STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE LAPOVO

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Sadržaj
Uvod Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Faze procesa strateškog planiranja SOCIO - EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Osnovni geografski i istorijski podaci Stanovništvo Lokalna samouprava Ljudski resursi i tržište rada Ekonomija Poljoprivreda Infrastruktura Turizam Zdravstvena i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura i sport Informisanje SWOT ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Sektorske SWOT analize Bodovanje SWOT analiza VIZIJA OPŠTINE LAPOVO Vizija opštine RAZVOJNI PRIORITETI OPŠTINE LAPOVO Razvojni prioriteti STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI OPŠTINE LAPOVO Strateški i operativni ciljevi PROJEKTI I PROGRAMI Pregled projekata i programa PREPORUKE ZA REALIZACIJU STRATEGIJE Preporuke za relizaciju strategije ANEKS I – FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI 5 7 8 10 13 15 23 27 29 33 42 49 56 58 62 65 68 69 71 76 79 81 83 85 87 89 93 95 109 111 113

3
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

.

Drugačije rečeno. Ona definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan.prostornim kapacitetima (pragovima) posmatrane teritorije u dugoročno projektovanom vremenskom periodu. zatim sve što omogućava trajan ekonomski rast . Strategija održivog razvoja je opšti strateški plan razvoja grada ili opštine koji daje smernice i podsticaje za budući razvoj. uključuje i sve što osigurava da se sadržaj i mere ekonomskog i društvenog razvoja usklađuju sa ekološko . Strategija je orijentisana na stvaranje održivog modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana. Glavni rezultat pomenutog.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Uvod Ne postoji jedinstvena i opšteprihvaćena definicija pojma održivog razvoja. dugoročan.koje ujedno čine i oslonce održivog razvoja. pristupa održivom razvoju je da on počiva na četiri stuba: – ekonomskom – socijalnom – kulturnom – životnoj sredini Održivi razvoj je moguć samo kada su sva četiri oslonca razvoja prisutna i podjednako važna. Uključenjem šire zajednice (javnog. privatnog i NVO sektora) obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta donesenih odluka. U praksi. odnosno o čemu se može dogovarati i odlučivati u okviru postojećih političkih okolnosti. uticaje koji predstavljaju pretnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse. Na kraju podrazumeva i sve ono što je političi prihvatljivo. ekološki i institucionalni). sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski. sve što doprinosi društvenoj integraciji zajednice. socijalna. a odogovornost za implementaciju se povećava. međutim. Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo izrađen je korišćenjem participativnog pristupa koji podrazumeva da se u proces uključe sve zainteresovane strane. treba da budu od podjednakog značaja i važnosti u državi i društvu. Postoji. 5 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe“.razvoj. održivi razvoj je „razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti. a istovremeno eliminiše. Po jednoj definiciji.ekonomska. kulturna i životna sredina . odnosno. to je sve što je društveno prihvatljivo. ovaj pristup omogućava:  Širu bazu znanja koja omogućava donošenje kvalitetnijih odluka  Podršku za donesene odluke  Kolektivno vlasništvo nad problemima i rezultatima  Omogućava formiranje budućih partnerstava u implementaciji projekata U proces izrade Strategije održivog razvoja uključene su sve zainteresovane strane:  Predstavnici lokalne samouprave i komunalnih preduzeća  Javne institucije  Regionalne institucije  Finansijske institucije  Privatni sektor i investitori  Udruženja i nevladine organizacije 1 World Commission on Enviroment and Development.1 Široko prihvaćeno mišljenje je proisteklo iz odgovora na pitanje: Šta je održivo za jednu zajednicu? Pre svega. socijalni. ili značajno umanjuje. 1987. čvrsto međusobno povezane i opskrbljene adekvatnom institucionalnom osnovom. široko prihvaćenog. saglasnost o potrebi uvođenja ovog koncepta i svest o razlozima njegovog nastanka. to znači da sve četiri komponente razvoja društva .

infrastruktura. Lokalna samouprava je formalizovala čitav ovaj proces donošenjem pravnog akta o izboru članova u Opštinski forum / Radnu grupu / Partnerski forum za izradu Strategije u skladu sa opštinskim regulativama. obrazovanje. Za organizaciju i delimično vođenje sastanaka Opštinskog foruma glavna I odgovorna osoba bio je lokalni koordinator. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. turizam. Opštinski forum su sačinjavali stručni pojedinci. Predstavljaće krovni dokument za sve ostale usvojene sektorske strategije. i lokalne samouprave i članova Opštinskog foruma. kultura. Odabrani članovi su predstavnici svih ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja: ekonomija preduzetništvo. izvršen je izbor osoba koje su direktno učestvovale u izradi Strategije. radi optimalnog vođenja procesa. opet. putem usvojene liste projekata. Koordinator je najčešće zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u okviru lokalne samouprave.000 stanovnika biraju maksimalno 15-20 članova. meriti napredak na godišnjem nivou. zvanično oformljeno od strane lokalne samouprave. Regionalna agencija će dati predlog akcionog plana i učestvovaće u implementaciji. koji je koordinirao i pomagao čitav proces. poljoprivreda.2015. tokom kog će se. On je predstavljao sponu u radu između tima za strateško planiranje Regionalne agencije za ekonomski razvoj. Telo će delovati na bazi usvojenog akcionog plana za implementaciju Strategije. socijalna i zdravstvena politika. finansije. Broj članova Opštinskog foruma. ali i iz ostalih sektora. stimulisati pozitivne promene u opštini. U tom vremenskom periodu će se. prostorno planiranje i zaštita životne sredine. uz pomoć nadležne regionalne institucije. Implementaciju će sprovoditi koordinaciono telo. precizno definisanih indikatora.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Pošto su identifikovane zainteresovane strane. generisanog. Usvojen je princip da dokument treba da bude “živ” i da daje smernice za razvoj opštine u narednih pet godina. definisan je u skladu sa kriterijumom o broju stanovnika: opštine do 12. predložen od same lokalne samouprave. pomoću odgovarajućih. godina. 6 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pre svega iz Opštinske uprave. kao podrška koordinacionom telu. a nakon pet godina sama Stragija evaluirati i dati osnovu za izradu naredne. sport. Strateški dokument se odnosi na period 2010 .

Strategija održivog razvoja Republike Srbije usvojenа je u maju 2008. na odgovarajući način. koje je činilo 70 eksperata i desetak nevladinih organizacija. ali koji daje smernice za razvoj sektorskih strategija kao i precizne indikatore za detaljnije planove. odnosno usvajanje Zakona o regionalnom razvoju. zadovoljavajući principe održivosti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Strategija održivog razvoja opštine Lapovo je suštinski važan dokument koji je povezan i usaglašen sa nacionalnim/regionalnim strategijama. Na taj način je napravljena spona između nacionalnog i lokalnog nivoa. Prethodno navedena izjava ima veze sa celokupnom lokalnom strategijom koja. vlasništvo nad procesom. navedenim u Nacionalnoj strategiji. ključna za formulisanje Nacionalnog strateškog dokumenta bila su: – Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU (2005) – Nacrt Nacionalnog plana zaštite životne sredine – Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije (2006 . Da bi takav način razmišljanja bio i implementiran. generisanje reginalnih strategija održivog razvoja predstavlja sledeći korak. kroz sprovedene aktivnosti na lokalnom nivou. neophodna je odgovarajuća zakonska regulativa. Tim koji je radio na izradi Nacionalne strategije bio je sastavljen od tri grupe. Celokupna Nacionalna strategija bazirana je na četiri osnovna nacionalna strateška dokumenta i 16 sektorskih strategija. odnosno Šumadijskog i Pomoravskog okruga. bazirana je na već utvrđenim prioritetnim pravcima razvoja preuzetim iz Nacionalnog strateškog dokumenta. samim tim je i odgovorna za izradu i implementaciju strateškog dokumenta. U Nacionalnoj strategiji identifikovani su sledeći prioriteti:  Prioritet 1. 7 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . i kao takva ima ključnu ulogu u omogućavanju održivog razvoja. nakon tri godine participativnog procesa. Most koji spaja dva prethodno navedena nivoa strateškog razmišljanja i delovanja (nacionalni i lokalni) jeste regionalni nivo. Zaštita i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa Dakle. oceni i revidira na godišnjem nivou. doprineti realizaciji definisanih prioriteta. Razvoj konkurentne tržišne privrede i uravnotežen ekonomski rast  Prioritet 3. a opet je i u korelaciji sa prioritetima razvoja lokalnih strategija. Razvoj infrastrukture i ravnomeran regionalni razvoj  Prioritet 5. Članstvo u Evropskoj uniji  Prioritet 2. Dobijeni dokument predstavlja krovni dokument sa kojim treba da budu usklađene sve lokalne strategije održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije. S obzirom da је lokalnа samouprava opštine Lapovo „menadžer“ svoje teritorije. Aktualna regionalna strategija koja nosi naziv Integrativni plan društveno ekonomskog razvoja centralne Srbije. Razvoj ljudskih resursa i povećanje zaposlenosti  Prioritet 4. Ključni momenat u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Lapovo je preuzimanje odgovornosti za sprovođenje procesa ili tzv. treba da proizvede merljive napretke za period od pet godina i da te napretke. vizija i ciljevi strategije održivog razvoja opštine Lapovo moraju biti u saglasju sa prioritetima Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije gde će se. Održive zajednice su one u kojima ljudi žele da žive ne samo trenutno. Četiri dokumenta. a kako je jedan od glavnih preduslova za ulazak uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja. godine. Svi elementi razvoja moraju biti kompatibilni sa opšteprihvaćenim načelima razvoja. već i u budućnosti.2012) – Strategija za smanjenje siromaštva. Imajući u vidu Strategiju Republike Srbije usmerenu ka ulasku u Evropsku uniju.

koristeći istraživanja i podatke iz Socio . Preduslov za obavljanje narednih faza procesa je i primenjena strategija komunikacije sa lokalnom zajednicom koja je obezbedila medijsku podršku procesu.ekonomska analiza opštine. zajedno sa prioritetnim slabostima po sektorima. predstavljali su ulazne elemente za rad fokus grupa u izradi Vizije opštine Lapovo. koja predstavlja narednu fazu procesa strateškog planiranja. po fazama. Naime. Nakon što su izrađeni SWOT-ovi za svaku oblast. Proces izrade Strategije održivog razvoja po fazama i pratećim procesima Proces je započet temeljnim istraživanjem koje je obuhvatilo prikupljanje podataka iz ključnih oblasti socio-ekonomske realnosti opštine: – Osnovni geografski i istorijski podaci – Stanovništvo – Lokalna samouprava – Ljudski resursi i tržište rada – Ekonomija – Poljoprivreda – Infrastruktura – Turizam – Zdravstvena i socijalna zaštita – Obrazovanje – Kultura i sport – Informisanje. izrađene su matrice sa snagama. osnovcima i srednjoškolcima opštine Lapovo postavljana su pitanja: Gde sebe vide za deset godina? Šta bi želeli da bude promenjeno? Koje su njihove ideje za pozitivnu promenu u lokalnoj zajednici? Rezultati obrađenih anketa učenika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo proistekao je iz više sukcesivnih faza koje zajedno čine proces strateškog planiranja. Svaka faza je predstavljala osnovu za obavljanje naredne. Kako participativni pristup obuhvata i anketiranje. pretnjama i šansama za sve ključne sektore trenutne socioekonomske realnosti opštine.ekonomske analize. Ona je transparentna. odnosno profil lokalne zajednice. Ovaj dokument je kasnije korišćen kao adekvatna podloga za narednu fazu: Izradu sektorskih SWOT analiza. 8 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . On predstavlja „ličnu kartu” opštine. Na slici koja sledi vizuelno je. slabostima. vrši se njihovo bodovanje kako bi se izdvojile najkritičnije slabosti na koje će se posebno obratiti pažnja pri izradi vizije opštine Lapovo. Prikupljeni podaci verodostojno odslikavaju trenutno stanje u opštini i služe kao input za formulisanje dokumenta Socio . zahvaljujući upravo anketi i prisustvovanju sastancima Opštinskog foruma predstavnika svih zainteresovanih strana. prikazan proces strateškog planiranja. Vizija opštine Lapovo ima za zadatak da predstavi stavove celokupne zajednice o tome gde sebe vidi u narednih petnaest godina.

stvorena je podloga za formiranje ključnih razvojnih prioriteta opštine. Ova faza je obuhvatila i finalno grupisanje srodnih projekata u programe. Oni su formulisani po SMART principu. sve do isteka vremenskog perioda trajanja Strategije. koji će se realizovati u periodu trajanja Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. radi kasnijeg lakšeg pribavljanja izvora finansiranja jer ovako definisani strateški ciljevi pomažu u kasnijem definisanju programa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Kada je jednom definisana Vizija opštine. izrađuju se indikatori održivosti čija je svrha da izmere promene proistekle primenom akcionog plana za implementaciju Strategije održivog razvoja. U ovoj fazi Opštinski forum je podeljen u tematske radne grupe okupljene oko svakog od prioriteta. revidiraće se na godišnjem nivou. kao takvi. Dalji rad tematskih radnih grupa vezan je bio za izradu strateških ciljeva. 9 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . U istoj fazi je definisan veći broj operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. odnosno predstavljaju buduća promenjena stanja koja su jasna i lako merljiva. Programi su veoma bitni jer su izrađeni u skladu sa postojećim budžetskim linijama lokalne samouprave i. a opet vremenski ograničena. Paralelno sa prethodno navedenim aktivnostima vezanim za izradu strateškog dokumenta opštine Lapovo. Jednom urađeni indikatori održivosti. Tako formirana jezgra su se dalje dopunjavala dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. u skladu sa svojim kompetencijama. Na ovaj način je dobijena finalna lista projekata. Svaki od utvrđenih prioriteta se dekomponuje na nekoliko segmenata. Finalna faza jeste prikupljanje projektnih ideja koje razvijaju članovi tematskih grupa. olakšavaju pribavljanje izvora finansiranja. realna i u skladu sa postavljenom Vizijom.

Profil ili “lična karta” lokalne zajednice. Socio – ekonomska analiza opštine Lapovo Socio – ekonomska analiza Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo definiše stanje svih činilaca društveno-ekonomskog razvoja i kroz analizu daje pregled trendova tokom poslednjih pet godina.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Faze procesa strateškog planiranja Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima. Proces strateškog planiranja je sačinjen od sledećih faza. Na taj način daje osnovu za definisanje prioriteta i ciljeva intervencije. a sa druge omogućava uvid u faktore koji su doveli do trenutnog stanja. kako se ova analiza još može nazvati. čine i poglavlja ovog dokumenta: – Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo – Sektorske SWOT analize – Prioritetne slabosti – Vizija opštine Lapovo – Razvojni prioriteti – Strateški i operativni ciljevi – Pregled projekata i programa – Preporuke za realizaciju Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. koje ujedno.finalnog krovnog strateškog dokumenta. Faza izrade Socio-ekonomske analize opštine Lapovo obuhvatila je sledeće podfaze koje su dovele do finalizacije ovog segmenta strateškog dokumenta:  Definisanje strukture Socio-ekonomske analize  Podela odgovornosti unutar Opštinskog foruma  Prikupljanje podataka  Unos i obrada 10 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Kroz izradu profila lokalne zajednice omogućeno je:  Pružanje podrške Opštinskom forumu u donošenju odluka o pravcima intervencije  Davanje pregleda nacionalnih i regionalnih društveno-ekonomskih pokazatelja putem kojeg se omogućava uspostavljanje okvira za izradu Strategije  Obezbeđivanje osnovnih informacija koje dozvoljavaju zajednici da meri šta se promenilo implementacijom Strategije  Podrška za izradu sektorskih SWOT analiza. došlo se do krajnjeg cilja . sa jedne strane služi za predviđanje budućih promena. Prolazeći postupno kroz svaku. izrada Strategije održivog razvoja opštine Lapovo bio je jedan kontinuiran proces sastavljen iz više sukcesivnih faza od kojih je svaka proisticala iz prethodne.

U njegovoj izradi korišćeni su podaci iz nacionalnih publikacija koje evidantiraju promene društveno-ekonomskih parametara jednu ili dve godine unazad. 11 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. Narodna banka itd). u odnosu na posledenju posmatranu 2008. godinu (Nacionalna služba za zapošljavanje. Republički zavod za statistiku.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA  Formiranje nacrta Socio-ekonomske analize  Prezentacija nacrta Socio-ekonomske analize na sastanku Opštinskog foruma  Rvizija i dopuna  Formiranje finalne verzije Dokument Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo izrađen je 2008.

.

EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO .SOCIO .

. .

godine živi 8. Regionalni. On je. na prelazu aluvijalne ravni ove reke u nisko pobrđe krajnjih izdanaka planine Rudnik.8% celokupne populacije Šumadijskog okruga.522 ha. O tome svedoči i okolnost da područje opštine Lapovo pripada zoni osmog stepena seizmičkog inteziteta. njegovu najmanju opštinu. Prosečna gustina naseljenosti iznosi 150 stanovnika po km2 . pokriven kvartarnim nanosima. Udaljena je od Beograda 106 km. po poslednjem zvaničnom popisu. ovaj podatak nije dovoljno pouzdan. Opština Lapovo se nalazi na 107m nadmorske visine i leži u središnjem delu toka Velike Morave.228 stanovnika ili 2. I po ovom parametru (broju stanovnika). opštinom Velika Plana. čini najmanju opštinu pomenutog okruga. U sastav opštine Lapovo ulaze svega dva naselja: varošica Lapovo i istoimeno selo. dolinom Rače. pravcem jugozapad . odnosno prostor današnje aluvijalne ravni.denudacionim procesima. po veličini. Prvi pisani tragovi o Lapovu potiču iz 12. inicirajući prisustvo značajne dislokacije. produženi.zapad.3% ukupne površine Šumadijskog okruga. Na teritoriji lapovske opštine ovaj rased preseca batočinski rased koji se pruža pravcem istok . reka Rače i Lepenice. Na teritoriji opštine Lapovo. Znatno su pouzdaniji podaci iz doba nakon Kosovskog boja u kojima se naselje pominje pod nazivom Hlapova Poljana. U celini je zastupljen reljef žive plastike. severne. dok se sa zapadne strane graniči sa opštinom Rača. pruža se severnom stranom lapovske opštine. Celokupna dužina granice opštine iznosi 40 km. Sama opština okružena je sa južne strane opštinom Batočina. sprovedenom 2002. opštinom Svilajnac. veka u kojima se naselje pominje pod imenom Šavče. Pokriveni markovački rased koji preseca bagrdanski u selu Markovac. opština Lapovo se nalazi između 44°08'45" i 44°13'30" severne geografske širine i 21°01'20" i 21°09'30" istočne geografske dužine (po Griniču). Međutim. Ovi rasedi imaju poseban značaj kod neotektonskih pokreta. duž donjeg toka Lepenice. koji se pruža zapadnim obodom aluvijalne ravni Velike Morave.posle grada Kragujevca najveća je u Šumadijskom okrugu. Najkarakteristični oblik Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 15 . prolazi kroz središnji deo opštine. Sredinom 19. Reljef Za morfostrukturu opštine Lapovo od značaja je radijalno rasedna tektonika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Osnovni geografski i istorijski podaci Geografija i topografija Opština Lapovo nalazi se u centralnom delu Republike Srbije. između njenih pritoka. dok je udaljenost od Niša 129 km. Preciznije. istočne. u severozapadnom delu Šumadijskog okruga kome administrativno pripada.severoistok. Duž ovog raseda spušteno je istočno krilo. pokriveni bagrdanski rased meridijanskog pravca. Sa ukupnom površinom od 5. veka naselje dobija današnje ime Lapovo. najvećim delom. čini 2. od Kragujevca 31 km. predstavljajući. izgrađen tektonskim i rečno .

najveća je reka Republike Srbije. na teritoriji opštine Lapovo. iznosi 19 m. klima. Lepenice i Rače. danas o tome nema ni pomena. iznosi oko 7 km. Podzemne vode su od velikog značaja za opštinu Lapovo. Duž novoformiranog. njenih pritoka. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 16 . Iako postoje podaci da se na ovoj reci nekada obavljala plovidba. Vode Na raznovrsnost hidroloških karakteristika opštine Lapovo uticali su reljef. pre svega poljoprivredu. iznosio je 1. između njenih pritoka. zajedno sa svojim prirodnim nastavkom Južnom Moravom. Svojim donjim. Na teritoriji opštine zastupljene su podzemne i površinske vode.5% površine Republike Srbije. nedaleko od opštine Lapovo i ušća u Veliku Moravu. Predstavlja tipičnu ravničarsku reku koja nema ustaljeno korito. neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. pak. reka Lepenice i Rače. Lapovsko nisko podbrđe.99 m3/s. U gornjem delu rejona Brzan . najveća pritoka Velike Morave. ograničava naselje od lepeničko-moravske inundacione ravni. Sliv Velike Morave čini 41. Inundaciona ravan Velike Morave. pre svega zbog slabe izdašnosti izvora. Lepenica se ubraja u reke siromašne vodom. Već smo napomenuli da se opština Lapovo nalazi na desnoj strani središnjeg toka Velike Morave. U novije vreme. omogućava gajenje raznovrsnih poljoprivrednih biljnih kultura. njen prosečan godišnji proticaj kod vodomerne stanice Rogot. kao krajnji izdanak planine Rudnik. bliže ušću reke Lepenice. zahvata istočni deo opštine. Značajan deo teritorije opštine izgrađen je od rečnih nanosa koji su prepoznatljivi kao bogati kolektori sa odličnim mogućnostima eksploatacije podzemnih voda. U njenoj inundacionoj ravni. Niski deo opštine Lapovo je u aluvijalnoj ravni. duga 295 km. u predelu Bagrdan Lapovo. Planine Opština Lapovo smeštena je na aluvijalnim ravnima Velike Morave. prosečne visine 105 m. Lepenica je. Najveća utvrđena mogućnost aluvijona. Površinske vode su od izuzetnog značaja za privredu opštine Lapovo. sa obe strane ranijeg korita reke Lepenice koje. regulisanim tokom ova reka protiče kroz jugoistočni deo opštine Lapovo. vegetacija i delovanje stanovništva. dužinom od 5 km. 4 . pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. Lapovsko nisko pobrđe predstavlja krajnji izdanak Rudnika. uz prisustvo ostalih faktora.Lapovo vodonosni sloj ima najveću dubinu. raspljoštene i blage kose i kosice. Idući nizvodno ka Lapovu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza reljefa koji pripada lapovskoj opštini je deo doline Velike Morave i njenih pritoka. Lepenice i Rače. Južni kraj naselja je na izlazu reke Lepenice u velikomoravsku ravnicu . Uticaj čoveka na promene fizičko-geografskog procesa u dolini i slivu Velike Morave doveo je do eksternog režima koji se ogleda u maksimalnom proticaju od 2. Prema nekim starijim podacima.ispred ušća reke Lepenice u Veliku Moravu.600 m3/s i minimalnom od 26 m3/s. Ovaj aluvijon između Bagrdana i Lapova različite je debljine. debljina ovog sloja se povećava. umnogome karakterišu niske. Stoga su vršena ispitivanja ustanovila da se iz kaptaža u aluvijalnoj ravni Velike Morave. gde je zaostala veća mrtvaja. ova reka je ispravljena presecanjem meandre tako da sada njena dužina. tragovi napuštenog korita nalaze se u potesu Krivaja i severno od potesa Dubova. Ukupna dužina ove reke na teritoriji opštine Lapovo iznosi 12 km. širine 3 . na 107m prosečne nadmorske visine. može zahvatiti od 200 do 240 l/s vode. najveće planine Šumadije i umnogome je okarakterisano niskim. Velika Morava. među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge.4 km. tako da na njenoj teritoriji nema visinskih masiva. posle reke Jasenice. raspljoštenim i blagim kosama i kosicama među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge.5 m. Ovakva konfiguracija terena. dostižući vrednost od 6 do 8 m.

prosečna vlažnost 68.36 (najviše ih je u januaru . godine). Na kraju ovog dela u kojem su predstavljene hidrološke karakteristike lapovske opštine treba istaći da na njenoj teritoriji nema veštačkih akumulacija.6 h/dan Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 17 . oko 8. a najtopliji je juli (srednja mesečna temperatura je 20. – Najhladniji mesec januar . Ova reka ima ekstremni režim i može se reći da pripada povremenim vodotocima jer za vreme sušnih godina. presušuje.13) – Najviše padavina u junu .prosečno 293. U pomenutom posmatranom periodu. najmanja tokom februara.prosek 36 l/m2 – Prosečan broj sunčanih sati .8°C.67 časova dnevno. godine) do 906.5 m3/s. Srednja suma za datu stanicu iznosi 2070 časova tokom jedne godine. Pored navedenih vodotokova.4°C.4°C). Srednja višegodišnja vrednost iznosi 1002 mb U daljem tekstu izneti su podaci koji se odnose na klimatske parametre opštine Lapovo. odnosno 5. u udubljenjima nastalim nakon eksploatacija peska i šljunka. Slatinski. kreću se u intervalu od 1820 časova (1978. Liparski. Postoje dva ovakva jezera. dok je tokom avgusta najvedrije.7 časova godišnje). Najniže sume trajanja sunčevog sjaja javljaju se u decembru (srednja vrednost za decembar iznosi 56. Veće od njih nalazi se nedaleko od ranžirne železničke stanice. opštinu Lapovo odlikuje umereno-kontinentalna klima relativno hladne zime.6mm. ali da su u aluvijalnim ravnima Velike Morave i Lepenice nastala jezera.80 – Broj dana pod snegom . Period sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 5°C traje dosta dugo: počinje u prvoj polovini marta. godona sa srednjom temperaturom od 12. tokom leta. Najhladniji mesec je januar (prosečna temperatura iznosi 0. godina. Tokom posmatranog perioda 1961 – 2000. dok je najtopliji bio avgust 1992.prosečna temperatura 0. uočeno je da u decembru mesecu nebo najviše biva pokriveno oblacima. godine).prosečna temperatura 22. Grabovački. jeseni neznatno toplije od proleća i umereno topla leta. a manje kod varošice Lapovo.2% – Prosečne godišnje padavine 642 l/m2 – Broj dana sa jako niskom temperaturom (ispod nule) . najhladniji mesec bio je januar 1963. Prema podacima koji se odnose na razdoblje 1961 . Važno je spomenuti da je najhladnija bila 1976.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Rača je reka koja teče severnim delom opštine Lapovo dužinom od 7 km i čini prirodnu granicu opštine. a najtoplija 2000. To uslovljava dugo trajanje vegetacionog perioda.5. srednja godišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha iznosila je 75%.2% – Najsušniji mesec april . do 2454 časova (2000. marta i januara. srednji proticaj reke Rače iznosio je 1. Najveća količina padavina je tokom juna i maja.5 časova za juli mesec. godine).4°C – Najtopliji mesec jul . Godišnje sume trajanja sunčevog sjaja (insolacije). godina kada je srednja godišnja temperatura iznosila 9. Srednja višegodišnja količina padavina iznosi 641. godina.5 meseci. Prema ranijim ispitivanjima. Klima Sa stanovišta klimatskih karakteristika.prosek 85 l/m2 – Najmanje padavina u februaru . Kazanski.2000.7°C). Sipićki i Žujevački potok.4°C – Najvlažniji mesec decembar . kako beleži meteorološka stanica Ćuprija čije se delatnosti odnose i na opštinu Lapovo. Srednje godišnje vrednosti atmosferskog pritiska se kreću u intervalu od 1000 do 1004 mb. a završava krajem novembra. godine.8 mm (registrovane 1982. Srednje godišnje količine padavina kreću se u intervalu od 461. Srednja višegodišnja temperatura vazduha iznosi 10.prosečna vlažnost 83.8°C.8mm (registrovane 1970. dok su najviše vrednosti karakteristične za letnji period .1°C – Prosečna godišnja temperatura 11. od značaja za hidrološke karakteristike lapovskog kraja su i manji vodotoci: Kusi.

prema istoku. ukazuju da opština Lapovo ima izuzetno povoljan geostarteški položaj koji se ogleda u dobroj povezanosti sa ostalim delovima Republike Srbije. od grada Niša 129 km. od opštine Svilajnac 10 km. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 18 . pružajući se pravcem sever . od opštine Kraljevo 82 km. železničko-drumska udvojena Balkanska magistrala kao i lepenička i račanska transverzala u obliku železničko-drumske. neposredno blizu mesta gde je postojalo pomenuto praistorijsko naselje. svedoči dokument. Kubršnice i Peštana vodi magistralni put Markovac . na kosi Šavac. Udaljenost od grada Kragujevca iznosi 31 km. pored Lapova obeležena su naselja Batočina i Crni Kao. Obe ove saobraćajnice vode središnjim delom opštine Lapovo.Atina u dužini od 8. od opštine Rača 12 km. spaja Lapovo sa Ibarskom magistralom. godine pominje se. Jasenice. povezuju opštinu Lapovo sa gradom Kragujevcem i opštinom Kraljevo. postojalo je srpsko srednjovekovno naselje na potesima Klenovac i Samarna. godine kojom manastiru Ravanici dodeljuje određene oblasti. U antičko doba.7 km na teritoriji lapovske opštine. od davnina je imala veliki značaj. Velikomoravskog puta meridijanskog pravca (S–J) odvajaju uporednički putevi. Istorijski podaci Arheološki nalazi na teritoriji opštine Lapovo i njenoj okolini ukazuju na mogućnost bitisanja praistorijskog čoveka na tim prostorima.Topola Aranđelovac . Prva od navedenih komunikacija koja se pruža dolinom Velike Morave. Te zidine su se protezale na naseobinskom prostoru današnjeg naselja i preko železničke pruge. osnovano je rimsko naselje na lokalitetu Šavac. uz blizinu toka Velike Morave. Na ovoj karti. Selo je. nekada locirano južno od današnjeg naselja. Iz ovih sačuvanih podataka zaključujemo da je Lapovo naselje srednjovekovnog porekla.5 km i sa železničkim čvorom upravo na teritoriji opštine. Najstariji tragovi naselja pronađeni su na prostoru između ranžirne i putničke železničke stanice. opština Lapovo je svilajnačkim putem povezana sa Resavom. O tom naselju svedočili su ostaci crkve na Klenovcu i staro groblje kod Samarne. Na kraju navodimo i udaljenosti oštine Lapovo od susednih opština i većih gradova u Republici Srbiji. preko susednog Markovca. Danas se javlja u vidu modernog autoputa E-75 u dužini od 8. odnosno drumske komunikacije. od opštine Velika Plana 21 km. Navedenim prirodnim pravcima vode vrlo značajne komunikacije – uzdužna. Pored ovih. dobro vojvode Mihajla u Hlapovoj Poljani (Lapovo). Lapovo se prvi put pominje 1476. važne saobraćajnice predstavljaju transverzalni komunikacioni pravci dolinama Lepenice i Rače.Natalinci .Rača . Lapovo je označeno kao naselje bronzanog doba. Dolinom reka Rače.Lazarevac koji. U ranom srednjem veku. dolinama reka Lepenice i Rače. U najstarijem sačuvanom turskom katastarskom popisu Smederevskog sandžaka. U Povelji knjeginje Milice iz 1395. godine kao selo pod imenom Žabare ili Žabarci.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Geostrateški položaj Opština Lapovo smeštena je na mestu gde se od tzv.jug. postojalo je i srednjovekovno naselje koje knez Lazar spominje u Povelji iz 1381. od grada Beograda 106 km. Na drugoj strani. pak. Pored ovog. na mestu nekadašnjeg rimskog naselja. od opštine Jagodina 29 km. Postojeće saobraćajnice. o kojem svedoče ostaci zgrada i zidova. Savremeni asfaltni put i železnička pruga koji vode dolinom reke Lepenice. kao i u obliku međunarodne železničke pruge Beograd Skoplje . Na karti praistorijskih nalazišta centralne Srbije. idući severno od antičkog naselja. između ostalih i selo Šavče.

Smatra se da je ovo zemljište. jer je rastresito po površini. pogodno za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura. a nastala je od smonice. godine kao selo naseljeno vlasima . pri čemu je razvijenost aktivnog horizonta od 30 do 50 cm. stanovništvo iz okoline Miljkovog manastira seli se u današnji Gornji kraj. razlikuje se od lepeničkog koji se može svrstati u ilovaču. a najčešće varira od 100 do 140 cm. tip zemljišta koji je zastupljen u središnjem delu lapovskog atara i duž obala reke Rače. godine i u Šumekovu kartu. a ilovastog je i glinovitog mehaničkog sastava. u njegovom Donjem kraju. godine kraljevim Ukazom bilo proglašeno za varošicu. Sredinom 18. Gajnjača je tip zemljišta koji pokriva 45% lapovskog atara. Najčešće je smeđe boje koja. kreće se od 85 do 185 cm. rasprostranjeno je duž obala Velike Morave i Lepenice. Ovo zemljište se na teritoriji lapovskog atara javlja u dva oblika: aluvijumi i aluvijalne smonice. Prirodne karakteristike Posmatrajući pedološki sastav zemljišta opštine Lapovo. Selo Lapovo se prvi put pominje u turskim spisima pod imenom Lipova 1516. Mogućnost aktivnog sloja je 130 cm i kod pojedinih lokacija sadržaj humusa može značajno varirati. Sredinom 18. a na većim dubinama. ovoga puta pod sadašnjim imenom Lapovo. u tešku ilovaču. Ovo zemljište. pokriva 30% površine pomenute teritorije. da bi 1896. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 19 . na teritoriji današnje opštine Lapovo. moravski aluvijum koji spada u grupu lake ilovače. veka naselje Lapovo se. Aluvijalna smonica. Iako ima relativno plitku izdan. Nastala su taloženjem rečnog materijala nakon izlivanja reka Velike Morave. usled poplava. Na teritoriji lapovskog atara javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. premešta iz potesa Ključ u potes Kace. a potom u današnji Donji kraj. Spajanjem Donjeg i Gornjeg kraja nastalo je današnje naselje.stočarima. Aluvijalna tla spadaju u grupu plodnih zemljišta. prema izvesnim spisima. rastresito zemljište. veka). Boja humusnog horizonta prave gajnjače najčešće je smeđa. počev od dubokog oranja. Ovo zemljište spada u grupu srednje dubokog i dubokog. Sa morfološkog aspekta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza bilo smešteno ukraj Carigradskog druma. računajući od površine do matičnog supstrata. Ona predstavlja sekundarni tip zemljišta lapovskog atara. Gajnjača u opodzoljavanju predstavlja zemljište sa lošijim osobinama u odnosu na pravu gajnjaču. Sadržaj humusa u ovom zemljištu kreće se od 3 do 4%. prostirući se na oko 25% lapovskog atara. Tako je 1826. Prema zapisima austrijskog špijuna Mitesera (kraj 18. pre svega zahvaljujući njegovom izuzetno povoljnom geostrateškom položaju. Mogućnosti ovog zemljišta. a na pojedinim lokacijama je i veća. Debljina aluvijuma iznosi 2 m. uz redovnu primenu agro-tehničkih mera i šireg navodnjavanja. primene đubriva do navodnjavanja. naselje Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu. Tokom austrijske okupacije severne Srbije (prva polovina 18. uočavamo da preovlađuju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. Ovakvo zemljište je lako obradivo. uz odgovarajuću primenu agro-tehničkih mera. Aluvijum predstavlja duboko. tzv. prelazi u sivu. pogodno za ratarsku proizvodnju. Nakon oslobađenja od Turaka otpočinje veoma brzi razvoj naselja Lapovo. uništavanjem šuma i delovanjem atmosferskih pojava. naselje Lapovo je brojalo 23 srpske kuće i jedan turski konak na drumu. Aluvijalna zemljišta pokrivaju preostalih 55% lapovskog atara i to njegov središnji i istočni deo. Može se reći da ima visoku poljoprivrednu vrednost i da se. uglavnom bogatih humusom. bogato humusom. veka Lapovo je uneto u kartu Hominovih naslednika pod imenom Lupova. između sela Markovca i Batočine. dopušta primenu agrotehničkih mera. veka). Nakon osnivanja Donjeg kraja. godine u naselju sagrađena crkva. odnosno u potestu Ključ. Lepenice i Rače. na većim dubinama. mogu postići visoki prinosi. a 1788. Mogućnosti ovog zemljišta kreću se od 70 do 130 cm.

1 Minerali. P2=3-6. crvena vrba i topola. U zapadnom delu teritorije opštine. tzv. u susednom meandru na lokalitetu Vrbak. kao i hidrogeotermalne energije za eventualno zagrevanje privrednih i stambenih subjekata. iz sprudova sedimenata korita oko velikih meandara reke (meanadar Lapovski ključ pripada opštini Lapovo). mineralne. Do sada otkrivene najznačajnije pojave nemetaličnih mineralnih sirovina na terenima opštine Lapovo su one koje mogu biti „privedene” u ležišta građevinskog materijala.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Šume Šumske površine zahvataju blizu 400 ha ukupne površine opštine. eksploatišu iz njenog priobalnog pojasa. u graničnom području opština Lapovo i Svilajnac. klen i cer. zastupljeni su i drugi lišćari: bela vrba. 1 Projekat: Resursi nemetaličnih sirovina na području opštine Lapovo. juvelirni kamen i dr). geotermalne vode i drugi potencijalni resursi Projektom Detaljna hidrogeološka i geofizička istraživanja na području opštine Lapovo u cilju utvrđivanja i korišćenja termomineralnih voda i hidrogeotermalne energije koji je sprovela opština Lapovo u saradnji sa preduzećem Tehnoing iz Beograda. CaO=2. utvrđeno je da na teritoriji opštine postoje dovoljne količine podzemnih termomineralnih voda za potrebe banjskog turizma.58%. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 20 . brest.85%.32% i MgO=2. Ležišta šljunka se eksploatišu iz doline i korita Velike Morave istočno od Lapova. nalazi se drugo ležišta šljunka. potvrđena je mogućnost eksploatisanja termomineralne i mineralne vode radi flaširanja iste. sportsko-rekreativnog centra. Aluvijalni sedimenti Velike Morave su potencijalni nosioci rasipnih ležišta korisnih minerala koji mogu da imaju primenu u raznim granama industrije i zanatstva (industrijska sirovina. opštinski majdan kamena. Neplodno Svrhe 0 0 0 0 0 0 Zauzeća 0 0 0 Izvor: Srbijašume Rude Aluvijalni nanosi Velike Morave sadrže ogromne rezerve šljunka i peska koji se. Perspektivne sirovine koje bi trebalo istražiti su ležišta krečnjaka. Svega Državno Privatno Ukupno 0 374 374 Šume i šumsko zemljište Šum. Na teritoriji Lapova ima nekoliko većih šljunkara. U tabeli koja sledi data je struktura šuma na teritoriji opštine (u ha). Hemijski satav kvarca izgleda ovako: SiO2=87. u prvom redu kvalitetni šljunkovi eksploatisani iz aluvijalnih naslaga Velike Morave. nekada je eksploatisan manji. u potesu Gvozdenjak. Pored toga. U sledećim tabelama dati su rezultati koji se odnose na posmatrane bušotine tokom navedenog projekta. za građevinske potrebe. Šumsko Svega Šume Kultura zem. 0 374 374 0 374 374 0 0 0 0 0 0 Svega 0 0 0 Ostalo zemljište Za ost. Na podvodnim terenima pored reka. Uzvodno. Tehnoing Beograd.54%. ranije korišćenog za građevinski materijal i ležišta arhitektonskog (ukrasnog) kamena. Glavni predstavnici šumskog pokrivača su lišćari: bagrem.

50°C . 55°C termalna voda 580-620m. U ovoj grupi su okoline lokaliteta druge kategorije. Lapovo pripada trećoj kategoriji. 40°C termalna voda 475-530m. srednjih zagađivača (u koje spadaju i koridori auto-puta) i malih zagađivača. 45°C -50°C termalna voda 530-560m. 55°C temperature veće od 75°C temperature veće od 75°C predložena dubina 660m Životna sredina Prema kategorizaciji lokaliteta (na osnovu vrste i količine zagađivača). neprijatnim mirisima. Ne postoje lokaliteti na kojima je prekoračena granica zagađenja toksičnim materijama i štetnim energijama. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 21 . komunalnim otpadom i saobraćajem. termalne vode 440-470m 45°C termalna voda 495-515m. u pravcu dominantnog vetra: velikih zagađivača. 55°C termalna voda 630-660m. temperature od 55°C . Potencijalni negativni efekti koji bi mogli nastati ukoliko se ne primeni savremeni način planiranja prostora sa ekološkog i aspekta zaštite životne sredine. termalne vode 240-430m 45°C termalna voda 430-475m. 65°C temperature veće od 65°C temperature veće od 75°C predložena dubina 590m Bušotina La-3 Gornji miocen + kvartar (0. na rastojanju od 10 km.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Bušotina La-1 Gornji miocen (0. termalne vode 510-530m 45°C termalna voda 560-580m.0-550m) Srednji miocen (550-650m) Rased na dubini 650-660m Oligomiocen (700-900) Krajnja dubina 720m pijaća voda 220-330m. navedenoj u podacima Prostornog plana Republike Srbije (PPRS). termalne vode 550-580m 45°C termalna voda 610-640m. 70°C temperature veće od 65°C temperature veće od 60°C temperature veće od 70°C predložena dubina 650m Bušotina La-4 Gornji miocen + kvartar (0.0-430m) Srednji miocen (430-530m) Donji miocen (530-560m) Rased na dubini 560-580m Paleoreljef na dubini 620-640m Krajnja dubina 620m pijaća voda 150-240m.55°C temperature veće od 60°C na dubini 540m.0-500m) Srednji miocen (500-600m) Donji miocen (600-680m) Rased na dubini 680-700m Paleoreljef na dubini 730m Krajnja dubina 730m pijaća voda 350-390m.0-420m) Srednji miocen (420-530m) Donji miocen (530-620m) Rased na dubini 630-660m Oligomiocen (660-830) Paleoreljef na dubini 850m Krajnja dubina 700m pijaća voda 270-350m. industrijskim. vodu i zemljište. ali je uočen problem ugrožavanja prostora bukom.60°C predložena dubina 540m Bušotina La-2 Gornji miocen (0. ispoljili bi se na celokupnu ekosistemsku ravnotežu i pojedinačne elemente: vazduh.

odvode do starog korita Lepenice i tu ispuštaju. a na ovoj teritoriji je lociran i železnički čvor Lapovo. tako da se i atmosferske otpadne vode javljaju kao uzročnici zagađenja voda na teritoriji opštine. posebno na područjima koja su u direktnom kontaktu sa saobraćajnim tokovima. Od potencijalnih zagađivača vazduha na području Lapova. Takođe. Teritorijom Lapova prolazi deonica auto-puta Beograd . neophodan je kontinuirani monitoring (nekoliko godina) velikog broja parametara koji utiču na kvalitet vazduha. obradivih poljoprivrednih površina. neprečišćene. pre svega treba izdvojiti drumski i železnički saobraćaj kao i individualna ložišta. centralni deo naselja priključen na kišnu kanalizaciju. Lepenica. Kako bi se dobili ralevantni pokazatelji stanja aerozagađenosti nekog područja. može se reći da postoje zagađivači koji narušavaju kvalitet površinskih i podzemnih voda. železnička pruga Lapovo . Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 22 . i veliki broj neadekvatnih septičkih jama. generalno. usled trajnih. dok kroz samo naselje protiču Kazanski i Liparski potok. Rača. procena stanja njegovog kvalteta može se prikazati na osnovu prisutnih emitenata zagađujućih materija. samo je najuži. strujanje vazduha i sl). Zemljište Industrijski razvoj Lapova umnogome će uticati na degradaciju zemljišta. Voda Na teritoriji opštine Lapovo postoje značajni vodotokovi: Velika Morava. ireverzibilnih promena koje nastaju nakon prevođenja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Imajući u vidu zone auto-puta. na ovom području se nalazi i izvorište vodosnabdevanja “Garevina”.Kragujevac. železnice. lociranih na bilo kom području. dominira kao značajna nus pojava. prate sam razvoj industrijskih zona. Pored toga. njihovog razmeštaja. s druge strane) i otpadne vode sa ranžirne i dezinfekcione stanice koje se. Medj' glavnim uzročnicima zagađenja površinskih i podzemnih voda na teritoriji opštine izdvajaju se komunalne i industrijske otpadne vode (nepostojanje kanalizacionog sistema s jedne. Na kvalitet zemljišta utiču svi faktori koji se odnose na kvalitet voda. zatim magistralna. Pozitivna aktivnost tumačena i kao jedna od mera preduzetih zarad poboljšanja kvaliteta vazduha je gasifikacija opštine koji se već sprovodi. kapaciteata na teritoriji opštine i bliže okoline. Takođe.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Vazduh Problematika aerozagađenja.Niš (Е-75). aktuelna na globalnom nivou. Naglašeno saobraćajno opterećenje infrastrukturnih sistema znatno utiče na kvalitet vazduha. S obzirom da stalni monitoringa kvaliteta vazduha nije uspostavljen. kvalitet vazduha neposredno je zavistan od klimatskih odlika i vremenskih prilika (padavine. Tokom intenzivne urbanizacije. ispoljava se na različitim stepenima organizacije sistema. dvokolosečna pruga međunarodnog karaktera Beograd Niš. Ovakvi sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. Velike površine plodnog zemljišta promeniće namenu i biti pretvorene u građevinsko. Kako je tendencija razvoja Lapova usmerena ka razvoju industrijskih zona. jedna od mera zaštite voda bila bi izgradnja sistema za predtretmane (u okviru proizvodnih pogona) i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. neadekvatno deponovanovanog otpada.

Popis 1991. Popis 1981.69 70 . 319 429 521 499 559 494 485 499 628 694 592 424 469 503 530 544 39 8228 Izvor: Republički zavod za statistiku 4250 ž 4000 4491 4665 4649 4831 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 23 .4% ukupne populacije opštine. godine starosti. 543 577 607 596 549 562 701 821 715 503 562 628 723 564 275 451 103 9480 2002.4% brojnija u odnosu na mušku.228 stanovnika 11% manje u odnosu na popis sproveden 1971. svedoči da je opština Lapovo brojala 8. Popis 2002. najveći broj stanovnika je starosti između 40. Na strukturu stanovništva prema starosti uticali su smrtnost u manjoj. Popis 0-4 5-9 10 . odnosno nataliteta. pre svega onim u okruženju. bitna komponenta demografskog procesa.39 40 . 532 583 705 861 731 553 591 753 805 706 372 401 496 449 320 283 15 9156 1981. izražena u procentima. Vidljivo je variranje broja stanovnika do 20.74 75 i više nepoznato Ukupno 1971. manja. 10000 9500 9000 8500 8000 7500 Popis 1971. odnosno migracije mlađeg stanovništva.64 65 .44 45 . Starosna strukutura stanovništva Struktura stanovništva opštine Lapovo prema starosti formirana je direktnim dejstvom fertiliteta.54 55 . ženska populacije je 6. Prema podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. može se konstatovati neprekidan pad broja stanovnika opštine Lapovo. Poslednji zvanični popis stanovništva iz 2002. Izvor: Republički zavod za statistiku 6000 5000 4849 4782 3000 2000 1000 0 m ž m ž m ž 3978 m Popis 1971. dominacija.49 50 .29 30 . Na ovakav demografski balans uticala je i prirodna depopulacija kao druga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Stanovništvo Nakon uvida u podatke koji se odnose na poslednja tri zvanična popisa stanovništva. a proces starenja je. godine (694). Popis 1981. dok je ostalih godina. odnosno 8. 8228 9156 9631 9480 Izvor: Republički zavod za statistiku Struktura stanovnika Polna struktura stanovništva Posmatrajući polnu strukturu stanovnika (prema podacima pruzetim iz poslednja četiri zvanična popisa). a 14 % manje u odnosu na popis iz 1991. 611 626 548 584 723 850 757 526 620 695 822 682 337 344 399 496 11 9631 1991. godine. i 49. godine. Opština Lapovo spada u grupu malih opština te je uočljiva migracija stanovništva ka većim privrednim centrima.59 60 . u najvećoj meri.34 35 . Popis 2002.14 15 .24 25 . u znatno većoj meri. 2002. godine.19 20 . uslovljen sekularnim padom nataliteta. godine. može se uočiti veća brojnost ženske populacije svake popisne godine. Popis 1991.

6% posmatrane populacije bez osnovnog obrazovanja. u obema grupama. 1991. 123 77 46 139 74 65 Izvor: Republički zavod za statistiku U obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina uočava se da najbrojniju grupaciju čine osobe sa srednjim obrazovanjem (42.2% Izvor: Republički zavod za statistiku Na osnovu podataka preuzetih iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. Gustina naseljenosti opštine je 149.6%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Odnos urbanog i ruralnog stanovništva 9. 767 488 7 . Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 24 .7 61.8% Urbano stanovništvo Ruralno stanovništvo 90. Ispod 7 god.14 960 781 15–27 1467 1360 60 i više 2013 2046 Radno Radno sposobno Žensko muško žensko (15-49) sposobno svega (%) (15-64) (15-59) 5279 5088 2840 2685 2439 2403 2164 1885 55. uočava se smanjenje radno aktivnog stanovništva za 3. Ženska populacija. uočava se dominantnost ženske populacije u grupacijama sa nižim obrazovanjem. Stanovništvo starije 15 i više godina prema polu i školskoj spremi. 2002.2% ukupne populacije opštine. Osnovno Srednje Ukupno školske osnovne osnovne obraz. Bez 1-3 razr. čini preko 77% posmatrane populacije. spreme škole škole Ukupno Muško Žensko 6959 3367 3592 287 66 221 208 47 161 1360 520 840 1670 736 934 2937 1721 1216 Više obraz. Samo osnovno obrazovanje ima 24%. dok je 26.5%. 235 126 109 Visoko Nepozn.2%). izuzev grupacije stanovništva starijeg od 60 godina. 4-7 razr.84 Izvor: Republički zavod za statistiku Statistički podaci pokazuju tendenciju opadanja brojnosti svih posmatranih grupacija stanovništva tokom poslednjeg popisnog perioda.6 st/km2 Osnovni kontigenti stanovništva Broj stan. godine. Na osnovu ovih podataka. da se uočiti dominacija urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine Lapovo. Prema podacima koji se odnose na isti popisni interval. po popisu 2002. odnosno bez školske spreme ili sa završenih 3 razreda osnovne škole. dok u selu Lapovo živi 806 stanovnika 9. obraz.8%. ali i migracija stanovništva prema urbanim i područjima atraktivnijim za život i rad. Ovaj pad se posebno uočava u broju maloletnog stanovništva uzrasta do 15 godina čija je brojnost smanjena za 26. obraz. Seosku sredinu prati depopulacija usled prestanka biološkog obnavljanja. Urbano stanovnistvo živi u varoši Lapovo i čini 90.

2006.21 102. 16.567 domaćinstava sa prosečno 3.7 8. Broj živorođenih na 100 stanovnika 2006. Izdržavano stanovništvo čini 36.7 -7.8% 3.7 46 37 47 38 46 40 34 Izvor: Republički zavod za statistiku Prirodni priraštaj opštine Lapovo varirao je tokom posmatranog perioda.0% 4. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 25 . Aktivno stanovništvo ukupno Obavlja zanim. godine -10. 48. 3003 21 Izvor: Republički zavod za statistiku 3493 2642 Prema zvaničnom popisu iz 2002. Od ovog broja.2‰.9% obavlja neko zanimanje. Živorođeni broj 89 76 78 73 74 60 76 na 1000 stanovnika 9.2 -8. 2000. 2002/1991 Ukupno Stanovi Površina m 2 2002/1991 2567 3. osnovne škole 4-7 razr. pak.4 -10. 2001. godine.8 -6.2 -6. 2004. lica koja su privremeno prekinula svoja zanimanja. 2002.7 16. Domaćinstva prema broju članova Domaćinstva Ukupno prosečan br. U odnosu na prethodni popis. dostigao je nivo iz 2001.6 17.6 broj 151 147 129 144 134 141 129 Umrli na 1000 stanov.4 16.493.7 16. a broj stanova za 4%.5 9 9.5 9. da bi najnižu dostigao 2004.7 3119 222068 104 Izvor: Republički zavod za statistiku Prema poslednjem zvaničnom popisu opština Lapovo je imala 2. godine. 2005.4 9. po popisu 2002.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 1.4% 2. imajući uvek negativnu vrednost.0% Bez školske spreme 19.2 15.2 7.7%.0% Više obrazovanje Visoko obrazovanje Nepoznato Izvor: Republički zavod za statistiku Stanovništvo prema aktivnosti. Ovakve vrednosti prirodnog priraštaju su jedan od glavnih razloga umanjenja populacije opštine.7 -7. Lica sa ličnim prihodom 1711 Na raduIzdržavano stanovništvo boravku u inost.7 17.5% 1-3 razr. broj aktivnih stanovnika opštine Lapovo je 3. osnovne škole Osnovno obrazovanje ` Srednje obrazovanje 42. 2003.3 Prirodni priraštaj broj -62 -71 -51 -71 -60 -81 -53 Brakovi razvedeni 5 30 12 11 8 15 16 na 1000 zaključeni stanovnika -6. broj domaćinstava je veći 2.2% 24. do 1 god. dok ostatak čine nezaposlena lica koja traže posao ili.5% ukupne populacije opštine. čl.21 članom. Vitalni događaji God.1% 3.

Ostalo 29 ateisti Islam Ostali 1 Romi Srbi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 26 . Neopredeljeni Nacionalnost Makedonci Nepoznato 28 Muslimani Crnogorci Hrvati Broj 8118 8 18 - 27 - 18 Izvor: Republički zavod za statistiku Religija Pro-orjentalna kutura Pravoslavci Protestanti Nepoznato 51 Neodlučni Katolici Religija Broj 1 2 8117 0 0 2 26 Izvor: Republički zavod za statistiku Shodno nacionalnoj strukturi stanovništva.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Etnička pripadnost stanovništva Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u opštini Lapovo najbrojniji su Srbi .33%.0. Među nacionalnim manjinama prednjače Romi .6%.6%).98. najzastupljenija religija u opštini Lapovo je pravoslavno hrišćanstvo (98.

daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća. na predlog predsednika opštine. utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom. preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta. organizacija i službi. donosi poslovnik o svom radu. postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća. tajnim glasanjem. predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština. pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti. naredbodavac je za izvršenje budžeta. Odbornike biraju građani na neposrednim izborima. pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom. Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. grba i drugog obeležja opštine. Predsednik opštine vrši izvršnu funckiju u opštini: predstavlja i zastupa opštinu. u skladu sa zakonom. čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute. Skupština opštine: donosi Statut opštine i Poslovnik skupštine. usvaja akt o javnom zaduživanju opštine. izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave. poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. Opštinska uprava: priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine. kao i omogućavanje ostvarivanja prava građana. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom. osniva službe. organi lokalne samouprave opštine Lapovo su Skupština opštine. kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana. organizuje rad Opštinskog veća. postavlja i razrešava sekretara skupštine. Statutom opštine Lapovo i drugim zakonskim aktima i odlukama Skupštine opštine Lapovo. predsednik opštine i Opštinsko veće. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom Zakonu pripadaju. ustanove i organizacije. U skladu sa Zakonom. Ima pet članova. Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Lokalna samouprava Organizacija lokalne samouprave opštine Lapovo uspostavljena je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Skupština opštine je predstavnički organ kojeg čine odbornici. odnosno načelnike uprava. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave. donosi propise i druge opšte akte. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor. u skladu sa Zakonom i Statutom opštine Lapovo. bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i na predlog predsednika opštine bira Opštinsko veće. Statutom i drugim aktima opštine. ima isključivo pravo predlaganja akta o javnom zaduživanju opštine. Opštinsko veće: utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine. rešava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 27 . odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave. daje saglasnost na upotrebu imena. opštinskih i drugih propisa. stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike. ustanova. U skladu sa Zakonom. obrazuje se Opštinska uprava kao jedinstvena služba. na predlog predsednika opštine. kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine. komunalna javna preduzeća. Za neposredno sprovođenje i izvršavanje zakona. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu. saziva i predsedava sednicama Veća. donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta. donosi budžet i završni račun opštine.

finansije i društvene delatnosti organizovano je kroz službe koje se bave sledećim aktivnostima: finansijski poslovi.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana. preduzeća. sa dial-up i ADSL 1536/193 KBPS pristupom Internetu. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine. a kvalifikaciona struktura prikazana je u sedećoj tabeli. Opštinska uprava opštine Lapovo organizovana je kao jedinstvena služba sa 4 osnovne unutrašnje organizacione jedinice: – Služba za skupštinske poslove – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove – Odeljenje za privredu. Opština Lapovo nema ustanovljene funkcije opštinskog menadžera i glavnog arhitekte. opšti poslovi. Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove uređeno je kroz službe sa sledećim aktivnostima: poslovi pisarnice. daje potrebne podatke i obaveštenja. boračko-invalidska zaštita. finansije i društvene delatnosti – Odeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Služba za skupštinske poslove bavi se poslovima koji se odnose na Skupštinu opštine. Opštinska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih prava. poslovi iz oblasti društvenih delatnosti. Kvalifikaciona struktura: Visoka/viša stručna sprema 13 Srednja stručna sprema 8 Ostalo 4 Izvor: Lokalna samouprava Računarska opremljenost Opštinske uprave opštine Lapovo. obaveza i pravnih interesa. kao ni uslužni centar za građane. društvena briga o deci. privatno preduzetništvo. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine. Odeljenje za urbanizam. poljoprivreda i vodoprivreda. imovinsko-pravni poslovi i inspekcijski poslovi. matični poslovi i poslovi vezani za biračke spiskove. U cilju podsticaja lokalnog ekonomskog razvoja. poslovi ličnih stanja građana. ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 28 . izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini. stambene i komunalne delatnosti čine sledeće službe: urbanizam. pruža pravnu pomoć. Odeljenje za privredu. sarađuje sa građanima i poštuje njihovo dostojanstvo. Lokalna samouprava opštine Lapovo ima 25 zaposlenih. Uprava poseduje 21 računar koji su povezani u Novelovu mrežu – paket Lira. predsednika opštine i Opštinsko veće. Skupština opštine Lapovo je osnovala Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj opštine. Opština ima 2 javna preduzeća: – JKSP Morava – JP Novi vek Ukupan broj radnika zaposlenih u navedenim preduzećima je 57.

u 2000. 2005.5 22. Br.9% Zapos. 2006. Na kraju posmatranog perioda 2006.9 2064 2004 1945 1956 1857 1546 190 200 216 235 283 209 248 269 169 272 268 204 227 244 152 243 233 184 Izvor: Republički zavod za statistiku 11. na 1000 stan. sa izuzetkom 2006. 88. 2005. obavljaju delatnost 247 227 61 Zaposleni u pred. Ukupno žene (%) 2254 2204 2161 2191 2140 1755 23. i dr. Njima je pružena efikasna. zadrugama i dr. zadrug. 2001.najviše 2006. 2004... ustan. obav. godinu.8 25. 500 godine. i dr.2 24. Ukupno Svi sektori Industrija i rudarstvo 2268 Zaposleni Ukupno 21.8 2084 Zaposleni u pred. delat. 184 Lica koja samost. 2004. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne snage. Ovo umanjenje broja zaposlenih opštine Lapovo posledica je neaktivnosti društvenih sistema koji su. 1500 izuzimajući 2004. Zaposlenost – Struktura Godina 2000. 2002. Godina 2001. u pred.. što je. Broj zaposlenih Ukupno Žene (%) Društveni sektor Privatni sektor Broj zaposl. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 29 .. ustan. u fazi privatizacije ili stečaja. organ.1% Broj lica koja samostalno obavljaju delatnost neprekidno se povećava tokom posmatranog perioda. godine. 2003. godine .7 22. zadrug.8 29. Lica koja sam. ustan.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ljudski resursi i tržište rada Zaposlenost 2500 2268 2204 2191 1755 2000 Obrađeni statistički podaci koji se odnose na 2254 2161 2140 poslednjih 7 posmatranih godina pokazuju. opština Lapovo je imala 1. Povećanje broja lica koja samostalno obavljaju delatnost posledica je razvoja privatnog preduzetništva u koji su se uključila i lica koja su napustila rad u društvenom sektoru. Učešće ženske populacije u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo je u svim popisnim intervalima bilo ispod 30% . institucionalna podrška države (podška zapošljavanju i restriktivnija primena Zakona o radu Republike Srbije).6% u odnosu Izvor: Republički zavod za statistiku na početak posmatranog perioda. odnosno 22. 2006 odnosu na prethodnu godinu. 2003. predstavljalo umanjenje za18%. u istom periodu broj lica zaposlenih u društvenom sektoru neprekidno se smanjivao.9%. organizac. organizac. zaposl. neprekidno 1000 umanjenje broja zaposlenih lica opštine Lapovo. Sa druge strane.755 0 registrovanih zaposlenih osoba. na 1000 stan.29. 2002.

2 Zdravstvo i soc.0 2006. ustanovama.0 5.7 7. 2005. 2002. 30 . usluge 21 23 27 27 25 61 62 62 62 58 25 56 60 Obrazovanje 4.1 Obrazovanje i kultura 66 78 69 2 81 69 71 68 Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2006.6 - Saobraćaj.9 Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Druge komun. društvene i lične usluge Društv.3 42 44 45 50 35 38 Finansijske i dr. zaštita - - 28 2 2 Izvor: Republički zavod za statistiku Druge komun. skladištenje i veze Ugostiteljstvo i turizam 859 802 493 745 1070 1093 - Proizvodnja elektr.5 0.9 48 - - - 2 2 2 Trgovina na veliko i malo. polit.5 31.7 0. godina Zdravstveni i socijalni rad Zdravs-tvo i soc.0 Godina Godina 26. šumarstvo i vodoprivreda Industrija i rudarstvo 51. šumarstvo i vodoprivreda Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Hoteli i restorani 0. iznajmljivanje Državna uprava i socij. godina Proizvodnja elektr.2 10. 2000. društvene i lične usluge Poslovi sa nekretninama.0 40.0 30. osiguranje Finansi-ske i dr. 2001.0 35. Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2000.0 15.0 40. polit. skladištenje i veze Poslovi sa nekretninama. gasa Građevinarstvo Zanats-tvo 9 9 14 8 12 11 Finansijsko posredovanje 6.1 1. osiguranje Finansijsko posredovanje Stambenokomunalne delatnosti 6 Državna uprava i socij. 2003.0 20.2 3.0 10. opravka Saobraćaj.0 60.9 - Šumars-tvo Zaposlenost po sektorima privredne delatnosti 2 Obrazovanje i kultura 688 648 480 484 633 662 Prerađivačka industrija - 3.3 2. usluge Vađenje ruda i kamena 0.0 0..6 3.0 30. gasa i vode 76 Građevinarstvo 69 56 101 66 109 116 STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 60 114 63 124 70 148 Građevinarstvo 1078 Trgovina na veliko i malo. opravka Saobraćaj i veze 160 Priloženi podaci za period 2001 – 2006.6 3. energije. zajednice i organizac. zadrugama. 0.0 50. energije. se odnose na zaposlene u preduzećima.3 45.2 2.0 20.0 Društv. 2004. organizacijama i malim preduzećima (do 50 zaposlenih) Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Trgovina - - - - 0 0 Poljoprivreda. zaštita Vodoprivreda 53 55 53 52 54 52 1.0 25.7 Trgovina - - - - 0 0 Ribarstvo 4 Stambenokomunalne delatnosti Poljoprivreda i ribarstvo 2..6 2084 Poljoprivreda i ribarstvo Građevi-narstvo 3 3 558 4 6 6 4 Saobraćaj i veze Poljoprivreda. iznajmljivanje 0.9 3.8 Industrija i rudarstvo 1546 Ukupno Ukupno 1857 1956 1945 2004 2064 0. zajednice i organiz.3 40.

7 35.8%.2 62. 2005.1 64. broj 1200 nezaposlenih lica opštine Lapovo neprekidno 1000 uvećavao.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći broj zaposlenih lica opštine Lapovo posluje u sektoru prerađivačke industrije.4 26. sektor saobraćaja upošljavao više od polovine svih zaposlenih lica opštine.2 34.9 74.4 63.7%. određeni broj prijavljenih lica radno aktivan. Učešće lica bez kvalifikacija u ukupnom broju nezaposlenih lica tokom posmatranog perioda je variralo. 772 794 961 1087 1132 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 31 . Ovaj sektor je. 2003.9 59.6. pre svega. prema poslednjim podacima koji se odnose na 2006. NSZ Tokom čitavog posmatranog perioda.0 Žene ukupno 497 502 604 661 614 649 736 689 % 60. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne 0 snage (pre svega u sektoru saobraćaja).6 37.6 60. posledica programa racionalizacije radne snage u ovom sektoru.7 35. 600 Porast broja nezaposlenih lica posledica je 400 neaktivnosti društvenih sistema.9%. Iz priloženih tabela može se uočiti da je najveće smanjenje broja zaposlenih nakon 2000. sa druge strane. Učešće ove grupacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine neprekidno je raslo da bi 2006. godinu. jer određeni Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje broj nezaposlenih lica nije evidentiran na tržištu rada.9 Bez kvalifikacija ukupno 287 307 342 413 366 405 469 419 % 37.5%.7 41. godine bilo u sektoru saobraćaja što je.4 56.6 70.1 60. tačnije 51.2 38. u 200 fazi privatizacije ili stečaja.5 57. 772 794 961 1112 1087 1136 1267 1132 Prvi put traže zaposlenje ukupno 578 588 707 780 702 692 746 647 % 74.1 73. Drugi po broju zaposlenih lica opštine Lapovo. zaključno sa 2004.9 Izvor: Republički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji. 2002. Učešće sektora industrije i rudarstva u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo. 2006. 2006. 2007. Nezaposlenost Statistički podaci govore da se nakon 1400 društvenih promena 2000.9% svih zaposlenih lica opštine.9 70. Ovaj 2000.7 37. 2005. Treba istaći da je na početku vremenskog intervala koji je predmet ove analize. godine dostiglo vrednost 58.0 30.0 37. ali ne i evidentiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. 2001.1 33.9 Na 1000 Stopa stanovnika nezaposlenosti 99 87 117 136 135 142 160 25.9 58. 2004.struktura Godina Ukupno 2000. iznoseći 37% 2007. jeste sektor saobraćaja u kom.0 33. 2001. bilo je 26. 2004. upošljavao 40. 1136 1267 1112 Nezaposlenost . godinom. posluje 31.9%. 2002. podatak treba uzeti sa rezervom. Učešće sektora trgovine znatno je manje . godine. u strukturi nezaposlenog stanovništva. u istom periodu.4 34. najveći udeo imaju nezaposlena lica koja prvi put traže posao.1 58. dok je. 2003. godine. Ovaj 800 trend se nastavio i u kasnijem periodu. koji su. od ukupno zaposlenih lica opštine tokom istog perioda. 2007.

21. Učešće ženske populacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine Lapovo tokom posmatranog perioda bilo je iznad 57%. dok je na nivou Šumadijskog okruga bila 33.2 59.50 god. i 40. godine Kvalifikaciona struktura registrovanih nezaposlenih lica opštine Lapovo pokazuje da je najbrojnija grupacija nezaposlenog stanovništva sa srednjom stručnom spremom . godine Starost Ukupno % Žene % Do 18 god.0 59.3% 14.3% Do 18 god.22. kao i strateških mera podrške zapošljavanju kako na lokalnom.0 22. odnosno preko 50. godinu) iznosilo je 60.6% 1. Poređenja radi. stopa nezaposlenosti na nivou Republike Srbije iznosila je 31.25 god. Neznatno manje učešće ostvaruju i grupacije između 19. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih na kraju 2007.svega 1. 19.25 god.1%. 41 .3 19.5% svih nezaposlenih lica opštine.3 45.40 god. godine (21. Stopa nezaposlenosti 2006.3 21. u dva pravca: – Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla ili podršku postojećim biznisima – Podrška lokalnih institucija putem programa Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 32 .2%).37%.2% 19 . Ukupno 15 240 158 252 223 244 1132 1. Zanimljiv je i indikativan podatak o učešću nezaposlenih lica mlađih od 18 godina u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine . pre svega. godine starosti .9%.59. Visoko učešće u posmatranoj strukturi ostvaruje i grupacija nezaposlenih lica bez kvalifikacija . 26 .30 god.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sa druge strane. tako i na nacionalnom nivou.40 god.6 9 142 94 173 159 112 689 60.9 21.7 71.9%.3% svih registrovanih nezaposlenih lica opštine.7 21. a po poslednjim podacima (odnose se na 2007. godine (21. Određeni podsticaji usmereni na rast privredne aktivnosti i broja zaposlenih ogledaju se. 31 . 19 .50 god. Određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine. na kraju 2007. 41 . Podaci ukazuju na neophodnost intenzivnog sprovođenja mera formalnog i neformalnog obrazovanja.30 god.0% 50 i više god. i 25. Starosna struktura nezaposlenih. pokazujući tendencije rasta.3%.7% 22. 50 i više god. Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Posmatrajući starosnu strukturu nezaposlenih lica opštine Lapovo uočavamo da najveće učešće ostvaruje grupacija stanovništva između 31.4%. u posmatranom periodu varirao je i broj nezaposlene ženske populacije. 26 . godine u ovoj opštini iznosila je 41.6%).5 68.2 14. 31 .

296.2 evra.5 152.718.2 734.0 110.9 101. Ekonomski agregat se izračunava iz proizvoda ukupnog broja zaposlenih u opštini Lapovo i prosečne bruto zarade po jednom zaposlenom. godine je 811. godine bio najniži (532. GDP per capita predstavljao je ukupnu produkciju roba i usluga po glavi stanovnika.422.6 Nivo u odnosu na Republiku Srbiju 101.0 Ukupno (EUR) 532.5 100 50 104. ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji). Naredne.422 evra).7 441. 2006. bez obzira na vlasništvo.5% u odnosu na početnu. Indeks EA u odnosu na prethodnu godinu 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 0 2005 2006 2007 2008 Nivo PZ u odnosu na Republiku Srbiju 200 125.908.3 111. a koja predstavlja rezultat ekonomske aktivnosti opštine Lapovo. uz opasku da je 2005.5 396.2 125. laka izračunljivost i uporedivost. 2006.0 110. pa je.4 811. Prosečna zarada Na kraju godine (EUR) 248.2 110. predstavljajući smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. kao alternativa.292. manje precizan od bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.8 380. Poslednje dve posmatrane godine. od 2005. rast beleži najviši skok: veći je za 135. pa je.1 Indeks u odnosu na prethodnu godinu 99. Ekonomski agregat Pregled ekonomskog agregata Ekonomski agregat Godina 2005. godine u Republici Srbiji se ne meri ovaj indikator. 2007. Glavni mu je nedostatak što se zasniva na prosečnim vrednostima (bruto zaradi zaposlenih).4 99.908.2 Izvor: Republički zavod za statistiku Vrednost ekonomskog agregata prati se tokom poslednje četiri godine.0 667. 2005. stopa rasta je ujednačena i nalazi se na nivou od 10%.4%. samim tim. preuzet jedan od često primenjivanih indikatora koji se zove ekonomski agregat.3 111. Prednosti ekonomskog agregata kao indikatora: izrazita jasnost. Međutim.4 110.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ekonomija Ekonomska realnost jedne opštine može se izmeriti na više načina. godinu. On je zbirni pokazatelj jer daje zajedničku vrednost prikazanu u evrima.6 150 152.9 104. Tokom posmatranog perioda uočen je trend rasta iz godine u godinu. odnosno 25. godine. Najčešće primenjivani i najpouzadniji ekonomski indikator je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (GDP per capita). putem više ekonomskih pokazatelja.1 i predstavlja ukupno povećanje od 52.2 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 33 . 2008. Krajnji zbirni iznos u evrima 2008.

475.958 Ekonomska razmena sa inostranstvom po sektorima delatnosti Pregled uvoza/izvoza po grupama proizvoda – 2005. uočavamo najveće odstupanje 2006.570 5. 2006.824 953 594 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.779 1.699 (u američkim dolarima) Izvoz 467.7 evra po jednom zaposlenom.973 113.348.101 1. godina (u milionima dinara) Proizvodnja mašina i uređaja.821 3. Od 2005 .2008. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 279. godine prosečna zarada porasla je za 77.822 19.037 1.737 6.8 evra na 441 evro po jednom zaposlenom u opštini Lapovo.629 3. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja saobraćajnih sredstava Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 467. uz blagi porast.9%) od republičkog prosek i dolazi do najvećeg skoka prosečne bruto zarade od 131.005 156. odnosno sa prosečnih 248.619 689.919 76. Ostale vrednosti.530 431. Ekonomska razmena sa inostranstvom Pregled uvoza/izvoza Godina 2005. papira i proizvoda Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.355 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poredeći prosečnu bruto zaradu po zaposlenom opštine Lapovo sa republičkim prosekom.976 697 604 23 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 34 .268.692 1.537 21.918 123.810 96. uravnotežene su u posmatranim godinama. 2007. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.480. Tada se u opštini beleži viši nivo zarada (52. godine. Uvoz 1.3%. hemijskih proizvoda Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja mašina i uređaja.

hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivacka industrija. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.4%).2007. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.127 47.776 117.567 103. nepomenuta na drugom mestu Izvor: Lokalna samouprava 506. Na trećem mestu se nalazi prerada drveta i proizvoda od drveta (8.723 6. papira Proizvodnja hemikalija.4%.4% te iznosi 22. pića Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja mašina i uređaja.898 47.517 66. godine pokazuje da najveće učešće u uvozu uzima proizvodnja mašina i uređaja (35. papira (32. hemijskih proizvoda Proizvodnja prehrambenih proizvoda.2%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (8.0%). papira opada za 9.236 7. proizvodnja celuloze.376 4.4%.686 248. hemijskih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Nepoznati sektor Proizvodnja prehrambenih proizvoda I pića Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija.235 20.0%). nepomenuta na drugom mestu 664.260 666.022 12. proizvodnja proizvoda od gume (9. a na četvrtom je proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 35 .820 110.984 126 11 Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .327 14.254 98.2%). nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 1.919 4.713 Proizvodnja celuloze. papira Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja hemikalija.305 5.776 321.744 Analiza uvoza po sektorima delatnosti tokom 2005.577 30.912 16.249 23. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.657 73. godina Proizvodnja mašina i uređaja.459 1. godini menja: proizvodnja mašina i uređaja raste za 17.554 15. iznoseći 52.2006.315 65.732 2. Stanje se u 2006.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .657 33.6%. nepomenuta na drugom mestu 442.981 286.065. hemijskih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i elektricnih uređaja Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivačka industrija.935 88.413 11. godina Proizvodnja mašina i uređaja. papira Prerađivačka industrija. potom proizvodnja celuloze.220 232 59 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.

Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 201.5%. Struktura izvoza u 2006.2%).475. Hrvatska. proizvodnja proizvoda od gume 16. papira .663 3. Za ovom delatnošću sledi proizvodnja proizvoda od gume (33.699 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 36 .5%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (4. sa 30.9% i sada iznosi 73.7%.889 0 111.052.900 13.6%. Bosna i Hercegovine.049 689.8%. Ekonomska razmena sa inostranstvom po zemljama Ekonomska razmena sa inostranstvom opštine Lapovo – 2005.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza (5.239 125. Na drugom mestu.502 Uvoz 1.779 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2006. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija. godini bitno opada (20.410 952.2%).0% pada na drugo mesto.2%.037 Uvoz 1.535 1.348.985 94.098 51. papira. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope CEFTA Ostale grupacije Ukupno Izvoz 525.7%).283 6. je proizvodnja proizvoda od gume.619 Uvoz 1.59. godini proizvodnja celuloze.660 1.8%.418 375 467.216. analiza izvoza u 2005. godini proizvodnja celuloze i papira iznosi 72.0%.692 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2007. dok proizvodnja mašina i uređaja.629 10. Slede proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (7. U 2007. na račun povećanja proizvodnje celuloze.325 563. sa 12. papira i proizvoda iznosi 45. a proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 7.553 1.234 233. godini ukazuje na najznačajnije učešće proizvodnje celuloze.7%).712 2. Bosna i Hercegovine. U 2007.060. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.9%) i prerada drveta (6.958 248.309 26. čije učešće u 2006. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 122.480.13. godini odražava značajno povećanje učešća proizvodnje celuloze.268.744 1.272 107. Ona sada zauzima primat. Hrvatska. Sa druge strane. papira .

po prvi put registruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni.2% Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja preduzeća po sektorima delatnosti 17.4% Malo preduzeće (25) Srednje preduzeće (3) Veliko preduzeće (1) 86. potom slede republike bivše SFRJ (9. godine. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 37 .6%). opravka (12) Saobraćaj. zatim prerađivačkom industrijom (24. Kada govorimo o izvozu. preduzeća se najčešće bave proizvodnjom proizvoda od plastike. Stanje je slično i 2006.1%). godini pokazuje da se većinom uvozi iz zemalja EU (78.4%).4% Ostali sektori (5) Izvor: Narodna banka Srbije Na osnovu jednistvene klasifikacije delatnosti.3%). Nakon njih. najzastupljenija su mala preduzeća . Zanimljivost se javlja 2007. 2005.3% 3.2% 41.7%). godine najviše se izvozi u republike bivše SFRJ (49.3%.5%. dok su prerada metala. Pregled broja preduzeća po veličini 10.2%. Ilustracije radi. 2006.1% Prerađivačka industrija (7) Trgovina na veliko i malo. Privredni subjekti Preduzeća Prema podacima Narodne banke Srbije. postoji 29 aktivnih preduzeća u opštini Lapovo na kraju 2006. godine stanje je drugačije.2%). preduzeća u opštini Lapovo se bave trgovinom (41.83. 2007. u korist EU. Od tog broja.8%. u odnosu 82.8.7. skromnih 0. skladištenje i veze (5) 17. prehrambena industrija. godine: EU . zatim proizvoda od gipsa i betona.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza opštine Lapovo u 2005.8%).4% prema 16. dok su na kraju zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope (8. stoga što se tada uvoz deli između EU i CEFTE.3%).2% 24.86. a potom u EU (35. dominira izvoz u EU (43%) i neveliki izvoz u razvijene zemlje Amerike (5. sledi znatno manji izvoz u EU (17.0%. republike bivše SFRJ .6%).9%). Najviše se izvozi u zemlje CEFTE (64. godine kada se. izvoz u republike bivše SFRJ je dominantniji (81. izdavačka delatnost i štampanje zastupljeni sa po jednim preduzećem. zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope .5%). U okviru sektora prerađivačke industrije postoji ravnomerna disperzija preduzeća te se ne uočava dominacija bilo kog sektora. godine.4%.

nepomenuta (2) Izvor: Narodna banka Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 38 .3% 14. i štampanje (5) Proizv.3% Proizv.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled broja preduzeća u sektoru prerađivačke industrije 14. godine. skladištenje i veze (15) 10. izdav. prehrambenih proizvoda. posledica velike potražnje različitih tipova zemljišta.5% 22.1% 27. dok u okviru prerađivačke industrije posluje 14.7% 14.5% 9.3% 14.7% Prerađivačka industrija (22) Trgovina na veliko i malo. postoji 150 radnji u opštini Lapovo na kraju 2006. proizvoda od gume i proizvoda od plast.7% radnji.3% Prerada drveta i proizvodi od drveta (2) Proizv. osnovnih metala i metalnih proizvoda (2) 9. metalnih proizvoda (1) Izvor: Narodna banka Srbije Radnje Prema podacima Narodne banke Srbije. Gotovo 60% ovih radnji bavi se trgovinom. pića i duvana (6) 4. pretpostavljamo. celuloze. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) Proizv.3% 10.6% 28. izdav. papira. iznajm. prehrambenih proizvoda. Pregled broja radnji po sektorima delatnosti 5.7% 9. proizvoda od gume i plastičnih masa (1) Proizv. celuloze. U opštini Lapovo izdvajamo zanimljivi kuriozitet .1% 4. osnovnih metala i standard. jer u ovoj opštini postoji veliki potencijal za privlačenje investicija. opravka (89) Saobraćaj.1% 4. nepomenuta (1) Proizv. masa (2) Proizv.1% Proizvodnja mašina i uređaja. električnih i optičkih uređaja (1) Prerađivačka industrija. papira i proizvoda od papira.0% 59.6% Proizv. (8) Ostali sektori (16) Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja radnji u sektoru prerađivačke industrije Proizv.poslovima sa iznajmljivanjem i nekretninama bavi se 8 radnji što je. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) 28.5% 9. delat.3% Poslovi sa nekretninama. delatnost i štampanje (1) Proizv. pića i duvana (1) Proizv.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U okviru prerađivačke industrije najveći broj radnji posluje u podsektoru proizvodnje celuloze, papira i štampanja (5 radnji) i proizvodnje prehrembenih proizvoda (6 radnji). Ostali zastupljeni sektori su prerada drveta, proizvodnja proizvoda od metala i proizvoda od plastike.

Veliki privredni sistemi
Pregled velikih privrednih sistema – nosilaca nekadašnjeg privrednog razvoja
Naziv GIK 1. maj Partizan PIK Lapovo Železnica Delatnost Građevinarstvo Trgovina Poljoprivreda Saobraćaj Broj zaposlenih 700 180 60 1.400
Izvor: Lokalna samouprava

GIK 1. maj, svojevremeno cenjeno i poznato ime u oblasti građevinske industrije na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Bavilo se eksploatacijom, preradom šljunka i peska, proizvodnjom prefabrikovanih betonskih elemenata, izgradnjom stanova i drugih objekata u industrijskom sistemu gradnje, koristeći, pri tom, savremenu opremu i aktuelne preporuke tehnologa. U procesu tranzicionih promena GIK 1. maj privatizovan je 2006. godine javnom aukcijom (70: 30). Većinski vlasnik postala je Autovojvodina iz Novog Sada. Firma sada posluje pod nazivom GIK a.d. 1.maj Lapovo. Ovakvo stanje u firmi posledica je nespremnosti za tranzicione promene. Potencijali mogućeg razvoja ogledaju se u instalisanim proizvodnim kapacitetima koji će, oživljavanjem građevinarstva u Srbiji, tek doći do izražaja. TP Partizan bavilo se trgovinom na veliko i malo u svojim prodajno - skladišnim objektima (robna kuća, poslovno-distributivni centar sa industrijskim kolosekom i drumskom saobraćajnicom, 2 stovarišta građevinskog materijala, stovarište poljoprivredne mehanizacije, 2 benzinske pumpe i lanac maloprodajnih objekata). U procesu tranzicionih promena TP Partizan je privatizovan 2003. godine javnom aukcijom (70: 30). Novi vlasnik je TP Morava Kragujevac, a preduzeće posluje pod nazivon Morava prom a.d. Lapovo. I ovde se uočava nespremnost za tranzicione promene koja je uzrokovala loše stanje u preduzeću. Mogući potencijali razvoja ogledaju se u postojećim prodajnim kapacitetima. PIK Lapovo se bavio sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo, mlin, farma za tov, klanica, kooperacija sa veterinarskom službom, trgovina, ugostiteljstvo, zootehnička služba, mašinski park). PIK Lapovo poslovalo je kao pravno lice, koje, kao i zadrugarstvo u Srbiji, doživljava opšti krah te je celokupna imovina, zajedno sa proizvodno-poslovnim objektima, rasprodata sudskim putem. Železnica – Železnički saobraćaj se obavlja preko lapovskog železničkog čvora koji sačinjavaju 3 železničke stanice (dve putničke i jedna ranžirna). U okviru Železnice postoje: sekcija za vuču vozova, ZOVS - za održavanje vučenih i vučnih sredstava, TKS - tehničko-kolska služba, ZOP održavanje pruge, deonice za slabe i jake struje, deonice za signalno-sigurnosna postrojenja, nega kola, železnički restoran i ambulanta. Proces privatizacije direktno je povezan sa promenama u JP Železnice Srbije Beograd. Pored pobrojanih preduzeća, nosioci nekadašnjeg privrednog razvoja Lapova su: Poljotehna, Univerzal, Voćar, Krajinavino i Feroteks.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

39

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U posleratnom periodu neprestano se menjao i povećavao udeo industrije u društvenom proizvodu Lapova. Industrijska delatnost se ogleda kroz industriju građevinskog materijala (GIK 1. maj) i delatnosti MSP: – Grafička delatnost (Kolor pres, Duga) – Proizvodnja hemijsko-tehničke robe (Sani, Somil, Rolpak, Alfa, Narcis) – Proizvodno zanatstvo Građevinarstvo predstavlja najznačajniji deo industrije upravo zbog proizvodnih kapaciteta za eksploataciju i preradu prirodnog šljunka i peska, zatim fabrike stanova za industrijsku gradnju i fabrike betonskih prefabrikata i niskogradnje. Proizvodno zanatstvo obavljaju 64 samostalne zanatske radnje frizerskih, limarskih, koradžijskih, pekarskih, zidarskih, molerskih i drugih profila. Pregled najznačajnijih MSP
Naziv Kolor pres Duga Sani Somil Rolpak Alfa Narcis Delatnost grafička grafička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička grafičko-tehnička hemijsko-tehnička Broj zaposlenih 109 80 30 23 13 32 37
Izvor: Lokalna samouprava

Udruženja
Pregled udruženja preduzetnika, zadruga
Naziv Udruženje preduzetnika Udruž. polj. priozv. Aktivnosti Jačanje MSP Unapređenje polj. Broj članova 210 80
Izvor: Lokalna samouprava

Strane direktne investicije
Pregled SDI po sektorima (u eurima)
Sektor privrede Prerađivačka industrija Saobraćaj, skladištenje i veze Ulaganje 380 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

40

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

Lista SDI u opštini (u eurima)
Kompanija Kronospan Asa Prose OMV DV OIL Država Austrija Austrija Austrija / Nemačka Austrija Bugarska Sektor Drvna industrija Prerada sek. sirov. Mašinska industrija Trgovina Saobraćaj Vrsta investicije Green field Green field Green field Green field Green field Iznos investicije 300 mil. $ / 195 mil. € 35 mil. € 150 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Pregled podsticajnih mera koje je opština odredila inostranim investitorima – Oslobađanje od jednokratnih taksi za uređenje građevinskog zemljišta – Oslobađanje od takse na isticanje firme i korišćenje građevinskog zemljišta za period 10 godina Pregled lokacija određenih za investiranje
Lokacija Ind. zona - radna zona 1 Vrbak Ind. zona - radna zona 2 Auto-put Auto-put Namena Fabrika za preradu drveta Prerada sekund. sirovina Priozv. građevinskih mašina Trgovina naftnim derivatima Saobraćaj Vlasnik “Kronospan” Opština “Prose” “OMV” “DV OIL” Površina 50 ha 21 ha 32 ha 12 ha 5 ha
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

41

nema na teritoriji opštine Lapovo. Sektor poljoprivrede. Poljoprivreda opštine Lapovo intenzivnog je tipa i. trstici i bare - Poljoprivredna površina Oranice i bašte Vinogradi Pašnjaci Voćnjaci Livade . između njenih pritoka reka Rače i Lepenice.6% ukupnog narodnog dohotka opštine. zahvata istočni deo teritorije opštine Lapovo.105 41 182 653 157 258 69 - Izvor: Republički zavod za statistiku 1. na teritoriji opštine Lapovo zastupljene su i podzemne vode. dužinom od 7 km. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje žita 4. Gajnjačom je pokriveno 45% teritorije lapovskog atara. godine 34. ostvaruje učešće veće od svih sektora . Teritorijom opštine protiču tri reke: Velika Morava.535 4. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine najdominatnije su oranice i bašte koje pokrivaju 89. Pašnjaka.7% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. obavlja se.2005. u najvećoj meri. Preostalih 55% zemljišta čine aluvijalne ravni koje se takođe javljaju u dva oblika: aluvijum i aluvijalna smonica. 98.535 ha. a javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju.3% ukupne poljoprivredne površine. prema zvaničnim statističkim podacima. Ovo zemljište pokriva središnji i istočni deo opštine. Pod voćnjacima i vinogradima je 9.5% ukupne poljoprivredne površine. u ukupnom narodnom dohotku opštine. Resursi Poljoprivredna površina Poljoprivredna površina – ukupno u ha od toga ukupno indust. Posebno treba izdvojiti površine pod žitaricama koje zauzimaju 67% ukupne poljoprivredne površine opštine. Pored ovih reka. dužinom od 5 km i Rača.7% nalazi se u privatnom vlasništvu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivreda Opština Lapovo smeštena je u središnjem delu toka Velike Morave. dužinom od 12 km. Ovakva konfiguracija terena. Lepenica. 42 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Ribnjaci. raspljoštene i blage kose među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. uz prisustvo ostalih faktora. Poljoprivredom se bavi oko 6000 stanovnika ove opštine.5% 5. omogućuje gajenje raznovsnih biljnih poljoprivrednih kultura. Od ove površine. širine 3-4 km. u privatnim gazdinstvima.051 3.5% 3.3% Livade Ukupna poljoprivredna površina opštine Lapovo iznosi 4. U pedološkom sastavu zemljišta dominiraju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. Inundaciona ravan Velike Morave. Nisko pobrđe opštine predstavlja krajnji izdanak planine Rudnik koga karakterišu niske.2%. dok livadama pripada svega 1. prosečne visine 105 m.

godine. na teritoriji opštine Lapovo registrovano je 387 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. početkom 2007.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine. Sva poljoprivredna gazdinstava su u privatnom vlasništvu.48. te i da se javila kao posledica logističke podrške lokalne samouprave u promovisanju prednosti registracije. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje 4.3% Livade Na kraju priče o strukturi poljoprivrednog zemljišta treblo bi istaći da je po klasama najdominantnije zemljište treće klase . na kraju iste godine. godine.476 3. Treba napomenuti da je registracija poljoprivrednih gazdinstava postala izraženija od 2006. da bi se.8% 1. Poljoprivredna gazdinstva Prema podacima Ministartsva poljoprivrede. bilo je registrovano 217 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. Jedan od razloga registracije bila je i mogućnost apliciranja za kreditna sredstva Ministartsva poljoprivrede. Vidovi podrške ogledaju se u ostvarivanju prava na premiju za mleko. dok druga klasa zemljišta zaprema 23. taj broj povećao na 288. Prema poslednjim podacima.5% 5.4% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. Zemljištu prve pripada 23.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredna površina – individualni poljoprivredni proizvođači u ha Poljoprivredna površina ukupno žita indust.2% teritorije.105 41 182 638 157 258 64 Pašnjaci - Voćnjaci Livade od toga Izvor: : Republički zavod za statistiku 3. mahom govedarstvu.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo. dobijanju regresa za kvalitetna priplodna grla (prvotelke). šumarstva i vodoprivrede na teritoriji opštine Lapovo. ukupno žensko Izdržavano poljopr. Poljoprivredni proizvođači se odlučuju za registraciju svojih gazdinstava. pre svega radi ostvarivanja prava na podršku stočarskoj proizvodnji. stanovništvo ukupno žensko 409 194 218 43 199 41 191 151 Izvor: Republički zavod za statistiku Ribnjaci. šumarstva i vodoprivrede.997 3. podsticajima za nabavku tovne junadi. Poljoprivredno stanovništvo Poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Aktivno poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Individualni poljoprivr. U poslednje vreme primetan je pomak u nabavci opreme za navodnjavanje: poljoprivrednici konkurišu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za datu opremu. trstici i bare -- Oranice i bašte Vinogradi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 43 .

700 14. 1. U posmatranom periodu.350 2.206 13.350 1.998 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja pšenice (t) 2.2% Poljoprivredna proizvodnja Ratarstvo – proizvodnja pšenice i kukuruza Pšenica ukupan prinos.206 12. Ovakve oscilacije su posledica nepostojanja sistema za navodnjavanje.350 1.146 13. 2001.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1.260 12. svojina privatn a svojina Kukuruz ukupan prinos.8% veći prinos 2006.251 4. Naime. Institut u Novom Sadu).500 2.068 1.206 13.146 13.052 12.500 1. Veoma mali broj proizvođača seje kukuruz na većim površinama (10 i više hektara). Kukuruz se najviše gaji za zrno.299 3. tona privatna svojina ukupno društv.000 Proizvodnja kukuruza (t) 13.052 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ranije izloženi podaci govore da u strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo žitarice pokrivaju čitavih 67%.146 8.052 12.862 2.800 5.209 1. od čega grupaciji aktivnog poljoprivrednog stanovništva pripada 53.862 2.209 1. Individualni poljoprivrednici u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu opštine učestvuju sa 48.260 12. ređe za silažu i poljoprivrednici ga koriste u ishrani stoke koju uzgajaju na sopstvenom gazdinstvu.737 5.000 5. godine u odnosu na 2000.26012. a kukuruz predstavlja dominantnu kulturu na oraničnim površinama.398 13.998 13.70014.068 1. deo inundacione ravni Velike Morave predstavlja optimalnu oblast za intenzivno gajenje kukuruza kao redovnog useva.700 14.650 5. Pored toga.kg društv.600 4.700 4.609 2.251 4.800 8.938 - 3.350 2.39813. godinu.609 2.300 4.7%. 2002. 2006.609 10.862 2.000 4. nedovoljne primene agrotehničkih mera što ukazuje da prinosi dobrim delom zavise od klimatskih uslova.938 15.kg društv. delovi aluvijalnih ravni reka Lepenice i Rače pretežno su zasađeni ovom kulturom.350 1.209 1.400 3. primetan je porast prinosa ove kulture: 73.100 4.000 1.998 - 8. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 44 .938 - 1. svojina privatn a svojina 3. uz blage oscilacije. 2005. 2004. Uglavnom se seju hibridi domaćih selekcijskih kuća (Institut u Zemunu.000 2. svojina Godina prosečan prinos.068 1.3%.398 13. 31. 2003.8% Aktivno poljoprivredno stanovništvo Izdržavano poljoprivredno stanovništvo 68. svojina privatn a svojina prosečan prinos.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredno stanovništvo čini 5% celokupnog stanovništva opštine. tona ukupno društv.500 2000.350 2. sporadično KWS i PIONEER hibridi.

5% površine pod povrtarskim kulturama. gajenje isključivo za sopstvene potrebe i zastarela mehanizacija. nedovoljno iskorišćeni. ali su. Pored pomenutih kultura gaje se ječam. Lepenice i Rače vladaju povoljni uslovi za razvoj povrtarstva. u tonama kg po hektaru 2000.630 1.5% ukupne površine pod povrtsarkim kulturama.309 17.098 7. odlučuju za proizvodnju pšenice namenjene tržištu. te se ovaj oblik proizvodnje odvija na tek 4% poljoprivrednog zemljišta. na žalost. te su površine zasejane ovom kulturom mahom ispod dva hektara. Najznačajnije vrste povrtarskih kultura i variva koje se gaje na teritoriji opštine jesu krompir.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Od strnih žita dominira pšenica koju prate ječam. I pored porasta prosečnog prinosa žitarica. i 2007.559 1.2% veći prinos u odnosu na 2002. dok znatno manje količine te kulture proizvode za sopstvene potrebe. na nivou Šumadijskog okruga. ovas i raž. 2001. 2003. godine. 1) 34 57 48 48 50 60 62 914 1. luk. opština Lapovo. 2006.000 7.000 2. uglavnom. Površine pod povrtarskim kulturama nalaze se uglavnom oko kuća i relativno su male . usitnjenost poseda. paradajz. godine 29.do 5 ari. u tonama kg po hektaru Krompir 1) prinos ukupan. pre svega zbog olakšanog navodnjavanja.107 381 406 926 378 372 362 365 7. imala je najvećeg robnog proizvođača koji je predao preko 100 tona ovog žita. Izvesne površine nalaze se pored pomenutih reka i na njima dominira uzgajanje kupusa.692 1. postoje izuzeci pa je jedno gazdinstvo zasejalo pšenicu na 40 hektara. a prosečan prinos za čist usev Izvor: : Republički zavod za statistiku Proizvidnja pasulja (t) 70 60 50 40 30 20 10 0 57 48 34 48 60 50 62 Proizvodnja krompira (t) 1000 800 600 400 200 0 381 406 378 372 362 365 926 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na plodnim aluvijalnim ravnima u dolinama Velike Morave. Povrtarstvo – proizvodnja povrtnog bilja Pasulj 1) Godina prinos ukupan. Od ostalih ratarskih kultura najzastupljenija je pšenicea čiji prinosi značajno osciliraju u posmatranom periodu.300 Uključena je proizvodnja čistog useva i međuuseva.000 7. ali na znatno manjim površinama.944 7. pasulj.643 2. Većih proizvođača nema.pokriva 27. možemo konstatovati ujednačenost prinosa tokom posmatranog perioda. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 45 . Krompir je najzastupljenija povrtarska kultura na poljoprivrednoj površini opštine Lapovo .396 6. 2002. 2005. Poljoprivrednici se. Kulturom pasulja pokriveno je 16. Ipak. 2004. utiču na slabije prinose i na oscilacije (padove) u ukupnoj proizvodnji. tritikale i ovas. 2006. kupus. Uvidom u priložene podatke o prinosu. godinu. Proizvodnja pasulja u ovom periodu beleži porast ukupnog prinosa: 2006.

3 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja jabuka (t) 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47 44 47 49 52 53 55 230 225 220 215 210 205 200 195 190 Proizvodnja šljiva (t) 224 218 205 202 205 208 208 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na izdašnoj teritoriji opštine Lapovo. kg 47 44 47 49 52 53 55 8.000 36. paradajz i paprika. Uvidom u raspoložive statističke podatke može se konstatovati povećanje ukupne proizvodnje kulture šljive tokom posmatranog perioda: na kraju posmatranog intervala.3 205 202 205 208 208 218 224 5. pre svega na njenim brežuljkastim delovima.8 6. Od sorti šljiva najzastupljenije su “crvena ranka” i “požegača”.6 5. tona prinos po jednom stablu. kultura šljive zauzima vodeće mesto. Za unapređenje voćarske proizvodnje neophodna je obnova zasada novim.850 5. Mogući pravac diversifikacije i razvoja voćarstva predstavlja investiranje u proizvodnju jagodastog voća (jagode.9 8.000 35.5%. dok su ostale voćarske kulture zasađene rasuto. broj rodnih stabala 5. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine voćnjaci učestvuju sa 3. Sa druge strane. Prisutna je.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Proizvodnja povrtarskih kultura se najčešće odvija za podmirivanje sopstvenih potreba.500 6. 2002.2 8. međutim.0 7.200 6. krastavac. Voćarstvo – proizvodnja jabuka i šljiva Jabuke Godina 2000. postoje povoljni uslovi za gajenje voća. nego na početku. intenztivne voćarske proizvodnje.5 7.7 5. Na području opštine Lapovo postoje 24 profesionalna plastenika.000 6. Od voćarskih kultura uzgajanih na teritoriji opštine. a manje za druge vidove prerade.600 ukupan. 2006.000 36.1 8. 9.8 7.600 ukupan. proizvodnja povrća namenjenog tržištu koja se odvija u zaštićenom prostoru plastenicima. savremenim sortimentom i intenziviranje primene agrotehničkih mera. Šljiva se uglavnom gaji u uređenim šljivarima. 2005.3% veća proizvodnja. Interesantno je spomenuti da se poslednjih godina gaji jagoda. tona prinos po jednom stablu. kg Šljive broj rodnih stabala 36.1 6. 2003. u ovoj opštini jagodnjaci zauzimaju površinu od desetak hektara.800 35. Trenutno.850 6. Gaje se gotovo sve vrste kontinentalnog-srednjeevropskog voća. 2004.800 35.800 35. uglavnom za potrošnju u svežem stanju. 2001. Jedan od razloga višegodišnjeg stagniranja i napuštanja tradicionalne voćarske proizvodnje je nemogućnost plasmana proizvoda usled nepostojanja hladnjača i kapaciteta za preradu voća. dok se na dva hektara gaji lešnik.400 6.7 5. maline i kupine) u 46 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . površine do 300 m2 u kojima se mahom proizvodi rano povrće: salata. ni postojeće tržište sadnog materijala ne ispunjava visoke zahteve savremene. na otvorenom polju. Ova kultura se većinom koristi za proizvodnju rakije.8 5.

427 30.632 1.746 3.347 19. postoji farma muznih krava sa 500 grla simentalske rase.647 16.662 1672 572 565 1.055 3. ali postoji i neveliki broj gazdinstava sa 5 do 10 grla.872 850 2005 19.000 0 2006 16. 2004.637 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Broj ovaca 3. ukupno 48.623 12.891 951 977 2000 2001 2002 2003 2004 1.000 40.872 2000.710 9. odnosno na teritoriji cele države. modernim zasadima ili zaštićenom prostoru kako bi se iskoristile prednosti rane proizvodnje i visoke tržišne vrednosti.941 48.746 3.891 3.156 977 951 850 1. iako ima dugu tradiciju.998 2.165 14. dobijena njenim oplemenjivanjem.647 50.682 2. Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u ovom kraju.500 2.055 2.500 1.337 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza novim. kao i u celoj Šumadiji i Pomoravlju. gaje se i grla simentalske rase.000 48. Domaća šarena rasa goveda najviše se gaji u ovoj opštini.000 2. danas privatizovanog od strane kragujevačke firme Kuč Kompani u čijem sastavu.682 3.000 4.998 2. Razvoju ove grane poljoprivrede umnogome je doprinelo postojanje preduzeća PIK Lapovo.165 16.347 16. Pored ove.710 Broj svinja 9.591 775 704 775 596 2.156 Broj živine 60.637 1. 2006.000 10.609 1. 2005.000 8.500 1.000 2.000 20.757 9. na teritoriji opštine Lapovo. 1.000 6. Stočarstvo Goveda Godina ukupno od toga: krave i steone junice Svinje ukupno od toga: krmače i suprasne nazimice ukupno Ovce od toga: ovce za priplod Živina. kvalitetna i odlikuju se dobrim proizvodnim osobinama. nije u Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 47 . kao i “mangulica”. Broj grla po gazdinstvu je mali (uglavnom 1 do 2).716 14.000 10. a ujedno predstavlja i "najtraženiji" deo poljoprivrede.623 606 572 596 565 991 967 956 394 396 399 353 8.173 1. međutim. Gajenje ovaca.757 9.794 1. jer njegovi proizvodi čine glavne prehrambene artikle stanovništva.500 3.000 1.891 1.000 0 8.337 3.000 500 0 2000 2001 2002 606 2003 2004 596 2005 2006 1. Grla su.000 1.941 42.000 48.662 1672 1. 2001. 2002. Od ostalih grana stočarstva razvijeno je i svinjarstvo.773 629 701 745 927 Izvor: Republički zavod za statistiku Broj goveda 2. Dominira gajenje soja “šumadinka”.173 3.716 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stočarstvo predstavlja najznačajniju granu poljoprivrede u lapovskoj opštine. 2003.427 42.000 500 0 2.

vođenje mаtičnih еvidencija u stočarstvu. između ostalih. uvođenjem sertifikovanih sistema kvaliteta. nudi i sledeće usluge: pomoć u registraciji poljoprivrednih gazdinstava. Ono poljoprivredicima. Prerađivački kapaciteti Opština Lapovo nema razvijenu mrežu organizacija koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. skladišta sa hladnjačama i sušara. na teritoriji opštine funkcioniše i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Lapovo. veterinarske stanice JVS Lapovo koja je u državnom vlasništvu i privatna veterinarska ambulanta VET – LEK. Na teritoriji opštine Lapovo zastupljeno je i pčelarstvo kojim se bavi oko 30 odgajivača. Pored ovih ustanova. obučavanje poljoprivrednika ..STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza dovoljnoj meri razvijeno usled nepovoljnih tržišnih uslova i nedovoljnih površina za ispašu. Na ovoj teritoriji postoji jedna registrovana klanica Šumadinka čija je osnovna delatnost klanje stoke i prerada mesa. Kapacitet ove klanice za predviđenih 8 sati rada: 40 junadi.. te se ovce uglavnom gaje za sopstvene potrebe. posredovanje u оstvarivanju prava poljoprivrednika na subvencije. 140 svinja i ostala sitna stoka. Usluge za poljoprivrednike Usluge poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Lapovo pružaju. Jačanje sirovinske baze takođe predstavlja preduslov za proizvodnju te je stoga potrebna značajna podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. formiranje otkupnih centara. regrese i podsticaje. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 48 . Evidentna je potreba daljeg unapređenja tehnologije prerađivačkih kapicetata. pre svega.

(funkcija prevoz robe i održavanje kapaciteta internog karaktera) – “Lapovo Ranžirna” .Niš.Kraljevo .Niš čija će pristupačnost biti poboljšana izgradnjom petlje na novoj deonici magistralnog puta M-4 (državnog puta i reda) Markovac . Saobraćajno-geografski položaj ove opštine izuzetno je povoljan. najvažniju drumsku saobraćajnicu predstavljaće i ubuduće auto-put E-75 Beograd .sw) – “Lapovo” . kao i objekti.11 prema Kragujevcu Kraljevu i Čačku. prema Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 49 . S obzirom da Lapovo predstavlja jedan od najvažnijih železničkih čvorova u našoj zemji. Na području opštine Lapovo postoje neregulisane konfliktne tačke na pozicijama ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja.rasputnica .državna granica. u neposrednoj blizini petlje Lapovo. Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. nadzemni elektroenergetski koridori i dr.Đeneral Janković koja se vezuje na železničku prugu Beograd . U Lapovu egzistiraju sledeća službena mesta: – “Lapovo Varoš” .(funkcija.11. Daljinske veze Lapovo danas ostvaruje preko magistralnog puta М-1. za period do 2020. prijem i otpremanje putnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Infrastruktura Putna i železnička infrastruktura Ukupnoo 98 Savremeni kolovoz 76 Magistralni ukupno 1 savremeni kolovoz 1 Regionalni ukupno 8 savremeni kolovoz 8 Lokalni ukupno 89 savremeni kolovoz 67 Izvor: Republički zavod za statistiku Kada je reč o krupnoj infrastrukturi. Autobuska stanica sa osnovnom funkcijom putničkog terminala za prigradski i međugradski saobraćaj. sa istočne strane auto-puta (na poziciji između auto-puta i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena. Pored toga.na pravcu centralne zone Lapova i u južnom delu. magistralnog puta М-1.dominantna funkcija manevarskog ranžiranja teretnih vozova Pored osnovnog železničkog koridora. Drumski priključci na autoput Е-75 ostvaruju se preko dve petlje . u južnom delu se nalazi i magistralna železnička pruga Lapovo . to je i razumljivo postojanje značajne železničke infrastrukture na području naselja. locirana je u Njegoševoj ulici.Jagodina. U pomenutom periodu. nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski. železnički). pridaje poseban značaj.Bor. što je povoljno za odvijanje međugradskog saobraćaja.155 km (za jedan kolosek).prvenstveno putnička stanica . auto-puta Е-75 Beograd . Takođe. značajni radijalni ulični pravci zadržavaju postojeći položaj i funkciju osnovnih ulazno-izlaznih pravaca sa osnovnom orijentacijom sever-jug. Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.11 prema Kragujevcu. Ukupna dužina železničke mreže na teritoriji ove opštine iznosi 5. Posmatranim područjem prolaze osnovni magistralni koridori drumskog i železničkog saobraćaja što mu u pogledu saobraćajnih veza. dok veze sa bližim i daljim okruženjem na regionalnom nivou opština ostvaruje preko regionalnog puta R-214 Velika Plana . godine. na poziciji vezivanja magistralnog puta М-1. kao i mrežom lokalnih i nekategorisanih puteva.Niš . s obzirom da se ona nalazi na evropskom koridoru (Koridoru 10) i jednom od najvažnijih magistralnih koridora u našoj zemlji. posebno na pozicijama intenzivnih pešačkih tokova.

Postojeća izvorišta vodosnabdevanja mogu da obezbede traženu količinu vode. Ukrštanja glavnih naseljskih saobraćajnica i železničkih pruga biće denivelisana.20 mnm R4: V= 400 m3+1000 m3 KP/KD= 157. Za železničku prugu Lapovo . U okviru distributivnog sistema. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 50 . Uključuju se.294 Izvor: Lokalna samouprava Izvorište vodosnabdevanja raspolaže izdašnošću dovoljnom za zadovoljenje potreba. uz dogradnju. Deo tog budućeg vodovodnog sistema je i Kragujevački moravski vodovodni sistem.22/153. Prostornim planom Republike Srbije i Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. razvoj vodnog saobraćaja na posmatranom području zavisiće od razvojnih programa Republike Srbije Vodosnabdevanje i kanalizacija Vodosnabdevanje Broj priključaka 3286 Pokrivenost opštine 99. Postoje afiniteti ka izgradnji magistralnih cevovoda. na koji će se Lapovo.794 Potrebna dužina primarne mreže (km) još 0. povezati. od važnijih saobraćajnica na uličnoj mreži predviđa se realizacija polukružnog prstena na zapadnoj strani regionalnog puta (državnog puta II reda) koji ima funkciju objedinjavanja i distribucije saobraćaja od planiranih kompleksa ka saobraćajnicama višeg ranga. a maksimalna dnevna oko Qmaxdn = 145 l/s. U pogledu železničkog saobraćaja predviđeno je zadržavanje. po podacima iz Generalnog plana. U zoni postojećeg izvorišta vrše se detaljna hidrogeološka istraživanja sa ciljem utvrđivanja konačnog kapaciteta i određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta.Niš .6 Rekonstruisana primarna mreža (km) 0.9% Ukupna realizovana dužina primarne mreže (km) 43. predviđeno je trajno rešenje vodosnabdevanja opštine Lapovo priključenjem na Ibarsko-šumadijski regionalni vodovodni sistem. Na osnovu predviđenog broja stanovnika i procenjene norme potrošnje vode. Izvorište podrazumeva i izgradnju adekvatnog postrojenja za pripremu vode za piće. odnosno ranga gradskih saobraćajnica i jačih sabirnica koje formiraju primarnu uličnu mrežu. Predviđene su i saobraćajnice sa istočne i zapadne strane auto-puta koje bi povezivale radne zone sa uličnom mrežom i saobraćajnicama višeg ranga.5 Potrebe za rekonstrukcijom primarne mreže (km) 43. saobraćajnice nižeg ranga.32 mnm.Kragujevac . Sistem će. Imajući u vidu da je u prostornom planu područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 dat i položaj potencijalnog plovnog koridora Velike Morave sa orijentacionim položajem brana. Generalnim planom predviđena je izgradnja novih magistralnih cevovoda u dužini od 18 km. takođe. Prema Generalnom planu ona će iznositi oko Qsrdn = 98 l/s. omogućiti dalji razvoj naselja. vremenom.10/156. Neophodno je vršiti sanitarnu zaštitu izvorišta i izgraditi postrojenja za pripremu vode. potrebna srednja količina vode za piće. rekonstrukcija i modernizacija postojeće dvokolosečne elektrifikovane železničke pruge Beograd .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Generalnom planu. aktuelna je izgradnja drugog koloseka i elektrifikacija pruge sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. povećanju rezervoarskog prostora i rekonstrukciji dela vodovodne mreže.Kraljevo. kao i proširenje kapaciteta dva postojeća rezervoara koji će imati sledeće karakteristike: R 3: V= 400 m3 +2000 m3 KP/KD= 160.državna granica sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h.

izgradnja novih fekalnih kolektora i postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda pošto do sada na teritoriji opštine nije postojalo postrojenje ovakvih namena. po podacima iz Generalnog plana. Sve otpadne vode kolektorima se odvode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će se. Industrijske otpadne vode se prethodno obrađuju pa ispuštaju u kanalizaciju.8 Izvor: Lokalna samouprava Broj priključaka Pokrivenost opštine (%) 545 15 Odvođenje otpadnih voda Postojeća mreža može da zadovolji buduće potrebe odvođenja otpadnih voda sa površina kojupokriva.0 mnm Voda će se u rezervoar dopremati preko crpne stanice koja će biti izgrađena pored rezervoara R4. uvešće se još jedna visinska zona za potrošače na kotama iznad 135mnm u kojoj će se izgraditi rezervoar sa sledećim karakteristikama: R 5: V= 200 m3 KP/KD= 205.0/201. Sistem za odvođenje atmosferskih voda karakteriše nedovoljna izgrađenost. godinu Ukupna količina otpada godišnje sa teritorije opštine (u tonama) 1700 Sa javnih površina (u tonama) 85 Iz domaćinstava (u tonama) 1045 Iz preduzeća (u tonama) 400 Iz ustanova (u tonama) 170 Izvor: Lokalna samouprava Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna neuređena deponija površine 0. ali ne dozvoljva proširenja. kopanjem bunara. kao i objekte distributivnog sistema. prema Generalnom planu.65 ha.54 Ukupno rekonstruisano primarne mreže fekalne (km) / potrebno rekonstruisati primarnu mrežu (km) 1. Odvođenje sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije naselja prati. Sistem za odvođenje otpadnih voda.84 Potrebna dužina primarne mreže fekalne. U okviru industrijskih kompleksa potrebe za tehnološkom vodom mogu se rešavati samostalno. Za izvorišta vodosnabdevanja.24 Ukupna dužina primarne mreže kišne kanalizacije 1. Kanalizacija Ukupna dužina primarne mreže fekalne kanalizacije (km) 2. Količina otpada sa teritorije opštine Lapovo za 2007. nedostatje 24 km fekalnih kolektora. u narednom periodu. a prisutna je potreba za njegovim proširenjem. Za odvođenje atmosferskih otpadnih voda evidentiran je nedostatak od 10 km kišnih kolektora. nalaziti na levoj obali Velike Morave. Za postojeće količine sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije opštine Lapovo. očekuje se definisanje i sprovođenje mera sanitarne zaštite. razvijaće se i dalje kao separatan. s obzirom da je podzemlje bogato vodom. nedostaje (km) 41. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 51 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zbog proširenja naselja.

a po drugoj . a izgradnja ove deponije je u toku. 2274 su fizička.200 stanovnika . Telekomunikacije Pretplatnici na području opštine Lapovo napajaju se telefonskim priključcima iz digitalne telefonske centrale tipa EWSD koja je instalirana 2007. posebno ne za pokrivanje planiranih objekata u industrijskoj zoni. Izabrana lokacija Vrbak nalazi se na teritoriji opštine Lapovo. Prioritetnim poslovima smatraju se dalja proširenja mreže i uvođenje novih usluga. Na ovom mestu bi pomenute radne jedinice preuzimale pošiljke iz Glavnog poštanskog centra Beograd. Tokom 2007/2008.5 km.0.8 km. a 258 pravna lica. sa sedištem u Češkoj Republici. Dužina regulacije po prvoj varijanti je 2.1000 stanovnika po šalteru. po postojećoj i novoj trasi koja ide ispod auto-puta ka Velikoj Moravi. godine urađena je rekonstrukcija postojeće TT mreže i izgradjena nova čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. nadvišenjem nasipa pored Velike Morave. Nizijski deo je rezervisan za izgradnju industrijskih kompleksa. pre svega ADSL-a. Na teritoriji opštine Lapovo postoje dve bazne stanice mobilne telefonije: jedna MTS operatera. Očekuje se da će regulisana deonica delom biti zacevljena. druga Telenorova.Zlatković (Ulica Prvog maja 21) i Đorđević (Solunska ulica 108). Adekvatna površina objekta predviđenog za ovaj centar Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 52 . Rača. kao i dva ugovorna šaltera . pokrenuta je inicijativa o izgradnji regionalne komunalno-sanitarne deponije.5 km. te su tokom prošle i ove godine rađene rekonstrukcije i proširenja mesne mreže. Projekat je vredan oko 30 miliona evra i poveren je koncernu A. godine. Postoji 8 instaliranih šaltera. Trasa regulisanog korita je varijantna. Upravljanje otpadom Na osnovu sporazuma opština Lapovo. Batočina. instalirane 1985. godine i iz digitalne telefonske centrale SI2000/224. Na posmatranom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma.A. novčano poslovanje) i oni opslužuju 8. Postoji izgrađena kablovska TT kanalizacija. Lepenice i Rače. Jagodinu. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. za pripremu vode za piće i deponije (postoji samo jedna i to neuređena). U pošti 34221 Lapovo 2 stalno je aktivan jedan automatizovani šalter. Na ovim šalterima se obavi preko 17. Na području Lapova u toku je izgradnja MSAN-a Lapovo selo sa planiranih 920 telefonskih priključaka. dok je jedan povremeno aktivan. Deponija će se graditi u više faza i njome će upravljati pomenuta češka firma tokom narednih 25 godina. Razmatrana je izgradnja dve mikroakumulacije Na Liparskom i Kazanskom potoku.5 km.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Regulacija vodotokova Kada je reč o vodotokovima.4.2281 direktnih i 250 dvojnika. Kruševac i Kragujevac. Akcentovano je i povećanje stepena zaštite od poplava. Tri su automatizovana i stalno aktivna (pošta 34220 Lapovo). Kazanski potok čeka regulaciju dužine 6. Broj instaliranih priključaka u ovoj centrali je 2593 . Velika Plana. Despotovac i Smederevska Planka.S. Aktuelna je mogućnost izgradnje Preradnog centra koji bi opsluživao radne jedinice Kraljevo.000 usluga mesečno (prijemi pošiljki. nisu dovoljni. Dužina sekundarne TT mreže iznosi 350 km. Od 2593 pretplatnika. Postoje dva objekta pošte: 34220 Lapovo i 34221 Lapovo 2. zatim izdvojeni šalter pošte 34220 na železničkoj stanici. a Grabovački potok . Mobilna telefonija Srbije na ovom području ima četiri preferentne zone za izgradnju baznih stanica. a operater Telenor devet. ključnom se smatra regulacija Liparskog potoka.

od trafostanice KG08 ka Rači. naspram Motela Košuta. Elektroenergetska infrastruktura Konzum opštine Lapovo se napaja električnom energijom preko TS 110/35/10 kV/kV/kV KG 0018. ka TS KG08. Ova trafostanica povezana je dalekovodom 110kV broj 1171 sa trafostanicom KG2 Petrovac sa jedne.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca. Maj nedostaje 8km rekonstrukcije. Rači. Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. za sopstvene potrebe.5MVA pa je njeno proširenje moguće ukoliko se za tim ukaže potreba. Za rekonstrukciju je preostalo svega 20% mreže. sa druge strane. Brzanu. Od trafostanice KG0018 polaze dalekovodi 35kV ka Batočini.ka Rači. u dosta je lošem stanju i koristi se samo kao rezerva. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1546 i KG08 potrebno je rekonstruisati 1000 m. Trafostanica KG08 po potrebi se može proširiti do maksimalnog kapaciteta od 2h12MVA. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1606 i TS1549 nedostaje 700 m kabliranja. stepena iskorišćenosti 65%. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1552 nedostaje 400 m kabliranja. i dalekovodom broj 144 sa termoelektranom Morava u Svilajncu. Centar bi se nalazio na samom izlazu sa auto-puta. a kroz manji deo i 110kV. U trafostanici KG0018 postoji izrađen temelj za dodatni transformator 31. dok bi prostor za utovar i istovar trebalo da zauzima 800m2. Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna trafostanica 35/10 kV/kV. očekivana je izgradnja trafostanice 110/10 kV/kV kapaciteta 28 MVA. Dalekovod ka Rači je u lošem stanju.Slatina i Živana Pavlovića. kao i određeni broj trafostanica 10/0. kao i dupli dalekovod ka Žirovnici.5/10. Dalekovod 35kV. stepena iskorišćenosti 70%. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. mogu se izgraditi trafostanice odgovarajućeg naponskog nivoa i kapaciteta. kapaciteta 2h4MVA. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1555 nedostaje 300 m kabliranja. U okviru istog kompleksa aktuelno je kabliranje dalekovoda 35 kV u dužini od 850 m. koji polazi od KG08. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 53 . Ukoliko budući investitori iskažu potrebu za isporukom veće količine energije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza iznosi 600m2. Kroz buduće radne zone prolaze dalekovodi 35kV. Karađorđevoj . a treći ka TE Morava u Svilajncu. Niskonaponska mreža je u dobrom stanju. kapaciteta 31. Dalekovodu 10kV. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1555 i TS1625 nedostaje 500 m kabliranja. Od trafostanice KG08 polaze tri dalekovoda 35kV . namenjenom za napajanje kompleksa fabrike 1. Zmaj Jovinoj.5MVA. KG08. Manji deo dalekovoda zahteva rekonstrukciju. Prema podacima aktuelnog Generalnog plana opštine Lapovo.4 kV/kV u kompleksu Kronospan.

duž auto-puta postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica ) sa MRS (merno-regulaconom stanicom).planirano je dodatnih 98 ha površine za njeno proširenje – Radna zona II nema postojeću. u neposrednoj blizini postojeće radne zone. distributera prirodnog gasa. nakon realizacije. korišćenje obnovljivih izvora energije Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata: uglja.30 ha. Od toga 35. prema potrebama.planirano je 10. otklanjanje šteta i dr). Način građenja svakog objekta ove infrastrukture uvek se definiše tehničkim. gas. obezbeđivaće se iz sistema distribucije prirodnog gasa. Toplotna energija za grejanje objekata i tehnološke potrebe.30ha za njeno proširenje Ukupne površine planiranih zona iznose 122. poštujući tehničke uslove distributera gasa.30ha .30 ha je u državnom. stanovništva. biće. – Radna zona III na postojećih 10. lociranom pored postojeće GMRS. Prema podacima preuzetim iz Generalnog plana opštine Lapovo. od krucijalnog značaja za celokupnu teritoriju opštine Lapovo. prema posebnim potrebama tehnološkog procesa za svaku od trasa gasovoda. Kapaciteti (veličine) objekata gasovodne gradske mreže određivaće se naknadno. u neposrednoj blizini ovog dela radne zone. ali je planirana na 14ha površine. Ograničenja razvoja i izgradnje energetske infrastrukture ogledaju se u konfliktu između korišćenja energetskih resursa i zaštite životne sredine (zemljišta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Termoenergetska infrastruktura Elektro. Za kompleks radne zone sa druge strane auto-puta postji potreba za izgradnjom GMRS Lapovo III sa MRS. zaštita životne sredine. Na teritoriji opštine Lapovo planirane su sledeće radne zone: – Radna zona I na postojećih 25 ha . pritiska do 4 bara. energetskim i drugim uslovima nadležnog preduzeća zaduženog za izgradnju te komunalne infrastrukture. Deo novoplaniranih radnih zona snabdevaće se prirodnim gasom iz buduće GMRS Lapovo II sa MRS lociranom pored postojeće GMRS. Distributivni sistem gasovoda od polietilena. obe predviđene da zadovolje potrebe široke potrošnje snabdevanja gasom u opštini Lapovo. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere za smanjenje konflikata i saniranje negativnih posledica (programi rekultivacije/ revitalizacije. itd). a 87 ha u privatnom vlasništvu. stimulisanje primene novih tehnologija proizvodnje energije. naročito onih koje doprinose racionalnom korišćenju energije. toplovod Stepen elektrifikacije opštine (%) 85 Pokrivenost gasovodom (%) 18 Broj priključaka na gasnu mrežu 140 Pokrivenost toplovodom (%) / Broj priključaka na toplovodnu mrežu / Izvor: Lokalna samouprava Sa aspekta korišćenja energetskih izvora i energetske infrastrukture. tečnog goriva i električne energije. tehničkim uslovima. Novoplanirani i postojeći objekti snabdevali bi se sa planirane mreže gasovoda. opština Lapovo je utvrdila svoje ciljeve: – Izgradnja razvodne i distributivne gasovodne mreže – Funkcionalno korišćenje i štednja neobnovljivih resursa. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 54 . štednja proizvedene energije.

a za 2006 .450. njihova eksploatacija bi se tretirala kao dopunski energentski resurs za snabdevanje grada toplotnom energijom.000 dinara. godinu su 2.2. površine predviđene za privredne delatnosti iznose 122. Na snazi je prethodno pominjani Generalni plan za vremenski period do 2020.30 ha.150. godine. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 55 .000 dinara. Prihodi opštine od izdavanja urbanističko-tehničkih dozvola za 2005. Prostorno planiranje Prostorni plan ne postoji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ukoliko bi se prilikom istraživanja geotermalnih potencijala na teritoriji opštine Lapovo došlo do značajnih rezultata o raspoloživim kapacitetima te vrste energenata. Po Generalnom urbanističkom planu.

Ulažu se napori da pomenuta manifestacija preraste u tradicionalnu izložbu umetnika železničara. OOSR Morava je članica Saveza sportskih ribolovaca Srbije. Republike Srpske i Srbije. Udruženje sportskih ribolovaca Morava iz Lapova. Turističke lokacije Ulica kralja Petra I predstavlja najatraktivniju turističku lokaciju na teritoriji opštine Lapovo. Manifestacija je regionalnog karaktera. Lokomotiva sa vagonom. Obala Velike Morave – Velika Morava.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Turizam Planski razvoj turizma u opštini Lapovo otpočeo je proširenjem delatnosti Centra za kulturu Stefan Nemanja. pored navedenih izložbi. Od rečne luke Smederevo (Koridor 7) Lapovo je udaljeno 45 km. izložba menja naziv u Grad muzej železnice. ova varoš postaje Grad muzej železnice. protiče kroz teritoriju opštine Lapovo dužinom od 12 km. godine. na raskršću istoka i zapada. Tokom 2006. Bugarske. već 11 godina. obuhvati i 56 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Organizacijom ove manifestacije. trenutno okuplja više od 150 ribolovaca koji se staraju o ribljem fondu na teritoriji opštine. Kulturno-turistički centar postaje član Turističke organizacije Srbije. godine pod nazivom Duž pruge.120 km. razglednica i monografija. Turistički potencijal ove lokacije nije iskorišćen u potpunosti. Lapovo se nalazi u centralnom delu Srbije. Potrebno je očistiti. Ubrzo nakon ove reorganizacije. Održava se tokom septembra i oktobra meseca. pretvorena je u izložbeni salon ispunjen muzejskim eksponatima. Odlukom Skupštine opštine Lapovo.manifestacija koja predstavlja izložbu eksponata i etno-proizvoda ručne izrade. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. U novije vreme ova reka je ispravljena presecanjem meandre. Kompletna rekonstrukcija ulice obuhvatila je izradu pratećih instalacija i postavljanje turističke signalizacije čime je ulica postala ukras opštine. tako da sada njena dužina. a poseti je oko 2000 gostiju. turizma i usluga ulica je rekonstruisana. iznosi 7 km. Turističke manifestacije Međunarodna izložba umetnika železničara Srbije .Atina. namenski doterati obalu. Nakon tih intervencija. bavi se Udruženje žena Moravske šarenice. te time stiče pravo da zakonski i planski radi na razvoju turizma u opštini Lapovo. najveća reka Republike Srbije. na Koridoru 10. a izložena su 52 dela. Tada je učestvovalo dvadeset troje umetnika iz Mađarske. Duž novoformiranog neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. osmišljena tako da. kreditnim srerdstvima dobijenim od Ministarstva trgovine. odgovoran za izradu turističkog propagadnog materijala: prospekata. U ovoj opštini stanovništvo je živelo i živi od rada na železnici. Opština Lapovo je jedinstveni muzej pod otvorenim nebom. promenom njegovog naziva u Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja.manifestacija prvi put održana 2007. pretvorena u pešačku zonu. a na podjednakoj je udaljenosti od aerodroma u Nišu i Beogradu . Godine 2008. sprovesti elektro i gasne instalacije. Imajući u vidu ovu tradiciju koja se naslanja na sadašnjost i dobrim delom je oblikuje. tj. odnosno na polovini puta koji od Instambula vodi ka Minhenu. Na teritoriji opštine postoji jedan Informativni centar sa vodičkom službom. Dan Moravskih šarenica . između auto-puta Beograd Niš i međunarodne pruge Beograd . postavljena na početku Ulice kralja Petra I. značajno posluživši pomenutoj turističkoj nameni. Povoljan geografski položaj opštine Lapovo može biti presudan za dalji razvoj turizma na njenoj teritoriji. Prethodnih godina bila je održavana pod imenima Praktika i Domaća radinost. ova lokacija bi zablistala neskrivenom lepotom.

Prosečan broj noćenja domaćih i stranih turista kretao se u intervalu od jedne do dve noći. drugi smeštaj. kako bi se. U okviru Motela postoji i suvenirnica. Objekat poseduje adekvatan parking za svoje goste. Najznačajniji (jedini) objekti pomenute namene su Motel Košuta i Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije.1% u odnosu na 2000. trebalo bi naglasiti neophodnost sinhronizacije aktivnosti svih činilaca odgovornih za turizam opštine. 2003. Tri fenjera i Lara čije su usluge bazirane na specijalitetima tradicionalne kuhinje. Omogućuje i usluge prenoćišta u 7 dvokrevetnioh soba (u planu je osposobljavanje još 10 soba za prenoćište). godine. Motel ima restoran čiji je kapacitet 150 mesta. Prema ovim podacima evidentno je značajno umanjenje broja poseta i noćenja nakon 2000. rezultat smanjenja broja poseta domaćih turista. Motel Košuta je objekat sa 9 dvokrevetnih soba i dva apartmana. godine. Ovaj pad je. treći atraktivne lokacije. Smeštajni kapaciteti Opština Lapovo oskudeva u objektima namenjenim smeštaju turista. Ovaj ugostiteljski objekat ima kapacitet od 120 mesta u restoranu. Rad Udruženja žena Moravske šarenice daje za pravo da govorimo o sadržajima iz etno-turizma. Jer. omogućio njegov razvoj. jedni imaju događaje. godine zabeleženo je umanjenje od 78. Statistički podaci koji se odnose na broj ostvarenih poseta i noćenja u objektima na teritoriji opštine Lapovo odnose se na period do 2003. Naime. Na kraju dela dokumenta koji se odnosi na sektor turizma opštine Lapovo. tako da nismo u mogućnosti da protumačimo ove podatake za poslednji period.. Pomenutu manifestaciju prosečno poseti 800-1000 gostiju..STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza razmenu iskustva sa gostujućim udruženjima slične orijentacije. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 57 . na teritoriji lapovske opštine. na pravi način. Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije nalazi se preko puta Motela Košuta. Košuta se nalazi na izlazu sa autoputa Bograd . godinu. Potrebno je izaći na tržište sa zajedničkim turističkim ponudama. Od ostalih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Lapovo treba pomenuti restorane Straževica. u najvećoj meri. U okviru ovog objekta ubraja se i mala sala sa 500 mesta i prostrani parking prostor.Niš ka Kragujevcu. Primenjena metodologija prikupljanja pomenutih podataka nije obuhvatila period nakon 2003. godine.

Što se tiče dijagnostike obezbeđuju se laboratorijske usluge. kao ni specijaističko-konsultativne službe. naročito dečija zdravstvena zaštita.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zdravstvena i socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Zdravstvena zaštita građana Lapova obezbeđuje se samo u okviru Doma zdravlja. posebno u oblasti dijagnostike – Nedostatak i dotrajalost sanitetskih vozila – Nedostatak visoko obazovanih kadrova U evidenciji Doma zdravlja otvoreno je 5. U ustanovi je zaposleno 50 radnika.300 zdravstvenih kartona kod lekara opšte prakse. Dnevno se prosečno izvrši 300 zdravstvenih pregleda. u skladu sa Zakonom. odrasle i žene kao i stomatološke usluge. preuzima nadležnosti i ovlašćenja za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. 2006. Vikendom je. obezbeđeno kontinuirano davanje terapija. Zdravstvena zaštita se obavlja do nivoa primarne zdravstvene zaštite i obuhvata decu. Broj lekara.996 kartona medicine rada. koji zdravstvene usluge pružaju tokom 24 časa. težište zdravstvene zaštite se prebacilo na rad izabranog lekara. Postoji tendencija da se tokom 2008. Pregled zdravstvenih ustanova Kadrovska struktura zdravstveni radnik sa vss zdravstveni radnik sa sss 27 specijalisti nemedicinsk o osoblje 12 na specijaliz 2 Zdravstveni centar Domovi zdravlja Zdravstvene stanice Ambulante (mesto) Dom zdravlja Lapovo Lapovo 5 lekari 4 11 Izvor: Lokalna samouprava Pokrivenost mreže zdravstvenih usluga daleko je ispod nivoa potreba građana.300 kartona ginekogije. takođe. godne opština Lapovo. zubnih lekara i farmaceuta u zdravstvenoj službi. godine. godine osnaži preventivna zdravstvena zaštita i podigne kvalitet rada laboratorije. Tokom 2007. 1. godine Lekari u pojedinim službama Ukupno lekara Opšte i specijal nmedicine Za borbu protiv TBC Za zdravstvenu zaštitu žena Za zdravstvenu zaštitu predškolske dece Za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Za zaštitu i lečenje zuba Diplomirani farmaceuti Broj stanovnika na jednog lekara 12 9 _- 1 1 - 1 - 686 58 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . radom po smenama i noćnim radom hitne službe koja nije registrovana. Dom zdravlja ne poseduje radiološku zdravstvenu zaštitu. Adekvatno pružanje zdravstvenih usluga onemogućeno je usled postojanja različitih činilaca: – Veliki broj starih koji žive sami – Nedovoljna opremljenost službi savremenom medicinskom opremom. Od 2007. 2. Tokom Noći i vikendom organizovano je dežurstvo za neodložnu medicinsku pomoć.020 kartona predškolske i školske dece i 3. ukazivanje hitne medicinske pomoći pri saobraćajnim nesrećama na koridoru 10.

strateška dokumenta doneta na nacionalnom nivou (Strategija za smanjenje siromaštva. Lapovo U opštini se primećuje blagi trend starenja populacije što ima za posledicu i porast hroničnih bolesti (hipertenzija. maligne bolesti i dr). laboratorijskih analiza. permanentno usavršavanje) da održi korak sa savremenim tendencijama u medicini. osim odseka za patronažu. Zbog prirode hroničnih bolesti povećava se broj poseta lekaru. nije u prilici da adekvatno odgovori na postavljene izazove koje nosi proces decentralizacije. Sa druge strane. snimanja. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 59 . izuzetno je visok. Tehnička opremljenost zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova Zdravstvena oprema sanitetsko vozilo zubarski aparat ultrazvuk sterilizator inhalator ginekoloski sto spektrofotometar destilator kolposkop mikroskop vakum aparat vodeno kupatilo spirometar defibrilator klima uredjaj kompjuteri štampaci veš masina termokauter skidač zubnog kamenca 4 1 1 7 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 11 4 1 1 1 Izvor: Lokalna samouprava Dom zdravlja Lapovo. što bitno utiče na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga. dijabetes. Usled brzog razvoja dijagnostike i rehabilitacije Dom zdravlja ima finansijskih i drugih problema (primena novih metoda. vožnji sanitetom. hronični degenerativni reumatizam. Stragija reforme sistema socijalne zaštite i dr). Gotovo 1/3 stanovnika učestalo koristi zdravstvenu zaštitu. a opština Lapovo. nerazvijenog građanskog društva i minimalnih kapaciteta Opštinske uprave i resornih institucija. usled nepostojanja Centra za socijalni rad. predviđaju aktivno uključivanje svih relevantnih aktera na lokalnom nivou. obezbeđuje i prati ostvarivanje prava građana u ovoj oblasti. u poređenju sa republičkim prosekom (369).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Broj stanovnika na jednog lekara. Problemi proističu iz više uzroka: – Kontinuirani rad neodložne medicinske pomoći angažuje veliki broj izvršilaca i skupu opremu (sanitet i sl) – Otežano organizovanje preventivnog rada s obzirom da. ne postoje posebne organizacione jedinice za preventivni rad – Sporo postavljanje dijagnoza s obzirom da su mogućnosti dijagnostike u Domu zdravlja oskudne. Socijalna zaštita Opštna Lapovo se od svog osnivanja suočava sa problemom izostanka institucionalizovanog sistema socijalne zaštite građana koji bi trebalo da evidentira.

dok se usluge pomoći u kući realizuju povremeno. sportski. medicinske i pishosocijlne podrške starima. 2006. 2007. Kapaciteti Opštinske uprave za socijalnu zaštitu ne prelaze granice minimuma propisanog zakonom. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 60 . skloništa. 47 58 66 12 14 16 10 13 15 8 9 11 7 8 10 6 8 9 4 6 5 127 139 152 Ukupno 10 12 14 7 9 11 24 25 27 30 32 34 32 35 38 Ostali korisnici 241 20 58 24 26 28 Izvor: Lokalna samouprava Analiza postojećeg stanja ukazuje da je na teritoriji opštine evidentan nedostanak adekvatne egzistencijalne. Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Sa kombinov. kvalitetnije i stručnije pružao zakonom predviđene usluge socijalne zaštite građanima opštine: pomoć u kući. umesto dosadašnjeg odeljenja međuopštinskog Centra za socijalni rad (Batočina. Lapovo. prihvatilišta itd. Rača u kome je zaposleno samo jedno lice).000 dinara godišnje za najugroženije građane opštine Lapovo. sa minimalnim kapacitetima. kulturni) za stare. zahvaljujući angažovanju Crvenog krsta. Smetnjama Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Punoletna lica Materijalno neobezbeđen a lica Ostarela lica Fizički i psihički ometena lica Ugroženi porodičnom situacijom Nezbrinuta lica Ometeni u fizičkom razvoju Mentalno zaostali Ostali korisnici Ukupno 2000. uslugama nege u kući. 2005. obrazovni. 202 148 281 115 80 152 31 45 93 11 6 8 15 11 20 3 4 30 3 4 412 230 365 Ukupno Godina 16 15 33 90 56 78 43 73 98 7 - 15 66 98 Izvor: Republički zavod za statistiku Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Ometeni u fizičkom razvoju Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Ostali korisnici Sa kombinov. bavi se samo Dom zdravlja. Smetnjama Ugroženi porodičnom situacijom Punoletna lica Fizički i psihički ometena lica Nezbrinuta lica Materijalno neobezbeđena lica Ostali korisnici Ostarela lica Mentalno zaostali Godina Ukupno 2005. Pored toga. 2003. programi prevencije bolesti zavisnosti. Pored redovnih izdvajanja iz budžeta opštine za socijalnu zaštitu (720. nije organizovan rad narodne kuhinje.000 dinara ili 0. ne postoje organizovani sadržaji (zabavni. odeljenje u Lapovu Neophodno je osnivanje samostalnog Centra za socijalni rad koji bi. dnevni boravci. a posebno je uočljiv nedostatak ljudskih i organizacionih kapaciteta za adekvatnu socijalnu brigu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled ustanova socijalne zaštite Ustanova Projektovan kapacitet jedna kancelarija Trenutno zbrinjava teritoriju opštine Lapovo lekari Zaposleni konsultanti vaspitači pedagog pravnik psiholog Izvor: Lokalna samouprava ostali direktor socijalni radnik - Centar za socijalni rad. izdvajaju se i sredstva u iznosu od 600.77% sredstava budžeta).

Od dvanaest odraslih smeštenih u ustanove socijalne zaštite. nasilje u porodici) i povećanim procentom migracije mladih u druge opštine. Starateljstvo CSR Korisnici jednokratne novčane pomoći 7 154 jedno dete je napušteno od strane majke nepoznatog očinstva Podaci o strukturi korisnika ne postoje Deca na hraniteljstvu 3 drugo dete je školskog uzrasta čija majka zbog bolesti ne može o njemu da se stara treće dete bez oca i majke i trenutno se vodi postupak za njegovo usvajanje.godini – izveštaj odeljenja CSR Batočina u Lapovu Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 61 . socijalno izolovane čiji bi se kapaciteti mogli aktivirati. Pored navedenog. kao i njihovih porodica. Petoro su smešteni u gerontološke centre: troje u Kragujevcu i dvoje u Jagodini. Od ovog broja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza U svojie redovne aktivnosti Crveni krst je 2003. a većina boluje i od hipertenzije. Tokom realizacije ovog programa formirana je baza podataka o 114 korisnika/ca (19 muškaraca i 95 žena). sportski. primetan je trend izostanka zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima. godine uvrstio i program brige o starima koji se uspešno sprovodio u saradnji sa španskim Crvenim krstom. Usluga Broj korisnika Struktura korisnika 3 porodice dve četvoročlane jedna dvočlana 24 13 radno nesposobnih korisnika koji tokom cele godine primaju pomoć 11 radno sposobnih korisnika sa mogućnošću obnove zahteva 12 odraslih osoba 11 dece 5 normalnog razvoja 2 umereno ometena u razvoju 1 lako ometena u razvoju i 1 teško 23 2 teže ometene u razvoju Smeštaj korisnika u ustanove soc. Sledeća tabela daje podatke o strukturi socijalne zaštite opštine. Usled nepostojanja razvijenih organizacija građanskog društva u opštini ne postoje sadržaji (zabavni. dok 5% korisnika živi od socijalne pomoći. Pored toga.9%. nepokretnih/polupokretnih korisnika koji žive sami (najbliskiji rođaci žive ili u drugom gradu ili u inostranstvu) je 9. obrazovni. * Korisnici socijalne pomoći u 2005. Posebnu pažnju lokalne zajednice zahtevaju problemi dece koja čine 20. Broj starih lica kojima je pomoć neophodna mnogo je veći. kulturni) za stare.zaštite Komentar Materijalno obezbeđenje porodice U poslednjih pet godina nema tendencije povećanja korisnika MOP-a. Hranjeništvo 3 U tri hraniteljske porodice smeštena su gore navedena lica. ali su mogućnosti ograničene. Izostanak organizovane i planske društvene brige o porodici (nepostojanje savetovališta za mlade i roditelje) rezultiralo je povećanjem broja porodica sa disfunkcionalitetom (maloletnička delikvencija. alkoholizam i narkomanija.32 % ukupne populacije. sedmoro su duševno oboleli i smešteni u Zavod u Malim Pčelicama u Kragujevcu. Broj hroničnih bolesnika (asmatičari i dijabetičari) je 11. 95% korisnika su penzioneri. lokalna zajednica nije upoznata sa problemima i potrebama osoba sa invaliditetom što dovodi do njihove izolovanosti i stigmatizacije.

stranih jezika.13 polaznika Osnovna škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima. Trebalo bi opremiti i kabinete za održavanje nastave fizike. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 62 . neadekvatna i ne zadovoljava kriterijume neophodne za bezbedan i funkcionalan boravak dece i radnika ustanove. stolice. Osnovno obrazovanje Osnovna škola Svetozar Marković smeštena je u centralnoj (576 učenika) i dve krilne škole (118 učenika) i zapošljava 47 radnika. posebno kabinet za informatiku. 113 Broj dece korisnika Broj preko 11 vaspitača do 5 časova 9-11 časova časova 15 2 1 17 10 10 Izvor: Lokalna samouprava 157 12 Neophodno je i opremiti vešeraj novima aparatima i mašinama većeg kapaciteta. Rekonstrukcijom i dogradnjom objekta stvoriće se uslovi za prijem dece koja su na listi čekanja. zameniti stolariju. Neophodna je i zamena kompjutera neophodnih za rad finansijske službe. garderobne ormane. hemije. 4 medicinske sestre. Zapošljava 28 radnika: direktor. čime bi prostor namenjen deci predškolskog uzrasta. Lokomotiva i izrada projekta garaže. Zbog dotrajalosti opreme i povećanog broja dece. Pre svega bi trebalo nabaviti nove radne stolove. Pregled predškolskih ustanova Naziv institucije Ustanova za decu Naša mladost Lapovo Odeljak Vozić Lapovo Odeljak pri OŠ Lapovo Lokacija M.Pupina. srazmerno broju korisnika usluga. godine. kako bi se osposobila sala za fizičke aktivnosti koja je Rešenjem građevinske inspekcije zabranjena za upotrebu. popraviti krov. tehničkog obrazovanja. neophodna je nabavka nove oprema za radni prostor namenjen deci u svim vaspitnim grupama. Podmiruje potrebe smeštaja i brige 206 mališana. fasadu i staviti nove oluke zbog kojih se pojavila vlaga. ograde prema Ž.D. kao i kupovina audio-vizuelnih sredstava za vaspitnoobrazovni rad. postao funkcionalniji. 2 Karadjordjeva 44/8 Solunska. 18 vaspitača. planirana je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. u Lapovu postoji i Niža muzička škola sa 28 polaznika: – Odsek klavir . a samim tim i prijem novih radnika. Ustanova za decu predškolskog uzrasta radi od 1979. Pored toga. U planu je rekonstrukcija i dogradnja objekta u Ulici Mihajla Pupina broj 2.15 polaznika – Odsek harmonika . Oprema je zastarela.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Obrazovanje Predškolsko obrazovanje Dečija ustanova Naša mladost poseduje sopstveni objekat u centru Lapova i 2 odeljenja u mestu. 2 administrativna radnika i 4 radnika u tehničkoj službi. krevetiće.S. Pored redovne osnovne škole. Potrebno je završiti fiskulturnu salu. police za didaktička sredstva.

Zapošljava 34 radnika. nešto manje od republičkog proseka (22. jer dolazi do prezasićenja tržišta ovim zanimanjima usled čega se smanjuje broj učenika zainteresovanih za ove profile što. Ovaj podatak dovoljno govori o potencijalu opštine koji zaheva posebu društvenu brigu. škola će moći da primi učenike svih predviđenih profila. otežava formiranje odeljenja. a dece školskog uzrasta 9. škola ne može da realizuje program razvoja kojim se predviđa proširenje delatnosti uvođenjem novih profila obrazovanja. U opštini Lapovo uočava se niži procenat dece predškolskg i školskog uzrasta u odnosu na republički prosek gde je udeo dece predškolskog 6. itd) Srednje obrazovanje Srednja škola za ekonomiste. privremeno je smeštena u objekat Osnovne škole Svetozar Marković. dok se završetak novog očekuje za narednu školsku godinu. tehn.3% ukupnog broja stanovnika. Iz pomenutih razloga može doći do viška nastavnog osoblja i prostora tokom narednih godina koji bi trebalo na adekvatan način iskoristiti. inkluzivno obrazovanje. napraviti novu garažu jer je stara srušena zbog izgradnje srednje škole. 9 13 14 Žen. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 63 .3%). frizer 8 10 9 Muš. S obzirom da srednja škola u Lapovu nema sopstveni objekat. istovremeno. Pregled osnovnih škola Naziv škole OŠ Svetozar Marković Odeljak 3 Odeljak 4 Lokacija Kosovskih junaka 10 Karađorđeva 139 Solunska 113 Broj nastavnika 39 4 4 Broj učenika 576 67 51 Broj učenika po razredima I II III IV V VI 51 13 6 43 13 13 50 19 18 57 22 14 110 90 VII 85 VIII 90 Izvor: Lokalna samouprava Potrebno je naglasiti da se broj dece predškolskog i školskog uzrasta konstantno smanjuje svake godine. junaka 10 34 27 13 37 Broj učenika po smerovima/razredima smer I II III IV 35 37 29 34 Ekon. a osoblju naći odgovarajuće zaposlenje (produženi boravak. preći na grejanje na gas. sa punim radnim vremenom u predmetnoj nastavi. Neophodno je. ukoliko se ukažu mogućnosti. kuvare i konobare sa 248 srednjoškolaca.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći problem centralne škole je grejanje na čvrsto gorivo.1%. U opštini Lapovo deca uzrasta do 18 godina čine 20. i 9 radnika sa nedovoljnim fondom časova. Sanacija zgrade Srednje škole je u toku i po njenom završetku. frizer 5 8 Konobar 10 11 16 Kuvar Izvor: Lokalna samouprava Izabrane struke vremenom bi trebalo menjati novim. takođe. frizere. Pregled srednjih škola Naziv škole Lokacija Broj nastavnika Broj učenika 135 36 Srednja škola Kosov. Trebalo bi renovirati kotlarnicu i kotlove i.6%.

koji ovu opštinu ne prepoznaju kao centar svojih životnih interesa i pored toga što se iz budžeta izdvajaju određena sredstva za njihovo stipendiranje. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 64 . problem se javlja kod motivacije mladih. visoko obrazovanih kadrova.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Više i visoko obrazovanje U Lapovu postoji i radi Viša poslovna škola iz Čačka koju pohađaju 82 studenta. Međutim. carine i budžet – Informacione tehnologije i sistemi – Preduzetništvo Planirano je da se nastavna baza Lapovo osamostali u autonomni fakultet. Pregled strukture Više poslovne škole Naziv škole Viša poslovna škola .Čačak Lokacija Broj studenata po Broj Broj nastavnika studenata smerovima/godinama smer I redov vanr redov vanr II 21 III 21 19 IV Njegoševa 33 44 82 Finansijski menadžemt Poslovna ekonomija i preduzetništvo 21 Izvor: Lokalna samouprava Više i visoko obrazovanje beleži blagi rast. U okviru škole postoje smerovi: – Turizam i ekologija – Porezi. što je posebno važno jer postoji nedostatak visoko obrazovanih kadrova u opštini Lapovo.

Članovi Kluba su učestvovali na velikom broju samostalnih i zajedničkih izložbi održanih u Lapovu i drugim gradovima u Srbiji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Kultura i sport Kultura Kultura opštine Nosilac kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. zatim galerijski prostor površine 120 m2 opremljen Brilux rasvetom. a koju ostvaruje kroz radionice. a čine ga dve folklorne sekcije igrača. da bi 2004. godine Centar je domaćin Međunarodne izložbe železničara umetnika. OB Slovo bila je smeštena na 52 m2. Plesni klub Art dens. kako deci i omladini. kao i drugim pozorišnim trupama pri kulturnim centrima na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Lapovo je postalo muzej pod otvorenim nebom Grad muzej železnice. godine. kao i Likovni klub Svetlost u čijem sastavu radi nekoliko umetničkih fotografa. pet akademskih i dvadesetak samoukih slikara. Opštinska biblioteka Slovo ima kontuiniranu kultuno-obrazovnu delatnost kojom se obraća.000 monografskih i nekoliko desetina naslova serijskih publikacija. godine kao samostalna kulturna ustanova. Time je i Centru pripisana uloga strateški važnog promotera svih kulturnih dešavanja u Lapovu koje. fotokopir. S obzirom da je Lapovo grad koji je živeo i živi od železnice. pozorišna i likovna dešavanja. pre svega. Internet klub. osnovana 1995. takmičenja. juna već čitavu deceniju. svetla i udobna čitaonica. Zavičajni fond poseduje 3. a tokom svog postojanja je. narodni orkestar sa pevačima. Pored toga. Zgrada u kojoj je smešten Centar sagrađena je pedesetih godina prošlog veka.700 posetilaca različitih dešavanja iz oblasti kulture. KUD Lapovo broji 110 članova. Ova manifestacija okuplja oko 30 književnih stvaralaca iz cele Srbije. ujedno. Sadržajan kulturni program ostvaruje se zahvaljujući. Centar trenutno zapošljava 4 radnika. predstavljaju svojevrsne turističke razglednice ove opštine. tako i odraslima. Korisnicima su na raspolaganju prostrana. Pozorištem Masuka iz Velike Plane. Centar karakteriše bogat i raznolik kulturni program realizovan kroz muzička. konkurse i izložbe. šest računara. Pod okriljem Kulturnog centra deluju i Udruženje žena Moravske šarenice. predavanja.odsek klavir i harmonika. uspešnoj saradnji sa drugim kulturnim institucijama iz države. Od 2007. Knjaževsko-serbskim teatrom iz Kragujevca. zahvaljujući donaciji Južnomoravskog regiona Češke Republike. KUD Lapovo osnovano je 1993. dobila nove prostorije površine 181 m2. Odlukom Skupštine opštine. Na početku rada. kao i sredstvima Ministarstva kulture. književne susrete. Pored Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja. likovna Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 65 . U poslednje dve godine učestala su gostovanja beogradskih pozorišta. OB Slovo razvija i sopstvenu izdavačku delatnost. dograđivana i adaptirana. štampači.690 jedinica. U ovoj ustanovi kulture trenutno radi petoro radnika. Sredstvima pomenute donacije. Poslovna politika Biblioteke kreće se u pravcu što bolje informisanosti i računarske pismenosti stanovništva opštine. kao i učionički prostor za izvođenje obuka iz informatike i stranih jezika. Centar predstavlja vodeću kulturnu instituciju na teritoriji opštine i godišnje ugosti oko 10. Tradicionalna manifestacija Biblioteke Dan književnog kluba održava se svakog 27. U okviru Centra postoji i Muzička škola Božidar Trunić . Biblioteka je opremljena savremenom tehnikom i brojnim novim naslovima. Centar poseduje bioskopsku salu sa 250 mesta koja ima instalirano grejanje i bioskopski stereo sistem Dolby. Pozorištem iz Svilajnca. razvoju kulturnih delatnosti na teritoriji opštine umnogome doprinosi Opštinska biblioteka Slovo. amaterski Teatar 96 sa oko 20 članova. Posebno treba istaći saradnju sa Gradskim jagodinskim pozorištem. Fond Biblioteke broji 19. faks i druge usluge. a koristi ga više od 500 članova. godine kao udruženje građana čija je osnovna aktivnost javno scensko izvođenje kulturnih programa. u više navrata.

do 15. Na manifestaciji je tom prilikom izlagalo dvadeset troje učesnika iz Mađarske. Kulturno-istorijska baština Kulturno-istorijsku baštinu opštine Lapovo uglavnom čine spomenici posvećeni burnim istorijskim dešavanjima na prostoru opštine i njene okoline: – Spomen česma 1804 . Republike Srpske i Srbije. posebno zbog velikih ulaganja u infrastrukturu i razvoj same opštine. Kulturne manifestacije Već pomenuta Međunarodna izložba železničara predstavlja kulturnu manifestaciju najznačajniju za definisanje kulturnog identiteta opštine Lapovo. vojnom komandantu Ravnogorskog pokreta u Srbiji. godine od podizanja Prvog srpskog ustanka – Spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu koji se takođe nalazi u gradskom naselju – Petrov grob koji se nalazi na lokaciji Grabovački potok. Spomenik se nalazi u ulici Kralja Petra – Spomenik borcima palim u NOR-u. godine. treba pomenuti i manifestaciju koju poslednjih 10 godina organizuje Opštinska biblioteka Slovo .2004. Bugarske. Naviknuti na svakodnevno rabljenje jezika u kojem boravi duša naroda. slabom razumevanju i zaštiti kulturnih dobara. posvećen grupi od 118 boraca poginulih braneći železnički čvor od nemačke vojske. godine pod nostalgičnim nazivom Duž pruge koji je trebalo da podseti na zaboravljene stanične zgrade. od 7 do 15 godina i preko 15 godina starosti. koja se nalazi u gradskom naselju podignuta povodom proslave 200. Pored toga. posvećen grupi od 52 streljana rodoljuba. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 66 . nedostatak novca predstavlja prepreku za realizaciju kvalitetnih programa koji bi doprineli podizanju kulturnog života na viši nivo. posvećen Karađorđevom saborcu koji je stradao u borbi protiv turske vojske – Spomen-ploča palim borcima jugoslovenske vojske posvećena grupi od 670 palih boraca i nalazi se na lokaciji Gornje stanice Lapovo – Spomenik streljanim partizanima iz Ćuprijskog zatvora u Drugom svetskom ratu. posetioci ove manifestacije mogu čutii tajne koje jezik otkriva onima što mu služe.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza sekcija i književni klub. ogledaju se i u nedostatku kvalitetnih kadrova za obavljanje specifičnih poslova u kulturi. Spomenik se nalazi u Ulici patrijarha Dimitrija – Spomenik kralju Aleksandru nalazi se ispred zgrade opštine. Bila su predstavljena 52 dela. oktobra 1944. Obe folklorne sekcije su organizovane u tri starosne grupe: do 7 godina. Mogućnosti kulturnog razvoja opštine Lapovo su velike. a posvećen je kralju Jugoslavije Aleksandru I Karađorđeviću – Spomenik đeneralu Draži Mihajloviću. razmeštene ukraj koloseka i koje putnici tek okrznu pogledom. pored onih sa kojima se susreću ostale delatnosti (nedovoljno brz ekonomski razvoj i velike migracije stanovištva). Pored ove.Dan književnog kluba. Organizator manifestacije je Galerija Kulturnoturističkog centra Stefan Nemanja. Tokom dosadašnjeg rada KUD Lapovo imalo je preko 150 nastupa na manifestacijama u zemlji i inostranstvu sa kojih je donelo nekoliko nagrada. Prvi put je održana u Lapovu 2007. kao i zbog sve većih ulaganja u edukaciju stanovništva. Problemi kulturne delatnosti opštine Lapovo. Ovaj spomenik se nalazi na lokaciji Duboka – Spomenik crvenoarmejcima stradalim u borbama za oslobođenje Lapova koje su se vodile od 9. Cilj ove manifestacije je da postane tradicionalna i uključi veći broj umetnika.

Ovim terenima nedostaje potrebna sportska oprema . Ime kluba KK Lapovo OOS ribolovaca Morava ŠK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva LU Lapovo Sport Konjički sport Ribolov Šah Fudbal Rukomet Lov Broj članova 25 155 70 110 40 150 Izvor: Lokalna samouprava Ovi klubovi su registrovani u Sportskom savezu Lapova i od njega dobijaju određena finansijska sredstva za plaćanje osnovnih potreba – kotizacije. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 67 . odbojkaško i igralište za mali fudbal. golovi. streljački. sudije.asfaltirano.asfaltiran. tražeći novac od donatora iz samog mesta.000m² nalazi se fudbalsko travnato igralište i rukometni teren koji pripadaju Železničko-sportskom društvu. na površini od 950m² na kome može da se igra fudbal i košarka – Prostor u centralnoj školi .500m² .1. stonoteniserski i košarkaški klub. Prethodnih godina postojao je veći broj klubova koji se nisu registrovali zbog finansijskih problema: Golubarski klub Mavijan.koševi. osvetljen manji teren na 350m² na kome može da se igra košarka i mali fudbal. obeležen i osvetljen. Postojeći klubovi postižu solidne rezultate tokom takmičarske sezone. Veći deo finansijskih troškova klubovi snose sami. kanalizaciju grejanje i urediti prostor oko nje. Stadion ima odgovarajuće svlačionice i prostorije za sudije. vodu. Na teritoriji opštine Lapovo postoje sportski tereni: – Stadion .na površini od 18. tribine oko rukometnog i fudbalskog igrališta. obeleženo i osvetljeno fudbalsko igralište. U osnovnoj školi u toku je završetak školske sportske hale veličine 2. manji restoran. karate. rukometno.000m² sa 600 mesta za sedenje i posmatranje budućih rukometnih. itd. odbojkaških i drugih utakmica. postoji još nekoliko manjih klubova koji postižu solidne rezultate. Za tehnički prijem sportske hale neophodno je obezbediti priključak za struju. a čini ga košarkaško. Pored ovih. a koji se trenutno ograđuje. Nekada je postojala i atletska staza koja je sada ruinirana – Dvorište osnovne škole u odeljku III . stubovi za odbojku i tribine za posetioce (planirano da se završi u narednom periodu) – Prostor u odeljku IV – asfaltiran.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sport U opštini Lapovo postoji Sportski savez u čijem je sastavu Železničko-sportsko društvo Lokomotiva (fudbalski i rukometni klub) i sportsko lovačko društvo. Hala zadovoljava sve standarde pa će u njoj moći da se organizuju i veća takmičenja. ograđeno.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Informisanje Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedan registrovani elektronski medij – RTV Stil koji je u privatnom vlasništvu. Pored signala ovih medija. a pokrivenost mu se proteže i na susedne opštine. Pregled pokrivenosti nacionalnih i regionalnih medija Naziv medija RTS 1 RTS 2 Pink Fox TV Avala B92 RTV IN Kragujevac RTV K9 Pokrivenost Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Izvor: Lokalna samouprava Prijem signala svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom je odličan na čitavoj teritoriji opštne. opštini Lapovo dostupni su i signali elektronskih medija iz grada Kragujevca. Štampanih medija registrovanih na teritoriji opštine nema. Ovaj medij pokriva celokupnu teritoriju opštine. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 68 .

SWOT ANALIZA OPŠTINE LA P O V O .

..

deo analize koji se odnosi na slabosti. Praktičnost i veoma široku primenljivost ove analize obezbeđuje joj njena jednostavnost predstavljena matricom 2 x 2. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 71 . kultura.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Sektorske SWOT analize Sektorske SWOT analize SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalna zajednice) je metodološki alat. slabosti. pre svega. Predstavljao je osnovni input za definisanje strateških ciljeva i to. sport i turizam – Poljoprivreda i ruralni razvoj – Socijalna i zdravstvena zaštita Svaka od ovih oblasti bila je predmet posebne analize Opštinskog foruma i za svaku od njih su precizno utvrđene snage. Snage su faktori koji jednom području daju prednost. odnosno faktore iz spoljašnosti na koje ne može da utiče. dok šanse i pretnje predstavljaju eksterne elemente. u cilju subjektivizacije svih podataka. u kojoj se nalaze i četiri sastavna elementa SWOT analize: snage. dok pretnje označavaju negativan eksterni faktor koji treba neutralisati. prethodno navedenih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. Slabosti su. šanse i pretnje. SNAGE SLABOSTI ŠANSE PRETNJE SWOT matrica U opštini Lapovo identifikovano je 5 ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja za koje su izrađene SWOT analize. Šanse su eksterne prilike koje treba iskoristiti. šanse i pretnje. slabosti. a koje predstavljaju subjektivizaciju Socio-ekonomske analize opštine Lapovo: – Ekonomija i preduzetništvo – Infrastruktura i zaštita životne sredine – Obrazovanje. Snage i slabosti su interni elementi na koje jedna lokalna zajednica može da utiče. korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice. Naime. faktori koji predstavljaju prepreke razvoju lokalne zajednice. evidentirane slabosti služe kao osnova za kvalitetno planiranje razvoja. tako što će definisani strateški ciljevi ukazivati na potrebu i način eliminisanja tih slabosti. sa druge strane.

rečni tokovi) – Postojanje industrijske zone – Izvršena gasifikacija – Izrađen novi GUP Slabosti – Nedostatak finansijskih sredstava/ Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganje u oblasti ekonomije i preduzetništva – Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. železnička pruga Beograd-Niš-Atina) – Lokalna putna mreža – Elektro-energetska infrastruktura – Magistralni gasovod i lokalna gasovodna mreža – Izvorišta vodosnabdevanja dovoljna – Izgradjena savremena sanitarna deponija po EU zakonima Slabosti – Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) – Loši poljski putevi – Nema sanitarne zaštite izvorišta – Zagadjenja iz dezinfekcione stanice – Postojanje divljih deponija – Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Šanse – Dalji razvoj industrijske zone sa potrebnom infrastrukturom – Izgradnja kanalizacione mreže na celoj teritoriji opštine – Povećanje broja korisnika gasovodne mreže – Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda – Sanacija divljih deponija – Zaštita izvorišta pijaće vode Pretnje – Nedostatak sredstava. zoni i kanalizacija) – Nedovoljan broj stručnih kadrova – Nedostatak hotelskog smeštaja i svih pratećih sadržaja za strane investitore – Nepovoljni uslovi kreditiranja (visoke kamatne stope) – Nedostatak baze podataka o privrednim resursima – Nedovoljna opremljenost lokalne samouprave za podršku privrednom razvoju – Visoka stopa nezaposlenosti – Nedovoljan broj radno sposobnog stanovništva u proizvodnim delatnostima Šanse – Dobar geostrateški položaj-Koridor 10 – Decentralizacija – Alternativni izvori energije (geotermalna energija) – Proizvodnja zdrave hrane – Razvoj turizma – Regionalna saradnja Pretnje – Vezanost za zakonsku regulativu Republike – Neregulisani pravno-imovinski odnosi – Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija – Visoke i promenljive kamatne stope na kreditna sredstva za razvoj privrede – Svetska ekonomska kriza – Neravnomeran ekonomski razvoj u regionu SWOT analiza: Infrastruktura i zaštita životne sredine Snage – Drumski i železnički koridori (koridor 10-autoput E75.svetska ekonomska kriza – Sa porastom ind. zona povećavaju se otpadne vode – Dalje zagadjenje izvorišta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 72 . geotermalne. regionalni put R214.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Ekonomija i preduzetništvo Snage – Razvijen železnički saobraćaj – Razvijena industrija građevinskog materijala – Razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja – Raspoloživo prirodno bogatstvo vodom – ( podzemne.

kultura. – Liderska sposobnost direktora – Povremeni.opremljeni stručni kabineti – Nedostatak termina za sve aktivnosti . sport i turizam Snage – Mlad i stručan kadar zainteresovan za stalno usavršavanje – Visok stepen kolegijalnosti i dobra saradnja – Saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima – Primena novih metoda u nastavi – Samostalni objekat Centra za kulturu – Uredjena sala sa 250 mesta (bioskop-pozorište).mali broj zaposljenih – Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli – Nedostatak garderobera i prostorije za rekvizite u KTC – Mala ulaganja u turističku infrastrukturu – Nedostatak kadrova – Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora Šanse – Pomoć lokalne zajednice u rešavanju postojećih materijalnih problema – Motivacija mladih roditelja za povećanje nataliteta – Uvodjenje obrazovnih profila u skladu sa planom razvoja opštine – Stimulacijom zadržati postojeći kadar(putnike ili mlade kolege) – Veća propaganda učenika sa dobrim školskim uspehom – Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcelu.železnički i drumski – Prirodni i ljudski resursi Slabosti – Nedostatak školskog prostora .sposobni mladi saradnici – Udruženja i klubovi koji osvajaju nagrade – Kancelarija za mlade – Realan Plan razvoja turizma – Lapovo turističko mesto-raskrsnica putevavodeni.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Obrazovanje. kabinetski prostor i višenamenski-600m2. kongresnog i eko turizma Pretnje – Gubljenje motivacije za rad – Gubljenje odeljenja zbog manjeg broja dece – Zapostavljenost kulture u odnosu na druge branše – Ekonomska kriza – Ograničena sredstva za realizaciju kulturnih dešavanja – Ekonomska kriza Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 73 .na kojoj se nalazi zgrada KTC-a i izrada glavnog projekta – Postoji zainteresovanost za rad omladinske pozorišne scene – Mogućnost izgradnje garderobe-postoji projekat u KTC – Mogućnost zaposlenja stručnog kadra – Plasman suvenira i druge robe na turističko tržište – Poboljšanje kvaliteta infrastrukture i usluge – Povezivanje svih aktera društvenog i privatnog sektora – Isplativi turizam kroz oblike ruralnog.dopunske i dodatne – Veliki broj kolega putnika – Rad u dve smene – Sve manji broj upisane dece – Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole – Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu(imovinski odnosi za parcelu) – Ne postoji projekat zgrade – Nestručna radna snaga. galerijski prostor-150m2.

regionalni put R214.nekontrolisani prevoz opasnih materija – Lokalna zajednica ne reaguje na probleme dece i mladih – Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 74 . Rača. železnička pruga BeogradNiš) – Rečni vodotokovi (Velika Morava. Lepenica) – Podzemne vode Slabosti – Usitnjenost poljoprivrednih površina – Loše stanje poljskih puteva – Nepovoljna starosna struktura – Nedovoljna primena agrotehničkih mera – Zastarela mehanizacija – Zapušteno poljoprivredno zemljište – Neplanska proizvodnja – Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta- Šanse – Organska proizvodnja – Vraćanje imovine opštinama – Finansijska podrška iz sredstava Fonda za razvoj – Transevropske mreže (u infrastrukturnim sektorima i turizmu) – Pristupanje Evropskoj uniji – Slobodan protok robe i usluga i kapitala na području Balkana Pretnje – Plasman i otkup poljoprivrednih proizvoda – Nepovoljna zakonska regulativa u oblasti poljoprivrede i turizma – Zavisnost poljoprivrede od vremenskih uslova – Zapostavljenost opštine od strane Republike – Svetska ekonomska kriza – Liberalizacija uvoza poljoprivrednih proizvoda – Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda – Negativna trgovinska politika – Carinske dažbine i količinska ograničenja na izvoz robe SWOT analiza: Socijalna i zdravstvena zaštita Snage – Spremnost opštinske vlasti i lokalne zajednice za unapredjenje socijalne zaštite – Postoji neiskorišćen prostor za decu sa posebnim potrebama . a postojeća su neadekvatno raporedjena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći – Nepostojanje ljudskih. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo – Povećanje obolelih-loša pijaca voda. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenjeu CSR – Gradjani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici pa je gradjansko društvo nerazvijeno i nespremno da adekvatno odgovori zahtevima integralnog sistema socijalne zaštite – Nespremnost lokalne zajednice (institucija/organizacija) da odgovori zahtevima procesa decentralizacije socijalne zaštite – Velike migracije mladih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Poljoprivreda i ruralni razvoj Snage – Raspoloživi ljudski resursi – Kvalitetno poljoprivredno zemljište – Relativno kvalitetan rasni sastav stoke – Relativno nezagađena životna sredina – Povoljni klimatski uslovi – Dobra saobraćajna povezanost (autoput E-75.Razvijena organizacija Crvenog krsta – Dobar geo-strateški položaj opštine(Koridor-10) – koncetrisan prostor za korisnike – Školovan i stručan kadar spreman za dalje usavršavanje – Dobra organizacija službi u okviru doma zdravlja – Redovno obnavljanje opreme – Motivisanost u radu Slabosti – Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna.dezinfekciona stanica.

Crveni krst) – Privlačenje stranog kapitala (termalne vode. železnički čvor – Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Šanse – Dobra medjuopštinska saradnja (deponija. Centrom za socijalni rad.rendgen laboratorija.. Zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom – Razvoj industrije na teritorij i opštine-povećanje broja ljudi-povećanje broja usluga – Razvoj novih specijalističkih odeljenja (urgentna medicina-blizina autoputa. – Donacije za nabavku sanitetskog vozila Pretnje – Povećanje nezaposlenosti zbog restruktuiranja firmi – Povećanje broja porodica sa disfunkcionalitetom i njihovih potreba – Izostanak zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima – Nedostatak novčanih sredstava – Pad nataliteta – Porast morbiditeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 75 .TIR baza) – Uključivanje dijaspore – Dobar geostrteški položaj-blizina auto puta.industrijske zone. radiologija..grad muzej železnice..

dobrim delom. došlo se do najprioritetnijih koje su poslužile za dalji rad na definisanju izjave o Viziji. Ovo je bilo veoma bitno za kasnije definisanu Viziju opštine Lapovo koja je. proizašla iz potrebe za otklanjanjem ovih slabosti u budućnosti. sprovedena je klasifikacija i prioritetizacija slabosti po svim oblastima razvoja. Rezultati ovog dela rada Opštinskog foruma prikazani su u tabeli prioritetnih slabosti. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 76 . Kriterijumi koji su korišćeni za određivanje najprioritetnijih slabosti: − Da li slabost pokazuje rastući. opadajući ili privremeni trend? − Koliko dugo ima uticaj i kada se pojavila? − Da li je uticaj snažan ili ne? − Da li je moguće kontrolisati taj uticaj? Korišćenjem ovih kriterijuma i bodovanjem slabosti od strane svakog od učesnika Opštinskog foruma.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Nakon definisanih SWOT analiza.

Mala ulaganja u turističku infrastrukturu 3. Nedostatak školskog prostora-opremljeni stručni kabineti Poljoprivreda 1. Nepostojanje ljudskih. Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu (imovinski odnosi za parcelu) 5. Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganja u oblasti ekonomije i preduzetništva 2. Nepostojanje sekundarne zdravstvene zastite 5. Veliki broj kolega putnika 3. Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole 4. Nedostatak sanitetskog vozila ili vozila hitne pomoći Prioritetne slabosti opštine Lapovo Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 77 . a postojeća su neadekvatno rapoređena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći 4. Postojanje divljih deponija 2. Sve manji broj upisane dece 2. Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora 4. Nestručna radna snaga. Neplanska proizvodnja 3. mali broj zaposljenih u KTC Zdravstvo 1. Nema sanitarne zaštite izvorišta 3. Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda 5. Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) Obrazovanje 1. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo 3.zoni i kanalizacija) Infrastruktura I životna sredina 1. Zagađenje od dezinfekcione stanice / postrojenje pri železnici za čišćenje vagona 4. Usitnjenost poljoprivrednih površina 4. Neregulisani pravnoimovinski odnosi 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Prioritetne slabosti Ekonomija i preduzetništvo 1. Nedostatak materijalnih sredstava . Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta 5. Nedovoljan broj stručnih kadrova 3. Manjak visoko obrazovanog medicinskog kadra 4. Nedovoljna primena agrotehničkih mera 2. Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli 2. Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Kultura i turizam 1. 5.fond (Mali broj stanovnika) 2. Nepovoljna starosna struktura seoskog stanovništva Socijalna zaštita 1. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenju CSR 2. Velike migracije mladih. Građani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici 5. Nedovoljan broj specijalističkih službi 3. Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija 5. Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna.

. .

VIZIJA OPŠTINE LAPOVO

.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija je mentalna slika o tome kako stanovnici žele da njihova opština izgleda za 15 do 20 godina. Artikulisanjem izjave o Viziji i njenim uključivanjem u strateški dokument, stvara se slika destinacije do koje treba projektovati put. Da bi jedna vizija bila kavalitetna i da na pravi način predstavlja jednu lokalnu zajednicu, treba da ima sledeće karakteristike: − Vizija treba da bude dogovorena od strane svih zainteresovanih strana − Opisuje šta donosi budućnost, a ne opisuje kako se tamo stiže − Fokusira se na ishode procesa sprovođenja strategije − Nije uvek u potpunosti ostvariva, ali daje zajednici jasno viđenje šta se želi postići − Ona je opis kako zainteresovane strane vide svoju budućnost − Proističe iz znanja formiranog kroz socio-ekonomsku i SWOT analizu − Daje se za period od 15 do 20 godina. U cilju definisanja izjave o Viziji koja zadovoljava prethodno navedene kriterijume i uključivanja šire zajednice u radu su korišćena dva alata: anketiranje đaka i fokus grupa. Anketiranje đaka je sprovedeno u srednjim i osnovnim školama. Anketirani su đaci iz 6 odeljenja (tri iz srednje i tri iz osnovne škole). Upitnik se sastojao iz 4 pitanja koja su poslužila za utvrđivanje mogućeg pravca za izradu izjave o Viziji. Nakon što je lokalni koordinator obradio sve prikupljene ankete, dobijen je generalni stav omladine sa teritorije opštine o problemima sa kojima se suočava opština i kako ih je, eventualno, moguće rešiti. Ovo je bio jedan od inputa za formulisanu Viziju. Drugi input bio je rad fokus grupe putem kojeg su učesnici Opštinskog foruma došli do izjave o Viziji koja na pravi način odslikava želje, stavove čitave lokalne zajednice o tome gde ona vidi sebe za 15 godina i sa kojom svaki žitelj može da se poistoveti. Vizija opštine Lapovo glasi: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora, baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti, proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru 10. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije, proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna, nacionalna i međunarodna partnerstva. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine, sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. Lapovo, opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima, ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora, sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama, gde se mladi bave sportom i umetnošću.
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

81

..

RA ZV O J NI P RI O RI TE TI OPŠTINE LAPOVO .

..

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti su jasniji i konkretniji u odnosu na viziju. Kod izbora razvojnih prioriteta vodilo se računa o sledećim pitanjima:  Da li se prioritet odnosi na specifičnosti društveno-ekonomskog i političkog okruženja?  Da li prioritet logično proističe iz Vizije?  Kakav je uticaj tako definisanog prioriteta na rešavanje problema?  Koji je rok postavljenih prioriteta? U izradi razvojnih prioriteta koji će proizvesti pozitivan uticaj na budućnost zajednice. Poštujući sve. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 85 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Razvojni prioriteti. razvojni prioriteti predstavljaju specifične oblasti na koje se strategija fokusira kako bi dostigla Viziju. jedan od elemenata kvalitetnog strateškog planiranja je fokusiranost. pre svega. pre svega. na kritičnim slabostima nastalim kao rezultat SWOT analize i suštinski potiču iz Vizije. gore pobrojane elemente. korišćen je pristup koji je podrazumevao razmatranje situacije opisane u SWOT analizi i Vizije željene budućnosti. Zasnivaju se. sadržanih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. Ipak. Pošlo se od negativne strane SWOT analize (prioritetne slabosti) kako bi se definisali pravci razvoja koji će uticati ne ublažavanje ili otklanjanje ovih slabih strana opštine. rezultat su zaključaka koji proizilaze iz analize indikatora. Sve oblasti razvoja su važne za jednu lokalnu samoupravu. definisani su sledeći razvojni prioriteti opštine Lapovo: Prioritet I: Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede Prioritet II: Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta Prioritet III: Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite Prioritet IV: Formirati i razviti atraktivne kulturne. Dakle.

prema oblastima interesovanja i kompetencija. Tematske radne grupe su formirane od članova Opštinskog foruma koji je dekomponovan. sport i turizam Zadatak.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine U periodu između identifikovanja razvojnih prioriteta i narednih faza izrade lokalne strategije održivog razvoja. za svaki od razvojnih prioriteta. oko svakog od razvojnih prioriteta formirana je po jedna Tematska radna grupa (TRG). na koje se svaki od prioriteta odnosi:  Ekonomija. bilo je definisanje strateških i operativnih ciljeva i formiranje liste projekata i programa. : 86 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Na taj način su formirana jezgra. koja su proširena dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. za oblasti. a koje su vezane za svaki od definisanih razvojnih prioriteta. preduzetništvo i obrazovanje  Infrastruktura i zaštita životne sredine  Zdravstvo i socijalna zaštita  Kultura. svake od formiranih tematskih radnih grupa.

S TR A TE Š KI I O P E RA TI V NI CI LJ E V I O P Š TI N E LA P O V O .

. .

formirane tematske radne grupe su. po utvrđenoj metodologiji. a koje su definisani operativni ciljevi takođe morali da zadovolje. a posebno su bitni jer daju osnovne smernice za kasnije grupisanje srodnih projekata u programe.5 strateških ciljeva: − U okviru prvog prioriteta. bio je definisanje operativnih za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. Oni su poslužili kao osnova za kasnije definisane operativne ciljeve po SMART principu. u ovoj fazi procesa strateškog planiranja. definisana su tri strateška cilja − U okviru trećeg prioriteta. Kriterijumi koji su korišćeni za definisanje operativnih ciljeva: − Oni moraju da budu dosta precizniji i detaljniji − Moraju da budu merljivi i da se lako prate − Moraju biti zasnovani na nalazima SWOT analize − Moraju biti komplementarni i ne smeju biti u koliziji sa drugim ciljevima − Oni tragaju za prevazilaženjem slabosti i iskorišćavanjem mogućnosti − Jedan strateški cilj može imati više operativnih ciljeva Druga grupa kriterijuma koji se delimično poklapaju sa gornjim. ujedno i generički naziv za srodne grupe operativnih ciljeva. Za svaki od definisana četiri razvojna prioriteta. razvile strateške i operativne ciljeve u okviru razvojnih prioriteta. Strateški ciljevi su formulisani dekomponovanjem definisanog prioriteta i jasno su povezani sa njegovim ključnim elementima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Strateški i operativni ciljevi Strateški i operativni ciljevi Kao što je prethodno navedeno. definisana su dva strateška cilja Strateški ciljevi su vezani za rezultate SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta. definisana su tri strateška cilja − U okviru drugog prioriteta. Sledeći korak u radu tematskih radnih grupa. definisana su tri strateška cilja − U okviru četvrtog prioriteta. Strateški ciljevi predstavljaju most između široko definisanih prioriteta i uže definisanih operativnih ciljeva. davali su odgovor na pitanje ŠTA uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta. jesu oni koji se tiču SMART pristupa koji podrazumeva: S (specific) – specifičan – Da li cilj precizno govori šta treba postići? M (measurable) – merljiv – Da li je definisan da može biti merljiv? A (achievable) – dostižan – Da li se uklapa u viziju? R (realistic) – realan – Da li je realan posmatrajući resurse? T (timely) – uvremenjen – Da li je vremenski ograničen? Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 89 . definisano je 2 . oformljenih oko svakog od utvrđenih prioriteta.

2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 1.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine Do 2015.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite 2.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20%. Članovi tematskih radnih grupa su definisali jedanaest strateških ciljeva i u okviru njih trideset tri operativna cilja.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2. Do 2015.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.1. godine 2.3.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode 2. godinu. godine najmanje 50% MSP sa 1. donaseljenskih kolektora i ulične mreže Do 2015.2. godine. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 2.1 do kraja 2013. godine Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.1 Unaprediti uslove za priliv Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1.1 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja 1. a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.2 2.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu 2.3. Definisani ciljevi prikazani su u sledećoj tabeli.god.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.2. godine Izgraditi 10900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.3 2.3. godine Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. godine sanitarno zaštititi oba 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Operativni cilj daje odgovor na pitanje KAKO ostvariti strateški cilj. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .1 Do 2015. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.2 pasarele. godine 2. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 1.4 kV do 2015.1.1. godine 2.3 2.1. Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi.2. godine Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015.om do 2015.1.3.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015.Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 2.4 90 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . 1.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja 1.3.3.1 Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.2.2.godine 1. godine povećati kapacitet sistema 2.

godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima 3.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3.1 odeljenja za urbanizam. godine Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3.1. kao i stručnih do 2015. osnivanjem novih sportskih klubova vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena korišćenjem prirodnih resursa za potrebe svih građana Lapova za bavljenje i povećanjem broja adekvatnih 3. godine 2.4. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga 3. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% 4. godine 2. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Unaprediti rad javnih preduzeća.1.1.1. godine povećati broj mladih koji se 3.4 Do 2015.4.3.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.2. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 4.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.2 2015. godine Povećati uključenost građana u kulkturno3. računarske opreme.3 Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015.4. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture Do 2015. Formirati i razviti atraktivne kulturne. i rad 2.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.3. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.1 Do 2013. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke 3.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.1.1. godine Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa Do 2013.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.2 Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i 3.1 tehničko . imovinsko .1 profesionalno bave sportom za 60%.000 evra. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja 2.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2.4. hitne pomoći.4 3.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena.4 Unaprediti rad lokalne životne sredine i podizanje samouprave iz oblasti kapaciteta lokalne samouprave i komunalnih delatnosti i pratećih institucija radi infrastrukture efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta 2.2 91 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine unaprediti medicinsku i 4.2. godine sportskih radnika 3.

2. godine. godine Do 2015.2. godine povećati broj specijalista za 30% Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vanistitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% 4. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.4 Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012.3 2012.1 Operativni cilj Do 2015.5 Strateški i operativni ciljevi u okviru prioriteta 92 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .2.2. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% 4.2 4.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 4.2. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.

PROJEKTI I PROGRAMI .

.

u ovoj fazi. prešlo se na grupisanje projekata u razvojne programe i to na bazi komplementarnosti projektnih ideja. podnosioci. izvršiti podela ciljeva na nekoliko komponenti koje onda postaju programi. Oni su vezani za svaki operativni cilj definisan radom TRG. tokom narednih pet godina. odnosno. ako je u okviru ciljeva definisan veliki broj projekata. Članovi radnih grupa. definisanog u okviru svakog prioriteta.  Doprinos partnera  Uslovi za implementaciju projekta  Faktori rizika  Vrednost projekta  Trajanje  Napomene.nazivi projekata. U ovoj fazi su osnovnu ulogu imali definisani strateški ciljevi u okviru razvojnih prioriteta jer je od njihove obuhvatnosti zavisilo da li će programi biti identični sa samim ciljevima. radili su na razvijanju konkretnih projektnih ideja. svakog strateškog cilja. Projekti su konkretizacija napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. ili će se. raspoređenost po programima. a samim tim i konkretizaciju strateškog dokumenta. 95 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini Lapovo. Svaka projektna ideja je obrazložena u projektnom obrascu koji sadrži ključne elemente svakog projekta:  Naziv projekta  Svrha projekta  Podnosilac  Operativni cilj iz Strategije  Opis  Očekivani rezultati  Očekivani partneri Nakon usvajanja finalne liste projekata koja je podrazumevala kompletne projektne ideje u okviru svakog od operativnih ciljeva. trajanje utvrđenih projekata. Prethodno navedeni pristup implementiran je u opštini Lapovo tako da je proizveo sledeće rezultate: – Upotpunjenu zbirnu tabelu od vizije do projekata sa ukupno definisanih 80 projekata i 12 programa – Tabele sa rezultatitma rada TRG-ova. poređane po definisanim programima za svaku oblast . sažete verzije projektnih obrazaca. Identifikacija programa je bitna zbog stvaranja mehanizama za finansiranje. budžeti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Pregled projekata i programa Pregled projekata i programa Ishodište rada na izradi strateškog dokumenta su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na održivi razvoj opštine Lapovo.

3.2.2. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. i infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Vizija opštine: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora.3. Lapovo. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja Do 2015. proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru X. godine najmanje 50% MSP sa 1. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna. sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. gde se mladi bave sportom i umetnošću. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruživanja Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. godine.1.1. 1.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1.godine 1. nacionalna i međunarodna partnerstva.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015. godine. ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora. koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine.1 do kraja 2013.1 1. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. proizvodnji zdrave hrane i turizmu. sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama. opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. 1. godine Projekti – Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine – Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone – Infrastrukturno opremanje industrijske zone – Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni – Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama – Promocija investicionih potencijala opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore – Formiranje kancelarije za LER – „Započni sopstveni posao” – Regionalni garancijski fond – Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo – Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo – Klasterizacija proizvođača povrća – Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom – Takmičenje za najbolju poslovnu ideju – Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju – PC centar 1. baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti. godine 96 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1 1. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.1 Unaprediti uslove za priliv investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.

1.3.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu i stvaranje novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva 2.1.2 Izgraditi 10.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija 2. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode Projekti – Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – Izgradnja fabrike vode 2.2.3 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.3. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .3. godine 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Do 2015. godine sanitarno zaštititi oba 2. godine povećati kapacitet sistema 2. donaseljenskih kolektora i – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Do 2015. godine – Izgraditi 10.om do 2015.2 pasarele.1 2015.3 97 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .2.4 kV – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a – Izgradnja distributivne gasne mreže 2.2.4 kV do 2015. godine 2. godine povećati kapacitete sistema celokupnoj teritoriji opštine Lapovo za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje 2. godine – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza 2.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda otpadnih voda.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na Do 2015.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite – Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta – Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta 2. godine – Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge – Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge-nadpružnjaka – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta BeogradNiš-nadputnjaka – Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu – Rekonstrukcija atarskih puteva Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.900 metara 10 kV dalekovoda – Izgraditi 6 TS 10/0.1.

4 ukupne potrošnje energije do 2015. i rad 2. imovinsko .1 odeljenja za urbanizam. Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od 2.3 deponija i 1 smetlište do 2015. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje – Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi.4 Unaprediti rad lokalne efikasnijeg privlačenja investicija samouprave iz oblasti i stvaranje novih radnih mesta komunalnih delatnosti i infrastrukture Unaprediti rad javnih preduzeća. godine – Zamena javnog osvetljenja u obimu od Povećanje energetske efikasnosti javnog 30% osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i 2.3. godine potrebnom instalacijom javne rasvete 98 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3 Unaprediti energetsku infrastrukturu Projekti – Izrada studije izvodljivosti sa porebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo.000 evra.4.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 2. – Prosiriti kapacitete telekomunikacione mreže – Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu – Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize – Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo 2.4. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi 2.4. godine – Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo – Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće – Nabavka potrebne računarske opreme. računarske opreme.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2. godine Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih 2. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.4.4 izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji – Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa opštine Lapovo do 2015.

sportskih. godine promociju kulturnih. godine povećati broj mladih koji se masovnije bavljenje školskim i 3.4 Do 2015.3.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.1. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije – Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru petica“ – Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ 3.1.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015. godine – WORKSHOP . godine sportskih radnika 3.2. vanškolskim sportskim osnivanjem novih sportskih klubova aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena i povećanjem broja adekvatnih za potrebe svih građana Lapova za bavljenje 3. Formirati i razviti atraktivne kulturne.1. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.1 Do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Projekti – Umrežavanje svih relevantnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 3.2 2015.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015. godine – Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije – Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a – Opremanje binskog prostora KTC-a – Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a – Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta Povećati uključenost građana u kulturnokroz školu glume i scenske umetnosti 3. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke – Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% – Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku – Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba – Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba – Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom – Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom – Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodne izložbe železničara umetnika“ – Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.ples kao deo opšte kulture kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima mladog čoveka 3.2. kao i stručnih do 2015. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja 3.1.1 profesionalno bave sportom za 60%.2 Poboljšati uslove za Do 2013. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture 99 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 3.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova – Izrada opštinskog sajta za praćenje i do 2015.

godine Njegoševoj broj 25 kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad .Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom . 4. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 4.Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo .tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013. godine. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Do 2015.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) . godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti . hitne pomoći.Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na i vanistitucionalnih mehanizama podrške teritoriji opštine ranjivim grupama stanovništva za 50% .2. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Zbirna tabela od vizije do projekata – Projekti i programi opštine Lapovo 100 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .4 . sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške .Opremanje sale za fizioterapeuta . godine organizovati sistem uvođenje participacije i plaćanja iste društvene brige i povećati broj institucionalnih 4.Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika 4.Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom .2.Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.2 povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou .Projekat uspostavljanja pomoći u kući i Do 2015. 4.2.Pohađanje kursa citološke dijagnostike za Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana.2 rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% Projekti .1.Renoviranje poslovne zgrade u ulici Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012.1.1 tehničko .2. godine unaprediti medicinsku i 4.Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad 4.5 .2. godine povećati broj specijalista za 4.3 2012.Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja .1 30% specijalizaciju (opšta) .

000 evra 150.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet: Ekonomija. preduzetništvo i obrazovanje: 2.716.000 evra 35.000.000 evra 25.315.000 evra Trajanje 9 meseci Infrastrukturno opremanje industrijske zone Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone Opština Lapovo 2.000 evra Trajanje 12 meseci Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 35.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 125.000 evra 12.000 evra PROGRAM 2: Unapređenje politike za privlačenje investitora Naziv projekta Podnosilac Budžet Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore Opština Lapovo 30.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 10.000 evra 101 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 12 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 9.000 evra Ukupno Ekonomija. preduzetništvo i obrazovanje PROGRAM 1: Program podrške samozapošljavanju Naziv projekta Podnosilac „Započni sopstveni posao” Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom Takmičenje za najbolju poslovnu ideju Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju Formiranje PC centra Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Budžet 50.000 evra 18 meseci 36 meseci 18 meseci 9 meseci Ukupno: 280.000 evra 18 meseci Ukupno: 2.000 evra 25.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra PROGRAM 3: Razvoj preduzetničke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo Regionalni garancijski fond Klasterizacija proizvođača povrća Formiranje kancelarije za LER Opština Lapovo Budžet 35.000 evra Trajanje 18 meseci 6 meseci 6 meseci 18 meseci 18 meseci Ukupno: 121.000 evra 25.

000 evra 102 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Ekonomija.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija PROGRAM 1: Izrada projektne dokumentacije Naziv projekta Podnosilac Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko autoputa Beograd-Niš – nadputnjaka Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opstine Lapovo Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na terirtorriji opštine Lapovo Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Budžet Rok trajanja JKP „Morava“ Lapovo 100.000 evra 18 meseci Opština Lapovo 10.000 evra 9 meseci 18 meseci Ukupno: 910.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 50. Prioritet: Infrastruktura.000 evra 36 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 6 meseci Opština Lapovo 20. preduzetništvo i obrazovanje opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 16 projekata.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 20.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 12 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 100.000 evra 36 meseci Opština Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 10.

000.000 evra 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Program izvođenja infrastrukturnih radova Naziv projekta Podnosilac Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara Izgradnja fabrike vode Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza Izgraditi 10.000 evra 1.000 evra 12 meseci Ukupno: 7.000 evra 300.000 evra 75.000 evra 103 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .900 metara 10 kV dalekovoda Izgraditi 6 TS 10/0.000 evra 36 meseci 36 meseci 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 80.000 evra 24 meseca 24 meseca 36 meseci Opština Lapovo 300.000 evra 300.000 evra 36 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 1.000.000.4 kV Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo Budžet 100.235.000 evra 100.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 200.000 evra Rok trajanja 18 meseci 24 meseca 18 meseci JKP „Morava“ Lapovo 3.000 evra 200.000 evra 50.000 evra 80.000 evra 18 meseci 36 meseci 36 meseci 36 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 24 meseca Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 200.

sport i turizam PROGRAM 1: Unapređenje infrastrukture i tehničke opremljenosti ustanova kulture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Umrežavanje kulturnoobrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih.000 evra Opština Lapovo 20.190 evra 104 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .401.810 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 144. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija: 8.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Infrastruktura.000 evra 36 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 21. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 31 projektom. Prioritet: Kultura. sportskih.880 evra 12 meseci Ukupno: 337.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 8.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 3: Program unapređenja poslovanja javnih i komunalnih preduzeća Naziv projekta Podnosilac Budžet Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće Nabavka potrebne računarske opreme. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji Opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a Opština Lapovo 21.000 evra 24 meseca Ukupno: 256.000 evra Ukupno Infrastruktura.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 36.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 125. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Rok trajanja 9 meseci Opština Lapovo 200.000 evra 12 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 16.

000 evra 3 meseca Ukupno: 89.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Povećanje uključenosti građana u kulturno-umetničke i obrazovne sadržaje Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti Organizovanje radioniceples kao deo opšte kulture mladog čoveka Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku KTC „Stefan Nemanja“ 3.390 evra Ukupno Kultura.000 evra 3 meseca 26.080 evra 105 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 3 meseca Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo 6.600 evra 12 meseci 36. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije. sport i turizam: 582.000 evra 3 meseca KTC „Stefan Nemanja“ Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” 14.000 evra 12 meseci Ukupno: 117.500 evra PROGRAM 3: Omasovljenje sporta kroz unapređenje sportske infrastrukture i osnivanje novih klubova Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 16.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 3. Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ KTC „Stefan Nemanja“ 6.790 evra 6 meseci Ribolovačko udruženje „Morava“ Ribolovačko udruženje „Morava“ 60.000 evra 23.000 evra 19.000 evra PROGRAM 4: Razvoj turističke ponude povećanjem broja turističko-kulturnih manifestacija i proširenjem turističke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije “Međunarodne izložbe železničara umetnika“ Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.000 evra 6 meseci 6 meseci 3 meseca Opština Lapovo 31.000 evra 6 meseci Ukupno: 38.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Kultura. sport i turizam opštine Lapovo je utvrdila 4 programa sa ukupno 18 projekata.500 evra 3 meseca Ukupno: 182.000 evra 106 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .500 evra 11 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.00 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 12.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 16.000 evra 10 meseci Dom zdravlja Lapovo 9.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra 12 meseci Socijalna služba 15.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 7. Prioritet: Zdravstvo i socijalna zaštita PROGRAM 1: Unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti Analiza potreba buducih zapošljenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja za isti Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u domu zdravlja Dom zdravlja Lapovo 27.000 evra 12 meseci Socijalna služba 25.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 20.

000 evra 12 meseci Opština Lapovo 5.000 evra 15.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Zdravtsvo i socijalna zaštita opštine Lapovo je utvrdila 2 programa sa ukupno 15 projekata.000 evra 3 meseca Socijalna služba 15.1 nalaze se u Aneksu I. strateškog 1 Aneks I – Finalna lista projekata – projektni obrasci 107 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odnosno svi projektni obrasci dokumenta.000 evra 6 meseci Ukupno: 75. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Dom zdravlja Lapovo Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra Ukupno Zdravstvo i socijlna zaštita: 257.000 evra 3 meseca 6 meseci Opština Lapovo 15.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Tehničko opremanje i rekonstrukcija ustanova zdravstvene i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom Opremanje sale za fizioterapeuta Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25. Finalna lista projekata.

.

PREPORUKE ZA RELIZACIJU STRATEGIJE .

.

Naime. predstavljaju ključne elementa za ostvarivanje održivog razvoja opštine Lapovo. biznis i NVO sektora u cilju zajedničkog rada na realizaciji aktivnosti predviđenih planom. isti pristup treba primeniti i prilikom implementacije Strategije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Preporuke za realizaciju Strategije Preporuke za relizaciju Strategije Teritorija opštine Lapovo prepoznata je kao područje velikih razvojnih potencijala. do isteka vremenskog perioda na koji se dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo odnosi. opisanog u okviru lokalne Strategije. odnosno napretka nastalog realizacijom Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. gore navedenog mehanizma. postaje osnov za izradu sektorskih strategija i uključuje se u rad svih službi lokalne samouprave. kontinuiranost zajedničkog rada aktera na implementaciji za sve vreme trajanja strateškog dokumenta. Planski pristup. Na godišnjem nivou se vrši revizija strateškog dokumenta uz pomoć indikatora održivosti koji daju sliku promena u opštini. Prvi korak u ovom procesu je formiranje Komisije za praćenje realizacije lokalne Strategije održivog razvoja sa jasno definisanim poslovima i odgovornostima. samim tim. osim predstavnika lokalne zajednice. odnosno koraka. kako bi se obezbedio legitimitet procesa i njegovo uspešno sprovođenje. opravdani učesnik narednog procesa. koji vode njegovoj realizaciji. postajući alat za formiranje budžeta. Gore pomenuti proces sadrži više faza. sa izrađenim planom implementacije i akcionim planom. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo evidentirala je sve ove potencijale i na osnovu njih ukazala na ciljeve i akcije koje treba realizovati u budućnosti. iz godine u godinu. Komisiju. Prvi zadatak Komisije je da koordinira izradu plana implementacije i akcionog plana za realizaciju Strategije. čine i predstavnici regionalnih instanci. poštovanje pravila i svesnost potrebe za odgovornim sprovođenjem procesa implemenatcije. S obzirom da se celokupna izrada strateškog dokumenta zasnivala na participativnom pristupu koji je podrazumevao uključenje šire lokalne zajednice. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je učestvovala u izradi strateškog dokumenta (u koordinaciji sa lokalnom samoupravom) pa je. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 111 . neophodno je obezbediti široko učešće aktera lokalne zajednice u realizaciji strateškog dokumenta. Na nivou opštine potrebno je sklapati partnerstva između javnog. Oni će uspešno procenjivati efikasnost čitavog.

.

ANEKS I FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI .

. .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA ”Započni sopstveni posao” SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja OBLAST . Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije Opremanje kancelarije tehničkom opremom Angažovanje stručnog lica Izrada plana i programa rada OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno 10 lica OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 50.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju povećanja zaposlenosti stanovništva i poboljšanju životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo neophodno je što više aktivirati stanovništvo sa željom za samozapošljavanje. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

pa onda prema postojećim profilima kadrova ustanoviti koji je broj kadrova pogodan za prekvalifikaciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koja žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada analize postojećih kadrova Izrada analize potreba investitora za stručnim kadrovima Izrada analize kadrova odgovarajućih za prekvalifikaciju Izrada analize kadrova dostupnih sa susednih opština OČEKIVANI REZULTATI Urađen presek stanja postojećih kadrova na teritoriji opštine Urađena analiza potreba investitora prema budućim delatnostima Definisan nedostajući broj stručnih kadrova za naredni period Definisan broj odgovarajućih kadrova za prekvalifikaciju Analiziran broj potrebnih kadrova iz obližnjih opština OČEKIVANI PARTNERI Investitori Osnovna škola Srednja škola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za razmatranje problematike sa stručnim kadrovima VREDNOST PROJEKTA 9. koje stručne kadrove može formalno i neformalno obrazovanje da pripremi za investitore.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom OBLAST . u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje. godine OPIS Prvo je potrebno uraditi analizu postojećih kadrova svih profila sa teritorije opštine Lapovo. koje stručne kadrove je potrebno obezbediti sa teritorija drugih opština. zatim prema delatnostima postojećih i budućih investitora analizirati potrebe za stručnim kadrovima.

godine OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Takmičenje za najbolju poslovnu ideju (kulinari i frizeri) SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koji žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini i sto aktivnije uključiti učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u definisanju potrebnih promena u školstvu. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. Aktivnosti: Organizacija takmičenja u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju Nagraditi najbolje ideje i razviti biznis planove na osnovu njih Analizirati ekonomsku održivost usvojenih ideja Predstaviti medijski najbolje ideje i na taj način podstaći mlade na dalje razmišljanje OČEKIVANI REZULTATI Organizovano takmičenje za najbolju poslovnu ideju Odabrane i nagrađene najbolje ideje Razvijeni biznis planovi na osnovu odabranih ideja Analizirana ekonomska održivost usvojenih ideja i planova Predstavljene ideje i planovi lokalnoj zajednici preko medija i način na koji se mogu ostvariti OČEKIVANI PARTNERI Osnovna skola Srednja skola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za organizacijom takmičenja za odabir najbolje poslovne ideje VREDNOST PROJEKTA 12.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Organizovati takmičenje u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju i naj način animirati mlade da razmišljaju na temu samozapošljavanja.

odnosno profesionalne orijentacije mladih i lica koja po prvi put traže posao. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Opština obezbeđuje finansijsku pomoć DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoc FAKTORI RIZIKA nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. kao i oblast radne orijentacije nezaposlenih i viškova radnika. Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale oblast aktivnog traženja posla. OBLAST . Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog centra Adaptiranje i opremanje prostora u kojima će se odvijati aktivnosti Obuka 2 lica za operatere u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovođenje obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalni centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za operatere u centru Sprovedeno 20-30 obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovodeno 30-50 obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25.

godine.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć Finansijska pomoć Logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale edukaciju iz oblasti računarske tehnologije i programa potrebnih za svakodnevni rad u firmama Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog PC centra Adaptiranje i opremanje prostora kompjuterskom opremom u kojima će se odvijati obuke Obuka 2 lica za predavače u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za rad na računaru Sprovođenje obuka za rad u stručnim programima i sistemima OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalan PC centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za predavače u centru Sprovedeno 30-50 obuka nezaposlenih lica za rad na računaru OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Srednja skola Opštine iz okruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost polaznika za edukaciju i aktivnije učešće u obrazovanju VREDNOST PROJEKTA 25.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje PC centra SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini. OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. koje drži u vlasništvu zemlju. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Izdavanje uslova i saglasnosti nadležnih institucija Izrada studija održivosti i uticaja na životnu sredinu Izrada planova detaljne regulacije OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija Urađena i usvojena planska dokumentacija Stvoreni uslovi za dalje aktivnosti u formiranju industrijskih zona OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo Nadležne institucije DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. ima volju i interes da je proda U realnom vremenskom roku izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija FAKTORI RIZIKA Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 125. OBLAST . godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u opštini Lapovo su skoro popunjeni.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Utvrđivanje faktičkog i katastarskog stanja posmatranih parcela Obavljanje pripremnih radnji (u slučajevima gde se parcela vodi na pokojnika a nije prenesena na naslednike) Osnivanje fonda za otkup zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Utvrđeno faktičko stanje parcela Odrađene pripremne radnje odnosno sve posmatrane parcele se vode na živa lica Otkupljena zemlja po fazama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo RGZ SKN Lapovo Inostrani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogucava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. ima volju i interes da je proda RGZ SKN Lapovo daje stručnu i logističku podršku Investitori otkupljuju zemljište FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje starnih investitora VREDNOST PROJEKTA 100. koje drži u vlasništvu zemlju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv investitora.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni. OBLAST .

da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. Aktivnosti: Analiza potreba investitora za proširenjem infrastrukturnih kapaciteta Izgradnja potrebnih saobraćajnih i energetskih infrastrukturnih objekata Izgradnja saobraćajnica Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže Izgradnja trafo stanica sa potrebnim električnim vodovima Izgradnja gasnih stanica sa potrebnim vodovima Izgradnja telekomunikacionih vodova OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza infrastrukturnih potreba investitora Izgrađeni potrebni saobraćajni i energetski infrastrukturni objekti OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Javna preduzeća Republike Srbije (Vodovod i kanalizacija. OBLAST .000. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. Gas. Telefonija) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora Otkupljeno potrebno zemljište i izvršena prenamena parcela VREDNOST PROJEKTA 2.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE Projekat će se odvijati po fazama DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Javna preduzeća Republike Srbije daju stručnu i logističku podršku realizaciji FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Infrastrukturno opremanje industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. Elektroenergetika.

u toku je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta „Naša mladost“ u Lapovu.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti dečije ustanove u Lapovu su popunjeni. OBLAST . godine. Aktivnosti: Analiza postojećeg stanja objekta i predlog rešenja za isti Izrada potrebne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje objekta Rekonstrukcija i opremanje prostorija OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza postojećeg stanja objekta i usvojeno rešenje za rekonstrukciju Izrađena potrebna projektna dokumentacija Rekonstruisane i opremljene prostorije dečije ustanove OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Dečija ustanova „Naša mladost“ iz Lapova Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća Opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Dečija ustanova daje stručnu i logističku podršku Investitori po potrebi pružaju ekonomsku podršku FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje investitora za dodatna ulaganja Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Zainteresovanost stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 50. rekonstrukcijom prostorija objekta „Vozić“ i njihovim opremanjem podiže se nivo pruženih usluga ka zaposlenim u industrijskoj zoni a indirektno prema sadašnjim i budućim investitorima.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i ubrzanog širenja industrijskih zona na teritoriji Opštine Lapovo. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešćem u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . neophodno je posebnom organizacijom-institucijom postaviti standarde korišćenja i održavanja industrijskih zona sa pratećim sadržajima Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Predlog više modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Analizirane prednosti i mane predloženih modela Usvojen model za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije Interesovanje stranih investitora da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 10.

Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Predlog više modela za efikasnu promociju Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Izrada štampanog i digitalnog promotivnog materijala Obuka radnika za rad sa inostranim investitorima Opremanje kancelarije nameštajem i tehničkom opremom Osnivanje One stop shop-a za potrebe budućih investitora OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Analizirane prednosti i mane aktivnosti Usvojen model i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Osnovan One stop shop za investitore povezan sa relevantnim organizacijama i ustanovama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije-One stop shop za investiotre Zainteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 30. godine. neophodno je organizovati promociju investicionih potencijala Opštine Lapovo.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i budućeg širenja industrijskih zona na teritoriji opštine.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Regionalni garancijski fond SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i stavaranje mogucnosti za lakši pristup kapitalu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Budžet predstavlja sredstva koja opština Lapovo izdvaja za punjenje Fonda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Formiranje konzorcijuma na nivou regiona Odabir poslovne banka za zaključenje ugovora o saradnji Formiranje Garancijskog fonda Izrada strategije za rad fonda OČEKIVANI REZULTATI Održane promocije fonda Informisani klijenti i pružena podrška u procesu apliciranja Odobreno 5 kredita za korisnike sa teritoije opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja daje logističku podršku – konsultantska uloga Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logisticku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 150. OBLAST . Aktiviran Fond bi imao veliku i značajnu ulogu u davanju pokrića i sigurnosti privatnim pravnim subjektima u iznalaženju kvalitetnijih i obimnijih izvora finansiranja i olakšavanju uslova kreditiranja. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju bržeg ekonomskog razvitka regiona jedan od bitnih faktora bi bio Regionalni garancijski fond kao pomoć lokalnim privatnim firmama. Lokalni segment regionalnog garancijskog Fonda bi bio učesnik u upravljanju fondom na regionalnom nivou.

i podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. odnosno obuhvatila bi posetu međunarodnom sajmu preduzetništva koji se održava u Celjeu (Slovenija). OČEKIVANI REZULTATI Obučavanje 30 preduzetnika proizvodno-zanatske delatnosti za unapređenje poslovanja. Obuka bi se realizovala iz sledećih oblasti: Marketing i prodaja Pravni i računovodstveni aspekti poslovanja Finansijski menadžment Poslovne komunikacije Poslovni engleski jezik Prednosti udruzivanja Trening bi bio organizovan na svaku od ponuđenih tema pojedinačno a bili bi prilagođeni potrebama članova udruženja i nivou razvijenosti njihovih biznisa. gde bi naši preduzetnici imali priliku da se upoznaju sa načinom rada u zemljama EU i razmenjivali iskustva kao i ostvarivali poslovne kontakte za razvijanje sopstvenog biznisa u budućnosti. Prva faza podrazumeva edukaciju i trening preduzetnika iz asocijacije zanatlija i proizvođača u okviru Opšteg udruženja preduzetnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. OBLAST . Druga faza bi obuhvatila organizaciju poslovnog susreta sa udruženjima / preduzetnicima na regionalnom i međunarodnom nivou. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja.000 evra TRAJANJE NAPOMENE 12 meseci Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju poboljšanja uslova za razvoj privrede a posebno sektora malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Lapovo neophodno je udružiti privrednike sa teritorije u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Projekat se sastoji iz dve faze. OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Regionalna Privredna Komora Stručna i finansijska pomoć partnera Nacionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU FAKTORI RIZIKA Zainteresovanost čanova Udruženja za Nezainteresovanost interesnih strana edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju Nedostatak ekonomskih sredstava VREDNOST PROJEKTA 35.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvodjača i preradjivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Formiranje Zadruge poljoprivrednih proizvođača Obezbeđivanje prostora za rad Zadruge Zaposliti 2 lica za rad u Zadruzi Nakon toga potrebno je izraditi bazu podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Lokalna samouprava obezbeđuje finansijsku podršku DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST . na teritoriji opštine Uspostavljanje saradnje između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI REZULTATI Formirana Zadruga poljoprivrednih proizvođača Obezbeđen prostor za rad Zadruge Zaposleno 2 lica za rad u Zadruzi Izrađena baza podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. na teritoriji opštine Uspostavljena saradnja između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova Udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju VREDNOST PROJEKTA 35.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Kroz razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača unaprediti proizvodnju i sam kvalitet proizvoda i na taj način postati konkurentan na tržištu.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju postizanja održivog razvoja neophodno je okupiti i organizovati proizvodjače povrća u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvođača povrća Razmatranje potencijala za uspostavljanje klastera Izrada mape klastera Prezentacija klaster mape na sajtu opštine Redovno ažuriranje podataka OČEKIVANI REZULTATI Proizvođači povrća organizovani za zajedničko delovanje Urađena analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvodnje povrća Analizirani potencijali za uspostavljanje klastera Izrađena mapa klastera Urađena prezentacija klaster mape na sajtu opštine Urađena prezentacija klaster mape u okviru regionalne klaster mape OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i finansijska pomoć partnera FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Klasterizacija proizvođača povrća SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OBLAST . preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opštine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja.

razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje Kancelarije za LER SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja. Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije LER-a Obuka ljudi za rad u kancelariji LER-a Opremanje kancelarije LER-a tehničkom opremom Izrada plana i programa rada kancelarije LER-a OČEKIVANI REZULTATI Adaptiran potreban prostor za kancelariju Obučeno dvoje ljudi za rad na poslovima kancelarije LER-a Opremljena kancelarija svom potrebnom kancelarijskom i tehničkom opremom Izradjen plan i program rada kancelarije LER-a OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije – Kancelarije za LER Zanteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 35.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Formiranje kancelarije za LER je neophodan zadatak opštinske uprave radi ubrzavanja procesa razvijanja industrijske zone sa stranim investitorima i samog razvoja opštine.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo OBLAST . donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.. tehnika.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Izrada potrebnih geodetskih snimaka teritorije opštine Lapovo Snimanje postojećih instalacija infrastrukturnih vodova za vodu. struju. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje sve svoje kapacitete (ljudstvo. telefon i gas Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. Usled toga.) Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.k javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.

Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.očuvanje životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštu postojećih izvorišta pijaće vode Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Izrada geo-mehaničkih ispitivanja i analiza Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OČEKIVANI REZULTATI Uradjena studija o sanitarnoj zaštiti izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OBLAST .vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 10. OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite.

Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne geodetske podloge Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i zgradnju lokalnih puteva OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Takođe.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva OČEKIVANI REZULTATI Izrađena potrebna projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađeni katastarsko-topografski planovi predviđenih lokacija VREDNOST PROJEKTA 20.

OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. godine. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja pešačkog prelaza preko železničke pruge – pasarele OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena 2 pešačka prelaza preko železničke pruge Poboljšani bezbedonosni uslovi za pešački saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisan putni prelaz preko železničke pruge Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen putni prelaz preko auto-puta Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš nadputnjaka OBLAST .

lose stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu OBLAST . Aktivnosti: Snimanje lokacije Raljevica Snimanje lokacije Gvozdenjak Snimanje lokacije Klenovac Snimanje lokacije Sadovo Snimanje lokacije Bilo Snimanje lokacije istočnog dela opštine preko auto-puta OČEKIVANI REZULTATI Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za puteve Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 50.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a OBLAST . OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. godine. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka potrebnih saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasovodne mreže OČEKIVANI REZULTATI Izrađena projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađeni snimci postojećih instalacija VREDNOST PROJEKTA 10.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. duž autoputa postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica). Njeno postojanje je neophodno u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao i za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. koja se nalazi na lokaciji pored postojeće GMRS.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . Aktivnosti: Izrada probne bušotine radi daljeg ispitivanja Analiza postojećih rezervi geotermalnih voda Analiza potreba u budućnosti za geotermalnom energijom na teritoriji opštine Lapovo Izrada studije izvodljivosti eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata. te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo. poštujući principe održivosti. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije. te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo. Aktivnosti: Analiza postojećih vetrova na teritoriji opštine Analiza postojećih vodotokova na teritoriji opštine Izrada studije izvodljivosti eksploatacije vetrova i vodotokova kao obnovljivih izvora energije OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. poštujući principe održivosti.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . omogućiti zdravije uslove za život svih žitelja opštine. samim tim. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta sa teritorije opštine i. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Utvrdjivanje stvarnih lokacija i količina divljih deponija i smetlišta Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP „Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska srestva VREDNOST PROJEKTA 20. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. godine.

nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za zadovoljenje potreba građana. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju reni bunara Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. Istovremeno. Sve ovo ukazuje na gorući problem koji se može rešiti realizacijom ovog projekta. nedovoljnog je protoka i pritiska.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja 3 reni bunara na predviđenim lokacijama Probni rad bunara na tri meseca Puštanje u rad bunara OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni i pušteni u rad 3 reni bunara Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – I faza OBLAST .

000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . neophodno je izgraditi fabriku pijaće vode da bi se podigao kvalitet vode na zadovoljavajući nivo. Nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. nedovoljnog je protoka i pritiska. Po izgradnji novih bunara. Istovremeno.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja fabrike vode – II faza OBLAST . vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju fabrike vode Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja fabrike vode Probni rad u trajanju od tri meseca Puštanje u rad fabrike pijaće vode OČEKIVANI REZULTATI Povećan protok pijaće vode na potrebni nivo Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za kompletno zadovoljenje potreba građana.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . vodoprivredni centar Niš DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljiste za izgradnju postrojenja Obezbeđene saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda OBLAST . donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije. usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Izgradnja postrojenja Probni rad sistema u trajanju od tri meseca Puštanje u rad OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.

javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rekonstruisana i izgrađena kanalizaciona mreža na 50% teritorije opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 3. Aktivnosti: Snimanje i izrada planova postojećih instalacija Zamena dotrajalih vodova novim cevima Izgradnja donaseljenskih kolektora Izgradnja uličnih kanalizacionih vodova Priključivanje korisnika-stanovništva na kanalizacioni sistem OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.000. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora OBLAST . donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10% svoje teritorije. Usled toga.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10%.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja i očuvanja životne sredine na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta OBLAST . Aktivnosti: Snimanje i analiza potrebnih parcela za otkup Podizanje nivoa svesti građana o potrebi zaštite izvorišta Otkup potrebnog zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Otkupljeno zemljiste oko izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštiti postojećih izvorišta pijaće vode. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.

OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Takođe.000 evra po fazi. DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva u fazama 1-5 OBLAST . sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura je nedovoljno razvijena.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200. Aktivnosti: Rekonstrukcija postojećih lokalnih puteva u fazama Izgradnja novih lokalnih puteva u fazama OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 22 km i izgrađeno 40 km postojećih lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.000. godine.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija atarskih puteva po fazama na lokacijama: Raljevica. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. Loše stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima Aktivnosti: Nabavka potrebnog kamenog agregata za rekonstrukciju atarskih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 50% atarskih puteva Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 300. Bilo OBLAST . Klenovac. Gvozdenjak.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Sadovo.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. na područjima. gde je saobraćajna infrastruktura nedovoljno razvijena.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – I faza OBLAST .000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbedjuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – II faza OBLAST . Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova Rekonstrukcija javne rasvete OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80. Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja.

000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.900 metara 10kV dalekovoda Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 300.4 kV do 2015. Manji deo je ostao za rekonstrukciju. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Nabavka i ugradnja potrebnih betonskih stubova Nabavka i ugradnja 10kV dalekovoda OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 10.900 metara 10 kV dalekovoda OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 10.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. Ovim projektom bi se kompletirala izgradnja dalekovoda. godine.

godine OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. Zmaj Jovinoj. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.4 kV do 2015.4 kV OBLAST . Karađorđevoj – Slatina i Živana Pavlovića. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. kapaciteta 10/0.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 6 trafo stanica.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja trafo stanica – građevinski radovi Opremanje trafo stanica elektro opremom Ispitivanje i puštanje u rad trafo stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 6 trafostanica 10/04 kV Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Uradjena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama (reonima 1-5) OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. godine

OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo, duž autoputa postoji Magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica), koja ima lokaciju pored postojeće GMRS, u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao; predviđena je za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata poput: uglja, tečnog goriva i električne energije. Aktivnosti: Izgradnja gasne distributivne ulične mreže po reonima Izrada merno-regulacionih stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena distributivna gasna mreža na teritoriji opštine Lapovo Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Izrađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.000.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza, od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.000 evra po fazi. DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje telekomunikacija na teritoriji opštine Lapovo u cilju stvaranja kvalitetnih preduslova za privredni razvoja opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Tokom 2007. i 2008. godine rađena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove TT mreže čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Akcenat se stavlja na daljim proširenjima mreže kao i na uvođenju novih usluga, pre svega ADSL-a. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja nove digitalne telekomunikacione centrale Probni rad centrale Puštanje u rad nove centrale sa novim uslugama i kapacitetima OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 300.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podrsku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže na teritoriji opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Zamenom dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu, stvara uslove za kvalitetniji protok informacija u Lapovu. Aktivnosti: Zamena drvenih stubova novim betonskim – komada 100 OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

godine. Aktivnosti: Sanacija starog smetlišta komunalnog otpada Sanacija i rekultivacija divljih deponija OČEKIVANI REZULTATI Sanirane divlje deponije i smetlišta Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. nasuprot sve intenzivnijoj industrijalizaciji opštine. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta u cilju stvaranja zdravijih u slova za život.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% na teritoriji opštine Lapovo OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine , povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Zamenom javnog osvetljenja se obezbeđuje poboljšana energetska efikasnost i njen imidž po pitanju primene principa održivosti. Aktivnosti: Zamena starih živinih izvora svetlosti ugradnjom novih svetiljki sa potrebnom armaturom Zamena dotrajalih stubova novim betonskim OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 30% javnog osvetljenja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac JP “Novi Vek“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine putem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Izgradnjom 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra, obezbeđuje se postizanje odlične energetske efikasnosti ovog dela i bolju osvetljenost urbanih delova, što sve dovodi do veće bezbednosti učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Izgradnja 100 novih stubnih mesta Nabavka i ugradnja potrebne instalacije za javnu rasvetu Nabavka i ugradnja svetiljki za javnu rasvetu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 100 novih stubnih mesta Urađena potrebna instalacija za javnu rasvetu Nabavljene i ugrađene svetiljke za javnu rasvetu Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP “Novi Vek“ ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 75.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća, nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.000 evra, računarske opreme, i rad odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.

OPIS U cilju ostvarivanja osnovnih komunalnih delatnosti neophodna nabavka potrebnih građevinskih mašina. Ovim se obezbeđuje podrška javnog komunalnog preduzeća obavljanju ovih vrsta delatnosti, koje predstavljaju jednu od najvažnijih delatnosti jedne lokalne zajednice. Aktivnosti: Nabavka buldožera Nabavka kamiona Nabavka valjka od 10 t OČEKIVANI REZULTATI Nabavljene potrebne građevinske mašine Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na mehanizaciji VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbedjuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

Lapovo i JP “Novi Vek“ Lapovo OBLAST .000 evra. računarske opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebne računarske opreme.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća. Aktivnosti: Nabavka računara Nabavka plotera Umrežavanje opreme Nabavka licenciranog operativnog sistema – Windows Nabavka licenciranog paketa softvera – Office Nabavka licenciranog stručnog softvera za izradu projektne dokumentacije – AutoCad 2010 Nabavka licenciranog stručnog softvera za geodetske delatnosti OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena potrebna računarska oprema Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na računarskoj opremi VREDNOST PROJEKTA 20. i osavremenjavanjem njihovih kapaciteta. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. i rad odeljenja za urbanizam. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje JKP “Morava“. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja koja se može obezbediti umrežavanjem javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine.

000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. Aktivnosti: Angažovanje više stručnih lica kao honorarnih radnika na poslovima opštinske uprave Testiranje i dodeljivanje radnih zadataka honorarnim radnicima Monitoring honorarnih radnika Odluka o primanju u stalni radni odnos najpogodnijih stručnih lica OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno troje stručnih lica Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 36.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi OBLAST . imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života na teritoriji opštine. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja upošljavanjem novih kadrova i edukacijom postojećih. računarske opreme.000 evra. i rad odeljenja za urbanizam.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća.

Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić. predstave. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. Aktivnosti: Nabavka nedostajuće računarske opreme: po dva kompjutera nove generacije sa svim softverskim programima. FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Crveni krst. za jednostavno vođenje poslova i za prijem elektronske pošte bez koje nema osnovnih aktivnosti. Centar za socijalni rad. osnovna i srednja škola.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. koncerti i drugo. za sledeće ustanove: KTC „Stefan Nemanja“. Opštinska biblioteka „Slovo“.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška u organizovanju zajedničkih kulturnih i obrazovnih programa kao što su festivali. godine OPIS Trenutna opremljenost računarskom opremom ustanova na teritoroji opštine Lapovo je tolika da zadovoljava minimalne sopstvene potrebe tih ustanova za stvaranje pojedinačnih baza podataka. Nabavka mrežne opreme i povezivanje iste u jedinstven sistem Analiza postojećih podataka svih ustanova Formiranje jedinstvene baze podataka za sve ustanove Obuka za rad za zaposlene koji će raditi na ažuriranju i održavanju baze podataka OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena nedostajuća računarska oprema za relevantne ustanove (10 računara) Nabavljena mrežna oprema i povezana u sistem Analizirane postojeće baze podataka Formirana jedinstvena baza podataka Obučeni radnici za ažuriranje i održavanje baze podataka OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Centar za socijalni rad Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za umrežavanje VREDNOST PROJEKTA 21.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Umrežavanje kulturno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo OBLAST .

turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja OBLAST . kako informacijama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih. nema opremu. Aktivnosti: Analiza postojećih kulturnih. sportskih i turističkih sadržaja na godišnjem nivou. njihove službe.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo i svih ustanova međusobno FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sportskih. godine OPIS Opština. niti stručne kadrove za brzo usluživanje građana i turista. kao glavni informativni i uslužni centar. Zato je potrebno nabaviti i umrežiti odgovarajuću opremu i izraditi opštinski sajt za praćenje i promociju kulturnih. Izrada sajta od strane firme koja poseduje odgovarajuću licencu Održavanje i ažuriranje sajta novim dešavanjima od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Analizirani postojeći kulturni.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. sportski i turistički sadržaji Urađen predlog obogaćivanja sadržaja Izrađen sajt OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Sportske organizacije i klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za rad na izradi i održavanju sajta VREDNOST PROJEKTA 8. sportskih. turističkih i drugih potrebnih nepolitičkih sadržaja. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. Predlog na osnovu analize za obogaćivanjem sadržaja na godišnjem nivou takođe u izradi adekvatnih službi navedenih službi. tako i dokumentima koja se potražuju od istih. koje će sačiniti adekvatne ustanove tj.

osnovna i srednja škola) Nabavka i ugradnja lifta u KTC „Stefan Nemanja“ OČEKIVANI REZULTATI Ugrađene rampe u svim napomenutim ustanovama i ugrađen lift u KTC „Stefan Nemanja“ za potrebe galerije i transport lica sa posebnim potrebama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi vek“ DOPRINOS PARTNERA Obezbeđivanje građevinskih dozvola Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Obezbeđenje finansijskih sredstava FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađena projektno-tehnička dokumentacija Obezbeđenje građevinkse dozvole Sprovedene javne nabavke Izabrani izvođači radova VREDNOST PROJEKTA 21. biblioteka. godine OPIS Trenutno u Opštini i ostalim javnim ustanovama ne postoje urađeni prilazi za osobe sa posebnim potrebama odnosno prilazne rampe sa ogradama. Aktivnosti: Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Demontaža postojećih delova ivičnjaka i neravnina puta Ugradnja rampi u svim ustanovama od javnog značaja (KTC. Kako je aktuelna potreba.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje svesti stanovništva i uključivanje lica sa posebnim potrebama u redovne tokove života opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. a culju pokazivanja brige prema ranjivim slojevima stanovništva. lokalna samouprava bi trebalo da da primer ostalim ustanovama i da dobije ovakav prilaz.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije OBLAST . pošta.

VREDNOST PROJEKTA 16. Fasadni radovi: gipsiranje i gletovanje zidova razrušenih u demontaži.) u toku grejne sezone. Kontinuirani rad svih sekcija i udruženja tokom cele godine i osnivanje novih sekcija i studija..podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za nesmetan rad KTC „Stefan Nemanja“ i rad svih sekcija i udruženja preko cele godine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. OČEKIVANI REZULTATI Montiran kotao na gas kao i postavljene gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra Zagipsirani. krečenje istih Čišćenje i odvoženje šuta i smeća.. Aktivnosti: Skidanje i demontaža postojećeg kotla Prateći građevinski radovi i postavljanje kotla na gas kao i postavljanje gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra.810 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . predstave. prenos novčanih sredstava JP „Novi Vek“ će vršiti nadzor građevinskih radova FAKTORI RIZIKA Inflacija i nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i priključak na gasnu instalaciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a OBLAST . i u roku. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ DOPRINOS PARTNERA Opština Lapovo će obezbediti potrebne dozvole za gradnju i obezbeđivati normalan. Smanjenje troškova struje čime bi se značajno uštedelo i broj posetilaca kulturnih događanja bi se povećao. OPIS Stvaranje uslova za grejanje na gas (ekonomičniji izvor) radi organizovanja kulturnih manifestacija (koncerti. izgletovani i okrečeni zidovi Očišćeno i odvežen šut i smeće.

Akrivnosti: U pozorišnoj sali KTC-a. pored dramskih predstava uobičajeno se realizuju i različiti muzičkoscenski programi za čiju izvedbu je potrebno ugraditi čitav korpus tehnoloških sistema: Audio sistem Signalno-komunikacioni sistem Sistem scenske rasvete Sistem scenske mehanizacije OČEKIVANI REZULTATI Postavljena scenska rasveta Postavljena scenska mehanizacija Uveden audio sistem Uveden signalno-komunikacioni sistem Uređen unutrašnji dekor bine (urađeni molerski i zidarski radovi) Postavljeno bioskopsko projekciono PVC platno sa rolo mehanizmom OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Koordinisati proceduru uvoza skupocene opreme u inostranstvu na vreme VREDNOST PROJEKTA 144. proizvodi u inostranstvu i da njen uvoz i nabavku vrši „Kinoakustika“ Pančevo DOPRINOS PARTNERA Nadzor inžinjera iz JP „Novi Vek” i materijalna podrška opštine Lapovo FAKTORI RIZIKA Neblagovremeni prenos novčanih sredstava iz opštinskog budžeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koja treba da se montira.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Važno je napomenuti da sva scenska tehnika. snimanje muzičko-scenskih programa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za kvalitetno odvijanje pozorišnih predstava. godine. reprodukcija pozorišnih efekata /muzičkih dogadjaja i reprodukcije filmova Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. poboljšavanja međusobne komunikacija osoblja u tehničkoj realizaciji scenskih događaja kao i radno ozvučavanje pozornice za potrebe proba.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju kvalitetnog odvijanja pozorišnih predstava. reprodukcije pozorišnih efekata (muzičkih kulisa. neophodno je modernizovati i opremiti KTC. OBLAST . ozvučavanje).

Aktivnosti: Izgradnja muške i ženske garderobe sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Dogradnja hodnika za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva: Nabavku ogledala.880 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Dobijanje otrebnih dozvola za gradnju kao i nadzor od strane JP „Novi Vek” FAKTORI RIZIKA Vremenske nepogode. postavljanje laminatnih podova i kupovina nameštaja (četiri stola i 24 stolice i ugradnja 6 čiviluka) OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Hodnik za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva izgrađen Ugrađena ogledala i adekvatno osvetljenje i grejna tela za zimski period. grejna tela. godine OPIS Realizacijom projekta će se obezbediti kvalitetniji uslovi za obavljenje svih aktivnosti KTC-a. zastoj pri prenosu novčanih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . adekvatno osvetljenje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a OBLAST . odnosno. a posećenost stanovništva predstavama i ostalim kulturnim manifestacijama bi se povećala.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje kvalitetnih uslova za odvijanje kulturnih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja” Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. grejnu sezonu OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 125. čime bi se unapredio rad istog.

čitalačka proba i drugi.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine pozorišnom umetnošću. kroz rad sa profesionalnim i amaterskim rediteljima. prolazi kroz sve faze nastupa u pozorištu – od poznatih oblika glume. u toku pohađanja kursa. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. scenaristi i režiseri Održana obuka u trajanju od 30 dana Održan zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Opština Lapovo DOPRINOS PARTNERA Pružanje usluga korišćenja prostora i dodatne organizacije Pomoć pri animiranju mladih za bavljenje pozorištem Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Neodazivanje mladih i nedostatak finansijskih sredstava (nemogućnost blagovremenog prebacivanja namenskih sredstava iz opštine) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost i odaziv mladih Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pozivnice. kostimi i drugo) na kojoj će se prikazati postignuto Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe i nastojati da se omasovi ovaj vid umetnosti i kulture OČEKIVANI REZULTATI Anketirani mladi zinteresovani za bavljenje glumom Angažovani stručni pedagozi. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem rada sa zainteresovanim grupama mladih. brošure. čime bi se povećala kulturna ponuda i animirali građani za redovno praćenje kulturnih programa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti OBLAST . flajeri. pripremili za omladinske predstave. U buduće bi se talentovana deca od petog razreda osnovne škole. do konkretnog nastupa na pozornici Za učenje je predviđen period od 30 dana – obuka Održati zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. kao što je scenski nastup. do kraja četvrtog razreda srednje škole. lokalni mediji. Aktivnosti: Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta usledio bi kroz sledeće aktinosti: Anketiranje mladih za bavljenje glumom – anketom bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o životu i radu u pozorištu Angažovanje stručnih pedagoga i scenarista demonstratora i režisera – Škola glume je tako zamišljena da se.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA VREDNOST PROJEKTA 3.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

uvežbani učesnici radionica. OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Kancelarija za mlade USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora plesa VREDNOST PROJEKTA 3. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kako rekreativno tako i kao sportskom disciplinom. prezentovan rada svake grupe kroz nastup grupe. Projekat podrazumeva upoznavanje učenika osnovne i srednje škole i mladih u Lapovu sa plesnim oblicima i stvaranje interesa za bavljenje plesom. odštampane plakate. Nakon toga se učesnici dele u radne grupe. flajeri. Organizovanje učenja plesova će trajati 20 dana Organizacija zajedničkog nastupa svih grupa na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. standardni. kostimi i drugo) na kojoj će se izabrati najuspešnija grupa i nagraditi. DOPRINOS PARTNERA Sprovođenje ankete i promovisanje plesa kao dela opšte kulture maladih ljudi Oglašavanje. Aktivnosti: Kroz anketiranje mladih za bavljenje plesom i za učestvovanje u radionici bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o plesu i da treniraju ples. mediji. Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe u plesnu sekciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Organizovanje radionice – „Ples kao deo opšte kulture mladog čoveka” OBLAST . pozivnice. medijska promocija i učešće u organizaciji završne priredbe FAKTORI RIZIKA Neadekvatan termin za održavanje workshopa i neodazivanje mladih posle izvršenog anketiranja. Radionica je zamišljena kroz: Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora svih poznatih oblika plesa kao što: su latinoamerički.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. OČEKIVANI REZULTATI Okupljeni učenici.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine plesom u Lapovu kao delom opšte kulture svakog mladog čoveka Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. pripremljene koreografije za svaku grupu. društveni i moderni plesovi i drugi Prezentacija plesova učesnicima radionice. Svaka radna grupa će odabrati po jedan ples iz svih prezentovanih plesova i naučiti jednu koreografiju. brošure i pozivnice. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem koji bi omogućio zainteresovanima da se bave plesom. brošure.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% OBLAST . stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke.. istorija. Ona poseduje svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. školski program. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. istorija.) OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen potreban broj knjiga iz svih oblasti (nauka.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta.. romani.) OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje knjiga Angažovanje stručnih lica pri izboru literature VREDNOST PROJEKTA 6. DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika.. Ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke podigao bi se kvalitet pruženih usluga prema korisnicima i omogućio pristup republičkom fondu knjiga koji bi se ubrzano uvećavao iz godine u godinu Aktivnosti: Analiza potreba za literaturom iz svih oblasti Nabavka odabrane literature (nauka. U svom sastavu ima i internet radionicučitaonicu.. romani. školski program.

a manje pokretnim. Uvođenje usluge mobilne biblioteke povećala bi se dostupnost korisnicima na celoj teritoriji opštine i omogućilo svim zainteresovanim. OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke. grupama stanovništva kompletnu uslugu biblioteke. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. nabavljeno vozilo i ugrađena potrebna oprema za rad Obučen radnik da opslužuje korisnike mobilne biblioteke OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih strana da učestvuju u projektu Finansijska sredtstva VREDNOST PROJEKTA 26. Aktivnosti: Analiza adekvatnog vozila i opreme za nabavku Nabavka vozila Nabavka i ugradnja potrebne opreme u vozilu Obuka radnika za rad sa vozilom i opremom OČEKIVANI REZULTATI Nakon analize potreba. na taj način Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje dostupnosti bibliotekarskog fonda korisnicima na celoj teritoriji opštine i podizanje kulturne svesti stanovništva.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . poseduju svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku OBLAST .

Aktivnosti: Analiza potreba za osnivanje odbojkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja odbojke Angažovanje stručnih lica za rad odbojkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi i organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladistenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 16. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za učešćem u sportskim aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba SVRHA PROJEKTA Stvoriti uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. kao i stručnih sportskih radnika. OBLAST . osnivanjem novih sportskih klubova.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. Osnivanjem muškog i ženskog odbojkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba OBLAST .000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. kao i stručnih sportskih radnika. Atkivnosti: Analiza potreba za osnivanjem košarkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja košarke Angazovanje stručnih lica za rad košarkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 19. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%. Osnivanjem muškog i ženskog košarkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. osnivanjem novih sportskih klubova.

ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 23. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini. Aktivnosti: Analiza potreba za izgradnjom teniskih terena Izgradnja teniskih terena i nabavka opreme za potrebe igranja Promocija sporta po školama i gradu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni teniski tereni Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Promovisan sport po školama OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. kao i stručnih sportskih radnika.

000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. kao i stručnih sportskih radnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom OBLAST . godine. Aktivnosti: Izgradnja terena i nabavka potrebne prateće opreme Nabavka i montaža balon hale OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Izrađena balon hala OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 31.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje nivoa kulturne svesti stanovništva opštine Lapovo i privlačenje turista sa područja izvan teritorije opštine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodna izložba železničara umetnika“ OBLAST . koja se u saradnji sa KTC-om održava jednom godišnje. učenje ovih veština.. sajta za reklamu ove turističke manifestacije. U te svrhe neophodna je izrada. nabavka i ugradnja plazma bilborda za oglašavanje istog. klasične. Priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. pozivnice. flajeri. brošure.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška prilikom organizovanja manifestacije FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine povećati broj turističkokulturnih manifestacija za 50% OPIS Postojećoj manifestaciji „Međunarodna izložba železničara umetnika – Grad muzej železnice Lapovo“. koncerta koji bi uključivao 20 izvođača ozbiljne. kompletno uređenog. jahanje konja. muzike (filharmonija ili gudački orkestar iz Srbije) i spremljene bogate trpeze srpskih nacionalnih jela i pića Odlazak na jezero radi pecanja. mediji. OČEKIVANI REZULTATI Izrađen web sajt Urađen višejezični katalog Priređen koncert Praćenje događanja preko javnih medija – lokalnih i nacionalnih Priređen turistički dan sa svim pratećim aktivnostima OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Ribolovačko i Lovačko udruženje USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđivanje sredstava VREDNOST PROJEKTA 6. Aktivnosti: Podići nivo oglašavanja preko stručnije i novo uređene web prezentacije i sajta KTC-a Izrada višejezičnog i visoko-tiražnog kataloga Pozivanje nacinalne televizije i lokalnih medija Organizovanje pratećih sadržaja tj. treba povećana medijska podrška radi uspostavljanja tradicije za buduće generacije umetnika.. spremanja ribljih čorbi i gulaša.

OPIS Udruženje likovnih umetnika „Svetlost“ će urediti adekvatni radni prostor u KTC-u i nabaviti potreban repromaterijal za rad. stolice. Aktivnosti: Uređenje prostorije u KTC-u (bojenje zidova i plafona. Stvaranje likovne kolonije koja će okupiti najviše deset umetnika iz Srbije (četiri-pet ) i inostranstva (četiri-pet) i stvoriti novi turistički događaj. ugradnja laminata. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta i unapređivanje turističke i kulturne ponude opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ – Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” Operativni cilj iz Strategije Do 2013. odnosno suvenira. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije OBLAST . štafelaji) Edukacija zainteresovanih za metodologiju izrade umetničkih predmeta OČEKIVANI REZULTATI Stručno obučeni članovi na metodologiji izrade umetničkih predmeta Nabavljeni materjali. sprave i oprema za izradu umetničkih predmeta Adaptiran i uređen prostor.790 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . stvoren legat umetničkih dela u vlasništvu KTC-a Stvorena nova turistička atrakcija sa dugotrajnim efektom OČEKIVANI PARTNERI Udruženje likovnih umetnika Srbije KTC „Stefan Nemanja“ DOPRINOS PARTNERA Udruženje obezbeđuje učešće članova umetnika u izradi umetničkih predmeta Kulturno-turistički centar ustupa prostoriju za rad i izložbeni prostor (galeriju) FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost članova Udruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor u KTC-u VREDNOST PROJEKTA 14. rasvete) Nabavka nedostajuće opreme (radni stolovi. Pozivanjem renomiranih umetnika organizovaće edukaciju i kroz druženje povećati broj svojih članova kao i proizvesti broj gotovih finaliziranih umetničkih predmeta.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportskih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo uz stvaranje šire turističke ponude Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015.600 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . urediti i montirati sanitarne čvorove. USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dozvola vodoprivrede za uređenje priobalja jezera „Petica“ VREDNOST PROJEKTA 60. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti i srediti od otpadaka Jezero „Petica“ Proširiti kapacitete. Uređenjem jezera stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. flajeri. izgraditi trim stazu. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje jezera „Petica“ Izmontirano 10 brvnara Organizovano takmičenje i nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategorijama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja” DOPRINOS PARTNERA Rešenje imovinsko-pravnih odnosa na kojoj se nalazi jezero Dobijanje potrebnih dozvola za postavljanje brvnara FAKTORI RIZIKA Nerešavanje imovisko-pravnih odnosa. instalirati strujne i vodene instalacije i priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ OBLAST . odnosno. brošure. mediji. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. produbiti i spojiti jezero Urediti staze oko jezera u dužini 750 m Sagraditi pistu za održavanje republičkih takmičenja u ribolovu u svim kategorijama Instalirati prateće sadržaje: montirati deset montažnih baraka. pozivnice.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ OBLAST . brošure.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportsko-turističkih sadržaja na teritoriji opštine kroz povećanje i aktiviranje manifestacija iz ovih oblasti Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015. a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti priobalje. Dobijanje građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 36. pozivnice. Uređenjem priobalja Morave stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima. lokalni mediji. poravnati teren Izbetonirati postolja za montažne drvene kućice Nabaviti jedanaest montažnih drvenih kućica Nabaviti i montirati sanitarne čvorove Instalirati strujne i vodene instalacije Priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. flajeri. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi iste OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje reke Velike Morave Izmontirane brvnare Instalirana vodovodna i strujna instalacija Organizovano takmičenje Nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategotegorijama OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa .godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA KTC „Stefan Nemanja“ izrađuje kampanju oglašavanja Opština Lapovo će obezbediti vlasničke papire FAKTORI RIZIKA Nemogućnost rešavanja imovinsko-pravnih odnosa Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 pacijenata OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno vozilo Zainteresovanost svih učesnika za rad VREDNOST PROJEKTA 27.500 evra TRAJANJE 11 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . hitne pomoći. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. Aktivnosti: Angažovati dva doktora medicine Angažovati dva medicinska tehničara Sprovesti rad na terenu OČEKIVANI REZULTATI Angažovano dva doktora medicine Angažovano dva medicinska tehničara Obavljen rad na terenu Usluzeno 1. Za ovu delatnost neophodno je proširenje u pogledu kadrova (time bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata). Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%.

Za ovu delatnost neophodno je proširenje kapaciteta objekta Doma zdravlja čime bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. dezinfekcija.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . Aktivnosti: Uređenje prostorije za rehabilitaciju: Zamena prozora i vrata Skidanje obloga zidova. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. gletovanje i bojenje zidova Skidanje postojeće obloge poda i ugradnja vinfleks ploča Rekonstrukcija rasvete Nabavka 4 bolnička kreveta sa pratećom opremom OČEKIVANI REZULTATI Uređena i opremljena prostorija za rehabilitaciju Omogućena kvalitetnija briga o pacijentima OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđena prostorija u Domu zdravlja VREDNOST PROJEKTA 7. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%. hitne pomoći.500 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

OPIS Usled geografskog položaja. godine povećati broj specijalista za 30%. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje adekvatnih usluga iz specijalističkih oblasti u Domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem specijalističke službe opšte medicine. obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za finansiranje svakog lekara koji se opredeli za specijalizaciju. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.

godine povećati broj specijalista za 30%. sa teritorije opštine. OPIS Usled geografskog položaja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije u oblasti urgenetne medicine Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje usluge iz specijalističke oblasti u domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) OBLAST . Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za svakog lekara. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem urgentne službe. koji se opredeli za specijalizaciju. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.

godine. Ranom dijagnostikom efikasnost lečenja je mnogo veća.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou OBLAST .000 evra TRAJANJE 10 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. Aktivnosti Pohađanje kursa za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Dobijanje certifikata OČEKIVANI REZULTATI Završen kurs za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Deljenje certifikata Smanjeni dosadašnji troškovi OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zapošljenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 16. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.organizovati više kurseva godišnje. Za realizaciju pohađanja ovog kursa je potrebno obezbediti finansijku podršku i omogućiti stalnu obuku na godišnjem nivou . OPIS Cilj pohađanja ovog kursa je preventivni rad u sprečavanju karcinoma materice koji su trenutno u porastu i koji se kasno dijagnostikuju (veliki su i troškovi pregleda preparata na Papanikolau).

povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. Ovo sve obezbeđuje medicinskim ranicim licence za nesmetan rad.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika OBLAST . Aktivnosti: Pohađanje seminara Aktivno učešće na kongresima medicinskih radnika OČEKIVANI REZULTATI Stečena nova stručna primenljiva znanja Poboljšan kvalitet usluga za građane OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zaposlenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 9. razmenjivanje iskustva među kolegama i primenjivanje saznanja u svakodnevnoj praksi radi podizanje kvaliteta pruženih usluga prema stanovništvu. OPIS Cilj edukacije putem kongresa i seminara je sticanje neophodnih novih saznanja. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. godine. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. a građanstvu. kvalitetnije usluge.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. utvrđivanje kritičnih grupa.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu sa pojavama savremenih zaraznih bolesti OBLAST . Aktivnosti: Formiranje realne slike zdravstvenog stanja stanovništva izradom analize korisnika zdravstvenih usluga Adekvatno sprovođene smernica dobijenih od nadležnih institucija Organizacija implemenatcije stečenih znanja. baziranih na sprovedenoj analizi OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza i dobijeni rezultati na osnovu kojih se pravi strategija rada Doma zdravlja Sprovedene smernice dobijene od nadležnih institucija Organizovan proces implementacije OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Socijalna služba Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu Nadležne institucije: Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje Kragujevac Republički institut za javno zdravlje Srbije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju predstavu o stvarnom stanju u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine VREDNOST PROJEKTA 20. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivnim učešćem u analizi Nezainteresovanost stanovništva za sopstveno zdravlje Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama OPIS Cilj ovog projekta je praćenje zdravstvenog stanja pacijenata. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektivnih oboljenja. procena njihovog zdravstvenog stanja i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja stanovništva.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektoloških oboljenja. potom. OPIS Cilj ovog projekta je analiza i praćenje zdravstvenog stanja radnika u industrijskoj zoni. praćenje istog i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja zaposljenih. procena njihovog zdravstvenog stanja. Aktivnosti: Analiza trenutnog zdravstvenog stanja ciljnih grupa Uvođenje redovnih preventivnih pregleda ciljnih grupa Dijagnostikovanje bolesti i načina lečenja ciljnih grupa OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza zdravstvenog stanja radnika Identifikovana grupa radnika koja je izložena štetnim uticajima na radu Procenjeno zdravstveno stanje radnika i njihovo konstantno praćenje uz preduzimanje određenih koraka ka poboljšanju zdravstevnog stanja svih zaposlenih OČEKIVANI PARTNERI Služba za zdravstvenu zaštitu radnika USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju sliku o zdravstvenom stanju zaposlenih DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivno učešće u analizi Nezainteresovanost radnika za sopstveno zdravlje VREDNOST PROJEKTA 12. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. utvrđivanje grupa korisnika koji su izloženi štetnim uticajima na radnom mestu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom OBLAST .

godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno pružiti pomoć u kući. istovremeno i licima koja su sama. Aktivnosti: Nabavka jednog vozila Obuka za rad na terenu Organizacija poseta ranjivim grupama stanovništva – plan rada i poseta OČEKIVANI REZULTATI Nabavljeno vozilo Obučeno ljudstvo za rad na terenu Organizovan i pripremljen plan rada i poseta ranjivim slojevima stanovništva OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Volja svih učesnika za rad na projektu VREDNOST PROJEKTA 15.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja iste OBLAST . a u mogućnosti su da plate uslugu.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost učesnika Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa posebnim potrebama i starim licima Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Sve ovo bi doprinelo povećanju brige o ovim ranjivim grupacijam i olakšalo im u velikoj meri svakodnevni život.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine OBLAST . Da bi se ova slika promenila.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa nedovoljnim primanjima. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica. i pokazala briga o ovim slojevima stanovništva. lica sa posebnim potrebama i lica na ivici egzistencije kojima je neophodno pružiti pomoć u prehrani. Aktivnosti: Opremanje prostora za skladištenje namirnica i spremanje hrane Obuka za rad u narodnoj kuhinji Pripremanje organizacije rada kuhinje Otvaranje narodne kuhinje OČEKIVANI REZULTATI Opremljen prostor za rad kuhinje Obučeno ljudstvo za rad u narodnoj kuhinji Pripremljena organizaciona struktura za rad u kuhinji Otvorena narodna kuhinja OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za formiranje narodne kuhinje VREDNOST PROJEKTA 25. starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu obezbeđivanja obroka preko narodne kuhinje Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. obezbeđivanje prostora Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška. neophodno je formiranje narodne kuhinje koja bi odgovarajućom dinamikom usluživala stanovništvo ovih kategorija.

Mnoge od obaveznih laboratorijskih analiza na primarnom nivou se ne obavljaju zbog nedostatka ovih aparata. Aktivnosti: Raspisivanje javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača Nabavka biohemijskog analizatora Nabavka aparata za faktore koagulacije Nabavka plamenog spektrofotometra OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen biohemijski analizator Nabavljen aparat za faktore koagulacije Nabavljen plameni spektrofotometar OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen radni prostor u Domu zdravlja za biohemijski analizator.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom OBLAST . Zato građani Lapova moraju da te analize obavljaju u Kragujevcu. aparat za faktore koagulacije i plameni spektrofotometar VREDNOST PROJEKTA 25. Iz prethodnih razloga je potrebna nabavka jednog savremenijeg analizatora. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. godine unaprediti medicinsku i tehničko-tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS Laboratorijska služba u Domu zdravlja u Lapovu je opterećena velikim brojem zahteva za raznim analizama. Neke od analiza nisu moguće da se obave na analizatoru koji poseduje Dom zdravlja.

tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS S obzirom na sve veće zahteve građana za organizovanjem službe fizioterapije u Lapovu. terapija srednje-rekventnim strujama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje sale za fizioterapeuta OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. koja bi omogućila adekvatne uslove za rad. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen funkcionalni prostor za opremanje sale za fizioterapeuta VREDNOST PROJEKTA 15. automatsko proračunavanje vremena za tip glave Toplica za parafin 3. automatsko prebacivanje polova sa postepenim smanjenjem povećanjem intenziteta Ultrazvuk sa Dijadinamikom SONODINATOR Magnet dvokanalni NF/VF sa prostirkom. opština Lapovo je donela odluku da se opremi sala Doma zdravlja za fizioterapiju.6kg. digitalni displeji temperature i digitalno podešavanje Eksponencijalne struje Lampa IR i UV Ručni dinamometar OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena sva nedostajuća oprema Opremljena sala Doma zdravlja za fizioterapiju. dvopolne. dve antene i jastučićem Interferentne struje Digitalizovane (četvoropolne.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . zadavanje doze u džulima. Aktivnosti: Nabavka opreme: Galvan digitalni Soft tuch podešavanje intenziteta TENS 2 nezavisna kanala sa modulacijom silikonske elektrode Dijadinamik sa Galvanom digitalni programabilni. godine unaprediti medicinsku i tehničko . vektor) Laser 100mW 780nm digitalizovan. Za opremanje je potrebna specijalizovana oprema za tu delatnost.

godine. samostalan. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. sanitarnog čvora Uvođenje centralnog grejanja sa priključkom na gas Renoviranje enterijera i fasade OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatan poslovni prostor veličine 150 m². i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . Centar za socijalni rad. samostalnog.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška (većinsko učešće lokalne samouprave) Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . i osnovni. OPIS Ne postoji adekvatan poslovni prostor za obavljanje delatnosti Centra za socijalni rad. ovo je prvi. preduslov. kompletno renoviranje i adaptiranje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. Zgrada koja je planirana za ove namene je u neupotrebljivom stanju bez kompletnog renoviranja. kao preduslov za formiranje samostalnog CSR Stvoreni potrebnih uslovi za rad – kompletno rekonstruisana i opremljena zgrada za potrebe rada centra OČEKIVANI PARTNERI JP „Novi Vek“ Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zgrada je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 15.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25. Aktivnosti: Rekonstrukcija elektro instalacije Rekonstrukcija kanalizacije. odnosno.

zgrada zahteva opremljenost u skladu sa aktuelnim standardima i potrebama jednog centra. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . Centra za socijalni rad opštine Lapovo. Aktivnosti: Opremanje enterijera Nabavka potrebnog kancelarijskog nameštaja Nabavka računarske opreme sa licenciranim softverom Opremanje telefonskim priključcima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25. brzim internetom OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatano opremljen poslovni prostor kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Stvorani adekvatni uslova rada OČEKIVANI PARTNERI Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Renovirana poslovna zgrada koja je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 5. godine.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska i logistička podrška (uglavnom lokalna samouprava daje sredstva) FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . jedan od osnovnih preduslova je kompletno opremanje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. OPIS Ne postoji adekvatno opremljen poslovni prostor za obavljanje delatnosti CSR. zgrada koja je planirana za ove namene je nije opremljena. samostalnog. samostalan. Naime. i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012. Centar za socijalni rad.

Ovo sve ukazuje na brigu ovih slojeva stanovništva i na stvaranje njihovog poverenja u institucionalne mehanizme opštine.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava i nezainteresovanost Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . omogućiti im da sami obavljaju svoje potrebe u gradu i na taj način im pružiti moralnu podršku. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno omogućiti nesmetanu kretnju kroz saobraćaj.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera OBLAST . Aktivnosti: Analiza postojećih arhitektonskih barijera u gradu Raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova Izbor najpovoljnijih izvođača Izvođenje radova na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza arhitektonskih barijera i dat predlog rešenja istih. kao osnova za kasnije raspisivanje konkursa za odabir izvođača i izvođenje radova Izvedeni radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 15.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu uklanjanja arhitektonskih barijera u saobraćaju i tako im omogućiti lakše kretanje kroz saobraćaj Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful