4mg.2004 .Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.BOSNALIJEK D. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® .01. 30mg.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. sprej-boca sa dozerom. 160mcg/doza. ½ do 1 sat nakon obroka.Kipar lansoprazol .01.ALTANA PHARMA AG . ALVESCO® 160 . Cena sprej-boca sa dozerom. maks. 4 puta na dan.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. benigni gastrični ulkus). lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.BOSNALIJEK D. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.3mg+158. sprej-boca sa dozerom. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. . sprej-boca sa dozerom.Nemačka ciklesonid .2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.5mg/5mL+425mg/5mL. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.MEDOCHEMIE LTD. 80mcg/doza. tvrda. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.4din 515-04-497/04 07.07.07. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. . trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. . blister. duodenusni ulkus. tabl.8din 8606102233159 1247/2006/12 26. benigni gastrični ulkus). 2x10 kom Cena 945. duodenusni ulkus.

P. Mucosolvan®. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.Srbija ambroksol .9din (BR) 1112302 šumeća tableta.8din 12. Lanzul® S.10.2005 Cena 1151.Srbija amikacin .2002 . ampula.11. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.2005 Cena 537.2007 Cena 91. Lasoprol. .SANOFI-AVENTIS S. propifenazon.11.12.5din (BR) 1112301 šumeća tableta. 3mg.10. Lamox. AMIKACIN .2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. blister. ergotamin . blister.2002 1607. Paralelni lekovi: Flavamed. Sabax® AMARYL® . fiola.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.GALENIKA AD . lek se uzima pre ili u toku doručka.2005 Cena 790.12.Bosna i Hercegovina kamilofin. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . blister. uzima se 30 minuta pre obroka.1din 102/2005/12 19. 4mg. gliprex®. 10 tabl. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: glimepirid. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. blister.. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 15mg/5mL. . 4 tabl. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322.3din 100/2005/12 19.BOSNALIJEK D. 30mg.6din (R) 3112300 sirup. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. a nedeljno maks.A10BB12 a10BB sulfonamidi. fiola. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. maks. kofein.9din 12.12.7din 101/2005/12 19.5mg. 100mg. 500mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. kod prvog znaka glavobolje.5mg.A. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 60mg. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. dnevno. Mucosolvan® junior AMIGREN . po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.10. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.2007 Cena 111. 6mg dnevno. 2mg.75mg. deca do 2 godine 2 puta po 7. kutija. mekloksamin.Italija glimepirid .D. ampula. 1mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12.9din 515-04-279/03 02.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.12. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. bočica. Paralelni lekovi: Lanzul®.07.

15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).5din (R) 1114620 tableta. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 100mg. uz kontrolu bubrežne funkcije.SRBOLEK A.BRISTOL-MYERS SQUIBB .R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: aminofilin retard. maks. 5x10 kom Cena 78. 1. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.USA amikacin .5g dnevno. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. aminophyllinum AMINOFILIN . tokom 10 dana. 100mg. bonhokonstrikcija izazvana naporom. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. Paralelni lekovi: aminofilin retard. .Srbija aminofilin .D. 1.Srbija aminofilin .J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Srbija aminofilin . 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06.03.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.12. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. maks. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana.5g dnevno. 350mg. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). bonhokonstrikcija izazvana naporom. 1x2mL 3/2-10-9206 25.2007 doziranje: akutni napad astme. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. blister. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . 2x10 kom Cena 110. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 100mg. tokom 10 dana. aminophyllinum AMINOFILIN .24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bočica. uzimanje antiepileptika). bočica. maks. maks. blister.09.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03.2000 doziranje: individualno.06.2002 doziranje:akutni napad astme.HEMOFARM AD . 500mg.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. alkoholizam. uz kontrolu bubrežne funkcije.12. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN .R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. oralno 3-4 puta po 100-300mg. blister. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. .FAMPHARM .

uzimanje antiepileptika).v. glicin.4g/L+1g/L+2g/L. Cena 110. 250-500mg. ili i. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.12. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. prolin. tokom prve nedelje lečenja. aminofilin retard AMINOSOL 10% .2g/L+6.5g/L+0.2g/L+6. aminoven 5% .11. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD .6g/L+4. boca.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. tokom prve nedelje lečenja.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. taurin. tirozin. 0.Srbija aminofilin . ZRENJANIN . uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.Srbija izoleucin. 250mg. parenteralno odrasli i. lizin.4g/L+5. ZRENJANIN . dva puta dnevno.HEMOFARM AD . Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.2002 doziranje: individualno. alanin. serin. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. 1x500mL Cena 501. aminoven 10%. 50x10mL Cena 414. sporo. bolus inj.5mg/kg/sat. triptofan . arginin. inf.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. leucin.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.4g/L+6.D. Paralelni lekovi: aminofilin retard.3g/L+4.JUGOREMEDIJA A. bonhokonstrikcija izazvana naporom. tokom 20 min.JUGOREMEDIJA A.2004 doziranje: akutni napad astme. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.Srbija aminofilin . Paralelni lekovi: aminofilin.v. histidin. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM .D. metionin. alkoholizam. valin. onda je treba dati sa velikom opreznošću. deci starijoj od 3 godine. Paralelni lekovi: aminofilin. aminoven 15%.08. Paralelni lekovi: aminosol 15%. Počevši od druge nedelje. 5g/L+7. U rezistentnim slučajevima. bonhokonstrikcija izazvana naporom.8din 350mg. treonin. (5-6mg/kg) ili i. U rezistentnim slučajevima. ampula. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju.m. Počevši od druge nedelje. dva puta dnevno. deci starijoj od 3 godine. fenilalanin. blister.2002 doziranje: akutni napad astme. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.

zapaljenska bolest creva.31g/L+6. taurin. kalijum-hidroksid. opekotine.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. fenilalanin.4g/L+6.HEMOFARM AD . jabučna kiselina.HEMOFARM AD . leucin. zapaljenska bolest creva. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. 10x500mL Cena 6570. boca.5g/L+7.6g/L. serin.017g/L+0.2003 doziranje: individualno. aminoven 10%. 5. maligna oboljenja).5g/L+11.2g/L+8.Austrija aminokiseline . arginin.12.4g/L+4.2g/L+5. arginin.2g/L+6.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . AMINOVEN 10% . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.3g/L+4. aminoven 15%.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12. lizin. fenilalanin. kada nije moguća enteralna ishrana. aminoven 15%.12.5g/L+0. triptofan.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. leucin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. histidin. aminoven 5% . lizin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. valin. peritonitis. alanin.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. taurin.4g/L+2g/L+1.735g/L. magnezijum-hlorid. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. aminosol 15%. eneterokutane fistule). alanin. glicin. glicin.6g/L+4. eneterokutane fistule).B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. 8%. pankreatitis.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.6g/L+0. natrijum-glicerofosfat.1g/L+5g/L+4.9g/L+5.1g/L+3.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. AMINOSOL 15% . fenilalanin. 1x500mL Cena 689. tirozin.5g/L +25g/L+20g/L+18. kada nije moguća enteralna ishrana.683g/L+1.28g/L+7. 5g/L+7. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . boca.6g/L+5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. treonin. glicin. treonin. leucin. arginin. valin. prolin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . serin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. prolin. izoleucin. 1x500mL Cena 501. metionin.Srbija alanin.Austrija izoleucin. hiperkatabolička stanja (traume.4g/L +9.453g/L+9.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.8g/L+8. tirozin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. malapsorpcija. treonin. triptofan .4g/L+5. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. lizin.2003 doziranje: individualno. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju.10. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. histidin. triptofan .2g/L+6. metionin. opekotine. metionin.3g/L+17g/L+9. histidin. hiperkatabolička stanja (traume. malapsorpcija. maligna oboljenja). valin. pankreatitis.Srbija izoleucin.3g/L+3g/L+2g/L+1.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. kalcijum-hlorid . peritonitis.4g/L+1g/L+2g/L. boca staklena. boca. prolin.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.12.

1g/L+3. valin.5g/L+7. aminosol 15%.5g/L+5.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. fenilalanin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.4g/L+2g/L+1. serin. taurin. opekotine. aminoven 10%. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.10. aminosol 15%. boca.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. zapaljenska bolest creva.2g/L+0. treonin. metionin.7g/L+3. prolin. 6x10 kom Cena 602. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. 200mg. metionin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. malapsorpcija. leucin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. taurin.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% .2g/L+8.10. treonin. prolin.5g/L+3.Austrija izoleucin. glicin. arginin.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.5g/L+7. tirozin. nedelje. eneterokutane fistule).9g/L+5.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. nedelje. 10x500mL Cena 10346. aminoven 5% AMINOVEN 5% . boca. 5. kada nije moguća enteralna ishrana. hiperkatabolička stanja (traume. peritonitis. aminoven 10%. histidin. blister. aminoven 15% AMIODARON . pankreatitis. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.D.Austrija izoleucin.6g/L+5.03. hiperkatabolička stanja (traume. triptofan .5g/L+1. glicin. leucin.3g/L+17g/L+9. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.6g/L+0.5g/L +25g/L+20g/L+18.8g/L+8. peritonitis.55g/L +7g/L+6g/L+5. 5. Paralelni lekovi: cordarone®.4g/L+2g/L+1. lizin. boca.6g/L+3.10. triptofan . opekotine. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. fenilalanin.5g/L+1g/L. maligna oboljenja).6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. .1g/L+3.1g/L+3. pankreatitis. valin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. malapsorpcija. Sedacoron .6g/L.8g/L+8. Paralelni lekovi: aminosol 10%.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. lizin. arginin.ZDRAVLJE A.2g/L+8.Srbija amjodaron . 10x500mL Cena 5350. grupa III (R) 1101402 tableta. zapaljenska bolest creva.5g/L +25g/L+20g/L+18.5g/L+11. maligna oboljenja).6g/L+0.25g/L+0.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.9g/L+5. serin. tirozin. histidin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.2g/L+2. kada nije moguća enteralna ishrana.3g/L+17g/L+9.5g/L+11.3g/L+2.6g/L.15g/L+2.6g/L+5. alanin. eneterokutane fistule). alanin.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. 10x250mL Cena 5173. 2. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.

Norvasc®. 10mg. maks. . maks. 5mg.O. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. amlogal®. 10mg. blister. blister. 5mg.Srbija amlodipin . amlogal®. maks. 2x10 kom Cena 279. amlohexal. 5mg. amlopin Lek®. Normodipine®.2003 doziranje: hipertenzija. 10mg. Monodipin.12.1din (R) 1402851 tableta. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25.2007 Cena 428. 10mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija. amlogal®. 10mg. vazotal AMLOGAL® .O. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Tenox®. blister. . Paralelni lekovi: alopres®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlohexal.2007 .07.2007 doziranje: hipertenzija. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. Normodipine®.1din (R) 1402143 tableta.D. amlodipin. maks. Tenox®. Norvasc®. 10mg dnevno.D. Monodipin.Srbija amlodipin . 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25.2005 doziranje: hipertenzija. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.12.6din 3870010004568 515-04-747/03 30.SRBOLEK A. Normodipine®. amlohexal. Paralelni lekovi: alopres®. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. 5mg.Srbija amlodipin . Monodipin.NI MEDIC D. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlopin Lek®. Monodipin. Norvasc®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.05.05. Normodipine®. vazotal AMLODIPIN .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. NIŠ .12.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister. Paralelni lekovi: alopres®.REMEVITA D.Bosna i Hercegovina amlodipin . .Srbija amlodipin . amlogal®.2003 Cena 428. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlodil.1din 701/2005/12 22. Paralelni lekovi: alopres®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.1din 1099/2007/12 23. Norvasc®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.05.O.2007 Cena 428.BOSNALIJEK D. amlodil.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta. Tenox®. 10mg dnevno. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.O. blister. Tenox®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. amlopin Lek®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. blister. amlopin Lek®. vazotal AMLODIPIN . tvrda.GALENIKA AD . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 10mg dnevno.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. amlohexal. blister. amlodil.05.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. vazotal AMLODIPIN .

ospamox® dT. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. .09. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. u ginekološkoj praksi. blister. Bactox®. Norvasc®. 10mg. 250mg. amlodil. maks.09.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. 5mg. maks. amlogal®.09.2din 515-04-03356/04 28. ospamox®. tvrda.03. Bactox®. Paralelni lekovi: alopres®. amlodil. tvrda. 10mg dnevno. Tenox®. 2x10 kom 515-04-03355/04 28.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amlopin Lek®.O. 500mg. Paralelni lekovi: alopres®.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija.1din (R) 1402858 tableta.2007 Cena 79. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 6g dnevno. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.Srbija amoksicilin . infekcije kože i mekih tkiva. Norvasc®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Paralelni lekovi: alopres®.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. blister.D. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 10mg dnevno. bočica.2004 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: almacin®.HEXAL AG . 5mg. amlohexal. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.PANFARMA D. .Srbija amoksicilin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 10mg. vazotal AMOKSICILIN . amlodil. vazotal AMLOPIN LEK® . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. amlogal®. blister. Normodipine®.Slovenija amlodipin . Normodipine®.Nemačka amlodipin . Sinacilin® .2004 Cena 428. Paralelni lekovi: almacin®. maks.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. 6g dnevno.09. Tenox®. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. 2x8 kom Cena 64. 250mg/5mL. amlodipin.01. maks. Monodipin. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. amlohexal. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup.O. blister. infekcije kože i mekih tkiva.HEMOFARM AD .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox® dT. Norvasc®. amlodipin.01.8din (R) 1021965 kapsula. amoxicillin. blister. 10mg dnevno.6din 8600097400671 238/2007/12 17. maks. amlopin Lek®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2004 doziranje: hipertenzija.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amoxicillin. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Normodipine®. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. Sinacilin® AMOKSICILIN . u ginekološkoj praksi. Tenox®. vazotal AMLOHEXAL . profilaksa bakterijskog endokarditisa. Monodipin. ospamox®. blister. amlodipin. Monodipin.

O. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. u ginekološkoj praksi. otitis media. tvrda. intraabdominalna sepsa.9din 3837000003710 231/2005/12 26. bronhopneumonija.REMEVITA D. NIŠ . doze su date u odnosu na amoksicilin. 1x100mL Cena 303.Slovenija amoksicilin. celulitis. tvrda. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bočica. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28.2004 Cena 99. blister.09. 250mg. infekcija kostiju i zglobova. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. uretritis. amoxicillin. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. maks. peritonitis.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. puerperalna sepsa i septički abortus.2g prašak za injekciju.2din (R) 1021776 kapsula.08. Bactox®.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN .D. amoksiklav Lek® 156. bakteriurija u graviditetu. tvrda. . klavulanska kiselina .5mg/5mL. infekcije rana). infekcije kože i mekih tkiva. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.5din 3837000003673 229/2005/12 26.09. profilaksa bakterijskog endokarditisa. otitis media. infekcije rana). bakterijski endokarditis.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. septikemija. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Panklav forte. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. puerperalna sepsa i septički abortus. ospamox® dT. 250mg.09.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64.O. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. klavulanska kiselina .3din (R) 1021777 kapsula. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . celulitis. tvrda. ospamox®. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 250mg/5mL+62. blister. bakteriurija u graviditetu. bočica. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. septikemija. bočica od tamnog stakla. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). Panklav. amoksiklav Lek® 2X. sinuzitis. amoksiklav Lek® 1. gonoreja). profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. 500mg.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. infekcija kostiju i zglobova.Slovenija amoksicilin. 1x15 kom Cena 438. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312.Srbija amoksicilin . bočica. akutni i hronični bronhitis. uretritis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. 250mg/5mL. bakterijski endokarditis. bronhopneumonija.D.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. augmentin. 6g dnevno. intraabdominalna sepsa. akutni i hronični pijelonefritis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. enhancin.08. Paralelni lekovi: almacin®. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. peritonitis. 500mg+125mg.6din (R) 1021775 kapsula. deca .09. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. bočica od tamnog stakla.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. akutni i hronični pijelonefritis. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. .2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. akutni i hronični bronhitis. 500mg.09.2004 Cena 398. sinuzitis. gonoreja).

2g prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. deca preko 3 mes. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. enhancin. amoksiklav Lek® 156. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.08. do 12 god. 25mg/kg na 6h ili 8h. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. enhancin. Panklav forte.25mg/5mL.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. bakteriurija u graviditetu.7din bočica staklena. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.03.D. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 1000mg+200mg.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 2X. bakteriurija u graviditetu. bočica od tamnog stakla. Panklav® 2X . amoksiklav Lek® forte 312. klavulanska kiselina . puerperalna sepsa i septički abortus. gonoreja). enhancin.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav forte. klavulanska kiselina .Slovenija amoksicilin.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. amoksiklav Lek® 2X.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. intraabdominalna sepsa. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.08.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. otitis media. Cena 1190. doze su date u odnosu na amoksicilin. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 1. bakterijski endokarditis. peritonitis. peritonitis. puerperalna sepsa i septički abortus. deca od 3 mes. Panklav. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije rana). akutni i hronični bronhitis. Panklav. augmentin. bronhopneumonija. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. celulitis. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. infekcije rana).2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični bronhitis.Slovenija amoksicilin. akutni i hronični pijelonefritis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® forte 312. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. Panklav forte.2g prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 2X.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. bakterijski endokarditis. infekcija kostiju i zglobova. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. septikemija. amoksiklav Lek® 1.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® 156. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). celulitis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 1000mg+200mg. septikemija. gonoreja). augmentin. uretritis. uretritis. 125mg/5mL+31. kada terapija može i duže trajati:parenteralno.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. Cena 1190. infekcija kostiju i zglobova. . teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). sinuzitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. otitis media. . sinuzitis.7din bočica staklena. augmentin.D. akutni i hronični pijelonefritis.

J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. blister. puerperalna sepsa i septički abortus. doze su date u odnosu na amoksicilin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 1x15 kom Cena 356. 250mg+125mg. gonoreja). uretritis.2g prašak za injekciju.Srbija amoksicilin.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. do 12 god.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. deca od 3 mes. peritonitis. bakterijski endokarditis.Slovenija amoksicilin. intraabdominalna sepsa. doze su date u odnosu na amoksicilin. infekcije rana).10. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. augmentin. 500mg+125mg. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® forte 312.HEMOFARM AD . blister. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. amoksiklav Lek® 1.5din (R) 1021567 film tableta. 500mg+100mg. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 25mg/kg na 6h ili 8h.2g prašak za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. enhancin. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. bočica staklena. sinuzitis.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav. akutni i hronični pijelonefritis. akutni i hronični bronhitis. amoksiklav Lek® 2X. celulitis.10. bronhopneumonija. klavulanska kiselina . 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. bronhopneumonija. septikemija.9din 3837000003727 228/2005/12 26. uretritis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). . novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. celulitis. 2x5 kom Cena 339. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. teže infekcije 500mg na 8h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.08. enhancin. akutni i hronični bronhitis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. infekcije rana). teže infekcije 500mg na 8h. amoksiklav Lek® 156. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. otitis media. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. deca ispod 40kg (do 3 mes. puerperalna sepsa i septički abortus. otitis media. amoksiklav Lek® 156. klavulanska kiselina . 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. sinuzitis. infekcija kostiju i zglobova. . Panklav forte. bakteriurija u graviditetu. deca preko 3 mes. septikemija. bakterijski endokarditis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). intraabdominalna sepsa.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . Panklav forte. 875mg+125mg. bakteriurija u graviditetu.10.D. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.08. peritonitis. augmentin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. klavulanska kiselina .Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.2006 Cena 489. gonoreja). Panklav.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bočica od tamnog stakla.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. Cena 315din bočica od tamnog stakla.2005 .

Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.2g prašak za injekciju. Proteus mirabilis. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. augmentin. akutni i hronični bronhitis.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. sojevima Enterococcus. 500mg.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. početno i. Cena bočica staklena. 6g dnevno.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.1din 8600097400718 240/2007/12 17. deca od 3 mes.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Proteus mirabilis. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. amoksiklav Lek® 1. 50mg.Srbija ampicilin . novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. bočica. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. infekcija kostiju i zglobova. do 12 god. Panklav.11.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. u ginekološkoj praksi. amoksicilin.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . amoksiklav Lek® forte 312. inf.01.HEMOFARM AD . enhancin.v. 2x8 kom Cena 101. Panklav forte. celulitis. blister. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Salmonella typhi.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. profilaksa bakterijskog endokarditisa. tvrda. Pentrexyl® . gonoreja). Bactox®. Shigella. sinuzitis. 250mg/5mL. i sojevima Enterococcus.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav® 2X AMOXICILLIN . blister. doze su date u odnosu na amoksicilin.Kipar amoksicilin .0-4. bakterijski endokarditis. bakteriurija u graviditetu. otitis media. uretritis. po potrebi povećati najviše do 3. 1x50mg Cena 11681. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. Coli. amoksiklav Lek® 156. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. 2x8 kom Cena 90. Pentrexyl. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25.9din 9088881338581 1763/2006/12 02.REMEDICA LTD . Sinacilin® AMPHOCIL® . infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.10.Austrija amfotericin b . ospamox®.09.10. ospamox® dT. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. maks. akutni i hronični pijelonefritis.peritonitis. 500mg+100mg. bočica. bočica plastična. tvrda.4din 5290665002753 560/2005/12 21. septikemija. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 100mg. Coli. infekcije rana). 25mg/kg na 6h ili 8h. sinuzitis. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. 500mg. intraabdominalna sepsa.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X. puerperalna sepsa i septički abortus. E.03. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. otitis media. Paralelni lekovi: almacin®. bronhopneumonija.0mg/kg telesne mase. infekcije kože i mekih tkiva.

E. 1000mg+500mg.09.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.v. 500mg.25mg.KRKA.7din (R) 1021059 kapsula. 2. 10x3g Cena 1876.BILIM PHARMACEUTICALS A.2005 doziranje: obično 1. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.2006 .09. 500mg.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . ili i.5g 8600064103796 345/2005/12 26.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.25mg. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. 250mg/5mL. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. blister.10. 2. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.m. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.Srbija ampicilin. Coli. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . blister.04. profilaksa u hirurgiji 1.4din bočica staklena. sulbaktam .D.2006 05. 500mg+250mg. monokomponentni (R) 1103250 tableta.2006 05. bočica staklena. blister.v. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Pentrexyl.4din 05. 2000mg+1000mg.10. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. Paralelni lekovi: ampicilin. otitis media.2005 146.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. 1.ZDRAVLJE A. maks. sinuzitis. Salmonella typhi. Proteus mirabilis.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.S. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.04. tvrda. 10x10 kom 483/2005/12 21.Slovenija ramipril . Proteus mirabilis. TOVARNA ZDRAVIL. .5g pre anestezije. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. blister. . 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. Cena 918. blister.v. sojevima Enterococcus.6din 485/2005/12 21. Shigella. bočica. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta.10.04. 12g dnevno.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. blister. u trajanju od 3 min. 2. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta.4din bočica staklena.Turska ampicilin . 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. 1. 1x100mL Cena 482/2005/12 21.5mg. blister. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta.04.5mg.2006 289.2005 Cena 767.7din 8600064103819 347/2005/12 23. AMPRIL® . u trajanju 15-30 min. bolus inj.09.5mg. ili i. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. blister. .25mg.25mg.2006 434.2006 05.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.). Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. blister.04. tvrda. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05.2006 05.04. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. i sojevima Enterococcus.D. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. Cena 1246. inf. D. 1.5-12g i. 1. Coli.04.1din 05. 10x1.5-4.

D. 10mg. blister. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.2006 Cena (R) 1103261 tableta.05. blister.Slovenija ramipril.5mg/dan. . Piramil®. D. blister.04. blister.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. celu tabletu progutati.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.2006 Cena (R) 1103265 tableta. hidrohlortiazid .KRKA.5mg/dan.25mg/dan oralno.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. Paralelni lekovi: corpril. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).04.04. maks.04.Slovenija ramipril.D. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23.05. ujutro.5mg. ujutro. po potrebi može se povećati na 1 tabl.KRKA. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. 5mg+25mg.04.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). TOVARNA ZDRAVIL. 10mg. Paralelni lekovi: ampril® Hd. Paralelni lekovi: ampril® HL. 10mg.04. ramitens®. 5mg. blister.D. blister. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05.5mg ramiprila sa 12. početna doza je 2 puta po 2. ramipril. blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.5mg. dnevno (2. 5mg.2006 Cena (R) 1103262 tableta. Tritace® comp. hidrohlortiazid .5-5mg/dan. Tritace® AMPRIL® HD . doza održavanja je 2 puta po 2.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.6din (R) 1103259 tableta.2006 Cena 648. 10mg/dan. blister. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. 10mg/dan (dnevne doze od 2. . po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.9din (R) 1103263 tableta.5mg+12.2006 Cena (R) 1103260 tableta. u toku ili posle jela.2006 Cena 972.5mg hidrohlortiazida). 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. blister. 5mg.2006 Cena (R) 1103258 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 2.5mg ramiprila sa 12.5mg hidrohlortiazida). 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. Tritace® comp LS .25mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. Tritace® comp LS AMPRIL® HL . 2. blister.04. maks. 5mg. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103264 tableta.04. dnevno (2. 10mg.04.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. Tritace® comp. po potrebi može se povećati na 1 tabl. blister. celu tabletu progutati. Prilinda®. sa dosta tečnosti.

2005  (R) 1072740 obložena tableta. 25mg. blister. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. 0. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.2din 515-04-1032/03 05.Srbija metamizol-natrijum .Švajcarska klomipramin . ampula. ANAFRANIL® .09. tvrda. blister.2005 doziranje: major depresija. hlamidijama.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. 4g dnevno.5g u početku. inf.11.v. 250mg dnevno. 3x10 kom Cena 233. 500mg. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 500mg. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. 2x8 kom Cena 99. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. . 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16.5din 7612791402555 592/2005/12 21.11.NOVARTIS PHARMA AG . zatim preći na oralne doze održavanja. blister. Novalgetol® . 7-10 dana. Novalgetol® ANALGIN® .12.5g/5mL. blister.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.Makedonija metamizol-natrijum . po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). leptospiroze.2din 7612791004742 594/2005/12 21.8din (R) 1086456 tableta.. 500mg.ALKALOID AD . ampula.Srbija tetraciklin .D. Paralelni lekovi: Baralgin M®. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.8din (R) 1086416 tableta. povećavati po 25mg do maks.m. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. maks.SRBOLEK A.2din (R) 1086415 tableta. maks. ukupno 9 g.11.09.06. deca početno 10mg dnevno. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. opsesivno-kompulsivni poremećaj.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. blister.12. postoperativnih). panični poremećaj.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. 50-75mg dnevno. 500mg. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. ANALGIN® .3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. blister. parenteralno 25-50mg i. 10x2mL Cena 318.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Baralgin M®.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. 25mg.06.v.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž..2006 Cena 1590. 500mg. 2. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. dnevno.2007 Cena 31. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. narkolepsija. pa 25-75mg dnevno.5-1g sporo i. 50x10 kom 515-04-1033/03 05.2003 Cena 1068. 4g dnevno.5-1g sporo i. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.). doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. ampula. gonoreja: 1. 0. 1g/2mL. postoperativnih).GALENIKA AD .N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.

zatim doza održavanja 150mg dnevno. 8 g. aspirin® direkt.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .9-7. maks.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. cardiopirin®. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.8din 515-04-258/03-2 05. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63.9din 515-04-258/03 05.2004 Cena 813.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. anbol.4g/d.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . 300mg.6-5. aspirin® 500. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.03. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 2x15 kom Cena 7567. maks. . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4-3. doza održavanja 3.6-5. tokom 1-2 nedelje.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). aspirin® 500. 8 g. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. blister. doza održavanja 80-100mg/kg/d.4-3.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. Paralelni lekovi: cor-aS. blister.4-3.2004 . aspirin® Migran.O. Midol ANDOL . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.PLIVA HRVATSKA D. doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® protect. ask pH 8. 150mg. tokom 1-2 nedelje. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.PLIVA HRVATSKA D. 300mg. početna doza 2. blister. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.6g/d u više pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol Cena 57. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. 130mg/kg/d. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. Midol ANDOL .4-3.O. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. . aspirin® Migran. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.03.03. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. blister.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. andol. početna doza 2.Francuska nilutamid . reumatska groznica: odrasli 4.10. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. maks. aspirin® direkt.3din 3/2-10-6181/1 26. aspirin® protect.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25.9-7. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god.4g/d. 300mg. reumatska groznica: odrasli 4.Srbija acetilsalicilna kiselina .CARDINAL HEALTH FRANCE .GALENIKA AD . blister.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. 100mg.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.O.O.6din (BR) 1086112 tableta. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.8g/d.8g/d. 130mg/kg/d.6g/d u više pojedinačnih doza.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .10. ask pH 8. ANBOL . doza održavanja 3. 50x10 kom Cena 762. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.

blister.N. 40mg. dnevno. 50mg. Testosteron depo ANDROCUR® . dnevno tokom 28 dana. 50mg. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.8din 8600103492430 702/2006/12 25. Paralelni lekovi: revia® . do ukupno 0.09. zatim 0. 40mg.SCHERING AG .09.1din (R) 1048112 kapsula.Holandija testosteron . 5x10 kom Cena 3274.F. dalje primenjivati 50mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg/5mL. 0.6mg.08. blister.2006 10589. blister.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.Švajcarska flumazenil .Nemačka drospirenon. bočica. ampula. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.SCHERING AG . 6x10 kom 515-04-2423/04 13. tvrda. maks.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).6din 8600103492225 1579/2006/12 05. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. blister.05. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.7din 515-04-2422/04 13.2mg u toku 15 sekundi. 50mg/10mL. ANTAXONE® . estradiol . 1x28 kom Cena 1095. ANEXATE® .G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. 1x10 kom Cena 1622. kod promene pola žene u muškarca.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju.09.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula.1mg na 1 minut.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. meka. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02.ZAMBON GROUP ITALIA . 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. blister.06. 2mg+1mg.V.09.2004 Cena 1118. 10x10mL Cena 1565.Italija naltrekson .G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. ampula.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. ORGANON . veća je jutarnja doza).2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. Paralelni lekovi: Nebido®. ANGELIQ® .08.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. meka.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. neparan. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. 1mg/10mL. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. smanjiti zatim na 1-3 kaps.Nemačka ciproteron .

2006 Cena (R) 4157603 krem. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. u hitnim slučajevima.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. . ili po 1 vaginalna tabl. rastvor. teški slučajevi 40000-100000 i. canesten® 3.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu.03.SALUTAS PHARMA GmbH .m.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .Bosna i Hercegovina povidon-jod .03. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.12. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.11.09. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.4din 515-04-02553/04 28. Mycoril®. 10x1 kom Cena 5621.BOSNALIJEK D.j. kao i za opekotine.Nemačka klotrimazol . 10mg/mL. bočica. bočica.SALUTAS PHARMA GmbH . sprej-boca.m. Paralelni lekovi: canesten®.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. doza za decu i odrasle je ista (10mL).j.j. bočica.Nemačka klotrimazol .. Paralelni lekovi: Betadine®. duboko i.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. 1x10mL Cena 1608. Mycoril®. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.7din 8606103010018 479/2005/12 14. pre i posle operativnih zahvata.j.D.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. za pripremu kože i sluzokože pre operacije. Kansen. 100mg. bočica. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .D.2003 Cena 562. 1x1 kom 515-04-3932/03 26.preč. Plimycol ANTISEPT D .v. tuba.03. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. od 200mg 3 dana uzastopno.03. 1x100mL Cena 187.m. 10000i. i.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.. .12.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. po 1 vaginalna tabl. 10mg/g.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. strip. strip. za pranje ruku u hirurgiji.Srbija antitoksin difterije . od 100mg šest dana uzastopno. 10000i. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.2004 doziranje: dezinfekcija rana. 10%.v. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. Kansen. .. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.fragmenti .2005 doziranje: ujed evropske zmije i. 200mg. 100mg/mL. Plimycol ANTIFUNGOL® . Paralelni lekovi: canesten® 1.

D. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.j. . kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. deca 0. TOVARNA ZDRAVIL./10mL.V07AB. 2x15 kom Cena 137.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.11. 10mg.7din 515-04-269/03/2 05. ili 1mg i. 2mL. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. 1x10mL Cena 12662.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 1000i. konvulzije: 10-20mg i. 100i.j./mL. blister.Srbija voda za injekcije . bočica. 100i. ampula.03.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. dijabetesna ketoacidoza i koma. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. D. parenteralni.j. liobočica sa rastvaračem. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. zatim 2000-3000 i.D.Slovenija diazepam . terapija početno 1000-2000 i.2004  (R) 1071175 tableta. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20.6din 515-04-269/03/1 05.v..3din 9002864830510 2111/2006/12 14. ampula.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.KRKA. 5x3mL Cena 2804.01.03. 10x2mL Cena 224.3mg/kg i.v. status epilepticus.Austrija antitrombin III . 10mL.11.j. vrstu insulina. karpula. primena je kratkotrajna. nesanica 5-15mg uveče. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa.JUGOREMEDIJA A. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.03. liobočica sa rastvaračem.12-0. AQUA PRO INJECTIONE .8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.j./20mL. diazepam alkaloid® APIDRA® . dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 500i. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .7din 515-04-269/03/3 05. primena je kratkotrajna. ZRENJANIN . alergija na humani ili svinjski insulin.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.v. 0. blister.2006 .5din 8606102967054 244/2005/12 15.2004  (R) 1071172 obložena tableta. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.BAXTER AG . premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.2-0. (odrasli). 10mg.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. ampula. 2mg.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.2004  (R) 1071171 obložena tableta.4din 515-04-269/03 05.03. diazepam. 2x15 kom Cena 64.08./mL. 2x15 kom Cena 137..j.2003 203. dijagnostički postupci: individualno.2005 Cena 1869. 5mg. 1x20mL Cena 24307.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Bensedin®. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.Nemačka insulin glulizin .j. na 1 godinu starosti (deca). eklampsija). blister.10.08.6din 9002864830824 2112/2006/12 14.

3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.2din 1050/2006/12 30. 1x0. 20mcg/0.2din 1054/2006/12 30.2006 Cena 7234.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.AMGEN EUROPE B.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. 1x0.5mL.06. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju. 1x0.2006 Cena 14468.3mL.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.06. 80mcg/0.5din 515-04-2543/03 05. 1x0. 1x0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. 1x0. Mycoseb® ARANESP® . 10mcg/0.4mL. 150mcg/0.3mL. 1x0.2din 1051/2006/12 30.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. .1din 1059/2006/12 30. 60mcg/0.8din 1067/2006/12 30. ni 2 nedelje posle njihove primene).06.2006 Cena 14468. 150mcg/0. .V.1din 1056/2006/12 30.8din 1058/2006/12 30. napunjen injekcioni špric. bočica.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.4mL.06.Holandija darbepoetin alfa . Paralelni lekovi: Ketokonazol.2006 Cena 7234. 5mL.01.2006 Cena 27129.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju. 40mcg/0.1din 1055/2006/12 30.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.6din 8608811000336 64/2006/12 20.06. ampula.06.4mL. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.06. pen sa uloškom. 50x5mL Cena 264.06. pen sa uloškom. 100mcg/0. napunjen injekcioni špric.8din 1053/2006/12 30.2006 Cena 3616. napunjen injekcioni špric.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS . napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom.06.4mL. 30mcg/0.06.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.06.3mL. 2%.06. 1x0.2006 Cena 18086. 1x0.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju. 1x0. 50mcg/0.2006 Cena 1808. 1x0.5mL. 40mcg/0.2006 Cena 27129.4mL.5mL.4din 1060/2006/12 30. napunjen injekcioni špric. 1x0.2006 Cena 9043.5mL 8606007081084 Cena 5425.3mL.1din 1064/2006/12 30.DEMO S.12. napunjen injekcioni špric. 1x0. pen sa uloškom.06.3mL. 60mcg/0.2006 .Grčka ketokonazol .2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 80mcg/0.A.

15mcg/0.c.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. bočica.5mL. 500mcg/mL. napunjen injekcioni špric.03. 1x7 kom 1163532 tableta.terapiju započeti sa s. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor . 90mg. 120mg. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.1din 8606007081015 1052/2006/12 30.6mL. 300mcg/0.2002 . ili primeniti s.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju.USA etorikoksib .8din 3582910015277 663/2007/12 08. blister. 20mcg/0. 1x0. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . napunjen injekcioni špric.06. Cena 42523.terapiju započeti sa s.c.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta. 1x30 kom Cena 2560.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. 60mg.2din 8606007081190 1069/2006/12 30. 1x30 kom Cena 5357.dalju terapiju prekinuti. blister. obično 4-6 nedelja. blister. pen sa uloškom.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.8din pen sa uloškom.06.06.2din napunjen injekcioni špric. 1x30 kom Cena 4639. 1x1mL Cena 70873.2007  (SZR)1014301 film tableta. 1x0.v.375mL Cena 2713.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju. 20mg.11. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.11.06.6mL. Cena 70873.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.9din pen sa uloškom. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL. dalju terapiju prekinuti. ARCOXIA® . blister.06. 100mg.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. 1x0.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.2007  (SZR)1014302 film tableta. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. 10mg. pen sa uloškom.3din 3582910015284 665/2007/12 08.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.5mL. bočica.c.5mL Cena 18086. 1x0.2) (R) 1163530 tableta.7din 3582910019176 664/2007/12 08. ili i.06.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. 100mcg/0. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.AVENTIS INTERCONTINENTAL .2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .03.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. Cena 3616.2002 Cena 3/2-10-6890 29.375mL. ARAVA® .06.11.Francuska leflunomid . Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.6mL Cena 42523. 1x0.03. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29. 500mcg/mL. 300mcg/0.

hronični bol: 60mg dnevno.2002 doziranje: artritis. 90mg tokom jednog tretmana. 60mg. liobočica sa rastvaračem. 4x5mL Cena 14005.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. akutni napad gihta.2006 doziranje: Paget-ova bolest.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.11.11. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. osteoliza.12.PHARMACIA ENTERPRISES S. dnevno (1mg).N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.04.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.11. blister. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Cena 13616.7din (R) 1079011 tableta. AREDIA® .HEMOFARM AD .Belgija eksemestan .(PHARMACIA & UPJOHN) . 30mg. 15mg.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.8din liobočica sa rastvaračem. 2mg.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. blister.12. 2x15 kom Cena 9986. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.NOVARTIS PHARMA AG .2002 Cena 6866.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.PFIZER .v. 5mg. 90mg.2002 Cena (R) 1163534 tableta. ARTANE .N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. inf. maks.8din (R) 1079010 tableta.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD .7din 7612791476549 553/2006/12 28. 10mg. 2x14 kom Cena 8750. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. blister.3din 3/2-10-5507 19. fiola. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.11.MANUFACTURING CENTER . metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.10. AROMASIN® . u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana. osteoar tritis.Velika Britanija anastrozol . maks. blister.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. 4x7 kom 3/2-10-6889 29.Srbija triheksifenidil . 1mg. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.04. blister.2003 . Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .2002 Cena (R) 1163535 tableta. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. Pamitor® ARICEPT® .A. akutni bol.USA donepezil .12. blister. 120mg. 10mg dnevno. tokom 4-6 nedelja. Paralelni lekovi: Pamifos. blister.Švajcarska pamidronska kiselina . 25mg.

2mg/mL.2006 Cena (R) 1169571 film tableta. Isopto® Tears ARTELAC EDO .10.2007 BR) 7099078 kapi za oči. Cena kontejner jednodozni. FABRIK GmbH .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . rastvor. blister. .Nemačka oksaceprol . 200mg. kontejner jednodozni. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.10. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 10x0. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.10. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.Hrvatska lamotrigin .2mg/mL. 1x30 kom Cena 627. rastvor. 2x15 kom Cena 2003.2007 (BR) 7099077 kapi za oči.2006  (R) 1084721 tableta. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. CHEM. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. blister.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. 30x0. 25mg dnevno narednih 14 dana.10. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. do optimalne doze održavanja .6mL 12/2007/2300 10. GERHARD MANN.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. 5mg.6mL Cena 12/2007/2298 10. plastična bočica. ARVIND® .6mL 12/2007/2299 10. Hemodrops. Hemodrops.2006 doziranje: epilepsija.BELUPO. blister. 25mg. Paralelni lekovi: artelac® edo.6din 3850343032513 172/2006/12 13.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.4din 3850343032544 174/2006/12 13. Cena kontejner jednodozni. FABRIK GmbH . ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.2mg/mL. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.10. 1x100 kom Cena 166. blister. 3.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. rastvor.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta.Nemačka hipromeloza .PHARM. Isopto® Tears ARTROMED® . blister.2din 3850343032520 173/2006/12 13. bočica sa kapaljkom. podeljeno u 3-4 doze. Paralelni lekovi: artelac®.02. ARTELAC .02.02. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. .CHEPHASAAR CHEMISCH . 3. 3. 200mg. 50mg.DR. CHEM. 1x30 kom Cena 1092. 100mg.2mg/mL.2007 doziranje: sindrom suvog oka. . bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 60x0.2006  (R) 1084722 tableta.10. Ne sadrži konzervans.D.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. 50mg dnevno narednih 14 dana. 3.2007 doziranje: sindrom suvog oka.DR. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02.Nemačka hipromeloza . rastvor.PHARM. GERHARD MANN.

4g/d.05. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. Paralelni lekovi: Serlift®. Lamect®. Sertiva®. Setaloft®.08. do 200mg dnevno. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. deca od 13-17 godina.07. Lamotrix® ASACOL® . doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. blister.01. blister. .D. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan.2007 . 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.6g/d u više pojedinačnih doza. blister. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17.07.7din 199/2007/12 16.1din (R) 1072635 film tableta. blister. Lamictal™. aspirin® protect. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. Lamotrigin.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. aspirin® Migran. zoloft® ASK PH 8 . 100mg dnevno narednih 14 dana.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. deca od 6-12 godina.4-3. Midol ASPIRIN® 500 . maks.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).D.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. Salofalk®. maks.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 500mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.HABIT PHARM A.8g/d. 400mg.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. 50mg. početna doza iznosi 50mg/dan. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. D. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan.A07EC02 ANTIDIJAROICI. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2005 Cena 1686. tokom 1-2 nedelje. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. maks.6-5. blister.3din (R) 1072636 film tableta. Paralelni lekovi: 5-aSa. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. Paralelni lekovi: Lamal. TOVARNA ZDRAVIL. 8 g. aspirin® direkt.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta.D.BAYER BITTERFELD GmbH . 500mg. 100mg. doza održavanja 3.05. do maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. doza održavanja od 50-100mg. Pentasa®. andol. Salofalk® 500 ASENTRA® . 800mg.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. blister.KRKA. . anbol. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. . Salofalk® 250. reumatska groznica: odrasli 4. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 800mg. početna doza 2. od 200mg dnevno.4-3.Slovenija mesalazin . doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.9-7.Slovenija sertralin .08.Srbija acetilsalicilna kiselina . aspirin® 500. ne koristiti kod dece ispod 18 godina.Nemačka acetilsalicilna kiselina . Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta.

4din 260/2005/12 26.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. aspirin® Migran. početna doza 2.4-3. 8 g. aspirin® 500. Midol ASPIRIN® MIGRAN . Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .2005 Cena 105. ne duže od 3 dana.BAYER BITTERFELD GmbH .4-3. 5x2 kom Cena 175.9-7. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.4g/d. ask pH 8. doza održavanja 3. ask pH 8. 100mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister.4-3. groznica. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. 500mg.6-5. aspirin® protect. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: Midol c.07. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 3x10 kom Cena 122.6-5. maks. Midol ASPIRIN® PLUS C .2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® direkt. andol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. 8 g.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja.BAYER BITTERFELD GmbH . dnevno.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta.Nemačka acetilsalicilna kiselina . blister. anbol. anbol. strip.8g/d. aspirin® protect.4g/d.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. početna doza 2. ask pH 8. anbol. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. askorbinska kiselina . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. andol.6g/d u više pojedinačnih doza.Nemačka acetilsalicilna kiselina.01. reumatska groznica: odrasli 4.12. aspirin® Migran. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. doza održavanja 80-100mg/kg/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® 500. andol.9-7. reumatska groznica: odrasli 4. 400mg+240mg.BAYER BITTERFELD GmbH . blister. 6 tab. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. šumeće u jednokratnoj dozi. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® protect. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. maks.8din 4008500100752 200/2007/12 16. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati.6g/d u više pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. maks. rastvoriti u čaši vode.4-3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. folija. početna doza 2. 130mg/kg/d.07. 300mg.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® direkt.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. Midol ASPIRIN® DIREKT . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6 g/d u više pojedinačnih .Nemačka acetilsalicilna kiselina . 3x10 kom 261/2005/12 26. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. tokom 1-2 nedelje.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta.8g/d. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. doza održavanja 3.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje.Nemačka acetilsalicilna kiselina .BAYER BITTERFELD GmbH .2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. maks. dnevno. tabl. tokom 1-2 nedelje. 500mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4-3. maks. 6 tabl. 130mg/kg/d.12.

8 g. 1x14 kom Cena 73.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 50mg.4 g/d.8 g/d. angina pektoris: 100mg dnevno. Tetanus gamma ATENOLOL . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. Prinorm ATENOLOL . 100mg.11. blister.j. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.Srbija antitetanusni imunoglobulin. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.O.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Srbija atenolol . 100mg.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).D. aspirin® 500. angina pektoris: 100mg dnevno.Srbija atenolol .ZDRAVLJE A.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15.Srbija atenolol . Prinorm ATENOLOL . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. selektivni (R) 1107500 tableta. Cena 694.07. terapija: 30-300mcg/kg dnevno.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. aritmije: 50-100mg dnevno. aritmije: 50-100mg dnevno.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . blister 2x7 kom Cena 73. Tetagam® P. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.7din 515-04-291/03 03.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.FRESENIUS BIOTECH GmbH .2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.2002 . doza održavanja 3.06. Prinorm ATG-FRESENIUS S . 25mg. aritmije: 50-100mg dnevno. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. maks. kunića . selektivni (R) 1107350 tableta. 250i. 130mg/kg/d. blister.FARMAKOS DD .O. 100mg.PRIZREN . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. humani .07.6-5. angina pektoris: 100mg dnevno. NIŠ . bočica. 20mg/mL.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. bočica. Paralelni lekovi: Panapres.2003 Cena 45. reumatska groznica: odrasli 4. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.06. blister. Midol ATEBULIN . anbol. aspirin® Migran. Paralelni lekovi: Panapres. ask pH 8.06. tokom 1-2 nedelje. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza.9-7.2din 3/2-10-9316 11.5mL vakcine tetanusa. aspirin® direkt.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.2004 Cena 59.4-3. ..REMEVITA D.4din (R) 1107551 tableta. 1x14 kom Cena 73. Tetabulin S/d.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. doza održavanja 80-100mg/kg/d.5din (R) 1107552 tableta. istovremeno sa 0.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. selektivni (R) 1107550 tableta. maks. 1x250 i. Paralelni lekovi: Panapres.j. 1x5mL Cena 21625.12. andol. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.

bočica.08. blister. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.08. 300-600mcg/kg telesne mase. ampula.08.ZDRAVLJE A.2005 Cena 2349.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.8din 3838989502836 110/2005/12 15.08.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. ampula. Torvalipin®.2007 Cena 3056. inj. Tulip® ATORVASTATIN . doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). odrasli i deca starija od jednog meseca. Paralelni lekovi: atorvastatin. Torvalipin®. blister. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.12.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. 40mg.5din (R) 1104521 film tableta. 5mg ili 7.08. 3x10 kom Cena 775. inj. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. 40mg. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. TOVARNA ZDRAVIL.1din 3/2-10-9317 11. 10mg/mL. 20mg. blister. obično inicijalno i.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: atoris®. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.08. maks.5mg.04. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. D.v.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.2005 Cena 1260. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. blister. 40mg.03. 10mg. blister.03. 10mg. Paralelni lekovi: Tracrium™ . 10x2.D. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.v.Srbija atorvastatin .2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).KRKA. doza 20mg dnevno.04. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05.2005 Cena 2046.7din (R) 1104524 film tableta.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju.3din (R) 1104522 film tableta. 10x5mL Cena 216252. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. 10mg. 20mg.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju.DELTASELECT GmbH . 20mg.2002 doziranje: lečenje akutnog.Nemačka atrakurijum . 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. . Sortis®. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). aplastična anemija: 2. 10mg/mL. blister.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. ATORIS® . blister. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. Sortis®. Maks.Slovenija atorvastatin .D.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. blister. maks.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2din 8606103442024 594/2007/12 01.5mL Cena 1586. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15.08. 20mg/mL. . 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15.

lobarna pneumonija. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. ampula.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.4mg s.06.12. uretritis. iritis.m.c.25mg s.m. infekcija kože i mekih tkiva). bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. blister.VEROFARM .08.v..m. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup)..INNOTECH INTERNATIONAL . ili i. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. otitis media). 0.Rusija atropin . 875mg+125mg. jednokratno. teže infekcije 500mg na 8h. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. (deca). ili i. (400mg+57mg)/5mL. puerperalna sepsa. septički abor tus. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. sinuzitis. deca preko 3 mes.5mg s. 250mg.5-1mg s..c..2mg s.3din plastična bočica sa kapaljkom. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.6din 3/2-10-10776 25.06.04mg/kg. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora. na 1-2 sata do maks. 2mg (odrasli). infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. AUGMENTIN .2din 515-04-1520-2 04.v. 10x600mg Cena 1232. deca od 3-4 godine 0. ATROPIN SULFAT . tvrda.c. rastvor.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN .08.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154..2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju. rastvor.01-0. 1mg.c. ATROPIN ..5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.HEMOMONT D. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.2007  (R) 7095073 kapi za oči. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. deca 0.LABORATORIE INNOTHERA .P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. deca od 10-14 godina 0. itd.6mg. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. ili i.Francuska tenonitrozol . Cena 88. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju. klavulanska kiselina . infekcija kostiju i zglobova.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.SMITHKLINE BEECHAM . 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.6din plastična bočica sa kapaljkom. ili i.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10.v. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.5%. Cena 75. ili i. deca od 7-9 godina 0.m.v. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. ili i. pijelonefritis).3mg s.03mg/kg i. blister. bronhopneumonija.3-0. deca ispod 40kg (do 3 mes. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 1x8 kom Cena 237.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece.c ili i. uveitis.Crna Gora atropin .2din 515-04-1520-1 04. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. ili 0. bočica. deca od 5-6 godina 0.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera).m. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.c. 1x140mL Cena 690.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.O.08.2003 Cena 828. parenteralno odrasli 1g na 6h ili . .4din (R) 1021632 film tableta.3-1mg i.. 500mg+100mg.m. bočica.O.Belgija amoksicilin.03-0.m. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i. 1%.12. iridociklitis.

A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta.07. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.2001 Cena 144. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. amoksiklav Lek® 2X.F.07. blister.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . Paralelni lekovi: Nimesulid.Francuska rosiglitazon . . postoperativni bolovi. enhancin. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. blister. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® .Srbija moklobemid . 8mg.08.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH .50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. 100mg.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. glavobolja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. Nimulid®.5din (R) 1072141 film tableta.2001 doziranje: reumatoidni artritis. amoksiklav Lek® 156. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. actasulid® AUROMID® .2006 Cena (R) 1341821 film tableta. blister. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. blister. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2001 doziranje: sindrom depresije. 150mg.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. 4mg.Švajcarska moklobemid . Nimulid®-Md. 400mg dnevno. dismenoreja.2g prašak za injekciju. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. maks.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. 25mg/kg na 6h ili 8h. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. spor tske povrede. blister.07. do 12 god.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.8din (R) 1163501 tableta.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. Panklav forte. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.03. 100mg.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.Austrija nimesulid .07. blister. amoksiklav Lek® 1.2001 Cena (R) 1163502 tableta. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.2006 doziranje: sindrom depresije.6din 5000483131807 293/2006/12 06. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. Panklav® 2X AULIN . degenerativna reumatska oboljenja zglobova.03. blister. zubobolja. 300mg.GALENIKA AD . ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. 2x14 kom Cena 1872.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Panklav. deca od 3 mes. 100mg.

v.2002 Cena 1846.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.5mL.7din 515-04-3000/03 21. blister.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno. 400mg. inf. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. 400mg/16mL. pre terapije. 4mg. zofran AVIL® . zatim revakcinacija posle 6 meseci.BAYER HEALTHCARE AG .F. boca staklena.v. u trajanju od 90 min. AVELOX® . 3mg/mL.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. 50mg. zatim kontinuiranom inf. dnevno. 1x100mL Cena 71. bočica staklena.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. nezavisno od obroka. AVAXIM 160 U .5din 8608811000411 1575/2006/12 05.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. svrab različitog porekla (od uboda insektta. nezavisno od obroka.5din 8608811000428 1574/2006/12 05. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. 1x16mL Cena 108093. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. deca 5mg/m2 i.A.08.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. 1mg/sat tokom 24 sata.JUGOREMEDIJA A.12. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. 100mg/4mL. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.11.5din (R) 1124570 tableta. Quincke-ov edem.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . 10 dana. AVESSA . blister.HEMOFARM AD . 4mg.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije.08..Srbija ondansetron .L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju.2005 29725.09.Nemačka moksifloksacin .Srbija feniramin .SANOFI PASTEUR S.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. zavisno od telesne mase. 5x2mL Cena 1495. ZRENJANIN .). 400mg/250mL.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju.5mL.v.12. Paralelni lekovi: ondasan®. dnevno. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i. dodira bršljena i sl. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.08.2006  (R) 3058050 sirup.2005 Cena (R) 1329501 film tableta.Švajcarska bevacizumab . 1x0. 400mg. 0. 2x10 kom Cena 56. .. 5-10 dana. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. dnevno.08.09. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. alergični dermatitis). 7 dana.v. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. bočica.5mL Cena 1729. napunjen injekcioni špric.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. bočica. serumska .7din 8606102767043 322/2005/12 24. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. blister.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .09. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.D. ampula.

III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. 27 l. 250mg. 50mg/kg dnevno.2004 05. 50 l. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. trbušne infekcije.5din 241/2007/12 17.04. 40 l. rocephin®. gonoreja.2007 Cena 16758. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.MESSER TEHNOGAS A. uha. 3 l.HEMOFARM AD . 98% v/v. novorođenčad maks.2004 05. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. 98% v/v. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. 10mg/mL.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.04.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. meningitis. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. nosa. histaminske glavobolje. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. 2g dnevno.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. 98% v/v. 10 l.04. pluća. Longaceph®.Belgija brinzolamid .V.2004 .Srbija ceftriakson . maks. 1g.ALCON-COUVREUR N. Farcef.04. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. 98% v/v.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.5din (R) 7096060 kapi za oči. bočica. konetoze.Srbija azot-suboksid . 13 l. .v. 98% v/v. zglobova.2004 05. AZARAN .01.5mg. maks. Labilex®.04. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.2004 05.04. 98% v/v.10. 50x1000mg 242/2007/12 17. bočica. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. 8 l. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. 98% v/v. kože.04. AZOT-SUBOKSID . Lendacin®. Paralelni lekovi: ceftriakson. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22.04.2004 05. grla.D. 196 l. 98% v/v. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. kostiju. ceftriaxon-MIP®.2004 05. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.2004 05.01. ceftriaxone-BcPP. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. bočica. veracol® AZOPT® . inf.. suspenzija. 50x250mg 05. . odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 2g na 12 sati i.

neuralgije.Slovenija tiamin.07. kalcijum-pantotenat . poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. profilaksa bakterijskog endokarditisa. povećane potrebe za vitaminom B. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. . dnevno.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.KRKA.2003 Cena 159.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1g.14 godina 1 obložena tabl.5mg na 8 sati.D. D. folija. 2x15 kom Cena 71. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. 500mg.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. piridoksin. blister. deca do 1 godine 62. creva ili jetre.m. neurodermatoze. 250mg/5mL.KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. bočica.. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.m. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. Cena 2399din kutija. Paralelni lekovi: almacin®. amoxicillin. deca od 5 . creva ili jetre. liobočica sa rastvaračem. polineuritis. liobočica sa rastvaračem.. u ginekološkoj praksi. D. nikotinamid. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. deca 50mg/kg/dan i. nikotinamid. neuralgije.6din (R) 3021772 sirup. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. 125mg/5mL. riboflavin. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g. neurodermatoze.07. tvrda. deca 50-100mg/kg/dan i. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.2003 Cena 84. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. TOVARNA ZDRAVIL.Francuska amoksicilin .A11EA. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® . ospamox® dT.. kalcijum-pantotenat. cijanokobalamin.5din 515-04-1621/03 30. 1x60mL 515-04-1624/03 30. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.001mg+20mg.07. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. paba .001mg+20mg.. 500mg. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.INNOTECH INTERNATIONAL . 1x60mL 515-04-1625/03 30. polineuritis.07.8din (R) 1021770 kapsula. bočica. .5din (R) 3021771 sirup. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. piridoksin. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti.05. povećane potrebe za vitaminom B.05.05. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. blister. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. ospamox®.A11EA..9din 3838989623388 1196/2007/12 29.2003 Cena 102.07. Sinacilin® .abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . infekcije kože i mekih tkiva. B-COMPLEX .v.v. 6g dnevno. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. maks.D.2003 Cena 155. riboflavin.Slovenija tiamin. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. amoksicilin.

maks. faringitis.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. trimetoprim . ampula.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. 400mg+80mg. maks. bronhiektazije.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. faringitis. 54mg/kg dnevno. 1440mg. blister. otitis medija). (400mg+80mg)/5mL. prostatitis.3din (R) 3026605 sirup.GALENIKA AD . uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. trimetoprim . infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22.Švajcarska sulfametoksazol. pijelonefritis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. sinuzitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.09. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. ampula. (200mg+40mg)/5mL. 54mg/kg dnevno. 1440mg. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.01. lobarna i bronhopneumonija. (400mg+80mg)/5mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. faringitis. prostatitis. prostatitis.2007 Cena 123. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. 50x5mL Cena 1220. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. maks. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ .F. Trimosazol. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. adneksitis). maks. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. lobarna i bronhopneumonija.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. Trimosul BACTRIM® . infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. pijelonefritis. otitis medija). Paralelni lekovi: Baktimol®.Švajcarska sulfametoksazol. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. 1440mg. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. trimetoprim . kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. adneksitis). pijelonefritis. lobarna i bronhopneumonija. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.Srbija sulfametoksazol. otitis medija).F. infekcije posle pobačaja. infekcije posle pobačaja. sinuzitis. bronhiektazije. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. sinuzitis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. bronhiektazije. adneksitis). kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.01. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. infekcije posle pobačaja. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. bočica. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.08.

a postupak se ponavlja više puta dnevno. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233. caPd 2 aNdY disc.85g/L+0.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 1. infekcije posle pobačaja. 1. prostatitis. 4x2000mL Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-5149/03 05.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17. 1. kalcijum-hlorid.5-1. 1. maks.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® .5g/L.5L (deca) tokom 5-20 minuta. natrijum-laktat. otitis medija).1g/L+16.D. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.9din 515-04-2913/03 01. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze. natrijum-laktat.B05DB.18g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. 1440mg.Nemačka natrijum-hlorid. lobarna i bronhopneumonija.1g/L+15g/L. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati..J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.79g/L+7. Paralelni lekovi: Balance 1. glukoza . caPd 3 Stay safe. bronhiektazije. . caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.5% GLUKOZE.3% glukoze.HABIT PHARM A.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2. magnezijum-hlorid.3% glukoze. Trimosul BALANCE 1. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1. trimetoprim . caPd 4 aNdY disc.3% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu.26g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. adneksitis). sinuzitis. caPd 2 aNdY disc. 5.5% glukoze. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.25% glukoze.3% glukoze.12. kesa. caPd 17 Stay safe. kesa.5L (deca) tokom 5-20 minuta. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.01. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Balance 1. kalcijum-hlorid. caPd 2 Stay safe.Srbija sulfametoksazol.B05DB. caPd 17. caPd 2 Stay safe. 1. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. 1. Balance 2. Balance 4. Balance 2. caPd 4 aNdY disc..75 MMOL/L KALCIJUMA . infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. Balance 2. 2x10 kom Cena 68. Trimosazol. 5. blister. caPd 4 Stay safe BALANCE 1. 4x2000mL .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 4.85g/L+0. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.04.25 mmol/L kalcijuma. 1.1din 8600102463097 28/2006/12 13.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5-1.5% glukoze. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. caPd 3 Stay safe.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. glukoza . 400mg+80mg.75 mmol/L kalcijuma. faringitis. 1. pijelonefritis.25% glukoze. caPd 3 aNdY disc. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5% GLUKOZE. Paralelni lekovi: Bactrim®.25 mmol/L kalcijuma. 1.25 MMOL/L KALCIJUMA .

posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% glukoze. kesa. caPd 17 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 4x2000mL Cena 1233. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. Balance 1.1g/L+22.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. 1. magnezijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. 1. kesa. 5. 1.26g+0.3% GLUKOZE. caPd 17 Stay safe. caPd 3 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.85g+0. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1. Balance 4.12. caPd 17.25% glukoze. caPd 2 Stay safe. caPd 3 Stay safe. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 5. Balance 2. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze. Balance 1. kalcijum-hlorid. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. kesa. caPd 4 aNdY disc.25 MMOL/L KALCIJUMA . glukoza . 1. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. 4x2000mL Cena 1233.5% glukoze.B05DB.79g/L+7. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-2914/03 01.. natrijum-laktat.5-1. 1.5% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno.9din 515-04-2912/03 01.1g/L+42.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 1.04.79g+7. caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.25 MMOL/L KALCIJUMA . posle 2-10 sati rastvor se ispušta. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze. Balance 4.25% glukoze. 1. 5. 1. caPd 3 aNdY disc. a postupak se ponavlja više puta dnevno. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.79g/L+7.25% glukoze.3% glukoze.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.9din 515-04-5150/03 05.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.3% GLUKOZE.5% glukoze. 1. kalcijum-hlorid.25% glukoze.3% glukoze. 1.5-1.B05DB. magnezijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.18g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.18g/L+0. caPd 2 aNdY disc. kalcijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.73g/L. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.75 MMOL/L KALCIJUMA .73g.75 mmol/L kalcijuma. 1.25% GLUKOZE.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .. 1. caPd 4 aNdY disc.5g/L.5-1. 4x2000mL . caPd 17.25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.1g+22.12. Paralelni lekovi: Balance 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. natrijum-laktat.B05DB. Balance 1. glukoza . caPd 17 Stay safe.85g/L+0. natrijum-laktat.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0..5% glukoze. 1. 1. glukoza . magnezijum-hlorid.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. Balance 4.

5L (deca) tokom 5-20 minuta. magnezijum-hlorid.JUGOREMEDIJA A.25% glukoze. blister. parenteralno 0.Srbija pitofenon. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. 5mg+0. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.09. blister.2din 8608811004518 656/2006/12 18. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.m.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).2006  (R) 1123568 tableta.2003 Cena 78.75 mmol/L kalcijuma.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18. caPd 17.. Balance 2.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. kesa.B05DB.2006  (R) 1123565 tableta. 500mg. metamizol-natrijum . BARALGIN M® . Balance 4.5% glukoze.05.26g/L+0.7din (R) 5086568 supozitorija. Balance 2.5% glukoze. 1x5 kom Cena 65. 10x10 kom Cena 141. 5. 500mg. a postupak se ponavlja više puta dnevno. caPd 4 aNdY disc. blister.10. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1000mg.1mg+1000mg.1g/L+42. ampula. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. ZRENJANIN . 4g dnevno. 5x5mL Cena 73.04. 0.Nemačka natrijum-hlorid. 1.5g i. ili 1-2. Balance 1. caPd 3 aNdY disc. 10mg+0. ampula.05. blister. caPd 2 aNdY disc. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .5-1g sporo i.5-1g sporo i. Paralelni lekovi: analgin®.Srbija metamizol-natrijum .25 mmol/L kalcijuma. 5g dnevno. 1.D..10. supozitorije 1-4 puta po 1. 1.JUGOREMEDIJA A.v.79g/L+7.5-1. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.1mg+500mg.2001 Cena 22.03. Paralelni lekovi: Balance 1. glukoza .5g.2003  (R) 5123569 supozitorija.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. maks.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. blister.3% glukoze.09. caPd 2 Stay safe. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.1mg+500mg. akutni bolovi.6din 8608811004501 655/2006/12 18.. 1x10 kom Cena 29.6din 8608811003511 3/2-10-463 13. 1. 5mg+0. blister. kalcijum-hlorid.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% GLUKOZE.85g/L+0. 1. caPd 17 Stay safe. fenpiverinijum-bromid. maks.75 MMOL/L KALCIJUMA .5g/L.D. 5x5mL Cena 69.2din (R) 1086566 tableta.1mg+2500mg. 10mg+0. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma. 1.v. ZRENJANIN . Novalgetol® .12.9din 515-04-5151/03 05. 2.

ecobec easi-Breathe BECONASE™ .2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.05mL intradermalno.12.3din 3393370035558 254/2006/12 03.D.04.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. maks. 1x200 doza Cena 262. 1g/mL.Srbija barijum sulfat .2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .GLAXO WELLCOME PRODUCTION . VAKCINE I SERUME “TORLAK” . liobočica sa rastvaračem u ampuli.7din 2mg/2mL. 2 inh.12. ecobec easi-Breathe .2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER . maks. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. maks. maks. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. (200mcg). kontejner plastični.2003 doziranje: novorođenčad 0.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . (250mcg). Cena 3485.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . . liobočica sa rastvaračem u ampuli.11. 50mcg/doza.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija.10.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh. suspenzija. deca preko 1 godine 0.04.1mL intradermalno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. bočica sa raspršivačem.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. 250mcg/doza. ecobec. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.Francuska beklometazon . dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.5din 2723/2007/12 06. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg). Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . 10 inhalacija (500mcg) dnevno. 400mcg dnevno. .J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. 5x1mL Cena 2634.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.Poljska beklometazon . po potrebi 3-4 puta po 4 inh. boca staklena. 2046.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . (1000mcg) dnevno. 1g/mL. (500mcg) dnevno.2006 116.Francuska beklometazon .5din 14. 4 inh. Paralelni lekovi: Becloforte.03. sprej-boca sa dozerom.A. Paralelni lekovi: Becotide™. (200mcg). inhalator pod pritiskom sa dozerom.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. ecobec.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. maks. 200x50mcg/doza Cena 262.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh.1din 14.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. 50mcg/doza. (250-500mcg). 1mg/mL.

BELUPO. polenski dermatitis.07. ampula. ekcematoidni numularni dermatitis.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . bočica sa kapaljkom. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.5mg/g+30mg/g. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. neurodermitis.2din (R) 4153534 mast. seboroični dermatitis.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.02. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. blister. 20mg. seboroični dermatitis.05.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju.D. inficirani dermatitis posle uboda insekata. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis). Lichen rubber planus. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. rentgen dermatitis. BELOGENT® .5mg/g.5mg/g.Hrvatska betametazon . 0. . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis.2006 20-50mg. tuba. numularni dermatitis. gentamicin . DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. tuba. inter trigo.2007 Cena 162.2din (R) 4153535 krem. 50mg.07.9din 18. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.GALENIKA AD .2007 450.Hrvatska betametazon.BELUPO.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. B d07ac kortikosteroidi. Paralelni lekovi: diprosalic® . dishidrotični dermatitis. hronični ekcemi.Hrvatska betametazon.2006 28. 1x15g Cena 125. atopijski dermatitis (neurodermatitis). DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. dishidrotični dermatitis.2007 Cena 125. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 0.5mg/g+20mg/g.02. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast.7din (R) 4152042 krem. rentgen dermatitis. 0. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.5mg/g+1mg/g. tuba. akutni fotodermatitis. .07. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. inter trigo.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. salicilna kiselina .BELUPO. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . tuba. jakog delovanja. fotodermatitis. opekotine od sunca. profesionalni dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x30g Cena 308.Srbija piridoksin . 0. vitamin B6 BELODERM® . ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. 0. 0. jakog delovanja.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. . inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.7din 18. ekcemi.D.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.5mg/g+1mg/g.7din 3850343026437 1514/2007/12 16.07. Paralelni lekovi: Piridoksin. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.05.D. tuba.

05. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . najduže 5 dana kontinuirano.2007  (R) 1071121 tableta.1din 8608808100247 973/2007/12 10. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi.11.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis.Srbija diazepam . 10x2mL Cena 150. 4mg/mL. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. rastvor.R. . ne sunčati namazano mesto.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. rastvor. bočica.7din (R) 7110092 kapi za nos.Slovenija nafazolin . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. STI. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. ne sunčati namazano mesto. 0. blister. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01.05. Paralelni lekovi: Novasol. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.05.8din 3/2-10-7584 19. 2mg. . Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . TOVARNA ZDRAVIL. mentol .2002 Cena 80. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg .2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. priprema za rinološki pregled.Turska metilsalicilat. BENSEDIN® . rinosinuzitis.11.KRKA. 1x10mL Cena 199. 1x10mL Cena 59.O.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2007  (R) 1071122 tableta.05. tuba. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. tuba.1%. primena je kratkotrajna. mentol . Nafazol. rastvor. .2007  (R) 1071120 tableta. krvarenje iz nosa. 10mg.9din 8588000227907 549/2005/12 18. ampula.03.GALENIKA AD .2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.05%. .05% rastvora na 6 sati.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.Slovačka oksibuprokain . 1x10mL 3/2-10-7585 19. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.1% rastvora na 6 sati. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos.03. 5mg. blister.PFIZER ILACLARI LTD. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. nesanica: 5-15mg uveče.D.Turska metilsalicilat.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. bočica sa kapaljkom. 28%+10%. STI. bočica.9din 8608808100230 972/2007/12 10. Nafazolin BENOXI . D. 15%+10%. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. blister.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.11. 10mg/2mL. 2x15 kom Cena 41. 3x10 kom Cena 50.0 BEN-GAY® .PFIZER ILACLARI LTD.UNIMED PHARMA S. 0.

pa 20-25 i.2007 Cena 676. 500i.06.11.8din 3/2-10-9309 11. 1000i.j. Partobulin® S/d. diazepam.2005 . ili 1mg i.12.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. liobočica sa rastvaračem. potpore šivenju.j.12.j.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. status epilepticus.7mg+180i. humani .ZLB BEHRING GmbH . set. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. 100mcg (od 13. 250i. primena je kratkotrajna. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju.2002 Cena 13272. octanate 1000.Nemačka faktor VIII ../kg (početna doza).j. BERLITHION® 300 ED . 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . humani .j.5din 4013054001974 492/2005/12 26.+5.Nemačka fibrinogen./kg na 8-12h. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti./kg (početna doza). Haemoctin SdH. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22. liobočica sa rastvaračem. emoclot d.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .7din 8606002990282 1352/2007/12 19.j.2002 Cena 26218.8din 3/2-10-7682 22. konvulzije: odrasli 10-20mg i.j. hemostaze. deca 0.j. teška krvarenja 40-50 i. octanate.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva.j..2din 3/2-10-9308 11. trombin.2-0.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. bočica.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: apaurin®.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). aprotinin.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin.11./kg na 8-12h.10.I.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju./10mL. liobočica sa rastvaračem. 300mg. na 1 godinu starosti.v.. ampula.. 90mg+1000KIU/mL+500i.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) ./kg (jedna doza)..j. umerena krvarenja 15-25 i.+17. 1x250mcg Cena 3382. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.j. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.v. 5x12mL Cena 866.. 50mcg. pa 10-15 i.12.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2002 doziranje: individualno.06. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.v. 1x10mL B Cena 6652.5din 3/2-10-9306 11.3mg/kg i. kalcijum-hlorid. 1x2. 270mg+3000kij+1500i. faktor xlll.9mg/mL+60i.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. 250mcg.ZLB BEHRING GmbH .j. Paralelni lekovi: emoclot. nedelje gestacije). rhesonativ® BERIATE P .B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Immunorho.2002 Cena 26544. set. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET .

0. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. 1%.10.3din 9006968003900 532/2005/12 08. blister.11. 30 min.Makedonija povidon-jod .) u toku 2-4 nedelje. . ipratropijum bromid . u obliku brze inf.KG .v. površinski ili herpetički apscesi.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. bočica od tamnog stakla.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .ALKALOID AD . Thiogamma® 600 injekt.2din (BR) 1089110 film tableta.L. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. 1x20mL Cena 278.Makedonija povidon-jod . pre doručka. i.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. kao pojedinačna doza.11. BERODUAL® . 1x100mL .2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. 10%. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .ALKALOID AD . ipratropijum bromid . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). gingivitis. 1x100mL Cena 113. bočica.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje.12.02mg.1din (R) 7114725 aerosol. afte. (30 min. terapija se nastavlja primenom tableta. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.11.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .Nemačka fenoterol. 300mg.05mg+0.Italija fenoterol.5mg/mL+0. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.1din 3/2-10-5772 11. bočica.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. BETADINE® . 0.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. Thiogamma® 600 injekt.R.1din 3/2-10-5757 11. sprej-boca sa dozerom.ISTITUTO DE ANGELI S.25mg/mL. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.

SRBOLEK A.A11EA. 0.Srbija betaksolol .v. trihomonijaze.11. dnevno i. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. ampula sa rastvaračem u ampuli.4din 515-04-3454/04 24. 10%. 5x2mL Cena 176. .S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči.5%.2002 B BETADINE® . kalcijum-pantotenat. nikotinamid.09. 300mg..S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.2004 .7din 3/2-10-5770 10.GALENIKA AD . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.j. blister. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta.11..V.11.SCHERING AG . 2x7 kom Cena 173.4din 8608808100292 2266/2006/12 06.m.ALKALOID AD . 200mg.7din 10. BETAKSOLOL . 1x5mL 515-04-2579/03 17. ili inf. boca.HEMOFARM AD .Nemačka interferon beta 1 b . cijanokobalamin . i. s.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. BICIT HP® . 14 dana uključujući i dane menstruacije.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju..2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. blister.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.2mL doziranje: 8-16 Mi. bočica. 1x1000mL 3 767. 8Mij/mL. ili inf. i.9din 5413895023477 2507/2007/12 19. i.ALCON-COUVREUR N. 7. liobočica sa rastvaračem u špricu. 4x10 kom Cena 517.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 2.10. svaki drugi dan. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .5mg/mL.5%.D.01. ili 1-4 inj. .004mg. bočica.5din (R) 7093115 kapi za oči.m.2din 10. riboflavin.2007 Cena 72669. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® .12. rastvor. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.Srbija tiamin. deca 1 inj.Belgija betaksolol . 15x1. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja.8din 8600097406017 99/2007/12 11.Srbija bizmut-subcitrat . suspenzija.12. boca. piridoksin.2002 755. 1x5mL Cena 403.v.c. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON .Makedonija povidon-jod .

večera) i 1 tabl. vr toglavica i šum u ušima. ručak.KRKA. tvrda. blister. blister.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).2006 Cena (BR) 1073111 kapsula.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. blister.2006 509. blister. trihurijaza: 400mg jednokratno.06. jednokratno. D.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE .Srbija bifonazol .D. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. zatim 2 nedelje pauza. 1%.9din (BR) 4157501 krem.07.2002 Cena 1634. 200mg.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). BILOBIL® . mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. bočica.2002 doziranje: infekcije kože. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. TOVARNA ZDRAVIL.2din (BR) 7157500 losion. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .KRKA.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. . suvi ekstrakt lista . poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. tvrda. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.12.05.D. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. 1%.05. tvrda. 40mg.Makedonija albendazol . D. 40mg.12.2002 Cena 131.D.07.06.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma.3din (R) 1028124 tableta. bočica od tamnog stakla. 80mg. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. tvrda. 1 tabl. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.2006 u ušima. .ALKALOID AD . 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. ankilostomijaza. tuba.SRBOLEK A.7din 12. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN . 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. 1x6 kom Cena 212.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. suvi ekstrakt lista . bočica. 200mg. . 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. .D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana.2002 doziranje: askarijaza.1din 12. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. 80mg.

2mg. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. tabl. 4mg. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 3x10 kom Cena 255.2002 doziranje: traheobronhitis. blister. selektivni (R) 1107030 film tableta.12.12.Hrvatska askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .FIDIFARM . bočica. tabl. maks.2006 doziranje: hipertenzija.09. bočica. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .D.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 .R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. pod nadzorom lekara. ne žvakati. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. Paralelni lekovi: Byol®. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19.D. blister. concor® cor . spastički bronhitis. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.Srbija bromheksin .05. 5mg. mlekom ili drugom tečnosti. . bronhiektazije. bronhiektazije. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F .12. 4mg/5mL.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete.2din (R) 1112046 tableta. progutati sa tečnošću. progutati sa vodom.3din (R) 1107032 film tableta.05.JUGOREMEDIJA A.5mg.2006 Cena 323. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. 16mg.2002 Cena 182. uzimati ujutro.05. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.4din 8608811000589 707/2006/12 25. 10mg. deca do 1 godine 3 puta po 1mg.12. blister.3din (R) 1107031 film tableta. cele.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. blister. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 2. concor®.Srbija bisoprolol . 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. ampula.ZDRAVLJE A. najbolje svaki dan u isto vreme. ZRENJANIN .4din (R) 0112042 rastvor za injekciju.2002 doziranje: traheobronhitis. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. blister.2006 Cena 487. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.D. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25.Srbija bromheksin . . spastički bronhitis.ZDRAVLJE A.9din (R) 7112040 rastvor. 500mg. 20mg dnevno.

15000i. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. 800mg. bočica staklena. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.08.2006 23621. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. bočica. blister.F. progutati sa vodom. 300mg.Srbija bisoprolol .C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.NI MEDIC D. BOLUZIN . 50mg. tabl. 2mg. 1 kom Cena 1891.01.NIPPON KAYAKU CO. Paralelni lekovi: Byol®.2004 116424.3din 8606010300219 13/2007/12 08.1din 3/2-10-10727 25.2002 .09.12.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17.2004 Cena 25071.Švajcarska ibandronska kiselina ./bočica.09.2din 4987170870083 251/2005/12 15. . bočica. concor®.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.LTD. blister. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. 5mg.j. cele. Lek nije namenjen za primenu deci. bočica.09. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® . u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.2007 doziranje: hipertenzija.2007 Cena 487. 6mg/6mL.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata.SCHERING AG .2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.O.8din (R) 1059085 film tableta. pod nadzorom lekara. blister. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. tabl.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju.Japan bleomicin . 6mg/6mL. BISOPROLOL . najbolje svaki dan u isto vreme.Srbija gemfibrozil .2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. jednjaka i grlića materice. 1x28 kom 515-04-02612/04 28. progutati sa tečnošću. 1x2mL Cena 8884. concor® cor BLEOCIN-S .06.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. tvrda.GALENIKA AD . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.01. 20mg dnevno. selektivni (R) 1107020 tableta. zavisno od indikacije. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. 3x10 kom Cena 323. 10mg.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. 7x8 kom Cena 358.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. ne žvakati. mlekom ili drugom tečnosti. podeljeno u 2 doze. . 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.01. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.Nemačka klodronska kiselina . bočica.5din 8606102767173 97/2006/12 31. maks.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. uzimati ujutro.O.3din (R) 1107021 tableta. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . blister.

J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . parenteralno 300mg dnevno sporom i.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. maks. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .08. hemifacijalni spazam. tokom 28 dana.Irska botulinum toksin . 1x1 kom Cena: 2835. blister. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god. kod iste indikacije (blefarospazam.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.j. maks. 3-5 dana. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.07. tortikolis) doze mogu biti različite.5 din 12/2006/73 26.Švajcarska ibandronska kiselina . ampula. do 3200mg dnevno. Cena 13647. inf.05..abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. 60mg/mL. kontejner jednodozni. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . 2.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . .M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju.. ako je potrebno dozu povećati. 400mg.F. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .1din 8600103492058 746/2006/12 26. 300mg/4mL.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. 150mg.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . . bočica. bočica plastična. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.2004 doziranje: osteoporoza: 2.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju.Švajcarska ibandronska kiselina .ALLERGAN .Italija tobramicin .CHIESI FARMACEUTICI SPA . tvrda.09. ako je potrebno dozu povećati.2006 Cena 15020.Finska klodronska kiselina . 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.SCHERING OY .HOFFMANN-LA ROCHE LTD.05. 1x100 i.1din 515-04-02491/04 28.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.2004 doziranje: lokalna inj. 5x5mL Cena 8316.v. blister.1din (R) 1059061 kapsula.01.j. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze.F. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega.5mg. primenjuje se inhalacijom. a najduže 10 dana. 100i.

2005 (R) 3058113 oralna suspenzija. 60mg. kratkotrajna primena.10.02. .02. .N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.25mg uveče tokom 1.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). Paralelni lekovi: Lexaurin®.5-6mg. jednu nedelju.D.5mg.5mg.12. 0.12.1din 8608808100339 196/2005/12 21. Paralelni lekovi: Tefen . 3mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. rastvor. BRONAL® .ZDRAVLJE A. 2x15 kom Cena 50.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. bočica sa kapaljkom.2006  (R) 1071722 tableta.2006  (R) 1071721 tableta. 1x30 kom Cena 198. 10mg. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.Nemačka brivudin .2% .2%.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. blister.1din 8608807100668 115/2006/12 03. 2x10 kom Cena 55. BROMAZEPAM .12.Srbija bromazepam . plastična fiola. poremećaj sna: 3 puta po 1.5din 8608808103798 197/2005/12 21. uzima se uz jelo. dnevno.Srbija terfenadin .O. 1x30 kom Cena 649. blister.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.12.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. uznemirenosti.GALENIKA AD . 60mg dnevno. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . . blister.Slovačka brimonidin . 6mg. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. 30mg/5mL. nervoza. tokom 14 dana. Lexilium® BROMOKRIPTIN . fiola. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.UNIMED PHARMA S. bočica od tamnog stakla. anksioznosti. parkinsonizam: 1.09. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. nedelje. 1.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.2003  (R) 1149041 tableta.2006 doziranje: stanja napetosti.R. 125mg.Srbija bromokriptin . 1x100mL Cena 91.3din 8608807100712 117/2006/12 03.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. blister.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.02. blister. maks.5mg. 2x10 kom Cena 84. 2.D. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.

Cena 91.Srbija ibuprofen . polusintetski.5din (R) 1162031 obložena tableta.2002 Cena 104. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. FALK PHARMA GMBH .A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. 20mg/mL. 100mg/5mL. .Hemofarm.2g/d.07. 3mg. ponoviti za 7-10 dana.REMEVITA D.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. burzitis.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija.4g/d. tendosinovitis).GALENIKA AD .8g/d u 3-4 pojedinačne doze.09.09.O.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. tvrda.2din 8608808100384 109/2005/12 08.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. Paralelni lekovi: Ibu . sirup 3-4 puta po 100mg.09. 720mg/60mL.6-1. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. posle jela. na dan. BUDOSAN® . Ibuprofen. blister. 400mg. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25. 6x1mL Cena 133. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.2002 .abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . NIŠ . Nurofen active.2-1.D. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.6din bočica od tamnog stakla.Nemačka budesonid .10.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. doza održavanja 0. Nurofen. 200mg.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.Srbija piretrin . 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. plastična bočica. 10%. bočica. sirup 3-4 puta po 50mg. 2.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. blister.O. ampula.DR. BUSCOPAN .2002 Cena 151. 600mg. tuba. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon.10.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.Srbija ibuprofen . degenerativne ar tropatije. 3x10 kom Cena 91. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. 1x50g Cena 93. 10x10 kom Cena 7782.Srbija butilskopolamin . deca od 8-12 god.3din (R) 1162032 film tableta.ZDRAVLJE A. miozitis. 3-4 puta po 200mg.12. 3 puta po 1 kaps. deca od 1-2 god.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela.A07EA06 ANTIDIJAROICI. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. maks.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.4din 515-04-2643/03 19. deca od 3-7 god. rupan.GALENIKA AD . Upfen BRUFEN® . Nurofen Liquid. INTESTINALNI Cena 81. tenditis.12. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON . UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. blister.

najbolje svaki dan u isto vreme. 7. 2. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.Makedonija bromoprid .4mg/mL. . deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.ALKALOID AD .12. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19. blister.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 10mg. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. maks. blister. ponoviti posle ½ sata. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.Slovenija bisoprolol .04. bočica sa kapaljkom.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. po potrebi više puta dnevno.0 (R) 1123141 obložena tableta. 10mg. 1x20mL Cena 113.5din 3/2-10-5775 10. mlekom ili drugom tečnosti. bočica. selektivni Cena 307. tvrda. 20mg dnevno. pre jela. blister.12.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.04.1din 3/2-10-5774 10.12. BYMARAL® . 10mg.9din (R) 1107711 film tableta. blister. 10mg.11.2006 doziranje: hipertenzija.5mg. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.1din (R) 1107710 film tableta.D. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. blister.2006 Cena 462. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.5mg.11. parenteralno akutni spazmi 20mg. progutati sa vodom. 1x60 kom . deca 0. BYOL® . concor®.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.2din (R) 5123143 supozitorija.2002 Cena 280. 5mg.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. tabl.

gonoreja: 500mg jednom dnevno.Švajcarska askorbinska kiselina. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. ciprofloxacin. pre intervencije.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. 2mg. ciprocinal®.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol . blister.11.2002 Cena (R) 1085312 tableta. ciprofloxacin 500 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15.5g dnevno.07. izuzetno (deca od 5-17 god. maks.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . ciprinol®. 1. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. blister.12. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.INTAS PHARMACEUTICALS LTD .5mg dnevno. 10x10 kom C Cena 242. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin 250 mg. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. CABASER® . 10mg+5mg.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca u fazi rasta. u zavisnosti od težine infekcije. 500mg. maks. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. blister.PHARMACIA ENTERPRISES S. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. 1g+1g+0. citeral®. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). amlodipin .A.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 30mg dnevno.2002 Cena (R) 1085311 tableta. doza održavanja 2-6mg dnevno. bočica.Belgija kabergolin .FLOX . 28 dana.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . 4mg. CADUET® .2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi.Indija ciprofloksacin . 250mg. rastvoreno u čaši vode. 10mg+10mg.NOVARTIS . blister.3din 515-04-231/03 21. kalcijum-karbonat . kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.(PHARMACIA & UPJOHN) . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. rastvoreno u čaši vode. fiola.12.Nemačka atorvastatin. kalcijum-laktat-glukonat. Paralelni lekovi: cifran. ne preporučuje se primena kod dece.PFIZER GmbH.33g.08. dojilje. Marocen CA-C 1000 SANDOZ .11. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.2003  (R) 1329436 film tableta. bočica. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. 1mg. pre jela. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.12.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. bočica.2006 Cena (R) 1104621 film tableta.08. 3 dana.

250mg+50mg+10mg+210mg. 460mg+50mg+10mg. askorbinska kiselina . folija. kumulativna doza je 550mg/m2.SCHERING PLOUGH .04. 500mg+30mg+15mg+60mg. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.9din (BR) 1086650 tableta.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. 6 tableta dnevno.ALKALOID AD . U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. migrena.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. teški slučajevi do 2g dnevno. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. sa hranom ili bez nje. osteomalacije i rahitisa.Makedonija paracetamol. dojenje. dnevno.D.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. mijalgija. strip.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. CAFFETIN® . 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05.3g. propifenazon . monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.12.12. blister.Holandija doksorubicin . metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. kalcijum-karbonat . maks. 50x10 kom Cena 1896. 1x10mL C Cena 35286. maks. maks. strip.94g+0. zubobolja. neuralna dismenoreja. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.09.7din 3/2-10-8102 20. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). zubobolja. svake 3 nedelje. 20mg. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. glavobolja.11.4din 515-04-3653/03 31.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi.A12AA06 MINERALI Cena 163. 3 uzastopna dana. pseudoefedrin. Sindroxocin® CAFFEBOL . doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. bolne menstruacije. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. latentna tetanija. bočica. doxorubicin-Teva. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. 6 tableta dnevno. 4 tabl. 1x10 kom . . dekstrometorfan.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. 2. Paralelni lekovi: adriblastina rd. doxorubicin. kodein. nadoknada kalcijuma (trudnoća.Makedonija paracetamol.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. CAFFETIN COLD® .Srbija paracetamol. kofein. svake 4 nedelje. 250mg+50mg+10mg+210mg. artralgija. fiola. kofein. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. CAELYX .09. kodein .8din 5310001186739 1567/2006/12 05. CALCIUM-SANDOZ FORTE .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . maks.ALKALOID AD .

zatim 12-15mg (i. bočica sa raspršivačem.KRKA. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02. 500mg+260mg.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. CALCO 200 IU NASAL SPRAY .12. ampula.v..m..Austrija kalcijum-folinat . ampula. ampula. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. C .A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. trovanje magnezijumom i fluorom. rastvor.v.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 30mg/3mL. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).33%+0.Mađarska kalcitonin .12. fiola. 15mg. i. 1x1 kom 515-04-1605/03 09.Švajcarska kalcijum glubionat .GLAXOSMITHKLINE UK . dnevno. cetilpiridinijum . D.H NFG. rastvorenu u vodi. kalcijum-karbonat) . CALCIUMFOLINAT .EBEWE PHARMA GES.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.9din 3/2-10-8102 20. TOVARNA ZDRAVIL. Miacalcic® CALGEL .2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09./80mcl.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 1x1.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% . 0. tvrda. 100mg/10mL.7din 5999880025089 93/2007/12 11. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. ampula.j.7 godina ½ tabl.m. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole. 5x10mL 515-04-1607/03 09.M. rastvorenu u vodi.04. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.2003 6148.Lachema 25. deca 5-10mL samo i.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. 1.D.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. 200i.09.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.B.. KG .. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . fiola. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.03.j.01. najviše 6 puta dnevno. i. i. 50mg/5mL. dnevno. 5x10mL 3 Cena 368.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva .CEMELOG-BRS Kft . tuba.6mL Cena 2233.09.09. Paralelni lekovi: Kalcitonin.v.m.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.NOVARTIS .) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. na mestu nicanja zuba.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. . dnevno.38g.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.v. 1x10g Cena 109. deca od 3 . inf.1%.Slovenija askorbinska kiselina.Velika Britanija lidokain.

4din 8606007910025 67/2007/12 11.v. .03. bočica. tokom 30-90 minuta. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 70mg.A. 1x30g Cena 287.Italija klotrimazol . Kansen. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.A.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. remeron®. 1%.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . Paralelni lekovi: antifungol®. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče.12. bočica plastična.BAYER S. CANCIDAS® .BELUPO. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.Hrvatska mirtazapin .USA kaspofungin . Paralelni lekovi: Mirzaten®.Francuska irinotekan . . 50mg. Kansen.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.P. svake 3 nedelje.A. dermatomikoze: 1.09.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. 1%. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.01.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. sporom i.8din 8606007910032 68/2007/12 11. Plimycol CANESTEN® .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.Francuska irinotekan . 1x5mL 515-04-1970-1 08. tokom 30-90 minuta. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno. Plimycol . 1x2mL Cena 6825.INC. 1x20mL Cena 169.9din 515-04-1970/03 08.2006 doziranje: depresija.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. blister.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. pred spavanje. svake 3 nedelje. remirta® CAMPTO® . 100mg. Mycoril®. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.12.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. Paralelni lekovi: antifungol®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. inf.BAYER HEALTHCARE AG . bočica sa kapaljkom. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. inf.AVENTIS INTERCONTINENTAL .09. 30mg. Mycoril®.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.MERCK & CO.D. bočica.01. 40mg. tokom 1 sata. CANESTEN® .AVENTIS PHARMA S. CAMPTO® . sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.v. bočica.Nemačka klotrimazol .-AVENTIS INTERCONTINENTAL .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. .

L. Balance 2. 1x3 kom Cena 220. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® .75 mmol/L kalcijuma. 1.25% glukoze.Nemačka klotrimazol . vulvitis izazvan gljivicama (Candida. . 500mg. S. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. S. Paralelni lekovi: antifungol®. 1. caPd 17 Stay safe. canesten® 3.25 mmol/L kalcijuma.2007 doziranje: kolpitis. 1.79g/L+7.KERN PHARMA.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. canesten® 1.85g/L+0.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. kalcijum-hlorid.01. Kansen. 1%.3% glukoze. tuba.18g/L+0. kesa. 1x5000mL .01. Kansen.L. Balance 1. Paralelni lekovi: antifungol®. 200mg. .07. Plimycol CANESTEN® 1 . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem. 1x20g Cena 246. Paralelni lekovi: antifungol®. Balance 4.B05DB.4din 8606007910049 69/2007/12 11. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1x1 kom Cena 249.1g/L+16.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. magnezijum-hlorid. Trichomonas vaginalis): tabl.Nemačka klotrimazol . Mycoril®.2007 doziranje: kolpitis.BAYER HEALTHCARE AG .9din 8606007910056 70/2007/12 11. blister. 1x20g Cena 187.5% glukoze. 1. canesten® 1. Plimycol CAPD 17 .75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®.2007 doziranje: kolpitis.5g/L. natrijum-laktat. Balance 2. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. Trichomonas vaginalis): tabl. caPd 3 aNdY disc. 1.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta.6din 8606007910063 71/2007/12 11.KERN PHARMA. Paralelni lekovi: Balance 1.. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.Španija klotrimazol .BAYER HEALTHCARE AG .7din 8606007910018 66/2007/12 11. 5. 2%. Mycoril®. Mycoril®. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. Plimycol CANESTEN® 3 . Balance 4. caPd 2 aNdY disc.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. glukoza .Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.25 mmol/L kalcijuma. tuba.Španija klotrimazol .01. caPd 4 aNdY disc. Plimycol CANESTEN® 3 . Mycoril®. Kansen.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta.01. caPd 2 Stay safe. 1. Kansen.

kesa.5g/L. 5.B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05D.25% glukoze. Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid.85g/L+0.85g/L+0. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.79g/L+7.. kalcijum-hlorid. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . 5.12. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu.07. glukoza .1g/L+16. magnezijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.79g/L+7.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: caPd 18..18g/L+0.18g/L+0.25% glukoze. Paralelni lekovi: caPd 18. 1.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 19. 1x5000mL . caPd 19.85g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.07. 1. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0. caPd 17.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.18g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. natrijum-laktat. 5.5g/L.1g/L+16.79g/L+7.3% glukoze.5g/L.1g/L+22.25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. natrijum-laktat.1g/L+42.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .18g/L+0. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01.2003 Cena 515-04-2885/03 01. natrijum-laktat.73g/L. magnezijum-hlorid.79g/L+7. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1x5000mL B05d.5g/L.B05DB. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze. caPd 19 Stay safe B05d. Paralelni lekovi: Balance 1.85g/L+0. kesa. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. Balance 2.2003 Cena 515-04-2883/03 01. 5. caPd 2 Stay safe.B05D. 1. glukoza ..1g/L+42. 1. 1.12. caPd 3 Stay safe. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .5% glukoze.. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1. kalcijum-hlorid.12. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. kalcijum-hlorid. kesa. caPd 2 aNdY disc. Balance 4. kalcijum-hlorid..Nemačka natrijum-hlorid. glukoza . natrijum-laktat.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4. 5. Balance 2. 5.85g/L+0. caPd 3 aNdY disc. kesa. magnezijum-hlorid.. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.12. kesa. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.5% glukoze. caPd 18 Stay safe. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 Stay safe CAPD 18 . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05. kesa..5g/L.25 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.18g/L+0.

93g/L+0.1g/L+15g/L.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 17 Stay safe. kalcijum-hlorid. Balance 4. magnezijum-hlorid. Balance 2.786g/L+3. 1. Paralelni lekovi: caPd 18. caPd 2 Stay safe. Balance 4.18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.12. 5.85g/L+0.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kesa.1din 515-04-1133-1 01. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat. kesa.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . Balance 2..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1.93g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. plastična kesa. caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.12. 5.5% glukoze. natrijum-laktat.3% glukoze.102g/L+15g/L.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4.5% glukoze. 1. caPd 17.B05DB.257g/L+0. natrijum-laktat. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.79g/L+7. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . caPd 3 Stay safe. caPd 4 aNdY disc.5% glukoze. 1.79g/L+7.1g/L+22. 4x2500mL Cena 901.786g/L+3. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. magnezijum-hlorid. Balance 2. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma..73g/L.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25% glukoze. Balance 4. caPd 2 aNdY disc.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.07.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.07..25% glukoze. Balance 2.257g/L+0.3% glukoze. glukoza . 5.102g/L+15g/L.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 Stay safe .Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+15g/L.08. caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.85g/L+0.B05D.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze. caPd 3 aNdY disc. kesa. magnezijum-hlorid.B05DB. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.79g/L+3. kalcijum-hlorid.925g/L+0. 1. Balance 1.3% glukoze. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 18 Stay safe. 1.5din 515-04-5188/03 12. kalcijum-hlorid. 1.73g/L. plastična kesa. 1. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.18g/L+0. 1. caPd 17. glukoza .25 mmol/L kalcijuma.08.925g/L+0. 1x2500mL Cena 527. 5.26g/L+0.1g/L+22..25 mmol/L kalcijuma. 1. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1.2004 Cena 515-04-5189/03 12. kesa. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . 5.25% glukoze.79g/L+3. 1. glukoza . 1.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.26g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.

natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma. 1. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . kalcijum-hlorid.25% glukoze. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. 1. 1.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. kesa. caPd 2 aNdY disc.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.1g/L+42. 5. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. caPd 4 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.HEMOFARM AD . 1. caPd 3 Stay safe.3% glukoze.3% glukoze. kesa. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu.. caPd 17 Stay safe.1017g/L+42. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17.25% glukoze.B05DB.1din 515-04-1134-1 01. 5. 5.75 mmol/L kalcijuma. 1.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.1g/L+42.5g/L. Balance 2. caPd 2 Stay safe. plastična kesa.25% glukoze.3% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. caPd 4 aNdY disc. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu.5g/L.5% glukoze.25% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.Nemačka natrijum-hlorid. 1.5% glukoze.3% glukoze. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.93g/L+0.Srbija natrijum-hlorid.786g/L+3. caPd 17.5din 515-04-5190/03 12. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.26g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.08.B05DB.3% glukoze. magnezijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. 1. Balance 4.786g/L+3. magnezijum-hlorid. Balance 1.. caPd 2 aNdY disc.79g/L+3. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. glukoza . Balance 2. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. Balance 4. 1.1017g/L+42.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. Balance 4. 4x2000mL Cena 901. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.2573g/L+0..75 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat. plastična kesa.5g/L. 1.25% glukoze.5g/L. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4.925g/L+0.2573g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. 1. 1. 1.93g/L+0. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid.925g/L+0. caPd 17 Stay safe. caPd 2 Stay safe.07.07. glukoza . caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe.3% glukoze.08.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. 5.79g/L+3. caPd 4 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17. 1x2500mL Cena 527. caPd 4 Stay safe . 1. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kalcijum-hlorid. Balance 2. glukoza .B05DB. 1.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1.

75 mmol/L kalcijuma. 5. Balance 4.07. 1. 2 (retko 3) puta po 50mg.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . maks. KG . glukoza .93g/L+0. caPd 3 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. natrijum-laktat. bočica od tamnog stakla. fiola. Balance 1.73g/L.786g/L+3. 1. Balance 2. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. 1.25 mmol/L kalcijuma. maks. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 4. doza održavanja 2 puta po 25mg.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.3% glukoze.79g/L+3. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.08.EBEWE PHARMA GES.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.925g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. 1. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.5din 515-04-5192/03 12. Cena 527. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE . uzima se 1 sat pre jela.B.HEMOFARM AD .L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. 5. monokomponentni (R) 1103850 tableta.1017g/L+22. kesa. Paralelni lekovi: eukaptil®. Paralelni lekovi: Balance 1.73g/L.73g/L.Austrija karboplatin . glukoza . caPd 17 Stay safe. caPd 17. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 4. kalcijum-hlorid.2573g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc. caPd 3 Stay safe.5% glukoze.5mg.2din 515-04-4574-1 10. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. 50mg.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.786g/L+3. 150mg/15mL. natrijum-laktat. caPd 17 Stay safe. zorkaptil® CARBOPLATIN . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu.26g/L+0.79g/L+3.1g/L+22.Srbija natrijum-hlorid.TG-FARM . Balance 2.25% glukoze.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC .2573g/L+0.Srbija kaptopril . kalcijum-hlorid. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.93g/L+0.H NFG. 1.25 mmol/L kalcijuma.6din 3/2-10-10179 22.07.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.B05DB. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.1017g/L+22.B05DB.12.. 150mg dnevno. caPd 17.25% glukoze.08. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.925g/L+0. magnezijum-hlorid.2004 . caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 901.5% glukoze. 1. kesa. magnezijum-hlorid. 1..25% glukoze.73g/L.75 mmol/L kalcijuma. plastična kesa.3% glukoze. Balance 2.1din 5.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu. 1x15mL Cena 2511. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 1. Katopil®.25-12.1g/L+22. Kaptopril alkaloid®. 1.25 mmol/L kalcijuma. Balance 1. caPd 2 Stay safe. 1. Balance 4. 5.M.03.3% glukoze.3% glukoze. caPd 3 Stay safe.26g/L+0.5% glukoze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.Nemačka natrijum-hlorid.C09AA01 c09aa inhibitori ace.5mg.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.

0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. cycloplatin 50.08.. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.ASTRA ZENECA UK LIMITED .5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. tokom 15-16min. kao kratkotrajna i. blister.M. 100mg. ponavljati na 4 nedelje.. 50mg.10.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla.5mg/g.M. 25x12. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . hlorheksidin . 20mg/g+0. 20mg/g+0. 450mg/45mL. Paragal. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 50mg. blister.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. inf.3din 515-04-1219/03 04.Austrija acetilsalicilna kiselina .LANNACHER HEILMITTEL G. 1x15mL Cena 2511.Australija karboplatin . 2x14 kom Cena 11951.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.10.v. Midol CASODEX . aplikator. 10mg/mL. aplikator. blister. karcinom prostate 1 puta po 150mg. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM ..2din 8606007410211 782/2006/12 05.v. 10mg/mL.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. . Paralelni lekovi: cycloplatin 150. kao kratkotrajna i.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.07.Austrija lidokain. blister.2007 . 100mg. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. 25x8.H.PFIZER (PERTH) PTY.7din bočica plastična.2007 Cena (Z) 4081718 gel. Paralelni lekovi: andol. cor-aS.5mg/g. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.Velika Britanija bikalutamid . LIMITED . 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. blister. ponavljati na 4 nedelje. se ne smeju lomiti.10.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.06.06. blister.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. 100mg.07. Paraplatin® CARBOPLATIN . tabl.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.03. Paragal. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.B. .2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.10. bočica plastična.. Cena 7796. cycloplatin 50.6din 515-04-4574/03 10.10.2005 Cena 105. inf.H.B. tokom 15-16min. 50mg.

CAVINTON® . 400mg.Srbija cefaklor . blister. pre ubacivanja instrumenta.2din 245/2007/12 17.5mg na 8 sati. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. tonzilitis.2007 . maks. tvrda. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.2003 doziranje: faringitis.HEMOFARM AD . blister. 1x60mL 515-04-289-1 01.2003 Cena 1537. cefaklor. bočica. 1g dnevno. 1x30mL 515-04-289-2 01. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. infekcije urinarnog trakta.5g gela.2004 doziranje:otitis media.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta.2004 295. otitis media. podeljeno u 3 doze ili 62. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.2din (R) 1321626 kapsula. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.GEDEON RICHTER LTD .09. 250mg. Paralelni lekovi: alfacet®. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. bočica. III generacija (R) 1321821 kapsula. maks. tvrda.2004 166.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. bočica. blister. 250mg. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 36mg/mL. tvrda. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.5g ili 8.2003 Cena 728. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.09. šarlah. hronični bronhitis i akutna pneumonija. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). tvrda.Srbija cefaklor .SCHERING PLOUGH . infekcije respiratornog trakta.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju.09.01. blister.Holandija ceftibuten . infekcije urinarnog sistema. akutni bronhitis.09. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g.J01DC04 j01dd cefalosporini.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju.06. 250mg/5mL. 2x25 kom Cena 300.2004 Cena 584. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. maks. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14.08.Mađarska vinpocetin .4din 5997001312964 515-04-496/04 08.01. CEFACLOR .O.O. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. maks. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . 36mg/mL. blister. 500mg.8din 515-04-289/03 01. 500mg.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. CEDAX . 5mg.08. akutni sinuzitis. blister. 4g dnevno. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. bočica.REMEVITA D. NIŠ . II generacija (R) 1321720 kapsula.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 1g dnevno. 125mg/5mL.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. 1g dnevno.08.2007 Cena 584. tvrda.

podeljeno u 3 doze ili 62. blister. maks. 4g dnevno. 1 gdnevno. Paralelni lekovi: alfacet®.05. akutni i hronični bronhitis. cefaclor.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.2007 125. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. cefaclor. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.01. podeljeno u 3 doze ili 62. Cena 295.5mg na 8 sati.2007 doziranje:otitis media.Srbija cefaleksin .9din bočica od tamnog stakla.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. tvrda.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 1g dnevno. 1g dnevno.J01DB01 j01dc cefalosporini. tvrda. pijelonefritis. Cena 166. 125mg/5mL.8din bočica od tamnog stakla. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 500mg.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. maks. 4g dnevno. 1g dnevno. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 6g dnevno. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17.HEMOFARM AD . deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 2x8 kom Cena 107.1din (R) 1321711 kapsula. Palitrex® . deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. tvrda. 250mg/5mL. Paralelni lekovi: alfacet®. infekcije respiratornog trakta.2din 515-04-3959/03 31.01. maks.01.01. 250mg/5mL. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.05.01. 1 gdnevno. coli. blister. 4g dnevno. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. maks. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.5mg na 8 sati. cefalexin alkaloid®. 1g dnevno.ALKALOID AD .2007 Cena 182. infekcije urinarnog trakta. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 125mg/5mL. bočica. blister.2004 151.3din 8600097400763 229/2007/12 17. faringitis. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.maks.05. 250mg. cefaklor CEFALEKSIN . Paralelni lekovi: cefalexin. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . II generacija (R) 1321610 kapsula.maks. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. maks. infekcije urinarnog trakta. maks. otitis media. infekcije respiratornog trakta. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. maks. I generacija (R) 1321710 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. bočica. rekurentne urinarne infekcije). prostatitis. maks.2004 doziranje:otitis media. 250mg/5mL. podeljeno u 2-3 doze. inficirane bronhiektazije).2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. 500mg.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju.2004 295. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. sinuzitis. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. bočica. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. Pr.Makedonija cefaklor . 1x100mL Cena 228/2007/12 17.

SRBOLEK A. blister. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. faringitis. maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. Paralelni lekovi: cefaleksin.REMEDICA LTD .11. maks. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prostatitis. otitis media. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2007 Cena 190. 6g dnevno.O. akutni i hronični bronhitis. sinuzitis.2006 Cena 1174. 500mg. bočica.2006 Cena 182.D.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Paralelni lekovi: cefalexin. maks. 2x8 kom Cena 170. 500mg. inficirane bronhiektazije).2din (R) 1321082 kapsula. 500mg. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. cefalexin alkaloid®. pijelonefritis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. blister. faringitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. inficirane bronhiektazije). inficirane bronhiektazije). tvrda.11. akutni i hronični bronhitis.2006 Cena 606. blister.3din 8608813900900 2091/2006/12 14. prostatitis. Pr. cefalexin alkaloid®.Kipar cefaleksin .abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12.3din (R) 1321774 kapsula.11. I generacija (R) 1321124 kapsula. cefalexin alkaloid®. 4g dnevno. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2006 125.Srbija cefaleksin . infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. . pijelonefritis. sinuzitis. blister. 6g dnevno. NIŠ .5din (R) 1321083 kapsula. maks. 4g dnevno. tvrda. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.O. rekurentne urinarne infekcije). blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 250mg/5mL.8din 5290665002692 559/2005/12 21. 500mg. tvrda. podeljeno u 2-3 doze. Pr. tvrda. sinuzitis. 6g dnevno. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. tvrda. faringitis.01.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Palitrex® . podeljeno u 2-3 doze. coli. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. rekurentne urinarne infekcije).11. blister. blister. 250mg. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. rekurentne urinarne infekcije). coli.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. otitis media. I generacija (R) 1321080 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. pijelonefritis. maks.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. 250mg. 250mg.Srbija cefaleksin . Palitrex® CEFALEXIN . podeljeno u 2-3 doze.11. otitis media. coli. Pr. tvrda. 4g dnevno. akutni i hronični bronhitis.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.1din (R) 1321081 kapsula. maks. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.11. prostatitis.01. Palitrex® CEFALEKSIN . 2x8 kom Cena 107.REMEVITA D.

urinarne i genitalne infekcije. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. infekcije srca.HABIT PHARM A.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.Makedonija cefaleksin . 6g (izuzetno 12 g) dnevno. 10x20mL Cena 3225.11. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . bočica. sinuzitis. . kostiju i zglobova. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 250mg/5mL. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. infekcije srca.J01DB04 j01dB cefalosporini. bočica. 5x1g Cena 423. maks.6din 515-04-01221-1 28. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. inficirane bronhiektazije). urinarne i genitalne infekcije. cefalexin. faringitis.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Paralelni lekovi: cefaleksin. maks. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. maks.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 1g.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju.06. pijelonefritis. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .12. infekcije srca. prostatitis. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. kostiju i zglobova. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2002 131. 2g.9din 4823012503422 617/2005/12 12. bočica. kože i mekih tkiva. 500mg.D. bočica. 4g dnevno. coli. bočica.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . otitis media.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.Nemačka cefazolin . bočica. bočica staklena. akutni i hronični bronhitis. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .Ukrajina cefazolin . cefazolin-MIP. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. kostiju i zglobova. . kože i mekih tkiva. galecef®. I generacija (R) 1321010 kapsula. septikemije). maks. 6g (izuzetno 12g) dnevno.11. septikemije). cefazolin-MIP.11. 2g.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . tvrda. Paralelni lekovi: cefazolin. podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. 1g. galecef®.CHEPHASAAR CHEMISCH . 6g dnevno.09.09. Pr. tvrda. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 100mg/kg dnevno. 500mg.ALKALOID AD . septikemije). prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. rekurentne urinarne infekcije).2002 Cena (R) 1321011 kapsula. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. urinarne i genitalne infekcije. maks. maks. Palitrex® CEFAZOLIN .1din 3/2-10-5732 10.2004 3407. 100mg/kg dnevno.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186.Srbija cefazolin . 1x100 kom 3/2-10-5733 10.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. kože i mekih tkiva.

infekcije donjeg dela respiratornog trakta. do 200mg/kg na dan.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . kože. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. kože i mekih tkiva. bočica staklena.v. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.v.ZDRAVLJE A. zglobova. 12g dnevno. kostiju. ili i. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.m. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. na 12 sati. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. novorođenčad 50mg/kg i. . bilijarnog trakta.4din 8600064103369 344/2005/12 23.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. mekih tkiva. bočica staklena.m.5-1g svakih 6-12 sati. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. cefazolin-BcPP. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. Paralelni lekovi: cefotaksim.v. bočica.Ukrajina cefotaksim .v. Paralelni lekovi: Maxicef®. Maxipime CEFOTAKSIM .09.v.09. na 12 sati.11.D.1din 1000mg.11. Primaceph® CEFIM® . do 200mg/kg na dan. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: cefazolin. kože. novorođenčad 50mg/kg i. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. na 8 sati. galecef®. ili i.7din 4823012503255 593/2005/12 05. 12g dnevno. maks. zglobova. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. na 8 sati. 500mg. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1g. 5x1g Cena 906. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. 1g.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.v. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. bočica staklena. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. bakterijski meningitis kod dece. Cena 589. infekcije u ginekologiji.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. 5x1g Cena 871. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. maks. maks.Srbija cefepim . mekih tkiva. Cena 287din bočica. 1g. kostiju. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije.Srbija cefotaksim . 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29.12. Tolycar® . III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. septikemije/bakterijemije. maks.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama).

12. ceftriaxone-BcPP.2006 Cena 3351. Lendacin®. mozga. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. gonoreja.HABIT PHARM A. 1g.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. III generacija Cena 354. ceftriaxon-MIP®.01. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju.6din 16. maks.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. rocephin®. 1g.D. želuca. pluća. 6g dnevno. creva. gornjih i donjih disajnih puteva. novorodjenčad maks.D.v. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. 10x1g 8608813901211 Cena 919. maks.HABIT PHARM A.Nemačka cefpirom . bočica staklena.AVENTIS PHARMA . . CEFROM® . 500mg. trbušne infekcije. bočica staklena. uha. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. 250mg.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju.4din 32/2006/12 16. 2g dnevno.01.2006 3351. maks. III generacija Cena 16758.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. pre intervencije inj.Srbija ceftriakson . 1-2 g. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. meningitis. infekcije u ginekologiji. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. bočica.12. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . bočica staklena. doze veće od 1g primenjuju se i. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 1g. grla. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. bočica.Srbija ceftazidim . 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. kože i mekih tkiva.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. kože. veracol® CEFTRIAKSON . uha.1din 515-04-2690/03 06. 50mg/kg dnevno. urinarne infekcije.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.O. bočica. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. bilijarnog trakta.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977.7din 16. Longaceph®. infekcije kod pacijenata na dijalizi. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. nosa. Paralelni lekovi: azaran. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12.O.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. kostiju i zglobova. bočica. meningitis) infekcije pluća. .REMEVITA D. septikemije/bakterijemije. 4g dnevno. žuči.12.01. infekcije urinarnih i žučnih puteva. Labilex®. Farcef. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.Srbija ceftriakson . bakterijski meningitis kod dece. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1g. kože i mekih tkiva.J01DD02 j01de cefalosporini.11. kostiju. CEFTAZIDIM . maks. zglobova. hirurška profilaksa: 30-90 min. 1g. trbušne duplje. NIŠ . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.

2006 16758. trbušne infekcije.CHEPHASAAR CHEMISCH . 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. pre intervencije inj. Longaceph®. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Labilex®. kostiju. 2g na 12 sati i. zglobova. zglobova. uha. 2g. novorođenčad maks. uha. gonoreja.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.D.01. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. maks. 2g.3din 8608813901204 37/2006/12 16. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. trbušne infekcije.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 1x1g Cena 363. Farcef. pluća. ceftriaxon-MIP®. 1g. 2g. Labilex®.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. gonoreja. kostiju.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju.2005 Cena 731. bočica staklena.01.Nemačka ceftriakson . infekcije urinarnih i žučnih puteva.Srbija ceftriakson . ceftriaxone-BcPP.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.1din 9120018570256 620/2005/12 27. Longaceph®. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. 2g. . rocephin®. grla. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. nosa. trbušne infekcije. maks. kože. grla. veracol® CEFTRIAKSON . infekcije urinarnih i žučnih puteva. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 50x250mg Cena 4596. gonoreja.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. Farcef.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju.5din 8608813901181 33/2006/12 16.2005 Cena 703. meningitis. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.09.09.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. meningitis.09.2005 Cena 3630. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. grla.12. pluća. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23.09. maks. nosa. bočica staklena. kože. bočica staklena. bočica staklena. bočica staklena. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. 2g dnevno. hirurška profilaksa: 30-90 min. Paralelni lekovi: azaran. zglobova. 50mg/kg dnevno.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. bočica staklena.01. pre intervencije inj. Paralelni lekovi: azaran. maks. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika..2005 Cena 3516. kože.50mg/kg dnevno. bočica staklena. rocephin®. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. 1g. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. ceftriaxone-BcPP. maks.ZDRAVLJE A. meningitis.2005 Cena 7314. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . bočica staklena.12.12. uha. . Lendacin®. ceftriaxon-MIP®. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 1g. 50x500mg Cena 9888. hirurška profilaksa: 30-90 min. 1-2 g. 1g. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. inf. 500mg. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. kostiju. 2g dnevno novorođenčad maks. 1g. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. bočica staklena. bočica staklena.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. Lendacin®. bočica staklena. nosa.v. 250mg. pluća.

trbušne infekcije. 1500mg. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. bočica.1din 95/2006/12 31. Xorimax®. Longaceph®. pluća. zinacef CEFUROXIM-MIP® . meningitis: odrasli 750mg-1. 50mg/kg dnevno. bočica staklena. inficirane rane). 1x750mg Cena 183.3din (9120018570225) 622/2005/12 27.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. uha.Srbija cefuroksim . 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. 1500mg. sinuzitis.5x1g(4823012503231)Cena 1563. novorođenčad maks. gonoreja. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. bočica. bočica staklena. 2g dnevno. 50mg/kg dnevno.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.12.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. rocephin®. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis.1g. ceftriaxone-BcPP.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.5din 8600102463554 751/2007/12 02.Nemačka cefuroksim .2007 324. ceftriaxon-MIP®. nosa i grla. nosa. inficirane bronhiekstazije.D. novorođenčad maks. 10x1500mg Cena 2978. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). ceroxim. tonzilitis. 750mg. maks. rocephin®.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. Lendacin®. veracol® CEFUROKSIM . meningitis. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.HABIT PHARM A.Ukrajina ceftriakson .2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.01.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. cistitis i asiptomatska bakteriurija). 1-2 g.bočica. grla. erizipel. Nilacef®.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. septikemija. kostiju i zglobova. Farcef.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . Labilex®. 10x750mg Cena 1508.CHEPHASAAR CHEMISCH . Longaceph®. pre intervencije inj.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. 750mg. urinarnog trakta. Paralelni lekovi: azaran. bočica staklena. zglobova.12. 2g dnevno. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . kože. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. maks. septički artritis). nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. maks. uha. gonoreja. odojčad i deca do 12 godina 20 . meningitis.12. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. peritonitis. hirurška profilaksa: 30-90 min. ceftriakson. infekcije polnih organa (gonoreja). bakterijska pneumonija.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.04. odojčad i deca do 12 godina 20 . 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. profilaksa u hirurgiji: odrasli . Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). infekcije urinarnih i žučnih puteva. ceftriakson. Paralelni lekovi: azaran.01. kostiju. Labilex®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Lendacin®. 1500mg. faringitis.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. mekih tkiva. . Farcef.

akutni i hronični bronhitis.2007 Cena 29384.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.05.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. blister.08.Luksemburg celekoksib .2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.2007 608. bočica.R. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. 1x10 kom Cena 1126.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .v. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.L. zinacef CEFZIL® .Velika Britanija imigluceraza .A.6din 8606007080711 796/2007/12 11. infekcije kože. blister. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata.2din 8606102767371 946/2007/12 04. (dnevna doza 2g). sinusitis. tonzilitis. tvrda.F.inf.5g na 8 sati i. Xorimax®. blister. pneumonija). blister.3din (SZR) 1014083 film tableta. 250mg/5mL.Švajcarska mikofenolna kiselina .11.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2006 .GENZYME LIMITED . 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.5din 1319/2006/12 04. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. ceroxim. 200mg.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.v. 500mg.Italija cefprozil .6din (SZR) 1014081 kapsula. početna doza 2 puta dnevno po 1g i. (na 6 sati kod teških infekcija).BRISTOL MYERS SQUIBB S.v. tvrda.L.3din 3/2-10-7465 19. II generacija (R) 1321950 film tableta.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.5-15mg/kg na 12 sati.01. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.2) (R) 1163520 kapsula.2007 Cena 29303. Nilacef®. bočica. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. CELLCEPT® . nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). bočica. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. (dnevna doza 2g). transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. 250mg. otitis media 15mg/kg na 12 sati. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.04. Paralelni lekovi: cefuroksim. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. otitis media. 200U. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. 500mg.R. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® .L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 4x500mg Cena 4778. sinuzitis 7.01.04. . faringitis. inf. 500mg.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . . brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata.PFIZER ENTERPRISES S. CELEBREX® .

5-5mg. kostiju i zglobova (osteomijelitis. maks.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta. Cena 153440.2007 Cena (R) 1014053 tableta.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04.25mg.tip 1). bočica. Cena 767204.2004 Cena 1114.75mg. deca do 1 godine do 2. 400U.09.07.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .5mg.07. meningitis. II generacija (R) 1321975 tableta.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.08.2007 j01dc cefalosporini. inficirane bronhiekstazije.2004 Cena 617. cefuroxim-MIP®.9din (R) 1321977 tableta.3din 200U.2007 Cena (R) 1014052 tableta.09. Paralelni lekovi: cefuroksim. blister. 125mg. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09./kg telesne mase inf.07. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. 0.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. Nilacef®.Indija cefuroksim . epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. sinuzitis. 0. 250mg.07. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.BELUPO. .2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 500mg. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. zinacef CERSON® .08.09.j.D. blister. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). infekcije kože i mekih tkiva. tonzilitis. bočica. bakterijska pneumonija. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. deca od 6-14 godina 5mg. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. 0.08.tip 3 ili sa hematološkim simptomima .5din 400U. 1x10 kom Cena 76. 1x10 kom .5din 8606102386077 1354/2006/12 07. 25x400 U Cena 3836022.08. septički artritis). CEROXIM . Cena 1918011.Hrvatska nitrazepam .5mg.j. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. cistitis i asimptomatska bakteriurija).Švajcarska everolimus . deca od 2-5 godina 2. . urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno.9din 400U. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.4din 515-04-02913/04 28. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. bočica. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. 5mg. Xorimax®. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. faringitis. blister.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. septikemija. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. blister.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. blister. 20mg (u bolnici). blister.2din (R) 1321976 tableta.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . bočica. kod pneumonije dozu udvostručiti. 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.RANBAXY LABORATORIES LTD. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i.

ampula.5din 458/2006/12 06. blister. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. inj. a zatim u ređim intervalima.07.Nemačka cetroreliks .Italija levobupivakain . 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.1din 457/2006/12 06.BAXTER ONCOLOGY GmbH . blister. ili 6.05.04. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. 0.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s.P.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta.c. dodatnih 0. 0. Primena ujutru: lečenje započeti 5. leka u krvi. liobočica i rastvor u špricu. gutati cele sa čašom vode.5mg/mL. blister.04. CETROTIDE® . . 1mg. 0.12. 3mg/3mL.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. ampula.25mg. 7. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. liobočica i rastvor u špricu.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. uključujući i dan indukcije ovulacije. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.2006 CHLORAMPHENICOL .25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.3din 456/2006/12 06. Ukoliko je potrebno. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno.ABBOTT S. 0. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.75mg oralno.GALENIKA AD .A.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. uz praćenje konc.05.04. Cena 3464. 5mg/mL.1mg. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. 2.07. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. tuba.2006 Cena 8289.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg. CHIROCAINE .5mg/mL. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. ampula.07. Hloramkol® . 1%.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.25mg/mL. zavisno od indikacije.Srbija hloramfenikol . 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. odmah posle transplantacije.2006 Cena 4355. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. tabl.

100mg. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. 100mg/mL. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije.. 20mg. Simvor. 50mg. 20mg.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.B06AA.05.06. 80mg uveče odjednom. (20+20+40mg). blister.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. srca i pluća. 25mg.Srbija simvastatin .2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. zavisno od indikacije.HEMOFARM AD .3din (R) 1139202 film tableta.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. blister. 100000Aj. meka. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. (stimulacija erektilne funkcije . blister. 10mg.12. 10mg. nego cele progutati. Paralelni lekovi: Hollesta.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi.2004 Cena 2498.12.2002 doziranje: transplantacija kostne srži.12. zocor® CHYMORAL® . vasilip®. teški rezistentni oblici psorijaze. CIALIS .12.Srbija tripsin..2 CHOLIPAM . 10x5 kom Cena 2728. rastvor. blister. pankreasa. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12.8din (SZ) 1014122 kapsula.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče.HEXAL AG . 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. posle poboljšanja. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . meka.06. bočica. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. blister. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. blister. Simvastatin. CICLORAL® .3din 515-04-2773/03 02.Velika Britanija tadalafil .2002 Cena 10647. nefrotski sindrom individualno.. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. Simva HeXaL®.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).GALENIKA AD . blister. profilaksa odbacivanja grafta.06..05. kombinacije . jetre.Nemačka ciklosporin . nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. atopični dermatitis. 1x2 kom 515-04-203/04 02. blister. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. meka. 2x2 kom Cena 2498. 80mg. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). 2x10 kom Cena 510. 20mg.06.1din (SZ) 1014121 kapsula. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02.2002 Cena 5285. Tablete ne treba sisati niti žvakati. Uzima se isključivo na prazan želudac. bubrega.ELI LILLLY AND COMPANY . blister. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. 1 sat pre obroka. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12.i do 36 sati posle jedne doze leka).2din (R) 1139201 film tableta.2004 Cena 1249.

infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. najčešće 1 tabl. maks. 1x5mL Cena 104. 1%. Paralelni lekovi: Inhibace®. bočica. ciprocinal®.O. 500mg. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). 500mg. pre intervencije.5mg.12.5g dnevno. ciprofloxacin 500 mg. .D. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. blister.Crna Gora ciklopentolat .2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).RANBAXY LABORATORIES LTD.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči.06. 0. kongestivna srčana insuficijencija maks. rastvor. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .5mg. blister.12. pre jela.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. Prilazid®. blister. ciprofloxacin. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.HABIT PHARM A.C09AA08 c09aa inhibitori ace. u isto vreme.7din 515-04-3870/03 24. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2006 (R) 7095156 kapi za oči.09.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.06. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. blister.3din 515-04-229-1 12.12. ciprofloxacin 250 mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003  (R) 1329461 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.HEMOMONT D. 5mg.Srbija cilazapril. blister. . 5mg+12.HABIT PHARM A.2din 515-04-229-3 12.Srbija cilazapril . hidrohlortiazid .5mg. blister. 1x10 kom Cena 1015. Sandimmun® CIFRAN . 1x30 kom . pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. Paralelni lekovi: c .O. monokomponentni (R) 1103880 tableta. . 1. CILAZAPRIL . na dan. prema potrebi do 5mg dnevno. 20 kom Cena 1672. 2. Marocen CIKLOPEN .2003 Cena 515-04-1692/04 02. 28 dana.12.06.FLoX.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. 3 dana. citeral®. uveitis 1-2 kapi 0. kutija. 250mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 5mg dnevno. 20 kom Cena 836.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno. izuzetno (deca od 5-17 god. rastvor.Indija ciprofloksacin .11. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.6din 515-04-229/03 12.D. 1x5mL Cena 55. plastična bočica sa kapaljkom.5%. ciprinol®.2003  (R) 1329464 film tableta.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. u zavisnosti od težine infekcije. . 250mg.5% rastvora nekoliko puta dnevno.3din 515-04-229-4 12.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.2003  (R) 1329463 film tableta.

300mg dnevno. blister. blister.11.6din 515-04-1661/03 01. Stugeron® forte CIPRALEX® .25mg+0. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. blister.11.2003 Cena 721. 20mg. blister. Paralelni lekovi: cinedil®. 10mg.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.11.4 CILEST . CINARIZIN .11. tokom 21 dan. Paralelni lekovi: cinarizin.2003 Cena 2577. blister. 75mg.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta.11. 1x14 kom 515-04-1946/03 10. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10. 300mg dnevno. blister. blister.JUGOREMEDIJA A. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.9din (R) 1072616 film tableta. maks.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. 5mg. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. na dan. ver tigo: 3 puta po 1tabl.7din 3/2-10-5764 10. kinetoze: 1 tabl. 10mg.CILAG AG INTERNATIONAL .11. bočica. 2x10 kom 515-04-3535/03 10. blister.Švajcarska norgestimat.04mg.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. uzeti 2 sata pre putovanja.ALKALOID AD . vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. LUNDBECK A/S .Makedonija cinarizin . ver tigo: 3 puta po 1 tabl. 20mg. 5mg. blister.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta..7din (R) 1072612 film tableta. 75mg.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14.11. zatim 7 dana pauze.3din (R) 1072613 film tableta.11.Srbija cinarizin .08.D. Stugeron® forte CINEDIL® . 10mg. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.11.Danska escitalopram . uzeti 2 sata pre putovanja.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. maks. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. kinetoze: 1 tabl.09. ZRENJANIN .11. 15mg.2003 Cena 1030. 20mg.11. 0. etinilestradiol . 2x14 kom 515-04-1948/03 10. 5x10 kom 515-04-3533/03 10.2003 Cena 1443.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. blister. blister.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.. na dan.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.2003 .2din (R) 1072617 film tableta.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. blister. 10mg.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.11. blister. 10x5 kom Cena 212. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. 10mg. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.H.

5g dnevno.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.1din 515-04-03628/03 28. zatim 10mg dnevno.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. izuzetno (deca od 5-17 god. maks. 20mg. 3 dana. 500mg.2002  (R) 1329190 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije.KRKA. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 250mg. blister. u zavisnosti od težine infekcije. 5x50mL Cena 1254. 500mg. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. 500mg. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta.2004  (R) 1329203 film tableta. cifran. 20mg dnevno za obe indikacije. bočica. cifran. gonoreja: 500mg jednom dnevno.1 sata. CIPRINOL® . izuzetno (deca od 5-17 god.FLoX.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. blister.2004  (R) 1329431 film tableta. 1x10 kom Cena 578. blister.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. maks.07. 750mg.2004  (R) 1329201 film tableta.ZDRAVLJE A. ciprofloxacin 500 mg. inf. Paralelni lekovi: c . ne preporučuje se primena kod dece. 28 dana. blister. 1x10 kom Cena 610. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.D.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. ciprofloxacin 250mg.FLoX. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.5g dnevno. Paralelni lekovi: c . .J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. ciprocinal®. blister. pre intervencije.v. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. podeljeno u dve doze.v. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. . ciprinol®. ciprofloxacin. ciprofloxacin. pre intervencije.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.. 28 dana. TOVARNA ZDRAVIL. deci se ne preporučuje. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. pre jela.D. Marocen CIPROCINAL® . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin . 250mg.D. ciprofloxacin 500mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1. maks.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.Slovenija ciprofloksacin .Srbija ciprofloksacin . Marocen CIPROFLOXACIN .2002  (R) 1329192 film tableta. 3 dana. citeral®. kod starijih ½ doze.11. 1. D.09.04. 250mg.09. citeral®. ne preporučuje se primena kod dece. 1x10 kom Cena 312. tokom ½ .09. pre jela. 100mg.HABIT PHARM A.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.07. 1x10 kom Cena 610. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. .2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. pre jela. 1x10 kom Cena 312.9din 515-04-03628-1 28.07. ciprofloxacin 250 mg. .04. blister. inf.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.

1x10 kom Cena 297. ciprocinal®. pre intervencije.JUGOREMEDIJA A.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.2003  (R) 1329453 film tableta.5g dnevno.5din 8608811005089 515-04-826-3 10.REMEDICA LTD . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. 250mg.FLoX. ne preporučuje se primena kod dece. 1. ne preporučuje se primena kod dece. u zavisnosti od težine infekcije. pre intervencije. ciprofloxacin.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. blister. ciprofloxacin 500 mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 250mg.08. 28 dana. ciprofloxacin 250 mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . citeral®. ciprocinal®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. blister. pre jela. ciprinol®. 500mg. 28 dana. 1x10 kom Cena 610. izuzetno (deca od 5-17 god. ciprinol®. 1. gonoreja: 500mg jednom dnevno. Marocen .08. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin . maks. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. 28 dana.FLoX.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 1. pre jela. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. blister. 3 dana. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana.Kipar ciprofloksacin . izuzetno (deca od 5-17 god. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. pre intervencije. cifran. cifran.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. citeral®. 3 dana. maks.11. 1.Srbija ciprofloksacin . ZRENJANIN . ciprofloxacin 500 mg.2003  (R) 1329451 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. izuzetno (deca od 5-17 god.REMEDICA LTD . pre intervencije. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. cifran. 500mg. blister. u zavisnosti od težine infekcije. 1x10 kom Cena 312.FLoX. Paralelni lekovi: c . izuzetno (deca od 5-17 god. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . blister.5g dnevno.FLoX.11.5g dnevno. cifran. Marocen CIPROFLOXACIN .2din 8608811005058 515-04-826/03 10. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.11. 1x10 kom Cena 581. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 2x10 kom Cena 610.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ne preporučuje se primena kod dece.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5g dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin 250 mg. Paralelni lekovi: c . ciprinol®. 250mg.7din 5290665003637 292/2005/12 29. ciprocinal®. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. citeral®. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D. ciprocinal®. ciprofloxacin 250 mg. 2x10 kom Cena 1062.6din 5290665004047 328/2005/12 29. citeral®. Paralelni lekovi: c . Paralelni lekovi: c . ciprinol®. maks. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 3 dana. pre jela. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin. 28 dana.11.2003  (R) 1329452 film tableta. ciprofloxacin 500 mg.

tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. blister.08. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. endometrijuma.03. bočica od tamnog stakla.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. Platinex CISPLATIN .6din (SZ) 1124175 tableta. maks. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . bočica. 0.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.07. bočica.Austrija cisplatin . 50mg/100mL.5mg/mL. 40mg dnevno. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.B. bočica.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. 1mg/mL. KG .ZDRAVLJE A. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. gastropareza kod dijabetičara. testisa. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.09.5mg/mL.Australija cisplatin . Platigal.2005 Cena 233. 3x10 kom Cena 106. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.D. bočica.2004 Cena 1581.03.HABIT PHARM A. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. .9din 8600064117465 315/2005/12 16. ovarijuma.1din 515-04-4331/03 10. blister.5mg/mL. Platigal. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. postoperativna pareza creva.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. 1x100mL C Cena 450. Paralelni lekovi: Platidiam 10.H NFG. 0. 10mg/20mL. karcinomi glave i vrata.M. karcinoma pluća. Platinex . 1mg/mL. karcinomi glave i vrata.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. Platidiam 50.08.PFIZER (PERTH) PTY. Platigal. Paralelni lekovi: Platidiam 10. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. . Platidiam 50.EBEWE PHARMA GES. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. CISPLATIN .8din 515-04-4330/03 10. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. 10mg.v. mokraćne bešike.Srbija cisplatin .09.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 5mg. ezofagusa. 5x10mL Cena 2087. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.09. 0. LIMITED . bočica od tamnog stakla. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03.D.Srbija cisaprid . osteosarkoma: po protokolu. bočica. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platidiam 50. Paralelni lekovi: Platidiam 10.07. Platinex CISPLATIN .

rastvor.Makedonija ciprofloksacin . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2007 Cena 1090. cifran.Makedonija ciprofloksacin . ciprinol®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. blister. 100mg. 40mg. 1x10 kom Cena 601. blister.ZDRAVLJE A.2007 Cena 545. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12.2007 Cena 550. povećavati dozu do maks. 10mg. 40mg dnevno. 20mg.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. ciprofloxacin 250 mg.07. povećati na 20mg posle 7 dana.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. ciprocinal®. maks. stariji maks. stariji maks. 60mg dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister.D.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. blister. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.4din 515-04-1213-2 30.1din 515-04-1994/03 27. podeljeno u dve doze. 10mg.06. blister. Marocen CITERAL® .2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.8din (R) 1072066 film tableta. 40mg. tokom ½-1 sata.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.06.07. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.1din (R) 1072064 film tableta.2007 Cena 2735. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® . bočica od tamnog stakla.ALKALOID AD . 10mg.v. 28 dana.06. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. maks.Srbija citalopram . deci se ne preporučuje.2007 Cena 1376. pre jela. blister. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. gonoreja: 500mg jednom dnevno. bočica od tamnog stakla. ako je potrebno. bočica. 500mg. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.FLoX. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.2003  (R) 1329400 film tableta.6din (R) 1072068 film tableta. 1x5mL Cena 135. pre intervencije. ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin 500 mg. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.06. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 21 dan.5g dnevno.. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12.1din (R) 1072067 film tableta.06. maks. 0. . ampula. 60mg dnevno. 3 dana.06. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.1din (R) 1072063 film tableta. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.06.ALKALOID AD .06. inf. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 309. blister. 250mg.2007 Cena 386. blister.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči.07. 20mg.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. blister. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. u zavisnosti od težine infekcije. 40mg.11. do 40mg. 20mg.06.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. 5x10mL .2003  (R) 1329401 film tableta.3%. inf.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta.7din (R) 1072065 film tableta.4din (R) 1072061 film tableta.2007 Cena 1932. 5x10 kom Cena 966. ciprofloxacin. 1.v.

blister. blister. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.2din (R) 1325616 film tableta.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. . blister. CLARITHROMYCIN .02. 500mg. zymbaktar CLARITINE® . bočica.HEMOFARM AD . deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.04. Paralelni lekovi: clathrocyn®.Belgija loratadin . od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.SCHERING-PLOUGH LABO N.09. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Klerimed®. Pressing® CLATHROCYN® .V.Srbija klaritromicin .5 godina: 5mg dnevno. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta.02.REMEDICA LTD .2din 120mg+5mg.2004 Cena 1032. najduže 10 dana. keratitis. .8din (R) 1325621 film tableta. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. Cena 174. Klerimed®. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . 500mg. deca od 2 . blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. 250mg.06.Belgija pseudoefedrin. Fromilid® uno. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2006 Cena 1115.V. 1mg/mL. alergijski konjunktivitis. Kleromicin®. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). blister. blister. Lorano. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. 250mg. loratadin . Paralelni lekovi: clarithromycin.2007 Cena 283.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.Kipar klaritromicin . Kleromicin®. blister. Fromilid® uno. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Fromilid®. Fromilid®. a drugog dana 2 kapi na sat. zymbaktar . Paralelni lekovi: Flonidan®. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. 10mg. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.3din (R) 3058250 sirup.3din 515-04-3568/04 30.04.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. Loratadin. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.SCHERING-PLOUGH LABO N.09.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta.

.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. 1mg+2mg.04.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. 2x1mL Cena 1269.c. uzima se 30 minuta pre jela.9din (R) 1020183 tableta. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. na 8 sati.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.04.A. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. nestabilna angina pektoris. 2x0. PRODUKTIONS KG . otitis media. napunjen injekcioni špric.JUGOREMEDIJA A.DELPHARM LILLE SAS .AVENTIS INTERCONTINENTAL .1din 8600103492034 161/2006/12 07.2mL Cena 375.4din 515-04-2530-3 05.Francuska enoksaparin .B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. na 8 sati.Nemačka estradiol .AVENTIS PHARMA S.j. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. blister. blister. 1x4 kom Cena 461.02.7din 8600103492119 479/2006/12 07.3din (R) 1020184 tableta. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. 50mcg/24h. aluminijumska folija. 40mg.5din (R) 3020185 prašak za sirup. estradiol . 100mg.6mL Cena 911. 2x0. posle 21-og dana pauza 7 dana. napunjen injekcioni špric.8mL) Cena 1054. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06. estrofem® CLIMEN® .4mL Cena 717. CLIACIL® ./mL. .100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . tokom najmanje 2. na 12 sati.Srbija fenoksimetilpenicilin .12.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s.j.2 Mi. ne sme se primenjivati i. 600000i.04. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. 20mg.c. 60mg.04.SCHERING GmbH & CO.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.Francuska ciproteron. na 8 sati.c. neozleđenu kožu.12. ovarijektomija.m. ZRENJANIN . tokom 10 dana. 1x21 kom Cena 543.j.7din 515-04-2530/03 05. napunjen injekcioni špric. bočica.2006 doziranje: tonzilitis. 60000i. terapija 1mg/kg s. na 12 sati. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1.j. blister. 2x0. a najviše 8 dana. CLIMARA® . napunjen injekcioni špric.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.1din 515-04-2530-4 05. 80mg.5din 515-04-2530-1 05.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. deca do 3 godine 150000-300000 i.j.D. tokom 7-10 dana. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.6din 515-04-2530-2 05.12.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.j. od petog dana menstrualnog ciklusa. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. .. 1200000i.12. napunjen injekcioni špric.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.2006 Cena 287. 2x0.12.2006 Cena 192.

9din (R) 1326221 film tableta.j. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® . 3x10 kom 515-04-1257/03 06. 600mg. 5x6mL 86/2006/12 31.ABBOTT GmbH & CO.1din (R) 1326220 film tableta.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. blister. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. peritonitis. 150mg.07. ne treba da pređe 600mg. u razmacima od 24 sata.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.08. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.6din (R) 1326222 film tableta./0.07. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.08. 600mg. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. deca 3-6mg/kg na 6 sati.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. 300mg.. zglobova. 1x6 kom 515-04-1034/04 15. 300mg.07.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.01.2g tokom 60 minuta. s.2003 Cena 358.3din (R) 1326228 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . 1x20g Cena 152.Nemačka reviparin .2004 Cena 284. tuba..Nemačka reviparin .c.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737.Nemačka klindamicin . 3x10 kom 515-04-1257-1 06. 34356i. blister. blister. 1432i.6-2.07.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. blister. napunjen injekcioni špric. blister.j. a i.j.2004 .v. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. 900mg/6mL.25mL.9din 84/2006/12 31. inf. s.09. izuzetno 450mg na 6 sati. 600mg/4mL. 1. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg.2006 Cena 1486.5din 515-04-5182/03 24. CLIVARIN MULTI . 1%. odrasli parenteralno 0. blister.j. bočica staklena.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta. KG .08.09. 10x0.2003 Cena 710.07. ampula. kože. potkožnog tkiva. (pojedinačna i.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.1din 8600097012386 515-04-383/04 01. 2x6 kom 515-04-1037/04 15.01.2006 Cena 263. 600mg.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.HEMOFARM AD . blister.Srbija klindamicin .2004 Cena (R) 1326227 film tableta.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. KG . inj. 300mg.m.CHEPHASAAR CHEMISCH .c.ABBOTT GmbH & CO.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . ampula.

po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.06. LUNDBECK A/S .09.. ampula. bočica.m.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. ampula.c. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. plastična kutija. 5x1mL Cena 2915.H. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. 10x1mL Cena 3244.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.REMEDICA LTD . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. napunjen injekcioni špric.2003 Cena 515-04-257-1 30. LUNDBECK A/S . 1x10 kom Cena 204.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.6mL. s. tvrda.ALKALOID AD .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta.3din 515-04-03224/04 28. bočica. Paralelni lekovi: clopixol.Danska zuklopentiksol . clopixol acuphase CLOXACILLIN . Paralelni lekovi: clopixol acuphase. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .m. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.9din 515-04-03222/04 28.9din 515-04-03225/04 28. 25mg./0. s. 10mg.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. 200-400mg.06.09. Paralelni lekovi: clopixol. 250mg.Danska zuklopentiksol .2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.8din 515-04-03221/04 28.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. na 2-4 nedelje.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 125mg/5mL. 1x1 kom Cena 1639.j.j. 200mg. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . 150mg dnevno. blister.H.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. maks 600mg nedeljno.Danska zuklopentiksol .06.8din 515-04-5182/03-1 24.2003 . 1x16 kom (R) 3021831 sirup. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . podeljeno u više doza.09.09.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. 50-150mg.j.c. maks. sintetski  (R) 1048877 tableta. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.Kipar klomifen . u razmacima od 24 sata.2004  (R) 1070971 film tableta. plastična kutija. 1x50 kom Cena 662.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.09. 3436i. LUNDBECK A/S .Makedonija kloksacilin . a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.H. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587. 50mg. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. 10x0. 50mg.

5mg. maks.Francuska tianeptin . 5x10 kom Cena 1501.11.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). 2x14 kom Cena 545.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. veća doza uveče). do 200mg u jednoj dozi. 2x14 kom Cena 1614. mekih tkiva. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.SALUTAS PHARMA GmbH . ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.2002 . 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. 25mg. 160mg+12.5mg. 100mg. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). respiratornog i urinarnog trakta. a zatim 25-50mg drugog dana.2din 3/2-10-10000 12.2003  (R) 1401041 film tableta.5din 515-04-1682/03 28. veća doza uveče). teške psihoze 200-450mg. teške psihoze 200-450mg. 4g dnevno. COAXIL .N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.4din 515-04-1683/03 28.LES LABORATOIRES SERVIER .C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. početi sa 40mg. blister.2003  (R) 1401042 film tableta. stariji od 75 god. 900mg dnevno. 2x14 kom Cena 1614.12.11. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. do 200mg u jednoj dozi. a zatim 25-50mg drugog dana.Nemačka klozapin . 160mg+25mg. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.11. Leponex® CLOZAPINE . 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.5mg. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.11. blister.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. kao i produženo.5mg dnevno.06. blister. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. hidrohlortiazid .Kipar klozapin . blister.5din 8606102455162 519/2005/12 02.2004 doziranje: šizofrenija.3din 8606102455155 518/2005/12 02. CLOZAPIN HEXAL® .2005 doziranje: šizofrenija.2005  (R) 1070021 tableta.NOVARTIS . lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 80mg+12. 5x10 kom Cena 1169.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. blister.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). maks. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.4din 515-04-1683-1 28. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. 100mg.11.REMEDICA LTD . 5x10 kom Cena 478. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. maks.11. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. 900mg dnevno. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. 50mg. kutija. Paralelni lekovi: clozapine. maks. Leponex® CO-DIOVAN® . blister. maks.2005  (R) 1070022 tableta. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. jednom dnevno.Švajcarska valsartan. 12.

5x5g Cena 149. 4 praška dnevno. kesica.Velika Britanija paracetamol.75%.10.GLAXOSMITHKLINE UK .2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. Influrex COLDREX HOTREM LEMON . 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23.12. . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.Grčka metronidazol .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. maks.5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon. 5mg/mL.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. maks.10. blister.09. blister. . 4 tablete dnevno.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2din (8606101409036) 39/2006/12 16. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.DEMO S.01. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23. rinitisom (i rinorejom). prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. 4 praška dnevno.Velika Britanija fenilefrin. tuba.5din 515-04-1829/03 23. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. 10x100mL Cena 129. orvagil® .Velika Britanija fenilefrin. kesica. askorbinska kiselina . kofein. maks.A. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.12.Grčka metronidazol . 10x5g 515-04-1827/03 05.5din 515-04-1829-1 23. 10mg+750mg+60mg. 750mg+10mg+60mg.10.A.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. Influrex COLPOCIN-T . 10x5g 515-04-1827-1 05. deca 7.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . rinitisom (i rinorejom).2003 (BR) 1111211 tableta. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: Klion®. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. kesica. kesica. askorbinska kiselina . maks. paracetamol.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. rinitisom (i rinorejom).2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.10. fenilefrin. 750mg+10mg+60mg. plastična kesa.DEMO S. paracetamol. 10mg+750mg+60mg.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta.GLAXOSMITHKLINE UK . terpin. COLPOCIN-T® .GLAXOSMITHKLINE UK . 0. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. 8 tableta dnevno. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.

Paralelni lekovi: Bisoprolol. blister. 300mg+150mg. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. maks.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .8din 17. blister.12.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. kombinacije Cena 27113. do najviše 54mg dnevno. CONCERTA® .1din 17.7din (SZR) 1328640 film tableta. 6g/L+0.2003 .4g/L+0. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. u urgentnim stanjima.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.V.JANSSEN PHARMACEUTICA N. blister. selektivni (R) 1107600 film tableta.2006 doziranje: terapija šoka.09.07. 200mg.5 L). maks. prosečno 60 kapi/min.NOVARTIS .2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. bočica. bočica. 180 kapi/min.05. Byol®.Nemačka natrijum-hlorid.Belgija metilfenidat . boca plastična. boca plastična. 5mg.Nemačka bisoprolol . 1x30 kom Cena 3618.24g/L. 18mg. kalcijum-hlorid. CONCOR® . 1x30 kom Cena 4674. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® . natrijum-laktat .07. bočica.27g/L+6. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.05.MERCK KGaA . doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. lamivudin .6din 8606102804076 698/2006/12 25.4g/L+0.GLAXOSMITHKLINE UK .Švajcarska entakapon . 6g/L+0.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. 36mg. 10mg. maks. 2g dnevno.4din 515-04-2097/04 06. 1x30 kom Cena 2033.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.2003 649. 20mg dnevno. ukoliko je potrebno. .Velika Britanija zidovudin.6din 8606102804069 699/2006/12 25.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem.24g/L.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.27g/L+6. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30. stanja sa acidozom. COMPOUND SODIUM LACTATE .05. kalijum-hlorid.05. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.BRAUN MELSUNGEN AG . Terapiju treba prekinuti.B.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

eklampsija). deca 0.BRISTOL-MYERS SQUIBB . epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. 4%. konvulzije odrasli 10-20mg i. voltaren .2004 133. blister. diklofenak duo remevita®. Paralelni lekovi: diklofen. 100mg.06.122  (R) 1071180 obložena tableta. rapten-K®. diklofenak retard.2007 531. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. bočica sa raspršivačem. Naklofen®.4din 515-04-5108/03 17. 5mg. rapten® duo DICLOFENAC DUO . . po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. Paralelni lekovi: apaurin®. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. diclofenac BMS.2003 doziranje: anksioznost. diklofenak. parenteralno status epilepticus. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. diklofenak duo remevita® plus.9din 8606007081206 118/2007/12 11. diklofenak duo remevita® plus. maks.PHARMASWISS D. kratkotrajna primena. blister.2003  (R) 1071181 obložena tableta. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. Naklofen® duo.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu.01.3din 515-04-1215-1 01. Paralelni lekovi: diclorapid®.USA diklofenak . Naklofen® duo.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen® retard.2-0. diklofenak Forte. diklofen®.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . 4%. rastvor. nesanica.08. rapten rapid.v. blister.O. diklofenak duo remevita®. terapiju sprovoditi 7-8 dana. diklofenak. blister. diclofenac duo. diklofen®.PHARBIL WALTROP GmbH .8din 515-04-03560/03 28. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. diclofenac-retard. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. diazepam DICLOFENAC BMS . u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. 2x10 kom Cena 303. 50mg.08.06.Srbija diklofenak .6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem.O. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. bočica sa raspršivačem. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam).2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. Naklofen®.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. tvrda.7din 515-04-1215/03 01. rastvor. 2mg.01..09. Naklofen® retard.5g Cena 318. diklofenak. diclofenac-retard. Bensedin®. 1x12. 5-15mg uveče (nesanica). Naklofen®. kratkotrajna primena. 75mg. rapten rapid.Nemačka diklofenak . alkoholni apstinencijalni sindrom. blister. diklofenak retard. 2x15 kom Cena 90. rapten-K®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.

Naklofen® duo. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. rapten® duo DICLORAPID® .abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD .3din (R) 1327602 kapsula.PHARMASWISS D. diklofenak.11.10.2005 . Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .11. 1x100mL Cena 846.Slovenija flukonazol . tuba. jakog delovanja. blister. 75mg. 0.2002 Cena 126. 50mg. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. dnevno. diclofenac duo.O. rapten rapid.08.9din 3838989503345 575/2005/12 23.2007 96. 2mg/mL. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps. diklofenak duo remevita®.11.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula.5din (R) 1327601 kapsula. bolno zapaljenje uha.7din (R) 4153602 mast. tvrda. diclofenac BMS. gentamicin .2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. urtikarijalne akne. Naklofen®. diklofen®. 100mg.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 100mg.1din (R) 1327600 kapsula. 75mg. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. na prazan želudac. diklofenak Forte. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. diclofenac-retard. Naklofen® duo. tvrda.11.2005 Cena 512. nosa.05. tvrda. 1x15g Cena 126.05%+100000ij/100g. rapten rapid. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. diklofenak retard. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.05. .2005 Cena 273. diklofenak retard. diklofenak duo remevita® plus. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. diklofenak Forte. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. 0. neurodermatitis. diklofenak duo remevita®.05%+100000ij/100g. TOVARNA ZDRAVIL. Naklofen®. dečiji ekcem. degenerativna reumatska oboljenja. Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten® duo DIDERMAL .O.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. sa dosta tečnosti.10.2005 Cena 2273. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. diklofen®. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. bočica staklena. blister.Kipar diklofenak .Srbija betametazon. 150mg. tvrda. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. tvrda.GALENIKA AD . tuba.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. blister.Srbija diklofenak .7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. diklofenak.D. D. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). .2002 doziranje: akutni i hronični. 150mg dnevno. iščašenja). istegnuća.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. sa dosta tečnosti. 75mg. dnevno. tvrda. vanzglobni reumatizam. blister. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. 1-2 sata pre obroka. blister.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. Naklofen® retard.REMEDICA LTD . Naklofen® retard. maks.KRKA.05. blister. blister. rapten-K®. rapten-K®. infekcije kože.

primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.5mg za 8h). UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. 20mg. cistična fibroza pankreasa. žučne soli . blister.2002 Cena 181. 50mg. 7-14 dana.06.7din 8608811006314 515-04-843/03 31.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. 1x100mL Cena 1102. Flumycozal.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.Srbija proteaza.O. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. bočica. blister. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05.2003 doziranje: hronični pankreatitis.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. dnevno. Fluconal.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. Paralelni lekovi: diflazon®. 2-4 nedelje. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.06. blister. tvrda.6din (R) 1327311 kapsula. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. 2x10 kom Cena 30. pankreasa. oralno podeljeno u 2 doze. .9din 4034541000706 1115/2006/12 05. 150mg. Isosorb retard® DIGESTAL . u toku jela. dnevno.07.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.D.25mg. Paralelni lekovi: cornilat®. blister. amilaza.2006 Cena 981. blister. Flunazol. zatim 3mg/kg dnevno.07.O. stanja posle resekcije želuca.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. NIŠ .Francuska flukonazol . 2x10 kom Cena 182. Stabilanol D DIFLUCAN® . 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno.GALENIKA AD . stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . 20mg. terapija 20-120mg dnevno.Srbija digoksin . tvrda. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda.07.125-0. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.Srbija izosorbiddinitrat . 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. spora digitalizacija i doza održavanja 0. 2mg/mL. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.12. Flukonazol. dnevno. tvrda. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Flumycozal. 0.2006 Cena 474. Fluconal.PFIZER PGM . 2-4 nedelje. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. Stabilanol DIFUTRAT .9din (R) 1102071 kapsula.5mg u više doza za 24h (npr.REMEVITA D. Fluconazole. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. DIGOXIN . Fluconazole. lipaza. 0.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: diflucan®. Paralelni lekovi: dilacor® .8din (R) 1327310 kapsula.A09AA02 DIGESTIVI. 7-14 dana. Flunazol. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno.07. Flukonazol. hemicelulaza.

Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen®. povrede sportista. 75mg. Paralelni lekovi: diclorapid®.7din 8600097400794 249/2007/12 17. 1%.01.HABIT PHARM A. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. padovi.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. blister. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diclofenac duo.HEMOFARM AD . rapten® duo DIKLOFENAK . rapten® duo DIKLOFENAK . Naklofen®. diklofenak retard. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN .Srbija diklofenak . tuba.10. reumatskih i drugih bolova (udarci.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. 50mg.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diclofenac-retard. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17.01.9din (R) 5162194 supozitorija. uganuća. voltaren .01. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diklofenak.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. diclofenac BMS. iščašenja. strip. rapten rapid. diklofen.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel.01. tuba.01. diklofenak Forte.2007 doziranje: gel. diklofenak duo remevita®.Srbija diklofenak . Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. strip. istegnuća. diklofenak duo remevita® plus. dismenoreja: 50-150mg dnevno.4din 515-04-874/04 20. ampula. blister. diclofenac duo.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. dismenoreja 50-150mg dnevno. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. diklofenak retard. povrede mekih tkiva. diklofenak Forte. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. diklofenak duo remevita®.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. rapten rapid. blister. bolovi u leđima.D. 50mg. Naklofen® duo.01.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. 50mg.Srbija diklofenak . Naklofen®.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16. Naklofen®. 25mg. Naklofen® retard. rapten-K®.04.HEMOFARM AD .2007 Cena 46. Naklofen® duo. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.GALENIKA AD . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 100mg. ako je neophodno. 1x50g Cena 99. 1%. rapten-K®. diklofen®. voltaren DIKLOFENAK . diclofenac BMS. 1x40g Cena 77. diklofenak duo remevita® plus.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.Srbija diklofenak . juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. Naklofen® retard. Naklofen®. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel.

5x3mL Cena 59.2004 Cena 128.O. diklofenak.07. Naklofen® retard.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten-K®. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. 50mg. Naklofen®.10. 100mg.12 DIKLOFENAK . 3x10 kom Cena 150.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. diklofenak retard.Srbija diklofenak . Naklofen® duo. diklofen®. diklofenak retard. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS .Srbija diklofenak . diklofenak.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija.O. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak Forte.O. ampula. NIŠ . NIŠ . Paralelni lekovi: diclorapid®. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. Naklofen®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. rapten-K®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Naklofen®. 50mg. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.07. NIŠ .O. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac duo. diclofenac BMS.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten rapid. blister. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. strip. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno.REMEVITA D. diklofen®.Srbija diklofenak .07. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®. diclofenac duo. . diklofenak Forte.REMEVITA D. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard.O. tvrda. rapten rapid.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. Paralelni lekovi: diclorapid®. NIŠ .07. Paralelni lekovi: diclorapid®.O.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. 2x10 kom Cena 55.O. 75mg. diclofenac BMS. strip. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14.Srbija diklofenak . diklofenak retard. Naklofen® duo.REMEVITA D. blister. Naklofen® retard. diklofen®. rapten-K®.10. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . 75mg.5din 8608813901266 1759/2006/12 02.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. rapten rapid. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita®. ako je neophodno. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 100mg.O. diclofenac-retard. diclofenac duo. Naklofen® duo.REMEVITA D. tvrda. diclofenac BMS. diclofenac-retard.8din (R) 5162649 supozitorija. diklofenak duo remevita® plus. dismenoreja 100mg dnevno.

2007 Cena 30.Srbija diklofenak .O. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 50mg. blister. ampula. diklofenak duo remevita®.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.75-1mg u toku najmanje 24 sata.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. strip.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. rapten rapid. rapten rapid.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak duo remevita® plus. rapten rapid.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. Naklofen® retard. diklofen®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. 100mg. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak Forte. diclofenac duo. diklofen®. 6x2mL Cena 57.125-0. spora digitalizacija i doza održavanja 0.ZDRAVLJE A.GALENIKA AD .abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten-K®. ampula.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diklofenak duo remevita®. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 0.05. 2x10 kom Cena 133. 75mg/3mL. rapten® duo DIKLOFEN® .4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. ako je neophodno. 50mg.Srbija digoksin . Naklofen® retard. 2x10 kom Cena 133. diclofenac BMS. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. NIŠ . diclofenac-retard. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . Naklofen® duo. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. Paralelni lekovi: digoxin . diklofenak.2006 Cena 55.5mg za 8h).Srbija diklofenak . blister. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. rapten® duo DILACOR® . Paralelni lekovi: diclorapid®.05. Naklofen®.5mg u više doza za 24h (npr. 0. diclofenac BMS. blister. parenteralno brza digitalizacija 0.05. diclofenac duo. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18.REMEVITA D. blister.D.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. diclofenac-retard. diklofenak retard. rapten-K®. 0.05.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju.25mg. rapten-K®. Naklofen®. diklofenak. diklofenak duo remevita®. diclofenac-retard.7din (R) 1100252 tableta. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita® plus.10.25mg/2mL.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. Naklofen® duo. diklofenak Forte. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Naklofen®.O. Naklofen® duo. diklofenak retard.07. diklofenak. diklofenak duo remevita® plus. dismenoreja: 50-150mg dnevno.6din 8608808104290 669/2006/12 18. diclofenac duo.10. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac BMS. 100mg.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. stariji i insuficijencija bubrega .

maks. stanja posle infarkta miokarda.SLAVIAMED D. 25mg.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. maks. 360mg dnevno. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM .9din (R) 1107650 tableta.04.F.125mg 2 nedelje. 2x14 kom Cena 361. maks.5mg početno.04.10. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.5mg početno. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.2003 Cena 387. 90mg. blister. 6.O. . Paralelni lekovi: coryol®.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. 3x10 kom Cena 172. 1x30 kom 515-04-1811/03 30.2din 8605000800272 3/2-705/00 26. 25mg. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. blister.Švajcarska karvedilol .2003 Cena 550.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta.HEMOFARM AD .O. 60mg. pre jela. 2x10 kom Cena 88.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta. 80mg.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. maks.2004 Cena 256.25mg. bočica. Karvileks®.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.11. 90mg.7din (R) 1107651 tableta. blister. Paralelni lekovi: cortiazem retard.5mg. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. maks.ALKALOID AD . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 12. 480mg dnevno. 12. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. zatim 25mg dnevno.7din (R) 1107622 tableta.5mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.9din 515-04-1810/03 30. maks. blister. 6.2din (R) 1402203 tableta. zatim 2 puta po 6. diltiazem .5mg. a najkasnije do 16 sati. 1x30 kom Cena 167. bočica. blister. blister. 360mg dnevno.12.10.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).09. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister.Srbija pentaeritritiltetranitrat . angina pektoris: 12.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. Karvedilol.25mg.11. nastaviti sa 2 puta po 12. zatim 2 puta po 25mg.Srbija diltiazem . Milenol DILCORAN . 2 puta po 25-50mg.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji).25mg 2 nedelje.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . maks.10.11. ujutro i u podne. 480mg dnevno. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.Makedonija diltiazem . Paralelni lekovi: cortiazem retard. blister.2003 Cena 766.2003 doziranje: hipertenzija: 12. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® .

75mg i.m.25mg i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 80mg.2din 515-04-1909/03 29.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 50mg.07.m.12.5-2. kinetoze 12. na 3 meseca.NOVARTIS . kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. blister. 400mg dnevno.25mg. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). 3.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.6din 515-04-1681/03 01.75mg Cena 9724. tokom 10-12 dana. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® .2003  (R) 1103798 film tableta. maks.Austrija alanil glutamin . 20g/100mL.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421. 2x14 kom Cena 1384. 1x3.07.  (R) 1103799 film tableta. maks.75mg.5-25mg na 6-8 sati.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.07.m. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno. blister.IPSEN PHARMA BIOTECH . liobočica sa rastvaračem. 2x14 kom Cena 1713.2003 doziranje: hipertenzija. boca. 0.5din 515-04-1910/03 29.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.c. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. maks.25mg Cena 27555. 11. 150mg dnevno.25mg i. 160mg. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.7din 8606010925016 600/2007/12 01. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. maks.0mL/kg telesne mase dnevno. 7x1mL Cena 2494.2din 515-04-1908/03 29.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .08. sterilitet kod žena: 1mg s.7din 515-04-1683/03 01. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. endometrioza: 11.08.2003.6din 515-04-1682/03 01. liobočica sa rastvaračem.Švajcarska valsartan . 10x100mL Cena 35208. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. na 4 nedelje ili 11. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. 40mg. 75mg dnevno.03.Srbija dimenhidrinat . hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg. liobočica sa rastvaračem.GALENIKA AD .1mg/mL. 1x11. . kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. 1x10 kom Cena 68.Francuska triptorelin . DIPHERELINE . blister. blister.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.08. DIPEPTIVEN .

inf.25-0.5mL. .130 DIPRIAN .5mg/kg i. 25mg.5-1mL. inf.5mL. .5mg/g+20mg/g.V. blister. ampula. 0. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. glikosan.Belgija betametazon.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i. miozitis i fibrozitis 0. sinovijalna cista 0. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.SCHERING-PLOUGH LABO N.. 1x15g Cena 113. uz glavne obroke. 10mg/mL. brzinom 20-40mg/10 sekundi.Velika Britanija propofol .ASTRAZENECA UK LIMITED . glioral® DIPRIVAN® . 80mg. deca preko 3 godine 2.Belgija betametazon . neurodermitis.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.03.O.05. hronični ekcemi. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 320mg podeljeno u više doza.V. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.v. ampula. . tuba.O. inj. najduže 3 dana.09. recofol® DIPROPHOS® .09.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. bočica. 7mg/mL. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 0.05. Cena 905.8din 10mg/mL.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.5mg/g+30mg/g.09.1din (R) 7153640 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM . inf.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju. svake 2-4 nedelje. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.25-1mL.5mg/kg i.v. jakog delovanja.SLAVIAMED D.1din 309/2007/12 23. salicilna kiselina . lichen rubber planus.01.SCHERING-PLOUGH LABO N. monokomponentni (R) 1400410 tableta. bočica staklena. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. 5x20mL Cena 1885. doza održavanja 25-50mg dnevno. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. maks.v. 2x10 kom Cena 43.3din 8606103170132 1048/2007/12 17. blister..2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. deca 1-3mg/kg dnevno. inj.v.. . hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno. burzitis lokalna infiltracija 0.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. DIPROSALIC® .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. doza održavanja 25-100mg dnevno. tendovaginitis 0. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.m.2din 8605000800135 2069/2007/12 25.A10BB09 a10BB sulfonamidi.Srbija gliklazid . losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.HEMOFARM AD .v.Srbija hidrohlortiazid ..2007 Cena 229.

Paralelni lekovi: dovicin.. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. Paralelni lekovi: dovicin.O.v. . ampula. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).Srbija doksiciklin . deca 0.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 5x5mL Cena 232. bruceloze i antraksa. 10mg. hronični bronhitis i sinuzitis.5mg. rikecijama).8din 3/2-10-7040 20. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). analgezija u akušerstvu 50-100mg s. monokomponentni (R) 1400475 tableta. 100mg. 25x2mL Cena 1247. rikecijama). terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.11. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. infektivno-toksički (septički) šok. posle jela.. hlamidijama. blister.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.2006 Cena 146.. 1 sat pre operacije.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. leptospiroze.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. posle jela. bruceloze i antraksa.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.m. blister.c.7din 3850114215121 2316/2006/12 12.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .JUGOREMEDIJA A.DP FARMAKOS . a zatim 100mg dnevno. blister. premedikacija odrasli 50-100mg i.12..10. a zatim 100mg dnevno. i. ZRENJANIN .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. po potrebi ponoviti za 4 sata.7din (R) 1400476 tableta. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.Nemačka petidin .09. 5mg.D. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). po potrebi povećati do 20mg dnevno. 50mg/5mL. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. blister.inj. po potrebi povećati do 5mg dnevno.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. hronični bronhitis i sinuzitis. 2x10 kom Cena 216. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . DOKSICIKLIN .Srbija doksiciklin . ampula. DOPAMIN .HEMOFARM AD . odnosno 25-50mg sporo i.O.12. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. leptospiroze.c. 100mg.m. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. ili i. 100mg. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).PLIVA HRVATSKA D.Srbija dopamin .01. hlamidijama. po potrebi ponoviti za 1-3 sata. deca 25-50mg sporom i. vibramycin® d DOKSICIKLIN .v.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s.. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. .Hrvatska torasemid .m.2din 1683/2006/12 18. edem: 5mg dnevno. tvrda. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju.

12.5mg. posle jela. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. Paralelni lekovi: Flormidal®.2mg/kg. oboljenja kičmenog stuba.12. 15mg/3mL. 2mg. 0.2mL/kg). 50mg/10mL. 5x5mL Cena 232.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).2din 8608805160619 515-04-301/03 16. Paralelni lekovi: doksiciklin.12. 7.Srbija doksiciklin . bruceloze i antraksa.GALENIKA AD . angiografija): 0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. tvrda. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . bočica staklena.1mg/kg.08-0. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.2006  (R) 1071830 film tableta.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). po potrebi ponoviti tokom noći. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.Francuska gadoterična kiselina . parenteralno premedikacija odrasli 0.2006  (R) 1071831 film tableta. hronični bronhitis i sinuzitis. 50mg.SALUTAS PHARMA GmbH .GUERBET . 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.5mmol/mL.2005 .1 mmol/kg (0.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. deca 0.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. blister.FARMAKOS DD . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). blister.06. vibramycin® d DOXACOR .C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 0.15-0.Nemačka doksazosin .20mg/kg. blister.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. a zatim 100mg dnevno.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. ampula. infektivno-toksički (septički) šok. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.Švajcarska midazolam .2004 5327.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. DORMICUM® . ampula.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16.12.PRIZREN .11.12.2mg/kg. ampula. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). hlamidijama. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. 15mg. bočica staklena.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju.06.07-0. 20-30 minuta pre anestezije. 100mg. DOVICIN .Srbija dopamin .5-15mg uveče pre spavanja. 10x5mL Cena 730. ampula.F. leptospiroze. blister. uvod u anesteziju odrasli 0. rikecijama). deca 0. 5mg/5mL.06.15-0. Midazolam Torrex DOTAREM .12.5mmol/mL.2006 doziranje: nesanica oralno 7.

endometrijuma.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. Paralelni lekovi: adriblastina rd. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. prostate i hepatocelularni karcinom.EBEWE PHARMA GES. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.11. 10mg. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. 10mg. endometrijuma.M. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. Kamiren®. ORL karcinomi. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. želuca. multipli mijelom.B. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. maks. Wilmsov tumor.09. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). KG . bočica od tamnog stakla.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. tvrda. tireoidne žlezde.PHARMACHEMIE B.12. 50mg.H NFG. bočica. želuca. svake četiri nedelje. 500mg. doxorubicin.09. svake 4 nedelje. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. caelyx. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.Srbija kalcijum dobesilat .1din 515-04-1602/03 18. doxorubicin-Teva.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija.2003 Cena 4744. akutna leukemija). Paralelni lekovi: adriblastina rd.Holandija doksorubicin . 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03.7din 515-04-1601/03 18.2007 doziranje: karcinomi dojke. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. Wilmsov tumor. mokraćne bešike. bočica od tamnog stakla. blister. multipli mijelom. neuroblastom. prostate i hepatocelularni karcinom. maks.V. bočica. 3 uzastopna dana. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. DOXORUBICIN .2003 doziranje: karcinomi dojke. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.11. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. 3 uzastopna dana. svake 3 nedelje. 4mg. osteosarkom. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . tireoidne žlezde.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. 1x25mL D Cena 1041.Austrija doksorubicin . sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. testisa. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. osteosarkom. kumulativna doza je 550mg/m2.11. svake tri nedelje. . akutna leukemija). neuroblastom. Kamiren® XL DOXI-HEM . 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. 50mg. kumulativna doza je 550mg/m2. caelyx. ORL karcinomi. maks. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. testisa. Sindroxocin® . 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. blister. mokraćne bešike. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25.

06.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. 1x100 kom Cena 2170. infekcije genitourinarnog trakta. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. 3x10 kom Cena 210.7din 8600097011068 515-04-563/03 12.04. 500mg.04.ZDRAVLJE A.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. . infekcije kože i mekih tkiva. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. blister. 5mg. posebno ako je praćena noćnim napadima. maks.Srbija bisakodil .Srbija medroksiprogesteron . 250mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. maks. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.ZDRAVLJE A.06.9din (R) 1114221 kapsula. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. .5-25mg na 6 sati. kinetoze 12. tvrda. bočica.06. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).10. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. I generacija (R) 1321901 kapsula. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. tvrda. 50mg.2003 Cena 114. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta. DULCOLAX® .134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . deca preko 6 godina 500mg na 12 sati.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.Hrvatska dimenhidrinat . .HEMOFARM AD .5-125mg.D. maks. 400mg dnevno. 125mg.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.D. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. deca preko 2 godine 5mg oralno.R03DA04 j01dB cefalosporini.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 100mg. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. fiola. blister. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. tvrda.2006 doziranje: opstipacija. 75mg dnevno. blister.Srbija teofilin . 150mg dnevno.08. Paralelni lekovi: euphylong® . deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . blister. 250mg/5mL. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. blister. 4x10 kom Cena 77.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.5din 8600064100535 1265/2006/12 02.USA cefadroksil .D.

2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster.Velika Britanija botulinum toksin .. Cena 20403. DYSPORT® . 1x500 U/boč.05. 100mcg/h.12. kesica.3din 3/2-10-8051 03.Belgija fentanil .8din 3/2-10-8050 03.. doza je 1000 j.12. u odgovarajuće mišiće. za oba oka.. 5x1 kom Cena 4493. zavisno od indikacije. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i. Cena 42300.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. 500U/boč.12.6din 515-04-2048-2 04.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .j.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. starosti i telesne mase bolesnika. Paralelni lekovi: Botox D . maks. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.12. bočica. kesica.V.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. 5x1 kom Cena 7643. 50mcg/h. 5x1 kom 135 Cena 2487.IPSEN BIOPHARM LIMITED .2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. 75mcg/h.3din 515-04-2048-1 04.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster. bočica. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 500U/boč. .M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. kesica. ostale indikacije doziranje je individualno. 25mcg/h.6din 515-04-2048/03 04. 2x500 U/boč. kesica.12.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

1din (R) 1079022 film tableta.Danska memantin . tuba.ALTANA PHARMA AG . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.07.2004 Cena 6780. 5x10mL Cena 2071. LUNDBECK A/S . 150mg.H.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). rastvor.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.05.05. blister. 5x5mL Cena 1445. najduže 7 dana. 10mg. ili inf. (po potrebi ponoviti). EBRANTIL® 25 . Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.ALTANA PHARMA AG . tuba. najduže 7 dana.Nemačka urapidil .2din 8606102233074 1577/2006/12 05. u početku terapije. ZRENJANIN . 2mg/min. sprej-boca. ZRENJANIN .2004 457.D.2004 ECALIN® . u početku terapije. rastvor.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® .JUGOREMEDIJA A. teški i najteži oblici hipertenzije.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.v. 1%.Srbija ekonazol .5din (R) 2079025 oralne kapi.JUGOREMEDIJA A. 10mg/g. 10mg. inj.07. 25mg/5mL. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. bočica od tamnog stakla. (po potrebi ponoviti). 2mg/min.07.2004 6053.6din 14.D.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. blister. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem.v. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. 50mg/10mL.2004 198. ampula. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.1din 515-04-1587/04 16. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. 1%.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. 1%.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . inj. 4x14 kom 515-04-1586/04 16.Nemačka urapidil .09. ampula.09. ili inf.3din 8606102233067 1570/2006/12 05. strip. 1x3 kom Cena 188.09.05.6din 26. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. teški i najteži oblici hipertenzije.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.2004 .Srbija ekonazol . 2x14 kom Cena 3390. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.

maks. Paralelni lekovi: Becotide™. maks. ecosal easi-Breathe.1mg/doza.S. 1x200 doza 515-04-246-1 04.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. maks. ecosal. 250mcg/doza. 150mg. 0. kontejner pod pritiskom. 800mcg dnevno.IVAX . deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. Spalmotil®. bočica sa raspršivačem. 500mcg dnevno.CR A.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. Paralelni lekovi: aloprol.08. maks. maks. ventolin™ . bočica sa raspršivačem.08. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26.IVAX CORPORATION.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. 500mcg dnevno. leukoreja.USA beklometazon .08.08. Paralelni lekovi: aloprol. kontejner pod pritiskom. Paralelni lekovi: Becotide™. kontejner pod pritiskom. ecobec ECOSAL .USA beklometazon .IVAX CORPORATION. kontejner pod pritiskom. 250mcg/doza. 100mcg/doza. 1000mcg dnevno.CR A. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE .13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. 1000mcg dnevno. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. ECOBEC . strip. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. kolpitis gljivične etiologije. USA .2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. maks.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.2003 Cena (R) 7114681 aerosol.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.05.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. uveče.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 100mcg/doza.08.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. 1000mcg dnevno. USA . maks. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.08.Češka salbutamol . 1x200 doza 515-04-245-1 04. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.Češka salbutamol . po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. maks. Spalmotil®. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. 0. tri uzastopna dana.1mg/doza.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. . 800mcg dnevno.IVAX .S. .1000mcg dnevno.

Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .2004 Cena 1048. 4g dnevno. inf. preporučena doza je od 60mg/kg/dan.12. Paracetamol EFFERALGAN® .2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.D. strip.Slovenija vankomicin .2din (BR) 5086915 supozitorija. 500mg. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Febricet. 500mg.).7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. Panadol. blister. 1g. u razmaku od 4-6 sati. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.2007 Cena 99. Paracet. 1x1g 515-04-02835/03 28. (do 10mg/min.06. 4x4 kom Cena 126. PcM-Hemofarm.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. bočica.4din 3585551914626 547/2007/12 27. maks. 375mg dnevno.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.2006 doziranje: depresivna stanja. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.5-1g na 4-6 sati.01. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. bočica.12. vancotex. 2x14 kom Cena 3817. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. Paracet.Irska venlafaksin . pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i.09.1din 8606007080322 42/2006/12 16. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2006 Cena 95. PcM-Hemofarm. 60mg/2mL. deca dobijaju maks. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. 150mg. socijalne fobije. maks. svakih 6 časova).abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. 80mg. vankocin EFECTIN® ER .N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. 1x500mg E Cena 129. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. tvrda. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. anksiozno-depresivni poremećaji.8din 515-04-02836/03 28.1din 3/2-10-3158 16. starosti od 6-24 meseca. bočica. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. .v. blister. Panadol. blister. Paracetamol . Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom.2006  (R) 1072832 kapsula.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. blister.Francuska paracetamol . 75mg. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg.8din (BR) 5086912 supozitorija. stanja straha i anksioznosti. 4 doze u 24 sata. tvrda.02. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.5mg (ujutro i uveče). Paralelni lekovi: Febricet.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.WYETH MEDICA IRELAND .Francuska paracetamol .09.LABORATORIES UPSA .01. 150mg.

ili i. EFTIL .09.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. 6x1mL Cena 80. fiola. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. u dve podeljene doze. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana.D.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup.5-5mg. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). u 2 podeljene doze.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. 330mg+200mg.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. 1x150mL Cena 358. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno.Srbija valproinska kiselina . 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. 330mg+200mg. 1x30 kom Cena 617. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. plastična fiola. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.2007 Cena 139.D. parenteralno 10mg i.2din (R) 1105072 tableta. veća 200mg).140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . 145mg+333mg. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.07. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. . 5g/100mL. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .v.c.Francuska paracetamol.Srbija valproinska kiselina. maks. 10mg/mL.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05.2002 doziranje: epilepsija.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. inf. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.04. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. 8 tabl.D.ZDRAVLJE A. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje.Srbija etilefrin . Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova.1din (BR) 1086928 šumeća tableta. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci.04. ampula. dnevno. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.. . . natrijum-valproat .N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem.07. 5mg.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. do postizanja optimalnih doza. s. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.5din 3585551913704 821/2007/12 13. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. 1x10 kom Cena 70.09.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . askorbinska kiselina . prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. ortostatska ili drugih uzroka). prelazak na drugi lek mora biti postepen. fiola.2006 Cena 51.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju.BRISTOL-MYERS SQUIBB .. bočica. dnevno. dnevno. fiola. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno.m. brzinom od 5-10mg/sat.

05. 3mg.2007 222. 200mg. tuba.05. tuba. maks. a 800-1600mg. tvrda.25mg/na sat inf.05. CORONIS S. ampula.9din 515-04-142/04 14.4din 515-04-1206-2 16. blister.Grčka somatostatin .. EGLONYL® . Paralelni lekovi: Sulpigut®.06.5mcg/kg/sat. trajanje terapije zavisi od indikacije. bočica.ICN PHARMACEUTICALS .1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.Švajcarska fluorouracil . maks. 1x120mL Cena 90. tuba.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. 50mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 0.7din 17. ELOCOM® . 5%. 2.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.1%.ALKALOID AD .05. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. . bočica.07. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. 1x12 kom Cena 158.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. ELIDEL® .NOVARTIS .2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. 25mg/5mL. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.2003  (R) 1070123 tableta.Belgija mometazon . 0.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.1%. 30x2mL Cena 361. 0.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. 1%. G.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.2003  (R) 1070121 kapsula. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. parenteralno 200-800mg dnevno.07.7din 17.1%. 1x3 mg/amp.Makedonija sulpirid .L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.07.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.4din 515-04-248/03 02.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.2007 289.6din 515-04-4121/03 10.V. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. približno 3. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. akutni hemoragički gastritis. 100mg.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. bočica.A. Sulpirid EKLIVAN . OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.07. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. 3x10 kom Cena 144.Švajcarska pimekrolimus . jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze.07.2007 .PROEL EP. .SCHERING-PLOUGH LABO N. lio-ampula sa rastvaračem.8din 17. tuba.

10.. octanate 250 EMOCLOT D. Sinoxal® ELOXATIN® ./kg. 50mg. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.j. octanate 250 .P.1din 3/2-10-11064 10.KEDRION S.12. 1000i. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. jaka krvarenja 40-50 i. emoclot.5mg/mL.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.j.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju. Haemoctin SdH./kg.Francuska oksaliplatin ./kg. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.Italija faktor VIII . ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.04.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.j.Belgija emedastin .j.j. Paralelni lekovi: oxaliplatin.A. . ELOXATIN® . emoclot d. jaka krvarenja 40-50 i. liobočica sa rastvaračem. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.12. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18. jača krvarenja 15-25 i.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611.2002 Cena 35838.I.Italija faktor VIII . jača krvarenja 15-25 i.V. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.A. 500i. octanate.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.12.9din (R) 7099160 kapi za oči. 1x10mL Cena 12284. kontaktni dermatitis. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.9din 8606103273062 2504/2007/12 19.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Sinoxal® EMADINE® .P.j. bočica. 5mg/mL. bočica. octanate. Paralelni lekovi: Beriate P. 1x10mL Cena 24570.j.KEDRION S. . 5mg/mL.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . bočica.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).2006 35838.ALCON-COUVREUR N.I. 0. bočica. EMOCLOT . 100mg. Paralelni lekovi: oxaliplatin.j./kg. Haemoctin SdH./10mL. liobočica sa rastvaračem.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). . bočica. 1x100mg 3/2-10-10191 24.09.AVENTIS PHARMA LTD . octanate 1000. .Velika Britanija oksaliplatin . octanate 1000./kg. rastvor. atopični dermatitis./10mL.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.12. Paralelni lekovi: Beriate P. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju./kg.

Švajcarska darifenacin . ZRENJANIN . pre spavanja.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta.10.4mcg dnevno.8din 3/2-10-461 20. blister. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. enap®. Paralelni lekovi: enalapril.Srbija enalapril .5mg. tabl. deca 0. uveče.Italija dezmopresin . 10mg+25mg. blister.05. 10mg. nagla inkontinencija urina. se uzimaju sa tečnošću. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17.10.HL. enalapril Lek®. po potrebi 2 tabl. treba ih gutati cele.5mg jednom dnevno.01.9din 515-04-770-1 21. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . 20mg.D.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. blister. blister. dnevno.H. blister. 20mcg/mL. 10mg. 5mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: enalapril HcT.2003 Cena 163. 15mg.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. monokomponentni (R) 1103870 tableta.05.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .SALUTAS PHARMA GmbH . dnevno. maks.Nemačka enalapril. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. ampula. enap® . ENAHEXAL® .2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. Prilenap ENAHEXAL® COMP .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.Nemačka enalapril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. blister.2006 Cena (R) 1103021 tableta. blister. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Cena 7. enalapril 10 mg. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. blister. enap® . 5mg. hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .SALUTAS PHARMA GmbH . 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. monokomponentni (R) 1103020 tableta.A.04. enatens®. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.5mg/dan.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. 40mg/dan. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.2003 . Prilenap® HL ENALAPRIL . deliti ili lomiti.05. . ne žvakati.01. enalapril 20 mg.05.JUGOREMEDIJA A.P.2006 Cena (R) 1103022 tableta.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. Prilenap® H.KEDRION S.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.

2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. 10mg. . blister. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 20mg.REMEDICA LTD . kongestivna srčana insuficijencija: . maks. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.5mg dnevno.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. 10mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister.12. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 20mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 2x10 kom Cena 195. 2x10 kom Cena 242.08. 10mg.2003 Cena 149. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril Lek®.10.6din (R) 1103886 tableta. maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. monokomponentni (R) 1103885 tableta.10. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.REMEDICA LTD . 20mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.7din (R) 1103175 tableta. 5mg.2006 Cena 163. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. enalapril.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. Prilenap ENALAPRIL . Prilenap ENALAPRIL 20 MG . enalapril 20 mg. enalapril 20 mg. enalapril 10 mg.5mg dnevno. enalapril 20 mg. blister. enap®.5mg dnevno. blister. blister. monokomponentni Cena 242.Kipar enalapril . enalapril Lek®. maks.9din (R) 1103177 tableta. 40mg dnevno. .7din 8608811005034 515-04-770-2 21. 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.Srbija enalapril .07. 40mg/dan. enatens®. enap®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.2005 Cena 61. enalapril 20 mg. enalapril Lek®.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta.SRBOLEK A. enatens®. enalapril 10 mg. blister. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enatens®. enap®.1din 515-04-1643/03 24. 20mg.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. 40mg dnevno.12.D.Kipar enalapril . 20mg.D. maks. monokomponentni (R) 1103845 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.8din 520665003569 327/2005/12 23.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.08. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. maks. Prilenap ENALAPRIL .ZDRAVLJE A. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. monokomponentni Cena 132. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enap®.07. uveče. blister.5mg/dan. enalapril Lek®.3din 475/2005/12 17.C09AA02 c09aa inhibitori ace. pre spavanja.Srbija enalapril . enalapril 10 mg. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . enatens®. doza održavanja 20mg. 40mg dnevno. maks. maks. doza održavanja 20mg. maks.6din (R) 1103847 tableta.

C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. 10mg. enap® .Slovenija enalapril . enalapril. 2x10 kom Cena 168.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.ZDRAVLJE A.08. hidrohlortiazid . 2x10 kom 515-04-01220/04 28. enalapril 10 mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 5mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2005 . 20mg+6mg. blister. blister.8din (R) 1103204 tableta. Prilenap ENALAPRIL HCT . 20mg+12. 40mg dnevno.08. blister.5mg.09. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. blister. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. 10mg+25mg.09. . maks. blister. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. dnevna doza 2 tabl. enatens®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. Prilenap ENAP® .05.08.D. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).Slovenija enalapril. D. D.6din (R) 1103642 tableta.2004 Cena 221. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 20mg. enatens®. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.09. enalapril 10 mg.HL. monokomponentni (R) 1103200 tableta.3din (R) 1103644 tableta.1din 515-04-01218/04 28. enap®. . monokomponentni (R) 1103640 tableta. enalapril Lek®.3din 3838989503185 214/2005/12 15.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2.H . 40mg dnevno. 10mg. dnevno. maks. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. 40mg dnevno.H. enalapril 20 mg.Slovenija enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 10mg+25mg. TOVARNA ZDRAVIL.1din (R) 1103202 tableta.05. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. 5mg. maks.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enalapril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.D.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61.Srbija enalapril. TOVARNA ZDRAVIL. enap®. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. blister.D.5mg dnevno.5mg dnevno.08. enap® .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. hidrohlortiazid . blister.2004 Cena 149. enalapril 10 mg.D.2005 Cena 110. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 2x10 kom c09aa inhibitori ace. enalapril 20 mg. blister. .5mg dnevno. . enatens®. Prilenap ENAP® .2din 15. Prilenap® H. enalapril Lek®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.5din 15. maks. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.KRKA. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . blister.KRKA. 20mg.2005 675.08. blister.2005 Cena 228. enalapril.

po potrebi 2 tablete. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Prilenap® HL ENATENS® .WYETH MEDICA IRELAND . blister. boca. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.j.c.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. 10mg+12. blister.5mg/dan. enalapril Lek®. enalapril 10 mg.2005 Cena 573.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.10. alternativno 50mg jednom nedeljno. enap® .Srbija bacitracin.3mg/g. bočica staklena.KRKA. keratokonjunktivitis. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks. dekriocistitis.HL. 40mg/dan. enap® .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134.Irska etanercept . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. tuba. ENBECIN® . 500i.2007 Cena (R) 1103888 tableta.5i. Prilenap® H.08. pre spavanja. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta . blister.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. ENBREL® . neomicin . blister.825mg/g. .08. enap®.GALENIKA AD . enalapril HcT. inj.PHARMASWISS D.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija enalapril .O.9din (R) 1401176 tableta.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.H. 4x1 kom Cena 49177.10.HL . prašak.2din (R) 1401175 tableta. Prilenap ENBECIN® ./g+0. akutni bakterijski konjunktivitis. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. 2 puta nedeljno po 25mg s.02. enalapril HcT.5din 5010981001809 285/2005/12 15. uveče.D. 62. 10mg+12.02.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god.1din 8608808100605 187/2006/12 13. 1x5g Cena 50. . Prilenap® HL ENAP® .5mg. enalapril 20 mg. enalapril.Slovenija enalapril. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. po potrebi.5mg. 20mg.j. Prilenap® H. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2..O.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta.08. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. 25mg. D./g+3.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. 2 tablete.GALENIKA AD .Srbija bacitracin. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. neomicin . hidrohlortiazid .

lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.inj. 25mg po dozi. 1x100mL Cena 23144. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.2007 Cena 720. limfedem 2 puta po 150mg.c.C05CA. maks..c. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. 5000mg. 1x500mg Cena 375.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. 150mg.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 2 puta nedeljno po 25mg s.inj. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s. inf.. intravenski .SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . 25mg. inj. uzima se između obroka. ENDOXAN® . octagam® ENDOTELON® . liobočica sa rastvaračem. inj.. blister.Velika Britanija etanercept . 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i.c. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.BAXTER AG . lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E .2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.v. najduže 12 nedelja. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s. liobočica sa rastvaračem. maks..Austrija imunoglobulin (IgG-7S).12.08. alternativno 50mg jednom nedeljno. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.2007 doziranje: leukemija. bočica. inj..L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.08. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. 25mg po dozi. 1x2500mg Cena 11572.4mg/kg s. bočica. u intervalima od 2-5 dana..2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.c..4mg/kg s. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.c. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. inj.c.. Ig vena... maligni limfomi.03.4din 3/2-10-9084/2 25. progresivne utoimune bolesti.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.inj.Francuska procijanidolni oligomeri . 1g. 50mg.c.03.08. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. 500mg. inj. ENDOBULIN™ S/D .7din 3/2-10-9085/2 25.c. inf.v.BAXTER ONCOLOGY GmbH .5din 5010981001809 284/2005/12 15.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.WYETH PHARMACEUTICALS .4din 5413760293639 572/2007/12 01.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta.5g.c.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. inj. 2. 4x1 kom Cena 49177. blister..12. ENBREL® . doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. najduže 12 nedelja. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.Nemačka ciklofosfamid . alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica staklena..

amoksiklav Lek® 1.Indija amoksicilin.5din 515-04-228-2 21.11. 6 meseci posle I doze III doza. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. aluminijumska folija. plastična bočica.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21.v. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. inf.5mL.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.1din 515-04-228/03 21. peritonitis. infekcije u hirurgiji i ORL. bočica. 10mcg/0.25mg/5mL. 250mg/5mL+62. puerperalna sepsa.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. 6 meseci posle I doze III doza. aluminijumska folija. deca preko 3 mes. 20mcg/mL. 1x100mL Cena 517. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži).2003 (R) 3021782 sirup. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. rekombinantna . . 25x0. bočica.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju.5mL.11. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . tifoidna i paratifoidna groznica.6din 515-04-228-3 21. posle mesec dana II doza. klavulanska kiselina . doze su date u odnosu na amoksicilin. septikemija. uretritis. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21.2g prašak za injekciju.2003 1045. deca ispod 40kg (do 3 mes.5mL. po šemi: I doza. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . 10mcg/0.m.2003 (R) 3021783 sirup. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. bronhopneumonija).Belgija vakcina protiv hepatitisa B. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).7din 3/2-10-6382 20. 20mcg/mL.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13.11.11. septički abortus.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).12. kože i mekih tkiva. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.11. 125mg/5mL+31. 100x0.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. posle mesec dana II doza.12. intraabdominalna sepsa. daje se i.25mg/5ml prašak . plastična bočica. teže infekcije 500mg na 8h. rekombinantna . u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju).5mL. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.11.2din (R) 1021781 film tableta. bočica. 250mg+125mg.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. daje se i.5mg/5mL. bakteriurija u graviditetu.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.m. po šemi: I doza. amoksiklav Lek® forte 312.RANBAXY LABORATORIES LTD.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. .A. 500mg+125mg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. bakterijski endokarditis. pijelonefritis.2002 10553. amoksiklav Lek® 156. 7x3 kom Cena 846.J07BC01 VAKCINE Cena 13814. bočica. 1x100mL Cena 328. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. gonoreja). u intervalima od 21-28 dana.SMITHKLINE BEECHAM .

indapamida (2.5din 515-04-04159/03 28.HEMOFARM AD .Srbija enalapril. tvrda. kutija. tvrda. Coli). bočica. ENZIX . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. 4 puta po 200mg.2 god.D. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju.5mg.Bosna i Hercegovina nifuroksazid .4din (R) 3126303 oralna suspenzija. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. deca od 3-7 god. augmentin.A07AX03 ANTIDIJAROICI.2004 Cena 231.01. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . 200mg. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.5mg. enzix duo plus ENZIX DUO . tvrda. indapamid . akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. 100mg.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. indapamida (2. amoksiklav Lek® 2X. 10mg+2. deca od 7 meseci . blister. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 4 puta po 100mg.5mg). Panklav.2004 Cena 192.09. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. Paralelni lekovi: enzix duo.2007 Cena 96. 200mg/5mL. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. 3 puta po 200mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. enalaprila. Paralelni lekovi: enzix.8din (R) 1126305 kapsula.9din 2517/2007/12 22.HEMOFARM AD .5mg). 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. film indapamida (2. Paralelni lekovi: enzix.09. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.5mg. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.Srbija enalapril.10.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. blister. 20mg+2. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. indapamid . blister.Srbija enalapril. enalaprila. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl.BOSNALIJEK D. 10mg+2. 3x15 kom .01. 200mg. indapamid .10. hronične dijareje.01. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. poremećaji intestinalne fermentacije. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . Panklav forte. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.5mg). enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. blister.HEMOFARM AD . .2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.

8din 3/2-10-8906 25.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. sireta. 2000i.V.6din 515-04-3883/03 31. non-Hodgkin limfomi.2002 . akutna leukemija. 50mg. multipli mijelom. 10000i.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. može se dati u jednoj inj.C.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.. Hodgkin i non-Hodgkin limfom.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju.Austrija epirubicin . sireta. 4000i.Rumunija epirubicin .12.EBEWE PHARMA GES.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.9din 3/2-10-8909 25. Paralelni lekovi: epirubicin. 1x25mL Cena 1385. primitivni hepatocelularni karcinomi.3mL 0069155 rastvor za injekciju. tokom 2-3 uzastopna dana.GLAXOSMITHKLINE UK .Belgija epoetin alfa . 2mg/mL.B. bočica.2004 E Cena 6060.j.2002 Cena 20340. 150mg. 300mg dnevno.j. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. sireta. kumulativna doza 0. karcinom dojke.j. 1x60 kom Cena 11466. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. maks. KG .M.05.Velika Britanija lamivudin . bočica. bočica staklena. 6x1mL Cena 5227. karcinom pankreasa.05. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća. kolorektalni karcinom. Farmorubicin® rd EPISINDAN® . karcinom glave i vrata. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.. . superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. sireta.5mL 0069154 rastvor za injekciju. gastroezofagusni karcinom. 6x0.4mL 0069157 rastvor za injekciju.05.2002 Cena 50615.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. 1000i.S. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .12. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. 3000i. bočica staklena. želuca i pluća. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. 6x0. ili podeljeno u nekoliko inj.4din 3/2-10-8904 25.2004 doziranje: akutna leukemija. 2mg/mL. maks.9-1 g/m2.4din 515-04-3883/03-1 31. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .05.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. SINDAN-PHARMA S. bočica.12.H NFG.j.2002 Cena 15252. 6x0.R.L.12.. početni ili uznapredovali karcinom dojke.j.5-25mg/m2 na 7 dana.v.8din 3/2-10-8908 25. sireta. 10mg.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. jajnika. .12.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. 6x0.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg.. karcinom jajnika. na 3 nedelje ili 12. Paralelni lekovi: episindan®.12.. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju.

doza 3 puta nedeljno i./kg. napunjen injekcioni špric.c.j.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju. 1000i. 50 i.v./0.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. napunjen injekcioni špric. kod odraslih E .10.75mL. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.j.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. deca početna doza 3 puta nedeljno i./kg 3 puta nedeljno.10. 200 i.10. 1x0.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. 1x0./kg. 1000i. Cena napunjen injekcioni špric./0. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. napunjen injekcioni špric.j. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. 3000i. 6x0.v. 10000i. početna doza 3 puta nedeljno s.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju. 50 i. 2000i.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.j. EQRALYS ./0. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.10.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. 2000i.j.j.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.10./mL.v. 50 i.c.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26./0.10./0. maks. 10000i. napunjen injekcioni špric.j.Srbija epoetin zeta ./0./kg.10.j. 3000i./mL.10.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.j.j.j.j.j.j. napunjen injekcioni špric.10.9mL. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26. 4000i.6mL. deca preko 1 mes./kg 3 puta nedeljno./mL.3mL. 6x0.j. 200 i. početna doza 50 i. 20000i.j. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.9mL. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.5mL. doza može da se koriguje na 4 nedelje..6mL./kg. Cena napunjen injekcioni špric. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 1x0. Cena napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). 6x0./0.j.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.j. 1x0. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26. 1x0. doza 3 puta nedeljno s. napunjen injekcioni špric.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26./kg./0. 6x0. 50 i./kg.3mL.j. 30000i. napunjen injekcioni špric. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine..4mL.j. 40000i. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi. 4000i.4mL.j./0.c. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi.10. 1x0.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.10. maks.10.HEMOFARM AD .4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26.10.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26./0.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju. početna doza 2 puta nedeljno s.

pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. sinuzitis. veliki kašalj.06. ZRENJANIN . sifilis. bočica.c.JUGOREMEDIJA A. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. maks. blister. 300 i./kg ili jednom nedeljno s. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).D. 2mg/mL.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.06.06. 500mg.5-1g na 12 sati. bočica. blister.1din (R) 1325153 film tableta. sifilis. enteritis izazvan Campylobacter-om. 2x10 kom 515-04-292/04 28. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .5din 18. 600 i.2003 215.12.Srbija eritromicin .Kipar eritromicin .2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. enteritis izazvan Campylobacter-om. 250mg. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.D.7din 18.12.2006 Cena 269. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. ./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije.1din 18.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. 150 i.j. negonokokni uretritis. legionarska bolest. početna doza 3 puta nedeljno s. 250mg/5mL.Nemačka cetuksimab . deca do 2 godine 100mg na 6 sati. ERBITUX® .MERCK KGaA . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. negonokokni uretritis. maks. legionarska bolest. 500mg.9din (R) 1325152 film tableta.Srbija eritromicin . bočica. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. 125mg/5mL.c.5-1g na 12 sati./kg.10. ERITHROMYCIN .j.2003 460. blister.c. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). veliki kašalj. 250mg.9din 4022536866659 1876/2006/12 18. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. blister. 250mg. 4g dnevno.j./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s.2003 .j.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. 500mg.REMEDICA LTD . 4g dnevno. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. 1x50mL Cena 18276.12.9din (R) 1325561 film tableta.2003 275.2004 doziranje: respiratorne infekcije.3din 515-04-291/04 28. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.6din 18.05. 450 i. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju. sinuzitis. blister. otitis.2004 Cena 249.c.12. blister. otitis.

2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle.Francuska disulfiram . ORGANON . sinuzitis. sifilis.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju.SRBOLEK A. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 100mg dnevno. negonokokni uretritis. doza održavanja 0. enteritis izazvan Campylobacter-om.2002 Cena 215.8din 8600097405324 938/2007/12 04. maks. anestezija kontinuiranom inf. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. negonokokni uretritis. 500mg. veliki kašalj.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.12.Holandija rokuronijum bromid .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.5-1g na 12 sati.4din (R) 1103151 film tableta.5din (R) 1325554 film tableta. 100mg dnevno. 0. 2x14 kom Cena 725. legionarska bolest. blister. otitis. 100mg/10mL. 1x20 kom .4din 515-04-1659/03 04. maks. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.8din (R) 1325141 film tableta. maks. 12x5mL Cena 5454.1din 8600103419086 288/2007/12 22. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . jednom dnevno. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22.01. početno i.N.Srbija losartan . N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta.D. 50mg/5mL. maks. 100mg dnevno.05. bočica.V. fiola.9-1. legionarska bolest. maks.2mg/kg.2006 doziranje: respiratorne infekcije. 0.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. 500mg. Lorista®. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. maks. maks. Paralelni lekovi: cozaar®. maks. . bočica.2007 Cena 1324.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. otitis.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju.v. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.6mg/kg. blister.2007 Cena 8181.15mg/kg.6mg/kg.v.01. 500mg dnevno. 0. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04.08. sifilis. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. maks. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).HEMOFARM AD . Lotar® ESMERON® . ESPERAL® . blister.Srbija eritromicin . 100mg dnevno. i.05. 500mg. blister. 50mg. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . 4g dnevno. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. monokomponentni (R) 1103150 film tableta. 50mg dnevno. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 4g dnevno.5-1g na 12 sati. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. sinuzitis. 100mg.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .12. veliki kašalj. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. bolus inj.

Srbija dezoksimetazon . dnevno. u toku ili nakon obroka. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 40mg. blister.9din 4013054002407 695/2006/12 25. boca staklena.JUGOREMEDIJA A.Srbija dezoksimetazon . 40mg.JUGOREMEDIJA A.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. dermatitis. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . ZRENJANIN .Nemačka simetikon ..05.D. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.D.2006 18.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. i sutradan ujutro. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. boca staklena.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. ZRENJANIN . 0. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .2002 doziranje: akutne upale kože. ekcemi. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. esperson® M ESPUMISAN® . 0. Paralelni lekovi: esperson®.25%.2006 18. i pre spavanja ako je potrebno.Srbija dezoksimetazon .154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® .Nemačka simetikon . 40mg/mL.2002 doziranje: akutne upale kože. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x30g Cena 312. na dan ispitivanja 2 kaps. tuba. 40mg/mL.2002 doziranje: akutne upale kože. tuba. blister. tuba.05%. boca staklena.11. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. ZRENJANIN . 1x25 kom Cena 112. Paralelni lekovi: esperson®. dermatitis. Paralelni lekovi: esperson® M.25%. ekcemi. esperson® mite ESPERSON® MITE .7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.D. ekcemi.11. meka. 40mg. meka.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .05. 1x30g Cena 83. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.05.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija.5din (R) 4152253 mast. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.05. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. meka. esperson® mite E ESPERSON® M .11. blister. 40mg/mL.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.6din 18.2006 .05.05.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. dermatitis. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.JUGOREMEDIJA A. 0.

masna distrofija jetre.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. 2mg/5cm2. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.Italija estramustin . 4mg/10cm2. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17.Švajcarska estradiol . Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. oestradiol. aluminijumska folija. vagifem® .12. 250mg. 8mg/20cm2. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. blister.12. 3x10 kom Cena 417. Paralelni lekovi: climara®.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula.PFIZER ITALIA S.L.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . 300mg. tvrda. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. profilaksa recidiva holelitijaze. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17.A05BA.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.v. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. 1x100 kom Cena 9936. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. 250-500mg dnevno. aluminijumska folija. ampula. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . profilaksa recidiva holelitijaze. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). estrofem®. . zatim se doza induvidualno podešava. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. boca staklena.R.02.12. ESTRADERM TTS® .abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.8din 8606007410617 185/2006/12 13. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.12. aluminijumska folija.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . psorijaza. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.AVENTIS PHARMA . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.NOVARTIS .AVENTIS PHARMA .. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula.. masna distrofija jetre.12. psorijaza.A05BA.7din 3/2-10-9312 11.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. 140mg.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. tvrda.

07. Lastet cap. terapija se započinje 5.v. LIMITED .9din 515-04-1993/03 26. posttraumatski. vanzglobni reumatizam).05. kontejner za tablete. Paralelni lekovi: etoposid. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.B.04.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta.ALKALOID AD . 50mg. 50. dnevno u kontinuitetu. tokom 5 dana.Makedonija etodolak . 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta.. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. 100mg/5mL.9din 515-04-1599/03 21. bočica. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.2004 243.Austrija etopozid ..PFIZER (PERTH) PTY. 2mg. Paralelni lekovi: etoposide. 100. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Lastet inj. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. 1x20 kom Cena 1094.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.Australija etopozid . Lastet cap. inf. oestradiol. povrede sportista): 2 puta po 200mg.NOVO NORDISK A/S . 50. Lastet cap.04. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. vepesid ETOPOSIDE . Lastet inj. blister. dentalni bolovi. 100.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. dana od početka kvarenja. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.H NFG.Danska estradiol . Lastet cap. bočica od tamnog stakla.. tokom 5 dana.D.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. bočica. inf. vepesid EUKAPTIL® .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. ankilozirajući spondilitis. 25.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.2004 .2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. vagifem® E ETOLAC® .1din 20.M. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. 600mg dnevno. 1x5mL Cena 1300. Lastet cap.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl.10.v. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. Lastet cap. vepegal.15 ESTROFEM® ..04. 25mg. osteoartritis. vepegal. ETOPOSID . monokomponentni (R) 1103800 tableta. 100mg/5mL. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.6din 20.HABIT PHARM A. za 3-4 nedelje obnoviti. 200mg. 25.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.Srbija kaptopril . maks. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. . estraderm TTS®. za oralnu upotrebu 2. za 3-4 nedelje obnoviti. blister.C09AA01 c09aa inhibitori ace.EBEWE PHARMA GES. KG . trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. osteoartroza. za oralnu upotrebu 2. Paralelni lekovi: climara®.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.

6 meseci posle I doze III doza.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom).6din (R) 1040230 tableta. blister. 20mcg/mL. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.11. posle mesec dana II doza. 150mcg. 20x1mL . blister. Tivoral® EUVAX B .25-12. 2x10 kom 515-04-3575-1 11.12.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. rekombinantna . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.9din (R) 1040232 tableta. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).2003 Cena 131. 2-2. Kaptopril alkaloid®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. posebno ako je praćena noćnim napadima. blister.2003 Cena 119. Katopil®. maks.2003 Cena 92.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula.08.08. maks. dnevna doza je 1 g. 50mcg. 50mcg. 150mcg.5mL.5mg. 300mg. tvrda. blister.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX .2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09.MERCK KGaA . deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.8din (R) 1040234 tableta. maks. tvrda.5mg/kg dnevno.3din (R) 1040233 tableta. adolescenti 18mg/kg dnevno. 25mcg. 100mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. uzima se 1 sat pre jela. odrasli nepušači 9. zorkaptil® EUPHYLONG® .AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno.m. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 100mcg. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. Letrox® 50. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. po šemi: I doza. 2 (retko 3) puta po 50mg. 75mcg. Paralelni lekovi: Letrox® 100. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04.Nemačka teofilin . 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. blister. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. blister. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. bočica. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04.2003 Cena 137.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 75mcg. Letrox® 150. blister.5mg. Paralelni lekovi: captopril.08. maks. maks. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.ALTANA PHARMA AG .2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. doza održavanja 100-200mcg dnevno. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. doza održavanja 2 puta po 25mg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.08. daje se i.6din (R) 1040231 tableta.2003 Cena 93.4din (R) 1040235 tableta.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. 125mcg. 200mg. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.08. maks.Nemačka levotiroksin natrijum .08.11.

10mcg/0.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.Slovenija tokoferol . D. bočica.A. 10mcg/0.08.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. bočica.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. 1x0. .LILLY S.15 EUVAX B . TOVARNA ZDRAVIL. 20mcg/mL.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .J07BC01 VAKCINE Cena 7639. 100mg.m.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.5mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 20mcg/mL.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. 10mcg/0. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.Francuska antigen virusa hepatitis B .6din 515-04-3139/04 26. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL.08. blister. bočica. 4g dnevno.02. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.A.5mL.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. posle mesec dana II doza. maks.SANOFI PASTEUR S. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 6 meseci posle I doze III doza.4din 3/2-10-1476 09. EVITOL® .2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.LG LIFE SCIENCES . rekombinantna .2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno.m.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 10mcg/0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. rekombinantna . malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. 6 meseci posle I doze III doza. daje se i.m.5mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 60mg.Španija raloksifen .Francuska vakcina protiv hepatitisa B. antioksidans 100-300mg dnevno. 6 meseci posle I doze III doza. blister.08. . 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. .5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. EVISTA . po šemi: I doza. 10x0. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.KRKA. po šemi: I doza. po šemi: I doza.4din 131/2006/12 06. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . .D. bočica.12. 20x0.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.08.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. bočica. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL. daje se i.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.10. daje se i.08. posle mesec dana II doza. bočica. 50x5mL Cena 118263.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.5mL.

istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. 1x120mL 515-04-4202/03 02. Kapsule.2004 Cena 8445. tablete se ne smeju žvakati.5-6mg.7din (R) 1088013 kapsula. 125mg.09.03. blister. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².03. vitamin e forte EVRA .Švajcarska rivastigmin . blister.03. na prazan želudac.5mg.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . početna doza iznosi 2 puta po 1.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. EXELON® . zatim1 nedelja pauze.5-6mg.5mg. 2mg/mL. blister. blister. niti gutati cele.03.2004 Cena 515-04-03271-1 28. tvrda. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. najmanje 30 min. u čaši vode ili soka od pomorandže. Paralelni lekovi: vitamin e.1din (R) 2088016 oralni rastvor. deca preko 1 godine 100mg dnevno. .5mg. 250mg. 3mg.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni.05. 1. blister. EXJADE® . . 2x14 kom 515-04-4200/03 11. kesica.Švajcarska deferasiroks .Belgija norelgestromin. dalje se doza individualno prilagođava. tvrda.5din 515-04-03271/04 28.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1.2004 Cena 2676. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. maks. blister.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.JANSSEN PHARMACEUTICA N. rastvoriti tabl. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. zavisno od nivoa feritina. deca do 1 godine 50mg dnevno. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11.V. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.NOVARTIS .2004 Cena 2699. 30mg/kg telesne mase dnevno. bočica.05. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. pre uzimanja bilo koje hrane. maks. 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. 6mg. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².05.9din (R) 1088015 kapsula. blister.04.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. dalje se doza individualno prilagođava. 4. 12mg dnevno. tvrda. blister. 12mg dnevno.5mg.2004 Cena 2676. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno.7din (R) 1088014 kapsula. otprilike u isto vreme. etinilestradiol . tvrda. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. maks. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1.09. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.

2004 .4g/L+4. kalcijum-hlorid. magnezijum-hlorid .Irska ikodekstrin.257g/L+0. Cena 3258.12.10 EXTRANEAL .051g/L.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . natrijum-hlorid. posle 6-12 sati rastvor se menja. disbalans elektrolita. blister.257g/L+0.. 10mg. plastična kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.USA ezetimib . instilacijom tokom 10-20 minuta.12. . 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. plastična kesa. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.5g/L+0.8din 515-04-3994/03 21. natrijum-laktat.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.5g/L+0. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.A.B05D.5 L.4g/L+4. 75g/L+5.05.051g/L.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. Cena 75g/L+5.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.BAXTER HEALTHCARE S.. EZETROL® .

Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 1x10 kom 3/2-10-5736 10. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.. 1g. blister. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. 2g dnevno. rocephin®.1din (R) 1128631 film tableta. Quamatel® FARCEF .ALKALOID AD . 2.3din (R) 1128630 film tableta.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 20mg. strip. ceftriaxon-MIP®. infekcije kože i mekih tkiva. tokom 4-8 nedelja. nekomplikovana gonoreja. inf. tokom 4-8 nedelja. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. 40mg.6din (R) 1128482 film tableta. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.09. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06.06. ceftriaxone-BcPP. Labilex®. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. tuba. septikemija. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.Srbija famotidin .11. 1x1g . maks. infekcije kostiju i zglobova.Makedonija famotidin .HEMOFARM AD . blister.3din 3/2-10-5735 10. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. Paralelni lekovi: azaran. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® . bočica. 2x10 kom Cena 124.11. veracol® j01dd cefalosporini.11. ragade. Longaceph®.Nemačka cinhokain. FAMOTIDIN . 2g na 12 sati i. 10mg/g+50mg/g. ceftriakson.ALTANA PHARMA AG . 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ekcemi. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. prematurusi maks. 50mg/kg dnevno. analne fisure.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.2005 Cena 418.v.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta.09. blister. 20mg. intraabdominalne infekcije. akutni bakterijski otitis media. blister. maks. 40mg. Lendacin®.2002 Cena 119. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Famotidin. pruritus.FARAN LABORATORIES .5mg+100mg.2006 doziranje: hemoroidi.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.Grčka ceftriakson .6din (R) 4108040 mast. polikrezulen . zapaljenske bolesti karlice. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane).2din 515-04-523/03 16.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . meningitis.11.

9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. blister. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.L.HEMOFARM AD . deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. tuba. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. tuba.5%. 50mg.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. povrede meniskusa. a najduže 15 dana.PFIZER ITALIA S. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. PcM-Hemofarm.5%.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. istegnuća tetiva.5-25mg/m2 na 7 dana.5%.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. periartritis. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 5mg. jajnika.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. non-Hodgkin limfomi. 3x10 kom Cena 96. bočica od tamnog stakla.MENARINI.Srbija paracetamol . 1x5mL Cena 1117. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD .5-1g na 4-6 sati. episindan® FASTUM® GEL . maks.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. uganuća. blister.2din (R) 5086107 supozitorija.6din 8608808105211 813/2007/12 13. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. najbolje uveče pre spavanja. sinovitis. maks. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. 10mg.5din 8600097400220 315/2007/12 23.2007 Cena 71. u razmaku od 4-6 sati. tuba. . 2. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . miozitis. fibrozitis.01. deca dobijaju maks.07. Paralelni lekovi: efferalgan®.2005 doziranje: inflamatorna. tokom 7. tendosinovitis.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2005 Cena 208. 500mg. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. 2.09. distorzije. tendoperiostitis.GALENIKA AD .Italija epirubicin . 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.R. 2.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.04. liobočica sa rastvaračem.07. želuca i pluća.A.R. karcinom dojke.08. 4g dnevno. 120mg/5mL. Panadol. na 3 nedelje ili 12.2005 Cena (BR) 4167341 gel. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. 50x10 kom Cena 583. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. 4 doze u 24 sata.Italija ketoprofen .01. isčašenja. tendinitis.2007 Cena (R) 3086106 sirup.Srbija varfarin . traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. 200mg.2006 doziranje: akutna leukemija. .08.12 FARIN® . kumulativna doza 0. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.01. bursitis. Paracetamol .2006 Cena 5199. bočica. blister.L. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). Paracet.3din (BR) 4167342 gel.

1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . kesica.08.3din 8600097401197 67/2005/12 08.BAXTER AG .8din 316/2007/12 23.O. maks.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. 8x5g Cena 205. askorbinska kiselina . 500j.Srbija paracetamol. . zavisi od titra inhibitora./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).3din 1271/2006/12 02. 330mg+200mg. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. 8x4g F Cena 233/2007/12 17. uobičajeno 50-100 FEIBA j. 280mg+100mg+10mg. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju. .PANFARMA D. kesica. paracetamol.11. Cena 48411. 25mg+500mg+200mg.01.O./20mL.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. najduže 5 dana kontinuirano.11. liobočica sa rastvaračem. 1x10 kom Cena 58. maks. prašak se razmuti u čaši vode. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta.ZDRAVLJE A. prasak se razmuti u čaši vode.Srbija feniramin.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.R01BA. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.09./20mL. paracetamol. ampula.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. fiola. askorbinska kiselina . deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.2006 FEIBA TIM 4 . NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.Srbija dekstriferon .Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® . 200 FEIBA j.D.Srbija feniramin. najduže 5 dana kontinuirano.R01BA. askorbinska kiselina .HEMOFARM AD .7din 9002864058525 2109/2006/12 14. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. NAZALNI PREPARATI Cena 96. 1x20mL Cena 24205.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .01.. tablete se prethodno rastvore u čaši vode.. 8 tableta dnevno. liobočica sa rastvaračem./kg dnevno.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta.3din 1000j. 100mg/2mL. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .HEMOFARM AD . .

12. 10mg dnevno. uveče.1din 5mg.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.3din 4011548004326 236/2005/12 16. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . tuba. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.5mg dnevno dok traje progresija tumora. 2x10 kom Cena 821.1%. angina pektoris: obično 5mg dnevno. deca 5-8mg/kg dnevno. angina pektoris obično 5mg dnevno. 0.JANSSEN PHARMACEUTICA N.5mg.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15.07. 10mg dnevno.STADA ARZNEIMITTEL AG .09.07.1mg. blister. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.Nemačka felodipin . blister. doza održavanja 5-10mg dnevno. Cena 168.12. blister. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.Švajcarska letrozol . 0. 3x10 kom Cena 112. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.Belgija fentanil .2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija). 5x2mL Cena 219. ujutro.v.GALENIKA AD . indukcija 2-4mcg /kg. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .2002 doziranje: karcinom dojke: 2.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .Nemačka felodipin .V. 50x2mL Cena 2190.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. održavanje 1-3mcg /kg/sat.Švajcarska dimetinden .08.2004 FENOBARBITON . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.STADA ARZNEIMITTEL AG . deca 3-5mcg/kg. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. ANESTETIKE I SL.NOVARTIS . Cena 441. maks. . ampula.1mg.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. ujutro. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. FENISTIL . 10mg. ujutro. 2. doza održavanja 5-10mg dnevno. maks. ampula.1mg.12.3din 515-04-02680/04 28.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.10din 515-04-272-1 02. ampula.Srbija fenobarbital . 100mg. spontano disanje odrasli i. Paralelni lekovi: Phenobarbiton. Plendil FEMARA . ujutro. bolus 50-200mcg. pa 50mcg po potrebi.5din 515-04-4035/03 31. 0. pa 1mcg/kg po . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. 3x10 kom 3/2-10-6135 17.8din (R) 1039330 film tableta. blister.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. 0. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.08.

v.v.v. bolus 0. oralni preparati Cena 95. na respiratoru odrasli i. inf. 100-300mg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). deca 15mcg/kg.02. 1x15g Cena 93..v.Slovenija gvožđe lll .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.8din (R) 1060090 film tableta. 100mg. . ampula.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. po potrebi povećati na 2 tabl. pa 100-200mcg po potrebi.5mg. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® .8din 9088881337751 231/2006/12 28.09. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. trudnice 200-300mg. inf.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. dnevno.m. . ampula.D. pa 1-3mcg/kg po potrebi. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).01.m.2004 Cena 188. 105mg. tuba.02.03.Srbija fentikonazol . FERRUM LEK® . dnevno. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. inf. pa 100-200mcg po potrebi.GALENIKA AD . bolus 0.5mg. blister. 3x10 kom Cena 279.v.D. profilaksa trudnice: 50-100mg. odojčad 25-50mg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. FERRUM LEK® .3-3. indukcija 2-4mcg /kg.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. 5x10mL Cena 515.v.3-3.Srbija gvožđe(II)-sulfat . bočica. na respiratoru odrasli i.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. na respiratoru i. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. deca od 1-12 godina 50-100mg.6din 515-04-02838/04 28. onihomikoza ruku: 6 meseci. 1x100mL 515-04-02839/04 28. pa 1-3mcg/kg po potrebi. 50mcg/mL. pa 1mcg/kg po potrebi. spontano disanje odrasli i. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.B03AC. .Austrija fentanil .D. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.v. deca od 1-12 godina 25-50mg.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.5din (R) 3060073 sirup.09. 50mg/5mL. inf. na respiratoru i.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. na dan. . oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. bolus 50-200mcg. onihomikoza nogu do 1 godine. spontano disanje odrasli i deca i. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. deca 15mcg/kg.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca 3mg/kg i. održavanje 1-3mcg /kg/sat. trudnice 100mg.Slovenija gvožđe lll . 20mg/g. 100mg. spontano disanje odrasli i deca i.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. 50-100mg. FERRO-GRADUMET® .2din 8608807101078 243/2006/12 03. pa 50mcg po potrebi.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 50mcg/mL. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . ampula. deca 3-5mcg/kg. blister.09.

najduže 5 dana kontinuirano. stanja posle totalne gastrektomije.10./g+666Christensen j. Fervex za odrasle..05.05. 8x1 kom Cena 158. blister.Francuska feniramin. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. dezoksiribonukleaza (goveđa) . 50x10 kom Cena 1146.1din 25.2005 doziranje: prehlada. askorbinska kiselina . virusne infekcije nosa i ždrela . Paralelni lekovi: Fervex za decu. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane.rinofaringitis. kesica.. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast.2007 (apscesi. stanja posle pankreatektomije. kesica. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Fervex za odrasle FESTAL® N . 8x1 kom Cena 219. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. askorbinska kiselina . askorbinska kiselina . 2x10 kom Cena 63. kesica.12. opekotine. uzima se razmućeno u čaši vode. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. alergijski rinitis. uzima se razmućeno u čaši vode. . virusne infekcije nosa i ždrela . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa.5din 8608811001432 323/2005/12 21. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . alergijski rinitis.1 FERVEX ZA DECU . hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). 10mg+280mg+100mg. ulcerativne lezije.Francuska fibrinolizin (goveđi). 1Loomis j.4din 3585551913728 628/2005/12 23. paracetamol. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.4din 3585551913766 629/2005/12 23.7din 3585551913735 627/2005/12 23. paracetamol.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju./g+666Christensen j. alergijski rinitis.A09AA02 DIGESTIVI. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata./g.12.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. 25mg+500mg+200mg.rinofaringitis. 732. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta.11. BEZ ŠEĆERA . abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. najduže 5 dana kontinuirano.2din 25. blister. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle.PFIZER PGM .R06AB. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.2005 (BR) 1121101 obložena tableta.2005 doziranje: prehlada. ZRENJANIN . uzima se razmućeno u čaši vode. Paralelni lekovi: Fervex za decu.BRISTOL-MYERS SQUIBB . ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.Francuska feniramin. virusne infekcije nosa i ždrela . inficirane rane fistule). tuba.R06AB. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE.rinofaringitis.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04.D. 1Loomis j. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj../g.2007 438.JUGOREMEDIJA A.Srbija amilaza. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor.12. 25mg+500mg+200mg. najduže 5 dana kontinuirano. cervicitis. FIBROLAN® .R06AB. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.Francuska feniramin. paracetamol.2005 doziranje: prehlada. 8x1 kom Cena 168.BRISTOL-MYERS SQUIBB . proteaza .BRISTOL-MYERS SQUIBB . Fervex za odrasle. lipaza. tuba.

. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.11. rastvor.5mg. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.Nemačka ambroksol . 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 50mcg/doza.9din (R) 7114595 aerosol. bočica.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi.4din (R) 7114597 aerosol. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. bočica sa raspršivačem. boca sa pumpom za doziranje. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. Lamox. maks. 250mcg. suspenzija.5mg.A. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.12. bočica sa raspršivačem. 30mg. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.2002 Cena 818. 7. 15mg/5mL.12. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .12. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.05. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. bočica sa raspršivačem.2002 Cena (R) 1122246 tableta. 125mcg.Poljska flutikazon .11. maks.2002 Cena (R) 3112244 sirup.2002 Cena 853. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.BERLIN-CHEMIE AG . 1x50mL 3/2-10-4989/1 28.12. bočica sa raspršivačem. Mucosolvan®.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.Velika Britanija flutikazon . Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.12. bočica.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. blister.84din 3/2-10-6380 22. 50mcg.2002 Cena (R) 3112244 sirup.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. 1x60 doza . deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. 15mg/5mL. bočica. 15mg/5mL. deca do 2 godine 2 puta po 7. 400mcg dnevno.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos. bočica. 50mcg.12. 30mg.5mg. . blister. 200mcg dnevno.11.08. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.

Pressing® FLONIVIN BS . 10mg.A07FA01 ANTIDIJAROICI.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija.5-15mg uveče pre spavanja. vakcina protiv gripa inaktivisana.02. 15mg. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. 2x8 kom Cena 364. Paralelni lekovi: dormicum®.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. 10mg.08.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. tuba. 3mg/g. 3x10 kom Cena 373. Loratadin.4din (R) 4090851 mast za oči. 5mg/5mL.Srbija midazolam .11.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.ICN CRNA GORA .1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . blister. rascepana virusna čestica) .2002 Cena 120.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. napunjen injekcioni špric.6din 515-04-2703/03 05.PHARM. 3mg/mL.08. Paralelni lekovi: agrippal™ S1. plastična bočica sa kapaljkom.2003 Cena 306. Lorano.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.Nemačka ofloksacin . Midazolam Torrex FLOXAL® .12. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti).9din 515-04-5168/03 30.GALENIKA AD . bočica.12. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. blister. 35mg.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.DR.4din (R) 1058247 tableta. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). između obroka.5din 8608808100728 109/2006/12 02. tvrda. blister. uzima se pre jela. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.Slovenija loratadin .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . 1x5mL Cena 198. 3x10 kom 515-04-1723-1 01.5mL .06. CHEM. po potrebi ponoviti tokom noći. FLORMIDAL® . vaxigrip®. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2din 4030571001416 715/2005/12 27. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.D. .9din (R) 1058248 tableta. po protokolu o imunizaciji.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. . Paralelni lekovi: claritine®.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . rastvor. FABRIK GmbH . blister. 1x0. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.SMITHKLINE BEECHAM .2005 (R) 7090852 kapi za oči.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. keratitis. 2x10 kom Cena 204. 10mg. FLUARIX . alergijski konjunktivitis. GERHARD MANN.12.12. blister.

HEMOFARM AD .2006 Cena 599. Flukonazol.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. zatim 3mg/kg dnevno. 150mg. diflucan®. bočica.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.Poljska flukonazol . ili i.09. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.7din (R) 1327356 kapsula.Nemačka fludarabin .09.07. 5x50mg Cena 70318.06. 2-4 nedelje. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. blister. blister. inf. tokom 6 ciklusa.05.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. 7-14 dana. Stabilanol FLUDARA . Fluconazole. Flumycozal. dermatomikoze: 50mg dnevno. 10mg.2003 Cena 40925. Flunazol. 3x5 kom 515-04-235/03 30. 1x100mL Cena 816. tvrda.1din 515-04-722/03 18.06.2004 Cena 275.V. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02.06. svakih 28 dana.4din (R) 1327346 tableta.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. blister. blister. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman.2003 Cena 31177.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. 50mg. 10mg.2din 515-04-02186/04 28.SCHERING AG .2004 Cena 706. Flumycozal. 100mg. 4x5 kom 515-04-235-1 30.9din (SZR) 1034022 film tableta. blister. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 2-4 nedelje.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. Flukonazol. 250mg.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: diflazon®. tvrda. 50mg. 7-14 dana.Srbija flukonazol . dermatomikoze: 50mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®.Belgija flutamid .5din (SZR) 1034021 film tableta.07. blister. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . diflucan®. parenteralno (primenjuje se bolus inj.v. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. bočica staklena. Flunazol. zatim 3mg/kg dnevno.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo.POLFARMEX SA . . . Fluconal.2din (R) 1327355 kapsula. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 50mg.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.06. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.5din 8600097003087 710/2006/12 05. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. Stabilanol FLUCONAZOLE . 10x10 kom Cena 6092.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . blister. 2mg/mL.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.

tendinitis. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.ZAMBON GROUP ITALIA . Nac . bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.Švajcarska acetilcistein . periartritis. 2x15 kom Cena 85. hronična obstruktivna oboljenja pluća.10.09.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.10.Srbija flurbiprofen .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. sinovitis. emfizem pluća. kesica.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.Švajcarska acetilcistein .9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. ampula. mukoviscidoza.ZAMBON SWITZERLAND LTD . ankilozirajući spondilitis. osteoar tritis.10 FLUGALIN . cistična fibroza. mukoviscidoza. acc 200. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). miozitis. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 200mg. F FLUIMUCIL® . emfizem pluća.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. 30x1g Cena 249.2002 doziranje: reumatoidni artritis.2002 Cena 153. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. blister. 600mg.GALENIKA AD . burzitis.Italija acetilcistein . 30x1g Cena 220. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom.5din 7680375610375 815/2007/12 13.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . blister. povrede mekih tkiva.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.2din 7680451790793 816/2007/12 13. Fluimucil® 600. degenerativna artroza. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.04. deca 15-30mg/kg dnevno. istegnuća i iščašenja.04. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.ZAMBON SWITZERLAND LTD . acc Saft. strip. kesica. 50mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. Paralelni lekovi: acc 100. mukoviscidoza. 5x3mL Cena 258. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. Fluimucil® 100. 150mg/kg (početno). FLUIMUCIL® 100 .V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. emfizem pluća. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. 100mg. 100mg.7din (R) 1162051 obložena tableta. gljivama koje sadrže amanitin.04.ZAMBON SWITZERLAND LTD . prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. acc 200. .Švajcarska acetilcistein . tendosinovitis. Paralelni lekovi: acc 100.2004 doziranje: trovanje paracetamolom.7din 7680375610108 814/2007/12 13. halogenim ugljovodonicima. Fluimucil® 200. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). 5x2 kom Cena 210. acc Saft. Fluimucil® 600. 300mg/3mL.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. Nac .

1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11.ZDRAVLJE A. blister.10.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.7din (R) 1327302 kapsula.2007 Cena 275.2din 8600064104027 132/2007/12 11.12. Paralelni lekovi: diflazon®. ZRENJANIN .Srbija flukonazol . Fluimucil® 200. sistemska kandidijaza: (Candida. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17.01. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. 7-14 dana.1din (R) 1327301 kapsula. dermatomikoze: 50mg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 1x7 kom Cena 599. Nac . Fluconal. tvrda. diflucan®. tvrda. blister. Flunazol. blister. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. Fluconazole. tvrda. blister.2003 Cena 275. Paralelni lekovi: diflazon®. Fluconazole. Fluconazole.JUGOREMEDIJA A. 50mg.01. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. Flunazol. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. tvrda.01.7din (R) 1327203 kapsula.Hemofarm FLUKONAZOL . Stabilanol FLUKONAZOL . 150mg. diflucan®. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.12.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. blister. Stabilanol FLUKONAZOL . sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno.D. . Flumycozal. Flumycozal. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. 100mg. acc 200. 200mg.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. tvrda. diflucan®. 50mg. . Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. Paralelni lekovi: acc 100. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. acc Saft. 7-14 dana. tvrda.2003 Cena 798. Flunazol. 2-4 nedelje. 1x7 kom 471/2005/12 17.12. 2-4 nedelje. Fluconal. maks. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno.1din (R) 1327340 kapsula. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. blister.Srbija flukonazol . prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. blister. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. 100mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. zatim 3mg/kg dnevno. blister. a zatim 200-400mg jednom dnevno.01.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. tvrda. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. Stabilanol F . 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. Fluconal. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno.SRBOLEK A. Fluimucil® 100. tvrda.D. maks.Srbija flukonazol .2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. 150mg. 100mg. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno.D.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. Flumycozal. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 1x7 kom Cena 599.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

jednom dnevno 1 tabl. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 5 ili 6 tabl.SLAVIAMED D. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03.O.GALENIKA AD .GALENIKA AD . lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. derivati sulfonilureje Cena 403.5mg.O.Srbija gliklazid .1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . .G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. blister.5din 8608808103101 183/2006/12 13. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. blister. glibenklamid . ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. 320mg dnevno. glioral® GLIMEPIRID . .S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.09.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.09. 1x7 kom Cena 150.5% rastvora. maks. bočica staklena.02.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. blister. 1mg. blister. 400mg+2.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Unitimolol® 0. ili 3 puta dnevno ujutro. Timolol alkaloid®. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27.5din (R) 1042018 tableta. gliprex®.9din (R) 1042017 tableta. 6mg dnevno.5din (R) 1042016 tableta. blister. Meglimid® .D.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. Paralelni lekovi: Timadren®. Paralelni lekovi: amaryl®. blister.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. 200mg.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.Nemačka metformin. rastvor. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). uključujući i dane menstruacije. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN .160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.Srbija timolol . 4mg.Srbija mikonazol . diprian. 400mg+2.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno.2007 Cena 271. lek se uzima pre ili u toku jela.5% G GLIBOMET® .3din (R) 1042015 tableta. dnevno. 3x10 kom Cena 157.09.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 5mg/mL. ujutro sa doručkom.Srbija glimepirid . 1x5mL Cena 150. 2mg. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.2007 Cena 592.5mg.10. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije.09.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.02. blister.10.HABIT PHARM A.2007 Cena 863. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. blister. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. Paralelni lekovi: diaprel Mr. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. glimepirid remevita. maks. 6 tabl. 3mg.02. 80mg. dnevno. maks. dnevno. GLAUMOL® .

6mg dnevno. ako dnevna doza iznosi 800mg. blister.1din (R) 1039381 kapsula.3din 8608813901143 703/2006/12 25. maks.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 4mg. glikosan GLIPREX® .05. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25.01.2006 Cena 863. 2mg. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. 80mg. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. maks.Srbija glimepirid . glimepirid remevita. blister. 1mg. 3mg. . podeljeno u više doza (uz glavne obroke).5din 5999880025072 83/2007/12 11.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. 320mg dnevno. 3mg. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. Paralelni lekovi: amaryl®.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. ako je potrebno. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. blister.1din (R) 1042070 tableta. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. blister. blister. diprian.Mađarska glimepirid . 10x12 kom 3/2-10-7794 17. Meglimid® GLIVEC® .05. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. gliprex®.REMEVITA D. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. blister.O. blister. glimepirid. blister.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.12. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. blister. derivati sulfonilureje Cena 157. glimepirid. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. 6mg dnevno.05. lek se uzima pre ili u toku jela.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.2002 Cena 202430.GALENIKA AD . 50mg.CEMELOG-BRS Kft .abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA .Srbija gliklazid .9din (R) 1042102 tableta.5din (R) 1042101 tableta.12. sa velikom čašom vode. cele.01. ujutru i uveče. blister.01.2007 Cena 533. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. tvrda. 3x10 kom Cena 777. Paralelni lekovi: amaryl®. Meglimid® GLIORAL® . Paralelni lekovi: diaprel Mr. uzima se pre ili u toku doručka. tvrda.2006 Cena 592. NIŠ . blister. maks.NOVARTIS .A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 4mg. 2mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 100mg.01.Švajcarska imatinib . 3x10 kom Cena 403. Tablete uzimati uz obrok.O.3din (R) 1042351 tableta. 6mg.05.01.

blister.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13.Francuska metformin .2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. Metfogamma® 1000. Siofor® 500. Metfogamma® 850.8din 3/2-10-10650 20. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. po potrebi ponoviti za 10 minuta. Tablete uzimati uz obrok. 2x15 kom Cena 550.5din (R) 1341102 tableta. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. maks.2007 Cena 414. ako dnevna doza iznosi 800mg. blister.Švajcarska imatinib .A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. deca 10-20mcg/kg. maks. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. 850mg. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. 500mg. blister.1din 8606007910285 2066/2007/12 25.NOVO NORDISK A/S . GLUCOPHAGE .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Metfogamma® 500. deca 50-150mcg/kg i. 1000mg. Paralelni lekovi: aglurab. blister.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. blister.12.2004 . po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.Nemačka akarboza . Meglucon 500. napunjen injekcioni špric.2004 213. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. gluformin.BAYER HEALTHCARE AG . 3g dnevno podeljeno u više doza.3din 1733/2006/12 21.A.09. Meglucon 850.Nemačka metformin . 400mg.Danska glukagon . Siofor® 850..02. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 50mg dnevno (početno).2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0..L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta.2006 Cena 180/2006/12 13.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. 100mg. povećati na 3 puta po 50mg. 600mg dnevno. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25.v.07.07. sa velikom čašom vode.09. 1x1mL Cena 1321. blister. GLUCOBAY® . 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta.5-1mg. cele. 100mg.v. Siofor® 1000.02. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. ujutru i uveče. Tefor GLUCOPHAGE .NOVARTIS PHARMA STEIN AG .S. blister. GLUCAGEN® HYPOKIT® .3din 02. 1mg/mL. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat.09.A10BF01 GLIVEC® . Metformin. 50mg. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg.MERCK SANTE S. .MERCK KGaA .1din 02.

izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. deca 30-60mL/kg dnevno. boca plastična. pre ili u toku jela.2003 Cena 1622. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. 5% 2L dnevno.06. boca plastična. boca staklena. blister. glucosi infundibile. gluformin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. Meglucon 850.06. 10%. glucosi infundibile 10%.B. glucosi infundibile.Nemačka glukozamin .Nemačka glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%.05.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.BRAUN MELSUNGEN AG .6mg+131.BRAUN MELSUNGEN AG .86mg. blister. Paralelni lekovi: glucose 5%. 10%.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična.Nemačka glukoza . Meglucon 500. deca 30-60mL/kg dnevno. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucose 5% Fresenius. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .2006 Cena 1324. boca staklena. Paralelni lekovi: aglurab.Austrija glukoza .CHEPHASAAR CHEMISCH . 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .12.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. Paralelni lekovi: glucose 10%. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.05. glucosi infundibile 10%. 5%.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 5%. Siofor® 1000. glucose 5%. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.5din 515-04-3831/03 22. boca plastična. 5%. 392. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. Siofor® 850.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . Metfogamma® 1000. boca plastična. 5 % do 2L dnevno.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. Metfogamma® 500. Metformin.05.05. 10% do 2L dnevno.6mg+131.05. 3g dnevno podeljeno u više doza.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. 392. glucose 5% Fresenius. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Metfogamma® 850. Siofor® 500.86mg.B. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 5%. glucosi infundibile. deca 15-30mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 10%. 5%.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. 20x500mL 515-04-3831-1 22.12. 49x100mL .

glucosi infundibile 10%. 10%.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju.D.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.04. glucose 5% Fresenius. 1x500mL 8600064104052 Cena 55.2006 Cena 69.O. 5 % do 2L dnevno. 5%.ZDRAVLJE A. deca 15-30mL/kg dnevno.09.2006 Cena 69. Paralelni lekovi: glucose 10%. 10%.O. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . boca. 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A.11.09. glucose 5%.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. 1x500mL Cena 69. boca.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju.D. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. 10 % do 2L dnevno.Srbija glukoza . deca 15-30mL/kg dnevno. glucose 5% Fresenius.8din 481/2006/12 07. glucose 5% Fresenius. Paralelni lekovi: glucose 10%.HEMOFARM AD .HEMOMONT D. odrasli inf. glucose 5%. boca.4din 515-04-3689/04 30.11. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. 10 % do 2L dnevno.Crna Gora glukoza . 5%. 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% .Srbija glukoza . glucosi infundibile. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.O. deca 30-60mL/kg dnevno. .1din 8600064104076 480/2006/12 07. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 5 % do 2L dnevno.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 30-60mL/kg dnevno. boca. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju.04.HEMOMONT D.Crna Gora glukoza . glucose 5%.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. odrasli inf.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 10 % do 2L dnevno. glucose 5%.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . 5%. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. deca 30-60mL/kg dnevno. . 1x500mL Cena 55. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile 10%.O. . glucose 5% Fresenius.2006 .09. Paralelni lekovi: glucose 10%.Srbija glukoza . boca plastična. boca plastična. Paralelni lekovi: glucose 10%.

a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. 2x15 kom Cena 235. . Siofor® 500. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. Paralelni lekovi: aglurab.09. 3g dnevno podeljeno u više doza.PFIZER . Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . liobočica sa rastvaračem u ampuli. GLUCOVANCE® . Metformin. 5x5mL Cena 15652.09. blister. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. jednom dnevno 1 tabl. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta.Francuska metformin. Paralelni lekovi: glucose 10%.8din 3596540050140 296/2005/12 01. Meglucon 500. Metfogamma® 500. blister. glucose 5% Fresenius. 6 tabl.12.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .6din 25. blister. 5 % do 2L dnevno. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. ili 3 puta dnevno ujutro. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. . maks. 1mg/5mL. 20mg dnevno. ujutro sa doručkom.06. Trajanje terapije.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.MERCK SANTE S..HEMOFARM AD .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. bočica. Metfogamma® 850.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 500mg+5mg. glucosi infundibile. glibenklamid .5mg.A.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.2002 780. deca 30-60mL/kg dnevno.6din 25. dnevno. Siofor® 850. 5mg. maks. dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 3x10 kom Cena 66.7din (R) 1341801 film tableta. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine. 500mg. Metfogamma® 1000.2005 Cena 198.v. 5 ili 6 tabl. maks. Tefor GLYPRESSIN® . glucose 5%. Siofor® 1000.S.MANUFACTURING CENTER . uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. Meglucon 850. 10mg. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. maks.2din 8600097011556 515-04-564/03 12.Srbija metformin . glucophage.USA glipizid . 500mg+2. zavisno od stanja je 2-3 dana.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.06.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta.Švajcarska terlipresin .12. dnevno. bočica. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak.

2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 75i.P.f® 900 GONAL . . 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica i rastvor u špricu. gonal .06.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12./1.f® 450. 450i. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. 1x0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299. Paralelni lekovi: gonal .F® 300 . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .2din 515-04-1560/04 10. gonal .f® 1050. Paralelni lekovi: gonal ./0. liobočica sa rastvaračem u špricu.75mL. Paralelni lekovi: gonal . zavisno od kliničkog odgovora.f® 1050.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .05.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. zavisno od kliničkog odgovora.Švajcarska folitropin alfa ..G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju. gonal .f® 900 GONAL .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal .5mL.F® 300 . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. pen sa uloškom.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.05.f® 300.f® 450. liobočica sa rastvaračem u špricu./0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. 1x0.A. zavisno od kliničkog odgovora.f® 1050.06. 1x0.A.f® 900 GONAL . zavisno od kliničkog odgovora. 450i. 300i.j. gonal .75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .Italija folitropin alfa .f® 900 .P.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.Italija folitropin alfa . 1x1. Paralelni lekovi: gonal .2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).F® 450 .j.f® 300. gonal .Italija folitropin alfa .P. 1050i. . . gonal .j.75mL. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.06./0. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).f® 450. pen sa uloškom.j.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.A.F® 1050 .

5mg. povlačenjem simptoma. zavisno od kliničkog odgovora. deca od 4-10 godina 3 puta 0.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. (ujutru.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. 200mg+150mg+25mg+2. 1x20 kom Cena 181.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.25mg. .f® 450 GRIPPOSTAD® C . Paralelni lekovi: gonal . prevremeni porođaj: 4 puta po 0. deca ispod 4 godine 3 puta 0. ujutru. askorbinska kiselina.A. 1x10 kom Cena 123. u podne i uveče. kapsule progutati sa dosta tečnosti.f® 300. hlorfenamin . 0.1din 5310001065058 911/2007/12 03.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.5-1mg.ALKALOID AD .05. 900i.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.v. pen sa uloškom. tvrda. doza se može smanjiti na 1 kap.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .Nemačka paracetamol. gonal .Italija folitropin alfa . kofein.j.f® 1050.F® 900 . bočica. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).5mg.Makedonija heksoprenalin .5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i. terapijom. GYNIPRAL® ./1.5mg.08. gonal .P. u podne i uveče).STADA ARZNEIMITTEL AG .5din 4011548004333 273/2005/12 04.05. 1x1. .125-0. blister.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.25-0.5mL.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

(500i. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02. 3. inj. 250i.8din (250i.)/10mL. HAEMATE® P 1000 .08.08. Haemate® P 250.Nemačka poligelin .+1200i.+600i.Nemačka faktor VIII.5%.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.Nemačka faktor VIII . Immunate.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. a primenjuje se kao i. ili kontinuirana infuzija.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .j.v. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.j. a primenjuje se kao i. Wilate® 450.THERA SELECT GmbH . Wilate® 900 HAEMATE® P 500 .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. ili kontinuirana infuzija. u vitalnim indikacijama.Nemačka faktor VIII.)/5mL. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . ili kontinuirana infuzija. inj./5mL. Haemate® P 500.j.08. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.2003 doziranje: individualno.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .ZLB BEHRING GmbH .4din 515-04-3187/03 07. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. inj.ZLB BEHRING GmbH .j. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . Haemate® P 500.+2400i. odrasli 500 .B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. Immunate.08.Nemačka faktor VIII.j. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Immunate. 1x10mL Cena 20944. boca. Cena 10231. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.4din (1000i.2003 . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .BIOTEST PHARMA GmbH .v. Cena 40567. deca po potrebi. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Wilate® 450.B05AA. a primenjuje se kao i. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.j. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.v. do 2000mL u vitalnim indikacijama.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Wilate® 450..j.1500mL po potrebi.)/15mL.12. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.ZLB BEHRING GmbH . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.

j.150mg/kg/dan.5-5mg. 1x30 kom Cena 506.. 2mg. maks. 5mg/mL. bočica.Slovenija haloperidol .2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. plastična bočica. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.06. ampula. bočica.05mg/kg/dan. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26.150mg/kg/dan.D. . 60-100mg dnevno. blister.j.I.05mg/kg/dan.D. 10x1mL H Cena 242.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD .2007  (R) 1070202 tableta.02. Paralelni lekovi: Beriate P. 300mg na 4 nedelje.j. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.5din 03-6707/99 07. 5mg. liobočica sa rastvaračem. emoclot d. liobočica sa rastvaračem.2007  (R) 1070205 tableta. 0.15 i.4din 3838989577018 659/2007/12 08. maks. 10mg. Haloperidol. ampula. Paralelni lekovi: Haldol®. deca od 3-12 godina 0. jaka krvarenja 40 . Haloperidol . bočica. 10mg. 0.02. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.2000  (R) 2070842 oralne kapi. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .KRKA. 60-100mg dnevno./kg./10mL.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. octanate. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08./kg.06.03. maks.03. 60-100mg dnevno. octanate 1000. jača krvarenja 15 . TOVARNA ZDRAVIL.150mg/kg/dan. 1000i. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. octanate 250 HALDOL® .5-5mg. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 2mg/mL.maks./kg.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. 0.2006  (R) 1070841 tableta.50 i.03. 50mg/mL. . maks.05mg/kg/dan. 500i.03. D. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju.08. deca od 3-12 godina 0. 5x1mL Cena 1477.Srbija haloperidol .0250.025-0.7din 3838989576998 662/2007/12 08. rastvor. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . Haloperidol. podeljeno u 2-3 doze.25 i.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.025-0. Haldol® depo. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.j. Paralelni lekovi: Haldol®. deca od 3-12 godina 0.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 ./10mL.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.HEMOFARM AD .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta. D.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Haldol® depo. maks. Paralelni lekovi: Haldol®. 1x10mL Cena 59. emoclot.08.5-5mg.5din 8600097011464 03-6708/99 07.j. maks. podeljeno u 2-3 doze. 2mg. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 10x1mL Cena 272. ampula.7din 3838989577025 660/2007/12 08. podeljeno u 2-3 doze.KRKA. Haldol® depo.Slovenija haloperidol .Srbija haloperidol . TOVARNA ZDRAVIL.

50mL.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. kalijum-hlorid. Paralelni lekovi: Haldol®.ZDRAVLJE A. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . rastvor.373g/L+0.05mg/kg/dan.HEMOFARM AD .Srbija haloperidol . 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.5-5mg.Srbija natrijum-hlorid.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.150mg/kg/dan.373g/L+0. 1x500mL Cena 76.4din 8600064104601 120/2006/12 06. .25g/L.2003 Cena 47.01.5-2% (deca i odrasli).2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.276g/L.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. 6.Srbija natrijum-hlorid. maks. natrijum-laktat . maks.2007 doziranje: terapija šoka.2006 doziranje: terapija šoka. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. 5mg.294g/L+6.D. održavanje anestezije: 0. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika. maks. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR .03. blister. fiola. 180 kapi/min. kalcijum-hlorid.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. 6g/L+0. u urgentnim stanjima. boca.12. podeljeno u 2-3 doze. stanja sa acidozom. bočica. prosečno 60 kapi/min.294g/L+3.1din 515-04-4001/03 22. .D.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.12.2003 Cena 370.02. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 10mg. prosečno 60 kapi/min. ZRENJANIN . Haldol® depo. maks. stanja sa acidozom. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 2mg. 0. kalijum-hlorid. Haloperidol HALOTHAN . 2mg/mL.9din 515-04-4002/03 22. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. ampula. boca. 1x500mL 76. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.D. HARTMANOV RASTVOR .ZDRAVLJE A. natrijum-laktat . 1x10mL 1 Cena 124.025-0.02g/L+0.Srbija halotan . u urgentnim stanjima.5 L).12.4din 8600097010627 395/2007/12 30.5 L).JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate . 180 kapi/min. 60-100mg dnevno. bočica.4din 515-04-4003/03 22. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. kalcijum-hlorid.12. deca od 3-12 godina 0.

08.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.O.Crna Gora hipromeloza . 350mg. 4mg dnevno. Isopto Tears HEMOKULIN® . maks.09. 0.O.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. depresija: 3 puta po 0. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. bočica.25mg.08.09.HEMOMONT D.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. rastvor. 0. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. 1x10mL Cena 48. kontaktnog sočiva.Slovenija alprazolam .25mg.D. artelac edo. TOVARNA ZDRAVIL. . panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.5%. blister.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28. 20mg+12.2din (R) 7099071 kapi za oči. 1x10mL Cena 80. blister. najbolje ujutru). rastvor.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. HEMOKVIN PLUS® . rastvor. 2x15 kom Cena 203.03%. 2x15 kom Cena 131.5mg. profilaksa 1 kapsula dnevno. HELEX® . Paralelni lekovi: artelac. Isopto Tears HEMODROPS . bočica. dnevno (uvek u isto vreme. D.5mg.09. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. .2004  (R) 1071756 tableta.5mg.2004  (R) 1071757 tableta.3din 8600097200141 1285/2007/12 12.11.Srbija kvinapril. 0.HEMOFARM AD . 0.HEMOFARM AD . blister. bočica staklena. tvrda.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Xanax®.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .ALKALOID AD .C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.5%. maks.HEMOMONT D. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11.KRKA. hidrohlortiazid . 1x30 kom Cena 151.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. zapaljenja. 1mg. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. 0. prisustva stranog tela u oku.Crna Gora nafazolin . Paralelni lekovi: artelac. artelac edo.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. . zolarem HEMODROPS .Srbija hipromeloza .Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . bočica staklena. blister.06.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.O. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. Paralelni lekovi: Ksalol®. 4mg dnevno.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.09. .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80.O.

blister.2003 Cena 309. 10mg. maks. 250mg. 80mg dnevno.3din 8600097400497 317/2007/12 23. 20mg.2005 Cena 501.06. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. 50mg+5mg. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. kesica. parenteralno do 20g inf. ampula.. 100mg/5mL. blister.01. 2x10 kom Cena 275. HEMOMYCIN . doza održavanja 20 .1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. blister.06.06. doza održavanja 10 .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . maks.j. blister.8din (R) 3325481 sirup.GALENIKA AD .5mg dnevno.8din 8600097010467 635/2005/12 12.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03.12.25mL. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03. brzina inf.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. monokomponentni (R) 1103731 film tableta.HEMOFARM AD . amilorid . infekcije kože i potkožnog tkiva. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.2002 Cena 164. HEPA-MERZ® . bočica.06.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta. 5 g/sat.HEMOFARM AD . dnevno.2004 Cena 2406.1din (R) 1325482 film tableta. 40mg dnevno. blister. hronični hepatitis.2002 Cena 466.2004 doziranje: masna jetra. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03. 5g/10mL. 1x6 kom Cena 466. KGaA .Srbija heparin .25mL 8608808100797 Cena 95.10mg dnevno. maks.20mg dnevno. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . zmax HEMOPRES . HEPARIN .Merz Pharma Gmbh & Co. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. tvrda. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.HEMOFARM AD .05.12.Srbija kvinapril .C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. zatim 5mg/kg naredna 4 dana.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno./0.Srbija azitromicin . ampula.3din (R) 3325483 sirup.7din (R) 1103732 film tableta. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. bočica od tamnog stakla.A05BA. Paralelni lekovi: Sumamed.5din (R) 2127451 granule. 5000i.2007 .12. 4x10 kom Cena 103.12. hronična opstruktivna plućna bolest.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.Srbija hidrohlortiazid.5 . 3g. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12.8din 974/2007/12 10. 500mg. 5x0. 200mg/5mL.

75mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lioton 1000.2007 doziranje: tromboflebitis.j. tuba sa aplikatorom.09. 250 i. 5x1mL Cena 95./kg na 12 sati.42g/L+4. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25. fenilalanin.12. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). bolusom.88g/L+5. prolin. 65i. 500i. HEPASOL 8% . leucin. 5000i. tuba. nastaviti kontinuiranom inf. 1000-2000 i. bolusom.2007 Cena 34.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast. doza za odrasle 18. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. glicin.j.4din 860009712249 3/2-10-7309 25./kg/sat ili s. ampula.j.Srbija alanin. 300i.4din (BR) 5108021 supozitorija. 300i. i. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.j. tuba.52g/L+0.64g/L+10./mL./g. analne fisure. viatromb HEPATHROMBIN H .05. blister.2007 Cena (BR) 4108182 gel. 500i. povrede kod spor tista (otok. triptofan. histidin.2007 Cena (BR) 4108185 gel.72g/L+0.24g/L+4.c.4g/L+0. cistein. lizin. 25000i. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .4g/L+13.HEMOFARM AD .Srbija heparin. posttraumatski hematomi.8g/L+ 10./g. i.88g/L+1.j.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju.07. metionin.+1.2007 Cena 782. tuba.09.8din 8608808100780 975/2007/12 10.233mg/g+30mg/g.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.Srbija heparin .675mg+30mg.j.05./5mL.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. 15 000-20 000 i. serin. 1x500mL Cena 423. valin ./g. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. hematom.1g/L+5. na 12 sat. glacijalna sirćetna kiselina.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i./g+2.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.73g/L+2. maks.08g/L.j. 1x20g Cena 36. 120i. prednizolon.09g/L+6.j. treonin. 15-25 i. praćeni zapaljenjem. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10. supozitorije 1-2 puta dnevno.v. arginin.j.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.v. . polidokanol . boca. nastaviti kontinuiranom inf. HEPATHROMBIN .j.HEMOFARM AD .j.j./sat ili s. 4.07. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida. ulkus kruris. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.HEMOFARM AD .07.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.07.j.c. tuba. ampula.7g/L+ 10.j./g.82g/L+2. izoleucin.2007 Cena (BR) 4108184 krem. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.

kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje.Srbija heksetidin .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . tonzilitis. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. bočica od tamnog stakla.01. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07.HEMOMONT D. liobočica sa rastvaračem.Švajcarska trastuzumab . gingivitis.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . tokom 90 minuta. maks. natrijum-hlorid . 320mg/mL. 320mg/mL. 1x20mL Cena 150422. 0. dnevna doza 33mL/kg (maks. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. 1x500mL Cena 796. 1217. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%.5din 04. inf. deca do 3 godine 10-15mL/kg.06.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. 100g/L+9g/L. septički.GUERBET . stomatitis.Francuska joksaglinska kiselina .Crna Gora hidroksietil skrob.O.2004 HEXORAL® .HEMOFARM AD . tokom 30 minuta. traumatski.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® .2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. boca staklena.2004 2312.v. natrijum-hlorid .7din 8606102767166 96/2006/12 31. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. maks.8din 04. bočica staklena. glositis.1g/100mL . a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. inf. voluven HETASORB® 6% .B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.2din 8600097003049 77/2007/12 11.01. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.O.F.SERUMWERK BERNBURG AG .L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju.11. dnevna doza 20mL/kg telesne mase.10. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. HETASORB® 10% . traumatski. . deca 3-12 godina 15-20mL/kg. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. voluven HEXABRIX 320 . pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. faringitis. niskoosmolarna kontrastna sredstva. brzina davanja inf. bočica staklena. . sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom.06. boca staklena.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. 440mg. 60g/L+9g/L. 1x200mL Cena 99. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.v.Nemačka hidroksietil skrob.

500mg. 200mg. anafilaktička reakcija.D. bočica. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.5mL počevši od 6-te nedelje života. hipersenzitivne reakcije (angioedem. šok.11. liobočica sa rastvaračem u špricu. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.5mL.Srbija hidrokortizon . epiglositis. status astmatikus). inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. 1x1000mL Cena 331.GALENIKA AD .11.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 10mcg/0. bočica.8din 8600064104830 543/2007/12 27. inf. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.2002 Cena 174.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.5mL. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. 100mg. deca od 1.02. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 2x10 kom Cena 52.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. 5%. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.08. liobočica sa rastvaračem u bočici. 10mcg/0. 1x0. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .2007 doziranje: holecistopatije.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.A.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .5mL Cena 590.v. deca do 1 godine 25mg i.Srbija himekromon . preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. blister.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. dnevno.5mL.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. .HEMOFARM AD .204 HIBERIX™ .2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u bočici.ZDRAVLJE A.11. revakcinacija u 2-oj godini života.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. 1x0.11. HIDROKORTIZON . . 10mcg/0. Paralelni lekovi: Mendiaxon .5mL u razmaku od 1 meseca.5mL Cena 1268. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.6din 515-04-1627/03 07. revakcinacija u 2-oj godini života.5 godina 50mg dnevno.2006 doziranje: profilaksa teških.3din 8606103683052 2114/2006/12 14. 1x1 kom Cena 57.5mL.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.11. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.Srbija hlorheksidin . artritis.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. 100x0. boca.

Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA .6din 5413760293653 95/2007/12 11. blister.O. tuba. 1%. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. tuba.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. . blister.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. 5mg/mL. doze 80mg/dan.O. zocor® HOLOXAN® . blister. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.01. 1x500mg Cena 1231. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). u podeljenim dozama. 1%.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.ALKALOID AD .v.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).01.08. 2g. Simvor. večernja doza najveća. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.Crna Gora hloramfenikol .2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.01.08. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. bočica.2006 Cena (R) 1104611 film tableta.HEMOMONT D. Simva HeXaL®. Simvastatin.08. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02.BAXTER ONCOLOGY GmbH . Hloramkol® HLORAMKOL® .Makedonija hloramfenikol . bočica staklena. 20mg.Nemačka ifosfamid . .11.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02. 10mg. 500mg. 1x5g Cena 57. kao dugotrajna 24 časovna inf. 1x2g Cena 4424.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. Paralelni lekovi: chloramphenicol.2-2. vasilip®.6din 5413760293646 96/2007/12 11. 1x1g Cena 1930.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. lečenje traje najduže 5 dana. rastvor. tokom 5 uzastopnih dana.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . doza se može povećavati do 80mg.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče).2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju.ALKALOID AD . bočica. a zatim u ređim intervalima. bočica.12. a zatim u ređim intervalima. Paralelni lekovi: chloramphenicol.3din 5413760293660 94/2007/12 11. Paralelni lekovi: cholipam.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.03. i. 40mg. 1g.Makedonija simvastatin .

posle porodjaja). boca.BAXTER AG . 100i. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. bočica.m.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 1x250mL . B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. akutni edem./mL.Švajcarska insulin lispro . akutni edem. . za vreme operacija.A.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Ljudski albumin 20%. 5%. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani . preeklampsija). akutni edem.B05AA01 a10aB insulini i analozi.Austrija albumin.Austrija albumin.Francuska insulin lispro .LILLY FRANCE S. humani . 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju.Nemačka albumin. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . zavisi od indikacije i stanja bolesnika.1din 9002864012039 554/2005/12 18. posle porodjaja).j. bočica.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. ciroza jetre. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . preeklampsija). ciroza jetre.6din 3/2-10-4006 01.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 20%.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. za vreme operacija. 100i. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . .02.ELI LILLY EXPORT S.H . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.11. vrstu insulina. malo soli./mL. vrstu insulina. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. 1x50mL 3/2-10-4005 02. 1x50mL Cena 1991. parenteralni.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. malo soli.04.07. 1x50mL Cena 2310.S. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. preeklampsija). teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.BIOTEST PHARMA GmbH .A.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. ciroza jetre. bočica. Ljudski albumin 20%.08. 20%. uložak.7din 3/2-3215 02.08. 20%. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB04 a10aB insulini i analozi. za vreme operacija. posle porodjaja).b. humani .j.

bočica..025-0. Paralelni lekovi: genotropin®. 1x3mL . humani .2din 3/2-10-2856 16. malo soli. 5g.Švajcarska somatropin . Turner-ov sindrom: 0. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.07. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju./kg (½ doze infiltrirati oko rane. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.05./mL. bočica. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN .ZLB BEHRING GmbH . Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. ciroza jetre.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije.0mg/m2 dnevno. 150i. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. bočica.j.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.Srbija rabies imunoglobulin. Ljudski albumin 20%. MALO SOLI .05. bočica. 18i. Paralelni lekovi: Imogam rabies.3mg dnevno.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.06. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. karpula sa rastvaračem.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .j. Ig vena. Paralelni lekovi: Human albumin. preeklamsija).06.7-1.15-0.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 1x50mL Cena 5195. 20%.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.A.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). bočica. bočica.4mg/m2 dnevno.2002 Cena 10328. posle porodjaja).j. supstituciona terapija: odrasli 0.j./mL.j. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING. Ljudski albumin 20%. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. intravenski .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. 2.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30./mL.06. odnosno 0. humani .035mg/kg dnevno.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . akutni edem.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju. za vreme operacija.06. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. odnosno 1. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. octagam® HUMATROPE .Nemačka albumin.5g. 150i.ELI LILLY EXPORT S.05mg/kg dnevno. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. a ostatak u glutealni mišić). 150i.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.

dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. parenteralni. 40i.INDAR . karpula. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.j.A10AC01 a10ac insulini i analozi.j.Ukrajina insulin izofan . srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. 40i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni./mL.A. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.ELI LILLY EXPORT S.A10AD01 a10ad insulini i analozi.INDAR . HUMODAR C25 . 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.Ukrajina insulin izofan .j.j. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. bočica.j. a10ac insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. parenteralni. vrstu insulina.A.ELI LILLY EXPORT S. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.INDAR .LILLY FRANCE S.Francuska insulin izofan . HUMULIN M3 .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.20 HUMODAR B . 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.12. bočica.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. humani . HUMULIN NPH . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.2001 .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Ukrajina insulin humani .04.S. vrstu insulina.12. . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. karpula.11. parenteralni.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. . 40i. 100i. 1x10mL H HUMODAR R . humani ./mL.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. vrstu insulina.A./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i. parenteralni. HUMULIN PEN M3 .11.12.

HUMULIN R . uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. neinfektivni alergijski konjunktivitis. vrstu insulina./mL. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. . 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. episkleritis.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. sklerokeratitis.01. HUMULIN PEN NPH .FIDIA FARMACEUTICI SPA .11. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.S.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze.8din (R) 1047411 tableta.Italija hijaluronska kiselina .Srbija hidrokortizon . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. 100i.A. dnevno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. na 2-3 nedelje. ekcematozni keratokonjunktivitis. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. deca do 1 godine 25mg i.ELI LILLY EXPORT S. tokom 5 nedelja. injekcije 25-50mg intraartikularno. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.LILLY FRANCE S. difuzni skleritis.2din 8608808100810 73/2007/12 11. 1%.A. parenteralni. 25mg/mL.GALENIKA AD .abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HYDROCORTISON .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.v./mL.Francuska insulin humani . inf. 1x10mL Cena 143.1din 515-04-2369/03 03.j.01.2007 Cena 95.j.5 godina 50mg dnevno.A10AB01 a10ac insulini i analozi. 1x2mL Cena 2171. tuba. ampula.2din 8608808100834 75/2007/12 11. bočica. 1x5g Cena 43.GALENIKA AD . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. 10mg/mL.Švajcarska insulin izofan .Srbija hidrokortizon . 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. parenteralni.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. . 20mg. deca od 1. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.01.M09AX01 a10aB insulini i analozi. . HYALART .04. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. vrstu insulina. parenhimatozni keratitis. kontejner za tablete. vrstu insulina.01. karpula. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. akutni i hronični iridociklitis.

V. Cena 641.2-0.GALENIKA AD . 1%+3%.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI.2005 Cena 152.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.4din 515-04-273/03 02.Belgija etomidat .01.5%. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . tuba. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu.09.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. 1x5g Cena 50. eritrodermija. dečiji hronični neurodermatitis. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast.5din (R) 4153106 mast. ampula. alergijski dermatitis. HYDROCYCLIN . 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. 2.2003 .09.GALENIKA AD . promene na koži kod eksudativne dijateze. oksitetraciklin .D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. 1%+3%.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.07. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.Srbija hidrokortizon. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama.3mg/kg. alergijski dermatitis izazvan lekovima.210 HYDROCORTISON .2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.9din 8608808100841 76/2007/12 11.9din 8608808100865 61/2005/12 08. ubodi insekata. 20mg. tuba. slabog delovanja. .Srbija hidrokortizon . 1x5g Cena 47. tuba.

Srbija ibuprofen . 200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU .O. Nurofen active. 3-4 puta po 100mg. posle jela.2-1.O. deca od 8-12 god.09. sirup 3-4 puta po 100mg. blister.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104.01. 2. 3-4 puta po 200mg. deca od 1-2 god.07.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. sirup 3-4 puta po 50mg.4 g/d. Nurofen Liquid. Ibu . blister.2004 Cena 68. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. rupan. 2x10 kom 515-04-290/04 28. 2x10 kom Cena 178.2-1. deca od 1-2 god. 200mg.HEMOFARM AD . rastvoreneu čaši vode. deca od 3-7 god.06.09. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. Upfen IBUPROFEN . deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. blister.2 g/d. maks. Upfen IBUPROFEN . deca od 3-7 god. doza održavanja 0. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.6-1.HEMOFARM . blister. Upfen IBUPROFEN .REMEDICA LTD .5din 515-04-1120/03 15. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 3-4 puta po 200mg. 3-4 puta po 50mg.HEMOFARM AD . Nurofen. blister.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.06. 400mg. rupan. Nurofen active. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. odrasli 2-3 tabl. maks.5din (R) 1162488 film tableta. fiola. Nurofen Liquid.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.09.2 g/d. 2. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.Kipar ibuprofen . NIŠ . 600mg. blister. bočica. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl.Hemofarm. doza održavanja 0.. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl.3din (R) 1162642 film tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.. tablete se uzimaju nezavisno od obroka.2din (R) 1162641 obložena tableta. 400mg.Hemofarm. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. Paralelni lekovi: Brufen®. Ibu . posle jela. Paralelni lekovi: Brufen®..Srbija ibuprofen . 100mg/5mL.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. Nurofen. 400mg.4 g/d.6-1.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 2x10 kom 515-04-294/04 28.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. Ibuprofen.2004 Cena 98. Nurofen active. Nurofen Liquid.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. deca od 8-12 god. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2003 .06. Nurofen.REMEVITA D.Srbija ibuprofen .2007 Cena 91. Paralelni lekovi: Brufen®.5din 515-04-1120-1 15. rupan.2003 Cena 104. 200mg.

4g/d. Ibu . Ibu .M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. Upfen IBUPROFEN . fiola. 5%.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 300mg. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS . Paralelni lekovi: Brufen®. rupan.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju. maks.09.. Nurofen.A.2007 Cena 11572.Hemofarm. sirup 3-4 puta po 50mg.6-1. tuba.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.j.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03.SRBOLEK A. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. doza održavanja 0. holekalciferol . IG VENA .2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.A11JB. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. deca od 1-2 god.. blister. Nurofen. bočica. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16.D. 50mg/mL.Srbija ibuprofen .07.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. 10%.P. blister. Upfen IBUPROFEN . dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. Nurofen Liquid.2003 doziranje: osteoporoza.8din 515-04-1583/03 29. sirup 3-4 puta po 100mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.06. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.D. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.6din (R) 3162533 sirup. .KEDRION S.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Brufen®. tuba. posle jela. tvrda. intravenski . Nurofen Liquid.6-1.3din (R) 1162510 kapsula. 1x50g Cena 91.07.REMEVITA D. 1x20mL Cena 4628.06.2-1. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .Hemofarm.Italija imunoglobulin (IgG-7S). 600mg. 3x10 kom Cena 151.2007 .07.2003 Cena 91. 1. rupan. bočica.2g/d.09.INNOTECH INTERNATIONAL .09.SRBOLEK A. 2. deca od 8-12 god.O. . . doza održavanja 0.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. Nurofen active. posle jela.25g+400i.Srbija ibuprofen . 50mg/mL.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. NIŠ .O.2.4g/d. bočica.Francuska kalcijum-karbonat. 100mg/5mL.Srbija ibuprofen . 2x15 kom Cena 260. deca od 3-7 god.2g/d. Nurofen active.9din 8606103273178 2076/2007/12 25.2din (BR) 4167311 krem. 3-4 puta po 200mg.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. maks. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.2-1.

L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. Haemate® P 500. 1x5mL Cena 7195.j.+250i.j.12.)/5mL./5mL.j. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. Paralelni lekovi: aimafix. 1x5mL Cena 5087.2007 Cena 46289./5mL.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. Wilate® 900 IMMUNINE .BAXTER AG . a primenjuje se kao i. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.09.j. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.11. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.SANOFI PASTEUR LIMITED .j.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. maks. bočica.11. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. Humani imunoglobulin 5%.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. 300mg na 24 sata. 50mg/mL. (250i.)/5mL. 50mg.v.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.09.7din 8606103273192 2078/2007/12 25. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25.2002 IMMUCYST® .5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju.Kanada živi atenuirani bacili M.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.Velika Britanija sumatriptan .5din 3/2-10-6381 25. bočica.08. 1x5mL Cena 13962. Haemate® P 250. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. bovis.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju. Wilate® 450. octanine F .Austrija faktor IX . 50mg/mL. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja. IMMUNATE . . (500i. liobočica sa rastvaračem. 200i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . 600i.+125i. 1x100mL Cena 23144.j. Cena 7562din 81mg/3mL. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 15246. liobočica sa rastvaračem.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.1din (5413760282275) 556/2005/12 18. inj. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.11.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. liobočica sa rastvaračem. blister.6din 9002864059607 552/2005/12 18. liobočica sa rastvaračem.Austrija faktor VIII.11.9din 9002864059201 553/2005/12 18. octagam® IMIGRAN . stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.BAXTER AG . ili kontinuirana infuzija. soj BCG .

2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. humani . od 20 i.j.08.J07BG01 VAKCINE Cena 4593. 150i. (0.P.03. dalja revakcinacija svake 3 godine.j.5mL.5i. Cena 300mcg/2mL. bočica.+32D.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .5mL Cena 3/2-10-7998 25.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.j.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju./kg telesne mase. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.01.01. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.5mL . Cena 200mcg/2mL. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.j. Partobulin® S/d.2 i 3) .j. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2.5mL u razmaku 1-2 meseca.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO . 7. 3. humani .SANOFI PASTEUR S.Francuska vakcina protiv dečije paralize.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.5mL.5 i. liobočica sa rastvaračem.Francuska rabies imunoglobulin.5 i. 40D.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. rhesonativ® 1996.+8D.PASTEUR MERIEUX .j. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom). postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2.)/0. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.A.KEDRION S. revakcinacija za 90 dana.2006 2303. napunjen injekcioni špric.5 i. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.A.2006 Cena 11203. revakcinacija posle 12 meseci.+8D.6din 18. 2.j.j.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.j.+8D./mL.5mL Cena 515-04-3003/03 15. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO . inj. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.3din 18./mL.01.)/0.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.j.A./0.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. kod opasnih ujeda dati još 20 i. IMOVAX RABIES VERO . liobočica sa rastvaračem u ampuli./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. . u razmaku od 30 dana. 5x0. ampula.5 i.+32D. 20x0. odmah nakon ujeda.SANOFI PASTEUR S.j.j.8din 515-04-4502/03 05.j. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. bočica staklena. (40D. revakcinacija sa 0.j.j. (40D. . sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. .j..2006 I IMOGAM RABIES .01.+32D.12. 150i.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. doze za decu i odrasle su iste.j.j.08.m. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x0. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. bočica staklena. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.5mL.

m.2004 Cena 1454. blister.7din 8606103010070 158/2006/12 07. terapija 30-300mcg/kg dnevno. bočica./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. 5mg/kg dnevno. 250i. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU .2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. ili povećati do maks. Tetabulin S/d.5mL do najviše 1.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. po potrebi smanjiti na 0.m. 50mg/mL.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 200i. alogena transplantacija kostne srži. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.. . 8606103010032 156/2006/12 07. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . blister.D. Tetagam® P.j. IMUPRIN® . nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 1x250 i. uz vakcinu protiv hepatitisa B.j.2004 doziranje: individualno. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.02. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. . bočica. . Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .02.D. Paralelni lekovi: Imuran® . po protokolu.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini./2mL.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin. zavisno od težine povrede.8din (R) 1014066 tableta. zatim 1-3mg/kg dnevno.j.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. a ostatak doze dati i./5mL.11.0mL i. 2x10 kom Cena 422.03.. specifični Cena 578. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.2006 Cena 12462.Hrvatska rabies imunoglobulin. specifični Cena 9159.j. 50mg/mL. humani . humani . idiopatska trombocitopenijska purpura. u butinu. bočica.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.D. 250i.3din 8606103010087 271/2006/12 06. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. 50mg. 1x50mL Cena 6231.06. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.5mL vakcine tetanusa.j. 500i.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta.5mg/kg dnevno.D.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . radi efikasnije postekspozicione zaštite.Kipar azatioprin . odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.2006 Cena 7095.j.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. 1x5mL Cena 13599.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.11. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. bočica. ampula. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). istovremeno sa 0.02.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . bočica. . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.06.2006 doziranje: novorođenčad: 0.m. 50mg.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. Paralelni lekovi: atebulin.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .REMEDICA LTD ./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo.j. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.

rawel® Sr.O.2001 . TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .5mg posle doručka. 50mg. Indapres®. 25mg. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . monokomponentni (R) 1103045 film tableta.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .5mg posle doručka. strip.REMEVITA D.A. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. zatim 1-3mg/kg dnevno. rawel® Sr. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem. NIŠ .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. INDOMETACIN . pa 3 sata pre operacije 4 kapi. 2x15 kom Cena 176.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. bočica sa kapaljkom. edemi: 2.09.01. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija.Hrvatska indometacin . po potrebi smanjiti na 0.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.O.BELUPO.5din 21.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.HEMOFARM AD .S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. . rawel® Sr. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.5mg.Srbija indapamid .2007 doziranje: individualno. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. .5mg posle doručka. 4x25 kom Cena 1761. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. Paralelni lekovi: Indapamid.08. blister.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. edemi: 2. edemi: 1. blister. Indapres® Sr.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.9din 21.09. 5mg/kg dnevno. ili povećati do maks.5mg/kg dnevno. 1mg/mL. 2. Indapres® Sr. rastvor. 75mg.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. Paralelni lekovi: Indapres®.01.Srbija indapamid . Paralelni lekovi: Indapamid. 2.3din 3400934195389 565/2005/12 19.7din 8600097401500 215/2007/12 17.2001 223.10. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.2001 129. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.Nemačka azatioprin . zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2din 21.HEUMANN PHARMA GmbH . tvrda.09.Francuska indometacin .5mg. tvrda.LABORATOIRE CHAUVIN S. blister. blister. Tertensif INDAPRES® .D. 1x5mL Cena 396. blister. blister. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.Srbija indapamid . 1. TerTeNSIF INDAPRES® SR .HEMOFARM AD . 100mg.12.5mg. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.

blister. 10mg+10mg. Prilazid® plus INHIBACE® . ezetimib .C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. 2.10. uzima se posle jela. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. . 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . blister. rektalno 2 puta po100mg.2006 Cena (R) 1104102 tableta. INFLUREX . Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.5mg.Srbija fenilefrin. kongestivna srčana insuficijencija: maks. 5mg dnevno. u isto vreme.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. 5mg+12. maks.O.Švajcarska cilazapril.08. Prilazid®.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. 5x3.10. 20mg+10mg. Paralelni lekovi: cilazapril. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.Holandija simvastatin.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . oprez.2007 Cena 834.F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . . 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. blister.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.10.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. 5mg. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.MERCK SHARP & DOHME B.5mg. 10mg+750mg+60mg.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.V. Ne davati ga deci. askorbinska kiselina .12. 40mg+10mg. ne više od 10/10mg/dan.3din (R) 1103714 film tableta. zobox® . rinitisom (rinorejom). mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. maks.F. trudnicama i ženama koje doje. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.IVANČIĆ I SINOVI D. 4x7 kom Cena 595. 4 praška dnevno.2006 Cena (R) 1104101 tableta. na dan.5mg. INEGY® .02. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta. prema potrebi do 5mg dnevno.O.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. paracetamol.Švajcarska cilazapril . hidrohlortiazid .02. blister.8din 8606103889126 474/2007/12 06. blister.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. blister. kesica.

parenteralni.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL a10ac insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Velika Britanija eplerenon . parenteralni.10.12. 50mg.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. vrstu insulina. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07. INSUMAN® BASAL . srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju./mL.HEMOFARM AD .NOVO NORDISK A/S .D. INSULATARD® NOVOLET® .2007 .Danska insulin izofan .PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Nemačka insulin humani .HEMOFARM KONCERN A. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. uložak.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva Cena 964.j. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.6din 515-04-1182/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.Srbija insulin izofan . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju.06.j.07. blister. 5x3mL Cena 2026. parenteralni.12. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. od 50mg dnevno.PHARMACIA LIMITED .C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta.j.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . bočica. I INSULATARD® FLEXPEN® .j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 100i. parenteralni. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27./mL. 5x3mL Cena 2209. 100i.j.1din 2283/2007/12 09. 100i./mL./mL. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.VRŠAC . 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18. od 25mg dnevno.07. INSULATARD HM . 50mg dnevno.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.Danska insulin izofan . prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. parenteralni.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. karpula. vrstu insulina. INSULATARD® PENFILL® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. maks. blister./mL.Srbija insulin izofan .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.1din 515-04-1182-1 15. 25mg.

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .j.12. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. 100i. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju.6din 3/2-10-10753/2 25. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.Nemačka insulin humani . vrstu insulina.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET .1din 3582910015413 2284/2007/12 09./mL. parenteralni. vrstu insulina. 100i.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. a10aB insulini i analozi. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . INSUMAN® RAPID OPTISET .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Nemačka insulin humani .j./mL.Nemačka insulin humani .abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL . 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. uložak./mL. INSUMAN® RAPID .12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. parenteralni.Nemačka insulin humani . vrstu insulina.10. 5x3mL Cena 2026. 5x3mL Cena 2209. INSUMAN® COMB 25 .j.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. uložak. parenteralni.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.12. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. parenteralni.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .j.Nemačka insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.

plastična kesa.F. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. Kapoši sarkom. 1x1g Cena 4364. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. pankreasa.2mL. INVIRASE® . plastična kesa. opekotine. nekoliko dana. ulcerozni kolitis. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. virusima hepatitisa B.04. kolona.Švajcarska sakvinavir .10. inf. plastična kesa. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. 20%. peritonitis.12.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.m. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.zoster i papiloma virusima. nedelja ili meseci zavisno od indikacije.2006 .2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. INTRALIPID . 10x100mL 515-04-3417/03 08.11. tvrda. 20%.01. dnevno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10. citomegalo virusima. varičela .MSD (MERCK SHARP & DOHME) .2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. 20%. dugotrajna koma: individualno. bešike i cerviksa. 18Mij/1. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. opekotine.10. hronična granulocitna leukemija. dugotrajna koma: individualno.2din 3/2-10-9348 26.v.USA ertapenem .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13.5din 3/2-10-6190 19.2004 doziranje: postoperativna ishrana.220 INTRALIPID .10. boca staklena. boca staklena.Austrija sojino ulje .B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. 200mg.FRESENIUS KABI AB . 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. 20%. 1g.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju. 10x100mL Cena 9805. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. ili i.Irska interferon alfa 2-b .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . ulcerozni kolitis.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. 20%. multipli mijelomi i maligni melanomi. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. bočica.Švedska ulje soje . INVANZ® . u trajanju 30 minuta.2007 doziranje: postoperativna ishrana.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. bočica staklena. peritonitis.j. tumori gastrointestinalnog trakta.05.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. INTRON A . non-Hodgkinovi limfomi.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. boca staklena.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. karcinom bubrega. 20%. tumori gastrointestinalnog trakta. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.

Velika Britanija izofluran . blister.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. .ASTRA ZENECA UK LIMITED . tokom 30-60 dana. tečnost. uz jelo ili odmah posle jela.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. najkasnije 2 sata posle jela.3din 515-04-1630/04 10. IRUMED® .NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta.05. maks. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. Loril®.1din 9088881309536 2239/2006/12 01.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. 100%.6din (R) 1103551 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.A. u kombinaciji sa ritonavirom.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. Paralelni lekovi: Lisopress®. 1x100mL Cena 2761. 250mg. 100%.Hrvatska lizinopril . doza održavanja 10mg jednom dnevno. 500mg.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. ritonavira od 100mg istovremeno.2000 Cena 151482. bočica staklena. 1x120 kom Cena 23204. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.D.HEMOFARM AD . monokomponentni Cena 498. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID .03. 5mg.12.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. bočica plastična.01. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. 50mg. Lizinopril. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. IRESSA . doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. 20mg.2007 . Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . bočica staklena.05. progutati sa vodom.Italija mepartricin . Lizopril.Velika Britanija gefitinib . uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.3din 216/2007/12 17.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. blister. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.P.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 40mg.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.BELUPO. 250mg dnevno. .C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace.09. blister.12. 1x250mL Cena 6205. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62. blister. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . bočica. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. tečnost.2din (R) 1103550 tableta.2007 Cena 915.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.Srbija izoniazid . 80mg dnevno.03.8din 8606102767272 728/2006/12 25. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. uvek u isto vreme.5mg jednom dnevno. od 500mg sakvinavira i 1 kaps.

hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. deca od 1-5 godina 2-3mg.2003 Cena 86. 5mg. ampula.07.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. deca dobijaju veće doze od odraslih. ISOPTO® TEARS . herpetički keratitis. blister. Hemodrops ISOSORB RETARD® .75-1mg.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike.Srbija verapamil . 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. verapamil alkaloid® .ALCON-COUVREUR N. 6x10 kom Cena 181. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa.4g/L+27g/L.2007 IZOPAMIL . 480mg dnevno. .2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 80mg. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. deca 10-20mg/kg dnevno. deca od 5-14 godina 3-5mg. tvrda.Srbija izosorbiddinitrat .Belgija hipromeloza . iritacija očiju spoljašnjim faktorima.GALENIKA AD . 20mg. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. maks. Cena 427. 300-500mg dnevno.10. 1x15mL Cena 233. Paralelni lekovi: cornilat®. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. rastvor.ZDRAVLJE A. 5.HEMOFARM AD . deca (neonatusi) 0.07. Paralelni lekovi: verapamil. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. maks. distrofične promene na rožnjači.1din 2383/2007/12 16. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. bočica. . kesa. 300mg dnevno. difutrat ISPIROL . maks. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. artelac® edo®.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. sorbitol . Paralelni lekovi: artelac®.09. 5mg/mL. uzima se u jednoj dozi.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.1din 5413895004087 2038/2007/12 25.D.V.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza.3din (R) 1402721 film tableta.07. blister. deca do 1 godine 1-2mg.Srbija manitol.

j. etinilestradiol .203g/L.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. 50x800000 i.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. Cena 622.j.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. blister. difterija.Nemačka dienogest. ileus i teške infekcije.j. magnezijum-hlorid .j. zatim 7 dana pauze. peritonitis. 16mg.10.Belgija hidromorfon . obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. kao početno lečenje kod gubitka krvi.HEMOMONT D. .6-4 Mi. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. deca do 7 godina 400 000 i. 6g/L+3. 8608808100988 818/2007/12 13.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.4g/L+0. .j. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10. dijareja. benzilpenicilin-prokain .04. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . 2mg+0.10.GALENIKA AD . .134g/L+0. blister.03mg.. se guta cela.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem.O.Srbija benzilpenicilin. kalijum-hlorid. sifilis: odrasli 1.j. opekotine. šarlah).07.V. sa čašom vode.05g/L+0. deca preko 7 godina 800000 i. boca.6din 200000i. dnevno. JONOLACTAT . dnevno. natrijum-laktat.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.Crna Gora natrijum-hlorid. streptokokne infekcije (angina.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. blister. 8mg. šoka i traume.JANSSEN PHARMACEUTICA N.SCHERING AG . fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. JUGOCILLIN® .+600000i. 1x500mL Cena 38. po potrebi i više. gonoreja.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. približno u isto vreme svakog dana.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.O. tabl. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. kalcijum-hlorid. dnevno.8din 515-04-249/03 30. bočica.06.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

6g/L+5.6g/L+5. valin. fenilalanin. alanin.4g/L+1.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.6g/L+4.9g/L+7.8g/L+5.6g/L+5.6g/L+5.5g/d.. serin. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .5g/L+3.01.9g/L +7. triptofan. glutaminska kiselina. 110g/L+200g/L+16g/L+11. alanin. arginin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. 190g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+5. KALCITONIN . 1x2mL Cena 2792. histidin.9g/L+7.3g/L+6.5g/L+3.3g/L+9g/L+7. metionin. deca 3-5 puta po 0.01.6g/L+5.6g/L+4.8g/L+6.6g/L+5. fenilalanin.6g/L+5. izoleucin.3g/L+11. plastična kesa.8g/L+5. tirozin .2003 . 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.3g/L+7.3g/L+6.6g/L+4. asparaginska kiselina.4g/L+1. nadoknada do 2g/d. treonin.9g/L+7.9g/L+7.23g/L.3g/L+11.6g/L+5. serin. plastična kesa. valin.5g/L+3. bočica.9g/L+7. plastična kesa.5g/L+3.Austrija glukoza.8g/L+6. asparaginska kiselina.01. ulje soje.9g/L +7.9g/L +0.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.Austrija glukoza. histidin. . triptofan.8g/L+6. 190g/L+200g/L+16g/L+11.01.6g/L+5.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . plastična kesa. plastična kesa.9g/L+7. glicin.07.23g/L.3g/L+6. prolin.4g/L+1.12.3g/L+6.D.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.5-17g/d. ulje soje. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. prolin.9g/L Cena +0.25-1 g.01.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .4g/L+1.SRBOLEK A.6g/L+5. rastvor.8g/L+5.9g/L+7. hiperfosfatemija: 2.Makedonija kalcijum-karbonat .3g/L+11.23g/L.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.3g/L+7. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.6g/L+4.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.9g/L+7.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.8g/L+6. 1x50 kom Cena 127. leucin. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.6g/L+5.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.1din 515-04-2583-1 17.23g/L.Srbija kalcitonin . doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.9g/L +0. 200i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . treonin.8g/L+5.9g/L +7.9g/L +7. tirozin .5g/L+3.6g/L+4. lizin. metionin.3g/L+6. sprej-boca sa dozerom. glicin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.6g/L+5.9g/L+7.4g/L+1.23g/L.9g/L+7. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana. 110g/L+200g/L+16g/L+11.8g/L+6. leucin.3g/L+7.6g/L+5.j.9g/L +7. lizin. 1g. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. glutaminska kiselina. izoleucin.9g/L Cena +0.9g/L +0.3g/L+9g/L+7.8g/L+5. 190g/L+200g/L+16g/L+11. arginin.6g/L+5.

A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.07. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN .3mg. odnosno 40 mmola. 500mg.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.Nemačka kalijum-citrat.D.J05AE. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. 133.8din 515-04-2583/03 17.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. odnosno deca 3 mmol dnevno. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. KG .8din 8600101962430 1863/2007/12 04.j. bočica. u toku ili posle jela.12. kesica.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl. kalijum-hidrogenkarbonat . ritonavir . fiola. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. Kalijum hlorid jadran.Srbija kalijum-hlorid . obično 3 puta dnevno po 2 tabl. 100i. 150mmol dnevno za odrasle.17g+2.ABBOTT GmbH & CO.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.SIGMAPHARM . maks. fiola.. . 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. rekafarm KALINOR . . 2x90 kom K KALIJUM HLORID . sprej-boca sa dozerom.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. 1x15 kom .8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. maks.Hrvatska kalijum-hlorid .UFAR D. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. Kalijum hlorid.12. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. 10x1g Cena 25.O. Miacalcic® KALETRA . 150 mmol dnevno za odrasle. Kalijum hlorid jadran. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.j. fiola. limunska kiselina. Kalijum hlorid.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.07.O./dan ušpricati u jednu nozdrvu. maks.2din 515-04-5185/03 13..06g+2g. odrasli 150 mmol dnevno. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. 1g. meka.09.11. 1x40 kom Cena 104. rastvor se pije polagano. KALII CHLORIDI . a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta.ABBOTT LIMITED . sa hranom.Velika Britanija lopinavir.3mg+33.22 (R) 7040206 aerosol.Srbija kalijum-hlorid .A12BA30 MINERALI Cena 278. 2.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. 1g.7din 515-04-1764/03 17..3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno.

doza održavanja 100mcg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .4din (R) 1103749 tableta. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .Slovenija doksazosin . ampula.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. KAMIREN® . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. doze se odnose na čist jod.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. deca u fazi rasta.2007 Cena 20.D. TOVARNA ZDRAVIL. uz dosta tečnosti tokom terapije. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. rekonvalescenti.09. starije osobe.08. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. blister. deca 50-150mcg dnevno.Slovenija doksazosin .2din 9088882477074 2108/2006/12 14.H03CA. 20x20mL Cena 837. blister.08. 2x10 kom Cena 51. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg.11.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. 4mg. kalcijum-glukonat . maks.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 262mcg(200mcg joda). 1mg. 16mg dnevno. doxacor.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno.09.08. Paralelni lekovi: alphapres®. 8mg dnevno.. u toku infektivnih bolesti).KRKA. blister. D. .2005 Cena (R) 1040221 tableta.GALENIKA AD .08. 4mg. blister. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.1din (R) 1040220 tableta.FRESENIUS KABI NORGE AS . 4mg. TOVARNA ZDRAVIL. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142.Nemačka kalijum-jodid . 4mg.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. blister.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. . 50mg+500mg. blister. blister. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.2004 Cena 553.Norveška kalijum-hlorid .08.2007 . lek se uzima posle jela.KRKA. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.09. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje.2004 Cena 433.200mcg dnevno. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17.D. blister.Srbija askorbinska kiselina.2005 doziranje: doze se određuju individualno. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Kamiren® XL KAMIREN® XL .2007 Cena 20. KALTEGAL® . 262mcg(200mcg joda). dojilje. D.09. 1mmol/mL.2din (R) 1103748 tableta. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17. 2mg. blister. maks.

cela.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 3 nedelje (keratitis fungalis). aluminijumska folija. Paralelni lekovi: Funit. pa na 4mg. Sporanox KANSEN . vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 4-7 dana (Pityriasis versicolor).Srbija klotrimazol . canesten® 1. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. 1%.12. tuba. canesten® 3.Makedonija kaptopril .ZDRAVLJE A.SLAVIAMED D.5din (R) 6137412 vaginalna tableta.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. . monokomponentni (R) 1103530 tableta. 30 dana (Tinea pedis. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. 100mg. maks. uzima se 1 sat pre jela. bočica.5mg. maks.12. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. tuba.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. sa malo tečnosti (pre jela.5mg.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. 1x40 kom Cena 235. bočica. Mycoril®. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. maks. zorkaptil® . u toku jela ili posle jela).ALKALOID AD .12.08.ZDRAVLJE A. blister. 16mg dnevno. canesten®. Paralelni lekovi: antifungol®.10. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 4mg.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. eukaptil®. Paralelni lekovi: alphapres®.08. Tinea cruris). 2 (retko 3) puta po 50mg. Paralelni lekovi: captopril. Kamiren® KANAZOL . 4mg.D. 3-6 meseci (onihomikoze).C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. 4-8 nedelja (Tinea capitis). 1x20g Cena 106. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. . 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Mycoril®. 50mg.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Plimycol KANSEN . 2%.O. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.O.25-12. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26.12. 1x10 kom Cena 686.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. doza održavanja 2 puta po 25mg. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. tvrda.10. doxacor. 200mg. fiola. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® .9din (R) 1103531 tableta.2003 102.2007 Cena 142.D. Katopil®. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.Srbija itrakonazol . krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 16mg dnevno). Paralelni lekovi: antifungol®. Prokanazol®. blister.Srbija klotrimazol .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. 25mg.

BELUPO.01. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. deca od 10-15 godina 0. Paralelni lekovi: galepsin®.2006 . 12.04.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. angina pektoris: 12.12. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 25mg. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. dilatrend®. .5mg početno. blister. zatim 25mg dnevno. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.D. Milenol KARVILEKS® . zatim 2 puta po 25mg.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.D. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. maks.4din 3850343032377 2311/2006/12 12. Paralelni lekovi: coryol®. zatim 25mg dnevno.8g dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija kaptopril . Karvedilol.D.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN .Srbija karvedilol . Paralelni lekovi: coryol®. blister.HEMOFARM AD .Hrvatska gabapentin . 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.Srbija karvedilol .2 g dnevno podeljeno u više doza.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. maks.2002 Cena 244. zatim 2 puta po 25mg.5mg. 25mg. 2.5mg.25mg.8-1. maks.6-1g dnevno u više doza.GALENIKA AD . fiola.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.1din 02.ZDRAVLJE A. 1.7din (R) 1107640 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 300mg. 5x10 kom Cena 145. odrasli 1-2 puta po 100-200mg.02. postepeno povećavati do 0.02.12.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).8din 8600097400626 217/2007/12 17. Milenol KATENA® . angina pektoris: 12. Tegretol®. dilatrend®. Paralelni lekovi: gabalept®. 50mg. 5x10 kom Cena 1364. Tegretol® cr KARVEDILOL . blister. blister.5mg početno.12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103220 tableta. blister.2006 243. Karvileks®.2din (R) 1107625 tableta.5mg početno. maks. 200mg. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. 2x14 kom 3/2-10-10622 25.8din (R) 1107641 tableta. 6. blister. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. Neurontin® KATOPIL® .2006 doziranje: hipertenzija: 12.HABIT PHARM A. 12. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. 2x14 kom 3/2-10-10623 25.Srbija karbamazepin . .5mg početno. tvrda.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula. . maks.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.6din 02.2002 doziranje: hipertenzija: 12.12. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. maks.

2007 Cena 558.12.9din (R) 1325531 film tableta. 2%. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. blister. D. doza održavanja 2 puta po 25mg.3 nedelje.A. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. 2%.4 nedelje. . blister. bočica.1din 3/2-10-8880 24.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . tuba.2005 Cena 256. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. urtikarija).400mg u toku 5 dana.5mg.KRKA. 40mg/mL.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. blister. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.2din 703/2005/12 22. . šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom.12.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. pojadinačna doza 100mg.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.Italija telitromicin . 2-6 nedelja za dermatomikoze.Srbija ketokonazol . 5x1mL Cena 1047. Paralelni lekovi: captopril.12. dva puta nedeljno. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL. Kaptopril alkaloid®.D. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. 200mg. kožne bolesti (bulozne dermatoze.8din (R) 1047452 tableta. 2 (retko3) puta po 50mg.Slovenija triamcinolon . ampula.08.12. maks.2002 Cena 2641.2din 473/2005/12 17. eukaptil®.5mg. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.SRBOLEK A. 6 -12 meseci za duboke mikoze.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.25-12. . psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. 6 nedelja. zorkaptil® KENALOG® .J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. neurodermitis. lečenje traje u proseku 2. tokom 2. maks. maks. 400mg.D.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. 400mg. 4mg. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. seboroični dermatitis. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela. doza održavanja 1-4mg dnevno.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24. KETEK® .H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana.SANOFI-AVENTIS S. .P. 1x1 kom Cena 144. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana.10.08. Paralelni lekovi: aquarius.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis.Srbija ketokonazol . bočica.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. KETOKONAZOL .D. Mycoseb® .J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.

100mg. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. giht.D.5din 3837000004946 199/2005/12 26.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. 100mg. periartritis. Cena 150mg.Slovenija ketoprofen .6din 515-04-01955/03 28. uganuća.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju.D.Slovenija ketoprofen . 1x20 kom Cena 318. 1x50g . .2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.5%. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.Slovenija ketoprofen .2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. kratkotrajno.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. pseudogiht. pseudogiht. dnevno.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija ketoprofen . fibrozitis. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. bursitis. .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. artroza i reumatizam mekih tkiva).04. tuba.04. a najduže 15 dana. maks.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tokom 7. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.D. 200mg dnevno. giht. Ketonal® Lek KETONAL® DUO .09. sa punom čašom vode. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. tvrda. distorzije. isčašenja. . artroza i reumatizam mekih tkiva). 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.2004 doziranje: inflamatorna. tendinitis. miozitis. uz obrok.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. 2. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. pseudogiht. tendosinovitis.4din 515-04-01956/03 28. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. istegnuća tetiva. tvrda. bočica od tamnog stakla.09.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . Ketonal® Lek KETONAL® LEK .m.uz obrok.08. Ketonal® dUo KETONAL® LEK .M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem.D. tendoperiostitis. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. blister. sinovitis. ujutro i uveče po 1 kaps. ampula. povrede meniskusa. blister. sa punom čašom vode. 10x2mL Cena 179. na 4 sata. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. . giht. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. artroza i reumatizam mekih tkiva). 150mg. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis.

2x7 kom Cena 562. 250mg.10. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. blister.05. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. 7 dana. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . .232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).04.Irska polietilenglikol.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. Cena 59g+5.685g+1.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. 4x68. tirozin . . Fromilid® uno. radiološka ispitivanja kolona.8din 5290931004436 756/2007/12 02. lizin. natrijum-sulfat. clathrocyn®. kombinacije (R) 1328601 film tableta. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.04. .2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg).Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. Paralelni lekovi: clarithromycin.Velika Britanija abakavir.MEDOCHEMIE LTD.jedna kes. triptofan.10.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 5x20 kom Cena 5694.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. 250mg. KIVEXA® .2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. kalijum-hlorid .07.465g+0. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. natrijum-hidrogenkarbonat. zymbaktar KLEROMICIN® . kesica. Kleromicin®. dnevno KLEAN-PREP® . OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. Fromilid®. 600mg+300mg. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH . blister. blister.Kipar klaritromicin . kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta.685g+1. blister. treonin. lamivudin .AEGIS LTD.A16AA. histidin. natrijum-hlorid.Kipar klaritromicin . čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. blister.9din 3/2-10-3704 17. 500mg. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat.4din 454/2005/12 12. Tabletu progutati celu sa malo vode.2005 .. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. KLERIMED® .7425g.

SCHERING AG .HEMOFARM AD . 300mg. tvrda.Danska noretisteron.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. 1x28 kom Cena 536. estradiol . fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. Cena 467. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. zglobova. deca od 20-29kg 187.12. 1mg+2mg. inf.6-2. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. ampula.12. peritonitis.11. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. 2mg+2mg. Fromilid® uno.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.2g tokom 60 minuta). 75mg/5mL.m inj. lek se primenjuje nezavisno od obroka. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. do 14 dana.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.10.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni.6din (R) 1024043 kapsula. deca od 8-11kg 62.NOVO NORDISK A/S . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. 150mg. 500mg. KLINDAMICIN . 10x2mL Cena 842. a i. bočica od tamnog stakla.2006 doziranje: menopauza.Srbija klindamicin . parenteralno odrasli 0.5din (R) 3024040 sirup. 1.8din bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: clarithromycin.4din 5291171001087 453/2005/12 11. prema protokolu. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.5mg/kg na 12 sati. 125mg/5mL. oralna suspenzija. clathrocyn®. deca 3-6mg/kg na 6 sati. zymbaktar KLIMODIEN . blister. blister. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Fromilid®.10. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.2002 Cena 134. estradiol .5mg na 12 sati. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno.12. deca ispod 8kg 7. kože.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .v.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. bez pauze. 1x14 kom Cena 1036.10.Nemačka dienogest.2002 Cena 271. Klerimed®. (pojedinačna i. izuzetno 450mg na 6 sati. potkožnog tkiva. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® . kontejner za tablete.5mg na 12 sati. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. ne treba da pređe 600mg. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. blister.

2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. blister. blister. 30mg. maks. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 0. uzima se 15 minuta pre jela. Paralelni lekovi: colpocin-T®. bočica.2din 3850343026161 548/2007/12 27.GEDEON RICHTER LTD . Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . deca od 6 .BELUPO.10mg.7din 8608808101077 514/2005/12 02. 50mg.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. 1x100mL Cena 234. funkcionalni pilorospazam. blister.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.2din 8608808101053 513/2005/12 02.11. . rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. 30mg. 1x10 kom Cena 203.5-15mg.FAMPHARM . 10x2mL Cena 73. 0. 3x10 kom Cena 70.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. deca do 6 godina 0.Hrvatska klomifen . 5mg/5mL.03.m.11.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.D.8din 8608808101060 515/2005/12 02. 1x100mL Cena 56.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze. maks.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.2005  (R) 1124301 tableta.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.7din 8606003211171 03-3814/99 06.5%.5-15mg. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. blister. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.1din 3/2-10-5773 10. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. 120mg dnevno.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.5mg/kg dnevno. 1x10 kom Cena 124. orvagil® KLOMETOL® . ampula. ili sporom i.12. sintetski  (R) 1048871 tableta.Mađarska metronidazol .11.Srbija kodein . maks. deca 7.Srbija metoklopramid .234 KLION® .1mg/kg dnevno podeljeno u više doza. 10mg.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta. 120mg dnevno.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.GALENIKA AD .02.0. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. postoperativni meteorizam.14 godina 0. inj.v.Makedonija kodein . parenteralno 10mg i.ALKALOID AD .2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . Paralelni lekovi: Kodein fosfat .25 .2005  (R) 3124300 oralni rastvor. 1x10 kom Cena 72. 10mg. bočica od tamnog stakla.11. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .

a dalje zavisno od koagulacionog statusa.12. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA .N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. 400mg+50mg. mijalgija.2007 doziranje: individualno. kesica.O.03.O. 2x10 kom K Cena 376. artralgija.O. neuralgija.F. KORNAM® .v. . zubobolja. artralgija. po potrebi. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08. blister.12. .Srbija paracetamol. ampula.D. 5mg.09. zubobolja. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. 400mg+50mg. 10mg/mL.03.D.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. 50x10 kom 235 Cena 73.12. rastvoreno u čaši vode.2002 Cena 1576.Srbija acetilsalicilna kiselina.2004 . ampula. 200mg+200mg+50mg. paracetamol. migrena. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. 5x0. zubobolja.Švajcarska fitomenadion .B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju. mialgija.2006 doziranje: glavobolja. 5x1mL Cena 192. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. neuralgija.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. KOMBIKAF .propifenazon. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . blister.Bosna i Hercegovina paracetamol. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.2004 doziranje: glavobolja.Slovenija terazosin .6din 3/2-10-10628 25. najviše 3 puta dnevno.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. neuralgija. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. po potrebi. neposredno po rođenju. kesica.09.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.G. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2 praška po potrebi.2mL. a dalje zavisno od kliničke slike.PHARM D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 200mg+200mg+50mg. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg.BOSNALIJEK D. posttraumatski i postoperativni bol. kutija.kofein . povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08. 200mg+300mg+50mg.4din 515-04-806/04 13. 200mg+300mg+50mg. 2mg.2006 Cena 27. blister. .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. kofein . 2mg/0.07. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. lečenje: 1mg i.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. 2x10 kom (R) 1103768 tableta.12.2007 Cena 190. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.1din (BR) 2086921 oralni prašak.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05.9din (BR) 2086922 oralni prašak.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT .2din 3/2-10-10627 25. kesica.09.B.O. dismenoreja. kofein . novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.IVANČIĆ I SINOVI D. kesica.

depresija: 3 puta po 0. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.j. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. tokom 5 minuta.1din 8608808105464 1434/2007/12 05. 1mg dnevno.j. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. terapija početno 1000-2000 i. blister.v. oralno. maks. 4mg dnevno.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 .2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . 1mg. 4mg dnevno. 0.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 3mg.F. 1mg/mL. zolarem KYBERNIN P . ampula. 5x1mL Cena 2828. maks.. ampula.Švajcarska granisetron .12.01.2005 Cena (R) 1124586 film tableta.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije.2007  (R) 1071752 tableta. KSALOL® .2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju.07.j.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. blister.3din 8606103889058 398/2007/12 30. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.5mg.8din 3/2-10-9310 11.25-0. zatim još 1 tabl.5mg. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.j.GALENIKA AD . blister.Nemačka antitrombin III .25mg. neposredno pre anestezije. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i.08. tabl. ili inf.2007  (R) 1071751 tableta. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. zatim 2000-3000 i.Srbija alprazolam .4din 8608808105488 1436/2007/12 05. Xanax®. neposredno pre hemioterapije i radioterapije. Paralelni lekovi: Helex®. progutati sa vodom.v. maks. 2x15 kom Cena 100. 12 sati kasnije ili 2 tabl.07. maks.07. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. 2x15 kom Cena 50. 500i. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. liobočica sa rastvaračem. 10mg. blister./10mL. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. 1mg.5mg.ZLB BEHRING GmbH . 1x10mL .06.

A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup. 2g dnevno. novorođenčad maks. pre intervencije inj. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.08. boca plastična.2din 8600101962546 436/2006/12 06. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.Makedonija lamotrigin . .5mL Cena 335. blister.m.2006 doziranje: pneumonija. zatim 5mL dnevno.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. 1-2 g.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta.06.7din (R) 1402846 film tableta. 1 . veracol® LACIPIL . Lendacin®. septikemija. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . 6mg dnevno.08. 4mg. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. 2mg. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta.06.ALKALOID AD . III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zatim 5-15mL sirupa.2din (R) 3127442 sirup.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.09.PHARMATHEN S.2003 Cena (R) 3127443 sirup.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. meningitis. ceftriaxone-BcPP. blister.6din 515-04-1256/03 06.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. maks. maks. blister.2003 Cena 835.2004 Cena 890. 1x500mL 515-04-1256-1 06.Velika Britanija lacidipin . 50mg/kg dnevno. Longaceph®. 650mg/mL. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. maks. boca plastična. ceftriakson.Grčka ceftriakson . boca plastična. blister.CHEPHASAAR CHEMISCH . 60mL sirupa u početku.7din 02. maks. hirurška profilaksa: 30-90 min. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.06. ceftriaxon-MIP®. LACTULOSE-MIP . bočica. infekcije kostiju i mekih tkiva. 25mg. .04. 100mg.8din 02.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup.2006 .2006 2172. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .Nemačka laktuloza . 1x1000mL 515-04-1256-2 06. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. boca plastična. 1g. Farcef. Paralelni lekovi: azaran. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.2006 1179. 50mg.6din 02. 650mg/mL. odojčad i deca do 12 godina 20 .A. blister. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta.09. 650mg/mL. 650mg/mL.08.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . rocephin®. 1x200mL L Cena 192. 1x3.01. gonoreja.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.

6din 5310001154066 717/2006/12 25.2007  (R) 1084781 tableta. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. 2x15 kom Cena 3848.12.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. .PHARMASWISS D. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 5mg. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 50mg dnevno narednih 14 dana. početna doza 25mg jednom dnevno. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamal. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamotrix® LAMECT® . 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. Lamictal™. Lamictal™.10. . uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. 2mg. 50mg. blister. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana.10.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.05. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lamal. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamect®.Srbija lamotrigin . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrix® LAMICTAL™ . Paralelni lekovi: arvind®. Lamect®. Paralelni lekovi: arvind®. Lamotrix® . Lamal. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 200mg.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. 100mg dnevno narednih 14 dana. 25mg. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . Paralelni lekovi: arvind®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 200mg. Lamotrigin.2007  (R) 1084782 tableta. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 100mg dnevno narednih 14 dana.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.2007  (R) 1084783 tableta. Paralelni lekovi: arvind®.O. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.10. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 25mg dnevno narednih 14 dana.10. Lamotrigin.01. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.2007 doziranje: epilepsija. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 50mg dnevno narednih 14 dana. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. bočica. blister.O. blister. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 100mg. blister. Lamotrix® LAMICTAL™ . 100mg dnevno narednih 14 dana. blister. Lamect®. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamotrigin. Lamotrigin. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. blister. 25mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.Velika Britanija lamotrigin .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju.Velika Britanija lamotrigin . deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.

50mg. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.O. Lamect®. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . 250mg dnevno. 25mg.8din 8606010301209 1309/2007/12 12. blister. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 100mg. .NOVARTIS . 2x14 kom Cena 1869.2007  (R) 1084236 tableta.2007  (R) 1084552 tableta. Lamect®. blister.2007  (R) 1084551 tableta.Srbija lamotrigin .5mg dnevno. 50mg.9din 3/2-10-8103 22.Poljska lamotrigin . Tinea cruris 2-4 nedelje. Lamal.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. 2x14 kom Cena 1019.2007 doziranje: epilepsija.12. deca 5-12 god.06. 100mg dnevno narednih 14 dana. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.01. Paralelni lekovi: arvind®. 3x10 kom Cena 2228. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147.A.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. 100mg.O.11. blister. .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.01. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.5din 5900008008280 202/2007/12 16. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Lamotrix® L . početna doza 25mg jednom dnevno. deca 2-5god.Švajcarska terbinafin .2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. LAMISIL® . onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.NI MEDIC D.NOVARTIS . 25mg. tuba. 125mg dnevno.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. blister.06. Lamotrix® LAMISIL® .01. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. Lamictal™. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 3x10 kom Cena 1336. Paralelni lekovi: arvind®.5din 8606010301100 1308/2007/12 12. 250mg.2007  (R) 1084237 tableta. 1%.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Tinea corporis. blister.9din 3/2-10-5794 01. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamotrigin. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.Švajcarska terbinafin . 2x14 kom Cena 585. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .06. blister.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 25mg dnevno narednih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. 62. Lamal.

deca od 5 . 3x10 kom Cena 2172. Paralelni lekovi: Lantus®. 100mg. parenteralni.5mg. karpula sa dozerom.2007  (R) 1084231 tableta. blister. bočica. 3x10 kom Cena 674. 3x10 kom Cena 1179.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 25mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL a10ae insulini i analozi. Lamictal™.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta.10 godina 2-3 puta po 15mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . blister. 3x10 kom Cena 3850.4din 3/2-10-10752 24.2007  (R) 1084232 tableta.01.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.2007 doziranje: epilepsija.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24./mL. Mucosolvan®. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju.Nemačka insulin glargin . Lamal. 100j. parenteralni. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Flavamed. Lamect®.D.01.8din 5290931003057 90/2007/12 11. 5x3mL Cena 4208.JUGOREMEDIJA A. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.Nemačka insulin glargin .2007  (R) 1084233 tableta. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . karpula.Nemačka insulin glargin . deca od 2-5 godina 3 puta po 7. vrstu insulina. deca do 2 godine 2 puta po 7. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. ZRENJANIN . blister.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.09.2002 . 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.5din 3/2-10-10752/2 24.01.12.7din 5290931003064 91/2007/12 11. početna doza 25mg jednom dnevno.MEDOCHEMIE LTD.12./mL. 15mg/5mL. 100j. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.01.8din 5290931003040 89/2007/12 11. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet./mL. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 200mg. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.5mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. 100j.Srbija ambroksol . Lamotrigin LAMOX .1din 5290931003071 92/2007/12 11. 50mg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Mucosolvan® junior LANTUS® . . Paralelni lekovi: arvind®. bočica.12.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .Kipar lamotrigin . vrstu insulina.

uzima se 30 minuta pre obroka. plastična fiola. D.D.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. 2x7 kom Cena 536. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.D.KRKA.GALENIKA AD . . deca 1-3mg/kg dnevno. ZRENJANIN . ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). 40mg dnevno. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.05.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. uzima se 30 minuta pre obroka.5-1.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. tvrda. blister. ampula.Srbija furosemid .5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. 1x50 kom Cena 81. Paralelni lekovi: Lantus®.05. ili sporom i. 40mg.Slovenija lansoprazol . hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Furosemid L . TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: amarin. 15mg.Srbija hlorpromazin . deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. 20mg/2mL.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Sabax® LARGACTIL .2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. maks. 1g dnevno. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19.5din 515-04-03563/03 28. Sabax® LANZUL® S .2006 Cena 430.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg.7din 8608811001715 680/2006/12 19. Lanzul® S.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. LASIX® . maks.5mg/kg. (4mg/min. 30mg.D.2006 Cena 117.12. vrstu insulina. maks. Lasoprol. blister.4din 8608808101091 104/2005/12 22.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.JUGOREMEDIJA A. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lasoprol.09. Paralelni lekovi: amarin.m.Slovenija lansoprazol . blister. 20mg/2mL. blister. deca 0. 25mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.). doza održavanja 15-30mg/d.v.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. maks.1din (R) 1400143 tableta. maks.KRKA. doza održavanja 15-30mg/d. 4x7 kom Cena 607. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. ampula. Lantus® for optiPen LANZUL® . 75mg dnevno. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle.05. 5x2mL Cena 45. Lanzul®. D. 40mg. tvrda. inj.05. 20mg dnevno. 80mg dnevno. . parenteralno odrasli 20-50mg i. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.09.

Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. tokom 5 uzastopnih dana.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. 1x14 kom Cena 644. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana.NIPPON KAYAKU CO. 25mg.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. blister. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. meka. u intervalima od 3-4 nedelje. vepegal. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. tvrda. Lastet cap.Kipar lansoprazol .2005 doziranje: karcinom testisa. Lastet inj. vepegal. etoposide.Japan etopozid .8din 4987170870526 290/2005/12 01. tokom 5 uzastopnih dana. 50.2005 doziranje: karcinom testisa. etoposide. vepegal. Lastet inj. oralno obično 175-200mg dnevno.NIPPON KAYAKU CO. .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju.09.LTD.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Lastet cap. Lanzul® S. tokom 5 uzastopnih dana. etoposide. u intervalima od 3-4 nedelje. 1x10 kom Cena 11789. 100.NIPPON KAYAKU CO. po potrebi veće doze do maks. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.LTD. ..LTD. vepesid LASTET CAP. blister.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. 50. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.AEGIS LTD. 25.8din 4987170870625 289/2005/12 01. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. 100. Lastet cap. 50 . 4x10 kom Cena 11789. .2005 doziranje: karcinom testisa.8din 4987170870724 288/2005/12 01. . Paralelni lekovi: etoposid. Paralelni lekovi: etoposid. Lanzul®. Lastet cap. 100. etoposide.09. blister. blister. Lastet cap. vepesid LASTET CAP. 100mg. Paralelni lekovi: amarin. 100mg/5mL. 50. Lastet cap. 10x5mL Cena 11789. 100 . ampula. Lastet cap. tvrda. Sabax® LASTET CAP. . 25.8din 4987170870342 287/2005/12 01. uzima se 30 minuta pre obroka. . 30mg. u intervalima od 3-4 nedelje. Lastet inj.09. 25 .Japan etopozid .2005 doziranje: karcinom testisa. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.Japan etopozid .09.LTD.. 60mg/kg. pa pauza 1-2 nedelje. Lastet cap. 50mg. vepesid LASTET INJ.Japan etopozid . pa pauza 1-2 nedelje.NIPPON KAYAKU CO. 2x10 kom Cena 11789.10. oralno obično 175-200mg dnevno. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.. Paralelni lekovi: etoposid. vepegal. oralno obično 175-200mg dnevno. vepesid L . Paralelni lekovi: etoposid. u intervalima od 3-4 nedelje.8din 3/2-10-7562 28. 25. pa pauza 1-2 nedelje. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Lastet cap. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. tvrda. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.

blister.12. ulcerozni kolitis. oralni preparati (R) 3060050 sirup. bočica.12. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija.6din (R) 1135240 film tableta. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23. veliki zglobovi 20-80mg. hroničnog gubitka krvi.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .15mg+0. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. zatim 7 dana pauze. LEGRAVAN® .3din 8600097010856 3/2-10-10161 23.2002 Cena 129.Srbija metilprednizolon . Lemod® . ponavljane ciste jajnika.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno.HEMOFARM AD . 4mg.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.03mg. Nirypan® LEMOD-SOLU . 40mg.10. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. Lemod® . odrasli početna doza 4-48mg dnevno. Nirypan® LEMOD DEPO . dermatoze. dermatoze.12. hipermenoreja.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 500mg. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.12. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. Chronova bolest. blister. Lemod-Solu.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD .5mg/kg dnevno. kolagenoze.Solu.HEMOFARM AD . 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. doza održavanja 4-8mg. Paralelni lekovi: Lemod. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela.12. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. fiksne kombinacije Cena 98.2006 doziranje: prevencija trudnoće.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. deca 1. 40mg. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 10x40mg Cena 686. bočica. 20mg.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. Chronova bolest. Paralelni lekovi: Lemod depo. ulcerozni kolitis. srednji zglobovi 10-40mg. dismenoreja. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.Srbija metilprednizolon . tokom 21-og dana.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. bočica.12.Srbija metilprednizolon .7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. Lemod-Solu.m.8-1.02. liobočica sa rastvaračem u ampuli.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. deca preko 6 godina početna doza 0.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.2002 Cena 1030. 1x150mL Cena 248. 0. 2x10 kom Cena 105.Srbija levonorgestrel.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. 800mg/15mL.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® .Solu.HEMOFARM AD . doza održavanja 2-8mg dnevno. kolagenoze. 125mg. bočica. bočica. etinilestradiol .2002 L . 40mg jednom nedeljno.GALENIKA AD . 15x20mg Cena 553. adrenogenitalni sindrom i.ALKALOID AD .

2003 Cena 35795. kolagenoze. 2g. ili 1g mesečno tokom 6 meseci..N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. Lemod depo. blister. na početku i po završetku citostatske terapije. bočica.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.HEMOFARM AD .06. ili i.v.2003 Cena 17808.06.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.D.25mg.. ulcerozni kolitis.v. Lemod-Solu.01. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. na 4-6 sati tokom 48 sati. 125mg. ceftriaxone-BcPP.8din 515-04-239/03 26. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2g na 12 sati i.v. rocephin®. Labilex®. maks. . bakterijske septikemije. 2g dnevno. Paralelni lekovi: azaran. 0. ostale indikacije 10-500mg i.2003 Cena 7159.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. Nirypan® LENDACIN® . 1g. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. ulcerozni kolitis. dermatoze.v. bočica.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. do 6 puta dnevno.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. vitalna ugroženost: 30mg/kg i.25mg uveče pre spavanja. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati.v. Chronova bolest. infekcije u stomatologiji. bakterijski meningitis.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. bakterijski endokarditis. bočica. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu.04. 1g.Solu. 2g.Slovenija ceftriakson . zglobova. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. dvodelna bočica. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. uz postepeno obustavljanje doze.m. mekog tkiva i rana.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE .m. 50mg/kg dnevno..06. Lemod® . respiratornog sistema. tokom najmanje 5-30 min. maks.Francuska brotizolam . 10x1g Cena 128.2din 8600097002363 455/2006/12 06. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. ceftriaxon-MIP®. Nirypan® LEMOD® . Paralelni lekovi: Lemod. infekcije kostiju.7din 40mg. 50x1g 515-04-239-1 26.v. Farcef. ceftriakson. j01dd cefalosporini. veracol® LENDORMIN . primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. 1x2mL Cena 184. Chronova bolest.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. inf.v. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. genitalne infekcije.06.7din 47/2006/12 18. dermatoze. ili i. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.Srbija metilprednizolon . 50x2g 515-04-250-1 26. Cena 107. intraabdominalne infekcije. Lemod depo.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. prevremeno rođene bebe maks. bočica. reumatske bolesti: individualno. Longaceph®.2006 . III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. dvodelna bočica. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.SOLU . kolagenoze. 1 sat pre. Paralelni lekovi: Lemod. 10x2g 515-04-250/03 26.04.

2006 doziranje: šizofrenija. maks.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .2din 8600064103833 544/2006/12 14. L .5din (R) 1102152 kapsula. 900mg dnevno.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. alergija na lekove. a najkasnije do 16 časova). 25mg. dnevna doza 20mg. blister. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta.SRBOLEK A. stanja posle infarkta miokarda. blister.SRBOLEK A.Nemačka lerkanidipin .25mg. 2x14 kom Cena 735. 1x10 kom Cena 128.Srbija pentaeritritiltetranitrat . LENTONITRAT® .Srbija hlorfenamin . LEPONEX® . Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. .2006  (R) 1070606 tableta. blister. 10mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . deca preko 12 godina 12mg dnevno.07.7din 515-04-2375/03 07. podeljeno u više doza.Nemačka brotizolam .abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN .ZDRAVLJE A.04. 0.09.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.08.12. LERCANIL . 12mg.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. 100mg. tvrda. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.KG .7din 515-04-232/03 01. clozapine LEPROTEK® . blister. 2x10 kom Cena 152. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . 35mg. . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.2002 doziranje: urtikarija.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. alergijski rinitis i konjunktivitis.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).D.5-25mg.09. tvrda. 50mg.25mg uveče pre spavanja. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.Srbija silimarin . blister. blister. serumska bolest. .Velika Britanija klozapin . po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.06.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. blister. maks.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. 5x10 kom Cena 2142.D.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.D.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. 5x10 kom Cena 695. 8x10 kom Cena 110. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. alergijske dermatoze.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. teške psihoze 200-450mg.

1x10 kom Cena 120. strip.D.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta.ZDRAVLJE A. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . 20mg.Srbija bizmut-subcitrat . uvečeposle jela. 300mg.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 200. uveče posle jela. deca 7-8mg/kg dnevno.KRKA.2006 doziranje: gastritis. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. 80mg. blister. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. 10mg.D.Slovenija cetirizin . blister.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .12.Švajcarska fluvastatin .7din 3/2-10-10138 28. Uzima se 30 minuta pre jela.7din 3/2-10-8863 12.KRKA. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. 10mg.Švajcarska fluvastatin . Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . TOVARNA ZDRAVIL. 40mg. izuzetno 80mg. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.2002 Cena 1384. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.12.09. .NOVARTIS . . Paralelni lekovi: Letizen® L . ulkus želuca i duodenuma.12.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. a najduže 2 meseca. tvrda.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. D. D. blister. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. 4x7 kom Cena 1699.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . tvrda. blister. terapija traje najmanje 1 mesec.24 LESCOL® .D. .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.Slovenija cetirizin .09.09.NOVARTIS . blister. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.7din (R) 1104451 kapsula.

9din 4013054002650 90/2005/12 19.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.08.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister.08. Tivoral® LETROX® 150 . 50mcg.6din 4013054002322 86/2005/12 15. maks. 150mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. 2x25 kom Cena 148. maks.08. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. deca od 6 -12 meseci 6.12. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15.Nemačka levotiroksin natrijum .2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Tivoral® . Paralelni lekovi: euthyrox. maks. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. 2x25 kom Cena 92. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.2006 Cena (R) 1040087 tableta. maks. maks. Letrox® 50. blister. 100mcg. blister. Letrox® 150. 50mcg. maks. 100mcg. 50mcg. 50mcg.08.2006 Cena (R) 1040086 tableta. 100mcg. 100mcg. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. Tivoral® LETROX® 50 . blister. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. deca od 1. blister. blister. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 150mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .08.2005 Cena (R) 1040085 tableta.8mcg/kg dnevno. blister. Letrox® 100. 150mcg. maks. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. Letrox® 150.12.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. 50mcg.6din 4013054002339 88/2005/12 19. 150mcg. Paralelni lekovi: euthyrox.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (R) 1040088 tableta. 100mcg. 100mcg. blister. maks. 75mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.2005 Cena (R) 1040083 tableta.08. Letrox® 50. 75mcg. 50mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.12. 2x25 kom Cena 115. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . 75mcg. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 150mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. maks. 150mcg. Letrox® 100. maks. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . maks. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: euthyrox. doza održavanja 100-200mcg dnevno.

parenteralni. parenteralni.07. 25-60min. do 120mg tokom 12 . inf.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 1 tabl.Danska insulin detemir . dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju. 100mg/10mL.2007 Cena 1350. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .8din (R) 1139211 film tableta. Paralelni lekovi: calciumfolinat. 100j.m. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl. 10mg. 20mg.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: calciumfolinat.9din (R) 1139213 film tableta. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05. blister.R.24 sata podeljeno u više doza.2005 Cena 2167.v.L. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .5din 8590027301195 1136/2006/12 06.PFIZER ENTERPRISES S.Nemačka vardenafil . 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21.12.07. vrstu insulina. uložak. i. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10.PLIVA . .2005 Cena 1131. 20mg. ili i.08.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811.12.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta. inf./mL. ampula. blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. blister.A.Češka kalcijum-folinat . 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.07.12. zatim i.11. vrstu insulina.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.12.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . maks.Luksemburg kalcijum-folinat .NOVO NORDISK A/S .LACHEMA A. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. .v.v.LACHEMA 25 . 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21.Danska insulin detemir .A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi..S.7din (R) 1139212 film tableta.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. 100j.12. . bočica. 5mg. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. ili i.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.BAYER HEALTHCARE AG . ampula./mL. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.m. 10x25mg Cena 2961.6din (R) 1139214 film tableta.2005 Cena 2637.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.v. 10mg. blister. Leucovorin ca Pliva . 25mg. 50mg/5mL. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM .m. uz čašu vode.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. blister.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. zatim i. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.m. za muškarce starije od 18 god. dnevno. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. i.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.

8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.uretralna anestezija: 20mL.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.03.ADRENALIN .5mg.O. kratkotrajna primena. Paralelni lekovi: Bromazepam. 3x10 kom Cena 131. 40mg+0.O. 50x3.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. doze 200-300mg/sat. žene . poremećaj sna: 3 puta po 1.D. TOVARNA ZDRAVIL. maks. kratkotrajna primena.Slovenija bromazepam . ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. ampula. blister. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 1. 20mg/mL.Srbija lidokain. blister. 1-1. endoskopija 10-20mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju. 2x15 kom Cena 66. 6mg. 3mg.2004 doziranje: stanja napetosti. 20mL.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. 1. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.5din 8600097200301 472/2006/12 06. blister.5mg.2004 doziranje: muškarci .KRKA.ALKALOID AD . 2%. 3x10 kom Cena 90.04.2004  (R) 1071322 tableta. Cena 536.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. blister.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.2002  (R) 1071626 tableta. 2x15 kom Cena 161.HEMOMONT D.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11.025mg.11.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11. 6mg. blister.Srbija lidokain . Paralelni lekovi: Bromazepam.12.2din 8608808104139 591/2005/12 21. 50x2mL Cena 441. poremećaj sna: 3 puta po 1. 10mg/mL.5-30mL. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . Lidokain-hlorid 1%.5mg. tuba. 10mL. 1x30g Cena 117. ampula. LIDOKAIN-HLORID . zatim inf. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. 60mg dnevno. blister. 3x10 kom Cena 50.Crna Gora lidokain . epinefrin . Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. Lidokain-hlorid 1%.GALENIKA AD .GALENIKA AD . .7din 3838989617653 515-04-268/03 05. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. 3mg.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije.uretralna anestezija: 5-10mL. 60mg dnevno. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.v.5mg/kg. maks. anksioznost. nervoza. D.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta.5-6mg.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. maks. Lidokain-hlorid 2% L . nervoza. anksioznost.2002  (R) 1071628 tableta.11.03.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. do maks.03. Lexilium® LEXILIUM® .04. .5-6mg. Lexaurin® LIDOCAINE . maks.2002 doziranje: stanja napetosti.2006. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. ampula.Makedonija bromazepam .5mL Cena 516.11. 2x15 kom Cena 97.03. uznemirenost. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. uznemirenost. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.2004  (R) 1071324 tableta. Paralelni lekovi: Lidocaine. inj.

.5mg/kg.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. žive liofilizovane . ampula.5-30mL.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. 1.D. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. bočica. 35mg. 600mg/2mL. inj.3din 8608808102944 107/2006/12 02. D. inj.2006 . do maks.10.v. 40mg/2mL. 8g dnevno. maks.02. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 1-1. tvrda. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.5mg/kg. TOVARNA ZDRAVIL. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. zatim inf.24 sata i.HEMOFARM AD . 1-1. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 50x2mL Cena 536.Srbija lidokain . doze 200-300mg/sat. ili na 8 -12 sati sporom i. deca 30.05. maks. LINDRON . doze 200-300mg/sat.5mL Cena 103.Slovenija alendronska kiselina .05.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i.12. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. Paralelni lekovi: Lidocaine. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. inf. 10mL.Srbija lidokain . zatim inf. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.v.KRKA.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. blister.2006 207.09. maks.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. inf.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . . 4x7 kom Cena 936. inj. Paralelni lekovi: alendronat. 10mg.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.2din 17. Fosamax® LINEX® . ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .GALENIKA AD . epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.A07FA51 ANTIDIJAROICI. 1. tvrda. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.D.60mg/kg dnevno podeljeno u 3. ili 10. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5-30mL.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula.GALENIKA AD . 600mg na 12. deca 10mg/kg na 12. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM .. 10x3.24 sata duboko i. Lidokain-hlorid.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. ampula. do maks.2x 107. ampula.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.Srbija linkomicin . epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.v.5din 515-04-03680/03 28. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.m.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva. blister. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% .v.v. 10mL. Lidokain-hlorid.4 doze.m. Paralelni lekovi: Lidocaine.2x 107.2din 17. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.

u tankom sloju 2-3 puta dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO.DR. dece i odraslih. 120mg/g. nezasićene . AUGUST WOLFF GmbH & CO. LINOLA® UREA . ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .Nemačka noćurak. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu.. do poboljšanja stanja. boca. 1x50g Cena 288.. posle jela. 3 puta po 1-2 kaps. svaka 2-3 dana. tuba.5din (BR) 4155603 krem. do poboljšanja stanja.DR. LINOLA® . odrasli i deca uzrasta preko 12 god.DR.04. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. masno ulje . tečni i masni proizvodi . EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT .2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba.DR.Nemačka masne kiseline. terapija traje 4 nedelje. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju.D02AC. 3 puta po 1 kaps. tuba. bolne naprsline kože (ragade). 1x200mL Cena 398.9din 8600103690010 922/2007/12 04. 8.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. neurodermitis. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. ARZNEIMITTEL . bolne naprsline kože (ragade). uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). ARZNEIMITTEL . AUGUST WOLFF GmbH & CO. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04.D02AC. ekcema i atopijskog dermatitisa. crvenila. psorijaza). zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. dnevno.2din (BR) 4155600 krem. 3 puta po 2 kaps. ARZNEIMITTEL . tuba.Nemačka urea (karbamid) .DR. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. izbegavati kontakt sa očima.05. tuba.Nemačka masne kiseline. hronični ekcemi.Nemačka parafin. staračka koža. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. deca od 2-12 god.D02AC. L .04.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje..7din 8600103690041 1444/2007/12 06. profesionalna oštećenja kože.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02.07. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. nezasićene . 5mg/g. LINOLA® GAMMA .2007 doziranje: seboreja kože. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.05.D02AC. ARZNEIMITTEL . 200mg/g. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. neurodermatitis. profesionalna oštećenja kože. ne nanositi u blizini očiju.15mg/g. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. suvoće kože. ARZNEIMITTEL .2007 doziranje: seboreja kože.9din (BR) 4155601 krem. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. dnevno.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. AUGUST WOLFF GmbH & CO. dnevno.. 20mL upotrebiti za tuširanje. (Oenothere spp). AUGUST WOLFF GmbH & CO.

2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. tuba. 100mg. 5mg. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. povrede kod spor tista (otok. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.7din 28.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. ulcerozni kolitis. 100g+6g+25g.R.09. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. fosfolipidi.GEDEON RICHTER LTD .SANOFI SYNTHELABO GROUPE .j. monokomponentni (R) 1103556 tableta. blister.05.L.2007 doziranje: tromboflebitis. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). hipertrigliceridemiju i tipove IIa.6din 515-04-1660/03 04.j. LISOPRESS® .C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno./g. tuba. 1000i.2007 doziranje: postoperativna ishrana. opekotine.Francuska ciprofibrat . Paralelni lekovi: Hepathrombin.MENARINI. dugotrajna koma: doziranje je individualno. uključujući hiperholesterolemiju. blister. viatromb LIPANOR® .2004 doziranje: postoperativna ishrana.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. peritonitis.08.C09AA03 c09aa inhibitori ace./g.2004 312.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. tumori gastrointestinalnog trakta.05. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. tumori gastrointestinalnog trakta.2004 452. tuba.2007 Cena 296./g. posttraumatski hematomi. boca staklena.j.Mađarska lizinopril . tuba. dugotrajna koma: doziranje je individualno.09. lecitin jajeta . hematom. ulkus kruris. tvrda. peritonitis.05. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. . 1000i.Austrija sojino ulje. LIPOVENOES .1din 28.10. 10%+2. blister. glicerol .2007 Cena (BR) 4108052 gel.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . ulcerozni kolitis.Austrija ulje soje.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.A.2007 Cena (BR) 4108053 gel.j. 1000i. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. 1000i.Italija heparin .5%+0. opekotine. blister. 20mg.01. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. LIPOVENOES 10% PLR .6%.09.05. glicerol. bočica staklena. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. 10mg.3din 28.2004 .9din (BR) 4108051 gel. IIb./g.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.

09mg/kg/dan tokom 24 sata. Paralelni lekovi: Irumed®.V. tvrda. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.11.2003 197. uz obaveznu kontrolu litemije. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. do ukupne doze od 0.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. bočica. Loril®. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.0mmol/L 12h posle doze leka. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.Srbija litijum karbonat . 7 dana uzastopno.2002 doziranje: melanom. monokomponentni (R) 1103875 tableta. Lizopril. ZRENJANIN .-7.1din (R) 1049210 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. maks.Holandija tibolon . rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. 5x5mL Cena 170301. 20mg.D.Srbija lizinopril .N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. LITIJUM KARBONAT .3din 8608809000010 962/2007/12 10. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .N. blister. 5mg.5mg. 500mg. blister. bočica. . rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . Lizinopril.11.JUGOREMEDIJA A. potrebna litemija bično 0.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.1din 3/2-10-3159 17.2003 324.63mg/kg.5mg.7din 10.LIPOMED AG .11. 10x10 kom Cena 287.5mmol/L).2din 10. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. LIVIAL® .5mg. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.5mg uvek u isto doba dana. 10mg. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg.Švajcarska kladribin .4din 10. 40mg dnevno.4-1. blister.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.09. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.06. dana lečenja (ne preko 1. LITALIR . manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. 1x100 kom Cena 3763. LIZINOPRIL .L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 300mg. tvrda.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. blister. blister. 4.05.D. hronična limfocitna leukemija): 0.9din 515-04-2084/04 10. ORGANON .2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.01. 2. rezistentna hronična mijeloidna leukemija.2003 . 10mg/5mL.SRBOLEK A. podeljeno u više doza.

2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 20mg+25mg. Skopryl® LIZINOPRIL .07. 10mg.09.BOSNALIJEK D. .D.Bosna i Hercegovina lizinopril . maks.5mg. 2x10 kom Cena 279. 5mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Paralelni lekovi: Irumed®. 40mg dnevno. Loril®.2004 Cena (R) 1401187 tableta.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Irumed®.2003 Cena 316. monokomponentni (R) 1103865 tableta. 10mg+12.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2006 Cena 629. Skopryl® LIZINOPRIL HCT .5mg. Lisopress®.Srbija lizinopril .D. blister.07.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).2004 Cena (R) 1401186 tableta. 20mg. Lizopril. Lisopress®. Skopryl® LIZOPRIL H .5mg. 20mg+12. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).BOSNALIJEK D.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno.5mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28.6din (R) 1103867 tableta.5mg. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.5din 515-04-240/03-1 30.D. Loril®. blister. maks.07.09.Srbija lizinopril. . doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. 2x10 kom 515-04-02272/04 28. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. 10mg+12.07.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Lizopril. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.12.D. . blister.Bosna i Hercegovina lizinopril.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. blister. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT . 20mg+12.2din (R) 1401172 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. hidrohlortiazid . maks. blister. blister. 20mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. blister. 40mg dnevno. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. Loril®.09. dnevno. 2x10 kom Cena 485. . 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.5mg. Paralelni lekovi: Irumed®.C09AA03 c09aa inhibitori ace. hidrohlortiazid .07. blister. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5mg. blister. monokomponentni (R) 1103878 tableta.5mg. Lizinopril. Lisopress®.5mg.5mg.2003 Cena 355.1din 515-04-240/03-2 30.

ampula.Srbija albumin.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% . 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26.2003 doziranje: kontracepcija. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. 0. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.075mg+0. blister.2006 Cena 494.8din (R) 1059050 film tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .8din 4022536915708 694/2006/12 25.25mg. 300mg. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . inf. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok.2002 Cena 13567. 1 tableta dnevno (2.v.05. 3x10 kom 3/2-10-9936 28.06.2din (R) 1107191 film tableta. blister. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. Ne davati ga deci.02mg. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. tabl. 1x21 kom Cena 401. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.25mg.25mg. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.05. u toku 4 sata. ciroza jetre. tokom više godina. uzeti ujutru. zatim 2 meseca pauze.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. 20%.F. UMaN aLBUMIN LODOZ® .DELPHARM LILLE SAS . 3x10 kom Cena 479. hidrohlortiazid .06.5mg+6.06. pre i postoperativna hipoalbuminemija.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg+6. etinilestradiol .2006 Cena 487.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 520mg. bočica. nefrotski sindrom.2din (R) 1107192 film tableta. blister. 20%.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. zatim 7 dana pauze. bočica. humani . ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6.12.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. . ne žvakati. 5mg+6. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19.S.25mg) jednom dnevno. LODRONAT .MERCK SANTE S.25mg) jednom dnevno.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.Švajcarska klodronska kiselina . menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. trudnicama i ženama koje doje. osteoporoza: 300mg inf. tokom 21-og dana. jednom mesečno.Francuska bisoprolol.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. .12. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.5g jednokratno. blister. 10mg+6. opekotine. progutati sa malo tečnosti. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. ponavljati u tromesečnim ciklusima. malo soli.05.Francuska gestoden. najviše 7-10 dana ili 1.A.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. Human albumin.. blister. 2. maks.25mg).

zatim 2mg posle svake neformirane stolice.SALUTAS PHARMA GmbH .12. septikemija.12. maks. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.2006 doziranje: arterijska hipertenzija. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. blister. 8-12mg dnevno. inf. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. zapaljenja kostiju i zglobova. 0. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. ceftriaxon-MIP®. 2mg/mL. maks. Farcef. prevremeno rođene bebe maks.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća.01. maks. deca preko 5 godina 2mg odjednom. deca preko 5 godina 2mg odjednom. 2g dnevno. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. meningitis.Srbija metiklotiazid..2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. bočica. meka. maks. bočica. 2g na 12 sati i. Lendacin®. maks. amilorid .2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. maks. Paralelni lekovi: azaran.Srbija loperamid .D.Srbija ceftriakson . trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. . ceftriaxone-BcPP. kongestivna srčana insufijencija. LOMEXIN® . rastvor. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ceftriakson.v. 2mg. maks. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16. 16mg dnevno. blister.Italija fentikonazol .02.12. 0. maks. tvrda.08mg/kg. Paralelni lekovi: Lopedium akut .2003 Cena 66. nekomplikovana gonoreja..GALENIKA AD . deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. 16mg dnevno. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. blister. 50mg/kg dnevno.GALENIKA AD . 600mg.8din 8608808101183 105/2006/12 02. rocephin®. 2x15 kom Cena 99.ZDRAVLJE A. intraabdominalna infekcija.24mg/kg dnevno.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® .03. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . .A07DA03 ANTIDIJAROICI. zapaljenje kože i mekih tkiva. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.RECORDATI S. LONGACEPH® . 2x10 kom Cena 63.08mg/kg. zapaljenska bolest karlice. Labilex®.C03EA. blister. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27.P. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.24mg/kg dnevno.6din (BR) 2126400 oralne kapi. 1x1 kom Cena 236. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. zapaljenja mokraćnih organa. 2mg. 5mg+10mg.A.A07DA03 ANTIDIJAROICI.Nemačka loperamid . 1g. veracol® LOPEDIUM AKUT . III generacija Cena 3351.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 8-12mg dnevno.

2din 8608811001821 2042/2007/12 25. ZRENJANIN .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. Molicor® LORANO .11. blister. Lorano. bočica od tamnog stakla.10. Lopion® forte. ZRENJANIN .Srbija loratadin .2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis.12.SRBOLEK A.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.7din (R) 1058291 tableta. Paralelni lekovi: claritine®.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.D. ZRENJANIN . maks.JUGOREMEDIJA A.Srbija molsidomin . 5mg/5mL. blister. Paralelni lekovi: Lopion®. Loratadin. Flonidan®.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Lopion retard®. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. bočica.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. 1x10 kom Cena 120.11. nesezonski hronični idiopatski rinitis. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.D. 3x10 kom Cena 115.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. 2x10 kom Cena 151. . 10mg. 10mg. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: claritine®. 4mg. 1x10 kom Cena 120.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.08. 8mg. Molicor® LOPION® FORTE .4din (R) 1102520 tableta. blister.2006 doziranje: ishemijska bolest srca. 2mg. Lopion® forte. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 16mg dnevno. Lopion®.2003 Cena 204. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. Pressing® LORATADIN .Srbija loratadin . alergijski konjunktivitis. deca od 2 . Paralelni lekovi: Lopion retard®. ZRENJANIN . blister.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.12. 5mg/5mL.Srbija molsidomin .12. Molicor® LOPION® .D. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.Nemačka loratadin . nesezonski hronični idiopatski rinitis.SALUTAS PHARMA GmbH . Flonidan®. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® . alergijski konjunktivitis.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.5 godina: 5mg dnevno.D.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. blister. 10mg.D. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18. blister.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem.Srbija molsidomin . 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. Pressing® LORATADIN .JUGOREMEDIJA A.2002 L .09.12.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.

2007 Cena 197. Lizopril. Lotar® .Srbija loratadin .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Pressing® LORAZEPAM .4din 86000641022 515-04-02269/04 28. monokomponentni (R) 1103792 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL.9din 8608807100903 513/2006/12 11.04. Flonidan®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 10mg. 40mg dnevno. 2x10 kom Cena 63. blister. D.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. .D.5mg. alergijski konjunktivitis.D. blister. blister. Flonidan®. monokomponentni (R) 1103560 tableta. Paralelni lekovi: claritine®.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.D. 50x1mL Cena 239. deca od 2 . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). . Lorano. erynorm®.5mg.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. deca od 2 . zatim doza održavanja 1 puta po 10 .4din 8608807100910 514/2006/12 11.KRKA. blister.09. 20mg. . Lorano. blister. LORIL® .5 godina 5mg dnevno.SRBOLEK A. 2x15 kom Cena 56. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2din 8608809000379 2535/2007/12 22.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. Paralelni lekovi: Irumed®.2007 Cena 324. nesezonski hronični idiopatski rinitis.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22. 2mg/mL. Lisopress®. blister. ampula.HEMOFARM AD .10.04. nesezonski hronični idiopatski rinitis. .Srbija lorazepam . status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece.20mg. blister.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 10mg.Srbija lizinopril .8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. 1x10 kom Cena 120.04.5 godina: 5mg dnevno. 5mg. LORAZEPAM . maks.2006  (R) 1071711 tableta. 1mg.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.Srbija lorazepam . Lizinopril.ZDRAVLJE A.4din 8608807100972 515/2006/12 11.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta.5mg. 4x7 kom Cena 725.08. 2.4din (R) 1103561 tableta. 2x10 kom Cena 137.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. Skopryl® LORISTA® .09. 50mg.D.Slovenija losartan . po potrebi ponavljati na 6 sati. Pressing® LORATADIN . Paralelni lekovi: claritine®.10. alergijski konjunktivitis. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.20mg.7din (R) 1103562 tableta. Paralelni lekovi: cozaar®.

5din 515-04-1218/03 04.5mg).2006 L .10.1din (R) 1401121 film tableta. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD . 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25.KRKA. ako se ne postigne očekivani rezultat.2din (R) 1401122 film tableta. D. 50mg+12.D.2006 Cena 2552. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. podeljeno u 2 doze. jednom dnevno. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. 20mg.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. blister. Loriste H (50mg + 12. 5x40mg Cena 3356. tokom 20-30 minuta. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. blister.Švedska omeprazol . . dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. tvrda. ako se ne postigne očekivani rezultat.10. blister. 20mg. D. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.A. omezol® LOSEPRAZOL® . 100mg+25mg.4din (R) 1401124 film tableta. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . omep.2004 918.08. blister. 10mg. tvrda.Slovenija losartan. TOVARNA ZDRAVIL. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. ne davati ga deci i trudnicama. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.2din (R) 1401123 film tableta.05.ASTRAZENECA AB . 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25.05.KRKA. inf.D. blister. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno.08.Slovenija losartan. hidrohlortiazid . 40mg.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.2006 Cena 2382. inf.2005 655. omediprol. jednom dnevno. omeprazol.Španija omeprazol . Loriste H (50mg + 12. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.5mg.10.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. 100mg+25mg. omeprol®.5mg).05.2006 2080. 100mg+25mg.LICONSA S.2006 Cena 1276.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. dnevno. 10mg. 40mg.2004 318. TOVARNA ZDRAVIL. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12.05. tvrda. tvrda. Paralelni lekovi: Loseprazol®.05. bočica. blister. omeprazid®. blister. 1 tabl. tvrda.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. ne davati ga deci i trudnicama.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . hidrohlortiazid . 1 tabl. do 5 dana.10. blister. blister.v. tvrda. 40mg.v.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. blister. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. blister. .2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. . 100mg+25mg.08. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.

tvrda.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.P. 100mg. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). maks. omediprol. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. ampula. 100mg. doza održavanja 20-120mg dnevno. blister. omeprazol.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.j. blister.ALKALOID AD .07. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .6din 5310001155926 1460/2007/12 09. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.Makedonija losartan .Nemačka pregabalin . omeprol®.c. 75mg. (20mg+2mg)/mL. omep. LYRICA® . liobočica sa rastvaračem. jednom dnevno. s.02.j. . erynorm®. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula.A. blister. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. 100mg dnevno. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. tvrda. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni.GALENIKA AD . izostanak menstruacije. 100mg dnevno. tvrda.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. oskudne menstruacije. blister.04. omezol® LOTAR® .Italija lutropin alfa . ili 8 nedelja (ulkus želuca).C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II..2006 06.PFIZER GmbH.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. prevencija recidiva ulkusa.2006 06. estradiol . omeprazid®. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. FSH. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. tvrda. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. blister. uobičajena početna doza je 75 i.2006 06.02. LUVERIS® 75 IU . maks.07.Srbija progesteron.02. Lorista® LUTESTROL .2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. blister. Paralelni lekovi: Losec. Paralelni lekovi: cozaar®. 50mg dnevno. maks..3din (R) 1103001 film tableta. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. tvrda. 150mg. 3x10 kom Cena 777. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.02. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. 50mg. do 5 nedelja. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 100mg dnevno.2007 Cena 1555. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. zajedno sa 75-150 i. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. primarni i sekundarni hipogonadizam.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. 50mg.2006 06.j. blister. 25mg.2006 . maks. maks. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. 75i. 100mg dnevno. u periodu od 3 nedelje.10.02.

50mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.2006 Cena (R) 1084742 kapsula.02.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. blister. tvrda.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. stomatitis. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan.dnevne doze od 600mg. 200mg. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. blister.02. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. piridoksin . tvrda.2006 Cena (R) 1084743 kapsula.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. LYSOBACT® . tvrda. blister.02. 75mg.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.02. 25mg. afte.02. 150mg. tvrda. 75mg.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. 300mg. tvrda. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06.2006 doziranje: gingivitis. herpetične lezije.02. 300mg. 25mg.BOSNALIJEK D. blister.02. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. blister. tvrda.02. 20mg+10mg.11. L . tvrda.02. tvrda.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. blister. blister.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga.2006 Cena (R) 1084740 kapsula.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. blister. blister. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. 50mg. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. blister. 300mg. tvrda.02. tvrda. blister. blister. 150mg. blister. tvrda.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. tvrda. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. ukoliko je potrebno.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. .D.02.2006 Cena (R) 1084741 kapsula.02.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

j.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12. MABTHERA .Nemačka alemtuzumab . 175mg/5mL.SCHERING AG .2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca.v. bočica.POLI INDUSTRIA CHIMICA S.05.GALENIKA AD . pre jela.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju..KRKA. D.6g dnevno. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.D. TOVARNA ZDRAVIL. bočica. uveče tokom 6-12 dana.Švajcarska rituksimab .09. urogenitalnih organa.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .01. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. 1. nifuratel . 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.9din 3838989577056 1112/2007/12 28. jedanput nedeljno. blister.01.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . 1x12 kom Cena 593. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02./g+100mg/g. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. mast za vaginalnu primenu 2.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.2003 112697.1din (R) 4137421 vaginalna mast. terapija može da se produi i do 12 nedelja. može se koristiti 0. kože i potkožnih tkiva. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta. bočica.2007 401. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. MACMIROR COMPLEX .5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. . zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.07. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. .06.+500mg. inf.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. 400mg.2007 doziranje: infekcije organa za disanje.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.j. meka. 2x8 kom Cena 201.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. MACROPEN® .Srbija levodopa. bočica. MADOPAR .P.07. benzerazid . 200000i. 200mg+50mg. tuba. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.Italija nistatin. za vaginalnu primenu. 4 nedelje uzastopno.A. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. 100mg/10mL.07. blister. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. bočica od tamnog stakla. 500mg.2005 . Za razblaživanje koncentrata za inf. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. 30mg/mL..L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219.Slovenija midekamicin .9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze. maks.F.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. 40000i. Zavisno od progresa.

benzerazid . 470mg+5mg. MAGNEVIST® .01. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. bočica. doza se postepeno povećava. 200mg+50mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5x15mL 3/2-10-5667 28. posle 2. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno.01.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. 1-2 puta po 100mg posle jela. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. tvrda. Madopar® roche M MAGNE B6 . Paralelni lekovi: Madopar. izuzetno 0.2002 Cena 31933.01.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. podeljeno u 2-3 doze.01mg/mL. 10x20mL Cena 51733.3 dana.3din 8606103889102 192/2007/12 16.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. magnetna rezonanca celog tela: 0.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. benzerazid .Švajcarska levodopa. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.2007 Cena 23074.2mL/kg. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara.F. 200mg+50mg. 10x10mL 3/2-10-5666 28. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.2mL/kg.Nemačka gadopentetska kiselina . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. doza se može ponoviti posle 30 minuta.Švajcarska levodopa. 469. bočica. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.4mL/kg. 469. 1x100 kom Cena 1536.Francuska magnezijum-laktat. Paralelni lekovi: Madopar® roche. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. 469. bočica. Paralelni lekovi: Madopar. 1-2 puta po 100mg posle jela. 100mg+25mg.01mg/mL. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. doza se odnosi na sadržaj levodope. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . doza se odnosi na sadržaj levodope. brizgalica. spazmofilija: 4 tablete dnevno. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.01. .11. piridoksin .2007 doziranje: Parkinsonova bolest. bočica. bočica.F.2007  (R) 1085307 tableta.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.A12CC..02. podeljeno u 2-3 doze. prosečno do 50 %. blister.01mg/mL.3din 8600103492218 390/2007/12 30.11.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta.SCHERING AG . preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. podeljeno u 3-4 doze.

2006 Cena 260. Maninil® 1. bočica staklena.75mg uz doručak u početku. 15mg dnevno (doze veće od 10.75 .75mg. bočica staklena.75mg. maks. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.Nemačka glibenklamid . 3. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19.75mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg. koja je uobičajeno 10.5mg.5mg.2006 Cena 92. 15mg dnevno (doze veće od 10.5.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .12. blister. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.2006 Cena 46. blister.12.75mg. maks.2006 Cena (R) 1042335 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 3.2006 Cena (R) 1042333 tableta. blister. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.75mg uz doručak u početku. 3.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. Paralelni lekovi: daonil®. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. Maninil® 5 MANINIL® 5 .5mg.3din (R) 1042331 tableta.5mg.1din 4013054002728 2405/2006/12 21.3din 4013054000922 243/2005/12 19.Nemačka glibenklamid . blister.12. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15. 3x10 kom Cena 46.75. blister.75mg uz doručak u početku.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. 1.Nemačka glibenklamid .08. 3.75mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.12. 1.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Maninil® 5 MANINIL® 3.12. Maninil® 1. 3.2005 Cena (R) 1042335 tableta. koja je uobičajeno 10. Paralelni lekovi: daonil®. 1.08.3din 4013054002742 2408/2006/12 21. Maninil® 3.08.75. 1x120 kom Cena 260.1din (R) 1042330 tableta.5mg.3din (R) 1042331 tableta. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. 3. blister. blister. 1. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. koja je uobičajeno 10.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. bočica staklena.5 . Paralelni lekovi: daonil®. maks.5mg.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x10 kom Cena 92.5mg. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. 1.3din (R) 1042332 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10.2006 Cena (R) 1042334 tableta.12.08.08.08.2005 Cena (R) 1042333 tableta.75mg.2005 Cena 260.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta. bočica staklena.5 . 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. Maninil® 3. 5mg.08. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.5mg. bočica staklena.2005 Cena (R) 1042334 tableta.

5%.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. u toku 15 min.Velika Britanija bupivakain .12. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. fiola.Srbija manitol .09.HEMOFARM AD . anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. boca.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.HEMOFARM AD .2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. Manitol 20% MANITOL 10% . . u toku 15 min. bočica. . Paralelni lekovi: Manitol.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.. porođaj: do 12mL 0. plastična fiola. 50mg. depresivna neuroza. Marcaine spinal 0. boca. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. 1x30 kom Cena 76. 10%.HEMOMONT D. epiduralna blokada.ASTRA ZENECA UK LIMITED .5% .12.Srbija manitol .2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.09. 20%. hirurška intervencija :do 20mL 0.7din 3/2-10-4009 10.12. 1x250mL Cena 72. u toku 15min.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.Crna Gora manitol ..5%. boca. epiduralna blokada. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.5%. boca..Srbija maprotilin . 10%. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. Manitol 10% MAPROTILIN . 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. Paralelni lekovi: Manitol.O.2003  (R) 1072731 film tableta.12.2 MANITOL .B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.O.D. 1x30 kom Cena 183. 20%.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. 25mg. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.5% heavy .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju. MARCAINE 0. 100mg. 1x250mL Cena 821.2005 Cena 72. manično depresivna bolest. Manitol 20% MANITOL 20% .07. Paralelni lekovi: Manitol 10%.ZDRAVLJE A.8din 8600097200103 641/2005/12 21.2003 doziranje: depresija. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.

100mg.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. maks. izuzetno (deca od 5-17 god.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. 250mg. podeljeno u dve doze.. bočica. maks.5% . Marcaine spinal 0. 4mL.5g dnevno. najbolje uveče pre spavanja. Paralelni lekovi: c . 3 dana. Paralelni lekovi: Marcaine 0. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ciprofloxacin 500 mg.5%.12. 5x4mL Cena 1725. Marcaine spinal 0.9din 3/2-10-4010 10. 28 dana.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 5x4mL 3/2-10-4011 10.v. inf.ASTRA ZENECA UK LIMITED . sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. 1. ne preporučuje se primena kod dece. Paralelni lekovi: Marcaine 0.HEMOFARM AD .07. 1x10 kom Cena 312.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.Slovenija varfarin . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre jela. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. u zavisnosti od težine infekcije. 3mg. .Velika Britanija bupivakain .Srbija ciprofloksacin . 20mg. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN .B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152.Velika Britanija bupivakain .2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. doza održavanja 3-9mg dnevno. deci se ne preporučuje.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije.2002  (R) 1329411 film tableta. 1x10 kom Cena 916.07. ampula.FLoX.5din 3/2-10-7745 19. 20mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. pre intervencije. blister. 500mg. citeral® .J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. tokom ½-1 sata. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.5% MARIVARIN .07. ampula. TOVARNA ZDRAVIL.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. ampula. D. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.KRKA. 4mL. ciprofloxacin 250 mg. maks.D. gonoreja: 500mg jednom dnevno. cifran.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. ciprinol®. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. 5x10mL Cena 610. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.12.5%.11. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 6mg tokom 2-4 dana.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®. ciprofloxacin.5% HEAVY . inf. infarkt miokarda.v.

09. keratitis.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. bočica.2002 doziranje: konjunktivitis. a drugog dana 2 kapi na sat. bakterijski meningitis kod dece.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. bakterijski meningitis kod dece. infekcije u ginekologiji. suspenzija.9din 3/2-10-8573 17.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. iridociklitis. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25.3%. 100mg. .07.2003 .2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. bočica. Paralelni lekovi: cefim®. bilijarnog trakta.11.Belgija deksametazon . 1x1g Cena 699.Srbija mebendazol . bočica. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. dexagel® MAXIPIME . bočica.Crna Gora ciprofloksacin . 1x5mL Cena 130. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi.USA cefepim . rastvor.03. 0.D. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.O. Paralelni lekovi: dexa edo®.03. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.5din 515-04-4011/03 23.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .1%.8din (R) 7090141 kapi za oči. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. . 1g. tuba. 1x1g 515-04-4654-1 15.ALCON-COUVREUR N. .ZDRAVLJE A.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. Paralelni lekovi: cefim®. Maxicef® MEBENDAZOL . 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. 500mg. 0. septikemije/bakterijemije. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.HEMOMONT D. iritis. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235. kože i mekih tkiva. bilijarnog trakta.V.BRISTOL-MYERS SQUIBB . infekcije u ginekologiji. 1x3. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.12.07.O.GALENIKA AD .2001 Cena 241. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. blister.Srbija cefepim . 1mg/mL.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. septikemije/bakterijemije. bočica. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. 1g. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. kože i mekih tkiva. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju. Maxipime MAXIDEX® . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1.

tenijaza. 99. 40kg. ehinokokoza: 25. MEDICINSKI KISEONIK .2007 11. kontejner.4 doze tokom 1. . kontejner. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas.Srbija azot-suboksid .08.6 meseci. delimično tečni.2005 doziranje: inhalaciona anestezija.2007 11. kontejner. 100% v/v. 99. trovanje ugljenmonoksidom.D. boca 8606008230122 205/2005/12 15. delimično tečni. delimično tečni. . 99.Srbija kiseonik . cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. 100% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. 98% v/v.08. ankilostomijaza. 3kg.D. 99. 98% v/v.08. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. 99. sindrom apneje u snu. strongiloidaza. kontejner. lokalna ishemija tkiva.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.06. šok.5% v/v.06. 3 l. pod nadzorom lekara. delimično tečni. 14000 l. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas.06. 100% v/v. 98% v/v. klaster glavobolja.2007 11.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. pod nadzorom lekara. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. 660 l. 100% v/v. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. boca 8606008230108 203/2005/12 04. trihurijaza. askarijaza.500mg.08. 100% v/v. kontejner.5% v/v. delimično tečni.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID .2007 11. kontejner. a može do 2 godine. 100% v/v. 40 l.06. delimično tečni.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. boca 8606008230115 204/2005/12 15.5% v/v. kontejner. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.08.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas.2007 .V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. teška anemija.08.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.06. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana.Srbija kiseonik . 100% v/v.MESSER TEHNOGAS A. 10kg.06. narednih 7 dana 3 puta po 400. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK .2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. .2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. delimično tečni.08.06.5% v/v. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.50mg/kg dnevno u 3. 10 l.D. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.08.2007 11.2007 11. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.5% v/v. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.

2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. 100% v/v. komprimovani.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas.06. komprimovani. kontejner. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. boca.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas.06. 1x0.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. delimično tečni. komprimovani. komprimovani. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas.06. komprimovani.06. delimično tečni. kontejner. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. trovanje ugljenmonoksidom. sindrom apneje u snu. 100% v/v. 100% v/v.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11.06. klaster glavobolja. delimično tečni.06. 1x0. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. 100% v/v.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas.06.06. delimično tečni.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. kontejner. boca. kontejner. lokalna ishemija tkiva. 100% v/v. boca. 100% v/v. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. boca. 100% v/v. 100% v/v.06.06.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. delimično tečni. 100% v/v. teška anemija. kontejner za transport.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. delimično tečni. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.06.06.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.06. 100% v/v. komprimovani.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. komprimovani. delimično tečni. kontejner.06. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. delimično tečni.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. boca. boca. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. pod nadzorom lekara. 100% v/v. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. Cena kontejner za transport.06. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. . 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. boca. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 100% v/v. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. komprimovani. 100% v/v. kontejner.06.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. 100% v/v.06. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v. kontejner. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. šok. boca. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. boca.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas. komprimovani. delimično tečni. 100% v/v. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. kontejner. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. boca.06. 100% v/v. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. komprimovani.06. 100% v/v. delimično tečni.06. boca.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni.06. kontejner.06. 100% v/v. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.

7. 15mg. tabl. ulceroznih promena na koži i venama.5mg+625mg. bočica. MEDOXICAM .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.8din 3/2-10-3385/1 16. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.MEDOCHEMIE LTD. uzima se sa vodom.5% v/v. Paralelni lekovi: Meloksikam. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.5mg dnevno.2007 Cena (R) 1161051 tableta. 67. Movalis® MEGACE .USA megestrol . maks. hronična respiratorna opstrukcija. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Ako treba uzeti 2 tabl.5% v/v. može se povećati na 15mg dnevno. priprema pacijenta za pregled. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima.2007 doziranje: reumatoidni artritis. glicerol . 160mg. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.5mg.D. Melox.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. 10kg. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.08. bolesti krvnih sudova.Srbija ugljen-dioksid . prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. . Melox Fort.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.FARMAKOS DD . pod nadzorom lekara. 1x100 kom Cena 12636.. drugom tečnošću ili hranom. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID .08. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. fekalomi. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.06. blister. .08.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. blister.08.08. manjih smetnji srca i krvotoka. 6x5mL Cena 93.5mg. M .5% v/v. boca 8606008230313 255/2005/12 15. 99. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. MEDILAX .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. tuba.i ar troskopskim operacijama. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. olakšavanje vazodilatacije. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.08. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2din 515-04-293/03 01.Kipar meloksikam .A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. 99.2003 doziranje: opstipacija. dnevna doza je 15mg. hronične venske insuficijencije. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. 99. 30kg. 1kg. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. boca 8606008230306 208/2005/12 04.5mg.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.

2007 Cena 388.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . Siofor® 850. Metformin.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. lek se uzima pre ili u toku doručka.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.Nemačka metformin . maks. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. 500mg. S. Siofor® 850. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Meglucon 500. Metfogamma® 1000. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. . bočica. TOVARNA ZDRAVIL. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. glucophage.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Metformin. blister. maks.SALUTAS PHARMA GmbH .11. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04.05. 1mg.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. MEGLIMID® .2007 Cena 563. Metfogamma® 1000. Metfogamma® 850.5din (R) 1042004 tableta. 3g dnevno podeljeno u više doza.5din 3838989523435 935/2007/12 04. blister. Metfogamma® 500. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta.05. Paralelni lekovi: amaryl®. Metfogamma® 500. 2mg.Nemačka metformin . 6mg dnevno. . blister. Paralelni lekovi: aglurab.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. 850mg.SALUTAS PHARMA GmbH . derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta.D. 40mg/mL. Siofor® 500. D. Tefor MEGLUCON 850 .2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 3g dnevno podeljeno u više doza.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB. glucophage. blister. blister.11. Siofor® 500.11.L. Siofor® 1000. Siofor® 1000.Slovenija glimepirid . blister. 3x10 kom Cena 268. gluformin.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. 500mg. 850mg. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. gliprex® MEGLUCON 500 . Meglucon 850. glimepirid. blister.Španija megestrol . glimepirid remevita.6din (R) 1042001 tableta. 3mg.05. 1x240mL Cena 7806. Paralelni lekovi: aglurab. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.4din 515-04-3258/03 15. gluformin. 4mg.12. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. blister.KRKA. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.11. Tefor .05. Metfogamma® 850.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.

5mg dnevno.2007 doziranje: reumatoidni artritis. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.2007 doziranje: reumatoidni artritis.5mg. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.5mg.03.O. tabl. . može se povećati na 15mg dnevno. tečnost se nanosi prstima. MELOKSIKAM . dnevna doza . dnevna doza je 15mg.. može se povećati na 15mg dnevno.5mg dnevno.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. Melox.5mg. Melox Fort.S. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. uvek u isto vreme. uzima se sa vodom. maks.Srbija meloksikam . Movalis® MELOX . uzima se sa vodom. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. blister.. Melox Fort. 7.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mg dnevno.03. blister.8din 8606104022010 1498/2007/12 11. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Medoxicam. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Paralelni lekovi: Medoxicam.03. drugom tečnošću ili hranom.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta.S. dnevna doza je 15mg. blister. 15mg. 1x235mL Cena 3655. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. može se povećati na 15mg dnevno. blister. 15mg. 15mg.07.5mg. maks..O. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.Turska meloksikam . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. . uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. etanolni ekstrakt .6din (R) 1161201 tableta. blister. drugom tečnošću ili hranom.NI MEDIC D. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a.Turska meloksikam .2007 Cena 614.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta.D11A.5mg. Ako treba uzeti 2 tabl. 50%.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . Movalis® MELOX FORT . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS .2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. boca. .5mg.6din 8699540015081 565/2007/12 01. 7.03. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.2007 doziranje: reumatoidni artritis. Meloksikam. Ako treba uzeti 2 tabl. 1x10 kom Cena 227. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Kuba placenta humana.6din (R) 1161203 tableta.03. 7. blister.03. maks.5mg. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01.2007 Cena 839.

20mg. Movalis® MENARTAN® . 20mg. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. Melox.12. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 20mg.Makedonija biperiden .Nemačka olmesartanmedoksomil .C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. blister. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103109 film tableta.08. 200mg. Paralelni lekovi: Medoxicam.2006 Cena (R) 1103107 film tableta.08.08.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. 40mg. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 40mg.08.08. 10mg.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. monokomponentni (R) 1103100 film tableta. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03. blister.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. 20mg. trovanje nikotinom.08. 5x10 kom Cena 217. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . drugi ekstrapiramidalni poremećaji.08.08. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. blister. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.ALKALOID AD .08. MENDIAXON . . 10mg. blister.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. odnosno do najviše 40mg/dan.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. Meloksikam.08.za oko osam nedelja od početka primene).2002 doziranje: Parkinsonova bolest. tabl.8din 8600097010429 1530/2007/12 23.08.5mg. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. kod starijih pacijenata . 40mg. 10mg.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. a maksimalno . 10mg. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.1din (R) 1103101 film tableta. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04.HEMOFARM AD .2006 Cena (R) 1103111 film tableta. blister.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. 2x10 kom Cena 52. blister. blister. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti.08.9din (R) 1103105 film tableta. maks. blister.2006 Cena 1515. blister. blister.2007 doziranje: holecistopatija. drugom tečnošću ili hranom.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.maks. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. blister.07.2006 Cena 1248. uzima se sa vodom.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. 40mg.Srbija himekromon . blister. 16mg dnevno. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. blister. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. blister. 2mg.

fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.Nemačka menotrofin . zavisno od kliničkog odgovora.3din 7680527031355 610/2007/12 01. zavisno od kliničkog odgovora.03. 0.2din 3/2-10-7999 25. etinilestradiol . liobočica sa rastvaračem u ampuli.06. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.01.8din 7680527031003 578/2007/12 01. FSH/75i. 1x1mL Cena 1908. FSH/75i.03.j. 75i. FSH/75i.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.c. ili i.03. liobočica sa rastvaračem u ampuli.SANOFI PASTEUR S.j. 0.j. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s.ORGANON IRELAND LIMITED . 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. 75i.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno. LH. liobočica sa rastvaračem u ampuli. zatim 7 dana pauze.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) . LH.FERRING GmbH ..2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0.j. blister. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . liobočica sa rastvaračem.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.j.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.15mg+0. LH.Irska dezogestrel. 75i. 75i. 10x1mL Cena 12928. 1x1mL Cena 1388.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/150i.2din 7680527031270 608/2007/12 01.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.5mL 25 Cena 700. FSH/150i. .m. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.12.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.02mg. MERIONAL® .2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.5mL vakcine.Švajcarska menotrofin . MENOPUR® . . Paralelni lekovi: Menopur® .A. 10x1mL Cena 13857.j.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. tokom 21-og dana. inj.j.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x0. 150i.A.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.06. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.j.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C . FSH/75i.5mL. od 300i. 150i.j.j.1din 7680527031195 609/2007/12 01.j. LH. LH. LH.03.

60mg. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. infekcije urinarnog trakta. maks. meningitis. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.20mg/kg na 8 sati.08. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.HEMOFARM AD .5-10mg na 6.Švajcarska piridostigmin . rastvor. maks.1din 1351/2006/12 07. 1g. atonična opstipacija.Makedonija metadon . uključujući i one posle porođaja. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10. intraabdominalne infekcije.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.ALKALOID AD . detoksikacija: 15-20mg dnevno. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze.1din 515-04-885/04 19.6 doza.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.07.5-10mg na 6.2004 doziranje: mijastenija gravis. (1mL = 30 kapi . bočica.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju. detoksikacija: 15-20mg dnevno. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. meteorizam. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .2002 Cena 23086.8 sati. bočica. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. 10mg.ICN PHARMACEUTICALS . 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.Švajcarska piridostigmin . 10.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .12. Paralelni lekovi: Metadon . deca od 3 meseca do 12 god.10. 45mg.8 sati. (1mL = 30 kapi . 10x500mg Cena 2409. MESTINON .Srbija metadon . bočica.12. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. 10mg/mL. ginekološke infekcije. 45mg.2007 doziranje: analgezija: 2.2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 1x10mL Cena 125. MESTINON .J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.09. rastvor. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. rastvor. atonična opstipacija. 10mg/mL.10mg). atonija creva. bočica. rastvor. 1x150 kom Cena 2409. atonija creva.10.10. 60mg.2004 doziranje: analgezija: 2. kože i adneksa kože.10mg).VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . meteorizam.2006 doziranje: mijastenija gravis. 10mg/mL. bočica.6 doza METADON . bočica. 500mg. septikemija. bočica. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle.Velika Britanija meropenem . bočica od tamnog stakla. kombinovane bakterijske infekcije.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 10x1g 3/2-10-9905 28. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.

Siofor® 1000. sa dovoljno tečnosti. 3000mg dnevno. gluformin.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. blister. Siofor® 1000.01.08. Metformin. Metfogamma® 500. film na dan. Metfogamma® 850. Meglucon 500.SRBOLEK A. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. glucophage. Meglucon 500. sa dovoljno tečnosti. uz jelo ili posle obroka. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. uz jelo ili posle obroka.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.08. Paralelni lekovi: aglurab. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 50mg/10mL.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. Paralelni lekovi: aglurab.KG .Nemačka tenekteplaza .abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® .Nemačka metformin .08.9din 596/2007/12 01. Meglucon 850. blister. Siofor® 850.Nemačka metformin .2007 . gluformin. Siofor® 500. 500mg. 1000mg. Meglucon 850. . Tefor METFOGAMMA® 850 . 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. Metfogamma® 850. Metformin. Siofor® 850. gluformin. sa dovoljno tečnosti. Siofor® 500.v. glucophage. blister. 850mg. Metfogamma® 500. blister.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. 500mg.KG .Srbija metformin . blister.08.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. maks.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.KG.7din 9006968004372 130/2007/12 11.KG . maks.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. liobočica sa rastvaračem u špricu. maks. 1mL=1000j=5mg. Meglucon 850. METFOGAMMA® 1000 .DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Metfogamma® 1000. 850mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta.03. blister. 500mg. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. Metfogamma® 1000. film na dan. uz jelo ili posle obroka. Siofor® 1000. Siofor® 850.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. glucophage. Tefor METFORMIN . Paralelni lekovi: aglurab. 3000mg dnevno. 1x10mL Cena 87784. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21.2006 Cena (R) 1043013 film tableta.Nemačka metformin . 1000mg. Tefor METFOGAMMA® 500 . film na dan. . Metformin. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). sa maks.2006 Cena (R) 1043015 film tableta.08.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Meglucon 500. Siofor® 500.D. 3000mg dnevno.08.

M. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . kod dece iznad 10 godina. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.PLIVA . 50mg/5mL.LACHEMA 5 .m. Tefor METHOTREXAT .5 kura. Meglucon 850.LACHEMA A. 1x5mL 515-04-3461/03 08.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. Methotrexat Pliva . 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. 10x10 kom Cena 940. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. Metfogamma® 500.LACHEMA A.m.3din 515-04-3462/03 08.6din 515-04-3460/03 08.Austrija metotreksat . bočica staklena. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.03.07. blister.Lachema 5.v.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. 1x5mL Cena 2004. bočica staklena. maks. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. 850mg. KG . počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. glucophage.5mg/kg na 14 dana i. maks. Paralelni lekovi: aglurab.S. za vreme ili posle obroka.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. 500mg/5mL. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. 2.5mg.2003 Cena 543. pre svega kod gojaznih pacijenata.EBEWE PHARMA GES.2003 Cena 372.12.5mg. Methotrexate METHOTREXAT .LACHEMA 2.B. ili i.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.07.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.3din (SZR) 1034330 tableta.5 . bočica staklena.5 kura. Siofor® 1000. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. plastična fiola. i. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.m.12. . 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. odrasli.8din 8608809000980 597/2007/12 01. bočica staklena.12.S. KG . 10mg/mL. plastična fiola. 5mg.12. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka. ili 2. doza je 3g dnevno..3din 1137/2006/12 06.v..30mg dnevno oralno. Siofor® 500. .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. 5 dana na 1.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.12. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. Meglucon 500.2006 .12.H NFG. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. 3x10 kom Cena 109.Lachema 50.Lachema 2.M.Češka metotreksat .4din 8590027321216 1139/2006/12 06. gluformin. 1000mg/10mL.Austrija metotreksat .2 nedelje u 3.5 METHOTREXAT PLIVA . Metfogamma® 1000. bočica.H NFG. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08. (održavanje remisije). 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. 1x1mL Cena 255.Češka metotreksat . Metfogamma® 850.EBEWE PHARMA GES. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. 5mg/2mL. 2. oralno.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.PLIVA . Siofor® 850.B.

1. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. ili i.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. ili i. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. maks.PANFARMA D.Srbija metildopa .m. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. Paralelni lekovi: Methotrexat.m.30mg dnevno i. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. blister. 0. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.2 puta po 15.Lachema 50 METHYLDOPA .2mg i.07.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. menoragija.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju. LIMITED . ili i.v. Methotrexat Pliva .v. Methotrexat Pliva . maks. 0.O.m. parenteralno 0. (održavanje remisije).2003 Cena 539. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11. ili 2. bočica.m.30mg/m2 nedeljno i..5mg/kg na 14 dana i.S.v.08. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.v.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju. . 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. 50mg/5mL. uzima se u toku ili neposredno posle jela.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.5mg/kg na 14dana i.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.2mg/mL.1mg/mL. .m.0.Lachema 5.PANFARMA D. ili i.. ampula.25mg/mL. Methotrexat Pliva .m. 500mg/20mL. lečenje subinvolucija uterusa. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.v. . bočica sa kapaljkom. 250mg. (održavanje remisije).2 puta po 15..5 kura. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .PFIZER (PERTH) PTY.30mg/m2 nedeljno i.Lachema 50. Methotrexate METHOTREXATE .2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.25mg jednom nedeljno i.Češka metotreksat . bočica. hiper tenzija u trudnoći.LACHEMA A.m. maks.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.5mg/kg na 14 dana i. 5 dana na 1.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.30mg/m2 nedeljno i. 50mg/2mL.PLIVA .07.25mg). 2x10 kom Cena 84.08.O. Paralelni lekovi: Methotrexat. renalna hiper tenzija. (održavanje remisije).v.07. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.m.Lachema 5.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. 10x5mL Cena 3723..2006 Cena 2350.m.4 doze. (1mL = 25 kapi-0. Methotrexat Pliva .LACHEMA 50 . psorijaza: 10. bočica.2 puta po 15.08. Paralelni lekovi: Methotrexat. 3g dnevno. ampula. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06. deca 10mg/kg dnevno.Australija metotreksat ..2 nedelje u 3.O. M .v.Srbija metilergometrin .m.O..1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. 150 kapi dnevno. rastvor. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. 50x1mL Cena 268. 0. ili 2.12. ili 2..

2x10 kom Cena 84. 1x25 kom Cena 292.2006  (R) 1070851 obložena tableta. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.m. teška psihomotorna uznemirenost. uzima se u toku ili neposredno posle jela. 1x25 kom Cena 85.NOVARTIS .Nemačka metoprolol ./mL. ekscitiranost.11.2002 3502. 5mg. ampula. dnevno i. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. anksioznost.j.4din 4011548003626 272/2005/12 04.j. blister. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. 8 i. bočica sa raspršivačem.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. corvitol® 50. nazalno 200 i. maks.3 puta po 250mg. dnevno uz dodatnu terapiju. doza održavanja 1 puta po 1. Paralelni lekovi: corvitol® 100.D. maks.Švajcarska kalcitonin ./kg na 6 sati. hiper tenzija u trudnoći.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. ili 400 i.j. 3g dnevno.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji.6din 3/2-10-5990/1 17. maks.12. .100mg (oralno). šizofrenija. rastvor.12. tokom 48 sati. 20mg dnevno.j. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. 1mg.j.STADA ARZNEIMITTEL AG . osteoporoza: 100 i. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Moditen® depo MIACALCIC® . Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . manija i hipomanija.5mg./kg dnevno u podeljenim dozama.4 doze.1din 8600097011037 769/2006/12 05. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.3din 8600097011044 770/2006/12 05. bočica.j.4din (R) 7040184 sprej za nos. angina pektoris: 2 -3 puta po 50.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. maks. na 6 sati.j.SRBOLEK A.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta.Srbija metildopa . infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. dnevno. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. 100i.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. 5x10 kom Cena 579. 250mg..j.Srbija flufenazin .1din 8608809000027 3/2-10-9382 02. 5x1mL Cena 1315. Presolol METOTEN® . Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.06. bočica. deca 10mg/kg dnevno. na 12 sati.v.HEMOFARM AD . bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA ./mL.06. blister. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.4 doze. 200i. Paralelni lekovi: Moditen®. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.c. renalna hiper tenzija. paranoidne psihoze. 200mg. Kalcitonin M . ili s.j.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija.08.

07. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. tokom 21-og dana.2006 Cena 1464. inf. najviše 2. blister.02. 600mcg/kg (0.4din 9006968004150 1219/2006/12 21.3-1. ampula. 100x2mL Cena 7184. 1. MIDAZOLAM TORREX .2mg/kg.2005 1486.2005 691.KG .15mg+0. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .12. 80mg.Nemačka telmisartan. ampula. blister. ampula.SCHERING AG . Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .3din 3/2-10-6384 20. 4x7 kom Cena 1158.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 2mg/kg.8din 26. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.12. MICARDIS® PLUS .12.5mg.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. fiksne kombinacije Cena 297. 100mg.Nemačka telmisartan . 15mg/3mL.9din 26.Nemačka levonorgestrel. inj.07.v.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. inj. 5mg/5mL. 5mg/mL.07.5mg/kg.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.1%-tnog rastvora.v.5din (R) 1135241 obložena tableta.v. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. ampula.2005 4671.03mg. hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® .N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.5mL/min.07.KG . prolongirana upotreba i.2005 .Austrija midazolam . inj. ampula. 0.3din 21.1din 26. 150mg. 40mg. ukupna doza maks. blister. inj.12. deca od 1-12 godina i.2005 26. 2mg/2mL. zatim 7 dana pauze.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.m.Velika Britanija suksametonijum . doza 160mg. 2.v. 40mg+12.11. blister.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.) 0. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju. blister. (2. ampula.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 80mg+12. 50mg/10mL. odrasli i deca i.5mg/min.9din 21. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . . dnevno.12. deca do 1 godine i.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. monokomponentni (R) 1103890 tableta.2006 1423.5mg. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju. etinilestradiol . dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.3din (R) 1103891 tableta.

130mg/kg/d. fiola. aspirin® protect MIDOL . ask pH 8.Srbija acetilsalicilna kiselina .2mg/kg. angina pektoris: 12.15-0. 25mg.Srbija acetilsalicilna kiselina. 300mg. 6 tabl.05. blister. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.Srbija acetilsalicilna kiselina . zatim 25mg dnevno. maks.25mg (dve nedelje).2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. maks.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. Flormidal® MIDOL . uvod u anesteziju: odrasli 0. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. tokom 1-2 nedelje. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.20mg/kg. Paralelni lekovi: aspirin® plus c.5mg početno. doza održavanja 3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. blister.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. askorbinska kiselina .N02BA51 ANALGETICI Cena 30. 12. anbol.Srbija karvedilol .8g/d.08-0. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 100mg. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 2 puta po 25-50mg.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 400mg+240mg.05.15-0.HEMOFARM AD .5mg. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.5mg.HEMOFARM AD . dilatrend®. početna doza 2. Paralelni lekovi: andol. aspirin® direkt. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.9-7.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. zatim 2 puta po 6. aspirin® 500. Paralelni lekovi: dormicum®. Karvedilol.2004 doziranje: hipertenzija: 12. Karvileks® .125mg (dve nedelje).50mg dnevno.6g/d u više pojedinačnih doza. maks. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. maks.4-3. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.06. maks.1mg/kg.2mg/kg. 2x14 kom Cena 244. blister. nastaviti sa 2 puta po 12. cor-aS.01.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76.01.HEMOFARM AD .4-3. aspirin® Migran. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. 300mg.4g/d.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. deca 0. parenteralno odrasli 0.5mg početno. 8 g. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister. Paralelni lekovi: coryol®. reumatska groznica: odrasli 4. zatim 2 puta po 25mg.HEMOFARM AD . 2x10 kom Cena 762.5din 320/2007/12 23.2007 Cena 515-04-567/03 27. andol. dnevno. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . rastvoreno u čaši vode.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.6din 319/2007/12 23. cardiopirin® MIDOL C .6-5.01. blister. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. deca 0.07-0. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. febrilna stanja. 20-30 minuta pre anestezije.

.5din 515-04-2270/04 03.40mcg/dan podeljeno u 1. bočica od tamnog stakla. nazalno odrasli 10. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.3.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. MILGAMMA® N .2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.2 doze. MINIRIN® . Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . piridoksin. 2-3 puta nedeljno.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.Nemačka benfotiamin.3.2 doze. 1x5mL . 100mg+100mg. rastvor.0. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno.2mg. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. bočica od tamnog stakla. 2x15 kom Cena 875. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. deca 5. jednom dnevno.Nemačka tiamin.6mg dnevno.0. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.8din 4030674000460 78/2007/12 11. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. rastvor.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .6mg dnevno.Švajcarska dezmopresin .m. strip.20mcg /dan. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.01.01. (100mg+100mg+1mg)/2mL.1mg. piridoksin .20mcg /dan.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.6din 1435/2006/12 15. 10mcg/doza. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).2004 Cena 3277.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.08. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i. kod blažih oblika 1 inj. zatim 0. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. deca 5. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno. ampula. strip.. bočica.FERRING AB .01. 10mcg/doza. nazalno odrasli 10.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno.A11DB.Švedska dezmopresin . 0. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.40mcg/dan podeljeno u 1. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.A11DB. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju. 100mg+100mg.08.1mg.6din 515-04-2270/04-1 03.. zatim 0.08. cijanokobalamin .

09.4din 3/2-10-5406 19.6din 3/2-10-5405 19.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. 800mcg/0. 1x0. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. 0. postepeno povećavati na 3 puta po 0. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03. blister. bočica. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .F. 100mcg/mL. MIRCERA® . 200mg. 300mcg/mL. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . postoperativna stanja kada je mioza poželjna. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.09. grupa I B (R) 1101260 kapsula.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči.D.05.(PHARMACIA & UPJOHN) . maks.HEMOMONT D. bočica.2007 .3mL.25mg.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.2007 Cena 1815/2007/12 03.125mg.6mL. MIRCERA® . 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. blister. antidot posle korišćenja midrijatika.Belgija pramipeksol . izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. 2%.09. blister. . 1x0.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici.09.A.1. napunjen injekcioni špric.11. MIRAPEXIN® .v. 5x10 kom Cena 377.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.O. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.2007 doziranje: glaukom. 3x10 kom Cena 859.09. bočica.09. napunjen injekcioni špric. rastvor.5mg dnevno.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 3x10 kom Cena 3429. bočica. 250mcg/0. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03..01. inj. ili i.600mg odjednom. MIOKARPIN .Crna Gora pilokarpin .ZDRAVLJE A.11. s.PHARMACIA ENTERPRISES S. 1% ili 2% rastvora. bočica.Srbija meksiletin . 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.5. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. 1000mcg/mL.2002  (R) 1085291 tableta.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .c. 1mg.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta. tvrda.5mg 5 -7 dana. 4. 50mcg/mL.O. 200mcg/mL. bočica.7din 8600064105349 91/2006/12 31. .09.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.

Austrija mitoksantron .c. 10mg/5mL.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 150mcg/0. D.v.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.3mL.EBEWE PHARMA GES. 1x0. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Cena napunjen injekcioni špric. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.KRKA. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . 3x10 kom Cena 1635. Paralelni lekovi: calixta®.3din 9088881337089 260/2006/12 06. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02.06.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.06. tokom 5 minuta. non-Hodgkin-ov limfom. s. blister. tabl.03.D.9din 8600103492065 466/2006/12 06.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03.Slovenija mirtazapin .2006 doziranje: depresija. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. remeron®. 20mcg/24h.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.09. 1x0. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.2din 3838989513597 751/2006/12 02. MIRENA® .3mL. 1x0.3mL.09.2006 doziranje: kontracepcija.H NFG. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . 1x0. Cena napunjen injekcioni špric.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. ili i. anksiozno . TOVARNA ZDRAVIL. inj. Cena napunjen injekcioni špric. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. M .2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. pred spavanje.3mL.v. bočica staklena.3mL. hepatom. KG .04.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. 1x0. 20mg/10mL.Finska levonorgestrel .B. 75mcg/0.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.SCHERING OY . zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. bočica staklena. . 200mcg/0. 1x5mL Cena 5224.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 9935. idiopatska menoragija.09.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. 100mcg/0. 50mcg/0.03. 30mg. 45mg. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. 5 uzastopnih dana. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina.09.M. plastična folija. napunjen injekcioni špric. 1x1 kom Cena 9367.09. napunjen injekcioni špric.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta.3din 9088881332121 261/2006/12 06. blister. progutati bez žvakanja.. inf.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju.2006 doziranje: rak dojke. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina).

srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica.07.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.1din 515-04-1183-1 15.j.07.1din 515-04-1184-1 15. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.HEMOFARM AD . 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. vrstu insulina. MIXTARD® 20 NOVOLET® .NOVO NORDISK A/S .j. humani . 100i.2 MIXTARD 30 HM . humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.6din 515-04-1183/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. MIXTARD® 10 HM PENFILL® .j. parenteralni. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . vrstu insulina./mL. karpula.6din 515-04-1184/03 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju.Danska insulin humani . parenteralni.07./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. MIXTARD® 10 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula.NOVO NORDISK A/S ./mL./mL. vrstu insulina.j. 100i. a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. vrstu insulina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.06. 5x3mL . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin humani . 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2026.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. parenteralni.Danska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina. humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL Cena 2209. 5x3mL M Cena 2209.Srbija insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni.j.

dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina./mL. vrstu insulina. MIXTARD® 50 NOVOLET® .abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® . Humulin Pen M3.1din 515-04-1186-1 15. vrstu insulina. karpula. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Mixtard 30 HM. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. 5x3mL Cena 2026.6din 515-04-1185/03 15. Mixtard® 10 NovoLet®./mL.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Srbija insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209.6din 515-04-1186/03 15. humani ./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan. humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan. MIXTARD® 30 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.D.NOVO NORDISK A/S . Mixtard® 40 NovoLet®.07.VRŠAC .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. Mixtard® 30 FlexPen®. 5x3mL M Cena 2209. Paralelni lekovi: Humulin M3./mL.NOVO NORDISK A/S . humani . parenteralni.2003 doziranje: individualno. parenteralni. humani . 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL a10ad insulini i analozi.Danska insulin kristalni i protamin izofan.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin kristalni i protamin izofan. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju.2003 .NOVO NORDISK A/S .j.07.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. 5x3mL Cena 2209.j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07. MIXTARD® 40 NOVOLET® .6din 515-04-1187/03 15.HEMOFARM KONCERN A.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . 100i. 100i.j. parenteralni. parenteralni. Mixtard® 20 NovoLet®.07. parenteralni.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19.

vrstu insulina. 25mg/mL.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. olicard® MONODIPIN . Moditen® MOLICOR® . ampula.Slovenija flufenazin .D.5din (R) 1102452 tableta. blister.10. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.07.KRKA.09.Slovenija flufenazin . Lopion®. . . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. produžena terapija: 12.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Monosan®.D. Paralelni lekovi: Metoten®.Srbija amlodipin .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. Lopion® forte MONIZOL® . . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. maks. blister.5. 40mg.2007 doziranje: šizofrenija.KRKA.4 doze.07. a druga posle 8 sati). 5mg. D. 1x100 kom Cena 823. posle jela. .2007  (R) 1070256 obložena tableta. 1x25 kom Cena 100.3 doze.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. maks. blister.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. blister.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.2004 . 20mg dnevno.07. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). D. Paralelni lekovi: Metoten®. 5x1mL Cena 1232.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. TOVARNA ZDRAVIL.10. MODITEN® . 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.2007 doziranje: šizofrenija. maks. 2x15 kom Cena 76.2005 Cena 125. maks.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. bočica. 1. Prinzmetal-ova angina.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. pojedinačna doza 100mg.40mg (prva doza ujutro.2 puta po 20.4din (R) 1102295 tableta. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.SRBOLEK A. preoperativna priprema bolesnika. bočica.D. preoperativna priprema bolesnika. 120mg dnevno podeljeno u 2. TOVARNA ZDRAVIL.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.9din 8608807100309 495/2005/12 26.Srbija izosorbidmononitrat . 12mg dnevno. 20mg. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. Moditen® depo MODITEN® DEPO . povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. Paralelni lekovi: Lopion retard®. 1mg. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.5mg.Srbija molsidomin .5 -10mg podeljeno u 3.D.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.05.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 2mg. 2. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.

Srbija izosorbidmononitrat . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. .SLAVIAMED D.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. MONOSAN® . Norvasc®. bočica. maks.Srbija insulin amorfni i kristalni.40mg jednom dnevno. 20mg.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. amlohexal.PHARMASWISS D. Tenox®.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.05%. blister. Paralelni lekovi: Monizol®.2din (R) 1103811 tableta. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. blister. dnevno (uvek u isto vreme).j.O.O. . profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg.O. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. 2x14 kom Cena 393.O. amlopin Lek®.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro. 100i.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. blister. monokomponentni (R) 1103810 tableta. 1x10mL Cena 964.5mg. humani . Prinzmetal-ova angina.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.HEMOMONT D. 2x10 kom 2 Cena 428.09. blister. amlogal®.08.9din (R) 1102302 tableta. blister. hidrohlortiazid . 40mg.Srbija fosinopril . bočica. blister. 10mg dnevno.HEMOFARM AD . 20mg+12.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Crna Gora tetrizolin .2006 Cena 586.O. 0. maks.O.5mg.02. ujutro.2001 Cena 76. Paralelni lekovi: visine® . MONOPRIL® PLUS . blister./mL. Paralelni lekovi: alopres®. amlodipin.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29. 10mg.2004 doziranje: hipertenzija. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 1x10mL Cena 60.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. 10mg. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. 20mg.02. amlodil. MONTEVIZIN® .C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. vrstu insulina. vazotal MONOPRIL .9din 8027950040018 1620/2006/12 08.08.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 10mg+12. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. a druga posle 8 sati. 3x10 kom Cena 125.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.1din 515-04-4257/03 25. rastvor. Normodipine®. zatim 10.BRISTOL-MYERS SQUIBB .USA fosinopril.06.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.09.05. olicard® MONOTARD HM .06.

v.2002 Cena 691. 2mg.1din (R) 1161021 tableta. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.KG .7din 3/2-10-4810/1 15.E.Švajcarska fosfomicin . Melox Fort MOVALIS® .m.11.07. suzbijanje bolova tokom porođaja: i. a parenteralna primena je ograničena na 2. maks. 3x10 kom Cena 90. 375mg. dodatak balansiranoj anesteziji. ampula.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.6din 8600097001366 497/2006/12 10. 5x1.Makedonija morfin .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.07. Melox. 1x8g Cena 301.5mg.3din 5993300401484 1370/2007/12 21.03. Melox Fort MUCODYNE® .m. Paralelni lekovi: Medoxicam.5-15mg. 2mg na 4 sata. tvrda.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. Paralelni lekovi: Medoxicam. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.9din (R) 1161020 tableta. posle pražnjenja mokraćne bešike. preoperativno.Srbija karbocistein . 4mg na 4 sata. 10x1mL Cena 814.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno. 2mg na 3 sata. blister. 4mg. .Srbija butorfanol . na prazan stomak.08.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247.Nemačka meloksikam . pojedinačna doza 30mg.5mL . 3g/8g. (doza se ne sme prekoračiti. 15mg/1. pojedinačna doza je 1mg. maks. ampula.5mL.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. 15mg. dnevna doza 60mg. maks. i. MOVALIS® . 20mg.04. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.D.05. ampula. MORADOL .5-15mg.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. degenerativna bolest zglobova). ampula.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . kesica.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505. blister. Melox. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27.GALENIKA AD . Meloksikam.ALKALOID AD .Grčka meloksikam .06. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. parenteralno 15mg dnevno duboko i. blister. degenerativna bolest zglobova).BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. uveče upostelji.7din 3/2-10-5768 11.3 dana). 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. maks.ZAMBON SWITZERLAND LTD . 7. Meloksikam. .

25mg/mL. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. 1x200mL Cena 135. 25mg/mL.04. .04. bočica od tamnog stakla.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. .A. deca od 5. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje.A. zavisno od indikacije (Tinea corporis. dekspantenol. 2x10 kom Cena 244.2006 Cena 67.08. mukoviscidoza.2din (BR) 3112054 sirup. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.65mg. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. zadržavanje bronhijalnog sekreta. 50mg/mL.08.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.09. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. bočica od tamnog stakla. Flavamed.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. nikotinamid. dugotrajna parenteralna ishrana. tokoferol.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.5 godina 4 puta po 62.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. 1x100mL Cena 195.2006 Cena 273. Mucosolvan® MULTIBIONTA N .5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. dnevno.04. cistična fibroza. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.12 godina 3 puta po 250mg. 30mg.9din (BR) 3112055 sirup. 1%.MERCK KGaA .3din 9006968004310 1277/2006/12 02. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. 15mg/5mL. isključivo u sastavu infuzije. MYCOFIN® . VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. deca od 2.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. retinol .04. tiamin. stanja iscrpljenosti.Grčka ambroksol . bočica od tamnog stakla.5mg.2006 Cena 47.Grčka ambroksol .2006 Cena 69. Paralelni lekovi: Lamisil® M . 5x10mL 515-04-861/03 26.7din 8600097001489 501/2006/12 10. tuba. 30mg/5mL. Pityriasis versicolor-2 nedelje).5. bočica od tamnog stakla. Lamox. blister.A11JA. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .S. 2 nedelje1 puta dnevno.125mg. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.4din (BR) 3112223 sirup.2din (BR) 3112053 sirup. bočica od tamnog stakla.Nemačka askorbinska kiselina. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. bočica od tamnog stakla. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. 50mg/mL. .08. ampula.. bronhoskopija. pre stavljanja. piridoksin. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. doza održavanja 2 puta po 750mg.08. primena kod dece se ne preporučuje. oboljenja jetre. riboflavin. TBC pluća. Flavamed.Turska terbinafin . Lamox. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. cruris 1-2 nedelje. MUCOSOLVAN® . opekotine: 1 inj.

2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: antifungol®. Ketokonazol .2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.REMEDICA LTD .9din 515-04-296/04 28.Srbija ketokonazol .22 MYCORIL® .REMEDICA LTD .6din 515-04-298/04 28. 1x30g Cena 142. aluminijumska folija.4din (R) 1327130 tableta. Kansen. blister.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.12meseci. Ketokonazol MYCOSEB® . tuba.D.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.06. .J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. . 2%.09. bočica staklena.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: aquarius.06. 1%. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. canesten® 3.09.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 Cena 64. 1x100mL Cena 236. canesten® 1. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. Plimycol MYCORIL® . Kansen. sistemske mikoze: nekoliko meseci.Kipar klotrimazol . infekcije kosmatih delova kože 1.06.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. 200mg. 3x1 kom Cena 106. deca 3mg/kg dnevno.6 nedelja.2004 Cena 236.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.2 meseca. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.09.D. sistemske gljivične infekcije. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. Paralelni lekovi: aquarius. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).Srbija ketokonazol . seboreični dermatitis krem: 1. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.ZORKA PHARMA A.2004 209.Srbija ketokonazol .Kipar klotrimazol .2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). . izuzetno 400mg dnevno. Plimycol MYCOSEB® . onihomikoze: 6.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. aluminijumska folija. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .D. 200mg. 2%. 500mg.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. Pityriasis versicolor.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. tuba. canesten®. kutana kandidijaza. bočica plastična.09. tuba. 2%. 2%.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. Paralelni lekovi: antifungol®.09.9din (R) 4157582 krem. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.2din (BR) 4157581 šampon.

L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.Švajcarska mikofenolna kiselina . 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).Mađarska tolperison . 12x10 kom Cena 13237. podeljeno u 3 doze.GEDEON RICHTER LTD . blister. 2x10 kom Cena 487. obliterantne vaskularne bolesti. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. blister. maks.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. MYFORTIC . 1440mg dnevno.8din 515-04-785/04 04. mijelopatija.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .6din 515-04-2683/03 19. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.05. 150mg.12. 50mg. 360mg.NOVARTIS . 12x10 kom 515-04-2684/03 19. cerebrovaskularni poremećaji.Francuska tetrazepam .1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. podeljeno u 3 doze. 180mg. blister.12.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M . deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno.2003 Cena 26475.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. maks. encefalomijelitis).09. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. podeljeno u 3 doze. blister. spondiloza i spondiloar troza. cervikalni i lumbalni sindrom. artroza velikih zglobova.

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

rinosinuzitis.2 kapi na 6 sati 0. najduže 5 dana kontinuirano. 200mg. rastvor.1%. fiola.HEMOFARM . rastvor. 1x5mL 515-04-244/04 29.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . Fluimucil® 200.1din (R) 7110096 kapi za nos. kataralno zapaljenje srednjeg uha. rinosinuzitis. bol posle keratoktomije ili traume. rastvor.1%.2002 Cena 147.09. bočica sa kapaljkom. Fluimucil® 100. akutni i hronični rinitis. krvarenje iz nosa.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.12.Srbija acetilcistein . Fluimucil® 600 NACLOF® . primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.2007 Cena 64. acc 200.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. priprema za rinološki pregled.Srbija nafazolin . deca do 2 godine 1 puta po 200mg.01.1% rastvora na 6 sati.2004 . priprema za rinološki pregled. Paralelni lekovi: Benil®. deca 1. Nafazol NAKLOFEN® . rastvor.KRKA. pneumokonioza. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. TOVARNA ZDRAVIL. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. Paralelni lekovi: Benil®. acc Saft. NovaSoL. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.5din 515-04-03560-2 28.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju.05%.05%. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.2002 doziranje: polenska kijavica.05 %.D.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. Nafazolin NAFAZOLIN . bronhijalna astma. rastvor. bočica sa kapaljkom. 0. sinuzitis.4 kapi na 6 sati 0. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. krvarenje iz nosa.12. bočica. NovaSoL.4din 8600097400879 331/2007/12 23.6 godina 2 puta po 200mg. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. 75mg.1 %. . fiola. rastvor. 0.6din (R) 1112311 šumeća tableta. bočica sa kapaljkom.8din (R) 1112310 šumeća tableta. ampula.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . cistična fibroza. 1x10mL Cena 50. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. 0. Uniclophen® 0. Paralelni lekovi: acc 100.SANITARIJA .01. 5x3mL 3838989501624 Cena 59. rastvor.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka.Slovenija diklofenak .12. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. deca od 2. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.05% rastvora na 6 sati.HEMOFARM AD .Srbija nafazolin . Paralelni lekovi: Uniclophen.Švajcarska diklofenak . D. 1x10mL 3/2-10-7729 20. bronhiektazija. pneumonija. 0.1% NAFAZOL . bočica.12. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.HEMOFARM AD .2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.09. 0.1%.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. 600mg.

rapten-K®. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23.6din 515-04-1054/04 05.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . Naklofen® retard. TOVARNA ZDRAVIL. 1x60g Cena 126.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.Slovenija diklofenak . rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . diklofenak duo remevita®. 2x10 kom Cena 181. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. 100mg. Naklofen® duo. tuba. 1%.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.KRKA.1din 3838989500320 570/2005/12 23. TOVARNA ZDRAVIL. diklofenak. Naklofen®. diklofenak. diclofenac BMS. 550mg. diklofenak duo remevita® Plus. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. diklofenak duo remevita®. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. diclofenac duo.KRKA.2 puta po 75mg. diclofenac-retard.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. povrede mekih tkiva. TOVARNA ZDRAVIL.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. rapten-K®.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. diklofenak retard. blister.D. diklofenak duo remevita®. .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1.05.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. rapten rapid.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. . rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza.D. diklofenak duo remevita® plus.D. Naklofen®. diclofenac-retard. diklofenak. 50mg.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. blister. diclofenac duo. rapten® duo NAKSETOL . diklofenak duo remevita® plus. ako je neophodno. D.09. rapten® duo NAKLOFEN® . diklofen. jednom na dan.3 doze. diclorapid®. Paralelni lekovi: diclorapid®.09. stomatološke operacije. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. Paralelni lekovi: diclorapid®. 75mg. diklofen®. diklofenak retard. diclofenac duo. diklofenak. dismenoreja 50 -150mg dnevno. ako je potrebna dnevna doza od 150mg.Slovenija diklofenak . voltaren NAKLOFEN® DUO .Srbija naproksen . rapten rapid. tvrda.11. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. .11.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. blister.150mg dnevno podeljeno u 2.2004 .Slovenija diklofenak . diclofenac BMS.D. diklofen®. diclofenac-retard. blister. diklofenak Forte. rapten-K®. doza održavanja 1. 50mg.11.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. D. rapten rapid. diklofen®. diklofenak Forte. dismenoreja. posle porođaja. D.KRKA.3mg/kg dnevno. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. strip.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. Naklofen® retard. Naklofen® duo.

Naproxen NALGESIN® S . 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.03.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Nalgesin® forte. Naproxen NAPROXEN . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.POLFARMEX SA .D.3 puta po 250mg dnevno.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. Nalgesin® forte. Naproxen NAPROKSEN . D. reumatska oboljenja. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2.D. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. zubobolja.2004 Cena (R) 1162667 tableta.KRKA. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Poljska naproksen . inflamatorna oboljenja mekih tkiva. zubobolja.KRKA. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. strip.3 puta po 275mg.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. bolovi u kičmi.2006 Cena 120. TOVARNA ZDRAVIL.6din (R) 1162107 film tableta. Paralelni lekovi: Naksetol. vanzglobni reumatizam. 500mg.D.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.Slovenija naproksen . blister. Naproksen.09. Naproksen.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. bolovi u kičmi. glavobolja. . 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. . . inflamatorna oboljenja mekih tkiva. blister. Nalgesin® S. Naproksen.Srbija naproksen . 550mg.09. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. Nalgesin® forte. D. 375mg. postoperativni i ginekološki bolovi.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. Nalgesin® S. Paralelni lekovi: Naksetol. Naproxen NALGESIN® FORTE .Slovenija naproksen . Nalgesin® forte.4din (R) 5162422 supozitorija. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. migrena. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 2x10 kom Cena 130. 500mg. 250mg. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. Paralelni lekovi: Naksetol.3din 8608807101009 249/2006/12 03. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Naksetol.2 puta po 550mg. migrena. Paralelni lekovi: Nalgesin® S.09. Nalgesin® S.09.03. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. postoperativni i ginekološki bolovi. vanzglobni reumatizam. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. glavobolja. blister. 275mg. blister. Naproksen . reumatska oboljenja. TOVARNA ZDRAVIL. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

odrasli i. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.O.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.9%.Srbija natrijum-hlorid . boca.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. hipovolemijski šok.2006 Cena 48.08.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. odrasli i. . inf. hipovolemijska dehidratacija.v.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. hiponatrijemija. bočica sa raspršivačem.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. boca plastična. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.V.06. hipovolemijski šok. odrasli i.v.9%. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).09. 9g/L.v.HEMOMONT D. boca.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. 50mcg/doza.09.8din bočica sa raspršivačem.7din 8600097200127 773/2006/12 05. 9g/L. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .Crna Gora natrijum-hlorid . hiponatrijemija.O. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. boca staklena.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. inf.USA beklometazon . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. inf. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .7din 515-04-1366-1 30.Srbija natrijum-hlorid .05%. hipovolemijski šok. hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.9%. suspenzija. hiponatrijemija. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .SANA HAMMEUM . 1x500mL . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.Belgija mometazon . 9g/L. 1x500mL Cena 59.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. Cena 1015.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.06. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . 0. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . suspenzija. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 9g/L. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. USA .2003 doziranje: polenska kijavica. hipovolemijska dehidratacija. maks.IVAX CORPORATION.SCHERING-PLOUGH LABO N. 400mcg dnevno. .06.

ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .UNIMED PHARMA S.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija.09. prosečnom brzinom 80 kapi/min. 1x500mL Cena 59. 8. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. hipovolemijska dehidratacija.33g/L.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. kalcijum-hlorid.9%.06. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. hiponatrijemija.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.5din boca staklena.O. ringer’s Injection. hipovolemijska dehidratacija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. bočica sa kapaljkom.9din 8588000227778 551/2005/12 19.5 -1L dnevno. 9g/L. inf. boca. odrasli 500.D.Srbija natrijum-hlorid. hipovolemijski šok.5 -1L dnevno.6g/L+0. odrasli i.10. 1x10mL Cena 239. 1x500mL Cena 107. 20mg/mL.O. hipovolemijski šok. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. hiponatrijemija. hipovolemijska dehidratacija. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor). rastvor. kalijum-hlorid . kalijum-hlorid . . ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .HEMOMONT D.O. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.6% od telesne mase. Cena 65.O. boca. ukupna dnevna doza 2. hiponatrijemija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.O.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 3-4 puta dnevno (na svaka 4 .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.12.Crna Gora natrijum-hlorid. hipovolemijska dehidratacija.5din boca plastična.Srbija natrijum-hlorid .2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. ringer’s Injection.3g/L+0. deca: oko 5mL/kg/sat.33g/L.9%.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. kalcijum-hlorid.6g/L+0. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). . .v.6% od telesne mase.HEMOFARM AD . hipovolemijski šok.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. Cena 65.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.2000mL za 24 sata.R. 8. NATRIJUM KROMOGLIKAT .2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.ZDRAVLJE A. . 5%+0.06. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . natrijum hlorid . ukupna dnevna doza 2.Crna Gora glukoza.Slovačka kromoglicinska kiselina . 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15.HEMOMONT D. starosti 1-2 kapi u oči. hiponatrijemija.3g/L+0.

SCHERING AG . 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta.2mg/kg. NAVOBAN . posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama.m. blister. 5mg. 5mg. 3x10 kom Cena 43.2003 doziranje: metabolička acidoza. 5mg. 5mg. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju.Srbija natrijum-pikosulfat .2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.5 mmol/kg na sat.Nemačka testosteron .4%. postoperativna opstipacija. tvrda.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju. odnosno.12.2002 Cena 6002. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta.08.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5din 15.D.2005 . blister.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. .2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.12. sporo.12.2005 412. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. 10x5mL Cena 15653. ampula.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .08. 5mg. ampula.4din (R) 1124032 kapsula. blister. Testosteron depo NEBILET® . blister.12.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.Nemačka nebivolol ..ZDRAVLJE A. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.NOVARTIS . preoperativno čišćenje creva. NATRIUMBICARBONAT . Paralelni lekovi: andriol Testocaps. bočica staklena. NEBIDO® .08. te se 15-20 min. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. 1.2005 19.Švajcarska tropisetron . 1x4mL Cena 8677. sve dok je pacijent izložen alergenu.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. 5mg dnevno. duboko u glutealni mišić. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. maks.1din 3/2-10-5795/1 17. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. posle primene može doći do zamagljenosti vida.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . deca preko 2 godine 0. 8. 1000mg/4mL. selektivni (R) 1107630 tableta. blister. maks. 5mg.08. hiperhloremična hiponatremija.

ampula. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. duboko u vaginu. levomentol . keratitis.35%.Nemačka neostigmin .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. levomentol .m. laringitis.2mg+5. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. više puta dnevno. Miastenija gravis: odrasli 1-2. konjunktivitis. promuklost. bočica.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .2din 8600097200042 1483/2007/12 10.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. grla i ždrela.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. grla i ždrela. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.25mg na 4 sata.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.7din 515-04-1453/04 15. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. afte) i desni (gingivitis). teškoće pri gutanju. doze ekvivalentno je 1. deca 0. LTD . 2.5mg i. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. blister.DIVAPHARMA GmbH . bolovi u grlu. rastvor.5mg i.05.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.2mg+5.6mg+1. ili s. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.1%+0.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. zapaljenje krajnika (tonzilitis. NEODEKSACIN . prehlada. i jedna ujutro tokom 7 dana.02.5mg. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.05. neomicin . .O. keratokonjunktivitis. ili s.0. zapaljenje krajnika (tonzilitis.4-dihlorbenzil alkohol. 500mg+100mg. zatim 1-2 kapi na 4 sata. 2.2004 doziranje: 0. ili s.1. bolovi u grlu.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.Nemačka amilmetakrezol.HEMOMONT D. 0. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. 0. pre dojenja. 0. sor.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . laringitis. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.6mg+1. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. duboko u vaginu.EMBIL PHARMACEUTICAL CO.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. blister.m.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči.v. NEO ANGIN® . teškoće pri gutanju. faringitis.DIVAPHARMA GmbH . strip.2-0. povrede korneje. više puta dnevno. novorođenčad 0. iridociklitis).9mg. doze.m.O. NEOSTIGMINE INJECTION BP .A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .c. afte) i desni (gingivitis).07. mikonazol . sor.5mg i.05.Nemačka amilmetakrezol. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. promuklost.c. prehlada.Crna Gora deksametazon.07.c. angina). iritis.5mg i.4-dihlorbenzil alkohol. 0. 10x1mL .72mg. angina). faringitis. Paralelni lekovi: Neo angin®.Turska metronidazol. 1x10mL Cena 148.

deca do 6 nedelja 4.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.1din (R) 1155511 kapsula.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze..m. tvrda.4g dnevno podeljeno u 3 doze.2.5. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05. deca samo izuzetno 0.Nemačka acitretin .GOEDECKE GmbH . tvrda.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.05-0. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.SCHERING-PLOUGH LABO N. 25mg.4din (R) 1155512 kapsula.2006 Cena (R) 1155513 kapsula. blister. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. postoperativna retencija urina: odrasli 0.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. različite infekcije potkožnog tkiva.07. deca 0.V. napunjen injekcioni špric. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.Nemačka gabapentin .2006 Cena 5051.2006 Cena 3233. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4. postoperativne infekcije. blister.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. ili s. 10mg. 150mg/1.6. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. tvrda. 30Mj. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. tvrda.06./0.1din 4034541000508 2047/2007/12 25.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .01.06.5din 8606103889034 402/2007/12 30.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. maks. NEOTIGASON® . teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. blister.c.01. paralitički ileus.c.v.Belgija netilmicin .302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07..HOFFMANN-LA ROCHE AG .8 nedelja. tvrda. NEURONTIN® .06. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu.5mg i.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.4din 8606103889041 401/2007/12 30. 300mg.5mL Cena 326. maks. maks.2 Mij/kg dnevno. ili s. 2.5mL. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. deca od 6 nedelja 12 godina 5. . 25mg. napunjen injekcioni špric. blister. infekcije posttraumatskih povreda.8g dnevno podeljeno u 3 doze. 75mg dnevno. infekcije urinarnog trakta.5-1.2006 doziranje: teški oblici psorijaze. 1. NETROMYCIN® .30mg tokom 2-4 nedelje. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.5mg/kg dnevno. 10mg.F. zavisno od indikacije.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. 1x1.5mL Cena 6604.125 -1mg i. 1x0. bočica. teški poremećaji keratinizacije: individualno. 5x10 kom Cena 1590.06.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. Katena® . 48Mj.m.07mg/kg sporo i. 1x0.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju. N NEUPOGEN® . odrasli početna doza 1 puta po 25.5mL Cena 10730.09. blister. Paralelni lekovi: gabalept®.5mL.Švajcarska filgrastim . mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.5mL. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07./0.

04.2006 Cena 1472. blister.6din (R) 1122811 tableta. 20mg. bočica. bočica.2002 Cena 696. maks.2004 Cena 487.8g dnevno podeljeno u 3 doze.ASTRAZENECA AB .P.1din 454/2006/12 06. 40mg.09. zatim oralno 20mg dnevno. tokom 4 nedelje.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.2003  (R) 1084617 film tableta.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta.07.12. tokom 4 nedelje. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. blister. NEXIUM .abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.07. od 200mg) 2 puta dnevno.04. Katena® NEXAVAR® . blister. CORPORATION .Nemačka sorafenib . 500mg.04. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. 1000mg.MERCK KGaA . prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja.3din 452/2006/12 06.09. blister.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. 600mg.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. tablete progutati sa čašom vode. NIASPAN® . 1. Paralelni lekovi: gabalept®. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem. 40mg. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. zatim oralno 40mg dnevno. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.04. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. 2.Švedska esomeprazol . 750mg.2006 Cena 3362. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.7din (R) 1122810 tableta. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. maks. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.6din 451/2006/12 06. blister. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.10.BAYER HEALTHCARE AG .2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. blister. 800mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 200mg.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.12.2004 9536. blister.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. masna hrana smanjuje efikasnost leka.2006 . blister.Nemačka nikotinska kiselina . 375mg.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 40mg.USA gabapentin .PFIZER H. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342.C.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . blister.

1500mg. cordipin® XL. nastaviti sa 500-1000mg dnevno. 2 puta po 40mg.D.11.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. maks. . 2 puta po 40mg.GLAXOSMITHKLINE SPA .5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07.Italija cisatrakurijum . blister.ZDRAVLJE A. Nifelat P®. dnevna doza 2000mg. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.Srbija nifedipin .5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.2004 83. cordipin® retard.02.09.Srbija nifedipin . cordipin® XL. bočica.Srbija cefuroksim .304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. blister. cordipin® retard.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem. 3x10 kom Cena 73. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).04.2007 doziranje: hipertenzija.11. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji.HEMOFARM AD . Nifelat®. 20mg. 5x10 kom Cena 79. Nipidin NIFELAT® .C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.02. Paralelni lekovi: cefuroksim.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku.D. deca preko 3 meseca 50. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06.7din 8600097400541 333/2007/12 23.11.2006 Cena 1966.2006 j01dc cefalosporini. 20mg.01. 1x1 kom . zinacef NIMBEX™ .8 sati). 250mg. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. maks.4 doze (na 6.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. 750mg. tvrda.2002 Cena 324. angina pektoris: 2 puta po 20mg. ampula. Cena 83. blister.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. Paralelni lekovi: cordipin®. cefuroxim-MIP®.100mg/kg dnevno. Xorimax®. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. 10mg. blister.Srbija nifedipin . 2mg/mL. zatim 3 puta po 20mg. boca staklena.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta.2002 183. ceroxim.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. maks.5din 20mg. podeljeno u 3. bočica. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. Nipidin N NILACEF® . NIFELAT P® . .04. 2mg/mL. maks. Paralelni lekovi: cordipin®. ampula.HEMOFARM AD . NIFEDIPIN RETARD . 5x2.

sportske povrede. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. 100mg. sportske povrede. .4din 8606007910254 65/2007/12 11.8din (R) 3163021 *suspenzija.2000 doziranje: reumatoidni artritis.D. 2mg/mL. postoperativni bolovi. dismenoreja.06. bočica. NIMESULID .2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. inf. 5mg/mL.v. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). NIMULID® .2mcg/kg u minuti. odrasli 150mcg/kg (intubacija).2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i.BAYER HEALTHCARE AG . blister. bočica. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. sportske povrede. zubobolja. 100mg.12.Nemačka nimodipin . blister.D. 50mg/5mL. (osobe sa manje od 70kg 0. glavobolja.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: aulin.04. ampula. dismenoreja. .Srbija nimesulid . Nimesulid. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). zubobolja. 10mg/50mL.Srbija nimesulid . zubobolja.04. glavobolja. Nimulid®.HABIT PHARM A. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5.2002 Cena 100. glavobolja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.03.2003 doziranje: reumatoidni artritis.PANACEA BIOTEC LTD.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. . dismenoreja. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. postoperativni bolovi. 100mg. 1x50mL Cena 1120. Nimulid®. inj. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. Nimulid®-Md. 2x10 kom .SRBOLEK A. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. blister. Paralelni lekovi: aulin. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).5mg/h).M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta.2002 doziranje: reumatoidni artritis. a najduže 14 dana. 400mg dnevno. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. maks.01. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. actasulid® NIMESULID . upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. postoperativni bolovi. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. Nimulid®-Md. Paralelni lekovi: aulin. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. 400mg dnevno.04. bočica. Nimulid®-Md.3 doze. maks. actasulid® NIMOTOP® S .Indija nimesulid . zatim 1.

blister. Nimesulid. actasulid® NIPAM . i. inj. ampula. 20mg (u bolnici). anesteziji. Paralelni lekovi: Nitro-dur.12. . 1x10 kom N NIPIDIN . maks. .PANFARMA D.D. tuba. deca do 1 godine do 2.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju.01-0. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. Nitropen spray .2007 Cena 646. 1%.O.04.01mg/min do željenog odgovora).6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.D. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.PANACEA BIOTEC LTD.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .2007 doziranje: nestabilna angina pektoris.v. Paralelni lekovi: aulin. inf. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. Nifelat® NIRMIN® . LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. po potrebi ponoviti. Nitrolingual®. blister.02mg/min. maks. .6mL. 1mg/1. blister. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. Nimulid®. .005-0. cordipin® retard.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta. deca od 25 godina 2. .O. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. Paralelni lekovi: cordipin®.BOSNALIJEK D. NIMULID®-MD . 20mg. 1x10 kom Cena 78.) 0.01-0. u razmacima od 10 min. ampula. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji.5-5mg.2002 doziranje: hipertenzija.07.Srbija nifedipin .6mL.1din 3/2-10-4197 20. 2 puta po 40mg. 1x30g Cena 155.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. Nitroglicerin. postoperativni bolovi. najviše 2 puta. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.2din 8901168601073 308/2006/12 08. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.6mL Cena 1193.Srbija gliceriltrinitrat .v. akutni infarkt miokarda. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. zubobolja. 50x1.v.M02AA. 5mg.Indija nimesulid .C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. 50x1.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. sternotomiji: i. spor tske povrede. deca od 6. 1mg tokom 3 min.04. traumatska oštećenja tetiva. 100mg.5mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.Indija nimesulid .03. (posle efekta postignutog i.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. Nifelat P®.04.. angina pektoris: 2 puta po 20mg.2002 doziranje: reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.14 godina 5mg. cordipin® XL.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. 5mg/1. dismenoreja.Bosna i Hercegovina nitrazepam .2mg/min (početi sa 0. inj.7din 8608807100361 885/2007/12 25. glavobolja.PANACEA BIOTEC LTD. tvrda.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. incizijama kože. 3x10 kom Cena 83.

80mg.v. ZRENJANIN .v.Srbija metilprednizolon .4din 20mg.v. profilaksa 0. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.4din 40mg. 0. 4mg.ZDRAVLJE A.2003 Cena 2294. do 6 puta dnevno. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. Lemod® . 1x28 kom 515-04-285-1 01. blister. 1x40 kom Cena 49. bočica.SRBOLEK A.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije.m. Cena 1053. na početku i po završetku citostatske terapije.2006  (R) 1402192 tableta. ostale indikacije: 10-500mg i.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.2002 Cena 141. 40mg dnevno.5din 8600064105981 123/2006/12 06.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. ili i.Solu NITREPIN® .6din 8608809000614 208/2007/12 16.D.v. Paralelni lekovi: Lemod.24 sata. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.12.7din (R) 1047177 tableta. ukloniti za 12. maks. NITRO-DUR .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.Srbija gliceriltrinitrat . prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. doza održavanja 2-8mg dnevno.8-1. Nitroglicerin.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. deca preko 6 godina početna doza 0.02.D.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta.01.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. posle pauze od 8. . 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .02. Lemod-Solu. u sedećem položaju. po potrebi ponoviti za 3 minuta. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. . 1 sat pre. Nitrolingual®. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. blister.09. 2x10 kom Cena 99. doza održavanja 4-8mg.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. 20mg. Nitropen spray N . folija.08. Nitrolingual®. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. Paralelni lekovi: Nirmin®. folija.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.Srbija nitrendipin . Cena 622.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.4din 8600064105998 124/2006/12 06.5mg sublingvalno. liobočica sa rastvaračem u ampuli.08. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. Paralelni lekovi: Nirmin®.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Nitro-dur.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .Švajcarska gliceriltrinitrat . akutni napad angine pektoris: terapija 0. liobočica sa rastvaračem u ampuli. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.D. blister.5mg.5mg/kg dnevno. 10mg. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.JUGOREMEDIJA A. 40mg. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. Lemod depo.12. Nitropen spray NITROGLICERIN . 2x10 kom Cena 53.

renalne i plućne kolike. bočica sa raspršivačem. blister.10.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.10. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. 0. bočica sa raspršivačem. 1x12.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. kaps. blister. 150mg.Nemačka gliceriltrinitrat . u profilaksi kaps.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .O. 5mg.10. forte.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. Nitro-dur.10. 250mg.6din (R) 1029801 kapsula.4-1. kaps.2006 Cena (R) 1029804 kapsula.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . meka. 0.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.2001 . plućni edem.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. 150mg.8din (R) 1029802 kapsula.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. meka.CHEPHASAAR CHEMISCH . 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02.CHEPHASAAR CHEMISCH .2006 Cena (R) 1029805 kapsula. KG . blister. .2006 Cena 513. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.02. blister.SLAVIAMED D. blister. Asthma cardiale. 1x4.Srbija gliceriltrinitrat . 150mg.PHARMANOVA D.10.5mL Cena 141. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. forte dnevno.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE .4mg/doza. . uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. Nitro-dur. 250mg. meka.07. Nitropen spray NITROPEN SPRAY .Nemačka nitroksolin .O.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. spastička migrena: 0. Paralelni lekovi: Nirmin®.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.4mg/doza.Nemačka nitroksolin .2006 Cena 1500.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. akutni napad angine pektoris.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . Nitrolingual® NITROXOLIN .12.O. uzeti uveče. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.. meka. Nitroglicerin. Paralelni lekovi: Nirmin®. 250mg. meka. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.Srbija nizoldipin . meka. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .forte uzeti uveče.O. Nitroglicerin. blister. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.G.10.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. zastojno oboljenje srca: 0.4-1.4din 3/2-4206/00 20. u profilaksi kaps. blister.

zatim 20. Uricin NOLVADEX® .L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. inj. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. 50. 2x10 kom Cena 188. hronične infekcije prostate. NOFOCIN . 10mg.Holandija vekuronijum .30mcg/kg (održavanje efekta). Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. hronične infekcije prostate.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.Velika Britanija tamoksifen . i.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.SRBOLEK A.Velika Britanija tamoksifen .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. blister.ASTRAZENECA UK LIMITED . Paralelni lekovi: Nolvadex®.2din 3/2-10-6211 19. 3x10 kom Cena 660.08.08.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. inj. TOVARNA ZDRAVIL.080.09. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.Srbija norfloksacin . ORGANON . 2x10 kom Cena 330. 4mg/mL. Tamoxifen NOLVADEX®-D .D. 400mg. 400mg. Tamoxifen NORCURON .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.v. 50x1mL Cena 8358.D.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. inf. 10mg. . blister. .4din 8606103714060 1615/2007/12 06.KRKA. 40mg dnevno. blister. 0. N .5din 8608809000621 3/2-10-6197 03.v. hiper tenzija: 10-20mg dnevno. Uricin NOLICIN® .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. od 40 -100mcg/kg).11.ASTRAZENECA UK LIMITED .Slovenija norfloksacin .2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.06.N.02. 20mg.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. blister. maks. blister. D. Paralelni lekovi: Nolicin®.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. Paralelni lekovi: Nofocin.v.1mg/kg. lio-ampula sa rastvaračem.V.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. 2x10 kom Cena 330.

0mg/m2 dnevno.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.GEDEON RICHTER LTD .310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .FERRING GmbH . amlogal®. 5mg/1.0.10. vazotal N . 10mg dnevno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Cena 41695. 15mg/1. KG . 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. 3x10 kom Cena 686.5mL. amlodil. 5mg. 150mcg.01. tabl.01. Tenox®. amlohexal. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. amlopin Lek®.6din 3/2-10-10795/1 28. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.08. vazotal NORPROLAC® . Paralelni lekovi: genotropin®. blister.6din 5413973112383 1268/2006/12 02.12. amlodipin. blister. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11. Monodipin.5mL Cena 27107. maks. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.-6. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. odnosno 1. blister.5mL 3/2-10-10797 28. amlogal®. Paralelni lekovi: alopres®. 5mg. Monodipin.01. Tenox®. blister.) dnevno.3mg dnevno. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. Humatrope NORMODIPINE® .4mg/m2 dnevno. amlodipin. odnosno 0. se uzimaju uz obrok.2007  (R) 1149082 tableta. 10mg. blister.12. Norvasc®.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. 25mcg/50mcg. amlopin Lek®.8din 3/2-10-10795 28. 10mg jednom dnevno. 1x1. GmbH & CO. amlohexal. maks. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. supstituciona terapija: odrasli 0. NORVASC® .2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. najbolje uveče. doza održavanja 75-150mcg. amenoreja.2007  (R) 1149081 tableta.5mL Cena 11300.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. 10mg/1.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. 1x1. amlodil. blister.10. oligomenoreja. od 7.035mg/kg dnevno.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja.Nemačka amlodipin .05mg/kg dnevno.HEINRICH MACK NACHF.Danska somatropin . 75mcg.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg.5mL. dana 50mcg (bledo plave tabl.12.1.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. 1x1.Mađarska amlodipin . infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. Turner-ov sindrom: 0.NOVO NORDISK A/S . a od 4.7. Normodipine®.Nemačka kvinagolid .5mL.) dnevno. Paralelni lekovi: alopres®.15 -0.2006 doziranje: hipertenzija.025.

Srbija nafazolin .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. rastvor. Monodipin. postoperativnih). uz obrok. maks.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. inj. dnevno tokom 12 dana. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. 100mg. najduže 5 dana kontinuirano.6din 515-04-2214/03 02. 50x5mL Cena 711. ampula.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. 2. blister.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. Baralgin M® NOVASOL . Tenox®. bočica sa kapaljkom.m. bočica. estradiol . deca 1. Nafazol.PHARMANOVA D.05%. priprema za rinološki pregled.5 -1g sporo i.Srbija metamizol-natrijum . 1x28 kom . Normodipine®.5g i. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. .O.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.1din (R) 7110336 kapi za nos. amlodil.11. akutni i hronični rinitis. krvarenje iz nosa.2003 doziranje: hipertenzija.12. 1x10mL Cena 50. amlopin Lek®. rinosinuzitis. kataralno zapaljenje srednjeg uha. Paralelni lekovi: Benil®. ili 1. 0.MANUFACTURING CENTER .NOVO NORDISK A/S . vazotal NORVIR .2003 Cena 64. Nafazolin NOVOFEM® .2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. zatim 1 bela tabl. inj.5g/5mL.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.Danska noretisteron.v. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.2. rastvor. dnevno tokom 16 dana. maks. bočica sa kapaljkom.USA amlodipin . monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.1%.. 1mg+1mg.1 %.2003 doziranje: polenska kijavica.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. Paralelni lekovi: analgin®. 3x10mg Cena 1257.11.05 %. 5g dnevno.9din 8608808101381 2081/2007/12 25.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . amlogal®. NOVALGETOL® .09. Paralelni lekovi: alopres®.GALENIKA AD .ABBOTT LIMITED . 10mg jednom dnevno. osteoporoza: 1 crvena tabl. amlohexal. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.O.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula.PFIZER .12. rastvora na 6 sati. 0.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. kontejner za tablete. 10mg. meka. uz obrok. 4x1 kom Cena 26593. rastvora na 6 sati. amlodipin.Velika Britanija ritonavir .11.2 kapi 0.4 kapi 0. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.

5din 3/2-10-9161 26.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.10. bočica. 16mg dnevno. 5x3mL . vrstu insulina. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.3din 3/2-10-8089 27. 100j.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi.12. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .Danska insulin aspart .5mg (početno). isključujući insuline (R) 1341350 tableta.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10.11. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0.5mg. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.Danska repaglinid .Danska insulin aspart . Paralelni lekovi: Novorapid®.NOVO NORDISK A/S . 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27.10.NOVO NORDISK A/S .A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje. do najviše 4mg uz glavne obroke. 100j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. 1x10mL Cena 2804. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . uložak. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. 5x3mL a10ad insulini i analozi. parenteralni.5din 3/2-10-6837 22. maks.Danska insulin aspart . vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin aspart . blister. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. NOVORAPID® . Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . 1mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 Cena 1237.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® .2002 Cena 1262. 100j. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.4din (R) 1341352 tableta. blister. parenteralni. 2mg.12./mL.NOVO NORDISK A/S .2din (R) 1341351 tableta. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . 0. 100j. blister./mL.08.

2002 Cena 123117. deca od 8-12 god.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Danska eptakog alfa (aktivirani) .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 2. 2.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. zatim u intervalima 4 -12 sati. inj. vrstu insulina.2 -1. maks.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.2 g/d.2mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.07.NOVO NORDISK A/S . 1x2. 100mg/5mL.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® .07.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.Danska insulin aspart . deca od 3-7 god.07. NUROFEN . 2x6 kom . Upfen NUROFEN ACTIVE .3 sata u početku.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . posle jela. 200mg. liobočica sa rastvaračem. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. 1x4.07. blister. sirup 3-4 puta po 50mg.2 g/d. blister.8din 3/2-10-9163 26.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. . ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.Hemofarm. primenjuje se isključivo i.43.Velika Britanija ibuprofen . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. doza održavanja 0.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. 2x6 kom 515-04-1714/04 09.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. uložak. Paralelni lekovi: Brufen®. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. bočica od tamnog stakla. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. bočica. doza održavanja 0. 3-4 puta po 200mg.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x100mL 515-04-1712/04 09. rupan. Ibuprofen.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg. blister. 100mg.12.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks.3mL Cena 63787. liobočica sa rastvaračem. posle jela.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. . 200mg.07.6-1. Nurofen Liquid.4mg.v. sirup 3-4 puta po 100mg. blister./mL. Nurofen active. Paralelni lekovi: Novorapid®. 100j. deca od 1-2 god. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. 100mg/5mL.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.4 g/d.07. teške epizode krvarenja 3. na 2.12. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09. 200mg..A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.08. 1. parenteralni.6-1. 2.5din 3/2-10-9164 26.2-1.2 g/d.Velika Britanija ibuprofen . Ibu .

deca od 1-2 god. Ibu .G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.12.85g+0.071g+1. .184g+ 0. meka.48g+1.85g+0. bočica.Srbija nistatin . triptofan. prolin. rupan.071g+1.05.j. maks.7mg. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.51g+0.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. .646g.3g+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5. 200mg.51g+0. valin.j. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. kesica. 100000i. Nurofen. leucin.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. etinilestradiol . 3-4 puta po 100mg.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. lizin. 3-4 puta po 200mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta. blister.955g+ 0. 3-4 puta po 50mg.600000 i.955g+ 0.02g+0.A.09.Holandija etonogestrel.Hemofarm. Nurofen active. blister. 200mg. 5. Paralelni lekovi: Brufen®. glicin.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. Nurofen.j.07.. plastična kesa. Upfen NUTRINEAL PD4 .j. nedonoščad 4 puta po 100000 i.. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.714g+0.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. NYSTATIN .4 g/d. doza održavanja 0.12.2din 8600097400046 964/2007/12 10.38g+4. serin.j.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.3g+0.2.85g+0. deca od 8-12 god.51g+0. deca od 8-12 god.393g+1. deca od 3-7 god. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.02g+0. metionin. Upfen NUROFEN LIQUID .V. 3-4 puta po 200mg. fenilalanin. 11.57g+0. Paralelni lekovi: Brufen®.j. izoleucin. kalcijum-hlorid. rupan. blister.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.Velika Britanija ibuprofen .85g+0.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.HEMOFARM AD .595g+0.09.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1./mL.ORGANON AGENCIES B. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. treonin .48g+1.. 1x10 kom 515-04-3396/04 30. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.05. .2 g/d. Ibu .184g+ 0.B05D.6-1.1.A07AA02 ANTIDIJAROICI.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.595g+0. arginin.. Nurofen Liquid. alanin. posle jela.951g+0.. a odstranjuje posle 3 nedelje.27g+0. deca od 1-2 god. .Hemofarm. plastična kesa.2007 Cena 56. L-tirozin.j. 2.7mg+2. Ibuprofen. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. meka. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11. Ibuprofen. 500000i.393g+1. 3-4 puta po 50mg.27g+0. natrijum-laktat..646g.714g+0.. tirozin.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.38g+4. histidin. NUVA RING .Irska natrijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.57g+0.BAXTER HEALTHCARE S.-1 Mi. deca od 3-7 god. 1x10 kom Cena 43.51g+0.951g+0. 3-4 puta po 100mg.

4din 10.05.O.6din 8600097400909 491/2006/12 07.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.j. 100000i. NYSTATIN .05.. 32.. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.HEMOFARM AD . tuba.j. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. N ./g.Srbija nistatin . tuba.j.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.Srbija nistatin .3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).PANFARMA D.4din 10. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).04.O./g. bočica plastična.2007 mesto u NYSTATIN . 100000i. 100000i.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast. 1x15 kom Cena 54.j.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.2007 113. .2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

emoclot. intravenski .Švedska faktor VIII .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.b. bočica.I. bočica.1din (R) 4157311 prašak za kožu. octanate 250 O . octanate 1000. Ig vena OCTANATE .9din (R) 4157312 krem. octanate 250 OCTANATE 1000 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.D. 1%. tuba.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. emoclot.09.2002 Cena 113. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.5g.4din 3/2-10-4003 12.m.j.10.H . 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28. emoclot d. 2.I.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04. octanate. Humani imunoglobulin 5%.j.OCTAPHARMA AB . ZRENJANIN .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.H .m.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 100i. 500i.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 1x10mL Cena 37328. 1%. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.08.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183.2002 Cena 109.5din (R) 4157313 rastvor za kožu. octanate 250 OCTANATE 1000 .abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .08. liobočica sa rastvaračem. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28.m. emoclot d. emoclot. 100i.12.j.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju../kg. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. Haemoctin SdH.H .b.j. nespecifični Cena 11572./mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.JUGOREMEDIJA A.Austrija imunoglobulin (IgG-7S)./mL. Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: Beriate P.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini./10mL.Austrija faktor VIII . 1%.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. emoclot d. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.. bočica. OCTAGAM® .2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.I. Haemoctin SdH.b. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Austrija faktor VIII . Paralelni lekovi: Beriate P.10. octanate. liobočica sa rastvaračem..10. 1x10mL Cena 37328. 1x10mL Cena 15283. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Srbija ciklopiroks . prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. liobočica sa rastvaračem.

hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.m. Cena 10212.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII..09. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.09. octanate. Haemoctin SdH.A. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. Immunine O ./mL.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.j.. emoclot. Haemoctin SdH. 1x10mL Cena 37328./mL.j. octanate 250 OCTANATE 250 .Francuska faktor VIII . emoclot. Paralelni lekovi: Beriate P. 100i.08./5mL. emoclot d. Cena 10212.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Austrija faktor IX . 1x5mL Cena 16443. liobočica sa rastvaračem.Francuska faktor VIII .S .Austrija faktor VIII .OCTAPHARMA S. octanate 1000 OCTANATE 250 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. octanate. emoclot...j. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Paralelni lekovi: Beriate P.j. liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA S. liobočica sa rastvaračem.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Haemoctin SdH.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.9din 3/2-10-4032 12.b. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15.12. emoclot d.H . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. octanate.09. 50i.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.H ./mL. liobočica sa rastvaračem. octanate 1000 OCTANATE 250 .2din 50i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.I. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. emoclot d. 500i. emoclot d.S . octanate 1000 OCTANINE F .m.Švedska faktor VIII ./mL. Paralelni lekovi: Beriate P.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. Paralelni lekovi: Beriate P.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.OCTAPHARMA AB . Paralelni lekovi: aimafix. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.I.2din 50i.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .I.A. octanate.j.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Haemoctin SdH.b.I. emoclot. 1x5mL Cena 10212.

vagifem® OFTALMOL .Austrija oktenidin.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg.Hrvatska piracetam . boca.Srbija hidroksokobalamin .12.5%. fenoksietanol . 1mg/mL+20mg/mL.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. boca plastična.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. . posle apopleksije. preoperativna priprema kože.01.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. OESTRADIOL . bočica sa raspršivačem.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece).04. zatim 2500mcg jednom mesečno. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. monokomponentni Cena 62.1din (R) 1073162 kapsula.3din (R) 7090752 kapi za oči. 1mg/mL+20mg/mL.2002 Cena 172. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. rastvor. bočica.5din 8608808101435 496/2006/12 07. 0. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju.03.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.11. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja.5din 8608808101442 61/2007/12 11. OHB12 . trauma i operacija na mozgu.03. 10mg/mL. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. ampula.03.03. estrofem®.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).HEMOMONT D. OIKAMID .Crna Gora prednizolon .O. blister. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana.O. 2500mcg/2mL. ampula. delirijum alkoholičara.O.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. 1mg/mL+20mg/mL. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 5x1mL Cena 152.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.GALENIKA AD . ampula. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. 1x1000mL 515-04-4943-3 16. bočica. do godinu dana.GALENIKA AD .SCHULKE & MAYER . zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći. Paralelni lekovi: Piracetam .Srbija estradiol .03.PLIVA HRVATSKA D. 10x5mL O Cena 253. zavisno od indikacije. 1mg/mL+20mg/mL.5din 3/2-10-9117 25. 400mg. 1x250mL 515-04-4943-1 16.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. 5x2mL Cena 200.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT .O. . 1g. tvrda.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

Paracet PARACETAMOL .2002 19.O.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.2003 Cena 73. kutija. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. 4 doze u 24 sata.v.8din (R) 5086526 supozitorija. supozitorije. 500mg. cycloplatin 150. cycloplatin 50.5-1g na 4-6 sati. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2004 Cena 83. maks.4din (BR) 1086451 tableta. 120mg/5mL. bočica. od 80mg na svakih 6 sati. 1x10 kom Cena 32.2002 2557. u razmaku od 4-6 sati.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: efferalgan®. tokom 15-16min..USA karboplatin .2002 .Srbija paracetamol . 150mg. bočica. 450mg. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. 4 doze u 24 sata. strip.2003 Cena 63. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. Panadol. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.5din (BR) 1086522 tableta. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. Febricet.Srbija karboplatin . NIŠ . 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31.3din 18.2003 Cena 583.2004 Cena 68.06..2003 Cena 532. Paracet PARAGAL . PcM-Hemofarm.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. blister. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. Paralelni lekovi: carboplatin. kao kratkotrajna i. 4g dnevno.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.Srbija paracetamol . Febricet.5-1g na 4-6 sati. strip. 50mg. Panadol.10.09. bočica.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. blister. bočica. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. 300mg. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. 500mg. PcM-Hemofarm. 500mg. deca dobijaju maks. strip. 500mg. inf. 600mg.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. deca dobijaju maks.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. blister. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.7din (R) 5086524 supozitorija.07.09.12.SIGMAPHARM .REMEVITA D. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. ponavljati na 4 nedelje.09. 4g dnevno.12. u razmaku od 4-6 sati.06.5din (R) 5086525 supozitorija. strip.12.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. Paraplatin® PARAPLATIN® . Paralelni lekovi: efferalgan®.O.BRISTOL-MYERS SQUIBB .8din (R) 5086527 supozitorija.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. 150mg. bočica.09. 80mg. 100mg/mL.12.06.5din (BR) 1086450 tableta. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.2004 Cena 110. maks.9din (BR) 3086523 sirup.

OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.12.1mg/kg telesne težine. 50x2mL Cena 4126. daje se sporom i. PAVULON® . tokom 15-16min.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. 5mg.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.Srbija paracetamol .G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. inf.2002 P Cena 67. 250mcg..BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.v. 6 kom Cena 515-04-60/04 04. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. zatim i. zatim i. cycloplatin 50.03-0.HEMOFARM AD . 12 kom 515-04-60/04-1 04. (20 kapi/min). 0. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.V.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.2002 . 0. Paralelni lekovi: carboplatin. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. fiola.12. ampula.J06BB01 j06BB imunoglobulini.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20.04mg/kg.v. Immunorho.06.05-0.7din 3/2-10-9083/02 25.v.N. 500mg. inf.Grčka fenoterol .Španija fenoterol . cycloplatin 150. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. kao kratkotrajna i. novorodjenčad i odojčad i. PATENTEX OVAL N .05. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .v.07.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. ORGANON .E.Nemačka nonoksinol . Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. humani .5din 9006968004273 2261/2006/12 06. 75mg.5mg/10mL.v. .. 5x10 kom Cena 432. .Holandija pankuronijum . PARTUSISTEN® .01-0. blister.9din 3/2-10-6212 11.01-0. napunjen injekcioni špric sa iglom. KGaA . rhesonativ® PARTUSISTEN® . ponavljati na 4 nedelje.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju..02mg/kg ako je potrebno.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.G02BB. 10 minuta pre seksualnog odnosa.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.02mg/kg ako je potrebno.A. 0.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. 4mg/2mL. Paragal PARTOBULIN® S/D . 75mg.v. i do početka 37. 0.06.Merz Pharma Gmbh & Co.BAXTER AG .11. 0.8din 3/2-10-4598 25.

A.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.j. 50mcg.F. 1x0. PEGINTRON .5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.4din 515-04-1631/03 15.5mL Cena 17530. liobočica sa rastvaračem u špricu.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.SANOFI PASTEUR S.5mL Cena 7302.J07C.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.07. PENTACT-HIB .5mL.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1. revakcinacija posle godinu dana.5mL Cena 1371. tokom 6 ili 12 meseci.09..5mL. 4g dnevno. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL. HCV .+8D. 1. napunjen injekcioni špric.5mcg/kg nedeljno.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H. Paracetamol PEGASYS® . maks.5mcg/kg nedeljno.08.Švajcarska peginterferon alfa-2a .2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.c. Febricet.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .)/0.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. Paracet. liobočica sa rastvaračem.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.Irska peginterferon alfa-2b .08. PEGINTRON . 1x0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 135mcg/0. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.j. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg. (10mcg+40D. napunjen injekcioni špric. jednom nedeljno. 180mcg/0. 2 i 3 . inj. hronični B hepatitis.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. 1x0.5mcg/kg s. tokom 6 ili 12 meseci. bakterijske i virusne vakcine.5mcg/kg s. jednom nedeljno.6din 515-04-2999/03 15.5mL Cena 14624. .j.+60i. 3.+32D.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. 80mcg.2003 Cena 11839. 1x0..5-1. i 4.+4i. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. 120mcg/0.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.6din 515-04-1631-1 15.5mL. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. Paralelni lekovi: efferalgan®. 1x0. 1x0.j. 1x0. u razmaku od 4-6 sati.c. VAKCINE j07c.5mL 2.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. pen sa uloškom. Panadol.j..5-1. deca dobijaju maks.07.09.5mL. mesec po rođenju. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. inj.Holandija peginterferon alfa-2b . 4 doze u 24 sata.5-1g na 4-6 sati.SCHERING PLOUGH . pen sa uloškom. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju. P . terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.j.+30i.01. 150mcg/0.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.

1g. 400mg dnevno.07. PentoHeXaL®. posle jela.j.) 100-200mg dnevno.03.A.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.+32D.08. PENTILIN® . 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. 5x5mL Cena 140. Paralelni lekovi: damaton®. ampula. kutija.KRKA. Trental®. mesec po rođenju.08. D.SANOFI PASTEUR S. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. Salofalk® 500 PENTAXIM . 100-300mg dnevno ili spora i. 3. 2427. 600mg. PentoHeXaL® 300.. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. revakcinacija posle godinu dana.08.j. posle jela. Pentoksifilin. Salofalk®. Pentoksifilin. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.j. 2x10 kom Cena 158. PentoHeXaL® 300. inj.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Salofalk® 250. Pentilin®. inj. Trental® 600 PENTILIN® FORTE . inj.Nemačka pentoksifilin . influenzae tip B.+30i.(inf. 100mg/5mL. .m.08.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. ampula. blister. 400mg. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. Paralelni lekovi: damaton®. .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. Trental® 600 P . PentoHeXaL® 600.m. (40i. 600mg.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem. 100mg/5mL. Trental®. Trental®.A07EC02 ANTIDIJAROICI.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.06. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija pentoksifilin . 500mg.5mL.SALUTAS PHARMA GMBH . 100-300mg dnevno ili spora i. .) 100-200mg dnevno.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.v. 1x0. parenteralno i. liobočica sa rastvaračem u špricu.D.Švajcarska mesalazin .4din +8D. asacol®. kutija.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. PentoHeXaL® 600. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). Pentilin®.5mL Cena 515-04-1755/04 28. 2x10 kom Cena 251. PentoHeXaL®. inj.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). PeNTILIN® forte.5mL 2.D.Francuska vakcina protiv H.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju. 2 i 3 .7din 3838989503635 221/2005/12 15. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. D. PentoHeXaL® 600. i 4.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. Trental® 600 PENTOHEXAL® .06. maks.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.Slovenija pentoksifilin .(inf. PentoHeXaL® 300. kutija. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. blister. TOVARNA ZDRAVIL. Pentoksifilin. Paralelni lekovi: damaton®. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg.+25mcg+25mcg+40D.j.v.9din 3838989508357 222/2005/12 15.+10mcg)/0.j.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . Paralelni lekovi: 5-aSa. PeNTILIN® forte.KRKA. 10x10 kom Cena 2685.8din 3838989503871 220/2005/12 15.

04.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. 100-300mg dnevno ili spora i. dnevno (ujutru i uveče).(inf. PentoHeXaL® 300. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . blister.v. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. Paralelni lekovi: ampicilin. PentoHeXaL® 600. Trental®. 400mg dnevno. PentoHeXaL® 300.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. 50x1g .2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje.A11EX. Trental®. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. Pentoksifilin. PentoHeXaL®.Nemačka pentoksifilin . Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. Trental®.SALUTAS PHARMA GMBH . 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. PentoHeXaL®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. folna kiselina (vitamin B11).Nemačka pentoksifilin .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.07. bočica.) 100-200mg dnevno. piridoksin.07. inj.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. PentoHeXaL® 600.03. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . maks. Paralelni lekovi: damaton®. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. cijanokobalamin . 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. PENTREXYL . Pentilin®. PeNTILIN® forte. Trental® 600 PENTOVIT . Paralelni lekovi: damaton®. lečenje tokom 2 meseca. inj. Pentilin®. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. PeNTILIN® forte. Claudicatio intermittens: parenteralno i. 400mg. Cena 600mg. ampula.SALUTAS PHARMA GMBH .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. .J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.03. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. bočica. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. meningitis 2g i. ampicilin alkaloid®. PentoHeXaL®. Paralelni lekovi: damaton®. blister.Rusija tiamin.O.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju.USA ampicilin . 1g.07. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.v. Pentilin®. nikotinamid. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta.O. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PeNTILIN® forte.. Pentoksifilin.m.VEROFARM . 300mg/15mL.Srbija pentoksifilin . posle jela.PANFARMA D. na 6 sati.

deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).6mg+131. 392.12.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.12.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. blister.12. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. 1. 1x12 kom 3/2-10-9116 19. tuba. tvrda. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 1x72g Cena 254.1din 515-04-363/04 09. blister. Pentrexyl PERIGONA® . 392.12.2004 Cena 2450.2002 Cena 311.9din 3/2-10-9114 19. deca 5-8mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . 1x50.01. 18.CHEPHASAAR CHEMISCH .09.2%. blister.Srbija fenobarbital .2002 Cena 254.Francuska benzalkonijum-hlorid . ampicilin alkaloid®. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. 1. tuba.INNOTECH INTERNATIONAL .HEMOFARM AD .1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.86mg.06. PHENOBARBITON . 500mg.2%. blister.. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. 2x8 kom Cena 101. uveče. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.6mg+131.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . 20mg.GALENIKA AD . 3x10 kom Cena 112.G02BB. 6x4.Nemačka glukozamin .2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.9mg. blister. pre ili u toku jela.2002 Cena 498. Paralelni lekovi: ampicilin. 100mg.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. 18.2002 Cena 181. 2x10 kom P .7din (R) 4136934 vaginalni krem. fiola.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.86mg. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.12. bočica.12. fiola.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.9mg.5g 3/2-10-9115 19.5din (BR) 1163562 film tableta.Srbija ampicilin . Paralelni lekovi: Fenobarbiton.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa.5din (R) 6136932 vagitorija. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).06.LABORATORIE INNOTHERA .1din 8600097400206 338/2007/12 23. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .1din 8608808101657 1588/2006/12 05. 250mg/5mL.

O. .11.07. pre jela. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). 5x2mL Cena 300.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.07.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. eklampsije.Srbija fenobarbital .2002  (R) 3115154 oralni rastvor.O.O. uveče. tvrda. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM .INNOTECH INTERNATIONAL .2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. akutne konvulzije kod tetanusa.09. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. pre doručka.Makedonija folkodin .CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . deca 5-8mg/kg dnevno.. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. blister. 600mg dnevno.M09AX.PANFARMA D. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. 1x15 kom . bočica. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. 200mg+100mg.4din 29. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . blister.11. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 3x10 kom Cena 47.2003 752. 10mg.5din 29. po potrebi ponoviti za 6 sati. bočica. parenteralno 50-200mg.11. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula.O. 600mg. cerebralnih hemoragija.Austrija ulje soje. 220mg/2mL. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta. tvrda. . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 15mg. 398. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. maks. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). hemoroidi: po 600mg. Phenobarbiton PHLEBODIA .09. 15mg/5mL. 1x20 kom Cena 135.2002 doziranje: suvi.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).ALKALOID AD .C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta.2005 doziranje: status epileptikus.2din 8600097401043 250/2005/12 06. blister.PANFARMA D. PIASCLEDINE . ulje avokada .342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . 600mg.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.Francuska diosmin . Paralelni lekovi: Fenobarbiton.Srbija fenobarbital .

pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.01. cijanokobalamin. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. najviše 2mL 2% rastvora dnevno.WYETH PHARMACEUTICALS . PIPEGAL® . tiamin. 24g dnevno.09.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. folna kiselina. 3x10 kom Cena 198. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. Paralelni lekovi: Palin®.D.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. askorbinska kiselina.2din 3838989623500 87/2007/12 11. 2%. posle jela.A11BA. . bočica. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. 2x10 kom Cena 147. Pipem PIPEM .D. bočica.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.+60mg+1.ZORKA PHARMA A. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. kada se radi o nedostatku apetita.01. Paralelni lekovi: Palin®. .01. PILFUD® .J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. treba uzimati 2 meseca.11.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE . bočica sa raspršivačem. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. tvrda. bočica.Srbija pipemidinska kiselina .Srbija pipemidinska kiselina . blister. tokoferol .4mg+10mg+15mg.5din (R) 1132300 kapsula.D.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. D. u težim infekcijama 200-300mg/kg. . maks. dnevno rastopiti u ustima. rastvor.. 5000i. holekalciferol. 4g. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice).j. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.5mg+1.12.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. piridoksin. 1x2g . Pipegal® PIPRIL® .12. tabl. nikotinamid.Bosna i Hercegovina minoksidil .GALENIKA AD . TOVARNA ZDRAVIL. 5%. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.Velika Britanija piperacilin . 2g. blister. tvrda.BOSNALIJEK D.Slovenija retinol. blister.j. 200mg.KRKA. riboflavin.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl.+400i. 200mg. dnevno podeljeno u više doza. kalcijum-pantotenat.

tabl. 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.25mg/dan. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. po potrebi povećavati do 20g dnevno. 10mg dnevno. strip. Tritace® PIRAMIL® . 10mg/dan.25mg/dan.5-5mg/dan.5mg/dan. ramipril. parenteralno odrasli 3g dnevno.10. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. maks.5mg. maks. 5mg. maks.5-5mg/dan.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.07. Tritace® PIRAMIL® . 400mg. doza održavanja 2 puta po 2.Srbija ramipril . (dnevne doze od 2.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 10mg dnevno. Prilinda®. tokom ili posle obroka sa čašom vode.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .2003 Cena (R) 1073150 tableta. corpril. corpril. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. blister. 800mg.HEMOFARM AD .07. posle 2-3 nedelje. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. ampula.LEK S. . Paralelni lekovi: ampril®.25mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®. tabl. blister. 10mg. blister. se mogu uzimati pre. ramitens®.5mg/dan.07.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 2 puta po 2.25mg/dan. doza se može povećati.C09AA05 PIRACETAM .25mg/dan.FARAN LABORATORIES .2003 Cena (R) 1073151 film tableta.A.Poljska ramipril .2006 Cena (R) 1103072 tableta. 1. ne smeju se žvakati. posle 2-3 nedelje.10. ramitens®. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 1g. ramipril. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. Prilinda®. posle 2-3 nedelje.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 10mg dnevno. monokomponentni (R) 1103070 tableta. monokomponentni (R) 1103073 tableta. . deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 10mg/dan. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. doza se može povećati. maks. doza se može povećati. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. ne smeju se žvakati. maks.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.07.07. početna doza je 2 puta po 2. početna doza je 2 puta po 2. blister.Bangladeš ramipril . (dnevne doze od 2.25mg/dan. se mogu uzimati pre.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.25mg.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju.2003 doziranje: neuroprotektiv.Grčka piracetam . blister. 6x10 kom 515-04-217/03 31. 3x10 kom 515-04-217-1 31.

tokom 5 dana na 3-4 nedelje.05. ovarijuma. 20mg.2004 Cena 552. 50mg. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. tokom ili posle obroka sa čašom vode.Srbija cisplatin .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. početna doza je 2 puta po 2.S. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. boca. Paralelni lekovi: cisplatin.GALENIKA AD . profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.1din 515-04-59/04 07.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. 100mg.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.Češka cisplatin . posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.PLIVA . tumora regiona glave i vrata. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.10. Paralelni lekovi: ampril®. se mogu uzimati pre. 10mg/20mL.5mg/dan.8 din (R) 1085350 tableta. 10mg/dan. KGaA . 2x15 kom 515-04-61/04 07.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.9din (R) 1051721 tableta.2002 . sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. vitamin B6 PK-MERZ . 10mg. kombinovana terapija tumora testisa. PLATIDIAM 10 . premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg.S.5-5mg/dan. tumora regiona glave i vrata.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. Platidiam 10. bočica. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. (dnevne doze od 2. . profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. doza održavanja 2 puta po 2.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. blister.Srbija piridoksin . blister. Paralelni lekovi: cisplatin. ne smeju se žvakati.06. . ramipril. corpril.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.D. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova.PLIVA . Prilinda®. maks. ramitens®.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). ovarijuma. 200mg. bočica od tamnog stakla. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. Platigal.06.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. Platigal. Paralelni lekovi: Bedoxin®.05.LACHEMA A.) maks. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. Platidiam 50. Platinex PLATIDIAM 50 .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. . tabl. 10x20mL Cena 3091. 10x500mL Cena 15591. kombinovana terapija tumora testisa. brzinom 55 kapi/min.LACHEMA A.Nemačka amantadin . Tritace® PIRIDOKSIN . Platinex PLATIGAL . boca od tamnog stakla.07.Češka cisplatin .ZDRAVLJE A.Merz Pharma Gmbh & Co.

bočica. bočica. 10mg/20mL. Platidiam 10.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . Mycoril® . Platidiam 50.03. karcinomi glave i vrata. 1x30 kom 03-7344/96 10. bočica. Platidiam 10. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. 50mg. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .PLIVA HRVATSKA D.USA cisplatin . 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg.03. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. 120mg dnevno. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno.03. Kansen. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. 75mg. Paralelni lekovi: cisplatin. 50mg.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 1x30 kom 03-7342/96 10. 1x100mL 3/2-3086 17. maks.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Paralelni lekovi: antifungol®. tuba. plastična bočica.2002 Cena 1333. 1%.Francuska klopidogrel .B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.03.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. 10mg.Velika Britanija felodipin .2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.7din 3/2-10-3085 17. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.03.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 2. isključujući heparin Cena 3636. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. bočica.2004 Cena 142.08. karcinomi glave i vrata. blister. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05.O. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: cisplatin.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.7din (R) 4157161 rastvor za kožu.06. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 300mg dnevno.O.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1%.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem.06. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 1x20mL Cena 521. maks.Hrvatska klotrimazol . canesten®. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. .7din 515-04-251/03 05. Platinex PLATINEX . Platidiam 50. Platigal PLAVIX® .07. 5mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. plastična bočica.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.3din (R) 1068220 film tableta. blister.

Srbija bakterijski antigeni . POLIVIT B . Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. 6000i.O.12.001mg+2mg.9din 3/2-10-8000 24. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.O.HEMOFARM AD .2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. blister. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. 25mcg/0.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.02. terapija 15-25 kapi dnevno. 3x10 kom Cena 45. canesten® 3. deca profilaksa 1 dražeja dnevno.j.M01AX. holekalciferol .5mL. revakcinacija po potrebi. 800miliona/mL. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta. . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.SANOFI PASTEUR S. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . ./mL+3000i. .A.Hrvatska klotrimazol .. lečenje 2-3 dražeje dnevno. kalcijum-pantotenat. 1x0. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367./mL.Srbija tiamin. uretritis. Paralelni lekovi: antifungol®.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana.Hrvatska retinol.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. lečenje 3-4 dražeje dnevno. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . piridoksin.03.5mL Cena 746.9din 515-04-3940/03 03.1din (R) 2052030 oralne kapi. napunjen injekcioni špric. u razmacima 2. cijanokobalamin. riboflavin. Kansen.O.j. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.m.PLIVA HRVATSKA D. paba . odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . terapija 815 kapi dnevno.PLIVA HRVATSKA D... 6x1mL 8605001700793 Cena 355. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.c.A11EA.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. canesten® 1.Srbija bakterijski antigeni .02.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. nikotinamid.M01AX.5mL vakcine.5din 515-04-251/03-2 05. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . ampula.. ili s.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). bočica.O. Mycoril® PLIVIT AD3 . 300miliona/mL.03. pneumoniae) .8din 8600097011488 2525/2007/12 22. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. 200mg.2004 .A11CB. rastvor. 1mL = 35 kapi.8din 515-04-3935/03 03.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL .Francuska vakcina protiv pneumokoka.10. ampula.2004 doziranje: adneksitis. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.

3 dana.LABORATORIE INNOTHERA .08. maks. 8. kontejner plastični. tokom 12 dana.5din 05. zatim 5-15mL sirupa. 1x6 kom Cena 284. 0.5din 5997001313022 515-04-276/03 30. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 7.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta.2006 1863.75mg.D..4din 8600097001434 764/2006/12 05.2din 05. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .3din 3/2-10-9117 10. u razmacima 2. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.06.D.j. 10%. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. neomicin.06. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.c.j. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.5%. 10%. kontejner plastični. blister.Srbija povidon-jod .06. 66. kontejner plastični. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 60mL sirupa u početku. 1x50mL Cena 60.06.06.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta. .7din (R) 3127050 sirup.GEDEON RICHTER LTD .Hrvatska laktuloza .2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. polimiksin b .34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis.Francuska nistatin. ili s. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. uveče. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. kontejner plastični.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.m. 1x2 kom Cena 328. blister.2006 1791. PORTALAK® . Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD . 7.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.5%.j. 100000i.Srbija povidon-jod .2006 186. boca.6din 02. zatim 5mL dnevno. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .2006 . .BELUPO.INNOTECH INTERNATIONAL .06.Mađarska levonorgestrel . . kontejner plastični.2006 98.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.7g/100mL. kontejner plastični. meka.06.9din 05. se uzima 12 sati posle prve).5%.7din 05. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.+35000i. uretritis. 10%.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.12.D.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.+35000i.

14 dana (uključujući i dane menstruacije). 200mg.D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. bočica.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.2004 P . . 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.Srbija povidon-jod . 10%. 1x100mL Cena 98.Srbija povidon-jod . 14 dana uključujući i dane menstruacije.12. 10%. 1x5000mL Cena 1791. Betadine® POVIDON JOD .5din 515-04-2347/03 29.Srbija povidon-jod . uveče pre spavanja.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. strip.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.12. 10%.12.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.2003 Cena 90. blister.JUGOREMEDIJA . Betadine® POVIDON JOD . 200mg.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.8din (BR) 6137100 vagitorija.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast.5%.12.Srbija povidon-jod .2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.06. 10%. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.06.5din 515-04-3998/03 03.02.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.ZDRAVLJE A.D. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.1din (R) 4156463 rastvor za kožu.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.Srbija povidon-jod . mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.12. tuba.JUGOREMEDIJA . 1x100mL Cena 73. 2x7 kom Cena 179.JUGOREMEDIJA . 1%. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod . uveče pre spavanja.JUGOREMEDIJA .3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. bočica. tuba.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. . kanister. Paralelni lekovi: aNTIsept d. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . POVIDON JOD . bočica. 7.

endokrine.D.j. gastrointestinalne. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.N.2002 Cena 537. lio-ampula sa rastvaračem. maligne i reumatske bolesti. krvi.12. Betadine® PREDNISON .Srbija prednizon .6din 515-04-3999/03 03.5din (R) 1047556 tableta. blister.2003 doziranje: individualno. endokrine. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.1din 3/2-10-4645 29.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23. blister.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. alergijske.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu.. kolagenoze): početna doza 10-20mg.2003 doziranje: individualno. 60mg dnevno. Paralelni lekovi: Prednison. maligne i reumatske bolesti.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. oka.D.j. plastična fiola. 60mg dnevno. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.2din 1576/2006/12 05.PRIZREN . 20mg. blister.11. maligne i reumatske bolesti.02. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. maks. boca. kolagenoze): početna doza 10-20mg.12. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. zavisno od indikacije (bolesti kože.08. Pronison® PREDNIZON . zavisno od indikacije (bolesti kože./mL. 10%. maks. Paralelni lekovi: aNTIsept d. kolagenoze): početna doza 10-20mg. gastrointestinalne. ORGANON . 5mg. pluća. krvi. Pronison® PREDNIZON .j. zavisno od indikacije (bolesti kože. PREGNYL® .BOSNALIJEK D. uzima se ujutro posle doručka.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Prednizon.Bosna i Hercegovina prednizon .2003 doziranje: individualno. gastrointestinalne.09. 5mg.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).2003 Cena 150.. alergijske. Pronison® P PREDUCTAL MR . Paralelni lekovi: Prednison.V. 3x5000 i. uzima se ujutro posle doručka.07. maks. 35mg. alergijske./amp. oka.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. 1x20 kom Cena 54.LES LABORATOIRES SERVIER . lio-ampula sa rastvaračem. endokrine.2006 .07. ZRENJANIN .6din 8608805100332 515-04-303/03 03. 5000i. 5mg.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. pluća. blister.FARMAKOS DD .Francuska trimetazidin .Holandija horionski gonadotropin .C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem.JUGOREMEDIJA A. 2x10 kom Cena 54. krvi. pluća. oka. 1500i.Srbija prednizon . uzima se ujutro posle doručka. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 60mg dnevno. .

bočica od tamnog stakla.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.2007 Cena 180.5mg/3g.01.05.10.2002 Cena 120. 5x5mL Cena 223. 50mg.Srbija metoprolol . fiola.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.1din (R) 1107496 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. Paralelni lekovi: claritine®.3din 8606007411133 72/2007/12 11. 10mg. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. alergijski konjunktivitis. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. 5mg/5mL. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 4x14mg 515-04-4761/03 24. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.HEMOFARM AD . 0.1din 8600097011341 2541/2007/12 22.v. 1mg/mL. 50mg. aritmije: 5mg sporo i. Paralelni lekovi: corvitol® 100.11.11. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. 100mg.05. ampula. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe.4din (R) 1958281 tableta. kod žena: stimulacija ovulacije. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® .C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora..Srbija loratadin .Belgija dinoproston . tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). Prostin® e2 PRESOLOL .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana.6din (R) 1107750 film tableta. 1x3g Cena 2016.5mL) gela.v.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. blister.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. Paralelni lekovi: Propess. priprema folikula za ovulaciju.HEMOFARM AD .j. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 2 puta po 50mg dnevno (oralno). zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. Lorano.11. blister. Flonidan®. napunjen injekcioni špric. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. corvitol® 50. 10mg. blister. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. blister. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. Loratadin P . 2x14mg 515-04-4762/03 24. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29..10. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju.2007 Cena 70.

1x30 kom Cena 804. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. blister.02. početna doza iznosi 0. hronična insuficijencija srca početna doza 0.11. 8mg. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg.2007 .5-5mg/dan. najčešće 1 tabl. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. 5mg. monokomponentni (R) 1103860 tableta.5mg/dan. ujutru. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.11. 1mg.2003 Cena 622. doza 8mg/dan. 1x30 kom Cena 134. 0.5mg/dan.2003 Cena 459. Inhibace Plus® PRILENAP .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). monokomponentni (R) 1103700 tableta.Srbija cilazapril . ujutru. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. doza održavanja 1mg/dan. doza 8mg/dan.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. a zatim 4mg dnevno. doza održavanja se određuje individualno. 4mg. fiola.6din (R) 1103861 tableta. 2.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta.4din (R) 1103704 film tableta.Srbija enalapril . pred spavanje.10.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. 5mg+12. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.11.25mg/dan. hidrohlortiazid .5-1.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .5mg.GALENIKA AD .5mg/dan (ili manje). najbolje uveče. doza 5mg/dan. fiola. doza održavanja se određuje individualno. 1x1 kom Cena 883.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. maks. monokomponentni (R) 1103570 tableta. blister.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.5mg.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije.Francuska perindopril . pred spavanje.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . bolesnici sa cirozom jetre. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. PREXANIL® .LES LABORATOIRES SERVIER . fiola.5mg/dan.11. najbolje uveče. a zatim 4mg dnevno. PRILAZID® . postepeno se može povećavati do 2.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.25mg/dan.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.Francuska perindopril . blister.05.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. 5mg. zobox® PRILAZID® PLUS . maks. u isto vreme.Srbija cilazapril. Inhibace®. doza održavanja 2. maks. monokomponentni Cena 1767.7din (R) 1103702 film tableta. fiola. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02.GALENIKA AD .C09AA02 c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: cilazapril.4din 8608808105310 910/2007/12 03.12.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. blister. na dan.

ne smeju se žvakati. 10mg/dan. tabl.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).07. enatens® PRILENAP® H .1din (R) 1103072 tableta. 5mg. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. maks.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.Srbija enalapril.25mg/dan. 2. uveče. enap®. Prilenap® HL PRILENAP® HL .25mg/dan. blister.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.5din 344/2007/12 23.5mg. blister.7din 342/2007/12 23. pre spavanja. enap® . 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. 20mg. 2 tabl. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.HL. corpril.HL. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. ramipril.7din (R) 1103572 tableta.Srbija enalapril. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. Piramil®. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.2007 Cena 343/2007/12 23. enap® . se mogu uzimati pre. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11. enalapril HcT. Tritace® P . hidrohlortiazid . najčešće 1 tabl. enalapril.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170.01. 10mg.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. po potrebi 2 tabl.2007 Cena 242. dnevno. maks. dnevno. monokomponentni (R) 1103071 tableta. blister.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. enalapril HcT. 10mg+25mg.01.5mg/tabl.01. početna doza je 2 puta po 2. blister. 10mg+12. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. maks. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. hidrohlortiazid . doza održavanja 2 puta po 2.01.Srbija ramipril .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enalapril Lek®.5mg/dan. blister. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. 1 tabl.HEMOFARM AD . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. posle 2-3 nedelje. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. enalapril 10 mg.5mg.). 4x7 kom Cena 486.2007 Cena 345/2007/12 23. Paralelni lekovi: ampril®. doza se može povećati.HEMOFARM AD . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.5mg. tokom ili posle obroka sa čašom vode. Prilenap® H PRILINDA® . 2x10 kom Cena 163.5mg/dan. enap® . (dnevne doze od 2. 40mg/dan. blister. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.H.01. 10mg+12.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. ramitens®. enalapril 20 mg. blister. enap® . 10mg dnevno.2006 Cena 675.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. po potrebi.H.9din 8600097400114 62/2007/12 11.55mg/dan.01.HEMOFARM AD .07.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. 10mg+25mg.

jedanput dnevno. tokom 10 dana.2007 doziranje: infekcije respiratornog.m. genitalne infekcije (npr.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. blister. angina pektoris: početna doza je 50mg. 100x0.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza.c.O. revakcinacija u 12 godini. profilaksa 10mg dnevno od 19. .3din 8600103492102 1569/2006/12 05. 1g. (3-5 minuta) ili i.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. selektivni (R) 1107170 tableta.12.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.5mL 515-04-2704/03 05.. rubeole i parotitisa) .Srbija cefazolin . spore i. kostiju i zglobova.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Ukoliko je potrebno. cefazolin-MIP. dana ciklusa.-26. ili i. urinarnog. maks. doza se može povećati na 200mg dnevno. 1x20 kom Cena 216. prostatitis. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. Panapres PRIORIX™ .2din 8606007082135 1097/2007/12 23. PRINORM . ukoliko je potrebno.05. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg.v.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. doza je 0.7log CCID50+3log CCID50)/0. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. Ukoliko je potrebno. 50x1g Cena 7295.A.Srbija atenolol .7log CCID50+3log Cena 837. 1x0. Paralelni lekovi: atenolol.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. jedanput dnevno.5din CCID50. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1. epididimitis).GALENIKA AD .11. inf.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. bočica staklena. jedanput dnevno.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 3log CCID50+3.Nemačka noretisteron . septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. rubeole i parotitisa) . 2.7din 8608808101770 60/2005/12 09. 5mg. jedanput dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin.PHARMASWISS D.2003 P . Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . maks.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. bočica.GLAXOSMITHKLINE UK . 100mg/kg dnevno. doza se može povećati na 100mg.v. lek se daje u obliku i. 6g (izuzetno 12g) dnevno. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.09. (3log CCID50+3. inj. . a zatim se povećava na 100mg.O. 2x7 kom Cena 73. dana ciklusa. deca koja ranije nisu vakcinisana. bilijarnog trakta.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta.5mL.SCHERING AG . 100mg.m. kože i mekih tkiva. inj.09. cefazolin-BcPP. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .354 PRIMACEPH® .5mL duboko s.

VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem. ukoliko je potrebno.c. PROFENAN® .GLAXOSMITHKLINE UK .C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.Srbija propafenon . rastvor.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. jednom dnevno. 250mg/mL.12. 40mg+12. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.03%+1. aluminijumska folija.5mL duboko s.SLAVIAMED D.5mg. 0. 7-14 dana. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. liobočica sa rastvaračem u špricu.Makedonija nafazolin. posle smirenja tegoba (svraba i bola). blister. revakcinacija u 12 godini. 1x10mL Cena 89.9din (BR) 5108103 supozitorija. dnevno.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. blister. borna kiselina .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .12.07.1din (R) 1101421 film tableta.GALENIKA AD . maks.10. blister. 300mg.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. ili i.2003 Cena 515-04-3541/03 25. blister. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®. tuba.03.12. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . uvek posle pražnjenja creva. 80mg+12.Srbija hidroksiprogesteron . PROCULIN® . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.5mg. doza je 0. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. 1x0.3din 8605000800234 2510/2007/12 19.2003 PROCTO-GLYVENOL . 900mg dnevno. bočica. deca koja ranije nisu vakcinisana. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju.C05AX.2007 Cena 260.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 5%+2%. 1x30g Cena 217.2din 247/2006/12 03. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19. 1.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.2002 226.10.m. . 5x10 kom Cena 468. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.Velika Britanija telmisartan. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.. 2. posle jela. ampula.11.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.O. grupa I c (R) 1101420 film tableta.7log CCID50+3log CCID50.5mL Cena 515-04-2704-1 05. lidokain . Propafen® PROGESTERON DEPO .O. 3log CCID50+3.2006 .Švajcarska tribenozid. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. 150mg.7din 3/2-10-10523 26. 400mg+40mg.ALKALOID AD .5%.

08. 1mg.06. blister.2din (R) 1327482 kapsula. 5mg.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. 30 dana (Tinea pedis. ampula. oka.2002 Cena 461.05mg/kg/dan u i. tvrda. 2x10 kom Cena 150. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta.2003  (SZR)1014251 kapsula. tvrda. blister.5mg. blister.2005 doziranje: po uputstvu lekara. maks. tvrda. maligne i reumatske bolesti. 1x40 kom Cena 383.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. LTD. pluća.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. inf. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. 3x10 kom Cena 2677. 3-6 meseci (onihomikoze).5-1. bočica. uzima se ujutro posle doručka. kontinuirano. blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 3x10 kom Cena 32871. 20mg.v. 10x10mL 3/2-10-9344 25. 6x10 kom Cena 13526. endokrine.12. blister. tvrda. Sporanox PRONISON® .2din 5390332171116 274/2005/12 04. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.3din 3/2-10-9345 25. Propafen® P . krvi. 60mg dnevno.Irska takrolimus . u trajanju od 24 sata. 4-8 nedelja (Tinea capitis).H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta.v. doze su individualne.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. blister. Kanazol.GALENIKA AD . blister. 35mg. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. Tinea cruris). 100mg.LICONSA S. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. tvrda. . .12. tvrda.A. dnevna doza je do 560mg. alergijske. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.5din (R) 1327481 kapsula.12. u toku 3-6 min.07. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® .3mg/kg/dan. 100mg.Španija itrakonazol . 4-7 dana (Pityriasis versicolor). grupa I c (R) 1101460 film tableta.ALKALOID AD ..1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. maks. Paralelni lekovi: Funit. zavisno od indikacije (bolesti kože.5din 8595026483712 654/2005/12 30.ASTELLAS IRELAND CO.2005 Cena 1571. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.12. u zavisnosti od transplantiranog organa. Paralelni lekovi: Profenan®. PROKANAZOL® . inj.1-0. 150mg. Paralelni lekovi: Prednison. odnosno 250mg.2003  (SZR)1014252 kapsula. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje).2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.0mg/kg telesne mase polako i. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa.2007 doziranje: individualno. 0. parenteralno 0. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. 100mg.2005 Cena 3091. 900mg dnevno. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. 3 nedelje (keratitis fungalis).2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. 1x4 kom Cena 470..06.12.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.Makedonija propafenon . 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. gastrointestinalne.Srbija prednizon . PROGRAF® . posle jela. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0.

N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 10mg/mL. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. 5x20mL Cena 1597. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza).2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.GALENIKA AD . po 20-40mg u 10 sekundi.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 10mg/mL.3din (R) 1101131 film tableta. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora.v. 10mg/mL. 10mg. 10mg/mL. u toku 3-6 min. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan.v. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. posle jela. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . deca preko 3 godine 2. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.v.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. bočica.06. kesica.. ampula. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.2006 Cena 260. 35mg/10mL.5mg/kg i.06. neselektivni (R) 1107183 tableta.2006 Cena 468.10. Paralelni lekovi: Prepidil®. blister. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno. 900mg dnevno. recofol® PROPRANOLOL .10. u periodu do 3 dana. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .07.5mg/kg. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22.10. 150mg. 300mg. inf. maks.2din 8606010925115 2530/2007/12 22.5-1. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan.10.v.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. inj. kasnije na dve).HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 10x10mL Cena 155.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.3din (R) 6143100 vagitorija..5-1mg/kg/dan.. bočica. Paralelni lekovi: diprivan®. aritmije.. bočica.1din 8606010925146 2551/2007/12 22. 10mg/mL.1din (R) 1101130 film tableta.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju. tireotoksikoza. parenteralno 0.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. P .06. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju.D.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju.Austrija propofol .Velika Britanija dinoproston . 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. doza održavanja 80-160mg/dan. Propafenon alkaloid® PROPESS .1din 8608807100453 775/2006/12 05. bočica. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. blister.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD .Srbija propranolol . 1x50mL Cena 767. 40mg.10. anksioznost.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .dozaodržavanja120-240mg/dan. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno. doza održavanja 160-320mg/ dan.Srbija propafenon . deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. blister.09.0mg/kg telesne mase polako i. do 320mg dnevno (odrasli). Paralelni lekovi: Profenan®. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. 1x100mL Cena 1540. dnevna doza je do 560mg. . maks. ampula. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.

09. ampula.Belgija karboprost .7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. inj. blister.6din 8600103453011 2579/2007/12 24. doza se može povećati na 500mcg.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. PROSTIN® 15M .2007 § (NR) 1087091 kapsula.BERLIN-CHEMIE AG . 320mg. 400mg/dan. tvrda. tvrda.GALENIKA AD .V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317...01. MED.2004 30. blister.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. Trodon . ostali § (NR) 1087090 kapsula.01.08.01.08. blister.01. 50mg.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.Češka tramadol . zatim 50-100mg na 6 sati. 320mg. 3mg. blister. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. u izuzetnim slučajevima. ampula. deca 1-2mg/kg. 3-12 meseci. inj. . 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.Belgija dinoproston . tvrda.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i.m.Srbija protamin .01. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.5 sata.10.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .m.8din 8606007411171 393/2007/12 30.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. 50mg.S.PRO. 5mg.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). 0.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . Tramadol. u intervalima od 90 minuta. od 5mg.v. TramaFlash®. PROTRADON® . 50mg/5mL. Paralelni lekovi: Prepidil®. blister. Paralelni lekovi: Sintradon. posle jela. 2x14 kom Cena 1874. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. maks. .dnevno.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06.MERCK SHARP & DOHME B.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta.2004 717. tvrda. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25.j. 320mg.Holandija finasterid .V.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg. blister.5din 8606007411218 64/2007/12 11. PROSTIN® E2 . maks. tokom 10 minuta. 2x15 kom 1134302 kapsula.25mg/mL. heparina.5-3. koja se ponavlja svakih 1. 1x4 kom Cena 4332. žitki ekstrakt ploda . Trama 24® retard. Propess P PROTAMIN SULFAT . tvrda. 1x1mL Cena 1369. CS PRAHA A. 2 vaginalete. a po potrebi još 1 posle 6 sati. blister.4din 30.

5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. 40mg.5mL.2mg/doza.10. 50mg. 800mcg.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394.R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje. ili 4 nedelje (ulkus želuca). 800mcg. 2500j. 1600mcg dnevno.2004 doziranje: hipertireoidizam. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02.O.6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta.Švedska budesonid .MEDIS D. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja. maks.6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju. inhaler. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg. ampula.10.ASTRAZENECA AB .10. 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19. 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02.10. 1600mcg dnevno. ujutro pre doručka. blister. Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®.S.H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta. blister.12.07. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh.2007 P ./2.. Paralelni lekovi: Pulmovent.Norveška budesonid .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta. 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24. 200mcg.10. tokom 4 nedelje.10. maks.. inhaler. 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27. PULCET® .2003 Cena 559. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® .Turska pantoprazol . 40mg. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA .2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje. 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® .2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.03. 6x2./2..8din 5310001096465 515-04-1212/03 30.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. . Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® . bočica sa raspršivačem.Makedonija propiltiouracil . Tafen® Novolizer® PULMOVENT . maks. 400mcg/doza. 30x2.2006 Cena 774.3din (R) 7114720 aerosol. 0.. 1x100 doza Cena 1062. ampula. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg.9din 7321839710933 3/2-10-6210 27.Švajcarska dornaza alfa . blister.2002 Cena 2190. maks.ALKALOID AD .R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. 1x20 kom Cena 138.4din 8606102767968 2539/2007/12 22.5mL. 2500j.F.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.2din (R) 1040192 tableta.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mL Cena 11861.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg).O. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). bočica.

/0.G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju.j. 100i. PUREGON® .5mL) dnevno.j. 1x0.V.06.30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2. sadrži 4. 50i.Holandija folitropin beta .6din 8600103410489 1359/2007/12 19. 1 puta po 2. ORGANON . i odrasli do 21 god.06.5mL./0.17mg FSH prednjeg režnja hipofize).5mg (2. bočica.9din (R) 0044227 rastvor za injekciju.N.2007 Cena 3226. primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača.5mL.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19. deca preko 5 god.5mL Cena 1611. kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju. 1x0. bočica.5mg (2.2007 doziranje: individualno. P .5mL) dnevno. (80 i.j.

6-12 nedelja.. blister. 1x14 kom 5997001313046 515-04-498/04-1 29. kongenitalna i sekundarna katarakta: 3-5 puta dnevno po 2 kapi u oko (oči).abecedni spisak registrovanih lekova 31 Q QUAMATEL® .Belgija azapentacen .S01XA. blister. 0. LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 7099080 kapi za oči.2002 doziranje: senilna.ALCON-COUVREUR N.15mg/mL.6din 3/2-10-1914 20.2004 Cena 177.8din (R) 1128485 film tableta. bočica. 40mg. rastvor.09. Q . doza održavanja 20mg/dan.2004 doziranje: ulkus želuca i duodenuma: 40mg jednom dnevno pre spavanja tokom 4-8 nedelja.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 171. ZollingerEllisonov sindrom: 4puta dnevno po 20-40mg. doza se smanjuje na 20mg/dan. najviše 240mg/dan.Mađarska famotidin .04. 1x15mL Cena 386. kod bolesnika sa klirensom kreatinina između 10 i 50mL/min. 2x14 kom 5997001313039 515-04-498/04 29. 20mg.09. traumatska.V. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg. Famotidin alkaloid® QUINAX® .GEDEON RICHTER LTD . Paralelni lekovi: Famotidin. .8din (R) 1128486 film tableta.

32 abecedni spisak registrovanih lekova .

5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 2x14 kom 8606010300615 1085/2007/12 23. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.j. 14.6din 8606007081244 128/2007/12 11.Srbija ramipril .01.2006 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze od 1mL 0. Piramil®. KG . maks. 7. uobičajeno je udvostručavanje doze posle 1 nedelje. sa dosta tečnosti. u toku ili posle jela. Paralelni lekovi: ampril®. dodaje se humani imunoglobulin protiv besnila.6din (R) 1103081 tableta. 2x14 kom Cena 648. Prilinda®. .. Paralelni lekovi: ampril®.O. liobočica sa rastvaračem. smanjenje rizika od srčanog udara. . doza se povećava u intervalima od 1-2 nedelje do 2. dan.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. corpril. Piramil®. maks.05. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. a zatim povećanje do 10mg dnevno tokom 3 nedelje.1din (R) 1103011 tableta. doza održavanja 2 puta po 2. u toku ili posle jela. 5mg. Tritace® RAMITENS® .Srbija ramipril .04. u deltoidnu regiju ruke. početna doza je 2 puta po 2. 2x14 kom 8606010300714 1086/2007/12 23.O. po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: početna doza 2 puta dnevno po 2. dnevna doza je 10mg. ramipril. 2. maks.9din 9088882454464 546/2006/12 14. bolesti bubrega/proteinurija: početna doza je 1. blister.O.2007 Cena 434. corpril.abecedni spisak registrovanih lekova 33 R RABIPUR® .25mg/dan..O.NI MEDIC D. 2x14 kom 8606007081237 129/2007/12 11. i 30. monokomponentni (R) 1103010 tableta.5-5mg/dan. 5mg. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.Nemačka vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabijesa) .25mg dnevno.J07BG01 VAKCINE j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011531 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. i 28. blister. moždanog udara i kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 5x1mL Cena 4516. 10mg/dan.25mg dnevno.5mg/dan.5mg. ili i. potrebno je što pre započeti vakcinaciju i to prema šemi 1.1din (R) 1103080 tableta.m.05.25mg/dan oralno.5mg. 3. blister. dozu udvostručiti u periodu od 2-3 nedelje. 2.. Tritace® R . Prilinda®.5mg. dnevna doza 10mg.5-5mg/dan. maks. Paralelni lekovi: Imovax rabies vero RAMIPRIL .CHIRON BEHRING GMBH & CO. blister. kod neimunizovanih osoba sa niskorizičnog područja. dan. sa dosta tečnosti. duboko s.PHARMASWISS D. dnevna doza je 5mg. 2.2007 Cena 648.c.5mg dnevno.5i. 7. 10mg/dan (dnevne doze od 2./mL. kod osoba sa visokorizičnog područja. maks. monokomponentni Cena 434. ramitens®. revakcinacija: se vrši na 2-3 godine.5-5mg dnevno.01.

A. Ulcodin®. refluksni ezofagitis: 2 puta dnevno po 150mg. podeljeno u 3-4 pojedinačne doze. 50mg/5mL. ransana. i u intervalima od 6-8 sati. ranital®. ranitidin. Paralelni lekovi: ranisan®. sporo i. ranitic 150. ranitic 150. 5x2mL 8608811003931 3/2-10-2070 29. 4-8 nedelja.2006 doziranje: duode