Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

Opiše značilnosti površja Afrike. delo z zemljevidom. skupinska. Čadska kotlina. Osveži tehnike učenja geografije. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. POVEZAVE 2. Tropska celina. Delo z učbenikom. primerjava. Seznani se z učnimi pripomočki.UČNA ENOTA 1. zgoščenka Geografija Severne Amerika. Kongova kotlina. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet. zgoščenka Oceanija in polarna območja. individualna. zgoščenka Geografija Južne Amerike. UČNE OBLIKE Frontalna. Uvod OPERATIVNI. primeri pisnih preizkusov znanja. frontalna. individualna. 8 in 9. POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. zgoščenka Geografija Afrike. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. razgovor. Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja. demonstracija. . Atlas sveta za osnovne in srednje šole. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. UČNE METODE Razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

stenski zemljevid Afrike. zvezek. Delo z učbenikom. Kalahari. Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. . razgovor. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. Tropski deževni gozd. delo v dvojicah. 3. str. sredozemsko podnebje. nema karta Afrike. džungla. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. zenitno deževje. 2 in 3. Biologija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. demonstracija. Jezersko višavje. razgovor. razlaga. Frontalna. ekvatorialno podnebje. delo v dvojicah. demonstracija. individualna. 12 in 13. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. savansko podnebje. puščavsko podnebje. Kilimandžaro. razgovor. makija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Sahara. stepa. in Novi svet. demonstracija. zgoščenka Matematika. Frontalna. pasati. 4. delovni list. razlaga. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. savana. individualna. vadi. analiza grafičnega. Kondenzacija. zgoščenka Geografija Afrike. 10. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. grafoskopska folija toplotnih pasov. primerjava. zgoščenka Geografija Afrike. shematskega in slikovnega gradiva. jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. 107 in 146/147. sahel. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. 1. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 108. Delo z učbenikom.višavje. 11 in 12. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. skupinska.

razgovor. Kojkojni (Hotentoti). prosojnica z nemo karto Afrike. Sudanski črnci. (lepilo. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. naravnogeografske enote Južna Afrika. 15. Sani (Bušmani ali Grmičarji). analiza kartografskega. razlaga. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. fotografije …). razgovor. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. manjši peskovnik. izbirni predmet . Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zvezek. Delo z učbenikom.razlaga. grafoskopska folija baobaba. izbirni predmet likovno snovanje. Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. 5. Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. imenuje velike Tropska Afrika. Delo z učbenikom. Frontalna. 108. lepilni trak. voda. zgodovina. 6. škarje. 3. individualna. Bantu črnci. individualna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Geografija Afrike. flomastri. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Skupinska. 14. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. 16 in 17. delovni list. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. frontalna. delo v dvojicah. analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. pripomočki za izdelavo plakata. delo v dvojicah. 107. zvezek.

življenje človeka na Zemlji. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. 110. Delo z učbenikom. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. delo z zemljevidom. . delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. razlaga. 7. Delo v dvojicah. vadi. Tunizija. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. 18 in 19. 4. gradiva. Magreb. Egipt. razlaga. primerjava. razgovor. Maroko. 8. zgoščenka Geografija Afrike. Afriško Sredozemlje.Pigmejci. demonstracija. 17 in 18. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. Frontalna. demonstracija. oaza. Alžirija. razgovor. 5. razlaga. Libija. frontalna. Sudan. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. prosojnica z risbo Magrebske države. delo v dvojicah. Delo z učbenikom. demonstracija. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. atlaške države. zvezek. individualna. Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Zgodovina. delo z zemljevidom. 110. zvezek. in Novi svet str. individualna. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 4.

izbirni predmet turistična vzgoja. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. 108. zgoščenka Geografija Afrike. delo v dvojicah. Razloži učinke Nilovih poplav.datljeve palme. Frontalna. 23 in 24. Kongova kotlina. 107. delo z zemljevidom. zvezek. zvezek. primerjava. 10. skupinska. Gvinejski zaliv. Frontalna. Kongo. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zasebni posnetek Keopsove piramide. razlaga. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zgoščenka Geografija Afrike. . demonstracija. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil. Delo z učbenikom. ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. državljanska vzgoja in etika. delo v dvojicah. 21. 6 in 7. demonstracija. 20 in 21. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija. razlaga. 110 in 108. Kenija. Umetno namakanje Asuanski jez. Sueški prekop. Delo z učbenikom. 110/111 in 112/113. Atlas za osnovne in srednje šole str. 22. razgovor. delo z zemljevidom. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. individualna. 9. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. nema Zgodovina. 6. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. individualna. razgovor.

