P. 1
geografija 8

geografija 8

|Views: 626|Likes:
Published by Ivo Dvornik Polenik

More info:

Published by: Ivo Dvornik Polenik on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

POVEZAVE 2. Osveži tehnike učenja geografije. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet. Seznani se z učnimi pripomočki. Opiše značilnosti površja Afrike. Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja. Delo z učbenikom. delo z zemljevidom. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah. UČNE METODE Razlaga. individualna. Tropska celina. delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. primeri pisnih preizkusov znanja. skupinska. zvezek. razgovor. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Uvod OPERATIVNI. POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. zgoščenka Geografija Srednje Amerike.UČNA ENOTA 1. zgoščenka Geografija Severne Amerika. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. UČNE OBLIKE Frontalna. Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. individualna. frontalna. primerjava. Kongova kotlina. 8 in 9. . zgoščenka Oceanija in polarna območja. demonstracija. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Čadska kotlina. zgoščenka Geografija Afrike.

4. vadi. sahel. zenitno deževje. pasati. 2 in 3. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. razlaga. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom. zvezek. 3. 12 in 13. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. in Novi svet. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. Sahara. 10. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. savana. delovni list. individualna. Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. 108. stenski zemljevid Afrike. razlaga. 1. 11 in 12. skupinska. sredozemsko podnebje. Jezersko višavje. Delo z učbenikom. džungla. . nema karta Afrike. zgoščenka Matematika. shematskega in slikovnega gradiva. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. demonstracija. zgoščenka Geografija Afrike. individualna. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. demonstracija. puščavsko podnebje. Frontalna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Kondenzacija. Kalahari. jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. savansko podnebje. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. delo v dvojicah. zgoščenka Geografija Afrike. grafoskopska folija toplotnih pasov. Frontalna. stepa. razgovor. razgovor. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 107 in 146/147. primerjava. str. makija. razgovor. Tropski deževni gozd.višavje. Kilimandžaro. analiza grafičnega. ekvatorialno podnebje. Biologija. zvezek.

delo v dvojicah. delo v dvojicah. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. (lepilo. Delo z učbenikom. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. zvezek. Sudanski črnci. 5. analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. pripomočki za izdelavo plakata. naravnogeografske enote Južna Afrika. 16 in 17.razlaga. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. frontalna. Bantu črnci. individualna. zgodovina. 14. Sani (Bušmani ali Grmičarji). zvezek. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. 107. izbirni predmet . flomastri. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. Skupinska. imenuje velike Tropska Afrika. 108. Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. izbirni predmet likovno snovanje. fotografije …). Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Frontalna. razgovor. Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. Delo z učbenikom. Kojkojni (Hotentoti). individualna. 15. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. manjši peskovnik. 6. Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. škarje. razgovor. grafoskopska folija baobaba. razlaga. Geografija Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 3. prosojnica z nemo karto Afrike. delovni list. analiza kartografskega. voda. lepilni trak.

razgovor. Libija. 5. vadi. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. zgoščenka Geografija Afrike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. primerjava. Sudan. prosojnica z risbo Magrebske države. Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. Tunizija. Alžirija. zvezek. razgovor. in Novi svet str. 17 in 18. demonstracija. Afriško Sredozemlje. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. individualna. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. 110. delo z zemljevidom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom. Egipt. demonstracija. S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. oaza. Magreb. frontalna. . Delo z učbenikom. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. zvezek. demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. Učbenik Zgodovina. razgovor. življenje človeka na Zemlji. razlaga. 7. atlaške države. Maroko. razlaga. Atlas za osnovne in srednje šole str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 4. delo v dvojicah. gradiva. 18 in 19. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 8. Delo v dvojicah. 110. razlaga.Pigmejci. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. individualna. 4. delo z zemljevidom.

skupinska. 6. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. razgovor. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil. 22. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. zvezek. razlaga. državljanska vzgoja in etika. 108. 110/111 in 112/113. delo z zemljevidom. Kenija. Atlas za osnovne in srednje šole str. izbirni predmet turistična vzgoja. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. zgoščenka Geografija Afrike.datljeve palme. zgoščenka Geografija Afrike. . Sueški prekop. 107. delo v dvojicah. 21. Kongo. 10. 20 in 21. Delo z učbenikom. 110 in 108. primerjava. zasebni posnetek Keopsove piramide. Frontalna. razgovor. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razlaga. Razloži učinke Nilovih poplav. ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. Kongova kotlina. Frontalna. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. Delo z učbenikom. zvezek. demonstracija. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija. delo z zemljevidom. 9. 23 in 24. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. individualna. individualna. Umetno namakanje Asuanski jez. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Gvinejski zaliv. 6 in 7. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. nema Zgodovina.

Frontalna. delo v primerov. 21. malarija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . 22.karta Tropske Afrike. 23 in 24. Analiza frontalna. delo z dvojicah. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov. Sisal. učbenikom. Sahel. zvezek. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo. časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. 24. nabiralništvo. oljna palma. sladkorni trst. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu. banane. rumena mrzlica. delo v dvojicah. 7 in 8. etika. Atlas za osnovne in srednje šole str. spalna bolezen. Atlas za osnovne in srednje šole str. muha ce ce. selilno poljedelstvo. razlaga. demonstracija. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. primerjava. 108 in 109. kava. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. 9. zgoščenka Geografija Afrike. Skupinska. razgovor. razgovor. analiza besedila. individualna. 11. lakota. Delo z učbenikom. 12. 110/111. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. širjenje puščav. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str.

razlaga. Namibija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 14. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. 14. Buri. časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. razlaga razgovor. Atlas za osnovne in srednje šole str. demonstracija. 112/113 in 152/153. državljanska vzgoja in etika. Pripravi predstavitev o diamantih. delo z zemljevidom. Učbenik Zgodovina. nema karta držav Južne Afrike. 26 in 27. delo v dvojicah. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. individualna. Delo z učbenikom. delo v dvojicah. zvezek. Rasno razlikovanje (apartheid). razgovor. 25 in 26. demonstracija. Delo z učbenikom. 10 in 11. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni list. Frontalno. Frontalna. Pripravi predstavitev Cape Towna. skupinska. zgoščenka Geografija Afrike. . Država Južna Afrika. 11 in 12. Madagaskar. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. 108/109. analiza primerov. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo.. delo z zemljevidom. zgoščenka Geografija Afrike.13. individualna. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Zambija. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. analiza kartografskega in grafičnega gradiva.

Delo v dvojicah. 16. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 1 12. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.115. 106 . preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. 8 27. Pisni preizkusi znanja. Igra vlog. Individualna. Delovni listi z Slovenščina. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. 15. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike. Atlas za osnovne in srednje šole str. zvezek. navodili. rekviziti po izboru učencev. Preverjanje Ponovi.rasnem razlikovanju.

UČNE METODE Razlaga. 32 in 33. demonstracija. delo z zemljevidom.s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. individualna. 13. delo v dvojicah.opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji. razgovor. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. evkaliptus.na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije.opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. UČNA ENOTA 17. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. POVEZAVE . našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije. Nekoliko zahtevnejši: . . Atlas za osnovne in srednje MEDPRED. delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str. Osamljena geografska lega OPERATIVNI. ki POJMI IN IMENA Vrečarji. . .s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji.2. . UČNE OBLIKE Frontalna.

zvezek. Učbenik Biologija. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. Srednjeavstralsko nižavje. scrub. Razgovor. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 33. Veliki koralni greben. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. individualna. Razgovor. 140/141. razlaga. demonstracija. kartografskega gradiva. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. nema karta Avstralije. 14. Atlas za osnovne in srednje šole str. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. Veliko razvodno gorovje. S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. skupinska. individualna. 34 in 35. Atlas za osnovne in srednje šole str. razlaga. zgoščenka Oceanija in polarna območja. šole str. 140/141. in Novi svet str. 15 in 16. 14. Frontalna. zvezek. analiza grafičnega gradiva. demonstracija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Spoznavamo Afriko fizika.so posebnost Avstralije. Podnebje. primeri koral. 19. delo z učbenikom. Nariše prečni prerez površja Avstralije. delo z zemljevidom. Frontalna. bumerang. delo v dvojicah. 18. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. . rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. delo v dvojicah. 140/141.

posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. merinovka. državljanska vzgoja in etika. čaša). zgoščenka Oceanija in polarna območja. Pripravi predstavitev Sydneya. primerjava. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih. 36 in 37. analiza besedila. 17 in 18. 140. Frontalna. 15 in 18. glasbena vzgoja. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Prometna izoliranost. lijak. delo v dvojicah. Razgovor. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna.pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. 21. zvezek. 20. Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja. delo v dvojicah. . individualna. Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. delo z zemljevidom. individualna. razlaga. Delo z učbenikom. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Atlas za osnovne in srednje šole str. analiza primera. Na primeru radijske šole spoznajo. Avstralski domorodci (aborigini). 38 in 39. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta.

razlaga. zvezek. gejzir. vulkanski v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. individualna. Spoznavamo Afriko kemija. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. in Novi svet str. 149 in 143. delo v dvojicah. jedilna barva …). šole str. atol. individualna. delo laguna. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. Mikronezija. Delo z učbenikom. 42. steklena posoda. Atlas za osnovne in srednje šole str. zvezek. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. delo z učbenikom. zgoščenka Oceanija in polarna območja. in Novi svet str. Učbenik Biologija. delovni 23. energetske vire in industrijske panoge. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. 140. 40. 22. otok. Frontalna. 39. razgovor. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. Razgovor. Frontalna. demonstracija. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. razlaga. 43 in 44. 141 in 142.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. Pripravi simulacijo gejzirja. delo z zemljevidom. demonstracija. delo z zemljevidom. fizika. 19. 41 in 42. Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. Južni otok. S pomočjo slikovnega Maori. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov. . Nove Zelandije.

Havaji. Lističi z napisanimi pojmi. 19 in 20. Melanezija. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Polinezija. Atlas za osnovne in srednje šole str. zvezek. 24. 146/147. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. analiza slikovnega gradiva. Izdela model koralnega otoka. razgovor. Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih. Skupinska. primerjava. Preverjanje Preveri. razlaga. demonstracija. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije. Kviz.položaju Oceanije.

.opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade.primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki. Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva.s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. 1 za preverjanje.3. . . .s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj.opiše pomen vodne poti po reki Sv. .našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA. Nekoliko zahtevnejši: . . prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. . .opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. . . . njenih naravnih enot in držav. 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: . Srednja in Latinska Amerika. .na zemljevidu določi lego Severne Amerike. tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje. Lovrenca.primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike.analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike.ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje.ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA.opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike.

116. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza kartografskega gradiva. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. POJMI IN IMENA Novi svet. zvezek. Kordiljere. Delo z učbenikom. 51 in 52.UČNA ENOTA 25. skupinska. Atlas za osnovne in srednje šole str. razlaga. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Latinska Amerika. 146. Krištof Kolumb. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. 26. individualna. Severne Amerike. S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. delo v dvojicah. UČNE OBLIKE Frontalna. Srednja Amerika. individualna. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. skupinska. Apalači. delo z zemljevidom. primerjava. Frontalna. 53. Angloamerika. 55 in 56. UČNE METODE Razgovor. primerjava. . naravnih enot in držav. demonstracija. Severna Amerika. razlaga. stenski zemljevid Severne Amerike. stenski zemljevid sveta. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. 22. 21 in 22. Južna Amerika. 50. analiza besedila. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike. delo z zemljevidom. Srednja in Latinska Amerika. 54. njenih Osrednje nižavje. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva.

delo z učbenikom. primerjava. razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. skupinska. Demonstracija. Frontalna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. prerijska Severne Amerike. delo z zemljevidom. skupinska. 28. Zalivski tok.zgoščenka Geografija Severne Amerike. Demonstracija. razgovor. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. Labradorski tok. 59 in 60. analiza slikovnega. »mrtva črta«. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv. delo v dvojicah. nema karta Severne Amerike. kartografskega in grafičnega gradiva. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki. . Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. delo z zemljevidom. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. razlaga. 27. 57 in 58. zvezek. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 116/117 in 126/127. sekvoja. delovni zvezek Spoznavamo Biologija. Pripravi predstavitev Frontalna. 23. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. črnica. delo v dvojicah. zvezek. delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Tornado. zgoščenka Geografija Severne Amerike. stenski zemljevid Severne Amerike.

razlaga. . Afriko in Novi svet str. razgovor. 116. Zgodovina. Atlas za osnovne in srednje šole str. rezervat. 116/117 in 126/127. 25. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. 61. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. skupinska. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. primerjava. stenski zemljevid Severne Amerike. 62 in 63. državljanska vzgoja in etika. Frontalna. zvezek.tundre in prerije. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. črnci. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 29. večkulturna družba. individualna. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. delovni list. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. zvezek. Indijanci. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 24. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. primerjava. Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. stenski zemljevid Severne Amerike. Delo z učbenikom. Inuiti.

66. 26. razlaga. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA. skupinska. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Frontalna. demonstracija. 28 in 29. analiza slikovnega. Delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. ekstenzivno kmetijstvo. stenski zemljevid Severne Amerike. ZDA. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. Zgodovina. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA. 64. . Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo. delo z zemljevidom. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. Frontalna. 118/119. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. zvezek. 118/119. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. zvezna država. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. ranč. Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. analiza primera. 65. kavboj. kartografskega in grafičnega gradiva. 26 in 27. farma. razgovor. 67 in 68. razlaga. 31.30. individualna. delo v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. delo z zemljevidom. individualna. Delo z učbenikom.

analiza slikovnega in grafičnega gradiva. delovni list. razlaga. nzgoščenka Geografija Severne Amerike. analiza besedila. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza primera. razgovor. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. stenski zemljevid Severne Amerike. Delo z frontalna. delo z zemljevidom. 33. plakat Zastave sveta. 69. delo v učbenikom. stenski zemljevid Severne Amerike. skupinska. zvezek. razgovor. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. delo v dvojicah. zvezek. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija. demonstracija. Delo z učbenikom. razlaga. Opiše pomen vodne poti Sv. Črni medved. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. delo z zemljevidom. 28. dvojicah. Frontalna. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. 118/119. Individualna. Lovrenca. zgoščenka Geografija Severne Amerike. 70 in 71. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Lovrenca. 32.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje.

sistema zapornic. Pisni preizkusi znanja. grafičnega in kartografskega gradiva. 116 – 127. zvezek. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. Delovni listi. razgovor. demonstracija. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 50 – 71. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. zgoščenka Geografija Severne Amerike. 35. Individualna. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Delo z učbenikom. delo z zemljevidom. stenski zemljevid Severne Amerike. analiza slikovnega. Preverjanje Preveri. Atlas za osnovne in srednje šole str. in srednje šole str. 126/127. Individualna. 34.

na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike.ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje. . . jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države.4.opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet.izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike. . Nekoliko zahtevnejši: .analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. .

130/131. delo z zemljevidom. Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. Karibski otoki. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. Mehiška Skupinska. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. Mehiški zaliv. Atlas za osnovne in srednje šole str.UČNA ENOTA 36. POJMI IN IMENA Inki. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. stenski zemljevid Južne Amerike. Frontalna. POVEZAVE Zgodovina. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. individualna. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. zvezek. zgoščenka s posnetki salse. 75 in 61. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. 76. Veliki in Mali Antili. Bahamsko otočje. 37. izbirni predmet turistična vzgoja. razgovor. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. zvezek. 38. stenski zemljevid Južne Amerike. UČNE OBLIKE Frontalna. individualna. kolonizacija Evropejcev. Učbenik Zgodovina. skupinska. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike. Medmorska Amerika. Delo z učbenikom. MEDPRED. nema karte Srednje Amerike. 132. analiza kartografskega gradiva. Mehika. razgovor. Azteki. Delo z zemljevidom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . analiza primerov. UČNE METODE Razlaga. demonstracija. Maji. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. analiza primerov. delo v dvojicah. individualna. delo z učbenikom. 74.

stenski zemljevid Južne Amerike. delo z zemljevidom. kreol. 79. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. delo v dvojicah. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 76. stenski zemljevid Južne Amerike. analiza slikovnega.. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. peoni. demonstracija. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Ciudad de Mexico. delovni list. 130/131. 130/131. 39. razlaga. Cancun.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja. Frontalna. razgovor. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek gospodinjstvo. zambo. S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko. delovni vzgoja. delo z zemljevidom. razgovor. 30. Delo z učbenikom. mestic. Atlas za osnovne in srednje šole str. Panamski prekop. zvezek. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. planota. demonstracija. Acapulco. shema Panamskega . igra vlog. analiza slikovnega gradiva. kartografskega in grafičnega gradiva. 80 in 81. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. in Novi svet str. monokulturno poljedeljstvo. prenaseljenost. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. turistična 77 in 78. skupinska.

provreme. zvezek. 40. Mali Antili. Bahamski otoki. Lističi s pojmi. Preverjanje Preveri. delo v dvojicah. 41.ph p?id=300 (simulacija hurikana). na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic. Igra vlog. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje. zvezek. demonstracija. Delo z učbenikom. stenski zemljevid Južne Amerike. Kuba. nema karta karibskih otokov. Skupinska. razlaga. razgovor. hurikan. prosojnica z nemo karto Srednje Amerike.. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. Frontalna. . spletna stran http://www. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. skupinska. Seznani se z nastankom hurikana. »vrečka presenečenja«. 130/131. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Slovenščina.net/index. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. 82 in 83. delo z zemljevidom. nema karta držav Srednje Amerike. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. zvezek.prekopa. analiza slikovnega gradiva. Veliki Antili.

zvezek. delo z zemljevidom. individualna. Delo z učbenikom. zgoščenka Geografija Južne Amerike. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. skupinska. Učbenik Biologija. Brazilsko višavje. Amazonsko nižavje. razlaga. Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. individualna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 134/135 in 116. Atacama. Argentina. Delo z učbenikom. razgovor. Laplatsko nižavje. Orinoško nižavje. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike. 84 in 85. Brazilija. primerjava. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . Andi. delo v dvojicah. stenski zemljevid Južne 43. Frontalna. neme karte Južne Amerike. Amazonka. Aconcagua. 33. fotografije naravnih enot Južne Amerike. Gvajansko višavje. stenski zemljevid Južne Amerike. Frontalna. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote.42. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. demonstracija. zgoščenka Geografija Južne Amerike. delo v dvojicah. Čile. Venezuela. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. primerjava. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 86 in 87. demonstracija.

analiza primera. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. koruza. delo v dvojicah. 91. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. analiza slikovnega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kakavovec. 92 in 93. Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. kreoli. individualna. 88 in 89. Amazonskem nižavju. razgovor. Analiza primerov. 133. 88. delo v dvojicah. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. Skupinska. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. individualna. zvezek. S pomočjo tematskega Kava. Atlas sveta za osnovne in 46. razgovor. zemljevida našteje krompir. analiza . zvezek. pragozd. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. sekanja gozdov v feralitne prsti. Frontalna. 90. Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. fotografije uničevanja tropskega gozda. Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. 36. 44. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zvezek. Demonstracija. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. delovni listi. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Delo z učbenikom. skupinska. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda. 45.Amerike.

Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike. stenski zemljevid Južne Amerike. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. Geografski esej. kartografskega gradiva. zvezek. zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu. srednje šole str. Skupinska. Slovenščina. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 47. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. zgoščenka Geografija Južne Amerike.prebivalstva. nagrade. 132. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki. Preverjanje Preveri. Vprašanja. 32 in 37. Tematski kviz.

razlaga. Antarktika. delo z zemljevidom. razgovor. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 101. nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike. individualna. .5. S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike. UČNE OBLIKE Frontalna. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. ledena gora. 100. tehnika in tehnologija. tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: . 102 in 103.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. . grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 98.izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. delo v dvojicah. 99. Arktika. 42. analiza slikovnega. UČNA ENOTA 48. Arktika in Antarktika OPERATIVNI. UČNE METODE Delo z učbenikom. Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED. likovna vzgoja.

Samiji (Laponci).taljenja polarnega ledu. Izdela model igluja. Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. 100. Analiza primera. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Individualna. 101. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 40. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 144 in 145. Življenje na polarnih območjih. iglu. 99. frontalna. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 41. gradiva. primerjava. stenski zemljevid sveta. skupinska. Sibirska ljudstva. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. 102 in 103. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str. 42 in 43. zvezek. demonstracija. delo z učbenikom. zvezek. šole str. odlomek iz filma Titanik.. primerjava. S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Inuiti (Eskimi). likovna vzgoja 49.

UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. delo z učbenikom. 44. UČNE OBLIKE Individualna. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. 46. 109 in 110. hrano. 146/147. gospodarske). skupinska. Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. demonstracija. hrano. ekološke probleme. zvezek. oskrba z vodo. UČNA ENOTA 50. aids …) in išče kontraste (jezikovne. delo v dvojicah. verske. ekološke probleme. gospodarske). diskusija. 108. etika. oskrba z vodo. verske. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. stenski zemljevid sveta. razgovor. energijo. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. UČNE METODE Analiza primerov. analiza slikovnega gradiva. aids …) in išče kontraste (jezikovne. 45. energijo. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. aids. 47 in 48. POJMI IN IMENA Prenaseljenost.6. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.

fizika. preprosta analiza. biologija. Izbirni predmet turistična vzgoja. zdraviliški turizem.7. podnebja. zaščiteno območje. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. pisalo. termometer.000. kartiranje. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja. Kozjansko. Kartira objekte. MEDPRED. UČNE METODE Opazovanje. kompas. zmerno celinsko podnebje. kamnin na območju Kozjanskega parka. rastlinstva. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. Opazovanje. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. Delovni list. Delo v dvojicah. POVEZAVE Kemija. gričevje. naklonomer. kompas. šibka kislina. tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. 52. merjenje. zemljevid območja Kozjanskega parka. UČNE OBLIKE Skupinska. barvice. sondni termometer. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. listnati gozd. . Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. delovni list. anketiranje. prsti.

kaj bi bilo potrebno spremeniti? .turizmom. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->