Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.režIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

90mg. vaxigrip® junior AIMAFIX . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. blister. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% .Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. bočica.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. bočica.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . .2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.Italija faktor IX .IMUNOLOŠKI ZAVOD D./5mL.07. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. 200g/L. Paralelni lekovi: Immunine. 500i. akutni edem. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.8din 3/2-10-7591 26.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.2002 doziranje: erozija grlića materice. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. rascepana virusna čestica) .8din 3/2-10-7592 25.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 . 1x5mL Cena 13052. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Fluarix. po protokolu o imunizaciji.02. .P. vaginalni i cervikalni vaginitis.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.KEDRION S.12.R. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju./10mL. na drugi dan tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.4din 8606103010056 270/2006/12 06. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2002 Cena 6535.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . cervicitis: 1 vag.6din 8606103010049 266/2006/12 06. 50g/L. 200i. 1x250mL Cena 2440. octanine F ALBOTHYL® .j. vakcina protiv gripa inaktivisana.ALTANA PHARMA AG .A. akutni edem.5din 8606103310019 176/2006/12 13.CHIRON S. .Nemačka polikrezulen .03.12. 1x0.5mL Cena 387. vaxigrip®.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. 1x50mL Cena 1684. napunjen injekcioni špric. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. za vreme operacija.j.L.D. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . .03.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. za vreme operacija. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1x6 kom Cena 219.

blister. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.3din 03. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .H NFG. bočica staklena. Paralelni lekovi: Fosamax®.6din 9088882447244 652/2006/12 17. KG . 50mg/mL. tvrda.. blister. lečenje osteoporoze: 10mg/dan.v. dnevno 2-5 dana. 100mg/5mL.03. 1x20mL Cena 3115.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.03.2006 172.m. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . 12 meseci posle treće doze.03.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. bočica. hronična mijeoloidna. dnevno 5 dana.6din 9088882447220 650/2006/12 17.05.Austrija citarabin .L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i. u mesečnim intervalima (doza održavanja).5mg/kg i.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.2006 584. II generacija (R) 1321190 kapsula. bočica. veoma maligni non-Hodgkin limfom.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.Srbija alendronska kiselina . 5mL. jednokratno.07. intermedijarni non-Hodgkin limfom.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.5mL. 1x5mL Cena 313.05. ili s.GALENIKA AD . boca staklena. 1000mg/20mL. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.2006 296.2din 03. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. tvrda. 10mg.B. 25mg/mL. 500mg/10mL. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . bočica staklena.03.2002 Cena 5945.2din (R) 1059075 tableta.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. Lindron ALEXAN® EBEWE . 250mg. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). akutna limfoblastna. 5mL. bočica staklena.12. boca staklena.07. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). tetanusa i velikog kašlja . a najkasnije do navršene pete godine života. monoterapija 1-1. .v.Srbija cefaklor . revakcinacija: 0.Srbija vakcina protiv difterije.EBEWE PHARMA GES. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu.2006 . 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.05.c. 6 i 8 meseci).M.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 500mg.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju.D.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. monoterapija 100-200mg/m2 i.ZDRAVLJE A. u mesečnim intervalima (doza održavanja). blister.8din 03.

5mg na 8 sati. ALIMTA® . ospamox®.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija amlodipin . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.Makedonija amoksicilin . maks.4din 487/2005/12 21. Paralelni lekovi: amoksicilin. infekcije kože i mekih tkiva. dva sata posle jela i pred spavanje.LILLY FRANCE S.ZDRAVLJE A. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. 6g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva. 5mg. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. 20x16g Cena 145. 1g dnevno. kesica. tvrda. 250mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. cefaklor.5mg na 8 sati.02. 4g dnevno.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. . .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126. 6g dnevno.A. 1g dnevno.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. maks. 8. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). posle primene primarne hemioterapije. profilaksa bakterijskog endokarditisa.Francuska pemetreksed .3din 5014602101275 155/2006/12 07.S. Sinacilin® ALOPRES® .D.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju.S.5mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. ospamox®. Bactox®.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.01.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma.Srbija aluminijum fosfat . i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. maks. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.maks.2006 doziranje: gorušica.8g. ALMACIN® .v infuzije tokom 10 minuta. podeljeno u 3 doze ili 62. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. 1x500mg Cena 120484. 1g dnevno.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® .BILIM PHARMACEUTICALS A. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. maks. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. maks. infekcije urinarnog trakta. amoxicillin. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. blister. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.Turska amoksicilin . Sinacilin® ALMACIN® . profilaksa bakterijskog endokarditisa. kao terapija drugog reda. u ginekološkoj praksi.2006 . deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.02.1din 8608808100117 108/2006/12 02. infekcije respiratornog trakta. ospamox® dT. Paralelni lekovi: cefaclor.ALKALOID AD . bočica. Bactox®. blister. bočica.10. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. deca do 1 godine 62. u ginekološkoj praksi. amoxicillin. Paralelni lekovi: amoksicilin. 500mg. . 500mg. ospamox® dT. deca do 1 godine 62.GALENIKA AD .07. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.

vazotal ALOPROL . dugotrajna terapija 1 inh. akutni napad deca 1 inh.O. po potrebi ponoviti posle 4 sata. limfomi. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. (100mcg). blister. primena citostatika i radijacione terapije). 100mg.Srbija alopurinol .20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta.Srbija salbutamol .R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67.12. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. 2mg/5mL.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. amlohexal. (100mcg-200mcg). angina pektoris: jednom po 5mg. .9din 8608807100927 707/2005/12 30. deca do 2 godine 4 puta po 0. 100mg. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. Tenox®. ventolin™ ALOPURINOL .12. Spalmotil®. maks. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. primena citostatika i radijacione terapije). postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).10. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. leukemija. maks.O. dnevno.D. i traje 3-5 sati).2006 doziranje: hipertenzija. maks.Srbija salbutamol . amlodipin. amlogal®. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL .ZDRAVLJE A. 2x20 kom Cena 76.01.12. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. bočica.. 5mg/mL. . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. Normodipine®. 10mg dnevno. . blister.2007 Cena 66. podeljeno u više doza.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.5din (R) 3114151 sirup.PANFARMA D. Paralelni lekovi: ecosal.01. blister.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. deca od 2-6 god.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. ALOPURINOL .03. 8mg u jednoj dozi.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. 5x20 kom Cena 183.1mg/kg telesne mase. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 300mg. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. 2mg.D. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. na 6-8 sati. leukemija. posle inh. Paralelni lekovi: amlodil. blister. amlopin Lek®. bočica. 2x10 kom Cena 428. 8 inh. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. podeljeno u više doza. blister. . limfomi.1din 8600064103956 92/2006/12 31. Monodipin. 6x10 kom Cena 125.HEMOFARM AD .Srbija alopurinol . 3-4 puta po 1-2mg dnevno. Norvasc®. 8 inh. ecosal easi-Breathe.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 10mg. maks.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).

prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.3din 358063797253 1185/2006/12 13. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. maks. pa na 4mg.2007 Cena 619.5mcg dnevno. vitamin D-zavisan rahitis.D. doza može da se povećava za 0. 3x10 kom A Cena 391. 0. meka.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.2%. . 1mcg.2din 8600064100108 194/2007/12 16.25mcg+200mg. rastvor.Irska palonosetron . renalna osteodistrofija.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.ZDRAVLJE A. bočica. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. bočica staklena. progutati cele sa malo vode.PANACEA BIOTEC LTD.Srbija doksazosin . 2mg. ne sisati ih ili žvakati. 3x10 kom Cena 62.07. ALPHA D3® .D.5din (R) 1050102 kapsula. zavisno od indikacije. 1x5mL Cena 805. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. ALPHADOL-C . bočica. 1x50 kom Cena 373. Paralelni lekovi: Brimonal 0. 0. pseudorahitis.01. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . 8mg.2% ALPHAPRES® .25mg/5mL.01.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. meka. hipoparatireoidizam. . .Irska brimonidin .3din (R) 1050101 kapsula.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči. doza održavanja 4 kapsule dnevno.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. 0. Paralelni lekovi: doxacor. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.Srbija alfakalcidol . Kamiren®. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.5mcg. bočica. 0.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.25mcg. .abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .03.03.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. ALPHAGAN . meka. pola sata pre početka hemioterapije. kaps.8din (R) 1103766 tableta.2002 doziranje: osteoporoza.2002 Cena 798. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija.10.5mcg. blister. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. blister.Indija alfakalcidol.ZDRAVLJE A. maks.09. osteoporoza odrasli obično 0. malapsorpcioni sindrom. blister. 1mg.3din 3/2-10-10519 26. bočica.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. 1x5mL Cena 6003.12.2007 Cena 105. oprez zbog moguće hiperkalcijemije. maks. dnevna doza 1mcg. hipoparatireoidizam.9din 515-04-02490/04 28. 16mg dnevno. meka. kalcijum-karbonat .ALLERGAN . 0.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. Kamiren® XL .25-0.

MEDOCHEMIE LTD. sprej-boca sa dozerom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. bočica. blister. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Cena sprej-boca sa dozerom. 30mg. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® .5mg/5mL+425mg/5mL.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.Nemačka ciklesonid . tabl. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26.Nemačka ciklesonid . .2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 80mcg/doza.01.ALTANA PHARMA AG . 4 puta na dan. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. tvrda. 160mcg/doza. sprej-boca sa dozerom. duodenusni ulkus. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .Kipar lansoprazol . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.4din 515-04-497/04 07. 2249. ALTACID® .01. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. benigni gastrični ulkus). blister.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.4mg.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. duodenusni ulkus.07.2004 . ne koristiti u terapiji održavanja. kao pojedinačna doza. 80mcg/doza.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.D.3mg+158. ½ do 1 sat nakon obroka. 2x10 kom Cena 945.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. kao pojedinačna doza.D.BOSNALIJEK D. ALVESCO® 160 . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 160mcg/doza. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.11.04. 333. .01. 1x60 doza Cena 1793. sprej-boca sa dozerom.ALTANA PHARMA AG . 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.07.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. magnezijum-oksid . benigni gastrični ulkus).R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.BOSNALIJEK D. . kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. maks. magnezijum-hidroksid . polako otapati u ustima.

9din 12.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. ergotamin .07. maks. gliprex®.12. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.2007 Cena 91.10.3din 100/2005/12 19. fiola. blister.9din 515-04-279/03 02. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. 100mg. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.D. blister.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.2005 Cena 537.9din (BR) 1112302 šumeća tableta.12.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. kofein. .Srbija amikacin .GALENIKA AD . 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. uzima se 30 minuta pre obroka. 60mg..2005 Cena 790.8din 12. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. mekloksamin. Paralelni lekovi: Flavamed.Bosna i Hercegovina kamilofin. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 30mg. blister. Lanzul® S.11. lek se uzima pre ili u toku doručka. Paralelni lekovi: glimepirid. 2mg. 4 tabl. 1mg. 6mg dnevno. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. Sabax® AMARYL® . Lamox. 10 tabl.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. .75mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 500mg. Paralelni lekovi: Lanzul®.5mg. fiola. Mucosolvan®. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. Lasoprol.10. 4mg.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.2002 .2002 1607. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.Italija glimepirid .12.6din (R) 3112300 sirup. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. ampula. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta.SANOFI-AVENTIS S.A.11. a nedeljno maks.P.12.10. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. AMIKACIN . propifenazon. bočica. Mucosolvan® junior AMIGREN .A10BB12 a10BB sulfonamidi.2005 Cena 1151.7din 101/2005/12 19.Srbija ambroksol . 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. deca do 2 godine 2 puta po 7.2007 Cena 111. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22.BOSNALIJEK D. kod prvog znaka glavobolje. 3mg.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. dnevno.HEMOFARM AD . blister. kutija.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.1din 102/2005/12 19. ampula. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. 15mg/5mL.5mg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.

oralno 3-4 puta po 100-300mg.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03.D.09. 1x2mL 3/2-10-9206 25.Srbija aminofilin .2000 doziranje: individualno. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.BRISTOL-MYERS SQUIBB .USA amikacin . bočica. uzimanje antiepileptika).Srbija aminofilin .24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 100mg.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bočica. blister. tokom 10 dana. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . aminophyllinum AMINOFILIN .03. blister.12. Paralelni lekovi: aminofilin retard. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. bonhokonstrikcija izazvana naporom.5din (R) 1114620 tableta.Srbija aminofilin . Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bonhokonstrikcija izazvana naporom. Paralelni lekovi: aminofilin retard.2002 doziranje:akutni napad astme. 500mg. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). Paralelni lekovi: amikin AMIKIN .5din 8600097400664 2075/2007/12 25. maks. maks.5g dnevno. 350mg. aminophyllinum AMINOFILIN . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. uz kontrolu bubrežne funkcije.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. 100mg.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. 100mg.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. 5x10 kom Cena 78. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.SRBOLEK A.06. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. maks. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. uz kontrolu bubrežne funkcije.2007 doziranje: akutni napad astme. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.5g dnevno. alkoholizam. maks. tokom 10 dana. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. 1. 1.12. 2x10 kom Cena 110. .HEMOFARM AD . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FAMPHARM .

JUGOREMEDIJA A. dva puta dnevno. dva puta dnevno. Paralelni lekovi: aminofilin. lizin. tokom prve nedelje lečenja. tokom prve nedelje lečenja. Cena 110. Paralelni lekovi: aminofilin retard.m.8din 350mg. alanin. 0. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.D.4g/L+1g/L+2g/L.4g/L+6. serin. inf.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl.Srbija izoleucin. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. deci starijoj od 3 godine. 250mg.D. blister. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.2004 doziranje: akutni napad astme. treonin. deci starijoj od 3 godine. Počevši od druge nedelje. 250-500mg. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . metionin. ZRENJANIN . onda je treba dati sa velikom opreznošću. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.2g/L+6. alkoholizam.08. tirozin. leucin. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.2002 doziranje: akutni napad astme. (5-6mg/kg) ili i. U rezistentnim slučajevima. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.12. aminoven 10%.5g/L+0.2002 doziranje: individualno. histidin. tokom 20 min. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.v.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. aminofilin retard AMINOSOL 10% .Srbija aminofilin . aminoven 15%. glicin. ZRENJANIN . lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.v.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. ili i. 50x10mL Cena 414.JUGOREMEDIJA A. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM .9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. triptofan . Paralelni lekovi: aminosol 15%.Srbija aminofilin . ampula. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.4g/L+5. bonhokonstrikcija izazvana naporom.2g/L+6. parenteralno odrasli i. 1x500mL Cena 501.HEMOFARM AD . aminoven 5% . bonhokonstrikcija izazvana naporom. 5g/L+7. fenilalanin. Počevši od druge nedelje.11. valin.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. prolin. Paralelni lekovi: aminofilin. boca. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. U rezistentnim slučajevima.5mg/kg/sat. uzimanje antiepileptika).3g/L+4. bolus inj. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno.6g/L+4. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. taurin. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. sporo. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. arginin.

u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.683g/L+1. maligna oboljenja). kalcijum-hlorid . magnezijum-hlorid. hiperkatabolička stanja (traume.2g/L+6. zapaljenska bolest creva. triptofan . alanin. lizin.8g/L+8.4g/L+4. serin. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju.1g/L+3.HEMOFARM AD . glicin.6g/L. malapsorpcija. fenilalanin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. kalijum-hidroksid. aminosol 15%. tirozin. valin.6g/L+4.10. metionin.12. zapaljenska bolest creva. glicin. boca. kada nije moguća enteralna ishrana. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. fenilalanin. eneterokutane fistule).4g/L+1g/L+2g/L. Paralelni lekovi: aminosol 10%. leucin. AMINOVEN 10% .453g/L+9. 5g/L+7. prolin. arginin. serin.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.4g/L+2g/L+1. arginin.5g/L+11. fenilalanin. jabučna kiselina.2g/L+6.4g/L+5. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. AMINOSOL 15% .9g/L+5. peritonitis. boca.1g/L+5g/L+4.28g/L+7. treonin. taurin.017g/L+0. 8%. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.3g/L+17g/L+9. histidin. opekotine. treonin.6g/L+0. pankreatitis. pankreatitis. triptofan . izoleucin. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. glicin. metionin.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.2g/L+8.Srbija izoleucin. eneterokutane fistule).2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .5g/L +25g/L+20g/L+18. histidin. arginin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . leucin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju.31g/L+6. aminoven 10%. kada nije moguća enteralna ishrana.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.2003 doziranje: individualno.Srbija alanin. natrijum-glicerofosfat. prolin.Austrija aminokiseline . 5.HEMOFARM AD .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Austrija izoleucin. histidin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .12. peritonitis.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.3g/L+3g/L+2g/L+1. valin.4g/L +9. lizin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. aminoven 5% . boca.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. alanin. valin. tirozin. triptofan. leucin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. opekotine. 1x500mL Cena 501. aminoven 15%. boca staklena. 10x500mL Cena 6570. prolin.12.2g/L+5.5g/L+0. malapsorpcija. Paralelni lekovi: aminosol 10%. hiperkatabolička stanja (traume.735g/L.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. aminoven 15%. taurin. metionin.4g/L+6.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju.2003 doziranje: individualno. maligna oboljenja). 1x500mL Cena 689. treonin.3g/L+4. lizin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.5g/L+7.6g/L+5.

15g/L+2.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.3g/L+17g/L+9. lizin. aminosol 15%. nedelje. malapsorpcija. valin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. serin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. eneterokutane fistule).6g/L+0.4g/L+2g/L+1. serin. grupa III (R) 1101402 tableta. histidin.2g/L+8. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. aminoven 15% AMIODARON . hiperkatabolička stanja (traume.ZDRAVLJE A.55g/L +7g/L+6g/L+5. 10x500mL Cena 10346. 10x250mL Cena 5173.5g/L+11.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. peritonitis. boca.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. metionin.Srbija amjodaron . kada nije moguća enteralna ishrana. pankreatitis. .5g/L+5. 10x500mL Cena 5350.3g/L+17g/L+9.6g/L+3.6g/L+5. glicin.1g/L+3. 2. 6x10 kom Cena 602.Austrija izoleucin. arginin.6din 8606010925214 2558/2007/12 22. taurin.5g/L+7.Austrija izoleucin.5g/L +25g/L+20g/L+18.8g/L+8. metionin.5g/L+1g/L.5g/L +25g/L+20g/L+18.25g/L+0. aminoven 10%. valin.6g/L+0. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. nedelje. arginin.5g/L+3.2g/L+0. prolin.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. alanin. opekotine. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. maligna oboljenja).1g/L+3.3g/L+2.2g/L+2.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.6g/L.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. eneterokutane fistule). aminoven 10%. aminoven 5% AMINOVEN 5% .10. 200mg. boca. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.5g/L+7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. treonin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. zapaljenska bolest creva.D.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. hiperkatabolička stanja (traume. 5.4g/L+2g/L+1. triptofan . tirozin. leucin. zapaljenska bolest creva.8din 8606010925276 2529/2007/12 22. maligna oboljenja). glicin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. tirozin. leucin.2g/L+8. opekotine.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.5g/L+11. fenilalanin. kada nije moguća enteralna ishrana.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .7g/L+3. Paralelni lekovi: cordarone®. Sedacoron .03. pankreatitis. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. Paralelni lekovi: aminosol 10%.6g/L+5.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% .6din 8600064100115 515-04-4080/03 10.10.1g/L+3. triptofan . 5. aminosol 15%. alanin. treonin. lizin. blister.9g/L+5. malapsorpcija. prolin. peritonitis.8g/L+8. fenilalanin. histidin.9g/L+5.6g/L. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.5g/L+1. taurin.10. boca.

O.2005 doziranje: hipertenzija. Normodipine®.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. 10mg dnevno. Monodipin. NIŠ .05. Norvasc®.2007 Cena 428. 5mg. vazotal AMLODIPIN .12. amlodil. amlopin Lek®. vazotal AMLOGAL® . amlogal®. Paralelni lekovi: alopres®. tvrda. blister. Norvasc®. Paralelni lekovi: alopres®. Normodipine®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlodil.Bosna i Hercegovina amlodipin . profilaksa hronične stabilne angine pektoris.SRBOLEK A.O. 10mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.05. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.Srbija amlodipin . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. maks.O. 5mg.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . vazotal AMLODIPIN . blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Tenox®.12. . blister.D. amlohexal. Normodipine®. amlopin Lek®.D. Monodipin. 2x10 kom Cena 279. 10mg. . Paralelni lekovi: alopres®. blister.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25.2003 Cena 428.NI MEDIC D. maks. amlogal®.2003 doziranje: hipertenzija. Norvasc®.2007 Cena 428. 10mg dnevno. Tenox®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 10mg dnevno.2007 .05. Tenox®. amlogal®. 5mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlodil. blister. amlohexal. Monodipin.1din (R) 1402851 tableta.Srbija amlodipin . maks. amlopin Lek®. vazotal AMLODIPIN . Tenox®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.GALENIKA AD .1din 1099/2007/12 23. .Srbija amlodipin . amlohexal.2007 doziranje: hipertenzija.REMEVITA D. 5mg.O. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16.07.05. amlogal®. Norvasc®.2003 doziranje: hipertenzija. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Paralelni lekovi: alopres®.1din 701/2005/12 22. maks. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. 10mg dnevno.12. Normodipine®. 10mg. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. amlohexal. blister. amlopin Lek®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlodipin.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 10mg.1din (R) 1402143 tableta. blister.BOSNALIJEK D. blister. Monodipin.Srbija amlodipin .

blister. Monodipin.09. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. tvrda. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.03.1din (R) 1402858 tableta. 250mg/5mL. Normodipine®. amlohexal.2007 Cena 79. Tenox®.Nemačka amlodipin .Slovenija amlodipin . amlodil.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. ospamox® dT.O. bočica. amlodipin. Norvasc®. 10mg.09. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29.09. amlodil. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. maks. amlopin Lek®. 2x8 kom Cena 64. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. u ginekološkoj praksi. 250mg. Paralelni lekovi: alopres®. blister. Paralelni lekovi: alopres®.8din (R) 1021965 kapsula. Sinacilin® AMOKSICILIN . 10mg dnevno.2004 Cena 428. Norvasc®. Paralelni lekovi: alopres®. ospamox®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. infekcije kože i mekih tkiva.O.Srbija amoksicilin . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 6g dnevno. Tenox®. amlopin Lek®. Bactox®. maks. Sinacilin® . amlogal®. 2x10 kom 515-04-02833-1 28.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. 10mg.2din 515-04-03356/04 28. blister. Monodipin. vazotal AMLOPIN LEK® .2004 doziranje: hipertenzija. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. vazotal AMLOHEXAL . Paralelni lekovi: almacin®. amlogal®. u ginekološkoj praksi. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. amlohexal. vazotal AMOKSICILIN . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 500mg. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.01.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. tvrda. Bactox®.Srbija amoksicilin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlodipin. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.HEXAL AG . Monodipin. blister. Paralelni lekovi: almacin®. Tenox®. 5mg. .D. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. amoxicillin. 6g dnevno. 10mg dnevno. amlodil.PANFARMA D.09. maks. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.6din 8600097400671 238/2007/12 17.01. infekcije kože i mekih tkiva.HEMOFARM AD .2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. blister. 10mg dnevno. Normodipine®. ospamox®. amlodipin. maks. 5mg. amoxicillin.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Norvasc®.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. Normodipine®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox® dT.2004 doziranje: hipertenzija. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. profilaksa bakterijskog endokarditisa. blister. maks.

09. amoksiklav Lek® 1. bakteriurija u graviditetu. bronhopneumonija. 250mg. klavulanska kiselina .08. Paralelni lekovi: almacin®. tvrda.09. 500mg. bočica od tamnog stakla. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.3din (R) 1021777 kapsula. augmentin. Panklav forte. intraabdominalna sepsa.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. otitis media. Panklav. tvrda. akutni i hronični bronhitis. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . bočica. bočica. bakteriurija u graviditetu. bakterijski endokarditis. puerperalna sepsa i septički abortus.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.09. infekcije kože i mekih tkiva. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).2004 Cena 99. septikemija. .2g prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h.O. 500mg+125mg. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. akutni i hronični pijelonefritis.6din (R) 1021775 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 1x15 kom Cena 438.D. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28.08. 1x100mL Cena 303.REMEVITA D. amoksiklav Lek® 156.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. septikemija. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. 250mg/5mL+62. akutni i hronični pijelonefritis. celulitis. 6g dnevno. klavulanska kiselina . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Bactox®. blister. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. tvrda.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju.09.5din 3837000003673 229/2005/12 26.O. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. celulitis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. amoxicillin. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. gonoreja).30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN .2004 Cena 398.Slovenija amoksicilin.D.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. peritonitis.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. bočica od tamnog stakla. infekcije rana).Srbija amoksicilin . 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. infekcije rana).09. amoksiklav Lek® 2X. akutni i hronični bronhitis. infekcija kostiju i zglobova.Slovenija amoksicilin. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.5mg/5mL. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bronhopneumonija.9din 3837000003710 231/2005/12 26. 250mg.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 500mg. sinuzitis. ospamox®. uretritis. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. tvrda. profilaksa bakterijskog endokarditisa. NIŠ . 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcija kostiju i zglobova. deca . doze su date u odnosu na amoksicilin. enhancin. puerperalna sepsa i septički abortus. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. peritonitis. gonoreja). deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. uretritis.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. maks. ospamox® dT. u ginekološkoj praksi. blister. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.2din (R) 1021776 kapsula. bakterijski endokarditis. 250mg/5mL. bočica. sinuzitis. . otitis media. intraabdominalna sepsa.

infekcije rana). intraabdominalna sepsa.Slovenija amoksicilin. peritonitis. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. Panklav. amoksiklav Lek® 156. augmentin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. puerperalna sepsa i septički abortus. infekcija kostiju i zglobova. bakteriurija u graviditetu. bronhopneumonija. 1000mg+200mg. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. uretritis.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. doze su date u odnosu na amoksicilin.D. doze su date u odnosu na amoksicilin.08. 1000mg+200mg.Slovenija amoksicilin. bakterijski endokarditis.08. klavulanska kiselina .5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. sinuzitis. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. amoksiklav Lek® 2X. bronhopneumonija. sinuzitis. amoksiklav Lek® 156. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. akutni i hronični bronhitis. klavulanska kiselina .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® 1. deca od 3 mes. Panklav® 2X . otitis media.7din bočica staklena. gonoreja).2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Panklav. amoksiklav Lek® forte 312.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. gonoreja). 25mg/kg na 6h ili 8h. celulitis. otitis media.D.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).03. akutni i hronični pijelonefritis.7din bočica staklena. Cena 1190. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uretritis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). enhancin. do 12 god. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 1. celulitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. Panklav forte.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® forte 312. bakterijski endokarditis. enhancin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. bočica od tamnog stakla. septikemija. kada terapija može i duže trajati:parenteralno.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav forte. Cena 1190.2g prašak za injekciju. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. bakteriurija u graviditetu. intraabdominalna sepsa.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. doze su date u odnosu na amoksicilin. akutni i hronični bronhitis. augmentin. infekcija kostiju i zglobova. septikemija. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. . Panklav. puerperalna sepsa i septički abortus. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. peritonitis. 125mg/5mL+31.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcije rana). enhancin. amoksiklav Lek® 2X. deca preko 3 mes. Panklav forte.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2g prašak za injekciju. augmentin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).25mg/5mL.

augmentin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1x15 kom Cena 356. bočica od tamnog stakla. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). peritonitis. akutni i hronični pijelonefritis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 375mg film tablete. deca od 3 mes. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. sinuzitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. . amoksiklav Lek® 1. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. uretritis. peritonitis. bočica staklena.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. otitis media. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav forte.D.9din 3837000003727 228/2005/12 26. deca ispod 40kg (do 3 mes. puerperalna sepsa i septički abortus. deca preko 3 mes.5din (R) 1021567 film tableta.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . gonoreja). akutni i hronični bronhitis.Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. sinuzitis. infekcija kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. teže infekcije 500mg na 8h. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. 500mg+125mg. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcija kostiju i zglobova. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE .08.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakterijski endokarditis. enhancin. bakteriurija u graviditetu.2006 Cena 489. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 156. uretritis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.2g prašak za injekciju. augmentin. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. celulitis. Cena 315din bočica od tamnog stakla. 875mg+125mg. otitis media.10.HEMOFARM AD . novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. amoksiklav Lek® forte 312. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. 25mg/kg na 6h ili 8h. bronhopneumonija.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). do 12 god. 2x5 kom Cena 339. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.2005 . gonoreja). infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. teže infekcije 500mg na 8h. septikemija.10. amoksiklav Lek® 2X. doze su date u odnosu na amoksicilin. klavulanska kiselina .D. Panklav forte. infekcije rana).Srbija amoksicilin. intraabdominalna sepsa.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. celulitis.10. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. doze su date u odnosu na amoksicilin.2g prašak za injekciju. 500mg+100mg.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav. blister. septikemija. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.Slovenija amoksicilin. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® 1. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 156. infekcije rana). akutni i hronični bronhitis.08. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). intraabdominalna sepsa. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bakteriurija u graviditetu.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. enhancin. 250mg+125mg. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. blister.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bronhopneumonija. . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav.

tvrda. Shigella. bakterijski endokarditis. 250mg/5mL.Srbija ampicilin .0-4. septikemija. doze su date u odnosu na amoksicilin. E. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. maks. amoksiklav Lek® 156. bočica. amoksiklav Lek® 1. enhancin. uretritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Proteus mirabilis.REMEDICA LTD .09. tvrda. infekcije rana). 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. 500mg.03. akutni i hronični pijelonefritis.2g prašak za injekciju. 500mg+100mg. Sinacilin® AMPHOCIL® . 100mg. 6g dnevno. gonoreja). bočica plastična. u ginekološkoj praksi. Proteus mirabilis. intraabdominalna sepsa. bronhopneumonija. Coli. 2x8 kom Cena 90. ospamox® dT. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . Pentrexyl® . Panklav. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. 25mg/kg na 6h ili 8h. 500mg. augmentin. Panklav® 2X AMOXICILLIN . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.HEMOFARM AD . amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 2x8 kom Cena 101. bočica. Bactox®.Austrija amfotericin b . otitis media. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula.Kipar amoksicilin . 1x50mg Cena 11681. sinuzitis. blister.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični bronhitis. Pentrexyl. Paralelni lekovi: almacin®.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. Panklav forte. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. početno i. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. po potrebi povećati najviše do 3.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. inf. infekcije kože i mekih tkiva. i sojevima Enterococcus.10. blister. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.0mg/kg telesne mase. bakteriurija u graviditetu. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. celulitis. otitis media.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25.peritonitis. amoksiklav Lek® 2X. Salmonella typhi. ospamox®. 50mg. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. sinuzitis.1din 8600097400718 240/2007/12 17. Cena bočica staklena.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. deca od 3 mes.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . sojevima Enterococcus. amoksiklav Lek® forte 312. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. amoksicilin.01.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika.11. puerperalna sepsa i septički abortus. Coli. do 12 god.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju.v.4din 5290665002753 560/2005/12 21.10.

blister. monokomponentni (R) 1103250 tableta.ZDRAVLJE A. Proteus mirabilis.04. otitis media. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.5-4. TOVARNA ZDRAVIL. bočica staklena. blister. ili i.04.5mg. 1. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.5-12g i. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. blister.2006 05. blister. blister.7din 8600064103819 347/2005/12 23.10.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.4din bočica staklena. 500mg.v.25mg.2005 Cena 767.2006 05. 2000mg+1000mg. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 3x10 kom 3838989517304 (R) 1103253 tableta. bolus inj.2006 434.v.04.Turska ampicilin . deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. 1.2006 05. 2. ili i.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.09.D. blister. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. u trajanju 15-30 min.v. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.04.04.5mg.10. Coli. 500mg. 5x10 kom 3838989517311 (R) 1103254 tableta. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.D.2005 doziranje: obično 1. tvrda. sulbaktam .5mg. i sojevima Enterococcus.2006 05. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. 10x10 kom 483/2005/12 21.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.09. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . bočica. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.Srbija ampicilin. Proteus mirabilis.m.4din 05.7din (R) 1021059 kapsula. 1000mg+500mg.04. 12g dnevno.25mg. 1x100mL Cena 482/2005/12 21.10.1din 05. profilaksa u hirurgiji 1. Cena 918.4din bočica staklena.25mg. blister.KRKA. . Shigella.). tvrda. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. . Cena 1246. 10x3g Cena 1876.Slovenija ramipril . Paralelni lekovi: ampicilin.2006 289. Salmonella typhi. 2. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.5g pre anestezije.09. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. 2. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.2005 146.6din 485/2005/12 21. sojevima Enterococcus.S. E. inf. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. sinuzitis. Coli. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.04. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.5g 8600064103796 345/2005/12 26.25mg. 1. 500mg+250mg.2006 . D.BILIM PHARMACEUTICALS A. 1. Pentrexyl. blister. maks. AMPRIL® .J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. . blister. u trajanju od 3 min. 10x1. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. 250mg/5mL.

celu tabletu progutati. u toku ili posle jela. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05.9din (R) 1103263 tableta.04. blister. TOVARNA ZDRAVIL. blister.25mg/dan. hidrohlortiazid . ujutro. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.D.5mg+12.2006 Cena (R) 1103258 tableta.KRKA.04. maks. ramitens®.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.04. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.04.5-5mg/dan. blister.5mg. 10mg/dan (dnevne doze od 2. . 10mg.2006 Cena (R) 1103265 tableta.04. D.KRKA. ramipril.2006 Cena (R) 1103261 tableta.D.5mg/dan.5mg ramiprila sa 12. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05.5mg hidrohlortiazida). blister. Paralelni lekovi: ampril® HL. blister. dnevno (2. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.04. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.04.04. 5mg+25mg. 2. sa dosta tečnosti. Tritace® comp LS AMPRIL® HL .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). početna doza je 2 puta po 2. Tritace® AMPRIL® HD . 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05.5mg/dan. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. blister.2006 Cena 648.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. D.2006 Cena 972. TOVARNA ZDRAVIL. dnevno (2. 2. po potrebi može se povećati na 1 tabl.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. blister.04. blister. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. 5mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.Slovenija ramipril.Slovenija ramipril.5mg.5mg hidrohlortiazida). ujutro. .5mg ramiprila sa 12.25mg/dan oralno.05. Paralelni lekovi: ampril® Hd. Tritace® comp LS . 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05.05. blister. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.6din (R) 1103259 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 5mg. 10mg. po potrebi može se povećati na 1 tabl. 10mg/dan. celu tabletu progutati. 5mg. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). 10mg.2006 Cena (R) 1103264 tableta. blister. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. hidrohlortiazid . Tritace® comp. Prilinda®. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). doza održavanja je 2 puta po 2. Piramil®. Tritace® comp. 5mg. maks. Paralelni lekovi: corpril. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. 10mg.2006 Cena (R) 1103262 tableta.

50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. ukupno 9 g.m. 25mg. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. ampula.5g/5mL.Srbija metamizol-natrijum . 50x10 kom 515-04-1033/03 05.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. .12. blister. ANALGIN® . blister.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.11. 500mg.GALENIKA AD . povećavati po 25mg do 150mg dnevno.2007 Cena 31. 500mg.NOVARTIS PHARMA AG .D.. 0. narkolepsija. ampula.Srbija tetraciklin .Švajcarska klomipramin . 10x2mL Cena 318.2006 Cena 1590..06. 1g/2mL.06.Makedonija metamizol-natrijum . Paralelni lekovi: Baralgin M®.2003 Cena 1068. 3x10 kom Cena 233. 250mg dnevno. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. 7-10 dana. 0. 2. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. maks.SRBOLEK A.09.8din (R) 1086456 tableta. inf.12. 4g dnevno. Novalgetol® .J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. 25mg.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. 50-75mg dnevno.5-1g sporo i.v. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. panični poremećaj. postoperativnih).v.8din (R) 1086416 tableta. postoperativnih). opsesivno-kompulsivni poremećaj. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.ALKALOID AD . 500mg.2din 515-04-1032/03 05. zatim preći na oralne doze održavanja. blister.11. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. Novalgetol® ANALGIN® . i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. hlamidijama.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. leptospiroze. pa 25-75mg dnevno.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. blister. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. blister. 500mg. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. Paralelni lekovi: Baralgin M®.2din 7612791004742 594/2005/12 21. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. dnevno. maks.2din (R) 1086415 tableta.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju.5g u početku. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina).3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN .).09. blister. ampula.2005 doziranje: major depresija.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. 2x8 kom Cena 99. ANAFRANIL® . doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno.2005  (R) 1072740 obložena tableta.5din 7612791402555 592/2005/12 21. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja.11. 4g dnevno. deca početno 10mg dnevno.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. parenteralno 25-50mg i. 500mg. tvrda. povećavati po 25mg do maks.5-1g sporo i. gonoreja: 1.

6g/d u više pojedinačnih doza.PLIVA HRVATSKA D.4g/d. cardiopirin®. 300mg.Srbija acetilsalicilna kiselina .8g/d. maks. početna doza 2.GALENIKA AD . maks.6-5.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 130mg/kg/d.03.3din 3/2-10-6181/1 26.O. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. Midol ANDOL . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.2004 .8din 515-04-258/03-2 05. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. blister. doza održavanja 80-100mg/kg/d. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 300mg. 130mg/kg/d.O.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. Midol ANDOL . blister. aspirin® 500. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. 2x15 kom Cena 7567.4-3.O.6-5. Midol Cena 57. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.PLIVA HRVATSKA D. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. ask pH 8. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 80-100mg/kg/d.9din 515-04-258/03 05. reumatska groznica: odrasli 4. Paralelni lekovi: cor-aS.9-7. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2004 Cena 813. 300mg.4-3.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25.9-7. 50x10 kom Cena 762. maks. reumatska groznica: odrasli 4.03. tokom 1-2 nedelje.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . . tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 3.10.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.CARDINAL HEALTH FRANCE . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. andol. blister. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. aspirin® direkt. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja 3.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. ask pH 8.6din (BR) 1086112 tableta.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). 8 g. aspirin® 500.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. .10. aspirin® protect. ANBOL .03. blister. 100mg. anbol. aspirin® Migran. zatim doza održavanja 150mg dnevno. aspirin® Migran.6g/d u više pojedinačnih doza.4-3.O.4g/d. 8 g. početna doza 2.Francuska nilutamid . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. aspirin® direkt.4-3. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .8g/d. aspirin® protect. 150mg. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. blister.

ampula. Testosteron depo ANDROCUR® . 6x10 kom 515-04-2423/04 13. 40mg. 50mg/10mL.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . ANTAXONE® . blister.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. 10x10mL Cena 1565. ANEXATE® . bočica.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.Nemačka drospirenon. Paralelni lekovi: Nebido®. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. smanjiti zatim na 1-3 kaps. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. blister.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.09.1mg na 1 minut.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. 1x28 kom Cena 1095.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.5mg/5mL.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. 0. ORGANON . 50mg. blister. neparan. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02.1din (R) 1048112 kapsula.F. 50mg. do ukupno 0. 40mg.Švajcarska flumazenil .2mg u toku 15 sekundi. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. Paralelni lekovi: revia® .6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.09.N. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. dnevno tokom 28 dana.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.Italija naltrekson .G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. 5x10 kom Cena 3274. 2mg+1mg.ZAMBON GROUP ITALIA . 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.SCHERING AG . dalje primenjivati 50mg dnevno. kod promene pola žene u muškarca. meka. meka.09.08.Holandija testosteron . blister. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije. dnevno.2004 Cena 1118.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela.6mg.09. blister. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.8din 8600103492430 702/2006/12 25. ampula. veća je jutarnja doza). 1mg/10mL.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.Nemačka ciproteron . tvrda. 1x10 kom Cena 1622. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.06.05.SCHERING AG .7din 515-04-2422/04 13.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. maks.2006 10589.V.08. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). ANGELIQ® . 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. zatim 0.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. estradiol .2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.

1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. po 1 vaginalna tabl. sprej-boca.2003 Cena 562.Bosna i Hercegovina povidon-jod .j.j. 10000i. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti..Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. od 200mg 3 dana uzastopno. strip. tuba.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. canesten® 3.Srbija antitoksin difterije . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .j. Paralelni lekovi: canesten®.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.11.09. . 10x1 kom Cena 5621.m.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.. Mycoril®.j. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. 100mg. Paralelni lekovi: Betadine®. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. kao i za opekotine.preč. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.D. bočica. .6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.Nemačka klotrimazol . za pripremu kože i sluzokože pre operacije. i.2004 doziranje: dezinfekcija rana. Mycoril®. 1x100mL Cena 187. 1x1 kom 515-04-3932/03 26. duboko i.m. Paralelni lekovi: canesten® 1. 10mg/mL. od 100mg šest dana uzastopno. 10000i.BOSNALIJEK D. Plimycol ANTIFUNGOL® . Kansen. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .SALUTAS PHARMA GmbH . za pranje ruku u hirurgiji. Plimycol ANTISEPT D .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. Kansen. teški slučajevi 40000-100000 i.7din 8606103010018 479/2005/12 14. 100mg/mL.03.m. 10%. strip.4din 515-04-02553/04 28.fragmenti . rastvor. bočica. pre i posle operativnih zahvata.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. 10mg/g.2006 Cena (R) 4157603 krem.03.03.2005 doziranje: ujed evropske zmije i.Nemačka klotrimazol . po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. bočica. 1x10mL Cena 1608. u hitnim slučajevima.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .SALUTAS PHARMA GmbH . odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. 200mg.v. doza za decu i odrasle je ista (10mL).G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. .J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.D. bočica. ili po 1 vaginalna tabl.12.12.v.03.

AQUA PRO INJECTIONE . uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 2x15 kom Cena 64.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. ampula.2006 . karpula.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. terapija početno 1000-2000 i. 2x15 kom Cena 137.Slovenija diazepam .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .03. diazepam.2004  (R) 1071172 obložena tableta.03. dijagnostički postupci: individualno. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. na 1 godinu starosti (deca).03.2005 Cena 1869. alergija na humani ili svinjski insulin. 1000i.2003 203.. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .11. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III./mL.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.10. . vrstu insulina.7din 515-04-269/03/3 05. 100i. 10mL.Austrija antitrombin III . 2mL.KRKA.2004  (R) 1071175 tableta.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina.03.3mg/kg i. bočica.5din 8606102967054 244/2005/12 15. liobočica sa rastvaračem.11.6din 9002864830824 2112/2006/12 14.j./20mL.4din 515-04-269/03 05. 2mg. 500i.v.j.2004  (R) 1071171 obložena tableta. parenteralni. TOVARNA ZDRAVIL. 100i.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.6din 515-04-269/03/1 05. ZRENJANIN .D. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. ampula. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. ili 1mg i. status epilepticus. 10mg.j. ampula. 10mg.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .V07AB. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg.01.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.12-0.v. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. primena je kratkotrajna.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. 0.j.Srbija voda za injekcije . dijabetesna ketoacidoza i koma.08.Nemačka insulin glulizin . blister. D.D. eklampsija). 1x20mL Cena 24307. blister.j.v.JUGOREMEDIJA A. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21./mL. zatim 2000-3000 i./10mL.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. 5x3mL Cena 2804. 1x10mL Cena 12662. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. diazepam alkaloid® APIDRA® .2-0. blister.j. Paralelni lekovi: Bensedin®.BAXTER AG . konvulzije: 10-20mg i. primena je kratkotrajna..B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.7din 515-04-269/03/2 05. liobočica sa rastvaračem. nesanica 5-15mg uveče. 10x2mL Cena 224. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.08. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. (odrasli). deca 0. 5mg. 2x15 kom Cena 137.j.

1x0.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. 1x0.2006 . napunjen injekcioni špric.5din 515-04-2543/03 05. 40mcg/0.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.Holandija darbepoetin alfa .8din 1067/2006/12 30.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.3mL.06.5mL. 1x0.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.A.06.4mL.2006 Cena 27129.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju. 60mcg/0. napunjen injekcioni špric.06. 40mcg/0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.4mL. 30mcg/0.1din 1064/2006/12 30.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.2006 Cena 7234. 1x0. 150mcg/0.2din 1054/2006/12 30.AMGEN EUROPE B. Mycoseb® ARANESP® . napunjen injekcioni špric. 2%. 1x0. 60mcg/0.2006 Cena 14468. 1x0.06.Grčka ketokonazol .2006 Cena 3616.4mL. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.2din 1050/2006/12 30.4mL. 100mcg/0.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150. pen sa uloškom. pen sa uloškom.1din 1055/2006/12 30. 50mcg/0.1din 1056/2006/12 30. bočica. 150mcg/0.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.1din 1059/2006/12 30. pen sa uloškom.8din 1058/2006/12 30.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.12.5mL. 1x0. 50x5mL Cena 264.3mL.06.5mL 8606007081084 Cena 5425. .2006 Cena 7234. ni 2 nedelje posle njihove primene). 80mcg/0.2006 Cena 14468. 1x0. 1x0. napunjen injekcioni špric.06.V.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.2006 Cena 1808. 1x0.8din 1053/2006/12 30. ampula.4din 1060/2006/12 30.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .2006 Cena 27129. napunjen injekcioni špric.6din 8608811000336 64/2006/12 20.4mL. napunjen injekcioni špric.5mL. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.01.06.3mL. Paralelni lekovi: Ketokonazol.3mL.DEMO S. napunjen injekcioni špric.3mL.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju. .06.2006 Cena 18086.2006 Cena 9043.06.2din 1051/2006/12 30. pen sa uloškom. 80mcg/0.06.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.06. 1x0. 1x0.06. 10mcg/0. 1x0.06. 5mL. napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. 20mcg/0.

v. bočica.5mL. 100mg. 15mcg/0. 500mcg/mL. 20mg. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.2din napunjen injekcioni špric.06.2002 .2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. obično 4-6 nedelja.terapiju započeti sa s.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina . Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.06. blister.c. napunjen injekcioni špric.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.dalju terapiju prekinuti. Cena 70873.06.5mL Cena 18086. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.375mL Cena 2713. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29. dalju terapiju prekinuti.7din 3582910019176 664/2007/12 08.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. ili primeniti s. ARCOXIA® .Francuska leflunomid . ili i.2din 8606007081190 1069/2006/12 30. ARAVA® .2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .2007  (SZR)1014302 film tableta.8din pen sa uloškom. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . 90mg.06. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL. 500mcg/mL.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . 300mcg/0. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. 300mcg/0. 60mg.5mL. 100mcg/0.375mL. 1x0.11. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 1x30 kom Cena 5357.06.06. 10mg.2007  (SZR)1014301 film tableta.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . blister.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.2) (R) 1163530 tableta. 1x30 kom Cena 4639. 1x0.AVENTIS INTERCONTINENTAL .c.11. 1x30 kom Cena 2560. 1x0.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.USA etorikoksib .03. 1x7 kom 1163532 tableta.06.03. pen sa uloškom. Cena 42523. blister.11.03.9din 8606007081107 1061/2006/12 30. 120mg. blister.6mL. bočica.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.6mL Cena 42523.3din 3582910015284 665/2007/12 08.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.8din 3582910015277 663/2007/12 08. pen sa uloškom. Cena 3616. 1x0. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor . napunjen injekcioni špric.terapiju započeti sa s.6mL.1din 8606007081015 1052/2006/12 30.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.9din pen sa uloškom. 1x0. 1x1mL Cena 70873. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor.2002 Cena 3/2-10-6890 29. 20mcg/0.c.

12.8din liobočica sa rastvaračem.2003 . akutni napad gihta. 2mg. 2x14 kom Cena 8750. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . blister. tokom 4-6 nedelja. 2x15 kom Cena 9986. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.8din (R) 1079010 tableta.Velika Britanija anastrozol .Švajcarska pamidronska kiselina . 25mg.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.11. maks.v. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. blister. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. akutni bol.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. 15mg. Paralelni lekovi: Pamifos. 30mg. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.(PHARMACIA & UPJOHN) . dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.A. hronični bol: 60mg dnevno. 1mg.Srbija triheksifenidil .PHARMACIA ENTERPRISES S.PFIZER . 10mg.3din 3/2-10-5507 19. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . osteoliza.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.12. blister. 5mg.7din (R) 1079011 tableta. inf. ARTANE .2002 Cena (R) 1163535 tableta. blister. osteoar tritis.NOVARTIS PHARMA AG .04. fiola. AREDIA® .11.04. 120mg. maks. 60mg. AROMASIN® . 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25. Cena 13616. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.MANUFACTURING CENTER .11. liobočica sa rastvaračem. blister.USA donepezil . blister.2002 doziranje: artritis.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. zatim povećati na 10mg jednom dnevno.11.2006 doziranje: Paget-ova bolest.12. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.2002 Cena (R) 1163534 tableta. 10mg dnevno.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.10. 90mg.7din 7612791476549 553/2006/12 28. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.HEMOFARM AD . dnevno (1mg). 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.Belgija eksemestan . 4x5mL Cena 14005.2002 Cena 6866. 90mg tokom jednog tretmana. blister. Pamitor® ARICEPT® .

2007 doziranje: sindrom suvog oka.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.02.2mg/mL. 200mg. Paralelni lekovi: artelac® edo.10. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.DR. Hemodrops. 3. rastvor. 200mg. blister.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. 100mg.10. blister.2mg/mL.6mL 12/2007/2300 10. Cena kontejner jednodozni.2007 (BR) 7099077 kapi za oči.PHARM.Nemačka oksaceprol . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. rastvor. CHEM. rastvor.2mg/mL. Isopto® Tears ARTROMED® . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. blister. GERHARD MANN. podeljeno u 3-4 doze. 1x30 kom Cena 627.Nemačka hipromeloza . plastična bočica. 3. .BELUPO. 2x15 kom Cena 2003. FABRIK GmbH . Cena kontejner jednodozni. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. CHEM.2006  (R) 1084721 tableta.2006 Cena (R) 1169571 film tableta.02.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. kontejner jednodozni. . po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. do optimalne doze održavanja . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. Ne sadrži konzervans.10. Paralelni lekovi: artelac®. 60x0.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.10.02. blister.6din 3850343032513 172/2006/12 13.10.2006  (R) 1084722 tableta. FABRIK GmbH . . 30x0. ARVIND® .10.DR.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno.6mL 12/2007/2299 10.2mg/mL. 3.4din 3850343032544 174/2006/12 13. rastvor. 25mg.2din 3850343032520 173/2006/12 13. Hemodrops. ARTELAC .D. 50mg. blister. 25mg dnevno narednih 14 dana.Hrvatska lamotrigin . 1x100 kom Cena 166.PHARM.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana.Nemačka hipromeloza . bočica sa kapaljkom. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2007 doziranje: sindrom suvog oka.10.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2006 doziranje: epilepsija. Isopto® Tears ARTELAC EDO . 5mg. 3.6mL Cena 12/2007/2298 10. 10x0. 1x30 kom Cena 1092. GERHARD MANN. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.CHEPHASAAR CHEMISCH .2007 BR) 7099078 kapi za oči. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.

blister. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.7din 199/2007/12 16.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti.07. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. maks. 500mg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.A07EC02 ANTIDIJAROICI. Salofalk®.4g/d. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17.KRKA.6-5. Lamictal™.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. maks. početna doza iznosi 50mg/dan.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843.05. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. anbol.D. Midol ASPIRIN® 500 . 50mg.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. zoloft® ASK PH 8 . do maks. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. 400mg. 800mg. 500mg. tokom 1-2 nedelje. . deca od 13-17 godina.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta.Slovenija mesalazin . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964.07.01.6g/d u više pojedinačnih doza. Salofalk® 500 ASENTRA® . Lamotrix® ASACOL® . uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. od 200mg dnevno.4-3. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.D. deca od 6-12 godina. Paralelni lekovi: Serlift®. blister. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. Setaloft®.HABIT PHARM A. 100mg. blister. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. .BAYER BITTERFELD GmbH . aspirin® protect.08. ne koristiti kod dece ispod 18 godina.D. aspirin® Migran.9-7. blister. blister. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).2005 Cena 1686. reumatska groznica: odrasli 4. D. andol.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. Sertiva®.1din (R) 1072635 film tableta. aspirin® direkt. Lamotrigin. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan.Srbija acetilsalicilna kiselina .2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.2007 . početna doza 2.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.3din (R) 1072636 film tableta. Pentasa®. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 100mg dnevno narednih 14 dana. 8 g. aspirin® 500. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. Paralelni lekovi: Lamal.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 800mg. doza održavanja od 50-100mg. Salofalk® 250. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. 130mg/kg/d. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. TOVARNA ZDRAVIL. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. .8g/d. blister. blister. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. Paralelni lekovi: 5-aSa.Slovenija sertralin .08.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. do 200mg dnevno. Lamect®.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4-3. doza održavanja 3. doza održavanja 80-100mg/kg/d.05. maks.

8g/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.9-7. 8 g.8din 4008500100752 200/2007/12 16. tabl.6g/d u više pojedinačnih doza. aspirin® 500. dnevno. folija.4-3.8g/d. 500mg.6 g/d u više pojedinačnih . strip.2005 Cena 105.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. početna doza 2. maks. reumatska groznica: odrasli 4. doza održavanja 3. anbol. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. andol. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati.Nemačka acetilsalicilna kiselina . maks. doza održavanja 3. andol.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. 130mg/kg/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® protect.Nemačka acetilsalicilna kiselina . šumeće u jednokratnoj dozi.4g/d. tokom 1-2 nedelje. 130mg/kg/d. aspirin® protect.4-3. Paralelni lekovi: Midol c. 6 tabl. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. početna doza 2. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. anbol. aspirin® protect. dnevno.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. ne duže od 3 dana. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 3x10 kom 261/2005/12 26. 5x2 kom Cena 175.9-7. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. ask pH 8.BAYER BITTERFELD GmbH . groznica. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.6-5. maks.Nemačka acetilsalicilna kiselina. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. aspirin® 500. maks. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.6-5. Midol ASPIRIN® MIGRAN . maks. 500mg.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 3x10 kom Cena 122. blister.12. rastvoriti u čaši vode. aspirin® Migran. Midol ASPIRIN® DIREKT . reumatska groznica: odrasli 4. anbol. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Midol ASPIRIN® PLUS C . aspirin® Migran.4-3. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.4g/d. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. početna doza 2. 100mg.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 400mg+240mg.4-3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. doza održavanja 80-100mg/kg/d.07. ask pH 8.4din 260/2005/12 26.07. maks.BAYER BITTERFELD GmbH . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120.BAYER BITTERFELD GmbH . 6 tab. ask pH 8. askorbinska kiselina .12. blister.BAYER BITTERFELD GmbH . 8 g. aspirin® direkt. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. andol.01.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 300mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. tokom 1-2 nedelje. aspirin® direkt.6g/d u više pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.

angina pektoris: 100mg dnevno. angina pektoris: 100mg dnevno. Cena 694.Srbija atenolol .5din (R) 1107552 tableta. Prinorm ATENOLOL . doza održavanja 3. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.ZDRAVLJE A. 100mg. 130mg/kg/d.Srbija atenolol .2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.D.4 g/d.12. NIŠ . maks.Srbija antitetanusni imunoglobulin.Srbija atenolol . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.REMEVITA D.06. 100mg.PRIZREN . 100mg. ask pH 8.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.8 g/d.5mL vakcine tetanusa.9-7. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. selektivni (R) 1107550 tableta.2din 3/2-10-9316 11. terapija: 30-300mcg/kg dnevno. istovremeno sa 0.4din 8606002990251 1353/2007/12 19.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. reumatska groznica: odrasli 4.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .7din 515-04-291/03 03.07. . Tetabulin S/d.j. Paralelni lekovi: Panapres..2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. bočica.O.FRESENIUS BIOTECH GmbH .L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju.FARMAKOS DD .06. tokom 1-2 nedelje. bočica.j.2003 Cena 45. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. Prinorm ATG-FRESENIUS S . Paralelni lekovi: Panapres. blister. 20mg/mL.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 1x14 kom Cena 73.4-3. 1x250 i. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. Prinorm ATENOLOL . kunića . aspirin® 500. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. blister. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. aspirin® direkt. maks.06. aritmije: 50-100mg dnevno. blister 2x7 kom Cena 73. angina pektoris: 100mg dnevno. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aritmije: 50-100mg dnevno. aritmije: 50-100mg dnevno.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). 25mg.O. anbol. 250i. blister. 1x5mL Cena 21625. 8 g.6-5.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. humani .7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.07.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. selektivni (R) 1107500 tableta. 50mg. Tetagam® P. Midol ATEBULIN .6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. aspirin® Migran. Paralelni lekovi: Panapres. Tetanus gamma ATENOLOL . 1x14 kom Cena 73. doza održavanja 80-100mg/kg/d.11. andol.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.2004 Cena 59. bočica. selektivni (R) 1107350 tableta.2002 .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.4din (R) 1107551 tableta.

(u prisustvu posebno obučenih stručnjaka). 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20.04. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. ampula. ampula.08. blister.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta.5mg. 10x5mL Cena 216252. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno.03.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.08. blister. Paralelni lekovi: atoris®.KRKA.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. ATORIS® . 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.08. . doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). Torvalipin®. 10x2. Sortis®.03.1din 3/2-10-9317 11. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. 10mg/mL.Srbija atorvastatin . obično inicijalno i. 10mg/mL. 40mg. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. odrasli i deca starija od jednog meseca. 300-600mcg/kg telesne mase. Sortis®. bočica. Torvalipin®.08.3din (R) 1104522 film tableta. 10mg. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. blister. 40mg. blister.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju.D.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. blister.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. 20mg/mL.2005 Cena 2349. .08. 10mg.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg.08. Paralelni lekovi: Tracrium™ . inj.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju.2din 8606103442024 594/2007/12 01. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT .8din 3838989502836 110/2005/12 15.12. 20mg. maks.7din (R) 1104524 film tableta.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. 40mg. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. Paralelni lekovi: atorvastatin. 20mg.Nemačka atrakurijum . maks. Maks. doza 20mg dnevno. Tulip® ATORVASTATIN .v. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.5din (R) 1104521 film tableta. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. blister. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2007 Cena 3056.D. blister.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. blister.08. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. D.2002 doziranje: lečenje akutnog. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.v. inj. 5mg ili 7.04.2005 Cena 1260.ZDRAVLJE A. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno.5mL Cena 1586. 10mg.2005 Cena 2046.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. aplastična anemija: 2. 3x10 kom Cena 775.Slovenija atorvastatin . blister.DELTASELECT GmbH .

m.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup). ili i. puerperalna sepsa.m. rastvor. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. uveitis. deca ispod 40kg (do 3 mes. ampula.6din 3/2-10-10776 25.v. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.2din 515-04-1520-2 04.INNOTECH INTERNATIONAL . 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 10x600mg Cena 1232.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). 250mg.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. ATROPIN SULFAT . blister. uretritis. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.5mg s.12. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.O.c.O. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i. blister. septički abor tus. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.2007  (R) 7095073 kapi za oči. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. (400mg+57mg)/5mL. ili 0.m. 2mg (odrasli). 1%. iritis. deca od 7-9 godina 0. rastvor.5-1mg s.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. deca 0. deca od 5-6 godina 0. teže infekcije 500mg na 8h. itd.v. iridociklitis.. 0.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. 500mg+100mg.12...2din 515-04-1520-1 04.6din plastična bočica sa kapaljkom.Crna Gora atropin . pijelonefritis). ili i. lobarna pneumonija.LABORATORIE INNOTHERA .04mg/kg.06. (deca). bronhopneumonija.25mg s. Cena 75.08.m. . Cena 88. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.Belgija amoksicilin.01-0. 875mg+125mg.v. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. AUGMENTIN . uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN .03mg/kg i. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).08.SMITHKLINE BEECHAM .c ili i.c. ili i.3-1mg i..2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. bočica.HEMOMONT D.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.08. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.Rusija atropin .Francuska tenonitrozol .VEROFARM . 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).6mg. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. bočica.m.c. ATROPIN .m. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.m. jednokratno.c. ili i. na 1-2 sata do maks. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. deca preko 3 mes.3-0. infekcija kože i mekih tkiva). ili i. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.4din (R) 1021632 film tableta.4mg s.06.03-0. otitis media). tvrda. deca od 3-4 godine 0.v.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. sinuzitis..c. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.3mg s. parenteralno odrasli 1g na 6h ili . klavulanska kiselina . 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20...2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. 1mg. infekcija kostiju i zglobova. 1x140mL Cena 690.2003 Cena 828.5%. deca od 10-14 godina 0.3din plastična bočica sa kapaljkom.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. ili i.2mg s. 1x8 kom Cena 237.

enhancin.8din (R) 1163501 tableta. spor tske povrede.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . actasulid® AUROMID® . deca od 3 mes. blister. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.2001 doziranje: reumatoidni artritis.2g prašak za injekciju. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. Panklav.2006 doziranje: sindrom depresije. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06.07. do 12 god. 400mg dnevno. amoksiklav Lek® 156. .A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. blister. Paralelni lekovi: Nimesulid.Švajcarska moklobemid . blister. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. blister.03.Srbija moklobemid . glavobolja. dismenoreja. 100mg. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . 8mg. Nimulid®-Md.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Francuska rosiglitazon . postoperativni bolovi. amoksiklav Lek® forte 312. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.03.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. doze su date u odnosu na amoksicilin. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . amoksiklav Lek® 1. 300mg. blister. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 100mg.2001 Cena 144.6din 5000483131807 293/2006/12 06. blister. Panklav® 2X AULIN . amoksiklav Lek® 2X. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. Nimulid®.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. 150mg.08.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.07.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. Panklav forte. 25mg/kg na 6h ili 8h.2001 doziranje: sindrom depresije.F. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.5din (R) 1072141 film tableta. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .Austrija nimesulid . 100mg.GALENIKA AD . socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. 4mg.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2001 Cena (R) 1163502 tableta. zubobolja. 2x14 kom Cena 1872. maks.07. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.07.

bočica. blister. nezavisno od obroka.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. 400mg/16mL. 1x100mL Cena 71.HEMOFARM AD . ZRENJANIN .J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju.08.Švajcarska bevacizumab . pre terapije. 400mg. blister.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. 1mg/sat tokom 24 sata. 1x0.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. dnevno. boca staklena. 5x2mL Cena 1495. napunjen injekcioni špric. u trajanju od 90 min.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica staklena.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. Paralelni lekovi: ondasan®. dnevno.Srbija feniramin .BAYER HEALTHCARE AG . 400mg. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.7din 8606102767043 322/2005/12 24.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ .J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju.2005 29725.5din 8608811000411 1575/2006/12 05.09.SANOFI PASTEUR S.09.2006  (R) 3058050 sirup. . 2x10 kom Cena 56. dodira bršljena i sl. 5-10 dana.Srbija ondansetron . 10 dana.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2002 Cena 1846. dnevno. blister. alergični dermatitis).5mL Cena 1729.D. 4mg.08.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno. 1x16mL Cena 108093. deca 5mg/m2 i. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.11. 100mg/4mL.A.. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).. 4mg. 0.JUGOREMEDIJA A. 400mg/250mL. serumska . zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. blister. 3mg/mL.v.).5mL. bočica.Nemačka moksifloksacin .A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. nezavisno od obroka.v. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. inf. zofran AVIL® .08.5mL.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . Quincke-ov edem. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.7din 515-04-3000/03 21. zatim kontinuiranom inf. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. zatim revakcinacija posle 6 meseci.F.2005 Cena (R) 1329501 film tableta.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. 50mg.v.12.09. svrab različitog porekla (od uboda insektta. AVESSA . AVAXIM 160 U .v.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25.08.12. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. ampula.5din (R) 1124570 tableta. 7 dana. zavisno od telesne mase. AVELOX® .

50x250mg 05. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest.D.01. nosa.Belgija brinzolamid . maks. 98% v/v.2004 05. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka.V. trbušne infekcije. 98% v/v.01. zglobova.10. 10mg/mL.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. 8 l.2004 05. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.04.04. grla. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg.5din (R) 7096060 kapi za oči.5din 241/2007/12 17.04. gonoreja.2007 doziranje: infekcije grudnog koša. Farcef. 2g dnevno. suspenzija.04. 3 l.04.MESSER TEHNOGAS A.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju.Srbija azot-suboksid . boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. 50 l. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 1g. 250mg. kostiju. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas.5mg. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. 27 l.2007 Cena 16758. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. rocephin®. 13 l. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . . AZOT-SUBOKSID . deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.v. Paralelni lekovi: ceftriakson.ALCON-COUVREUR N. 10 l. inf. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. ceftriaxone-BcPP. pluća. veracol® AZOPT® . boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. 50x1000mg 242/2007/12 17. AZARAN .2004 05. bočica. 98% v/v. 98% v/v. ceftriaxon-MIP®. novorođenčad maks. kože.Srbija ceftriakson . .2004 05.2004 05. 2g na 12 sati i. 98% v/v. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. Labilex®.04. 98% v/v. maks. Longaceph®. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini. bočica.. histaminske glavobolje. bočica. 50mg/kg dnevno.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. konetoze. 98% v/v.2004 05. 196 l.04. Lendacin®.04. 98% v/v. uha.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.2004 . hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.2004 05. meningitis. 40 l.

cijanokobalamin. Sinacilin® . Cena 2399din kutija. infekcije kože i mekih tkiva. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.2003 Cena 159.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mg na 8 sati. nikotinamid. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. blister. 1x60mL 515-04-1625/03 30. u ginekološkoj praksi. creva ili jetre..A11EA.Slovenija tiamin.D. 500mg. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. 1g. D. B-COMPLEX . 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.6din (R) 3021772 sirup.v. dnevno.2003 Cena 102. riboflavin.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .9din 3838989623388 1196/2007/12 29.07.8din (R) 1021770 kapsula. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. ospamox®. 500mg.D. amoksicilin. 6g dnevno. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. povećane potrebe za vitaminom B.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . .2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. neuralgije. folija.05. kalcijum-pantotenat . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta.5din (R) 3021771 sirup. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.07. creva ili jetre.KRKA.05. 1x60mL 515-04-1624/03 30. 250mg/5mL.001mg+20mg. maks. neuralgije. deca od 5 .Francuska amoksicilin . kalcijum-pantotenat.KRKA.m.07.14 godina 1 obložena tabl. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. .07. 2x15 kom Cena 71.5din 515-04-1621/03 30.2003 Cena 155. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i.m. deca 50-100mg/kg/dan i.. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa. bočica. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. D. TOVARNA ZDRAVIL. bočica. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. ospamox® dT. 125mg/5mL. tvrda.. polineuritis. paba .. blister. povećane potrebe za vitaminom B.2003 Cena 84.Slovenija tiamin.05. Paralelni lekovi: almacin®. liobočica sa rastvaračem.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. nikotinamid. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. liobočica sa rastvaračem. piridoksin. neurodermatoze. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.INNOTECH INTERNATIONAL . deca 50mg/kg/dan i.v. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno.001mg+20mg. amoxicillin. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.. polineuritis.A11EA. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. piridoksin.07. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. riboflavin. TOVARNA ZDRAVIL.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. neurodermatoze. deca do 1 godine 62. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.

sinuzitis. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. ampula. Trimosul BACTRIM® . maks. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. infekcije posle pobačaja. maks. maks.09.Švajcarska sulfametoksazol. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. 50x5mL Cena 1220. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.F. lobarna i bronhopneumonija. (400mg+80mg)/5mL. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. adneksitis). deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. adneksitis). pijelonefritis. adneksitis). 54mg/kg dnevno.GALENIKA AD . blister. pijelonefritis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.01. 54mg/kg dnevno. faringitis. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. sinuzitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. bronhiektazije. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. uključujući derivate (R) 1026603 tableta.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . faringitis. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. 400mg+80mg. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. Trimosazol. infekcije posle pobačaja. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.08.Švajcarska sulfametoksazol. maks. 1440mg. sinuzitis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. 1440mg. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. lobarna i bronhopneumonija. faringitis. otitis medija). infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. prostatitis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Baktimol®. prostatitis.Srbija sulfametoksazol. trimetoprim . lobarna i bronhopneumonija. prostatitis. bronhiektazije. otitis medija). infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. trimetoprim . infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. ampula. (400mg+80mg)/5mL.01.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. maks.3din (R) 3026605 sirup. infekcije posle pobačaja. trimetoprim . deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. pijelonefritis.2007 Cena 123. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. otitis medija). akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. 1440mg. bronhiektazije. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ . infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. bočica. (200mg+40mg)/5mL. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.F. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati.

kalcijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. 1. 1440mg.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. 1.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.75 mmol/L kalcijuma.18g/L+0. 4x2000mL Cena 1233.Nemačka natrijum-hlorid.B05DB. Balance 4.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.75 mmol/L kalcijuma. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. infekcije posle pobačaja. 400mg+80mg. glukoza . caPd 3 aNdY disc. glukoza . Balance 2. lobarna i bronhopneumonija. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.25 mmol/L kalcijuma. bronhiektazije.3% glukoze.25 MMOL/L KALCIJUMA . Trimosazol.5% glukoze. maks.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 4. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno.1g/L+15g/L. 5. caPd 2 aNdY disc. caPd 2 aNdY disc. 4x2000mL .75 MMOL/L KALCIJUMA .25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe. 1. caPd 17 Stay safe. natrijum-laktat.9din 515-04-5149/03 05. kesa. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis..5-1.3% glukoze.01.79g/L+7. Trimosul BALANCE 1. pijelonefritis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.9din 515-04-2913/03 01. natrijum-laktat. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze.5-1. caPd 3 Stay safe.5% glukoze.79g/L+7. Paralelni lekovi: Bactrim®. 1.5g/L. . caPd 2 Stay safe. otitis medija). 1.25 mmol/L kalcijuma. 2x10 kom Cena 68. magnezijum-hlorid. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc.5% GLUKOZE.Srbija sulfametoksazol.85g/L+0.D.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5.75 mmol/L kalcijuma. 1.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.1din 8600102463097 28/2006/12 13. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. prostatitis. adneksitis). caPd 17. caPd 17.1g/L+16. Balance 4. 1.. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu.12.26g/L+0. sinuzitis. 1. caPd 3 aNdY disc. a postupak se ponavlja više puta dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . caPd 3 Stay safe. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. kesa. faringitis. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.3% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.25% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.85g/L+0. magnezijum-hlorid.25% glukoze. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.04.75 mmol/L kalcijuma.B05DB. caPd 4 aNdY disc.HABIT PHARM A. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. blister. Balance 2. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. kalcijum-hlorid.5% GLUKOZE. Balance 4. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. trimetoprim .

caPd 2 aNdY disc. glukoza .3% GLUKOZE. kesa. a postupak se ponavlja više puta dnevno.75 mmol/L kalcijuma. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.3% glukoze.1g/L+22.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. Balance 2. Balance 1. 1. 1. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1.25 mmol/L kalcijuma.3% GLUKOZE. caPd 3 Stay safe. caPd 17 Stay safe.18g/L+0. caPd 3 Stay safe.79g+7. a postupak se ponavlja više puta dnevno.5% glukoze. caPd 3 Stay safe. caPd 3 aNdY disc. 5. 1.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. caPd 2 aNdY disc. glukoza . caPd 2 Stay safe.25% GLUKOZE. caPd 2 Stay safe. a postupak se ponavlja više puta dnevno.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 1.5-1.85g/L+0. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5% glukoze. Balance 4. kesa. Balance 1. 1.9din 515-04-2914/03 01.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. kesa. 1.75 mmol/L kalcijuma.B05DB.25% glukoze. magnezijum-hlorid.1g/L+42.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.75 MMOL/L KALCIJUMA .5% glukoze. 4x2000mL Cena 1233. Balance 2.5L (deca) tokom 5-20 minuta.75 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-5150/03 05. kalcijum-hlorid. Balance 2.26g+0.5-1. 1.73g/L. Balance 4.18g/L+0.5% glukoze. 5. Balance 4. caPd 4 aNdY disc.5g/L.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. 1.12. 4x2000mL . 5. caPd 4 aNdY disc. magnezijum-hlorid.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. caPd 2 Stay safe. natrijum-laktat. Balance 4. caPd 2 aNdY disc. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta.25% glukoze.25% glukoze. Balance 4. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. magnezijum-hlorid. caPd 17. 1. natrijum-laktat. glukoza . caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 1233.5% glukoze.73g. natrijum-laktat.3% glukoze.9din 515-04-2912/03 01. 1.B05DB. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. Balance 1.25 MMOL/L KALCIJUMA . 1.79g/L+7.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17. kalcijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.25 MMOL/L KALCIJUMA .1g+22.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.04.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233.5-1. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17. 1.85g/L+0.B05DB..85g+0. kalcijum-hlorid..75 mmol/L kalcijuma. 1..12. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.

2din 8608811004518 656/2006/12 18.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.v.2001 Cena 22.7din (R) 5086568 supozitorija. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. 1000mg.5L (deca) tokom 5-20 minuta.. blister. Balance 2. metamizol-natrijum . 1. Novalgetol® .09. magnezijum-hlorid. 5.. Paralelni lekovi: analgin®.5% glukoze. caPd 17. 10mg+0.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.Nemačka natrijum-hlorid. blister.D.25 mmol/L kalcijuma. 1. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14. akutni bolovi.1g/L+42. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. ili 1-2.04. 1.1mg+1000mg. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.05.10.v.5-1g sporo i. blister.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.25% GLUKOZE.D.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.. caPd 2 Stay safe. 1x5 kom Cena 65.79g/L+7. Balance 2. 0. fenpiverinijum-bromid.B05DB.m. blister.5g.2006  (R) 1123565 tableta.5% glukoze. caPd 17 Stay safe.5-1.85g/L+0. 1.2003 Cena 78. maks. maks. 2. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.25 mmol/L kalcijuma.2006  (R) 1123568 tableta. parenteralno 0. Balance 1. blister.03. caPd 3 Stay safe.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).25 mmol/L kalcijuma.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. glukoza .1mg+500mg. BARALGIN M® .1mg+2500mg. caPd 4 aNdY disc. ampula.05.Srbija pitofenon. Balance 4.6din 8608811004501 655/2006/12 18. 1.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.3% glukoze.10. caPd 2 aNdY disc.12.26g/L+0.3% glukoze.9din 515-04-5151/03 05.1mg+500mg.JUGOREMEDIJA A. 4g dnevno. kesa. 5g dnevno. supozitorije 1-4 puta po 1.JUGOREMEDIJA A. 500mg.09. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.Srbija metamizol-natrijum .5-1g sporo i.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. 1x10 kom Cena 29. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . 5mg+0. 10x10 kom Cena 141. ZRENJANIN .25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. ZRENJANIN . kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg. 10mg+0.5g i.5g/L. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. ampula. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 500mg. 5x5mL Cena 73. 5mg+0.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc. 5x5mL Cena 69.2003  (R) 5123569 supozitorija.2din (R) 1086566 tableta.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. blister.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 MMOL/L KALCIJUMA .

VAKCINE I SERUME “TORLAK” .04. 5x1mL Cena 2634.Poljska beklometazon .GLAXO WELLCOME PRODUCTION .2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.1din 14.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. ecobec easi-Breathe .D. 50mcg/doza. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ .11.1mL intradermalno. bočica sa raspršivačem.5din 2723/2007/12 06. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . 250mcg/doza. 1mg/mL. maks. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. po potrebi 3-4 puta po 4 inh. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26.2003 doziranje: novorođenčad 0.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. (1000mcg) dnevno.A.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. 50mcg/doza. Cena 3485. 2 inh. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. 1x200 doza Cena 262. ecobec. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . maks.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (250mcg).3din 5900008021982 2554/2007/12 22.3din 3393370035558 254/2006/12 03. boca staklena. deca preko 1 godine 0. Paralelni lekovi: Becloforte. 2046.12.Francuska beklometazon .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. (500mcg) dnevno.04.05mL intradermalno. 1g/mL. suspenzija.2006 116.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. .Srbija barijum sulfat . deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 400mcg dnevno. ecobec. 4 inh.Francuska beklometazon . 1g/mL. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. kontejner plastični.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. (200mcg).7din 2mg/2mL. maks. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija.5din 14. (250-500mcg).R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.03.12. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER . 200x50mcg/doza Cena 262. 10 inhalacija (500mcg) dnevno.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . maks. (200mcg). inhalator pod pritiskom sa dozerom. . sprej-boca sa dozerom.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . Paralelni lekovi: Becotide™.10. maks.

. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano.GALENIKA AD .Srbija piridoksin .2din (R) 4153535 krem. BELOGENT® . 20mg.07. 1x30g Cena 308. akutni fotodermatitis. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju.02.05. tuba. dishidrotični dermatitis.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.Hrvatska betametazon.D. numularni dermatitis.7din 18. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. atopijski dermatitis (neurodermatitis).2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. inficirani dermatitis posle uboda insekata.5mg/g+1mg/g.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. rentgen dermatitis. ekcemi. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. inter trigo. dishidrotični dermatitis.5mg/g.BELUPO.BELUPO. tuba.2007 450.Hrvatska betametazon . tuba.07. profesionalni dermatitis. 0. tuba. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. jakog delovanja.05. seboroični dermatitis. . salicilna kiselina . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: diprosalic® .5mg/g+1mg/g.2006 28. hronični ekcemi. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . rentgen dermatitis. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. opekotine od sunca.9din 18. 0.7din (R) 4152042 krem.2din (R) 4153534 mast.D. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis.2007 Cena 125.D. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.5mg/g. gentamicin . 0. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta.07. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. Paralelni lekovi: Piridoksin. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. fotodermatitis.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. 0. seboroični dermatitis.07.Hrvatska betametazon. inter trigo. 0. polenski dermatitis. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. Lichen rubber planus. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. kombinacije sa antibioticima Cena 162. B d07ac kortikosteroidi. bočica sa kapaljkom. tuba.BELUPO. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. vitamin B6 BELODERM® . .02.2006 20-50mg.2007 Cena 162. jakog delovanja. blister. 0. neurodermitis.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).5mg/g+20mg/g.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . 1x15g Cena 125. ampula.5mg/g+30mg/g.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. ekcematoidni numularni dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 50mg.

Paralelni lekovi: Novasol. BENSEDIN® .05%.R. 1x10mL Cena 199. ampula.Slovenija nafazolin .2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.9din 8588000227907 549/2005/12 18. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. Nafazol.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.1% rastvora na 6 sati. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. bočica. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .05. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.11. . osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.2007  (R) 1071120 tableta.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01.PFIZER ILACLARI LTD. rinosinuzitis. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.Srbija diazepam . 1x10mL Cena 59.O. STI. 4mg/mL. ne sunčati namazano mesto. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. tuba.2002 Cena 80. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg .0 BEN-GAY® .D.1din 8608808100247 973/2007/12 10.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. 1x10mL 3/2-10-7585 19.PFIZER ILACLARI LTD.11. .5din 8608808103477 1059/2007/12 21. 15%+10%. . 10mg. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. Nafazolin BENOXI .05% rastvora na 6 sati. primena je kratkotrajna.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 2x15 kom Cena 41. blister. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.Turska metilsalicilat.7din (R) 7110092 kapi za nos.Slovačka oksibuprokain . 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. rastvor.03.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem.05.KRKA.9din 8608808100230 972/2007/12 10. 10x2mL Cena 150.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. 0. bočica sa kapaljkom.8din 3/2-10-7584 19.2007  (R) 1071122 tableta. .11. 10mg/2mL. 0. 5mg. priprema za rinološki pregled. STI.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. TOVARNA ZDRAVIL.GALENIKA AD . mentol .03.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. ne sunčati namazano mesto. rastvor.1%. nesanica: 5-15mg uveče. mentol . najduže 5 dana kontinuirano. D. 3x10 kom Cena 50. 28%+10%.UNIMED PHARMA S. tuba. bočica. krvarenje iz nosa. blister.05. 2mg. blister.2007  (R) 1071121 tableta.05.Turska metilsalicilat.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. rastvor.

12. faktor xlll. pa 20-25 i. Partobulin® S/d.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. kalcijum-hlorid. umerena krvarenja 15-25 i.v. teška krvarenja 40-50 i.10. 270mg+3000kij+1500i.06.2007 Cena 676. octanate. aprotinin.9mg/mL+60i. potpore šivenju.8din 3/2-10-7682 22.. 1x2.. set.2din 3/2-10-9308 11. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D .5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju./kg na 8-12h.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. Paralelni lekovi: apaurin®.5din 4013054001974 492/2005/12 26. 90mg+1000KIU/mL+500i.12.v.3mg/kg i. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.I.Nemačka fibrinogen. konvulzije: odrasli 10-20mg i.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. Haemoctin SdH.j.j.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . humani . 100mcg (od 13.12. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . bočica. Paralelni lekovi: emoclot.. 250i. hemostaze.j. 500i. liobočica sa rastvaračem. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.j.11.2002 doziranje: individualno. 1x10mL B Cena 6652.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ./kg (početna doza).7mg+180i.Nemačka faktor VIII .8din 3/2-10-9309 11.j.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i.j. 1000i. set.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. 50mcg. BERLITHION® 300 ED . rhesonativ® BERIATE P . deca 0. emoclot d. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem..B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 5x12mL Cena 866. ili 1mg i.. 1x250mcg Cena 3382. pa 10-15 i.ZLB BEHRING GmbH ./kg (jedna doza). trombin. humani .5din 3/2-10-9306 11.2002 Cena 26218.2002 Cena 13272./kg na 8-12h.11.2005 . 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.ZLB BEHRING GmbH ./kg (početna doza).+5. octanate 1000.j.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.+17.2-0.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. status epilepticus.v. 300mg. diazepam.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j. liobočica sa rastvaračem. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .j. Paralelni lekovi: Immunorho. 250mcg./10mL.06. nedelje gestacije). po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.j.j. ampula.2002 Cena 26544.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. primena je kratkotrajna. na 1 godinu starosti. bočica..j.

gingivitis.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. ipratropijum bromid .1din (R) 7114725 aerosol.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj. površinski ili herpetički apscesi. 1%. 1x20mL Cena 278.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. ipratropijum bromid . suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.1din 3/2-10-5757 11. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.5mg/mL+0. 30 min.R. afte. bočica.Nemačka fenoterol. 0. BETADINE® . bočica.10. 1x100mL . kao pojedinačna doza. blister.12.ISTITUTO DE ANGELI S.25mg/mL.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. bočica od tamnog stakla.) u toku 2-4 nedelje.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . u obliku brze inf.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.11. Thiogamma® 600 injekt.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.Makedonija povidon-jod . 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. BERODUAL® .L. sprej-boca sa dozerom. (30 min. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 10%.1din 3/2-10-5772 11.11. 1x100mL Cena 113.ALKALOID AD .v. 300mg. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. i. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .11. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .05mg+0. . Thiogamma® 600 injekt. terapija se nastavlja primenom tableta.2din (BR) 1089110 film tableta. pre doručka.Italija fenoterol.Makedonija povidon-jod .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.02mg.KG .3din 9006968003900 532/2005/12 08.ALKALOID AD .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. 0. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).

Makedonija povidon-jod .ALCON-COUVREUR N. riboflavin.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.m. trihomonijaze.12.7din 3/2-10-5770 10. 0. i. 15x1.2din 10.. svaki drugi dan.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.8din 8600097406017 99/2007/12 11.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. rastvor.A11EA.2007 Cena 72669. kalcijum-pantotenat.D. 2. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . ampula sa rastvaračem u ampuli.4din 8608808100292 2266/2006/12 06.4din 515-04-3454/04 24. 1x5mL Cena 403.V.5din (R) 7093115 kapi za oči.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta..SRBOLEK A. 7. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.GALENIKA AD . i.2mL doziranje: 8-16 Mi.SCHERING AG .Srbija bizmut-subcitrat . 300mg. 5x2mL Cena 176.5%. 14 dana uključujući i dane menstruacije.11. 4x10 kom Cena 517. suspenzija.11. 2x7 kom Cena 173.09.Srbija betaksolol .j. . bočica.7din 10.m.9din 5413895023477 2507/2007/12 19. piridoksin.12.ALKALOID AD . bočica.2002 755. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. blister.01. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. nikotinamid. ili inf. cijanokobalamin . boca.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. 200mg.v.10. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . BETAKSOLOL .2004 . ili inf.c. dnevno i. deca 1 inj.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 1x1000mL 3 767. BICIT HP® .2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2002 B BETADINE® .5%. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. liobočica sa rastvaračem u špricu.Belgija betaksolol .5mg/mL.v. 1x5mL 515-04-2579/03 17. s.Srbija tiamin. ili 1-4 inj. 10%.004mg. 8Mij/mL.HEMOFARM AD . i.Nemačka interferon beta 1 b . Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .11. . boca.

blister.D.2002 Cena 131. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .12.2002 doziranje: askarijaza. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24.Makedonija albendazol .3din (R) 1028124 tableta.07. bočica od tamnog stakla. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 40mg. 200mg.12. tuba. tvrda.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. 80mg. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.05.2006 u ušima.D.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula.SRBOLEK A. D. zatim 2 nedelje pauza. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. tvrda. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. 200mg. večera) i 1 tabl. 1 tabl. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. trihurijaza: 400mg jednokratno.2002 doziranje: infekcije kože. blister. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA.2006 509. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. ručak.06. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .KRKA. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. D.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). bočica. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. blister.D.06. vr toglavica i šum u ušima.9din (BR) 4157501 krem. BILOBIL® . . mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. tvrda. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. . suvi ekstrakt lista .Srbija bifonazol .2din (BR) 7157500 losion. 40mg. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. ankilostomijaza. 80mg. 1x6 kom Cena 212.7din 12. 1%. bočica.2002 Cena 1634. 1%.05. jednokratno. . . suvi ekstrakt lista . 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).ALKALOID AD . poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. tvrda. blister.07.1din 12.

deca do 1 godine 3 puta po 1mg. Paralelni lekovi: Byol®. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. blister.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. blister. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON . selektivni (R) 1107030 film tableta. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. blister. progutati sa tečnošću.ZDRAVLJE A. pod nadzorom lekara.12. najbolje svaki dan u isto vreme. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. blister. blister.2006 doziranje: hipertenzija. bronhiektazije.D.12.05. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.Hrvatska askorbinska kiselina .12. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.05. spastički bronhitis. concor® cor .FIDIFARM . Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.D. uzimati ujutro. bočica. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.9din (R) 7112040 rastvor.2002 doziranje: traheobronhitis.09.2din (R) 1112046 tableta.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. 16mg. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. 4mg. ampula. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. .A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). mlekom ili drugom tečnosti.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. 2mg. maks.5mg. ne žvakati.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.2006 Cena 487. bočica. 4mg/5mL. 2. progutati sa vodom.05. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. concor®. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.3din (R) 1107031 film tableta.12. 20mg dnevno.D.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.2002 Cena 182.Srbija bisoprolol .3din (R) 1107032 film tableta. 10mg. ZRENJANIN . cele. spastički bronhitis. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. .2006 Cena 323.4din 8608811000589 707/2006/12 25.Srbija bromheksin . 5mg.Srbija bromheksin . Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .ZDRAVLJE A. tabl.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. bronhiektazije. 3x10 kom Cena 255. tabl.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.JUGOREMEDIJA A.2002 doziranje: traheobronhitis.

jednjaka i grlića materice. pod nadzorom lekara. blister. 10mg.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. tabl. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija. Paralelni lekovi: Byol®.Japan bleomicin .09.j. blister. 2mg.O. podeljeno u 2 doze. 1x2mL Cena 8884. 7x8 kom Cena 358.NIPPON KAYAKU CO.09.8din (R) 1059085 film tableta. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 300mg.2din 4987170870083 251/2005/12 15. mlekom ili drugom tečnosti. concor®. zavisno od indikacije. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom. selektivni (R) 1107020 tableta. concor® cor BLEOCIN-S . 3x10 kom Cena 323.2004 Cena 25071.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17./bočica.O.01.5din 8606102767173 97/2006/12 31. 20mg dnevno. blister.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. tvrda. BISOPROLOL . Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® . bočica.09. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.2007 doziranje: hipertenzija.01. 800mg. 6mg/6mL.1din 3/2-10-10727 25.01.GALENIKA AD .Srbija bisoprolol .C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.NI MEDIC D.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. . blister.Nemačka klodronska kiselina . Lek nije namenjen za primenu deci.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.3din (R) 1107021 tableta.Srbija gemfibrozil .2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.3din 8606010300219 13/2007/12 08.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 . 6mg/6mL.2006 23621. maks. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.2007 Cena 487. BOLUZIN . uzimati ujutro. 15000i. . progutati sa vodom. bočica staklena. bočica.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.06. 1 kom Cena 1891. tabl. bočica.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. 50mg. 5mg. bočica. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. progutati sa tečnošću.SCHERING AG . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.2004 116424.F. najbolje svaki dan u isto vreme. cele. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .LTD. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .Švajcarska ibandronska kiselina . 1x28 kom 515-04-02612/04 28. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.12.08.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. ne žvakati.

05.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom.05. blister. inf. 400mg. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god. ako je potrebno dozu povećati.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.5 din 12/2006/73 26..1din (R) 1059061 kapsula.CHIESI FARMACEUTICI SPA .j.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.2004 doziranje: osteoporoza: 2. 1x1 kom Cena: 2835.v. ampula. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. 150mg. Cena 13647. parenteralno 300mg dnevno sporom i.Švajcarska ibandronska kiselina . ako je potrebno dozu povećati. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® .F. tokom 28 dana. 60mg/mL. 3-5 dana.07. tvrda. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . hemifacijalni spazam.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . a najduže 10 dana.2004 doziranje: lokalna inj. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji. 300mg/4mL. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. . 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.09.1din 8600103492058 746/2006/12 26. maks.Irska botulinum toksin . . 2. bočica plastična.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.Švajcarska ibandronska kiselina .F.Finska klodronska kiselina . kontejner jednodozni.Italija tobramicin . kod iste indikacije (blefarospazam.5mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD. primenjuje se inhalacijom.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. bočica. 100i.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.2006 Cena 15020. blister.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. 5x5mL Cena 8316. 1x100 i.ALLERGAN . tortikolis) doze mogu biti različite. do 3200mg dnevno. maks. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .01.j.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.08.1din 515-04-02491/04 28. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze..SCHERING OY .

ZDRAVLJE A. poremećaj sna: 3 puta po 1.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.09. 30mg/5mL.5mg. tokom 14 dana. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). uzima se uz jelo.UNIMED PHARMA S.2003  (R) 1149041 tableta. Paralelni lekovi: Tefen .5din 8608808103798 197/2005/12 21.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. 1x30 kom Cena 198. anksioznosti.R.Slovačka brimonidin .6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.12.02. 1x30 kom Cena 649.10.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru. blister. . nervoza.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči. BROMAZEPAM . bočica sa kapaljkom. 10mg. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi. 1x100mL Cena 91. 3mg.D. kratkotrajna primena. 2x10 kom Cena 84.Srbija bromokriptin .O.2006  (R) 1071722 tableta. blister. 2x10 kom Cena 55. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. 6mg.GALENIKA AD . blister.3din 8608807100712 117/2006/12 03.02.5mg.Nemačka brivudin .2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. 125mg.5-6mg. blister.12.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. .Srbija bromazepam . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.1din 8608807100668 115/2006/12 03. nedelje.12. jednu nedelju. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. plastična fiola. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.D.2006  (R) 1071721 tableta. rastvor.5mg. BRONAL® . dnevno.Srbija terfenadin . 2. 60mg. . fiola.12. bočica od tamnog stakla.1din 8608808100339 196/2005/12 21.25mg uveče tokom 1.2%. uznemirenosti. blister. 0.02. 60mg dnevno. parkinsonizam: 1.2006 doziranje: stanja napetosti.2% .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1. Lexilium® BROMOKRIPTIN . Paralelni lekovi: Lexaurin®. maks. 2x15 kom Cena 50.

degenerativne ar tropatije. 3-4 puta po 200mg. sirup 3-4 puta po 100mg. deca od 8-12 god.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta.6-1.Srbija butilskopolamin . blister. tvrda. Ibuprofen. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. NIŠ .2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. Paralelni lekovi: Ibu .abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . polusintetski.09. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .2din 8608808100384 109/2005/12 08.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. 10x10 kom Cena 7782.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. blister.Srbija ibuprofen . burzitis. Upfen BRUFEN® .D.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. miozitis.12.O. posle jela.09. 20mg/mL.2002 Cena 104. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. 6x1mL Cena 133. rupan.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.2g/d.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.Srbija ibuprofen . BUDOSAN® .GALENIKA AD .A07EA06 ANTIDIJAROICI. Nurofen Liquid. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. deca od 1-2 god.ZDRAVLJE A. blister.4g/d.12. 2.O.GALENIKA AD . plastična bočica. tendosinovitis). 3mg. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. INTESTINALNI Cena 81.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. 100mg/5mL.07.4din 515-04-2643/03 19.2002 Cena 151. 600mg. 400mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. Nurofen. doza održavanja 0.3din (R) 1162032 film tableta. ampula. deca od 3-7 god. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. .2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. 200mg.2-1. maks. ponoviti za 7-10 dana. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. sirup 3-4 puta po 50mg.2002 . BUSCOPAN .5din (R) 1162031 obložena tableta.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. bočica. 3 puta po 1 kaps. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. Cena 91.Hemofarm. tenditis.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.Srbija piretrin .10.6din bočica od tamnog stakla. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25. na dan. 720mg/60mL.Nemačka budesonid . INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini.10.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA.REMEVITA D. tuba. 10%. 3x10 kom Cena 91. FALK PHARMA GMBH .DR.09. 1x50g Cena 93. Nurofen active.

5din 3/2-10-5775 10.Slovenija bisoprolol .04. 2. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.12.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. concor®. maks.5mg. 1x20mL Cena 113. deca 0. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.2006 doziranje: hipertenzija. 10mg. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. BYOL® . pre jela.ALKALOID AD . blister. 10mg.D.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.11. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. BYMARAL® . tvrda. blister. 7.12. selektivni Cena 307. 20mg dnevno.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. bočica sa kapaljkom. blister.1din 3/2-10-5774 10.04. blister.9din (R) 1107711 film tableta.5mg. . tabl. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.4mg/mL. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19. parenteralno akutni spazmi 20mg. ponoviti posle ½ sata. najbolje svaki dan u isto vreme. progutati sa vodom. blister.12. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.2006 Cena 462. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19.2002 Cena 280.2din (R) 5123143 supozitorija. 10mg. mlekom ili drugom tečnosti. 10mg. bočica. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. 5mg. 1x60 kom . po potrebi više puta dnevno.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.0 (R) 1123141 obložena tableta.1din (R) 1107710 film tableta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.Makedonija bromoprid .A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.11. Paralelni lekovi: Bisoprolol.

blister.2003  (R) 1329436 film tableta. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. 30mg dnevno. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. blister. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol .3din 515-04-231/03 21. maks. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .11. ciprinol®. Paralelni lekovi: cifran. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. kalcijum-karbonat .Belgija kabergolin .Nemačka atorvastatin.12.07. pre jela. amlodipin . gonoreja: 500mg jednom dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. CADUET® . 1mg.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . ne preporučuje se primena kod dece. blister. ciprofloxacin 500 mg. 250mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. bočica.A.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25.PHARMACIA ENTERPRISES S. izuzetno (deca od 5-17 god.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 4mg. citeral®.Švajcarska askorbinska kiselina.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . rastvoreno u čaši vode. 10mg+10mg. dojilje. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.NOVARTIS .33g.12. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.2002 Cena (R) 1085311 tableta.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.PFIZER GmbH.Indija ciprofloksacin .11. maks. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. fiola. blister. ciprofloxacin 250 mg. bočica.08. 500mg. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. kalcijum-laktat-glukonat.(PHARMACIA & UPJOHN) . 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. 3 dana.5mg dnevno. pre intervencije. CABASER® . 28 dana. bočica. deca u fazi rasta. 1g+1g+0. 3x10 kom 4034541003301 2119/2006/12 15. doza održavanja 2-6mg dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. ciprofloxacin.2002 Cena (R) 1085312 tableta. ciprocinal®.12.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta.08.FLOX .dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. rastvoreno u čaši vode. u zavisnosti od težine infekcije.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 2mg.2002 doziranje: Parkinsonova bolest .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 Cena (R) 1104621 film tableta. 1. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . 10mg+5mg. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). 10x10 kom C Cena 242.5g dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.

3g. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. doxorubicin-Teva. blister. 1x10mL C Cena 35286. maks.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. 460mg+50mg+10mg.SCHERING PLOUGH .12.Holandija doksorubicin . bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. strip.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.ALKALOID AD . zubobolja. sa hranom ili bez nje. mijalgija.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. doxorubicin.2006 Cena (BR) 1086266 tableta.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. 250mg+50mg+10mg+210mg.D.04. CALCIUM-SANDOZ FORTE . bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova).A12AA06 MINERALI Cena 163.09. 50x10 kom Cena 1896. folija. osteomalacije i rahitisa. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. kodein . monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. migrena. kofein. svake 3 nedelje. maks.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . CAELYX . pseudoefedrin.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. maks. bočica.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. kumulativna doza je 550mg/m2.09. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. fiola. 1x10 kom . glavobolja. zubobolja.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi.9din (BR) 1086650 tableta.Makedonija paracetamol. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. dekstrometorfan.12. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. 6 tableta dnevno. dnevno. 4 tabl.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. propifenazon . Paralelni lekovi: adriblastina rd. 500mg+30mg+15mg+60mg. 20mg. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. CAFFETIN® . dojenje. Sindroxocin® CAFFEBOL . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. kofein. bolne menstruacije. latentna tetanija. neuralna dismenoreja.ALKALOID AD . teški slučajevi do 2g dnevno. 6 tableta dnevno. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. maks. nadoknada kalcijuma (trudnoća. strip. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. kodein.Srbija paracetamol. 2.4din 515-04-3653/03 31. artralgija. svake 4 nedelje.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. . askorbinska kiselina . kalcijum-karbonat . CAFFETIN COLD® .94g+0.7din 3/2-10-8102 20. 3 uzastopna dana.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja.Makedonija paracetamol.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. 250mg+50mg+10mg+210mg.11.

zatim 12-15mg (i.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: Kalcitonin.09. i.KRKA.01. tuba. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. bočica sa raspršivačem.Švajcarska kalcijum glubionat .Velika Britanija lidokain. 200i.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.B. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. D. 1x10g Cena 109.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16.Mađarska kalcitonin .V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695..M. KG . rastvorenu u vodi. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . 1x1. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.03.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. 0.7din 5999880025089 93/2007/12 11. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju.12.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. fiola. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta. 1.1%.NOVARTIS .m. na mestu nicanja zuba.v.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. i.12.H NFG.2003 6148. 15mg.Austrija kalcijum-folinat . i.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 5x10mL 3 Cena 368.v.7 godina ½ tabl. 50mg/5mL. . rastvorenu u vodi. C . 500mg+260mg. dnevno.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju..) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.38g. cetilpiridinijum .A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. dnevno.04. CALCIUMFOLINAT . dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. najviše 6 puta dnevno. dnevno.33%+0.. ampula. tvrda.EBEWE PHARMA GES. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.j. deca od 3 .2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% ./80mcl. ampula. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma. Miacalcic® CALGEL .D.v. CALCO 200 IU NASAL SPRAY . TOVARNA ZDRAVIL.09. kalcijum-karbonat) .m.. fiola. ampula.9din 3/2-10-8102 20. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).j. deca 5-10mL samo i.09.6mL Cena 2233.v. inf.CEMELOG-BRS Kft . 30mg/3mL. trovanje magnezijumom i fluorom.m.GLAXOSMITHKLINE UK . rastvor.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. ampula.Lachema 25. 100mg/10mL.Slovenija askorbinska kiselina. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole. 5x10mL 515-04-1607/03 09.

bočica.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S. .BAYER HEALTHCARE AG . 1x2mL Cena 6825. 40mg.9din 515-04-1970/03 08. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno. tokom 1 sata. inf. Mycoril®.AVENTIS PHARMA S.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .Nemačka klotrimazol . 1x5mL 515-04-1970-1 08. bočica plastična.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. 1%.12. svake 3 nedelje. sporom i.A.BAYER S. inf. Paralelni lekovi: antifungol®.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . LIJEKOVI I KOZMETIKA D.A. remirta® CAMPTO® . bočica.A. .Italija klotrimazol . Kansen. 1x30g Cena 287. Mycoril®.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.09.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. bočica.Hrvatska mirtazapin .L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju.MERCK & CO. 70mg. Paralelni lekovi: antifungol®. 1%.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 30mg.v. Kansen. Plimycol . . tokom 30-90 minuta.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.Francuska irinotekan . po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.01. Paralelni lekovi: Mirzaten®. dermatomikoze: 1. svake 3 nedelje.USA kaspofungin . CAMPTO® .8din 8606007910032 68/2007/12 11.03. pred spavanje. Plimycol CANESTEN® . CANESTEN® .01.09. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. bočica sa kapaljkom. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.D.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. remeron®. 1x20mL Cena 169. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.BELUPO.4din 8606007910025 67/2007/12 11. blister. 100mg.P. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. CANCIDAS® .12. 50mg. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.v. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.INC.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta.2006 doziranje: depresija.Francuska irinotekan . tokom 30-90 minuta.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. . dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.AVENTIS INTERCONTINENTAL . bočica.

6din 8606007910063 71/2007/12 11. caPd 4 aNdY disc. natrijum-laktat. 1x5000mL . Balance 2. Trichomonas vaginalis): tabl. caPd 2 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. 1. 1%. Mycoril®.Nemačka klotrimazol .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. 1x20g Cena 187. 500mg.L. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Paralelni lekovi: antifungol®. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05..BAYER HEALTHCARE AG .01. S.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: Balance 1.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.KERN PHARMA. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. glukoza .25% glukoze. Mycoril®.25 mmol/L kalcijuma. Plimycol CANESTEN® 3 . caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. . Kansen.25 mmol/L kalcijuma.B05DB.1g/L+16. Balance 4. Plimycol CANESTEN® 1 . Paralelni lekovi: antifungol®. 1x1 kom Cena 249.2007 doziranje: kolpitis.3% glukoze.9din 8606007910056 70/2007/12 11. kesa.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.Španija klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. Trichomonas vaginalis): tabl. caPd 3 Stay safe. 1x20g Cena 246.2007 doziranje: kolpitis.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.5g/L.Nemačka klotrimazol .25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. Kansen. 1x3 kom Cena 220. Balance 2. blister.7din 8606007910018 66/2007/12 11. 200mg.KERN PHARMA. canesten® 1. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.75 mmol/L kalcijuma. canesten® 3.3% glukoze.07.Španija klotrimazol .2007 doziranje: kolpitis. Plimycol CANESTEN® 3 . Kansen. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. 1.01. 1. 5.01. . caPd 17 Stay safe.5% glukoze.L. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® .85g/L+0. tuba. canesten® 1. 1. magnezijum-hlorid. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. tuba.79g/L+7. Mycoril®.01. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. S. Kansen.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .BAYER HEALTHCARE AG . Plimycol CAPD 17 .5% glukoze. caPd 3 aNdY disc. Mycoril®. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 1. 2%.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. Balance 1. Paralelni lekovi: antifungol®. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.18g/L+0. blister.Nemačka natrijum-hlorid. 1.4din 8606007910049 69/2007/12 11.

B05D.18g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid. 1. caPd 3 Stay safe. Paralelni lekovi: caPd 18. glukoza .Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.1g/L+42..79g/L+7. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu.. kalcijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.85g/L+0.5g/L.85g/L+0.5g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.1g/L+16.07.18g/L+0.12. Balance 1.85g/L+0.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 Stay safe CAPD 18 .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% glukoze. 1. kesa.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.1g/L+16. natrijum-laktat..2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .12.18g/L+0. kesa. caPd 17. Balance 4. natrijum-laktat.2003 Cena 515-04-2885/03 01.5% glukoze.. 5.85g/L+0.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc. 1x5000mL . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05. natrijum-laktat.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. Balance 4. 5. 5. 1x5000mL B05d.1g/L+22.B05DB. kesa.73g/L.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2.2003 Cena 515-04-2883/03 01.12. glukoza .85g/L+0. 5. 1.B05D. 5. caPd 19.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.25 mmol/L kalcijuma. kesa. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . 1. kesa. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. caPd 19.85g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01.18g/L+0.. Paralelni lekovi: caPd 18. magnezijum-hlorid.5% glukoze.5g/L. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.5g/L. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara..Nemačka natrijum-hlorid. caPd 19 Stay safe B05d. Balance 2. kalcijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kesa. caPd 18 Stay safe.B05D. 1.79g/L+7.18g/L+0. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu.07.79g/L+7.79g/L+7. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 aNdY disc.3% glukoze. natrijum-laktat.1g/L+42.79g/L+7. glukoza . magnezijum-hlorid. caPd 19 Stay safe CAPD 19 . 5.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5g/L.12. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.18g/L+0.

instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.07.25% glukoze. 5.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.93g/L+0.786g/L+3.26g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. 5. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 4.25% glukoze.3% glukoze. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .25% glukoze. 1.79g/L+3.08. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.Nemačka natrijum-hlorid.925g/L+0.75 mmol/L kalcijuma..85g/L+0. magnezijum-hlorid.08. caPd 17 Stay safe. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .26g/L+0. Balance 4.1g/L+22. 1x2500mL Cena 527.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . caPd 17. 5. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .12..3% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.79g/L+7.102g/L+15g/L. 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . caPd 3 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1. kesa.257g/L+0. 1. 1. natrijum-laktat.5din 515-04-5188/03 12.257g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.B05D. Balance 2. 5.1g/L+22. Paralelni lekovi: caPd 18.12.73g/L.18g/L+0.786g/L+3.93g/L+0. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05DB. 1. natrijum-laktat.79g/L+7. Balance 2.18g/L+0. caPd 4 aNdY disc. glukoza .1g/L+15g/L.73g/L. caPd 3 Stay safe.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.79g/L+3. kesa.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 1.85g/L+0. 1.07. caPd 17 Stay safe. plastična kesa. caPd 18 Stay safe. kesa. magnezijum-hlorid.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc. Balance 1. 4x2500mL Cena 901. caPd 4 aNdY disc. caPd 17.Nemačka natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. 1.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01. caPd 4 Stay safe . caPd 2 aNdY disc.1g/L+15g/L. Balance 2. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.2004 Cena 515-04-5189/03 12. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu..B05DB.75 mmol/L kalcijuma. 1. glukoza . kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.25% glukoze. 5.925g/L+0. 1. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01. caPd 2 Stay safe.3% glukoze.1din 515-04-1133-1 01.. Balance 1. Paralelni lekovi: Balance 1. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 3 aNdY disc.102g/L+15g/L.Nemačka natrijum-hlorid. plastična kesa.3% glukoze.

caPd 3 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.5% glukoze.925g/L+0. caPd 3 Stay safe. caPd 17 Stay safe.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. glukoza . glukoza . Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.HEMOFARM AD . 5. caPd 17 Stay safe. magnezijum-hlorid. 1.07.B05DB.5% glukoze.5g/L.25 mmol/L kalcijuma. 1.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 Stay safe .5% glukoze.. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .08. 1. magnezijum-hlorid.3% glukoze. Balance 2.25% glukoze. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . Balance 2.2573g/L+0. caPd 17.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc. caPd 4 aNdY disc.925g/L+0. 4x2000mL Cena 901. caPd 4 aNdY disc. Balance 1. caPd 2 Stay safe.2573g/L+0. 1.5g/L.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1.25% glukoze. natrijum-laktat. caPd 2 Stay safe.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc. glukoza .25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.08.07.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.786g/L+3. Balance 4. caPd 17.26g/L+0.5g/L.B05DB. 1.3% glukoze. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. Paralelni lekovi: Balance 1.. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1g/L+42.3% glukoze. Balance 4. caPd 2 aNdY disc. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.B05DB. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. Balance 4.5g/L. 1.. 1.3% glukoze. kalcijum-hlorid. 1.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. 5.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.1017g/L+42.25% glukoze.1017g/L+42.25 mmol/L kalcijuma.1din 515-04-1134-1 01. plastična kesa.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.79g/L+3. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1. caPd 17.5% glukoze. 1. 1.25% glukoze. Balance 2.26g/L+0. caPd 2 aNdY disc.Srbija natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 1.93g/L+0. 1. plastična kesa. Paralelni lekovi: Balance 1. kesa. kalcijum-hlorid. Balance 1. 1x2500mL Cena 527.25% glukoze. Balance 2. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.79g/L+3. 1. natrijum-laktat. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5. caPd 4 aNdY disc.5din 515-04-5190/03 12. kalcijum-hlorid.93g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1. kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. Balance 2. Balance 2.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu.786g/L+3. Balance 4. natrijum-laktat.

1. caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 150mg/15mL.2004 .73g/L.3% glukoze. 1x2500mL 515-04-1135-1 01.2573g/L+0.Austrija karboplatin .08. caPd 17 Stay safe. 1.3% glukoze.5% glukoze. kalcijum-hlorid.5mg.79g/L+3.6din 3/2-10-10179 22.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. zorkaptil® CARBOPLATIN .08. 50mg.26g/L+0.73g/L.5mg. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .786g/L+3. Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. Cena 527.25 mmol/L kalcijuma. 1..03.1017g/L+22.79g/L+3.07. natrijum-laktat. caPd 17.B.26g/L+0. Balance 4. Paralelni lekovi: eukaptil®.H NFG. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze. 2 (retko 3) puta po 50mg. Balance 2. caPd 2 Stay safe.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.25-12. bočica od tamnog stakla.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1g/L+22.786g/L+3.5% glukoze. 1.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.B05DB.75 mmol/L kalcijuma. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.2din 515-04-4574-1 10.. Balance 1.EBEWE PHARMA GES.1g/L+22.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 1. 5. kesa. caPd 3 Stay safe. Katopil®. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 5. maks. 1.93g/L+0.73g/L. glukoza . caPd 2 aNdY disc. glukoza . maks. caPd 17. Kaptopril alkaloid®.5% glukoze. 5.5din 515-04-5192/03 12. monokomponentni (R) 1103850 tableta. 1. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. Balance 4. 150mg dnevno.25 mmol/L kalcijuma.12. plastična kesa.5% glukoze.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . caPd 3 aNdY disc. Balance 4. caPd 3 Stay safe.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. Balance 1.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. 1.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.07.TG-FARM .2573g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 2 aNdY disc.73g/L. 1x15mL Cena 2511.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .93g/L+0.25% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. uzima se 1 sat pre jela. 1. Balance 2. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .HEMOFARM AD .925g/L+0.25% glukoze.1din 5.Srbija kaptopril . 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.75 mmol/L kalcijuma. 1. 4x2000mL Cena 901. doza održavanja 2 puta po 25mg. kesa. KG .925g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.25 mmol/L kalcijuma.1017g/L+22. fiola. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.M.3% glukoze. magnezijum-hlorid. magnezijum-hlorid. Balance 2.Srbija natrijum-hlorid.B05DB.

06. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. tokom 15-16min. bočica od tamnog stakla. 100mg.3din 515-04-1219/03 04.v. aplikator. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .2007 Cena (Z) 4081718 gel. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.. .Austrija acetilsalicilna kiselina . tabl. Midol CASODEX . blister. cycloplatin 50.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta..L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. blister.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.03.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. inf. 1x15mL Cena 2511. blister. Paralelni lekovi: andol. 450mg/45mL.07. 10mg/mL.2007 . mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta. kao kratkotrajna i. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.5mg/g.5mg/g. ponavljati na 4 nedelje. 2x14 kom Cena 11951.LANNACHER HEILMITTEL G. Cena 7796. 25x8.M.2005 Cena 105. Paragal. 100mg.10. .10.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.06.10.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.6din 515-04-4574/03 10.M. 100mg.08.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.v. LIMITED .H.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. 20mg/g+0. cor-aS. se ne smeju lomiti.H.10. 50mg.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. 20mg/g+0.7din bočica plastična. Paragal.Velika Britanija bikalutamid .L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta. tokom 15-16min.Austrija lidokain. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04.10. 50mg. bočica plastična. ponavljati na 4 nedelje. Paraplatin® CARDIOPIRIN® .2din 8606007410211 782/2006/12 05. blister. blister. 50mg. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. karcinom prostate 1 puta po 150mg. kao kratkotrajna i. cycloplatin 50.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.PFIZER (PERTH) PTY. aplikator.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. 25x12.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. 10mg/mL. hlorheksidin .. Paraplatin® CARBOPLATIN . 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. blister.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.07.Australija karboplatin .B. inf.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.B.

bočica.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik.2003 Cena 1537. 36mg/mL. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.Holandija ceftibuten .Mađarska vinpocetin .9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju.4din 5997001312964 515-04-496/04 08. akutni sinuzitis.8din 515-04-289/03 01.J01DC04 j01dd cefalosporini. maks. otitis media. CEDAX . 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase).N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta.5g ili 8. 500mg. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. II generacija (R) 1321720 kapsula.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. cefaklor.2din (R) 1321626 kapsula. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. blister.Srbija cefaklor .2004 166. 125mg/5mL. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula. 250mg. 1x60mL 515-04-289-1 01. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 4g dnevno.01. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g.HEMOFARM AD . podeljeno u 3 doze ili 62. hronični bronhitis i akutna pneumonija.09.O.08. maks. Paralelni lekovi: alfacet®. 2x25 kom Cena 300.08. tvrda. 250mg/5mL. blister. 250mg. blister. 1g dnevno. bočica.2007 .REMEVITA D. 36mg/mL. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. tonzilitis. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. III generacija (R) 1321821 kapsula. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.2004 295.2007 Cena 584.5g gela.08. maks. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. infekcije urinarnog sistema. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR .2004 doziranje:otitis media. 500mg.01. tvrda. tvrda.09. 5mg. CAVINTON® .09.06. blister. 1g dnevno.2004 Cena 584. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula.Srbija cefaklor . infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1g dnevno. bočica. bočica. blister. šarlah. CEFACLOR . NIŠ . pre ubacivanja instrumenta.SCHERING PLOUGH . akutni bronhitis. maks. blister. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). infekcije urinarnog trakta.O. 1x30mL 515-04-289-2 01. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. tvrda. tvrda. 400mg. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.2003 doziranje: faringitis.5mg na 8 sati. infekcije respiratornog trakta.09.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija.2din 245/2007/12 17.2003 Cena 728.GEDEON RICHTER LTD .

blister. 250mg/5mL. faringitis. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. blister.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. Cena 166. tvrda. tvrda. inficirane bronhiektazije).maks.2004 151. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.05.2004 295. tvrda. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 6g dnevno.maks. maks. blister. rekurentne urinarne infekcije). Paralelni lekovi: alfacet®. Palitrex® .01. maks. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.5mg na 8 sati.01. maks. 1g dnevno.2007 Cena 182.Srbija cefaleksin . 250mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.01.J01DB01 j01dc cefalosporini. bočica. cefaklor CEFALEKSIN . 4g dnevno. Paralelni lekovi: alfacet®. infekcije urinarnog trakta. cefaclor. 500mg. 250mg. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. infekcije respiratornog trakta. bočica. maks.Makedonija cefaklor . podeljeno u 3 doze ili 62. II generacija (R) 1321610 kapsula.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prostatitis.05. maks.2007 125.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . 1g dnevno.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. 125mg/5mL.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.05.5mg na 8 sati.8din bočica od tamnog stakla.01. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 125mg/5mL. 2x8 kom Cena 107.3din 8600097400763 229/2007/12 17. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 1g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. infekcije urinarnog trakta. maks. akutni i hronični bronhitis. infekcije respiratornog trakta. maks.2004 doziranje:otitis media.HEMOFARM AD . 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Cena 295.1din (R) 1321711 kapsula. 4g dnevno. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. 4g dnevno. coli. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 500mg. 1g dnevno. cefaclor. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. I generacija (R) 1321710 kapsula.9din bočica od tamnog stakla. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. Pr. cefalexin alkaloid®. Paralelni lekovi: cefalexin. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. otitis media. sinuzitis.2din 515-04-3959/03 31.2007 doziranje:otitis media. 1 gdnevno. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.ALKALOID AD . 1 gdnevno.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. 250mg/5mL.01. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. maks. podeljeno u 3 doze ili 62. bočica. pijelonefritis. podeljeno u 2-3 doze.

500mg.11. maks. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 250mg. otitis media. Pr. maks.SRBOLEK A. akutni i hronični bronhitis.Kipar cefaleksin .01. 4g dnevno. sinuzitis. prostatitis. tvrda. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. Palitrex® CEFALEXIN . I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. podeljeno u 2-3 doze.Srbija cefaleksin . tvrda. I generacija (R) 1321080 kapsula.11. pijelonefritis. sinuzitis. prostatitis. 4g dnevno. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14.01. 2x8 kom Cena 170. blister. maks. pijelonefritis. akutni i hronični bronhitis. tvrda. 6g dnevno. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14.1din (R) 1321081 kapsula.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. rekurentne urinarne infekcije). coli.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. 500mg. Palitrex® CEFALEKSIN . bočica. tvrda. inficirane bronhiektazije). 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14.3din (R) 1321774 kapsula. podeljeno u 2-3 doze.2006 125. 4g dnevno. Pr. faringitis.2007 Cena 190.5din (R) 1321083 kapsula. coli.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.2006 Cena 1174.11. cefalexin alkaloid®. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.REMEVITA D. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. sinuzitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.11. cefalexin alkaloid®.2006 Cena 606. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. otitis media. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. . 250mg.2din (R) 1321082 kapsula. 250mg.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. inficirane bronhiektazije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. blister. tvrda. I generacija (R) 1321124 kapsula. 500mg. cefalexin alkaloid®. tvrda. blister. Paralelni lekovi: cefaleksin. blister. 2x8 kom Cena 107. podeljeno u 2-3 doze.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. rekurentne urinarne infekcije).11. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. otitis media. tvrda. Palitrex® .Srbija cefaleksin . Paralelni lekovi: cefalexin. coli.3din 8608813900900 2091/2006/12 14. 250mg/5mL.O.O. NIŠ .REMEDICA LTD . blister.8din 5290665002692 559/2005/12 21. faringitis. blister. faringitis.11. maks. rekurentne urinarne infekcije). 6g dnevno. Paralelni lekovi: cefalexin. Pr. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.D. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . akutni i hronični bronhitis. 500mg. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. maks. maks.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. pijelonefritis. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14. 6g dnevno.2006 Cena 182. blister.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prostatitis. inficirane bronhiektazije).

. I generacija (R) 1321010 kapsula.09. tvrda.6din 515-04-01221-1 28.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. infekcije srca. septikemije). maks. kostiju i zglobova. septikemije). maks.D. Paralelni lekovi: cefazolin. septikemije). 1x100 kom 3/2-10-5733 10. maks.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.Makedonija cefaleksin .J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.CHEPHASAAR CHEMISCH . maks. tvrda. coli. Palitrex® CEFAZOLIN . kostiju i zglobova. 5x1g Cena 423.9din 4823012503422 617/2005/12 12. 1g.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. Pr. galecef®. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. podeljeno u 2-3 doze.Nemačka cefazolin . deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. urinarne i genitalne infekcije.09. 500mg.1din 3/2-10-5732 10. 2g. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. galecef®. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. cefazolin-MIP. 500mg.12. rekurentne urinarne infekcije). 6g dnevno.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. prostatitis. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati.Ukrajina cefazolin .06. 2g. maks. kože i mekih tkiva.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. infekcije srca. pijelonefritis. infekcije srca.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. sinuzitis.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. urinarne i genitalne infekcije.ALKALOID AD . cefalexin. 10x20mL Cena 3225. cefazolin-MIP. 1g.2004 3407. bočica. 100mg/kg dnevno. maks. 6g (izuzetno 12g) dnevno. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. kože i mekih tkiva. 6g (izuzetno 12 g) dnevno.11. inficirane bronhiektazije). Paralelni lekovi: cefaleksin. 100mg/kg dnevno.11. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. urinarne i genitalne infekcije. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . bočica. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. .HABIT PHARM A. otitis media. bočica.J01DB04 j01dB cefalosporini. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. faringitis.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.11.Srbija cefazolin . bočica. kostiju i zglobova.2002 131. akutni i hronični bronhitis. bočica. 4g dnevno. 250mg/5mL. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica staklena.

maks. do 200mg/kg na dan.Srbija cefepim .11. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. na 12 sati. 12g dnevno.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. 1g. kože. Cena 287din bočica. zglobova. na 8 sati. 12g dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin. kostiju.11.5-1g svakih 6-12 sati. maks. 5x1g Cena 906.v.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.v. bočica staklena. ili i. . Primaceph® CEFIM® . centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. Paralelni lekovi: Maxicef®. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. mekih tkiva.Srbija cefotaksim . galecef®.m. 1g. Cena 589. 1g.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.v.v.12. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. bakterijski meningitis kod dece.7din 4823012503255 593/2005/12 05. Tolycar® .D. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. kože i mekih tkiva.09. cefazolin-BcPP. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. bilijarnog trakta. septikemije/bakterijemije. maks. novorođenčad 50mg/kg i. mekih tkiva. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. 500mg.Ukrajina cefotaksim . 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. bočica.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. na 12 sati.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: cefotaksim. bočica staklena.v. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. maks. kostiju.4din 8600064103369 344/2005/12 23.1din 1000mg. novorođenčad 50mg/kg i. do 200mg/kg na dan. ili i. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. kože. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.09. Maxipime CEFOTAKSIM .ZDRAVLJE A. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. zglobova.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. na 8 sati.v. bočica staklena.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. 5x1g Cena 871. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama).m. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. infekcije u ginekologiji.

2006 Cena 3351.Srbija ceftriakson . creva. 250mg. bočica. žuči. pre intervencije inj. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. urinarne infekcije. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. Labilex®. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.J01DD02 j01de cefalosporini. 1g. kostiju.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju.HABIT PHARM A. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: azaran. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.O. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. gonoreja.6din 16.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. veracol® CEFTRIAKSON . uha. mozga. maks. pluća. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati.REMEVITA D. meningitis) infekcije pluća. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g. trbušne duplje. maks.12.01. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. rocephin®. novorodjenčad maks.O. bočica.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. nosa.01.2006 3351. 500mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks. uha. NIŠ .Srbija ceftriakson . infekcije u ginekologiji.1din 515-04-2690/03 06. bakterijski meningitis kod dece. kože i mekih tkiva. 2g dnevno. 50mg/kg dnevno. doze veće od 1g primenjuju se i.12. III generacija Cena 16758. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. bilijarnog trakta. kostiju i zglobova.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. bočica. 1g.HABIT PHARM A. CEFTAZIDIM . zglobova. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.Srbija ceftazidim . 4g dnevno.01. meningitis. Farcef. III generacija Cena 354.D. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju.4din 32/2006/12 16.11. bočica staklena. .AVENTIS PHARMA . želuca.7din 16.12. kože. infekcije kod pacijenata na dijalizi. septikemije/bakterijemije.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks.Nemačka cefpirom . 1g. ceftriaxon-MIP®. hirurška profilaksa: 30-90 min. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . 1-2 g. bočica staklena. Longaceph®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ceftriaxone-BcPP. infekcije urinarnih i žučnih puteva.v. Lendacin®. kože i mekih tkiva. bočica staklena.D. bočica.2006 . . 1g. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. 10x1g 8608813901211 Cena 919. grla. CEFROM® .3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. trbušne infekcije. 6g dnevno. gornjih i donjih disajnih puteva. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.

bočica staklena.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. ceftriaxone-BcPP. 2g dnevno novorođenčad maks. 50x500mg Cena 9888.5din 8608813901181 33/2006/12 16. grla. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. Lendacin®.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. pluća. zglobova. 1g. Labilex®. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23.2005 Cena 731. trbušne infekcije. bočica staklena. . meningitis. 2g na 12 sati i. uha.09. hirurška profilaksa: 30-90 min. zglobova. ceftriaxon-MIP®. trbušne infekcije. novorođenčad maks. 500mg. Farcef. zglobova. hirurška profilaksa: 30-90 min. inf. pluća.3din 8608813901204 37/2006/12 16. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.09. Labilex®. 2g. Longaceph®. . gonoreja. 1x1g Cena 363. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.01.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.2005 Cena 7314. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27.01. pluća. gonoreja. maks. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. 50x250mg Cena 4596.CHEPHASAAR CHEMISCH . 2g. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. bočica staklena. rocephin®. rocephin®.ZDRAVLJE A. ceftriaxone-BcPP.12.12. bočica staklena. grla. pre intervencije inj. nosa. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. kostiju. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23.2005 Cena 3630.2005 Cena 703. meningitis. kostiju. 1-2 g.2005 Cena 3516. bočica staklena.50mg/kg dnevno. maks.v. 50mg/kg dnevno.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. kože. pre intervencije inj.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. bočica staklena. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . trbušne infekcije. 1g. uha. infekcije urinarnih i žučnih puteva. nosa. meningitis. kože. maks. bočica staklena.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. uha. 1g. Lendacin®. bočica staklena. kože.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. bočica staklena. maks. infekcije urinarnih i žučnih puteva. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 16758. 1g. Longaceph®. ceftriaxon-MIP®. bočica staklena.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1g..09.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.Nemačka ceftriakson .01.1din 9120018570256 620/2005/12 27. maks. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. Farcef.12. grla. 250mg.Srbija ceftriakson .2005 doziranje: infekcije grudnog koša. 2g. gonoreja. Paralelni lekovi: azaran. kostiju. Paralelni lekovi: azaran.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. 2g. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.09. 2g dnevno.12. veracol® CEFTRIAKSON .D. nosa. bočica staklena. infekcije urinarnih i žučnih puteva.

6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju.1din 95/2006/12 31. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. bočica staklena.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. sinuzitis.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. infekcije urinarnih i žučnih puteva. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).HABIT PHARM A. 2g dnevno. pluća. Lendacin®. 1500mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 2g dnevno. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. peritonitis. bočica staklena. rocephin®. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). tonzilitis. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. zglobova. maks. uha.CHEPHASAAR CHEMISCH . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. meningitis. Labilex®.1g.Srbija cefuroksim .Ukrajina ceftriakson . 50mg/kg dnevno. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. bočica.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . infekcije kože i mekih tkiva (celulitis.01. odojčad i deca do 12 godina 20 . odojčad i deca do 12 godina 20 .04. cistitis i asiptomatska bakteriurija). septikemija. bakterijska pneumonija. faringitis. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. uha. 750mg. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. pre intervencije inj.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. Xorimax®. mekih tkiva.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati).5din 8600102463554 751/2007/12 02.01. Paralelni lekovi: azaran.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. hirurška profilaksa: 30-90 min.bočica.Nemačka cefuroksim . gonoreja.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.12. erizipel. infekcije polnih organa (gonoreja).12. Longaceph®. inficirane rane). meningitis: odrasli 750mg-1. Lendacin®. 1-2 g. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. profilaksa u hirurgiji: odrasli .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. veracol® CEFUROKSIM . gonoreja. Farcef. kostiju. ceftriakson. novorođenčad maks. rocephin®. trbušne infekcije. kostiju i zglobova.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. septički artritis). urinarnog trakta.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. novorođenčad maks. Paralelni lekovi: azaran. 1500mg. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. bočica staklena.5x1g(4823012503231)Cena 1563. 10x1500mg Cena 2978.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. Labilex®.D.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. ceftriakson.2007 324. 750mg. Longaceph®. Farcef. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. zinacef CEFUROXIM-MIP® . III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. kože.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . nosa. maks. ceroxim. 10x750mg Cena 1508. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. Nilacef®.12. maks. bočica. . ceftriaxone-BcPP. nosa i grla. 1x750mg Cena 183. inficirane bronhiekstazije. ceftriaxon-MIP®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 50mg/kg dnevno. grla. 1500mg. meningitis.

04. sinuzitis 7. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11.BRISTOL MYERS SQUIBB S. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .F. 500mg.11.5-15mg/kg na 12 sati. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.R. infekcije kože. Nilacef®. 1x10 kom Cena 1126.GENZYME LIMITED .5g na 8 sati i. tvrda. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.R.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.6din 8606007080711 796/2007/12 11. 500mg. akutni i hronični bronhitis.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. 200mg. blister. inf. Paralelni lekovi: cefuroksim. blister. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. bočica. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. 250mg/5mL. faringitis. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.01. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. 250mg. (na 6 sati kod teških infekcija). transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.6din (SZR) 1014081 kapsula. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.A.Švajcarska mikofenolna kiselina . (dnevna doza 2g).2007 Cena 29303. 200U.v. tvrda. blister. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. 500mg. CELEBREX® .Italija cefprozil .4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.Velika Britanija imigluceraza . blister.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.Luksemburg celekoksib . infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata.L. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® .05. otitis media 15mg/kg na 12 sati. zinacef CEFZIL® .04.L.v. bočica. otitis media.08. sinusitis.PFIZER ENTERPRISES S. .01. CELLCEPT® . ceroxim. početna doza 2 puta dnevno po 1g i. . bočica. 4x500mg Cena 4778.2din 8606102767371 946/2007/12 04. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. (dnevna doza 2g).2007 608. Xorimax®. pneumonija). 1x200 U 8606102386039 Cena 76720. tonzilitis.2006 .v. II generacija (R) 1321950 film tableta. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.2) (R) 1163520 kapsula. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.5din 1319/2006/12 04.2007 Cena 29384.3din (SZR) 1014083 film tableta.inf.3din 3/2-10-7465 19.

Cena 1918011. 1x10 kom 515-04-02913-2 28.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. blister. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04./kg telesne mase inf. 125mg. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. bakterijska pneumonija. . II generacija (R) 1321975 tableta.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . bočica. meningitis. deca od 2-5 godina 2. Cena 153440. blister. deca od 6-14 godina 5mg.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. kod pneumonije dozu udvostručiti.5din 400U. cistitis i asimptomatska bakteriurija).07.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.2004 Cena 617.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348. 20mg (u bolnici).2din (R) 1321976 tableta. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. septički artritis).3din 200U. 0. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04.09. 5mg. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. Nilacef®. inficirane bronhiekstazije.9din (R) 1321977 tableta.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.2007 Cena (R) 1014053 tableta.5mg. 0. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .2004 Cena 1114. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. 400U.Hrvatska nitrazepam . 6x10 kom 8606103543172 1463/2007/12 09.j. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.Švajcarska everolimus . cefuroxim-MIP®. infekcije kože i mekih tkiva. blister. 500mg. bočica. 250mg. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. Paralelni lekovi: cefuroksim.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.08.09.D.9din 400U.07.09.Indija cefuroksim .5mg.tip 1). 0.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. septikemija.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.5din 8606102386077 1354/2006/12 07.07. kostiju i zglobova (osteomijelitis. . 1x10 kom Cena 76.25mg. bočica. deca do 1 godine do 2. blister.2007 Cena (R) 1014052 tableta. blister. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). Cena 767204.BELUPO. blister.5-5mg./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci.4din 515-04-02913/04 28.08.75mg. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. 25x400 U Cena 3836022.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . bočica. blister. zinacef CERSON® . Xorimax®.2007 j01dc cefalosporini. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.08.j. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. maks.RANBAXY LABORATORIES LTD. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. faringitis.08. CEROXIM . 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. 1x10 kom .N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta.07. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. tonzilitis. sinuzitis.

Nemačka cetroreliks . 7.04.1din 457/2006/12 06. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.5mg/mL.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega. Primena ujutru: lečenje započeti 5.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. 2.2006 Cena 8289. zavisno od indikacije.5din 458/2006/12 06. blister.04. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. 0. 0. 5mg/mL.07. tuba.25mg.75mg oralno. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.12. Hloramkol® . uz praćenje konc.04. uključujući i dan indukcije ovulacije. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. dodatnih 0. blister.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ampula. 0.Srbija hloramfenikol . 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. gutati cele sa čašom vode.07. leka u krvi. CETROTIDE® . 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.05.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. liobočica i rastvor u špricu.3din 456/2006/12 06.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. a zatim u ređim intervalima.05.2006 CHLORAMPHENICOL .P.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije.Italija levobupivakain . liobočica i rastvor u špricu.5mg/mL. ili 6.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. 1mg. . blister. CHIROCAINE .A.ABBOTT S. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. Cena 3464. 3mg/3mL. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. tabl.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. inj.25mg/mL.2006 Cena 4355. odmah posle transplantacije.c. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. ampula. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. 1%. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.GALENIKA AD . ampula.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. Ukoliko je potrebno.07. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg. 0. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta.1mg.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s.

meka. 25mg. blister.06. zavisno od indikacije.05. blister. CIALIS . 50mg. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.12. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. pankreasa.2 CHOLIPAM . 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. (20+20+40mg). Uzima se isključivo na prazan želudac. 20mg. posle poboljšanja. blister.Srbija tripsin. 80mg uveče odjednom. profilaksa odbacivanja grafta. atopični dermatitis. 20mg.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. Paralelni lekovi: Hollesta.1din (SZ) 1014121 kapsula. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata.Velika Britanija tadalafil . blister. meka.2002 Cena 5285.Nemačka ciklosporin .B06AA. rastvor. 80mg. blister.GALENIKA AD .3din (R) 1139202 film tableta. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. 2x2 kom Cena 2498.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06.06. kombinacije .. blister.05. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.8din (SZ) 1014122 kapsula. Simvor. (stimulacija erektilne funkcije .2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). vasilip®..12. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12.. srca i pluća. meka. Simvastatin. 10mg. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02.2din (R) 1139201 film tableta. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl.ELI LILLLY AND COMPANY . blister. jetre. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.3din 515-04-2773/03 02.2004 Cena 1249. 100mg/mL. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. Simva HeXaL®. 10mg. teški rezistentni oblici psorijaze. bočica.12. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg . Tablete ne treba sisati niti žvakati.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. 1 sat pre obroka. CICLORAL® .2002 doziranje: transplantacija kostne srži. 2x10 kom Cena 510.06. blister.06.Srbija simvastatin . 20mg.2004 Cena 2498. bubrega.12. nefrotski sindrom individualno.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).HEMOFARM AD . 10x5 kom Cena 2728.HEXAL AG .2002 Cena 10647. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. nego cele progutati. blister. zocor® CHYMORAL® .C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.. 100mg.i do 36 sati posle jedne doze leka). 1x2 kom 515-04-203/04 02. 100000Aj.

Sandimmun® CIFRAN .5%.09.5g dnevno. maks. bočica. Paralelni lekovi: Inhibace®. Paralelni lekovi: c . ciprinol®. 0. . 250mg.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. 5mg. CILAZAPRIL . ciprofloxacin 250 mg. blister.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. .Srbija cilazapril .2003  (R) 1329461 film tableta.2003  (R) 1329464 film tableta.D. pre jela.O. . rastvor.Crna Gora ciklopentolat . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. rastvor.12.O.5mg. 3 dana. uveitis 1-2 kapi 0.11. 20 kom Cena 836.12.Srbija cilazapril.2003  (R) 1329463 film tableta.12. pre intervencije. najčešće 1 tabl.FLoX.2006 (R) 7095156 kapi za oči. blister.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. citeral®. 28 dana. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®.2003 Cena 515-04-1692/04 02. 1x5mL Cena 55. ciprofloxacin 500 mg. ciprocinal®.3din 515-04-229-4 12.RANBAXY LABORATORIES LTD.06. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. na dan. ne preporučuje se primena kod dece. 1x5mL Cena 104. ciprofloxacin. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).06. 1x10 kom Cena 1015.12. Prilazid®.7din 515-04-3870/03 24. hidrohlortiazid . blister. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. 1x30 kom . monokomponentni (R) 1103880 tableta. blister. plastična bočica sa kapaljkom. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . 500mg. blister. u isto vreme.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. kutija. 5mg+12.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. 20 kom Cena 1672. Marocen CIKLOPEN . blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno. prema potrebi do 5mg dnevno. 2.5mg.HABIT PHARM A. 1%.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.HABIT PHARM A.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. kongestivna srčana insuficijencija maks.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1. 500mg.Indija ciprofloksacin . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).06.3din 515-04-229-1 12.2din 515-04-229-3 12.5mg.6din 515-04-229/03 12. 250mg.5% rastvora nekoliko puta dnevno. . 5mg dnevno.HEMOMONT D. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god.C09AA08 c09aa inhibitori ace.D.

5mg.Švajcarska norgestimat.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta.2003 .N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.11. Stugeron® forte CIPRALEX® . 5mg.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. 2x14 kom 515-04-1945/03 10. 2x10 kom 515-04-3532/03 10. 1x14 kom 515-04-1946/03 10. blister. zatim 7 dana pauze. blister. 10mg. 2x14 kom 515-04-1949/03 10. blister.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. kinetoze: 1 tabl.CILAG AG INTERNATIONAL .ALKALOID AD . 10mg. uzeti 2 sata pre putovanja. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.7din 3/2-10-5764 10.11. blister.2003 Cena 2577. 5x10 kom 515-04-3536/03 10.Makedonija cinarizin . blister. 10mg.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. etinilestradiol .Danska escitalopram . 300mg dnevno. blister.2003 Cena 1443.11. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. 20mg.3din (R) 1072613 film tableta. blister.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. Paralelni lekovi: cinedil®.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta..6din 515-04-1661/03 01. 10mg. ver tigo: 3 puta po 1tabl.11. 10mg.4 CILEST .11.11. blister. bočica.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta.11.11. 20mg. Paralelni lekovi: cinarizin.H.7din (R) 1072612 film tableta.11.08. tokom 21 dan.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja. ver tigo: 3 puta po 1 tabl.2003 Cena 1030.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. maks. LUNDBECK A/S .9din (R) 1072616 film tableta. 300mg dnevno. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. CINARIZIN .2din (R) 1072617 film tableta.. Stugeron® forte CINEDIL® . fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.JUGOREMEDIJA A. 10x5 kom Cena 212. 75mg. na dan. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 20mg. blister.D. uzeti 2 sata pre putovanja.2003 Cena 721. blister.11. ZRENJANIN . 15mg.11.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 75mg. maks. 10x10 kom 515-04-3534/03 10.11.09. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.Srbija cinarizin . 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126. kinetoze: 1 tabl.25mg+0. na dan. 2x10 kom 515-04-3535/03 10. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. 0.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.04mg. blister. blister.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. blister.

.FLoX. 28 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. blister.2004  (R) 1329201 film tableta. blister. 250mg..09. 500mg. D. blister.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. 750mg.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. u zavisnosti od težine infekcije.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. podeljeno u dve doze. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.v.07. izuzetno (deca od 5-17 god. blister. inf.5g dnevno.D.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. 28 dana. cifran.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. 1x10 kom Cena 610. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312.FLoX.1 sata. 3 dana. citeral®.9din 515-04-03628-1 28.04. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre jela. pre jela.D.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. ciprofloxacin. .2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. Marocen CIPROFLOXACIN .HABIT PHARM A.2004  (R) 1329203 film tableta.09. blister. blister. kod starijih ½ doze.04.ZDRAVLJE A. ciprinol®. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. blister. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. CIPRINOL® .2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.Srbija ciprofloksacin . inf. deci se ne preporučuje. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 20mg dnevno za obe indikacije. TOVARNA ZDRAVIL.11.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. izuzetno (deca od 5-17 god. 1x10 kom Cena 578. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg. .5g dnevno.v. 5x50mL Cena 1254. 250mg. . 1. u zavisnosti od težine infekcije. 500mg. pre jela. 250mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.07. 1x10 kom Cena 610.09. ciprofloxacin 250 mg. 3 dana. ciprocinal®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Slovenija ciprofloksacin . Marocen CIPROCINAL® . parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.D. pre intervencije. maks. ciprofloxacin 500 mg. Paralelni lekovi: c . cifran.2002  (R) 1329190 film tableta. 1x10 kom Cena 312. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.Srbija ciprofloksacin .2din 8600102463073 515-04-878/04 26. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin. ciprofloxacin 250mg.2004  (R) 1329431 film tableta. ciprofloxacin 500mg. tokom ½ . ne preporučuje se primena kod dece. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. 1.2002  (R) 1329192 film tableta. maks. gonoreja: 500mg jednom dnevno. u zavisnosti od težine infekcije.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. maks. citeral®. 20mg. zatim 10mg dnevno.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze.07.1din 515-04-03628/03 28. bočica.KRKA. 100mg.

1. pre intervencije.1din 8608811005072 515-04-826-2 10.FLoX. Paralelni lekovi: c . Paralelni lekovi: c . maks.1din 8608811005065 515-04-826-1 10.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. ciprinol®. maks.2003  (R) 1329451 film tableta. 28 dana.2003  (R) 1329452 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. Marocen CIPROFLOXACIN . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ZRENJANIN . ciprocinal®.Srbija ciprofloksacin . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.REMEDICA LTD . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ciprocinal®. ciprinol®. 3 dana. blister. 1. 500mg. ciprinol®. 2x10 kom Cena 1062.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. 1. 250mg.2003  (R) 1329453 film tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. cifran. citeral®.Kipar ciprofloksacin .11.FLoX. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . 28 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.5g dnevno. ciprofloxacin. izuzetno (deca od 5-17 god.FLoX. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. cifran. cifran. citeral®. u zavisnosti od težine infekcije.7din 5290665003637 292/2005/12 29. 28 dana.08. gonoreja: 500mg jednom dnevno. gonoreja: 500mg jednom dnevno.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. ciprocinal®. ciprofloxacin 500 mg. 250mg. 500mg. pre jela. ciprinol®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 500mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 581. u zavisnosti od težine infekcije. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 3 dana. 1.5g dnevno. ciprofloxacin 500 mg. blister. 1x10 kom Cena 297.11. 28 dana.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. pre jela. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. cifran. citeral®. blister.JUGOREMEDIJA A. ciprofloxacin. maks. izuzetno (deca od 5-17 god.FLoX.11.6din 5290665004047 328/2005/12 29. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG .5g dnevno. ciprofloxacin 500 mg. blister. 1x10 kom Cena 312.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x10 kom Cena 610. gonoreja: 500mg jednom dnevno. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprocinal®. ciprofloxacin 250 mg. ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin 250 mg. pre jela.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. citeral®. Paralelni lekovi: c . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.REMEDICA LTD . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 610.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. izuzetno (deca od 5-17 god. pre intervencije.5g dnevno. 250mg. pre intervencije.D. Marocen . maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.08. Paralelni lekovi: c .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.11. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 3 dana. ne preporučuje se primena kod dece. pre intervencije.

1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. Platinex CISPLATIN .8din 515-04-4330/03 10.H NFG. Platidiam 50. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.08.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.09. bočica od tamnog stakla.Srbija cisaprid .D.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . blister.B.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. 50mg/100mL. LIMITED . .09. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.07.07.v. KG . 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. bočica.Australija cisplatin . doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. endometrijuma.ZDRAVLJE A.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. Platinex . ezofagusa. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Platigal. karcinomi glave i vrata. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. .5mg/mL. 0. 5mg. Platidiam 50. ovarijuma.EBEWE PHARMA GES.03.2005 Cena 233. bočica.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. maks. Paralelni lekovi: Platidiam 10.M. 10mg. Platigal.09.PFIZER (PERTH) PTY.08.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. CISPLATIN . Platidiam 50. testisa. postoperativna pareza creva. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.HABIT PHARM A.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 1x100mL C Cena 450.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.D. Platinex CISPLATIN .9din 8600064117465 315/2005/12 16. 1mg/mL. osteosarkoma: po protokolu. Paralelni lekovi: Platidiam 10. gastropareza kod dijabetičara. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: Platidiam 10. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. bočica.5mg/mL. 3x10 kom Cena 106. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. 40mg dnevno.6din (SZ) 1124175 tableta.1din 515-04-4331/03 10. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL. Platigal. 1mg/mL. 0. 0. bočica od tamnog stakla. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. bočica. 5x10mL Cena 2087.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. 10mg/20mL. blister.Austrija cisplatin .Srbija cisplatin .A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. karcinoma pluća.2004 Cena 1581.03. karcinomi glave i vrata. mokraćne bešike.

ZDRAVLJE A.2007 Cena 1090.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12. do 40mg.1din (R) 1072067 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. blister.06. ako je potrebno.2007 Cena 1376.06. cifran. ampula.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30.1din (R) 1072063 film tableta. blister.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. gonoreja: 500mg jednom dnevno. povećavati dozu do maks.4din 515-04-1213-2 30. 10mg. ne preporučuje se primena kod dece.2003  (R) 1329400 film tableta. 1. stariji maks. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. 0.07. 40mg dnevno. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.06.v. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.ALKALOID AD . 250mg. 60mg dnevno. 28 dana. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. blister.1din (R) 1072064 film tableta.7din (R) 1072065 film tableta. 1x10 kom Cena 601. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® . inf. ciprofloxacin. 1x5mL Cena 135. bočica od tamnog stakla. 40mg. pre intervencije. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.06.06. 10mg. Marocen CITERAL® .8din (R) 1072066 film tableta. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.. 10mg. maks. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2007 Cena 2735.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . . abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .3%. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. ciprofloxacin 500 mg.06. blister. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. blister. 20mg. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12.2007 Cena 545.2007 Cena 1932. 20mg.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12.1din 8600064104137 1288/2007/12 12.v. bočica od tamnog stakla.5g dnevno. blister.07.2007 Cena 386.06.D.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. 40mg. deci se ne preporučuje. 5x10 kom Cena 966. ciprofloxacin 250 mg. 1x10 kom Cena 309.06. maks.06. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.Makedonija ciprofloksacin . blister. ciprocinal®.Makedonija ciprofloksacin . stariji maks. 5x10mL . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. bočica. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12.ALKALOID AD . povećati na 20mg posle 7 dana.2007 Cena 550. ciprinol®.1din 515-04-1994/03 27. 40mg. 21 dan.4din (R) 1072061 film tableta.FLoX. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.Srbija citalopram . 60mg dnevno. pre jela. rastvor. inf. maks. 20mg. 500mg.6din (R) 1072068 film tableta. tokom ½-1 sata. izuzetno (deca od 5-17 god.07. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. 3 dana. 100mg. blister. podeljeno u dve doze.11.2003  (R) 1329401 film tableta.

Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . 250mg.V. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. Paralelni lekovi: Flonidan®. blister. blister. Kleromicin®. bočica. Fromilid® uno.8din (R) 1325621 film tableta. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. . nesezonski hronični idiopatski rinitis.09. zymbaktar .Belgija loratadin . blister. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. keratitis. Klerimed®. a drugog dana 2 kapi na sat.2004 Cena 1032. loratadin . Paralelni lekovi: clathrocyn®.04.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. Lorano.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.2007 Cena 283.SCHERING-PLOUGH LABO N. 500mg. Fromilid®.2din 120mg+5mg.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.02. najduže 10 dana.Kipar klaritromicin . 250mg. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. Cena 174.09. alergijski konjunktivitis.V. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.Belgija pseudoefedrin. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. 1mg/mL.REMEDICA LTD . suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta.04.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 10mg. zymbaktar CLARITINE® . Klerimed®.5 godina: 5mg dnevno.2006 Cena 1115.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. CLARITHROMYCIN . 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.02. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. Kleromicin®.2din (R) 1325616 film tableta. 500mg. blister. 2x7 kom 8600097002998 200/2006/12 20.3din (R) 3058250 sirup.SCHERING-PLOUGH LABO N.3din 515-04-3568/04 30. deca od 2 . Fromilid® uno.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.06. Pressing® CLATHROCYN® .Srbija klaritromicin .HEMOFARM AD . blister. Loratadin. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. . Fromilid®. blister.

c.c. na 8 sati.9din (R) 1020183 tableta.j..j. 2x0.j. blister.6din 515-04-2530-2 05.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. posle 21-og dana pauza 7 dana.2mL Cena 375. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. 600000i. tokom 10 dana.4mL Cena 717. 1mg+2mg.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.02.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju.j. napunjen injekcioni špric. 80mg. 60000i.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. aluminijumska folija.D. 50mcg/24h. CLIMARA® . ZRENJANIN . napunjen injekcioni špric. blister.12. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema).1din 8600103492034 161/2006/12 07. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno.AVENTIS INTERCONTINENTAL .1din 515-04-2530-4 05.04. tokom najmanje 2.5din (R) 3020185 prašak za sirup. napunjen injekcioni špric. na 12 sati.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118. uzima se 30 minuta pre jela.3din (R) 1020184 tableta.m.A. ovarijektomija. terapija 1mg/kg s.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.Francuska enoksaparin . od petog dana menstrualnog ciklusa. 1200000i. 40mg.JUGOREMEDIJA A.. . napunjen injekcioni špric. na 8 sati.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . 2x1mL Cena 1269. nestabilna angina pektoris. bočica.04.12. 1x4 kom Cena 461.12. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.j. neozleđenu kožu./mL.7din 8600103492119 479/2006/12 07.12. na 12 sati. blister. 100mg.4din 515-04-2530-3 05. CLIACIL® . 20mg. ne sme se primenjivati i. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. 2x0. na 8 sati.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s.Srbija fenoksimetilpenicilin .2006 Cena 287. deca od 3-7 godina 300000-600000 i.j. a najviše 8 dana. 1x21 kom Cena 543.2 Mi. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.7din 515-04-2530/03 05.2006 Cena 192.5din 515-04-2530-1 05. 2x0.6mL Cena 911.12. PRODUKTIONS KG .Nemačka estradiol . . estradiol . 60mg.AVENTIS PHARMA S.04.2006 doziranje: tonzilitis.04.c. estrofem® CLIMEN® . otitis media. tokom 7-10 dana. 2x0.Francuska ciproteron. napunjen injekcioni špric. deca do 3 godine 150000-300000 i.SCHERING GmbH & CO.8mL) Cena 1054.DELPHARM LILLE SAS . profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1.

1din 8600097012386 515-04-383/04 01. blister.07./0.07.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju.j.. 34356i.c. ne treba da pređe 600mg. 1x6 kom 515-04-1034/04 15. s. 600mg. inf.c. 10x0. 150mg. zglobova.08. KG . izuzetno 450mg na 6 sati.6-2.09. KG . deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.Nemačka klindamicin .2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.j.2003 Cena 710. 300mg.01. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.CHEPHASAAR CHEMISCH . 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. a i. blister. inj. 600mg.09. 1432i. 300mg. tuba..ABBOTT GmbH & CO.2004 Cena 284. 2x6 kom 515-04-1036/04 15. ampula. 600mg.08. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister.ABBOTT GmbH & CO.07.07.25mL.Srbija klindamicin . 300mg. bočica staklena. peritonitis.2g tokom 60 minuta.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. u razmacima od 24 sata.Nemačka reviparin .m. s.5din 515-04-5182/03 24.1din (R) 1326220 film tableta. blister. blister.9din 84/2006/12 31. 1. kože. potkožnog tkiva.07. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP .j.08. 5x6mL 86/2006/12 31.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.6din (R) 1326222 film tableta.2004 . 600mg/4mL. blister.2006 Cena 1486. ampula. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.2006 Cena 263.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.v.3din (R) 1326228 film tableta.2004 Cena (R) 1326227 film tableta. 3x10 kom 515-04-1257/03 06. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. 1x20g Cena 152.Nemačka reviparin . profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. (pojedinačna i. blister. 1%.9din (R) 1326221 film tableta.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. deca 3-6mg/kg na 6 sati. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. 900mg/6mL. napunjen injekcioni špric. odrasli parenteralno 0.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . CLIVARIN MULTI .01.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.HEMOFARM AD . 2x6 kom 515-04-1037/04 15.j.2003 Cena 358.

Makedonija kloksacilin . LUNDBECK A/S . 150mg dnevno. clopixol acuphase CLOXACILLIN . 25mg. sintetski  (R) 1048877 tableta.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. 1x50 kom Cena 662.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. s.09. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .09. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. ampula.09. 10x1mL Cena 3244. 125mg/5mL. plastična kutija. napunjen injekcioni špric.06. plastična kutija. LUNDBECK A/S . podeljeno u više doza. bočica.9din 515-04-03222/04 28. bočica.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.j. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.8din 515-04-03221/04 28. tvrda. 200mg. 200-400mg. blister.m. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.3din 515-04-03224/04 28. 5x1mL Cena 2915. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. s. Paralelni lekovi: clopixol.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.8din 515-04-5182/03-1 24. maks. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.6mL. maks 600mg nedeljno.2003 Cena 515-04-257-1 30. LUNDBECK A/S .Kipar klomifen . Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. 10x0. ampula. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.9din 515-04-03225/04 28.06. 250mg.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.H. 10mg. 50mg. 1x16 kom (R) 3021831 sirup.Danska zuklopentiksol . Paralelni lekovi: clopixol.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . 3436i. 1x10 kom Cena 204.Danska zuklopentiksol .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.H.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.REMEDICA LTD .09. 1x1 kom Cena 1639.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. u razmacima od 24 sata./0. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.2004  (R) 1070971 film tableta.Danska zuklopentiksol .. 50-150mg. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .c. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.06. na 2-4 nedelje.j.j.2003 . 50mg. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.c.09. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.ALKALOID AD . prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.m.H.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.

REMEDICA LTD . veća doza uveče). početi sa 40mg. do 200mg u jednoj dozi. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.2005  (R) 1070021 tableta. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336.2005  (R) 1070022 tableta. 160mg+12.12. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. kao i produženo.06. stariji od 75 god.11. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.5mg. 12. Leponex® CO-DIOVAN® .2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. 5x10 kom Cena 478.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. maks. blister.SALUTAS PHARMA GmbH . Leponex® CLOZAPINE . 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela.NOVARTIS .5mg. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. 80mg+12. Paralelni lekovi: clozapine. teške psihoze 200-450mg. 25mg.Švajcarska valsartan.2002 .3din 8606102455155 518/2005/12 02. 100mg.2003  (R) 1401042 film tableta. jednom dnevno.11. CLOZAPIN HEXAL® . 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.Francuska tianeptin .5din 515-04-1682/03 28. maks.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).LES LABORATOIRES SERVIER . 100mg. 160mg+25mg. do 200mg u jednoj dozi. blister. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. veća doza uveče). oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. 2x14 kom Cena 1614.11.11.4din 515-04-1683-1 28. COAXIL .5mg.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). 900mg dnevno. blister. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. blister. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta.4din 515-04-1683/03 28. hidrohlortiazid . povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.Nemačka klozapin . a zatim 25-50mg drugog dana.2din 3/2-10-10000 12.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 2x14 kom Cena 545.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože.2005 doziranje: šizofrenija. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.5mg dnevno. maks. respiratornog i urinarnog trakta. mekih tkiva. blister. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. blister. 4g dnevno.5din 8606102455162 519/2005/12 02. kutija.11.Kipar klozapin . 5x10 kom Cena 1501. 5x10 kom Cena 1169. 900mg dnevno. 2x14 kom Cena 1614.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. teške psihoze 200-450mg.2003  (R) 1401041 film tableta. maks. 50mg.11.2004 doziranje: šizofrenija. maks. a zatim 25-50mg drugog dana. blister.

12. 750mg+10mg+60mg. blister. 750mg+10mg+60mg.Grčka metronidazol . Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. . 4 praška dnevno.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. maks. 4 tablete dnevno.A. 10x5g 515-04-1827-1 05. Paralelni lekovi: Klion®. 10x5g 515-04-1827/03 05. 10mg+750mg+60mg. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. Influrex COLDREX HOTREM LEMON . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.5din 515-04-1829/03 23.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. 10x100mL Cena 129. 5mg/mL. fenilefrin. . 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. rinitisom (i rinorejom).Velika Britanija fenilefrin. maks.2003 (BR) 1111211 tableta. maks.01. kofein. terpin.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel.A.DEMO S. plastična kesa.GLAXOSMITHKLINE UK .104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. paracetamol.GLAXOSMITHKLINE UK .GLAXOSMITHKLINE UK . kesica. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.10. paracetamol.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju.2din (8606101409036) 39/2006/12 16. Influrex COLPOCIN-T . rinitisom (i rinorejom).2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. COLPOCIN-T® . maks.12. kesica. 0.10.5din 515-04-1829-1 23. 5x5g Cena 149. 4 praška dnevno.Grčka metronidazol . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. askorbinska kiselina .09.Velika Britanija paracetamol. kesica. blister. tuba. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. 10mg+750mg+60mg. deca 7.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.Velika Britanija fenilefrin.5mg/kg na 8 sati. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . rinitisom (i rinorejom).2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. askorbinska kiselina .10.75%. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. orvagil® . kesica. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.DEMO S.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. askorbinska kiselina . 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.10. 8 tableta dnevno.

ukoliko je potrebno. 180 kapi/min.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju. 200mg.2003 .07. bočica. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.Belgija metilfenidat .Švajcarska entakapon . COMPOUND SODIUM LACTATE . kalcijum-hlorid.GLAXOSMITHKLINE UK .4g/L+0.8din 17. maks.24g/L. 1x30 kom Cena 3618.5 L).BRAUN MELSUNGEN AG . bočica. 300mg+150mg. maks. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® . prosečno 60 kapi/min.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. lamivudin . 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08.07. CONCERTA® .N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. selektivni (R) 1107600 film tableta. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.6din 8606102804076 698/2006/12 25.2006 doziranje: terapija šoka. u urgentnim stanjima. kombinacije Cena 27113.4g/L+0.MERCK KGaA .05. CONCOR® .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.4din 515-04-2097/04 06.1din 17. boca plastična.7din (SZR) 1328640 film tableta. 2g dnevno.05.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. do najviše 54mg dnevno.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. 10mg. 1x30 kom Cena 4674. kalijum-hlorid.05.27g/L+6. bočica. blister.24g/L. 36mg. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. 6g/L+0.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. maks.NOVARTIS .J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. Terapiju treba prekinuti.V. blister.09.27g/L+6. .2003 649.05. boca plastična.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . stanja sa acidozom. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.Nemačka natrijum-hlorid.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08. natrijum-laktat . Byol®. Paralelni lekovi: Bisoprolol.6din 8606102804069 699/2006/12 25.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .12. 6g/L+0. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 5mg.Velika Britanija zidovudin. 20mg dnevno. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl. blister. 1x30 kom Cena 2033. 18mg.Nemačka bisoprolol .B.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

3din 515-04-1215-1 01. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. 4%. alkoholni apstinencijalni sindrom.2003  (R) 1071181 obložena tableta. diclofenac-retard. Naklofen®. diklofenak duo remevita®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. rapten-K®.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak.O. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Bensedin®. diklofenak. konvulzije odrasli 10-20mg i.Srbija diklofenak . blister.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 4%. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. 2x10 kom Cena 303. diklofen®. diclofenac-retard. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost).PHARBIL WALTROP GmbH . blister. bočica sa raspršivačem.06. blister.2004 133. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. rapten-K®. deca 0.O. 1x12.4din 515-04-5108/03 17. Paralelni lekovi: diklofen. Paralelni lekovi: diclorapid®. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59.USA diklofenak . dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. Naklofen® duo. parenteralno status epilepticus.PHARMASWISS D. 2mg. blister. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. diclofenac duo.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.06. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu.8din 515-04-03560/03 28. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL .2007 531. rastvor. terapiju sprovoditi 7-8 dana. rastvor.08. rapten rapid. maks.v. Paralelni lekovi: apaurin®. 2x15 kom Cena 90. 5-15mg uveče (nesanica).6din (BR) 7167901 sprej za kožu.9din 8606007081206 118/2007/12 11.08..09.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 50mg. diklofenak retard. Naklofen® duo. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. Naklofen® retard.5g Cena 318. Paralelni lekovi: diclorapid®.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. Naklofen®. nesanica. diazepam DICLOFENAC BMS . diclofenac BMS. 100mg. diklofenak Forte. rapten® duo DICLOFENAC DUO . eklampsija).2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. diklofen®. diklofenak Forte.122  (R) 1071180 obložena tableta. kratkotrajna primena.01. diklofenak duo remevita® plus. bočica sa raspršivačem.01.Nemačka diklofenak . blister. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. diklofenak duo remevita®. voltaren .7din 515-04-1215/03 01. 5mg. 75mg.2003 doziranje: anksioznost. tvrda.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. diklofenak duo remevita® plus. rapten rapid. dismenoreja: 50-150mg dnevno. kratkotrajna primena. diklofenak retard. . Naklofen® retard. Naklofen®. diklofenak.2-0.

05.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. Naklofen® retard. sa dosta tečnosti.GALENIKA AD . TOVARNA ZDRAVIL. . Naklofen® duo. diklofenak.05%+100000ij/100g. diclofenac duo. D.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. blister. Naklofen® duo. degenerativna reumatska oboljenja. diclofenac duo. diklofenak retard.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. rapten® duo DICLORAPID® . 75mg. blister. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. 100mg. gentamicin . iščašenja). blister. neurodermatitis.2007 96. tvrda. rapten-K®.5din (R) 1327601 kapsula.2005 Cena 512. istegnuća. 1-2 sata pre obroka.11.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula.10. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.O. diklofenak duo remevita®. rapten rapid.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. tuba. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). diklofenak duo remevita® plus.2005 Cena 2273. diklofenak. diklofen®. na prazan želudac.3din (R) 1327602 kapsula. blister. diklofenak Forte. blister. 50mg.Slovenija flukonazol . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. dnevno.KRKA. tvrda.2002 doziranje: akutni i hronični. tuba. diklofen®.2002 Cena 126. 2mg/mL. 1x15g Cena 126.05.9din 3838989503345 575/2005/12 23.2005 . ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps. tvrda. bočica staklena. Paralelni lekovi: diclorapid®. 150mg. rapten-K®. bolno zapaljenje uha. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.REMEDICA LTD . blister. blister. rapten rapid. Naklofen®. rapten® duo DIDERMAL . infekcije kože.08.D. 100mg. maks. 150mg dnevno. 0.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . tvrda. 1x100mL Cena 846. diclofenac-retard. 75mg.10. 0. jakog delovanja. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. dnevno. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23.11.2005 Cena 273. vanzglobni reumatizam. diklofenak duo remevita®. Naklofen® retard. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .Srbija diklofenak . tvrda. sa dosta tečnosti. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. tvrda.PHARMASWISS D.1din (R) 1327600 kapsula. diclofenac BMS.05. diklofenak duo remevita® plus.05%+100000ij/100g. diklofenak Forte.O. nosa.Kipar diklofenak . . 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23.11. 75mg.11. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem.Srbija betametazon. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. Naklofen®. diklofenak retard. urtikarijalne akne.7din (R) 4153602 mast.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. dečiji ekcem.

3-6mg/kg dnevno prvog dana. 20mg. blister. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. 7-14 dana. dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.GALENIKA AD . 2x10 kom Cena 30.07.9din (R) 1102071 kapsula.Francuska flukonazol .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula.Srbija digoksin . Fluconazole.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: dilacor® . dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. pankreasa. Stabilanol DIFUTRAT .2002 Cena 181. dnevno.06.25mg. Flumycozal. Fluconal. 2x10 kom Cena 182. tvrda. lipaza.REMEVITA D. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. tvrda.2003 doziranje: hronični pankreatitis.07. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. dnevno.2006 Cena 474.2006 Cena 981. DIGOXIN .Srbija izosorbiddinitrat .PFIZER PGM . 0. Paralelni lekovi: diflazon®. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. tvrda.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. hemicelulaza. blister. spora digitalizacija i doza održavanja 0. Stabilanol D DIFLUCAN® .7din 8608811006314 515-04-843/03 31.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. 0. oralno podeljeno u 2 doze. tvrda.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. . blister.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. blister. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. terapija 20-120mg dnevno. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05.8din (R) 1327310 kapsula. Flukonazol.125-0. dnevno. zatim 3mg/kg dnevno.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. blister. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. 2-4 nedelje.A09AA02 DIGESTIVI.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. Paralelni lekovi: cornilat®. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.07. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta.6din (R) 1327311 kapsula.06. Flunazol. Flunazol.07. 2mg/mL. 150mg. Fluconal.D.O. Isosorb retard® DIGESTAL . 1x100mL Cena 1102. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. blister.SRBOLEK A. cistična fibroza pankreasa. stanja posle resekcije želuca. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. 50mg. zatim 3mg/kg dnevno.Srbija proteaza. amilaza. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. Fluconazole.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. u toku jela. Flukonazol. 2-4 nedelje. NIŠ . 20mg. bočica. 7-14 dana. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. žučne soli .5mg za 8h). Paralelni lekovi: diflucan®.O.12. Flumycozal. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.5mg u više doza za 24h (npr. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08.

blister. rapten® duo DIKLOFENAK . rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofenak Forte. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.7din 8600097400794 249/2007/12 17. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard. dismenoreja 50-150mg dnevno.D. povrede mekih tkiva. strip. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita®.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofenak retard. Naklofen®.01.Srbija diklofenak . 1x40g Cena 77.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju.10. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. rapten-K®. diklofen®.Srbija diklofenak . diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. diclofenac-retard. Naklofen®.01. diclofenac BMS. diklofenak retard.Srbija diklofenak . ako je neophodno. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. strip. diclofenac duo. Naklofen® duo.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN .01. . diklofenak duo remevita®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 100mg. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. voltaren . tuba. diklofenak Forte. diclofenac BMS. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 75mg.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Naklofen®.HABIT PHARM A. rapten® duo DIKLOFENAK .04. rapten-K®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17.9din (R) 5162194 supozitorija. iščašenja.HEMOFARM AD . 50mg. dismenoreja: 50-150mg dnevno.Srbija diklofenak . Naklofen® retard. diklofenak.GALENIKA AD .M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel.2007 Cena (R) 1162190 film tableta.4din 515-04-874/04 20. povrede sportista. diklofenak duo remevita® plus.01. diclofenac duo. 50mg.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. ampula. reumatskih i drugih bolova (udarci. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten rapid. 1%. voltaren DIKLOFENAK .2007 Cena 46. diklofen. rapten rapid. Naklofen®. 1x50g Cena 99. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. uganuća. 1%. istegnuća.2007 doziranje: gel.01. 25mg. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. tuba. Naklofen® retard. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. blister. padovi. 50mg. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16. bolovi u leđima. Paralelni lekovi: diclorapid®.01. diklofen®.

O. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diclofenac-retard. 100mg.07. diclofenac-retard. Naklofen®. blister.Srbija diklofenak . 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. Paralelni lekovi: diclorapid®.Srbija diklofenak . diclofenac duo. diklofenak duo remevita®.12 DIKLOFENAK .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem.07. 100mg. . 2x10 kom Cena 55. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Naklofen® duo. 3x10 kom Cena 150. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. rapten-K®. dismenoreja 100mg dnevno. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. diclofenac duo. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 5x3mL Cena 59.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. strip. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. blister. diklofenak Forte. rapten-K®. tvrda. diklofenak. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno. NIŠ . rapten rapid. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. rapten rapid. diclofenac BMS. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofenak retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 50mg.O.10. strip.O. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. diklofen®. diklofenak Forte. diclofenac BMS.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija.Srbija diklofenak . ampula. Naklofen® retard.REMEVITA D.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. diklofenak retard. tvrda. Naklofen®. blister. diklofen®. Naklofen®.O. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. NIŠ . diclofenac-retard. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®.5din 8608813901266 1759/2006/12 02.4din 8608811006345 515-04-918/03 14.REMEVITA D. diklofenak Forte. diklofenak retard. 50mg.8din (R) 5162649 supozitorija.07.REMEVITA D. diklofen®. rapten rapid.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju.Srbija diklofenak . rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .O. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®. NIŠ .REMEVITA D. Naklofen® duo. diklofenak.O. 75mg. Naklofen® retard. Naklofen® retard. ako je neophodno.2004 Cena 128.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14.07.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.O. NIŠ . rapten-K®. 75mg.10. Naklofen® duo. Paralelni lekovi: diclorapid®.O. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS .2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno.

05. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD .75-1mg u toku najmanje 24 sata. 0.05. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.2007 Cena 30.6din 8608808104290 669/2006/12 18. ako je neophodno.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.05.7din (R) 1100252 tableta. 100mg. rapten® duo DIKLOFEN® .REMEVITA D. Naklofen® retard. Naklofen® retard.ZDRAVLJE A. 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita®.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak retard.07. Paralelni lekovi: diclorapid®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14.Srbija diklofenak . Naklofen® duo. rapten-K®. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. 0. strip. 75mg/3mL.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. NIŠ . 2x10 kom Cena 133. parenteralno brza digitalizacija 0.05.2006 Cena 55.10. diklofenak Forte. blister.5mg za 8h).Srbija diklofenak . diklofenak duo remevita® plus.O. ampula. Naklofen®. rapten rapid.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. blister. diklofenak.5mg u više doza za 24h (npr.25mg. spora digitalizacija i doza održavanja 0. diklofenak retard. blister.O. Paralelni lekovi: digoxin . 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18.D. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen®. diklofenak duo remevita® plus. . diclofenac BMS. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. diklofen®.10. rapten® duo DILACOR® . bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. rapten-K®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac duo. 0. rapten-K®. ampula. 50mg.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. blister. diclofenac duo. Naklofen®.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. diclofenac BMS.Srbija digoksin .2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. 100mg. diclofenac-retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diclofenac-retard.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. diklofenak duo remevita®.125-0.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. rapten rapid. Naklofen® duo. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. diclofenac BMS. diklofenak Forte.25mg/2mL. stariji i insuficijencija bubrega .primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. rapten rapid. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. dismenoreja: 50-150mg dnevno.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. Naklofen® duo. Naklofen®. diklofenak. 2x10 kom Cena 133. 6x2mL Cena 57.

5mg. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. Milenol DILCORAN . blister.2003 doziranje: hipertenzija: 12.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. maks.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. maks.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).11.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30.7din (R) 1107651 tableta. maks. 360mg dnevno.10.125mg 2 nedelje. Paralelni lekovi: coryol®.09. 12. blister.2din (R) 1402203 tableta.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 3x10 kom Cena 172. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. blister. blister. nastaviti sa 2 puta po 12.11. 12. 480mg dnevno. 6.Srbija diltiazem . bočica. blister.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.Srbija pentaeritritiltetranitrat .HEMOFARM AD . zatim 2 puta po 6. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. 80mg.F. 2 puta po 25-50mg.04. stanja posle infarkta miokarda. 25mg. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. zatim 25mg dnevno. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. 2x14 kom Cena 361.SLAVIAMED D. maks.10.04.2004 Cena 256.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.25mg. Paralelni lekovi: cortiazem retard. blister. 6. a najkasnije do 16 sati.2003 Cena 550.25mg 2 nedelje.9din (R) 1107650 tableta. 2x10 kom Cena 88. blister. angina pektoris: 12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.Makedonija diltiazem .ALKALOID AD . 60mg.5mg početno. bočica.9din 515-04-1810/03 30.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . 90mg. Paralelni lekovi: cortiazem retard.O.O.Švajcarska karvedilol .10.12. Karvedilol.5mg početno.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. pre jela.7din (R) 1107622 tableta. 1x30 kom Cena 167.25mg.2003 Cena 766. 25mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.2003 Cena 387.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). 480mg dnevno. 360mg dnevno. Karvileks®.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . . maks. zatim 2 puta po 25mg. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. 90mg. maks. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.5mg. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM .5mg.11. blister. maks. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. diltiazem . ujutro i u podne.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.

blister. blister.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 2x14 kom Cena 1713. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg. maks.2003 doziranje: hipertenzija.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.m.75mg Cena 9724. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.08. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.7din 8608808100575 2265/2006/12 06. 10x100mL Cena 35208.6din 515-04-1682/03 01.NOVARTIS .7din 515-04-1683/03 01. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.IPSEN PHARMA BIOTECH . liobočica sa rastvaračem.08.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® . liobočica sa rastvaračem.07. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. 1x10 kom Cena 68. DIPHERELINE .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. boca.6din 515-04-1681/03 01. 40mg.5din 515-04-1910/03 29. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.1mg/mL. maks.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa).Srbija dimenhidrinat .m.m. 2x14 kom Cena 1384.Austrija alanil glutamin .07. 1x3.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Švajcarska valsartan . 20g/100mL.2003.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.75mg i. endometrioza: 11. kinetoze 12. 0. maks. 150mg dnevno.07.08.2din 515-04-1909/03 29.03. 400mg dnevno. 3.2003  (R) 1103798 film tableta. sterilitet kod žena: 1mg s.25mg.25mg i. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. liobočica sa rastvaračem.2din 515-04-1908/03 29.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.GALENIKA AD .2003 doziranje: karcinom prostate: 3.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju.0mL/kg telesne mase dnevno.25mg Cena 27555. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. 50mg. maks. blister.5-2.7din 8606010925016 600/2007/12 01.5-25mg na 6-8 sati. 75mg dnevno.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta. 7x1mL Cena 2494.25mg i. 11. 160mg.75mg. 80mg. 1x11. blister.c.Francuska triptorelin . 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju. na 4 nedelje ili 11. .  (R) 1103799 film tableta. DIPEPTIVEN . na 3 meseca. tokom 10-12 dana.12.

v. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.. miozitis i fibrozitis 0. Cena 905. 1x15g Cena 113. 25mg.Srbija gliklazid .5mL.O.09. .2007 Cena 229.5mg/kg i. inf. salicilna kiselina . 80mg.SLAVIAMED D. doza održavanja 25-100mg dnevno.Velika Britanija propofol .Belgija betametazon. monokomponentni (R) 1400410 tableta. bočica staklena.v.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.Srbija hidrohlortiazid . hronični ekcemi.A10BB09 a10BB sulfonamidi..8din 8606103714077 2048/2007/12 25. glikosan. 0. ampula. recofol® DIPROPHOS® . inf. 5x20mL Cena 1885. deca 1-3mg/kg dnevno.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris.SCHERING-PLOUGH LABO N. glioral® DIPRIVAN® . doza održavanja 25-50mg dnevno.HEMOFARM AD .. 10mg/mL. blister.3din 8606103170132 1048/2007/12 17. inf.1din 309/2007/12 23. DIPROSALIC® . najduže 3 dana.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. 7mg/mL.v. sinovijalna cista 0.. deca preko 3 godine 2. inj.SCHERING-PLOUGH LABO N. . derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. blister.25-0. tuba. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.5mg/g+30mg/g.5mg/kg i. tendovaginitis 0.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. maks.O.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju.v. .Belgija betametazon . bočica. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.130 DIPRIAN . burzitis lokalna infiltracija 0. 320mg podeljeno u više doza.V.m. jakog delovanja. svake 2-4 nedelje. neurodermitis. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. ampula. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 2x10 kom Cena 43. . ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. brzinom 20-40mg/10 sekundi.V. Paralelni lekovi: diaprel Mr.5-1mL.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.03.09.5mL. inj. uz glavne obroke. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .2din 8605000800135 2069/2007/12 25. lichen rubber planus.09. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.v.05. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.ASTRAZENECA UK LIMITED .5mg/g+20mg/g.05. 0.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.8din 10mg/mL.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.25-1mL.01.

Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). po potrebi ponoviti za 4 sata. ZRENJANIN . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. tvrda.m. DOPAMIN .O.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. DOKSICIKLIN . bruceloze i antraksa. infektivno-toksički (septički) šok.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. 50mg/5mL. blister. hlamidijama. blister.HEMOFARM AD . ili i. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).5-2mg/kg im 1 sat pre operacije..8din 3/2-10-7040 20.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.DP FARMAKOS . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg)..Srbija doksiciklin .12. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26.Srbija doksiciklin .2din 1683/2006/12 18. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .01. 2x10 kom Cena 216. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. hronični bronhitis i sinuzitis.O. 100mg. vibramycin® d DOKSICIKLIN . Paralelni lekovi: dovicin. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).5mg. posle jela.JUGOREMEDIJA A. blister.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. . hronični bronhitis i sinuzitis.. 25x2mL Cena 1247.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.10. .m. Paralelni lekovi: dovicin.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .m. 100mg.v..c. deca 0. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). ampula.c. leptospiroze.PLIVA HRVATSKA D. leptospiroze. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. 1 sat pre operacije. 5x5mL Cena 232. edem: 5mg dnevno.inj.7din (R) 1400476 tableta.09.. monokomponentni (R) 1400475 tableta.11. a zatim 100mg dnevno. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. a zatim 100mg dnevno. 100mg. i.D.Nemačka petidin . 10mg. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . blister.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.12.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. rikecijama). analgezija u akušerstvu 50-100mg s. po potrebi povećati do 5mg dnevno. hlamidijama. premedikacija odrasli 50-100mg i.v. deca 25-50mg sporom i. bruceloze i antraksa. posle jela.Hrvatska torasemid . odnosno 25-50mg sporo i. rikecijama).Srbija dopamin . ampula. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. 5mg.2006 Cena 146. po potrebi povećati do 20mg dnevno.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju.

hronični bronhitis i sinuzitis.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. deca 0. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).F.2006  (R) 1071831 film tableta. 5x5mL Cena 232.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. 15mg/3mL.5mmol/mL.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).PRIZREN .12. blister.2mL/kg).11. 10x5mL Cena 730.07-0. blister.Srbija dopamin . a zatim 100mg dnevno.1mg/kg. tvrda.5mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . infektivno-toksički (septički) šok.12. DOVICIN . 5mg/5mL.2mg/kg.12.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. blister. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02. po potrebi ponoviti tokom noći.Srbija doksiciklin . prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.2mg/kg. ampula.08-0. vibramycin® d DOXACOR .20mg/kg. ampula. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. 0.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. parenteralno premedikacija odrasli 0. bruceloze i antraksa. oboljenja kičmenog stuba. DORMICUM® .FARMAKOS DD .2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.Švajcarska midazolam .06.2din 8608805160619 515-04-301/03 16. bočica staklena.2006 doziranje: nesanica oralno 7. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. 0.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. angiografija): 0.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. hlamidijama.GUERBET . Paralelni lekovi: doksiciklin. 2mg.15-0.2006  (R) 1071830 film tableta.SALUTAS PHARMA GmbH . 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). 7. ampula. rikecijama).Francuska gadoterična kiselina . blister.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . deca 0.2004 5327. leptospiroze.GALENIKA AD .06.06.5-15mg uveče pre spavanja. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.12. uvod u anesteziju odrasli 0. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.12. posle jela. ampula. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 50mg/10mL.5mmol/mL.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. bočica staklena. 100mg. 50mg. Paralelni lekovi: Flormidal®.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. Midazolam Torrex DOTAREM .12. 15mg.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. 20-30 minuta pre anestezije.2005 . ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).Nemačka doksazosin .15-0. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.1 mmol/kg (0. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.

50mg. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . bočica. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. osteosarkom. svake četiri nedelje. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. maks. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.2007 doziranje: karcinomi dojke. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). 50mg. Kamiren® XL DOXI-HEM . 10mg.Srbija kalcijum dobesilat . multipli mijelom. maks. blister.V. neuroblastom.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. Paralelni lekovi: adriblastina rd. 10mg. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.11. caelyx. želuca.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula.2003 Cena 4744. akutna leukemija). osteosarkom.Holandija doksorubicin . bočica od tamnog stakla.12. 1x25mL D Cena 1041. akutna leukemija). svake tri nedelje. tireoidne žlezde. kumulativna doza je 550mg/m2. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).11.09. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. blister. testisa. testisa. Wilmsov tumor. Paralelni lekovi: adriblastina rd. ORL karcinomi. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.M.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).11. svake 4 nedelje.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija.09. želuca. prostate i hepatocelularni karcinom.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju.B. bočica.H NFG. 500mg. DOXORUBICIN .HEMOFARM AD . 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. Wilmsov tumor. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. Sindroxocin® . 3 uzastopna dana.1din 515-04-1602/03 18.Austrija doksorubicin . svake 3 nedelje.PHARMACHEMIE B. prostate i hepatocelularni karcinom. Kamiren®. ORL karcinomi. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. bočica od tamnog stakla.EBEWE PHARMA GES. mokraćne bešike. maks.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. caelyx. neuroblastom. multipli mijelom. tireoidne žlezde. mokraćne bešike. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. 3 uzastopna dana.2003 doziranje: karcinomi dojke. . doxorubicin-Teva. tvrda. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). 4mg. endometrijuma. endometrijuma. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. KG . odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03.7din 515-04-1601/03 18. kumulativna doza je 550mg/m2. doxorubicin.

deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. posebno ako je praćena noćnim napadima.USA cefadroksil .2006 doziranje: opstipacija.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. 125mg. 50mg. deca preko 2 godine 5mg oralno. DULCOLAX® . tvrda.D.Srbija teofilin . tvrda.5din 8600064100535 1265/2006/12 02.06.Srbija medroksiprogesteron .06.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).Srbija bisakodil .7din 8600097011068 515-04-563/03 12. kinetoze 12. .BRISTOL-MYERS SQUIBB .R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. blister. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. 4x10 kom Cena 77. infekcije genitourinarnog trakta. Paralelni lekovi: euphylong® .D.R03DA04 j01dB cefalosporini. 100mg.5-25mg na 6 sati. 3x10 kom Cena 210.ZDRAVLJE A.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . 1x100 kom Cena 2170.Hrvatska dimenhidrinat .04. I generacija (R) 1321901 kapsula.D. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.5-125mg. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.ZDRAVLJE A. blister. blister. 75mg dnevno.2003 Cena 114. bočica. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . 150mg dnevno. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18.08. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. 5mg. 250mg. 400mg dnevno. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.HEMOFARM AD . 500mg. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.10.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. 250mg/5mL. tvrda.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.06. maks. maks. . fiola. .2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno.04. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati.9din (R) 1114221 kapsula. maks. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. blister. blister. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. infekcije kože i mekih tkiva.

5x1 kom 135 Cena 2487.12. Cena 42300. kesica.Belgija fentanil ..12. za oba oka. Cena 20403.12. 50mcg/h. u odgovarajuće mišiće. kesica.IPSEN BIOPHARM LIMITED . kesica.8din 3/2-10-8050 03.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.Velika Britanija botulinum toksin . Paralelni lekovi: Botox D .JANSSEN PHARMACEUTICA N. kesica. starosti i telesne mase bolesnika.3din 3/2-10-8051 03.j.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. 5x1 kom Cena 7643.12.6din 515-04-2048-2 04. maks.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster. DYSPORT® . 2x500 U/boč. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25. 100mcg/h.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster.12. 500U/boč. zavisno od indikacije. 5x1 kom Cena 4493..V. bočica.. bočica.6din 515-04-2048/03 04.3din 515-04-2048-1 04.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. ostale indikacije doziranje je individualno.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. 25mcg/h. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® . doza je 1000 j. 1x500 U/boč. 500U/boč. 75mcg/h. .05.

13 abecedni spisak registrovanih lekova .

09. bočica od tamnog stakla. teški i najteži oblici hipertenzije.09. najduže 7 dana. 2mg/min.H. 25mg/5mL. ZRENJANIN .G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. 2x14 kom Cena 3390.2004 ECALIN® .2004 6053. 5x5mL Cena 1445.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 10mg. u početku terapije.07.Nemačka urapidil . najduže 7 dana. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. 1%. ampula. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). LUNDBECK A/S . inj.5din (R) 2079025 oralne kapi. (po potrebi ponoviti).ALTANA PHARMA AG . 10mg. ili inf. 1%. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . u početku terapije. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. blister.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. 1x3 kom Cena 188. inj. 50mg/10mL.2din 8606102233074 1577/2006/12 05.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta. 10mg/g.2004 457.Nemačka urapidil .JUGOREMEDIJA A. tuba.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. rastvor.07. sprej-boca. tuba.ALTANA PHARMA AG .05.Danska memantin .1din (R) 1079022 film tableta. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.D. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. 150mg.Srbija ekonazol .3din 8606102233067 1570/2006/12 05. 2mg/min. 1%.09.2004 198.v. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 5x10mL Cena 2071.2004 Cena 6780.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). blister.JUGOREMEDIJA A.D.6din 14. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. ampula. ZRENJANIN . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. EBRANTIL® 25 .07. ili inf.05. strip. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče.v. teški i najteži oblici hipertenzije.2004 .05. rastvor.1din 515-04-1587/04 16. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.Srbija ekonazol . 4x14 kom 515-04-1586/04 16. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju.6din 26. (po potrebi ponoviti).

deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.08.IVAX . 0. 1x200 doza 515-04-245-1 04. leukoreja. Paralelni lekovi: aloprol.IVAX .Češka salbutamol . 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 1000mcg dnevno. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.CR A. 1x200 doza 515-04-246-1 04.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. Paralelni lekovi: Becotide™. ecobec ECOSAL .CR A.08.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.1mg/doza. 0. 150mg. maks. 1000mcg dnevno.IVAX CORPORATION. bočica sa raspršivačem.USA beklometazon .Češka salbutamol . 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. USA . ecosal.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. .08.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. Spalmotil®. maks. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. maks. kontejner pod pritiskom. 800mcg dnevno. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. Paralelni lekovi: aloprol.05.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol.S. kolpitis gljivične etiologije. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze.IVAX CORPORATION. ecosal easi-Breathe. strip.USA beklometazon . USA . ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . 250mcg/doza. 100mcg/doza. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. uveče. 500mcg dnevno.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. 800mcg dnevno.1000mcg dnevno.S. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. maks. kontejner pod pritiskom. maks.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.08. kontejner pod pritiskom. kontejner pod pritiskom. 250mcg/doza. maks. 500mcg dnevno. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. Spalmotil®. maks. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.1mg/doza.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. 1000mcg dnevno. tri uzastopna dana.08. ECOBEC . po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 100mcg/doza. ventolin™ . maks.08. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. Paralelni lekovi: Becotide™. bočica sa raspršivačem.

alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline.WYETH MEDICA IRELAND .1din 8606007080322 42/2006/12 16. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju.01. inf. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. deca dobijaju maks. Paracet.06. blister. bočica. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova.2004 Cena 1048. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37.Francuska paracetamol . 1g. anksiozno-depresivni poremećaji. blister. Paracetamol EFFERALGAN® .02.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® . 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. stanja straha i anksioznosti. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. 150mg. 4g dnevno. primena leka treba da bude u što kraćem periodu.09.5-1g na 4-6 sati. 75mg.4din 3585551914626 547/2007/12 27.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5mg (ujutro i uveče). Paracetamol .2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.8din (BR) 5086912 supozitorija. bočica.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. . Panadol. 150mg.1din 3/2-10-3158 16. tvrda. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. uzima se posle jela sa dosta tečnosti.2006 Cena 95. PcM-Hemofarm. Paralelni lekovi: Febricet.2006 doziranje: depresivna stanja.D.09. svakih 6 časova). podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.Francuska paracetamol .2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. Paralelni lekovi: Febricet. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. 4 doze u 24 sata. u razmaku od 4-6 sati.v. PcM-Hemofarm. maks.2007 Cena 99. 500mg. 1x500mg E Cena 129.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. vankocin EFECTIN® ER .Slovenija vankomicin . (do 10mg/min. socijalne fobije. starosti od 6-24 meseca.12. maks. 60mg/2mL. 1x1g 515-04-02835/03 28.01. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. tvrda. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.2006  (R) 1072832 kapsula. 500mg. blister.). 4x4 kom Cena 126. 80mg. bočica. vancotex.2din (BR) 5086915 supozitorija.12. 375mg dnevno. strip. Paracet.Irska venlafaksin .N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta.8din 515-04-02836/03 28.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. Panadol.LABORATORIES UPSA . 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. blister. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 2x14 kom Cena 3817.

2006 Cena 51. plastična fiola.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). bočica.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova.. fiola. brzinom od 5-10mg/sat.m.04. EFTIL . 8 tabl. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. s.2din (R) 1105072 tableta.2007 Cena 139. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. 5g/100mL.D. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. ampula.D. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05.1din (BR) 1086928 šumeća tableta.04. 330mg+200mg. dnevno. 10mg/mL. u 2 podeljene doze.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. prelazak na drugi lek mora biti postepen. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. 330mg+200mg.Srbija valproinska kiselina . dnevno.09.ZDRAVLJE A. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. inf. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno.c. natrijum-valproat .Francuska paracetamol. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.5din 3585551913704 821/2007/12 13. do postizanja optimalnih doza.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. veća 200mg). 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. u dve podeljene doze. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. ortostatska ili drugih uzroka).2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno.Srbija etilefrin . maks.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.09.07. ili i. 145mg+333mg. askorbinska kiselina .2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.v.BRISTOL-MYERS SQUIBB .5-5mg. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. . jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti.07. 1x10 kom Cena 70. . . dnevno.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. 6x1mL Cena 80. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe.Srbija valproinska kiselina. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. 1x30 kom Cena 617..D. 5mg.2002 doziranje: epilepsija. . fiola. 1x150mL Cena 358. parenteralno 10mg i. fiola.

05. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. 5%. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.5mcg/kg/sat. G.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. . 0. 1%.SCHERING-PLOUGH LABO N. bočica.07.2007 289.6din 515-04-4121/03 10.4din 515-04-1206-2 16.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.05. ELIDEL® . parenteralno 200-800mg dnevno. 1x120mL Cena 90. tuba.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. 50mg. bočica. trajanje terapije zavisi od indikacije.7din 17.2003  (R) 3070125 oralni rastvor.2003  (R) 1070123 tableta.8din 17.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. 0. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. Paralelni lekovi: Sulpigut®.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.2007 .07. .2007 222.Grčka somatostatin .Švajcarska pimekrolimus .. 200mg. Sulpirid EKLIVAN . 30x2mL Cena 361. EGLONYL® .05. tvrda.05. maks. lio-ampula sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .NOVARTIS .07. tuba.25mg/na sat inf.1%. 0. tuba.V.1%. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.ALKALOID AD . superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. maks. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 3x10 kom Cena 144.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. 2. 1x12 kom Cena 158. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.PROEL EP. bočica.A.9din 515-04-142/04 14. 100mg.Makedonija sulpirid . a 800-1600mg. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.1%. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. 1x3 mg/amp. CORONIS S. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma. 3mg.06. ampula.ICN PHARMACEUTICALS .7din 17.Belgija mometazon .2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.07.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.4din 515-04-248/03 02.07.2003  (R) 1070121 kapsula.Švajcarska fluorouracil .2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. 25mg/5mL. akutni hemoragički gastritis. približno 3. ELOCOM® .2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. tuba.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. blister.

1din 3/2-10-11064 10. kontaktni dermatitis./kg. liobočica sa rastvaračem.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju./kg.j.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. .L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju. 1000i.Italija faktor VIII . Haemoctin SdH. Sinoxal® EMADINE® .S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. octanate.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. 5mg/mL. 100mg.ALCON-COUVREUR N.j. octanate 250 . jaka krvarenja 40-50 i.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).12.V. ./kg.j.04. bočica.P. rastvor. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.2006 35838. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.10./10mL. bočica./kg. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. emoclot. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.j. 1x100mg 3/2-10-10191 24.KEDRION S.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.9din (R) 7099160 kapi za oči. bočica. octanate 1000.j. 50mg. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.j. Paralelni lekovi: oxaliplatin.09.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). 1x10mL Cena 12284.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. 1x10mL Cena 24570. 500i.I. Haemoctin SdH.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . Paralelni lekovi: Beriate P./kg.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju. octanate 1000. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.. bočica. ./kg.j.KEDRION S. emoclot d.A. 5mg/mL. atopični dermatitis. Paralelni lekovi: oxaliplatin.A.j. jaka krvarenja 40-50 i.2002 Cena 35838. jača krvarenja 15-25 i.Belgija emedastin . Paralelni lekovi: Beriate P. liobočica sa rastvaračem.Francuska oksaliplatin ./10mL. 0.I.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. octanate 250 EMOCLOT D. EMOCLOT .5mg/mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. . octanate.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.Velika Britanija oksaliplatin . jača krvarenja 15-25 i. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave.P.12.Italija faktor VIII .12. ELOXATIN® .142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. bočica.12.AVENTIS PHARMA LTD . Sinoxal® ELOXATIN® .

01. pre spavanja. enap® .JUGOREMEDIJA A.4mcg dnevno.HL.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. Prilenap® H. 20mcg/mL.Nemačka enalapril . 5mg.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. ampula. 10mg. 10mg. deca 0. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. Paralelni lekovi: enalapril HcT. po potrebi 2 tabl. tabl.A. blister.05. blister.05.5mg/dan.05. ne žvakati.01. monokomponentni (R) 1103870 tableta. maks. 15mg. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. monokomponentni (R) 1103020 tableta. enatens®.2006 Cena (R) 1103022 tableta. 20mg. enalapril Lek®. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. ENAHEXAL® . blister.Italija dezmopresin .SALUTAS PHARMA GmbH . blister. blister. Cena 7.D.5mg.P. dnevno. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: enalapril. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17.10.H. blister. enalapril 20 mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. se uzimaju sa tečnošću.05. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. ZRENJANIN .H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. dnevno. 10mg+25mg. hidrohlortiazid .NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17.5mg jednom dnevno. blister.Švajcarska darifenacin . uveče. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2006 Cena (R) 1103021 tableta. enap® .9din 515-04-770-1 21. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. deliti ili lomiti.Nemačka enalapril.2003 .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 5mg. blister. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.KEDRION S. 40mg/dan. enalapril 10 mg.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .04.8din 3/2-10-461 20. enap®.Srbija enalapril . Prilenap ENAHEXAL® COMP . treba ih gutati cele. .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.2003 Cena 163.SALUTAS PHARMA GmbH . 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. Prilenap® HL ENALAPRIL . nagla inkontinencija urina. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11.10.

40mg dnevno.SRBOLEK A.12.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. blister.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enalapril Lek®. kongestivna srčana insuficijencija: . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 5mg.10. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. 10mg. enalapril Lek®.2006 Cena 163. maks. Prilenap ENALAPRIL 10 MG .08. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. enap®.5mg dnevno.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. uveče. .7din (R) 1103175 tableta. maks. enatens®.D.1din 515-04-1643/03 24. monokomponentni (R) 1103885 tableta. monokomponentni Cena 132.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.8din 520665003569 327/2005/12 23. 20mg. doza održavanja 20mg. maks.08. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril 20 mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enatens®. 20mg. monokomponentni Cena 242. maks. enalapril 20 mg.D.07.9din (R) 1103177 tableta.5mg dnevno. enalapril 20 mg.07.Srbija enalapril . blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enatens®. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.ZDRAVLJE A. maks. 2x10 kom Cena 242. enap®. Prilenap ENALAPRIL .Srbija enalapril . 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 20mg.10. blister.C09AA02 c09aa inhibitori ace. enap®. 20mg. 20mg. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24.2005 Cena 61. enalapril 20 mg.7din 8608811005034 515-04-770-2 21.REMEDICA LTD .6din (R) 1103847 tableta. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. 40mg dnevno.6din (R) 1103886 tableta. doza održavanja 20mg.5mg dnevno. maks. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enalapril 10 mg. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.5mg/dan.Kipar enalapril . 40mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2003 Cena 149. . Prilenap ENALAPRIL 20 MG .Kipar enalapril . enalapril. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. enatens®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.3din 475/2005/12 17. pre spavanja. enalapril 10 mg.12. 2x10 kom Cena 195.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. Prilenap ENALAPRIL . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. 40mg dnevno. 10mg. enalapril Lek®. enalapril Lek®. enap®. blister. 20mg. 10mg. maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister. enalapril 10 mg. monokomponentni (R) 1103845 tableta. maks.REMEDICA LTD .

dnevna doza 2 tabl. 5mg. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. 2x10 kom 515-04-01220/04 28.05. enalapril. enalapril Lek®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.KRKA. enalapril 10 mg. maks. enalapril 10 mg.5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2005 Cena 110.3din (R) 1103644 tableta. maks. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158.2005 675. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 40mg dnevno. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.09.1din 515-04-01218/04 28.Srbija enalapril.08.D. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. maks.5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. Prilenap ENAP® . 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. 20mg. 2x10 kom Cena 168. blister. D. .Slovenija enalapril .8din (R) 1103204 tableta.5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2din 15. enap®.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. maks.Slovenija enalapril .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 10mg. 10mg+25mg. TOVARNA ZDRAVIL.08. enalapril 20 mg.09.09.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. TOVARNA ZDRAVIL.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno. enalapril Lek®. blister. enatens®. enalapril. enalapril 10 mg.H.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.H .6din (R) 1103642 tableta.3din 3838989503185 214/2005/12 15. . blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.HL.05.1din (R) 1103202 tableta. monokomponentni (R) 1103200 tableta.08. 20mg+12. enalapril. monokomponentni (R) 1103640 tableta. enap® . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. hidrohlortiazid . 10mg. enap®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.5din 15. dnevno.D.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2.D.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 20mg.2004 Cena 221. blister.08. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enap® .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. enalapril 20 mg. blister.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. hidrohlortiazid .2005 Cena 228. 2x10 kom c09aa inhibitori ace. 5mg.2004 Cena 149.5mg dnevno. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . enatens®. . .KRKA. 20mg+6mg. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. Prilenap ENAP® . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister.Slovenija enalapril.08. enatens®. blister. 2x10 kom 515-04-01219/04 28.D. 10mg+25mg. 40mg dnevno. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. blister. Prilenap ENALAPRIL HCT .2005 . D. blister. Prilenap® H.

5mg/dan. neomicin .825mg/g. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 10mg+12. alternativno 50mg jednom nedeljno. inj. enalapril 20 mg.c. 40mg/dan.PHARMASWISS D. Prilenap ENBECIN® . ./g+3. Prilenap® HL ENATENS® .10. enalapril HcT. dekriocistitis. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta .2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno.1din 8608808100605 187/2006/12 13. 2 tablete. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 4x1 kom Cena 49177.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis.02.Irska etanercept . boca. enalapril.10.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2din (R) 1401175 tableta..02.2005 Cena 573. 2 puta nedeljno po 25mg s.2007 Cena (R) 1103888 tableta. blister. ENBECIN® . Prilenap® HL ENAP® .D./g+0.O. 10mg. hidrohlortiazid . tuba.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. enalapril HcT.08.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. blister. neomicin . D. enap® .Srbija bacitracin.3mg/g. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. blister.5mg. prašak. maks.Srbija enalapril .j. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. 10mg+12.O.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. keratokonjunktivitis.Srbija bacitracin.H. enalapril 10 mg. Prilenap® H. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. .KRKA. 20mg.WYETH MEDICA IRELAND . Prilenap® H.5i.9din (R) 1401176 tableta. po potrebi 2 tablete.5mg.HL.Slovenija enalapril.08. 25mg.HL . enalapril Lek®. ENBREL® .GALENIKA AD . 62. TOVARNA ZDRAVIL. enap® .GALENIKA AD . enap®.5din 5010981001809 285/2005/12 15.08. akutni bakterijski konjunktivitis. po potrebi. 1x5g Cena 50. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10. pre spavanja. 500i.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. blister.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god.j. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. bočica staklena. uveče.

inj. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. 25mg po dozi. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. inj.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god. inf. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. najduže 12 nedelja..03.c..Austrija imunoglobulin (IgG-7S).C05CA.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 25mg..08.. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.. 25mg po dozi. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.v.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. bočica..2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.2007 Cena 720.2007 doziranje: leukemija. maligni limfomi.c.4mg/kg s.WYETH PHARMACEUTICALS . alternativno 50mg jednom nedeljno. 150mg. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.08..BAXTER ONCOLOGY GmbH . doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .5din 5010981001809 284/2005/12 15.Francuska procijanidolni oligomeri . alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.12.. maks. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.c.. 4x1 kom Cena 49177. bočica staklena. inj.4din 5413760293639 572/2007/12 01.08. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. limfedem 2 puta po 150mg. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.c. 5000mg. ENBREL® .c. blister.4mg/kg s. u intervalima od 2-5 dana. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.7din 3/2-10-9085/2 25.v.Velika Britanija etanercept .L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.Nemačka ciklofosfamid . 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. intravenski . ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. liobočica sa rastvaračem. 1x2500mg Cena 11572. inj.c. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. 1x500mg Cena 375. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. 1g. inf. 50mg.12. octagam® ENDOTELON® . ENDOBULIN™ S/D .2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. blister. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. ENDOXAN® .c. progresivne utoimune bolesti. 2. 2 puta nedeljno po 25mg s.. najduže 12 nedelja. inj.03.inj.4din 3/2-10-9084/2 25. 1x100mL Cena 23144. inj.c. liobočica sa rastvaračem..c.BAXTER AG . Ig vena.5g.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.inj. inj. bočica. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. uzima se između obroka. 500mg. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E . maks. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja..abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.

Belgija vakcina protiv hepatitisa B. deca ispod 40kg (do 3 mes.11.J07BC01 VAKCINE Cena 13814.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 20mcg/mL. bočica.5mL. bočica.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 500mg+125mg.5din 515-04-228-2 21.2003 (R) 3021782 sirup. aluminijumska folija.11. bočica.7din 3/2-10-6382 20. 1x100mL Cena 517. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.SMITHKLINE BEECHAM .12. septički abortus. 10mcg/0. 6 meseci posle I doze III doza. 7x3 kom Cena 846. . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL.RANBAXY LABORATORIES LTD. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. infekcije u hirurgiji i ORL. rekombinantna . gonoreja).5mL.25mg/5ml prašak .5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. 10mcg/0.5mg/5mL.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. 20mcg/mL. teže infekcije 500mg na 8h. kože i mekih tkiva. 125mg/5mL+31. tifoidna i paratifoidna groznica.m. inf. 1x100mL Cena 328. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. u intervalima od 21-28 dana. 25x0.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. deca preko 3 mes.m. klavulanska kiselina . posle mesec dana II doza.11.Indija amoksicilin.12. puerperalna sepsa.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. pijelonefritis.25mg/5mL. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bočica. 100x0.6din 515-04-228-3 21. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . 6 meseci posle I doze III doza. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 250mg/5mL+62.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). doze su date u odnosu na amoksicilin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. amoksiklav Lek® forte 312. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . plastična bočica. po šemi: I doza. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. po šemi: I doza.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bakteriurija u graviditetu. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). amoksiklav Lek® 1. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). . septikemija.2din (R) 1021781 film tableta. uretritis.A. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. amoksiklav Lek® 156.5mL. aluminijumska folija. daje se i. daje se i.2g prašak za injekciju.2003 (R) 3021783 sirup.2002 10553. intraabdominalna sepsa.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13.11. rekombinantna .2003 1045. bronhopneumonija). 250mg+125mg.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.Belgija vakcina protiv hepatitisa B.v. posle mesec dana II doza. peritonitis.11.1din 515-04-228/03 21. plastična bočica.11. bakterijski endokarditis. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21.

200mg/5mL. hronične dijareje. 200mg. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E.5mg). indapamida (2. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta.01. tvrda.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.HEMOFARM AD . 200mg. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. kutija.Srbija enalapril. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije.5mg. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 10mg+2. enalaprila. Panklav.A07AX03 ANTIDIJAROICI. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. blister. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. poremećaji intestinalne fermentacije.5din 515-04-04159/03 28.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.09. augmentin.5mg. Paralelni lekovi: enzix duo.01. film indapamida (2.5mg). 4 puta po 100mg.8din (R) 1126305 kapsula. 20mg+2. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. indapamida (2. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.2004 Cena 231. blister.D. deca od 3-7 god.10.2007 Cena 96. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.5mg.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.09. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. blister.2 god. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. blister.01.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.9din 2517/2007/12 22. bočica. ENZIX . tvrda.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. Paralelni lekovi: enzix.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula.BOSNALIJEK D. deca od 7 meseci . 3x15 kom . enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. tvrda.Srbija enalapril.HEMOFARM AD . indapamid . Paralelni lekovi: enzix. 100mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.2004 Cena 192. .5mg).Bosna i Hercegovina nifuroksazid .HEMOFARM AD . 4 puta po 200mg.10. 10mg+2. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.Srbija enalapril. Coli). blister. 3 puta po 200mg. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. Panklav forte. indapamid . enalaprila. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. amoksiklav Lek® 2X. indapamid . enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. enzix duo plus ENZIX DUO . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185.

4000i. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .5mL 0069154 rastvor za injekciju. 1x60 kom Cena 11466.S.j. Paralelni lekovi: epirubicin.L. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća. 6x0. tokom 2-3 uzastopna dana.9din 3/2-10-8909 25. kumulativna doza 0.. 150mg. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. Farmorubicin® rd EPIVIR™ . 6x0.C. karcinom dojke.12.Austrija epirubicin . 6x0.2004 E Cena 6060.8din 3/2-10-8906 25. .4mL 0069157 rastvor za injekciju.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju.12. početni ili uznapredovali karcinom dojke. karcinom pankreasa.V.Belgija epoetin alfa . sireta. maks. 10mg. multipli mijelom. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 . 2000i. sireta. 1000i.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta.05.4din 515-04-3883/03-1 31.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju.6din 515-04-3883/03 31. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. SINDAN-PHARMA S.. 2mg/mL.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. KG ..Velika Britanija lamivudin . primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. 2mg/mL.4din 3/2-10-8904 25.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.12. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. u zavisnosti od vrste oboljenja: i. sireta.5-25mg/m2 na 7 dana. želuca i pluća. 1x25mL Cena 1385. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. karcinom glave i vrata. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. jajnika.2002 Cena 15252.2004 doziranje: akutna leukemija.j. 50mg. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju.M. akutna leukemija.j. non-Hodgkin limfomi. bočica.12.B.12.GLAXOSMITHKLINE UK . 6x1mL Cena 5227. sireta.v.12.2002 Cena 20340.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju.05. može se dati u jednoj inj.05. 300mg dnevno.H NFG. bočica. na 3 nedelje ili 12.2002 Cena 50615. gastroezofagusni karcinom.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. Paralelni lekovi: episindan®.8din 3/2-10-8908 25.9-1 g/m2.Rumunija epirubicin .. primitivni hepatocelularni karcinomi. karcinom jajnika. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .. 3000i. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. . 10000i. bočica staklena.j.EBEWE PHARMA GES.R. ili podeljeno u nekoliko inj.05. maks. kolorektalni karcinom. bočica staklena.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.j. 6x0.3mL 0069155 rastvor za injekciju.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . sireta. bočica.

maks.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.v. 3000i.10. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.j./kg.4mL. 20000i.4mL. 6x0./mL.j. 50 i.j.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.j.c./kg 3 puta nedeljno. početna doza 3 puta nedeljno s.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju. Cena napunjen injekcioni špric.c. napunjen injekcioni špric.10.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26./kg.75mL. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. EQRALYS . kod odraslih E .2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju./0.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. početna doza 50 i. 50 i. 4000i. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. napunjen injekcioni špric. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.10.10.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju./kg.3mL.j./0.j.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26.10./kg.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.j.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.j. 4000i. napunjen injekcioni špric.j. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26. 1x0. napunjen injekcioni špric./kg. 3000i.v.j.j.9mL. napunjen injekcioni špric.HEMOFARM AD . 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.j.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.j. 1x0. napunjen injekcioni špric. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.j.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 6x0.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. doza 3 puta nedeljno s./mL.3mL.. deca preko 1 mes. 2000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. 6x0. 30000i./0.9mL. deca početna doza 3 puta nedeljno i. 1000i.10.j.j.j.. Cena napunjen injekcioni špric.10.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.10. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.10.Srbija epoetin zeta ./kg. 10000i. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26. početna doza 2 puta nedeljno s./kg 3 puta nedeljno. 1000i.j. 10000i./0.6mL. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom)./0.10. 200 i.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju. 1x0./mL.10.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 40000i.6mL.v. 1x0./0. Cena napunjen injekcioni špric. 6x0.j. 2000i./0. doza 3 puta nedeljno i. 1x0. 50 i.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric./0.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju./0.5mL./0. maks.j. 1x0. doza može da se koriguje na 4 nedelje.j. 200 i.10. 50 i.c.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.10.

2004 doziranje: respiratorne infekcije. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. bočica.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.c. otitis. 300 i. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.c.2004 Cena 249. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0./kg.Nemačka cetuksimab . negonokokni uretritis. blister. 250mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu.3din 515-04-291/04 28. 4g dnevno. sinuzitis.9din (R) 1325152 film tableta. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. sifilis. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. .5din 18.j.12.D.12. 250mg. blister. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s.9din (R) 1325561 film tableta.2003 460. 450 i.Srbija eritromicin . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).j.JUGOREMEDIJA A.2006 Cena 269.06.Kipar eritromicin .j.5-1g na 12 sati. veliki kašalj./kg ili jednom nedeljno s. maks. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .9din 4022536866659 1876/2006/12 18.1din (R) 1325153 film tableta. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. 500mg. 250mg. legionarska bolest. otitis. veliki kašalj.12.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. početna doza 3 puta nedeljno s. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.7din 18. bočica. blister.06. 150 i. negonokokni uretritis.REMEDICA LTD . ERBITUX® . enteritis izazvan Campylobacter-om. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. blister.2003 275.2003 215. sifilis.2003 . blister. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. 125mg/5mL. sinuzitis.j.5-1g na 12 sati.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju.06.12.c.c. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. bočica.6din 18. maks./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. legionarska bolest.2004 doziranje: respiratorne infekcije.Srbija eritromicin . blister.05. 1x50mL Cena 18276.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. 500mg. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 2x10 kom 515-04-292/04 28.1din 18. ZRENJANIN . ERITHROMYCIN . enteritis izazvan Campylobacter-om.MERCK KGaA . 600 i. 4g dnevno.10. 250mg/5mL.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .D. 2mg/mL. 500mg.

12x5mL Cena 5454. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. maks.12.01.Srbija eritromicin .abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18.01. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 2x14 kom Cena 725. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. sifilis. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana.4din (R) 1103151 film tableta. veliki kašalj.5-1g na 12 sati. legionarska bolest.2002 Cena 215. 50mg dnevno. blister. maks.1din 8600103419086 288/2007/12 22.12.8din 8600097405324 938/2007/12 04. legionarska bolest. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. fiola. jednom dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. ORGANON . 0. .05. veliki kašalj. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.HEMOFARM AD .N. bočica. sinuzitis. 500mg.9-1. 4g dnevno. Lotar® ESMERON® . sinuzitis. maks.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 50mg. maks. negonokokni uretritis.05.2007 Cena 8181. 100mg dnevno. maks.5din (R) 1325554 film tableta.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle.2006 doziranje: respiratorne infekcije.V. ESPERAL® . 0. blister. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® .SRBOLEK A.2mg/kg.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213.2007 Cena 1324.D. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 100mg. 4g dnevno. anestezija kontinuiranom inf. Lorista®. 50mg/5mL. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.Holandija rokuronijum bromid . blister. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.6mg/kg. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. 100mg/10mL.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. početno i. Paralelni lekovi: cozaar®. otitis. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . negonokokni uretritis.v. sifilis. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. 500mg.v. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.15mg/kg. 100mg dnevno. i. 500mg.Srbija losartan . maks. 100mg dnevno. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min.8din (R) 1325141 film tableta. maks. bolus inj.6mg/kg. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.08.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. maks.4din 515-04-1659/03 04. bočica. 0. maks. enteritis izazvan Campylobacter-om.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 500mg dnevno.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. doza održavanja 0. 100mg dnevno. otitis. 1x20 kom . blister.Francuska disulfiram .5-1g na 12 sati.

Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L . 0. boca staklena.05.Srbija dezoksimetazon .JUGOREMEDIJA A. 0.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. 40mg/mL. Paralelni lekovi: esperson®. ZRENJANIN . 40mg.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 40mg. boca staklena.2002 doziranje: akutne upale kože. 40mg/mL.Srbija dezoksimetazon .Srbija dezoksimetazon . ekcemi.25%.JUGOREMEDIJA A. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.11.. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. blister.11. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 1x25 kom Cena 112. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem. 0. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. Paralelni lekovi: esperson®. dermatitis. dermatitis.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.05.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. blister. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. meka.2002 doziranje: akutne upale kože.05.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. i sutradan ujutro.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.2006 18. Paralelni lekovi: esperson® M.11. ZRENJANIN .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 40mg/mL.Nemačka simetikon . ekcemi. ZRENJANIN . na dan ispitivanja 2 kaps.D. tuba.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .05. dermatitis. boca staklena. 1x30g Cena 83. tuba. u toku ili nakon obroka. i pre spavanja ako je potrebno. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. esperson® mite ESPERSON® MITE . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x30g Cena 312. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.05. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10.Nemačka simetikon .05%. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.2002 doziranje: akutne upale kože.2006 . meka.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. ekcemi.9din 4013054002407 695/2006/12 25. tuba. esperson® M ESPUMISAN® . 40mg.6din 18.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 18. esperson® mite E ESPERSON® M .D. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.5din (R) 4152253 mast.05. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. dnevno. meka.D.25%.JUGOREMEDIJA A.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. blister.

aluminijumska folija.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. Paralelni lekovi: climara®. 8mg/20cm2. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N .v.12. boca staklena.8din 8606007410617 185/2006/12 13. . 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. masna distrofija jetre. oestradiol. 4mg/10cm2. ESTRADERM TTS® . profilaksa recidiva holelitijaze. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. masna distrofija jetre.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . 300mg.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.NOVARTIS . deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). 250-500mg dnevno. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. 140mg.02. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.Italija estramustin . Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT .2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. blister. aluminijumska folija. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.R.A05BA. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. zatim se doza induvidualno podešava.7din 3/2-10-9312 11. psorijaza. aluminijumska folija. tvrda.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. estrofem®. profilaksa recidiva holelitijaze.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .Švajcarska estradiol .. 1x100 kom Cena 9936. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.12. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. ampula. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.PFIZER ITALIA S. psorijaza.12.12. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i..G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.12.AVENTIS PHARMA .L. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.A05BA. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. vagifem® . 250mg. 2mg/5cm2.AVENTIS PHARMA . u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. 3x10 kom Cena 417.

9din 515-04-1599/03 21. kontejner za tablete.C09AA01 c09aa inhibitori ace.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. ankilozirajući spondilitis. Lastet cap.6din 20. oestradiol. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. dentalni bolovi. vepesid EUKAPTIL® . tokom 5 dana.04. Lastet cap.04. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 1x20 kom Cena 1094.Australija etopozid . 100. Paralelni lekovi: etoposid.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.04.B. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. bočica. dnevno u kontinuitetu. 50. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. bočica. LIMITED . 2mg. 100mg/5mL. estraderm TTS®.HABIT PHARM A. za 3-4 nedelje obnoviti.v. vanzglobni reumatizam). KG . bočica od tamnog stakla.PFIZER (PERTH) PTY. tokom 5 dana. Paralelni lekovi: climara®. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.Austrija etopozid . za oralnu upotrebu 2. osteoartroza. 600mg dnevno.2din 8606007410662 1144/2006/12 06.ALKALOID AD . 1x5mL Cena 1300. za 3-4 nedelje obnoviti. monokomponentni (R) 1103800 tableta.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. inf. 25mg.2004 .EBEWE PHARMA GES.Danska estradiol . blister. Paralelni lekovi: etoposide.. Lastet cap. Lastet cap. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. 100.H NFG.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. osteoartritis. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno.2004 243. terapija se započinje 5.D.Makedonija etodolak . ETOPOSID .Srbija kaptopril . Lastet inj. vepegal. .05.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju.15 ESTROFEM® . blister. 50mg.M. dana od početka kvarenja. vagifem® E ETOLAC® .2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.v. Lastet cap. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. vepegal.07.10. 100mg/5mL..NOVO NORDISK A/S . vepesid ETOPOSIDE . 25. povrede sportista): 2 puta po 200mg. 50. Lastet inj. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.. inf.9din 515-04-1993/03 26. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. maks. Lastet cap. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. 25. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 200mg. posttraumatski. za oralnu upotrebu 2.. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta.1din 20. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.

Paralelni lekovi: captopril. tvrda. adolescenti 18mg/kg dnevno. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. 20mcg/mL. posebno ako je praćena noćnim napadima. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno.08. odrasli nepušači 9. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Kaptopril alkaloid®. maks.2003 Cena 137. 150mcg. 50mcg.3din (R) 1040233 tableta.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. maks.08.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. dnevna doza je 1 g. 125mcg.MERCK KGaA .Nemačka levotiroksin natrijum . doza održavanja 2-3 puta po 25mg. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 2-2. Letrox® 50.5mL. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. tvrda.2003 Cena 131. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno.8din (R) 1040234 tableta. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. uzima se 1 sat pre jela. blister. maks.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). 6 meseci posle I doze III doza.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.5mg.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11.ALTANA PHARMA AG . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). bočica. posle mesec dana II doza. 100mcg. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). maks. blister.08. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. Letrox® 150. daje se i.11.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. 20x1mL . Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.9din (R) 1040232 tableta. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. 200mg. maks. 100mcg. 75mcg. blister.6din (R) 1040231 tableta.4din (R) 1040235 tableta. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. po šemi: I doza. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Tivoral® EUVAX B .11. 75mcg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.08.08. rekombinantna .5mg/kg dnevno. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje).2003 Cena 93. 2 (retko 3) puta po 50mg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. zorkaptil® EUPHYLONG® . blister.25-12.6din (R) 1040230 tableta. blister.Nemačka teofilin . maks. blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno.2003 Cena 92. blister.12. Katopil®.m. 50mcg. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.08.5mg. 150mcg. doza održavanja 2 puta po 25mg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Letrox® 100. 25mcg. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.2003 Cena 119.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 300mg.

Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . .AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .m. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. 4g dnevno.5mL.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.15 EUVAX B . 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. .Slovenija tokoferol .08. 50x5mL Cena 118263. 6 meseci posle I doze III doza. .10.LG LIFE SCIENCES .5mL. 20x0. 100mg. posle mesec dana II doza. 1x0.02.Španija raloksifen .2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.08. TOVARNA ZDRAVIL. bočica. blister. D. bočica. 10mcg/0.5mL.12. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.A. daje se i.4din 131/2006/12 06.08. 20mcg/mL.08.6din 515-04-3139/04 26. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.5mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mL. bočica. 10mcg/0. daje se i. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. rekombinantna .2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16.SANOFI PASTEUR S. EVISTA .08.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. 60mg. daje se i. antioksidans 100-300mg dnevno.LILLY S. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. 10x0.5mL.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju.D. 6 meseci posle I doze III doza. maks.5mL. bočica. po šemi: I doza. 10mcg/0. bočica. 10mcg/0. po šemi: I doza.A.m. EVITOL® .2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 20mcg/mL. posle mesec dana II doza.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. 6 meseci posle I doze III doza. rekombinantna . posle mesec dana II doza.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.KRKA.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.m. bočica. po šemi: I doza. . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju.Francuska antigen virusa hepatitis B .Francuska vakcina protiv hepatitisa B. blister.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.4din 3/2-10-1476 09.

4.2004 Cena 2676. deca do 1 godine 50mg dnevno. bočica. deca preko 1 godine 100mg dnevno. 250mg.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. najmanje 30 min.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.05.5mg.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. 1.05. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1.JANSSEN PHARMACEUTICA N. blister.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. kesica.03.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.09. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.5-6mg. etinilestradiol .Belgija norelgestromin.2004 Cena 2676. otprilike u isto vreme. Paralelni lekovi: vitamin e. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². zavisno od nivoa feritina. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. blister.7din (R) 1088014 kapsula. maks.NOVARTIS . . 2x14 kom 515-04-4199/03 11.9din (R) 1088015 kapsula.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. tvrda. tvrda. dalje se doza individualno prilagođava. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. 500mg. 3mg. zatim1 nedelja pauze.Švajcarska rivastigmin .1din (R) 2088016 oralni rastvor. vitamin e forte EVRA .7din (R) 1088013 kapsula. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. 6mg.03. maks. dalje se doza individualno prilagođava. 12mg dnevno.03. rastvoriti tabl. pre uzimanja bilo koje hrane. tvrda.V. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster.5mg. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². niti gutati cele.5mg.2004 Cena 8445. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. Kapsule.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. na prazan želudac. blister.5-6mg.5din 515-04-03271/04 28.2004 Cena 2699. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. blister. 2mg/mL. EXELON® . tablete se ne smeju žvakati. EXJADE® . adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno.03. blister. 2x14 kom 515-04-4201/03 11.05. u čaši vode ili soka od pomorandže.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju.2004 Cena 515-04-03271-1 28.Švajcarska deferasiroks .2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. blister.04. 12mg dnevno.09.5mg. blister. maks. blister. 125mg. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. početna doza iznosi 2 puta po 1. 1x120mL 515-04-4202/03 02. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. 30mg/kg telesne mase dnevno. . tvrda.

Cena 75g/L+5.05. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09.051g/L.A.12. instilacijom tokom 10-20 minuta. natrijum-laktat. EZETROL® .10 EXTRANEAL . plastična kesa.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. 10mg.8din 515-04-3994/03 21.12.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize..257g/L+0.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .051g/L. posle 6-12 sati rastvor se menja. magnezijum-hlorid .5g/L+0. Cena 3258.. 75g/L+5.5 L. plastična kesa. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.Irska ikodekstrin.USA ezetimib . 1x2500mL 515-04-4029/03 09.B05D. blister.4g/L+4.257g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d. natrijum-hlorid. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.4g/L+4.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. kalcijum-hlorid.BAXTER HEALTHCARE S. disbalans elektrolita. .5g/L+0.2004 .

A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta.09. ceftriaxone-BcPP. tokom 4-8 nedelja.6din (R) 1128482 film tableta. blister. blister. blister.Srbija famotidin . Paralelni lekovi: Famotidin. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. infekcije kostiju i zglobova. ragade. 2g na 12 sati i.ALTANA PHARMA AG ..11. bočica. FAMOTIDIN . III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. strip. Quamatel® FARCEF . meningitis. 20mg.2006 doziranje: hemoroidi. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). maks. 50mg/kg dnevno.3din (R) 1128630 film tableta. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. pruritus. polikrezulen .Nemačka cinhokain. rocephin®. blister.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. akutni bakterijski otitis media.06. nekomplikovana gonoreja.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . ceftriaxon-MIP®.v.3din 3/2-10-5735 10. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 2. 2g dnevno. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217.11.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.Grčka ceftriakson . 10mg/g+50mg/g. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. septikemija.11. prematurusi maks. 2x10 kom Cena 124. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.6din (R) 4108040 mast.ALKALOID AD . maks. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. analne fisure. 40mg.5mg+100mg. zapaljenske bolesti karlice. ekcemi. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.1din (R) 1128631 film tableta.HEMOFARM AD .09.2din 515-04-523/03 16. 40mg. 20mg.2005 Cena 418. Paralelni lekovi: azaran. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. Labilex®. inf. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. intraabdominalne infekcije. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. tokom 4-8 nedelja. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. 1x1g . refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .FARAN LABORATORIES . infekcije kože i mekih tkiva. Lendacin®. Longaceph®. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21.Makedonija famotidin .11. ceftriakson.2002 Cena 119. tuba. veracol® j01dd cefalosporini. 1g.

uganuća. kumulativna doza 0. isčašenja.5-1g na 4-6 sati. bočica od tamnog stakla. 50x10 kom Cena 583.2007 Cena 71.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije.5%.GALENIKA AD . na 3 nedelje ili 12. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.MENARINI.09. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. 120mg/5mL. najbolje uveče pre spavanja. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19.2007 Cena (R) 3086106 sirup. karcinom dojke.04. miozitis. Paracet.5%. Paracetamol . traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. distorzije.07.07. tuba.PFIZER ITALIA S.Italija ketoprofen . deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. maks.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. povrede meniskusa. bursitis. tendoperiostitis. 2. .2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. 50mg. Panadol. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 2. 200mg.08.01. Paralelni lekovi: efferalgan®.2006 doziranje: akutna leukemija. 1x5mL Cena 1117. 2. liobočica sa rastvaračem.5-25mg/m2 na 7 dana. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.2005 doziranje: inflamatorna.01. tuba.A. maks.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju.5%.Srbija varfarin .12 FARIN® . periartritis.L.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. fibrozitis. 3x10 kom Cena 96. blister. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.Srbija paracetamol . blister. želuca i pluća.R. 10mg. tendinitis. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.2006 Cena 5199. PcM-Hemofarm. a najduže 15 dana. tuba.5din 8600097400220 315/2007/12 23. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja).3din (BR) 4167342 gel. episindan® FASTUM® GEL . sinovitis. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . tendosinovitis. blister. non-Hodgkin limfomi. 500mg.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. deca dobijaju maks.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.08. . u razmaku od 4-6 sati.L.R.01. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2005 Cena 208. 4 doze u 24 sata. bočica. 5mg. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. 4g dnevno. tokom 7.2din (R) 5086107 supozitorija.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN.6din 8608808105211 813/2007/12 13. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. istegnuća tetiva.HEMOFARM AD .Italija epirubicin . 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.2005 Cena (BR) 4167341 gel. jajnika.

deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD .3din 1000j. 500j.09. 1x20mL Cena 24205. tablete se prethodno rastvore u čaši vode.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta.D.. zavisi od titra inhibitora. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR . 8 tableta dnevno. liobočica sa rastvaračem.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. askorbinska kiselina . najduže 5 dana kontinuirano.01. ampula./20mL. prašak se razmuti u čaši vode. 330mg+200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.PANFARMA D. .Srbija feniramin.8din 316/2007/12 23.2006 FEIBA TIM 4 . deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.11. paracetamol. uobičajeno 50-100 FEIBA j.08. 1x10 kom Cena 58.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.Srbija feniramin. Cena 48411. liobočica sa rastvaračem. paracetamol./kg dnevno.R01BA. najduže 5 dana kontinuirano. 8x4g F Cena 233/2007/12 17.3din 1271/2006/12 02.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. 200 FEIBA j. 100mg/2mL.01.BAXTER AG . 280mg+100mg+10mg. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta. maks. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.3din 8600097401197 67/2005/12 08. maks.Srbija paracetamol. kesica.R01BA. kesica.11./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).. askorbinska kiselina .O.Srbija dekstriferon .HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® . fiola.HEMOFARM AD . deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta./20mL.O. askorbinska kiselina .2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. 8x5g Cena 205.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. prasak se razmuti u čaši vode.ZDRAVLJE A. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. . NAZALNI PREPARATI Cena 96. 25mg+500mg+200mg. .

8din (R) 1039330 film tableta. održavanje 1-3mcg /kg/sat. Cena 441. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. maks. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.3din 4011548004326 236/2005/12 16.12. tuba. ujutro. maks. angina pektoris: obično 5mg dnevno. 10mg dnevno. 2x10 kom Cena 821. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE.08.GALENIKA AD .1din 8608808105570 515-04-3674/03 15.Belgija fentanil .C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta.Nemačka felodipin .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.Srbija fenobarbital .08. 0.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . 0.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. blister. pa 1mcg/kg po . ANESTETIKE I SL. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.5din 515-04-4035/03 31.Švajcarska letrozol . doza održavanja 5-10mg dnevno. ampula. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.5mg.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Nemačka felodipin . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. deca 3-5mcg/kg. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. blister.1din 5mg.09. uveče.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. pa 50mcg po potrebi. 10mg.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . 10mg dnevno.1mg. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.1%. spontano disanje odrasli i. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.07. ampula. 3x10 kom 3/2-10-6135 17.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.10din 515-04-272-1 02. Paralelni lekovi: Phenobarbiton.2004 FENOBARBITON . Plendil FEMARA . angina pektoris obično 5mg dnevno. blister. ampula.12.STADA ARZNEIMITTEL AG .N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.v.JANSSEN PHARMACEUTICA N.Švajcarska dimetinden . bolus 50-200mcg.12. blister.3din 515-04-02680/04 28. 0. 2. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 5x2mL Cena 219. 0.1mg. 50x2mL Cena 2190.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija). optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L).2002 doziranje: karcinom dojke: 2.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . doza održavanja 5-10mg dnevno.STADA ARZNEIMITTEL AG . ujutro. indukcija 2-4mcg /kg.07. deca 5-8mg/kg dnevno. Cena 168. FENISTIL . 3x10 kom Cena 112.NOVARTIS . .1mg.V.5mg dnevno dok traje progresija tumora. ujutro. ujutro. 100mg.

B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. spontano disanje odrasli i deca i. 50-100mg. .B03AC. 20mg/g. onihomikoza ruku: 6 meseci. deca 3-5mcg/kg.v.5mg. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. 100mg. na respiratoru odrasli i..m.03. bolus 0.v. na respiratoru odrasli i. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.Austrija fentanil .6din 515-04-02838/04 28. ampula.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.GALENIKA AD . 100mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. pa 1mcg/kg po potrebi. 50mcg/mL. deca 15mcg/kg.2004 Cena 188. 1x15g Cena 93.3-3.02.D. oralni preparati Cena 95.Srbija gvožđe(II)-sulfat . .B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. 3x10 kom Cena 279. trudnice 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. FERRUM LEK® . oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. inf. pa 1-3mcg/kg po potrebi. spontano disanje odrasli i.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.8din 9088881337751 231/2006/12 28. profilaksa trudnice: 50-100mg. po potrebi povećati na 2 tabl.2din 8608807101078 243/2006/12 03. 100-300mg. 105mg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. pa 100-200mcg po potrebi.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. blister.8din (R) 1060090 film tableta.3-3. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.v. na respiratoru i. pa 1-3mcg/kg po potrebi. blister. pa 50mcg po potrebi.Srbija fentikonazol . inf. .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. ampula. bočica. na dan.v. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.v. 50mcg/mL.Slovenija gvožđe lll . pa 100-200mcg po potrebi.09. onihomikoza nogu do 1 godine. deca od 1-12 godina 25-50mg. bolus 50-200mcg.D.02. indukcija 2-4mcg /kg.09.Slovenija gvožđe lll . ampula. inf. bolus 0.5mg.01. deca 15mcg/kg. inf.5din (R) 3060073 sirup. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX .m. dnevno. spontano disanje odrasli i deca i. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. 5x10mL Cena 515. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). održavanje 1-3mcg /kg/sat. deca od 1-12 godina 50-100mg.v. odojčad 25-50mg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.09. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. FERRUM LEK® . tuba. .D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.v.D. 1x100mL 515-04-02839/04 28. dnevno.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. na respiratoru i. trudnice 200-300mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca 3mg/kg i. FERRO-GRADUMET® . latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . 50mg/5mL.

732. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. stanja posle totalne gastrektomije.4din 3585551913728 628/2005/12 23. 10mg+280mg+100mg. najduže 5 dana kontinuirano. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE.12. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa.7din 3585551913735 627/2005/12 23.2005 doziranje: prehlada. virusne infekcije nosa i ždrela . uzima se razmućeno u čaši vode. najduže 5 dana kontinuirano.Francuska feniramin. 1Loomis j. 25mg+500mg+200mg. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. paracetamol.Francuska feniramin.4din 3585551913766 629/2005/12 23.10. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. kesica. cervicitis.05./g+666Christensen j.5din 8608811001432 323/2005/12 21. Paralelni lekovi: Fervex za decu. ZRENJANIN . stanja posle pankreatektomije. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. . paracetamol. opekotine.2007 (apscesi. alergijski rinitis. blister. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. lipaza. 25mg+500mg+200mg. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza.Francuska fibrinolizin (goveđi). abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle.R06AB. paracetamol./g.rinofaringitis.R06AB.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Fervex za odrasle FESTAL® N .rinofaringitis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . tuba. 8x1 kom Cena 158.2005 doziranje: prehlada.1 FERVEX ZA DECU .Francuska feniramin.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. dezoksiribonukleaza (goveđa) . ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. Paralelni lekovi: Fervex za decu. FIBROLAN® .2007 438. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. najduže 5 dana kontinuirano. Fervex za odrasle. 1x25g 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. 1Loomis j.12. askorbinska kiselina .2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. uzima se razmućeno u čaši vode.. blister. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. 8x1 kom Cena 219. inficirane rane fistule).1din 25. 8x1 kom Cena 168.. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE .. 2x10 kom Cena 63.rinofaringitis. askorbinska kiselina . alergijski rinitis. kesica.12. alergijski rinitis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.PFIZER PGM . tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka.Srbija amilaza. proteaza . ulcerativne lezije.11.R06AB. 50x10 kom Cena 1146. kesica. virusne infekcije nosa i ždrela . Fervex za odrasle.D. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor./g.A09AA02 DIGESTIVI. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).05. askorbinska kiselina . uzima se razmućeno u čaši vode.JUGOREMEDIJA A.2005 (BR) 1121101 obložena tableta.2din 25./g+666Christensen j. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.2005 doziranje: prehlada. virusne infekcije nosa i ždrela . BEZ ŠEĆERA . 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena (R) 4159064 mast. tuba. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.

Poljska flutikazon .2002 Cena 853. bočica. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.2002 Cena (R) 3112244 sirup.12. maks. blister. 7.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.11. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Lamox. bočica sa raspršivačem.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .2002 Cena (R) 1122246 tableta. 15mg/5mL. bočica. bočica sa raspršivačem. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.9din (R) 7114595 aerosol. bočica sa raspršivačem.A. 30mg. bočica. bočica.Nemačka ambroksol . deca do 2 godine 2 puta po 7. 50mcg. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28.12.11. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28.08. 250mcg.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. .5mg.12. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.12. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. blister. bočica sa raspršivačem. 125mcg. 400mcg dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 15mg/5mL. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.5mg. 50mcg/doza. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.4din (R) 7114597 aerosol. .2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. 1x60 doza . 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. Mucosolvan®. suspenzija.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.84din 3/2-10-6380 22.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.12. boca sa pumpom za doziranje. 15mg/5mL. 50mcg.BERLIN-CHEMIE AG . Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . maks.Velika Britanija flutikazon .R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.05. rastvor.2002 Cena 818. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .12. 30mg.5mg. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 200mcg dnevno. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.11.2002 Cena (R) 3112244 sirup.

keratitis.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. blister.DR. Midazolam Torrex FLOXAL® . bočica.11.D. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.02. .2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. alergijski konjunktivitis. po potrebi ponoviti tokom noći. 2x8 kom Cena 364.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. Paralelni lekovi: dormicum®.9din (R) 1058248 tableta.12. rascepana virusna čestica) .5-15mg uveče pre spavanja. CHEM. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. 2x10 kom Cena 204.08. 3x10 kom 515-04-1723-1 01.5din 8608808100728 109/2006/12 02. Pressing® FLONIVIN BS . 1x5mL Cena 198.Slovenija loratadin . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. FLORMIDAL® . 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. 10mg.SMITHKLINE BEECHAM . 1x0. 3mg/g. između obroka.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . blister. napunjen injekcioni špric. Loratadin. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).12.Nemačka ofloksacin . blister. 10mg.4din (R) 4090851 mast za oči. 10mg. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). GERHARD MANN.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. Paralelni lekovi: claritine®.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.2din 4030571001416 715/2005/12 27.12. po protokolu o imunizaciji. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.2003 Cena 306. Paralelni lekovi: agrippal™ S1. blister.2005 (R) 7090852 kapi za oči.06.2002 Cena 120. tvrda.GALENIKA AD . 3mg/mL. 3x10 kom Cena 373. nesezonski hronični idiopatski rinitis.ICN CRNA GORA .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). uzima se pre jela. rastvor. vaxigrip®.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta.5mL . 5mg/5mL. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.PHARM.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. Lorano. tuba.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . vakcina protiv gripa inaktivisana. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . FABRIK GmbH . .Srbija midazolam .6din 515-04-2703/03 05.A07FA01 ANTIDIJAROICI.4din (R) 1058247 tableta. 35mg.08. 15mg. blister.12.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.9din 515-04-5168/03 30. FLUARIX . plastična bočica sa kapaljkom.

V.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: diflazon®.07.7din (R) 1327356 kapsula. diflucan®. . blister. tokom 6 ciklusa. 7-14 dana. Stabilanol FLUDARA .2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.05. Fluconazole.07.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. blister. 250mg.Belgija flutamid . 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. parenteralno (primenjuje se bolus inj. 10mg. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. diflucan®. bočica. 4x5 kom 515-04-235-1 30. dermatomikoze: 50mg dnevno. blister. blister. tvrda.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. Flunazol.2004 Cena 706. bočica staklena. svakih 28 dana. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. Flumycozal.2003 Cena 40925.2din 515-04-02186/04 28. zatim 3mg/kg dnevno.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.Nemačka fludarabin . Flumycozal.Srbija flukonazol .5din (SZR) 1034021 film tableta. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.2004 Cena 275.9din (SZR) 1034022 film tableta. Flukonazol.06.4din (R) 1327346 tableta. tvrda.09. dermatomikoze: 50mg dnevno. 7-14 dana. 10mg. 150mg.2003 Cena 31177. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . 50mg. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. Stabilanol FLUCONAZOLE .5din 8600097003087 710/2006/12 05. Paralelni lekovi: diflazon®. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.HEMOFARM AD . 2mg/mL. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.1din 515-04-722/03 18. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.POLFARMEX SA . 100mg. 3x5 kom 515-04-235/03 30. Flukonazol. .06.09.06.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.SCHERING AG .2006 Cena 599. inf. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 1x100mL Cena 816.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.Poljska flukonazol . 5x50mg Cena 70318. 50mg. zatim 3mg/kg dnevno.06.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. Fluconal. blister. blister.v.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . 2-4 nedelje. Flunazol. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. blister. 50mg. 2-4 nedelje.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta.2din (R) 1327355 kapsula. 10x10 kom Cena 6092. ili i.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.

bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. istegnuća i iščašenja. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. mukoviscidoza. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. emfizem pluća. mukoviscidoza. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 30x1g Cena 249. cistična fibroza. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. Paralelni lekovi: acc 100.2002 Cena 153.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. . acc 200.04. Fluimucil® 600. Paralelni lekovi: acc 100.2004 doziranje: trovanje paracetamolom.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).04. ankilozirajući spondilitis. F FLUIMUCIL® .3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. emfizem pluća. degenerativna artroza. 200mg.10. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. blister. 300mg/3mL. 600mg.7din 7680375610108 814/2007/12 13. ampula.ZAMBON SWITZERLAND LTD . osteoar tritis. acc 200. miozitis.Švajcarska acetilcistein . strip. FLUIMUCIL® 100 . 100mg. Nac . akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg. tendinitis. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. hronična obstruktivna oboljenja pluća. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. emfizem pluća.09.GALENIKA AD . Fluimucil® 600.04. 150mg/kg (početno).Srbija flurbiprofen .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. 5x2 kom Cena 210. deca 15-30mg/kg dnevno. gljivama koje sadrže amanitin. burzitis.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .ZAMBON SWITZERLAND LTD .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. halogenim ugljovodonicima.Švajcarska acetilcistein .ZAMBON SWITZERLAND LTD .Švajcarska acetilcistein .10 FLUGALIN . mukoviscidoza.2002 doziranje: reumatoidni artritis.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. tendosinovitis. Nac . 50mg. 2x15 kom Cena 85. 30x1g Cena 220. blister.ZAMBON GROUP ITALIA . sinovitis. periartritis. povrede mekih tkiva. 5x3mL Cena 258.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. acc Saft. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.10. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. kesica.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. Fluimucil® 200.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. Fluimucil® 100. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.Italija acetilcistein . 100mg. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). acc Saft.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.2din 7680451790793 816/2007/12 13.5din 7680375610375 815/2007/12 13. kesica.7din (R) 1162051 obložena tableta.

blister. 50mg. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.01.7din (R) 1327302 kapsula.12. blister. acc Saft. Flunazol. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. Fluconal. tvrda.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. ZRENJANIN . Fluconal. Paralelni lekovi: diflazon®. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11.D. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. Stabilanol FLUKONAZOL .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728.Srbija flukonazol . gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. 100mg. .D. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. 50mg. Flumycozal.SRBOLEK A. tvrda. Paralelni lekovi: acc 100. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. maks. tvrda. zatim 3mg/kg dnevno. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. maks. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno.2003 Cena 798.10.Srbija flukonazol . 1x7 kom Cena 599.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. tvrda.01.01.01. 7-14 dana. Flunazol. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. 100mg. Flumycozal.JUGOREMEDIJA A. Fluconazole. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. 2-4 nedelje. .ZDRAVLJE A. 100mg. Fluconal.2din 8600064104027 132/2007/12 11. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. 1x7 kom 471/2005/12 17. Flumycozal. a zatim 200-400mg jednom dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. acc 200. Stabilanol F . deca 6-12mg/kg oralno dnevno. 150mg. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.D. Fluimucil® 100. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.1din (R) 1327301 kapsula.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.2007 Cena 275. blister. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno.7din (R) 1327203 kapsula. Flunazol. tvrda.Hemofarm FLUKONAZOL . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Srbija flukonazol . 7-14 dana. sistemska kandidijaza: (Candida. dermatomikoze: 50mg dnevno. 200mg. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.2003 Cena 275.12. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. tvrda. blister. Paralelni lekovi: diflazon®. blister. diflucan®. Nac . 150mg. Stabilanol FLUKONAZOL .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. 2-4 nedelje. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11.2007 Cena (R) 1327201 kapsula.12. blister. Fluimucil® 200. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. blister. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. tvrda. diflucan®. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. diflucan®. Fluconazole. tvrda.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. 1x7 kom Cena 599. zatim 3mg/kg dnevno. Fluconazole.1din (R) 1327340 kapsula.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

10

abecedni spisak registrovanih lekova

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

02.Nemačka metformin. blister. 80mg.Srbija glimepirid .1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.SLAVIAMED D. Paralelni lekovi: amaryl®. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03. ujutro sa doručkom. Unitimolol® 0.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno.5din (R) 1042018 tableta. 400mg+2. uključujući i dane menstruacije.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.3din (R) 1042015 tableta. glibenklamid . diprian.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 200mg.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. 320mg dnevno.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. 2mg. maks.5mg.HABIT PHARM A. dnevno. 1x5mL Cena 150.GALENIKA AD .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. blister. 5mg/mL.09.5% rastvora. maks. 3x10 kom Cena 157.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. dnevno. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. 3mg.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. blister.O. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. dnevno.09. 1x7 kom Cena 150.2007 Cena 592. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. . u podne i uveče za one koji uzimaju 3. Meglimid® . . 5 ili 6 tabl.02. 6mg dnevno.9din (R) 1042017 tableta. blister.02. 4mg.09.10.D. 400mg+2. Timolol alkaloid®. 1mg.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . ili 3 puta dnevno ujutro. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta.5% G GLIBOMET® . glimepirid remevita. blister.5mg. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. lek se uzima pre ili u toku jela.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. blister. blister.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. Paralelni lekovi: Timadren®.Srbija gliklazid .2007 Cena 863. gliprex®. GLAUMOL® .O. blister. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. glioral® GLIMEPIRID .1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. rastvor. bočica staklena.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).2007 Cena 271.5din 8608808103101 183/2006/12 13.Srbija timolol . derivati sulfonilureje Cena 403. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . maks.10.Srbija mikonazol . 6 tabl. jednom dnevno 1 tabl.GALENIKA AD .5din (R) 1042016 tableta. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: diaprel Mr.09.

blister.Srbija gliklazid .2007 Cena 533. NIŠ .Švajcarska imatinib . Paralelni lekovi: amaryl®.05. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. Meglimid® GLIORAL® . 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. blister.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. 6mg dnevno. 3x10 kom Cena 777.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: amaryl®.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.01. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.2002 Cena 202430.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 2mg.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. Tablete uzimati uz obrok. blister. blister. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 4mg. 4mg. 6mg. 320mg dnevno.3din (R) 1042351 tableta.Mađarska glimepirid . blister. blister.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta.2006 Cena 863. glimepirid remevita. gliprex®. maks.NOVARTIS . blister. maks. uzima se pre ili u toku doručka.5din 5999880025072 83/2007/12 11.01.CEMELOG-BRS Kft .2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.1din (R) 1042070 tableta.05. 1mg.05. blister. 100mg.12.REMEVITA D. cele. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. tvrda.01.O.1din (R) 1039381 kapsula.9din (R) 1042102 tableta. lek se uzima pre ili u toku jela.12. 6mg dnevno. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. diprian.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. blister. blister.05. glikosan GLIPREX® . .5din (R) 1042101 tableta.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. Paralelni lekovi: diaprel Mr. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. 3x10 kom Cena 403. 50mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.01. derivati sulfonilureje Cena 157.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta.Srbija glimepirid . maks. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). ujutru i uveče.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3mg.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. 2mg. ako dnevna doza iznosi 800mg.01. 80mg. 3mg. glimepirid. glimepirid.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. 10x12 kom 3/2-10-7794 17. tvrda. ako je potrebno. Meglimid® GLIVEC® . sa velikom čašom vode. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.2006 Cena 592. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25.O. blister.GALENIKA AD . dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.

850mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. Metfogamma® 850.2006 Cena 180/2006/12 13.2004 213. sa velikom čašom vode. 50mg dnevno (početno). mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. Metfogamma® 500.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. Metformin.2004 .Švajcarska imatinib . 500mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.07.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.1din 02.3din 02. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.07. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. Meglucon 500. blister. povećati na 3 puta po 50mg. Tefor GLUCOPHAGE .2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.S. ujutru i uveče. gluformin. Meglucon 850. napunjen injekcioni špric.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 100mg.BAYER HEALTHCARE AG .2007 Cena 414. ako dnevna doza iznosi 800mg.12. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. GLUCOPHAGE . 400mg.. blister. Paralelni lekovi: aglurab. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. maks.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. blister. 3g dnevno podeljeno u više doza.MERCK SANTE S. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. blister. deca 10-20mcg/kg..8din 3/2-10-10650 20. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. cele. Tablete uzimati uz obrok.09. Metfogamma® 1000. 50mg. Siofor® 1000.Danska glukagon .Nemačka metformin .A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. po potrebi ponoviti za 10 minuta. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. Siofor® 500. blister.02. deca 50-150mcg/kg i. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta.v. 100mg. blister.5din (R) 1341102 tableta.Nemačka akarboza .A. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg.NOVO NORDISK A/S .09. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta. GLUCAGEN® HYPOKIT® . 2x15 kom Cena 550. maks. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. Siofor® 850.3din 1733/2006/12 21. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. .Francuska metformin .09.A10BF01 GLIVEC® . blister. GLUCOBAY® .02.MERCK KGaA . 1mg/mL. 1000mg. 1x1mL Cena 1321. 600mg dnevno.v.5-1mg.

BRAUN MELSUNGEN AG .6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju.12. Paralelni lekovi: aglurab.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. Metfogamma® 500. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucosi infundibile. glucosi infundibile 10%.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.05. glucose 5%. glucose 5% Fresenius. boca staklena. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08.05.CHEPHASAAR CHEMISCH .2003 Cena 1622. 392. boca staklena. 5%. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. Tefor GLUCOSAMIN-MIP .BRAUN MELSUNGEN AG . 5% 2L dnevno. 3g dnevno podeljeno u više doza. Metfogamma® 1000. 5 % do 2L dnevno.B. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.05. Paralelni lekovi: glucose 10%.2006 Cena 1324.05.6mg+131. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. glucosi infundibile.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. 10%.B. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. deca 30-60mL/kg dnevno. 10% do 2L dnevno.5din 515-04-3831/03 22.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. 20x500mL 515-04-3831-1 22.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. Paralelni lekovi: glucose 5%. 5%. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. 5%. gluformin. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. 49x100mL . boca plastična.12. Metfogamma® 850.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju.05. Meglucon 850. glucose 5% Fresenius. maks.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju. boca plastična. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister.Austrija glukoza .86mg.06. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .86mg.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% . glucosi infundibile 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. Metformin. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Siofor® 1000. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. 392. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile 10%. Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična. 10%. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08.Nemačka glukozamin . 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. blister. 5%.Nemačka glukoza . deca 30-60mL/kg dnevno.6mg+131. Siofor® 850. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.Nemačka glukoza . 5%. boca plastična. boca plastična. glucosi infundibile. Siofor® 500. pre ili u toku jela. Meglucon 500.06.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .

Crna Gora glukoza . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.09. . glucosi infundibile. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.12 GLUCOSI INFUNDIBILE .2006 Cena 69. glucose 5% Fresenius. 5 % do 2L dnevno.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca. glucose 5% Fresenius.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju.04. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.D. 1x500mL Cena 69.8din 481/2006/12 07. deca 15-30mL/kg dnevno. odrasli inf. 5 % do 2L dnevno. boca.2006 Cena 69.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.1din 8600064104076 480/2006/12 07.HEMOMONT D.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 5%. 10 % do 2L dnevno. 1x500mL 8600064104052 Cena 55. boca. Paralelni lekovi: glucose 10%. deca 30-60mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . glucose 5%.Crna Gora glukoza . 10%.ZDRAVLJE A.O. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE .Srbija glukoza .O.4din 515-04-3689/04 30. .B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. 10 % do 2L dnevno. 10%.D. 1x500mL Cena 55. boca plastična.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju.O. glucosi infundibile 10%. boca.09. deca 15-30mL/kg dnevno. 5%. glucose 5%.2006 . glucose 5%.11. glucose 5% Fresenius.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 10%.Srbija glukoza . 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.09. 5%.Srbija glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . odrasli inf. glucose 5% Fresenius.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. deca 30-60mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. 5 % do 2L dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. . 10%.04. 10 % do 2L dnevno. boca. boca plastična.O. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. . Paralelni lekovi: glucose 10%. glucose 5%.HEMOFARM AD .11.ZDRAVLJE A. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. deca 30-60mL/kg dnevno. glucosi infundibile.HEMOMONT D. 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55.

A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433.06. 5mg. maks. 6 tabl. zavisno od stanja je 2-3 dana.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . Meglucon 500. maks.v. glucose 5% Fresenius.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .06. maks. .USA glipizid . 500mg+2. Trajanje terapije. Paralelni lekovi: glucose 10%. Siofor® 850.2002 780.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. dnevno. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. 20mg dnevno.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. maks.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.PFIZER . blister. Tefor GLYPRESSIN® . dnevno. 5 ili 6 tabl.MANUFACTURING CENTER .abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. Siofor® 500. Paralelni lekovi: aglurab. Metformin. ujutro sa doručkom. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 5x5mL Cena 15652. bočica. 2x15 kom Cena 235.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucosi infundibile.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.2005 Cena 198.6din 25. Meglucon 850.A.6din 25. Metfogamma® 1000. jednom dnevno 1 tabl..12. Siofor® 1000.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 1mg/5mL. bočica. 500mg+5mg.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. blister.09. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.7din (R) 1341801 film tableta. glibenklamid . 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. Metfogamma® 850. deca 30-60mL/kg dnevno. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 5 % do 2L dnevno. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. Metfogamma® 500. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. 500mg. ili 3 puta dnevno ujutro.HEMOFARM AD .Švajcarska terlipresin . 10mg. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. glucophage.MERCK SANTE S. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. glucose 5%.Srbija metformin . dnevno. 3g dnevno podeljeno u više doza.Francuska metformin. blister. 3x10 kom Cena 66.09.12. GLUCOVANCE® .S.5mg. .

75mL.f® 900 GONAL .f® 300.Italija folitropin alfa .j. zavisno od kliničkog odgovora.f® 900 GONAL . 1x0.75mL.A.j.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299. liobočica sa rastvaračem u špricu.j.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal . 75i.f® 300./0.P. liobočica i rastvor u špricu.F® 1050 . 1x1.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 1050.f® 1050. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).j.F® 450 .SERONO PHARMA INTERNATIONAL ./0.06. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju. gonal .5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.F® 300 .F® 300 . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.f® 450.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12.A. pen sa uloškom. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. liobočica sa rastvaračem u špricu.. gonal ./1.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.f® 450. Paralelni lekovi: gonal . gonal . . 300i.05.P. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). 1050i.P.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. 1x0. .Italija folitropin alfa . gonal . 1x0.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.05.f® 900 .A.f® 900 GONAL . 450i. gonal . Paralelni lekovi: gonal . zavisno od kliničkog odgovora.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. zavisno od kliničkog odgovora. 450i.5mL. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.Italija folitropin alfa . pen sa uloškom. gonal . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.2din 515-04-1560/04 10.06.j. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. . zavisno od kliničkog odgovora.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.Švajcarska folitropin alfa .f® 1050. Paralelni lekovi: gonal .06.f® 450./0.75mL.

“in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).1din 5310001065058 911/2007/12 03. zavisno od kliničkog odgovora.25mg. tvrda.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps.F® 900 .2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. askorbinska kiselina. gonal .5mg.5mg. u podne i uveče).j. . 200mg+150mg+25mg+2./1.f® 450 GRIPPOSTAD® C .5din 4011548004333 273/2005/12 04.STADA ARZNEIMITTEL AG . pen sa uloškom. 1x10 kom Cena 123. deca od 4-10 godina 3 puta 0.Makedonija heksoprenalin . kapsule progutati sa dosta tečnosti. ujutru. GYNIPRAL® . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta. deca ispod 4 godine 3 puta 0. 1x20 kom Cena 181.5-1mg. terapijom. blister. bočica.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula. 0. Paralelni lekovi: gonal . kofein.Nemačka paracetamol.Italija folitropin alfa .v.f® 1050. povlačenjem simptoma. 900i. u podne i uveče.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . hlorfenamin . prevremeni porođaj: 4 puta po 0. (ujutru. 1x1.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.ALKALOID AD .05. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. .5mL.5mg.P.05.125-0.08.f® 300.25-0. gonal .5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i. doza se može smanjiti na 1 kap.A.

1 abecedni spisak registrovanih lekova .

ZLB BEHRING GmbH .)/10mL.+1200i. Haemate® P 250.+2400i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .Nemačka faktor VIII . HAEMATE® P 1000 . inj. do 2000mL u vitalnim indikacijama. 3.08. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.j. inj. 1x10mL Cena 20944. Wilate® 450.Nemačka faktor VIII. Immunate. 250i. Cena 10231. a primenjuje se kao i. odrasli 500 . Haemate® P 500. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.v.12. u vitalnim indikacijama. Immunate.Nemačka faktor VIII. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Wilate® 450.2003 . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. inj. ili kontinuirana infuzija.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. liobočica sa rastvaračem. Cena 40567. deca po potrebi. Paralelni lekovi: Haemate® P 250. a primenjuje se kao i. boca. liobočica sa rastvaračem. ili kontinuirana infuzija. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.Nemačka poligelin .BIOTEST PHARMA GmbH . liobočica sa rastvaračem.. Haemate® P 500. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.j.4din (1000i. Immunate.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Wilate® 450. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.v.j.2003 doziranje: individualno.)/5mL. (500i. liobočica sa rastvaračem.1500mL po potrebi./5mL.Nemačka faktor VIII. ili kontinuirana infuzija.4din 515-04-3187/03 07.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.j. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.)/15mL. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 .v.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.B05AA.ZLB BEHRING GmbH .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.j.8din (250i.THERA SELECT GmbH . Wilate® 900 HAEMATE® P 500 .08.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.ZLB BEHRING GmbH . a primenjuje se kao i.08. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .+600i.08.5%.j. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.j. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.

25 i.Slovenija haloperidol . parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.2006  (R) 1070841 tableta.2000  (R) 2070842 oralne kapi. maks. Haloperidol.05mg/kg/dan.08.03. deca od 3-12 godina 0. 10x1mL H Cena 242.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.j.150mg/kg/dan. 0.5din 03-6707/99 07. emoclot d. 0.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 10x1mL Cena 272. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. 5x1mL Cena 1477.5-5mg.08.Slovenija haloperidol . 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju. podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Haldol®. maks. 60-100mg dnevno. 60-100mg dnevno. 2mg.05mg/kg/dan. D.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.150mg/kg/dan. 10mg. D.7din 3838989576998 662/2007/12 08.. 5mg/mL.j. Haldol® depo. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO ./kg.j.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. 2mg/mL.I.HEMOFARM AD . doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.j. podeljeno u 2-3 doze. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.03. maks.025-0. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. plastična bočica.D. 60-100mg dnevno. bočica.Srbija haloperidol . Paralelni lekovi: Haldol®. 1x30 kom Cena 506.5-5mg.02. ampula.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.KRKA. jaka krvarenja 40 . TOVARNA ZDRAVIL.0250. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. 2mg.HEMOFARM AD . deca od 3-12 godina 0.150mg/kg/dan. 1000i.2007  (R) 1070205 tableta.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. Haloperidol. maks. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03./kg. Haloperidol . Paralelni lekovi: Haldol® depo. ampula. 300mg na 4 nedelje. TOVARNA ZDRAVIL.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.02. bočica. . ampula. 10mg. 1x10mL Cena 59.06.D.5din 8600097011464 03-6708/99 07.025-0.03.15 i.j.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. emoclot. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . bočica.Srbija haloperidol ./kg. blister.maks.2007  (R) 1070202 tableta. liobočica sa rastvaračem.5-5mg. jača krvarenja 15 ./10mL. . 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. 500i. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 5mg. 0.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. maks.03. maks. deca od 3-12 godina 0. podeljeno u 2-3 doze. octanate 250 HALDOL® .06.4din 3838989577018 659/2007/12 08. liobočica sa rastvaračem.05mg/kg/dan.50 i. Haldol® depo.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Beriate P. 50mg/mL. octanate 1000. rastvor.7din 3838989577025 660/2007/12 08. Paralelni lekovi: Haldol®. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. octanate.KRKA./10mL.

4din 515-04-4003/03 22. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.01.02g/L+0. boca. Paralelni lekovi: Haldol®. prosečno 60 kapi/min.373g/L+0.12. maks.9din 515-04-4002/03 22.373g/L+0. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. fiola. 1x500mL Cena 76.D. ZRENJANIN . rastvor. kalijum-hlorid. ampula. 6. natrijum-laktat . parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.4din 8600097010627 395/2007/12 30. bočica. maks.Srbija haloperidol . 2mg.25g/L. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate .12.HEMOFARM AD . blister. kalcijum-hlorid.2003 Cena 47.1din 515-04-4001/03 22. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. 2mg/mL.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika. maks. 180 kapi/min.150mg/kg/dan.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .03. HARTMANOV RASTVOR . natrijum-laktat .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.D.02.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. bočica. stanja sa acidozom. 50mL.12.5-5mg. 6g/L+0.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. Haloperidol HALOTHAN . po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. . 1x500mL 76. 1x10mL 1 Cena 124.276g/L.2006 doziranje: terapija šoka.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju.4din 8600064104601 120/2006/12 06. deca od 3-12 godina 0.2003 Cena 370.5 L). održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. kalijum-hlorid. Haldol® depo. 0.JUGOREMEDIJA A.5 L). prosečno 60 kapi/min. stanja sa acidozom. održavanje anestezije: 0.294g/L+3.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. maks. u urgentnim stanjima.2007 doziranje: terapija šoka.D. boca. . 5mg.Srbija halotan .05mg/kg/dan. 10mg. u urgentnim stanjima.ZDRAVLJE A.5-2% (deca i odrasli). koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.294g/L+6.Srbija natrijum-hlorid. 180 kapi/min. podeljeno u 2-3 doze. 60-100mg dnevno.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.12. kalcijum-hlorid.ZDRAVLJE A.Srbija natrijum-hlorid. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.025-0.

S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. .Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .O. bočica.HEMOMONT D.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. rastvor.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. Paralelni lekovi: artelac.Crna Gora hipromeloza . prisustva stranog tela u oku.3din 8600097200141 1285/2007/12 12.08. zolarem HEMODROPS . 1x30 kom Cena 151.O.25mg. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. najbolje ujutru).KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. .Srbija kvinapril. artelac edo.03%.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. 0. depresija: 3 puta po 0.O.2din (R) 7099071 kapi za oči.HEMOFARM AD . tvrda. 0.HEMOMONT D. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.25mg. maks. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. bočica staklena.2004  (R) 1071756 tableta.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28. rastvor. HELEX® . D.Crna Gora nafazolin . Isopto Tears HEMODROPS . oralni preparati (R) 1060140 kapsula. blister.Slovenija alprazolam .09. Paralelni lekovi: artelac. 4mg dnevno. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.09. blister.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. .5%.ALKALOID AD . Xanax®. 1mg.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. maks.11.2004  (R) 1071757 tableta.09.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. profilaksa 1 kapsula dnevno. 0. 1x10mL Cena 48. 1x10mL Cena 80. Isopto Tears HEMOKULIN® . kontaktnog sočiva.HEMOFARM AD . bočica staklena. 2x15 kom Cena 203.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. blister.D. 0. 0. HEMOKVIN PLUS® . hidrohlortiazid . 2x15 kom Cena 131.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.O. 20mg+12. rastvor.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.08.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. dnevno (uvek u isto vreme. 350mg.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .Srbija hipromeloza .5%. 4mg dnevno. zapaljenja.5mg.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.09. artelac edo.5mg. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. bočica.06.5mg.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. blister. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. Paralelni lekovi: Ksalol®. .2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.

Srbija hidrohlortiazid. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.HEMOFARM AD .5mg dnevno. zmax HEMOPRES . tvrda. doza održavanja 20 .1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. maks. 4x10 kom Cena 103. infekcije kože i potkožnog tkiva.HEMOFARM AD .j. hronična opstruktivna plućna bolest.1din (R) 1325482 film tableta. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. 5 g/sat. doza održavanja 10 .Merz Pharma Gmbh & Co. maks.06. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. 200mg/5mL.12. 500mg.2004 Cena 2406.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula.2004 doziranje: masna jetra.25mL 8608808100797 Cena 95.7din (R) 1103732 film tableta. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana.2003 Cena 309.12.10mg dnevno. ampula.HEMOFARM AD . 5x0.06.5din (R) 2127451 granule.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2005 Cena 501.5 .2007 .12. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.Srbija kvinapril . 5g/10mL.GALENIKA AD . brzina inf. blister.3din (R) 3325483 sirup. HEPARIN .Srbija azitromicin . bočica. kesica.2002 Cena 466. 10mg. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.A05BA. maks.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . 2x10 kom Cena 275.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. 40mg dnevno. blister.20mg dnevno. 1x6 kom Cena 466. 5000i. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.06.3din 8600097400497 317/2007/12 23. HEMOMYCIN . HEPA-MERZ® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . 80mg dnevno.25mL. ampula./0.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. Paralelni lekovi: Sumamed.8din (R) 3325481 sirup.01. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta. blister.12. amilorid . 50mg+5mg. 250mg..8din 974/2007/12 10. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. parenteralno do 20g inf.05. 20mg. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. 3g. hronični hepatitis. blister.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. 100mg/5mL.06. blister. KGaA .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.8din 8600097010467 635/2005/12 12. dnevno.2002 Cena 164.Srbija heparin .abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . bočica od tamnog stakla.

25000i.7g/L+ 10. glacijalna sirćetna kiselina.Srbija heparin.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju. izoleucin.2007 Cena (BR) 4108184 krem.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju.j./g.HEMOFARM AD .8din 8608808100780 975/2007/12 10.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.j. 500i./5mL.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.675mg+30mg./g. povrede kod spor tista (otok.c./kg na 12 sati. 1000-2000 i.j. prednizolon.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast. 300i.HEMOFARM AD .2007 Cena 34. 1x500mL Cena 423.j. polidokanol .2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. boca.42g/L+4. Paralelni lekovi: Lioton 1000.233mg/g+30mg/g.j. supozitorije 1-2 puta dnevno.08g/L. .Srbija heparin ./g. 500i. posttraumatski hematomi.05.j. prolin.v. ulkus kruris.09g/L+6. metionin.07. arginin.4g/L+13.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. treonin.4g/L+0. 15-25 i. 250 i.v. HEPASOL 8% . 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.88g/L+1.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.72g/L+0. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno. triptofan. i. 15 000-20 000 i.05. nastaviti kontinuiranom inf. maks.2007 doziranje: tromboflebitis.09. nastaviti kontinuiranom inf.75mL/kg dnevno. tuba.64g/L+10. tuba sa aplikatorom. ampula.88g/L+5.c. tuba. HEPATHROMBIN . 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.j. 120i.2007 Cena 782.52g/L+0.82g/L+2.j.j./mL. serin. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.09. 1x20g Cena 36.2007 Cena (BR) 4108185 gel. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. 5000i./g+2.8g/L+ 10.07. leucin.HEMOFARM AD . lizin. blister.07.1g/L+5.j. fenilalanin. bolusom. doza za odrasle 18.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. glicin. tuba./sat ili s.73g/L+2. cistein.07. 5x1mL Cena 95. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati. 300i. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .+1./kg/sat ili s.j. hematom. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). histidin. ampula. 65i.2007 Cena (BR) 4108182 gel. praćeni zapaljenjem. analne fisure. na 12 sat.4din (BR) 5108021 supozitorija. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.j.j.j. valin . viatromb HEPATHROMBIN H . 4. bolusom. tuba./g. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.Srbija alanin.4din 860009712249 3/2-10-7309 25. i.12.24g/L+4.

SERUMWERK BERNBURG AG .4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. brzina davanja inf. maks.Srbija heksetidin . septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.01.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. bočica od tamnog stakla. 320mg/mL.2004 HEXORAL® . .11.01. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. 1217. tonzilitis.Crna Gora hidroksietil skrob.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. tokom 30 minuta. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje.1g/100mL . bočica staklena.Švajcarska trastuzumab .10. inf.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® .GUERBET .06.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. voluven HEXABRIX 320 . liobočica sa rastvaračem. deca 3-12 godina 15-20mL/kg.F. 60g/L+9g/L.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.2004 2312. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. boca staklena. niskoosmolarna kontrastna sredstva. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x500mL Cena 796.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. tokom 90 minuta. 1x200mL Cena 99.HEMOMONT D.O. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. boca staklena. traumatski.2din 8600097003049 77/2007/12 11.v. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. traumatski. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna.8din 04. HETASORB® 10% .L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. inf. septički. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). 100g/L+9g/L. 440mg. natrijum-hlorid . ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. maks. 0. faringitis.Francuska joksaglinska kiselina .7din 8606102767166 96/2006/12 31. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. stomatitis.HEMOFARM AD . dnevna doza 20mL/kg telesne mase.O.Nemačka hidroksietil skrob. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%.v. voluven HETASORB® 6% . natrijum-hlorid .5din 04. 1x20mL Cena 150422. glositis. 320mg/mL. dnevna doza 33mL/kg (maks. gingivitis. deca do 3 godine 10-15mL/kg. bočica staklena.06.

11.ZDRAVLJE A.5mL. bočica. hipersenzitivne reakcije (angioedem. 100x0.8din 8600064104830 543/2007/12 27.11. deca do 1 godine 25mg i.v. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0. epiglositis.08. bočica.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta.5mL.2006 doziranje: profilaksa teških.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . šok. 100mg. blister.GALENIKA AD .5mL Cena 1268. 200mg. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. 10mcg/0.11. deca od 1. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.5mL. liobočica sa rastvaračem u bočici. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.2007 doziranje: holecistopatije.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . anafilaktička reakcija. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. 2x10 kom Cena 52.5mL počevši od 6-te nedelje života. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. artritis.2002 Cena 174. inf. 10mcg/0. 1x1 kom Cena 57. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. 1x0. revakcinacija u 2-oj godini života. 10mcg/0. 1x0.5 godina 50mg dnevno.D. dnevno. Paralelni lekovi: Mendiaxon . hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče. 1x1000mL Cena 331.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.11.02. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.6din 515-04-1627/03 07. revakcinacija u 2-oj godini života. 5%. liobočica sa rastvaračem u špricu.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.Srbija hidrokortizon .5mL u razmaku od 1 meseca. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A.Srbija hlorheksidin .3din 8606103683052 2114/2006/12 14.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. . deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.5mL Cena 590.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. status astmatikus). liobočica sa rastvaračem u bočici.11. 500mg.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . boca. .J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.5mL.Srbija himekromon . HIDROKORTIZON . deca od 6-12 godina 100mg dnevno.204 HIBERIX™ .

1x500mg Cena 1231.11.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . i.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.08. Paralelni lekovi: chloramphenicol.6din 5413760293653 95/2007/12 11. 500mg.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.Makedonija hloramfenikol . rastvor. tuba.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. 20mg. 40mg. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. blister.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. Paralelni lekovi: chloramphenicol. doze 80mg/dan.ALKALOID AD . a zatim u ređim intervalima. .2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.2-2. večernja doza najveća. tokom 5 uzastopnih dana. kao dugotrajna 24 časovna inf. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). Hloramkol® HLORAMKOL® . 2g.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. 1g.v. a zatim u ređim intervalima. Simvor.12.O. blister.6din 5413760293646 96/2007/12 11. 10mg.Crna Gora hloramfenikol .BAXTER ONCOLOGY GmbH . Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . bočica. u podeljenim dozama. blister.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.ALKALOID AD . 1x5g Cena 57. Simvastatin. bočica staklena.O. doza se može povećavati do 80mg. zocor® HOLOXAN® . Simva HeXaL®. bočica.2006 Cena (R) 1104611 film tableta.08.HEMOMONT D. tuba.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. 1x1g Cena 1930.08.01. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks.3din 5413760293660 94/2007/12 11.01.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07.Nemačka ifosfamid .01. 1%. 1%. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02. vasilip®.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. bočica. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. lečenje traje najduže 5 dana.Makedonija simvastatin .2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. 1x2g Cena 4424. .03. Paralelni lekovi: cholipam. 5mg/mL. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.

za vreme operacija. ciroza jetre. .j.08. preeklampsija).02. uložak. preeklampsija).6din 3/2-10-4006 01. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju.Švajcarska insulin lispro . gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.1din 9002864012039 554/2005/12 18.Nemačka albumin.07.08. 1x50mL 3/2-10-4005 02.b. Ljudski albumin 20%.BIOTEST PHARMA GmbH .7din 3/2-3215 02. malo soli. Ljudski albumin 20%. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.11.A.S. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN ./mL.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.A10AB04 a10aB insulini i analozi.Francuska insulin lispro . akutni edem. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.j. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. bočica. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. ciroza jetre. zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. za vreme operacija. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok./mL. parenteralni. akutni edem. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.B05AA01 a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.BAXTER AG . 1x250mL .Austrija albumin.H . 100i. 100i.Austrija albumin. akutni edem. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. 5%.ELI LILLY EXPORT S. preeklampsija). humani . zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 20%.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. 20%. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. vrstu insulina. parenteralni.04. ciroza jetre.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. bočica. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. . posle porodjaja). boca. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. za vreme operacija. humani . humani . malo soli. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. posle porodjaja).B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju.A. bočica.m.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 1x50mL Cena 1991. 1x50mL Cena 2310. 20%.LILLY FRANCE S. posle porodjaja).

nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju.Švajcarska somatropin . 1x3mL . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju. ciroza jetre. za vreme operacija.4mg/m2 dnevno. . bočica. Paralelni lekovi: Human albumin.06.05mg/kg dnevno. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. octagam® HUMATROPE . humani .j. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije.Nemačka albumin.ELI LILLY EXPORT S.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 150i.j.07. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. bočica. preeklamsija).2002 Cena 10328. Turner-ov sindrom: 0. bočica. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .025-0. 5g. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN ..15-0. 18i./mL. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.j.035mg/kg dnevno. posle porodjaja). Ig vena.05. humani . gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). 2.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Ljudski albumin 20%. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. bočica.Srbija rabies imunoglobulin. 150i.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.2din 3/2-10-2856 16.06. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19.05./mL. a ostatak u glutealni mišić). odnosno 1.06. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. akutni edem.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. bočica.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.5g. Paralelni lekovi: genotropin®.ZLB BEHRING GmbH . MALO SOLI . malo soli.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180.06. karpula sa rastvaračem.7-1. supstituciona terapija: odrasli 0. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. 150i.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 20%. odnosno 0. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Imogam rabies. 1x50mL Cena 5195.0mg/m2 dnevno. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.A. bočica.j. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.3mg dnevno. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Ljudski albumin 20%./kg (½ doze infiltrirati oko rane./mL. intravenski .j.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .

1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23.12./mL.Francuska insulin izofan . a10ac insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. 40i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 a10ad insulini i analozi. parenteralni.ELI LILLY EXPORT S./mL.04. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. HUMULIN PEN M3 . 1x10mL H HUMODAR R .2001 . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. HUMODAR C25 .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. bočica.A10AC01 a10ac insulini i analozi./mL. vrstu insulina. 100i.LILLY FRANCE S. vrstu insulina. . 40i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. bočica.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.11.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.INDAR . HUMULIN NPH . srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju./mL.Ukrajina insulin izofan .j. vrstu insulina. bočica. humani . parenteralni./mL./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.Ukrajina insulin izofan . . srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju.A. .INDAR .j.Ukrajina insulin humani .S.ELI LILLY EXPORT S. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.INDAR . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.j. parenteralni. HUMULIN M3 .A. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03.j. vrstu insulina.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.11. humani . parenteralni. 100i. karpula. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.20 HUMODAR B .A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.A. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 40i.

ekcematozni keratokonjunktivitis. kontejner za tablete. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. . karpula. parenteralni. difuzni skleritis.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. tuba.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 20mg.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. na 2-3 nedelje.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. dnevno.Švajcarska insulin izofan . 1x2mL Cena 2171. ampula. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.Francuska insulin humani . kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju.01. parenhimatozni keratitis. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. injekcije 25-50mg intraartikularno.2007 Cena 95. 100i.A10AB01 a10ac insulini i analozi. HUMULIN PEN NPH . vrstu insulina.11. bočica.8din (R) 1047411 tableta.01. neinfektivni alergijski konjunktivitis. 1x5g Cena 43.01.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze.GALENIKA AD .Italija hijaluronska kiselina . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i. 1%. . 10mg/mL.04.LILLY FRANCE S.ELI LILLY EXPORT S.5 godina 50mg dnevno. deca od 1. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. akutni i hronični iridociklitis.A.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. .j. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči.v. sklerokeratitis. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.Srbija hidrokortizon .2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.01.S.j. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. inf.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.FIDIA FARMACEUTICI SPA .2din 8608808100810 73/2007/12 11.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HYDROCORTISON . 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. tokom 5 nedelja.GALENIKA AD ./mL.1din 515-04-2369/03 03. HUMULIN R .2din 8608808100834 75/2007/12 11. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. episkleritis.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju./mL. 25mg/mL.Srbija hidrokortizon . 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11.M09AX01 a10aB insulini i analozi.A. vrstu insulina. 1x10mL Cena 143. HYALART . deca do 1 godine 25mg i. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.

Cena 641.09. promene na koži kod eksudativne dijateze.210 HYDROCORTISON .Srbija hidrokortizon. 2. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. oksitetraciklin . tuba. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu.9din 8608808100841 76/2007/12 11. 1x5g Cena 50. tuba.GALENIKA AD .2003 .4din 515-04-273/03 02. ubodi insekata. 1%+3%.3mg/kg.Srbija hidrokortizon . HYDROCYCLIN . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.07.5din (R) 4153106 mast. 1x5g Cena 47. tuba. ampula. dečiji hronični neurodermatitis.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.09. alergijski dermatitis.2-0.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. 1%+3%.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. 20mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.5%. alergijski dermatitis izazvan lekovima.Belgija etomidat .D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08.2005 Cena 152.GALENIKA AD . 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.9din 8608808100865 61/2005/12 08.V.01. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. eritrodermija. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. slabog delovanja.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. . kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama.

abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . blister. 3-4 puta po 200mg..HEMOFARM AD . Upfen IBUPROFEN .06.2-1. maks. deca od 1-2 god. Nurofen active.HEMOFARM AD . Nurofen Liquid.2007 Cena 91. NIŠ . rastvoreneu čaši vode. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91.06.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. tablete se uzimaju nezavisno od obroka. Ibu .01.5din (R) 1162488 film tableta. Ibu . 400mg. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. Paralelni lekovi: Brufen®. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.2004 Cena 98.O. posle jela. 3-4 puta po 50mg.REMEVITA D. Nurofen.2-1. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. Nurofen active.2 g/d.09. Paralelni lekovi: Brufen®.06.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. Nurofen. Ibuprofen.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. deca od 3-7 god.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. maks. deca od 8-12 god.O. Nurofen. doza održavanja 0.09. 2. blister. 200mg.REMEDICA LTD . sirup 3-4 puta po 50mg.2003 Cena 104. 2x10 kom 515-04-290/04 28. deca od 8-12 god.4 g/d. 600mg.Hemofarm. 2. Upfen IBUPROFEN . blister. deca od 3-7 god. 400mg. Paralelni lekovi: Brufen®. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. rupan. Nurofen Liquid. sirup 3-4 puta po 100mg. doza održavanja 0.2 g/d.HEMOFARM . blister. 2x10 kom Cena 178. blister. 100mg/5mL.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.5din 515-04-1120/03 15.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. posle jela.6-1. Nurofen Liquid. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. bočica. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. Nurofen active. 3-4 puta po 100mg. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.Kipar ibuprofen .Hemofarm.2004 Cena 68. 2x10 kom 515-04-294/04 28. 400mg. 200mg.09.Srbija ibuprofen . deca od 1-2 god.3din (R) 1162642 film tableta. odrasli 2-3 tabl. 200mg. rupan.2003 . 3-4 puta po 200mg.. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.6-1.2din (R) 1162641 obložena tableta.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. fiola..5din 515-04-1120-1 15.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. Upfen IBUPROFEN .Srbija ibuprofen .07. blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.4 g/d.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. rupan.Srbija ibuprofen .2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.

blister. tvrda. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.INNOTECH INTERNATIONAL .3din (R) 1162510 kapsula.Srbija ibuprofen .07. rupan. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje. 1x20mL Cena 4628. Nurofen Liquid.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.A.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. Nurofen active.06.P.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. holekalciferol . doza održavanja 0.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.07.2-1. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. .4g/d. Upfen IBUPROFEN . Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.KEDRION S. maks. Upfen IBUPROFEN . 3x10 kom Cena 151. sirup 3-4 puta po 50mg. tuba. maks. Nurofen Liquid. intravenski .4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.2g/d.Italija imunoglobulin (IgG-7S).SRBOLEK A.. Nurofen. Ibu .Francuska kalcijum-karbonat. 1x50g Cena 91.09. fiola. 50mg/mL. .6-1. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.8din 515-04-1583/03 29.Srbija ibuprofen .D.07.06. Nurofen active. bočica. IG VENA .O. posle jela. posle jela. Ibu .Srbija ibuprofen .09. NIŠ ..8g/d u 3-4 pojedinačne doze. bočica.2007 . 100mg/5mL.6-1. 1.09.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. 600mg.25g+400i.2-1.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.O.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. deca od 8-12 god. 10%. 50mg/mL. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. Nurofen. .2g/d.A11JB. 5%.2003 Cena 91.4g/d.2.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.6din (R) 3162533 sirup. 2x15 kom Cena 260. rupan. 2. 3-4 puta po 200mg. sirup 3-4 puta po 100mg. 300mg.2din (BR) 4167311 krem. Paralelni lekovi: Brufen®.Hemofarm.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.D. Paralelni lekovi: Brufen®.Hemofarm. deca od 3-7 god.REMEVITA D.SRBOLEK A. blister. tuba. deca od 1-2 god. doza održavanja 0. bočica. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2007 Cena 11572. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju.j.2003 doziranje: osteoporoza.

1din (5413760282275) 556/2005/12 18.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor.08. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem. IMMUNATE . 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg.7din 8606103273192 2078/2007/12 25.12./5mL.11.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.9din 9002864059201 553/2005/12 18.j.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Kanada živi atenuirani bacili M. Haemate® P 250.BAXTER AG . Wilate® 450.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 5087. (500i.j.11. blister.SANOFI PASTEUR LIMITED . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.09. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 300mg na 24 sata. 50mg. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.BAXTER AG . 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.Austrija faktor IX .2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. liobočica sa rastvaračem. soj BCG .11.6din 9002864059607 552/2005/12 18.)/5mL. liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 500. Wilate® 900 IMMUNINE .j.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.j. bočica. (250i. maks. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. 1x100mL Cena 23144. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.+250i.5din 3/2-10-6381 25. octagam® IMIGRAN .11.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. liobočica sa rastvaračem./5mL.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.09. Paralelni lekovi: aimafix. 1x5mL Cena 15246. 600i. ili kontinuirana infuzija. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .)/5mL.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta. bovis. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. a primenjuje se kao i. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.j. 1x5mL Cena 13962. bočica. inj.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju.+125i.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. . 1x5mL Cena 7195. 200i.2002 IMMUCYST® . octanine F . 50mg/mL.2007 Cena 46289.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.Austrija faktor VIII. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.Velika Britanija sumatriptan . Cena 7562din 81mg/3mL.j. Humani imunoglobulin 5%. 50mg/mL.v.

specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.j.08.A. doze za decu i odrasle su iste. napunjen injekcioni špric.j.5i.01.A.08. liobočica sa rastvaračem. 20x0. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.PASTEUR MERIEUX .3din 18./kg telesne mase. (0.5 i.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).)/0. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. (40D.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.+32D.j.SANOFI PASTEUR S. 1x0. revakcinacija sa 0. 7.+32D. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. rhesonativ® 1996.j.j. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2.5mL u razmaku 1-2 meseca.)/0. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.A. od 20 i.2006 2303.2006 Cena 11203.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.SANOFI PASTEUR S. u razmaku od 30 dana. revakcinacija posle 12 meseci.6din 18. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. .01.j.j.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. Cena 200mcg/2mL.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j./0. humani .2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15. 5x0.Francuska rabies imunoglobulin.Francuska vakcina protiv dečije paralize.5 i.01. IMOVAX RABIES VERO .+8D.m. (40D. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. ampula. . Partobulin® S/d.j. dalja revakcinacija svake 3 godine. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze. odmah nakon ujeda. liobočica sa rastvaračem.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .5mL Cena 3/2-10-7998 25.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju.j. bočica./mL. . trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.5mL.8din 515-04-4502/03 05.KEDRION S.5mL .5mL Cena 515-04-3003/03 15. 150i.P. revakcinacija za 90 dana. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 2.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.12. Cena 300mcg/2mL.2006 I IMOGAM RABIES . bočica staklena.j.j. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. liobočica sa rastvaračem u ampuli.5 i.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .2 i 3) .5mL.5 i.+32D.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560./mL. inj. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.j.5mL. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.j. bočica staklena. humani . 3./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.j.j.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.j.+8D.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. 150i. 40D. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.01.03.+8D.j.. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. kod opasnih ujeda dati još 20 i.

11.03. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i. idiopatska trombocitopenijska purpura.3din 8606103010087 271/2006/12 06. . 50mg/mL. a ostatak doze dati i.2006 Cena 12462.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 250i. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. uz vakcinu protiv hepatitisa B.m. bočica. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. 250i.D. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.REMEDICA LTD .06. terapija 30-300mcg/kg dnevno. 1x50mL Cena 6231.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . zavisno od težine povrede.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.11. bočica. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. bočica.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.j.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.0mL i. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.D. zatim 1-3mg/kg dnevno.7din 8606103010070 158/2006/12 07.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28. . humani .02. specifični Cena 9159.5mL vakcine tetanusa./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B.06.02.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. Tetagam® P. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). ili povećati do maks. 2x10 kom Cena 422. 1x250 i.. alogena transplantacija kostne srži..j.02.j. radi efikasnije postekspozicione zaštite.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. 5mg/kg dnevno.2006 doziranje: novorođenčad: 0. 50mg/mL.2006 Cena 7095. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.j./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. IMUPRIN® . Paralelni lekovi: atebulin.2004 doziranje: individualno.5mL do najviše 1.2004 Cena 1454. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije. humani . 200i. 500i. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . u butinu.Hrvatska rabies imunoglobulin. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.Kipar azatioprin . specifični Cena 578. blister. 50mg.j. po potrebi smanjiti na 0.D.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. blister.5mg/kg dnevno.m. 8606103010032 156/2006/12 07. 50mg. Paralelni lekovi: Imuran® . istovremeno sa 0. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju. ampula. . po protokolu.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . . 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28.m. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .j.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. 1x5mL Cena 13599. bočica./2mL.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.j. bočica.8din (R) 1014066 tableta.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin./5mL. Tetabulin S/d.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.D.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.

blister. blister.Srbija indapamid . 1. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 75mg. NIŠ .Francuska indometacin .7din 8600097401500 215/2007/12 17.HEUMANN PHARMA GmbH .A. bočica sa kapaljkom.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.10. 25mg. 2.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije.HEMOFARM AD . edemi: 2.D.09.O.2007 doziranje: individualno. blister. 1mg/mL.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. blister. Indapres® Sr. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. 1x5mL Cena 396. rastvor.01. rawel® Sr.Nemačka azatioprin .2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.5din 21.08.01.Hrvatska indometacin . 2x15 kom Cena 176. 2.09. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. 100mg.5mg posle doručka. rawel® Sr.LABORATOIRE CHAUVIN S. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. Paralelni lekovi: Indapres®. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.5mg.Srbija indapamid . transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. . monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.9din 21. ili povećati do maks.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. 4x25 kom Cena 1761.12.BELUPO. rawel® Sr. zatim 1-3mg/kg dnevno.2001 223.2001 129. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. strip. 50mg.3din 3400934195389 565/2005/12 19. tvrda.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija.09. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23. . Tertensif INDAPRES® . zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. blister. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.5mg. tvrda.2din 21. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg posle doručka.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. Indapres® Sr. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. Indapres®. blister.REMEVITA D. edemi: 1. TerTeNSIF INDAPRES® SR .5mg/kg dnevno.5mg posle doručka.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . po potrebi smanjiti na 0.Srbija indapamid .O.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. 5mg/kg dnevno. edemi: 2.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . INDOMETACIN . Paralelni lekovi: Indapamid.2001 . TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .5mg.

5mg. ezetimib . maks. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.8din 8606103889126 474/2007/12 06. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. kesica. na dan. maks. Paralelni lekovi: cilazapril. u isto vreme. INEGY® .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.2007 Cena 834. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska cilazapril. kongestivna srčana insuficijencija: maks. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.12. uzima se posle jela. 4x7 kom Cena 595. oprez.Srbija fenilefrin.F. ne više od 10/10mg/dan. blister. Prilazid®.V. hidrohlortiazid . 40mg+10mg. Prilazid® plus INHIBACE® .5mg.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. blister.O. askorbinska kiselina . 10mg+750mg+60mg.10. Ne davati ga deci.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.08.5mg.O. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. 5x3. INFLUREX . 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.2006 Cena (R) 1104102 tableta. 10mg+10mg. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.02. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. zobox® .C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.3din (R) 1103714 film tableta. blister. 20mg+10mg. prema potrebi do 5mg dnevno.Švajcarska cilazapril . 4 praška dnevno.IVANČIĆ I SINOVI D. 2. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.MERCK SHARP & DOHME B. blister. 5mg dnevno.10.Holandija simvastatin. trudnicama i ženama koje doje.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. 5mg+12. .10.2006 Cena (R) 1104101 tableta.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. paracetamol. rinitisom (rinorejom). 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. blister.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.02.5mg.F. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. rektalno 2 puta po100mg.

VRŠAC .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. parenteralni. vrstu insulina.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. 50mg dnevno.1din 515-04-1182-1 15.12.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. parenteralni.07. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27. karpula. 5x3mL Cena 2209. INSULATARD® NOVOLET® . srednje dugog dejstva Cena 964. parenteralni.Srbija insulin izofan .2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. blister.Danska insulin izofan . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 25mg.NOVO NORDISK A/S .j.Nemačka insulin humani . od 50mg dnevno. vrstu insulina.07.HEMOFARM AD . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.j. 100i.06.Velika Britanija eplerenon . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2026. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. uložak./mL.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. I INSULATARD® FLEXPEN® .HEMOFARM KONCERN A.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.12./mL.2007 . 100i. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju.Srbija insulin izofan .10.j. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18. 100i. INSULATARD HM . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . parenteralni. 50mg.D. vrstu insulina.j. INSULATARD® PENFILL® .PHARMACIA LIMITED . INSUMAN® BASAL . prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. 100i. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18./mL. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju. maks. od 25mg dnevno.Danska insulin izofan . vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.1din 2283/2007/12 09.07.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.6din 515-04-1182/03 15.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. blister. 5x3mL a10ac insulini i analozi. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026.

100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni./mL. INSUMAN® RAPID OPTISET .2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.Nemačka insulin humani . a10aB insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. 5x3mL . parenteralni.10. parenteralni.12./mL. vrstu insulina.6din 3/2-10-10753/2 25. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .j.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 2209. uložak.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.j.12.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Nemačka insulin humani .j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . INSUMAN® RAPID . 100i. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . vrstu insulina./mL.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.j. 5x3mL Cena 2026.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.Nemačka insulin humani . vrstu insulina.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.10. INSUMAN® COMB 25 ./mL. INSUMAN® BAZAL OPTI SET .1din 3582910015413 2284/2007/12 09. uložak. 100i. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.Nemačka insulin humani .

J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. INTRALIPID .10. 10x100mL Cena 9805.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. dnevno. 20%.10. INVANZ® . 20%. 20%. ulcerozni kolitis. bočica staklena.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. boca staklena. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. plastična kesa.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 20%. plastična kesa. citomegalo virusima. peritonitis. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. ulcerozni kolitis.5din 3/2-10-6190 19.j.220 INTRALIPID .Švajcarska sakvinavir .2mL. INTRON A . nedelja ili meseci zavisno od indikacije.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. u trajanju 30 minuta.FRESENIUS KABI AB .12. INVIRASE® .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Austrija sojino ulje . pankreasa. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. kolona. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. inf. opekotine. tumori gastrointestinalnog trakta.Irska interferon alfa 2-b . multipli mijelomi i maligni melanomi. 10x100mL 515-04-3417/03 08. boca staklena. nekoliko dana.2006 .2din 3/2-10-9348 26. ili i. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana.m.11. plastična kesa.Švedska ulje soje . 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. tumori gastrointestinalnog trakta.10. bešike i cerviksa. 18Mij/1. 200mg.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 1x1g Cena 4364. peritonitis. varičela .05. tvrda.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. Kapoši sarkom.zoster i papiloma virusima. 1g. dugotrajna koma: individualno.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22.01.USA ertapenem .2007 doziranje: postoperativna ishrana.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .04. boca staklena. virusima hepatitisa B.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.v.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. 20%.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. dugotrajna koma: individualno. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. bočica.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22.F. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.10. hronična granulocitna leukemija. non-Hodgkinovi limfomi. opekotine. karcinom bubrega. 20%.

C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. 100%. 1x100mL Cena 2761.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.03. . uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S.3din 216/2007/12 17.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. Loril®.P.12. Paralelni lekovi: Lisopress®. monokomponentni Cena 498.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. od 500mg sakvinavira i 1 kaps.ASTRA ZENECA UK LIMITED . Lizopril. 1x250mL Cena 6205.3din 515-04-1630/04 10.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.6din (R) 1103551 tableta.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.Srbija izoniazid . blister. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01.01. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 100%.09. 5mg. uvek u isto vreme. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. ritonavira od 100mg istovremeno. u kombinaciji sa ritonavirom.03. tokom 30-60 dana.Velika Britanija gefitinib .Velika Britanija izofluran . maks. 40mg. IRESSA .2din (R) 1103550 tableta. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.8din 8606102767272 728/2006/12 25.BELUPO. IRUMED® . bočica staklena. doza održavanja 10mg jednom dnevno.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. blister.2007 Cena 915.HEMOFARM AD .1din 9088881309536 2239/2006/12 01. 50mg. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . 1x120 kom Cena 23204. bočica staklena.Hrvatska lizinopril .5mg jednom dnevno.2007 . Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . tečnost.D. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. 250mg. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 500mg.A.05. 20mg. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. bočica plastična. 80mg dnevno. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. progutati sa vodom.Italija mepartricin . tečnost.05. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. najkasnije 2 sata posle jela. Lizinopril. uz jelo ili odmah posle jela.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.2000 Cena 151482. blister.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . 250mg dnevno. bočica.12. . može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.

deca od 5-14 godina 3-5mg. 20mg. Paralelni lekovi: verapamil. 300-500mg dnevno. deca od 1-5 godina 2-3mg.V.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. 480mg dnevno. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg.07. Paralelni lekovi: artelac®. 1x15mL Cena 233.4g/L+27g/L. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. distrofične promene na rožnjači. uzima se u jednoj dozi. deca 10-20mg/kg dnevno. .Srbija manitol.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. 300mg dnevno. verapamil alkaloid® . 80mg. blister. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. 5mg/mL. Cena 427.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. blister. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. 5mg. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. 6x10 kom Cena 181. difutrat ISPIROL . hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg.ALCON-COUVREUR N. maks.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.ZDRAVLJE A. deca (neonatusi) 0. Paralelni lekovi: cornilat®. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.3din (R) 1402721 film tableta. deca dobijaju veće doze od odraslih.10. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. maks. kesa. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. ISOPTO® TEARS .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. herpetički keratitis. tvrda. artelac® edo®.GALENIKA AD .9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. .2007 IZOPAMIL .1din 2383/2007/12 16.HEMOFARM AD .2003 Cena 86. rastvor. Hemodrops ISOSORB RETARD® . bočica. ampula.Belgija hipromeloza . sorbitol .Srbija izosorbiddinitrat .07. 5. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.Srbija verapamil .07.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. deca do 1 godine 1-2mg. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta.D.75-1mg.09. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. maks.

bočica.6-4 Mi.SCHERING AG .134g/L+0. po potrebi i više. 16mg.6din 200000i. etinilestradiol . gonoreja.j. kalcijum-hlorid.4g/L+0. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. deca preko 7 godina 800000 i.O. približno u isto vreme svakog dana.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.j.j.V. dnevno. ileus i teške infekcije. 50x800000 i.07.j.03mg.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . 1x500mL Cena 38.10. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta.05g/L+0. zatim 7 dana pauze. .2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. dijareja.04.GALENIKA AD . peritonitis. dnevno. difterija. .2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. opekotine. benzilpenicilin-prokain . Cena 622. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.Nemačka dienogest. kalijum-hlorid.j. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju.06. šoka i traume.10. . u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. JONOLACTAT . se guta cela. boca. JUGOCILLIN® .203g/L.8din 515-04-249/03 30.+600000i. 8608808100988 818/2007/12 13.O.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. šarlah).2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. blister.Belgija hidromorfon .Srbija benzilpenicilin. tabl. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. blister.j.JANSSEN PHARMACEUTICA N. deca do 7 godina 400 000 i. kao početno lečenje kod gubitka krvi. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10. dnevno.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. streptokokne infekcije (angina. blister.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. natrijum-laktat.HEMOMONT D.Crna Gora natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid .abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem.. sa čašom vode.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. 2mg+0. 8mg. sifilis: odrasli 1. 6g/L+3.

224 abecedni spisak registrovanih lekova .

ulje soje.25-1 g. alanin.6g/L+5. tirozin .8g/L+6. metionin. serin. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.6g/L+5.6g/L+5.3g/L+9g/L+7. tirozin .9g/L Cena +0. histidin. glicin.3g/L+7.4g/L+1.23g/L.9g/L +7.3g/L+7. metionin. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. KALCITONIN . glicin. leucin.j.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1. fenilalanin.9g/L+7.6g/L+5.3g/L+6.23g/L.8g/L+6.3g/L+6.9g/L+7.23g/L. alanin.5g/L+3.6g/L+5.9g/L +7.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. arginin.12.23g/L.4g/L+1.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.8g/L+5. histidin.6g/L+5. plastična kesa.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1g.07. nadoknada do 2g/d. serin.23g/L. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. arginin. triptofan. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.8g/L+5.D.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .9g/L +7. 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L Cena +0.Srbija kalcitonin . hiperfosfatemija: 2.6g/L+5. 1x2mL Cena 2792.6g/L+4. .6g/L+4.9g/L +7. izoleucin.3g/L+6.3g/L+7. bočica. lizin.6g/L+5.6g/L+4.2003 .9g/L+7. rastvor.9g/L+7.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.9g/L +0.3g/L+11.5g/L+3.3g/L+11.9g/L+7.9g/L+7.9g/L +0.3g/L+9g/L+7.6g/L+5. plastična kesa. treonin. glutaminska kiselina. deca 3-5 puta po 0. glutaminska kiselina.6g/L+5.6g/L+4.8g/L+5.6g/L+5. prolin.9g/L+7. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.5-17g/d.6g/L+5. ulje soje. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. 110g/L+200g/L+16g/L+11. triptofan.9g/L+7.3g/L+11..6g/L+4.5g/L+3. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . izoleucin.Makedonija kalcijum-karbonat . leucin.9g/L+7. 200i.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.01.6g/L+5.8g/L+6.01. sprej-boca sa dozerom.9g/L+7. asparaginska kiselina.8g/L+6.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ .8g/L+6.5g/L+3. 1x50 kom Cena 127.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.1din 515-04-2583-1 17. 190g/L+200g/L+16g/L+11. plastična kesa.8g/L+5.Austrija glukoza. plastična kesa. prolin.4g/L+1. lizin.6g/L+5. valin.9g/L +0.ALKALOID AD .Austrija glukoza. valin.6g/L+5.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.01.SRBOLEK A. fenilalanin.9g/L +7.01.3g/L+6.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. 4x1026mL 515-04-3835/03 09. treonin. 110g/L+200g/L+16g/L+11.01.5g/d.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. 190g/L+200g/L+16g/L+11.5g/L+3. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . plastična kesa.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. asparaginska kiselina.3g/L+6.8g/L+5.4g/L+1.4g/L+1.

A12BA30 MINERALI Cena 278.11. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. 2. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.3mg+33.07. bočica. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. Miacalcic® KALETRA .3mg. .17g+2. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. maks. 150 mmol dnevno za odrasle.O. u toku ili posle jela.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.Hrvatska kalijum-hlorid . 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN .7din 515-04-1764/03 17. sprej-boca sa dozerom.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. Kalijum hlorid jadran. 500mg. odnosno 40 mmola. 100i.Srbija kalijum-hlorid . odnosno 3mmol/kg dnevno za decu.8din 515-04-2583/03 17. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. fiola. limunska kiselina. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.12. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. fiola. rekafarm KALINOR . fiola.06g+2g. Kalijum hlorid jadran.ABBOTT LIMITED . KALII CHLORIDI . u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.SIGMAPHARM . Kalijum hlorid.. 1g.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.D. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina.22 (R) 7040206 aerosol. sa hranom.Srbija kalijum-hlorid . KG .2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.Velika Britanija lopinavir.09. kesica. ritonavir . se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL).12. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. 1x15 kom . ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. . 2x90 kom K KALIJUM HLORID ./dan ušpricati u jednu nozdrvu. 133. maks. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. odnosno deca 3 mmol dnevno.07. 1x40 kom Cena 104.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.j..2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.J05AE.ABBOTT GmbH & CO.O. 10x1g Cena 25. rastvor se pije polagano. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. maks. odrasli 150 mmol dnevno.j.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. kalijum-hidrogenkarbonat .2din 515-04-5185/03 13.Nemačka kalijum-citrat. Kalijum hlorid. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. meka. 150mmol dnevno za odrasle..UFAR D. 1g.

blister.2005 Cena (R) 1040221 tableta. 4mg. blister. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno.Slovenija doksazosin . deca 50-150mcg dnevno. 4mg.KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.2007 Cena 20. doxacor. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2007 Cena 20. doze se odnose na čist jod.H03CA. lek se uzima posle jela.09. 4mg. kalcijum-glukonat . prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. 4mg. blister. doza održavanja 100mcg dnevno. 20x20mL Cena 837.08. dojilje.09. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. uz dosta tečnosti tokom terapije.4din 8608808105525 1580/2006/12 05. blister.KRKA.1din (R) 1040220 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. ampula. 1mg. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . .B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. Kamiren® XL KAMIREN® XL . KALTEGAL® .Nemačka kalijum-jodid .09.Slovenija doksazosin . deca u fazi rasta.11. blister. 50mg+500mg. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . 262mcg(200mcg joda).Srbija askorbinska kiselina.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice.08.2004 Cena 433. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. 262mcg(200mcg joda). maks. blister. starije osobe.2005 doziranje: doze se određuju individualno.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.D. u toku infektivnih bolesti).2004 Cena 553.2din 9088882477074 2108/2006/12 14.4din (R) 1103749 tableta.09.Norveška kalijum-hlorid . TOVARNA ZDRAVIL.2din (R) 1103748 tableta. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1mmol/mL.08.08.08. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.2007 . 16mg dnevno. 2mg.FRESENIUS KABI NORGE AS . maks.GALENIKA AD . blister.. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. blister. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. 2x10 kom Cena 51.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). D. KAMIREN® . Paralelni lekovi: alphapres®.D. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. blister. .200mcg dnevno. rekonvalescenti. 8mg dnevno.

Paralelni lekovi: alphapres®. doza održavanja 2 puta po 25mg. tuba. cela.Makedonija kaptopril . blister. 1x20g Cena 106. 16mg dnevno). canesten®.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. maks. Mycoril®. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. . 25mg. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 3.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.ALKALOID AD . maks. 200mg. 4-8 nedelja (Tinea capitis).Srbija itrakonazol . 4-7 dana (Pityriasis versicolor). doxacor.12. 1x10 kom Cena 686.08. Plimycol KANSEN .O.12. bočica. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.9din (R) 1103531 tableta.D.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. Tinea cruris).10.5mg.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. Kamiren® KANAZOL .6din 8605000800074 3/2-4205/00 26.D. blister. u toku jela ili posle jela).2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. Prokanazol®. Mycoril®. 100mg. tuba. canesten® 1. eukaptil®. Sporanox KANSEN .6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. . 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20.2007 Cena 142. Paralelni lekovi: antifungol®. 1%. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . fiola. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).12. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.08. 50mg. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče. 2 (retko 3) puta po 50mg. pa na 4mg. . 4mg. zorkaptil® . 16mg dnevno. uzima se 1 sat pre jela. 30 dana (Tinea pedis. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. bočica. aluminijumska folija. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.ZDRAVLJE A.8din 5310001200756 2514/2007/12 19.Srbija klotrimazol . Paralelni lekovi: Funit. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20.25-12. 1x40 kom Cena 235. maks. sa malo tečnosti (pre jela.ZDRAVLJE A. 3-6 meseci (onihomikoze).5din (R) 6137412 vaginalna tableta. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. 2%.Srbija klotrimazol .2003 102.12. Paralelni lekovi: captopril. tvrda. 4mg.10.O.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Katopil®.SLAVIAMED D.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103530 tableta. 3 nedelje (keratitis fungalis).5mg.

Tegretol®.5mg početno. zatim 2 puta po 25mg.02. maks. 1. . 5x10 kom Cena 1364.01.HABIT PHARM A.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).8din (R) 1107641 tableta.2006 243. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.8-1.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.HEMOFARM AD . blister. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.Hrvatska gabapentin .7din (R) 1107640 tableta. blister. Neurontin® KATOPIL® . 2x14 kom 3/2-10-10622 25. zatim 25mg dnevno. angina pektoris: 12.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula. Milenol KATENA® .D.8din 8600097400626 217/2007/12 17. dilatrend®. blister.Srbija karvedilol . 6.12.2002 doziranje: hipertenzija: 12.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . Tegretol® cr KARVEDILOL .5mg. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. odrasli 1-2 puta po 100-200mg.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.2006 doziranje: hipertenzija: 12.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. maks.Srbija karbamazepin . 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. 2x14 kom 3/2-10-10624 25.04. blister. 50mg. maks. dilatrend®. 12. 300mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. angina pektoris: 12.1din 02. deca od 10-15 godina 0.5mg početno.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.2002 Cena 244. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.5mg početno.D.GALENIKA AD . deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. 25mg. Paralelni lekovi: galepsin®. Karvileks®.2 g dnevno podeljeno u više doza. 200mg.5mg početno.6din 02. 12. fiola.ZDRAVLJE A. . postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.6-1g dnevno u više doza. blister. Paralelni lekovi: gabalept®. . maks. blister.C09AA01 c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103220 tableta.D.BELUPO. tvrda.4din 3850343032377 2311/2006/12 12. Paralelni lekovi: coryol®.Srbija kaptopril .2006 .12. postepeno povećavati do 0. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. maks. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 25mg. zatim 2 puta po 25mg.12.2din (R) 1107625 tableta. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.8g dnevno podeljeno u 3 doze.12.25mg.Srbija karvedilol . 2. Paralelni lekovi: coryol®.5mg. Milenol KARVILEKS® . blister.02. zatim 25mg dnevno. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. Karvedilol. maks. 5x10 kom Cena 145. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.

Slovenija triamcinolon . 6 nedelja.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.SANOFI-AVENTIS S. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. ampula. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175.3 nedelje. eukaptil®. 2%.8din (R) 1047452 tableta.4 nedelje. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. . maks.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. bočica.400mg u toku 5 dana. tuba.Italija telitromicin . doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.D. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. 200mg. Paralelni lekovi: captopril. . šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. 40mg/mL. seboroični dermatitis.A.9din (R) 1325531 film tableta. blister. doza održavanja 2 puta po 25mg.5mg.08.2din 473/2005/12 17. 400mg.SRBOLEK A.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana.Srbija ketokonazol . 4mg. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. 400mg.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. KETOKONAZOL .2005 Cena 256. Mycoseb® . maks.D.12.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .12. maks. 5x1mL Cena 1047. dva puta nedeljno. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06. Kaptopril alkaloid®. . doza održavanja 1-4mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. TOVARNA ZDRAVIL. D. lečenje traje u proseku 2.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.08. blister.12. urtikarija).1din 3/2-10-8880 24. 2 (retko3) puta po 50mg.KRKA. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.P.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. bočica.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. 2-6 nedelja za dermatomikoze.2002 Cena 2641.2din 703/2005/12 22.Srbija ketokonazol . pojadinačna doza 100mg. 1x1 kom Cena 144. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. Paralelni lekovi: aquarius.SRBOLEK A. KETEK® .2007 Cena 558. . 6 -12 meseci za duboke mikoze.D. tokom 2. zorkaptil® KENALOG® .10.5mg.25-12. blister. neurodermitis. kožne bolesti (bulozne dermatoze. 2%.12.

povrede meniskusa.Slovenija ketoprofen . a najduže 15 dana. giht. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. pseudogiht.04. tendosinovitis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. dnevno.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. tokom 7. artroza i reumatizam mekih tkiva). pseudogiht. giht. Ketonal® dUo KETONAL® LEK .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Ketonal® Lek KETONAL® LEK . Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. . menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.m. bočica od tamnog stakla. blister. . .4din 515-04-01956/03 28. 2.2004 doziranje: inflamatorna. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. bursitis. artroza i reumatizam mekih tkiva). Cena 150mg. 1x20 kom Cena 318. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. giht. 10x2mL Cena 179. tvrda.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. tendinitis. distorzije. uganuća.09.D. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. na 4 sata.5din 3837000004946 199/2005/12 26.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. istegnuća tetiva.6din 515-04-01955/03 28. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.Slovenija ketoprofen .09.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . ampula. 100mg. 1x50g . sa punom čašom vode. pseudogiht. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . tvrda. miozitis. isčašenja. . fibrozitis. periartritis. ujutro i uveče po 1 kaps. tendoperiostitis. 150mg. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i.D.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. 200mg dnevno. tuba. uz obrok.D. sinovitis.uz obrok. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. blister.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5%.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija ketoprofen .Slovenija ketoprofen . artroza i reumatizam mekih tkiva). povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. sa punom čašom vode. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. 100mg. kratkotrajno. maks. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis.04.08.

Kipar klaritromicin .232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. blister.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. clathrocyn®. radiološka ispitivanja kolona. histidin. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu.9din 3/2-10-3704 17.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. Paralelni lekovi: clarithromycin.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. KLERIMED® . piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.685g+1.04. tirozin . dnevno KLEAN-PREP® . lizin.. 250mg. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat.AEGIS LTD. 7 dana.10. 250mg.685g+1.7425g. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. kalijum-hlorid .10. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. . triptofan.Velika Britanija abakavir. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. zymbaktar KLEROMICIN® .A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor.8din 5290931004436 756/2007/12 02.MEDOCHEMIE LTD.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. blister. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.Kipar klaritromicin .04. 2x7 kom Cena 562. KIVEXA® . 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg.Irska polietilenglikol.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. 600mg+300mg.A16AA. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg).GLAXO WELLCOME OPERATIONS . natrijum-hlorid. Fromilid® uno.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. Cena 59g+5. . .05. kesica. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). natrijum-sulfat. blister. 5x20 kom Cena 5694. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. Tabletu progutati celu sa malo vode.jedna kes.2005 . Kleromicin®.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. blister. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat. Fromilid®.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.4din 454/2005/12 12. 500mg. blister.07. natrijum-hidrogenkarbonat.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .465g+0. lamivudin . treonin. 4x68. kombinacije (R) 1328601 film tableta.

zymbaktar KLIMODIEN . Klerimed®. inf.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. zglobova.10. 75mg/5mL.Danska noretisteron.12. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. 300mg.10.m inj.v. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. parenteralno odrasli 0. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. (pojedinačna i. Cena 467. blister.Nemačka dienogest.Srbija klindamicin .J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. estradiol .NOVO NORDISK A/S . 1mg+2mg.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25.2002 Cena 134. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. ampula. deca 3-6mg/kg na 6 sati.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® .6-2. Paralelni lekovi: clarithromycin.2006 doziranje: menopauza. kože. bočica od tamnog stakla. kontejner za tablete.2g tokom 60 minuta).SCHERING AG .2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. blister. clathrocyn®. Fromilid®. prema protokolu. 1x28 kom Cena 536. 10x2mL Cena 842. deca od 8-11kg 62.5mg na 12 sati. blister.HEMOFARM AD .12. 125mg/5mL. oralna suspenzija.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta. a i. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.11. do 14 dana.5din (R) 3024040 sirup.5mg/kg na 12 sati.4din 5291171001087 453/2005/12 11. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . 150mg. peritonitis. estradiol . tvrda. 1. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. bez pauze.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.6din (R) 1024043 kapsula. potkožnog tkiva. 500mg.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11.2002 Cena 271. izuzetno 450mg na 6 sati.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Fromilid® uno.5mg na 12 sati.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. deca od 20-29kg 187. ne treba da pređe 600mg. KLINDAMICIN . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima.10. deca ispod 8kg 7.12. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25.8din bočica od tamnog stakla. 2mg+2mg. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. lek se primenjuje nezavisno od obroka. 1x14 kom Cena 1036.

5%. uzima se 15 minuta pre jela. 1x10 kom Cena 203.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.7din 8608808101077 514/2005/12 02.7din 8606003211171 03-3814/99 06.1din 3/2-10-5773 10.Srbija metoklopramid . deca do 6 godina 0.12. 10mg. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.11.2005  (R) 1124301 tableta. funkcionalni pilorospazam. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.03. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. orvagil® KLOMETOL® . maks. bočica od tamnog stakla. blister. Paralelni lekovi: Kodein fosfat .R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta. 1x10 kom Cena 124. 50mg. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.ALKALOID AD . 10x2mL Cena 73.5-15mg.m.02. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . blister.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. bočica. ampula. 1x100mL Cena 56. parenteralno 10mg i.Hrvatska klomifen .D. maks.0. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.11.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. 1x100mL Cena 234. .5mg/kg na 8 sati.10mg. maks.2din 3850343026161 548/2007/12 27.v. inj. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . 3x10 kom Cena 70. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .GALENIKA AD .5-15mg. ili sporom i.Srbija kodein .234 KLION® . 30mg. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.FAMPHARM .14 godina 0.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. blister.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: colpocin-T®.GEDEON RICHTER LTD . 30mg. 5mg/5mL.5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . blister. 0.25 . postoperativni meteorizam.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. deca 7.8din 8608808101060 515/2005/12 02. 10mg. 120mg dnevno.11.BELUPO.2din 8608808101053 513/2005/12 02. 120mg dnevno.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. deca od 6 .11. 0.Makedonija kodein . sintetski  (R) 1048871 tableta. 1x10 kom Cena 72.Mađarska metronidazol .

B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju. kofein .O.2006 doziranje: glavobolja. 5mg. 200mg+200mg+50mg. . blister. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. KORNAM® . 2mg/0. 2mg.Srbija acetilsalicilna kiselina. 5x1mL Cena 192.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. neuralgija.2006 Cena 27.v.2004 doziranje: glavobolja. rastvoreno u čaši vode. 200mg+200mg+50mg. zubobolja. paracetamol.09. po potrebi. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. neposredno po rođenju. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA .PHARM D. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . 200mg+300mg+50mg.12. .4din 515-04-806/04 13. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06.IVANČIĆ I SINOVI D. artralgija. zubobolja.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . najviše 3 puta dnevno.Švajcarska fitomenadion .D.2007 Cena 190.09. 2x10 kom K Cena 376.Bosna i Hercegovina paracetamol. po potrebi. kesica.03. ampula. neuralgija. 400mg+50mg. dismenoreja. 50x10 kom 235 Cena 73. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. kesica.12.O.2007 doziranje: individualno.kofein . zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.2004 .O. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. neuralgija.1din (BR) 2086921 oralni prašak.D. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.9din (BR) 2086922 oralni prašak.07.6din 3/2-10-10628 25. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08. ampula. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. blister.F. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. 10mg/mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2x10 kom (R) 1103768 tableta.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. kesica. . migrena. a dalje zavisno od kliničke slike.2 praška po potrebi.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija terazosin .Srbija paracetamol. .G. lečenje: 1mg i.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.03. kofein .09.BOSNALIJEK D.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. 5x0.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta.B.2002 Cena 1576. mijalgija. zubobolja. 200mg+300mg+50mg.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. kesica. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. mialgija.12. blister. KOMBIKAF .12.propifenazon. artralgija.2din 3/2-10-10627 25. 400mg+50mg. posttraumatski i postoperativni bol.2mL. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno.O. kutija.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT .

25-0. blister. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. zatim 2000-3000 i. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. blister.F.2007  (R) 1071751 tableta. neposredno pre hemioterapije i radioterapije.3din 8606103889058 398/2007/12 30. progutati sa vodom. 1mg.ZLB BEHRING GmbH . panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. ili inf.5mg.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. ampula. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. ampula. 10mg. Paralelni lekovi: Helex®.2007  (R) 1071752 tableta. zolarem KYBERNIN P .2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. 1mg dnevno.j. blister.Švajcarska granisetron .j. tabl.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. 4mg dnevno. 4mg dnevno. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . oralno.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. 1x10mL . zatim još 1 tabl. maks. 1mg/mL.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). 12 sati kasnije ili 2 tabl.5mg. 500i.j.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . KSALOL® .25mg. 2x15 kom Cena 100.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i.v. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1mg.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju.07.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12.Nemačka antitrombin III .5mg. depresija: 3 puta po 0.j.1din 8608808105464 1434/2007/12 05.8din 3/2-10-9310 11.12./10mL. maks. 0.GALENIKA AD .08. 2x15 kom Cena 50. Xanax®. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. blister.01. tokom 5 minuta.Srbija alprazolam .07.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. maks. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. liobočica sa rastvaračem.07. maks. 0. terapija početno 1000-2000 i. neposredno pre anestezije. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.06.v. 5x1mL Cena 2828. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 3mg.2005 Cena (R) 1124586 film tableta.

boca plastična. 1x3. Lendacin®. 4mg. 1 . 4x7 kom 515-04-03164-1 28.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.6din 02.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.m. boca plastična.08.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. blister.08.PHARMATHEN S. 1g. blister.2004 Cena 890.7din (R) 1402846 film tableta. 6mg dnevno. boca plastična.Velika Britanija lacidipin .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.09. 50mg.01.04.5mL Cena 335. 1x1000mL 515-04-1256-2 06. .2006 .06.Makedonija lamotrigin .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ceftriakson. 60mL sirupa u početku. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 25mg. boca plastična.09.2003 Cena (R) 3127443 sirup. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.2006 2172.ALKALOID AD . maks. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 2g dnevno.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. odojčad i deca do 12 godina 20 .7din 02. gonoreja.A. zatim 5-15mL sirupa. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. 50mg/kg dnevno. hirurška profilaksa: 30-90 min. 1x500mL 515-04-1256-1 06.Grčka ceftriakson . rocephin®. blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . veracol® LACIPIL . 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.6din 515-04-1256/03 06. pre intervencije inj. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta.Nemačka laktuloza .08. meningitis. 100mg. maks. Farcef. ceftriaxone-BcPP. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. LACTULOSE-MIP . bočica. 650mg/mL.06.2003 Cena 835. 1x200mL L Cena 192. 650mg/mL. . 650mg/mL.2din (R) 3127442 sirup.06. maks. infekcije kostiju i mekih tkiva. zatim 5mL dnevno. ceftriaxon-MIP®. 650mg/mL. Paralelni lekovi: azaran. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. novorođenčad maks.2din 8600101962546 436/2006/12 06. Longaceph®. blister. 1-2 g.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . blister. septikemija.CHEPHASAAR CHEMISCH .N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674.2006 doziranje: pneumonija. maks.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.8din 02. 2mg.2006 1179.

3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamotrigin. 100mg dnevno narednih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lamotrigin. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2007  (R) 1084782 tableta. Lamotrix® LAMICTAL™ . Lamect®. blister.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. početna doza 25mg jednom dnevno. 50mg dnevno narednih 14 dana. blister. Lamal. blister.PHARMASWISS D. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Paralelni lekovi: arvind®.10. 25mg dnevno narednih 14 dana. 50mg.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamotrigin. blister. Lamotrix® LAMECT® . Lamotrigin. 25mg dnevno narednih 14 dana. 100mg dnevno narednih 14 dana. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 50mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.10. 25mg dnevno narednih 14 dana.12.2007  (R) 1084781 tableta.Srbija lamotrigin . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. Lamictal™. 200mg. Lamect®. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10.O.05. bočica. 100mg. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. Paralelni lekovi: arvind®. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. blister.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.2007  (R) 1084783 tableta.01.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 25mg. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno.2007 doziranje: epilepsija.Velika Britanija lamotrigin . Paralelni lekovi: arvind®.10. 5mg. Lamal. Lamictal™. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.6din 5310001154066 717/2006/12 25. 2mg. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. . Paralelni lekovi: arvind®.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . blister. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.O. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.Velika Britanija lamotrigin . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamal. Lamect®. Lamotrix® LAMICTAL™ .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 2x15 kom Cena 3848.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 100mg dnevno narednih 14 dana.10. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 200mg. . Lamotrix® . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.

blister.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 25mg dnevno narednih 14 dana. 25mg. 62. Lamotrix® L .O. 125mg dnevno. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. Lamect®.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. LAMISIL® . blister. 250mg dnevno. 25mg. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.5din 5900008008280 202/2007/12 16.Srbija lamotrigin .9din 3/2-10-8103 22. blister. početna doza 25mg jednom dnevno. blister. 1%.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . Paralelni lekovi: arvind®. deca 2-5god.A. . tuba.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. Paralelni lekovi: arvind®.06.NOVARTIS . blister. deca 5-12 god.06.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.2007  (R) 1084236 tableta.NOVARTIS . 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16.Poljska lamotrigin . do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.2007  (R) 1084551 tableta. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.01. 100mg.12. Lamictal™.O. 100mg dnevno narednih 14 dana.NI MEDIC D. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 2x14 kom Cena 1869.9din 3/2-10-5794 01. 2x14 kom Cena 1019.Švajcarska terbinafin . blister. 50mg.Švajcarska terbinafin . Lamotrigin.8din 8606010301209 1309/2007/12 12.2007  (R) 1084552 tableta. 250mg. 2x14 kom Cena 585.5mg dnevno. Lamotrix® LAMISIL® .06. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.2007 doziranje: epilepsija. 50mg dnevno narednih 14 dana. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 1336. Tinea cruris 2-4 nedelje. blister. 3x10 kom Cena 2228.01. 50mg.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. . 100mg. Lamal.2007  (R) 1084237 tableta. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.01. Lamal.1din 5900008008273 201/2007/12 16.11. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. Lamect®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Tinea corporis. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.

100j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Lamotrigin LAMOX .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. Paralelni lekovi: Lantus®. karpula. karpula sa dozerom. 5x3mL a10ae insulini i analozi.8din 5290931003040 89/2007/12 11. blister.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .01. bočica.5mg.12. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET .Nemačka insulin glargin .JUGOREMEDIJA A. blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2007  (R) 1084233 tableta. blister. Paralelni lekovi: arvind®.Kipar lamotrigin .D.2007  (R) 1084231 tableta. parenteralni. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01. Mucosolvan® junior LANTUS® . a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. 50mg.Nemačka insulin glargin . Flavamed.01.2002 .Nemačka insulin glargin . dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. parenteralni. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. ZRENJANIN ./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL Cena 4208. vrstu insulina./mL. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.7din 5290931003064 91/2007/12 11. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. blister. 3x10 kom Cena 1179.09.12.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. 100j.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 200mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. Lamal.4din 3/2-10-10752 24. bočica. 3x10 kom Cena 3850.MEDOCHEMIE LTD.10 godina 2-3 puta po 15mg.12. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.2007 doziranje: epilepsija. vrstu insulina. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. Lamictal™. 15mg/5mL.5din 3/2-10-10752/2 24. 3x10 kom Cena 674. Mucosolvan®. početna doza 25mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.1din 5290931003071 92/2007/12 11. deca od 5 .2007  (R) 1084232 tableta. Lamect®. deca do 2 godine 2 puta po 7. 100j. 25mg. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28. . 100mg. parenteralni.Srbija ambroksol .5mg. 3x10 kom Cena 2172. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.8din 5290931003057 90/2007/12 11.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN .2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.01./mL. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.

2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. ili sporom i.09.m. 1g dnevno. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. Paralelni lekovi: amarin. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. ampula.05. deca 0.2006 Cena 117. ZRENJANIN .Slovenija lansoprazol .v. vrstu insulina. Lasoprol. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. inj. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.KRKA. doza održavanja 15-30mg/d. D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. 80mg dnevno. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. TOVARNA ZDRAVIL. 40mg. uzima se 30 minuta pre obroka. TOVARNA ZDRAVIL.5din 515-04-03563/03 28.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. 30mg.05.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. 20mg/2mL. tvrda. parenteralno odrasli 20-50mg i. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.05.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 20mg dnevno. blister. 20mg/2mL. ampula. D. . 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19.GALENIKA AD . 1x50 kom Cena 81.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. blister.1din (R) 1400143 tableta. 75mg dnevno. blister. Sabax® LARGACTIL . (4mg/min. tvrda. Lantus® for optiPen LANZUL® .D. plastična fiola.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. LASIX® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: amarin.2006 Cena 430. Lanzul®.D.Srbija furosemid . 2x7 kom Cena 536. 25mg. maks.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28.D.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. Lasoprol. maks. 40mg.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 15mg. maks. . povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.4din 8608808101091 104/2005/12 22.JUGOREMEDIJA A.09. Sabax® LANZUL® S . uzima se 30 minuta pre obroka. 40mg dnevno. blister. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: Furosemid L .Srbija hlorpromazin . benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.KRKA.Slovenija lansoprazol . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 4x7 kom Cena 607.5-1. deca 1-3mg/kg dnevno. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). Lanzul® S. maks.5mg/kg. maks.7din 8608811001715 680/2006/12 19. doza održavanja 15-30mg/d.).C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. Paralelni lekovi: Lantus®. 5x2mL Cena 45.05. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.12.

Paralelni lekovi: etoposid. 1x10 kom Cena 11789.8din 4987170870526 290/2005/12 01. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.NIPPON KAYAKU CO.Japan etopozid . Lastet cap. vepesid LASTET INJ. 30mg. .09. . po potrebi veće doze do maks. Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje. tokom 5 uzastopnih dana.NIPPON KAYAKU CO.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. . 50. tokom 5 uzastopnih dana. 100. Lanzul® S. Lastet cap. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. tokom 5 uzastopnih dana. blister. 60mg/kg.LTD. .242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL .NIPPON KAYAKU CO. Paralelni lekovi: etoposid.2005 doziranje: karcinom testisa.8din 3/2-10-7562 28.AEGIS LTD. Lastet inj. 100. Paralelni lekovi: etoposid. 100.. blister. Lastet cap. vepegal.. u intervalima od 3-4 nedelje. 25 . Lastet cap.09.LTD.2005 doziranje: karcinom testisa.Japan etopozid . 4x10 kom Cena 11789. tvrda. uzima se 30 minuta pre obroka.Japan etopozid . parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. Lastet cap. oralno obično 175-200mg dnevno. blister. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. etoposide. Lastet cap.NIPPON KAYAKU CO. 50. etoposide. blister.10. 25. 50 . Lanzul®. Lastet inj.LTD. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.2005 doziranje: karcinom testisa. etoposide.09. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Paralelni lekovi: etoposid. vepegal. vepesid L .. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 50mg. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. 25. 100mg/5mL. pa pauza 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: amarin. etoposide. Lastet cap. 2x10 kom Cena 11789. vepegal.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula.09. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 50. Lastet cap. . Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 25mg.8din 4987170870625 289/2005/12 01. u intervalima od 3-4 nedelje. pa pauza 1-2 nedelje. vepesid LASTET CAP. 25. tvrda. pa pauza 1-2 nedelje.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula.Kipar lansoprazol .Japan etopozid . u intervalima od 3-4 nedelje.8din 4987170870724 288/2005/12 01. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. meka. 100 .2005 doziranje: karcinom testisa. vepesid LASTET CAP.LTD.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. tvrda.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. Lastet inj.8din 4987170870342 287/2005/12 01. Sabax® LASTET CAP. oralno obično 175-200mg dnevno. ampula. 1x14 kom Cena 644. 100mg. vepegal. oralno obično 175-200mg dnevno. . 10x5mL Cena 11789.

500mg. Nirypan® LEMOD DEPO . bočica. blister. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. 40mg. Lemod-Solu. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.ALKALOID AD .02. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. tokom 21-og dana. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. Chronova bolest.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . adrenogenitalni sindrom i. dismenoreja. kolagenoze.Srbija metilprednizolon .12. 15x20mg Cena 553. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno.12.2002 Cena 129.2002 L .12.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24. Paralelni lekovi: Lemod. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.15mg+0.m. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. Chronova bolest. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . 4mg. fiksne kombinacije Cena 98.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. dermatoze. oralni preparati (R) 3060050 sirup.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. ponavljane ciste jajnika.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 105. bočica.Srbija metilprednizolon . 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. 10x40mg Cena 686. LEGRAVAN® . Lemod-Solu. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23. hipermenoreja.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat . bočica. deca preko 6 godina početna doza 0.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.2006 doziranje: prevencija trudnoće. 1x150mL Cena 248. Lemod® . doza održavanja 2-8mg dnevno. Paralelni lekovi: Lemod depo.Srbija levonorgestrel. srednji zglobovi 10-40mg.HEMOFARM AD . ulcerozni kolitis.GALENIKA AD . veliki zglobovi 20-80mg. bočica.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju.12. hroničnog gubitka krvi. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.HEMOFARM AD . kolagenoze. ulcerozni kolitis.12.8-1. 40mg jednom nedeljno. deca 1.HEMOFARM AD .03mg. doza održavanja 4-8mg.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. Lemod® .Solu.2002 Cena 1030.10. 0. liobočica sa rastvaračem u ampuli. zatim 7 dana pauze. Nirypan® LEMOD-SOLU . 20mg.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. blister. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.12. etinilestradiol .6din (R) 1135240 film tableta. 800mg/15mL.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.Srbija metilprednizolon . dermatoze. 40mg. 125mg. bočica.Solu.5mg/kg dnevno.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija.

genitalne infekcije.. blister. ceftriakson. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu.06.7din 40mg. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Lemod depo. 50x1g 515-04-239-1 26. ulcerozni kolitis. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. maks. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. kolagenoze. 2g na 12 sati i. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. intraabdominalne infekcije. . 1g. kolagenoze. Lemod-Solu. 2g. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0. 10x2g 515-04-250/03 26.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. bočica.2003 Cena 7159.Slovenija ceftriakson . tokom najmanje 5-30 min.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i.D.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxon-MIP®.01.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.06.. 1g. 125mg. Lemod depo. bakterijski meningitis.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.m. inf. na početku i po završetku citostatske terapije. mekog tkiva i rana. infekcije u stomatologiji.v.Srbija metilprednizolon . do 6 puta dnevno. 1x2mL Cena 184. bakterijski endokarditis.HEMOFARM AD . 50mg/kg dnevno. zglobova. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. prevremeno rođene bebe maks. Farcef.04.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. Nirypan® LEMOD® . III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. dermatoze. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE ..6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxone-BcPP.v. bakterijske septikemije. infekcije kostiju.2006 . 10x1g Cena 128. rocephin®.2din 8600097002363 455/2006/12 06. Labilex®. bočica.06. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06.25mg. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. uz postepeno obustavljanje doze. dermatoze. na 4-6 sati tokom 48 sati. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. j01dd cefalosporini. veracol® LENDORMIN . respiratornog sistema. bočica. Cena 107.04.v. maks. reumatske bolesti: individualno. 50x2g 515-04-250-1 26. ili i. bočica. ulcerozni kolitis.Solu.v. 0. Chronova bolest.SOLU .Francuska brotizolam . Chronova bolest.8din 515-04-239/03 26. Paralelni lekovi: Lemod.v.m. Paralelni lekovi: Lemod. dvodelna bočica. Longaceph®.06.v. Nirypan® LENDACIN® . invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. ili i.2003 Cena 35795.7din 47/2006/12 18. dvodelna bočica. Paralelni lekovi: azaran.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 2g dnevno.25mg uveče pre spavanja. Lemod® . ostale indikacije 10-500mg i.v.2003 Cena 17808. 1 sat pre. 2g.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.

po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. teške psihoze 200-450mg.Srbija pentaeritritiltetranitrat . Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . deca preko 12 godina 12mg dnevno. a najkasnije do 16 časova). alergijski rinitis i konjunktivitis.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 5x10 kom Cena 2142. .5din 8606103543059 1584/2006/12 05. blister. maks.2006 doziranje: šizofrenija.5-25mg. L .Srbija hlorfenamin .N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. 12mg. blister. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta.08.D. 8x10 kom Cena 110.2002 doziranje: urtikarija. alergija na lekove.07. podeljeno u više doza.25mg.Velika Britanija klozapin . 10mg. blister.7din 515-04-232/03 01.ZDRAVLJE A. dnevna doza 20mg.D.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5din (R) 1102152 kapsula.7din 515-04-2375/03 07.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. clozapine LEPROTEK® . 2x10 kom Cena 152. .5din 8608809000553 3/2-10-4242 03.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN .NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD . 900mg dnevno.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. LEPONEX® .2006  (R) 1070606 tableta. 100mg.4din 8606103543042 1583/2006/12 05. 0.12.Nemačka brotizolam .2din 8600064103833 544/2006/12 14. 35mg. blister.Srbija silimarin . 50mg.Nemačka lerkanidipin . blister. alergijske dermatoze. 2x14 kom Cena 735. tvrda. . blister. blister.SRBOLEK A. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. tvrda.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne.KG .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.04.06. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. LENTONITRAT® . 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). stanja posle infarkta miokarda.09. maks. 1x10 kom Cena 128.SRBOLEK A.D.25mg uveče pre spavanja. serumska bolest.09. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 5x10 kom Cena 695.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. LERCANIL . 25mg.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.

Švajcarska fluvastatin . 4x7 kom Cena 1699. TOVARNA ZDRAVIL. ulkus želuca i duodenuma. 40mg. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. blister. blister.12. strip. deca 7-8mg/kg dnevno.09.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. blister. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® . D.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13.2006 doziranje: gastritis. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem.D.7din (R) 1104451 kapsula.Slovenija cetirizin . izuzetno 80mg. blister.Srbija bizmut-subcitrat . 80mg. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.KRKA.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.24 LESCOL® . 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. 1x10 kom Cena 120.09. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.09. Uzima se 30 minuta pre jela. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.D.NOVARTIS . Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . tvrda.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. 20mg. terapija traje najmanje 1 mesec. Paralelni lekovi: Letizen® L .C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. uveče posle jela. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.12.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. .7din 3/2-10-8863 12. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .Švajcarska fluvastatin .Slovenija cetirizin .5din 3838989501396 515-04-4210/03 13.2002 Cena 1384. 10mg.12. tvrda.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. .D. D. . a najduže 2 meseca. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .NOVARTIS .KRKA.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. blister.7din 3/2-10-10138 28. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. 2x10 kom Cena 200.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta. 300mg. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.ZDRAVLJE A. 10mg. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. uvečeposle jela. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.

1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.08. 100mcg.08. 2x25 kom Cena 115.6din 4013054002322 86/2005/12 15. 75mcg. blister. maks. blister. 50mcg. blister.08. Letrox® 150. Tivoral® . deca od 6 -12 meseci 6. Letrox® 50. Tivoral® LETROX® 50 . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.08. Paralelni lekovi: euthyrox. 50mcg.8mcg/kg dnevno. 100mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 100mcg.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . 150mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 100mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. deca od 1. 50mcg. 2x25 kom Cena 92. 150mcg.6din 4013054002339 88/2005/12 19. blister. blister.08. 75mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. Tivoral® LETROX® 150 . maks. Letrox® 100.Nemačka levotiroksin natrijum . maks. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks. maks. doza održavanja 100-200mcg dnevno. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. Paralelni lekovi: euthyrox. maks. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15.12. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.08. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. 2x25 kom Cena 148. maks. maks.2006 Cena (R) 1040086 tableta. Letrox® 150. 150mcg. maks. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. 150mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta.2005 Cena (R) 1040085 tableta.12. 100mcg. blister. maks. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.12.Nemačka levotiroksin natrijum .9din 4013054002650 90/2005/12 19. Paralelni lekovi: euthyrox. 150mcg. Letrox® 100.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.2005 Cena (R) 1040083 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum . 50mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. blister. maks.2006 Cena (R) 1040087 tableta. 75mcg. Letrox® 50. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (R) 1040088 tableta.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. blister. 50mcg. 100mcg. 150mcg. blister.

Leucovorin ca Pliva .. do 120mg tokom 12 .12.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.Luksemburg kalcijum-folinat . Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju. . 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21..A. 10mg. za muškarce starije od 18 god./mL. blister. 5mg.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10.6din (R) 1139214 film tableta.NOVO NORDISK A/S .PFIZER ENTERPRISES S. 25-60min.R.24 sata podeljeno u više doza. 1x4 kom 8606007910087 625/2005/12 21. uložak. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.PLIVA . 20mg. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM .9din (R) 1139213 film tableta.NOVO NORDISK A/S .Češka kalcijum-folinat . i. 20mg.S.07.v.LACHEMA 25 .Danska insulin detemir .V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. 100mg/10mL.12.07.8din (R) 1139211 film tableta. 50mg/5mL. dnevno.08. Paralelni lekovi: calciumfolinat. 100j.2005 Cena 1131. blister. parenteralni.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. vrstu insulina. Paralelni lekovi: calciumfolinat.7din (R) 1139212 film tableta. 25mg.2005 Cena 2637.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® . 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21.v. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. blister. ampula. ampula. ili i. .12. 100j. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02. zatim i. blister. inf.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.2005 Cena 2167.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. ili i. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.07.m. 10x25mg Cena 2961. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04. uz čašu vode.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. maks.Danska insulin detemir . inf.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.11. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.12.L.m. 10mg.m.12.Nemačka vardenafil .BAYER HEALTHCARE AG . parenteralni. vrstu insulina.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.v.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.v.LACHEMA A. 1 tabl.2007 Cena 1350./mL. i. zatim i. blister. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. . bočica.m.

do maks. 50x2mL Cena 441.v. ampula.12.HEMOMONT D. blister.11. ampula.ADRENALIN .04.O.Srbija lidokain.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. 6mg. Lidokain-hlorid 1%. 3x10 kom Cena 90.2006.5mL Cena 516. tuba.2002  (R) 1071626 tableta.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta.5din 8600097200301 472/2006/12 06. blister. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. maks. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. Lidokain-hlorid 2% L .2din 8608808104139 591/2005/12 21. maks. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju. 60mg dnevno. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. 10mL. epinefrin . poremećaj sna: 3 puta po 1. blister. anksioznost. kratkotrajna primena.11.5mg/kg. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 3x10 kom Cena 131. 10mg/mL. 60mg dnevno. LIDOKAIN-HLORID . anksioznost.uretralna anestezija: 20mL.03.O. 2%. 3mg.GALENIKA AD . 1x30g Cena 117. 2x15 kom Cena 161. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. 2x15 kom Cena 66.5mg.025mg.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.03.uretralna anestezija: 5-10mL. blister.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. maks.Crna Gora lidokain . . 2x15 kom Cena 97. Lexaurin® LIDOCAINE .9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. 3mg.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.2002 doziranje: stanja napetosti. 1. žene . .abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® . Lexilium® LEXILIUM® .03. 20mg/mL.KRKA.GALENIKA AD .3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. TOVARNA ZDRAVIL. zatim inf.2004  (R) 1071324 tableta.5-30mL. 1.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. blister. 3x10 kom Cena 50. kratkotrajna primena. D. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.5mg. 40mg+0.Slovenija bromazepam . doze 200-300mg/sat. blister.5-6mg. Paralelni lekovi: Lidocaine. maks. 1-1. uznemirenost.03.2004 doziranje: stanja napetosti. 20mL.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. Paralelni lekovi: Bromazepam. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. nervoza.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.Makedonija bromazepam . ampula.2002  (R) 1071628 tableta. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. Cena 536. endoskopija 10-20mL. 6mg.11.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.5mg. inj.ALKALOID AD . blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. Paralelni lekovi: Bromazepam.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.2004 doziranje: muškarci . poremećaj sna: 3 puta po 1. Lidokain-hlorid 1%. nervoza.Srbija lidokain .N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta.5-6mg. 50x3.04.D. uznemirenost.2004  (R) 1071322 tableta.

1.10. Lidokain-hlorid. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.m. 600mg/2mL.HEMOFARM AD . deca 30. ampula.4 doze. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. ili 10.5-30mL.12. 35mg. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. 10mL.D. tvrda. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22. doze 200-300mg/sat.3din 8608808102944 107/2006/12 02.2006 .Slovenija mlečnokiselinske bakterije. maks.2x 107.v.m. kože i mekih tkiva. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju.v. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. 4x7 kom Cena 936. ampula.GALENIKA AD .2x 107. .2din 17. 10mL.02. Paralelni lekovi: Lidocaine. 10x3. 10mg. inf. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.Srbija lidokain . blister.A07FA51 ANTIDIJAROICI..24 sata duboko i.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. D. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . zatim inf.5mg/kg. ampula. LINDRON . 8g dnevno.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. 50x2mL Cena 536. Paralelni lekovi: alendronat. 1-1. do maks.2006 207. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.v.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. bočica. doze 200-300mg/sat. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. zatim inf.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% .Slovenija alendronska kiselina .GALENIKA AD .09. do maks. .v.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i.5mL Cena 103.v. Lidokain-hlorid. inf.Srbija lidokain .05. maks.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. žive liofilizovane .5din 515-04-03680/03 28.D. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. 1. 1-1.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. maks. 600mg na 12.KRKA. 40mg/2mL. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . inj. ili na 8 -12 sati sporom i. Paralelni lekovi: Lidocaine.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.5-30mL.2din 17. deca 10mg/kg na 12. TOVARNA ZDRAVIL. inj..5mg/kg.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. blister. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. Fosamax® LINEX® . 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula.24 sata i. inj. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici . tvrda. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.05.Srbija linkomicin .J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.

posle jela. tuba.DR. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. neurodermatitis.9din (BR) 4155601 krem. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g.07.04.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. ekcema i atopijskog dermatitisa. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). crvenila.. 3 puta po 2 kaps.9din 8600103690010 922/2007/12 04. tuba. bolne naprsline kože (ragade).Nemačka masne kiseline.Nemačka urea (karbamid) . odrasli i deca uzrasta preko 12 god. psorijaza). uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). tuba. ARZNEIMITTEL . izbegavati kontakt sa očima. L .D02AC. LINOLA® UREA . bolne naprsline kože (ragade). deca od 2-12 god. ARZNEIMITTEL .. LINOLA® . AUGUST WOLFF GmbH & CO. dnevno..DR.DR. hronični ekcemi. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. staračka koža. 3 puta po 1-2 kaps. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. ARZNEIMITTEL . Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . do poboljšanja stanja.D02AC. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. profesionalna oštećenja kože. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. tečni i masni proizvodi . AUGUST WOLFF GmbH & CO. neurodermitis.Nemačka parafin.D02AC.05. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. nezasićene .D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. ne nanositi u blizini očiju. terapija traje 4 nedelje. dnevno.DR.15mg/g.. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra.04. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. AUGUST WOLFF GmbH & CO. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.5din (BR) 4155603 krem. 3 puta po 1 kaps. 8.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. svaka 2-3 dana. AUGUST WOLFF GmbH & CO. masno ulje .2007 doziranje: seboreja kože. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02. 20mL upotrebiti za tuširanje. boca. nezasićene . AUGUST WOLFF GmbH & CO. do poboljšanja stanja.DR. dnevno. ARZNEIMITTEL . meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. suvoće kože.05.Nemačka noćurak. (Oenothere spp).D02AC. dece i odraslih. ARZNEIMITTEL .Nemačka masne kiseline. 5mg/g. 120mg/g. 1x50g Cena 288. profesionalna oštećenja kože.2007 doziranje: seboreja kože. tuba. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.2din (BR) 4155600 krem. 200mg/g. 1x200mL Cena 398. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. LINOLA® GAMMA .

05.2007 Cena 296.2007 Cena (BR) 4108053 gel.L. tumori gastrointestinalnog trakta.GEDEON RICHTER LTD . distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. bočica staklena.Francuska ciprofibrat . dugotrajna koma: doziranje je individualno.2004 .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. .01. 100mg. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.10. LIPOVENOES 10% PLR . povrede kod spor tista (otok. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1000i.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.Austrija ulje soje.MENARINI./g.05. 1000i. posttraumatski hematomi. ulcerozni kolitis. 5mg. IIb. Paralelni lekovi: Hepathrombin. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23.Mađarska lizinopril . uključujući hiperholesterolemiju.j.Italija heparin .09. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. 100g+6g+25g. tvrda. viatromb LIPANOR® . blister. hematom. tuba. peritonitis. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). hipertrigliceridemiju i tipove IIa. peritonitis. blister.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. dugotrajna koma: doziranje je individualno. LISOPRESS® .SANOFI SYNTHELABO GROUPE .A.2007 Cena (BR) 4108052 gel.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. glicerol.9din (BR) 4108051 gel.2007 doziranje: tromboflebitis.05. fosfolipidi. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. blister.09.6%.7din 28.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.j.08.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.2007 doziranje: postoperativna ishrana. 10mg. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 .5%+0.Austrija sojino ulje. tuba. ulcerozni kolitis. blister. tuba. ulkus kruris. tumori gastrointestinalnog trakta.05. glicerol .C09AA03 c09aa inhibitori ace. 1000i. monokomponentni (R) 1103556 tableta. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. lecitin jajeta ./g. 20mg. 1000i./g.09.j.3din 28. 10%+2. LIPOVENOES .j.2004 452. tuba. opekotine./g.1din 28.2004 312.6din 515-04-1660/03 04. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. boca staklena. opekotine.R.

N.05. Lizinopril. dana lečenja (ne preko 1. 500mg. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. blister.Srbija lizinopril .63mg/kg. 300mg. 1x100 kom Cena 3763. podeljeno u više doza. ZRENJANIN . prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. LITALIR . leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. 5mg. LIVIAL® .5mg.SRBOLEK A.5mg.4-1.01.BRISTOL-MYERS SQUIBB .USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.11.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. bočica. tvrda.1din (R) 1049210 tableta. 2.Srbija litijum karbonat . LITIJUM KARBONAT . Paralelni lekovi: Irumed®.5mg.JUGOREMEDIJA A. blister. 20mg.11.09mg/kg/dan tokom 24 sata. potrebna litemija bično 0.LIPOMED AG .0mmol/L 12h posle doze leka. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg.11. .Švajcarska kladribin . 40mg dnevno. blister. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. blister.D.V.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. uz obaveznu kontrolu litemije.3din 8608809000010 962/2007/12 10. 10mg/5mL. LIZINOPRIL . Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu.5mmol/L). blister.5mg uvek u isto doba dana. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. tvrda.4din 10. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta.1din 3/2-10-3159 17. Lizopril. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.2002 doziranje: melanom.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.7din 10.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju.09. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.2003 197. 4. do ukupne doze od 0. bočica. rezistentna hronična mijeloidna leukemija.2din 10. maks.D. monokomponentni (R) 1103875 tableta.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. hronična limfocitna leukemija): 0.06.Holandija tibolon . 7 dana uzastopno. Loril®. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta. 10mg.2003 . ORGANON . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.9din 515-04-2084/04 10. 5x5mL Cena 170301.-7. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. 10x10 kom Cena 287. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.2003 324.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358.

20mg+25mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. hidrohlortiazid .2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 40mg dnevno.SRBOLEK A.07.5mg. 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.D. Loril®. .BOSNALIJEK D. 10mg+12. Lisopress®. 10mg.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . Skopryl® LIZINOPRIL HCT . hidrohlortiazid . zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. blister.D.5mg. monokomponentni (R) 1103865 tableta. Lisopress®. . blister. 40mg dnevno.12.09. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. blister. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.2004 Cena (R) 1401186 tableta.Bosna i Hercegovina lizinopril .5mg. Paralelni lekovi: Irumed®. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. blister.C09AA03 c09aa inhibitori ace. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. Lizinopril.07. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. monokomponentni (R) 1103878 tableta.D. Lizopril.5mg. maks. 5mg. blister. Lizopril.Bosna i Hercegovina lizinopril. 20mg. Loril®. 2x10 kom Cena 485.2din (R) 1401172 tableta. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT .2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 20mg+12. Paralelni lekovi: Irumed®. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.07. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.5mg.2006 Cena 629.5din 515-04-240/03-1 30. maks. blister. 40mg dnevno. .1din 515-04-240/03-2 30.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.Srbija lizinopril .09.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Lisopress®.5mg. 2x10 kom Cena 279. 2x10 kom 515-04-02271/04 28.5mg. 20mg+12. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). dnevno.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. Paralelni lekovi: Irumed®.ZDRAVLJE A. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2003 Cena 316.5mg. blister. blister.2003 Cena 355. . doza održavanja 1 puta po 5-20mg.07.D.5mg.6din (R) 1103867 tableta.07. Skopryl® LIZINOPRIL .2004 Cena (R) 1401187 tableta.09.BOSNALIJEK D. Skopryl® LIZOPRIL H . 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13.Srbija lizinopril. maks. 10mg+12. Loril®. blister.5mg.

blister. 2.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. inf.8din (R) 1059050 film tableta. tokom 21-og dana. zatim 7 dana pauze. opekotine.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . 1 tableta dnevno (2. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.25mg.05. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 5mg+6.2003 doziranje: kontracepcija. hidrohlortiazid . blister.2din (R) 1107191 film tableta.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6.F. progutati sa malo tečnosti. bočica.Srbija albumin. .2006 Cena 494.12. nefrotski sindrom. blister. uzeti ujutru.MERCK SANTE S.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.5mg+6.25mg). 3x10 kom Cena 479. osteoporoza: 300mg inf. 1x21 kom Cena 401. tokom više godina. ampula.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. LODRONAT . ciroza jetre. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.2006 Cena 487. jednom mesečno. Ne davati ga deci.2002 Cena 13567.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.Švajcarska klodronska kiselina .5mg+6. ponavljati u tromesečnim ciklusima.25mg.06.05. ne žvakati. blister. . trudnicama i ženama koje doje. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta.A. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19.. najviše 7-10 dana ili 1. UMaN aLBUMIN LODOZ® .Francuska gestoden.02mg.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .12.06.8din 4022536915708 694/2006/12 25. humani .5g jednokratno.075mg+0. etinilestradiol .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. maks. 20%. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. 520mg. bočica.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. zatim 2 meseca pauze.2din (R) 1107192 film tableta. 10mg+6.25mg) jednom dnevno.9din 8600103492140 515-04-721/03 19. 300mg. pre i postoperativna hipoalbuminemija.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .v. 20%. malo soli.S.25mg) jednom dnevno. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. 0.Francuska bisoprolol. u toku 4 sata.06.05. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. blister. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).DELPHARM LILLE SAS .25mg. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. Human albumin. tabl.

Lendacin®.RECORDATI S. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. 1x1 kom Cena 236.24mg/kg dnevno. bočica. 1g.v. deca preko 5 godina 2mg odjednom. meningitis. maks. maks.01.GALENIKA AD .2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. . . maks. LOMEXIN® . veracol® LOPEDIUM AKUT .12.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. 8-12mg dnevno.. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. 0. zapaljenja mokraćnih organa.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. Farcef.2006 doziranje: arterijska hipertenzija. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.SALUTAS PHARMA GmbH . III generacija Cena 3351. 0. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12. zapaljenska bolest karlice. amilorid .ZDRAVLJE A.D. maks. zapaljenje kože i mekih tkiva.Srbija loperamid .03. 50mg/kg dnevno.08mg/kg. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16. blister.A07DA03 ANTIDIJAROICI.P. 16mg dnevno.A07DA03 ANTIDIJAROICI.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 2x15 kom Cena 99. inf.Srbija metiklotiazid. nekomplikovana gonoreja. intraabdominalna infekcija. Labilex®. tvrda. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. 2x10 kom Cena 63. maks.Nemačka loperamid . ceftriaxone-BcPP.6din (BR) 2126400 oralne kapi. ceftriakson. meka. Paralelni lekovi: Lopedium akut . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. rocephin®.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. 5mg+10mg. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0. 2mg. prevremeno rođene bebe maks. septikemija.Italija fentikonazol .12. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 16mg dnevno.8din 8608808101183 105/2006/12 02. LONGACEPH® . rastvor. 2mg. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. 2g na 12 sati i. maks.08mg/kg.2003 Cena 66. blister. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID .GALENIKA AD .Srbija ceftriakson .9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. 8-12mg dnevno.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® .C03EA. Paralelni lekovi: azaran.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.. ceftriaxon-MIP®. kongestivna srčana insufijencija.24mg/kg dnevno. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. 600mg. maks. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. bočica. blister. 2g dnevno.A.02. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. 2mg/mL. zapaljenja kostiju i zglobova. deca preko 5 godina 2mg odjednom.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. blister. maks.

10mg. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26.11.2003 Cena 204.12.D. Molicor® LOPION® FORTE . 1x10 kom Cena 120. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: Lopion retard®.D. 1x10 kom Cena 120. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. Paralelni lekovi: claritine®. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. 3x10 kom Cena 115. 10mg. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. maks. blister. Molicor® LORANO . 10mg. Paralelni lekovi: claritine®.SRBOLEK A. Loratadin. ZRENJANIN .Srbija molsidomin .2002 L .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta. 10mg. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. ZRENJANIN .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. Paralelni lekovi: Lopion®. alergijski konjunktivitis. deca od 2 . 8mg. Pressing® LORATADIN .11. Paralelni lekovi: Lopion retard®. Lopion®.12.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. Lorano. blister. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.Nemačka loratadin .7din (R) 1058291 tableta.JUGOREMEDIJA A. 2mg.JUGOREMEDIJA A. 2x10 kom Cena 151. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. Flonidan®. bočica. alergijski konjunktivitis.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 5mg/5mL. Flonidan®.Srbija molsidomin .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. 5mg/5mL.12.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.D.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem.Srbija loratadin . 16mg dnevno. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). blister. blister. blister. bočica od tamnog stakla. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Lopion® forte.5 godina: 5mg dnevno.12. blister.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. Pressing® LORATADIN . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Molicor® LOPION® . Lopion® forte.D. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.SALUTAS PHARMA GmbH . 4mg.JUGOREMEDIJA A.JUGOREMEDIJA A.2din 8608811001821 2042/2007/12 25. . blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.10.09.D.2006 doziranje: ishemijska bolest srca.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.08.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .Srbija loratadin .4din (R) 1102520 tableta. ZRENJANIN .Srbija molsidomin .

2x15 kom Cena 56.20mg.5mg. Pressing® LORATADIN . Lorano.9din 8608807100903 513/2006/12 11.D. Lotar® . Flonidan®. 5mg. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. Lizopril.04.10. nesezonski hronični idiopatski rinitis.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.Srbija loratadin .09. Flonidan®. 1mg. . . po potrebi ponavljati na 6 sati.5 godina: 5mg dnevno.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.5 godina 5mg dnevno. blister.2007 Cena 324.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.2006  (R) 1071711 tableta. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . .C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.D. maks.08.4din 86000641022 515-04-02269/04 28. Paralelni lekovi: claritine®.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Lisopress®. 2. blister. 2mg/mL. Skopryl® LORISTA® . Paralelni lekovi: Irumed®.KRKA.2din 8608809000379 2535/2007/12 22. alergijski konjunktivitis. Paralelni lekovi: cozaar®.D. blister.HEMOFARM AD . 4x7 kom Cena 725. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Pressing® LORAZEPAM . deca od 2 .7din (R) 1103562 tableta. alergijski konjunktivitis. Lorano.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. erynorm®.ZDRAVLJE A. 10mg.Srbija lorazepam .Slovenija losartan . deca od 2 . monokomponentni (R) 1103792 film tableta.2007 Cena 197.4din 8608807100972 515/2006/12 11. 2x10 kom Cena 63. D.4din 8608807100910 514/2006/12 11.09. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: claritine®. blister. 40mg dnevno. 1x10 kom Cena 120.4din (R) 1103561 tableta. blister. 2x10 kom Cena 137.D. .20mg.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. blister. monokomponentni (R) 1103560 tableta.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. ampula.5mg.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. LORIL® .SRBOLEK A.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. Lizinopril. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 20mg. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28.04.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.5mg.Srbija lizinopril . 10mg.Srbija lorazepam . blister. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 50x1mL Cena 239. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .04. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 50mg. LORAZEPAM .2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.10.

4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. podeljeno u 2 doze.2din (R) 1401122 film tableta. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. . blister.KRKA.Slovenija losartan.2006 2080. bočica. . Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.2006 Cena 2382.2004 318. blister. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. omep. 10mg.10. omeprol®.4din (R) 1401124 film tableta. 100mg+25mg. TOVARNA ZDRAVIL. ne davati ga deci i trudnicama. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. do 5 dana. 5x40mg Cena 3356. tvrda. blister. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno.1din (R) 1401121 film tableta. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. 100mg+25mg. inf.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . 20mg.2006 Cena 2552. 100mg+25mg. Loriste H (50mg + 12. jednom dnevno.05. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).05. blister.5din 515-04-1218/03 04.2004 918. dnevno.2006 L . Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 40mg. tvrda.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. inf. TOVARNA ZDRAVIL.08.10. Loriste H (50mg + 12. hidrohlortiazid . 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. . ne davati ga deci i trudnicama.5mg). 20mg. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .2din (R) 1401123 film tableta. omeprazol.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula.05. omeprazid®. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. jednom dnevno. 50mg+12.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.10. ako se ne postigne očekivani rezultat.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. D.Švedska omeprazol . blister.05. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.2006 Cena 1276. tvrda.v. omezol® LOSEPRAZOL® . 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25. 40mg. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .v. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12.Španija omeprazol .08.D.5mg. hidrohlortiazid . blister. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. D. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. Paralelni lekovi: Loseprazol®.5mg). 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. tvrda.08. blister. blister. 1 tabl.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula. 1 tabl. ako se ne postigne očekivani rezultat. blister.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.Slovenija losartan.LICONSA S.ASTRAZENECA AB . tokom 20-30 minuta.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno.2005 655.D. blister.KRKA.05. tvrda. 100mg+25mg. 10mg. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.A. tvrda. omediprol. 40mg. blister.10.

. erynorm®. blister. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. blister. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. omeprol®. omezol® LOTAR® . refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno.02. doza održavanja 20-120mg dnevno. 50mg.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka.Italija lutropin alfa . blister. do 5 nedelja.04. Paralelni lekovi: cozaar®.ALKALOID AD . dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. s.Makedonija losartan . FSH. maks. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju.10. maks. maks.P. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. Lorista® LUTESTROL .. 100mg. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 100mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec.07. . 75i.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. maks.GALENIKA AD . 3x10 kom Cena 777.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 75mg. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. (20mg+2mg)/mL.07.Nemačka pregabalin . ili 8 nedelja (ulkus želuca). LUVERIS® 75 IU .6din 5310001155926 1460/2007/12 09. uobičajena početna doza je 75 i. omeprazid®. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja.2006 06. oskudne menstruacije. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.A. 25mg. 50mg. u periodu od 3 nedelje.02.Srbija progesteron. estradiol . blister.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. omep. zajedno sa 75-150 i. tvrda. prevencija recidiva ulkusa. tvrda.2007 Cena 1555. 100mg dnevno.j.02.c. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. blister.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. 100mg dnevno. ampula. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. blister. primarni i sekundarni hipogonadizam. maks. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. 100mg dnevno. LYRICA® . tvrda. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. liobočica sa rastvaračem. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. 50mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.2006 06. 150mg. tvrda.PFIZER GmbH.j. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno.2006 06. omediprol.2006 . 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. tvrda. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.02. omeprazol.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .j. jednom dnevno. 100mg.3din (R) 1103001 film tableta.2006 06. izostanak menstruacije.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.02. blister.

tvrda. blister.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid.02.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. 75mg. 50mg.02.02. blister. tvrda. 25mg.2006 doziranje: gingivitis.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. blister. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. tvrda. blister. 20mg+10mg. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. tvrda. .02.D.02. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. 75mg. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. blister. herpetične lezije.2006 Cena (R) 1084738 kapsula.02.dnevne doze od 600mg.11. 200mg.02. afte. blister. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. stomatitis. blister. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. blister. 150mg. L .2006 Cena (R) 1084739 kapsula.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. ukoliko je potrebno.2006 Cena (R) 1084740 kapsula.2006 Cena (R) 1084746 kapsula.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. blister. tvrda. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06.02.02. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. blister. piridoksin . tvrda.BOSNALIJEK D. LYSOBACT® .2006 Cena (R) 1084741 kapsula. 150mg. tvrda. 300mg. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. blister. tvrda. 300mg. tvrda.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. 25mg.02. tvrda. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06.02. 300mg. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 50mg. tvrda.02. blister.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. tvrda.

22 abecedni spisak registrovanih lekova .

175mg/5mL. pre jela. urogenitalnih organa. mast za vaginalnu primenu 2.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. MACROPEN® . MACMIROR COMPLEX .Nemačka alemtuzumab .1din (R) 4137421 vaginalna mast. benzerazid .GALENIKA AD . enteritis koji izaziva Campylobacter spp.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.6g dnevno. 2x8 kom Cena 201. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.A.+500mg. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. blister. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. 1x12 kom Cena 593.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .POLI INDUSTRIA CHIMICA S.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. može se koristiti 0. Zavisno od progresa. 200000i.2003 112697. .Švajcarska rituksimab .N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta. inf. za vaginalnu primenu.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. uveče tokom 6-12 dana. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. MADOPAR .. terapija može da se produi i do 12 nedelja. 1.KRKA. 30mg/mL.D.j. MABTHERA .2007 doziranje: infekcije organa za disanje. jedanput nedeljno.07. maks.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl. bočica od tamnog stakla.Slovenija midekamicin .Srbija levodopa.Italija nistatin.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze. D. kože i potkožnih tkiva. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta. Za razblaživanje koncentrata za inf. 400mg. bočica.2007 401.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. blister. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.06.05.SCHERING AG .F.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.01. 4 nedelje uzastopno. bočica.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. 100mg/10mL. 40000i. bočica.v. 500mg. 200mg+50mg..07.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. TOVARNA ZDRAVIL.07.2005 .8din 7612729000037 515-04-2046/03 12. meka. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.P. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.j.01. nifuratel . kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. . agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. tuba.09./g+100mg/g. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana.

2007 doziranje: Parkinsonova bolest.2mL/kg.2007 Cena 23074. spazmofilija: 4 tablete dnevno. podeljeno u 3-4 doze. bočica.Francuska magnezijum-laktat. 470mg+5mg. tvrda.11.01.2007  (R) 1085307 tableta. doza se postepeno povećava. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. doza se odnosi na sadržaj levodope.01. brizgalica. 1x100 kom Cena 1536. magnetna rezonanca celog tela: 0.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta. 469. Paralelni lekovi: Madopar.01.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem.F. 469. . prosečno do 50 %. 100mg+25mg. benzerazid . bočica. blister. podeljeno u 2-3 doze.2002 Cena 31933. Madopar® roche M MAGNE B6 .2mL/kg. MAGNEVIST® .2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. 200mg+50mg..Švajcarska levodopa.4mL/kg. Paralelni lekovi: Madopar® roche. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.3 dana.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . Paralelni lekovi: Madopar. 10x20mL Cena 51733.01mg/mL. 1-2 puta po 100mg posle jela. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0.3din 8600103492218 390/2007/12 30. 200mg+50mg. doza se odnosi na sadržaj levodope.01mg/mL. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.02. bočica.01mg/mL.Nemačka gadopentetska kiselina . do doze održavanja od 400-800mg dnevno. 469. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. bočica. doza se može ponoviti posle 30 minuta. posle 2.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.Švajcarska levodopa. piridoksin . samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .3din 8606103889102 192/2007/12 16.F. podeljeno u 2-3 doze.11. 1-2 puta po 100mg posle jela. 10x10mL 3/2-10-5666 28. benzerazid . bočica. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.01.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. izuzetno 0. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5x15mL 3/2-10-5667 28. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.SCHERING AG .A12CC.

1.5mg. 3.3din 4013054002742 2408/2006/12 21. Maninil® 1.12.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.1din 4013054002728 2405/2006/12 21.75mg uz doručak u početku.Nemačka glibenklamid .3din (R) 1042331 tableta.3din (R) 1042331 tableta. koja je uobičajeno 10. Paralelni lekovi: daonil®.5 . 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19.08. 1.75mg.3din 4013054000922 243/2005/12 19. Paralelni lekovi: daonil®. blister. blister. blister.Nemačka glibenklamid .2005 Cena 260.75mg. Maninil® 3.12.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).12.1din (R) 1042330 tableta.5mg. bočica staklena. 1. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.08. maks.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.3din (R) 1042332 tableta. maks.2006 Cena 92.75mg. 3x10 kom Cena 46. Maninil® 1. blister. 1.5mg.08. 3.75mg. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21. 3.5mg.2005 Cena (R) 1042334 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).2006 Cena (R) 1042335 tableta.2005 Cena (R) 1042335 tableta.08. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15.08. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.2006 Cena 46.75. Maninil® 3.5mg.2005 Cena (R) 1042333 tableta.75mg. 3.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Maninil® 5 MANINIL® 5 .12.Nemačka glibenklamid . 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.75mg.75mg uz doručak u početku. Paralelni lekovi: daonil®. bočica staklena.08. 5mg. koja je uobičajeno 10.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi. 1. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg.5mg.5mg. blister. blister. 15mg dnevno (doze veće od 10. bočica staklena. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.5mg. bočica staklena. 1.75. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.2006 Cena (R) 1042333 tableta. 3.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.08.2006 Cena (R) 1042334 tableta.2006 Cena 260.75mg uz doručak u početku. Maninil® 5 MANINIL® 3. maks. blister. blister.75 .5. bočica staklena. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 1x120 kom Cena 260. 3.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .12.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. koja je uobičajeno 10. 15mg dnevno (doze veće od 10. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.5 .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .12. 3x10 kom Cena 92. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.

boca. u toku 15 min.Crna Gora manitol .7din 3/2-10-4009 10. 50mg. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 10%.. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.12. 20%. plastična fiola. boca.07.09. . 20%.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. 25mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . MARCAINE 0. epiduralna blokada.12.12. porođaj: do 12mL 0. 1x30 kom Cena 183.2003  (R) 1072731 film tableta. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 100mg.2003 doziranje: depresija. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. Manitol 20% MANITOL 10% . bočica.. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.5%. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.Srbija manitol .N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.HEMOFARM AD .O. Manitol 10% MAPROTILIN .B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. u toku 15min.ZDRAVLJE A. 1x250mL Cena 821.2 MANITOL . 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21.HEMOMONT D. depresivna neuroza.Velika Britanija bupivakain .9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.5%.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. u toku 15 min.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.12.5% . povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. Marcaine spinal 0. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.09.Srbija manitol . hirurška intervencija :do 20mL 0. . boca. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. Paralelni lekovi: Manitol. Paralelni lekovi: Manitol.5%. Manitol 20% MANITOL 20% .D.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. fiola.2005 Cena 72.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. epiduralna blokada.5% heavy . Paralelni lekovi: Manitol 10%. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 1x30 kom Cena 76.O. 1x250mL Cena 72. manično depresivna bolest.8din 8600097200103 641/2005/12 21..2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 10%.HEMOFARM AD .2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.Srbija maprotilin . boca.

doza održavanja 3-9mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. Marcaine spinal 0.5% HEAVY . ciprocinal®.D.Slovenija varfarin . 3 dana. 5x10mL Cena 610. pre intervencije. blister. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. inf.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. 20mg. ampula.5g dnevno. 1x10 kom Cena 312.12.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. 3mg.9din 3/2-10-4010 10. 28 dana.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 100mg. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.5din 3/2-10-7745 19. 4mL.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. Paralelni lekovi: c .v. ciprinol®. ciprofloxacin 250 mg.5% . . 1. deci se ne preporučuje. 250mg. inf.FLoX. Paralelni lekovi: Marcaine 0.Velika Britanija bupivakain . ampula.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. Marcaine spinal 0. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. D. tokom ½-1 sata. 6mg tokom 2-4 dana. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. citeral® .5%.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. ciprofloxacin. 1x10 kom Cena 916.Srbija ciprofloksacin . maks.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.v. cifran. TOVARNA ZDRAVIL.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. ciprofloxacin 500 mg.11. blister. 500mg.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.12. maks. 20mg. u zavisnosti od težine infekcije.Velika Britanija bupivakain . pre jela. najbolje uveče pre spavanja.07.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.5%. izuzetno (deca od 5-17 god. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . ampula.ASTRA ZENECA UK LIMITED . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.KRKA.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. infarkt miokarda.07.2002  (R) 1329411 film tableta.. 4mL. podeljeno u dve doze. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. 5x4mL Cena 1725. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.07. 5x4mL 3/2-10-4011 10.HEMOFARM AD . bočica. Paralelni lekovi: Marcaine 0.5% MARIVARIN .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

bakterijski meningitis kod dece.O. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.2001 Cena 241.03. bočica.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235. 0.Srbija cefepim . blister.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66.07. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. bočica. Maxicef® MEBENDAZOL .Srbija mebendazol . Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. 100mg. .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.8din (R) 7090141 kapi za oči.2003 . 1g.9din 3/2-10-8573 17. 1x1g 515-04-4654-1 15.ALCON-COUVREUR N.Belgija deksametazon .2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. iridociklitis.07.2002 doziranje: konjunktivitis. kože i mekih tkiva. infekcije u ginekologiji.ZDRAVLJE A. septikemije/bakterijemije. rastvor. infekcije u ginekologiji. dexagel® MAXIPIME . Paralelni lekovi: cefim®.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. iritis.GALENIKA AD . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.1%. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. 0. bakterijski meningitis kod dece.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. .HEMOMONT D. . bočica. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. 1x5mL Cena 130. suspenzija. 1x3. bočica.5din 515-04-4011/03 23.O.11. 1x1g Cena 699.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. Paralelni lekovi: cefim®.3%.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. 1g. 500mg. septikemije/bakterijemije.USA cefepim . kože i mekih tkiva. a drugog dana 2 kapi na sat. bilijarnog trakta. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.Crna Gora ciprofloksacin . Paralelni lekovi: dexa edo®.D. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. bilijarnog trakta. tuba.V.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju.12. bočica. Maxipime MAXIDEX® . od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.09. 1mg/mL.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.03. keratitis.

99.08. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. askarijaza.2007 11. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . trovanje ugljenmonoksidom. 40 l. delimično tečni.06.Srbija azot-suboksid . 100% v/v. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.Srbija kiseonik .2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. 14000 l. boca 8606008230108 203/2005/12 04. lokalna ishemija tkiva. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. 99. 40kg. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID .08.06.08. delimično tečni. 100% v/v. delimično tečni. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. narednih 7 dana 3 puta po 400.06. delimično tečni.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.08.08. 100% v/v. a može do 2 godine. strongiloidaza. ankilostomijaza. 99. kontejner. 10kg.06.6 meseci.500mg. kontejner.08.50mg/kg dnevno u 3. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 (SZ) 9119003 medicinski gas.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.2007 11. 98% v/v.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.D.2007 .2005 doziranje: inhalaciona anestezija. boca 8606008230115 204/2005/12 15.2007 11. 100% v/v. kontejner. MEDICINSKI KISEONIK . delimično tečni. delimično tečni. 660 l.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. 3 l. kontejner. ehinokokoza: 25. šok.5% v/v. 100% v/v. 98% v/v. 99. trihurijaza.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas.06. 99.D. teška anemija.5% v/v. pod nadzorom lekara. 1x41 m³ Cena 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas.06.Srbija kiseonik . 100% v/v. 3kg. tenijaza.5% v/v.2007 11.06. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. 98% v/v. 10 l.D. delimično tečni.08. . kontejner. .2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.2007 11. boca 8606008230122 205/2005/12 15. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. sindrom apneje u snu. pod nadzorom lekara.2007 11.MESSER TEHNOGAS A.08.4 doze tokom 1. klaster glavobolja.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.5% v/v.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. kontejner. 100% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.5% v/v. kontejner. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04.

100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119030 medicinski gas. komprimovani.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. komprimovani. boca.06. komprimovani. teška anemija. kontejner. komprimovani. kontejner. 100% v/v. delimično tečni. kontejner za transport. komprimovani. 100% v/v. boca. komprimovani.06. komprimovani. boca. kontejner. .06. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11.06.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 100% v/v. 100% v/v.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. trovanje ugljenmonoksidom. kontejner.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. delimično tečni. komprimovani.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas.06. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. delimično tečni. lokalna ishemija tkiva.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. 100% v/v.06.06. boca. boca. 100% v/v. delimično tečni.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas.06. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. 100% v/v. delimično tečni. Cena kontejner za transport. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas.06.06. boca. delimično tečni. 1x0. 1x0. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. kontejner. delimično tečni. 100% v/v. 100% v/v. kontejner. boca. komprimovani. boca.06. kontejner.06. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. 100% v/v. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. 100% v/v. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas.06. 100% v/v. komprimovani.06. pod nadzorom lekara.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. delimično tečni. kontejner. boca.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. delimično tečni.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.06. sindrom apneje u snu. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11.06. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas.06. 100% v/v. 100% v/v. komprimovani. boca. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. šok. 100% v/v. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11.06. delimično tečni. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. 100% v/v.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas.06. 100% v/v. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. klaster glavobolja. kontejner. boca. 100% v/v. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11.06. 100% v/v. delimično tečni. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.06.33 l 8606103795205 1271/2007/12 11.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 100% v/v.06.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.

uzima se sa vodom. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. glicerol .5mg.5mg+625mg. ulceroznih promena na koži i venama. Movalis® MEGACE .2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.D.5% v/v.06. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 7. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. fekalomi. 1x100 kom Cena 12636. olakšavanje vazodilatacije.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.Kipar meloksikam . bolesti krvnih sudova.5mg.2din 515-04-293/03 01. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta.08. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. hronična respiratorna opstrukcija. Melox. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . 67. maks.08. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. 160mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. boca 8606008230306 208/2005/12 04. 10kg.i ar troskopskim operacijama. drugom tečnošću ili hranom. . uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.MEDOCHEMIE LTD. 99. Paralelni lekovi: Meloksikam.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. tabl.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. priprema pacijenta za pregled.Srbija ugljen-dioksid .5mg. bočica. 99. 30kg.08.USA megestrol . 15mg.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.2003 doziranje: opstipacija.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. hronične venske insuficijencije. 1kg.. .5% v/v. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.5% v/v. Melox Fort. blister. M . boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15.8din 3/2-10-3385/1 16. 6x5mL Cena 93. dnevna doza je 15mg.2007 Cena (R) 1161051 tableta. 99. manjih smetnji srca i krvotoka. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. MEDILAX . u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma.5mg dnevno.08. pod nadzorom lekara. blister. boca 8606008230313 255/2005/12 15. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2007 doziranje: reumatoidni artritis.08. Ako treba uzeti 2 tabl.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. MEDOXICAM . tuba. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije.FARMAKOS DD . može se povećati na 15mg dnevno.08. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20.

3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.Španija megestrol . blister.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. maks.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. blister. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. Metfogamma® 1000. 6mg dnevno.11.5din 3838989523435 935/2007/12 04. 40mg/mL. 3mg. Siofor® 500.05.11.2007 Cena 388. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.05. glucophage.KRKA. Siofor® 1000.Nemačka metformin . Metfogamma® 500. 3g dnevno podeljeno u više doza.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. 1x240mL Cena 7806. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. blister.4din 515-04-3258/03 15.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.2007 Cena 563. Paralelni lekovi: aglurab.12.BRISTOL-MYERS SQUIBB.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno.D. Siofor® 500. Meglucon 500. 500mg. Metformin. glimepirid. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. 3g dnevno podeljeno u više doza. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Metfogamma® 500.Nemačka metformin . 500mg. blister. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Tefor .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Siofor® 850. Tefor MEGLUCON 850 . Metformin. Metfogamma® 1000. 4mg. gliprex® MEGLUCON 500 . 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. blister. MEGLIMID® . 2mg. Paralelni lekovi: amaryl®. Paralelni lekovi: aglurab.11.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. S.05.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Metfogamma® 850. glimepirid remevita.11. glucophage.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.5din (R) 1042004 tableta. 850mg.6din (R) 1042001 tableta. 3x10 kom Cena 268. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. .Slovenija glimepirid .L. blister. blister. blister. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. Meglucon 850. Siofor® 1000. D. Metfogamma® 850. bočica.05. TOVARNA ZDRAVIL. 850mg. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. maks.SALUTAS PHARMA GmbH . lek se uzima pre ili u toku doručka. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.SALUTAS PHARMA GmbH . 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. . 1mg. Siofor® 850. gluformin. gluformin.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.

.03. može se povećati na 15mg dnevno. Ako treba uzeti 2 tabl. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01.NI MEDIC D. blister. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7..Turska meloksikam .07.5mg.. blister. 7. maks.2007 doziranje: reumatoidni artritis. boca.6din (R) 1161201 tableta. uvek u isto vreme.6din 8699540015081 565/2007/12 01.03. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.O.03. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. tečnost se nanosi prstima. dnevna doza je 15mg.5mg.S.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. blister. blister. drugom tečnošću ili hranom. dnevna doza je 15mg. 15mg. 15mg.6din (R) 1161203 tableta..abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS .5mg dnevno.03. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . uzima se sa vodom. Movalis® MELOX . 50%.Srbija meloksikam .8din 8606104022010 1498/2007/12 11. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. može se povećati na 15mg dnevno.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. blister.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. 7. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.5mg dnevno. dnevna doza .Kuba placenta humana.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. tabl. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.2007 Cena 614. . uzima se sa vodom. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg.5mg. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.2007 doziranje: reumatoidni artritis.5mg. .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. 7. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.5mg. Melox Fort. MELOKSIKAM . 1x10 kom Cena 227. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. 1x235mL Cena 3655. Meloksikam. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Paralelni lekovi: Medoxicam.S. 15mg.2007 Cena 839. može se povećati na 15mg dnevno.5mg dnevno. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.Turska meloksikam . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. maks.03. Melox..2007 doziranje: reumatoidni artritis. etanolni ekstrakt . blister.D11A. Melox Fort. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. Movalis® MELOX FORT . Paralelni lekovi: Medoxicam.O.5mg. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. drugom tečnošću ili hranom. maks.03.

2006 Cena (R) 1103102 film tableta. 40mg. 40mg.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. 20mg. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.5mg. 200mg.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 10mg. MENDIAXON . blister. drugi ekstrapiramidalni poremećaji.9din (R) 1103105 film tableta.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. 16mg dnevno. blister.08. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. blister.08. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. 20mg. Meloksikam. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. 40mg.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. blister.1din (R) 1103101 film tableta.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. 10mg.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. blister. kod starijih pacijenata .N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. 20mg. 40mg.08. 2mg.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.08.2006 Cena 1248.08.08.08. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.Makedonija biperiden . 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. blister. drugom tečnošću ili hranom. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.Srbija himekromon . Paralelni lekovi: Medoxicam.HEMOFARM AD .08. a maksimalno .2007 doziranje: holecistopatija. Melox. blister. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.2006 Cena 1515. 10mg. . smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. blister. blister. blister.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.12. blister. tabl. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. odnosno do najviše 40mg/dan. uzima se sa vodom. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.Nemačka olmesartanmedoksomil .08.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 2x10 kom Cena 52.ALKALOID AD .07.za oko osam nedelja od početka primene).08.2002 doziranje: Parkinsonova bolest.08. 10mg. 5x10 kom Cena 217. blister. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. 20mg. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. trovanje nikotinom. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. blister. Movalis® MENARTAN® . 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.maks. blister.08. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . maks.

2din 3/2-10-7999 25.02mg. FSH/75i.SANOFI PASTEUR S.03.5mL vakcine. 1x1mL Cena 1388.8din 7680527031003 578/2007/12 01. od 300i.5mL. inj.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zatim 7 dana pauze.5mL 25 Cena 700. .m.01.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. 1x0. MERIONAL® . zavisno od kliničkog odgovora. LH. LH.j. LH.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. tokom 21-og dana.03. MENOPUR® .c.12.j. FSH/150i. 0. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.Švajcarska menotrofin .j.j.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.06. liobočica sa rastvaračem u ampuli.03.3din 7680527031355 610/2007/12 01. ili i.j. 75i.. FSH/75i.2din 7680527031270 608/2007/12 01.03. FSH/75i. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x1mL Cena 13857. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno. 150i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. LH. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. 75i.A.A. liobočica sa rastvaračem. 75i.j. 0. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. FSH/75i.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16. etinilestradiol .IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. 1x1mL Cena 1908.15mg+0.FERRING GmbH .Irska dezogestrel.06. zavisno od kliničkog odgovora.j.j.1din 7680527031195 609/2007/12 01.j.Nemačka menotrofin . LH.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja. . liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j. LH. 75i.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) . 10x1mL Cena 12928.j. blister. 150i.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30. Paralelni lekovi: Menopur® . liobočica sa rastvaračem.j. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. FSH/150i.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.ORGANON IRELAND LIMITED .

1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.2004 doziranje: mijastenija gravis.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.Makedonija metadon . atonija creva.12.12. 1x150 kom Cena 2409.1din 515-04-885/04 19. 60mg. 10mg/mL. 10mg.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 10. uključujući i one posle porođaja. rastvor. meteorizam. Paralelni lekovi: Metadon .2002 Cena 23086. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. maks. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. deca od 3 meseca do 12 god. 10mg/mL. (1mL = 30 kapi .8 sati.HEMOFARM AD . cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. atonična opstipacija. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. bočica.6 doza METADON . detoksikacija: 15-20mg dnevno. detoksikacija: 15-20mg dnevno. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.2007 doziranje: analgezija: 2.10. bočica od tamnog stakla.6 doza.07.09. 1x10mL Cena 125.2004 doziranje: analgezija: 2. bočica. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.10. bočica. MESTINON . (1mL = 30 kapi . bočica. MESTINON . 500mg.5-10mg na 6.ALKALOID AD .Švajcarska piridostigmin .10mg).N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju. bočica.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. bočica.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. kombinovane bakterijske infekcije. rastvor.10mg). meningitis.ICN PHARMACEUTICALS . meteorizam. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.5-10mg na 6. infekcije urinarnog trakta.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi. septikemija. 10x1g 3/2-10-9905 28. 1g. 10mg/mL. kože i adneksa kože. rastvor.10. bočica.Srbija metadon . intraabdominalne infekcije. 60mg. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . 1x100mL Cena 12/2007/2307 10. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi. ginekološke infekcije. 10x500mg Cena 2409. maks.2007 § (R) 2087505 oralne kapi.1din 1351/2006/12 07. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10.20mg/kg na 8 sati.8 sati.2006 doziranje: mijastenija gravis. atonična opstipacija.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.Velika Britanija meropenem . 45mg. atonija creva. 45mg. rastvor.08.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .Švajcarska piridostigmin .

Siofor® 1000. 50mg/10mL. Paralelni lekovi: aglurab.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. Metfogamma® 1000. 1000mg.D.Nemačka metformin .Nemačka tenekteplaza .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. Tefor METFOGAMMA® 850 . uz jelo ili posle obroka. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . Meglucon 500.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. blister.KG. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21.KG .2006 Cena (R) 1043015 film tableta. METFOGAMMA® 1000 . Meglucon 500.01. blister.KG . blister. Meglucon 850.08. film na dan.v. 3000mg dnevno. blister. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. film na dan. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. Siofor® 500. Metformin.08.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Siofor® 500. Siofor® 850. sa dovoljno tečnosti.2007 . liobočica sa rastvaračem u špricu. 500mg. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. Siofor® 850. blister.2006 Cena (R) 1043011 film tableta.08. Siofor® 1000.Nemačka metformin . 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21.Nemačka metformin .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. 850mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. maks. uz jelo ili posle obroka.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. sa dovoljno tečnosti. 3000mg dnevno. Tefor METFORMIN . maks. gluformin. blister. film na dan.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. 850mg. Paralelni lekovi: aglurab.SRBOLEK A.7din 9006968004372 130/2007/12 11. Metfogamma® 850. Meglucon 850.Srbija metformin . . glucophage. uz jelo ili posle obroka. 500mg.9din 596/2007/12 01. Metfogamma® 500.KG . Metformin. Metfogamma® 1000. 1000mg. Siofor® 1000. Metfogamma® 500.08.08.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. Metfogamma® 850. Tefor METFOGAMMA® 500 . 3000mg dnevno.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. Meglucon 500.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.03.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. gluformin. Metformin. Meglucon 850. Siofor® 850. 1x10mL Cena 87784. glucophage. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. glucophage. maks. gluformin. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze).08. . 1mL=1000j=5mg. Siofor® 500. sa dovoljno tečnosti. blister. sa maks. Paralelni lekovi: aglurab. 500mg.

Austrija metotreksat . plastična fiola.2003 Cena 543.6din 515-04-3460/03 08. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.3din (SZR) 1034330 tableta. maks. 2.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. blister. 5mg.LACHEMA 5 .30mg dnevno oralno. 1x1mL Cena 255. .EBEWE PHARMA GES.5 METHOTREXAT PLIVA .2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.EBEWE PHARMA GES. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. i. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.5 .B.3din 515-04-3462/03 08.Austrija metotreksat .Lachema 50..v.12.m.S.12.S. 850mg. plastična fiola. doza je 3g dnevno. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. KG . bočica staklena. Siofor® 1000. Tefor METHOTREXAT . 5mg/2mL. Metfogamma® 500.07.03. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.m. odrasli. pre svega kod gojaznih pacijenata. 1x5mL Cena 2004.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. Methotrexate METHOTREXAT . glucophage. oralno.5mg.M.5 kura. ili 2.4din 8590027321216 1139/2006/12 06.12.5mg/kg na 14 dana i.2 nedelje u 3.12. 2.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. Methotrexat Pliva . gluformin. bočica.Lachema 5.2006 .07.5mg.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.PLIVA . 5 dana na 1-2 nedelje u 3.v. 1000mg/10mL.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg/mL. bočica staklena.8din 8608809000980 597/2007/12 01. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju. bočica staklena.2003 Cena 372. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. kod dece iznad 10 godina. .2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. Meglucon 850. 5 dana na 1.H NFG. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . Meglucon 500. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.M. 50mg/5mL.H NFG. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. 1x5mL 515-04-3461/03 08.B.LACHEMA A.LACHEMA A. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.m. maks. bočica staklena. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. Paralelni lekovi: aglurab.3din 1137/2006/12 06.12. 10x10 kom Cena 940. KG . za vreme ili posle obroka. (održavanje remisije).2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.12. 500mg/5mL. Siofor® 850. Siofor® 500.Lachema 2. blister.5 kura. Metfogamma® 1000. Metfogamma® 850. 3x10 kom Cena 109. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.LACHEMA 2.Češka metotreksat .PLIVA .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. ili i.Češka metotreksat .

L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .3din 8590027301218 1138/2006/12 06.5mg/kg na 14 dana i. (održavanje remisije).08.S. ili i.Australija metotreksat . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.m. 150 kapi dnevno.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.07.5mg/kg na 14 dana i.m. 50x1mL Cena 268.m.PANFARMA D. bočica sa kapaljkom. 2x10 kom Cena 84. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.2 puta po 15.30mg/m2 nedeljno i. ili 2. bočica. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.07.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.m.PFIZER (PERTH) PTY.v. 50mg/5mL.2006 Cena 2350.Srbija metilergometrin . Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .25mg).G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.0.5 kura. ampula. blister.Lachema 50 METHYLDOPA .07. lečenje subinvolucija uterusa. Paralelni lekovi: Methotrexat.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23. parenteralno 0. maks.Lachema 5. .2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.LACHEMA A.PLIVA .m. M .4 doze. ili i. 500mg/20mL.. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. (održavanje remisije).O.25mg/mL. Methotrexat Pliva .m.2mg i.2 puta po 15. uzima se u toku ili neposredno posle jela. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.. 50mg/2mL.08. 3g dnevno. hiper tenzija u trudnoći.30mg dnevno i. Methotrexat Pliva .LACHEMA 50 . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. maks. Methotrexat Pliva . bočica. Paralelni lekovi: Methotrexat.m.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju.O. maks.. . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.PANFARMA D.m.30mg/m2 nedeljno i.2mg/mL. .25mg jednom nedeljno i.m.08.1mg/mL.2 puta po 15.v.2003 Cena 539. Methotrexate METHOTREXATE . 0.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.O.v. ili i.Lachema 50.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.v. ili i.1.O. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.12.Srbija metildopa . 0.. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. 0. ampula. 10x5mL Cena 3723. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15..v. Methotrexat Pliva .C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. LIMITED . Paralelni lekovi: Methotrexat. (održavanje remisije). 250mg. ili 2. rastvor.v..30mg/m2 nedeljno i.5mg/kg na 14dana i.Lachema 5. deca 10mg/kg dnevno.. psorijaza: 10.m. menoragija. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. (1mL = 25 kapi-0. ili 2. 5 dana na 1.Češka metotreksat . 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11.v. bočica.2 nedelje u 3.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. renalna hiper tenzija.

renalna hiper tenzija. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.06.STADA ARZNEIMITTEL AG . doza održavanja 1 puta po 1. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3.j. angina pektoris: 2 -3 puta po 50.12.j. ampula. bočica.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. blister. rastvor. ekscitiranost. anksioznost.Nemačka metoprolol . zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). Kalcitonin M . Paralelni lekovi: Moditen®.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. šizofrenija.. 1x25 kom Cena 85. maks. tokom 48 sati. dnevno.12. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.v.3din 8600097011044 770/2006/12 05.Srbija flufenazin . 2x10 kom Cena 84.HEMOFARM AD .m.2002 3502. hiper tenzija u trudnoći.j.j. Presolol METOTEN® . uzima se u toku ili neposredno posle jela. maks. Paralelni lekovi: corvitol® 100. nazalno 200 i. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. ili 400 i.1din 8600097011037 769/2006/12 05. 200mg.j.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17.D.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02. maks.2006  (R) 1070851 obložena tableta.SRBOLEK A.j. teška psihomotorna uznemirenost.c. 1x25 kom Cena 292.Srbija metildopa . bočica.j.100mg (oralno)./kg na 6 sati.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.3 puta po 250mg./kg dnevno u podeljenim dozama./mL. manija i hipomanija. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.06. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. 200i.NOVARTIS . 5x1mL Cena 1315. 100i. 1mg.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA .4 doze.4 doze.Švajcarska kalcitonin .4din (R) 7040184 sprej za nos. na 12 sati.4din 4011548003626 272/2005/12 04. 20mg dnevno.5mg.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. 3g dnevno. 8 i. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. bočica sa raspršivačem. maks.j. 5x10 kom Cena 579. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. blister.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . 5mg. deca 10mg/kg dnevno. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca./mL. corvitol® 50. na 6 sati. osteoporoza: 100 i.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. paranoidne psihoze. 250mg.6din 3/2-10-5990/1 17. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. dnevno uz dodatnu terapiju. . dnevno i. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. ili s.08.j. Moditen® depo MIACALCIC® .11.

v.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .5mg/min.3din 3/2-10-6384 20.07. ampula. inj. 40mg.2005 . ampula.m.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. odrasli i deca i. 2mg/2mL.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.) 0. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .02. etinilestradiol . 40mg+12.9din 26.Nemačka telmisartan.5mg.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258. 15mg/3mL. ampula.11.12. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.2006 Cena 1464.3-1. dnevno. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. blister.v. ukupna doza maks. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.3din (R) 1103891 tableta. 150mg.1din 26. deca do 1 godine i. 80mg.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® .12. tokom 21-og dana.Austrija midazolam .5din (R) 1135241 obložena tableta. 5mg/mL.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. inf. 600mcg/kg (0.07. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.2mg/kg.12.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.12.5mg. 80mg+12. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07.Nemačka levonorgestrel.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. inj. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.2005 4671.2005 26. 100x2mL Cena 7184. blister. MICARDIS® PLUS .v.15mg+0.Velika Britanija suksametonijum . blister.1%-tnog rastvora. (2.8din 26. . MIDAZOLAM TORREX . 5mg/5mL. deca od 1-12 godina i. 4x7 kom Cena 1158.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. ampula.SCHERING AG . 1.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.12.KG .2006 1423. hidrohlortiazid .2005 1486. blister. 2.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 0.Nemačka telmisartan . fiksne kombinacije Cena 297. ampula. inj. najviše 2.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju. 50mg/10mL. 100mg.KG . inj.2005 691. monokomponentni (R) 1103890 tableta.07. 2mg/kg.07.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. doza 160mg.9din 21. ampula. blister. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE . 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.v.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. prolongirana upotreba i. zatim 7 dana pauze.3din 21.5mg/kg.5mL/min.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.03mg.

doza održavanja 3. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL .01.5mg. 130mg/kg/d. uvod u anesteziju: odrasli 0. dilatrend®.Srbija acetilsalicilna kiselina. nastaviti sa 2 puta po 12. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.5din 320/2007/12 23. aspirin® 500. zatim 2 puta po 6.Srbija karvedilol . 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. zatim 2 puta po 25mg.HEMOFARM AD . 300mg.01. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. 6 tabl. deca 0. cor-aS. febrilna stanja.HEMOFARM AD .15-0. fiola. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta.Srbija acetilsalicilna kiselina . maks. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® direkt. maks.50mg dnevno. 300mg. anbol.08-0.HEMOFARM AD . angina pektoris: 12. parenteralno odrasli 0.2mg/kg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. cardiopirin® MIDOL C .5mg početno.05.07-0. 2 puta po 25-50mg. 2x14 kom Cena 244.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija. 8 g.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. dnevno. Karvileks® .2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta.4g/d. tokom 1-2 nedelje. maks.6g/d u više pojedinačnih doza. 25mg. blister.05.5mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. maks. askorbinska kiselina . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.Srbija acetilsalicilna kiselina . blister.06. Karvedilol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. rastvoreno u čaši vode. ask pH 8.01. 20-30 minuta pre anestezije. blister.5mg početno.HEMOFARM AD . blister. blister. zatim 25mg dnevno.8g/d. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. maks. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. deca 0. početna doza 2.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. reumatska groznica: odrasli 4.6din 319/2007/12 23. 12. Paralelni lekovi: andol.25mg (dve nedelje).9-7. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: dormicum®.1mg/kg. andol. aspirin® Migran. maks.2007 Cena 515-04-567/03 27. Paralelni lekovi: coryol®. 2x10 kom Cena 762.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4-3. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 100mg. 400mg+240mg.125mg (dve nedelje).6-5.2mg/kg.4-3. Paralelni lekovi: aspirin® plus c.N02BA51 ANALGETICI Cena 30.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. Flormidal® MIDOL .15-0.2004 doziranje: hipertenzija: 12. aspirin® protect MIDOL .20mg/kg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.

10mcg/doza.1mg.A11DB.Švajcarska dezmopresin .SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .2 doze.01.0. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. 10mcg/doza.Nemačka benfotiamin.1mg.2004 Cena 3277..2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.20mcg /dan. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i. piridoksin . idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.6din 1435/2006/12 15. bočica od tamnog stakla. zatim 0. 100mg+100mg. MINIRIN® .2mg. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.m.40mcg/dan podeljeno u 1. cijanokobalamin .5din 515-04-2270/04 03.8din 4030674000460 78/2007/12 11.0. deca 5. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. jednom dnevno. piridoksin. (100mg+100mg+1mg)/2mL.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 . kod blažih oblika 1 inj. 2x15 kom Cena 875.6mg dnevno. 100mg+100mg.Nemačka tiamin. 0. nazalno odrasli 10.. nazalno odrasli 10.08. bočica od tamnog stakla.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.6din 515-04-2270/04-1 03. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® .2 doze.08.Švedska dezmopresin . 2-3 puta nedeljno.01. strip. rastvor. MILGAMMA® N .FERRING AB . rastvor. zatim 0. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.3. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.40mcg/dan podeljeno u 1. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.01.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. 1x5mL . Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.20mcg /dan.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta. strip.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.A11DB.08. deca 5.6mg dnevno.. bočica.3. ampula. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .

09. s.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.4din 3/2-10-5406 19.A.(PHARMACIA & UPJOHN) . grupa I B (R) 1101260 kapsula. 200mg.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .O. bočica. postepeno povećavati na 3 puta po 0.6din 3/2-10-5405 19. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .5mg dnevno.5. 100mcg/mL.7din 8600064105349 91/2006/12 31.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.PHARMACIA ENTERPRISES S. antidot posle korišćenja midrijatika. bočica.125mg.09. 1x0.09.Srbija meksiletin . MIRCERA® . bočica.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. MIOKARPIN .O.Crna Gora pilokarpin . ili i. 2%. 250mcg/0. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici..ZDRAVLJE A. 200mcg/mL. blister.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.6mL.c.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.05. 3x10 kom Cena 859. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1mg.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči.5mg 5 -7 dana. bočica.F. rastvor.11. 1% ili 2% rastvora. bočica.2007 .v.HEMOMONT D.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. 800mcg/0.09. napunjen injekcioni špric.2002  (R) 1085291 tableta.Belgija pramipeksol . tvrda. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg. maks.09. 4. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03. blister.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. MIRAPEXIN® . bočica.D.09.09.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .25mg. 3x10 kom Cena 3429. blister. MIRCERA® . 50mcg/mL. 0. 5x10 kom Cena 377.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0.3mL. 300mcg/mL. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 1000mcg/mL.2007 Cena 1815/2007/12 03.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.1.2007 doziranje: glaukom. inj. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.11. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400. . .01. 1x0.600mg odjednom. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.

c. 1x5mL Cena 5224. KG . blister. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. . non-Hodgkin-ov limfom. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2006 doziranje: rak dojke.v. 5 uzastopnih dana. TOVARNA ZDRAVIL.3din 9088881332121 261/2006/12 06.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. D. blister. hepatom. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. anksiozno . tabl.03.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. 45mg.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. M . MIRENA® . plastična folija.3mL.09.B. Cena napunjen injekcioni špric. 20mcg/24h. 1x0. s. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). 30mg. Cena napunjen injekcioni špric.KRKA.Slovenija mirtazapin .3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta. 1x10mL Cena 9935.H NFG.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju. 1x0.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju.06. napunjen injekcioni špric.2din 3838989513597 751/2006/12 02.3mL. 150mcg/0. 50mcg/0.3din 9088881337089 260/2006/12 06.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . tokom 5 minuta.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 75mcg/0. napunjen injekcioni špric.04.Austrija mitoksantron . remeron®.09. idiopatska menoragija.03. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. Paralelni lekovi: calixta®. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.3mL.Finska levonorgestrel .M. 1x0. pred spavanje.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03.2006 doziranje: depresija. inf.2006 doziranje: kontracepcija. 20mg/10mL. Cena napunjen injekcioni špric. progutati bez žvakanja. 10mg/5mL. 200mcg/0. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. 100mcg/0.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 3x10 kom Cena 1635. bočica staklena.09. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.EBEWE PHARMA GES. inj.09.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. 1x0. bočica staklena.9din 8600103492065 466/2006/12 06. ili i.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih..3mL.v. 1x0.3mL.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. 1x1 kom Cena 9367.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.09. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.06.SCHERING OY .D.

bočica.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. 100i.NOVO NORDISK A/S . karpula./mL.j. 100i. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. humani . 5x3mL Cena 2026. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.6din 515-04-1184/03 15. parenteralni.j.j.Danska insulin humani . MIXTARD® 10 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07.HEMOFARM AD . parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. vrstu insulina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. 5x3mL M Cena 2209.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju. humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. MIXTARD® 10 HM PENFILL® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin humani . vrstu insulina. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 20 NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i./mL.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.07. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju.Srbija insulin kristalni i protamin izofan.j. 5x3mL . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.1din 515-04-1183-1 15. vrstu insulina. humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL. MIXTARD® 20 HM PENFILL® .07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju./mL. 100i. 5x3mL Cena 2209.6din 515-04-1183/03 15.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula./mL. a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S .2 MIXTARD 30 HM . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin kristalni i protamin izofan.1din 515-04-1184-1 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.06.

/mL. Mixtard 30 HM.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.07.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® ./mL. MIXTARD® 40 NOVOLET® .HEMOFARM KONCERN A.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 30 NOVOLET® . Mixtard® 30 FlexPen®.07.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. 5x3mL Cena 2026. parenteralni. 5x3mL Cena 2209. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. Mixtard® 20 NovoLet®./mL.07. humani . parenteralni.1din 515-04-1186-1 15. 5x3mL Cena 2209.NOVO NORDISK A/S .Srbija insulin humani .07.2003 doziranje: individualno. Mixtard® 10 NovoLet®. MIXTARD® 50 NOVOLET® .NOVO NORDISK A/S . humani .j.Danska insulin kristalni i protamin izofan.6din 515-04-1185/03 15. Mixtard® 40 NovoLet®.6din 515-04-1187/03 15. 100i.07. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani .2003 .2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula.D. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. 5x3mL a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Humulin Pen M3.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.VRŠAC . vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Humulin M3. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin kristalni i protamin izofan.j. vrstu insulina.j. 5x3mL M Cena 2209./mL. parenteralni. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. 100i. vrstu insulina.Danska insulin kristalni i protamin izofan.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1186/03 15.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani .

07. maks. .5 -10mg podeljeno u 3.GALENIKA AD . posle jela.5mg.D.10. maks. preoperativna priprema bolesnika.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.5.2004 .D. 1x100 kom Cena 823. TOVARNA ZDRAVIL. a druga posle 8 sati).Srbija amlodipin .09. preoperativna priprema bolesnika.D. ampula.Srbija molsidomin . 2x15 kom Cena 76. maks.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2007  (R) 1070256 obložena tableta. . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. 1mg.2007 doziranje: šizofrenija. pojedinačna doza 100mg.4din (R) 1102295 tableta. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).2005 Cena 125. 25mg/mL. 12mg dnevno. produžena terapija: 12.4 doze.5din (R) 1102452 tableta. Paralelni lekovi: Monosan®. 5x1mL Cena 1232. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. blister.9din 8608807100309 495/2005/12 26.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. 5mg.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. blister.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. bočica. maks.Srbija izosorbidmononitrat .05. . D. Paralelni lekovi: Metoten®. 1.2007 doziranje: šizofrenija. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.Slovenija flufenazin .KRKA. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. . blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Lopion retard®.KRKA. olicard® MONODIPIN .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. blister.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. MODITEN® . 2mg. Lopion® forte MONIZOL® . TOVARNA ZDRAVIL. Moditen® MOLICOR® . bočica. Moditen® depo MODITEN® DEPO .D. Paralelni lekovi: Metoten®. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. Lopion®. vrstu insulina.10. 20mg dnevno.07.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 120mg dnevno podeljeno u 2. D.2 puta po 20. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.3 doze.Slovenija flufenazin .40mg (prva doza ujutro. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. 1x25 kom Cena 100.07. 20mg. 2.SRBOLEK A. 40mg. Prinzmetal-ova angina.

2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.05%.HEMOFARM AD .C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.1din 515-04-4257/03 25.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.O.09./mL.2din (R) 1103811 tableta.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. ujutro.j. vazotal MONOPRIL . blister.Srbija izosorbidmononitrat .08.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.02.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko. bočica. MONTEVIZIN® . 10mg dnevno. zatim 10. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.SLAVIAMED D. parenteralni. humani .2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 20mg+12.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči.USA fosinopril. blister. 3x10 kom Cena 125.Crna Gora tetrizolin . blister. dnevno (uvek u isto vreme). MONOPRIL® PLUS . . maks. Norvasc®. vrstu insulina. amlogal®. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . amlodipin. 40mg.08. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. 2x14 kom Cena 393. bočica.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. 20mg. Normodipine®.Srbija fosinopril .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. 10mg+12.HEMOMONT D.O. amlohexal. rastvor. blister. amlodil. 0. 10mg.O.Srbija insulin amorfni i kristalni.5mg. . 100i.02.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.40mg jednom dnevno. blister.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.2004 doziranje: hipertenzija.05.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.O. 1x10mL Cena 964. 10mg.O. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.PHARMASWISS D.09. Paralelni lekovi: Monizol®.06. Paralelni lekovi: alopres®.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. blister. 20mg. monokomponentni (R) 1103810 tableta. amlopin Lek®. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.06. Paralelni lekovi: visine® .2006 Cena 586. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta. 2x10 kom 2 Cena 428. MONOSAN® .O. .9din (R) 1102302 tableta.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. a druga posle 8 sati. Prinzmetal-ova angina.2001 Cena 76. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. olicard® MONOTARD HM . hidrohlortiazid . 1x10mL Cena 60.5mg. Tenox®. maks. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.

9din (R) 1161020 tableta.Srbija karbocistein .E.2002 Cena 691.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505. pojedinačna doza je 1mg.v.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.ZAMBON SWITZERLAND LTD . 3g/8g.7din 3/2-10-5768 11.07. maks. 3x10 kom Cena 90. 2mg na 3 sata.3 dana).ALKALOID AD . 15mg. i.5mL .2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno. degenerativna bolest zglobova). . na prazan stomak.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. 1x8g Cena 301. 2mg na 4 sata. 20mg. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . maks.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® .1din (R) 1161021 tableta.5mL. blister. degenerativna bolest zglobova). posle pražnjenja mokraćne bešike. 7.08.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. Meloksikam.5-15mg.Makedonija morfin .m. 15mg/1.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.05. Paralelni lekovi: Medoxicam.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. maks. blister. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.D. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.Švajcarska fosfomicin .Grčka meloksikam . tvrda. MOVALIS® .R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.06. dodatak balansiranoj anesteziji. uveče upostelji. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. Meloksikam. kesica. a parenteralna primena je ograničena na 2.Nemačka meloksikam .07.04.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. MORADOL .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. pojedinačna doza 30mg. . 4mg na 4 sata.m.03.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. ampula. dnevna doza 60mg. 10x1mL Cena 814. ampula.7din 3/2-10-4810/1 15. Melox Fort MUCODYNE® .KG .2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. Paralelni lekovi: Medoxicam. maks.3din 5993300401484 1370/2007/12 21. ampula.5mg. 5x1. blister. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.Srbija butorfanol . ampula. Melox. Melox.5-15mg. parenteralno 15mg dnevno duboko i.GALENIKA AD . 2mg.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju. 375mg.11. preoperativno.6din 8600097001366 497/2006/12 10. 4mg. Melox Fort MOVALIS® .2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. (doza se ne sme prekoračiti.

bočica od tamnog stakla. piridoksin.7din 8600097001489 501/2006/12 10. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Flavamed. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10.08. zadržavanje bronhijalnog sekreta.12 godina 3 puta po 250mg.A. Paralelni lekovi: Lamisil® M .2din (BR) 3112053 sirup.04. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .4din (BR) 3112223 sirup.08.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. stanja iscrpljenosti.04. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. primena kod dece se ne preporučuje. MUCOSOLVAN® . doza održavanja 2 puta po 750mg.Grčka ambroksol .08. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje.2006 Cena 47.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. nikotinamid.Grčka ambroksol . Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. Lamox. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom.MERCK KGaA .2006 Cena 69. 1x100mL Cena 195..NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. oboljenja jetre.08. 25mg/mL. blister.5mg.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. mukoviscidoza.2006 Cena 273. tiamin.Nemačka askorbinska kiselina. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. deca od 2. zavisno od indikacije (Tinea corporis. dugotrajna parenteralna ishrana.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup.3din 9006968004310 1277/2006/12 02. . bočica od tamnog stakla. 30mg. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. Mucosolvan® MULTIBIONTA N . .09. . retinol . Pityriasis versicolor-2 nedelje). Lamox. isključivo u sastavu infuzije. 15mg/5mL. dekspantenol.5 godina 4 puta po 62. dnevno.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. MYCOFIN® .2din (BR) 3112054 sirup. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti. TBC pluća. cistična fibroza. opekotine: 1 inj. ampula. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03. bronhoskopija.S.5.04. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.65mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 1%. bočica od tamnog stakla.A11JA.2006 Cena 67. bočica od tamnog stakla.Turska terbinafin . tokoferol. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1.04. pre stavljanja.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. riboflavin. 25mg/mL.9din (BR) 3112055 sirup. Flavamed.A.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. 30mg/5mL. 50mg/mL. bočica od tamnog stakla. cruris 1-2 nedelje. deca od 5.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. tuba. bočica od tamnog stakla. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. 2 nedelje1 puta dnevno. 2x10 kom Cena 244. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. 5x10mL 515-04-861/03 26.125mg. 50mg/mL. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x200mL Cena 135.

4din (R) 1327130 tableta.Srbija ketokonazol .1din (R) 6137417 vaginalna tableta. canesten® 1. 3x1 kom Cena 106.2din (BR) 4157581 šampon.09.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. infekcije kosmatih delova kože 1.6 nedelja. aluminijumska folija.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. aluminijumska folija.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. bočica staklena. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.D.Srbija ketokonazol .2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).D. kutana kandidijaza.ZORKA PHARMA A. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).09.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. 2%. Paralelni lekovi: antifungol®. onihomikoze: 6. Pityriasis versicolor. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.2004 Cena 236. Paralelni lekovi: antifungol®. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. canesten® 3.Srbija ketokonazol .2004 Cena 64. Kansen.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. tuba. 500mg.REMEDICA LTD . Kansen.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.Kipar klotrimazol . 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. 200mg.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.22 MYCORIL® . 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.Kipar klotrimazol .06. 200mg. bočica plastična.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.06. Paralelni lekovi: aquarius. .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 1x100mL Cena 236. seboreični dermatitis krem: 1. izuzetno 400mg dnevno. blister. .12meseci. 2%.9din 515-04-296/04 28. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. canesten®.06. 1%.2 meseca.REMEDICA LTD . Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® . tuba. . Ketokonazol . Paralelni lekovi: aquarius.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Ketokonazol MYCOSEB® . Plimycol MYCORIL® .09. 2%.2004 209.6din 515-04-298/04 28.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.09.09. sistemske mikoze: nekoliko meseci. tuba. Plimycol MYCOSEB® . 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.D. sistemske gljivične infekcije. 1x30g Cena 142. deca 3mg/kg dnevno.9din (R) 4157582 krem. 2%.

abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . 2x10 kom Cena 487. obliterantne vaskularne bolesti.09.12.12. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. blister. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. MYFORTIC . 180mg. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.6din 515-04-2683/03 19. blister. podeljeno u 3 doze. blister. 12x10 kom 515-04-2684/03 19.Švajcarska mikofenolna kiselina .05.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.NOVARTIS . 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). podeljeno u 3 doze.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno.GEDEON RICHTER LTD .2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M . maks.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. artroza velikih zglobova.Mađarska tolperison . Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. cervikalni i lumbalni sindrom.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. 150mg. mijelopatija. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . blister. 50mg. 12x10 kom Cena 13237. podeljeno u 3 doze.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta.Francuska tetrazepam .8din 515-04-785/04 04. spondiloza i spondiloar troza. encefalomijelitis).1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. 360mg. 1440mg dnevno. cerebrovaskularni poremećaji. maks.2003 Cena 26475. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03.

24 abecedni spisak registrovanih lekova .

S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči.05%. bol posle keratoktomije ili traume.Švajcarska diklofenak . 200mg. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.1 %.5din 515-04-03560-2 28.09. 0. najduže 5 dana kontinuirano. rastvor.05% rastvora na 6 sati. akutni i hronični rinitis.12. bočica.HEMOFARM AD . šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC .1% rastvora na 6 sati.12.Srbija acetilcistein . bronhiektazija.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. rastvor. 0. Fluimucil® 600 NACLOF® . 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. Nafazol NAKLOFEN® . . rinosinuzitis. rastvor. bronhijalna astma. krvarenje iz nosa. rastvor.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. Paralelni lekovi: Uniclophen.1%. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2007 Cena 64. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. pneumonija. cistična fibroza. 0.Srbija nafazolin . sinuzitis. D. Fluimucil® 100. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos.6din (R) 1112311 šumeća tableta. pneumokonioza.12.12.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND .4 kapi na 6 sati 0. 1x10mL Cena 50.8din (R) 1112310 šumeća tableta. NovaSoL. Paralelni lekovi: Benil®. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25.SANITARIJA . krvarenje iz nosa. rastvor. bočica sa kapaljkom. deca od 2. rinosinuzitis.4din 8600097400879 331/2007/12 23. TOVARNA ZDRAVIL. fiola. priprema za rinološki pregled.1% NAFAZOL .09.05 %.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: acc 100. Fluimucil® 200.Srbija nafazolin . bočica sa kapaljkom.05%.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. 75mg. 600mg.2 kapi na 6 sati 0.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis. rastvor. ampula. acc Saft. 1x10mL 3/2-10-7729 20. acc 200.6 godina 2 puta po 200mg.1din (R) 7110096 kapi za nos.D. deca 1.2004 . 1x5mL 515-04-244/04 29.1%. NovaSoL. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. 0. Nafazolin NAFAZOLIN .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.HEMOFARM .KRKA. Paralelni lekovi: Benil®. bočica.01. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23.Slovenija diklofenak . 0. 5x3mL 3838989501624 Cena 59. rastvor. fiola. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. Uniclophen® 0.01.1%. bočica sa kapaljkom.2002 doziranje: polenska kijavica. kataralno zapaljenje srednjeg uha. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. priprema za rinološki pregled.2002 Cena 147.

diklofenak duo remevita® plus. 2x10 kom Cena 181. diklofen®. diklofenak retard. blister. blister. TOVARNA ZDRAVIL. stomatološke operacije. D. ako je potrebna dnevna doza od 150mg.2 puta po 75mg. diclofenac duo. diclofenac-retard. diclofenac-retard.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima.D. dismenoreja 50 -150mg dnevno. rapten® duo NAKLOFEN® . diklofenak Forte.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. posle porođaja.11. 1%. doza održavanja 1. voltaren NAKLOFEN® DUO .D. diklofenak.Slovenija diklofenak . diklofenak. Paralelni lekovi: diclorapid®.1din 3838989500320 570/2005/12 23.Slovenija diklofenak . diklofenak retard. Naklofen® retard. diklofen. diklofenak. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . Naklofen®. .D. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1.09.3mg/kg dnevno. dismenoreja.Srbija naproksen .Slovenija diklofenak . Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. diklofenak duo remevita®. 100mg. Naklofen® retard. diclofenac duo. TOVARNA ZDRAVIL. rapten rapid. diklofenak Forte. 75mg. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. diklofen®. povrede mekih tkiva. diklofen®. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita® Plus. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. blister. Naklofen®. blister.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula. rapten® duo NAKSETOL .KRKA. 1x60g Cena 126. . 550mg. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. jednom na dan. diklofenak. Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten-K®.11. D.D. diclorapid®. diclofenac BMS. rapten rapid. diclofenac duo. Naklofen® duo. tuba.3 doze.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. rapten rapid.6din 515-04-1054/04 05. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.KRKA.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofenak Forte.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. rapten-K®. rapten-K®.09.2004 . 50mg.150mg dnevno podeljeno u 2. strip.KRKA.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. ako je neophodno.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. Naklofen® duo.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. diklofenak duo remevita®. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL. diklofenak duo remevita®. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. 50mg. diclofenac BMS. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. .11. diclofenac-retard. D. .05.

HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 500mg. glavobolja. blister. 375mg.Srbija naproksen .KRKA.03. Naproksen. 550mg. glavobolja. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3 puta po 250mg dnevno. strip. zubobolja. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. Paralelni lekovi: Naksetol.2006 Cena 120.D.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. reumatska oboljenja. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. bolovi u kičmi. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. D. 500mg.09. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. blister. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. blister. Paralelni lekovi: Naksetol. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. blister.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Naproksen . postoperativni i ginekološki bolovi. D. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. TOVARNA ZDRAVIL. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Naproksen. reumatska oboljenja. .3din 8608807101009 249/2006/12 03. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg.09.09. Nalgesin® forte. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140.Slovenija naproksen . Naproxen NAPROKSEN . Naproxen NALGESIN® S .D. 275mg. postoperativni i ginekološki bolovi. 2x10 kom 515-04-05169/03 28.POLFARMEX SA . Nalgesin® S.Slovenija naproksen . Nalgesin® forte. . bolovi u kičmi. Paralelni lekovi: Naksetol. migrena. vanzglobni reumatizam. Nalgesin® forte. rektalno odrasli 2 puta po 500mg.3 puta po 275mg. Naproxen NALGESIN® FORTE .M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. Paralelni lekovi: Naksetol. migrena.6din (R) 1162107 film tableta. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.4din (R) 5162422 supozitorija.03.2 puta po 550mg. Paralelni lekovi: Nalgesin® S.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. 2x10 kom Cena 130.09. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. zubobolja.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. vanzglobni reumatizam.2004 Cena (R) 1162667 tableta. Nalgesin® forte. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. Nalgesin® S. Naproxen NAPROXEN .M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. Nalgesin® S.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. .Poljska naproksen .D. 250mg. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA. Naproksen.

SANA HAMMEUM . . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.IVAX CORPORATION. hipovolemijska dehidratacija.Srbija natrijum-hlorid .2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01.Belgija mometazon .09. 9g/L. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.9%. 50mcg/doza. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.2003 doziranje: polenska kijavica. hipovolemijski šok. USA . 9g/L. boca plastična.v. Cena 1015. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.Crna Gora natrijum-hlorid . .08.06.USA beklometazon . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hiponatrijemija. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.06.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .7din 8600097200127 773/2006/12 05. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. hiponatrijemija. 9g/L.HEMOFARM AD .06. inf.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC .SCHERING-PLOUGH LABO N. suspenzija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica sa raspršivačem. boca.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.V.Srbija natrijum-hlorid .HEMOMONT D.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.9%.7din 515-04-1366-1 30. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).v. 400mcg dnevno. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijski šok. 1x500mL . odrasli i. inf.O.05%. 1x500mL Cena 59. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. hipovolemijski šok. boca. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. maks. hipovolemijska dehidratacija. odrasli i. boca staklena. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. inf.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. suspenzija.8din bočica sa raspršivačem.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.09. odrasli i.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.9%. hiponatrijemija.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.2006 Cena 48.v. hipovolemijska dehidratacija. 9g/L. 0.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .O.

hiponatrijemija.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.6% od telesne mase. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika.9din 8588000227778 551/2005/12 19.Slovačka kromoglicinska kiselina . 8. hipovolemijska dehidratacija.33g/L. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. prosečnom brzinom 80 kapi/min.UNIMED PHARMA S. NATRIJUM KROMOGLIKAT . kalijum-hlorid . hipovolemijska dehidratacija.Srbija natrijum-hlorid .Srbija natrijum-hlorid. .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.O.O.10. rastvor.6g/L+0.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.6% od telesne mase. 1x10mL Cena 239. starosti 1-2 kapi u oči. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.HEMOFARM AD . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.HEMOMONT D. kalijum-hlorid . 5%+0.5 -1L dnevno. 20mg/mL. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. 8.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. bočica sa kapaljkom.3g/L+0.O. boca.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. kalcijum-hlorid. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. ukupna dnevna doza 2. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). .2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Cena 65. hipovolemijski šok.5 -1L dnevno. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).HEMOMONT D. .ZDRAVLJE A.12. hipovolemijski šok. 1x500mL Cena 107. hiponatrijemija.9%. natrijum hlorid . Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . 1x500mL Cena 59.O. hipovolemijska dehidratacija. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 . odrasli i. inf.O.33g/L.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .6g/L+0. kalcijum-hlorid.R. hiponatrijemija. ringer’s Injection. . odrasli 500.2000mL za 24 sata.3g/L+0.9%.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.06.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Cena 65. ukupna dnevna doza 2.06.Crna Gora natrijum-hlorid. ringer’s Injection. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. deca: oko 5mL/kg/sat.09. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.v. boca.5din boca plastična. 9g/L.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.5din boca staklena. hipovolemijski šok. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.D. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .Crna Gora glukoza.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.

Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.SCHERING AG . NEBIDO® .Srbija natrijum-pikosulfat . duboko u glutealni mišić. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta.08. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana.2005 412.12.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. sve dok je pacijent izložen alergenu.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. ampula. NATRIUMBICARBONAT .300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.2005 . NAVOBAN . maks. selektivni (R) 1107630 tableta. bočica staklena.5din 15. sporo.12. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. deca preko 2 godine 0.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata.12. 1.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju. posle primene može doći do zamagljenosti vida. 5mg. preoperativno čišćenje creva. 10x5mL Cena 15653. 1000mg/4mL.2005 19. ampula.4%. hiperhloremična hiponatremija. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. te se 15-20 min.D. 5mg. 1x4mL Cena 8677.2mg/kg.NOVARTIS .2002 Cena 6002. 8. odnosno.5 mmol/kg na sat.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.Nemačka nebivolol . blister.08. blister.. 5mg. blister.2003 doziranje: metabolička acidoza. . priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. postoperativna opstipacija. 5mg. 5mg dnevno.Nemačka testosteron . maks.08.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . tvrda.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .08.1din 3/2-10-5795/1 17. blister.Švajcarska tropisetron . Paralelni lekovi: andriol Testocaps. blister. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT . Testosteron depo NEBILET® . 5mg.4din (R) 1124032 kapsula.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.ZDRAVLJE A. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.12.m. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. 3x10 kom Cena 43. 5mg.

5mg i. teškoće pri gutanju. afte) i desni (gingivitis). faringitis. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. Paralelni lekovi: Neo angin®.O. bolovi u grlu.2mg+5.c. ili s. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. više puta dnevno.HEMOMONT D. . Miastenija gravis: odrasli 1-2.05.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. doze.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.7din 515-04-1453/04 15.2mg+5. NEOSTIGMINE INJECTION BP . ili s. mikonazol . angina). 2. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.2004 doziranje: 0.5mg i.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. pre dojenja. teškoće pri gutanju. iridociklitis). LTD .5mg i. bočica.v. zapaljenje krajnika (tonzilitis. novorođenčad 0. blister. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. grla i ždrela. 10x1mL . rastvor. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. 2.DIVAPHARMA GmbH . duboko u vaginu. keratokonjunktivitis. prehlada. i jedna ujutro tokom 7 dana. iritis.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . ili s.05.m.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .Crna Gora deksametazon.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. promuklost.05. NEODEKSACIN . bolovi u grlu. sor. povrede korneje. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17.m. zatim 1-2 kapi na 4 sata.c. laringitis. 1x10mL Cena 148. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. afte) i desni (gingivitis).Nemačka amilmetakrezol.Turska metronidazol. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. levomentol . neomicin .Nemačka amilmetakrezol.DIVAPHARMA GmbH .1%+0. keratitis. duboko u vaginu. 0. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.72mg.Nemačka neostigmin .A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .6mg+1. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. ampula.5mg. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07.6mg+1. 0. blister. laringitis.07.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči.25mg na 4 sata.5mg i. strip.07.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . levomentol .35%.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.c.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. 0.m.4-dihlorbenzil alkohol.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. angina). 500mg+100mg.2-0. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . prehlada. NEO ANGIN® . deca 0. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.4-dihlorbenzil alkohol.O. doze ekvivalentno je 1.0. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. zapaljenje krajnika (tonzilitis.1.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. konjunktivitis.02. promuklost. više puta dnevno.9mg. 0. faringitis. sor. grla i ždrela.

5mL.4din 8606103889041 401/2007/12 30.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.07.4din (R) 1155512 kapsula.5mL Cena 6604. 25mg. Paralelni lekovi: gabalept®. paralitički ileus. 300mg./0. N NEUPOGEN® .09.06. 1x0.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.5mL Cena 10730. napunjen injekcioni špric. blister.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. deca do 6 nedelja 4. 1. . maks. deca od 6 nedelja 12 godina 5.30mg tokom 2-4 nedelje. blister. bočica.Belgija netilmicin .5mL.2006 Cena (R) 1155513 kapsula.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. 30Mj. tvrda.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.V. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima.F.5mg/kg dnevno. deca 0. deca samo izuzetno 0. blister. ili s.v./0.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. napunjen injekcioni špric. odrasli početna doza 1 puta po 25.125 -1mg i.06. tvrda.2006 Cena 5051. postoperativna retencija urina: odrasli 0.2006 Cena 3233. NEOTIGASON® .HOFFMANN-LA ROCHE AG . 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07.Švajcarska filgrastim .c. maks.5-1.5mg i. 150mg/1.Nemačka acitretin .8g dnevno podeljeno u 3 doze.5. blister. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 2.06.5din 8606103889034 402/2007/12 30.m.4g dnevno podeljeno u 3 doze.06. 1x0.Nemačka gabapentin . maks.07mg/kg sporo i. postoperativne infekcije.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.2. tvrda.SCHERING-PLOUGH LABO N. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . NETROMYCIN® .1din (R) 1155511 kapsula.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. ili s.01.5mL Cena 326. 10mg. infekcije posttraumatskih povreda.1din 8606103170200 1198/2006/12 14. blister..D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. 75mg dnevno. zavisno od indikacije. teški poremećaji keratinizacije: individualno. tvrda. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.2 Mij/kg dnevno. infekcije urinarnog trakta. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. 1x1. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. NEURONTIN® . 5x10 kom Cena 1590.c. 25mg.01. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. Katena® .8 nedelja.GOEDECKE GmbH . infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. 10mg.. tvrda. 48Mj.5mL.05-0. različite infekcije potkožnog tkiva.6.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.m. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.

2006 .7din (R) 1122810 tableta. zatim oralno 40mg dnevno. 40mg.Švedska esomeprazol . 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. blister.8g dnevno podeljeno u 3 doze. 750mg.04.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06.Nemačka nikotinska kiselina .C. NIASPAN® .2002 Cena 696.P.2003  (R) 1084617 film tableta. blister. 375mg.MERCK KGaA . tablete progutati sa čašom vode. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. blister.2004 9536.1din 454/2006/12 06. tokom 4 nedelje.07. Katena® NEXAVAR® . maks. blister.4g dnevno podeljeno u 3 doze.04.04.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.Nemačka sorafenib . 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. NEXIUM . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .04. CORPORATION . gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. Paralelni lekovi: gabalept®. blister.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem. 200mg.09.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .3din 452/2006/12 06.2006 Cena 3362. 800mg. blister. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja.12.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 20mg.6din 451/2006/12 06.PFIZER H. bočica. 40mg. blister. 600mg. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 2. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.10. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13.12.6din (R) 1122811 tableta. 1. maks. zatim oralno 20mg dnevno. bočica.USA gabapentin .A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.09.2006 Cena 1472. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. blister.07. od 200mg) 2 puta dnevno.2004 Cena 487. tokom 4 nedelje. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 40mg.BAYER HEALTHCARE AG . masna hrana smanjuje efikasnost leka. 500mg.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem.ASTRAZENECA AB . 1000mg. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.

D.7din 8600097400541 333/2007/12 23.2007 doziranje: hipertenzija. maks.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. cordipin® retard. Nifelat®. bočica. Nifelat P®. blister.HEMOFARM AD .N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.02. zinacef NIMBEX™ .2006 j01dc cefalosporini.ZDRAVLJE A. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.09. maks. bočica. 2mg/mL.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.5din 20mg. cordipin® XL. cordipin® XL. 5x10 kom Cena 79. tvrda. 1500mg.11. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.100mg/kg dnevno.11.Italija cisatrakurijum . podeljeno u 3. blister. 2 puta po 40mg. 1x1 kom . 20mg. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji.2002 183. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. blister.Srbija nifedipin . maks. Paralelni lekovi: cefuroksim. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. angina pektoris: 2 puta po 20mg. ampula.D.2002 Cena 324. 2 puta po 40mg. maks. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze. Paralelni lekovi: cordipin®. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. boca staklena. deca preko 3 meseca 50.GLAXOSMITHKLINE SPA . Xorimax®. zatim 3 puta po 20mg. ceroxim.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. 3x10 kom Cena 73.2006 Cena 1966.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). Nipidin NIFELAT® .Srbija nifedipin .ZDRAVLJE A.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. 250mg. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. NIFEDIPIN RETARD . . Cena 83. .2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. ampula.04.8 sati).C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.04. Nipidin N NILACEF® . 750mg.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.HEMOFARM AD . 10mg. dnevna doza 2000mg. NIFELAT P® .02.01. 2mg/mL. 5x2.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg.Srbija nifedipin .Srbija cefuroksim . cordipin® retard.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.4 doze (na 6. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. Paralelni lekovi: cordipin®.11.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. cefuroxim-MIP®.2004 83. 20mg. blister.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19.

upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. glavobolja. bočica. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. glavobolja. Nimesulid. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. NIMESULID .Nemačka nimodipin . 100mg.04.D. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. Nimulid®-Md. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). dismenoreja.3 doze.8din (R) 3163021 *suspenzija. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 400mg dnevno. NIMULID® .04.01.12. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). postoperativni bolovi.2003 doziranje: reumatoidni artritis. bočica.BAYER HEALTHCARE AG . sportske povrede. . deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.v.03. . 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). inf. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. inj. zubobolja. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. ampula. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. 2mg/mL. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. sportske povrede. zubobolja.Indija nimesulid .HABIT PHARM A. Nimulid®-Md. odrasli 150mcg/kg (intubacija). Nimulid®. Paralelni lekovi: aulin.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.2002 doziranje: reumatoidni artritis. glavobolja.5mg/h). 50mg/5mL. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. Nimulid®. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. Paralelni lekovi: aulin. 10mg/50mL. 100mg. .D.PANACEA BIOTEC LTD. postoperativni bolovi. Nimulid®-Md. 1x50mL Cena 1120.SRBOLEK A. bočica.2000 doziranje: reumatoidni artritis. actasulid® NIMOTOP® S .Srbija nimesulid . (osobe sa manje od 70kg 0.4din 8606007910254 65/2007/12 11. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). maks. 100mg. Paralelni lekovi: aulin.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. zubobolja.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. blister. blister. a najduže 14 dana. 5mg/mL.2002 Cena 100. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta.06. 2x10 kom .Srbija nimesulid . blister. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. zatim 1.2mcg/kg u minuti.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. postoperativni bolovi. dismenoreja. actasulid® NIMESULID . dismenoreja. sportske povrede. maks. 400mg dnevno.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.04. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5.

glavobolja. 1x10 kom Cena 78. postoperativni bolovi. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. . LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. Nifelat® NIRMIN® .2din 8901168601073 308/2006/12 08.D. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. inj. cordipin® retard.01-0.v. po potrebi ponoviti.Indija nimesulid . . cordipin® XL. anesteziji.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98.O. 5mg/1. . 50x1. Nitrolingual®. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati.2002 doziranje: reumatoidni artritis.6mL Cena 1193. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. najviše 2 puta. 50x1. incizijama kože. . 20mg (u bolnici). Nitroglicerin. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. spor tske povrede. 100mg.2mg/min (početi sa 0.7din 8608807100361 885/2007/12 25.04. tvrda.1din 3/2-10-4197 20.6mL. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.Indija nimesulid .2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.v. angina pektoris: 2 puta po 20mg. dismenoreja. i. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. (posle efekta postignutog i.01mg/min do željenog odgovora). .2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 1mg tokom 3 min. 1%. ampula. maks.. 3x10 kom Cena 83. inj.2007 Cena 646.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju.v. inf. 1x10 kom N NIPIDIN . blister. blister. 20mg. Nitropen spray .04.Bosna i Hercegovina nitrazepam . zubobolja.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.01-0.) 0.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL . sternotomiji: i.03.5mg.Srbija nifedipin .005-0. ampula.D.Srbija gliceriltrinitrat . actasulid® NIPAM . akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.14 godina 5mg. deca do 1 godine do 2.6mL.BOSNALIJEK D.PANACEA BIOTEC LTD. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. Nimulid®. akutni infarkt miokarda.6mL 8608807100354 884/2007/12 25. 2 puta po 40mg. deca od 6. NIMULID®-MD .2002 doziranje: hipertenzija. u razmacima od 10 min. Paralelni lekovi: cordipin®.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.07. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.04. maks. Nifelat P®. Paralelni lekovi: Nitro-dur.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem.12.PANFARMA D.PANACEA BIOTEC LTD. 5mg.02mg/min. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris.O.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta. traumatska oštećenja tetiva. tuba. 1x30g Cena 155. Paralelni lekovi: aulin.M02AA. 1mg/1.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. deca od 25 godina 2. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.5-5mg. Nimesulid.

doza održavanja 4-8mg. Nitroglicerin. Lemod-Solu.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija. blister.24 sata.5mg.7din (R) 1047177 tableta.2006  (R) 1402192 tableta. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26.D.Srbija metilprednizolon . 0.SRBOLEK A.02. po potrebi ponoviti za 3 minuta.Srbija nitrendipin . prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. posle pauze od 8. doza održavanja 2-8mg dnevno.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.2002 Cena 141.4din 40mg. blister. Cena 622.2003 Cena 2294. Lemod depo. 80mg.5din 8600064105981 123/2006/12 06.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.01. ili i.v.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. Paralelni lekovi: Lemod. u sedećem položaju. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. NITRO-DUR . 4mg.8-1. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. folija.5mg sublingvalno. 1x28 kom 515-04-285-1 01.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Nirmin®. Lemod® . Nitro-dur.12.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG . najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. . Nitropen spray NITROGLICERIN .6din (R) 9102631 transdermalni flaster.D. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. ukloniti za 12.5mg/kg dnevno. do 6 puta dnevno.09.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® . 2x10 kom Cena 99. profilaksa 0. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. Nitropen spray N .ZDRAVLJE A. 1 sat pre. maks. 40mg. Nitrolingual®.Solu NITREPIN® . izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.v. Paralelni lekovi: Nirmin®. Cena 1053. deca preko 6 godina početna doza 0.02.Srbija gliceriltrinitrat .08.m. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.v.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica.Švajcarska gliceriltrinitrat .D.4din 20mg. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. Nitrolingual®. ZRENJANIN . blister. 40mg dnevno. 2x10 kom Cena 53.v.08. na početku i po završetku citostatske terapije. 10mg.6din 8608809000614 208/2007/12 16.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. akutni napad angine pektoris: terapija 0. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije.4din 8600064105998 124/2006/12 06. 20mg.12. 1x40 kom Cena 49. liobočica sa rastvaračem u ampuli. ostale indikacije: 10-500mg i. folija. .

10.O.10. meka.forte uzeti uveče.8din (R) 1029802 kapsula. 0.O. u profilaksi kaps.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. Paralelni lekovi: Nirmin®.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.Srbija gliceriltrinitrat . 250mg.CHEPHASAAR CHEMISCH . 150mg. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. meka.Nemačka nitroksolin .C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.6din (R) 1029801 kapsula. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. Nitrolingual® NITROXOLIN . Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. Paralelni lekovi: Nirmin®. 0.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. KG . akutni napad angine pektoris.5mL Cena 141.07. zastojno oboljenje srca: 0. blister. u profilaksi kaps. bočica sa raspršivačem.O. renalne i plućne kolike.PHARMANOVA D..2006 Cena (R) 1029804 kapsula.Srbija nizoldipin . 150mg. 250mg. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. bočica sa raspršivačem.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta.G. . blister. Nitroglicerin. 1x12. forte dnevno. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.02.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.4din 3/2-4206/00 20.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. forte. 1x4. 250mg.CHEPHASAAR CHEMISCH . Asthma cardiale.10.2006 Cena 513. blister.4mg/doza. kaps. blister. Nitroglicerin.10.2006 Cena 1500. 150mg.4-1. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .10. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.SLAVIAMED D. uzeti uveče. Nitro-dur.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18.12. meka.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. meka.2001 .4-1. blister. spastička migrena: 0. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . kaps.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. 5mg.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. meka.4mg/doza.O.Nemačka nitroksolin .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . blister. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . plućni edem. POHL-BOSKAMP GmbH & CO. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02. blister. Nitro-dur.10. meka. .Nemačka gliceriltrinitrat .

od 40 -100mcg/kg). relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. ORGANON . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.Srbija norfloksacin . 40mg dnevno.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.N.D. hronične infekcije prostate. 0.02.30mcg/kg (održavanje efekta). inj. inf.KRKA. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.08. i.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28. 400mg.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.v.06.Velika Britanija tamoksifen . N . 400mg.Velika Britanija tamoksifen . zatim 20. Uricin NOLVADEX® .v.11.D.ASTRAZENECA UK LIMITED .2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. 20mg.v. Tamoxifen NORCURON .080.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.V. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. Paralelni lekovi: Nolvadex®. blister. Tamoxifen NOLVADEX®-D . 50x1mL Cena 8358.09. Paralelni lekovi: Nofocin.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.1mg/kg.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. 10mg. D. 4mg/mL.Slovenija norfloksacin . 50. 10mg. 2x10 kom Cena 330. blister.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. Uricin NOLICIN® .4din 8606103714060 1615/2007/12 06.ASTRAZENECA UK LIMITED .SRBOLEK A.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i. maks. NOFOCIN . hronične infekcije prostate.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. blister. 2x10 kom Cena 330. inj. Paralelni lekovi: Nolicin®. lio-ampula sa rastvaračem. .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. . TOVARNA ZDRAVIL.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. blister. 3x10 kom Cena 660.08.2din 3/2-10-6211 19.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.Holandija vekuronijum .M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 188.

10.4mg/m2 dnevno.08.HEINRICH MACK NACHF. Paralelni lekovi: alopres®.10.5mL.01. 10mg jednom dnevno. od 7.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. 1x1. amlogal®.5mL.7. amlohexal.8din 3/2-10-10795 28. odnosno 1. odnosno 0. Tenox®. amlodipin.3mg dnevno. maks.12. Paralelni lekovi: alopres®. amlodipin. KG .310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . Turner-ov sindrom: 0. Paralelni lekovi: genotropin®. 15mg/1.6din 3/2-10-10795/1 28. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S .0mg/m2 dnevno. Tenox®. Norvasc®.12. vazotal N . Humatrope NORMODIPINE® .5mL 3/2-10-10797 28. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. a od 4.2007  (R) 1149081 tableta. najbolje uveče. amlopin Lek®.2007  (R) 1149082 tableta.01. dana 50mcg (bledo plave tabl. se uzimaju uz obrok.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.Nemačka kvinagolid .) jednom dnevno tokom prva 3 dana. 3x10 kom Cena 686. 150mcg. amlodil.-6. Monodipin. blister.Mađarska amlodipin . oligomenoreja.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. doza održavanja 75-150mcg.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.GEDEON RICHTER LTD . dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl. tabl. blister. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.12.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.1.01.2006 doziranje: hipertenzija.Nemačka amlodipin . 25mcg/50mcg.5mL Cena 11300.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5mg. amlodil. vazotal NORPROLAC® . 1x1. GmbH & CO. amlogal®.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. amenoreja.FERRING GmbH . angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. 10mg. blister. blister.05mg/kg dnevno.15 -0. 5mg/1. blister.Danska somatropin . 1x1. amlopin Lek®. 5mg.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. NORVASC® . 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.5mL. supstituciona terapija: odrasli 0. amlohexal. maks. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.5mL Cena 27107. Cena 41695. blister.) dnevno.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.0. 10mg dnevno. 75mcg. Monodipin.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.025. Normodipine®. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.035mg/kg dnevno. 10mg/1.) dnevno.

ABBOTT LIMITED .2.O.11.11. Nafazol. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. dnevno tokom 12 dana. Normodipine®. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos.6din 515-04-2214/03 02. 50x5mL Cena 711.5 -1g sporo i.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju.m. maks.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.11.Danska noretisteron.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. estradiol .2003 doziranje: polenska kijavica. 0. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0.4 kapi 0. vazotal NORVIR . 100mg.PFIZER . uz obrok.12.PHARMANOVA D. amlodipin. blister. 4x1 kom Cena 26593. NOVALGETOL® .v.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.O.2003 Cena 64. Baralgin M® NOVASOL . bočica sa kapaljkom. Monodipin. amlodil.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. 1mg+1mg. 10mg jednom dnevno. ili 1. maks.Srbija metamizol-natrijum . meka. priprema za rinološki pregled. bočica. 10mg. rastvor. .2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. kataralno zapaljenje srednjeg uha. rastvora na 6 sati. osteoporoza: 1 crvena tabl.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . inj. rastvor. Nafazolin NOVOFEM® . prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.GALENIKA AD . bočica sa kapaljkom.12. uz obrok. Paralelni lekovi: analgin®. postoperativnih). rinosinuzitis.Srbija nafazolin .5g/5mL. deca 1.NOVO NORDISK A/S . 0.MANUFACTURING CENTER . Paralelni lekovi: Benil®. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. amlohexal. 3x10mg Cena 1257. akutni i hronični rinitis. zatim 1 bela tabl. rastvora na 6 sati. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. Tenox®.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. krvarenje iz nosa. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26.2 kapi 0.9din 8608808101381 2081/2007/12 25.5g i.05%. 1x28 kom . najduže 5 dana kontinuirano.1 %.1din (R) 7110336 kapi za nos.USA amlodipin .. inj.2003 doziranje: hipertenzija.1%.09. Paralelni lekovi: alopres®. amlogal®. amlopin Lek®.05 %. 1x10mL Cena 50. 2. dnevno tokom 16 dana.Velika Britanija ritonavir . 5g dnevno. ampula. kontejner za tablete.

bočica.11. parenteralni.Danska repaglinid .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.Danska insulin aspart . karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL.10. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. blister.5din 3/2-10-6837 22. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju.2din (R) 1341351 tableta./mL. do najviše 4mg uz glavne obroke. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. 0. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin aspart .5mg.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.12./mL. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10.12. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. 100j.5din 3/2-10-9161 26. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi./mL.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . uložak. vrstu insulina. vrstu insulina. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S .NOVO NORDISK A/S . 16mg dnevno. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .2002 Cena 1262.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. blister. blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.10. 100j. 1mg.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100j. maks.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. Paralelni lekovi: Novorapid®.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.Danska insulin aspart . 100j. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .2002 Cena 1237. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.08.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin aspart . 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. parenteralni. 5x3mL . 2mg. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju. 5x3mL a10ad insulini i analozi. 1x10mL Cena 2804.5mg (početno). Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S .NOVO NORDISK A/S . NOVORAPID® .4din (R) 1341352 tableta. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju.3din 3/2-10-8089 27.

2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.3mL Cena 63787.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija. liobočica sa rastvaračem.12.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 200mg.08.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09.8din 3/2-10-9163 26. 100mg.6-1./mL.2mg. zatim u intervalima 4 -12 sati.6-1. maks. rupan.07. maks. deca od 1-2 god. Nurofen active. 100j. deca od 3-7 god.. uložak. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. 2. 1x100mL 515-04-1712/04 09. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. . Ibu . Upfen NUROFEN ACTIVE . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. doza održavanja 0. 1x2. parenteralni. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x4.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.Velika Britanija ibuprofen . bočica od tamnog stakla.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.5din 3/2-10-9164 26.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.2 g/d. liobočica sa rastvaračem.Hemofarm. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.Velika Britanija ibuprofen .07. blister. blister. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.2002 Cena 123117.07. NUROFEN . posle jela.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta. blister. deca od 8-12 god. posle jela.07. na 2.2 g/d. 200mg. bočica. 100mg/5mL.07. 2. 200mg. . 2x6 kom 515-04-1714/04 09.43. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . Paralelni lekovi: Brufen®. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .4mg. 1.Danska eptakog alfa (aktivirani) . Nurofen Liquid. sirup 3-4 puta po 100mg.2 g/d. blister. 100mg/5mL. sirup 3-4 puta po 50mg.3 sata u početku.2 -1.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. 2x6 kom .2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta.07. inj.2-1.v. primenjuje se isključivo i. 3-4 puta po 200mg. vrstu insulina.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.NOVO NORDISK A/S .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 2.NOVO NORDISK A/S . ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.4 g/d. teške epizode krvarenja 3. doza održavanja 0. Paralelni lekovi: Novorapid®. Ibuprofen.Danska insulin aspart .12.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija.

2004 Cena (BR) 1162657 kapsula.05. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. 500000i.12.27g+0. triptofan. lizin. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.714g+0. glicin...09.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. 3-4 puta po 100mg. izoleucin.j.02g+0. leucin. 5.38g+4.Hemofarm. prolin.j.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.951g+0.27g+0.7mg+2.j.02g+0. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.071g+1. 2.7mg.85g+0.955g+ 0.071g+1.57g+0.3g+0. deca od 8-12 god.595g+0. fenilalanin.48g+1. kalcijum-hlorid. Nurofen. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000.2 g/d. plastična kesa. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11. Nurofen. deca od 1-2 god.393g+1. a odstranjuje posle 3 nedelje. meka. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.51g+0. . 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. .714g+0.3g+0. valin. meka. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.6-1.595g+0.12.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju.1. kesica. deca od 3-7 god. Upfen NUTRINEAL PD4 .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.Srbija nistatin . deca od 8-12 god.2007 Cena 56.184g+ 0.51g+0. 200mg.2. blister. 100000i. deca od 3-7 god.09. Upfen NUROFEN LIQUID . alanin. 1x10 kom Cena 43.646g.07.V.B05D... serin.85g+0.A07AA02 ANTIDIJAROICI.600000 i.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.393g+1. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. Paralelni lekovi: Brufen®.. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze. .85g+0.57g+0. 3-4 puta po 200mg.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.Velika Britanija ibuprofen . nedonoščad 4 puta po 100000 i. etinilestradiol .48g+1.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Nurofen Liquid.05. 3-4 puta po 200mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta. blister.. maks. 200mg.j. Paralelni lekovi: Brufen®.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.51g+0. arginin. rupan.51g+0.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.4 g/d.j. L-tirozin.Hemofarm. natrijum-laktat.j.85g+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. NUVA RING . treonin . blister. rupan.BAXTER HEALTHCARE S.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. . 3-4 puta po 50mg./mL.Irska natrijum-hlorid. bočica.951g+0. doza održavanja 0. 5..RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.2din 8600097400046 964/2007/12 10. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. tirozin. NYSTATIN . histidin.A. Ibuprofen. plastična kesa.j. Nurofen active. 3-4 puta po 50mg. 11.38g+4. Ibu . Ibu .955g+ 0. Ibuprofen. deca od 1-2 god.HEMOFARM AD .646g. posle jela.-1 Mi. 3-4 puta po 100mg.ORGANON AGENCIES B. metionin.Holandija etonogestrel.184g+ 0.

.O. NYSTATIN . 100000i.4din 10.O. N .2007 113.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).j.Srbija nistatin . 100000i.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju./g. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1..2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.Srbija nistatin .05.4din 10./g.PANFARMA D.j. tuba. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.j. tuba. bočica plastična.05. 32. . 1x15 kom Cena 54.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.2007 mesto u NYSTATIN .j. 100000i.04. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).6din 8600097400909 491/2006/12 07.HEMOFARM AD .

31 abecedni spisak registrovanih lekova .

D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. emoclot d.b. 1x10mL Cena 37328. OCTAGAM® .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.08.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.Srbija ciklopiroks . 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28. octanate 250 OCTANATE 1000 .m.JUGOREMEDIJA A. emoclot d. emoclot. emoclot.. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.. octanate 250 OCTANATE 1000 . nespecifični Cena 11572. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28. 1%. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.12.5g. Haemoctin SdH.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. Ig vena OCTANATE .2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.Švedska faktor VIII . ZRENJANIN . bočica. bočica.4din 3/2-10-4003 12.OCTAPHARMA AB . octanate 250 O .08. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. 2. tuba.m. Haemoctin SdH.I. 500i. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. Humani imunoglobulin 5%. octanate 1000.j./mL.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.10. 100i. 100i. octanate./mL.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04. 1x10mL Cena 15283. 1x10mL Cena 37328.Austrija faktor VIII . octanate.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.m.09. 1%./10mL.I. Haemoctin SdH.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot d. Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: Beriate P.D./kg. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28.b.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. Paralelni lekovi: Beriate P. intravenski .2002 Cena 109.10. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.j.1din (R) 4157311 prašak za kožu.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.H .j.Austrija faktor VIII .b.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. emoclot.H .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2002 Cena 113. bočica.H .4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.10.9din (R) 4157312 krem.I.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1%.j.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .

emoclot.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. octanate 1000 OCTANATE 250 .OCTAPHARMA S. liobočica sa rastvaračem.H .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.Švedska faktor VIII . octanate 250 OCTANATE 250 . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. liobočica sa rastvaračem./5mL.Austrija faktor VIII .Austrija faktor IX .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. octanate.09. 1x10mL Cena 37328.A. octanate.2din 8606103442109 1656/2006/12 15... liobočica sa rastvaračem.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 50i. emoclot.j.. emoclot d.2din 8606103442116 1659/2006/12 15.m. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta..j. liobočica sa rastvaračem./mL.2din 50i.j.OCTAPHARMA S. Paralelni lekovi: aimafix. 500i.09.A. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Francuska faktor VIII . octanate.S . emoclot d.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.m. octanate 1000 OCTANINE F . 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno. Haemoctin SdH.I. Haemoctin SdH. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Beriate P. Haemoctin SdH.Francuska faktor VIII . Haemoctin SdH.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.9din 3/2-10-4032 12.I.b./mL. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. 50i. Immunine O . 100i. emoclot. octanate.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot d. Cena 10212.b.OCTAPHARMA AB .I.12./mL. 1x5mL Cena 10212./mL.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.j.S . Cena 10212.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju.H . Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: Beriate P.j. emoclot.I. emoclot d.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.08. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.09. 1x5mL Cena 16443. octanate 1000 OCTANATE 250 . Paralelni lekovi: Beriate P.

01.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . estrofem®.03. 0. 1mg/mL+20mg/mL. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Piracetam .GALENIKA AD . dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.5din 8608808101435 496/2006/12 07. 10x5mL O Cena 253.03. 2500mcg/2mL.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.03.2002 Cena 172. fenoksietanol .GALENIKA AD . 10mg/mL.O. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. 1x250mL 515-04-4943-1 16. trauma i operacija na mozgu.O. blister. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.PLIVA HRVATSKA D.12.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. 1mg/mL+20mg/mL. bočica. 5x1mL Cena 152.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). ampula.Srbija estradiol .03. OHB12 . monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju.O. OESTRADIOL .2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. OIKAMID . vagifem® OFTALMOL .1din (R) 1073162 kapsula. bočica.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.11. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.5din 8608808101442 61/2007/12 11.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).HEMOMONT D. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.3din (R) 7090752 kapi za oči.Crna Gora prednizolon . rastvor.5%.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 1x1000mL 515-04-4943-3 16. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. tvrda.04. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. . zatim 2500mcg jednom mesečno. . 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.5din 3/2-10-9117 25. 1g.Hrvatska piracetam .Austrija oktenidin. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.O. do godinu dana. boca. monokomponentni Cena 62. 400mg.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. zavisno od indikacije.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. ampula. preoperativna priprema kože. posle apopleksije.Srbija hidroksokobalamin . 5x2mL Cena 200. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. bočica sa raspršivačem. 1mg/mL+20mg/mL. ampula.03. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. 1mg/mL+20mg/mL. delirijum alkoholičara. boca plastična.SCHULKE & MAYER .

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

7din (R) 5086524 supozitorija. PcM-Hemofarm. 80mg. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2004 Cena 68. strip.2002 2557. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. supozitorije.12. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 150mg. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28..09. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.SIGMAPHARM .06. inf.O.O. Panadol. blister.06.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.Srbija paracetamol .09. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29.09. 1x10 kom Cena 32. Paracet PARACETAMOL . Paralelni lekovi: efferalgan®. deca dobijaju maks. 450mg. Paralelni lekovi: carboplatin.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. od 80mg na svakih 6 sati. bočica.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. PcM-Hemofarm. tokom 15-16min. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.2003 Cena 63. 50mg. 4g dnevno.Srbija karboplatin . 500mg.09. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB .4din (BR) 1086451 tableta.2003 Cena 532.2002 19.GALENIKA AD .3din 18. 600mg. strip. 4 doze u 24 sata. bočica. 150mg. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. NIŠ . u razmaku od 4-6 sati.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. Febricet.8din (R) 5086527 supozitorija. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. strip. cycloplatin 150. 4g dnevno. Paraplatin® PARAPLATIN® ..USA karboplatin .8din (R) 5086526 supozitorija. Febricet.2003 Cena 583. kao kratkotrajna i. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. maks. blister. cycloplatin 50.2003 Cena 73.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.2004 Cena 83.v. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. maks. Paracet PARAGAL . Paralelni lekovi: efferalgan®.5din (BR) 1086522 tableta. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.2004 Cena 110. 100mg/mL. 300mg. bočica.12. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. strip.07. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. 500mg. bočica. Panadol.5din (R) 5086525 supozitorija. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.5din (BR) 1086450 tableta. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.REMEVITA D.2002 . 500mg.9din (BR) 3086523 sirup. bočica. 500mg. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.Srbija paracetamol .5-1g na 4-6 sati. u razmaku od 4-6 sati.12.12.06. 4 doze u 24 sata.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. ponavljati na 4 nedelje.5-1g na 4-6 sati. 120mg/5mL. deca dobijaju maks. kutija. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno.

inf.1mg/kg telesne težine. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. 6 kom Cena 515-04-60/04 04.12.. cycloplatin 150. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.E.01-0.9din 3/2-10-6212 11.5mg/10mL.BAXTER AG .2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.A. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 12 kom 515-04-60/04-1 04.v. ampula.V.v. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. KGaA . cycloplatin 50.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta. 10 minuta pre seksualnog odnosa.. 5x10 kom Cena 432. PATENTEX OVAL N . 75mg.v.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.7din 3/2-10-9083/02 25. Immunorho. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM . 4mg/2mL. . novorodjenčad i odojčad i.G02BB.Holandija pankuronijum .2002 P Cena 67.07. rhesonativ® PARTUSISTEN® . i do početka 37. 5mg. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect.8din 3/2-10-4598 25.06.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. 75mg. 500mg. (20 kapi/min). zatim i. 0.01-0. 250mcg. .2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.Španija fenoterol .Nemačka nonoksinol .5din 9006968004273 2261/2006/12 06.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. 50x2mL Cena 4126.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. zatim i. 0. inf.v.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. Paragal PARTOBULIN® S/D . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. fiola.04mg/kg.N.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. Paralelni lekovi: carboplatin. ponavljati na 4 nedelje. kao kratkotrajna i.2002 .2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. tokom 15-16min.HEMOFARM AD . ampula. 0.Merz Pharma Gmbh & Co. 0.J06BB01 j06BB imunoglobulini. 0.12. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric sa iglom.02mg/kg ako je potrebno.Srbija paracetamol .06. humani . blister. ORGANON .02mg/kg ako je potrebno. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10.03-0.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju..v. PARTUSISTEN® . daje se sporom i. PAVULON® .Grčka fenoterol .v.05.11.05-0.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.

2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. inj.5mcg/kg s.j. maks. pen sa uloškom. PEGINTRON .+60i.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. VAKCINE j07c. jednom nedeljno. 1x0.+30i.j. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. deca dobijaju maks.5-1.A.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. pen sa uloškom.j.+4i. . 4g dnevno.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 135mcg/0. tokom 6 ili 12 meseci.5mL.6din 515-04-1631-1 15.08. napunjen injekcioni špric.. 3.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.Holandija peginterferon alfa-2b . 1x0.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. Febricet. napunjen injekcioni špric.5mL. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.5mL Cena 14624. 150mcg/0.01. Paracetamol PEGASYS® . 4 doze u 24 sata.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H. PENTACT-HIB . deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg. Panadol.2003 Cena 11839. 120mcg/0.)/0.09.5mcg/kg nedeljno.F.5mcg/kg nedeljno. 1x0. Paralelni lekovi: efferalgan®. (10mcg+40D. P .5din 8606103889010 515-04-1783/04 19.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.6din 515-04-2999/03 15.. 80mcg. PEGINTRON .Irska peginterferon alfa-2b . u razmaku od 4-6 sati. 1x0.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. 180mcg/0. i 4.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.5mL Cena 1371. liobočica sa rastvaračem. bakterijske i virusne vakcine. 1x0.Švajcarska peginterferon alfa-2a .J07C.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 1x0.5mL. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.5-1g na 4-6 sati.c. jednom nedeljno.+32D. revakcinacija posle godinu dana.5mL. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.c.5mL Cena 17530.08. HCV . 50mcg.SCHERING PLOUGH .2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.5mcg/kg s. 2 i 3 .4din 515-04-1631/03 15.5mL Cena 7302. liobočica sa rastvaračem u špricu.07.j.5-1.+8D.j. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. 1.07. hronični B hepatitis.5mL. Paracet.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x0. tokom 6 ili 12 meseci.09. inj. 1. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. mesec po rođenju.j.SANOFI PASTEUR S.5mL 2.

+30i.SANOFI PASTEUR S. posle jela. 1x0.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Paralelni lekovi: damaton®. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. mesec po rođenju. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. asacol®. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg.v. PeNTILIN® forte.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju. Trental®. ampula. posle jela. 100-300mg dnevno ili spora i. 5x5mL Cena 140.m.9din 3838989508357 222/2005/12 15. 2 i 3 . inj. 2x10 kom Cena 158.+32D. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. Trental®.Nemačka pentoksifilin . Trental® 600 P .06. Trental®.A07EC02 ANTIDIJAROICI.08.j. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06.v. kutija.5mL 2. 500mg.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Trental® 600 PENTILIN® FORTE . PentoHeXaL® 600. kutija. 600mg.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.+10mcg)/0. PentoHeXaL® 300. Pentilin®. 400mg. 10x10 kom Cena 2685.Slovenija pentoksifilin . Pentoksifilin. D.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. 3. PeNTILIN® forte. 100-300mg dnevno ili spora i. PentoHeXaL® 600. TOVARNA ZDRAVIL.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.08. 2x10 kom Cena 251. Paralelni lekovi: damaton®. PentoHeXaL®.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.+25mcg+25mcg+40D.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.(inf.KRKA.D. TOVARNA ZDRAVIL. Trental® 600 PENTOHEXAL® .5mL.) 100-200mg dnevno. blister. influenzae tip B. PentoHeXaL® 300.5mL Cena 515-04-1755/04 28. 1g.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. PENTILIN® . inj.Slovenija pentoksifilin .j.j. maks.06. blister.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. 2427. 600mg.08. PentoHeXaL®. i 4. Salofalk®.j.03.07. 100mg/5mL. parenteralno i. Claudicatio intermittens: parenteralno i. revakcinacija posle godinu dana. liobočica sa rastvaračem u špricu.A.SALUTAS PHARMA GMBH .08.8din 8606102233104 1240/2007/12 07.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . D. Paralelni lekovi: 5-aSa.. (40i. Salofalk® 500 PENTAXIM .(inf. 400mg dnevno. Salofalk® 250.D. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . Pentilin®. Pentoksifilin. inj.KRKA.4din +8D. ampula.8din 3838989503871 220/2005/12 15. Paralelni lekovi: damaton®.Francuska vakcina protiv H. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). inj. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. PentoHeXaL® 300.Švajcarska mesalazin . . . 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15.j. 100mg/5mL. PentoHeXaL® 600.m. Pentoksifilin. kutija.) 100-200mg dnevno.

Trental® 600 PENTOVIT . 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Trental®. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.03. Trental®.O.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. 50x1g . Pentoksifilin. PENTREXYL . PeNTILIN® forte. 400mg. PentoHeXaL® 600. 400mg dnevno. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. Cena 600mg. Paralelni lekovi: damaton®.07. Pentoksifilin. Pentilin®. cijanokobalamin . inj. posle jela. PentoHeXaL® 300.m.v. Trental® 600 PENTOKSIFILIN .. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.Rusija tiamin.07.03.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. maks. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. meningitis 2g i. Paralelni lekovi: damaton®.(inf. 300mg/15mL. Paralelni lekovi: ampicilin.USA ampicilin .O. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PeNTILIN® forte.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. inj.A11EX. 1g. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. ampula. dnevno (ujutru i uveče). meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Paralelni lekovi: damaton®.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 .) 100-200mg dnevno. na 6 sati. ampicilin alkaloid®.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. . PentoHeXaL® 300. blister. folna kiselina (vitamin B11). PentoHeXaL®.SALUTAS PHARMA GMBH . 100-300mg dnevno ili spora i. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . PentoHeXaL® 600.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. bočica.PANFARMA D.BRISTOL-MYERS SQUIBB . bočica. Claudicatio intermittens: parenteralno i. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. PentoHeXaL®.Nemačka pentoksifilin .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Pentilin®. piridoksin.VEROFARM .SALUTAS PHARMA GMBH . 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. Pentilin®.07. nikotinamid. PeNTILIN® forte. Trental®. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. PentoHeXaL®. lečenje tokom 2 meseca.04.Srbija pentoksifilin .v. blister.Nemačka pentoksifilin .

1din 8600097400206 338/2007/12 23.1din 515-04-363/04 09. Pentrexyl PERIGONA® .HEMOFARM AD .12. 250mg/5mL.2002 Cena 498.2%.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® .86mg. blister. 18.12.12. ampicilin alkaloid®.2002 Cena 181. PHENOBARBITON .Nemačka glukozamin .INNOTECH INTERNATIONAL . tuba. 1.2004 Cena 2450. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta. 100mg. pre ili u toku jela. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19. blister.2002 Cena 254. blister.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. 392.5g 3/2-10-9115 19. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX .M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.9mg.9din 3/2-10-9114 19. bočica.5din (R) 6136932 vagitorija.6mg+131.6din (R) 6136931 vaginalna tableta.06. uveče.G02BB.12.Francuska benzalkonijum-hlorid .7din (R) 4136934 vaginalni krem. tuba.06. 1x50. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .9mg. 2x10 kom P . 2x8 kom Cena 101. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. tvrda. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 6x4.2002 Cena 311. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.6mg+131.Srbija ampicilin . 3x10 kom Cena 112.12.86mg.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). 2x5 kom 3/2-10-9112 19. 20mg. Paralelni lekovi: ampicilin.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem.1din 8608808101657 1588/2006/12 05. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. deca 5-8mg/kg dnevno.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.LABORATORIE INNOTHERA .GALENIKA AD . 500mg.Srbija fenobarbital .56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.CHEPHASAAR CHEMISCH .2%.12. fiola.01. blister. 1.09. blister. 18. 392. fiola. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno..5din (BR) 1163562 film tableta. 1x72g Cena 254.

po potrebi ponoviti za 6 sati. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula.2005 doziranje: status epileptikus.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.2din 8600097401043 250/2005/12 06. . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 10mg. . hemoroidi: po 600mg.11.O. 600mg.INNOTECH INTERNATIONAL . 3x10 kom Cena 47.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L).09. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. 220mg/2mL. bočica. 15mg. deca 5-8mg/kg dnevno.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. 600mg dnevno.M09AX. 200mg+100mg.. tvrda. pre doručka. blister.O.PANFARMA D.O. PIASCLEDINE .09.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH .2002 doziranje: suvi.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . 1x15 kom . Phenobarbiton PHLEBODIA . 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. ulje avokada .07. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.ALKALOID AD .2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. pre jela. blister. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . 15mg/5mL. eklampsije.2003 752. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula.Austrija ulje soje. tvrda.07. blister.11.PANFARMA D. 1x20 kom Cena 135. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). liobočica sa rastvaračem.11.5din 29.Francuska diosmin . akutne konvulzije kod tetanusa. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.O.Srbija fenobarbital . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.4din 29. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. bočica. 600mg.Srbija fenobarbital .C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. 5x2mL Cena 300.2002  (R) 3115154 oralni rastvor.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. maks. 398. parenteralno 50-200mg.Makedonija folkodin . 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. uveče. cerebralnih hemoragija.

+60mg+1.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.Srbija pipemidinska kiselina .Velika Britanija piperacilin . askorbinska kiselina. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). 24g dnevno.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.A11BA.GALENIKA AD ..7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. PIPEGAL® . tvrda. holekalciferol. 5%. posle jela. 1x2g . riboflavin. nikotinamid. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. 200mg.4mg+10mg+15mg.Srbija pipemidinska kiselina . dnevno rastopiti u ustima. Paralelni lekovi: Palin®. PILFUD® .WYETH PHARMACEUTICALS . 1x4g 3/2-10-7413/1 25. 3x10 kom Cena 198. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.D. 2%. najviše 2mL 2% rastvora dnevno.j. treba uzimati 2 meseca.ZORKA PHARMA A.2din 3838989623500 87/2007/12 11. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .+400i.Slovenija retinol.D.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.5mg+1.KRKA.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. cijanokobalamin.01. rastvor. maks.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.12.5din (R) 1132300 kapsula. tvrda.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. . pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. . folna kiselina. .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. tiamin.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.01. bočica.09. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. Pipem PIPEM . 200mg.12.Bosna i Hercegovina minoksidil .BOSNALIJEK D. u težim infekcijama 200-300mg/kg.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula. 2x10 kom Cena 147. blister. kada se radi o nedostatku apetita. bočica sa raspršivačem. tokoferol . kalcijum-pantotenat.j. dnevno podeljeno u više doza. Pipegal® PIPRIL® . 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11.11.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. TOVARNA ZDRAVIL. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. blister. 5000i. 2g.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. D. bočica. bočica. blister.D. 4g.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147.01. Paralelni lekovi: Palin®. piridoksin. tabl.

07.25mg/dan.10. Tritace® PIRAMIL® . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. maks. blister.5mg/dan. posle 2-3 nedelje. blister.25mg. .2003 Cena (R) 1073151 film tableta. blister. ramitens®. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 2. ne smeju se žvakati. monokomponentni (R) 1103070 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. . tokom ili posle obroka sa čašom vode. blister.HEMOFARM AD .2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. parenteralno odrasli 3g dnevno. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 10mg/dan. posle 2-3 nedelje. corpril. 400mg. početna doza je 2 puta po 2. 1g. 3x10 kom 515-04-217-1 31. 10mg dnevno.10. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18.5-5mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.5mg. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.5mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. monokomponentni (R) 1103073 tableta. doza održavanja 2 puta po 2. 10mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. ramitens®. po potrebi povećavati do 20g dnevno.07.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31.07.5-5mg/dan.07.2003 Cena (R) 1073150 tableta.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. doza se može povećati. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. 10mg. 10mg/dan.25mg/dan. tokom ili posle obroka sa čašom vode. (dnevne doze od 2.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: ampril®. strip.Srbija ramipril . maks. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. doza održavanja 2 puta po 2.2006 Cena (R) 1103072 tableta. doza se može povećati.25mg/dan. Prilinda®. 10mg dnevno. maks. ramipril. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. ramipril. Tritace® PIRAMIL® .FARAN LABORATORIES . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. corpril.25mg/dan. se mogu uzimati pre. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.25mg/dan.07. tabl.C09AA05 PIRACETAM . maks.2003 doziranje: neuroprotektiv. doza se može povećati.Poljska ramipril . 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. se mogu uzimati pre. blister. Prilinda®.25mg/dan. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 800mg. posle 2-3 nedelje. ampula.A.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . 5mg. (dnevne doze od 2. početna doza je 2 puta po 2. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno.Bangladeš ramipril .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). maks. 6x10 kom 515-04-217/03 31. Paralelni lekovi: ampril®. 1.Grčka piracetam . ne smeju se žvakati. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® .LEK S.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. tabl. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.

A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.05.06. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. tokom ili posle obroka sa čašom vode. blister. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. ne smeju se žvakati.Češka cisplatin . Tritace® PIRIDOKSIN .8 din (R) 1085350 tableta. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.07. Platinex PLATIDIAM 50 . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Paralelni lekovi: Bedoxin®. . ramitens®.) maks. bočica. ramipril. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. tabl.ZDRAVLJE A. maks.5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. boca.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).9din (R) 1051721 tableta. kombinovana terapija tumora testisa.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. 10x20mL Cena 3091. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova.Merz Pharma Gmbh & Co. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. vitamin B6 PK-MERZ . 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26.06. Prilinda®. bočica od tamnog stakla. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.Nemačka amantadin . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.1din 515-04-59/04 07. 100mg.GALENIKA AD . 50mg.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. Platigal. Platinex PLATIGAL . 2x15 kom 515-04-61/04 07. boca od tamnog stakla.Srbija piridoksin . 10mg. Platidiam 50. Paralelni lekovi: cisplatin. 200mg. blister.PLIVA .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. kombinovana terapija tumora testisa.2002 . tumora regiona glave i vrata. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.1din (8590027301058) 671/2006/12 18.LACHEMA A.5-5mg/dan. KGaA .05. Paralelni lekovi: cisplatin.PLIVA .10. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. Platidiam 10. početna doza je 2 puta po 2. 20mg.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. 10mg/20mL. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.S. ovarijuma. doza održavanja 2 puta po 2. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.Češka cisplatin .2004 Cena 552. Platigal.Srbija cisplatin . se mogu uzimati pre.D. brzinom 55 kapi/min.S. (dnevne doze od 2. ovarijuma. . corpril. tumora regiona glave i vrata.LACHEMA A. 10x500mL Cena 15591. PLATIDIAM 10 . 10mg/dan.

3din (R) 1068220 film tableta. maks.7din 515-04-251/03 05. Platidiam 10.06. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem.2002 Cena 1333.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. isključujući heparin Cena 3636. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 1%. bočica.USA cisplatin . 10mg/20mL. Platidiam 50. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 5mg. 1x30 kom 03-7342/96 10. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.PLIVA HRVATSKA D. Paralelni lekovi: cisplatin. 1x30 kom 03-7344/96 10. 10mg. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . .2004 Cena 142.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.O. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.03.Velika Britanija felodipin . karcinomi glave i vrata. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153.08. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24.5mg.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. Platinex PLATINEX . plastična bočica. bočica.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. maks.03.O.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. 75mg.03. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x20mL Cena 521.07. 50mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.7din 3/2-10-3085 17.06.Hrvatska klotrimazol . blister. 2. Kansen. 1x100mL 3/2-3086 17. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. Paralelni lekovi: cisplatin. tuba. Platidiam 10. 1%.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Platigal PLAVIX® . canesten®. bočica. Mycoril® . 50mg. 120mg dnevno. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL . 300mg dnevno. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. karcinomi glave i vrata.03. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.03. plastična bočica. bočica. Platidiam 50.Francuska klopidogrel .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. blister.

ili s. u razmacima 2. cijanokobalamin. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 .A11EA. . 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. 3x10 kom Cena 45. 200mg.Francuska vakcina protiv pneumokoka. holekalciferol .O.9din 3/2-10-8000 24. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.02. pneumoniae) .M01AX.5din 515-04-251/03-2 05. kalcijum-pantotenat. 800miliona/mL./mL+3000i.1din (R) 2052030 oralne kapi.Hrvatska retinol.Srbija bakterijski antigeni . terapija 815 kapi dnevno.PLIVA HRVATSKA D.10. ampula. nikotinamid. napunjen injekcioni špric.O. deca profilaksa 1 dražeja dnevno.A11CB. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. Kansen.. terapija 15-25 kapi dnevno.03. Paralelni lekovi: antifungol®. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .2004 doziranje: adneksitis.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. lečenje 2-3 dražeje dnevno.j.O.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana.Srbija tiamin.02. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. Mycoril® PLIVIT AD3 .PLIVA HRVATSKA D. blister. riboflavin.8din 8600097011488 2525/2007/12 22. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.001mg+2mg. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .Hrvatska klotrimazol .abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . canesten® 1.. rastvor..2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. lečenje 3-4 dražeje dnevno. 1x0. 1mL = 35 kapi. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .A. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.c. 6000i. . . uretritis.03. 300miliona/mL.O. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE .J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.9din 515-04-3940/03 03.5mL.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU..8din 515-04-3935/03 03. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. POLIVIT B . odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.m.12. bočica.5mL Cena 746./mL. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.Srbija bakterijski antigeni . paba . canesten® 3.j.M01AX. piridoksin.5mL vakcine. 25mcg/0.SANOFI PASTEUR S. revakcinacija po potrebi.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.2004 .HEMOFARM AD . 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. ampula.

kontejner plastični. blister.2din 05.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. polimiksin b . 1x6 kom Cena 284.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.7din (R) 3127050 sirup. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.2006 98. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.LABORATORIE INNOTHERA . 1x2 kom Cena 328.06.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.j.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis.06. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.m..06. 1x50mL Cena 60. zatim 5-15mL sirupa.3din 3/2-10-9117 10. .08.Srbija povidon-jod . meka. 3 dana.4din 8600097001434 764/2006/12 05.9din 05.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.D.7g/100mL. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.j. kontejner plastični.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.c. zatim 5mL dnevno. boca.06. se uzima 12 sati posle prve).2006 1863.D. kontejner plastični.5din 05.06. neomicin.D. 10%.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. tokom 12 dana.j. 7.+35000i.7din 05. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 10%. 10%.GEDEON RICHTER LTD .INNOTECH INTERNATIONAL . 7.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. kontejner plastični. u razmacima 2.+35000i.06. . Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .75mg.Srbija povidon-jod . 0.12.6din 02.06. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.5%. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). 8. kontejner plastični. kontejner plastični. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .2006 186.Francuska nistatin.5din 5997001313022 515-04-276/03 30. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. 100000i. uveče.5%.BELUPO. maks. ili s.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. PORTALAK® . Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .2006 1791.Hrvatska laktuloza . 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. 60mL sirupa u početku. uretritis. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .Mađarska levonorgestrel . . blister.5%. 66.2006 .

8din (BR) 6137100 vagitorija. 2x7 kom Cena 179.06. 1x100mL Cena 98. Betadine® POVIDON JOD .JUGOREMEDIJA .2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.D. . . Betadine® POVIDON JOD .12.Srbija povidon-jod . 14 dana (uključujući i dane menstruacije). bočica.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1%.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.2003 Cena 90.12.D. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.2004 P .D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.5din 515-04-3998/03 03.02.06. kanister.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.JUGOREMEDIJA . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. 14 dana uključujući i dane menstruacije. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod . bočica.JUGOREMEDIJA .JUGOREMEDIJA .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu.Srbija povidon-jod . 10%.Srbija povidon-jod . uveče pre spavanja. tuba. 10%.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. 10%.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. bočica.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. strip.12. 1x5000mL Cena 1791. Paralelni lekovi: aNTIsept d. 7.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.12. 10%.1din (R) 4156463 rastvor za kožu. 200mg. 1x100mL Cena 73.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu. 200mg. uveče pre spavanja.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. POVIDON JOD .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.ZDRAVLJE A. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.5din 515-04-2347/03 29.12.Srbija povidon-jod . tuba.5%. blister.

60mg dnevno. alergijske.FARMAKOS DD . ZRENJANIN . maligne i reumatske bolesti. zavisno od indikacije (bolesti kože.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23. alergijske. boca.Holandija horionski gonadotropin . blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg./amp.2003 Cena 150. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. ORGANON .08. Pronison® PREDNIZON .12. 20mg. gastrointestinalne. pluća. oka. 5000i.1din 3/2-10-4645 29. 5mg. Pronison® P PREDUCTAL MR .6din 515-04-3999/03 03. 2x10 kom Cena 54. 60mg dnevno. oka.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisno od indikacije (bolesti kože.Srbija prednizon . 5mg.BOSNALIJEK D. kolagenoze): početna doza 10-20mg.2003 doziranje: individualno. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. gastrointestinalne..07. maligne i reumatske bolesti.12.2din 1576/2006/12 05. .350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. blister. 3x5000 i.2003 doziranje: individualno. krvi. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. 10%. zavisno od indikacije (bolesti kože.2003 doziranje: individualno. plastična fiola. uzima se ujutro posle doručka.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. oka. pluća.PRIZREN .Bosna i Hercegovina prednizon . krvi.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. lio-ampula sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Prednizon. blister..N. Pronison® PREDNIZON .07.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. maks. 5mg. maks.Srbija prednizon . endokrine. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.V. uzima se ujutro posle doručka. 35mg. Paralelni lekovi: Prednison. alergijske.2002 Cena 537. Betadine® PREDNISON .5din (R) 1047556 tableta. Paralelni lekovi: aNTIsept d./mL.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).11.j. uzima se ujutro posle doručka. blister.09.j. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.2006 .JUGOREMEDIJA A.D. krvi. maks. lio-ampula sa rastvaračem.j.02.LES LABORATOIRES SERVIER .Francuska trimetazidin . PREGNYL® . gastrointestinalne. 1x20 kom Cena 54. 60mg dnevno. 1500i. pluća.D. Paralelni lekovi: Prednison. endokrine.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. endokrine. maligne i reumatske bolesti.

corvitol® 50.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. blister. blister.2007 Cena 180. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). kod žena: stimulacija ovulacije. 0. Flonidan®. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). bočica od tamnog stakla. fiola.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.01.1din (R) 1107496 film tableta. alergijski konjunktivitis. Paralelni lekovi: corvitol® 100.11. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana.3din 8606007411133 72/2007/12 11. priprema folikula za ovulaciju. 1mg/mL.05. blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.HEMOFARM AD . zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® ..6din (R) 1107750 film tableta.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora..5mg/3g. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. 4x14mg 515-04-4761/03 24. ampula. 5x5mL Cena 223.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.10. blister. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. 10mg.j. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Lorano.5mL) gela.Belgija dinoproston . Prostin® e2 PRESOLOL .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.05. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).11. 5mg/5mL. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). Paralelni lekovi: Propess. 50mg. 50mg. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29.HEMOFARM AD .v. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju.2007 Cena 70.11.10.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).v. 2x14mg 515-04-4762/03 24. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.4din (R) 1958281 tableta. 100mg. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. aritmije: 5mg sporo i. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. 1x3g Cena 2016.2002 Cena 120. Paralelni lekovi: claritine®.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . Loratadin P .Srbija metoprolol . zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.Srbija loratadin . napunjen injekcioni špric.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. 10mg. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® .

4din (R) 1103704 film tableta.6din (R) 1103861 tableta. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.2007 . maks.2003 Cena 622.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. monokomponentni (R) 1103860 tableta. doza 5mg/dan.11. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06.4din 8608808105310 910/2007/12 03.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. pred spavanje. blister.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. fiola. najčešće 1 tabl. fiola.11. monokomponentni (R) 1103700 tableta.5mg/dan.LES LABORATOIRES SERVIER . maks. doza 8mg/dan. na dan.GALENIKA AD .1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. najbolje uveče.5mg/dan (ili manje). 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. PREXANIL® . fiola.5-5mg/dan.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.2003 Cena 459. postepeno se može povećavati do 2. blister.HEMOFARM AD .05. pred spavanje. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . 4mg. 2.12.10.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. 8mg.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. Paralelni lekovi: cilazapril.Srbija cilazapril . 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. zobox® PRILAZID® PLUS . hidrohlortiazid . u isto vreme.GALENIKA AD . 0. a zatim 4mg dnevno. 5mg. 1x1 kom Cena 883.5mg. ujutru.5mg. PRILAZID® . srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.7din (R) 1103702 film tableta. a zatim 4mg dnevno.11. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. blister. 1mg. doza održavanja 1mg/dan. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. bolesnici sa cirozom jetre.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. maks.Srbija cilazapril. najbolje uveče. hronična insuficijencija srca početna doza 0.5mg/dan. 5mg. doza održavanja se određuje individualno. Inhibace Plus® PRILENAP . doza održavanja se određuje individualno. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. početna doza iznosi 0.5-1. 1x30 kom Cena 134. fiola. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02.25mg/dan.Srbija enalapril . monokomponentni (R) 1103570 tableta.C09AA02 c09aa inhibitori ace. doza održavanja 2. Inhibace®. doza 8mg/dan. monokomponentni Cena 1767. blister.5mg.Francuska perindopril .Francuska perindopril .11. ujutru.02. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.25mg/dan. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).5mg/dan. 5mg+12. 1x30 kom Cena 804.

najčešće 1 tabl. 5mg. 1 tabl. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.25mg/dan.HL. se mogu uzimati pre.01. tokom ili posle obroka sa čašom vode.01. enalapril. 2x10 kom Cena 163. hidrohlortiazid . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.07. enap® . blister. enalapril Lek®. 10mg+25mg. 20mg. blister. enatens® PRILENAP® H . doza se može povećati. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. tabl. maks. enalapril 10 mg. uveče.H.2007 Cena 343/2007/12 23. Prilenap® HL PRILENAP® HL . dnevno. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.5din 344/2007/12 23. enap® . 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.5mg/dan.8din 9002260013944 1151/2006/12 07.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.01.5mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Tritace® P .01. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. po potrebi. enalapril 20 mg.25mg/dan. 40mg/dan.01. po potrebi 2 tabl. 10mg. enalapril HcT. (dnevne doze od 2. monokomponentni (R) 1103071 tableta. blister. blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). dnevno. doza održavanja 2 puta po 2.H. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.7din (R) 1103572 tableta.2007 Cena 242. enap®. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta. pre spavanja.9din 8600097400114 62/2007/12 11.7din 342/2007/12 23.Srbija enalapril.HEMOFARM AD . blister.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta.55mg/dan. 4x7 kom Cena 486.07. maks. 10mg dnevno. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.HEMOFARM AD .5mg/dan. 10mg+12. 2. ramipril.01. početna doza je 2 puta po 2. ne smeju se žvakati. Prilenap® H PRILINDA® .). 10mg+12.2006 Cena 675. Paralelni lekovi: ampril®.Srbija ramipril . blister. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. blister.5mg.HL.5mg/tabl.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. ramitens®. 10mg+25mg. Piramil®. enalapril HcT. 10mg/dan. hidrohlortiazid . maks. enap® . posle 2-3 nedelje.HEMOFARM AD .Srbija enalapril. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).1din (R) 1103072 tableta. enap® . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 2 tabl. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. corpril. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. blister.2007 Cena 345/2007/12 23.5mg.

GLAXOSMITHKLINE UK .2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza.5mL duboko s.7din 8608808101770 60/2005/12 09.v. jedanput dnevno. rubeole i parotitisa) . doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.12. a zatim se povećava na 100mg. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg.O.2003 P . deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. bočica staklena.11. blister. maks. cefazolin-BcPP. karcinom dojke: 40-60mg dnevno.Srbija atenolol . Panapres PRIORIX™ .09. ili i. genitalne infekcije (npr.7log CCID50+3log CCID50)/0. 100x0.m.5mL 515-04-2704/03 05. tokom 10 dana.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. selektivni (R) 1107170 tableta.2007 doziranje: infekcije respiratornog.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.7log CCID50+3log Cena 837. dana ciklusa. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. 1g.-26.05. lek se daje u obliku i. kostiju i zglobova. epididimitis).09. revakcinacija u 12 godini. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . urinarnog. 1x20 kom Cena 216. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. 3log CCID50+3. maks. (3-5 minuta) ili i. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. Ukoliko je potrebno.5din CCID50. Ukoliko je potrebno. . spore i.A. cefazolin-MIP.m. 1. 100mg/kg dnevno. inj. jedanput dnevno.. jedanput dnevno. 6g (izuzetno 12g) dnevno. prostatitis.O.GALENIKA AD . doza se može povećati na 200mg dnevno. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ .Srbija cefazolin . endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. PRINORM .J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.c.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 100mg. doza je 0. doza se može povećati na 100mg. angina pektoris: početna doza je 50mg. liobočica sa rastvaračem u ampuli.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 5mg. 1x0.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. deca koja ranije nisu vakcinisana.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. rubeole i parotitisa) . .v. 2. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. inj. inf. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 50x1g Cena 7295. Paralelni lekovi: cefazolin. jedanput dnevno.SCHERING AG .PHARMASWISS D. ukoliko je potrebno.5mL. 2x7 kom Cena 73. bilijarnog trakta. kože i mekih tkiva. dana ciklusa.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. profilaksa 10mg dnevno od 19. bočica.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. Paralelni lekovi: atenolol. (3log CCID50+3.354 PRIMACEPH® .Nemačka noretisteron .

2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.GALENIKA AD .12. 0. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.12. 5%+2%. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.5mL Cena 515-04-2704-1 05. . tuba. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.Velika Britanija telmisartan. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. 5x10 kom Cena 468.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.2din 247/2006/12 03. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.5mL duboko s.. lidokain .G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. maks. blister.7din 3/2-10-10523 26.ALKALOID AD .07. 1x10mL Cena 89. PROCULIN® . 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. blister.Srbija propafenon .O.7log CCID50+3log CCID50. posle jela. hidrohlortiazid . 80mg+12. 400mg+40mg.5%. 40mg+12.12. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . liobočica sa rastvaračem u špricu. borna kiselina . grupa I c (R) 1101420 film tableta. blister. 150mg. 1x30g Cena 217. doza je 0.9din (BR) 5108103 supozitorija.2003 Cena 515-04-3541/03 25. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.5mg. deca koja ranije nisu vakcinisana. jednom dnevno.Makedonija nafazolin.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . aluminijumska folija. 900mg dnevno. 250mg/mL. 2. ampula.2002 226. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. Propafen® PROGESTERON DEPO .5mg.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.2003 PROCTO-GLYVENOL . 1. posle smirenja tegoba (svraba i bola).2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. ukoliko je potrebno. 300mg. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.Srbija hidroksiprogesteron .12. 7-14 dana.10. uvek posle pražnjenja creva.Švajcarska tribenozid.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu.03. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.11.c.1din (R) 1101421 film tableta. bočica. rastvor.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.m.GLAXOSMITHKLINE UK .03%+1. dnevno.O. PROFENAN® . ili i. blister.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. 1x0. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19. revakcinacija u 12 godini.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.C05AX.3din 8605000800234 2510/2007/12 19.2006 . 3log CCID50+3.SLAVIAMED D.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.2007 Cena 260.10.

blister.2din (R) 1327482 kapsula. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). 60mg dnevno. 3 nedelje (keratitis fungalis). inj. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.12.5mg. 1x4 kom Cena 470.2005 Cena 1571. u zavisnosti od transplantiranog organa.A. 35mg.3din 3/2-10-9345 25. 20mg. endokrine.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. .ALKALOID AD . grupa I c (R) 1101460 film tableta. inf.Srbija prednizon .. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. alergijske. u toku 3-6 min.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. 30 dana (Tinea pedis. 3-6 meseci (onihomikoze). površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).LICONSA S.12. 100mg.06. blister. 0. oka.2005 doziranje: po uputstvu lekara.2002 Cena 461. doze su individualne. 4-8 nedelja (Tinea capitis). bočica. 1mg. maks.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. blister. maligne i reumatske bolesti.08. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. gastrointestinalne.2003  (SZR)1014251 kapsula. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® .v.5din 8595026483712 654/2005/12 30. 10x10mL 3/2-10-9344 25. . 6x10 kom Cena 13526.2005 Cena 3091.5din (R) 1327481 kapsula. Paralelni lekovi: Funit. blister. tvrda. tvrda.12. 5mg.5-1. krvi.ASTELLAS IRELAND CO. LTD. 100mg.1-0. PROKANAZOL® . dnevna doza je do 560mg. ampula.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30.Španija itrakonazol . Paralelni lekovi: Prednison. kolagenoze): početna doza 10-20mg. odnosno 250mg.2007 doziranje: individualno.Makedonija propafenon . Tinea cruris). pluća.GALENIKA AD . blister. 150mg. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. Kanazol.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula.2003  (SZR)1014252 kapsula.v.05mg/kg/dan u i. 100mg. blister.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. uzima se ujutro posle doručka. Sporanox PRONISON® . doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. 1x40 kom Cena 383.06. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. PROGRAF® . kontinuirano. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. 3x10 kom Cena 32871..12. Propafen® P .2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.3mg/kg/dan. tvrda. u trajanju od 24 sata. 2x10 kom Cena 150. blister.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. tvrda. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.07. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). parenteralno 0.Irska takrolimus . Paralelni lekovi: Profenan®. 3x10 kom Cena 2677. posle jela. zavisno od indikacije (bolesti kože. tvrda. 900mg dnevno.0mg/kg telesne mase polako i.2din 5390332171116 274/2005/12 04. tvrda. maks. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.12.

Austrija propofol . Paralelni lekovi: diprivan®.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. Propafenon alkaloid® PROPESS . bočica..2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. dnevna doza je do 560mg.. po 20-40mg u 10 sekundi.5-1mg/kg/dan.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju.5-1.2din 8606010925160 2553/2007/12 22.07. 10mg/mL. doza održavanja 160-320mg/ dan. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. maks. blister.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. doza održavanja 80-160mg/dan. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS .2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.D. P .abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .2006 Cena 260.06. 10mg/mL. inj.06.v.1din (R) 1101130 film tableta. maks.GALENIKA AD . 5x20mL Cena 1597.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH . 10mg. u periodu do 3 dana.2din 8606010925115 2530/2007/12 22.. kesica. 900mg dnevno. blister. 40mg. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.10. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.Velika Britanija dinoproston . 1x50mL Cena 767. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. 10mg/mL. anksioznost.10.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. aritmije. ampula.. recofol® PROPRANOLOL .1din 8606010925146 2551/2007/12 22. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. Paralelni lekovi: Prepidil®.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.09.10.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . ampula.3din (R) 1101131 film tableta.v. 10mg/mL.10.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. blister.0mg/kg telesne mase polako i. 10mg/mL. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. 1x100mL Cena 1540.3din (R) 6143100 vagitorija. neselektivni (R) 1107183 tableta. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. bočica. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. Paralelni lekovi: Profenan®. u toku 3-6 min.v. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.dozaodržavanja120-240mg/dan.Srbija propafenon . opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i. 35mg/10mL. 300mg.2006 Cena 468. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. 150mg. tireotoksikoza. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. kasnije na dve).1din 8608807100453 775/2006/12 05. deca preko 3 godine 2. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23.5mg/kg. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). 10x10mL Cena 155.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. do 320mg dnevno (odrasli).5mg/kg i.Srbija propranolol . posle jela. inf. parenteralno 0.10. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. bočica.06.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.v.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. . bočica. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22.

10. Trama 24® retard. zatim 50-100mg na 6 sati.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. inj.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. 50mg.Češka tramadol .2004 30.dnevno.5-3. tvrda. 320mg.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl.j. . Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . 0. PROSTIN® E2 . 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. u intervalima od 90 minuta. ostali § (NR) 1087090 kapsula. tvrda.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg. MED. posle jela.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV ..PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . TramaFlash®. maks.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae).v. koja se ponavlja svakih 1. žitki ekstrakt ploda .2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i.25mg/mL. Trodon .m.Belgija dinoproston . 3mg. tvrda. 1x1mL Cena 1369. blister.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.5din 8606007411218 64/2007/12 11. CS PRAHA A. Tramadol.m. blister.01. 320mg. Paralelni lekovi: Prepidil®.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . tvrda. maks.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. blister. a po potrebi još 1 posle 6 sati.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317. 50mg/5mL. tvrda.08.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta.01. PROSTIN® 15M . blister. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.MERCK SHARP & DOHME B. doza se može povećati na 500mcg. heparina.01. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.09.Belgija karboprost .. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25.01.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.4din 30.BERLIN-CHEMIE AG .Holandija finasterid . u izuzetnim slučajevima. blister.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. Propess P PROTAMIN SULFAT .2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. 5mg.01. Paralelni lekovi: Sintradon. deca 1-2mg/kg. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. 400mg/dan.Srbija protamin . 2x14 kom Cena 1874. 320mg.S. 50mg. inj. .GALENIKA AD .V.2004 717.5 sata.PRO. ampula. blister.2007 § (NR) 1087091 kapsula.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju. 2 vaginalete.08.8din 8606007411171 393/2007/12 30. tokom 10 minuta. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i. 2x15 kom 1134302 kapsula. blister. od 5mg. 1x4 kom Cena 4332. ampula. 3-12 meseci. PROTRADON® .

tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).8din (R) 1122851 gastrorezistentna tableta.2007 (R) 7112251 rastvor za raspršivanje.Švedska budesonid . 1x20 kom Cena 138. . Paralelni lekovi: controloc® PULMICORT® TURBUHALER® .Švajcarska dornaza alfa .5mL.O. blister. inhaler. 1x100 doza Cena 1062. 50mg. maks. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02.12. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA .2007 P . tokom 4 nedelje.2004 doziranje: hipertireoidizam. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh. 100mg. Tafen® Novolizer® PULMOZYME® . 3x15 kom 5310001180331 515-04-3968/03 24. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg.9din 7321839710933 3/2-10-6210 27. 1x200 doza Cena 3/2-10-3736 19.6din (R) 1122850 gastrorezistentna tableta.2mg/doza. maks. ili 4 nedelje (ulkus želuca). 1600mcg dnevno. uključujući Graves-ovu bolest: odrasli 300-600mg dnevno u 3 podeljene doze do postizanja eutireoidnog stanja.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114572 prašak za inhalaciju.10.abecedni spisak registrovanih lekova PTU® . inhaler.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2500j..F..10.10.03.10.ALKALOID AD . ampula.10. ujutro pre doručka. ampula.5mL Cena 8606102767975 2540/2007/12 22.2006 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg).R05CB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 7112250 rastvor za raspršivanje.Makedonija propiltiouracil . PULCET® ./2. 0. 6x2. maks.2006 Cena 774. 2x14 kom 8699540040168 1761/2006/12 02. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg. blister. doza održavanja 1-2 puta po 200mcg.8din 5310001096465 515-04-1212/03 30.H03BA02 35 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03Ba tiouracili (R) 1040190 tableta. deca preko 6 godina 100-800mcg dnevno podeljeno u 2-4 inh.A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe Cena 1394.Turska pantoprazol . refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. 40mg. Paralelni lekovi: Pulmovent. 800mcg. 30x2. bočica.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh. 40mg.2002 doziranje: profilaksa napada bronhijalne astme: odrasli početno 200-1600mcg dnevno podeljeno na 2-8 inh.6din (R) 7114574 prašak za inhalaciju.07. 2500j.O.S.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 1x100 doza 7321839710957 3/2-10-6209 27.10.3din (R) 7114720 aerosol../2. blister.5mL Cena 11861..ASTRAZENECA AB .Norveška budesonid .R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. 200mcg. 800mcg. Paralelni lekovi: Pulmicort® Turbuhaler®. maks.4din 8606102767968 2539/2007/12 22. bočica sa raspršivačem.2003 Cena 559.MEDIS D.2002 Cena 2190. Tafen® Novolizer® PULMOVENT . 400mcg/doza.5mL. 1600mcg dnevno.2din (R) 1040192 tableta.

06. 100i.Holandija folitropin beta . kod ženskog infer tiliteta i za regulisanje muškog steriliteta: zavisno od odgovora na terapiju.9din (R) 0044227 rastvor za injekciju.N./0.j. deca preko 5 god.5mg (2. 1 puta po 2.5mg (2. 1x0.G03GA06 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044226 rastvor za injekciju. sadrži 4. PUREGON® .5mL.5mL Cena 1611.30 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: cistična fibroza: odrasli preko 21 godine 1 -2 puta po 2. ORGANON .V.2007 Cena 3226.5mL.06.17mg FSH prednjeg režnja hipofize). bočica.j./0. bočica. primenjuje se oralnom inhalacijom pomoću raspršivača.6din 8600103410489 1359/2007/12 19.j.2007 doziranje: individualno. i odrasli do 21 god.5mL) dnevno.5mL 8600103419505 1360/2007/12 19. P .5mL) dnevno. (80 i. 50i. 1x0.

1x14 kom 5997001313046 515-04-498/04-1 29. . 2x14 kom 5997001313039 515-04-498/04 29.ALCON-COUVREUR N..Mađarska famotidin .2004 Cena 177.Belgija azapentacen . 6-12 nedelja. rastvor. Paralelni lekovi: Famotidin. blister. najviše 240mg/dan. bočica. 0.09.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 171. kongenitalna i sekundarna katarakta: 3-5 puta dnevno po 2 kapi u oko (oči).6din 3/2-10-1914 20. 20mg. doza održavanja 20mg/dan.2004 doziranje: ulkus želuca i duodenuma: 40mg jednom dnevno pre spavanja tokom 4-8 nedelja.09. 40mg. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg. Q . kod bolesnika sa klirensom kreatinina između 10 i 50mL/min. Famotidin alkaloid® QUINAX® . ZollingerEllisonov sindrom: 4puta dnevno po 20-40mg.V. LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 7099080 kapi za oči.S01XA.abecedni spisak registrovanih lekova 31 Q QUAMATEL® . blister. 1x15mL Cena 386.GEDEON RICHTER LTD .2002 doziranje: senilna.15mg/mL. doza se smanjuje na 20mg/dan.8din (R) 1128486 film tableta.8din (R) 1128485 film tableta.04. traumatska.

32 abecedni spisak registrovanih lekova .

dozu udvostručiti u periodu od 2-3 nedelje. ramitens®. Tritace® R . smanjenje rizika od srčanog udara.5mg dnevno. 2. dan.Nemačka vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabijesa) .Srbija ramipril . posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. maks. 7. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.25mg/dan oralno.5-5mg dnevno. maks.01.5i.01. dan.5mg. u deltoidnu regiju ruke. 2x14 kom 8606010300615 1085/2007/12 23. blister. revakcinacija: se vrši na 2-3 godine. blister.04. corpril. 7. kod neimunizovanih osoba sa niskorizičnog područja. Tritace® RAMITENS® .NI MEDIC D. bolesti bubrega/proteinurija: početna doza je 1.2007 Cena 434.abecedni spisak registrovanih lekova 33 R RABIPUR® .05.5mg/dan. .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje. 2x14 kom Cena 648. Prilinda®. maks. dodaje se humani imunoglobulin protiv besnila. dnevna doza je 5mg. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.O.1din (R) 1103080 tableta.2007 Cena 648. doza održavanja 2 puta po 2. 5mg. 10mg/dan.25mg dnevno.5-5mg/dan. u toku ili posle jela.. KG . 3. i 30. doza se povećava u intervalima od 1-2 nedelje do 2.c.6din 8606007081244 128/2007/12 11. 2. maks.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg.25mg/dan. 14. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.J07BG01 VAKCINE j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011531 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).05. Paralelni lekovi: ampril®.O. Paralelni lekovi: Imovax rabies vero RAMIPRIL . 10mg/dan (dnevne doze od 2. moždanog udara i kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.m. 2.O. i 28. početna doza je 2 puta po 2.5mg. duboko s. monokomponentni Cena 434.25mg dnevno. sa dosta tečnosti. Piramil®. 5x1mL Cena 4516. Prilinda®.O.1din (R) 1103011 tableta. potrebno je što pre započeti vakcinaciju i to prema šemi 1.CHIRON BEHRING GMBH & CO. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze od 1mL 0. kod osoba sa visokorizičnog područja.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x14 kom 8606007081237 129/2007/12 11. ramipril. Paralelni lekovi: ampril®. dnevna doza 10mg.PHARMASWISS D. corpril. u toku ili posle jela. dnevna doza je 10mg. . blister..6din (R) 1103081 tableta. ili i. monokomponentni (R) 1103010 tableta.9din 9088882454464 546/2006/12 14. 5mg.j. 2x14 kom 8606010300714 1086/2007/12 23. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: početna doza 2 puta dnevno po 2./mL. sa dosta tečnosti.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. uobičajeno je udvostručavanje doze posle 1 nedelje. Piramil®. a zatim povećanje do 10mg dnevno tokom 3 nedelje.5-5mg/dan. blister.. maks.Srbija ramipril .

1x300mL LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA . ranital®. Ulcodin®. parenteralno inj. Paralelni lekovi: ranisan®.2006 doziranje: duodenusni i ventrikulski ulkus: 2 puta po 150mg ili 300mg odjednom uveče. podeljeno u 3-4 pojedinačne doze. ranital®. ransana.JUGOREMEDIJA A.A.ZDRAVLJE A. refluksni ezofagitis: parenteralno inj. ranitic 150. ranital®. 300mg. 8-12 nedelja. Paralelni lekovi: ranisan®. ransana. 8-12 nedelja.A02BA02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (Z) 0128432 rastvor za injekciju/infuziju. sporo i. 150mg. 150mg. 5x2mL 8608811003931 3/2-10-2070 29. ranitic 300. 75mg/5mL. boca. .9din 8600064105875 90/2006/12 31.Grčka ranitidin . Zollinger-Ellisonov sindrom: 450-900mg dnevno. 4-8 nedelja.01.v.9din 515-04-5139/03 17.DEMO S. od 25mg po satu.11. 2x10 kom 8606102455285 11/2006/12