P. 1
NRL 2008

NRL 2008

|Views: 5,214|Likes:
Published by Slavoljub Kostich

More info:

Published by: Slavoljub Kostich on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

L. 1x6 kom Cena 219. 200i. akutni edem.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica. napunjen injekcioni špric. 1x5mL Cena 13052. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. za vreme operacija.R.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.ALTANA PHARMA AG .2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.5mL Cena 387./5mL. za vreme operacija. akutni edem.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 . stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.2002 Cena 6535.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Immunine. rascepana virusna čestica) . octanine F ALBOTHYL® . vaxigrip® junior AIMAFIX . 50g/L.j. 1x0. liobočica sa rastvaračem.03. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.4din 8606103010056 270/2006/12 06. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.j. 1x250mL Cena 2440.Nemačka polikrezulen .03. Paralelni lekovi: Fluarix./10mL.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.P. blister. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . cervicitis: 1 vag. 90mg. po protokolu o imunizaciji.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. . ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .2002 doziranje: erozija grlića materice. . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.8din 3/2-10-7592 25. 500i.KEDRION S.D.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16.Italija faktor IX . vakcina protiv gripa inaktivisana. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. .CHIRON S.02.12. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. liobočica sa rastvaračem.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.5din 8606103310019 176/2006/12 13. .07. vaginalni i cervikalni vaginitis.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. bočica.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .12.D.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.8din 3/2-10-7591 26. vaxigrip®. 1x50mL Cena 1684.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.A. 200g/L. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.6din 8606103010049 266/2006/12 06.

07.. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .03. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . .03. hronična mijeoloidna.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . 6 i 8 meseci).6din 9088882447220 650/2006/12 17.3din 03. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.D.H NFG.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. tvrda. 5mL. KG . 500mg/10mL.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju. bočica staklena. u mesečnim intervalima (doza održavanja). 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. dnevno 2-5 dana. 1x5mL Cena 313.v. tetanusa i velikog kašlja . tvrda.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. a najkasnije do navršene pete godine života.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.03.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.2006 584. bočica staklena.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.EBEWE PHARMA GES. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .07. 50mg/mL. 12 meseci posle treće doze.Austrija citarabin .12.Srbija cefaklor .2002 Cena 5945. akutna limfoblastna. boca staklena. blister.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.GALENIKA AD .05.05. monoterapija 1-1.v.5mL.2din (R) 1059075 tableta.2din 03. veoma maligni non-Hodgkin limfom. u mesečnim intervalima (doza održavanja). lečenje osteoporoze: 10mg/dan.Srbija vakcina protiv difterije. 25mg/mL. 5mL.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. bočica.c. 250mg.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: Fosamax®.2006 172.6din 9088882447244 652/2006/12 17.5mg/kg i. jednokratno. dnevno 5 dana. II generacija (R) 1321190 kapsula. 100mg/5mL. 500mg. blister. 10mg. bočica staklena. revakcinacija: 0.8din 03. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan. blister.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.M. ili s. 1000mg/20mL.ZDRAVLJE A. 1x20mL Cena 3115.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). boca staklena.Srbija alendronska kiselina . 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula.B. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.m.2006 . 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.03. bočica.2006 296. intermedijarni non-Hodgkin limfom. monoterapija 100-200mg/m2 i. Lindron ALEXAN® EBEWE .05.

posle primene primarne hemioterapije.07.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma.01. 20x16g Cena 145. Paralelni lekovi: cefaclor.S. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.LILLY FRANCE S. 1x500mg Cena 120484. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula.02. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. Paralelni lekovi: amoksicilin.maks. ALIMTA® . 250mg/5mL. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. dva sata posle jela i pred spavanje. ospamox® dT.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.Makedonija amoksicilin .ZDRAVLJE A. deca do 1 godine 62. maks. Bactox®.5mg na 8 sati. . 500mg.S. deca do 1 godine 62. kao terapija drugog reda. Paralelni lekovi: amoksicilin.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. tvrda. 1g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva.5mg na 8 sati. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i.2006 doziranje: gorušica. infekcije respiratornog trakta.10. 4g dnevno. 6g dnevno.A. u ginekološkoj praksi. ALMACIN® . Sinacilin® ALMACIN® . amoxicillin. bočica. Sinacilin® ALOPRES® . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.v infuzije tokom 10 minuta. u ginekološkoj praksi. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.Srbija aluminijum fosfat .4din 487/2005/12 21.2006 . cefaklor. kesica. maks. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. maks. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.Turska amoksicilin . deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. 500mg. Bactox®.Francuska pemetreksed . ospamox® dT. infekcije kože i mekih tkiva. 5mg.1din 8608808100117 108/2006/12 02. bočica. ospamox®.ALKALOID AD . ospamox®. blister.02. . 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. blister.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan).BILIM PHARMACEUTICALS A. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. maks.8g. podeljeno u 3 doze ili 62. 8. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.3din 5014602101275 155/2006/12 07. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije urinarnog trakta. 1g dnevno. maks. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . 1g dnevno.GALENIKA AD .5mg na 8 sati.Srbija amlodipin .2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. . 6g dnevno. amoxicillin.D.

blister.2006 doziranje: hipertenzija. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. 5mg/mL.PANFARMA D. 8 inh. 10mg dnevno.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. amlodipin. po potrebi ponoviti posle 4 sata. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 428. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. dugotrajna terapija 1 inh. Paralelni lekovi: ecosal. Normodipine®.12. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. deca do 2 godine 4 puta po 0. na 6-8 sati. leukemija.Srbija salbutamol . amlopin Lek®. limfomi. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta.9din 8608807100927 707/2005/12 30. primena citostatika i radijacione terapije). 10mg.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. maks. dnevno.Srbija salbutamol . 2mg/5mL.12. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. 100mg. maks. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.Srbija alopurinol .2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). amlohexal. bočica. Monodipin.01. 6x10 kom Cena 125.Srbija alopurinol . Norvasc®. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL .. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . ecosal easi-Breathe. Spalmotil®. vazotal ALOPROL . Paralelni lekovi: amlodil. blister. (100mcg). 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. maks.HEMOFARM AD . 5x20 kom Cena 183.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.1din 8600064103956 92/2006/12 31. 300mg.2007 Cena 66. 8mg u jednoj dozi.03. Tenox®.10. limfomi. i traje 3-5 sati). rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.ZDRAVLJE A. . podeljeno u više doza.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. podeljeno u više doza. amlogal®. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. blister.01.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. . 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30.1mg/kg telesne mase. primena citostatika i radijacione terapije).D. bočica. akutni napad deca 1 inh.D. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. blister. blister. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.12. ALOPURINOL . 8 inh. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.O. 100mg. 2mg. posle inh.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67.5din (R) 3114151 sirup. ventolin™ ALOPURINOL .20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. maks. angina pektoris: jednom po 5mg. (100mcg-200mcg). deca od 2-6 god. .O. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. leukemija. 2x20 kom Cena 76.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.

1mg. . rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . meka. 8mg. vitamin D-zavisan rahitis. blister. 0.25mcg+200mg.5mcg. ALPHA D3® . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2din 8600064100108 194/2007/12 16.Indija alfakalcidol.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči. osteoporoza odrasli obično 0. 0.10. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. meka. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. maks.Irska brimonidin . 16mg dnevno.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. pseudorahitis. maks.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.ZDRAVLJE A.01. 2mg.25mg/5mL. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. renalna osteodistrofija.2002 doziranje: osteoporoza. zavisno od indikacije.PANACEA BIOTEC LTD. 1mcg. bočica staklena.9din 515-04-02490/04 28. Kamiren®. 3x10 kom Cena 62. kaps.D. blister.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.03. 3x10 kom A Cena 391.3din 358063797253 1185/2006/12 13. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01.01. Paralelni lekovi: doxacor.2007 Cena 105. progutati cele sa malo vode. kalcijum-karbonat .A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. bočica. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .Srbija doksazosin . benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno.25mcg. 0. . 1x50 kom Cena 373.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16. 1x5mL Cena 6003.5mcg dnevno.2007 Cena 619. . meka. hipoparatireoidizam.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. ne sisati ih ili žvakati. meka.5din (R) 1050102 kapsula.25-0.2002 Cena 798. Paralelni lekovi: Brimonal 0.Irska palonosetron .3din (R) 1050101 kapsula. pa na 4mg. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. ALPHADOL-C . ALPHAGAN .2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. oprez zbog moguće hiperkalcijemije.2% ALPHAPRES® . rastvor.2%.03. bočica.ALLERGAN . doza održavanja 4 kapsule dnevno. 0.07. . Kamiren® XL . 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01.5mcg.ZDRAVLJE A.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. maks. dnevna doza 1mcg.12.09. malapsorpcioni sindrom. bočica.Srbija alfakalcidol . hipoparatireoidizam. blister.3din 3/2-10-10519 26. bočica. pola sata pre početka hemioterapije.8din (R) 1103766 tableta.D. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. doza može da se povećava za 0.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. 1x5mL Cena 805.

Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. ALVESCO® 160 . kao pojedinačna doza. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. 30mg.01.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11. .07.4din 515-04-497/04 07. benigni gastrični ulkus). magnezijum-oksid .01.Kipar lansoprazol . ½ do 1 sat nakon obroka. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . . ALTACID® .2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. sprej-boca sa dozerom. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. 2x10 kom Cena 945. tabl. ne koristiti u terapiji održavanja. 160mcg/doza. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. magnezijum-hidroksid .Nemačka ciklesonid . kao pojedinačna doza.3mg+158. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. 160mcg/doza. 2249. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.04. polako otapati u ustima.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® .4mg. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Cena sprej-boca sa dozerom. duodenusni ulkus. 80mcg/doza.Nemačka ciklesonid .07. blister.01.ALTANA PHARMA AG .BOSNALIJEK D. .8din 8606102233159 1247/2006/12 26. 333. sprej-boca sa dozerom. tvrda.ALTANA PHARMA AG . sprej-boca sa dozerom.BOSNALIJEK D. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.D. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. benigni gastrični ulkus).Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. 1x60 doza Cena 1793.5mg/5mL+425mg/5mL.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. maks. 80mcg/doza.MEDOCHEMIE LTD.D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula.2004 .2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN . blister. bočica. duodenusni ulkus.11. 4 puta na dan.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.

11.2002 1607. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. Paralelni lekovi: Flavamed. 15mg/5mL.8din 12.Bosna i Hercegovina kamilofin.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Lanzul®.9din 12. Paralelni lekovi: glimepirid. .12.12. a nedeljno maks.9din (BR) 1112302 šumeća tableta.A10BB12 a10BB sulfonamidi.2005 Cena 537.5mg. 1mg. ampula. blister.5mg.2005 Cena 790.7din 101/2005/12 19. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. lek se uzima pre ili u toku doručka. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322.10.BOSNALIJEK D.11. ampula.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. deca do 2 godine 2 puta po 7. 4mg.3din 100/2005/12 19. blister.P. 3mg. 500mg. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.10.Srbija amikacin . mekloksamin.A. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. maks. kutija. Lanzul® S. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. Lasoprol. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. blister. Lamox.2007 Cena 111. ergotamin .N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta.2005 Cena 1151.1din 102/2005/12 19. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. 4 tabl. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. uzima se 30 minuta pre obroka. 100mg.9din 515-04-279/03 02.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta.12. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.6din (R) 3112300 sirup. 10 tabl. AMIKACIN . Mucosolvan® junior AMIGREN . 30mg. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM .SANOFI-AVENTIS S.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. propifenazon. gliprex®.5din (BR) 1112301 šumeća tableta. 2mg.. blister. fiola. kofein. 6mg dnevno. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.10. fiola.07.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. kod prvog znaka glavobolje. Sabax® AMARYL® .2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.GALENIKA AD . dnevno.2007 Cena 91. 60mg. Mucosolvan®. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl. bočica. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.Srbija ambroksol .Italija glimepirid .75mg.D.2002 .12.HEMOFARM AD . .

USA amikacin . aminophyllinum AMINOFILIN . blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . bonhokonstrikcija izazvana naporom.5g dnevno. 500mg. tokom 10 dana. blister.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24.06. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. oralno 3-4 puta po 100-300mg. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.12. 350mg. 5x10 kom Cena 78. . Paralelni lekovi: aminofilin retard. aminophyllinum AMINOFILIN . Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . bočica. maks.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2007 doziranje: akutni napad astme. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03.12.5din (R) 1114620 tableta.5g dnevno. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06.5din 8600097400664 2075/2007/12 25.03. 1.2000 doziranje: individualno. maks.Srbija aminofilin . tokom 10 dana. alkoholizam. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 100mg. bočica. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D. 2x10 kom Cena 110. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. . maks. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno.2002 doziranje:akutni napad astme. uz kontrolu bubrežne funkcije. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. uz kontrolu bubrežne funkcije. maks.Srbija aminofilin . Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.FAMPHARM . uzimanje antiepileptika).09. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. blister. bonhokonstrikcija izazvana naporom. 100mg. 1. 100mg. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. 1x2mL 3/2-10-9206 25.Srbija aminofilin .SRBOLEK A. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).HEMOFARM AD .

4g/L+5.4g/L+6. ZRENJANIN . aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . 250mg. deci starijoj od 3 godine.m. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. leucin. Počevši od druge nedelje. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. U rezistentnim slučajevima. Paralelni lekovi: aminofilin.8din 350mg.v.2002 doziranje: akutni napad astme.3g/L+4. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31. tokom 20 min.JUGOREMEDIJA A.11. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 5g/L+7.5mg/kg/sat. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . prolin.D. 250-500mg. 1x500mL Cena 501.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. parenteralno odrasli i. (5-6mg/kg) ili i.6g/L+4.JUGOREMEDIJA A.5g/L+0. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. arginin.HEMOFARM AD . aminoven 15%. dva puta dnevno. aminoven 10%.2004 doziranje: akutni napad astme.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. metionin. triptofan . tokom prve nedelje lečenja. inf. tirozin. Počevši od druge nedelje.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. bonhokonstrikcija izazvana naporom. aminofilin retard AMINOSOL 10% . alkoholizam. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. bonhokonstrikcija izazvana naporom. lizin. ZRENJANIN .D.Srbija aminofilin . Paralelni lekovi: aminosol 15%. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. serin. Cena 110. uzimanje antiepileptika). Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. valin. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. blister. boca. sporo.12. treonin. aminoven 5% .2002 doziranje: individualno. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.Srbija izoleucin. Paralelni lekovi: aminofilin retard. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. taurin. ili i. U rezistentnim slučajevima. tokom prve nedelje lečenja. glicin. alanin. onda je treba dati sa velikom opreznošću. bolus inj.08. dva puta dnevno. fenilalanin.4g/L+1g/L+2g/L.Srbija aminofilin . deci starijoj od 3 godine.2g/L+6. 0. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. Paralelni lekovi: aminofilin. 50x10mL Cena 414. ampula. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.2g/L+6.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. histidin.v.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.

glicin. fenilalanin. 5.Srbija alanin. metionin. AMINOVEN 10% .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .5g/L +25g/L+20g/L+18. aminoven 10%.12.12.1g/L+5g/L+4. alanin.5g/L+11. boca staklena. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. 1x500mL Cena 689.2003 doziranje: individualno.28g/L+7.2003 doziranje: individualno. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. metionin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.5g/L+7.Austrija izoleucin.2g/L+8. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . tirozin.Austrija aminokiseline . malapsorpcija. glicin.HEMOFARM AD .2g/L+6. treonin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. arginin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.10.2g/L+6. AMINOSOL 15% .8g/L+8. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.6g/L+0. 10x500mL Cena 6570.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.3g/L+17g/L+9. peritonitis.Srbija izoleucin. serin. hiperkatabolička stanja (traume. fenilalanin.4g/L+5. leucin. jabučna kiselina.4g/L+1g/L+2g/L.6g/L+4.4g/L+4. valin. treonin. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. eneterokutane fistule). fenilalanin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . leucin. histidin. tirozin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. zapaljenska bolest creva.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. histidin. prolin. kalijum-hidroksid. boca. magnezijum-hlorid. zapaljenska bolest creva. peritonitis.683g/L+1. serin. metionin. valin. arginin. taurin.017g/L+0. 1x500mL Cena 501.HEMOFARM AD .4g/L +9. lizin. lizin. prolin. lizin.12.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.3g/L+3g/L+2g/L+1. boca. kada nije moguća enteralna ishrana. treonin. maligna oboljenja). prolin. pankreatitis. aminosol 15%. malapsorpcija.1g/L+3.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. aminoven 5% . alanin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. pankreatitis. triptofan . maligna oboljenja). 5g/L+7. eneterokutane fistule). u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. triptofan . boca.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. aminoven 15%. histidin. 8%.453g/L+9. leucin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.5g/L+0. kada nije moguća enteralna ishrana. kalcijum-hlorid . taurin. izoleucin. opekotine.3g/L+4. triptofan.4g/L+6.2g/L+5. Paralelni lekovi: aminosol 10%.4g/L+2g/L+1.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.31g/L+6.735g/L.6g/L. arginin. valin.6g/L+5.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . hiperkatabolička stanja (traume. opekotine. natrijum-glicerofosfat. aminoven 15%.9g/L+5. glicin.

eneterokutane fistule).8din 8606010925276 2529/2007/12 22.ZDRAVLJE A.3g/L+17g/L+9.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju.1g/L+3. leucin.7g/L+3.2g/L+8. Sedacoron .2g/L+0.10. hiperkatabolička stanja (traume.5g/L+11.9g/L+5. metionin. boca.5g/L +25g/L+20g/L+18.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. pankreatitis. tirozin. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. eneterokutane fistule). lizin. treonin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju. peritonitis. 6x10 kom Cena 602. prolin. opekotine.6g/L. Paralelni lekovi: cordarone®. 10x250mL Cena 5173. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. pankreatitis. aminosol 15%.3g/L+17g/L+9. kada nije moguća enteralna ishrana.6g/L.2g/L+8. blister.5g/L+1g/L. nedelje. 10x500mL Cena 5350. malapsorpcija. aminoven 10%.5g/L+5. leucin. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.3g/L+2. glicin. valin.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. malapsorpcija. opekotine. maligna oboljenja). tirozin.10. . hiperkatabolička stanja (traume.6g/L+5. taurin.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.Austrija izoleucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . histidin. boca.5g/L+11.25g/L+0. valin. 2. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.6g/L+0.5g/L+3. boca. Paralelni lekovi: aminosol 10%.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. prolin. 5.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . alanin. fenilalanin.55g/L +7g/L+6g/L+5. aminoven 15% AMIODARON . treonin.2g/L+2. aminoven 5% AMINOVEN 5% .5g/L +25g/L+20g/L+18. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. glicin. serin.03. aminosol 15%. Paralelni lekovi: aminosol 10%. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. alanin.Austrija izoleucin. fenilalanin. 5.9g/L+5. triptofan .D. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.Srbija amjodaron . maligna oboljenja). 200mg. serin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.1g/L+3.10. lizin. arginin. kada nije moguća enteralna ishrana. metionin.6g/L+5.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.15g/L+2. peritonitis. taurin.5g/L+7.8g/L+8.4g/L+2g/L+1.4g/L+2g/L+1.5g/L+1.1g/L+3. arginin. aminoven 10%. histidin. zapaljenska bolest creva.5g/L+7. nedelje.8g/L+8.6g/L+0. triptofan . zapaljenska bolest creva. 10x500mL Cena 10346.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. grupa III (R) 1101402 tableta.6g/L+3.

1din (R) 1402851 tableta.1din 701/2005/12 22. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. Normodipine®. amlohexal.1din (R) 1402143 tableta.2003 doziranje: hipertenzija. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. Monodipin. maks.Srbija amlodipin .Srbija amlodipin . blister. 10mg dnevno. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister. Normodipine®. amlopin Lek®. 10mg dnevno. 10mg.O. maks. 5mg.O. blister. tvrda. vazotal AMLODIPIN . amlodil. Norvasc®. amlohexal.2007 doziranje: hipertenzija. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: alopres®. Normodipine®. amlodil.12. amlohexal. 5mg. vazotal AMLODIPIN . amlodil.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. amlogal®. amlopin Lek®. amlogal®. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.6din 3870010004568 515-04-747/03 30.O. vazotal AMLODIPIN . Monodipin. Paralelni lekovi: alopres®.2007 Cena 428. . Norvasc®. blister. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. blister.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL .Srbija amlodipin . Normodipine®.1din 1099/2007/12 23. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.Srbija amlodipin . Tenox®. Paralelni lekovi: alopres®. amlopin Lek®. Tenox®. Monodipin. 5mg.2007 Cena 428.12.05.O. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428.GALENIKA AD . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlogal®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®.SRBOLEK A. . NIŠ .12. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. 10mg. maks.2003 Cena 428.2003 doziranje: hipertenzija. amlodipin. 2x10 kom Cena 279. blister. 5mg. Paralelni lekovi: alopres®. .05.D. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. blister. Monodipin. amlohexal. vazotal AMLOGAL® . 10mg. amlopin Lek®. maks. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. blister.D. Tenox®.BOSNALIJEK D.05.2005 doziranje: hipertenzija.05. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.Bosna i Hercegovina amlodipin . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. 10mg. 10mg dnevno.2007 . Tenox®. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25.NI MEDIC D. 10mg dnevno.07. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®. amlogal®.REMEVITA D.

2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. infekcije kože i mekih tkiva.2004 Cena 428. amoxicillin. maks. tvrda. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.1din (R) 1402858 tableta. 6g dnevno.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10mg dnevno. 10mg dnevno.O. Norvasc®. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. amlohexal. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. Paralelni lekovi: alopres®.Nemačka amlodipin . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. blister. 250mg/5mL. Monodipin. blister.Srbija amoksicilin . maks. amlopin Lek®.2004 doziranje: hipertenzija. u ginekološkoj praksi.03. amlodipin. ospamox® dT. Monodipin. Norvasc®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.O. 10mg. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. Sinacilin® AMOKSICILIN .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. amlodil. blister. amoxicillin. 500mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. ospamox®.8din (R) 1021965 kapsula. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlogal®.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. 250mg.PANFARMA D.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. blister.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. Paralelni lekovi: almacin®. 6g dnevno. amlohexal.Slovenija amlodipin .09. blister. Tenox®. Normodipine®. Normodipine®. Tenox®. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. maks.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup.09. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.09. Paralelni lekovi: alopres®.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. amlopin Lek®.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Paralelni lekovi: alopres®.2007 Cena 79. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. blister. Paralelni lekovi: almacin®.2004 doziranje: hipertenzija. amlodipin. 5mg. Bactox®. ospamox® dT. amlodipin.Srbija amoksicilin .01. 2x8 kom Cena 64.09. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Sinacilin® . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. maks. amlodil. tvrda. 10mg dnevno. bočica. Monodipin.2din 515-04-03356/04 28. Tenox®. Normodipine®.01. amlodil. 10mg. u ginekološkoj praksi. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. . vazotal AMLOPIN LEK® .HEXAL AG . amlogal®. profilaksa bakterijskog endokarditisa.6din 8600097400671 238/2007/12 17. 5mg.D. maks. . profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox®. Bactox®. vazotal AMLOHEXAL . vazotal AMOKSICILIN . infekcije kože i mekih tkiva. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.HEMOFARM AD .

intraabdominalna sepsa. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . bočica. akutni i hronični bronhitis. 1x100mL Cena 303. blister. Panklav.2din (R) 1021776 kapsula.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. peritonitis. 500mg. bakteriurija u graviditetu. tvrda. . 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. augmentin. bakteriurija u graviditetu. akutni i hronični bronhitis. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). gonoreja).LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tvrda. amoksiklav Lek® 2X.2g prašak za injekciju.08. sinuzitis.09. klavulanska kiselina . otitis media. amoxicillin. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati.5mg/5mL. 1x15 kom Cena 438.08. bakterijski endokarditis. otitis media.5din 3837000003673 229/2005/12 26. 500mg+125mg. bočica od tamnog stakla. tvrda. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 156. Panklav forte.3din (R) 1021777 kapsula.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bočica od tamnog stakla. puerperalna sepsa i septički abortus.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64.Slovenija amoksicilin.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. intraabdominalna sepsa. bočica.REMEVITA D.6din (R) 1021775 kapsula. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2004 Cena 398.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. teže infekcije 500mg na 8h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. puerperalna sepsa i septički abortus. blister. septikemija. 250mg/5mL. u ginekološkoj praksi. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. klavulanska kiselina . infekcije rana).2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični pijelonefritis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.O. 250mg. infekcije kože i mekih tkiva.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula.D. septikemija. Paralelni lekovi: almacin®. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. NIŠ . peritonitis. 250mg.9din 3837000003710 231/2005/12 26. ospamox® dT. tvrda. celulitis.09. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. .09.O.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 6g dnevno. profilaksa bakterijskog endokarditisa. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcija kostiju i zglobova. uretritis. 500mg. maks. doze su date u odnosu na amoksicilin. enhancin. infekcije rana).Slovenija amoksicilin. infekcija kostiju i zglobova. bronhopneumonija.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.D. ospamox®. bronhopneumonija. bakterijski endokarditis. celulitis.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amoksiklav Lek® 1. sinuzitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Bactox®. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. uretritis.09. 250mg/5mL+62. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.Srbija amoksicilin .2004 Cena 99.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. gonoreja). 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . deca . akutni i hronični pijelonefritis.09. bočica.

celulitis. celulitis. doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.D. enhancin. akutni i hronični pijelonefritis. infekcija kostiju i zglobova. . bakterijski endokarditis. deca preko 3 mes. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 156. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 2X. sinuzitis. amoksiklav Lek® forte 312.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). augmentin.03.08. 1000mg+200mg. infekcije rana).2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® forte 312. Panklav. septikemija. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. augmentin.Slovenija amoksicilin. bronhopneumonija. bakteriurija u graviditetu. bočica od tamnog stakla. gonoreja).25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav® 2X . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.Slovenija amoksicilin. klavulanska kiselina . deca od 3 mes. amoksiklav Lek® 2X. kada terapija može i duže trajati:parenteralno.D. otitis media. akutni i hronični bronhitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. intraabdominalna sepsa.2g prašak za injekciju. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. gonoreja). amoksiklav Lek® 2X. Panklav forte. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). do 12 god. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bakteriurija u graviditetu.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. puerperalna sepsa i septički abortus. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). peritonitis. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. peritonitis. bakterijski endokarditis. intraabdominalna sepsa.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcija kostiju i zglobova. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® 156. bronhopneumonija. infekcije rana).25mg/5mL. augmentin.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.08. Cena 1190. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.7din bočica staklena.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.7din bočica staklena. klavulanska kiselina . enhancin. 1000mg+200mg. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. sinuzitis. akutni i hronični bronhitis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. Panklav forte. doze su date u odnosu na amoksicilin. otitis media. 25mg/kg na 6h ili 8h. Panklav forte. uretritis. akutni i hronični pijelonefritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. septikemija. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 1. 125mg/5mL+31. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. Cena 1190. . 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. Panklav.2g prašak za injekciju. uretritis. enhancin. Panklav.

bronhopneumonija. Panklav. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . infekcija kostiju i zglobova. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.5din (R) 1021567 film tableta. blister.2005 . bočica staklena.Slovenija amoksicilin. Panklav forte.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. teže infekcije 500mg na 8h.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. otitis media. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.2g prašak za injekciju. infekcije rana). teže infekcije 500mg na 8h. bronhopneumonija. septikemija. 1x15 kom Cena 356. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . doze su date u odnosu na amoksicilin.Slovenija amoksicilin. peritonitis. amoksiklav Lek® 1. otitis media. bakteriurija u graviditetu. celulitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. akutni i hronični pijelonefritis. blister. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav.2006 Cena 489. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. gonoreja). intraabdominalna sepsa. augmentin. infekcija kostiju i zglobova.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. deca preko 3 mes. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 156.9din 3837000003727 228/2005/12 26. akutni i hronični bronhitis. 875mg+125mg. amoksiklav Lek® 1. akutni i hronični pijelonefritis. . akutni i hronični bronhitis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 2X.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. doze su date u odnosu na amoksicilin. septikemija.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26.08. amoksiklav Lek® 156.D. 2x5 kom Cena 339.D. gonoreja).) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bakterijski endokarditis. klavulanska kiselina .1din 3836957903016 1836/2006/12 16. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. augmentin. 250mg+125mg.10. bakteriurija u graviditetu.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.10.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. deca od 3 mes. puerperalna sepsa i septički abortus. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. 500mg+100mg. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. klavulanska kiselina .HEMOFARM AD .2g prašak za injekciju. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. celulitis.10. enhancin. 500mg+125mg. Cena 315din bočica od tamnog stakla.Srbija amoksicilin. enhancin. peritonitis. Panklav forte. 25mg/kg na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. bočica od tamnog stakla. bakterijski endokarditis. uretritis. do 12 god. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). sinuzitis. puerperalna sepsa i septički abortus.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. klavulanska kiselina . infekcije rana).08. uretritis. sinuzitis. intraabdominalna sepsa. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.

infekcije kože i mekih tkiva. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. celulitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. 1x50mg Cena 11681.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. infekcije rana). Coli. 25mg/kg na 6h ili 8h. početno i.0-4.v. infekcija kostiju i zglobova. i sojevima Enterococcus. tvrda. Pentrexyl. bočica plastična.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. enhancin.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. E. sinuzitis.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 100mg. 2x8 kom Cena 101.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. bakteriurija u graviditetu. Salmonella typhi.Srbija ampicilin . amoksiklav Lek® 156. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox® dT. sinuzitis. 250mg/5mL. Pentrexyl® . novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. Coli. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. bočica. Cena bočica staklena.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.9din 9088881338581 1763/2006/12 02.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula.2g prašak za injekciju.4din 5290665002753 560/2005/12 21. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. inf. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. blister. amoksiklav Lek® 1. 6g dnevno.REMEDICA LTD . Proteus mirabilis. ospamox®. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 500mg+100mg. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 2x8 kom Cena 90.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.Kipar amoksicilin . puerperalna sepsa i septički abortus. bočica.10. intraabdominalna sepsa. otitis media. doze su date u odnosu na amoksicilin. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. bronhopneumonija. Panklav® 2X AMOXICILLIN . Paralelni lekovi: almacin®. tvrda.11. amoksiklav Lek® forte 312. maks.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Panklav. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. blister.Austrija amfotericin b .HEMOFARM AD . 50mg. otitis media.01. do 12 god. bakterijski endokarditis.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju.03. u ginekološkoj praksi. 500mg. Proteus mirabilis. uretritis.peritonitis. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. akutni i hronični bronhitis.0mg/kg telesne mase. Shigella. sojevima Enterococcus. akutni i hronični pijelonefritis. po potrebi povećati najviše do 3.1din 8600097400718 240/2007/12 17. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. augmentin.10. deca od 3 mes. Sinacilin® AMPHOCIL® . gonoreja). uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav forte. amoksicilin. 500mg. septikemija.09. Bactox®.

profilaksa u hirurgiji 1.4din bočica staklena. tvrda. .v.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. 2. 2. 10x1.ZDRAVLJE A. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.D.10.2006 289.6din 485/2005/12 21.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.D.2006 05. bolus inj.7din (R) 1021059 kapsula. i sojevima Enterococcus.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . sojevima Enterococcus.5mg. otitis media. blister. 2000mg+1000mg.4din bočica staklena.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . blister.5g pre anestezije. blister. 1. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.5mg.7din 8600064103819 347/2005/12 23. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. 10x10 kom 483/2005/12 21. blister.25mg. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. blister. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta. sinuzitis.BILIM PHARMACEUTICALS A.2005 Cena 767.04.2006 05. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.2006 05. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. monokomponentni (R) 1103250 tableta. sulbaktam . . blister. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 250mg/5mL. 12g dnevno. 500mg. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. maks. 1.5-12g i. Proteus mirabilis. Paralelni lekovi: ampicilin. ili i. blister.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.04. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. E.09.Srbija ampicilin.2005 146.09.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. ili i.5g 8600064103796 345/2005/12 26. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. Cena 1246.25mg. D. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.10. u trajanju 15-30 min.2006 434. . novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.2006 .2006 05. bočica staklena. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.v. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.m. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg.1din 05. Salmonella typhi. AMPRIL® .). u trajanju od 3 min. 1. blister.S.5-4.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju. 2.4din 05. 1. Coli.v.25mg. 10x3g Cena 1876. Pentrexyl. 1000mg+500mg.04. bočica. Shigella. Cena 918. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Proteus mirabilis.KRKA. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.Turska ampicilin . 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta. 500mg. Coli. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.10.04.5mg.2005 doziranje: obično 1.04. inf. 500mg+250mg. blister.25mg. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.Slovenija ramipril .04.09.04.

blister. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). ramitens®. celu tabletu progutati.D. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). blister. maks.04.04.9din (R) 1103263 tableta.2006 Cena 648. po potrebi može se povećati na 1 tabl. 5mg. Paralelni lekovi: corpril. početna doza je 2 puta po 2. 10mg. blister. 5mg.2006 Cena (R) 1103265 tableta. blister. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103261 tableta. Piramil®.D. dnevno (2. 5mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.04. ramipril.KRKA.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. blister. po potrebi može se povećati na 1 tabl. ujutro. 5mg+25mg.Slovenija ramipril. . 5mg. blister.KRKA. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.5mg+12. blister. D. blister.2006 Cena (R) 1103258 tableta.2006 Cena (R) 1103262 tableta. Prilinda®.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.6din (R) 1103259 tableta. Tritace® comp. Tritace® AMPRIL® HD .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).05.05.04.2006 Cena (R) 1103264 tableta. hidrohlortiazid .2006 Cena (R) 1103260 tableta. celu tabletu progutati.5mg ramiprila sa 12. blister.04. sa dosta tečnosti. D. blister. 2. 10mg.5mg. dnevno (2.25mg/dan. hidrohlortiazid . 10mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.5-5mg/dan.5mg ramiprila sa 12. Paralelni lekovi: ampril® HL. ujutro. Tritace® comp LS AMPRIL® HL .Slovenija ramipril. TOVARNA ZDRAVIL.04. Paralelni lekovi: ampril® Hd. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. blister. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05.5mg/dan.04. 10mg/dan.04. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. u toku ili posle jela. 10mg.5mg hidrohlortiazida). TOVARNA ZDRAVIL. 10mg/dan (dnevne doze od 2.2006 Cena 972. doza održavanja je 2 puta po 2.25mg/dan oralno. Tritace® comp LS . po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg/dan. maks. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.04. Tritace® comp. 2. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.5mg hidrohlortiazida). .5mg.

50x10 kom 515-04-1033/03 05.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju.Makedonija metamizol-natrijum . Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. zatim preći na oralne doze održavanja. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 7-10 dana.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12.ALKALOID AD . 25mg. gonoreja: 1.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.NOVARTIS PHARMA AG . 500mg. Novalgetol® . bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka.11.12.11.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25.09. 25mg. inf. postoperativnih).5-1g sporo i. ampula. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.12. blister.m. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. Paralelni lekovi: Baralgin M®. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. tvrda..N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. blister. 0.5g/5mL.SRBOLEK A.2003 Cena 1068. 3x10 kom Cena 233.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.09. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. povećavati po 25mg do maks.2006 Cena 1590. 4g dnevno. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.5din 7612791402555 592/2005/12 21. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.2007 Cena 31.v. ukupno 9 g. povećavati po 25mg do 150mg dnevno..11.06.GALENIKA AD . maks. panični poremećaj.2005 doziranje: major depresija. blister.5-1g sporo i. pa 25-75mg dnevno. 10x2mL Cena 318. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. ampula.D. . blister. blister. narkolepsija.8din (R) 1086416 tableta. 250mg dnevno. 4g dnevno.2din 515-04-1032/03 05. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. parenteralno 25-50mg i. opsesivno-kompulsivni poremećaj.Švajcarska klomipramin .8din (R) 1086456 tableta. ampula. postoperativnih).8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. maks.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . leptospiroze. 0. blister.5g u početku.). 2. dnevno. 500mg.2din 7612791004742 594/2005/12 21. deca početno 10mg dnevno. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). ANAFRANIL® .2din (R) 1086415 tableta. Novalgetol® ANALGIN® . 2x8 kom Cena 99.06.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. 500mg.v. hlamidijama.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. 50-75mg dnevno.Srbija tetraciklin . 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. 1g/2mL. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16.Srbija metamizol-natrijum .2005  (R) 1072740 obložena tableta.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. 500mg. ANALGIN® . Paralelni lekovi: Baralgin M®. 500mg. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.

8g/d.O. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. 8 g. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 130mg/kg/d. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.Srbija acetilsalicilna kiselina .O. reumatska groznica: odrasli 4.03. 8 g.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .4g/d. doza održavanja 3.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 300mg. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks. 50x10 kom Cena 762. početna doza 2. aspirin® protect. 130mg/kg/d.03. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. maks. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.O.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® direkt.GALENIKA AD .2004 Cena 813. Midol Cena 57.O.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. tokom 1-2 nedelje. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.6g/d u više pojedinačnih doza. doza održavanja 3. blister. anbol.8g/d. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.9-7. 300mg.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. početna doza 2.PLIVA HRVATSKA D. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® Migran. cardiopirin®. . aspirin® direkt.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). maks.Francuska nilutamid . Midol ANDOL .3din 3/2-10-6181/1 26. blister.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® Migran. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. blister.PLIVA HRVATSKA D. ask pH 8. doza održavanja 80-100mg/kg/d.4-3. 2x15 kom Cena 7567. ANBOL .4-3. 150mg.CARDINAL HEALTH FRANCE .8din 515-04-258/03-2 05. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Midol ANDOL . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. maks. tokom 1-2 nedelje.6g/d u više pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 100mg.2004 . 300mg.6-5.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.9-7.4-3.9din 515-04-258/03 05.10. blister.6-5. ask pH 8. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.03.4g/d.6din (BR) 1086112 tableta. . aspirin® 500. andol. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3. reumatska groznica: odrasli 4. Paralelni lekovi: cor-aS.10. aspirin® protect. blister. aspirin® 500. zatim doza održavanja 150mg dnevno.

fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. tvrda. ANTAXONE® . Testosteron depo ANDROCUR® .09.SCHERING AG . ampula.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. dalje primenjivati 50mg dnevno. 2mg+1mg.Holandija testosteron . 50mg. 50mg/10mL. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.SCHERING AG . bočica. maks.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. zatim 0.7din 515-04-2422/04 13. do ukupno 0.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.V.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.2mg u toku 15 sekundi.09. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. ampula. meka. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. blister.08. Paralelni lekovi: revia® .N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.06. 5x10 kom Cena 3274. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg. meka.5mg/5mL. Paralelni lekovi: Nebido®. 40mg.N.ZAMBON GROUP ITALIA . kod promene pola žene u muškarca.F.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. 50mg.8din 8600103492430 702/2006/12 25.1mg na 1 minut. 10x10mL Cena 1565. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.Nemačka ciproteron .G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. 1mg/10mL. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). blister. blister. 0. dnevno tokom 28 dana.6mg. smanjiti zatim na 1-3 kaps.Švajcarska flumazenil .Nemačka drospirenon.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. 40mg. dnevno.Italija naltrekson .2006 10589.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x28 kom Cena 1095. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. estradiol .3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. neparan. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.09.2004 Cena 1118.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.05.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. 6x10 kom 515-04-2423/04 13. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. blister.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije. 1x10 kom Cena 1622.08.1din (R) 1048112 kapsula. blister.09.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma. ANEXATE® . veća je jutarnja doza).2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. ANGELIQ® . ORGANON .6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.

blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. 10mg/g.09. bočica. 100mg.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti.D.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . Mycoril®.j. . .Bosna i Hercegovina povidon-jod .m. 10x1 kom Cena 5621. strip.v.. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .7din 8606103010018 479/2005/12 14..Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. kao i za opekotine. od 100mg šest dana uzastopno. sprej-boca. bočica. ili po 1 vaginalna tabl.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. duboko i.j. Mycoril®.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. za pripremu kože i sluzokože pre operacije.2004 doziranje: dezinfekcija rana.m. pre i posle operativnih zahvata. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta.12. od 200mg 3 dana uzastopno. 1x10mL Cena 1608.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. bočica.2006 Cena (R) 4157603 krem. rastvor. za pranje ruku u hirurgiji. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. Kansen. i. tuba. bočica.03. Paralelni lekovi: Betadine®. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.Nemačka klotrimazol . Plimycol ANTIFUNGOL® .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.11.4din 515-04-02553/04 28. Paralelni lekovi: canesten®. u hitnim slučajevima. po 1 vaginalna tabl. Paralelni lekovi: canesten® 1.j. 200mg.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. Kansen.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 10000i. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. strip.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.preč. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.. Plimycol ANTISEPT D .03. 10mg/mL. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . 1x1 kom 515-04-3932/03 26. doza za decu i odrasle je ista (10mL).Srbija antitoksin difterije . 10000i.03. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06.m.v.D.2003 Cena 562.12.SALUTAS PHARMA GmbH .SALUTAS PHARMA GmbH .BOSNALIJEK D. 1x100mL Cena 187. 100mg/mL.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. . 10%.2005 doziranje: ujed evropske zmije i.j.fragmenti . teški slučajevi 40000-100000 i.03.Nemačka klotrimazol .6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. canesten® 3. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.

ili 1mg i. 5mg.6din 9002864830824 2112/2006/12 14.03.7din 515-04-269/03/2 05.03.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.11..KRKA. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.BAXTER AG . ZRENJANIN . eklampsija). dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.D. 2mg. 100i. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . 10mL.7din 515-04-269/03/3 05.12-0. 1x10mL Cena 12662.03.V07AB.2006 . uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. bočica. . na 1 godinu starosti (deca).08. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.2-0. u težim slučajevima 15-30mg dnevno./10mL. alergija na humani ili svinjski insulin.2005 Cena 1869. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. diazepam alkaloid® APIDRA® . Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . 0.10.6din 515-04-269/03/1 05.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. AQUA PRO INJECTIONE .Srbija voda za injekcije .B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. nesanica 5-15mg uveče.Slovenija diazepam . 5x3mL Cena 2804. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. ampula. liobočica sa rastvaračem.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa.2003 203.j.2004  (R) 1071175 tableta.5din 8606102967054 244/2005/12 15./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10mg.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.v. TOVARNA ZDRAVIL. 10x2mL Cena 224. ampula.Nemačka insulin glulizin . dijagnostički postupci: individualno. primena je kratkotrajna.2004  (R) 1071171 obložena tableta. primena je kratkotrajna. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. 2x15 kom Cena 64. konvulzije: 10-20mg i. diazepam.v. Paralelni lekovi: Bensedin®.j.11. status epilepticus.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. 1x20mL Cena 24307. dijabetesna ketoacidoza i koma.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.j. D.. 500i. 2x15 kom Cena 137.08.j. (odrasli). 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. blister. terapija početno 1000-2000 i. blister.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH ./mL. 100i. 10mg.3mg/kg i. deca 0. liobočica sa rastvaračem. 2mL.j. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. zatim 2000-3000 i.01. ampula.j.j.03.Austrija antitrombin III . 1000i. karpula.4din 515-04-269/03 05. parenteralni. vrstu insulina. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. blister.D.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 2x15 kom Cena 137.v.2004  (R) 1071172 obložena tableta. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i./20mL.JUGOREMEDIJA A.

1x0.5mL. 1x0. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.8din 1053/2006/12 30.4mL. 10mcg/0. napunjen injekcioni špric.2din 1054/2006/12 30. 40mcg/0. 60mcg/0. 2%. 50x5mL Cena 264.3mL. napunjen injekcioni špric.06.5mL. Mycoseb® ARANESP® . 150mcg/0. napunjen injekcioni špric.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom.1din 1064/2006/12 30.2006 Cena 3616. 1x0. 1x0. ampula.2006 Cena 27129. 1x0.A. pen sa uloškom.06. 20mcg/0.06. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.AMGEN EUROPE B.3mL.5din 515-04-2543/03 05.3mL. 1x0.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 1x0.4mL.Grčka ketokonazol . napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.8din 1067/2006/12 30.2006 Cena 9043.06.2006 Cena 18086. 1x0.2006 . .3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.2din 1050/2006/12 30.06.4din 1060/2006/12 30. 80mcg/0.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 150mcg/0. 100mcg/0. 1x0.6din 8608811000336 64/2006/12 20.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.2006 Cena 1808.06.2006 Cena 7234.8din 1058/2006/12 30. pen sa uloškom.4mL. bočica.2006 Cena 14468.3mL.4mL. 60mcg/0. 80mcg/0.06. 50mcg/0.2006 Cena 7234.5mL. 5mL.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju. 1x0. . 1x0.DEMO S.1din 1059/2006/12 30.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.2006 Cena 14468.Holandija darbepoetin alfa .4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.06. Paralelni lekovi: Ketokonazol.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .06. 1x0.06. ni 2 nedelje posle njihove primene).1din 1056/2006/12 30.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.06.06.3mL.4mL. napunjen injekcioni špric.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.2din 1051/2006/12 30. pen sa uloškom. 1x0.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.06.12.2006 Cena 27129.1din 1055/2006/12 30.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.V. 40mcg/0. napunjen injekcioni špric.01. 30mcg/0.5mL 8606007081084 Cena 5425.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.

11.8din pen sa uloškom. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . bočica. 1x30 kom Cena 4639. 1x0.06.375mL Cena 2713. pen sa uloškom. blister.06. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.2din napunjen injekcioni špric. ARCOXIA® .Francuska leflunomid .AVENTIS INTERCONTINENTAL .5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.2002 . ili i. 20mg. 500mcg/mL.03.c.c.11.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. 100mg.2din 8606007081190 1069/2006/12 30. ili primeniti s.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.375mL. 1x0.2007  (SZR)1014301 film tableta.06. blister. 20mcg/0. 500mcg/mL. 120mg. bočica. 100mcg/0.3din 3582910015284 665/2007/12 08. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.2) (R) 1163530 tableta. 1x30 kom Cena 5357.11. 1x30 kom Cena 2560. Cena 42523. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.03. napunjen injekcioni špric.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.USA etorikoksib . 15mcg/0.2007  (SZR)1014302 film tableta.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.5mL Cena 18086. 1x0.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. Cena 70873.2002 Cena 3/2-10-6890 29.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina . blister.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. 300mcg/0. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta.03. napunjen injekcioni špric. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .06.8din 3582910015277 663/2007/12 08. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. 60mg. 1x1mL Cena 70873.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .9din pen sa uloškom. 10mg.6mL. 1x7 kom 1163532 tableta.5mL. 300mcg/0.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .terapiju započeti sa s. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.06. obično 4-6 nedelja.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.c.9din 8606007081107 1061/2006/12 30. Cena 3616.7din 3582910019176 664/2007/12 08.06.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.6mL.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.06. dalju terapiju prekinuti.1din 8606007081015 1052/2006/12 30.dalju terapiju prekinuti. 90mg. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.terapiju započeti sa s.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.5mL. pen sa uloškom. 1x0.6mL Cena 42523.v. ARAVA® . blister. 1x0.

04. blister.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. fiola. blister. Cena 13616. 10mg.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. blister.3din 3/2-10-5507 19. ARTANE . akutni napad gihta.PFIZER . 1mg.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.Švajcarska pamidronska kiselina . metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.USA donepezil . 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.11. 120mg.2002 Cena (R) 1163535 tableta.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . 2x14 kom Cena 8750. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta. maks. Pamitor® ARICEPT® .2006 doziranje: Paget-ova bolest.10.2002 doziranje: artritis. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. akutni bol. hronični bol: 60mg dnevno. Paralelni lekovi: Pamifos. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.A.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta.NOVARTIS PHARMA AG .M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. osteoar tritis.PHARMACIA ENTERPRISES S. 25mg. 60mg. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.v.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.11. blister.12. maks.7din (R) 1079011 tableta.Srbija triheksifenidil . AREDIA® . 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. 90mg tokom jednog tretmana.2003 . blister. 5mg.(PHARMACIA & UPJOHN) . dnevno (1mg).Belgija eksemestan . AROMASIN® . 30mg.7din 7612791476549 553/2006/12 28. blister.2002 Cena 6866.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. inf.12. 2mg. 2x15 kom Cena 9986.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.11.MANUFACTURING CENTER .8din liobočica sa rastvaračem. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl. 15mg.04.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. 90mg.11.Velika Britanija anastrozol . liobočica sa rastvaračem. blister. osteoliza. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .12.8din (R) 1079010 tableta.HEMOFARM AD .2002 Cena (R) 1163534 tableta. 10mg dnevno. tokom 4-6 nedelja. 4x5mL Cena 14005.

PHARM. FABRIK GmbH .BELUPO. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. rastvor. Ne sadrži konzervans. bočica sa kapaljkom.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. Isopto® Tears ARTROMED® . 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. rastvor. CHEM. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 10x0. blister.10.2007 doziranje: sindrom suvog oka.02.10.2mg/mL. blister. Cena kontejner jednodozni. blister. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.2mg/mL.6mL 12/2007/2300 10. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 60x0.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. Isopto® Tears ARTELAC EDO . za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. 50mg. 3. 3.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2007 BR) 7099078 kapi za oči. kontejner jednodozni. GERHARD MANN. .6mL 12/2007/2299 10.2din 3850343032520 173/2006/12 13.02. ARVIND® . 50mg dnevno narednih 14 dana. FABRIK GmbH .Hrvatska lamotrigin .2006 Cena (R) 1169571 film tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta. blister.10.10. 200mg.Nemačka oksaceprol .Nemačka hipromeloza . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2006  (R) 1084721 tableta. Cena kontejner jednodozni.PHARM.2006 doziranje: epilepsija.6din 3850343032513 172/2006/12 13.Nemačka hipromeloza .4din 3850343032544 174/2006/12 13. podeljeno u 3-4 doze.2007 (BR) 7099077 kapi za oči.10. rastvor.02.2mg/mL. .10. 3. . 100mg. Hemodrops. 30x0. 1x30 kom Cena 627. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. Paralelni lekovi: artelac® edo. 3. rastvor. 1x100 kom Cena 166. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.DR.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .10. 5mg.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. CHEM. Paralelni lekovi: artelac®.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.6mL Cena 12/2007/2298 10.CHEPHASAAR CHEMISCH .2006  (R) 1084722 tableta. 200mg. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. ARTELAC . do optimalne doze održavanja . GERHARD MANN. Hemodrops. 25mg. plastična bočica. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.D. 1x30 kom Cena 1092.2007 doziranje: sindrom suvog oka.DR. 25mg dnevno narednih 14 dana. blister.2mg/mL. 2x15 kom Cena 2003.

blister. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). Midol ASPIRIN® 500 . 100mg.4g/d. blister.2005 Cena 1686. doza održavanja 3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. Pentasa®. reumatska groznica: odrasli 4.6g/d u više pojedinačnih doza. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. doza održavanja 80-100mg/kg/d.05. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta.4-3.8g/d.A07EC02 ANTIDIJAROICI. aspirin® direkt. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.D. blister.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Lamotrix® ASACOL® .KRKA.01.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan.Nemačka acetilsalicilna kiselina .05. Lamect®. početna doza 2.HABIT PHARM A. do maks. 800mg. .08. zoloft® ASK PH 8 . Salofalk® 250. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Salofalk® 500 ASENTRA® . 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. 8 g. blister. Paralelni lekovi: Serlift®. od 200mg dnevno. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. blister. .2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.3din (R) 1072636 film tableta.1din (R) 1072635 film tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. 500mg.07. Paralelni lekovi: Lamal. Lamotrigin. 500mg. blister. Lamictal™.D. maks. početna doza iznosi 50mg/dan. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843.6-5. tokom 1-2 nedelje. Setaloft®. Salofalk®.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).Srbija acetilsalicilna kiselina . anbol. maks. 100mg dnevno narednih 14 dana. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. deca od 13-17 godina. 800mg. 130mg/kg/d. deca od 6-12 godina.BAYER BITTERFELD GmbH .7din 199/2007/12 16.D.2007 .2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. 50mg.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. . opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. do 200mg dnevno.9-7. doza održavanja od 50-100mg.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL. maks. D. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. aspirin® Migran.4-3. blister.Slovenija sertralin . 400mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Sertiva®.Slovenija mesalazin . andol.07.08. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. aspirin® 500. Paralelni lekovi: 5-aSa. aspirin® protect.

Paralelni lekovi: acetisal pH 8.Nemačka acetilsalicilna kiselina . andol. maks. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. folija.Nemačka acetilsalicilna kiselina. dnevno.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.12. 8 g. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 6 tabl. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. blister. 300mg. reumatska groznica: odrasli 4. strip. početna doza 2. Midol ASPIRIN® DIREKT .8din 4008500100752 200/2007/12 16. doza održavanja 80-100mg/kg/d. tabl. ask pH 8. reumatska groznica: odrasli 4. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja 3. 3x10 kom 261/2005/12 26. aspirin® Migran.07. anbol. 400mg+240mg.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4g/d. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.4-3.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6-5.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. 500mg.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje.4din 260/2005/12 26. rastvoriti u čaši vode.01. dnevno.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.9-7. maks. 8 g. Paralelni lekovi: Midol c.4-3. tokom 1-2 nedelje. anbol.2005 Cena 105. aspirin® direkt.BAYER BITTERFELD GmbH . anbol.4-3. aspirin® Migran. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 3x10 kom Cena 122. ne duže od 3 dana. ask pH 8.4-3. maks.Nemačka acetilsalicilna kiselina .4g/d.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . aspirin® 500.BAYER BITTERFELD GmbH . maks. blister. andol. 130mg/kg/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2. tokom 1-2 nedelje. aspirin® 500.9-7. 6 tab. 100mg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH .6g/d u više pojedinačnih doza. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 5x2 kom Cena 175. maks.07.6g/d u više pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. groznica.6 g/d u više pojedinačnih .4-3.8g/d.6-5.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. aspirin® protect. doza održavanja 80-100mg/kg/d. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. aspirin® protect. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. andol. blister. Midol ASPIRIN® PLUS C . aspirin® protect. 500mg. početna doza 2.8g/d. 130mg/kg/d. ask pH 8. šumeće u jednokratnoj dozi. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.BAYER BITTERFELD GmbH . maks. aspirin® direkt. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. Midol ASPIRIN® MIGRAN .12. askorbinska kiselina . doza održavanja 3.

130mg/kg/d. 1x5mL Cena 21625.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.D. Prinorm ATG-FRESENIUS S . terapija: 30-300mcg/kg dnevno.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. selektivni (R) 1107350 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.06.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. Cena 694. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. blister. Prinorm ATENOLOL . Paralelni lekovi: Panapres. 250i. bočica.PRIZREN . Tetanus gamma ATENOLOL . 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. angina pektoris: 100mg dnevno.Srbija atenolol .06.11. kunića . humani .06. aritmije: 50-100mg dnevno.07.j. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. 20mg/mL.REMEVITA D. aritmije: 50-100mg dnevno.8 g/d.j. 100mg. selektivni (R) 1107500 tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.2002 . istovremeno sa 0. 1x14 kom Cena 73. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. . 8 g.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.Srbija atenolol .5mL vakcine tetanusa.2004 Cena 59.4 g/d.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.12.FRESENIUS BIOTECH GmbH .L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.9-7.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. 1x14 kom Cena 73. ask pH 8.O. aspirin® direkt. aspirin® Migran. doza održavanja 3. blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.7din 515-04-291/03 03.6-5. anbol. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Midol ATEBULIN .ZDRAVLJE A.FARMAKOS DD .07. Tetabulin S/d. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. Prinorm ATENOLOL .Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). 100mg. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. tokom 1-2 nedelje.Srbija atenolol . maks.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.O. Tetagam® P. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.Srbija antitetanusni imunoglobulin. Paralelni lekovi: Panapres. aritmije: 50-100mg dnevno.2din 3/2-10-9316 11.2003 Cena 45. 1x250 i. andol. blister 2x7 kom Cena 73. NIŠ . Paralelni lekovi: Panapres. 50mg.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. angina pektoris: 100mg dnevno. 100mg. bočica.4-3. 25mg. angina pektoris: 100mg dnevno. aspirin® 500.5din (R) 1107552 tableta. reumatska groznica: odrasli 4.4din (R) 1107551 tableta. selektivni (R) 1107550 tableta. maks..

blister. Maks. 10mg/mL. blister. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20.03.7din (R) 1104524 film tableta.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju.08. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. blister. ampula.03. . ATORIS® .04. 20mg.2007 Cena 3056.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.8din 3838989502836 110/2005/12 15. Torvalipin®. inj. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.08. blister. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 20mg. doza 20mg dnevno.D.5mg. Sortis®. 10mg/mL. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. 40mg. maks. TOVARNA ZDRAVIL. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).5mg/kg dnevno tokom 5 dana. blister. 5mg ili 7.v.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.08. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. 3x10 kom Cena 775.Srbija atorvastatin .04.08.KRKA.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. blister.08. Torvalipin®. D.D. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. 10mg. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.3din (R) 1104522 film tableta.2005 Cena 2046. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).ZDRAVLJE A. ampula. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. inj.12. obično inicijalno i. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. maks. 10mg.v. .08. 20mg/mL.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. 10x5mL Cena 216252.2005 Cena 1260.Nemačka atrakurijum .7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15.2002 doziranje: lečenje akutnog. Tulip® ATORVASTATIN . 40mg.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. bočica. 10mg.1din 3/2-10-9317 11. Paralelni lekovi: atoris®. 40mg. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.Slovenija atorvastatin .2006 Cena (R) 1104525 film tableta. Sortis®. Paralelni lekovi: atorvastatin. 20mg. 300-600mcg/kg telesne mase.2005 Cena 2349. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. blister. Paralelni lekovi: Tracrium™ . blister.08.DELTASELECT GmbH . odrasli i deca starija od jednog meseca.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.5din (R) 1104521 film tableta. aplastična anemija: 2.2din 8606103442024 594/2007/12 01.5mL Cena 1586. 10x2. blister.

c.HEMOMONT D.Crna Gora atropin .A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.INNOTECH INTERNATIONAL . bronhopneumonija.01-0.v.. pijelonefritis). sinuzitis. 2x7 kom 515-04-1520/03 04. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Cena 88. infekcija kože i mekih tkiva).Belgija amoksicilin. klavulanska kiselina . lobarna pneumonija. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).c.25mg s..08.06.m.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.. teže infekcije 500mg na 8h. na 1-2 sata do maks. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.5%. ili i.6din plastična bočica sa kapaljkom.m. rastvor.Francuska tenonitrozol .2din 515-04-1520-1 04. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20. 250mg. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. iritis.3din plastična bočica sa kapaljkom. ili i.m.m.2din 515-04-1520-2 04.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera).m. parenteralno odrasli 1g na 6h ili .c ili i.. (deca). ATROPIN .12. deca od 10-14 godina 0. Cena 75. uveitis. ili 0.6din 3/2-10-10776 25. .5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. 500mg+100mg. deca od 3-4 godine 0.VEROFARM . akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. ATROPIN SULFAT .O. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.3mg s. 1x140mL Cena 690.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN .m.04mg/kg. blister. 875mg+125mg.4din (R) 1021632 film tableta. (400mg+57mg)/5mL. ampula. puerperalna sepsa.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. ili i. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. ili i. itd.m. bočica. deca od 5-6 godina 0.v.Rusija atropin .12.LABORATORIE INNOTHERA . uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. ili i. deca 0. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. jednokratno. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.2003 Cena 828.c.4mg s.. 1%.2mg s. deca od 7-9 godina 0. 2mg (odrasli).03mg/kg i. tvrda. septički abor tus. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.2007  (R) 7095073 kapi za oči. ili i.5mg s. uretritis.v.5-1mg s. iridociklitis. 1mg.08.3-1mg i. 1x8 kom Cena 237.08..03-0. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.v. 0. deca preko 3 mes. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.c.3-0. 10x600mg Cena 1232. otitis media). tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju.06.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece..SMITHKLINE BEECHAM .J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.c. infekcija kostiju i zglobova. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0.O.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.6mg. deca ispod 40kg (do 3 mes. bočica. AUGMENTIN . blister. rastvor.

degenerativna reumatska oboljenja zglobova.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. 2x14 kom Cena 1872. amoksiklav Lek® forte 312. Nimulid®.2001 Cena (R) 1163502 tableta. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. enhancin. glavobolja.2001 Cena 144.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005.2001 doziranje: reumatoidni artritis.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . blister. . 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. 100mg. 25mg/kg na 6h ili 8h. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. doze su date u odnosu na amoksicilin.6din 5000483131807 293/2006/12 06. blister. 8mg. blister. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.GALENIKA AD .8din (R) 1163501 tableta. blister.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2g prašak za injekciju.F. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.07.2001 doziranje: sindrom depresije. 100mg.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta. 400mg dnevno. amoksiklav Lek® 156.07.03. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. Panklav® 2X AULIN . 100mg.Švajcarska moklobemid .GLAXO WELLCOME PRODUCTION . amoksiklav Lek® 1.03.Srbija moklobemid . postoperativni bolovi. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. dismenoreja.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. maks.08. 300mg.5din (R) 1072141 film tableta. amoksiklav Lek® 2X. Nimulid®-Md.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. Panklav. zubobolja.2006 Cena (R) 1341821 film tableta.Francuska rosiglitazon .Austrija nimesulid .2006 doziranje: sindrom depresije. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. blister. blister. 150mg.07. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . deca od 3 mes. 4mg. Paralelni lekovi: Nimesulid. do 12 god. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. Panklav forte.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta.07. spor tske povrede. actasulid® AUROMID® . 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06.

2005 Cena (R) 1329501 film tableta.D.08.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. svrab različitog porekla (od uboda insektta. 1x16mL Cena 108093..2002 Cena 1846. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. dnevno. ZRENJANIN . . alergični dermatitis). 1mg/sat tokom 24 sata. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.BAYER HEALTHCARE AG .Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . serumska .Švajcarska bevacizumab . Quincke-ov edem. zatim kontinuiranom inf. nezavisno od obroka.HEMOFARM AD .A. blister.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. Paralelni lekovi: ondasan®.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.11.09. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. 0.SANOFI PASTEUR S. inf.v.2005 29725. 5-10 dana. nezavisno od obroka. ampula.5mL Cena 1729. blister. boca staklena.).2006  (R) 3058050 sirup.08. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. zofran AVIL® .5mL. pre terapije. 400mg/16mL.v. zavisno od telesne mase. blister. 4mg. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.JUGOREMEDIJA A.5mL. 50mg.5din 8608811000411 1575/2006/12 05.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.08.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. AVAXIM 160 U . zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. bočica. 2x10 kom Cena 56.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.12.09. 400mg. AVESSA .7din 8606102767043 322/2005/12 24. 10 dana.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. dnevno. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. 400mg.Srbija ondansetron . bočica. bočica staklena.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . 1x0. deca 5mg/m2 i. AVELOX® . 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.12. 4mg. dodira bršljena i sl. dnevno. 100mg/4mL.Srbija feniramin .F. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. u trajanju od 90 min. zatim revakcinacija posle 6 meseci.09. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.Nemačka moksifloksacin .7din 515-04-3000/03 21. 5x2mL Cena 1495. 7 dana. 1x100mL Cena 71.5din (R) 1124570 tableta.08.v.v. blister.. 3mg/mL.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju. 400mg/250mL.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju.

AZARAN .5din (R) 7096060 kapi za oči.2007 doziranje: infekcije grudnog koša. maks.2004 . 98% v/v.D. 10 l. inf.2004 05. 50x1000mg 242/2007/12 17.04. 27 l. histaminske glavobolje. AZOT-SUBOKSID . 40 l. Paralelni lekovi: ceftriakson. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.v.01.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.2004 05.04. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. 1g. grla. 98% v/v. 250mg. konetoze. pluća. novorođenčad maks.2007 Cena 16758. ceftriaxone-BcPP. .ALCON-COUVREUR N. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. gonoreja.Belgija brinzolamid . 3 l. meningitis.5din 241/2007/12 17.01. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. 98% v/v. bočica. bočica. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. 10mg/mL. Farcef.V.2004 05.MESSER TEHNOGAS A. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. 50x250mg 05.04. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. 13 l. trbušne infekcije.04.Srbija ceftriakson . glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. nosa.2004 05. 98% v/v. 98% v/v.Srbija azot-suboksid .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596.04. 50mg/kg dnevno.2004 05. Longaceph®. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. 98% v/v. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. 196 l. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. Lendacin®.04. kostiju. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas.10.04. 2g na 12 sati i. infekcije urinarnih i žučnih puteva. Labilex®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. ceftriaxon-MIP®.5mg. 2g dnevno. zglobova. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. maks. 8 l.. 50 l.2004 05. kože.04. suspenzija.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. bočica.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. rocephin®. uha.2004 05. 98% v/v. 98% v/v. veracol® AZOPT® .1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. .HEMOFARM AD .

blister. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. deca od 5 . profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.INNOTECH INTERNATIONAL . paba . polineuritis. .D.. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti.05. 1x60mL 515-04-1625/03 30. neuralgije. amoksicilin.KRKA. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. blister. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. 2x15 kom Cena 71. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® . Paralelni lekovi: almacin®. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. ospamox® dT. nikotinamid.07.05.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. nikotinamid. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. piridoksin.Francuska amoksicilin .07.. liobočica sa rastvaračem.A11EA. 1g. deca 50mg/kg/dan i. neurodermatoze. neurodermatoze.2003 Cena 159.. creva ili jetre. cijanokobalamin.Slovenija tiamin.07. neuralgije.v.2003 Cena 102. 6g dnevno. deca 50-100mg/kg/dan i. amoxicillin.KRKA.05. 250mg/5mL.001mg+20mg. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.2003 Cena 155. .2007 doziranje: nedostatak vitamina B. piridoksin. 500mg.D. 1x60mL 515-04-1624/03 30. deca do 1 godine 62. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. TOVARNA ZDRAVIL. povećane potrebe za vitaminom B. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno.. profilaksa bakterijskog endokarditisa.. riboflavin. u ginekološkoj praksi.Slovenija tiamin. D.m. kalcijum-pantotenat . B-COMPLEX . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. liobočica sa rastvaračem.2003 Cena 84.v. ospamox®.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . creva ili jetre. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. kalcijum-pantotenat. povećane potrebe za vitaminom B. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.14 godina 1 obložena tabl.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. tvrda.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.07. infekcije kože i mekih tkiva. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. Cena 2399din kutija.5mg na 8 sati. Sinacilin® .m.07.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. TOVARNA ZDRAVIL. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. riboflavin. bočica. bočica.6din (R) 3021772 sirup. 500mg. maks.A11EA.5din 515-04-1621/03 30. polineuritis. 125mg/5mL. dnevno. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29.5din (R) 3021771 sirup. D.8din (R) 1021770 kapsula. folija.001mg+20mg.

400mg+80mg. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. blister. lobarna i bronhopneumonija. prostatitis.F.F. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. sinuzitis. pijelonefritis. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. sinuzitis. 54mg/kg dnevno.01. Trimosul BACTRIM® . faringitis. pijelonefritis. pijelonefritis. infekcije posle pobačaja. ampula. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. bronhiektazije. adneksitis). maks.Srbija sulfametoksazol. maks. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. (200mg+40mg)/5mL. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. bronhiektazije.Švajcarska sulfametoksazol.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. faringitis. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. lobarna i bronhopneumonija. prostatitis. ampula.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 54mg/kg dnevno.08. otitis medija). deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. adneksitis). faringitis. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. trimetoprim . inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. 1440mg.Švajcarska sulfametoksazol. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.2007 Cena 123. otitis medija). infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. maks. Trimosazol. Paralelni lekovi: Baktimol®. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. bočica. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 50x5mL Cena 1220. trimetoprim . adneksitis). otitis medija). (400mg+80mg)/5mL. 1440mg. infekcije posle pobačaja. prostatitis. (400mg+80mg)/5mL. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. maks.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. infekcije posle pobačaja. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.09. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.3din (R) 3026605 sirup. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. sinuzitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.GALENIKA AD . 1440mg. bronhiektazije.01. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. trimetoprim .54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . maks.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. lobarna i bronhopneumonija.

.01.Srbija sulfametoksazol.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.3% glukoze. caPd 3 Stay safe. caPd 4 aNdY disc.25% glukoze.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5% GLUKOZE.25 mmol/L kalcijuma. faringitis.Nemačka natrijum-hlorid.1g/L+16. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.25% glukoze. caPd 4 Stay safe BALANCE 1. blister. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.. 1.HABIT PHARM A. kesa. 5. a postupak se ponavlja više puta dnevno.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1. magnezijum-hlorid. Balance 2.85g/L+0.. Balance 2. caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.D. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. kesa. 1. caPd 17.04. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. trimetoprim .5% glukoze.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. kalcijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.25% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. caPd 2 Stay safe.3% glukoze. otitis medija). natrijum-laktat.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.5% GLUKOZE.75 mmol/L kalcijuma. adneksitis). 5. caPd 4 aNdY disc. 1. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 2.25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 2 Stay safe. Paralelni lekovi: Bactrim®. 4x2000mL Cena 1233. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta.B05DB. Trimosul BALANCE 1. lobarna i bronhopneumonija. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. caPd 3 Stay safe. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. Balance 2. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. caPd 17. 1. caPd 17 Stay safe. 400mg+80mg.18g/L+0. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% glukoze. Trimosazol. 1.75 mmol/L kalcijuma.5-1. glukoza .1g/L+15g/L.75 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 4. magnezijum-hlorid. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. caPd 2 aNdY disc. pijelonefritis. caPd 2 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® .9din 515-04-5149/03 05.B05DB. sinuzitis. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.85g/L+0. prostatitis. 4x2000mL .Nemačka natrijum-hlorid. caPd 3 aNdY disc.5g/L. kalcijum-hlorid. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. natrijum-laktat.5% glukoze. 2x10 kom Cena 68. Balance 4. bronhiektazije.5-1. infekcije posle pobačaja. 1.1din 8600102463097 28/2006/12 13. caPd 17 Stay safe. 1440mg. 1.9din 515-04-2913/03 01. 1.79g/L+7.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. maks. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.3% glukoze.12. 1.

5-1.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.85g+0. caPd 17 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1. 4x2000mL Cena 1233.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. kesa. Balance 2. Balance 2. caPd 3 Stay safe.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 aNdY disc. caPd 3 Stay safe.3% glukoze. 1. 1. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.5L (deca) tokom 5-20 minuta.73g. caPd 3 aNdY disc. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 4 aNdY disc. caPd 17. caPd 17.73g/L. magnezijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. caPd 17 Stay safe.3% GLUKOZE. a postupak se ponavlja više puta dnevno.B05DB.B05DB.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.12. 1.25% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1.1g/L+22.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% GLUKOZE.85g/L+0. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-2914/03 01. Balance 4. glukoza .3% GLUKOZE. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. 4x2000mL .5% glukoze.5% glukoze. Balance 1. kesa.25 MMOL/L KALCIJUMA . 1. kalcijum-hlorid.5-1. 1.5% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. kesa. 4x2000mL Cena 1233.3% glukoze. caPd 2 Stay safe. natrijum-laktat. caPd 3 aNdY disc.Nemačka natrijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 aNdY disc.5g/L. 1.5% glukoze. 1. glukoza . magnezijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc. caPd 2 aNdY disc. 1.75 mmol/L kalcijuma.5-1. Balance 4.79g+7.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .18g/L+0. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-2912/03 01.1g/L+42.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 4 aNdY disc. caPd 4 Stay safe BALANCE 2.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno.. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. 1.25 mmol/L kalcijuma.B05DB.25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 2 Stay safe.1g+22.5L (deca) tokom 5-20 minuta.85g/L+0.. 5. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. 1. 1.25 mmol/L kalcijuma.12. caPd 17 Stay safe. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.3% glukoze.26g+0. Balance 2.79g/L+7.9din 515-04-5150/03 05.. 5. 1.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5. Balance 1.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. caPd 17. Paralelni lekovi: Balance 1.75 MMOL/L KALCIJUMA .04.3% glukoze. glukoza . Balance 4.

3% glukoze. 4g dnevno.5g i.5% glukoze. ampula. caPd 3 aNdY disc. 0. caPd 2 Stay safe. 1x10 kom Cena 29.. kesa.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.6din 8608811004501 655/2006/12 18.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18. akutni bolovi.1mg+1000mg.05. 5x5mL Cena 69. BARALGIN M® . 1.10.25% glukoze. blister.Srbija pitofenon. 500mg. fenpiverinijum-bromid.2006  (R) 1123565 tableta. ili 1-2.2din 8608811004518 656/2006/12 18.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5-1g sporo i. ZRENJANIN . parenteralno 0.05. Paralelni lekovi: analgin®. caPd 4 aNdY disc.v.10..1mg+500mg.79g/L+7. caPd 2 aNdY disc.1mg+2500mg. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.25 mmol/L kalcijuma. maks. 10mg+0.D. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. ZRENJANIN . 1.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.85g/L+0. Balance 2. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. 5x5mL Cena 73.JUGOREMEDIJA A. 5g dnevno. maks. glukoza . kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.12. blister. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. 1. caPd 17 Stay safe. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. caPd 3 Stay safe.25% GLUKOZE.5g.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .. 1000mg.JUGOREMEDIJA A.v.5% glukoze. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .2006  (R) 1123568 tableta. Balance 2.7din (R) 5086568 supozitorija.26g/L+0.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 5. 5mg+0.25 mmol/L kalcijuma. blister. blister.2003 Cena 78. blister.09.3% glukoze. kalcijum-hlorid.Srbija metamizol-natrijum . 500mg.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1. 1x5 kom Cena 65.2003  (R) 5123569 supozitorija.5-1.9din 515-04-5151/03 05.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05DB. metamizol-natrijum . 10mg+0.5g/L.03.1g/L+42. 10x10 kom Cena 141.09. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.1mg+500mg. Paralelni lekovi: Balance 1.75 MMOL/L KALCIJUMA . 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4. 5mg+0. magnezijum-hlorid. blister. 2. a postupak se ponavlja više puta dnevno.2001 Cena 22.04.D.m.2din (R) 1086566 tableta. 1. Novalgetol® .5-1g sporo i. natrijum-laktat.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma. caPd 17. supozitorije 1-4 puta po 1.

ecobec. 250mcg/doza. 50mcg/doza. Paralelni lekovi: Becloforte.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.5din 14. (250-500mcg).Francuska beklometazon .03. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . liobočica sa rastvaračem u ampuli.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26.Srbija barijum sulfat . ecobec.D. po potrebi 3-4 puta po 4 inh.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. bočica sa raspršivačem.04.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. 1mg/mL. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . 1g/mL. suspenzija. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2003 doziranje: novorođenčad 0. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. maks.1mL intradermalno. liobočica sa rastvaračem u ampuli.3din 5900008021982 2554/2007/12 22.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg). kontejner plastični. ecobec easi-Breathe .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER . 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.11. (1000mcg) dnevno. 5x1mL Cena 2634. 2 inh.12. 4 inh. 1g/mL. (200mcg).GLAXO WELLCOME PRODUCTION . inhalator pod pritiskom sa dozerom.Francuska beklometazon . maks.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA . boca staklena.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.1din 14.05mL intradermalno.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.Poljska beklometazon . Cena 3485. 2046. maks.7din 2mg/2mL. 50mcg/doza. maks.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 200x50mcg/doza Cena 262. . (200mcg).5din 2723/2007/12 06. sprej-boca sa dozerom. (250mcg). Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . maks. 1x200 doza Cena 262.12.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.04. 400mcg dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. deca preko 1 godine 0.10.3din 3393370035558 254/2006/12 03. . deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh.A. Paralelni lekovi: Becotide™. (500mcg) dnevno.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.2006 116. 10 inhalacija (500mcg) dnevno.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .

2din (R) 4153535 krem.05.07. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. seboroični dermatitis.2006 28.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. ekcemi. 0. jakog delovanja. akutni fotodermatitis. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. . rentgen dermatitis. profesionalni dermatitis. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.5mg/g+30mg/g. . subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.07.2din (R) 4153534 mast.D. ampula.5mg/g+1mg/g.D. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. inter trigo. blister. opekotine od sunca. ekcematoidni numularni dermatitis.Hrvatska betametazon. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. tuba. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.07. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. numularni dermatitis. 1x15g Cena 125. tuba. 0.2007 450. atopijski dermatitis (neurodermatitis). 0. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® .2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).07.BELUPO. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. 0.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni.D.Hrvatska betametazon . Paralelni lekovi: diprosalic® .7din 18. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.5mg/g.Hrvatska betametazon. 50mg. .7din 3850343026437 1514/2007/12 16. Paralelni lekovi: Piridoksin.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. salicilna kiselina .5mg/g+1mg/g.9din 18.BELUPO. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. 20mg. 0. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. neurodermitis. inficirani dermatitis posle uboda insekata. gentamicin .Srbija piridoksin .D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.2007 Cena 125. 1x30g Cena 308. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.2007 Cena 162. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. tuba.7din (R) 4152042 krem. vitamin B6 BELODERM® . jakog delovanja. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. polenski dermatitis.02. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 0. dishidrotični dermatitis. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.5mg/g+20mg/g.GALENIKA AD . kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast.BELUPO. B d07ac kortikosteroidi. BELOGENT® .05. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. tuba.2006 20-50mg. tuba.5mg/g. Lichen rubber planus. fotodermatitis.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .02. hronični ekcemi. inter trigo. dishidrotični dermatitis. bočica sa kapaljkom. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5din 3850343026390 1468/2007/12 10.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. seboroični dermatitis. rentgen dermatitis.

D. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.2007  (R) 1071120 tableta. 2x15 kom Cena 41. 1x10mL Cena 199.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.05.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.0 BEN-GAY® . mentol . blister.O. rastvor. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. bočica.PFIZER ILACLARI LTD.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. Nafazolin BENOXI .11. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® .2007  (R) 1071121 tableta. 5mg. 1x10mL Cena 59.05. blister. ampula.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. bočica. 0. blister.9din 8608808100230 972/2007/12 10.Srbija diazepam .7din (R) 7110092 kapi za nos. TOVARNA ZDRAVIL. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. 10mg. priprema za rinološki pregled. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. 1x10mL 3/2-10-7585 19.05.05.2007  (R) 1071122 tableta.D. BENSEDIN® .03. mentol . rastvor. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. rinosinuzitis.2002 Cena 80. krvarenje iz nosa.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.05% rastvora na 6 sati.1%.9din 8588000227907 549/2005/12 18.Turska metilsalicilat. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01.11. nesanica: 5-15mg uveče.R. ne sunčati namazano mesto. . STI. 2mg.1din 8608808100247 973/2007/12 10.UNIMED PHARMA S. . deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. tuba.1% rastvora na 6 sati. Paralelni lekovi: Novasol. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . .Slovenija nafazolin . STI.11.GALENIKA AD . bočica sa kapaljkom. 4mg/mL. rastvor.Turska metilsalicilat.Slovačka oksibuprokain .5din 8608808103477 1059/2007/12 21. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.03.PFIZER ILACLARI LTD. primena je kratkotrajna. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. 10mg/2mL.8din 3/2-10-7584 19. 28%+10%.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. tuba. .2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.05%. 15%+10%. ne sunčati namazano mesto. Nafazol.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. 3x10 kom Cena 50.KRKA. 0. 10x2mL Cena 150.

j. humani . pa 10-15 i. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju...2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. 1x10mL B Cena 6652./kg (početna doza).2002 Cena 13272.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. hemostaze.2-0. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.+17.Nemačka fibrinogen. pa 20-25 i.j. trombin.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Partobulin® S/d. konvulzije: odrasli 10-20mg i. 1x250mcg Cena 3382. octanate 1000. Paralelni lekovi: Immunorho. 500i. potpore šivenju.2007 Cena 676. 250mcg. bočica.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. set.. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET .abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.j./kg na 8-12h. 270mg+3000kij+1500i. kalcijum-hlorid. umerena krvarenja 15-25 i.j..11. Paralelni lekovi: apaurin®.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .11.ZLB BEHRING GmbH . Paralelni lekovi: emoclot.v. liobočica sa rastvaračem.j.2002 doziranje: individualno.8din 3/2-10-7682 22.Nemačka faktor VIII . Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. liobočica sa rastvaračem. 300mg.. 1000i.3mg/kg i. nedelje gestacije). porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.06. faktor xlll.12.j.5din 3/2-10-9306 11./10mL. status epilepticus.v. liobočica sa rastvaračem. BERLITHION® 300 ED ./kg na 8-12h.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. set. rhesonativ® BERIATE P . Haemoctin SdH.5din 4013054001974 492/2005/12 26. aprotinin. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D .I. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. ampula. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.ZLB BEHRING GmbH .+5. primena je kratkotrajna.v.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. 1x2.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). deca 0. octanate.06. teška krvarenja 40-50 i.12./kg (jedna doza). specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. bočica.j.7mg+180i.2005 . 90mg+1000KIU/mL+500i.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. 50mcg. ili 1mg i. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju..12.2din 3/2-10-9308 11.9mg/mL+60i. 5x12mL Cena 866. diazepam. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti./kg (početna doza).2002 Cena 26218.8din 3/2-10-9309 11.j.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i.j.2002 Cena 26544.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. na 1 godinu starosti. 100mcg (od 13.10. emoclot d.j. humani . 250i.j.j.

3din 9006968003900 532/2005/12 08.Makedonija povidon-jod .5mg/mL+0.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . i. gingivitis. 0. 0. BERODUAL® . blister. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.Makedonija povidon-jod . bočica. pre doručka. kao pojedinačna doza.L.R.2din (BR) 1089110 film tableta. ipratropijum bromid .v.1din 3/2-10-5757 11.25mg/mL.ISTITUTO DE ANGELI S.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.11. 1%.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje.) u toku 2-4 nedelje. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral. 1x100mL Cena 113.1din 3/2-10-5772 11. . (30 min. Thiogamma® 600 injekt. sprej-boca sa dozerom.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.1din (R) 7114725 aerosol. 300mg. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.11. bočica. BETADINE® . 30 min. u obliku brze inf.10.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.Nemačka fenoterol. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .05mg+0. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. bočica od tamnog stakla.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .ALKALOID AD .2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj. ipratropijum bromid .02mg.KG . 1x100mL . 1x20mL Cena 278.11. 10%. terapija se nastavlja primenom tableta.12.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. površinski ili herpetički apscesi.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. Thiogamma® 600 injekt. afte.Italija fenoterol. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.

10%.Srbija tiamin. bočica.11.7din 10. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .Srbija bizmut-subcitrat . . 2..m. i. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. deca 1 inj. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . ampula sa rastvaračem u ampuli. 1x5mL Cena 403. 0. BETAKSOLOL . ili inf..L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.v. . piridoksin. 300mg.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.D. s. ili 1-4 inj. suspenzija. 1x1000mL 3 767.GALENIKA AD . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. svaki drugi dan.4din 8608808100292 2266/2006/12 06. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja.5%.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.09. 14 dana uključujući i dane menstruacije. blister.4din 515-04-3454/04 24.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.j.SRBOLEK A.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232. liobočica sa rastvaračem u špricu.2din 10. 8Mij/mL.HEMOFARM AD . dnevno i. 4x10 kom Cena 517.11. nikotinamid.004mg. 1x5mL 515-04-2579/03 17.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. trihomonijaze.v.ALKALOID AD .c. BICIT HP® . 200mg.8din 8600097406017 99/2007/12 11.A11EA.5din (R) 7093115 kapi za oči.2mL doziranje: 8-16 Mi.Belgija betaksolol . kalcijum-pantotenat.5mg/mL.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. cijanokobalamin . 7.Srbija betaksolol .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. i.V. boca.Nemačka interferon beta 1 b .ALCON-COUVREUR N.5%.12.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta. 5x2mL Cena 176. rastvor.SCHERING AG .2002 755.01..12.2002 B BETADINE® .9din 5413895023477 2507/2007/12 19. ili inf.m.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. riboflavin. 2x7 kom Cena 173. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0. boca.10. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . i.7din 3/2-10-5770 10.Makedonija povidon-jod .2007 Cena 72669.2004 . 15x1. blister.11. bočica.

2002 doziranje: askarijaza. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. zatim 2 nedelje pauza.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). . 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl.7din 12. . tuba. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.07. suvi ekstrakt lista . 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.05. bočica od tamnog stakla.06. 200mg. D.06.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). 80mg. tvrda. ankilostomijaza. suvi ekstrakt lista . enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.2006 509. 1x6 kom Cena 212.05. 1%. tvrda.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. tvrda.12.2006 u ušima. bočica.SRBOLEK A.3din (R) 1028124 tableta. blister. tvrda. trihurijaza: 400mg jednokratno. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . ciklusi se ponavljaju 2-3 puta.07.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. blister. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. blister. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta.1din 12. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. 1%. BILOBIL® . 40mg.D.ALKALOID AD .2002 Cena 131.D. blister. 1 tabl.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. 80mg. jednokratno. vr toglavica i šum u ušima.2002 Cena 1634.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula.2din (BR) 7157500 losion. TOVARNA ZDRAVIL. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. . 40mg. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. . ručak. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . D.Makedonija albendazol .KRKA.2002 doziranje: infekcije kože.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .KRKA. večera) i 1 tabl. 200mg. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17.Srbija bifonazol . 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.12.9din (BR) 4157501 krem.D.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). bočica. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).

cele.12. maks. selektivni (R) 1107030 film tableta. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19.D. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. bočica. bronhiektazije. bočica.12. 500mg. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. progutati sa tečnošću. 10mg.9din (R) 7112040 rastvor.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup.ZDRAVLJE A. .4din 8608811000589 707/2006/12 25.05.3din (R) 1107031 film tableta. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19.D.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 .2006 doziranje: hipertenzija. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. bronhiektazije.5mg.05. blister. spastički bronhitis.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.D.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). concor® cor . pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. mlekom ili drugom tečnosti. 2.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 5mg. 4mg. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.3din (R) 1107032 film tableta.2din (R) 1112046 tableta.FIDIFARM . blister. 3x10 kom Cena 255.05. uzimati ujutro. 20mg dnevno.2006 Cena 323. Paralelni lekovi: Byol®. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. concor®. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. 2mg.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete.12.ZDRAVLJE A. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. blister. 4mg/5mL. progutati sa vodom. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. pod nadzorom lekara.2002 Cena 182. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.Srbija bromheksin . deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.2006 Cena 487.Srbija bromheksin . blister. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.2002 doziranje: traheobronhitis. ampula. blister. najbolje svaki dan u isto vreme. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. tabl.09.Hrvatska askorbinska kiselina . spastički bronhitis. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.12. ne žvakati.2002 doziranje: traheobronhitis. tabl. 16mg. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . ZRENJANIN .Srbija bisoprolol .25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. . angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.

L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. selektivni (R) 1107020 tableta.01. 7x8 kom Cena 358. 6mg/6mL.NI MEDIC D. bočica.3din 8606010300219 13/2007/12 08. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.09./bočica. bočica.F.Nemačka klodronska kiselina . jednjaka i grlića materice.SCHERING AG .06. blister. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28.09. 1 kom Cena 1891. pod nadzorom lekara. Paralelni lekovi: Byol®. bočica. 50mg. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. tvrda.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. cele.Srbija gemfibrozil . 6mg/6mL. BOLUZIN .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 Cena 487. tabl.1din 3/2-10-10727 25.GALENIKA AD .9din 8608808103866 3/2-10-2379 17.Švajcarska ibandronska kiselina . .2006 23621. zavisno od indikacije. 2mg.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.12. blister.2007 doziranje: hipertenzija. Lek nije namenjen za primenu deci. 10mg.j. 3x10 kom Cena 323. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .2004 116424.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . mlekom ili drugom tečnosti.NIPPON KAYAKU CO.3din (R) 1107021 tableta.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.Japan bleomicin . uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 800mg. uzimati ujutro. maks.O. bočica. progutati sa tečnošću. tabl.Srbija bisoprolol .2004 Cena 25071. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.LTD.5din 8606102767173 97/2006/12 31. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.09.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. 1x28 kom 515-04-02612/04 28.08.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.2din 4987170870083 251/2005/12 15. 300mg. bočica staklena. concor®. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. blister. najbolje svaki dan u isto vreme.01. . blister. podeljeno u 2 doze. concor® cor BLEOCIN-S . ne žvakati. 5mg. BISOPROLOL .01. 15000i. 1x2mL Cena 8884.8din (R) 1059085 film tableta. 20mg dnevno. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 . progutati sa vodom.O. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.

nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.SCHERING OY .2006 Cena 15020.j.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.F. kod iste indikacije (blefarospazam.Irska botulinum toksin . 150mg.CHIESI FARMACEUTICI SPA . 100i..5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. ako je potrebno dozu povećati. parenteralno 300mg dnevno sporom i. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. . do 3200mg dnevno. hemifacijalni spazam.01. primenjuje se inhalacijom. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. 400mg.5mg.Švajcarska ibandronska kiselina . Cena 13647.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje.05.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. bočica. maks.j. 1x100 i.ALLERGAN . bočica plastična. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. 60mg/mL. 1x1 kom Cena: 2835.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5 din 12/2006/73 26.08.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. kontejner jednodozni. tortikolis) doze mogu biti različite.1din 8600103492058 746/2006/12 26.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® . ampula. blister. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .F.1din 515-04-02491/04 28. maks. a najduže 10 dana.v.05. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD.2004 doziranje: osteoporoza: 2. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. ako je potrebno dozu povećati. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20.07. tvrda. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.Finska klodronska kiselina . . inf. 3-5 dana.1din (R) 1059061 kapsula..Italija tobramicin .M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. tokom 28 dana.09.2004 doziranje: lokalna inj. 300mg/4mL. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . blister.Švajcarska ibandronska kiselina . 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. 5x5mL Cena 8316. 2.

R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta. nervoza. 60mg dnevno. Paralelni lekovi: Tefen . 1x30 kom Cena 198. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. 30mg/5mL.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. Paralelni lekovi: Lexaurin®.GALENIKA AD .02. parkinsonizam: 1. .J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi. 0.12. 2x15 kom Cena 50. . Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .5mg. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.Srbija terfenadin .Nemačka brivudin .Srbija bromokriptin .5mg. bočica sa kapaljkom. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. uznemirenosti.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2.O.3din 8608807100712 117/2006/12 03. 125mg.09.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. kratkotrajna primena. 60mg.25mg uveče tokom 1. blister.UNIMED PHARMA S. 10mg. Lexilium® BROMOKRIPTIN . blister.02. jednu nedelju.2006 doziranje: stanja napetosti.5mg. 2x10 kom Cena 55. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.2006  (R) 1071722 tableta.12.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.2% . rastvor. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. blister.ZDRAVLJE A. blister.Srbija bromazepam . bočica od tamnog stakla.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. 1x100mL Cena 91.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.10. nedelje. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.02.1din 8608808100339 196/2005/12 21.2006  (R) 1071721 tableta. . poremećaj sna: 3 puta po 1.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Slovačka brimonidin .1din 8608807100668 115/2006/12 03.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.D. plastična fiola. BRONAL® . deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). 1x30 kom Cena 649. uzima se uz jelo.D.12. 2. anksioznosti.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 3mg. blister.2003  (R) 1149041 tableta.5-6mg. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.2%. fiola. maks.R. 2x10 kom Cena 84. tokom 14 dana. 1. dnevno.12.5din 8608808103798 197/2005/12 21. 6mg. BROMAZEPAM .

miozitis. tenditis.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. 200mg. Paralelni lekovi: Ibu .2002 Cena 151.12.09.1din 4032717010023 1186/2006/12 13. Ibuprofen.REMEVITA D. blister. 400mg. INTESTINALNI Cena 81. tuba.10. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.12.GALENIKA AD .ZDRAVLJE A. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.Hemofarm. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. .07. Nurofen Liquid.GALENIKA AD .P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. degenerativne ar tropatije. 2.Srbija ibuprofen .2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela.6din bočica od tamnog stakla. 720mg/60mL. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.3din (R) 1162032 film tableta. 1x50g Cena 93. ponoviti za 7-10 dana. 600mg. NIŠ .Nemačka budesonid .2002 . 100mg/5mL.2002 Cena 104. sirup 3-4 puta po 100mg.4g/d. rupan.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . blister.09.2-1. 3 puta po 1 kaps. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .DR. Nurofen.2din 8608808100384 109/2005/12 08. Cena 91.2g/d.A07EA06 ANTIDIJAROICI. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. tendosinovitis). BUDOSAN® .4din 515-04-2643/03 19. FALK PHARMA GMBH . deca od 1-2 god.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 3-4 puta po 200mg. tvrda.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. ampula. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 3mg. Upfen BRUFEN® .6-1. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09.Srbija butilskopolamin . doza održavanja 0.O. plastična bočica.O. polusintetski.5din (R) 1162031 obložena tableta. Nurofen active.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. bočica.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. na dan. sirup 3-4 puta po 50mg. posle jela. 3x10 kom Cena 91. maks. burzitis.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.Srbija piretrin . 10%.D. deca od 8-12 god. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. 10x10 kom Cena 7782. blister. 20mg/mL.10.09.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. BUSCOPAN .Srbija ibuprofen . 6x1mL Cena 133. deca od 3-7 god. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon.

Slovenija bisoprolol . deca 0. concor®. po potrebi više puta dnevno.11.2006 doziranje: hipertenzija.9din (R) 1107711 film tableta.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.1din 3/2-10-5774 10.D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.4mg/mL. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. 1x20mL Cena 113. blister.12. ponoviti posle ½ sata. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.12.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.04.5mg. 10mg.2006 Cena 462.04. blister. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. tabl. 10mg. najbolje svaki dan u isto vreme.0 (R) 1123141 obložena tableta. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 10mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. bočica sa kapaljkom.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.1din (R) 1107710 film tableta.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. mlekom ili drugom tečnosti. tvrda. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.2din (R) 5123143 supozitorija. 20mg dnevno. progutati sa vodom. . 2. bočica.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.12.Makedonija bromoprid . blister. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. BYMARAL® .ALKALOID AD . blister.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. parenteralno akutni spazmi 20mg.5mg. pre jela. BYOL® .2002 Cena 280. selektivni Cena 307. blister. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. 1x60 kom . 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. 5mg. 10mg.5din 3/2-10-5775 10.11. 7. maks.

starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).FLOX .2006 Cena (R) 1104621 film tableta. pre jela. fiola. maks.33g.12. rastvoreno u čaši vode.11. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15.5mg dnevno.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. bočica. blister. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. 28 dana.07. CABASER® .08. maks. ciprofloxacin 250 mg.Švajcarska askorbinska kiselina.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. blister. 3 dana.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . kalcijum-laktat-glukonat. 10x10 kom C Cena 242.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.12.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. doza održavanja 2-6mg dnevno. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. kalcijum-karbonat . rastvoreno u čaši vode. 10mg+5mg.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). blister.2002 Cena (R) 1085312 tableta. 30mg dnevno. 2mg.PHARMACIA ENTERPRISES S.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25.Indija ciprofloksacin . 500mg. 1g+1g+0. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta.PFIZER GmbH. pre intervencije. blister.12. ciprinol®. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. bočica. Paralelni lekovi: cifran.Nemačka atorvastatin. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol . amlodipin .5g dnevno.3din 515-04-231/03 21. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. CADUET® .2003  (R) 1329436 film tableta. bočica. deca u fazi rasta. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno.A.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. ciprocinal®. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.11.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. dojilje. 250mg.2002 Cena (R) 1085311 tableta. ciprofloxacin. 4mg.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice.(PHARMACIA & UPJOHN) .08. 1. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. citeral®. gonoreja: 500mg jednom dnevno.NOVARTIS . 1mg. 10mg+10mg. ciprofloxacin 500 mg. ne preporučuje se primena kod dece. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.Belgija kabergolin . u zavisnosti od težine infekcije.

ALKALOID AD .9din (BR) 1086650 tableta.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. 6 tableta dnevno.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. 250mg+50mg+10mg+210mg.09.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. Paralelni lekovi: adriblastina rd.Holandija doksorubicin . glavobolja. maks. bočica.12. fiola. blister.D. kodein. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. Sindroxocin® CAFFEBOL . metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. 460mg+50mg+10mg. zubobolja. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05.11. kalcijum-karbonat .Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat.Srbija paracetamol.SCHERING PLOUGH .2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. folija. bolne menstruacije. zubobolja. CAFFETIN® .94g+0. maks. CAELYX . neuralna dismenoreja. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg.ALKALOID AD . artralgija. . strip.12. doxorubicin-Teva.Makedonija paracetamol. askorbinska kiselina .7din 3/2-10-8102 20. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. 1x10 kom .2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. osteomalacije i rahitisa. pseudoefedrin. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. CALCIUM-SANDOZ FORTE . latentna tetanija. 500mg+30mg+15mg+60mg. 6 tableta dnevno. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). 50x10 kom Cena 1896.Makedonija paracetamol. kodein . 2. 3 uzastopna dana. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. maks. sa hranom ili bez nje. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. doxorubicin. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. mijalgija.4din 515-04-3653/03 31.09. migrena. svake 3 nedelje. maks. dnevno. strip. 20mg.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. 1x10mL C Cena 35286. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. kofein.04. 250mg+50mg+10mg+210mg.2006 Cena (BR) 1086266 tableta.3g.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . svake 4 nedelje. kofein. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. dekstrometorfan. teški slučajevi do 2g dnevno. dojenje. propifenazon . nadoknada kalcijuma (trudnoća.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. CAFFETIN COLD® .A12AA06 MINERALI Cena 163. kumulativna doza je 550mg/m2. 4 tabl.

Austrija kalcijum-folinat . ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. bočica sa raspršivačem. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . dnevno. najviše 6 puta dnevno.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i. ampula.03. 30mg/3mL. ampula. ampula.. dnevno.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. .V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.M. 0. 5x10mL 3 Cena 368.2003 6148. 15mg. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09. C .38g. inf. na mestu nicanja zuba.KRKA. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. rastvorenu u vodi. CALCO 200 IU NASAL SPRAY . 1x1. deca od 3 .m.12.B.j.01. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02..2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16..v.7din 5999880025089 93/2007/12 11. 100mg/10mL. Miacalcic® CALGEL . ampula. TOVARNA ZDRAVIL. fiola. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole. deca 5-10mL samo i.H NFG.9din 3/2-10-8102 20. 5x10mL 515-04-1607/03 09.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).m. dnevno. rastvorenu u vodi.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 500mg+260mg.GLAXOSMITHKLINE UK .1%.09.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.D.v. i. tvrda.09.v.EBEWE PHARMA GES.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% . 1x10g Cena 109. zatim 12-15mg (i.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.j. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat./80mcl.04.12. i.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . fiola. cetilpiridinijum . 1. D. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. 50mg/5mL. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta..7 godina ½ tabl.Švajcarska kalcijum glubionat .CEMELOG-BRS Kft .6mL Cena 2233. kalcijum-karbonat) .2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.v. i.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula. 200i. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.33%+0. Paralelni lekovi: Kalcitonin. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. KG . 1x1 kom 515-04-1605/03 09.Lachema 25.09. CALCIUMFOLINAT . trovanje magnezijumom i fluorom.Velika Britanija lidokain.m. tuba.Slovenija askorbinska kiselina.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.NOVARTIS .Mađarska kalcitonin .A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. rastvor.

INC.v. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.Nemačka klotrimazol .Hrvatska mirtazapin . po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. tokom 30-90 minuta.12. svake 3 nedelje.03. bočica. tokom 30-90 minuta. inf.01. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.AVENTIS PHARMA S. 40mg. 100mg.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.09.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. . Paralelni lekovi: antifungol®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. Plimycol CANESTEN® . 50mg. bočica sa kapaljkom. bočica. dermatomikoze: 1. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. Paralelni lekovi: Mirzaten®. remirta® CAMPTO® .AVENTIS INTERCONTINENTAL .A. inf. Kansen. CANESTEN® . bočica plastična. bočica.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana.2006 doziranje: depresija. 30mg. 70mg.01.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. 1%.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. Kansen. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.D.4din 8606007910025 67/2007/12 11. CAMPTO® .USA kaspofungin .9din 515-04-1970/03 08. bočica.BAYER S.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S. CANCIDAS® . tokom 1 sata. . svake 3 nedelje.P. .A.MERCK & CO. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.Italija klotrimazol .v. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. Mycoril®.Francuska irinotekan . sporom i. 1x5mL 515-04-1970-1 08.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. 1x20mL Cena 169. remeron®.12.A. Mycoril®.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. .L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. 1%. 1x2mL Cena 6825. Paralelni lekovi: antifungol®.Francuska irinotekan .09. blister.BELUPO.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. Plimycol .4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. 1x30g Cena 287.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. pred spavanje.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.BAYER HEALTHCARE AG .8din 8606007910032 68/2007/12 11.

Španija klotrimazol .2007 doziranje: kolpitis. glukoza . Kansen. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 1. Mycoril®.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. 1. .07. 1x3 kom Cena 220. 5. Paralelni lekovi: antifungol®. S.5% glukoze.3% glukoze. Plimycol CAPD 17 . Mycoril®.75 mmol/L kalcijuma.01. Mycoril®. 1.4din 8606007910049 69/2007/12 11. Kansen. tuba. Plimycol CANESTEN® 1 .7din 8606007910018 66/2007/12 11. 1x20g Cena 246.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Kansen. 1. caPd 3 aNdY disc.KERN PHARMA. 1x20g Cena 187.1g/L+16.6din 8606007910063 71/2007/12 11. magnezijum-hlorid.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 4.BAYER HEALTHCARE AG .79g/L+7. 2%.85g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. 1x5000mL . kalcijum-hlorid.. 1. 500mg.2007 doziranje: kolpitis.2007 doziranje: kolpitis. caPd 2 aNdY disc. caPd 4 aNdY disc. blister.25% glukoze. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 200mg. kesa. Balance 2. 1%.KERN PHARMA.BAYER HEALTHCARE AG . .01. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. Trichomonas vaginalis): tabl. S. tuba.01. caPd 3 Stay safe.5g/L. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.B05DB.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.Španija klotrimazol .L. caPd 2 Stay safe.5% glukoze. Trichomonas vaginalis): tabl.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. 1.Nemačka klotrimazol . Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Balance 4. Kansen.25% glukoze. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Plimycol CANESTEN® 3 . 1. Paralelni lekovi: antifungol®. caPd 17 Stay safe.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. Mycoril®.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.Nemačka natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. Balance 2. canesten® 3.L. Balance 1. blister.9din 8606007910056 70/2007/12 11.18g/L+0.01. 1x1 kom Cena 249. Plimycol CANESTEN® 3 .2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.Nemačka klotrimazol .

5g/L.73g/L. caPd 19. caPd 4 aNdY disc.85g/L+0..2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma. 5.79g/L+7. 1. magnezijum-hlorid.B05D. 1x5000mL .18g/L+0. caPd 2 Stay safe.79g/L+7..5g/L.25% glukoze.1g/L+22.12. 1. Paralelni lekovi: caPd 18. Balance 1. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. 1.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 3 Stay safe.1g/L+42. Balance 4. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .2003 Cena 515-04-2885/03 01..Nemačka natrijum-hlorid.. Balance 4.B05D. glukoza .5g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.2003 Cena 515-04-2883/03 01.18g/L+0.85g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. glukoza .79g/L+7.1g/L+16. natrijum-laktat.1g/L+16.85g/L+0. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat. kesa. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . caPd 2 aNdY disc.18g/L+0. 5.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. magnezijum-hlorid. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01.07. kalcijum-hlorid.79g/L+7. magnezijum-hlorid.5g/L. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 5. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .12. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.1g/L+42.B05D. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.85g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu..Nemačka natrijum-hlorid.85g/L+0.. kesa. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma. caPd 19.5g/L. caPd 19 Stay safe B05d.07.75 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. caPd 18 Stay safe. kesa.3% glukoze.3% glukoze.12. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.1g/L+42. caPd 4 Stay safe CAPD 18 . kalcijum-hlorid. 1x5000mL B05d.12.18g/L+0. 1.Nemačka natrijum-hlorid..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze. magnezijum-hlorid.18g/L+0. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat. kalcijum-hlorid.79g/L+7.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 5.18g/L+0.25% glukoze. 5.79g/L+7. glukoza . Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17.5% glukoze. Paralelni lekovi: caPd 18. kesa. 1. natrijum-laktat.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .B05DB.85g/L+0. kesa. kesa.

25% glukoze. kalcijum-hlorid.257g/L+0.08. 1.2003 C Cena 515-04-2881/03 01. Balance 2. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu. kesa. 1.93g/L+0. Balance 2. caPd 3 Stay safe. caPd 4 aNdY disc. magnezijum-hlorid. 5.79g/L+7. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. 1. kesa.5% glukoze. kesa. natrijum-laktat.2004 Cena 515-04-5189/03 12.18g/L+0. kalcijum-hlorid.1g/L+15g/L. Balance 2. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+3. glukoza .25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .08.. caPd 3 Stay safe.25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. 1x2500mL Cena 527.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze.25% glukoze.18g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1. magnezijum-hlorid. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. caPd 17.1g/L+22.79g/L+3. Balance 4. plastična kesa. 1. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.12.B05D. caPd 17 Stay safe.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. caPd 18 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.26g/L+0.257g/L+0.5din 515-04-5188/03 12. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. plastična kesa. caPd 3 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .85g/L+0. 1.102g/L+15g/L. glukoza .3% glukoze. kesa.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .925g/L+0.07. 1. 1.786g/L+3. 5. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 Stay safe. caPd 3 aNdY disc.73g/L. kalcijum-hlorid. Balance 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 17 Stay safe. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .. 1. caPd 4 aNdY disc.85g/L+0.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5.5% glukoze..79g/L+7. magnezijum-hlorid. Paralelni lekovi: caPd 18.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. Paralelni lekovi: Balance 1. natrijum-laktat.26g/L+0. Balance 4. 1.B05DB.1g/L+15g/L. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2.1g/L+22. 5.3% glukoze. 5.07.93g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.786g/L+3.1din 515-04-1133-1 01.75 mmol/L kalcijuma..12.102g/L+15g/L.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1.3% glukoze.25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.925g/L+0. 1. Balance 1. caPd 4 Stay safe .73g/L. 4x2500mL Cena 901. Balance 4.B05DB.

magnezijum-hlorid.93g/L+0. caPd 3 Stay safe.B05DB. caPd 17. glukoza . caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17. Balance 2. 1. kesa.B05DB. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. kalcijum-hlorid.5g/L.79g/L+3. Balance 2.3% glukoze.2573g/L+0. natrijum-laktat.75 mmol/L kalcijuma. glukoza . Balance 4. Balance 4. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. 5. Paralelni lekovi: Balance 1.5g/L. kesa.3% glukoze. 5. kalcijum-hlorid. 1. 1.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.25% glukoze..75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 2 aNdY disc. Balance 4.786g/L+3.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1.1017g/L+42.5din 515-04-5190/03 12.25% glukoze. Balance 2. 5. Balance 2. 1. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. magnezijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1din 515-04-1134-1 01.5% glukoze. Balance 4. caPd 4 aNdY disc. 1. caPd 4 aNdY disc. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1.3% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze.5% glukoze.93g/L+0. plastična kesa.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe. natrijum-laktat. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.08. plastična kesa. Balance 4.5% glukoze. 1. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .75 mmol/L kalcijuma.2573g/L+0. glukoza .B05DB. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. 1.08.1g/L+42.925g/L+0. caPd 17 Stay safe. 4x2000mL Cena 901.5g/L.3% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.26g/L+0. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .26g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.5g/L.79g/L+3.07.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 aNdY disc.07. 1. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. 1. 1x2500mL Cena 527. 1. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 1. caPd 3 aNdY disc. 1. 1. Balance 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 4 Stay safe . caPd 17. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze.3% glukoze.Srbija natrijum-hlorid..1017g/L+42.75 mmol/L kalcijuma.786g/L+3.5% glukoze.5% glukoze.25% glukoze.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. 1.925g/L+0. natrijum-laktat.. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.HEMOFARM AD .

25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze. 5. natrijum-laktat. 1. Paralelni lekovi: eukaptil®. 1.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. caPd 3 Stay safe.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 1. Balance 4. doza održavanja 2 puta po 25mg. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01. caPd 17. 1. Balance 4. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.93g/L+0.26g/L+0. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. plastična kesa. 1.73g/L.H NFG.786g/L+3. 1. 150mg/15mL.5% glukoze.5% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.HEMOFARM AD .2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.25-12. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 Stay safe.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% glukoze.5% glukoze. zorkaptil® CARBOPLATIN .5mg. monokomponentni (R) 1103850 tableta.25 mmol/L kalcijuma.2din 515-04-4574-1 10.1g/L+22. maks. 4x2000mL Cena 901. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. 1.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . natrijum-laktat.B05DB.3% glukoze. 1. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 1.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.925g/L+0. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc.79g/L+3. Balance 2. 5. 1.Srbija kaptopril .07. uzima se 1 sat pre jela.TG-FARM . 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.75 mmol/L kalcijuma.Austrija karboplatin . Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu.5din 515-04-5192/03 12.6din 3/2-10-10179 22.Srbija natrijum-hlorid.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla. 50mg. kalcijum-hlorid. 150mg dnevno.3% glukoze. Balance 2.08.M. glukoza . 1x15mL Cena 2511. Balance 4.B. KG . kesa.25% glukoze.26g/L+0. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE . caPd 3 Stay safe. Katopil®.75 mmol/L kalcijuma. 1.1017g/L+22. Cena 527. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.93g/L+0.73g/L.B05DB. 1x2500mL 515-04-1135-1 01.75 mmol/L kalcijuma. kesa.EBEWE PHARMA GES.75 mmol/L kalcijuma.1din 5.08.25 mmol/L kalcijuma. maks. Balance 4.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 2 aNdY disc.1g/L+22. kalcijum-hlorid.3% glukoze.2573g/L+0. fiola..C09AA01 c09aa inhibitori ace. 5. caPd 17. Kaptopril alkaloid®.786g/L+3.5mg.1017g/L+22.73g/L.25% glukoze.79g/L+3.75 mmol/L kalcijuma.07. 2 (retko 3) puta po 50mg. caPd 3 aNdY disc.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17 Stay safe.73g/L.03.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.2573g/L+0. 1. caPd 2 Stay safe.925g/L+0.. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . magnezijum-hlorid.2004 .12. 1. glukoza . magnezijum-hlorid.

50mg. karcinom prostate 1 puta po 150mg.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris..2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. aplikator. blister. 25x12.M.H.10.5mg/g. Paraplatin® CARBOPLATIN .2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.07. 20mg/g+0. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. 50mg. bočica plastična.. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04. 10mg/mL.B. 50mg.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. kao kratkotrajna i. 20mg/g+0. Paralelni lekovi: andol. se ne smeju lomiti.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.03.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. 1x15mL Cena 2511.10. 100mg. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .6din 515-04-4574/03 10.v. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . aplikator.B.06. Paragal. .5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. inf. inf. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 100mg. . ponavljati na 4 nedelje.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. LIMITED . 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.08. 10mg/mL. blister.Velika Britanija bikalutamid .N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.2din 8606007410211 782/2006/12 05. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05..Austrija lidokain.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.LANNACHER HEILMITTEL G. Midol CASODEX .M.7din bočica plastična.10. ponavljati na 4 nedelje. 450mg/45mL. tokom 15-16min.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 25x8. bočica od tamnog stakla.v. kao kratkotrajna i.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. cycloplatin 50. tabl. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.2005 Cena 105. tokom 15-16min.2007 Cena (Z) 4081718 gel..2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. blister. Cena 7796.PFIZER (PERTH) PTY. blister. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.H.Austrija acetilsalicilna kiselina .3din 515-04-1219/03 04. cor-aS. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. hlorheksidin . cycloplatin 50.2007 .5g 9088881253259 1451/2007/12 09.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.07.10. Paragal.06.10. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.5mg/g. 2x14 kom Cena 11951.Australija karboplatin . 100mg. blister.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju.

2007 Cena 584. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). 4g dnevno. CEFACLOR .J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.SCHERING PLOUGH . hronični bronhitis i akutna pneumonija. II generacija (R) 1321720 kapsula. 250mg.2004 295. III generacija (R) 1321821 kapsula.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. 1g dnevno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.Srbija cefaklor .2004 doziranje:otitis media. 36mg/mL. 500mg. cefaklor. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. blister. 400mg. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. akutni bronhitis. blister. infekcije urinarnog sistema. šarlah.2007 . tvrda. maks. 1g dnevno.09.O. 250mg. otitis media.5g ili 8. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. bočica.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta.09. bočica. bočica.4din 5997001312964 515-04-496/04 08. maks. infekcije urinarnog trakta.2din 245/2007/12 17. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.09.Srbija cefaklor . 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. 1g dnevno. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . blister. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. akutni sinuzitis.Mađarska vinpocetin . 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. NIŠ . 500mg.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija.01. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.08.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. tvrda.HEMOFARM AD .5mg na 8 sati.2003 Cena 1537. 1x60mL 515-04-289-1 01. pre ubacivanja instrumenta. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.J01DC04 j01dd cefalosporini.08. 5mg.2003 doziranje: faringitis.2004 Cena 584. tonzilitis. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.REMEVITA D. podeljeno u 3 doze ili 62.2004 166.06.2003 Cena 728. blister. tvrda.08. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.GEDEON RICHTER LTD . blister. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. maks. 125mg/5mL. 2x25 kom Cena 300.01.O. Paralelni lekovi: alfacet®. infekcije respiratornog trakta. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase).5g gela. 36mg/mL.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. bočica.09.Holandija ceftibuten . CAVINTON® . tvrda.8din 515-04-289/03 01.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. 1x30mL 515-04-289-2 01. tvrda. CEDAX . 250mg/5mL.2din (R) 1321626 kapsula. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. maks.

infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.8din bočica od tamnog stakla. maks. bočica. 125mg/5mL. 1 gdnevno. maks. blister. akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: alfacet®. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. cefaclor. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.05. Paralelni lekovi: cefalexin. maks. inficirane bronhiektazije). deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. Cena 295. podeljeno u 2-3 doze. 500mg.01. pijelonefritis.01.01.2007 125. blister. 1g dnevno. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 250mg/5mL.01.Srbija cefaleksin . 500mg.9din bočica od tamnog stakla.5mg na 8 sati. cefaklor CEFALEKSIN . 250mg/5mL.ALKALOID AD . Cena 166. prostatitis.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. bočica. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. II generacija (R) 1321610 kapsula. infekcije respiratornog trakta. maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.J01DB01 j01dc cefalosporini. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. podeljeno u 3 doze ili 62. 4g dnevno. maks. tvrda.5mg na 8 sati. 2x8 kom Cena 107.maks. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije urinarnog trakta.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. 1g dnevno. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.1din (R) 1321711 kapsula. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. maks.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. faringitis. tvrda.2007 Cena 182. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. otitis media. Paralelni lekovi: alfacet®.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. Pr. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.01. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. 1g dnevno.maks. 250mg/5mL. cefaclor. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . 250mg.2007 doziranje:otitis media. sinuzitis.HEMOFARM AD . maks. infekcije respiratornog trakta. infekcije urinarnog trakta.05. coli.2004 doziranje:otitis media.2din 515-04-3959/03 31. cefalexin alkaloid®. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. blister. Palitrex® . deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 4g dnevno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. maks. 1g dnevno. 1 gdnevno.3din 8600097400763 229/2007/12 17.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 6g dnevno. tvrda. 4g dnevno. bočica. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.2004 295.2004 151.05. 125mg/5mL.Makedonija cefaklor . rekurentne urinarne infekcije). 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. I generacija (R) 1321710 kapsula.

otitis media. 4g dnevno. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. 250mg. cefalexin alkaloid®. . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. maks.2006 Cena 182. tvrda.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. faringitis. 2x8 kom Cena 107. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. tvrda. blister.11. rekurentne urinarne infekcije). coli. blister. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. tvrda. 6g dnevno.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. blister. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. I generacija (R) 1321080 kapsula.Kipar cefaleksin .REMEDICA LTD . coli. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. pijelonefritis. blister. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. sinuzitis. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.5din (R) 1321083 kapsula. 6g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. podeljeno u 2-3 doze. 250mg. tvrda. sinuzitis.01. Pr. podeljeno u 2-3 doze. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. maks.11. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. rekurentne urinarne infekcije). infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Pr. akutni i hronični bronhitis.1din (R) 1321081 kapsula.Srbija cefaleksin . I generacija (R) 1321124 kapsula.SRBOLEK A. Pr. bočica.3din (R) 1321774 kapsula. sinuzitis.2007 Cena 190.11. otitis media. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.11. blister. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. tvrda. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14. faringitis. akutni i hronični bronhitis.11. 6g dnevno. Palitrex® CEFALEXIN .abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . prostatitis. 500mg. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.D.11.2006 Cena 1174. maks.8din 5290665002692 559/2005/12 21.3din 8608813900900 2091/2006/12 14.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. 500mg. blister. Palitrex® CEFALEKSIN . tvrda. 4g dnevno.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 250mg/5mL. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12.01.O. Palitrex® . inficirane bronhiektazije). otitis media. rekurentne urinarne infekcije). maks. blister. faringitis.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. akutni i hronični bronhitis. maks. pijelonefritis. 2x8 kom Cena 170. prostatitis. inficirane bronhiektazije). cefalexin alkaloid®.REMEVITA D. podeljeno u 2-3 doze. coli. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. NIŠ . 250mg.O. prostatitis. 500mg. Paralelni lekovi: cefalexin. 500mg. inficirane bronhiektazije).2006 Cena 606.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. cefalexin alkaloid®. pijelonefritis.2006 125. 4g dnevno. maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.Srbija cefaleksin .2din (R) 1321082 kapsula.

5x1g Cena 423.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. kože i mekih tkiva. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. otitis media.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. .J01DB04 j01dB cefalosporini. Paralelni lekovi: cefazolin. urinarne i genitalne infekcije. akutni i hronični bronhitis. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. coli. 1g.09.11. 1g. maks. Paralelni lekovi: cefaleksin. galecef®. . inficirane bronhiektazije). bočica staklena.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10.Nemačka cefazolin . urinarne i genitalne infekcije. bočica.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . maks. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.11. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 4g dnevno. 500mg.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. kostiju i zglobova.Ukrajina cefazolin . pijelonefritis. tvrda. septikemije).ALKALOID AD .J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.12. rekurentne urinarne infekcije).J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. septikemije). 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. bočica. faringitis. maks. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.CHEPHASAAR CHEMISCH .Srbija cefazolin . I generacija (R) 1321010 kapsula. podeljeno u 2-3 doze.2004 3407.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Pr. infekcije srca. galecef®. cefalexin. cefazolin-MIP. bočica. Palitrex® CEFAZOLIN .2002 131. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28.Makedonija cefaleksin . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.11. sinuzitis. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 2g.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . bočica.1din 3/2-10-5732 10. 250mg/5mL. infekcije srca.9din 4823012503422 617/2005/12 12. tvrda. 2g. 100mg/kg dnevno. bočica. septikemije). maks. bočica. kostiju i zglobova.09. kože i mekih tkiva. 6g (izuzetno 12g) dnevno. 500mg. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati.HABIT PHARM A. urinarne i genitalne infekcije. infekcije srca. kostiju i zglobova. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 1x100 kom 3/2-10-5733 10.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.D. kože i mekih tkiva.6din 515-04-01221-1 28.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prostatitis. maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.06. 100mg/kg dnevno. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . maks. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. 10x20mL Cena 3225. cefazolin-MIP. 6g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.

ZDRAVLJE A. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. bočica staklena. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). bočica staklena. bočica.v. do 200mg/kg na dan. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . do 200mg/kg na dan.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. bilijarnog trakta. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.v. 5x1g Cena 906.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. ili i.m.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. 500mg. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. 1g. 1g. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.m. Paralelni lekovi: cefotaksim. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. bočica staklena. na 12 sati. kože. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. kože.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.v.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . novorođenčad 50mg/kg i. 5x1g Cena 871. maks. Maxipime CEFOTAKSIM .J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Paralelni lekovi: cefazolin. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. maks. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.12. na 12 sati. Cena 287din bočica. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. kostiju.Srbija cefotaksim . Paralelni lekovi: Maxicef®. na 8 sati.7din 4823012503255 593/2005/12 05. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju.D. mekih tkiva. ili i. Cena 589. maks. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. kože i mekih tkiva. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. zglobova.11. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.11.Srbija cefepim . podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.09. maks.5-1g svakih 6-12 sati.v. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. infekcije u ginekologiji.4din 8600064103369 344/2005/12 23. cefazolin-BcPP. kostiju. 12g dnevno. na 8 sati. septikemije/bakterijemije. Primaceph® CEFIM® .2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. bakterijski meningitis kod dece. mekih tkiva.v. . 12g dnevno. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. Tolycar® .v.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. 1g.09.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.HEMOFARM AD .Ukrajina cefotaksim . novorođenčad 50mg/kg i. zglobova. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. galecef®.1din 1000mg.

J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 250mg.01. maks. 1g.7din 16.11.O.Srbija ceftriakson . bočica. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. 1g. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.HABIT PHARM A.2006 3351.Srbija ceftazidim .AVENTIS PHARMA . Farcef. septikemije/bakterijemije. kostiju i zglobova. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze.01. 1g.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. meningitis. 1g. trbušne infekcije. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. uha. bočica staklena.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. CEFTAZIDIM . III generacija Cena 16758. NIŠ . mozga. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. gonoreja.12.J01DD02 j01de cefalosporini. Labilex®. 10x1g 8608813901211 Cena 919. ceftriaxon-MIP®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. kože i mekih tkiva.01.2006 Cena 3351. trbušne duplje. bočica.v.REMEVITA D.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju.HABIT PHARM A. pluća. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. Longaceph®. zglobova. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. maks. creva. kože.12.Srbija ceftriakson . ceftriaxone-BcPP. žuči.6din 16. . III generacija Cena 354. kostiju. maks. hirurška profilaksa: 30-90 min. želuca. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. grla. bilijarnog trakta. bočica staklena. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 2g dnevno. meningitis) infekcije pluća. pre intervencije inj.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija.4din 32/2006/12 16. infekcije kod pacijenata na dijalizi. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 6g dnevno.12. rocephin®. veracol® CEFTRIAKSON . 1-2 g. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . Lendacin®. CEFROM® . 4g dnevno. nosa. bočica. bočica staklena.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.1din 515-04-2690/03 06.D. gornjih i donjih disajnih puteva. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. doze veće od 1g primenjuju se i.O. infekcije u ginekologiji.Nemačka cefpirom . 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. uha. 50mg/kg dnevno. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g. urinarne infekcije. .7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. bočica. Paralelni lekovi: azaran. 500mg.D. bakterijski meningitis kod dece.2006 . maks. novorodjenčad maks. kože i mekih tkiva. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12.

pluća.5din 8608813901181 33/2006/12 16. Paralelni lekovi: azaran. Labilex®. kostiju. kostiju.v. trbušne infekcije. ceftriaxone-BcPP.01. 1-2 g. Longaceph®. bočica staklena. gonoreja. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. meningitis.12. gonoreja. 250mg.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks. Farcef. 50x250mg Cena 4596. 1g. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. . Lendacin®.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. kože.ZDRAVLJE A. hirurška profilaksa: 30-90 min. 2g dnevno. 50x500mg Cena 9888. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. pluća. maks. 2g. bočica staklena. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. trbušne infekcije.2005 Cena 3630.12. meningitis. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. hirurška profilaksa: 30-90 min. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. bočica staklena. maks. 2g. uha. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27.3din 8608813901204 37/2006/12 16. bočica staklena. 2g.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena.2005 Cena 703. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.09. inf.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. Lendacin®.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.2005 Cena 731. . grla. 1g.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. 500mg. zglobova.12. 50mg/kg dnevno.2006 16758. pluća.1din 9120018570256 620/2005/12 27.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. veracol® CEFTRIAKSON . bočica staklena. 1g. 1g. 2g na 12 sati i. infekcije urinarnih i žučnih puteva. gonoreja. grla.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . infekcije urinarnih i žučnih puteva. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. pre intervencije inj. nosa.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. grla. 2g dnevno novorođenčad maks.09. uha.2005 Cena 7314. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . 1x1g Cena 363. novorođenčad maks. Longaceph®. Farcef. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. bočica staklena. nosa.CHEPHASAAR CHEMISCH .4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju.Srbija ceftriakson . maks. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. bočica staklena. rocephin®. kože.D. bočica staklena.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. kože. ceftriaxon-MIP®. Labilex®. 2g. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. ceftriaxone-BcPP. Paralelni lekovi: azaran. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju..5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. uha. pre intervencije inj.12. zglobova. trbušne infekcije.01.50mg/kg dnevno.01. nosa. rocephin®. bočica staklena. 1g. meningitis. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. infekcije urinarnih i žučnih puteva. zglobova. bočica staklena.Nemačka ceftriakson . 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. ceftriaxon-MIP®.09.09.2005 Cena 3516. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. kostiju. maks.

meningitis. trbušne infekcije. 10x1500mg Cena 2978. 50mg/kg dnevno. 1500mg.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati).J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. erizipel. peritonitis.12. Nilacef®.Nemačka cefuroksim . meningitis. 2g dnevno. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.12. rocephin®. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. Labilex®. inficirane rane). bakterijska pneumonija. Lendacin®. maks. infekcije polnih organa (gonoreja).bočica. odojčad i deca do 12 godina 20 .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1500mg. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis.5x1g(4823012503231)Cena 1563. 2g dnevno. inficirane bronhiekstazije. ceftriaxone-BcPP. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. zglobova. maks. cistitis i asiptomatska bakteriurija). 50mg/kg dnevno. profilaksa u hirurgiji: odrasli . septički artritis). Longaceph®.04.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. . faringitis. nosa i grla. 1x750mg Cena 183. 1500mg. pluća. bočica.Srbija cefuroksim . II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. mekih tkiva. 10x750mg Cena 1508. 750mg. ceroxim.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . ceftriaxon-MIP®. kostiju. ceftriakson. ceftriakson. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). kostiju i zglobova.1din 95/2006/12 31.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Labilex®. uha. pre intervencije inj.1g. urinarnog trakta. Paralelni lekovi: azaran.12. meningitis: odrasli 750mg-1. sinuzitis. Farcef. gonoreja. rocephin®. bočica staklena. novorođenčad maks.2007 324. bočica staklena. kože. Xorimax®. veracol® CEFUROKSIM . septikemija. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. odojčad i deca do 12 godina 20 . abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. bočica staklena.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bočica. Farcef.01. Paralelni lekovi: azaran. 1-2 g. gonoreja. zinacef CEFUROXIM-MIP® . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. Longaceph®. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). novorođenčad maks. infekcije urinarnih i žučnih puteva.Ukrajina ceftriakson . infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis.D. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. uha.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. 750mg. tonzilitis. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. nosa. hirurška profilaksa: 30-90 min.5din 8600102463554 751/2007/12 02.HABIT PHARM A.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. Lendacin®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. maks. grla. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju.CHEPHASAAR CHEMISCH .01.

infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata.6din 8606007080711 796/2007/12 11. (dnevna doza 2g). prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.GENZYME LIMITED . početna doza 2 puta dnevno po 1g i. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30.Italija cefprozil .inf. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.2din 8606102767371 946/2007/12 04.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. faringitis. 250mg/5mL. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. blister.BRISTOL MYERS SQUIBB S.Luksemburg celekoksib .v. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.11.R.A.R.04. pneumonija).PFIZER ENTERPRISES S.F.Velika Britanija imigluceraza . . bočica.08. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.5-15mg/kg na 12 sati.2) (R) 1163520 kapsula. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. Paralelni lekovi: cefuroksim.5din 1319/2006/12 04. Nilacef®. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.6din (SZR) 1014081 kapsula. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.01.v.2007 608. infekcije kože. CELLCEPT® . (na 6 sati kod teških infekcija). tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.Švajcarska mikofenolna kiselina . tvrda.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. 500mg. 200mg.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.L.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . sinuzitis 7.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. zinacef CEFZIL® .v. (dnevna doza 2g). 500mg. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . otitis media.3din 3/2-10-7465 19. II generacija (R) 1321950 film tableta.04.2006 .L. tvrda. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. 1x10 kom Cena 1126.5g na 8 sati i. otitis media 15mg/kg na 12 sati. ceroxim. 200U.2007 Cena 29303. inf.05. CELEBREX® . tonzilitis.2007 Cena 29384.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. akutni i hronični bronhitis. .2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. bočica. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. blister. 250mg.01. blister. bočica. sinusitis. 4x500mg Cena 4778.3din (SZR) 1014083 film tableta. Xorimax®. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. 500mg.

blister.08. Cena 153440. 5mg. Xorimax®.07. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.4din 515-04-02913/04 28.RANBAXY LABORATORIES LTD.08. 25x400 U Cena 3836022.5-5mg.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 0.08./kg telesne mase inf. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. deca do 1 godine do 2.9din 400U. 0.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: cefuroksim. bočica.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. 250mg. II generacija (R) 1321975 tableta. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.j. meningitis.09. . zinacef CERSON® .5mg.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.75mg.08. 0. maks. Cena 1918011. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije.2007 j01dc cefalosporini. inficirane bronhiekstazije. Cena 767204. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. 500mg.Švajcarska everolimus . sinuzitis. CEROXIM . deca od 6-14 godina 5mg. 1x10 kom 515-04-02913-2 28.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09. 1x10 kom . blister./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. bočica. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).tip 1). deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. tonzilitis. septikemija.3din 200U.09. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.5mg.Hrvatska nitrazepam . deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.Indija cefuroksim . infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis.07. kostiju i zglobova (osteomijelitis. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . bočica.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . 20mg (u bolnici).D. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. blister.07. faringitis.2004 Cena 1114.25mg. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. cistitis i asimptomatska bakteriurija). bočica. cefuroxim-MIP®.2004 Cena 617. deca od 2-5 godina 2.j.5din 8606102386077 1354/2006/12 07.5din 400U. infekcije kože i mekih tkiva. Nilacef®.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . blister. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. septički artritis). blister. blister.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. blister.09.2007 Cena (R) 1014052 tableta.BELUPO.07. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 125mg. . kod pneumonije dozu udvostručiti.2007 Cena (R) 1014053 tableta.2din (R) 1321976 tableta.9din (R) 1321977 tableta. 400U. 1x10 kom Cena 76. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. bakterijska pneumonija. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.

04. tabl.2006 Cena 4355. ampula. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. gutati cele sa čašom vode.04.05.3din 456/2006/12 06.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 1mg. Cena 3464. Primena ujutru: lečenje započeti 5. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.12. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.5mg/mL.c. Hloramkol® . ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.1din 457/2006/12 06. blister.P. blister.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. ili 6. Ukoliko je potrebno.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.ABBOTT S.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. CETROTIDE® .07. 0. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.1mg. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. uključujući i dan indukcije ovulacije. tuba. ampula.A. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. 5mg/mL. 0. uz praćenje konc.25mg/mL.75mg oralno.5mg/mL. 0.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisno od indikacije. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.05. 0. liobočica i rastvor u špricu.Italija levobupivakain . CHIROCAINE . liobočica i rastvor u špricu. dodatnih 0. 1%. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. a zatim u ređim intervalima.04. .25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. 3mg/3mL.BAXTER ONCOLOGY GmbH .2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.GALENIKA AD .2006 Cena 8289. inj. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.5din 458/2006/12 06.Srbija hloramfenikol .Nemačka cetroreliks .2006 CHLORAMPHENICOL . leka u krvi.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. odmah posle transplantacije.25mg.07.07. blister. 2. 7.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega. ampula.

C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.12. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 80mg uveče odjednom. 20mg. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. bubrega. Simvastatin. profilaksa odbacivanja grafta..2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. vasilip®.12.2002 doziranje: transplantacija kostne srži. blister. 10mg. 2x10 kom Cena 510. meka. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. 20mg. meka.ELI LILLLY AND COMPANY .1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. blister.2004 Cena 2498.2 CHOLIPAM .12. 80mg. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. meka. 25mg. nefrotski sindrom individualno. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl.1din (SZ) 1014121 kapsula. zavisno od indikacije.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.B06AA.8din (SZ) 1014122 kapsula. blister.2004 Cena 1249.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. Simvor. blister. CICLORAL® . (stimulacija erektilne funkcije .3din (R) 1139202 film tableta. atopični dermatitis.HEMOFARM AD . rastvor.HEXAL AG . Paralelni lekovi: Hollesta.i do 36 sati posle jedne doze leka).GALENIKA AD . 50mg. pankreasa.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. Simva HeXaL®.3din 515-04-2773/03 02.Velika Britanija tadalafil .. srca i pluća. posle poboljšanja.06. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. Uzima se isključivo na prazan želudac.. nego cele progutati.2002 Cena 5285. teški rezistentni oblici psorijaze. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. 100mg.2002 Cena 10647.Nemačka ciklosporin .06. 100mg/mL.05. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. (20+20+40mg).2din (R) 1139201 film tableta. zocor® CHYMORAL® . 1 sat pre obroka.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. 10mg. blister. 10x5 kom Cena 2728. blister. CIALIS . teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. 1x2 kom 515-04-203/04 02. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).Srbija tripsin. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta.06. 100000Aj.12. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. jetre.. kombinacije . ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. bočica. 20mg. blister.05.Srbija simvastatin . odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . blister. 2x2 kom Cena 2498.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta.06. Tablete ne treba sisati niti žvakati. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. blister.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).

pre jela. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Sandimmun® CIFRAN . Paralelni lekovi: Inhibace®.HABIT PHARM A. . izuzetno (deca od 5-17 god. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. 1x10 kom Cena 1015. 1.12.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 28 dana.D. najčešće 1 tabl. u zavisnosti od težine infekcije.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. monokomponentni (R) 1103880 tableta. . 1x5mL Cena 104. 5mg+12.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.12. 3 dana. 5mg.3din 515-04-229-1 12. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.Srbija cilazapril .O.06. 20 kom Cena 1672.7din 515-04-3870/03 24. hidrohlortiazid . 1%.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. ciprocinal®.2003  (R) 1329461 film tableta.06.Crna Gora ciklopentolat . na dan.RANBAXY LABORATORIES LTD. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.2006 (R) 7095156 kapi za oči. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.09.2003  (R) 1329464 film tableta. . prema potrebi do 5mg dnevno. pre intervencije.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. 5mg dnevno. blister.6din 515-04-229/03 12. 2. 1x5mL Cena 55.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. ne preporučuje se primena kod dece. blister. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. maks.HABIT PHARM A. citeral®. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. 1x30 kom .5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. 500mg. 250mg.Indija ciprofloksacin . rastvor. ciprofloxacin. Marocen CIKLOPEN .5% rastvora nekoliko puta dnevno. 0. CILAZAPRIL .Srbija cilazapril.11.2007 doziranje: 1-2 kapi 0.3din 515-04-229-4 12. uveitis 1-2 kapi 0. u isto vreme.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.3din 8600097200257 1361/2007/12 20. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 250mg.2din 515-04-229-3 12.12.06. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .5g dnevno. 20 kom Cena 836.2003 Cena 515-04-1692/04 02. blister. ciprinol®. ciprofloxacin 250 mg. bočica. plastična bočica sa kapaljkom.12.6din 8600097200240 1649/2006/12 15.5mg. kongestivna srčana insuficijencija maks. Prilazid®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).O.5mg. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta.HEMOMONT D. Paralelni lekovi: c . blister. rastvor.2003  (R) 1329463 film tableta. kutija. blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).D. ciprofloxacin 500 mg.5%. .5mg.FLoX. 500mg.C09AA08 c09aa inhibitori ace.

2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.2003 Cena 1030.11. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. 75mg. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.11.CILAG AG INTERNATIONAL . blister.11.11. 10x5 kom Cena 212.2003 Cena 1443. 300mg dnevno. na dan.11.ALKALOID AD .11. zatim 7 dana pauze. 10mg. uzeti 2 sata pre putovanja. 20mg. blister. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. blister. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. blister. etinilestradiol . maks.2din (R) 1072617 film tableta. 20mg. 10x10 kom 515-04-3534/03 10.6din 515-04-1661/03 01.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta.2003 Cena 721.4 CILEST .G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. blister.. Stugeron® forte CINEDIL® .Švajcarska norgestimat. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. 1x14 kom 515-04-1946/03 10. blister.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta.11. uzeti 2 sata pre putovanja. 2x14 kom 515-04-1945/03 10. blister.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. kinetoze: 1 tabl. ZRENJANIN .2003 .25mg+0. 2x10 kom 515-04-3535/03 10.08. blister.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. blister.11.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.2003 Cena 2577. maks. 5mg.7din (R) 1072612 film tableta. tokom 21 dan. LUNDBECK A/S . 10mg.11.3din (R) 1072613 film tableta. blister. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. 20mg. 5mg.09.Danska escitalopram . blister.11. 75mg. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. CINARIZIN . 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. Stugeron® forte CIPRALEX® . 2x14 kom 515-04-1948/03 10. ver tigo: 3 puta po 1tabl.9din (R) 1072616 film tableta. blister. Paralelni lekovi: cinarizin. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta. 300mg dnevno.. 10mg.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. kinetoze: 1 tabl.Makedonija cinarizin .Srbija cinarizin .H. ver tigo: 3 puta po 1 tabl. 5x10 kom 515-04-3536/03 10.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. Paralelni lekovi: cinedil®.04mg. 10mg. 15mg.JUGOREMEDIJA A.D.11.7din 3/2-10-5764 10. 0. na dan. bočica. blister.11. 10mg.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.

Paralelni lekovi: c .1 sata. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprofloxacin 500 mg. 250mg. ciprocinal®. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. 250mg.09. ne preporučuje se primena kod dece.2004  (R) 1329201 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 20mg dnevno za obe indikacije.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. u zavisnosti od težine infekcije. 28 dana. CIPRINOL® . blister.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. kod starijih ½ doze.Srbija ciprofloksacin .2din 8600102463073 515-04-878/04 26.FLoX. pre jela. u zavisnosti od težine infekcije. Marocen CIPROCINAL® .HABIT PHARM A.D.FLoX. ciprofloxacin. 3 dana. maks. pre jela. 1x10 kom Cena 610. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.5g dnevno.D. blister. maks.ZDRAVLJE A. blister. . D. 250mg. cifran. inf. ne preporučuje se primena kod dece. tokom ½ . blister.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. pre jela. 1x10 kom Cena 312. blister. 1x10 kom Cena 610. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. 500mg. 28 dana. ciprofloxacin. 5x50mL Cena 1254.v. ciprofloxacin 250mg. .04. ciprofloxacin 500mg. pre intervencije. u zavisnosti od težine infekcije.9din 515-04-03628-1 28.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. 750mg.04. blister. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. citeral®.1din 515-04-03628/03 28. inf.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. cifran. 100mg. ciprinol®. TOVARNA ZDRAVIL. podeljeno u dve doze.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10.2004  (R) 1329203 film tableta. 20mg. . 500mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno. zatim 10mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.07. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.2002  (R) 1329190 film tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.09.1din 8600102463080 515-04-878-1 26.Srbija ciprofloksacin . gonoreja: 500mg jednom dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10.Slovenija ciprofloksacin . maks. 500mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. . pre intervencije.. 1x10 kom Cena 312. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. Paralelni lekovi: c . citeral®. 1.2002  (R) 1329192 film tableta.KRKA. 1. 1x10 kom Cena 578. blister. izuzetno (deca od 5-17 god.2004  (R) 1329431 film tableta.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.07.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta.D. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. blister.09. izuzetno (deca od 5-17 god. bočica. ciprofloxacin 250 mg. 3 dana.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta.v.11. deci se ne preporučuje. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.07.5g dnevno.

11. ciprinol®. 500mg. blister. 1. ciprofloxacin.Kipar ciprofloksacin . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin 500 mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ciprocinal®. pre intervencije. 250mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.5din 8608811005089 515-04-826-3 10.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. ciprofloxacin 250 mg.FLoX.Srbija ciprofloksacin .D. gonoreja: 500mg jednom dnevno. citeral®.2003  (R) 1329453 film tableta.11. 250mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 500mg. ne preporučuje se primena kod dece. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin 500 mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 3 dana. 500mg.5g dnevno.2003  (R) 1329452 film tableta. ciprinol®. citeral®. 1x10 kom Cena 297. ciprocinal®. 1. Marocen CIPROFLOXACIN . Paralelni lekovi: c . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 3 dana. blister. maks. pre intervencije.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5g dnevno. citeral®. izuzetno (deca od 5-17 god. blister.Kipar ciprofloksacin . ne preporučuje se primena kod dece. 2x10 kom Cena 1062. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. maks.JUGOREMEDIJA A. ciprofloxacin. 28 dana.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. Paralelni lekovi: c . cifran.7din 5290665003637 292/2005/12 29. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 610. izuzetno (deca od 5-17 god. 28 dana.6din 5290665004047 328/2005/12 29. u zavisnosti od težine infekcije. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprocinal®. izuzetno (deca od 5-17 god. ciprinol®.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. cifran. pre intervencije. ciprofloxacin 500 mg. 1. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. pre jela. blister. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. blister. ciprofloxacin 250 mg.FLoX.FLoX.08. izuzetno (deca od 5-17 god.11. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprocinal®. ciprinol®.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 28 dana.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . blister.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. Marocen .FLoX.2din 8608811005058 515-04-826/03 10.5g dnevno. ciprofloxacin 250 mg. 2x10 kom Cena 610. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.REMEDICA LTD .2003  (R) 1329451 film tableta. pre jela.REMEDICA LTD . Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . gonoreja: 500mg jednom dnevno. maks. 1x10 kom Cena 312.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. pre intervencije.5g dnevno. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. cifran. pre jela. u zavisnosti od težine infekcije. ZRENJANIN . 28 dana. 250mg. cifran.11. 1x10 kom Cena 581. Paralelni lekovi: c . abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. Paralelni lekovi: c . citeral®. 3 dana. maks.08.

03.HABIT PHARM A.08. 0. 0. 5x10mL Cena 2087.M.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. blister.ZDRAVLJE A. 1mg/mL. blister. LIMITED . hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica. karcinoma pluća.EBEWE PHARMA GES.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.v. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.H NFG.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju.07.6din (SZ) 1124175 tableta. Platigal.D. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. bočica od tamnog stakla.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. ezofagusa.B. 3x10 kom Cena 106. gastropareza kod dijabetičara.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Platidiam 10.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. 40mg dnevno.07.09.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. 1x100mL C Cena 450.8din 515-04-4330/03 10.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.Austrija cisplatin . bočica. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2005 Cena 233. karcinomi glave i vrata. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. CISPLATIN . karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. endometrijuma. Platinex .2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. maks. Platidiam 50. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.08. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2004 Cena 1581. 10mg.5mg/mL. KG . ovarijuma. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. 50mg/100mL.Australija cisplatin . Platigal. Platigal. bočica.D. bočica. Platidiam 50. Paralelni lekovi: Platidiam 10. osteosarkoma: po protokolu. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21. . . Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. bočica od tamnog stakla.09.03.5mg/mL.Srbija cisaprid .1din 515-04-4331/03 10. mokraćne bešike. Platinex CISPLATIN .PFIZER (PERTH) PTY. postoperativna pareza creva. 10mg/20mL.5mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. karcinomi glave i vrata.Srbija cisplatin . tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. bočica. 5mg. 1mg/mL. Platidiam 50. Platinex CISPLATIN .2din 8606007410303 1140/2006/12 06.09.9din 8600064117465 315/2005/12 16. 0. testisa.

06. 1x5mL Cena 135. stariji maks. ciprofloxacin 500 mg. Marocen CITERAL® . 21 dan.06..06. izuzetno (deca od 5-17 god. 20mg. ciprocinal®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.D. deci se ne preporučuje.4din (R) 1072061 film tableta. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.2007 Cena 545.4din 515-04-1213-2 30.07.06. ciprinol®. pre jela. 40mg. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno.2007 Cena 1090. 1x10 kom Cena 309. 60mg dnevno.ZDRAVLJE A.ALKALOID AD . 0. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2007 Cena 2735. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.06. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. blister. 5x10 kom Cena 966.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. 3 dana.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. blister. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. 10mg. 250mg. maks.1din (R) 1072067 film tableta. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2007 Cena 1376.v.1din (R) 1072064 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2007 Cena 386. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 40mg.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. 1. 5x10mL . do 40mg. Paralelni lekovi: c .7din (R) 1072065 film tableta. rastvor.06.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. 1x10 kom Cena 601. blister. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. 40mg. blister.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30.1din (R) 1072063 film tableta.Makedonija ciprofloksacin . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.07. 20mg. u zavisnosti od težine infekcije.06.2003  (R) 1329400 film tableta. maks.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči.06.2007 Cena 1932. inf.2007 Cena 550. podeljeno u dve doze.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. inf. ampula. ne preporučuje se primena kod dece.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. blister. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.11.ALKALOID AD . 28 dana. . maks. ako je potrebno. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. povećati na 20mg posle 7 dana. ciprofloxacin.Srbija citalopram . 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.2003  (R) 1329401 film tableta.5g dnevno. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. 500mg. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899.Makedonija ciprofloksacin .07. tokom ½-1 sata. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . blister. pre intervencije.06. ciprofloxacin 250 mg. 60mg dnevno.1din 515-04-1994/03 27. 40mg dnevno. bočica od tamnog stakla. 20mg. povećavati dozu do maks. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. cifran.6din (R) 1072068 film tableta.FLoX. stariji maks.v. 10mg.8din (R) 1072066 film tableta. bočica od tamnog stakla. 10mg. blister.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.3%. bočica. blister. 100mg. blister.

teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Lorano. blister.Belgija pseudoefedrin. Fromilid® uno. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta.02.09. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: clathrocyn®. Pressing® CLATHROCYN® .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. Fromilid® uno. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . Kleromicin®.3din (R) 3058250 sirup. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. blister. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30.09. zymbaktar CLARITINE® . 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20.04.5 godina: 5mg dnevno. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana.2007 Cena 283.2004 Cena 1032. 500mg.Kipar klaritromicin . a drugog dana 2 kapi na sat. 250mg. CLARITHROMYCIN . . alergijski konjunktivitis. bočica.Belgija loratadin . 10mg.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).06. 500mg. blister. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. deca od 2 . deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.2din (R) 1325616 film tableta. loratadin .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. Kleromicin®. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Paralelni lekovi: Flonidan®.2din 120mg+5mg. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23.V. 250mg. zymbaktar . Fromilid®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 1mg/mL. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20.3din 515-04-3568/04 30. blister. Cena 174. Paralelni lekovi: clarithromycin. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. Loratadin.02.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.V.HEMOFARM AD .04.SCHERING-PLOUGH LABO N. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. Klerimed®. Klerimed®.REMEDICA LTD .2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. .Srbija klaritromicin .2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.8din (R) 1325621 film tableta. Fromilid®. blister. blister. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.2006 Cena 1115. najduže 10 dana. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. keratitis.

j.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.12. 60000i. napunjen injekcioni špric.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. deca do 3 godine 150000-300000 i.04. 100mg. CLIMARA® . posle 21-og dana pauza 7 dana.2 Mi.JUGOREMEDIJA A. ovarijektomija. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno.c. na 12 sati.12.02.9din (R) 1020183 tableta. 20mg.Francuska ciproteron. blister.5din 515-04-2530-1 05.AVENTIS INTERCONTINENTAL . 1200000i. 60mg.j.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. estrofem® CLIMEN® .Nemačka estradiol . 80mg.12. na 12 sati. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.2006 doziranje: tonzilitis. tokom 7-10 dana.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. PRODUKTIONS KG . 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. ne sme se primenjivati i. 1mg+2mg.12.2006 Cena 192. na 8 sati.4mL Cena 717. od petog dana menstrualnog ciklusa.4din 515-04-2530-3 05. napunjen injekcioni špric. terapija 1mg/kg s. napunjen injekcioni špric.Francuska enoksaparin . 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.2006 Cena 287. napunjen injekcioni špric. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.Srbija fenoksimetilpenicilin . Paralelni lekovi: estraderm TTS®. nestabilna angina pektoris. 1x21 kom Cena 543.12. . CLIACIL® .6din 515-04-2530-2 05.8mL) Cena 1054. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s./mL.04.3din (R) 1020184 tableta. tokom najmanje 2. 2x0. .2mL Cena 375.j. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. a najviše 8 dana.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .7din 515-04-2530/03 05.m.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. 2x0.c.D. 2x0. estradiol .. na 8 sati.7din 8600103492119 479/2006/12 07.5din (R) 3020185 prašak za sirup.j.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). 2x1mL Cena 1269. otitis media.1din 8600103492034 161/2006/12 07.1din 515-04-2530-4 05. 1x4 kom Cena 461.04. blister. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. uzima se 30 minuta pre jela.c. ZRENJANIN .j.6mL Cena 911.SCHERING GmbH & CO. aluminijumska folija.. napunjen injekcioni špric. 2x0.j. 600000i. blister. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.A. neozleđenu kožu.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. na 8 sati. bočica.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 40mg.DELPHARM LILLE SAS .04. tokom 10 dana.AVENTIS PHARMA S. 50mcg/24h.

600mg. CLIVARIN MULTI . potkožnog tkiva./0.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. blister. blister.2g tokom 60 minuta. a i. blister.2004 .Nemačka reviparin .1din 8600097012386 515-04-383/04 01. KG . izuzetno 450mg na 6 sati. inj.CHEPHASAAR CHEMISCH .2006 Cena 263.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. napunjen injekcioni špric.. kože.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta. 1432i.v.j.3din (R) 1326228 film tableta.07.5din 515-04-5182/03 24. 3x10 kom 515-04-1257-1 06. blister. 1x20g Cena 152. 600mg/4mL.6-2. 2x6 kom 515-04-1036/04 15. 1x6 kom 515-04-1033/04 15.07.1din (R) 1326220 film tableta.ABBOTT GmbH & CO. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. 1.6din (R) 1326222 film tableta. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. s. KG .08.j. 10x0.m. odrasli parenteralno 0.9din 84/2006/12 31.Nemačka klindamicin .j. ampula. 900mg/6mL.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .09.25mL. bočica staklena. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .2003 Cena 710.09. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.08.Nemačka reviparin .07. tuba.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. 300mg.. blister.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .ABBOTT GmbH & CO. (pojedinačna i. 150mg. 300mg.j.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.2003 Cena (R) 1326225 film tableta.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. 3x10 kom 515-04-1257/03 06. ne treba da pređe 600mg.07. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.01.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.Srbija klindamicin .2006 Cena 1486. 300mg. inf.2003 Cena 358.c.HEMOFARM AD . ampula.2004 Cena 284. u razmacima od 24 sata.08.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. s.c.01. 600mg. 600mg.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . blister. deca 3-6mg/kg na 6 sati.9din (R) 1326221 film tableta. 34356i. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. 5x6mL 86/2006/12 31. 1%.07. blister.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. zglobova. peritonitis.

250mg. s. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. 10x0. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .Kipar klomifen . plastična kutija. 150mg dnevno. 1x1 kom Cena 1639. blister. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. tvrda.m. 3436i.9din 515-04-03222/04 28.Danska zuklopentiksol . po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. LUNDBECK A/S . maks 600mg nedeljno. 50mg.6mL.09./0.2004  (R) 1070971 film tableta.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula. 200-400mg.j.m.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.ALKALOID AD . clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .06. 50mg. 200mg. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.09. LUNDBECK A/S . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. s.06.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. plastična kutija.09. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.09.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. na 2-4 nedelje. 50-150mg. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.REMEDICA LTD . sintetski  (R) 1048877 tableta. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . 25mg. bočica.9din 515-04-03225/04 28.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: clopixol. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. u razmacima od 24 sata.06. 5x1mL Cena 2915. 125mg/5mL. podeljeno u više doza.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.Danska zuklopentiksol .Danska zuklopentiksol .2003 .8din 515-04-03221/04 28. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. ampula.H. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT .H. 1x50 kom Cena 662.c. 1x16 kom (R) 3021831 sirup. napunjen injekcioni špric. ampula.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 10x1mL Cena 3244.H. Paralelni lekovi: clopixol.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. clopixol acuphase CLOXACILLIN . LUNDBECK A/S . ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. maks. 1x10 kom Cena 204.3din 515-04-03224/04 28.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.Makedonija kloksacilin . po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. bočica. 10mg.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.8din 515-04-5182/03-1 24.09.2003 Cena 515-04-257-1 30.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.c.j..j.

5mg. Leponex® CLOZAPINE .11. a zatim 25-50mg drugog dana. blister. maks.Kipar klozapin . 5x10 kom Cena 1501.11.2004 doziranje: šizofrenija. 5x10 kom Cena 478. CLOZAPIN HEXAL® .11.2003  (R) 1401042 film tableta. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. teške psihoze 200-450mg.5mg.4din 515-04-1683/03 28. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. 2x14 kom Cena 1614.11. početi sa 40mg. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. COAXIL .abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. kao i produženo.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. blister. jednom dnevno. Paralelni lekovi: clozapine. do 200mg u jednoj dozi. teške psihoze 200-450mg. maks.Francuska tianeptin . 100mg.12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. mekih tkiva.REMEDICA LTD . 100mg. Leponex® CO-DIOVAN® . respiratornog i urinarnog trakta. a zatim 25-50mg drugog dana.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).Švajcarska valsartan. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. 5x10 kom Cena 1169. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati.2005 doziranje: šizofrenija. veća doza uveče). 4g dnevno. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.SALUTAS PHARMA GmbH . deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).2003  (R) 1401041 film tableta.NOVARTIS . blister.3din 8606102455155 518/2005/12 02.5mg.4din 515-04-1683-1 28.5din 515-04-1682/03 28. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. maks. hidrohlortiazid . do 200mg u jednoj dozi. veća doza uveče).11.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). stariji od 75 god. 25mg. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.2005  (R) 1070022 tableta. blister. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. 900mg dnevno. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.2din 3/2-10-10000 12. 160mg+12.2005  (R) 1070021 tableta.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. 12. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 2x14 kom Cena 545. 50mg. 900mg dnevno. 2x14 kom Cena 1614.Nemačka klozapin . maks. 160mg+25mg.5mg dnevno. 80mg+12. blister. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela.LES LABORATOIRES SERVIER .2002 . Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. blister.11. maks.5din 8606102455162 519/2005/12 02. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. blister. kutija.06.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta.

COLPOCIN-T® . 5x5g Cena 149. 0.A. blister. 10x5g 515-04-1827/03 05.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. maks.Velika Britanija paracetamol.Grčka metronidazol .12. kofein. 750mg+10mg+60mg.10. rinitisom (i rinorejom). prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. paracetamol.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. tuba. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta.12.75%.2003 (BR) 1111211 tableta. rinitisom (i rinorejom). blister. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.10.10. 8 tableta dnevno.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX .R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. Paralelni lekovi: Klion®.GLAXOSMITHKLINE UK .2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. askorbinska kiselina . 4 praška dnevno. askorbinska kiselina . 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.5din 515-04-1829/03 23.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak.01.Velika Britanija fenilefrin. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. 5mg/mL. 10x100mL Cena 129. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.10. 10x5g 515-04-1827-1 05. maks.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 4 tablete dnevno. paracetamol. . COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . kesica. 750mg+10mg+60mg. kesica.5mg/kg na 8 sati. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. rinitisom (i rinorejom). deca 7. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. askorbinska kiselina .2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. terpin. 10mg+750mg+60mg.GLAXOSMITHKLINE UK .2din (8606101409036) 39/2006/12 16. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.A. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. maks.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. fenilefrin. Influrex COLDREX HOTREM LEMON . 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto.DEMO S.5din 515-04-1829-1 23. orvagil® .GLAXOSMITHKLINE UK .Grčka metronidazol . 4 praška dnevno. .09. kesica. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.DEMO S. kesica. maks.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak.Velika Britanija fenilefrin. plastična kesa. Influrex COLPOCIN-T . 10mg+750mg+60mg.

BRAUN MELSUNGEN AG .1din 17. Paralelni lekovi: Bisoprolol.09. kalcijum-hlorid. kombinacije Cena 27113.5 L).07. CONCERTA® . bočica.05. blister.05. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30. lamivudin .N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. prosečno 60 kapi/min.Nemačka natrijum-hlorid.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .2004 doziranje: Parkinsonova bolest.12. COMPOUND SODIUM LACTATE . 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.B. 6g/L+0.8din 17.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.Nemačka bisoprolol . kalijum-hlorid.27g/L+6. Terapiju treba prekinuti.05. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.MERCK KGaA .05.Švajcarska entakapon .C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08.2003 649.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju. 10mg.GLAXOSMITHKLINE UK . bočica. 20mg dnevno.V.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . 200mg.6din 8606102804076 698/2006/12 25.27g/L+6. 6g/L+0.4din 515-04-2097/04 06.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.4g/L+0. 18mg. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu. 36mg. maks.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® . 2g dnevno. ukoliko je potrebno.07. .NOVARTIS .2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. selektivni (R) 1107600 film tableta.Velika Britanija zidovudin. u urgentnim stanjima. bočica. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.4g/L+0. 1x30 kom Cena 4674. blister.7din (SZR) 1328640 film tableta.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. do najviše 54mg dnevno. 180 kapi/min. 1x30 kom Cena 3618. boca plastična. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. Byol®. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 1x30 kom Cena 2033.2003 . maks. 5mg. natrijum-laktat .JANSSEN PHARMACEUTICA N. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.Belgija metilfenidat .24g/L. 300mg+150mg. maks. CONCOR® . boca plastična. stanja sa acidozom. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.6din 8606102804069 699/2006/12 25.2006 doziranje: terapija šoka. blister.24g/L.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

rapten rapid. blister. diclofenac-retard. 5-15mg uveče (nesanica).09. Naklofen®. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.O. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. alkoholni apstinencijalni sindrom. diklofenak duo remevita® plus. blister. terapiju sprovoditi 7-8 dana. diklofenak.6din (BR) 7167901 sprej za kožu.PHARBIL WALTROP GmbH . Naklofen® duo. rapten-K®. diklofenak retard.2003 doziranje: anksioznost.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg.5g Cena 318. rastvor. 2x15 kom Cena 90. 2x10 kom Cena 303. diklofenak Forte. voltaren .122  (R) 1071180 obložena tableta.01.9din 8606007081206 118/2007/12 11. .2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.2007 531. diclofenac BMS. 5mg. bočica sa raspršivačem.2003  (R) 1071181 obložena tableta. 2mg. tvrda. Bensedin®. Naklofen® retard.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem.7din 515-04-1215/03 01.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. diklofenak retard. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost).v. diklofenak. parenteralno status epilepticus. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. deca 0. 1x12. Naklofen® retard. diklofen®. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL .. diklofenak. eklampsija). rapten rapid. diklofenak duo remevita®. diazepam DICLOFENAC BMS .O. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.USA diklofenak .2-0.08. Naklofen®. diklofenak duo remevita®. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. Paralelni lekovi: apaurin®.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 4%. konvulzije odrasli 10-20mg i. diklofen®.06. Naklofen®. bočica sa raspršivačem. blister. rapten® duo DICLOFENAC DUO . Paralelni lekovi: diclorapid®. 4%. nesanica. 75mg.01.PHARMASWISS D. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Paralelni lekovi: diklofen. kratkotrajna primena.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. diklofenak duo remevita® plus. maks. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu.3din 515-04-1215-1 01. blister. 100mg.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.8din 515-04-03560/03 28. Paralelni lekovi: diclorapid®. rastvor. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.Nemačka diklofenak .06. diclofenac-retard. diklofenak Forte. kratkotrajna primena. Naklofen® duo. blister. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. rapten-K®.4din 515-04-5108/03 17. 50mg.08.Srbija diklofenak .2004 133. diclofenac duo.

rapten rapid. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23.7din (R) 4153602 mast.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . 1x15g Cena 126. TOVARNA ZDRAVIL.2005 Cena 273. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.Slovenija flukonazol . diklofenak Forte. rapten® duo DIDERMAL . Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . 150mg dnevno. blister.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. nosa. Paralelni lekovi: diclorapid®. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. bolno zapaljenje uha. Naklofen® duo. sa dosta tečnosti.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 1-2 sata pre obroka. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. Naklofen®.5din (R) 1327601 kapsula. tuba. rapten® duo DICLORAPID® . 0.05%+100000ij/100g. 75mg.2005 . sa dosta tečnosti.11. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. neurodermatitis. 75mg. istegnuća. tvrda. dnevno. Naklofen® retard.KRKA. blister. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. tvrda. jakog delovanja. gentamicin . diklofenak retard. .2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. rapten-K®. rapten rapid. dnevno. maks. . 50mg.O.08.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. 2mg/mL.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak. Naklofen® retard. diklofen®.10.05%+100000ij/100g.D. tvrda. diclofenac BMS.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. infekcije kože. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. diklofenak. diklofenak Forte. vanzglobni reumatizam. blister. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). Naklofen®. diclofenac-retard. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23.Srbija betametazon. 150mg. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem.GALENIKA AD . tvrda.2005 Cena 2273.2005 Cena 512. dečiji ekcem. rapten-K®. 100mg.2002 doziranje: akutni i hronični.9din 3838989503345 575/2005/12 23.05.2002 Cena 126. bočica staklena.10. diclofenac duo. degenerativna reumatska oboljenja.11. D.3din (R) 1327602 kapsula.O. tuba. 100mg.11. diklofenak duo remevita® plus.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®. diklofenak retard. blister. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. tvrda.05. blister. urtikarijalne akne.11. 0. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps. iščašenja). diklofenak duo remevita®.REMEDICA LTD . blister. 1x100mL Cena 846.1din (R) 1327600 kapsula.PHARMASWISS D.2007 96. 75mg.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. diklofen®. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. tvrda. diclofenac duo.05. Naklofen® duo. blister.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23.Srbija diklofenak . na prazan želudac.Kipar diklofenak .

dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 20mg. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 7-14 dana. tvrda. Paralelni lekovi: dilacor® .2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. 1x100mL Cena 1102. blister.2002 Cena 181.6din (R) 1327311 kapsula. Flunazol.PFIZER PGM .07. blister. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. . bočica.O.2003 doziranje: hronični pankreatitis. 2-4 nedelje. DIGOXIN .124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.Srbija proteaza. tvrda. Flumycozal. žučne soli .125-0. hemicelulaza. terapija 20-120mg dnevno.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. Flukonazol. 0. NIŠ . oralno podeljeno u 2 doze. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . zatim 3mg/kg dnevno.A09AA02 DIGESTIVI.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. 20mg. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. zatim 3mg/kg dnevno. Stabilanol D DIFLUCAN® . Flumycozal.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.GALENIKA AD . Isosorb retard® DIGESTAL . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.12. Fluconazole. pankreasa. 50mg.SRBOLEK A.8din (R) 1327310 kapsula.2006 Cena 474.07. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. Paralelni lekovi: diflazon®. blister. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08.25mg. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. Fluconal. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl.9din (R) 1102071 kapsula. u toku jela. dnevno. dnevno. 2-4 nedelje. 0. tvrda. Paralelni lekovi: diflucan®. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. tvrda.2006 Cena 981. cistična fibroza pankreasa. amilaza. 7-14 dana.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: cornilat®. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. 150mg. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.5mg u više doza za 24h (npr.D. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. Fluconal.07.Srbija digoksin . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.06. blister. 2x10 kom Cena 30.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.REMEVITA D.O. Flunazol. spora digitalizacija i doza održavanja 0. blister. lipaza. Flukonazol. blister.07. 2x10 kom Cena 182.06. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. stanja posle resekcije želuca.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula.Francuska flukonazol . 2mg/mL.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. dnevno.5mg za 8h).Srbija izosorbiddinitrat . Fluconazole. Stabilanol DIFUTRAT .

rapten® duo DIKLOFENAK .M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel.Srbija diklofenak . blister. diclofenac-retard. strip. padovi. diclofenac-retard. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju.HABIT PHARM A. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen. rapten rapid. 75mg. rapten-K®.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. 50mg.01. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diclofenac duo. dismenoreja 50-150mg dnevno. blister.Srbija diklofenak .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.Srbija diklofenak . diklofen®. 1%.Srbija diklofenak . Paralelni lekovi: diclorapid®.D. Naklofen® retard. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto.7din 8600097400794 249/2007/12 17. ampula. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. .HEMOFARM AD .04. Naklofen®.01. diklofenak duo remevita®.9din (R) 5162194 supozitorija. voltaren DIKLOFENAK . dismenoreja: 50-150mg dnevno. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. strip. diclofenac duo.01. reumatskih i drugih bolova (udarci. diclofenac BMS. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.2007 doziranje: gel. iščašenja. diklofenak retard.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . diklofenak Forte.01.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. povrede mekih tkiva.10. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. 50mg. bolovi u leđima. voltaren . ako je neophodno. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. diklofenak duo remevita® plus.01. 1%.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. diklofenak Forte.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. diklofenak. istegnuća. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. blister.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. Naklofen®.01. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.2007 Cena 46. 1x40g Cena 77. 25mg. 50mg.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak retard. diklofenak duo remevita®. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel.4din 515-04-874/04 20. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.GALENIKA AD . tuba. Naklofen®. Naklofen®. tuba. uganuća. povrede sportista. Naklofen® retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofen®. Naklofen® duo. rapten® duo DIKLOFENAK . rapten-K®. rapten rapid. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 100mg.HEMOFARM AD . 1x50g Cena 99. Naklofen® duo.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25.

4din 8608811006345 515-04-918/03 14. dismenoreja: 50-150mg dnevno.O. strip. diclofenac-retard. ampula.07.Srbija diklofenak . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. blister. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. 5x3mL Cena 59.O. diklofenak Forte. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. blister. diclofenac BMS. rapten rapid.Srbija diklofenak . 3x10 kom Cena 150. NIŠ . Naklofen® retard.Srbija diklofenak . bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diklofenak retard.REMEVITA D. diklofenak. diklofen®. diclofenac BMS.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. Naklofen® duo. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. . Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen®. Naklofen®. 50mg.REMEVITA D. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. NIŠ .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak retard.O. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® .REMEVITA D. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . rapten-K®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta.O.O. diklofen®. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14.10. 100mg.07. 50mg.12 DIKLOFENAK . Naklofen®. diklofenak Forte. blister. diclofenac-retard.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija.07. diklofenak duo remevita® plus. dismenoreja 100mg dnevno.2004 Cena 128. NIŠ . rapten rapid. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.8din (R) 5162649 supozitorija. rapten-K®. Naklofen® retard. diklofenak retard. Naklofen® duo. rapten rapid.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. rapten-K®. tvrda.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diclofenac BMS. diclofenac duo. ako je neophodno. strip. 2x10 kom Cena 55. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak. 100mg.Srbija diklofenak .5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. 75mg. diclofenac duo.O.07. Naklofen®. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 75mg.10. dismenoreja: 50-150mg dnevno.REMEVITA D.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. tvrda. Naklofen® retard. diclofenac duo. NIŠ . Naklofen® duo.O. diklofenak duo remevita®. diclofenac-retard.O. Paralelni lekovi: diclorapid®.

125-0.GALENIKA AD . diklofenak duo remevita® plus. Paralelni lekovi: digoxin . Naklofen® retard. diklofenak Forte.6din 8608808104290 669/2006/12 18. ako je neophodno.75-1mg u toku najmanje 24 sata. blister. stariji i insuficijencija bubrega . diklofen®. 0.O.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. blister.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac duo.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 50mg. diclofenac-retard.05. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Naklofen®.25mg.25mg/2mL. 75mg/3mL. spora digitalizacija i doza održavanja 0.O. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. rapten-K®. diclofenac duo.ZDRAVLJE A.10. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . diklofenak duo remevita®.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14.D. diclofenac BMS.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. diklofenak Forte.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. 100mg. diclofenac-retard. Naklofen® duo.10. diklofenak. rapten-K®. 0. Naklofen® duo.Srbija digoksin . Naklofen® retard. Naklofen® duo. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. Naklofen® retard. blister. diklofenak retard. Naklofen®. 0.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.REMEVITA D.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. Naklofen®. diklofenak. ampula. 100mg.05. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. ampula. diklofen®.Srbija diklofenak . 2x10 kom Cena 133.5mg za 8h). diclofenac BMS.5mg u više doza za 24h (npr.Srbija diklofenak . rapten rapid. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 50mg. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.2006 Cena 55. rapten® duo DILACOR® .2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija.05. diklofenak. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 6x2mL Cena 57. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju.05. rapten rapid. NIŠ . diklofenak retard. parenteralno brza digitalizacija 0. strip. diclofenac duo. .2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten-K®.2007 Cena 30.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita®. rapten® duo DIKLOFEN® .5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 1100252 tableta.07. diclofenac-retard. rapten rapid. 2x10 kom Cena 133. diklofenak duo remevita®.

11. stanja posle infarkta miokarda.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta. 1x30 kom 515-04-1811/03 30.2003 Cena 387.5mg početno. blister.11.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10.25mg. ujutro i u podne.5mg. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® .Makedonija diltiazem .2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. pre jela. blister. 25mg.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . zatim 25mg dnevno.SLAVIAMED D.2din 8605000800272 3/2-705/00 26. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. 1x30 kom Cena 167. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28.2003 doziranje: hipertenzija: 12. 3x10 kom Cena 172. blister. 2x14 kom Cena 361. 2 puta po 25-50mg. 25mg. 12.12. . blister.2003 Cena 766. maks. maks.09.10. 12.Srbija pentaeritritiltetranitrat .C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.11.O.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. nastaviti sa 2 puta po 12.125mg 2 nedelje.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. 90mg. 90mg. zatim 2 puta po 6. maks.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). angina pektoris: 12.04. 6. zatim 2 puta po 25mg.25mg 2 nedelje.9din (R) 1107650 tableta. 6. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.10. 480mg dnevno. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. 80mg. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . bočica. 480mg dnevno. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28.2din (R) 1402203 tableta. diltiazem .O. maks. Paralelni lekovi: coryol®.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. 60mg.25mg.10. blister. blister.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30.2003 Cena 550. 2x10 kom Cena 88. 360mg dnevno. blister.Srbija diltiazem . 360mg dnevno.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. maks. maks. bočica. Paralelni lekovi: cortiazem retard.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).ALKALOID AD . Karvileks®. Paralelni lekovi: cortiazem retard. blister.5mg. a najkasnije do 16 sati. maks.04.7din (R) 1107622 tableta. Milenol DILCORAN .F. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. Karvedilol.5mg početno.HEMOFARM AD .7din (R) 1107651 tableta.Švajcarska karvedilol .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg.9din 515-04-1810/03 30.2004 Cena 256.

0mL/kg telesne mase dnevno.2din 515-04-1908/03 29. blister.Srbija dimenhidrinat . . na 4 nedelje ili 11. primena ne treba biti duža od 3 nedelje.12.07. 10x100mL Cena 35208. 2x14 kom Cena 1713.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. tokom 10-12 dana.25mg i. maks.7din 8606010925016 600/2007/12 01. 0.GALENIKA AD .2003 doziranje: hipertenzija.2din 515-04-1909/03 29.2003  (R) 1103798 film tableta. 20g/100mL.m. maks. 150mg dnevno. 2x14 kom Cena 1384. 3.08. blister. 7x1mL Cena 2494. 11.07.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.07.25mg Cena 27555.NOVARTIS .c.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 1x3.25mg.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.5din 515-04-1910/03 29.5-2. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .75mg. 1x11. 1x10 kom Cena 68.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju.Švajcarska valsartan . liobočica sa rastvaračem.03.1mg/mL.75mg Cena 9724. endometrioza: 11. maks.08. DIPEPTIVEN . liobočica sa rastvaračem. blister.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta. 400mg dnevno. 80mg. DIPHERELINE . 40mg. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . 160mg. maks.Francuska triptorelin . boca.6din 515-04-1681/03 01.m. kinetoze 12. sterilitet kod žena: 1mg s. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.75mg i. 50mg.2003.7din 515-04-1683/03 01.5-25mg na 6-8 sati. 75mg dnevno. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. na 3 meseca. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . liobočica sa rastvaračem.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.m.25mg i. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.Austrija alanil glutamin .6din 515-04-1682/03 01. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.  (R) 1103799 film tableta. blister.IPSEN PHARMA BIOTECH .08.

320mg podeljeno u više doza. glioral® DIPRIVAN® .1din 309/2007/12 23. uz glavne obroke. blister. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .V. 2x10 kom Cena 43.v. inf. blister. 80mg.8din 10mg/mL.5mg/g+30mg/g.v.O.O.25-0.03.SCHERING-PLOUGH LABO N. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.SCHERING-PLOUGH LABO N.5mL.. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. 0. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. glikosan. neurodermitis. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25. Paralelni lekovi: diaprel Mr.09.HEMOFARM AD . miozitis i fibrozitis 0.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.05. monokomponentni (R) 1400410 tableta. recofol® DIPROPHOS® .ASTRAZENECA UK LIMITED . . ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. 7mg/mL.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.130 DIPRIAN . sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.05. ampula. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.m. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.v.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. doza održavanja 25-50mg dnevno.SLAVIAMED D.Srbija hidrohlortiazid .09..3din 8606103170132 1048/2007/12 17.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. inf.5mg/g+20mg/g. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. Cena 905.. brzinom 20-40mg/10 sekundi.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. inj. inj.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.2007 Cena 229.1din (R) 7153640 rastvor za kožu. bočica staklena.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. deca 1-3mg/kg dnevno. 10mg/mL. bočica.Srbija gliklazid .Belgija betametazon. hronični ekcemi. jakog delovanja. doza održavanja 25-100mg dnevno. sinovijalna cista 0. maks. 0..5mg/kg i. deca preko 3 godine 2. tendovaginitis 0.v.5mL.09. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17. . . inf.5mg/kg i.5-1mL. najduže 3 dana.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 5x20mL Cena 1885. 1x15g Cena 113.v. . tuba. lichen rubber planus. salicilna kiselina . burzitis lokalna infiltracija 0.Belgija betametazon .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.Velika Britanija propofol . svake 2-4 nedelje. ampula. 25mg.01. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157. DIPROSALIC® .A10BB09 a10BB sulfonamidi.2din 8605000800135 2069/2007/12 25.25-1mL.V.

10. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. edem: 5mg dnevno. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26.c. bruceloze i antraksa.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s.Srbija dopamin .11. . i.m.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. po potrebi povećati do 20mg dnevno.12.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Srbija doksiciklin . ampula. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. Paralelni lekovi: dovicin. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). 100mg.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. posle jela. premedikacija odrasli 50-100mg i.8din 3/2-10-7040 20.. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.PLIVA HRVATSKA D.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. Paralelni lekovi: dovicin.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12. analgezija u akušerstvu 50-100mg s. blister. hlamidijama.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. po potrebi povećati do 5mg dnevno.m..inj.09. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). infektivno-toksički (septički) šok.D.O. a zatim 100mg dnevno.. . ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). vibramycin® d DOKSICIKLIN .2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 5x5mL Cena 232.v. monokomponentni (R) 1400475 tableta.. hronični bronhitis i sinuzitis. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.DP FARMAKOS . odnosno 25-50mg sporo i. tvrda. leptospiroze.2006 Cena 146.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. 50mg/5mL.O. deca 25-50mg sporom i.c.5mg. bruceloze i antraksa. leptospiroze. 100mg.m. ili i. 1 sat pre operacije. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 2x10 kom Cena 216.01. 10mg. DOKSICIKLIN .HEMOFARM AD .. rikecijama).7din (R) 1400476 tableta. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju.2din 1683/2006/12 18. rikecijama). po potrebi ponoviti za 4 sata.v.12.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). ZRENJANIN . Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). DOPAMIN . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. ampula. 5mg. deca 0. posle jela.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.Hrvatska torasemid .5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. hlamidijama.JUGOREMEDIJA A. hronični bronhitis i sinuzitis.Srbija doksiciklin . blister.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2.Nemačka petidin . blister. a zatim 100mg dnevno. blister. 25x2mL Cena 1247. 100mg.

10x5mL Cena 730.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. Midazolam Torrex DOTAREM .2005 . prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. vibramycin® d DOXACOR . 20-30 minuta pre anestezije.12.12.F.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.12. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. parenteralno premedikacija odrasli 0. uvod u anesteziju odrasli 0.06. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.5mmol/mL. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.2006  (R) 1071831 film tableta. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29. angiografija): 0.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). Paralelni lekovi: Flormidal®.12. deca 0. tvrda.15-0. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29. 15mg/3mL.Srbija dopamin .C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. ampula.5mmol/mL.12. bruceloze i antraksa. ampula. blister.PRIZREN .2006 doziranje: nesanica oralno 7. 0. 50mg.Švajcarska midazolam .5mg.06.20mg/kg.12.5-15mg uveče pre spavanja. rikecijama). terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. ampula. infektivno-toksički (septički) šok. deca 0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula.9din 8606102767722 2503/2006/12 29.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN .11. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. hronični bronhitis i sinuzitis. ampula.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju.2din 8608805160619 515-04-301/03 16. 5x5mL Cena 232. 2mg. oboljenja kičmenog stuba.2004 5327.08-0. a zatim 100mg dnevno. po potrebi ponoviti tokom noći.1 mmol/kg (0. 7. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). 15mg.Srbija doksiciklin . leptospiroze.GALENIKA AD .GUERBET .FARMAKOS DD .15-0. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). bočica staklena. blister. DOVICIN .2006  (R) 1071830 film tableta. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Francuska gadoterična kiselina .06. 5mg/5mL.07-0. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). bočica staklena.2mg/kg. posle jela.1mg/kg. 50mg/10mL.2mg/kg. hlamidijama. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29. Paralelni lekovi: doksiciklin.2mL/kg).2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine.Nemačka doksazosin . blister.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.SALUTAS PHARMA GmbH . 0. DORMICUM® . 100mg.

1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03.11. prostate i hepatocelularni karcinom.2003 Cena 4744. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 50mg. doxorubicin. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. testisa. testisa. neuroblastom.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. mokraćne bešike. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. maks. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. Kamiren® XL DOXI-HEM .PHARMACHEMIE B. bočica od tamnog stakla. DOXORUBICIN .2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. kumulativna doza je 550mg/m2. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®.2003 doziranje: karcinomi dojke. želuca. ORL karcinomi.HEMOFARM AD . 4mg.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. blister. svake 3 nedelje. svake tri nedelje. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 1x25mL D Cena 1041. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. 10mg. bočica.H NFG. 3 uzastopna dana. neuroblastom. kumulativna doza je 550mg/m2. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. Wilmsov tumor. akutna leukemija). caelyx.1din 515-04-1602/03 18. endometrijuma.M. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. Sindroxocin® . bočica od tamnog stakla. tireoidne žlezde.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA .Srbija kalcijum dobesilat .Austrija doksorubicin .11. caelyx.Holandija doksorubicin . doxorubicin-Teva. mokraćne bešike. osteosarkom.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. endometrijuma. Wilmsov tumor. Paralelni lekovi: adriblastina rd. KG .7din 515-04-1601/03 18. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).EBEWE PHARMA GES.12.09. osteosarkom. 50mg. Kamiren®. akutna leukemija). želuca. Paralelni lekovi: adriblastina rd. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. blister. 3 uzastopna dana. 10mg. tvrda. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. svake četiri nedelje. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.11. bočica. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. svake 4 nedelje. maks. multipli mijelom. multipli mijelom.2007 doziranje: karcinomi dojke. ORL karcinomi.V.09. tireoidne žlezde. 500mg. maks. prostate i hepatocelularni karcinom. . terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).B.

posebno ako je praćena noćnim napadima.10. 500mg. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . 75mg dnevno. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).D.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.Srbija teofilin .JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. 50mg. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 250mg/5mL. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.7din 8600097011068 515-04-563/03 12.Hrvatska dimenhidrinat . 250mg. blister. blister. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.Srbija bisakodil .5din 8600064100535 1265/2006/12 02.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. 125mg. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. maks. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. bočica. I generacija (R) 1321901 kapsula. deca preko 2 godine 5mg oralno.04. blister.6din 8600064103840 515-04-288/03 12.BRISTOL-MYERS SQUIBB . olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . kinetoze 12. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. blister. fiola.USA cefadroksil . maks.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.HEMOFARM AD . maks.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.ZDRAVLJE A. . tvrda.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.Srbija medroksiprogesteron . 1x100 kom Cena 2170.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. 100mg.2003 Cena 114. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . DULCOLAX® .D. Paralelni lekovi: euphylong® . infekcije genitourinarnog trakta. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. . kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. blister. infekcije kože i mekih tkiva. 400mg dnevno. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. .2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje).06.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.2006 doziranje: opstipacija.04. tvrda.06. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. 5mg. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. tvrda.06. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. 150mg dnevno. 3x10 kom Cena 210.5-25mg na 6 sati. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.R03DA04 j01dB cefalosporini.D.5-125mg.08.ZDRAVLJE A. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. 4x10 kom Cena 77.9din (R) 1114221 kapsula.

j. kesica. . ostale indikacije doziranje je individualno. Cena 20403. bočica. doza je 1000 j.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. zavisno od indikacije. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama. 5x1 kom Cena 7643. 2x500 U/boč.8din 3/2-10-8050 03. bočica.Belgija fentanil .3din 515-04-2048-1 04. Paralelni lekovi: Botox D .V. 5x1 kom 135 Cena 2487.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.12.12.05.6din 515-04-2048/03 04.12.3din 3/2-10-8051 03. 500U/boč. za oba oka.6din 515-04-2048-2 04.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster.IPSEN BIOPHARM LIMITED .2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j.12. 5x1 kom Cena 4493. starosti i telesne mase bolesnika. 1x500 U/boč. 500U/boč.Velika Britanija botulinum toksin . 50mcg/h. kesica. DYSPORT® . u odgovarajuće mišiće. 100mcg/h. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju..JANSSEN PHARMACEUTICA N. Cena 42300. maks.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. kesica.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster.. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.12. 75mcg/h. 25mcg/h. kesica..

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. bočica od tamnog stakla.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . 10mg.3din 8606102233067 1570/2006/12 05. 2mg/min.ALTANA PHARMA AG . ampula. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. teški i najteži oblici hipertenzije.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.5din (R) 2079025 oralne kapi. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.09.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta. 10mg.Danska memantin .C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju.05. tuba.v.07.1din (R) 1079022 film tableta. 150mg. u početku terapije. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.2004 457.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija.2004 6053. teški i najteži oblici hipertenzije.Nemačka urapidil .Srbija ekonazol .09. 25mg/5mL.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). 1%. 4x14 kom 515-04-1586/04 16. inj.07. blister. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. 2mg/min. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. rastvor. 50mg/10mL.2004 Cena 6780.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. EBRANTIL® 25 . najduže 7 dana.05. 5x5mL Cena 1445.Nemačka urapidil .09.JUGOREMEDIJA A. 5x10mL Cena 2071.ALTANA PHARMA AG .H.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). LUNDBECK A/S . 1%. ili inf. (po potrebi ponoviti). ZRENJANIN . Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . 2x14 kom Cena 3390.05. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. ili inf.2004 .2004 ECALIN® . 1%.D. u početku terapije. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . sprej-boca.07. (po potrebi ponoviti).6din 14. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. najduže 7 dana.1din 515-04-1587/04 16. 1x3 kom Cena 188.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.2004 198.v. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. strip.6din 26. ampula.Srbija ekonazol .D. 10mg/g.JUGOREMEDIJA A. tuba. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. ZRENJANIN . rastvor.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. inj.

uveče. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. 1000mcg dnevno.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. USA . 250mcg/doza. maks. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. ECOBEC . maks.1mg/doza. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. ecosal easi-Breathe. leukoreja. tri uzastopna dana.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. bočica sa raspršivačem. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. 100mcg/doza. 800mcg dnevno. 0. Paralelni lekovi: aloprol.08. maks. 1x200 doza 515-04-245-1 04. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. ventolin™ .Češka salbutamol .2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. kontejner pod pritiskom.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.CR A. ecobec ECOSAL . kontejner pod pritiskom.05.IVAX . kolpitis gljivične etiologije.IVAX CORPORATION.USA beklometazon . maks. 1000mcg dnevno. maks.08. Paralelni lekovi: Becotide™. Spalmotil®.08. kontejner pod pritiskom.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . 1x200 doza 515-04-246-1 04.IVAX . . 100mcg/doza. 250mcg/doza. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. Paralelni lekovi: aloprol. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. 500mcg dnevno. 800mcg dnevno. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .USA beklometazon . 500mcg dnevno. Spalmotil®.S.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. strip.08. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. 150mg. maks. 0.08.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija.1mg/doza.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. . ecosal. Paralelni lekovi: Becotide™. USA .2003 Cena (R) 7114681 aerosol. 1000mcg dnevno. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.Češka salbutamol . maks. bočica sa raspršivačem.1000mcg dnevno.IVAX CORPORATION. maks. kontejner pod pritiskom.08.S.CR A.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol.

PcM-Hemofarm. bočica. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.2006  (R) 1072832 kapsula.Slovenija vankomicin . Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.01. tvrda. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. socijalne fobije. 4 doze u 24 sata. Paracet. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. 375mg dnevno.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. 75mg.LABORATORIES UPSA .2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. blister.WYETH MEDICA IRELAND . deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. 1g. maks. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. 500mg.01. 4x4 kom Cena 126. maks.8din 515-04-02836/03 28.BRISTOL-MYERS SQUIBB .1din 3/2-10-3158 16.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju.12. PcM-Hemofarm.2004 Cena 1048.02.Francuska paracetamol . deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. anksiozno-depresivni poremećaji. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. 2x14 kom Cena 3817. bočica. 1x500mg E Cena 129. 1x1g 515-04-02835/03 28. .2007 Cena 99.).2006 doziranje: depresivna stanja. starosti od 6-24 meseca. Panadol. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.06. 80mg. 60mg/2mL. Paralelni lekovi: Febricet. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. blister.1din 8606007080322 42/2006/12 16. Panadol. tvrda.09. 150mg. Paracet.D.5-1g na 4-6 sati.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.v. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. blister.Irska venlafaksin .09. vancotex. (do 10mg/min. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom.4din 3585551914626 547/2007/12 27. u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: Febricet.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.Francuska paracetamol .2din (BR) 5086915 supozitorija.12. 150mg. Paracetamol . deca dobijaju maks.2006 Cena 95. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. stanja straha i anksioznosti. 4g dnevno.8din (BR) 5086912 supozitorija. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.5mg (ujutro i uveče). 500mg. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. strip. inf. svakih 6 časova). bočica. vankocin EFECTIN® ER . 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® . Paracetamol EFFERALGAN® .2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.

09. . . koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. 1x30 kom Cena 617. prelazak na drugi lek mora biti postepen.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . ali ga mogu koristiti i odrasle osobe.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.D.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. brzinom od 5-10mg/sat. . u 2 podeljene doze. 145mg+333mg. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju.04.D. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 330mg+200mg.Francuska paracetamol. natrijum-valproat . 8 tabl.2din (R) 1105072 tableta. EFTIL . 10mg/mL.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. veća 200mg).1din (BR) 1086928 šumeća tableta. askorbinska kiselina .07. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno.. dnevno.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05.Srbija valproinska kiselina. plastična fiola. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.5-5mg.2007 Cena 139. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. 1x10 kom Cena 70.Srbija etilefrin .2006 Cena 51. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije).09. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. 5mg. fiola.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. do postizanja optimalnih doza. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. u dve podeljene doze. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. 5g/100mL. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. fiola. 6x1mL Cena 80.Srbija valproinska kiselina . dnevno. ampula. s.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska.04.BRISTOL-MYERS SQUIBB . uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova.2002 doziranje: epilepsija. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .5din 3585551913704 821/2007/12 13.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta.m. dnevno.07. inf. 1x150mL Cena 358.c.. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. ili i. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.ZDRAVLJE A.v. ortostatska ili drugih uzroka). fiola.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. bočica. 330mg+200mg. . maks. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . parenteralno 10mg i. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno.D. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.

07.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.2007 289. .6din 515-04-4121/03 10.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg.Grčka somatostatin .Makedonija sulpirid .07.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. ELIDEL® . lio-ampula sa rastvaračem. približno 3.7din 17.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.7din 17. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. akutni hemoragički gastritis. bočica.2003  (R) 1070123 tableta.07.05. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. G.05. tvrda. tuba. 25mg/5mL. 2. 0.1%. 0. parenteralno 200-800mg dnevno. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. a 800-1600mg. trajanje terapije zavisi od indikacije. tuba.05. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.4din 515-04-1206-2 16. tuba. 50mg.NOVARTIS .2003  (R) 3070125 oralni rastvor.ICN PHARMACEUTICALS .ALKALOID AD .2003  (R) 1070121 kapsula. 1x12 kom Cena 158.25mg/na sat inf. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.5mcg/kg/sat.06. 1x3 mg/amp.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.07.9din 515-04-142/04 14. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. ELOCOM® . bočica. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.1%. 1%.V. 200mg. ampula.Švajcarska fluorouracil . .2007 222.4din 515-04-248/03 02. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.Belgija mometazon . 30x2mL Cena 361. CORONIS S. 3x10 kom Cena 144.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. tuba. 5%. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. 100mg. Sulpirid EKLIVAN .2007 .SCHERING-PLOUGH LABO N.Švajcarska pimekrolimus . bočica. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.A.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem.07. blister.PROEL EP.8din 17.1%.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® . 3mg.. Paralelni lekovi: Sulpigut®.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.05.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. maks. 0. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. EGLONYL® . 1x120mL Cena 90. maks.

Haemoctin SdH./10mL. octanate 1000. octanate 250 EMOCLOT D.V. octanate./kg./kg.9din (R) 7099160 kapi za oči./kg.I.j. 1x10mL Cena 12284. . ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.A. bočica.j.ALCON-COUVREUR N.Italija faktor VIII .Belgija emedastin .2006 35838. liobočica sa rastvaračem. 100mg.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. EMOCLOT .9din 8606103273062 2504/2007/12 19. . losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.AVENTIS PHARMA LTD .KEDRION S. 0./kg.5mg/mL. jača krvarenja 15-25 i.04.j.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.j.P.Francuska oksaliplatin ./kg. 1000i. .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. 1x10mL Cena 24570.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju. atopični dermatitis. Paralelni lekovi: Beriate P.j. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.12. ELOXATIN® .12.P. octanate 250 . 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18./10mL. octanate 1000. 50mg./kg.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. kontaktni dermatitis. octanate. .09.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Paralelni lekovi: oxaliplatin.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).j. bočica.A. Haemoctin SdH. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.Velika Britanija oksaliplatin . liobočica sa rastvaračem. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka. Sinoxal® ELOXATIN® . jaka krvarenja 40-50 i. 1x100mg 3/2-10-10191 24. emoclot.1din 3/2-10-11064 10.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. 500i.. rastvor.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .10. jača krvarenja 15-25 i.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).12.12. emoclot d.j.j. bočica. 5mg/mL.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. Paralelni lekovi: oxaliplatin.2002 Cena 35838. 5mg/mL. jaka krvarenja 40-50 i. Sinoxal® EMADINE® .I. bočica. Paralelni lekovi: Beriate P.KEDRION S. bočica.Italija faktor VIII . umerena krvarenja: individualno 10-15 i.

40mg/dan. enap® . deca 0. ZRENJANIN . blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta.HL.Nemačka enalapril .01. Prilenap ENAHEXAL® COMP .Srbija enalapril . Paralelni lekovi: enalapril. Cena 7. enalapril 20 mg. deliti ili lomiti. po potrebi 2 tabl.9din 515-04-770-1 21.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.2006 Cena (R) 1103022 tableta. 20mcg/mL. enalapril Lek®. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.D.KEDRION S. blister. ampula. tabl.Nemačka enalapril. hidrohlortiazid .2006 Cena (R) 1103021 tableta. 10mg. blister. dnevno. pre spavanja. enap® .2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem.5mg jednom dnevno.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. blister.4mcg dnevno. 5mg. blister. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. Prilenap® H.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. monokomponentni (R) 1103870 tableta.05. ENAHEXAL® .SALUTAS PHARMA GmbH .01.2003 Cena 163.05.04.A. .NOVARTIS PHARMA STEIN AG . enatens®.SALUTAS PHARMA GmbH .5mg/dan.05. 10mg+25mg. blister. 10mg.Italija dezmopresin .P.5mg. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. 15mg. uveče.H.10.JUGOREMEDIJA A. nagla inkontinencija urina. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.10.05. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. ne žvakati. 5mg. enap®. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. se uzimaju sa tečnošću. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. Prilenap® HL ENALAPRIL . 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. monokomponentni (R) 1103020 tableta.Švajcarska darifenacin .abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .8din 3/2-10-461 20. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta.2003 . 20mg. enalapril 10 mg. blister.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . treba ih gutati cele. Paralelni lekovi: enalapril HcT. blister. maks. dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.

2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. blister.6din (R) 1103886 tableta.D. blister. maks. Prilenap ENALAPRIL . Prilenap ENALAPRIL . 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. 20mg. maks.Kipar enalapril . 20mg. enatens®. enatens®. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.10. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . maks.SRBOLEK A. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.9din (R) 1103177 tableta. blister. kongestivna srčana insuficijencija: .6din (R) 1103847 tableta. enap®. 20mg.08.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril 10 mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103885 tableta. blister.C09AA02 c09aa inhibitori ace. maks. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.2003 Cena 149.7din (R) 1103175 tableta. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . blister. 5mg. . enalapril Lek®.1din 515-04-1643/03 24.5mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.REMEDICA LTD . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.12. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. uveče. 20mg. maks. 2x10 kom Cena 242. enalapril 20 mg. enalapril. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.D. 40mg dnevno. enalapril 10 mg. blister. 20mg. enalapril Lek®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. maks.Srbija enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap®. 2x10 kom Cena 195. 40mg/dan.07.08. blister.Srbija enalapril .07.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221.ZDRAVLJE A.12. doza održavanja 20mg. enap®. maks.7din 8608811005034 515-04-770-2 21.5mg dnevno. 10mg. 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. monokomponentni (R) 1103845 tableta. enalapril 20 mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.8din 520665003569 327/2005/12 23.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.2006 Cena 163.10. enalapril 20 mg. 40mg dnevno. .REMEDICA LTD . doza održavanja 20mg. monokomponentni Cena 242. 10mg.5mg dnevno.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enatens®.5mg/dan. enalapril Lek®. monokomponentni Cena 132. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. enalapril 20 mg. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. enap®.Kipar enalapril . enatens®. enalapril 10 mg. enalapril Lek®.3din 475/2005/12 17. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.2005 Cena 61. pre spavanja. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks. 40mg dnevno.

09. blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.6din (R) 1103642 tableta.D. 5mg.09.09. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 20mg+12. Prilenap ENAP® .Slovenija enalapril. dnevna doza 2 tabl.KRKA. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. 20mg. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . blister. monokomponentni (R) 1103200 tableta. dnevno.Srbija enalapril.5mg dnevno. 40mg dnevno. .5mg dnevno. enalapril 10 mg. hidrohlortiazid . 10mg.2005 Cena 228.D. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.3din (R) 1103644 tableta.5mg dnevno.ZDRAVLJE A.08.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. 10mg.Slovenija enalapril . TOVARNA ZDRAVIL. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enap® .2din 15.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2.2004 Cena 221.05. maks.5mg. enalapril.HL. enalapril. 20mg. Prilenap® H. blister. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. enalapril Lek®.3din 3838989503185 214/2005/12 15. enatens®.D. . enalapril. 2x10 kom Cena 168. enalapril 10 mg. hidrohlortiazid . 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 20mg+6mg. Prilenap ENAP® . 40mg dnevno. enap® . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.08.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. enalapril 20 mg.H. blister.05.2005 . 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Slovenija enalapril . 10mg+25mg. blister. enap®.08.1din (R) 1103202 tableta. enalapril 10 mg. D. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2005 675.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta.08.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.5din 15. enap®. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.H . 2x10 kom 515-04-01220/04 28.08. maks.2004 Cena 149. 10mg+25mg. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158.D. monokomponentni (R) 1103640 tableta. Prilenap ENALAPRIL HCT .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . 5mg. enalapril 20 mg. enalapril Lek®. blister. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.1din 515-04-01218/04 28. blister. blister.2005 Cena 110. maks. enatens®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. D. blister. blister.8din (R) 1103204 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. maks.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. enatens®. 40mg dnevno.

blister. neomicin .5mg.02.2007 Cena (R) 1103888 tableta. enalapril 10 mg.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. tuba. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. akutni bakterijski konjunktivitis. enap® .c.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. prašak. uveče. TOVARNA ZDRAVIL. pre spavanja. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enap®.5din 5010981001809 285/2005/12 15.j.KRKA.PHARMASWISS D.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. dekriocistitis.Slovenija enalapril.5i.10./g+0. enalapril HcT.9din (R) 1401176 tableta. alternativno 50mg jednom nedeljno.Srbija bacitracin. 4x1 kom Cena 49177.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god. enalapril. D.D. po potrebi.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. enalapril 20 mg. Prilenap® H.O. 40mg/dan.j. blister.HL. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10.08.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno.5mg. 500i. boca. 10mg+12. Prilenap® H. 2 puta nedeljno po 25mg s. blister.GALENIKA AD . Prilenap® HL ENATENS® . Prilenap® HL ENAP® . 20mg. enap® .HL .3mg/g. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2din (R) 1401175 tableta.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. neomicin . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. Prilenap ENBECIN® .H. ENBREL® .1din 8608808100605 187/2006/12 13.Srbija enalapril . hidrohlortiazid . maks. 1x5g Cena 50.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg/dan. inj.08. blister.02. enalapril HcT. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. . ENBECIN® . monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta.Srbija bacitracin. enalapril Lek®. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. . bočica staklena.825mg/g.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu.08. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta . keratokonjunktivitis.Irska etanercept .2005 Cena 573.WYETH MEDICA IRELAND .10. 10mg+12. 25mg. 2 tablete. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. po potrebi 2 tablete. 10mg.GALENIKA AD ../g+3. 62. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.O.

2.c.. inj. 500mg. ENBREL® .. alternativno 50mg jednom nedeljno. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.12. ENDOBULIN™ S/D .WYETH PHARMACEUTICALS .c.Velika Britanija etanercept . 25mg po dozi.inj. inf. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.BAXTER ONCOLOGY GmbH ..12. inf. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E . inj. 25mg.7din 3/2-10-9085/2 25.03.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god. 1g.. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. 150mg.BAXTER AG ..2007 doziranje: leukemija.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .4din 5413760293639 572/2007/12 01. ENDOXAN® . doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.08.c. u intervalima od 2-5 dana.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.c. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. 25mg po dozi. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.08. blister. bočica.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.v. maligni limfomi.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).Francuska procijanidolni oligomeri . pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.inj. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. 4x1 kom Cena 49177. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.4mg/kg s.2007 Cena 720.. inj.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.. limfedem 2 puta po 150mg.c. blister.v.inj.c. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. najduže 12 nedelja.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 50mg. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. 1x100mL Cena 23144. uzima se između obroka. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s. 2 puta nedeljno po 25mg s.c. liobočica sa rastvaračem. intravenski .5g. octagam® ENDOTELON® .. inj. bočica. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.c. maks. 5000mg. 1x500mg Cena 375.08.C05CA. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15.5din 5010981001809 284/2005/12 15.03. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. inj.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. progresivne utoimune bolesti. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.4din 3/2-10-9084/2 25. najduže 12 nedelja.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. Ig vena.. maks.c. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje... bočica staklena. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%..Nemačka ciklofosfamid . liobočica sa rastvaračem.4mg/kg s. 1x2500mg Cena 11572. inj.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.

2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. daje se i. 100x0.2003 (R) 3021783 sirup.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.Indija amoksicilin. po šemi: I doza.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. puerperalna sepsa. 25x0. bakterijski endokarditis.5din 515-04-228-2 21. 20mcg/mL. tifoidna i paratifoidna groznica. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. deca preko 3 mes. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN .2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. .11. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.v. 10mcg/0.5mL.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). 125mg/5mL+31.2003 (R) 3021782 sirup. po šemi: I doza. 6 meseci posle I doze III doza. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). septikemija.12. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. bočica.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.2din (R) 1021781 film tableta. 250mg/5mL+62.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13.11. 250mg+125mg.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. klavulanska kiselina . infekcije u hirurgiji i ORL. inf. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina.2g prašak za injekciju. plastična bočica. amoksiklav Lek® 156. rekombinantna .J07BC01 VAKCINE Cena 13814. 1x100mL Cena 328. bronhopneumonija).1din 515-04-228/03 21. aluminijumska folija.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. rekombinantna . gonoreja). deca ispod 40kg (do 3 mes. kože i mekih tkiva. intraabdominalna sepsa. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).12.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. . 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. daje se i.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. 20mcg/mL. posle mesec dana II doza. peritonitis.25mg/5mL.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. bočica.2003 1045. amoksiklav Lek® forte 312. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . pijelonefritis.11.5mL. plastična bočica.5mL.11. 500mg+125mg.6din 515-04-228-3 21. teže infekcije 500mg na 8h. 10mcg/0. bočica. amoksiklav Lek® 1. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B .7din 3/2-10-6382 20. bočica. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13.A. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mg/5mL.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. u intervalima od 21-28 dana.RANBAXY LABORATORIES LTD. 6 meseci posle I doze III doza. 7x3 kom Cena 846.m. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). posle mesec dana II doza.11. 1x100mL Cena 517. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. bakteriurija u graviditetu.m.SMITHKLINE BEECHAM . doze su date u odnosu na amoksicilin.11.25mg/5ml prašak . septički abortus. uretritis.2002 10553. aluminijumska folija.

HEMOFARM AD .Srbija enalapril. 3x15 kom . enalaprila.5mg).01.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.9din 2517/2007/12 22. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23.5mg.2 god.09. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. blister.5mg.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. Panklav.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. 4 puta po 200mg. enalaprila. 10mg+2. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. 100mg. Coli).2007 Cena 96. 200mg. blister. kutija.2004 Cena 231.01.HEMOFARM AD .D. blister. ENZIX .10.BOSNALIJEK D. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. deca od 7 meseci . deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. augmentin. 200mg. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta.HEMOFARM AD . amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. poremećaji intestinalne fermentacije. Paralelni lekovi: enzix. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . film indapamida (2. indapamida (2.09. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. blister. tvrda. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.4din (R) 3126303 oralna suspenzija.8din (R) 1126305 kapsula.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . 3 puta po 200mg.5mg).5mg). enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. indapamid . akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. bočica. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. Paralelni lekovi: enzix duo. hronične dijareje. indapamid . Panklav forte.5din 515-04-04159/03 28. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. tvrda.2004 Cena 192.A07AX03 ANTIDIJAROICI.10. 200mg/5mL. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 4 puta po 100mg. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. . 10mg+2. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.Srbija enalapril. indapamid .5mg.01. indapamida (2.Srbija enalapril. 20mg+2. blister. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. tvrda. enzix duo plus ENZIX DUO . Paralelni lekovi: enzix. deca od 3-7 god.

12. 1000i. maks.12. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.B.R.9din 3/2-10-8909 25.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.05. karcinom jajnika. primitivni hepatocelularni karcinomi. bočica staklena. bočica.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.j.H NFG. maks. sireta.5-25mg/m2 na 7 dana. želuca i pluća.4mL 0069157 rastvor za injekciju. ili podeljeno u nekoliko inj. kumulativna doza 0.2004 E Cena 6060.12. na 3 nedelje ili 12.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. sireta. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. bočica. akutna leukemija.V. 1x60 kom Cena 11466.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. bočica.12. Hodgkin i non-Hodgkin limfom.v.05. početni ili uznapredovali karcinom dojke.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: epirubicin.j. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. 3000i. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. karcinom glave i vrata. 2000i. bočica staklena.4din 515-04-3883/03-1 31.GLAXOSMITHKLINE UK .L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. SINDAN-PHARMA S.5mL 0069154 rastvor za injekciju.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .12.Austrija epirubicin . 6x0.L. sireta. 150mg. može se dati u jednoj inj. 1x25mL Cena 1385.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. 50mg.S. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. jajnika.4din 3/2-10-8904 25.. non-Hodgkin limfomi. sireta..M. Farmorubicin® rd EPISINDAN® . Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . 6x1mL Cena 5227.Velika Britanija lamivudin .Belgija epoetin alfa .C. multipli mijelom.2002 Cena 20340.3mL 0069155 rastvor za injekciju.8din 3/2-10-8908 25. gastroezofagusni karcinom. tokom 2-3 uzastopna dana. 2mg/mL. kolorektalni karcinom.j.2004 doziranje: akutna leukemija.6din 515-04-3883/03 31. karcinom pankreasa. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. karcinom dojke. 6x0. .2002 .2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.EBEWE PHARMA GES. 2mg/mL.05.Rumunija epirubicin .j. 6x0..2002 Cena 50615. 300mg dnevno.j.05. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.12. KG . 4000i.8din 3/2-10-8906 25.. 10mg. 6x0.. .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN .B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju.9-1 g/m2. sireta. 10000i.2002 Cena 15252. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. Paralelni lekovi: episindan®.

9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.10.3mL./0. Cena napunjen injekcioni špric.10. 1x0. napunjen injekcioni špric.j. 1x0.10.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate. doza 3 puta nedeljno s.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. maks.j.j. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om. 1000i. napunjen injekcioni špric. 50 i.10.j.j. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). napunjen injekcioni špric./0. maks.j.j.c. 6x0./0. doza može da se koriguje na 4 nedelje.5mL. 4000i.j. početna doza 3 puta nedeljno s./kg 3 puta nedeljno.j. 6x0.10./0. 1x0.j.j. 6x0.j.4mL.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 3000i. 50 i. Cena napunjen injekcioni špric.j.10.v. 20000i. napunjen injekcioni špric. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26. 1x0. EQRALYS .2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.3mL.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. 30000i.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. deca početna doza 3 puta nedeljno i. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine.v. napunjen injekcioni špric./kg.c./0. 200 i. 50 i.6mL. 2000i. 1x0.6mL. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. početna doza 50 i.j./mL.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. početna doza 2 puta nedeljno s./kg./0.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju.j. napunjen injekcioni špric.j.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.j./mL.10. doza može da se koriguje na 4 nedelje.4mL.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric./0.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.10.9mL.9mL./kg 3 puta nedeljno.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.. 3000i.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju. Cena napunjen injekcioni špric. 10000i.10./0. napunjen injekcioni špric. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26. 40000i./kg.75mL.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.10. 6x0. 1x0.10./0..j.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.c.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju. 4000i.v. deca preko 1 mes.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. 1000i.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju./kg.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. 2000i.10. 200 i./kg./0. kod odraslih E . doza 3 puta nedeljno i.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju./mL.HEMOFARM AD . napunjen injekcioni špric.j.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.10.j./kg. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 10000i.Srbija epoetin zeta . lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. 50 i.j.

152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji./kg. blister. enteritis izazvan Campylobacter-om. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN . 450 i.05. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s.j. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta.06. blister. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). enteritis izazvan Campylobacter-om.7din 18. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. bočica.12.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.5-1g na 12 sati.12.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. legionarska bolest.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. 500mg. ZRENJANIN .12.2003 215.2004 doziranje: respiratorne infekcije.06.D.j. otitis. blister.c.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. blister.3din 515-04-291/04 28. 150 i. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.5din 18.2004 Cena 249./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije.2006 Cena 269.D. 600 i. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 250mg. legionarska bolest.12. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. veliki kašalj. ERBITUX® .2003 275. bočica.Kipar eritromicin .5-1g na 12 sati. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 500mg.j. negonokokni uretritis. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.6din 18.06.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.MERCK KGaA . 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju./kg ili jednom nedeljno s.Srbija eritromicin . sifilis. ERITHROMYCIN .c. 4g dnevno.JUGOREMEDIJA A. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. početna doza 3 puta nedeljno s.9din (R) 1325561 film tableta. sinuzitis. blister.c. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.2003 . . 300 i. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 125mg/5mL. bočica. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju.1din 18. maks.2003 460. 500mg.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 250mg. otitis. blister. veliki kašalj.10./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. 2x10 kom 515-04-292/04 28. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.Srbija eritromicin . maks. 250mg. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. 250mg/5mL.j. 4g dnevno. 1x50mL Cena 18276.REMEDICA LTD . sifilis.Nemačka cetuksimab .2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu.c.9din (R) 1325152 film tableta. 2mg/mL.1din (R) 1325153 film tableta. sinuzitis. negonokokni uretritis.

D. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.4din 515-04-1659/03 04. maks.15mg/kg. 500mg. legionarska bolest.05. blister. 100mg. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. ESPERAL® . ORGANON . anestezija kontinuiranom inf. Lotar® ESMERON® . stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. bolus inj. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. blister. 0. 100mg dnevno.6mg/kg. 0.2006 doziranje: respiratorne infekcije. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. bočica. sifilis. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. Lorista®. 2x14 kom Cena 725. veliki kašalj. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.9-1. enteritis izazvan Campylobacter-om. veliki kašalj.Srbija eritromicin . 4g dnevno.4din (R) 1103151 film tableta.Srbija losartan . 500mg.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . maks. i. 50mg. sifilis.SRBOLEK A. maks. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . blister.12.6mg/kg.HEMOFARM AD .12.8din 8600097405324 938/2007/12 04. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22.5-1g na 12 sati. otitis. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. negonokokni uretritis.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. maks. 100mg dnevno.2002 Cena 215. negonokokni uretritis.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. bočica. 0. fiola.v.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana.5din (R) 1325554 film tableta. maks. 100mg/10mL.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta.01. 50mg/5mL.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. sinuzitis.8din (R) 1325141 film tableta.1din 8600103419086 288/2007/12 22. enteritis izazvan Campylobacter-om.Francuska disulfiram . maks.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 1x20 kom . 500mg dnevno.V. sinuzitis.v. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).2007 Cena 8181. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. legionarska bolest. 50mg dnevno.5-1g na 12 sati. 12x5mL Cena 5454. . maks. blister.2mg/kg. 4g dnevno. 100mg dnevno.N.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. maks.Holandija rokuronijum bromid . jednom dnevno. otitis. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. maks. Paralelni lekovi: cozaar®.08. 500mg. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25.01. početno i.2007 Cena 1324. doza održavanja 0.05.

na dan ispitivanja 2 kaps. dermatitis.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29. tuba.JUGOREMEDIJA A.2006 18. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.05%. jakog delovanja (grupa III) Cena 312.05. 40mg/mL. blister. boca staklena. esperson® M ESPUMISAN® .Srbija dezoksimetazon . dermatitis. 0. 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. ekcemi. ZRENJANIN . i sutradan ujutro. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.JUGOREMEDIJA A.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. esperson® mite ESPERSON® MITE . ZRENJANIN .25%. tuba.05.25%. 1x25 kom Cena 112.11. meka. Paralelni lekovi: esperson®. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps.Srbija dezoksimetazon . psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.JUGOREMEDIJA A. dnevno. boca staklena. 1x30g Cena 312. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .05. meka. boca staklena. dermatitis. tuba. 40mg/mL. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.11.05. ekcemi. 1x30g Cena 83.D.2002 doziranje: akutne upale kože. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. meka.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . 40mg/mL.2006 . 40mg.11. esperson® mite E ESPERSON® M . 0.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. Paralelni lekovi: esperson® M.2002 doziranje: akutne upale kože.6din 18. ZRENJANIN .2002 doziranje: akutne upale kože. blister.D.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. 40mg.5din (R) 4152253 mast.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.2006 18.Nemačka simetikon .2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. 40mg. blister. u toku ili nakon obroka..05.Nemačka simetikon . Paralelni lekovi: esperson®. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.9din 4013054002407 695/2006/12 25.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.D. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. i pre spavanja ako je potrebno.Srbija dezoksimetazon . ekcemi. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.05.

tvrda. 1x100 kom Cena 9936.. boca staklena. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.02. Paralelni lekovi: climara®. aluminijumska folija.12.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. oestradiol. estrofem®.. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. 2mg/5cm2.L. zatim se doza induvidualno podešava. profilaksa recidiva holelitijaze.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. masna distrofija jetre.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 140mg. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. profilaksa recidiva holelitijaze. .2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. 4mg/10cm2.NOVARTIS . ampula. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju.12. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. masna distrofija jetre. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. 300mg.7din 3/2-10-9312 11.8din 8606007410617 185/2006/12 13. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.PFIZER ITALIA S. ESTRADERM TTS® . aluminijumska folija.12.v. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.R. blister. aluminijumska folija. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.A05BA. vagifem® .Italija estramustin . radijacioni sindrom: parenteralno sporo i.12. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . tvrda. psorijaza. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . 8mg/20cm2. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. 250mg.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.AVENTIS PHARMA .12. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. psorijaza.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .A05BA. 3x10 kom Cena 417.AVENTIS PHARMA . 250-500mg dnevno. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.Švajcarska estradiol . deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi.

za 3-4 nedelje obnoviti. 1x20 kom Cena 1094. dentalni bolovi. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. vepegal. bočica.v. dana od početka kvarenja.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. 600mg dnevno.HABIT PHARM A. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 25. za oralnu upotrebu 2. 25mg. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. vepegal.Danska estradiol .D. posttraumatski. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. 50mg. . vepesid ETOPOSIDE . 100mg/5mL. 50. dnevno u kontinuitetu.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.2004 243. KG . bočica. Lastet inj.EBEWE PHARMA GES. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. osteoartritis..15 ESTROFEM® .Makedonija etodolak . mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. bočica od tamnog stakla. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno.9din 515-04-1993/03 26. kontejner za tablete. Paralelni lekovi: etoposide. LIMITED . 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta.. estraderm TTS®. Paralelni lekovi: etoposid.PFIZER (PERTH) PTY.04. povrede sportista): 2 puta po 200mg.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl.NOVO NORDISK A/S .05. ETOPOSID . tokom 5 dana. Lastet inj. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. Lastet cap. Paralelni lekovi: climara®.2004 . oestradiol.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.9din 515-04-1599/03 21.04. Lastet cap.Srbija kaptopril . za 3-4 nedelje obnoviti. tokom 5 dana. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.07. 50. Lastet cap. blister. vanzglobni reumatizam). trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.04.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. maks.C09AA01 c09aa inhibitori ace.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. Lastet cap.Austrija etopozid .6din 20. terapija se započinje 5. monokomponentni (R) 1103800 tableta.10.v.Australija etopozid . vagifem® E ETOLAC® . 200mg. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. 100. za oralnu upotrebu 2. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. vepesid EUKAPTIL® .G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. 2mg.ALKALOID AD . 1x5mL Cena 1300.M. ankilozirajući spondilitis.1din 20.H NFG.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. inf. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Lastet cap. 100. 100mg/5mL. inf.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340... Lastet cap. 25.B. osteoartroza.

kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.Nemačka levotiroksin natrijum . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.m.5mg. maks. Letrox® 150. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). tvrda. 75mcg. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno.08.Nemačka teofilin . parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). doza održavanja 100-200mcg dnevno.08. uzima se 1 sat pre jela. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. daje se i. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09.2003 Cena 93. Paralelni lekovi: Letrox® 100. doza održavanja 2 puta po 25mg. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. blister.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). Paralelni lekovi: captopril. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. maks.4din (R) 1040235 tableta.MERCK KGaA .2003 Cena 131. blister. 20mcg/mL. 25mcg. posle mesec dana II doza.2003 Cena 92.5mg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Katopil®.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. dnevna doza je 1 g. blister.5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.12. maks.11. blister. 150mcg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.08. 150mcg. 6 meseci posle I doze III doza.8din (R) 1040234 tableta. maks.08. 2-2. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. 125mcg. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. blister. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. 200mg.2003 Cena 137. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.6din (R) 1040231 tableta.08.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78.ALTANA PHARMA AG . 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. bočica. 50mcg. maks. Letrox® 50. 300mg. posebno ako je praćena noćnim napadima. blister. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 75mcg.25-12. 100mcg. maks. 20x1mL .2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. adolescenti 18mg/kg dnevno.3din (R) 1040233 tableta. 50mcg. po šemi: I doza. Tivoral® EUVAX B . blister.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. rekombinantna . 100mcg.9din (R) 1040232 tableta.11. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno.2003 Cena 119.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula.08. odrasli nepušači 9. tvrda. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 2 (retko 3) puta po 50mg. zorkaptil® EUPHYLONG® .5mL.6din (R) 1040230 tableta. Kaptopril alkaloid®. blister.

12.Slovenija tokoferol . posle mesec dana II doza. D. EVISTA .5mL. 6 meseci posle I doze III doza. po šemi: I doza. daje se i.08. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. po šemi: I doza. posle mesec dana II doza.A.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16.Francuska antigen virusa hepatitis B . maks.SANOFI PASTEUR S. 6 meseci posle I doze III doza.KRKA.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. bočica. 20x0. rekombinantna .2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.Španija raloksifen .5mL. .15 EUVAX B .5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. 10mcg/0. blister.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. bočica. .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. blister. daje se i. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. po šemi: I doza.5mL. 10mcg/0.5mL. bočica. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.08. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 10x0. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. bočica. bočica.A.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.08. 100mg.02. EVITOL® .10. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC .5mL.m. posle mesec dana II doza. 4g dnevno. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.5mL. TOVARNA ZDRAVIL.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. 50x5mL Cena 118263. 6 meseci posle I doze III doza. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.08. daje se i.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.D. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 60mg.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151. 10mcg/0.08.LG LIFE SCIENCES .m. .5mL. 20mcg/mL. 1x0.6din 515-04-3139/04 26.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. bočica. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 10mcg/0.4din 131/2006/12 06.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta. rekombinantna .2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .m. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. antioksidans 100-300mg dnevno.4din 3/2-10-1476 09.LILLY S. 20mcg/mL.

Belgija norelgestromin. 1x120mL 515-04-4202/03 02. blister. EXJADE® .9din (R) 1088015 kapsula. Paralelni lekovi: vitamin e.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 2x14 kom 515-04-4200/03 11. . uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli. početna doza iznosi 2 puta po 1. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04. blister.JANSSEN PHARMACEUTICA N. maks.V. dalje se doza individualno prilagođava. Kapsule.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. EXELON® . tablete se ne smeju žvakati.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju.5mg. maks. kesica. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. zatim1 nedelja pauze. najmanje 30 min. tvrda. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. 125mg.03. 2x14 kom 515-04-4201/03 11.2004 Cena 2699. etinilestradiol . tvrda. 1.03.Švajcarska rivastigmin .7din (R) 1088014 kapsula. 3mg. blister.05.1din (R) 2088016 oralni rastvor.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.5-6mg.5-6mg. tvrda. maks. 12mg dnevno. vitamin e forte EVRA . 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. blister. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno.03. tvrda. 4.2004 Cena 515-04-03271-1 28.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.05. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster.2004 Cena 8445. blister. blister. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². 2mg/mL. rastvoriti tabl. 30mg/kg telesne mase dnevno. dalje se doza individualno prilagođava. 6mg.03. niti gutati cele.5mg.09. pre uzimanja bilo koje hrane. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.05.7din (R) 1088013 kapsula.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². . 500mg.04.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.Švajcarska deferasiroks . 250mg. zavisno od nivoa feritina. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.NOVARTIS .5din 515-04-03271/04 28.2004 Cena 2676. otprilike u isto vreme. bočica. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. blister. deca do 1 godine 50mg dnevno.2004 Cena 2676. 12mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno.5mg.09. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu.5mg. u čaši vode ili soka od pomorandže. deca preko 1 godine 100mg dnevno. blister. na prazan želudac.

plastična kesa.05. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.5g/L+0.12. 10mg.BAXTER HEALTHCARE S.B05D.USA ezetimib ..12.8din 515-04-3994/03 21. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. plastična kesa.5 L.051g/L. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .5g/L+0.4g/L+4. EZETROL® . 1x2500mL 515-04-4029/03 09.A. blister.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.257g/L+0.10 EXTRANEAL . .4g/L+4. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.257g/L+0. posle 6-12 sati rastvor se menja..051g/L.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize.Irska ikodekstrin. natrijum-hlorid.2004 . 75g/L+5. instilacijom tokom 10-20 minuta. disbalans elektrolita. Cena 75g/L+5. magnezijum-hlorid . Cena 3258. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.

Longaceph®. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.11.Nemačka cinhokain.5mg+100mg. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. prematurusi maks. blister. maks. 50mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. Labilex®. infekcije kože i mekih tkiva. 20mg.6din (R) 4108040 mast.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217.11. ceftriaxon-MIP®. 10mg/g+50mg/g.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.2din 515-04-523/03 16. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. inf. intraabdominalne infekcije. septikemija. bočica. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .2002 Cena 119. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. Paralelni lekovi: Famotidin. FAMOTIDIN .ALKALOID AD .. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. Lendacin®.3din 3/2-10-5735 10. 20mg. infekcije kostiju i zglobova.6din (R) 1128482 film tableta.11. rocephin®. blister. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. Paralelni lekovi: azaran. maks. ekcemi. meningitis. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.09. 2g dnevno.HEMOFARM AD .09.06.11. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. tuba.FARAN LABORATORIES . tokom 4-8 nedelja. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.v. 1x10 kom 3/2-10-5736 10. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. polikrezulen .1din (R) 1128631 film tableta. akutni bakterijski otitis media.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. pruritus.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® .3din (R) 1128630 film tableta. 40mg. tokom 4-8 nedelja. 2g na 12 sati i. ragade. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. ceftriakson. analne fisure. nekomplikovana gonoreja. blister.Grčka ceftriakson . veracol® j01dd cefalosporini. 2x10 kom Cena 124. 1x1g . Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. ceftriaxone-BcPP.Srbija famotidin . zapaljenske bolesti karlice. 1g. 2. strip. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.Makedonija famotidin .2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. Quamatel® FARCEF .ALTANA PHARMA AG . blister.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210.2005 Cena 418. 40mg.2006 doziranje: hemoroidi.

sinovitis.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN.2005 doziranje: inflamatorna. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD .2005 Cena (BR) 4167341 gel.5din 8600097400220 315/2007/12 23. episindan® FASTUM® GEL .08. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. . a najduže 15 dana.2din (R) 5086107 supozitorija.L. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .Italija ketoprofen .04. 2.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 3x10 kom Cena 96. blister. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.MENARINI.01. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). 50mg. periartritis. isčašenja.08. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. . u razmaku od 4-6 sati. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. 2. fibrozitis. distorzije.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. tendosinovitis. Paracet. Paralelni lekovi: efferalgan®.12 FARIN® . tuba.3din (BR) 4167342 gel. maks. tuba. tokom 7.5%. deca dobijaju maks. liobočica sa rastvaračem. jajnika. 5mg.07. maks.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. Panadol. 200mg. 4 doze u 24 sata.Srbija paracetamol . bursitis.07. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. blister. tuba. 120mg/5mL. karcinom dojke.09.R. 1x5mL Cena 1117. 2.L.01.5%. tendoperiostitis.5-1g na 4-6 sati. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. bočica od tamnog stakla. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.HEMOFARM AD .GALENIKA AD . 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. PcM-Hemofarm.6din 8608808105211 813/2007/12 13.01.Srbija varfarin . povrede meniskusa. miozitis. kumulativna doza 0. non-Hodgkin limfomi.5%.5-25mg/m2 na 7 dana. uganuća. tendinitis.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. 4g dnevno.2007 Cena (R) 3086106 sirup.R.2005 Cena 208. bočica. 10mg.Italija epirubicin .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.2006 doziranje: akutna leukemija. želuca i pluća. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. na 3 nedelje ili 12. blister.PFIZER ITALIA S. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis.2006 Cena 5199. istegnuća tetiva. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.2007 Cena 71. najbolje uveče pre spavanja. 50x10 kom Cena 583.A. 500mg.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paracetamol .

D. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.. zavisi od titra inhibitora. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.2006 FEIBA TIM 4 . 100mg/2mL. liobočica sa rastvaračem.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . najduže 5 dana kontinuirano.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. NAZALNI PREPARATI Cena 96. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju. maks. Cena 48411.09. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® . ampula. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.11.8din 316/2007/12 23. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak..01.O. 8x4g F Cena 233/2007/12 17. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak./20mL./kg dnevno. kesica. .01.3din 1000j. uobičajeno 50-100 FEIBA j.HEMOFARM AD . 8 tableta dnevno. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. najduže 5 dana kontinuirano. 500j. 25mg+500mg+200mg. askorbinska kiselina . 8x5g Cena 205.O.Srbija feniramin.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.3din 8600097401197 67/2005/12 08. 330mg+200mg.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.ZDRAVLJE A./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).11.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. paracetamol. 200 FEIBA j. 1x20mL Cena 24205.08. .B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. fiola.Srbija feniramin. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .HEMOFARM AD . 280mg+100mg+10mg.3din 1271/2006/12 02. liobočica sa rastvaračem. prasak se razmuti u čaši vode.7din 9002864058525 2109/2006/12 14. paracetamol.Srbija dekstriferon .Srbija paracetamol. prašak se razmuti u čaši vode.PANFARMA D. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta. kesica. askorbinska kiselina . maks.BAXTER AG .R01BA.R01BA. . askorbinska kiselina . 1x10 kom Cena 58./20mL.

12.Srbija fenobarbital .10din 515-04-272-1 02.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. održavanje 1-3mcg /kg/sat. deca 3-5mcg/kg. blister.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju. doza održavanja 5-10mg dnevno. uveče. 2x10 kom Cena 821. . pa 1mcg/kg po . Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .STADA ARZNEIMITTEL AG .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. Paralelni lekovi: Phenobarbiton. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.8din (R) 1039330 film tableta.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.12.3din 4011548004326 236/2005/12 16. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.v. ujutro.3din 515-04-02680/04 28. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.GALENIKA AD .JANSSEN PHARMACEUTICA N. tuba.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. 100mg. ANESTETIKE I SL. blister. maks. Plendil FEMARA .N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. indukcija 2-4mcg /kg. 0.08.NOVARTIS .09.2004 FENOBARBITON . 0.V.STADA ARZNEIMITTEL AG .1mg. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .1mg. doza održavanja 5-10mg dnevno. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.2002 doziranje: karcinom dojke: 2. 0.07. blister. ampula.07.5din 515-04-4035/03 31.5mg.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. angina pektoris: obično 5mg dnevno. blister.1din 5mg.5mg dnevno dok traje progresija tumora. 0. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). ujutro.12.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.Nemačka felodipin .1mg. Cena 441.1%. maks.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. ampula. bolus 50-200mcg. pa 50mcg po potrebi.Nemačka felodipin . spontano disanje odrasli i. ampula. 2. 10mg.Švajcarska letrozol . 50x2mL Cena 2190. ujutro. angina pektoris obično 5mg dnevno.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . FENISTIL .2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. deca 5-8mg/kg dnevno. ujutro. 3x10 kom Cena 112. 10mg dnevno.Švajcarska dimetinden . 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA.Belgija fentanil . 10mg dnevno. Cena 168. 5x2mL Cena 219.08.

odjednom ili 2 puta po 1 tabl. pa 1-3mcg/kg po potrebi.8din 9088881337751 231/2006/12 28.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. na dan. održavanje 1-3mcg /kg/sat.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.v. 100mg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.2din 8608807101078 243/2006/12 03. oralni preparati Cena 95. 3x10 kom Cena 279. pa 50mcg po potrebi.09. trudnice 100mg. 50mcg/mL.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.v.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.Srbija fentikonazol . . spontano disanje odrasli i deca i. na respiratoru odrasli i.Slovenija gvožđe lll . bolus 0.GALENIKA AD . na respiratoru odrasli i. 20mg/g. deca 3-5mcg/kg. deca od 1-12 godina 25-50mg. pa 100-200mcg po potrebi.m. deca 3mg/kg i. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® .v. FERRO-GRADUMET® . blister. 5x10mL Cena 515. ampula. deca od 1-12 godina 50-100mg.02. 1x100mL 515-04-02839/04 28.5mg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). profilaksa trudnice: 50-100mg. . ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.D. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. inf. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. . 100mg. deca 15mcg/kg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.09.09. blister. spontano disanje odrasli i.5din (R) 3060073 sirup. spontano disanje odrasli i deca i.v. inf. pa 1-3mcg/kg po potrebi. indukcija 2-4mcg /kg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. tuba.Slovenija gvožđe lll . 105mg.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. po potrebi povećati na 2 tabl. inf. .02. 50-100mg.Srbija gvožđe(II)-sulfat .3-3. dnevno.D. ampula. 50mcg/mL. pa 1mcg/kg po potrebi.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.3-3.m. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.8din (R) 1060090 film tableta. trudnice 200-300mg.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. inf.D.Austrija fentanil .abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi.v. na respiratoru i.. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. deca 15mcg/kg. 50mg/5mL. bolus 50-200mcg.2004 Cena 188. pa 100-200mcg po potrebi.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. ampula. dnevno. FERRUM LEK® . odojčad 25-50mg. na respiratoru i.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. onihomikoza nogu do 1 godine. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. onihomikoza ruku: 6 meseci. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . bočica.01.5mg. 1x15g Cena 93.v.6din 515-04-02838/04 28. 100-300mg. FERRUM LEK® . 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.03. bolus 0.v.B03AC.

rinofaringitis. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa.2005 doziranje: prehlada.4din 3585551913728 628/2005/12 23./g+666Christensen j. 25mg+500mg+200mg.2005 doziranje: prehlada. askorbinska kiselina . uzima se razmućeno u čaši vode. BEZ ŠEĆERA .10. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor.. kesica. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. 8x1 kom Cena 168.7din 3585551913735 627/2005/12 23. alergijski rinitis.2005 doziranje: prehlada. 2x10 kom Cena 63.2007 (apscesi. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. 10mg+280mg+100mg. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.R06AB. 8x1 kom Cena 158. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 25mg+500mg+200mg. askorbinska kiselina .11. kesica. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane.1 FERVEX ZA DECU .rinofaringitis. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. blister. tuba. inficirane rane fistule). deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice..Francuska feniramin. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. najduže 5 dana kontinuirano. stanja posle totalne gastrektomije.12. 1Loomis j. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. najduže 5 dana kontinuirano. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. . paracetamol.2007 438.4din 3585551913766 629/2005/12 23. kesica. proteaza . 50x10 kom Cena 1146. opekotine. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Fervex za decu. alergijski rinitis.. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. lipaza./g.A09AA02 DIGESTIVI.12.Francuska fibrinolizin (goveđi).2005 (BR) 1121101 obložena tableta./g+666Christensen j. 8x1 kom Cena 219. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. najduže 5 dana kontinuirano.R06AB. virusne infekcije nosa i ždrela . blister. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. 732.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).D.05. Fervex za odrasle. uzima se razmućeno u čaši vode. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. paracetamol. stanja posle pankreatektomije.Francuska feniramin. FIBROLAN® ./g.BRISTOL-MYERS SQUIBB . askorbinska kiselina .12.05.Francuska feniramin.BRISTOL-MYERS SQUIBB . kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. Paralelni lekovi: Fervex za decu. virusne infekcije nosa i ždrela . alergijski rinitis.Srbija amilaza. paracetamol. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . Fervex za odrasle FESTAL® N .1din 25. Fervex za odrasle. uzima se razmućeno u čaši vode.2din 25. virusne infekcije nosa i ždrela . cervicitis. tuba. dezoksiribonukleaza (goveđa) . ZRENJANIN .B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast.5din 8608811001432 323/2005/12 21.R06AB.BRISTOL-MYERS SQUIBB .rinofaringitis. 1Loomis j. ulcerativne lezije. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.PFIZER PGM .

9din (R) 7114595 aerosol. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno. bočica sa raspršivačem. 1x60 doza . 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. bočica.4din (R) 7114597 aerosol. Mucosolvan®.12. 15mg/5mL. deca do 2 godine 2 puta po 7.05.2002 Cena 818. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. bočica. blister.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos. 15mg/5mL.08. 30mg.A.2002 Cena 853. 30mg. suspenzija.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 15mg/5mL.11.Nemačka ambroksol .84din 3/2-10-6380 22.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.BERLIN-CHEMIE AG . 50mcg/doza.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. maks.12. 400mcg dnevno. 50mcg. .abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .11. maks.Velika Britanija flutikazon . bočica sa raspršivačem.12.5mg.2002 Cena (R) 1122246 tableta.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. .12. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta. 50mcg. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. 7. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . bočica sa raspršivačem. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.Poljska flutikazon .12. bočica sa raspršivačem. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 200mcg dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. boca sa pumpom za doziranje.5mg. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .2002 Cena (R) 3112244 sirup. bočica. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.5mg. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 125mcg. rastvor. blister.11. bočica.12. 250mcg.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. Lamox.

(15mcg+15mcg+15mcg)/doza. blister. GERHARD MANN.PHARM.9din 515-04-5168/03 30.ICN CRNA GORA .D.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici .4din (R) 4090851 mast za oči.2005 (R) 7090852 kapi za oči.DR. 3mg/mL. 15mg.5-15mg uveče pre spavanja.5din 8608808100728 109/2006/12 02. 1x5mL Cena 198. između obroka. 3mg/g. napunjen injekcioni špric.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.2002 Cena 120.12. nesezonski hronični idiopatski rinitis. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: claritine®. tvrda. 35mg.12.6din 515-04-2703/03 05.2003 Cena 306.GALENIKA AD .mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. keratitis. 5mg/5mL. FABRIK GmbH . FLORMIDAL® . 10mg. Paralelni lekovi: agrippal™ S1. tuba.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.5mL .2din 4030571001416 715/2005/12 27. . po protokolu o imunizaciji.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.A07FA01 ANTIDIJAROICI. rascepana virusna čestica) .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 3x10 kom Cena 373. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. 2x8 kom Cena 364. blister. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. blister.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. po potrebi ponoviti tokom noći.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . rastvor. Pressing® FLONIVIN BS . 2x10 kom Cena 204. 3x10 kom 515-04-1723-1 01. alergijski konjunktivitis. . uzima se pre jela.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. Loratadin.Slovenija loratadin .2005 doziranje: hronični konjunktivitis.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294.08.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.12. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.9din (R) 1058248 tableta. CHEM.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija.02.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® .4din (R) 1058247 tableta.12. plastična bočica sa kapaljkom. Paralelni lekovi: dormicum®. 10mg.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.SMITHKLINE BEECHAM . blister.Srbija midazolam . deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. bočica.11. Lorano. 1x0. vaxigrip®.08. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Midazolam Torrex FLOXAL® . FLUARIX .Nemačka ofloksacin . blister. vakcina protiv gripa inaktivisana.06. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.

06. 150mg. zatim 3mg/kg dnevno. 250mg.7din (R) 1327356 kapsula. Flunazol. blister. ili i.v.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima. dermatomikoze: 50mg dnevno.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.2006 Cena 599.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. Flumycozal. blister. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL .4din (R) 1327346 tableta. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.2003 Cena 40925. blister. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. Paralelni lekovi: diflazon®.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. diflucan®. 10mg. blister. 7-14 dana. Flukonazol.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®.5din 8600097003087 710/2006/12 05. zatim 3mg/kg dnevno.2004 Cena 275.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 50mg. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.07. 1x100mL Cena 816. bočica. 2-4 nedelje. tvrda. blister. 4x5 kom 515-04-235-1 30.09. Stabilanol FLUDARA . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. svakih 28 dana. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.POLFARMEX SA .05. Stabilanol FLUCONAZOLE .9din (SZR) 1034022 film tableta. 7-14 dana.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda.Poljska flukonazol . 5x50mg Cena 70318. inf.06.5din (SZR) 1034021 film tableta.2003 Cena 31177.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta.2004 Cena 706.HEMOFARM AD . Fluconal. 10mg. Flumycozal. 3x5 kom 515-04-235/03 30.Srbija flukonazol .J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. 10x10 kom Cena 6092. dermatomikoze: 50mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .06. 50mg. blister. diflucan®. parenteralno (primenjuje se bolus inj. .07. 2-4 nedelje. Flunazol.V. 50mg. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. blister. tokom 6 ciklusa. 2mg/mL. bočica staklena.06.SCHERING-PLOUGH LABO N.2din (R) 1327355 kapsula. Flukonazol.SCHERING AG . .Nemačka fludarabin .09. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.1din 515-04-722/03 18.Belgija flutamid .) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. Fluconazole.2din 515-04-02186/04 28. 100mg.

deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. Paralelni lekovi: acc 100. emfizem pluća. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.GALENIKA AD .Švajcarska acetilcistein . tendosinovitis.7din 7680375610108 814/2007/12 13.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.09.04.ZAMBON GROUP ITALIA . 30x1g Cena 220. 50mg. 30x1g Cena 249.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . Fluimucil® 600. Fluimucil® 200. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.Italija acetilcistein . acc Saft. FLUIMUCIL® 100 . Fluimucil® 600. blister. Paralelni lekovi: acc 100. mukoviscidoza. ampula. osteoar tritis. kesica. mukoviscidoza. strip.10. degenerativna artroza. Fluimucil® 100. burzitis. periartritis. mukoviscidoza.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. emfizem pluća.04. 150mg/kg (početno). bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. miozitis. kesica. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).7din (R) 1162051 obložena tableta.2002 Cena 153. gljivama koje sadrže amanitin. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima).2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. hronična obstruktivna oboljenja pluća.ZAMBON SWITZERLAND LTD .ZAMBON SWITZERLAND LTD . 2x15 kom Cena 85. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. 5x3mL Cena 258.04.5din 7680375610375 815/2007/12 13.2002 doziranje: reumatoidni artritis. Nac . 5x2 kom Cena 210. cistična fibroza. tendinitis. 200mg.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. acc 200. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. emfizem pluća. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 100mg. . povrede mekih tkiva.2din 7680451790793 816/2007/12 13.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . ankilozirajući spondilitis. 100mg. blister. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . 300mg/3mL.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. Nac . F FLUIMUCIL® . deca 15-30mg/kg dnevno.10 FLUGALIN . acc 200. istegnuća i iščašenja. acc Saft.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.Srbija flurbiprofen . sinovitis.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29.10. halogenim ugljovodonicima.Švajcarska acetilcistein .Švajcarska acetilcistein . akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg. 600mg. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.

10. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 7-14 dana. 1x7 kom Cena 599. diflucan®. tvrda.12. zatim 3mg/kg dnevno. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana.ZDRAVLJE A. Fluconal.D. blister.SRBOLEK A. 1x7 kom Cena 599. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. tvrda.7din (R) 1327203 kapsula. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. Flumycozal. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 50mg. 200mg. Fluimucil® 100.01.Srbija flukonazol . Paralelni lekovi: acc 100. 2-4 nedelje.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. . Fluconal. acc 200. Flumycozal. . Flunazol. diflucan®. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. tvrda. acc Saft.2007 Cena (R) 1327201 kapsula.2din 8600064104027 132/2007/12 11.1din (R) 1327301 kapsula. dermatomikoze: 50mg dnevno. Flumycozal. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. ZRENJANIN . blister. 100mg. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.01. Paralelni lekovi: diflazon®. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. Nac . 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. tvrda. Fluconazole. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. sistemska kandidijaza: (Candida.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana.D. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. blister. 1x7 kom 471/2005/12 17. Flunazol. tvrda. 150mg. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja).2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.Srbija flukonazol . 150mg. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. diflucan®.Hemofarm FLUKONAZOL . sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 2-4 nedelje. tvrda.Srbija flukonazol .2003 Cena 275. 50mg. tvrda. maks. a zatim 200-400mg jednom dnevno.12. Stabilanol FLUKONAZOL . deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. tvrda. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana.JUGOREMEDIJA A.7din (R) 1327302 kapsula. Paralelni lekovi: diflazon®. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluimucil® 200.12. Flunazol. Fluconal.D. blister. Stabilanol FLUKONAZOL . 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 7-14 dana. blister. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: diflazon®. blister.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluconazole.01.2007 Cena 275. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. blister.01.2003 Cena 798. blister. maks. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11.1din (R) 1327340 kapsula. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. 100mg. Fluconazole. Stabilanol F . 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

6mg dnevno. 2mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. blister.3din (R) 1042015 tableta.5mg.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. 400mg+2. dnevno. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). 320mg dnevno.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. rastvor. 1x5mL Cena 150. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. gliprex®.09. 1mg. glibenklamid . uključujući i dane menstruacije. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. blister. derivati sulfonilureje Cena 403.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. 200mg.9din (R) 1042017 tableta. Paralelni lekovi: diaprel Mr. ujutro sa doručkom. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. Timolol alkaloid®.2007 Cena 863.02.09.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.10. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.09.Srbija mikonazol .5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. blister.5% G GLIBOMET® . 4mg.Srbija glimepirid .2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.Srbija timolol .O.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Srbija gliklazid . 400mg+2. blister.HABIT PHARM A.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 3mg. Unitimolol® 0. . glioral® GLIMEPIRID .2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. Meglimid® . ili 3 puta dnevno ujutro. 5 ili 6 tabl. GLAUMOL® . vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana.5din (R) 1042016 tableta. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . blister. maks.2007 Cena 592.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. blister.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .02.2007 Cena 271. diprian. 5mg/mL. dnevno.Nemačka metformin. dnevno. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. 80mg.5din 8608808103101 183/2006/12 13. blister.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. lek se uzima pre ili u toku jela.D. blister.02.09.5mg.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL .O.GALENIKA AD . derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. jednom dnevno 1 tabl. . 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. 1x7 kom Cena 150.GALENIKA AD . bočica staklena.5% rastvora. maks. 3x10 kom Cena 157.5din (R) 1042018 tableta. Paralelni lekovi: amaryl®. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.10. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. 6 tabl. maks. glimepirid remevita. Paralelni lekovi: Timadren®.SLAVIAMED D.

maks.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 3x10 kom Cena 403. Tablete uzimati uz obrok. glimepirid. maks. Meglimid® GLIORAL® . 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). blister. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. lek se uzima pre ili u toku jela.5din (R) 1042101 tableta. blister. glimepirid. Paralelni lekovi: amaryl®. blister.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. NIŠ .12.Švajcarska imatinib . 3mg. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.01. cele.REMEVITA D.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta.12. diprian.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.1din (R) 1039381 kapsula.NOVARTIS .O.Srbija gliklazid . 10x12 kom 3/2-10-7794 17.01. ako je potrebno. 1mg.05.5din 5999880025072 83/2007/12 11. 80mg. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. ujutru i uveče. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . glikosan GLIPREX® . 50mg.2006 Cena 592.Srbija glimepirid . 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. 3x10 kom Cena 777. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. blister. blister. .3din (R) 1042351 tableta. blister. blister. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. Meglimid® GLIVEC® .2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.01. 2mg. 320mg dnevno.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. 3mg. sa velikom čašom vode. 6mg. uzima se pre ili u toku doručka. 6mg dnevno.1din (R) 1042070 tableta. blister.01. derivati sulfonilureje Cena 157.Mađarska glimepirid . 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. 4mg. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 2mg. 100mg. 4mg. Paralelni lekovi: amaryl®.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. blister. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.2006 Cena 863. tvrda.9din (R) 1042102 tableta. tvrda.05.GALENIKA AD . glimepirid remevita. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. gliprex®.05.3din 8608813901143 703/2006/12 25. maks. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 6mg dnevno.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. blister.2007 Cena 533. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11.01. ako dnevna doza iznosi 800mg.CEMELOG-BRS Kft .2002 Cena 202430.05. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. blister. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17.O.

3din 1733/2006/12 21. Tefor GLUCOPHAGE .09. blister. Metformin.07. ako dnevna doza iznosi 800mg. gluformin. 100mg.BAYER HEALTHCARE AG .A. deca 10-20mcg/kg. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. Meglucon 500. blister.02. blister. 400mg. maks.MERCK SANTE S. 1000mg. 600mg dnevno.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.. Meglucon 850. ujutru i uveče.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta.12.5din (R) 1341102 tableta.5-1mg. napunjen injekcioni špric. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.09.2006 Cena 180/2006/12 13. maks. deca 50-150mcg/kg i.Danska glukagon .MERCK KGaA . mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. 500mg. Siofor® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. po potrebi ponoviti za 10 minuta. povećati na 3 puta po 50mg.. Tablete uzimati uz obrok. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. GLUCOBAY® .NOVO NORDISK A/S . blister. Siofor® 500.2004 213.2007 Cena 414. 1x1mL Cena 1321. 1mg/mL.1din 02.Francuska metformin . cele.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13.S. 50mg. blister. 850mg.v. Metfogamma® 1000.8din 3/2-10-10650 20. 50mg dnevno (početno).2004 . . Siofor® 1000. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. GLUCAGEN® HYPOKIT® . sa velikom čašom vode.Nemačka akarboza . nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: aglurab.09.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.07.v. GLUCOPHAGE .A10BF01 GLIVEC® .2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. Metfogamma® 850.02.3din 02. 2x15 kom Cena 550. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. 3g dnevno podeljeno u više doza.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta.Nemačka metformin . blister. 100mg. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. Metfogamma® 500. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. blister.Švajcarska imatinib .

Tefor GLUCOSAMIN-MIP . Paralelni lekovi: glucose 10%. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. glucosi infundibile 10%. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. boca plastična. blister.CHEPHASAAR CHEMISCH .Nemačka glukoza .2004 Cena (BR) 1163563 film tableta.05. 20x500mL 515-04-3831-1 22. boca plastična. glucosi infundibile. 5%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . Metformin. Paralelni lekovi: aglurab.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.BRAUN MELSUNGEN AG . 10% do 2L dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.12.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta.06. 10%. Siofor® 1000.2003 Cena 1622. pre ili u toku jela.Austrija glukoza .05. 10%. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266.5din 515-04-3831/03 22. blister.86mg. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. Metfogamma® 500. 392. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju. 5 % do 2L dnevno.6mg+131.05.05. boca plastična.6mg+131. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . glucosi infundibile.05. Paralelni lekovi: glucose 10%. gluformin. glucose 5%. Metfogamma® 850. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. boca staklena. Paralelni lekovi: glucose 5%. glucose 5% Fresenius. 392.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 10%.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. 5%. 5%. Siofor® 850. 5% 2L dnevno. Siofor® 500. boca staklena. deca 30-60mL/kg dnevno.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. Meglucon 850. 3g dnevno podeljeno u više doza.B.Nemačka glukozamin . deca 15-30mL/kg dnevno. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju.BRAUN MELSUNGEN AG . 5%. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% . 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. Metfogamma® 1000. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.Nemačka glukoza . 49x100mL . maks. glucosi infundibile 10%. Meglucon 500.2006 Cena 1324. boca plastična. boca plastična.12. deca 30-60mL/kg dnevno. glucose 5% Fresenius. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.B.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.86mg.06.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. glucosi infundibile.

10%.ZDRAVLJE A. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.1din 8600064104076 480/2006/12 07. 5%. deca 30-60mL/kg dnevno.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 10%.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. glucosi infundibile.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucose 5%.HEMOMONT D.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. glucose 5% Fresenius.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. odrasli inf.O. deca 30-60mL/kg dnevno.Srbija glukoza .O. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . glucosi infundibile 10%.Srbija glukoza . deca 15-30mL/kg dnevno.2006 .2006 Cena 69. boca. . glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . 1x500mL 8600064104052 Cena 55. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. glucose 5% Fresenius.11.04. boca.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca.Srbija glukoza . boca.2006 Cena 69.D.O. 10 % do 2L dnevno. boca plastična.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . 5%.HEMOFARM AD .B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. glucose 5% Fresenius.04. glucosi infundibile. .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10 % do 2L dnevno.D. deca 15-30mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55.Crna Gora glukoza . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . .09.8din 481/2006/12 07. 5%. glucose 5% Fresenius. 1x500mL Cena 69. 5 % do 2L dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%. deca 15-30mL/kg dnevno.8din 8600097010641 2040/2006/12 06.09. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 10%.11. boca plastična. 5 % do 2L dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.O. 5%. 10 % do 2L dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%.Crna Gora glukoza . glucose 5%. glucose 5%. .8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. boca. odrasli inf. 1x500mL Cena 55. 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju.4din 515-04-3689/04 30. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.09. deca 30-60mL/kg dnevno. glucose 5%.HEMOMONT D.

H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 3x10 kom Cena 66. 500mg+5mg. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. jednom dnevno 1 tabl. glucose 5%. Siofor® 500.6din 25. glucose 5% Fresenius. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.09.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucophage. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. 5 ili 6 tabl. 1mg/5mL.S.8din 3596540050140 296/2005/12 01. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. deca 30-60mL/kg dnevno.7din (R) 1341801 film tableta. GLUCOVANCE® . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 10mg. Paralelni lekovi: aglurab. maks.USA glipizid .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta.PFIZER .06. glibenklamid .v. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.Švajcarska terlipresin . Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . dnevno.12. Metfogamma® 500. maks. dnevno.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433.MERCK SANTE S.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. 3g dnevno podeljeno u više doza. 5x5mL Cena 15652. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01.MANUFACTURING CENTER . . uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.12. 5mg. glucosi infundibile. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. bočica. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL .2din 8600097011556 515-04-564/03 12. ili 3 puta dnevno ujutro. bočica. Paralelni lekovi: glucose 10%. Metformin. Tefor GLYPRESSIN® . 500mg+2.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. dnevno.HEMOFARM AD . 2x15 kom Cena 235. 20mg dnevno.A.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. blister.09. 6 tabl.2002 780. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. Trajanje terapije. 500mg. maks. Metfogamma® 850.5mg.2005 Cena 198.6din 25. blister..Srbija metformin . ujutro sa doručkom. Siofor® 1000. Metfogamma® 1000. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. Meglucon 500.06. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister. 5 % do 2L dnevno. maks.Francuska metformin. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. zavisno od stanja je 2-3 dana. Siofor® 850. . Meglucon 850.

G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom./1. 450i. gonal .f® 900 GONAL .Italija folitropin alfa . gonal . zavisno od kliničkog odgovora. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.Italija folitropin alfa .f® 300. gonal . 450i.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. Paralelni lekovi: gonal .f® 1050.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 1050.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.5mL.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. gonal .j.j. liobočica sa rastvaračem u špricu.f® 450. liobočica i rastvor u špricu.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.05.F® 300 .14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).06.F® 300 ./0. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.P.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12. zavisno od kliničkog odgovora.P. Paralelni lekovi: gonal . . 1x1. gonal .j. 1x0.f® 900 GONAL . 1050i. liobočica sa rastvaračem u špricu.f® 450./0. . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12.f® 300. pen sa uloškom.A. Paralelni lekovi: gonal . 75i. pen sa uloškom. 300i. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.f® 900 GONAL .2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. .f® 1050. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).06. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal .j.2din 515-04-1560/04 10.Švajcarska folitropin alfa ./0. gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .F® 450 . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). 1x0.Italija folitropin alfa . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.P..75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.f® 900 . zavisno od kliničkog odgovora.75mL. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.f® 450. gonal . zavisno od kliničkog odgovora. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.F® 1050 .75mL.j.06.75mL. gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.A. 1x0.A.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju.05.

prevremeni porođaj: 4 puta po 0.f® 1050.Italija folitropin alfa . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena./1.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .ALKALOID AD . blister.25-0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. u podne i uveče. .A.05.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.25mg. doza se može smanjiti na 1 kap. 1x20 kom Cena 181.5mL.F® 900 .Makedonija heksoprenalin . 1x10 kom Cena 123.P. 200mg+150mg+25mg+2. kofein.5mg.5-1mg. deca od 4-10 godina 3 puta 0. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).v.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. bočica.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.08. gonal . gonal .f® 300.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. kapsule progutati sa dosta tečnosti.5mg. Paralelni lekovi: gonal . askorbinska kiselina. (ujutru. ujutru.5mg. GYNIPRAL® . deca ispod 4 godine 3 puta 0. zavisno od kliničkog odgovora. povlačenjem simptoma. hlorfenamin .5din 4011548004333 273/2005/12 04.STADA ARZNEIMITTEL AG . pen sa uloškom. . 900i.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 450 GRIPPOSTAD® C . terapijom.j.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. 1x1.1din 5310001065058 911/2007/12 03.125-0. u podne i uveče).05. 0.Nemačka paracetamol. tvrda.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. odrasli 500 . do 2000mL u vitalnim indikacijama. 250i.1500mL po potrebi. količina infuzije zavisi od gubitka krvi.ZLB BEHRING GmbH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.08. inj.Nemačka faktor VIII.j. Cena 10231.08. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. deca po potrebi. (500i. Immunate. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.+600i. liobočica sa rastvaračem.12. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.ZLB BEHRING GmbH . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.BIOTEST PHARMA GmbH .4din (1000i.j. 3. Cena 40567. Haemate® P 500.j. inj. Immunate.)/15mL.)/5mL. Wilate® 450.j.5%. liobočica sa rastvaračem. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije./5mL. HAEMATE® P 1000 . Paralelni lekovi: Haemate® P 250. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.2003 doziranje: individualno. boca.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j. Immunate.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.v.Nemačka faktor VIII.08. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.+2400i.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .4din 515-04-3187/03 07. Wilate® 450.B05AA.08.v.Nemačka faktor VIII .j.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.8din (250i. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.)/10mL. a primenjuje se kao i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .2003 . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . Wilate® 450. ili kontinuirana infuzija.Nemačka faktor VIII. liobočica sa rastvaračem.v. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.j.. liobočica sa rastvaračem. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .Nemačka poligelin .B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. inj. ili kontinuirana infuzija. ili kontinuirana infuzija. a primenjuje se kao i. a primenjuje se kao i.+1200i. Haemate® P 250. u vitalnim indikacijama. 1x10mL Cena 20944.THERA SELECT GmbH .ZLB BEHRING GmbH . Haemate® P 500.

. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.KRKA.05mg/kg/dan. 5mg. jaka krvarenja 40 .50 i. 2mg. 10x1mL Cena 272.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. octanate. emoclot. rastvor. jača krvarenja 15 .2007  (R) 1070202 tableta. 500i. podeljeno u 2-3 doze. 10x1mL H Cena 242.08. deca od 3-12 godina 0. maks. emoclot d.150mg/kg/dan.03. . 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Haldol®. 0. 0.7din 3838989577025 660/2007/12 08. Paralelni lekovi: Haldol®. D. 10mg. 2mg/mL. bočica. 60-100mg dnevno.0250. 5x1mL Cena 1477.Srbija haloperidol . 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03.j.4din 3838989577018 659/2007/12 08. octanate 1000. maks. TOVARNA ZDRAVIL. bočica.HEMOFARM AD .5din 03-6707/99 07.I. maks. deca od 3-12 godina 0./kg.06.j. ampula.2000  (R) 2070842 oralne kapi.j.25 i.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. ampula. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA ./10mL.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26./kg.02.05mg/kg/dan.150mg/kg/dan.5din 8600097011464 03-6708/99 07. Haloperidol.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.08.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.5-5mg. octanate 250 HALDOL® . Haloperidol. D. Haldol® depo. TOVARNA ZDRAVIL. ampula.Srbija haloperidol .03.15 i. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. podeljeno u 2-3 doze.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 1x30 kom Cena 506.Slovenija haloperidol .150mg/kg/dan. maks.03. 1x10mL Cena 59.03. 60-100mg dnevno. liobočica sa rastvaračem.02.05mg/kg/dan. 5mg/mL. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. 300mg na 4 nedelje./10mL.j. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . bočica. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL ./kg.j. Paralelni lekovi: Haldol® depo. Haldol® depo.D. maks. deca od 3-12 godina 0. blister.06.D. 0.KRKA. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.HEMOFARM AD .025-0. 1000i.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. Paralelni lekovi: Beriate P.2007  (R) 1070205 tableta.2006  (R) 1070841 tableta. . Paralelni lekovi: Haldol®.Slovenija haloperidol .7din 3838989576998 662/2007/12 08.025-0. 60-100mg dnevno. liobočica sa rastvaračem. plastična bočica. 50mg/mL. Haloperidol .2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. podeljeno u 2-3 doze.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 . 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.5-5mg. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. maks.maks. 2mg. 10mg.5-5mg.

5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika. podeljeno u 2-3 doze. natrijum-laktat . HARTMANOV RASTVOR .Srbija natrijum-hlorid. bočica. boca. u urgentnim stanjima. rastvor. prosečno 60 kapi/min.Srbija natrijum-hlorid. 2mg/mL.2007 doziranje: terapija šoka. deca od 3-12 godina 0. maks. 1x500mL Cena 76. 180 kapi/min.ZDRAVLJE A. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.12. Haloperidol HALOTHAN .1din 515-04-4001/03 22. kalcijum-hlorid. .01.294g/L+3. natrijum-laktat . ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. .D. 50mL. boca. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. stanja sa acidozom.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.Srbija haloperidol . maks. kalcijum-hlorid. 0. 5mg. prosečno 60 kapi/min. bočica. Paralelni lekovi: Haldol®. u urgentnim stanjima. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.D. blister. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju.02. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR .25g/L.4din 515-04-4003/03 22.373g/L+0. stanja sa acidozom. 1x500mL 76. Haldol® depo.03.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . 2mg. 180 kapi/min.2003 Cena 47.12. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate .150mg/kg/dan. fiola. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.05mg/kg/dan. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.ZDRAVLJE A.025-0.02g/L+0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. održavanje anestezije: 0.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.4din 8600064104601 120/2006/12 06.2003 Cena 370.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. maks. maks.D.5 L). 6. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 10mg.4din 8600097010627 395/2007/12 30. 60-100mg dnevno.276g/L.5 L). 1x10mL 1 Cena 124.5-2% (deca i odrasli). 6g/L+0. kalijum-hlorid. ampula.2006 doziranje: terapija šoka.12.9din 515-04-4002/03 22.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.5-5mg.HEMOFARM AD .294g/L+6.Srbija halotan .12. kalijum-hlorid.373g/L+0.

Paralelni lekovi: artelac.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči.O. rastvor.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. 0. blister.D. blister.11. depresija: 3 puta po 0.5mg. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. profilaksa 1 kapsula dnevno. 2x15 kom Cena 131. 350mg.Slovenija alprazolam . maks.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.Srbija hipromeloza .O. HEMOKVIN PLUS® . Isopto Tears HEMOKULIN® . D. HELEX® . 1x30 kom Cena 151.KRKA.2din (R) 7099071 kapi za oči.HEMOMONT D. kontaktnog sočiva.5mg.5mg.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.3din 8600097200141 1285/2007/12 12. zolarem HEMODROPS . tvrda.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . blister.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. rastvor.09.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10.25mg.HEMOMONT D.25mg. 0.08.5%.09. artelac edo. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. bočica. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije.2004  (R) 1071757 tableta. 1x10mL Cena 80. Isopto Tears HEMODROPS . hidrohlortiazid . bočica staklena.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .Crna Gora nafazolin .C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. artelac edo.2004  (R) 1071756 tableta. 0. najbolje ujutru). Paralelni lekovi: Ksalol®.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.O.09. Xanax®. bočica staklena. rastvor. 2x15 kom Cena 203.O. 0. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. bočica.Srbija kvinapril. zapaljenja. .HEMOFARM AD .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta. . 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. TOVARNA ZDRAVIL. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. maks. 0. dnevno (uvek u isto vreme.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. 4mg dnevno. blister.08. . . Paralelni lekovi: artelac. 20mg+12.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. 4mg dnevno.09.HEMOFARM AD . 1x10mL Cena 48. 1mg.5%.ALKALOID AD .03%.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. prisustva stranog tela u oku.Crna Gora hipromeloza .06.

B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. 5000i. hronični hepatitis. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. zatim 5mg/kg naredna 4 dana.Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA . 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. amilorid .J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. 50mg+5mg. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12.8din 974/2007/12 10. ampula. 5x0. HEPARIN . HEMOMYCIN .7din (R) 1103732 film tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . maks. HEPA-MERZ® .2002 Cena 164. bočica od tamnog stakla.25mL. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. blister.HEMOFARM AD .06. parenteralno do 20g inf.HEMOFARM AD .j. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta.12. bočica.3din 8600097400497 317/2007/12 23. blister. 20mg.5mg dnevno.Srbija kvinapril . 500mg. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.12.Srbija heparin . zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. 5 g/sat.06.05. maks.2004 doziranje: masna jetra.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta. blister.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . maks. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.01.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.Srbija azitromicin . brzina inf.06. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.8din (R) 3325481 sirup.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15.A05BA. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. doza održavanja 20 . blister.5din (R) 2127451 granule.2002 Cena 466.2007 .GALENIKA AD . 3g. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. hronična opstruktivna plućna bolest.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .20mg dnevno. 250mg./0. dnevno. 100mg/5mL.8din 8600097010467 635/2005/12 12. 2x10 kom Cena 275. kesica.2003 Cena 309. 200mg/5mL. 40mg dnevno. 10mg. tvrda. infekcije kože i potkožnog tkiva.3din (R) 3325483 sirup.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.10mg dnevno. Paralelni lekovi: Sumamed. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. 1x6 kom Cena 466.HEMOFARM AD . ampula.1din (R) 1325482 film tableta. blister..06. doza održavanja 10 .2005 Cena 501. 4x10 kom Cena 103.5 .Srbija hidrohlortiazid.12. 80mg dnevno.25mL 8608808100797 Cena 95.12. 5g/10mL.2004 Cena 2406. zmax HEMOPRES .

C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.05.07. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .675mg+30mg.12.j.v. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10. . 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10. prolin.2007 Cena (BR) 4108182 gel. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.73g/L+2.j.c.j. ulkus kruris.75mL/kg dnevno.52g/L+0.j. serin.82g/L+2.1g/L+5. i.j.72g/L+0. nastaviti kontinuiranom inf. blister. ekcemi i svrab u perianalnom predelu.09. cistein. 250 i. nastaviti kontinuiranom inf. polidokanol .j.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju./g.j.88g/L+1.233mg/g+30mg/g.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. lizin.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i.+1. HEPASOL 8% . 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. tuba sa aplikatorom.4din (BR) 5108021 supozitorija.09g/L+6. 500i.j./kg/sat ili s.09. 15 000-20 000 i. tuba. analne fisure. 4.j.j. 1x500mL Cena 423. metionin.j. fenilalanin. tuba.HEMOFARM AD .4g/L+0.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.05.Srbija alanin.HEMOFARM AD ./g./kg na 12 sati.j. ampula. bolusom.v. 25000i.j. valin . 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. 300i. povrede kod spor tista (otok. 1000-2000 i. 120i.HEMOFARM AD . 500i.07. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.Srbija heparin. hematom. 1x20g Cena 36.2007 Cena 34.8din 8608808100780 975/2007/12 10.2007 Cena 782. 5000i.07. bolusom.07./5mL.4g/L+13./mL. maks./g. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25. posttraumatski hematomi. viatromb HEPATHROMBIN H .4 puta dnevno mazati u tankom sloju. boca./g. tuba. 65i. histidin.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem. tuba. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati. glacijalna sirćetna kiselina. ampula.7g/L+ 10.c.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija).24g/L+4. Paralelni lekovi: Lioton 1000.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.08g/L. leucin.2007 Cena (BR) 4108185 gel.88g/L+5. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.2007 Cena (BR) 4108184 krem. 15-25 i. doza za odrasle 18. triptofan. arginin. 5x1mL Cena 95.2007 doziranje: tromboflebitis. izoleucin. prednizolon.64g/L+10.Srbija heparin ./g+2.8g/L+ 10. praćeni zapaljenjem.4din 860009712249 3/2-10-7309 25. deca i odrasli male telesne mase 5000 i.42g/L+4. HEPATHROMBIN .j. treonin./sat ili s.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. 300i. na 12 sat. i. supozitorije 1-2 puta dnevno. glicin.

O. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. stomatitis.HEMOFARM AD . faringitis. 60g/L+9g/L. bočica staklena. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. 1x500mL Cena 796. 1217. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. liobočica sa rastvaračem.HEMOMONT D. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju.v.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata.5din 04. tokom 30 minuta.SERUMWERK BERNBURG AG . maks.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. boca staklena. 100g/L+9g/L. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.7din 8606102767166 96/2006/12 31.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. .10.Crna Gora hidroksietil skrob. 1x200mL Cena 99. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).01.06. gingivitis. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. HETASORB® 10% . kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. tokom 90 minuta. voluven HETASORB® 6% .Srbija heksetidin . isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina.06.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. 320mg/mL.Nemačka hidroksietil skrob. maks. traumatski.01. septički.1g/100mL . bočica staklena. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. boca staklena. traumatski. glositis.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07.2din 8600097003049 77/2007/12 11.O. bočica od tamnog stakla. deca do 3 godine 10-15mL/kg. 440mg.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje.11.v. deca 3-12 godina 15-20mL/kg. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. inf.Francuska joksaglinska kiselina .Švajcarska trastuzumab . niskoosmolarna kontrastna sredstva.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . tonzilitis.2004 2312. brzina davanja inf. inf. 1x20mL Cena 150422. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. voluven HEXABRIX 320 . 0. natrijum-hlorid .F. 320mg/mL.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. natrijum-hlorid .2004 HEXORAL® .2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.8din 04.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. dnevna doza 33mL/kg (maks. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima.GUERBET . .

liobočica sa rastvaračem u bočici. 1x1000mL Cena 331.8din 8600064104830 543/2007/12 27. deca od 1.5mL počevši od 6-te nedelje života. 1x1 kom Cena 57. .5mL Cena 590. liobočica sa rastvaračem u špricu. Paralelni lekovi: Mendiaxon .5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. epiglositis.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. status astmatikus). 1x0.A. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. hipersenzitivne reakcije (angioedem. artritis.02.08. .4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. HIDROKORTIZON .D. blister.3din 8606103683052 2114/2006/12 14. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče. revakcinacija u 2-oj godini života. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.5mL.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. 100x0. 5%.Srbija hlorheksidin . inf. 500mg. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .11. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. deca do 1 godine 25mg i. 10mcg/0. revakcinacija u 2-oj godini života.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. anafilaktička reakcija.6din 515-04-1627/03 07.Srbija hidrokortizon . 10mcg/0.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta.5 godina 50mg dnevno.11.2006 doziranje: profilaksa teških. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 52.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.ZDRAVLJE A.11.5mL.11. boca.5mL.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .v.11. bočica.2007 doziranje: holecistopatije. dnevno.5mL.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.204 HIBERIX™ . Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . 10mcg/0. 100mg. 200mg.HEMOFARM AD .GALENIKA AD . šok. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.Srbija himekromon .2002 Cena 174. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.5mL Cena 1268.5mL u razmaku od 1 meseca. 1x0.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. bočica. liobočica sa rastvaračem u bočici.

2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju.ALKALOID AD . Simva HeXaL®.11.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . bočica. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 1g. bočica. vasilip®. a zatim u ređim intervalima. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). zocor® HOLOXAN® .Makedonija hloramfenikol . Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . 1x500mg Cena 1231. bočica staklena.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. Hloramkol® HLORAMKOL® . 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.O. Simvastatin.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). blister. Paralelni lekovi: chloramphenicol. 40mg.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči. . bočica.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. 1x1g Cena 1930. 1x5g Cena 57.HEMOMONT D.3din 5413760293660 94/2007/12 11. 5mg/mL. 500mg. lečenje traje najduže 5 dana. 1x2g Cena 4424. doza se može povećavati do 80mg.O. tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: chloramphenicol. i.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. rastvor. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09.6din 5413760293653 95/2007/12 11.01.6din 5413760293646 96/2007/12 11. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. kao dugotrajna 24 časovna inf.12. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. tuba. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.03.08.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1.Makedonija simvastatin .01. blister.08. tuba.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. večernja doza najveća. . u podeljenim dozama.ALKALOID AD .4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. 1%.v.2-2.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.Crna Gora hloramfenikol . blister.08. 1%.Nemačka ifosfamid . Simvor. 2g. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). doze 80mg/dan.01. a zatim u ređim intervalima. Paralelni lekovi: cholipam. 20mg. 10mg.

BIOTEST PHARMA GmbH .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. parenteralni.Nemačka albumin. 1x50mL Cena 1991. malo soli. 20%. malo soli. Ljudski albumin 20%. boca. preeklampsija).H .ELI LILLY EXPORT S. za vreme operacija. preeklampsija).Austrija albumin. humani . posle porodjaja).B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29./mL.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. ciroza jetre.m. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .02.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju.08.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. ciroza jetre. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.S. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 1x50mL 3/2-10-4005 02. humani . humani .04. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju.BAXTER AG .11. 100i. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.08.j./mL.1din 9002864012039 554/2005/12 18.A.A10AB04 a10aB insulini i analozi. parenteralni.Švajcarska insulin lispro . akutni edem.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju.LILLY FRANCE S. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. posle porodjaja).j. . 100i. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. vrstu insulina. akutni edem. ciroza jetre. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . zavisi od indikacije i stanja bolesnika. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.A. bočica.6din 3/2-10-4006 01. 20%. uložak. akutni edem. . Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . 5%. 1x50mL Cena 2310. posle porodjaja). dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. za vreme operacija.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .Francuska insulin lispro . Ljudski albumin 20%.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370. bočica. preeklampsija). karpula sa dozerom u pen aplikatoru. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.B05AA01 a10aB insulini i analozi.Austrija albumin. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.07.b. 1x250mL . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. 20%. vrstu insulina. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. bočica.7din 3/2-3215 02. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. za vreme operacija.

Paralelni lekovi: Human albumin.j. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN .07. 1x3mL . akutni edem. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju.5g./kg (½ doze infiltrirati oko rane. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.ELI LILLY EXPORT S..2002 Cena 10328.3mg dnevno.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica. 20%. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.15-0.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica. za vreme operacija.0mg/m2 dnevno. Ljudski albumin 20%.05mg/kg dnevno. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. malo soli. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.06.Švajcarska somatropin . karpula sa rastvaračem. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. MALO SOLI . odnosno 0.05. bočica. . 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0./mL.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j.06. bočica.4mg/m2 dnevno. humani .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Paralelni lekovi: genotropin®.j.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 150i. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju.Nemačka albumin. 2. supstituciona terapija: odrasli 0. Ig vena. ciroza jetre. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.7-1. humani .025-0. 150i.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. Ljudski albumin 20%. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.A.2din 3/2-10-2856 16.06.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. Paralelni lekovi: Imogam rabies./mL. bočica.Srbija rabies imunoglobulin. intravenski . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . bočica. octagam® HUMATROPE . Turner-ov sindrom: 0./mL. preeklamsija). hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. odnosno 1.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.035mg/kg dnevno. 150i. 1x50mL Cena 5195.05.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.06. 18i.ZLB BEHRING GmbH . posle porodjaja). 5g.j. a ostatak u glutealni mišić).Srbija imunoglobulin (IgG-7S).j.

parenteralni.j. bočica./mL.INDAR .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.ELI LILLY EXPORT S. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 40i. vrstu insulina.2001 . HUMODAR C25 .12. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. . .11. HUMULIN NPH .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.j. .A./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. 100i.LILLY FRANCE S.S. karpula.Ukrajina insulin izofan . 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. bočica. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.12.04.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina.INDAR .ELI LILLY EXPORT S. vrstu insulina.A10AD01 a10ad insulini i analozi. 40i.Ukrajina insulin humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 40i. bočica. 100i. vrstu insulina./mL. 1x10mL H HUMODAR R . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.j.20 HUMODAR B ./mL. HUMULIN M3 . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju.Francuska insulin izofan ./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani .Ukrajina insulin izofan .11. karpula.A10AC01 a10ac insulini i analozi.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.12. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03.A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.A. a10ac insulini i analozi. humani . vrstu insulina.INDAR . HUMULIN PEN M3 .Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03. parenteralni.

100i. HUMULIN R . HYALART .Srbija hidrokortizon . tokom 5 nedelja.j. neinfektivni alergijski konjunktivitis.1din 515-04-2369/03 03.GALENIKA AD .5 godina 50mg dnevno.2007 Cena 95. parenteralni. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON .Srbija hidrokortizon .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x10mL Cena 143.2din 8608808100810 73/2007/12 11.01. .A10AB01 a10ac insulini i analozi. parenteralni. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. 1%. inf. difuzni skleritis.v. vrstu insulina. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. na 2-3 nedelje.S.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju. HUMULIN PEN NPH .j. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. bočica. vrstu insulina.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze.A.01.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. episkleritis. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. .M09AX01 a10aB insulini i analozi./mL.Italija hijaluronska kiselina .S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. 1x5g Cena 43. deca od 1. 1x2mL Cena 2171. dnevno. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. akutni i hronični iridociklitis.04. ampula. ekcematozni keratokonjunktivitis. 10mg/mL. vrstu insulina. deca do 1 godine 25mg i.Francuska insulin humani . tuba.ELI LILLY EXPORT S.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. parenhimatozni keratitis.01. 25mg/mL. 20mg. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.8din (R) 1047411 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.3din 8606103275011 515-04-247/03 14.2din 8608808100834 75/2007/12 11. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. 100i. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.11. injekcije 25-50mg intraartikularno. . sklerokeratitis.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.FIDIA FARMACEUTICI SPA .Švajcarska insulin izofan . HYDROCORTISON ./mL.GALENIKA AD .01. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. kontejner za tablete.LILLY FRANCE S.A. karpula. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.

slabog delovanja.210 HYDROCORTISON . alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. alergijski dermatitis izazvan lekovima.4din 515-04-273/03 02. tuba.09. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. tuba. 1%+3%.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI.07. dečiji hronični neurodermatitis. HYDROCYCLIN .2003 . 20mg.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. 1x5g Cena 47. 2. tuba.GALENIKA AD . . Cena 641.GALENIKA AD . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.Belgija etomidat .Srbija hidrokortizon . 1x5g Cena 50. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. promene na koži kod eksudativne dijateze. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. ampula. alergijski dermatitis.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. ubodi insekata. eritrodermija.3mg/kg.2005 Cena 152.2-0. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.5din (R) 4153106 mast. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. 1%+3%.9din 8608808100841 76/2007/12 11.5%. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.09. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.9din 8608808100865 61/2005/12 08.V.01.Srbija hidrokortizon. oksitetraciklin .

Paralelni lekovi: Brufen®.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. blister. 3-4 puta po 50mg. sirup 3-4 puta po 100mg. Ibu . Nurofen Liquid.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28.2 g/d. Nurofen active. Upfen IBUPROFEN . Paralelni lekovi: Brufen®.5din 515-04-1120-1 15.2din (R) 1162641 obložena tableta. blister.Kipar ibuprofen .6-1. blister. posle jela.2 g/d.O. odrasli 2-3 tabl.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Brufen®. deca od 3-7 god. 2.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. Nurofen Liquid. rupan.3din (R) 1162642 film tableta. Ibu . 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. Nurofen.. maks.06. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. 3-4 puta po 100mg. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.Srbija ibuprofen . sirup 3-4 puta po 50mg.Hemofarm.2-1. 2. deca od 8-12 god. Nurofen Liquid. 400mg.5din 515-04-1120/03 15. 3-4 puta po 200mg.Hemofarm. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91..Srbija ibuprofen .REMEDICA LTD . Nurofen. rupan.HEMOFARM AD .01.Srbija ibuprofen . Nurofen. blister.09.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. rastvoreneu čaši vode. deca od 1-2 god. Upfen IBUPROFEN . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 200mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.2007 Cena 91. 2x10 kom Cena 178.HEMOFARM . deca od 8-12 god.5din (R) 1162488 film tableta.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. rupan. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. 400mg. Nurofen active. deca od 1-2 god.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. doza održavanja 0.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. blister.2003 . deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl.2003 Cena 104. 3-4 puta po 200mg. Ibuprofen.. 2x10 kom 515-04-290/04 28. fiola.2004 Cena 68.09. maks. doza održavanja 0. NIŠ . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2004 Cena 98.O. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.6din (R) 3162482 oralna suspenzija.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . 400mg. bočica.06.06. Upfen IBUPROFEN .6-1.4 g/d. 600mg.REMEVITA D.09. 200mg. 200mg. posle jela. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. tablete se uzimaju nezavisno od obroka. deca od 3-7 god. 2x10 kom 515-04-294/04 28.4 g/d. 100mg/5mL.HEMOFARM AD .07. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. blister.2-1. Nurofen active.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.

5%.6-1. posle jela. doza održavanja 0.A11JB. IG VENA .D. fiola. intravenski . Nurofen Liquid. deca od 8-12 god.09.07.4g/d. NIŠ . tvrda. doza održavanja 0. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .25g+400i. 600mg. Nurofen. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.KEDRION S..9din 8606103273178 2076/2007/12 25.O.06.2003 doziranje: osteoporoza.07. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. bočica. . maks.D.2007 . holekalciferol .4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Upfen IBUPROFEN . Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .Francuska kalcijum-karbonat.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.INNOTECH INTERNATIONAL .A.4g/d. 1x50g Cena 91.Italija imunoglobulin (IgG-7S).2003 Cena 91..J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. maks. bočica. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.09.Srbija ibuprofen .212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.6din (R) 3162533 sirup. Ibu .2007 Cena 11572.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.Hemofarm.REMEVITA D.j. Paralelni lekovi: Brufen®. 300mg.3din (R) 1162510 kapsula.Srbija ibuprofen . 1x20mL Cena 4628. Ibu . Upfen IBUPROFEN .09. rupan.2g/d. blister.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. 2.P. 10%.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. Nurofen.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen active.SRBOLEK A.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. tuba. Nurofen active. deca od 3-7 god. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. 50mg/mL. bočica.2din (BR) 4167311 krem.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. 1.07.2-1. sirup 3-4 puta po 100mg. 50mg/mL.6-1.Hemofarm.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106.Srbija ibuprofen . deca od 1-2 god. . tuba. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25. Paralelni lekovi: Brufen®.8din 515-04-1583/03 29. rupan. Nurofen Liquid. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 100mg/5mL.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15.2g/d. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. 2x15 kom Cena 260.SRBOLEK A. 3-4 puta po 200mg.06.O.2.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. posle jela.2-1. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. blister. . sirup 3-4 puta po 50mg. 3x10 kom Cena 151.

50mg.12. Haemate® P 500.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. liobočica sa rastvaračem. IMMUNATE . Wilate® 900 IMMUNINE . 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25.BAXTER AG .2007 Cena 46289. bovis. octagam® IMIGRAN .11. 1x5mL Cena 7195. bočica.7din 8606103273192 2078/2007/12 25. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) ./5mL. .9din 9002864059201 553/2005/12 18. liobočica sa rastvaračem.2002 IMMUCYST® .2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: aimafix.5din 3/2-10-6381 25. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.j. liobočica sa rastvaračem.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. 1x5mL Cena 13962. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. octanine F .Velika Britanija sumatriptan .2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.11.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (500i. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.)/5mL.Austrija faktor IX .2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. 600i. soj BCG .j. 1x5mL Cena 15246. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta. ili kontinuirana infuzija./5mL. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.+125i.11.Austrija faktor VIII. 300mg na 24 sata. 1x5mL Cena 5087. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. 200i.)/5mL. bočica. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem. 50mg/mL.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. blister. inj.j. 50mg/mL. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. maks.BAXTER AG . (250i.Kanada živi atenuirani bacili M.6din 9002864059607 552/2005/12 18.09.j. 1x100mL Cena 23144.11.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. Humani imunoglobulin 5%. a primenjuje se kao i.SANOFI PASTEUR LIMITED .2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Wilate® 450.j.j.08. Haemate® P 250. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg.09.v.+250i. Cena 7562din 81mg/3mL.1din (5413760282275) 556/2005/12 18.

01.08. (40D.A. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju./kg telesne mase. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .j. bočica staklena.2006 I IMOGAM RABIES .Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.j.j.Francuska rabies imunoglobulin.j. od 20 i.5 i.5mL. ampula. IMOVAX RABIES VERO .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.8din 515-04-4502/03 05.j.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .12.01.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .5mL u razmaku 1-2 meseca. liobočica sa rastvaračem.j./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. revakcinacija za 90 dana.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2. 20x0. 2.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560. .SANOFI PASTEUR S.. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.+8D. inj.+8D.5 i.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze. Cena 300mcg/2mL. odmah nakon ujeda.+8D.A.P.03.5mL Cena 515-04-3003/03 15. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.+32D.2006 2303.j. u razmaku od 30 dana.j. revakcinacija posle 12 meseci. .08. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. .j./mL.j.+32D.j.j.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca. bočica. bočica staklena.A./mL. 150i.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju.5mL Cena 3/2-10-7998 25.SANOFI PASTEUR S. Cena 200mcg/2mL. doze za decu i odrasle su iste.m. (40D. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. 150i. humani . liobočica sa rastvaračem.3din 18. (0. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. revakcinacija sa 0.5mL. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.)/0. Partobulin® S/d.6din 18.J07BG01 VAKCINE Cena 4593. rhesonativ® 1996.5 i.PASTEUR MERIEUX . specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. dalja revakcinacija svake 3 godine.01.)/0. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).j.+32D. 3. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 7.j.j.5 i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x0.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.5i.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i.5mL . specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. 40D.Francuska vakcina protiv dečije paralize. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. kod opasnih ujeda dati još 20 i. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.5mL. 5x0./0.KEDRION S. humani .2006 Cena 11203.01.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.2 i 3) .j.

radi efikasnije postekspozicione zaštite.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.03.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. specifični Cena 9159. bočica.j. .m. specifični Cena 578. uz vakcinu protiv hepatitisa B. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.D. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. u butinu. 8606103010032 156/2006/12 07. humani . Tetagam® P.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .D.02. a ostatak doze dati i.j. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . ampula.8din (R) 1014066 tableta. humani .5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju./2mL.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 500i.06.REMEDICA LTD .4din 5290665001633 515-04-1867/04 28. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. po protokolu.j. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.Kipar azatioprin . istovremeno sa 0. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. blister.2004 Cena 1454. 5mg/kg dnevno. zatim 1-3mg/kg dnevno.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. ..2006 Cena 12462.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.j.5mg/kg dnevno./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. bočica.06. 250i.D.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. Tetabulin S/d.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja).j. zavisno od težine povrede. Paralelni lekovi: Imuran® .6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. blister. 50mg.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.02.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. 50mg/mL.2006 doziranje: novorođenčad: 0. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . alogena transplantacija kostne srži. 2x10 kom Cena 422. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i. . 1x5mL Cena 13599. 1x250 i.7din 8606103010070 158/2006/12 07.11.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 250i.D.m. 1x50mL Cena 6231.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. idiopatska trombocitopenijska purpura.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. ili povećati do maks.2006 Cena 7095. IMUPRIN® .j. bočica.m..2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.Hrvatska rabies imunoglobulin.11.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . bočica. 200i. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. Paralelni lekovi: atebulin.5mL do najviše 1.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.5mL vakcine tetanusa. po potrebi smanjiti na 0.3din 8606103010087 271/2006/12 06. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.0mL i.2004 doziranje: individualno. 50mg/mL.02. bočica.j. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije. 50mg. ./5mL. terapija 30-300mcg/kg dnevno.

rastvor. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.5mg posle doručka.5mg posle doručka. bočica sa kapaljkom.Srbija indapamid . 1x5mL Cena 396. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. blister.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.01. 50mg. Tertensif INDAPRES® . INDOMETACIN .M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. Paralelni lekovi: Indapamid.Nemačka azatioprin .21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . edemi: 2. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. 25mg. 1.08.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma. 5mg/kg dnevno.2din 21.2001 223.HEUMANN PHARMA GmbH .2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. Paralelni lekovi: Indapamid. 4x25 kom Cena 1761. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. edemi: 1.7din 8600097401500 215/2007/12 17.5mg posle doručka.10.9din 21.2001 129.O.D. edemi: 2.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. rawel® Sr. 1mg/mL.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.09.BELUPO.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.HEMOFARM AD .12. 2x15 kom Cena 176.Francuska indometacin .Hrvatska indometacin .09. 2. Indapres® Sr.LABORATOIRE CHAUVIN S. tvrda. rawel® Sr.01.2001 . monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. TerTeNSIF INDAPRES® SR . NIŠ . 2. blister. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. po potrebi smanjiti na 0. rawel® Sr. blister.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.5din 21. strip.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. tvrda. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .REMEVITA D. Paralelni lekovi: Indapres®.09. Indapres®. Indapres® Sr.5mg. 75mg.Srbija indapamid .2007 doziranje: individualno.HEMOFARM AD . blister. pa 3 sata pre operacije 4 kapi.5mg. .3din 3400934195389 565/2005/12 19.Srbija indapamid . zatim 1-3mg/kg dnevno. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. ili povećati do maks.5mg/kg dnevno. blister. . 100mg. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.5mg.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija.O.A. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. blister.

10. maks.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl.IVANČIĆ I SINOVI D. 5mg. 5x3. paracetamol. 10mg+10mg.MERCK SHARP & DOHME B. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. askorbinska kiselina . 20mg+10mg. Ne davati ga deci.Holandija simvastatin.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. hidrohlortiazid .10. 10mg+750mg+60mg. trudnicama i ženama koje doje. 2.02. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. Paralelni lekovi: cilazapril.2006 Cena (R) 1104101 tableta. oprez.Švajcarska cilazapril. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.8din 8606103889126 474/2007/12 06. maks.2006 Cena (R) 1104102 tableta. INEGY® . blister.Švajcarska cilazapril . Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .V. 40mg+10mg. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. blister. rektalno 2 puta po100mg. . zobox® . blister.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. . 4x7 kom Cena 595. uzima se posle jela. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.12. blister. 5mg+12.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. monokomponentni (R) 1103712 film tableta.02.O.5mg. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. kesica. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.2007 Cena 834. prema potrebi do 5mg dnevno.Srbija fenilefrin. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.F. 5mg dnevno.3din (R) 1103714 film tableta.O. u isto vreme. 4 praška dnevno. blister. ezetimib .2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. ne više od 10/10mg/dan.5mg.F. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. INFLUREX . 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . kongestivna srčana insuficijencija: maks. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Prilazid® plus INHIBACE® .5mg.10.08. na dan. rinitisom (rinorejom). blister. Prilazid®.

bočica.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSULATARD HM .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.12.PHARMACIA LIMITED .12.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .6din (R) 0041538 rastvor za injekciju.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19. 50mg dnevno.Srbija insulin izofan . parenteralni. INSUMAN® BASAL . uložak. I INSULATARD® FLEXPEN® . parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.07.NOVO NORDISK A/S .j.Nemačka insulin humani .Srbija insulin izofan . parenteralni. vrstu insulina. INSULATARD® PENFILL® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju./mL.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. karpula.Velika Britanija eplerenon .6din 515-04-1182/03 15. 25mg. vrstu insulina.HEMOFARM AD .NOVO NORDISK A/S .j. od 50mg dnevno.j./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin izofan . 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2006 Cena (R) 1400481 film tableta.j. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. parenteralni.VRŠAC .j.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. parenteralni.06.1din 2283/2007/12 09. vrstu insulina./mL. 5x3mL a10ac insulini i analozi.07. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. INSULATARD® NOVOLET® . od 25mg dnevno. 100i.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. blister. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.1din 515-04-1182-1 15. 50mg.HEMOFARM KONCERN A. 5x3mL Cena 2209. maks.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .10.07.Danska insulin izofan . 100i. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27. 100i. blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL.2007 . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2026.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. srednje dugog dejstva Cena 964. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. 100i.D. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.

uložak. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. 5x3mL Cena 2209. parenteralni. vrstu insulina. parenteralni.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. 100i.12.j. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ./mL.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.10.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . INSUMAN® COMB 25 .Nemačka insulin humani . 100i./mL. vrstu insulina.j. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. vrstu insulina.Nemačka insulin humani .j.12. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. a10aB insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. 5x3mL . INSUMAN® RAPID OPTISET . vrstu insulina.Nemačka insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.10.12. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 100i. uložak. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. INSUMAN® RAPID .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju./mL.1din 3582910015413 2284/2007/12 09.6din 3/2-10-10753/2 25. vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 5x3mL Cena 2026.Nemačka insulin humani .

10. varičela .10. 20%. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.04. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. nekoliko dana.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. plastična kesa.Švedska ulje soje .Švajcarska sakvinavir . ulcerozni kolitis.5din 3/2-10-6190 19. peritonitis. ili i.10. hronična granulocitna leukemija. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . virusima hepatitisa B. INTRALIPID .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 20%. bočica. 1x1g Cena 4364. INVIRASE® .USA ertapenem .2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih.05. 18Mij/1.11.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. plastična kesa.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. 200mg. boca staklena.12. citomegalo virusima. 20%. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. 20%. 20%.10.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.Irska interferon alfa 2-b . bočica staklena. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. 1g.FRESENIUS KABI AB .2006 .F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . peritonitis.2mL. karcinom bubrega.2007 doziranje: postoperativna ishrana. dugotrajna koma: individualno. dugotrajna koma: individualno. INVANZ® . opekotine. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. ulcerozni kolitis. tumori gastrointestinalnog trakta.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju.Austrija sojino ulje . multipli mijelomi i maligni melanomi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. pankreasa. bešike i cerviksa. 10x100mL Cena 9805. 10x100mL 515-04-3417/03 08. opekotine. u trajanju 30 minuta. inf.220 INTRALIPID . 20%.zoster i papiloma virusima. non-Hodgkinovi limfomi.j. tumori gastrointestinalnog trakta.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. plastična kesa.2din 3/2-10-9348 26. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. Kapoši sarkom. tvrda. kolona. boca staklena.v.m. dnevno.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . boca staklena. INTRON A .01. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22.

100%.HEMOFARM AD . bočica staklena.5mg jednom dnevno.2007 . uvek u isto vreme.A. . 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno.01.09.P. 1x250mL Cena 6205. u kombinaciji sa ritonavirom.6din (R) 1103551 tableta. monokomponentni Cena 498.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. Lizopril. 1x120 kom Cena 23204. 40mg. 20mg. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . tokom 30-60 dana. tečnost.ASTRA ZENECA UK LIMITED . maks. uz jelo ili odmah posle jela.12.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.3din 216/2007/12 17.2000 Cena 151482.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. ritonavira od 100mg istovremeno.Hrvatska lizinopril .L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.05. Paralelni lekovi: Lisopress®. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL .J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.Italija mepartricin .03. bočica plastična. tečnost. 50mg.03. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. IRUMED® . blister.05. bočica staklena.Velika Britanija izofluran . doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.Velika Britanija gefitinib . 500mg. IRESSA .2din (R) 1103550 tableta. Loril®. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.12. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . od 500mg sakvinavira i 1 kaps.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. najkasnije 2 sata posle jela.8din 8606102767272 728/2006/12 25. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. doza održavanja 10mg jednom dnevno. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.2007 Cena 915. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. 80mg dnevno. progutati sa vodom. bočica.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 100%.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace.D. 5mg. . blister.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. blister.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. 250mg. Lizinopril.Srbija izoniazid . hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.BELUPO.3din 515-04-1630/04 10. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. blister. 250mg dnevno. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. 1x100mL Cena 2761. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.

4g/L+27g/L.Srbija verapamil .222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.GALENIKA AD .D. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. rastvor. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.75-1mg.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 5mg. kesa. deca 10-20mg/kg dnevno. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Hemodrops ISOSORB RETARD® . 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. maks. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. sorbitol .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. maks. . 480mg dnevno. Paralelni lekovi: verapamil. . 1 sat pre ili 2 sata posle jela.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. 6x10 kom Cena 181.3din (R) 1402721 film tableta. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.ZDRAVLJE A. artelac® edo®. difutrat ISPIROL .ALCON-COUVREUR N. uzima se u jednoj dozi. Paralelni lekovi: cornilat®.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.10.Srbija izosorbiddinitrat . ampula. verapamil alkaloid® . Paralelni lekovi: artelac®.HEMOFARM AD . 5mg/mL. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. deca do 1 godine 1-2mg. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. iritacija očiju spoljašnjim faktorima.Belgija hipromeloza .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.07. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. bočica. 1x15mL Cena 233. 300mg dnevno. distrofične promene na rožnjači. deca od 5-14 godina 3-5mg. blister.1din 2383/2007/12 16. deca dobijaju veće doze od odraslih. Cena 427. 300-500mg dnevno.Srbija manitol.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. 20mg. maks.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.2007 IZOPAMIL . deca (neonatusi) 0. 80mg. herpetički keratitis.09.V. tvrda.07. blister. 5.07. ISOPTO® TEARS .2003 Cena 86. deca od 1-5 godina 2-3mg.

dnevno.. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju.GALENIKA AD . 8608808100988 818/2007/12 13. streptokokne infekcije (angina. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. 16mg.Crna Gora natrijum-hlorid. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. približno u isto vreme svakog dana. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.j.10. blister. boca. . zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika.8din 515-04-249/03 30. blister.HEMOMONT D. magnezijum-hlorid .N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem.SCHERING AG . dnevno.j. šoka i traume. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno.10. sifilis: odrasli 1.134g/L+0. 50x800000 i. 1x500mL Cena 38. po potrebi i više. etinilestradiol .J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® . kao početno lečenje kod gubitka krvi.j.O.j.6din 200000i. dnevno. bočica. ileus i teške infekcije.Srbija benzilpenicilin. se guta cela.+600000i.06.JANSSEN PHARMACEUTICA N.05g/L+0. JUGOCILLIN® . 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. 8mg. deca do 7 godina 400 000 i.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.j.j.O. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® .6-4 Mi.V. difterija. benzilpenicilin-prokain .07.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. kalcijum-hlorid.4g/L+0.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. 2mg+0. tabl.203g/L.3din 8600097200080 1281/2007/12 12.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. kalijum-hlorid.Belgija hidromorfon . natrijum-laktat.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. Cena 622. deca preko 7 godina 800000 i. sa čašom vode. dijareja. zatim 7 dana pauze. šarlah). peritonitis. JONOLACTAT . .2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. .03mg.Nemačka dienogest. gonoreja. opekotine. 6g/L+3.04.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

8g/L+5. glutaminska kiselina.01.6g/L+5.j. 190g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+5.9g/L +7.6g/L+5.6g/L+5.01.3g/L+7.6g/L+5. plastična kesa.6g/L+5. alanin. 110g/L+200g/L+16g/L+11.07.23g/L.5-17g/d. 2x2566mL 515-04-3837/03 09.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju. ulje soje.3g/L+6.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1. glicin. fenilalanin.9g/L +7.9g/L+7.Austrija glukoza. . asparaginska kiselina. valin.5g/L+3.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.Austrija glukoza. triptofan. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . prolin.4g/L+1.01. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. izoleucin.5g/L+3.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.9g/L+7.8g/L+5. treonin. arginin.8g/L+6.6g/L+4.Makedonija kalcijum-karbonat . plastična kesa. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .SRBOLEK A.23g/L.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.23g/L.4g/L+1. leucin.8g/L+6.3g/L+7.23g/L.9g/L +0.6g/L+5. fenilalanin. deca 3-5 puta po 0. nadoknada do 2g/d. arginin. KALCITONIN .abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . bočica.3g/L+6. serin.6g/L+4.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.23g/L.ALKALOID AD .B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.8g/L+6. leucin.6g/L+4.3g/L+6.9g/L +7. glutaminska kiselina. plastična kesa. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.3g/L+6. metionin..9g/L+7.8g/L+5.4g/L+1.6g/L+5.6g/L+5. tirozin .6g/L+5.9g/L +7. rastvor.5g/L+3.3g/L+11.9g/L+7. ulje soje.Srbija kalcitonin . 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L Cena +0.2003 .9g/L+7.9g/L+7.01. sprej-boca sa dozerom. 1x50 kom Cena 127.6g/L+4.9g/L +7.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.9g/L+7.9g/L+7. triptofan. 190g/L+200g/L+16g/L+11. alanin. lizin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x2mL Cena 2792. prolin. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana. asparaginska kiselina.9g/L+7. valin.8g/L+5.6g/L+5.6g/L+5.4g/L+1.3g/L+9g/L+7. plastična kesa. plastična kesa.5g/L+3. hiperfosfatemija: 2.4g/L+1. glicin.3g/L+9g/L+7.3g/L+11.6g/L+4.1din 515-04-2583-1 17.9g/L+7.8g/L+6.5g/L+3.6g/L+5. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.01.D. 4x1026mL 515-04-3835/03 09. serin. tirozin . histidin. 110g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+5. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.5g/d.3g/L+11.3g/L+6.9g/L +0. 200i.25-1 g.3g/L+7.8g/L+6. izoleucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1g.9g/L Cena +0.8g/L+5.6g/L+5.9g/L +0. lizin.12. metionin.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. treonin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju. histidin.

a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. sprej-boca sa dozerom. 133. Miacalcic® KALETRA .2003 doziranje: hipokalijemija: individualno.O. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. . 2.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.2din 515-04-5185/03 13. 10x1g Cena 25.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. Kalijum hlorid. 1x40 kom Cena 104.3mg+33.. fiola. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze. limunska kiselina. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid.11. maks.3mg.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.17g+2. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. sa hranom. kalijum-hidrogenkarbonat . meka.Hrvatska kalijum-hlorid .J05AE.8din 515-04-2583/03 17. fiola. Kalijum hlorid.Nemačka kalijum-citrat. KG . odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. 150 mmol dnevno za odrasle. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.D. 100i. odrasli 150 mmol dnevno.SIGMAPHARM . 1g. Kalijum hlorid jadran.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor..7din 515-04-1764/03 17. 1x15 kom . kesica.07./dan ušpricati u jednu nozdrvu. . Paralelni lekovi: Kalii chloridi.j. rekafarm KALINOR . 500mg.22 (R) 7040206 aerosol.12.ABBOTT GmbH & CO. KALII CHLORIDI . 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861.UFAR D. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. odnosno 40 mmola. fiola. 2x90 kom K KALIJUM HLORID .. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. ritonavir . bočica.O. Kalijum hlorid jadran.Velika Britanija lopinavir.A12BA30 MINERALI Cena 278.09.8din 8600101962430 1863/2007/12 04.12. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL).2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.Srbija kalijum-hlorid .ABBOTT LIMITED .06g+2g. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. u toku ili posle jela.j. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . odnosno deca 3 mmol dnevno. 150mmol dnevno za odrasle. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. maks.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.07.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. 1g.Srbija kalijum-hlorid . rastvor se pije polagano. maks.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.

profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .08. rekonvalescenti.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .11.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice.H03CA. blister.2005 doziranje: doze se određuju individualno. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . uz dosta tečnosti tokom terapije. deca 50-150mcg dnevno.2004 Cena 433.09.D.Norveška kalijum-hlorid . 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.GALENIKA AD . 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. 50mg+500mg. maks. maks. D.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. dojilje.Srbija askorbinska kiselina.09. lek se uzima posle jela. 262mcg(200mcg joda). doxacor. kalcijum-glukonat .FRESENIUS KABI NORGE AS . TOVARNA ZDRAVIL.2007 Cena 20.2din (R) 1103748 tableta. 20x20mL Cena 837.08.2004 Cena 553. 16mg dnevno. 2mg.Nemačka kalijum-jodid . blister. 1mg.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. ampula.KRKA. blister.2din 9088882477074 2108/2006/12 14.4din (R) 1103749 tableta. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17. doza održavanja 100mcg dnevno. 4mg. Kamiren® XL KAMIREN® XL . deca u fazi rasta. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje.09.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. 1mmol/mL.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 Cena 20.09. blister. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. KALTEGAL® . Paralelni lekovi: alphapres®..2005 Cena (R) 1040221 tableta. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. blister. 4mg.08. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. blister.Slovenija doksazosin . 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.D. 4mg.200mcg dnevno.08.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. starije osobe. u toku infektivnih bolesti). terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. . 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. D.08. 4mg.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). blister. KAMIREN® . benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. 8mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA.4din 8608808105525 1580/2006/12 05. 262mcg(200mcg joda). . 2x10 kom Cena 51.Slovenija doksazosin .1din (R) 1040220 tableta. doze se odnose na čist jod. blister. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. blister.2007 .

1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. tuba. Prokanazol®. aluminijumska folija. bočica. 1x40 kom Cena 235. 16mg dnevno. 3 nedelje (keratitis fungalis). 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20.12.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. pa na 4mg. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . Paralelni lekovi: antifungol®. 4-8 nedelja (Tinea capitis).5mg. maks. Paralelni lekovi: Funit.5mg.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. zorkaptil® . sa malo tečnosti (pre jela. canesten® 1. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. 2 (retko 3) puta po 50mg. blister.Srbija itrakonazol . tuba. Katopil®. 1x20g Cena 106. Paralelni lekovi: alphapres®. doza održavanja 2 puta po 25mg. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. u toku jela ili posle jela). dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.25-12. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). tvrda. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.12.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26.O.D.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. Sporanox KANSEN .O.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. uzima se 1 sat pre jela.ALKALOID AD . 2%. 30 dana (Tinea pedis. 200mg. maks. Plimycol KANSEN . doza održavanja 2-3 puta po 25mg. Mycoril®. . 100mg. bočica. Tinea cruris). 4-7 dana (Pityriasis versicolor). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. canesten® 3.ZDRAVLJE A. eukaptil®. 25mg. cela. monokomponentni (R) 1103530 tableta. 4mg. Mycoril®.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem.SLAVIAMED D.D.5din (R) 6137412 vaginalna tableta.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. 1x10 kom Cena 686. .08. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.9din (R) 1103531 tableta.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.2007 Cena 142.12. Paralelni lekovi: antifungol®. 4mg.10. 3-6 meseci (onihomikoze).08. Paralelni lekovi: captopril.Makedonija kaptopril . maks. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. 50mg.12. doxacor. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17.ZDRAVLJE A.2003 102.Srbija klotrimazol . Kamiren® KANAZOL . 16mg dnevno).J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. 1%. fiola. .10. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. canesten®.Srbija klotrimazol .

C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.2006 243. blister.2006 . maks. 12.Srbija karvedilol . zatim 2 puta po 25mg. Paralelni lekovi: coryol®. . 300mg. 5x10 kom Cena 145.8din 8600097400626 217/2007/12 17.4g dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija karvedilol .8g dnevno podeljeno u 3 doze.5mg. 5x10 kom Cena 1364.2006 doziranje: hipertenzija: 12. 2x14 kom 3/2-10-10622 25. maks.5mg početno.HABIT PHARM A. 25mg.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. Milenol KATENA® .BELUPO. zatim 25mg dnevno. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06.2din (R) 1107625 tableta.Srbija kaptopril .D. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. postepeno povećavati do 0. dilatrend®.12. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. Tegretol®.GALENIKA AD . angina pektoris: 12. blister. blister. Neurontin® KATOPIL® .D.6-1g dnevno u više doza.HEMOFARM AD . 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.8-1. blister.D.1din 02.Hrvatska gabapentin . 2. 2x14 kom 3/2-10-10624 25.5mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 12. angina pektoris: 12. Karvileks®.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). Karvedilol. 50mg.25mg. monokomponentni (R) 1103220 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN .N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.ZDRAVLJE A. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. tvrda. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. maks. Paralelni lekovi: galepsin®.7din (R) 1107640 tableta. zatim 2 puta po 25mg.2 g dnevno podeljeno u više doza. dilatrend®. maks.04.4din 3850343032377 2311/2006/12 12. 6. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza.01. maks. 1. Paralelni lekovi: gabalept®.02.12. fiola. Paralelni lekovi: coryol®. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 25mg. 200mg.5mg početno.5mg početno. Tegretol® cr KARVEDILOL .02. . postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.Srbija karbamazepin . 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. zatim 25mg dnevno.8din (R) 1107641 tableta. Milenol KARVILEKS® . blister.5mg početno. deca od 10-15 godina 0. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.2002 doziranje: hipertenzija: 12.12. . blister. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. maks.2002 Cena 244.12.6din 02.C09AA01 c09aa inhibitori ace.

3 nedelje. maks. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.400mg u toku 5 dana.D.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor.25-12. blister.Slovenija triamcinolon .2din 473/2005/12 17.5mg.2005 Cena 256. maks. blister.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.Italija telitromicin .4 nedelje.KRKA.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana.A. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. maks. bočica. seboroični dermatitis.12.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. doza održavanja 2 puta po 25mg. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. tuba. bočica.D. 4mg. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. TOVARNA ZDRAVIL. lečenje traje u proseku 2. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Paralelni lekovi: captopril. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. Paralelni lekovi: aquarius. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. zorkaptil® KENALOG® . šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.8din (R) 1047452 tableta. KETOKONAZOL . blister.08. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.10. Kaptopril alkaloid®.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. dva puta nedeljno. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana.9din (R) 1325531 film tableta.1din 3838989577032 1607/2007/12 06.Srbija ketokonazol . .2007 Cena 558. 2-6 nedelja za dermatomikoze.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.12.SRBOLEK A. kožne bolesti (bulozne dermatoze.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. 2 (retko3) puta po 50mg. 6 -12 meseci za duboke mikoze. urtikarija).D.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.SRBOLEK A. Mycoseb® . ampula.2din 703/2005/12 22. neurodermitis. D.2002 Cena 2641. doza održavanja 1-4mg dnevno. pojadinačna doza 100mg. eukaptil®. 2%. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.SANOFI-AVENTIS S. tokom 2.08.12. 40mg/mL. 400mg. . 6 nedelja. 400mg.12. 200mg. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. .5mg.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. 2%.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.1din 3/2-10-8880 24. KETEK® .P.Srbija ketokonazol . Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . 5x1mL Cena 1047. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. 1x1 kom Cena 144.

100mg.2004 doziranje: inflamatorna. uganuća.04.5%. tendosinovitis. bočica od tamnog stakla.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.D. ujutro i uveče po 1 kaps. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. fibrozitis. .m. dnevno.6din 515-04-01955/03 28.Slovenija ketoprofen . Ketonal® dUo KETONAL® LEK . a najduže 15 dana. blister.04. tvrda. 200mg dnevno. giht. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. tvrda. povrede meniskusa. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. pseudogiht. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . tendinitis.09. 2. isčašenja. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE .2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. 1x50g .D.Slovenija ketoprofen .Slovenija ketoprofen . menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl.4din 515-04-01956/03 28. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. pseudogiht.Slovenija ketoprofen . . giht.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. blister. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. Cena 150mg. .M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. .uz obrok.D. sa punom čašom vode.09. 10x2mL Cena 179. artroza i reumatizam mekih tkiva). povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. maks. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. pseudogiht. sinovitis. bursitis. Ketonal® Lek KETONAL® LEK . 150mg. distorzije. periartritis. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. artroza i reumatizam mekih tkiva). Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. istegnuća tetiva.08.5din 3837000004946 199/2005/12 26. 1x20 kom Cena 318. na 4 sata.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. artroza i reumatizam mekih tkiva). ampula. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. tuba. uz obrok. miozitis. 100mg. tokom 7. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. giht. sa punom čašom vode. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. kratkotrajno.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tendoperiostitis.

67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL .96g 5099471033018 1113/2007/12 28.04. natrijum-hlorid.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. blister. 7 dana.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. tirozin .AEGIS LTD. triptofan.2005 . kesica.685g+1. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.465g+0. 600mg+300mg. 4x68. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.jedna kes. . 500mg.MEDOCHEMIE LTD. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). Paralelni lekovi: clarithromycin. blister.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno.Velika Britanija abakavir.05.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. blister. treonin.7425g. . 2x7 kom Cena 562.. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. 5x20 kom Cena 5694. lamivudin . blister. 250mg.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. Fromilid®. lizin. Fromilid® uno. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. natrijum-hidrogenkarbonat. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). clathrocyn®. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.Irska polietilenglikol. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. histidin. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. Tabletu progutati celu sa malo vode. kalijum-hlorid . natrijum-sulfat. kombinacije (R) 1328601 film tableta. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. zymbaktar KLEROMICIN® . .Kipar klaritromicin . 250mg.10.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta.A16AA.10. Cena 59g+5.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. radiološka ispitivanja kolona.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. KLERIMED® .J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat.07.Kipar klaritromicin .9din 3/2-10-3704 17.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545.04. KIVEXA® . kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. blister.8din 5290931004436 756/2007/12 02.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . dnevno KLEAN-PREP® . Kleromicin®. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.685g+1. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice .4din 454/2005/12 12.

G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. blister. 300mg. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. 150mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.5mg na 12 sati. Fromilid® uno.Danska noretisteron.2002 Cena 134. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta.11. 1mg+2mg.8din bočica od tamnog stakla.5mg/kg na 12 sati. bočica od tamnog stakla.4din 5291171001087 453/2005/12 11.12. prema protokolu.12.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. deca od 8-11kg 62. zglobova.10.v. Paralelni lekovi: clarithromycin. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.5mg na 12 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. 10x2mL Cena 842. 500mg. ampula. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. ne treba da pređe 600mg.12. potkožnog tkiva.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. parenteralno odrasli 0.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.Nemačka dienogest. blister. kože. KLINDAMICIN . Cena 467. 125mg/5mL. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25.10. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . bez pauze. estradiol .10. a i. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1x14 kom Cena 1036. oralna suspenzija.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. deca 3-6mg/kg na 6 sati.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. (pojedinačna i. inf. clathrocyn®. 75mg/5mL. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. izuzetno 450mg na 6 sati.HEMOFARM AD . 2mg+2mg.5din (R) 3024040 sirup. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. kontejner za tablete. do 14 dana.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. deca ispod 8kg 7.m inj. tvrda.6-2. 1x28 kom Cena 536.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. zymbaktar KLIMODIEN . 1. estradiol .6din (R) 1024043 kapsula.2006 doziranje: menopauza.2g tokom 60 minuta). peritonitis.Srbija klindamicin .2002 Cena 271. Klerimed®. Fromilid®. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® . lek se primenjuje nezavisno od obroka. deca od 20-29kg 187. blister.SCHERING AG .2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.NOVO NORDISK A/S .

deca 7.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.Srbija kodein . 0.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25.14 godina 0.5-15mg.11.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. 5mg/5mL.8din 8608808101060 515/2005/12 02. deca od 6 . ampula. funkcionalni pilorospazam. bočica od tamnog stakla. ili sporom i.Srbija metoklopramid .2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.5mg/kg na 8 sati. 1x10 kom Cena 72. blister. blister. maks. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.11. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. inj. blister. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.12. 1x10 kom Cena 203.11.Mađarska metronidazol . 3x10 kom Cena 70.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .1din 3/2-10-5773 10. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.2005  (R) 1124301 tableta.7din 8606003211171 03-3814/99 06. 10mg.2005  (R) 3124300 oralni rastvor.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.10mg.2din 3850343026161 548/2007/12 27.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.234 KLION® . rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. blister. maks.02.BELUPO.FAMPHARM .25 .5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Kodein fosfat . Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .GEDEON RICHTER LTD . orvagil® KLOMETOL® . dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .7din 8608808101077 514/2005/12 02. bočica. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.D. deca do 6 godina 0.v.GALENIKA AD . 1x100mL Cena 56. 30mg. Paralelni lekovi: colpocin-T®. 10mg. 1x100mL Cena 234.11. 50mg. 10x2mL Cena 73.5-15mg. sintetski  (R) 1048871 tableta. parenteralno 10mg i. maks.2din 8608808101053 513/2005/12 02. 0.03. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . . 120mg dnevno.Makedonija kodein . 1x10 kom Cena 124. 120mg dnevno.ALKALOID AD .m.5%.Hrvatska klomifen . 30mg.0. postoperativni meteorizam. uzima se 15 minuta pre jela.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.

03. 2mg/0. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. . kesica.propifenazon. kutija. 2mg.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT .09.12. 5mg.2006 Cena 27. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .12.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. KOMBIKAF .2007 doziranje: individualno. po potrebi. 200mg+300mg+50mg.2006 doziranje: glavobolja.O. zubobolja. neuralgija.BOSNALIJEK D.2mL. neposredno po rođenju.6din 3/2-10-10628 25.D. kesica.G. . artralgija. . 200mg+300mg+50mg.B. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.F. kesica.D. blister.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.kofein . 5x1mL Cena 192. artralgija.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. KORNAM® .4din 515-04-806/04 13.Srbija paracetamol. .O. neuralgija. 200mg+200mg+50mg.09.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak.Švajcarska fitomenadion . zubobolja. kesica. lečenje: 1mg i. paracetamol.2004 .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. kofein . kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . posttraumatski i postoperativni bol. 2x10 kom (R) 1103768 tableta.Srbija acetilsalicilna kiselina.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. 50x10 kom 235 Cena 73.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. 200mg+200mg+50mg. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. ampula.2din 3/2-10-10627 25. neuralgija.2 praška po potrebi.2004 doziranje: glavobolja. a dalje zavisno od koagulacionog statusa.9din (BR) 2086922 oralni prašak.Bosna i Hercegovina paracetamol. dismenoreja.03. blister. 400mg+50mg. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08. 5x0.09.O.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.07. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. 2x10 kom K Cena 376.12.PHARM D.2007 Cena 190. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.12. a dalje zavisno od kliničke slike. mialgija. blister. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. kofein .O. mijalgija.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.IVANČIĆ I SINOVI D. 10mg/mL. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno.v.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .1din (BR) 2086921 oralni prašak. 400mg+50mg.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. migrena. ampula.Slovenija terazosin . rastvoreno u čaši vode. najviše 3 puta dnevno. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. zubobolja.2002 Cena 1576. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. po potrebi.

ZLB BEHRING GmbH . neposredno pre hemioterapije i radioterapije.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.2007  (R) 1071751 tableta.07. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .v. depresija: 3 puta po 0. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. ampula. KSALOL® . ili inf. blister.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i.5mg. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).5mg. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® .06. blister. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x10mL .Nemačka antitrombin III . maks.5mg.3din 8606103889058 398/2007/12 30.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. 1mg dnevno. neposredno pre anestezije.01. 500i. 12 sati kasnije ili 2 tabl. 1mg.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616..2005 Cena (R) 1124586 film tableta.j. maks.08.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 .1din 8608808105464 1434/2007/12 05. 2x15 kom Cena 100.07.GALENIKA AD .j. maks. ampula. progutati sa vodom. 0. 0.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. Paralelni lekovi: Helex®.8din 3/2-10-9310 11. liobočica sa rastvaračem. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.2007  (R) 1071752 tableta. oralno. tabl. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. terapija početno 1000-2000 i. 4mg dnevno. 1mg.Srbija alprazolam . tokom 5 minuta. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. zatim još 1 tabl. blister. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana.Švajcarska granisetron . zatim 2000-3000 i. 2x15 kom Cena 50.F. 5x1mL Cena 2828. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. maks. zolarem KYBERNIN P . jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05.j.12.07. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. 10mg. 3mg.j. 4mg dnevno. blister./10mL.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i.25mg.v.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.25-0. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. Xanax®. 1mg/mL.

2003 Cena (R) 3127443 sirup. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.08. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.2003 Cena 835. zatim 5mL dnevno.8din 02.CHEPHASAAR CHEMISCH . 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. blister. 650mg/mL. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. boca plastična.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. ceftriakson.2006 1179. 1x3. 2mg.A. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.01. 60mL sirupa u početku. blister. ceftriaxone-BcPP.7din 02.7din (R) 1402846 film tableta. 650mg/mL. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. infekcije kostiju i mekih tkiva. zatim 5-15mL sirupa. boca plastična.Grčka ceftriakson .PHARMATHEN S. Lendacin®. veracol® LACIPIL . novorođenčad maks. 2g dnevno.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.6din 02. bočica. 50mg/kg dnevno.2din 8600101962546 436/2006/12 06. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.09.08. Longaceph®.6din 515-04-1256/03 06.2006 doziranje: pneumonija.Makedonija lamotrigin .06.06. 25mg. septikemija.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . maks. 4x7 kom 515-04-03164/04 28.Nemačka laktuloza . pre intervencije inj. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 1g. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. 1-2 g. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. maks.09. 1x200mL L Cena 192. ceftriaxon-MIP®.ALKALOID AD . III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. maks. 1 . blister. odojčad i deca do 12 godina 20 .2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. hirurška profilaksa: 30-90 min. 650mg/mL.06. 1x500mL 515-04-1256-1 06. 50mg.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup. 650mg/mL. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.5mL Cena 335. 100mg. LACTULOSE-MIP . . Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . meningitis. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. 1x1000mL 515-04-1256-2 06.08.2006 2172. boca plastična.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro.m.2004 Cena 890.2006 . gonoreja. 4mg. 6mg dnevno.04. boca plastična. blister. Paralelni lekovi: azaran.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2din (R) 3127442 sirup.Velika Britanija lacidipin . blister. . Farcef. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom. rocephin®.

25mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Paralelni lekovi: arvind®. Paralelni lekovi: arvind®. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.10.GLAXO WELLCOME OPERATIONS .10. 50mg dnevno narednih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. bočica. 50mg dnevno narednih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.2007 doziranje: epilepsija. blister. Lamotrigin. Lamotrix® LAMICTAL™ . blister. Lamotrigin. . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Paralelni lekovi: arvind®.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. Lamal. 100mg dnevno narednih 14 dana.Velika Britanija lamotrigin .6din 5310001154066 717/2006/12 25. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. Lamictal™.PHARMASWISS D.2007  (R) 1084781 tableta. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. Lamal. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. blister. 100mg. Lamect®. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Paralelni lekovi: arvind®. Lamotrigin.O. 25mg. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Lamictal™.05. Lamect®.O. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lamotrix® LAMECT® . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Lamotrix® LAMICTAL™ . 25mg dnevno narednih 14 dana. blister. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Lamal. početna doza 25mg jednom dnevno. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 200mg. 200mg.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. blister. Lamotrigin. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 5mg. blister.01. Lamotrix® . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.12.2007  (R) 1084782 tableta. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 100mg dnevno narednih 14 dana. 2x15 kom Cena 3848. 2mg.2007  (R) 1084783 tableta.Srbija lamotrigin .10. 100mg dnevno narednih 14 dana. 50mg. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.Velika Britanija lamotrigin . Lamect®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.

Lamotrix® L .1din 5900008008273 201/2007/12 16.2007  (R) 1084237 tableta. .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .8din 8606010301209 1309/2007/12 12.Švajcarska terbinafin . Lamotrix® LAMISIL® . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 100mg.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.06. Lamictal™. 50mg.5mg dnevno. blister.Švajcarska terbinafin . deca 5-12 god.2007  (R) 1084236 tableta. 250mg. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 2x14 kom Cena 1869. blister.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. Paralelni lekovi: arvind®. 25mg dnevno narednih 14 dana.2007  (R) 1084552 tableta. 2x14 kom Cena 1019.O. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. 100mg dnevno narednih 14 dana. 50mg.01.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. tuba. blister. 25mg. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16.2007 doziranje: epilepsija.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. početna doza 25mg jednom dnevno.NOVARTIS .9din 3/2-10-8103 22.Poljska lamotrigin . Lamal.01. 250mg dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 62. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže. blister. 50mg dnevno narednih 14 dana. 1%.5din 5900008008280 202/2007/12 16.01. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Tinea cruris 2-4 nedelje. 2x14 kom Cena 585. 125mg dnevno.NOVARTIS .Srbija lamotrigin . 100mg. Paralelni lekovi: arvind®. Tinea corporis.8din 8606010301001 1307/2007/12 12.2007  (R) 1084551 tableta.O. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.11. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrigin.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. LAMISIL® . deca 2-5god. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 2228. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.12.06. . 25mg. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.06.9din 3/2-10-5794 01. blister.A. Lamal. Lamect®. Lamect®. blister. 3x10 kom Cena 1336.NI MEDIC D. blister.

blister.01. deca do 2 godine 2 puta po 7. Lamictal™. blister. 100j.Nemačka insulin glargin .09.12.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.5din 3/2-10-10752/2 24. Mucosolvan®. blister.Srbija ambroksol .D.2007  (R) 1084233 tableta. 100mg.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.7din 5290931003064 91/2007/12 11.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . 15mg/5mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.8din 5290931003057 90/2007/12 11.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi./mL. 25mg.5mg. parenteralni. Lamal. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.10 godina 2-3 puta po 15mg. deca od 2-5 godina 3 puta po 7./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Kipar lamotrigin .12. . dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . 200mg.2007  (R) 1084232 tableta.01.2002 .MEDOCHEMIE LTD.2007 doziranje: epilepsija.01.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 3x10 kom Cena 2172.2007  (R) 1084231 tableta. karpula. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. karpula sa dozerom. blister.JUGOREMEDIJA A. parenteralni. 3x10 kom Cena 1179. Lamect®. Flavamed. Paralelni lekovi: Lantus®. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 3x10 kom Cena 674. 50mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. bočica.Nemačka insulin glargin . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.5mg.Nemačka insulin glargin . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.1din 5290931003071 92/2007/12 11.4din 3/2-10-10752 24. ZRENJANIN .12. vrstu insulina. 5x3mL Cena 4208. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. Mucosolvan® junior LANTUS® . parenteralni. vrstu insulina. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . 100j. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. 5x3mL a10ae insulini i analozi. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.01. deca od 5 . 100j. Paralelni lekovi: arvind®.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. bočica. početna doza 25mg jednom dnevno.8din 5290931003040 89/2007/12 11. Lamotrigin LAMOX . 3x10 kom Cena 3850.

09. blister. Paralelni lekovi: Furosemid L . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. maks. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle.D.Srbija hlorpromazin .05. vrstu insulina.KRKA. doza održavanja 15-30mg/d. TOVARNA ZDRAVIL. 25mg.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28.m. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.5mg/kg.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.05. blister. ampula. 2x7 kom Cena 536. 40mg. tvrda. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. Paralelni lekovi: Lantus®. 40mg. maks. blister. 40mg dnevno.4din 8608808101091 104/2005/12 22.1din (R) 1400143 tableta. 20mg dnevno. Lanzul® S. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. Sabax® LANZUL® S . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. ili sporom i.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. 20mg/2mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.09. 30mg. Lasoprol. D.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. (4mg/min.05.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. maks. 1g dnevno. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. deca 1-3mg/kg dnevno. 15mg.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. 5x2mL Cena 45. maks.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 75mg dnevno. uzima se 30 minuta pre obroka.05. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. uzima se 30 minuta pre obroka.). tvrda. LASIX® . inj.7din 8608811001715 680/2006/12 19.2006 Cena 117.Slovenija lansoprazol . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. maks. Sabax® LARGACTIL . Paralelni lekovi: amarin.v.Srbija furosemid .Slovenija lansoprazol . doza održavanja 15-30mg/d. ampula. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. Lanzul®. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. .D. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.GALENIKA AD . ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije).2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. 1x50 kom Cena 81. 80mg dnevno.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. plastična fiola.5-1.5din 515-04-03563/03 28.D. parenteralno odrasli 20-50mg i.JUGOREMEDIJA A. . hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. Paralelni lekovi: amarin. 20mg/2mL.KRKA. blister. deca 0.12.2006 Cena 430. Lasoprol. 4x7 kom Cena 607. Lantus® for optiPen LANZUL® . TOVARNA ZDRAVIL. ZRENJANIN . 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. D.

uzima se 30 minuta pre obroka.Japan etopozid . . 100. Lastet cap. 25mg. pa pauza 1-2 nedelje.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. 25.2005 doziranje: karcinom testisa.LTD.NIPPON KAYAKU CO. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 25.8din 4987170870526 290/2005/12 01.. 2x10 kom Cena 11789. Paralelni lekovi: etoposid. 1x14 kom Cena 644.2005 doziranje: karcinom testisa. tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: etoposid. 100.Japan etopozid . . 100mg.Kipar lansoprazol . Lastet cap. Lanzul® S.LTD. . u intervalima od 3-4 nedelje.8din 3/2-10-7562 28. vepesid LASTET CAP. 60mg/kg. 10x5mL Cena 11789.10. tvrda. etoposide. Lastet cap. 25 . etoposide.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. tvrda. 50 . 100.09.09. Lastet cap. Lastet inj. tvrda. .8din 4987170870625 289/2005/12 01. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: amarin. po potrebi veće doze do maks. vepesid L . . mikrocelularni karcinom pluća: individualno.8din 4987170870724 288/2005/12 01. vepegal. 100mg/5mL. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. blister. vepegal.09. 25.Japan etopozid . Sabax® LASTET CAP. oralno obično 175-200mg dnevno. 30mg. 50.AEGIS LTD. Lastet inj. u intervalima od 3-4 nedelje.2005 doziranje: karcinom testisa.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula.2005 doziranje: karcinom testisa. etoposide. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 4x10 kom Cena 11789. etoposide. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. vepegal. blister. blister. u intervalima od 3-4 nedelje. . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. blister. 50mg. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.8din 4987170870342 287/2005/12 01. vepesid LASTET CAP. meka. pa pauza 1-2 nedelje. Lastet cap. Lastet cap. Lastet cap.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju.LTD.09. Paralelni lekovi: etoposid..Japan etopozid . za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. oralno obično 175-200mg dnevno. 50. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. u intervalima od 3-4 nedelje.NIPPON KAYAKU CO.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. pa pauza 1-2 nedelje. Lastet cap.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. oralno obično 175-200mg dnevno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet inj.NIPPON KAYAKU CO. 1x10 kom Cena 11789. ampula. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . Paralelni lekovi: etoposid. Lastet cap.NIPPON KAYAKU CO.LTD. vepegal.. 100 . vepesid LASTET INJ. 50. Lanzul®. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. tokom 5 uzastopnih dana. tokom 5 uzastopnih dana.

Lemod® . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. zatim 7 dana pauze. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. 20mg.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . Lemod® . 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. ponavljane ciste jajnika. Lemod-Solu. tokom 21-og dana. hroničnog gubitka krvi.HEMOFARM AD . Lemod-Solu. 40mg jednom nedeljno.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24. etinilestradiol .12.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. kolagenoze.Srbija metilprednizolon . 0. ulcerozni kolitis. 800mg/15mL.10.5mg/kg dnevno.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. bočica.12. LEGRAVAN® .2002 doziranje: nedostatak gvožđa. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. Chronova bolest.2002 L . dismenoreja. fiksne kombinacije Cena 98.6din (R) 1135240 film tableta. blister. bočica. Nirypan® LEMOD-SOLU . dermatoze. 4mg.HEMOFARM AD . bočica. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. deca preko 6 godina početna doza 0. Paralelni lekovi: Lemod depo.2002 Cena 129. Nirypan® LEMOD DEPO . 1x150mL Cena 248. bočica.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela.ALKALOID AD .Solu. blister. dermatoze. doza održavanja 4-8mg. hipermenoreja.2006 doziranje: prevencija trudnoće. adrenogenitalni sindrom i.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.12.12. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 500mg.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.Solu.Srbija metilprednizolon .2002 Cena 1030.Srbija metilprednizolon . doza održavanja 2-8mg dnevno. 15x20mg Cena 553.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.12.02. 10x40mg Cena 686.m. 125mg.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. bočica. deca 1.15mg+0. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 40mg. srednji zglobovi 10-40mg. Chronova bolest. ulcerozni kolitis. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. veliki zglobovi 20-80mg. 40mg.03mg. oralni preparati (R) 3060050 sirup. 2x10 kom Cena 105.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23.8-1.HEMOFARM AD . mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno.GALENIKA AD . kolagenoze. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. Paralelni lekovi: Lemod.Srbija levonorgestrel.12. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.

prevremeno rođene bebe maks.Solu. 2g. 2g na 12 sati i.2003 Cena 7159.25mg.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . dermatoze. Cena 107.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 2g dnevno.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 0. na 4-6 sati tokom 48 sati. Farcef.v. ulcerozni kolitis.2003 Cena 17808. j01dd cefalosporini. rocephin®. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. ceftriaxon-MIP®. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. do 6 puta dnevno. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.04. tokom najmanje 5-30 min. 2g. genitalne infekcije.25mg uveče pre spavanja. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati.HEMOFARM AD .2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju.2006 .SOLU . Lemod-Solu. bakterijski endokarditis. Paralelni lekovi: Lemod. 10x1g Cena 128. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. Lemod depo...8din 515-04-239/03 26. bakterijski meningitis. 1g. kolagenoze. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i.v.m.Slovenija ceftriakson .v.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. maks.Srbija metilprednizolon . 1x2mL Cena 184. 50x1g 515-04-239-1 26.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. dvodelna bočica. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.2003 Cena 35795. ceftriaxone-BcPP. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. intraabdominalne infekcije.06. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Labilex®.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta.7din 47/2006/12 18. ceftriakson.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. . 1 sat pre. mekog tkiva i rana.. ili i. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. 125mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. zglobova. Lemod depo. Chronova bolest. inf. bočica.D.v. ostale indikacije 10-500mg i. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. Paralelni lekovi: azaran. Longaceph®.06.m.06. ulcerozni kolitis. Paralelni lekovi: Lemod.v. uz postepeno obustavljanje doze. bakterijske septikemije. bočica. Lemod® .Francuska brotizolam .7din 40mg. maks.04. Nirypan® LEMOD® . bočica.2din 8600097002363 455/2006/12 06. ili i. 50x2g 515-04-250-1 26. bočica. dvodelna bočica. respiratornog sistema. dermatoze. veracol® LENDORMIN . infekcije kostiju. 50mg/kg dnevno. 1g. infekcije u stomatologiji. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. reumatske bolesti: individualno.v.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju.v.06. 10x2g 515-04-250/03 26. Nirypan® LENDACIN® . na početku i po završetku citostatske terapije.01. blister.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. kolagenoze. Chronova bolest.

teške psihoze 200-450mg.SRBOLEK A.06. 100mg. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.ZDRAVLJE A. alergija na lekove. blister. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. 0.Velika Britanija klozapin . tvrda. 25mg.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.09.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. . maks.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. alergijske dermatoze.Nemačka brotizolam . 5x10 kom Cena 695.2006 doziranje: šizofrenija. 900mg dnevno.5-25mg.08. blister.7din 515-04-232/03 01.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .SRBOLEK A.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.2002 doziranje: urtikarija.7din 515-04-2375/03 07.5din (R) 1102152 kapsula.09.Nemačka lerkanidipin .12. tvrda.D. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). 5x10 kom Cena 2142.2006  (R) 1070606 tableta.2din 8600064103833 544/2006/12 14. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. blister. dnevna doza 20mg. blister. 8x10 kom Cena 110.KG .5din 8608809000553 3/2-10-4242 03.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. .5din 8606103543059 1584/2006/12 05.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.Srbija pentaeritritiltetranitrat .2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. 35mg. stanja posle infarkta miokarda.04. alergijski rinitis i konjunktivitis. LENTONITRAT® . blister. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. serumska bolest. L . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 10mg. podeljeno u više doza. blister. maks.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.Srbija hlorfenamin . deca preko 12 godina 12mg dnevno.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . LERCANIL .2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. blister. 2x10 kom Cena 152.25mg uveče pre spavanja. 1x10 kom Cena 128. a najkasnije do 16 časova).25mg. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . 12mg.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. clozapine LEPROTEK® .D. 50mg. LEPONEX® .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .D. 2x14 kom Cena 735.Srbija silimarin .07. .

Švajcarska fluvastatin . hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. 20mg. 10mg.12.ZDRAVLJE A. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.Švajcarska fluvastatin . tvrda.12.D.KRKA. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .09. . Paralelni lekovi: Letizen® L .NOVARTIS . kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.D. terapija traje najmanje 1 mesec.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.09.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.7din (R) 1104451 kapsula. 2x10 kom Cena 200.Slovenija cetirizin . D.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.KRKA. 300mg. blister. 10mg. blister. Uzima se 30 minuta pre jela. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. 40mg. izuzetno 80mg.2006 doziranje: gastritis. blister. blister. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . a najduže 2 meseca. uveče posle jela.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. D.D. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija cetirizin . ulkus želuca i duodenuma.Srbija bizmut-subcitrat . uvečeposle jela.12.7din 3/2-10-10138 28.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. TOVARNA ZDRAVIL. .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. 1x10 kom Cena 120.NOVARTIS .3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. 4x7 kom Cena 1699. deca 7-8mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. 80mg. blister.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. . tvrda. strip.2002 Cena 1384. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno.09. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem.7din 3/2-10-8863 12. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.24 LESCOL® .

100mcg. 150mcg. 75mcg.2005 Cena (R) 1040085 tableta.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 150mcg. 100mcg. 50mcg. Tivoral® LETROX® 150 . maks.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister.9din 4013054002650 90/2005/12 19. deca od 6 -12 meseci 6. 2x25 kom Cena 115. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. maks.Nemačka levotiroksin natrijum . Letrox® 150. 100mcg. Paralelni lekovi: euthyrox. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 50mcg.5 godina 5-6mcg/kg dnevno.08.08. blister. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (R) 1040087 tableta. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. Letrox® 100. doza održavanja 100-200mcg dnevno.12.12.2005 Cena (R) 1040083 tableta. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. 150mcg. 50mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. maks. Letrox® 100. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. maks. Letrox® 50.Nemačka levotiroksin natrijum . maks. maks. maks.8mcg/kg dnevno.2006 Cena (R) 1040086 tableta. doza održavanja 100-200mcg dnevno. blister.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta.6din 4013054002322 86/2005/12 15. blister.6din 4013054002339 88/2005/12 19. 2x25 kom Cena 92. Paralelni lekovi: euthyrox. Tivoral® . 75mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 150mcg. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29.08. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.12. 150mcg. 50mcg. maks.Nemačka levotiroksin natrijum . blister. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. blister. Letrox® 150. 100mcg.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . maks. Paralelni lekovi: euthyrox. maks. maks. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. maks.08. 2x25 kom Cena 148. blister. 75mcg. 100mcg. blister. 50mcg.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . Letrox® 50.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2005 Cena (R) 1040084 tableta. deca od 1. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 150mcg. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. 50mcg.2006 Cena (R) 1040088 tableta. 100mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.08. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. Tivoral® LETROX® 50 . doza održavanja 100-200mcg dnevno.

10mg. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.6din (R) 1139214 film tableta.12. zatim i. blister.Danska insulin detemir . inf.m.12. blister.08.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.2005 Cena 2167. parenteralni.NOVO NORDISK A/S ..NOVO NORDISK A/S . ili i. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. blister.m.Nemačka vardenafil .12. parenteralni. zatim i.07.. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju./mL.v.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju.07.5din 8590027301195 1136/2006/12 06.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02. uložak. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . ampula.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . .V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . maks. 10x25mg Cena 2961. ili i. 100mg/10mL. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. uz čašu vode. 50mg/5mL. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . 20mg. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.8din (R) 1139211 film tableta. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® . pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.S.12. vrstu insulina. 100j. .9din (R) 1139213 film tableta.L. i. Paralelni lekovi: calciumfolinat.11. 1 tabl. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. Paralelni lekovi: calciumfolinat. za muškarce starije od 18 god. do 120mg tokom 12 . i. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.2007 Cena 1350.PFIZER ENTERPRISES S.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.Luksemburg kalcijum-folinat .A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.v.v.PLIVA .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.BAYER HEALTHCARE AG . 25-60min.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju. 100j.12.R. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.LACHEMA 25 . inf.07. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.LACHEMA A.m. 20mg. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. ampula. Leucovorin ca Pliva .v. bočica.24 sata podeljeno u više doza. dnevno. . blister.Češka kalcijum-folinat .Danska insulin detemir . 25mg.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. vrstu insulina. 10mg./mL.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.m.A.2005 Cena 2637.2005 Cena 1131.7din (R) 1139212 film tableta. 5mg.

2%. 6mg. Lidokain-hlorid 2% L .2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije.v. 50x3.5-30mL. ampula.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. zatim inf.2002  (R) 1071628 tableta. 6mg.03.Makedonija bromazepam .2002 doziranje: stanja napetosti. 20mg/mL. maks.GALENIKA AD . 3mg. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. blister. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.5mL Cena 516.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. uznemirenost. 3x10 kom Cena 90.5mg. blister.5-6mg.uretralna anestezija: 20mL.2004 doziranje: muškarci . doze 200-300mg/sat.03. blister. . .04. poremećaj sna: 3 puta po 1. ampula. Lexilium® LEXILIUM® .11. epinefrin .11. 1x30g Cena 117. 3mg.04. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.025mg.03. kratkotrajna primena.D. 60mg dnevno.5mg. TOVARNA ZDRAVIL.O.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11.03. 1-1. 1. Paralelni lekovi: Bromazepam. blister.2006. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. Paralelni lekovi: Lidocaine. do maks. Lidokain-hlorid 1%. Cena 536. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.2004  (R) 1071324 tableta. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. endoskopija 10-20mL.ADRENALIN .Srbija lidokain. 20mL.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. nervoza. 2x15 kom Cena 161.11. 2x15 kom Cena 97.2004 doziranje: stanja napetosti. 2x15 kom Cena 66. 50x2mL Cena 441.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. maks. Lexaurin® LIDOCAINE . 10mg/mL.5mg.HEMOMONT D. blister. 10mL. maks. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14.2002  (R) 1071626 tableta.Slovenija bromazepam . blister.GALENIKA AD . Lidokain-hlorid 1%.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. anksioznost. LIDOKAIN-HLORID .5-6mg. 40mg+0.KRKA. Paralelni lekovi: Bromazepam. 3x10 kom Cena 50. 60mg dnevno.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. maks.2004  (R) 1071322 tableta. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.O. D. žene . uznemirenost. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® . kratkotrajna primena.Crna Gora lidokain .3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.Srbija lidokain . nervoza.ALKALOID AD . Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% .N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. poremećaj sna: 3 puta po 1. tuba.5mg/kg.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.12.uretralna anestezija: 5-10mL. 1. anksioznost. 3x10 kom Cena 131. ampula.2din 8608808104139 591/2005/12 21.5din 8600097200301 472/2006/12 06. inj.

A07FA51 ANTIDIJAROICI.v. inf. maks. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.09. 1. inj.Srbija lidokain . 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22. ili 10. zatim inf.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.v. 600mg/2mL. D. 1.5-30mL.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula.05. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. ampula.12. . ampula.m.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. 40mg/2mL. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .KRKA.4 doze. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Lidocaine.GALENIKA AD .5mg/kg.v. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.2din 17. deca 10mg/kg na 12. do maks. LINDRON . intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.D.05.Srbija linkomicin . doze 200-300mg/sat.24 sata i. Fosamax® LINEX® .2x 107. Paralelni lekovi: alendronat. . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 4x7 kom Cena 936. maks. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.2x 107. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.2006 .24 sata duboko i.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. tvrda.5mL Cena 103. blister.HEMOFARM AD . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . bočica. 600mg na 12. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . deca 30.5-30mL.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. ampula.GALENIKA AD ..Srbija lidokain . tvrda. blister.Slovenija alendronska kiselina . 10mg.5mg/kg. 10mL. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.2din 17.2006 207. Lidokain-hlorid. 10x3. doze 200-300mg/sat. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. inj. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. Lidokain-hlorid.v. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . 10mL. 8g dnevno.m.v. zatim inf. 50x2mL Cena 536.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. kože i mekih tkiva. do maks.10. žive liofilizovane . 1-1.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. inf. Paralelni lekovi: Lidocaine. 1-1.5din 515-04-03680/03 28.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.3din 8608808102944 107/2006/12 02. 35mg. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. inj. ili na 8 -12 sati sporom i.D.02. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. maks.

D02AC. terapija traje 4 nedelje. neurodermitis. dnevno. LINOLA® GAMMA . svaka 2-3 dana. 1x200mL Cena 398. AUGUST WOLFF GmbH & CO.D02AC. 5mg/g. hronični ekcemi. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .Nemačka noćurak. L . dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza.05. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). bolne naprsline kože (ragade). lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu.2din (BR) 4155600 krem. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi.04.DR. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. izbegavati kontakt sa očima. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263.5din (BR) 4155603 krem.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. ARZNEIMITTEL . 3 puta po 1-2 kaps. profesionalna oštećenja kože. 3 puta po 1 kaps..7din 8600103690041 1444/2007/12 06. bolne naprsline kože (ragade).07.DR. tuba. ne nanositi u blizini očiju. LINOLA® . tuba. suvoće kože.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. ARZNEIMITTEL . neurodermatitis.Nemačka parafin. do poboljšanja stanja. tuba.DR. u tankom sloju 2-3 puta dnevno.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. AUGUST WOLFF GmbH & CO.Nemačka masne kiseline. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. masno ulje .. do poboljšanja stanja. AUGUST WOLFF GmbH & CO. profesionalna oštećenja kože. AUGUST WOLFF GmbH & CO. boca.05. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. posle jela. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. tuba. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode).2007 doziranje: seboreja kože. dnevno. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. 1x50g Cena 288. AUGUST WOLFF GmbH & CO. nezasićene . EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305.9din (BR) 4155601 krem. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. dece i odraslih. nezasićene .D02AC.D02AC.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza.Nemačka masne kiseline. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. tečni i masni proizvodi .04. dnevno. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. LINOLA® UREA .DR. ARZNEIMITTEL . crvenila. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . 20mL upotrebiti za tuširanje. ARZNEIMITTEL ..DR. staračka koža. psorijaza). deca od 2-12 god. 8. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. 120mg/g. 200mg/g..9din 8600103690010 922/2007/12 04. 3 puta po 2 kaps.2007 doziranje: seboreja kože.Nemačka urea (karbamid) . ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. (Oenothere spp). ekcema i atopijskog dermatitisa. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.15mg/g. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. ARZNEIMITTEL .

glicerol.Italija heparin .2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. fosfolipidi. ulkus kruris. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. hipertrigliceridemiju i tipove IIa. LIPOVENOES 10% PLR . blister.2004 doziranje: postoperativna ishrana.01. III i IV kombinovanih hiperlipidemija.Mađarska lizinopril . 20mg.3din 28.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. ulcerozni kolitis.C09AA03 c09aa inhibitori ace. 1000i./g. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. lecitin jajeta . povrede kod spor tista (otok. hematom.Austrija ulje soje. 10mg.09.L.2007 doziranje: postoperativna ishrana. tuba. LISOPRESS® .09.08.09. blister./g. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22.2004 452. LIPOVENOES .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.05. 1000i. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. opekotine.GEDEON RICHTER LTD . 1000i.2007 Cena (BR) 4108052 gel. ulcerozni kolitis.2007 doziranje: tromboflebitis. tumori gastrointestinalnog trakta. boca staklena.Austrija sojino ulje. uključujući hiperholesterolemiju. opekotine. peritonitis. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 .A.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. peritonitis.05. posttraumatski hematomi.j. blister. monokomponentni (R) 1103556 tableta.5%+0. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.6din 515-04-1660/03 04. tumori gastrointestinalnog trakta.2004 .2007 Cena (BR) 4108053 gel.6%.j. dugotrajna koma: doziranje je individualno.9din (BR) 4108051 gel.j. IIb.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .10. tuba. dugotrajna koma: doziranje je individualno./g.j. 100g+6g+25g. bočica staklena. 100mg.05.7din 28.05. glicerol .Francuska ciprofibrat . 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.2004 312. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. 5mg. tuba. 10%+2./g.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula.R. tvrda. 1000i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. viatromb LIPANOR® .2007 Cena 296. Paralelni lekovi: Hepathrombin.MENARINI. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.1din 28. blister. . tuba.

LIPOMED AG .Holandija tibolon . ZRENJANIN .2003 324.3din 8608809000010 962/2007/12 10. blister.4din 10.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358.-7. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg.09. 10x10 kom Cena 287. 5x5mL Cena 170301. podeljeno u više doza. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. 300mg. 7 dana uzastopno. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. Lizopril.2002 doziranje: melanom.63mg/kg. 5mg.Švajcarska kladribin . 40mg dnevno. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.7din 10.JUGOREMEDIJA A.SRBOLEK A. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. Paralelni lekovi: Irumed®. Lizinopril.2din 10.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. 1x100 kom Cena 3763. 10mg.1din (R) 1049210 tableta. 2. uz obaveznu kontrolu litemije.09mg/kg/dan tokom 24 sata.01. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. LITIJUM KARBONAT .USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .Srbija lizinopril . manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. 4. tvrda.5mmol/L).D. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. blister.5mg. dana lečenja (ne preko 1.5mg.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.4-1. LIVIAL® .5mg uvek u isto doba dana. Loril®. ORGANON . najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.N.05. 500mg.1din 3/2-10-3159 17. do ukupne doze od 0. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .D. potrebna litemija bično 0. blister. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. LITALIR .L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. tvrda. LIZINOPRIL .11.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.V. maks.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.BRISTOL-MYERS SQUIBB . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.0mmol/L 12h posle doze leka.Srbija litijum karbonat .11. hronična limfocitna leukemija): 0. 10mg/5mL. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno. 20mg. bočica.06. bočica.5mg.2003 197. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. . 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. blister.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.9din 515-04-2084/04 10.2003 . blister.11. monokomponentni (R) 1103875 tableta.

Loril®. blister. Paralelni lekovi: Irumed®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Paralelni lekovi: Irumed®. 2x10 kom Cena 485.07. blister. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.2006 Cena 629.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . Lizinopril.5mg.2004 Cena (R) 1401186 tableta. monokomponentni (R) 1103878 tableta. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Lizopril. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . doza održavanja 1 puta po 5-20mg.Bosna i Hercegovina lizinopril .Srbija lizinopril.2003 Cena 316. hidrohlortiazid . blister.D. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. blister.5mg. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).2004 Cena (R) 1401187 tableta. maks. .5mg.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT .2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.5mg. dnevno. .2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28.6din (R) 1103867 tableta.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.BOSNALIJEK D.09. monokomponentni (R) 1103865 tableta.D. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. maks. blister. Skopryl® LIZOPRIL H . . 2x10 kom 515-04-02271/04 28. blister.ZDRAVLJE A. 2x10 kom Cena 279. 40mg dnevno. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.C09AA03 c09aa inhibitori ace.5mg. blister. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.BOSNALIJEK D.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. Lisopress®.07. Loril®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Lisopress®.D. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.07.07. Lizopril. blister.5mg.5mg. 10mg. 10mg+12. . 20mg. 20mg+25mg. Loril®. 10mg+12. 20mg.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13.5mg.12. 40mg dnevno.2003 Cena 355. 20mg+12. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 5mg.1din 515-04-240/03-2 30.09.2din (R) 1401172 tableta.5din 515-04-240/03-1 30.SRBOLEK A.07. blister.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Bosna i Hercegovina lizinopril. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.D. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). hidrohlortiazid .5mg. maks. Lisopress®. Skopryl® LIZINOPRIL .Srbija lizinopril .09. 40mg dnevno. Paralelni lekovi: Irumed®.5mg. 20mg+12.

4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).DELPHARM LILLE SAS .A.2003 doziranje: kontracepcija. tokom više godina. tokom 21-og dana.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju.2din (R) 1107192 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .S.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.2006 Cena 487. ponavljati u tromesečnim ciklusima. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.06. Ne davati ga deci. malo soli.Švajcarska klodronska kiselina .v.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju.075mg+0.5mg+6.25mg) jednom dnevno. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. opekotine.Srbija albumin.25mg). kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. humani .F. maks.05.Francuska bisoprolol. uzeti ujutru. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. 2.2din (R) 1107191 film tableta.8din (R) 1059050 film tableta. 520mg. tabl.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju. osteoporoza: 300mg inf.2002 Cena 13567. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. blister. najviše 7-10 dana ili 1.25mg. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. ne žvakati. zatim 2 meseca pauze. nefrotski sindrom. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. .Francuska gestoden. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. .8din 4022536915708 694/2006/12 25.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . ampula. hidrohlortiazid . Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . 1x21 kom Cena 401.12. 20%. blister. blister. zatim 7 dana pauze. 3x10 kom Cena 479.25mg.05. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. blister.02mg. 20%. 10mg+6..25mg. 0. trudnicama i ženama koje doje. u toku 4 sata. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.5mg+6. Human albumin.2006 Cena 494. LODRONAT .06. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.5g jednokratno.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. ciroza jetre. jednom mesečno.05. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. bočica. blister. progutati sa malo tečnosti. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.25mg) jednom dnevno.06. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. 1 tableta dnevno (2. etinilestradiol . 300mg. pre i postoperativna hipoalbuminemija.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. bočica. UMaN aLBUMIN LODOZ® .12. 5mg+6.MERCK SANTE S. inf.

amilorid . LONGACEPH® .01. 16mg dnevno.Srbija loperamid . maks. 0. III generacija Cena 3351. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. prevremeno rođene bebe maks. Farcef. zapaljenja kostiju i zglobova. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bočica. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19.A07DA03 ANTIDIJAROICI.D.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.03..RECORDATI S. maks.SALUTAS PHARMA GmbH .A07DA03 ANTIDIJAROICI. 5mg+10mg. 2x10 kom Cena 63. rastvor.08mg/kg. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula.6din (BR) 2126400 oralne kapi. septikemija.GALENIKA AD .C03EA.Nemačka loperamid .v. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. maks.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta.A. maks. 0. kongestivna srčana insufijencija. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. 2x15 kom Cena 99. inf.Srbija ceftriakson . zapaljenska bolest karlice. rocephin®. blister. ceftriaxone-BcPP.P.12.ZDRAVLJE A. 16mg dnevno.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. 2mg/mL.Italija fentikonazol . 2g na 12 sati i.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. Paralelni lekovi: azaran. 8-12mg dnevno.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. 50mg/kg dnevno. nekomplikovana gonoreja..25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . deca preko 5 godina 2mg odjednom.2003 Cena 66. 600mg. 1g. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. maks.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.24mg/kg dnevno. bočica. Labilex®.12. 8-12mg dnevno.08mg/kg. meka. 2mg. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 1x1 kom Cena 236. ceftriakson. tvrda. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 2g dnevno. . Lendacin®. blister.8din 8608808101183 105/2006/12 02. veracol® LOPEDIUM AKUT .Srbija metiklotiazid. deca preko 5 godina 2mg odjednom. maks. ceftriaxon-MIP®. zapaljenje kože i mekih tkiva. meningitis.02. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. LOMEXIN® .24mg/kg dnevno. blister. maks.12. Paralelni lekovi: Lopedium akut . maks. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.GALENIKA AD . 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16. zapaljenja mokraćnih organa. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . blister. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. 2mg. . intraabdominalna infekcija.

1x10 kom Cena 120. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26.2006 doziranje: ishemijska bolest srca. blister. 1x10 kom Cena 120. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.JUGOREMEDIJA A.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. 10mg. .2003 Cena 204. bočica.Srbija molsidomin . Paralelni lekovi: Lopion retard®.D.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.Nemačka loratadin . Lopion® forte.D.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. 2mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 5mg/5mL. 8mg. Paralelni lekovi: claritine®. 16mg dnevno.11. alergijski konjunktivitis.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: claritine®. ZRENJANIN .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.4din (R) 1102520 tableta.D.5 godina: 5mg dnevno. blister.SRBOLEK A.SALUTAS PHARMA GmbH .10. 10mg. blister. Pressing® LORATADIN . Lopion®. Flonidan®. Pressing® LORATADIN . nesezonski hronični idiopatski rinitis. Flonidan®. Paralelni lekovi: Lopion®. nesezonski hronični idiopatski rinitis. bočica od tamnog stakla.12.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. deca od 2 . 5mg/5mL. Molicor® LOPION® FORTE .7din (R) 1058291 tableta.Srbija molsidomin .D.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.Srbija molsidomin . 10mg. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. 4mg.11. alergijski konjunktivitis.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. 3x10 kom Cena 115. ZRENJANIN . 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18.JUGOREMEDIJA A. Lopion® forte. Loratadin. 2x10 kom Cena 151.JUGOREMEDIJA A.09.Srbija loratadin . 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. blister. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. Lorano.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Molicor® LOPION® .2002 L .2002 doziranje: ishemijska bolest srca.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta. Paralelni lekovi: Lopion retard®.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .D. blister. blister. blister.08.12. 10mg.JUGOREMEDIJA A.Srbija loratadin . ZRENJANIN . maks.12. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. Molicor® LORANO .12. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.

ZDRAVLJE A. monokomponentni (R) 1103560 tableta. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Lotar® .KRKA. Lorano.5mg.10.9din 8608807100903 513/2006/12 11.D.20mg.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. blister. 50mg.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . Paralelni lekovi: Irumed®. Skopryl® LORISTA® . maks.D. Paralelni lekovi: cozaar®. blister. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.D.04.Srbija loratadin .C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. Lisopress®. Pressing® LORAZEPAM . 5mg. Lizinopril.7din (R) 1103562 tableta. Lizopril.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 10mg. blister.Srbija lizinopril .2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. deca od 2 . Lorano. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 2mg/mL. 2.2006  (R) 1071711 tableta. Flonidan®.4din 86000641022 515-04-02269/04 28. LORIL® . Paralelni lekovi: claritine®. po potrebi ponavljati na 6 sati.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. LORAZEPAM .2007 Cena 197. blister.5 godina: 5mg dnevno.Slovenija losartan . blister. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 20mg.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 1x10 kom Cena 120. . 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22. deca od 2 .09. 4x7 kom Cena 725.09.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta.4din 8608807100972 515/2006/12 11.HEMOFARM AD . 10mg. erynorm®. Paralelni lekovi: claritine®. ampula. 1mg.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 2x10 kom Cena 63.Srbija lorazepam .04.10.5mg. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. alergijski konjunktivitis.Srbija lorazepam .SRBOLEK A. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .04. 2x15 kom Cena 56. blister.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.20mg. 50x1mL Cena 239. Flonidan®. D. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. monokomponentni (R) 1103792 film tableta.4din 8608807100910 514/2006/12 11. 40mg dnevno. blister. .5mg.D.4din (R) 1103561 tableta. TOVARNA ZDRAVIL.2007 Cena 324. .25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. alergijski konjunktivitis.2din 8608809000379 2535/2007/12 22.5 godina 5mg dnevno. 2x10 kom Cena 137. Pressing® LORATADIN .08.

D. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD . tvrda. tokom 20-30 minuta. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.5mg). ako se ne postigne očekivani rezultat. TOVARNA ZDRAVIL. Loriste H (50mg + 12. podeljeno u 2 doze.2din (R) 1401123 film tableta.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. blister.2006 Cena 2552.Španija omeprazol .A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.10. 100mg+25mg.2006 2080. tvrda. 1 tabl. 40mg. tvrda.A. blister.1din (R) 1401121 film tableta. blister.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. jednom dnevno. blister. omediprol. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). inf.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .2din (R) 1401122 film tableta. 40mg. ako se ne postigne očekivani rezultat. omeprol®. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. Loriste H (50mg + 12. 10mg.4din (R) 1401124 film tableta. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. 1 tabl. omezol® LOSEPRAZOL® . 5x40mg Cena 3356. blister. do 5 dana. 50mg+12. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. 20mg.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.5din 515-04-1218/03 04.05. 100mg+25mg. 20mg. inf. tvrda. blister. 100mg+25mg.D.D. blister. omeprazid®. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25.08.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula.2005 655. 40mg. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).Švedska omeprazol . Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.05. Paralelni lekovi: Loseprazol®. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.2006 Cena 1276. .2006 Cena 2382. blister.08. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.Slovenija losartan. omep. ne davati ga deci i trudnicama. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.ASTRAZENECA AB .2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. dnevno. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12.10. tvrda.2004 918.08.05. D.KRKA. 10mg.2006 L .2004 318.5mg. hidrohlortiazid . 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25.v. ne davati ga deci i trudnicama. bočica. 100mg+25mg.KRKA.v. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.05. blister. .2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. blister.Slovenija losartan.5mg).05. .C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. omeprazol. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . blister. hidrohlortiazid .2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. jednom dnevno.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.LICONSA S. TOVARNA ZDRAVIL. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. tvrda.10.10.

blister. blister.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. tvrda. ili 8 nedelja (ulkus želuca). dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.2006 06. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. 100mg dnevno. do 5 nedelja. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. 75i.10.2006 06. 50mg. tvrda. 100mg dnevno.j.ALKALOID AD .PFIZER GmbH. blister.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula. maks.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.02. 50mg dnevno. .Nemačka pregabalin . 50mg. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. primarni i sekundarni hipogonadizam.Makedonija losartan . blister. blister. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). 3x10 kom Cena 777.02.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. maks. omeprazid®. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju.02. omep. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . tvrda. LYRICA® . uobičajena početna doza je 75 i. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07.P. 100mg dnevno. oskudne menstruacije.. Paralelni lekovi: cozaar®. doza održavanja 20-120mg dnevno.. omediprol.02.j.Italija lutropin alfa . 75mg. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. maks. tvrda. LUVERIS® 75 IU .02. 100mg. tvrda.2006 06. u periodu od 3 nedelje. blister.c.6din 5310001155926 1460/2007/12 09. 100mg. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. 100mg dnevno.A. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. liobočica sa rastvaračem. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. FSH.2006 .G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. ampula. Paralelni lekovi: Losec. prevencija recidiva ulkusa.2007 Cena 1555.3din (R) 1103001 film tableta. jednom dnevno. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. omeprol®. estradiol . simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. Lorista® LUTESTROL . 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26. s.07.2006 06. maks. maks. 25mg. izostanak menstruacije. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. omezol® LOTAR® .GALENIKA AD .j. zajedno sa 75-150 i.07. (20mg+2mg)/mL. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. blister.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. omeprazol. erynorm®. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.04. 150mg.Srbija progesteron.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa.

2006 Cena (R) 1084737 kapsula. tvrda.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. 75mg. blister. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.02. L . 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. blister.02. 300mg. 150mg.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. blister.2006 Cena (R) 1084740 kapsula.dnevne doze od 600mg. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. tvrda. 150mg. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana.2006 Cena (R) 1084746 kapsula.2006 Cena (R) 1084738 kapsula.BOSNALIJEK D.2006 Cena (R) 1084741 kapsula.11. blister. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. tvrda. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13.2006 Cena (R) 1084744 kapsula. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. .02. tvrda.02. tvrda.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. blister.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. stomatitis. 50mg. blister. tvrda. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. 300mg.2006 doziranje: gingivitis. tvrda.02.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. 300mg. tvrda. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. blister.02. blister. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. blister.02.02. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. blister. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. herpetične lezije.2006 Cena (R) 1084739 kapsula.02. blister.02. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. 200mg. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima.02. tvrda. tvrda. blister. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. LYSOBACT® .02. 75mg.D. ukoliko je potrebno. afte. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 50mg. 25mg. blister. piridoksin . tvrda.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. 25mg. 20mg+10mg.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

HOFFMANN-LA ROCHE LTD .06. mast za vaginalnu primenu 2. . uveče tokom 6-12 dana. 30mg/mL. bočica. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . kože i potkožnih tkiva.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.j. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. 100mg/10mL. 400mg. 200000i.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. terapija može da se produi i do 12 nedelja.01.Italija nistatin. bočica. urogenitalnih organa.P. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.Nemačka alemtuzumab . 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.07.05.+500mg.2005 .POLI INDUSTRIA CHIMICA S.6g dnevno.2003 112697. MABTHERA . 2x8 kom Cena 201.GALENIKA AD . tuba. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. TOVARNA ZDRAVIL.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.Švajcarska rituksimab .5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. MACROPEN® . pre jela.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. 40000i.A. maks. Zavisno od progresa. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.v. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca.2007 401. 1. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. bočica. inf. nifuratel . blister. blister. benzerazid .SCHERING AG .8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.Slovenija midekamicin . kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg./g+100mg/g.01.09. bočica od tamnog stakla. MADOPAR .8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. 200mg+50mg. 4 nedelje uzastopno. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i... 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. Za razblaživanje koncentrata za inf. jedanput nedeljno.07.F.j. 1x12 kom Cena 593.Srbija levodopa. MACMIROR COMPLEX . za vaginalnu primenu. 175mg/5mL.2007 doziranje: infekcije organa za disanje. 500mg.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450.KRKA.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.1din (R) 4137421 vaginalna mast. može se koristiti 0.07. . 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08. D.D.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. meka.

2007 Cena 23074. magnetna rezonanca celog tela: 0. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22.3din 8606103889102 192/2007/12 16. 469. MAGNEVIST® .Švajcarska levodopa. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS . 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. blister.2007 doziranje: Parkinsonova bolest.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . posle 2. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. podeljeno u 2-3 doze.Francuska magnezijum-laktat. Paralelni lekovi: Madopar® roche. piridoksin .5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.2002 Cena 31933.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. doza se odnosi na sadržaj levodope. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. brizgalica. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1-2 puta po 100mg posle jela.01mg/mL. tvrda.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. spazmofilija: 4 tablete dnevno.2mL/kg. bočica. podeljeno u 2-3 doze.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju.2mL/kg. benzerazid .24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.F. 5x15mL 3/2-10-5667 28.01mg/mL.3din 8600103492218 390/2007/12 30.A12CC. doza se postepeno povećava.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. . Paralelni lekovi: Madopar. 469.Nemačka gadopentetska kiselina . 200mg+50mg. bočica.01. 1-2 puta po 100mg posle jela.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . titracija doze može da traje i do 4 nedelje.SCHERING AG . 200mg+50mg.3 dana. 100mg+25mg.. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . bočica. 10x20mL Cena 51733.01. benzerazid . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.02. doza se može ponoviti posle 30 minuta.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju.01. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.F.01. 10x10mL 3/2-10-5666 28. bočica. doza se odnosi na sadržaj levodope. izuzetno 0. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.2007  (R) 1085307 tableta. bočica.01mg/mL. 470mg+5mg. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. Madopar® roche M MAGNE B6 . podeljeno u 3-4 doze. Paralelni lekovi: Madopar. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.11. prosečno do 50 %. 469.4mL/kg.Švajcarska levodopa.11. 1x100 kom Cena 1536.

3x10 kom Cena 92. blister. 3.2006 Cena 260.5mg. blister.75. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. 3.3din (R) 1042332 tableta.3din (R) 1042331 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.12. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).08.5.2006 Cena (R) 1042334 tableta.5 . bočica staklena.5mg.12. Paralelni lekovi: daonil®. blister.2005 Cena (R) 1042333 tableta.2005 Cena (R) 1042335 tableta.75. 15mg dnevno (doze veće od 10.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.3din 4013054000922 243/2005/12 19. Paralelni lekovi: daonil®. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1. Maninil® 1. blister. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Maninil® 5 MANINIL® 5 . 3.5mg.2006 Cena 92.5mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.75mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. blister.5mg.75mg uz doručak u početku. 1. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.3din (R) 1042331 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. 3x10 kom Cena 46. 15mg dnevno (doze veće od 10. koja je uobičajeno 10. bočica staklena. Maninil® 5 MANINIL® 3.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . maks.2005 Cena (R) 1042334 tableta. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.12.5mg.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). maks. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.2006 Cena (R) 1042333 tableta. blister.75mg uz doručak u početku.2006 Cena 46. 1.08.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. 1. bočica staklena.75mg.3din 4013054002742 2408/2006/12 21. maks.75mg. Paralelni lekovi: daonil®. 1.2006 Cena (R) 1042335 tableta. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.75mg.08.08.12.75mg. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.5mg. 15mg dnevno (doze veće od 10. 5mg. Maninil® 1. bočica staklena.12.5mg.75mg uz doručak u početku. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.08.75mg. 3.Nemačka glibenklamid .75 . koja je uobičajeno 10. blister. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.5 . 1x120 kom Cena 260. Maninil® 3. 3.12. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.Nemačka glibenklamid .08. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. bočica staklena.08.5mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. blister.2005 Cena 260. 3. koja je uobičajeno 10.Nemačka glibenklamid .1din (R) 1042330 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 1. Maninil® 3.

5% .12.Velika Britanija bupivakain .9din 8600064117632 515-04-4013/03 16. . 1x30 kom Cena 76. 100mg. 20%. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.09. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.Crna Gora manitol .HEMOFARM AD .2 MANITOL . porođaj: do 12mL 0. MARCAINE 0.5%. boca.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. 25mg. 10%.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. u toku 15min. boca.HEMOFARM AD . 5mL/kg tokom 10-15 minuta. u toku 15 min.ZDRAVLJE A.ASTRA ZENECA UK LIMITED .N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.12. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. plastična fiola.8din 8600097200103 641/2005/12 21. Paralelni lekovi: Manitol. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. Paralelni lekovi: Manitol 10%.. 1x250mL Cena 72. depresivna neuroza. u toku 15 min. Manitol 10% MAPROTILIN . 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.O. boca. manično depresivna bolest. 1x250mL Cena 821. epiduralna blokada..5%.D. boca.2005 Cena 72. Manitol 20% MANITOL 20% .Srbija manitol .2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. fiola. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.09.HEMOMONT D. 10%. . 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.12.07.5% heavy .2003 doziranje: depresija. bočica.Srbija manitol .5%. Manitol 20% MANITOL 10% . hirurška intervencija :do 20mL 0.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. 1x30 kom Cena 183.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. Paralelni lekovi: Manitol.7din 3/2-10-4009 10. 50mg. Marcaine spinal 0.12..B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.O. epiduralna blokada.2003  (R) 1072731 film tableta.Srbija maprotilin . anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. 20%.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.

Velika Britanija bupivakain . ciprofloxacin 500 mg. blister. TOVARNA ZDRAVIL.Srbija ciprofloksacin .5% MARIVARIN .FLoX. Paralelni lekovi: Marcaine 0. deci se ne preporučuje. 20mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. pre jela. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. ciprofloxacin.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. infarkt miokarda. ampula. 1x10 kom Cena 312. D. Paralelni lekovi: c .2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. pre intervencije. . ciprocinal®. maks. 5x4mL Cena 1725.HEMOFARM AD .5% .abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. 6mg tokom 2-4 dana. tokom ½-1 sata.12.5%.2002  (R) 1329411 film tableta.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.12. blister. ciprofloxacin 250 mg. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. maks. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . doza održavanja 3-9mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.. 28 dana. najbolje uveče pre spavanja. cifran. Marcaine spinal 0. 1.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.5din 3/2-10-7745 19.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. 500mg. 4mL. gonoreja: 500mg jednom dnevno.v. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.Velika Britanija bupivakain .2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. u zavisnosti od težine infekcije.ASTRA ZENECA UK LIMITED . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ampula. Paralelni lekovi: Marcaine 0. ciprinol®.07. 250mg. 3 dana.9din 3/2-10-4010 10.5% HEAVY . 5x4mL 3/2-10-4011 10.ASTRA ZENECA UK LIMITED .11. Marcaine spinal 0.5%. 1x10 kom Cena 916.07.D.Slovenija varfarin . ampula. 3mg. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom. inf. citeral® . ne preporučuje se primena kod dece.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. 20mg.5% heavy MARCAINE SPINAL 0.KRKA.5g dnevno. 4mL.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. bočica. inf. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. 5x10mL Cena 610.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 100mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. podeljeno u dve doze. maks.v.07.

Srbija cefepim . 1x1g Cena 699. 1g. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 500mg.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči. infekcije u ginekologiji.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. tuba. kože i mekih tkiva. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. 100mg. Maxipime MAXIDEX® .12. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. septikemije/bakterijemije.2002 doziranje: konjunktivitis.5din 515-04-4011/03 23.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .Crna Gora ciprofloksacin . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. iritis. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25.09.07. bočica. Paralelni lekovi: cefim®. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .D.O. bilijarnog trakta.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.1%. Paralelni lekovi: dexa edo®.V.03. a drugog dana 2 kapi na sat. 0. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini.11. bočica. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. 1x1g 515-04-4654-1 15. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu.BRISTOL-MYERS SQUIBB .8din (R) 7090141 kapi za oči.Belgija deksametazon . monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. iridociklitis.O. infekcije u ginekologiji. bakterijski meningitis kod dece.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. bilijarnog trakta.03.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. kože i mekih tkiva. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.07. 0. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.3%.GALENIKA AD . suspenzija.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. blister. . Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju. . bočica. keratitis.USA cefepim . rastvor.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. 1x5mL Cena 130. bočica.ZDRAVLJE A. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. bočica. septikemije/bakterijemije. 1mg/mL.ALCON-COUVREUR N.Srbija mebendazol . 1x3.HEMOMONT D. 1g. dexagel® MAXIPIME .9din 3/2-10-8573 17.2003 . Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.2001 Cena 241. Paralelni lekovi: cefim®. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. bakterijski meningitis kod dece. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. Maxicef® MEBENDAZOL .

06.5% v/v.08. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas.6 meseci.2007 11.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. 14000 l. boca 8606008230115 204/2005/12 15. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas.06.2007 11.06. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.08.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. 100% v/v.50mg/kg dnevno u 3.500mg. 99. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. kontejner. lokalna ishemija tkiva. a može do 2 godine.Srbija kiseonik . 40 l. strongiloidaza.4 doze tokom 1. 3 l.06.5% v/v.2007 11. delimično tečni.2007 11. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK .2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. trovanje ugljenmonoksidom. kontejner. askarijaza. narednih 7 dana 3 puta po 400. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 98% v/v. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. tenijaza.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. kontejner. trihurijaza. 99. 100% v/v. šok. 40kg.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. kontejner. 98% v/v. 10 l.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 99. sindrom apneje u snu. 100% v/v. delimično tečni.08. .Srbija kiseonik . kontejner. delimično tečni. 10kg.06. 100% v/v. teška anemija. 3kg. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. 100% v/v.MESSER TEHNOGAS A. boca 8606008230108 203/2005/12 04.2005 doziranje: inhalaciona anestezija. 100% v/v. 98% v/v.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. delimično tečni. delimično tečni. boca 8606008230122 205/2005/12 15. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . kontejner.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.2007 11.D. delimično tečni. 99.2007 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. pod nadzorom lekara.5% v/v.5% v/v.08. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. klaster glavobolja. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. pod nadzorom lekara. 100% v/v.5% v/v.D. 660 l. ehinokokoza: 25. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. MEDICINSKI KISEONIK . 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas.Srbija azot-suboksid . 99. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas.06.08. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15.D. . 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.08. ankilostomijaza.2007 . boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. kontejner.08.08. delimično tečni. .V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.06.

1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. boca. 100% v/v.06.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. 100% v/v. komprimovani. komprimovani. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 100% v/v. kontejner. 100% v/v. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11. 100% v/v.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas.06. boca. komprimovani. 100% v/v. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. delimično tečni.06. Cena kontejner za transport. boca. 100% v/v. kontejner. boca. kontejner. kontejner. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni.06. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. 100% v/v. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. delimično tečni. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.06. trovanje ugljenmonoksidom. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11.06. lokalna ishemija tkiva.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas.06.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. delimično tečni. kontejner. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. sindrom apneje u snu.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. delimično tečni.06. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11.06. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. delimično tečni. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. komprimovani.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11.06.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. komprimovani. boca. 100% v/v.06.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. boca. komprimovani. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. 100% v/v. kontejner. kontejner za transport. pod nadzorom lekara.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. boca. 100% v/v. boca. delimično tečni. 100% v/v. kontejner. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. boca. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11.06. teška anemija. delimično tečni. boca.06.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. kontejner. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11. 1x0. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. kontejner.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. komprimovani. delimično tečni. .2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. klaster glavobolja. 100% v/v. boca.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas.06.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas.06.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. 100% v/v.06.06.06.06. 100% v/v. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. 100% v/v. šok.06. komprimovani.06. 100% v/v.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11. 1x0. komprimovani. 100% v/v.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas.06.

Ako treba uzeti 2 tabl. bolesti krvnih sudova. glicerol ..2007 doziranje: reumatoidni artritis. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima.USA megestrol . 99. 160mg. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. blister. ulceroznih promena na koži i venama.08.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. 30kg.MEDOCHEMIE LTD. 10kg. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.08. boca 8606008230313 255/2005/12 15. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.5mg. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. blister.2007 Cena (R) 1161051 tableta.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. Movalis® MEGACE .FARMAKOS DD . M . uzima se sa vodom. hronična respiratorna opstrukcija. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 15mg. MEDILAX .2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije.5mg+625mg.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.2003 doziranje: opstipacija. 1x100 kom Cena 12636.06. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. 7.D. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. Melox. tuba.i ar troskopskim operacijama.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Kipar meloksikam . olakšavanje vazodilatacije.5mg dnevno.08. bočica.5% v/v. 99.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . boca 8606008230306 208/2005/12 04. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. hronične venske insuficijencije. MEDOXICAM .V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. . .BRISTOL-MYERS SQUIBB . Paralelni lekovi: Meloksikam.Srbija ugljen-dioksid . 1kg. pod nadzorom lekara. drugom tečnošću ili hranom.5mg.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.5mg. priprema pacijenta za pregled.5% v/v.8din 3/2-10-3385/1 16. može se povećati na 15mg dnevno. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. tabl.08. manjih smetnji srca i krvotoka. 6x5mL Cena 93.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.08. Melox Fort.5% v/v.2din 515-04-293/03 01. 67. dnevna doza je 15mg. maks. fekalomi. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.08. 99.

3g dnevno podeljeno u više doza. . Metformin. blister. MEGLIMID® . glucophage. Siofor® 1000.Španija megestrol . Paralelni lekovi: amaryl®. .SALUTAS PHARMA GmbH .11. Siofor® 850. 3x10 kom Cena 268. blister.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. gluformin.11.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. Metfogamma® 1000. gluformin.05. Tefor MEGLUCON 850 . lek se uzima pre ili u toku doručka. Paralelni lekovi: aglurab. 3g dnevno podeljeno u više doza.D. Tefor .Nemačka metformin . Metformin. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02.BRISTOL-MYERS SQUIBB.6din (R) 1042001 tableta.2007 Cena 388. 500mg. TOVARNA ZDRAVIL.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. 850mg. blister.4din 515-04-3258/03 15. 500mg. 40mg/mL. Metfogamma® 850.12. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. D. 2mg. glimepirid remevita. S. blister.KRKA. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Siofor® 850. glimepirid.05. Siofor® 500. Siofor® 500. blister. Metfogamma® 500.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta.5din (R) 1042004 tableta. Meglucon 850. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.11.L.5din 3838989523435 935/2007/12 04.05. blister. maks. gliprex® MEGLUCON 500 .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. glucophage. 1mg. Siofor® 1000.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . 3mg. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. Meglucon 500. maks. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02.05. 4mg.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija.11. Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 500. blister.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 6mg dnevno. bočica. 850mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.Slovenija glimepirid . nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.SALUTAS PHARMA GmbH . Metfogamma® 850.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. Metfogamma® 1000. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.2007 Cena 563. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. blister.Nemačka metformin . 1x240mL Cena 7806. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09.

tečnost se nanosi prstima. dnevna doza . tabl. Meloksikam.5mg.03. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. maks.2007 Cena 614.5mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta.D11A. Melox Fort. Melox Fort.5mg. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Movalis® MELOX FORT . Paralelni lekovi: Medoxicam.S. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Turska meloksikam . Ako treba uzeti 2 tabl.6din 8699540015081 565/2007/12 01.5mg.6din (R) 1161201 tableta. drugom tečnošću ili hranom.NI MEDIC D.03. .2007 doziranje: reumatoidni artritis. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. 1x235mL Cena 3655.Kuba placenta humana. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Melox. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.03. . Paralelni lekovi: Medoxicam.6din (R) 1161203 tableta. može se povećati na 15mg dnevno. Movalis® MELOX . 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. 15mg. 7. 50%. maks. boca.2007 doziranje: reumatoidni artritis.07. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. 1x10 kom Cena 227.2007 doziranje: reumatoidni artritis.5mg. Ako treba uzeti 2 tabl. MELOKSIKAM . uzima se sa vodom.Turska meloksikam ..5mg dnevno. 7. etanolni ekstrakt .2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . može se povećati na 15mg dnevno. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. 15mg..03.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. blister. blister. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. dnevna doza je 15mg.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. dnevna doza je 15mg. 7.5mg dnevno.5mg dnevno.5mg.O. može se povećati na 15mg dnevno.03.. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. drugom tečnošću ili hranom. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta.03. maks. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01. blister.O.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.Srbija meloksikam . uzima se sa vodom. blister.2007 Cena 839.5mg. uvek u isto vreme. . blister. blister. 15mg. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze..

monokomponentni (R) 1103100 film tableta. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.08.9din (R) 1103105 film tableta. blister. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.5mg. Melox. blister.2002 doziranje: Parkinsonova bolest.08. blister. tabl. drugi ekstrapiramidalni poremećaji. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. 40mg.08. Paralelni lekovi: Medoxicam.07. 5x10 kom Cena 217.08.maks. blister. 10mg.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. 10mg. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. 10mg. 20mg.1din (R) 1103101 film tableta.2006 Cena (R) 1103104 film tableta.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. blister. blister. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. maks. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.08. . blister.Makedonija biperiden . drugom tečnošću ili hranom. blister.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. kod starijih pacijenata . 40mg. blister.za oko osam nedelja od početka primene). 2mg.08. 200mg. 20mg. 2x10 kom Cena 52.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 40mg. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . blister. 10mg. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. blister. odnosno do najviše 40mg/dan. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03. Movalis® MENARTAN® .2006 Cena 1248.08. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. blister. 20mg. blister. MENDIAXON .08.08. a maksimalno .2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. 40mg.2006 Cena 1515. uzima se sa vodom.Srbija himekromon .Nemačka olmesartanmedoksomil .08.2007 doziranje: holecistopatija.ALKALOID AD . 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04.08.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. blister.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.HEMOFARM AD . Meloksikam.12. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. 16mg dnevno. trovanje nikotinom.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg.08.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 20mg.2006 Cena (R) 1103110 film tableta.

2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno. FSH/75i.Nemačka menotrofin .5mL vakcine. 75i.03.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.12.j.j.ORGANON IRELAND LIMITED . liobočica sa rastvaračem u ampuli.2din 7680527031270 608/2007/12 01.j.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) . LH. LH. 10x1mL Cena 12928. etinilestradiol .5mL.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.06. ili i. 0.SANOFI PASTEUR S.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.8din 7680527031003 578/2007/12 01.5mL 25 Cena 700. liobočica sa rastvaračem.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.j. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x0.j.j. LH.15mg+0. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. 75i.m. 150i.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli.A. 1x1mL Cena 1908.03. 75i. 150i. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.Irska dezogestrel.3din 7680527031355 610/2007/12 01. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . 1x1mL Cena 1388. 0.j.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. zatim 7 dana pauze. LH. FSH/150i. zavisno od kliničkog odgovora. tokom 21-og dana.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.j.06. FSH/75i.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A. .abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .FERRING GmbH .2din 3/2-10-7999 25.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. LH.01. 75i. FSH/75i.02mg. LH. MERIONAL® . liobočica sa rastvaračem u ampuli.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. od 300i. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16. liobočica sa rastvaračem. FSH/75i.c.. liobočica sa rastvaračem. inj.j. blister. zavisno od kliničkog odgovora. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. Paralelni lekovi: Menopur® . .j. MENOPUR® . kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. FSH/150i.j.03.Švajcarska menotrofin .G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x1mL Cena 13857.03.1din 7680527031195 609/2007/12 01.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.

1g.12.Velika Britanija meropenem .N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. 60mg.2004 doziranje: analgezija: 2. infekcije urinarnog trakta. bočica.2006 doziranje: mijastenija gravis. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.8 sati.10mg).Švajcarska piridostigmin . cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. rastvor. MESTINON . 45mg. detoksikacija: 15-20mg dnevno. meteorizam. kože i adneksa kože. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.5-10mg na 6.Makedonija metadon . a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. 1x150 kom Cena 2409.1din 1351/2006/12 07.ALKALOID AD . MESTINON . 60mg. 10x1g 3/2-10-9905 28.10.ICN PHARMACEUTICALS . intraabdominalne infekcije.10. meteorizam. maks. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.ASTRA ZENECA UK LIMITED . bočica. (1mL = 30 kapi .5-10mg na 6.Srbija metadon . meningitis.2004 doziranje: mijastenija gravis.10mg). a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.09. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. kombinovane bakterijske infekcije.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. 45mg.10. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.2007 doziranje: analgezija: 2. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.6 doza. atonična opstipacija. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. 10mg/mL.08.8 sati.2007 § (R) 2087505 oralne kapi.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. 10mg/mL.HEMOFARM AD . bočica. bočica. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . rastvor. detoksikacija: 15-20mg dnevno. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10. bočica.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH .1din 515-04-885/04 19. 1x10mL Cena 125. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. 500mg.2002 Cena 23086. 10.Švajcarska piridostigmin . maks. ginekološke infekcije. rastvor.20mg/kg na 8 sati. deca od 3 meseca do 12 god. atonična opstipacija.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .07. atonija creva. rastvor. uključujući i one posle porođaja. 10x500mg Cena 2409. 10mg/mL. atonija creva. bočica.12. septikemija. Paralelni lekovi: Metadon . 10mg. bočica od tamnog stakla. (1mL = 30 kapi . bočica.6 doza METADON .

Metfogamma® 1000. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. film na dan. Tefor METFOGAMMA® 850 . uz jelo ili posle obroka.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. Siofor® 1000.2007 . glucophage. Metformin. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. 50mg/10mL. Tefor METFORMIN .KG .Nemačka tenekteplaza . Siofor® 500. Meglucon 500. Siofor® 850.Nemačka metformin . 1x10mL Cena 87784.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Metfogamma® 500.Srbija metformin . 1000mg. METFOGAMMA® 1000 . 1mL=1000j=5mg.08. liobočica sa rastvaračem u špricu. glucophage. Meglucon 500. Siofor® 500. 3000mg dnevno. 850mg. sa dovoljno tečnosti. film na dan. blister. Siofor® 850.9din 596/2007/12 01. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. uz jelo ili posle obroka. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. Siofor® 1000.SRBOLEK A.Nemačka metformin .08. 1000mg. gluformin.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. blister.08.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta.D. blister. gluformin. film na dan. 3000mg dnevno. Paralelni lekovi: aglurab. Metformin. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. Meglucon 850.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.KG . maks.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . Siofor® 500. .7din 9006968004372 130/2007/12 11. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. sa dovoljno tečnosti. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). 500mg. glucophage.08. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. 3000mg dnevno. 500mg. Metfogamma® 850. Metfogamma® 500. Meglucon 500.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. .ARTESAN PHARMA GmbH & CO.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. blister. uz jelo ili posle obroka. Paralelni lekovi: aglurab.v. Paralelni lekovi: aglurab. blister.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. 500mg.01.08.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. maks.KG.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. 850mg. Tefor METFOGAMMA® 500 . blister. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.KG . Metfogamma® 1000. gluformin. Siofor® 1000. sa maks. Metfogamma® 850. Meglucon 850.03.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. Meglucon 850. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. Siofor® 850. Metformin.08.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. maks.Nemačka metformin . sa dovoljno tečnosti.

kod dece iznad 10 godina. 10x10 kom Cena 940.EBEWE PHARMA GES. maks.12. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.Lachema 2. blister.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. 50mg/5mL.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju.. pre svega kod gojaznih pacijenata.B.PLIVA .Austrija metotreksat .5 .LACHEMA A. .12.M.07. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. bočica. 1x5mL Cena 2004. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.5mg. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze.m. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.2006 . horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. 5mg/2mL. Siofor® 850.12.LACHEMA 5 .Lachema 5.3din 1137/2006/12 06. 1x1mL Cena 255.LACHEMA A.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .EBEWE PHARMA GES. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .5mg/kg na 14 dana i. ili i. plastična fiola. doza je 3g dnevno.B.3din (SZR) 1034330 tableta. (održavanje remisije). KG . Paralelni lekovi: aglurab. Tefor METHOTREXAT .4din 8590027321216 1139/2006/12 06.Austrija metotreksat . 1x5mL 515-04-3461/03 08. i.2003 Cena 543. Metfogamma® 850. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .m. Methotrexat Pliva . Metfogamma® 500.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.12.H NFG.5 kura. KG . Meglucon 850. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.5mg. bočica staklena. 5 dana na 1-2 nedelje u 3.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 109. oralno.PLIVA . gluformin. 1000mg/10mL.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.v.Češka metotreksat .S.03.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.v. . ili 2.S. plastična fiola. blister.LACHEMA 2.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno.8din 8608809000980 597/2007/12 01.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.07. 500mg/5mL. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.. odrasli.3din 515-04-3462/03 08. Meglucon 500.6din 515-04-3460/03 08. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno. za vreme ili posle obroka.Češka metotreksat . 10mg/mL. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.12.2 nedelje u 3.30mg dnevno oralno. 2. bočica staklena. Siofor® 500. glucophage. bočica staklena. Methotrexate METHOTREXAT . 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. Metfogamma® 1000.5 kura. Siofor® 1000. 5mg. maks.Lachema 50. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.M. bočica staklena.H NFG.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. 850mg.5 METHOTREXAT PLIVA .12.2003 Cena 372. 5 dana na 1. 2.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.m.

M .m. rastvor.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. ili i. (održavanje remisije). ili 2.2mg i.2 puta po 15. ampula. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. (održavanje remisije). maks.PLIVA . 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.. psorijaza: 10.v.08.m.PANFARMA D. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. renalna hiper tenzija.m.07. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .2 nedelje u 3. bočica sa kapaljkom.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.. Paralelni lekovi: Methotrexat. .m.Australija metotreksat . parenteralno 0. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11.2 puta po 15.v. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. 3g dnevno.2003 Cena 539. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15. 50mg/2mL..m.v. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.m.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju.5mg/kg na 14 dana i.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju. .08. deca 10mg/kg dnevno.2mg/mL.v. 10x5mL Cena 3723.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja..m. 2x10 kom Cena 84. blister. 50mg/5mL. ili i. (održavanje remisije). maks.Srbija metilergometrin . Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .3din 8590027301218 1138/2006/12 06. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. ili i.25mg). Methotrexat Pliva .12. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.Lachema 5.1.v. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. 0. Methotrexat Pliva .O.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.O. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 5 dana na 1.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.4 doze. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.m. 50x1mL Cena 268. lečenje subinvolucija uterusa. 500mg/20mL.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234.Lachema 50 METHYLDOPA .30mg/m2 nedeljno i.O. . bočica.m.5 kura.08. Paralelni lekovi: Methotrexat. 250mg.Češka metotreksat . Methotrexat Pliva . maks.2006 Cena 2350... ili i.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. 150 kapi dnevno.v. bočica. menoragija.S.m.LACHEMA A. hiper tenzija u trudnoći.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. Paralelni lekovi: Methotrexat.30mg/m2 nedeljno i. ili 2.1mg/mL.PFIZER (PERTH) PTY.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.LACHEMA 50 . bočica. ili 2. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno..O.Srbija metildopa .25mg jednom nedeljno i.0.07. 0. ampula.07.v. LIMITED . Methotrexat Pliva .5mg/kg na 14dana i.25mg/mL.PANFARMA D. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.30mg/m2 nedeljno i.Lachema 50.5mg/kg na 14 dana i. Methotrexate METHOTREXATE .Lachema 5. (1mL = 25 kapi-0. 0. uzima se u toku ili neposredno posle jela.2 puta po 15.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.30mg dnevno i.

3din 8600097011044 770/2006/12 05.j.6din 3/2-10-5990/1 17.2006  (R) 1070851 obložena tableta.5mg. renalna hiper tenzija. ili 400 i. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. maks. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 1x25 kom Cena 292. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. 5x1mL Cena 1315. uzima se u toku ili neposredno posle jela. hiper tenzija u trudnoći. tokom 48 sati. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. paranoidne psihoze. rastvor.j./mL.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. bočica sa raspršivačem. 5x10 kom Cena 579. na 6 sati. 1x25 kom Cena 85. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17.1din 8600097011037 769/2006/12 05. 2x10 kom Cena 84. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .v.Srbija metildopa . blister. 200i.NOVARTIS . ili s. osteoporoza: 100 i. 5mg.SRBOLEK A.12. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).08. 100i. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. nazalno 200 i.j. 20mg dnevno.j.m.HEMOFARM AD . aritmije 2 puta po 50mg dnevno. na 12 sati. maks.11. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i.. ampula.2002 3502.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji./mL. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. .3 puta po 250mg.j.j. Paralelni lekovi: Moditen®.06. Paralelni lekovi: corvitol® 100. bočica. corvitol® 50. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.4din (R) 7040184 sprej za nos.100mg (oralno). dnevno i. 200mg. manija i hipomanija.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. bočica. blister. teška psihomotorna uznemirenost. dnevno.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.4din 4011548003626 272/2005/12 04. maks.06.Švajcarska kalcitonin . šizofrenija.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. dnevno uz dodatnu terapiju.j.Srbija flufenazin .2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija./kg dnevno u podeljenim dozama.12.c. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. Moditen® depo MIACALCIC® . maks. ekscitiranost. 250mg. Kalcitonin M . deca 10mg/kg dnevno./kg na 6 sati.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02. doza održavanja 1 puta po 1. 8 i.STADA ARZNEIMITTEL AG .20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA .j.4 doze.4 doze. 1mg.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. Presolol METOTEN® . prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. anksioznost.D. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg.Nemačka metoprolol . selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 3g dnevno.j.

0. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. dnevno.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. hidrohlortiazid . Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .12. 80mg. 2mg/kg. 15mg/3mL.m.5mg/min. 600mcg/kg (0.2006 Cena 1464. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. 50mg/10mL.5din (R) 1135241 obložena tableta.3din 3/2-10-6384 20. tokom 21-og dana. najviše 2.Austrija midazolam . inf. prolongirana upotreba i.9din 21.15mg+0. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.v.2005 1486.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 40mg.2006 1423.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. zatim 7 dana pauze.3din (R) 1103891 tableta. blister. inj. fiksne kombinacije Cena 297. odrasli i deca i.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258. 80mg+12. 5mg/5mL.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .2mg/kg.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. (2. ampula.KG . etinilestradiol . deca od 1-12 godina i.2005 4671.3-1.Nemačka levonorgestrel.v. 40mg+12.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.1%-tnog rastvora. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.Nemačka telmisartan .9din 26.2005 . 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. monokomponentni (R) 1103890 tableta. blister.3din 21. blister.1din 26.12. ampula. 100x2mL Cena 7184. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.2005 691.12.Nemačka telmisartan.12. 4x7 kom Cena 1158.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2005 26. ukupna doza maks. ampula.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije. blister.11.07.Velika Britanija suksametonijum .N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju.SCHERING AG . . 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. 5mg/mL. MIDAZOLAM TORREX .abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . blister.5mg. 1.5mL/min.5mg. doza 160mg. ampula.) 0. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . deca do 1 godine i.02.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.07. inj.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.KG .8din 26. inj. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.12. ampula. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.v. 100mg. 150mg.v.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i.07. 2.03mg.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. 2mg/2mL. MICARDIS® PLUS . 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.5mg/kg. inj. ampula.07.

anbol.6g/d u više pojedinačnih doza. deca 0.Srbija acetilsalicilna kiselina . 20-30 minuta pre anestezije.2007 Cena 515-04-567/03 27. rastvoreno u čaši vode.20mg/kg. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2mg/kg. blister. 2 puta po 25-50mg.15-0. 6 tabl.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. fiola. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.25mg (dve nedelje). maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. reumatska groznica: odrasli 4.01.05.9-7. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. maks.Srbija acetilsalicilna kiselina.6din 319/2007/12 23. doza održavanja 3. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. andol. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.05. ask pH 8.125mg (dve nedelje).8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. Paralelni lekovi: aspirin® plus c.5din 320/2007/12 23.Srbija acetilsalicilna kiselina .2mg/kg. deca 0. febrilna stanja. maks. askorbinska kiselina . 8 g. nastaviti sa 2 puta po 12. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. maks.01. aspirin® direkt.HEMOFARM AD . Karvedilol. blister. 130mg/kg/d. doza održavanja 80-100mg/kg/d.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija. 100mg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Flormidal® MIDOL . 300mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. blister.50mg dnevno.5mg početno.4g/d. 2x14 kom Cena 244.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.HEMOFARM AD . parenteralno odrasli 0. maks. uvod u anesteziju: odrasli 0. početna doza 2. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. aspirin® protect MIDOL .01. cor-aS.4-3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.1mg/kg.5mg.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.HEMOFARM AD . 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.15-0. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.HEMOFARM AD .8g/d. aspirin® Migran. blister. Paralelni lekovi: dormicum®.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 12. 400mg+240mg. 300mg.08-0. Paralelni lekovi: andol.06. blister. zatim 2 puta po 25mg. angina pektoris: 12.6-5.5mg početno. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.Srbija karvedilol . 2x10 kom Cena 762. tokom 1-2 nedelje.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. dilatrend®. Karvileks® . zatim 25mg dnevno. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: coryol®.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.2004 doziranje: hipertenzija: 12.4-3.07-0. cardiopirin® MIDOL C .5mg. aspirin® 500. maks.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. zatim 2 puta po 6. 25mg. dnevno.

H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.6mg dnevno. MILGAMMA® N . deca 5.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. 100mg+100mg. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. piridoksin . bočica od tamnog stakla.0. nazalno odrasli 10. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. 10mcg/doza.08.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.3. 1x5mL .2004 Cena 3277.6din 1435/2006/12 15. strip. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. nazalno odrasli 10. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.40mcg/dan podeljeno u 1. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.6mg dnevno.01.. rastvor. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. rastvor.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .08.Švedska dezmopresin .0. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.2 doze. jednom dnevno. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.Nemačka tiamin.A11DB.01. 2x15 kom Cena 875. zatim 0. zatim 0. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i. bočica od tamnog stakla.20mcg /dan.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 . bočica.m.08.2 doze. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.Švajcarska dezmopresin . MINIRIN® . 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.01. strip.1mg. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno. 10mcg/doza. 0..20mcg /dan.2mg. deca 5. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.5din 515-04-2270/04 03. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.1mg. cijanokobalamin . 2-3 puta nedeljno.Nemačka benfotiamin. 100mg+100mg. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).3.FERRING AB .2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije..6din 515-04-2270/04-1 03. kod blažih oblika 1 inj. piridoksin. (100mg+100mg+1mg)/2mL.A11DB.8din 4030674000460 78/2007/12 11.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . ampula.40mcg/dan podeljeno u 1.

09. . zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg. tvrda.6din 3/2-10-5405 19. MIRAPEXIN® .6mL.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 3x10 kom Cena 3429.PHARMACIA ENTERPRISES S. blister.Belgija pramipeksol .2007 doziranje: glaukom.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. bočica.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.v. maks.05. 1x0. bočica. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . blister. 800mcg/0. postepeno povećavati na 3 puta po 0. 300mcg/mL. MIRCERA® . postoperativna stanja kada je mioza poželjna. 200mcg/mL. 250mcg/0.11. 1x0. 1% ili 2% rastvora.125mg. antidot posle korišćenja midrijatika.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® . inj.2007 Cena 1815/2007/12 03..S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. 5x10 kom Cena 377. 50mcg/mL.4din 3/2-10-5406 19. blister.O.c.09.3mL. 2%.Crna Gora pilokarpin .O. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03. ili i.09.5mg dnevno.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. MIRCERA® . grupa I B (R) 1101260 kapsula.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju.5. s.09. . 0.A. bočica. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400. 100mcg/mL.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici.7din 8600064105349 91/2006/12 31. 3x10 kom Cena 859.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .09.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. bočica. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.(PHARMACIA & UPJOHN) .09.01. MIOKARPIN . izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.2007 .ZDRAVLJE A. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.09. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03. bočica.D.25mg. 1mg.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju.11.HEMOMONT D. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. 4.600mg odjednom.Srbija meksiletin . 200mg. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. bočica.F.5mg 5 -7 dana. rastvor. 1000mcg/mL.1.2002  (R) 1085291 tableta.

3mL 8606103889164 1812/2007/12 03.. 150mcg/0. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2006 doziranje: rak dojke.03.B.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03.3mL. non-Hodgkin-ov limfom. 1x0.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.M.EBEWE PHARMA GES. 100mcg/0.v.v. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. 5 uzastopnih dana. Cena napunjen injekcioni špric.09. inf.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 45mg. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. M .2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. 20mcg/24h. blister. remeron®. 10mg/5mL. 20mg/10mL.09. blister.KRKA. 30mg. 1x0.3mL.03. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.SCHERING OY . inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. anksiozno . 1x1 kom Cena 9367. 1x10mL Cena 9935. .Slovenija mirtazapin . bočica staklena.3din 9088881332121 261/2006/12 06. 1x5mL Cena 5224. 75mcg/0. tabl. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.09. KG .depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče. progutati bez žvakanja. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu.2006 doziranje: depresija.2din 3838989513597 751/2006/12 02. Cena napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. D.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. Paralelni lekovi: calixta®. plastična folija.3mL.09.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 3x10 kom Cena 1635.Finska levonorgestrel .3mL. MIRENA® . akutna ne-limfocitna leukemija odraslih. s.9din 8600103492065 466/2006/12 06.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta. 200mcg/0.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.3din 9088881337089 260/2006/12 06. pred spavanje. idiopatska menoragija. napunjen injekcioni špric.3mL. TOVARNA ZDRAVIL. bočica staklena.Austrija mitoksantron .2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju. 1x0.c. 1x0.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. Cena napunjen injekcioni špric.06. 50mcg/0. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). remirta® MITOXANTRON “EBEWE” .06.09.04.2006 doziranje: kontracepcija.D.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. inj.H NFG. tokom 5 minuta.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x0. hepatom. ili i.

2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.HEMOFARM AD .j.2 MIXTARD 30 HM .1din 515-04-1184-1 15.j. vrstu insulina. karpula. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin humani . parenteralni. vrstu insulina. a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . 100i.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i. MIXTARD® 10 NOVOLET® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.6din 515-04-1183/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL M Cena 2209. parenteralni.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. karpula./mL. humani .07. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju./mL.NOVO NORDISK A/S .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan. MIXTARD® 20 NOVOLET® .07. humani .Danska insulin humani . parenteralni./mL. humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju. parenteralni. 5x3mL Cena 2026. 5x3mL Cena 2209. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.06.6din 515-04-1184/03 15. 100i.j.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica.j./mL. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.1din 515-04-1183-1 15.07. parenteralni. vrstu insulina.Srbija insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 20 HM PENFILL® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. 5x3mL . 100i.

2003 doziranje: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. vrstu insulina./mL. humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.D. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. Humulin Pen M3. parenteralni.j.07. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 2026. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. 100i.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 .Danska insulin kristalni i protamin izofan. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® .Danska insulin kristalni i protamin izofan. Mixtard® 40 NovoLet®.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL a10ad insulini i analozi./mL. vrstu insulina.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL Cena 2209.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL. humani . Mixtard® 20 NovoLet®.6din 515-04-1187/03 15. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.6din 515-04-1185/03 15.07.VRŠAC .NOVO NORDISK A/S .07. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Humulin M3. 5x3mL Cena 2209. 5x3mL M Cena 2209.6din 515-04-1186/03 15. MIXTARD® 40 NOVOLET® .07.HEMOFARM KONCERN A. vrstu insulina. karpula. humani .07. MIXTARD® 50 NOVOLET® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju.1din 515-04-1186-1 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni.j. Mixtard® 10 NovoLet®.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j. Mixtard® 30 FlexPen®.Danska insulin kristalni i protamin izofan. humani .Srbija insulin humani . 100i.NOVO NORDISK A/S . 100i.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® . Mixtard 30 HM. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju./mL./mL.j.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 30 NOVOLET® . 100i.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. parenteralni.

stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.Slovenija flufenazin .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. 20mg.5 -10mg podeljeno u 3.D. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. produžena terapija: 12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija izosorbidmononitrat . 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.07. blister. Paralelni lekovi: Metoten®.Slovenija flufenazin .8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. maks. MODITEN® .2007 doziranje: šizofrenija. Paralelni lekovi: Monosan®. Prinzmetal-ova angina. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.5.KRKA. blister. blister.D.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.Srbija amlodipin . Lopion® forte MONIZOL® .9din 8608807100309 495/2005/12 26.2005 Cena 125. preoperativna priprema bolesnika.GALENIKA AD . Lopion®. 20mg dnevno. Moditen® MOLICOR® .SRBOLEK A.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2007 doziranje: šizofrenija. 25mg/mL. Moditen® depo MODITEN® DEPO . maks. maks. ampula.KRKA.10.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju. 1mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. blister.4din (R) 1102295 tableta. 1.07. 40mg.09. bočica.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2. 5mg.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. TOVARNA ZDRAVIL. a druga posle 8 sati).3 doze. D.40mg (prva doza ujutro. bočica. vrstu insulina.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. .5mg. 1x100 kom Cena 823. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).4 doze.2004 .2007  (R) 1070256 obložena tableta. olicard® MONODIPIN .2 puta po 20. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. maks.05.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.D. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.Srbija molsidomin . 120mg dnevno podeljeno u 2. posle jela. 2x15 kom Cena 76.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. TOVARNA ZDRAVIL. 5x1mL Cena 1232. pojedinačna doza 100mg. 1x25 kom Cena 100.5din (R) 1102452 tableta.10.07. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. D. Paralelni lekovi: Lopion retard®. preoperativna priprema bolesnika. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 12mg dnevno. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 2mg.D.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. . .2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. . Paralelni lekovi: Metoten®.

1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro. amlodipin. blister.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: visine® . 2x10 kom 2 Cena 428. MONOSAN® . amlodil. amlogal®.08.Srbija insulin amorfni i kristalni.1din 515-04-4257/03 25. olicard® MONOTARD HM .O. Norvasc®. ujutro.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.PHARMASWISS D.2004 doziranje: hipertenzija.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. bočica. dnevno (uvek u isto vreme). dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.09. 0./mL.02. . profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. vazotal MONOPRIL . 40mg. a druga posle 8 sati.Srbija fosinopril .09.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. parenteralni. blister.SLAVIAMED D. 100i.2006 Cena 586. . 10mg dnevno.O. zatim 10. 1x10mL Cena 60.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. Paralelni lekovi: alopres®. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. MONOPRIL® PLUS . 10mg+12.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks.08.02. 2x14 kom Cena 393. Normodipine®.40mg jednom dnevno. Prinzmetal-ova angina. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.USA fosinopril. humani . hidrohlortiazid . Tenox®. 10mg. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. amlohexal. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.5mg.HEMOFARM AD .05%. 20mg+12. blister.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. blister.9din (R) 1102302 tableta. 1x10mL Cena 964.O. vrstu insulina.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. amlopin Lek®.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. 20mg. .j.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko. rastvor.06. maks. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. 10mg. blister.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.O.5mg.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku. blister.HEMOMONT D.Srbija izosorbidmononitrat . bočica.O. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. monokomponentni (R) 1103810 tableta.O.9din 8027950040018 1620/2006/12 08.2din (R) 1103811 tableta.2001 Cena 76. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. blister.Crna Gora tetrizolin .05. MONTEVIZIN® . 20mg. 3x10 kom Cena 125. Paralelni lekovi: Monizol®.BRISTOL-MYERS SQUIBB .C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.06.

3g/8g. maks. 2mg na 4 sata. MOVALIS® . maks. blister.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. dodatak balansiranoj anesteziji.07. 15mg/1. ampula. 10x1mL Cena 814.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.D. dnevna doza 60mg.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula.m.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. ampula.3 dana). ampula.1din (R) 1161021 tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.05.ALKALOID AD .5-15mg.7din 3/2-10-4810/1 15. 4mg na 4 sata. Melox. (doza se ne sme prekoračiti. . 3x10 kom Cena 90.Srbija butorfanol .Grčka meloksikam . 2mg na 3 sata. parenteralno 15mg dnevno duboko i.03. Meloksikam. .2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.Srbija karbocistein .20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . Paralelni lekovi: Medoxicam. a parenteralna primena je ograničena na 2. uveče upostelji. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.E. 20mg.Makedonija morfin . blister. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.9din (R) 1161020 tableta. 375mg. 15mg.GALENIKA AD .ZAMBON SWITZERLAND LTD . kesica.v. Melox Fort MUCODYNE® .N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. 2mg. 1x8g Cena 301. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .5-15mg.Nemačka meloksikam . maks. i.11.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. Melox Fort MOVALIS® . pojedinačna doza je 1mg. pojedinačna doza 30mg. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. blister. Meloksikam.04. posle pražnjenja mokraćne bešike. degenerativna bolest zglobova).08.07. na prazan stomak. Melox.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. Paralelni lekovi: Medoxicam. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.5mg. 4mg.2002 Cena 691.5mL. 7. tvrda.5mL .Švajcarska fosfomicin .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.3din 5993300401484 1370/2007/12 21.7din 3/2-10-5768 11. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.6din 8600097001366 497/2006/12 10. preoperativno. degenerativna bolest zglobova).2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. ampula. 5x1.06. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. MORADOL . maks.m.KG .N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.

1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. tiamin. 1x100mL Cena 195.04.5. riboflavin. mukoviscidoza.2din (BR) 3112053 sirup. Pityriasis versicolor-2 nedelje). dnevno. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata.Nemačka askorbinska kiselina. bočica od tamnog stakla.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.2006 Cena 47. . Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . zadržavanje bronhijalnog sekreta. isključivo u sastavu infuzije. deca od 5. piridoksin. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03. tokoferol. Flavamed. bronhoskopija. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.04. stanja iscrpljenosti. 50mg/mL. dugotrajna parenteralna ishrana. oboljenja jetre.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: Lamisil® M . cistična fibroza. nikotinamid. tuba. bočica od tamnog stakla. bočica od tamnog stakla.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. 25mg/mL.2006 Cena 69.2din (BR) 3112054 sirup. doza održavanja 2 puta po 750mg.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis.. . Flavamed. zavisno od indikacije (Tinea corporis.A.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. 2x10 kom Cena 244.04. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 5x10mL 515-04-861/03 26. MUCOSOLVAN® . pre stavljanja. retinol . bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.MERCK KGaA . Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.7din 8600097001489 501/2006/12 10.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup.12 godina 3 puta po 250mg. . zapaljenje srednjeg uha i sinusa. cruris 1-2 nedelje.2006 Cena 273. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.2006 Cena 67.5 godina 4 puta po 62.09. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.4din (BR) 3112223 sirup. MYCOFIN® .2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. Lamox.Turska terbinafin . Lamox.08.6din 9006968004297 1278/2006/12 02.125mg. 50mg/mL.65mg.04.08. 25mg/mL.A11JA.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7.08. Mucosolvan® MULTIBIONTA N . dekspantenol.08. 15mg/5mL. primena kod dece se ne preporučuje. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. 1%. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. bočica od tamnog stakla.3din 9006968004310 1277/2006/12 02.Grčka ambroksol . 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.9din (BR) 3112055 sirup. 30mg.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. 2 nedelje1 puta dnevno. blister. opekotine: 1 inj. ampula. deca od 2. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. bočica od tamnog stakla.Grčka ambroksol . TBC pluća.A.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 1x200mL Cena 135. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.S. 30mg/5mL.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg.

1%. Paralelni lekovi: aquarius. 3x1 kom Cena 106. Plimycol MYCOSEB® .6din 515-04-298/04 28. Kansen. aluminijumska folija. aluminijumska folija. Paralelni lekovi: aquarius. bočica staklena.9din 515-04-296/04 28. infekcije kosmatih delova kože 1. tuba. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. blister. Kansen. Ketokonazol MYCOSEB® .REMEDICA LTD . 2%. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene). canesten®.D. 2%.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.2 meseca. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).22 MYCORIL® .D.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.Srbija ketokonazol .09.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. deca 3mg/kg dnevno.09.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.2004 Cena 64.Srbija ketokonazol . canesten® 1. Paralelni lekovi: antifungol®.1din (R) 6137417 vaginalna tableta.09.09.2004 209. .12meseci. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem. Ketokonazol .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.2004 Cena 236. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.D. 200mg.9din (R) 4157582 krem. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. onihomikoze: 6. 1x100mL Cena 236. sistemske gljivične infekcije.Kipar klotrimazol .06. 500mg. .4din (R) 1327130 tableta.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.06. Pityriasis versicolor. 2%. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .ZORKA PHARMA A.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. tuba. bočica plastična.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. izuzetno 400mg dnevno. sistemske mikoze: nekoliko meseci.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.2din (BR) 4157581 šampon. 200mg. trajanje terapije: dermatomikoze: 2.Srbija ketokonazol .2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. canesten® 3. kutana kandidijaza.REMEDICA LTD . Plimycol MYCORIL® .09. . 2%.6 nedelja. seboreični dermatitis krem: 1.06.Kipar klotrimazol . 1x30g Cena 142. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. tuba.

2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. cerebrovaskularni poremećaji. mijelopatija. MYFORTIC . po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.12. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). spondiloza i spondiloar troza.6din 515-04-2683/03 19. podeljeno u 3 doze.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 2x10 kom Cena 487.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. maks. podeljeno u 3 doze. 360mg.12. 150mg. 12x10 kom 515-04-2684/03 19. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M . 1440mg dnevno. 12x10 kom Cena 13237.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.Francuska tetrazepam . Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . cervikalni i lumbalni sindrom. obliterantne vaskularne bolesti.09.Mađarska tolperison . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. maks.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.2003 Cena 26475.Švajcarska mikofenolna kiselina . deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.NOVARTIS . deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. 180mg. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. artroza velikih zglobova. blister.8din 515-04-785/04 04. blister. blister. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. podeljeno u 3 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .05.GEDEON RICHTER LTD . encefalomijelitis). 50mg. blister.

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

acc Saft. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2.1% rastvora na 6 sati. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.12. deca od 2. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. 0. priprema za rinološki pregled.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. Nafazolin NAFAZOLIN . bočica sa kapaljkom. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.2002 Cena 147. cistična fibroza. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. deca 1. Fluimucil® 200.2004 .D.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.1 %.5din 515-04-03560-2 28.Srbija acetilcistein . akutni i hronični rinitis. bol posle keratoktomije ili traume. Fluimucil® 100. acc 200. krvarenje iz nosa. pneumonija.12. fiola.SANITARIJA .Srbija nafazolin . rastvor.1%. krvarenje iz nosa. NovaSoL. 0.4din 8600097400879 331/2007/12 23. fiola. 600mg.1din (R) 7110096 kapi za nos. pneumokonioza. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . rastvor.1%. D.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos.HEMOFARM . rastvor. bronhijalna astma. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. TOVARNA ZDRAVIL. 0. najduže 5 dana kontinuirano. Nafazol NAKLOFEN® . rinosinuzitis.Srbija nafazolin . .2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.6 godina 2 puta po 200mg. 0. rinosinuzitis. kataralno zapaljenje srednjeg uha.01.HEMOFARM AD . rastvor.4 kapi na 6 sati 0. bronhiektazija.6din (R) 1112311 šumeća tableta.01.HEMOFARM AD . bočica sa kapaljkom. Paralelni lekovi: Benil®. Paralelni lekovi: Uniclophen. deca do 2 godine 1 puta po 200mg.1% NAFAZOL .05 %. rastvor.05%.05% rastvora na 6 sati. 1x5mL 515-04-244/04 29. 0. NovaSoL.8din (R) 1112310 šumeća tableta.09. Paralelni lekovi: acc 100.12. 1x10mL Cena 50. 200mg.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. 1x10mL 3/2-10-7729 20. rastvor.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.2 kapi na 6 sati 0.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND .S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. priprema za rinološki pregled.2007 Cena 64. Fluimucil® 600 NACLOF® .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.Slovenija diklofenak . ampula. sinuzitis. bočica.Švajcarska diklofenak . bočica.09. 5x3mL 3838989501624 Cena 59.1%.12. Paralelni lekovi: Benil®.2002 doziranje: polenska kijavica.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.KRKA. rastvor. bočica sa kapaljkom.05%. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. Uniclophen® 0. 75mg. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23.

diklofenak duo remevita®. dismenoreja 50 -150mg dnevno. Naklofen®.6din 515-04-1054/04 05.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. . strip. blister. rapten-K®.Slovenija diklofenak . Naklofen® duo. Paralelni lekovi: diclorapid®.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. diklofenak. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. Paralelni lekovi: diclorapid®. ako je neophodno.150mg dnevno podeljeno u 2. diklofenak Forte. rapten-K®. D. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.Slovenija diklofenak . blister.Srbija naproksen . . 1x60g Cena 126.11.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Naklofen®.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. diclofenac-retard.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. diclofenac duo.3 doze. Naklofen® retard. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . diklofenak. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.05. diklofenak Forte.1din 3838989500320 570/2005/12 23. rapten rapid. diclofenac duo.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. . diklofenak.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. Naklofen® retard. voltaren NAKLOFEN® DUO .09. rapten® duo NAKSETOL . Naklofen® duo. diklofen®.11.11. diclofenac-retard. diklofenak retard. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. rapten® duo NAKLOFEN® .D. 50mg. povrede mekih tkiva. ako je potrebna dnevna doza od 150mg.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. rapten-K®. diclofenac BMS.KRKA. doza održavanja 1.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. .D.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. diclorapid®. diklofenak duo remevita® plus. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. blister. 50mg.3mg/kg dnevno. D. diklofen®. blister. rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.2 puta po 75mg. tuba. diklofen®.2004 . 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA. 75mg.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. 2x10 kom Cena 181. diklofenak Forte. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita®. 550mg. stomatološke operacije.09.D. diclofenac BMS. dismenoreja. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.D. diklofenak retard. diklofenak duo remevita® plus. posle porođaja. 100mg.KRKA. diklofenak duo remevita® Plus.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofenak duo remevita®. 1%. tvrda. rapten rapid. TOVARNA ZDRAVIL. D. diklofenak. diclofenac duo. diklofen. jednom na dan. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija diklofenak .

reumatska oboljenja.2004 Cena (R) 1162667 tableta. 250mg. blister.3 puta po 250mg dnevno. . Naproksen. vanzglobni reumatizam. blister.03. 500mg. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. glavobolja.4din (R) 5162422 supozitorija.3din 8608807101009 249/2006/12 03.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. 275mg.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.POLFARMEX SA . Naproxen NAPROKSEN . Naproksen. bolovi u kičmi.Srbija naproksen . migrena.KRKA. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. blister. reumatska oboljenja.09. Paralelni lekovi: Naksetol. 550mg.Slovenija naproksen . D. Nalgesin® S.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. postoperativni i ginekološki bolovi. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. postoperativni i ginekološki bolovi. migrena. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.KRKA. Naproxen NALGESIN® FORTE . deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.6din (R) 1162107 film tableta. bolovi u kičmi. 375mg. blister. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.2006 Cena 120.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. Naproxen NALGESIN® S . 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. zubobolja.09. zubobolja.Slovenija naproksen .M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. 2x10 kom Cena 130. . TOVARNA ZDRAVIL. Nalgesin® forte. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. Nalgesin® S.03. Nalgesin® forte. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.2 puta po 550mg. TOVARNA ZDRAVIL. Nalgesin® S. D. vanzglobni reumatizam. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. .abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Poljska naproksen . glavobolja.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. Paralelni lekovi: Naksetol. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Nalgesin® forte. Paralelni lekovi: Naksetol. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. strip. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.09.3 puta po 275mg. Naproksen. blister. Nalgesin® forte. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03.D.D. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. Naproxen NAPROXEN . Paralelni lekovi: Naksetol. 500mg. Naproksen .09.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.

O.Srbija natrijum-hlorid .09. hipovolemijski šok. boca.O. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05. suspenzija. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Cena 1015.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. inf. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. odrasli i. 1x500mL Cena 59.Belgija mometazon . hiponatrijemija.9%. boca. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 1x500mL .USA beklometazon . 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. USA .HEMOFARM AD . bočica sa raspršivačem.SANA HAMMEUM . 9g/L.7din 515-04-1366-1 30. hipovolemijska dehidratacija. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.v.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. odrasli i.7din 8600097200127 773/2006/12 05. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.v.08. 9g/L. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .09.06. hipovolemijski šok. suspenzija.9%. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. inf.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. hipovolemijska dehidratacija. 9g/L. hiponatrijemija.IVAX CORPORATION. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . maks.06. odrasli i.SCHERING-PLOUGH LABO N.Crna Gora natrijum-hlorid . boca plastična.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. hiponatrijemija. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hipovolemijska dehidratacija.V. 0.2006 Cena 48. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijski šok. inf. . 9g/L.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.v.8din bočica sa raspršivačem. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . boca staklena.2003 doziranje: polenska kijavica.Srbija natrijum-hlorid .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . . 400mcg dnevno. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).05%. 50mcg/doza.HEMOMONT D.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.06.9%.

1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.v.O.Crna Gora glukoza. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. ringer’s Injection.5 -1L dnevno.33g/L. bočica sa kapaljkom.D.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. boca.7din 8600064105349 515-04-271/03 11.6% od telesne mase. kalijum-hlorid . Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. 9g/L. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.9din 8588000227778 551/2005/12 19.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. boca. hiponatrijemija.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. 8. starosti 1-2 kapi u oči. odrasli 500. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .HEMOMONT D. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).09.Srbija natrijum-hlorid. 5%+0.O. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika.O.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . kalijum-hlorid . 8. hipovolemijski šok.Crna Gora natrijum-hlorid.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.3g/L+0. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. hiponatrijemija. 1x500mL Cena 107. kalcijum-hlorid. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. . hiponatrijemija.06. .9%.Srbija natrijum-hlorid .6% od telesne mase.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. prosečnom brzinom 80 kapi/min.06. hipovolemijska dehidratacija. inf. . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijska dehidratacija. 1x10mL Cena 239.6g/L+0. hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL Cena 59. .2000mL za 24 sata.5din boca plastična. hipovolemijski šok.3g/L+0.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.5din boca staklena. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju. Cena 65. ringer’s Injection.R.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . hipovolemijski šok.5 -1L dnevno.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. NATRIJUM KROMOGLIKAT .33g/L.Slovačka kromoglicinska kiselina . rastvor. hiponatrijemija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. deca: oko 5mL/kg/sat.HEMOMONT D. ukupna dnevna doza 2. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .O.12. hipovolemijska dehidratacija.10.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god.9%.UNIMED PHARMA S. kalcijum-hlorid. ukupna dnevna doza 2. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .ZDRAVLJE A.6g/L+0.O. natrijum hlorid . Cena 65. 20mg/mL.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. odrasli i.

NATRIUMBICARBONAT . NEBIDO® . 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . blister. preoperativno čišćenje creva.2003 doziranje: metabolička acidoza.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. postoperativna opstipacija. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta.5 mmol/kg na sat.Srbija natrijum-pikosulfat . 1x4mL Cena 8677. hiperhloremična hiponatremija.Nemačka nebivolol . sporo. 5mg. tvrda. deca preko 2 godine 0. blister. 5mg. blister.08.Švajcarska tropisetron .12.m.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 5mg.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT . blister. 3x10 kom Cena 43.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju.08.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1000mg/4mL. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče..1din 3/2-10-5795/1 17. NAVOBAN . maks. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i.NOVARTIS . Paralelni lekovi: andriol Testocaps. sve dok je pacijent izložen alergenu.Nemačka testosteron . posle primene može doći do zamagljenosti vida.2002 Cena 6002. ampula.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. 5mg dnevno. ampula.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.2005 412.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. bočica staklena.2005 19. .2005 . 8.12. 5mg.4din (R) 1124032 kapsula.ZDRAVLJE A. te se 15-20 min. 10x5mL Cena 15653.2mg/kg.5din 15. maks.SCHERING AG .08. blister. odnosno.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.12. 1. duboko u glutealni mišić.12. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije. Testosteron depo NEBILET® .2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15.4%.D. selektivni (R) 1107630 tableta. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. 5mg.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. 5mg.08.

HEMOMONT D. Miastenija gravis: odrasli 1-2. afte) i desni (gingivitis). rastvor. keratitis. i jedna ujutro tokom 7 dana. povrede korneje.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. NEO ANGIN® . ampula. levomentol .6mg+1.2mg+5.c. faringitis.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358.2mg+5. Paralelni lekovi: Neo angin®.05. novorođenčad 0.O. levomentol .35%. doze.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.DIVAPHARMA GmbH . NEOSTIGMINE INJECTION BP .02. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .DIVAPHARMA GmbH . grla i ždrela. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .5mg. bolovi u grlu.v.6mg+1. grla i ždrela. 0. iridociklitis). sor.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .2004 doziranje: 0. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. mikonazol .07.Nemačka neostigmin .5mg i.1.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.5mg i. pre dojenja.4-dihlorbenzil alkohol.0.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. 0.2-0.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. keratokonjunktivitis. promuklost. duboko u vaginu. afte) i desni (gingivitis). 2. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo.05. LTD . blister. neomicin . nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.07. 500mg+100mg. 10x1mL . 2. ili s.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. laringitis.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . zapaljenje krajnika (tonzilitis. prehlada. strip. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. iritis.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis.4-dihlorbenzil alkohol.25mg na 4 sata. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. angina). 0. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.05. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.5mg i.7din 515-04-1453/04 15.c.1%+0. zapaljenje krajnika (tonzilitis.c. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. NEODEKSACIN . sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. bolovi u grlu. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.Nemačka amilmetakrezol. duboko u vaginu.9mg.m.m. deca 0. angina). 0. bočica. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. faringitis.72mg. .m. ili s.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. prehlada. promuklost. zatim 1-2 kapi na 4 sata. konjunktivitis.Nemačka amilmetakrezol.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.Turska metronidazol. laringitis.EMBIL PHARMACEUTICAL CO.5mg i.O. 1x10mL Cena 148. sor. blister.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .Crna Gora deksametazon. teškoće pri gutanju. više puta dnevno. doze ekvivalentno je 1. ili s.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. teškoće pri gutanju. više puta dnevno.

.5mg/kg dnevno.V. bočica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mL Cena 6604.Švajcarska filgrastim .. deca do 6 nedelja 4.SCHERING-PLOUGH LABO N.01./0. NEURONTIN® . 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05. 1.2006 Cena (R) 1155513 kapsula. Paralelni lekovi: gabalept®.06.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. 150mg/1.09.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. blister.06. maks.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. tvrda. tvrda.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.GOEDECKE GmbH . Katena® .302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0.2006 Cena 5051.5mL Cena 326. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.HOFFMANN-LA ROCHE AG . ili s.c. NETROMYCIN® .1din 4034541000508 2047/2007/12 25.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.125 -1mg i. napunjen injekcioni špric.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula. 25mg. različite infekcije potkožnog tkiva. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07.06. paralitički ileus. postoperativna retencija urina: odrasli 0.5mL. deca 0. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. maks.30mg tokom 2-4 nedelje.F. blister.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.v.Nemačka gabapentin . postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.4din (R) 1155512 kapsula. 30Mj./0.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.Nemačka acitretin . 48Mj. napunjen injekcioni špric. infekcije posttraumatskih povreda.5. 5x10 kom Cena 1590.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2.2006 Cena 3233.5-1.5mg i.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x0. odrasli početna doza 1 puta po 25. tvrda.5mL. tvrda. 75mg dnevno. teški poremećaji keratinizacije: individualno. blister. 300mg.6. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. 10mg. ili s. 1x1. 1x0. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži. N NEUPOGEN® .m. zavisno od indikacije.1din (R) 1155511 kapsula. 25mg.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.01.05-0. maks. postoperativne infekcije.07. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima.06.m. deca od 6 nedelja 12 godina 5. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0.07mg/kg sporo i.8 nedelja. NEOTIGASON® . 2.4din 8606103889041 401/2007/12 30. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.5mL. infekcije urinarnog trakta.5mL Cena 10730. 10mg. tvrda.4g dnevno podeljeno u 3 doze.5din 8606103889034 402/2007/12 30. blister.2 Mij/kg dnevno. blister. .c. deca samo izuzetno 0.Belgija netilmicin .

2004 9536. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.2004 Cena 487.6din 451/2006/12 06.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. CORPORATION . zatim oralno 40mg dnevno. bočica. masna hrana smanjuje efikasnost leka.2006 . 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. bočica. 40mg.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. 375mg. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. blister.Nemačka sorafenib .1din 454/2006/12 06. 20mg. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. blister.12. blister. blister. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.09.PFIZER H. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.10.2002 Cena 696. NIASPAN® . blister.4g dnevno podeljeno u 3 doze. blister. 750mg.2003  (R) 1084617 film tableta.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.04.P.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem.ASTRAZENECA AB .07.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta.09. maks. tokom 4 nedelje. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja.04. 500mg.MERCK KGaA .3din 452/2006/12 06. zatim oralno 20mg dnevno. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.04.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.04. tokom 4 nedelje.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl.07. 40mg. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. 200mg. Katena® NEXAVAR® . neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2006 Cena 3362.12. blister. blister.Nemačka nikotinska kiselina . Paralelni lekovi: gabalept®. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. od 200mg) 2 puta dnevno. 600mg.8g dnevno podeljeno u 3 doze. NEXIUM .BAYER HEALTHCARE AG .7din (R) 1122810 tableta. 40mg.C. maks.6din (R) 1122811 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® . 1. blister. 2. 800mg. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.Švedska esomeprazol .USA gabapentin . tablete progutati sa čašom vode. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. 1000mg.2006 Cena 1472.

6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.01. boca staklena. Nipidin N NILACEF® .2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. cordipin® retard. 10mg. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.2002 Cena 324.Italija cisatrakurijum . maks.ZDRAVLJE A. Nifelat P®. bočica. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. Nifelat®.2004 83.Srbija cefuroksim .304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.4 doze (na 6. blister. 2mg/mL.2002 183.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. dnevna doza 2000mg.11.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.D. deca preko 3 meseca 50. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.Srbija nifedipin .GLAXOSMITHKLINE SPA . meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.8 sati). Paralelni lekovi: cefuroksim.09. tvrda. 2mg/mL. cordipin® XL.Srbija nifedipin . 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06.7din 8600097400541 333/2007/12 23.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.D.02.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. 250mg. .5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).HEMOFARM AD .C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.100mg/kg dnevno. cordipin® retard. 1x1 kom . u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze. Xorimax®. 5x2. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. Paralelni lekovi: cordipin®. maks. angina pektoris: 2 puta po 20mg.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19. ampula.04. Paralelni lekovi: cordipin®. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju.2006 j01dc cefalosporini.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. blister.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. NIFEDIPIN RETARD .11.5din 20mg. ampula. ceroxim. zinacef NIMBEX™ .11.Srbija nifedipin . cordipin® XL. maks. blister.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. 20mg.HEMOFARM AD . zatim 3 puta po 20mg. 2 puta po 40mg. 2 puta po 40mg. bočica.04. 750mg. blister.ZDRAVLJE A. 3x10 kom Cena 73. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris). 1500mg. 20mg. cefuroxim-MIP®. Cena 83.02. podeljeno u 3.2007 doziranje: hipertenzija.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. NIFELAT P® . maks. Nipidin NIFELAT® .2006 Cena 1966. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. . 5x10 kom Cena 79.

2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. . deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.Nemačka nimodipin . 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). actasulid® NIMESULID . odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). inf.D. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. postoperativni bolovi.06.2000 doziranje: reumatoidni artritis. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. zubobolja. 50mg/5mL. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. a najduže 14 dana. dismenoreja. ampula.03. .2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.3 doze. maks.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. . glavobolja. sportske povrede. zatim 1.8din (R) 3163021 *suspenzija. maks. glavobolja. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. zubobolja. bočica. dismenoreja.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. 100mg. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja).C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. blister. bočica.v. blister. odrasli 150mcg/kg (intubacija).2003 doziranje: reumatoidni artritis. 100mg. 10mg/50mL.2002 doziranje: reumatoidni artritis.HABIT PHARM A. bočica. Nimesulid.Indija nimesulid .2mcg/kg u minuti. sportske povrede. inj. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.PANACEA BIOTEC LTD. Paralelni lekovi: aulin.04.12. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. actasulid® NIMOTOP® S .abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju.4din 8606007910254 65/2007/12 11. 400mg dnevno. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07.04. NIMESULID . 1x50mL Cena 1120. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 5mg/mL. 2x10 kom . Nimulid®. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. postoperativni bolovi. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.04. 400mg dnevno. dismenoreja.2002 Cena 100.Srbija nimesulid . blister. 100mg. Nimulid®-Md. postoperativni bolovi. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.01. 2mg/mL.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: aulin. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. NIMULID® . Nimulid®-Md.D. (osobe sa manje od 70kg 0. Paralelni lekovi: aulin.BAYER HEALTHCARE AG . glavobolja. Nimulid®. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07.Srbija nimesulid . degenerativna reumatska oboljenja zglobova.5mg/h). zubobolja. Nimulid®-Md. sportske povrede.

Paralelni lekovi: cordipin®.O. deca do 1 godine do 2. tuba.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. actasulid® NIPAM .v. maks. sternotomiji: i.M02AA. a zatim na 5-10 min povećavati za 0.v. Nitroglicerin.04. 50x1.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. traumatska oštećenja tetiva. 1mg/1.Indija nimesulid .D. 1%. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. blister. 5mg/1. .2002 doziranje: hipertenzija.D. inj. ampula.7din 8608807100361 885/2007/12 25. . incizijama kože.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju.2mg/min (početi sa 0. postoperativni bolovi.Bosna i Hercegovina nitrazepam .04. Paralelni lekovi: aulin.01-0.5-5mg.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. 1x10 kom Cena 78. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji.6mL.07. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. . zubobolja. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.04. akutni infarkt miokarda. Nimulid®. po potrebi ponoviti.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. Paralelni lekovi: Nitro-dur.01-0.v. cordipin® XL. (posle efekta postignutog i. u razmacima od 10 min.02mg/min. deca od 6. 20mg.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. inf.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.14 godina 5mg.03. angina pektoris: 2 puta po 20mg.6mL. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. dismenoreja.) 0. Nifelat® NIRMIN® . deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. blister.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.Srbija gliceriltrinitrat .PANFARMA D.005-0.Srbija nifedipin .. 1x30g Cena 155.2002 doziranje: reumatoidni artritis.5mg. .O. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. 1mg tokom 3 min. deca od 25 godina 2.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. 50x1. 3x10 kom Cena 83. tvrda. najviše 2 puta. spor tske povrede. blister.BOSNALIJEK D. 100mg. 2 puta po 40mg. Nitropen spray . 20mg (u bolnici). maks. inj. anesteziji.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL . 5mg.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98.6mL Cena 1193. NIMULID®-MD .2din 8901168601073 308/2006/12 08.12.01mg/min do željenog odgovora). i. Nimesulid. 1x10 kom N NIPIDIN .PANACEA BIOTEC LTD. Nitrolingual®.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris.2007 Cena 646. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. glavobolja. ampula. . cordipin® retard.PANACEA BIOTEC LTD.1din 3/2-10-4197 20. Nifelat P®.Indija nimesulid .

Nitrolingual®.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .12. Paralelni lekovi: Lemod. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.Solu NITREPIN® . 40mg dnevno. do 6 puta dnevno. 0. 10mg. 2x10 kom Cena 99. blister.4din 20mg.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.09. 1x28 kom 515-04-285-1 01.v.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.Švajcarska gliceriltrinitrat .08. 2x10 kom Cena 53.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Lemod® . .5mg. folija. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. 40mg.24 sata. bočica. . reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.v. ukloniti za 12.8-1. u sedećem položaju. ili i. posle pauze od 8.5mg/kg dnevno. Cena 1053. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.D. NITRO-DUR .08.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster. 1x40 kom Cena 49.Srbija nitrendipin . na početku i po završetku citostatske terapije. 20mg. akutni napad angine pektoris: terapija 0. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26.SRBOLEK A.2006  (R) 1402192 tableta.2002 Cena 141.4din 40mg.6din (R) 9102631 transdermalni flaster.Srbija metilprednizolon . doza održavanja 2-8mg dnevno. blister. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .2003 Cena 2294.v. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. folija. 80mg. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. profilaksa 0. blister. liobočica sa rastvaračem u ampuli.ZDRAVLJE A. Lemod-Solu. ZRENJANIN . Nitrolingual®.4din 8600064105998 124/2006/12 06.JUGOREMEDIJA A.Srbija gliceriltrinitrat . zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. po potrebi ponoviti za 3 minuta. Paralelni lekovi: Nirmin®.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. Nitroglicerin.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.01.5din 8600064105981 123/2006/12 06. 4mg. deca preko 6 godina početna doza 0. doza održavanja 4-8mg. 1 sat pre. maks. ostale indikacije: 10-500mg i.m.v.D. Lemod depo. Cena 622.02.5mg sublingvalno. Nitropen spray NITROGLICERIN .5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.7din (R) 1047177 tableta.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. Nitro-dur.12.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije.D. Paralelni lekovi: Nirmin®. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. Nitropen spray N . 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25.02. liobočica sa rastvaračem u ampuli.6din 8608809000614 208/2007/12 16. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.

Nitrolingual® NITROXOLIN . 250mg.O. Paralelni lekovi: Nirmin®.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. 150mg.6din (R) 1029801 kapsula.PHARMANOVA D.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. u profilaksi kaps. kaps. forte.forte uzeti uveče. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.4mg/doza.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE .2001 .Srbija gliceriltrinitrat . bočica sa raspršivačem. Nitro-dur. blister. 5mg.4-1. Nitroglicerin.Nemačka nitroksolin .02. meka.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. blister. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.10. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. meka.10.SLAVIAMED D. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. blister. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. 250mg. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.O. 150mg. 1x4.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. 1x12.10. . plućni edem.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. 0.Nemačka gliceriltrinitrat .10.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. zastojno oboljenje srca: 0. u profilaksi kaps. 150mg.07. spastička migrena: 0. renalne i plućne kolike.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. blister.8din (R) 1029802 kapsula.Nemačka nitroksolin .2006 Cena (R) 1029804 kapsula.Srbija nizoldipin . bočica sa raspršivačem.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. KG . Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . blister.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® .4-1.O.2006 Cena 1500. meka. Nitroglicerin.O.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. blister.5mL Cena 141. meka.2006 Cena 513. meka. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Nitro-dur. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. Paralelni lekovi: Nirmin®.CHEPHASAAR CHEMISCH . 0.4mg/doza. .. blister.CHEPHASAAR CHEMISCH .G. forte dnevno. Asthma cardiale. kaps.10. 250mg.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02. meka. akutni napad angine pektoris. uzeti uveče. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.12.10.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.4din 3/2-4206/00 20.

blister.SRBOLEK A.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.1mg/kg.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. 40mg dnevno.ASTRAZENECA UK LIMITED . lio-ampula sa rastvaračem. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. maks.KRKA.08. Paralelni lekovi: Nofocin.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.30mcg/kg (održavanje efekta).5din 3838989501648 515-04-03553/03 28. blister. hronične infekcije prostate.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.v. inj. 4mg/mL.08.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.Velika Britanija tamoksifen .2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. 20mg.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.080. 10mg.N. blister.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. inf.Holandija vekuronijum . blister.11. 50x1mL Cena 8358.v.06.Velika Britanija tamoksifen . TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Nolvadex®. .02.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.09.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.D. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. Uricin NOLICIN® . od 40 -100mcg/kg).2din 3/2-10-6211 19. 50.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. Uricin NOLVADEX® . . NOFOCIN .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.Slovenija norfloksacin . 2x10 kom Cena 330. N . 400mg. Tamoxifen NOLVADEX®-D . 2x10 kom Cena 188.v.Srbija norfloksacin . blister. 0. hronične infekcije prostate. 2x10 kom Cena 330. 10mg. Tamoxifen NORCURON . 400mg.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. Paralelni lekovi: Nolicin®. zatim 20.ASTRAZENECA UK LIMITED . 3x10 kom Cena 660. inj. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. ORGANON .D. i. D.V. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

1x1.NOVO NORDISK A/S . 10mg dnevno.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .3mg dnevno.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. Monodipin.6din 5413973112383 1268/2006/12 02.05mg/kg dnevno.2007  (R) 1149081 tableta.12. se uzimaju uz obrok. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.) dnevno.Nemačka kvinagolid .HEINRICH MACK NACHF.01.08. KG .5mL. blister.5mL. 5mg/1. blister. blister.6din 3/2-10-10795/1 28. odnosno 1.035mg/kg dnevno.01. 1x1. maks.0.1. blister. supstituciona terapija: odrasli 0. 10mg. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. tabl. 25mcg/50mcg. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.2007  (R) 1149082 tableta.15 -0. 3x10 kom Cena 686.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. 150mcg.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. odnosno 0. Tenox®.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. Norvasc®.Nemačka amlodipin . amlogal®.5mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.FERRING GmbH . Turner-ov sindrom: 0. Paralelni lekovi: alopres®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vazotal N .0mg/m2 dnevno.5mL Cena 27107.10.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlohexal.10. amlodipin. blister. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. Normodipine®. Tenox®. Paralelni lekovi: alopres®. od 7. 10mg/1. 5mg. vazotal NORPROLAC® . amlogal®.GEDEON RICHTER LTD . blister.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju.5mL Cena 11300.4mg/m2 dnevno. 75mcg.5mL 3/2-10-10797 28. 1x1.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. najbolje uveče. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.8din 3/2-10-10795 28. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18.Danska somatropin . maks.7. NORVASC® . Monodipin. oligomenoreja. 10mg jednom dnevno. amlohexal.2006 doziranje: hipertenzija. 5mg.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.Mađarska amlodipin .2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. Cena 41695. amlodipin.12. dana 50mcg (bledo plave tabl.025. a od 4.01. Humatrope NORMODIPINE® .-6. 15mg/1.) dnevno. GmbH & CO. Paralelni lekovi: genotropin®. amlopin Lek®. amenoreja. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. amlodil.12.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. amlodil. amlopin Lek®. doza održavanja 75-150mcg.

Nafazolin NOVOFEM® .1din (R) 7110336 kapi za nos. amlodil. Paralelni lekovi: analgin®. uz obrok. 100mg. bočica.05%.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. Normodipine®.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. deca 1.O. dnevno tokom 12 dana.1%. amlogal®. amlohexal. blister.5 -1g sporo i.12. 0. 2. maks.2 kapi 0.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.6din 515-04-2214/03 02. kontejner za tablete. rinosinuzitis. rastvora na 6 sati. inj. Paralelni lekovi: alopres®. ampula.USA amlodipin . NOVALGETOL® . bočica sa kapaljkom. osteoporoza: 1 crvena tabl. . Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni. rastvor. postoperativnih).Srbija nafazolin . priprema za rinološki pregled.11. Nafazol. inj. 5g dnevno. amlopin Lek®. amlodipin.ABBOTT LIMITED . 3x10mg Cena 1257. meka. kataralno zapaljenje srednjeg uha. maks. 0.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® .Srbija metamizol-natrijum .05 %.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.v. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. 1x28 kom .11.1 %.09. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. ili 1. akutni i hronični rinitis. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Benil®.O. estradiol . bočica sa kapaljkom. Tenox®. Monodipin. Baralgin M® NOVASOL .Velika Britanija ritonavir .2003 Cena 64. rastvor.GALENIKA AD . 1x10mL Cena 50.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju..2003 doziranje: hipertenzija. rastvora na 6 sati.5g/5mL.NOVO NORDISK A/S .9din 8608808101381 2081/2007/12 25. 1mg+1mg.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.PHARMANOVA D. 10mg jednom dnevno. dnevno tokom 16 dana. 10mg.2003 doziranje: polenska kijavica.PFIZER .2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.Danska noretisteron. 4x1 kom Cena 26593.5g i.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.11.4 kapi 0.MANUFACTURING CENTER .12.m. vazotal NORVIR . uz obrok. 50x5mL Cena 711. najduže 5 dana kontinuirano.2. krvarenje iz nosa. zatim 1 bela tabl. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati.

12. vrstu insulina.Danska insulin aspart .NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.10.2002 Cena 1262.Danska repaglinid . blister. 1mg.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12./mL. NOVORAPID® .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL a10ad insulini i analozi. 100j. 5x3mL . maks.NOVO NORDISK A/S ./mL. parenteralni. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.Danska insulin aspart .Danska insulin aspart .10. 100j./mL.2002 Cena 1237.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 0. blister. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.10.5mg. 100j. 16mg dnevno.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. bočica.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. vrstu insulina. parenteralni. do najviše 4mg uz glavne obroke.11. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: Novorapid®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. blister.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.08.4din (R) 1341352 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL Cena 2804.3din 3/2-10-8089 27.NOVO NORDISK A/S . 100j. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju.2din (R) 1341351 tableta.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.5din 3/2-10-9161 26. 2mg. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin aspart .5din 3/2-10-6837 22.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. parenteralni. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. uložak./mL.5mg (početno). kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.

43. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. vrstu insulina.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno.07. 100mg.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.12.2 g/d. zatim u intervalima 4 -12 sati.4mg.Hemofarm. 1.07. blister. 2.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.Velika Britanija ibuprofen . 1x4. teške epizode krvarenja 3. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . Paralelni lekovi: Novorapid®. maks. deca od 3-7 god.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.Danska eptakog alfa (aktivirani) . posle jela. doza održavanja 0.Velika Britanija ibuprofen . deca od 1-2 god. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.07. bočica.2-1.6-1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09..2 g/d.NOVO NORDISK A/S . 2. 100mg/5mL. blister. uložak. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 3-4 puta po 200mg. liobočica sa rastvaračem. 2. bočica od tamnog stakla.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2 -1.v. liobočica sa rastvaračem.8din 3/2-10-9163 26. 1x2.12. 2x6 kom . Paralelni lekovi: Brufen®. maks.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg. Ibu . primenjuje se isključivo i. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta.3mL Cena 63787.07.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi.08. Ibuprofen.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . 1x100mL 515-04-1712/04 09. 200mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta.2mg. Nurofen Liquid. Nurofen active. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.07.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.6-1. blister.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. blister.Danska insulin aspart . parenteralni.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.2002 Cena 123117. inj. 100j.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. 200mg. . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.5din 3/2-10-9164 26. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.2 g/d. posle jela. na 2./mL.4 g/d.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.3 sata u početku. 100mg/5mL. 200mg. .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. sirup 3-4 puta po 100mg. NUROFEN . rupan. sirup 3-4 puta po 50mg.07. deca od 8-12 god. doza održavanja 0. Upfen NUROFEN ACTIVE . 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.NOVO NORDISK A/S .RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.

1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.02g+0. Paralelni lekovi: Brufen®. 5.951g+0.6-1. leucin.951g+0.j. deca od 1-2 god. deca od 8-12 god. posle jela.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. 3-4 puta po 200mg. . rupan. 3-4 puta po 100mg.57g+0.48g+1. Nurofen.1.Velika Britanija ibuprofen .B05D. Upfen NUROFEN LIQUID . Paralelni lekovi: Brufen®..393g+1.85g+0. NYSTATIN .A07AA02 ANTIDIJAROICI.51g+0.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 2.. 100000i. lizin. 200mg. treonin .V.j.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. triptofan. . 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.85g+0.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju.3g+0.7mg+2. arginin.2. kalcijum-hlorid. izoleucin.j. doza održavanja 0.7mg. Nurofen active. 200mg.02g+0.Hemofarm. 1x10 kom 515-04-3396/04 30. 3-4 puta po 100mg. bočica.Hemofarm. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.51g+0. blister. kesica. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11. 1x10 kom Cena 43.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.j.071g+1.071g+1.12.51g+0. Ibu .09.BAXTER HEALTHCARE S.48g+1.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.184g+ 0.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.51g+0.595g+0. deca od 3-7 god.393g+1.955g+ 0. deca od 3-7 god. 3-4 puta po 200mg.2007 Cena 56. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.85g+0.12. serin.4 g/d.ORGANON AGENCIES B.. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.595g+0. nedonoščad 4 puta po 100000 i. blister. a odstranjuje posle 3 nedelje. fenilalanin. Ibu .2din 8600097400046 964/2007/12 10. 3-4 puta po 50mg. 5.05.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.714g+0.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.3g+0. prolin.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i..38g+4. metionin. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. Ibuprofen. Ibuprofen. blister. tirozin. valin..A.07. etinilestradiol . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. deca od 1-2 god. 500000i. Upfen NUTRINEAL PD4 .955g+ 0. meka. NUVA RING .HEMOFARM AD . rupan.j.Irska natrijum-hlorid. Nurofen.Srbija nistatin . Nurofen Liquid. plastična kesa.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. . .j. plastična kesa. meka.184g+ 0.27g+0.2 g/d./mL.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.. 11.05.646g. histidin. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10..27g+0. maks. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.38g+4.09. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. 3-4 puta po 50mg. alanin. glicin.57g+0.600000 i.j.714g+0. deca od 8-12 god.646g.85g+0. natrijum-laktat.-1 Mi. L-tirozin.Holandija etonogestrel.

abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.05.Srbija nistatin . 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta. bočica plastična.j. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).j.j.j. 100000i..6din 8600097400909 491/2006/12 07.HEMOFARM AD .3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju./g.Srbija nistatin .PANFARMA D.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).2007 113.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.. 32.05. tuba.O. 100000i.2007 mesto u NYSTATIN .O. .4din 10.4din 10. tuba. zatim 1 na 2 -3 dana još 2. 100000i./g. 1x15 kom Cena 54. N . NYSTATIN .04.

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

100i.08.m.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. bočica. 500i. intravenski .2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva. emoclot d. octanate 250 O . 1%. ZRENJANIN .D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. 100i.9din (R) 4157312 krem.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.j.Austrija faktor VIII . nespecifični Cena 11572.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju..j. octanate 250 OCTANATE 1000 . Ig vena OCTANATE . Haemoctin SdH. 1x1 kom 3/2-10-4004 01. Paralelni lekovi: Beriate P./mL./10mL.2002 Cena 113.10.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. octanate.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i. liobočica sa rastvaračem. 1x10mL Cena 37328.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).j.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. emoclot. 1x10mL Cena 15283.OCTAPHARMA AB . idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.b.I. Haemoctin SdH. 1%. octanate. Haemoctin SdH. bočica.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.12.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.b. octanate 1000.1din (R) 4157311 prašak za kožu.I. 1%. Humani imunoglobulin 5%. OCTAGAM® . emoclot.08.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.4din 3/2-10-4003 12./kg. emoclot.b.H .Austrija faktor VIII .D.10. bočica.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2002 Cena 109.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.j..m.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. emoclot d.I. tuba. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. Paralelni lekovi: Beriate P. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.H . liobočica sa rastvaračem.JUGOREMEDIJA A. 1x10mL Cena 37328.5g.Švedska faktor VIII .abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .09. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.Srbija ciklopiroks . Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 250 OCTANATE 1000 . emoclot d. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII./mL. 2.10.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII..H .m. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.

emoclot.H .A. 50i.S .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Beriate P.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Haemoctin SdH.I./mL.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.08. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno./mL.I. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. octanate./5mL. Haemoctin SdH. emoclot.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.S . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. octanate 250 OCTANATE 250 . octanate 1000 OCTANATE 250 ..09.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Austrija faktor VIII . Haemoctin SdH.12.09.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.I. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.b. emoclot d.j. emoclot.OCTAPHARMA AB .2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.Švedska faktor VIII .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.OCTAPHARMA S.H . emoclot../mL. Paralelni lekovi: Beriate P..j. liobočica sa rastvaračem. octanate. Haemoctin SdH.j. Cena 10212.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. Paralelni lekovi: Beriate P.b. Paralelni lekovi: aimafix. 100i. Cena 10212.Francuska faktor VIII . liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. octanate. 1x5mL Cena 16443.m.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.2din 50i.Francuska faktor VIII .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.A./mL..OCTAPHARMA S. Immunine O .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. 1x5mL Cena 10212. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot d.j. 500i. octanate 1000 OCTANINE F .09.Austrija faktor IX .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 1x10mL Cena 37328. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. liobočica sa rastvaračem. emoclot d. octanate 1000 OCTANATE 250 .I.j.2din 50i. octanate. liobočica sa rastvaračem.9din 3/2-10-4032 12. emoclot d. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. liobočica sa rastvaračem.m.

dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. . bočica.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. do godinu dana.03.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).Crna Gora prednizolon .2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. 1mg/mL+20mg/mL. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.Srbija estradiol .2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana.3din (R) 7090752 kapi za oči. 1x250mL 515-04-4943-1 16. rastvor. OIKAMID . 10x5mL O Cena 253.Srbija hidroksokobalamin . 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.2002 Cena 172.5din 3/2-10-9117 25.Austrija oktenidin.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. estrofem®. 5x2mL Cena 200. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.01. ampula.03. OESTRADIOL . 10mg/mL. posle apopleksije.03. 2500mcg/2mL. bočica.GALENIKA AD .N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.O.Hrvatska piracetam . vagifem® OFTALMOL . 1g. OHB12 .5%.O. trauma i operacija na mozgu. . bočica sa raspršivačem. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. Paralelni lekovi: Piracetam . 1x1000mL 515-04-4943-3 16.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. delirijum alkoholičara.11.PLIVA HRVATSKA D.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. boca plastična. preoperativna priprema kože. 1mg/mL+20mg/mL. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. zavisno od indikacije. ampula. tvrda.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. 400mg.5din 8608808101442 61/2007/12 11.O.12.03. blister.5din 8608808101435 496/2006/12 07. fenoksietanol .04. 5x1mL Cena 152. 1mg/mL+20mg/mL.O. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). zatim 2500mcg jednom mesečno. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.SCHULKE & MAYER .abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . 1mg/mL+20mg/mL. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.03.HEMOMONT D. 0. monokomponentni Cena 62.1din (R) 1073162 kapsula.GALENIKA AD . 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24. ampula. boca. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

150mg. 300mg. 100mg/mL. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. Paraplatin® PARAPLATIN® .06. blister.2004 Cena 83. Paralelni lekovi: efferalgan®. 600mg. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. Paracet PARAGAL . 500mg. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. bočica.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. blister. 120mg/5mL.5din (R) 5086525 supozitorija. 4 doze u 24 sata. deca dobijaju maks. 80mg.07.9din (BR) 3086523 sirup.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . Paracet PARACETAMOL . deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.2003 Cena 532.12. Panadol.5-1g na 4-6 sati.2004 Cena 68. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. inf. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. 4g dnevno. 500mg.GALENIKA AD . ponavljati na 4 nedelje.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.12.8din (R) 5086527 supozitorija.2003 Cena 73.2003 Cena 583. od 80mg na svakih 6 sati. maks. 450mg. u razmaku od 4-6 sati.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.09.8din (R) 5086526 supozitorija. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno.2002 . 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.12. deca dobijaju maks. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.REMEVITA D. Paralelni lekovi: efferalgan®.2004 Cena 110. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.Srbija karboplatin . Paralelni lekovi: carboplatin. maks. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit.SIGMAPHARM . strip.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija paracetamol .09.4din (BR) 1086451 tableta. blister. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. 4 doze u 24 sata. PcM-Hemofarm.Srbija paracetamol . bočica.06.06.2002 19. kao kratkotrajna i.v. cycloplatin 150.5-1g na 4-6 sati.10. tokom 15-16min.USA karboplatin .O. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.7din (R) 5086524 supozitorija. bočica.2002 2557. supozitorije. Febricet. kutija. strip.. strip. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. Panadol.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.09. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. Febricet.O. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. cycloplatin 50. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.2003 Cena 63. 500mg. 1x10 kom Cena 32. 50mg.. PcM-Hemofarm. bočica. bočica.09. u razmaku od 4-6 sati. 500mg. 150mg.5din (BR) 1086522 tableta.12. NIŠ . 4g dnevno.5din (BR) 1086450 tableta. strip.3din 18. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53.

Grčka fenoterol .E. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.04mg/kg.02mg/kg ako je potrebno.v.BAXTER AG . Paralelni lekovi: carboplatin.8din 3/2-10-4598 25.v.1mg/kg telesne težine. daje se sporom i.06. 50x2mL Cena 4126.Španija fenoterol . 5mg.A.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju.07. 0.V.05.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .v. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382. ponavljati na 4 nedelje. 0. 0.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija. inf.v. cycloplatin 150. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. . PARTUSISTEN® .11.Merz Pharma Gmbh & Co.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.N. tokom 15-16min.03-0. novorodjenčad i odojčad i.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.7din 3/2-10-9083/02 25. ampula. 6 kom Cena 515-04-60/04 04.5din 9006968004273 2261/2006/12 06.Srbija paracetamol . 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. 500mg.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija. KGaA . zatim i. kao kratkotrajna i.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.01-0.G02BB.5mg/10mL.HEMOFARM AD . inf. zatim i.2002 P Cena 67.01-0. PAVULON® . Paragal PARTOBULIN® S/D . ampula.2002 .abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.Holandija pankuronijum . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.v. . napunjen injekcioni špric sa iglom. fiola. 5x10 kom Cena 432. PATENTEX OVAL N . 4mg/2mL. humani . 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. i do početka 37. 10 minuta pre seksualnog odnosa.05-0. 75mg. ORGANON .02mg/kg ako je potrebno. 0.v. (20 kapi/min)..G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.9din 3/2-10-6212 11.12. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati.06. Immunorho.12. 0.Nemačka nonoksinol . 250mcg..2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20.J06BB01 j06BB imunoglobulini. 12 kom 515-04-60/04-1 04. blister. rhesonativ® PARTUSISTEN® . 75mg.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. cycloplatin 50.

(10mcg+40D. 1x0. Paracet.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 150mcg/0.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5-1. liobočica sa rastvaračem. inj.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.5mL Cena 14624.5mcg/kg s. 3.j. 180mcg/0. Panadol. maks. bakterijske i virusne vakcine.Holandija peginterferon alfa-2b . 1. hronični B hepatitis. 1x0.j. 4 doze u 24 sata.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.01.)/0.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. 80mcg.j.5mL.Irska peginterferon alfa-2b . 135mcg/0. 1x0. tokom 6 ili 12 meseci.j.5mL. napunjen injekcioni špric.Švajcarska peginterferon alfa-2a .L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. 4g dnevno. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.+60i.+8D.SCHERING PLOUGH .+30i.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. VAKCINE j07c.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 1x0. Febricet. mesec po rođenju. 50mcg.5-1. pen sa uloškom.+4i. deca dobijaju maks. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.c. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.5mL. liobočica sa rastvaračem u špricu. 1x0.2003 Cena 11839. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.07.08.6din 515-04-2999/03 15.J07C.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.5mcg/kg nedeljno. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mL Cena 1371. pen sa uloškom.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03. i 4.4din 515-04-1631/03 15..c. u razmaku od 4-6 sati.09.5mcg/kg s. 1.j.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.6din 515-04-1631-1 15. PEGINTRON .5mL.A. 2 i 3 .SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . HCV . PENTACT-HIB .5mL Cena 17530. 1x0. inj.F.5mL. P .09.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima.j. 1x0. PEGINTRON .+32D. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. Paracetamol PEGASYS® . jednom nedeljno. liobočica sa rastvaračem.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. . Paralelni lekovi: efferalgan®. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.. tokom 6 ili 12 meseci.SANOFI PASTEUR S.07. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. 120mcg/0.5-1g na 4-6 sati.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju..5mcg/kg nedeljno.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.08.5mL Cena 7302.5mL 2. revakcinacija posle godinu dana. jednom nedeljno.

) 100-200mg dnevno. Salofalk® 250. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .06.j. Pentoksifilin.9din 3838989508357 222/2005/12 15. posle jela.) 100-200mg dnevno. Trental® 600 P .j. influenzae tip B. 3. Paralelni lekovi: 5-aSa.+32D.Slovenija pentoksifilin .J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. PentoHeXaL® 300.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. PENTILIN® . Paralelni lekovi: damaton®.8din 3838989503871 220/2005/12 15. inj. asacol®. inj.KRKA. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. 2x10 kom Cena 158. 600mg. kutija.v. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.+10mcg)/0. blister. 600mg.A.5mL 2.SALUTAS PHARMA GMBH .SANOFI PASTEUR S. inj.5mL Cena 515-04-1755/04 28. Pentoksifilin. Salofalk® 500 PENTAXIM .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. . 400mg. PentoHeXaL® 300. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.07.5mL.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.D.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.08. mesec po rođenju. 10x10 kom Cena 2685. PentoHeXaL® 600.. PentoHeXaL® 600.(inf. liobočica sa rastvaračem u špricu.j. . kutija. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. ampula. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 251. (40i.08. Pentoksifilin. 1g.j.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. PentoHeXaL® 600. PentoHeXaL®. 100-300mg dnevno ili spora i. inj. Trental®. Pentilin®. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. PentoHeXaL® 300. parenteralno i. 100mg/5mL.A07EC02 ANTIDIJAROICI. 1x0. PeNTILIN® forte.08.m.(inf.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). ampula. i 4. Trental® 600 PENTOHEXAL® . 100mg/5mL.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Salofalk®. Trental®. . 5x5mL Cena 140. TOVARNA ZDRAVIL. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).06. 500mg.8din 8606102233104 1240/2007/12 07.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.7din 3838989503635 221/2005/12 15. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06.+25mcg+25mcg+40D.Švajcarska mesalazin . PeNTILIN® forte.Nemačka pentoksifilin . D. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. kutija.v. Paralelni lekovi: damaton®. posle jela. Paralelni lekovi: damaton®.KRKA.D.Francuska vakcina protiv H. revakcinacija posle godinu dana. 2427. blister. Claudicatio intermittens: parenteralno i. 100-300mg dnevno ili spora i. 2 i 3 .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. 400mg dnevno.j.08. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. Pentilin®.+30i. Trental®.4din +8D.Slovenija pentoksifilin .03.m. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. maks. D. PentoHeXaL®.

ampula. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06. Pentilin®.SALUTAS PHARMA GMBH . PeNTILIN® forte.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. PentoHeXaL® 300. PentoHeXaL® 600. Pentilin®. maks. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. na 6 sati. Cena 600mg.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Pentilin®.07. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. PeNTILIN® forte. Trental®.m. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. meningitis 2g i. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24.07.Nemačka pentoksifilin . piridoksin. Pentoksifilin. inj.VEROFARM . Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.A11EX. Paralelni lekovi: damaton®. bočica.04. 400mg dnevno. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. Trental®. blister. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. lečenje tokom 2 meseca.) 100-200mg dnevno.Nemačka pentoksifilin . Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .O. 50x1g .USA ampicilin .(inf. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Paralelni lekovi: ampicilin. 100-300mg dnevno ili spora i.v.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. folna kiselina (vitamin B11). 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. PentoHeXaL®.03.SALUTAS PHARMA GMBH . blister. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . dnevno (ujutru i uveče). 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg..07.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . PentoHeXaL® 300.PANFARMA D. PeNTILIN® forte.Rusija tiamin. PentoHeXaL® 600.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. PentoHeXaL®. Paralelni lekovi: damaton®. cijanokobalamin . Pentoksifilin. posle jela. nikotinamid. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Paralelni lekovi: damaton®. bočica.03. PENTREXYL . ampicilin alkaloid®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Trental® 600 PENTOVIT .Srbija pentoksifilin . Trental®. inj.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa. PentoHeXaL®. 400mg. 1g. . ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. 300mg/15mL.v.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju.O.

2002 Cena 311.2002 Cena 498.12. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.9din 3/2-10-9114 19. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 250mg/5mL. pre ili u toku jela. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.9mg.9mg.12.INNOTECH INTERNATIONAL .86mg. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.12.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. 1x12 kom 3/2-10-9116 19. uveče. 500mg.2004 Cena 2450.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 392. tvrda. tuba. 20mg. 18. deca 5-8mg/kg dnevno. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. blister.12. 1x50.GALENIKA AD .CHEPHASAAR CHEMISCH . fiola.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . 2x8 kom Cena 101.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: ampicilin. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. tuba..PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.12.2%.Srbija fenobarbital .86mg.Nemačka glukozamin . 6x4. 2x5 kom 3/2-10-9112 19. blister. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.2002 Cena 254.6din (R) 6136931 vaginalna tableta.12.01. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta. ampicilin alkaloid®. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.1din 8600097400206 338/2007/12 23.7din (R) 4136934 vaginalni krem.6mg+131. 392.5g 3/2-10-9115 19. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX .5din (R) 6136932 vagitorija.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.2%.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.09.5din (BR) 1163562 film tableta. 1x72g Cena 254. 3x10 kom Cena 112. blister.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.06.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.06.LABORATORIE INNOTHERA . 1.G02BB. blister.2002 Cena 181. PHENOBARBITON .Francuska benzalkonijum-hlorid . 1. Pentrexyl PERIGONA® .2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. 100mg. fiola. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.Srbija ampicilin .1din 515-04-363/04 09. 2x10 kom P . blister.6mg+131. 18. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. bočica.

10mg. liobočica sa rastvaračem.Srbija fenobarbital . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. deca 5-8mg/kg dnevno.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11.Srbija fenobarbital .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.2002  (R) 3115154 oralni rastvor.. 1x15 kom . bočica. 600mg dnevno. cerebralnih hemoragija. 5x2mL Cena 300. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. po potrebi ponoviti za 6 sati.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . Paralelni lekovi: Fenobarbiton.11.O.O.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . . 220mg/2mL. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. 3x10 kom Cena 47.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. pre jela. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.Makedonija folkodin . 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.4din 29. hemoroidi: po 600mg. ulje avokada .342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON .07. eklampsije. tvrda. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg.2005 doziranje: status epileptikus. parenteralno 50-200mg. 1x20 kom Cena 135.M09AX.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula.Francuska diosmin . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 15mg. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula.07.11. Phenobarbiton PHLEBODIA . PIASCLEDINE .2002 doziranje: suvi.PANFARMA D.O. 15mg/5mL. blister. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.11.2003 752. 200mg+100mg. tvrda.O.PANFARMA D.09. 398. pre doručka. uveče.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19.INNOTECH INTERNATIONAL . bočica. .2din 8600097401043 250/2005/12 06. 600mg. akutne konvulzije kod tetanusa. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).09.Austrija ulje soje. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM .ALKALOID AD . maks.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 600mg.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. blister.5din 29. blister.

D. Pipem PIPEM . kada se radi o nedostatku apetita.KRKA. tiamin.4mg+10mg+15mg. holekalciferol. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. rastvor. D. dnevno rastopiti u ustima. tokoferol .J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. PILFUD® . bočica sa raspršivačem.12.5mg+1. 2x10 kom Cena 147.+60mg+1. 5000i. . j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). maks. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana.D.A11BA. 5%.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. piridoksin. 200mg.Velika Britanija piperacilin . najviše 2mL 2% rastvora dnevno. bočica. .Srbija pipemidinska kiselina .Srbija pipemidinska kiselina .j.2din 3838989623500 87/2007/12 11. 24g dnevno.12.WYETH PHARMACEUTICALS .01.Slovenija retinol. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. kalcijum-pantotenat.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. tvrda. 1x2g .01.09. 3x10 kom Cena 198.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. dnevno podeljeno u više doza. u težim infekcijama 200-300mg/kg. . tabl. Paralelni lekovi: Palin®. PIPEGAL® . folna kiselina.Bosna i Hercegovina minoksidil . treba uzimati 2 meseca.GALENIKA AD . blister. blister. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. riboflavin. 2%.D. Pipegal® PIPRIL® .2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. bočica. askorbinska kiselina.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. 2g. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Palin®.j.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. nikotinamid.11.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .5din (R) 1132300 kapsula. bočica.ZORKA PHARMA A.BOSNALIJEK D. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. cijanokobalamin.01. 4g.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. posle jela.+400i. 200mg. blister. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije..

1. blister. Paralelni lekovi: ampril®.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. tabl.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® .Bangladeš ramipril .344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. doza se može povećati.Srbija ramipril . Tritace® PIRAMIL® .2006 Cena (R) 1103072 tableta. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. se mogu uzimati pre. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. maks.25mg/dan.LEK S.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. doza se može povećati.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju.2003 Cena (R) 1073150 tableta. ne smeju se žvakati. maks. ramitens®. 10mg dnevno.25mg/dan. 10mg. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. tokom ili posle obroka sa čašom vode. ramitens®. . ne smeju se žvakati. tokom ili posle obroka sa čašom vode.25mg/dan.07.07.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. corpril. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. ramipril. doza održavanja 2 puta po 2. (dnevne doze od 2. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.10.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . 2.10. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18.07. doza se može povećati. strip.25mg/dan.Grčka piracetam .5-5mg/dan.5mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103070 tableta. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. 400mg.25mg/dan.07.Poljska ramipril . 5mg. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. doza održavanja 2 puta po 2.5mg/dan. početna doza je 2 puta po 2. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 800mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. parenteralno odrasli 3g dnevno. blister.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. maks.5mg/dan. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. corpril.FARAN LABORATORIES . blister. posle 2-3 nedelje.HEMOFARM AD . se mogu uzimati pre. monokomponentni (R) 1103073 tableta. . 10mg/dan. maks. blister.25mg. 6x10 kom 515-04-217/03 31. 1g. početna doza je 2 puta po 2.A.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).5-5mg/dan. 10mg dnevno. (dnevne doze od 2.2003 doziranje: neuroprotektiv. ampula. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. po potrebi povećavati do 20g dnevno. tabl. Prilinda®. posle 2-3 nedelje. blister. 10mg/dan.07.25mg/dan.C09AA05 PIRACETAM . ramipril. Tritace® PIRAMIL® .2003 Cena (R) 1073151 film tableta. posle 2-3 nedelje. 3x10 kom 515-04-217-1 31. Paralelni lekovi: ampril®. Prilinda®. 10mg dnevno. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.

10mg. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. tumora regiona glave i vrata. boca.05.5mg/dan. Platinex PLATIGAL .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. 100mg. Platidiam 50.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Češka cisplatin . bočica. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.8 din (R) 1085350 tableta. 10mg/20mL. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. ramitens®.06. 20mg. 10x500mL Cena 15591.S. boca od tamnog stakla.LACHEMA A. kombinovana terapija tumora testisa. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. Paralelni lekovi: ampril®.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. Prilinda®. kombinovana terapija tumora testisa. doza održavanja 2 puta po 2. corpril.2004 Cena 552.LACHEMA A. KGaA .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. . premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. (dnevne doze od 2. tabl.07.5-5mg/dan.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. Platigal. brzinom 55 kapi/min. Platidiam 10. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno.) maks.06. Paralelni lekovi: cisplatin. 2x15 kom 515-04-61/04 07.05.PLIVA . sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. 50mg. ramipril.10. blister.S. ovarijuma. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. ne smeju se žvakati. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. Paralelni lekovi: cisplatin. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. tumora regiona glave i vrata. se mogu uzimati pre.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. vitamin B6 PK-MERZ . Platigal.Nemačka amantadin .1din (8590027301058) 671/2006/12 18.Merz Pharma Gmbh & Co. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 10x20mL Cena 3091. Tritace® PIRIDOKSIN .Češka cisplatin .Srbija cisplatin . . ovarijuma. Paralelni lekovi: Bedoxin®.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. 10mg/dan. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.1din 515-04-59/04 07. PLATIDIAM 10 . početna doza je 2 puta po 2.GALENIKA AD .9din (R) 1051721 tableta. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.2002 . 200mg. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Platinex PLATIDIAM 50 . bočica od tamnog stakla.D.Srbija piridoksin . tokom ili posle obroka sa čašom vode. maks.PLIVA .

PLIVA HRVATSKA D. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Hrvatska klotrimazol .07. tuba. bočica.BRISTOL-MYERS SQUIBB .B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: antifungol®.O. Platidiam 50. blister. . Mycoril® . 1x30 kom 03-7342/96 10. 10mg.03. 1%. 75mg. Platidiam 50.USA cisplatin . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg/20mL. blister.2004 Cena 142. bočica. 1x20mL Cena 521.ASTRA ZENECA UK LIMITED . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.7din 515-04-251/03 05. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 50mg. 1x100mL 3/2-3086 17. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.Francuska klopidogrel . 5mg.08. Platidiam 10.03. 120mg dnevno.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. karcinomi glave i vrata. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL .03. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. 50mg. Platinex PLATINEX .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.3din (R) 1068220 film tableta.7din 3/2-10-3085 17. bočica.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.O. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. 1x30 kom 03-7344/96 10.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. Kansen. Paralelni lekovi: cisplatin. bočica. Platigal PLAVIX® . plastična bočica. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. Platidiam 10. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.2002 Cena 1333. canesten®.06. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. isključujući heparin Cena 3636. maks.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.03.5mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 300mg dnevno. 1%. maks.06.03.Velika Britanija felodipin .2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno. plastična bočica. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL . karcinomi glave i vrata.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI.2000 Cena (R) 1402822 film tableta. Paralelni lekovi: cisplatin. 2.

2004 doziranje: adneksitis. rastvor. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. ampula. Paralelni lekovi: antifungol®.10. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .5din 515-04-251/03-2 05.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.8din 8600097011488 2525/2007/12 22.1din (R) 2052030 oralne kapi. deca profilaksa 1 dražeja dnevno.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana.2004 . piridoksin. 200mg./mL. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05.Francuska vakcina protiv pneumokoka. holekalciferol . najranije 5 godina od primarne vakcinacije. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. 800miliona/mL. lečenje 3-4 dražeje dnevno. uretritis.A. 300miliona/mL. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 .2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. napunjen injekcioni špric.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. canesten® 1./mL+3000i. terapija 815 kapi dnevno.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno..A11EA. . revakcinacija po potrebi. bočica. Kansen. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. terapija 15-25 kapi dnevno. 3x10 kom Cena 45.9din 3/2-10-8000 24.5mL. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.Hrvatska klotrimazol . riboflavin. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).03.O..j.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.PLIVA HRVATSKA D.Srbija tiamin. 25mcg/0.Srbija bakterijski antigeni .Srbija bakterijski antigeni . ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju. pneumoniae) .Hrvatska retinol. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.9din 515-04-3940/03 03.A11CB..O.j.5mL Cena 746. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.5mL vakcine.O.12. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .PLIVA HRVATSKA D.O.m. . . Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE .M01AX.02.c. ampula. lečenje 2-3 dražeje dnevno. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367.HEMOFARM AD . 1x0. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . paba . cijanokobalamin. blister. Mycoril® PLIVIT AD3 . ili s. u razmacima 2.03. canesten® 3.. kalcijum-pantotenat.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . nikotinamid.SANOFI PASTEUR S.001mg+2mg.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.02. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. 1mL = 35 kapi. 6000i. POLIVIT B .8din 515-04-3935/03 03.M01AX.

1x6 kom Cena 284. ili s.06.5din 5997001313022 515-04-276/03 30.06. 10%. 3 dana. 7.08.LABORATORIE INNOTHERA . 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. kontejner plastični.6din 02.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .06.. se uzima 12 sati posle prve).9din 05.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. .12.5%.+35000i.4din 8600097001434 764/2006/12 05.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. kontejner plastični. 10%.Mađarska levonorgestrel . blister.06.2din 05. boca. PORTALAK® .2006 98. kontejner plastični. 10%. zatim 5-15mL sirupa.GEDEON RICHTER LTD . ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. 0.75mg.c. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu.5%. 1x2 kom Cena 328. uveče.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .INNOTECH INTERNATIONAL . u razmacima 2.D.06.j.7din (R) 3127050 sirup. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.5%.Francuska nistatin. 7. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. zatim 5mL dnevno.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.D. 1x50mL Cena 60.2006 1863. kontejner plastični. meka.Srbija povidon-jod .2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. kontejner plastični.2006 186.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta. . 100000i. blister. 60mL sirupa u početku.2006 .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.Hrvatska laktuloza .m.2006 1791. tokom 12 dana.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.BELUPO. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .j. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). uretritis. 66.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.7din 05.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. maks.D.7g/100mL.j. . neomicin.5din 05. 8.3din 3/2-10-9117 10. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.06. kontejner plastični.+35000i.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. polimiksin b .06.

200mg. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. 10%. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . uveče pre spavanja. tuba.5din 515-04-2347/03 29. Betadine® POVIDON JOD .3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.02.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod .2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.12. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). uveče pre spavanja. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. 10%.2004 P . blister. tuba.JUGOREMEDIJA .12. 1x100mL Cena 98.2003 Cena 90.Srbija povidon-jod .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija. strip.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.5din 515-04-3998/03 03. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.Srbija povidon-jod .D.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.D.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. 2x7 kom Cena 179. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast.12.JUGOREMEDIJA .06. 1x100mL Cena 73. bočica. 1%. 200mg.12.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179. . bočica. 1x5000mL Cena 1791. 7. kanister.JUGOREMEDIJA . 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.8din (BR) 6137100 vagitorija. .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.06.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.12. Paralelni lekovi: aNTIsept d.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. 10%. 10%. POVIDON JOD . bočica.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod .5%.JUGOREMEDIJA .ZDRAVLJE A. Betadine® POVIDON JOD . 14 dana uključujući i dane menstruacije. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .1din (R) 4156463 rastvor za kožu.

2din 1576/2006/12 05. 3x5000 i.02.FARMAKOS DD . maks. endokrine. oka. blister. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30. Pronison® P PREDUCTAL MR . zavisno od indikacije (bolesti kože. krvi.N.Srbija prednizon . Paralelni lekovi: Prednison. alergijske. 60mg dnevno.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.Srbija prednizon .6din 515-04-3999/03 03./amp. blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.Bosna i Hercegovina prednizon . plastična fiola. lio-ampula sa rastvaračem. 5000i. gastrointestinalne. lio-ampula sa rastvaračem.5din (R) 1047556 tableta. Paralelni lekovi: aNTIsept d. 1500i.09. Pronison® PREDNIZON .350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. oka.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D. ZRENJANIN .C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem.V. blister. Paralelni lekovi: Prednizon. gastrointestinalne.. uzima se ujutro posle doručka. 35mg.JUGOREMEDIJA A.12.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. PREGNYL® . 20mg. uzima se ujutro posle doručka. krvi. pluća. uzima se ujutro posle doručka. 10%. boca. alergijske. 60mg dnevno.2002 Cena 537. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.1din 3/2-10-4645 29.12. 1x20 kom Cena 54.2003 doziranje: individualno.2003 doziranje: individualno.Holandija horionski gonadotropin .6din 8608805100332 515-04-303/03 03. endokrine. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. oka. gastrointestinalne. endokrine.j. Pronison® PREDNIZON . Betadine® PREDNISON .LES LABORATOIRES SERVIER . maks.D. 5mg. maks./mL. Paralelni lekovi: Prednison. maligne i reumatske bolesti. zavisno od indikacije (bolesti kože.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).BOSNALIJEK D. pluća.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. kolagenoze): početna doza 10-20mg. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 Cena 150.j.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.j.Francuska trimetazidin .PRIZREN . pluća.. ORGANON . 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. . zavisno od indikacije (bolesti kože. maligne i reumatske bolesti. 60mg dnevno.2006 .07. 5mg. alergijske. krvi. 5mg. kolagenoze): početna doza 10-20mg.11. 2x10 kom Cena 54. maligne i reumatske bolesti.2003 doziranje: individualno. blister.07.08.

aritmije: 5mg sporo i.Srbija metoprolol .1din (R) 1107496 film tableta.05.HEMOFARM AD . napunjen injekcioni špric. 2 puta po 50mg dnevno (oralno). Lorano. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® .11.05.. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno).11.HEMOFARM AD . blister. 1mg/mL. 1x3g Cena 2016. Paralelni lekovi: corvitol® 100. kod žena: stimulacija ovulacije.5mL) gela. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. blister.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 10mg.10. 5x5mL Cena 223. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). nesezonski hronični idiopatski rinitis. 2x14mg 515-04-4762/03 24.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.10..2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. fiola.3din 8606007411133 72/2007/12 11. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. 4x14mg 515-04-4761/03 24. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. blister.01.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. priprema folikula za ovulaciju. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina.Belgija dinoproston .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. 50mg.11. alergijski konjunktivitis. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . Prostin® e2 PRESOLOL . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju.j. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju.Srbija loratadin .2007 Cena 70.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. 0. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).v.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta.2002 Cena 120.5mg/3g. bočica od tamnog stakla. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). 100mg. Paralelni lekovi: Propess. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).6din (R) 1107750 film tableta. 5mg/5mL. Paralelni lekovi: claritine®. Flonidan®. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. blister.4din (R) 1958281 tableta.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.2007 Cena 180.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 10mg. corvitol® 50. 50mg.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.v. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. ampula. Loratadin P .

a zatim 4mg dnevno. maks. ujutru. 5mg.7din (R) 1103702 film tableta. 1x30 kom Cena 134.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).5mg. monokomponentni (R) 1103860 tableta.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. najbolje uveče. stare osobe: hipertenzija početna doza 0.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.25mg/dan.2007 . 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. fiola. Inhibace Plus® PRILENAP . u isto vreme. doza 5mg/dan. PREXANIL® . PRILAZID® . 0.2003 Cena 622. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .2003 Cena 459.Francuska perindopril .4din 8608808105310 910/2007/12 03. Paralelni lekovi: cilazapril. doza održavanja 1mg/dan.HEMOFARM AD . srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. ujutru.5-1. hronična insuficijencija srca početna doza 0. doza održavanja 2. 2. 8mg.6din (R) 1103861 tableta.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta.5mg/dan. početna doza iznosi 0. maks. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22.10. 4mg.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.11.5mg/dan. fiola.11. 1mg.05. postepeno se može povećavati do 2. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. zobox® PRILAZID® PLUS .C09AA02 c09aa inhibitori ace.GALENIKA AD . blister. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. pred spavanje. fiola. maks.02. doza 8mg/dan.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.Srbija cilazapril . doza 8mg/dan.5mg. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.Francuska perindopril . blister. monokomponentni (R) 1103700 tableta. na dan. a zatim 4mg dnevno.GALENIKA AD . hidrohlortiazid .11. 1x30 kom Cena 804. najbolje uveče.11.5mg. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. monokomponentni (R) 1103570 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.12.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . doza održavanja se određuje individualno. bolesnici sa cirozom jetre.5-5mg/dan.Srbija enalapril .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg/dan (ili manje). 5mg+12. doza održavanja se određuje individualno. pred spavanje.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. fiola.4din (R) 1103704 film tableta.LES LABORATOIRES SERVIER .Srbija cilazapril. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.25mg/dan. Inhibace®. blister.5mg/dan. blister. najčešće 1 tabl. 1x1 kom Cena 883. monokomponentni Cena 1767.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. 5mg.

2.7din 342/2007/12 23. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 10mg/dan. ramipril. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. blister. enap® . 10mg+12. tokom ili posle obroka sa čašom vode. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.7din (R) 1103572 tableta.01. enap®. ramitens®. pre spavanja.HEMOFARM AD .C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.HEMOFARM AD . corpril. po potrebi 2 tabl. tabl. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.5mg. ne smeju se žvakati.01. početna doza je 2 puta po 2. 1 tabl.01. Piramil®.25mg/dan.01. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.H. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.5mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.Srbija enalapril.HL.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. enap® .Srbija enalapril.1din (R) 1103072 tableta.9din 8600097400114 62/2007/12 11.2007 Cena 343/2007/12 23. enalapril Lek®. posle 2-3 nedelje. hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). uveče. 2x10 kom Cena 163.5mg/dan. maks. maks.2007 Cena 345/2007/12 23. 10mg+25mg. 10mg. Prilenap® H PRILINDA® .2006 Cena 675. 10mg+12.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).5mg. (dnevne doze od 2.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 2 tabl.01. dnevno. Tritace® P .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. blister. maks. blister.Srbija ramipril . 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 4x7 kom Cena 486.5din 344/2007/12 23.2007 Cena 242. 5mg. enalapril.07.). enap® . enatens® PRILENAP® H . po potrebi. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. hidrohlortiazid .8din 9002260013944 1151/2006/12 07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. najčešće 1 tabl. 10mg dnevno. enap® . enalapril 10 mg. enalapril HcT. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. enalapril 20 mg.H.5mg/tabl. Prilenap® HL PRILENAP® HL . enalapril HcT. monokomponentni (R) 1103071 tableta.01. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.55mg/dan. doza se može povećati. se mogu uzimati pre. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. blister. blister. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 20mg. blister. blister. 10mg+25mg. dnevno. doza održavanja 2 puta po 2. Paralelni lekovi: ampril®.HEMOFARM AD .25mg/dan.07.HL. 40mg/dan.

maks. jedanput dnevno.. 1x20 kom Cena 216.2din 8606007082135 1097/2007/12 23. lek se daje u obliku i. ukoliko je potrebno. angina pektoris: početna doza je 50mg.SCHERING AG . tokom 10 dana. dana ciklusa.05.-26.2003 P .354 PRIMACEPH® . cefazolin-BcPP. 100mg. karcinom dojke: 40-60mg dnevno.m. (3log CCID50+3. inj. (3-5 minuta) ili i. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.5mL.GLAXOSMITHKLINE UK .Srbija cefazolin . 2x7 kom Cena 73.Srbija atenolol . jedanput dnevno.11. deca koja ranije nisu vakcinisana. 50x1g Cena 7295. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. epididimitis).12.5mL 515-04-2704/03 05. 5mg.v. PRINORM . jedanput dnevno.5din CCID50. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .A.GALENIKA AD .GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. revakcinacija u 12 godini. ili i.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. Paralelni lekovi: atenolol. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze.09. inj.2007 doziranje: infekcije respiratornog.7log CCID50+3log CCID50)/0. cefazolin-MIP. liobočica sa rastvaračem u ampuli. . 6g (izuzetno 12g) dnevno.7log CCID50+3log Cena 837.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. selektivni (R) 1107170 tableta. inf.09.Nemačka noretisteron .Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. 2.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.v. rubeole i parotitisa) . maks. urinarnog. . aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. bočica. kože i mekih tkiva. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. 3log CCID50+3. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. genitalne infekcije (npr. rubeole i parotitisa) .2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.O. 1.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. jedanput dnevno. doza se može povećati na 200mg dnevno. 100mg/kg dnevno.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. a zatim se povećava na 100mg.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 100x0. blister. bilijarnog trakta. profilaksa 10mg dnevno od 19.5mL duboko s.c. bočica staklena.O. Paralelni lekovi: cefazolin. Ukoliko je potrebno.7din 8608808101770 60/2005/12 09.m.PHARMASWISS D. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . liobočica sa rastvaračem u ampuli. spore i. Panapres PRIORIX™ . Ukoliko je potrebno.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. doza je 0.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1g. dana ciklusa. kostiju i zglobova. doza se može povećati na 100mg. 1x0. prostatitis.

400mg+40mg. PROCULIN® . 1. 300mg.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .O. 5x10 kom Cena 468. revakcinacija u 12 godini. 900mg dnevno.5mg. 1x10mL Cena 89. 1x30g Cena 217. 150mg. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.2003 PROCTO-GLYVENOL . doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ .5mL Cena 515-04-2704-1 05. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.GALENIKA AD . doza je 0.12. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®. blister. lidokain .07. rastvor. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.12.C05AX. 80mg+12.SLAVIAMED D.7log CCID50+3log CCID50.03%+1. hidrohlortiazid .5mg.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.9din (BR) 5108103 supozitorija.Velika Britanija telmisartan.Srbija hidroksiprogesteron .m. 3log CCID50+3.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči.. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.7din 3/2-10-10523 26.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.GLAXOSMITHKLINE UK .10. ukoliko je potrebno. aluminijumska folija.Makedonija nafazolin. tuba. 1x0.11. 7-14 dana. ili i. 0. jednom dnevno. .ALKALOID AD . 250mg/mL.Švajcarska tribenozid. deca koja ranije nisu vakcinisana. blister.2007 Cena 260.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. blister. ampula.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju.O.12.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. maks. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. 2. dnevno.10.03. Propafen® PROGESTERON DEPO .2006 . borna kiselina . 5%+2%.1din (R) 1101421 film tableta. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.5%. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. bočica.2din 247/2006/12 03. blister.2002 226. uvek posle pražnjenja creva.5mL duboko s.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.12. liobočica sa rastvaračem u špricu. 40mg+12. grupa I c (R) 1101420 film tableta.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.c. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2003 Cena 515-04-3541/03 25.Srbija propafenon . posle jela. PROFENAN® . posle smirenja tegoba (svraba i bola).

Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . Paralelni lekovi: Prednison. blister.3mg/kg/dan..Španija itrakonazol .12.05mg/kg/dan u i. posle jela. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). 20mg.ASTELLAS IRELAND CO. 3-6 meseci (onihomikoze).2din 5390332171116 274/2005/12 04. kolagenoze): početna doza 10-20mg.A.0mg/kg telesne mase polako i. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. 4-8 nedelja (Tinea capitis). PROKANAZOL® . Paralelni lekovi: Profenan®. 5mg. uzima se ujutro posle doručka.12. krvi. 10x10mL 3/2-10-9344 25. tvrda. zavisno od indikacije (bolesti kože.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa.2002 Cena 461. ampula. 1x40 kom Cena 383. 3 nedelje (keratitis fungalis). 6x10 kom Cena 13526. PROGRAF® . 30 dana (Tinea pedis. 1x4 kom Cena 470. 0. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).06. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30.06. endokrine. 1mg. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. blister.12.v. Tinea cruris).2din (R) 1327482 kapsula.12.5din 8595026483712 654/2005/12 30. u zavisnosti od transplantiranog organa. Kanazol. 900mg dnevno. LTD. alergijske. 100mg.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. blister.5mg.LICONSA S..12. maks.2007 doziranje: individualno. oka. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. maks. 35mg. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. grupa I c (R) 1101460 film tableta. 100mg.1-0. pluća.3din 3/2-10-9345 25.ALKALOID AD .Makedonija propafenon .Irska takrolimus .1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. tvrda. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.2005 Cena 1571. gastrointestinalne. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta.07. Propafen® P .2003  (SZR)1014252 kapsula. u toku 3-6 min. blister. . . dnevna doza je do 560mg. inj. blister.5din (R) 1327481 kapsula. 150mg.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. parenteralno 0.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. 3x10 kom Cena 32871.2005 Cena 3091.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. 4-7 dana (Pityriasis versicolor).2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. 60mg dnevno. bočica. kontinuirano. odnosno 250mg.08. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. inf.2003  (SZR)1014251 kapsula. tvrda. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.GALENIKA AD . maligne i reumatske bolesti. blister. tvrda. tvrda. doze su individualne. blister.Srbija prednizon . tvrda.2005 doziranje: po uputstvu lekara. 100mg.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.v.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. u trajanju od 24 sata. 3x10 kom Cena 2677. Sporanox PRONISON® . podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.5-1. 2x10 kom Cena 150. Paralelni lekovi: Funit.

inf.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352.10. u periodu do 3 dana. posle jela. Propafenon alkaloid® PROPESS . 35mg/10mL.06..2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. . bočica. tireotoksikoza.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan.Austrija propofol .C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. Paralelni lekovi: diprivan®.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju.10.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH . doza održavanja 160-320mg/ dan.5-1mg/kg/dan. bočica. 10mg/mL.06. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora.1din (R) 1101130 film tableta.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju. doza održavanja 80-160mg/dan. po 20-40mg u 10 sekundi. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. recofol® PROPRANOLOL .1din 8608807100453 775/2006/12 05.06.0mg/kg telesne mase polako i.Srbija propafenon . 40mg. 150mg. 10mg.5mg/kg i. bočica. blister. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.2006 Cena 468.1din 8606010925146 2551/2007/12 22. parenteralno 0. neselektivni (R) 1107183 tableta. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.v. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 10mg/mL..2006 Cena 260. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. ampula.D. bočica..Srbija propranolol . maks. 10mg/mL.10. 1x50mL Cena 767.3din (R) 1101131 film tableta. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. 10mg/mL. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.10.GALENIKA AD . u toku 3-6 min. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05.3din (R) 6143100 vagitorija.10.v. dnevna doza je do 560mg. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. 10mg/mL. Paralelni lekovi: Prepidil®. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. P .v.Velika Britanija dinoproston . deca preko 3 godine 2. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0.5-1. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze..CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD .2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju. ampula. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.5mg/kg.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. 900mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .09.07.dozaodržavanja120-240mg/dan.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. maks. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. 300mg. blister. Paralelni lekovi: Profenan®. 10x10mL Cena 155. kesica. 5x20mL Cena 1597. inj.v. 1x100mL Cena 1540. anksioznost.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza).HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. aritmije. blister. do 320mg dnevno (odrasli). kasnije na dve).2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.

5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. žitki ekstrakt ploda . Paralelni lekovi: Sintradon.BERLIN-CHEMIE AG . blister.5 sata. TramaFlash®.08. tvrda.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i.10.01.GALENIKA AD . blister.6din 8600103453011 2579/2007/12 24. blister. ostali § (NR) 1087090 kapsula. u intervalima od 90 minuta. 0.01. 400mg/dan.09. blister. ampula.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. MED.S.m.01. 320mg. maks. 3-12 meseci. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.01. PROSTIN® E2 . posle jela.Srbija protamin .. PROSTIN® 15M . zatim 50-100mg na 6 sati. 320mg. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.8din 8606007411171 393/2007/12 30. ampula. koja se ponavlja svakih 1.4din 30.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .08. 1x1mL Cena 1369.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . blister. 2 vaginalete.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317.5din 8606007411218 64/2007/12 11. 5mg.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.V. tvrda. inj. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. 50mg.2004 717. .25mg/mL. tvrda. 50mg/5mL. inj. tvrda.Češka tramadol .5-3.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . . Propess P PROTAMIN SULFAT . u izuzetnim slučajevima. CS PRAHA A. Tramadol. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. Paralelni lekovi: Prepidil®. tokom 10 minuta.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. tvrda. blister.Belgija dinoproston .j.v. 2x15 kom 1134302 kapsula. od 5mg. heparina. blister. 2x14 kom Cena 1874. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i. doza se može povećati na 500mcg.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula.PRO.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl..2004 30.01. PROTRADON® . a po potrebi još 1 posle 6 sati.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae).2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg. 50mg. maks. 320mg.MERCK SHARP & DOHME B. 1x4 kom Cena 4332.2007 § (NR) 1087091 kapsula. Trodon . 3mg.m.dnevno.Holandija finasterid .7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. deca 1-2mg/kg. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06.Belgija karboprost . Trama 24® retard.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta.

tokom 4 nedelje.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg). 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27.Makedonija propiltiouracil . bočica sa raspršivačem.Švajcarska dornaza alfa .10.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® .4din 8606102767968 2539/2007/12 22.8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta. 200mcg. blister. Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® .2003 Cena 559. blister. 1x20 kom Cena 138. PULCET® .10.3din (R) 7114720 aerosol. ujutro pre doručka.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh. 50mg..6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02. ampula. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2din (R) 1040192 tableta. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® . 0.03.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju. inhaler. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja. inhaler.10.H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta. ili 4 nedelje (ulkus želuca).10. 40mg.ASTRAZENECA AB ./2.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.S. maks. Paralelni lekovi: Pulmovent.10. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA .. 40mg. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02.6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju.Norveška budesonid . 1x100 doza Cena 1062.12. . 2500j.5mL.5mL Cena 11861.9din 7321839710933 3/2-10-6210 27.. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. maks. 800mcg. 800mcg. bočica. 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19./2. 400mcg/doza. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).07. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24. maks. Tafen® Novolizer® PULMOVENT . Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®. 2500j. ampula.2mg/doza.O.2004 doziranje: hipertireoidizam. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka.F.Turska pantoprazol .R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje.10.MEDIS D.2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje. 6x2.O.Švedska budesonid . postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg. 1600mcg dnevno. 1600mcg dnevno. 100mg.2007 P ..2002 Cena 2190.5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.8din 5310001096465 515-04-1212/03 30.ALKALOID AD . 30x2. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. maks.5mL.2006 Cena 774. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh.

30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2. i odrasli do 21 god.G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju. kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju.Holandija folitropin beta .06.5mg (2.2007 doziranje: individualno. P . ORGANON . 100i.5mL) dnevno. bočica. 1 puta po 2.j.6din 8600103410489 1359/2007/12 19./0.5mg (2. 1x0.5mL. (80 i.N. sadrži 4.5mL Cena 1611. 1x0.17mg FSH prednjeg režnja hipofize).9din (R) 0044227 rastvor za injekciju.06. bočica.V.5mL) dnevno.j. primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača. 50i.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19.j.2007 Cena 3226.5mL./0. deca preko 5 god. PUREGON® .

2004 Cena 177. Paralelni lekovi: Famotidin.8din (R) 1128485 film tableta.8din (R) 1128486 film tableta.09.A02BA03 LEKOVI ZA PORE