22. 23 in 24. razgovor. primerjava. zvezek. Analiza frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. 21. demonstracija. malarija. rumena mrzlica. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza besedila. zvezek. selilno poljedelstvo. delo v dvojicah. spalna bolezen. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo. banane. 12. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. zvezek. 9. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. Delo z učbenikom. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. Skupinska. delo z dvojicah. delo v primerov. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.karta Tropske Afrike. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu. nabiralništvo. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov. razlaga. zgoščenka Geografija Afrike. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. učbenikom. časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. Sahel. Frontalna. Atlas za osnovne in srednje šole str. muha ce ce. 7 in 8. 11. razgovor. oljna palma. etika. Atlas za osnovne in srednje šole str. Sisal. kava. 110/111. 108 in 109. sladkorni trst. širjenje puščav. individualna. lakota. 24.

analiza kartografskega in grafičnega gradiva. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. 10 in 11. delovni list. 11 in 12. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Madagaskar. zvezek. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. delo z zemljevidom. razlaga razgovor. 112/113 in 152/153. Rasno razlikovanje (apartheid). Pripravi predstavitev o diamantih. demonstracija. 108/109. nema karta držav Južne Afrike. . analiza primerov. individualna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Delo z učbenikom. Buri. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo. Frontalno. Država Južna Afrika. individualna. Pripravi predstavitev Cape Towna. Frontalna. 26 in 27. 14. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 25 in 26. razlaga. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. skupinska. demonstracija.. Namibija.13. Atlas za osnovne in srednje šole str. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. razgovor. državljanska vzgoja in etika. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. delo v dvojicah. zgoščenka Geografija Afrike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. Delo z učbenikom. Zambija. zgoščenka Geografija Afrike. delo z zemljevidom. 14. delo v dvojicah. Učbenik Zgodovina. Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

Delovni listi z Slovenščina. Igra vlog. preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. Atlas za osnovne in srednje šole str. 15. 106 . Delo v dvojicah. rekviziti po izboru učencev. Pisni preizkusi znanja. Individualna.115. navodili. zvezek. Preverjanje Ponovi. 16. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 8 27. 1 12.rasnem razlikovanju.

UČNE METODE Razlaga. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: .opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji. . . Atlas za osnovne in srednje MEDPRED. delo z zemljevidom. UČNA ENOTA 17.opiše značilnosti poseljevanja kontinenta.na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. Nekoliko zahtevnejši: . Osamljena geografska lega OPERATIVNI. 32 in 33. tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje. razgovor. Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije.s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji. demonstracija. individualna. . ki POJMI IN IMENA Vrečarji. delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str. 13.s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. evkaliptus. POVEZAVE . delo z učbenikom. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije. .2. delo v dvojicah. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. UČNE OBLIKE Frontalna. Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije.

Učbenik Biologija. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva.so posebnost Avstralije. Veliko razvodno gorovje. 18. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. scrub. zvezek. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena. Atlas za osnovne in srednje šole str. delo z zemljevidom. . 33. Srednjeavstralsko nižavje. in Novi svet str. razlaga. S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. Razgovor. primeri koral. 34 in 35. Frontalna. 140/141. Podnebje. 140/141. 19. individualna. delo v dvojicah. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. 140/141. delo z učbenikom. Veliki koralni greben. skupinska. kartografskega gradiva. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. nema karta Avstralije. razlaga. 14. šole str. delo v dvojicah. Atlas za osnovne in srednje šole str. zgoščenka Oceanija in polarna območja. rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. individualna. Spoznavamo Afriko fizika. Nariše prečni prerez površja Avstralije. 15 in 16. 14. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. analiza grafičnega gradiva. demonstracija. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. bumerang. Razgovor. Frontalna.

lijak. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Frontalna. delo v dvojicah. 20. 15 in 18. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 140. Prometna izoliranost. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih. delo v dvojicah. primerjava. posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. 36 in 37. državljanska vzgoja in etika. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. Atlas za osnovne in srednje šole str. Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. delo z zemljevidom. Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. 17 in 18. Frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. glasbena vzgoja. merinovka. Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja. analiza primera. 38 in 39. individualna. 21. individualna. Razgovor. Na primeru radijske šole spoznajo. Delo z učbenikom. zvezek. Avstralski domorodci (aborigini).pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. delo z učbenikom. analiza besedila. čaša). zvezek. Pripravi predstavitev Sydneya. . zgoščenka Oceanija in polarna območja. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

delo z učbenikom. Nove Zelandije. 40. 42. Razgovor. šole str. Frontalna. delo z zemljevidom. 22. Učbenik Biologija. razlaga. demonstracija. S pomočjo slikovnega Maori. atol. in Novi svet str. 141 in 142. 19. 149 in 143. otok. 41 in 42. Pripravi simulacijo gejzirja. jedilna barva …). energetske vire in industrijske panoge. demonstracija. gejzir. delo z zemljevidom. Frontalna. steklena posoda. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. 39. individualna. zvezek. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. . zgoščenka Oceanija in polarna območja. Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. razlaga. Južni otok. 43 in 44. Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. Delo z učbenikom. zvezek. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. fizika. delo laguna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni 23.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. Mikronezija. individualna. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov. Spoznavamo Afriko kemija. Atlas za osnovne in srednje šole str. in Novi svet str. 140. delo v dvojicah. vulkanski v dvojicah. razgovor.

19 in 20. Izdela model koralnega otoka. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Atlas za osnovne in srednje šole str. Preverjanje Preveri. zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 24. Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih. Melanezija. Polinezija.položaju Oceanije. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . zgoščenka Oceanija in polarna območja. Skupinska. 146/147. razgovor. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. zvezek. Lističi z napisanimi pojmi. primerjava. Havaji. analiza slikovnega gradiva. razlaga. demonstracija. Kviz. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije.

3. . Lovrenca.opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. .ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. . Nekoliko zahtevnejši: .s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. .na zemljevidu določi lego Severne Amerike. Srednja in Latinska Amerika. 1 za preverjanje.opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. .ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA.s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. .našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA. . prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. . . 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: .opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade.opiše pomen vodne poti po reki Sv.analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. .primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki. Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva.primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. njenih naravnih enot in držav. . . tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje.

51 in 52. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 21 in 22. 26. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 53. razlaga. analiza kartografskega gradiva. primerjava. POJMI IN IMENA Novi svet. delo z zemljevidom. skupinska. Frontalna. individualna. Delo z učbenikom. UČNE METODE Razgovor. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 146. stenski zemljevid sveta. Krištof Kolumb. delo z učbenikom. delo v dvojicah. individualna. Atlas za osnovne in srednje šole str. primerjava. skupinska. 22. S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. Srednja in Latinska Amerika. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. stenski zemljevid Severne Amerike. zvezek. Kordiljere. Srednja Amerika. naravnih enot in držav. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . Severne Amerike. Apalači. analiza besedila. Angloamerika. 50. razgovor. delo z zemljevidom. njenih Osrednje nižavje. Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Južna Amerika. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. delo v dvojicah. 54. demonstracija. 116. razlaga. Latinska Amerika. 55 in 56.UČNA ENOTA 25. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike. Severna Amerika. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. UČNE OBLIKE Frontalna.

delovni zvezek Spoznavamo Biologija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. sekvoja. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv. primerjava. razgovor. kartografskega in grafičnega gradiva. Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega. delo z učbenikom. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. 116/117 in 126/127. Tornado. . zvezek. Labradorski tok. zvezek. črnica. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki.zgoščenka Geografija Severne Amerike. razgovor. 57 in 58. skupinska. delo z učbenikom. Pripravi predstavitev Frontalna. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Zalivski tok. 28. delo z zemljevidom. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. »mrtva črta«. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid Severne Amerike. 59 in 60. Demonstracija. skupinska. 27. delo z zemljevidom. 23. Frontalna. Demonstracija. razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. delo v dvojicah. nema karta Severne Amerike. razlaga. prerijska Severne Amerike.

116/117 in 126/127. 24. razlaga. individualna. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. delovni list. Zgodovina. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. 62 in 63. Inuiti. Atlas za osnovne in srednje šole str. stenski zemljevid Severne Amerike. Indijanci. Delo z učbenikom. primerjava. stenski zemljevid Severne Amerike. 61. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 116. primerjava. večkulturna družba. zvezek. delo z zemljevidom. zvezek. Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike.tundre in prerije. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. skupinska. Frontalna. razgovor. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. črnci. rezervat. 29. Atlas za osnovne in srednje šole str. Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 25. . državljanska vzgoja in etika.

farma. 67 in 68. razgovor. 66. Zgodovina. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razgovor. skupinska. Delo z učbenikom. Atlas za osnovne in srednje šole str. Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. 64. ekstenzivno kmetijstvo. 28 in 29. delo v dvojicah. ZDA. 26. razlaga. 118/119. Frontalna. 26 in 27. razlaga. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. stenski zemljevid Severne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 118/119. 31. Delo z učbenikom. zvezek. analiza slikovnega. kartografskega in grafičnega gradiva. individualna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. individualna. ranč. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. delo z zemljevidom. . analiza primera. Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo. demonstracija. delo z zemljevidom. kavboj. zvezna država.30. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 65. zgoščenka Geografija Severne Amerike. demonstracija. Frontalna.

stenski zemljevid Severne Amerike. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Črni medved. delo z zemljevidom. Lovrenca. 69. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. plakat Zastave sveta. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. Frontalna. 33. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. zvezek. 32. 118/119. razgovor. skupinska. analiza besedila. Opiše pomen vodne poti Sv. . 70 in 71. Delo z učbenikom. razlaga. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. demonstracija. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. delo v učbenikom. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države. analiza primera. 28. razgovor. dvojicah. razlaga. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. delo z zemljevidom. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. Individualna. delo v dvojicah. delovni list. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z frontalna. Lovrenca. zvezek. nzgoščenka Geografija Severne Amerike. stenski zemljevid Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva.

116 – 127. Atlas za osnovne in srednje šole str. stenski zemljevid Severne Amerike. Preverjanje Preveri. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. grafičnega in kartografskega gradiva. 34. Individualna. Pisni preizkusi znanja. Delo z učbenikom. Individualna. ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. delo z zemljevidom. Delovni listi. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Severne Amerike.sistema zapornic. 35. analiza slikovnega. 50 – 71. razgovor. zvezek. 126/127. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . demonstracija. in srednje šole str.

. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . Nekoliko zahtevnejši: . Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike.ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. .opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet.analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju.izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje.na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike. .4. .

PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike. 76. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. izbirni predmet turistična vzgoja. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. stenski zemljevid Južne Amerike. razgovor. Mehiški zaliv. 130/131. Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. UČNE OBLIKE Frontalna. analiza primerov. POJMI IN IMENA Inki. Mehika. stenski zemljevid Južne Amerike. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. POVEZAVE Zgodovina. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. UČNE METODE Razlaga. 74. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. Medmorska Amerika. MEDPRED. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. individualna. Frontalna. razgovor. analiza kartografskega gradiva.UČNA ENOTA 36. 132. kolonizacija Evropejcev. delo z učbenikom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. demonstracija. individualna. zvezek. 38. nema karte Srednje Amerike. zgoščenka s posnetki salse. Delo z zemljevidom. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. Bahamsko otočje. delo z zemljevidom. analiza primerov. Delo z učbenikom. delo v dvojicah. zvezek. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. Maji. Učbenik Zgodovina. individualna. skupinska. Azteki. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. Veliki in Mali Antili. Mehiška Skupinska. 75 in 61. 37. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. Karibski otoki.

zambo. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. kreol. Acapulco. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni list. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. Atlas za osnovne in srednje šole str. igra vlog.. Delo z učbenikom. delo z zemljevidom. 130/131. delo z zemljevidom. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. analiza slikovnega. 39. Frontalna. Ciudad de Mexico.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja. 79. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. planota. 30. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. demonstracija. razlaga. demonstracija. kartografskega in grafičnega gradiva. stenski zemljevid Južne Amerike. 130/131. zvezek gospodinjstvo. Cancun. S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko. Panamski prekop. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. mestic. 76. skupinska. stenski zemljevid Južne Amerike. monokulturno poljedeljstvo. analiza slikovnega gradiva. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. delovni vzgoja. peoni. turistična 77 in 78. in Novi svet str. zvezek. shema Panamskega . 80 in 81. razgovor. prenaseljenost. delo v dvojicah.

40. . zvezek.. Igra vlog. Mali Antili. Skupinska. 130/131. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje. razgovor. prosojnica z nemo karto Srednje Amerike. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. spletna stran http://www. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. analiza slikovnega gradiva.ph p?id=300 (simulacija hurikana). Bahamski otoki. stenski zemljevid Južne Amerike. Lističi s pojmi. Kuba. Delo z učbenikom. demonstracija. skupinska. Slovenščina. nema karta držav Srednje Amerike. Frontalna. delo v dvojicah. zvezek. Preverjanje Preveri. na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic. nema karta karibskih otokov. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str.net/index. Seznani se z nastankom hurikana. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. razlaga. Veliki Antili. »vrečka presenečenja«. 82 in 83. hurikan.provreme. delo z zemljevidom. 41. zvezek.prekopa. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

Venezuela. demonstracija. Aconcagua. delo z zemljevidom. Gvajansko višavje. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid Južne 43. 84 in 85. neme karte Južne Amerike. Delo z učbenikom. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. razgovor. Laplatsko nižavje. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zvezek. individualna. primerjava. . demonstracija. Amazonsko nižavje. individualna. zgoščenka Geografija Južne Amerike. 86 in 87. razlaga. Čile. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Amazonka. Brazilija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. skupinska. Argentina. primerjava. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike. Učbenik Biologija. 134/135 in 116. Andi. delo v dvojicah. Brazilsko višavje. 33. delo v dvojicah. Frontalna. fotografije naravnih enot Južne Amerike. Orinoško nižavje. stenski zemljevid Južne Amerike. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. zgoščenka Geografija Južne Amerike.42. Delo z učbenikom. Atacama. Frontalna.

Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. koruza. Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. 91. zvezek. skupinska. 92 in 93. Demonstracija. Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. 45. Analiza primerov. razgovor. analiza . analiza grafičnega in slikovnega gradiva. fotografije uničevanja tropskega gozda. 36. 133. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Skupinska. 44. Amazonskem nižavju. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. zvezek. analiza slikovnega gradiva. 90. Atlas sveta za osnovne in 46. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. Frontalna. kakavovec. zgoščenka Geografija Južne Amerike. kreoli. individualna. S pomočjo tematskega Kava. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. individualna. delovni listi. razlaga.Amerike. analiza primera. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zvezek. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 88 in 89. zemljevida našteje krompir. 88. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. delo v dvojicah. Delo z učbenikom. delo v dvojicah. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda. pragozd. sekanja gozdov v feralitne prsti. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor.

Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. Vprašanja. Preverjanje Preveri. nagrade. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. srednje šole str. stenski zemljevid Južne Amerike. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Skupinska. zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu. 47. Geografski esej. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . zvezek. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki.prebivalstva. Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. 32 in 37. 132. Slovenščina. zgoščenka Geografija Južne Amerike. kartografskega gradiva. Tematski kviz.

. UČNE OBLIKE Frontalna. delo z zemljevidom. . Arktika. grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. individualna. 98. S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike. Antarktika. razgovor. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. tehnika in tehnologija. ledena gora. delo v dvojicah. Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. UČNE METODE Delo z učbenikom. analiza slikovnega.5. UČNA ENOTA 48. 101.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. 99. tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: . 102 in 103. razlaga. Arktika in Antarktika OPERATIVNI. 100. 42. nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. likovna vzgoja. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike.

102 in 103. 41.. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. 144 in 145. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. likovna vzgoja 49. stenski zemljevid sveta. Inuiti (Eskimi). frontalna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. primerjava. Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. Življenje na polarnih območjih. 42 in 43. demonstracija. gradiva. zgoščenka Oceanija in polarna območja. iglu. Individualna. primerjava. Samiji (Laponci). zvezek. 100. delo z učbenikom. zvezek. S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve. odlomek iz filma Titanik. skupinska. 99. Sibirska ljudstva. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Izdela model igluja. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str. Analiza primera. 101. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 40. šole str.taljenja polarnega ledu.

Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. POJMI IN IMENA Prenaseljenost. etika. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. aids …) in išče kontraste (jezikovne. aids …) in išče kontraste (jezikovne. zvezek. UČNE METODE Analiza primerov. delo v dvojicah. skupinska. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. diskusija. 47 in 48. 45. gospodarske). verske. demonstracija. energijo. ekološke probleme. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. UČNA ENOTA 50. delo z učbenikom. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED.6. ekološke probleme. UČNE OBLIKE Individualna. hrano. 146/147. gospodarske). PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. stenski zemljevid sveta. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. hrano. 109 in 110. energijo. oskrba z vodo. aids. razgovor. oskrba z vodo. 108. analiza slikovnega gradiva. 44. tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. 46. verske.

Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja. prsti. . Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. Opazovanje. podnebja. merjenje. rastlinstva.7. Kartira objekte. zdraviliški turizem. sondni termometer. delovni list. UČNE OBLIKE Skupinska. gričevje. 52. UČNE METODE Opazovanje. Delovni list. biologija. Izbirni predmet turistična vzgoja. šibka kislina. pisalo. anketiranje. kartiranje. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. Kozjansko. kamnin na območju Kozjanskega parka. zaščiteno območje. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije. MEDPRED. kompas. listnati gozd. zmerno celinsko podnebje. POVEZAVE Kemija. naklonomer. zemljevid območja Kozjanskega parka. tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. Delo v dvojicah. barvice. fizika. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. termometer. kompas.000. preprosta analiza.

turizmom. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. kaj bi bilo potrebno spremeniti? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful