Andrej Krumpak, Osnovna šola Zalog

LETNA PRIPRAVA ZA GEOGRAFIJO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Učni cilji
Splošni – učenci pri predmetu geografija: pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju, pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire, spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi, razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele, diagrami), razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu, spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije, spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost, spoznavajo bogastvo različnih ljudstev na zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah, spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in terenskega dela, razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju, razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih računalniških programov, razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini.

Etapni – učenci v 8. razredu: spoznajo geografske značilnosti Afrike, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter polarnih območij, ob študiju primerov z različnih kontinentov spoznajo aktualne probleme sodobnega sveta, spoznajo družbene razmere na posameznih kontinentih v odvisnosti od naravnih možnosti, oblikujejo stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, strpnost do drugačnosti, mednarodno sodelovanje, spoznajo potrebo po prizadevanju za uresničevanje svetovnega miru in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, interdisciplinarna ekskurzija v eno od naravnogeografskih enot Slovenije.

Učbeniški komplet:
Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. Kolenc - Kolnik K., Korže Vovk A., Otič M., Senegačnik J.(2008). Spoznavamo Afriko in Novi svet. Geografija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.

1. tematski sklop: AFRIKA (16 ur: 14 za usvajanje, 1 za preverjanje, 1 za ocenjevanje)
Standardi znanja: Minimalni: - primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin, - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - ob zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki, - s pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo Tropske Afrike. Nekoliko zahtevnejši: - na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego in toplotni pas, - primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi, - opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve in nekaj skupin prebivalstva, - s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v Severni Afriki, - razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline reke Nil za gospodarski in turistični razvoj Egipta, - opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike, - opiše naravne značilnosti Tropske Afrike, - razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu, - s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja, - s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa na razvoj gospodarstva. Zahtevnejši: - imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike, jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih, - opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes, - analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti.

individualna. delo z zemljevidom. primerjava. Lega in površje Primerja geografsko lego Afrike z lego ostalih celin. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet. Delo z učbenikom. Seznani se z učnimi pripomočki. Dobi vpogled v oblike in metode dela ter merila za ocenjevanje znanja. demonstracija. POVEZAVE 2. 8 in 9. frontalna. Uvod OPERATIVNI. EtipskoSomalijsko Delo v dvojicah. delovni zvezek Spoznavamo Afriko MEDPRED. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Kongova kotlina. zgoščenka Geografija Severne Amerika. ki jih bo uporabljal pri pouku in učenju ter z načini njihove uporabe. UČNE METODE Razlaga. Osveži tehnike učenja geografije. individualna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. skupinska. zvezek. razgovor. zgoščenka Oceanija in polarna območja. UČNE OBLIKE Frontalna. zgoščenka Geografija Južne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet.UČNA ENOTA 1. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Tropska celina. Čadska kotlina. . POJMI IN PROCESNI CILJI TER IMENA DEJAVNOSTI Seznani se z vsebino učnega načrta. Opiše značilnosti površja Afrike. zgoščenka Geografija Afrike. primeri pisnih preizkusov znanja.

puščavsko podnebje. razlaga. savansko podnebje. džungla. Delo z učbenikom. 4. ekvatorialno podnebje. delo v dvojicah. demonstracija. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. stenski zemljevid Afrike. analiza slikovnega in grafičnega gradiva ter besedila. individualna. 107 in 146/147. primerjava. Frontalna. delovni list. Kondenzacija. in Novi svet. . vadi. zgoščenka Matematika. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zgoščenka Geografija Afrike. nema karta Afrike. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. pasati. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. Rastlinstvo Imenuje in opiše posamezne rastlinske pasove. Jezersko višavje. demonstracija. razgovor. grafoskopska folija toplotnih pasov. 1. Kalahari. demonstracija. 108. Delo z učbenikom. izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. stepa. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Podnebje Imenuje in opiše posamezne podnebne pasove. zvezek. shematskega in slikovnega gradiva. 12 in 13. sahel. Primerja količino in razporeditev padavin med podnebnimi pasovi. zvezek. 2 in 3. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zenitno deževje. makija. skupinska. Tropski deževni gozd. savana. Frontalna. zgoščenka Geografija Afrike. jih primerja med seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih. Biologija. 3. Kilimandžaro.višavje. razlaga. razgovor. str. individualna. 10. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. sredozemsko podnebje. razgovor. Primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi. analiza grafičnega. Sahara. 11 in 12.

razlaga. Bantu črnci. izbirni predmet likovno snovanje. (lepilo. grafoskopska folija baobaba. 16 in 17. zvezek. S pomočjo preprostega plakata predstavi izbrano geografsko enoto Afrike. Delo z učbenikom. flomastri. pripomočki za izdelavo plakata. delo v dvojicah. škarje. Kojkojni (Hotentoti). Sani (Bušmani ali Grmičarji). analiza slikovnega in kartografskega gradiva ter besedila. 6. lepilni trak. manjši peskovnik. Delo z učbenikom. Značilnosti prebivalstva Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. Skupinska. analiza kartografskega. 14. delovni list. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. imenuje velike Tropska Afrika. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Sudanski črnci. delo v dvojicah. Afrike in jih primerja med seboj glede na geografsko lego. prosojnica z nemo karto Afrike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 107. voda. individualna. naravnogeografske enote Južna Afrika. Frontalna. 3. zvezek. fotografije …). 108. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. frontalna. zgodovina. razgovor. slikovnega in grafičnega Državljanska vzgoja in etika. razgovor. Pripravi predstavitev življenja in posebnosti izbranih rasnih skupin in rasnih drobcev. Geografija Afrike. razlaga. individualna. 5. izbirni predmet . Geografske enote Na zemljevidu pokaže in Severna Afrika. delovni zvezek Spoznavamo Afriko Likovna vzgoja. 15. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str.

razgovor.Pigmejci. razlaga. Delo z učbenikom. razlaga. Delo v dvojicah. življenje človeka na Zemlji. individualna. demonstracija. prosojnica z risbo Magrebske države. delo z zemljevidom. vadi. 8. Magreb. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. . frontalna. razgovor. 4. fotografije različni predelov Severozahodne Afrike. primerjava. Sudan. Alžirija. demonstracija. 18 in 19. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. razlaga. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. delo z zemljevidom. Severozahodna Afrika S pomočjo slikovnega gradiva in karte imenuje geografske enote Severozahodne Afrike in jih primerja med seboj z vidika naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. 110. demonstracija. Delo z učbenikom. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Libija. Opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike. zvezek. ki jih prištevamo in Sahare k Severni Afriki. Tunizija. gradiva. S pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje in gospodarstvo Severne Afrike. 110. Maroko. 7. Učbenik Zgodovina. Atlas za osnovne in srednje šole str. in Novi svet str. 5. Egipt. Frontalna. Afriško Sredozemlje. atlaške države. Severna Afrika Ob zemljevidu imenujejo – stik Sredozemlja države. zgoščenka Geografija Afrike. delo v dvojicah. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 17 in 18. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 4. razgovor. oaza. individualna.

razlaga. zgoščenka Geografija Afrike. ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in turistični razvoj Egipta. 108. delo z zemljevidom. . zgoščenka Geografija Afrike. Sueški prekop. Kenija. Frontalna. delo z zemljevidom. demonstracija. Kongova kotlina. 22. Atlas za osnovne in srednje šole str. 110/111 in 112/113. 23 in 24. primerjava. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. 21. individualna. Pripravi kratko predstavitev izbranih značilnosti pokrajine ob reki Nil. Delo z učbenikom. 110 in 108. skupinska. razgovor. zvezek. zasebni posnetek Keopsove piramide. Lega in naravne značilnosti Tropske Afrike Nigerija.datljeve palme. zvezek. Gvinejski zaliv. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Umetno namakanje Asuanski jez. 6 in 7. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. 9. 10. Severovzhodna Afrika Opiše pomen reke Nil za življenje ljudi nekoč in danes. delo v dvojicah. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. nema Zgodovina. Delo z učbenikom. Opredeli lego in opiše naravne značilnosti Tropske Afrike. razlaga. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Razloži učinke Nilovih poplav. 6. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 107. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. demonstracija. državljanska vzgoja in etika. 20 in 21. razgovor. Kongo. individualna. izbirni predmet turistična vzgoja.

Atlas za osnovne in srednje šole str. analiza grafičnega in kartografskega gradiva. zvezek. spalna bolezen. S pomočjo tematske karte našteje naravne vire za gospodarstvo. sladkorni trst. 110/111. Pripravi predstavitev izbranih tropskih bolezni in tipičnih kmetijskih pridelkov.karta Tropske Afrike. lakota. etika. 7 in 8. . 21. razlaga. kava. Sahel S pomočjo karte opredeli lego Sahela. Analiza frontalna. Sahel. muha ce ce. Sisal. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. individualna. analiza besedila. primerjava. Delo z učbenikom. Razloži vzroke in posledice širjenja puščav in išče rešitve za preprečevanje širjenja. razgovor. 108 in 109. 9. Frontalna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. banane. demonstracija. Poselitev in gospodarstvo Tropske Afrike Razloži pomen nadmorske višine za poselitev v ekvatorialnem pasu. rumena mrzlica. širjenje puščav. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. 24. 12. časopisni članki in fotografije perečih problemov na območju Sahela. zvezek. 23 in 24. delo v dvojicah. selilno poljedelstvo. Skupinska. zvezek. delo z dvojicah. Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. učbenikom. razgovor. oljna palma. 22. nabiralništvo. Atlas za osnovne in srednje šole str. zgoščenka Geografija Afrike. delo v primerov. 11. Z analizo konkretnih primerov spozna temeljne probleme Sahela. malarija.

razgovor. demonstracija.13. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. Namibija. Lega in naravne značilnosti Južne Afrike S pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne geografske širine severno od ekvatorja. Madagaskar. Država Južna Afrika. Gospodarstvo in prebivalstvo Južne Afrike Analizira dejavnike. individualna. 14. Delo z učbenikom. časopisni članki in odlomki iz leposlovnih del o Zgodovina. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. nema karta držav Južne Afrike. Atlas za osnovne in srednje šole str. 108/109. Na praktičnih primerih spozna rasno razlikovanje. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Zgodovina. 10 in 11. 11 in 12. delo v dvojicah. razlaga. zgoščenka Geografija Afrike. 25 in 26. Delo z učbenikom. skupinska. demonstracija. Buri. delo v dvojicah. . 112/113 in 152/153. Zambija. državljanska vzgoja in etika. S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o razvoju gospodarstva. delo z zemljevidom. ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in oblikovanje političnih skupnosti. delovni list. delo z zemljevidom. Pripravi predstavitev o diamantih. zgoščenka Geografija Afrike. S pomočjo grafičnega gradiva ugotovi razlike v podnebju med obalo in notranjostjo. razlaga razgovor. Frontalno. zvezek. 26 in 27. individualna. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Pripravi predstavitev Cape Towna. analiza kartografskega in grafičnega gradiva.. 14. Rasno razlikovanje (apartheid). analiza primerov. Frontalna. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.

navodili. Individualna. Atlas za osnovne in srednje šole str. Skozi igro vlog predstavi izbrano značilnost Afrike. 106 . Pisni preizkusi znanja. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. preveri in utrdi svoje znanje o Afriki. rekviziti po izboru učencev. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 15. Preverjanje Ponovi. Delo v dvojicah.115. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . Igra vlog. 8 27. 1 12. zvezek. 16. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str.rasnem razlikovanju. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Delovni listi z Slovenščina.

našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem pomenu Oceanije. POVEZAVE . PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. tematski sklop: AVSTRALIJA IN OCEANIJA (8 ur: 7 za usvajanje. 13. UČNE METODE Razlaga. . Zahtevnejši: Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije.opiše pomen površinske izoblikovanosti na razvoj prometa v Avstraliji. analiza slikovnega in UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.opiše značilnosti poseljevanja kontinenta. Nekoliko zahtevnejši: . razgovor.s pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje.na zemljevidu določi lego otokov Oceanije. UČNA ENOTA 17. Pripravi predstavitev izbranih živalskih vrst. Atlas za osnovne in srednje MEDPRED. delo z učbenikom. . 32 in 33. delo z zemljevidom. ki POJMI IN IMENA Vrečarji. 1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: .2. UČNE OBLIKE Frontalna. Razloži vzroke za svojevrsten rastlinski in živalski svet Avstralije. . delovni zvezek spoznavamo Afriko in Novi svet str.na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije. Osamljena geografska lega OPERATIVNI. demonstracija. . evkaliptus. individualna. delo v dvojicah.s pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebno-rastlinske pasove v Avstraliji.

nema karta Avstralije. 140/141. delo v dvojicah. 14. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. demonstracija. . individualna. Spoznavamo Afriko fizika. razlaga. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. scrub. razlaga. Atlas za osnovne in srednje šole str. Veliko razvodno gorovje. Nariše prečni prerez površja Avstralije. zvezek. delo z učbenikom. Učbenik Biologija. Opiše pomen površinske izoblikovanosti za razvoj prometa v Avstraliji. šole str. S pomočjo karte in slikovnega gradiva primerja podnebnorastlinske pasove v Avstraliji. individualna. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. rastlinstvo in vode Arteški vodnjak. zvezek. Učbenik Biologija Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 140/141. Opiše probleme preskrbe s pitno vodo v Avstraliji. Pripravi predstavitev Velikega koralnega grebena. demonstracija. 15 in 16. Frontalna. 34 in 35.so posebnost Avstralije. Atlas za osnovne in srednje šole str. 33. 140/141. 14. delo z učbenikom. analiza grafičnega gradiva. Veliki koralni greben. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Razgovor. Površje S pomočjo karte in slikovnega gradiva opiše površinsko izoblikovanost celine in vpliv Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje. Srednjeavstralsko nižavje. delo z zemljevidom. bumerang. kartografskega gradiva. in Novi svet str. skupinska. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Frontalna. 18. primeri koral. Razgovor. 19. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo v dvojicah. Podnebje.

Pripravi plakat o kulturi aboriginov in jo primerja s kulturo evropskih priseljencev. posnetek glasbe in fotografija didžeriduja. merinovka. individualna. Gospodarstvo Ovrednoti pogoje za razvoj kmetijstva z vidika naravnogeografskih razmer. 15 in 18. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Razgovor. Prometna izoliranost. delo z zemljevidom.pripomočki za demonstracijo arteškega vodnjaka (zavita cev. Frontalna. 20. analiza primera. analiza besedila. delo z učbenikom. Atlas za osnovne in srednje šole str. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Avstralski domorodci (aborigini). individualna. glasbena vzgoja. zgoščenka Oceanija in polarna območja. delo v dvojicah. čaša). delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Frontalna. zvezek. Pripravi predstavitev Sydneya. Atlas za osnovne in srednje Likovna vzgoja. . Delo z učbenikom. 140. lijak. Na primeru radijske šole spoznajo. delo v dvojicah. 21. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. zvezek. primerjava. kako Avstralci premagujejo izoliranost prebivalstva v prometno odmaknjenih območjih. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 36 in 37. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. državljanska vzgoja in etika. 38 in 39. 17 in 18. razlaga. Poselitev Opiše značilnosti poseljevanja kontinenta.

Učbenik Biologija. delo laguna. 22. delo z učbenikom. individualna. 39. pripomočki za pripravo simulacije gejzirja (manjši akvarij. zvezek. demonstracija. zvezek. Razgovor. 42. 140. otok. S pomočjo slikovnega Maori. 40. Učbenik Likovna Spoznavamo Afriko vzgoja. demonstracija. delovni 23. 43 in 44. Spozna značilnosti prebivalstva in gospodarstva Nove Zelandije. razgovor. Mikronezija. Nove Zelandije. šole str. delo z zemljevidom. . gejzir. Pripravi simulacijo gejzirja.S pomočjo gospodarske karte naštejejo glavne surovine. Frontalna. delo z zemljevidom. Nova Zelandija Na zemljevidu določi lego Severni otok. zgoščenka Oceanija in polarna območja. jedilna barva …). Oceanija Na zemljevidu določi lego Oceanije. Spoznavamo Afriko kemija. fizika. Frontalna. 41 in 42. Atlas za osnovne in srednje šole str. steklena posoda. atol. in Novi svet str. delo v dvojicah. vulkanski v dvojicah. razlaga. Izdela tematsko karto gospodarstva Avstralije. individualna. 141 in 142. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. gradiva spozna temeljne naravne značilnosti obeh večjih otokov. našteje večje skupine in sklepa o strateškem in prometnem Koralni otok. Delo z učbenikom. Pripravi predstavitev izbranega primera avstralske farme in merinovke. 19. in Novi svet str. energetske vire in industrijske panoge. razlaga. 149 in 143. Južni otok.

razlaga. Pripravi računalniško predstavitev Havajev in življenja izbranega ljudstva Oceanije. Preverjanje Preveri. Lističi z napisanimi pojmi. zgoščenka Oceanija in polarna območja. Havaji. Izdela model koralnega otoka. Skupinska. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . razgovor. 146/147. Atlas za osnovne in srednje šole str.položaju Oceanije. Kviz. Melanezija. Polinezija. zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. zvezek. demonstracija. 19 in 20. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Z analizo slikovnega gradiva spozna razliko med vulkanskim in koralnim otokom ter primerja pogoje za življenje v obeh primerih. primerjava. 24. ponovi in utrdi svoje znanje o Avstraliji in Oceaniji. analiza slikovnega gradiva.

s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. 1 za ocenjevanje) Standardi znanja: Minimalni: . . Lovrenca. Nekoliko zahtevnejši: . 1 za preverjanje. .opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade. . . . .opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike.opiše pomen vodne poti po reki Sv.s pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. .opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna.našteje najpomembnejše kmetijske pasove ZDA.na zemljevidu določi lego Severne Amerike. . njenih naravnih enot in držav. Srednja in Latinska Amerika. . prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti.primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. .primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki.analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. .ovrednoti negativne posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje.ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska in kmetijska območja ZDA.3. Zahtevnejši: ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. tematski sklop: ANGLOAMERIKA (11 ur: 9 za usvajanje. .

Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 55 in 56. Ameriko sestavlja več Amerik OPERATIVNI. delo z učbenikom. skupinska. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Opiše pomen odkritja Amerike in razlikuje pojme Severna. Atlas za osnovne in srednje šole str. S pomočjo zemljevida primerja Severno in Južno Amerike ter poišče temeljne podobnosti in razlike med njima. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. stenski zemljevid sveta. analiza kartografskega gradiva. zvezek. Latinska Amerika. 21 in 22. njenih Osrednje nižavje. delo v dvojicah. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Apalači. Površje Angloamerike Na zemljevidu določi lego Kanjon. 53. 22. razlaga. Krištof Kolumb. 50. 26. naravnih enot in držav. analiza besedila. Severna Amerika. primerjava. 51 in 52. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Južna Amerika. demonstracija. . Primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike. UČNE METODE Razgovor. razgovor. delo z zemljevidom. Frontalna. Severne Amerike. 116. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Nariše prečni prerez površja Severne Amerike.UČNA ENOTA 25. razlaga. Angloamerika. POJMI IN IMENA Novi svet. individualna. Kordiljere. skupinska. 146. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. Delo z učbenikom. UČNE OBLIKE Frontalna. Srednja Amerika. delo v dvojicah. delo z zemljevidom. Srednja in Latinska Amerika. primerjava. POVEZAVE Učbenik Zgodovina. individualna. stenski zemljevid Severne Amerike. 54.

Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. kartografskega in grafičnega gradiva. razgovor. razgovor. Zalivski tok. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str.zgoščenka Geografija Severne Amerike. Ovrednoti pomen rastlinskih pasov za razvoj gospodarstva. primerjava. razlaga. stenski zemljevid Severne Amerike. »mrtva črta«. Podnebje S pomočjo kartografskega in video gradiva našteje dejavnike. 57 in 58. delo z zemljevidom. analiza slikovnega. prerijska Severne Amerike. delo v dvojicah. Primerja podnebne pasove v Severni Ameriki. ki vplivajo na podnebje Severne Amerike in opiše njihov vpliv. 27. zvezek. Pripravi predstavitev Frontalna. Ovrednoti pomen podnebnih pasov za razvoj gospodarstva. razlaga. črnica. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. delo z učbenikom. delovni zvezek Spoznavamo Biologija. zgoščenka Geografija Severne Amerike. delo z učbenikom. 59 in 60. Frontalna. Labradorski tok. 28. . zvezek. Tornado. delo z zemljevidom. Rastlinstvo Primerja rastlinske pasove Prerija. Demonstracija. delo v dvojicah. skupinska. nema karta Severne Amerike. Demonstracija. sekvoja. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 23. skupinska. 116/117 in 126/127.

zvezek. S pomočjo računalnika predstavi posebnosti Inuitov. skupinska. S pomočjo zloženke predstavi življenje v izbranem indijanskem rezervatu. primerjava. Indijanci. stenski zemljevid Severne Amerike. črnci. Zgodovina. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 25. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Prebivalstvo Analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike. državljanska vzgoja in etika. zgoščenka Geografija Severne Amerike. Opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike. Delo z učbenikom. razlaga. 62 in 63. prednosti in slabosti večnacionalne skupnosti. 116/117 in 126/127. delo z zemljevidom. 29. rezervat. 61.tundre in prerije. . Inuiti. 116. stenski zemljevid Severne Amerike. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. individualna. primerjava. večkulturna družba. zvezek. analiza kartografskega in slikovnega gradiva. 24. delovni list. Atlas za osnovne in srednje šole str. Atlas za osnovne in srednje šole str. Afriko in Novi svet str. Frontalna. razgovor.

demonstracija. 26 in 27. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. . delo v dvojicah. skupinska. Ovrednoti negativne Intenzivno kmetijstvo. Našteje najpomembnejše kmetijske pasove v ZDA. ekstenzivno kmetijstvo. analiza primera. 65. razlaga. Delo z učbenikom. 67 in 68. Atlas za osnovne in srednje šole str. demonstracija. Geografske značilnosti ZDA Na karti opredeli lego ZDA in našteje njene največje zvezne države. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 118/119. Frontalna. farma. 64. razgovor. Pripravi predstavitev izbrane zvezne države ZDA. 26. kavboj. 28 in 29.30. zvezek. individualna. delo z zemljevidom. zvezna država. 118/119. Gospodarstvo ZDA S pomočjo gospodarske karte našteje glavne naravne vire v ZDA in sklepa na možnosti njenega gospodarskega razvoja. delo z zemljevidom. zgoščenka Geografija Severne Amerike. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. ranč. ZDA. stenski zemljevid Severne Amerike. Frontalna. Pripravi predstavitev izbrane naravne značilnosti ZDA. Ob analizi tematskih kart imenuje glavna industrijska območja v ZDA. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Zgodovina. razlaga. individualna. analiza slikovnega. kartografskega in grafičnega gradiva. 66. Delo z učbenikom. razgovor. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 31.

Delo z učbenikom. dvojicah. zvezek. Pripravi plakat o izbrani naravnogeografski značilnosti (posebnosti) Kanade. 33. Atlas sveta za osnovne Tehnika in tehnologija. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Črni medved. nzgoščenka Geografija Severne Amerike. razlaga. 69. 28. skupinska. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. plakat Zastave sveta. Opiše pomen vodne poti Sv. stenski zemljevid Severne Amerike. zgoščenka Geografija Severne Amerike. razlaga. 32. zvezek. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Individualna.posledice intenzivnega kmetijstva in industrije za naravno okolje. Lovrenca. razgovor. demonstracija. delo v učbenikom. delo v dvojicah. delovni list. Geografske značilnosti Kanade S pomočjo zemljevida opredeli lego Kanade v svetu. Gospodarstvo Kanade S pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti njihov pomen za gospodarski razvoj. Opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države. delo z zemljevidom. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. . analiza primera. razgovor. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 70 in 71. Delo z frontalna. Lovrenca. 118/119. analiza besedila. Frontalna. stenski zemljevid Severne Amerike. Pripravi demonstracijo (simulacijo) delovanja Reka Sv. delo z zemljevidom.

50 – 71. Individualna. delo z zemljevidom. Individualna. Pisni preizkusi znanja. 116 – 127. zvezek. Preverjanje Preveri. stenski zemljevid Severne Amerike. učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. in srednje šole str. analiza slikovnega. 126/127.sistema zapornic. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 34. ponovi in utrdi svoje znanje o Severni Ameriki. demonstracija. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. zgoščenka Geografija Severne Amerike. razgovor. 35. Delo z učbenikom. grafičnega in kartografskega gradiva. Ocenjevanje znanja (test) Pridobi pisno oceno. Atlas za osnovne in srednje šole str. Delovni listi.

1 za preverjanje) Standardi znanja: Minimalni: . .na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Latinske Amerike. Zahtevnejši: opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. .ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote.4.analizira vzroke in posledice nepremišljenega sekanja gozdov v Amazonskem nižavju. Nekoliko zahtevnejši: . tematski sklop: LATINSKA AMERIKA (12 ur: 11 za usvajanje.izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in gospodarstva Latinske Amerike. . . jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države.opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet.

130/131.UČNA ENOTA 36. UČNE OBLIKE Frontalna. MEDPRED. izbirni predmet turistična vzgoja. 76. zvezek. individualna. Azteki. skupinska. 74. Veliki in Mali Antili. Preteklost in sodobni problemi OPERATIVNI. zgoščenka s posnetki salse. Mehika Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše Mehika. analiza kartografskega gradiva. stenski zemljevid Južne Amerike. individualna. Mehiški zaliv. Karibski otoki. Ovrednoti vpliv predevropskih civilizacij na današnjo podobo Latinske Amerike. razgovor. Učbenik Zgodovina. razgovor. analiza primerov. UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. kolonizacija Evropejcev. Medmorska Amerika. Maji. analiza primerov. Atlas za osnovne in srednje šole str. Spoznavamo Afriko izbirni predmet . Izdela zgibanko o turističnih znamenitostih izbrane pokrajine (države) Latinske Amerike. 75 in 61. UČNE METODE Razlaga. S pomočjo zemljevida razdeli Srednjo Ameriko. Delo z učbenikom. 37. delo z zemljevidom. Pripravi predstavitev Civilizacije Majev. članki o problemih držav Latinske Amerike iz dnevnega časopisja. POJMI IN IMENA Inki. Delo z zemljevidom. stenski zemljevid Južne Amerike. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Na zemljevidu opredeli lego Srednje Amerike. 38. demonstracija. Frontalna. Bahamsko otočje. Pripravi računalniško predstavitev izbranega problema Srednje Amerike. individualna. delo z učbenikom. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 132. nema karte Srednje Amerike. Mehiška Skupinska. Opiše vzroke in posledice kolonizacije Latinske Amerike. zvezek. Geografske značilnosti Srednje Amerike Srednja Amerika. POVEZAVE Zgodovina. Mehika. delo v dvojicah. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ponovi delitev Latinske Amerike.

delovni vzgoja. planota. 79. razgovor. demonstracija. 80 in 81. Opiše pomen Panamskega prekopa za svetovni pomorski promet. shema Panamskega . Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Atlas za osnovne in srednje šole str. prenaseljenost. in Novi svet str. delo z zemljevidom. Ciudad de Mexico. Medmorska Amerika Ob zemljevidu opredeli obseg Medmorske Amerike in našteje njene države. 130/131. igra vlog. Cancun. delovni list. Panamski prekop. 30. peoni.. delo z zemljevidom. Delo z učbenikom. turistična 77 in 78. stenski zemljevid Južne Amerike. S pomočjo grafičnega gradiva spozna pestro sestavo prebivalstva Mehika in poišče vzroke zanjo. S pomočjo tematske karte našteje temeljne gospodarske dejavnosti in ovrednoti njihov pomen za Mehiko. monokulturno poljedeljstvo. kartografskega in grafičnega gradiva. Frontalna. razgovor. demonstracija. razlaga. zambo. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. skupinska. Spozna pestro sestavo prebivalstva Medmorske Amerike. Acapulco. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Pripravi zloženko s predstavitvijo turističnih krajev Acapulco in Cancun. stenski zemljevid Južne Amerike. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 39. delo v dvojicah. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. analiza slikovnega. mestic. zvezek gospodinjstvo. zvezek. 76. analiza slikovnega gradiva. kreol. 130/131.velike pokrajinske enote Mehike ter jih primerja med seboj glede na različnost površja.

82 in 83. zvezek. demonstracija. stenski zemljevid Južne Amerike. . skupinska. zvezek. spletna stran http://www. na izbranem primeru spozna njegove posledice in nakaže rešitve za ublažitev posledic. nema karta karibskih otokov. Preverjanje Preveri. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Izdela predstavitev izbranega otoka ali otočja. Bahamski otoki. ponovi in utrdi svoje znanje o Srednji Ameriki. Slovenščina. 130/131. Igra vlog. analiza slikovnega gradiva. »vrečka presenečenja«. Frontalna. 41. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Kuba. 40. delo v dvojicah.ph p?id=300 (simulacija hurikana). hurikan. zvezek. razgovor. zgoščenka Geografija Srednje Amerike. Mali Antili.. Veliki Antili.net/index. Skupinska. prosojnica z nemo karto Srednje Amerike. nema karta držav Srednje Amerike. Lističi s pojmi. delo z zemljevidom.prekopa. Seznani se z nastankom hurikana. Karibski otoki S pomočjo zemljevida razdeli Karibsko otočje.provreme. razlaga. Delo z učbenikom.

Pripravi plakat o Atacami in Pampah Pampe. razlaga. Amazonsko nižavje. demonstracija. razgovor. jih primerja med seboj glede na različnost površja in našteje večje države. zgoščenka Geografija Južne Amerike. . stenski zemljevid Južne Amerike. Argentina. skupinska. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. Aconcagua. Učbenik Biologija. individualna. delo z zemljevidom. Spoznavamo Afriko in Novi svet str. demonstracija. delo v dvojicah. Orinoško nižavje. Brazilsko višavje. stenski zemljevid Južne 43. Delo z učbenikom. Čile. Andi. 84 in 85. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. primerjava. Frontalna. Delo z učbenikom. fotografije naravnih enot Južne Amerike. Gvajansko višavje. Frontalna. Brazilija. 134/135 in 116. Atacama. delo v dvojicah. Amazonka. analiza slikovnega in kartografskega gradiva. Venezuela. primerjava. neme karte Južne Amerike. Laplatsko nižavje. individualna.42. grafoskopska folija z nemo karto naravnih enot Južne Amerike. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Geografske enote Južne Amerike Ob karti in slikovnem gradivu našteje in opiše velike pokrajinske enote. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. 33. 86 in 87. zvezek. Podnebje in rastlinstvo Južne Amerike Na izbranem primeru ob slikovnem gradivu razloži značilnosti podnebnih in rastlinskih pasov Južne Amerike.

S pomočjo tematskega Kava. Izdela mini plakat o značilnostih tropskega deževnega gozda. Demonstracija. Izdela mini plakat o izbrani problematiki tropskega deževnega gozda. koruza. Našteje območja nizke in visoke gostote Indijanci. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zgoščenka Geografija Južne Amerike. Tropski deževni gozd Analizira vzroke in Tropski deževni posledice nepremišljenega gozd. sekanja gozdov v feralitne prsti. Delo z učbenikom. pragozd. kakavovec. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. 90. 45. razlaga. Gospodarstvo Južne Amerike Frontalna. delovni listi. zemljevida našteje krompir. Učbenik spoznavamo Afriko in Novi svet str. Biologija izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza slikovnega gradiva. Frontalna. 91. Prebivalstvo Južne Amerike S pomočjo karte spozna pogoje za poselitev Južne Amerike. razgovor. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza grafičnega in slikovnega gradiva. zvezek. 88 in 89. individualna. 133. fotografije uničevanja tropskega gozda. individualna. Atlas sveta za osnovne in 46. Pripravi zgibanko na temo posebnih kmetijskih pridelkov Južne Amerike. zvezek. Skupinska. 44. zvezek. Analiza primerov. analiza . skupinska. temeljne gospodarske dejavnosti Južne Amerike. kreoli.Amerike. delo v dvojicah. delo v dvojicah. 36. Amazonskem nižavju. 92 in 93. razgovor. 88. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. analiza primera.

delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. 47. ponovi in utrdi svoje znanje o Južni Ameriki. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. Izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva Južne Amerike. Tematski kviz. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . 32 in 37. 132. Slovenščina. Geografski esej.prebivalstva. srednje šole str. stenski zemljevid Južne Amerike. Napiše geografski esej o izbrani problematiki Južne Amerike. Preverjanje Preveri. zgoščenka Geografija Južne Amerike. kartografskega gradiva. zvezek. Vprašanja. zgoščenka z glasbo skupine Machu Picchu. nagrade. fotografije izbranih primerov sodobnih problemov Južne Amerike. Skupinska.

Antarktika. tematski sklop: POLARNA OBMOČJA (2 uri) Standardi znanja: Minimalni: . delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Arktika.5. S pomočjo slikovnega in grafičnega gradiva spozna skupne značilnosti Arktike in Antarktike.določi geografsko lego Arktike in Antarktike. tehnika in tehnologija. delo z zemljevidom. .izdela referat o podnebju in rastlinstvu polarnih območij ter pogoje za življenje v njih. Arktika in Antarktika OPERATIVNI. UČNA ENOTA 48. 100. delo v dvojicah. UČNE METODE Delo z učbenikom. grafičnega in kartografskega UČNI PRIPOMOČKI Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. POVEZAVE Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. UČNE OBLIKE Frontalna. individualna. likovna vzgoja. . Atlas sveta za osnovne in srednje MEDPRED. 102 in 103. nakazuje rešitve za omilitev posledic POJMI IN IMENA Celinski led. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Določi geografsko lego Arktike in Antarktike. 99. 98. razgovor. razlaga. 42. ledena gora. analiza slikovnega. 101.

gradiva. stenski zemljevid sveta. primerjava. Življenje na polarnih območjih. demonstracija. 101. iglu. 40. šole str. zvezek. zvezek. 102 in 103. analiza slikovnega in grafičnega gradiva. Učbenik Spoznavamo Afriko in Novi svet str. Samiji (Laponci). S pomočjo vaje v delovnem zvezku opozori na ekološke probleme polarnih območij in v diskusiji nakaže rešitve. likovna vzgoja 49. 99. 144 in 145.. primerjava. Inuiti (Eskimi). Izdela model igluja. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . delo z učbenikom. Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji. Individualna. Sibirska ljudstva. zgoščenka Oceanija in polarna območja. 41. Izdela referat o rastlinstvu in živalstvu polarnih območij ter pogojih za življenje v njih. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in novi svet str.taljenja polarnega ledu. 100. odlomek iz filma Titanik. skupinska. frontalna. Analiza primera. Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. 42 in 43.

energijo. 44. kaj bi bilo potrebno spremeniti? . stenski zemljevid sveta. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost. oskrba z vodo. demonstracija. POVEZAVE Učbenik Državljanska Spoznavamo Afriko vzgoja in in Novi svet str. analiza slikovnega gradiva. ekološke probleme. UČNE OBLIKE Individualna. 47 in 48. etika. 109 in 110. 45. Atlas sveta za osnovne in srednje šole str. hrano. hrano. UČNA ENOTA 50. delo v dvojicah. 108. gospodarske). UČNE METODE Analiza primerov. diskusija. 146/147. razgovor. aids …) in išče kontraste (jezikovne. 46. oskrba z vodo. aids. zvezek. gospodarske). Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo. skupinska. delo z učbenikom. energijo. aids …) in išče kontraste (jezikovne. verske. POJMI IN IMENA Prenaseljenost.6. Problemi sodobnega sveta OPERATIVNI. UČNI PRIPOMOČKI MEDPRED. ekološke probleme. delovni zvezek Spoznavamo Afriko in Novi svet str. verske. tematski sklop: SVET KOT CELOTA (1 ura) Standardi znanja: Minimalni: ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme (prenaseljenost.

zdraviliški turizem. . listnati gozd. Delovni list. ki so funkcionalno povezani z zdraviliškim POJMI IN IMENA Hribovje. naklonomer. preprosta analiza. kompas. šibka kislina. UČNE OBLIKE Skupinska. MEDPRED. Naravnogeografske značilnosti Kozjanskega parka OPERATIVNI. biologija. UČNI PRIPOMOČKI Zemljevid Slovenije. Zdraviliški turizem v Rogaški Slatini Rogaška Slatina. Na terenu spoznava osnovne značilnosti površja. gričevje. karta Rogaške Slatine v merilu 1:5. tematski sklop: INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V KOZJANSKI PARK IN ROGAŠKO SLATINO (2 uri) UČNA ENOTA 51. barvice. Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja. fizika. anketiranje. POVEZAVE Kemija. Na terenu spoznava značilnosti Rogaške Slatine kot zdraviliškega kraja.000. Delo v dvojicah. Kozjansko. merjenje. zemljevid območja Kozjanskega parka. podnebja. 52. zmerno celinsko podnebje. kartiranje. Opazovanje. delovni list. rastlinstva. kompas. Izbirni predmet turistična vzgoja. pisalo. sondni termometer. UČNE METODE Opazovanje. kamnin na območju Kozjanskega parka. termometer. zaščiteno območje.7. prsti. Kartira objekte. PROCESNI CILJI TER DEJAVNOSTI Razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja.

Refleksija: Kaj mi je pri obravnavi tematskega sklopa uspelo.turizmom. kaj bi bilo potrebno spremeniti? .