Tasteri i signalne svetiljke

9/2

Uvod Tasteri i signalne svetiljke 3SB2, 16 mm Kompletni sklopovi Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm Aktuatori i signalni uredjaji, plastiþni, okrugli Kompletni sklopovi Koordinatni prekidaþi, kompletni Elementi aktuatora i signalni elementi Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli Kompletni sklopovi Elementi aktuatora i signalni elementi Komponente za aktuatore i signalne uredjaje Sklopni elementi i nosaþi svetiljki Natpisi Lasersko ispisivanje/Oznaþavanje Natpisne ploþice Podloške Pribor i rezervni delovi Zaštitni poklopci Ostali pribor Kuüišta Kuüišta i standardna oprema Prazna kuüišta Sklopni elementi i nosaþi svetiljki Pribor Dvoruþni radni pultovi 3SB3 Plastiþna i metalna kuüišta Potezne sklopke 3SE7, 3SF2 Metalna kuüišta 3SE7 Nožni tasteri 3SE2, 3SE3 Plastiþna i metalna kuüišta Signalni stubovi 8WD4 Signalni stubovi 8WD42 preþnika 50 mm Signalni stubovi 8WD44 preþnika 70 mm Ugradbene svetiljke 8WD5 Ugradbene svetiljke 8WD53 preþnika 70 mm

9/4

9/6 9/8 9/9 9/13 9/15

9/18 9/21 9/22 9/23 9/26

9/27 9/28

9/29 9/30 9/32 9/33

9/35

Siemens LV 90 · 2006

Tasteri i signalne svetiljke
Uvod

n

Pregled

3SB2

3SB30, 3SB32

3SB35, 3SB36

3SB38

Tasteri i signalne svetiljke
Izvedbe nazivni preþnik izvedba Aktuator Tasteri i prekidaþi Svetleüi tasteri i prekidaþi Peþurkasti taster Potezni prekidaþ Peþurkasti taster: NOT-AUS/NOTHALT Zaokretni taster Brave Specijalni aktuatori Koordinatni prekidaþ Dvostruki taster Potenciometar Indikatori Signalne svetiljke Tonski indikator Sklopni elementi jednopolni dvopolni Nosaþi svetiljki Wedge-Base Postolje BA 9s sa ugradjenom LED Prikljuþci Kablovske utiþnice Vijþani prikljuþak Opružne kleme Štubiüi za lemljenjeŠ AS-Interface 16 mm plastiþno, okruglo I I --I I I ---I -I I I --I --I -22 mm plastiþno, okruglo I I I I I I I I I I I I I I I (sa let-prikljuþkom) I I -I I I I 22 mm metalno, okruglo I I I I I I I ---I -I I I (sa let-prilkljuþkom) I I -I I I I

Kuüište
22 mm plastiþno, metalno I I I I I I I ---I I I -I (sa let-prikljuþkom) I I -I I I I

AS-Interface - rešenja Komandni i signalni uredjaji serije SIRIUS 3SB3 brzo i lako se povezuju sa komunikacionim sistemom AS-Interface zahvaljujuüi mnogobrojnim rešenjima. Za AS-Interface rešenja videti Katalog IK PI „Industrielle Kommunikation für Automation & Drives“. AS-Interface NOT-AUS/NOT-HALT (Nužda-Iz/Nužda-Stoj) prema EN 418 (ISO 13850) Preko standardnog AS-Interface sa sigurnosnom komunikacijom, uredjaji NOT-AUS/NOT-HALT prema EN 418 (ISO 13850) mogu da se direktno povezuju pomoüu specijalnog F-adaptera. AS-Interface kuüište Za kuüište sa AS-Interface prikljüþkom videti Katalog IK PI. AS-Interface þeoni modul Za þeoni modul sa Slave 4E/4A sa prikljuþenjem þetiri komandna uredjaja 3SB3 videti Katalog IK PI.
I standardni -- ne postoji o opciono

9

9/2

Siemens LV 90 · 2006

Tasteri i signalne svetiljke
Uvod

3SB38 6

3SE7, 3SF2

3SE29

Dvoruþni radni pultovi
Kuüišta plastiþna metalna Aktuatori Tasteri i prekidaþi Svetlosni tasteri i prekidaþi Peþurkasti tasteri Potezni prekidaþi Peþurkasti taster NOT-AUS Zaokretni taster Brave Sajle Indikatori Signalne svetiljke Tonski indikatori Sklopni elementi jednopolni dvopolni tropolni þetvoropolni Prikljuþci vijþani prikljuþak opružne kleme zaliveni provodnk kablovska utiþnica AS-Interface I I I I I -I -----I I --I o -o o

Potezni prekidaþi
-I ----I --I I --I -I I --o --

Nožni tasteri
I I I ----------I I I I -I o --

8WD42, 8WD44

8WD53

Signalni stubovi
Kuüište plastiþno metalno Osvetlenje sijalica LED blic Prikljuþci vijþani prikljuþak opružne kleme AS-Interface I -I I I I I I

Ugradbene svetiljke
I -I I I I ---

Siemens LV 90 · 2006

9/3

9

Tasteri i signalne svetiljke 3SB2, 16 mm
Kompletni sklopovi

n n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Sklopni elementi Boja tastera crna crna crvena žuta zelena plava bela prozirna1) crvena žuta1) zelena plava prozirna1) crvena žuta1) zelena plava prozirna1) crna crvena žuta plava prozirna1) crvena žuta1) zelena plava prozirna1) crvena žuta1) zelena plava prozirna1) crvena } LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg Taster sa ravnim dugmetom 1 NO 1 NZ 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ } } } } } } } } } } 3SB22 02-0AB01 3SB22 03-0AB01 3SB22 03-0AC01 3SB22 02-0AD01 3SB22 02-0AE01 3SB22 02-0AF01 3SB22 02-0AG01 3SB22 02-0AH01 3SB22 07-0AC01 3SB22 06-0AD01 3SB22 06-0AE01 3SB22 06-0AF01 3SB22 06-0AH01 3SB22 27-0AC01 3SB22 26-0AD01 3SB22 26-0AE01 3SB22 26-0AF01 3SB22 26-0AH01 3SB22 02-0LB01 3SB22 03-0LC01 3SB22 02-0LD01 3SB22 02-0LF01 3SB22 02-0LH01 3SB22 07-0LC01 3SB22 06-0LD01 3SB22 06-0LE01 3SB22 06-0LF01 3SB22 06-0LH01 3SB22 27-0LC01 3SB22 26-0LD01 3SB22 26-0LE01 3SB22 26-0LF01 3SB22 26-0LH01 3SB22 03-1AC01 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,024 0,023 0,025 0,025 0,025 0,025 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024 0,023 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,022 0,025 0,025 0,026 0,026 0,025 0,024 0,032

Taster i svetleüi taster sa ravnim dugmetom

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom nosaþ svetiljke W2 x 4,6 d2)

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom nosaþ svetiljke W2 x 4,6 d sa sijalicom 24 V Taster sa izdignutim dugmetom

Svetleüi taster sa izdignutim dugmetom nosaþ svetiljke W2 x 4,6 d2) Taster i svetleüi taster sa izdignuttim dugmetom

Svetleüi taster sa izdignutim dugmetom nosaþ svetiljke W2 x 4,6 d sa sijalicom 24 V Peþurka-taster NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850 odn. EN 418, iskljuþuje se ponovljenim pritiskom iskljuþuje se okretanjem peþurkastog dugmeta ulevo, sa žutom podloškom, sa natpisom „NOT-AUS“ (na nemaþkom)

NOT-HALT-/NOT-AUSPeþurka-taster Zaokretni taster, 2-položajni redosled položaja O-I, ugao okretanja 62°, sa zadrškom 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO, 1 NO 1 NO, 1 NO 1 NO, 1 NO 1 NO, 1 NO crna crvena zelena bela crna crvana zelena bela } 3SB22 02-2AB01 3SB22 02-2AC01 3SB22 02-2AE01 3SB22 02-2AG01 3SB22 10-2DB01 3SB22 10-2DC01 3SB22 10-2DE01 3SB22 10-2DG01 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,026 0,025 0,025 0,026 0,030 0,028 0,030 0,029

Zaokretni taster, 3 položajni redosled položaja I-O-II, ugao okretanja 2 u 62°, sa zadrškom Zaokretni taster

}

Zaokretni taster, 3 položajni redosled položaja I-O-II, ugao okretanja 2 u 50°, povratno

1 NO, 1 NO 1 NO, 1 NO 1 NO, 1 NO 1 NO, 1 NO

crna crvena zelena bela

}

3SB22 10-2EB01 3SB22 10-2EC01 3SB22 10-2EE01 3SB22 10-2EG01

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,030 0,029 0,029 0,029

9
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.---ZWANG 1) Moguüe obeležavanje na natpisnim ploþicama. 2) Za Wedge-Base-svetiljke videti Pribor.

9/4

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB2, 16 mm
Kompletni sklopovi
Izvedba Kljuþ br. Kontakti Položaj u kojem se vadi kljuþ O O+I LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg Brava CES, 2 - položajna redosled položaja O-I, ugao okretanja 62°, sa zadrškom SB2 1 NO 1 NO } 3SB22 02-4LA01 3SB22 02-4LB01 1 kom 1 kom 0,053 0,053

Brava CES, 3 -položajna redosled položaja I-O-II, ugao okretanja 2 u 62°, sa zadrškom Brava CES Brava CES, 3 - položajna redosled položaja I-O-II, ugao okretanja 2 u 50°, povratno

SB2

1 NO, 1 NO O 1 NO, 1 NO I + O + II

3SB22 10-4PA01 3SB22 10-4PB01

1 kom 1 kom

0,056 0,056

SB2

1 NO, 1 NO O

3SB22 10-4QA01

1 kom

0,057

Izvedba

Boja soþiva crvena žuta zelena bela prozirna crvena žuta zelena bela prozirna

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,021 0,021 0,021 0,022 0,021

Signalna svetiljka nosaþ svetiljke W2 x 4,6 d bez sijalice1)

} } } } } }

3SB22 04-6BC06 3SB22 04-6BD06 3SB22 04-6BE06 3SB22 04-6BG06 3SB22 04-6BH06 3SB22 24-6BC06 3SB22 24-6BD06 3SB22 24-6BE06 3SB22 24-6BG06 3SB22 24-6BH06

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

Signalna svetiljka nosaþ svetiljke W2 x 4,6 d sa sijalicom 24 V Signalna svetiljka 1) Za Wedge-Base-svetiljke videti Pribor.

n

Pribor
Izvedba Napon svetiljke V Sijalice Wedge-Base W2 u 4,6 d, 1,0 W 6 12 24 30 48 60 DC 24 prozirna } 3SB29 08-1AA 3SB29 08-1AB 3SB29 08-1AC 3SB29 08-1AD 3SB29 08-1AE 3SB29 08-1AF 3SB39 01-1SB 3SB39 01-1RB 3SB39 01-1TB 3SB39 01-1UB 3SB29 08-1BD } 3SB29 08-2AA 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 1 kom Boja LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg 0,100 0,100 0,100 0,100 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,015

LED-ultra svetleüa Wedge-Base W2 u 4,6 d

crvena žuta zelena bela plava --

Alat za demontažu za držaþ i nosaþ sijalice sa držaþem Kljuþ za zamenu sijalica za sijalice sa nosaþem W2 u 4,6 d

--

}

3SB29 08-2AB

1 kom

0,003

Alat za montažu za dugmad i membrane Podloške, Ø 50 mm, kao kontrasna ploþa za NOT-AUS, samolepljive • bez natpisa • sa natpisom „NOT-AUS“ (na nemaþkom)

--

}

3SB29 08-2AC

1 kom

0,012

} }

3SB29 08-2AF 3SB29 08-2AG

1 kom 1 kom

0,001 0,001

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/5

9

žuta

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Kompletni sklopovi

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Boja tastera Kontakti LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj Taster sa ravnim dugmetom crna crna crvena žuta zelena plava bela crvena1) žuta1) grün1) zelena1) bela prozirna1) crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crna 1 NO 1 NZ 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO + 1 NZ } } } } } } } } 3SB32 02-0AA11 3SB32 03-0AA11 3SB32 03-0AA21 3SB32 02-0AA31 3SB32 02-0AA41 3SB32 02-0AA51 3SB32 02-0AA61 3SB32 46-0AA21 3SB32 45-0AA31 3SB32 45-0AA41 3SB32 45-0AA51 3SB32 45-0AA61 3SB32 45-0AA71 3SB32 07-0AA21 3SB32 06-0AA31 3SB32 06-0AA41 3SB32 06-0AA51 3SB32 06-0AA61 3SB32 06-0AA71 3SB32 02-2KA11 3SB32 01-2KA11 LK Opružne kleme Kataloški broj 3SB32 02-0AA11-0CC0 3SB32 03-0AA11-0CC0 3SB32 03-0AA21-0CC0 3SB32 02-0AA31-0CC0 3SB32 02-0AA41-0CC0 3SB32 02-0AA51-0CC0 3SB32 02-0AA61-0CC0 3SB32 46-0AA21-0CC0 3SB32 45-0AA31-0CC0 3SB32 45-0AA41-0CC0 3SB32 45-0AA51-0CC0 3SB32 45-0AA61-0CC0 3SB32 45-0AA71-0CC0 3SB32 07-0AA21-0CC0 3SB32 06-0AA31-0CC0 3SB32 06-0AA41-0CC0 3SB32 06-0AA51-0CC0 3SB32 06-0AA61-0CC0 3SB32 06-0AA71-0CC0 3SB32 02-2KA11-0CC0 3SB32 01-2KA11-0CC0 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom Pak* Masa približno kg 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,044 0,051

Taster sa ravnim dugmetom

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom sa ugradjenom LED AC/DC 24 V

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom sa nosaþem sijalice BA 9s, bez sijalice

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom

Zaokretni taster, 2-polož. redosled položaja O-I ugao zaokretanja 50° sa zadrškom

Zaokretni taster, 3-polož. redosled položaja I-O-II ugao zaokretanja 2 x 50° sa zadrškom

crna

1 NO, 1NO 1 NO + 1 NZ, 1 NO + 1 NZ

}

3SB32 10-2DA11 3SB32 08-2DA11

3SB32 10-2DA11-0CC0 3SB32 08-2DA11-0CC0

1 kom 1 kom

0,054 0,068

Zaokretni taster

Zaokretni taster, 3-polož. redosled položaja I-O-II ugao zaokretanja 2 x 50° povratno

crna

1 NO, 1NO 1 NO + 1NZ, 1 NO + 1NZ

3SB32 10-2EA11 3SB32 08-2EA11

3SB32 10-2EA11-0CC0 3SB32 08-2EA11-0CC0

1 kom 1 kom

0,054 0,068

Brava, RONIS,2 - položaja Brava.br. redosled položaja O-I SB 30 ugao zaokretanja 50° sa zadrškom Brava RONIS

1 NO 1 NO + 1 NZ

}

3SB32 02-4AD11 3SB32 01-4AD11

3SB32 02-4AD11-0CC0 3SB32 01-4AD11-0CC0

1 kom 1 kom

0,070 0,076

Komandni uredjaji NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418, sa žutom podloškom, Ø 80 mm, sa natpisom2)
Peþurka-taster za NOT-HALT, Ø 40 mm, potpuno iskljuþivanje otvaranjem iskljuþuje se zaokretanjem iskljuþuje se povlaþenjem crvena
PR
B G-

1 NZ 1 NO + 1 NZ 1 NZ 1 NO + 1 NZ
ER
T

}

3SB32 03-1HA20 3SB32 01-1HA20 3SB32 03-1TA20 3SB32 01-1TA20

3SB32 03-1HA20-0CC0 3SB32 01-1HA20-0CC0 ---

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,072 0,078 0,065 0,071

ÜFZ

96 4041

Gljivasti taster NOT-HALT Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 1) Moguüe je obeležavanje na natpisnim ploþicama. 2) Natpis „NOT-AUS“ (na nemaþkom).

9

9/6

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Kompletni sklopovi
Izvedba Nazivni Boja soþiva napon sijalice V Signalna svetiljka sa glatkim soþivom1) sa ugradjenom LED AC/DC 24 crvena žuta zelena plava bela prozirna crvena žuta zelena plava bela prozirna } } } LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj 3SB32 44-6AA20 3SB32 44-6AA30 3SB32 44-6AA40 3SB32 44-6AA50 3SB32 44-6AA60 3SB32 44-6AA70 3SB32 04-6AA20 3SB32 04-6AA30 3SB32 04-6AA40 3SB32 04-6AA50 3SB32 04-6AA60 3SB32 04-6AA70 LK Opružne kleme Kataloški broj 3SB32 44-6AA20-0CC0 3SB32 44-6AA30-0CC0 3SB32 44-6AA40-0CC0 3SB32 44-6AA50-0CC0 3SB32 44-6AA60-0CC0 3SB32 44-6AA70-0CC0 3SB32 04-6AA20-0CC0 3SB32 04-6AA30-0CC0 3SB32 04-6AA40-0CC0 3SB32 04-6AA50-0CC0 3SB32 04-6AA60-0CC0 3SB32 04-6AA70-0CC0 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom Pak* Masa približno kg 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037

– Signalna svetiljka sa glatkim soþivom1) sa nosaþem sijalice BA 9s, bez sijalice Signalna svetiljka sa glatkim soþivom Signalna svetiljka AC/DC 24 sa soþivom sa koncentriþnim krugovima1) sa ugradjenom LED

crvena žuta zelena plava bela prozirna crvena žuta zelena plava bela prozirna

} } }

3SB32 44-6BA20 3SB32 44-6BA30 3SB32 44-6BA40 3SB32 44-6BA50 3SB32 44-6BA60 3SB32 44-6BA70 3SB32 04-6BA20 3SB32 04-6BA30 3SB32 04-6BA40 3SB32 04-6BA50 3SB32 04-6BA60 3SB32 04-6BA70

3SB32 44-6BA20-0CC0 3SB32 44-6BA30-0CC0 3SB32 44-6BA40-0CC0 3SB32 44-6BA50-0CC0 3SB32 44-6BA60-0CC0 3SB32 44-6BA70-0CC0 3SB32 04-6BA20-0CC0 3SB32 04-6BA30-0CC0 3SB32 04-6BA40-0CC0 3SB32 04-6BA50-0CC0 3SB32 04-6BA60-0CC0 3SB32 04-6BA70-0CC0

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom 1 kom 1kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 0,038 0,037

Signalna svetiljka – sa soþivom sa koncentriþnim krugovima1) sa nosaþem sijalice BA 9s, bez sijalice Signalna svetiljka sa soþivom sa koncentriþnim krugovima Tonski indikator, IP652) kontinualni ton 2,4 kHz, radna struja min. 4 mA, zvuþni pritisak min. 80 dB/10 cm
X1 (L+) X2 (L-)
NSD00003

AC/DC 24 AC/DC 115 AC/DC 230

crna

3SB32 33-7BA10 3SB32 34-7BA10 3SB32 35-7BA10

----

1 kom 1 kom 1 kom

0,042 0,043 0,042

Tonski indikator

Izvedba

Boja tastera

LK bez prikljuþka Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg 0,030

Aktuator za potenciometar IP652)3)

--

3SB10 00-7CH07

1 kom

Aktuator bez potenciometra Taster sa produženim hodom (12 mm), IP652) za aktiviranje releja crna 3SB30 00-0EA11 1 kom 0,021

Taster sa hodom 12 mm 1) Nije moguüe obeležavanje na natpisnim ploþicama. 2) Nije moguüa ugradnja u kuüište SB38. 3) Potenciometar se ne isporuþuje.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/7

9

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Koordinatni prekidaci, kompletni

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Kretanje kontakata Kontakt zatvoren Kontakt otvoren LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj Dopuna kataloškog broja Vidi dole kg Pak* Masa približno

Koordinatni prekidaþ, kompletni 2 položaja zaokreta, 1 NO po smeru
vodoravan, povratni1) A 0 B
NSD01079

NSD01077

43-44 33-34 0

A B

bez mehaniþke blokade u O-položaju sa mehaniþkom blokadom u O-položaju vertikalni, povratni1)
D 0 C bez mehaniþke blokade u O-položaju
NSD01080

3SB12 01-7DV @@ 3SB12 01-7DW @@

1 kom 1 kom

0,065 0,065

NSD01078

13-14 23-24 0

D C

3SB12 01-7FV @@ 3SB12 01-7FW @@

1 kom 1 kom

0,065 0,065

sa mehaniþkom blokadom u O-položaju

4 - položajna, 1 NO po smeru
povratni1)
D A 0 B C
NSD00076

43-44 33-34

A B

13-14 23-24
0
NSD00077

D C

bez mehaniþke blokade u O-položaju sa mehaniþkom blokadom u O-položaju

3SB12 08-7JV @@ 3SB12 08-7JW @@

1 kom 1 kom

0,085 0,085

Dopuna kataloškog broja za prednje prstenove
Elementi za aktiviranje sa prednjim prstenom; plastiþni, crni Elementi za aktiviranje sa prednjim prstenom; metalni 01 20

Rezervni sklopni elementi
Sklopni elementi sa 2 kontakta 1 S, 1 S
NSD00104

.3/.4 .3/.4 0
NSD00109a

.3 .3

A B

C

3SB14 00-0J

1 kom

0,016

.4 .4

Nosaþi natpisnih ploþica
Nosaþi ploþica za koordinatne prekidaþe 2 položaja zaokretanja, vodoravno 2 položaja zaokretanja, vertikalno 4 položaja zaokretanja Natpisna ploþica 27 mm × 27 mm bez natpisa sa natpisom • broj redova sa tekstom (max. 5 redova sa po 11 slova, gravirano) • crteži prema DIN- Izveštaj 4 Nosaþi ploþica za 2 položaja • Proizvoljni natpisi ili simboli zaokretanja, vertikalni 3SB19 06-2AA 3SB19 06-2XZ K0Y, K1Y, K2Y, ili K5Y K3Y K9Y 1 kom 1 kom 1 kom 0,001 0,001 0,001 10 kom 0,100 3SB19 06-0AU 3SB19 06-0AV 3SB19 06-0AW 1 kom 1 kom 1 kom 0,003 0,003 0,006

9

Oznaþavanja za potrebe kupca Objašnjenja vezana za individualno oznaþavanje ploþica videti na strani 9/25.

1) Za koordinatne prekidaþe sa zadrškom menja se kataloški broj na 9. mestu: horizontalno, sa zadrškom: 3SB12 01-7EV, -7EW vertikalno, sa zadrškom: 3SB12 01-7GV, -7GW 4 položaja zaokretanja, sa zadrškom: 3SB12 08-7KV, -7KW

9/8

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Natpis Boja tastera LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Taster sa držaþem
Taster sa ravnim dugmetom crna crvena žuta zelena plava bela prozirna1) I O I O Taster sa izdignutim dugmetom zelena crvena bela crna crna crvena žuta zelena plava bela crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crvena žuta zelena plava prozirna crnaþ crvana žuta zelena plava bela crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crna crvena žuta zelena crna crvena žuta zelena crna crvena žuta zelena žuta zelena bela žuta zelena bela crna crvena3) crna crvena3) crna crvena } } } } } } } } } } } } 3SB30 00-0AA11 3SB30 00-0AA21 3SB30 00-0AA31 3SB30 00-0AA41 3SB30 00-0AA51 3SB30 00-0AA61 3SB30 00-0AA71 3SB30 00-0AA81 3SB30 00-0AB01 3SB30 00-0AB11 3SB30 00-0AB21 3SB30 00-0BA11 3SB30 00-0BA21 3SB30 00-0BA31 3SB30 00-0BA41 3SB30 00-0BA51 3SB30 00-0BA61 3SB30 01-0AA21 3SB30 01-0AA31 3SB30 01-0AA41 3SB30 01-0AA51 3SB30 01-0AA61 3SB30 01-0AA71 3SB30 01-0BA21 3SB30 01-0BA31 3SB30 01-0BA41 3SB30 01-0BA51 3SB30 01-0BA71 3SB30 00-0DA11 3SB30 00-0DA21 3SB30 00-0DA31 3SB30 00-0DA41 3SB30 00-0DA51 3SB30 00-0DA61 3SB30 01-0DA21 3SB30 01-0DA31 3SB30 01-0DA41 3SB30 01-0DA51 3SB30 01-0DA61 3SB30 01-0DA71 3SB30 00-1DA11 3SB30 00-1DA21 3SB30 00-1DA31 3SB30 00-1DA41 3SB30 00-1GA11 3SB30 00-1GA21 3SB30 00-1GA31 3SB30 00-1GA41 3SB30 00-1QA11 3SB30 00-1QA21 3SB30 00-1QA31 3SB30 00-1QA41 3SB30 01-1DA31 3SB30 01-1DA41 3SB30 01-1DA61 3SB30 01-1GA31 3SB30 01-1GA41 3SB30 01-1GA61 3SB30 00-1EA11 3SB30 00-1EA21 3SB30 00-1CA11 3SB30 00-1CA21 3SB30 00-1RA11 3SB30 00-1RA21 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,025 0,025 0,025 0,025 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 0,026 0,025 0,025 0,026 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026 0,032 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033 0,033 0,050 0,050 0,042 0,050 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034 0,034 0,032 0,032 0,033 0,034 0,050 0,050

sa ravnim dugmetom

sa izdignutim dugmetom

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom zajedno sa nosaþem za 3 elementa

Svetleüi taster sa izdignutim dugmetom zajedno sa nosaþem za 3 elementa

sa ravnim dugmetom

Prekidaþ sa ravnim dugmetom, sa zadrškom, Iskljuþuje se ponovnim pritiskom

sa izdignutim dugmetom

Svetleüi prekidaþ sa ravnim dugmetom, sa zadrškom, Iskljuþuje se ponovnim pritiskom, zajedno sa nosaþem za 3 elementa

Peþurka-taster sa držaþem2)
Peþurka-taster, Ø 30 mm

Peþurka-taster, Ø 40 mm

Peþurka-taster, Ø 30 mm

Peþurka-taster, Ø 60 mm

Svetleüi peþurka-taster, Ø 30 mm zajedno sa nosaþem za 3 elementa Svetleüi peþurka-taster, Ø 40 mm zajedno sa nosaþem za 3 elementa Push-pull taster, Ø 30 mm, sa zadrškom, iskljuþuje se povlaþenjem Push-pull taster, Ø 40 mm, sa zadrškom, iskljuþuje se povlaþenjem Potezni prekidaþ, Ø 60 mm, sa zadrškom, iskljuþuje se povlaþenjem Svetleüi peþurka-taster, Ø 40 mm 1) Moguüe je obeležavanje sa natpisnim ploþicama. 2) Maksimalno dozvoljeno postavljanje: 3 jednopolna i 2 dvopolna sklopna elementa. Primenom nosaþa 3SB39 01-0AB, srednje mesto je za indikator.

Peþurka taster, Ø 40 mm

3) Može se isporuþiti i kao svetleüi Push-pull taster 3SB30 01-1EA.1, -1CA.1 zajedno sa nosaþem za 3 elementa, a i u drugim bojama.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/9

9

Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba Izvedba osvetljenja

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Boja tastera

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Ruþica sa držaþem
Zaokretni taster, 2 - položajni redosled položaja O-I, ugao zaokreta 50°, sa zadrškom neosvetljena crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna } } } } 3SB30 00-2KA11 3SB30 00-2KA21 3SB30 00-2KA41 3SB30 00-2KA61 3SB30 01-2KA21 3SB30 01-2KA31 3SB30 01-2KA41 3SB30 01-2KA51 3SB30 01-2KA71 3SB30 00-2LA11 3SB30 00-2LA21 3SB30 00-2LA41 3SB30 00-2LA61 3SB30 01-2LA21 3SB30 01-2LA31 3SB30 01-2LA41 3SB30 01-2LA51 3SB30 01-2LA71 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,028 0,029 0,028 0,028 0,030 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,028 0,028 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,028 0,028 0,029 0,028 0,030 0,029 0,030 0,029 0,031 0,029 0,028 0,028 0,028 0,029 0,030 0,030 0,029 0,030

osvetljena inkl. nosaþ za 3 elementa

neosvetljena redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50°, povratno neosvetljena

osvetljena incl. nosaþ za 3 elementa

osvetljena Zaokretni taster, 3 - položajni redosled položaja I-O-II, ugao zaokretaja 2 x 50°, sa zadrškom neosvetljena

3SB30 00-2DA11 3SB30 00-2DA21 3SB30 00-2DA41 3SB30 00-2DA61 3SB30 01-2DA21 3SB30 01-2DA31 3SB30 01-2DA41 3SB30 01-2DA51 3SB30 01-2DA71 3SB30 00-2EA11 3SB30 00-2EA21 3SB30 00-2EA41 3SB30 00-2EA61 3SB30 01-2EA21 3SB30 01-2EA31 3SB30 01-2EA41 3SB30 01-2EA51 3SB30 01-2EA71

osvetljena incl. nosaþ za 3 elementa

redosled položaja I-O-II, ugao zaokretanja 2 x 50°, povratno

neosvetljena

osvetljena incl. nosaþ za 3 elementa

Izvedba

Izvedba - Brava Tip Kljuþ-br../ boja Položaj u kojem se vadi kljuþ

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno

kg

Brave sa držaþem
Brave sa 2 kljuþa, sa 2 položaja zaokretanja redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50° sa zadrškom RONIS SB 30 O+I O I O+I O I O+I O I O O } } } } } } 3SB30 00-4HD11 3SB30 00-4HD01 3SB30 00-4HD21 3SB30 00-4AD11 3SB30 00-4AD01 3SB30 00-4AD21 3SB30 00-4LD11 3SB30 00-4LD01 3SB30 00-4LD21 3SB30 00-4BD01 3SB30 00-4MD01 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,059 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,139 0,143 0,142 0,060 0,143

sa zadrškom

RONIS

SB 30

Brava RONIS povratno

CES

SSG 10

RONIS CES

SB 30 SSG 10

9

Brava sa 2 kljuþa, sa 3 položaja zaokretanja redosled položaja I-O-II, ugao zaokretanja 2 x 50° sa zadrškom RONIS CES Brava CES povratno RONIS CES SB 30 SSG 10 SB 30 SSG 10 I+O+II O I+O+II O O O 3SB30 00-4DD11 3SB30 00-4DD01 3SB30 00-4PD11 3SB30 00-4PD01 3SB30 00-4ED01 3SB30 00-4QD01 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,060 0,060 0,142 0,142 0,060 0,142

9/10

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi

Izvedba

Boja

Odobrenje

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Indikator NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418 i IEC 60947-5-5, sa držaþem1)
Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 32 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se zaokretanjem crvena 3SB30 00-1FA20 1 kom 0,048

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se zaokretanjem Preþnik 32 mm Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se povlaþenjem

crvena
PR
B G-

}
ÜFZ
ER
T

3SB30 00-1HA20

1 kom

0,055

96 4041

crvena

3SB30 00-1TA20

1 kom

0,058

Preþnik 40 mm, iskljuþuje se zaokretanjem

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 60 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se zaokretanjem

crvena

3SB30 00-1AA20

1 kom

0,081

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa bravom RONIS, kljuþ br.. SB 30, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se samo sa kljuþem

crvena
PR
B G-

3SB30 00-1BA20
ÜFZ
ER
T

1 kom

0,086

96 4042

Preþnik 40 mm, iskljuþuje se povlaþenjem

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa bravom CES, kljuþ br. SSG 10, .sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se samo sa kljuþem.

crvena
PR
B G-

3SB30 00-1KA20
ÜFZ
ER
T

1 kom

0,114

96 4042

Preþnik 40 mm, sa kljuþem

Izvedba

Boja soþiva/membrane

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Elementi senzora sa držaþem
Signalna svetiljka sa glatkim soþivom2) crvena žuta zelena plava bela prozirna rcrvena žuta zelena plava bela prozirna crna } } } 3SB30 01-6AA20 3SB30 01-6AA30 3SB30 01-6AA40 3SB30 01-6AA50 3SB30 01-6AA60 3SB30 01-6AA70 3SB30 01-6BA20 3SB30 01-6BA30 3SB30 01-6BA40 3SB30 01-6BA50 3SB30 01-6BA60 3SB30 01-6BA70 3SB30 00-7AA10 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,023 0,023 0,022 0,022 0,023 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,022 0,024

Signalna svetiljka sa soþivom sa kocentriþnim krugovima2)

Tonski indikator, IP403) za tonske pretvaraþe DC 24 V4)

1) Žute kontrastne ploþe poruþuju se posebno. Videti Pribor. 2) Nije moguüe obeležavanje na natpisnim ploþicama. 3) Za tonske indikatore, IP65, Videti kompletne sklopove.

4) Za tonske pretvaraþe 3SB1902-2BN poruþuje se posebno. Videti stranu 9/12. Dodatno je potreban držaþ svetiljke 3SB34 00-1A.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/11

9

Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba Natpis

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Boja tastera

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Dvostruki taster sa držaþem
Dvostruki taster, sa ravnim dugmetom Dvostruki taster, sa ravnim i izdignutim dugmetom I/O1) I/O1) I/O1) I/O1) zeleno/crvena belo/crna zeleno/crvena belo/crna 3SB31 00-8AC21 3SB31 00-8AC31 3SB31 00-8CC21 3SB31 00-8CC31 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,032 0,032 0,032 0,032

Dvostruki taster sa ravnim dugmetom Dvostruki taster sa signalnom svetiljkom, sa ravnim dugmadima, zajedno sa nosaþem za 3 elementa Dvostruki taster sa signalnom svetiljkom, sa ravnim i uzdignutim dugmetom, zajedno sa nosaþem za 3 elementa I/O1) I/O1) I/O1) I/O1) zeleno/crvena belo/crna 3SB31 01-8BC21 3SB31 01-8BC31 1 kom 1 kom 0,033 0,033

zeleno/crvena belo/crna

3SB31 01-8DC21 3SB31 01-8DC31

1 kom 1 kom

0,033 0,033

Dvostruki taster sa signalnom svetiljkom, sa ravnim i izdignutim dugmetom

Izvedba

Primena

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Pribor za dvostruki taster
Nosaþ ploþice 70 mm x 30 mm za natpisnu ploþicu 12,5 mm x 27 mm 2) dvostruki taster 3SB39 22-0AY 5 kom 0,200

Schildträger Zaštitna kapa, prozirna od silikona, za stepen zaštite IP67 dvostruki taster sa ravnim dugmetom 3SB39 21-0AQ 1 kom 0,004

Zaštitna kapa

Pribor za tonske indikatore
Tonski pretvaraþ za tonske indikatore1) nazivni napon DC 24 ... 28 V, radna struja 25 mA, 0,6 W, jaþina tona 80 dB/10 cm 1) Crni natpisi na zelenom, crvenom i belom tasteru; beli natpisi na crnom tasteru. 2) Za natpisne ploþice videti stranu 9/23. 3) Za pojaþanu zaštitu može se koristiti tonski indikator sa IP65 (kompletni sklop). tonski indikator, IP40 3SB19 02-2BN 1 kom 0,004

9

9/12

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Kompletni sklopovi

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Boja tastera Kontakt LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj Taster sa ravnim dugmetom crna crna crvena žuta zelena plava bela crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crvena 1 NO 1 NZ 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NZ 1 NO + 1 NZ crna 1 NO 1 NO + 1 NZ } } } } } } } } } } } 3SB36 02-0AA11 3SB36 03-0AA11 3SB36 03-0AA21 3SB36 02-0AA31 3SB36 02-0AA41 3SB36 02-0AA51 3SB36 02-0AA61 3SB36 46-0AA21 3SB36 45-0AA31 3SB36 45-0AA41 3SB36 45-0AA51 3SB36 45-0AA61 3SB36 45-0AA71 3SB36 54-0AA21 3SB36 53-0AA31 3SB36 53-0AA41 3SB36 53-0AA51 3SB36 53-0AA61 3SB36 53-0AA71 3SB36 07-0AA21 3SB36 06-0AA31 3SB36 06-0AA41 3SB36 06-0AA51 3SB36 06-0AA61 3SB36 06-0AA71 3SB36 03-1CA21 3SB36 01-1CA21 3SB36 02-2KA11 3SB36 01-2KA11 LK Opružne kleme Kataloški broj 3SB36 02-0AA11-0CC0 3SB36 03-0AA11-0CC0 3SB36 03-0AA21-0CC0 3SB36 02-0AA31-0CC0 3SB36 02-0AA41-0CC0 3SB36 02-0AA51-0CC0 3SB36 02-0AA61-0CC0 3SB36 46-0AA21-0CC0 3SB36 45-0AA31-0CC0 3SB36 45-0AA41-0CC0 3SB36 45-0AA51-0CC0 3SB36 45-0AA61-0CC0 3SB36 45-0AA71-0CC0 3SB36 54-0AA21-0CC0 3SB36 53-0AA31-0CC0 3SB36 53-0AA41-0CC0 3SB36 53-0AA51-0CC0 3SB36 53-0AA61-0CC0 3SB36 53-0AA71-0CC0 3SB36 07-0AA21-0CC0 3SB36 06-0AA31-0CC0 3SB36 06-0AA41-0CC0 3SB36 06-0AA51-0CC0 3SB36 06-0AA61-0CC0 3SB36 06-0AA71-0CC0 3SB36 03-1CA21-0CC0 3SB36 01-1CA21-0CC0 3SB36 02-2KA11-0CC0 3SB36 01-2KA11-0CC0 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom 1 kom Pak* Masa približno kg 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,103 0,102 0,102 0,102 0,102 0,103 0,100 0,107 0,095 0,102

Taster sa ravnim dugmetom

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom sa ugradjenom LED AC/DC 24 V

sa ugradjenom LED AC 230 V

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom sa nosaþem sijalica BA 9s, bez sijalice

Push-Pull peþurka-taster, Ø 40 mm, sa zadrškom iskljuþuje se povlaþenjem Zaokretni taster, 2-polož. redosled položaja O-I ugao zaokretanja 50°,sa zadrškom

Push-Pull peþurka-taster

Zaokr.taster, 3-položaja redosled položaja 1-O-II ugao zaokretanja 2 x 50°, sa zadrškom

crna

1 NO, 1 NO

}

3SB36 10-2DA11 3SB36 08-2DA11

3SB36 10-2DA11-0CC0 3SB36 08-2DA11-0CC0

1 kom 1 kom

0,105 0,120

1 NO + 1 NZ, } 1 NO + 1 NZ

Zaokretni taster

Zaokr.taster, 3 - položaja redosledd položaja I-O-II ugao zaokretanja 2 x 50° povratni

crna

1 NO, 1 NO 1 NO + 1 NZ 1 NO + 1 NZ

}

3SB36 10-2EA11 3SB36 08-2EA11

3SB36 10-2EA11-0CC0 3SB36 08-2EA11-0CC0

1 kom 1 kom

0,106 0,119

Brava, RONIS, 2 položaja zaokretanja redosled položaja O-I ugao zaokretanja 50° sa zadrškom Brava RONIS 1) Moguüe je obeležavanje na natpisnim ploþicama.

Kljuþ br. SB 30

1 NO 1 NO + 1 NZ }

3SB36 01-4AD11 3SB36 02-4AD11

3SB36 01-4AD11-0CC0 3SB36 02-4AD11-0CC0

1 kom 1 kom

0,124 0,119

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/13

9

Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Kompletni sklopovi
Izvedba Boja tastera Kontakt

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj

LK Opružne kleme Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Indikator NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418, sa žutom podloškom, Ø 80 mm, sa natpisom1)
Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške iskljuþuje se zaokretanjem iskljuþuje se povlaþenjem crvena crvena 1 NZ 1 NO + 1NZ 1 NZ 1NO + 1 NZ } 3SB36 03-1HA20 3SB36 01-1HA20 3SB36 03-1TA20 3SB36 01-1TA20 3SB36 03-1HA20-0CC0 3SB36 01-1HA20-0CC0 3SB36 03-1TA20-0CC0 3SB36 01-1TA20-0CC0 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,131 0,137 0,131 0,137

Peþurka-taster NOT-HALT

Izvedba

Nazivni Boja soþiva napon sijalice V crvena žuta zelena plava bela prozirna crvena žuta zelena plava bela prozirna crvena žuta zelena plava bela prozirna

LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj } } } } } } 3SB36 44-6BA20 3SB36 44-6BA30 3SB36 44-6BA40 3SB36 44-6BA50 3SB36 44-6BA60 3SB36 44-6BA70 3SB36 52-6BA20 3SB36 52-6BA30 3SB36 52-6BA40 3SB36 52-6BA50 3SB36 52-6BA60 3SB36 52-6BA70 3SB36 04-6BA20 3SB36 04-6BA30 3SB36 04-6BA40 3SB36 04-6BA50 3SB36 04-6BA60 3SB36 04-6BA70

LK Opružne kleme Kataloški broj 3SB36 44-6BA20-0CC0 3SB36 44-6BA30-0CC0 3SB36 44-6BA40-0CC0 3SB36 44-6BA50-0CC0 3SB36 44-6BA60-0CC0 3SB36 44-6BA70-0CC0 3SB36 52-6BA20-0CC0 3SB36 52-6BA30-0CC0 3SB36 52-6BA40-0CC0 3SB36 52-6BA50-0CC0 3SB36 52-6BA60-0CC0 3SB36 52-6BA70-0CC0 3SB36 04-6BA20-0CC0 3SB36 04-6BA30-0CC0 3SB36 04-6BA40-0CC0 3SB36 04-6BA50-0CC0 3SB36 04-6BA60-0CC0 3SB36 04-6BA70-0CC0

Pak*

Masa približno kg 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079

Signalne svetiljke sa soþi- AC/DC 24 vom sa koncentriþnim krugovima 2) sa ugradjenom LED

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

AC 230

Signalna svetiljka sa soèivom sa koncentriþnim krugovima

Signalna svetiljka sa soþi- – vom sa koncentriþnim krugovima2) sa nosaþem sijalice BA 9s, bez sijalice

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 1) Natpis „NOT-AUS“ / (na nemaþkom). 2) Nije moguüe obeležavanje na natpisnim ploþicama.

9

9/14

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Natpisg Boja tastera LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Taster sa držaþem
Taster sa ravnim dugmetom crna crvena žuta zelena plava bela prozirna1) I O I O Taster sa izdignutim dugmetom zelena crvena bela crna crna crvena žuta zelena plava bela crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena žuta zelena plava bela crvena1) žuta1) zelena1) plava1) bela prozirna1) crna crvena žuta zelena crna crvena žuta zelena crna crvena žuta zelena žuta zelena bela žuta zelena bela žuta zelena bela crna crvena3) crna crvena3) crna crvena } } } } } } } 3SB35 00-0AA11 3SB35 00-0AA21 3SB35 00-0AA31 3SB35 00-0AA41 3SB35 00-0AA51 3SB35 00-0AA61 3SB35 00-0AA71 3SB35 00-0AA81 3SB35 00-0AB01 3SB35 00-0AB11 3SB35 00-0AB21 3SB35 00-0BA11 3SB35 00-0BA21 3SB35 00-0BA31 3SB35 00-0BA41 3SB35 00-0BA51 3SB35 00-0BA61 3SB35 01-0AA21 3SB35 01-0AA31 3SB35 01-0AA41 3SB35 01-0AA51 3SB35 01-0AA61 3SB35 01-0AA71 3SB35 01-0BA21 3SB35 01-0BA31 3SB35 01-0BA41 3SB35 01-0BA51 3SB35 01-0BA71 3SB35 00-0DA11 3SB35 00-0DA21 3SB35 00-0DA31 3SB35 00-0DA41 3SB35 00-0DA51 3SB35 00-0DA61 3SB35 01-0DA21 3SB35 01-0DA31 3SB35 01-0DA41 3SB35 01-0DA51 3SB35 01-0DA61 3SB35 01-0DA71 3SB35 00-1DA11 3SB35 00-1DA21 3SB35 00-1DA31 3SB35 00-1DA41 3SB35 00-1GA11 3SB35 00-1GA21 3SB35 00-1GA31 3SB35 00-1GA41 3SB35 00-1QA11 3SB35 00-1QA21 3SB35 00-1QA31 3SB35 00-1QA41 3SB35 01-1DA31 3SB35 01-1DA41 3SB35 01-1DA61 3SB35 01-1GA31 3SB35 01-1GA41 3SB35 01-1GA61 3SB35 01-1QA31 3SB35 01-1QA41 3SB35 01-1QA61 3SB35 00-1EA11 3SB35 00-1EA21 3SB35 00-1CA11 3SB35 00-1CA21 3SB35 00-1RA11 3SB35 00-1RA21 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,075 0,075 0,075 0,074 0,076 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,077 0,077 0,076 0,076 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,080 0,081 0,080 0,081 0,084 0,084 0,084 0,084 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,079 0,081 0,084 0,085 0,085 0,091 0,091 0,090

Taster sa ravnim dugmetom

Taster sa izdignutim dugmetom

Svetleüi taster sa ravnim dugmetom zajedno sa nosaþem za 3 elementa

Svetlesni taster sa ravnim dugmetom

Svetleüi taster sa izdignutim dugmetom zajedno sa nosaþem za 3 elementa

Prekidaþ sa ravnim dugmetom, iskljuþuje se ponovnim pritiskom

Svetleüi taster sa izdignutim dugmetom

Svetleüi prekidaþ sa ravnim dugmetom, iskljuþuje se ponovnim pritiskom.

Peþurka-tasteri sa držaþem2)
Peþurka-taster, Ø 30 mm

Peþurka-taster, Ø 40 mm

Peþurka-taster, Ø 30 mm

Peþurka-taster, Ø 60 mm

Svetleüi peþurka-taster, Ø 30 mm, zajedno sa nosaþem za 3 elementa Svetleüi peþurka-taster, Ø 40 mm, zajedno sa nosaþem za 3 elementa Peþurka taster, Ø 40 mm Svetleüi peþurka-taster, Ø 60 mm, zajedno sa nosaþem za 3 elementa Push-pull taster, Ø 30 mm, iskljuþuje se povlaþenjem Push-pull taster, Ø 40 mm, Iskljuþuje se povlaþenjem Push-pull taster, Ø 60 mm, iskljuþuje se povlaþenjem 1) Moguüe je ispisivanje/obeležavanje na natpisnim ploþicama. 2) Maksimalno dozvoljeno postavljanje: 3 jednopolna i 2 dvopolna sklopna elementa. Pri korišüenju nosaþa 3SB39 01-0AB, srednje mesto je za indikator.

0,084 0,084 0,090 0,091

3) Može se isporuþiti i kao svetleüi Push-pull taster 3SB30 01-1EA.1, -1CA.1 zajedno sa nosaþem za 3 elementa, a i u drugim bojama.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/15

9

0,081 0,080

Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba Izvedba-

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Boja tastera

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno

Osvetljenje kg

Zaokretni taster sa drškom
Zaokr.taster sa 2 položaja zaokretanja redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50°, sa zadrškom neosvetljen, standardna izvedba crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena zelena bela crvena žuta zelena plava prozirna crna crvena zelena bela crvena žuta zelena bela prozirna } } } } 3SB35 00-2KA11 3SB35 00-2KA21 3SB35 00-2KA41 3SB35 00-2KA61 3SB35 01-2KA21 3SB35 01-2KA31 3SB35 01-2KA41 3SB35 01-2KA51 3SB35 01-2KA71 3SB35 00-2LA11 3SB35 00-2LA21 3SB35 00-2LA41 3SB35 00-2LA61 3SB35 01-2LA21 3SB35 01-2LA31 3SB35 01-2LA41 3SB35 01-2LA51 3SB35 01-2LA71 3SB35 00-2DA11 3SB35 00-2DA21 3SB35 00-2DA41 3SB35 00-2DA61 3SB35 01-2DA21 3SB35 01-2DA31 3SB35 01-2DA41 3SB35 01-2DA51 3SB35 01-2DA71 3SB35 00-2EA11 3SB35 00-2EA21 3SB35 00-2EA41 3SB35 00-2EA61 3SB35 01-2EA21 3SB35 01-2EA31 3SB35 01-2EA41 3SB35 01-2EA51 3SB35 01-2EA71 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,079 0,079 0,079 0,078 0,075 0,076 0,078 0,080 0,082 0,078 0,077 0,078 0,079 0,078 0,079 0,075 0,079 0,079 0,079 0,078 0,079 0,079 0,076 0,077 0,075 0,079 0,077 0,080 0,079 0,079

Zaokretni taster, 2-položaja, standardna izvedba redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50°,povratno

osvetljen, standardna izvedba incl. nosaþ za 3 elementa

neosvetljen, standardna izvedba

osvetljen, standardna izvedba, incl. nosaþ za 3 elementa

Zaokretni taster sa 3 položaja zaokretanja redosled položaja I-O-II, neosvetljen, ugao zaokretanja 2 x 50°, sa zadrškom standardna izvedba

Zaokretni taster 3-položaja, standardna izvedba redosled položaja I-O-II, ugao zaokretanja 2 x 50°, povratno

osvetljen, standardna izvedba, incl. nosaþ za 3 elementa

neosvetljen, standardna izvedba

osvetljen, standardna izvedba, incl. nosaþ za 3 elementa

Izvedba

Izvedba - Brava Tip Kljuþ br. Položaj u kojem se vadi kljuþ

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno

kg

Brave sa držaþem
Brava sa 2 kljuþa sa 2 položaja redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50°, sa zadrškom RONIS SB 30 O+I O I O+I O I O O } } } } } } 3SB35 00-4AD11 3SB35 00-4AD01 3SB35 00-4AD21 3SB35 00-4LD11 3SB35 00-4LD01 3SB35 00-4LD21 3SB35 00-4BD01 3SB35 00-4MD01 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom 0,108 0,108 0,107 0,186 0,190 0,190 0,108 0,191

CES

SSG 10

Brava RONIS

redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50°, povratno

RONIS CES

SB 30 SSG 10

Brava sa 2 kljuþa sa 3 položaja

9

redosled položaja I-O-II, RONIS ugao zaokretanja 2 x 50°, sa zadrškom CES

SB 30 SSG 10

I+O+II O O+I+II O O O

3SB35 00-4DD11 3SB35 00-4DD01 3SB35 00-4PD11 3SB35 00-4PD01 3SB35 00-4ED01 3SB35 00-4QD01

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom

0,108 0,108 0,187 0,191 0,109 0,191

Brava CES

redosled položaja I-O-II, ugao zaokretanja 2 x 50°, povratno

RONIS CES

SB 30 SSG 10

9/16

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi

Izvedba

Boja tastera

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Indikator NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418 i IEC 60947-5-5 sa držaþima1)
Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 32 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se zaokretanjem. crvena 3SB35 00-1FA20 1 kom 0,107

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se zaokretanjem Preþnik 32 mm iskljuþuje se povlaþenjem

crvena

}

3SB35 00-1HA20

1 kom

0,114

crvena

3SB35 00-1TA20

1 kom

0,113

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 60 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se zaokretanjem

crvena

3SB35 00-1AA20

1 kom

0,139

Preþnik 40 mm, iskljuþuje se zaokretanjem

Peþurka-taster NOT-HALT, 40 mm, sa bravom RONIS, kljuþ br. SB 30, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se samo sa kljuþem

crvena

3SB35 00-1BA20

1 kom

0,145

Peþurka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm, sa bravom CES, kljuþ br. SSG 10, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, iskljuþuje se samo sa kljuþem

crvena

3SB35 00-1KA20

1 kom

0,173

Preþnik 40 mm, iskljuþuje se povlaþenjem

Preþnik 60 mm

Izvedba

Boja soþiva

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Elementi za dojavu sa držaþem1)
Signalna svetiljka sa soþivom sa koncentriþnim prstenovima2) crvena žuta zelena plava bela prozirna crvena žuta zelena plava bela prozirna } } } 3SB35 01-6BA20 3SB35 01-6BA30 3SB35 01-6BA40 3SB35 01-6BA50 3SB35 01-6BA60 3SB35 01-6BA70 3SB35 01-6AA20 3SB35 01-6AA30 3SB35 01-6AA40 3SB35 01-6AA50 3SB35 01-6AA60 3SB35 01-6AA70 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,063 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062

Signalna svetiljka sa glatkim soþivom

Signalna svetiljka sa glatkim soþivom2)

}

1) Žuta kontrastna podloga se posebno poruþuje. Videti Pribor. 2) Nije moguüe ispisivanje/obeležavanje na natpisnim ploþicama.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/17

9

Komponente za aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosaci svetiljki

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Šema Boja//Kretanje kontakta LK Vijþani prikljuþak Kontakt zatvoren Kontakt otvoren Kataloški broj LK Opružne kleme Kataloški broj kg Pak* Masa približno

Elementi za priþvršüivanje na prednju ploþu
Sklopni elementi sa jednim kontaktom Dubina ugradnje 50 mm
NSD00006

1 NO 1 NO sa pozlaüenim kontaktima

3

NSD00015

}

3SB34 00-0B 3SB34 00-0BA

3SB34 03-0B 3SB34 03-0BA

1 kom 1 kom

0,011 0,011

3-4 0 1 mm 2 2,3 3 4

4

NSD00007

1 NZ 1 NZ sa pozlaüenim kontaktima

1

NSD00017

}

3SB34 00-0C 3SB34 00-0CA

3SB34 03-0C 3SB34 03-0CA

1 kom 1 kom

0,011 0,011

1-2 0 1 mm 2 1,6 3 4

2

Sklopni elementi sa 2 kontakta dubina ugradnje 65 mm (incl. natpisnu ploþicu za uredjaj)
NSD00033

1 NO + 1 NZ 1 NO + 1 NZ sa pozlaüenim kontaktima 1 NO ubrzan + 1 NZ usporen 1 NO ubrzan + 1 NZ usporen sa pozlaüenim kontaktima 2 NO 2 NO sa pozlaüenim kontaktima

31 42

NSD00038

}

3SB34 00-0A 3SB34 00-0AA

3SB34 03-0A 3SB34 03-0AA

1 kom 1 kom

0,018 0,018

3-4 1-2 0 1 2 3 mm 1,6 2,3
7-8 5-6 0 1 2 3 mm 1,3 2,2 4

4

NSD00034

75 86

NSD00037b

3SB34 00-0H 3SB34 00-0HA

3SB34 03-0H 3SB34 03-0HA

1 kom 1 kom

0,018 0,018

NSD00035

3 3

NSD00039

3SB34 00-0D 3SB34 00-0DA

3SB34 03-0D 3SB34 03-0DA

1 kom 1 kom

0,018 0,018

3-4 3-4 0 1 mm 2 2,3 3 4

4 4

NSD00036

2 NZ 2 NZ sa pozlaüenim kontaktima

1 1

NSD00040

3SB34 00-0E 3SB34 00-0EA

3SB34 03-0E 3SB34 03-0EA

1 kom 1 kom

0,018 0,018

1-2 1-2 0 1 mm 2 1,6 3 4

2 2

Nosaþi svetiljke sa ugradjenom LED AC/DC 24 V
X 2 X 1
N S D 0 _ 0 1 2 9 2 a

žuta crvena zelena plava bela
X 1

} } }

3SB34 00-1PA 3SB34 00-1PB 3SB34 00-1PC 3SB34 00-1PD 3SB34 00-1PE 3SB34 00-1QA 3SB34 00-1QB 3SB34 00-1QC 3SB34 00-1QD 3SB34 00-1QE 3SB34 00-1RA 3SB34 00-1RB 3SB34 00-1RC 3SB34 00-1RD 3SB34 00-1RE

3SB34 03-1PA 3SB34 03-1PB 3SB34 03-1PC 3SB34 03-1PD 3SB34 03-1PE 3SB34 03-1QA 3SB34 03-1QB 3SB34 03-1QC 3SB34 03-1QD 3SB34 03-1QE 3SB34 03-1RA 3SB34 03-1RB 3SB34 03-1RC 3SB34 03-1RD 3SB34 03-1RE

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,011 0,011 0,011 0,033 0,011 0,012 0,012 0,012 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

AC 110 V

X 2

N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a

žuta crvena zelena plava bela žuta crvena zelena plava bela

AC 230 V

X 2

X 1

} } }

N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a

Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

9

9/18

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Komponente za aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosaci svetiljki

Izvedba

Nazivni napon sijalice V

Kontakti

LK Vijþani prikljuþak Kataloški broj

LK Opružne kleme Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Elementi za priþvršüivanje na prednju ploþu
Nosaþi svetiljki 9s, dubina ugradnje 50 mm bez sijalice sa sijalicom 24 V (3SX1 344) prema svetiljci AC/DC 24 V
X1 (L+) X2 (L-)
NSD00003

}

3SB34 00-1A 3SB34 00-1D

3SB34 03-1A --

1 kom 1 kom

0,010 0,012

Nosaþi svetiljki BA 9s, dubina ugradnje 50 mm sa ugradjenim otporom za AC/DC 110/130 V X1 duži radni vek i sa sijalicom (L+) 1) 130 V (3SX1 731) sa ugradjenim predkontaktom i sa sijalicom 130 V (3SX1 731)1) sa ugradjenim predkontaktom i sa sijalicom 130 V (3SX1 731)1) bez svetiljke za sijalicu, max. 2,6 W; za LED, AC/DC4) bez svetiljke za sijalicu, max. 2,6 W; za LED, AC ili DC5) bez svetiljke za sijalicu, max. 2,6 W; za tinjalicu, AC Transformator za postavljanje na nosaþ svetiljke 3SB34 00-1A za sijalicu, 2 W, AC prema svetiljci AC 230/240 V
X1

X2 (L-)
NSD00041

3SB34 00-1B

--

1 kom

0,013

X2
NSD00042

3SB34 00-1C

3SB34 03-1C

1 kom

0,013

Nosaþi svetiljki 9s, sa posebnom funkcijom za ispitivanje sijalica2)3) AC 230/240 V
X5 X1
U C -L E D X 5 X 1 (L + )

3SB34 00-1F
X2
NSD00043

--

1 kom

0,019

prema svetiljci

3SB34 00-1G
X 2 (L -)

--

1 kom

0,016

N S D 0 _ 0 0 0 4 4 a

prema svetiljci

X5 X2 (L-)

3SB34 00-1L
X1 (L+)
NSD00045

--

1 kom

0,017

X 5 X 1 (L + )

N S D 0 _ 0 0 0 4 6 a

X 2 (L -)

3SB34 00-1H

--

1 kom

0,016

127 V / 24 V 240 V / 24 V 260 V / 24 V 400 V / 24 V 127 V / 6 V 240 V / 6 V 260 V / 6 V 400 V / 6 V 480 V / 6 V 600 V / 6 V

X1

X2
NSD00047

3SB34 00-3A 3SB34 00-3C 3SB34 00-3E 3SB34 00-3F 3SB34 00-3M 3SB34 00-3P 3SB34 00-3E 3SB34 00-3S 3SB34 00-3U 3SB34 00-3W

------------

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,109 0,108 0,110 0,108 0,108 0,107 0,110 0,107 0,132 0,128 0,018

Elementi sa 2 diode Tip 1N 4007

U RMS = max. 250 V IFAV = 0,8 A na Tu = 60 °C

(L+) X5 X7

(L-) X6 X8
NSD00113

3SB34 00-2A

1) Mogu se koristiti samo ove svetiljke. 2) Nosaþ svetiljke sa posebnom funkcijom za ispitivanje sijalica se ne može ugraditi u kuüište. 3) O primeni povezivanja videti Tehniþku informaciju LV 1 T. 4) Ne koristi se sa LED, ona je namenjena samo za AC ili DC. 5) Ne koristi se sa LED, ona je namenjena samo za AC i DC. Prikljuþak X5 kod DC mora se da se poveže sa L- .

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/19

9

Komponente za aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosaci svetiljki
Izvedba Šema

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Kretanje kontakta Kontakt zatvofren Kontakt otvoren

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno

kg } 3SB39 01-0AB 20 kom 0,100

Nosaþi za 3 elementa. za priþvršüivanje na prednju ploþu
Držaþ tastera i prekidaþa1) za postavljanje 3 elementa

Držaþi za zaokretni taster, bravu i dvostruki taster sa delom za pritiskivanje radi aktiviranja srednjeg sklopnog elementa

}

3SB39 01-0AC

10 kom

0,200

Elementi za stubiüe za lemljenje, radi korišüenja na provodnoj ploþi
Sklopni elèment sa jednim kontaktom dubina ugradnje 44 mm
NSD00007

1 NO

1

NSD00017

3SB34 11-0B

1 kom

0,003

1-2 0 1 mm 2 1,6 3 4

2

NSD00006

1 NZ

3

NSD00015

3SB34 11-0C

1 kom

0,003

3-4 0 1 mm 2 2,3 3 4

4

Nosaþ svetiljke Wedge-Base W2 x 4,6 d bez sijalice dubina ugradnje 44 mm

X1 (L+)

X2 (L-)
NSD00003

3SB34 11-1A

1 kom

0,002

Pritisni elementi za korišüenje na provodnim ploþama
Pritisni element za zokretni taster i bravu za aktiviranje srednjeg sklopnog elementa 3SB39 01-0AW 10 kom 0,100

Pribor za provodne ploþe
Nosaþi provodnih ploþa za priþvršüivanje komandnih/signalnih uredjaja na provodnu ploþu ( vijci ulaze u obim isporuke) 3SB39 01-0AA 10 kom 0,200

Izvedba

Nazivni napon V

Boja

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Sijalice, postolja BA 9s
Sijalice 2 W, dužina max. 28 mm, preþnik sijalice max. 10 mm Sijalice 2,6 W, dužina 28 mm, preþnik sijalice 10 mm LED-lampica, super svetleüa dužina max. 28 mm, preþnik sijalice 10 mm, radna struja max. 15 mA AC/DC 6 AC/DC 12 AC/DC 24 AC/DC 110 ... 1302) AC/DC 24 prozirna 3SX1 342 3SX1 343 3SX1 344 } 3SX1 731 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 0,003 0,003 0,003 0,003

prozirna

crvena žuta zelena plava bela crvena žuta zelena plava bela

} } }

3SB39 01-1CA 3SB39 01-1BA 3SB39 01-1DA 3SB39 01-1PA 3SB39 01-1QA 3SB39 01-1CF 3SB39 01-1BF 3SB39 01-1DF 3SB39 01-1PF 3SB39 01-1QF

10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 1 kom

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006

AC 230, DC 110 ... 160, ako je X1 na“+”

9

Kljuþ za zamenu svetiljke za svetiljke sa postoljem BA 9s Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 1) Nosaþ je i za peþurka-taster i push-pull taster. 2) Sa sklopnim elementom 3SB34 00-1C i za 230 V.

}

3SB19 02-2AD

9/20

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Natpisi

Lasersko ispisivanje/oznacavanje

n

Opcije Lasersko ispisivanje/oznaþavanje elemenata za aktiviranje i signalizaciju Uputstva za porudžbinu Pri porudžbini potrebno je kataloški broj elementa za aktiviranje ili signalne svetiljke dopuniti sa „–Z“ i skraüenim podatkom: • tekst sa velikim/malim slovima, samo poþetak reda sa velikim slovom (npr.. „Dugme tastera“.......????): Y10 • tekst sa velikim slovima (npr. „DUGME TASTERA“): Y11 • tekst sa malim slovima (npr. „dugme tastera“): Y12 • tekst sa velikim/malim slovima, sve reþi sa velikim poþetnim slovima (npr. „Dugme Tastera“): Y15 • simbole sa brojem prema DIN Fachbericht 4 (ISO 7000, IEC 60417, DIN 30600): Y13 • naslovi ili simboli prema BZ-Prilogu: Y19

Elementi za aktiviranje i signalizaciju, kako u plastiþnoj tako i u metalnoj izvedbi, mogu da se ispisuju/obeležavaju i laserom. Opslužni elementi dugmadi na tasterima, svetleüih tastera, prekidaþa, svetlosnih prekidaþa, peþurka-tastera, svetleüih peþurka-tastera, kao i soþiva signalnih svetiljki, zaokretnih tastera mogu se da se ispisuju ruþno samo ako su izradjeni od plastike.

Siemens LV 90 · 2006

9/21

9

Natpisi
n
Pregled

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Natpisne plocice

Na tastere (prozirne) i svetlosne tastere sa ravnim dugmetom mogu se postaviti natpisne ploþice sa oznakama, ali ne i na signalne svetiljke. Natpisne ploþice koje se postavljaju izradjene su od prozirne, transparentne plastike sa crnim natpisom/oznakama; mogu se postaviti uz zaokretanje u pomacima i do 90°.

Ispisivanje Ispisuje se sa velikim prvim slovima. Simboli, ali ne kataloški, izradjuju se prema DIN Fachbericht 4. Natpisne prazne ploþice namenjene su za ruþno ispisivanje trajnim mastilom.

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Natpis Tekuüi broj prema DIN LK Okrugli program , Fachbericht 4 plastiþna i metalna izvedba Kataloški broj Pakova- Pak* nje (kom) Masa približno

kg 100 10 kom 0,100

Natpisne ploþice za individualno obeležavanje/ispisivanje
bez natpisa 3SB19 01-4AS

Natpisne ploþice sa tekstom
Ein On Aus Off Auf Up Ab Down Vor Forward Zurück Rechts Right Links Left Auf Open Zu Close Schnell Fast Langsam Slow Betrieb Running Störung Fault Einrichten Reset Test Start Halt Stop 3SB19 01-4AB 3SB19 01-4EB 3SB19 01-4AC 3SB19 01-4EC 3SB19 01-4AD 3SB19 01-4ED 3SB19 01-4AE 3SB19 01-4EE 3SB19 01-4AF 3SB19 01-4EF 3SB19 01-4AG 3SB19 01-4AH 3SB19 01-4EH 3SB19 01-4AJ 3SB19 01-4EJ 3SB19 01-4AD 3SB19 01-4EP 3SB19 01-4AL 3SB19 01-4EQ 3SB19 01-4AM 3SB19 01-4ER 3SB19 01-4AN 3SB19 01-4ES 3SB19 01-4AP 3SB19 01-4EV 3SB19 01-4AQ 3SB19 01-4EW 3SB19 01-4AR 3SB19 01-4EM 3SB19 01-4EN 3SB19 01-4EK 3SB19 01-4AK 3SB19 01-4EL 15 16 – 3SB19 01-4MB 3SB19 01-4MC 3SB19 01-4MD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Natpisne ploþice sa simbolima za EIN/AUS (ukljuþeno/iskljuþeno)
O (Aus) I (Ein) II (Ein)

Natpisne ploþice sa simbolima za uredjaje
Elektromotor 42 3SB19 01-4PA 100 10 kom 0,100

Natpisne ploþice sa simbolima za obeležavanje kretanja
Kretanje u pravcu strelice 28 40 41 3SB19 01-4NA 3SB19 01-4NG 3SB19 01-4MC 3SB19 01-4AZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 100 100 100 1 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 0,100 0,100 0,100 0,001

9

Dodati, Plus Oduzeti, Minus Ispisivanje teksta ili simbola - po izboru (videti Opcije, strana 9/25)

Natpisne ploþice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca

9/22

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Natpisi
Podloske

n

Pregled Podloške se sastoje od nosaþa koji je izradjen od crne plastike i natpisne ploþice (crna sa belim slovima ili srebrna sa crnim slovima), za lepljenje ili postavljanje. One nisu namenjene za tastere NOT-AUS. Ispisivanje Ispisuje se velikim poþetnim slovima. Simboli, ali ne kataloški, izradjuju se prema DIN Fachbericht 4.

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Natpis LK Natpisna ploþica kao nalepnica, crna 12,5 mm × 27 mm Kataloški broj LK Natpisna ploþica Pakova- Pak* kao nalepnica, srebrna nje (kom) 12,5 mm × 27 mm Kataloški broj Masa približno

kg 100 10 kom 0,100

Ploþice za individualno obeležavanje
bez natpisa } 3SB39 02-1AA B 3SB19 01-2AA

Ploþice sa tekstom
Ein On Aus Off Auf Up Ab Down Vor Forward Zurück Reverse Rechts Right Links Left Auf Open Zu Close Betrieb Störung Fault Test Start Halt Stop Stop Start Hand Auto Man Auto 3SB39 02-1AB 3SB39 02-1EB 3SB39 02-1AC 3SB39 02-1EC 3SB39 02-1AD 3SB39 02-1ED 3SB39 02-1AE 3SB39 02-1EE 3SB39 02-1AF 3SB39 02-1EF 3SB39 02-1AG 3SB39 02-1EG 3SB39 02-1AH 3SB39 02-1EH 3SB39 02-1AJ 3SB39 02-1EJ 3SB39 02-1AD 3SB39 02-1EP 3SB39 02-1AL 3SB39 02-1EQ 3SB39 02-1AP 3SB39 02-1AQ 3SB39 02-1EW 3SB39 02-1EN 3SB39 02-1EL 3SB39 02-1AK 3SB39 02-1EK 3SB39 02-1BC 3SB39 02-1BA 3SB39 02-1EU 3SB39 02-1MB 3SB39 02-1MC --II 3SB39 02-1MF -3SB39 02-1ML 3SB39 02-1NJ 3SB39 02-1NA 3SB39 02-1XZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 3SB39 22-0AV 3SB39 22-0AS 3SB19 01-2AB 3SB19 01-2EB 3SB19 01-2AC 3SB19 01-2EC 3SB19 01-2AD 3SB19 01-2ED 3SB19 01-2AE 3SB19 01-2EE 3SB19 01-2AF 3SB19 01-2EF 3SB19 01-2AG 3SB19 01-2EG 3SB19 01-2AH 3SB19 01-2EH 3SB19 01-2AJ 3SB19 01-2EJ 3SB19 01-2AD 3SB19 01-2EP 3SB19 01-2AL 3SB19 01-2EQ 3SB19 01-2AP 3SB19 01-2AQ 3SB19 01-2EW 3SB19 01-2EN 3SB19 01-2EL 3SB19 01-2AK 3SB19 01-2EK 3SB19 01-2BC 3SB19 01-2BA 3SB19 01-2EU 3SB19 01-2MB 3SB19 01-2MC 3SB19 01-2MD 3SB19 01-2ME 3SB19 01-2MF 3SB19 01-2MG -3SB19 01-2NJ 3SB19 01-2NA 3SB39 02-1XZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 3SB39 22-0AV 3SB39 22-0AS 100 1 10 kom 1 kom 0,200 0,003 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,001

Ploþice sa simbolima
O I II III O I I O 1 2 n o

Ploþice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
Ispisivanje teksta ili simbola - po izboru (Videti Opcije, strana 9/25)

Nosaþi ploþica
za okrugli program, ravne za aktuator potenciometra 3SB10 00-7CH07 1)

1) Ovi nosaþi ploþica mogu se upotrebiti i kod tastera i zaštitnih kapa protiv prašine, ukoliko debljina prednje ploþe nije veüa od 3 mm.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/23

9

Natpisi
Podloske

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Natpis

LK Natpisna ploþica kao nalepnica, crna 27 mm × 27 mm Kataloški broj

LK Natpisna ploþica Pakova- Pak* kao nalepnica, srebrna nje (kom) 27 mm × 27 mm Kataloški broj

Masa približno

kg 100 10 kom 0,100

Ploþice za indivualno obeležavanje
bez natpisa B 3SB39 03-1AA B 3SB19 06-2AA

Ploþice sa tekstom
Ein On Aus Off Auf Ab Vor Zurück Rechts Links Auf Zu Betrieb Störung Start Halt Stop Start Hand Auto 3SB39 03-1AB 3SB39 03-1EB 3SB39 03-1AC 3SB39 03-1EC 3SB39 03-1AD 3SB39 03-1AE 3SB39 03-1AF 3SB39 03-1AG 3SB39 03-1AH 3SB39 03-1AJ 3SB39 03-1AD 3SB39 03-1AL 3SB39 03-1AP 3SB39 03-1AQ 3SB39 03-1EL 3SB39 03-1AK 3SB39 03-1BC 3SB39 03-1BA 3SB39 03-1MF 3SB39 03-1NA --------------------100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Ploþice sa simbolima
OI o

Ploþice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
Natpisi ili simboli - po izboru (Videti: Opcije) 3SB39 03-1XZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 3SB39 23-0AV 3SB39 23-0AX 3SB19 06-2XZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 3SB39 23-0AV 3SB39 23-0AX 100 1 10 kom 5 kom 0,200 0,005 1 10 kom 0,001

Nosaþi ploþica
za okrugli program, ravne za okrugli program, izdignute

Natpis

LK Natpisna ploþica utiþna, crna 17,5 mm × 28 mm Kataloški broj

LK Natpisna ploþica utiþna, srebrna 17,5 mm × 28 mm Kataloški broj

Pakova- Pak* nje(kom, kompl.)

Masa približno

kg 100 10 kom 0,100

Ploþice za individualno obeležavanje/ispisivanje
bez natpisa 3SB39 05-1AA 3SB19 04-2AA

Ploþice sa tekstom
Ein Aus Auf Ab Zurück Zu Betrieb Störung Start Halt Stop Stop Start Hand Auto 3SB39 05-1AB 3SB39 05-1AC 3SB39 05-1AD 3SB39 05-1AE 3SB39 05-1AG 3SB39 05-1AL 3SB39 05-1AP 3SB39 05-1AQ 3SB39 05-1EL 3SB39 05-1AK 3SB39 05-1EK 3SB39 05-1BC 3SB39 05-1BA 3SB39 05-1MF 3SB39 05-1NJ 3SB39 05-1NA 3SB39 05-1XZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 3SB19 04-2AB 3SB19 04-2AC 3SB19 04-2AD 3SB19 04-2AE 3SB19 04-2AG 3SB19 04-2AL 3SB19 04-2AP 3SB19 04-2AQ 3SB19 04-2EL 3SB19 04-2AK 3SB19 04-2EK 3SB19 04-2BC 3SB19 04-2BA 3SB19 04-2MF 3SB19 04-2NJ 3SB19 04-2NA 3SB19 04-2XZ K0Y, K1Y, K2Y, K3Y, K5Y ili K9Y 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 10 kom 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,001

9

Ploþice sa simbolima
OI n o

Ploþice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
Ispisivanje teksta ili simbola - po izboru (Videti: Opcije)

9/24

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Natpisi
Podloske

n

Opcije Obeležavanje ploþica za potrebe odredjenog kupca Ploþice se mogu obeležavati i sa drugim tekstovima i simbolima, koji nisu navedeni u Katalogu Uputstva za poruþivanje Kataloški broj treba dopuniti sledeüim skraüenicama: • red (-ovi) teksta sa velikim/malim slovima, sa velikim slovom samo na poþetku reda (npr. „Dugme tastera“): K0Y • red (-ovi) teksta sa velikim slovima (npr. „DUGME TASTERA“): K1Y • red (-ovi) teksta sa malim slovima (npr. „dugme tastera“): K2Y • red (-ovi) teksta sa velikim/malim slovima, sve reþi sa velikim poþetnim slovom, (npr. „Dugme Tastera“): K5Y • slike sa brojevima prema DIN-Fachbericht 4 (ISO 7000, IEC 60417, DIN 30600): K3Y • proizvoljni naslovi ili simboli prema Prilogu simbola: K9Y Norma DIN Fachbericht 4 može da se nabavi kod Beuth Verlag GmbH, D-10772 Berlin Pri porudžbini se pored kataloškog broja sa odgovarajuüom skraüenicom navodi vrsta slova/ispisuje se konaþni tekst. Ako je obeležavanje specijalno, na nekom stranom jeziku, onda je potrebno pored vrste pisma taþno navesti i strani jezik. Kod simbola sa brojem mora se navesti i odgovarajuüi normativ. Prilikom obeležavanja više redova, tekst mora da bude rasporedjen tako da odgovara pojedinom redu, npr. „Red 1= Gore, Red 2=Dole“.Kod dužih reþi može se staviti i crtica za rastavljanje reþi. Kao vrsta slova koriste se univerzalna. Moguüa su odstupanja u visini i vrsti slova, ali se to mora navesti u porudžbini. Za specijalne simbole (skraüenica K9Y) mora se dostaviti CAD-crtež, formata DXF. Natpisne ploþice Tekstovi se ispisuju standardno, slovima visine 4 mm (kod jednorednog teksta) odn. 3 mm (kod dvorednog ili trorednog teksta). Kod okruglih ploþica može se po redu ispisati maksimalno: • 10 znakova kod jednorednog teksta, • 8 znakova kod 2-rednog teksta, • 6 znakova kod 3-rednog teksta, ali 10 znakova u srednjem redu. Podloške Tekstovi se ispisuju standardno, slovima sledeüih visina: • veliþina ploþice 12,5 mm u 27 mm: 3 reda - sa slovima visine 4 mm (1-redni), 3,5 mm (2-redni) ili 2,5 mm (3-redni), • veliþina ploþice 27 mm u 27 mm: 5 redova - sa slovima visine 4 mm (1- do 5-redni), • veliþina ploþice 17,5 mm u 28 mm: 3 reda - sa slovima visine 4 mm (1- do 2-redni) ili 3 mm (3-redni). Može se ispisati maksimalno 11 znakova po redu. Primeri obeležavanja za odredjenog kupca

dvoredni natpis sa velikim i malim slovima

jednoredni natpis sa velikim slovima

troredni natpis sa malim slovima

slika br. 35 prema DIN Fachbericht 4

slika prema Prilogu slika

Primer za porudžbinu Traži se ploþica sa simbolom br. 19 prema DIN 30600: 3SB39 02–1XZ K3Y Z = 19 DIN 30600

Siemens LV 90 · 2006

9/25

9

Pribor i rezervni delovi
Zastitni poklopci Ostali pribor

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Primena (okrugla izvedba) Boja/ Natpis LK Kataloški broj Pak* Masa pribliæno kg

Zaštitne kape izradjene od elastolana, stepen zaštite IP67
Zaštitna kapa, prozirna, za okruglu izvedbu1) ravno dugme, (plastiþno) providna 3SB39 21-0AJ 3SB39 21-0AM 1 kom 1 kom 0,001 0,002

izdignuto dugme (plas- providna tiþno), ravno dugme (metalno) materijal PVC uzdignuto dugme (metalno) ravno dugme (plastiþno) izdignuto dugme (plastiþno), ravno dugme (metalno) izdignuto dugme (metalno) Zaštitna kapa, prozirna, za okruglu izvedbu1) Push-pull taster, Ø 40 mm providna

3SB19 02-2AN

1 kom

0,004

Zaštitne kape izradjene od silikona, stepen zaštite IP67
Zaštitna kapa, prozirna, za okruglu izvedbu1) providna providna 3SB39 21-0AH 3SB19 02-0AK 1 kom 1 kom 0,002 0,002

providna providna

3SB19 02-0AN 3SB19 02-2BH

1 kom 1 kom

0,003 0,006

Ostale zaštitne kape/poklopci
Plombirni poklopac1)2) za okruglu izvedbu ravno dugme (plastiþno) crna providna 3SB19 02-0AL 3SB19 02-2AR 1 kom 1 kom 0,003 0,011

Zaštitna kapa od prašine za korišüenje u prašnjavim sredinama

kontaktna brava CES

providna

3SB39 21-0BT

1 kom

0,003

Zaštitni okviri
Zaštitni okvir za NOT-HALT/ NOT-AUS3) za okruglu izvedbu postavlja se na prednju ploþu peþurka-taster žuta NOT-HALT, bez brave peþurka-taster žuta NOT-HALT, sa bravom žuta } } 3SB39 21-0AK 3SB39 21-0AX 1 kom 1 kom 0,044 0,053

Zaštitni okvir za NOT-HALT/ NOT- peþurka-taster NOT-HALT AUS, za 5 katanaca3) za okruglu izvedbu postavlja se na prednju ploþu Okvir za zaštitu od sunca za okruglu izvedbu postavlja se na prednju ploþu svetleüi taster

3SB39 21-0CG

1 kom

0,044

crna

3SB39 21-0AS

1 kom

0,003

Žuta podloška kao kontrastna podloga za NOT-HALT/NOT-AUS
Podloška, okrugla samolepljiva, spoljni preþnik 80 mm, otvor 23 mm Peþurka-taster NOT-HALT bez natpisa 4-jeziþni, nem, eng, ital. i špan. NOT-AUS NOT-HALT EMERGENCY STOP ARRET D’URGENCE EMERGENZA 3SB39 21-0AB 3SB39 21-0BW 3SB39 21-0AC 3SB39 41-0AK 3SB39 21-0AD 3SB39 21-0AG 3SB39 21-0AN 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002

9

1) Ne koristiti sa nosaþem ploþica. 2) Ne koristiti na plastiþnim kuþištima. 3) Zaštitni okvir namenjen je samo kao zaštita od nenamernog aktiviranja tastera i montira se tako da peþurka-taster NOT-HALT ostane lako dostupan.

9/26

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Kucista

Kucista i standardna oprema Prazna kucista

n

Pregled Standardno opremljena kuüišta isporuþuju se sa: 1 do 3 ugradbena mesta, radnim naponom do 400 V, vertikalnim naþinom priþvršüivanja. Aktuatori/indikatori priþršüuju se pomoüu oklopljene matice/kapsule. Po potrebi mogu se demontirati pomoüu 27-mm-cevastog kljuþa 3SX17 07. Sklopni elementi postavljaju se na utiþno podnožje, u donji deo kuüišta Plastiþna kuüišta opremljena su aktuatorima i indikatorima koji su izradjeni od plastike, a metalna kuüišta opremljena su aktuatorima i indikatorima koji su izradjeni od metala. Boja gornjeg dela kuüišta siva, RAL 7035, odn. žuta, RAL 1004. Boja donjeg dela kuüišta: crna, RAL 9005.

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Oprema Kontakti Broj mesta LK Plastiþno kuüište Kataloški broj Masa LK Metalno kuüište približno kg Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Plastiþna kuüišta sa standardnom opremom Kablovske uvodnice odozgo i odozdo po 1 x M20
A = taster, zeleni, ploþica "I" A = taster, crveni, ploþica "O" A = NOT-HALT-/NOT-AUSpeþurka-taster, Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, • sa žutim gornjim delom, bez zaštitnog okvira • sa žutim gornjim delom, sa zaštitnim okvirom2) B =taster, zeleni, ploþica "I", A =taster, crveni, ploþica "O" B = taster, beli, ploþica "I", A = taster, crni, ploþica "O" 1 NZ 2 NZ 1 NZ 2 NZ 1 NO, 1 NZ 1 1 1 1 2 3SB38 01-0DG3 3SB38 01-0EG3 3SB38 01-0DF3 3SB38 01-0EF3 3SB38 02-0DA3 0,242 0,250 0,262 0,270 0,261 3SB38 01-2DG3 3SB38 01-2EG3 3SB38 01-2DF3 3SB38 01-2EF3 3SB38 02-2DA3 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,591 0,590 0,684 0,680 0,675 1 NO 1 NZ 1 1 3SB38 01-0DA3 3SB38 01-0DB3 0,210 0,209 3SB38 01-2DA3 3SB38 01-2DB3 1 kom 1 kom 0,532 0,535

1 NO, 1 NZ

2

3SB38 02-0DB3

0,260

3SB38 02-2DB3

1 kom

0,667

Izvedba

Broj mesta

LK Plastiþno kuüište Kataloški broj

Masa LK Metalno kuüište približno kg Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Prazna kuüišta, plastiþna Kablovske uvodnice odozgo i odozdo po 1 x M20 kod 1 do 3 ugradbena mesta, po 1 x M25 kod 4 i 6 ugradbenih mesta
za sklopne elemente, nosaþe svetiljki i pribor sa utiþnim podnožjem, moguüa upotreba i za 1-polne elemente za prednju ploþu (sklopni položaj se zadržava pri otvaranju) • sa sivim gornjim delom za NOT-HALT, za sklopne elemente, nosaþe svetiljki i pribor sa utiþnim podnožjem, moguüa upotreba i za 1-polne elemente za prednju ploþu (sklopni položaj se zadržava pri otvaranju) • sa žutim gornjim delom, bez zaštitnog okvira • sa žutim gornjim delom, sa zaštitnim okvirom2) Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 1) Zaštitni okvir namenjen je samo kao zaštita od nenamernog aktiviranja tastera i montira se tako da peþurka-taster NOT-HALT ostane lako dostupan. 1 1 3SB38 01-0AB3 3SB38 01-0AD3 0,185 0,213 3SB38 01-2AB3 3SB38 01-2AD3 1 kom 1 kom 0,447 0,551 1 2 3 4 6 3SB38 01-0AA3 3SB38 02-0AA3 3SB38 03-0AA3 3SB38 04-0AA3 3SB38 06-0AA3 0,185 0,214 0,258 0,301 0,427 3SB38 01-2AA3 3SB38 02-2AA3 3SB38 03-2AA3 3SB38 04-2AA3 3SB38 06-2AA3 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,445 0,524 0,634 0,735 0,985

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/27

9

Kucista
n

Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm

Sklopni elementi i nosaci svetiljki Pribor
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Nazivni napon/ Šema Kretanje kontakta/ Boja LK Vijþani pikljuþak Kataloški broj LK Opružne kleme Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Priþršþivaþi za podnožja
Sklopni element sa jednim kontaktom
NSD00006

1 NO 1 NO sa pozlaüenim kontaktima 1 NZ 1 NZ sa pozlaüenim kontaktima Nosaþ svetiljke BA 9s bez sijalice
1

3

NSD00015

}

3SB34 20-0B 3SB34 20-0BA

3SB34 23-0B 3SB34 23-0BA

1 kom 1 kom

0,012 0,015

3-4 0 1 mm 2 2,3
NSD00017

3

4

4

NSD00007

} }

3SB34 20-0C 3SB34 20-0CA

3SB34 23-0C 3SB34 23-0CA

1 kom 1 kom

0,012 0,015

1-2 0 1 mm 2 1,6 3 4

2

prema svetiljci
X1 (L+) X2 (L-)
NSD00003

}

3SB34 20-1A

--

1 kom

0,012

sa ugradjenim rednim þlanom i sa sijalicom 130 V (3SX1 731)1) Nosaþ svetiljke sa ugradjenom LED

AC 230/240 V
X1 X2
NSD00042

prozirna

3SB34 20-1C

--

1 kom

0,016

AC/DC 24 V
X 2

X 1

N S D 0 _ 0 1 2 9 2 a

žuta çrvena zelena plava bela
X 1

} } }

3SB34 20-1PA 3SB34 20-1PB 3SB34 20-1PC 3SB34 20-1PD 3SB34 20-1PE 3SB34 20-1QA 3SB34 20-1QB 3SB34 20-1QC 3SB34 20-1QD 3SB34 20-1QE 3SB34 20-1RA 3SB34 20-1RB 3SB34 20-1RC 3SB34 20-1RD 3SB34 20-1RE 3SB39 01-0AG 3SB39 01-0AH 3SB39 01-0AJ

3SB34 23-1PA 3SB34 23-1PB 3SB34 23-1PC 3SB34 23-1PD 3SB34 23-1PE 3SB34 23-1QA 3SB34 23-1QC 3SB34 23-1QB 3SB34 23-1QD 3SB34 23-1QE 3SB34 23-1RA 3SB34 23-1RD 3SB34 23-1RC 3SB34 23-1RB 3SB34 23-1RE 3SB34 23-2F 3SB34 23-2G 3SB34 23-2H

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

AC 110 V
X 2

žuta crvena zelena plava bela žuta crvena zelena plava bela crna plava zeleno/žuta

N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a

AC 230 V
X 2 X 1

N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a

Potporna klema

Pribor sa sklopnim elementima
Pritiskivaþ za zaokretni taster i bravu za aktiviranje srednjeg sklopnog elementa 3SB39 01-0AW 3SB39 01-0AW 10kom 0,100

Izvedba

Natpis/ Primena

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Pribor
Žuta podloška kao kontrastna podloga za sklopku NOT-AUS, samolepljiva bez natpisa sa natpisom „NOT-AUS“ (na nemaþkom) sa prostorom za natpisne ploþice 3SB19 02-1AQ 3SB19 02-2AQ 3SB39 21-0BV 3SB39 01-0CK 3SB39 01-0CM za priþvršüivanje za priþvršüivanje 3SB39 01-0CL 3SB39 01-0CN 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 10kom 10kom 0,001 0,001 0,001 0,011 0,014 0,100 0,100

Priþvršüivaþ M202)

9

Priþvršüivaþ M252) Šestougaona navrtka M202) Šestougaona navrtka M252) Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K. 1) Koristiti samo sa ovom svetiljkom. 2) Za plastiþna kuüišta potrebne su navrtke i vijci, a za metalna samo vijci.

9/28

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Dvorucni radni pultovi 3SB3
Plasticna i metalna kucista

n

Pregled

• 1 crvenog peþurka-tastera NOT-HALT/NOT-AUS prema EN 418 (ISO 13850), Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške, 2 NZ. Kataloški broj 3SB30 00-1HA20. Na plastiþno kuüište se za odredjenog kupca može dodati još 8 ugradbenih mesta. Na površini pulta su za njih veü pripremljena mesta.

n

Podruþje upotrebe Dvoruþni radni pultovi postavljaju se na mašine i sisteme u opasnim zonama da bi ih poslužilac, koristeüi obe ruke, bezbedno doveo na jedno mesto. Radni pultovi se postavljaju pre svega na prese, mašine za štancovanje/ izrezivanje, mašine za štampanje ili obradu hartije; koriste se u hemijskoj industriji i industriji gume odn.plastike. Za dalju obradu upravljaþkih komandi koriste se odgovarajuüi kontrolni uredjaji, kao npr. sigurnosni sklopni uredjaji 3TK28 3. (Videti: Sigurnosni sklopni uredjaji u Poglavlju 7). Odredbe

Dvoruþni radni pultovi sa metalnim kuüištem

Dvoruþni radni pultovi odgovaraju zahtevima prema EN 574.

Oprema Dvoruþni radni pultovi opremljeni su sa komandnim/signalnim uredjajima 3SB3. Standardna oprema sastoji se od: • 2 crna peþurka-tastera, Ø 40 mm, 1 NO + 1 NZ. Kataloški broj 3SB30 00-1GA11,

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Metalno kuüište, stepen zaštite IP65
Dvoruþni radni pult, metalno kuüište stepen zaštite IP65 prema EN 574 • sa standardnom opremom • sa standardnom opremom i 4 dodatna otvora za komandne uredjaje 22,5 mm1) • prazno kuüište, neopremljeno 3SB38 63-4BB Podnožje za metalno kuüište2) Dvoruþni radni pult, plastiþno kuüište sa standardnom opremom i sa otvorima za 8 dalje potrebnih komandih/signalnih uredjaja 22,5 mm1), sa otvorima za kablovske uvodnice sa metriþkim navojima 3SB38 63-4BB 3SB38 63-4BA 3SB38 63-4BC 3SB39 01-0AP 3SB38 63-1BB3 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2,650 4,800 4,800 0,288 2,264

Plastiþna kuüišta, stepen zaštite IP65

3SB38 63-1BB3

Pribor
Stalak za dvoruþni radni pult sa otvorima za kablovske uvodnice sa metriþkim navojima 3SB39 01-0AQ3 1 kom 16,000

3SB39 01-0AQ 1) Videti: Tasteri i signalne svetiljke 3SB3. 2) Potrebno je, ako se metalno kuüište ne montira na stalak.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali urejaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/29

9

Potezne sklopke 3SE7, 3SF2
Metalna kucista 3SE7

n

Pregled

n

Podruþje upotrebe Potezne sklopke SIRIUS koriste se za nadzor ili u sistemima NOTHALT/NOT-AUS na naroþito opasnim delovima sistema. Pošto je podruþje efektivne zaštite pomoüu poteznih sklopki ograniþeno dužinom sajle, one se mogu koristiti i za zaštitu velikih sistema. Kako potezne sajle, pa i uredjaji za zaštitu transportnih traka od neuravnoteženosti, mora da budu aktivirani sa obe strane, to se one prvenstveno koriste za kontrolu transportnih traka velikih dužina. Odredbe Sklopke su opremljene da imaju funkciju potpune zadrške i potpuno otvorene NZ-kontakte, pa su zato pogodne za korišüenje u sistemima NOT-HALT/NOT-AUS prema odredbi ISO 13850 odn. EN 418.

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Dužina sajle m Kontakt LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Potezna sklopka
Metalno kuüište (plastiþni poklopac) • bez zatezanja, samo kontrola sajle •sa zatezanjem i tasterom za RESET Metalno kuüište (plastiþni poklopac), sa zaštitom od prašine i kontrolnim prozorom • bez zatezanja • sa zatezanjem i tasterom za RESET 3SE7 1201BF00 3SE7 1501BD04 • sa zatezanjem i iskljuþivanjem pomoüu kljuþa Metalno kuüište (plastiþni poklopac), sa zaštitom od prašine i kontrolnim prozorom, sa LED, crvena, DC 24 V • bez zatezanja • sa zatezanjem i tasterom za RESET 3SE7 140-1B.00 Metalno kuüište (plastiþni poklopac), sa zaštitom od prašine • sa zatezanjem i tasterom za RESET • dodatno sa LED, crvena, DC 24 V • sa zatezanjem i iskljuþivanjem pomoüu kljuþa Metalno kuüište (plastiþni poklopac), sa NOT-HALT/NOT-AUS, • iskljuþivanje zaokretanjem 3SE7 141-1EG10 Metalno kuüište sa 2-strukim aktiviranjem • sa zatezanjem i tasterom za RESET • dodatno sa LED, crvena, DC 24 V 75 50 25 25 10 1 NO + 1 NZ 2 NZ 3SE7 120-2DD01 3SE7 120-1BF00 1 kom 1 kom 0,395 0,410

1 NO + 1 Nü 1 NO + 1 NZ 2 NZ 1NO + 1 NZ

3SE7 150-2DD00 3SE7 150-1BD00 3SE7 150-1BF00 3SE7 150-1CD00

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,425 0,445 0,440 0,510

1 NO + 1 NZ 1 NO + 1 NZ

3SE7 150-2DD04 3SE7 150-1BD04

1 kom 1 kom

0,425 0,450

1 NO + 1 NZ 2 NZ 1 NO + 1 NZ 1 NO+ 1 NZ 1 NO + 3 NZ

3SE7 140-1BD00 3SE7 140-1BF00 3SE7 140-1BD04 3SE7 140-1CD00 3SE7 141-1EG10

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,790 0,790 0,820 0,835 0,790

2 x 75 2 NO + 2 NZ 1 NO + 1 NZ 2 NO + 2 NZ 3SE7 160-1AE00 3SE7 160-1BD00 3SE7 160-1AE04 1 kom 1 kom 1 kom 1,270 0,300 1,200

9
3SE7 160-1AE00 Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

9/30

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Potezne sklopke 3SE7, 3SF2
Metalna kucista 3SE7
Izvedba Dužina sajle m Kontakt LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Uredjaj za zaštitu transportnih traka od neuravnoteženosti
Metalno kuüište • sa zatezanjem i tasterom za RESET • dodatno sa LED, crvena, DC 24 V 2 NO + 2 NZ 2 N O+ 2 NZ 3SE7 310-1AE00 3SE7 310-1AE04 1 kom 1 kom 1,805 1,815

3SE7 310-1AE00 Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

Izvedba

Dužina/ Preþnik

LK Kataloški broj

Pak*

Masa približno kg

Pribor
1)

ýeliþna sajla, sa crvenim plastiþnim omotaþem, Ø 4 mm 10 m 15 m 20 m 50 m Klema za sajlu, galvanski pocinkovana - bela • ovalna • simplex (1 komplet = 4 komada) Ø 4 mm Ø 4 mm

3SE7 910-3AA 3SE7 910-3AB 3SE7 910-3AC 3SE7 910-3AH 3SE7 941-1AC 3SE7 943-1AC

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 4 kom

0,420 0,665 0,865 2,065 0,040 0,010

• duplex (1 komplet = 4 komada)

Ø 4 mm

3SE7 944-1AC

4 kom

0,020

• prosta (1 komplet = 4 komada)

Ø 5 mm

3SE7 942-1AA

4 kom

0,025

Zatezna opruga (pocinkovana) za održavanje zategnutosti • 13 N • 35 N Blok-kotur za sajlu (koturaþa) za menjanje smera sajle, Ø 4 mm zaokretna 3SE7 931-1AB 3SE7 931-1AD 3SE7 921-1AC 1 kom 1 kom 1 kom 0,150 0,340 0,045

Priþvršþivaþ za fiksiranje koturaþe (sa navrtkom za priþvršüivanje)

3SE7 921-1AA

1 kom

0,015

Omþe za menjanje smera sajle i poboljšanje prenosa sile u Ø 4 mm taþkama priþvršüenja (1 komplet = 4 komada) Vijak sa omþom za priþvršüivanje sajle • sa navrtkom M8 • sa navrtkom M10 Natezni vijak za precizno podešavanje zategnutosti • M6 x 60 • M6 x 110 LED-dioda, crvena nazivni napon DC 24 V preþnik 25 mm; za prikljuþak uredjaja M20 x 1,5 1) Preþnik ukljuþujuüi omotaþ; preþnik þeliþne žice je 3,2 mm.

3SE7 930-1AD

4 kom

0,005

3SE7 920-1AB 3SE7 920-1AC 3SE7 950-1AB 3SE7 950-1AD 3SX3 235

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

0,035 0,060 0,055 0,075

1 kom

0,015

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/31

9

Nozni tasteri 3SE2, 3SE3
Plasticna i metalna kucista

n

Pregled Izvedba U programu nožnih pedala nalaze se izvedbe sa metalnim kuüištima za robusne primene, kao i izvedbe sa plastiþnim kuüištima. Uredjaji se isporuþuju sa i bez zaštite koja se pomoüu otvora za vijke može priþvrstiti na pod. Uredjaji su napravljeni kao tasteri ili sklopke. Za upotrebu na malo neravnim sredinama na raspolaganju su taster-pedala u plastiþnom kuüištu. Taster-pedala ima mikro-prekidaþ (kontaktpreklopnik) za svaku pedalu za aktiviranje. Sigurnosna nožna sklopka Sigurnosne nožne sklopke sa jednom pedalom prema EN 418 blokiraju nakon aktiviranja. Mašina nastavlja sa radom tek nakon otklanjanja opasnosti i ruþnog resetovanja pomoüu tastera koji je postavljen direktno na sklopki, na gronjoj strani kuüišta. Uredjaji se isporuþuju sa zaštitnim poklopcem.

n

Podaci za izbor i poruzdžbinu
Izvedba Sporohodni kontakti po pedali LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Metalna kuüišta, stepen zaštite IP65
Nožni taster, sa jednom pedalom Kablovska uvodnica M20 x 1,5 • bez zaštite • sa zaštitom 3SE2 90.-.AA20 3SE2 91.-.AA20 Nožni taster, sa jednom pedalom Kablovska uvodnica M20 x 1,5 • bez zaštite • sa zaštitom Nožni taster, sa dve pedale Kablovska uvodnica M25 x 1,5 • bez zaštite 1 NO + 1 NZ 2 NO + 2 NZ 3SE2 932-0AB20 3SE2 932-1AB20 1 kom 1 kom 1,680 1,870 1 NO + 1 NZ 1 NO + 1 NZ 3SE2 912-2AB20 3SE2 912-2AA20 1 kom 1kom 0,665 1,350 1 NO + 1 NZ 2 NO + 2 NZ 1 NO + 1 NZ 2 NO + 2 NZ 3SE2 902-0AB20 3SE2 903-1AB20 3SE2 902-0AA20 3SE2 903-1AA20 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,655 0,665 1,375 1,370

3SE2 932-.AB20 • sa zaštitom 1 NO + 1 NZ 2 NO + 2 NZ 3SE2 932-0AA20 3SE2 932-1AA20 1 kom 1 kom 2,550 2,570

3SE2 932-.AA20 Sigurnosna nožna sklopka, sa jednom pedalom, sa 2 NO + 2 NZ zaštitom kablovska uvodnica M20 x 1,5, sa tasterom za RESET prema EN 418, NO zatvara kao taster, NZ otvara i zatvara 3SE2 924-3AA20 3SE2 924-3AA20 1 kom 1,350

Plastiþna kuüišta, stepen zaštite IP65
Taster-pedala, sa provodnikom 3 m • sa jednom pedalom - bez zaštite - sa zaštitom Mikro-prekidaþ 1 CO 1 CO 3SE3 902-4CB20 3SE3 902-4CA20 1 kom 1 kom 0,341 1,101

3SE3 902-4CA20 • sa dve pedale, bez zaštite 2 x 1 CO 3SE3 934-5CB20 1 kom 0,800

9
3SE3 934-5CB20 Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.

9/32

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Signalni stubovi 8WD4
Signalni stubovi 8WD42 precnika 50 mm Signalni stubovi 8WD44 precnika 70 mm

n

Pregled Karakteristike 8WD42: • kuüište od termoplasta, preþnik 50 mm • stepen zaštite IP54 • moguüa montaža do 4 elemenata Karakteristike 8WD44: • kuüište od termoplasta, preþnik 70 mm, • dizajn sa znatnim poboljšanjima, • brži, fleksibilniji prikljuþak pomoüu opružnih klema, • kompletna zaštite IP65, • moguüa montaža do 5 elemenata.
Nazivni napon V Boja LK Preþnik 50 mm Kataloški broj crvena zelena žuta 3WD42 Trepþuüi element1) AC/DC 24 2) prozirna plava crvena zelena žuta 8WD44 prozirna plava 8WD42 00-1AB 8WD42 00-1AC 8WD42 00-1AD 8WD42 00-1AE 8WD42 00-1AF ----------8WD42 20-5AB 8WD42 20-5AC 8WD42 20-5AD 0,050 0,050 0,050 Masa LK Preþnik 70 mm približno kg 0,049 0,048 0,049 0,049 0,048 Kataloški broj 8WD44 00-1AB 8WD44 00-1AC 8WD44 00-1AD 8WD44 00-1AE 8WD44 00-1AF 8WD44 20-1BB 8WD44 20-1BC 8WD44 20-1BD 8WD44 20-1BE 8WD44 20-1BF 8WD44 20-0CB 8WD44 20-0CC 8WD44 20-0CD 8WD44 20-0CE 8WD44 20-0CF 8WD44 20-5AB 8WD44 20-5AC 8WD44 20-5AD 8WD44 20-5AE 8WD44 20-5AF 8WD42 20-5BB 8WD42 20-5BC 8WD42 20-5BD 8WD42 20-5BE 8WD42 20-5BF ---8WD42 20-0FA 8WD42 50-0FA crna --crna crna --0,060 0,066 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 8WD44 20-5BB 8WD44 20-5BC 8WD44 20-5BD --8WD44 20-5DB 8WD44 20-5DC 8WD44 20-5DD 8WD44 20-0FA 8WD44 50-0FA 8WD44 20-0EA2 8WD44 50-0EA2 8WD44 20-0EA 8WD44 28-0BC 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,081 0,081 0,084 0,084 0,090 0,090 0,100 0,127 0,110 Pak* Masa približno kg 0,070 0,069 0,071 0,071 0,070 0,076 0,077 0,075 0,078 0,076 0,090 0,091 0,090 0,091 0,091 0,074 0,074 0,075 0,074 0,072 0,072 0,073 0,074

Izvedba

Svetlosni elementi za sijalice - LED, postolja BA 15d
Trajno svetleüi element1) AC/DC 24 ... 230

Svetlosni elementi sa ugradjenom blic-lampom
Element - blic lampe sa ugradjenom blic-elektronikom DC 24 2) crvena zelena žuta 8WD44 prozirna plava

Svetlosni elementi sa ugradjenim LED
Trajno svetleüi element AC/DC 24 crvena zelena žuta 8WD42 Trepþuüi element1) AC/DC 24 prozirna plava crvena zelena žuta 8wD44 Kružni svetlosni element AC/DC 24 prozirna plava crvena zelena žuta

Tonski elementi
Zujalica 80 dB, AC/DC 24 vrsta tona:pulsirajuüi ili trajni ton, AC 230 V podesiva vrsta tona 8WD44 AC/DC 24 Sirena 100 dB, sa više tonova, podesivo 8 tonova AC 230 i jaþina tona Element sirene 108 dB, IP40 AC/DC 24 DC 24, regulisano r15% crna

GSM-radio-elementi
GSM-radio, potrošnja 50 mA, kratkotrajno 450 mA

Prikljuþni elementi
Prikljuþni element sa poklopcem Vijþani prikljuþak 8WD42 • za montažu na cev • za montažu na konzolu i pod Opružne kleme • za montažu na cevi 8WD44 • za montažu na konzole i podnožje 1) Sijalice nisu u obimu isporuke. Molimo posebno poruþiti 2) Izvedba AC 230 V: 8WD44 50-1B. odn. -0C. --8WD44 08-0AD 8WD44 08-0AE 0,103 0,106 --8WD44 08-0AA 8WD44 08-0AB 0,111 0,115 • za montažu na cevi, pod i konzolu crna

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/33

9

8WD42 08-0AA

0,085

--

1 kom

Signalni stubovi 8WD4
Signalni stubovi 8WD42 precnika 50 mm Signalni stubovi 8WD44 precnika 70 mm

n

Pribor
Izvedba Nazivni napon V LK Preþnik 50 mm Kataloški broj -LK Preþnik 70 mm Kataloški broj 8WD43 08-0DA 1kom Pak* Masa približno kg 0,062

Pribor za 8WD42, 8WD44
Podnožje i cev • dužina cevi 100 mm

Podnožje, pojedinaþno • plastiþno za montažu na cev • liveno, za dužine cevi > 400 mm • plastiþno, za montažu na pod Prikljuþnica za podnožje • kablovska uvodnica, boþno • kablovska uvodnica, boþno, sa magnetnim prikljuþkom1) Cev, pojedinaþno • dužina 100 mm • dužina 150 mm • dužina 250 mm • dužina 400 mm • dužina 1000 mm Konzola za postavljanje na zid • • za postavljanje sa jedne strane • za postavljanje sa dve strane 8WD42 08-0CA ---8WD43 08-0CA 8WD43 08-0CB 1 kom 1 kom 1 kom 0,115 0,089 0,074 8WD42 08-0EF 8WD43 08-0EE 8WD43 08-0EA 8WD43 08-0EB 8WD43 08-0ED 8WD42 08-0EF 8WD43 08-0EE 8WD43 08-0EA 8WD43 08-0EB 8WD43 08-0ED 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,035 0,045 0,077 0,121 0,301 8WD43 08-0DD 8WD43 08-0DE 8WD43 08-0DD 8WD43 08-0DE 1 kom 1 kom 0,074 0,321 8WD43 08-0DB -8WD42 08-0DE 8WD43 08-0DB 8WD43 08-0DC -1 kom 1 kom 1 kom 0,048 0,344 0,050

Konzola za montažu podnožja

--

8WD44 08-0CC

1 kom

0,057

Ugao za montažu postolja

--

8WD44 08-0CD

1 kom

0,042

Adapter za montažu sa jednim otvorom

8WD42 08-0EH

--

1 kom

0,120

Sijalice, postolja BA 15d
Sijalice, 5 W 24 115 230 LED crvena zelena žuta prozirna plava crvena zelena žuta prozirna AC/DC 24 8WD43 28-1XX 8WD43 48-1XX 8WD43 58-1XX 8WD44 28-6XB 8WD44 28-6XC 8WD44 28-6XD 8WD44 28-6XE 8WD44 28-6XF 8WD44 58-6XB 8WD44 58-6XC 8WD44 58-6XD 8WD44 58-6XE 8WD43 28-1XX 8WD43 48-1XX 8WD43 58-1XX 8WD44 28-6XB 8WD44 28-6XC 8WD44 28-6XD 8WD44 28-6XE 8WD44 28-6XF 8WD44 58-6XB 8WD44 58-6XC 8WD44 58-6XD 8WD44 58-6XE 10 kom 10 kom 10 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,009 0,009 0,009 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

AC 230

Prikljuþni elementi za AS-Interface
AS-Interface - elementi adaptera • sa spoljnim pomoünim napajanjem za 3 signalna elementa 24 V 8WD42 28-0BB --8WD44 28-0BD 1 kom 1 kom 0,074 0,110

za 3 signalna elementa • A/B-tehnika, sa/bez spoljnjeg pomoü- 24 V nog napajanja, moguüe prebacivanje • 1) Za horizontalnu montažu preporuþuje se samo 1 element.

9

--

8WD4 428-0BE

1 kom

0,110

9/34

Siemens LV 90 · 2006

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali urejaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Ugradbene svetiljke 8WD5
Ugradbene svetiljke 8WD53 precnika 70 mm

n

Pregled Karakteristike: • kuüište od termoplasta, preþnik 70 mm • stepen zaštite IP65 • nazivni napon AC/DC 24 V, 115 V, 230 V

n

Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba Nazivi napon Boja LK Kataloški broj Pak* Masa približno kg

Svetiljke za sijalice / LED, postolje BA 15d
Trajno svetleüa1) AC/DC 24 ... 230 crvena zelena žuta prozirna plava 8WD53 00-1AB 8WD53 00-1AC 8WD53 00-1AD 8WD53 00-1AE 8WD53 00-1AF 8WD53 20-0CB 8WD53 20-0CC 8WD53 20-0CD 8WD53 20-0CE 8WD53 20-0CF 8WD53 40-0CB 8WD53 40-0CC 8WD53 40-0CD 8WD53 40-0CE 8WD53 40-0CF 8WD53 50-0CB 8WD53 50-0CC 8WD53 50-0CD 8WD53 50-0CE 8WD53 50-0CF 8WD53 20-5AB 8WD53 20-5AC 8WD53 20-5AD 8WD53 20-5BB 8WD53 20-5BC 8WD53 20-5BD 8WD53 20-5DB 8WD53 20-5DC 8WD53 20-5DD 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 0,130 0,131 0,130 0,131 0,126 0,150 0,153 0,147 0,150 0,152 0,144 0,143 0,144 0,150 0,151 0,147 0,142 0,143 0,146 0,146 0,133 0,133 0,133 0,129 0,142 0,129 0,138 0,138 0,139

Svetiljke sa ugradjenom blic-lampom
Blic-lampa sa ugradjenom blic-elektronikom AC/DC 24 crvena zelena žuta prozirna plava AC 115 crvena zelena žuta prozirna plava AC 230 crvena zelena žuta prozirna plava

Svetiljke sa ugradjenom LED
Trajno svetleüa AC/DC 24 crvena zelena žuta Trepþuüa svetiljka AC/DC 24 crvena zelena žuta Kružna svetiljka AC/DC 24 crvena zelena žuta

Za sijalice i LED videti Signalne svetiljke.
1) Sijalice nisu u obimu isporuka. Molimo poruþiti posebno.

* Može se poruþiti navedena koliþina ili umnožena koliþina. Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.

Siemens LV 90 · 2006

9/35

9

Ugradbene svetiljke 8WD5
Beleske

9

7
9/36
Siemens LV 90 · 2006 * Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden. Weitere Geräte und Ausführungen siehe A&D Mall.