UGOVOR O POKLONU

Ugovorne strane: 1.__Ivić Radoljub (Milisav) iz __Belo Polje, Opština Kuršumlija_ JMBG _1512935734422, br. l. k. ____________PU Kuršumlija ( u daljem tekstu: poklonodavac ), sa jedne strane, i 2. Ivić_Slavoljub (Miodrag) iz _Kruševac_ ul. Vece JMBG 1909955781025, br. l. k. _000288364_,PU Kruševac. ( u daljem tekstu: poklonoprimac ), sa druge strane. Korčagina br.156,

Član 1. Poklonodavac Ivić Radoljub je vlasnik dela poseda-500/4714 (5 ari) na kat.parc. 1094 – njiva 5.klasa. Upisana u listu nepokretnosti br.131 KO TIJOVAC. Član 2. Nepokretnosti opisane u članu 1. ovog Ugovora poklonodavac Ivić Radoljub bez ikakve naknade ili tereta poklanja svom bratancu Ivić Slavoljub. Član 3. Poklonodavac je saglasan da poklonoprimac može knjižiti svoje pravo iz ovog Ugovora u zemljišnim knjigama i javnim evidencijama na nepokretnostima, bez njegove ikakve dalje saglasnosti i prisustva. ( clausula intabulandi ) Član 4. Poklonoprimac prihvata poklonjene nepokretnosti. Član 5. Sve troškove oko zaključivanja ovog Ugovora, kao i eventualni porez na promet snosi poklonoprimac. Član 6. Ovaj Ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju. Član 7. Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih poklonodavac zadržava 1 (jedan) primerak ugovora, poklonoprimac 3 (tri) primerka ugovora a sud zadržava 2 (dva) primerka ugovora.

Poklonodavac

Poklonoprimac

Ivić Radoljub (Milisav) JMBG 1512935734422

Ivić Slavoljub(Miodrag) JMBG 1909955781025