Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet. razgovor. zgoščenka Geografija Severne Amerika. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja. Opiše značilnosti površja Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. primerjava. POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. skupinska. 8 in 9. POVEZAVE 2. Uvod OPERATIVNI. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Kongova kotlina. delo z zemljevidom. individualna. Seznani se z učnimi pripomočki. Tropska celina. Osveži tehnike učenja geografije. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. Čadska kotlina. UČNE METODE Razlaga. demonstracija. zvezek.UČNA ENOTA 1. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. zgoščenka Geografija Afrike. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah. individualna. primeri pisnih preizkusov znanja. . UČNE OBLIKE Frontalna. Delo z učbenikom. frontalna.

demonstracija. 4. stenski zemljevid Afrike. str. demonstracija. Frontalna. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo v dvojicah. stepa. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. sahel. razgovor. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. zvezek. jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. 11 in 12. analiza grafičnega. . Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. savansko podnebje. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 2 in 3. Kondenzacija. sredozemsko podnebje. skupinska. razgovor. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. puščavsko podnebje. 12 in 13. Jezersko višavje. ekvatorialno podnebje. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Matematika. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razlaga. Sahara. Biologija. Delo z učbenikom. 107 in 146/147. shematskega in slikovnega gradiva. 1. grafoskopska folija toplotnih pasov. pasati. 3. zgoščenka Geografija Afrike. primerjava. delo v dvojicah. džungla. Frontalna. Kalahari. 10. individualna. zvezek. vadi. zgoščenka Geografija Afrike. Delo z učbenikom. 108. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. savana. zenitno deževje.višavje. Kilimandžaro. razgovor. demonstracija. delovni list. razlaga. individualna. nema karta Afrike. Tropski deževni gozd. makija. in Novi svet.

Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. razgovor. Sudanski črnci. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. izbirni predmet likovno snovanje. voda. delo v dvojicah. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. individualna. 15. škarje. Delo z učbenikom. lepilni trak. zvezek. individualna. 6. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. prosojnica z nemo karto Afrike.razlaga. imenuje velike Tropska Afrika. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. zgodovina. Delo z učbenikom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. izbirni predmet . Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. 108. frontalna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. grafoskopska folija baobaba. 14. Kojkojni (Hotentoti). Frontalna. naravnogeografske enote Južna Afrika. (lepilo. fotografije …). Skupinska. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razlaga. Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. 3. Sani (Bušmani ali Grmičarji). 107. analiza kartografskega. pripomočki za izdelavo plakata. delovni list. Geografija Afrike. manjši peskovnik. analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. 5. zvezek. Bantu črnci. 16 in 17. razgovor. delo v dvojicah. flomastri.

7. Delo z učbenikom. gradiva. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. Učbenik Zgodovina. demonstracija. delo v dvojicah. frontalna. razgovor. 17 in 18. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. 8. zvezek. individualna. Libija. Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. individualna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Sudan. demonstracija. prosojnica z risbo Magrebske države. razgovor. 5. Afriško Sredozemlje. S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo v dvojicah. Alžirija. Magreb. . Maroko. delo z zemljevidom. Delo z učbenikom. demonstracija. atlaške države. primerjava. razgovor. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. 4. zvezek. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Frontalna. Egipt.Pigmejci. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Afrike. oaza. življenje človeka na Zemlji. Tunizija. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. in Novi svet str. 110. vadi. delo z zemljevidom. razlaga. 18 in 19. 4. Atlas za osnovne in srednje šole str. razlaga. 110.

razgovor. Gvinejski zaliv. nema Zgodovina. razlaga. Umetno namakanje Asuanski jez. delo z zemljevidom. Kenija. 110/111 in 112/113. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. zvezek. delo z zemljevidom. ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. 10. Atlas za osnovne in srednje šole str. 6. zvezek. zgoščenka Geografija Afrike. 23 in 24. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. primerjava. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zasebni posnetek Keopsove piramide.datljeve palme. državljanska vzgoja in etika. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. 22. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija. 20 in 21. Frontalna. Delo z učbenikom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. Razloži učinke Nilovih poplav. zgoščenka Geografija Afrike. delo v dvojicah. 110 in 108. Delo z učbenikom. Sueški prekop. Kongo. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Kongova kotlina. demonstracija. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil. demonstracija. Frontalna. individualna. 107. izbirni predmet turistična vzgoja. 21. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. skupinska. delo v dvojicah. razgovor. 9. individualna. . 108. 6 in 7.

delo v dvojicah. Skupinska. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. delo v primerov. banane. Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. 22. selilno poljedelstvo. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza besedila. Atlas za osnovne in srednje šole str. Sisal. Frontalna. individualna. etika. časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. zvezek. 9. oljna palma. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. učbenikom. kava. širjenje puščav. 24. zvezek. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu. 11. sladkorni trst. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. 108 in 109. zgoščenka Geografija Afrike. zvezek. Analiza frontalna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 21. 23 in 24. lakota. demonstracija. nabiralništvo. delo z dvojicah. malarija. 7 in 8. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. muha ce ce.karta Tropske Afrike. Delo z učbenikom. rumena mrzlica. Sahel. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . 12. razlaga. primerjava. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov. Atlas za osnovne in srednje šole str. spalna bolezen. 110/111. razgovor. razgovor. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo.

skupinska. zgoščenka Geografija Afrike. nema karta držav Južne Afrike. razlaga razgovor.13. Buri. 25 in 26. delo v dvojicah. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo. Država Južna Afrika. delo z zemljevidom. 108/109. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. individualna. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. delo v dvojicah. individualna. razlaga. analiza kartografskega in grafičnega gradiva.. Frontalno. 10 in 11. analiza primerov. zvezek. Madagaskar. državljanska vzgoja in etika. Namibija. delovni list. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. 14. demonstracija. Pripravi predstavitev o diamantih. delo z zemljevidom. 112/113 in 152/153. 14. Delo z učbenikom. Učbenik Zgodovina. časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. Zambija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Rasno razlikovanje (apartheid). demonstracija. razgovor. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. 11 in 12. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. Pripravi predstavitev Cape Towna. Frontalna. zgoščenka Geografija Afrike. . 26 in 27. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom.

Igra vlog. 8 27. preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. Pisni preizkusi znanja. rekviziti po izboru učencev. Atlas za osnovne in srednje šole str. 15. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Delovni listi z Slovenščina. 1 12. kaj bi bilo potrebno spremeniti? .115. Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike. 106 . zvezek. Delo v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 16. navodili. Preverjanje Ponovi. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Individualna. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno.rasnem razlikovanju.

Osamljena geografska lega OPERATIVNI. delo z učbenikom. . analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. .opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. razgovor. evkaliptus. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. .s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: .2. demonstracija. UČNE OBLIKE Frontalna. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije.opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji. Atlas za osnovne in srednje MEDPRED. tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. POVEZAVE . Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. 13. ki POJMI IN IMENA Vrečarji. delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str. . delo z zemljevidom. UČNA ENOTA 17. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. 32 in 33. Nekoliko zahtevnejši: .s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji.na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. individualna. UČNE METODE Razlaga. delo v dvojicah.

Razgovor. 14. delo v dvojicah. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. Atlas za osnovne in srednje šole str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 19. rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. 18. Frontalna. Veliki koralni greben. delo v dvojicah. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 140/141. Srednjeavstralsko nižavje. primeri koral. . delo z zemljevidom. individualna. 140/141. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. Razgovor. S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Spoznavamo Afriko fizika. Atlas za osnovne in srednje šole str. bumerang. zvezek. Podnebje. Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena.so posebnost Avstralije. analiza grafičnega gradiva. in Novi svet str. Frontalna. delo z učbenikom. skupinska. 33. individualna. Učbenik Biologija. 15 in 16. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. Nariše prečni prerez površja Avstralije. zgoščenka Oceanija in polarna območja. nema karta Avstralije. delo z učbenikom. 34 in 35. razlaga. demonstracija. 14. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. demonstracija. Veliko razvodno gorovje. 140/141. kartografskega gradiva. šole str. scrub.

. zvezek. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Frontalna. Atlas za osnovne in srednje šole str. delo z zemljevidom. 20. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. 38 in 39. lijak. 15 in 18. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. 21. 17 in 18. Razgovor. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 36 in 37. Pripravi predstavitev Sydneya. Delo z učbenikom. Frontalna. 140. analiza primera. analiza besedila. Avstralski domorodci (aborigini). Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih. razlaga. primerjava. Prometna izoliranost. delo v dvojicah.pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. glasbena vzgoja. individualna. državljanska vzgoja in etika. delo v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. merinovka. posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. delo z učbenikom. čaša). Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. individualna. Na primeru radijske šole spoznajo.

Mikronezija. Pripravi simulacijo gejzirja. 19. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. demonstracija. delovni 23. Frontalna. delo z zemljevidom. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. energetske vire in industrijske panoge. šole str.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. 22. zgoščenka Oceanija in polarna območja. fizika. . individualna. Atlas za osnovne in srednje šole str. S pomočjo slikovnega Maori. otok. Delo z učbenikom. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. individualna. razlaga. 149 in 143. jedilna barva …). vulkanski v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. in Novi svet str. atol. 42. 43 in 44. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. in Novi svet str. demonstracija. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. 41 in 42. Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. delo z učbenikom. Južni otok. gejzir. delo z zemljevidom. 141 in 142. Nove Zelandije. zvezek. delo v dvojicah. razgovor. 140. 40. Spoznavamo Afriko kemija. 39. Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. Učbenik Biologija. Frontalna. steklena posoda. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. delo laguna. zvezek. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov. Razgovor. razlaga.

kaj bi bilo potrebno spremeniti? . razlaga.položaju Oceanije. Skupinska. primerjava. Lističi z napisanimi pojmi. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Polinezija. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. analiza slikovnega gradiva. 19 in 20. Atlas za osnovne in srednje šole str. zvezek. razgovor. Preverjanje Preveri. 146/147. zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Havaji. Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Izdela model koralnega otoka. demonstracija. Melanezija. 24. Kviz.

analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. .ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA.s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. . Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva.na zemljevidu določi lego Severne Amerike.opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade.s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. .opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna.ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. . Lovrenca. 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: .3.primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki. . Nekoliko zahtevnejši: . njenih naravnih enot in držav. .primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. . Srednja in Latinska Amerika. . .našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA. . 1 za preverjanje.opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. . prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti.opiše pomen vodne poti po reki Sv. . tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje.

delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid Severne Amerike. 21 in 22. zvezek. Angloamerika. Apalači. Krištof Kolumb. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. delo z učbenikom. Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. Severna Amerika. njenih Osrednje nižavje. Srednja in Latinska Amerika. Južna Amerika. delo v dvojicah. 50. skupinska. 51 in 52. Latinska Amerika. Severne Amerike. skupinska. 146. razgovor.UČNA ENOTA 25. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike. razlaga. 116. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo z zemljevidom. demonstracija. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. . individualna. razlaga. UČNE METODE Razgovor. 53. individualna. 22. Srednja Amerika. naravnih enot in držav. delo z zemljevidom. 55 in 56. Atlas za osnovne in srednje šole str. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. analiza besedila. S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. primerjava. stenski zemljevid sveta. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. POJMI IN IMENA Novi svet. UČNE OBLIKE Frontalna. 54. primerjava. Kordiljere. 26. delo v dvojicah. Frontalna. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. analiza kartografskega gradiva. Delo z učbenikom. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str.

57 in 58. sekvoja. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. prerijska Severne Amerike. 27. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki.zgoščenka Geografija Severne Amerike. kartografskega in grafičnega gradiva. 23. primerjava. delovni zvezek Spoznavamo Biologija. Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. 116/117 in 126/127. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. Demonstracija. delo z učbenikom. analiza slikovnega. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. delo v dvojicah. Demonstracija. 28. razgovor. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. razgovor. . zgoščenka Geografija Severne Amerike. stenski zemljevid Severne Amerike. skupinska. skupinska. razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv. Pripravi predstavitev Frontalna. delo z učbenikom. Frontalna. Zalivski tok. »mrtva črta«. zvezek. črnica. 59 in 60. nema karta Severne Amerike. Labradorski tok. delo z zemljevidom. Tornado. delo v dvojicah. razlaga. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zvezek.

Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. 116/117 in 126/127. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. 25. Atlas za osnovne in srednje šole str. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. primerjava. razlaga. delo z zemljevidom. 116. 62 in 63. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. zvezek. Delo z učbenikom. stenski zemljevid Severne Amerike. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. zgoščenka Geografija Severne Amerike. skupinska. individualna. Inuiti. Zgodovina. črnci. delovni list. Afriko in Novi svet str. 29. Atlas za osnovne in srednje šole str.tundre in prerije. primerjava. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid Severne Amerike. večkulturna družba. Indijanci. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. . rezervat. razgovor. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. državljanska vzgoja in etika. 24. 61.

individualna. kartografskega in grafičnega gradiva. 26 in 27. 64. 66. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. ekstenzivno kmetijstvo. 28 in 29. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kavboj. ranč. delo z zemljevidom. Frontalna.30. Delo z učbenikom. 65. demonstracija. delo v dvojicah. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega. Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. razgovor. 31. Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo. ZDA. individualna. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. zvezek. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. 67 in 68. zgoščenka Geografija Severne Amerike. analiza primera. razgovor. . Delo z učbenikom. demonstracija. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 118/119. razlaga. Zgodovina. delo z zemljevidom. 118/119. razlaga. zvezna država. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. farma. stenski zemljevid Severne Amerike. skupinska. 26. Frontalna. Atlas za osnovne in srednje šole str.

nzgoščenka Geografija Severne Amerike. 32. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države. Delo z učbenikom. Frontalna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 70 in 71. 69. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. 33. plakat Zastave sveta. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza primera. analiza besedila. Individualna.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. dvojicah. razgovor. Delo z frontalna. razlaga. delo z zemljevidom. Črni medved. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. delo z zemljevidom. Lovrenca. zvezek. delo v dvojicah. Lovrenca. Opiše pomen vodne poti Sv. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija. delo v učbenikom. delovni list. razlaga. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. stenski zemljevid Severne Amerike. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. . 118/119. stenski zemljevid Severne Amerike. skupinska. 28. zvezek. razgovor. demonstracija. analiza slikovnega in grafičnega gradiva.

zgoščenka Geografija Severne Amerike. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. 35. 34. Preverjanje Preveri. Delo z učbenikom. Individualna.sistema zapornic. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . in srednje šole str. delo z zemljevidom. demonstracija. 116 – 127. 126/127. analiza slikovnega. Delovni listi. razgovor. ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. Individualna. zvezek. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. grafičnega in kartografskega gradiva. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Pisni preizkusi znanja. 50 – 71. stenski zemljevid Severne Amerike.

izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike. . . .analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju.4. tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje. . Nekoliko zahtevnejši: . Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike.opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet.ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote.na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države.

delo v dvojicah. delo z učbenikom. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. MEDPRED. skupinska. Bahamsko otočje. Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. 74. zgoščenka s posnetki salse. izbirni predmet turistična vzgoja. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. Veliki in Mali Antili.UČNA ENOTA 36. individualna. Delo z zemljevidom. Mehiški zaliv. 132. demonstracija. individualna. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike. Mehiška Skupinska. Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. Delo z učbenikom. stenski zemljevid Južne Amerike. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . analiza kartografskega gradiva. 38. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. analiza primerov. Maji. stenski zemljevid Južne Amerike. 75 in 61. analiza primerov. delo z zemljevidom. 76. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. 37. razgovor. kolonizacija Evropejcev. Mehika. POJMI IN IMENA Inki. individualna. razgovor. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. POVEZAVE Zgodovina. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. UČNE OBLIKE Frontalna. Karibski otoki. Atlas za osnovne in srednje šole str. Učbenik Zgodovina. zvezek. Medmorska Amerika. UČNE METODE Razlaga. Frontalna. Azteki. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. 130/131. nema karte Srednje Amerike.

80 in 81. 79. S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko. Acapulco. mestic. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. zambo. Delo z učbenikom. Ciudad de Mexico. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. stenski zemljevid Južne Amerike. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. delovni list. skupinska. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. 130/131. razgovor. analiza slikovnega. stenski zemljevid Južne Amerike. 30. razgovor. in Novi svet str. monokulturno poljedeljstvo. Frontalna. demonstracija. kreol. delo z zemljevidom. analiza slikovnega gradiva. 76. Panamski prekop. 130/131. igra vlog. delo v dvojicah. demonstracija.. 39. shema Panamskega . Cancun. zvezek gospodinjstvo. turistična 77 in 78. zvezek. kartografskega in grafičnega gradiva. delo z zemljevidom. planota. razlaga. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni vzgoja.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. peoni. prenaseljenost. Atlas za osnovne in srednje šole str.

prosojnica z nemo karto Srednje Amerike. . zvezek. Lističi s pojmi. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje. hurikan. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic. 82 in 83. Bahamski otoki. Preverjanje Preveri.ph p?id=300 (simulacija hurikana). razgovor. demonstracija. 40.. skupinska.provreme. Slovenščina. razlaga. Mali Antili.prekopa.net/index. »vrečka presenečenja«. Frontalna. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Kuba. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. stenski zemljevid Južne Amerike. zvezek. analiza slikovnega gradiva. Veliki Antili. Skupinska. Igra vlog. nema karta držav Srednje Amerike. spletna stran http://www. Seznani se z nastankom hurikana. delo v dvojicah. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. Delo z učbenikom. 130/131. zvezek. nema karta karibskih otokov. delo z zemljevidom. 41.

fotografije naravnih enot Južne Amerike. Andi. demonstracija. Frontalna. 84 in 85. stenski zemljevid Južne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Južne Amerike. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. Amazonka. Delo z učbenikom. razgovor. zvezek. Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Brazilija. Brazilsko višavje. Čile. razlaga. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Učbenik Biologija. skupinska. Argentina. Gvajansko višavje. Frontalna. Delo z učbenikom. neme karte Južne Amerike. Orinoško nižavje. 33. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo z zemljevidom. delo v dvojicah. delo v dvojicah. Aconcagua. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. primerjava. Atacama. individualna. individualna. stenski zemljevid Južne 43. primerjava. demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Laplatsko nižavje. . Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. Venezuela. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike.42. Amazonsko nižavje. 134/135 in 116. 86 in 87.

delovni listi. razgovor. S pomočjo tematskega Kava. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. razlaga. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zemljevida našteje krompir. delo v dvojicah. Atlas sveta za osnovne in 46. zvezek. zvezek. Delo z učbenikom. pragozd. koruza. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. 88 in 89. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. individualna.Amerike. analiza slikovnega gradiva. Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. zvezek. Demonstracija. 92 in 93. kreoli. Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. individualna. analiza primera. kakavovec. sekanja gozdov v feralitne prsti. Analiza primerov. 91. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 45. Skupinska. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. delo v dvojicah. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. 88. 90. Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. zgoščenka Geografija Južne Amerike. skupinska. 44. Amazonskem nižavju. fotografije uničevanja tropskega gozda. 36. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. 133. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. analiza .

Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. srednje šole str. zvezek. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu. 47. zgoščenka Geografija Južne Amerike. stenski zemljevid Južne Amerike.prebivalstva. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki. Preverjanje Preveri. Geografski esej. Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. kartografskega gradiva. Skupinska. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Tematski kviz. nagrade. 32 in 37. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 132. Slovenščina. Vprašanja.

nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. ledena gora. delo z zemljevidom. 98. UČNE OBLIKE Frontalna. grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. UČNE METODE Delo z učbenikom.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. Arktika in Antarktika OPERATIVNI. 100. S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike. individualna.5. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . razlaga. Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED. analiza slikovnega. Antarktika. 101. delo v dvojicah.izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. Arktika. 99. . tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: . 102 in 103. UČNA ENOTA 48. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. tehnika in tehnologija. razgovor. 42. likovna vzgoja.

Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. frontalna. primerjava. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Analiza primera. Življenje na polarnih območjih. iglu. demonstracija. likovna vzgoja 49. 42 in 43. 41. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str. odlomek iz filma Titanik. Sibirska ljudstva. primerjava. 144 in 145. skupinska. Izdela model igluja. Individualna. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. 40. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . zvezek. šole str. Inuiti (Eskimi). Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. zvezek.. 100. S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve. stenski zemljevid sveta. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. delo z učbenikom. Samiji (Laponci). gradiva. analiza slikovnega in grafičnega gradiva.taljenja polarnega ledu. 102 in 103. 99. 101.

aids. POJMI IN IMENA Prenaseljenost. verske. aids …) in išče kontraste (jezikovne. demonstracija. hrano. etika. zvezek. 108.6. gospodarske). Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. diskusija. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . energijo. ekološke probleme. 109 in 110. gospodarske). 45. ekološke probleme. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. UČNE OBLIKE Individualna. energijo. 47 in 48. 146/147. delo v dvojicah. 44. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 46. oskrba z vodo. razgovor. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. verske. oskrba z vodo. hrano. stenski zemljevid sveta. delo z učbenikom. aids …) in išče kontraste (jezikovne. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. UČNE METODE Analiza primerov. UČNA ENOTA 50. analiza slikovnega gradiva. tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. skupinska.

pisalo. kompas. zemljevid območja Kozjanskega parka.000. zdraviliški turizem. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. Izbirni predmet turistična vzgoja. Kartira objekte. 52. biologija. UČNE METODE Opazovanje. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja. Kozjansko. podnebja. Opazovanje. merjenje. prsti. POVEZAVE Kemija. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. Delo v dvojicah. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. MEDPRED. UČNE OBLIKE Skupinska. listnati gozd. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije. preprosta analiza. zmerno celinsko podnebje. kartiranje. barvice. kamnin na območju Kozjanskega parka. gričevje. naklonomer. rastlinstva. sondni termometer.7. kompas. zaščiteno območje. Delovni list. delovni list. fizika. tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. šibka kislina. Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. termometer. . anketiranje.

turizmom. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. kaj bi bilo potrebno spremeniti? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful