STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE LAPOVO

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Sadržaj
Uvod Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Faze procesa strateškog planiranja SOCIO - EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Osnovni geografski i istorijski podaci Stanovništvo Lokalna samouprava Ljudski resursi i tržište rada Ekonomija Poljoprivreda Infrastruktura Turizam Zdravstvena i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura i sport Informisanje SWOT ANALIZA OPŠTINE LAPOVO Sektorske SWOT analize Bodovanje SWOT analiza VIZIJA OPŠTINE LAPOVO Vizija opštine RAZVOJNI PRIORITETI OPŠTINE LAPOVO Razvojni prioriteti STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI OPŠTINE LAPOVO Strateški i operativni ciljevi PROJEKTI I PROGRAMI Pregled projekata i programa PREPORUKE ZA REALIZACIJU STRATEGIJE Preporuke za relizaciju strategije ANEKS I – FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI 5 7 8 10 13 15 23 27 29 33 42 49 56 58 62 65 68 69 71 76 79 81 83 85 87 89 93 95 109 111 113

3
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

.

odnosno. pristupa održivom razvoju je da on počiva na četiri stuba: – ekonomskom – socijalnom – kulturnom – životnoj sredini Održivi razvoj je moguć samo kada su sva četiri oslonca razvoja prisutna i podjednako važna. ekološki i institucionalni). održivi razvoj je „razvoj kojim se ide u susret potrebama sadašnjosti. privatnog i NVO sektora) obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta donesenih odluka. to znači da sve četiri komponente razvoja društva . Postoji. sve što doprinosi društvenoj integraciji zajednice. čvrsto međusobno povezane i opskrbljene adekvatnom institucionalnom osnovom. uključuje i sve što osigurava da se sadržaj i mere ekonomskog i društvenog razvoja usklađuju sa ekološko . U praksi. a odogovornost za implementaciju se povećava. treba da budu od podjednakog značaja i važnosti u državi i društvu. zatim sve što omogućava trajan ekonomski rast . Glavni rezultat pomenutog. tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje sopstvene potrebe“. to je sve što je društveno prihvatljivo.ekonomska. kulturna i životna sredina .prostornim kapacitetima (pragovima) posmatrane teritorije u dugoročno projektovanom vremenskom periodu. ili značajno umanjuje. 5 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Strategija održivog razvoja je opšti strateški plan razvoja grada ili opštine koji daje smernice i podsticaje za budući razvoj. međutim. a istovremeno eliminiše. dugoročan. 1987. uticaje koji predstavljaju pretnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse. široko prihvaćenog. socijalni.koje ujedno čine i oslonce održivog razvoja. sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski. Po jednoj definiciji. Ona definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan. Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo izrađen je korišćenjem participativnog pristupa koji podrazumeva da se u proces uključe sve zainteresovane strane. Strategija je orijentisana na stvaranje održivog modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana. Na kraju podrazumeva i sve ono što je političi prihvatljivo. odnosno o čemu se može dogovarati i odlučivati u okviru postojećih političkih okolnosti. saglasnost o potrebi uvođenja ovog koncepta i svest o razlozima njegovog nastanka.1 Široko prihvaćeno mišljenje je proisteklo iz odgovora na pitanje: Šta je održivo za jednu zajednicu? Pre svega. socijalna.razvoj. Drugačije rečeno.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Uvod Ne postoji jedinstvena i opšteprihvaćena definicija pojma održivog razvoja. ovaj pristup omogućava:  Širu bazu znanja koja omogućava donošenje kvalitetnijih odluka  Podršku za donesene odluke  Kolektivno vlasništvo nad problemima i rezultatima  Omogućava formiranje budućih partnerstava u implementaciji projekata U proces izrade Strategije održivog razvoja uključene su sve zainteresovane strane:  Predstavnici lokalne samouprave i komunalnih preduzeća  Javne institucije  Regionalne institucije  Finansijske institucije  Privatni sektor i investitori  Udruženja i nevladine organizacije 1 World Commission on Enviroment and Development. Uključenjem šire zajednice (javnog.

tokom kog će se. Usvojen je princip da dokument treba da bude “živ” i da daje smernice za razvoj opštine u narednih pet godina. Opštinski forum su sačinjavali stručni pojedinci. godina.2015. kao podrška koordinacionom telu. pre svega iz Opštinske uprave. Lokalna samouprava je formalizovala čitav ovaj proces donošenjem pravnog akta o izboru članova u Opštinski forum / Radnu grupu / Partnerski forum za izradu Strategije u skladu sa opštinskim regulativama. On je predstavljao sponu u radu između tima za strateško planiranje Regionalne agencije za ekonomski razvoj. Koordinator je najčešće zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u okviru lokalne samouprave. obrazovanje. precizno definisanih indikatora. definisan je u skladu sa kriterijumom o broju stanovnika: opštine do 12.000 stanovnika biraju maksimalno 15-20 članova. stimulisati pozitivne promene u opštini. i lokalne samouprave i članova Opštinskog foruma. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. a nakon pet godina sama Stragija evaluirati i dati osnovu za izradu naredne. zvanično oformljeno od strane lokalne samouprave. ali i iz ostalih sektora. koji je koordinirao i pomagao čitav proces. putem usvojene liste projekata. radi optimalnog vođenja procesa. 6 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Implementaciju će sprovoditi koordinaciono telo. socijalna i zdravstvena politika. pomoću odgovarajućih. U tom vremenskom periodu će se. predložen od same lokalne samouprave. Regionalna agencija će dati predlog akcionog plana i učestvovaće u implementaciji. Telo će delovati na bazi usvojenog akcionog plana za implementaciju Strategije. sport. kultura. Predstavljaće krovni dokument za sve ostale usvojene sektorske strategije. turizam. Strateški dokument se odnosi na period 2010 . opet. poljoprivreda. generisanog. izvršen je izbor osoba koje su direktno učestvovale u izradi Strategije. finansije. Za organizaciju i delimično vođenje sastanaka Opštinskog foruma glavna I odgovorna osoba bio je lokalni koordinator. infrastruktura. Broj članova Opštinskog foruma. uz pomoć nadležne regionalne institucije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Pošto su identifikovane zainteresovane strane. meriti napredak na godišnjem nivou. prostorno planiranje i zaštita životne sredine. Odabrani članovi su predstavnici svih ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja: ekonomija preduzetništvo.

Članstvo u Evropskoj uniji  Prioritet 2. koje je činilo 70 eksperata i desetak nevladinih organizacija. Razvoj ljudskih resursa i povećanje zaposlenosti  Prioritet 4. Svi elementi razvoja moraju biti kompatibilni sa opšteprihvaćenim načelima razvoja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Institucionalni okvir i Strategija održivog razvoja Strategija održivog razvoja opštine Lapovo je suštinski važan dokument koji je povezan i usaglašen sa nacionalnim/regionalnim strategijama. Tim koji je radio na izradi Nacionalne strategije bio je sastavljen od tri grupe. godine. Ključni momenat u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Lapovo je preuzimanje odgovornosti za sprovođenje procesa ili tzv. navedenim u Nacionalnoj strategiji. Aktualna regionalna strategija koja nosi naziv Integrativni plan društveno ekonomskog razvoja centralne Srbije. a kako je jedan od glavnih preduslova za ulazak uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja. Održive zajednice su one u kojima ljudi žele da žive ne samo trenutno.2012) – Strategija za smanjenje siromaštva. S obzirom da је lokalnа samouprava opštine Lapovo „menadžer“ svoje teritorije. Prethodno navedena izjava ima veze sa celokupnom lokalnom strategijom koja. kroz sprovedene aktivnosti na lokalnom nivou. doprineti realizaciji definisanih prioriteta. oceni i revidira na godišnjem nivou. a opet je i u korelaciji sa prioritetima razvoja lokalnih strategija. ključna za formulisanje Nacionalnog strateškog dokumenta bila su: – Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU (2005) – Nacrt Nacionalnog plana zaštite životne sredine – Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije (2006 . neophodna je odgovarajuća zakonska regulativa. Da bi takav način razmišljanja bio i implementiran. Zaštita i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa Dakle. Razvoj infrastrukture i ravnomeran regionalni razvoj  Prioritet 5. treba da proizvede merljive napretke za period od pet godina i da te napretke. već i u budućnosti. i kao takva ima ključnu ulogu u omogućavanju održivog razvoja. odnosno Šumadijskog i Pomoravskog okruga. Celokupna Nacionalna strategija bazirana je na četiri osnovna nacionalna strateška dokumenta i 16 sektorskih strategija. Dobijeni dokument predstavlja krovni dokument sa kojim treba da budu usklađene sve lokalne strategije održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije. 7 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odnosno usvajanje Zakona o regionalnom razvoju. Na taj način je napravljena spona između nacionalnog i lokalnog nivoa. samim tim je i odgovorna za izradu i implementaciju strateškog dokumenta. Strategija održivog razvoja Republike Srbije usvojenа je u maju 2008. Četiri dokumenta. ali koji daje smernice za razvoj sektorskih strategija kao i precizne indikatore za detaljnije planove. U Nacionalnoj strategiji identifikovani su sledeći prioriteti:  Prioritet 1. generisanje reginalnih strategija održivog razvoja predstavlja sledeći korak. vlasništvo nad procesom. Most koji spaja dva prethodno navedena nivoa strateškog razmišljanja i delovanja (nacionalni i lokalni) jeste regionalni nivo. bazirana je na već utvrđenim prioritetnim pravcima razvoja preuzetim iz Nacionalnog strateškog dokumenta. vizija i ciljevi strategije održivog razvoja opštine Lapovo moraju biti u saglasju sa prioritetima Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije gde će se. zadovoljavajući principe održivosti. nakon tri godine participativnog procesa. Imajući u vidu Strategiju Republike Srbije usmerenu ka ulasku u Evropsku uniju. Razvoj konkurentne tržišne privrede i uravnotežen ekonomski rast  Prioritet 3. na odgovarajući način.

odnosno profil lokalne zajednice. Svaka faza je predstavljala osnovu za obavljanje naredne. vrši se njihovo bodovanje kako bi se izdvojile najkritičnije slabosti na koje će se posebno obratiti pažnja pri izradi vizije opštine Lapovo. osnovcima i srednjoškolcima opštine Lapovo postavljana su pitanja: Gde sebe vide za deset godina? Šta bi želeli da bude promenjeno? Koje su njihove ideje za pozitivnu promenu u lokalnoj zajednici? Rezultati obrađenih anketa učenika. zajedno sa prioritetnim slabostima po sektorima. Na slici koja sledi vizuelno je. izrađene su matrice sa snagama. Nakon što su izrađeni SWOT-ovi za svaku oblast.ekonomska analiza opštine. zahvaljujući upravo anketi i prisustvovanju sastancima Opštinskog foruma predstavnika svih zainteresovanih strana. Vizija opštine Lapovo ima za zadatak da predstavi stavove celokupne zajednice o tome gde sebe vidi u narednih petnaest godina. prikazan proces strateškog planiranja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Metodologija izrade Strategije održivog razvoja Dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo proistekao je iz više sukcesivnih faza koje zajedno čine proces strateškog planiranja. Kako participativni pristup obuhvata i anketiranje. On predstavlja „ličnu kartu” opštine. koristeći istraživanja i podatke iz Socio . po fazama. Proces izrade Strategije održivog razvoja po fazama i pratećim procesima Proces je započet temeljnim istraživanjem koje je obuhvatilo prikupljanje podataka iz ključnih oblasti socio-ekonomske realnosti opštine: – Osnovni geografski i istorijski podaci – Stanovništvo – Lokalna samouprava – Ljudski resursi i tržište rada – Ekonomija – Poljoprivreda – Infrastruktura – Turizam – Zdravstvena i socijalna zaštita – Obrazovanje – Kultura i sport – Informisanje. pretnjama i šansama za sve ključne sektore trenutne socioekonomske realnosti opštine. Naime. slabostima. Prikupljeni podaci verodostojno odslikavaju trenutno stanje u opštini i služe kao input za formulisanje dokumenta Socio . koja predstavlja narednu fazu procesa strateškog planiranja. Ona je transparentna. Preduslov za obavljanje narednih faza procesa je i primenjena strategija komunikacije sa lokalnom zajednicom koja je obezbedila medijsku podršku procesu. Ovaj dokument je kasnije korišćen kao adekvatna podloga za narednu fazu: Izradu sektorskih SWOT analiza. predstavljali su ulazne elemente za rad fokus grupa u izradi Vizije opštine Lapovo. 8 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .ekonomske analize.

U istoj fazi je definisan veći broj operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. Na ovaj način je dobijena finalna lista projekata. izrađuju se indikatori održivosti čija je svrha da izmere promene proistekle primenom akcionog plana za implementaciju Strategije održivog razvoja. olakšavaju pribavljanje izvora finansiranja. a opet vremenski ograničena. Tako formirana jezgra su se dalje dopunjavala dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. 9 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Dalji rad tematskih radnih grupa vezan je bio za izradu strateških ciljeva.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Kada je jednom definisana Vizija opštine. koji će se realizovati u periodu trajanja Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. Svaki od utvrđenih prioriteta se dekomponuje na nekoliko segmenata. revidiraće se na godišnjem nivou. u skladu sa svojim kompetencijama. radi kasnijeg lakšeg pribavljanja izvora finansiranja jer ovako definisani strateški ciljevi pomažu u kasnijem definisanju programa. Programi su veoma bitni jer su izrađeni u skladu sa postojećim budžetskim linijama lokalne samouprave i. Ova faza je obuhvatila i finalno grupisanje srodnih projekata u programe. U ovoj fazi Opštinski forum je podeljen u tematske radne grupe okupljene oko svakog od prioriteta. sve do isteka vremenskog perioda trajanja Strategije. stvorena je podloga za formiranje ključnih razvojnih prioriteta opštine. Paralelno sa prethodno navedenim aktivnostima vezanim za izradu strateškog dokumenta opštine Lapovo. kao takvi. Jednom urađeni indikatori održivosti. odnosno predstavljaju buduća promenjena stanja koja su jasna i lako merljiva. Oni su formulisani po SMART principu. realna i u skladu sa postavljenom Vizijom. Finalna faza jeste prikupljanje projektnih ideja koje razvijaju članovi tematskih grupa.

koje ujedno. Kroz izradu profila lokalne zajednice omogućeno je:  Pružanje podrške Opštinskom forumu u donošenju odluka o pravcima intervencije  Davanje pregleda nacionalnih i regionalnih društveno-ekonomskih pokazatelja putem kojeg se omogućava uspostavljanje okvira za izradu Strategije  Obezbeđivanje osnovnih informacija koje dozvoljavaju zajednici da meri šta se promenilo implementacijom Strategije  Podrška za izradu sektorskih SWOT analiza. Na taj način daje osnovu za definisanje prioriteta i ciljeva intervencije. a sa druge omogućava uvid u faktore koji su doveli do trenutnog stanja. izrada Strategije održivog razvoja opštine Lapovo bio je jedan kontinuiran proces sastavljen iz više sukcesivnih faza od kojih je svaka proisticala iz prethodne.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Faze procesa strateškog planiranja Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima. Profil ili “lična karta” lokalne zajednice. došlo se do krajnjeg cilja . kako se ova analiza još može nazvati. Prolazeći postupno kroz svaku.finalnog krovnog strateškog dokumenta. Proces strateškog planiranja je sačinjen od sledećih faza. čine i poglavlja ovog dokumenta: – Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo – Sektorske SWOT analize – Prioritetne slabosti – Vizija opštine Lapovo – Razvojni prioriteti – Strateški i operativni ciljevi – Pregled projekata i programa – Preporuke za realizaciju Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. Faza izrade Socio-ekonomske analize opštine Lapovo obuhvatila je sledeće podfaze koje su dovele do finalizacije ovog segmenta strateškog dokumenta:  Definisanje strukture Socio-ekonomske analize  Podela odgovornosti unutar Opštinskog foruma  Prikupljanje podataka  Unos i obrada 10 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Socio – ekonomska analiza opštine Lapovo Socio – ekonomska analiza Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo definiše stanje svih činilaca društveno-ekonomskog razvoja i kroz analizu daje pregled trendova tokom poslednjih pet godina. sa jedne strane služi za predviđanje budućih promena.

U njegovoj izradi korišćeni su podaci iz nacionalnih publikacija koje evidantiraju promene društveno-ekonomskih parametara jednu ili dve godine unazad. godine. 11 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA  Formiranje nacrta Socio-ekonomske analize  Prezentacija nacrta Socio-ekonomske analize na sastanku Opštinskog foruma  Rvizija i dopuna  Formiranje finalne verzije Dokument Socio-ekonomska analiza opštine Lapovo izrađen je 2008. Republički zavod za statistiku. Narodna banka itd). godinu (Nacionalna služba za zapošljavanje. u odnosu na posledenju posmatranu 2008.

.

EKONOMSKA ANALIZA OPŠTINE LAPOVO .SOCIO .

. .

duž donjeg toka Lepenice. severne.228 stanovnika ili 2. Regionalni. Udaljena je od Beograda 106 km. opštinom Svilajnac. pokriven kvartarnim nanosima. na prelazu aluvijalne ravni ove reke u nisko pobrđe krajnjih izdanaka planine Rudnik. Reljef Za morfostrukturu opštine Lapovo od značaja je radijalno rasedna tektonika. Preciznije. od Kragujevca 31 km. koji se pruža zapadnim obodom aluvijalne ravni Velike Morave.522 ha. opštinom Velika Plana. Na teritoriji opštine Lapovo. pravcem jugozapad . pokriveni bagrdanski rased meridijanskog pravca.severoistok. Sredinom 19. njegovu najmanju opštinu. čini 2. istočne. Sa ukupnom površinom od 5. veka naselje dobija današnje ime Lapovo. sprovedenom 2002. Prvi pisani tragovi o Lapovu potiču iz 12. ovaj podatak nije dovoljno pouzdan. Najkarakteristični oblik Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 15 . dok je udaljenost od Niša 129 km. Opština Lapovo se nalazi na 107m nadmorske visine i leži u središnjem delu toka Velike Morave. odnosno prostor današnje aluvijalne ravni. po veličini.zapad. Pokriveni markovački rased koji preseca bagrdanski u selu Markovac. izgrađen tektonskim i rečno . u severozapadnom delu Šumadijskog okruga kome administrativno pripada. Na teritoriji lapovske opštine ovaj rased preseca batočinski rased koji se pruža pravcem istok .8% celokupne populacije Šumadijskog okruga. U sastav opštine Lapovo ulaze svega dva naselja: varošica Lapovo i istoimeno selo. prolazi kroz središnji deo opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Osnovni geografski i istorijski podaci Geografija i topografija Opština Lapovo nalazi se u centralnom delu Republike Srbije. dolinom Rače. veka u kojima se naselje pominje pod imenom Šavče. najvećim delom. čini najmanju opštinu pomenutog okruga.posle grada Kragujevca najveća je u Šumadijskom okrugu.denudacionim procesima. dok se sa zapadne strane graniči sa opštinom Rača. Prosečna gustina naseljenosti iznosi 150 stanovnika po km2 . reka Rače i Lepenice. U celini je zastupljen reljef žive plastike. opština Lapovo se nalazi između 44°08'45" i 44°13'30" severne geografske širine i 21°01'20" i 21°09'30" istočne geografske dužine (po Griniču). Međutim. Celokupna dužina granice opštine iznosi 40 km. Znatno su pouzdaniji podaci iz doba nakon Kosovskog boja u kojima se naselje pominje pod nazivom Hlapova Poljana. Duž ovog raseda spušteno je istočno krilo. On je. Sama opština okružena je sa južne strane opštinom Batočina. inicirajući prisustvo značajne dislokacije.3% ukupne površine Šumadijskog okruga. po poslednjem zvaničnom popisu. O tome svedoči i okolnost da područje opštine Lapovo pripada zoni osmog stepena seizmičkog inteziteta. produženi. godine živi 8. pruža se severnom stranom lapovske opštine. između njenih pritoka. predstavljajući. Ovi rasedi imaju poseban značaj kod neotektonskih pokreta. I po ovom parametru (broju stanovnika).

reka Lepenice i Rače. ova reka je ispravljena presecanjem meandre tako da sada njena dužina. Vode Na raznovrsnost hidroloških karakteristika opštine Lapovo uticali su reljef.Lapovo vodonosni sloj ima najveću dubinu. gde je zaostala veća mrtvaja.600 m3/s i minimalnom od 26 m3/s. širine 3 . Ovaj aluvijon između Bagrdana i Lapova različite je debljine. iznosio je 1. Idući nizvodno ka Lapovu. pak. njen prosečan godišnji proticaj kod vodomerne stanice Rogot. klima. Južni kraj naselja je na izlazu reke Lepenice u velikomoravsku ravnicu . nedaleko od opštine Lapovo i ušća u Veliku Moravu. Duž novoformiranog. Lepenica je. pre svega poljoprivredu. posle reke Jasenice. iznosi oko 7 km. Već smo napomenuli da se opština Lapovo nalazi na desnoj strani središnjeg toka Velike Morave. Uticaj čoveka na promene fizičko-geografskog procesa u dolini i slivu Velike Morave doveo je do eksternog režima koji se ogleda u maksimalnom proticaju od 2. dostižući vrednost od 6 do 8 m. Inundaciona ravan Velike Morave. raspljoštenim i blagim kosama i kosicama među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. 4 . Prema nekim starijim podacima. Površinske vode su od izuzetnog značaja za privredu opštine Lapovo.5 m. na 107m prosečne nadmorske visine. Najveća utvrđena mogućnost aluvijona. raspljoštene i blage kose i kosice. U novije vreme. Lapovsko nisko podbrđe. Stoga su vršena ispitivanja ustanovila da se iz kaptaža u aluvijalnoj ravni Velike Morave. Ovakva konfiguracija terena. dužinom od 5 km. najveće planine Šumadije i umnogome je okarakterisano niskim. pre svega zbog slabe izdašnosti izvora. tragovi napuštenog korita nalaze se u potesu Krivaja i severno od potesa Dubova. uz prisustvo ostalih faktora. debljina ovog sloja se povećava. Ukupna dužina ove reke na teritoriji opštine Lapovo iznosi 12 km. na teritoriji opštine Lapovo. U njenoj inundacionoj ravni. zajedno sa svojim prirodnim nastavkom Južnom Moravom. prosečne visine 105 m. najveća je reka Republike Srbije. iznosi 19 m. Niski deo opštine Lapovo je u aluvijalnoj ravni. vegetacija i delovanje stanovništva. Lepenice i Rače. duga 295 km. Lapovsko nisko pobrđe predstavlja krajnji izdanak Rudnika. Velika Morava.4 km. ograničava naselje od lepeničko-moravske inundacione ravni. neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava. kao krajnji izdanak planine Rudnik. tako da na njenoj teritoriji nema visinskih masiva. Značajan deo teritorije opštine izgrađen je od rečnih nanosa koji su prepoznatljivi kao bogati kolektori sa odličnim mogućnostima eksploatacije podzemnih voda. U gornjem delu rejona Brzan .5% površine Republike Srbije. sa obe strane ranijeg korita reke Lepenice koje.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza reljefa koji pripada lapovskoj opštini je deo doline Velike Morave i njenih pritoka. u predelu Bagrdan Lapovo. Planine Opština Lapovo smeštena je na aluvijalnim ravnima Velike Morave. njenih pritoka. zahvata istočni deo opštine. Lepenica se ubraja u reke siromašne vodom. Svojim donjim.99 m3/s. Lepenice i Rače. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. može zahvatiti od 200 do 240 l/s vode. Podzemne vode su od velikog značaja za opštinu Lapovo. među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. Na teritoriji opštine zastupljene su podzemne i površinske vode. omogućava gajenje raznovrsnih poljoprivrednih biljnih kultura. najveća pritoka Velike Morave.ispred ušća reke Lepenice u Veliku Moravu. Predstavlja tipičnu ravničarsku reku koja nema ustaljeno korito. danas o tome nema ni pomena. bliže ušću reke Lepenice. regulisanim tokom ova reka protiče kroz jugoistočni deo opštine Lapovo. Sliv Velike Morave čini 41. između njenih pritoka. Iako postoje podaci da se na ovoj reci nekada obavljala plovidba. umnogome karakterišu niske. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 16 .

6mm.8mm (registrovane 1970.2% – Prosečne godišnje padavine 642 l/m2 – Broj dana sa jako niskom temperaturom (ispod nule) . – Najhladniji mesec januar .7°C). ali da su u aluvijalnim ravnima Velike Morave i Lepenice nastala jezera.5 časova za juli mesec. a najtopliji je juli (srednja mesečna temperatura je 20. Period sa srednjom dnevnom temperaturom iznad 5°C traje dosta dugo: počinje u prvoj polovini marta. dok je najtopliji bio avgust 1992.prosečna vlažnost 68. Prema ranijim ispitivanjima. Veće od njih nalazi se nedaleko od ranžirne železničke stanice. kreću se u intervalu od 1820 časova (1978.prosečna vlažnost 83.8°C.2% – Najsušniji mesec april .prosek 85 l/m2 – Najmanje padavina u februaru . godona sa srednjom temperaturom od 12. odnosno 5. presušuje. marta i januara.prosek 36 l/m2 – Prosečan broj sunčanih sati . Tokom posmatranog perioda 1961 – 2000. Grabovački. Klima Sa stanovišta klimatskih karakteristika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Rača je reka koja teče severnim delom opštine Lapovo dužinom od 7 km i čini prirodnu granicu opštine. Srednja višegodišnja temperatura vazduha iznosi 10.7 časova godišnje). Važno je spomenuti da je najhladnija bila 1976. jeseni neznatno toplije od proleća i umereno topla leta. srednja godišnja vrednost relativne vlažnosti vazduha iznosila je 75%. U pomenutom posmatranom periodu. To uslovljava dugo trajanje vegetacionog perioda. opštinu Lapovo odlikuje umereno-kontinentalna klima relativno hladne zime.8 mm (registrovane 1982.4°C). Postoje dva ovakva jezera.2000.13) – Najviše padavina u junu . Sipićki i Žujevački potok. najhladniji mesec bio je januar 1963.4°C. Najveća količina padavina je tokom juna i maja.4°C – Najtopliji mesec jul . godine). kako beleži meteorološka stanica Ćuprija čije se delatnosti odnose i na opštinu Lapovo. godina. srednji proticaj reke Rače iznosio je 1. u udubljenjima nastalim nakon eksploatacija peska i šljunka. Srednja višegodišnja količina padavina iznosi 641. do 2454 časova (2000.5 m3/s.36 (najviše ih je u januaru . Godišnje sume trajanja sunčevog sjaja (insolacije). godina. Liparski. Srednja suma za datu stanicu iznosi 2070 časova tokom jedne godine. godine) do 906.6 h/dan Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 17 . a manje kod varošice Lapovo. Pored navedenih vodotokova. godine). godine).5. dok je tokom avgusta najvedrije. Prema podacima koji se odnose na razdoblje 1961 .prosečna temperatura 0. Najhladniji mesec je januar (prosečna temperatura iznosi 0. Srednja višegodišnja vrednost iznosi 1002 mb U daljem tekstu izneti su podaci koji se odnose na klimatske parametre opštine Lapovo. Na kraju ovog dela u kojem su predstavljene hidrološke karakteristike lapovske opštine treba istaći da na njenoj teritoriji nema veštačkih akumulacija. Srednje godišnje količine padavina kreću se u intervalu od 461.8°C. godine. najmanja tokom februara. Slatinski. a najtoplija 2000.1°C – Prosečna godišnja temperatura 11.prosečno 293.80 – Broj dana pod snegom . a završava krajem novembra. dok su najviše vrednosti karakteristične za letnji period .4°C – Najvlažniji mesec decembar . godina kada je srednja godišnja temperatura iznosila 9.prosečna temperatura 22. Najniže sume trajanja sunčevog sjaja javljaju se u decembru (srednja vrednost za decembar iznosi 56. od značaja za hidrološke karakteristike lapovskog kraja su i manji vodotoci: Kusi. uočeno je da u decembru mesecu nebo najviše biva pokriveno oblacima. Srednje godišnje vrednosti atmosferskog pritiska se kreću u intervalu od 1000 do 1004 mb. tokom leta.5 meseci. Ova reka ima ekstremni režim i može se reći da pripada povremenim vodotocima jer za vreme sušnih godina.67 časova dnevno. oko 8. Kazanski.

pored Lapova obeležena su naselja Batočina i Crni Kao. od opštine Rača 12 km. važne saobraćajnice predstavljaju transverzalni komunikacioni pravci dolinama Lepenice i Rače. Lapovo se prvi put pominje 1476. pružajući se pravcem sever . Na drugoj strani. železničko-drumska udvojena Balkanska magistrala kao i lepenička i račanska transverzala u obliku železničko-drumske. na kosi Šavac. Obe ove saobraćajnice vode središnjim delom opštine Lapovo. od opštine Kraljevo 82 km. U Povelji knjeginje Milice iz 1395. Velikomoravskog puta meridijanskog pravca (S–J) odvajaju uporednički putevi. Na kraju navodimo i udaljenosti oštine Lapovo od susednih opština i većih gradova u Republici Srbiji. Na karti praistorijskih nalazišta centralne Srbije. od opštine Velika Plana 21 km. kao i u obliku međunarodne železničke pruge Beograd Skoplje . pak. dolinama reka Lepenice i Rače. Navedenim prirodnim pravcima vode vrlo značajne komunikacije – uzdužna. U ranom srednjem veku. U antičko doba. od opštine Jagodina 29 km.Rača . Selo je. Iz ovih sačuvanih podataka zaključujemo da je Lapovo naselje srednjovekovnog porekla. odnosno drumske komunikacije. prema istoku. godine kao selo pod imenom Žabare ili Žabarci. godine pominje se.jug. Pored ovih. godine kojom manastiru Ravanici dodeljuje određene oblasti. Pored ovog. postojalo je srpsko srednjovekovno naselje na potesima Klenovac i Samarna. Dolinom reka Rače.5 km i sa železničkim čvorom upravo na teritoriji opštine.Natalinci . O tom naselju svedočili su ostaci crkve na Klenovcu i staro groblje kod Samarne. dobro vojvode Mihajla u Hlapovoj Poljani (Lapovo).STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Geostrateški položaj Opština Lapovo smeštena je na mestu gde se od tzv. opština Lapovo je svilajnačkim putem povezana sa Resavom. od grada Niša 129 km. nekada locirano južno od današnjeg naselja. svedoči dokument. Prva od navedenih komunikacija koja se pruža dolinom Velike Morave. Lapovo je označeno kao naselje bronzanog doba. idući severno od antičkog naselja. ukazuju da opština Lapovo ima izuzetno povoljan geostarteški položaj koji se ogleda u dobroj povezanosti sa ostalim delovima Republike Srbije. od grada Beograda 106 km. o kojem svedoče ostaci zgrada i zidova. Te zidine su se protezale na naseobinskom prostoru današnjeg naselja i preko železničke pruge. od opštine Svilajnac 10 km. od davnina je imala veliki značaj. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 18 .Lazarevac koji. Na ovoj karti. Istorijski podaci Arheološki nalazi na teritoriji opštine Lapovo i njenoj okolini ukazuju na mogućnost bitisanja praistorijskog čoveka na tim prostorima.7 km na teritoriji lapovske opštine. Danas se javlja u vidu modernog autoputa E-75 u dužini od 8.Topola Aranđelovac . postojalo je i srednjovekovno naselje koje knez Lazar spominje u Povelji iz 1381.Atina u dužini od 8. spaja Lapovo sa Ibarskom magistralom. Udaljenost od grada Kragujevca iznosi 31 km. na mestu nekadašnjeg rimskog naselja. povezuju opštinu Lapovo sa gradom Kragujevcem i opštinom Kraljevo. između ostalih i selo Šavče. Savremeni asfaltni put i železnička pruga koji vode dolinom reke Lepenice. Kubršnice i Peštana vodi magistralni put Markovac . U najstarijem sačuvanom turskom katastarskom popisu Smederevskog sandžaka. osnovano je rimsko naselje na lokalitetu Šavac. neposredno blizu mesta gde je postojalo pomenuto praistorijsko naselje. Najstariji tragovi naselja pronađeni su na prostoru između ranžirne i putničke železničke stanice. uz blizinu toka Velike Morave. Postojeće saobraćajnice. preko susednog Markovca. Jasenice.

uništavanjem šuma i delovanjem atmosferskih pojava. Nastala su taloženjem rečnog materijala nakon izlivanja reka Velike Morave. Aluvijalna tla spadaju u grupu plodnih zemljišta. kreće se od 85 do 185 cm. na većim dubinama. u tešku ilovaču. Tako je 1826. jer je rastresito po površini. pogodno za ratarsku proizvodnju. a ilovastog je i glinovitog mehaničkog sastava. rastresito zemljište.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza bilo smešteno ukraj Carigradskog druma. Aluvijum predstavlja duboko. Debljina aluvijuma iznosi 2 m. uglavnom bogatih humusom. Ona predstavlja sekundarni tip zemljišta lapovskog atara. Sadržaj humusa u ovom zemljištu kreće se od 3 do 4%. tip zemljišta koji je zastupljen u središnjem delu lapovskog atara i duž obala reke Rače. Lepenice i Rače. rasprostranjeno je duž obala Velike Morave i Lepenice. da bi 1896. Aluvijalna smonica. godine u naselju sagrađena crkva. pri čemu je razvijenost aktivnog horizonta od 30 do 50 cm. Može se reći da ima visoku poljoprivrednu vrednost i da se. Selo Lapovo se prvi put pominje u turskim spisima pod imenom Lipova 1516. Prema zapisima austrijskog špijuna Mitesera (kraj 18. Gajnjača je tip zemljišta koji pokriva 45% lapovskog atara. Gajnjača u opodzoljavanju predstavlja zemljište sa lošijim osobinama u odnosu na pravu gajnjaču. Mogućnosti ovog zemljišta kreću se od 70 do 130 cm. a 1788. veka). Nakon osnivanja Donjeg kraja. Aluvijalna zemljišta pokrivaju preostalih 55% lapovskog atara i to njegov središnji i istočni deo. uz redovnu primenu agro-tehničkih mera i šireg navodnjavanja. Na teritoriji lapovskog atara javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. a na pojedinim lokacijama je i veća. Tokom austrijske okupacije severne Srbije (prva polovina 18. premešta iz potesa Ključ u potes Kace. prelazi u sivu. naselje Lapovo se nalazilo na ušću Lepenice u Veliku Moravu. na teritoriji današnje opštine Lapovo. usled poplava. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 19 . pokriva 30% površine pomenute teritorije. dopušta primenu agrotehničkih mera. tzv. između sela Markovca i Batočine. Mogućnosti ovog zemljišta. uz odgovarajuću primenu agro-tehničkih mera. pre svega zahvaljujući njegovom izuzetno povoljnom geostrateškom položaju. počev od dubokog oranja. a nastala je od smonice. Spajanjem Donjeg i Gornjeg kraja nastalo je današnje naselje. prema izvesnim spisima. Ovo zemljište. ovoga puta pod sadašnjim imenom Lapovo. Mogućnost aktivnog sloja je 130 cm i kod pojedinih lokacija sadržaj humusa može značajno varirati. godine kraljevim Ukazom bilo proglašeno za varošicu. veka). u njegovom Donjem kraju. veka Lapovo je uneto u kartu Hominovih naslednika pod imenom Lupova. a najčešće varira od 100 do 140 cm. a potom u današnji Donji kraj. uočavamo da preovlađuju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. računajući od površine do matičnog supstrata. prostirući se na oko 25% lapovskog atara. Sredinom 18. Nakon oslobađenja od Turaka otpočinje veoma brzi razvoj naselja Lapovo. Ovakvo zemljište je lako obradivo. Sredinom 18. veka naselje Lapovo se. primene đubriva do navodnjavanja. Smatra se da je ovo zemljište. odnosno u potestu Ključ. naselje Lapovo je brojalo 23 srpske kuće i jedan turski konak na drumu. Ovo zemljište se na teritoriji lapovskog atara javlja u dva oblika: aluvijumi i aluvijalne smonice. Iako ima relativno plitku izdan. bogato humusom. pogodno za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura.stočarima. razlikuje se od lepeničkog koji se može svrstati u ilovaču. godine i u Šumekovu kartu. Boja humusnog horizonta prave gajnjače najčešće je smeđa. godine kao selo naseljeno vlasima . Ovo zemljište spada u grupu srednje dubokog i dubokog. Najčešće je smeđe boje koja. moravski aluvijum koji spada u grupu lake ilovače. Prirodne karakteristike Posmatrajući pedološki sastav zemljišta opštine Lapovo. stanovništvo iz okoline Miljkovog manastira seli se u današnji Gornji kraj. Sa morfološkog aspekta. mogu postići visoki prinosi. a na većim dubinama.

mineralne.32% i MgO=2. Pored toga. Na podvodnim terenima pored reka. Perspektivne sirovine koje bi trebalo istražiti su ležišta krečnjaka. P2=3-6. crvena vrba i topola. ranije korišćenog za građevinski materijal i ležišta arhitektonskog (ukrasnog) kamena.58%. Do sada otkrivene najznačajnije pojave nemetaličnih mineralnih sirovina na terenima opštine Lapovo su one koje mogu biti „privedene” u ležišta građevinskog materijala. u graničnom području opština Lapovo i Svilajnac.85%. Uzvodno. utvrđeno je da na teritoriji opštine postoje dovoljne količine podzemnih termomineralnih voda za potrebe banjskog turizma. nalazi se drugo ležišta šljunka. Šumsko Svega Šume Kultura zem. Hemijski satav kvarca izgleda ovako: SiO2=87. CaO=2. kao i hidrogeotermalne energije za eventualno zagrevanje privrednih i stambenih subjekata. Glavni predstavnici šumskog pokrivača su lišćari: bagrem. u susednom meandru na lokalitetu Vrbak. sportsko-rekreativnog centra. iz sprudova sedimenata korita oko velikih meandara reke (meanadar Lapovski ključ pripada opštini Lapovo). nekada je eksploatisan manji. potvrđena je mogućnost eksploatisanja termomineralne i mineralne vode radi flaširanja iste. geotermalne vode i drugi potencijalni resursi Projektom Detaljna hidrogeološka i geofizička istraživanja na području opštine Lapovo u cilju utvrđivanja i korišćenja termomineralnih voda i hidrogeotermalne energije koji je sprovela opština Lapovo u saradnji sa preduzećem Tehnoing iz Beograda. U sledećim tabelama dati su rezultati koji se odnose na posmatrane bušotine tokom navedenog projekta. eksploatišu iz njenog priobalnog pojasa. Aluvijalni sedimenti Velike Morave su potencijalni nosioci rasipnih ležišta korisnih minerala koji mogu da imaju primenu u raznim granama industrije i zanatstva (industrijska sirovina. 1 Minerali. 0 374 374 0 374 374 0 0 0 0 0 0 Svega 0 0 0 Ostalo zemljište Za ost. Svega Državno Privatno Ukupno 0 374 374 Šume i šumsko zemljište Šum. klen i cer. za građevinske potrebe. Tehnoing Beograd. Ležišta šljunka se eksploatišu iz doline i korita Velike Morave istočno od Lapova. u prvom redu kvalitetni šljunkovi eksploatisani iz aluvijalnih naslaga Velike Morave. Na teritoriji Lapova ima nekoliko većih šljunkara.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Šume Šumske površine zahvataju blizu 400 ha ukupne površine opštine. 1 Projekat: Resursi nemetaličnih sirovina na području opštine Lapovo. U zapadnom delu teritorije opštine. juvelirni kamen i dr). Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 20 . opštinski majdan kamena. U tabeli koja sledi data je struktura šuma na teritoriji opštine (u ha). zastupljeni su i drugi lišćari: bela vrba. tzv. Neplodno Svrhe 0 0 0 0 0 0 Zauzeća 0 0 0 Izvor: Srbijašume Rude Aluvijalni nanosi Velike Morave sadrže ogromne rezerve šljunka i peska koji se. brest.54%. u potesu Gvozdenjak.

termalne vode 240-430m 45°C termalna voda 430-475m. Potencijalni negativni efekti koji bi mogli nastati ukoliko se ne primeni savremeni način planiranja prostora sa ekološkog i aspekta zaštite životne sredine.0-500m) Srednji miocen (500-600m) Donji miocen (600-680m) Rased na dubini 680-700m Paleoreljef na dubini 730m Krajnja dubina 730m pijaća voda 350-390m. 40°C termalna voda 475-530m. temperature od 55°C . U ovoj grupi su okoline lokaliteta druge kategorije. navedenoj u podacima Prostornog plana Republike Srbije (PPRS).0-430m) Srednji miocen (430-530m) Donji miocen (530-560m) Rased na dubini 560-580m Paleoreljef na dubini 620-640m Krajnja dubina 620m pijaća voda 150-240m. 50°C . 55°C termalna voda 630-660m. industrijskim. neprijatnim mirisima. termalne vode 440-470m 45°C termalna voda 495-515m. ali je uočen problem ugrožavanja prostora bukom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Bušotina La-1 Gornji miocen (0.0-550m) Srednji miocen (550-650m) Rased na dubini 650-660m Oligomiocen (700-900) Krajnja dubina 720m pijaća voda 220-330m. 70°C temperature veće od 65°C temperature veće od 60°C temperature veće od 70°C predložena dubina 650m Bušotina La-4 Gornji miocen + kvartar (0. termalne vode 550-580m 45°C termalna voda 610-640m. Ne postoje lokaliteti na kojima je prekoračena granica zagađenja toksičnim materijama i štetnim energijama. ispoljili bi se na celokupnu ekosistemsku ravnotežu i pojedinačne elemente: vazduh. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 21 . termalne vode 510-530m 45°C termalna voda 560-580m. 45°C -50°C termalna voda 530-560m.0-420m) Srednji miocen (420-530m) Donji miocen (530-620m) Rased na dubini 630-660m Oligomiocen (660-830) Paleoreljef na dubini 850m Krajnja dubina 700m pijaća voda 270-350m. 65°C temperature veće od 65°C temperature veće od 75°C predložena dubina 590m Bušotina La-3 Gornji miocen + kvartar (0. na rastojanju od 10 km. komunalnim otpadom i saobraćajem. Lapovo pripada trećoj kategoriji.60°C predložena dubina 540m Bušotina La-2 Gornji miocen (0.55°C temperature veće od 60°C na dubini 540m. 55°C termalna voda 580-620m. 55°C temperature veće od 75°C temperature veće od 75°C predložena dubina 660m Životna sredina Prema kategorizaciji lokaliteta (na osnovu vrste i količine zagađivača). u pravcu dominantnog vetra: velikih zagađivača. vodu i zemljište. srednjih zagađivača (u koje spadaju i koridori auto-puta) i malih zagađivača.

Velike površine plodnog zemljišta promeniće namenu i biti pretvorene u građevinsko. strujanje vazduha i sl). kvalitet vazduha neposredno je zavistan od klimatskih odlika i vremenskih prilika (padavine. neophodan je kontinuirani monitoring (nekoliko godina) velikog broja parametara koji utiču na kvalitet vazduha. Teritorijom Lapova prolazi deonica auto-puta Beograd . S obzirom da stalni monitoringa kvaliteta vazduha nije uspostavljen. može se reći da postoje zagađivači koji narušavaju kvalitet površinskih i podzemnih voda. lociranih na bilo kom području. i veliki broj neadekvatnih septičkih jama. generalno. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 22 . ireverzibilnih promena koje nastaju nakon prevođenja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Rača. aktuelna na globalnom nivou. Pozitivna aktivnost tumačena i kao jedna od mera preduzetih zarad poboljšanja kvaliteta vazduha je gasifikacija opštine koji se već sprovodi. neadekvatno deponovanovanog otpada.Niš (Е-75). procena stanja njegovog kvalteta može se prikazati na osnovu prisutnih emitenata zagađujućih materija. Naglašeno saobraćajno opterećenje infrastrukturnih sistema znatno utiče na kvalitet vazduha. zatim magistralna. Kako je tendencija razvoja Lapova usmerena ka razvoju industrijskih zona. Voda Na teritoriji opštine Lapovo postoje značajni vodotokovi: Velika Morava. pre svega treba izdvojiti drumski i železnički saobraćaj kao i individualna ložišta. dvokolosečna pruga međunarodnog karaktera Beograd Niš. Tokom intenzivne urbanizacije. jedna od mera zaštite voda bila bi izgradnja sistema za predtretmane (u okviru proizvodnih pogona) i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. usled trajnih. kapaciteata na teritoriji opštine i bliže okoline. Ovakvi sistemi za prečišćavanje otpadnih voda. neprečišćene. ispoljava se na različitim stepenima organizacije sistema. posebno na područjima koja su u direktnom kontaktu sa saobraćajnim tokovima. Takođe. dok kroz samo naselje protiču Kazanski i Liparski potok. s druge strane) i otpadne vode sa ranžirne i dezinfekcione stanice koje se. dominira kao značajna nus pojava. a na ovoj teritoriji je lociran i železnički čvor Lapovo. Na kvalitet zemljišta utiču svi faktori koji se odnose na kvalitet voda. prate sam razvoj industrijskih zona.Kragujevac.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Vazduh Problematika aerozagađenja. tako da se i atmosferske otpadne vode javljaju kao uzročnici zagađenja voda na teritoriji opštine. njihovog razmeštaja. Medj' glavnim uzročnicima zagađenja površinskih i podzemnih voda na teritoriji opštine izdvajaju se komunalne i industrijske otpadne vode (nepostojanje kanalizacionog sistema s jedne. Lepenica. centralni deo naselja priključen na kišnu kanalizaciju. Od potencijalnih zagađivača vazduha na području Lapova. samo je najuži. železnička pruga Lapovo . odvode do starog korita Lepenice i tu ispuštaju. obradivih poljoprivrednih površina. železnice. Kako bi se dobili ralevantni pokazatelji stanja aerozagađenosti nekog područja. na ovom području se nalazi i izvorište vodosnabdevanja “Garevina”. Takođe. Pored toga. Zemljište Industrijski razvoj Lapova umnogome će uticati na degradaciju zemljišta. Imajući u vidu zone auto-puta.

24 25 .64 65 . Opština Lapovo spada u grupu malih opština te je uočljiva migracija stanovništva ka većim privrednim centrima.74 75 i više nepoznato Ukupno 1971. najveći broj stanovnika je starosti između 40.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Stanovništvo Nakon uvida u podatke koji se odnose na poslednja tri zvanična popisa stanovništva. Starosna strukutura stanovništva Struktura stanovništva opštine Lapovo prema starosti formirana je direktnim dejstvom fertiliteta. svedoči da je opština Lapovo brojala 8. odnosno 8. godine. godine. odnosno migracije mlađeg stanovništva.228 stanovnika 11% manje u odnosu na popis sproveden 1971. Popis 2002. Popis 1981. ženska populacije je 6. 319 429 521 499 559 494 485 499 628 694 592 424 469 503 530 544 39 8228 Izvor: Republički zavod za statistiku 4250 ž 4000 4491 4665 4649 4831 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 23 .19 20 .69 70 . Popis 1991. 543 577 607 596 549 562 701 821 715 503 562 628 723 564 275 451 103 9480 2002. odnosno nataliteta.49 50 . 611 626 548 584 723 850 757 526 620 695 822 682 337 344 399 496 11 9631 1991. manja. a proces starenja je. Prema podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. dok je ostalih godina. dominacija. 2002.34 35 . u znatno većoj meri. Na ovakav demografski balans uticala je i prirodna depopulacija kao druga. izražena u procentima. Popis 1981. godine starosti.14 15 . Vidljivo je variranje broja stanovnika do 20. Popis 1991. može se uočiti veća brojnost ženske populacije svake popisne godine. 10000 9500 9000 8500 8000 7500 Popis 1971. u najvećoj meri. Popis 2002. a 14 % manje u odnosu na popis iz 1991. uslovljen sekularnim padom nataliteta. godine.44 45 .59 60 . Izvor: Republički zavod za statistiku 6000 5000 4849 4782 3000 2000 1000 0 m ž m ž m ž 3978 m Popis 1971. bitna komponenta demografskog procesa.39 40 . Na strukturu stanovništva prema starosti uticali su smrtnost u manjoj. godine. 532 583 705 861 731 553 591 753 805 706 372 401 496 449 320 283 15 9156 1981. pre svega onim u okruženju.54 55 . i 49. 8228 9156 9631 9480 Izvor: Republički zavod za statistiku Struktura stanovnika Polna struktura stanovništva Posmatrajući polnu strukturu stanovnika (prema podacima pruzetim iz poslednja četiri zvanična popisa).4% brojnija u odnosu na mušku. može se konstatovati neprekidan pad broja stanovnika opštine Lapovo.4% ukupne populacije opštine. Poslednji zvanični popis stanovništva iz 2002.29 30 . Popis 0-4 5-9 10 . godine (694).

Ženska populacija.5%. obraz. obraz. Ovaj pad se posebno uočava u broju maloletnog stanovništva uzrasta do 15 godina čija je brojnost smanjena za 26. 1991. dok je 26.84 Izvor: Republički zavod za statistiku Statistički podaci pokazuju tendenciju opadanja brojnosti svih posmatranih grupacija stanovništva tokom poslednjeg popisnog perioda.2% ukupne populacije opštine.2%). godine.8%. da se uočiti dominacija urbanog u odnosu na ruralno stanovništvo opštine Lapovo. čini preko 77% posmatrane populacije. Osnovno Srednje Ukupno školske osnovne osnovne obraz. odnosno bez školske spreme ili sa završenih 3 razreda osnovne škole.6%.2% Izvor: Republički zavod za statistiku Na osnovu podataka preuzetih iz popisa stanovništva sprovedenog 2002. Seosku sredinu prati depopulacija usled prestanka biološkog obnavljanja. 4-7 razr. u obema grupama. Ispod 7 god. Urbano stanovnistvo živi u varoši Lapovo i čini 90. dok u selu Lapovo živi 806 stanovnika 9. uočava se dominantnost ženske populacije u grupacijama sa nižim obrazovanjem.8% Urbano stanovništvo Ruralno stanovništvo 90.6 st/km2 Osnovni kontigenti stanovništva Broj stan. uočava se smanjenje radno aktivnog stanovništva za 3. po popisu 2002.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Odnos urbanog i ruralnog stanovništva 9. Stanovništvo starije 15 i više godina prema polu i školskoj spremi. izuzev grupacije stanovništva starijeg od 60 godina. Na osnovu ovih podataka. Samo osnovno obrazovanje ima 24%. 767 488 7 . 2002. Prema podacima koji se odnose na isti popisni interval. 123 77 46 139 74 65 Izvor: Republički zavod za statistiku U obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina uočava se da najbrojniju grupaciju čine osobe sa srednjim obrazovanjem (42. ali i migracija stanovništva prema urbanim i područjima atraktivnijim za život i rad. spreme škole škole Ukupno Muško Žensko 6959 3367 3592 287 66 221 208 47 161 1360 520 840 1670 736 934 2937 1721 1216 Više obraz. 235 126 109 Visoko Nepozn. Bez 1-3 razr. Gustina naseljenosti opštine je 149.14 960 781 15–27 1467 1360 60 i više 2013 2046 Radno Radno sposobno Žensko muško žensko (15-49) sposobno svega (%) (15-64) (15-59) 5279 5088 2840 2685 2439 2403 2164 1885 55.6% posmatrane populacije bez osnovnog obrazovanja.7 61. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 24 .

9% obavlja neko zanimanje.21 članom. da bi najnižu dostigao 2004. a broj stanova za 4%. Vitalni događaji God.7 16.7 -7.5 9. osnovne škole Osnovno obrazovanje ` Srednje obrazovanje 42. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 25 . Živorođeni broj 89 76 78 73 74 60 76 na 1000 stanovnika 9.4 16.3 Prirodni priraštaj broj -62 -71 -51 -71 -60 -81 -53 Brakovi razvedeni 5 30 12 11 8 15 16 na 1000 zaključeni stanovnika -6.7 46 37 47 38 46 40 34 Izvor: Republički zavod za statistiku Prirodni priraštaj opštine Lapovo varirao je tokom posmatranog perioda. Lica sa ličnim prihodom 1711 Na raduIzdržavano stanovništvo boravku u inost.567 domaćinstava sa prosečno 3. dostigao je nivo iz 2001. broj domaćinstava je veći 2. čl.7 8.1% 3.493. dok ostatak čine nezaposlena lica koja traže posao ili. U odnosu na prethodni popis.4 9. osnovne škole 4-7 razr. 2004. 2002/1991 Ukupno Stanovi Površina m 2 2002/1991 2567 3.2 -6.7 17. Izdržavano stanovništvo čini 36.6 broj 151 147 129 144 134 141 129 Umrli na 1000 stanov.5 9 9. lica koja su privremeno prekinula svoja zanimanja.0% Bez školske spreme 19. Broj živorođenih na 100 stanovnika 2006. Domaćinstva prema broju članova Domaćinstva Ukupno prosečan br. 48. 3003 21 Izvor: Republički zavod za statistiku 3493 2642 Prema zvaničnom popisu iz 2002. do 1 god. 2006. 2005.2 7.5% 1-3 razr.4 -10. godine -10. po popisu 2002. broj aktivnih stanovnika opštine Lapovo je 3.7 16. Od ovog broja.5% ukupne populacije opštine. 16.0% Više obrazovanje Visoko obrazovanje Nepoznato Izvor: Republički zavod za statistiku Stanovništvo prema aktivnosti. Aktivno stanovništvo ukupno Obavlja zanim. 2002.21 102. imajući uvek negativnu vrednost.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 1. pak. Ovakve vrednosti prirodnog priraštaju su jedan od glavnih razloga umanjenja populacije opštine.8% 3.7 3119 222068 104 Izvor: Republički zavod za statistiku Prema poslednjem zvaničnom popisu opština Lapovo je imala 2. 2003.6 17.2‰.2% 24.7 -7.2 -8. 2001.8 -6. godine.4% 2.7%.0% 4.2 15. godine. 2000.

6%. Ostalo 29 ateisti Islam Ostali 1 Romi Srbi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 26 .0.6%). Neopredeljeni Nacionalnost Makedonci Nepoznato 28 Muslimani Crnogorci Hrvati Broj 8118 8 18 - 27 - 18 Izvor: Republički zavod za statistiku Religija Pro-orjentalna kutura Pravoslavci Protestanti Nepoznato 51 Neodlučni Katolici Religija Broj 1 2 8117 0 0 2 26 Izvor: Republički zavod za statistiku Shodno nacionalnoj strukturi stanovništva. Među nacionalnim manjinama prednjače Romi .98.33%. najzastupljenija religija u opštini Lapovo je pravoslavno hrišćanstvo (98.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Etnička pripadnost stanovništva Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u opštini Lapovo najbrojniji su Srbi .

u skladu sa zakonom. donosi propise i druge opšte akte. daje saglasnost na upotrebu imena. bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i na predlog predsednika opštine bira Opštinsko veće. U skladu sa Zakonom. organi lokalne samouprave opštine Lapovo su Skupština opštine. donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. donosi budžet i završni račun opštine. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave. grba i drugog obeležja opštine. poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom. Statutom opštine Lapovo i drugim zakonskim aktima i odlukama Skupštine opštine Lapovo. odnosno načelnike uprava. Za neposredno sprovođenje i izvršavanje zakona. Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Lokalna samouprava Organizacija lokalne samouprave opštine Lapovo uspostavljena je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute. odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom. Ima pet članova. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom Zakonu pripadaju. osniva službe. organizacija i službi. donosi poslovnik o svom radu. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta. donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti. opštinskih i drugih propisa. predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. u skladu sa Zakonom i Statutom opštine Lapovo. kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine. ima isključivo pravo predlaganja akta o javnom zaduživanju opštine. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave. organizuje rad Opštinskog veća. Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština opštine. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor. kao i omogućavanje ostvarivanja prava građana. utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom. Skupština opštine: donosi Statut opštine i Poslovnik skupštine. izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu. saziva i predsedava sednicama Veća. Skupština opštine je predstavnički organ kojeg čine odbornici. vrši i druge poslove utvrđene Zakonom. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana. naredbodavac je za izvršenje budžeta. rešava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 27 . obrazuje se Opštinska uprava kao jedinstvena služba. ustanove i organizacije. komunalna javna preduzeća. Opštinska uprava: priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine. na predlog predsednika opštine. daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća. Odbornike biraju građani na neposrednim izborima. na predlog predsednika opštine. daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta. Predsednik opštine vrši izvršnu funckiju u opštini: predstavlja i zastupa opštinu. predsednik opštine i Opštinsko veće. U skladu sa Zakonom. preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike. postavlja i razrešava direktore komunalnih javnih preduzeća. pomaže predsedniku opštine u vršenju drugih poslova iz njegove nadležnosti. tajnim glasanjem. usvaja akt o javnom zaduživanju opštine. pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom. ustanova. postavlja i razrešava sekretara skupštine. Statutom i drugim aktima opštine. kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine. Opštinsko veće: utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine.

finansije i društvene delatnosti – Odeljenje za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Služba za skupštinske poslove bavi se poslovima koji se odnose na Skupštinu opštine. opšti poslovi. sarađuje sa građanima i poštuje njihovo dostojanstvo. boračko-invalidska zaštita. kao ni uslužni centar za građane. imovinsko-pravni poslovi i inspekcijski poslovi. Opština Lapovo nema ustanovljene funkcije opštinskog menadžera i glavnog arhitekte. poslovi iz oblasti društvenih delatnosti. pruža pravnu pomoć.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana. daje potrebne podatke i obaveštenja. privatno preduzetništvo. preduzeća. predsednika opštine i Opštinsko veće. Odeljenje za privredu. Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove uređeno je kroz službe sa sledećim aktivnostima: poslovi pisarnice. Uprava poseduje 21 računar koji su povezani u Novelovu mrežu – paket Lira. a kvalifikaciona struktura prikazana je u sedećoj tabeli. matični poslovi i poslovi vezani za biračke spiskove. poslovi ličnih stanja građana. obaveza i pravnih interesa. Opština ima 2 javna preduzeća: – JKSP Morava – JP Novi vek Ukupan broj radnika zaposlenih u navedenim preduzećima je 57. Lokalna samouprava opštine Lapovo ima 25 zaposlenih. Opštinska uprava opštine Lapovo organizovana je kao jedinstvena služba sa 4 osnovne unutrašnje organizacione jedinice: – Služba za skupštinske poslove – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove – Odeljenje za privredu. ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini. poljoprivreda i vodoprivreda. Kvalifikaciona struktura: Visoka/viša stručna sprema 13 Srednja stručna sprema 8 Ostalo 4 Izvor: Lokalna samouprava Računarska opremljenost Opštinske uprave opštine Lapovo. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine. Skupština opštine Lapovo je osnovala Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj opštine. sa dial-up i ADSL 1536/193 KBPS pristupom Internetu. finansije i društvene delatnosti organizovano je kroz službe koje se bave sledećim aktivnostima: finansijski poslovi. stambene i komunalne delatnosti čine sledeće službe: urbanizam. Odeljenje za urbanizam. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 28 . društvena briga o deci. U cilju podsticaja lokalnog ekonomskog razvoja. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine. Opštinska uprava dužna je da građanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih prava.

8 25.9% Zapos. zadrug.8 29. 1500 izuzimajući 2004. odnosno 22. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 29 . delat. 2005. Ovo umanjenje broja zaposlenih opštine Lapovo posledica je neaktivnosti društvenih sistema koji su.7 22. i dr. Br. 184 Lica koja samost. godine.. 2003. Godina 2001.9%.5 22. 2005. organizac. u pred. neprekidno 1000 umanjenje broja zaposlenih lica opštine Lapovo. u fazi privatizacije ili stečaja. sa izuzetkom 2006. Sa druge strane. ustan. zadrugama i dr.9 2064 2004 1945 1956 1857 1546 190 200 216 235 283 209 248 269 169 272 268 204 227 244 152 243 233 184 Izvor: Republički zavod za statistiku 11.755 0 registrovanih zaposlenih osoba.2 24. Lica koja sam. 2006. na 1000 stan. zadrug. i dr. godine . što je. Ukupno žene (%) 2254 2204 2161 2191 2140 1755 23. Broj zaposlenih Ukupno Žene (%) Društveni sektor Privatni sektor Broj zaposl.8 2084 Zaposleni u pred. 2003.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ljudski resursi i tržište rada Zaposlenost 2500 2268 2204 2191 1755 2000 Obrađeni statistički podaci koji se odnose na 2254 2161 2140 poslednjih 7 posmatranih godina pokazuju. organ. 2004. obav. 88. ustan. zaposl. u istom periodu broj lica zaposlenih u društvenom sektoru neprekidno se smanjivao. 2006 odnosu na prethodnu godinu. predstavljalo umanjenje za18%.29. Povećanje broja lica koja samostalno obavljaju delatnost posledica je razvoja privatnog preduzetništva u koji su se uključila i lica koja su napustila rad u društvenom sektoru. opština Lapovo je imala 1. organizac.. institucionalna podrška države (podška zapošljavanju i restriktivnija primena Zakona o radu Republike Srbije). 2004. 2002. Ukupno Svi sektori Industrija i rudarstvo 2268 Zaposleni Ukupno 21. 500 godine.6% u odnosu Izvor: Republički zavod za statistiku na početak posmatranog perioda. 2002.1% Broj lica koja samostalno obavljaju delatnost neprekidno se povećava tokom posmatranog perioda. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne snage. na 1000 stan. Učešće ženske populacije u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo je u svim popisnim intervalima bilo ispod 30% . ustan.. Njima je pružena efikasna. godinu. 2001. u 2000. obavljaju delatnost 247 227 61 Zaposleni u pred.najviše 2006. Zaposlenost – Struktura Godina 2000.. Na kraju posmatranog perioda 2006.

2 2. 2001. šumarstvo i vodoprivreda Industrija i rudarstvo 51. iznajmljivanje 0. skladištenje i veze Poslovi sa nekretninama.0 Godina Godina 26.2 10. polit.9 Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Druge komun.0 20. opravka Saobraćaj i veze 160 Priloženi podaci za period 2001 – 2006. osiguranje Finansijsko posredovanje Stambenokomunalne delatnosti 6 Državna uprava i socij.. polit.0 50.9 3. 2003.0 Društv. Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2000.1 Obrazovanje i kultura 66 78 69 2 81 69 71 68 Zaposlenost po sektorima delatnosti (%) – 2006.9 - Šumars-tvo Zaposlenost po sektorima privredne delatnosti 2 Obrazovanje i kultura 688 648 480 484 633 662 Prerađivačka industrija - 3.8 Industrija i rudarstvo 1546 Ukupno Ukupno 1857 1956 1945 2004 2064 0.0 35.0 20. šumarstvo i vodoprivreda Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Hoteli i restorani 0. godina Proizvodnja elektr. 30 . 2000.7 7. zadrugama..2 Zdravstvo i soc.7 0. zaštita - - 28 2 2 Izvor: Republički zavod za statistiku Druge komun.5 31.7 Trgovina - - - - 0 0 Ribarstvo 4 Stambenokomunalne delatnosti Poljoprivreda i ribarstvo 2. usluge Vađenje ruda i kamena 0.3 45. 2005. osiguranje Finansi-ske i dr. opravka Saobraćaj.0 40.0 30.6 - Saobraćaj.0 40.9 48 - - - 2 2 2 Trgovina na veliko i malo.1 1. se odnose na zaposlene u preduzećima.5 0. zajednice i organiz.0 2006. društvene i lične usluge Društv. 2002. energije.0 15.0 0. usluge 21 23 27 27 25 61 62 62 62 58 25 56 60 Obrazovanje 4.0 5. organizacijama i malim preduzećima (do 50 zaposlenih) Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Trgovina - - - - 0 0 Poljoprivreda.0 10. iznajmljivanje Državna uprava i socij. gasa Građevinarstvo Zanats-tvo 9 9 14 8 12 11 Finansijsko posredovanje 6.3 2. zaštita Vodoprivreda 53 55 53 52 54 52 1.3 42 44 45 50 35 38 Finansijske i dr. gasa i vode 76 Građevinarstvo 69 56 101 66 109 116 STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza 60 114 63 124 70 148 Građevinarstvo 1078 Trgovina na veliko i malo. skladištenje i veze Ugostiteljstvo i turizam 859 802 493 745 1070 1093 - Proizvodnja elektr. 0. zajednice i organizac.0 30. ustanovama.6 3.2 3. godina Zdravstveni i socijalni rad Zdravs-tvo i soc.0 25. energije.6 2084 Poljoprivreda i ribarstvo Građevi-narstvo 3 3 558 4 6 6 4 Saobraćaj i veze Poljoprivreda.0 60. 2004.3 40.6 3. društvene i lične usluge Poslovi sa nekretninama.

tačnije 51.0 Žene ukupno 497 502 604 661 614 649 736 689 % 60. 772 794 961 1112 1087 1136 1267 1132 Prvi put traže zaposlenje ukupno 578 588 707 780 702 692 746 647 % 74. 2005. posluje 31. 2003. Nezaposlenost Statistički podaci govore da se nakon 1400 društvenih promena 2000. godine dostiglo vrednost 58. Iz priloženih tabela može se uočiti da je najveće smanjenje broja zaposlenih nakon 2000.4 34. Učešće lica bez kvalifikacija u ukupnom broju nezaposlenih lica tokom posmatranog perioda je variralo.9%.9 Na 1000 Stopa stanovnika nezaposlenosti 99 87 117 136 135 142 160 25.0 30. 2007. prema poslednjim podacima koji se odnose na 2006.1 33. 600 Porast broja nezaposlenih lica posledica je 400 neaktivnosti društvenih sistema. posledica programa racionalizacije radne snage u ovom sektoru.6. Drugi po broju zaposlenih lica opštine Lapovo. 2006. Ovaj 800 trend se nastavio i u kasnijem periodu. 1136 1267 1112 Nezaposlenost . dok je. godine bilo u sektoru saobraćaja što je. 2005. u istom periodu. Učešće sektora trgovine znatno je manje . 2001. sektor saobraćaja upošljavao više od polovine svih zaposlenih lica opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći broj zaposlenih lica opštine Lapovo posluje u sektoru prerađivačke industrije. jeste sektor saobraćaja u kom. 2001. smanjili broj zaposlenih otpuštanjem jednog dela radne 0 snage (pre svega u sektoru saobraćaja). zaključno sa 2004.7 35.struktura Godina Ukupno 2000. određeni broj prijavljenih lica radno aktivan.9 59.6 37. jer određeni Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje broj nezaposlenih lica nije evidentiran na tržištu rada. Ovaj 2000. godinu.2 34. 772 794 961 1087 1132 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 31 . NSZ Tokom čitavog posmatranog perioda.6 60.4 26. godinom.9 Izvor: Republički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji.9%. 2007. pre svega.9 70. od ukupno zaposlenih lica opštine tokom istog perioda.6 70.4 56.1 60.0 37. 2004. podatak treba uzeti sa rezervom. broj 1200 nezaposlenih lica opštine Lapovo neprekidno 1000 uvećavao.7 35.4 63.9% svih zaposlenih lica opštine.2 38.1 58.7%. godine. Učešće ove grupacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine neprekidno je raslo da bi 2006. Treba istaći da je na početku vremenskog intervala koji je predmet ove analize. 2002. Ovaj sektor je. koji su. iznoseći 37% 2007.7 41. bilo je 26. najveći udeo imaju nezaposlena lica koja prvi put traže posao. 2004.9 Bez kvalifikacija ukupno 287 307 342 413 366 405 469 419 % 37. u strukturi nezaposlenog stanovništva. upošljavao 40.1 64.2 62.1 73.5%. godine. u 200 fazi privatizacije ili stečaja.9 74. 2006.9 58. Učešće sektora industrije i rudarstva u ukupnom broju zaposlenih lica opštine Lapovo. sa druge strane.5 57.0 33. 2003. ali ne i evidentiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.8%.7 37. 2002.

5 68. pre svega.6% 1.50 god. odnosno preko 50.1%.3 45.5% svih nezaposlenih lica opštine.30 god. godine (21. 21. u posmatranom periodu varirao je i broj nezaposlene ženske populacije.9 21. Određeni podsticaji usmereni na rast privredne aktivnosti i broja zaposlenih ogledaju se. 26 .0% 50 i više god. Ukupno 15 240 158 252 223 244 1132 1. pokazujući tendencije rasta. 50 i više god. godine Starost Ukupno % Žene % Do 18 god.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sa druge strane. kao i strateških mera podrške zapošljavanju kako na lokalnom.2% 19 . i 40. 41 .2 14. Zanimljiv je i indikativan podatak o učešću nezaposlenih lica mlađih od 18 godina u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine .50 god. godine Kvalifikaciona struktura registrovanih nezaposlenih lica opštine Lapovo pokazuje da je najbrojnija grupacija nezaposlenog stanovništva sa srednjom stručnom spremom . Visoko učešće u posmatranoj strukturi ostvaruje i grupacija nezaposlenih lica bez kvalifikacija . Neznatno manje učešće ostvaruju i grupacije između 19.4%.svega 1. dok je na nivou Šumadijskog okruga bila 33. godinu) iznosilo je 60. Stopa nezaposlenosti 2006.7 71.3%. 31 . 19 .25 god.7 21. u dva pravca: – Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla ili podršku postojećim biznisima – Podrška lokalnih institucija putem programa Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 32 .3 19. 31 .59.3% svih registrovanih nezaposlenih lica opštine. 41 . tako i na nacionalnom nivou.9%. stopa nezaposlenosti na nivou Republike Srbije iznosila je 31.2%). a po poslednjim podacima (odnose se na 2007. Podaci ukazuju na neophodnost intenzivnog sprovođenja mera formalnog i neformalnog obrazovanja. 26 .30 god.7% 22.3% Do 18 god. godine (21.25 god. 19. Poređenja radi.3% 14.9%. Učešće ženske populacije u ukupnom broju nezaposlenih lica opštine Lapovo tokom posmatranog perioda bilo je iznad 57%.40 god. i 25.40 god. na kraju 2007. Određena je kao učešće nezaposlenih u zbiru zaposlenih i nezaposlenih lica opštine. godine starosti .3 21.0 59.22.6%).37%.6 9 142 94 173 159 112 689 60. Starosna struktura nezaposlenih.0 22.2 59. godine u ovoj opštini iznosila je 41. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih na kraju 2007. Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Posmatrajući starosnu strukturu nezaposlenih lica opštine Lapovo uočavamo da najveće učešće ostvaruje grupacija stanovništva između 31.

296. godine. 2006.1 Indeks u odnosu na prethodnu godinu 99.5 100 50 104.4 99.2 evra. 2005.2 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 33 .5 396.292.5% u odnosu na početnu.3 111. ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji).4 811.3 111. a koja predstavlja rezultat ekonomske aktivnosti opštine Lapovo. godine bio najniži (532. Najčešće primenjivani i najpouzadniji ekonomski indikator je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (GDP per capita). preuzet jedan od često primenjivanih indikatora koji se zove ekonomski agregat. pa je. predstavljajući smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. od 2005. putem više ekonomskih pokazatelja.7 441.1 i predstavlja ukupno povećanje od 52. 2008. Naredne. 2007.908. godine u Republici Srbiji se ne meri ovaj indikator.9 104. kao alternativa. GDP per capita predstavljao je ukupnu produkciju roba i usluga po glavi stanovnika.2 125.718.0 110. godinu. Poslednje dve posmatrane godine.0 110. On je zbirni pokazatelj jer daje zajedničku vrednost prikazanu u evrima. Prosečna zarada Na kraju godine (EUR) 248. uz opasku da je 2005. godine je 811.6 150 152. odnosno 25.0 667.2 110. stopa rasta je ujednačena i nalazi se na nivou od 10%. laka izračunljivost i uporedivost. 2006. Međutim. bez obzira na vlasništvo. rast beleži najviši skok: veći je za 135.6 Nivo u odnosu na Republiku Srbiju 101. Ekonomski agregat se izračunava iz proizvoda ukupnog broja zaposlenih u opštini Lapovo i prosečne bruto zarade po jednom zaposlenom. samim tim. manje precizan od bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.2 734. Tokom posmatranog perioda uočen je trend rasta iz godine u godinu.422. Prednosti ekonomskog agregata kao indikatora: izrazita jasnost. Krajnji zbirni iznos u evrima 2008. Glavni mu je nedostatak što se zasniva na prosečnim vrednostima (bruto zaradi zaposlenih). pa je.422 evra).9 101.908. Ekonomski agregat Pregled ekonomskog agregata Ekonomski agregat Godina 2005.5 152. Indeks EA u odnosu na prethodnu godinu 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 0 2005 2006 2007 2008 Nivo PZ u odnosu na Republiku Srbiju 200 125.4%.8 380.0 Ukupno (EUR) 532.2 Izvor: Republički zavod za statistiku Vrednost ekonomskog agregata prati se tokom poslednje četiri godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ekonomija Ekonomska realnost jedne opštine može se izmeriti na više načina.4 110.

480.005 156.8 evra na 441 evro po jednom zaposlenom u opštini Lapovo.101 1. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.475.919 76.976 697 604 23 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 34 .822 19.918 123.355 4.973 113. godine. odnosno sa prosečnih 248.537 21.7 evra po jednom zaposlenom. Ostale vrednosti. uravnotežene su u posmatranim godinama.348. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.958 Ekonomska razmena sa inostranstvom po sektorima delatnosti Pregled uvoza/izvoza po grupama proizvoda – 2005. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja saobraćajnih sredstava Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 467.699 (u američkim dolarima) Izvoz 467. godina (u milionima dinara) Proizvodnja mašina i uređaja. 2006. 2007.530 431.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poredeći prosečnu bruto zaradu po zaposlenom opštine Lapovo sa republičkim prosekom.810 96.824 953 594 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.821 3.570 5.3%. Uvoz 1. Ekonomska razmena sa inostranstvom Pregled uvoza/izvoza Godina 2005. uočavamo najveće odstupanje 2006.037 1.619 689.629 3. Od 2005 . papira i proizvoda Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 279.2008.737 6.268.779 1.9%) od republičkog prosek i dolazi do najvećeg skoka prosečne bruto zarade od 131. uz blagi porast. Tada se u opštini beleži viši nivo zarada (52. godine prosečna zarada porasla je za 77. hemijskih proizvoda Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Prerada od kože i i proizvodnja predmeta od kože Proizvodnja mašina i uređaja.692 1.

2%). nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.315 65.235 20.776 117. Na trećem mestu se nalazi prerada drveta i proizvoda od drveta (8.517 66.0%).820 110. hemijskih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Nepoznati sektor Proizvodnja prehrambenih proizvoda I pića Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Prerađivačka industrija.220 232 59 Izvor: Lokalna samouprava Proizvodnja celuloze.567 103.686 248.4% te iznosi 22.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .577 30.744 Analiza uvoza po sektorima delatnosti tokom 2005.0%). papira Proizvodnja hemikalija. nepomenuta na drugom mestu Izvor: Lokalna samouprava 506. papira opada za 9. iznoseći 52.249 23. hemijskih proizvoda Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i elektricnih uređaja Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivačka industrija.657 33. proizvodnja proizvoda od gume (9.981 286.732 2.254 98. hemijskih proizvoda Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja optičkih i električnih uređaja Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda Proizvodnja saobraćajnih sredstava Prerađivacka industrija. papira Proizvodnja proizvoda od gume Proizvodnja hemikalija.713 Proizvodnja celuloze. a na četvrtom je proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 35 .459 1.260 666. Stanje se u 2006. nepomenuta na drugom mestu 664. godina Proizvodnja mašina i uređaja.376 4.4%. proizvodnja celuloze. godina Proizvodnja mašina i uređaja. hemijskih proizvoda Proizvodnja prehrambenih proizvoda.4%). papira Prerada drveta i proizvoda od drveta Proizvodnja hemikalija. godine pokazuje da najveće učešće u uvozu uzima proizvodnja mašina i uređaja (35.413 11. potom proizvodnja celuloze.657 73.236 7.723 6.898 47.984 126 11 Pregled uvoza/izvoza po grupacijama proizvoda .912 16.327 14. nepomenuta na drugom mestu 442.2006.022 12. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.127 47. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 1. papira (32. nepomenuta na drugom mestu Proizvodnja celuloze.776 321. pića Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetala Proizvodnja mašina i uređaja.4%.305 5. godini menja: proizvodnja mašina i uređaja raste za 17.2007.6%.2%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (8.919 4.065.935 88.554 15. papira Prerađivačka industrija.

godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.325 563.052. dok proizvodnja mašina i uređaja.216.049 689. na račun povećanja proizvodnje celuloze. U 2007.272 107. Struktura izvoza u 2006.2%.239 125.480. Bosna i Hercegovine. Hrvatska.0% pada na drugo mesto.502 Uvoz 1.6%. Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 122. Slede proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (7. Na drugom mestu. Ekonomska razmena sa inostranstvom po zemljama Ekonomska razmena sa inostranstvom opštine Lapovo – 2005.7%. papira .13.418 375 467.2%). čije učešće u 2006.060. Hrvatska.889 0 111.0%.410 952.234 233.9%) i prerada drveta (6. godini bitno opada (20. a proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 7.660 1.535 1. godini proizvodnja celuloze.348.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza (5. papira. godini odražava značajno povećanje učešća proizvodnje celuloze. sa 12.7%). Makedonija Ostale grupacije Ukupno Izvoz 201.475.663 3. godini ukazuje na najznačajnije učešće proizvodnje celuloze.59. godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope CEFTA Ostale grupacije Ukupno Izvoz 525.9% i sada iznosi 73.283 6.692 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2007. sa 30.629 10. analiza izvoza u 2005.5%.037 Uvoz 1.2%). papira i proizvoda iznosi 45.779 Izvor: Lokalna samouprava Ekonomska razmena sa inostranstvom opstine Lapovo – 2006. Za ovom delatnošću sledi proizvodnja proizvoda od gume (33. U 2007. je proizvodnja proizvoda od gume.699 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 36 .268.309 26. Bosna i Hercegovine.5%) i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (4.900 13.8%. godini proizvodnja celuloze i papira iznosi 72.744 1.7%). Sa druge strane.098 51. proizvodnja proizvoda od gume 16.8%. Ona sada zauzima primat.712 2.619 Uvoz 1.985 94.958 248.553 1. papira . godina Grupacija EU Razvijene zemlje Amerike Zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope Slovenija.

zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope .9%). godine.1%). preduzeća u opštini Lapovo se bave trgovinom (41. godine najviše se izvozi u republike bivše SFRJ (49.4% Malo preduzeće (25) Srednje preduzeće (3) Veliko preduzeće (1) 86. republike bivše SFRJ .83.8. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 37 . opravka (12) Saobraćaj.4%).5%. zatim proizvoda od gipsa i betona. postoji 29 aktivnih preduzeća u opštini Lapovo na kraju 2006.4%. Od tog broja.3% 3. po prvi put registruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. Ilustracije radi. Privredni subjekti Preduzeća Prema podacima Narodne banke Srbije. sledi znatno manji izvoz u EU (17.2% 24. u odnosu 82. dok su na kraju zemlje u tranziciji Centralne i Istočne Evrope (8.4% prema 16. u korist EU. preduzeća se najčešće bave proizvodnjom proizvoda od plastike. Pregled broja preduzeća po veličini 10. Kada govorimo o izvozu.6%).1% Prerađivačka industrija (7) Trgovina na veliko i malo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled uvoza opštine Lapovo u 2005. Stanje je slično i 2006.3%). stoga što se tada uvoz deli između EU i CEFTE.2%). skladištenje i veze (5) 17. dok su prerada metala.5%).2%. godini pokazuje da se većinom uvozi iz zemalja EU (78. godine.86.7.2% 41. godine kada se.8%). Zanimljivost se javlja 2007. zatim prerađivačkom industrijom (24. potom slede republike bivše SFRJ (9.4% Ostali sektori (5) Izvor: Narodna banka Srbije Na osnovu jednistvene klasifikacije delatnosti.2% Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja preduzeća po sektorima delatnosti 17. 2007.3%). Najviše se izvozi u zemlje CEFTE (64. 2005. 2006. a potom u EU (35. najzastupljenija su mala preduzeća . izdavačka delatnost i štampanje zastupljeni sa po jednim preduzećem.8%. skromnih 0. izvoz u republike bivše SFRJ je dominantniji (81.6%). prehrambena industrija. dominira izvoz u EU (43%) i neveliki izvoz u razvijene zemlje Amerike (5.3%. U okviru sektora prerađivačke industrije postoji ravnomerna disperzija preduzeća te se ne uočava dominacija bilo kog sektora. godine stanje je drugačije. Nakon njih. godine: EU .7%).0%.

proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) 28. Gotovo 60% ovih radnji bavi se trgovinom.6% Proizv. masa (2) Proizv. U opštini Lapovo izdvajamo zanimljivi kuriozitet . i štampanje (5) Proizv.1% 4. delat. izdav.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled broja preduzeća u sektoru prerađivačke industrije 14.poslovima sa iznajmljivanjem i nekretninama bavi se 8 radnji što je. proizvoda od gume i plastičnih masa (1) Proizv. osnovnih metala i metalnih proizvoda (2) 9.3% Proizv. godine.5% 9. proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (2) Proizv.7% Prerađivačka industrija (22) Trgovina na veliko i malo. opravka (89) Saobraćaj.3% 14. celuloze. delatnost i štampanje (1) Proizv. pića i duvana (1) Proizv. Pregled broja radnji po sektorima delatnosti 5. postoji 150 radnji u opštini Lapovo na kraju 2006. prehrambenih proizvoda.3% Prerada drveta i proizvodi od drveta (2) Proizv.3% Poslovi sa nekretninama.7% 9. metalnih proizvoda (1) Izvor: Narodna banka Srbije Radnje Prema podacima Narodne banke Srbije.5% 22. (8) Ostali sektori (16) Izvor: Narodna banka Srbije Pregled broja radnji u sektoru prerađivačke industrije Proizv. prehrambenih proizvoda.5% 9.7% radnji.7% 14. nepomenuta (2) Izvor: Narodna banka Srbije Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 38 .3% 14. proizvoda od gume i proizvoda od plast. papira. iznajm.1% 27.1% Proizvodnja mašina i uređaja.1% 4. pića i duvana (6) 4. pretpostavljamo. električnih i optičkih uređaja (1) Prerađivačka industrija. jer u ovoj opštini postoji veliki potencijal za privlačenje investicija.0% 59. skladištenje i veze (15) 10. celuloze. dok u okviru prerađivačke industrije posluje 14. osnovnih metala i standard.6% 28. posledica velike potražnje različitih tipova zemljišta. izdav. papira i proizvoda od papira.3% 10. nepomenuta (1) Proizv.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U okviru prerađivačke industrije najveći broj radnji posluje u podsektoru proizvodnje celuloze, papira i štampanja (5 radnji) i proizvodnje prehrembenih proizvoda (6 radnji). Ostali zastupljeni sektori su prerada drveta, proizvodnja proizvoda od metala i proizvoda od plastike.

Veliki privredni sistemi
Pregled velikih privrednih sistema – nosilaca nekadašnjeg privrednog razvoja
Naziv GIK 1. maj Partizan PIK Lapovo Železnica Delatnost Građevinarstvo Trgovina Poljoprivreda Saobraćaj Broj zaposlenih 700 180 60 1.400
Izvor: Lokalna samouprava

GIK 1. maj, svojevremeno cenjeno i poznato ime u oblasti građevinske industrije na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Bavilo se eksploatacijom, preradom šljunka i peska, proizvodnjom prefabrikovanih betonskih elemenata, izgradnjom stanova i drugih objekata u industrijskom sistemu gradnje, koristeći, pri tom, savremenu opremu i aktuelne preporuke tehnologa. U procesu tranzicionih promena GIK 1. maj privatizovan je 2006. godine javnom aukcijom (70: 30). Većinski vlasnik postala je Autovojvodina iz Novog Sada. Firma sada posluje pod nazivom GIK a.d. 1.maj Lapovo. Ovakvo stanje u firmi posledica je nespremnosti za tranzicione promene. Potencijali mogućeg razvoja ogledaju se u instalisanim proizvodnim kapacitetima koji će, oživljavanjem građevinarstva u Srbiji, tek doći do izražaja. TP Partizan bavilo se trgovinom na veliko i malo u svojim prodajno - skladišnim objektima (robna kuća, poslovno-distributivni centar sa industrijskim kolosekom i drumskom saobraćajnicom, 2 stovarišta građevinskog materijala, stovarište poljoprivredne mehanizacije, 2 benzinske pumpe i lanac maloprodajnih objekata). U procesu tranzicionih promena TP Partizan je privatizovan 2003. godine javnom aukcijom (70: 30). Novi vlasnik je TP Morava Kragujevac, a preduzeće posluje pod nazivon Morava prom a.d. Lapovo. I ovde se uočava nespremnost za tranzicione promene koja je uzrokovala loše stanje u preduzeću. Mogući potencijali razvoja ogledaju se u postojećim prodajnim kapacitetima. PIK Lapovo se bavio sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom (ratarstvo, stočarstvo, mlin, farma za tov, klanica, kooperacija sa veterinarskom službom, trgovina, ugostiteljstvo, zootehnička služba, mašinski park). PIK Lapovo poslovalo je kao pravno lice, koje, kao i zadrugarstvo u Srbiji, doživljava opšti krah te je celokupna imovina, zajedno sa proizvodno-poslovnim objektima, rasprodata sudskim putem. Železnica – Železnički saobraćaj se obavlja preko lapovskog železničkog čvora koji sačinjavaju 3 železničke stanice (dve putničke i jedna ranžirna). U okviru Železnice postoje: sekcija za vuču vozova, ZOVS - za održavanje vučenih i vučnih sredstava, TKS - tehničko-kolska služba, ZOP održavanje pruge, deonice za slabe i jake struje, deonice za signalno-sigurnosna postrojenja, nega kola, železnički restoran i ambulanta. Proces privatizacije direktno je povezan sa promenama u JP Železnice Srbije Beograd. Pored pobrojanih preduzeća, nosioci nekadašnjeg privrednog razvoja Lapova su: Poljotehna, Univerzal, Voćar, Krajinavino i Feroteks.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

39

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

U posleratnom periodu neprestano se menjao i povećavao udeo industrije u društvenom proizvodu Lapova. Industrijska delatnost se ogleda kroz industriju građevinskog materijala (GIK 1. maj) i delatnosti MSP: – Grafička delatnost (Kolor pres, Duga) – Proizvodnja hemijsko-tehničke robe (Sani, Somil, Rolpak, Alfa, Narcis) – Proizvodno zanatstvo Građevinarstvo predstavlja najznačajniji deo industrije upravo zbog proizvodnih kapaciteta za eksploataciju i preradu prirodnog šljunka i peska, zatim fabrike stanova za industrijsku gradnju i fabrike betonskih prefabrikata i niskogradnje. Proizvodno zanatstvo obavljaju 64 samostalne zanatske radnje frizerskih, limarskih, koradžijskih, pekarskih, zidarskih, molerskih i drugih profila. Pregled najznačajnijih MSP
Naziv Kolor pres Duga Sani Somil Rolpak Alfa Narcis Delatnost grafička grafička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička hemijsko-tehnička grafičko-tehnička hemijsko-tehnička Broj zaposlenih 109 80 30 23 13 32 37
Izvor: Lokalna samouprava

Udruženja
Pregled udruženja preduzetnika, zadruga
Naziv Udruženje preduzetnika Udruž. polj. priozv. Aktivnosti Jačanje MSP Unapređenje polj. Broj članova 210 80
Izvor: Lokalna samouprava

Strane direktne investicije
Pregled SDI po sektorima (u eurima)
Sektor privrede Prerađivačka industrija Saobraćaj, skladištenje i veze Ulaganje 380 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

40

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza

Lista SDI u opštini (u eurima)
Kompanija Kronospan Asa Prose OMV DV OIL Država Austrija Austrija Austrija / Nemačka Austrija Bugarska Sektor Drvna industrija Prerada sek. sirov. Mašinska industrija Trgovina Saobraćaj Vrsta investicije Green field Green field Green field Green field Green field Iznos investicije 300 mil. $ / 195 mil. € 35 mil. € 150 mil. € 150 hilj €
Izvor: Lokalna samouprava

Pregled podsticajnih mera koje je opština odredila inostranim investitorima – Oslobađanje od jednokratnih taksi za uređenje građevinskog zemljišta – Oslobađanje od takse na isticanje firme i korišćenje građevinskog zemljišta za period 10 godina Pregled lokacija određenih za investiranje
Lokacija Ind. zona - radna zona 1 Vrbak Ind. zona - radna zona 2 Auto-put Auto-put Namena Fabrika za preradu drveta Prerada sekund. sirovina Priozv. građevinskih mašina Trgovina naftnim derivatima Saobraćaj Vlasnik “Kronospan” Opština “Prose” “OMV” “DV OIL” Površina 50 ha 21 ha 32 ha 12 ha 5 ha
Izvor: Lokalna samouprava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

41

u ukupnom narodnom dohotku opštine. a javlja se u dva oblika: prava (očuvana) gajnjača i gajnjača u opodzoljavanju. dužinom od 7 km. 98. Posebno treba izdvojiti površine pod žitaricama koje zauzimaju 67% ukupne poljoprivredne površine opštine. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine najdominatnije su oranice i bašte koje pokrivaju 89. Poljoprivreda opštine Lapovo intenzivnog je tipa i.7% nalazi se u privatnom vlasništvu. Gajnjačom je pokriveno 45% teritorije lapovskog atara.535 ha. dok livadama pripada svega 1. prosečne visine 105 m. između njenih pritoka reka Rače i Lepenice.535 4. U pedološkom sastavu zemljišta dominiraju dva tipa: gajnjača i aluvijalna zemljišta. uz prisustvo ostalih faktora. u najvećoj meri. prema zvaničnim statističkim podacima. u privatnim gazdinstvima. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje žita 4. ostvaruje učešće veće od svih sektora . trstici i bare - Poljoprivredna površina Oranice i bašte Vinogradi Pašnjaci Voćnjaci Livade . Lepenica. Pašnjaka.5% ukupne poljoprivredne površine. zahvata istočni deo teritorije opštine Lapovo. širine 3-4 km. Inundaciona ravan Velike Morave. Ovakva konfiguracija terena. godine 34.6% ukupnog narodnog dohotka opštine. Teritorijom opštine protiču tri reke: Velika Morava.2005. Sektor poljoprivrede.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivreda Opština Lapovo smeštena je u središnjem delu toka Velike Morave. nema na teritoriji opštine Lapovo.7% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89.5% 5.105 41 182 653 157 258 69 - Izvor: Republički zavod za statistiku 1. raspljoštene i blage kose među kojima su plitke doline tekućih voda i suve jaruge. Poljoprivredom se bavi oko 6000 stanovnika ove opštine.2%. omogućuje gajenje raznovsnih biljnih poljoprivrednih kultura. dužinom od 5 km i Rača. 42 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission Ribnjaci.3% ukupne poljoprivredne površine. na teritoriji opštine Lapovo zastupljene su i podzemne vode. Preostalih 55% zemljišta čine aluvijalne ravni koje se takođe javljaju u dva oblika: aluvijum i aluvijalna smonica. Pod voćnjacima i vinogradima je 9. obavlja se. Ovo zemljište pokriva središnji i istočni deo opštine. Pored ovih reka.3% Livade Ukupna poljoprivredna površina opštine Lapovo iznosi 4.051 3.5% 3. Resursi Poljoprivredna površina Poljoprivredna površina – ukupno u ha od toga ukupno indust. Od ove površine. dužinom od 12 km. Nisko pobrđe opštine predstavlja krajnji izdanak planine Rudnik koga karakterišu niske.

105 41 182 638 157 258 64 Pašnjaci - Voćnjaci Livade od toga Izvor: : Republički zavod za statistiku 3. šumarstva i vodoprivrede. Vidovi podrške ogledaju se u ostvarivanju prava na premiju za mleko. taj broj povećao na 288. godine.2% teritorije. podsticajima za nabavku tovne junadi.997 3. bilo je registrovano 217 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. šumarstva i vodoprivrede na teritoriji opštine Lapovo.476 3.3% Livade Na kraju priče o strukturi poljoprivrednog zemljišta treblo bi istaći da je po klasama najdominantnije zemljište treće klase .8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo.5% 5. Poljoprivredni proizvođači se odlučuju za registraciju svojih gazdinstava. godine. Zemljištu prve pripada 23. Poljoprivredno stanovništvo Poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Aktivno poljoprivredno stanovništvo ukupno žensko Individualni poljoprivr. na kraju iste godine. mahom govedarstvu.4% Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi 89. ukupno žensko Izdržavano poljopr.8% ukupnog poljoprivrednog zemljišta opštine. U poslednje vreme primetan je pomak u nabavci opreme za navodnjavanje: poljoprivrednici konkurišu za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za datu opremu. Poljoprivredna gazdinstva Prema podacima Ministartsva poljoprivrede.48. Treba napomenuti da je registracija poljoprivrednih gazdinstava postala izraženija od 2006. da bi se. Sva poljoprivredna gazdinstava su u privatnom vlasništvu. pre svega radi ostvarivanja prava na podršku stočarskoj proizvodnji. stanovništvo ukupno žensko 409 194 218 43 199 41 191 151 Izvor: Republički zavod za statistiku Ribnjaci. Prema poslednjim podacima. dok druga klasa zemljišta zaprema 23. dobijanju regresa za kvalitetna priplodna grla (prvotelke). Jedan od razloga registracije bila je i mogućnost apliciranja za kreditna sredstva Ministartsva poljoprivrede.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredna površina – individualni poljoprivredni proizvođači u ha Poljoprivredna površina ukupno žita indust. te i da se javila kao posledica logističke podrške lokalne samouprave u promovisanju prednosti registracije. na teritoriji opštine Lapovo registrovano je 387 aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. početkom 2007.8% 1. povrtno bilje bilje stočno krmno bilje 4. trstici i bare -- Oranice i bašte Vinogradi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 43 .

godinu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Poljoprivredno stanovništvo čini 5% celokupnog stanovništva opštine.998 - 8.500 2000.052 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ranije izloženi podaci govore da u strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine Lapovo žitarice pokrivaju čitavih 67%.068 1. Naime.146 13.609 2. a kukuruz predstavlja dominantnu kulturu na oraničnim površinama.600 4.251 4.398 13. 2002.209 1.068 1.350 1.206 13.000 1.260 12. 2001.206 13.3%.862 2. 1.998 13.350 2.251 4.700 14.146 8. Kukuruz se najviše gaji za zrno.862 2.kg društv. nedovoljne primene agrotehničkih mera što ukazuje da prinosi dobrim delom zavise od klimatskih uslova.052 12.350 1.938 - 3.299 3.700 4.300 4.2% Poljoprivredna proizvodnja Ratarstvo – proizvodnja pšenice i kukuruza Pšenica ukupan prinos. U posmatranom periodu.737 5.000 Proizvodnja kukuruza (t) 13.7%. deo inundacione ravni Velike Morave predstavlja optimalnu oblast za intenzivno gajenje kukuruza kao redovnog useva.26012. godine u odnosu na 2000. 2003.800 5.000 4. svojina privatn a svojina Kukuruz ukupan prinos.70014. od čega grupaciji aktivnog poljoprivrednog stanovništva pripada 53. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 44 .700 14. Uglavnom se seju hibridi domaćih selekcijskih kuća (Institut u Zemunu.938 15.862 2. uz blage oscilacije. svojina privatn a svojina prosečan prinos.209 1.938 - 1. Ovakve oscilacije su posledica nepostojanja sistema za navodnjavanje.800 8. 2004.650 5.206 12.000 2.39813. Institut u Novom Sadu).068 1. tona ukupno društv. svojina Godina prosečan prinos. Individualni poljoprivrednici u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu opštine učestvuju sa 48.100 4. delovi aluvijalnih ravni reka Lepenice i Rače pretežno su zasađeni ovom kulturom. 31.350 2.052 12. sporadično KWS i PIONEER hibridi. Pored toga.350 2.398 13.kg društv.209 1.350 1.146 13.998 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja pšenice (t) 2. tona privatna svojina ukupno društv.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1. primetan je porast prinosa ove kulture: 73.8% veći prinos 2006.260 12.609 10.400 3.500 1. ređe za silažu i poljoprivrednici ga koriste u ishrani stoke koju uzgajaju na sopstvenom gazdinstvu.8% Aktivno poljoprivredno stanovništvo Izdržavano poljoprivredno stanovništvo 68. svojina privatn a svojina 3.500 2. 2006. 2005. Veoma mali broj proizvođača seje kukuruz na većim površinama (10 i više hektara).609 2.000 5.

luk. uglavnom.396 6. utiču na slabije prinose i na oscilacije (padove) u ukupnoj proizvodnji.559 1. Proizvodnja pasulja u ovom periodu beleži porast ukupnog prinosa: 2006. Izvesne površine nalaze se pored pomenutih reka i na njima dominira uzgajanje kupusa. Ipak. u tonama kg po hektaru 2000.309 17. Površine pod povrtarskim kulturama nalaze se uglavnom oko kuća i relativno su male . tritikale i ovas. Uvidom u priložene podatke o prinosu. Kulturom pasulja pokriveno je 16.107 381 406 926 378 372 362 365 7.098 7. dok znatno manje količine te kulture proizvode za sopstvene potrebe. 2006. paradajz.5% površine pod povrtarskim kulturama. Pored pomenutih kultura gaje se ječam. 2006.944 7. Lepenice i Rače vladaju povoljni uslovi za razvoj povrtarstva. pre svega zbog olakšanog navodnjavanja.000 2. na žalost.do 5 ari. Krompir je najzastupljenija povrtarska kultura na poljoprivrednoj površini opštine Lapovo .2% veći prinos u odnosu na 2002. nedovoljno iskorišćeni.000 7. Povrtarstvo – proizvodnja povrtnog bilja Pasulj 1) Godina prinos ukupan. a prosečan prinos za čist usev Izvor: : Republički zavod za statistiku Proizvidnja pasulja (t) 70 60 50 40 30 20 10 0 57 48 34 48 60 50 62 Proizvodnja krompira (t) 1000 800 600 400 200 0 381 406 378 372 362 365 926 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na plodnim aluvijalnim ravnima u dolinama Velike Morave. Poljoprivrednici se. imala je najvećeg robnog proizvođača koji je predao preko 100 tona ovog žita. pasulj. 2005. usitnjenost poseda. ali na znatno manjim površinama. kupus. opština Lapovo. i 2007.692 1. godinu. 2003.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Od strnih žita dominira pšenica koju prate ječam. Od ostalih ratarskih kultura najzastupljenija je pšenicea čiji prinosi značajno osciliraju u posmatranom periodu. postoje izuzeci pa je jedno gazdinstvo zasejalo pšenicu na 40 hektara. 2004. ali su. u tonama kg po hektaru Krompir 1) prinos ukupan. na nivou Šumadijskog okruga. te se ovaj oblik proizvodnje odvija na tek 4% poljoprivrednog zemljišta. godine 29. ovas i raž. 2002.643 2. I pored porasta prosečnog prinosa žitarica. Većih proizvođača nema. godine. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 45 . odlučuju za proizvodnju pšenice namenjene tržištu. 2001.300 Uključena je proizvodnja čistog useva i međuuseva.5% ukupne površine pod povrtsarkim kulturama. možemo konstatovati ujednačenost prinosa tokom posmatranog perioda.630 1.000 7.pokriva 27. Najznačajnije vrste povrtarskih kultura i variva koje se gaje na teritoriji opštine jesu krompir. 1) 34 57 48 48 50 60 62 914 1. te su površine zasejane ovom kulturom mahom ispod dva hektara. gajenje isključivo za sopstvene potrebe i zastarela mehanizacija.

međutim. pre svega na njenim brežuljkastim delovima. dok su ostale voćarske kulture zasađene rasuto.800 35.600 ukupan. Trenutno. 2002.6 5. na otvorenom polju.850 5. intenztivne voćarske proizvodnje.1 8. nego na početku.7 5.8 6. broj rodnih stabala 5. krastavac. u ovoj opštini jagodnjaci zauzimaju površinu od desetak hektara. tona prinos po jednom stablu.8 7.400 6. 2003. maline i kupine) u 46 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Sa druge strane.500 6.600 ukupan. kg Šljive broj rodnih stabala 36. Mogući pravac diversifikacije i razvoja voćarstva predstavlja investiranje u proizvodnju jagodastog voća (jagode.0 7. Od sorti šljiva najzastupljenije su “crvena ranka” i “požegača”. tona prinos po jednom stablu. Prisutna je. U strukturi poljoprivrednog zemljišta opštine voćnjaci učestvuju sa 3.5 7.3% veća proizvodnja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Proizvodnja povrtarskih kultura se najčešće odvija za podmirivanje sopstvenih potreba. postoje povoljni uslovi za gajenje voća. uglavnom za potrošnju u svežem stanju. Za unapređenje voćarske proizvodnje neophodna je obnova zasada novim. dok se na dva hektara gaji lešnik. kg 47 44 47 49 52 53 55 8.000 35. ni postojeće tržište sadnog materijala ne ispunjava visoke zahteve savremene. Voćarstvo – proizvodnja jabuka i šljiva Jabuke Godina 2000. Ova kultura se većinom koristi za proizvodnju rakije.800 35. 2004. površine do 300 m2 u kojima se mahom proizvodi rano povrće: salata.3 205 202 205 208 208 218 224 5. Šljiva se uglavnom gaji u uređenim šljivarima.200 6. Od voćarskih kultura uzgajanih na teritoriji opštine. 2001. Jedan od razloga višegodišnjeg stagniranja i napuštanja tradicionalne voćarske proizvodnje je nemogućnost plasmana proizvoda usled nepostojanja hladnjača i kapaciteta za preradu voća.1 6. 2006.000 36. paradajz i paprika.5%. 2005.800 35.7 5.000 36.2 8. Interesantno je spomenuti da se poslednjih godina gaji jagoda.9 8. Uvidom u raspoložive statističke podatke može se konstatovati povećanje ukupne proizvodnje kulture šljive tokom posmatranog perioda: na kraju posmatranog intervala. 9.850 6. a manje za druge vidove prerade.8 5. Gaje se gotovo sve vrste kontinentalnog-srednjeevropskog voća. Na području opštine Lapovo postoje 24 profesionalna plastenika. kultura šljive zauzima vodeće mesto.3 Izvor: Republički zavod za statistiku Proizvidnja jabuka (t) 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47 44 47 49 52 53 55 230 225 220 215 210 205 200 195 190 Proizvodnja šljiva (t) 224 218 205 202 205 208 208 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Na izdašnoj teritoriji opštine Lapovo. savremenim sortimentom i intenziviranje primene agrotehničkih mera.000 6. proizvodnja povrća namenjenog tržištu koja se odvija u zaštićenom prostoru plastenicima.

000 6.623 12. postoji farma muznih krava sa 500 grla simentalske rase.500 1. 2001.757 9. ali postoji i neveliki broj gazdinstava sa 5 do 10 grla.941 48. 1.337 3.632 1.000 500 0 2.609 1.000 0 8. iako ima dugu tradiciju.055 3. kao i “mangulica”.000 8.055 2.637 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Broj ovaca 3.682 3.165 16.682 2.662 1672 1. a ujedno predstavlja i "najtraženiji" deo poljoprivrede.000 4.337 3. odnosno na teritoriji cele države. dobijena njenim oplemenjivanjem.773 629 701 745 927 Izvor: Republički zavod za statistiku Broj goveda 2. 2004.647 50.746 3. Razvoju ove grane poljoprivrede umnogome je doprinelo postojanje preduzeća PIK Lapovo. nije u Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 47 . modernim zasadima ili zaštićenom prostoru kako bi se iskoristile prednosti rane proizvodnje i visoke tržišne vrednosti.173 1.000 48.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza novim.746 3.000 40.000 10.757 9. Gajenje ovaca. Domaća šarena rasa goveda najviše se gaji u ovoj opštini.716 14.000 48.000 2.156 Broj živine 60.662 1672 572 565 1. Pored ove. jer njegovi proizvodi čine glavne prehrambene artikle stanovništva.000 500 0 2000 2001 2002 606 2003 2004 596 2005 2006 1. Grla su.591 775 704 775 596 2.173 3. 2005.998 2. međutim.941 42.000 0 2006 16.000 10.000 1. ukupno 48.872 2000.716 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stočarstvo predstavlja najznačajniju granu poljoprivrede u lapovskoj opštine. na teritoriji opštine Lapovo.710 Broj svinja 9.347 16.000 20.710 9.500 3.647 16.500 1.165 14. kvalitetna i odlikuju se dobrim proizvodnim osobinama. kao i u celoj Šumadiji i Pomoravlju. Stočarstvo Goveda Godina ukupno od toga: krave i steone junice Svinje ukupno od toga: krmače i suprasne nazimice ukupno Ovce od toga: ovce za priplod Živina. 2006.891 3.347 19.427 30. 2003. 2002.891 1.500 2.000 2.891 951 977 2000 2001 2002 2003 2004 1. Dominira gajenje soja “šumadinka”. Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u ovom kraju.998 2. danas privatizovanog od strane kragujevačke firme Kuč Kompani u čijem sastavu.872 850 2005 19.623 606 572 596 565 991 967 956 394 396 399 353 8.427 42. gaje se i grla simentalske rase.794 1.000 1. Od ostalih grana stočarstva razvijeno je i svinjarstvo.156 977 951 850 1. Broj grla po gazdinstvu je mali (uglavnom 1 do 2).637 1.

140 svinja i ostala sitna stoka. vođenje mаtičnih еvidencija u stočarstvu. te se ovce uglavnom gaje za sopstvene potrebe. pre svega. veterinarske stanice JVS Lapovo koja je u državnom vlasništvu i privatna veterinarska ambulanta VET – LEK. Prerađivački kapaciteti Opština Lapovo nema razvijenu mrežu organizacija koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda.. uvođenjem sertifikovanih sistema kvaliteta. Na teritoriji opštine Lapovo zastupljeno je i pčelarstvo kojim se bavi oko 30 odgajivača. obučavanje poljoprivrednika . formiranje otkupnih centara. Na ovoj teritoriji postoji jedna registrovana klanica Šumadinka čija je osnovna delatnost klanje stoke i prerada mesa. regrese i podsticaje.. Ono poljoprivredicima. nudi i sledeće usluge: pomoć u registraciji poljoprivrednih gazdinstava. na teritoriji opštine funkcioniše i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Lapovo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 48 . Kapacitet ove klanice za predviđenih 8 sati rada: 40 junadi. posredovanje u оstvarivanju prava poljoprivrednika na subvencije. između ostalih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza dovoljnoj meri razvijeno usled nepovoljnih tržišnih uslova i nedovoljnih površina za ispašu. Jačanje sirovinske baze takođe predstavlja preduslov za proizvodnju te je stoga potrebna značajna podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Evidentna je potreba daljeg unapređenja tehnologije prerađivačkih kapicetata. skladišta sa hladnjačama i sušara. Pored ovih ustanova. Usluge za poljoprivrednike Usluge poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Lapovo pružaju.

godine.rasputnica .Niš čija će pristupačnost biti poboljšana izgradnjom petlje na novoj deonici magistralnog puta M-4 (državnog puta i reda) Markovac .Bor.Kraljevo . kao i objekti. U pomenutom periodu.11 prema Kragujevcu Kraljevu i Čačku. u neposrednoj blizini petlje Lapovo.Niš. sa istočne strane auto-puta (na poziciji između auto-puta i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena. u južnom delu se nalazi i magistralna železnička pruga Lapovo .državna granica. što je povoljno za odvijanje međugradskog saobraćaja. železnički). Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. prema Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 49 . Daljinske veze Lapovo danas ostvaruje preko magistralnog puta М-1. dok veze sa bližim i daljim okruženjem na regionalnom nivou opština ostvaruje preko regionalnog puta R-214 Velika Plana .Đeneral Janković koja se vezuje na železničku prugu Beograd . prijem i otpremanje putnika. posebno na pozicijama intenzivnih pešačkih tokova. pridaje poseban značaj. to je i razumljivo postojanje značajne železničke infrastrukture na području naselja. U Lapovu egzistiraju sledeća službena mesta: – “Lapovo Varoš” .sw) – “Lapovo” . magistralnog puta М-1. Na području opštine Lapovo postoje neregulisane konfliktne tačke na pozicijama ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja. nadzemni elektroenergetski koridori i dr.(funkcija prevoz robe i održavanje kapaciteta internog karaktera) – “Lapovo Ranžirna” . auto-puta Е-75 Beograd . nju čine važniji saobraćajni koridori (drumski. Takođe. Saobraćajno-geografski položaj ove opštine izuzetno je povoljan. Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo.na pravcu centralne zone Lapova i u južnom delu. Autobuska stanica sa osnovnom funkcijom putničkog terminala za prigradski i međugradski saobraćaj.prvenstveno putnička stanica . S obzirom da Lapovo predstavlja jedan od najvažnijih železničkih čvorova u našoj zemji.dominantna funkcija manevarskog ranžiranja teretnih vozova Pored osnovnog železničkog koridora.11.(funkcija. za period do 2020. s obzirom da se ona nalazi na evropskom koridoru (Koridoru 10) i jednom od najvažnijih magistralnih koridora u našoj zemlji.Niš . Ukupna dužina železničke mreže na teritoriji ove opštine iznosi 5. locirana je u Njegoševoj ulici.Jagodina. Pored toga. najvažniju drumsku saobraćajnicu predstavljaće i ubuduće auto-put E-75 Beograd . značajni radijalni ulični pravci zadržavaju postojeći položaj i funkciju osnovnih ulazno-izlaznih pravaca sa osnovnom orijentacijom sever-jug.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Infrastruktura Putna i železnička infrastruktura Ukupnoo 98 Savremeni kolovoz 76 Magistralni ukupno 1 savremeni kolovoz 1 Regionalni ukupno 8 savremeni kolovoz 8 Lokalni ukupno 89 savremeni kolovoz 67 Izvor: Republički zavod za statistiku Kada je reč o krupnoj infrastrukturi. Posmatranim područjem prolaze osnovni magistralni koridori drumskog i železničkog saobraćaja što mu u pogledu saobraćajnih veza. kao i mrežom lokalnih i nekategorisanih puteva.11 prema Kragujevcu.155 km (za jedan kolosek). na poziciji vezivanja magistralnog puta М-1. Drumski priključci na autoput Е-75 ostvaruju se preko dve petlje .

Postoje afiniteti ka izgradnji magistralnih cevovoda. od važnijih saobraćajnica na uličnoj mreži predviđa se realizacija polukružnog prstena na zapadnoj strani regionalnog puta (državnog puta II reda) koji ima funkciju objedinjavanja i distribucije saobraćaja od planiranih kompleksa ka saobraćajnicama višeg ranga. kao i proširenje kapaciteta dva postojeća rezervoara koji će imati sledeće karakteristike: R 3: V= 400 m3 +2000 m3 KP/KD= 160. Uključuju se. Na osnovu predviđenog broja stanovnika i procenjene norme potrošnje vode. odnosno ranga gradskih saobraćajnica i jačih sabirnica koje formiraju primarnu uličnu mrežu. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 50 .294 Izvor: Lokalna samouprava Izvorište vodosnabdevanja raspolaže izdašnošću dovoljnom za zadovoljenje potreba.794 Potrebna dužina primarne mreže (km) još 0. Prostornim planom Republike Srbije i Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Izvorište podrazumeva i izgradnju adekvatnog postrojenja za pripremu vode za piće.20 mnm R4: V= 400 m3+1000 m3 KP/KD= 157. po podacima iz Generalnog plana.22/153. saobraćajnice nižeg ranga.6 Rekonstruisana primarna mreža (km) 0. Postojeća izvorišta vodosnabdevanja mogu da obezbede traženu količinu vode. Deo tog budućeg vodovodnog sistema je i Kragujevački moravski vodovodni sistem.državna granica sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h. na koji će se Lapovo. U zoni postojećeg izvorišta vrše se detaljna hidrogeološka istraživanja sa ciljem utvrđivanja konačnog kapaciteta i određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta. povezati. Za železničku prugu Lapovo . Prema Generalnom planu ona će iznositi oko Qsrdn = 98 l/s.10/156. rekonstrukcija i modernizacija postojeće dvokolosečne elektrifikovane železničke pruge Beograd . potrebna srednja količina vode za piće. Sistem će. Predviđene su i saobraćajnice sa istočne i zapadne strane auto-puta koje bi povezivale radne zone sa uličnom mrežom i saobraćajnicama višeg ranga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Generalnom planu. predviđeno je trajno rešenje vodosnabdevanja opštine Lapovo priključenjem na Ibarsko-šumadijski regionalni vodovodni sistem.32 mnm. razvoj vodnog saobraćaja na posmatranom području zavisiće od razvojnih programa Republike Srbije Vodosnabdevanje i kanalizacija Vodosnabdevanje Broj priključaka 3286 Pokrivenost opštine 99. Generalnim planom predviđena je izgradnja novih magistralnih cevovoda u dužini od 18 km. U pogledu železničkog saobraćaja predviđeno je zadržavanje. omogućiti dalji razvoj naselja. a maksimalna dnevna oko Qmaxdn = 145 l/s. Imajući u vidu da je u prostornom planu područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 dat i položaj potencijalnog plovnog koridora Velike Morave sa orijentacionim položajem brana. takođe.Kraljevo. Ukrštanja glavnih naseljskih saobraćajnica i železničkih pruga biće denivelisana.5 Potrebe za rekonstrukcijom primarne mreže (km) 43. aktuelna je izgradnja drugog koloseka i elektrifikacija pruge sa poboljšanjem elemenata trase za brzine do 160 km/h.Kragujevac . vremenom. povećanju rezervoarskog prostora i rekonstrukciji dela vodovodne mreže.Niš .9% Ukupna realizovana dužina primarne mreže (km) 43. Neophodno je vršiti sanitarnu zaštitu izvorišta i izgraditi postrojenja za pripremu vode. U okviru distributivnog sistema. uz dogradnju.

očekuje se definisanje i sprovođenje mera sanitarne zaštite.0 mnm Voda će se u rezervoar dopremati preko crpne stanice koja će biti izgrađena pored rezervoara R4.0/201. ali ne dozvoljva proširenja. godinu Ukupna količina otpada godišnje sa teritorije opštine (u tonama) 1700 Sa javnih površina (u tonama) 85 Iz domaćinstava (u tonama) 1045 Iz preduzeća (u tonama) 400 Iz ustanova (u tonama) 170 Izvor: Lokalna samouprava Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna neuređena deponija površine 0.65 ha. Količina otpada sa teritorije opštine Lapovo za 2007.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zbog proširenja naselja. izgradnja novih fekalnih kolektora i postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda pošto do sada na teritoriji opštine nije postojalo postrojenje ovakvih namena. Odvođenje sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije naselja prati. Kanalizacija Ukupna dužina primarne mreže fekalne kanalizacije (km) 2. Industrijske otpadne vode se prethodno obrađuju pa ispuštaju u kanalizaciju. Sistem za odvođenje otpadnih voda. Za postojeće količine sanitarnih otpadnih voda sa cele teritorije opštine Lapovo. u narednom periodu. Za odvođenje atmosferskih otpadnih voda evidentiran je nedostatak od 10 km kišnih kolektora.8 Izvor: Lokalna samouprava Broj priključaka Pokrivenost opštine (%) 545 15 Odvođenje otpadnih voda Postojeća mreža može da zadovolji buduće potrebe odvođenja otpadnih voda sa površina kojupokriva. a prisutna je potreba za njegovim proširenjem. nalaziti na levoj obali Velike Morave. kopanjem bunara. prema Generalnom planu.54 Ukupno rekonstruisano primarne mreže fekalne (km) / potrebno rekonstruisati primarnu mrežu (km) 1. nedostaje (km) 41. po podacima iz Generalnog plana. razvijaće se i dalje kao separatan. Sistem za odvođenje atmosferskih voda karakteriše nedovoljna izgrađenost. kao i objekte distributivnog sistema.24 Ukupna dužina primarne mreže kišne kanalizacije 1.84 Potrebna dužina primarne mreže fekalne. Za izvorišta vodosnabdevanja. s obzirom da je podzemlje bogato vodom. nedostatje 24 km fekalnih kolektora. U okviru industrijskih kompleksa potrebe za tehnološkom vodom mogu se rešavati samostalno. Sve otpadne vode kolektorima se odvode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će se. uvešće se još jedna visinska zona za potrošače na kotama iznad 135mnm u kojoj će se izgraditi rezervoar sa sledećim karakteristikama: R 5: V= 200 m3 KP/KD= 205. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 51 .

Na ovim šalterima se obavi preko 17. novčano poslovanje) i oni opslužuju 8. Trasa regulisanog korita je varijantna. 2274 su fizička. Nizijski deo je rezervisan za izgradnju industrijskih kompleksa. Telekomunikacije Pretplatnici na području opštine Lapovo napajaju se telefonskim priključcima iz digitalne telefonske centrale tipa EWSD koja je instalirana 2007. Kazanski potok čeka regulaciju dužine 6. a 258 pravna lica. a po drugoj . nadvišenjem nasipa pored Velike Morave. Na teritoriji opštine Lapovo postoje dve bazne stanice mobilne telefonije: jedna MTS operatera. Postoji 8 instaliranih šaltera. za pripremu vode za piće i deponije (postoji samo jedna i to neuređena).1000 stanovnika po šalteru. Na ovom mestu bi pomenute radne jedinice preuzimale pošiljke iz Glavnog poštanskog centra Beograd. Projekat je vredan oko 30 miliona evra i poveren je koncernu A. U pošti 34221 Lapovo 2 stalno je aktivan jedan automatizovani šalter. Izabrana lokacija Vrbak nalazi se na teritoriji opštine Lapovo. Aktuelna je mogućnost izgradnje Preradnog centra koji bi opsluživao radne jedinice Kraljevo.0. Od 2593 pretplatnika. Deponija će se graditi u više faza i njome će upravljati pomenuta češka firma tokom narednih 25 godina. Velika Plana. dok je jedan povremeno aktivan. Despotovac i Smederevska Planka.4.Zlatković (Ulica Prvog maja 21) i Đorđević (Solunska ulica 108).5 km. a Grabovački potok . godine urađena je rekonstrukcija postojeće TT mreže i izgradjena nova čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Tokom 2007/2008. Dužina regulacije po prvoj varijanti je 2. Na posmatranom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma. druga Telenorova.5 km. posebno ne za pokrivanje planiranih objekata u industrijskoj zoni.5 km. a izgradnja ove deponije je u toku. Rača.000 usluga mesečno (prijemi pošiljki. godine i iz digitalne telefonske centrale SI2000/224. kao i dva ugovorna šaltera .A. te su tokom prošle i ove godine rađene rekonstrukcije i proširenja mesne mreže. Lepenice i Rače. a operater Telenor devet. Mobilna telefonija Srbije na ovom području ima četiri preferentne zone za izgradnju baznih stanica. Broj instaliranih priključaka u ovoj centrali je 2593 . instalirane 1985. Adekvatna površina objekta predviđenog za ovaj centar Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 52 . Jagodinu. zatim izdvojeni šalter pošte 34220 na železničkoj stanici. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Upravljanje otpadom Na osnovu sporazuma opština Lapovo. Postoje dva objekta pošte: 34220 Lapovo i 34221 Lapovo 2. Razmatrana je izgradnja dve mikroakumulacije Na Liparskom i Kazanskom potoku. Postoji izgrađena kablovska TT kanalizacija.2281 direktnih i 250 dvojnika. Prioritetnim poslovima smatraju se dalja proširenja mreže i uvođenje novih usluga. pokrenuta je inicijativa o izgradnji regionalne komunalno-sanitarne deponije. sa sedištem u Češkoj Republici.8 km. pre svega ADSL-a. po postojećoj i novoj trasi koja ide ispod auto-puta ka Velikoj Moravi.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Regulacija vodotokova Kada je reč o vodotokovima. Na području Lapova u toku je izgradnja MSAN-a Lapovo selo sa planiranih 920 telefonskih priključaka. Tri su automatizovana i stalno aktivna (pošta 34220 Lapovo). Batočina.S.200 stanovnika . ključnom se smatra regulacija Liparskog potoka. nisu dovoljni. Očekuje se da će regulisana deonica delom biti zacevljena. Dužina sekundarne TT mreže iznosi 350 km. Akcentovano je i povećanje stepena zaštite od poplava. godine. Kruševac i Kragujevac.

U trafostanici KG0018 postoji izrađen temelj za dodatni transformator 31. U okviru istog kompleksa aktuelno je kabliranje dalekovoda 35 kV u dužini od 850 m. u dosta je lošem stanju i koristi se samo kao rezerva. Od trafostanice KG0018 polaze dalekovodi 35kV ka Batočini. Zmaj Jovinoj. mogu se izgraditi trafostanice odgovarajućeg naponskog nivoa i kapaciteta. Elektroenergetska infrastruktura Konzum opštine Lapovo se napaja električnom energijom preko TS 110/35/10 kV/kV/kV KG 0018. od trafostanice KG08 ka Rači. KG08. a treći ka TE Morava u Svilajncu. kao i određeni broj trafostanica 10/0.4 kV/kV u kompleksu Kronospan. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1552 nedostaje 400 m kabliranja.Slatina i Živana Pavlovića. Rači. dok bi prostor za utovar i istovar trebalo da zauzima 800m2.5/10. očekivana je izgradnja trafostanice 110/10 kV/kV kapaciteta 28 MVA. Od trafostanice KG08 polaze tri dalekovoda 35kV . Trafostanica KG08 po potrebi se može proširiti do maksimalnog kapaciteta od 2h12MVA. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1606 i TS1549 nedostaje 700 m kabliranja. stepena iskorišćenosti 70%. naspram Motela Košuta. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1551 i TS1555 nedostaje 300 m kabliranja. kapaciteta 31. Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedna trafostanica 35/10 kV/kV. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1546 i KG08 potrebno je rekonstruisati 1000 m.ka Rači. Dalekovod 35kV. kapaciteta 2h4MVA. koji polazi od KG08. Prema podacima aktuelnog Generalnog plana opštine Lapovo. za sopstvene potrebe. Brzanu. Dalekovod ka Rači je u lošem stanju. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 53 . Kroz buduće radne zone prolaze dalekovodi 35kV. Dalekovodu 10kV. Manji deo dalekovoda zahteva rekonstrukciju. Maj nedostaje 8km rekonstrukcije. Centar bi se nalazio na samom izlazu sa auto-puta. ka TS KG08.5MVA. sa druge strane. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0. a kroz manji deo i 110kV. Ova trafostanica povezana je dalekovodom 110kV broj 1171 sa trafostanicom KG2 Petrovac sa jedne. Ukoliko budući investitori iskažu potrebu za isporukom veće količine energije.5MVA pa je njeno proširenje moguće ukoliko se za tim ukaže potreba. Niskonaponska mreža je u dobrom stanju. Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza iznosi 600m2.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca. Karađorđevoj . stepena iskorišćenosti 65%. i dalekovodom broj 144 sa termoelektranom Morava u Svilajncu. Za rekonstrukciju je preostalo svega 20% mreže. Na dalekovodu 10kV koji povezuje trafostanice TS1555 i TS1625 nedostaje 500 m kabliranja. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. kao i dupli dalekovod ka Žirovnici. namenjenom za napajanje kompleksa fabrike 1.

30 ha je u državnom. Distributivni sistem gasovoda od polietilena. lociranom pored postojeće GMRS. energetskim i drugim uslovima nadležnog preduzeća zaduženog za izgradnju te komunalne infrastrukture. Ograničenja razvoja i izgradnje energetske infrastrukture ogledaju se u konfliktu između korišćenja energetskih resursa i zaštite životne sredine (zemljišta. duž auto-puta postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica ) sa MRS (merno-regulaconom stanicom). u neposrednoj blizini postojeće radne zone. stimulisanje primene novih tehnologija proizvodnje energije. od krucijalnog značaja za celokupnu teritoriju opštine Lapovo. distributera prirodnog gasa.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Termoenergetska infrastruktura Elektro. nakon realizacije.30ha za njeno proširenje Ukupne površine planiranih zona iznose 122.30ha . prema potrebama.planirano je 10. pritiska do 4 bara. tečnog goriva i električne energije. – Radna zona III na postojećih 10.planirano je dodatnih 98 ha površine za njeno proširenje – Radna zona II nema postojeću. stanovništva. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 54 .30 ha. Na teritoriji opštine Lapovo planirane su sledeće radne zone: – Radna zona I na postojećih 25 ha . Prema podacima preuzetim iz Generalnog plana opštine Lapovo. toplovod Stepen elektrifikacije opštine (%) 85 Pokrivenost gasovodom (%) 18 Broj priključaka na gasnu mrežu 140 Pokrivenost toplovodom (%) / Broj priključaka na toplovodnu mrežu / Izvor: Lokalna samouprava Sa aspekta korišćenja energetskih izvora i energetske infrastrukture. tehničkim uslovima. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere za smanjenje konflikata i saniranje negativnih posledica (programi rekultivacije/ revitalizacije. u neposrednoj blizini ovog dela radne zone. Za kompleks radne zone sa druge strane auto-puta postji potreba za izgradnjom GMRS Lapovo III sa MRS. Kapaciteti (veličine) objekata gasovodne gradske mreže određivaće se naknadno. Toplotna energija za grejanje objekata i tehnološke potrebe. Način građenja svakog objekta ove infrastrukture uvek se definiše tehničkim. itd). a 87 ha u privatnom vlasništvu. opština Lapovo je utvrdila svoje ciljeve: – Izgradnja razvodne i distributivne gasovodne mreže – Funkcionalno korišćenje i štednja neobnovljivih resursa. poštujući tehničke uslove distributera gasa. zaštita životne sredine. Novoplanirani i postojeći objekti snabdevali bi se sa planirane mreže gasovoda. naročito onih koje doprinose racionalnom korišćenju energije. obe predviđene da zadovolje potrebe široke potrošnje snabdevanja gasom u opštini Lapovo. prema posebnim potrebama tehnološkog procesa za svaku od trasa gasovoda. otklanjanje šteta i dr). biće. ali je planirana na 14ha površine. gas. Deo novoplaniranih radnih zona snabdevaće se prirodnim gasom iz buduće GMRS Lapovo II sa MRS lociranom pored postojeće GMRS. obezbeđivaće se iz sistema distribucije prirodnog gasa. korišćenje obnovljivih izvora energije Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata: uglja. Od toga 35. štednja proizvedene energije.

Prostorno planiranje Prostorni plan ne postoji. godine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Ukoliko bi se prilikom istraživanja geotermalnih potencijala na teritoriji opštine Lapovo došlo do značajnih rezultata o raspoloživim kapacitetima te vrste energenata. Po Generalnom urbanističkom planu.150. Na snazi je prethodno pominjani Generalni plan za vremenski period do 2020.450. njihova eksploatacija bi se tretirala kao dopunski energentski resurs za snabdevanje grada toplotnom energijom.000 dinara.000 dinara.2.30 ha. a za 2006 . Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 55 . površine predviđene za privredne delatnosti iznose 122. godinu su 2. Prihodi opštine od izdavanja urbanističko-tehničkih dozvola za 2005.

Duž novoformiranog neregulisanog toka podignut je nasip koji štiti naselja od poplava.Atina. kreditnim srerdstvima dobijenim od Ministarstva trgovine. a poseti je oko 2000 gostiju.manifestacija prvi put održana 2007. bavi se Udruženje žena Moravske šarenice. Tokom 2006. Organizacijom ove manifestacije. Kulturno-turistički centar postaje član Turističke organizacije Srbije. Ubrzo nakon ove reorganizacije. Održava se tokom septembra i oktobra meseca. Manifestacija je regionalnog karaktera. Turističke manifestacije Međunarodna izložba umetnika železničara Srbije . namenski doterati obalu. ova lokacija bi zablistala neskrivenom lepotom. sprovesti elektro i gasne instalacije.manifestacija koja predstavlja izložbu eksponata i etno-proizvoda ručne izrade. Kompletna rekonstrukcija ulice obuhvatila je izradu pratećih instalacija i postavljanje turističke signalizacije čime je ulica postala ukras opštine. U ovoj opštini stanovništvo je živelo i živi od rada na železnici. Imajući u vidu ovu tradiciju koja se naslanja na sadašnjost i dobrim delom je oblikuje. Godine 2008. Lokomotiva sa vagonom. pored starog korita koje pripada opštini Lapovo. Obala Velike Morave – Velika Morava. trenutno okuplja više od 150 ribolovaca koji se staraju o ribljem fondu na teritoriji opštine.120 km. tj. razglednica i monografija. na raskršću istoka i zapada. promenom njegovog naziva u Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. odgovoran za izradu turističkog propagadnog materijala: prospekata. Dan Moravskih šarenica . pretvorena u pešačku zonu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Turizam Planski razvoj turizma u opštini Lapovo otpočeo je proširenjem delatnosti Centra za kulturu Stefan Nemanja. Povoljan geografski položaj opštine Lapovo može biti presudan za dalji razvoj turizma na njenoj teritoriji. Lapovo se nalazi u centralnom delu Srbije. značajno posluživši pomenutoj turističkoj nameni. Udruženje sportskih ribolovaca Morava iz Lapova. godine. obuhvati i 56 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . izložba menja naziv u Grad muzej železnice. a na podjednakoj je udaljenosti od aerodroma u Nišu i Beogradu . Republike Srpske i Srbije. Potrebno je očistiti. turizma i usluga ulica je rekonstruisana. OOSR Morava je članica Saveza sportskih ribolovaca Srbije. iznosi 7 km. Turističke lokacije Ulica kralja Petra I predstavlja najatraktivniju turističku lokaciju na teritoriji opštine Lapovo. Turistički potencijal ove lokacije nije iskorišćen u potpunosti. a izložena su 52 dela. osmišljena tako da. Bugarske. odnosno na polovini puta koji od Instambula vodi ka Minhenu. između auto-puta Beograd Niš i međunarodne pruge Beograd . Odlukom Skupštine opštine Lapovo. Opština Lapovo je jedinstveni muzej pod otvorenim nebom. na Koridoru 10. pored navedenih izložbi. Prethodnih godina bila je održavana pod imenima Praktika i Domaća radinost. protiče kroz teritoriju opštine Lapovo dužinom od 12 km. Ulažu se napori da pomenuta manifestacija preraste u tradicionalnu izložbu umetnika železničara. ova varoš postaje Grad muzej železnice. tako da sada njena dužina. Od rečne luke Smederevo (Koridor 7) Lapovo je udaljeno 45 km. Na teritoriji opštine postoji jedan Informativni centar sa vodičkom službom. Tada je učestvovalo dvadeset troje umetnika iz Mađarske. postavljena na početku Ulice kralja Petra I. pretvorena je u izložbeni salon ispunjen muzejskim eksponatima. najveća reka Republike Srbije. Nakon tih intervencija. godine pod nazivom Duž pruge. U novije vreme ova reka je ispravljena presecanjem meandre. te time stiče pravo da zakonski i planski radi na razvoju turizma u opštini Lapovo. već 11 godina.

jedni imaju događaje. godine zabeleženo je umanjenje od 78. Omogućuje i usluge prenoćišta u 7 dvokrevetnioh soba (u planu je osposobljavanje još 10 soba za prenoćište). rezultat smanjenja broja poseta domaćih turista. Primenjena metodologija prikupljanja pomenutih podataka nije obuhvatila period nakon 2003. Pomenutu manifestaciju prosečno poseti 800-1000 gostiju. Rad Udruženja žena Moravske šarenice daje za pravo da govorimo o sadržajima iz etno-turizma. godinu. tako da nismo u mogućnosti da protumačimo ove podatake za poslednji period. na teritoriji lapovske opštine. Prosečan broj noćenja domaćih i stranih turista kretao se u intervalu od jedne do dve noći. godine. Tri fenjera i Lara čije su usluge bazirane na specijalitetima tradicionalne kuhinje. godine. U okviru ovog objekta ubraja se i mala sala sa 500 mesta i prostrani parking prostor. Naime. omogućio njegov razvoj. Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije nalazi se preko puta Motela Košuta. Motel ima restoran čiji je kapacitet 150 mesta. U okviru Motela postoji i suvenirnica. treći atraktivne lokacije. na pravi način. drugi smeštaj. Smeštajni kapaciteti Opština Lapovo oskudeva u objektima namenjenim smeštaju turista. 2003. Ovaj ugostiteljski objekat ima kapacitet od 120 mesta u restoranu.. Ovaj pad je. Potrebno je izaći na tržište sa zajedničkim turističkim ponudama. Statistički podaci koji se odnose na broj ostvarenih poseta i noćenja u objektima na teritoriji opštine Lapovo odnose se na period do 2003. godine. u najvećoj meri. Objekat poseduje adekvatan parking za svoje goste. Prema ovim podacima evidentno je značajno umanjenje broja poseta i noćenja nakon 2000. trebalo bi naglasiti neophodnost sinhronizacije aktivnosti svih činilaca odgovornih za turizam opštine. Motel Košuta je objekat sa 9 dvokrevetnih soba i dva apartmana.Niš ka Kragujevcu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza razmenu iskustva sa gostujućim udruženjima slične orijentacije. Jer. Na kraju dela dokumenta koji se odnosi na sektor turizma opštine Lapovo. Najznačajniji (jedini) objekti pomenute namene su Motel Košuta i Restoran sa prenoćištem Kapija Šumadije. Košuta se nalazi na izlazu sa autoputa Bograd . Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 57 . kako bi se..1% u odnosu na 2000. Od ostalih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Lapovo treba pomenuti restorane Straževica.

Postoji tendencija da se tokom 2008. Pregled zdravstvenih ustanova Kadrovska struktura zdravstveni radnik sa vss zdravstveni radnik sa sss 27 specijalisti nemedicinsk o osoblje 12 na specijaliz 2 Zdravstveni centar Domovi zdravlja Zdravstvene stanice Ambulante (mesto) Dom zdravlja Lapovo Lapovo 5 lekari 4 11 Izvor: Lokalna samouprava Pokrivenost mreže zdravstvenih usluga daleko je ispod nivoa potreba građana. koji zdravstvene usluge pružaju tokom 24 časa. 2. godine. takođe. U ustanovi je zaposleno 50 radnika.996 kartona medicine rada. 1.020 kartona predškolske i školske dece i 3.300 zdravstvenih kartona kod lekara opšte prakse. Tokom 2007. Dom zdravlja ne poseduje radiološku zdravstvenu zaštitu. odrasle i žene kao i stomatološke usluge. Tokom Noći i vikendom organizovano je dežurstvo za neodložnu medicinsku pomoć. u skladu sa Zakonom. radom po smenama i noćnim radom hitne službe koja nije registrovana. 2006. Dnevno se prosečno izvrši 300 zdravstvenih pregleda. posebno u oblasti dijagnostike – Nedostatak i dotrajalost sanitetskih vozila – Nedostatak visoko obazovanih kadrova U evidenciji Doma zdravlja otvoreno je 5. preuzima nadležnosti i ovlašćenja za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. Od 2007. Vikendom je. kao ni specijaističko-konsultativne službe. težište zdravstvene zaštite se prebacilo na rad izabranog lekara. obezbeđeno kontinuirano davanje terapija. ukazivanje hitne medicinske pomoći pri saobraćajnim nesrećama na koridoru 10. Što se tiče dijagnostike obezbeđuju se laboratorijske usluge. godine Lekari u pojedinim službama Ukupno lekara Opšte i specijal nmedicine Za borbu protiv TBC Za zdravstvenu zaštitu žena Za zdravstvenu zaštitu predškolske dece Za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Za zaštitu i lečenje zuba Diplomirani farmaceuti Broj stanovnika na jednog lekara 12 9 _- 1 1 - 1 - 686 58 Izvor: Lokalna samouprava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Broj lekara. Adekvatno pružanje zdravstvenih usluga onemogućeno je usled postojanja različitih činilaca: – Veliki broj starih koji žive sami – Nedovoljna opremljenost službi savremenom medicinskom opremom. godne opština Lapovo. Zdravstvena zaštita se obavlja do nivoa primarne zdravstvene zaštite i obuhvata decu. godine osnaži preventivna zdravstvena zaštita i podigne kvalitet rada laboratorije. naročito dečija zdravstvena zaštita.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Zdravstvena i socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Zdravstvena zaštita građana Lapova obezbeđuje se samo u okviru Doma zdravlja.300 kartona ginekogije. zubnih lekara i farmaceuta u zdravstvenoj službi.

Zbog prirode hroničnih bolesti povećava se broj poseta lekaru. snimanja. a opština Lapovo. osim odseka za patronažu. usled nepostojanja Centra za socijalni rad. vožnji sanitetom. nerazvijenog građanskog društva i minimalnih kapaciteta Opštinske uprave i resornih institucija. obezbeđuje i prati ostvarivanje prava građana u ovoj oblasti. hronični degenerativni reumatizam. Lapovo U opštini se primećuje blagi trend starenja populacije što ima za posledicu i porast hroničnih bolesti (hipertenzija. što bitno utiče na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga. izuzetno je visok. strateška dokumenta doneta na nacionalnom nivou (Strategija za smanjenje siromaštva. Tehnička opremljenost zdravstvenih ustanova Zdravstvena ustanova Zdravstvena oprema sanitetsko vozilo zubarski aparat ultrazvuk sterilizator inhalator ginekoloski sto spektrofotometar destilator kolposkop mikroskop vakum aparat vodeno kupatilo spirometar defibrilator klima uredjaj kompjuteri štampaci veš masina termokauter skidač zubnog kamenca 4 1 1 7 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 11 4 1 1 1 Izvor: Lokalna samouprava Dom zdravlja Lapovo. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 59 . u poređenju sa republičkim prosekom (369). Sa druge strane. laboratorijskih analiza. nije u prilici da adekvatno odgovori na postavljene izazove koje nosi proces decentralizacije. dijabetes. predviđaju aktivno uključivanje svih relevantnih aktera na lokalnom nivou. Socijalna zaštita Opštna Lapovo se od svog osnivanja suočava sa problemom izostanka institucionalizovanog sistema socijalne zaštite građana koji bi trebalo da evidentira. permanentno usavršavanje) da održi korak sa savremenim tendencijama u medicini. Stragija reforme sistema socijalne zaštite i dr). Usled brzog razvoja dijagnostike i rehabilitacije Dom zdravlja ima finansijskih i drugih problema (primena novih metoda.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Broj stanovnika na jednog lekara. ne postoje posebne organizacione jedinice za preventivni rad – Sporo postavljanje dijagnoza s obzirom da su mogućnosti dijagnostike u Domu zdravlja oskudne. Problemi proističu iz više uzroka: – Kontinuirani rad neodložne medicinske pomoći angažuje veliki broj izvršilaca i skupu opremu (sanitet i sl) – Otežano organizovanje preventivnog rada s obzirom da. maligne bolesti i dr). Gotovo 1/3 stanovnika učestalo koristi zdravstvenu zaštitu.

47 58 66 12 14 16 10 13 15 8 9 11 7 8 10 6 8 9 4 6 5 127 139 152 Ukupno 10 12 14 7 9 11 24 25 27 30 32 34 32 35 38 Ostali korisnici 241 20 58 24 26 28 Izvor: Lokalna samouprava Analiza postojećeg stanja ukazuje da je na teritoriji opštine evidentan nedostanak adekvatne egzistencijalne. sportski. Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Sa kombinov. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 60 . kvalitetnije i stručnije pružao zakonom predviđene usluge socijalne zaštite građanima opštine: pomoć u kući. 202 148 281 115 80 152 31 45 93 11 6 8 15 11 20 3 4 30 3 4 412 230 365 Ukupno Godina 16 15 33 90 56 78 43 73 98 7 - 15 66 98 Izvor: Republički zavod za statistiku Korisnici usluga centara socijalne zaštite Maloletna lica Ometeni u fizičkom razvoju Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Ostali korisnici Sa kombinov.000 dinara ili 0. 2005. 2006. Kapaciteti Opštinske uprave za socijalnu zaštitu ne prelaze granice minimuma propisanog zakonom. obrazovni.000 dinara godišnje za najugroženije građane opštine Lapovo. dok se usluge pomoći u kući realizuju povremeno. medicinske i pishosocijlne podrške starima. Lapovo. Rača u kome je zaposleno samo jedno lice). programi prevencije bolesti zavisnosti. Pored redovnih izdvajanja iz budžeta opštine za socijalnu zaštitu (720. nije organizovan rad narodne kuhinje. kulturni) za stare. uslugama nege u kući. prihvatilišta itd.77% sredstava budžeta). Smetnjama Sa poremećajima u ponašanju Lica sa poremećajima u ponašanju Punoletna lica Materijalno neobezbeđen a lica Ostarela lica Fizički i psihički ometena lica Ugroženi porodičnom situacijom Nezbrinuta lica Ometeni u fizičkom razvoju Mentalno zaostali Ostali korisnici Ukupno 2000. sa minimalnim kapacitetima. 2003. Smetnjama Ugroženi porodičnom situacijom Punoletna lica Fizički i psihički ometena lica Nezbrinuta lica Materijalno neobezbeđena lica Ostali korisnici Ostarela lica Mentalno zaostali Godina Ukupno 2005. odeljenje u Lapovu Neophodno je osnivanje samostalnog Centra za socijalni rad koji bi.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Pregled ustanova socijalne zaštite Ustanova Projektovan kapacitet jedna kancelarija Trenutno zbrinjava teritoriju opštine Lapovo lekari Zaposleni konsultanti vaspitači pedagog pravnik psiholog Izvor: Lokalna samouprava ostali direktor socijalni radnik - Centar za socijalni rad. ne postoje organizovani sadržaji (zabavni. izdvajaju se i sredstva u iznosu od 600. bavi se samo Dom zdravlja. a posebno je uočljiv nedostatak ljudskih i organizacionih kapaciteta za adekvatnu socijalnu brigu. umesto dosadašnjeg odeljenja međuopštinskog Centra za socijalni rad (Batočina. skloništa. zahvaljujući angažovanju Crvenog krsta. dnevni boravci. Pored toga. 2007.

Tokom realizacije ovog programa formirana je baza podataka o 114 korisnika/ca (19 muškaraca i 95 žena). * Korisnici socijalne pomoći u 2005.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza U svojie redovne aktivnosti Crveni krst je 2003.32 % ukupne populacije. Od dvanaest odraslih smeštenih u ustanove socijalne zaštite. sedmoro su duševno oboleli i smešteni u Zavod u Malim Pčelicama u Kragujevcu. alkoholizam i narkomanija. lokalna zajednica nije upoznata sa problemima i potrebama osoba sa invaliditetom što dovodi do njihove izolovanosti i stigmatizacije. Pored toga. Sledeća tabela daje podatke o strukturi socijalne zaštite opštine.9%. Pored navedenog. ali su mogućnosti ograničene. primetan je trend izostanka zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima. Izostanak organizovane i planske društvene brige o porodici (nepostojanje savetovališta za mlade i roditelje) rezultiralo je povećanjem broja porodica sa disfunkcionalitetom (maloletnička delikvencija. Posebnu pažnju lokalne zajednice zahtevaju problemi dece koja čine 20.godini – izveštaj odeljenja CSR Batočina u Lapovu Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 61 . Starateljstvo CSR Korisnici jednokratne novčane pomoći 7 154 jedno dete je napušteno od strane majke nepoznatog očinstva Podaci o strukturi korisnika ne postoje Deca na hraniteljstvu 3 drugo dete je školskog uzrasta čija majka zbog bolesti ne može o njemu da se stara treće dete bez oca i majke i trenutno se vodi postupak za njegovo usvajanje. nasilje u porodici) i povećanim procentom migracije mladih u druge opštine. kulturni) za stare.zaštite Komentar Materijalno obezbeđenje porodice U poslednjih pet godina nema tendencije povećanja korisnika MOP-a. dok 5% korisnika živi od socijalne pomoći. Hranjeništvo 3 U tri hraniteljske porodice smeštena su gore navedena lica. Od ovog broja. socijalno izolovane čiji bi se kapaciteti mogli aktivirati. Usluga Broj korisnika Struktura korisnika 3 porodice dve četvoročlane jedna dvočlana 24 13 radno nesposobnih korisnika koji tokom cele godine primaju pomoć 11 radno sposobnih korisnika sa mogućnošću obnove zahteva 12 odraslih osoba 11 dece 5 normalnog razvoja 2 umereno ometena u razvoju 1 lako ometena u razvoju i 1 teško 23 2 teže ometene u razvoju Smeštaj korisnika u ustanove soc. godine uvrstio i program brige o starima koji se uspešno sprovodio u saradnji sa španskim Crvenim krstom. nepokretnih/polupokretnih korisnika koji žive sami (najbliskiji rođaci žive ili u drugom gradu ili u inostranstvu) je 9. Usled nepostojanja razvijenih organizacija građanskog društva u opštini ne postoje sadržaji (zabavni. Broj hroničnih bolesnika (asmatičari i dijabetičari) je 11. a većina boluje i od hipertenzije. kao i njihovih porodica. obrazovni. sportski. Petoro su smešteni u gerontološke centre: troje u Kragujevcu i dvoje u Jagodini. Broj starih lica kojima je pomoć neophodna mnogo je veći. 95% korisnika su penzioneri.

planirana je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. a samim tim i prijem novih radnika. kao i kupovina audio-vizuelnih sredstava za vaspitnoobrazovni rad. srazmerno broju korisnika usluga. Potrebno je završiti fiskulturnu salu.Pupina. 18 vaspitača. Pored toga. Lokomotiva i izrada projekta garaže. Rekonstrukcijom i dogradnjom objekta stvoriće se uslovi za prijem dece koja su na listi čekanja. 2 administrativna radnika i 4 radnika u tehničkoj službi. Neophodna je i zamena kompjutera neophodnih za rad finansijske službe. stolice.15 polaznika – Odsek harmonika . Zbog dotrajalosti opreme i povećanog broja dece. Osnovno obrazovanje Osnovna škola Svetozar Marković smeštena je u centralnoj (576 učenika) i dve krilne škole (118 učenika) i zapošljava 47 radnika. godine. Pre svega bi trebalo nabaviti nove radne stolove. Pregled predškolskih ustanova Naziv institucije Ustanova za decu Naša mladost Lapovo Odeljak Vozić Lapovo Odeljak pri OŠ Lapovo Lokacija M. 2 Karadjordjeva 44/8 Solunska. postao funkcionalniji. Pored redovne osnovne škole.D. fasadu i staviti nove oluke zbog kojih se pojavila vlaga. ograde prema Ž. u Lapovu postoji i Niža muzička škola sa 28 polaznika: – Odsek klavir . Podmiruje potrebe smeštaja i brige 206 mališana. zameniti stolariju. posebno kabinet za informatiku. U planu je rekonstrukcija i dogradnja objekta u Ulici Mihajla Pupina broj 2. popraviti krov. stranih jezika. krevetiće. Oprema je zastarela. kako bi se osposobila sala za fizičke aktivnosti koja je Rešenjem građevinske inspekcije zabranjena za upotrebu. police za didaktička sredstva. čime bi prostor namenjen deci predškolskog uzrasta. garderobne ormane. Trebalo bi opremiti i kabinete za održavanje nastave fizike. tehničkog obrazovanja. Ustanova za decu predškolskog uzrasta radi od 1979. 113 Broj dece korisnika Broj preko 11 vaspitača do 5 časova 9-11 časova časova 15 2 1 17 10 10 Izvor: Lokalna samouprava 157 12 Neophodno je i opremiti vešeraj novima aparatima i mašinama većeg kapaciteta. 4 medicinske sestre.13 polaznika Osnovna škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima. neophodna je nabavka nove oprema za radni prostor namenjen deci u svim vaspitnim grupama. neadekvatna i ne zadovoljava kriterijume neophodne za bezbedan i funkcionalan boravak dece i radnika ustanove. Zapošljava 28 radnika: direktor.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Obrazovanje Predškolsko obrazovanje Dečija ustanova Naša mladost poseduje sopstveni objekat u centru Lapova i 2 odeljenja u mestu. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 62 . hemije.S.

junaka 10 34 27 13 37 Broj učenika po smerovima/razredima smer I II III IV 35 37 29 34 Ekon.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Najveći problem centralne škole je grejanje na čvrsto gorivo. Pregled osnovnih škola Naziv škole OŠ Svetozar Marković Odeljak 3 Odeljak 4 Lokacija Kosovskih junaka 10 Karađorđeva 139 Solunska 113 Broj nastavnika 39 4 4 Broj učenika 576 67 51 Broj učenika po razredima I II III IV V VI 51 13 6 43 13 13 50 19 18 57 22 14 110 90 VII 85 VIII 90 Izvor: Lokalna samouprava Potrebno je naglasiti da se broj dece predškolskog i školskog uzrasta konstantno smanjuje svake godine. itd) Srednje obrazovanje Srednja škola za ekonomiste. U opštini Lapovo deca uzrasta do 18 godina čine 20. frizer 8 10 9 Muš. otežava formiranje odeljenja. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 63 . Ovaj podatak dovoljno govori o potencijalu opštine koji zaheva posebu društvenu brigu. dok se završetak novog očekuje za narednu školsku godinu. Pregled srednjih škola Naziv škole Lokacija Broj nastavnika Broj učenika 135 36 Srednja škola Kosov. istovremeno. škola ne može da realizuje program razvoja kojim se predviđa proširenje delatnosti uvođenjem novih profila obrazovanja. a osoblju naći odgovarajuće zaposlenje (produženi boravak.3%). napraviti novu garažu jer je stara srušena zbog izgradnje srednje škole. 9 13 14 Žen. U opštini Lapovo uočava se niži procenat dece predškolskg i školskog uzrasta u odnosu na republički prosek gde je udeo dece predškolskog 6. i 9 radnika sa nedovoljnim fondom časova.1%. jer dolazi do prezasićenja tržišta ovim zanimanjima usled čega se smanjuje broj učenika zainteresovanih za ove profile što. kuvare i konobare sa 248 srednjoškolaca. sa punim radnim vremenom u predmetnoj nastavi. frizer 5 8 Konobar 10 11 16 Kuvar Izvor: Lokalna samouprava Izabrane struke vremenom bi trebalo menjati novim. privremeno je smeštena u objekat Osnovne škole Svetozar Marković. S obzirom da srednja škola u Lapovu nema sopstveni objekat. Trebalo bi renovirati kotlarnicu i kotlove i. Neophodno je. tehn. Sanacija zgrade Srednje škole je u toku i po njenom završetku.6%. nešto manje od republičkog proseka (22.3% ukupnog broja stanovnika. inkluzivno obrazovanje. Zapošljava 34 radnika. a dece školskog uzrasta 9. škola će moći da primi učenike svih predviđenih profila. preći na grejanje na gas. frizere. ukoliko se ukažu mogućnosti. takođe. Iz pomenutih razloga može doći do viška nastavnog osoblja i prostora tokom narednih godina koji bi trebalo na adekvatan način iskoristiti.

Čačak Lokacija Broj studenata po Broj Broj nastavnika studenata smerovima/godinama smer I redov vanr redov vanr II 21 III 21 19 IV Njegoševa 33 44 82 Finansijski menadžemt Poslovna ekonomija i preduzetništvo 21 Izvor: Lokalna samouprava Više i visoko obrazovanje beleži blagi rast. što je posebno važno jer postoji nedostatak visoko obrazovanih kadrova u opštini Lapovo. koji ovu opštinu ne prepoznaju kao centar svojih životnih interesa i pored toga što se iz budžeta izdvajaju određena sredstva za njihovo stipendiranje. Međutim.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Više i visoko obrazovanje U Lapovu postoji i radi Viša poslovna škola iz Čačka koju pohađaju 82 studenta. problem se javlja kod motivacije mladih. carine i budžet – Informacione tehnologije i sistemi – Preduzetništvo Planirano je da se nastavna baza Lapovo osamostali u autonomni fakultet. Pregled strukture Više poslovne škole Naziv škole Viša poslovna škola . U okviru škole postoje smerovi: – Turizam i ekologija – Porezi. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 64 . visoko obrazovanih kadrova.

a čine ga dve folklorne sekcije igrača. pre svega. Posebno treba istaći saradnju sa Gradskim jagodinskim pozorištem. godine kao samostalna kulturna ustanova. osnovana 1995.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Kultura i sport Kultura Kultura opštine Nosilac kulturnih dešavanja u opštini Lapovo je Kulturno-turistički centar Stefan Nemanja. Plesni klub Art dens. godine Centar je domaćin Međunarodne izložbe železničara umetnika. Pozorištem iz Svilajnca.000 monografskih i nekoliko desetina naslova serijskih publikacija. Centar trenutno zapošljava 4 radnika. dobila nove prostorije površine 181 m2. U ovoj ustanovi kulture trenutno radi petoro radnika.690 jedinica. Pozorištem Masuka iz Velike Plane. likovna Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 65 . Opštinska biblioteka Slovo ima kontuiniranu kultuno-obrazovnu delatnost kojom se obraća. konkurse i izložbe. pet akademskih i dvadesetak samoukih slikara. kao i Likovni klub Svetlost u čijem sastavu radi nekoliko umetničkih fotografa. juna već čitavu deceniju. amaterski Teatar 96 sa oko 20 članova. Internet klub. fotokopir. Zgrada u kojoj je smešten Centar sagrađena je pedesetih godina prošlog veka.odsek klavir i harmonika. KUD Lapovo osnovano je 1993. Ova manifestacija okuplja oko 30 književnih stvaralaca iz cele Srbije. Knjaževsko-serbskim teatrom iz Kragujevca. razvoju kulturnih delatnosti na teritoriji opštine umnogome doprinosi Opštinska biblioteka Slovo. Poslovna politika Biblioteke kreće se u pravcu što bolje informisanosti i računarske pismenosti stanovništva opštine. Sredstvima pomenute donacije.700 posetilaca različitih dešavanja iz oblasti kulture. zatim galerijski prostor površine 120 m2 opremljen Brilux rasvetom. svetla i udobna čitaonica. književne susrete. predavanja. uspešnoj saradnji sa drugim kulturnim institucijama iz države. Lapovo je postalo muzej pod otvorenim nebom Grad muzej železnice. kako deci i omladini. OB Slovo bila je smeštena na 52 m2. U okviru Centra postoji i Muzička škola Božidar Trunić . Fond Biblioteke broji 19. tako i odraslima. kao i učionički prostor za izvođenje obuka iz informatike i stranih jezika. Od 2007. kao i drugim pozorišnim trupama pri kulturnim centrima na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Članovi Kluba su učestvovali na velikom broju samostalnih i zajedničkih izložbi održanih u Lapovu i drugim gradovima u Srbiji. pozorišna i likovna dešavanja. U poslednje dve godine učestala su gostovanja beogradskih pozorišta. OB Slovo razvija i sopstvenu izdavačku delatnost. Biblioteka je opremljena savremenom tehnikom i brojnim novim naslovima. godine. Tradicionalna manifestacija Biblioteke Dan književnog kluba održava se svakog 27. Pored Kulturno-turističkog centra Stefan Nemanja. Pod okriljem Kulturnog centra deluju i Udruženje žena Moravske šarenice. da bi 2004. dograđivana i adaptirana. Na početku rada. Zavičajni fond poseduje 3. predstavljaju svojevrsne turističke razglednice ove opštine. u više navrata. a tokom svog postojanja je. S obzirom da je Lapovo grad koji je živeo i živi od železnice. Pored toga. Odlukom Skupštine opštine. Korisnicima su na raspolaganju prostrana. Centar poseduje bioskopsku salu sa 250 mesta koja ima instalirano grejanje i bioskopski stereo sistem Dolby. šest računara. godine kao udruženje građana čija je osnovna aktivnost javno scensko izvođenje kulturnih programa. Sadržajan kulturni program ostvaruje se zahvaljujući. Time je i Centru pripisana uloga strateški važnog promotera svih kulturnih dešavanja u Lapovu koje. faks i druge usluge. Centar karakteriše bogat i raznolik kulturni program realizovan kroz muzička. štampači. zahvaljujući donaciji Južnomoravskog regiona Češke Republike. takmičenja. a koju ostvaruje kroz radionice. ujedno. kao i sredstvima Ministarstva kulture. Centar predstavlja vodeću kulturnu instituciju na teritoriji opštine i godišnje ugosti oko 10. narodni orkestar sa pevačima. KUD Lapovo broji 110 članova. a koristi ga više od 500 članova.

Bila su predstavljena 52 dela. Bugarske.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza sekcija i književni klub. Mogućnosti kulturnog razvoja opštine Lapovo su velike. od 7 do 15 godina i preko 15 godina starosti. posebno zbog velikih ulaganja u infrastrukturu i razvoj same opštine. posvećen grupi od 118 boraca poginulih braneći železnički čvor od nemačke vojske. Pored ove. Problemi kulturne delatnosti opštine Lapovo. nedostatak novca predstavlja prepreku za realizaciju kvalitetnih programa koji bi doprineli podizanju kulturnog života na viši nivo. Kulturno-istorijska baština Kulturno-istorijsku baštinu opštine Lapovo uglavnom čine spomenici posvećeni burnim istorijskim dešavanjima na prostoru opštine i njene okoline: – Spomen česma 1804 .2004. treba pomenuti i manifestaciju koju poslednjih 10 godina organizuje Opštinska biblioteka Slovo . Spomenik se nalazi u Ulici patrijarha Dimitrija – Spomenik kralju Aleksandru nalazi se ispred zgrade opštine. posvećen Karađorđevom saborcu koji je stradao u borbi protiv turske vojske – Spomen-ploča palim borcima jugoslovenske vojske posvećena grupi od 670 palih boraca i nalazi se na lokaciji Gornje stanice Lapovo – Spomenik streljanim partizanima iz Ćuprijskog zatvora u Drugom svetskom ratu. Na manifestaciji je tom prilikom izlagalo dvadeset troje učesnika iz Mađarske. Ovaj spomenik se nalazi na lokaciji Duboka – Spomenik crvenoarmejcima stradalim u borbama za oslobođenje Lapova koje su se vodile od 9. Organizator manifestacije je Galerija Kulturnoturističkog centra Stefan Nemanja. oktobra 1944. Kulturne manifestacije Već pomenuta Međunarodna izložba železničara predstavlja kulturnu manifestaciju najznačajniju za definisanje kulturnog identiteta opštine Lapovo. posetioci ove manifestacije mogu čutii tajne koje jezik otkriva onima što mu služe. slabom razumevanju i zaštiti kulturnih dobara. godine od podizanja Prvog srpskog ustanka – Spomenik palim borcima u Prvom svetskom ratu koji se takođe nalazi u gradskom naselju – Petrov grob koji se nalazi na lokaciji Grabovački potok. godine. godine pod nostalgičnim nazivom Duž pruge koji je trebalo da podseti na zaboravljene stanične zgrade. Tokom dosadašnjeg rada KUD Lapovo imalo je preko 150 nastupa na manifestacijama u zemlji i inostranstvu sa kojih je donelo nekoliko nagrada. Prvi put je održana u Lapovu 2007. Republike Srpske i Srbije. razmeštene ukraj koloseka i koje putnici tek okrznu pogledom. posvećen grupi od 52 streljana rodoljuba. Obe folklorne sekcije su organizovane u tri starosne grupe: do 7 godina. Spomenik se nalazi u ulici Kralja Petra – Spomenik borcima palim u NOR-u. ogledaju se i u nedostatku kvalitetnih kadrova za obavljanje specifičnih poslova u kulturi. koja se nalazi u gradskom naselju podignuta povodom proslave 200. Cilj ove manifestacije je da postane tradicionalna i uključi veći broj umetnika. pored onih sa kojima se susreću ostale delatnosti (nedovoljno brz ekonomski razvoj i velike migracije stanovištva). Pored toga. Naviknuti na svakodnevno rabljenje jezika u kojem boravi duša naroda. do 15. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 66 . kao i zbog sve većih ulaganja u edukaciju stanovništva.Dan književnog kluba. a posvećen je kralju Jugoslavije Aleksandru I Karađorđeviću – Spomenik đeneralu Draži Mihajloviću. vojnom komandantu Ravnogorskog pokreta u Srbiji.

osvetljen manji teren na 350m² na kome može da se igra košarka i mali fudbal. Postojeći klubovi postižu solidne rezultate tokom takmičarske sezone. ograđeno. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 67 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Sport U opštini Lapovo postoji Sportski savez u čijem je sastavu Železničko-sportsko društvo Lokomotiva (fudbalski i rukometni klub) i sportsko lovačko društvo. Hala zadovoljava sve standarde pa će u njoj moći da se organizuju i veća takmičenja. odbojkaško i igralište za mali fudbal. Ovim terenima nedostaje potrebna sportska oprema . obeležen i osvetljen. U osnovnoj školi u toku je završetak školske sportske hale veličine 2.000m² sa 600 mesta za sedenje i posmatranje budućih rukometnih. streljački. itd.koševi.500m² . Ime kluba KK Lapovo OOS ribolovaca Morava ŠK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva ŽFK Lokomotiva LU Lapovo Sport Konjički sport Ribolov Šah Fudbal Rukomet Lov Broj članova 25 155 70 110 40 150 Izvor: Lokalna samouprava Ovi klubovi su registrovani u Sportskom savezu Lapova i od njega dobijaju određena finansijska sredstva za plaćanje osnovnih potreba – kotizacije. vodu. na površini od 950m² na kome može da se igra fudbal i košarka – Prostor u centralnoj školi . karate. tribine oko rukometnog i fudbalskog igrališta.1. postoji još nekoliko manjih klubova koji postižu solidne rezultate. kanalizaciju grejanje i urediti prostor oko nje. a čini ga košarkaško. odbojkaških i drugih utakmica. Na teritoriji opštine Lapovo postoje sportski tereni: – Stadion .000m² nalazi se fudbalsko travnato igralište i rukometni teren koji pripadaju Železničko-sportskom društvu. Nekada je postojala i atletska staza koja je sada ruinirana – Dvorište osnovne škole u odeljku III . Za tehnički prijem sportske hale neophodno je obezbediti priključak za struju.asfaltirano.na površini od 18. sudije. a koji se trenutno ograđuje. tražeći novac od donatora iz samog mesta.asfaltiran. Pored ovih. Prethodnih godina postojao je veći broj klubova koji se nisu registrovali zbog finansijskih problema: Golubarski klub Mavijan. obeleženo i osvetljeno fudbalsko igralište. Stadion ima odgovarajuće svlačionice i prostorije za sudije. stubovi za odbojku i tribine za posetioce (planirano da se završi u narednom periodu) – Prostor u odeljku IV – asfaltiran. golovi. Veći deo finansijskih troškova klubovi snose sami. rukometno. stonoteniserski i košarkaški klub. manji restoran.

Štampanih medija registrovanih na teritoriji opštine nema.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Socio-ekonomska analiza Informisanje Na teritoriji opštine Lapovo postoji jedan registrovani elektronski medij – RTV Stil koji je u privatnom vlasništvu. Pregled pokrivenosti nacionalnih i regionalnih medija Naziv medija RTS 1 RTS 2 Pink Fox TV Avala B92 RTV IN Kragujevac RTV K9 Pokrivenost Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Odlična Izvor: Lokalna samouprava Prijem signala svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom je odličan na čitavoj teritoriji opštne. a pokrivenost mu se proteže i na susedne opštine. Ovaj medij pokriva celokupnu teritoriju opštine. Pored signala ovih medija. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 68 . opštini Lapovo dostupni su i signali elektronskih medija iz grada Kragujevca.

SWOT ANALIZA OPŠTINE LA P O V O .

..

slabosti. Naime. u cilju subjektivizacije svih podataka. SNAGE SLABOSTI ŠANSE PRETNJE SWOT matrica U opštini Lapovo identifikovano je 5 ključnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja za koje su izrađene SWOT analize. sport i turizam – Poljoprivreda i ruralni razvoj – Socijalna i zdravstvena zaštita Svaka od ovih oblasti bila je predmet posebne analize Opštinskog foruma i za svaku od njih su precizno utvrđene snage.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Sektorske SWOT analize Sektorske SWOT analize SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalna zajednice) je metodološki alat. dok šanse i pretnje predstavljaju eksterne elemente. a koje predstavljaju subjektivizaciju Socio-ekonomske analize opštine Lapovo: – Ekonomija i preduzetništvo – Infrastruktura i zaštita životne sredine – Obrazovanje. u kojoj se nalaze i četiri sastavna elementa SWOT analize: snage. Šanse su eksterne prilike koje treba iskoristiti. sa druge strane. pre svega. odnosno faktore iz spoljašnosti na koje ne može da utiče. Praktičnost i veoma široku primenljivost ove analize obezbeđuje joj njena jednostavnost predstavljena matricom 2 x 2. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 71 . kultura. prethodno navedenih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. deo analize koji se odnosi na slabosti. Snage i slabosti su interni elementi na koje jedna lokalna zajednica može da utiče. Predstavljao je osnovni input za definisanje strateških ciljeva i to. tako što će definisani strateški ciljevi ukazivati na potrebu i način eliminisanja tih slabosti. šanse i pretnje. faktori koji predstavljaju prepreke razvoju lokalne zajednice. slabosti. evidentirane slabosti služe kao osnova za kvalitetno planiranje razvoja. Snage su faktori koji jednom području daju prednost. dok pretnje označavaju negativan eksterni faktor koji treba neutralisati. šanse i pretnje. Slabosti su. korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Ekonomija i preduzetništvo Snage – Razvijen železnički saobraćaj – Razvijena industrija građevinskog materijala – Razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja – Raspoloživo prirodno bogatstvo vodom – ( podzemne.svetska ekonomska kriza – Sa porastom ind. geotermalne. zoni i kanalizacija) – Nedovoljan broj stručnih kadrova – Nedostatak hotelskog smeštaja i svih pratećih sadržaja za strane investitore – Nepovoljni uslovi kreditiranja (visoke kamatne stope) – Nedostatak baze podataka o privrednim resursima – Nedovoljna opremljenost lokalne samouprave za podršku privrednom razvoju – Visoka stopa nezaposlenosti – Nedovoljan broj radno sposobnog stanovništva u proizvodnim delatnostima Šanse – Dobar geostrateški položaj-Koridor 10 – Decentralizacija – Alternativni izvori energije (geotermalna energija) – Proizvodnja zdrave hrane – Razvoj turizma – Regionalna saradnja Pretnje – Vezanost za zakonsku regulativu Republike – Neregulisani pravno-imovinski odnosi – Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija – Visoke i promenljive kamatne stope na kreditna sredstva za razvoj privrede – Svetska ekonomska kriza – Neravnomeran ekonomski razvoj u regionu SWOT analiza: Infrastruktura i zaštita životne sredine Snage – Drumski i železnički koridori (koridor 10-autoput E75. regionalni put R214. železnička pruga Beograd-Niš-Atina) – Lokalna putna mreža – Elektro-energetska infrastruktura – Magistralni gasovod i lokalna gasovodna mreža – Izvorišta vodosnabdevanja dovoljna – Izgradjena savremena sanitarna deponija po EU zakonima Slabosti – Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) – Loši poljski putevi – Nema sanitarne zaštite izvorišta – Zagadjenja iz dezinfekcione stanice – Postojanje divljih deponija – Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Šanse – Dalji razvoj industrijske zone sa potrebnom infrastrukturom – Izgradnja kanalizacione mreže na celoj teritoriji opštine – Povećanje broja korisnika gasovodne mreže – Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda – Sanacija divljih deponija – Zaštita izvorišta pijaće vode Pretnje – Nedostatak sredstava. zona povećavaju se otpadne vode – Dalje zagadjenje izvorišta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 72 . rečni tokovi) – Postojanje industrijske zone – Izvršena gasifikacija – Izrađen novi GUP Slabosti – Nedostatak finansijskih sredstava/ Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganje u oblasti ekonomije i preduzetništva – Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind.

kongresnog i eko turizma Pretnje – Gubljenje motivacije za rad – Gubljenje odeljenja zbog manjeg broja dece – Zapostavljenost kulture u odnosu na druge branše – Ekonomska kriza – Ograničena sredstva za realizaciju kulturnih dešavanja – Ekonomska kriza Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 73 . kultura. galerijski prostor-150m2.mali broj zaposljenih – Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli – Nedostatak garderobera i prostorije za rekvizite u KTC – Mala ulaganja u turističku infrastrukturu – Nedostatak kadrova – Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora Šanse – Pomoć lokalne zajednice u rešavanju postojećih materijalnih problema – Motivacija mladih roditelja za povećanje nataliteta – Uvodjenje obrazovnih profila u skladu sa planom razvoja opštine – Stimulacijom zadržati postojeći kadar(putnike ili mlade kolege) – Veća propaganda učenika sa dobrim školskim uspehom – Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcelu.opremljeni stručni kabineti – Nedostatak termina za sve aktivnosti .na kojoj se nalazi zgrada KTC-a i izrada glavnog projekta – Postoji zainteresovanost za rad omladinske pozorišne scene – Mogućnost izgradnje garderobe-postoji projekat u KTC – Mogućnost zaposlenja stručnog kadra – Plasman suvenira i druge robe na turističko tržište – Poboljšanje kvaliteta infrastrukture i usluge – Povezivanje svih aktera društvenog i privatnog sektora – Isplativi turizam kroz oblike ruralnog.dopunske i dodatne – Veliki broj kolega putnika – Rad u dve smene – Sve manji broj upisane dece – Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole – Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu(imovinski odnosi za parcelu) – Ne postoji projekat zgrade – Nestručna radna snaga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Obrazovanje. sport i turizam Snage – Mlad i stručan kadar zainteresovan za stalno usavršavanje – Visok stepen kolegijalnosti i dobra saradnja – Saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima – Primena novih metoda u nastavi – Samostalni objekat Centra za kulturu – Uredjena sala sa 250 mesta (bioskop-pozorište). – Liderska sposobnost direktora – Povremeni.železnički i drumski – Prirodni i ljudski resursi Slabosti – Nedostatak školskog prostora . kabinetski prostor i višenamenski-600m2.sposobni mladi saradnici – Udruženja i klubovi koji osvajaju nagrade – Kancelarija za mlade – Realan Plan razvoja turizma – Lapovo turističko mesto-raskrsnica putevavodeni.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza SWOT analiza: Poljoprivreda i ruralni razvoj Snage – Raspoloživi ljudski resursi – Kvalitetno poljoprivredno zemljište – Relativno kvalitetan rasni sastav stoke – Relativno nezagađena životna sredina – Povoljni klimatski uslovi – Dobra saobraćajna povezanost (autoput E-75.dezinfekciona stanica.Razvijena organizacija Crvenog krsta – Dobar geo-strateški položaj opštine(Koridor-10) – koncetrisan prostor za korisnike – Školovan i stručan kadar spreman za dalje usavršavanje – Dobra organizacija službi u okviru doma zdravlja – Redovno obnavljanje opreme – Motivisanost u radu Slabosti – Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna. Lepenica) – Podzemne vode Slabosti – Usitnjenost poljoprivrednih površina – Loše stanje poljskih puteva – Nepovoljna starosna struktura – Nedovoljna primena agrotehničkih mera – Zastarela mehanizacija – Zapušteno poljoprivredno zemljište – Neplanska proizvodnja – Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta- Šanse – Organska proizvodnja – Vraćanje imovine opštinama – Finansijska podrška iz sredstava Fonda za razvoj – Transevropske mreže (u infrastrukturnim sektorima i turizmu) – Pristupanje Evropskoj uniji – Slobodan protok robe i usluga i kapitala na području Balkana Pretnje – Plasman i otkup poljoprivrednih proizvoda – Nepovoljna zakonska regulativa u oblasti poljoprivrede i turizma – Zavisnost poljoprivrede od vremenskih uslova – Zapostavljenost opštine od strane Republike – Svetska ekonomska kriza – Liberalizacija uvoza poljoprivrednih proizvoda – Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda – Negativna trgovinska politika – Carinske dažbine i količinska ograničenja na izvoz robe SWOT analiza: Socijalna i zdravstvena zaštita Snage – Spremnost opštinske vlasti i lokalne zajednice za unapredjenje socijalne zaštite – Postoji neiskorišćen prostor za decu sa posebnim potrebama .nekontrolisani prevoz opasnih materija – Lokalna zajednica ne reaguje na probleme dece i mladih – Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 74 . regionalni put R214. Rača. železnička pruga BeogradNiš) – Rečni vodotokovi (Velika Morava. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo – Povećanje obolelih-loša pijaca voda. a postojeća su neadekvatno raporedjena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći – Nepostojanje ljudskih. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenjeu CSR – Gradjani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici pa je gradjansko društvo nerazvijeno i nespremno da adekvatno odgovori zahtevima integralnog sistema socijalne zaštite – Nespremnost lokalne zajednice (institucija/organizacija) da odgovori zahtevima procesa decentralizacije socijalne zaštite – Velike migracije mladih.

Crveni krst) – Privlačenje stranog kapitala (termalne vode..rendgen laboratorija..industrijske zone. Zavodom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom – Razvoj industrije na teritorij i opštine-povećanje broja ljudi-povećanje broja usluga – Razvoj novih specijalističkih odeljenja (urgentna medicina-blizina autoputa.TIR baza) – Uključivanje dijaspore – Dobar geostrteški položaj-blizina auto puta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Šanse – Dobra medjuopštinska saradnja (deponija. železnički čvor – Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom.. Centrom za socijalni rad.grad muzej železnice. radiologija. – Donacije za nabavku sanitetskog vozila Pretnje – Povećanje nezaposlenosti zbog restruktuiranja firmi – Povećanje broja porodica sa disfunkcionalitetom i njihovih potreba – Izostanak zakonske i tradicionalne obaveze dece da brinu o roditeljima – Nedostatak novčanih sredstava – Pad nataliteta – Porast morbiditeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 75 .

Rezultati ovog dela rada Opštinskog foruma prikazani su u tabeli prioritetnih slabosti. došlo se do najprioritetnijih koje su poslužile za dalji rad na definisanju izjave o Viziji. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 76 . proizašla iz potrebe za otklanjanjem ovih slabosti u budućnosti. Kriterijumi koji su korišćeni za određivanje najprioritetnijih slabosti: − Da li slabost pokazuje rastući. sprovedena je klasifikacija i prioritetizacija slabosti po svim oblastima razvoja. opadajući ili privremeni trend? − Koliko dugo ima uticaj i kada se pojavila? − Da li je uticaj snažan ili ne? − Da li je moguće kontrolisati taj uticaj? Korišćenjem ovih kriterijuma i bodovanjem slabosti od strane svakog od učesnika Opštinskog foruma. dobrim delom.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Bodovanje SWOT analiza Nakon definisanih SWOT analiza. Ovo je bilo veoma bitno za kasnije definisanu Viziju opštine Lapovo koja je.

Sporo reagovanje države na potencijalni razvoj investicija 5. Slaba komunikacija izmedju KTC-a i privatnog sektora 4. visokoobrazovanih koji se nakon školovanja u Beogradu ne vraćaju u Lapovo 3. Neplanska proizvodnja 3. Nedovoljno razvijena infrastruktura (putevi u ind. Nepovoljna starosna struktura seoskog stanovništva Socijalna zaštita 1. Nedostatak sanitetskog vozila ili vozila hitne pomoći Prioritetne slabosti opštine Lapovo Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 77 . Veliki broj kolega putnika 3.fond (Mali broj stanovnika) 2.zoni i kanalizacija) Infrastruktura I životna sredina 1. Nedovoljna budžetska sredstva za ulaganja u oblasti ekonomije i preduzetništva 2. Opštinska sredstva za socijalnu zaštitu su minimalna.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA SWOT analiza Prioritetne slabosti Ekonomija i preduzetništvo 1. Neregulisani pravnoimovinski odnosi 4. Izolovanost i stigmatizacija OSI i njihovih porodica Kultura i turizam 1. Manjak visoko obrazovanog medicinskog kadra 4. Velike migracije mladih. Nestručna radna snaga. Usitnjenost poljoprivrednih površina 4. Nepostojanje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda 5. Nepostojanje sekundarne zdravstvene zastite 5. Nedostatak školskog prostora-opremljeni stručni kabineti Poljoprivreda 1. Nepostojanje preradjivačkih kapaciteta 5. Nedovoljan broj specijalističkih službi 3. Sve manji broj upisane dece 2. Nedostatak materijalnih sredstava . Nepostojanje ljudskih. infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u odeljenju CSR 2. Građani ne prepoznaju značaj aktivnog uključivanja u podizanje kvaliteta života u zajednici 5. Zgrada KTC nema upotrebnu dozvolu (imovinski odnosi za parcelu) 5. Nedostatak sredstava za dalju realizaciju svih kreativnih zamisli 2. 5. Odlazak stručnih kadrova u druga mesta i škole 4. Nedovoljan broj stručnih kadrova 3. Postojanje divljih deponija 2. Mala ulaganja u turističku infrastrukturu 3. Nema sanitarne zaštite izvorišta 3. Mala pokrivenost kanalizacione mreže (manje od 15% pokrivenosti naselja) Obrazovanje 1. Zagađenje od dezinfekcione stanice / postrojenje pri železnici za čišćenje vagona 4. a postojeća su neadekvatno rapoređena-posebno kod dodela jednokratnih pomoći 4. mali broj zaposljenih u KTC Zdravstvo 1. Nedovoljna primena agrotehničkih mera 2.

..

VIZIJA OPŠTINE LAPOVO

.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija opštine

Vizija je mentalna slika o tome kako stanovnici žele da njihova opština izgleda za 15 do 20 godina. Artikulisanjem izjave o Viziji i njenim uključivanjem u strateški dokument, stvara se slika destinacije do koje treba projektovati put. Da bi jedna vizija bila kavalitetna i da na pravi način predstavlja jednu lokalnu zajednicu, treba da ima sledeće karakteristike: − Vizija treba da bude dogovorena od strane svih zainteresovanih strana − Opisuje šta donosi budućnost, a ne opisuje kako se tamo stiže − Fokusira se na ishode procesa sprovođenja strategije − Nije uvek u potpunosti ostvariva, ali daje zajednici jasno viđenje šta se želi postići − Ona je opis kako zainteresovane strane vide svoju budućnost − Proističe iz znanja formiranog kroz socio-ekonomsku i SWOT analizu − Daje se za period od 15 do 20 godina. U cilju definisanja izjave o Viziji koja zadovoljava prethodno navedene kriterijume i uključivanja šire zajednice u radu su korišćena dva alata: anketiranje đaka i fokus grupa. Anketiranje đaka je sprovedeno u srednjim i osnovnim školama. Anketirani su đaci iz 6 odeljenja (tri iz srednje i tri iz osnovne škole). Upitnik se sastojao iz 4 pitanja koja su poslužila za utvrđivanje mogućeg pravca za izradu izjave o Viziji. Nakon što je lokalni koordinator obradio sve prikupljene ankete, dobijen je generalni stav omladine sa teritorije opštine o problemima sa kojima se suočava opština i kako ih je, eventualno, moguće rešiti. Ovo je bio jedan od inputa za formulisanu Viziju. Drugi input bio je rad fokus grupe putem kojeg su učesnici Opštinskog foruma došli do izjave o Viziji koja na pravi način odslikava želje, stavove čitave lokalne zajednice o tome gde ona vidi sebe za 15 godina i sa kojom svaki žitelj može da se poistoveti. Vizija opštine Lapovo glasi: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora, baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti, proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru 10. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije, proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna, nacionalna i međunarodna partnerstva. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine, sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. Lapovo, opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima, ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora, sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama, gde se mladi bave sportom i umetnošću.
Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

81

..

RA ZV O J NI P RI O RI TE TI OPŠTINE LAPOVO .

. .

pre svega. Kod izbora razvojnih prioriteta vodilo se računa o sledećim pitanjima:  Da li se prioritet odnosi na specifičnosti društveno-ekonomskog i političkog okruženja?  Da li prioritet logično proističe iz Vizije?  Kakav je uticaj tako definisanog prioriteta na rešavanje problema?  Koji je rok postavljenih prioriteta? U izradi razvojnih prioriteta koji će proizvesti pozitivan uticaj na budućnost zajednice. Ipak.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti Razvojni prioriteti su jasniji i konkretniji u odnosu na viziju. Sve oblasti razvoja su važne za jednu lokalnu samoupravu. Pošlo se od negativne strane SWOT analize (prioritetne slabosti) kako bi se definisali pravci razvoja koji će uticati ne ublažavanje ili otklanjanje ovih slabih strana opštine. razvojni prioriteti predstavljaju specifične oblasti na koje se strategija fokusira kako bi dostigla Viziju. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 85 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . rezultat su zaključaka koji proizilaze iz analize indikatora. gore pobrojane elemente. Zasnivaju se. jedan od elemenata kvalitetnog strateškog planiranja je fokusiranost. Razvojni prioriteti. pre svega. Dakle. na kritičnim slabostima nastalim kao rezultat SWOT analize i suštinski potiču iz Vizije. sadržanih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Lapovo. definisani su sledeći razvojni prioriteti opštine Lapovo: Prioritet I: Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede Prioritet II: Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta Prioritet III: Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite Prioritet IV: Formirati i razviti atraktivne kulturne. korišćen je pristup koji je podrazumevao razmatranje situacije opisane u SWOT analizi i Vizije željene budućnosti. Poštujući sve.

oko svakog od razvojnih prioriteta formirana je po jedna Tematska radna grupa (TRG). koja su proširena dodatnim predstavnicima zainteresovanih strana. svake od formiranih tematskih radnih grupa. Tematske radne grupe su formirane od članova Opštinskog foruma koji je dekomponovan. bilo je definisanje strateških i operativnih ciljeva i formiranje liste projekata i programa. za oblasti.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Razvojni prioriteti opštine U periodu između identifikovanja razvojnih prioriteta i narednih faza izrade lokalne strategije održivog razvoja. za svaki od razvojnih prioriteta. prema oblastima interesovanja i kompetencija. sport i turizam Zadatak. Na taj način su formirana jezgra. : 86 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . preduzetništvo i obrazovanje  Infrastruktura i zaštita životne sredine  Zdravstvo i socijalna zaštita  Kultura. na koje se svaki od prioriteta odnosi:  Ekonomija. a koje su vezane za svaki od definisanih razvojnih prioriteta.

S TR A TE Š KI I O P E RA TI V NI CI LJ E V I O P Š TI N E LA P O V O .

..

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Strateški i operativni ciljevi Strateški i operativni ciljevi Kao što je prethodno navedeno. ujedno i generički naziv za srodne grupe operativnih ciljeva. razvile strateške i operativne ciljeve u okviru razvojnih prioriteta.5 strateških ciljeva: − U okviru prvog prioriteta. definisana su tri strateška cilja − U okviru trećeg prioriteta. a posebno su bitni jer daju osnovne smernice za kasnije grupisanje srodnih projekata u programe. Oni su poslužili kao osnova za kasnije definisane operativne ciljeve po SMART principu. definisana su tri strateška cilja − U okviru drugog prioriteta. jesu oni koji se tiču SMART pristupa koji podrazumeva: S (specific) – specifičan – Da li cilj precizno govori šta treba postići? M (measurable) – merljiv – Da li je definisan da može biti merljiv? A (achievable) – dostižan – Da li se uklapa u viziju? R (realistic) – realan – Da li je realan posmatrajući resurse? T (timely) – uvremenjen – Da li je vremenski ograničen? Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 89 . Kriterijumi koji su korišćeni za definisanje operativnih ciljeva: − Oni moraju da budu dosta precizniji i detaljniji − Moraju da budu merljivi i da se lako prate − Moraju biti zasnovani na nalazima SWOT analize − Moraju biti komplementarni i ne smeju biti u koliziji sa drugim ciljevima − Oni tragaju za prevazilaženjem slabosti i iskorišćavanjem mogućnosti − Jedan strateški cilj može imati više operativnih ciljeva Druga grupa kriterijuma koji se delimično poklapaju sa gornjim. Za svaki od definisana četiri razvojna prioriteta. formirane tematske radne grupe su. definisano je 2 . davali su odgovor na pitanje ŠTA uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta. definisana su dva strateška cilja Strateški ciljevi su vezani za rezultate SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta. a koje su definisani operativni ciljevi takođe morali da zadovolje. oformljenih oko svakog od utvrđenih prioriteta. Strateški ciljevi predstavljaju most između široko definisanih prioriteta i uže definisanih operativnih ciljeva. u ovoj fazi procesa strateškog planiranja. Strateški ciljevi su formulisani dekomponovanjem definisanog prioriteta i jasno su povezani sa njegovim ključnim elementima. bio je definisanje operativnih za svaki od utvrđenih strateških ciljeva. definisana su tri strateška cilja − U okviru četvrtog prioriteta. Sledeći korak u radu tematskih radnih grupa. po utvrđenoj metodologiji.

godine Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. godine sanitarno zaštititi oba 2. godine. Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi.1 Do 2015.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.3. godine 2.1 Unaprediti uslove za priliv Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM . godine povećati kapacitet sistema 2.1.3.god. donaseljenskih kolektora i ulične mreže Do 2015. Definisani ciljevi prikazani su u sledećoj tabeli.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode 2. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. godine najmanje 50% MSP sa 1.1. godine 2. godine 2.1. a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015.1 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.4 kV do 2015.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja 1.om do 2015. uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja 1.1.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Do 2015. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.3 2. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 2.2 pasarele. godine Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20%. godine Izgraditi 10900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. godinu.2.2.godine 1.2 2.2.2.Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 2. Članovi tematskih radnih grupa su definisali jedanaest strateških ciljeva i u okviru njih trideset tri operativna cilja.1 Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu 2.1.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.1 do kraja 2013. 1.2.3.4 90 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite 2. godine Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015.3.3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Operativni cilj daje odgovor na pitanje KAKO ostvariti strateški cilj.3. 1. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 1.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.3 2.1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine Do 2015.

4. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3.4.4 Unaprediti rad lokalne životne sredine i podizanje samouprave iz oblasti kapaciteta lokalne samouprave i komunalnih delatnosti i pratećih institucija radi infrastrukture efikasnijeg privlačenja investicija i stvaranje novih radnih mesta 2.000 evra. godine Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Unaprediti rad javnih preduzeća.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena. godine Povećati uključenost građana u kulkturno3. Formirati i razviti atraktivne kulturne.1 Do 2013. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.2 91 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine unaprediti medicinsku i 4. i rad 2. godine sportskih radnika 3. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015. godine 2. osnivanjem novih sportskih klubova vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena korišćenjem prirodnih resursa za potrebe svih građana Lapova za bavljenje i povećanjem broja adekvatnih 3. hitne pomoći.1.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.4 3.2 Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i 3.1 profesionalno bave sportom za 60%.2.2.3. godine 2.4.3.1.2 2015.1.1. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. imovinsko .4 Do 2015.3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015.1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.4.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015.1. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima 3. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 4.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa. računarske opreme.1 tehničko . Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja 2.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013.pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2.1 odeljenja za urbanizam. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke 3. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture Do 2015. kao i stručnih do 2015.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga 3. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3. godine Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015.3 Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015.1. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% 4. godine povećati broj mladih koji se 3. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa Do 2013.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Strateški i operativni ciljevi opštine Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj 4. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% 4.2.2. godine.5 Strateški i operativni ciljevi u okviru prioriteta 92 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.2. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vanistitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% 4. godine Do 2015.3 2012.2.4 Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012.2 4.1 Operativni cilj Do 2015. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4. godine povećati broj specijalista za 30% Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama 4.2.2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana.

PROJEKTI I PROGRAMI .

.

Projekti su konkretizacija napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. budžeti. odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini Lapovo. sažete verzije projektnih obrazaca. U ovoj fazi su osnovnu ulogu imali definisani strateški ciljevi u okviru razvojnih prioriteta jer je od njihove obuhvatnosti zavisilo da li će programi biti identični sa samim ciljevima. izvršiti podela ciljeva na nekoliko komponenti koje onda postaju programi. Prethodno navedeni pristup implementiran je u opštini Lapovo tako da je proizveo sledeće rezultate: – Upotpunjenu zbirnu tabelu od vizije do projekata sa ukupno definisanih 80 projekata i 12 programa – Tabele sa rezultatitma rada TRG-ova. ako je u okviru ciljeva definisan veliki broj projekata. radili su na razvijanju konkretnih projektnih ideja. odnosno. ili će se. tokom narednih pet godina. u ovoj fazi. Identifikacija programa je bitna zbog stvaranja mehanizama za finansiranje. svakog strateškog cilja. 95 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .nazivi projekata. trajanje utvrđenih projekata. Oni su vezani za svaki operativni cilj definisan radom TRG.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Pregled projekata i programa Pregled projekata i programa Ishodište rada na izradi strateškog dokumenta su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na održivi razvoj opštine Lapovo. raspoređenost po programima. Svaka projektna ideja je obrazložena u projektnom obrascu koji sadrži ključne elemente svakog projekta:  Naziv projekta  Svrha projekta  Podnosilac  Operativni cilj iz Strategije  Opis  Očekivani rezultati  Očekivani partneri Nakon usvajanja finalne liste projekata koja je podrazumevala kompletne projektne ideje u okviru svakog od operativnih ciljeva. podnosioci. prešlo se na grupisanje projekata u razvojne programe i to na bazi komplementarnosti projektnih ideja.  Doprinos partnera  Uslovi za implementaciju projekta  Faktori rizika  Vrednost projekta  Trajanje  Napomene. poređane po definisanim programima za svaku oblast . Članovi radnih grupa. a samim tim i konkretizaciju strateškog dokumenta. definisanog u okviru svakog prioriteta.

2 Podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Do 2015. godine Projekti – Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine – Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone – Infrastrukturno opremanje industrijske zone – Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni – Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama – Promocija investicionih potencijala opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore – Formiranje kancelarije za LER – „Započni sopstveni posao” – Regionalni garancijski fond – Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo – Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo – Klasterizacija proizvođača povrća – Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom – Takmičenje za najbolju poslovnu ideju – Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju – PC centar 1. opština sa tradicionalnim porodičnim vrednostima i dobrim međuljudskim odnosima. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina. godine. Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha 1. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije.2. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja Do 2015.1 do kraja 2013.2 teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruživanja Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. 1. godine.1 1.2 Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015. gde se mladi bave sportom i umetnošću.3. Lapovo. ima fleksibilan sistem obrazovanja koji je u funkciji zadovoljavanja potreba lokalne privrede i investitora.3. godine 96 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru X. 1. koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine. Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. i infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest. proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna.1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Vizija opštine: Lapovo je visoko razijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora.1 Unaprediti uslove za priliv investicija u opštinu Lapovo na bazi korišćenja povoljnog geostrateškog položaja Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim 1.godine 1.3 Unaprediti sistem obrazovanja prema potrebama privrede 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine 1.2 uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede. baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti. godine najmanje 50% MSP sa 1. nacionalna i međunarodna partnerstva.1 1. sa razvijenim socijalnim i zdravstvenim službama.2.1.

3 Unaprediti energetsku infrastrukturu – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2. godine povećati kapacitete sistema celokupnoj teritoriji opštine Lapovo za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje 2.2 Razviti saobraćajnu i putnu infrastrukturu i stvaranje novih radnih mesta Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva 2.4 kV do 2015.2.900 metara 10 kV dalekovoda – Izgraditi 6 TS 10/0. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015. godine – Izgraditi 10.2 Izgraditi 10. godine – Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza 2.3.3 97 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .1. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi efikasnijeg privlačenja investicija 2.1.2 pasarele. godine 2. godine povećati kapacitet sistema 2.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Do 2015.2.3 izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite – Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta – Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta 2.2. godine sanitarno zaštititi oba 2.3 Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015.om do 2015.3.4 kV – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a – Izgradnja distributivne gasne mreže 2. godine 2.1 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.1.1 za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode Projekti – Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – Izgradnja fabrike vode 2. donaseljenskih kolektora i – Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Do 2015.1 2015.3. godine Pokriti 40 % teritorije opštine DGM .1 Unaprediti sistem vodosnabdevanja i sistem odvođenja otpadnih voda uz poštovanje mera životne sredine – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na Do 2015.2 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda otpadnih voda.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0. godine – Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge – Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge-nadpružnjaka – Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta BeogradNiš-nadputnjaka – Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu – Rekonstrukcija atarskih puteva Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 2.

1 odeljenja za urbanizam. Razviti infrastrukturu uz poštovanje principa očuvanja životne sredine i podizanje kapaciteta lokalne samouprave i pratećih institucija radi 2.3 deponija i 1 smetlište do 2015.4 Unaprediti rad lokalne efikasnijeg privlačenja investicija samouprave iz oblasti i stvaranje novih radnih mesta komunalnih delatnosti i infrastrukture Unaprediti rad javnih preduzeća.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 2. i rad 2. računarske opreme. godine – Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo – Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće – Nabavka potrebne računarske opreme.3 Unaprediti energetsku infrastrukturu Projekti – Izrada studije izvodljivosti sa porebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo. godine Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih 2. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.4.2 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine – Zamena javnog osvetljenja u obimu od Povećanje energetske efikasnosti javnog 30% osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i 2.4.4 izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji – Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa opštine Lapovo do 2015.4.3. Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od 2.000 evra.4 ukupne potrošnje energije do 2015. godine potrebnom instalacijom javne rasvete 98 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . licenciranog stručnog softvera i umrežavanje – Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi. imovinsko .pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 2. – Prosiriti kapacitete telekomunikacione mreže – Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu – Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize – Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo 2.4.

1. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50% Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 3. vanškolskim sportskim osnivanjem novih sportskih klubova aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena i povećanjem broja adekvatnih za potrebe svih građana Lapova za bavljenje 3.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj Projekti – Umrežavanje svih relevantnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 3. sportske i turističke sadržaje uz efikasno korišćenje lokalnih prirodnih resursa 3. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku 3. godine promociju kulturnih.1.1 Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture 99 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .3 umetničke aktivnosti za 80% do 2015.2.2 opremljenost ustanova kulture za 50% do 2015. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije – Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru petica“ – Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ 3.3 Razvoj turističke ponude i podizanje nivoa turistiških usluga stvaranjem uslova za komercijalizaciju prirodnih resursa. godine – Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije – Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a – Opremanje binskog prostora KTC-a – Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a – Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta Povećati uključenost građana u kulturnokroz školu glume i scenske umetnosti 3.2 Poboljšati uslove za Do 2013.2.1 profesionalno bave sportom za 60%. kao i stručnih do 2015. sportskih. Formirati i razviti atraktivne kulturne. godine sportskih radnika 3. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. izgradnjom neophodne turistiške infrastrukture i postizanjem ekonomske održivosti postojećih i novih turističkih proizvoda 3.1.2 2015. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke – Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% – Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku – Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba – Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba – Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom – Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom – Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodne izložbe železničara umetnika“ – Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja 3.1.3.1 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova – Izrada opštinskog sajta za praćenje i do 2015. godine povećati broj mladih koji se masovnije bavljenje školskim i 3.1 Do 2013.3.ples kao deo opšte kulture kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima mladog čoveka 3. godine – WORKSHOP .4 Do 2015.2 amaterskim i profesionalnim sportom za 60% sportskih terena.

1 Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Unaprediti nivo usluga zdravstvene i socijalne zaštite 4.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% Do 2013.1 30% specijalizaciju (opšta) . godine unaprediti medicinsku i 4. godine.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na Do 2015.4 .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet Strateški i operativni cilj u okviru prioriteta Strateški cilj Operativni cilj 4.2. godine organizovati sistem uvođenje participacije i plaćanja iste društvene brige i povećati broj institucionalnih 4.Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na i vanistitucionalnih mehanizama podrške teritoriji opštine ranjivim grupama stanovništva za 50% .2.2. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti .Opremanje sale za fizioterapeuta .1.1.Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) . 4.Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom . godine povećati broj specijalista za 4.3 2012. sa svim vidovima institucionalne i vanistitucionalne podrške .Renoviranje poslovne zgrade u ulici Formirati samostalni Centar za socijalni rad do kraja 2012.Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja . godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.Pohađanje kursa citološke dijagnostike za Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad 4.5 .1 tehničko .2 rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30% Projekti .2 Uspostaviti samostalni sistem za rešavanje socijalnih potreba građana.Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo .2 povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40% ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou . 4.Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom . hitne pomoći. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Do 2015.Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 4.2.2.Projekat uspostavljanja pomoći u kući i Do 2015.Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika 4. godine Njegoševoj broj 25 kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad .Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Zbirna tabela od vizije do projekata – Projekti i programi opštine Lapovo 100 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra Trajanje 12 meseci Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 35.315.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 10.000 evra 18 meseci 36 meseci 18 meseci 9 meseci Ukupno: 280. preduzetništvo i obrazovanje: 2.000 evra Trajanje 9 meseci Infrastrukturno opremanje industrijske zone Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone Opština Lapovo 2.000 evra 12.000 evra 150.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 35.000 evra 18 meseci Ukupno: 2.000 evra 25.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 125.000 evra Ukupno Ekonomija.000.000 evra 25.000 evra 9. preduzetništvo i obrazovanje PROGRAM 1: Program podrške samozapošljavanju Naziv projekta Podnosilac „Započni sopstveni posao” Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom Takmičenje za najbolju poslovnu ideju Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju Formiranje PC centra Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Budžet 50.000 evra PROGRAM 2: Unapređenje politike za privlačenje investitora Naziv projekta Podnosilac Budžet Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore Opština Lapovo 30.000 evra 101 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra Trajanje 18 meseci 6 meseci 6 meseci 18 meseci 18 meseci Ukupno: 121.000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Prioritet: Ekonomija.000 evra 25.716.000 evra PROGRAM 3: Razvoj preduzetničke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo Regionalni garancijski fond Klasterizacija proizvođača povrća Formiranje kancelarije za LER Opština Lapovo Budžet 35.

preduzetništvo i obrazovanje opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 16 projekata. Prioritet: Infrastruktura. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija PROGRAM 1: Izrada projektne dokumentacije Naziv projekta Podnosilac Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko autoputa Beograd-Niš – nadputnjaka Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opstine Lapovo Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na terirtorriji opštine Lapovo Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Budžet Rok trajanja JKP „Morava“ Lapovo 100.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.000 evra 36 meseci Opština Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 10.000 evra 9 meseci 18 meseci Ukupno: 910.000 evra 36 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Ekonomija.000 evra 6 meseci Opština Lapovo 20.000 evra 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 20.000 evra 102 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 12 meseci Opština Lapovo 100.000 evra 18 meseci Opština Lapovo 10.000 evra 50.000 evra 12 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo 100.

000 evra 100.000 evra 1.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Program izvođenja infrastrukturnih radova Naziv projekta Podnosilac Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara Izgradnja fabrike vode Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – I faza Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže – II faza Izgraditi 10.000 evra 300.000 evra 24 meseca 24 meseca 36 meseci Opština Lapovo 300.000 evra 200.000.000.900 metara 10 kV dalekovoda Izgraditi 6 TS 10/0.000 evra 18 meseci 36 meseci 36 meseci 36 meseci Opština Lapovo 50.000 evra 50.000 evra 103 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 36 meseci 36 meseci 18 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 80.000 evra 12 meseci Ukupno: 7.000 evra 80.000.4 kV Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo JKP „Morava“ Lapovo Budžet 100.000 evra 36 meseci JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo JP „Novi Vek“ Lapovo 1.000 evra 300.000 evra 200.000 evra 24 meseca Opština Lapovo 200.235.000 evra 75.000 evra Rok trajanja 18 meseci 24 meseca 18 meseci JKP „Morava“ Lapovo 3.000 evra 24 meseca Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 200.

500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 125.810 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 144. Prioritet: Kultura.000 evra Opština Lapovo 20. sport i turizam PROGRAM 1: Unapređenje infrastrukture i tehničke opremljenosti ustanova kulture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Umrežavanje kulturnoobrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 3: Program unapređenja poslovanja javnih i komunalnih preduzeća Naziv projekta Podnosilac Budžet Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće Nabavka potrebne računarske opreme.401. sportskih.000 evra 9 meseci Opština Lapovo 36. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija: 8.190 evra 104 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 12 meseci Opština Lapovo 8. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji Opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a Opština Lapovo 21.880 evra 12 meseci Ukupno: 337.000 evra 24 meseca Ukupno: 256.000 evra 12 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 16. zaštita životne sredine i institucionalna podrška u privlačenju investicija opštine Lapovo je utvrdila 3 programa sa ukupno 31 projektom.000 evra Ukupno Infrastruktura. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Rok trajanja 9 meseci Opština Lapovo 200.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Infrastruktura.000 evra 36 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 21.

000 evra 19.790 evra 6 meseci Ribolovačko udruženje „Morava“ Ribolovačko udruženje „Morava“ 60. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije.000 evra PROGRAM 4: Razvoj turističke ponude povećanjem broja turističko-kulturnih manifestacija i proširenjem turističke infrastrukture Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije “Međunarodne izložbe železničara umetnika“ Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju.000 evra 3 meseca Ukupno: 89.390 evra Ukupno Kultura. Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ KTC „Stefan Nemanja“ 6.080 evra 105 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra 3 meseca 26.000 evra 23.500 evra 6 meseci KTC „Stefan Nemanja“ 3.500 evra PROGRAM 3: Omasovljenje sporta kroz unapređenje sportske infrastrukture i osnivanje novih klubova Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom Opština Lapovo Opština Lapovo Opština Lapovo 16.000 evra 6 meseci Ukupno: 38.000 evra 3 meseca KTC „Stefan Nemanja“ Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” 14.000 evra 6 meseci 6 meseci 3 meseca Opština Lapovo 31.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Povećanje uključenosti građana u kulturno-umetničke i obrazovne sadržaje Naziv projekta Podnosilac Budžet Trajanje Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti Organizovanje radioniceples kao deo opšte kulture mladog čoveka Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku KTC „Stefan Nemanja“ 3.000 evra 12 meseci Ukupno: 117.600 evra 12 meseci 36.000 evra 3 meseca Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo 6. sport i turizam: 582.

000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 16. Prioritet: Zdravstvo i socijalna zaštita PROGRAM 1: Unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu pojavama savremenih zaraznih bolesti Analiza potreba buducih zapošljenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja za isti Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u domu zdravlja Dom zdravlja Lapovo 27.500 evra 11 meseci Dom zdravlja Lapovo 25. sport i turizam opštine Lapovo je utvrdila 4 programa sa ukupno 18 projekata.000 evra 12 meseci Socijalna služba 25.000 evra 12 meseci Socijalna služba 15.500 evra 3 meseca Ukupno: 182.000 evra 106 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa Tematska radna grupa iz oblasti Kultura.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 7.000 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 20.00 evra 12 meseci Dom zdravlja Lapovo 12.000 evra 36 meseci Dom zdravlja Lapovo 25.000 evra 10 meseci Dom zdravlja Lapovo 9.

000 evra 12 meseci Opština Lapovo 5.000 evra 6 meseci Ukupno: 75.1 nalaze se u Aneksu I. Finalna lista projekata.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Lista projekata i programa PROGRAM 2: Tehničko opremanje i rekonstrukcija ustanova zdravstvene i socijalne zaštite Naziv projekta Podnosilac Budžet Rok trajanja Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom Opremanje sale za fizioterapeuta Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25.000 evra 3 meseca 6 meseci Opština Lapovo 15. strateškog 1 Aneks I – Finalna lista projekata – projektni obrasci 107 Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000 evra Ukupno Zdravstvo i socijlna zaštita: 257.000 evra Tematska radna grupa iz oblasti Zdravtsvo i socijalna zaštita opštine Lapovo je utvrdila 2 programa sa ukupno 15 projekata.000 evra 15. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25 za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera Dom zdravlja Lapovo Dom zdravlja Lapovo 25. odnosno svi projektni obrasci dokumenta.000 evra 3 meseca Socijalna služba 15.

.

PREPORUKE ZA RELIZACIJU STRATEGIJE .

.

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission 111 . neophodno je obezbediti široko učešće aktera lokalne zajednice u realizaciji strateškog dokumenta. gore navedenog mehanizma. odnosno Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je učestvovala u izradi strateškog dokumenta (u koordinaciji sa lokalnom samoupravom) pa je. biznis i NVO sektora u cilju zajedničkog rada na realizaciji aktivnosti predviđenih planom. odnosno koraka. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo. Planski pristup. koji vode njegovoj realizaciji. samim tim. iz godine u godinu. kako bi se obezbedio legitimitet procesa i njegovo uspešno sprovođenje. Komisiju. poštovanje pravila i svesnost potrebe za odgovornim sprovođenjem procesa implemenatcije. Prvi korak u ovom procesu je formiranje Komisije za praćenje realizacije lokalne Strategije održivog razvoja sa jasno definisanim poslovima i odgovornostima. sa izrađenim planom implementacije i akcionim planom. osim predstavnika lokalne zajednice. isti pristup treba primeniti i prilikom implementacije Strategije. predstavljaju ključne elementa za ostvarivanje održivog razvoja opštine Lapovo. čine i predstavnici regionalnih instanci. opisanog u okviru lokalne Strategije. postajući alat za formiranje budžeta. Prvi zadatak Komisije je da koordinira izradu plana implementacije i akcionog plana za realizaciju Strategije. Strategija održivog razvoja opštine Lapovo evidentirala je sve ove potencijale i na osnovu njih ukazala na ciljeve i akcije koje treba realizovati u budućnosti. Naime. Na godišnjem nivou se vrši revizija strateškog dokumenta uz pomoć indikatora održivosti koji daju sliku promena u opštini.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA Preporuke za realizaciju Strategije Preporuke za relizaciju Strategije Teritorija opštine Lapovo prepoznata je kao područje velikih razvojnih potencijala. Na nivou opštine potrebno je sklapati partnerstva između javnog. Oni će uspešno procenjivati efikasnost čitavog. odnosno napretka nastalog realizacijom Strategije održivog razvoja opštine Lapovo. kontinuiranost zajedničkog rada aktera na implementaciji za sve vreme trajanja strateškog dokumenta. opravdani učesnik narednog procesa. do isteka vremenskog perioda na koji se dokument Strategija održivog razvoja opštine Lapovo odnosi. postaje osnov za izradu sektorskih strategija i uključuje se u rad svih službi lokalne samouprave. S obzirom da se celokupna izrada strateškog dokumenta zasnivala na participativnom pristupu koji je podrazumevao uključenje šire lokalne zajednice. Gore pomenuti proces sadrži više faza.

.

ANEKS I FINALNA LISTA PROJEKATA – PROJEKTNI OBRASCI .

. .

Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije Opremanje kancelarije tehničkom opremom Angažovanje stručnog lica Izrada plana i programa rada OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno 10 lica OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 50.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju povećanja zaposlenosti stanovništva i poboljšanju životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo neophodno je što više aktivirati stanovništvo sa željom za samozapošljavanje. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA ”Započni sopstveni posao” SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja OBLAST .

zatim prema delatnostima postojećih i budućih investitora analizirati potrebe za stručnim kadrovima.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pa onda prema postojećim profilima kadrova ustanoviti koji je broj kadrova pogodan za prekvalifikaciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba investitora za kvalifikovanom radnom snagom OBLAST . godine OPIS Prvo je potrebno uraditi analizu postojećih kadrova svih profila sa teritorije opštine Lapovo. koje stručne kadrove je potrebno obezbediti sa teritorija drugih opština.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koja žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015. koje stručne kadrove može formalno i neformalno obrazovanje da pripremi za investitore. Aktivnosti: Izrada analize postojećih kadrova Izrada analize potreba investitora za stručnim kadrovima Izrada analize kadrova odgovarajućih za prekvalifikaciju Izrada analize kadrova dostupnih sa susednih opština OČEKIVANI REZULTATI Urađen presek stanja postojećih kadrova na teritoriji opštine Urađena analiza potreba investitora prema budućim delatnostima Definisan nedostajući broj stručnih kadrova za naredni period Definisan broj odgovarajućih kadrova za prekvalifikaciju Analiziran broj potrebnih kadrova iz obližnjih opština OČEKIVANI PARTNERI Investitori Osnovna škola Srednja škola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za razmatranje problematike sa stručnim kadrovima VREDNOST PROJEKTA 9. u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

godine OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati broj obrazovnih profila u školskom obrazovanju za 50% do 2015.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Takmičenje za najbolju poslovnu ideju (kulinari i frizeri) SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem obrazovanja nezaposlenih lica koji žele zaposlenje ili promenu zanimanja u opštini i sto aktivnije uključiti učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola u definisanju potrebnih promena u školstvu.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Organizovati takmičenje u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju i naj način animirati mlade da razmišljaju na temu samozapošljavanja. Aktivnosti: Organizacija takmičenja u srednjoj stručnoj školi za najbolju poslovnu ideju Nagraditi najbolje ideje i razviti biznis planove na osnovu njih Analizirati ekonomsku održivost usvojenih ideja Predstaviti medijski najbolje ideje i na taj način podstaći mlade na dalje razmišljanje OČEKIVANI REZULTATI Organizovano takmičenje za najbolju poslovnu ideju Odabrane i nagrađene najbolje ideje Razvijeni biznis planovi na osnovu odabranih ideja Analizirana ekonomska održivost usvojenih ideja i planova Predstavljene ideje i planovi lokalnoj zajednici preko medija i način na koji se mogu ostvariti OČEKIVANI PARTNERI Osnovna skola Srednja skola NVO organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost interesnih strana za organizacijom takmičenja za odabir najbolje poslovne ideje VREDNOST PROJEKTA 12.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Centar za radnu i profesionalnu orijentaciju SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Opština obezbeđuje finansijsku pomoć DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoc FAKTORI RIZIKA nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija. godine. Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog centra Adaptiranje i opremanje prostora u kojima će se odvijati aktivnosti Obuka 2 lica za operatere u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovođenje obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalni centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za operatere u centru Sprovedeno 20-30 obuka nezaposlenih lica za aktivno traženje posla Sprovodeno 30-50 obuka za promenu zanimanja OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25. OBLAST . Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale oblast aktivnog traženja posla. odnosno profesionalne orijentacije mladih i lica koja po prvi put traže posao. kao i oblast radne orijentacije nezaposlenih i viškova radnika.

Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije 30% nezaposlenih lica sa teritorije opštine Lapovo koristilo programe prekvalifikacije do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Otvaranje ovakvog centra u opštini uticalo bi na razvijanje sistema za informisanje i orijentaciju lica koja traže posao ili im je potrebna prekvalifikacija.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje PC centra SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem informisanja i obrazovanja nezaposlenih lica koji žele promenu zanimanja u opštini.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć Finansijska pomoć Logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST . godine. Aktivnosti ovog centra bi obuhvatale edukaciju iz oblasti računarske tehnologije i programa potrebnih za svakodnevni rad u firmama Aktivnosti: Formiranje funkcionalnog PC centra Adaptiranje i opremanje prostora kompjuterskom opremom u kojima će se odvijati obuke Obuka 2 lica za predavače u centru Sprovođenje obuka nezaposlenih lica za rad na računaru Sprovođenje obuka za rad u stručnim programima i sistemima OČEKIVANI REZULTATI Formiran funkcionalan PC centar Adaptiran i opremljen prostor u kojima će se odvijati aktivnosti Obučeno i zaposleno 2 lica za predavače u centru Sprovedeno 30-50 obuka nezaposlenih lica za rad na računaru OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Srednja skola Opštine iz okruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost polaznika za edukaciju i aktivnije učešće u obrazovanju VREDNOST PROJEKTA 25.

koje drži u vlasništvu zemlju. OBLAST . godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. ima volju i interes da je proda U realnom vremenskom roku izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija FAKTORI RIZIKA Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 125. Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Izdavanje uslova i saglasnosti nadležnih institucija Izrada studija održivosti i uticaja na životnu sredinu Izrada planova detaljne regulacije OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Izdati uslovi i saglasnosti nadležnih institucija Urađena i usvojena planska dokumentacija Stvoreni uslovi za dalje aktivnosti u formiranju industrijskih zona OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo Nadležne institucije DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada plansko-urbanističke dokumentacije za proširenje industrijske zone u severnom i istočnom delu opštine SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u opštini Lapovo su skoro popunjeni. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. godine.

Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka područja Utvrđivanje faktičkog i katastarskog stanja posmatranih parcela Obavljanje pripremnih radnji (u slučajevima gde se parcela vodi na pokojnika a nije prenesena na naslednike) Osnivanje fonda za otkup zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Izrađeni geodetski snimci područja Utvrđeno faktičko stanje parcela Odrađene pripremne radnje odnosno sve posmatrane parcele se vode na živa lica Otkupljena zemlja po fazama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Stanovništvo opštine Lapovo RGZ SKN Lapovo Inostrani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Stanovništvo. ima volju i interes da je proda RGZ SKN Lapovo daje stručnu i logističku podršku Investitori otkupljuju zemljište FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje starnih investitora VREDNOST PROJEKTA 100.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Utvrđivanje faktičkog stanja i otkup zemljišta od strane investitora za potrebe proširenja industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogucava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koje drži u vlasništvu zemlju. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. OBLAST . da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv investitora.

Aktivnosti: Analiza potreba investitora za proširenjem infrastrukturnih kapaciteta Izgradnja potrebnih saobraćajnih i energetskih infrastrukturnih objekata Izgradnja saobraćajnica Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže Izgradnja trafo stanica sa potrebnim električnim vodovima Izgradnja gasnih stanica sa potrebnim vodovima Izgradnja telekomunikacionih vodova OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza infrastrukturnih potreba investitora Izgrađeni potrebni saobraćajni i energetski infrastrukturni objekti OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Javna preduzeća Republike Srbije (Vodovod i kanalizacija. OBLAST .000. godine. godine a infrastrukturno urediti najmanje još 40 ha do 2015. Telefonija) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Usvojen GP 2020 Lapovo kao osnov za formiranje industrijskih zona Interesovanje stranih investitora Otkupljeno potrebno zemljište i izvršena prenamena parcela VREDNOST PROJEKTA 2. da bi se omogućio dalji razvoj opštine a i šireg područja neophodno je proširiti kapacitete industrijskih – radnih zona i time omogućiti dalji priliv sredstava od strane investitora. Elektroenergetika.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti industrijske zone odnosno radnih zona u Opštini Lapovo su skoro popunjeni.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Infrastrukturno opremanje industrijske zone SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Proširiti industrijsku zonu za najmanje 100 ha do kraja 2013.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE Projekat će se odvijati po fazama DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Javna preduzeća Republike Srbije daju stručnu i logističku podršku realizaciji FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje stanovništva za prodaju zemlje Produžetak svetske ekonomske krize Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Gas.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Postojeći kapaciteti dečije ustanove u Lapovu su popunjeni.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST . u toku je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta „Naša mladost“ u Lapovu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prostorija dečije ustanove „Vozić“ za potrebe zaposlenih u industrijskoj zoni SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji Opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015. rekonstrukcijom prostorija objekta „Vozić“ i njihovim opremanjem podiže se nivo pruženih usluga ka zaposlenim u industrijskoj zoni a indirektno prema sadašnjim i budućim investitorima. godine. Aktivnosti: Analiza postojećeg stanja objekta i predlog rešenja za isti Izrada potrebne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje objekta Rekonstrukcija i opremanje prostorija OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza postojećeg stanja objekta i usvojeno rešenje za rekonstrukciju Izrađena potrebna projektna dokumentacija Rekonstruisane i opremljene prostorije dečije ustanove OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Dečija ustanova „Naša mladost“ iz Lapova Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća Opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Dečija ustanova daje stručnu i logističku podršku Investitori po potrebi pružaju ekonomsku podršku FAKTORI RIZIKA Nepostojanje volje investitora za dodatna ulaganja Produžetak svetske ekonomske krize USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Zainteresovanost stranih investitora VREDNOST PROJEKTA 50.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešćem u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i ubrzanog širenja industrijskih zona na teritoriji Opštine Lapovo. neophodno je posebnom organizacijom-institucijom postaviti standarde korišćenja i održavanja industrijskih zona sa pratećim sadržajima Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Predlog više modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za uspešno funkcionisanje industrijske zone Analizirane prednosti i mane predloženih modela Usvojen model za efikasno upravljanje industrijskim zonama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije Interesovanje stranih investitora da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 10. OBLAST .

neophodno je organizovati promociju investicionih potencijala Opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Promocija investicionih potencijala Opštine Lapovo osnivanjem ONE STOP SHOP-a za investitore SVRHA PROJEKTA Stvaranjem uslova za formiranje industrijske zone i pratećih sadržaja omogućava se priliv investicija radi stvaranja uslova za održiv ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo zadovoljstva investitora pruženim uslugama lokalne samouprave za 75% do kraja 2015.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. OBLAST . Aktivnosti: Analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Predlog više modela za efikasnu promociju Analiza prednosti i nedostataka predloženih modela Usvajanje modela i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Izrada štampanog i digitalnog promotivnog materijala Obuka radnika za rad sa inostranim investitorima Opremanje kancelarije nameštajem i tehničkom opremom Osnivanje One stop shop-a za potrebe budućih investitora OČEKIVANI REZULTATI Izrađena analiza potrebnih aktivnosti za promociju investicionih potencijala opštine Lapovo Analizirane prednosti i mane aktivnosti Usvojen model i aktivnosti za uspešnu promociju potencijala opštine Lapovo Osnovan One stop shop za investitore povezan sa relevantnim organizacijama i ustanovama OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije-One stop shop za investiotre Zainteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 30.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Zbog postojanja i budućeg širenja industrijskih zona na teritoriji opštine.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju bržeg ekonomskog razvitka regiona jedan od bitnih faktora bi bio Regionalni garancijski fond kao pomoć lokalnim privatnim firmama. Aktiviran Fond bi imao veliku i značajnu ulogu u davanju pokrića i sigurnosti privatnim pravnim subjektima u iznalaženju kvalitetnijih i obimnijih izvora finansiranja i olakšavanju uslova kreditiranja. OBLAST .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Regionalni garancijski fond SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća i stavaranje mogucnosti za lakši pristup kapitalu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Formiranje konzorcijuma na nivou regiona Odabir poslovne banka za zaključenje ugovora o saradnji Formiranje Garancijskog fonda Izrada strategije za rad fonda OČEKIVANI REZULTATI Održane promocije fonda Informisani klijenti i pružena podrška u procesu apliciranja Odobreno 5 kredita za korisnike sa teritoije opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori DOPRINOS PARTNERA Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja daje logističku podršku – konsultantska uloga Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logisticku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije od strane opštine Lapovo Interesovanje svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 150. Lokalni segment regionalnog garancijskog Fonda bi bio učesnik u upravljanju fondom na regionalnom nivou. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Budžet predstavlja sredstva koja opština Lapovo izdvaja za punjenje Fonda Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

OČEKIVANI REZULTATI Obučavanje 30 preduzetnika proizvodno-zanatske delatnosti za unapređenje poslovanja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja preduzetnika opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. Obuka bi se realizovala iz sledećih oblasti: Marketing i prodaja Pravni i računovodstveni aspekti poslovanja Finansijski menadžment Poslovne komunikacije Poslovni engleski jezik Prednosti udruzivanja Trening bi bio organizovan na svaku od ponuđenih tema pojedinačno a bili bi prilagođeni potrebama članova udruženja i nivou razvijenosti njihovih biznisa. OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Regionalna Privredna Komora Stručna i finansijska pomoć partnera Nacionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU FAKTORI RIZIKA Zainteresovanost čanova Udruženja za Nezainteresovanost interesnih strana edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju Nedostatak ekonomskih sredstava VREDNOST PROJEKTA 35. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju poboljšanja uslova za razvoj privrede a posebno sektora malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Lapovo neophodno je udružiti privrednike sa teritorije u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Projekat se sastoji iz dve faze. i podstaći razvoj MSP sektora radi stvaranja novih radnih mesta Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. gde bi naši preduzetnici imali priliku da se upoznaju sa načinom rada u zemljama EU i razmenjivali iskustva kao i ostvarivali poslovne kontakte za razvijanje sopstvenog biznisa u budućnosti. OBLAST .000 evra TRAJANJE NAPOMENE 12 meseci Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . odnosno obuhvatila bi posetu međunarodnom sajmu preduzetništva koji se održava u Celjeu (Slovenija). Prva faza podrazumeva edukaciju i trening preduzetnika iz asocijacije zanatlija i proizvođača u okviru Opšteg udruženja preduzetnika. Druga faza bi obuhvatila organizaciju poslovnog susreta sa udruženjima / preduzetnicima na regionalnom i međunarodnom nivou.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Lapovo SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvodjača i preradjivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Lokalna samouprava obezbeđuje finansijsku podršku DOPRINOS PARTNERA Stručna pomoć FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OBLAST . godine najmanje 50% MSP sa teritorije opšine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. Aktivnosti: Formiranje Zadruge poljoprivrednih proizvođača Obezbeđivanje prostora za rad Zadruge Zaposliti 2 lica za rad u Zadruzi Nakon toga potrebno je izraditi bazu podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Kroz razvoj udruženja poljoprivrednih proizvođača unaprediti proizvodnju i sam kvalitet proizvoda i na taj način postati konkurentan na tržištu. na teritoriji opštine Uspostavljanje saradnje između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI REZULTATI Formirana Zadruga poljoprivrednih proizvođača Obezbeđen prostor za rad Zadruge Zaposleno 2 lica za rad u Zadruzi Izrađena baza podataka proizvođača poljoprivrednih proizvoda i dr. na teritoriji opštine Uspostavljena saradnja između proizvođača i proizvođača i prerađivača OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova Udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u Udruženju VREDNOST PROJEKTA 35.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i finansijska pomoć partnera FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OBLAST . preduzetnika i potpornih institucija po principu klastera.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Klasterizacija proizvođača povrća SVRHA PROJEKTA Unaprediti poljoprivrednu proizvodnju kroz razvoj kooperative proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda u cilju ostvarivanja održivog razvoja.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju postizanja održivog razvoja neophodno je okupiti i organizovati proizvodjače povrća u relevantan oblik udruženja Aktivnosti: Analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvođača povrća Razmatranje potencijala za uspostavljanje klastera Izrada mape klastera Prezentacija klaster mape na sajtu opštine Redovno ažuriranje podataka OČEKIVANI REZULTATI Proizvođači povrća organizovani za zajedničko delovanje Urađena analiza svih relevantnih resursa na teritoriji opštine u oblasti proizvodnje povrća Analizirani potencijali za uspostavljanje klastera Izrađena mapa klastera Urađena prezentacija klaster mape na sajtu opštine Urađena prezentacija klaster mape u okviru regionalne klaster mape OČEKIVANI PARTNERI Regionalna Privredna Komora Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost članova udruženja za edukaciju i aktivnije učešće u udruženju VREDNOST PROJEKTA 25. godine najmanje 50% MSP sa teritorije opštine Lapovo organizovano u relevantan oblik udruženja. otvaranju novih radnih mesta i rastu izvoza podsticanjem povezivanja preduzeća.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje Kancelarije za LER SVRHA PROJEKTA Obezbediti povoljnu klimu za razvoj privrede bazirane na sektoru malih i srednjih preduzeća. razvijenom turizmu i sistemu obrazovanja koji odgovara potrebama privrede.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Javna preduzeća opštine Lapovo daju stručnu i logističku podršku realizaciji Investitori učestvuju sa predlozima rešenja FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost interesnih strana za učešće u aktivnostima Nedostatak ekonomskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Adaptacija potrebnog prostora za potrebe kancelarije LER-a Obuka ljudi za rad u kancelariji LER-a Opremanje kancelarije LER-a tehničkom opremom Izrada plana i programa rada kancelarije LER-a OČEKIVANI REZULTATI Adaptiran potreban prostor za kancelariju Obučeno dvoje ljudi za rad na poslovima kancelarije LER-a Opremljena kancelarija svom potrebnom kancelarijskom i tehničkom opremom Izradjen plan i program rada kancelarije LER-a OČEKIVANI PARTNERI Javna preduzeća opštine Lapovo Strani i domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za rad predložene organizacije – Kancelarije za LER Zanteresovanost svih strana da učestvuju u potrebnim aktivnostima VREDNOST PROJEKTA 35. godine ukupan broj MSP sa teritorije opštine povećan za 20% uz intenziviranje korišćenja nacionalnih i međunarodnih finanansijskih podsticaja. OBLAST . Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Formiranje kancelarije za LER je neophodan zadatak opštinske uprave radi ubrzavanja procesa razvijanja industrijske zone sa stranim investitorima i samog razvoja opštine.

vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje sve svoje kapacitete (ljudstvo. telefon i gas Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. Usled toga.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. tehnika.k javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.) Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. struju.. Aktivnosti: Izrada potrebnih geodetskih snimaka teritorije opštine Lapovo Snimanje postojećih instalacija infrastrukturnih vodova za vodu. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizaconog sistema na celokupnoj teritoriji opštine Lapovo OBLAST .

Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštu postojećih izvorišta pijaće vode Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Izrada geo-mehaničkih ispitivanja i analiza Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OČEKIVANI REZULTATI Uradjena studija o sanitarnoj zaštiti izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije o sanitarnoj zaštiti izvorišta OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja.očuvanje životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 10. OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne geodetske podloge Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura nedovoljno je razvijena. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga predmetnih lokacija Utvrđivanje stvarnog stanja na terenu Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva OČEKIVANI REZULTATI Izrađena potrebna projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađeni katastarsko-topografski planovi predviđenih lokacija VREDNOST PROJEKTA 20. Takođe.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i zgradnju lokalnih puteva OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja pešačkog prelaza preko železničke pruge – pasarele OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena 2 pešačka prelaza preko železničke pruge Poboljšani bezbedonosni uslovi za pešački saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine. 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 2 pešačka prelaza (pasarele) preko železničke pruge OBLAST .

1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge – nadpružnjaka OBLAST . Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija putnog prelaza preko železničke pruge OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisan putni prelaz preko železničke pruge Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200. godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećati nivo bezbednosti saobraćaja preko putnih i železničkih prelaza izgradnjom 2 pasarele.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije Izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen putni prelaz preko auto-puta Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije i izgradnja putnog prelaza preko auto-puta Beograd-Niš nadputnjaka OBLAST . 1 nadputnjaka preko autoputa i rekonstrukcijom jednog nadpružnjaka do 2015.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada geodetskih podloga i utvrđivanje stvarnog stanja na terenu OBLAST . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. Aktivnosti: Snimanje lokacije Raljevica Snimanje lokacije Gvozdenjak Snimanje lokacije Klenovac Snimanje lokacije Sadovo Snimanje lokacije Bilo Snimanje lokacije istočnog dela opštine preko auto-puta OČEKIVANI REZULTATI Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za puteve Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 50. lose stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima.

Njeno postojanje je neophodno u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao i za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projektne dokumentacije za izgradnju DGM-a OBLAST . OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo. Aktivnosti: Izrada geodetskih podloga za predmetne lokacije Nabavka potrebnih saglasnosti nadležnih institucija Izrada projektne dokumentacije za izgradnju distributivne gasovodne mreže OČEKIVANI REZULTATI Izrađena projektna dokumentacija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađeni snimci postojećih instalacija VREDNOST PROJEKTA 10.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koja se nalazi na lokaciji pored postojeće GMRS. godine. duž autoputa postoji magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica).podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015.

godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . Aktivnosti: Izrada probne bušotine radi daljeg ispitivanja Analiza postojećih rezervi geotermalnih voda Analiza potreba u budućnosti za geotermalnom energijom na teritoriji opštine Lapovo Izrada studije izvodljivosti eksploatacije geotermalnih voda na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. poštujući principe održivosti.

godine OPIS Usled smanjenja ukupnih rezervi fosilnih goriva na planeti zemlji i očekivanih poskupljenja ostalih energenata. Aktivnosti: Analiza postojećih vetrova na teritoriji opštine Analiza postojećih vodotokova na teritoriji opštine Izrada studije izvodljivosti eksploatacije vetrova i vodotokova kao obnovljivih izvora energije OČEKIVANI REZULTATI Izrađena studija o izvodljivosti Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „Srbijavode“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100. poštujući principe održivosti.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Iskoristiti obnovljive izvore energije do 2 % od ukupne potrošnje energije do 2015. i razmotriti njihovu mogućnost eksploatacije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada studije izvodljivosti sa potrebnim ispitivanjima potencijalnih obnovljivih izvora energije na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . te usled potrebe za smanjenjem emisije štetnih gasova u atmosferu potrebno je što pre ispitati alternativne izvore energije na teritoriji opštine Lapovo.

samim tim.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija uz potrebna ispitivanja i analize OBLAST . Aktivnosti: Izrada geodetskih snimaka divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo Utvrdjivanje stvarnih lokacija i količina divljih deponija i smetlišta Izrada projekta rekultivacije i sanacije divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP „Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska srestva VREDNOST PROJEKTA 20.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. omogućiti zdravije uslove za život svih žitelja opštine. Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta sa teritorije opštine i.

godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju reni bunara Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 100. Istovremeno. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. nedovoljnog je protoka i pritiska.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i puštanje u rad 3 reni bunara – I faza OBLAST .000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja 3 reni bunara na predviđenim lokacijama Probni rad bunara na tri meseca Puštanje u rad bunara OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni i pušteni u rad 3 reni bunara Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za zadovoljenje potreba građana. nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. Sve ovo ukazuje na gorući problem koji se može rešiti realizacijom ovog projekta.

Nedostatak vode u letnjim mesecima ugrožava čitavo područje. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju fabrike vode Izrađena sva potrebna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja fabrike vode – II faza OBLAST . Po izgradnji novih bunara. nedovoljnog je protoka i pritiska. pijaća voda je sumnjivog kvaliteta. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja fabrike vode Probni rad u trajanju od tri meseca Puštanje u rad fabrike pijaće vode OČEKIVANI REZULTATI Povećan protok pijaće vode na potrebni nivo Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. neophodno je izgraditi fabriku pijaće vode da bi se podigao kvalitet vode na zadovoljavajući nivo. Istovremeno.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava daje na raspolaganje zemljište Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine povećati kapacitet sistema za vodosnabdevanje puštanjem u rad 3 reni bunara i izgradnjom fabrike vode OPIS Postojeći bunari nisu dovoljni za kompletno zadovoljenje potreba građana.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje kapaciteta vodosnabdevanja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.

donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom na manje od 10% svoje teritorije. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Izgradnja postrojenja Probni rad sistema u trajanju od tri meseca Puštanje u rad OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. vodoprivredni centar Niš DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Imovinsko-pravni odnosi Nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljiste za izgradnju postrojenja Obezbeđene saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 100.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda OBLAST . usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode.

javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. vodoprivredni centar Niš USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rekonstruisana i izgrađena kanalizaciona mreža na 50% teritorije opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 3. Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama.000. godine povećati kapacitete sistema za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda za 50 % izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione ulične mreže sa izgradnjom donaseljenskih kolektora OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem odvođenja otpadnih voda sa teritorije opštine Lapovo Podnosilac JKP „Morava“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. donaseljenskih kolektora i ulične mreže OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10% svoje teritorije. Aktivnosti: Snimanje i izrada planova postojećih instalacija Zamena dotrajalih vodova novim cevima Izgradnja donaseljenskih kolektora Izgradnja uličnih kanalizacionih vodova Priključivanje korisnika-stanovništva na kanalizacioni sistem OČEKIVANI REZULTATI Unapređen sistem odvođenja otpadnih voda Stvoreni uslovi za normalni razvoj naselja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP “Srbijavode“. Usled toga.

Ubrzani industrijski razvoj zahteva hitnu intervenciju u oblasti upravljanja otpadnim vodama i zaštiti postojećih izvorišta pijaće vode. vodoprivredni centar Niš Ministarstvo za zaštitu životne sredine USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Opredeljenost većine stanovnika da podrži zaštitu izvorišta VREDNOST PROJEKTA 200.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti sistem vodosnabdevanja i očuvanja životne sredine na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. godine sanitarno zaštititi oba izvorišta shodno pravilniku o zonama sanitarne zaštite OPIS Teritorija opštine Lapovo je pokrivena kanalizacionom mrežom sa manje od 10%.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Otkup zemljišta za potrebe sanitarne zaštite izvorišta OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebne podatke i analize Logistička i stručna podrška realizaciji projekta FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Usled toga javlja se povećano zagađenje zemljišta i postojećih izvorišta pijaće vode. Aktivnosti: Snimanje i analiza potrebnih parcela za otkup Podizanje nivoa svesti građana o potrebi zaštite izvorišta Otkup potrebnog zemljišta OČEKIVANI REZULTATI Otkupljeno zemljiste oko izvorišta Stvoreni uslovi za normalno vodosnabdevanje naselja pijaćom vodom Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Srbijavode“.

Aktivnosti: Rekonstrukcija postojećih lokalnih puteva u fazama Izgradnja novih lokalnih puteva u fazama OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 22 km i izgrađeno 40 km postojećih lokalnih puteva Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Inostrani investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađena potrebna projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1. godine. sa istočne strane autoputa (na poziciji između autoputa i Velike Morave) saobraćajna infrastruktura je nedovoljno razvijena.000 evra po fazi.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 22 km lokalnih puteva i rekonstruisati 40 km postojećih lokalnih puteva do 2015. od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200. Takođe. OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva u fazama 1-5 OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza. DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebnu projektnu dokumentaciju Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .000.

Bilo OBLAST . Klenovac. na područjima. gde je saobraćajna infrastruktura nedovoljno razvijena.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija atarskih puteva po fazama na lokacijama: Raljevica. Gvozdenjak.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Razviti putnu i saobraćajnu infrastrukturu i poboljšati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 50 % atarskih puteva do 2015. Sadovo.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Nedostatak ulične mreže Lapova ogleda se u nepravilnom položaju sekundarnih i nedovoljnoj razvijenosti uličnih profila što se nepovoljno odražava na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Loše stanje atarskih puteva ometa rad na poljoprivrednim dobrima Aktivnosti: Nabavka potrebnog kamenog agregata za rekonstrukciju atarskih puteva Rekonstrukcija atarskih puteva OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 50% atarskih puteva Poboljšani bezbednosni uslovi za drumski saobraćaj u opštini Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Izrađene geodetske podloge i utvrđeno stvarno stanje na terenu Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 300.

000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbeđuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – I faza OBLAST . Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Podnosilac JP “Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.

Aktivnosti: Nabavka i ugradnja stubova Zamena dotrajalih elektro vodova Rekonstrukcija javne rasvete OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 20% niskonaponske mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija VREDNOST PROJEKTA 80. godine OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju. ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže u dve faze – II faza OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac JP“Novi Vek“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Rekonstruisati 20 % niskonaponske mreže do 2015. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Rekonstrukcijom ostalog dela niskonaponske mreže bi se kompletirala ista što bi doprinelo poboljšanju stanja u oblasti energetske efikasnosti opštine i njenog snabdevanja.000 evra TRAJANJE 18 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Lokalna samouprava obezbedjuje potrebno zemljište Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 10.4 kV do 2015. Ovim projektom bi se kompletirala izgradnja dalekovoda.900 metara 10 kV dalekovoda OBLAST . godine.900 metara 10kV dalekovoda Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Urađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 300. Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Nabavka i ugradnja potrebnih betonskih stubova Nabavka i ugradnja 10kV dalekovoda OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 10. Manji deo je ostao za rekonstrukciju. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10.

godine OPIS Dalekovodi na naponskom nivou 10kV su u dobrom stanju. kapaciteta 10/0. Karađorđevoj – Slatina i Živana Pavlovića.4 kV do 2015. Fokus je na izgradnji trafostanica 10/0.4 kV OBLAST .000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije Izgradnja trafo stanica – građevinski radovi Opremanje trafo stanica elektro opremom Ispitivanje i puštanje u rad trafo stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 6 trafostanica 10/04 kV Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Uradjena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 200. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Izgraditi 10. Zmaj Jovinoj.4 kV/kV u sledećim ulicama: Stevana Sremca. i uglavnom su izvedeni na betonskim stubovima.900 metara 10 kV dalekovoda i 6 TS 10/0.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgraditi 6 trafo stanica.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja distributivne gasne mreže po fazama (reonima 1-5) OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti energetsku infrastrukturu na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Pokriti 40 % teritorije opštine DGM – om do 2015. godine

OPIS Prema podacima iz Generalnog plana opštine Lapovo, duž autoputa postoji Magistralni gasovod visokog pritiska kao i postojeća izgrađena GMRS (Glavna merno-regulaciona stanica) sa MRS (merno-regulacona stanica), koja ima lokaciju pored postojeće GMRS, u neposrednoj blizini ovog dela postojeće radne zone kao; predviđena je za potrebe snabdevanja gasom široke potrošnje u Lapovu. Postojeće stanje predstavlja sistem individualnog i javnog korišćenja tečnih i čvrstih energenata poput: uglja, tečnog goriva i električne energije. Aktivnosti: Izgradnja gasne distributivne ulične mreže po reonima Izrada merno-regulacionih stanica OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena distributivna gasna mreža na teritoriji opštine Lapovo Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP „SrbijaGas“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljene potrebne saglasnosti nadležnih institucija Izrađena projektna dokumentacija VREDNOST PROJEKTA 1.000.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE Realizacija projekta je predviđena u 5 faza, od kojih bi svaka podrazumevala srazmernu podelu u okviru vrednosti projekta na po 200.000 evra po fazi. DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Imovinsko-pravni odnosi

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže nabavkom i ugradnjom nove digitalne telekomunikacione centrale OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje telekomunikacija na teritoriji opštine Lapovo u cilju stvaranja kvalitetnih preduslova za privredni razvoja opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Tokom 2007. i 2008. godine rađena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove TT mreže čime bi trebalo da se reše problemi napajanja pretplatnika sa teritorije opštine Lapovo. Akcenat se stavlja na daljim proširenjima mreže kao i na uvođenju novih usluga, pre svega ADSL-a. Aktivnosti: Nabavka i ugradnja nove digitalne telekomunikacione centrale Probni rad centrale Puštanje u rad nove centrale sa novim uslugama i kapacitetima OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 300.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podrsku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Proširiti kapacitete telekomunikacione mreže na teritoriji opštine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Podići nivo telekomunikacionih usluga za 500 novih ekvivalentnih priključaka do 2013. godine.

OPIS Na predmetnom području kapacitet postojeće telefonske centrale ne zadovoljava potrebe konzuma i u toku prošle i ove godine rađena je rekonstrukcija i proširenje mesne mreže. Zamenom dotrajalih drvenih stubova novim betonskim i ugradnja novih po potrebi za TT mrežu, stvara uslove za kvalitetniji protok informacija u Lapovu. Aktivnosti: Zamena drvenih stubova novim betonskim – komada 100 OČEKIVANI REZULTATI Povećani kapaciteti telekomunikacione mreže Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI Telekom srbija Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

godine.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Nakon puštanja u rad nove deponije neophodno je sanirati sve divlje deponije i smetlišta u cilju stvaranja zdravijih u slova za život. OPIS Na teritoriji opštine Lapovo je u završnoj fazi izgradnja regionalne sanitarne deponije.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine uz poštovanje principa očuvanja životne sredine Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Sanirati i rekultivisati 67 postojećih divljih deponija i 1 smetlište do 2015. Aktivnosti: Sanacija starog smetlišta komunalnog otpada Sanacija i rekultivacija divljih deponija OČEKIVANI REZULTATI Sanirane divlje deponije i smetlišta Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađene analize i ispitivanja Urađen projekat rekultivacije i sanacije divljih deponija Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 200. nasuprot sve intenzivnijoj industrijalizaciji opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekultivacija i sanacija divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine Lapovo OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Zamena javnog osvetljenja u obimu od 30% na teritoriji opštine Lapovo OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine , povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Zamenom javnog osvetljenja se obezbeđuje poboljšana energetska efikasnost i njen imidž po pitanju primene principa održivosti. Aktivnosti: Zamena starih živinih izvora svetlosti ugradnjom novih svetiljki sa potrebnom armaturom Zamena dotrajalih stubova novim betonskim OČEKIVANI REZULTATI Rekonstruisano 30% javnog osvetljenja Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI ED “Centar“ Kragujevac JP “Novi Vek“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredtsva VREDNOST PROJEKTA 50.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Izgradnja 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove života na teritoriji opštine putem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Povećanje energetske efikasnosti javnog osvetljenja zamenom 30 % izvora svetlosti i izradnjom 100 novih stubnih mesta na teritoriji opštine Lapovo do 2015. godine.

OPIS Niskonaponska mreža je u dobrom stanju, ostalo je još oko 20% za rekonstrukciju. Instalacija javnog osvetljenja postoji u svim mestima i izvedena je svetiljkama sa živinim izvorima. Izgradnjom 100 novih stubnih mesta sa potrebnom instalacijom javne rasvete u ulicama šireg centra, obezbeđuje se postizanje odlične energetske efikasnosti ovog dela i bolju osvetljenost urbanih delova, što sve dovodi do veće bezbednosti učesnika u saobraćaju. Aktivnosti: Izgradnja 100 novih stubnih mesta Nabavka i ugradnja potrebne instalacije za javnu rasvetu Nabavka i ugradnja svetiljki za javnu rasvetu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeno 100 novih stubnih mesta Urađena potrebna instalacija za javnu rasvetu Nabavljene i ugrađene svetiljke za javnu rasvetu Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JP “Novi Vek“ ED “Centar“ Kragujevac Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađen projekat javne rasvete na teritoriji opštine Lapovo Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 75.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebnih građevinskih mašina za javno komunalno preduzeće OBLAST - podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća, nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.000 evra, računarske opreme, i rad odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika.

OPIS U cilju ostvarivanja osnovnih komunalnih delatnosti neophodna nabavka potrebnih građevinskih mašina. Ovim se obezbeđuje podrška javnog komunalnog preduzeća obavljanju ovih vrsta delatnosti, koje predstavljaju jednu od najvažnijih delatnosti jedne lokalne zajednice. Aktivnosti: Nabavka buldožera Nabavka kamiona Nabavka valjka od 10 t OČEKIVANI REZULTATI Nabavljene potrebne građevinske mašine Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na mehanizaciji VREDNOST PROJEKTA 200.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbedjuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava

Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission

i osavremenjavanjem njihovih kapaciteta. Lapovo i JP “Novi Vek“ Lapovo OBLAST . i rad odeljenja za urbanizam. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja koja se može obezbediti umrežavanjem javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine. računarske opreme.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća.000 evra. licenciranog stručnog softvera i umrežavanje JKP “Morava“.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka potrebne računarske opreme. Aktivnosti: Nabavka računara Nabavka plotera Umrežavanje opreme Nabavka licenciranog operativnog sistema – Windows Nabavka licenciranog paketa softvera – Office Nabavka licenciranog stručnog softvera za izradu projektne dokumentacije – AutoCad 2010 Nabavka licenciranog stručnog softvera za geodetske delatnosti OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena potrebna računarska oprema Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obučen kadar za rad na računarskoj opremi VREDNOST PROJEKTA 20. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200.000 evra TRAJANJE 9 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

i rad odeljenja za urbanizam.000 evra TRAJANJE 24 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Obezbeđuje stručnu podršku Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Povećati kadrovske kapacitete lokalne samouprave zapošljavanjem 3 stručna lica i organizovanjem edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unaprediti rad lokalne samouprave iz oblasti komunalnih delatnosti i infrastrukture Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti rad javnih preduzeća. OPIS U cilju poboljšanja usluga prema stanovništvu neophodna modernizacija poslovanja upošljavanjem novih kadrova i edukacijom postojećih. nabavkom građevinske mehanizacije u vrednosti od 200. Aktivnosti: Angažovanje više stručnih lica kao honorarnih radnika na poslovima opštinske uprave Testiranje i dodeljivanje radnih zadataka honorarnim radnicima Monitoring honorarnih radnika Odluka o primanju u stalni radni odnos najpogodnijih stručnih lica OČEKIVANI REZULTATI Zaposleno troje stručnih lica Stvoreni uslovi za dalji privredni razvoj opštine Lapovo OČEKIVANI PARTNERI JKP “Morava“ Lapovo JP “Novi VeK“ Domaći investitori USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 36. računarske opreme. imovinsko – pravne i stambene delatnosti prijemom 3 stručna lica i edukacijom 20% radnika. a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života na teritoriji opštine.000 evra.

osnovna i srednja škola. povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. koncerti i drugo. predstave. za sledeće ustanove: KTC „Stefan Nemanja“.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Umrežavanje kulturno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo OBLAST . Centar za socijalni rad. Crveni krst. godine OPIS Trenutna opremljenost računarskom opremom ustanova na teritoroji opštine Lapovo je tolika da zadovoljava minimalne sopstvene potrebe tih ustanova za stvaranje pojedinačnih baza podataka.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška u organizovanju zajedničkih kulturnih i obrazovnih programa kao što su festivali. Nabavka mrežne opreme i povezivanje iste u jedinstven sistem Analiza postojećih podataka svih ustanova Formiranje jedinstvene baze podataka za sve ustanove Obuka za rad za zaposlene koji će raditi na ažuriranju i održavanju baze podataka OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena nedostajuća računarska oprema za relevantne ustanove (10 računara) Nabavljena mrežna oprema i povezana u sistem Analizirane postojeće baze podataka Formirana jedinstvena baza podataka Obučeni radnici za ažuriranje i održavanje baze podataka OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Centar za socijalni rad Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za umrežavanje VREDNOST PROJEKTA 21. za jednostavno vođenje poslova i za prijem elektronske pošte bez koje nema osnovnih aktivnosti. Opštinska biblioteka „Slovo“.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova. Aktivnosti: Nabavka nedostajuće računarske opreme: po dva kompjutera nove generacije sa svim softverskim programima. Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić. FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

povećanjem broja zaposlenih stručnih kadrova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti efikasnosti razmene informacija za 80% umrežavanjem svih relevantnih ustanova do 2015. turističkih i drugih potrebnih nepolitičkih sadržaja. Zato je potrebno nabaviti i umrežiti odgovarajuću opremu i izraditi opštinski sajt za praćenje i promociju kulturnih. nema opremu.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo i svih ustanova međusobno FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava Nezaintresovanost učesnika za zajednički rad Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . niti stručne kadrove za brzo usluživanje građana i turista. turističkih i drugih nepolitičkih sadržaja OBLAST . Predlog na osnovu analize za obogaćivanjem sadržaja na godišnjem nivou takođe u izradi adekvatnih službi navedenih službi. kako informacijama. sportskih. tako i dokumentima koja se potražuju od istih. Aktivnosti: Analiza postojećih kulturnih. njihove službe. kao glavni informativni i uslužni centar.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izrada opštinskog sajta za praćenje i promociju kulturnih. Izrada sajta od strane firme koja poseduje odgovarajuću licencu Održavanje i ažuriranje sajta novim dešavanjima od strane zaposlenog stručnog kadra u opštini Lapovo OČEKIVANI REZULTATI Analizirani postojeći kulturni. koje će sačiniti adekvatne ustanove tj. godine OPIS Opština. sportskih i turističkih sadržaja na godišnjem nivou. sportski i turistički sadržaji Urađen predlog obogaćivanja sadržaja Izrađen sajt OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opštinska biblioteka „Slovo“ Dečija ustanova „Naša mladost“ – vrtić Osnovna i srednja škola Sportske organizacije i klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih ustanova za rad na izradi i održavanju sajta VREDNOST PROJEKTA 8. sportskih.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija prilaza javnih ustanova na teritoriji opštine Lapovo za lica sa posebnim potrebama i ugradnja lifta u KTC-u za potrebe galerije OBLAST .000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Demontaža postojećih delova ivičnjaka i neravnina puta Ugradnja rampi u svim ustanovama od javnog značaja (KTC. osnovna i srednja škola) Nabavka i ugradnja lifta u KTC „Stefan Nemanja“ OČEKIVANI REZULTATI Ugrađene rampe u svim napomenutim ustanovama i ugrađen lift u KTC „Stefan Nemanja“ za potrebe galerije i transport lica sa posebnim potrebama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi vek“ DOPRINOS PARTNERA Obezbeđivanje građevinskih dozvola Sprovođenje javnih nabavki Izbor izvođača radova Obezbeđenje finansijskih sredstava FAKTORI RIZIKA Nedostatak novčanih sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Urađena projektno-tehnička dokumentacija Obezbeđenje građevinkse dozvole Sprovedene javne nabavke Izabrani izvođači radova VREDNOST PROJEKTA 21.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje svesti stanovništva i uključivanje lica sa posebnim potrebama u redovne tokove života opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. a culju pokazivanja brige prema ranjivim slojevima stanovništva. lokalna samouprava bi trebalo da da primer ostalim ustanovama i da dobije ovakav prilaz. Kako je aktuelna potreba. godine OPIS Trenutno u Opštini i ostalim javnim ustanovama ne postoje urađeni prilazi za osobe sa posebnim potrebama odnosno prilazne rampe sa ogradama. biblioteka. pošta.

krečenje istih Čišćenje i odvoženje šuta i smeća.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija i adaptacija kotlarnice i grejnih instalacija u zgradi KTC-a OBLAST . i u roku. OČEKIVANI REZULTATI Montiran kotao na gas kao i postavljene gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra Zagipsirani. Aktivnosti: Skidanje i demontaža postojećeg kotla Prateći građevinski radovi i postavljanje kotla na gas kao i postavljanje gasne instalacije (cevi i radijatori) na drugom i trećem spratu Centra. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ DOPRINOS PARTNERA Opština Lapovo će obezbediti potrebne dozvole za gradnju i obezbeđivati normalan. prenos novčanih sredstava JP „Novi Vek“ će vršiti nadzor građevinskih radova FAKTORI RIZIKA Inflacija i nedostatak sredstava USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju i priključak na gasnu instalaciju.. predstave. Fasadni radovi: gipsiranje i gletovanje zidova razrušenih u demontaži.) u toku grejne sezone.810 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . VREDNOST PROJEKTA 16. Smanjenje troškova struje čime bi se značajno uštedelo i broj posetilaca kulturnih događanja bi se povećao.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za nesmetan rad KTC „Stefan Nemanja“ i rad svih sekcija i udruženja preko cele godine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. OPIS Stvaranje uslova za grejanje na gas (ekonomičniji izvor) radi organizovanja kulturnih manifestacija (koncerti. izgletovani i okrečeni zidovi Očišćeno i odvežen šut i smeće. Kontinuirani rad svih sekcija i udruženja tokom cele godine i osnivanje novih sekcija i studija..

ozvučavanje). OBLAST . reprodukcija pozorišnih efekata /muzičkih dogadjaja i reprodukcije filmova Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Važno je napomenuti da sva scenska tehnika. godine. koja treba da se montira.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje binskog prostora KTC-a nedostajućom tehničkom opremom SVRHA PROJEKTA Stvaranje uslova za kvalitetno odvijanje pozorišnih predstava. poboljšavanja međusobne komunikacija osoblja u tehničkoj realizaciji scenskih događaja kao i radno ozvučavanje pozornice za potrebe proba. proizvodi u inostranstvu i da njen uvoz i nabavku vrši „Kinoakustika“ Pančevo DOPRINOS PARTNERA Nadzor inžinjera iz JP „Novi Vek” i materijalna podrška opštine Lapovo FAKTORI RIZIKA Neblagovremeni prenos novčanih sredstava iz opštinskog budžeta Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pored dramskih predstava uobičajeno se realizuju i različiti muzičkoscenski programi za čiju izvedbu je potrebno ugraditi čitav korpus tehnoloških sistema: Audio sistem Signalno-komunikacioni sistem Sistem scenske rasvete Sistem scenske mehanizacije OČEKIVANI REZULTATI Postavljena scenska rasveta Postavljena scenska mehanizacija Uveden audio sistem Uveden signalno-komunikacioni sistem Uređen unutrašnji dekor bine (urađeni molerski i zidarski radovi) Postavljeno bioskopsko projekciono PVC platno sa rolo mehanizmom OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Koordinisati proceduru uvoza skupocene opreme u inostranstvu na vreme VREDNOST PROJEKTA 144. snimanje muzičko-scenskih programa. Akrivnosti: U pozorišnoj sali KTC-a.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS U cilju kvalitetnog odvijanja pozorišnih predstava. reprodukcije pozorišnih efekata (muzičkih kulisa. neophodno je modernizovati i opremiti KTC.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja i opremanje garderoba KTC-a OBLAST . a posećenost stanovništva predstavama i ostalim kulturnim manifestacijama bi se povećala. postavljanje laminatnih podova i kupovina nameštaja (četiri stola i 24 stolice i ugradnja 6 čiviluka) OČEKIVANI REZULTATI Izgrađena muška i ženska garderoba sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Hodnik za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva izgrađen Ugrađena ogledala i adekvatno osvetljenje i grejna tela za zimski period. grejna tela. godine OPIS Realizacijom projekta će se obezbediti kvalitetniji uslovi za obavljenje svih aktivnosti KTC-a. grejnu sezonu OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek” USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 125. adekvatno osvetljenje.880 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Dobijanje otrebnih dozvola za gradnju kao i nadzor od strane JP „Novi Vek” FAKTORI RIZIKA Vremenske nepogode. odnosno. Aktivnosti: Izgradnja muške i ženske garderobe sa sanitarnim čvorom kao i sanitarni čvor za posetioce Dogradnja hodnika za povezivanje sa binskim prostorom i opremanje istog prostora što podrazumeva: Nabavku ogledala. zastoj pri prenosu novčanih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje kvalitetnih uslova za odvijanje kulturnih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja” Operativni cilj iz Strategije Unaprediti prostorne kapacitete i tehničku opremljenost relevantnih ustanova za 50% do 2015. čime bi se unapredio rad istog.

prolazi kroz sve faze nastupa u pozorištu – od poznatih oblika glume. kroz rad sa profesionalnim i amaterskim rediteljima. Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. lokalni mediji. do kraja četvrtog razreda srednje škole. brošure. do konkretnog nastupa na pozornici Za učenje je predviđen period od 30 dana – obuka Održati zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. pripremili za omladinske predstave. čitalačka proba i drugi. čime bi se povećala kulturna ponuda i animirali građani za redovno praćenje kulturnih programa. Aktivnosti: Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta usledio bi kroz sledeće aktinosti: Anketiranje mladih za bavljenje glumom – anketom bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o životu i radu u pozorištu Angažovanje stručnih pedagoga i scenarista demonstratora i režisera – Škola glume je tako zamišljena da se. U buduće bi se talentovana deca od petog razreda osnovne škole. u toku pohađanja kursa. flajeri. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem rada sa zainteresovanim grupama mladih.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine pozorišnom umetnošću. pozivnice. scenaristi i režiseri Održana obuka u trajanju od 30 dana Održan zajednički nastup svih odabranih na priredbi za javnost OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Opština Lapovo DOPRINOS PARTNERA Pružanje usluga korišćenja prostora i dodatne organizacije Pomoć pri animiranju mladih za bavljenje pozorištem Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Neodazivanje mladih i nedostatak finansijskih sredstava (nemogućnost blagovremenog prebacivanja namenskih sredstava iz opštine) USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost i odaziv mladih Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kao što je scenski nastup.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Formiranje omladinskog dečijeg pozorišta kroz školu glume i scenske umetnosti OBLAST . kostimi i drugo) na kojoj će se prikazati postignuto Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe i nastojati da se omasovi ovaj vid umetnosti i kulture OČEKIVANI REZULTATI Anketirani mladi zinteresovani za bavljenje glumom Angažovani stručni pedagozi.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA VREDNOST PROJEKTA 3.500 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .

OČEKIVANI REZULTATI Okupljeni učenici. DOPRINOS PARTNERA Sprovođenje ankete i promovisanje plesa kao dela opšte kulture maladih ljudi Oglašavanje. pozivnice. kostimi i drugo) na kojoj će se izabrati najuspešnija grupa i nagraditi. mediji. uvežbani učesnici radionica.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. godine kroz podizanje svesti o kulturnim vrednostima. OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola Kancelarija za mlade USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora plesa VREDNOST PROJEKTA 3. pripremljene koreografije za svaku grupu. flajeri. medijska promocija i učešće u organizaciji završne priredbe FAKTORI RIZIKA Neadekvatan termin za održavanje workshopa i neodazivanje mladih posle izvršenog anketiranja. brošure i pozivnice. društveni i moderni plesovi i drugi Prezentacija plesova učesnicima radionice.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Organizovanje radionice – „Ples kao deo opšte kulture mladog čoveka” OBLAST . Aktivnosti: Kroz anketiranje mladih za bavljenje plesom i za učestvovanje u radionici bi se došlo do zaključka o zainteresovanosti mladih ljudi da nauče nešto novo o plesu i da treniraju ples. standardni. Svaka radna grupa će odabrati po jedan ples iz svih prezentovanih plesova i naučiti jednu koreografiju. OPIS Trenutno ne postoji organizovan sistem koji bi omogućio zainteresovanima da se bave plesom. Radionica je zamišljena kroz: Angažovanje stručnih pedagoga i demonstratora svih poznatih oblika plesa kao što: su latinoamerički. Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Stvaranje mogućnosti i uslova za bavljenje omladine plesom u Lapovu kao delom opšte kulture svakog mladog čoveka Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Povećati uključenost građana u kulturnoumetničke aktivnosti za 80% do 2015. prezentovan rada svake grupe kroz nastup grupe. brošure. kako rekreativno tako i kao sportskom disciplinom. Projekat podrazumeva upoznavanje učenika osnovne i srednje škole i mladih u Lapovu sa plesnim oblicima i stvaranje interesa za bavljenje plesom. Na kraju će Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ iz Lapova pozvati sve mlade da se aktivno uključe u plesnu sekciju. Organizovanje učenja plesova će trajati 20 dana Organizacija zajedničkog nastupa svih grupa na priredbi za javnost (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. Nakon toga se učesnici dele u radne grupe. odštampane plakate.

. romani. školski program.) OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ Srednja i osnovna škola USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje knjiga Angažovanje stručnih lica pri izboru literature VREDNOST PROJEKTA 6. Ona poseduje svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. Ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke podigao bi se kvalitet pruženih usluga prema korisnicima i omogućio pristup republičkom fondu knjiga koji bi se ubrzano uvećavao iz godine u godinu Aktivnosti: Analiza potreba za literaturom iz svih oblasti Nabavka odabrane literature (nauka. istorija.. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. romani. OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta kulturnih događanja osavremenjavanjem relevantnih ustanova i postizanje uslova za masovnije uključivanje građanstva u kulturna dešavanja Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. istorija.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Ispunjavanje republičkog standarda za biblioteke uvećanjem fonda knjiga za 30% OBLAST .. DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .) OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen potreban broj knjiga iz svih oblasti (nauka.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. školski program. U svom sastavu ima i internet radionicučitaonicu..

Aktivnosti: Analiza adekvatnog vozila i opreme za nabavku Nabavka vozila Nabavka i ugradnja potrebne opreme u vozilu Obuka radnika za rad sa vozilom i opremom OČEKIVANI REZULTATI Nakon analize potreba. OPIS Trenutno opštinska biblioteka poseduje prostor koji zadovoljava potrebe korisnika.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Nabavka i opremanje potrebnog vozila za mobilnu biblioteku OBLAST .000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . na taj način Podnosilac Opštinska biblioteka „Slovo“ Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. poseduju svu tehničku opremu za normalno funkcionisanje. Uvođenje usluge mobilne biblioteke povećala bi se dostupnost korisnicima na celoj teritoriji opštine i omogućilo svim zainteresovanim. a manje pokretnim. grupama stanovništva kompletnu uslugu biblioteke.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Povećanje dostupnosti bibliotekarskog fonda korisnicima na celoj teritoriji opštine i podizanje kulturne svesti stanovništva. godine povećati broj korisnika biblioteke za 50%. nabavljeno vozilo i ugrađena potrebna oprema za rad Obučen radnik da opslužuje korisnike mobilne biblioteke OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih strana da učestvuju u projektu Finansijska sredtstva VREDNOST PROJEKTA 26. stvaranjem uslova za mobilnost biblioteke i ispunjavanjem republičkog standarda za biblioteke.

godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%. Osnivanjem muškog i ženskog odbojkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za učešćem u sportskim aktivnostima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. kao i stručnih sportskih radnika. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. Aktivnosti: Analiza potreba za osnivanje odbojkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja odbojke Angažovanje stručnih lica za rad odbojkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi i organizacije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladistenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 16.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog odbojkaškog kluba SVRHA PROJEKTA Stvoriti uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. osnivanjem novih sportskih klubova. OBLAST .

Atkivnosti: Analiza potreba za osnivanjem košarkaškog kluba Uređivanje sportskog terena i nabavka opreme za potrebe igranja košarke Angazovanje stručnih lica za rad košarkaškog kluba Promocija sporta po školama OČEKIVANI REZULTATI Uređen sportski teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Angažovano stručno lice Promovisan sport po školama i upis polaznika OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za skladištenje sportske opreme Angažovanje stručnih lica VREDNOST PROJEKTA 19. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Osnivanje muškog i ženskog košarkaškog kluba OBLAST . godine povećati broj mladih koji se profesionalno bave sportom za 60%. DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . OPIS Trenutno u opštini postoji mali broj sportskih organizacija i klubova. kao i stručnih sportskih radnika.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE U zavisnosti od interesovanja može se produžiti trajanje projekta. Osnivanjem muškog i ženskog košarkaškog kluba povećala bi se aktivnost mladih u sportskim dešavanjima. osnivanjem novih sportskih klubova.

OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. Aktivnosti: Analiza potreba za izgradnjom teniskih terena Izgradnja teniskih terena i nabavka opreme za potrebe igranja Promocija sporta po školama i gradu OČEKIVANI REZULTATI Izgrađeni teniski tereni Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Promovisan sport po školama OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja teniskih terena sa mogućnošću pokrivanja balon halom OBLAST .000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . kao i stručnih sportskih radnika. povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine. godine. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini. ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 23.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena.

000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak sredstava Nezainteresovanost mladih za sportskim sadržajima Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Poboljšati uslove za masovnije bavljenje školskim i vanškolskim sportskim aktivnostima u Lapovu korišćenjem prirodnih resursa i povećanjem broja adekvatnih sportskih terena. godine. Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti kapacitete javnih sportskih terena za potrebe svih građana Lapova za bavljenje amaterskim i profesionalnim sportom za 60% do 2015. OPIS Trenutno u opštini ne postoji dovoljan broj sportskih terena za amatersko i profesionalno bavljenje sportom. Izgradnjom novih sportskih terena u opštini povećale bi se sportske aktivnosti i animirali mladi i rekreativni sportisti za razvoj sporta na teritoriji opštine.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom za mali fudbal i tenis i pokrivanje istog balon halom OBLAST . kao i stručnih sportskih radnika. Aktivnosti: Izgradnja terena i nabavka potrebne prateće opreme Nabavka i montaža balon hale OČEKIVANI REZULTATI Izgrađen teren Obezbeđen prostor za čuvanje opreme Izrađena balon hala OČEKIVANI PARTNERI Srednja i osnovna škola Ostali opštinski sportski klubovi USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno zemljište za izgradnju terena Obezbeđena ekonomska sredstva za izgradnju VREDNOST PROJEKTA 31.

učenje ovih veština.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška prilikom organizovanja manifestacije FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . koncerta koji bi uključivao 20 izvođača ozbiljne. koja se u saradnji sa KTC-om održava jednom godišnje. OČEKIVANI REZULTATI Izrađen web sajt Urađen višejezični katalog Priređen koncert Praćenje događanja preko javnih medija – lokalnih i nacionalnih Priređen turistički dan sa svim pratećim aktivnostima OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Ribolovačko i Lovačko udruženje USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđivanje sredstava VREDNOST PROJEKTA 6.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje nivoa kulturne svesti stanovništva opštine Lapovo i privlačenje turista sa područja izvan teritorije opštine Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ Operativni cilj iz Strategije Do 2013. muzike (filharmonija ili gudački orkestar iz Srbije) i spremljene bogate trpeze srpskih nacionalnih jela i pića Odlazak na jezero radi pecanja. brošure. mediji.. sajta za reklamu ove turističke manifestacije.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Inovacija turističkih sadržaja u okviru manifestacije „Međunarodna izložba železničara umetnika“ OBLAST . spremanja ribljih čorbi i gulaša. Priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate.. kompletno uređenog. nabavka i ugradnja plazma bilborda za oglašavanje istog. jahanje konja. godine povećati broj turističkokulturnih manifestacija za 50% OPIS Postojećoj manifestaciji „Međunarodna izložba železničara umetnika – Grad muzej železnice Lapovo“. Aktivnosti: Podići nivo oglašavanja preko stručnije i novo uređene web prezentacije i sajta KTC-a Izrada višejezičnog i visoko-tiražnog kataloga Pozivanje nacinalne televizije i lokalnih medija Organizovanje pratećih sadržaja tj. U te svrhe neophodna je izrada. pozivnice. treba povećana medijska podrška radi uspostavljanja tradicije za buduće generacije umetnika. klasične. flajeri.

Stvaranje likovne kolonije koja će okupiti najviše deset umetnika iz Srbije (četiri-pet ) i inostranstva (četiri-pet) i stvoriti novi turistički događaj. odnosno suvenira. stolice. rasvete) Nabavka nedostajuće opreme (radni stolovi. ugradnja laminata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podizanje kvaliteta i unapređivanje turističke i kulturne ponude opštine Lapovo Podnosilac KTC „Stefan Nemanja“ – Udruženje likovnih umetnika „Svetlost” Operativni cilj iz Strategije Do 2013. štafelaji) Edukacija zainteresovanih za metodologiju izrade umetničkih predmeta OČEKIVANI REZULTATI Stručno obučeni članovi na metodologiji izrade umetničkih predmeta Nabavljeni materjali. opremanje prostora za izradu umetničkih radova i organizacija likovne kolonije OBLAST . OPIS Udruženje likovnih umetnika „Svetlost“ će urediti adekvatni radni prostor u KTC-u i nabaviti potreban repromaterijal za rad. povećati broj turističko-kulturnih manifestacija za 50%. sprave i oprema za izradu umetničkih predmeta Adaptiran i uređen prostor. Aktivnosti: Uređenje prostorije u KTC-u (bojenje zidova i plafona.790 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Pozivanjem renomiranih umetnika organizovaće edukaciju i kroz druženje povećati broj svojih članova kao i proizvesti broj gotovih finaliziranih umetničkih predmeta.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podrška Udruženju likovnih umetnika „Svetlost“ kroz edukaciju. stvoren legat umetničkih dela u vlasništvu KTC-a Stvorena nova turistička atrakcija sa dugotrajnim efektom OČEKIVANI PARTNERI Udruženje likovnih umetnika Srbije KTC „Stefan Nemanja“ DOPRINOS PARTNERA Udruženje obezbeđuje učešće članova umetnika u izradi umetničkih predmeta Kulturno-turistički centar ustupa prostoriju za rad i izložbeni prostor (galeriju) FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost članova Udruženja USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor u KTC-u VREDNOST PROJEKTA 14.

Uređenjem jezera stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima a samim tim i povećanje turističkih sadržaja. flajeri. godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti i srediti od otpadaka Jezero „Petica“ Proširiti kapacitete. brošure.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportskih sadržaja na teritoriji opštine Lapovo uz stvaranje šire turističke ponude Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015. USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Dozvola vodoprivrede za uređenje priobalja jezera „Petica“ VREDNOST PROJEKTA 60. odnosno.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova i organizovanje manifestacije „Ribolovački dani na jezeru Petica“ OBLAST . izgraditi trim stazu. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje jezera „Petica“ Izmontirano 10 brvnara Organizovano takmičenje i nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategorijama OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo KTC „Stefan Nemanja” DOPRINOS PARTNERA Rešenje imovinsko-pravnih odnosa na kojoj se nalazi jezero Dobijanje potrebnih dozvola za postavljanje brvnara FAKTORI RIZIKA Nerešavanje imovisko-pravnih odnosa. instalirati strujne i vodene instalacije i priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. urediti i montirati sanitarne čvorove.600 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . pozivnice. mediji. produbiti i spojiti jezero Urediti staze oko jezera u dužini 750 m Sagraditi pistu za održavanje republičkih takmičenja u ribolovu u svim kategorijama Instalirati prateće sadržaje: montirati deset montažnih baraka.

godine izgradnjom smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture OPIS Trenutno ribolovačko udruženje funckioniše samostalno. Dobijanje građevinskih dozvola VREDNOST PROJEKTA 36.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje kulturno-sportsko-turističkih sadržaja na teritoriji opštine kroz povećanje i aktiviranje manifestacija iz ovih oblasti Podnosilac Ribolovačko udruženje „Morava“ Operativni cilj iz Strategije Proširiti turističku infrastrukturu za 30% do 2015. poravnati teren Izbetonirati postolja za montažne drvene kućice Nabaviti jedanaest montažnih drvenih kućica Nabaviti i montirati sanitarne čvorove Instalirati strujne i vodene instalacije Priključiti vodu i struju Realizovati program takmičenja (priredba će biti pripremljena po svim elementima oglašavanja: plakate. flajeri. lokalni mediji. Uređenjem priobalja Morave stvoriće se uslovi za šire delovanje udruženja i povezivanje sa KTC-om i drugim relevantnim udruženjima. pozivnice.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA KTC „Stefan Nemanja“ izrađuje kampanju oglašavanja Opština Lapovo će obezbediti vlasničke papire FAKTORI RIZIKA Nemogućnost rešavanja imovinsko-pravnih odnosa Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Tehničkom mehanizacijom očistiti priobalje. brošure. oprema i drugo) na kojoj će se proglasiti najuspešnija grupa i pojedinci i nagraditi iste OČEKIVANI REZULTATI Očišćeno priobalje reke Velike Morave Izmontirane brvnare Instalirana vodovodna i strujna instalacija Organizovano takmičenje Nagrađeni najuspešniji ribolovci u svim kategotegorijama OČEKIVANI PARTNERI KTC „Stefan Nemanja“ Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa . a samim tim i povećanje turističkih sadržaja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Rekonstrukcija obale Velike Morave i izgradnja kompleksa „Moravski san“ OBLAST .

000 pacijenata OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđeno vozilo Zainteresovanost svih učesnika za rad VREDNOST PROJEKTA 27. Za ovu delatnost neophodno je proširenje u pogledu kadrova (time bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata). Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje kapaciteta odseka za hitnu medicinsku pomoć u ustanovi i na terenu i kućno lečenje u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . hitne pomoći.500 evra TRAJANJE 11 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Angažovati dva doktora medicine Angažovati dva medicinska tehničara Sprovesti rad na terenu OČEKIVANI REZULTATI Angažovano dva doktora medicine Angažovano dva medicinska tehničara Obavljen rad na terenu Usluzeno 1.

rehabilitacije i laboratorijske dijagnostike za 30%.500 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom odseka. godine unaprediti postojeći nivo usluga: kućnog lečenja. dezinfekcija. gletovanje i bojenje zidova Skidanje postojeće obloge poda i ugradnja vinfleks ploča Rekonstrukcija rasvete Nabavka 4 bolnička kreveta sa pratećom opremom OČEKIVANI REZULTATI Uređena i opremljena prostorija za rehabilitaciju Omogućena kvalitetnija briga o pacijentima OČEKIVANI PARTNERI Centar za socijalni rad Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđena prostorija u Domu zdravlja VREDNOST PROJEKTA 7.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Podizanje nivoa usluga rehabilitacije u Domu zdravlja Lapovo OBLAST . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. hitne pomoći. OPIS Zbrinjavanje teških bolesnika i nepokretnih pacijenata u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Za ovu delatnost neophodno je proširenje kapaciteta objekta Doma zdravlja čime bi se podigao kvalitet rada i dosta učinilo na prevenciji stanja ovih pacijenata. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2013. Aktivnosti: Uređenje prostorije za rehabilitaciju: Zamena prozora i vrata Skidanje obloga zidova.

permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. OPIS Usled geografskog položaja. godine povećati broj specijalista za 30%. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem specijalističke službe opšte medicine. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje adekvatnih usluga iz specijalističkih oblasti u Domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za finansiranje svakog lekara koji se opredeli za specijalizaciju.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (opšta) OBLAST .

podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.000 evra TRAJANJE 36 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Slanje doktora medicine na odobrene specijalizacije u oblasti urgenetne medicine Obezbeđivanje adekvatne kadrovske zamene za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI REZULTATI Dobijanje usluge iz specijalističke oblasti u domu zdravlja Lapovo Obezbeđena adekvatna kadrovska zamena za vreme trajanja specijalizacije OČEKIVANI PARTNERI Ministarstvo zdravlja Partnerske zdravstvene ustanove Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Želja radnika za daljim stručnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 25. godine povećati broj specijalista za 30%. blizine autoputa i železničke pruge javlja se potreba za formiranjem urgentne službe. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Stvaranje uslova za upućivanje lekara na specijalizaciju (urgentna) OBLAST . sa teritorije opštine. i njegovo motivisanje ka ličnom usavršavanju. koji se opredeli za specijalizaciju. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. OPIS Usled geografskog položaja. Za nju je potrebno osposobljavanje lekara u pogledu odgovarajuće specijalizacije obezbeđivanjem potrebnih finansijskih sredstava za svakog lekara.

Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Pohađanje kursa citološke dijagnostike za ginekologiju i postavljanje istog za stalnu obuku na godišnjem nivou OBLAST .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. Ranom dijagnostikom efikasnost lečenja je mnogo veća. Aktivnosti Pohađanje kursa za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Dobijanje certifikata OČEKIVANI REZULTATI Završen kurs za citoskrinere cervikalne citologije Polaganje ispita za citoskrinera cervikalne citologije Deljenje certifikata Smanjeni dosadašnji troškovi OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zapošljenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 16. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Za realizaciju pohađanja ovog kursa je potrebno obezbediti finansijku podršku i omogućiti stalnu obuku na godišnjem nivou .000 evra TRAJANJE 10 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .organizovati više kurseva godišnje. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%. OPIS Cilj pohađanja ovog kursa je preventivni rad u sprečavanju karcinoma materice koji su trenutno u porastu i koji se kasno dijagnostikuju (veliki su i troškovi pregleda preparata na Papanikolau). godine.

a građanstvu. razmenjivanje iskustva među kolegama i primenjivanje saznanja u svakodnevnoj praksi radi podizanje kvaliteta pruženih usluga prema stanovništvu. godine.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Edukacija putem kongresa i seminara koji se zahtevaju u procesu licenciranja medicinskih radnika OBLAST . permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Unaprediti medicinske programe edukacije postojećih kadrova do kraja 2015. kvalitetnije usluge. povećanjem broja sati edukacije po zaposlenom i novih programa obuke za 40%.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neizanteresovanost Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Ovo sve obezbeđuje medicinskim ranicim licence za nesmetan rad. Aktivnosti: Pohađanje seminara Aktivno učešće na kongresima medicinskih radnika OČEKIVANI REZULTATI Stečena nova stručna primenljiva znanja Poboljšan kvalitet usluga za građane OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Druge institucije zdravstvenog sistema USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost zaposlenih u Domu zdravlja za stalnim usavršavanjem VREDNOST PROJEKTA 9. OPIS Cilj edukacije putem kongresa i seminara je sticanje neophodnih novih saznanja.

Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektivnih oboljenja. baziranih na sprovedenoj analizi OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza i dobijeni rezultati na osnovu kojih se pravi strategija rada Doma zdravlja Sprovedene smernice dobijene od nadležnih institucija Organizovan proces implementacije OČEKIVANI PARTNERI DOPRINOS PARTNERA Socijalna služba Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu Nadležne institucije: Ministarstvo zdravlja Institut za javno zdravlje Kragujevac Republički institut za javno zdravlje Srbije USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju predstavu o stvarnom stanju u zdravstvu i socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine VREDNOST PROJEKTA 20.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama OPIS Cilj ovog projekta je praćenje zdravstvenog stanja pacijenata. utvrđivanje kritičnih grupa.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivnim učešćem u analizi Nezainteresovanost stanovništva za sopstveno zdravlje Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . procena njihovog zdravstvenog stanja i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja stanovništva. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i pravljenje programa razvoja Doma zdravlja u Lapovu u skladu sa pojavama savremenih zaraznih bolesti OBLAST . Aktivnosti: Formiranje realne slike zdravstvenog stanja stanovništva izradom analize korisnika zdravstvenih usluga Adekvatno sprovođene smernica dobijenih od nadležnih institucija Organizacija implemenatcije stečenih znanja.

Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Zadovoljiti minimum 50% novih potreba stanovništva za zdravstvenim uslugama do 2012.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Analiza trenutnog zdravstvenog stanja ciljnih grupa Uvođenje redovnih preventivnih pregleda ciljnih grupa Dijagnostikovanje bolesti i načina lečenja ciljnih grupa OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza zdravstvenog stanja radnika Identifikovana grupa radnika koja je izložena štetnim uticajima na radu Procenjeno zdravstveno stanje radnika i njihovo konstantno praćenje uz preduzimanje određenih koraka ka poboljšanju zdravstevnog stanja svih zaposlenih OČEKIVANI PARTNERI Služba za zdravstvenu zaštitu radnika USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zainteresovanost svih učesnika u analizi za što realniju sliku o zdravstvenom stanju zaposlenih DOPRINOS PARTNERA Stručna i logistička podrška sa svojim bazama podataka o stanovništvu FAKTORI RIZIKA Nezainteresovanost partnera za aktivno učešće u analizi Nezainteresovanost radnika za sopstveno zdravlje VREDNOST PROJEKTA 12. Analiza bi se pravila uz pomoć stručnjaka za socijalne analize i koristila bi se lokalna strategija socijalne zaštite u opštini Lapovo. praćenje istog i preduzimanje određenih koraka na poboljšanju ukupnog zdravstvenog stanja zaposljenih.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga. godine putem izrade dve analize postojećih i potencijalnih potreba za zdravstvenim uslugama. OPIS Cilj ovog projekta je analiza i praćenje zdravstvenog stanja radnika u industrijskoj zoni. potom. procena njihovog zdravstvenog stanja. utvrđivanje grupa korisnika koji su izloženi štetnim uticajima na radnom mestu. Ova analiza bi ukazala i na moguće pretnje širenja infektoloških oboljenja.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Analiza potreba budućih zaposlenih korisnika u industrijskoj zoni u Lapovu za zdravstvenom zaštitom OBLAST .

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja pomoći u kući i uvođenje participacije i plaćanja iste OBLAST . istovremeno i licima koja su sama. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno pružiti pomoć u kući. a u mogućnosti su da plate uslugu.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost učesnika Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Sve ovo bi doprinelo povećanju brige o ovim ranjivim grupacijam i olakšalo im u velikoj meri svakodnevni život.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa posebnim potrebama i starim licima Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. Aktivnosti: Nabavka jednog vozila Obuka za rad na terenu Organizacija poseta ranjivim grupama stanovništva – plan rada i poseta OČEKIVANI REZULTATI Nabavljeno vozilo Obučeno ljudstvo za rad na terenu Organizovan i pripremljen plan rada i poseta ranjivim slojevima stanovništva OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Volja svih učesnika za rad na projektu VREDNOST PROJEKTA 15.

starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu obezbeđivanja obroka preko narodne kuhinje Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015. i pokazala briga o ovim slojevima stanovništva. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć licima sa nedovoljnim primanjima. obezbeđivanje prostora Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Nezainteresovanost partnera Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Aktivnosti: Opremanje prostora za skladištenje namirnica i spremanje hrane Obuka za rad u narodnoj kuhinji Pripremanje organizacije rada kuhinje Otvaranje narodne kuhinje OČEKIVANI REZULTATI Opremljen prostor za rad kuhinje Obučeno ljudstvo za rad u narodnoj kuhinji Pripremljena organizaciona struktura za rad u kuhinji Otvorena narodna kuhinja OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo Crveni krst USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen prostor za formiranje narodne kuhinje VREDNOST PROJEKTA 25. lica sa posebnim potrebama i lica na ivici egzistencije kojima je neophodno pružiti pomoć u prehrani. neophodno je formiranje narodne kuhinje koja bi odgovarajućom dinamikom usluživala stanovništvo ovih kategorija.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uspostavljanja narodne kuhinje na teritoriji opštine OBLAST . Da bi se ova slika promenila.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška.

Aktivnosti: Raspisivanje javnih nabavki Izbor najpovoljnijeg ponuđača Nabavka biohemijskog analizatora Nabavka aparata za faktore koagulacije Nabavka plamenog spektrofotometra OČEKIVANI REZULTATI Nabavljen biohemijski analizator Nabavljen aparat za faktore koagulacije Nabavljen plameni spektrofotometar OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen radni prostor u Domu zdravlja za biohemijski analizator.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje laboratorije u Domu zdravlja u Lapovu nedostajućom opremom OBLAST . Iz prethodnih razloga je potrebna nabavka jednog savremenijeg analizatora. godine unaprediti medicinsku i tehničko-tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS Laboratorijska služba u Domu zdravlja u Lapovu je opterećena velikim brojem zahteva za raznim analizama. Mnoge od obaveznih laboratorijskih analiza na primarnom nivou se ne obavljaju zbog nedostatka ovih aparata.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. aparat za faktore koagulacije i plameni spektrofotometar VREDNOST PROJEKTA 25. Zato građani Lapova moraju da te analize obavljaju u Kragujevcu.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . Neke od analiza nisu moguće da se obave na analizatoru koji poseduje Dom zdravlja.

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje sale za fizioterapeuta OBLAST . godine unaprediti medicinsku i tehničko . zadavanje doze u džulima. digitalni displeji temperature i digitalno podešavanje Eksponencijalne struje Lampa IR i UV Ručni dinamometar OČEKIVANI REZULTATI Nabavljena sva nedostajuća oprema Opremljena sala Doma zdravlja za fizioterapiju. automatsko proračunavanje vremena za tip glave Toplica za parafin 3. automatsko prebacivanje polova sa postepenim smanjenjem povećanjem intenziteta Ultrazvuk sa Dijadinamikom SONODINATOR Magnet dvokanalni NF/VF sa prostirkom. Aktivnosti: Nabavka opreme: Galvan digitalni Soft tuch podešavanje intenziteta TENS 2 nezavisna kanala sa modulacijom silikonske elektrode Dijadinamik sa Galvanom digitalni programabilni. Za opremanje je potrebna specijalizovana oprema za tu delatnost.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . opština Lapovo je donela odluku da se opremi sala Doma zdravlja za fizioterapiju.6kg.tehnološku opremljenost Doma zdravlja za 60% OPIS S obzirom na sve veće zahteve građana za organizovanjem službe fizioterapije u Lapovu. Podnosilac Dom zdravlja Lapovo Operativni cilj iz Strategije Do 2015. dve antene i jastučićem Interferentne struje Digitalizovane (četvoropolne. permanentnom edukacijom medicinskog i nemedicinskog osoblja i optimizacijom medicinskih usluga.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Podići kvalitet zdravstvenih usluga modernizacijom opreme. vektor) Laser 100mW 780nm digitalizovan. terapija srednje-rekventnim strujama. OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Obezbeđen funkcionalni prostor za opremanje sale za fizioterapeuta VREDNOST PROJEKTA 15. koja bi omogućila adekvatne uslove za rad. dvopolne.

samostalnog.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Renoviranje poslovne zgrade u ulici Njegoševoj broj 25. kompletno renoviranje i adaptiranje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. sanitarnog čvora Uvođenje centralnog grejanja sa priključkom na gas Renoviranje enterijera i fasade OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatan poslovni prostor veličine 150 m². kao preduslov za formiranje samostalnog CSR Stvoreni potrebnih uslovi za rad – kompletno rekonstruisana i opremljena zgrada za potrebe rada centra OČEKIVANI PARTNERI JP „Novi Vek“ Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Zgrada je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 15. Zgrada koja je planirana za ove namene je u neupotrebljivom stanju bez kompletnog renoviranja. i osnovni.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. godine. i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012. Aktivnosti: Rekonstrukcija elektro instalacije Rekonstrukcija kanalizacije. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. ovo je prvi. OPIS Ne postoji adekvatan poslovni prostor za obavljanje delatnosti Centra za socijalni rad. odnosno. Centar za socijalni rad. kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . Centra za socijalni rad opštine Lapovo.000 evra TRAJANJE 12 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška (većinsko učešće lokalne samouprave) Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . preduslov. samostalan.

godine.000 evra TRAJANJE 3 meseca NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska i logistička podrška (uglavnom lokalna samouprava daje sredstva) FAKTORI RIZIKA Neregulisani imovinsko-pravni odnosi Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission . i stavljanje opštine Lapovo u ravnopravan položaj na mapi centara za socijalni rad u Srbiji Podnosilac Opština Lapovo Operativni cilj iz Strategije Formiranje samostalnog Centra za socijalni rad do kraja 2012.podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Unapređenje usluga socijalne zaštite. zgrada zahteva opremljenost u skladu sa aktuelnim standardima i potrebama jednog centra. samostalnog. jedan od osnovnih preduslova je kompletno opremanje zgrade za potrebe funkcionisanja budućeg. Centar za socijalni rad.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Opremanje poslovnog prostora tehničkom opremom i kancelarijskim nameštajem u ulici Njegoševoj broj 25. Centra za socijalni rad opštine Lapovo. Ukoliko opština Lapovo želi da poseduje sopstveni. samostalan. OPIS Ne postoji adekvatno opremljen poslovni prostor za obavljanje delatnosti CSR. brzim internetom OČEKIVANI REZULTATI Obezbeđen adekvatano opremljen poslovni prostor kao preduslov za formiranje samostalnog Centra za socijalni rad Stvorani adekvatni uslova rada OČEKIVANI PARTNERI Nadležna ministarstva i druge relevantne institucije iz ove oblasti USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Renovirana poslovna zgrada koja je vanknjižno vlasništvo opštine Lapovo VREDNOST PROJEKTA 5. za potrebe samostalnog Centra za socijalni rad OBLAST . zgrada koja je planirana za ove namene je nije opremljena. Naime. Aktivnosti: Opremanje enterijera Nabavka potrebnog kancelarijskog nameštaja Nabavka računarske opreme sa licenciranim softverom Opremanje telefonskim priključcima.

Aktivnosti: Analiza postojećih arhitektonskih barijera u gradu Raspisivanje javnih nabavki za izvođače radova Izbor najpovoljnijih izvođača Izvođenje radova na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI REZULTATI Urađena analiza arhitektonskih barijera i dat predlog rešenja istih. kao osnova za kasnije raspisivanje konkursa za odabir izvođača i izvođenje radova Izvedeni radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera OČEKIVANI PARTNERI Opština Lapovo JP „Novi Vek“ USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU Finansijska sredstva VREDNOST PROJEKTA 15. godine organizovati sistem društvene brige i povećati broj institucionalnih i vaninstitucionalnih mehanizama podrške ranjivim grupama stanovništva za 50% OPIS Na teritoriji opštine Lapovo postoji određen broj starih lica i lica sa posebnim potrebama kojima je neophodno omogućiti nesmetanu kretnju kroz saobraćaj. omogućiti im da sami obavljaju svoje potrebe u gradu i na taj način im pružiti moralnu podršku.000 evra TRAJANJE 6 meseci NAPOMENE DOPRINOS PARTNERA Finansijska podrška Stručna i logistička podrška FAKTORI RIZIKA Nedostatak finansijskih sredstava i nezainteresovanost Operational Grant for Regional Agency for Economic Development of Sumadija and Pomoravlje A EU funded project managed by Delegation of the European Commission .podvući Infrastruktura Poljoprivreda Turizam Privreda i preduzetništvo Zdravstvo i socijalna zaštita Obrazovanje Kultura Sport SVRHA PROJEKTA Obezbediti neophodnu pomoć starim licima i licima sa posebnim potrebama u vidu uklanjanja arhitektonskih barijera u saobraćaju i tako im omogućiti lakše kretanje kroz saobraćaj Podnosilac Socijalna služba Operativni cilj iz Strategije Do 2015.STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU PROJEKTA NAZIV PROJEKTA Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera OBLAST . Ovo sve ukazuje na brigu ovih slojeva stanovništva i na stvaranje njihovog poverenja u institucionalne mehanizme opštine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful