STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE LAPOVO

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Sadržaj
Uvod Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Faze procesa strateškog planiranja SOCIO - EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Osnovni geografski i istorijski podaci Stanovništvo Lokalna samouprava Ljudski resursi i tržište rada Ekonomija Poljoprivreda Infrastruktura Turizam Zdravstvena i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura i sport Informisanje SWOT ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Sektorske SWOT analize Bodovanje SWOT analiza VIZIJA OPŠTINE LAPOVO Vizija opštine RAZVOJNI PRIORITETI OPŠTINE LAPOVO Razvojni prioriteti STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI OPŠTINE LAPOVO Strateški i operativni ciljevi PROJEKTI I PROGRAMI Pregled projekata i programa PREPORUKE ZA REALIZACIJU STRATEGIJE Preporuke za relizaciju strategije ANEKS I – FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI 5 7 8 10 13 15 23 27 29 33 42 49 56 58 62 65 68 69 71 76 79 81 83 85 87 89 93 95 109 111 113

3
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

.

treba da budu od podjednakog značaja i važnosti u državi i društvu.prostornim kapacitetima (pragovima) posmatrane teritorije u dugoročno projektovanom vremenskom periodu. Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo izrađen je korišćenjem participativnog pristupa koji podrazumeva da se u proces uključe sve zainteresovane strane. socijalni. to znači da sve četiri komponente razvoja društva . Ona definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan. uticaje koji predstavljaju pretnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse. 1987. Drugačije rečeno. Strategija održivog razvoja je opšti strateški plan razvoja grada ili opštine koji daje smernice i podsticaje za budući razvoj. ekološki i institucionalni). uključuje i sve što osigurava da se sadržaj i mere ekonomskog i društvenog razvoja usklađuju sa ekološko . a odogovornost za implementaciju se povećava.1 Široko prihvaćeno mišljenje je proisteklo iz odgovora na pitanje: Šta je održivo za jednu zajednicu? Pre svega.ekonomska. Po jednoj definiciji. odnosno o čemu se može dogovarati i odlučivati u okviru postojećih političkih okolnosti.koje ujedno čine i oslonce održivog razvoja. čvrsto međusobno povezane i opskrbljene adekvatnom institucionalnom osnovom. ili značajno umanjuje. sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski. U praksi.razvoj. privatnog i NVO sektora) obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta donesenih odluka. sve što doprinosi društvenoj integraciji zajednice. kulturna i životna sredina . pristupa održivom razvoju je da on počiva na četiri stuba: – ekonomskom – socijalnom – kulturnom – životnoj sredini Održivi razvoj je moguć samo kada su sva četiri oslonca razvoja prisutna i podjednako važna. zatim sve što omogućava trajan ekonomski rast . međutim.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Uvod Ne postoji jedinstvena i opšteprihvaćena definicija pojma održivog razvoja. Postoji. socijalna. dugoročan. tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe“. Strategija je orijentisana na stvaranje održivog modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana. a istovremeno eliminiše. održivi razvoj je „razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti. Na kraju podrazumeva i sve ono što je političi prihvatljivo. saglasnost o potrebi uvođenja ovog koncepta i svest o razlozima njegovog nastanka. to je sve što je društveno prihvatljivo. Glavni rezultat pomenutog. Uključenjem šire zajednice (javnog. odnosno. široko prihvaćenog. ovaj pristup omogućava:  Širu bazu znanja koja omogućava donošenje kvalitetnijih odluka  Podršku za donesene odluke  Kolektivno vlasništvo nad problemima i rezultatima  Omogućava formiranje budućih partnerstava u implementaciji projekata U proces izrade Strategije održivog razvoja uključene su sve zainteresovane strane:  Predstavnici lokalne samouprave i komunalnih preduzeća  Javne institucije  Regionalne institucije  Finansijske institucije  Privatni sektor i investitori  Udruženja i nevladine organizacije 1 World Commission on Enviroment and Development. 5 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Implementaciju će sprovoditi koordinaciono telo. Koordinator je najčešće zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u okviru lokalne samouprave.000 stanovnika biraju maksimalno 15-20 članova. pre svega iz Opštinske uprave. godina. kultura. kao podrška koordinacionom telu. izvršen je izbor osoba koje su direktno učestvovale u izradi Strategije. stimulisati pozitivne promene u opštini. Regionalna agencija će dati predlog akcionog plana i učestvovaće u implementaciji. koji je koordinirao i pomagao čitav proces. Za organizaciju i delimično vođenje sastanaka Opštinskog foruma glavna I odgovorna osoba bio je lokalni koordinator. ali i iz ostalih sektora. infrastruktura. On je predstavljao sponu u radu između tima za strateško planiranje Regionalne agencije za ekonomski razvoj. obrazovanje. opet. definisan je u skladu sa kriterijumom o broju stanovnika: opštine do 12. Strateški dokument se odnosi na period 2010 . U tom vremenskom periodu će se. precizno definisanih indikatora. predložen od same lokalne samouprave. Predstavljaće krovni dokument za sve ostale usvojene sektorske strategije. Usvojen je princip da dokument treba da bude “živ” i da daje smernice za razvoj opštine u narednih pet godina.2015. generisanog. turizam. Odabrani članovi su predstavnici svih ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja: ekonomija preduzetništvo. sport. socijalna i zdravstvena politika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Pošto su identifikovane zainteresovane strane. tokom kog će se. radi optimalnog vođenja procesa. Lokalna samouprava je formalizovala čitav ovaj proces donošenjem pravnog akta o izboru članova u Opštinski forum / Radnu grupu / Partnerski forum za izradu Strategije u skladu sa opštinskim regulativama. Broj članova Opštinskog foruma. a nakon pet godina sama Stragija evaluirati i dati osnovu za izradu naredne. Telo će delovati na bazi usvojenog akcionog plana za implementaciju Strategije. prostorno planiranje i zaštita životne sredine. Opštinski forum su sačinjavali stručni pojedinci. uz pomoć nadležne regionalne institucije. poljoprivreda. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. meriti napredak na godišnjem nivou. i lokalne samouprave i članova Opštinskog foruma. zvanično oformljeno od strane lokalne samouprave. putem usvojene liste projekata. finansije. pomoću odgovarajućih. 6 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

2012) – Strategija za smanjenje siromaštva. navedenim u Nacionalnoj strategiji. Razvoj konkurentne tržišne privrede i uravnotežen ekonomski rast  Prioritet 3. a kako je jedan od glavnih preduslova za ulazak uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja. Dobijeni dokument predstavlja krovni dokument sa kojim treba da budu usklađene sve lokalne strategije održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije. vlasništvo nad procesom. odnosno Šumadijskog i Pomoravskog okruga. odnosno usvajanje Zakona o regionalnom razvoju. na odgovarajući način. Razvoj ljudskih resursa i povećanje zaposlenosti  Prioritet 4. Svi elementi razvoja moraju biti kompatibilni sa opšteprihvaćenim načelima razvoja. bazirana je na već utvrđenim prioritetnim pravcima razvoja preuzetim iz Nacionalnog strateškog dokumenta. U Nacionalnoj strategiji identifikovani su sledeći prioriteti:  Prioritet 1. koje je činilo 70 eksperata i desetak nevladinih organizacija. oceni i revidira na godišnjem nivou. Zaštita i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa Dakle. i kao takva ima ključnu ulogu u omogućavanju održivog razvoja. Tim koji je radio na izradi Nacionalne strategije bio je sastavljen od tri grupe. Četiri dokumenta. Članstvo u Evropskoj uniji  Prioritet 2. Celokupna Nacionalna strategija bazirana je na četiri osnovna nacionalna strateška dokumenta i 16 sektorskih strategija. samim tim je i odgovorna za izradu i implementaciju strateškog dokumenta. godine. Razvoj infrastrukture i ravnomeran regionalni razvoj  Prioritet 5. kroz sprovedene aktivnosti na lokalnom nivou. nakon tri godine participativnog procesa. generisanje reginalnih strategija održivog razvoja predstavlja sledeći korak. vizija i ciljevi strategije održivog razvoja opštine Lapovo moraju biti u saglasju sa prioritetima Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije gde će se. 7 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Strategija održivog razvoja opštine Lapovo je suštinski važan dokument koji je povezan i usaglašen sa nacionalnim/regionalnim strategijama. S obzirom da је lokalnа samouprava opštine Lapovo „menadžer“ svoje teritorije. neophodna je odgovarajuća zakonska regulativa. ali koji daje smernice za razvoj sektorskih strategija kao i precizne indikatore za detaljnije planove. Strategija održivog razvoja Republike Srbije usvojenа je u maju 2008. doprineti realizaciji definisanih prioriteta. već i u budućnosti. ključna za formulisanje Nacionalnog strateškog dokumenta bila su: – Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU (2005) – Nacrt Nacionalnog plana zaštite životne sredine – Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije (2006 . Prethodno navedena izjava ima veze sa celokupnom lokalnom strategijom koja. treba da proizvede merljive napretke za period od pet godina i da te napretke. Ključni momenat u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Lapovo je preuzimanje odgovornosti za sprovođenje procesa ili tzv. Aktualna regionalna strategija koja nosi naziv Integrativni plan društveno ekonomskog razvoja centralne Srbije. zadovoljavajući principe održivosti. Imajući u vidu Strategiju Republike Srbije usmerenu ka ulasku u Evropsku uniju. Na taj način je napravljena spona između nacionalnog i lokalnog nivoa. a opet je i u korelaciji sa prioritetima razvoja lokalnih strategija. Održive zajednice su one u kojima ljudi žele da žive ne samo trenutno. Most koji spaja dva prethodno navedena nivoa strateškog razmišljanja i delovanja (nacionalni i lokalni) jeste regionalni nivo. Da bi takav način razmišljanja bio i implementiran.

zahvaljujući upravo anketi i prisustvovanju sastancima Opštinskog foruma predstavnika svih zainteresovanih strana. predstavljali su ulazne elemente za rad fokus grupa u izradi Vizije opštine Lapovo. prikazan proces strateškog planiranja. osnovcima i srednjoškolcima opštine Lapovo postavljana su pitanja: Gde sebe vide za deset godina? Šta bi želeli da bude promenjeno? Koje su njihove ideje za pozitivnu promenu u lokalnoj zajednici? Rezultati obrađenih anketa učenika. slabostima. Na slici koja sledi vizuelno je. Naime. On predstavlja „ličnu kartu” opštine. Ona je transparentna. Prikupljeni podaci verodostojno odslikavaju trenutno stanje u opštini i služe kao input za formulisanje dokumenta Socio . Nakon što su izrađeni SWOT-ovi za svaku oblast. Proces izrade Strategije održivog razvoja po fazama i pratećim procesima Proces je započet temeljnim istraživanjem koje je obuhvatilo prikupljanje podataka iz ključnih oblasti socio-ekonomske realnosti opštine: – Osnovni geografski i istorijski podaci – Stanovništvo – Lokalna samouprava – Ljudski resursi i tržište rada – Ekonomija – Poljoprivreda – Infrastruktura – Turizam – Zdravstvena i socijalna zaštita – Obrazovanje – Kultura i sport – Informisanje. Preduslov za obavljanje narednih faza procesa je i primenjena strategija komunikacije sa lokalnom zajednicom koja je obezbedila medijsku podršku procesu. pretnjama i šansama za sve ključne sektore trenutne socioekonomske realnosti opštine. zajedno sa prioritetnim slabostima po sektorima. 8 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo proistekao je iz više sukcesivnih faza koje zajedno čine proces strateškog planiranja. koja predstavlja narednu fazu procesa strateškog planiranja. izrađene su matrice sa snagama. Vizija opštine Lapovo ima za zadatak da predstavi stavove celokupne zajednice o tome gde sebe vidi u narednih petnaest godina. odnosno profil lokalne zajednice. Svaka faza je predstavljala osnovu za obavljanje naredne.ekonomske analize. Ovaj dokument je kasnije korišćen kao adekvatna podloga za narednu fazu: Izradu sektorskih SWOT analiza.ekonomska analiza opštine. Kako participativni pristup obuhvata i anketiranje. vrši se njihovo bodovanje kako bi se izdvojile najkritičnije slabosti na koje će se posebno obratiti pažnja pri izradi vizije opštine Lapovo. koristeći istraživanja i podatke iz Socio . po fazama.

Tako formirana jezgra su se dalje dopunjavala dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. koji će se realizovati u periodu trajanja Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. odnosno predstavljaju buduća promenjena stanja koja su jasna i lako merljiva. realna i u skladu sa postavljenom Vizijom. sve do isteka vremenskog perioda trajanja Strategije. Svaki od utvrđenih prioriteta se dekomponuje na nekoliko segmenata. Na ovaj način je dobijena finalna lista projekata. radi kasnijeg lakšeg pribavljanja izvora finansiranja jer ovako definisani strateški ciljevi pomažu u kasnijem definisanju programa. stvorena je podloga za formiranje ključnih razvojnih prioriteta opštine. U istoj fazi je definisan veći broj operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. a opet vremenski ograničena. Oni su formulisani po SMART principu. Programi su veoma bitni jer su izrađeni u skladu sa postojećim budžetskim linijama lokalne samouprave i. Finalna faza jeste prikupljanje projektnih ideja koje razvijaju članovi tematskih grupa. kao takvi. Paralelno sa prethodno navedenim aktivnostima vezanim za izradu strateškog dokumenta opštine Lapovo. Dalji rad tematskih radnih grupa vezan je bio za izradu strateških ciljeva. olakšavaju pribavljanje izvora finansiranja. U ovoj fazi Opštinski forum je podeljen u tematske radne grupe okupljene oko svakog od prioriteta. u skladu sa svojim kompetencijama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Kada je jednom definisana Vizija opštine. Jednom urađeni indikatori održivosti. revidiraće se na godišnjem nivou. Ova faza je obuhvatila i finalno grupisanje srodnih projekata u programe. izrađuju se indikatori održivosti čija je svrha da izmere promene proistekle primenom akcionog plana za implementaciju Strategije održivog razvoja. 9 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Profil ili “lična karta” lokalne zajednice. izrada Strategije održivog razvoja opštine Lapovo bio je jedan kontinuiran proces sastavljen iz više sukcesivnih faza od kojih je svaka proisticala iz prethodne. čine i poglavlja ovog dokumenta: – Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo – Sektorske SWOT analize – Prioritetne slabosti – Vizija opštine Lapovo – Razvojni prioriteti – Strateški i operativni ciljevi – Pregled projekata i programa – Preporuke za realizaciju Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. koje ujedno. Proces strateškog planiranja je sačinjen od sledećih faza. Kroz izradu profila lokalne zajednice omogućeno je:  Pružanje podrške Opštinskom forumu u donošenju odluka o pravcima intervencije  Davanje pregleda nacionalnih i regionalnih društveno-ekonomskih pokazatelja putem kojeg se omogućava uspostavljanje okvira za izradu Strategije  Obezbeđivanje osnovnih informacija koje dozvoljavaju zajednici da meri šta se promenilo implementacijom Strategije  Podrška za izradu sektorskih SWOT analiza. Socio – ekonomska analiza opštine Lapovo Socio – ekonomska analiza Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo definiše stanje svih činilaca društveno-ekonomskog razvoja i kroz analizu daje pregled trendova tokom poslednjih pet godina. došlo se do krajnjeg cilja . Na taj način daje osnovu za definisanje prioriteta i ciljeva intervencije. sa jedne strane služi za predviđanje budućih promena.finalnog krovnog strateškog dokumenta. Prolazeći postupno kroz svaku. a sa druge omogućava uvid u faktore koji su doveli do trenutnog stanja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Faze procesa strateškog planiranja Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima. Faza izrade Socio-ekonomske analize opštine Lapovo obuhvatila je sledeće podfaze koje su dovele do finalizacije ovog segmenta strateškog dokumenta:  Definisanje strukture Socio-ekonomske analize  Podela odgovornosti unutar Opštinskog foruma  Prikupljanje podataka  Unos i obrada 10 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kako se ova analiza još može nazvati.

godine. godinu (Nacionalna služba za zapošljavanje. U njegovoj izradi korišćeni su podaci iz nacionalnih publikacija koje evidantiraju promene društveno-ekonomskih parametara jednu ili dve godine unazad. Narodna banka itd).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA  Formiranje nacrta Socio-ekonomske analize  Prezentacija nacrta Socio-ekonomske analize na sastanku Opštinskog foruma  Rvizija i dopuna  Formiranje finalne verzije Dokument Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo izrađen je 2008. u odnosu na posledenju posmatranu 2008. 11 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Republički zavod za statistiku.

.

SOCIO .EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO .

..

pokriven kvartarnim nanosima. najvećim delom. po veličini. Na teritoriji opštine Lapovo. pokriveni bagrdanski rased meridijanskog pravca. prolazi kroz središnji deo opštine. čini 2. Celokupna dužina granice opštine iznosi 40 km. opštinom Velika Plana. Najkarakteristični oblik Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 15 . Ovi rasedi imaju poseban značaj kod neotektonskih pokreta. severne. Opština Lapovo se nalazi na 107m nadmorske visine i leži u središnjem delu toka Velike Morave. istočne. Prosečna gustina naseljenosti iznosi 150 stanovnika po km2 . Reljef Za morfostrukturu opštine Lapovo od značaja je radijalno rasedna tektonika. koji se pruža zapadnim obodom aluvijalne ravni Velike Morave.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Osnovni geografski i istorijski podaci Geografija i topografija Opština Lapovo nalazi se u centralnom delu Republike Srbije. duž donjeg toka Lepenice. I po ovom parametru (broju stanovnika).228 stanovnika ili 2. veka u kojima se naselje pominje pod imenom Šavče. dok je udaljenost od Niša 129 km. O tome svedoči i okolnost da područje opštine Lapovo pripada zoni osmog stepena seizmičkog inteziteta. od Kragujevca 31 km. inicirajući prisustvo značajne dislokacije.severoistok. između njenih pritoka. Međutim. opština Lapovo se nalazi između 44°08'45" i 44°13'30" severne geografske širine i 21°01'20" i 21°09'30" istočne geografske dužine (po Griniču). odnosno prostor današnje aluvijalne ravni. Duž ovog raseda spušteno je istočno krilo. Sa ukupnom površinom od 5. reka Rače i Lepenice. na prelazu aluvijalne ravni ove reke u nisko pobrđe krajnjih izdanaka planine Rudnik. pravcem jugozapad . čini najmanju opštinu pomenutog okruga.8% celokupne populacije Šumadijskog okruga. Na teritoriji lapovske opštine ovaj rased preseca batočinski rased koji se pruža pravcem istok .3% ukupne površine Šumadijskog okruga. sprovedenom 2002. Sredinom 19. Regionalni. Udaljena je od Beograda 106 km. pruža se severnom stranom lapovske opštine. produženi. ovaj podatak nije dovoljno pouzdan. U celini je zastupljen reljef žive plastike.posle grada Kragujevca najveća je u Šumadijskom okrugu. Pokriveni markovački rased koji preseca bagrdanski u selu Markovac. predstavljajući. Preciznije. njegovu najmanju opštinu.522 ha. dok se sa zapadne strane graniči sa opštinom Rača. dolinom Rače. U sastav opštine Lapovo ulaze svega dva naselja: varošica Lapovo i istoimeno selo. On je. Znatno su pouzdaniji podaci iz doba nakon Kosovskog boja u kojima se naselje pominje pod nazivom Hlapova Poljana. opštinom Svilajnac. Prvi pisani tragovi o Lapovu potiču iz 12.zapad. veka naselje dobija današnje ime Lapovo. godine živi 8. Sama opština okružena je sa južne strane opštinom Batočina. izgrađen tektonskim i rečno . u severozapadnom delu Šumadijskog okruga kome administrativno pripada. po poslednjem zvaničnom popisu.denudacionim procesima.

omogućava gajenje raznovrsnih poljoprivrednih biljnih kultura. umnogome karakterišu niske. raspljoštene i blage kose i kosice. pak. među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. pre svega poljoprivredu. tako da na njenoj teritoriji nema visinskih masiva. duga 295 km. tragovi napuštenog korita nalaze se u potesu Krivaja i severno od potesa Dubova. pre svega zbog slabe izdašnosti izvora. Ovakva konfiguracija terena. danas o tome nema ni pomena. bliže ušću reke Lepenice. posle reke Jasenice. Površinske vode su od izuzetnog značaja za privredu opštine Lapovo. Iako postoje podaci da se na ovoj reci nekada obavljala plovidba. U novije vreme. najveće planine Šumadije i umnogome je okarakterisano niskim.99 m3/s. Podzemne vode su od velikog značaja za opštinu Lapovo. Idući nizvodno ka Lapovu. Južni kraj naselja je na izlazu reke Lepenice u velikomoravsku ravnicu . Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 16 . debljina ovog sloja se povećava.ispred ušća reke Lepenice u Veliku Moravu. Planine Opština Lapovo smeštena je na aluvijalnim ravnima Velike Morave. u predelu Bagrdan Lapovo. na 107m prosečne nadmorske visine. prosečne visine 105 m. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. najveća pritoka Velike Morave. njen prosečan godišnji proticaj kod vodomerne stanice Rogot. može zahvatiti od 200 do 240 l/s vode.Lapovo vodonosni sloj ima najveću dubinu. dužinom od 5 km. Lepenica je. Duž novoformiranog. gde je zaostala veća mrtvaja. sa obe strane ranijeg korita reke Lepenice koje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza reljefa koji pripada lapovskoj opštini je deo doline Velike Morave i njenih pritoka. Lepenica se ubraja u reke siromašne vodom. iznosi oko 7 km. uz prisustvo ostalih faktora. na teritoriji opštine Lapovo. reka Lepenice i Rače. Ukupna dužina ove reke na teritoriji opštine Lapovo iznosi 12 km.600 m3/s i minimalnom od 26 m3/s. regulisanim tokom ova reka protiče kroz jugoistočni deo opštine Lapovo. Niski deo opštine Lapovo je u aluvijalnoj ravni. Predstavlja tipičnu ravničarsku reku koja nema ustaljeno korito. U gornjem delu rejona Brzan . Već smo napomenuli da se opština Lapovo nalazi na desnoj strani središnjeg toka Velike Morave. Na teritoriji opštine zastupljene su podzemne i površinske vode. zahvata istočni deo opštine. između njenih pritoka. Inundaciona ravan Velike Morave. Sliv Velike Morave čini 41. zajedno sa svojim prirodnim nastavkom Južnom Moravom. Prema nekim starijim podacima. U njenoj inundacionoj ravni. širine 3 . vegetacija i delovanje stanovništva. njenih pritoka. Značajan deo teritorije opštine izgrađen je od rečnih nanosa koji su prepoznatljivi kao bogati kolektori sa odličnim mogućnostima eksploatacije podzemnih voda.4 km. Vode Na raznovrsnost hidroloških karakteristika opštine Lapovo uticali su reljef. Lepenice i Rače. klima. iznosio je 1. Velika Morava. dostižući vrednost od 6 do 8 m. nedaleko od opštine Lapovo i ušća u Veliku Moravu. iznosi 19 m. Svojim donjim.5% površine Republike Srbije. Ovaj aluvijon između Bagrdana i Lapova različite je debljine. Lepenice i Rače. 4 . Stoga su vršena ispitivanja ustanovila da se iz kaptaža u aluvijalnoj ravni Velike Morave.5 m. neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. ova reka je ispravljena presecanjem meandre tako da sada njena dužina. ograničava naselje od lepeničko-moravske inundacione ravni. Najveća utvrđena mogućnost aluvijona. Lapovsko nisko podbrđe. Uticaj čoveka na promene fizičko-geografskog procesa u dolini i slivu Velike Morave doveo je do eksternog režima koji se ogleda u maksimalnom proticaju od 2. najveća je reka Republike Srbije. kao krajnji izdanak planine Rudnik. Lapovsko nisko pobrđe predstavlja krajnji izdanak Rudnika. raspljoštenim i blagim kosama i kosicama među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge.

Srednja višegodišnja količina padavina iznosi 641. godine). godine) do 906. Važno je spomenuti da je najhladnija bila 1976. Prema podacima koji se odnose na razdoblje 1961 . To uslovljava dugo trajanje vegetacionog perioda. Srednje godišnje vrednosti atmosferskog pritiska se kreću u intervalu od 1000 do 1004 mb. a najtopliji je juli (srednja mesečna temperatura je 20. u udubljenjima nastalim nakon eksploatacija peska i šljunka. Srednje godišnje količine padavina kreću se u intervalu od 461. najmanja tokom februara. odnosno 5.6mm.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Rača je reka koja teče severnim delom opštine Lapovo dužinom od 7 km i čini prirodnu granicu opštine. Liparski.prosečna vlažnost 83. srednji proticaj reke Rače iznosio je 1. Najniže sume trajanja sunčevog sjaja javljaju se u decembru (srednja vrednost za decembar iznosi 56.6 h/dan Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 17 . Najhladniji mesec je januar (prosečna temperatura iznosi 0. U pomenutom posmatranom periodu. Srednja višegodišnja temperatura vazduha iznosi 10.8mm (registrovane 1970. – Najhladniji mesec januar . godona sa srednjom temperaturom od 12.prosečna temperatura 0. dok je tokom avgusta najvedrije. opštinu Lapovo odlikuje umereno-kontinentalna klima relativno hladne zime. Srednja višegodišnja vrednost iznosi 1002 mb U daljem tekstu izneti su podaci koji se odnose na klimatske parametre opštine Lapovo. presušuje.7 časova godišnje). Ova reka ima ekstremni režim i može se reći da pripada povremenim vodotocima jer za vreme sušnih godina.8°C. Veće od njih nalazi se nedaleko od ranžirne železničke stanice. Grabovački. godine). a najtoplija 2000.80 – Broj dana pod snegom .13) – Najviše padavina u junu . kako beleži meteorološka stanica Ćuprija čije se delatnosti odnose i na opštinu Lapovo.7°C). Godišnje sume trajanja sunčevog sjaja (insolacije). jeseni neznatno toplije od proleća i umereno topla leta. Postoje dva ovakva jezera. ali da su u aluvijalnim ravnima Velike Morave i Lepenice nastala jezera.8°C. marta i januara. uočeno je da u decembru mesecu nebo najviše biva pokriveno oblacima. Tokom posmatranog perioda 1961 – 2000. Klima Sa stanovišta klimatskih karakteristika. godine.36 (najviše ih je u januaru . Pored navedenih vodotokova.prosek 36 l/m2 – Prosečan broj sunčanih sati . godina.2% – Najsušniji mesec april .67 časova dnevno.5.8 mm (registrovane 1982. oko 8.prosečna temperatura 22.5 m3/s.1°C – Prosečna godišnja temperatura 11. Najveća količina padavina je tokom juna i maja.2000.prosek 85 l/m2 – Najmanje padavina u februaru . dok je najtopliji bio avgust 1992. dok su najviše vrednosti karakteristične za letnji period . Slatinski.4°C – Najtopliji mesec jul .prosečno 293. Kazanski. od značaja za hidrološke karakteristike lapovskog kraja su i manji vodotoci: Kusi.4°C). godina. a manje kod varošice Lapovo. godine). Srednja suma za datu stanicu iznosi 2070 časova tokom jedne godine.5 meseci. Sipićki i Žujevački potok.4°C – Najvlažniji mesec decembar . Period sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 5°C traje dosta dugo: počinje u prvoj polovini marta. a završava krajem novembra.4°C. do 2454 časova (2000.prosečna vlažnost 68. godina kada je srednja godišnja temperatura iznosila 9. tokom leta. najhladniji mesec bio je januar 1963. Prema ranijim ispitivanjima. srednja godišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha iznosila je 75%.5 časova za juli mesec.2% – Prosečne godišnje padavine 642 l/m2 – Broj dana sa jako niskom temperaturom (ispod nule) . Na kraju ovog dela u kojem su predstavljene hidrološke karakteristike lapovske opštine treba istaći da na njenoj teritoriji nema veštačkih akumulacija. kreću se u intervalu od 1820 časova (1978.

spaja Lapovo sa Ibarskom magistralom. Udaljenost od grada Kragujevca iznosi 31 km. od grada Niša 129 km. Istorijski podaci Arheološki nalazi na teritoriji opštine Lapovo i njenoj okolini ukazuju na mogućnost bitisanja praistorijskog čoveka na tim prostorima. pored Lapova obeležena su naselja Batočina i Crni Kao. U najstarijem sačuvanom turskom katastarskom popisu Smederevskog sandžaka. Savremeni asfaltni put i železnička pruga koji vode dolinom reke Lepenice. Pored ovog. odnosno drumske komunikacije. o kojem svedoče ostaci zgrada i zidova. godine pominje se.Atina u dužini od 8. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 18 . kao i u obliku međunarodne železničke pruge Beograd Skoplje . povezuju opštinu Lapovo sa gradom Kragujevcem i opštinom Kraljevo. od opštine Svilajnac 10 km. na mestu nekadašnjeg rimskog naselja. preko susednog Markovca. Najstariji tragovi naselja pronađeni su na prostoru između ranžirne i putničke železničke stanice. Danas se javlja u vidu modernog autoputa E-75 u dužini od 8. godine kao selo pod imenom Žabare ili Žabarci. pak. postojalo je i srednjovekovno naselje koje knez Lazar spominje u Povelji iz 1381. Jasenice. godine kojom manastiru Ravanici dodeljuje određene oblasti. Selo je.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Geostrateški položaj Opština Lapovo smeštena je na mestu gde se od tzv. Kubršnice i Peštana vodi magistralni put Markovac . na kosi Šavac.5 km i sa železničkim čvorom upravo na teritoriji opštine. opština Lapovo je svilajnačkim putem povezana sa Resavom. Dolinom reka Rače. U ranom srednjem veku. Lapovo je označeno kao naselje bronzanog doba. Na drugoj strani. pružajući se pravcem sever . Navedenim prirodnim pravcima vode vrlo značajne komunikacije – uzdužna. osnovano je rimsko naselje na lokalitetu Šavac. od opštine Rača 12 km.7 km na teritoriji lapovske opštine. važne saobraćajnice predstavljaju transverzalni komunikacioni pravci dolinama Lepenice i Rače. neposredno blizu mesta gde je postojalo pomenuto praistorijsko naselje. ukazuju da opština Lapovo ima izuzetno povoljan geostarteški položaj koji se ogleda u dobroj povezanosti sa ostalim delovima Republike Srbije.Natalinci . prema istoku. U antičko doba. Lapovo se prvi put pominje 1476. od grada Beograda 106 km. Na ovoj karti. O tom naselju svedočili su ostaci crkve na Klenovcu i staro groblje kod Samarne. železničko-drumska udvojena Balkanska magistrala kao i lepenička i račanska transverzala u obliku železničko-drumske.Rača . od opštine Jagodina 29 km.jug. Velikomoravskog puta meridijanskog pravca (S–J) odvajaju uporednički putevi. nekada locirano južno od današnjeg naselja. Te zidine su se protezale na naseobinskom prostoru današnjeg naselja i preko železničke pruge. Pored ovih. Obe ove saobraćajnice vode središnjim delom opštine Lapovo. Iz ovih sačuvanih podataka zaključujemo da je Lapovo naselje srednjovekovnog porekla. Na kraju navodimo i udaljenosti oštine Lapovo od susednih opština i većih gradova u Republici Srbiji. U Povelji knjeginje Milice iz 1395.Topola Aranđelovac . uz blizinu toka Velike Morave. Postojeće saobraćajnice. između ostalih i selo Šavče. od opštine Velika Plana 21 km. dobro vojvode Mihajla u Hlapovoj Poljani (Lapovo). od davnina je imala veliki značaj. svedoči dokument. postojalo je srpsko srednjovekovno naselje na potesima Klenovac i Samarna. dolinama reka Lepenice i Rače. idući severno od antičkog naselja.Lazarevac koji. od opštine Kraljevo 82 km. Na karti praistorijskih nalazišta centralne Srbije. Prva od navedenih komunikacija koja se pruža dolinom Velike Morave.

prema izvesnim spisima. uništavanjem šuma i delovanjem atmosferskih pojava. pokriva 30% površine pomenute teritorije. Ovo zemljište. računajući od površine do matičnog supstrata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza bilo smešteno ukraj Carigradskog druma. pri čemu je razvijenost aktivnog horizonta od 30 do 50 cm. Sredinom 18. uočavamo da preovlađuju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. Iako ima relativno plitku izdan. uglavnom bogatih humusom. veka). Sa morfološkog aspekta. Aluvijalna smonica. Nakon oslobađenja od Turaka otpočinje veoma brzi razvoj naselja Lapovo. Ona predstavlja sekundarni tip zemljišta lapovskog atara. primene đubriva do navodnjavanja. u tešku ilovaču. mogu postići visoki prinosi. a ilovastog je i glinovitog mehaničkog sastava. Mogućnost aktivnog sloja je 130 cm i kod pojedinih lokacija sadržaj humusa može značajno varirati. Debljina aluvijuma iznosi 2 m. pre svega zahvaljujući njegovom izuzetno povoljnom geostrateškom položaju. Mogućnosti ovog zemljišta kreću se od 70 do 130 cm. počev od dubokog oranja. a potom u današnji Donji kraj. ovoga puta pod sadašnjim imenom Lapovo. prelazi u sivu. Nastala su taloženjem rečnog materijala nakon izlivanja reka Velike Morave. pogodno za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura. Aluvijalna tla spadaju u grupu plodnih zemljišta. kreće se od 85 do 185 cm. između sela Markovca i Batočine. rasprostranjeno je duž obala Velike Morave i Lepenice.stočarima. da bi 1896. a na pojedinim lokacijama je i veća. naselje Lapovo je brojalo 23 srpske kuće i jedan turski konak na drumu. dopušta primenu agrotehničkih mera. Boja humusnog horizonta prave gajnjače najčešće je smeđa. Mogućnosti ovog zemljišta. uz redovnu primenu agro-tehničkih mera i šireg navodnjavanja. moravski aluvijum koji spada u grupu lake ilovače. Sadržaj humusa u ovom zemljištu kreće se od 3 do 4%. uz odgovarajuću primenu agro-tehničkih mera. godine i u Šumekovu kartu. jer je rastresito po površini. usled poplava. razlikuje se od lepeničkog koji se može svrstati u ilovaču. odnosno u potestu Ključ. godine kao selo naseljeno vlasima . a najčešće varira od 100 do 140 cm. bogato humusom. Prema zapisima austrijskog špijuna Mitesera (kraj 18. Ovo zemljište se na teritoriji lapovskog atara javlja u dva oblika: aluvijumi i aluvijalne smonice. naselje Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu. Gajnjača u opodzoljavanju predstavlja zemljište sa lošijim osobinama u odnosu na pravu gajnjaču. na teritoriji današnje opštine Lapovo. Najčešće je smeđe boje koja. Smatra se da je ovo zemljište. Aluvijalna zemljišta pokrivaju preostalih 55% lapovskog atara i to njegov središnji i istočni deo. godine kraljevim Ukazom bilo proglašeno za varošicu. veka naselje Lapovo se. a nastala je od smonice. premešta iz potesa Ključ u potes Kace. na većim dubinama. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 19 . veka). Gajnjača je tip zemljišta koji pokriva 45% lapovskog atara. prostirući se na oko 25% lapovskog atara. a na većim dubinama. u njegovom Donjem kraju. pogodno za ratarsku proizvodnju. Aluvijum predstavlja duboko. veka Lapovo je uneto u kartu Hominovih naslednika pod imenom Lupova. Spajanjem Donjeg i Gornjeg kraja nastalo je današnje naselje. Lepenice i Rače. a 1788. tzv. Ovo zemljište spada u grupu srednje dubokog i dubokog. Selo Lapovo se prvi put pominje u turskim spisima pod imenom Lipova 1516. Prirodne karakteristike Posmatrajući pedološki sastav zemljišta opštine Lapovo. Na teritoriji lapovskog atara javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. godine u naselju sagrađena crkva. rastresito zemljište. Sredinom 18. Može se reći da ima visoku poljoprivrednu vrednost i da se. Tako je 1826. Nakon osnivanja Donjeg kraja. stanovništvo iz okoline Miljkovog manastira seli se u današnji Gornji kraj. tip zemljišta koji je zastupljen u središnjem delu lapovskog atara i duž obala reke Rače. Tokom austrijske okupacije severne Srbije (prva polovina 18. Ovakvo zemljište je lako obradivo.

ranije korišćenog za građevinski materijal i ležišta arhitektonskog (ukrasnog) kamena. opštinski majdan kamena. klen i cer. Neplodno Svrhe 0 0 0 0 0 0 Zauzeća 0 0 0 Izvor: Srbijašume Rude Aluvijalni nanosi Velike Morave sadrže ogromne rezerve šljunka i peska koji se. u potesu Gvozdenjak. Na podvodnim terenima pored reka. u prvom redu kvalitetni šljunkovi eksploatisani iz aluvijalnih naslaga Velike Morave. 1 Minerali. u graničnom području opština Lapovo i Svilajnac. Glavni predstavnici šumskog pokrivača su lišćari: bagrem. u susednom meandru na lokalitetu Vrbak. sportsko-rekreativnog centra.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Šume Šumske površine zahvataju blizu 400 ha ukupne površine opštine. Perspektivne sirovine koje bi trebalo istražiti su ležišta krečnjaka. Do sada otkrivene najznačajnije pojave nemetaličnih mineralnih sirovina na terenima opštine Lapovo su one koje mogu biti „privedene” u ležišta građevinskog materijala. geotermalne vode i drugi potencijalni resursi Projektom Detaljna hidrogeološka i geofizička istraživanja na području opštine Lapovo u cilju utvrđivanja i korišćenja termomineralnih voda i hidrogeotermalne energije koji je sprovela opština Lapovo u saradnji sa preduzećem Tehnoing iz Beograda. Šumsko Svega Šume Kultura zem.32% i MgO=2. Na teritoriji Lapova ima nekoliko većih šljunkara. utvrđeno je da na teritoriji opštine postoje dovoljne količine podzemnih termomineralnih voda za potrebe banjskog turizma. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 20 . P2=3-6. Ležišta šljunka se eksploatišu iz doline i korita Velike Morave istočno od Lapova. CaO=2. juvelirni kamen i dr). kao i hidrogeotermalne energije za eventualno zagrevanje privrednih i stambenih subjekata. eksploatišu iz njenog priobalnog pojasa. mineralne.85%. Uzvodno. zastupljeni su i drugi lišćari: bela vrba. Svega Državno Privatno Ukupno 0 374 374 Šume i šumsko zemljište Šum. nekada je eksploatisan manji. Tehnoing Beograd. nalazi se drugo ležišta šljunka. crvena vrba i topola. za građevinske potrebe. Hemijski satav kvarca izgleda ovako: SiO2=87. U zapadnom delu teritorije opštine. Aluvijalni sedimenti Velike Morave su potencijalni nosioci rasipnih ležišta korisnih minerala koji mogu da imaju primenu u raznim granama industrije i zanatstva (industrijska sirovina. iz sprudova sedimenata korita oko velikih meandara reke (meanadar Lapovski ključ pripada opštini Lapovo).58%.54%. Pored toga. potvrđena je mogućnost eksploatisanja termomineralne i mineralne vode radi flaširanja iste. 1 Projekat: Resursi nemetaličnih sirovina na području opštine Lapovo. brest. tzv. U tabeli koja sledi data je struktura šuma na teritoriji opštine (u ha). 0 374 374 0 374 374 0 0 0 0 0 0 Svega 0 0 0 Ostalo zemljište Za ost. U sledećim tabelama dati su rezultati koji se odnose na posmatrane bušotine tokom navedenog projekta.

na rastojanju od 10 km.0-420m) Srednji miocen (420-530m) Donji miocen (530-620m) Rased na dubini 630-660m Oligomiocen (660-830) Paleoreljef na dubini 850m Krajnja dubina 700m pijaća voda 270-350m. neprijatnim mirisima. navedenoj u podacima Prostornog plana Republike Srbije (PPRS). vodu i zemljište. 55°C termalna voda 580-620m. 65°C temperature veće od 65°C temperature veće od 75°C predložena dubina 590m Bušotina La-3 Gornji miocen + kvartar (0.55°C temperature veće od 60°C na dubini 540m. termalne vode 440-470m 45°C termalna voda 495-515m. Potencijalni negativni efekti koji bi mogli nastati ukoliko se ne primeni savremeni način planiranja prostora sa ekološkog i aspekta zaštite životne sredine. Ne postoje lokaliteti na kojima je prekoračena granica zagađenja toksičnim materijama i štetnim energijama. temperature od 55°C . 45°C -50°C termalna voda 530-560m. ispoljili bi se na celokupnu ekosistemsku ravnotežu i pojedinačne elemente: vazduh. Lapovo pripada trećoj kategoriji. 50°C .60°C predložena dubina 540m Bušotina La-2 Gornji miocen (0. komunalnim otpadom i saobraćajem. U ovoj grupi su okoline lokaliteta druge kategorije.0-550m) Srednji miocen (550-650m) Rased na dubini 650-660m Oligomiocen (700-900) Krajnja dubina 720m pijaća voda 220-330m. termalne vode 240-430m 45°C termalna voda 430-475m. 70°C temperature veće od 65°C temperature veće od 60°C temperature veće od 70°C predložena dubina 650m Bušotina La-4 Gornji miocen + kvartar (0. srednjih zagađivača (u koje spadaju i koridori auto-puta) i malih zagađivača. 55°C temperature veće od 75°C temperature veće od 75°C predložena dubina 660m Životna sredina Prema kategorizaciji lokaliteta (na osnovu vrste i količine zagađivača). 40°C termalna voda 475-530m. termalne vode 510-530m 45°C termalna voda 560-580m. termalne vode 550-580m 45°C termalna voda 610-640m. u pravcu dominantnog vetra: velikih zagađivača.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Bušotina La-1 Gornji miocen (0.0-500m) Srednji miocen (500-600m) Donji miocen (600-680m) Rased na dubini 680-700m Paleoreljef na dubini 730m Krajnja dubina 730m pijaća voda 350-390m.0-430m) Srednji miocen (430-530m) Donji miocen (530-560m) Rased na dubini 560-580m Paleoreljef na dubini 620-640m Krajnja dubina 620m pijaća voda 150-240m. ali je uočen problem ugrožavanja prostora bukom. 55°C termalna voda 630-660m. industrijskim. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 21 .

Velike površine plodnog zemljišta promeniće namenu i biti pretvorene u građevinsko. procena stanja njegovog kvalteta može se prikazati na osnovu prisutnih emitenata zagađujućih materija. Takođe. dok kroz samo naselje protiču Kazanski i Liparski potok. neadekvatno deponovanovanog otpada. centralni deo naselja priključen na kišnu kanalizaciju. generalno. strujanje vazduha i sl). samo je najuži. tako da se i atmosferske otpadne vode javljaju kao uzročnici zagađenja voda na teritoriji opštine. ispoljava se na različitim stepenima organizacije sistema. i veliki broj neadekvatnih septičkih jama. Rača. Voda Na teritoriji opštine Lapovo postoje značajni vodotokovi: Velika Morava. Kako je tendencija razvoja Lapova usmerena ka razvoju industrijskih zona. zatim magistralna. Imajući u vidu zone auto-puta. Zemljište Industrijski razvoj Lapova umnogome će uticati na degradaciju zemljišta. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 22 . železnička pruga Lapovo . Od potencijalnih zagađivača vazduha na području Lapova. kvalitet vazduha neposredno je zavistan od klimatskih odlika i vremenskih prilika (padavine. lociranih na bilo kom području. Takođe. s druge strane) i otpadne vode sa ranžirne i dezinfekcione stanice koje se. dominira kao značajna nus pojava. na ovom području se nalazi i izvorište vodosnabdevanja “Garevina”. aktuelna na globalnom nivou. Teritorijom Lapova prolazi deonica auto-puta Beograd . Pozitivna aktivnost tumačena i kao jedna od mera preduzetih zarad poboljšanja kvaliteta vazduha je gasifikacija opštine koji se već sprovodi. Tokom intenzivne urbanizacije. a na ovoj teritoriji je lociran i železnički čvor Lapovo. neprečišćene. kapaciteata na teritoriji opštine i bliže okoline. železnice. neophodan je kontinuirani monitoring (nekoliko godina) velikog broja parametara koji utiču na kvalitet vazduha. usled trajnih. ireverzibilnih promena koje nastaju nakon prevođenja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Vazduh Problematika aerozagađenja. dvokolosečna pruga međunarodnog karaktera Beograd Niš. Ovakvi sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. može se reći da postoje zagađivači koji narušavaju kvalitet površinskih i podzemnih voda. prate sam razvoj industrijskih zona. obradivih poljoprivrednih površina.Kragujevac. Naglašeno saobraćajno opterećenje infrastrukturnih sistema znatno utiče na kvalitet vazduha. jedna od mera zaštite voda bila bi izgradnja sistema za predtretmane (u okviru proizvodnih pogona) i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na kvalitet zemljišta utiču svi faktori koji se odnose na kvalitet voda. Medj' glavnim uzročnicima zagađenja površinskih i podzemnih voda na teritoriji opštine izdvajaju se komunalne i industrijske otpadne vode (nepostojanje kanalizacionog sistema s jedne. Pored toga. Kako bi se dobili ralevantni pokazatelji stanja aerozagađenosti nekog područja. posebno na područjima koja su u direktnom kontaktu sa saobraćajnim tokovima. pre svega treba izdvojiti drumski i železnički saobraćaj kao i individualna ložišta. Lepenica. njihovog razmeštaja.Niš (Е-75). odvode do starog korita Lepenice i tu ispuštaju. S obzirom da stalni monitoringa kvaliteta vazduha nije uspostavljen.

64 65 . 2002. odnosno 8.29 30 . pre svega onim u okruženju. izražena u procentima. bitna komponenta demografskog procesa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Stanovništvo Nakon uvida u podatke koji se odnose na poslednja tri zvanična popisa stanovništva. Popis 1991.44 45 . može se konstatovati neprekidan pad broja stanovnika opštine Lapovo. i 49. Na ovakav demografski balans uticala je i prirodna depopulacija kao druga. 532 583 705 861 731 553 591 753 805 706 372 401 496 449 320 283 15 9156 1981.74 75 i više nepoznato Ukupno 1971. Vidljivo je variranje broja stanovnika do 20. Popis 1981. godine. Poslednji zvanični popis stanovništva iz 2002. godine.14 15 . godine starosti. Starosna strukutura stanovništva Struktura stanovništva opštine Lapovo prema starosti formirana je direktnim dejstvom fertiliteta. odnosno nataliteta. svedoči da je opština Lapovo brojala 8.34 35 . Na strukturu stanovništva prema starosti uticali su smrtnost u manjoj. najveći broj stanovnika je starosti između 40. u znatno većoj meri.19 20 . Popis 1991. može se uočiti veća brojnost ženske populacije svake popisne godine. a 14 % manje u odnosu na popis iz 1991.4% brojnija u odnosu na mušku. u najvećoj meri. Opština Lapovo spada u grupu malih opština te je uočljiva migracija stanovništva ka većim privrednim centrima. Prema podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. 10000 9500 9000 8500 8000 7500 Popis 1971.4% ukupne populacije opštine. manja. dok je ostalih godina. ženska populacije je 6. godine.59 60 . 611 626 548 584 723 850 757 526 620 695 822 682 337 344 399 496 11 9631 1991. uslovljen sekularnim padom nataliteta.49 50 .54 55 . Popis 2002. 8228 9156 9631 9480 Izvor: Republički zavod za statistiku Struktura stanovnika Polna struktura stanovništva Posmatrajući polnu strukturu stanovnika (prema podacima pruzetim iz poslednja četiri zvanična popisa). dominacija. Popis 2002. Popis 1981. Popis 0-4 5-9 10 . Izvor: Republički zavod za statistiku 6000 5000 4849 4782 3000 2000 1000 0 m ž m ž m ž 3978 m Popis 1971.69 70 . odnosno migracije mlađeg stanovništva.39 40 .24 25 . 319 429 521 499 559 494 485 499 628 694 592 424 469 503 530 544 39 8228 Izvor: Republički zavod za statistiku 4250 ž 4000 4491 4665 4649 4831 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 23 . 543 577 607 596 549 562 701 821 715 503 562 628 723 564 275 451 103 9480 2002.228 stanovnika 11% manje u odnosu na popis sproveden 1971. godine (694). a proces starenja je. godine.

2% ukupne populacije opštine. Gustina naseljenosti opštine je 149.84 Izvor: Republički zavod za statistiku Statistički podaci pokazuju tendenciju opadanja brojnosti svih posmatranih grupacija stanovništva tokom poslednjeg popisnog perioda. Prema podacima koji se odnose na isti popisni interval. Ispod 7 god. 767 488 7 .6% posmatrane populacije bez osnovnog obrazovanja. uočava se smanjenje radno aktivnog stanovništva za 3. 123 77 46 139 74 65 Izvor: Republički zavod za statistiku U obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina uočava se da najbrojniju grupaciju čine osobe sa srednjim obrazovanjem (42.6%. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 24 . u obema grupama. Seosku sredinu prati depopulacija usled prestanka biološkog obnavljanja. 4-7 razr.2%). Urbano stanovnistvo živi u varoši Lapovo i čini 90. Na osnovu ovih podataka. Stanovništvo starije 15 i više godina prema polu i školskoj spremi. obraz. izuzev grupacije stanovništva starijeg od 60 godina. uočava se dominantnost ženske populacije u grupacijama sa nižim obrazovanjem. Osnovno Srednje Ukupno školske osnovne osnovne obraz. Samo osnovno obrazovanje ima 24%. da se uočiti dominacija urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine Lapovo. čini preko 77% posmatrane populacije.2% Izvor: Republički zavod za statistiku Na osnovu podataka preuzetih iz popisa stanovništva sprovedenog 2002.7 61. spreme škole škole Ukupno Muško Žensko 6959 3367 3592 287 66 221 208 47 161 1360 520 840 1670 736 934 2937 1721 1216 Više obraz. 1991. dok je 26. Ovaj pad se posebno uočava u broju maloletnog stanovništva uzrasta do 15 godina čija je brojnost smanjena za 26.5%. po popisu 2002. ali i migracija stanovništva prema urbanim i područjima atraktivnijim za život i rad. dok u selu Lapovo živi 806 stanovnika 9.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Odnos urbanog i ruralnog stanovništva 9. 235 126 109 Visoko Nepozn. odnosno bez školske spreme ili sa završenih 3 razreda osnovne škole. Ženska populacija. Bez 1-3 razr. 2002. obraz.14 960 781 15–27 1467 1360 60 i više 2013 2046 Radno Radno sposobno Žensko muško žensko (15-49) sposobno svega (%) (15-64) (15-59) 5279 5088 2840 2685 2439 2403 2164 1885 55. godine.8%.6 st/km2 Osnovni kontigenti stanovništva Broj stan.8% Urbano stanovništvo Ruralno stanovništvo 90.

dok ostatak čine nezaposlena lica koja traže posao ili.9% obavlja neko zanimanje. osnovne škole Osnovno obrazovanje ` Srednje obrazovanje 42.1% 3.6 17.2 15. a broj stanova za 4%.8 -6.2‰.2% 24.3 Prirodni priraštaj broj -62 -71 -51 -71 -60 -81 -53 Brakovi razvedeni 5 30 12 11 8 15 16 na 1000 zaključeni stanovnika -6. 2005.21 članom. U odnosu na prethodni popis. po popisu 2002. broj domaćinstava je veći 2.4 -10.7 16.4% 2.7 -7.567 domaćinstava sa prosečno 3.7 17.5 9. da bi najnižu dostigao 2004. 2000. 2002. pak. do 1 god. broj aktivnih stanovnika opštine Lapovo je 3. 2004. Domaćinstva prema broju članova Domaćinstva Ukupno prosečan br.7 -7. godine.0% Više obrazovanje Visoko obrazovanje Nepoznato Izvor: Republički zavod za statistiku Stanovništvo prema aktivnosti.7 8. Živorođeni broj 89 76 78 73 74 60 76 na 1000 stanovnika 9.21 102. 2003. 3003 21 Izvor: Republički zavod za statistiku 3493 2642 Prema zvaničnom popisu iz 2002.7 46 37 47 38 46 40 34 Izvor: Republički zavod za statistiku Prirodni priraštaj opštine Lapovo varirao je tokom posmatranog perioda.0% Bez školske spreme 19.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 1.2 -6.4 9.5% ukupne populacije opštine.493.7%. godine -10.4 16. Lica sa ličnim prihodom 1711 Na raduIzdržavano stanovništvo boravku u inost.8% 3. Izdržavano stanovništvo čini 36.6 broj 151 147 129 144 134 141 129 Umrli na 1000 stanov. lica koja su privremeno prekinula svoja zanimanja.7 3119 222068 104 Izvor: Republički zavod za statistiku Prema poslednjem zvaničnom popisu opština Lapovo je imala 2. Broj živorođenih na 100 stanovnika 2006. 48. Vitalni događaji God. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 25 . 16.0% 4.5% 1-3 razr. dostigao je nivo iz 2001. 2006.5 9 9. godine.2 7. čl. imajući uvek negativnu vrednost. Ovakve vrednosti prirodnog priraštaju su jedan od glavnih razloga umanjenja populacije opštine. Aktivno stanovništvo ukupno Obavlja zanim. 2002/1991 Ukupno Stanovi Površina m 2 2002/1991 2567 3. 2001.7 16.2 -8. osnovne škole 4-7 razr. Od ovog broja.

najzastupljenija religija u opštini Lapovo je pravoslavno hrišćanstvo (98. Ostalo 29 ateisti Islam Ostali 1 Romi Srbi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 26 .98.33%.0. Među nacionalnim manjinama prednjače Romi .6%).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Etnička pripadnost stanovništva Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u opštini Lapovo najbrojniji su Srbi . Neopredeljeni Nacionalnost Makedonci Nepoznato 28 Muslimani Crnogorci Hrvati Broj 8118 8 18 - 27 - 18 Izvor: Republički zavod za statistiku Religija Pro-orjentalna kutura Pravoslavci Protestanti Nepoznato 51 Neodlučni Katolici Religija Broj 1 2 8117 0 0 2 26 Izvor: Republički zavod za statistiku Shodno nacionalnoj strukturi stanovništva.6%.

ustanove i organizacije. rešava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 27 . daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu. ima isključivo pravo predlaganja akta o javnom zaduživanju opštine. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana. bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i na predlog predsednika opštine bira Opštinsko veće. ustanova. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave. Statutom opštine Lapovo i drugim zakonskim aktima i odlukama Skupštine opštine Lapovo. pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. predsednik opštine i Opštinsko veće. grba i drugog obeležja opštine. predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština. kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih. usvaja akt o javnom zaduživanju opštine. preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. na predlog predsednika opštine. na predlog predsednika opštine. Skupština opštine je predstavnički organ kojeg čine odbornici. Opštinsko veće: utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom Zakonu pripadaju. odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom. organi lokalne samouprave opštine Lapovo su Skupština opštine. U skladu sa Zakonom. stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike. Opštinska uprava: priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine. kao i omogućavanje ostvarivanja prava građana. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine. Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. naredbodavac je za izvršenje budžeta. donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta. komunalna javna preduzeća. Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine. Predsednik opštine vrši izvršnu funckiju u opštini: predstavlja i zastupa opštinu. izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu. Za neposredno sprovođenje i izvršavanje zakona. Statutom i drugim aktima opštine. u skladu sa zakonom. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor. donosi poslovnik o svom radu. kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine. donosi propise i druge opšte akte. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. organizacija i službi. organizuje rad Opštinskog veća. daje saglasnost na upotrebu imena. postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća. čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute. opštinskih i drugih propisa. odnosno načelnike uprava.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Lokalna samouprava Organizacija lokalne samouprave opštine Lapovo uspostavljena je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. saziva i predsedava sednicama Veća. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave. osniva službe. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti. Skupština opštine: donosi Statut opštine i Poslovnik skupštine. utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom. U skladu sa Zakonom. donosi budžet i završni račun opštine. postavlja i razrešava sekretara skupštine. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave. obrazuje se Opštinska uprava kao jedinstvena služba. pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti. Odbornike biraju građani na neposrednim izborima. tajnim glasanjem. daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom. daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta. Ima pet članova. poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom. u skladu sa Zakonom i Statutom opštine Lapovo.

ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. Opština ima 2 javna preduzeća: – JKSP Morava – JP Novi vek Ukupan broj radnika zaposlenih u navedenim preduzećima je 57. Lokalna samouprava opštine Lapovo ima 25 zaposlenih. sa dial-up i ADSL 1536/193 KBPS pristupom Internetu. daje potrebne podatke i obaveštenja. boračko-invalidska zaštita. opšti poslovi. preduzeća. Uprava poseduje 21 računar koji su povezani u Novelovu mrežu – paket Lira. poslovi iz oblasti društvenih delatnosti. finansije i društvene delatnosti – Odeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Služba za skupštinske poslove bavi se poslovima koji se odnose na Skupštinu opštine. sarađuje sa građanima i poštuje njihovo dostojanstvo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 28 . obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine. Opštinska uprava opštine Lapovo organizovana je kao jedinstvena služba sa 4 osnovne unutrašnje organizacione jedinice: – Služba za skupštinske poslove – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove – Odeljenje za privredu. Odeljenje za urbanizam. predsednika opštine i Opštinsko veće.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana. privatno preduzetništvo. imovinsko-pravni poslovi i inspekcijski poslovi. društvena briga o deci. Opštinska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih prava. Skupština opštine Lapovo je osnovala Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj opštine. U cilju podsticaja lokalnog ekonomskog razvoja. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini. a kvalifikaciona struktura prikazana je u sedećoj tabeli. Opština Lapovo nema ustanovljene funkcije opštinskog menadžera i glavnog arhitekte. poslovi ličnih stanja građana. stambene i komunalne delatnosti čine sledeće službe: urbanizam. obaveza i pravnih interesa. kao ni uslužni centar za građane. matični poslovi i poslovi vezani za biračke spiskove. finansije i društvene delatnosti organizovano je kroz službe koje se bave sledećim aktivnostima: finansijski poslovi. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine. poljoprivreda i vodoprivreda. Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove uređeno je kroz službe sa sledećim aktivnostima: poslovi pisarnice. pruža pravnu pomoć. Kvalifikaciona struktura: Visoka/viša stručna sprema 13 Srednja stručna sprema 8 Ostalo 4 Izvor: Lokalna samouprava Računarska opremljenost Opštinske uprave opštine Lapovo. Odeljenje za privredu.

u istom periodu broj lica zaposlenih u društvenom sektoru neprekidno se smanjivao. obav. zadrug. 2006. 2001. u 2000. 2002. zadrug. Njima je pružena efikasna. neprekidno 1000 umanjenje broja zaposlenih lica opštine Lapovo. Ovo umanjenje broja zaposlenih opštine Lapovo posledica je neaktivnosti društvenih sistema koji su. ustan. Učešće ženske populacije u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo je u svim popisnim intervalima bilo ispod 30% . opština Lapovo je imala 1. i dr.. sa izuzetkom 2006. Na kraju posmatranog perioda 2006.1% Broj lica koja samostalno obavljaju delatnost neprekidno se povećava tokom posmatranog perioda. godine . institucionalna podrška države (podška zapošljavanju i restriktivnija primena Zakona o radu Republike Srbije).9% Zapos.8 29. 500 godine.29. i dr. Br.2 24.6% u odnosu Izvor: Republički zavod za statistiku na početak posmatranog perioda. 2003. 88. Sa druge strane. predstavljalo umanjenje za18%. Ukupno Svi sektori Industrija i rudarstvo 2268 Zaposleni Ukupno 21.najviše 2006. u pred. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 29 . zaposl. ustan. na 1000 stan.9 2064 2004 1945 1956 1857 1546 190 200 216 235 283 209 248 269 169 272 268 204 227 244 152 243 233 184 Izvor: Republički zavod za statistiku 11. zadrugama i dr. 2004.8 2084 Zaposleni u pred..5 22. Ukupno žene (%) 2254 2204 2161 2191 2140 1755 23. Broj zaposlenih Ukupno Žene (%) Društveni sektor Privatni sektor Broj zaposl. ustan.. organizac. 2006 odnosu na prethodnu godinu. 2005.7 22. Godina 2001.755 0 registrovanih zaposlenih osoba.8 25. godinu. 184 Lica koja samost. Zaposlenost – Struktura Godina 2000. 2002. 2004.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ljudski resursi i tržište rada Zaposlenost 2500 2268 2204 2191 1755 2000 Obrađeni statistički podaci koji se odnose na 2254 2161 2140 poslednjih 7 posmatranih godina pokazuju. organ. Povećanje broja lica koja samostalno obavljaju delatnost posledica je razvoja privatnog preduzetništva u koji su se uključila i lica koja su napustila rad u društvenom sektoru. Lica koja sam. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne snage. odnosno 22. 2005. na 1000 stan. u fazi privatizacije ili stečaja.. delat. 2003. godine.9%. što je. 1500 izuzimajući 2004. organizac. obavljaju delatnost 247 227 61 Zaposleni u pred.

5 31.7 0.6 3. polit. osiguranje Finansijsko posredovanje Stambenokomunalne delatnosti 6 Državna uprava i socij.9 - Šumars-tvo Zaposlenost po sektorima privredne delatnosti 2 Obrazovanje i kultura 688 648 480 484 633 662 Prerađivačka industrija - 3. godina Zdravstveni i socijalni rad Zdravs-tvo i soc. energije.2 2.0 15.3 45. ustanovama.0 Društv.0 40.2 Zdravstvo i soc.3 42 44 45 50 35 38 Finansijske i dr.2 3. godina Proizvodnja elektr. polit.7 7. 2001.6 2084 Poljoprivreda i ribarstvo Građevi-narstvo 3 3 558 4 6 6 4 Saobraćaj i veze Poljoprivreda.9 Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Druge komun. iznajmljivanje Državna uprava i socij.0 20..5 0.9 48 - - - 2 2 2 Trgovina na veliko i malo. 2005.1 1. energije.0 25. 2004. gasa Građevinarstvo Zanats-tvo 9 9 14 8 12 11 Finansijsko posredovanje 6.0 0. opravka Saobraćaj.2 10.3 2. 0.0 60.9 3. usluge 21 23 27 27 25 61 62 62 62 58 25 56 60 Obrazovanje 4. društvene i lične usluge Poslovi sa nekretninama.3 40.7 Trgovina - - - - 0 0 Ribarstvo 4 Stambenokomunalne delatnosti Poljoprivreda i ribarstvo 2.1 Obrazovanje i kultura 66 78 69 2 81 69 71 68 Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2006. šumarstvo i vodoprivreda Industrija i rudarstvo 51. 2002. skladištenje i veze Poslovi sa nekretninama. usluge Vađenje ruda i kamena 0. zajednice i organizac. opravka Saobraćaj i veze 160 Priloženi podaci za period 2001 – 2006. društvene i lične usluge Društv. zadrugama. se odnose na zaposlene u preduzećima. zajednice i organiz.0 50.0 40.0 30.0 Godina Godina 26.0 20. zaštita Vodoprivreda 53 55 53 52 54 52 1. Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2000. iznajmljivanje 0.6 - Saobraćaj.. organizacijama i malim preduzećima (do 50 zaposlenih) Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Trgovina - - - - 0 0 Poljoprivreda.8 Industrija i rudarstvo 1546 Ukupno Ukupno 1857 1956 1945 2004 2064 0. osiguranje Finansi-ske i dr.0 35. 30 . šumarstvo i vodoprivreda Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Hoteli i restorani 0.0 5. skladištenje i veze Ugostiteljstvo i turizam 859 802 493 745 1070 1093 - Proizvodnja elektr.0 10. 2003. 2000. zaštita - - 28 2 2 Izvor: Republički zavod za statistiku Druge komun.0 2006. gasa i vode 76 Građevinarstvo 69 56 101 66 109 116 STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 60 114 63 124 70 148 Građevinarstvo 1078 Trgovina na veliko i malo.0 30.6 3.

2004. 772 794 961 1087 1132 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 31 .4 63. godine bilo u sektoru saobraćaja što je. 2006. u strukturi nezaposlenog stanovništva. jeste sektor saobraćaja u kom.4 34.0 Žene ukupno 497 502 604 661 614 649 736 689 % 60. u 200 fazi privatizacije ili stečaja.6 60.5%.0 33. bilo je 26.7%. Ovaj 800 trend se nastavio i u kasnijem periodu.9 Izvor: Republički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji.4 56. jer određeni Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje broj nezaposlenih lica nije evidentiran na tržištu rada.1 33.7 41. broj 1200 nezaposlenih lica opštine Lapovo neprekidno 1000 uvećavao. podatak treba uzeti sa rezervom.6 70.9 70. godinom.2 34.9 58. 2006.4 26. pre svega. Učešće lica bez kvalifikacija u ukupnom broju nezaposlenih lica tokom posmatranog perioda je variralo.1 58. najveći udeo imaju nezaposlena lica koja prvi put traže posao. prema poslednjim podacima koji se odnose na 2006. 2007. 2002. godine dostiglo vrednost 58. Ovaj sektor je.9%. posluje 31.9 59.9% svih zaposlenih lica opštine. 2005. Učešće sektora industrije i rudarstva u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo. koji su. Iz priloženih tabela može se uočiti da je najveće smanjenje broja zaposlenih nakon 2000.0 37.2 62. ali ne i evidentiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Nezaposlenost Statistički podaci govore da se nakon 1400 društvenih promena 2000. iznoseći 37% 2007. tačnije 51. 2002. zaključno sa 2004.1 64. 2001. 2007.struktura Godina Ukupno 2000.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći broj zaposlenih lica opštine Lapovo posluje u sektoru prerađivačke industrije.2 38.7 35. Učešće ove grupacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine neprekidno je raslo da bi 2006. NSZ Tokom čitavog posmatranog perioda. dok je.6 37.7 35. godine. 2005. Treba istaći da je na početku vremenskog intervala koji je predmet ove analize. 2001.1 60.9 Na 1000 Stopa stanovnika nezaposlenosti 99 87 117 136 135 142 160 25. 772 794 961 1112 1087 1136 1267 1132 Prvi put traže zaposlenje ukupno 578 588 707 780 702 692 746 647 % 74. od ukupno zaposlenih lica opštine tokom istog perioda.7 37.8%.5 57.9%. posledica programa racionalizacije radne snage u ovom sektoru.1 73.9 74. upošljavao 40. godine. 2003. u istom periodu.0 30. sa druge strane. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne 0 snage (pre svega u sektoru saobraćaja).6. 2004. Učešće sektora trgovine znatno je manje . 2003. Ovaj 2000. 1136 1267 1112 Nezaposlenost . sektor saobraćaja upošljavao više od polovine svih zaposlenih lica opštine. godinu. 600 Porast broja nezaposlenih lica posledica je 400 neaktivnosti društvenih sistema. Drugi po broju zaposlenih lica opštine Lapovo.9 Bez kvalifikacija ukupno 287 307 342 413 366 405 469 419 % 37. određeni broj prijavljenih lica radno aktivan.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Posmatrajući starosnu strukturu nezaposlenih lica opštine Lapovo uočavamo da najveće učešće ostvaruje grupacija stanovništva između 31. pre svega.50 god.7 21.4%. 19.30 god. a po poslednjim podacima (odnose se na 2007.3 45.25 god. na kraju 2007.9 21. odnosno preko 50.3% svih registrovanih nezaposlenih lica opštine. u posmatranom periodu varirao je i broj nezaposlene ženske populacije. godine Starost Ukupno % Žene % Do 18 god.25 god.40 god. godine (21. Određeni podsticaji usmereni na rast privredne aktivnosti i broja zaposlenih ogledaju se.22.6% 1.5 68. 41 .50 god.5% svih nezaposlenih lica opštine. godine (21.1%. Zanimljiv je i indikativan podatak o učešću nezaposlenih lica mlađih od 18 godina u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine . 31 .7 71. i 40. Podaci ukazuju na neophodnost intenzivnog sprovođenja mera formalnog i neformalnog obrazovanja.30 god.0 59. Poređenja radi. Visoko učešće u posmatranoj strukturi ostvaruje i grupacija nezaposlenih lica bez kvalifikacija .0% 50 i više god. Ukupno 15 240 158 252 223 244 1132 1. 26 .2 59. 31 .59.6%). 41 . Starosna struktura nezaposlenih.6 9 142 94 173 159 112 689 60.2%).svega 1. godine Kvalifikaciona struktura registrovanih nezaposlenih lica opštine Lapovo pokazuje da je najbrojnija grupacija nezaposlenog stanovništva sa srednjom stručnom spremom . godinu) iznosilo je 60. godine u ovoj opštini iznosila je 41. 19 . kao i strateških mera podrške zapošljavanju kako na lokalnom.0 22.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sa druge strane. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih na kraju 2007.3% 14. godine starosti . i 25.7% 22. pokazujući tendencije rasta. 21.40 god.3% Do 18 god.9%. dok je na nivou Šumadijskog okruga bila 33. 50 i više god.3 19. stopa nezaposlenosti na nivou Republike Srbije iznosila je 31. Stopa nezaposlenosti 2006. Neznatno manje učešće ostvaruju i grupacije između 19. tako i na nacionalnom nivou.2 14.37%. Učešće ženske populacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine Lapovo tokom posmatranog perioda bilo je iznad 57%.3 21. u dva pravca: – Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla ili podršku postojećim biznisima – Podrška lokalnih institucija putem programa Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 32 .2% 19 .9%. 26 .3%. Određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine.

Naredne.0 Ukupno (EUR) 532.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ekonomija Ekonomska realnost jedne opštine može se izmeriti na više načina.4 110. Krajnji zbirni iznos u evrima 2008.2 Izvor: Republički zavod za statistiku Vrednost ekonomskog agregata prati se tokom poslednje četiri godine. a koja predstavlja rezultat ekonomske aktivnosti opštine Lapovo.0 110.2 125. GDP per capita predstavljao je ukupnu produkciju roba i usluga po glavi stanovnika. 2006. ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji). samim tim. pa je.1 Indeks u odnosu na prethodnu godinu 99.2 evra.296.2 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 33 . On je zbirni pokazatelj jer daje zajedničku vrednost prikazanu u evrima. kao alternativa. 2007.908. Tokom posmatranog perioda uočen je trend rasta iz godine u godinu. godine. bez obzira na vlasništvo. uz opasku da je 2005. Ekonomski agregat Pregled ekonomskog agregata Ekonomski agregat Godina 2005. Ekonomski agregat se izračunava iz proizvoda ukupnog broja zaposlenih u opštini Lapovo i prosečne bruto zarade po jednom zaposlenom.6 Nivo u odnosu na Republiku Srbiju 101.422 evra). godine je 811.5 396. laka izračunljivost i uporedivost. preuzet jedan od često primenjivanih indikatora koji se zove ekonomski agregat. odnosno 25. predstavljajući smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. rast beleži najviši skok: veći je za 135. godinu. stopa rasta je ujednačena i nalazi se na nivou od 10%.0 667.718. godine u Republici Srbiji se ne meri ovaj indikator.292. Glavni mu je nedostatak što se zasniva na prosečnim vrednostima (bruto zaradi zaposlenih).6 150 152.1 i predstavlja ukupno povećanje od 52.4%.5% u odnosu na početnu. Prednosti ekonomskog agregata kao indikatora: izrazita jasnost.8 380.4 811. pa je.2 110.422. 2008.3 111.7 441. Indeks EA u odnosu na prethodnu godinu 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 0 2005 2006 2007 2008 Nivo PZ u odnosu na Republiku Srbiju 200 125.5 152.9 104. Prosečna zarada Na kraju godine (EUR) 248. manje precizan od bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.5 100 50 104. od 2005. godine bio najniži (532.9 101. putem više ekonomskih pokazatelja. Poslednje dve posmatrane godine.908.3 111.0 110. 2005. Najčešće primenjivani i najpouzadniji ekonomski indikator je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (GDP per capita).4 99.2 734. 2006. Međutim.

godine prosečna zarada porasla je za 77.619 689.037 1. Tada se u opštini beleži viši nivo zarada (52.976 697 604 23 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 34 .7 evra po jednom zaposlenom.824 953 594 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poredeći prosečnu bruto zaradu po zaposlenom opštine Lapovo sa republičkim prosekom.692 1.475.480.699 (u američkim dolarima) Izvoz 467. odnosno sa prosečnih 248. papira i proizvoda Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.629 3.918 123.570 5.821 3. uočavamo najveće odstupanje 2006. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze. uz blagi porast. 2006. 2007.101 1.530 431. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja saobraćajnih sredstava Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 467.958 Ekonomska razmena sa inostranstvom po sektorima delatnosti Pregled uvoza/izvoza po grupama proizvoda – 2005. hemijskih proizvoda Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja mašina i uređaja. Uvoz 1. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.2008.355 4.737 6.3%. Ekonomska razmena sa inostranstvom Pregled uvoza/izvoza Godina 2005.973 113. Ostale vrednosti.9%) od republičkog prosek i dolazi do najvećeg skoka prosečne bruto zarade od 131.268.005 156.919 76.822 19. godine.8 evra na 441 evro po jednom zaposlenom u opštini Lapovo.779 1. uravnotežene su u posmatranim godinama.348. Od 2005 .810 96.537 21. godina (u milionima dinara) Proizvodnja mašina i uređaja. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 279.

127 47.022 12. Na trećem mestu se nalazi prerada drveta i proizvoda od drveta (8. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivacka industrija.4%.776 117. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 1.517 66.554 15. hemijskih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Nepoznati sektor Proizvodnja prehrambenih proizvoda I pića Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija. proizvodnja celuloze. godini menja: proizvodnja mašina i uređaja raste za 17. papira Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja hemikalija.4% te iznosi 22. Stanje se u 2006.898 47.260 666. papira Proizvodnja hemikalija.413 11.744 Analiza uvoza po sektorima delatnosti tokom 2005.235 20.376 4. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija. godine pokazuje da najveće učešće u uvozu uzima proizvodnja mašina i uređaja (35. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze. godina Proizvodnja mašina i uređaja. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.4%.2006.236 7. hemijskih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i elektricnih uređaja Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivačka industrija.254 98.305 5. papira Prerađivačka industrija.919 4.4%).820 110.2%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (8.065.657 33.577 30.935 88. papira (32.459 1. potom proizvodnja celuloze. proizvodnja proizvoda od gume (9. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.657 73. nepomenuta na drugom mestu Izvor: Lokalna samouprava 506.984 126 11 Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda . nepomenuta na drugom mestu 442.981 286.315 65.686 248.2007.249 23. a na četvrtom je proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 35 .912 16.732 2.776 321. iznoseći 52.713 Proizvodnja celuloze. nepomenuta na drugom mestu 664. godina Proizvodnja mašina i uređaja.6%.0%).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .0%).567 103. hemijskih proizvoda Proizvodnja prehrambenih proizvoda. papira opada za 9.2%).220 232 59 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.723 6. pića Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja mašina i uređaja.327 14.

325 563.889 0 111. Ona sada zauzima primat.535 1. Hrvatska. U 2007.958 248.663 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza (5.553 1. godini ukazuje na najznačajnije učešće proizvodnje celuloze. sa 30.9% i sada iznosi 73. proizvodnja proizvoda od gume 16. na račun povećanja proizvodnje celuloze.037 Uvoz 1.0% pada na drugo mesto.985 94.502 Uvoz 1.239 125.2%).7%). Hrvatska.660 1.7%. Sa druge strane.692 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2007.712 2.7%). Bosna i Hercegovine. papira . godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope CEFTA Ostale grupacije Ukupno Izvoz 525. dok proizvodnja mašina i uređaja. sa 12. godini odražava značajno povećanje učešća proizvodnje celuloze.2%).272 107. analiza izvoza u 2005.619 Uvoz 1.699 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 36 .052. Ekonomska razmena sa inostranstvom po zemljama Ekonomska razmena sa inostranstvom opštine Lapovo – 2005. Bosna i Hercegovine.309 26.0%. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 122. Struktura izvoza u 2006.216. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija. Na drugom mestu.475.13.480. godini proizvodnja celuloze i papira iznosi 72. godini proizvodnja celuloze.900 13.779 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2006.410 952.5%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (4.060.59.268. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 201.2%.9%) i prerada drveta (6.283 6.5%.8%. papira.049 689. U 2007.744 1. je proizvodnja proizvoda od gume.8%. godini bitno opada (20. papira i proizvoda iznosi 45. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.348.629 10. a proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 7. čije učešće u 2006. Slede proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (7.234 233. papira .6%.098 51. Za ovom delatnošću sledi proizvodnja proizvoda od gume (33.418 375 467.

3%). Najviše se izvozi u zemlje CEFTE (64. 2006. skromnih 0.4% Malo preduzeće (25) Srednje preduzeće (3) Veliko preduzeće (1) 86. u korist EU.2%).2% 41. Zanimljivost se javlja 2007. godine.2% Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja preduzeća po sektorima delatnosti 17.7. a potom u EU (35.4%. po prvi put registruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni.2%. U okviru sektora prerađivačke industrije postoji ravnomerna disperzija preduzeća te se ne uočava dominacija bilo kog sektora. dok su prerada metala.4%). preduzeća u opštini Lapovo se bave trgovinom (41. godine: EU .3%. godine stanje je drugačije. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 37 .8%. skladištenje i veze (5) 17.5%.83. najzastupljenija su mala preduzeća . dok su na kraju zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope (8. godine najviše se izvozi u republike bivše SFRJ (49.1%). potom slede republike bivše SFRJ (9.9%). preduzeća se najčešće bave proizvodnjom proizvoda od plastike. u odnosu 82.4% prema 16.7%). Nakon njih. zatim prerađivačkom industrijom (24. godine. Od tog broja. 2005.1% Prerađivačka industrija (7) Trgovina na veliko i malo.6%).5%). Privredni subjekti Preduzeća Prema podacima Narodne banke Srbije. dominira izvoz u EU (43%) i neveliki izvoz u razvijene zemlje Amerike (5.0%. sledi znatno manji izvoz u EU (17. zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope . Ilustracije radi.86.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza opštine Lapovo u 2005.2% 24. godine kada se. opravka (12) Saobraćaj. postoji 29 aktivnih preduzeća u opštini Lapovo na kraju 2006. izvoz u republike bivše SFRJ je dominantniji (81. Pregled broja preduzeća po veličini 10. Kada govorimo o izvozu.8%).3% 3.6%). republike bivše SFRJ . zatim proizvoda od gipsa i betona. stoga što se tada uvoz deli između EU i CEFTE. prehrambena industrija. Stanje je slično i 2006.4% Ostali sektori (5) Izvor: Narodna banka Srbije Na osnovu jednistvene klasifikacije delatnosti.8. izdavačka delatnost i štampanje zastupljeni sa po jednim preduzećem. 2007.3%). godini pokazuje da se većinom uvozi iz zemalja EU (78.

6% 28.7% Prerađivačka industrija (22) Trgovina na veliko i malo. metalnih proizvoda (1) Izvor: Narodna banka Srbije Radnje Prema podacima Narodne banke Srbije. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled broja preduzeća u sektoru prerađivačke industrije 14. Pregled broja radnji po sektorima delatnosti 5. i štampanje (5) Proizv. masa (2) Proizv.5% 9. proizvoda od gume i proizvoda od plast. papira i proizvoda od papira. pića i duvana (6) 4. osnovnih metala i standard.3% Proizv. delatnost i štampanje (1) Proizv.0% 59.5% 22. jer u ovoj opštini postoji veliki potencijal za privlačenje investicija. celuloze. prehrambenih proizvoda. delat. nepomenuta (2) Izvor: Narodna banka Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 38 .3% Prerada drveta i proizvodi od drveta (2) Proizv.3% 10.7% 9.1% 4.1% 27. pića i duvana (1) Proizv.3% 14. prehrambenih proizvoda. opravka (89) Saobraćaj. skladištenje i veze (15) 10.3% 14. posledica velike potražnje različitih tipova zemljišta. osnovnih metala i metalnih proizvoda (2) 9.7% radnji.3% Poslovi sa nekretninama.5% 9. U opštini Lapovo izdvajamo zanimljivi kuriozitet .1% Proizvodnja mašina i uređaja. izdav. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) 28. celuloze. električnih i optičkih uređaja (1) Prerađivačka industrija. proizvoda od gume i plastičnih masa (1) Proizv. postoji 150 radnji u opštini Lapovo na kraju 2006. izdav. Gotovo 60% ovih radnji bavi se trgovinom. papira. dok u okviru prerađivačke industrije posluje 14.7% 14. nepomenuta (1) Proizv.1% 4. (8) Ostali sektori (16) Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja radnji u sektoru prerađivačke industrije Proizv. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) Proizv.6% Proizv.poslovima sa iznajmljivanjem i nekretninama bavi se 8 radnji što je. pretpostavljamo. iznajm.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U okviru prerađivačke industrije najveći broj radnji posluje u podsektoru proizvodnje celuloze, papira i štampanja (5 radnji) i proizvodnje prehrembenih proizvoda (6 radnji). Ostali zastupljeni sektori su prerada drveta, proizvodnja proizvoda od metala i proizvoda od plastike.

Veliki privredni sistemi
Pregled velikih privrednih sistema – nosilaca nekadašnjeg privrednog razvoja
Naziv GIK 1. maj Partizan PIK Lapovo Železnica Delatnost Građevinarstvo Trgovina Poljoprivreda Saobraćaj Broj zaposlenih 700 180 60 1.400
Izvor: Lokalna samouprava

GIK 1. maj, svojevremeno cenjeno i poznato ime u oblasti građevinske industrije na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Bavilo se eksploatacijom, preradom šljunka i peska, proizvodnjom prefabrikovanih betonskih elemenata, izgradnjom stanova i drugih objekata u industrijskom sistemu gradnje, koristeći, pri tom, savremenu opremu i aktuelne preporuke tehnologa. U procesu tranzicionih promena GIK 1. maj privatizovan je 2006. godine javnom aukcijom (70: 30). Većinski vlasnik postala je Autovojvodina iz Novog Sada. Firma sada posluje pod nazivom GIK a.d. 1.maj Lapovo. Ovakvo stanje u firmi posledica je nespremnosti za tranzicione promene. Potencijali mogućeg razvoja ogledaju se u instalisanim proizvodnim kapacitetima koji će, oživljavanjem građevinarstva u Srbiji, tek doći do izražaja. TP Partizan bavilo se trgovinom na veliko i malo u svojim prodajno - skladišnim objektima (robna kuća, poslovno-distributivni centar sa industrijskim kolosekom i drumskom saobraćajnicom, 2 stovarišta građevinskog materijala, stovarište poljoprivredne mehanizacije, 2 benzinske pumpe i lanac maloprodajnih objekata). U procesu tranzicionih promena TP Partizan je privatizovan 2003. godine javnom aukcijom (70: 30). Novi vlasnik je TP Morava Kragujevac, a preduzeće posluje pod nazivon Morava prom a.d. Lapovo. I ovde se uočava nespremnost za tranzicione promene koja je uzrokovala loše stanje u preduzeću. Mogući potencijali razvoja ogledaju se u postojećim prodajnim kapacitetima. PIK Lapovo se bavio sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo, mlin, farma za tov, klanica, kooperacija sa veterinarskom službom, trgovina, ugostiteljstvo, zootehnička služba, mašinski park). PIK Lapovo poslovalo je kao pravno lice, koje, kao i zadrugarstvo u Srbiji, doživljava opšti krah te je celokupna imovina, zajedno sa proizvodno-poslovnim objektima, rasprodata sudskim putem. Železnica – Železnički saobraćaj se obavlja preko lapovskog železničkog čvora koji sačinjavaju 3 železničke stanice (dve putničke i jedna ranžirna). U okviru Železnice postoje: sekcija za vuču vozova, ZOVS - za održavanje vučenih i vučnih sredstava, TKS - tehničko-kolska služba, ZOP održavanje pruge, deonice za slabe i jake struje, deonice za signalno-sigurnosna postrojenja, nega kola, železnički restoran i ambulanta. Proces privatizacije direktno je povezan sa promenama u JP Železnice Srbije Beograd. Pored pobrojanih preduzeća, nosioci nekadašnjeg privrednog razvoja Lapova su: Poljotehna, Univerzal, Voćar, Krajinavino i Feroteks.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

39

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U posleratnom periodu neprestano se menjao i povećavao udeo industrije u društvenom proizvodu Lapova. Industrijska delatnost se ogleda kroz industriju građevinskog materijala (GIK 1. maj) i delatnosti MSP: – Grafička delatnost (Kolor pres, Duga) – Proizvodnja hemijsko-tehničke robe (Sani, Somil, Rolpak, Alfa, Narcis) – Proizvodno zanatstvo Građevinarstvo predstavlja najznačajniji deo industrije upravo zbog proizvodnih kapaciteta za eksploataciju i preradu prirodnog šljunka i peska, zatim fabrike stanova za industrijsku gradnju i fabrike betonskih prefabrikata i niskogradnje. Proizvodno zanatstvo obavljaju 64 samostalne zanatske radnje frizerskih, limarskih, koradžijskih, pekarskih, zidarskih, molerskih i drugih profila. Pregled najznačajnijih MSP
Naziv Kolor pres Duga Sani Somil Rolpak Alfa Narcis Delatnost grafička grafička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička grafičko-tehnička hemijsko-tehnička Broj zaposlenih 109 80 30 23 13 32 37
Izvor: Lokalna samouprava

Udruženja
Pregled udruženja preduzetnika, zadruga
Naziv Udruženje preduzetnika Udruž. polj. priozv. Aktivnosti Jačanje MSP Unapređenje polj. Broj članova 210 80
Izvor: Lokalna samouprava

Strane direktne investicije
Pregled SDI po sektorima (u eurima)
Sektor privrede Prerađivačka industrija Saobraćaj, skladištenje i veze Ulaganje 380 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

40

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

Lista SDI u opštini (u eurima)
Kompanija Kronospan Asa Prose OMV DV OIL Država Austrija Austrija Austrija / Nemačka Austrija Bugarska Sektor Drvna industrija Prerada sek. sirov. Mašinska industrija Trgovina Saobraćaj Vrsta investicije Green field Green field Green field Green field Green field Iznos investicije 300 mil. $ / 195 mil. € 35 mil. € 150 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Pregled podsticajnih mera koje je opština odredila inostranim investitorima – Oslobađanje od jednokratnih taksi za uređenje građevinskog zemljišta – Oslobađanje od takse na isticanje firme i korišćenje građevinskog zemljišta za period 10 godina Pregled lokacija određenih za investiranje
Lokacija Ind. zona - radna zona 1 Vrbak Ind. zona - radna zona 2 Auto-put Auto-put Namena Fabrika za preradu drveta Prerada sekund. sirovina Priozv. građevinskih mašina Trgovina naftnim derivatima Saobraćaj Vlasnik “Kronospan” Opština “Prose” “OMV” “DV OIL” Površina 50 ha 21 ha 32 ha 12 ha 5 ha
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

41

535 ha. Ovakva konfiguracija terena. dužinom od 7 km. zahvata istočni deo teritorije opštine Lapovo. Teritorijom opštine protiču tri reke: Velika Morava. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje žita 4.5% 5.3% ukupne poljoprivredne površine. u ukupnom narodnom dohotku opštine.105 41 182 653 157 258 69 - Izvor: Republički zavod za statistiku 1.535 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivreda Opština Lapovo smeštena je u središnjem delu toka Velike Morave. obavlja se. a javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. Pored ovih reka. Pod voćnjacima i vinogradima je 9. ostvaruje učešće veće od svih sektora . Sektor poljoprivrede.2%. Poljoprivreda opštine Lapovo intenzivnog je tipa i.5% 3.3% Livade Ukupna poljoprivredna površina opštine Lapovo iznosi 4.7% nalazi se u privatnom vlasništvu. između njenih pritoka reka Rače i Lepenice. omogućuje gajenje raznovsnih biljnih poljoprivrednih kultura. dužinom od 12 km. Resursi Poljoprivredna površina Poljoprivredna površina – ukupno u ha od toga ukupno indust. godine 34. na teritoriji opštine Lapovo zastupljene su i podzemne vode. Pašnjaka. prema zvaničnim statističkim podacima. U pedološkom sastavu zemljišta dominiraju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta.2005. Inundaciona ravan Velike Morave. nema na teritoriji opštine Lapovo. dok livadama pripada svega 1. uz prisustvo ostalih faktora. Lepenica.051 3. 42 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Ribnjaci. Od ove površine.6% ukupnog narodnog dohotka opštine. u privatnim gazdinstvima. Poljoprivredom se bavi oko 6000 stanovnika ove opštine. Nisko pobrđe opštine predstavlja krajnji izdanak planine Rudnik koga karakterišu niske. širine 3-4 km.5% ukupne poljoprivredne površine. raspljoštene i blage kose među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine najdominatnije su oranice i bašte koje pokrivaju 89. Gajnjačom je pokriveno 45% teritorije lapovskog atara. trstici i bare - Poljoprivredna površina Oranice i bašte Vinogradi Pašnjaci Voćnjaci Livade . u najvećoj meri. 98.7% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. dužinom od 5 km i Rača. prosečne visine 105 m. Posebno treba izdvojiti površine pod žitaricama koje zauzimaju 67% ukupne poljoprivredne površine opštine. Ovo zemljište pokriva središnji i istočni deo opštine. Preostalih 55% zemljišta čine aluvijalne ravni koje se takođe javljaju u dva oblika: aluvijum i aluvijalna smonica.

dobijanju regresa za kvalitetna priplodna grla (prvotelke).48.476 3. na kraju iste godine. Vidovi podrške ogledaju se u ostvarivanju prava na premiju za mleko. pre svega radi ostvarivanja prava na podršku stočarskoj proizvodnji. šumarstva i vodoprivrede na teritoriji opštine Lapovo.2% teritorije. da bi se. trstici i bare -- Oranice i bašte Vinogradi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 43 .5% 5. Poljoprivredno stanovništvo Poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Aktivno poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Individualni poljoprivr. Treba napomenuti da je registracija poljoprivrednih gazdinstava postala izraženija od 2006.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine.4% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. godine. podsticajima za nabavku tovne junadi. Prema poslednjim podacima. dok druga klasa zemljišta zaprema 23.8% 1. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje 4. U poslednje vreme primetan je pomak u nabavci opreme za navodnjavanje: poljoprivrednici konkurišu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za datu opremu. ukupno žensko Izdržavano poljopr. na teritoriji opštine Lapovo registrovano je 387 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. te i da se javila kao posledica logističke podrške lokalne samouprave u promovisanju prednosti registracije. stanovništvo ukupno žensko 409 194 218 43 199 41 191 151 Izvor: Republički zavod za statistiku Ribnjaci. Jedan od razloga registracije bila je i mogućnost apliciranja za kreditna sredstva Ministartsva poljoprivrede. Zemljištu prve pripada 23. početkom 2007.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredna površina – individualni poljoprivredni proizvođači u ha Poljoprivredna površina ukupno žita indust. Sva poljoprivredna gazdinstava su u privatnom vlasništvu. taj broj povećao na 288. Poljoprivredni proizvođači se odlučuju za registraciju svojih gazdinstava.105 41 182 638 157 258 64 Pašnjaci - Voćnjaci Livade od toga Izvor: : Republički zavod za statistiku 3. Poljoprivredna gazdinstva Prema podacima Ministartsva poljoprivrede. mahom govedarstvu.3% Livade Na kraju priče o strukturi poljoprivrednog zemljišta treblo bi istaći da je po klasama najdominantnije zemljište treće klase . šumarstva i vodoprivrede.997 3. godine.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo. bilo je registrovano 217 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava.

350 2. sporadično KWS i PIONEER hibridi.209 1.299 3.068 1. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 44 .052 12. uz blage oscilacije.400 3. nedovoljne primene agrotehničkih mera što ukazuje da prinosi dobrim delom zavise od klimatskih uslova. 2001. 2004.737 5.700 14.kg društv. Individualni poljoprivrednici u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu opštine učestvuju sa 48.000 Proizvodnja kukuruza (t) 13.70014.26012.862 2.800 5.700 14. godine u odnosu na 2000.000 2.3%.000 4.998 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja pšenice (t) 2.300 4.206 12.251 4.350 2.650 5. svojina privatn a svojina prosečan prinos.8% veći prinos 2006.146 8.209 1.998 - 8. deo inundacione ravni Velike Morave predstavlja optimalnu oblast za intenzivno gajenje kukuruza kao redovnog useva.052 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ranije izloženi podaci govore da u strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo žitarice pokrivaju čitavih 67%.000 1.2% Poljoprivredna proizvodnja Ratarstvo – proizvodnja pšenice i kukuruza Pšenica ukupan prinos.609 10.609 2. svojina Godina prosečan prinos.260 12. 31.260 12. delovi aluvijalnih ravni reka Lepenice i Rače pretežno su zasađeni ovom kulturom. 2005.500 2000. godinu. 2003.938 - 3.052 12. ređe za silažu i poljoprivrednici ga koriste u ishrani stoke koju uzgajaju na sopstvenom gazdinstvu. Ovakve oscilacije su posledica nepostojanja sistema za navodnjavanje. U posmatranom periodu.068 1.398 13.350 2.100 4.938 15.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1. Pored toga.862 2.068 1.251 4.600 4. Veoma mali broj proizvođača seje kukuruz na većim površinama (10 i više hektara).800 8. Institut u Novom Sadu). svojina privatn a svojina Kukuruz ukupan prinos. 1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredno stanovništvo čini 5% celokupnog stanovništva opštine.398 13.kg društv.8% Aktivno poljoprivredno stanovništvo Izdržavano poljoprivredno stanovništvo 68. 2006.146 13.146 13.350 1.350 1.862 2.938 - 1.000 5. tona ukupno društv.998 13.609 2. Uglavnom se seju hibridi domaćih selekcijskih kuća (Institut u Zemunu. Naime. a kukuruz predstavlja dominantnu kulturu na oraničnim površinama. 2002.206 13.700 4.206 13.500 1. svojina privatn a svojina 3. primetan je porast prinosa ove kulture: 73. Kukuruz se najviše gaji za zrno.350 1. od čega grupaciji aktivnog poljoprivrednog stanovništva pripada 53.209 1.7%.39813.500 2. tona privatna svojina ukupno društv.

imala je najvećeg robnog proizvođača koji je predao preko 100 tona ovog žita.000 7. Krompir je najzastupljenija povrtarska kultura na poljoprivrednoj površini opštine Lapovo .000 2. 2002. kupus. nedovoljno iskorišćeni.000 7. odlučuju za proizvodnju pšenice namenjene tržištu.300 Uključena je proizvodnja čistog useva i međuuseva. 2006.396 6. te su površine zasejane ovom kulturom mahom ispod dva hektara. Kulturom pasulja pokriveno je 16. Poljoprivrednici se. opština Lapovo. godinu. ovas i raž. dok znatno manje količine te kulture proizvode za sopstvene potrebe. paradajz.309 17. Najznačajnije vrste povrtarskih kultura i variva koje se gaje na teritoriji opštine jesu krompir. i 2007.098 7. 2004. uglavnom. pasulj. u tonama kg po hektaru 2000. Ipak.2% veći prinos u odnosu na 2002.do 5 ari. 2006.944 7. 2003.5% površine pod povrtarskim kulturama. Površine pod povrtarskim kulturama nalaze se uglavnom oko kuća i relativno su male . pre svega zbog olakšanog navodnjavanja.107 381 406 926 378 372 362 365 7.630 1. utiču na slabije prinose i na oscilacije (padove) u ukupnoj proizvodnji. tritikale i ovas. u tonama kg po hektaru Krompir 1) prinos ukupan. I pored porasta prosečnog prinosa žitarica. usitnjenost poseda. postoje izuzeci pa je jedno gazdinstvo zasejalo pšenicu na 40 hektara. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 45 .559 1. a prosečan prinos za čist usev Izvor: : Republički zavod za statistiku Proizvidnja pasulja (t) 70 60 50 40 30 20 10 0 57 48 34 48 60 50 62 Proizvodnja krompira (t) 1000 800 600 400 200 0 381 406 378 372 362 365 926 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na plodnim aluvijalnim ravnima u dolinama Velike Morave. Lepenice i Rače vladaju povoljni uslovi za razvoj povrtarstva. ali su. na žalost.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Od strnih žita dominira pšenica koju prate ječam. godine 29. 2005. ali na znatno manjim površinama. na nivou Šumadijskog okruga. Povrtarstvo – proizvodnja povrtnog bilja Pasulj 1) Godina prinos ukupan. 2001. možemo konstatovati ujednačenost prinosa tokom posmatranog perioda.5% ukupne površine pod povrtsarkim kulturama. Od ostalih ratarskih kultura najzastupljenija je pšenicea čiji prinosi značajno osciliraju u posmatranom periodu. gajenje isključivo za sopstvene potrebe i zastarela mehanizacija. Izvesne površine nalaze se pored pomenutih reka i na njima dominira uzgajanje kupusa. godine. Proizvodnja pasulja u ovom periodu beleži porast ukupnog prinosa: 2006. te se ovaj oblik proizvodnje odvija na tek 4% poljoprivrednog zemljišta. Većih proizvođača nema.643 2. Pored pomenutih kultura gaje se ječam.pokriva 27. Uvidom u priložene podatke o prinosu. luk.692 1. 1) 34 57 48 48 50 60 62 914 1.

000 36.500 6.3% veća proizvodnja. tona prinos po jednom stablu. kg Šljive broj rodnih stabala 36. broj rodnih stabala 5.8 7. uglavnom za potrošnju u svežem stanju. Trenutno. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine voćnjaci učestvuju sa 3.7 5. 9. 2005.8 5. krastavac.600 ukupan.1 8.850 5. postoje povoljni uslovi za gajenje voća. površine do 300 m2 u kojima se mahom proizvodi rano povrće: salata. 2004. paradajz i paprika. dok se na dva hektara gaji lešnik. Od voćarskih kultura uzgajanih na teritoriji opštine. 2001.600 ukupan.800 35. Za unapređenje voćarske proizvodnje neophodna je obnova zasada novim. Jedan od razloga višegodišnjeg stagniranja i napuštanja tradicionalne voćarske proizvodnje je nemogućnost plasmana proizvoda usled nepostojanja hladnjača i kapaciteta za preradu voća. Od sorti šljiva najzastupljenije su “crvena ranka” i “požegača”. Uvidom u raspoložive statističke podatke može se konstatovati povećanje ukupne proizvodnje kulture šljive tokom posmatranog perioda: na kraju posmatranog intervala. Šljiva se uglavnom gaji u uređenim šljivarima. dok su ostale voćarske kulture zasađene rasuto. nego na početku. proizvodnja povrća namenjenog tržištu koja se odvija u zaštićenom prostoru plastenicima. 2006. Mogući pravac diversifikacije i razvoja voćarstva predstavlja investiranje u proizvodnju jagodastog voća (jagode. a manje za druge vidove prerade. ni postojeće tržište sadnog materijala ne ispunjava visoke zahteve savremene. Ova kultura se većinom koristi za proizvodnju rakije.000 6.6 5. 2003.3 205 202 205 208 208 218 224 5.800 35. savremenim sortimentom i intenziviranje primene agrotehničkih mera.8 6. tona prinos po jednom stablu. kg 47 44 47 49 52 53 55 8. Interesantno je spomenuti da se poslednjih godina gaji jagoda. Gaje se gotovo sve vrste kontinentalnog-srednjeevropskog voća.800 35.7 5. na otvorenom polju.5%. 2002.200 6.2 8.0 7.3 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja jabuka (t) 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47 44 47 49 52 53 55 230 225 220 215 210 205 200 195 190 Proizvodnja šljiva (t) 224 218 205 202 205 208 208 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na izdašnoj teritoriji opštine Lapovo.400 6.1 6. Na području opštine Lapovo postoje 24 profesionalna plastenika. Sa druge strane.000 36.000 35.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Proizvodnja povrtarskih kultura se najčešće odvija za podmirivanje sopstvenih potreba. maline i kupine) u 46 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . u ovoj opštini jagodnjaci zauzimaju površinu od desetak hektara.9 8. kultura šljive zauzima vodeće mesto. intenztivne voćarske proizvodnje. pre svega na njenim brežuljkastim delovima. Voćarstvo – proizvodnja jabuka i šljiva Jabuke Godina 2000.5 7.850 6. međutim. Prisutna je.

716 14.891 951 977 2000 2001 2002 2003 2004 1. Pored ove.156 977 951 850 1.716 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stočarstvo predstavlja najznačajniju granu poljoprivrede u lapovskoj opštine.872 850 2005 19.427 42.609 1.591 775 704 775 596 2. Dominira gajenje soja “šumadinka”.000 1.000 48.337 3.872 2000.998 2. 2006.000 10.165 14.500 3. međutim. dobijena njenim oplemenjivanjem.746 3.347 16. kao i u celoj Šumadiji i Pomoravlju.000 500 0 2. postoji farma muznih krava sa 500 grla simentalske rase. 2001. modernim zasadima ili zaštićenom prostoru kako bi se iskoristile prednosti rane proizvodnje i visoke tržišne vrednosti. kvalitetna i odlikuju se dobrim proizvodnim osobinama.165 16.347 19. iako ima dugu tradiciju.000 8.998 2.891 3.500 1. 2002.000 4. Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u ovom kraju.000 48.000 2.637 1.941 42. 2004.156 Broj živine 60. nije u Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 47 .632 1.682 3.662 1672 1.891 1.000 10.746 3. Broj grla po gazdinstvu je mali (uglavnom 1 do 2). jer njegovi proizvodi čine glavne prehrambene artikle stanovništva. 2005.000 500 0 2000 2001 2002 606 2003 2004 596 2005 2006 1.637 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Broj ovaca 3.647 50.773 629 701 745 927 Izvor: Republički zavod za statistiku Broj goveda 2. Grla su.757 9. Razvoju ove grane poljoprivrede umnogome je doprinelo postojanje preduzeća PIK Lapovo.000 2.000 6.662 1672 572 565 1. Domaća šarena rasa goveda najviše se gaji u ovoj opštini. gaje se i grla simentalske rase.173 1. Gajenje ovaca.427 30.000 20.000 0 8.757 9. 2003. ukupno 48. Stočarstvo Goveda Godina ukupno od toga: krave i steone junice Svinje ukupno od toga: krmače i suprasne nazimice ukupno Ovce od toga: ovce za priplod Živina.055 3.794 1.500 2.173 3.000 40.000 1. na teritoriji opštine Lapovo.500 1. odnosno na teritoriji cele države.647 16.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza novim.623 606 572 596 565 991 967 956 394 396 399 353 8. ali postoji i neveliki broj gazdinstava sa 5 do 10 grla.710 Broj svinja 9.682 2. danas privatizovanog od strane kragujevačke firme Kuč Kompani u čijem sastavu. a ujedno predstavlja i "najtraženiji" deo poljoprivrede. 1. kao i “mangulica”.337 3.000 0 2006 16.055 2.623 12.710 9.941 48. Od ostalih grana stočarstva razvijeno je i svinjarstvo.

na teritoriji opštine funkcioniše i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Lapovo. Na ovoj teritoriji postoji jedna registrovana klanica Šumadinka čija je osnovna delatnost klanje stoke i prerada mesa. Pored ovih ustanova. uvođenjem sertifikovanih sistema kvaliteta..STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza dovoljnoj meri razvijeno usled nepovoljnih tržišnih uslova i nedovoljnih površina za ispašu. Kapacitet ove klanice za predviđenih 8 sati rada: 40 junadi. te se ovce uglavnom gaje za sopstvene potrebe. obučavanje poljoprivrednika . između ostalih. Na teritoriji opštine Lapovo zastupljeno je i pčelarstvo kojim se bavi oko 30 odgajivača. skladišta sa hladnjačama i sušara. Ono poljoprivredicima. Usluge za poljoprivrednike Usluge poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Lapovo pružaju. 140 svinja i ostala sitna stoka. regrese i podsticaje. nudi i sledeće usluge: pomoć u registraciji poljoprivrednih gazdinstava. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 48 . veterinarske stanice JVS Lapovo koja je u državnom vlasništvu i privatna veterinarska ambulanta VET – LEK. vođenje mаtičnih еvidencija u stočarstvu.. posredovanje u оstvarivanju prava poljoprivrednika na subvencije. Jačanje sirovinske baze takođe predstavlja preduslov za proizvodnju te je stoga potrebna značajna podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. formiranje otkupnih centara. pre svega. Evidentna je potreba daljeg unapređenja tehnologije prerađivačkih kapicetata. Prerađivački kapaciteti Opština Lapovo nema razvijenu mrežu organizacija koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda.

prvenstveno putnička stanica . nadzemni elektroenergetski koridori i dr. Daljinske veze Lapovo danas ostvaruje preko magistralnog puta М-1. U pomenutom periodu. dok veze sa bližim i daljim okruženjem na regionalnom nivou opština ostvaruje preko regionalnog puta R-214 Velika Plana . Takođe.Niš čija će pristupačnost biti poboljšana izgradnjom petlje na novoj deonici magistralnog puta M-4 (državnog puta i reda) Markovac . u južnom delu se nalazi i magistralna železnička pruga Lapovo .Kraljevo . Na području opštine Lapovo postoje neregulisane konfliktne tačke na pozicijama ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja. locirana je u Njegoševoj ulici. Drumski priključci na autoput Е-75 ostvaruju se preko dve petlje . železnički). najvažniju drumsku saobraćajnicu predstavljaće i ubuduće auto-put E-75 Beograd . U Lapovu egzistiraju sledeća službena mesta: – “Lapovo Varoš” .Đeneral Janković koja se vezuje na železničku prugu Beograd .11 prema Kragujevcu Kraljevu i Čačku. magistralnog puta М-1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Infrastruktura Putna i železnička infrastruktura Ukupnoo 98 Savremeni kolovoz 76 Magistralni ukupno 1 savremeni kolovoz 1 Regionalni ukupno 8 savremeni kolovoz 8 Lokalni ukupno 89 savremeni kolovoz 67 Izvor: Republički zavod za statistiku Kada je reč o krupnoj infrastrukturi. auto-puta Е-75 Beograd . Saobraćajno-geografski položaj ove opštine izuzetno je povoljan. nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski.11.dominantna funkcija manevarskog ranžiranja teretnih vozova Pored osnovnog železničkog koridora. kao i mrežom lokalnih i nekategorisanih puteva.Jagodina. godine. u neposrednoj blizini petlje Lapovo.Niš.(funkcija. za period do 2020.na pravcu centralne zone Lapova i u južnom delu.Niš . sa istočne strane auto-puta (na poziciji između auto-puta i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena.rasputnica . Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. što je povoljno za odvijanje međugradskog saobraćaja. prijem i otpremanje putnika.državna granica.sw) – “Lapovo” .155 km (za jedan kolosek). s obzirom da se ona nalazi na evropskom koridoru (Koridoru 10) i jednom od najvažnijih magistralnih koridora u našoj zemlji. to je i razumljivo postojanje značajne železničke infrastrukture na području naselja. Ukupna dužina železničke mreže na teritoriji ove opštine iznosi 5.Bor. prema Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 49 . Posmatranim područjem prolaze osnovni magistralni koridori drumskog i železničkog saobraćaja što mu u pogledu saobraćajnih veza. Autobuska stanica sa osnovnom funkcijom putničkog terminala za prigradski i međugradski saobraćaj. posebno na pozicijama intenzivnih pešačkih tokova. na poziciji vezivanja magistralnog puta М-1. značajni radijalni ulični pravci zadržavaju postojeći položaj i funkciju osnovnih ulazno-izlaznih pravaca sa osnovnom orijentacijom sever-jug.11 prema Kragujevcu. Pored toga. pridaje poseban značaj. Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.(funkcija prevoz robe i održavanje kapaciteta internog karaktera) – “Lapovo Ranžirna” . kao i objekti. S obzirom da Lapovo predstavlja jedan od najvažnijih železničkih čvorova u našoj zemji.

Ukrštanja glavnih naseljskih saobraćajnica i železničkih pruga biće denivelisana. Imajući u vidu da je u prostornom planu područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 dat i položaj potencijalnog plovnog koridora Velike Morave sa orijentacionim položajem brana. a maksimalna dnevna oko Qmaxdn = 145 l/s. saobraćajnice nižeg ranga. na koji će se Lapovo.Niš . odnosno ranga gradskih saobraćajnica i jačih sabirnica koje formiraju primarnu uličnu mrežu. rekonstrukcija i modernizacija postojeće dvokolosečne elektrifikovane železničke pruge Beograd . Deo tog budućeg vodovodnog sistema je i Kragujevački moravski vodovodni sistem. kao i proširenje kapaciteta dva postojeća rezervoara koji će imati sledeće karakteristike: R 3: V= 400 m3 +2000 m3 KP/KD= 160. Na osnovu predviđenog broja stanovnika i procenjene norme potrošnje vode.9% Ukupna realizovana dužina primarne mreže (km) 43.5 Potrebe za rekonstrukcijom primarne mreže (km) 43. aktuelna je izgradnja drugog koloseka i elektrifikacija pruge sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h.20 mnm R4: V= 400 m3+1000 m3 KP/KD= 157. U okviru distributivnog sistema.6 Rekonstruisana primarna mreža (km) 0. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 50 .794 Potrebna dužina primarne mreže (km) još 0. od važnijih saobraćajnica na uličnoj mreži predviđa se realizacija polukružnog prstena na zapadnoj strani regionalnog puta (državnog puta II reda) koji ima funkciju objedinjavanja i distribucije saobraćaja od planiranih kompleksa ka saobraćajnicama višeg ranga. Postoje afiniteti ka izgradnji magistralnih cevovoda. Prostornim planom Republike Srbije i Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije.294 Izvor: Lokalna samouprava Izvorište vodosnabdevanja raspolaže izdašnošću dovoljnom za zadovoljenje potreba. Prema Generalnom planu ona će iznositi oko Qsrdn = 98 l/s. Sistem će. Postojeća izvorišta vodosnabdevanja mogu da obezbede traženu količinu vode. U zoni postojećeg izvorišta vrše se detaljna hidrogeološka istraživanja sa ciljem utvrđivanja konačnog kapaciteta i određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta. povezati. Neophodno je vršiti sanitarnu zaštitu izvorišta i izgraditi postrojenja za pripremu vode. omogućiti dalji razvoj naselja. potrebna srednja količina vode za piće.Kraljevo.Kragujevac . predviđeno je trajno rešenje vodosnabdevanja opštine Lapovo priključenjem na Ibarsko-šumadijski regionalni vodovodni sistem. po podacima iz Generalnog plana.10/156. Generalnim planom predviđena je izgradnja novih magistralnih cevovoda u dužini od 18 km. povećanju rezervoarskog prostora i rekonstrukciji dela vodovodne mreže. takođe. Izvorište podrazumeva i izgradnju adekvatnog postrojenja za pripremu vode za piće. Za železničku prugu Lapovo .22/153. vremenom. Uključuju se.državna granica sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. razvoj vodnog saobraćaja na posmatranom području zavisiće od razvojnih programa Republike Srbije Vodosnabdevanje i kanalizacija Vodosnabdevanje Broj priključaka 3286 Pokrivenost opštine 99. Predviđene su i saobraćajnice sa istočne i zapadne strane auto-puta koje bi povezivale radne zone sa uličnom mrežom i saobraćajnicama višeg ranga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Generalnom planu. U pogledu železničkog saobraćaja predviđeno je zadržavanje. uz dogradnju.32 mnm.

65 ha. godinu Ukupna količina otpada godišnje sa teritorije opštine (u tonama) 1700 Sa javnih površina (u tonama) 85 Iz domaćinstava (u tonama) 1045 Iz preduzeća (u tonama) 400 Iz ustanova (u tonama) 170 Izvor: Lokalna samouprava Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna neuređena deponija površine 0. Za izvorišta vodosnabdevanja.84 Potrebna dužina primarne mreže fekalne.24 Ukupna dužina primarne mreže kišne kanalizacije 1.8 Izvor: Lokalna samouprava Broj priključaka Pokrivenost opštine (%) 545 15 Odvođenje otpadnih voda Postojeća mreža može da zadovolji buduće potrebe odvođenja otpadnih voda sa površina kojupokriva. u narednom periodu. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 51 . Kanalizacija Ukupna dužina primarne mreže fekalne kanalizacije (km) 2. a prisutna je potreba za njegovim proširenjem. Sistem za odvođenje atmosferskih voda karakteriše nedovoljna izgrađenost. kao i objekte distributivnog sistema. razvijaće se i dalje kao separatan.0/201. Odvođenje sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije naselja prati. nedostaje (km) 41. nedostatje 24 km fekalnih kolektora. prema Generalnom planu. po podacima iz Generalnog plana.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zbog proširenja naselja.0 mnm Voda će se u rezervoar dopremati preko crpne stanice koja će biti izgrađena pored rezervoara R4. uvešće se još jedna visinska zona za potrošače na kotama iznad 135mnm u kojoj će se izgraditi rezervoar sa sledećim karakteristikama: R 5: V= 200 m3 KP/KD= 205. očekuje se definisanje i sprovođenje mera sanitarne zaštite. Sistem za odvođenje otpadnih voda. Sve otpadne vode kolektorima se odvode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će se. nalaziti na levoj obali Velike Morave. Za odvođenje atmosferskih otpadnih voda evidentiran je nedostatak od 10 km kišnih kolektora. kopanjem bunara. Količina otpada sa teritorije opštine Lapovo za 2007. Industrijske otpadne vode se prethodno obrađuju pa ispuštaju u kanalizaciju.54 Ukupno rekonstruisano primarne mreže fekalne (km) / potrebno rekonstruisati primarnu mrežu (km) 1. Za postojeće količine sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije opštine Lapovo. U okviru industrijskih kompleksa potrebe za tehnološkom vodom mogu se rešavati samostalno. izgradnja novih fekalnih kolektora i postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda pošto do sada na teritoriji opštine nije postojalo postrojenje ovakvih namena. s obzirom da je podzemlje bogato vodom. ali ne dozvoljva proširenja.

Despotovac i Smederevska Planka.A. Lepenice i Rače. Mobilna telefonija Srbije na ovom području ima četiri preferentne zone za izgradnju baznih stanica. Prioritetnim poslovima smatraju se dalja proširenja mreže i uvođenje novih usluga. instalirane 1985. a po drugoj . Telekomunikacije Pretplatnici na području opštine Lapovo napajaju se telefonskim priključcima iz digitalne telefonske centrale tipa EWSD koja je instalirana 2007. Kruševac i Kragujevac. Akcentovano je i povećanje stepena zaštite od poplava.5 km. nisu dovoljni.S. po postojećoj i novoj trasi koja ide ispod auto-puta ka Velikoj Moravi. za pripremu vode za piće i deponije (postoji samo jedna i to neuređena). Projekat je vredan oko 30 miliona evra i poveren je koncernu A. Adekvatna površina objekta predviđenog za ovaj centar Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 52 . a 258 pravna lica.5 km.8 km.5 km. posebno ne za pokrivanje planiranih objekata u industrijskoj zoni.200 stanovnika . Aktuelna je mogućnost izgradnje Preradnog centra koji bi opsluživao radne jedinice Kraljevo. godine i iz digitalne telefonske centrale SI2000/224. Kazanski potok čeka regulaciju dužine 6. pokrenuta je inicijativa o izgradnji regionalne komunalno-sanitarne deponije. zatim izdvojeni šalter pošte 34220 na železničkoj stanici. Broj instaliranih priključaka u ovoj centrali je 2593 .2281 direktnih i 250 dvojnika. a izgradnja ove deponije je u toku. Na području Lapova u toku je izgradnja MSAN-a Lapovo selo sa planiranih 920 telefonskih priključaka. Od 2593 pretplatnika. dok je jedan povremeno aktivan. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rača. Postoje dva objekta pošte: 34220 Lapovo i 34221 Lapovo 2. novčano poslovanje) i oni opslužuju 8.4. Dužina regulacije po prvoj varijanti je 2. Batočina. Jagodinu. sa sedištem u Češkoj Republici. Tokom 2007/2008. U pošti 34221 Lapovo 2 stalno je aktivan jedan automatizovani šalter.Zlatković (Ulica Prvog maja 21) i Đorđević (Solunska ulica 108). Postoji 8 instaliranih šaltera. Očekuje se da će regulisana deonica delom biti zacevljena. Izabrana lokacija Vrbak nalazi se na teritoriji opštine Lapovo. Na ovom mestu bi pomenute radne jedinice preuzimale pošiljke iz Glavnog poštanskog centra Beograd. te su tokom prošle i ove godine rađene rekonstrukcije i proširenja mesne mreže. Velika Plana. Dužina sekundarne TT mreže iznosi 350 km. kao i dva ugovorna šaltera . Deponija će se graditi u više faza i njome će upravljati pomenuta češka firma tokom narednih 25 godina. Na posmatranom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma. ključnom se smatra regulacija Liparskog potoka. Tri su automatizovana i stalno aktivna (pošta 34220 Lapovo). Na teritoriji opštine Lapovo postoje dve bazne stanice mobilne telefonije: jedna MTS operatera. Trasa regulisanog korita je varijantna.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Regulacija vodotokova Kada je reč o vodotokovima. pre svega ADSL-a.0. druga Telenorova. nadvišenjem nasipa pored Velike Morave. a Grabovački potok . godine urađena je rekonstrukcija postojeće TT mreže i izgradjena nova čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Razmatrana je izgradnja dve mikroakumulacije Na Liparskom i Kazanskom potoku.000 usluga mesečno (prijemi pošiljki. Na ovim šalterima se obavi preko 17. Postoji izgrađena kablovska TT kanalizacija. 2274 su fizička. a operater Telenor devet. godine.1000 stanovnika po šalteru. Upravljanje otpadom Na osnovu sporazuma opština Lapovo. Nizijski deo je rezervisan za izgradnju industrijskih kompleksa.

ka Rači. Karađorđevoj . Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1555 nedostaje 300 m kabliranja. Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. Ova trafostanica povezana je dalekovodom 110kV broj 1171 sa trafostanicom KG2 Petrovac sa jedne. naspram Motela Košuta. a treći ka TE Morava u Svilajncu. Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna trafostanica 35/10 kV/kV. za sopstvene potrebe. Dalekovod 35kV. Prema podacima aktuelnog Generalnog plana opštine Lapovo. Brzanu. i dalekovodom broj 144 sa termoelektranom Morava u Svilajncu. Centar bi se nalazio na samom izlazu sa auto-puta.5MVA pa je njeno proširenje moguće ukoliko se za tim ukaže potreba.4 kV/kV u kompleksu Kronospan. stepena iskorišćenosti 65%. kao i dupli dalekovod ka Žirovnici. Elektroenergetska infrastruktura Konzum opštine Lapovo se napaja električnom energijom preko TS 110/35/10 kV/kV/kV KG 0018. Ukoliko budući investitori iskažu potrebu za isporukom veće količine energije. U trafostanici KG0018 postoji izrađen temelj za dodatni transformator 31.Slatina i Živana Pavlovića. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1555 i TS1625 nedostaje 500 m kabliranja. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. mogu se izgraditi trafostanice odgovarajućeg naponskog nivoa i kapaciteta. Od trafostanice KG0018 polaze dalekovodi 35kV ka Batočini. Dalekovod ka Rači je u lošem stanju. KG08. stepena iskorišćenosti 70%. Kroz buduće radne zone prolaze dalekovodi 35kV.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca. Dalekovodu 10kV. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 53 . ka TS KG08. u dosta je lošem stanju i koristi se samo kao rezerva. kapaciteta 31. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1546 i KG08 potrebno je rekonstruisati 1000 m. Zmaj Jovinoj.5MVA. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1606 i TS1549 nedostaje 700 m kabliranja. očekivana je izgradnja trafostanice 110/10 kV/kV kapaciteta 28 MVA. dok bi prostor za utovar i istovar trebalo da zauzima 800m2. koji polazi od KG08. sa druge strane. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. U okviru istog kompleksa aktuelno je kabliranje dalekovoda 35 kV u dužini od 850 m. Za rekonstrukciju je preostalo svega 20% mreže. Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.5/10. a kroz manji deo i 110kV. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1552 nedostaje 400 m kabliranja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza iznosi 600m2. Rači. od trafostanice KG08 ka Rači. kapaciteta 2h4MVA. namenjenom za napajanje kompleksa fabrike 1. kao i određeni broj trafostanica 10/0. Manji deo dalekovoda zahteva rekonstrukciju. Trafostanica KG08 po potrebi se može proširiti do maksimalnog kapaciteta od 2h12MVA. Od trafostanice KG08 polaze tri dalekovoda 35kV . Maj nedostaje 8km rekonstrukcije.

biće.30 ha. zaštita životne sredine. Toplotna energija za grejanje objekata i tehnološke potrebe. pritiska do 4 bara. prema posebnim potrebama tehnološkog procesa za svaku od trasa gasovoda. gas. Prema podacima preuzetim iz Generalnog plana opštine Lapovo. energetskim i drugim uslovima nadležnog preduzeća zaduženog za izgradnju te komunalne infrastrukture. obe predviđene da zadovolje potrebe široke potrošnje snabdevanja gasom u opštini Lapovo. obezbeđivaće se iz sistema distribucije prirodnog gasa. od krucijalnog značaja za celokupnu teritoriju opštine Lapovo. distributera prirodnog gasa. štednja proizvedene energije. Na teritoriji opštine Lapovo planirane su sledeće radne zone: – Radna zona I na postojećih 25 ha . Novoplanirani i postojeći objekti snabdevali bi se sa planirane mreže gasovoda. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere za smanjenje konflikata i saniranje negativnih posledica (programi rekultivacije/ revitalizacije. itd). lociranom pored postojeće GMRS. Deo novoplaniranih radnih zona snabdevaće se prirodnim gasom iz buduće GMRS Lapovo II sa MRS lociranom pored postojeće GMRS. Distributivni sistem gasovoda od polietilena. ali je planirana na 14ha površine.planirano je 10.30ha . u neposrednoj blizini postojeće radne zone. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 54 .30ha za njeno proširenje Ukupne površine planiranih zona iznose 122. nakon realizacije. duž auto-puta postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica ) sa MRS (merno-regulaconom stanicom). prema potrebama. Od toga 35. stimulisanje primene novih tehnologija proizvodnje energije. tečnog goriva i električne energije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Termoenergetska infrastruktura Elektro. Za kompleks radne zone sa druge strane auto-puta postji potreba za izgradnjom GMRS Lapovo III sa MRS. stanovništva. a 87 ha u privatnom vlasništvu. opština Lapovo je utvrdila svoje ciljeve: – Izgradnja razvodne i distributivne gasovodne mreže – Funkcionalno korišćenje i štednja neobnovljivih resursa. Ograničenja razvoja i izgradnje energetske infrastrukture ogledaju se u konfliktu između korišćenja energetskih resursa i zaštite životne sredine (zemljišta. toplovod Stepen elektrifikacije opštine (%) 85 Pokrivenost gasovodom (%) 18 Broj priključaka na gasnu mrežu 140 Pokrivenost toplovodom (%) / Broj priključaka na toplovodnu mrežu / Izvor: Lokalna samouprava Sa aspekta korišćenja energetskih izvora i energetske infrastrukture.30 ha je u državnom. poštujući tehničke uslove distributera gasa. korišćenje obnovljivih izvora energije Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata: uglja. tehničkim uslovima. otklanjanje šteta i dr). – Radna zona III na postojećih 10. naročito onih koje doprinose racionalnom korišćenju energije. u neposrednoj blizini ovog dela radne zone. Kapaciteti (veličine) objekata gasovodne gradske mreže određivaće se naknadno.planirano je dodatnih 98 ha površine za njeno proširenje – Radna zona II nema postojeću. Način građenja svakog objekta ove infrastrukture uvek se definiše tehničkim.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 55 .2.30 ha. njihova eksploatacija bi se tretirala kao dopunski energentski resurs za snabdevanje grada toplotnom energijom. Prostorno planiranje Prostorni plan ne postoji. površine predviđene za privredne delatnosti iznose 122. Po Generalnom urbanističkom planu.000 dinara. Prihodi opštine od izdavanja urbanističko-tehničkih dozvola za 2005.150. a za 2006 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ukoliko bi se prilikom istraživanja geotermalnih potencijala na teritoriji opštine Lapovo došlo do značajnih rezultata o raspoloživim kapacitetima te vrste energenata.000 dinara. Na snazi je prethodno pominjani Generalni plan za vremenski period do 2020. godinu su 2. godine.450.

Turističke lokacije Ulica kralja Petra I predstavlja najatraktivniju turističku lokaciju na teritoriji opštine Lapovo. najveća reka Republike Srbije. Bugarske. postavljena na početku Ulice kralja Petra I. iznosi 7 km. na raskršću istoka i zapada. Organizacijom ove manifestacije.manifestacija koja predstavlja izložbu eksponata i etno-proizvoda ručne izrade. Prethodnih godina bila je održavana pod imenima Praktika i Domaća radinost. Turistički potencijal ove lokacije nije iskorišćen u potpunosti. već 11 godina. OOSR Morava je članica Saveza sportskih ribolovaca Srbije. Od rečne luke Smederevo (Koridor 7) Lapovo je udaljeno 45 km. Opština Lapovo je jedinstveni muzej pod otvorenim nebom. pretvorena u pešačku zonu. Tokom 2006. razglednica i monografija. protiče kroz teritoriju opštine Lapovo dužinom od 12 km. a na podjednakoj je udaljenosti od aerodroma u Nišu i Beogradu . godine pod nazivom Duž pruge.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Turizam Planski razvoj turizma u opštini Lapovo otpočeo je proširenjem delatnosti Centra za kulturu Stefan Nemanja. pretvorena je u izložbeni salon ispunjen muzejskim eksponatima. Ubrzo nakon ove reorganizacije. bavi se Udruženje žena Moravske šarenice. Turističke manifestacije Međunarodna izložba umetnika železničara Srbije . kreditnim srerdstvima dobijenim od Ministarstva trgovine. Udruženje sportskih ribolovaca Morava iz Lapova. Kompletna rekonstrukcija ulice obuhvatila je izradu pratećih instalacija i postavljanje turističke signalizacije čime je ulica postala ukras opštine. Imajući u vidu ovu tradiciju koja se naslanja na sadašnjost i dobrim delom je oblikuje. godine. Republike Srpske i Srbije. Odlukom Skupštine opštine Lapovo. obuhvati i 56 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . turizma i usluga ulica je rekonstruisana. na Koridoru 10. a izložena su 52 dela.manifestacija prvi put održana 2007. odgovoran za izradu turističkog propagadnog materijala: prospekata. Lapovo se nalazi u centralnom delu Srbije. namenski doterati obalu. tako da sada njena dužina. između auto-puta Beograd Niš i međunarodne pruge Beograd . sprovesti elektro i gasne instalacije. Nakon tih intervencija. trenutno okuplja više od 150 ribolovaca koji se staraju o ribljem fondu na teritoriji opštine. Duž novoformiranog neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. izložba menja naziv u Grad muzej železnice. Manifestacija je regionalnog karaktera. Ulažu se napori da pomenuta manifestacija preraste u tradicionalnu izložbu umetnika železničara. Tada je učestvovalo dvadeset troje umetnika iz Mađarske.120 km. Održava se tokom septembra i oktobra meseca. te time stiče pravo da zakonski i planski radi na razvoju turizma u opštini Lapovo. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. Dan Moravskih šarenica . Povoljan geografski položaj opštine Lapovo može biti presudan za dalji razvoj turizma na njenoj teritoriji. a poseti je oko 2000 gostiju. značajno posluživši pomenutoj turističkoj nameni. U novije vreme ova reka je ispravljena presecanjem meandre. osmišljena tako da. tj.Atina. ova lokacija bi zablistala neskrivenom lepotom. Obala Velike Morave – Velika Morava. Na teritoriji opštine postoji jedan Informativni centar sa vodičkom službom. pored navedenih izložbi. Lokomotiva sa vagonom. ova varoš postaje Grad muzej železnice. promenom njegovog naziva u Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. Godine 2008. Potrebno je očistiti. U ovoj opštini stanovništvo je živelo i živi od rada na železnici. Kulturno-turistički centar postaje član Turističke organizacije Srbije. odnosno na polovini puta koji od Instambula vodi ka Minhenu.

Potrebno je izaći na tržište sa zajedničkim turističkim ponudama. u najvećoj meri. omogućio njegov razvoj. Rad Udruženja žena Moravske šarenice daje za pravo da govorimo o sadržajima iz etno-turizma. tako da nismo u mogućnosti da protumačimo ove podatake za poslednji period. Jer. Motel Košuta je objekat sa 9 dvokrevetnih soba i dva apartmana. Ovaj ugostiteljski objekat ima kapacitet od 120 mesta u restoranu. na teritoriji lapovske opštine.Niš ka Kragujevcu. godine.1% u odnosu na 2000. Košuta se nalazi na izlazu sa autoputa Bograd . Primenjena metodologija prikupljanja pomenutih podataka nije obuhvatila period nakon 2003. Od ostalih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Lapovo treba pomenuti restorane Straževica. Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije nalazi se preko puta Motela Košuta. trebalo bi naglasiti neophodnost sinhronizacije aktivnosti svih činilaca odgovornih za turizam opštine. Prema ovim podacima evidentno je značajno umanjenje broja poseta i noćenja nakon 2000. treći atraktivne lokacije. Objekat poseduje adekvatan parking za svoje goste. Ovaj pad je. godinu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza razmenu iskustva sa gostujućim udruženjima slične orijentacije. Statistički podaci koji se odnose na broj ostvarenih poseta i noćenja u objektima na teritoriji opštine Lapovo odnose se na period do 2003.. godine zabeleženo je umanjenje od 78. Motel ima restoran čiji je kapacitet 150 mesta. Smeštajni kapaciteti Opština Lapovo oskudeva u objektima namenjenim smeštaju turista. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 57 . jedni imaju događaje. drugi smeštaj. 2003. Najznačajniji (jedini) objekti pomenute namene su Motel Košuta i Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije.. Pomenutu manifestaciju prosečno poseti 800-1000 gostiju. Naime. na pravi način. Prosečan broj noćenja domaćih i stranih turista kretao se u intervalu od jedne do dve noći. Tri fenjera i Lara čije su usluge bazirane na specijalitetima tradicionalne kuhinje. U okviru ovog objekta ubraja se i mala sala sa 500 mesta i prostrani parking prostor. godine. rezultat smanjenja broja poseta domaćih turista. Omogućuje i usluge prenoćišta u 7 dvokrevetnioh soba (u planu je osposobljavanje još 10 soba za prenoćište). kako bi se. U okviru Motela postoji i suvenirnica. godine. Na kraju dela dokumenta koji se odnosi na sektor turizma opštine Lapovo.

težište zdravstvene zaštite se prebacilo na rad izabranog lekara. Od 2007. obezbeđeno kontinuirano davanje terapija. Dom zdravlja ne poseduje radiološku zdravstvenu zaštitu. kao ni specijaističko-konsultativne službe. preuzima nadležnosti i ovlašćenja za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. godine. 2006.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zdravstvena i socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Zdravstvena zaštita građana Lapova obezbeđuje se samo u okviru Doma zdravlja. Tokom Noći i vikendom organizovano je dežurstvo za neodložnu medicinsku pomoć. Dnevno se prosečno izvrši 300 zdravstvenih pregleda. Adekvatno pružanje zdravstvenih usluga onemogućeno je usled postojanja različitih činilaca: – Veliki broj starih koji žive sami – Nedovoljna opremljenost službi savremenom medicinskom opremom. Broj lekara. ukazivanje hitne medicinske pomoći pri saobraćajnim nesrećama na koridoru 10. koji zdravstvene usluge pružaju tokom 24 časa.300 kartona ginekogije. u skladu sa Zakonom.996 kartona medicine rada. Tokom 2007. Što se tiče dijagnostike obezbeđuju se laboratorijske usluge. radom po smenama i noćnim radom hitne službe koja nije registrovana. zubnih lekara i farmaceuta u zdravstvenoj službi. 2.300 zdravstvenih kartona kod lekara opšte prakse. posebno u oblasti dijagnostike – Nedostatak i dotrajalost sanitetskih vozila – Nedostatak visoko obazovanih kadrova U evidenciji Doma zdravlja otvoreno je 5. takođe. 1. godine osnaži preventivna zdravstvena zaštita i podigne kvalitet rada laboratorije. Vikendom je. Pregled zdravstvenih ustanova Kadrovska struktura zdravstveni radnik sa vss zdravstveni radnik sa sss 27 specijalisti nemedicinsk o osoblje 12 na specijaliz 2 Zdravstveni centar Domovi zdravlja Zdravstvene stanice Ambulante (mesto) Dom zdravlja Lapovo Lapovo 5 lekari 4 11 Izvor: Lokalna samouprava Pokrivenost mreže zdravstvenih usluga daleko je ispod nivoa potreba građana. Postoji tendencija da se tokom 2008. naročito dečija zdravstvena zaštita. godine Lekari u pojedinim službama Ukupno lekara Opšte i specijal nmedicine Za borbu protiv TBC Za zdravstvenu zaštitu žena Za zdravstvenu zaštitu predškolske dece Za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Za zaštitu i lečenje zuba Diplomirani farmaceuti Broj stanovnika na jednog lekara 12 9 _- 1 1 - 1 - 686 58 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . U ustanovi je zaposleno 50 radnika. godne opština Lapovo. odrasle i žene kao i stomatološke usluge. Zdravstvena zaštita se obavlja do nivoa primarne zdravstvene zaštite i obuhvata decu.020 kartona predškolske i školske dece i 3.

hronični degenerativni reumatizam. nije u prilici da adekvatno odgovori na postavljene izazove koje nosi proces decentralizacije. obezbeđuje i prati ostvarivanje prava građana u ovoj oblasti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Broj stanovnika na jednog lekara. Zbog prirode hroničnih bolesti povećava se broj poseta lekaru. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 59 . Stragija reforme sistema socijalne zaštite i dr). Socijalna zaštita Opštna Lapovo se od svog osnivanja suočava sa problemom izostanka institucionalizovanog sistema socijalne zaštite građana koji bi trebalo da evidentira. permanentno usavršavanje) da održi korak sa savremenim tendencijama u medicini. osim odseka za patronažu. a opština Lapovo. laboratorijskih analiza. usled nepostojanja Centra za socijalni rad. vožnji sanitetom. izuzetno je visok. Sa druge strane. maligne bolesti i dr). nerazvijenog građanskog društva i minimalnih kapaciteta Opštinske uprave i resornih institucija. što bitno utiče na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga. u poređenju sa republičkim prosekom (369). strateška dokumenta doneta na nacionalnom nivou (Strategija za smanjenje siromaštva. snimanja. predviđaju aktivno uključivanje svih relevantnih aktera na lokalnom nivou. Tehnička opremljenost zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova Zdravstvena oprema sanitetsko vozilo zubarski aparat ultrazvuk sterilizator inhalator ginekoloski sto spektrofotometar destilator kolposkop mikroskop vakum aparat vodeno kupatilo spirometar defibrilator klima uredjaj kompjuteri štampaci veš masina termokauter skidač zubnog kamenca 4 1 1 7 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 11 4 1 1 1 Izvor: Lokalna samouprava Dom zdravlja Lapovo. dijabetes. ne postoje posebne organizacione jedinice za preventivni rad – Sporo postavljanje dijagnoza s obzirom da su mogućnosti dijagnostike u Domu zdravlja oskudne. Lapovo U opštini se primećuje blagi trend starenja populacije što ima za posledicu i porast hroničnih bolesti (hipertenzija. Problemi proističu iz više uzroka: – Kontinuirani rad neodložne medicinske pomoći angažuje veliki broj izvršilaca i skupu opremu (sanitet i sl) – Otežano organizovanje preventivnog rada s obzirom da. Gotovo 1/3 stanovnika učestalo koristi zdravstvenu zaštitu. Usled brzog razvoja dijagnostike i rehabilitacije Dom zdravlja ima finansijskih i drugih problema (primena novih metoda.

skloništa. Kapaciteti Opštinske uprave za socijalnu zaštitu ne prelaze granice minimuma propisanog zakonom. a posebno je uočljiv nedostatak ljudskih i organizacionih kapaciteta za adekvatnu socijalnu brigu. uslugama nege u kući. 47 58 66 12 14 16 10 13 15 8 9 11 7 8 10 6 8 9 4 6 5 127 139 152 Ukupno 10 12 14 7 9 11 24 25 27 30 32 34 32 35 38 Ostali korisnici 241 20 58 24 26 28 Izvor: Lokalna samouprava Analiza postojećeg stanja ukazuje da je na teritoriji opštine evidentan nedostanak adekvatne egzistencijalne. odeljenje u Lapovu Neophodno je osnivanje samostalnog Centra za socijalni rad koji bi. Pored toga. nije organizovan rad narodne kuhinje. obrazovni. sa minimalnim kapacitetima. izdvajaju se i sredstva u iznosu od 600. kvalitetnije i stručnije pružao zakonom predviđene usluge socijalne zaštite građanima opštine: pomoć u kući. Smetnjama Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Punoletna lica Materijalno neobezbeđen a lica Ostarela lica Fizički i psihički ometena lica Ugroženi porodičnom situacijom Nezbrinuta lica Ometeni u fizičkom razvoju Mentalno zaostali Ostali korisnici Ukupno 2000. 2006.000 dinara godišnje za najugroženije građane opštine Lapovo. Lapovo.77% sredstava budžeta). umesto dosadašnjeg odeljenja međuopštinskog Centra za socijalni rad (Batočina. dok se usluge pomoći u kući realizuju povremeno. sportski. Pored redovnih izdvajanja iz budžeta opštine za socijalnu zaštitu (720. Rača u kome je zaposleno samo jedno lice). 202 148 281 115 80 152 31 45 93 11 6 8 15 11 20 3 4 30 3 4 412 230 365 Ukupno Godina 16 15 33 90 56 78 43 73 98 7 - 15 66 98 Izvor: Republički zavod za statistiku Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Ometeni u fizičkom razvoju Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Ostali korisnici Sa kombinov. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 60 . bavi se samo Dom zdravlja. kulturni) za stare. dnevni boravci. prihvatilišta itd. 2003.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled ustanova socijalne zaštite Ustanova Projektovan kapacitet jedna kancelarija Trenutno zbrinjava teritoriju opštine Lapovo lekari Zaposleni konsultanti vaspitači pedagog pravnik psiholog Izvor: Lokalna samouprava ostali direktor socijalni radnik - Centar za socijalni rad. 2005. medicinske i pishosocijlne podrške starima. Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Sa kombinov. Smetnjama Ugroženi porodičnom situacijom Punoletna lica Fizički i psihički ometena lica Nezbrinuta lica Materijalno neobezbeđena lica Ostali korisnici Ostarela lica Mentalno zaostali Godina Ukupno 2005. 2007. zahvaljujući angažovanju Crvenog krsta.000 dinara ili 0. programi prevencije bolesti zavisnosti. ne postoje organizovani sadržaji (zabavni.

Petoro su smešteni u gerontološke centre: troje u Kragujevcu i dvoje u Jagodini. obrazovni. kao i njihovih porodica. a većina boluje i od hipertenzije. alkoholizam i narkomanija. kulturni) za stare. dok 5% korisnika živi od socijalne pomoći. Od dvanaest odraslih smeštenih u ustanove socijalne zaštite. * Korisnici socijalne pomoći u 2005. Pored navedenog.godini – izveštaj odeljenja CSR Batočina u Lapovu Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 61 . Posebnu pažnju lokalne zajednice zahtevaju problemi dece koja čine 20. Usled nepostojanja razvijenih organizacija građanskog društva u opštini ne postoje sadržaji (zabavni. Izostanak organizovane i planske društvene brige o porodici (nepostojanje savetovališta za mlade i roditelje) rezultiralo je povećanjem broja porodica sa disfunkcionalitetom (maloletnička delikvencija. Broj hroničnih bolesnika (asmatičari i dijabetičari) je 11.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza U svojie redovne aktivnosti Crveni krst je 2003. primetan je trend izostanka zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima. godine uvrstio i program brige o starima koji se uspešno sprovodio u saradnji sa španskim Crvenim krstom. Starateljstvo CSR Korisnici jednokratne novčane pomoći 7 154 jedno dete je napušteno od strane majke nepoznatog očinstva Podaci o strukturi korisnika ne postoje Deca na hraniteljstvu 3 drugo dete je školskog uzrasta čija majka zbog bolesti ne može o njemu da se stara treće dete bez oca i majke i trenutno se vodi postupak za njegovo usvajanje. Hranjeništvo 3 U tri hraniteljske porodice smeštena su gore navedena lica. Pored toga. Broj starih lica kojima je pomoć neophodna mnogo je veći. socijalno izolovane čiji bi se kapaciteti mogli aktivirati. Sledeća tabela daje podatke o strukturi socijalne zaštite opštine. Usluga Broj korisnika Struktura korisnika 3 porodice dve četvoročlane jedna dvočlana 24 13 radno nesposobnih korisnika koji tokom cele godine primaju pomoć 11 radno sposobnih korisnika sa mogućnošću obnove zahteva 12 odraslih osoba 11 dece 5 normalnog razvoja 2 umereno ometena u razvoju 1 lako ometena u razvoju i 1 teško 23 2 teže ometene u razvoju Smeštaj korisnika u ustanove soc. Tokom realizacije ovog programa formirana je baza podataka o 114 korisnika/ca (19 muškaraca i 95 žena). lokalna zajednica nije upoznata sa problemima i potrebama osoba sa invaliditetom što dovodi do njihove izolovanosti i stigmatizacije. sedmoro su duševno oboleli i smešteni u Zavod u Malim Pčelicama u Kragujevcu. sportski.32 % ukupne populacije. 95% korisnika su penzioneri.zaštite Komentar Materijalno obezbeđenje porodice U poslednjih pet godina nema tendencije povećanja korisnika MOP-a. nepokretnih/polupokretnih korisnika koji žive sami (najbliskiji rođaci žive ili u drugom gradu ili u inostranstvu) je 9. Od ovog broja. ali su mogućnosti ograničene. nasilje u porodici) i povećanim procentom migracije mladih u druge opštine.9%.

a samim tim i prijem novih radnika. police za didaktička sredstva. čime bi prostor namenjen deci predškolskog uzrasta.Pupina.15 polaznika – Odsek harmonika .S. stranih jezika. kao i kupovina audio-vizuelnih sredstava za vaspitnoobrazovni rad. posebno kabinet za informatiku. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 62 . 4 medicinske sestre. Pregled predškolskih ustanova Naziv institucije Ustanova za decu Naša mladost Lapovo Odeljak Vozić Lapovo Odeljak pri OŠ Lapovo Lokacija M. neophodna je nabavka nove oprema za radni prostor namenjen deci u svim vaspitnim grupama. 18 vaspitača. fasadu i staviti nove oluke zbog kojih se pojavila vlaga. hemije. garderobne ormane.D. neadekvatna i ne zadovoljava kriterijume neophodne za bezbedan i funkcionalan boravak dece i radnika ustanove. 113 Broj dece korisnika Broj preko 11 vaspitača do 5 časova 9-11 časova časova 15 2 1 17 10 10 Izvor: Lokalna samouprava 157 12 Neophodno je i opremiti vešeraj novima aparatima i mašinama većeg kapaciteta. Zapošljava 28 radnika: direktor. Potrebno je završiti fiskulturnu salu. Neophodna je i zamena kompjutera neophodnih za rad finansijske službe. stolice. krevetiće. popraviti krov.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Obrazovanje Predškolsko obrazovanje Dečija ustanova Naša mladost poseduje sopstveni objekat u centru Lapova i 2 odeljenja u mestu. planirana je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. srazmerno broju korisnika usluga. tehničkog obrazovanja. Pored toga. Podmiruje potrebe smeštaja i brige 206 mališana. Oprema je zastarela. Pre svega bi trebalo nabaviti nove radne stolove. Ustanova za decu predškolskog uzrasta radi od 1979. kako bi se osposobila sala za fizičke aktivnosti koja je Rešenjem građevinske inspekcije zabranjena za upotrebu. Zbog dotrajalosti opreme i povećanog broja dece. postao funkcionalniji. godine. 2 administrativna radnika i 4 radnika u tehničkoj službi. zameniti stolariju.13 polaznika Osnovna škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima. Osnovno obrazovanje Osnovna škola Svetozar Marković smeštena je u centralnoj (576 učenika) i dve krilne škole (118 učenika) i zapošljava 47 radnika. 2 Karadjordjeva 44/8 Solunska. U planu je rekonstrukcija i dogradnja objekta u Ulici Mihajla Pupina broj 2. ograde prema Ž. u Lapovu postoji i Niža muzička škola sa 28 polaznika: – Odsek klavir . Rekonstrukcijom i dogradnjom objekta stvoriće se uslovi za prijem dece koja su na listi čekanja. Trebalo bi opremiti i kabinete za održavanje nastave fizike. Pored redovne osnovne škole. Lokomotiva i izrada projekta garaže.

takođe. Zapošljava 34 radnika. U opštini Lapovo uočava se niži procenat dece predškolskg i školskog uzrasta u odnosu na republički prosek gde je udeo dece predškolskog 6. sa punim radnim vremenom u predmetnoj nastavi. inkluzivno obrazovanje. nešto manje od republičkog proseka (22. itd) Srednje obrazovanje Srednja škola za ekonomiste.3% ukupnog broja stanovnika. a osoblju naći odgovarajuće zaposlenje (produženi boravak. Pregled osnovnih škola Naziv škole OŠ Svetozar Marković Odeljak 3 Odeljak 4 Lokacija Kosovskih junaka 10 Karađorđeva 139 Solunska 113 Broj nastavnika 39 4 4 Broj učenika 576 67 51 Broj učenika po razredima I II III IV V VI 51 13 6 43 13 13 50 19 18 57 22 14 110 90 VII 85 VIII 90 Izvor: Lokalna samouprava Potrebno je naglasiti da se broj dece predškolskog i školskog uzrasta konstantno smanjuje svake godine. tehn. Neophodno je. kuvare i konobare sa 248 srednjoškolaca. U opštini Lapovo deca uzrasta do 18 godina čine 20. frizere. 9 13 14 Žen.3%). i 9 radnika sa nedovoljnim fondom časova. istovremeno. napraviti novu garažu jer je stara srušena zbog izgradnje srednje škole. Iz pomenutih razloga može doći do viška nastavnog osoblja i prostora tokom narednih godina koji bi trebalo na adekvatan način iskoristiti. jer dolazi do prezasićenja tržišta ovim zanimanjima usled čega se smanjuje broj učenika zainteresovanih za ove profile što. junaka 10 34 27 13 37 Broj učenika po smerovima/razredima smer I II III IV 35 37 29 34 Ekon. Pregled srednjih škola Naziv škole Lokacija Broj nastavnika Broj učenika 135 36 Srednja škola Kosov. a dece školskog uzrasta 9. frizer 8 10 9 Muš. ukoliko se ukažu mogućnosti. Trebalo bi renovirati kotlarnicu i kotlove i. frizer 5 8 Konobar 10 11 16 Kuvar Izvor: Lokalna samouprava Izabrane struke vremenom bi trebalo menjati novim. Sanacija zgrade Srednje škole je u toku i po njenom završetku. Ovaj podatak dovoljno govori o potencijalu opštine koji zaheva posebu društvenu brigu. S obzirom da srednja škola u Lapovu nema sopstveni objekat. preći na grejanje na gas.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći problem centralne škole je grejanje na čvrsto gorivo. otežava formiranje odeljenja. privremeno je smeštena u objekat Osnovne škole Svetozar Marković. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 63 . škola će moći da primi učenike svih predviđenih profila. škola ne može da realizuje program razvoja kojim se predviđa proširenje delatnosti uvođenjem novih profila obrazovanja.1%.6%. dok se završetak novog očekuje za narednu školsku godinu.

U okviru škole postoje smerovi: – Turizam i ekologija – Porezi. Pregled strukture Više poslovne škole Naziv škole Viša poslovna škola . visoko obrazovanih kadrova. što je posebno važno jer postoji nedostatak visoko obrazovanih kadrova u opštini Lapovo. problem se javlja kod motivacije mladih. carine i budžet – Informacione tehnologije i sistemi – Preduzetništvo Planirano je da se nastavna baza Lapovo osamostali u autonomni fakultet.Čačak Lokacija Broj studenata po Broj Broj nastavnika studenata smerovima/godinama smer I redov vanr redov vanr II 21 III 21 19 IV Njegoševa 33 44 82 Finansijski menadžemt Poslovna ekonomija i preduzetništvo 21 Izvor: Lokalna samouprava Više i visoko obrazovanje beleži blagi rast.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Više i visoko obrazovanje U Lapovu postoji i radi Viša poslovna škola iz Čačka koju pohađaju 82 studenta. Međutim. koji ovu opštinu ne prepoznaju kao centar svojih životnih interesa i pored toga što se iz budžeta izdvajaju određena sredstva za njihovo stipendiranje. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 64 .

Sredstvima pomenute donacije. ujedno. zahvaljujući donaciji Južnomoravskog regiona Češke Republike. a tokom svog postojanja je. godine kao samostalna kulturna ustanova. predavanja. zatim galerijski prostor površine 120 m2 opremljen Brilux rasvetom. tako i odraslima. Internet klub.690 jedinica. Plesni klub Art dens. Članovi Kluba su učestvovali na velikom broju samostalnih i zajedničkih izložbi održanih u Lapovu i drugim gradovima u Srbiji. narodni orkestar sa pevačima. Centar predstavlja vodeću kulturnu instituciju na teritoriji opštine i godišnje ugosti oko 10. Tradicionalna manifestacija Biblioteke Dan književnog kluba održava se svakog 27. U ovoj ustanovi kulture trenutno radi petoro radnika. U okviru Centra postoji i Muzička škola Božidar Trunić . konkurse i izložbe.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Kultura i sport Kultura Kultura opštine Nosilac kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. pet akademskih i dvadesetak samoukih slikara. kao i Likovni klub Svetlost u čijem sastavu radi nekoliko umetničkih fotografa. kao i učionički prostor za izvođenje obuka iz informatike i stranih jezika. dobila nove prostorije površine 181 m2. Time je i Centru pripisana uloga strateški važnog promotera svih kulturnih dešavanja u Lapovu koje. fotokopir. juna već čitavu deceniju. Biblioteka je opremljena savremenom tehnikom i brojnim novim naslovima. Posebno treba istaći saradnju sa Gradskim jagodinskim pozorištem. štampači. Odlukom Skupštine opštine. Centar poseduje bioskopsku salu sa 250 mesta koja ima instalirano grejanje i bioskopski stereo sistem Dolby. Na početku rada. Opštinska biblioteka Slovo ima kontuiniranu kultuno-obrazovnu delatnost kojom se obraća. Pored Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja. KUD Lapovo broji 110 članova. da bi 2004. Centar trenutno zapošljava 4 radnika. dograđivana i adaptirana. Sadržajan kulturni program ostvaruje se zahvaljujući. likovna Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 65 . svetla i udobna čitaonica. KUD Lapovo osnovano je 1993. književne susrete. osnovana 1995. uspešnoj saradnji sa drugim kulturnim institucijama iz države. kao i drugim pozorišnim trupama pri kulturnim centrima na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. takmičenja. amaterski Teatar 96 sa oko 20 članova. pozorišna i likovna dešavanja. Fond Biblioteke broji 19. S obzirom da je Lapovo grad koji je živeo i živi od železnice.odsek klavir i harmonika. godine. faks i druge usluge. Poslovna politika Biblioteke kreće se u pravcu što bolje informisanosti i računarske pismenosti stanovništva opštine.000 monografskih i nekoliko desetina naslova serijskih publikacija. Od 2007. OB Slovo razvija i sopstvenu izdavačku delatnost. Zavičajni fond poseduje 3. pre svega. a koju ostvaruje kroz radionice. Knjaževsko-serbskim teatrom iz Kragujevca. Pozorištem iz Svilajnca. Pozorištem Masuka iz Velike Plane. kako deci i omladini. Ova manifestacija okuplja oko 30 književnih stvaralaca iz cele Srbije. godine kao udruženje građana čija je osnovna aktivnost javno scensko izvođenje kulturnih programa. godine Centar je domaćin Međunarodne izložbe železničara umetnika. a koristi ga više od 500 članova. a čine ga dve folklorne sekcije igrača. Centar karakteriše bogat i raznolik kulturni program realizovan kroz muzička. Korisnicima su na raspolaganju prostrana. kao i sredstvima Ministarstva kulture. predstavljaju svojevrsne turističke razglednice ove opštine. Pod okriljem Kulturnog centra deluju i Udruženje žena Moravske šarenice. šest računara. Pored toga. Lapovo je postalo muzej pod otvorenim nebom Grad muzej železnice. OB Slovo bila je smeštena na 52 m2.700 posetilaca različitih dešavanja iz oblasti kulture. U poslednje dve godine učestala su gostovanja beogradskih pozorišta. u više navrata. Zgrada u kojoj je smešten Centar sagrađena je pedesetih godina prošlog veka. razvoju kulturnih delatnosti na teritoriji opštine umnogome doprinosi Opštinska biblioteka Slovo.

Kulturne manifestacije Već pomenuta Međunarodna izložba železničara predstavlja kulturnu manifestaciju najznačajniju za definisanje kulturnog identiteta opštine Lapovo. Problemi kulturne delatnosti opštine Lapovo. Spomenik se nalazi u Ulici patrijarha Dimitrija – Spomenik kralju Aleksandru nalazi se ispred zgrade opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza sekcija i književni klub. a posvećen je kralju Jugoslavije Aleksandru I Karađorđeviću – Spomenik đeneralu Draži Mihajloviću. Mogućnosti kulturnog razvoja opštine Lapovo su velike. Spomenik se nalazi u ulici Kralja Petra – Spomenik borcima palim u NOR-u. Tokom dosadašnjeg rada KUD Lapovo imalo je preko 150 nastupa na manifestacijama u zemlji i inostranstvu sa kojih je donelo nekoliko nagrada. godine pod nostalgičnim nazivom Duž pruge koji je trebalo da podseti na zaboravljene stanične zgrade.2004. razmeštene ukraj koloseka i koje putnici tek okrznu pogledom. pored onih sa kojima se susreću ostale delatnosti (nedovoljno brz ekonomski razvoj i velike migracije stanovištva). vojnom komandantu Ravnogorskog pokreta u Srbiji. do 15. Bugarske. posvećen grupi od 118 boraca poginulih braneći železnički čvor od nemačke vojske. oktobra 1944. Na manifestaciji je tom prilikom izlagalo dvadeset troje učesnika iz Mađarske. posvećen Karađorđevom saborcu koji je stradao u borbi protiv turske vojske – Spomen-ploča palim borcima jugoslovenske vojske posvećena grupi od 670 palih boraca i nalazi se na lokaciji Gornje stanice Lapovo – Spomenik streljanim partizanima iz Ćuprijskog zatvora u Drugom svetskom ratu. treba pomenuti i manifestaciju koju poslednjih 10 godina organizuje Opštinska biblioteka Slovo . posvećen grupi od 52 streljana rodoljuba. godine. Kulturno-istorijska baština Kulturno-istorijsku baštinu opštine Lapovo uglavnom čine spomenici posvećeni burnim istorijskim dešavanjima na prostoru opštine i njene okoline: – Spomen česma 1804 . posetioci ove manifestacije mogu čutii tajne koje jezik otkriva onima što mu služe. od 7 do 15 godina i preko 15 godina starosti.Dan književnog kluba. Cilj ove manifestacije je da postane tradicionalna i uključi veći broj umetnika. Pored toga. Bila su predstavljena 52 dela. Obe folklorne sekcije su organizovane u tri starosne grupe: do 7 godina. Prvi put je održana u Lapovu 2007. slabom razumevanju i zaštiti kulturnih dobara. Republike Srpske i Srbije. godine od podizanja Prvog srpskog ustanka – Spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu koji se takođe nalazi u gradskom naselju – Petrov grob koji se nalazi na lokaciji Grabovački potok. Naviknuti na svakodnevno rabljenje jezika u kojem boravi duša naroda. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 66 . ogledaju se i u nedostatku kvalitetnih kadrova za obavljanje specifičnih poslova u kulturi. koja se nalazi u gradskom naselju podignuta povodom proslave 200. nedostatak novca predstavlja prepreku za realizaciju kvalitetnih programa koji bi doprineli podizanju kulturnog života na viši nivo. Ovaj spomenik se nalazi na lokaciji Duboka – Spomenik crvenoarmejcima stradalim u borbama za oslobođenje Lapova koje su se vodile od 9. Pored ove. Organizator manifestacije je Galerija Kulturnoturističkog centra Stefan Nemanja. kao i zbog sve većih ulaganja u edukaciju stanovništva. posebno zbog velikih ulaganja u infrastrukturu i razvoj same opštine.

Hala zadovoljava sve standarde pa će u njoj moći da se organizuju i veća takmičenja. Nekada je postojala i atletska staza koja je sada ruinirana – Dvorište osnovne škole u odeljku III . U osnovnoj školi u toku je završetak školske sportske hale veličine 2.koševi. a koji se trenutno ograđuje. manji restoran. Na teritoriji opštine Lapovo postoje sportski tereni: – Stadion .asfaltiran. Pored ovih. odbojkaških i drugih utakmica.000m² sa 600 mesta za sedenje i posmatranje budućih rukometnih. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 67 . odbojkaško i igralište za mali fudbal. obeležen i osvetljen. tribine oko rukometnog i fudbalskog igrališta. Veći deo finansijskih troškova klubovi snose sami. vodu. Prethodnih godina postojao je veći broj klubova koji se nisu registrovali zbog finansijskih problema: Golubarski klub Mavijan. obeleženo i osvetljeno fudbalsko igralište. karate. Ime kluba KK Lapovo OOS ribolovaca Morava ŠK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva LU Lapovo Sport Konjički sport Ribolov Šah Fudbal Rukomet Lov Broj članova 25 155 70 110 40 150 Izvor: Lokalna samouprava Ovi klubovi su registrovani u Sportskom savezu Lapova i od njega dobijaju određena finansijska sredstva za plaćanje osnovnih potreba – kotizacije. stubovi za odbojku i tribine za posetioce (planirano da se završi u narednom periodu) – Prostor u odeljku IV – asfaltiran. itd. stonoteniserski i košarkaški klub. rukometno.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sport U opštini Lapovo postoji Sportski savez u čijem je sastavu Železničko-sportsko društvo Lokomotiva (fudbalski i rukometni klub) i sportsko lovačko društvo. kanalizaciju grejanje i urediti prostor oko nje. a čini ga košarkaško. Postojeći klubovi postižu solidne rezultate tokom takmičarske sezone. Ovim terenima nedostaje potrebna sportska oprema . golovi.500m² . sudije. streljački. Stadion ima odgovarajuće svlačionice i prostorije za sudije. postoji još nekoliko manjih klubova koji postižu solidne rezultate.na površini od 18.000m² nalazi se fudbalsko travnato igralište i rukometni teren koji pripadaju Železničko-sportskom društvu. Za tehnički prijem sportske hale neophodno je obezbediti priključak za struju. na površini od 950m² na kome može da se igra fudbal i košarka – Prostor u centralnoj školi . ograđeno.1. osvetljen manji teren na 350m² na kome može da se igra košarka i mali fudbal. tražeći novac od donatora iz samog mesta.asfaltirano.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Informisanje Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedan registrovani elektronski medij – RTV Stil koji je u privatnom vlasništvu. Pregled pokrivenosti nacionalnih i regionalnih medija Naziv medija RTS 1 RTS 2 Pink Fox TV Avala B92 RTV IN Kragujevac RTV K9 Pokrivenost Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Izvor: Lokalna samouprava Prijem signala svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom je odličan na čitavoj teritoriji opštne. Štampanih medija registrovanih na teritoriji opštine nema. a pokrivenost mu se proteže i na susedne opštine. opštini Lapovo dostupni su i signali elektronskih medija iz grada Kragujevca. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 68 . Ovaj medij pokriva celokupnu teritoriju opštine. Pored signala ovih medija.

SWOT ANALIZA OPŠTINE LA P O V O .

..

šanse i pretnje. sport i turizam – Poljoprivreda i ruralni razvoj – Socijalna i zdravstvena zaštita Svaka od ovih oblasti bila je predmet posebne analize Opštinskog foruma i za svaku od njih su precizno utvrđene snage. Snage su faktori koji jednom području daju prednost. šanse i pretnje. odnosno faktore iz spoljašnosti na koje ne može da utiče. a koje predstavljaju subjektivizaciju Socio-ekonomske analize opštine Lapovo: – Ekonomija i preduzetništvo – Infrastruktura i zaštita životne sredine – Obrazovanje. faktori koji predstavljaju prepreke razvoju lokalne zajednice. korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice. SNAGE SLABOSTI ŠANSE PRETNJE SWOT matrica U opštini Lapovo identifikovano je 5 ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja za koje su izrađene SWOT analize. Slabosti su. deo analize koji se odnosi na slabosti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Sektorske SWOT analize Sektorske SWOT analize SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalna zajednice) je metodološki alat. tako što će definisani strateški ciljevi ukazivati na potrebu i način eliminisanja tih slabosti. sa druge strane. dok šanse i pretnje predstavljaju eksterne elemente. u kojoj se nalaze i četiri sastavna elementa SWOT analize: snage. prethodno navedenih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 71 . pre svega. u cilju subjektivizacije svih podataka. slabosti. Snage i slabosti su interni elementi na koje jedna lokalna zajednica može da utiče. dok pretnje označavaju negativan eksterni faktor koji treba neutralisati. Predstavljao je osnovni input za definisanje strateških ciljeva i to. Praktičnost i veoma široku primenljivost ove analize obezbeđuje joj njena jednostavnost predstavljena matricom 2 x 2. Šanse su eksterne prilike koje treba iskoristiti. kultura. evidentirane slabosti služe kao osnova za kvalitetno planiranje razvoja. slabosti. Naime.

zona povećavaju se otpadne vode – Dalje zagadjenje izvorišta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 72 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Ekonomija i preduzetništvo Snage – Razvijen železnički saobraćaj – Razvijena industrija građevinskog materijala – Razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja – Raspoloživo prirodno bogatstvo vodom – ( podzemne.svetska ekonomska kriza – Sa porastom ind. geotermalne. regionalni put R214. železnička pruga Beograd-Niš-Atina) – Lokalna putna mreža – Elektro-energetska infrastruktura – Magistralni gasovod i lokalna gasovodna mreža – Izvorišta vodosnabdevanja dovoljna – Izgradjena savremena sanitarna deponija po EU zakonima Slabosti – Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) – Loši poljski putevi – Nema sanitarne zaštite izvorišta – Zagadjenja iz dezinfekcione stanice – Postojanje divljih deponija – Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Šanse – Dalji razvoj industrijske zone sa potrebnom infrastrukturom – Izgradnja kanalizacione mreže na celoj teritoriji opštine – Povećanje broja korisnika gasovodne mreže – Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda – Sanacija divljih deponija – Zaštita izvorišta pijaće vode Pretnje – Nedostatak sredstava. rečni tokovi) – Postojanje industrijske zone – Izvršena gasifikacija – Izrađen novi GUP Slabosti – Nedostatak finansijskih sredstava/ Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganje u oblasti ekonomije i preduzetništva – Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. zoni i kanalizacija) – Nedovoljan broj stručnih kadrova – Nedostatak hotelskog smeštaja i svih pratećih sadržaja za strane investitore – Nepovoljni uslovi kreditiranja (visoke kamatne stope) – Nedostatak baze podataka o privrednim resursima – Nedovoljna opremljenost lokalne samouprave za podršku privrednom razvoju – Visoka stopa nezaposlenosti – Nedovoljan broj radno sposobnog stanovništva u proizvodnim delatnostima Šanse – Dobar geostrateški položaj-Koridor 10 – Decentralizacija – Alternativni izvori energije (geotermalna energija) – Proizvodnja zdrave hrane – Razvoj turizma – Regionalna saradnja Pretnje – Vezanost za zakonsku regulativu Republike – Neregulisani pravno-imovinski odnosi – Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija – Visoke i promenljive kamatne stope na kreditna sredstva za razvoj privrede – Svetska ekonomska kriza – Neravnomeran ekonomski razvoj u regionu SWOT analiza: Infrastruktura i zaštita životne sredine Snage – Drumski i železnički koridori (koridor 10-autoput E75.

mali broj zaposljenih – Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli – Nedostatak garderobera i prostorije za rekvizite u KTC – Mala ulaganja u turističku infrastrukturu – Nedostatak kadrova – Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora Šanse – Pomoć lokalne zajednice u rešavanju postojećih materijalnih problema – Motivacija mladih roditelja za povećanje nataliteta – Uvodjenje obrazovnih profila u skladu sa planom razvoja opštine – Stimulacijom zadržati postojeći kadar(putnike ili mlade kolege) – Veća propaganda učenika sa dobrim školskim uspehom – Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcelu. galerijski prostor-150m2. – Liderska sposobnost direktora – Povremeni.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Obrazovanje. sport i turizam Snage – Mlad i stručan kadar zainteresovan za stalno usavršavanje – Visok stepen kolegijalnosti i dobra saradnja – Saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima – Primena novih metoda u nastavi – Samostalni objekat Centra za kulturu – Uredjena sala sa 250 mesta (bioskop-pozorište).na kojoj se nalazi zgrada KTC-a i izrada glavnog projekta – Postoji zainteresovanost za rad omladinske pozorišne scene – Mogućnost izgradnje garderobe-postoji projekat u KTC – Mogućnost zaposlenja stručnog kadra – Plasman suvenira i druge robe na turističko tržište – Poboljšanje kvaliteta infrastrukture i usluge – Povezivanje svih aktera društvenog i privatnog sektora – Isplativi turizam kroz oblike ruralnog. kongresnog i eko turizma Pretnje – Gubljenje motivacije za rad – Gubljenje odeljenja zbog manjeg broja dece – Zapostavljenost kulture u odnosu na druge branše – Ekonomska kriza – Ograničena sredstva za realizaciju kulturnih dešavanja – Ekonomska kriza Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 73 . kultura.železnički i drumski – Prirodni i ljudski resursi Slabosti – Nedostatak školskog prostora . kabinetski prostor i višenamenski-600m2.sposobni mladi saradnici – Udruženja i klubovi koji osvajaju nagrade – Kancelarija za mlade – Realan Plan razvoja turizma – Lapovo turističko mesto-raskrsnica putevavodeni.dopunske i dodatne – Veliki broj kolega putnika – Rad u dve smene – Sve manji broj upisane dece – Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole – Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu(imovinski odnosi za parcelu) – Ne postoji projekat zgrade – Nestručna radna snaga.opremljeni stručni kabineti – Nedostatak termina za sve aktivnosti .

dezinfekciona stanica. železnička pruga BeogradNiš) – Rečni vodotokovi (Velika Morava. Rača.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Poljoprivreda i ruralni razvoj Snage – Raspoloživi ljudski resursi – Kvalitetno poljoprivredno zemljište – Relativno kvalitetan rasni sastav stoke – Relativno nezagađena životna sredina – Povoljni klimatski uslovi – Dobra saobraćajna povezanost (autoput E-75. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo – Povećanje obolelih-loša pijaca voda. Lepenica) – Podzemne vode Slabosti – Usitnjenost poljoprivrednih površina – Loše stanje poljskih puteva – Nepovoljna starosna struktura – Nedovoljna primena agrotehničkih mera – Zastarela mehanizacija – Zapušteno poljoprivredno zemljište – Neplanska proizvodnja – Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta- Šanse – Organska proizvodnja – Vraćanje imovine opštinama – Finansijska podrška iz sredstava Fonda za razvoj – Transevropske mreže (u infrastrukturnim sektorima i turizmu) – Pristupanje Evropskoj uniji – Slobodan protok robe i usluga i kapitala na području Balkana Pretnje – Plasman i otkup poljoprivrednih proizvoda – Nepovoljna zakonska regulativa u oblasti poljoprivrede i turizma – Zavisnost poljoprivrede od vremenskih uslova – Zapostavljenost opštine od strane Republike – Svetska ekonomska kriza – Liberalizacija uvoza poljoprivrednih proizvoda – Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda – Negativna trgovinska politika – Carinske dažbine i količinska ograničenja na izvoz robe SWOT analiza: Socijalna i zdravstvena zaštita Snage – Spremnost opštinske vlasti i lokalne zajednice za unapredjenje socijalne zaštite – Postoji neiskorišćen prostor za decu sa posebnim potrebama .nekontrolisani prevoz opasnih materija – Lokalna zajednica ne reaguje na probleme dece i mladih – Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 74 . a postojeća su neadekvatno raporedjena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći – Nepostojanje ljudskih. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenjeu CSR – Gradjani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici pa je gradjansko društvo nerazvijeno i nespremno da adekvatno odgovori zahtevima integralnog sistema socijalne zaštite – Nespremnost lokalne zajednice (institucija/organizacija) da odgovori zahtevima procesa decentralizacije socijalne zaštite – Velike migracije mladih.Razvijena organizacija Crvenog krsta – Dobar geo-strateški položaj opštine(Koridor-10) – koncetrisan prostor za korisnike – Školovan i stručan kadar spreman za dalje usavršavanje – Dobra organizacija službi u okviru doma zdravlja – Redovno obnavljanje opreme – Motivisanost u radu Slabosti – Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. regionalni put R214.

– Donacije za nabavku sanitetskog vozila Pretnje – Povećanje nezaposlenosti zbog restruktuiranja firmi – Povećanje broja porodica sa disfunkcionalitetom i njihovih potreba – Izostanak zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima – Nedostatak novčanih sredstava – Pad nataliteta – Porast morbiditeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 75 ...STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Šanse – Dobra medjuopštinska saradnja (deponija.industrijske zone. Centrom za socijalni rad. radiologija.TIR baza) – Uključivanje dijaspore – Dobar geostrteški položaj-blizina auto puta.Crveni krst) – Privlačenje stranog kapitala (termalne vode. železnički čvor – Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom. Zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom – Razvoj industrije na teritorij i opštine-povećanje broja ljudi-povećanje broja usluga – Razvoj novih specijalističkih odeljenja (urgentna medicina-blizina autoputa.rendgen laboratorija.grad muzej železnice..

opadajući ili privremeni trend? − Koliko dugo ima uticaj i kada se pojavila? − Da li je uticaj snažan ili ne? − Da li je moguće kontrolisati taj uticaj? Korišćenjem ovih kriterijuma i bodovanjem slabosti od strane svakog od učesnika Opštinskog foruma. došlo se do najprioritetnijih koje su poslužile za dalji rad na definisanju izjave o Viziji. proizašla iz potrebe za otklanjanjem ovih slabosti u budućnosti. dobrim delom. Kriterijumi koji su korišćeni za određivanje najprioritetnijih slabosti: − Da li slabost pokazuje rastući. sprovedena je klasifikacija i prioritetizacija slabosti po svim oblastima razvoja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Nakon definisanih SWOT analiza. Ovo je bilo veoma bitno za kasnije definisanu Viziju opštine Lapovo koja je. Rezultati ovog dela rada Opštinskog foruma prikazani su u tabeli prioritetnih slabosti. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 76 .

Sve manji broj upisane dece 2. Usitnjenost poljoprivrednih površina 4. Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganja u oblasti ekonomije i preduzetništva 2. Nestručna radna snaga. Nepostojanje ljudskih. a postojeća su neadekvatno rapoređena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći 4. mali broj zaposljenih u KTC Zdravstvo 1. Nepostojanje sekundarne zdravstvene zastite 5. Manjak visoko obrazovanog medicinskog kadra 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Prioritetne slabosti Ekonomija i preduzetništvo 1. Nedostatak školskog prostora-opremljeni stručni kabineti Poljoprivreda 1.fond (Mali broj stanovnika) 2. Veliki broj kolega putnika 3. Nedovoljna primena agrotehničkih mera 2. Zagađenje od dezinfekcione stanice / postrojenje pri železnici za čišćenje vagona 4. Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora 4. Nedovoljan broj stručnih kadrova 3. Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. Mala ulaganja u turističku infrastrukturu 3. Neregulisani pravnoimovinski odnosi 4. Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu (imovinski odnosi za parcelu) 5. Postojanje divljih deponija 2. Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta 5. 5.zoni i kanalizacija) Infrastruktura I životna sredina 1. Nedostatak sanitetskog vozila ili vozila hitne pomoći Prioritetne slabosti opštine Lapovo Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 77 . Neplanska proizvodnja 3. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenju CSR 2. Nema sanitarne zaštite izvorišta 3. Građani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici 5. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo 3. Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Kultura i turizam 1. Nepovoljna starosna struktura seoskog stanovništva Socijalna zaštita 1. Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) Obrazovanje 1. Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda 5. Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole 4. Velike migracije mladih. Nedovoljan broj specijalističkih službi 3. Nedostatak materijalnih sredstava . Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli 2. Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija 5.

..

VIZIJA OPŠTINE LAPOVO

.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija je mentalna slika o tome kako stanovnici žele da njihova opština izgleda za 15 do 20 godina. Artikulisanjem izjave o Viziji i njenim uključivanjem u strateški dokument, stvara se slika destinacije do koje treba projektovati put. Da bi jedna vizija bila kavalitetna i da na pravi način predstavlja jednu lokalnu zajednicu, treba da ima sledeće karakteristike: − Vizija treba da bude dogovorena od strane svih zainteresovanih strana − Opisuje šta donosi budućnost, a ne opisuje kako se tamo stiže − Fokusira se na ishode procesa sprovođenja strategije − Nije uvek u potpunosti ostvariva, ali daje zajednici jasno viđenje šta se želi postići − Ona je opis kako zainteresovane strane vide svoju budućnost − Proističe iz znanja formiranog kroz socio-ekonomsku i SWOT analizu − Daje se za period od 15 do 20 godina. U cilju definisanja izjave o Viziji koja zadovoljava prethodno navedene kriterijume i uključivanja šire zajednice u radu su korišćena dva alata: anketiranje đaka i fokus grupa. Anketiranje đaka je sprovedeno u srednjim i osnovnim školama. Anketirani su đaci iz 6 odeljenja (tri iz srednje i tri iz osnovne škole). Upitnik se sastojao iz 4 pitanja koja su poslužila za utvrđivanje mogućeg pravca za izradu izjave o Viziji. Nakon što je lokalni koordinator obradio sve prikupljene ankete, dobijen je generalni stav omladine sa teritorije opštine o problemima sa kojima se suočava opština i kako ih je, eventualno, moguće rešiti. Ovo je bio jedan od inputa za formulisanu Viziju. Drugi input bio je rad fokus grupe putem kojeg su učesnici Opštinskog foruma došli do izjave o Viziji koja na pravi način odslikava želje, stavove čitave lokalne zajednice o tome gde ona vidi sebe za 15 godina i sa kojom svaki žitelj može da se poistoveti. Vizija opštine Lapovo glasi: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora, baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti, proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru 10. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije, proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna, nacionalna i međunarodna partnerstva. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine, sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. Lapovo, opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima, ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora, sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama, gde se mladi bave sportom i umetnošću.
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

81

..

RA ZV O J NI P RI O RI TE TI OPŠTINE LAPOVO .

. .

korišćen je pristup koji je podrazumevao razmatranje situacije opisane u SWOT analizi i Vizije željene budućnosti. sadržanih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti su jasniji i konkretniji u odnosu na viziju. definisani su sledeći razvojni prioriteti opštine Lapovo: Prioritet I: Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede Prioritet II: Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta Prioritet III: Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite Prioritet IV: Formirati i razviti atraktivne kulturne. Poštujući sve. Kod izbora razvojnih prioriteta vodilo se računa o sledećim pitanjima:  Da li se prioritet odnosi na specifičnosti društveno-ekonomskog i političkog okruženja?  Da li prioritet logično proističe iz Vizije?  Kakav je uticaj tako definisanog prioriteta na rešavanje problema?  Koji je rok postavljenih prioriteta? U izradi razvojnih prioriteta koji će proizvesti pozitivan uticaj na budućnost zajednice. Zasnivaju se. gore pobrojane elemente. jedan od elemenata kvalitetnog strateškog planiranja je fokusiranost. na kritičnim slabostima nastalim kao rezultat SWOT analize i suštinski potiču iz Vizije. Razvojni prioriteti. Pošlo se od negativne strane SWOT analize (prioritetne slabosti) kako bi se definisali pravci razvoja koji će uticati ne ublažavanje ili otklanjanje ovih slabih strana opštine. razvojni prioriteti predstavljaju specifične oblasti na koje se strategija fokusira kako bi dostigla Viziju. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 85 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pre svega. Dakle. Sve oblasti razvoja su važne za jednu lokalnu samoupravu. pre svega. rezultat su zaključaka koji proizilaze iz analize indikatora. Ipak.

Tematske radne grupe su formirane od članova Opštinskog foruma koji je dekomponovan. preduzetništvo i obrazovanje  Infrastruktura i zaštita životne sredine  Zdravstvo i socijalna zaštita  Kultura. koja su proširena dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. za oblasti. prema oblastima interesovanja i kompetencija. oko svakog od razvojnih prioriteta formirana je po jedna Tematska radna grupa (TRG). za svaki od razvojnih prioriteta. na koje se svaki od prioriteta odnosi:  Ekonomija.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine U periodu između identifikovanja razvojnih prioriteta i narednih faza izrade lokalne strategije održivog razvoja. svake od formiranih tematskih radnih grupa. a koje su vezane za svaki od definisanih razvojnih prioriteta. sport i turizam Zadatak. : 86 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Na taj način su formirana jezgra. bilo je definisanje strateških i operativnih ciljeva i formiranje liste projekata i programa.

S TR A TE Š KI I O P E RA TI V NI CI LJ E V I O P Š TI N E LA P O V O .

. .

Kriterijumi koji su korišćeni za definisanje operativnih ciljeva: − Oni moraju da budu dosta precizniji i detaljniji − Moraju da budu merljivi i da se lako prate − Moraju biti zasnovani na nalazima SWOT analize − Moraju biti komplementarni i ne smeju biti u koliziji sa drugim ciljevima − Oni tragaju za prevazilaženjem slabosti i iskorišćavanjem mogućnosti − Jedan strateški cilj može imati više operativnih ciljeva Druga grupa kriterijuma koji se delimično poklapaju sa gornjim. formirane tematske radne grupe su.5 strateških ciljeva: − U okviru prvog prioriteta. definisana su tri strateška cilja − U okviru trećeg prioriteta. davali su odgovor na pitanje ŠTA uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta. a posebno su bitni jer daju osnovne smernice za kasnije grupisanje srodnih projekata u programe. definisana su tri strateška cilja − U okviru drugog prioriteta. a koje su definisani operativni ciljevi takođe morali da zadovolje. jesu oni koji se tiču SMART pristupa koji podrazumeva: S (specific) – specifičan – Da li cilj precizno govori šta treba postići? M (measurable) – merljiv – Da li je definisan da može biti merljiv? A (achievable) – dostižan – Da li se uklapa u viziju? R (realistic) – realan – Da li je realan posmatrajući resurse? T (timely) – uvremenjen – Da li je vremenski ograničen? Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 89 . razvile strateške i operativne ciljeve u okviru razvojnih prioriteta. Oni su poslužili kao osnova za kasnije definisane operativne ciljeve po SMART principu. definisana su tri strateška cilja − U okviru četvrtog prioriteta. Strateški ciljevi su formulisani dekomponovanjem definisanog prioriteta i jasno su povezani sa njegovim ključnim elementima. Za svaki od definisana četiri razvojna prioriteta. oformljenih oko svakog od utvrđenih prioriteta. definisano je 2 . po utvrđenoj metodologiji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Strateški i operativni ciljevi Strateški i operativni ciljevi Kao što je prethodno navedeno. u ovoj fazi procesa strateškog planiranja. bio je definisanje operativnih za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. Sledeći korak u radu tematskih radnih grupa. Strateški ciljevi predstavljaju most između široko definisanih prioriteta i uže definisanih operativnih ciljeva. ujedno i generički naziv za srodne grupe operativnih ciljeva. definisana su dva strateška cilja Strateški ciljevi su vezani za rezultate SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta.

1.3 2. godine najmanje 50% MSP sa 1.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1. godine Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015.2. Do 2015.3.2.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine Do 2015.2. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. 1.god.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.1.4 kV do 2015.1.2 2. a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. 1. godine Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode 2.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Operativni cilj daje odgovor na pitanje KAKO ostvariti strateški cilj.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja 1. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. Definisani ciljevi prikazani su u sledećoj tabeli. godine povećati kapacitet sistema 2.1 Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.2. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20%. godine 2.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite 2. uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja 1.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 2. godine Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.3. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .1 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.4 90 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . donaseljenskih kolektora i ulične mreže Do 2015.1 do kraja 2013.2. Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi.3.2 pasarele. godine.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. godine 2.godine 1.3 2.3.3.1 Unaprediti uslove za priliv Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1.Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 2.om do 2015.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu 2.1. godine Izgraditi 10900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 1. godinu.1. godine sanitarno zaštititi oba 2.1 Do 2015. godine 2.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. Članovi tematskih radnih grupa su definisali jedanaest strateških ciljeva i u okviru njih trideset tri operativna cilja.3.

godine 2. godine Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine unaprediti medicinsku i 4. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.1.3. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja 2.1. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima 3. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.1. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2. i rad 2. osnivanjem novih sportskih klubova vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena korišćenjem prirodnih resursa za potrebe svih građana Lapova za bavljenje i povećanjem broja adekvatnih 3.4 Do 2015. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa Do 2013. hitne pomoći.2 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Unaprediti rad javnih preduzeća.1 tehničko .1 profesionalno bave sportom za 60%.4 Unaprediti rad lokalne životne sredine i podizanje samouprave iz oblasti kapaciteta lokalne samouprave i komunalnih delatnosti i pratećih institucija radi infrastrukture efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta 2. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.1 Do 2013.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.4.1 odeljenja za urbanizam.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.2. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 4. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine Povećati uključenost građana u kulkturno3. godine Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke 3.4 3.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015. godine 2. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga 3.4.2. kao i stručnih do 2015.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena. Formirati i razviti atraktivne kulturne.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.4.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015.2 Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i 3. godine sportskih radnika 3.3 Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015.1. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture Do 2015. imovinsko .1. godine povećati broj mladih koji se 3.3.000 evra. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3.4.1.2 91 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% 4. računarske opreme.

godine povećati broj specijalista za 30% Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.2.2.4 Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4. godine.2.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana.1 Operativni cilj Do 2015.5 Strateški i operativni ciljevi u okviru prioriteta 92 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .2. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 4. godine Do 2015. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% 4. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vanistitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% 4.3 2012.2 4.2.

PROJEKTI I PROGRAMI .

.

Prethodno navedeni pristup implementiran je u opštini Lapovo tako da je proizveo sledeće rezultate: – Upotpunjenu zbirnu tabelu od vizije do projekata sa ukupno definisanih 80 projekata i 12 programa – Tabele sa rezultatitma rada TRG-ova. U ovoj fazi su osnovnu ulogu imali definisani strateški ciljevi u okviru razvojnih prioriteta jer je od njihove obuhvatnosti zavisilo da li će programi biti identični sa samim ciljevima. poređane po definisanim programima za svaku oblast . radili su na razvijanju konkretnih projektnih ideja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Pregled projekata i programa Pregled projekata i programa Ishodište rada na izradi strateškog dokumenta su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na održivi razvoj opštine Lapovo. sažete verzije projektnih obrazaca. odnosno. Projekti su konkretizacija napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. tokom narednih pet godina. Identifikacija programa je bitna zbog stvaranja mehanizama za finansiranje. 95 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . u ovoj fazi.nazivi projekata. budžeti. odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini Lapovo. Oni su vezani za svaki operativni cilj definisan radom TRG. raspoređenost po programima. prešlo se na grupisanje projekata u razvojne programe i to na bazi komplementarnosti projektnih ideja. a samim tim i konkretizaciju strateškog dokumenta. ako je u okviru ciljeva definisan veliki broj projekata. Svaka projektna ideja je obrazložena u projektnom obrascu koji sadrži ključne elemente svakog projekta:  Naziv projekta  Svrha projekta  Podnosilac  Operativni cilj iz Strategije  Opis  Očekivani rezultati  Očekivani partneri Nakon usvajanja finalne liste projekata koja je podrazumevala kompletne projektne ideje u okviru svakog od operativnih ciljeva. izvršiti podela ciljeva na nekoliko komponenti koje onda postaju programi. trajanje utvrđenih projekata. Članovi radnih grupa. podnosioci.  Doprinos partnera  Uslovi za implementaciju projekta  Faktori rizika  Vrednost projekta  Trajanje  Napomene. definisanog u okviru svakog prioriteta. ili će se. svakog strateškog cilja.

godine Projekti – Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine – Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone – Infrastrukturno opremanje industrijske zone – Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni – Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama – Promocija investicionih potencijala opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore – Formiranje kancelarije za LER – „Započni sopstveni posao” – Regionalni garancijski fond – Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo – Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo – Klasterizacija proizvođača povrća – Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom – Takmičenje za najbolju poslovnu ideju – Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju – PC centar 1. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina.2.3. opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima.1 1. 1.1. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1.godine 1.3.1 Unaprediti uslove za priliv investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruživanja Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Lapovo.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1. godine najmanje 50% MSP sa 1. godine 96 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. i infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja Do 2015. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015. 1.1. sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama. ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora. koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine. gde se mladi bave sportom i umetnošću. proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru X.1 1.1 do kraja 2013. nacionalna i međunarodna partnerstva. godine.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna. godine. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.2. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Vizija opštine: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora.

1.3 97 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .4 kV – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a – Izgradnja distributivne gasne mreže 2. donaseljenskih kolektora i – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Do 2015.2.1.2 Izgraditi 10. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na Do 2015.1. godine – Izgraditi 10.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Do 2015. godine povećati kapacitete sistema celokupnoj teritoriji opštine Lapovo za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje 2. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.3.1 2015.3 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. godine povećati kapacitet sistema 2. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija 2.om do 2015.3.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu i stvaranje novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva 2.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.2. godine – Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge – Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge-nadpružnjaka – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta BeogradNiš-nadputnjaka – Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu – Rekonstrukcija atarskih puteva Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode Projekti – Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – Izgradnja fabrike vode 2.3.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2. godine sanitarno zaštititi oba 2.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda otpadnih voda.900 metara 10 kV dalekovoda – Izgraditi 6 TS 10/0. godine 2.2 pasarele.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite – Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta – Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta 2. godine 2.4 kV do 2015.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. godine – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza 2.2.

imovinsko .000 evra. – Prosiriti kapacitete telekomunikacione mreže – Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu – Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize – Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo 2.4. godine – Zamena javnog osvetljenja u obimu od Povećanje energetske efikasnosti javnog 30% osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i 2.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu Projekti – Izrada studije izvodljivosti sa porebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo.4.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2.3. godine Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih 2.4.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 2.3 deponija i 1 smetlište do 2015. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje – Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi. godine – Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo – Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće – Nabavka potrebne računarske opreme. računarske opreme. godine potrebnom instalacijom javne rasvete 98 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .4 izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji – Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa opštine Lapovo do 2015. i rad 2.1 odeljenja za urbanizam.4. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi 2. Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od 2.4 Unaprediti rad lokalne efikasnijeg privlačenja investicija samouprave iz oblasti i stvaranje novih radnih mesta komunalnih delatnosti i infrastrukture Unaprediti rad javnih preduzeća.4 ukupne potrošnje energije do 2015.

1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.1 profesionalno bave sportom za 60%.3. godine – WORKSHOP . godine promociju kulturnih. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 3.1. Formirati i razviti atraktivne kulturne.2. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke – Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% – Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku – Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba – Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba – Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom – Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom – Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodne izložbe železničara umetnika“ – Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. godine povećati broj mladih koji se masovnije bavljenje školskim i 3.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015. sportskih.2 2015. vanškolskim sportskim osnivanjem novih sportskih klubova aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena i povećanjem broja adekvatnih za potrebe svih građana Lapova za bavljenje 3. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3.3.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova – Izrada opštinskog sajta za praćenje i do 2015.1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Projekti – Umrežavanje svih relevantnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3. kao i stručnih do 2015. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa.4 Do 2015.2 Poboljšati uslove za Do 2013.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015.1. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture 99 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 3.1 Do 2013.2. godine sportskih radnika 3. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja 3. godine – Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije – Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a – Opremanje binskog prostora KTC-a – Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a – Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta Povećati uključenost građana u kulturnokroz školu glume i scenske umetnosti 3. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije – Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru petica“ – Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ 3. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena.1.ples kao deo opšte kulture kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima mladog čoveka 3.

2 rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% Projekti .Renoviranje poslovne zgrade u ulici Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti .5 .2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana.1 tehničko .4 .Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja .1 30% specijalizaciju (opšta) .2.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Do 2015. godine povećati broj specijalista za 4. godine organizovati sistem uvođenje participacije i plaćanja iste društvene brige i povećati broj institucionalnih 4. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom .Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na i vanistitucionalnih mehanizama podrške teritoriji opštine ranjivim grupama stanovništva za 50% .Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad 4. godine unaprediti medicinsku i 4. godine.Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.3 2012.2. 4.1. 4. hitne pomoći.Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika 4.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 4.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na Do 2015.Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo .Opremanje sale za fizioterapeuta .Projekat uspostavljanja pomoći u kući i Do 2015.2.Pohađanje kursa citološke dijagnostike za Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.1.2 povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou .Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Zbirna tabela od vizije do projekata – Projekti i programi opštine Lapovo 100 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) .Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom . sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške .2. godine Njegoševoj broj 25 kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad . godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.2.

000 evra 9.000 evra PROGRAM 3: Razvoj preduzetničke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo Regionalni garancijski fond Klasterizacija proizvođača povrća Formiranje kancelarije za LER Opština Lapovo Budžet 35.000 evra Ukupno Ekonomija.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 10.000 evra 25.000 evra Trajanje 18 meseci 6 meseci 6 meseci 18 meseci 18 meseci Ukupno: 121.000 evra 101 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 18 meseci Ukupno: 2.000 evra 12.000 evra 35. preduzetništvo i obrazovanje PROGRAM 1: Program podrške samozapošljavanju Naziv projekta Podnosilac „Započni sopstveni posao” Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom Takmičenje za najbolju poslovnu ideju Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju Formiranje PC centra Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Budžet 50.315.000 evra Trajanje 9 meseci Infrastrukturno opremanje industrijske zone Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone Opština Lapovo 2.000 evra 25.000 evra 150.716.000 evra PROGRAM 2: Unapređenje politike za privlačenje investitora Naziv projekta Podnosilac Budžet Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore Opština Lapovo 30.000.000 evra Trajanje 12 meseci Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 35.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 25. preduzetništvo i obrazovanje: 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet: Ekonomija.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 125.000 evra 18 meseci 36 meseci 18 meseci 9 meseci Ukupno: 280.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.

000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Ekonomija.000 evra 12 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 100.000 evra 102 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 18 meseci Opština Lapovo 10.000 evra 9 meseci 18 meseci Ukupno: 910. Prioritet: Infrastruktura.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 20.000 evra 6 meseci Opština Lapovo 20.000 evra 36 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 50.000 evra 36 meseci Opština Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 10. preduzetništvo i obrazovanje opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 16 projekata. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija PROGRAM 1: Izrada projektne dokumentacije Naziv projekta Podnosilac Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko autoputa Beograd-Niš – nadputnjaka Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opstine Lapovo Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na terirtorriji opštine Lapovo Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Budžet Rok trajanja JKP „Morava“ Lapovo 100.

000 evra 50.000 evra 24 meseca Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 200.000 evra 80.000.000 evra 200.000 evra 75.000 evra 36 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Program izvođenja infrastrukturnih radova Naziv projekta Podnosilac Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara Izgradnja fabrike vode Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza Izgraditi 10.000.000 evra 12 meseci Ukupno: 7.000 evra 200.4 kV Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo Budžet 100.000 evra 300.000 evra 24 meseca 24 meseca 36 meseci Opština Lapovo 300.000 evra 1.000 evra Rok trajanja 18 meseci 24 meseca 18 meseci JKP „Morava“ Lapovo 3.000 evra 300.000 evra 103 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 100.000 evra 18 meseci 36 meseci 36 meseci 36 meseci Opština Lapovo 50.235.000.900 metara 10 kV dalekovoda Izgraditi 6 TS 10/0.000 evra 36 meseci 36 meseci 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 80.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 200.

190 evra 104 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . licenciranog stručnog softvera i umrežavanje Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Rok trajanja 9 meseci Opština Lapovo 200. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija: 8.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 3: Program unapređenja poslovanja javnih i komunalnih preduzeća Naziv projekta Podnosilac Budžet Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće Nabavka potrebne računarske opreme.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 36. sport i turizam PROGRAM 1: Unapređenje infrastrukture i tehničke opremljenosti ustanova kulture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Umrežavanje kulturnoobrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih.000 evra 12 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 16.000 evra Ukupno Infrastruktura.000 evra 24 meseca Ukupno: 256.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 8.810 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 144.401.000 evra Opština Lapovo 20. sportskih. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji Opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a Opština Lapovo 21.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Infrastruktura. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 31 projektom.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 125.880 evra 12 meseci Ukupno: 337. Prioritet: Kultura.000 evra 36 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 21.

Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ KTC „Stefan Nemanja“ 6.790 evra 6 meseci Ribolovačko udruženje „Morava“ Ribolovačko udruženje „Morava“ 60.000 evra 6 meseci Ukupno: 38.600 evra 12 meseci 36.500 evra PROGRAM 3: Omasovljenje sporta kroz unapređenje sportske infrastrukture i osnivanje novih klubova Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 16.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Povećanje uključenosti građana u kulturno-umetničke i obrazovne sadržaje Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti Organizovanje radioniceples kao deo opšte kulture mladog čoveka Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku KTC „Stefan Nemanja“ 3.000 evra 3 meseca Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo 6.390 evra Ukupno Kultura. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije.080 evra 105 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 3.000 evra 3 meseca KTC „Stefan Nemanja“ Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” 14.000 evra PROGRAM 4: Razvoj turističke ponude povećanjem broja turističko-kulturnih manifestacija i proširenjem turističke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije “Međunarodne izložbe železničara umetnika“ Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. sport i turizam: 582.000 evra 12 meseci Ukupno: 117.000 evra 3 meseca 26.000 evra 23.000 evra 3 meseca Ukupno: 89.000 evra 19.000 evra 6 meseci 6 meseci 3 meseca Opština Lapovo 31.

sport i turizam opštine Lapovo je utvrdila 4 programa sa ukupno 18 projekata.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 20.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 7.500 evra 11 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Kultura. Prioritet: Zdravstvo i socijalna zaštita PROGRAM 1: Unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti Analiza potreba buducih zapošljenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja za isti Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u domu zdravlja Dom zdravlja Lapovo 27.000 evra 12 meseci Socijalna služba 25.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 16.500 evra 3 meseca Ukupno: 182.00 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 12.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra 12 meseci Socijalna služba 15.000 evra 106 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 10 meseci Dom zdravlja Lapovo 9.

000 evra 15.1 nalaze se u Aneksu I. strateškog 1 Aneks I – Finalna lista projekata – projektni obrasci 107 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Finalna lista projekata. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Dom zdravlja Lapovo Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Zdravtsvo i socijalna zaštita opštine Lapovo je utvrdila 2 programa sa ukupno 15 projekata.000 evra 3 meseca 6 meseci Opština Lapovo 15.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 5. odnosno svi projektni obrasci dokumenta.000 evra 6 meseci Ukupno: 75.000 evra Ukupno Zdravstvo i socijlna zaštita: 257.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Tehničko opremanje i rekonstrukcija ustanova zdravstvene i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom Opremanje sale za fizioterapeuta Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25.000 evra 3 meseca Socijalna služba 15.

.

PREPORUKE ZA RELIZACIJU STRATEGIJE .

.

Oni će uspešno procenjivati efikasnost čitavog. Na godišnjem nivou se vrši revizija strateškog dokumenta uz pomoć indikatora održivosti koji daju sliku promena u opštini. sa izrađenim planom implementacije i akcionim planom. opravdani učesnik narednog procesa. iz godine u godinu. samim tim. čine i predstavnici regionalnih instanci. koji vode njegovoj realizaciji. biznis i NVO sektora u cilju zajedničkog rada na realizaciji aktivnosti predviđenih planom. predstavljaju ključne elementa za ostvarivanje održivog razvoja opštine Lapovo. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je učestvovala u izradi strateškog dokumenta (u koordinaciji sa lokalnom samoupravom) pa je. Komisiju. odnosno napretka nastalog realizacijom Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. S obzirom da se celokupna izrada strateškog dokumenta zasnivala na participativnom pristupu koji je podrazumevao uključenje šire lokalne zajednice. do isteka vremenskog perioda na koji se dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo odnosi. Prvi zadatak Komisije je da koordinira izradu plana implementacije i akcionog plana za realizaciju Strategije. Naime. postaje osnov za izradu sektorskih strategija i uključuje se u rad svih službi lokalne samouprave. postajući alat za formiranje budžeta. opisanog u okviru lokalne Strategije. kontinuiranost zajedničkog rada aktera na implementaciji za sve vreme trajanja strateškog dokumenta. poštovanje pravila i svesnost potrebe za odgovornim sprovođenjem procesa implemenatcije. odnosno koraka. Planski pristup. isti pristup treba primeniti i prilikom implementacije Strategije. Gore pomenuti proces sadrži više faza. osim predstavnika lokalne zajednice. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 111 . gore navedenog mehanizma. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo evidentirala je sve ove potencijale i na osnovu njih ukazala na ciljeve i akcije koje treba realizovati u budućnosti. Prvi korak u ovom procesu je formiranje Komisije za praćenje realizacije lokalne Strategije održivog razvoja sa jasno definisanim poslovima i odgovornostima. kako bi se obezbedio legitimitet procesa i njegovo uspešno sprovođenje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Preporuke za realizaciju Strategije Preporuke za relizaciju Strategije Teritorija opštine Lapovo prepoznata je kao područje velikih razvojnih potencijala. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo. Na nivou opštine potrebno je sklapati partnerstva između javnog. neophodno je obezbediti široko učešće aktera lokalne zajednice u realizaciji strateškog dokumenta.

.

ANEKS I FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI .

..

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA ”Započni sopstveni posao” SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja OBLAST . Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije Opremanje kancelarije tehničkom opremom Angažovanje stručnog lica Izrada plana i programa rada OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno 10 lica OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 50. i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju povećanja zaposlenosti stanovništva i poboljšanju životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo neophodno je što više aktivirati stanovništvo sa željom za samozapošljavanje. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

godine OPIS Prvo je potrebno uraditi analizu postojećih kadrova svih profila sa teritorije opštine Lapovo. koje stručne kadrove je potrebno obezbediti sa teritorija drugih opština. pa onda prema postojećim profilima kadrova ustanoviti koji je broj kadrova pogodan za prekvalifikaciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom OBLAST . koje stručne kadrove može formalno i neformalno obrazovanje da pripremi za investitore.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada analize postojećih kadrova Izrada analize potreba investitora za stručnim kadrovima Izrada analize kadrova odgovarajućih za prekvalifikaciju Izrada analize kadrova dostupnih sa susednih opština OČEKIVANI REZULTATI Urađen presek stanja postojećih kadrova na teritoriji opštine Urađena analiza potreba investitora prema budućim delatnostima Definisan nedostajući broj stručnih kadrova za naredni period Definisan broj odgovarajućih kadrova za prekvalifikaciju Analiziran broj potrebnih kadrova iz obližnjih opština OČEKIVANI PARTNERI Investitori Osnovna škola Srednja škola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za razmatranje problematike sa stručnim kadrovima VREDNOST PROJEKTA 9. u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koja žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. zatim prema delatnostima postojećih i budućih investitora analizirati potrebe za stručnim kadrovima.

Aktivnosti: Organizacija takmičenja u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju Nagraditi najbolje ideje i razviti biznis planove na osnovu njih Analizirati ekonomsku održivost usvojenih ideja Predstaviti medijski najbolje ideje i na taj način podstaći mlade na dalje razmišljanje OČEKIVANI REZULTATI Organizovano takmičenje za najbolju poslovnu ideju Odabrane i nagrađene najbolje ideje Razvijeni biznis planovi na osnovu odabranih ideja Analizirana ekonomska održivost usvojenih ideja i planova Predstavljene ideje i planovi lokalnoj zajednici preko medija i način na koji se mogu ostvariti OČEKIVANI PARTNERI Osnovna skola Srednja skola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za organizacijom takmičenja za odabir najbolje poslovne ideje VREDNOST PROJEKTA 12. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Takmičenje za najbolju poslovnu ideju (kulinari i frizeri) SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koji žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini i sto aktivnije uključiti učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u definisanju potrebnih promena u školstvu.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Organizovati takmičenje u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju i naj način animirati mlade da razmišljaju na temu samozapošljavanja.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OBLAST .

godine. Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog centra Adaptiranje i opremanje prostora u kojima će se odvijati aktivnosti Obuka 2 lica za operatere u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovođenje obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalni centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za operatere u centru Sprovedeno 20-30 obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovodeno 30-50 obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25. kao i oblast radne orijentacije nezaposlenih i viškova radnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. odnosno profesionalne orijentacije mladih i lica koja po prvi put traže posao. Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale oblast aktivnog traženja posla.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Opština obezbeđuje finansijsku pomoć DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoc FAKTORI RIZIKA nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. OBLAST .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. OBLAST .000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć Finansijska pomoć Logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje PC centra SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini. Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale edukaciju iz oblasti računarske tehnologije i programa potrebnih za svakodnevni rad u firmama Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog PC centra Adaptiranje i opremanje prostora kompjuterskom opremom u kojima će se odvijati obuke Obuka 2 lica za predavače u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za rad na računaru Sprovođenje obuka za rad u stručnim programima i sistemima OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalan PC centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za predavače u centru Sprovedeno 30-50 obuka nezaposlenih lica za rad na računaru OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Srednja skola Opštine iz okruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost polaznika za edukaciju i aktivnije učešće u obrazovanju VREDNOST PROJEKTA 25. godine.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Izdavanje uslova i saglasnosti nadležnih institucija Izrada studija održivosti i uticaja na životnu sredinu Izrada planova detaljne regulacije OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija Urađena i usvojena planska dokumentacija Stvoreni uslovi za dalje aktivnosti u formiranju industrijskih zona OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo Nadležne institucije DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. godine. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u opštini Lapovo su skoro popunjeni. OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koje drži u vlasništvu zemlju. ima volju i interes da je proda U realnom vremenskom roku izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija FAKTORI RIZIKA Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 125.

da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv investitora. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni. ima volju i interes da je proda RGZ SKN Lapovo daje stručnu i logističku podršku Investitori otkupljuju zemljište FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje starnih investitora VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Utvrđivanje faktičkog i katastarskog stanja posmatranih parcela Obavljanje pripremnih radnji (u slučajevima gde se parcela vodi na pokojnika a nije prenesena na naslednike) Osnivanje fonda za otkup zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Utvrđeno faktičko stanje parcela Odrađene pripremne radnje odnosno sve posmatrane parcele se vode na živa lica Otkupljena zemlja po fazama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo RGZ SKN Lapovo Inostrani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogucava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. koje drži u vlasništvu zemlju.

OBLAST . godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. Telefonija) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora Otkupljeno potrebno zemljište i izvršena prenamena parcela VREDNOST PROJEKTA 2.000.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni. Elektroenergetika. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE Projekat će se odvijati po fazama DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Javna preduzeća Republike Srbije daju stručnu i logističku podršku realizaciji FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Infrastrukturno opremanje industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. Aktivnosti: Analiza potreba investitora za proširenjem infrastrukturnih kapaciteta Izgradnja potrebnih saobraćajnih i energetskih infrastrukturnih objekata Izgradnja saobraćajnica Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže Izgradnja trafo stanica sa potrebnim električnim vodovima Izgradnja gasnih stanica sa potrebnim vodovima Izgradnja telekomunikacionih vodova OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza infrastrukturnih potreba investitora Izgrađeni potrebni saobraćajni i energetski infrastrukturni objekti OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Javna preduzeća Republike Srbije (Vodovod i kanalizacija. godine. Gas.

000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti dečije ustanove u Lapovu su popunjeni. OBLAST . godine. Aktivnosti: Analiza postojećeg stanja objekta i predlog rešenja za isti Izrada potrebne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje objekta Rekonstrukcija i opremanje prostorija OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza postojećeg stanja objekta i usvojeno rešenje za rekonstrukciju Izrađena potrebna projektna dokumentacija Rekonstruisane i opremljene prostorije dečije ustanove OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Dečija ustanova „Naša mladost“ iz Lapova Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća Opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Dečija ustanova daje stručnu i logističku podršku Investitori po potrebi pružaju ekonomsku podršku FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje investitora za dodatna ulaganja Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Zainteresovanost stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 50.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. u toku je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta „Naša mladost“ u Lapovu. rekonstrukcijom prostorija objekta „Vozić“ i njihovim opremanjem podiže se nivo pruženih usluga ka zaposlenim u industrijskoj zoni a indirektno prema sadašnjim i budućim investitorima.

godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i ubrzanog širenja industrijskih zona na teritoriji Opštine Lapovo. OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešćem u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . neophodno je posebnom organizacijom-institucijom postaviti standarde korišćenja i održavanja industrijskih zona sa pratećim sadržajima Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Predlog više modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Analizirane prednosti i mane predloženih modela Usvojen model za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije Interesovanje stranih investitora da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 10.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i budućeg širenja industrijskih zona na teritoriji opštine. neophodno je organizovati promociju investicionih potencijala Opštine Lapovo. OBLAST . Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Predlog više modela za efikasnu promociju Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Izrada štampanog i digitalnog promotivnog materijala Obuka radnika za rad sa inostranim investitorima Opremanje kancelarije nameštajem i tehničkom opremom Osnivanje One stop shop-a za potrebe budućih investitora OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Analizirane prednosti i mane aktivnosti Usvojen model i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Osnovan One stop shop za investitore povezan sa relevantnim organizacijama i ustanovama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije-One stop shop za investiotre Zainteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 30.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. godine.

OBLAST . godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju bržeg ekonomskog razvitka regiona jedan od bitnih faktora bi bio Regionalni garancijski fond kao pomoć lokalnim privatnim firmama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Regionalni garancijski fond SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i stavaranje mogucnosti za lakši pristup kapitalu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Lokalni segment regionalnog garancijskog Fonda bi bio učesnik u upravljanju fondom na regionalnom nivou. Aktiviran Fond bi imao veliku i značajnu ulogu u davanju pokrića i sigurnosti privatnim pravnim subjektima u iznalaženju kvalitetnijih i obimnijih izvora finansiranja i olakšavanju uslova kreditiranja. Aktivnosti: Formiranje konzorcijuma na nivou regiona Odabir poslovne banka za zaključenje ugovora o saradnji Formiranje Garancijskog fonda Izrada strategije za rad fonda OČEKIVANI REZULTATI Održane promocije fonda Informisani klijenti i pružena podrška u procesu apliciranja Odobreno 5 kredita za korisnike sa teritoije opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja daje logističku podršku – konsultantska uloga Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logisticku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 150.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Budžet predstavlja sredstva koja opština Lapovo izdvaja za punjenje Fonda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju poboljšanja uslova za razvoj privrede a posebno sektora malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Lapovo neophodno je udružiti privrednike sa teritorije u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Projekat se sastoji iz dve faze. OBLAST . odnosno obuhvatila bi posetu međunarodnom sajmu preduzetništva koji se održava u Celjeu (Slovenija). OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Regionalna Privredna Komora Stručna i finansijska pomoć partnera Nacionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU FAKTORI RIZIKA Zainteresovanost čanova Udruženja za Nezainteresovanost interesnih strana edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju Nedostatak ekonomskih sredstava VREDNOST PROJEKTA 35.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. i podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. gde bi naši preduzetnici imali priliku da se upoznaju sa načinom rada u zemljama EU i razmenjivali iskustva kao i ostvarivali poslovne kontakte za razvijanje sopstvenog biznisa u budućnosti. OČEKIVANI REZULTATI Obučavanje 30 preduzetnika proizvodno-zanatske delatnosti za unapređenje poslovanja. Prva faza podrazumeva edukaciju i trening preduzetnika iz asocijacije zanatlija i proizvođača u okviru Opšteg udruženja preduzetnika. Obuka bi se realizovala iz sledećih oblasti: Marketing i prodaja Pravni i računovodstveni aspekti poslovanja Finansijski menadžment Poslovne komunikacije Poslovni engleski jezik Prednosti udruzivanja Trening bi bio organizovan na svaku od ponuđenih tema pojedinačno a bili bi prilagođeni potrebama članova udruženja i nivou razvijenosti njihovih biznisa. Druga faza bi obuhvatila organizaciju poslovnog susreta sa udruženjima / preduzetnicima na regionalnom i međunarodnom nivou.000 evra TRAJANJE NAPOMENE 12 meseci Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. OBLAST . na teritoriji opštine Uspostavljanje saradnje između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI REZULTATI Formirana Zadruga poljoprivrednih proizvođača Obezbeđen prostor za rad Zadruge Zaposleno 2 lica za rad u Zadruzi Izrađena baza podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr. Aktivnosti: Formiranje Zadruge poljoprivrednih proizvođača Obezbeđivanje prostora za rad Zadruge Zaposliti 2 lica za rad u Zadruzi Nakon toga potrebno je izraditi bazu podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Kroz razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača unaprediti proizvodnju i sam kvalitet proizvoda i na taj način postati konkurentan na tržištu. na teritoriji opštine Uspostavljena saradnja između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova Udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju VREDNOST PROJEKTA 35.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Lokalna samouprava obezbeđuje finansijsku podršku DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvodjača i preradjivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju postizanja održivog razvoja neophodno je okupiti i organizovati proizvodjače povrća u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvođača povrća Razmatranje potencijala za uspostavljanje klastera Izrada mape klastera Prezentacija klaster mape na sajtu opštine Redovno ažuriranje podataka OČEKIVANI REZULTATI Proizvođači povrća organizovani za zajedničko delovanje Urađena analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvodnje povrća Analizirani potencijali za uspostavljanje klastera Izrađena mapa klastera Urađena prezentacija klaster mape na sajtu opštine Urađena prezentacija klaster mape u okviru regionalne klaster mape OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i finansijska pomoć partnera FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Klasterizacija proizvođača povrća SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opštine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera. OBLAST .

OBLAST . godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije LER-a Obuka ljudi za rad u kancelariji LER-a Opremanje kancelarije LER-a tehničkom opremom Izrada plana i programa rada kancelarije LER-a OČEKIVANI REZULTATI Adaptiran potreban prostor za kancelariju Obučeno dvoje ljudi za rad na poslovima kancelarije LER-a Opremljena kancelarija svom potrebnom kancelarijskom i tehničkom opremom Izradjen plan i program rada kancelarije LER-a OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije – Kancelarije za LER Zanteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 35.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Formiranje kancelarije za LER je neophodan zadatak opštinske uprave radi ubrzavanja procesa razvijanja industrijske zone sa stranim investitorima i samog razvoja opštine. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje Kancelarije za LER SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje sve svoje kapacitete (ljudstvo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo OBLAST . tehnika..) Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada potrebnih geodetskih snimaka teritorije opštine Lapovo Snimanje postojećih instalacija infrastrukturnih vodova za vodu. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. telefon i gas Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.k javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. Usled toga. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije. struju. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.očuvanje životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštu postojećih izvorišta pijaće vode Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Izrada geo-mehaničkih ispitivanja i analiza Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OČEKIVANI REZULTATI Uradjena studija o sanitarnoj zaštiti izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“.vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 10.

sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i zgradnju lokalnih puteva OBLAST . Takođe.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne geodetske podloge Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva OČEKIVANI REZULTATI Izrađena potrebna projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađeni katastarsko-topografski planovi predviđenih lokacija VREDNOST PROJEKTA 20. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge OBLAST . OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja pešačkog prelaza preko železničke pruge – pasarele OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena 2 pešačka prelaza preko železničke pruge Poboljšani bezbedonosni uslovi za pešački saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisan putni prelaz preko železničke pruge Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka OBLAST . 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš nadputnjaka OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen putni prelaz preko auto-puta Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu OBLAST .000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Snimanje lokacije Raljevica Snimanje lokacije Gvozdenjak Snimanje lokacije Klenovac Snimanje lokacije Sadovo Snimanje lokacije Bilo Snimanje lokacije istočnog dela opštine preko auto-puta OČEKIVANI REZULTATI Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za puteve Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 50. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. lose stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima.

koja se nalazi na lokaciji pored postojeće GMRS.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a OBLAST .000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. Njeno postojanje je neophodno u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao i za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. duž autoputa postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica). Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka potrebnih saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasovodne mreže OČEKIVANI REZULTATI Izrađena projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađeni snimci postojećih instalacija VREDNOST PROJEKTA 10.

godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . poštujući principe održivosti. te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije. Aktivnosti: Izrada probne bušotine radi daljeg ispitivanja Analiza postojećih rezervi geotermalnih voda Analiza potreba u budućnosti za geotermalnom energijom na teritoriji opštine Lapovo Izrada studije izvodljivosti eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.

te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . Aktivnosti: Analiza postojećih vetrova na teritoriji opštine Analiza postojećih vodotokova na teritoriji opštine Izrada studije izvodljivosti eksploatacije vetrova i vodotokova kao obnovljivih izvora energije OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. poštujući principe održivosti. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Utvrdjivanje stvarnih lokacija i količina divljih deponija i smetlišta Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP „Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska srestva VREDNOST PROJEKTA 20.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . samim tim. omogućiti zdravije uslove za život svih žitelja opštine. godine. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta sa teritorije opštine i. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize OBLAST .

Istovremeno. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju reni bunara Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja 3 reni bunara na predviđenim lokacijama Probni rad bunara na tri meseca Puštanje u rad bunara OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni i pušteni u rad 3 reni bunara Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – I faza OBLAST . nedovoljnog je protoka i pritiska.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. Sve ovo ukazuje na gorući problem koji se može rešiti realizacijom ovog projekta.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za zadovoljenje potreba građana.

Istovremeno. nedovoljnog je protoka i pritiska. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja fabrike vode Probni rad u trajanju od tri meseca Puštanje u rad fabrike pijaće vode OČEKIVANI REZULTATI Povećan protok pijaće vode na potrebni nivo Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za kompletno zadovoljenje potreba građana. neophodno je izgraditi fabriku pijaće vode da bi se podigao kvalitet vode na zadovoljavajući nivo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja fabrike vode – II faza OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Po izgradnji novih bunara. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju fabrike vode Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200. Nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije. ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Izgradnja postrojenja Probni rad sistema u trajanju od tri meseca Puštanje u rad OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. vodoprivredni centar Niš DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljiste za izgradnju postrojenja Obezbeđene saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10% svoje teritorije. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora OBLAST .000. Usled toga. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rekonstruisana i izgrađena kanalizaciona mreža na 50% teritorije opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 3. Aktivnosti: Snimanje i izrada planova postojećih instalacija Zamena dotrajalih vodova novim cevima Izgradnja donaseljenskih kolektora Izgradnja uličnih kanalizacionih vodova Priključivanje korisnika-stanovništva na kanalizacioni sistem OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta OBLAST . Aktivnosti: Snimanje i analiza potrebnih parcela za otkup Podizanje nivoa svesti građana o potrebi zaštite izvorišta Otkup potrebnog zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Otkupljeno zemljiste oko izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštiti postojećih izvorišta pijaće vode. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10%. vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 200. Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja i očuvanja životne sredine na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza. DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Takođe.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Rekonstrukcija postojećih lokalnih puteva u fazama Izgradnja novih lokalnih puteva u fazama OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 22 km i izgrađeno 40 km postojećih lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1. godine.000 evra po fazi.000.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva u fazama 1-5 OBLAST . sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura je nedovoljno razvijena. od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.

Klenovac.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Bilo OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija atarskih puteva po fazama na lokacijama: Raljevica. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. gde je saobraćajna infrastruktura nedovoljno razvijena. na područjima. Sadovo. Gvozdenjak. Loše stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima Aktivnosti: Nabavka potrebnog kamenog agregata za rekonstrukciju atarskih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 50% atarskih puteva Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 300.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – I faza OBLAST . Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80.

Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova Rekonstrukcija javne rasvete OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbedjuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – II faza OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 10.4 kV do 2015. OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. godine. Manji deo je ostao za rekonstrukciju.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima. Ovim projektom bi se kompletirala izgradnja dalekovoda.900 metara 10kV dalekovoda Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 300.900 metara 10 kV dalekovoda OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Nabavka i ugradnja potrebnih betonskih stubova Nabavka i ugradnja 10kV dalekovoda OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 10.

Zmaj Jovinoj.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 6 trafo stanica.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kapaciteta 10/0. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca.4 kV OBLAST . Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja trafo stanica – građevinski radovi Opremanje trafo stanica elektro opremom Ispitivanje i puštanje u rad trafo stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 6 trafostanica 10/04 kV Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Uradjena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.4 kV do 2015. Karađorđevoj – Slatina i Živana Pavlovića. godine OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama (reonima 1-5) OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. godine

OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo, duž autoputa postoji Magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica), koja ima lokaciju pored postojeće GMRS, u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao; predviđena je za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata poput: uglja, tečnog goriva i električne energije. Aktivnosti: Izgradnja gasne distributivne ulične mreže po reonima Izrada merno-regulacionih stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena distributivna gasna mreža na teritoriji opštine Lapovo Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Izrađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.000.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza, od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.000 evra po fazi. DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje telekomunikacija na teritoriji opštine Lapovo u cilju stvaranja kvalitetnih preduslova za privredni razvoja opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Tokom 2007. i 2008. godine rađena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove TT mreže čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Akcenat se stavlja na daljim proširenjima mreže kao i na uvođenju novih usluga, pre svega ADSL-a. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja nove digitalne telekomunikacione centrale Probni rad centrale Puštanje u rad nove centrale sa novim uslugama i kapacitetima OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 300.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podrsku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže na teritoriji opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Zamenom dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu, stvara uslove za kvalitetniji protok informacija u Lapovu. Aktivnosti: Zamena drvenih stubova novim betonskim – komada 100 OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Sanacija starog smetlišta komunalnog otpada Sanacija i rekultivacija divljih deponija OČEKIVANI REZULTATI Sanirane divlje deponije i smetlišta Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta u cilju stvaranja zdravijih u slova za život. godine. nasuprot sve intenzivnijoj industrijalizaciji opštine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% na teritoriji opštine Lapovo OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine , povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Zamenom javnog osvetljenja se obezbeđuje poboljšana energetska efikasnost i njen imidž po pitanju primene principa održivosti. Aktivnosti: Zamena starih živinih izvora svetlosti ugradnjom novih svetiljki sa potrebnom armaturom Zamena dotrajalih stubova novim betonskim OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 30% javnog osvetljenja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac JP “Novi Vek“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine putem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Izgradnjom 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra, obezbeđuje se postizanje odlične energetske efikasnosti ovog dela i bolju osvetljenost urbanih delova, što sve dovodi do veće bezbednosti učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Izgradnja 100 novih stubnih mesta Nabavka i ugradnja potrebne instalacije za javnu rasvetu Nabavka i ugradnja svetiljki za javnu rasvetu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 100 novih stubnih mesta Urađena potrebna instalacija za javnu rasvetu Nabavljene i ugrađene svetiljke za javnu rasvetu Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP “Novi Vek“ ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 75.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća, nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.000 evra, računarske opreme, i rad odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.

OPIS U cilju ostvarivanja osnovnih komunalnih delatnosti neophodna nabavka potrebnih građevinskih mašina. Ovim se obezbeđuje podrška javnog komunalnog preduzeća obavljanju ovih vrsta delatnosti, koje predstavljaju jednu od najvažnijih delatnosti jedne lokalne zajednice. Aktivnosti: Nabavka buldožera Nabavka kamiona Nabavka valjka od 10 t OČEKIVANI REZULTATI Nabavljene potrebne građevinske mašine Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na mehanizaciji VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbedjuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja koja se može obezbediti umrežavanjem javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine. računarske opreme.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje JKP “Morava“. i osavremenjavanjem njihovih kapaciteta. i rad odeljenja za urbanizam.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebne računarske opreme. Aktivnosti: Nabavka računara Nabavka plotera Umrežavanje opreme Nabavka licenciranog operativnog sistema – Windows Nabavka licenciranog paketa softvera – Office Nabavka licenciranog stručnog softvera za izradu projektne dokumentacije – AutoCad 2010 Nabavka licenciranog stručnog softvera za geodetske delatnosti OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena potrebna računarska oprema Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na računarskoj opremi VREDNOST PROJEKTA 20. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.000 evra. Lapovo i JP “Novi Vek“ Lapovo OBLAST .000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja upošljavanjem novih kadrova i edukacijom postojećih.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća.000 evra.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi OBLAST . Aktivnosti: Angažovanje više stručnih lica kao honorarnih radnika na poslovima opštinske uprave Testiranje i dodeljivanje radnih zadataka honorarnim radnicima Monitoring honorarnih radnika Odluka o primanju u stalni radni odnos najpogodnijih stručnih lica OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno troje stručnih lica Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 36. i rad odeljenja za urbanizam. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. računarske opreme. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života na teritoriji opštine.

osnovna i srednja škola. Centar za socijalni rad.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Umrežavanje kulturno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . koncerti i drugo. za jednostavno vođenje poslova i za prijem elektronske pošte bez koje nema osnovnih aktivnosti. Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić. predstave. za sledeće ustanove: KTC „Stefan Nemanja“. Opštinska biblioteka „Slovo“. godine OPIS Trenutna opremljenost računarskom opremom ustanova na teritoroji opštine Lapovo je tolika da zadovoljava minimalne sopstvene potrebe tih ustanova za stvaranje pojedinačnih baza podataka. Aktivnosti: Nabavka nedostajuće računarske opreme: po dva kompjutera nove generacije sa svim softverskim programima. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Crveni krst.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška u organizovanju zajedničkih kulturnih i obrazovnih programa kao što su festivali. Nabavka mrežne opreme i povezivanje iste u jedinstven sistem Analiza postojećih podataka svih ustanova Formiranje jedinstvene baze podataka za sve ustanove Obuka za rad za zaposlene koji će raditi na ažuriranju i održavanju baze podataka OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena nedostajuća računarska oprema za relevantne ustanove (10 računara) Nabavljena mrežna oprema i povezana u sistem Analizirane postojeće baze podataka Formirana jedinstvena baza podataka Obučeni radnici za ažuriranje i održavanje baze podataka OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Centar za socijalni rad Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za umrežavanje VREDNOST PROJEKTA 21.

kao glavni informativni i uslužni centar. sportskih i turističkih sadržaja na godišnjem nivou. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja OBLAST . sportski i turistički sadržaji Urađen predlog obogaćivanja sadržaja Izrađen sajt OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Sportske organizacije i klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za rad na izradi i održavanju sajta VREDNOST PROJEKTA 8. sportskih. niti stručne kadrove za brzo usluživanje građana i turista. njihove službe.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. Aktivnosti: Analiza postojećih kulturnih. godine OPIS Opština. kako informacijama. nema opremu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih. Predlog na osnovu analize za obogaćivanjem sadržaja na godišnjem nivou takođe u izradi adekvatnih službi navedenih službi.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo i svih ustanova međusobno FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sportskih. tako i dokumentima koja se potražuju od istih. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. koje će sačiniti adekvatne ustanove tj. Zato je potrebno nabaviti i umrežiti odgovarajuću opremu i izraditi opštinski sajt za praćenje i promociju kulturnih. Izrada sajta od strane firme koja poseduje odgovarajuću licencu Održavanje i ažuriranje sajta novim dešavanjima od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Analizirani postojeći kulturni. turističkih i drugih potrebnih nepolitičkih sadržaja.

000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . lokalna samouprava bi trebalo da da primer ostalim ustanovama i da dobije ovakav prilaz. godine OPIS Trenutno u Opštini i ostalim javnim ustanovama ne postoje urađeni prilazi za osobe sa posebnim potrebama odnosno prilazne rampe sa ogradama. Aktivnosti: Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Demontaža postojećih delova ivičnjaka i neravnina puta Ugradnja rampi u svim ustanovama od javnog značaja (KTC.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije OBLAST . Kako je aktuelna potreba. biblioteka. pošta. a culju pokazivanja brige prema ranjivim slojevima stanovništva. osnovna i srednja škola) Nabavka i ugradnja lifta u KTC „Stefan Nemanja“ OČEKIVANI REZULTATI Ugrađene rampe u svim napomenutim ustanovama i ugrađen lift u KTC „Stefan Nemanja“ za potrebe galerije i transport lica sa posebnim potrebama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi vek“ DOPRINOS PARTNERA Obezbeđivanje građevinskih dozvola Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Obezbeđenje finansijskih sredstava FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađena projektno-tehnička dokumentacija Obezbeđenje građevinkse dozvole Sprovedene javne nabavke Izabrani izvođači radova VREDNOST PROJEKTA 21.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje svesti stanovništva i uključivanje lica sa posebnim potrebama u redovne tokove života opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015.

OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ DOPRINOS PARTNERA Opština Lapovo će obezbediti potrebne dozvole za gradnju i obezbeđivati normalan.. krečenje istih Čišćenje i odvoženje šuta i smeća.) u toku grejne sezone. OČEKIVANI REZULTATI Montiran kotao na gas kao i postavljene gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra Zagipsirani. Smanjenje troškova struje čime bi se značajno uštedelo i broj posetilaca kulturnih događanja bi se povećao. Fasadni radovi: gipsiranje i gletovanje zidova razrušenih u demontaži. predstave. OPIS Stvaranje uslova za grejanje na gas (ekonomičniji izvor) radi organizovanja kulturnih manifestacija (koncerti. Kontinuirani rad svih sekcija i udruženja tokom cele godine i osnivanje novih sekcija i studija.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za nesmetan rad KTC „Stefan Nemanja“ i rad svih sekcija i udruženja preko cele godine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. prenos novčanih sredstava JP „Novi Vek“ će vršiti nadzor građevinskih radova FAKTORI RIZIKA Inflacija i nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i priključak na gasnu instalaciju. i u roku. VREDNOST PROJEKTA 16.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a OBLAST .. izgletovani i okrečeni zidovi Očišćeno i odvežen šut i smeće. Aktivnosti: Skidanje i demontaža postojećeg kotla Prateći građevinski radovi i postavljanje kotla na gas kao i postavljanje gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra.810 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

poboljšavanja međusobne komunikacija osoblja u tehničkoj realizaciji scenskih događaja kao i radno ozvučavanje pozornice za potrebe proba. proizvodi u inostranstvu i da njen uvoz i nabavku vrši „Kinoakustika“ Pančevo DOPRINOS PARTNERA Nadzor inžinjera iz JP „Novi Vek” i materijalna podrška opštine Lapovo FAKTORI RIZIKA Neblagovremeni prenos novčanih sredstava iz opštinskog budžeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pored dramskih predstava uobičajeno se realizuju i različiti muzičkoscenski programi za čiju izvedbu je potrebno ugraditi čitav korpus tehnoloških sistema: Audio sistem Signalno-komunikacioni sistem Sistem scenske rasvete Sistem scenske mehanizacije OČEKIVANI REZULTATI Postavljena scenska rasveta Postavljena scenska mehanizacija Uveden audio sistem Uveden signalno-komunikacioni sistem Uređen unutrašnji dekor bine (urađeni molerski i zidarski radovi) Postavljeno bioskopsko projekciono PVC platno sa rolo mehanizmom OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Koordinisati proceduru uvoza skupocene opreme u inostranstvu na vreme VREDNOST PROJEKTA 144.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju kvalitetnog odvijanja pozorišnih predstava. koja treba da se montira. OBLAST . neophodno je modernizovati i opremiti KTC. reprodukcije pozorišnih efekata (muzičkih kulisa. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za kvalitetno odvijanje pozorišnih predstava. Akrivnosti: U pozorišnoj sali KTC-a. reprodukcija pozorišnih efekata /muzičkih dogadjaja i reprodukcije filmova Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. ozvučavanje). snimanje muzičko-scenskih programa.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Važno je napomenuti da sva scenska tehnika.

a posećenost stanovništva predstavama i ostalim kulturnim manifestacijama bi se povećala. zastoj pri prenosu novčanih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odnosno. godine OPIS Realizacijom projekta će se obezbediti kvalitetniji uslovi za obavljenje svih aktivnosti KTC-a.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a OBLAST . Aktivnosti: Izgradnja muške i ženske garderobe sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Dogradnja hodnika za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva: Nabavku ogledala.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje kvalitetnih uslova za odvijanje kulturnih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja” Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. postavljanje laminatnih podova i kupovina nameštaja (četiri stola i 24 stolice i ugradnja 6 čiviluka) OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Hodnik za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva izgrađen Ugrađena ogledala i adekvatno osvetljenje i grejna tela za zimski period.880 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Dobijanje otrebnih dozvola za gradnju kao i nadzor od strane JP „Novi Vek” FAKTORI RIZIKA Vremenske nepogode. grejnu sezonu OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 125. čime bi se unapredio rad istog. adekvatno osvetljenje. grejna tela.

pozivnice. U buduće bi se talentovana deca od petog razreda osnovne škole. prolazi kroz sve faze nastupa u pozorištu – od poznatih oblika glume. lokalni mediji. flajeri. brošure. do konkretnog nastupa na pozornici Za učenje je predviđen period od 30 dana – obuka Održati zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. u toku pohađanja kursa. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem rada sa zainteresovanim grupama mladih. scenaristi i režiseri Održana obuka u trajanju od 30 dana Održan zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Opština Lapovo DOPRINOS PARTNERA Pružanje usluga korišćenja prostora i dodatne organizacije Pomoć pri animiranju mladih za bavljenje pozorištem Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Neodazivanje mladih i nedostatak finansijskih sredstava (nemogućnost blagovremenog prebacivanja namenskih sredstava iz opštine) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost i odaziv mladih Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti OBLAST . čitalačka proba i drugi. kostimi i drugo) na kojoj će se prikazati postignuto Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe i nastojati da se omasovi ovaj vid umetnosti i kulture OČEKIVANI REZULTATI Anketirani mladi zinteresovani za bavljenje glumom Angažovani stručni pedagozi.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine pozorišnom umetnošću. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. kroz rad sa profesionalnim i amaterskim rediteljima. čime bi se povećala kulturna ponuda i animirali građani za redovno praćenje kulturnih programa. pripremili za omladinske predstave. Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. do kraja četvrtog razreda srednje škole. kao što je scenski nastup. Aktivnosti: Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta usledio bi kroz sledeće aktinosti: Anketiranje mladih za bavljenje glumom – anketom bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o životu i radu u pozorištu Angažovanje stručnih pedagoga i scenarista demonstratora i režisera – Škola glume je tako zamišljena da se.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA VREDNOST PROJEKTA 3.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

odštampane plakate. brošure. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. medijska promocija i učešće u organizaciji završne priredbe FAKTORI RIZIKA Neadekvatan termin za održavanje workshopa i neodazivanje mladih posle izvršenog anketiranja. kako rekreativno tako i kao sportskom disciplinom. pozivnice. OČEKIVANI REZULTATI Okupljeni učenici. Organizovanje učenja plesova će trajati 20 dana Organizacija zajedničkog nastupa svih grupa na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe u plesnu sekciju. Nakon toga se učesnici dele u radne grupe. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem koji bi omogućio zainteresovanima da se bave plesom. standardni. mediji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Organizovanje radionice – „Ples kao deo opšte kulture mladog čoveka” OBLAST . Projekat podrazumeva upoznavanje učenika osnovne i srednje škole i mladih u Lapovu sa plesnim oblicima i stvaranje interesa za bavljenje plesom. kostimi i drugo) na kojoj će se izabrati najuspešnija grupa i nagraditi. društveni i moderni plesovi i drugi Prezentacija plesova učesnicima radionice. Svaka radna grupa će odabrati po jedan ples iz svih prezentovanih plesova i naučiti jednu koreografiju. DOPRINOS PARTNERA Sprovođenje ankete i promovisanje plesa kao dela opšte kulture maladih ljudi Oglašavanje.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. brošure i pozivnice. uvežbani učesnici radionica. pripremljene koreografije za svaku grupu. Aktivnosti: Kroz anketiranje mladih za bavljenje plesom i za učestvovanje u radionici bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o plesu i da treniraju ples. flajeri.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine plesom u Lapovu kao delom opšte kulture svakog mladog čoveka Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Kancelarija za mlade USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora plesa VREDNOST PROJEKTA 3. prezentovan rada svake grupe kroz nastup grupe. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Radionica je zamišljena kroz: Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora svih poznatih oblika plesa kao što: su latinoamerički.

. istorija.) OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen potreban broj knjiga iz svih oblasti (nauka. školski program..) OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje knjiga Angažovanje stručnih lica pri izboru literature VREDNOST PROJEKTA 6. DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% OBLAST . OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. Ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke podigao bi se kvalitet pruženih usluga prema korisnicima i omogućio pristup republičkom fondu knjiga koji bi se ubrzano uvećavao iz godine u godinu Aktivnosti: Analiza potreba za literaturom iz svih oblasti Nabavka odabrane literature (nauka. romani. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke. istorija. Ona poseduje svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta... školski program. U svom sastavu ima i internet radionicučitaonicu. romani.

OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika. grupama stanovništva kompletnu uslugu biblioteke. a manje pokretnim. Aktivnosti: Analiza adekvatnog vozila i opreme za nabavku Nabavka vozila Nabavka i ugradnja potrebne opreme u vozilu Obuka radnika za rad sa vozilom i opremom OČEKIVANI REZULTATI Nakon analize potreba. na taj način Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje dostupnosti bibliotekarskog fonda korisnicima na celoj teritoriji opštine i podizanje kulturne svesti stanovništva. poseduju svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku OBLAST . Uvođenje usluge mobilne biblioteke povećala bi se dostupnost korisnicima na celoj teritoriji opštine i omogućilo svim zainteresovanim. nabavljeno vozilo i ugrađena potrebna oprema za rad Obučen radnik da opslužuje korisnike mobilne biblioteke OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih strana da učestvuju u projektu Finansijska sredtstva VREDNOST PROJEKTA 26.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba SVRHA PROJEKTA Stvoriti uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Aktivnosti: Analiza potreba za osnivanje odbojkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja odbojke Angažovanje stručnih lica za rad odbojkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi i organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladistenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 16. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za učešćem u sportskim aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Osnivanjem muškog i ženskog odbojkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. kao i stručnih sportskih radnika. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. OBLAST . osnivanjem novih sportskih klubova. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Atkivnosti: Analiza potreba za osnivanjem košarkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja košarke Angazovanje stručnih lica za rad košarkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 19. kao i stručnih sportskih radnika.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba OBLAST . Osnivanjem muškog i ženskog košarkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima. osnivanjem novih sportskih klubova.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom OBLAST . ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 23. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. godine. povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini. kao i stručnih sportskih radnika. Aktivnosti: Analiza potreba za izgradnjom teniskih terena Izgradnja teniskih terena i nabavka opreme za potrebe igranja Promocija sporta po školama i gradu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni teniski tereni Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Promovisan sport po školama OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom.

000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izgradnja terena i nabavka potrebne prateće opreme Nabavka i montaža balon hale OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Izrađena balon hala OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 31.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom. godine. kao i stručnih sportskih radnika.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena.

koja se u saradnji sa KTC-om održava jednom godišnje. koncerta koji bi uključivao 20 izvođača ozbiljne. nabavka i ugradnja plazma bilborda za oglašavanje istog. flajeri.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje nivoa kulturne svesti stanovništva opštine Lapovo i privlačenje turista sa područja izvan teritorije opštine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Do 2013.. jahanje konja. Priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. učenje ovih veština.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška prilikom organizovanja manifestacije FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . treba povećana medijska podrška radi uspostavljanja tradicije za buduće generacije umetnika.. klasične. kompletno uređenog. muzike (filharmonija ili gudački orkestar iz Srbije) i spremljene bogate trpeze srpskih nacionalnih jela i pića Odlazak na jezero radi pecanja. mediji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodna izložba železničara umetnika“ OBLAST . sajta za reklamu ove turističke manifestacije. pozivnice. OČEKIVANI REZULTATI Izrađen web sajt Urađen višejezični katalog Priređen koncert Praćenje događanja preko javnih medija – lokalnih i nacionalnih Priređen turistički dan sa svim pratećim aktivnostima OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Ribolovačko i Lovačko udruženje USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđivanje sredstava VREDNOST PROJEKTA 6. Aktivnosti: Podići nivo oglašavanja preko stručnije i novo uređene web prezentacije i sajta KTC-a Izrada višejezičnog i visoko-tiražnog kataloga Pozivanje nacinalne televizije i lokalnih medija Organizovanje pratećih sadržaja tj. spremanja ribljih čorbi i gulaša. brošure. godine povećati broj turističkokulturnih manifestacija za 50% OPIS Postojećoj manifestaciji „Međunarodna izložba železničara umetnika – Grad muzej železnice Lapovo“. U te svrhe neophodna je izrada.

Stvaranje likovne kolonije koja će okupiti najviše deset umetnika iz Srbije (četiri-pet ) i inostranstva (četiri-pet) i stvoriti novi turistički događaj. štafelaji) Edukacija zainteresovanih za metodologiju izrade umetničkih predmeta OČEKIVANI REZULTATI Stručno obučeni članovi na metodologiji izrade umetničkih predmeta Nabavljeni materjali. Aktivnosti: Uređenje prostorije u KTC-u (bojenje zidova i plafona.790 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . stolice. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije OBLAST . Pozivanjem renomiranih umetnika organizovaće edukaciju i kroz druženje povećati broj svojih članova kao i proizvesti broj gotovih finaliziranih umetničkih predmeta. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50%. OPIS Udruženje likovnih umetnika „Svetlost“ će urediti adekvatni radni prostor u KTC-u i nabaviti potreban repromaterijal za rad. sprave i oprema za izradu umetničkih predmeta Adaptiran i uređen prostor. stvoren legat umetničkih dela u vlasništvu KTC-a Stvorena nova turistička atrakcija sa dugotrajnim efektom OČEKIVANI PARTNERI Udruženje likovnih umetnika Srbije KTC „Stefan Nemanja“ DOPRINOS PARTNERA Udruženje obezbeđuje učešće članova umetnika u izradi umetničkih predmeta Kulturno-turistički centar ustupa prostoriju za rad i izložbeni prostor (galeriju) FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost članova Udruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor u KTC-u VREDNOST PROJEKTA 14. rasvete) Nabavka nedostajuće opreme (radni stolovi. odnosno suvenira.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. ugradnja laminata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta i unapređivanje turističke i kulturne ponude opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ – Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” Operativni cilj iz Strategije Do 2013.

USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dozvola vodoprivrede za uređenje priobalja jezera „Petica“ VREDNOST PROJEKTA 60. pozivnice. mediji.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ OBLAST . flajeri. instalirati strujne i vodene instalacije i priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate.600 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odnosno.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportskih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo uz stvaranje šire turističke ponude Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015. urediti i montirati sanitarne čvorove. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti i srediti od otpadaka Jezero „Petica“ Proširiti kapacitete. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. brošure. Uređenjem jezera stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. izgraditi trim stazu. produbiti i spojiti jezero Urediti staze oko jezera u dužini 750 m Sagraditi pistu za održavanje republičkih takmičenja u ribolovu u svim kategorijama Instalirati prateće sadržaje: montirati deset montažnih baraka. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje jezera „Petica“ Izmontirano 10 brvnara Organizovano takmičenje i nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategorijama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja” DOPRINOS PARTNERA Rešenje imovinsko-pravnih odnosa na kojoj se nalazi jezero Dobijanje potrebnih dozvola za postavljanje brvnara FAKTORI RIZIKA Nerešavanje imovisko-pravnih odnosa.

lokalni mediji. flajeri.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA KTC „Stefan Nemanja“ izrađuje kampanju oglašavanja Opština Lapovo će obezbediti vlasničke papire FAKTORI RIZIKA Nemogućnost rešavanja imovinsko-pravnih odnosa Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti priobalje.godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. Uređenjem priobalja Morave stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi iste OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje reke Velike Morave Izmontirane brvnare Instalirana vodovodna i strujna instalacija Organizovano takmičenje Nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategotegorijama OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa . Dobijanje građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 36. pozivnice.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportsko-turističkih sadržaja na teritoriji opštine kroz povećanje i aktiviranje manifestacija iz ovih oblasti Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ OBLAST . poravnati teren Izbetonirati postolja za montažne drvene kućice Nabaviti jedanaest montažnih drvenih kućica Nabaviti i montirati sanitarne čvorove Instalirati strujne i vodene instalacije Priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. brošure.

OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. hitne pomoći. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. Aktivnosti: Angažovati dva doktora medicine Angažovati dva medicinska tehničara Sprovesti rad na terenu OČEKIVANI REZULTATI Angažovano dva doktora medicine Angažovano dva medicinska tehničara Obavljen rad na terenu Usluzeno 1. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%. Za ovu delatnost neophodno je proširenje u pogledu kadrova (time bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata). Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013.000 pacijenata OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno vozilo Zainteresovanost svih učesnika za rad VREDNOST PROJEKTA 27.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.500 evra TRAJANJE 11 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

500 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . gletovanje i bojenje zidova Skidanje postojeće obloge poda i ugradnja vinfleks ploča Rekonstrukcija rasvete Nabavka 4 bolnička kreveta sa pratećom opremom OČEKIVANI REZULTATI Uređena i opremljena prostorija za rehabilitaciju Omogućena kvalitetnija briga o pacijentima OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđena prostorija u Domu zdravlja VREDNOST PROJEKTA 7. hitne pomoći. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%. Za ovu delatnost neophodno je proširenje kapaciteta objekta Doma zdravlja čime bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. dezinfekcija. Aktivnosti: Uređenje prostorije za rehabilitaciju: Zamena prozora i vrata Skidanje obloga zidova. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje adekvatnih usluga iz specijalističkih oblasti u Domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. OPIS Usled geografskog položaja. obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za finansiranje svakog lekara koji se opredeli za specijalizaciju. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem specijalističke službe opšte medicine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije. godine povećati broj specijalista za 30%.

permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. godine povećati broj specijalista za 30%. sa teritorije opštine. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za svakog lekara. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem urgentne službe. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije u oblasti urgenetne medicine Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje usluge iz specijalističke oblasti u domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. koji se opredeli za specijalizaciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) OBLAST . OPIS Usled geografskog položaja. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Aktivnosti Pohađanje kursa za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Dobijanje certifikata OČEKIVANI REZULTATI Završen kurs za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Deljenje certifikata Smanjeni dosadašnji troškovi OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zapošljenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 16. OPIS Cilj pohađanja ovog kursa je preventivni rad u sprečavanju karcinoma materice koji su trenutno u porastu i koji se kasno dijagnostikuju (veliki su i troškovi pregleda preparata na Papanikolau). Za realizaciju pohađanja ovog kursa je potrebno obezbediti finansijku podršku i omogućiti stalnu obuku na godišnjem nivou . godine. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou OBLAST .organizovati više kurseva godišnje. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. Ranom dijagnostikom efikasnost lečenja je mnogo veća.000 evra TRAJANJE 10 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. a građanstvu. kvalitetnije usluge. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. razmenjivanje iskustva među kolegama i primenjivanje saznanja u svakodnevnoj praksi radi podizanje kvaliteta pruženih usluga prema stanovništvu. OPIS Cilj edukacije putem kongresa i seminara je sticanje neophodnih novih saznanja. Ovo sve obezbeđuje medicinskim ranicim licence za nesmetan rad. Aktivnosti: Pohađanje seminara Aktivno učešće na kongresima medicinskih radnika OČEKIVANI REZULTATI Stečena nova stručna primenljiva znanja Poboljšan kvalitet usluga za građane OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zaposlenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 9.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika OBLAST . godine.

permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. baziranih na sprovedenoj analizi OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza i dobijeni rezultati na osnovu kojih se pravi strategija rada Doma zdravlja Sprovedene smernice dobijene od nadležnih institucija Organizovan proces implementacije OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Socijalna služba Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu Nadležne institucije: Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje Kragujevac Republički institut za javno zdravlje Srbije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju predstavu o stvarnom stanju u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine VREDNOST PROJEKTA 20. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektivnih oboljenja. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. Aktivnosti: Formiranje realne slike zdravstvenog stanja stanovništva izradom analize korisnika zdravstvenih usluga Adekvatno sprovođene smernica dobijenih od nadležnih institucija Organizacija implemenatcije stečenih znanja.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivnim učešćem u analizi Nezainteresovanost stanovništva za sopstveno zdravlje Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. utvrđivanje kritičnih grupa. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama OPIS Cilj ovog projekta je praćenje zdravstvenog stanja pacijenata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu sa pojavama savremenih zaraznih bolesti OBLAST . procena njihovog zdravstvenog stanja i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja stanovništva.

procena njihovog zdravstvenog stanja.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Analiza trenutnog zdravstvenog stanja ciljnih grupa Uvođenje redovnih preventivnih pregleda ciljnih grupa Dijagnostikovanje bolesti i načina lečenja ciljnih grupa OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza zdravstvenog stanja radnika Identifikovana grupa radnika koja je izložena štetnim uticajima na radu Procenjeno zdravstveno stanje radnika i njihovo konstantno praćenje uz preduzimanje određenih koraka ka poboljšanju zdravstevnog stanja svih zaposlenih OČEKIVANI PARTNERI Služba za zdravstvenu zaštitu radnika USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju sliku o zdravstvenom stanju zaposlenih DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivno učešće u analizi Nezainteresovanost radnika za sopstveno zdravlje VREDNOST PROJEKTA 12. praćenje istog i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja zaposljenih. OPIS Cilj ovog projekta je analiza i praćenje zdravstvenog stanja radnika u industrijskoj zoni. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektoloških oboljenja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. utvrđivanje grupa korisnika koji su izloženi štetnim uticajima na radnom mestu. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama. potom.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa posebnim potrebama i starim licima Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Nabavka jednog vozila Obuka za rad na terenu Organizacija poseta ranjivim grupama stanovništva – plan rada i poseta OČEKIVANI REZULTATI Nabavljeno vozilo Obučeno ljudstvo za rad na terenu Organizovan i pripremljen plan rada i poseta ranjivim slojevima stanovništva OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Volja svih učesnika za rad na projektu VREDNOST PROJEKTA 15. istovremeno i licima koja su sama. a u mogućnosti su da plate uslugu. Sve ovo bi doprinelo povećanju brige o ovim ranjivim grupacijam i olakšalo im u velikoj meri svakodnevni život. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno pružiti pomoć u kući.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost učesnika Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja iste OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine OBLAST . obezbeđivanje prostora Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Opremanje prostora za skladištenje namirnica i spremanje hrane Obuka za rad u narodnoj kuhinji Pripremanje organizacije rada kuhinje Otvaranje narodne kuhinje OČEKIVANI REZULTATI Opremljen prostor za rad kuhinje Obučeno ljudstvo za rad u narodnoj kuhinji Pripremljena organizaciona struktura za rad u kuhinji Otvorena narodna kuhinja OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za formiranje narodne kuhinje VREDNOST PROJEKTA 25.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa nedovoljnim primanjima. i pokazala briga o ovim slojevima stanovništva. neophodno je formiranje narodne kuhinje koja bi odgovarajućom dinamikom usluživala stanovništvo ovih kategorija. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica. starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu obezbeđivanja obroka preko narodne kuhinje Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Da bi se ova slika promenila. lica sa posebnim potrebama i lica na ivici egzistencije kojima je neophodno pružiti pomoć u prehrani.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška.

Iz prethodnih razloga je potrebna nabavka jednog savremenijeg analizatora. aparat za faktore koagulacije i plameni spektrofotometar VREDNOST PROJEKTA 25. Neke od analiza nisu moguće da se obave na analizatoru koji poseduje Dom zdravlja. godine unaprediti medicinsku i tehničko-tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS Laboratorijska služba u Domu zdravlja u Lapovu je opterećena velikim brojem zahteva za raznim analizama.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom OBLAST . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Zato građani Lapova moraju da te analize obavljaju u Kragujevcu. Mnoge od obaveznih laboratorijskih analiza na primarnom nivou se ne obavljaju zbog nedostatka ovih aparata. Aktivnosti: Raspisivanje javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača Nabavka biohemijskog analizatora Nabavka aparata za faktore koagulacije Nabavka plamenog spektrofotometra OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen biohemijski analizator Nabavljen aparat za faktore koagulacije Nabavljen plameni spektrofotometar OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen radni prostor u Domu zdravlja za biohemijski analizator.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. automatsko proračunavanje vremena za tip glave Toplica za parafin 3. godine unaprediti medicinsku i tehničko . digitalni displeji temperature i digitalno podešavanje Eksponencijalne struje Lampa IR i UV Ručni dinamometar OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena sva nedostajuća oprema Opremljena sala Doma zdravlja za fizioterapiju. Aktivnosti: Nabavka opreme: Galvan digitalni Soft tuch podešavanje intenziteta TENS 2 nezavisna kanala sa modulacijom silikonske elektrode Dijadinamik sa Galvanom digitalni programabilni. dve antene i jastučićem Interferentne struje Digitalizovane (četvoropolne. terapija srednje-rekventnim strujama. automatsko prebacivanje polova sa postepenim smanjenjem povećanjem intenziteta Ultrazvuk sa Dijadinamikom SONODINATOR Magnet dvokanalni NF/VF sa prostirkom.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS S obzirom na sve veće zahteve građana za organizovanjem službe fizioterapije u Lapovu. zadavanje doze u džulima. dvopolne.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje sale za fizioterapeuta OBLAST . opština Lapovo je donela odluku da se opremi sala Doma zdravlja za fizioterapiju. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen funkcionalni prostor za opremanje sale za fizioterapeuta VREDNOST PROJEKTA 15. Za opremanje je potrebna specijalizovana oprema za tu delatnost. vektor) Laser 100mW 780nm digitalizovan. koja bi omogućila adekvatne uslove za rad. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.6kg.

kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . kompletno renoviranje i adaptiranje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. sanitarnog čvora Uvođenje centralnog grejanja sa priključkom na gas Renoviranje enterijera i fasade OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatan poslovni prostor veličine 150 m². Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. OPIS Ne postoji adekvatan poslovni prostor za obavljanje delatnosti Centra za socijalni rad. godine. samostalan.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška (većinsko učešće lokalne samouprave) Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . ovo je prvi. Zgrada koja je planirana za ove namene je u neupotrebljivom stanju bez kompletnog renoviranja. samostalnog.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25. i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012. preduslov. i osnovni. Centar za socijalni rad. odnosno. Aktivnosti: Rekonstrukcija elektro instalacije Rekonstrukcija kanalizacije. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. kao preduslov za formiranje samostalnog CSR Stvoreni potrebnih uslovi za rad – kompletno rekonstruisana i opremljena zgrada za potrebe rada centra OČEKIVANI PARTNERI JP „Novi Vek“ Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zgrada je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 15.

Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. Naime. Centar za socijalni rad.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25. zgrada koja je planirana za ove namene je nije opremljena. samostalan. i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska i logistička podrška (uglavnom lokalna samouprava daje sredstva) FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. OPIS Ne postoji adekvatno opremljen poslovni prostor za obavljanje delatnosti CSR. Aktivnosti: Opremanje enterijera Nabavka potrebnog kancelarijskog nameštaja Nabavka računarske opreme sa licenciranim softverom Opremanje telefonskim priključcima. zgrada zahteva opremljenost u skladu sa aktuelnim standardima i potrebama jednog centra. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. jedan od osnovnih preduslova je kompletno opremanje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. brzim internetom OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatano opremljen poslovni prostor kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Stvorani adekvatni uslova rada OČEKIVANI PARTNERI Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Renovirana poslovna zgrada koja je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 5.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . samostalnog.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu uklanjanja arhitektonskih barijera u saobraćaju i tako im omogućiti lakše kretanje kroz saobraćaj Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Analiza postojećih arhitektonskih barijera u gradu Raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova Izbor najpovoljnijih izvođača Izvođenje radova na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza arhitektonskih barijera i dat predlog rešenja istih. omogućiti im da sami obavljaju svoje potrebe u gradu i na taj način im pružiti moralnu podršku. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno omogućiti nesmetanu kretnju kroz saobraćaj.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava i nezainteresovanost Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Ovo sve ukazuje na brigu ovih slojeva stanovništva i na stvaranje njihovog poverenja u institucionalne mehanizme opštine. kao osnova za kasnije raspisivanje konkursa za odabir izvođača i izvođenje radova Izvedeni radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful