P. 1
geografija 8

geografija 8

|Views: 626|Likes:
Published by Ivo Dvornik Polenik

More info:

Published by: Ivo Dvornik Polenik on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

zgoščenka Geografija Severne Amerika. individualna. razgovor. individualna. Delo z učbenikom. Čadska kotlina. Uvod OPERATIVNI. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Tropska celina. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. skupinska. UČNE OBLIKE Frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet. Opiše značilnosti površja Afrike. zgoščenka Geografija Južne Amerike. zgoščenka Oceanija in polarna območja. primeri pisnih preizkusov znanja. frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. POVEZAVE 2.UČNA ENOTA 1. Osveži tehnike učenja geografije. primerjava. Seznani se z učnimi pripomočki. 8 in 9. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. zvezek. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. demonstracija. Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. zgoščenka Geografija Afrike. delo z zemljevidom. UČNE METODE Razlaga. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah. Kongova kotlina. . Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja.

Kondenzacija. demonstracija. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. vadi. zenitno deževje. makija. 1. Kalahari. ekvatorialno podnebje. Delo z učbenikom. individualna. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. 3. jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. džungla. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. puščavsko podnebje. 10. Jezersko višavje. Tropski deževni gozd. 2 in 3. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. nema karta Afrike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zgoščenka Matematika. razgovor. pasati. delo v dvojicah. Frontalna. shematskega in slikovnega gradiva. delo v dvojicah. razgovor. sahel. grafoskopska folija toplotnih pasov. Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. stenski zemljevid Afrike. str. razlaga. 12 in 13. sredozemsko podnebje. 108. Sahara. Biologija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. zvezek. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.višavje. analiza grafičnega. individualna. zvezek. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. in Novi svet. 11 in 12. Kilimandžaro. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. primerjava. razgovor. zgoščenka Geografija Afrike. savana. stepa. demonstracija. skupinska. razlaga. delovni list. demonstracija. 4. Frontalna. . 107 in 146/147. savansko podnebje. Delo z učbenikom. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zgoščenka Geografija Afrike.

Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. lepilni trak. pripomočki za izdelavo plakata. razgovor. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. zvezek. Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. frontalna. grafoskopska folija baobaba. Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. razgovor. fotografije …). analiza kartografskega. imenuje velike Tropska Afrika. zgodovina. škarje. Sani (Bušmani ali Grmičarji). 16 in 17. Frontalna. razlaga. delo v dvojicah. individualna. naravnogeografske enote Južna Afrika. individualna. zvezek. Kojkojni (Hotentoti). Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. Delo z učbenikom. Skupinska. analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. 15.razlaga. 14. Bantu črnci. izbirni predmet . 6. delovni list. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. manjši peskovnik. 5. flomastri. 107. Geografija Afrike. Sudanski črnci. voda. 108. izbirni predmet likovno snovanje. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. (lepilo. delo v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Delo z učbenikom. 3. prosojnica z nemo karto Afrike.

. 5. Frontalna. Delo v dvojicah. individualna. Libija. zvezek. primerjava. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. razgovor. Učbenik Zgodovina. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. 110. delo z zemljevidom. Alžirija. in Novi svet str. gradiva. 8. Atlas za osnovne in srednje šole str. Sudan. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. Delo z učbenikom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. 7. razlaga. Maroko. delo z zemljevidom. frontalna. demonstracija. Egipt. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razlaga. atlaške države. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. 4. življenje človeka na Zemlji. 4. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. 17 in 18.Pigmejci. Delo z učbenikom. vadi. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. Magreb. oaza. demonstracija. 110. Afriško Sredozemlje. 18 in 19. razgovor. Tunizija. zgoščenka Geografija Afrike. individualna. prosojnica z risbo Magrebske države.

Kongo. Gvinejski zaliv. Delo z učbenikom. delo v dvojicah. 110 in 108. primerjava. delo v dvojicah. individualna. individualna. delo z zemljevidom. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija. Atlas za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Kongova kotlina. demonstracija. Razloži učinke Nilovih poplav. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. 108. . Delo z učbenikom. izbirni predmet turistična vzgoja. zgoščenka Geografija Afrike. Kenija. 9. zasebni posnetek Keopsove piramide. Sueški prekop. 110/111 in 112/113. demonstracija. 21. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. 22. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil. 23 in 24. Umetno namakanje Asuanski jez. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 107. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. zvezek. razgovor. 6 in 7. ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. 6. razgovor. nema Zgodovina. skupinska. 20 in 21. Frontalna. zgoščenka Geografija Afrike.datljeve palme. državljanska vzgoja in etika. 10. razlaga.

časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. analiza besedila. 110/111. Atlas za osnovne in srednje šole str. Sisal. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo. malarija. zvezek. individualna. zvezek. učbenikom. zvezek. 9. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 21. spalna bolezen. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. demonstracija. . muha ce ce. delo z dvojicah. sladkorni trst. Sahel. Atlas za osnovne in srednje šole str. razgovor. 23 in 24. rumena mrzlica. lakota.karta Tropske Afrike. zgoščenka Geografija Afrike. razgovor. nabiralništvo. Delo z učbenikom. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. 24. 7 in 8. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. kava. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. banane. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. 108 in 109. delo v primerov. 11. Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. Frontalna. primerjava. 12. delo v dvojicah. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov. Analiza frontalna. 22. etika. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu. selilno poljedelstvo. Skupinska. širjenje puščav. oljna palma.

Rasno razlikovanje (apartheid). zvezek. 10 in 11. demonstracija.13. Pripravi predstavitev o diamantih. 112/113 in 152/153. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. individualna. Zambija. individualna. razlaga. Namibija. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. demonstracija. Država Južna Afrika. časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. analiza primerov. razlaga razgovor. nema karta držav Južne Afrike. Madagaskar. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 108/109. delo z zemljevidom. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. 14. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo. delo v dvojicah. delovni list. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. analiza kartografskega in grafičnega gradiva. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom. 11 in 12. delo v dvojicah. Buri. 25 in 26. Učbenik Zgodovina. . zgoščenka Geografija Afrike. razgovor. zgoščenka Geografija Afrike. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. državljanska vzgoja in etika. Frontalna. 26 in 27.. 14. Frontalno. Pripravi predstavitev Cape Towna. Delo z učbenikom. skupinska. delo z zemljevidom. analiza kartografskega in slikovnega gradiva.

Delo v dvojicah. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str.115. 8 27. Pisni preizkusi znanja. rekviziti po izboru učencev. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 15. navodili. preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. Individualna. Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike. 16. Preverjanje Ponovi. 1 12. Delovni listi z Slovenščina. zvezek. Igra vlog. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str.rasnem razlikovanju. 106 .

Nekoliko zahtevnejši: . 32 in 33. delo v dvojicah.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. individualna.s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje.opiše značilnosti poseljevanja kontinenta.2. UČNE OBLIKE Frontalna. . demonstracija. UČNE METODE Razlaga. razgovor. Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. 13. UČNA ENOTA 17. . delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str. ki POJMI IN IMENA Vrečarji. .s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. Osamljena geografska lega OPERATIVNI. POVEZAVE . Atlas za osnovne in srednje MEDPRED. delo z zemljevidom.opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji. . tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje.na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. evkaliptus. Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije.

Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena. 14. delo z učbenikom. šole str. zgoščenka Oceanija in polarna območja. delo v dvojicah. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. skupinska. kartografskega gradiva. Srednjeavstralsko nižavje.so posebnost Avstralije. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 33. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. nema karta Avstralije. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. Frontalna. individualna. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. Razgovor. analiza grafičnega gradiva. Nariše prečni prerez površja Avstralije. 19. Razgovor. scrub. Učbenik Biologija. rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. Veliki koralni greben. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Atlas za osnovne in srednje šole str. 14. Spoznavamo Afriko fizika. 15 in 16. 140/141. razlaga. delo z učbenikom. delo z zemljevidom. 18. . razlaga. individualna. demonstracija. Veliko razvodno gorovje. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Atlas za osnovne in srednje šole str. bumerang. 140/141. 34 in 35. zvezek. primeri koral. Podnebje. demonstracija. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. 140/141. S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja. glasbena vzgoja. Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Na primeru radijske šole spoznajo. analiza primera. čaša). Delo z učbenikom. individualna. delo z učbenikom. lijak. 21. 15 in 18. 140. Atlas za osnovne in srednje šole str. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. 20. razlaga. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih. Razgovor. Prometna izoliranost. zvezek. 17 in 18. delo v dvojicah. analiza besedila. 36 in 37. delo z zemljevidom. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. primerjava. . zgoščenka Oceanija in polarna območja. 38 in 39. Pripravi predstavitev Sydneya. državljanska vzgoja in etika. individualna. analiza slikovnega in kartografskega gradiva.pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. zvezek. Frontalna. Frontalna. merinovka. Avstralski domorodci (aborigini). Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah.

delo z zemljevidom. Spoznavamo Afriko kemija. in Novi svet str. otok. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. Atlas za osnovne in srednje šole str. zvezek. delovni 23. 19. demonstracija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. individualna. gejzir. Učbenik Biologija. 42. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. Delo z učbenikom. 140. . fizika. Južni otok. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. demonstracija. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov. zvezek. 22. delo v dvojicah. Razgovor. Frontalna. šole str. energetske vire in industrijske panoge. vulkanski v dvojicah. S pomočjo slikovnega Maori. razlaga. delo z učbenikom. Frontalna. Mikronezija. Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. in Novi svet str. 41 in 42. 43 in 44. delo laguna. Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. Pripravi simulacijo gejzirja. steklena posoda. jedilna barva …). atol.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. 149 in 143. delo z zemljevidom. individualna. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. Nove Zelandije. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 141 in 142. razgovor. 39. 40.

Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih. Preverjanje Preveri. zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. 19 in 20. razgovor. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. Melanezija. primerjava. Polinezija. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. razlaga. Izdela model koralnega otoka. Atlas za osnovne in srednje šole str. Lističi z napisanimi pojmi. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije.položaju Oceanije. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Kviz. Havaji. Skupinska. analiza slikovnega gradiva. demonstracija. 146/147. 24. zgoščenka Oceanija in polarna območja.

. Lovrenca. Srednja in Latinska Amerika. . tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje.opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike.ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje.analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: . Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva.opiše pomen vodne poti po reki Sv. 1 za preverjanje. . prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. . Nekoliko zahtevnejši: .ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA.na zemljevidu določi lego Severne Amerike.s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. .opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. . .3. . .opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade. .našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA.primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki. .s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. njenih naravnih enot in držav.primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. .

Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. Kordiljere. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. njenih Osrednje nižavje. individualna. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. . delo v dvojicah. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike. 21 in 22. 53. delo v dvojicah. Severne Amerike. 50. 55 in 56. delo z zemljevidom. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. Krištof Kolumb. analiza besedila. POJMI IN IMENA Novi svet. delo z učbenikom. naravnih enot in držav. 146. primerjava. analiza kartografskega gradiva. Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. zvezek. 116. Severna Amerika. Angloamerika. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. Latinska Amerika. skupinska. 26. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. UČNE OBLIKE Frontalna. Srednja Amerika. 51 in 52. stenski zemljevid Severne Amerike. razlaga. Južna Amerika. Apalači. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. primerjava. skupinska. delo z zemljevidom. Srednja in Latinska Amerika.UČNA ENOTA 25. Atlas za osnovne in srednje šole str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 54. Delo z učbenikom. individualna. 22. UČNE METODE Razgovor. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. razgovor. stenski zemljevid sveta. demonstracija.

Demonstracija. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv. delo z zemljevidom. primerjava. 27. delo z učbenikom. 116/117 in 126/127. zvezek. Zalivski tok. delovni zvezek Spoznavamo Biologija. Pripravi predstavitev Frontalna. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki. delo v dvojicah. prerijska Severne Amerike. razlaga. Demonstracija. Frontalna. črnica. »mrtva črta«. kartografskega in grafičnega gradiva. delo v dvojicah. sekvoja. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. stenski zemljevid Severne Amerike. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 23. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. nema karta Severne Amerike. skupinska. razgovor. skupinska. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. zvezek. Tornado. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 59 in 60. . Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. delo z zemljevidom. razgovor. analiza slikovnega. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 57 in 58. razlaga.zgoščenka Geografija Severne Amerike. 28. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. Labradorski tok.

delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Inuiti.tundre in prerije. primerjava. večkulturna družba. 61. delo z zemljevidom. . črnci. primerjava. Zgodovina. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. 116. skupinska. Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. zgoščenka Geografija Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Atlas za osnovne in srednje šole str. Frontalna. 25. razgovor. razlaga. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. individualna. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. Afriko in Novi svet str. zvezek. stenski zemljevid Severne Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. Delo z učbenikom. zvezek. stenski zemljevid Severne Amerike. državljanska vzgoja in etika. 62 in 63. 24. delovni list. 116/117 in 126/127. Indijanci. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. rezervat. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 29.

individualna. .30. ranč. delo v dvojicah. analiza primera. Delo z učbenikom. ekstenzivno kmetijstvo. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. razgovor. skupinska. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA. demonstracija. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. razlaga. analiza slikovnega. 26 in 27. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 118/119. kartografskega in grafičnega gradiva. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. zgoščenka Geografija Severne Amerike. razgovor. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 66. stenski zemljevid Severne Amerike. Frontalna. Zgodovina. Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. 28 in 29. kavboj. 26. razlaga. 64. Frontalna. individualna. Delo z učbenikom. ZDA. 31. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. 65. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. farma. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA. zvezna država. 118/119. zvezek. delo z zemljevidom. 67 in 68. Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo.

razgovor. delo v dvojicah. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z frontalna. analiza besedila. nzgoščenka Geografija Severne Amerike. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države. dvojicah. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zvezek. Lovrenca. razlaga. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. 28. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. skupinska. stenski zemljevid Severne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. demonstracija. 70 in 71. Opiše pomen vodne poti Sv. Črni medved. delo v učbenikom. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. 32. delo z zemljevidom. delovni list. Lovrenca. 69. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. razgovor. Individualna. analiza primera. plakat Zastave sveta. 33. Delo z učbenikom. delo z zemljevidom. . 118/119. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. stenski zemljevid Severne Amerike.

razgovor. demonstracija. stenski zemljevid Severne Amerike. Delo z učbenikom. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. 116 – 127. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. delo z zemljevidom. Preverjanje Preveri. grafičnega in kartografskega gradiva. 35. ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. 50 – 71. Pisni preizkusi znanja. Delovni listi. Atlas za osnovne in srednje šole str. in srednje šole str.sistema zapornic. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Individualna. analiza slikovnega. 126/127. 34. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . zvezek. Individualna.

tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje. .izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike.ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote.4.analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. . Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: .opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. . Nekoliko zahtevnejši: .na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike. .

Delo z zemljevidom. zgoščenka s posnetki salse. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Medmorska Amerika. delo z učbenikom. delo z zemljevidom. Mehiška Skupinska. UČNE METODE Razlaga. Azteki. individualna. razgovor. izbirni predmet turistična vzgoja. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. analiza primerov. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. kolonizacija Evropejcev. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. 130/131. Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. zvezek. Učbenik Zgodovina. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. stenski zemljevid Južne Amerike. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. 38. 132. MEDPRED. analiza primerov. Atlas za osnovne in srednje šole str. Maji. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. Karibski otoki. stenski zemljevid Južne Amerike. Frontalna. Veliki in Mali Antili. skupinska. POVEZAVE Zgodovina. 74. nema karte Srednje Amerike. demonstracija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str.UČNA ENOTA 36. Mehika. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. 37. 75 in 61. UČNE OBLIKE Frontalna. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. zvezek. delo v dvojicah. 76. analiza kartografskega gradiva. Mehiški zaliv. razgovor. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. Bahamsko otočje. Delo z učbenikom. individualna. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. individualna. POJMI IN IMENA Inki.

razgovor. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. Ciudad de Mexico. zambo. 79. Delo z učbenikom. monokulturno poljedeljstvo. demonstracija. analiza slikovnega gradiva. Panamski prekop. in Novi svet str. peoni. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni vzgoja. zvezek gospodinjstvo. Acapulco. zvezek. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kreol. kartografskega in grafičnega gradiva. 30. 130/131. stenski zemljevid Južne Amerike. 130/131.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja. delo z zemljevidom. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. zgoščenka Geografija Srednje Amerike.. mestic. Cancun. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. Frontalna. delo z zemljevidom. demonstracija. stenski zemljevid Južne Amerike. 80 in 81. 39. analiza slikovnega. razlaga. delovni list. skupinska. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. 76. planota. razgovor. turistična 77 in 78. prenaseljenost. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. igra vlog. delo v dvojicah. shema Panamskega . S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko.

Delo z učbenikom. Bahamski otoki. zvezek. delo z zemljevidom.net/index. Slovenščina.ph p?id=300 (simulacija hurikana). zvezek. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje. razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. hurikan. analiza slikovnega gradiva.provreme. nema karta karibskih otokov. demonstracija.. 130/131. delo v dvojicah. Frontalna. stenski zemljevid Južne Amerike. Lističi s pojmi. 40. skupinska. Veliki Antili. Preverjanje Preveri. Seznani se z nastankom hurikana. »vrečka presenečenja«. zvezek. razgovor. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. prosojnica z nemo karto Srednje Amerike. 82 in 83. Igra vlog. . Kuba. Skupinska. Mali Antili. spletna stran http://www.prekopa. 41. nema karta držav Srednje Amerike. na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic.

delo v dvojicah. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. Orinoško nižavje. 134/135 in 116. Laplatsko nižavje. . individualna. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. primerjava. Atacama. delo v dvojicah. Aconcagua. Delo z učbenikom.42. 84 in 85. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. skupinska. individualna. zvezek. demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. fotografije naravnih enot Južne Amerike. neme karte Južne Amerike. Andi. Brazilsko višavje. razlaga. 86 in 87. Brazilija. zgoščenka Geografija Južne Amerike. stenski zemljevid Južne 43. delo z zemljevidom. demonstracija. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. Delo z učbenikom. zgoščenka Geografija Južne Amerike. razgovor. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. Frontalna. primerjava. Čile. Amazonka. Gvajansko višavje. Amazonsko nižavje. 33. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Venezuela. Učbenik Biologija. Argentina. Frontalna. stenski zemljevid Južne Amerike.

S pomočjo tematskega Kava.Amerike. zvezek. sekanja gozdov v feralitne prsti. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda. 44. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. razgovor. 36. zemljevida našteje krompir. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Atlas sveta za osnovne in 46. Analiza primerov. razlaga. 133. kreoli. kakavovec. Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. Delo z učbenikom. Frontalna. delo v dvojicah. delovni listi. koruza. pragozd. razgovor. Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. 88 in 89. individualna. 90. 45. 88. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. 92 in 93. analiza slikovnega gradiva. zvezek. Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 91. analiza primera. delo v dvojicah. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. individualna. skupinska. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza . Amazonskem nižavju. Skupinska. fotografije uničevanja tropskega gozda. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. Demonstracija. zgoščenka Geografija Južne Amerike.

zvezek. kartografskega gradiva. 32 in 37. 47. srednje šole str. 132. Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. zgoščenka Geografija Južne Amerike. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Skupinska. Preverjanje Preveri. stenski zemljevid Južne Amerike.prebivalstva. nagrade. Tematski kviz. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. Vprašanja. Slovenščina. Geografski esej. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki. Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike.

tehnika in tehnologija. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike. Arktika in Antarktika OPERATIVNI.izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. UČNA ENOTA 48. ledena gora. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. 100. razlaga. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. 99. analiza slikovnega. 101. UČNE METODE Delo z učbenikom. 102 in 103. delo v dvojicah. 42.5. Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. likovna vzgoja. grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. 98. . Antarktika. . UČNE OBLIKE Frontalna. razgovor. Arktika. individualna. S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike. tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: .

42 in 43. Inuiti (Eskimi). zgoščenka Oceanija in polarna območja.. 101. Življenje na polarnih območjih. šole str. iglu. Analiza primera.taljenja polarnega ledu. skupinska. demonstracija. 40. likovna vzgoja 49. 41. primerjava. zvezek. Sibirska ljudstva. S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve. Individualna. 102 in 103. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str. primerjava. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 99. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . frontalna. Samiji (Laponci). analiza slikovnega in grafičnega gradiva. zvezek. delo z učbenikom. gradiva. Izdela model igluja. 144 in 145. odlomek iz filma Titanik. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. stenski zemljevid sveta. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 100.

zvezek. tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. UČNE METODE Analiza primerov. hrano. oskrba z vodo. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. hrano. verske. razgovor. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. gospodarske). 46. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . aids …) in išče kontraste (jezikovne. delo v dvojicah. 45. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. oskrba z vodo. 146/147. energijo. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. ekološke probleme. delo z učbenikom. aids …) in išče kontraste (jezikovne. verske. diskusija. UČNA ENOTA 50. skupinska. energijo. 109 in 110. 44. ekološke probleme.6. analiza slikovnega gradiva. stenski zemljevid sveta. demonstracija. POJMI IN IMENA Prenaseljenost. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. etika. Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. UČNE OBLIKE Individualna. 108. 47 in 48. aids. gospodarske).

Delo v dvojicah. anketiranje. prsti. gričevje. kompas. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. pisalo. delovni list. barvice. listnati gozd. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. zaščiteno območje. Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. Kartira objekte. kamnin na območju Kozjanskega parka. POVEZAVE Kemija. rastlinstva. biologija. . tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. termometer. Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. Kozjansko. šibka kislina. UČNE METODE Opazovanje. Delovni list. preprosta analiza. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije.7. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. kartiranje. fizika. sondni termometer. Opazovanje.000. kompas. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. merjenje. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. MEDPRED. zdraviliški turizem. UČNE OBLIKE Skupinska. Izbirni predmet turistična vzgoja. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja. podnebja. 52. zmerno celinsko podnebje. naklonomer. zemljevid območja Kozjanskega parka.

kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.turizmom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->