Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

demonstracija. Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja. . delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah. zvezek. frontalna. Opiše značilnosti površja Afrike. Seznani se z učnimi pripomočki. primeri pisnih preizkusov znanja. UČNE METODE Razlaga. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. Osveži tehnike učenja geografije. Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. zgoščenka Geografija Afrike. delo z zemljevidom. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Severne Amerika. individualna. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 8 in 9. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. individualna. POVEZAVE 2. Čadska kotlina. Kongova kotlina. Tropska celina.UČNA ENOTA 1. POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. UČNE OBLIKE Frontalna. razgovor. primerjava. skupinska. Delo z učbenikom. Uvod OPERATIVNI. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet. zgoščenka Geografija Južne Amerike. zgoščenka Geografija Srednje Amerike.

Sahara. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. delo v dvojicah. zenitno deževje. Kalahari. džungla. Kilimandžaro. Frontalna. Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. razgovor. in Novi svet. demonstracija. nema karta Afrike. razgovor. str. zgoščenka Geografija Afrike. razlaga. 2 in 3. 107 in 146/147. sredozemsko podnebje. 12 in 13. demonstracija. stepa. 108. individualna. zgoščenka Geografija Afrike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni list. zgoščenka Matematika. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Frontalna. zvezek. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. Delo z učbenikom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. puščavsko podnebje. 1. Jezersko višavje. grafoskopska folija toplotnih pasov. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. stenski zemljevid Afrike. 11 in 12. shematskega in slikovnega gradiva. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. pasati.višavje. razgovor. 10. 4. primerjava. 3. savansko podnebje. zvezek. sahel. ekvatorialno podnebje. skupinska. Tropski deževni gozd. Biologija. delo v dvojicah. jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. individualna. . Kondenzacija. analiza grafičnega. vadi. Delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. makija. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. savana. demonstracija. razlaga.

108. manjši peskovnik. analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. pripomočki za izdelavo plakata. 14. zgodovina. Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. delo v dvojicah. Geografija Afrike. razgovor. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. frontalna. delovni list. Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. voda. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. naravnogeografske enote Južna Afrika. zvezek. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. (lepilo.razlaga. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Sani (Bušmani ali Grmičarji). škarje. individualna. 15. Skupinska. zvezek. izbirni predmet . analiza kartografskega. lepilni trak. Bantu črnci. 16 in 17. Delo z učbenikom. 6. Frontalna. izbirni predmet likovno snovanje. prosojnica z nemo karto Afrike. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. Delo z učbenikom. Kojkojni (Hotentoti). individualna. Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. fotografije …). grafoskopska folija baobaba. razgovor. 107. imenuje velike Tropska Afrika. 5. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. flomastri. 3. razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. Sudanski črnci.

S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. gradiva. Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. življenje človeka na Zemlji. vadi. prosojnica z risbo Magrebske države. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. Učbenik Zgodovina. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. oaza. 5. 4. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. 18 in 19. Alžirija. razgovor. Maroko. Sudan. Libija. . razgovor. razlaga. 4. 110. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. Delo z učbenikom. Delo v dvojicah. demonstracija. individualna. 17 in 18. frontalna. zvezek. delo z zemljevidom.Pigmejci. delo v dvojicah. Afriško Sredozemlje. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. zgoščenka Geografija Afrike. individualna. Delo z učbenikom. delo z zemljevidom. Egipt. 110. Magreb. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. razlaga. Tunizija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 8. 7. demonstracija. razlaga. Frontalna. atlaške države. razgovor. in Novi svet str. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. primerjava. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti.

demonstracija. razgovor.datljeve palme. Umetno namakanje Asuanski jez. 6. nema Zgodovina. državljanska vzgoja in etika. 110 in 108. Frontalna. delo z zemljevidom. delo z zemljevidom. primerjava. Atlas za osnovne in srednje šole str. individualna. zgoščenka Geografija Afrike. 107. 22. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Kongo. razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 23 in 24. izbirni predmet turistična vzgoja. razgovor. zgoščenka Geografija Afrike. 6 in 7. 10. Delo z učbenikom. Kongova kotlina. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil. 108. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Delo z učbenikom. Gvinejski zaliv. razlaga. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Sueški prekop. Razloži učinke Nilovih poplav. 110/111 in 112/113. Frontalna. skupinska. zasebni posnetek Keopsove piramide. zvezek. zvezek. individualna. . ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. 21. 20 in 21. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. Kenija. delo v dvojicah. demonstracija. 9. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. delo v dvojicah.

nabiralništvo. lakota. Sisal. rumena mrzlica. banane. 108 in 109. spalna bolezen. časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. malarija. selilno poljedelstvo. analiza besedila. 23 in 24. delo v primerov. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu.karta Tropske Afrike. . Frontalna. 9. 11. Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov. muha ce ce. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. razgovor. Skupinska. 110/111. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. širjenje puščav. zvezek. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. delo v dvojicah. razgovor. demonstracija. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. etika. 7 in 8. 24. delo z dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kava. Sahel. 22. zvezek. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. zvezek. zgoščenka Geografija Afrike. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo. Atlas za osnovne in srednje šole str. 21. individualna. Delo z učbenikom. Atlas za osnovne in srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Analiza frontalna. oljna palma. 12. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. učbenikom. sladkorni trst. primerjava. razlaga.

časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. Delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. delo z zemljevidom. nema karta držav Južne Afrike. 112/113 in 152/153. Učbenik Zgodovina. Frontalna. demonstracija. Pripravi predstavitev Cape Towna. analiza primerov. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo. 14. individualna. delovni list. Madagaskar. državljanska vzgoja in etika. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Afrike. . skupinska. razlaga.. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razgovor. razlaga razgovor. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Država Južna Afrika. Namibija. zgoščenka Geografija Afrike. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. 10 in 11. individualna. Atlas za osnovne in srednje šole str. Frontalno. 25 in 26. zvezek. Buri. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. delo v dvojicah. Zambija. Delo z učbenikom. Pripravi predstavitev o diamantih. 11 in 12. delo z zemljevidom. Rasno razlikovanje (apartheid). delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 108/109. 14.13. analiza kartografskega in grafičnega gradiva. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. 26 in 27. demonstracija. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. delo v dvojicah.

učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pisni preizkusi znanja. 106 . zvezek. Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike.rasnem razlikovanju. navodili. Delovni listi z Slovenščina. Atlas za osnovne in srednje šole str. preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. 8 27. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str.115. Igra vlog. 1 12. Delo v dvojicah. Preverjanje Ponovi. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 16. rekviziti po izboru učencev. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. Individualna. 15.

Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. UČNE OBLIKE Frontalna. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. POVEZAVE . 13. individualna. delo v dvojicah. delo z učbenikom. . ki POJMI IN IMENA Vrečarji. analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Nekoliko zahtevnejši: . Osamljena geografska lega OPERATIVNI. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . . evkaliptus. . delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str. UČNE METODE Razlaga. Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. UČNA ENOTA 17. .na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. demonstracija. tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. Atlas za osnovne in srednje MEDPRED.s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. razgovor.opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. delo z zemljevidom. 32 in 33.2.opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji.s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji.

Razgovor. 14. zgoščenka Oceanija in polarna območja. scrub. 15 in 16. demonstracija. zvezek. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Veliki koralni greben. Atlas za osnovne in srednje šole str. 34 in 35. 140/141. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. individualna. delo v dvojicah.so posebnost Avstralije. Nariše prečni prerez površja Avstralije. delo z učbenikom. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. nema karta Avstralije. 19. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Veliko razvodno gorovje. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Atlas za osnovne in srednje šole str. skupinska. delo z zemljevidom. Razgovor. Učbenik Biologija. šole str. demonstracija. Podnebje. individualna. analiza grafičnega gradiva. 140/141. 140/141. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kartografskega gradiva. Frontalna. Spoznavamo Afriko fizika. Srednjeavstralsko nižavje. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 18. delo v dvojicah. Frontalna. delo z učbenikom. S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. primeri koral. 14. bumerang. Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena. in Novi svet str. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. . rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. razlaga. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zvezek. 33. razlaga.

delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza primera. individualna. Prometna izoliranost. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . 15 in 18. Avstralski domorodci (aborigini). čaša). Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Frontalna. zvezek. delo z učbenikom. razlaga. 17 in 18. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. Delo z učbenikom.pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. delo v dvojicah. 36 in 37. Frontalna. glasbena vzgoja. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 21. 140. zvezek. lijak. 38 in 39. državljanska vzgoja in etika. Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja. Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. merinovka. delo v dvojicah. Atlas za osnovne in srednje šole str. analiza besedila. Na primeru radijske šole spoznajo. primerjava. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 20. individualna. Pripravi predstavitev Sydneya. Razgovor. posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih.

demonstracija. in Novi svet str. Nove Zelandije. 22. individualna. fizika. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. zvezek. 40. razlaga. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. 140. . delovni 23. 42. Frontalna. delo z učbenikom. šole str. 41 in 42. jedilna barva …). 149 in 143. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. steklena posoda. zvezek. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. energetske vire in industrijske panoge. vulkanski v dvojicah. delo z zemljevidom. razgovor. Mikronezija. razlaga. 141 in 142. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Južni otok. Razgovor.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. demonstracija. 19. Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. delo v dvojicah. otok. Atlas za osnovne in srednje šole str. delo laguna. Spoznavamo Afriko kemija. Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. gejzir. Delo z učbenikom. Frontalna. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov. 43 in 44. in Novi svet str. individualna. S pomočjo slikovnega Maori. delo z zemljevidom. 39. Pripravi simulacijo gejzirja. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Učbenik Biologija. atol.

zgoščenka Oceanija in polarna območja. Kviz. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Preverjanje Preveri. 19 in 20. primerjava. Havaji. Atlas za osnovne in srednje šole str. Melanezija. razlaga. Polinezija. zvezek.položaju Oceanije. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. Izdela model koralnega otoka. 146/147. analiza slikovnega gradiva. 24. Skupinska. Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Lističi z napisanimi pojmi. demonstracija. razgovor. zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: .opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike.opiše pomen vodne poti po reki Sv. . tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje. . . . . .ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. . .opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade. Srednja in Latinska Amerika. njenih naravnih enot in držav.analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. Nekoliko zahtevnejši: .s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. .našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA. 1 za preverjanje. . .opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva.ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA. .3.primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki.primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. Lovrenca.na zemljevidu določi lego Severne Amerike.

PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. skupinska. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 22. Krištof Kolumb. delo v dvojicah. Severne Amerike. Južna Amerika. Delo z učbenikom. 51 in 52. Kordiljere. delo v dvojicah. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. Apalači. UČNE OBLIKE Frontalna. 116. stenski zemljevid Severne Amerike. 54. analiza besedila. S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. njenih Osrednje nižavje. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 146.UČNA ENOTA 25. Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. delo z zemljevidom. POJMI IN IMENA Novi svet. Angloamerika. UČNE METODE Razgovor. analiza kartografskega gradiva. Severna Amerika. stenski zemljevid sveta. Latinska Amerika. delo z zemljevidom. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. skupinska. Frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. individualna. primerjava. 50. naravnih enot in držav. Srednja Amerika. . 26. 21 in 22. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. primerjava. demonstracija. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike. razgovor. 53. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. Atlas za osnovne in srednje šole str. 55 in 56. individualna. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. Srednja in Latinska Amerika. zvezek. razlaga. delo z učbenikom.

kartografskega in grafičnega gradiva. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. prerijska Severne Amerike. razgovor. delo z zemljevidom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega. stenski zemljevid Severne Amerike. skupinska. zgoščenka Geografija Severne Amerike. 57 in 58. delo z zemljevidom. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. delo v dvojicah. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. razgovor. 59 in 60. črnica. 116/117 in 126/127. 23. delo z učbenikom.zgoščenka Geografija Severne Amerike. razlaga. . Labradorski tok. Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. zvezek. Zalivski tok. Demonstracija. delo z učbenikom. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv. 27. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki. razlaga. Tornado. zvezek. sekvoja. primerjava. nema karta Severne Amerike. Demonstracija. »mrtva črta«. skupinska. Pripravi predstavitev Frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Biologija. Frontalna. delo v dvojicah. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 28.

skupinska. rezervat. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. 25. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. zvezek. razgovor. razlaga. Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. stenski zemljevid Severne Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. Zgodovina. Atlas za osnovne in srednje šole str. 62 in 63. večkulturna družba. Inuiti. Indijanci. 116/117 in 126/127. primerjava. Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. stenski zemljevid Severne Amerike. zgoščenka Geografija Severne Amerike. . državljanska vzgoja in etika. Frontalna. črnci. primerjava. Delo z učbenikom. 29. delovni list.tundre in prerije. delo z zemljevidom. individualna. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. 24. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. 61. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. 116. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

66. individualna. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. Atlas za osnovne in srednje šole str. Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo. 31. Delo z učbenikom. razlaga. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. 64. delo z zemljevidom.30. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA. 26 in 27. razgovor. individualna. farma. analiza slikovnega. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. ranč. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. 65. . delo v dvojicah. 28 in 29. skupinska. stenski zemljevid Severne Amerike. razlaga. 118/119. Delo z učbenikom. razgovor. zvezek. ekstenzivno kmetijstvo. analiza primera. zvezna država. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 67 in 68. Zgodovina. ZDA. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA. 26. kavboj. kartografskega in grafičnega gradiva. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z zemljevidom. 118/119. Frontalna. Frontalna. demonstracija.

Črni medved. stenski zemljevid Severne Amerike. demonstracija. 69. Individualna. razgovor. Lovrenca. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. . delo v učbenikom. dvojicah. delo v dvojicah. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza primera. Lovrenca. razlaga. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. zvezek. zgoščenka Geografija Severne Amerike. razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. plakat Zastave sveta. 70 in 71. nzgoščenka Geografija Severne Amerike. zvezek. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. 118/119. delovni list. delo z zemljevidom. skupinska. Opiše pomen vodne poti Sv. stenski zemljevid Severne Amerike. Delo z frontalna. 33. razgovor. delo z zemljevidom. analiza besedila. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. 28. Frontalna. 32. analiza slikovnega in grafičnega gradiva.

razgovor. in srednje šole str. Individualna. delo z zemljevidom. 126/127. analiza slikovnega. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. Atlas za osnovne in srednje šole str. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. demonstracija. 35. 34. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. stenski zemljevid Severne Amerike. Individualna. Delovni listi. 50 – 71. grafičnega in kartografskega gradiva. Preverjanje Preveri. zgoščenka Geografija Severne Amerike. zvezek. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pisni preizkusi znanja. Delo z učbenikom.sistema zapornic. 116 – 127.

izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike.opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet.4.na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike. tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: .analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju.ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. . Nekoliko zahtevnejši: . Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. . . .

132. Delo z učbenikom. Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. analiza kartografskega gradiva. 37. UČNE OBLIKE Frontalna. demonstracija. 130/131. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. POJMI IN IMENA Inki. Mehika. UČNE METODE Razlaga. individualna. razgovor. Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. Medmorska Amerika. individualna. Karibski otoki. 74. 75 in 61. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. analiza primerov. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike. stenski zemljevid Južne Amerike. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. skupinska. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. izbirni predmet turistična vzgoja. zvezek. MEDPRED. kolonizacija Evropejcev. 38. individualna. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Delo z zemljevidom. nema karte Srednje Amerike. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. stenski zemljevid Južne Amerike. Frontalna. zgoščenka s posnetki salse. analiza primerov. 76. Bahamsko otočje. razgovor. Azteki. Veliki in Mali Antili. zvezek. delo z zemljevidom. Mehiški zaliv. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . Učbenik Zgodovina. Mehiška Skupinska. delo v dvojicah. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. delo z učbenikom. Maji. POVEZAVE Zgodovina. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.UČNA ENOTA 36.

130/131. 30. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Atlas za osnovne in srednje šole str. analiza slikovnega gradiva. kreol. stenski zemljevid Južne Amerike. igra vlog. zvezek. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. turistična 77 in 78. Cancun. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zambo.. stenski zemljevid Južne Amerike. planota. razgovor. 39. shema Panamskega . 76.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja. demonstracija. prenaseljenost. Frontalna. peoni. Ciudad de Mexico. 79. in Novi svet str. zvezek gospodinjstvo. 80 in 81. delo z zemljevidom. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. kartografskega in grafičnega gradiva. monokulturno poljedeljstvo. delo z zemljevidom. razlaga. delovni list. Acapulco. delovni vzgoja. razgovor. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. skupinska. delo v dvojicah. S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. mestic. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. 130/131. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. demonstracija. analiza slikovnega. Panamski prekop. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delo z učbenikom.

skupinska. Slovenščina. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. prosojnica z nemo karto Srednje Amerike. nema karta karibskih otokov. zvezek. Preverjanje Preveri. Skupinska. Delo z učbenikom. 82 in 83. 40. Seznani se z nastankom hurikana. Igra vlog. zvezek. nema karta držav Srednje Amerike. Bahamski otoki.provreme. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje. 41. razgovor. . Mali Antili. stenski zemljevid Južne Amerike. delo v dvojicah. Frontalna. Kuba. analiza slikovnega gradiva.prekopa. Lističi s pojmi. demonstracija. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. zvezek. Veliki Antili. razlaga.. delo z zemljevidom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.ph p?id=300 (simulacija hurikana). na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str.net/index. spletna stran http://www. hurikan. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. »vrečka presenečenja«. 130/131.

. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Aconcagua. Frontalna. demonstracija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. 86 in 87. delo v dvojicah. stenski zemljevid Južne Amerike. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. primerjava. Učbenik Biologija. demonstracija. primerjava. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. stenski zemljevid Južne 43. fotografije naravnih enot Južne Amerike. 134/135 in 116. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. razgovor. Venezuela. Frontalna. 84 in 85. Delo z učbenikom. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Atacama. Gvajansko višavje.42. individualna. Čile. 33. razlaga. delo v dvojicah. skupinska. individualna. zvezek. Orinoško nižavje. delo z zemljevidom. Andi. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Laplatsko nižavje. Delo z učbenikom. Argentina. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike. Amazonka. neme karte Južne Amerike. Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. Brazilija. Amazonsko nižavje. Brazilsko višavje.

Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. individualna. 88. skupinska. analiza slikovnega gradiva. Delo z učbenikom. fotografije uničevanja tropskega gozda. analiza primera. razgovor. delo v dvojicah. razlaga. 45. Atlas sveta za osnovne in 46. koruza. Frontalna. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda.Amerike. Amazonskem nižavju. Analiza primerov. Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. Skupinska. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. delovni listi. 91. zvezek. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kakavovec. 90. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 88 in 89. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. kreoli. 36. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. pragozd. Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. zvezek. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. 133. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. 44. individualna. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. sekanja gozdov v feralitne prsti. S pomočjo tematskega Kava. 92 in 93. razgovor. Demonstracija. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. zvezek. zemljevida našteje krompir. analiza .

kartografskega gradiva. Vprašanja. nagrade. zvezek. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Skupinska. Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 32 in 37. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. 47. srednje šole str.prebivalstva. Slovenščina. 132. stenski zemljevid Južne Amerike. Tematski kviz. Preverjanje Preveri. zgoščenka Geografija Južne Amerike. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki. Geografski esej. Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu.

likovna vzgoja. 42. Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED. UČNE OBLIKE Frontalna. UČNE METODE Delo z učbenikom. tehnika in tehnologija. razgovor. 100. tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: . 98. delo z zemljevidom. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike. Antarktika.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. 99. UČNA ENOTA 48.izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 102 in 103. analiza slikovnega. 101.5. Arktika in Antarktika OPERATIVNI. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. Arktika. delo v dvojicah. nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ledena gora. individualna. . razlaga. . S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike.

šole str. 99. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. gradiva. Analiza primera. primerjava. demonstracija. zvezek. Individualna. Življenje na polarnih območjih. skupinska. 100. zgoščenka Oceanija in polarna območja. primerjava. 144 in 145. iglu. stenski zemljevid sveta. 101. S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve. Inuiti (Eskimi). Izdela model igluja. 42 in 43. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji.taljenja polarnega ledu. odlomek iz filma Titanik. frontalna. Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Sibirska ljudstva. 102 in 103. Samiji (Laponci). likovna vzgoja 49. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 40. 41. zvezek.

46. UČNA ENOTA 50. oskrba z vodo. stenski zemljevid sveta. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 47 in 48.6. ekološke probleme. hrano. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. delo v dvojicah. delo z učbenikom. 146/147. oskrba z vodo. POJMI IN IMENA Prenaseljenost. 108. zvezek. diskusija. verske. demonstracija. aids …) in išče kontraste (jezikovne. UČNE METODE Analiza primerov. gospodarske). tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. energijo. energijo. razgovor. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. verske. etika. 45. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. aids. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega gradiva. hrano. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. UČNE OBLIKE Individualna. 109 in 110. gospodarske). ekološke probleme. aids …) in išče kontraste (jezikovne. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 44. skupinska.

7. Kartira objekte. Opazovanje. preprosta analiza. zmerno celinsko podnebje. rastlinstva. podnebja. Delo v dvojicah. pisalo. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. Delovni list. POVEZAVE Kemija. MEDPRED. naklonomer. listnati gozd. 52. UČNE METODE Opazovanje. biologija. fizika.000. barvice. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije. UČNE OBLIKE Skupinska. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. termometer. Kozjansko. Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. Izbirni predmet turistična vzgoja. kompas. tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. gričevje. merjenje. zaščiteno območje. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. zemljevid območja Kozjanskega parka. kamnin na območju Kozjanskega parka. prsti. . Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. delovni list. sondni termometer. zdraviliški turizem. šibka kislina. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. anketiranje. kompas. kartiranje.

turizmom. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful