Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

UČNA ENOTA 1. . Uvod OPERATIVNI. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. UČNE OBLIKE Frontalna. Tropska celina. Delo z učbenikom. POVEZAVE 2. frontalna. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Čadska kotlina. individualna. 8 in 9. Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. primeri pisnih preizkusov znanja. zgoščenka Geografija Severne Amerika. razgovor. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. zgoščenka Geografija Afrike. primerjava. delo z zemljevidom. UČNE METODE Razlaga. POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. Opiše značilnosti površja Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. demonstracija. zvezek. individualna. Kongova kotlina. Seznani se z učnimi pripomočki. zgoščenka Oceanija in polarna območja. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet. Osveži tehnike učenja geografije. Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja. skupinska. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah.

jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. 107 in 146/147. 4. Frontalna. zgoščenka Matematika. 3. str. razgovor. sahel. delo v dvojicah. zenitno deževje. vadi. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Kalahari. džungla. grafoskopska folija toplotnih pasov. delo v dvojicah. savana. Sahara. . individualna. demonstracija. individualna. razlaga. Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. Delo z učbenikom. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. in Novi svet. Kondenzacija. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. zvezek. stenski zemljevid Afrike. shematskega in slikovnega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. demonstracija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Kilimandžaro. razlaga. Jezersko višavje. zgoščenka Geografija Afrike. 2 in 3. Frontalna.višavje. ekvatorialno podnebje. analiza grafičnega. makija. savansko podnebje. 11 in 12. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Tropski deževni gozd. nema karta Afrike. puščavsko podnebje. zgoščenka Geografija Afrike. Delo z učbenikom. razgovor. 1. Biologija. stepa. 12 in 13. 10. primerjava. pasati. delovni list. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. razgovor. sredozemsko podnebje. 108. zvezek. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. skupinska.

individualna. delovni list. lepilni trak. 15. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. 3. Skupinska. delo v dvojicah. individualna. Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. Geografija Afrike. analiza kartografskega. delo v dvojicah. zgodovina. imenuje velike Tropska Afrika. razgovor. flomastri. Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. Delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razgovor. Bantu črnci. frontalna. pripomočki za izdelavo plakata. prosojnica z nemo karto Afrike. 107. Frontalna. zvezek. zvezek. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom. 16 in 17. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. voda.razlaga. izbirni predmet . Sani (Bušmani ali Grmičarji). manjši peskovnik. fotografije …). Sudanski črnci. škarje. grafoskopska folija baobaba. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. naravnogeografske enote Južna Afrika. 14. 5. izbirni predmet likovno snovanje. razlaga. (lepilo. 6. Kojkojni (Hotentoti). 108.

4. atlaške države. delo v dvojicah. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. Afriško Sredozemlje. demonstracija. Alžirija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. oaza. Frontalna. Egipt. Učbenik Zgodovina. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zvezek. razgovor. Atlas za osnovne in srednje šole str. . Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. delo z zemljevidom. primerjava. 18 in 19. Magreb. Delo z učbenikom. 4. in Novi svet str. 5. Maroko. življenje človeka na Zemlji. Sudan. razlaga. 17 in 18. prosojnica z risbo Magrebske države. razlaga. individualna. Delo z učbenikom. S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. Delo v dvojicah. 110. 7. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. delo z zemljevidom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor.Pigmejci. zgoščenka Geografija Afrike. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. zvezek. frontalna. 8. razlaga. Libija. gradiva. razgovor. individualna. vadi. demonstracija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 110. Tunizija.

zgoščenka Geografija Afrike. zgoščenka Geografija Afrike. državljanska vzgoja in etika. zvezek. 10. Kongo. delo v dvojicah. delo z zemljevidom. Kenija. razgovor. zvezek. Delo z učbenikom. Umetno namakanje Asuanski jez. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija. 107. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. razgovor. razlaga. 23 in 24. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. 9. izbirni predmet turistična vzgoja. individualna. 110 in 108. 6. Frontalna. individualna. primerjava. Razloži učinke Nilovih poplav. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 22. razlaga. Delo z učbenikom. Kongova kotlina. ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. 21. Gvinejski zaliv. demonstracija. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. delo z zemljevidom. 110/111 in 112/113. . Atlas za osnovne in srednje šole str. skupinska. demonstracija. Sueški prekop. nema Zgodovina. 6 in 7. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 20 in 21. Frontalna. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. zasebni posnetek Keopsove piramide. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 108.datljeve palme. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil.

7 in 8. muha ce ce. 108 in 109. delo v dvojicah. 11. Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. 21. časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. oljna palma. etika. širjenje puščav. banane. 12. nabiralništvo. razlaga. 23 in 24. spalna bolezen. Frontalna. demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza besedila. Skupinska. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z dvojicah. 22. Delo z učbenikom. 110/111. Atlas za osnovne in srednje šole str. . zvezek. delo v primerov. razgovor. Analiza frontalna. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. sladkorni trst. malarija. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo. zvezek. Sahel. selilno poljedelstvo. primerjava. individualna. kava. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. rumena mrzlica. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov. zgoščenka Geografija Afrike. 9. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. 24.karta Tropske Afrike. lakota. razgovor. zvezek. Atlas za osnovne in srednje šole str. Sisal.

. Država Južna Afrika. 25 in 26. Spoznavamo Afriko in Novi svet str.13. Frontalna. Frontalno. zvezek. delo v dvojicah. 14. 14. državljanska vzgoja in etika. delo v dvojicah. demonstracija. 26 in 27. 108/109. Namibija. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. Zambija. 10 in 11. 11 in 12. nema karta držav Južne Afrike. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. razlaga razgovor. razgovor. delo z zemljevidom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. Madagaskar. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. Buri. 112/113 in 152/153. delo z zemljevidom. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. zgoščenka Geografija Afrike. Učbenik Zgodovina. Rasno razlikovanje (apartheid). Atlas za osnovne in srednje šole str. delovni list. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. analiza kartografskega in grafičnega gradiva. . analiza primerov. Delo z učbenikom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Afrike. individualna. Pripravi predstavitev Cape Towna. Delo z učbenikom. skupinska. Pripravi predstavitev o diamantih. razlaga. individualna.

Pisni preizkusi znanja.rasnem razlikovanju. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. rekviziti po izboru učencev. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike. Igra vlog. Delovni listi z Slovenščina. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str.115. 15. zvezek. Individualna. 16. preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Preverjanje Ponovi. 1 12. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. Delo v dvojicah. 106 . navodili. 8 27.

demonstracija. delo v dvojicah.s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. .opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. ki POJMI IN IMENA Vrečarji. tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje. . . analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 13.2. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije. individualna.opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. . UČNE METODE Razlaga.na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . UČNE OBLIKE Frontalna. Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom.s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. Atlas za osnovne in srednje MEDPRED. 32 in 33. Nekoliko zahtevnejši: . UČNA ENOTA 17. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. evkaliptus. razgovor. Osamljena geografska lega OPERATIVNI. POVEZAVE . delo z zemljevidom.

S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. zvezek. šole str. 14.so posebnost Avstralije. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Veliko razvodno gorovje. 34 in 35. Razgovor. demonstracija. Nariše prečni prerez površja Avstralije. 19. skupinska. 14. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Razgovor. delo v dvojicah. analiza grafičnega gradiva. 15 in 16. scrub. in Novi svet str. demonstracija. bumerang. delo z učbenikom. Učbenik Biologija. razlaga. zvezek. rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. zgoščenka Oceanija in polarna območja. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo v dvojicah. Atlas za osnovne in srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 33. 18. nema karta Avstralije. individualna. 140/141. 140/141. Podnebje. razlaga. primeri koral. kartografskega gradiva. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. 140/141. Atlas za osnovne in srednje šole str. individualna. . Veliki koralni greben. Spoznavamo Afriko fizika. delo z zemljevidom. Frontalna. Srednjeavstralsko nižavje. Frontalna. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom.

. individualna. Atlas za osnovne in srednje šole str. merinovka. 38 in 39. Pripravi predstavitev Sydneya. lijak. Frontalna. zgoščenka Oceanija in polarna območja.pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. glasbena vzgoja. Na primeru radijske šole spoznajo. 36 in 37. delo z zemljevidom. 17 in 18. individualna. 21. primerjava. posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. analiza primera. analiza besedila. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo v dvojicah. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. 20. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. Avstralski domorodci (aborigini). zvezek. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih. delo v dvojicah. Frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Razgovor. čaša). Prometna izoliranost. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. državljanska vzgoja in etika. Delo z učbenikom. 15 in 18. 140. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. razlaga. Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja.

delo z zemljevidom. 19. Frontalna. in Novi svet str. atol. jedilna barva …). zvezek. Pripravi simulacijo gejzirja. 22. individualna. razlaga. delo v dvojicah. delo laguna. Delo z učbenikom. delo z učbenikom. steklena posoda. 141 in 142. 140. 40. šole str. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. Mikronezija. razlaga. 41 in 42. delovni 23. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Frontalna. gejzir. vulkanski v dvojicah.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. Južni otok. individualna. otok. 43 in 44. fizika. razgovor. zvezek. Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. Razgovor. Nove Zelandije. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. Učbenik Biologija. S pomočjo slikovnega Maori. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. demonstracija. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. demonstracija. 39. Spoznavamo Afriko kemija. delo z zemljevidom. Atlas za osnovne in srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. energetske vire in industrijske panoge. . Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. 149 in 143. in Novi svet str. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. 42. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov.

Melanezija. Kviz. 19 in 20. primerjava. 24. Preverjanje Preveri. Izdela model koralnega otoka. zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije. razlaga. demonstracija. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih.položaju Oceanije. Atlas za osnovne in srednje šole str. Havaji. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. Polinezija. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . analiza slikovnega gradiva. zvezek. razgovor. 146/147. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Lističi z napisanimi pojmi. Skupinska.

Lovrenca.ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. . .našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA.opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade. .na zemljevidu določi lego Severne Amerike. . . tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje. Srednja in Latinska Amerika. . . . Nekoliko zahtevnejši: .3. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti.ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA.s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja.primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. njenih naravnih enot in držav. . 1 za preverjanje.primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki. .opiše pomen vodne poti po reki Sv.opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: . .opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. .analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike.s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj.

razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Apalači. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. UČNE METODE Razgovor. 53. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. Severna Amerika. zvezek. delo v dvojicah. 54. individualna. 116. Krištof Kolumb. 26. stenski zemljevid Severne Amerike. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike. razgovor. 21 in 22. skupinska. delo z zemljevidom. POJMI IN IMENA Novi svet. demonstracija. Frontalna. analiza kartografskega gradiva. Angloamerika. primerjava. analiza besedila.UČNA ENOTA 25. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid sveta. Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. Srednja in Latinska Amerika. Srednja Amerika. Latinska Amerika. 50. 51 in 52. delo z učbenikom. primerjava. njenih Osrednje nižavje. Delo z učbenikom. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. . S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. Atlas za osnovne in srednje šole str. naravnih enot in držav. 22. Južna Amerika. delo v dvojicah. Severne Amerike. 55 in 56. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. razlaga. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. individualna. Kordiljere. skupinska. 146. UČNE OBLIKE Frontalna.

stenski zemljevid Severne Amerike. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. sekvoja. delovni zvezek Spoznavamo Biologija. razlaga. delo z zemljevidom. nema karta Severne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega. delo z zemljevidom. delo z učbenikom. 28. razgovor. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. prerijska Severne Amerike. primerjava. zvezek. Frontalna. zvezek. »mrtva črta«. 27. 59 in 60. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki. zgoščenka Geografija Severne Amerike. kartografskega in grafičnega gradiva. 116/117 in 126/127. razlaga. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. Demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . skupinska. skupinska. Labradorski tok. Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. 57 in 58. črnica. Tornado. Demonstracija. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. 23. delo v dvojicah. delo v dvojicah. Zalivski tok. delo z učbenikom. Pripravi predstavitev Frontalna. razgovor.zgoščenka Geografija Severne Amerike. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv.

prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. večkulturna družba. delo z zemljevidom. . Atlas za osnovne in srednje šole str. individualna. Atlas za osnovne in srednje šole str. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. Frontalna. Afriko in Novi svet str. zvezek. Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delovni list. zgoščenka Geografija Severne Amerike. 24. stenski zemljevid Severne Amerike.tundre in prerije. zvezek. 62 in 63. primerjava. 116/117 in 126/127. državljanska vzgoja in etika. skupinska. Zgodovina. 29. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. 25. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. 61. 116. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. rezervat. primerjava. stenski zemljevid Severne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom. razlaga. Inuiti. Indijanci. črnci.

Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. razgovor. farma. Frontalna. individualna. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. 67 in 68. Atlas za osnovne in srednje šole str. 66. ekstenzivno kmetijstvo. ranč. 64. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA.30. razlaga. zvezna država. 28 in 29. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Delo z učbenikom. razgovor. analiza slikovnega. delo z zemljevidom. 118/119. Delo z učbenikom. Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo. analiza primera. 31. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kavboj. demonstracija. skupinska. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. demonstracija. zvezek. Frontalna. delo z zemljevidom. kartografskega in grafičnega gradiva. razlaga. delo v dvojicah. ZDA. stenski zemljevid Severne Amerike. 26. 26 in 27. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 65. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Zgodovina. individualna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 118/119. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA.

Individualna. nzgoščenka Geografija Severne Amerike. Frontalna. 28. razlaga. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni list. Črni medved. delo v učbenikom. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. demonstracija. 33. 70 in 71. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. 69. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. dvojicah. delo v dvojicah. . zgoščenka Geografija Severne Amerike. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. razgovor. skupinska. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 118/119. razlaga. 32. Lovrenca. zvezek.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. stenski zemljevid Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo z zemljevidom. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija. analiza primera. Delo z frontalna. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. Lovrenca. zvezek. plakat Zastave sveta. analiza besedila. Opiše pomen vodne poti Sv. stenski zemljevid Severne Amerike. Delo z učbenikom. razgovor. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države.

Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Individualna. zvezek. 35. analiza slikovnega. Preverjanje Preveri. delo z zemljevidom. razgovor. 126/127. grafičnega in kartografskega gradiva. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. Individualna. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 50 – 71. stenski zemljevid Severne Amerike. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. Pisni preizkusi znanja.sistema zapornic. ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. 34. demonstracija. Delovni listi. in srednje šole str. Delo z učbenikom. 116 – 127. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. . .izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike.4.na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike. . Nekoliko zahtevnejši: . Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. .ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote.analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju.opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje.

MEDPRED.UČNA ENOTA 36. Maji. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. Delo z zemljevidom. UČNE OBLIKE Frontalna. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid Južne Amerike. izbirni predmet turistična vzgoja. zvezek. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . 37. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike. razgovor. Delo z učbenikom. Azteki. Mehiški zaliv. 76. razgovor. Frontalna. zgoščenka s posnetki salse. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. kolonizacija Evropejcev. delo z zemljevidom. Mehika. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. 38. analiza kartografskega gradiva. Medmorska Amerika. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. nema karte Srednje Amerike. Karibski otoki. individualna. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. 74. POVEZAVE Zgodovina. analiza primerov. Atlas za osnovne in srednje šole str. stenski zemljevid Južne Amerike. Veliki in Mali Antili. individualna. POJMI IN IMENA Inki. Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. 132. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. individualna. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. Bahamsko otočje. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. skupinska. UČNE METODE Razlaga. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zvezek. Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. Mehiška Skupinska. Učbenik Zgodovina. 130/131. analiza primerov. 75 in 61. delo z učbenikom. delo v dvojicah.

30. razgovor. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega. delovni vzgoja. Delo z učbenikom. S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko. turistična 77 in 78. stenski zemljevid Južne Amerike. shema Panamskega . monokulturno poljedeljstvo. delo z zemljevidom. razlaga. mestic. zvezek. kreol. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Panamski prekop.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja. demonstracija. zvezek gospodinjstvo. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. 80 in 81. delovni list. Atlas za osnovne in srednje šole str. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. delo v dvojicah. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. stenski zemljevid Južne Amerike. 130/131. igra vlog. razgovor. 39. Cancun. analiza slikovnega gradiva. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. 76. skupinska. demonstracija. Ciudad de Mexico. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. prenaseljenost. 130/131. planota. delo z zemljevidom. in Novi svet str. kartografskega in grafičnega gradiva. zambo. 79. peoni.. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Frontalna. Acapulco.

82 in 83. Veliki Antili. Kuba. Seznani se z nastankom hurikana. 130/131. nema karta karibskih otokov. Lističi s pojmi. na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic. razgovor. Skupinska. zvezek. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. delo v dvojicah. skupinska. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje. Delo z učbenikom. . hurikan. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. razlaga. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. nema karta držav Srednje Amerike. Igra vlog. Bahamski otoki. 40. Mali Antili. delo z zemljevidom. zvezek..provreme. analiza slikovnega gradiva. stenski zemljevid Južne Amerike.net/index.prekopa. Frontalna. spletna stran http://www. prosojnica z nemo karto Srednje Amerike. 41. Slovenščina. »vrečka presenečenja«. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. Preverjanje Preveri. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.ph p?id=300 (simulacija hurikana). demonstracija. zvezek.

Aconcagua. primerjava. neme karte Južne Amerike. Frontalna. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Brazilija. Frontalna. demonstracija. delo v dvojicah. zgoščenka Geografija Južne Amerike. demonstracija. delo v dvojicah. Amazonsko nižavje. Čile. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. zvezek. 84 in 85. delo z zemljevidom.42. Brazilsko višavje. Amazonka. . Venezuela. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. stenski zemljevid Južne 43. Orinoško nižavje. individualna. Gvajansko višavje. individualna. 86 in 87. fotografije naravnih enot Južne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. stenski zemljevid Južne Amerike. 33. Delo z učbenikom. Atacama. Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. 134/135 in 116. Andi. Laplatsko nižavje. skupinska. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike. Argentina. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Učbenik Biologija. razlaga. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. primerjava. Delo z učbenikom. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str.

Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. individualna. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. 88. 88 in 89. analiza . 44. kakavovec. fotografije uničevanja tropskega gozda.Amerike. 92 in 93. Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. delo v dvojicah. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. razgovor. 36. Atlas sveta za osnovne in 46. skupinska. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 91. koruza. zvezek. Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. zvezek. Delo z učbenikom. sekanja gozdov v feralitne prsti. 133. Frontalna. Amazonskem nižavju. individualna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 45. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. Demonstracija. kreoli. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. 90. delo v dvojicah. S pomočjo tematskega Kava. delovni listi. Analiza primerov. Skupinska. razgovor. zemljevida našteje krompir. zvezek. analiza primera. pragozd. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda. analiza slikovnega gradiva. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga.

zgoščenka Geografija Južne Amerike. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Geografski esej. Vprašanja. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. nagrade. 47. 132.prebivalstva. Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike. Slovenščina. kartografskega gradiva. Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki. Skupinska. Preverjanje Preveri. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. Tematski kviz. 32 in 37. stenski zemljevid Južne Amerike. zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu.

101. Arktika in Antarktika OPERATIVNI. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 99.5. tehnika in tehnologija. Antarktika. nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. razlaga. . UČNE METODE Delo z učbenikom. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike. UČNA ENOTA 48. 100. analiza slikovnega.izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. likovna vzgoja. grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. Arktika. . delo v dvojicah. 98. Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED. 42. delo z zemljevidom.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: . individualna. UČNE OBLIKE Frontalna. S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike. razgovor. ledena gora. 102 in 103.

144 in 145. Analiza primera. gradiva. delo z učbenikom. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. Inuiti (Eskimi). primerjava. Samiji (Laponci). 100. zvezek. 99. Individualna. 41. skupinska. Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. stenski zemljevid sveta. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . demonstracija. 40. S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve.taljenja polarnega ledu. iglu. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. odlomek iz filma Titanik. Življenje na polarnih območjih. šole str. 42 in 43. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Sibirska ljudstva.. likovna vzgoja 49. frontalna. 101. zvezek. 102 in 103. zgoščenka Oceanija in polarna območja. primerjava. Izdela model igluja.

47 in 48. 109 in 110. 108. hrano. 46. energijo. gospodarske). verske. oskrba z vodo. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. hrano. 44. aids …) in išče kontraste (jezikovne. aids …) in išče kontraste (jezikovne. razgovor. zvezek. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. gospodarske). analiza slikovnega gradiva. Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. UČNE METODE Analiza primerov. UČNE OBLIKE Individualna. tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. delo z učbenikom. ekološke probleme. demonstracija. etika. ekološke probleme. verske. kaj bi bilo potrebno spremeniti? .6. diskusija. POJMI IN IMENA Prenaseljenost. oskrba z vodo. aids. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 146/147. UČNA ENOTA 50. skupinska. 45. delo v dvojicah. stenski zemljevid sveta. energijo.

kartiranje. rastlinstva. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. . Opazovanje. Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. preprosta analiza. fizika. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. šibka kislina.000. Izbirni predmet turistična vzgoja. zdraviliški turizem. prsti. zaščiteno območje. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. zmerno celinsko podnebje. Delo v dvojicah. naklonomer.7. POVEZAVE Kemija. kompas. sondni termometer. pisalo. listnati gozd. Delovni list. termometer. biologija. UČNE METODE Opazovanje. kompas. gričevje. kamnin na območju Kozjanskega parka. podnebja. merjenje. zemljevid območja Kozjanskega parka. MEDPRED. Kozjansko. UČNE OBLIKE Skupinska. Kartira objekte. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. 52. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije. anketiranje. barvice. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja. tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. delovni list.

turizmom. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful