STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE LAPOVO

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Sadržaj
Uvod Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Faze procesa strateškog planiranja SOCIO - EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Osnovni geografski i istorijski podaci Stanovništvo Lokalna samouprava Ljudski resursi i tržište rada Ekonomija Poljoprivreda Infrastruktura Turizam Zdravstvena i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura i sport Informisanje SWOT ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Sektorske SWOT analize Bodovanje SWOT analiza VIZIJA OPŠTINE LAPOVO Vizija opštine RAZVOJNI PRIORITETI OPŠTINE LAPOVO Razvojni prioriteti STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI OPŠTINE LAPOVO Strateški i operativni ciljevi PROJEKTI I PROGRAMI Pregled projekata i programa PREPORUKE ZA REALIZACIJU STRATEGIJE Preporuke za relizaciju strategije ANEKS I – FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI 5 7 8 10 13 15 23 27 29 33 42 49 56 58 62 65 68 69 71 76 79 81 83 85 87 89 93 95 109 111 113

3
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

.

Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo izrađen je korišćenjem participativnog pristupa koji podrazumeva da se u proces uključe sve zainteresovane strane. to znači da sve četiri komponente razvoja društva . a odogovornost za implementaciju se povećava. Postoji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Uvod Ne postoji jedinstvena i opšteprihvaćena definicija pojma održivog razvoja. a istovremeno eliminiše.koje ujedno čine i oslonce održivog razvoja. široko prihvaćenog. Uključenjem šire zajednice (javnog. to je sve što je društveno prihvatljivo. Na kraju podrazumeva i sve ono što je političi prihvatljivo. saglasnost o potrebi uvođenja ovog koncepta i svest o razlozima njegovog nastanka.prostornim kapacitetima (pragovima) posmatrane teritorije u dugoročno projektovanom vremenskom periodu. zatim sve što omogućava trajan ekonomski rast . međutim. ekološki i institucionalni). kulturna i životna sredina . 5 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski. odnosno. dugoročan. privatnog i NVO sektora) obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta donesenih odluka. Drugačije rečeno. održivi razvoj je „razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti. odnosno o čemu se može dogovarati i odlučivati u okviru postojećih političkih okolnosti. Strategija održivog razvoja je opšti strateški plan razvoja grada ili opštine koji daje smernice i podsticaje za budući razvoj.razvoj. U praksi. Glavni rezultat pomenutog. treba da budu od podjednakog značaja i važnosti u državi i društvu.ekonomska. uključuje i sve što osigurava da se sadržaj i mere ekonomskog i društvenog razvoja usklađuju sa ekološko . uticaje koji predstavljaju pretnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse. čvrsto međusobno povezane i opskrbljene adekvatnom institucionalnom osnovom. Po jednoj definiciji. Strategija je orijentisana na stvaranje održivog modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana. socijalni. 1987. tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe“. ili značajno umanjuje. pristupa održivom razvoju je da on počiva na četiri stuba: – ekonomskom – socijalnom – kulturnom – životnoj sredini Održivi razvoj je moguć samo kada su sva četiri oslonca razvoja prisutna i podjednako važna. ovaj pristup omogućava:  Širu bazu znanja koja omogućava donošenje kvalitetnijih odluka  Podršku za donesene odluke  Kolektivno vlasništvo nad problemima i rezultatima  Omogućava formiranje budućih partnerstava u implementaciji projekata U proces izrade Strategije održivog razvoja uključene su sve zainteresovane strane:  Predstavnici lokalne samouprave i komunalnih preduzeća  Javne institucije  Regionalne institucije  Finansijske institucije  Privatni sektor i investitori  Udruženja i nevladine organizacije 1 World Commission on Enviroment and Development.1 Široko prihvaćeno mišljenje je proisteklo iz odgovora na pitanje: Šta je održivo za jednu zajednicu? Pre svega. sve što doprinosi društvenoj integraciji zajednice. socijalna. Ona definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan.

6 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . infrastruktura. Opštinski forum su sačinjavali stručni pojedinci. zvanično oformljeno od strane lokalne samouprave. izvršen je izbor osoba koje su direktno učestvovale u izradi Strategije. Predstavljaće krovni dokument za sve ostale usvojene sektorske strategije. meriti napredak na godišnjem nivou. generisanog.2015. predložen od same lokalne samouprave. a nakon pet godina sama Stragija evaluirati i dati osnovu za izradu naredne. Lokalna samouprava je formalizovala čitav ovaj proces donošenjem pravnog akta o izboru članova u Opštinski forum / Radnu grupu / Partnerski forum za izradu Strategije u skladu sa opštinskim regulativama. radi optimalnog vođenja procesa. finansije. definisan je u skladu sa kriterijumom o broju stanovnika: opštine do 12. Broj članova Opštinskog foruma. opet. godina. Telo će delovati na bazi usvojenog akcionog plana za implementaciju Strategije. prostorno planiranje i zaštita životne sredine. Regionalna agencija će dati predlog akcionog plana i učestvovaće u implementaciji. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Strateški dokument se odnosi na period 2010 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Pošto su identifikovane zainteresovane strane. poljoprivreda. pre svega iz Opštinske uprave. Za organizaciju i delimično vođenje sastanaka Opštinskog foruma glavna I odgovorna osoba bio je lokalni koordinator. i lokalne samouprave i članova Opštinskog foruma. Odabrani članovi su predstavnici svih ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja: ekonomija preduzetništvo. putem usvojene liste projekata. precizno definisanih indikatora. obrazovanje. Koordinator je najčešće zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u okviru lokalne samouprave. U tom vremenskom periodu će se. kao podrška koordinacionom telu. kultura. socijalna i zdravstvena politika. pomoću odgovarajućih. stimulisati pozitivne promene u opštini. sport. Implementaciju će sprovoditi koordinaciono telo. uz pomoć nadležne regionalne institucije. turizam. koji je koordinirao i pomagao čitav proces. Usvojen je princip da dokument treba da bude “živ” i da daje smernice za razvoj opštine u narednih pet godina. tokom kog će se.000 stanovnika biraju maksimalno 15-20 članova. On je predstavljao sponu u radu između tima za strateško planiranje Regionalne agencije za ekonomski razvoj. ali i iz ostalih sektora.

ključna za formulisanje Nacionalnog strateškog dokumenta bila su: – Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU (2005) – Nacrt Nacionalnog plana zaštite životne sredine – Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije (2006 . kroz sprovedene aktivnosti na lokalnom nivou. treba da proizvede merljive napretke za period od pet godina i da te napretke. Na taj način je napravljena spona između nacionalnog i lokalnog nivoa. koje je činilo 70 eksperata i desetak nevladinih organizacija. Članstvo u Evropskoj uniji  Prioritet 2. na odgovarajući način. oceni i revidira na godišnjem nivou. Razvoj konkurentne tržišne privrede i uravnotežen ekonomski rast  Prioritet 3. generisanje reginalnih strategija održivog razvoja predstavlja sledeći korak. ali koji daje smernice za razvoj sektorskih strategija kao i precizne indikatore za detaljnije planove. Da bi takav način razmišljanja bio i implementiran. S obzirom da је lokalnа samouprava opštine Lapovo „menadžer“ svoje teritorije. Razvoj ljudskih resursa i povećanje zaposlenosti  Prioritet 4. Strategija održivog razvoja Republike Srbije usvojenа je u maju 2008. bazirana je na već utvrđenim prioritetnim pravcima razvoja preuzetim iz Nacionalnog strateškog dokumenta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Strategija održivog razvoja opštine Lapovo je suštinski važan dokument koji je povezan i usaglašen sa nacionalnim/regionalnim strategijama. već i u budućnosti. godine. zadovoljavajući principe održivosti. Tim koji je radio na izradi Nacionalne strategije bio je sastavljen od tri grupe. Dobijeni dokument predstavlja krovni dokument sa kojim treba da budu usklađene sve lokalne strategije održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije. navedenim u Nacionalnoj strategiji. U Nacionalnoj strategiji identifikovani su sledeći prioriteti:  Prioritet 1. Imajući u vidu Strategiju Republike Srbije usmerenu ka ulasku u Evropsku uniju. vlasništvo nad procesom. a opet je i u korelaciji sa prioritetima razvoja lokalnih strategija. samim tim je i odgovorna za izradu i implementaciju strateškog dokumenta. odnosno Šumadijskog i Pomoravskog okruga. a kako je jedan od glavnih preduslova za ulazak uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja. Prethodno navedena izjava ima veze sa celokupnom lokalnom strategijom koja. Razvoj infrastrukture i ravnomeran regionalni razvoj  Prioritet 5. doprineti realizaciji definisanih prioriteta. neophodna je odgovarajuća zakonska regulativa.2012) – Strategija za smanjenje siromaštva. vizija i ciljevi strategije održivog razvoja opštine Lapovo moraju biti u saglasju sa prioritetima Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije gde će se. 7 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Celokupna Nacionalna strategija bazirana je na četiri osnovna nacionalna strateška dokumenta i 16 sektorskih strategija. i kao takva ima ključnu ulogu u omogućavanju održivog razvoja. Aktualna regionalna strategija koja nosi naziv Integrativni plan društveno ekonomskog razvoja centralne Srbije. Zaštita i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa Dakle. odnosno usvajanje Zakona o regionalnom razvoju. nakon tri godine participativnog procesa. Most koji spaja dva prethodno navedena nivoa strateškog razmišljanja i delovanja (nacionalni i lokalni) jeste regionalni nivo. Održive zajednice su one u kojima ljudi žele da žive ne samo trenutno. Svi elementi razvoja moraju biti kompatibilni sa opšteprihvaćenim načelima razvoja. Četiri dokumenta. Ključni momenat u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Lapovo je preuzimanje odgovornosti za sprovođenje procesa ili tzv.

8 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Preduslov za obavljanje narednih faza procesa je i primenjena strategija komunikacije sa lokalnom zajednicom koja je obezbedila medijsku podršku procesu. predstavljali su ulazne elemente za rad fokus grupa u izradi Vizije opštine Lapovo. zajedno sa prioritetnim slabostima po sektorima. On predstavlja „ličnu kartu” opštine. izrađene su matrice sa snagama. zahvaljujući upravo anketi i prisustvovanju sastancima Opštinskog foruma predstavnika svih zainteresovanih strana. Na slici koja sledi vizuelno je. pretnjama i šansama za sve ključne sektore trenutne socioekonomske realnosti opštine. po fazama.ekonomske analize. odnosno profil lokalne zajednice.ekonomska analiza opštine. koja predstavlja narednu fazu procesa strateškog planiranja. vrši se njihovo bodovanje kako bi se izdvojile najkritičnije slabosti na koje će se posebno obratiti pažnja pri izradi vizije opštine Lapovo. prikazan proces strateškog planiranja. Ona je transparentna. Vizija opštine Lapovo ima za zadatak da predstavi stavove celokupne zajednice o tome gde sebe vidi u narednih petnaest godina. Proces izrade Strategije održivog razvoja po fazama i pratećim procesima Proces je započet temeljnim istraživanjem koje je obuhvatilo prikupljanje podataka iz ključnih oblasti socio-ekonomske realnosti opštine: – Osnovni geografski i istorijski podaci – Stanovništvo – Lokalna samouprava – Ljudski resursi i tržište rada – Ekonomija – Poljoprivreda – Infrastruktura – Turizam – Zdravstvena i socijalna zaštita – Obrazovanje – Kultura i sport – Informisanje. Naime. slabostima. Nakon što su izrađeni SWOT-ovi za svaku oblast. Kako participativni pristup obuhvata i anketiranje. Prikupljeni podaci verodostojno odslikavaju trenutno stanje u opštini i služe kao input za formulisanje dokumenta Socio . osnovcima i srednjoškolcima opštine Lapovo postavljana su pitanja: Gde sebe vide za deset godina? Šta bi želeli da bude promenjeno? Koje su njihove ideje za pozitivnu promenu u lokalnoj zajednici? Rezultati obrađenih anketa učenika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo proistekao je iz više sukcesivnih faza koje zajedno čine proces strateškog planiranja. Ovaj dokument je kasnije korišćen kao adekvatna podloga za narednu fazu: Izradu sektorskih SWOT analiza. koristeći istraživanja i podatke iz Socio . Svaka faza je predstavljala osnovu za obavljanje naredne.

U ovoj fazi Opštinski forum je podeljen u tematske radne grupe okupljene oko svakog od prioriteta. kao takvi. stvorena je podloga za formiranje ključnih razvojnih prioriteta opštine. realna i u skladu sa postavljenom Vizijom. Tako formirana jezgra su se dalje dopunjavala dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. sve do isteka vremenskog perioda trajanja Strategije. Svaki od utvrđenih prioriteta se dekomponuje na nekoliko segmenata. Dalji rad tematskih radnih grupa vezan je bio za izradu strateških ciljeva. Oni su formulisani po SMART principu. koji će se realizovati u periodu trajanja Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. revidiraće se na godišnjem nivou. u skladu sa svojim kompetencijama. olakšavaju pribavljanje izvora finansiranja. Ova faza je obuhvatila i finalno grupisanje srodnih projekata u programe. Jednom urađeni indikatori održivosti. Programi su veoma bitni jer su izrađeni u skladu sa postojećim budžetskim linijama lokalne samouprave i. izrađuju se indikatori održivosti čija je svrha da izmere promene proistekle primenom akcionog plana za implementaciju Strategije održivog razvoja. odnosno predstavljaju buduća promenjena stanja koja su jasna i lako merljiva. a opet vremenski ograničena. radi kasnijeg lakšeg pribavljanja izvora finansiranja jer ovako definisani strateški ciljevi pomažu u kasnijem definisanju programa. Finalna faza jeste prikupljanje projektnih ideja koje razvijaju članovi tematskih grupa. Na ovaj način je dobijena finalna lista projekata. Paralelno sa prethodno navedenim aktivnostima vezanim za izradu strateškog dokumenta opštine Lapovo. 9 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . U istoj fazi je definisan veći broj operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Kada je jednom definisana Vizija opštine.

kako se ova analiza još može nazvati. a sa druge omogućava uvid u faktore koji su doveli do trenutnog stanja. Kroz izradu profila lokalne zajednice omogućeno je:  Pružanje podrške Opštinskom forumu u donošenju odluka o pravcima intervencije  Davanje pregleda nacionalnih i regionalnih društveno-ekonomskih pokazatelja putem kojeg se omogućava uspostavljanje okvira za izradu Strategije  Obezbeđivanje osnovnih informacija koje dozvoljavaju zajednici da meri šta se promenilo implementacijom Strategije  Podrška za izradu sektorskih SWOT analiza.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Faze procesa strateškog planiranja Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima. izrada Strategije održivog razvoja opštine Lapovo bio je jedan kontinuiran proces sastavljen iz više sukcesivnih faza od kojih je svaka proisticala iz prethodne. Proces strateškog planiranja je sačinjen od sledećih faza. Na taj način daje osnovu za definisanje prioriteta i ciljeva intervencije. Socio – ekonomska analiza opštine Lapovo Socio – ekonomska analiza Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo definiše stanje svih činilaca društveno-ekonomskog razvoja i kroz analizu daje pregled trendova tokom poslednjih pet godina. Profil ili “lična karta” lokalne zajednice. došlo se do krajnjeg cilja . čine i poglavlja ovog dokumenta: – Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo – Sektorske SWOT analize – Prioritetne slabosti – Vizija opštine Lapovo – Razvojni prioriteti – Strateški i operativni ciljevi – Pregled projekata i programa – Preporuke za realizaciju Strategije održivog razvoja opštine Lapovo.finalnog krovnog strateškog dokumenta. Faza izrade Socio-ekonomske analize opštine Lapovo obuhvatila je sledeće podfaze koje su dovele do finalizacije ovog segmenta strateškog dokumenta:  Definisanje strukture Socio-ekonomske analize  Podela odgovornosti unutar Opštinskog foruma  Prikupljanje podataka  Unos i obrada 10 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koje ujedno. sa jedne strane služi za predviđanje budućih promena. Prolazeći postupno kroz svaku.

Republički zavod za statistiku. Narodna banka itd). U njegovoj izradi korišćeni su podaci iz nacionalnih publikacija koje evidantiraju promene društveno-ekonomskih parametara jednu ili dve godine unazad. u odnosu na posledenju posmatranu 2008.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA  Formiranje nacrta Socio-ekonomske analize  Prezentacija nacrta Socio-ekonomske analize na sastanku Opštinskog foruma  Rvizija i dopuna  Formiranje finalne verzije Dokument Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo izrađen je 2008. godinu (Nacionalna služba za zapošljavanje. godine. 11 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

.

EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO .SOCIO .

. .

između njenih pritoka.228 stanovnika ili 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Osnovni geografski i istorijski podaci Geografija i topografija Opština Lapovo nalazi se u centralnom delu Republike Srbije. Regionalni. O tome svedoči i okolnost da područje opštine Lapovo pripada zoni osmog stepena seizmičkog inteziteta. Sa ukupnom površinom od 5. opštinom Svilajnac. godine živi 8. Ovi rasedi imaju poseban značaj kod neotektonskih pokreta. predstavljajući. Reljef Za morfostrukturu opštine Lapovo od značaja je radijalno rasedna tektonika. Najkarakteristični oblik Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 15 . veka u kojima se naselje pominje pod imenom Šavče.zapad. od Kragujevca 31 km. čini 2. Pokriveni markovački rased koji preseca bagrdanski u selu Markovac. Sama opština okružena je sa južne strane opštinom Batočina. u severozapadnom delu Šumadijskog okruga kome administrativno pripada. koji se pruža zapadnim obodom aluvijalne ravni Velike Morave. pravcem jugozapad . reka Rače i Lepenice. I po ovom parametru (broju stanovnika).522 ha. istočne.posle grada Kragujevca najveća je u Šumadijskom okrugu.denudacionim procesima. Udaljena je od Beograda 106 km. Međutim. Znatno su pouzdaniji podaci iz doba nakon Kosovskog boja u kojima se naselje pominje pod nazivom Hlapova Poljana. dok se sa zapadne strane graniči sa opštinom Rača. veka naselje dobija današnje ime Lapovo. opštinom Velika Plana. U sastav opštine Lapovo ulaze svega dva naselja: varošica Lapovo i istoimeno selo. Opština Lapovo se nalazi na 107m nadmorske visine i leži u središnjem delu toka Velike Morave. Sredinom 19.3% ukupne površine Šumadijskog okruga. po poslednjem zvaničnom popisu. opština Lapovo se nalazi između 44°08'45" i 44°13'30" severne geografske širine i 21°01'20" i 21°09'30" istočne geografske dužine (po Griniču). sprovedenom 2002. pokriveni bagrdanski rased meridijanskog pravca. čini najmanju opštinu pomenutog okruga. On je. Preciznije. ovaj podatak nije dovoljno pouzdan. Na teritoriji opštine Lapovo. produženi. dolinom Rače.severoistok. Prosečna gustina naseljenosti iznosi 150 stanovnika po km2 . odnosno prostor današnje aluvijalne ravni. na prelazu aluvijalne ravni ove reke u nisko pobrđe krajnjih izdanaka planine Rudnik. duž donjeg toka Lepenice. po veličini. severne. U celini je zastupljen reljef žive plastike. dok je udaljenost od Niša 129 km. inicirajući prisustvo značajne dislokacije. pruža se severnom stranom lapovske opštine.8% celokupne populacije Šumadijskog okruga. Duž ovog raseda spušteno je istočno krilo. najvećim delom. prolazi kroz središnji deo opštine. Celokupna dužina granice opštine iznosi 40 km. Prvi pisani tragovi o Lapovu potiču iz 12. Na teritoriji lapovske opštine ovaj rased preseca batočinski rased koji se pruža pravcem istok . njegovu najmanju opštinu. pokriven kvartarnim nanosima. izgrađen tektonskim i rečno .

ograničava naselje od lepeničko-moravske inundacione ravni. Prema nekim starijim podacima. Ovaj aluvijon između Bagrdana i Lapova različite je debljine. regulisanim tokom ova reka protiče kroz jugoistočni deo opštine Lapovo. najveće planine Šumadije i umnogome je okarakterisano niskim. iznosio je 1.99 m3/s. na 107m prosečne nadmorske visine. među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. Iako postoje podaci da se na ovoj reci nekada obavljala plovidba. Idući nizvodno ka Lapovu. kao krajnji izdanak planine Rudnik. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. Na teritoriji opštine zastupljene su podzemne i površinske vode. reka Lepenice i Rače. zajedno sa svojim prirodnim nastavkom Južnom Moravom. umnogome karakterišu niske. Ukupna dužina ove reke na teritoriji opštine Lapovo iznosi 12 km. Površinske vode su od izuzetnog značaja za privredu opštine Lapovo. Lapovsko nisko pobrđe predstavlja krajnji izdanak Rudnika. U gornjem delu rejona Brzan .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza reljefa koji pripada lapovskoj opštini je deo doline Velike Morave i njenih pritoka. Uticaj čoveka na promene fizičko-geografskog procesa u dolini i slivu Velike Morave doveo je do eksternog režima koji se ogleda u maksimalnom proticaju od 2.ispred ušća reke Lepenice u Veliku Moravu. tako da na njenoj teritoriji nema visinskih masiva. zahvata istočni deo opštine. 4 . Velika Morava. Niski deo opštine Lapovo je u aluvijalnoj ravni. najveća pritoka Velike Morave. ova reka je ispravljena presecanjem meandre tako da sada njena dužina. bliže ušću reke Lepenice. iznosi oko 7 km. Predstavlja tipičnu ravničarsku reku koja nema ustaljeno korito. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 16 . dostižući vrednost od 6 do 8 m.5 m. Južni kraj naselja je na izlazu reke Lepenice u velikomoravsku ravnicu . Lepenica je. pak. između njenih pritoka. U novije vreme. omogućava gajenje raznovrsnih poljoprivrednih biljnih kultura.Lapovo vodonosni sloj ima najveću dubinu. Lepenica se ubraja u reke siromašne vodom. može zahvatiti od 200 do 240 l/s vode. najveća je reka Republike Srbije. Vode Na raznovrsnost hidroloških karakteristika opštine Lapovo uticali su reljef. Podzemne vode su od velikog značaja za opštinu Lapovo.4 km. njenih pritoka. Lapovsko nisko podbrđe. neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. U njenoj inundacionoj ravni. dužinom od 5 km. vegetacija i delovanje stanovništva. raspljoštene i blage kose i kosice. uz prisustvo ostalih faktora. danas o tome nema ni pomena.600 m3/s i minimalnom od 26 m3/s. tragovi napuštenog korita nalaze se u potesu Krivaja i severno od potesa Dubova. sa obe strane ranijeg korita reke Lepenice koje. posle reke Jasenice. Planine Opština Lapovo smeštena je na aluvijalnim ravnima Velike Morave. duga 295 km. njen prosečan godišnji proticaj kod vodomerne stanice Rogot. Lepenice i Rače. Najveća utvrđena mogućnost aluvijona. Lepenice i Rače. raspljoštenim i blagim kosama i kosicama među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. pre svega poljoprivredu. prosečne visine 105 m. Značajan deo teritorije opštine izgrađen je od rečnih nanosa koji su prepoznatljivi kao bogati kolektori sa odličnim mogućnostima eksploatacije podzemnih voda. u predelu Bagrdan Lapovo. Ovakva konfiguracija terena. Već smo napomenuli da se opština Lapovo nalazi na desnoj strani središnjeg toka Velike Morave. Sliv Velike Morave čini 41. nedaleko od opštine Lapovo i ušća u Veliku Moravu. Svojim donjim. pre svega zbog slabe izdašnosti izvora. debljina ovog sloja se povećava. na teritoriji opštine Lapovo. klima. Stoga su vršena ispitivanja ustanovila da se iz kaptaža u aluvijalnoj ravni Velike Morave.5% površine Republike Srbije. Inundaciona ravan Velike Morave. iznosi 19 m. Duž novoformiranog. gde je zaostala veća mrtvaja. širine 3 .

Srednje godišnje vrednosti atmosferskog pritiska se kreću u intervalu od 1000 do 1004 mb. Prema podacima koji se odnose na razdoblje 1961 . najmanja tokom februara. a najtoplija 2000. Veće od njih nalazi se nedaleko od ranžirne železničke stanice. a manje kod varošice Lapovo.5.4°C – Najvlažniji mesec decembar . Klima Sa stanovišta klimatskih karakteristika. tokom leta.8°C. ali da su u aluvijalnim ravnima Velike Morave i Lepenice nastala jezera.8°C. Ova reka ima ekstremni režim i može se reći da pripada povremenim vodotocima jer za vreme sušnih godina.6 h/dan Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 17 . presušuje.prosečna temperatura 22.67 časova dnevno. a najtopliji je juli (srednja mesečna temperatura je 20.2% – Prosečne godišnje padavine 642 l/m2 – Broj dana sa jako niskom temperaturom (ispod nule) .4°C – Najtopliji mesec jul . kako beleži meteorološka stanica Ćuprija čije se delatnosti odnose i na opštinu Lapovo. Godišnje sume trajanja sunčevog sjaja (insolacije). srednja godišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha iznosila je 75%. od značaja za hidrološke karakteristike lapovskog kraja su i manji vodotoci: Kusi.7°C). Sipićki i Žujevački potok. Najveća količina padavina je tokom juna i maja. Srednja višegodišnja temperatura vazduha iznosi 10. godine. uočeno je da u decembru mesecu nebo najviše biva pokriveno oblacima.prosečno 293. Na kraju ovog dela u kojem su predstavljene hidrološke karakteristike lapovske opštine treba istaći da na njenoj teritoriji nema veštačkih akumulacija.8 mm (registrovane 1982. To uslovljava dugo trajanje vegetacionog perioda. godine) do 906. srednji proticaj reke Rače iznosio je 1. dok je tokom avgusta najvedrije. Slatinski.2000. – Najhladniji mesec januar .2% – Najsušniji mesec april .5 časova za juli mesec. Srednja višegodišnja vrednost iznosi 1002 mb U daljem tekstu izneti su podaci koji se odnose na klimatske parametre opštine Lapovo. Najniže sume trajanja sunčevog sjaja javljaju se u decembru (srednja vrednost za decembar iznosi 56. Tokom posmatranog perioda 1961 – 2000.prosek 85 l/m2 – Najmanje padavina u februaru .5 meseci.4°C.1°C – Prosečna godišnja temperatura 11. Najhladniji mesec je januar (prosečna temperatura iznosi 0. a završava krajem novembra.prosečna temperatura 0.5 m3/s.4°C). Važno je spomenuti da je najhladnija bila 1976. do 2454 časova (2000. Liparski. Srednja suma za datu stanicu iznosi 2070 časova tokom jedne godine. godina. Kazanski. opštinu Lapovo odlikuje umereno-kontinentalna klima relativno hladne zime. godina kada je srednja godišnja temperatura iznosila 9. oko 8. u udubljenjima nastalim nakon eksploatacija peska i šljunka.6mm.36 (najviše ih je u januaru .prosečna vlažnost 68.13) – Najviše padavina u junu . marta i januara.80 – Broj dana pod snegom . godine). godine). godina. U pomenutom posmatranom periodu. godine). odnosno 5. kreću se u intervalu od 1820 časova (1978. Postoje dva ovakva jezera. Period sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 5°C traje dosta dugo: počinje u prvoj polovini marta.prosečna vlažnost 83.8mm (registrovane 1970. najhladniji mesec bio je januar 1963. godona sa srednjom temperaturom od 12. Grabovački. Pored navedenih vodotokova. jeseni neznatno toplije od proleća i umereno topla leta. Srednje godišnje količine padavina kreću se u intervalu od 461.7 časova godišnje). dok su najviše vrednosti karakteristične za letnji period .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Rača je reka koja teče severnim delom opštine Lapovo dužinom od 7 km i čini prirodnu granicu opštine.prosek 36 l/m2 – Prosečan broj sunčanih sati . Prema ranijim ispitivanjima. dok je najtopliji bio avgust 1992. Srednja višegodišnja količina padavina iznosi 641.

O tom naselju svedočili su ostaci crkve na Klenovcu i staro groblje kod Samarne. Navedenim prirodnim pravcima vode vrlo značajne komunikacije – uzdužna.Lazarevac koji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Geostrateški položaj Opština Lapovo smeštena je na mestu gde se od tzv. svedoči dokument.Natalinci . Lapovo je označeno kao naselje bronzanog doba. pored Lapova obeležena su naselja Batočina i Crni Kao.jug. Selo je. železničko-drumska udvojena Balkanska magistrala kao i lepenička i račanska transverzala u obliku železničko-drumske. od grada Niša 129 km. godine kao selo pod imenom Žabare ili Žabarci. preko susednog Markovca. Iz ovih sačuvanih podataka zaključujemo da je Lapovo naselje srednjovekovnog porekla.Rača . dobro vojvode Mihajla u Hlapovoj Poljani (Lapovo). neposredno blizu mesta gde je postojalo pomenuto praistorijsko naselje. godine pominje se. Najstariji tragovi naselja pronađeni su na prostoru između ranžirne i putničke železničke stanice.Atina u dužini od 8. od opštine Jagodina 29 km. dolinama reka Lepenice i Rače. pak. Na drugoj strani.Topola Aranđelovac . od opštine Kraljevo 82 km. na kosi Šavac. Velikomoravskog puta meridijanskog pravca (S–J) odvajaju uporednički putevi. Kubršnice i Peštana vodi magistralni put Markovac . kao i u obliku međunarodne železničke pruge Beograd Skoplje . pružajući se pravcem sever . U najstarijem sačuvanom turskom katastarskom popisu Smederevskog sandžaka. ukazuju da opština Lapovo ima izuzetno povoljan geostarteški položaj koji se ogleda u dobroj povezanosti sa ostalim delovima Republike Srbije. spaja Lapovo sa Ibarskom magistralom. uz blizinu toka Velike Morave. postojalo je srpsko srednjovekovno naselje na potesima Klenovac i Samarna. Te zidine su se protezale na naseobinskom prostoru današnjeg naselja i preko železničke pruge. Dolinom reka Rače. Pored ovog. Pored ovih. Udaljenost od grada Kragujevca iznosi 31 km. Lapovo se prvi put pominje 1476. Savremeni asfaltni put i železnička pruga koji vode dolinom reke Lepenice.7 km na teritoriji lapovske opštine. od opštine Velika Plana 21 km. Danas se javlja u vidu modernog autoputa E-75 u dužini od 8. važne saobraćajnice predstavljaju transverzalni komunikacioni pravci dolinama Lepenice i Rače. opština Lapovo je svilajnačkim putem povezana sa Resavom. idući severno od antičkog naselja. Jasenice. između ostalih i selo Šavče. prema istoku. Na kraju navodimo i udaljenosti oštine Lapovo od susednih opština i većih gradova u Republici Srbiji. U Povelji knjeginje Milice iz 1395. Postojeće saobraćajnice. od opštine Rača 12 km. na mestu nekadašnjeg rimskog naselja. osnovano je rimsko naselje na lokalitetu Šavac. Na karti praistorijskih nalazišta centralne Srbije. Obe ove saobraćajnice vode središnjim delom opštine Lapovo. Prva od navedenih komunikacija koja se pruža dolinom Velike Morave. od davnina je imala veliki značaj.5 km i sa železničkim čvorom upravo na teritoriji opštine. nekada locirano južno od današnjeg naselja. postojalo je i srednjovekovno naselje koje knez Lazar spominje u Povelji iz 1381. povezuju opštinu Lapovo sa gradom Kragujevcem i opštinom Kraljevo. Na ovoj karti. Istorijski podaci Arheološki nalazi na teritoriji opštine Lapovo i njenoj okolini ukazuju na mogućnost bitisanja praistorijskog čoveka na tim prostorima. od grada Beograda 106 km. U ranom srednjem veku. od opštine Svilajnac 10 km. U antičko doba. godine kojom manastiru Ravanici dodeljuje određene oblasti. o kojem svedoče ostaci zgrada i zidova. odnosno drumske komunikacije. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 18 .

a na većim dubinama. Ovo zemljište. između sela Markovca i Batočine. Iako ima relativno plitku izdan. računajući od površine do matičnog supstrata. na teritoriji današnje opštine Lapovo. a 1788. mogu postići visoki prinosi. Na teritoriji lapovskog atara javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 19 . godine kao selo naseljeno vlasima . uz odgovarajuću primenu agro-tehničkih mera. veka). Ovo zemljište spada u grupu srednje dubokog i dubokog. rasprostranjeno je duž obala Velike Morave i Lepenice. a na pojedinim lokacijama je i veća. prostirući se na oko 25% lapovskog atara. veka Lapovo je uneto u kartu Hominovih naslednika pod imenom Lupova.stočarima. Ovakvo zemljište je lako obradivo. dopušta primenu agrotehničkih mera. Mogućnosti ovog zemljišta kreću se od 70 do 130 cm. uglavnom bogatih humusom. usled poplava. rastresito zemljište. pogodno za ratarsku proizvodnju. premešta iz potesa Ključ u potes Kace. naselje Lapovo je brojalo 23 srpske kuće i jedan turski konak na drumu. veka naselje Lapovo se. Lepenice i Rače. tip zemljišta koji je zastupljen u središnjem delu lapovskog atara i duž obala reke Rače. počev od dubokog oranja. ovoga puta pod sadašnjim imenom Lapovo. u tešku ilovaču. kreće se od 85 do 185 cm. Najčešće je smeđe boje koja. Sredinom 18. pre svega zahvaljujući njegovom izuzetno povoljnom geostrateškom položaju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza bilo smešteno ukraj Carigradskog druma. Sredinom 18. Može se reći da ima visoku poljoprivrednu vrednost i da se. godine u naselju sagrađena crkva. Gajnjača je tip zemljišta koji pokriva 45% lapovskog atara. u njegovom Donjem kraju. a najčešće varira od 100 do 140 cm. Selo Lapovo se prvi put pominje u turskim spisima pod imenom Lipova 1516. Debljina aluvijuma iznosi 2 m. Sadržaj humusa u ovom zemljištu kreće se od 3 do 4%. naselje Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu. na većim dubinama. Spajanjem Donjeg i Gornjeg kraja nastalo je današnje naselje. pokriva 30% površine pomenute teritorije. a ilovastog je i glinovitog mehaničkog sastava. Prirodne karakteristike Posmatrajući pedološki sastav zemljišta opštine Lapovo. bogato humusom. godine i u Šumekovu kartu. Aluvijum predstavlja duboko. Mogućnosti ovog zemljišta. Ona predstavlja sekundarni tip zemljišta lapovskog atara. a nastala je od smonice. Tokom austrijske okupacije severne Srbije (prva polovina 18. Smatra se da je ovo zemljište. a potom u današnji Donji kraj. Nakon oslobađenja od Turaka otpočinje veoma brzi razvoj naselja Lapovo. Mogućnost aktivnog sloja je 130 cm i kod pojedinih lokacija sadržaj humusa može značajno varirati. pogodno za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura. Boja humusnog horizonta prave gajnjače najčešće je smeđa. godine kraljevim Ukazom bilo proglašeno za varošicu. moravski aluvijum koji spada u grupu lake ilovače. prema izvesnim spisima. da bi 1896. Prema zapisima austrijskog špijuna Mitesera (kraj 18. jer je rastresito po površini. prelazi u sivu. Aluvijalna smonica. Nastala su taloženjem rečnog materijala nakon izlivanja reka Velike Morave. Ovo zemljište se na teritoriji lapovskog atara javlja u dva oblika: aluvijumi i aluvijalne smonice. odnosno u potestu Ključ. Aluvijalna tla spadaju u grupu plodnih zemljišta. Aluvijalna zemljišta pokrivaju preostalih 55% lapovskog atara i to njegov središnji i istočni deo. uočavamo da preovlađuju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. tzv. pri čemu je razvijenost aktivnog horizonta od 30 do 50 cm. veka). Nakon osnivanja Donjeg kraja. Tako je 1826. Sa morfološkog aspekta. Gajnjača u opodzoljavanju predstavlja zemljište sa lošijim osobinama u odnosu na pravu gajnjaču. primene đubriva do navodnjavanja. uz redovnu primenu agro-tehničkih mera i šireg navodnjavanja. stanovništvo iz okoline Miljkovog manastira seli se u današnji Gornji kraj. uništavanjem šuma i delovanjem atmosferskih pojava. razlikuje se od lepeničkog koji se može svrstati u ilovaču.

Do sada otkrivene najznačajnije pojave nemetaličnih mineralnih sirovina na terenima opštine Lapovo su one koje mogu biti „privedene” u ležišta građevinskog materijala. U sledećim tabelama dati su rezultati koji se odnose na posmatrane bušotine tokom navedenog projekta. U zapadnom delu teritorije opštine.58%. U tabeli koja sledi data je struktura šuma na teritoriji opštine (u ha). u prvom redu kvalitetni šljunkovi eksploatisani iz aluvijalnih naslaga Velike Morave. Neplodno Svrhe 0 0 0 0 0 0 Zauzeća 0 0 0 Izvor: Srbijašume Rude Aluvijalni nanosi Velike Morave sadrže ogromne rezerve šljunka i peska koji se. klen i cer. Na teritoriji Lapova ima nekoliko većih šljunkara. potvrđena je mogućnost eksploatisanja termomineralne i mineralne vode radi flaširanja iste. u graničnom području opština Lapovo i Svilajnac. ranije korišćenog za građevinski materijal i ležišta arhitektonskog (ukrasnog) kamena.32% i MgO=2. za građevinske potrebe. mineralne. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 20 . Uzvodno. P2=3-6. u potesu Gvozdenjak. tzv. Perspektivne sirovine koje bi trebalo istražiti su ležišta krečnjaka. Svega Državno Privatno Ukupno 0 374 374 Šume i šumsko zemljište Šum. iz sprudova sedimenata korita oko velikih meandara reke (meanadar Lapovski ključ pripada opštini Lapovo). Aluvijalni sedimenti Velike Morave su potencijalni nosioci rasipnih ležišta korisnih minerala koji mogu da imaju primenu u raznim granama industrije i zanatstva (industrijska sirovina. juvelirni kamen i dr). 1 Projekat: Resursi nemetaličnih sirovina na području opštine Lapovo. 1 Minerali. Pored toga. Glavni predstavnici šumskog pokrivača su lišćari: bagrem.85%. crvena vrba i topola. nalazi se drugo ležišta šljunka. kao i hidrogeotermalne energije za eventualno zagrevanje privrednih i stambenih subjekata. Ležišta šljunka se eksploatišu iz doline i korita Velike Morave istočno od Lapova.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Šume Šumske površine zahvataju blizu 400 ha ukupne površine opštine. u susednom meandru na lokalitetu Vrbak. Na podvodnim terenima pored reka. CaO=2. Hemijski satav kvarca izgleda ovako: SiO2=87. Šumsko Svega Šume Kultura zem. sportsko-rekreativnog centra.54%. 0 374 374 0 374 374 0 0 0 0 0 0 Svega 0 0 0 Ostalo zemljište Za ost. brest. zastupljeni su i drugi lišćari: bela vrba. geotermalne vode i drugi potencijalni resursi Projektom Detaljna hidrogeološka i geofizička istraživanja na području opštine Lapovo u cilju utvrđivanja i korišćenja termomineralnih voda i hidrogeotermalne energije koji je sprovela opština Lapovo u saradnji sa preduzećem Tehnoing iz Beograda. nekada je eksploatisan manji. opštinski majdan kamena. eksploatišu iz njenog priobalnog pojasa. Tehnoing Beograd. utvrđeno je da na teritoriji opštine postoje dovoljne količine podzemnih termomineralnih voda za potrebe banjskog turizma.

vodu i zemljište. u pravcu dominantnog vetra: velikih zagađivača. neprijatnim mirisima.0-550m) Srednji miocen (550-650m) Rased na dubini 650-660m Oligomiocen (700-900) Krajnja dubina 720m pijaća voda 220-330m. 50°C .0-420m) Srednji miocen (420-530m) Donji miocen (530-620m) Rased na dubini 630-660m Oligomiocen (660-830) Paleoreljef na dubini 850m Krajnja dubina 700m pijaća voda 270-350m. termalne vode 240-430m 45°C termalna voda 430-475m. Lapovo pripada trećoj kategoriji. 45°C -50°C termalna voda 530-560m. termalne vode 510-530m 45°C termalna voda 560-580m. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 21 . srednjih zagađivača (u koje spadaju i koridori auto-puta) i malih zagađivača. 55°C termalna voda 580-620m.60°C predložena dubina 540m Bušotina La-2 Gornji miocen (0. 55°C temperature veće od 75°C temperature veće od 75°C predložena dubina 660m Životna sredina Prema kategorizaciji lokaliteta (na osnovu vrste i količine zagađivača). termalne vode 550-580m 45°C termalna voda 610-640m. ali je uočen problem ugrožavanja prostora bukom. Potencijalni negativni efekti koji bi mogli nastati ukoliko se ne primeni savremeni način planiranja prostora sa ekološkog i aspekta zaštite životne sredine. komunalnim otpadom i saobraćajem. 65°C temperature veće od 65°C temperature veće od 75°C predložena dubina 590m Bušotina La-3 Gornji miocen + kvartar (0.0-430m) Srednji miocen (430-530m) Donji miocen (530-560m) Rased na dubini 560-580m Paleoreljef na dubini 620-640m Krajnja dubina 620m pijaća voda 150-240m. U ovoj grupi su okoline lokaliteta druge kategorije. temperature od 55°C . 40°C termalna voda 475-530m. termalne vode 440-470m 45°C termalna voda 495-515m. 55°C termalna voda 630-660m.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Bušotina La-1 Gornji miocen (0. navedenoj u podacima Prostornog plana Republike Srbije (PPRS). ispoljili bi se na celokupnu ekosistemsku ravnotežu i pojedinačne elemente: vazduh. industrijskim.0-500m) Srednji miocen (500-600m) Donji miocen (600-680m) Rased na dubini 680-700m Paleoreljef na dubini 730m Krajnja dubina 730m pijaća voda 350-390m. Ne postoje lokaliteti na kojima je prekoračena granica zagađenja toksičnim materijama i štetnim energijama.55°C temperature veće od 60°C na dubini 540m. 70°C temperature veće od 65°C temperature veće od 60°C temperature veće od 70°C predložena dubina 650m Bušotina La-4 Gornji miocen + kvartar (0. na rastojanju od 10 km.

prate sam razvoj industrijskih zona. jedna od mera zaštite voda bila bi izgradnja sistema za predtretmane (u okviru proizvodnih pogona) i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. neprečišćene. Naglašeno saobraćajno opterećenje infrastrukturnih sistema znatno utiče na kvalitet vazduha. Kako bi se dobili ralevantni pokazatelji stanja aerozagađenosti nekog područja. na ovom području se nalazi i izvorište vodosnabdevanja “Garevina”. Imajući u vidu zone auto-puta. generalno. dvokolosečna pruga međunarodnog karaktera Beograd Niš. Medj' glavnim uzročnicima zagađenja površinskih i podzemnih voda na teritoriji opštine izdvajaju se komunalne i industrijske otpadne vode (nepostojanje kanalizacionog sistema s jedne. železnice. neadekvatno deponovanovanog otpada. lociranih na bilo kom području. zatim magistralna. Zemljište Industrijski razvoj Lapova umnogome će uticati na degradaciju zemljišta.Kragujevac.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Vazduh Problematika aerozagađenja. kapaciteata na teritoriji opštine i bliže okoline. ireverzibilnih promena koje nastaju nakon prevođenja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. S obzirom da stalni monitoringa kvaliteta vazduha nije uspostavljen. Tokom intenzivne urbanizacije. Na kvalitet zemljišta utiču svi faktori koji se odnose na kvalitet voda. centralni deo naselja priključen na kišnu kanalizaciju. a na ovoj teritoriji je lociran i železnički čvor Lapovo. strujanje vazduha i sl).Niš (Е-75). usled trajnih. procena stanja njegovog kvalteta može se prikazati na osnovu prisutnih emitenata zagađujućih materija. Pored toga. njihovog razmeštaja. Takođe. pre svega treba izdvojiti drumski i železnički saobraćaj kao i individualna ložišta. Od potencijalnih zagađivača vazduha na području Lapova. neophodan je kontinuirani monitoring (nekoliko godina) velikog broja parametara koji utiču na kvalitet vazduha. i veliki broj neadekvatnih septičkih jama. može se reći da postoje zagađivači koji narušavaju kvalitet površinskih i podzemnih voda. posebno na područjima koja su u direktnom kontaktu sa saobraćajnim tokovima. Ovakvi sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe. Lepenica. Pozitivna aktivnost tumačena i kao jedna od mera preduzetih zarad poboljšanja kvaliteta vazduha je gasifikacija opštine koji se već sprovodi. dok kroz samo naselje protiču Kazanski i Liparski potok. samo je najuži. obradivih poljoprivrednih površina. kvalitet vazduha neposredno je zavistan od klimatskih odlika i vremenskih prilika (padavine. Rača. železnička pruga Lapovo . Velike površine plodnog zemljišta promeniće namenu i biti pretvorene u građevinsko. s druge strane) i otpadne vode sa ranžirne i dezinfekcione stanice koje se. ispoljava se na različitim stepenima organizacije sistema. dominira kao značajna nus pojava. Kako je tendencija razvoja Lapova usmerena ka razvoju industrijskih zona. odvode do starog korita Lepenice i tu ispuštaju. Voda Na teritoriji opštine Lapovo postoje značajni vodotokovi: Velika Morava. aktuelna na globalnom nivou. Teritorijom Lapova prolazi deonica auto-puta Beograd . Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 22 . tako da se i atmosferske otpadne vode javljaju kao uzročnici zagađenja voda na teritoriji opštine.

uslovljen sekularnim padom nataliteta. Popis 1981. Popis 1991.44 45 .228 stanovnika 11% manje u odnosu na popis sproveden 1971. Popis 1991. godine. a proces starenja je. odnosno migracije mlađeg stanovništva. godine (694). Izvor: Republički zavod za statistiku 6000 5000 4849 4782 3000 2000 1000 0 m ž m ž m ž 3978 m Popis 1971. 10000 9500 9000 8500 8000 7500 Popis 1971. 543 577 607 596 549 562 701 821 715 503 562 628 723 564 275 451 103 9480 2002.59 60 . može se konstatovati neprekidan pad broja stanovnika opštine Lapovo. može se uočiti veća brojnost ženske populacije svake popisne godine. Na strukturu stanovništva prema starosti uticali su smrtnost u manjoj. 611 626 548 584 723 850 757 526 620 695 822 682 337 344 399 496 11 9631 1991.39 40 . i 49.64 65 . 532 583 705 861 731 553 591 753 805 706 372 401 496 449 320 283 15 9156 1981. Popis 1981. manja. dok je ostalih godina.4% brojnija u odnosu na mušku. Popis 0-4 5-9 10 . dominacija. izražena u procentima. odnosno nataliteta. najveći broj stanovnika je starosti između 40.29 30 .74 75 i više nepoznato Ukupno 1971.24 25 . Poslednji zvanični popis stanovništva iz 2002.49 50 . 319 429 521 499 559 494 485 499 628 694 592 424 469 503 530 544 39 8228 Izvor: Republički zavod za statistiku 4250 ž 4000 4491 4665 4649 4831 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 23 .14 15 .34 35 . Popis 2002.69 70 . Prema podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. Opština Lapovo spada u grupu malih opština te je uočljiva migracija stanovništva ka većim privrednim centrima.4% ukupne populacije opštine. a 14 % manje u odnosu na popis iz 1991.19 20 . Na ovakav demografski balans uticala je i prirodna depopulacija kao druga. ženska populacije je 6. odnosno 8. 8228 9156 9631 9480 Izvor: Republički zavod za statistiku Struktura stanovnika Polna struktura stanovništva Posmatrajući polnu strukturu stanovnika (prema podacima pruzetim iz poslednja četiri zvanična popisa). u najvećoj meri. godine.54 55 . Popis 2002. pre svega onim u okruženju. godine. godine starosti. u znatno većoj meri. Starosna strukutura stanovništva Struktura stanovništva opštine Lapovo prema starosti formirana je direktnim dejstvom fertiliteta. Vidljivo je variranje broja stanovnika do 20. 2002. svedoči da je opština Lapovo brojala 8.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Stanovništvo Nakon uvida u podatke koji se odnose na poslednja tri zvanična popisa stanovništva. bitna komponenta demografskog procesa. godine.

6%. 2002. Ispod 7 god.14 960 781 15–27 1467 1360 60 i više 2013 2046 Radno Radno sposobno Žensko muško žensko (15-49) sposobno svega (%) (15-64) (15-59) 5279 5088 2840 2685 2439 2403 2164 1885 55. Stanovništvo starije 15 i više godina prema polu i školskoj spremi.8%. Prema podacima koji se odnose na isti popisni interval. odnosno bez školske spreme ili sa završenih 3 razreda osnovne škole. godine.6 st/km2 Osnovni kontigenti stanovništva Broj stan.2%). Na osnovu ovih podataka. 1991. 123 77 46 139 74 65 Izvor: Republički zavod za statistiku U obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina uočava se da najbrojniju grupaciju čine osobe sa srednjim obrazovanjem (42.2% Izvor: Republički zavod za statistiku Na osnovu podataka preuzetih iz popisa stanovništva sprovedenog 2002.7 61. 767 488 7 . Samo osnovno obrazovanje ima 24%.8% Urbano stanovništvo Ruralno stanovništvo 90. Urbano stanovnistvo živi u varoši Lapovo i čini 90. Ovaj pad se posebno uočava u broju maloletnog stanovništva uzrasta do 15 godina čija je brojnost smanjena za 26. u obema grupama. Osnovno Srednje Ukupno školske osnovne osnovne obraz. uočava se dominantnost ženske populacije u grupacijama sa nižim obrazovanjem. da se uočiti dominacija urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine Lapovo. čini preko 77% posmatrane populacije. Gustina naseljenosti opštine je 149. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 24 . Ženska populacija. obraz. dok je 26. izuzev grupacije stanovništva starijeg od 60 godina.84 Izvor: Republički zavod za statistiku Statistički podaci pokazuju tendenciju opadanja brojnosti svih posmatranih grupacija stanovništva tokom poslednjeg popisnog perioda. obraz. po popisu 2002. spreme škole škole Ukupno Muško Žensko 6959 3367 3592 287 66 221 208 47 161 1360 520 840 1670 736 934 2937 1721 1216 Više obraz. ali i migracija stanovništva prema urbanim i područjima atraktivnijim za život i rad. 235 126 109 Visoko Nepozn.2% ukupne populacije opštine.6% posmatrane populacije bez osnovnog obrazovanja. Bez 1-3 razr. 4-7 razr.5%. uočava se smanjenje radno aktivnog stanovništva za 3. Seosku sredinu prati depopulacija usled prestanka biološkog obnavljanja. dok u selu Lapovo živi 806 stanovnika 9.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Odnos urbanog i ruralnog stanovništva 9.

3 Prirodni priraštaj broj -62 -71 -51 -71 -60 -81 -53 Brakovi razvedeni 5 30 12 11 8 15 16 na 1000 zaključeni stanovnika -6.2 15.4% 2.21 102.2% 24. Ovakve vrednosti prirodnog priraštaju su jedan od glavnih razloga umanjenja populacije opštine.7 3119 222068 104 Izvor: Republički zavod za statistiku Prema poslednjem zvaničnom popisu opština Lapovo je imala 2.5% ukupne populacije opštine. osnovne škole 4-7 razr. a broj stanova za 4%.7 -7. Lica sa ličnim prihodom 1711 Na raduIzdržavano stanovništvo boravku u inost. 48.7%.0% Bez školske spreme 19.9% obavlja neko zanimanje.2 7.7 16.6 broj 151 147 129 144 134 141 129 Umrli na 1000 stanov. Broj živorođenih na 100 stanovnika 2006. čl.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 1.4 9.7 8.5 9 9.4 16.6 17.1% 3.7 46 37 47 38 46 40 34 Izvor: Republički zavod za statistiku Prirodni priraštaj opštine Lapovo varirao je tokom posmatranog perioda.8 -6. Živorođeni broj 89 76 78 73 74 60 76 na 1000 stanovnika 9. Izdržavano stanovništvo čini 36. po popisu 2002. 2004.0% Više obrazovanje Visoko obrazovanje Nepoznato Izvor: Republički zavod za statistiku Stanovništvo prema aktivnosti.5 9. dostigao je nivo iz 2001. Vitalni događaji God.8% 3. da bi najnižu dostigao 2004. pak. 16. lica koja su privremeno prekinula svoja zanimanja. imajući uvek negativnu vrednost. Domaćinstva prema broju članova Domaćinstva Ukupno prosečan br.7 16. Od ovog broja. do 1 god.2 -6. 2000.2‰. broj aktivnih stanovnika opštine Lapovo je 3. godine.5% 1-3 razr.7 17. 2006. dok ostatak čine nezaposlena lica koja traže posao ili. 2003.4 -10. 2002. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 25 .2 -8.7 -7. U odnosu na prethodni popis. 2005.0% 4. Aktivno stanovništvo ukupno Obavlja zanim. 2002/1991 Ukupno Stanovi Površina m 2 2002/1991 2567 3.493. 3003 21 Izvor: Republički zavod za statistiku 3493 2642 Prema zvaničnom popisu iz 2002.567 domaćinstava sa prosečno 3. godine -10. osnovne škole Osnovno obrazovanje ` Srednje obrazovanje 42. broj domaćinstava je veći 2. 2001. godine.21 članom.

33%.0.98.6%. Neopredeljeni Nacionalnost Makedonci Nepoznato 28 Muslimani Crnogorci Hrvati Broj 8118 8 18 - 27 - 18 Izvor: Republički zavod za statistiku Religija Pro-orjentalna kutura Pravoslavci Protestanti Nepoznato 51 Neodlučni Katolici Religija Broj 1 2 8117 0 0 2 26 Izvor: Republički zavod za statistiku Shodno nacionalnoj strukturi stanovništva.6%). Među nacionalnim manjinama prednjače Romi . najzastupljenija religija u opštini Lapovo je pravoslavno hrišćanstvo (98. Ostalo 29 ateisti Islam Ostali 1 Romi Srbi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 26 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Etnička pripadnost stanovništva Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u opštini Lapovo najbrojniji su Srbi .

Opštinska uprava: priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine. pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom. organizuje rad Opštinskog veća. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave. saziva i predsedava sednicama Veća. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine. postavlja i razrešava sekretara skupštine. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave. osniva službe. izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu. komunalna javna preduzeća. Skupština opštine je predstavnički organ kojeg čine odbornici. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu. donosi poslovnik o svom radu. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. Statutom opštine Lapovo i drugim zakonskim aktima i odlukama Skupštine opštine Lapovo. stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike. Ima pet članova. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave. daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta. bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i na predlog predsednika opštine bira Opštinsko veće. Skupština opštine: donosi Statut opštine i Poslovnik skupštine. U skladu sa Zakonom. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor. ima isključivo pravo predlaganja akta o javnom zaduživanju opštine. kao i omogućavanje ostvarivanja prava građana. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom Zakonu pripadaju. postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća. predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština. Odbornike biraju građani na neposrednim izborima. odnosno načelnike uprava. Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine. kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine. u skladu sa zakonom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Lokalna samouprava Organizacija lokalne samouprave opštine Lapovo uspostavljena je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom. utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom. preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. donosi propise i druge opšte akte. obrazuje se Opštinska uprava kao jedinstvena služba. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine. na predlog predsednika opštine. daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća. donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta. predsednik opštine i Opštinsko veće. na predlog predsednika opštine. U skladu sa Zakonom. Statutom i drugim aktima opštine. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. Predsednik opštine vrši izvršnu funckiju u opštini: predstavlja i zastupa opštinu. organizacija i službi. odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom. organi lokalne samouprave opštine Lapovo su Skupština opštine. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana. naredbodavac je za izvršenje budžeta. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti. tajnim glasanjem. u skladu sa Zakonom i Statutom opštine Lapovo. čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute. rešava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 27 . ustanova. kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta. pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti. Za neposredno sprovođenje i izvršavanje zakona. Opštinsko veće: utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine. usvaja akt o javnom zaduživanju opštine. opštinskih i drugih propisa. daje saglasnost na upotrebu imena. donosi budžet i završni račun opštine. grba i drugog obeležja opštine. poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom. Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. ustanove i organizacije.

Uprava poseduje 21 računar koji su povezani u Novelovu mrežu – paket Lira. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine. Odeljenje za urbanizam. sarađuje sa građanima i poštuje njihovo dostojanstvo. obaveza i pravnih interesa. daje potrebne podatke i obaveštenja. društvena briga o deci. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine. preduzeća. Opština ima 2 javna preduzeća: – JKSP Morava – JP Novi vek Ukupan broj radnika zaposlenih u navedenim preduzećima je 57. Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove uređeno je kroz službe sa sledećim aktivnostima: poslovi pisarnice. U cilju podsticaja lokalnog ekonomskog razvoja. poslovi ličnih stanja građana. poslovi iz oblasti društvenih delatnosti. Lokalna samouprava opštine Lapovo ima 25 zaposlenih. privatno preduzetništvo. sa dial-up i ADSL 1536/193 KBPS pristupom Internetu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana. Opštinska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih prava. opšti poslovi. a kvalifikaciona struktura prikazana je u sedećoj tabeli. Odeljenje za privredu. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 28 . matični poslovi i poslovi vezani za biračke spiskove. kao ni uslužni centar za građane. Opština Lapovo nema ustanovljene funkcije opštinskog menadžera i glavnog arhitekte. Kvalifikaciona struktura: Visoka/viša stručna sprema 13 Srednja stručna sprema 8 Ostalo 4 Izvor: Lokalna samouprava Računarska opremljenost Opštinske uprave opštine Lapovo. imovinsko-pravni poslovi i inspekcijski poslovi. boračko-invalidska zaštita. ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini. pruža pravnu pomoć. predsednika opštine i Opštinsko veće. Skupština opštine Lapovo je osnovala Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj opštine. poljoprivreda i vodoprivreda. finansije i društvene delatnosti – Odeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Služba za skupštinske poslove bavi se poslovima koji se odnose na Skupštinu opštine. Opštinska uprava opštine Lapovo organizovana je kao jedinstvena služba sa 4 osnovne unutrašnje organizacione jedinice: – Služba za skupštinske poslove – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove – Odeljenje za privredu. stambene i komunalne delatnosti čine sledeće službe: urbanizam. finansije i društvene delatnosti organizovano je kroz službe koje se bave sledećim aktivnostima: finansijski poslovi.

ustan..9% Zapos. opština Lapovo je imala 1. 2002. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne snage. 2004. Sa druge strane. ustan.1% Broj lica koja samostalno obavljaju delatnost neprekidno se povećava tokom posmatranog perioda. delat. zadrug. Br. 2006 odnosu na prethodnu godinu.9%. 2003. Ukupno žene (%) 2254 2204 2161 2191 2140 1755 23. godine . organ. Lica koja sam.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ljudski resursi i tržište rada Zaposlenost 2500 2268 2204 2191 1755 2000 Obrađeni statistički podaci koji se odnose na 2254 2161 2140 poslednjih 7 posmatranih godina pokazuju.9 2064 2004 1945 1956 1857 1546 190 200 216 235 283 209 248 269 169 272 268 204 227 244 152 243 233 184 Izvor: Republički zavod za statistiku 11. Ukupno Svi sektori Industrija i rudarstvo 2268 Zaposleni Ukupno 21. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 29 .755 0 registrovanih zaposlenih osoba. zaposl. neprekidno 1000 umanjenje broja zaposlenih lica opštine Lapovo.. u 2000.29. 184 Lica koja samost. Povećanje broja lica koja samostalno obavljaju delatnost posledica je razvoja privatnog preduzetništva u koji su se uključila i lica koja su napustila rad u društvenom sektoru.najviše 2006. institucionalna podrška države (podška zapošljavanju i restriktivnija primena Zakona o radu Republike Srbije).6% u odnosu Izvor: Republički zavod za statistiku na početak posmatranog perioda. obav.8 29. zadrug. organizac.8 2084 Zaposleni u pred. 2006. 2003. 1500 izuzimajući 2004. Na kraju posmatranog perioda 2006. godinu. 2005..2 24. Broj zaposlenih Ukupno Žene (%) Društveni sektor Privatni sektor Broj zaposl. odnosno 22.5 22. obavljaju delatnost 247 227 61 Zaposleni u pred. zadrugama i dr. na 1000 stan. Učešće ženske populacije u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo je u svim popisnim intervalima bilo ispod 30% . sa izuzetkom 2006. 2005. 2001. u pred. u istom periodu broj lica zaposlenih u društvenom sektoru neprekidno se smanjivao. što je. i dr. 2004. 88. Zaposlenost – Struktura Godina 2000. i dr. organizac.7 22. Ovo umanjenje broja zaposlenih opštine Lapovo posledica je neaktivnosti društvenih sistema koji su.8 25. Godina 2001. u fazi privatizacije ili stečaja. na 1000 stan. ustan. Njima je pružena efikasna.. godine. 500 godine. 2002. predstavljalo umanjenje za18%.

opravka Saobraćaj i veze 160 Priloženi podaci za period 2001 – 2006. energije. osiguranje Finansi-ske i dr. opravka Saobraćaj. usluge Vađenje ruda i kamena 0.0 60. gasa Građevinarstvo Zanats-tvo 9 9 14 8 12 11 Finansijsko posredovanje 6.1 1.7 Trgovina - - - - 0 0 Ribarstvo 4 Stambenokomunalne delatnosti Poljoprivreda i ribarstvo 2.9 3. iznajmljivanje Državna uprava i socij.9 - Šumars-tvo Zaposlenost po sektorima privredne delatnosti 2 Obrazovanje i kultura 688 648 480 484 633 662 Prerađivačka industrija - 3.6 3. zaštita Vodoprivreda 53 55 53 52 54 52 1.5 0. usluge 21 23 27 27 25 61 62 62 62 58 25 56 60 Obrazovanje 4.0 35. polit.0 50.0 20.0 20.7 0.0 40. godina Proizvodnja elektr. 2003.0 30.6 2084 Poljoprivreda i ribarstvo Građevi-narstvo 3 3 558 4 6 6 4 Saobraćaj i veze Poljoprivreda. 2004. se odnose na zaposlene u preduzećima.8 Industrija i rudarstvo 1546 Ukupno Ukupno 1857 1956 1945 2004 2064 0.0 5. ustanovama..2 10.2 3. gasa i vode 76 Građevinarstvo 69 56 101 66 109 116 STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 60 114 63 124 70 148 Građevinarstvo 1078 Trgovina na veliko i malo. 2002. Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2000. zajednice i organizac.9 Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Druge komun.0 2006. društvene i lične usluge Društv.3 42 44 45 50 35 38 Finansijske i dr.3 40. polit.0 10. zaštita - - 28 2 2 Izvor: Republički zavod za statistiku Druge komun.3 2.0 Društv.0 Godina Godina 26. 30 .2 2. zajednice i organiz. 2005. društvene i lične usluge Poslovi sa nekretninama.3 45. skladištenje i veze Poslovi sa nekretninama.0 15. energije. iznajmljivanje 0.6 - Saobraćaj. skladištenje i veze Ugostiteljstvo i turizam 859 802 493 745 1070 1093 - Proizvodnja elektr.5 31. organizacijama i malim preduzećima (do 50 zaposlenih) Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Trgovina - - - - 0 0 Poljoprivreda. 0.0 25.9 48 - - - 2 2 2 Trgovina na veliko i malo.7 7.. 2000. šumarstvo i vodoprivreda Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Hoteli i restorani 0. 2001. zadrugama.6 3. osiguranje Finansijsko posredovanje Stambenokomunalne delatnosti 6 Državna uprava i socij. šumarstvo i vodoprivreda Industrija i rudarstvo 51.1 Obrazovanje i kultura 66 78 69 2 81 69 71 68 Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2006.2 Zdravstvo i soc.0 40.0 30. godina Zdravstveni i socijalni rad Zdravs-tvo i soc.0 0.

Iz priloženih tabela može se uočiti da je najveće smanjenje broja zaposlenih nakon 2000.7 41. jeste sektor saobraćaja u kom.8%.4 56. 2004. godine bilo u sektoru saobraćaja što je. posledica programa racionalizacije radne snage u ovom sektoru. ali ne i evidentiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. najveći udeo imaju nezaposlena lica koja prvi put traže posao.9 70.1 33. sa druge strane. sektor saobraćaja upošljavao više od polovine svih zaposlenih lica opštine.7%.5%.9 74. 600 Porast broja nezaposlenih lica posledica je 400 neaktivnosti društvenih sistema.6 37.struktura Godina Ukupno 2000. Nezaposlenost Statistički podaci govore da se nakon 1400 društvenih promena 2000.1 73.0 Žene ukupno 497 502 604 661 614 649 736 689 % 60. posluje 31.4 63.5 57. Učešće ove grupacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine neprekidno je raslo da bi 2006. Učešće sektora trgovine znatno je manje . 2001. 2002. tačnije 51.7 35.6.0 37.1 58. 772 794 961 1112 1087 1136 1267 1132 Prvi put traže zaposlenje ukupno 578 588 707 780 702 692 746 647 % 74. 2005.4 34.9 58.2 38. određeni broj prijavljenih lica radno aktivan. zaključno sa 2004.7 37. bilo je 26. u istom periodu. od ukupno zaposlenih lica opštine tokom istog perioda.9 Izvor: Republički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji. 2003.6 70.0 33. 772 794 961 1087 1132 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 31 . Ovaj 800 trend se nastavio i u kasnijem periodu. u 200 fazi privatizacije ili stečaja.7 35. u strukturi nezaposlenog stanovništva. godine dostiglo vrednost 58. podatak treba uzeti sa rezervom.6 60.9% svih zaposlenih lica opštine. Učešće lica bez kvalifikacija u ukupnom broju nezaposlenih lica tokom posmatranog perioda je variralo. Treba istaći da je na početku vremenskog intervala koji je predmet ove analize. 2001. 2003. 2007. 2004.2 62.1 60. Ovaj sektor je. prema poslednjim podacima koji se odnose na 2006. Ovaj 2000. 2007. godine. upošljavao 40. Drugi po broju zaposlenih lica opštine Lapovo.4 26.2 34. 2006. dok je. 2006.1 64. 2005. 1136 1267 1112 Nezaposlenost .9 Bez kvalifikacija ukupno 287 307 342 413 366 405 469 419 % 37. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne 0 snage (pre svega u sektoru saobraćaja). iznoseći 37% 2007. godinom. koji su.9%.9 59.9%. Učešće sektora industrije i rudarstva u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći broj zaposlenih lica opštine Lapovo posluje u sektoru prerađivačke industrije. NSZ Tokom čitavog posmatranog perioda. broj 1200 nezaposlenih lica opštine Lapovo neprekidno 1000 uvećavao. 2002. godinu. pre svega.0 30.9 Na 1000 Stopa stanovnika nezaposlenosti 99 87 117 136 135 142 160 25. godine. jer određeni Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje broj nezaposlenih lica nije evidentiran na tržištu rada.

u dva pravca: – Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla ili podršku postojećim biznisima – Podrška lokalnih institucija putem programa Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 32 .0 22.5% svih nezaposlenih lica opštine.7% 22.50 god. godine (21.6%).1%. Neznatno manje učešće ostvaruju i grupacije između 19.9%.37%.2 59.2% 19 . godine Kvalifikaciona struktura registrovanih nezaposlenih lica opštine Lapovo pokazuje da je najbrojnija grupacija nezaposlenog stanovništva sa srednjom stručnom spremom . 19 . na kraju 2007.3 21. pokazujući tendencije rasta. Poređenja radi. 21.2 14.25 god. Ukupno 15 240 158 252 223 244 1132 1.0% 50 i više god.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sa druge strane. kao i strateških mera podrške zapošljavanju kako na lokalnom. 31 . i 25.4%. dok je na nivou Šumadijskog okruga bila 33.30 god.22. 50 i više god. 41 . tako i na nacionalnom nivou. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih na kraju 2007. Stopa nezaposlenosti 2006. u posmatranom periodu varirao je i broj nezaposlene ženske populacije.6 9 142 94 173 159 112 689 60. 19.3 45.7 71.3 19. Određeni podsticaji usmereni na rast privredne aktivnosti i broja zaposlenih ogledaju se. Starosna struktura nezaposlenih.30 god. 26 . godine starosti .25 god. Visoko učešće u posmatranoj strukturi ostvaruje i grupacija nezaposlenih lica bez kvalifikacija .50 god. Zanimljiv je i indikativan podatak o učešću nezaposlenih lica mlađih od 18 godina u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine .6% 1.3% 14. 31 .3% Do 18 god. i 40. 41 . pre svega.3%. Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Posmatrajući starosnu strukturu nezaposlenih lica opštine Lapovo uočavamo da najveće učešće ostvaruje grupacija stanovništva između 31.9%.5 68.40 god.2%).7 21. godine (21. godine Starost Ukupno % Žene % Do 18 god.svega 1.9 21. Učešće ženske populacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine Lapovo tokom posmatranog perioda bilo je iznad 57%.40 god. 26 . Određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine. stopa nezaposlenosti na nivou Republike Srbije iznosila je 31. odnosno preko 50. a po poslednjim podacima (odnose se na 2007.3% svih registrovanih nezaposlenih lica opštine. godinu) iznosilo je 60.0 59. Podaci ukazuju na neophodnost intenzivnog sprovođenja mera formalnog i neformalnog obrazovanja. godine u ovoj opštini iznosila je 41.59.

Indeks EA u odnosu na prethodnu godinu 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 0 2005 2006 2007 2008 Nivo PZ u odnosu na Republiku Srbiju 200 125. godine je 811. Tokom posmatranog perioda uočen je trend rasta iz godine u godinu.908.296. 2006. predstavljajući smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. stopa rasta je ujednačena i nalazi se na nivou od 10%.422.2 125.2 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 33 . GDP per capita predstavljao je ukupnu produkciju roba i usluga po glavi stanovnika. Ekonomski agregat Pregled ekonomskog agregata Ekonomski agregat Godina 2005.2 110. laka izračunljivost i uporedivost.1 Indeks u odnosu na prethodnu godinu 99. Najčešće primenjivani i najpouzadniji ekonomski indikator je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (GDP per capita). od 2005. pa je.4 99. Poslednje dve posmatrane godine. Ekonomski agregat se izračunava iz proizvoda ukupnog broja zaposlenih u opštini Lapovo i prosečne bruto zarade po jednom zaposlenom. Glavni mu je nedostatak što se zasniva na prosečnim vrednostima (bruto zaradi zaposlenih).6 150 152.2 Izvor: Republički zavod za statistiku Vrednost ekonomskog agregata prati se tokom poslednje četiri godine. odnosno 25.2 evra.0 110. 2008. 2007. rast beleži najviši skok: veći je za 135. pa je.2 734.718.5 100 50 104.4 110.3 111.422 evra). ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji).5% u odnosu na početnu. preuzet jedan od često primenjivanih indikatora koji se zove ekonomski agregat.5 152. 2006. On je zbirni pokazatelj jer daje zajedničku vrednost prikazanu u evrima.908. godine u Republici Srbiji se ne meri ovaj indikator. godine bio najniži (532.0 667. samim tim.4%.3 111.292. Krajnji zbirni iznos u evrima 2008. Prosečna zarada Na kraju godine (EUR) 248. godine.7 441.0 110.8 380.0 Ukupno (EUR) 532.6 Nivo u odnosu na Republiku Srbiju 101. Prednosti ekonomskog agregata kao indikatora: izrazita jasnost. putem više ekonomskih pokazatelja. Naredne. 2005.5 396.4 811. godinu.9 101.9 104. kao alternativa. manje precizan od bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika. uz opasku da je 2005. Međutim.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ekonomija Ekonomska realnost jedne opštine može se izmeriti na više načina.1 i predstavlja ukupno povećanje od 52. bez obzira na vlasništvo. a koja predstavlja rezultat ekonomske aktivnosti opštine Lapovo.

918 123.7 evra po jednom zaposlenom.480.973 113.475.8 evra na 441 evro po jednom zaposlenom u opštini Lapovo.101 1.005 156.355 4. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja saobraćajnih sredstava Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 467.537 21.692 1.348.629 3. papira i proizvoda Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija. 2006. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.570 5.976 697 604 23 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 34 . Uvoz 1. odnosno sa prosečnih 248. Od 2005 . nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.779 1. uravnotežene su u posmatranim godinama.737 6.9%) od republičkog prosek i dolazi do najvećeg skoka prosečne bruto zarade od 131.958 Ekonomska razmena sa inostranstvom po sektorima delatnosti Pregled uvoza/izvoza po grupama proizvoda – 2005.2008.530 431.824 953 594 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.822 19. godine. godine prosečna zarada porasla je za 77.268.821 3.919 76.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poredeći prosečnu bruto zaradu po zaposlenom opštine Lapovo sa republičkim prosekom.619 689. uočavamo najveće odstupanje 2006. Ekonomska razmena sa inostranstvom Pregled uvoza/izvoza Godina 2005. hemijskih proizvoda Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja mašina i uređaja. Ostale vrednosti. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 279.037 1.3%. uz blagi porast.810 96. 2007.699 (u američkim dolarima) Izvoz 467. godina (u milionima dinara) Proizvodnja mašina i uređaja. Tada se u opštini beleži viši nivo zarada (52.

0%).723 6. godina Proizvodnja mašina i uređaja.315 65. papira Prerađivačka industrija.2%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (8. iznoseći 52. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.6%. hemijskih proizvoda Proizvodnja prehrambenih proizvoda.898 47. papira Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja hemikalija.657 73.2006.4%. papira (32. godine pokazuje da najveće učešće u uvozu uzima proizvodnja mašina i uređaja (35. pića Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja mašina i uređaja. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 1. proizvodnja proizvoda od gume (9.732 2.254 98.919 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .376 4. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.686 248. hemijskih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Nepoznati sektor Proizvodnja prehrambenih proizvoda I pića Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija. papira opada za 9.065.744 Analiza uvoza po sektorima delatnosti tokom 2005. nepomenuta na drugom mestu 664.4%. godina Proizvodnja mašina i uređaja. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivacka industrija.713 Proizvodnja celuloze.935 88. nepomenuta na drugom mestu Izvor: Lokalna samouprava 506.260 666.235 20.327 14.0%). potom proizvodnja celuloze.127 47.459 1.236 7.413 11. Stanje se u 2006.220 232 59 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.2%). hemijskih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i elektricnih uređaja Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivačka industrija.554 15.2007.912 16. a na četvrtom je proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 35 .577 30. Na trećem mestu se nalazi prerada drveta i proizvoda od drveta (8. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.776 117.517 66. papira Proizvodnja hemikalija.776 321.022 12.567 103.4%).984 126 11 Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda . godini menja: proizvodnja mašina i uređaja raste za 17.4% te iznosi 22. proizvodnja celuloze. nepomenuta na drugom mestu 442.981 286.820 110.657 33. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.249 23.305 5.

239 125. Na drugom mestu. Hrvatska.475. dok proizvodnja mašina i uređaja. godini bitno opada (20.958 248. Bosna i Hercegovine.480.619 Uvoz 1.309 26. papira . analiza izvoza u 2005.5%.348. godini proizvodnja celuloze.7%).663 3.2%).325 563. Slede proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (7.6%.502 Uvoz 1.985 94. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija. Hrvatska.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza (5. godini ukazuje na najznačajnije učešće proizvodnje celuloze.2%). godini odražava značajno povećanje učešća proizvodnje celuloze.7%).216. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope CEFTA Ostale grupacije Ukupno Izvoz 525. sa 30.660 1.0%. a proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 7.744 1.2%.060.037 Uvoz 1. Bosna i Hercegovine. Ona sada zauzima primat. papira.712 2.283 6. papira . čije učešće u 2006. U 2007.553 1. papira i proizvoda iznosi 45.8%.7%.59. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 122. U 2007.9%) i prerada drveta (6.8%.272 107. Ekonomska razmena sa inostranstvom po zemljama Ekonomska razmena sa inostranstvom opštine Lapovo – 2005.9% i sada iznosi 73. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.889 0 111. Za ovom delatnošću sledi proizvodnja proizvoda od gume (33. je proizvodnja proizvoda od gume.13.268.5%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (4.699 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 36 .052. proizvodnja proizvoda od gume 16. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 201.0% pada na drugo mesto. Struktura izvoza u 2006.629 10.234 233. sa 12.098 51.779 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2006. na račun povećanja proizvodnje celuloze.900 13. godini proizvodnja celuloze i papira iznosi 72.418 375 467. Sa druge strane.049 689.535 1.692 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2007.410 952.

izdavačka delatnost i štampanje zastupljeni sa po jednim preduzećem.7.3%). Privredni subjekti Preduzeća Prema podacima Narodne banke Srbije. potom slede republike bivše SFRJ (9.4% Ostali sektori (5) Izvor: Narodna banka Srbije Na osnovu jednistvene klasifikacije delatnosti.4%.4% prema 16. dominira izvoz u EU (43%) i neveliki izvoz u razvijene zemlje Amerike (5.1% Prerađivačka industrija (7) Trgovina na veliko i malo. po prvi put registruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. Nakon njih.2%. Od tog broja. republike bivše SFRJ . dok su na kraju zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope (8. prehrambena industrija.2% 41.3%. preduzeća se najčešće bave proizvodnjom proizvoda od plastike.9%). Kada govorimo o izvozu. godine kada se. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 37 .4%). zatim proizvoda od gipsa i betona.0%. izvoz u republike bivše SFRJ je dominantniji (81. godine stanje je drugačije. 2005. sledi znatno manji izvoz u EU (17.8%. Zanimljivost se javlja 2007.2% 24.8.7%). U okviru sektora prerađivačke industrije postoji ravnomerna disperzija preduzeća te se ne uočava dominacija bilo kog sektora. Najviše se izvozi u zemlje CEFTE (64. u korist EU.6%).2%).2% Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja preduzeća po sektorima delatnosti 17.86.5%.6%). godine.4% Malo preduzeće (25) Srednje preduzeće (3) Veliko preduzeće (1) 86. u odnosu 82.83. dok su prerada metala. godine. skromnih 0. stoga što se tada uvoz deli između EU i CEFTE. Stanje je slično i 2006.5%).3% 3. godini pokazuje da se većinom uvozi iz zemalja EU (78. 2006. opravka (12) Saobraćaj. godine: EU .3%).8%).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza opštine Lapovo u 2005. skladištenje i veze (5) 17. a potom u EU (35.1%). godine najviše se izvozi u republike bivše SFRJ (49. zatim prerađivačkom industrijom (24. Ilustracije radi. 2007. najzastupljenija su mala preduzeća . preduzeća u opštini Lapovo se bave trgovinom (41. zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope . Pregled broja preduzeća po veličini 10. postoji 29 aktivnih preduzeća u opštini Lapovo na kraju 2006.

Pregled broja radnji po sektorima delatnosti 5.5% 9.1% 27. Gotovo 60% ovih radnji bavi se trgovinom. (8) Ostali sektori (16) Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja radnji u sektoru prerađivačke industrije Proizv.6% 28.5% 22. skladištenje i veze (15) 10. nepomenuta (2) Izvor: Narodna banka Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 38 . osnovnih metala i standard.7% 14. osnovnih metala i metalnih proizvoda (2) 9. izdav.7% 9.3% Poslovi sa nekretninama. pretpostavljamo. nepomenuta (1) Proizv. pića i duvana (1) Proizv.1% Proizvodnja mašina i uređaja. iznajm. dok u okviru prerađivačke industrije posluje 14. masa (2) Proizv.7% Prerađivačka industrija (22) Trgovina na veliko i malo. papira. papira i proizvoda od papira.3% Prerada drveta i proizvodi od drveta (2) Proizv.3% Proizv.1% 4. godine.0% 59. pića i duvana (6) 4. celuloze.3% 14.6% Proizv. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) Proizv.3% 14. proizvoda od gume i proizvoda od plast. celuloze.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled broja preduzeća u sektoru prerađivačke industrije 14. opravka (89) Saobraćaj. proizvoda od gume i plastičnih masa (1) Proizv.1% 4. prehrambenih proizvoda. delat.7% radnji.5% 9. i štampanje (5) Proizv. delatnost i štampanje (1) Proizv. jer u ovoj opštini postoji veliki potencijal za privlačenje investicija.3% 10. postoji 150 radnji u opštini Lapovo na kraju 2006. posledica velike potražnje različitih tipova zemljišta. izdav.poslovima sa iznajmljivanjem i nekretninama bavi se 8 radnji što je. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) 28. električnih i optičkih uređaja (1) Prerađivačka industrija. prehrambenih proizvoda. U opštini Lapovo izdvajamo zanimljivi kuriozitet . metalnih proizvoda (1) Izvor: Narodna banka Srbije Radnje Prema podacima Narodne banke Srbije.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U okviru prerađivačke industrije najveći broj radnji posluje u podsektoru proizvodnje celuloze, papira i štampanja (5 radnji) i proizvodnje prehrembenih proizvoda (6 radnji). Ostali zastupljeni sektori su prerada drveta, proizvodnja proizvoda od metala i proizvoda od plastike.

Veliki privredni sistemi
Pregled velikih privrednih sistema – nosilaca nekadašnjeg privrednog razvoja
Naziv GIK 1. maj Partizan PIK Lapovo Železnica Delatnost Građevinarstvo Trgovina Poljoprivreda Saobraćaj Broj zaposlenih 700 180 60 1.400
Izvor: Lokalna samouprava

GIK 1. maj, svojevremeno cenjeno i poznato ime u oblasti građevinske industrije na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Bavilo se eksploatacijom, preradom šljunka i peska, proizvodnjom prefabrikovanih betonskih elemenata, izgradnjom stanova i drugih objekata u industrijskom sistemu gradnje, koristeći, pri tom, savremenu opremu i aktuelne preporuke tehnologa. U procesu tranzicionih promena GIK 1. maj privatizovan je 2006. godine javnom aukcijom (70: 30). Većinski vlasnik postala je Autovojvodina iz Novog Sada. Firma sada posluje pod nazivom GIK a.d. 1.maj Lapovo. Ovakvo stanje u firmi posledica je nespremnosti za tranzicione promene. Potencijali mogućeg razvoja ogledaju se u instalisanim proizvodnim kapacitetima koji će, oživljavanjem građevinarstva u Srbiji, tek doći do izražaja. TP Partizan bavilo se trgovinom na veliko i malo u svojim prodajno - skladišnim objektima (robna kuća, poslovno-distributivni centar sa industrijskim kolosekom i drumskom saobraćajnicom, 2 stovarišta građevinskog materijala, stovarište poljoprivredne mehanizacije, 2 benzinske pumpe i lanac maloprodajnih objekata). U procesu tranzicionih promena TP Partizan je privatizovan 2003. godine javnom aukcijom (70: 30). Novi vlasnik je TP Morava Kragujevac, a preduzeće posluje pod nazivon Morava prom a.d. Lapovo. I ovde se uočava nespremnost za tranzicione promene koja je uzrokovala loše stanje u preduzeću. Mogući potencijali razvoja ogledaju se u postojećim prodajnim kapacitetima. PIK Lapovo se bavio sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo, mlin, farma za tov, klanica, kooperacija sa veterinarskom službom, trgovina, ugostiteljstvo, zootehnička služba, mašinski park). PIK Lapovo poslovalo je kao pravno lice, koje, kao i zadrugarstvo u Srbiji, doživljava opšti krah te je celokupna imovina, zajedno sa proizvodno-poslovnim objektima, rasprodata sudskim putem. Železnica – Železnički saobraćaj se obavlja preko lapovskog železničkog čvora koji sačinjavaju 3 železničke stanice (dve putničke i jedna ranžirna). U okviru Železnice postoje: sekcija za vuču vozova, ZOVS - za održavanje vučenih i vučnih sredstava, TKS - tehničko-kolska služba, ZOP održavanje pruge, deonice za slabe i jake struje, deonice za signalno-sigurnosna postrojenja, nega kola, železnički restoran i ambulanta. Proces privatizacije direktno je povezan sa promenama u JP Železnice Srbije Beograd. Pored pobrojanih preduzeća, nosioci nekadašnjeg privrednog razvoja Lapova su: Poljotehna, Univerzal, Voćar, Krajinavino i Feroteks.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

39

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U posleratnom periodu neprestano se menjao i povećavao udeo industrije u društvenom proizvodu Lapova. Industrijska delatnost se ogleda kroz industriju građevinskog materijala (GIK 1. maj) i delatnosti MSP: – Grafička delatnost (Kolor pres, Duga) – Proizvodnja hemijsko-tehničke robe (Sani, Somil, Rolpak, Alfa, Narcis) – Proizvodno zanatstvo Građevinarstvo predstavlja najznačajniji deo industrije upravo zbog proizvodnih kapaciteta za eksploataciju i preradu prirodnog šljunka i peska, zatim fabrike stanova za industrijsku gradnju i fabrike betonskih prefabrikata i niskogradnje. Proizvodno zanatstvo obavljaju 64 samostalne zanatske radnje frizerskih, limarskih, koradžijskih, pekarskih, zidarskih, molerskih i drugih profila. Pregled najznačajnijih MSP
Naziv Kolor pres Duga Sani Somil Rolpak Alfa Narcis Delatnost grafička grafička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička grafičko-tehnička hemijsko-tehnička Broj zaposlenih 109 80 30 23 13 32 37
Izvor: Lokalna samouprava

Udruženja
Pregled udruženja preduzetnika, zadruga
Naziv Udruženje preduzetnika Udruž. polj. priozv. Aktivnosti Jačanje MSP Unapređenje polj. Broj članova 210 80
Izvor: Lokalna samouprava

Strane direktne investicije
Pregled SDI po sektorima (u eurima)
Sektor privrede Prerađivačka industrija Saobraćaj, skladištenje i veze Ulaganje 380 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

40

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

Lista SDI u opštini (u eurima)
Kompanija Kronospan Asa Prose OMV DV OIL Država Austrija Austrija Austrija / Nemačka Austrija Bugarska Sektor Drvna industrija Prerada sek. sirov. Mašinska industrija Trgovina Saobraćaj Vrsta investicije Green field Green field Green field Green field Green field Iznos investicije 300 mil. $ / 195 mil. € 35 mil. € 150 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Pregled podsticajnih mera koje je opština odredila inostranim investitorima – Oslobađanje od jednokratnih taksi za uređenje građevinskog zemljišta – Oslobađanje od takse na isticanje firme i korišćenje građevinskog zemljišta za period 10 godina Pregled lokacija određenih za investiranje
Lokacija Ind. zona - radna zona 1 Vrbak Ind. zona - radna zona 2 Auto-put Auto-put Namena Fabrika za preradu drveta Prerada sekund. sirovina Priozv. građevinskih mašina Trgovina naftnim derivatima Saobraćaj Vlasnik “Kronospan” Opština “Prose” “OMV” “DV OIL” Površina 50 ha 21 ha 32 ha 12 ha 5 ha
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

41

na teritoriji opštine Lapovo zastupljene su i podzemne vode.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivreda Opština Lapovo smeštena je u središnjem delu toka Velike Morave. u najvećoj meri. Poljoprivredom se bavi oko 6000 stanovnika ove opštine. godine 34. zahvata istočni deo teritorije opštine Lapovo. ostvaruje učešće veće od svih sektora . raspljoštene i blage kose među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. Pored ovih reka.2005.6% ukupnog narodnog dohotka opštine.535 ha. omogućuje gajenje raznovsnih biljnih poljoprivrednih kultura. Gajnjačom je pokriveno 45% teritorije lapovskog atara. između njenih pritoka reka Rače i Lepenice. trstici i bare - Poljoprivredna površina Oranice i bašte Vinogradi Pašnjaci Voćnjaci Livade . dužinom od 7 km. dužinom od 12 km. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje žita 4. nema na teritoriji opštine Lapovo. Inundaciona ravan Velike Morave. Posebno treba izdvojiti površine pod žitaricama koje zauzimaju 67% ukupne poljoprivredne površine opštine. u privatnim gazdinstvima.7% nalazi se u privatnom vlasništvu. Pod voćnjacima i vinogradima je 9. Ovo zemljište pokriva središnji i istočni deo opštine. prema zvaničnim statističkim podacima.051 3.5% ukupne poljoprivredne površine. Teritorijom opštine protiču tri reke: Velika Morava.5% 5. Lepenica.105 41 182 653 157 258 69 - Izvor: Republički zavod za statistiku 1. dok livadama pripada svega 1. Nisko pobrđe opštine predstavlja krajnji izdanak planine Rudnik koga karakterišu niske.7% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89.2%.3% ukupne poljoprivredne površine. Pašnjaka. dužinom od 5 km i Rača. Resursi Poljoprivredna površina Poljoprivredna površina – ukupno u ha od toga ukupno indust. a javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. 98.3% Livade Ukupna poljoprivredna površina opštine Lapovo iznosi 4. širine 3-4 km. Od ove površine. Poljoprivreda opštine Lapovo intenzivnog je tipa i. prosečne visine 105 m. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine najdominatnije su oranice i bašte koje pokrivaju 89. Ovakva konfiguracija terena.535 4. obavlja se. u ukupnom narodnom dohotku opštine. Preostalih 55% zemljišta čine aluvijalne ravni koje se takođe javljaju u dva oblika: aluvijum i aluvijalna smonica.5% 3. U pedološkom sastavu zemljišta dominiraju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. Sektor poljoprivrede. uz prisustvo ostalih faktora. 42 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Ribnjaci.

Poljoprivredno stanovništvo Poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Aktivno poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Individualni poljoprivr.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo. šumarstva i vodoprivrede na teritoriji opštine Lapovo.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine.5% 5. U poslednje vreme primetan je pomak u nabavci opreme za navodnjavanje: poljoprivrednici konkurišu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za datu opremu. te i da se javila kao posledica logističke podrške lokalne samouprave u promovisanju prednosti registracije.3% Livade Na kraju priče o strukturi poljoprivrednog zemljišta treblo bi istaći da je po klasama najdominantnije zemljište treće klase . bilo je registrovano 217 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava.8% 1. dobijanju regresa za kvalitetna priplodna grla (prvotelke).105 41 182 638 157 258 64 Pašnjaci - Voćnjaci Livade od toga Izvor: : Republički zavod za statistiku 3. početkom 2007. dok druga klasa zemljišta zaprema 23. da bi se. Prema poslednjim podacima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredna površina – individualni poljoprivredni proizvođači u ha Poljoprivredna površina ukupno žita indust. Treba napomenuti da je registracija poljoprivrednih gazdinstava postala izraženija od 2006.2% teritorije. ukupno žensko Izdržavano poljopr. na kraju iste godine.48. Sva poljoprivredna gazdinstava su u privatnom vlasništvu. Jedan od razloga registracije bila je i mogućnost apliciranja za kreditna sredstva Ministartsva poljoprivrede. Zemljištu prve pripada 23. šumarstva i vodoprivrede. mahom govedarstvu. Vidovi podrške ogledaju se u ostvarivanju prava na premiju za mleko. godine.476 3. godine.997 3. na teritoriji opštine Lapovo registrovano je 387 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivredna gazdinstva Prema podacima Ministartsva poljoprivrede. podsticajima za nabavku tovne junadi. taj broj povećao na 288. pre svega radi ostvarivanja prava na podršku stočarskoj proizvodnji.4% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje 4. trstici i bare -- Oranice i bašte Vinogradi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 43 . Poljoprivredni proizvođači se odlučuju za registraciju svojih gazdinstava. stanovništvo ukupno žensko 409 194 218 43 199 41 191 151 Izvor: Republički zavod za statistiku Ribnjaci.

Pored toga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredno stanovništvo čini 5% celokupnog stanovništva opštine. Ovakve oscilacije su posledica nepostojanja sistema za navodnjavanje. Naime.998 13.737 5.938 - 1.052 12. a kukuruz predstavlja dominantnu kulturu na oraničnim površinama. svojina privatn a svojina Kukuruz ukupan prinos.700 4. 31. delovi aluvijalnih ravni reka Lepenice i Rače pretežno su zasađeni ovom kulturom.3%. ređe za silažu i poljoprivrednici ga koriste u ishrani stoke koju uzgajaju na sopstvenom gazdinstvu.206 13.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1.350 2.251 4.209 1.938 15. nedovoljne primene agrotehničkih mera što ukazuje da prinosi dobrim delom zavise od klimatskih uslova.398 13.500 2.kg društv.209 1. Individualni poljoprivrednici u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu opštine učestvuju sa 48. 2002.146 13. godine u odnosu na 2000.398 13. primetan je porast prinosa ove kulture: 73.146 13.146 8.8% veći prinos 2006. Kukuruz se najviše gaji za zrno. svojina Godina prosečan prinos. tona ukupno društv.299 3.609 2.260 12.650 5.068 1.kg društv.998 - 8.068 1.700 14.7%.70014.862 2.350 1.251 4. svojina privatn a svojina prosečan prinos.206 13.998 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja pšenice (t) 2.400 3. sporadično KWS i PIONEER hibridi. Uglavnom se seju hibridi domaćih selekcijskih kuća (Institut u Zemunu.000 Proizvodnja kukuruza (t) 13. 2001.000 2. 1. deo inundacione ravni Velike Morave predstavlja optimalnu oblast za intenzivno gajenje kukuruza kao redovnog useva.600 4.8% Aktivno poljoprivredno stanovništvo Izdržavano poljoprivredno stanovništvo 68. Veoma mali broj proizvođača seje kukuruz na većim površinama (10 i više hektara).500 1.350 1.609 2. 2005.609 10. 2003.862 2.206 12.068 1.000 4.052 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ranije izloženi podaci govore da u strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo žitarice pokrivaju čitavih 67%.938 - 3.350 2.700 14.052 12. od čega grupaciji aktivnog poljoprivrednog stanovništva pripada 53.350 1. 2006.209 1.260 12.800 8.26012.2% Poljoprivredna proizvodnja Ratarstvo – proizvodnja pšenice i kukuruza Pšenica ukupan prinos.000 5.39813. Institut u Novom Sadu).500 2000.800 5.300 4. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 44 .350 2.862 2. uz blage oscilacije.100 4.000 1. godinu. tona privatna svojina ukupno društv. U posmatranom periodu. svojina privatn a svojina 3. 2004.

pre svega zbog olakšanog navodnjavanja. tritikale i ovas. ali su.944 7. utiču na slabije prinose i na oscilacije (padove) u ukupnoj proizvodnji. godinu. postoje izuzeci pa je jedno gazdinstvo zasejalo pšenicu na 40 hektara. Od ostalih ratarskih kultura najzastupljenija je pšenicea čiji prinosi značajno osciliraju u posmatranom periodu. u tonama kg po hektaru 2000.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Od strnih žita dominira pšenica koju prate ječam. pasulj. odlučuju za proizvodnju pšenice namenjene tržištu. 2003. kupus.2% veći prinos u odnosu na 2002. Krompir je najzastupljenija povrtarska kultura na poljoprivrednoj površini opštine Lapovo . godine. usitnjenost poseda. Lepenice i Rače vladaju povoljni uslovi za razvoj povrtarstva. i 2007.000 7.pokriva 27.300 Uključena je proizvodnja čistog useva i međuuseva. Ipak. dok znatno manje količine te kulture proizvode za sopstvene potrebe.000 7. 2006. Najznačajnije vrste povrtarskih kultura i variva koje se gaje na teritoriji opštine jesu krompir. Izvesne površine nalaze se pored pomenutih reka i na njima dominira uzgajanje kupusa. Kulturom pasulja pokriveno je 16.630 1.5% površine pod povrtarskim kulturama. Poljoprivrednici se. u tonama kg po hektaru Krompir 1) prinos ukupan. opština Lapovo.098 7. godine 29. te se ovaj oblik proizvodnje odvija na tek 4% poljoprivrednog zemljišta. I pored porasta prosečnog prinosa žitarica. Proizvodnja pasulja u ovom periodu beleži porast ukupnog prinosa: 2006. nedovoljno iskorišćeni. 2006. možemo konstatovati ujednačenost prinosa tokom posmatranog perioda. 2001.000 2.do 5 ari.692 1. imala je najvećeg robnog proizvođača koji je predao preko 100 tona ovog žita.559 1. na nivou Šumadijskog okruga. uglavnom. luk.396 6.643 2. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 45 .107 381 406 926 378 372 362 365 7.309 17. ovas i raž. 2005. paradajz. Uvidom u priložene podatke o prinosu. Površine pod povrtarskim kulturama nalaze se uglavnom oko kuća i relativno su male . Većih proizvođača nema. te su površine zasejane ovom kulturom mahom ispod dva hektara. 2002. na žalost. 1) 34 57 48 48 50 60 62 914 1. Pored pomenutih kultura gaje se ječam. ali na znatno manjim površinama. a prosečan prinos za čist usev Izvor: : Republički zavod za statistiku Proizvidnja pasulja (t) 70 60 50 40 30 20 10 0 57 48 34 48 60 50 62 Proizvodnja krompira (t) 1000 800 600 400 200 0 381 406 378 372 362 365 926 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na plodnim aluvijalnim ravnima u dolinama Velike Morave.5% ukupne površine pod povrtsarkim kulturama. gajenje isključivo za sopstvene potrebe i zastarela mehanizacija. Povrtarstvo – proizvodnja povrtnog bilja Pasulj 1) Godina prinos ukupan. 2004.

2006.000 35. Ova kultura se većinom koristi za proizvodnju rakije.8 5. paradajz i paprika. 2005. Voćarstvo – proizvodnja jabuka i šljiva Jabuke Godina 2000. krastavac. Gaje se gotovo sve vrste kontinentalnog-srednjeevropskog voća.2 8. Na području opštine Lapovo postoje 24 profesionalna plastenika. tona prinos po jednom stablu.800 35.0 7. Za unapređenje voćarske proizvodnje neophodna je obnova zasada novim. nego na početku. intenztivne voćarske proizvodnje.6 5. 2001.7 5. pre svega na njenim brežuljkastim delovima.400 6. maline i kupine) u 46 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Mogući pravac diversifikacije i razvoja voćarstva predstavlja investiranje u proizvodnju jagodastog voća (jagode.7 5.1 8. 2004. dok se na dva hektara gaji lešnik. kg 47 44 47 49 52 53 55 8. postoje povoljni uslovi za gajenje voća. tona prinos po jednom stablu. površine do 300 m2 u kojima se mahom proizvodi rano povrće: salata.600 ukupan.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Proizvodnja povrtarskih kultura se najčešće odvija za podmirivanje sopstvenih potreba. Trenutno. Šljiva se uglavnom gaji u uređenim šljivarima. u ovoj opštini jagodnjaci zauzimaju površinu od desetak hektara. 9.000 36.600 ukupan. kultura šljive zauzima vodeće mesto. Prisutna je.850 6.1 6.800 35.3 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja jabuka (t) 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47 44 47 49 52 53 55 230 225 220 215 210 205 200 195 190 Proizvodnja šljiva (t) 224 218 205 202 205 208 208 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na izdašnoj teritoriji opštine Lapovo. Jedan od razloga višegodišnjeg stagniranja i napuštanja tradicionalne voćarske proizvodnje je nemogućnost plasmana proizvoda usled nepostojanja hladnjača i kapaciteta za preradu voća.500 6.850 5.000 36. na otvorenom polju. Sa druge strane. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine voćnjaci učestvuju sa 3. Interesantno je spomenuti da se poslednjih godina gaji jagoda.5%. 2003. kg Šljive broj rodnih stabala 36.8 7.8 6. Od sorti šljiva najzastupljenije su “crvena ranka” i “požegača”. Od voćarskih kultura uzgajanih na teritoriji opštine. dok su ostale voćarske kulture zasađene rasuto.800 35.3 205 202 205 208 208 218 224 5.200 6. međutim.3% veća proizvodnja. a manje za druge vidove prerade. uglavnom za potrošnju u svežem stanju. savremenim sortimentom i intenziviranje primene agrotehničkih mera. Uvidom u raspoložive statističke podatke može se konstatovati povećanje ukupne proizvodnje kulture šljive tokom posmatranog perioda: na kraju posmatranog intervala. ni postojeće tržište sadnog materijala ne ispunjava visoke zahteve savremene.000 6. proizvodnja povrća namenjenog tržištu koja se odvija u zaštićenom prostoru plastenicima. 2002.9 8.5 7. broj rodnih stabala 5.

Domaća šarena rasa goveda najviše se gaji u ovoj opštini.891 1.000 6.000 10. Gajenje ovaca.794 1.000 48. Stočarstvo Goveda Godina ukupno od toga: krave i steone junice Svinje ukupno od toga: krmače i suprasne nazimice ukupno Ovce od toga: ovce za priplod Živina. postoji farma muznih krava sa 500 grla simentalske rase.746 3.055 2.632 1. kao i u celoj Šumadiji i Pomoravlju.998 2. Dominira gajenje soja “šumadinka”.000 2.156 977 951 850 1.347 16.710 Broj svinja 9. kao i “mangulica”.500 1.710 9.000 48.872 2000.427 30.609 1.623 606 572 596 565 991 967 956 394 396 399 353 8. Pored ove. na teritoriji opštine Lapovo.662 1672 1. Grla su.757 9.000 1.716 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stočarstvo predstavlja najznačajniju granu poljoprivrede u lapovskoj opštine.000 2. 1. 2001. kvalitetna i odlikuju se dobrim proizvodnim osobinama. a ujedno predstavlja i "najtraženiji" deo poljoprivrede.427 42.941 48.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza novim.000 0 8. Razvoju ove grane poljoprivrede umnogome je doprinelo postojanje preduzeća PIK Lapovo.757 9.000 10. ukupno 48.647 16.000 20.891 951 977 2000 2001 2002 2003 2004 1.337 3.000 500 0 2. danas privatizovanog od strane kragujevačke firme Kuč Kompani u čijem sastavu.591 775 704 775 596 2. odnosno na teritoriji cele države.000 4.500 2.500 1. modernim zasadima ili zaštićenom prostoru kako bi se iskoristile prednosti rane proizvodnje i visoke tržišne vrednosti.500 3. dobijena njenim oplemenjivanjem.000 40.623 12.173 3.000 500 0 2000 2001 2002 606 2003 2004 596 2005 2006 1.773 629 701 745 927 Izvor: Republički zavod za statistiku Broj goveda 2.000 1.891 3. jer njegovi proizvodi čine glavne prehrambene artikle stanovništva. gaje se i grla simentalske rase. 2004. ali postoji i neveliki broj gazdinstava sa 5 do 10 grla.998 2.647 50.055 3.337 3. Od ostalih grana stočarstva razvijeno je i svinjarstvo. 2003.941 42.682 2.872 850 2005 19. Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u ovom kraju. 2006.662 1672 572 565 1.347 19.000 8.682 3. iako ima dugu tradiciju. međutim.156 Broj živine 60. 2002.716 14.000 0 2006 16.165 14.637 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Broj ovaca 3.637 1. Broj grla po gazdinstvu je mali (uglavnom 1 do 2).746 3.173 1.165 16. nije u Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 47 . 2005.

pre svega. Usluge za poljoprivrednike Usluge poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Lapovo pružaju. Jačanje sirovinske baze takođe predstavlja preduslov za proizvodnju te je stoga potrebna značajna podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. između ostalih. Ono poljoprivredicima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza dovoljnoj meri razvijeno usled nepovoljnih tržišnih uslova i nedovoljnih površina za ispašu. uvođenjem sertifikovanih sistema kvaliteta. regrese i podsticaje.. obučavanje poljoprivrednika . posredovanje u оstvarivanju prava poljoprivrednika na subvencije. Prerađivački kapaciteti Opština Lapovo nema razvijenu mrežu organizacija koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. formiranje otkupnih centara.. 140 svinja i ostala sitna stoka. na teritoriji opštine funkcioniše i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Lapovo. Kapacitet ove klanice za predviđenih 8 sati rada: 40 junadi. Na teritoriji opštine Lapovo zastupljeno je i pčelarstvo kojim se bavi oko 30 odgajivača. Pored ovih ustanova. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 48 . Evidentna je potreba daljeg unapređenja tehnologije prerađivačkih kapicetata. vođenje mаtičnih еvidencija u stočarstvu. te se ovce uglavnom gaje za sopstvene potrebe. veterinarske stanice JVS Lapovo koja je u državnom vlasništvu i privatna veterinarska ambulanta VET – LEK. Na ovoj teritoriji postoji jedna registrovana klanica Šumadinka čija je osnovna delatnost klanje stoke i prerada mesa. nudi i sledeće usluge: pomoć u registraciji poljoprivrednih gazdinstava. skladišta sa hladnjačama i sušara.

što je povoljno za odvijanje međugradskog saobraćaja. Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo.11 prema Kragujevcu Kraljevu i Čačku.155 km (za jedan kolosek). Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. magistralnog puta М-1. godine. Saobraćajno-geografski položaj ove opštine izuzetno je povoljan.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Infrastruktura Putna i železnička infrastruktura Ukupnoo 98 Savremeni kolovoz 76 Magistralni ukupno 1 savremeni kolovoz 1 Regionalni ukupno 8 savremeni kolovoz 8 Lokalni ukupno 89 savremeni kolovoz 67 Izvor: Republički zavod za statistiku Kada je reč o krupnoj infrastrukturi.dominantna funkcija manevarskog ranžiranja teretnih vozova Pored osnovnog železničkog koridora. prema Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 49 . kao i objekti.Bor.na pravcu centralne zone Lapova i u južnom delu.11.Niš. najvažniju drumsku saobraćajnicu predstavljaće i ubuduće auto-put E-75 Beograd . Pored toga. dok veze sa bližim i daljim okruženjem na regionalnom nivou opština ostvaruje preko regionalnog puta R-214 Velika Plana . Ukupna dužina železničke mreže na teritoriji ove opštine iznosi 5. u južnom delu se nalazi i magistralna železnička pruga Lapovo .sw) – “Lapovo” .Kraljevo . Autobuska stanica sa osnovnom funkcijom putničkog terminala za prigradski i međugradski saobraćaj. Drumski priključci na autoput Е-75 ostvaruju se preko dve petlje . kao i mrežom lokalnih i nekategorisanih puteva.11 prema Kragujevcu. nadzemni elektroenergetski koridori i dr.rasputnica . železnički). s obzirom da se ona nalazi na evropskom koridoru (Koridoru 10) i jednom od najvažnijih magistralnih koridora u našoj zemlji. Daljinske veze Lapovo danas ostvaruje preko magistralnog puta М-1.državna granica.prvenstveno putnička stanica . Na području opštine Lapovo postoje neregulisane konfliktne tačke na pozicijama ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja. značajni radijalni ulični pravci zadržavaju postojeći položaj i funkciju osnovnih ulazno-izlaznih pravaca sa osnovnom orijentacijom sever-jug.Niš . U pomenutom periodu. u neposrednoj blizini petlje Lapovo.(funkcija. sa istočne strane auto-puta (na poziciji između auto-puta i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena. prijem i otpremanje putnika. nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski. Takođe.(funkcija prevoz robe i održavanje kapaciteta internog karaktera) – “Lapovo Ranžirna” . locirana je u Njegoševoj ulici.Jagodina. na poziciji vezivanja magistralnog puta М-1. posebno na pozicijama intenzivnih pešačkih tokova. to je i razumljivo postojanje značajne železničke infrastrukture na području naselja. U Lapovu egzistiraju sledeća službena mesta: – “Lapovo Varoš” .Đeneral Janković koja se vezuje na železničku prugu Beograd . auto-puta Е-75 Beograd . za period do 2020.Niš čija će pristupačnost biti poboljšana izgradnjom petlje na novoj deonici magistralnog puta M-4 (državnog puta i reda) Markovac . pridaje poseban značaj. Posmatranim područjem prolaze osnovni magistralni koridori drumskog i železničkog saobraćaja što mu u pogledu saobraćajnih veza. S obzirom da Lapovo predstavlja jedan od najvažnijih železničkih čvorova u našoj zemji.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Generalnom planu. Predviđene su i saobraćajnice sa istočne i zapadne strane auto-puta koje bi povezivale radne zone sa uličnom mrežom i saobraćajnicama višeg ranga.Kraljevo. potrebna srednja količina vode za piće. Sistem će. uz dogradnju. Deo tog budućeg vodovodnog sistema je i Kragujevački moravski vodovodni sistem. Prostornim planom Republike Srbije i Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije.22/153.9% Ukupna realizovana dužina primarne mreže (km) 43.32 mnm. predviđeno je trajno rešenje vodosnabdevanja opštine Lapovo priključenjem na Ibarsko-šumadijski regionalni vodovodni sistem.20 mnm R4: V= 400 m3+1000 m3 KP/KD= 157. Neophodno je vršiti sanitarnu zaštitu izvorišta i izgraditi postrojenja za pripremu vode. razvoj vodnog saobraćaja na posmatranom području zavisiće od razvojnih programa Republike Srbije Vodosnabdevanje i kanalizacija Vodosnabdevanje Broj priključaka 3286 Pokrivenost opštine 99. povezati. Generalnim planom predviđena je izgradnja novih magistralnih cevovoda u dužini od 18 km. na koji će se Lapovo. Prema Generalnom planu ona će iznositi oko Qsrdn = 98 l/s. saobraćajnice nižeg ranga.294 Izvor: Lokalna samouprava Izvorište vodosnabdevanja raspolaže izdašnošću dovoljnom za zadovoljenje potreba. Na osnovu predviđenog broja stanovnika i procenjene norme potrošnje vode.Kragujevac . Postojeća izvorišta vodosnabdevanja mogu da obezbede traženu količinu vode.5 Potrebe za rekonstrukcijom primarne mreže (km) 43. po podacima iz Generalnog plana. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 50 . Uključuju se.6 Rekonstruisana primarna mreža (km) 0.10/156. Ukrštanja glavnih naseljskih saobraćajnica i železničkih pruga biće denivelisana. rekonstrukcija i modernizacija postojeće dvokolosečne elektrifikovane železničke pruge Beograd . U pogledu železničkog saobraćaja predviđeno je zadržavanje. U zoni postojećeg izvorišta vrše se detaljna hidrogeološka istraživanja sa ciljem utvrđivanja konačnog kapaciteta i određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta. Postoje afiniteti ka izgradnji magistralnih cevovoda. Za železničku prugu Lapovo . Izvorište podrazumeva i izgradnju adekvatnog postrojenja za pripremu vode za piće. od važnijih saobraćajnica na uličnoj mreži predviđa se realizacija polukružnog prstena na zapadnoj strani regionalnog puta (državnog puta II reda) koji ima funkciju objedinjavanja i distribucije saobraćaja od planiranih kompleksa ka saobraćajnicama višeg ranga.794 Potrebna dužina primarne mreže (km) još 0. omogućiti dalji razvoj naselja. povećanju rezervoarskog prostora i rekonstrukciji dela vodovodne mreže. Imajući u vidu da je u prostornom planu područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 dat i položaj potencijalnog plovnog koridora Velike Morave sa orijentacionim položajem brana. odnosno ranga gradskih saobraćajnica i jačih sabirnica koje formiraju primarnu uličnu mrežu. vremenom.Niš . aktuelna je izgradnja drugog koloseka i elektrifikacija pruge sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. a maksimalna dnevna oko Qmaxdn = 145 l/s. U okviru distributivnog sistema. kao i proširenje kapaciteta dva postojeća rezervoara koji će imati sledeće karakteristike: R 3: V= 400 m3 +2000 m3 KP/KD= 160.državna granica sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. takođe.

Sve otpadne vode kolektorima se odvode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će se. izgradnja novih fekalnih kolektora i postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda pošto do sada na teritoriji opštine nije postojalo postrojenje ovakvih namena. godinu Ukupna količina otpada godišnje sa teritorije opštine (u tonama) 1700 Sa javnih površina (u tonama) 85 Iz domaćinstava (u tonama) 1045 Iz preduzeća (u tonama) 400 Iz ustanova (u tonama) 170 Izvor: Lokalna samouprava Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna neuređena deponija površine 0. uvešće se još jedna visinska zona za potrošače na kotama iznad 135mnm u kojoj će se izgraditi rezervoar sa sledećim karakteristikama: R 5: V= 200 m3 KP/KD= 205.54 Ukupno rekonstruisano primarne mreže fekalne (km) / potrebno rekonstruisati primarnu mrežu (km) 1. s obzirom da je podzemlje bogato vodom. Količina otpada sa teritorije opštine Lapovo za 2007. nalaziti na levoj obali Velike Morave. po podacima iz Generalnog plana. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 51 . u narednom periodu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zbog proširenja naselja. kopanjem bunara. Kanalizacija Ukupna dužina primarne mreže fekalne kanalizacije (km) 2. a prisutna je potreba za njegovim proširenjem. Za odvođenje atmosferskih otpadnih voda evidentiran je nedostatak od 10 km kišnih kolektora.8 Izvor: Lokalna samouprava Broj priključaka Pokrivenost opštine (%) 545 15 Odvođenje otpadnih voda Postojeća mreža može da zadovolji buduće potrebe odvođenja otpadnih voda sa površina kojupokriva. Odvođenje sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije naselja prati. Za postojeće količine sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije opštine Lapovo.84 Potrebna dužina primarne mreže fekalne.24 Ukupna dužina primarne mreže kišne kanalizacije 1. Industrijske otpadne vode se prethodno obrađuju pa ispuštaju u kanalizaciju.0/201. U okviru industrijskih kompleksa potrebe za tehnološkom vodom mogu se rešavati samostalno.65 ha.0 mnm Voda će se u rezervoar dopremati preko crpne stanice koja će biti izgrađena pored rezervoara R4. prema Generalnom planu. očekuje se definisanje i sprovođenje mera sanitarne zaštite. kao i objekte distributivnog sistema. Za izvorišta vodosnabdevanja. ali ne dozvoljva proširenja. Sistem za odvođenje atmosferskih voda karakteriše nedovoljna izgrađenost. razvijaće se i dalje kao separatan. nedostatje 24 km fekalnih kolektora. Sistem za odvođenje otpadnih voda. nedostaje (km) 41.

A. Postoje dva objekta pošte: 34220 Lapovo i 34221 Lapovo 2. ključnom se smatra regulacija Liparskog potoka. Na ovom mestu bi pomenute radne jedinice preuzimale pošiljke iz Glavnog poštanskog centra Beograd. nadvišenjem nasipa pored Velike Morave.4. Jagodinu. sa sedištem u Češkoj Republici. po postojećoj i novoj trasi koja ide ispod auto-puta ka Velikoj Moravi. nisu dovoljni.2281 direktnih i 250 dvojnika.5 km. Kruševac i Kragujevac.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Regulacija vodotokova Kada je reč o vodotokovima. pokrenuta je inicijativa o izgradnji regionalne komunalno-sanitarne deponije. Postoji 8 instaliranih šaltera. kao i dva ugovorna šaltera .5 km. Akcentovano je i povećanje stepena zaštite od poplava.200 stanovnika .0. Mobilna telefonija Srbije na ovom području ima četiri preferentne zone za izgradnju baznih stanica. Kazanski potok čeka regulaciju dužine 6.Zlatković (Ulica Prvog maja 21) i Đorđević (Solunska ulica 108). Dužina regulacije po prvoj varijanti je 2. Na ovim šalterima se obavi preko 17. a izgradnja ove deponije je u toku. Rača.5 km. Od 2593 pretplatnika. Trasa regulisanog korita je varijantna. posebno ne za pokrivanje planiranih objekata u industrijskoj zoni. Despotovac i Smederevska Planka. Adekvatna površina objekta predviđenog za ovaj centar Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 52 . Lepenice i Rače. a Grabovački potok . a operater Telenor devet. Tokom 2007/2008. Očekuje se da će regulisana deonica delom biti zacevljena. instalirane 1985. 2274 su fizička. Na posmatranom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma. Razmatrana je izgradnja dve mikroakumulacije Na Liparskom i Kazanskom potoku. godine i iz digitalne telefonske centrale SI2000/224. a po drugoj . Batočina. Postoji izgrađena kablovska TT kanalizacija. godine. pre svega ADSL-a. Izabrana lokacija Vrbak nalazi se na teritoriji opštine Lapovo. Velika Plana.000 usluga mesečno (prijemi pošiljki. U pošti 34221 Lapovo 2 stalno je aktivan jedan automatizovani šalter. Na teritoriji opštine Lapovo postoje dve bazne stanice mobilne telefonije: jedna MTS operatera.1000 stanovnika po šalteru. Upravljanje otpadom Na osnovu sporazuma opština Lapovo. zatim izdvojeni šalter pošte 34220 na železničkoj stanici. a 258 pravna lica. Na području Lapova u toku je izgradnja MSAN-a Lapovo selo sa planiranih 920 telefonskih priključaka. Dužina sekundarne TT mreže iznosi 350 km. Tri su automatizovana i stalno aktivna (pošta 34220 Lapovo). Projekat je vredan oko 30 miliona evra i poveren je koncernu A. Broj instaliranih priključaka u ovoj centrali je 2593 . godine urađena je rekonstrukcija postojeće TT mreže i izgradjena nova čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo.S. Nizijski deo je rezervisan za izgradnju industrijskih kompleksa. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. dok je jedan povremeno aktivan. Prioritetnim poslovima smatraju se dalja proširenja mreže i uvođenje novih usluga. Deponija će se graditi u više faza i njome će upravljati pomenuta češka firma tokom narednih 25 godina. te su tokom prošle i ove godine rađene rekonstrukcije i proširenja mesne mreže. Aktuelna je mogućnost izgradnje Preradnog centra koji bi opsluživao radne jedinice Kraljevo. novčano poslovanje) i oni opslužuju 8. za pripremu vode za piće i deponije (postoji samo jedna i to neuređena). druga Telenorova. Telekomunikacije Pretplatnici na području opštine Lapovo napajaju se telefonskim priključcima iz digitalne telefonske centrale tipa EWSD koja je instalirana 2007.8 km.

Maj nedostaje 8km rekonstrukcije. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. Za rekonstrukciju je preostalo svega 20% mreže. namenjenom za napajanje kompleksa fabrike 1.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca. kapaciteta 31. U trafostanici KG0018 postoji izrađen temelj za dodatni transformator 31. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. a treći ka TE Morava u Svilajncu. Dalekovod 35kV.5/10. Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna trafostanica 35/10 kV/kV. naspram Motela Košuta. Prema podacima aktuelnog Generalnog plana opštine Lapovo. dok bi prostor za utovar i istovar trebalo da zauzima 800m2. Karađorđevoj . za sopstvene potrebe. kapaciteta 2h4MVA. stepena iskorišćenosti 70%.ka Rači.Slatina i Živana Pavlovića. Od trafostanice KG0018 polaze dalekovodi 35kV ka Batočini. Centar bi se nalazio na samom izlazu sa auto-puta. kao i dupli dalekovod ka Žirovnici. očekivana je izgradnja trafostanice 110/10 kV/kV kapaciteta 28 MVA. KG08. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1552 nedostaje 400 m kabliranja. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1555 i TS1625 nedostaje 500 m kabliranja.5MVA pa je njeno proširenje moguće ukoliko se za tim ukaže potreba. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 53 . u dosta je lošem stanju i koristi se samo kao rezerva.4 kV/kV u kompleksu Kronospan. Ova trafostanica povezana je dalekovodom 110kV broj 1171 sa trafostanicom KG2 Petrovac sa jedne. U okviru istog kompleksa aktuelno je kabliranje dalekovoda 35 kV u dužini od 850 m. Dalekovodu 10kV. Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. kao i određeni broj trafostanica 10/0. Niskonaponska mreža je u dobrom stanju. sa druge strane. Elektroenergetska infrastruktura Konzum opštine Lapovo se napaja električnom energijom preko TS 110/35/10 kV/kV/kV KG 0018. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1606 i TS1549 nedostaje 700 m kabliranja. Kroz buduće radne zone prolaze dalekovodi 35kV.5MVA. i dalekovodom broj 144 sa termoelektranom Morava u Svilajncu. ka TS KG08. Ukoliko budući investitori iskažu potrebu za isporukom veće količine energije. a kroz manji deo i 110kV. Dalekovod ka Rači je u lošem stanju. od trafostanice KG08 ka Rači. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1555 nedostaje 300 m kabliranja. Rači. Trafostanica KG08 po potrebi se može proširiti do maksimalnog kapaciteta od 2h12MVA.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza iznosi 600m2. stepena iskorišćenosti 65%. Zmaj Jovinoj. Od trafostanice KG08 polaze tri dalekovoda 35kV . mogu se izgraditi trafostanice odgovarajućeg naponskog nivoa i kapaciteta. koji polazi od KG08. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1546 i KG08 potrebno je rekonstruisati 1000 m. Manji deo dalekovoda zahteva rekonstrukciju. Brzanu.

ali je planirana na 14ha površine.30 ha je u državnom. stimulisanje primene novih tehnologija proizvodnje energije. korišćenje obnovljivih izvora energije Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata: uglja. opština Lapovo je utvrdila svoje ciljeve: – Izgradnja razvodne i distributivne gasovodne mreže – Funkcionalno korišćenje i štednja neobnovljivih resursa. Ograničenja razvoja i izgradnje energetske infrastrukture ogledaju se u konfliktu između korišćenja energetskih resursa i zaštite životne sredine (zemljišta. biće.planirano je 10. distributera prirodnog gasa. Na teritoriji opštine Lapovo planirane su sledeće radne zone: – Radna zona I na postojećih 25 ha . poštujući tehničke uslove distributera gasa. a 87 ha u privatnom vlasništvu. Za kompleks radne zone sa druge strane auto-puta postji potreba za izgradnjom GMRS Lapovo III sa MRS. Od toga 35. Distributivni sistem gasovoda od polietilena. itd). obe predviđene da zadovolje potrebe široke potrošnje snabdevanja gasom u opštini Lapovo. gas. pritiska do 4 bara. Prema podacima preuzetim iz Generalnog plana opštine Lapovo. Toplotna energija za grejanje objekata i tehnološke potrebe. u neposrednoj blizini postojeće radne zone. Deo novoplaniranih radnih zona snabdevaće se prirodnim gasom iz buduće GMRS Lapovo II sa MRS lociranom pored postojeće GMRS. tečnog goriva i električne energije. nakon realizacije. Novoplanirani i postojeći objekti snabdevali bi se sa planirane mreže gasovoda. stanovništva. energetskim i drugim uslovima nadležnog preduzeća zaduženog za izgradnju te komunalne infrastrukture. tehničkim uslovima. obezbeđivaće se iz sistema distribucije prirodnog gasa. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere za smanjenje konflikata i saniranje negativnih posledica (programi rekultivacije/ revitalizacije. prema posebnim potrebama tehnološkog procesa za svaku od trasa gasovoda. zaštita životne sredine.30ha . štednja proizvedene energije. naročito onih koje doprinose racionalnom korišćenju energije. Kapaciteti (veličine) objekata gasovodne gradske mreže određivaće se naknadno. lociranom pored postojeće GMRS. u neposrednoj blizini ovog dela radne zone. od krucijalnog značaja za celokupnu teritoriju opštine Lapovo.planirano je dodatnih 98 ha površine za njeno proširenje – Radna zona II nema postojeću. duž auto-puta postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica ) sa MRS (merno-regulaconom stanicom). Način građenja svakog objekta ove infrastrukture uvek se definiše tehničkim. – Radna zona III na postojećih 10.30 ha. otklanjanje šteta i dr).30ha za njeno proširenje Ukupne površine planiranih zona iznose 122. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 54 . prema potrebama. toplovod Stepen elektrifikacije opštine (%) 85 Pokrivenost gasovodom (%) 18 Broj priključaka na gasnu mrežu 140 Pokrivenost toplovodom (%) / Broj priključaka na toplovodnu mrežu / Izvor: Lokalna samouprava Sa aspekta korišćenja energetskih izvora i energetske infrastrukture.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Termoenergetska infrastruktura Elektro.

godinu su 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ukoliko bi se prilikom istraživanja geotermalnih potencijala na teritoriji opštine Lapovo došlo do značajnih rezultata o raspoloživim kapacitetima te vrste energenata.450.000 dinara. godine. njihova eksploatacija bi se tretirala kao dopunski energentski resurs za snabdevanje grada toplotnom energijom.2. površine predviđene za privredne delatnosti iznose 122. Na snazi je prethodno pominjani Generalni plan za vremenski period do 2020. Prostorno planiranje Prostorni plan ne postoji.150. a za 2006 .30 ha. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 55 . Po Generalnom urbanističkom planu.000 dinara. Prihodi opštine od izdavanja urbanističko-tehničkih dozvola za 2005.

Potrebno je očistiti. U novije vreme ova reka je ispravljena presecanjem meandre. Obala Velike Morave – Velika Morava. a poseti je oko 2000 gostiju. Bugarske. kreditnim srerdstvima dobijenim od Ministarstva trgovine. Dan Moravskih šarenica . Turističke manifestacije Međunarodna izložba umetnika železničara Srbije . Tada je učestvovalo dvadeset troje umetnika iz Mađarske.Atina. osmišljena tako da. Odlukom Skupštine opštine Lapovo. razglednica i monografija. promenom njegovog naziva u Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. Republike Srpske i Srbije.120 km. sprovesti elektro i gasne instalacije. Opština Lapovo je jedinstveni muzej pod otvorenim nebom. Tokom 2006. najveća reka Republike Srbije. obuhvati i 56 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . postavljena na početku Ulice kralja Petra I. pretvorena u pešačku zonu. te time stiče pravo da zakonski i planski radi na razvoju turizma u opštini Lapovo. tj. pretvorena je u izložbeni salon ispunjen muzejskim eksponatima. odgovoran za izradu turističkog propagadnog materijala: prospekata. U ovoj opštini stanovništvo je živelo i živi od rada na železnici.manifestacija prvi put održana 2007. namenski doterati obalu. Lapovo se nalazi u centralnom delu Srbije. Organizacijom ove manifestacije. trenutno okuplja više od 150 ribolovaca koji se staraju o ribljem fondu na teritoriji opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Turizam Planski razvoj turizma u opštini Lapovo otpočeo je proširenjem delatnosti Centra za kulturu Stefan Nemanja. Održava se tokom septembra i oktobra meseca. Prethodnih godina bila je održavana pod imenima Praktika i Domaća radinost.manifestacija koja predstavlja izložbu eksponata i etno-proizvoda ručne izrade. već 11 godina. Od rečne luke Smederevo (Koridor 7) Lapovo je udaljeno 45 km. tako da sada njena dužina. Turističke lokacije Ulica kralja Petra I predstavlja najatraktivniju turističku lokaciju na teritoriji opštine Lapovo. Povoljan geografski položaj opštine Lapovo može biti presudan za dalji razvoj turizma na njenoj teritoriji. a izložena su 52 dela. Na teritoriji opštine postoji jedan Informativni centar sa vodičkom službom. na Koridoru 10. godine pod nazivom Duž pruge. ova varoš postaje Grad muzej železnice. Udruženje sportskih ribolovaca Morava iz Lapova. Godine 2008. turizma i usluga ulica je rekonstruisana. a na podjednakoj je udaljenosti od aerodroma u Nišu i Beogradu . izložba menja naziv u Grad muzej železnice. Kompletna rekonstrukcija ulice obuhvatila je izradu pratećih instalacija i postavljanje turističke signalizacije čime je ulica postala ukras opštine. odnosno na polovini puta koji od Instambula vodi ka Minhenu. protiče kroz teritoriju opštine Lapovo dužinom od 12 km. Duž novoformiranog neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. iznosi 7 km. Turistički potencijal ove lokacije nije iskorišćen u potpunosti. Imajući u vidu ovu tradiciju koja se naslanja na sadašnjost i dobrim delom je oblikuje. OOSR Morava je članica Saveza sportskih ribolovaca Srbije. Kulturno-turistički centar postaje član Turističke organizacije Srbije. Nakon tih intervencija. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. na raskršću istoka i zapada. značajno posluživši pomenutoj turističkoj nameni. pored navedenih izložbi. ova lokacija bi zablistala neskrivenom lepotom. Manifestacija je regionalnog karaktera. između auto-puta Beograd Niš i međunarodne pruge Beograd . Ubrzo nakon ove reorganizacije. godine. bavi se Udruženje žena Moravske šarenice. Ulažu se napori da pomenuta manifestacija preraste u tradicionalnu izložbu umetnika železničara. Lokomotiva sa vagonom.

na pravi način. 2003. godine. u najvećoj meri. Rad Udruženja žena Moravske šarenice daje za pravo da govorimo o sadržajima iz etno-turizma. omogućio njegov razvoj. Košuta se nalazi na izlazu sa autoputa Bograd . jedni imaju događaje. Prema ovim podacima evidentno je značajno umanjenje broja poseta i noćenja nakon 2000. godinu. Tri fenjera i Lara čije su usluge bazirane na specijalitetima tradicionalne kuhinje. Primenjena metodologija prikupljanja pomenutih podataka nije obuhvatila period nakon 2003. godine zabeleženo je umanjenje od 78. Potrebno je izaći na tržište sa zajedničkim turističkim ponudama.. Prosečan broj noćenja domaćih i stranih turista kretao se u intervalu od jedne do dve noći. treći atraktivne lokacije. na teritoriji lapovske opštine. tako da nismo u mogućnosti da protumačimo ove podatake za poslednji period. Ovaj ugostiteljski objekat ima kapacitet od 120 mesta u restoranu. Motel ima restoran čiji je kapacitet 150 mesta. Najznačajniji (jedini) objekti pomenute namene su Motel Košuta i Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza razmenu iskustva sa gostujućim udruženjima slične orijentacije. drugi smeštaj. godine. kako bi se..Niš ka Kragujevcu. Naime. Na kraju dela dokumenta koji se odnosi na sektor turizma opštine Lapovo. Od ostalih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Lapovo treba pomenuti restorane Straževica. Jer. Motel Košuta je objekat sa 9 dvokrevetnih soba i dva apartmana. U okviru ovog objekta ubraja se i mala sala sa 500 mesta i prostrani parking prostor. Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije nalazi se preko puta Motela Košuta.1% u odnosu na 2000. Smeštajni kapaciteti Opština Lapovo oskudeva u objektima namenjenim smeštaju turista. Ovaj pad je. trebalo bi naglasiti neophodnost sinhronizacije aktivnosti svih činilaca odgovornih za turizam opštine. Statistički podaci koji se odnose na broj ostvarenih poseta i noćenja u objektima na teritoriji opštine Lapovo odnose se na period do 2003. Omogućuje i usluge prenoćišta u 7 dvokrevetnioh soba (u planu je osposobljavanje još 10 soba za prenoćište). U okviru Motela postoji i suvenirnica. Objekat poseduje adekvatan parking za svoje goste. godine. rezultat smanjenja broja poseta domaćih turista. Pomenutu manifestaciju prosečno poseti 800-1000 gostiju. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 57 .

kao ni specijaističko-konsultativne službe. Što se tiče dijagnostike obezbeđuju se laboratorijske usluge. 1. zubnih lekara i farmaceuta u zdravstvenoj službi. godine. odrasle i žene kao i stomatološke usluge. preuzima nadležnosti i ovlašćenja za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. radom po smenama i noćnim radom hitne službe koja nije registrovana. Tokom Noći i vikendom organizovano je dežurstvo za neodložnu medicinsku pomoć. težište zdravstvene zaštite se prebacilo na rad izabranog lekara. U ustanovi je zaposleno 50 radnika. posebno u oblasti dijagnostike – Nedostatak i dotrajalost sanitetskih vozila – Nedostatak visoko obazovanih kadrova U evidenciji Doma zdravlja otvoreno je 5. u skladu sa Zakonom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zdravstvena i socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Zdravstvena zaštita građana Lapova obezbeđuje se samo u okviru Doma zdravlja. Dnevno se prosečno izvrši 300 zdravstvenih pregleda. obezbeđeno kontinuirano davanje terapija.996 kartona medicine rada. Pregled zdravstvenih ustanova Kadrovska struktura zdravstveni radnik sa vss zdravstveni radnik sa sss 27 specijalisti nemedicinsk o osoblje 12 na specijaliz 2 Zdravstveni centar Domovi zdravlja Zdravstvene stanice Ambulante (mesto) Dom zdravlja Lapovo Lapovo 5 lekari 4 11 Izvor: Lokalna samouprava Pokrivenost mreže zdravstvenih usluga daleko je ispod nivoa potreba građana. Dom zdravlja ne poseduje radiološku zdravstvenu zaštitu.300 zdravstvenih kartona kod lekara opšte prakse. Tokom 2007. 2006. koji zdravstvene usluge pružaju tokom 24 časa. takođe. Od 2007. ukazivanje hitne medicinske pomoći pri saobraćajnim nesrećama na koridoru 10. godne opština Lapovo. Vikendom je.020 kartona predškolske i školske dece i 3. Postoji tendencija da se tokom 2008. Zdravstvena zaštita se obavlja do nivoa primarne zdravstvene zaštite i obuhvata decu. godine osnaži preventivna zdravstvena zaštita i podigne kvalitet rada laboratorije. naročito dečija zdravstvena zaštita. Adekvatno pružanje zdravstvenih usluga onemogućeno je usled postojanja različitih činilaca: – Veliki broj starih koji žive sami – Nedovoljna opremljenost službi savremenom medicinskom opremom.300 kartona ginekogije. godine Lekari u pojedinim službama Ukupno lekara Opšte i specijal nmedicine Za borbu protiv TBC Za zdravstvenu zaštitu žena Za zdravstvenu zaštitu predškolske dece Za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Za zaštitu i lečenje zuba Diplomirani farmaceuti Broj stanovnika na jednog lekara 12 9 _- 1 1 - 1 - 686 58 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Broj lekara. 2.

što bitno utiče na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga. Stragija reforme sistema socijalne zaštite i dr). dijabetes. izuzetno je visok. Gotovo 1/3 stanovnika učestalo koristi zdravstvenu zaštitu. u poređenju sa republičkim prosekom (369).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Broj stanovnika na jednog lekara. maligne bolesti i dr). vožnji sanitetom. usled nepostojanja Centra za socijalni rad. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 59 . Tehnička opremljenost zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova Zdravstvena oprema sanitetsko vozilo zubarski aparat ultrazvuk sterilizator inhalator ginekoloski sto spektrofotometar destilator kolposkop mikroskop vakum aparat vodeno kupatilo spirometar defibrilator klima uredjaj kompjuteri štampaci veš masina termokauter skidač zubnog kamenca 4 1 1 7 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 11 4 1 1 1 Izvor: Lokalna samouprava Dom zdravlja Lapovo. obezbeđuje i prati ostvarivanje prava građana u ovoj oblasti. nije u prilici da adekvatno odgovori na postavljene izazove koje nosi proces decentralizacije. snimanja. Usled brzog razvoja dijagnostike i rehabilitacije Dom zdravlja ima finansijskih i drugih problema (primena novih metoda. Sa druge strane. strateška dokumenta doneta na nacionalnom nivou (Strategija za smanjenje siromaštva. Zbog prirode hroničnih bolesti povećava se broj poseta lekaru. laboratorijskih analiza. Socijalna zaštita Opštna Lapovo se od svog osnivanja suočava sa problemom izostanka institucionalizovanog sistema socijalne zaštite građana koji bi trebalo da evidentira. osim odseka za patronažu. hronični degenerativni reumatizam. permanentno usavršavanje) da održi korak sa savremenim tendencijama u medicini. nerazvijenog građanskog društva i minimalnih kapaciteta Opštinske uprave i resornih institucija. a opština Lapovo. predviđaju aktivno uključivanje svih relevantnih aktera na lokalnom nivou. Lapovo U opštini se primećuje blagi trend starenja populacije što ima za posledicu i porast hroničnih bolesti (hipertenzija. Problemi proističu iz više uzroka: – Kontinuirani rad neodložne medicinske pomoći angažuje veliki broj izvršilaca i skupu opremu (sanitet i sl) – Otežano organizovanje preventivnog rada s obzirom da. ne postoje posebne organizacione jedinice za preventivni rad – Sporo postavljanje dijagnoza s obzirom da su mogućnosti dijagnostike u Domu zdravlja oskudne.

nije organizovan rad narodne kuhinje.77% sredstava budžeta).000 dinara ili 0. uslugama nege u kući. 47 58 66 12 14 16 10 13 15 8 9 11 7 8 10 6 8 9 4 6 5 127 139 152 Ukupno 10 12 14 7 9 11 24 25 27 30 32 34 32 35 38 Ostali korisnici 241 20 58 24 26 28 Izvor: Lokalna samouprava Analiza postojećeg stanja ukazuje da je na teritoriji opštine evidentan nedostanak adekvatne egzistencijalne. kvalitetnije i stručnije pružao zakonom predviđene usluge socijalne zaštite građanima opštine: pomoć u kući. obrazovni. a posebno je uočljiv nedostatak ljudskih i organizacionih kapaciteta za adekvatnu socijalnu brigu. umesto dosadašnjeg odeljenja međuopštinskog Centra za socijalni rad (Batočina. dnevni boravci. odeljenje u Lapovu Neophodno je osnivanje samostalnog Centra za socijalni rad koji bi. skloništa. programi prevencije bolesti zavisnosti. sa minimalnim kapacitetima. Smetnjama Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Punoletna lica Materijalno neobezbeđen a lica Ostarela lica Fizički i psihički ometena lica Ugroženi porodičnom situacijom Nezbrinuta lica Ometeni u fizičkom razvoju Mentalno zaostali Ostali korisnici Ukupno 2000. 2003. medicinske i pishosocijlne podrške starima. 2007.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled ustanova socijalne zaštite Ustanova Projektovan kapacitet jedna kancelarija Trenutno zbrinjava teritoriju opštine Lapovo lekari Zaposleni konsultanti vaspitači pedagog pravnik psiholog Izvor: Lokalna samouprava ostali direktor socijalni radnik - Centar za socijalni rad. zahvaljujući angažovanju Crvenog krsta. sportski. 2006. izdvajaju se i sredstva u iznosu od 600. Kapaciteti Opštinske uprave za socijalnu zaštitu ne prelaze granice minimuma propisanog zakonom. Pored redovnih izdvajanja iz budžeta opštine za socijalnu zaštitu (720. Pored toga.000 dinara godišnje za najugroženije građane opštine Lapovo. Smetnjama Ugroženi porodičnom situacijom Punoletna lica Fizički i psihički ometena lica Nezbrinuta lica Materijalno neobezbeđena lica Ostali korisnici Ostarela lica Mentalno zaostali Godina Ukupno 2005. prihvatilišta itd. Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Sa kombinov. kulturni) za stare. Rača u kome je zaposleno samo jedno lice). dok se usluge pomoći u kući realizuju povremeno. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 60 . bavi se samo Dom zdravlja. Lapovo. 2005. 202 148 281 115 80 152 31 45 93 11 6 8 15 11 20 3 4 30 3 4 412 230 365 Ukupno Godina 16 15 33 90 56 78 43 73 98 7 - 15 66 98 Izvor: Republički zavod za statistiku Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Ometeni u fizičkom razvoju Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Ostali korisnici Sa kombinov. ne postoje organizovani sadržaji (zabavni.

kao i njihovih porodica. Starateljstvo CSR Korisnici jednokratne novčane pomoći 7 154 jedno dete je napušteno od strane majke nepoznatog očinstva Podaci o strukturi korisnika ne postoje Deca na hraniteljstvu 3 drugo dete je školskog uzrasta čija majka zbog bolesti ne može o njemu da se stara treće dete bez oca i majke i trenutno se vodi postupak za njegovo usvajanje. Od dvanaest odraslih smeštenih u ustanove socijalne zaštite. primetan je trend izostanka zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima. Tokom realizacije ovog programa formirana je baza podataka o 114 korisnika/ca (19 muškaraca i 95 žena). Pored toga. Od ovog broja. sedmoro su duševno oboleli i smešteni u Zavod u Malim Pčelicama u Kragujevcu. a većina boluje i od hipertenzije. socijalno izolovane čiji bi se kapaciteti mogli aktivirati. obrazovni.32 % ukupne populacije. Sledeća tabela daje podatke o strukturi socijalne zaštite opštine. Usled nepostojanja razvijenih organizacija građanskog društva u opštini ne postoje sadržaji (zabavni. sportski. godine uvrstio i program brige o starima koji se uspešno sprovodio u saradnji sa španskim Crvenim krstom. kulturni) za stare. ali su mogućnosti ograničene. * Korisnici socijalne pomoći u 2005.9%. lokalna zajednica nije upoznata sa problemima i potrebama osoba sa invaliditetom što dovodi do njihove izolovanosti i stigmatizacije. nepokretnih/polupokretnih korisnika koji žive sami (najbliskiji rođaci žive ili u drugom gradu ili u inostranstvu) je 9.zaštite Komentar Materijalno obezbeđenje porodice U poslednjih pet godina nema tendencije povećanja korisnika MOP-a. dok 5% korisnika živi od socijalne pomoći. Hranjeništvo 3 U tri hraniteljske porodice smeštena su gore navedena lica. Broj starih lica kojima je pomoć neophodna mnogo je veći. 95% korisnika su penzioneri. Posebnu pažnju lokalne zajednice zahtevaju problemi dece koja čine 20.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza U svojie redovne aktivnosti Crveni krst je 2003. alkoholizam i narkomanija. Izostanak organizovane i planske društvene brige o porodici (nepostojanje savetovališta za mlade i roditelje) rezultiralo je povećanjem broja porodica sa disfunkcionalitetom (maloletnička delikvencija. Petoro su smešteni u gerontološke centre: troje u Kragujevcu i dvoje u Jagodini.godini – izveštaj odeljenja CSR Batočina u Lapovu Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 61 . Pored navedenog. nasilje u porodici) i povećanim procentom migracije mladih u druge opštine. Broj hroničnih bolesnika (asmatičari i dijabetičari) je 11. Usluga Broj korisnika Struktura korisnika 3 porodice dve četvoročlane jedna dvočlana 24 13 radno nesposobnih korisnika koji tokom cele godine primaju pomoć 11 radno sposobnih korisnika sa mogućnošću obnove zahteva 12 odraslih osoba 11 dece 5 normalnog razvoja 2 umereno ometena u razvoju 1 lako ometena u razvoju i 1 teško 23 2 teže ometene u razvoju Smeštaj korisnika u ustanove soc.

postao funkcionalniji. Potrebno je završiti fiskulturnu salu. U planu je rekonstrukcija i dogradnja objekta u Ulici Mihajla Pupina broj 2. 4 medicinske sestre. Zbog dotrajalosti opreme i povećanog broja dece. tehničkog obrazovanja.13 polaznika Osnovna škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima. čime bi prostor namenjen deci predškolskog uzrasta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Obrazovanje Predškolsko obrazovanje Dečija ustanova Naša mladost poseduje sopstveni objekat u centru Lapova i 2 odeljenja u mestu. garderobne ormane. a samim tim i prijem novih radnika. u Lapovu postoji i Niža muzička škola sa 28 polaznika: – Odsek klavir .S. ograde prema Ž. Ustanova za decu predškolskog uzrasta radi od 1979. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 62 .D. fasadu i staviti nove oluke zbog kojih se pojavila vlaga. Oprema je zastarela. Pre svega bi trebalo nabaviti nove radne stolove. Lokomotiva i izrada projekta garaže. 18 vaspitača.15 polaznika – Odsek harmonika . Pregled predškolskih ustanova Naziv institucije Ustanova za decu Naša mladost Lapovo Odeljak Vozić Lapovo Odeljak pri OŠ Lapovo Lokacija M. godine. 2 administrativna radnika i 4 radnika u tehničkoj službi. Pored redovne osnovne škole. posebno kabinet za informatiku. Pored toga. Rekonstrukcijom i dogradnjom objekta stvoriće se uslovi za prijem dece koja su na listi čekanja. neadekvatna i ne zadovoljava kriterijume neophodne za bezbedan i funkcionalan boravak dece i radnika ustanove. srazmerno broju korisnika usluga. stranih jezika. neophodna je nabavka nove oprema za radni prostor namenjen deci u svim vaspitnim grupama. 2 Karadjordjeva 44/8 Solunska. 113 Broj dece korisnika Broj preko 11 vaspitača do 5 časova 9-11 časova časova 15 2 1 17 10 10 Izvor: Lokalna samouprava 157 12 Neophodno je i opremiti vešeraj novima aparatima i mašinama većeg kapaciteta. Zapošljava 28 radnika: direktor. police za didaktička sredstva. Neophodna je i zamena kompjutera neophodnih za rad finansijske službe. popraviti krov. planirana je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. kao i kupovina audio-vizuelnih sredstava za vaspitnoobrazovni rad. stolice. Trebalo bi opremiti i kabinete za održavanje nastave fizike. Osnovno obrazovanje Osnovna škola Svetozar Marković smeštena je u centralnoj (576 učenika) i dve krilne škole (118 učenika) i zapošljava 47 radnika. Podmiruje potrebe smeštaja i brige 206 mališana. krevetiće. kako bi se osposobila sala za fizičke aktivnosti koja je Rešenjem građevinske inspekcije zabranjena za upotrebu.Pupina. zameniti stolariju. hemije.

inkluzivno obrazovanje.6%. i 9 radnika sa nedovoljnim fondom časova. Neophodno je. kuvare i konobare sa 248 srednjoškolaca. Pregled srednjih škola Naziv škole Lokacija Broj nastavnika Broj učenika 135 36 Srednja škola Kosov. privremeno je smeštena u objekat Osnovne škole Svetozar Marković. frizer 8 10 9 Muš. jer dolazi do prezasićenja tržišta ovim zanimanjima usled čega se smanjuje broj učenika zainteresovanih za ove profile što. preći na grejanje na gas. Sanacija zgrade Srednje škole je u toku i po njenom završetku. istovremeno. a osoblju naći odgovarajuće zaposlenje (produženi boravak. škola će moći da primi učenike svih predviđenih profila. dok se završetak novog očekuje za narednu školsku godinu. frizer 5 8 Konobar 10 11 16 Kuvar Izvor: Lokalna samouprava Izabrane struke vremenom bi trebalo menjati novim. U opštini Lapovo deca uzrasta do 18 godina čine 20. sa punim radnim vremenom u predmetnoj nastavi. takođe. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 63 .3%).1%. Trebalo bi renovirati kotlarnicu i kotlove i. otežava formiranje odeljenja. U opštini Lapovo uočava se niži procenat dece predškolskg i školskog uzrasta u odnosu na republički prosek gde je udeo dece predškolskog 6. 9 13 14 Žen.3% ukupnog broja stanovnika. Zapošljava 34 radnika. itd) Srednje obrazovanje Srednja škola za ekonomiste. a dece školskog uzrasta 9. frizere. Pregled osnovnih škola Naziv škole OŠ Svetozar Marković Odeljak 3 Odeljak 4 Lokacija Kosovskih junaka 10 Karađorđeva 139 Solunska 113 Broj nastavnika 39 4 4 Broj učenika 576 67 51 Broj učenika po razredima I II III IV V VI 51 13 6 43 13 13 50 19 18 57 22 14 110 90 VII 85 VIII 90 Izvor: Lokalna samouprava Potrebno je naglasiti da se broj dece predškolskog i školskog uzrasta konstantno smanjuje svake godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći problem centralne škole je grejanje na čvrsto gorivo. škola ne može da realizuje program razvoja kojim se predviđa proširenje delatnosti uvođenjem novih profila obrazovanja. tehn. napraviti novu garažu jer je stara srušena zbog izgradnje srednje škole. S obzirom da srednja škola u Lapovu nema sopstveni objekat. Iz pomenutih razloga može doći do viška nastavnog osoblja i prostora tokom narednih godina koji bi trebalo na adekvatan način iskoristiti. nešto manje od republičkog proseka (22. junaka 10 34 27 13 37 Broj učenika po smerovima/razredima smer I II III IV 35 37 29 34 Ekon. ukoliko se ukažu mogućnosti. Ovaj podatak dovoljno govori o potencijalu opštine koji zaheva posebu društvenu brigu.

visoko obrazovanih kadrova. problem se javlja kod motivacije mladih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Više i visoko obrazovanje U Lapovu postoji i radi Viša poslovna škola iz Čačka koju pohađaju 82 studenta. U okviru škole postoje smerovi: – Turizam i ekologija – Porezi.Čačak Lokacija Broj studenata po Broj Broj nastavnika studenata smerovima/godinama smer I redov vanr redov vanr II 21 III 21 19 IV Njegoševa 33 44 82 Finansijski menadžemt Poslovna ekonomija i preduzetništvo 21 Izvor: Lokalna samouprava Više i visoko obrazovanje beleži blagi rast. Pregled strukture Više poslovne škole Naziv škole Viša poslovna škola . carine i budžet – Informacione tehnologije i sistemi – Preduzetništvo Planirano je da se nastavna baza Lapovo osamostali u autonomni fakultet. što je posebno važno jer postoji nedostatak visoko obrazovanih kadrova u opštini Lapovo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 64 . koji ovu opštinu ne prepoznaju kao centar svojih životnih interesa i pored toga što se iz budžeta izdvajaju određena sredstva za njihovo stipendiranje. Međutim.

Pozorištem Masuka iz Velike Plane. Time je i Centru pripisana uloga strateški važnog promotera svih kulturnih dešavanja u Lapovu koje. Zavičajni fond poseduje 3. Centar poseduje bioskopsku salu sa 250 mesta koja ima instalirano grejanje i bioskopski stereo sistem Dolby.000 monografskih i nekoliko desetina naslova serijskih publikacija. takmičenja. uspešnoj saradnji sa drugim kulturnim institucijama iz države. razvoju kulturnih delatnosti na teritoriji opštine umnogome doprinosi Opštinska biblioteka Slovo. da bi 2004. kao i sredstvima Ministarstva kulture. OB Slovo razvija i sopstvenu izdavačku delatnost. Centar predstavlja vodeću kulturnu instituciju na teritoriji opštine i godišnje ugosti oko 10. Pozorištem iz Svilajnca. likovna Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 65 . KUD Lapovo broji 110 članova. predavanja. a koristi ga više od 500 članova. Plesni klub Art dens. godine Centar je domaćin Međunarodne izložbe železničara umetnika. konkurse i izložbe. U okviru Centra postoji i Muzička škola Božidar Trunić .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Kultura i sport Kultura Kultura opštine Nosilac kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. ujedno. šest računara. pozorišna i likovna dešavanja. amaterski Teatar 96 sa oko 20 članova. u više navrata. pre svega. tako i odraslima. Sadržajan kulturni program ostvaruje se zahvaljujući. fotokopir.690 jedinica. Korisnicima su na raspolaganju prostrana. a koju ostvaruje kroz radionice.odsek klavir i harmonika. a čine ga dve folklorne sekcije igrača. Pored toga. Sredstvima pomenute donacije. osnovana 1995. zatim galerijski prostor površine 120 m2 opremljen Brilux rasvetom. U poslednje dve godine učestala su gostovanja beogradskih pozorišta. Odlukom Skupštine opštine. godine kao udruženje građana čija je osnovna aktivnost javno scensko izvođenje kulturnih programa. KUD Lapovo osnovano je 1993. Na početku rada. a tokom svog postojanja je. Zgrada u kojoj je smešten Centar sagrađena je pedesetih godina prošlog veka. Knjaževsko-serbskim teatrom iz Kragujevca. svetla i udobna čitaonica. dograđivana i adaptirana. S obzirom da je Lapovo grad koji je živeo i živi od železnice. godine kao samostalna kulturna ustanova. Tradicionalna manifestacija Biblioteke Dan književnog kluba održava se svakog 27. Opštinska biblioteka Slovo ima kontuiniranu kultuno-obrazovnu delatnost kojom se obraća. predstavljaju svojevrsne turističke razglednice ove opštine. zahvaljujući donaciji Južnomoravskog regiona Češke Republike. narodni orkestar sa pevačima. Centar karakteriše bogat i raznolik kulturni program realizovan kroz muzička. Od 2007. faks i druge usluge. Lapovo je postalo muzej pod otvorenim nebom Grad muzej železnice. Poslovna politika Biblioteke kreće se u pravcu što bolje informisanosti i računarske pismenosti stanovništva opštine. Centar trenutno zapošljava 4 radnika. godine. Pored Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja.700 posetilaca različitih dešavanja iz oblasti kulture. dobila nove prostorije površine 181 m2. OB Slovo bila je smeštena na 52 m2. kako deci i omladini. Ova manifestacija okuplja oko 30 književnih stvaralaca iz cele Srbije. Fond Biblioteke broji 19. kao i Likovni klub Svetlost u čijem sastavu radi nekoliko umetničkih fotografa. kao i učionički prostor za izvođenje obuka iz informatike i stranih jezika. pet akademskih i dvadesetak samoukih slikara. juna već čitavu deceniju. U ovoj ustanovi kulture trenutno radi petoro radnika. književne susrete. štampači. Biblioteka je opremljena savremenom tehnikom i brojnim novim naslovima. Internet klub. kao i drugim pozorišnim trupama pri kulturnim centrima na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Posebno treba istaći saradnju sa Gradskim jagodinskim pozorištem. Članovi Kluba su učestvovali na velikom broju samostalnih i zajedničkih izložbi održanih u Lapovu i drugim gradovima u Srbiji. Pod okriljem Kulturnog centra deluju i Udruženje žena Moravske šarenice.

Bila su predstavljena 52 dela. godine pod nostalgičnim nazivom Duž pruge koji je trebalo da podseti na zaboravljene stanične zgrade.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza sekcija i književni klub. Spomenik se nalazi u ulici Kralja Petra – Spomenik borcima palim u NOR-u. godine. Organizator manifestacije je Galerija Kulturnoturističkog centra Stefan Nemanja. Naviknuti na svakodnevno rabljenje jezika u kojem boravi duša naroda.Dan književnog kluba. posvećen Karađorđevom saborcu koji je stradao u borbi protiv turske vojske – Spomen-ploča palim borcima jugoslovenske vojske posvećena grupi od 670 palih boraca i nalazi se na lokaciji Gornje stanice Lapovo – Spomenik streljanim partizanima iz Ćuprijskog zatvora u Drugom svetskom ratu. Pored toga. od 7 do 15 godina i preko 15 godina starosti. koja se nalazi u gradskom naselju podignuta povodom proslave 200. treba pomenuti i manifestaciju koju poslednjih 10 godina organizuje Opštinska biblioteka Slovo . Prvi put je održana u Lapovu 2007. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 66 . nedostatak novca predstavlja prepreku za realizaciju kvalitetnih programa koji bi doprineli podizanju kulturnog života na viši nivo. Republike Srpske i Srbije. Kulturno-istorijska baština Kulturno-istorijsku baštinu opštine Lapovo uglavnom čine spomenici posvećeni burnim istorijskim dešavanjima na prostoru opštine i njene okoline: – Spomen česma 1804 . Na manifestaciji je tom prilikom izlagalo dvadeset troje učesnika iz Mađarske. a posvećen je kralju Jugoslavije Aleksandru I Karađorđeviću – Spomenik đeneralu Draži Mihajloviću. posetioci ove manifestacije mogu čutii tajne koje jezik otkriva onima što mu služe. vojnom komandantu Ravnogorskog pokreta u Srbiji. Problemi kulturne delatnosti opštine Lapovo. posvećen grupi od 118 boraca poginulih braneći železnički čvor od nemačke vojske. Bugarske. posebno zbog velikih ulaganja u infrastrukturu i razvoj same opštine. Pored ove. razmeštene ukraj koloseka i koje putnici tek okrznu pogledom. Mogućnosti kulturnog razvoja opštine Lapovo su velike. do 15. pored onih sa kojima se susreću ostale delatnosti (nedovoljno brz ekonomski razvoj i velike migracije stanovištva). Ovaj spomenik se nalazi na lokaciji Duboka – Spomenik crvenoarmejcima stradalim u borbama za oslobođenje Lapova koje su se vodile od 9. Obe folklorne sekcije su organizovane u tri starosne grupe: do 7 godina.2004. kao i zbog sve većih ulaganja u edukaciju stanovništva. Kulturne manifestacije Već pomenuta Međunarodna izložba železničara predstavlja kulturnu manifestaciju najznačajniju za definisanje kulturnog identiteta opštine Lapovo. slabom razumevanju i zaštiti kulturnih dobara. ogledaju se i u nedostatku kvalitetnih kadrova za obavljanje specifičnih poslova u kulturi. Spomenik se nalazi u Ulici patrijarha Dimitrija – Spomenik kralju Aleksandru nalazi se ispred zgrade opštine. Cilj ove manifestacije je da postane tradicionalna i uključi veći broj umetnika. posvećen grupi od 52 streljana rodoljuba. Tokom dosadašnjeg rada KUD Lapovo imalo je preko 150 nastupa na manifestacijama u zemlji i inostranstvu sa kojih je donelo nekoliko nagrada. oktobra 1944. godine od podizanja Prvog srpskog ustanka – Spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu koji se takođe nalazi u gradskom naselju – Petrov grob koji se nalazi na lokaciji Grabovački potok.

odbojkaških i drugih utakmica. Prethodnih godina postojao je veći broj klubova koji se nisu registrovali zbog finansijskih problema: Golubarski klub Mavijan.koševi. Hala zadovoljava sve standarde pa će u njoj moći da se organizuju i veća takmičenja. Ime kluba KK Lapovo OOS ribolovaca Morava ŠK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva LU Lapovo Sport Konjički sport Ribolov Šah Fudbal Rukomet Lov Broj članova 25 155 70 110 40 150 Izvor: Lokalna samouprava Ovi klubovi su registrovani u Sportskom savezu Lapova i od njega dobijaju određena finansijska sredstva za plaćanje osnovnih potreba – kotizacije. Ovim terenima nedostaje potrebna sportska oprema . stonoteniserski i košarkaški klub. Pored ovih. itd. obeleženo i osvetljeno fudbalsko igralište. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 67 . Postojeći klubovi postižu solidne rezultate tokom takmičarske sezone.500m² .na površini od 18. golovi. postoji još nekoliko manjih klubova koji postižu solidne rezultate. stubovi za odbojku i tribine za posetioce (planirano da se završi u narednom periodu) – Prostor u odeljku IV – asfaltiran. manji restoran. Veći deo finansijskih troškova klubovi snose sami. obeležen i osvetljen. Stadion ima odgovarajuće svlačionice i prostorije za sudije.asfaltirano. ograđeno. Nekada je postojala i atletska staza koja je sada ruinirana – Dvorište osnovne škole u odeljku III .asfaltiran.000m² nalazi se fudbalsko travnato igralište i rukometni teren koji pripadaju Železničko-sportskom društvu. U osnovnoj školi u toku je završetak školske sportske hale veličine 2. osvetljen manji teren na 350m² na kome može da se igra košarka i mali fudbal. Na teritoriji opštine Lapovo postoje sportski tereni: – Stadion .1. vodu. tražeći novac od donatora iz samog mesta. a koji se trenutno ograđuje. sudije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sport U opštini Lapovo postoji Sportski savez u čijem je sastavu Železničko-sportsko društvo Lokomotiva (fudbalski i rukometni klub) i sportsko lovačko društvo. Za tehnički prijem sportske hale neophodno je obezbediti priključak za struju.000m² sa 600 mesta za sedenje i posmatranje budućih rukometnih. streljački. rukometno. karate. kanalizaciju grejanje i urediti prostor oko nje. a čini ga košarkaško. tribine oko rukometnog i fudbalskog igrališta. na površini od 950m² na kome može da se igra fudbal i košarka – Prostor u centralnoj školi . odbojkaško i igralište za mali fudbal.

Štampanih medija registrovanih na teritoriji opštine nema.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Informisanje Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedan registrovani elektronski medij – RTV Stil koji je u privatnom vlasništvu. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 68 . opštini Lapovo dostupni su i signali elektronskih medija iz grada Kragujevca. Pored signala ovih medija. Ovaj medij pokriva celokupnu teritoriju opštine. a pokrivenost mu se proteže i na susedne opštine. Pregled pokrivenosti nacionalnih i regionalnih medija Naziv medija RTS 1 RTS 2 Pink Fox TV Avala B92 RTV IN Kragujevac RTV K9 Pokrivenost Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Izvor: Lokalna samouprava Prijem signala svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom je odličan na čitavoj teritoriji opštne.

SWOT ANALIZA OPŠTINE LA P O V O .

..

Praktičnost i veoma široku primenljivost ove analize obezbeđuje joj njena jednostavnost predstavljena matricom 2 x 2. Šanse su eksterne prilike koje treba iskoristiti. Naime. u cilju subjektivizacije svih podataka. dok pretnje označavaju negativan eksterni faktor koji treba neutralisati. slabosti. Predstavljao je osnovni input za definisanje strateških ciljeva i to. dok šanse i pretnje predstavljaju eksterne elemente. prethodno navedenih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. sport i turizam – Poljoprivreda i ruralni razvoj – Socijalna i zdravstvena zaštita Svaka od ovih oblasti bila je predmet posebne analize Opštinskog foruma i za svaku od njih su precizno utvrđene snage. slabosti. evidentirane slabosti služe kao osnova za kvalitetno planiranje razvoja. korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice. kultura. Slabosti su. a koje predstavljaju subjektivizaciju Socio-ekonomske analize opštine Lapovo: – Ekonomija i preduzetništvo – Infrastruktura i zaštita životne sredine – Obrazovanje. odnosno faktore iz spoljašnosti na koje ne može da utiče. sa druge strane. šanse i pretnje. SNAGE SLABOSTI ŠANSE PRETNJE SWOT matrica U opštini Lapovo identifikovano je 5 ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja za koje su izrađene SWOT analize.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Sektorske SWOT analize Sektorske SWOT analize SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalna zajednice) je metodološki alat. tako što će definisani strateški ciljevi ukazivati na potrebu i način eliminisanja tih slabosti. u kojoj se nalaze i četiri sastavna elementa SWOT analize: snage. pre svega. šanse i pretnje. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 71 . Snage i slabosti su interni elementi na koje jedna lokalna zajednica može da utiče. faktori koji predstavljaju prepreke razvoju lokalne zajednice. deo analize koji se odnosi na slabosti. Snage su faktori koji jednom području daju prednost.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Ekonomija i preduzetništvo Snage – Razvijen železnički saobraćaj – Razvijena industrija građevinskog materijala – Razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja – Raspoloživo prirodno bogatstvo vodom – ( podzemne. zona povećavaju se otpadne vode – Dalje zagadjenje izvorišta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 72 . rečni tokovi) – Postojanje industrijske zone – Izvršena gasifikacija – Izrađen novi GUP Slabosti – Nedostatak finansijskih sredstava/ Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganje u oblasti ekonomije i preduzetništva – Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. geotermalne.svetska ekonomska kriza – Sa porastom ind. zoni i kanalizacija) – Nedovoljan broj stručnih kadrova – Nedostatak hotelskog smeštaja i svih pratećih sadržaja za strane investitore – Nepovoljni uslovi kreditiranja (visoke kamatne stope) – Nedostatak baze podataka o privrednim resursima – Nedovoljna opremljenost lokalne samouprave za podršku privrednom razvoju – Visoka stopa nezaposlenosti – Nedovoljan broj radno sposobnog stanovništva u proizvodnim delatnostima Šanse – Dobar geostrateški položaj-Koridor 10 – Decentralizacija – Alternativni izvori energije (geotermalna energija) – Proizvodnja zdrave hrane – Razvoj turizma – Regionalna saradnja Pretnje – Vezanost za zakonsku regulativu Republike – Neregulisani pravno-imovinski odnosi – Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija – Visoke i promenljive kamatne stope na kreditna sredstva za razvoj privrede – Svetska ekonomska kriza – Neravnomeran ekonomski razvoj u regionu SWOT analiza: Infrastruktura i zaštita životne sredine Snage – Drumski i železnički koridori (koridor 10-autoput E75. železnička pruga Beograd-Niš-Atina) – Lokalna putna mreža – Elektro-energetska infrastruktura – Magistralni gasovod i lokalna gasovodna mreža – Izvorišta vodosnabdevanja dovoljna – Izgradjena savremena sanitarna deponija po EU zakonima Slabosti – Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) – Loši poljski putevi – Nema sanitarne zaštite izvorišta – Zagadjenja iz dezinfekcione stanice – Postojanje divljih deponija – Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Šanse – Dalji razvoj industrijske zone sa potrebnom infrastrukturom – Izgradnja kanalizacione mreže na celoj teritoriji opštine – Povećanje broja korisnika gasovodne mreže – Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda – Sanacija divljih deponija – Zaštita izvorišta pijaće vode Pretnje – Nedostatak sredstava. regionalni put R214.

železnički i drumski – Prirodni i ljudski resursi Slabosti – Nedostatak školskog prostora .mali broj zaposljenih – Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli – Nedostatak garderobera i prostorije za rekvizite u KTC – Mala ulaganja u turističku infrastrukturu – Nedostatak kadrova – Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora Šanse – Pomoć lokalne zajednice u rešavanju postojećih materijalnih problema – Motivacija mladih roditelja za povećanje nataliteta – Uvodjenje obrazovnih profila u skladu sa planom razvoja opštine – Stimulacijom zadržati postojeći kadar(putnike ili mlade kolege) – Veća propaganda učenika sa dobrim školskim uspehom – Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcelu. sport i turizam Snage – Mlad i stručan kadar zainteresovan za stalno usavršavanje – Visok stepen kolegijalnosti i dobra saradnja – Saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima – Primena novih metoda u nastavi – Samostalni objekat Centra za kulturu – Uredjena sala sa 250 mesta (bioskop-pozorište).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Obrazovanje. kultura. – Liderska sposobnost direktora – Povremeni.sposobni mladi saradnici – Udruženja i klubovi koji osvajaju nagrade – Kancelarija za mlade – Realan Plan razvoja turizma – Lapovo turističko mesto-raskrsnica putevavodeni.na kojoj se nalazi zgrada KTC-a i izrada glavnog projekta – Postoji zainteresovanost za rad omladinske pozorišne scene – Mogućnost izgradnje garderobe-postoji projekat u KTC – Mogućnost zaposlenja stručnog kadra – Plasman suvenira i druge robe na turističko tržište – Poboljšanje kvaliteta infrastrukture i usluge – Povezivanje svih aktera društvenog i privatnog sektora – Isplativi turizam kroz oblike ruralnog. kongresnog i eko turizma Pretnje – Gubljenje motivacije za rad – Gubljenje odeljenja zbog manjeg broja dece – Zapostavljenost kulture u odnosu na druge branše – Ekonomska kriza – Ograničena sredstva za realizaciju kulturnih dešavanja – Ekonomska kriza Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 73 .opremljeni stručni kabineti – Nedostatak termina za sve aktivnosti .dopunske i dodatne – Veliki broj kolega putnika – Rad u dve smene – Sve manji broj upisane dece – Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole – Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu(imovinski odnosi za parcelu) – Ne postoji projekat zgrade – Nestručna radna snaga. kabinetski prostor i višenamenski-600m2. galerijski prostor-150m2.

železnička pruga BeogradNiš) – Rečni vodotokovi (Velika Morava. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenjeu CSR – Gradjani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici pa je gradjansko društvo nerazvijeno i nespremno da adekvatno odgovori zahtevima integralnog sistema socijalne zaštite – Nespremnost lokalne zajednice (institucija/organizacija) da odgovori zahtevima procesa decentralizacije socijalne zaštite – Velike migracije mladih. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo – Povećanje obolelih-loša pijaca voda. Rača. Lepenica) – Podzemne vode Slabosti – Usitnjenost poljoprivrednih površina – Loše stanje poljskih puteva – Nepovoljna starosna struktura – Nedovoljna primena agrotehničkih mera – Zastarela mehanizacija – Zapušteno poljoprivredno zemljište – Neplanska proizvodnja – Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta- Šanse – Organska proizvodnja – Vraćanje imovine opštinama – Finansijska podrška iz sredstava Fonda za razvoj – Transevropske mreže (u infrastrukturnim sektorima i turizmu) – Pristupanje Evropskoj uniji – Slobodan protok robe i usluga i kapitala na području Balkana Pretnje – Plasman i otkup poljoprivrednih proizvoda – Nepovoljna zakonska regulativa u oblasti poljoprivrede i turizma – Zavisnost poljoprivrede od vremenskih uslova – Zapostavljenost opštine od strane Republike – Svetska ekonomska kriza – Liberalizacija uvoza poljoprivrednih proizvoda – Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda – Negativna trgovinska politika – Carinske dažbine i količinska ograničenja na izvoz robe SWOT analiza: Socijalna i zdravstvena zaštita Snage – Spremnost opštinske vlasti i lokalne zajednice za unapredjenje socijalne zaštite – Postoji neiskorišćen prostor za decu sa posebnim potrebama .dezinfekciona stanica. regionalni put R214.nekontrolisani prevoz opasnih materija – Lokalna zajednica ne reaguje na probleme dece i mladih – Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 74 .Razvijena organizacija Crvenog krsta – Dobar geo-strateški položaj opštine(Koridor-10) – koncetrisan prostor za korisnike – Školovan i stručan kadar spreman za dalje usavršavanje – Dobra organizacija službi u okviru doma zdravlja – Redovno obnavljanje opreme – Motivisanost u radu Slabosti – Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. a postojeća su neadekvatno raporedjena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći – Nepostojanje ljudskih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Poljoprivreda i ruralni razvoj Snage – Raspoloživi ljudski resursi – Kvalitetno poljoprivredno zemljište – Relativno kvalitetan rasni sastav stoke – Relativno nezagađena životna sredina – Povoljni klimatski uslovi – Dobra saobraćajna povezanost (autoput E-75.

TIR baza) – Uključivanje dijaspore – Dobar geostrteški položaj-blizina auto puta. – Donacije za nabavku sanitetskog vozila Pretnje – Povećanje nezaposlenosti zbog restruktuiranja firmi – Povećanje broja porodica sa disfunkcionalitetom i njihovih potreba – Izostanak zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima – Nedostatak novčanih sredstava – Pad nataliteta – Porast morbiditeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 75 .grad muzej železnice. Zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom – Razvoj industrije na teritorij i opštine-povećanje broja ljudi-povećanje broja usluga – Razvoj novih specijalističkih odeljenja (urgentna medicina-blizina autoputa. železnički čvor – Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom. Centrom za socijalni rad.industrijske zone.. radiologija.rendgen laboratorija..STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Šanse – Dobra medjuopštinska saradnja (deponija.Crveni krst) – Privlačenje stranog kapitala (termalne vode..

Kriterijumi koji su korišćeni za određivanje najprioritetnijih slabosti: − Da li slabost pokazuje rastući. Ovo je bilo veoma bitno za kasnije definisanu Viziju opštine Lapovo koja je. opadajući ili privremeni trend? − Koliko dugo ima uticaj i kada se pojavila? − Da li je uticaj snažan ili ne? − Da li je moguće kontrolisati taj uticaj? Korišćenjem ovih kriterijuma i bodovanjem slabosti od strane svakog od učesnika Opštinskog foruma.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Nakon definisanih SWOT analiza. Rezultati ovog dela rada Opštinskog foruma prikazani su u tabeli prioritetnih slabosti. došlo se do najprioritetnijih koje su poslužile za dalji rad na definisanju izjave o Viziji. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 76 . dobrim delom. sprovedena je klasifikacija i prioritetizacija slabosti po svim oblastima razvoja. proizašla iz potrebe za otklanjanjem ovih slabosti u budućnosti.

Nepovoljna starosna struktura seoskog stanovništva Socijalna zaštita 1.zoni i kanalizacija) Infrastruktura I životna sredina 1. 5. Neregulisani pravnoimovinski odnosi 4. Nestručna radna snaga. Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu (imovinski odnosi za parcelu) 5. Nedovoljan broj stručnih kadrova 3. a postojeća su neadekvatno rapoređena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći 4. mali broj zaposljenih u KTC Zdravstvo 1. Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora 4. Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) Obrazovanje 1. Nedostatak školskog prostora-opremljeni stručni kabineti Poljoprivreda 1.fond (Mali broj stanovnika) 2. Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta 5. Nema sanitarne zaštite izvorišta 3. Postojanje divljih deponija 2. Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganja u oblasti ekonomije i preduzetništva 2. Nepostojanje ljudskih. Sve manji broj upisane dece 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Prioritetne slabosti Ekonomija i preduzetništvo 1. Zagađenje od dezinfekcione stanice / postrojenje pri železnici za čišćenje vagona 4. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenju CSR 2. Mala ulaganja u turističku infrastrukturu 3. Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole 4. Nedovoljan broj specijalističkih službi 3. Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli 2. Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija 5. Građani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici 5. Velike migracije mladih. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo 3. Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda 5. Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Kultura i turizam 1. Usitnjenost poljoprivrednih površina 4. Nepostojanje sekundarne zdravstvene zastite 5. Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. Nedostatak sanitetskog vozila ili vozila hitne pomoći Prioritetne slabosti opštine Lapovo Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 77 . Nedostatak materijalnih sredstava . Nedovoljna primena agrotehničkih mera 2. Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. Neplanska proizvodnja 3. Manjak visoko obrazovanog medicinskog kadra 4. Veliki broj kolega putnika 3.

..

VIZIJA OPŠTINE LAPOVO

.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija je mentalna slika o tome kako stanovnici žele da njihova opština izgleda za 15 do 20 godina. Artikulisanjem izjave o Viziji i njenim uključivanjem u strateški dokument, stvara se slika destinacije do koje treba projektovati put. Da bi jedna vizija bila kavalitetna i da na pravi način predstavlja jednu lokalnu zajednicu, treba da ima sledeće karakteristike: − Vizija treba da bude dogovorena od strane svih zainteresovanih strana − Opisuje šta donosi budućnost, a ne opisuje kako se tamo stiže − Fokusira se na ishode procesa sprovođenja strategije − Nije uvek u potpunosti ostvariva, ali daje zajednici jasno viđenje šta se želi postići − Ona je opis kako zainteresovane strane vide svoju budućnost − Proističe iz znanja formiranog kroz socio-ekonomsku i SWOT analizu − Daje se za period od 15 do 20 godina. U cilju definisanja izjave o Viziji koja zadovoljava prethodno navedene kriterijume i uključivanja šire zajednice u radu su korišćena dva alata: anketiranje đaka i fokus grupa. Anketiranje đaka je sprovedeno u srednjim i osnovnim školama. Anketirani su đaci iz 6 odeljenja (tri iz srednje i tri iz osnovne škole). Upitnik se sastojao iz 4 pitanja koja su poslužila za utvrđivanje mogućeg pravca za izradu izjave o Viziji. Nakon što je lokalni koordinator obradio sve prikupljene ankete, dobijen je generalni stav omladine sa teritorije opštine o problemima sa kojima se suočava opština i kako ih je, eventualno, moguće rešiti. Ovo je bio jedan od inputa za formulisanu Viziju. Drugi input bio je rad fokus grupe putem kojeg su učesnici Opštinskog foruma došli do izjave o Viziji koja na pravi način odslikava želje, stavove čitave lokalne zajednice o tome gde ona vidi sebe za 15 godina i sa kojom svaki žitelj može da se poistoveti. Vizija opštine Lapovo glasi: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora, baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti, proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru 10. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije, proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna, nacionalna i međunarodna partnerstva. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine, sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. Lapovo, opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima, ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora, sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama, gde se mladi bave sportom i umetnošću.
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

81

. .

RA ZV O J NI P RI O RI TE TI OPŠTINE LAPOVO .

..

pre svega. Razvojni prioriteti. Poštujući sve. definisani su sledeći razvojni prioriteti opštine Lapovo: Prioritet I: Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede Prioritet II: Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta Prioritet III: Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite Prioritet IV: Formirati i razviti atraktivne kulturne. Zasnivaju se. Ipak. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 85 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . rezultat su zaključaka koji proizilaze iz analize indikatora. korišćen je pristup koji je podrazumevao razmatranje situacije opisane u SWOT analizi i Vizije željene budućnosti. gore pobrojane elemente. sadržanih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. pre svega. Sve oblasti razvoja su važne za jednu lokalnu samoupravu. na kritičnim slabostima nastalim kao rezultat SWOT analize i suštinski potiču iz Vizije. Kod izbora razvojnih prioriteta vodilo se računa o sledećim pitanjima:  Da li se prioritet odnosi na specifičnosti društveno-ekonomskog i političkog okruženja?  Da li prioritet logično proističe iz Vizije?  Kakav je uticaj tako definisanog prioriteta na rešavanje problema?  Koji je rok postavljenih prioriteta? U izradi razvojnih prioriteta koji će proizvesti pozitivan uticaj na budućnost zajednice. Pošlo se od negativne strane SWOT analize (prioritetne slabosti) kako bi se definisali pravci razvoja koji će uticati ne ublažavanje ili otklanjanje ovih slabih strana opštine. razvojni prioriteti predstavljaju specifične oblasti na koje se strategija fokusira kako bi dostigla Viziju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti su jasniji i konkretniji u odnosu na viziju. jedan od elemenata kvalitetnog strateškog planiranja je fokusiranost. Dakle.

svake od formiranih tematskih radnih grupa. preduzetništvo i obrazovanje  Infrastruktura i zaštita životne sredine  Zdravstvo i socijalna zaštita  Kultura. na koje se svaki od prioriteta odnosi:  Ekonomija. bilo je definisanje strateških i operativnih ciljeva i formiranje liste projekata i programa. za svaki od razvojnih prioriteta. : 86 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Tematske radne grupe su formirane od članova Opštinskog foruma koji je dekomponovan. sport i turizam Zadatak. Na taj način su formirana jezgra. prema oblastima interesovanja i kompetencija. oko svakog od razvojnih prioriteta formirana je po jedna Tematska radna grupa (TRG). za oblasti. koja su proširena dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. a koje su vezane za svaki od definisanih razvojnih prioriteta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine U periodu između identifikovanja razvojnih prioriteta i narednih faza izrade lokalne strategije održivog razvoja.

S TR A TE Š KI I O P E RA TI V NI CI LJ E V I O P Š TI N E LA P O V O .

. .

definisana su tri strateška cilja − U okviru trećeg prioriteta. Kriterijumi koji su korišćeni za definisanje operativnih ciljeva: − Oni moraju da budu dosta precizniji i detaljniji − Moraju da budu merljivi i da se lako prate − Moraju biti zasnovani na nalazima SWOT analize − Moraju biti komplementarni i ne smeju biti u koliziji sa drugim ciljevima − Oni tragaju za prevazilaženjem slabosti i iskorišćavanjem mogućnosti − Jedan strateški cilj može imati više operativnih ciljeva Druga grupa kriterijuma koji se delimično poklapaju sa gornjim. oformljenih oko svakog od utvrđenih prioriteta. Sledeći korak u radu tematskih radnih grupa. po utvrđenoj metodologiji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Strateški i operativni ciljevi Strateški i operativni ciljevi Kao što je prethodno navedeno.5 strateških ciljeva: − U okviru prvog prioriteta. definisana su dva strateška cilja Strateški ciljevi su vezani za rezultate SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta. davali su odgovor na pitanje ŠTA uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta. jesu oni koji se tiču SMART pristupa koji podrazumeva: S (specific) – specifičan – Da li cilj precizno govori šta treba postići? M (measurable) – merljiv – Da li je definisan da može biti merljiv? A (achievable) – dostižan – Da li se uklapa u viziju? R (realistic) – realan – Da li je realan posmatrajući resurse? T (timely) – uvremenjen – Da li je vremenski ograničen? Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 89 . Strateški ciljevi su formulisani dekomponovanjem definisanog prioriteta i jasno su povezani sa njegovim ključnim elementima. a posebno su bitni jer daju osnovne smernice za kasnije grupisanje srodnih projekata u programe. bio je definisanje operativnih za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. definisano je 2 . razvile strateške i operativne ciljeve u okviru razvojnih prioriteta. u ovoj fazi procesa strateškog planiranja. definisana su tri strateška cilja − U okviru drugog prioriteta. Za svaki od definisana četiri razvojna prioriteta. Strateški ciljevi predstavljaju most između široko definisanih prioriteta i uže definisanih operativnih ciljeva. formirane tematske radne grupe su. definisana su tri strateška cilja − U okviru četvrtog prioriteta. a koje su definisani operativni ciljevi takođe morali da zadovolje. ujedno i generički naziv za srodne grupe operativnih ciljeva. Oni su poslužili kao osnova za kasnije definisane operativne ciljeve po SMART principu.

1.3.om do 2015.godine 1.1. godine.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015.1 Unaprediti uslove za priliv Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. godine 2.2. godine najmanje 50% MSP sa 1. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 1. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. godine 2.2 2.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20%.3.4 kV do 2015.3.3 2.2. godine Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. Do 2015. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.1 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. godine povećati kapacitet sistema 2.3.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite 2.2. Članovi tematskih radnih grupa su definisali jedanaest strateških ciljeva i u okviru njih trideset tri operativna cilja.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.2.god.4 90 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3. Definisani ciljevi prikazani su u sledećoj tabeli. godine Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.3 2. godine 2. donaseljenskih kolektora i ulične mreže Do 2015. godine Izgraditi 10900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. godine Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.1 do kraja 2013.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1. 1.2. a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.1.1.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.3.1. 1.2 pasarele.1 Do 2015.Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 2.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode 2.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu 2. godinu.1 Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja 1.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine Do 2015. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 2. godine sanitarno zaštititi oba 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Operativni cilj daje odgovor na pitanje KAKO ostvariti strateški cilj. uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja 1. Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi.

2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015.4 Do 2015. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.4.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2.2 Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i 3.4 3.1 Do 2013. i rad 2. godine Povećati uključenost građana u kulkturno3. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture Do 2015. godine Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja 2. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke 3.1 tehničko .4 Unaprediti rad lokalne životne sredine i podizanje samouprave iz oblasti kapaciteta lokalne samouprave i komunalnih delatnosti i pratećih institucija radi infrastrukture efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta 2.1.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.1. kao i stručnih do 2015.2 91 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. godine unaprediti medicinsku i 4. računarske opreme. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena. godine Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015.4.2 2015. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 4.1.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.3 Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima 3. Formirati i razviti atraktivne kulturne.1.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. godine 2. hitne pomoći.1 profesionalno bave sportom za 60%. godine sportskih radnika 3. imovinsko .4. godine povećati broj mladih koji se 3.2. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa Do 2013. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3.1.3.000 evra.1.3. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% 4. godine 2. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3. osnivanjem novih sportskih klubova vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena korišćenjem prirodnih resursa za potrebe svih građana Lapova za bavljenje i povećanjem broja adekvatnih 3. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015.1 odeljenja za urbanizam.4.2.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Unaprediti rad javnih preduzeća. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.

2 4. godine Do 2015.5 Strateški i operativni ciljevi u okviru prioriteta 92 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3 2012.2. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama 4. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% 4.4 Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012. godine. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vanistitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% 4.1 Operativni cilj Do 2015. godine povećati broj specijalista za 30% Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 4.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana.2. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.2.2.2.

PROJEKTI I PROGRAMI .

.

izvršiti podela ciljeva na nekoliko komponenti koje onda postaju programi. u ovoj fazi. podnosioci. Projekti su konkretizacija napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. radili su na razvijanju konkretnih projektnih ideja. poređane po definisanim programima za svaku oblast .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Pregled projekata i programa Pregled projekata i programa Ishodište rada na izradi strateškog dokumenta su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na održivi razvoj opštine Lapovo. odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini Lapovo. trajanje utvrđenih projekata. 95 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sažete verzije projektnih obrazaca. Svaka projektna ideja je obrazložena u projektnom obrascu koji sadrži ključne elemente svakog projekta:  Naziv projekta  Svrha projekta  Podnosilac  Operativni cilj iz Strategije  Opis  Očekivani rezultati  Očekivani partneri Nakon usvajanja finalne liste projekata koja je podrazumevala kompletne projektne ideje u okviru svakog od operativnih ciljeva. U ovoj fazi su osnovnu ulogu imali definisani strateški ciljevi u okviru razvojnih prioriteta jer je od njihove obuhvatnosti zavisilo da li će programi biti identični sa samim ciljevima. odnosno. ili će se. budžeti.nazivi projekata. ako je u okviru ciljeva definisan veliki broj projekata. Članovi radnih grupa. Identifikacija programa je bitna zbog stvaranja mehanizama za finansiranje. Oni su vezani za svaki operativni cilj definisan radom TRG. tokom narednih pet godina. Prethodno navedeni pristup implementiran je u opštini Lapovo tako da je proizveo sledeće rezultate: – Upotpunjenu zbirnu tabelu od vizije do projekata sa ukupno definisanih 80 projekata i 12 programa – Tabele sa rezultatitma rada TRG-ova. svakog strateškog cilja. definisanog u okviru svakog prioriteta.  Doprinos partnera  Uslovi za implementaciju projekta  Faktori rizika  Vrednost projekta  Trajanje  Napomene. prešlo se na grupisanje projekata u razvojne programe i to na bazi komplementarnosti projektnih ideja. a samim tim i konkretizaciju strateškog dokumenta. raspoređenost po programima.

3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1.1 do kraja 2013. proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru X.3.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruživanja Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.godine 1. godine. proizvodnji zdrave hrane i turizmu. 1.3. nacionalna i međunarodna partnerstva.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015. i infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.1 1.2. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja Do 2015.1 1.2.1. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. godine 96 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine najmanje 50% MSP sa 1. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. gde se mladi bave sportom i umetnošću. sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama. opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Vizija opštine: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti.1 Unaprediti uslove za priliv investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1. ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora. godine Projekti – Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine – Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone – Infrastrukturno opremanje industrijske zone – Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni – Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama – Promocija investicionih potencijala opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore – Formiranje kancelarije za LER – „Započni sopstveni posao” – Regionalni garancijski fond – Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo – Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo – Klasterizacija proizvođača povrća – Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom – Takmičenje za najbolju poslovnu ideju – Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju – PC centar 1. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina.1. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. godine. koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine. Lapovo. 1. sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest.

3. godine 2.1.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. godine povećati kapacitete sistema celokupnoj teritoriji opštine Lapovo za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje 2.3.4 kV do 2015.om do 2015. donaseljenskih kolektora i – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Do 2015. godine – Izgraditi 10.2.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.3. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija 2.2 pasarele.3 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. godine – Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge – Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge-nadpružnjaka – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta BeogradNiš-nadputnjaka – Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu – Rekonstrukcija atarskih puteva Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.2 Izgraditi 10.1.1 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Do 2015.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2.2.3 97 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na Do 2015. godine 2. godine sanitarno zaštititi oba 2.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu i stvaranje novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva 2.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda otpadnih voda.900 metara 10 kV dalekovoda – Izgraditi 6 TS 10/0. godine – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza 2.4 kV – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a – Izgradnja distributivne gasne mreže 2. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode Projekti – Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – Izgradnja fabrike vode 2.1.2. godine povećati kapacitet sistema 2.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite – Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta – Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta 2.

Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od 2.3. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi 2. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje – Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.1 odeljenja za urbanizam.000 evra.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 2.4.4 izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji – Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa opštine Lapovo do 2015.4. godine – Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo – Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće – Nabavka potrebne računarske opreme. godine – Zamena javnog osvetljenja u obimu od Povećanje energetske efikasnosti javnog 30% osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i 2. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. – Prosiriti kapacitete telekomunikacione mreže – Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu – Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize – Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo 2.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu Projekti – Izrada studije izvodljivosti sa porebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo. godine Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih 2. imovinsko .4.4 Unaprediti rad lokalne efikasnijeg privlačenja investicija samouprave iz oblasti i stvaranje novih radnih mesta komunalnih delatnosti i infrastrukture Unaprediti rad javnih preduzeća. godine potrebnom instalacijom javne rasvete 98 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . računarske opreme. i rad 2.4.4 ukupne potrošnje energije do 2015.3 deponija i 1 smetlište do 2015.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2.

1.1 profesionalno bave sportom za 60%.1.3. godine – WORKSHOP .3.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.2. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture 99 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke – Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% – Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku – Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba – Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba – Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom – Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom – Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodne izložbe železničara umetnika“ – Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 3. godine povećati broj mladih koji se masovnije bavljenje školskim i 3. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015. Formirati i razviti atraktivne kulturne.ples kao deo opšte kulture kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima mladog čoveka 3.1.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova – Izrada opštinskog sajta za praćenje i do 2015.2. vanškolskim sportskim osnivanjem novih sportskih klubova aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena i povećanjem broja adekvatnih za potrebe svih građana Lapova za bavljenje 3. godine – Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije – Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a – Opremanje binskog prostora KTC-a – Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a – Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta Povećati uključenost građana u kulturnokroz školu glume i scenske umetnosti 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Projekti – Umrežavanje svih relevantnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3.1 Do 2013.2 Poboljšati uslove za Do 2013.4 Do 2015. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 3.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015.2 2015. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja 3. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije – Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru petica“ – Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ 3. godine promociju kulturnih.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. godine sportskih radnika 3.1. kao i stručnih do 2015. sportskih.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja . godine.3 2012.Projekat uspostavljanja pomoći u kući i Do 2015.1.1 30% specijalizaciju (opšta) . hitne pomoći. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.2 povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou .Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na i vanistitucionalnih mehanizama podrške teritoriji opštine ranjivim grupama stanovništva za 50% . godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti .tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom .Renoviranje poslovne zgrade u ulici Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo .2.2.2. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške .Opremanje sale za fizioterapeuta . 4. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Do 2015.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na Do 2015.Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Zbirna tabela od vizije do projekata – Projekti i programi opštine Lapovo 100 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad 4.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana. godine povećati broj specijalista za 4.2.Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika 4. 4.Pohađanje kursa citološke dijagnostike za Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 4.1.Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom .1 tehničko . godine Njegoševoj broj 25 kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad . godine organizovati sistem uvođenje participacije i plaćanja iste društvene brige i povećati broj institucionalnih 4. godine unaprediti medicinsku i 4.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) .2 rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% Projekti .5 .4 .2.

000 evra 9 meseci Opština Lapovo 125. preduzetništvo i obrazovanje PROGRAM 1: Program podrške samozapošljavanju Naziv projekta Podnosilac „Započni sopstveni posao” Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom Takmičenje za najbolju poslovnu ideju Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju Formiranje PC centra Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Budžet 50.000 evra 150.000 evra PROGRAM 2: Unapređenje politike za privlačenje investitora Naziv projekta Podnosilac Budžet Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore Opština Lapovo 30.000 evra PROGRAM 3: Razvoj preduzetničke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo Regionalni garancijski fond Klasterizacija proizvođača povrća Formiranje kancelarije za LER Opština Lapovo Budžet 35.000 evra 9.000 evra 25.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 10.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet: Ekonomija.716.000 evra Trajanje 12 meseci Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 35.000 evra 12.000 evra Trajanje 18 meseci 6 meseci 6 meseci 18 meseci 18 meseci Ukupno: 121.000 evra Trajanje 9 meseci Infrastrukturno opremanje industrijske zone Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone Opština Lapovo 2. preduzetništvo i obrazovanje: 2.000 evra 101 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 12 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 18 meseci 36 meseci 18 meseci 9 meseci Ukupno: 280.315.000 evra 25.000 evra 35.000 evra 18 meseci Ukupno: 2.000 evra Ukupno Ekonomija.000.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 25.

000 evra 12 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 100.000 evra 18 meseci Opština Lapovo 10.000 evra 36 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 36 meseci Opština Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 10.000 evra 50.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Ekonomija.000 evra 102 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 20. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija PROGRAM 1: Izrada projektne dokumentacije Naziv projekta Podnosilac Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko autoputa Beograd-Niš – nadputnjaka Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opstine Lapovo Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na terirtorriji opštine Lapovo Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Budžet Rok trajanja JKP „Morava“ Lapovo 100.000 evra 6 meseci Opština Lapovo 20. preduzetništvo i obrazovanje opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 16 projekata.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 9 meseci 18 meseci Ukupno: 910. Prioritet: Infrastruktura.

000 evra 1.000 evra 300.000 evra 80.000.000 evra Rok trajanja 18 meseci 24 meseca 18 meseci JKP „Morava“ Lapovo 3.4 kV Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo Budžet 100.000 evra 75.000 evra 24 meseca 24 meseca 36 meseci Opština Lapovo 300.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Program izvođenja infrastrukturnih radova Naziv projekta Podnosilac Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara Izgradnja fabrike vode Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza Izgraditi 10.900 metara 10 kV dalekovoda Izgraditi 6 TS 10/0.000 evra 36 meseci 36 meseci 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 80.000 evra 200.000 evra 36 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 1.000 evra 100.000.000 evra 103 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 300.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 200.000 evra 200.000 evra 18 meseci 36 meseci 36 meseci 36 meseci Opština Lapovo 50.000.000 evra 24 meseca Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 200.000 evra 12 meseci Ukupno: 7.235.000 evra 50.

000 evra 12 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 16. Prioritet: Kultura.190 evra 104 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji Opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a Opština Lapovo 21.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 125. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 31 projektom.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Infrastruktura.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 8.000 evra Opština Lapovo 20. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Rok trajanja 9 meseci Opština Lapovo 200.880 evra 12 meseci Ukupno: 337.000 evra Ukupno Infrastruktura.401. sportskih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 3: Program unapređenja poslovanja javnih i komunalnih preduzeća Naziv projekta Podnosilac Budžet Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće Nabavka potrebne računarske opreme.000 evra 36 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 21. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija: 8.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 36.000 evra 24 meseca Ukupno: 256. sport i turizam PROGRAM 1: Unapređenje infrastrukture i tehničke opremljenosti ustanova kulture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Umrežavanje kulturnoobrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih.810 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 144.

000 evra PROGRAM 4: Razvoj turističke ponude povećanjem broja turističko-kulturnih manifestacija i proširenjem turističke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije “Međunarodne izložbe železničara umetnika“ Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ KTC „Stefan Nemanja“ 6.000 evra 3 meseca Ukupno: 89.600 evra 12 meseci 36.000 evra 6 meseci 6 meseci 3 meseca Opština Lapovo 31.000 evra 23.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 3.000 evra 12 meseci Ukupno: 117.000 evra 6 meseci Ukupno: 38.390 evra Ukupno Kultura.000 evra 3 meseca Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo 6. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije.000 evra 3 meseca 26.000 evra 19.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Povećanje uključenosti građana u kulturno-umetničke i obrazovne sadržaje Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti Organizovanje radioniceples kao deo opšte kulture mladog čoveka Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku KTC „Stefan Nemanja“ 3.000 evra 3 meseca KTC „Stefan Nemanja“ Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” 14. sport i turizam: 582.500 evra PROGRAM 3: Omasovljenje sporta kroz unapređenje sportske infrastrukture i osnivanje novih klubova Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 16.080 evra 105 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .790 evra 6 meseci Ribolovačko udruženje „Morava“ Ribolovačko udruženje „Morava“ 60.

000 evra 12 meseci Socijalna služba 15. Prioritet: Zdravstvo i socijalna zaštita PROGRAM 1: Unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti Analiza potreba buducih zapošljenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja za isti Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u domu zdravlja Dom zdravlja Lapovo 27.000 evra 106 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 10 meseci Dom zdravlja Lapovo 9.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 20.000 evra 12 meseci Socijalna služba 25.500 evra 3 meseca Ukupno: 182.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 25. sport i turizam opštine Lapovo je utvrdila 4 programa sa ukupno 18 projekata.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 16.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 7.500 evra 11 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Kultura.00 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 12.

1 nalaze se u Aneksu I.000 evra Ukupno Zdravstvo i socijlna zaštita: 257.000 evra 15. strateškog 1 Aneks I – Finalna lista projekata – projektni obrasci 107 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Zdravtsvo i socijalna zaštita opštine Lapovo je utvrdila 2 programa sa ukupno 15 projekata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Tehničko opremanje i rekonstrukcija ustanova zdravstvene i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom Opremanje sale za fizioterapeuta Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25.000 evra 3 meseca Socijalna služba 15.000 evra 3 meseca 6 meseci Opština Lapovo 15.000 evra 6 meseci Ukupno: 75. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Dom zdravlja Lapovo Dom zdravlja Lapovo 25. odnosno svi projektni obrasci dokumenta.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 5. Finalna lista projekata.

.

PREPORUKE ZA RELIZACIJU STRATEGIJE .

.

Prvi zadatak Komisije je da koordinira izradu plana implementacije i akcionog plana za realizaciju Strategije. kontinuiranost zajedničkog rada aktera na implementaciji za sve vreme trajanja strateškog dokumenta. neophodno je obezbediti široko učešće aktera lokalne zajednice u realizaciji strateškog dokumenta. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je učestvovala u izradi strateškog dokumenta (u koordinaciji sa lokalnom samoupravom) pa je. Prvi korak u ovom procesu je formiranje Komisije za praćenje realizacije lokalne Strategije održivog razvoja sa jasno definisanim poslovima i odgovornostima. isti pristup treba primeniti i prilikom implementacije Strategije. Na godišnjem nivou se vrši revizija strateškog dokumenta uz pomoć indikatora održivosti koji daju sliku promena u opštini. Planski pristup. sa izrađenim planom implementacije i akcionim planom. predstavljaju ključne elementa za ostvarivanje održivog razvoja opštine Lapovo. kako bi se obezbedio legitimitet procesa i njegovo uspešno sprovođenje. odnosno napretka nastalog realizacijom Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo evidentirala je sve ove potencijale i na osnovu njih ukazala na ciljeve i akcije koje treba realizovati u budućnosti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Preporuke za realizaciju Strategije Preporuke za relizaciju Strategije Teritorija opštine Lapovo prepoznata je kao područje velikih razvojnih potencijala. gore navedenog mehanizma. osim predstavnika lokalne zajednice. biznis i NVO sektora u cilju zajedničkog rada na realizaciji aktivnosti predviđenih planom. Na nivou opštine potrebno je sklapati partnerstva između javnog. poštovanje pravila i svesnost potrebe za odgovornim sprovođenjem procesa implemenatcije. koji vode njegovoj realizaciji. odnosno koraka. samim tim. postajući alat za formiranje budžeta. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 111 . opravdani učesnik narednog procesa. do isteka vremenskog perioda na koji se dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo odnosi. iz godine u godinu. Komisiju. opisanog u okviru lokalne Strategije. čine i predstavnici regionalnih instanci. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo. Naime. Oni će uspešno procenjivati efikasnost čitavog. S obzirom da se celokupna izrada strateškog dokumenta zasnivala na participativnom pristupu koji je podrazumevao uključenje šire lokalne zajednice. postaje osnov za izradu sektorskih strategija i uključuje se u rad svih službi lokalne samouprave. Gore pomenuti proces sadrži više faza.

.

ANEKS I FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI .

..

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA ”Započni sopstveni posao” SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije Opremanje kancelarije tehničkom opremom Angažovanje stručnog lica Izrada plana i programa rada OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno 10 lica OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju povećanja zaposlenosti stanovništva i poboljšanju životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo neophodno je što više aktivirati stanovništvo sa željom za samozapošljavanje. i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom OBLAST . koje stručne kadrove je potrebno obezbediti sa teritorija drugih opština. Aktivnosti: Izrada analize postojećih kadrova Izrada analize potreba investitora za stručnim kadrovima Izrada analize kadrova odgovarajućih za prekvalifikaciju Izrada analize kadrova dostupnih sa susednih opština OČEKIVANI REZULTATI Urađen presek stanja postojećih kadrova na teritoriji opštine Urađena analiza potreba investitora prema budućim delatnostima Definisan nedostajući broj stručnih kadrova za naredni period Definisan broj odgovarajućih kadrova za prekvalifikaciju Analiziran broj potrebnih kadrova iz obližnjih opština OČEKIVANI PARTNERI Investitori Osnovna škola Srednja škola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za razmatranje problematike sa stručnim kadrovima VREDNOST PROJEKTA 9. u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje. koje stručne kadrove može formalno i neformalno obrazovanje da pripremi za investitore.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Prvo je potrebno uraditi analizu postojećih kadrova svih profila sa teritorije opštine Lapovo. zatim prema delatnostima postojećih i budućih investitora analizirati potrebe za stručnim kadrovima. pa onda prema postojećim profilima kadrova ustanoviti koji je broj kadrova pogodan za prekvalifikaciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koja žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.

Aktivnosti: Organizacija takmičenja u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju Nagraditi najbolje ideje i razviti biznis planove na osnovu njih Analizirati ekonomsku održivost usvojenih ideja Predstaviti medijski najbolje ideje i na taj način podstaći mlade na dalje razmišljanje OČEKIVANI REZULTATI Organizovano takmičenje za najbolju poslovnu ideju Odabrane i nagrađene najbolje ideje Razvijeni biznis planovi na osnovu odabranih ideja Analizirana ekonomska održivost usvojenih ideja i planova Predstavljene ideje i planovi lokalnoj zajednici preko medija i način na koji se mogu ostvariti OČEKIVANI PARTNERI Osnovna skola Srednja skola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za organizacijom takmičenja za odabir najbolje poslovne ideje VREDNOST PROJEKTA 12.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Takmičenje za najbolju poslovnu ideju (kulinari i frizeri) SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koji žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini i sto aktivnije uključiti učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u definisanju potrebnih promena u školstvu. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. godine OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Organizovati takmičenje u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju i naj način animirati mlade da razmišljaju na temu samozapošljavanja.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. odnosno profesionalne orijentacije mladih i lica koja po prvi put traže posao.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Opština obezbeđuje finansijsku pomoć DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoc FAKTORI RIZIKA nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kao i oblast radne orijentacije nezaposlenih i viškova radnika. OBLAST . Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale oblast aktivnog traženja posla. Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog centra Adaptiranje i opremanje prostora u kojima će se odvijati aktivnosti Obuka 2 lica za operatere u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovođenje obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalni centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za operatere u centru Sprovedeno 20-30 obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovodeno 30-50 obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25.

OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale edukaciju iz oblasti računarske tehnologije i programa potrebnih za svakodnevni rad u firmama Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog PC centra Adaptiranje i opremanje prostora kompjuterskom opremom u kojima će se odvijati obuke Obuka 2 lica za predavače u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za rad na računaru Sprovođenje obuka za rad u stručnim programima i sistemima OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalan PC centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za predavače u centru Sprovedeno 30-50 obuka nezaposlenih lica za rad na računaru OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Srednja skola Opštine iz okruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost polaznika za edukaciju i aktivnije učešće u obrazovanju VREDNOST PROJEKTA 25.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć Finansijska pomoć Logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje PC centra SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u opštini Lapovo su skoro popunjeni. koje drži u vlasništvu zemlju. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. ima volju i interes da je proda U realnom vremenskom roku izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija FAKTORI RIZIKA Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 125. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Izdavanje uslova i saglasnosti nadležnih institucija Izrada studija održivosti i uticaja na životnu sredinu Izrada planova detaljne regulacije OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija Urađena i usvojena planska dokumentacija Stvoreni uslovi za dalje aktivnosti u formiranju industrijskih zona OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo Nadležne institucije DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. OBLAST .

godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. godine. ima volju i interes da je proda RGZ SKN Lapovo daje stručnu i logističku podršku Investitori otkupljuju zemljište FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje starnih investitora VREDNOST PROJEKTA 100.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogucava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. OBLAST .000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Utvrđivanje faktičkog i katastarskog stanja posmatranih parcela Obavljanje pripremnih radnji (u slučajevima gde se parcela vodi na pokojnika a nije prenesena na naslednike) Osnivanje fonda za otkup zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Utvrđeno faktičko stanje parcela Odrađene pripremne radnje odnosno sve posmatrane parcele se vode na živa lica Otkupljena zemlja po fazama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo RGZ SKN Lapovo Inostrani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. koje drži u vlasništvu zemlju. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv investitora.

Telefonija) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora Otkupljeno potrebno zemljište i izvršena prenamena parcela VREDNOST PROJEKTA 2. godine.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE Projekat će se odvijati po fazama DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Javna preduzeća Republike Srbije daju stručnu i logističku podršku realizaciji FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Infrastrukturno opremanje industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. Aktivnosti: Analiza potreba investitora za proširenjem infrastrukturnih kapaciteta Izgradnja potrebnih saobraćajnih i energetskih infrastrukturnih objekata Izgradnja saobraćajnica Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže Izgradnja trafo stanica sa potrebnim električnim vodovima Izgradnja gasnih stanica sa potrebnim vodovima Izgradnja telekomunikacionih vodova OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza infrastrukturnih potreba investitora Izgrađeni potrebni saobraćajni i energetski infrastrukturni objekti OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Javna preduzeća Republike Srbije (Vodovod i kanalizacija. Elektroenergetika. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.000. Gas.

godine. u toku je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta „Naša mladost“ u Lapovu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. Aktivnosti: Analiza postojećeg stanja objekta i predlog rešenja za isti Izrada potrebne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje objekta Rekonstrukcija i opremanje prostorija OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza postojećeg stanja objekta i usvojeno rešenje za rekonstrukciju Izrađena potrebna projektna dokumentacija Rekonstruisane i opremljene prostorije dečije ustanove OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Dečija ustanova „Naša mladost“ iz Lapova Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća Opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Dečija ustanova daje stručnu i logističku podršku Investitori po potrebi pružaju ekonomsku podršku FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje investitora za dodatna ulaganja Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Zainteresovanost stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST . rekonstrukcijom prostorija objekta „Vozić“ i njihovim opremanjem podiže se nivo pruženih usluga ka zaposlenim u industrijskoj zoni a indirektno prema sadašnjim i budućim investitorima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti dečije ustanove u Lapovu su popunjeni.

000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešćem u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. neophodno je posebnom organizacijom-institucijom postaviti standarde korišćenja i održavanja industrijskih zona sa pratećim sadržajima Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Predlog više modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Analizirane prednosti i mane predloženih modela Usvojen model za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije Interesovanje stranih investitora da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 10.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i ubrzanog širenja industrijskih zona na teritoriji Opštine Lapovo. OBLAST . godine.

OBLAST . godine.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Predlog više modela za efikasnu promociju Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Izrada štampanog i digitalnog promotivnog materijala Obuka radnika za rad sa inostranim investitorima Opremanje kancelarije nameštajem i tehničkom opremom Osnivanje One stop shop-a za potrebe budućih investitora OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Analizirane prednosti i mane aktivnosti Usvojen model i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Osnovan One stop shop za investitore povezan sa relevantnim organizacijama i ustanovama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije-One stop shop za investiotre Zainteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 30. neophodno je organizovati promociju investicionih potencijala Opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i budućeg širenja industrijskih zona na teritoriji opštine.

OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Budžet predstavlja sredstva koja opština Lapovo izdvaja za punjenje Fonda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktiviran Fond bi imao veliku i značajnu ulogu u davanju pokrića i sigurnosti privatnim pravnim subjektima u iznalaženju kvalitetnijih i obimnijih izvora finansiranja i olakšavanju uslova kreditiranja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Regionalni garancijski fond SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i stavaranje mogucnosti za lakši pristup kapitalu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja. Aktivnosti: Formiranje konzorcijuma na nivou regiona Odabir poslovne banka za zaključenje ugovora o saradnji Formiranje Garancijskog fonda Izrada strategije za rad fonda OČEKIVANI REZULTATI Održane promocije fonda Informisani klijenti i pružena podrška u procesu apliciranja Odobreno 5 kredita za korisnike sa teritoije opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja daje logističku podršku – konsultantska uloga Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logisticku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 150. Lokalni segment regionalnog garancijskog Fonda bi bio učesnik u upravljanju fondom na regionalnom nivou.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju bržeg ekonomskog razvitka regiona jedan od bitnih faktora bi bio Regionalni garancijski fond kao pomoć lokalnim privatnim firmama.

OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Regionalna Privredna Komora Stručna i finansijska pomoć partnera Nacionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU FAKTORI RIZIKA Zainteresovanost čanova Udruženja za Nezainteresovanost interesnih strana edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju Nedostatak ekonomskih sredstava VREDNOST PROJEKTA 35. Druga faza bi obuhvatila organizaciju poslovnog susreta sa udruženjima / preduzetnicima na regionalnom i međunarodnom nivou. Prva faza podrazumeva edukaciju i trening preduzetnika iz asocijacije zanatlija i proizvođača u okviru Opšteg udruženja preduzetnika.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju poboljšanja uslova za razvoj privrede a posebno sektora malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Lapovo neophodno je udružiti privrednike sa teritorije u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Projekat se sastoji iz dve faze. Obuka bi se realizovala iz sledećih oblasti: Marketing i prodaja Pravni i računovodstveni aspekti poslovanja Finansijski menadžment Poslovne komunikacije Poslovni engleski jezik Prednosti udruzivanja Trening bi bio organizovan na svaku od ponuđenih tema pojedinačno a bili bi prilagođeni potrebama članova udruženja i nivou razvijenosti njihovih biznisa. gde bi naši preduzetnici imali priliku da se upoznaju sa načinom rada u zemljama EU i razmenjivali iskustva kao i ostvarivali poslovne kontakte za razvijanje sopstvenog biznisa u budućnosti. i podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE NAPOMENE 12 meseci Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. OBLAST . OČEKIVANI REZULTATI Obučavanje 30 preduzetnika proizvodno-zanatske delatnosti za unapređenje poslovanja. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. odnosno obuhvatila bi posetu međunarodnom sajmu preduzetništva koji se održava u Celjeu (Slovenija).

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvodjača i preradjivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. na teritoriji opštine Uspostavljena saradnja između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova Udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju VREDNOST PROJEKTA 35. OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Kroz razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača unaprediti proizvodnju i sam kvalitet proizvoda i na taj način postati konkurentan na tržištu. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. na teritoriji opštine Uspostavljanje saradnje između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI REZULTATI Formirana Zadruga poljoprivrednih proizvođača Obezbeđen prostor za rad Zadruge Zaposleno 2 lica za rad u Zadruzi Izrađena baza podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Lokalna samouprava obezbeđuje finansijsku podršku DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Formiranje Zadruge poljoprivrednih proizvođača Obezbeđivanje prostora za rad Zadruge Zaposliti 2 lica za rad u Zadruzi Nakon toga potrebno je izraditi bazu podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Klasterizacija proizvođača povrća SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja. preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i finansijska pomoć partnera FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju postizanja održivog razvoja neophodno je okupiti i organizovati proizvodjače povrća u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvođača povrća Razmatranje potencijala za uspostavljanje klastera Izrada mape klastera Prezentacija klaster mape na sajtu opštine Redovno ažuriranje podataka OČEKIVANI REZULTATI Proizvođači povrća organizovani za zajedničko delovanje Urađena analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvodnje povrća Analizirani potencijali za uspostavljanje klastera Izrađena mapa klastera Urađena prezentacija klaster mape na sajtu opštine Urađena prezentacija klaster mape u okviru regionalne klaster mape OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25. OBLAST . otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opštine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja.

razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije LER-a Obuka ljudi za rad u kancelariji LER-a Opremanje kancelarije LER-a tehničkom opremom Izrada plana i programa rada kancelarije LER-a OČEKIVANI REZULTATI Adaptiran potreban prostor za kancelariju Obučeno dvoje ljudi za rad na poslovima kancelarije LER-a Opremljena kancelarija svom potrebnom kancelarijskom i tehničkom opremom Izradjen plan i program rada kancelarije LER-a OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije – Kancelarije za LER Zanteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 35.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Formiranje kancelarije za LER je neophodan zadatak opštinske uprave radi ubrzavanja procesa razvijanja industrijske zone sa stranim investitorima i samog razvoja opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje Kancelarije za LER SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja. OBLAST .

telefon i gas Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.) Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .. Aktivnosti: Izrada potrebnih geodetskih snimaka teritorije opštine Lapovo Snimanje postojećih instalacija infrastrukturnih vodova za vodu. tehnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo OBLAST . donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.k javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje sve svoje kapacitete (ljudstvo. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Usled toga. struju.

OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OBLAST .očuvanje životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 10. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštu postojećih izvorišta pijaće vode Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Izrada geo-mehaničkih ispitivanja i analiza Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OČEKIVANI REZULTATI Uradjena studija o sanitarnoj zaštiti izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i zgradnju lokalnih puteva OBLAST . sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne geodetske podloge Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo. Takođe. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva OČEKIVANI REZULTATI Izrađena potrebna projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađeni katastarsko-topografski planovi predviđenih lokacija VREDNOST PROJEKTA 20.

godine. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja pešačkog prelaza preko železničke pruge – pasarele OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena 2 pešačka prelaza preko železničke pruge Poboljšani bezbedonosni uslovi za pešački saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka OBLAST . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisan putni prelaz preko železničke pruge Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš nadputnjaka OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen putni prelaz preko auto-puta Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Aktivnosti: Snimanje lokacije Raljevica Snimanje lokacije Gvozdenjak Snimanje lokacije Klenovac Snimanje lokacije Sadovo Snimanje lokacije Bilo Snimanje lokacije istočnog dela opštine preko auto-puta OČEKIVANI REZULTATI Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za puteve Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 50.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . lose stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima.

koja se nalazi na lokaciji pored postojeće GMRS. duž autoputa postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica). OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. Njeno postojanje je neophodno u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao i za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a OBLAST . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka potrebnih saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasovodne mreže OČEKIVANI REZULTATI Izrađena projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađeni snimci postojećih instalacija VREDNOST PROJEKTA 10.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. poštujući principe održivosti. godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . Aktivnosti: Izrada probne bušotine radi daljeg ispitivanja Analiza postojećih rezervi geotermalnih voda Analiza potreba u budućnosti za geotermalnom energijom na teritoriji opštine Lapovo Izrada studije izvodljivosti eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo.

poštujući principe održivosti. godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. Aktivnosti: Analiza postojećih vetrova na teritoriji opštine Analiza postojećih vodotokova na teritoriji opštine Izrada studije izvodljivosti eksploatacije vetrova i vodotokova kao obnovljivih izvora energije OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize OBLAST . samim tim. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta sa teritorije opštine i.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. omogućiti zdravije uslove za život svih žitelja opštine. godine.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Utvrdjivanje stvarnih lokacija i količina divljih deponija i smetlišta Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP „Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska srestva VREDNOST PROJEKTA 20.

pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode. nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja 3 reni bunara na predviđenim lokacijama Probni rad bunara na tri meseca Puštanje u rad bunara OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni i pušteni u rad 3 reni bunara Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. nedovoljnog je protoka i pritiska. Istovremeno. OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za zadovoljenje potreba građana.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – I faza OBLAST . vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju reni bunara Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. Sve ovo ukazuje na gorući problem koji se može rešiti realizacijom ovog projekta.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za kompletno zadovoljenje potreba građana. Istovremeno. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja fabrike vode Probni rad u trajanju od tri meseca Puštanje u rad fabrike pijaće vode OČEKIVANI REZULTATI Povećan protok pijaće vode na potrebni nivo Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Po izgradnji novih bunara. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju fabrike vode Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja fabrike vode – II faza OBLAST .000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. neophodno je izgraditi fabriku pijaće vode da bi se podigao kvalitet vode na zadovoljavajući nivo. nedovoljnog je protoka i pritiska.

Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Izgradnja postrojenja Probni rad sistema u trajanju od tri meseca Puštanje u rad OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. vodoprivredni centar Niš DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljiste za izgradnju postrojenja Obezbeđene saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda OBLAST . usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.

godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.000.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Usled toga. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rekonstruisana i izgrađena kanalizaciona mreža na 50% teritorije opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 3.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora OBLAST . javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10% svoje teritorije. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Aktivnosti: Snimanje i izrada planova postojećih instalacija Zamena dotrajalih vodova novim cevima Izgradnja donaseljenskih kolektora Izgradnja uličnih kanalizacionih vodova Priključivanje korisnika-stanovništva na kanalizacioni sistem OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.

Aktivnosti: Snimanje i analiza potrebnih parcela za otkup Podizanje nivoa svesti građana o potrebi zaštite izvorišta Otkup potrebnog zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Otkupljeno zemljiste oko izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštiti postojećih izvorišta pijaće vode. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta OBLAST . vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja i očuvanja životne sredine na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

000. sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura je nedovoljno razvijena.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva u fazama 1-5 OBLAST . Takođe.000 evra po fazi.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. godine.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza. Aktivnosti: Rekonstrukcija postojećih lokalnih puteva u fazama Izgradnja novih lokalnih puteva u fazama OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 22 km i izgrađeno 40 km postojećih lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1. od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.

na područjima. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. Loše stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima Aktivnosti: Nabavka potrebnog kamenog agregata za rekonstrukciju atarskih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 50% atarskih puteva Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 300. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija atarskih puteva po fazama na lokacijama: Raljevica.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Bilo OBLAST . gde je saobraćajna infrastruktura nedovoljno razvijena. Gvozdenjak. Sadovo. Klenovac.

ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – I faza OBLAST . Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80. godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbedjuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – II faza OBLAST . Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova Rekonstrukcija javne rasvete OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80.

Manji deo je ostao za rekonstrukciju.900 metara 10 kV dalekovoda OBLAST .4 kV do 2015. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Nabavka i ugradnja potrebnih betonskih stubova Nabavka i ugradnja 10kV dalekovoda OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 10. godine. OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.900 metara 10kV dalekovoda Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 300.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 10. Ovim projektom bi se kompletirala izgradnja dalekovoda. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

4 kV do 2015. godine OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja trafo stanica – građevinski radovi Opremanje trafo stanica elektro opremom Ispitivanje i puštanje u rad trafo stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 6 trafostanica 10/04 kV Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Uradjena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca.4 kV OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. Zmaj Jovinoj. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 6 trafo stanica. Karađorđevoj – Slatina i Živana Pavlovića. kapaciteta 10/0.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama (reonima 1-5) OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. godine

OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo, duž autoputa postoji Magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica), koja ima lokaciju pored postojeće GMRS, u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao; predviđena je za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata poput: uglja, tečnog goriva i električne energije. Aktivnosti: Izgradnja gasne distributivne ulične mreže po reonima Izrada merno-regulacionih stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena distributivna gasna mreža na teritoriji opštine Lapovo Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Izrađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.000.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza, od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.000 evra po fazi. DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje telekomunikacija na teritoriji opštine Lapovo u cilju stvaranja kvalitetnih preduslova za privredni razvoja opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Tokom 2007. i 2008. godine rađena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove TT mreže čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Akcenat se stavlja na daljim proširenjima mreže kao i na uvođenju novih usluga, pre svega ADSL-a. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja nove digitalne telekomunikacione centrale Probni rad centrale Puštanje u rad nove centrale sa novim uslugama i kapacitetima OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 300.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podrsku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže na teritoriji opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Zamenom dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu, stvara uslove za kvalitetniji protok informacija u Lapovu. Aktivnosti: Zamena drvenih stubova novim betonskim – komada 100 OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

godine. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta u cilju stvaranja zdravijih u slova za život.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. Aktivnosti: Sanacija starog smetlišta komunalnog otpada Sanacija i rekultivacija divljih deponija OČEKIVANI REZULTATI Sanirane divlje deponije i smetlišta Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . nasuprot sve intenzivnijoj industrijalizaciji opštine.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% na teritoriji opštine Lapovo OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine , povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Zamenom javnog osvetljenja se obezbeđuje poboljšana energetska efikasnost i njen imidž po pitanju primene principa održivosti. Aktivnosti: Zamena starih živinih izvora svetlosti ugradnjom novih svetiljki sa potrebnom armaturom Zamena dotrajalih stubova novim betonskim OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 30% javnog osvetljenja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac JP “Novi Vek“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine putem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Izgradnjom 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra, obezbeđuje se postizanje odlične energetske efikasnosti ovog dela i bolju osvetljenost urbanih delova, što sve dovodi do veće bezbednosti učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Izgradnja 100 novih stubnih mesta Nabavka i ugradnja potrebne instalacije za javnu rasvetu Nabavka i ugradnja svetiljki za javnu rasvetu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 100 novih stubnih mesta Urađena potrebna instalacija za javnu rasvetu Nabavljene i ugrađene svetiljke za javnu rasvetu Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP “Novi Vek“ ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 75.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća, nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.000 evra, računarske opreme, i rad odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.

OPIS U cilju ostvarivanja osnovnih komunalnih delatnosti neophodna nabavka potrebnih građevinskih mašina. Ovim se obezbeđuje podrška javnog komunalnog preduzeća obavljanju ovih vrsta delatnosti, koje predstavljaju jednu od najvažnijih delatnosti jedne lokalne zajednice. Aktivnosti: Nabavka buldožera Nabavka kamiona Nabavka valjka od 10 t OČEKIVANI REZULTATI Nabavljene potrebne građevinske mašine Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na mehanizaciji VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbedjuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

i rad odeljenja za urbanizam.000 evra. Aktivnosti: Nabavka računara Nabavka plotera Umrežavanje opreme Nabavka licenciranog operativnog sistema – Windows Nabavka licenciranog paketa softvera – Office Nabavka licenciranog stručnog softvera za izradu projektne dokumentacije – AutoCad 2010 Nabavka licenciranog stručnog softvera za geodetske delatnosti OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena potrebna računarska oprema Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na računarskoj opremi VREDNOST PROJEKTA 20. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. računarske opreme. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. i osavremenjavanjem njihovih kapaciteta. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje JKP “Morava“. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja koja se može obezbediti umrežavanjem javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine. Lapovo i JP “Novi Vek“ Lapovo OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebne računarske opreme.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi OBLAST . imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života na teritoriji opštine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. Aktivnosti: Angažovanje više stručnih lica kao honorarnih radnika na poslovima opštinske uprave Testiranje i dodeljivanje radnih zadataka honorarnim radnicima Monitoring honorarnih radnika Odluka o primanju u stalni radni odnos najpogodnijih stručnih lica OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno troje stručnih lica Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 36. računarske opreme.000 evra. i rad odeljenja za urbanizam.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja upošljavanjem novih kadrova i edukacijom postojećih.

za sledeće ustanove: KTC „Stefan Nemanja“. za jednostavno vođenje poslova i za prijem elektronske pošte bez koje nema osnovnih aktivnosti. Nabavka mrežne opreme i povezivanje iste u jedinstven sistem Analiza postojećih podataka svih ustanova Formiranje jedinstvene baze podataka za sve ustanove Obuka za rad za zaposlene koji će raditi na ažuriranju i održavanju baze podataka OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena nedostajuća računarska oprema za relevantne ustanove (10 računara) Nabavljena mrežna oprema i povezana u sistem Analizirane postojeće baze podataka Formirana jedinstvena baza podataka Obučeni radnici za ažuriranje i održavanje baze podataka OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Centar za socijalni rad Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za umrežavanje VREDNOST PROJEKTA 21. predstave. godine OPIS Trenutna opremljenost računarskom opremom ustanova na teritoroji opštine Lapovo je tolika da zadovoljava minimalne sopstvene potrebe tih ustanova za stvaranje pojedinačnih baza podataka.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. koncerti i drugo. Crveni krst. Opštinska biblioteka „Slovo“.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Umrežavanje kulturno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška u organizovanju zajedničkih kulturnih i obrazovnih programa kao što su festivali. Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić. osnovna i srednja škola. FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Nabavka nedostajuće računarske opreme: po dva kompjutera nove generacije sa svim softverskim programima. Centar za socijalni rad. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.

tako i dokumentima koja se potražuju od istih. godine OPIS Opština. kako informacijama. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja OBLAST . sportskih i turističkih sadržaja na godišnjem nivou. Aktivnosti: Analiza postojećih kulturnih. Izrada sajta od strane firme koja poseduje odgovarajuću licencu Održavanje i ažuriranje sajta novim dešavanjima od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Analizirani postojeći kulturni.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. niti stručne kadrove za brzo usluživanje građana i turista.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih. kao glavni informativni i uslužni centar. koje će sačiniti adekvatne ustanove tj. sportskih. njihove službe. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. Zato je potrebno nabaviti i umrežiti odgovarajuću opremu i izraditi opštinski sajt za praćenje i promociju kulturnih. Predlog na osnovu analize za obogaćivanjem sadržaja na godišnjem nivou takođe u izradi adekvatnih službi navedenih službi. sportski i turistički sadržaji Urađen predlog obogaćivanja sadržaja Izrađen sajt OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Sportske organizacije i klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za rad na izradi i održavanju sajta VREDNOST PROJEKTA 8. turističkih i drugih potrebnih nepolitičkih sadržaja.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo i svih ustanova međusobno FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . nema opremu. sportskih.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije OBLAST . Aktivnosti: Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Demontaža postojećih delova ivičnjaka i neravnina puta Ugradnja rampi u svim ustanovama od javnog značaja (KTC. lokalna samouprava bi trebalo da da primer ostalim ustanovama i da dobije ovakav prilaz. a culju pokazivanja brige prema ranjivim slojevima stanovništva. pošta. biblioteka. Kako je aktuelna potreba. godine OPIS Trenutno u Opštini i ostalim javnim ustanovama ne postoje urađeni prilazi za osobe sa posebnim potrebama odnosno prilazne rampe sa ogradama. osnovna i srednja škola) Nabavka i ugradnja lifta u KTC „Stefan Nemanja“ OČEKIVANI REZULTATI Ugrađene rampe u svim napomenutim ustanovama i ugrađen lift u KTC „Stefan Nemanja“ za potrebe galerije i transport lica sa posebnim potrebama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi vek“ DOPRINOS PARTNERA Obezbeđivanje građevinskih dozvola Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Obezbeđenje finansijskih sredstava FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađena projektno-tehnička dokumentacija Obezbeđenje građevinkse dozvole Sprovedene javne nabavke Izabrani izvođači radova VREDNOST PROJEKTA 21.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje svesti stanovništva i uključivanje lica sa posebnim potrebama u redovne tokove života opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015.

OPIS Stvaranje uslova za grejanje na gas (ekonomičniji izvor) radi organizovanja kulturnih manifestacija (koncerti. VREDNOST PROJEKTA 16. izgletovani i okrečeni zidovi Očišćeno i odvežen šut i smeće.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a OBLAST . Fasadni radovi: gipsiranje i gletovanje zidova razrušenih u demontaži. OČEKIVANI REZULTATI Montiran kotao na gas kao i postavljene gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra Zagipsirani. Aktivnosti: Skidanje i demontaža postojećeg kotla Prateći građevinski radovi i postavljanje kotla na gas kao i postavljanje gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ DOPRINOS PARTNERA Opština Lapovo će obezbediti potrebne dozvole za gradnju i obezbeđivati normalan. i u roku. predstave.) u toku grejne sezone..810 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Kontinuirani rad svih sekcija i udruženja tokom cele godine i osnivanje novih sekcija i studija. prenos novčanih sredstava JP „Novi Vek“ će vršiti nadzor građevinskih radova FAKTORI RIZIKA Inflacija i nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i priključak na gasnu instalaciju. Smanjenje troškova struje čime bi se značajno uštedelo i broj posetilaca kulturnih događanja bi se povećao..podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za nesmetan rad KTC „Stefan Nemanja“ i rad svih sekcija i udruženja preko cele godine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. krečenje istih Čišćenje i odvoženje šuta i smeća.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju kvalitetnog odvijanja pozorišnih predstava. reprodukcije pozorišnih efekata (muzičkih kulisa. proizvodi u inostranstvu i da njen uvoz i nabavku vrši „Kinoakustika“ Pančevo DOPRINOS PARTNERA Nadzor inžinjera iz JP „Novi Vek” i materijalna podrška opštine Lapovo FAKTORI RIZIKA Neblagovremeni prenos novčanih sredstava iz opštinskog budžeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Važno je napomenuti da sva scenska tehnika. pored dramskih predstava uobičajeno se realizuju i različiti muzičkoscenski programi za čiju izvedbu je potrebno ugraditi čitav korpus tehnoloških sistema: Audio sistem Signalno-komunikacioni sistem Sistem scenske rasvete Sistem scenske mehanizacije OČEKIVANI REZULTATI Postavljena scenska rasveta Postavljena scenska mehanizacija Uveden audio sistem Uveden signalno-komunikacioni sistem Uređen unutrašnji dekor bine (urađeni molerski i zidarski radovi) Postavljeno bioskopsko projekciono PVC platno sa rolo mehanizmom OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Koordinisati proceduru uvoza skupocene opreme u inostranstvu na vreme VREDNOST PROJEKTA 144. OBLAST . Akrivnosti: U pozorišnoj sali KTC-a. koja treba da se montira.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za kvalitetno odvijanje pozorišnih predstava. snimanje muzičko-scenskih programa. neophodno je modernizovati i opremiti KTC. godine. reprodukcija pozorišnih efekata /muzičkih dogadjaja i reprodukcije filmova Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. ozvučavanje). poboljšavanja međusobne komunikacija osoblja u tehničkoj realizaciji scenskih događaja kao i radno ozvučavanje pozornice za potrebe proba.

zastoj pri prenosu novčanih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje kvalitetnih uslova za odvijanje kulturnih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja” Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. postavljanje laminatnih podova i kupovina nameštaja (četiri stola i 24 stolice i ugradnja 6 čiviluka) OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Hodnik za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva izgrađen Ugrađena ogledala i adekvatno osvetljenje i grejna tela za zimski period. čime bi se unapredio rad istog.880 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Dobijanje otrebnih dozvola za gradnju kao i nadzor od strane JP „Novi Vek” FAKTORI RIZIKA Vremenske nepogode. adekvatno osvetljenje. godine OPIS Realizacijom projekta će se obezbediti kvalitetniji uslovi za obavljenje svih aktivnosti KTC-a. a posećenost stanovništva predstavama i ostalim kulturnim manifestacijama bi se povećala. grejna tela. Aktivnosti: Izgradnja muške i ženske garderobe sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Dogradnja hodnika za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva: Nabavku ogledala. grejnu sezonu OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 125. odnosno.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a OBLAST .

scenaristi i režiseri Održana obuka u trajanju od 30 dana Održan zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Opština Lapovo DOPRINOS PARTNERA Pružanje usluga korišćenja prostora i dodatne organizacije Pomoć pri animiranju mladih za bavljenje pozorištem Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Neodazivanje mladih i nedostatak finansijskih sredstava (nemogućnost blagovremenog prebacivanja namenskih sredstava iz opštine) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost i odaziv mladih Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kao što je scenski nastup. do kraja četvrtog razreda srednje škole. kroz rad sa profesionalnim i amaterskim rediteljima. lokalni mediji. pripremili za omladinske predstave. U buduće bi se talentovana deca od petog razreda osnovne škole. prolazi kroz sve faze nastupa u pozorištu – od poznatih oblika glume. Aktivnosti: Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta usledio bi kroz sledeće aktinosti: Anketiranje mladih za bavljenje glumom – anketom bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o životu i radu u pozorištu Angažovanje stručnih pedagoga i scenarista demonstratora i režisera – Škola glume je tako zamišljena da se. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem rada sa zainteresovanim grupama mladih. do konkretnog nastupa na pozornici Za učenje je predviđen period od 30 dana – obuka Održati zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. pozivnice. kostimi i drugo) na kojoj će se prikazati postignuto Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe i nastojati da se omasovi ovaj vid umetnosti i kulture OČEKIVANI REZULTATI Anketirani mladi zinteresovani za bavljenje glumom Angažovani stručni pedagozi. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. brošure. u toku pohađanja kursa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine pozorišnom umetnošću. flajeri. čitalačka proba i drugi. čime bi se povećala kulturna ponuda i animirali građani za redovno praćenje kulturnih programa.

500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA VREDNOST PROJEKTA 3.

Aktivnosti: Kroz anketiranje mladih za bavljenje plesom i za učestvovanje u radionici bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o plesu i da treniraju ples. Svaka radna grupa će odabrati po jedan ples iz svih prezentovanih plesova i naučiti jednu koreografiju. OČEKIVANI REZULTATI Okupljeni učenici. standardni. Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe u plesnu sekciju. flajeri. Nakon toga se učesnici dele u radne grupe. brošure i pozivnice. uvežbani učesnici radionica. mediji. kako rekreativno tako i kao sportskom disciplinom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Organizovanje radionice – „Ples kao deo opšte kulture mladog čoveka” OBLAST .000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. DOPRINOS PARTNERA Sprovođenje ankete i promovisanje plesa kao dela opšte kulture maladih ljudi Oglašavanje. pozivnice. pripremljene koreografije za svaku grupu. Organizovanje učenja plesova će trajati 20 dana Organizacija zajedničkog nastupa svih grupa na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. prezentovan rada svake grupe kroz nastup grupe. kostimi i drugo) na kojoj će se izabrati najuspešnija grupa i nagraditi. Projekat podrazumeva upoznavanje učenika osnovne i srednje škole i mladih u Lapovu sa plesnim oblicima i stvaranje interesa za bavljenje plesom. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odštampane plakate. medijska promocija i učešće u organizaciji završne priredbe FAKTORI RIZIKA Neadekvatan termin za održavanje workshopa i neodazivanje mladih posle izvršenog anketiranja. Radionica je zamišljena kroz: Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora svih poznatih oblika plesa kao što: su latinoamerički. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem koji bi omogućio zainteresovanima da se bave plesom.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine plesom u Lapovu kao delom opšte kulture svakog mladog čoveka Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. društveni i moderni plesovi i drugi Prezentacija plesova učesnicima radionice. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. brošure. OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Kancelarija za mlade USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora plesa VREDNOST PROJEKTA 3.

.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta.. U svom sastavu ima i internet radionicučitaonicu. školski program.) OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje knjiga Angažovanje stručnih lica pri izboru literature VREDNOST PROJEKTA 6. istorija. romani. Ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke podigao bi se kvalitet pruženih usluga prema korisnicima i omogućio pristup republičkom fondu knjiga koji bi se ubrzano uvećavao iz godine u godinu Aktivnosti: Analiza potreba za literaturom iz svih oblasti Nabavka odabrane literature (nauka.) OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen potreban broj knjiga iz svih oblasti (nauka. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke. DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission ..podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. školski program. istorija. romani. Ona poseduje svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% OBLAST . OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika.

na taj način Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku OBLAST . nabavljeno vozilo i ugrađena potrebna oprema za rad Obučen radnik da opslužuje korisnike mobilne biblioteke OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih strana da učestvuju u projektu Finansijska sredtstva VREDNOST PROJEKTA 26.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje dostupnosti bibliotekarskog fonda korisnicima na celoj teritoriji opštine i podizanje kulturne svesti stanovništva.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . a manje pokretnim. Uvođenje usluge mobilne biblioteke povećala bi se dostupnost korisnicima na celoj teritoriji opštine i omogućilo svim zainteresovanim. poseduju svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. Aktivnosti: Analiza adekvatnog vozila i opreme za nabavku Nabavka vozila Nabavka i ugradnja potrebne opreme u vozilu Obuka radnika za rad sa vozilom i opremom OČEKIVANI REZULTATI Nakon analize potreba. grupama stanovništva kompletnu uslugu biblioteke. OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke.

Aktivnosti: Analiza potreba za osnivanje odbojkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja odbojke Angažovanje stručnih lica za rad odbojkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi i organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladistenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 16. Osnivanjem muškog i ženskog odbojkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima. OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba SVRHA PROJEKTA Stvoriti uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%. kao i stručnih sportskih radnika. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za učešćem u sportskim aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . osnivanjem novih sportskih klubova.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Osnivanjem muškog i ženskog košarkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba OBLAST . DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kao i stručnih sportskih radnika. OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. osnivanjem novih sportskih klubova. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. Atkivnosti: Analiza potreba za osnivanjem košarkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja košarke Angazovanje stručnih lica za rad košarkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 19.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta.

Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Aktivnosti: Analiza potreba za izgradnjom teniskih terena Izgradnja teniskih terena i nabavka opreme za potrebe igranja Promocija sporta po školama i gradu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni teniski tereni Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Promovisan sport po školama OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola. povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom. kao i stručnih sportskih radnika. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini. ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 23. godine.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izgradnja terena i nabavka potrebne prateće opreme Nabavka i montaža balon hale OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Izrađena balon hala OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 31. kao i stručnih sportskih radnika. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine.

muzike (filharmonija ili gudački orkestar iz Srbije) i spremljene bogate trpeze srpskih nacionalnih jela i pića Odlazak na jezero radi pecanja. koncerta koji bi uključivao 20 izvođača ozbiljne. nabavka i ugradnja plazma bilborda za oglašavanje istog. OČEKIVANI REZULTATI Izrađen web sajt Urađen višejezični katalog Priređen koncert Praćenje događanja preko javnih medija – lokalnih i nacionalnih Priređen turistički dan sa svim pratećim aktivnostima OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Ribolovačko i Lovačko udruženje USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđivanje sredstava VREDNOST PROJEKTA 6. treba povećana medijska podrška radi uspostavljanja tradicije za buduće generacije umetnika. klasične.. Aktivnosti: Podići nivo oglašavanja preko stručnije i novo uređene web prezentacije i sajta KTC-a Izrada višejezičnog i visoko-tiražnog kataloga Pozivanje nacinalne televizije i lokalnih medija Organizovanje pratećih sadržaja tj. sajta za reklamu ove turističke manifestacije. jahanje konja. učenje ovih veština. U te svrhe neophodna je izrada. spremanja ribljih čorbi i gulaša. kompletno uređenog.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodna izložba železničara umetnika“ OBLAST . Priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška prilikom organizovanja manifestacije FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . mediji. koja se u saradnji sa KTC-om održava jednom godišnje. brošure.. pozivnice.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje nivoa kulturne svesti stanovništva opštine Lapovo i privlačenje turista sa područja izvan teritorije opštine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Do 2013. godine povećati broj turističkokulturnih manifestacija za 50% OPIS Postojećoj manifestaciji „Međunarodna izložba železničara umetnika – Grad muzej železnice Lapovo“. flajeri.

Stvaranje likovne kolonije koja će okupiti najviše deset umetnika iz Srbije (četiri-pet ) i inostranstva (četiri-pet) i stvoriti novi turistički događaj. Aktivnosti: Uređenje prostorije u KTC-u (bojenje zidova i plafona. rasvete) Nabavka nedostajuće opreme (radni stolovi. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije OBLAST . OPIS Udruženje likovnih umetnika „Svetlost“ će urediti adekvatni radni prostor u KTC-u i nabaviti potreban repromaterijal za rad. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50%. štafelaji) Edukacija zainteresovanih za metodologiju izrade umetničkih predmeta OČEKIVANI REZULTATI Stručno obučeni članovi na metodologiji izrade umetničkih predmeta Nabavljeni materjali. stolice. Pozivanjem renomiranih umetnika organizovaće edukaciju i kroz druženje povećati broj svojih članova kao i proizvesti broj gotovih finaliziranih umetničkih predmeta. stvoren legat umetničkih dela u vlasništvu KTC-a Stvorena nova turistička atrakcija sa dugotrajnim efektom OČEKIVANI PARTNERI Udruženje likovnih umetnika Srbije KTC „Stefan Nemanja“ DOPRINOS PARTNERA Udruženje obezbeđuje učešće članova umetnika u izradi umetničkih predmeta Kulturno-turistički centar ustupa prostoriju za rad i izložbeni prostor (galeriju) FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost članova Udruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor u KTC-u VREDNOST PROJEKTA 14. sprave i oprema za izradu umetničkih predmeta Adaptiran i uređen prostor. odnosno suvenira.790 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . ugradnja laminata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta i unapređivanje turističke i kulturne ponude opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ – Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” Operativni cilj iz Strategije Do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.

Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti i srediti od otpadaka Jezero „Petica“ Proširiti kapacitete. mediji.600 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . brošure. pozivnice. USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dozvola vodoprivrede za uređenje priobalja jezera „Petica“ VREDNOST PROJEKTA 60. urediti i montirati sanitarne čvorove. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje jezera „Petica“ Izmontirano 10 brvnara Organizovano takmičenje i nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategorijama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja” DOPRINOS PARTNERA Rešenje imovinsko-pravnih odnosa na kojoj se nalazi jezero Dobijanje potrebnih dozvola za postavljanje brvnara FAKTORI RIZIKA Nerešavanje imovisko-pravnih odnosa. odnosno.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ OBLAST . godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. produbiti i spojiti jezero Urediti staze oko jezera u dužini 750 m Sagraditi pistu za održavanje republičkih takmičenja u ribolovu u svim kategorijama Instalirati prateće sadržaje: montirati deset montažnih baraka. Uređenjem jezera stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima a samim tim i povećanje turističkih sadržaja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportskih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo uz stvaranje šire turističke ponude Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015. flajeri. instalirati strujne i vodene instalacije i priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. izgraditi trim stazu.

poravnati teren Izbetonirati postolja za montažne drvene kućice Nabaviti jedanaest montažnih drvenih kućica Nabaviti i montirati sanitarne čvorove Instalirati strujne i vodene instalacije Priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. Uređenjem priobalja Morave stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima. brošure.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportsko-turističkih sadržaja na teritoriji opštine kroz povećanje i aktiviranje manifestacija iz ovih oblasti Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015.godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. pozivnice.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA KTC „Stefan Nemanja“ izrađuje kampanju oglašavanja Opština Lapovo će obezbediti vlasničke papire FAKTORI RIZIKA Nemogućnost rešavanja imovinsko-pravnih odnosa Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi iste OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje reke Velike Morave Izmontirane brvnare Instalirana vodovodna i strujna instalacija Organizovano takmičenje Nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategotegorijama OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa . Dobijanje građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 36. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti priobalje. flajeri. lokalni mediji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ OBLAST .

500 evra TRAJANJE 11 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . Za ovu delatnost neophodno je proširenje u pogledu kadrova (time bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata). godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Aktivnosti: Angažovati dva doktora medicine Angažovati dva medicinska tehničara Sprovesti rad na terenu OČEKIVANI REZULTATI Angažovano dva doktora medicine Angažovano dva medicinska tehničara Obavljen rad na terenu Usluzeno 1. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. hitne pomoći.000 pacijenata OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno vozilo Zainteresovanost svih učesnika za rad VREDNOST PROJEKTA 27.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja Lapovo OBLAST .500 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. Aktivnosti: Uređenje prostorije za rehabilitaciju: Zamena prozora i vrata Skidanje obloga zidova. dezinfekcija. gletovanje i bojenje zidova Skidanje postojeće obloge poda i ugradnja vinfleks ploča Rekonstrukcija rasvete Nabavka 4 bolnička kreveta sa pratećom opremom OČEKIVANI REZULTATI Uređena i opremljena prostorija za rehabilitaciju Omogućena kvalitetnija briga o pacijentima OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđena prostorija u Domu zdravlja VREDNOST PROJEKTA 7. hitne pomoći. Za ovu delatnost neophodno je proširenje kapaciteta objekta Doma zdravlja čime bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) OBLAST . OPIS Usled geografskog položaja. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje adekvatnih usluga iz specijalističkih oblasti u Domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za finansiranje svakog lekara koji se opredeli za specijalizaciju. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. godine povećati broj specijalista za 30%.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem specijalističke službe opšte medicine. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. koji se opredeli za specijalizaciju. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) OBLAST . OPIS Usled geografskog položaja. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za svakog lekara. sa teritorije opštine. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije u oblasti urgenetne medicine Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje usluge iz specijalističke oblasti u domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem urgentne službe. godine povećati broj specijalista za 30%.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.organizovati više kurseva godišnje. Ranom dijagnostikom efikasnost lečenja je mnogo veća.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou OBLAST . Aktivnosti Pohađanje kursa za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Dobijanje certifikata OČEKIVANI REZULTATI Završen kurs za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Deljenje certifikata Smanjeni dosadašnji troškovi OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zapošljenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 16. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. godine. Za realizaciju pohađanja ovog kursa je potrebno obezbediti finansijku podršku i omogućiti stalnu obuku na godišnjem nivou . Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. OPIS Cilj pohađanja ovog kursa je preventivni rad u sprečavanju karcinoma materice koji su trenutno u porastu i koji se kasno dijagnostikuju (veliki su i troškovi pregleda preparata na Papanikolau).000 evra TRAJANJE 10 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

OPIS Cilj edukacije putem kongresa i seminara je sticanje neophodnih novih saznanja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Ovo sve obezbeđuje medicinskim ranicim licence za nesmetan rad. a građanstvu. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika OBLAST . kvalitetnije usluge.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. Aktivnosti: Pohađanje seminara Aktivno učešće na kongresima medicinskih radnika OČEKIVANI REZULTATI Stečena nova stručna primenljiva znanja Poboljšan kvalitet usluga za građane OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zaposlenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 9. godine. razmenjivanje iskustva među kolegama i primenjivanje saznanja u svakodnevnoj praksi radi podizanje kvaliteta pruženih usluga prema stanovništvu.

utvrđivanje kritičnih grupa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu sa pojavama savremenih zaraznih bolesti OBLAST . godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama OPIS Cilj ovog projekta je praćenje zdravstvenog stanja pacijenata. procena njihovog zdravstvenog stanja i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja stanovništva. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. Aktivnosti: Formiranje realne slike zdravstvenog stanja stanovništva izradom analize korisnika zdravstvenih usluga Adekvatno sprovođene smernica dobijenih od nadležnih institucija Organizacija implemenatcije stečenih znanja. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivnim učešćem u analizi Nezainteresovanost stanovništva za sopstveno zdravlje Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektivnih oboljenja. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. baziranih na sprovedenoj analizi OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza i dobijeni rezultati na osnovu kojih se pravi strategija rada Doma zdravlja Sprovedene smernice dobijene od nadležnih institucija Organizovan proces implementacije OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Socijalna služba Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu Nadležne institucije: Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje Kragujevac Republički institut za javno zdravlje Srbije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju predstavu o stvarnom stanju u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine VREDNOST PROJEKTA 20.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom OBLAST . praćenje istog i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja zaposljenih. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama. procena njihovog zdravstvenog stanja. Aktivnosti: Analiza trenutnog zdravstvenog stanja ciljnih grupa Uvođenje redovnih preventivnih pregleda ciljnih grupa Dijagnostikovanje bolesti i načina lečenja ciljnih grupa OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza zdravstvenog stanja radnika Identifikovana grupa radnika koja je izložena štetnim uticajima na radu Procenjeno zdravstveno stanje radnika i njihovo konstantno praćenje uz preduzimanje određenih koraka ka poboljšanju zdravstevnog stanja svih zaposlenih OČEKIVANI PARTNERI Služba za zdravstvenu zaštitu radnika USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju sliku o zdravstvenom stanju zaposlenih DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivno učešće u analizi Nezainteresovanost radnika za sopstveno zdravlje VREDNOST PROJEKTA 12. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektoloških oboljenja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. OPIS Cilj ovog projekta je analiza i praćenje zdravstvenog stanja radnika u industrijskoj zoni.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. potom. utvrđivanje grupa korisnika koji su izloženi štetnim uticajima na radnom mestu. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.

godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno pružiti pomoć u kući. istovremeno i licima koja su sama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja iste OBLAST . Sve ovo bi doprinelo povećanju brige o ovim ranjivim grupacijam i olakšalo im u velikoj meri svakodnevni život.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost učesnika Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa posebnim potrebama i starim licima Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. a u mogućnosti su da plate uslugu. Aktivnosti: Nabavka jednog vozila Obuka za rad na terenu Organizacija poseta ranjivim grupama stanovništva – plan rada i poseta OČEKIVANI REZULTATI Nabavljeno vozilo Obučeno ljudstvo za rad na terenu Organizovan i pripremljen plan rada i poseta ranjivim slojevima stanovništva OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Volja svih učesnika za rad na projektu VREDNOST PROJEKTA 15.

godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica. neophodno je formiranje narodne kuhinje koja bi odgovarajućom dinamikom usluživala stanovništvo ovih kategorija. i pokazala briga o ovim slojevima stanovništva. lica sa posebnim potrebama i lica na ivici egzistencije kojima je neophodno pružiti pomoć u prehrani. obezbeđivanje prostora Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Opremanje prostora za skladištenje namirnica i spremanje hrane Obuka za rad u narodnoj kuhinji Pripremanje organizacije rada kuhinje Otvaranje narodne kuhinje OČEKIVANI REZULTATI Opremljen prostor za rad kuhinje Obučeno ljudstvo za rad u narodnoj kuhinji Pripremljena organizaciona struktura za rad u kuhinji Otvorena narodna kuhinja OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za formiranje narodne kuhinje VREDNOST PROJEKTA 25. Da bi se ova slika promenila.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa nedovoljnim primanjima. starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu obezbeđivanja obroka preko narodne kuhinje Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška.

Neke od analiza nisu moguće da se obave na analizatoru koji poseduje Dom zdravlja. Mnoge od obaveznih laboratorijskih analiza na primarnom nivou se ne obavljaju zbog nedostatka ovih aparata.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Raspisivanje javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača Nabavka biohemijskog analizatora Nabavka aparata za faktore koagulacije Nabavka plamenog spektrofotometra OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen biohemijski analizator Nabavljen aparat za faktore koagulacije Nabavljen plameni spektrofotometar OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen radni prostor u Domu zdravlja za biohemijski analizator. Zato građani Lapova moraju da te analize obavljaju u Kragujevcu. Iz prethodnih razloga je potrebna nabavka jednog savremenijeg analizatora. aparat za faktore koagulacije i plameni spektrofotometar VREDNOST PROJEKTA 25. godine unaprediti medicinsku i tehničko-tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS Laboratorijska služba u Domu zdravlja u Lapovu je opterećena velikim brojem zahteva za raznim analizama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom OBLAST . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.

Aktivnosti: Nabavka opreme: Galvan digitalni Soft tuch podešavanje intenziteta TENS 2 nezavisna kanala sa modulacijom silikonske elektrode Dijadinamik sa Galvanom digitalni programabilni. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen funkcionalni prostor za opremanje sale za fizioterapeuta VREDNOST PROJEKTA 15.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. automatsko proračunavanje vremena za tip glave Toplica za parafin 3. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. automatsko prebacivanje polova sa postepenim smanjenjem povećanjem intenziteta Ultrazvuk sa Dijadinamikom SONODINATOR Magnet dvokanalni NF/VF sa prostirkom. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine unaprediti medicinsku i tehničko . dve antene i jastučićem Interferentne struje Digitalizovane (četvoropolne. koja bi omogućila adekvatne uslove za rad. terapija srednje-rekventnim strujama. opština Lapovo je donela odluku da se opremi sala Doma zdravlja za fizioterapiju. Za opremanje je potrebna specijalizovana oprema za tu delatnost.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS S obzirom na sve veće zahteve građana za organizovanjem službe fizioterapije u Lapovu. vektor) Laser 100mW 780nm digitalizovan. digitalni displeji temperature i digitalno podešavanje Eksponencijalne struje Lampa IR i UV Ručni dinamometar OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena sva nedostajuća oprema Opremljena sala Doma zdravlja za fizioterapiju.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje sale za fizioterapeuta OBLAST . dvopolne. zadavanje doze u džulima.6kg.

i osnovni.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška (većinsko učešće lokalne samouprave) Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. odnosno. samostalan. sanitarnog čvora Uvođenje centralnog grejanja sa priključkom na gas Renoviranje enterijera i fasade OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatan poslovni prostor veličine 150 m². kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012. OPIS Ne postoji adekvatan poslovni prostor za obavljanje delatnosti Centra za socijalni rad. Zgrada koja je planirana za ove namene je u neupotrebljivom stanju bez kompletnog renoviranja. Aktivnosti: Rekonstrukcija elektro instalacije Rekonstrukcija kanalizacije. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. kao preduslov za formiranje samostalnog CSR Stvoreni potrebnih uslovi za rad – kompletno rekonstruisana i opremljena zgrada za potrebe rada centra OČEKIVANI PARTNERI JP „Novi Vek“ Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zgrada je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 15. samostalnog. godine. ovo je prvi. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. preduslov. Centar za socijalni rad.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25. kompletno renoviranje i adaptiranje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. godine.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska i logistička podrška (uglavnom lokalna samouprava daje sredstva) FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012. samostalan. za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . Aktivnosti: Opremanje enterijera Nabavka potrebnog kancelarijskog nameštaja Nabavka računarske opreme sa licenciranim softverom Opremanje telefonskim priključcima. jedan od osnovnih preduslova je kompletno opremanje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. zgrada zahteva opremljenost u skladu sa aktuelnim standardima i potrebama jednog centra. OPIS Ne postoji adekvatno opremljen poslovni prostor za obavljanje delatnosti CSR. brzim internetom OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatano opremljen poslovni prostor kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Stvorani adekvatni uslova rada OČEKIVANI PARTNERI Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Renovirana poslovna zgrada koja je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 5. Naime. zgrada koja je planirana za ove namene je nije opremljena. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. Centar za socijalni rad. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25. samostalnog.

000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava i nezainteresovanost Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Analiza postojećih arhitektonskih barijera u gradu Raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova Izbor najpovoljnijih izvođača Izvođenje radova na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza arhitektonskih barijera i dat predlog rešenja istih. kao osnova za kasnije raspisivanje konkursa za odabir izvođača i izvođenje radova Izvedeni radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 15. omogućiti im da sami obavljaju svoje potrebe u gradu i na taj način im pružiti moralnu podršku.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu uklanjanja arhitektonskih barijera u saobraćaju i tako im omogućiti lakše kretanje kroz saobraćaj Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Ovo sve ukazuje na brigu ovih slojeva stanovništva i na stvaranje njihovog poverenja u institucionalne mehanizme opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera OBLAST . godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno omogućiti nesmetanu kretnju kroz saobraćaj.